PEDAGOGIE DEFINITIVAT SPECIALIZAREA EDUCATOARE COMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOARE I.COMPETENTE TRANSVERSALE 1.

CompetenŃe de organizare instituŃională si de management al resurselor umane de a participa la lucrul în grup; de a organiza activităŃi cu grupe de prescolari sau adulti; de a organiza timpul, spaŃiul si resursele de care dispune institutia; de a identifica persoanele cheie într-un anumit context; 2. CompetenŃe de relaŃionare de a-şi asuma responsabilităŃi; de a-i forma pe prescolari pentru a-şi asuma responsabilităŃi; de a asigura echilibrul intre concentrarea pe sarcina si concentrarea pe relatiile cu prescolarii ; de a stimula interesele de cunoaştere si curiozitatea prescolarilor; de a stimula stabilirea unor relaŃii cu caracter interpersonal in general si între prescolari, in special; de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa; capacitate de empatie ; 3. CompetenŃe de comunicare de a asculta activ; de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunŃuri pentru a le face inteligibile pentru prescolari; de a sustine discuŃii libere cu prescolarii, parintii si orice alt interlocutor, adapatand limbajul in raport cu interlocutorul ; de a selecta secvenŃe informative şi acŃionale prin raportare la specificul varstei; de a crea oportunităŃi de feed back prescolarilor; II. COMPETENTE SPECIFICE 4. CompetenŃe de organizare a grupei de prescolari de amenajare a salii de grupa pentru a o transforma într-un mediu plăcut de învăŃare; de a gestiona spaŃiul, timpul, resursele de care dispune pentru a le pune în slujba scopurilor educaŃionale vizate; de a corela diferite tipuri de activităŃi şi de a le orienta în direcŃia realizarea scopurilor educative vizate; de a pune diferite tipuri de activităŃi în slujba rezolvării nevoilor reale ale prescolarilor;

CompetenŃe privind integrarea europeana detinerea unui set de cunostinte functionale legate de : dimensiunea europeană a procesului de învăŃare şi predare . de a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene . de proiectare a finalitatilor pe baza nevoilor descoperite. de a gestiona experienŃele mobilităŃilor. de corelare a metodologiei de predare si evaluare. continuturi. 7. de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa de formare a elementelor de competenta la prescolari . capacitatea de a realiza legătura dintre contextul european şi cel local în activitatea profesionala . organizarea sistemelor şcolare din alte Ńări europene. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana.5.CompetenŃe de planificare de a identifica nevoile elevilor. de a familiariza prescolarul cu ideea de implicare responsabila in sarcina. de a manageria timpul în funcŃie de ritmul de activitate a prescolarilor . programele europene in domeniul eduactiei. a mijloacelor didactice cu obiectivele propuse. 6. de a asigura continuitatea si coerenta proiectarii la diferite niveluri. metodologie etc. de autoreglare permanenta a demersurilor proiective. capacitatea de a implementa eficient instrumente ale educatiei interculturale .CompetenŃe psihopedagogice si didactico-metodologice de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica . specificitatea domeniului educatiei prescolare in Europa si lume ( subsistem.) specificitatea educatiei interculturale . Inovatie si reforma in scoala romaneasca – invatamantul preprimar Definitivat si Grad II . Ńările participante la programele de mobilităŃi . DETALIEREA TEMELOR GENERALE PENTRU DEFINITIVAT Aspecte generale I. capacitatea de a : selecta si utiliza instrumente de reglementare şi eficientizare oferite de Comisia Europeană cu referire la domeniul prescolar . “perceperea” / decodificarea corecta a curriculum-ului official de a identifica nevoile prescolarilor si de a le lua in calcul in proiectarea didactica.

2). Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar 1). Sistem de invatamant IV.Structura personalitatii . mediul. functii. Specificul influentelor educative si ale mediului la copilul prescolar. structura. Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale 4).Modele de abordare a personalitatii .a. Educabilitatea. Problematica sistemului institutional de invatamant in Romania. Conceptul de educabilitate. Fundamente psihologice II. Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a copilului prescolar. 1). Planul Jena. Unitatea si dinamica lor.modelul trasaturilor. III .temperament. 3. modelul factorial. modelul umanist s. 2). caracter. Perspective noi in abordarea structurii personalitatii. Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale a copiilor in gradinita. educatia. Conceptul de personalitate: .concept. tendinte de evolutie. . Alternative la invatamantul prescolar din Romania: Waldorf. Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale. Montessori. Dimeniunea europeana a invatamantului prescolar. Educatia si provocarile lumii contemporane. 3). Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie 2. . aptitudini. Locul si rolul segmentului prescolar in sistemul de invatamant. sinele) Definitivat 1). Mediile educationale si factorii dezvoltarii personalitatii umane ( ereditatea. Step by Step.1. 5). Sistemul de invatamant .

