PEDAGOGIE DEFINITIVAT SPECIALIZAREA EDUCATOARE COMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOARE I.COMPETENTE TRANSVERSALE 1.

CompetenŃe de organizare instituŃională si de management al resurselor umane de a participa la lucrul în grup; de a organiza activităŃi cu grupe de prescolari sau adulti; de a organiza timpul, spaŃiul si resursele de care dispune institutia; de a identifica persoanele cheie într-un anumit context; 2. CompetenŃe de relaŃionare de a-şi asuma responsabilităŃi; de a-i forma pe prescolari pentru a-şi asuma responsabilităŃi; de a asigura echilibrul intre concentrarea pe sarcina si concentrarea pe relatiile cu prescolarii ; de a stimula interesele de cunoaştere si curiozitatea prescolarilor; de a stimula stabilirea unor relaŃii cu caracter interpersonal in general si între prescolari, in special; de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa; capacitate de empatie ; 3. CompetenŃe de comunicare de a asculta activ; de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunŃuri pentru a le face inteligibile pentru prescolari; de a sustine discuŃii libere cu prescolarii, parintii si orice alt interlocutor, adapatand limbajul in raport cu interlocutorul ; de a selecta secvenŃe informative şi acŃionale prin raportare la specificul varstei; de a crea oportunităŃi de feed back prescolarilor; II. COMPETENTE SPECIFICE 4. CompetenŃe de organizare a grupei de prescolari de amenajare a salii de grupa pentru a o transforma într-un mediu plăcut de învăŃare; de a gestiona spaŃiul, timpul, resursele de care dispune pentru a le pune în slujba scopurilor educaŃionale vizate; de a corela diferite tipuri de activităŃi şi de a le orienta în direcŃia realizarea scopurilor educative vizate; de a pune diferite tipuri de activităŃi în slujba rezolvării nevoilor reale ale prescolarilor;

specificitatea domeniului educatiei prescolare in Europa si lume ( subsistem. de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa de formare a elementelor de competenta la prescolari . capacitatea de a implementa eficient instrumente ale educatiei interculturale . capacitatea de a : selecta si utiliza instrumente de reglementare şi eficientizare oferite de Comisia Europeană cu referire la domeniul prescolar . metodologie etc. de a manageria timpul în funcŃie de ritmul de activitate a prescolarilor . organizarea sistemelor şcolare din alte Ńări europene. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana. CompetenŃe privind integrarea europeana detinerea unui set de cunostinte functionale legate de : dimensiunea europeană a procesului de învăŃare şi predare . DETALIEREA TEMELOR GENERALE PENTRU DEFINITIVAT Aspecte generale I. “perceperea” / decodificarea corecta a curriculum-ului official de a identifica nevoile prescolarilor si de a le lua in calcul in proiectarea didactica.CompetenŃe de planificare de a identifica nevoile elevilor. de a asigura continuitatea si coerenta proiectarii la diferite niveluri.5. a mijloacelor didactice cu obiectivele propuse. de a gestiona experienŃele mobilităŃilor. de corelare a metodologiei de predare si evaluare. de proiectare a finalitatilor pe baza nevoilor descoperite. 7. programele europene in domeniul eduactiei. Ńările participante la programele de mobilităŃi .CompetenŃe psihopedagogice si didactico-metodologice de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica . capacitatea de a realiza legătura dintre contextul european şi cel local în activitatea profesionala . 6. de autoreglare permanenta a demersurilor proiective.) specificitatea educatiei interculturale . Inovatie si reforma in scoala romaneasca – invatamantul preprimar Definitivat si Grad II . continuturi. de a familiariza prescolarul cu ideea de implicare responsabila in sarcina. de a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene .

Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale 4). Fundamente psihologice II. Sistemul de invatamant . Planul Jena. Conceptul de personalitate: . mediul.Structura personalitatii . . Step by Step.concept. tendinte de evolutie. 2).temperament.a. . Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar 1). Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a copilului prescolar. Unitatea si dinamica lor. modelul factorial. 5). Mediile educationale si factorii dezvoltarii personalitatii umane ( ereditatea. 3. Locul si rolul segmentului prescolar in sistemul de invatamant. Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale a copiilor in gradinita.modelul trasaturilor. Specificul influentelor educative si ale mediului la copilul prescolar. Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale. modelul umanist s. Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie 2. sinele) Definitivat 1). educatia. Problematica sistemului institutional de invatamant in Romania. Educabilitatea. caracter. III . Montessori. Perspective noi in abordarea structurii personalitatii. Dimeniunea europeana a invatamantului prescolar. 3). aptitudini.Modele de abordare a personalitatii . 2).1. functii. structura. 1). Educatia si provocarile lumii contemporane. Conceptul de educabilitate. Sistem de invatamant IV. Alternative la invatamantul prescolar din Romania: Waldorf.

Tipuri de curriculum VI. limite. Concepte fundamentale si tipuri de curriculum in Teoria curriculum-ului 1.cadru. obiectiv. integrat din perspectiva transdisciplinara) 1. VII. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati in invatamantul prescolar. Operationalizarea obiectivelor educationale. continuturi. interdisciplinar. relevanta practica. cu aplicatii la invatamantul prescolar 3. concrete / operationale). Analiza documentelor curriculare cu aplicatii pnetru invatamantul prescolar. Taxonomia finalitatilor. continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii) competente generale si specifice. proiectul didactic si curriculum suport oficial 1. pluridisciplinar. Definirea si analiza conceptelor: finalitate. Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro . metode de predare-evaluare focalizate pe invatare si timp de invatare. Elemente structurale ale curriculum-ului: finalitati/ obiective. arie curriculara. intradisciplinar. Modalitati de structurare a continuturilor : disciplinar.finalitati de proces). obiective de referinta. scop. temporalitate. masurabilitate s. Concept. ideal. modular.micro (finalitati de sistem . programa. 2. sarcina. interdisciplinar. modular. Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ului prescolar ( disciplinar. profilul educational al copilului prescolar. pluridisciplinar. grad de generalitate (obiective generale specifice / intermediare.cu referire la ciclul prescolar. obiective . actualitate si perspective Elemente de teoria curriculum-ului V.2) Evolutii ale conceptiei despre integrarea subsistemului invatamantului prescolar in cadrul sistemului . Proiectarea activitatii educationale . model. 2. ciclu curricular 2. Locul continuturilor in conceptia curriculum-ului modern.a. Transdisciplinaritatea si focalizarea curriculum-ului pe competente VIII Produsele proiectarii curriculare: plan. 1.

determinarea continuturilor. Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta spatio temporal. activitate. stabilirea strategiei optime de actiune. activitate.concept. orientare.1.autoreglarea). relatii intre componente 2. Specificul abordarii sistemice si comunicationale in invatamantul pre-primar. Grile de evaluare . Conceptul de proiectare pedagogica. 2). structura. reglarea . dirijare. organizare. Interdependenta formal – nonformal . subiect. Elemente de proces didactic X Procesul educativ din gradinita . Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. Analiza sistemica a procesului de invatamant 1. 3. Criterii de autoevaluare ale activitatilor. 4). Proiecte elaborate pe: ciclul. tema.2. practica. Dimensiuni generale (functionala. Functiile proiectarii pedagogice : anticipare. Finalizarea proiectarii pedagogice : 3.IX. functii.concept. operationala). 5). functii. interdependenta informativ .informal la nivelul procesului educativ din gradinita 4). Invatarea scolara. semestru de invatamant. stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare. inovare. Concepte. saptamana.educative.procese si mecanisme specifice la prescolari. Niveluri ale proiectarii pedagogice. structura. structurala. 3). operationale si functionale. Componentele procesului de invatamant: structurale.copii. aplicatii. functii niveluri ale proiectarii educationale. Aplicatii 1). an. Fundamentare si relevanta pentru invatamantul pre-primar. XI. Sistemul principiilor didactice. Proiecte elaborate pe: arii curriculare.reglare-autoreglare. alternative metodologice. decizie. Caracteristici generale (interactiunea educatoare . Normativitate in procesul educativ din gradinita.formativ. Procesul educativ din gradinita . Modele de proiectare a activitatilor formativ. Fundamente teoretice si aspecte practice . 3).

Rolul integrator al strategiilor didactice. conduite.componenta a procesului didactic: evaluarii: cauze si consecinte. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de metode. valente formative. Delimitari conceptuale: strategie. Instruirea asistata de calculator . Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul prescolar. metoda. Forme si tipuri de invatare XII. Aspecte specifice ale predarii in invatamantul prescolar 2. 4). diagnoza. Teorii ale invatarii ce fundamenteaza modelele instruirii 3. activizatoare. 5). Modalitati de corectare . creativa.aprecierea. Descrierea metodelor de instruire. 2). selectie si certificare. reglare-autoreglare. 3). Functiile evaluarii : de informare. Cauze si consecinte.directie strategica in perfectionarea metodologiei si tehnologiei instruirii (aplicatii in domeniul prescolar). moduri de organizare a invatarii ( frontal. Conceptul de invatare scolara. 4). metodologie. grupal si individual) 1.1. tendinte noi: centrarea evaluarii pe competente. metode( clasificari si categorii. Predarea – concept. XIV.decizia. activitati. Analiza interdependentelor. Masurarea. mijloc. aplicatii). Eficacitate si eficienta in predare 1. Factori perturbatori si erori in evaluarea din gradinita. prognoza. Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar. abordari alternative moderne. de control. 2. Eficacitate si eficienta in predarea la prescolari XIII Strategii. concepte fundamentale. motivationala. Integrarea evaluarii in activitatile formativ-educative din gradinita. procedeu. Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol. modele de predare fundamentate pe teorii ale invatarii. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta. Evaluarea. Sistemul metodelor de instruire. Mecanisme si procesualitate 2. disfunctii ale 1. Definirea si analiza conceptului de evaluare. functii. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar 5). cu specific la prescolari 3).

Caracteristicile demersului de "influenta educationala" in invatamantul pre-primar Implicarea sociala si personalitatea copilului: complianta comportamentala in grupa Comunicarea interpersonala Climat educational in gradinita XVII.concept. mecanisme. Aspecte specifice ale comunicarii didactice in invatamantul prescolar 3. 5. conflict. Metodologia proiectarii. Relatie dintre joc – invatare – creatie si diferitele activitati si forme de organizare a activitatilor in gradinita (activitatile comune. aplicarii si interpretarii probelor evaluative la prescolari XV Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari 1. 6. Structura. managementul institutiei prescolare. forme. Aplicatii 1. relevanta pentru invatamantul prescolar 3. Comunicare. Moduri si forme de organizare a activitatii formativ – educative in gradinita 1. managementul grupei de prescolai. comportament asertiv 2. ciclu managerial. metoda si mijloc de formare si dezvoltare a personalitatii copilului prescolar 2. Jocul – dominanta a varstei prescolare. structura. leadership. Jocul – tipologie.6). activitatile la alegere) 4. structura. specificitate. Diferentiere si individualizare procesului formativ in cadrul jocurilor si a activitatilor la alegere . eficacitate. managementul procesului educational. Concepte fundamentale: management. 4. functionalitate. functii si conditii de eficienta 2. Relatii si interactiuni educationale in gradinita Comunicarea didactica XVI Comunicarea si relatiile de comunicare pedagogica. stiluri. elaborarii .

campul 2.educatoare. modele explicative 2. Statute si roluri ale cadrului didactic-educatoarei: planificare. implicatii in activitatea instructiveducativa din gradinita 4). evaluare si autoevaluare 1. 5.convingerile 3. reprezentarile psihopedagogice.rol. personalitatea cristalizata. 5). forme surse si componente structural functionale 6). 4. Educatia morala – institutii sociale: determinisme si conexiuni 3). organizare. monitorizare. indrumare. formare continua. Deontologia pedagogica XIX SPECIFICUL DIMENSIUNILOR EDUCATIEI IN PRESCOLARITATE: EDUCATIA MORAL-CIVICA si RELIOGIOASA 1). psihopedagogic.concept. strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral – civice si religioase in gradinita XX Creativitate. decizie 6. Limbajul moral: specificitate psihopedagogica. Tehnici specifice de stimulare a creativitatii la prescolari . control. Autoeducatia morala – parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii. evaluare. Recrutarea. psihopedagogice. Structura personalitatii cadrului didactic: personalitatea de baza. Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv (reperul axiologic – normativ) 2). inovatie si educatie in contextul proiectelor europene 1. 7. consiliere. Creativitate. selectia si formarea cadrelor didactice. forme de exprimare. stil educational.profil de competenta. Finalitatile. Cariera didactica in Romania – educatoarea si realitatea socio-educationala 8. caracteristici. Comportamentul moral: definitie. credintele .Statutul profesional al cadrului didactic XVIII Status.

I. Bucuresti. Instruire scolara. vol. Analiza multireferentiala. ALBU G.(coord) (1993) Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective. Psihologie scolara. cu aplicatii la fisa scolara. Iasi. • • BARZEA.. (1996).C. (coordonator). (1997). Scopurile procesului instructiv-educativ. (1998) Introducere intr-o pedagogie a libertatii. EDP. (2005) Teoria si practica cercetarii pedagogice Cluj Napoca. Bucuresti.. Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant (in Pedagogie).Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului. EDP Cristea. M. EDP BARZEA.2. Cristea.. (1995). ELMANDJRA.Bucuresti.J. Pitesti. Perspectiva axiologica si paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ). ( 1981) Orizontul fara limite al invatarii.S.. Editura Hrdiscom. A. (2006).Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 18 ani. (1993)..M. Iacob.S. (2002) In cautarea educatiei autentice.. EDP...C. (1983). vol.. MALITA.Polirom Iasi Allport. ..C.Structura si dezvoltarea personalitatii.G.L. Bucuresti. Editura Polirom. • Calin.. • Cucos. (1981) . (1994). Bucuresti.BIBLIOGRAFIE • • • • ALBU G. editura Casa Cartii de Stiinta • BOTKIN. (1996) .( 1998). Polirom.. • • • Cerghit.. EDP Cosmovici. Iasi. Editura Alternative • Badea. Perfectionarea lectiei in scoala moderna.. S. Pitesti. Bucuresti. (1995) Arta si stiinta educatiei. Bucuresti.. Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia europeana. Institutul de Stiinte ale Educatiei • Bocos M. Pedagogie. Bucuresti Editura Politica.I. Editura Hardiscom. Iasi. Finalitatile educatiei (in Pedagogie).M. EDP Agentia Nationala Socrates.W. Editura Polirom • • CRISTEA. E.

I..S.. Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 – 7 ani. (coord. M...I. Polirom. (1999). (coord).Psihopedagogia succesului. Editura Gloria Miclea.(coord..Evaluarea performantei scolare. (1978). Editua Alternative • • • • • • • • • Ionescu. Editura Polirom • • Mitrofan.. (2000) Comoara launtrica. EDP Dellors J. Bucuresti. Bucuresti.. Invatamantul romanesc azi.G.Ionescu). UNICEF. Ed. Bucuresti. Bucuresti.M. (1998). Iasi .. editura Press Mihaela SRL Moscovici S. T. EDP. Iasi.I. G. Iasi. Bucuresti.De Landsheere. Bucuresti. Factorii psihologici ai reusitei scolare. (1999) Competenta didactica-perspectiva psihologiei.• • • Cretu. Editura Polirom Davitz.. V.( 1995). EDP. (coord) (2007) Metodologia stiintelor socioumane.Negret. (1999) Eficienta instruirii. Marcu. Bucuresti.I. Cluj-Napoca Editura Dacia Ionescu. • • • • • De Lansheere.M. (1997) Testarea psihologica a copilului mic. Radu. ( 1995).Psihologia cognitiva. Bucuresti. Polirom • De Landsheere. Bucuresti. E. Iasi. Bucuresti EDP Ezechil L. Sovar. Invatarea scolara si psihologia cognitiva. Vrasmas.M. Evaluarea continua a elevilor si examenele. Programe de invatamant si educatia permanenta. ESE Fumarel.). Curriculum pentru invatamantul primar si prescolar. . EDP. Petrescu.. G. C. Polirom. (1979). Editura Tribuna Invatamantului • MIROIU.. Managementul clasei de elevi (2006).. Teorie si practica. (1985) Invatare si dezvoltare. S.. Iasi Jinga . Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale pentru Educatie. M.Psihologia procesului educational. N.) (1981)..(coord) (1998). Editura Aldiri Jinga. Editura All Manolescu M. (1994) .. EDP Kulcsar. Didactica moderna..Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia Iucu R. (1996) .. S. in Educatia si dinamica ei. Studii de diagnoza. (2004). (2002) Comunicare educationala in context scolar... CREDIS • • Miclea. Definirea obiectivelor educatiei. Bucuresti. Universitatea din Bucuresti.P. Cluj-Napoca..A.Invatarea eficienta Bucuresti. (1982)... EDP Golu. Bucuresti..... D’Hainaut (coord. Editura Delfin Joita. (1975).A. R. ( 1997). (1978).. E. Bucuresti. Ball. Buschini F.

Editura Universitaria • Paisi M.. editia IIIa Iasi. Bucuresti.T. Stoica. Bucuresti.Structuri..Vlasceanu). EDP NEACSU. I. (2005). in Paun E. L. O abordare multidimensionala.EDP Panisoara I.L.. Editura Paideia • Neacsu. Bucuresti..Jinga. sinteze. Editura paralela 45 Pitesti • • • • • Pavelcu. Iasi.(coord. (2006). I. EDP Popescu-Neveanu. Teoria si managementul curriculum-ului. Pedagogie prescolara.D. (1982).. Bucuresti.I. • • Nicola.I.Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice. Comunicare eficienta.Vlasceanu) Universitatea Bucuresti • Neacsu.. (1996). Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii. Polirom PERETTI A de. (coord... Psihologia scolara Bucuresti Tipografia Universitatii Bucuresti • Popescu. Editura Universitatii Transilvania din Brasov. (1995) Bucuresti... Pedagogie prescolara. (2002). M. E. Editura Academiei. Bucuresti. EDP Potolea. (1995). Profesorul si strategiile conducerii invatarii. (1989).. (1988).). Psihologia educatiei copilului prescolar si scolar mic.. Cerghit. Alba Iulia • • Niculescu R. Editura Aeternitas. (1996) . • NICULESCU... si colab. Bucuresti. Bucuresti Niculescu R. R. (in vol. M. Editura Spiru Haret Popescu. (2000) Management educational. M..D..O. Lazarescu M. Craiova. Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord.I. Potolea D. R. P.Ghid general de evaluare si examinare. MEN. (1999).I. (1996). Iasi.. Polirom • Potolea.• • Neacsu. Educatia in schimbare. . (2003). Instruire si invatare.. Fundamente teoretice si aplicative. Bucuresti • Niculescu. & colab.A.... I. Bucuresti. (1999) Pedagogie prescolara. Pedagogie. Editura Ex Libris Brasov Oprescu. Editura Aramis.) (1997). (2007) Managementul relatiilor umane in educatie.V. (1996) Tratat de pedagogie scolara. Zlate.(sub redactie) (1987). Conceptualizarea curriculum-ului. Scoala romaneasca in pragul mileniului III..Cretu.V. Editura ProHumanitate..strategii si performante in invatamant coord. E.

) (2005) Psihopedagogie prescolara si scolara. Supliment al Revistei Invatamantului Prescolar. Aramis..UNESCO-50-EDUCATIE. in Sinteze pe teme de didactica moderna... Editura Mirton . Teoria situaŃiilor educative. E. STAN E. Editura Tudor • • Raducu.Psihologia varstelor. 2004 Vrasmas E. (coord. Evaluarea rezultatelor scolare . Bucuresti. (2004) Interpretarea datelor calitative. Institutul European.(2007).Psihologia varstelor. Verza.Bucuresti. Baterie de obiective operationale pentru invatamantul prescolar. Reprezentarile copiilor de 6 – 7 ani despre scoala (1998) Bacau.. EDP Voiculescu E. M... Bucureşti.Bucuresti. Pedagogie prescolara. Aramis.Timisoara VAIDEANU. Iasi. Verza. (1995). stiintifice. Iasi.(1999) Educatia copilului prescolar. U. Bucuresti.. Stimularea creativitatii tehnico-. textului si interactiunii. (2005) Manual de creativitate. 1999 Roco. (1999) Teoria Curriculum-ului. Pedagogie postmoderna. Ciclurile vietii (1995). Pedagogia comunicarii.G.1981 • Raducu. MEN. (1997).. (2006) Managementul clasei. (2006) Despre pedepse si recompense in educatie. Schiopu. Editura Aramis.Tribuna Invatamantului.. 2004. V& I Integral • • • • Ungureanu D. EDP Silverman D..T. EDP. Iasi Intirurul European Sternberg R.GH. M.• Radu. Bucuresti. A. Bucuresti • TOMSA GH. Polirom Iasi • • • • Soitu L. Iaşi.. Bucuresti Stan E. Bucurest. Creativitate şi inteligenŃă emoŃională.. Iasi Ştefan M. Bucureşti.E. Editura PROHUMANITATE .1985 • • • • • • Roco. Enciclopedica. Polirom.. ed.. Intitutul European Iasi. Bucuresti. Bucuresti EDP.J. Metode de analiza a comunicarii. Bazele teoretice ale psihopedagogiei prescolare. Bucuresti. ed. U. OPRESCU N.. Intitutul European STANCIU. Polirom.. (2006) Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX. 2005 Stan E.( 1996). Polirom..I. • • Schiopu.Editura Stiintifica si. 2003 TOMSA GH.I. A. Creativitatea şi inteligenŃa emoŃională. Ed. 2001 Roco M.

Eul si personalitatea (1997) Bucuresti.Editura”Trei” Programa pentru invatamantul prescolar aflata in uz. aflate in uz Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar aflate in uz. M.• • • Zlate. Programe scolare pentru invatamantul primar. .. • xxx • xxx • Xxx Agentia Nationala Socrates (1996) Combaterea esecului scolar. Bucurest. EDP . Fundamentele psihologiei ( 1994) Bucuresti Editura XXI Zlate... M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful