PEDAGOGIE DEFINITIVAT SPECIALIZAREA EDUCATOARE COMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOARE I.COMPETENTE TRANSVERSALE 1.

CompetenŃe de organizare instituŃională si de management al resurselor umane de a participa la lucrul în grup; de a organiza activităŃi cu grupe de prescolari sau adulti; de a organiza timpul, spaŃiul si resursele de care dispune institutia; de a identifica persoanele cheie într-un anumit context; 2. CompetenŃe de relaŃionare de a-şi asuma responsabilităŃi; de a-i forma pe prescolari pentru a-şi asuma responsabilităŃi; de a asigura echilibrul intre concentrarea pe sarcina si concentrarea pe relatiile cu prescolarii ; de a stimula interesele de cunoaştere si curiozitatea prescolarilor; de a stimula stabilirea unor relaŃii cu caracter interpersonal in general si între prescolari, in special; de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa; capacitate de empatie ; 3. CompetenŃe de comunicare de a asculta activ; de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunŃuri pentru a le face inteligibile pentru prescolari; de a sustine discuŃii libere cu prescolarii, parintii si orice alt interlocutor, adapatand limbajul in raport cu interlocutorul ; de a selecta secvenŃe informative şi acŃionale prin raportare la specificul varstei; de a crea oportunităŃi de feed back prescolarilor; II. COMPETENTE SPECIFICE 4. CompetenŃe de organizare a grupei de prescolari de amenajare a salii de grupa pentru a o transforma într-un mediu plăcut de învăŃare; de a gestiona spaŃiul, timpul, resursele de care dispune pentru a le pune în slujba scopurilor educaŃionale vizate; de a corela diferite tipuri de activităŃi şi de a le orienta în direcŃia realizarea scopurilor educative vizate; de a pune diferite tipuri de activităŃi în slujba rezolvării nevoilor reale ale prescolarilor;

6. programele europene in domeniul eduactiei. organizarea sistemelor şcolare din alte Ńări europene. de a familiariza prescolarul cu ideea de implicare responsabila in sarcina. de a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene . “perceperea” / decodificarea corecta a curriculum-ului official de a identifica nevoile prescolarilor si de a le lua in calcul in proiectarea didactica. DETALIEREA TEMELOR GENERALE PENTRU DEFINITIVAT Aspecte generale I. 7.CompetenŃe psihopedagogice si didactico-metodologice de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica .) specificitatea educatiei interculturale . metodologie etc. de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa de formare a elementelor de competenta la prescolari . capacitatea de a : selecta si utiliza instrumente de reglementare şi eficientizare oferite de Comisia Europeană cu referire la domeniul prescolar . continuturi. CompetenŃe privind integrarea europeana detinerea unui set de cunostinte functionale legate de : dimensiunea europeană a procesului de învăŃare şi predare . de a gestiona experienŃele mobilităŃilor.5. de corelare a metodologiei de predare si evaluare. capacitatea de a realiza legătura dintre contextul european şi cel local în activitatea profesionala . Inovatie si reforma in scoala romaneasca – invatamantul preprimar Definitivat si Grad II . a mijloacelor didactice cu obiectivele propuse. de proiectare a finalitatilor pe baza nevoilor descoperite. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana. Ńările participante la programele de mobilităŃi .CompetenŃe de planificare de a identifica nevoile elevilor. de a asigura continuitatea si coerenta proiectarii la diferite niveluri. de a manageria timpul în funcŃie de ritmul de activitate a prescolarilor . de autoreglare permanenta a demersurilor proiective. capacitatea de a implementa eficient instrumente ale educatiei interculturale . specificitatea domeniului educatiei prescolare in Europa si lume ( subsistem.

Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale a copiilor in gradinita. III . mediul. Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie 2. 2). Montessori. functii. Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar 1). 2). 3). Planul Jena. caracter. structura.a. Specificul influentelor educative si ale mediului la copilul prescolar. Educatia si provocarile lumii contemporane. Conceptul de educabilitate. educatia. Locul si rolul segmentului prescolar in sistemul de invatamant. Conceptul de personalitate: . Fundamente psihologice II.1. 5). tendinte de evolutie. Step by Step. . Educabilitatea. Perspective noi in abordarea structurii personalitatii. modelul umanist s. Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale. Problematica sistemului institutional de invatamant in Romania.concept. aptitudini. . Mediile educationale si factorii dezvoltarii personalitatii umane ( ereditatea. 1).Structura personalitatii . Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale 4). Dimeniunea europeana a invatamantului prescolar. Unitatea si dinamica lor.temperament. modelul factorial. Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a copilului prescolar. Alternative la invatamantul prescolar din Romania: Waldorf.Modele de abordare a personalitatii .modelul trasaturilor. Sistemul de invatamant . 3. Sistem de invatamant IV. sinele) Definitivat 1).

pluridisciplinar. model. pluridisciplinar. Transdisciplinaritatea si focalizarea curriculum-ului pe competente VIII Produsele proiectarii curriculare: plan. Concepte fundamentale si tipuri de curriculum in Teoria curriculum-ului 1. programa.cu referire la ciclul prescolar. continuturi. obiective de referinta. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati in invatamantul prescolar. profilul educational al copilului prescolar. masurabilitate s. Taxonomia finalitatilor. limite.cadru. metode de predare-evaluare focalizate pe invatare si timp de invatare. sarcina. continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii) competente generale si specifice. grad de generalitate (obiective generale specifice / intermediare. Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro . Operationalizarea obiectivelor educationale. cu aplicatii la invatamantul prescolar 3. VII. integrat din perspectiva transdisciplinara) 1. 2. interdisciplinar. relevanta practica. scop. Modalitati de structurare a continuturilor : disciplinar. obiective . Definirea si analiza conceptelor: finalitate. Locul continuturilor in conceptia curriculum-ului modern. Concept. modular.a. modular. Elemente structurale ale curriculum-ului: finalitati/ obiective. proiectul didactic si curriculum suport oficial 1.micro (finalitati de sistem .finalitati de proces). 2. Tipuri de curriculum VI. ciclu curricular 2. Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ului prescolar ( disciplinar. Proiectarea activitatii educationale . actualitate si perspective Elemente de teoria curriculum-ului V. arie curriculara. ideal. intradisciplinar. interdisciplinar. obiectiv. Analiza documentelor curriculare cu aplicatii pnetru invatamantul prescolar. temporalitate. concrete / operationale). 1.2) Evolutii ale conceptiei despre integrarea subsistemului invatamantului prescolar in cadrul sistemului .

IX. Niveluri ale proiectarii pedagogice. orientare.informal la nivelul procesului educativ din gradinita 4). Functiile proiectarii pedagogice : anticipare. Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta spatio temporal. Fundamente teoretice si aspecte practice . Fundamentare si relevanta pentru invatamantul pre-primar. 4). activitate. Elemente de proces didactic X Procesul educativ din gradinita . Analiza sistemica a procesului de invatamant 1. structura. stabilirea strategiei optime de actiune. stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare. Proiecte elaborate pe: arii curriculare.1. Sistemul principiilor didactice.2. structura.educative. Caracteristici generale (interactiunea educatoare . determinarea continuturilor. Proiecte elaborate pe: ciclul. operationale si functionale. semestru de invatamant.autoreglarea). Aplicatii 1). 3). functii niveluri ale proiectarii educationale. 3. Dimensiuni generale (functionala. tema. Invatarea scolara. Grile de evaluare . Criterii de autoevaluare ale activitatilor. operationala). practica.procese si mecanisme specifice la prescolari. an. dirijare. Componentele procesului de invatamant: structurale.formativ. Finalizarea proiectarii pedagogice : 3. Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. Procesul educativ din gradinita .reglare-autoreglare. 5).copii. interdependenta informativ . Specificul abordarii sistemice si comunicationale in invatamantul pre-primar.concept. Interdependenta formal – nonformal . Concepte. decizie. saptamana. structurala. alternative metodologice. functii. Normativitate in procesul educativ din gradinita. relatii intre componente 2. organizare. reglarea . 3). XI.concept. activitate. inovare. Modele de proiectare a activitatilor formativ. aplicatii. Conceptul de proiectare pedagogica. functii. subiect. 2).

creativa. activitati. Modalitati de corectare . 4). metode( clasificari si categorii. 2). Mecanisme si procesualitate 2. Conceptul de invatare scolara. aplicatii).1. selectie si certificare. Delimitari conceptuale: strategie. Teorii ale invatarii ce fundamenteaza modelele instruirii 3.directie strategica in perfectionarea metodologiei si tehnologiei instruirii (aplicatii in domeniul prescolar). diagnoza. 4). Definirea si analiza conceptului de evaluare. Analiza interdependentelor. abordari alternative moderne. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta. Functiile evaluarii : de informare. Instruirea asistata de calculator . 3). cu specific la prescolari 3). tendinte noi: centrarea evaluarii pe competente. Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar. motivationala. Eficacitate si eficienta in predarea la prescolari XIII Strategii. Aspecte specifice ale predarii in invatamantul prescolar 2. prognoza. Eficacitate si eficienta in predare 1. Evaluarea. Factori perturbatori si erori in evaluarea din gradinita.decizia. valente formative.aprecierea. Rolul integrator al strategiilor didactice. conduite. activizatoare. Integrarea evaluarii in activitatile formativ-educative din gradinita. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de metode. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar 5). procedeu. 2. 5). functii. Forme si tipuri de invatare XII. grupal si individual) 1. de control.componenta a procesului didactic: evaluarii: cauze si consecinte. modele de predare fundamentate pe teorii ale invatarii. Sistemul metodelor de instruire. mijloc. concepte fundamentale. Predarea – concept. Descrierea metodelor de instruire. moduri de organizare a invatarii ( frontal. metodologie. disfunctii ale 1. Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol. metoda. reglare-autoreglare. XIV. Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul prescolar. Masurarea. Cauze si consecinte.

structura. structura. functionalitate. aplicarii si interpretarii probelor evaluative la prescolari XV Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari 1. Diferentiere si individualizare procesului formativ in cadrul jocurilor si a activitatilor la alegere . Relatii si interactiuni educationale in gradinita Comunicarea didactica XVI Comunicarea si relatiile de comunicare pedagogica. Aplicatii 1. Jocul – dominanta a varstei prescolare. elaborarii . 5. Aspecte specifice ale comunicarii didactice in invatamantul prescolar 3. Jocul – tipologie. forme. metoda si mijloc de formare si dezvoltare a personalitatii copilului prescolar 2. managementul institutiei prescolare. activitatile la alegere) 4. conflict. mecanisme. Structura. stiluri. Moduri si forme de organizare a activitatii formativ – educative in gradinita 1. Concepte fundamentale: management. 6.6). comportament asertiv 2. Metodologia proiectarii. managementul procesului educational. Caracteristicile demersului de "influenta educationala" in invatamantul pre-primar Implicarea sociala si personalitatea copilului: complianta comportamentala in grupa Comunicarea interpersonala Climat educational in gradinita XVII. Comunicare. Relatie dintre joc – invatare – creatie si diferitele activitati si forme de organizare a activitatilor in gradinita (activitatile comune. eficacitate. 4. managementul grupei de prescolai. leadership. relevanta pentru invatamantul prescolar 3. functii si conditii de eficienta 2.concept. specificitate. ciclu managerial.

control. stil educational.concept. implicatii in activitatea instructiveducativa din gradinita 4). psihopedagogice. modele explicative 2.educatoare. Finalitatile.rol. selectia si formarea cadrelor didactice. Autoeducatia morala – parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii. consiliere. personalitatea cristalizata. Limbajul moral: specificitate psihopedagogica. Statute si roluri ale cadrului didactic-educatoarei: planificare. psihopedagogic. decizie 6. Recrutarea. 7. evaluare si autoevaluare 1. Educatia morala – institutii sociale: determinisme si conexiuni 3). formare continua. inovatie si educatie in contextul proiectelor europene 1. Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv (reperul axiologic – normativ) 2). campul 2.convingerile 3. forme de exprimare. Tehnici specifice de stimulare a creativitatii la prescolari .profil de competenta. Comportamentul moral: definitie. strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral – civice si religioase in gradinita XX Creativitate. Deontologia pedagogica XIX SPECIFICUL DIMENSIUNILOR EDUCATIEI IN PRESCOLARITATE: EDUCATIA MORAL-CIVICA si RELIOGIOASA 1). monitorizare. credintele . evaluare. 4. organizare. caracteristici. Creativitate. indrumare. 5). Structura personalitatii cadrului didactic: personalitatea de baza.Statutul profesional al cadrului didactic XVIII Status. Cariera didactica in Romania – educatoarea si realitatea socio-educationala 8. reprezentarile psihopedagogice. 5. forme surse si componente structural functionale 6).

. Instruire scolara. Bucuresti Editura Politica... Perspectiva axiologica si paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ).J. (1997). • Cucos.. Bucuresti. Finalitatile educatiei (in Pedagogie). EDP Cristea. (1993). Bucuresti. • • • Cerghit. Perfectionarea lectiei in scoala moderna.C. Editura Polirom. (1983). Editura Polirom • • CRISTEA.Structura si dezvoltarea personalitatii. (1996) .. editura Casa Cartii de Stiinta • BOTKIN.C.C..( 1998). Editura Hrdiscom. EDP Agentia Nationala Socrates. (1995).S. EDP.Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului.. Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia europeana. Editura Hardiscom...2. Pitesti. (1996). EDP Cosmovici.M.S.. Psihologie scolara. (1981) . Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant (in Pedagogie). • Calin. (2006). (1995) Arta si stiinta educatiei. . Polirom. Iasi. Bucuresti. MALITA. Iasi. (coordonator). ELMANDJRA..L. Bucuresti.. (2002) In cautarea educatiei autentice.I. Scopurile procesului instructiv-educativ. Editura Alternative • Badea..Polirom Iasi Allport. ALBU G. A. EDP BARZEA. EDP. vol. Pitesti. Cristea. cu aplicatii la fisa scolara. S. • • BARZEA. (1998) Introducere intr-o pedagogie a libertatii. Bucuresti. Analiza multireferentiala.. Pedagogie. Iacob.(coord) (1993) Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective. (1994).I. vol. Bucuresti.Bucuresti.M. ( 1981) Orizontul fara limite al invatarii.W. M.. Institutul de Stiinte ale Educatiei • Bocos M. (2005) Teoria si practica cercetarii pedagogice Cluj Napoca.Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 18 ani.G. E.BIBLIOGRAFIE • • • • ALBU G. Iasi.

Sovar. (1975). Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale pentru Educatie. N.. ( 1995). (coord). Bucuresti. (1979).. (1998)..M. (1999). EDP Dellors J. Polirom • De Landsheere.) (1981). Universitatea din Bucuresti. E. E... (1999) Eficienta instruirii.( 1995). G. Iasi. Invatamantul romanesc azi.S. (1978). Bucuresti. Bucuresti. Polirom. Cluj-Napoca. Marcu. Petrescu. C. Bucuresti.M.. Polirom. Iasi Jinga . Bucuresti EDP Ezechil L.Psihologia cognitiva.A. Bucuresti. editura Press Mihaela SRL Moscovici S. Editura Gloria Miclea.. (2004).Negret. (2000) Comoara launtrica.Invatarea eficienta Bucuresti. Factorii psihologici ai reusitei scolare. D’Hainaut (coord. Vrasmas. M.. Ed. Iasi . Editua Alternative • • • • • • • • • Ionescu. EDP. (1994) ... Programe de invatamant si educatia permanenta. Managementul clasei de elevi (2006). (1997) Testarea psihologica a copilului mic. EDP Golu.M. Editura Aldiri Jinga. Iasi.(coord.. T. in Educatia si dinamica ei. G. EDP. CREDIS • • Miclea. S. Curriculum pentru invatamantul primar si prescolar...A. Bucuresti.De Landsheere.Ionescu). ( 1997).I. Evaluarea continua a elevilor si examenele. Bucuresti. Bucuresti.Psihologia procesului educational. Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 – 7 ani. Editura Delfin Joita... Buschini F. Bucuresti. S..P.. Bucuresti.. R.(coord) (1998).Evaluarea performantei scolare. (coord.G. Teorie si practica.. EDP Kulcsar. Radu.I. V..• • • Cretu. Didactica moderna. (1978). (2002) Comunicare educationala in context scolar. Definirea obiectivelor educatiei.)..I. UNICEF. M. Cluj-Napoca Editura Dacia Ionescu.. (1999) Competenta didactica-perspectiva psihologiei. • • • • • De Lansheere.Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia Iucu R.. Iasi. Studii de diagnoza. (coord) (2007) Metodologia stiintelor socioumane. (1982). EDP.. (1985) Invatare si dezvoltare. Editura Polirom • • Mitrofan. Editura Polirom Davitz.Psihopedagogia succesului. Editura All Manolescu M.I. Bucuresti... Bucuresti. Invatarea scolara si psihologia cognitiva. Ball. ESE Fumarel. (1996) . .. Editura Tribuna Invatamantului • MIROIU.

Teoria si managementul curriculum-ului. Fundamente teoretice si aplicative.) (1997). Editura paralela 45 Pitesti • • • • • Pavelcu. (2005). Potolea D.Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice.T... EDP Popescu-Neveanu. Psihologia educatiei copilului prescolar si scolar mic. Bucuresti.EDP Panisoara I. (2007) Managementul relatiilor umane in educatie. (1996). (2003)..strategii si performante in invatamant coord. M. (1999). (1988). E. Editura Academiei.Vlasceanu) Universitatea Bucuresti • Neacsu.Jinga. Profesorul si strategiile conducerii invatarii. Conceptualizarea curriculum-ului. (1996). Bucuresti • Niculescu. Instruire si invatare. EDP NEACSU.Ghid general de evaluare si examinare.I. (1982). L. Pedagogie prescolara. (1989).V. editia IIIa Iasi.D. in Paun E.A. • NICULESCU. EDP Potolea. (1996) . (2002). R. Bucuresti..L. sinteze. Pedagogie prescolara. Pedagogie. Editura ProHumanitate. (coord. Polirom • Potolea.O. MEN. Bucuresti. Alba Iulia • • Niculescu R. Bucuresti.(sub redactie) (1987). Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord. Editura Universitaria • Paisi M.. P. M. Zlate.Structuri. Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii. Craiova. Bucuresti. si colab.V. & colab.. Bucuresti Niculescu R. . I. Bucuresti. Editura Aeternitas. Scoala romaneasca in pragul mileniului III. (1995) Bucuresti. Editura Ex Libris Brasov Oprescu.. (in vol.. Psihologia scolara Bucuresti Tipografia Universitatii Bucuresti • Popescu. O abordare multidimensionala. (2006). Iasi. Iasi. E.Cretu.). Editura Spiru Haret Popescu. (1996) Tratat de pedagogie scolara. (1995).Vlasceanu). Stoica.D.I. • • Nicola... I.. R.(coord. M... Polirom PERETTI A de. Educatia in schimbare. Editura Paideia • Neacsu. Editura Aramis.I. Bucuresti. I.. Comunicare eficienta. Editura Universitatii Transilvania din Brasov. Lazarescu M. Cerghit... (2000) Management educational..• • Neacsu.. (1999) Pedagogie prescolara....I...

Intitutul European Iasi. Pedagogie postmoderna.. Aramis. V& I Integral • • • • Ungureanu D. Bucuresti.1981 • Raducu.. (2006) Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX.. Institutul European. Iaşi. Creativitatea şi inteligenŃa emoŃională.I. Metode de analiza a comunicarii..I.. Iasi..Psihologia varstelor.Editura Stiintifica si.• Radu. Ed. Bucuresti Stan E. Editura Mirton . (2005) Manual de creativitate.. (2004) Interpretarea datelor calitative. (2006) Despre pedepse si recompense in educatie. Teoria situaŃiilor educative. Bucurest. Bucuresti EDP.E.T.( 1996). A. MEN.. Polirom. Polirom Iasi • • • • Soitu L.Psihologia varstelor. Supliment al Revistei Invatamantului Prescolar. (1997). Bucuresti. Bucuresti. Schiopu. OPRESCU N. Creativitate şi inteligenŃă emoŃională. Bazele teoretice ale psihopedagogiei prescolare.) (2005) Psihopedagogie prescolara si scolara. • • Schiopu. 2005 Stan E. Baterie de obiective operationale pentru invatamantul prescolar.GH. EDP Silverman D. in Sinteze pe teme de didactica moderna... Editura PROHUMANITATE .. ed. U. Aramis. (coord. 2001 Roco M.. (2006) Managementul clasei. Editura Aramis.. 1999 Roco. 2004 Vrasmas E.(2007).J. U. (1995). Ciclurile vietii (1995). Verza.Bucuresti. STAN E. Bucuresti.Bucuresti..1985 • • • • • • Roco. Enciclopedica. textului si interactiunii. Pedagogia comunicarii..(1999) Educatia copilului prescolar. 2004. Iasi Ştefan M.Timisoara VAIDEANU. Evaluarea rezultatelor scolare . Reprezentarile copiilor de 6 – 7 ani despre scoala (1998) Bacau. Stimularea creativitatii tehnico-. EDP Voiculescu E. EDP. Bucureşti. 2003 TOMSA GH.. Bucuresti • TOMSA GH. M.. Verza. Polirom. stiintifice.Tribuna Invatamantului.UNESCO-50-EDUCATIE. Iasi. Editura Tudor • • Raducu. Pedagogie prescolara. M. Bucureşti. (1999) Teoria Curriculum-ului. ed. A. Bucuresti.G. Intitutul European STANCIU. Polirom. Iasi Intirurul European Sternberg R. E.

. M.... Programe scolare pentru invatamantul primar. • xxx • xxx • Xxx Agentia Nationala Socrates (1996) Combaterea esecului scolar. aflate in uz Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar aflate in uz. Bucurest.• • • Zlate.Editura”Trei” Programa pentru invatamantul prescolar aflata in uz. Eul si personalitatea (1997) Bucuresti. Fundamentele psihologiei ( 1994) Bucuresti Editura XXI Zlate. EDP . M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful