Programa Psihopedagogie Definitivat Educatoare

PEDAGOGIE DEFINITIVAT SPECIALIZAREA EDUCATOARE COMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOARE I.COMPETENTE TRANSVERSALE 1.

CompetenŃe de organizare instituŃională si de management al resurselor umane de a participa la lucrul în grup; de a organiza activităŃi cu grupe de prescolari sau adulti; de a organiza timpul, spaŃiul si resursele de care dispune institutia; de a identifica persoanele cheie într-un anumit context; 2. CompetenŃe de relaŃionare de a-şi asuma responsabilităŃi; de a-i forma pe prescolari pentru a-şi asuma responsabilităŃi; de a asigura echilibrul intre concentrarea pe sarcina si concentrarea pe relatiile cu prescolarii ; de a stimula interesele de cunoaştere si curiozitatea prescolarilor; de a stimula stabilirea unor relaŃii cu caracter interpersonal in general si între prescolari, in special; de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa; capacitate de empatie ; 3. CompetenŃe de comunicare de a asculta activ; de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunŃuri pentru a le face inteligibile pentru prescolari; de a sustine discuŃii libere cu prescolarii, parintii si orice alt interlocutor, adapatand limbajul in raport cu interlocutorul ; de a selecta secvenŃe informative şi acŃionale prin raportare la specificul varstei; de a crea oportunităŃi de feed back prescolarilor; II. COMPETENTE SPECIFICE 4. CompetenŃe de organizare a grupei de prescolari de amenajare a salii de grupa pentru a o transforma într-un mediu plăcut de învăŃare; de a gestiona spaŃiul, timpul, resursele de care dispune pentru a le pune în slujba scopurilor educaŃionale vizate; de a corela diferite tipuri de activităŃi şi de a le orienta în direcŃia realizarea scopurilor educative vizate; de a pune diferite tipuri de activităŃi în slujba rezolvării nevoilor reale ale prescolarilor;

“perceperea” / decodificarea corecta a curriculum-ului official de a identifica nevoile prescolarilor si de a le lua in calcul in proiectarea didactica. Inovatie si reforma in scoala romaneasca – invatamantul preprimar Definitivat si Grad II . programele europene in domeniul eduactiei. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana.) specificitatea educatiei interculturale . de proiectare a finalitatilor pe baza nevoilor descoperite. CompetenŃe privind integrarea europeana detinerea unui set de cunostinte functionale legate de : dimensiunea europeană a procesului de învăŃare şi predare . de a asigura continuitatea si coerenta proiectarii la diferite niveluri. metodologie etc. de a manageria timpul în funcŃie de ritmul de activitate a prescolarilor . a mijloacelor didactice cu obiectivele propuse. de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa de formare a elementelor de competenta la prescolari . 7. DETALIEREA TEMELOR GENERALE PENTRU DEFINITIVAT Aspecte generale I. continuturi.5.CompetenŃe de planificare de a identifica nevoile elevilor.CompetenŃe psihopedagogice si didactico-metodologice de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica . capacitatea de a implementa eficient instrumente ale educatiei interculturale . de a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene . organizarea sistemelor şcolare din alte Ńări europene. 6. specificitatea domeniului educatiei prescolare in Europa si lume ( subsistem. Ńările participante la programele de mobilităŃi . capacitatea de a realiza legătura dintre contextul european şi cel local în activitatea profesionala . capacitatea de a : selecta si utiliza instrumente de reglementare şi eficientizare oferite de Comisia Europeană cu referire la domeniul prescolar . de corelare a metodologiei de predare si evaluare. de a gestiona experienŃele mobilităŃilor. de a familiariza prescolarul cu ideea de implicare responsabila in sarcina. de autoreglare permanenta a demersurilor proiective.

Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale 4). 3.Structura personalitatii . Problematica sistemului institutional de invatamant in Romania. Alternative la invatamantul prescolar din Romania: Waldorf. Educatia si provocarile lumii contemporane.concept. 2). 3). caracter. tendinte de evolutie.a. Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a copilului prescolar. Montessori.temperament. Fundamente psihologice II. Conceptul de personalitate: . structura. mediul. 1). Perspective noi in abordarea structurii personalitatii. Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale. Sistem de invatamant IV. Unitatea si dinamica lor. . 2). Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale a copiilor in gradinita.modelul trasaturilor. III . Dimeniunea europeana a invatamantului prescolar. modelul factorial. Mediile educationale si factorii dezvoltarii personalitatii umane ( ereditatea. aptitudini. Step by Step. Educabilitatea. sinele) Definitivat 1). Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar 1). educatia.Modele de abordare a personalitatii . 5).1. Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie 2. Locul si rolul segmentului prescolar in sistemul de invatamant. Specificul influentelor educative si ale mediului la copilul prescolar. . functii. modelul umanist s. Planul Jena. Conceptul de educabilitate. Sistemul de invatamant .

Tipuri de curriculum VI. Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ului prescolar ( disciplinar. Concept. pluridisciplinar.a. VII. masurabilitate s. continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii) competente generale si specifice. cu aplicatii la invatamantul prescolar 3. Definirea si analiza conceptelor: finalitate.micro (finalitati de sistem . programa. relevanta practica. 2. grad de generalitate (obiective generale specifice / intermediare. 2. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati in invatamantul prescolar. modular. limite. modular. obiective de referinta. interdisciplinar. Operationalizarea obiectivelor educationale. ciclu curricular 2. obiective . proiectul didactic si curriculum suport oficial 1. continuturi. Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro . model. Locul continuturilor in conceptia curriculum-ului modern. Concepte fundamentale si tipuri de curriculum in Teoria curriculum-ului 1. ideal. profilul educational al copilului prescolar. Elemente structurale ale curriculum-ului: finalitati/ obiective. intradisciplinar. concrete / operationale). Proiectarea activitatii educationale . Transdisciplinaritatea si focalizarea curriculum-ului pe competente VIII Produsele proiectarii curriculare: plan. Modalitati de structurare a continuturilor : disciplinar. Taxonomia finalitatilor. actualitate si perspective Elemente de teoria curriculum-ului V. metode de predare-evaluare focalizate pe invatare si timp de invatare.cu referire la ciclul prescolar. arie curriculara. Analiza documentelor curriculare cu aplicatii pnetru invatamantul prescolar. obiectiv. sarcina. scop.2) Evolutii ale conceptiei despre integrarea subsistemului invatamantului prescolar in cadrul sistemului . 1. integrat din perspectiva transdisciplinara) 1. temporalitate.cadru. pluridisciplinar.finalitati de proces). interdisciplinar.

subiect. an. alternative metodologice. structura. determinarea continuturilor.IX. Conceptul de proiectare pedagogica. Elemente de proces didactic X Procesul educativ din gradinita .informal la nivelul procesului educativ din gradinita 4). Sistemul principiilor didactice. stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare. Finalizarea proiectarii pedagogice : 3. Proiecte elaborate pe: ciclul. Criterii de autoevaluare ale activitatilor. Functiile proiectarii pedagogice : anticipare. relatii intre componente 2. Specificul abordarii sistemice si comunicationale in invatamantul pre-primar. Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. Grile de evaluare . tema.1. Niveluri ale proiectarii pedagogice. Concepte. orientare. functii. operationale si functionale. Procesul educativ din gradinita . dirijare. structura. Dimensiuni generale (functionala. semestru de invatamant.procese si mecanisme specifice la prescolari. operationala). inovare.2. Fundamente teoretice si aspecte practice . Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta spatio temporal. reglarea . 2). functii niveluri ale proiectarii educationale. Invatarea scolara. Modele de proiectare a activitatilor formativ. saptamana. Analiza sistemica a procesului de invatamant 1.educative. stabilirea strategiei optime de actiune. organizare.autoreglarea). decizie. 4). Fundamentare si relevanta pentru invatamantul pre-primar. interdependenta informativ .concept. Interdependenta formal – nonformal .copii. XI.formativ. 3. 3). activitate.concept. aplicatii. Proiecte elaborate pe: arii curriculare. Aplicatii 1). functii. practica. 5). Normativitate in procesul educativ din gradinita. Caracteristici generale (interactiunea educatoare . 3).reglare-autoreglare. structurala. Componentele procesului de invatamant: structurale. activitate.

functii. Predarea – concept. abordari alternative moderne. grupal si individual) 1. cu specific la prescolari 3).componenta a procesului didactic: evaluarii: cauze si consecinte. 5). Integrarea evaluarii in activitatile formativ-educative din gradinita. concepte fundamentale. reglare-autoreglare. 2). aplicatii). motivationala. moduri de organizare a invatarii ( frontal. 4). Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul prescolar. Forme si tipuri de invatare XII. modele de predare fundamentate pe teorii ale invatarii. Eficacitate si eficienta in predarea la prescolari XIII Strategii. Sistemul metodelor de instruire. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de metode. mijloc.1. valente formative. Eficacitate si eficienta in predare 1. Modalitati de corectare .decizia. Definirea si analiza conceptului de evaluare. Teorii ale invatarii ce fundamenteaza modelele instruirii 3. Cauze si consecinte. de control.directie strategica in perfectionarea metodologiei si tehnologiei instruirii (aplicatii in domeniul prescolar). Delimitari conceptuale: strategie. selectie si certificare. metodologie. 3). Descrierea metodelor de instruire. diagnoza. 4).aprecierea. Aspecte specifice ale predarii in invatamantul prescolar 2. tendinte noi: centrarea evaluarii pe competente. Factori perturbatori si erori in evaluarea din gradinita. Mecanisme si procesualitate 2. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar 5). Evaluarea. Masurarea. metoda. 2. creativa. activitati. Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar. Functiile evaluarii : de informare. Instruirea asistata de calculator . Conceptul de invatare scolara. procedeu. metode( clasificari si categorii. XIV. activizatoare. Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol. Rolul integrator al strategiilor didactice. disfunctii ale 1. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta. conduite. prognoza. Analiza interdependentelor.

comportament asertiv 2. forme. specificitate. managementul institutiei prescolare. managementul grupei de prescolai. stiluri. Concepte fundamentale: management. Metodologia proiectarii. Relatii si interactiuni educationale in gradinita Comunicarea didactica XVI Comunicarea si relatiile de comunicare pedagogica.concept. activitatile la alegere) 4. managementul procesului educational. functionalitate. Comunicare. ciclu managerial. eficacitate. 4. mecanisme. Aplicatii 1. Relatie dintre joc – invatare – creatie si diferitele activitati si forme de organizare a activitatilor in gradinita (activitatile comune. metoda si mijloc de formare si dezvoltare a personalitatii copilului prescolar 2. Moduri si forme de organizare a activitatii formativ – educative in gradinita 1. leadership. functii si conditii de eficienta 2. conflict. Structura. Aspecte specifice ale comunicarii didactice in invatamantul prescolar 3. relevanta pentru invatamantul prescolar 3. Diferentiere si individualizare procesului formativ in cadrul jocurilor si a activitatilor la alegere . Jocul – dominanta a varstei prescolare. structura.6). 5. 6. Jocul – tipologie. structura. Caracteristicile demersului de "influenta educationala" in invatamantul pre-primar Implicarea sociala si personalitatea copilului: complianta comportamentala in grupa Comunicarea interpersonala Climat educational in gradinita XVII. elaborarii . aplicarii si interpretarii probelor evaluative la prescolari XV Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari 1.

4. reprezentarile psihopedagogice. decizie 6. evaluare si autoevaluare 1. selectia si formarea cadrelor didactice. psihopedagogice. consiliere.profil de competenta. modele explicative 2. 7. evaluare. Comportamentul moral: definitie. formare continua.rol. credintele .convingerile 3. psihopedagogic. Limbajul moral: specificitate psihopedagogica. campul 2. 5. control. Tehnici specifice de stimulare a creativitatii la prescolari . Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv (reperul axiologic – normativ) 2). Cariera didactica in Romania – educatoarea si realitatea socio-educationala 8. caracteristici. personalitatea cristalizata. organizare. Finalitatile. strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral – civice si religioase in gradinita XX Creativitate. Recrutarea. Creativitate. Structura personalitatii cadrului didactic: personalitatea de baza. forme surse si componente structural functionale 6). implicatii in activitatea instructiveducativa din gradinita 4). Deontologia pedagogica XIX SPECIFICUL DIMENSIUNILOR EDUCATIEI IN PRESCOLARITATE: EDUCATIA MORAL-CIVICA si RELIOGIOASA 1). 5).Statutul profesional al cadrului didactic XVIII Status.concept. Statute si roluri ale cadrului didactic-educatoarei: planificare. Autoeducatia morala – parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii. stil educational. Educatia morala – institutii sociale: determinisme si conexiuni 3). monitorizare. forme de exprimare. inovatie si educatie in contextul proiectelor europene 1.educatoare. indrumare.

C. vol. Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant (in Pedagogie). (1995).. Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia europeana. Perfectionarea lectiei in scoala moderna.C. Analiza multireferentiala. • Calin. editura Casa Cartii de Stiinta • BOTKIN. Iasi. Bucuresti. Bucuresti. Iacob. Pedagogie. Pitesti... EDP Cosmovici. Bucuresti.( 1998). Bucuresti Editura Politica. (1993). Iasi. Instruire scolara. MALITA.Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului. (1983). Bucuresti. EDP BARZEA..J. • Cucos.M. EDP.Polirom Iasi Allport. EDP Cristea.Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 18 ani. S.. Editura Polirom. (1998) Introducere intr-o pedagogie a libertatii.Structura si dezvoltarea personalitatii. cu aplicatii la fisa scolara. ( 1981) Orizontul fara limite al invatarii.. M. EDP. A. (1996). Cristea.I. (2006).S. Editura Polirom • • CRISTEA. ALBU G.. ELMANDJRA. Iasi.S. (1994). Institutul de Stiinte ale Educatiei • Bocos M. (1997). E.G... Perspectiva axiologica si paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ). Editura Hardiscom. Editura Alternative • Badea. • • • Cerghit.(coord) (1993) Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective.I.. EDP Agentia Nationala Socrates.M.. (coordonator). Pitesti. (1996) . Polirom.W.. Bucuresti... (1981) .C.BIBLIOGRAFIE • • • • ALBU G. Editura Hrdiscom. Scopurile procesului instructiv-educativ. . (2002) In cautarea educatiei autentice. Finalitatile educatiei (in Pedagogie). (2005) Teoria si practica cercetarii pedagogice Cluj Napoca.Bucuresti. Psihologie scolara. Bucuresti. • • BARZEA. (1995) Arta si stiinta educatiei.2..L. vol.

(coord.. Iasi . Teorie si practica.M. Didactica moderna. (1999).(coord) (1998). E. Bucuresti. Ed. Bucuresti.De Landsheere.I. T. Radu. Cluj-Napoca.. Editura Aldiri Jinga.Evaluarea performantei scolare. E. Iasi. (1997) Testarea psihologica a copilului mic. Bucuresti. EDP Dellors J.. EDP. Editura Gloria Miclea. Curriculum pentru invatamantul primar si prescolar.A.. Bucuresti.Psihopedagogia succesului. Petrescu.. Editura Delfin Joita. Iasi..I. Ball.. Bucuresti.Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia Iucu R. (1982). Vrasmas. (1999) Eficienta instruirii.I. Definirea obiectivelor educatiei. .. (2002) Comunicare educationala in context scolar. M. Bucuresti. Invatamantul romanesc azi. • • • • • De Lansheere... Bucuresti. Iasi Jinga ..Invatarea eficienta Bucuresti. Editura All Manolescu M.Psihologia cognitiva.. Editura Polirom • • Mitrofan. Editua Alternative • • • • • • • • • Ionescu. (coord) (2007) Metodologia stiintelor socioumane.. Polirom • De Landsheere. Cluj-Napoca Editura Dacia Ionescu. S.Psihologia procesului educational. ( 1997). N. EDP Golu. Bucuresti. (1978).( 1995). ( 1995). Bucuresti. Editura Tribuna Invatamantului • MIROIU. Bucuresti EDP Ezechil L..).. Studii de diagnoza.P. EDP Kulcsar.. (1996) . Buschini F. Marcu.S. Editura Polirom Davitz. G.. Polirom. R. in Educatia si dinamica ei.A. Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale pentru Educatie. EDP. EDP..M. Iasi. Universitatea din Bucuresti. C..Ionescu).) (1981).... D’Hainaut (coord. Bucuresti. Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 – 7 ani. Managementul clasei de elevi (2006).G. CREDIS • • Miclea. M. Bucuresti. UNICEF. (coord). editura Press Mihaela SRL Moscovici S. Evaluarea continua a elevilor si examenele.Negret. (1975).M. V. ESE Fumarel.• • • Cretu.I.. Programe de invatamant si educatia permanenta... (1998). (1979). Invatarea scolara si psihologia cognitiva. (1985) Invatare si dezvoltare.. Bucuresti. Sovar. (2000) Comoara launtrica. (1994) . (1978). (2004)..(coord. S. Factorii psihologici ai reusitei scolare. (1999) Competenta didactica-perspectiva psihologiei. Polirom. G.

Iasi. Bucuresti. (1982). Craiova.... Lazarescu M. Cerghit. I. P.... Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii. & colab.. EDP Popescu-Neveanu. O abordare multidimensionala. (1995). Editura Academiei.D. (2000) Management educational. (1996).O. Teoria si managementul curriculum-ului. EDP NEACSU. Zlate.Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice..V.I.strategii si performante in invatamant coord..(sub redactie) (1987). (1995) Bucuresti. M. Bucuresti. sinteze. (coord. Polirom PERETTI A de.A.. in Paun E. E. (2002). Bucuresti. I. Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord. Editura Spiru Haret Popescu.(coord.I. Bucuresti. Editura paralela 45 Pitesti • • • • • Pavelcu. Alba Iulia • • Niculescu R. Iasi. Bucuresti. Conceptualizarea curriculum-ului. Profesorul si strategiile conducerii invatarii.D... Editura Universitatii Transilvania din Brasov. MEN.. Instruire si invatare. M. Editura Universitaria • Paisi M. Psihologia scolara Bucuresti Tipografia Universitatii Bucuresti • Popescu. Editura Ex Libris Brasov Oprescu. (1996) Tratat de pedagogie scolara. I. Potolea D. Educatia in schimbare.Ghid general de evaluare si examinare. Editura ProHumanitate. Fundamente teoretice si aplicative. Pedagogie prescolara..V. (2003).Jinga. (1996). E. • NICULESCU. (2006). R. Editura Aramis. si colab.EDP Panisoara I.L. • • Nicola. Stoica. EDP Potolea.. Bucuresti • Niculescu. (1996) . (1989)... (1988).Vlasceanu). M..Structuri.) (1997). Scoala romaneasca in pragul mileniului III. (2007) Managementul relatiilor umane in educatie. R..).I. Bucuresti. (1999) Pedagogie prescolara. Bucuresti.I. Editura Paideia • Neacsu.• • Neacsu. Comunicare eficienta. Pedagogie.Vlasceanu) Universitatea Bucuresti • Neacsu. Bucuresti Niculescu R. Psihologia educatiei copilului prescolar si scolar mic. (in vol.. . (2005).. Polirom • Potolea.. (1999). L. Editura Aeternitas.T.. Pedagogie prescolara. editia IIIa Iasi.Cretu.

I. Baterie de obiective operationale pentru invatamantul prescolar. (2006) Despre pedepse si recompense in educatie. Bucuresti.Bucuresti.• Radu. Schiopu. Polirom. A. Bucurest.. MEN..Psihologia varstelor.. Intitutul European Iasi. Pedagogie postmoderna. Bucuresti. 2004 Vrasmas E. (1995). Institutul European. Supliment al Revistei Invatamantului Prescolar. Bucuresti. Iaşi. E.I. Creativitate şi inteligenŃă emoŃională. 2003 TOMSA GH.Editura Stiintifica si.J. Aramis. Iasi Ştefan M.UNESCO-50-EDUCATIE.T. Pedagogie prescolara. EDP Silverman D. Bucuresti EDP. Iasi Intirurul European Sternberg R.GH.Psihologia varstelor... Pedagogia comunicarii.Bucuresti. ed. (1999) Teoria Curriculum-ului. Editura Aramis. Polirom Iasi • • • • Soitu L. M. Metode de analiza a comunicarii..( 1996). Editura Mirton . Bucureşti.. EDP. Stimularea creativitatii tehnico-. in Sinteze pe teme de didactica moderna. (1997). STAN E. Ed.1981 • Raducu. Bucuresti. Teoria situaŃiilor educative. EDP Voiculescu E. Verza. Bucuresti • TOMSA GH.. U. stiintifice... U. Enciclopedica. • • Schiopu. V& I Integral • • • • Ungureanu D. Iasi. 1999 Roco..E. Verza... Creativitatea şi inteligenŃa emoŃională..Timisoara VAIDEANU.. (2004) Interpretarea datelor calitative.(2007). 2001 Roco M.1985 • • • • • • Roco.(1999) Educatia copilului prescolar. Editura PROHUMANITATE . ed. M. Iasi. 2004. Bucureşti.. Reprezentarile copiilor de 6 – 7 ani despre scoala (1998) Bacau. (2005) Manual de creativitate.G. (coord.) (2005) Psihopedagogie prescolara si scolara..Tribuna Invatamantului. (2006) Managementul clasei. A. Bucuresti. Polirom. Bucuresti Stan E. Ciclurile vietii (1995). Aramis. Intitutul European STANCIU. (2006) Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX. Polirom. Editura Tudor • • Raducu. Bazele teoretice ale psihopedagogiei prescolare. 2005 Stan E. Evaluarea rezultatelor scolare . textului si interactiunii. OPRESCU N.

M. M. EDP . Bucurest.. aflate in uz Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar aflate in uz. Fundamentele psihologiei ( 1994) Bucuresti Editura XXI Zlate...Editura”Trei” Programa pentru invatamantul prescolar aflata in uz.• • • Zlate. Eul si personalitatea (1997) Bucuresti. . • xxx • xxx • Xxx Agentia Nationala Socrates (1996) Combaterea esecului scolar. Programe scolare pentru invatamantul primar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful