PEDAGOGIE DEFINITIVAT SPECIALIZAREA EDUCATOARE COMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOARE I.COMPETENTE TRANSVERSALE 1.

CompetenŃe de organizare instituŃională si de management al resurselor umane de a participa la lucrul în grup; de a organiza activităŃi cu grupe de prescolari sau adulti; de a organiza timpul, spaŃiul si resursele de care dispune institutia; de a identifica persoanele cheie într-un anumit context; 2. CompetenŃe de relaŃionare de a-şi asuma responsabilităŃi; de a-i forma pe prescolari pentru a-şi asuma responsabilităŃi; de a asigura echilibrul intre concentrarea pe sarcina si concentrarea pe relatiile cu prescolarii ; de a stimula interesele de cunoaştere si curiozitatea prescolarilor; de a stimula stabilirea unor relaŃii cu caracter interpersonal in general si între prescolari, in special; de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa; capacitate de empatie ; 3. CompetenŃe de comunicare de a asculta activ; de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunŃuri pentru a le face inteligibile pentru prescolari; de a sustine discuŃii libere cu prescolarii, parintii si orice alt interlocutor, adapatand limbajul in raport cu interlocutorul ; de a selecta secvenŃe informative şi acŃionale prin raportare la specificul varstei; de a crea oportunităŃi de feed back prescolarilor; II. COMPETENTE SPECIFICE 4. CompetenŃe de organizare a grupei de prescolari de amenajare a salii de grupa pentru a o transforma într-un mediu plăcut de învăŃare; de a gestiona spaŃiul, timpul, resursele de care dispune pentru a le pune în slujba scopurilor educaŃionale vizate; de a corela diferite tipuri de activităŃi şi de a le orienta în direcŃia realizarea scopurilor educative vizate; de a pune diferite tipuri de activităŃi în slujba rezolvării nevoilor reale ale prescolarilor;

de corelare a metodologiei de predare si evaluare.CompetenŃe de planificare de a identifica nevoile elevilor. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana. a mijloacelor didactice cu obiectivele propuse.) specificitatea educatiei interculturale . programele europene in domeniul eduactiei. de a asigura continuitatea si coerenta proiectarii la diferite niveluri. Ńările participante la programele de mobilităŃi . de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa de formare a elementelor de competenta la prescolari . DETALIEREA TEMELOR GENERALE PENTRU DEFINITIVAT Aspecte generale I.5. metodologie etc. continuturi. CompetenŃe privind integrarea europeana detinerea unui set de cunostinte functionale legate de : dimensiunea europeană a procesului de învăŃare şi predare . specificitatea domeniului educatiei prescolare in Europa si lume ( subsistem.CompetenŃe psihopedagogice si didactico-metodologice de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica . de a manageria timpul în funcŃie de ritmul de activitate a prescolarilor . capacitatea de a realiza legătura dintre contextul european şi cel local în activitatea profesionala . “perceperea” / decodificarea corecta a curriculum-ului official de a identifica nevoile prescolarilor si de a le lua in calcul in proiectarea didactica. de autoreglare permanenta a demersurilor proiective. de a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene . capacitatea de a : selecta si utiliza instrumente de reglementare şi eficientizare oferite de Comisia Europeană cu referire la domeniul prescolar . de proiectare a finalitatilor pe baza nevoilor descoperite. Inovatie si reforma in scoala romaneasca – invatamantul preprimar Definitivat si Grad II . de a gestiona experienŃele mobilităŃilor. 6. de a familiariza prescolarul cu ideea de implicare responsabila in sarcina. capacitatea de a implementa eficient instrumente ale educatiei interculturale . 7. organizarea sistemelor şcolare din alte Ńări europene.

. Educatia si provocarile lumii contemporane. Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar 1).Modele de abordare a personalitatii . . Unitatea si dinamica lor. Problematica sistemului institutional de invatamant in Romania. Planul Jena. 3). Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale 4). Sistem de invatamant IV. Fundamente psihologice II. Locul si rolul segmentului prescolar in sistemul de invatamant. Step by Step. Dimeniunea europeana a invatamantului prescolar. sinele) Definitivat 1). Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale. tendinte de evolutie. Montessori.modelul trasaturilor. 1). 3. Sistemul de invatamant . Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a copilului prescolar. caracter. Mediile educationale si factorii dezvoltarii personalitatii umane ( ereditatea. 2). Conceptul de personalitate: . modelul umanist s. Perspective noi in abordarea structurii personalitatii. functii. mediul.concept.temperament. Educabilitatea.Structura personalitatii . aptitudini. Alternative la invatamantul prescolar din Romania: Waldorf. Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie 2.a. Conceptul de educabilitate. III . 5). educatia. Specificul influentelor educative si ale mediului la copilul prescolar. Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale a copiilor in gradinita. 2).1. structura. modelul factorial.

Operationalizarea obiectivelor educationale. cu aplicatii la invatamantul prescolar 3.a. Definirea si analiza conceptelor: finalitate. Proiectarea activitatii educationale . pluridisciplinar. ciclu curricular 2. metode de predare-evaluare focalizate pe invatare si timp de invatare. Locul continuturilor in conceptia curriculum-ului modern.cadru.2) Evolutii ale conceptiei despre integrarea subsistemului invatamantului prescolar in cadrul sistemului . profilul educational al copilului prescolar. Modalitati de structurare a continuturilor : disciplinar. Concept. obiective de referinta. 1. obiectiv. obiective .micro (finalitati de sistem . concrete / operationale). continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii) competente generale si specifice. intradisciplinar. arie curriculara. Taxonomia finalitatilor. sarcina. model. actualitate si perspective Elemente de teoria curriculum-ului V. modular. Concepte fundamentale si tipuri de curriculum in Teoria curriculum-ului 1. scop. Analiza documentelor curriculare cu aplicatii pnetru invatamantul prescolar. modular.cu referire la ciclul prescolar. Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro . limite. Tipuri de curriculum VI. grad de generalitate (obiective generale specifice / intermediare. Elemente structurale ale curriculum-ului: finalitati/ obiective. ideal.finalitati de proces). 2. continuturi. interdisciplinar. pluridisciplinar. programa. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati in invatamantul prescolar. relevanta practica. temporalitate. proiectul didactic si curriculum suport oficial 1. Transdisciplinaritatea si focalizarea curriculum-ului pe competente VIII Produsele proiectarii curriculare: plan. interdisciplinar. masurabilitate s. integrat din perspectiva transdisciplinara) 1. VII. 2. Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ului prescolar ( disciplinar.

informal la nivelul procesului educativ din gradinita 4).copii. Interdependenta formal – nonformal . subiect. 2). functii niveluri ale proiectarii educationale. Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta spatio temporal. Componentele procesului de invatamant: structurale.IX. Niveluri ale proiectarii pedagogice. Elemente de proces didactic X Procesul educativ din gradinita . Modele de proiectare a activitatilor formativ.1. Sistemul principiilor didactice.concept. semestru de invatamant. 3). operationale si functionale. structura. 4).educative. Normativitate in procesul educativ din gradinita. practica. Analiza sistemica a procesului de invatamant 1.2. operationala). aplicatii. interdependenta informativ . tema. Specificul abordarii sistemice si comunicationale in invatamantul pre-primar. Criterii de autoevaluare ale activitatilor. 3). functii. orientare. Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. alternative metodologice.procese si mecanisme specifice la prescolari. Aplicatii 1). Fundamentare si relevanta pentru invatamantul pre-primar. saptamana.autoreglarea). decizie. functii. XI. an. determinarea continuturilor. structura. Caracteristici generale (interactiunea educatoare . structurala. Proiecte elaborate pe: arii curriculare. inovare. reglarea . Concepte. organizare. Invatarea scolara. 5). Dimensiuni generale (functionala. 3. stabilirea strategiei optime de actiune.concept.reglare-autoreglare. relatii intre componente 2. Procesul educativ din gradinita . Finalizarea proiectarii pedagogice : 3. activitate.formativ. stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare. dirijare. Conceptul de proiectare pedagogica. activitate. Fundamente teoretice si aspecte practice . Grile de evaluare . Proiecte elaborate pe: ciclul. Functiile proiectarii pedagogice : anticipare.

functii. 4). Masurarea. de control. valente formative. 5). Definirea si analiza conceptului de evaluare.decizia. 4). Eficacitate si eficienta in predarea la prescolari XIII Strategii. Sistemul metodelor de instruire. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta. aplicatii). Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de metode. Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul prescolar. creativa. abordari alternative moderne. metodologie. 3). procedeu. Factori perturbatori si erori in evaluarea din gradinita. cu specific la prescolari 3). conduite. 2. Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol. metode( clasificari si categorii. diagnoza. motivationala. selectie si certificare. disfunctii ale 1. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar 5). activitati. Predarea – concept. Functiile evaluarii : de informare. 2). grupal si individual) 1. metoda. Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar. concepte fundamentale.1. Instruirea asistata de calculator . Conceptul de invatare scolara. Descrierea metodelor de instruire. Eficacitate si eficienta in predare 1. Delimitari conceptuale: strategie. Rolul integrator al strategiilor didactice. XIV.aprecierea. Teorii ale invatarii ce fundamenteaza modelele instruirii 3. Mecanisme si procesualitate 2. moduri de organizare a invatarii ( frontal. Integrarea evaluarii in activitatile formativ-educative din gradinita. modele de predare fundamentate pe teorii ale invatarii. Modalitati de corectare . activizatoare. Forme si tipuri de invatare XII. Aspecte specifice ale predarii in invatamantul prescolar 2. Cauze si consecinte. mijloc. tendinte noi: centrarea evaluarii pe competente.directie strategica in perfectionarea metodologiei si tehnologiei instruirii (aplicatii in domeniul prescolar). reglare-autoreglare. prognoza. Analiza interdependentelor.componenta a procesului didactic: evaluarii: cauze si consecinte. Evaluarea.

5. managementul institutiei prescolare. Diferentiere si individualizare procesului formativ in cadrul jocurilor si a activitatilor la alegere . metoda si mijloc de formare si dezvoltare a personalitatii copilului prescolar 2. Jocul – dominanta a varstei prescolare. elaborarii . Jocul – tipologie. Comunicare. Metodologia proiectarii. Caracteristicile demersului de "influenta educationala" in invatamantul pre-primar Implicarea sociala si personalitatea copilului: complianta comportamentala in grupa Comunicarea interpersonala Climat educational in gradinita XVII. specificitate. conflict. stiluri. Aspecte specifice ale comunicarii didactice in invatamantul prescolar 3.6). mecanisme. comportament asertiv 2. ciclu managerial. Relatii si interactiuni educationale in gradinita Comunicarea didactica XVI Comunicarea si relatiile de comunicare pedagogica. forme. functionalitate. Relatie dintre joc – invatare – creatie si diferitele activitati si forme de organizare a activitatilor in gradinita (activitatile comune. 6. 4. Structura. structura. aplicarii si interpretarii probelor evaluative la prescolari XV Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari 1. structura. Concepte fundamentale: management. Aplicatii 1. managementul procesului educational. managementul grupei de prescolai.concept. leadership. activitatile la alegere) 4. Moduri si forme de organizare a activitatii formativ – educative in gradinita 1. relevanta pentru invatamantul prescolar 3. eficacitate. functii si conditii de eficienta 2.

Tehnici specifice de stimulare a creativitatii la prescolari . monitorizare. credintele . Statute si roluri ale cadrului didactic-educatoarei: planificare. strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral – civice si religioase in gradinita XX Creativitate. campul 2. psihopedagogic. 5). evaluare.rol. Creativitate. psihopedagogice. forme de exprimare. Structura personalitatii cadrului didactic: personalitatea de baza. forme surse si componente structural functionale 6). inovatie si educatie in contextul proiectelor europene 1. formare continua. consiliere. evaluare si autoevaluare 1. implicatii in activitatea instructiveducativa din gradinita 4).profil de competenta. organizare. 7. 5. modele explicative 2. selectia si formarea cadrelor didactice. Recrutarea. control. Deontologia pedagogica XIX SPECIFICUL DIMENSIUNILOR EDUCATIEI IN PRESCOLARITATE: EDUCATIA MORAL-CIVICA si RELIOGIOASA 1). reprezentarile psihopedagogice.educatoare. Comportamentul moral: definitie. Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv (reperul axiologic – normativ) 2). Finalitatile. Limbajul moral: specificitate psihopedagogica. decizie 6. Educatia morala – institutii sociale: determinisme si conexiuni 3). 4. Autoeducatia morala – parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii.convingerile 3. stil educational.concept. Cariera didactica in Romania – educatoarea si realitatea socio-educationala 8. personalitatea cristalizata. indrumare.Statutul profesional al cadrului didactic XVIII Status. caracteristici.

Pitesti. ELMANDJRA. Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant (in Pedagogie). (1995). Editura Alternative • Badea. Pedagogie. EDP Cosmovici. Analiza multireferentiala.J.2. Scopurile procesului instructiv-educativ. • Cucos. (1997). (1993). (1995) Arta si stiinta educatiei.C.. S.. ( 1981) Orizontul fara limite al invatarii.. ALBU G.M.W. M. Pitesti. Perfectionarea lectiei in scoala moderna. (1981) .S.Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului. • • • Cerghit... EDP. editura Casa Cartii de Stiinta • BOTKIN. Bucuresti.. Bucuresti. (coordonator). Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia europeana.G.I. Editura Polirom. (1994). (1996). EDP Agentia Nationala Socrates. Psihologie scolara. Iasi. Iacob. Polirom.I. Editura Polirom • • CRISTEA. MALITA. EDP. Bucuresti Editura Politica.(coord) (1993) Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective.Polirom Iasi Allport. • Calin. E.BIBLIOGRAFIE • • • • ALBU G.( 1998).Bucuresti. Institutul de Stiinte ale Educatiei • Bocos M. . (1998) Introducere intr-o pedagogie a libertatii. EDP BARZEA. Bucuresti. vol.. Editura Hardiscom. vol... Editura Hrdiscom. Perspectiva axiologica si paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ).. (2005) Teoria si practica cercetarii pedagogice Cluj Napoca.M. (1983). Finalitatile educatiei (in Pedagogie). Bucuresti. Iasi. (2006).C. EDP Cristea. Iasi.L.C... (1996) .Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 18 ani.Structura si dezvoltarea personalitatii. A.. Cristea. • • BARZEA. cu aplicatii la fisa scolara. Bucuresti.. (2002) In cautarea educatiei autentice.S. Instruire scolara. Bucuresti..

Bucuresti EDP Ezechil L. Iasi ..M. Bucuresti. (1996) . Polirom • De Landsheere. Bucuresti.. Bucuresti. Vrasmas.. T. (2000) Comoara launtrica. Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 – 7 ani.Ionescu). editura Press Mihaela SRL Moscovici S. Evaluarea continua a elevilor si examenele.I...P. Editura Polirom • • Mitrofan. (1979). ( 1995).. Managementul clasei de elevi (2006).Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia Iucu R. Universitatea din Bucuresti.I. V.. M. (1997) Testarea psihologica a copilului mic. EDP Kulcsar.. Bucuresti. (1985) Invatare si dezvoltare. Bucuresti. Iasi. Bucuresti.S. N.A. Polirom. (coord... D’Hainaut (coord. M..Negret.M.Invatarea eficienta Bucuresti. Teorie si practica. Editura Gloria Miclea.(coord. R. EDP Dellors J. (1982).. Editura Delfin Joita.Psihopedagogia succesului. Programe de invatamant si educatia permanenta. Ed.. Curriculum pentru invatamantul primar si prescolar..M.). (1978).Psihologia cognitiva. Ball. (2004).A. Didactica moderna.. Bucuresti. G. EDP. Iasi. • • • • • De Lansheere. Invatamantul romanesc azi. G. S. S. Bucuresti. Editura Tribuna Invatamantului • MIROIU. Radu. Invatarea scolara si psihologia cognitiva.I. (1998). EDP Golu.. Definirea obiectivelor educatiei. Sovar. (1978). Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale pentru Educatie. EDP. UNICEF. (coord). Editura All Manolescu M. Iasi Jinga ... (1999) Competenta didactica-perspectiva psihologiei.(coord) (1998). ( 1997). in Educatia si dinamica ei.. Factorii psihologici ai reusitei scolare. Editura Polirom Davitz. Cluj-Napoca Editura Dacia Ionescu. (1994) . .De Landsheere. Editura Aldiri Jinga. Bucuresti.Evaluarea performantei scolare. E..G. (1999). CREDIS • • Miclea. E. (1999) Eficienta instruirii. Petrescu. Polirom.• • • Cretu. C. (1975).) (1981). Buschini F.. Bucuresti. Studii de diagnoza... EDP. ESE Fumarel. Editua Alternative • • • • • • • • • Ionescu.. (2002) Comunicare educationala in context scolar.I. Cluj-Napoca. (coord) (2007) Metodologia stiintelor socioumane. Iasi... Bucuresti.( 1995).Psihologia procesului educational.. Marcu. Bucuresti.

Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice.V. Bucuresti. Iasi. si colab.D. (1996) . Conceptualizarea curriculum-ului. Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii.. Fundamente teoretice si aplicative.(sub redactie) (1987). .. (2002). L. (1999) Pedagogie prescolara. (1995). M. Psihologia scolara Bucuresti Tipografia Universitatii Bucuresti • Popescu.. Editura Aeternitas. EDP NEACSU. (coord. Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord..EDP Panisoara I. Cerghit. editia IIIa Iasi. I. Profesorul si strategiile conducerii invatarii. Editura Universitatii Transilvania din Brasov. Bucuresti.Vlasceanu) Universitatea Bucuresti • Neacsu. Pedagogie prescolara. Pedagogie prescolara. Editura ProHumanitate. O abordare multidimensionala.. (1988). EDP Potolea.V.T.I... Editura Paideia • Neacsu. Bucuresti.. Scoala romaneasca in pragul mileniului III. R.O... Bucuresti. Editura Aramis. & colab. in Paun E. Psihologia educatiei copilului prescolar si scolar mic. (1995) Bucuresti. Potolea D.. • • Nicola. (2007) Managementul relatiilor umane in educatie. (1996) Tratat de pedagogie scolara. E... Editura Universitaria • Paisi M.I. (1989). Stoica. Editura Spiru Haret Popescu. M..I.. Iasi...D. Instruire si invatare. Bucuresti.. (1982).. Alba Iulia • • Niculescu R. Lazarescu M. Polirom PERETTI A de. Comunicare eficienta. Craiova. I. Bucuresti Niculescu R. Educatia in schimbare.strategii si performante in invatamant coord. Teoria si managementul curriculum-ului. Bucuresti. E. Editura Ex Libris Brasov Oprescu. Polirom • Potolea.. I. (in vol. • NICULESCU. EDP Popescu-Neveanu.Ghid general de evaluare si examinare.. sinteze. (1999). Editura paralela 45 Pitesti • • • • • Pavelcu. Pedagogie.A. (1996).(coord.Vlasceanu)..• • Neacsu. M.) (1997). Bucuresti.Cretu.I. R..L. Editura Academiei. (2000) Management educational. P. (2005).Structuri. Bucuresti • Niculescu. (1996).). Zlate.Jinga. (2006). (2003). MEN.

stiintifice. ed. (2004) Interpretarea datelor calitative. Bucuresti.Psihologia varstelor.. Polirom. 2005 Stan E. OPRESCU N.) (2005) Psihopedagogie prescolara si scolara.G. Evaluarea rezultatelor scolare . 1999 Roco. Ed.. 2003 TOMSA GH. Bucuresti. Iasi Intirurul European Sternberg R.. Creativitatea şi inteligenŃa emoŃională. Bazele teoretice ale psihopedagogiei prescolare.. Metode de analiza a comunicarii. Bucuresti.1985 • • • • • • Roco. • • Schiopu. Polirom. M. Supliment al Revistei Invatamantului Prescolar.(1999) Educatia copilului prescolar. Iasi..Tribuna Invatamantului. Intitutul European STANCIU. (1999) Teoria Curriculum-ului... Editura Mirton . Bucuresti Stan E. EDP. A.. (2006) Managementul clasei. (2006) Despre pedepse si recompense in educatie. EDP Voiculescu E.• Radu.J. EDP Silverman D. Bucuresti • TOMSA GH. textului si interactiunii. Pedagogie postmoderna. Ciclurile vietii (1995). ed. Verza.. Aramis. in Sinteze pe teme de didactica moderna. Bucuresti EDP. Pedagogie prescolara. Iasi Ştefan M. E. MEN. M. Aramis. Pedagogia comunicarii.GH.Editura Stiintifica si. Intitutul European Iasi. Institutul European. (1997). Bucureşti.1981 • Raducu. U. STAN E. (2005) Manual de creativitate. Bucureşti. Editura Tudor • • Raducu.Timisoara VAIDEANU..E.I. Creativitate şi inteligenŃă emoŃională. 2004 Vrasmas E.(2007). Bucurest. Polirom. Bucuresti... Schiopu. Stimularea creativitatii tehnico-. A. Editura PROHUMANITATE . U. Enciclopedica.Bucuresti. V& I Integral • • • • Ungureanu D. (coord. Polirom Iasi • • • • Soitu L.. 2004.T. Bucuresti. Iaşi.I. Teoria situaŃiilor educative.UNESCO-50-EDUCATIE.Bucuresti. (1995).Psihologia varstelor. Editura Aramis.. Verza. Iasi...( 1996).. 2001 Roco M. Baterie de obiective operationale pentru invatamantul prescolar. (2006) Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX. Reprezentarile copiilor de 6 – 7 ani despre scoala (1998) Bacau.

EDP .Editura”Trei” Programa pentru invatamantul prescolar aflata in uz. Programe scolare pentru invatamantul primar. aflate in uz Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar aflate in uz. Fundamentele psihologiei ( 1994) Bucuresti Editura XXI Zlate. . M.• • • Zlate.. Bucurest.. • xxx • xxx • Xxx Agentia Nationala Socrates (1996) Combaterea esecului scolar.. M. Eul si personalitatea (1997) Bucuresti.