continuturi. modular. Elemente structurale ale curriculum-ului: finalitati/ obiective.a. 2. actualitate si perspective Elemente de teoria curriculum-ului V. concrete / operationale). model. Tipuri de curriculum VI. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati in invatamantul prescolar. obiective . temporalitate.finalitati de proces). pluridisciplinar. ciclu curricular 2. obiectiv.cadru. Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ului prescolar ( disciplinar. relevanta practica. 2.2) Evolutii ale conceptiei despre integrarea subsistemului invatamantului prescolar in cadrul sistemului . limite. interdisciplinar. obiective de referinta. modular. scop. proiectul didactic si curriculum suport oficial 1.cu referire la ciclul prescolar. Analiza documentelor curriculare cu aplicatii pnetru invatamantul prescolar. Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro . continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii) competente generale si specifice.micro (finalitati de sistem . masurabilitate s. Concept. pluridisciplinar. Modalitati de structurare a continuturilor : disciplinar. ideal. interdisciplinar. arie curriculara. Definirea si analiza conceptelor: finalitate. programa. Concepte fundamentale si tipuri de curriculum in Teoria curriculum-ului 1. intradisciplinar. sarcina. VII. Transdisciplinaritatea si focalizarea curriculum-ului pe competente VIII Produsele proiectarii curriculare: plan. Proiectarea activitatii educationale . cu aplicatii la invatamantul prescolar 3. integrat din perspectiva transdisciplinara) 1. grad de generalitate (obiective generale specifice / intermediare. Operationalizarea obiectivelor educationale. profilul educational al copilului prescolar. metode de predare-evaluare focalizate pe invatare si timp de invatare. 1. Taxonomia finalitatilor. Locul continuturilor in conceptia curriculum-ului modern.

organizare. Conceptul de proiectare pedagogica. Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta spatio temporal. 3). decizie. Analiza sistemica a procesului de invatamant 1.procese si mecanisme specifice la prescolari. activitate. 3). operationala). Caracteristici generale (interactiunea educatoare . orientare. stabilirea strategiei optime de actiune. Proiecte elaborate pe: ciclul.concept. Finalizarea proiectarii pedagogice : 3.autoreglarea). Functiile proiectarii pedagogice : anticipare. Niveluri ale proiectarii pedagogice. Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. 4). semestru de invatamant. Sistemul principiilor didactice. subiect. Aplicatii 1). Interdependenta formal – nonformal . 2). activitate. Fundamente teoretice si aspecte practice . Normativitate in procesul educativ din gradinita. functii niveluri ale proiectarii educationale. interdependenta informativ . operationale si functionale. reglarea . relatii intre componente 2. dirijare. functii.2. practica. Specificul abordarii sistemice si comunicationale in invatamantul pre-primar. Proiecte elaborate pe: arii curriculare. 3. functii.reglare-autoreglare.1. stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare. XI. an. Criterii de autoevaluare ale activitatilor.IX. Modele de proiectare a activitatilor formativ.copii. Componentele procesului de invatamant: structurale. saptamana.educative. Elemente de proces didactic X Procesul educativ din gradinita . Fundamentare si relevanta pentru invatamantul pre-primar.formativ. structurala. Dimensiuni generale (functionala. alternative metodologice. Concepte. Invatarea scolara. inovare. Grile de evaluare . 5). aplicatii. structura. structura. tema.concept. Procesul educativ din gradinita . determinarea continuturilor.informal la nivelul procesului educativ din gradinita 4).

Mecanisme si procesualitate 2. 2). grupal si individual) 1. Functiile evaluarii : de informare. Rolul integrator al strategiilor didactice. selectie si certificare. diagnoza. Cauze si consecinte. Eficacitate si eficienta in predarea la prescolari XIII Strategii. XIV. aplicatii). Evaluarea. Eficacitate si eficienta in predare 1.decizia. motivationala. Predarea – concept. procedeu. metodologie. functii. conduite. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta. creativa. 4). 3). valente formative. 2. prognoza. modele de predare fundamentate pe teorii ale invatarii. Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de metode.aprecierea. Aspecte specifice ale predarii in invatamantul prescolar 2. Factori perturbatori si erori in evaluarea din gradinita. Masurarea. metode( clasificari si categorii.componenta a procesului didactic: evaluarii: cauze si consecinte. abordari alternative moderne. Delimitari conceptuale: strategie. Modalitati de corectare . Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol. metoda. Forme si tipuri de invatare XII. activitati. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar 5). Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul prescolar. activizatoare. 5). disfunctii ale 1. Teorii ale invatarii ce fundamenteaza modelele instruirii 3. tendinte noi: centrarea evaluarii pe competente. de control. 4). Descrierea metodelor de instruire. mijloc. reglare-autoreglare. Analiza interdependentelor.1. Integrarea evaluarii in activitatile formativ-educative din gradinita. Sistemul metodelor de instruire. concepte fundamentale. cu specific la prescolari 3). Definirea si analiza conceptului de evaluare. Instruirea asistata de calculator . Conceptul de invatare scolara.directie strategica in perfectionarea metodologiei si tehnologiei instruirii (aplicatii in domeniul prescolar). moduri de organizare a invatarii ( frontal.

elaborarii . structura. stiluri. eficacitate. Metodologia proiectarii. 5. metoda si mijloc de formare si dezvoltare a personalitatii copilului prescolar 2. Comunicare. Relatie dintre joc – invatare – creatie si diferitele activitati si forme de organizare a activitatilor in gradinita (activitatile comune. Concepte fundamentale: management. forme. 6. activitatile la alegere) 4. aplicarii si interpretarii probelor evaluative la prescolari XV Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari 1. Jocul – dominanta a varstei prescolare. Diferentiere si individualizare procesului formativ in cadrul jocurilor si a activitatilor la alegere . managementul grupei de prescolai. ciclu managerial. mecanisme. conflict. Moduri si forme de organizare a activitatii formativ – educative in gradinita 1. Aspecte specifice ale comunicarii didactice in invatamantul prescolar 3. specificitate. functionalitate. Relatii si interactiuni educationale in gradinita Comunicarea didactica XVI Comunicarea si relatiile de comunicare pedagogica. comportament asertiv 2. 4. Aplicatii 1. relevanta pentru invatamantul prescolar 3.concept. Jocul – tipologie. Caracteristicile demersului de "influenta educationala" in invatamantul pre-primar Implicarea sociala si personalitatea copilului: complianta comportamentala in grupa Comunicarea interpersonala Climat educational in gradinita XVII. leadership. managementul procesului educational. managementul institutiei prescolare. Structura. functii si conditii de eficienta 2.6). structura.

Autoeducatia morala – parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii. modele explicative 2.profil de competenta. Tehnici specifice de stimulare a creativitatii la prescolari . Creativitate. Recrutarea. Structura personalitatii cadrului didactic: personalitatea de baza. Limbajul moral: specificitate psihopedagogica. consiliere. Finalitatile. 5). caracteristici. Comportamentul moral: definitie. Statute si roluri ale cadrului didactic-educatoarei: planificare. selectia si formarea cadrelor didactice. organizare. indrumare.educatoare. forme surse si componente structural functionale 6). 4. reprezentarile psihopedagogice. credintele . Deontologia pedagogica XIX SPECIFICUL DIMENSIUNILOR EDUCATIEI IN PRESCOLARITATE: EDUCATIA MORAL-CIVICA si RELIOGIOASA 1). monitorizare. Cariera didactica in Romania – educatoarea si realitatea socio-educationala 8. personalitatea cristalizata.rol. Educatia morala – institutii sociale: determinisme si conexiuni 3). control.convingerile 3. Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv (reperul axiologic – normativ) 2). 7. decizie 6. campul 2. evaluare si autoevaluare 1. implicatii in activitatea instructiveducativa din gradinita 4).concept. 5. formare continua. evaluare. strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral – civice si religioase in gradinita XX Creativitate. stil educational. psihopedagogice. inovatie si educatie in contextul proiectelor europene 1. psihopedagogic.Statutul profesional al cadrului didactic XVIII Status. forme de exprimare.

Analiza multireferentiala. Finalitatile educatiei (in Pedagogie). Perfectionarea lectiei in scoala moderna.. Instruire scolara. Cristea. Bucuresti.J. Bucuresti. Pitesti.(coord) (1993) Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective. Bucuresti.S. vol. EDP Cristea. vol. EDP. (1996). S.2.BIBLIOGRAFIE • • • • ALBU G. Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant (in Pedagogie).Bucuresti. (2005) Teoria si practica cercetarii pedagogice Cluj Napoca. (coordonator). Editura Polirom • • CRISTEA.Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 18 ani. Institutul de Stiinte ale Educatiei • Bocos M. Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia europeana. (1981) . ALBU G. • Calin. cu aplicatii la fisa scolara. EDP Cosmovici. (2006). • Cucos. E.S. • • • Cerghit.G. (1998) Introducere intr-o pedagogie a libertatii. Editura Polirom. . EDP BARZEA.M. (1983).( 1998)..W. EDP.Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului.. Scopurile procesului instructiv-educativ. MALITA.Structura si dezvoltarea personalitatii.C. Editura Hardiscom. ( 1981) Orizontul fara limite al invatarii. Editura Hrdiscom. (1993).. ELMANDJRA. (1997).. • • BARZEA.. Iasi. (1995) Arta si stiinta educatiei.C. Psihologie scolara. (1995). A. (2002) In cautarea educatiei autentice... Bucuresti.M. (1994). Bucuresti.. Perspectiva axiologica si paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ). Bucuresti. (1996) .. Polirom.Polirom Iasi Allport. EDP Agentia Nationala Socrates.C. M.. editura Casa Cartii de Stiinta • BOTKIN. Editura Alternative • Badea.I. Iasi.. Iasi.L.I.. Iacob. Pitesti. Bucuresti Editura Politica... Pedagogie.

Factorii psihologici ai reusitei scolare.. V. (1994) .I. Bucuresti.De Landsheere. T. EDP Dellors J.(coord) (1998).A. Managementul clasei de elevi (2006). Editura Tribuna Invatamantului • MIROIU. EDP Kulcsar.Ionescu). Bucuresti. S.. Invatamantul romanesc azi.Negret.A. ( 1997). (1975). Didactica moderna.G.. D’Hainaut (coord. Editura Delfin Joita. editura Press Mihaela SRL Moscovici S. Bucuresti. (2000) Comoara launtrica. Universitatea din Bucuresti. Ed... ( 1995). Cluj-Napoca Editura Dacia Ionescu. Teorie si practica.Evaluarea performantei scolare.). (1997) Testarea psihologica a copilului mic. Bucuresti.. (1985) Invatare si dezvoltare. Bucuresti. (2002) Comunicare educationala in context scolar. Polirom.I..S. Buschini F. CREDIS • • Miclea. (1978). N. R. G. (coord) (2007) Metodologia stiintelor socioumane. E. Bucuresti. Editura Gloria Miclea. Petrescu. Bucuresti. Studii de diagnoza. Editura Polirom Davitz. Editura Aldiri Jinga. . Vrasmas. Iasi. EDP Golu..I...Psihologia procesului educational. M. EDP. Sovar. (1996) .. (1979).. C. Polirom • De Landsheere. ESE Fumarel. Bucuresti.. (coord).M. Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 – 7 ani. Editura Polirom • • Mitrofan. Radu.M. • • • • • De Lansheere. Ball. Marcu. Programe de invatamant si educatia permanenta.. S.(coord. in Educatia si dinamica ei. Definirea obiectivelor educatiei. (2004). UNICEF. Editua Alternative • • • • • • • • • Ionescu. Iasi.Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia Iucu R. (coord. EDP. Cluj-Napoca.Invatarea eficienta Bucuresti. Bucuresti EDP Ezechil L.P. (1982).Psihologia cognitiva.( 1995).. Iasi..M.I. M. Polirom.. G. (1999).. Editura All Manolescu M.• • • Cretu. Evaluarea continua a elevilor si examenele. E. EDP. Bucuresti.. Bucuresti. Invatarea scolara si psihologia cognitiva... Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale pentru Educatie. Bucuresti.) (1981). (1998). Bucuresti..Psihopedagogia succesului. Iasi . Iasi Jinga . (1978). (1999) Eficienta instruirii.. Curriculum pentru invatamantul primar si prescolar... (1999) Competenta didactica-perspectiva psihologiei...

..Ghid general de evaluare si examinare. Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord... editia IIIa Iasi.Vlasceanu).. Editura Ex Libris Brasov Oprescu.. I.. (1988). Psihologia educatiei copilului prescolar si scolar mic. R. Psihologia scolara Bucuresti Tipografia Universitatii Bucuresti • Popescu.. EDP Popescu-Neveanu.(sub redactie) (1987). Editura ProHumanitate.Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice. si colab.D. Bucuresti.. Bucuresti Niculescu R. E.. Polirom PERETTI A de. (2000) Management educational. EDP NEACSU.. • • Nicola. Cerghit.L. Bucuresti.Vlasceanu) Universitatea Bucuresti • Neacsu.A.Jinga.• • Neacsu.. . Fundamente teoretice si aplicative. Teoria si managementul curriculum-ului. (1995) Bucuresti.V.T.) (1997).EDP Panisoara I. (2002). Bucuresti. Pedagogie prescolara. Conceptualizarea curriculum-ului.Structuri. (2005).strategii si performante in invatamant coord. Craiova..I. Lazarescu M. (1999). (in vol. Editura Aramis. Pedagogie. (2003). Alba Iulia • • Niculescu R. • NICULESCU. (2007) Managementul relatiilor umane in educatie. (1996). Editura Paideia • Neacsu. (coord. Bucuresti.Cretu. M. P. (1996) Tratat de pedagogie scolara. L. (1996). Profesorul si strategiile conducerii invatarii. MEN.(coord. Bucuresti. Pedagogie prescolara.. (1982)... (1996) .. Iasi.I. Scoala romaneasca in pragul mileniului III. Instruire si invatare. (1995). R. Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii. Editura Academiei. I. & colab. sinteze. Zlate. Comunicare eficienta.. Bucuresti. Editura Universitatii Transilvania din Brasov.. Educatia in schimbare.O..I. Potolea D. Editura paralela 45 Pitesti • • • • • Pavelcu.D. Iasi. Polirom • Potolea. O abordare multidimensionala. Editura Universitaria • Paisi M. Editura Aeternitas. Bucuresti • Niculescu. I. E.). M.. Stoica. Bucuresti.. (1999) Pedagogie prescolara..I. Editura Spiru Haret Popescu. (1989). in Paun E. (2006). EDP Potolea.V. M.

Polirom.. ed. Institutul European. Creativitatea şi inteligenŃa emoŃională. Enciclopedica.. Editura Aramis.I.E.) (2005) Psihopedagogie prescolara si scolara. Bucuresti • TOMSA GH.UNESCO-50-EDUCATIE. ed. Evaluarea rezultatelor scolare . (1997).Timisoara VAIDEANU. Iasi Ştefan M. Pedagogie postmoderna. Pedagogia comunicarii. Baterie de obiective operationale pentru invatamantul prescolar. Bucuresti EDP. Iasi.. EDP Voiculescu E. Verza.G... Bucuresti.. Bazele teoretice ale psihopedagogiei prescolare. (1995). (2006) Managementul clasei. V& I Integral • • • • Ungureanu D. Intitutul European Iasi. Pedagogie prescolara.GH.Editura Stiintifica si.Bucuresti. Iasi Intirurul European Sternberg R. EDP.. (2005) Manual de creativitate. EDP Silverman D.J. Aramis.1981 • Raducu. (2004) Interpretarea datelor calitative. Verza. 2003 TOMSA GH. Supliment al Revistei Invatamantului Prescolar. (2006) Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX. M. (coord. in Sinteze pe teme de didactica moderna.T. Reprezentarile copiilor de 6 – 7 ani despre scoala (1998) Bacau. (1999) Teoria Curriculum-ului. E. Editura Mirton . U. Aramis.• Radu.Tribuna Invatamantului... Polirom. 2004. Bucuresti. Ed. Editura Tudor • • Raducu. Bucuresti. OPRESCU N. 2001 Roco M.Bucuresti.I.. U.( 1996). A.. Iasi. Ciclurile vietii (1995). Editura PROHUMANITATE .(2007).Psihologia varstelor. 2005 Stan E.. Metode de analiza a comunicarii. A. Bucuresti. Polirom. MEN. Bucureşti.. Stimularea creativitatii tehnico-. Intitutul European STANCIU. Schiopu.1985 • • • • • • Roco.. 2004 Vrasmas E. Polirom Iasi • • • • Soitu L. 1999 Roco.Psihologia varstelor... Creativitate şi inteligenŃă emoŃională. Teoria situaŃiilor educative.(1999) Educatia copilului prescolar. STAN E. Bucurest. (2006) Despre pedepse si recompense in educatie.. Bucuresti. M. • • Schiopu. Iaşi. Bucureşti. Bucuresti Stan E. textului si interactiunii. stiintifice.

M.• • • Zlate.. • xxx • xxx • Xxx Agentia Nationala Socrates (1996) Combaterea esecului scolar..Editura”Trei” Programa pentru invatamantul prescolar aflata in uz. M. Eul si personalitatea (1997) Bucuresti. Programe scolare pentru invatamantul primar. aflate in uz Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar aflate in uz. EDP . . Bucurest. Fundamentele psihologiei ( 1994) Bucuresti Editura XXI Zlate..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful