PEDAGOGIE DEFINITIVAT SPECIALIZAREA EDUCATOARE COMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOARE I.COMPETENTE TRANSVERSALE 1.

CompetenŃe de organizare instituŃională si de management al resurselor umane de a participa la lucrul în grup; de a organiza activităŃi cu grupe de prescolari sau adulti; de a organiza timpul, spaŃiul si resursele de care dispune institutia; de a identifica persoanele cheie într-un anumit context; 2. CompetenŃe de relaŃionare de a-şi asuma responsabilităŃi; de a-i forma pe prescolari pentru a-şi asuma responsabilităŃi; de a asigura echilibrul intre concentrarea pe sarcina si concentrarea pe relatiile cu prescolarii ; de a stimula interesele de cunoaştere si curiozitatea prescolarilor; de a stimula stabilirea unor relaŃii cu caracter interpersonal in general si între prescolari, in special; de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa; capacitate de empatie ; 3. CompetenŃe de comunicare de a asculta activ; de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunŃuri pentru a le face inteligibile pentru prescolari; de a sustine discuŃii libere cu prescolarii, parintii si orice alt interlocutor, adapatand limbajul in raport cu interlocutorul ; de a selecta secvenŃe informative şi acŃionale prin raportare la specificul varstei; de a crea oportunităŃi de feed back prescolarilor; II. COMPETENTE SPECIFICE 4. CompetenŃe de organizare a grupei de prescolari de amenajare a salii de grupa pentru a o transforma într-un mediu plăcut de învăŃare; de a gestiona spaŃiul, timpul, resursele de care dispune pentru a le pune în slujba scopurilor educaŃionale vizate; de a corela diferite tipuri de activităŃi şi de a le orienta în direcŃia realizarea scopurilor educative vizate; de a pune diferite tipuri de activităŃi în slujba rezolvării nevoilor reale ale prescolarilor;

de autoreglare permanenta a demersurilor proiective. de corelare a metodologiei de predare si evaluare.5. de a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene . DETALIEREA TEMELOR GENERALE PENTRU DEFINITIVAT Aspecte generale I. capacitatea de a : selecta si utiliza instrumente de reglementare şi eficientizare oferite de Comisia Europeană cu referire la domeniul prescolar . organizarea sistemelor şcolare din alte Ńări europene.CompetenŃe de planificare de a identifica nevoile elevilor. capacitatea de a realiza legătura dintre contextul european şi cel local în activitatea profesionala . metodologie etc. de proiectare a finalitatilor pe baza nevoilor descoperite. de a gestiona experienŃele mobilităŃilor. CompetenŃe privind integrarea europeana detinerea unui set de cunostinte functionale legate de : dimensiunea europeană a procesului de învăŃare şi predare .) specificitatea educatiei interculturale . de a asigura continuitatea si coerenta proiectarii la diferite niveluri. programele europene in domeniul eduactiei. capacitatea de a implementa eficient instrumente ale educatiei interculturale .CompetenŃe psihopedagogice si didactico-metodologice de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica . 7. 6. de a familiariza prescolarul cu ideea de implicare responsabila in sarcina. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana. de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa de formare a elementelor de competenta la prescolari . Ńările participante la programele de mobilităŃi . “perceperea” / decodificarea corecta a curriculum-ului official de a identifica nevoile prescolarilor si de a le lua in calcul in proiectarea didactica. Inovatie si reforma in scoala romaneasca – invatamantul preprimar Definitivat si Grad II . a mijloacelor didactice cu obiectivele propuse. de a manageria timpul în funcŃie de ritmul de activitate a prescolarilor . continuturi. specificitatea domeniului educatiei prescolare in Europa si lume ( subsistem.

Planul Jena. Educabilitatea. caracter. educatia. Fundamente psihologice II. modelul umanist s. 2). Specificul influentelor educative si ale mediului la copilul prescolar. Unitatea si dinamica lor. mediul. .temperament. . Step by Step. sinele) Definitivat 1). functii. Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie 2. structura. III . Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar 1). Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale 4). Educatia si provocarile lumii contemporane. Sistemul de invatamant . Problematica sistemului institutional de invatamant in Romania. 3). Sistem de invatamant IV. Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a copilului prescolar. tendinte de evolutie. 2). Montessori.modelul trasaturilor. modelul factorial. Conceptul de personalitate: . Perspective noi in abordarea structurii personalitatii. aptitudini.concept. 5). Conceptul de educabilitate. Alternative la invatamantul prescolar din Romania: Waldorf. 1).1. Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale a copiilor in gradinita.a. Mediile educationale si factorii dezvoltarii personalitatii umane ( ereditatea. Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale.Structura personalitatii .Modele de abordare a personalitatii . Dimeniunea europeana a invatamantului prescolar. Locul si rolul segmentului prescolar in sistemul de invatamant. 3.

ideal.a. proiectul didactic si curriculum suport oficial 1. pluridisciplinar. temporalitate. grad de generalitate (obiective generale specifice / intermediare. arie curriculara. Transdisciplinaritatea si focalizarea curriculum-ului pe competente VIII Produsele proiectarii curriculare: plan. masurabilitate s. Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro . Locul continuturilor in conceptia curriculum-ului modern. intradisciplinar. programa.micro (finalitati de sistem . pluridisciplinar.2) Evolutii ale conceptiei despre integrarea subsistemului invatamantului prescolar in cadrul sistemului . 1.cu referire la ciclul prescolar. interdisciplinar.cadru. Elemente structurale ale curriculum-ului: finalitati/ obiective. Operationalizarea obiectivelor educationale. Concepte fundamentale si tipuri de curriculum in Teoria curriculum-ului 1. Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ului prescolar ( disciplinar. limite. relevanta practica. Analiza documentelor curriculare cu aplicatii pnetru invatamantul prescolar. obiective . modular. 2. Definirea si analiza conceptelor: finalitate. modular. Concept. continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii) competente generale si specifice. model. Taxonomia finalitatilor. metode de predare-evaluare focalizate pe invatare si timp de invatare. cu aplicatii la invatamantul prescolar 3. Proiectarea activitatii educationale . actualitate si perspective Elemente de teoria curriculum-ului V. continuturi. interdisciplinar. concrete / operationale). 2. Modalitati de structurare a continuturilor : disciplinar. scop. obiective de referinta. Tipuri de curriculum VI.finalitati de proces). profilul educational al copilului prescolar. VII. obiectiv. integrat din perspectiva transdisciplinara) 1. ciclu curricular 2. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati in invatamantul prescolar. sarcina.

stabilirea strategiei optime de actiune. 3).procese si mecanisme specifice la prescolari. Modele de proiectare a activitatilor formativ. functii. structura.2. structurala.copii. 2). reglarea . Finalizarea proiectarii pedagogice : 3.educative. Grile de evaluare .concept.concept. dirijare. Componentele procesului de invatamant: structurale. Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta spatio temporal. Dimensiuni generale (functionala. determinarea continuturilor. Procesul educativ din gradinita . Invatarea scolara. Analiza sistemica a procesului de invatamant 1. 4). operationala). orientare. tema. Fundamente teoretice si aspecte practice . interdependenta informativ . Niveluri ale proiectarii pedagogice. Conceptul de proiectare pedagogica. Elemente de proces didactic X Procesul educativ din gradinita . Fundamentare si relevanta pentru invatamantul pre-primar.reglare-autoreglare.autoreglarea). stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare. Normativitate in procesul educativ din gradinita. Functiile proiectarii pedagogice : anticipare. an. practica. alternative metodologice. organizare. structura. Criterii de autoevaluare ale activitatilor. relatii intre componente 2. Specificul abordarii sistemice si comunicationale in invatamantul pre-primar. XI.informal la nivelul procesului educativ din gradinita 4). functii niveluri ale proiectarii educationale. activitate. operationale si functionale. saptamana.formativ. Caracteristici generale (interactiunea educatoare . Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. semestru de invatamant. activitate. 5). Sistemul principiilor didactice. Aplicatii 1). Proiecte elaborate pe: arii curriculare. inovare. subiect. 3.1. decizie. Concepte. aplicatii. 3). functii. Interdependenta formal – nonformal .IX. Proiecte elaborate pe: ciclul.

Aspecte specifice ale predarii in invatamantul prescolar 2. Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar. Sistemul metodelor de instruire. Forme si tipuri de invatare XII. 5). 2). Mecanisme si procesualitate 2. moduri de organizare a invatarii ( frontal. diagnoza.directie strategica in perfectionarea metodologiei si tehnologiei instruirii (aplicatii in domeniul prescolar). metodologie.aprecierea. 4). selectie si certificare. Descrierea metodelor de instruire. mijloc. modele de predare fundamentate pe teorii ale invatarii. aplicatii). motivationala. Definirea si analiza conceptului de evaluare. concepte fundamentale. Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol. Integrarea evaluarii in activitatile formativ-educative din gradinita. Rolul integrator al strategiilor didactice. activitati.decizia. Conceptul de invatare scolara. Instruirea asistata de calculator . disfunctii ale 1. Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul prescolar. Cauze si consecinte. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de metode. 3). abordari alternative moderne. Delimitari conceptuale: strategie. valente formative. Eficacitate si eficienta in predarea la prescolari XIII Strategii. Evaluarea. Masurarea. functii. Analiza interdependentelor. Modalitati de corectare . cu specific la prescolari 3). Functiile evaluarii : de informare. activizatoare. XIV. procedeu. metoda. grupal si individual) 1. de control. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar 5). Teorii ale invatarii ce fundamenteaza modelele instruirii 3. conduite. metode( clasificari si categorii. 2.componenta a procesului didactic: evaluarii: cauze si consecinte. Eficacitate si eficienta in predare 1. creativa. Factori perturbatori si erori in evaluarea din gradinita. tendinte noi: centrarea evaluarii pe competente. 4). Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta. reglare-autoreglare.1. Predarea – concept. prognoza.

forme. managementul procesului educational. elaborarii . structura. 5. Comunicare. Aplicatii 1. aplicarii si interpretarii probelor evaluative la prescolari XV Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari 1. metoda si mijloc de formare si dezvoltare a personalitatii copilului prescolar 2. Aspecte specifice ale comunicarii didactice in invatamantul prescolar 3. functionalitate. Caracteristicile demersului de "influenta educationala" in invatamantul pre-primar Implicarea sociala si personalitatea copilului: complianta comportamentala in grupa Comunicarea interpersonala Climat educational in gradinita XVII. Structura. comportament asertiv 2. ciclu managerial. leadership. Relatie dintre joc – invatare – creatie si diferitele activitati si forme de organizare a activitatilor in gradinita (activitatile comune. mecanisme.6). specificitate. 6. Jocul – dominanta a varstei prescolare. stiluri. Metodologia proiectarii. Concepte fundamentale: management. functii si conditii de eficienta 2. Relatii si interactiuni educationale in gradinita Comunicarea didactica XVI Comunicarea si relatiile de comunicare pedagogica. activitatile la alegere) 4. eficacitate. structura.concept. relevanta pentru invatamantul prescolar 3. managementul institutiei prescolare. 4. Moduri si forme de organizare a activitatii formativ – educative in gradinita 1. Diferentiere si individualizare procesului formativ in cadrul jocurilor si a activitatilor la alegere . Jocul – tipologie. conflict. managementul grupei de prescolai.

Creativitate. Autoeducatia morala – parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii.rol. Structura personalitatii cadrului didactic: personalitatea de baza. strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral – civice si religioase in gradinita XX Creativitate. reprezentarile psihopedagogice. implicatii in activitatea instructiveducativa din gradinita 4). 5. organizare. forme surse si componente structural functionale 6). evaluare si autoevaluare 1. Comportamentul moral: definitie. indrumare. personalitatea cristalizata. inovatie si educatie in contextul proiectelor europene 1. Recrutarea.profil de competenta. caracteristici. control. consiliere. formare continua. 7. forme de exprimare. Tehnici specifice de stimulare a creativitatii la prescolari .concept. psihopedagogice. Limbajul moral: specificitate psihopedagogica. selectia si formarea cadrelor didactice. psihopedagogic. evaluare.convingerile 3. Statute si roluri ale cadrului didactic-educatoarei: planificare. Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv (reperul axiologic – normativ) 2). modele explicative 2. 4. 5). Deontologia pedagogica XIX SPECIFICUL DIMENSIUNILOR EDUCATIEI IN PRESCOLARITATE: EDUCATIA MORAL-CIVICA si RELIOGIOASA 1). credintele . monitorizare. Finalitatile. Cariera didactica in Romania – educatoarea si realitatea socio-educationala 8. decizie 6. Educatia morala – institutii sociale: determinisme si conexiuni 3).educatoare. campul 2. stil educational.Statutul profesional al cadrului didactic XVIII Status.

I. Pitesti. (1996).S. (1996) .. Bucuresti. (1994). M.. Editura Polirom. (1998) Introducere intr-o pedagogie a libertatii. EDP BARZEA. Iasi. Editura Hardiscom.M.C. Bucuresti. ALBU G.. Iasi.Polirom Iasi Allport.. .2.C.G. • Calin. (1995) Arta si stiinta educatiei.BIBLIOGRAFIE • • • • ALBU G. (1983). EDP Cosmovici. Analiza multireferentiala. Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia europeana. EDP. (1997).W. (1995). Institutul de Stiinte ale Educatiei • Bocos M...L.( 1998). (coordonator).C. Editura Hrdiscom.S..Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 18 ani. MALITA. Iasi. Pitesti. Pedagogie..J. Bucuresti. • Cucos. A. (1981) .Structura si dezvoltarea personalitatii. E. EDP.Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului. • • • Cerghit. Bucuresti.Bucuresti. editura Casa Cartii de Stiinta • BOTKIN. (2005) Teoria si practica cercetarii pedagogice Cluj Napoca.. vol. (1993). Editura Polirom • • CRISTEA. Scopurile procesului instructiv-educativ.. Editura Alternative • Badea. • • BARZEA.. cu aplicatii la fisa scolara. Cristea. (2006). ELMANDJRA.I..(coord) (1993) Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective. vol.. Bucuresti.M. Perfectionarea lectiei in scoala moderna. Polirom. S. ( 1981) Orizontul fara limite al invatarii. Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant (in Pedagogie). Perspectiva axiologica si paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ). Instruire scolara. Bucuresti Editura Politica. Psihologie scolara.. (2002) In cautarea educatiei autentice. Iacob. EDP Agentia Nationala Socrates.. Bucuresti. EDP Cristea. Finalitatile educatiei (in Pedagogie).

A..Psihologia procesului educational. (2000) Comoara launtrica. (2002) Comunicare educationala in context scolar. Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 – 7 ani.. (1996) . G.M. ESE Fumarel.Ionescu). Bucuresti. UNICEF. Editura Polirom Davitz. Bucuresti. Studii de diagnoza. Petrescu. Iasi. Programe de invatamant si educatia permanenta.) (1981). S.Psihologia cognitiva. Ed.. (1978). (1997) Testarea psihologica a copilului mic. Bucuresti..I. Bucuresti. Editua Alternative • • • • • • • • • Ionescu. Bucuresti..Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia Iucu R. Bucuresti. Editura Gloria Miclea. Teorie si practica.(coord..(coord) (1998).Evaluarea performantei scolare.De Landsheere.I...M.. N.. (1999) Competenta didactica-perspectiva psihologiei.. Factorii psihologici ai reusitei scolare.. Universitatea din Bucuresti. Invatarea scolara si psihologia cognitiva. (1978). (1994) . CREDIS • • Miclea. V. Bucuresti.Negret. ( 1995). Bucuresti.( 1995).P. Managementul clasei de elevi (2006). EDP Golu. (1982). Iasi Jinga .. Bucuresti.S. M.. D’Hainaut (coord.... EDP. Curriculum pentru invatamantul primar si prescolar. Bucuresti. (1975). Cluj-Napoca Editura Dacia Ionescu. Vrasmas.I. (1979). Definirea obiectivelor educatiei. Editura Aldiri Jinga.. • • • • • De Lansheere.M. Ball.. ( 1997). EDP.). EDP Dellors J. (1999).. E. Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale pentru Educatie. R.. E. (coord.. Polirom. T. Polirom • De Landsheere. (coord). Editura Polirom • • Mitrofan. (1985) Invatare si dezvoltare. Bucuresti.. Radu.. Marcu. Invatamantul romanesc azi. Sovar. (2004). Editura Delfin Joita. Polirom.. (1999) Eficienta instruirii. M. EDP Kulcsar. Cluj-Napoca. Iasi. EDP.A. (coord) (2007) Metodologia stiintelor socioumane. Didactica moderna. in Educatia si dinamica ei.. Editura All Manolescu M.• • • Cretu. G.Invatarea eficienta Bucuresti. Bucuresti EDP Ezechil L. S. Iasi .G. . C.Psihopedagogia succesului. editura Press Mihaela SRL Moscovici S. Editura Tribuna Invatamantului • MIROIU. Buschini F. Evaluarea continua a elevilor si examenele.I. Iasi. (1998). Bucuresti..

Psihologia scolara Bucuresti Tipografia Universitatii Bucuresti • Popescu. I. sinteze. (2000) Management educational.. Pedagogie prescolara. Editura ProHumanitate. (1989).. Scoala romaneasca in pragul mileniului III. P. Comunicare eficienta.(sub redactie) (1987)... Bucuresti. Alba Iulia • • Niculescu R. Stoica. Iasi..O. (1995) Bucuresti. EDP NEACSU. (coord. I. Polirom • Potolea.. si colab. Bucuresti. (1995). M.Vlasceanu). Profesorul si strategiile conducerii invatarii. . E.. Cerghit... Potolea D. MEN.Structuri.EDP Panisoara I. (1996) Tratat de pedagogie scolara..L. Craiova. Editura Academiei..Ghid general de evaluare si examinare.(coord. Editura Universitatii Transilvania din Brasov. Editura Paideia • Neacsu. Polirom PERETTI A de. (2007) Managementul relatiilor umane in educatie. (1996) . R. Editura Aeternitas. Fundamente teoretice si aplicative. (2005).Cretu. in Paun E.I. & colab. (2006).I.. Pedagogie.T. (in vol. Editura Ex Libris Brasov Oprescu. (2002).. Bucuresti.. M. Psihologia educatiei copilului prescolar si scolar mic. (1988).strategii si performante in invatamant coord. (1996).A. L. (2003). E.Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice.. Bucuresti.. EDP Potolea. Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii. Editura Spiru Haret Popescu. Pedagogie prescolara. M. editia IIIa Iasi. EDP Popescu-Neveanu.V.I. Bucuresti. (1999) Pedagogie prescolara. Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord. Bucuresti • Niculescu..V. Editura Universitaria • Paisi M..• • Neacsu. I. Editura Aramis. R.. Zlate.D.I... Editura paralela 45 Pitesti • • • • • Pavelcu. Bucuresti. (1996). • • Nicola. (1982).. Bucuresti Niculescu R. (1999). O abordare multidimensionala.. Iasi. Conceptualizarea curriculum-ului. Lazarescu M. • NICULESCU. Instruire si invatare. Educatia in schimbare.D.) (1997). Bucuresti.Vlasceanu) Universitatea Bucuresti • Neacsu.Jinga.). Teoria si managementul curriculum-ului.

(2007). (1995). Metode de analiza a comunicarii.I. Editura Mirton . (2004) Interpretarea datelor calitative.J..E. Bucuresti • TOMSA GH. Bucureşti. (2006) Managementul clasei. Bucuresti. Evaluarea rezultatelor scolare . E..1985 • • • • • • Roco.. Creativitate şi inteligenŃă emoŃională. Bucuresti. Bucuresti EDP. EDP. Bazele teoretice ale psihopedagogiei prescolare.... Aramis.. textului si interactiunii. Polirom. Creativitatea şi inteligenŃa emoŃională. Polirom Iasi • • • • Soitu L.UNESCO-50-EDUCATIE. Aramis. M.. Iasi. Bucurest.1981 • Raducu.. Verza... Polirom. (1999) Teoria Curriculum-ului. Institutul European.Tribuna Invatamantului. stiintifice. Iasi. U. in Sinteze pe teme de didactica moderna. OPRESCU N. Iasi Ştefan M. Editura Aramis. (2005) Manual de creativitate.Timisoara VAIDEANU.(1999) Educatia copilului prescolar. 2001 Roco M. EDP Silverman D. Iasi Intirurul European Sternberg R.( 1996). (2006) Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX. Ciclurile vietii (1995). 2005 Stan E. Editura PROHUMANITATE .Bucuresti.GH. 2003 TOMSA GH. M. V& I Integral • • • • Ungureanu D. (coord. Bucuresti Stan E.Psihologia varstelor. Verza. Supliment al Revistei Invatamantului Prescolar. STAN E. Bucuresti.I.) (2005) Psihopedagogie prescolara si scolara. Bucureşti. Iaşi. Baterie de obiective operationale pentru invatamantul prescolar. (2006) Despre pedepse si recompense in educatie..G. (1997).. Pedagogia comunicarii. Enciclopedica. EDP Voiculescu E. Intitutul European Iasi. Polirom.. Intitutul European STANCIU. 1999 Roco.. Editura Tudor • • Raducu. MEN.Psihologia varstelor. Schiopu. Teoria situaŃiilor educative. Ed. Bucuresti. ed.Editura Stiintifica si. 2004 Vrasmas E. • • Schiopu. Bucuresti. U. A. Pedagogie postmoderna. Reprezentarile copiilor de 6 – 7 ani despre scoala (1998) Bacau. A.Bucuresti.• Radu.T.. Pedagogie prescolara. ed.. Stimularea creativitatii tehnico-. 2004.

. Bucurest. M. M..• • • Zlate. Fundamentele psihologiei ( 1994) Bucuresti Editura XXI Zlate... aflate in uz Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar aflate in uz. • xxx • xxx • Xxx Agentia Nationala Socrates (1996) Combaterea esecului scolar. EDP . Eul si personalitatea (1997) Bucuresti. Programe scolare pentru invatamantul primar.Editura”Trei” Programa pentru invatamantul prescolar aflata in uz.