Sunteți pe pagina 1din 122

1

CAPITOLUL 1
Bazele experimentale ale zicii
cuantice
La nele secolului al XIX-lea, 14 decembrie 1900, n fata Societ atii Ger-
mane de Fizic a, Max Planck si-a prezentat lucrarea sa privind functia de
distributie energetic a a spectrului normal. Cunoscut a mai ales sub numele
de teoria lui Planck asupra radiatiei termice, aceast a lucrare este considerat a
ca actul de nastere a zicii moderne, cuantice.
Asa cum se ntmpl a si cu teoria relativit atii, zica cuantic a reprezint a o
generalizare a zicii clasice, tratnd legile acesteia din urm a ca niste cazuri
speciale. Dac a relativitatea extinde domeniul de aplicare al legilor n zona
vitezelor foarte mari, considerndu-se viteza luminii c ca o constant a univer-
sal a fundamental a, si zica cuantic a extinde domeniul de aplicare al zicii
clasice nspre microcosmos, adic a distante si mase foarte mici. Fizica cuan-
tic a este, prin excelent a, zica microparticulelor si a interactiilor dintre ele,
opernd atunci cnd m arimile zice avnd dimensiunea unei actiuni (energie
x timp) sunt comparabile cu o nou a constant a universal a fundamental a, con-
stanta lui Planck, /.
A fost poate o ntmplare fericit a c a ideile lui Planck s-au n ascut din
ncercarea de a explica propriet ati ale radiatiei electromagnetice si nu pro-
priet ati ale microparticulelor corpusculare (electroni, atomi). De la nceput
s-a v azut c a ntre propriet atile radiatiei si cele ale fasciculelor corpusculare
sunt att deosebiri (binecunoscute si explicate de c atre zica clasic a) ct si
asem an ari socante, care nu mai au nici un fel de nteles din punctul de vedere
al zicii clasice.
Relativ curnd dupa aparitia lucr arii lui Planck, ncercnd s a explice
efectul fotoelectric - Einstein - sau mpr astierea inelastic a a radiatiilor X -
Compton - au imaginat radiatia electromagnetic a ca un fascicul de particule,
numite acum fotoni, cu masa de repaus zero. Ideile lui de Broglie, vericate
rapid de c atre Davisson, Germer, Thomson si altii, au introdus o descriere
ondulatorie a fasciculelor corpusculare. n acest fel, la un sfert de secol dup a
ideea lui Planck, zicienilor le era clar faptul c a att radiatia electromag-
netic a ct si particulele foarte mici pot tratate unitar cu ajutorul unei
singure teorii, numit a ast azi mecanica cuantic a cu variantele sale relativiste
si ultrarelativiste - electrodinamica cuantic a si cromodinamica cuantic a.
2
1.1 Radiatia termic a
Radiata termic a este radiatia emis a de un corp ca urmare a st arii sale de
nc alzire m asurat a prin temperatura sa. Orice corp emite astfel de radiatii n
mediul nconjur ator si le absoarbe, la rndul lui, din mediu. Dac a la nceput
un corp este mai erbinte dect mediul, el se va r aci treptat inc a rata
energiei emise dep aseste rata energiei absorbite. Cnd se atinge echilibrul
termic ratele de emisie si de absorbtie sunt egale.
Materia aat a ntr-o stare condensat a (solid a sau lichid a) emite un spec-
tru continuu de radiatie. Detaliile acestui spectru sunt aproape independente
de natura materialului din care este compus corpul, dar depind puternic de
temperatur a. Experienta zilnic a ne spune c a emisia de radiatii este mai in-
tens a atunci cnd corpurile sunt la o temperatur a mai mare, iar frecventa
radiatiei celei mai intense este mai mare.
S-a constatat c a acele corpuri care absorb practic toat a radiatia ce cade
pe ele au proprietatea c a radiatia lor termic a emis a are un caracter univer-
sal, adic a nu depinde de substanta din care sunt confectionate. Acestea sunt
asa numitele corpuri negre. Este bine s a retinem c a notiunea de corp ne-
gru reprezint a o idealizare a unor corpuri concrete, asa cum n mecanic a se
foloseste notiunea de punct material. Se pot construi corpuri aproape ne-
gre: de exemplu, orice corp acoperit cu un pigment negru difuziv, cum ar
funinginea de lamp a (negrul de fum) sau pulberea de bismut. Un alt tip de
corp aproape negru se poate obtine practicnd ntr-un corp masiv si opac o
cavitate legat a cu exteriorul numai printr-un oriciu foarte mic. Dac a peretii
cavit atii sunt puternic absorbanti, practic toat a radiatia ce penetreaz a ori-
ciul este absorbit a dup a un num ar sucient de mare de reexii pe peretii
cavit atii (Fig.1.1).
Fig.1.1
Prin absorbtia acestei radiatii cavitatea se va nc alzi. La echilibru termic
intensitatea radiatiei care intr a prin oriciu trebuie s a e egal a cu intensitatea
3
radiatiei emise prin oriciu. Toate corpurile negre aate la o aceeasi temper-
atur a emit acelasi tip de spectru. Acest fapt se poate ntelege usor folosindu-
se numai argumente ale termodinamicii clasice. Totusi, forma specic a a
spectrului nu poate nteleas a doar prin utilizarea argumentelor termodi-
namice.
Pentru a mai precisi, distributia spectral a a radiatiei corpului negru
poate caracterizat a de m arimea 1
T
(i), numit a radian ta spectrala, astfel
nct 1
T
(i)di este energia emis a n unitatea de timp, de suprafata unitate
aat a la temperatura 1 n intervalul de frecvente de la i la i + di.
Radianta (total a) 1
T
va energia total a emis a n unitatea de timp, de
suprafata unitate a unui corp negru la temperatura 1. Evident, exist a relatia
1
T
=
_
1
0
1
T
(i)di
Fig.1.2
n Fig.1.2 este reprezentat a radianta spectral a 1
T
(i) n functie de frecvent a
pentru trei temperaturi diferite. Ariile de sub curbe (prelungite pentru val-
ori i foarte mari) reprezint a radiantele totale. Dou a lucruri se pot observa
imediat: radianta total a creste puternic cu temperatura, iar frecventa la care
radianta spectral a prezin a un maxim creste si ea cu temperatura, dar nu att
de pronuntat.
Experimental, s-a stabilit legea lui Stefan
1
T
= o1
4
4
unde
o = 5.67 10
8
\,:
2
1
4
se numeste constanta Stefan- Boltzmann.
De asemenea, Wien a stabilit c a
i
max
~ 1
unde i
max
este frecventa i la care 1
T
(i) prezint a un maxim pentru o anumit a
temperatur a. Legea de deplasare a lui Wien se mai poate scrie
`
max
1 = cons tan t a
unde constanta are valoarea 2.898 10
3
: 1.
1.1.1 Teoria clasic a a radiatiei cavit atii
Dup a cum s-a mentionat, radiatia emis a prin oriciul unei cavit ati este
ca-racterizat a de uxul energetic 1
T
(i). Acest ux va proportional cu
densitatea de energie din cavitate, j
T
(i),
j
T
(i) ~ 1
T
(i).
Astfel, radiatia dintr-o cavitate ai c arei pereti sunt la temperatura 1 are
aceleasi caracteristici ca aceea emis a de un corp negru la aceeasi temperatur a
1. Considerente termodinamice ne spun c a densitatea de radiatie nu trebuie
s a depind a de forma cavit atii. Este convenabil s a consider am o cavitate de
form a cubic a cu pereti metalici mentinuti la temperatura 1. Electronii din
pereti precum si orice alti oscilatori electrici emit si absorb radiatia n toate
directiile. Putem descompune orice astfel de radiatie elementar a dup a trei
componente paralele cu muchiile cavit atii.
Fie nti o component a pe directia r emis a de peretele de la r = 0.
Aceast a radiatie este reectat a de peretele de la r = c si interfer a cu cea
incident a formnd o und a stationar a. ntruct pe suprafata metalic a cmpul
electric al undei transversale nu poate diferit de zero, undele stationare
trebuie s a aib a noduri n r = 0 si r = c. Unda stationar a pe directia r se
scrie
1(r. t) = 1
0
sin(2:r,`) sin(2:it)
Ea prezint a un nod la r = 0. Vom cere ca si la r = c s a se obtin a noduri,
adic a
2c,` = :. : = 1. 2. 3. ...
5
sau
i = c:,2c. : = 1. 2. 3. ...
Fig.1.3
Fiec arei valori a lui : i va corespunde o anumit a frecvent a. De regul a,
pentru frecvente i obisnuite si dimensiuni c normale, valorile lui : sunt foarte
mari, astfel nct vor foarte multe unde stationare cu frecventele ntre i si
i + di. Fie acest num ar `(i)
`(i)di = 2d: =
4c
c
di
unde d: s-a nmultit cu 2 ntruct orice und a stationar a de frecvent a i poate
avea dou a st ari independente de polarizare.
Considerndu-se toate cele trei directii ale cavit atii cubice, se obtine
`(i)di =
8:\
c
3
i
2
di
unde \ = c
3
, este volumul cavit atii.
Pentru a obtine densitatea de energie din cavitate n intervalul i. i + di
ar trebui nmultit num arul de unde stationare `(i)di cu energia medie a
ec arei unde si mp artit prin volumul cavit atii, \ .
Termodinamica clasic a arm a c a atunci cnd un sistem contine un num ar
mare de entit ati zice de acelasi fel, n echilibru termic unele cu altele la
temperatura 1, energia medie pe grad de libertate este
1
2
/1. n cazul unui
oscilator armonic liniar, energia sa total a este dublul energiei cinetice medii
si astfel energia medie a undelor sinusoidale va c = /1. Atunci
j
T
(i)di =
`(i)cdi
\
=
8:i
2
c
3
/1di.
Aceast a relatie a fost obtinut a pentru prima dat a de Rayleigh si de Jeans.
Este usor de observat c a gracul ei coincide cu gracul obtinut din expe-
rient a numai n zona frecventlor mici. La frecvente mai mari (de exemplu n
domeniul ultraviolet) formula Rayleigh-Jeans tinde c atre innit, comporta-
ment considerat catastrofal ntruct conduce la o radiant a total a innit a. n
zic a acest rezultat este cunoscut sub numele de catrastrofa ultraviolet a.
6
Fig.1.4
1.1.2 Teoria lui Planck a radiatiei cavit atii
ncercnd s a rezolve discrepanta dintre teorie si experient a, Planck s-
a gndit la posibilitatea viol arii legii echipartitiei energiei, pe care se baza
formula Rayleigh-Jeans. Deoarece la frecvente mici formula Rayleigh-Jeans
era n concordant a cu experienta ar trebui s a existe relatia
c
i!0
/1
n schimb, la frecvente mari va trebui s a avem
c
i!1
0.
Cu alte cuvinte, Planck si-a dat seama c a energia medie ar trebui s a depind a
de frecvent a, c(i), avnd cele dou a propriet ati de mai sus, n contradictie cu
termodinamica clasic a.
n fapt, legea de distributie Boltzmann
1(c) =
c
E IT
/1
7
ne d a probabilitatea de a g asi o entitate a sistemului cu energia ntre c si
c +dc. atunci cnd num arul de st ari n acest interval este independent de c.
Energia medie va
c =
_
1
0
c1(c)dc
_
1
0
1(c)dc
= /1.
n Fig.1.5 sunt reprezentate 1(c) si c1(c). Aria de sub gracul functiei
c1(c) este tocmai c = /1.
Fig.1.5
Dup a cum se vede din gur a, energia c este considerat a o variabil a con-
tinu a. Marea contributie a lui Planck a constat n faptul c a a intuit c a poate
obtine propriet atile necesare ale energie medii, n special conditia c
i!1
0 ,
dac a c ar o variabil a discreta si nu continu a. Planck a propus, asadar, c a
energia poate lua numai valori discrete (dintr-un sir)
c = 0. c. 2c. 3c. 4c. ....
8
Legea lui Boltzman, 1(c) s exp(c,/1). r amne neschimbat a, dar, acum,
n locul integralelor de la 0 la trebuie s a efectu am sum ari dup a valorile
discrete ale lui c. Grac, acest lucru este prezentat n Fig.1.6.
Fig.1.6
Se vede din grace c a s-ar putea ndeplini conditia ca c
i!1
0 dac a c
ar proportional a cu frecventa.
Planck a propus expresia cea mai simpl a,
c = /i.
unde / este o constant a. Atunci, sirul de energii permise va
c = 0. /i. 2/i. 3/i. .... :/i. ...
Energia medie se va calcula cu formula
c =
1

a=0
c1(c)
1

a=0
1(c)
9
sau
c =
1

a=0
aIi
IT
c
aIiIT
1

a=0
1
IT
c
aIiIT
= /1
1

a=0
:cc
ac
1

a=0
c
ac
. c =
/i
/1
Se veric a imediat c a
c
d
dc
ln
1

a=0
c
ac
=
c
o
oc
1

a=0
c
ac
1

a=0
c
ac
=
1

c
o
oc
a=0
c
ac
1

a=0
c
ac
=
1

a=0
:cc
ac
1

a=0
c
ac
.
astfel nct
c = /1(c
d
dc
ln
1

a=0
c
ac
) = /i
d
dc
ln
1

a=0
c
ac
= /i
d
dc
ln(1 c
c
)
1
=
/i
c
c
1
=
/i
c
IiIT
1
.
Cnd /i << /1. adic a
Ii
IT
0. c
I
IT
1 +
Ii
IT
si se vede imediat c a c(i)
/1. n schimb, cnd /i /1, adic a
Ii
IT
, si c
I
IT
iar c(i) 0.
Introducndu-se aceasta energie medie n formula Rayleigh-Jeans se obtine
j
T
(i)di =
8:i
2
c
3

/i
c
I
IT
1
di.
Aceasta este formula lui Planck a spectrului corpului negru. Gracul lui
j
T
(i) coincide perfect cu cel experimental, desigur pentru o anumit a valoare
a constantei /. Valoarea acceptat a ast azi este
/ = 6.63 10
34
J.:
si poart a numele lui Planck.
Contributia lui Planck poate considerat a ca un postulat: Orice entitate
zic a cu un singur grad de libertate a c arei coordonat a este o functie
sinusoidal a de timp poate avea doar energii totale c ce satisfac relatia
c = :/i : = 0. 1. 2. 3. ..
unde i este frecventa oscilatiei, iar / o constant a universal a.
Cuvntul coordonat a este utilizat n sens general. El poate lungimea
unui arc spiral, pozitia unghiular a a unui pendul sau amplitudinea unei unde.
10
Se zice c a energia este cuanticata, st arile de energie permis a se numesc
stari cuantice, iar num arul ntreg :, este numarul cuantic.
S-ar putea argumenta c a exist a sisteme zice care se comport a ca oscila-
tori armonici n cazul c arora nu se observ a cuanticarea energiei. n cazul
unui pendul, de exemplu, frecventa de oscilatie este de ordinul 1H., iar en-
ergia total a poate 5 10
5
J. M arimea c = /i, n acest caz, ar
c = /i = 6.63 10
34
J.: 1H. = 6.63 10
34
J.
Ca s a putem observa caracterul discret al energiei ar trebui s a o putem m a-
sura cu o precizie mai mare dect c,c s 10
29
. Este clar c a nici cel
mai sensibil aparat nu poate avea asemenea performant a. Aceeasi problem a
apare si n zica relativist a. Ea are sens numai dac a vitezele corpurilor sunt
comparabile cu viteza luminii. n cazul mecanicii cuantice comparatia va
f acut a n functie de valoarea /i. Sistemele care au energii mari si frecvente
mici pot tratate n cadrul zicii clasice si cuanticarea energiei nu mai
poate observat a. n cazul electronilor din atomi, ns a, frecventele lor de
oscilatie sunt att de mari nct valorile / sunt pe deplin comparabile cu
energiile lor. Atomul este un sistem cuantic prin excelent a.
1.2 Efectul fotoelectric
n urma experientelor efectuate cu unde electromagnetice Hertz a de-
scoperit faptul c a desc arcarea dintre doi electrozi ntre care exist a o diferent a
de potential este facilitat a de iluminarea catodului cu radiatie ultraviolet a.
Hallwachs si Lenard au demonstrat c a incidenta radiatiei ultraviolete pe o
suprafat a metalic a produce emisia de electroni. Acest fenomen s-a numit
efect fotoelectric.
11
Fig.1.7
n Fig.1.7 este reprezentat dispozitivul experimental cu care se pun n
evident a caracteristicile efectului fotoelectric. n interiorul unui tub vidat
sunt doi electrozi metalici: ntre anodul A si catodul C se aplic a o diferent a
de potential \ din generatorul G iar curentul n circuit este m asurat cu
instrumentul S.
Atunci cnd catodul este iluminat cu radiatia de o anumit a frecvent a,
care intr a n tub printr-o fereastr a transparent a, curentul m asurat variaz a n
functie de diferenta de potential \ ca n Fig.1.8. Curentul n vid este creat
de emisia din catod, a electronilor care ajung apoi la anod, electrod pozitiv
fat a de catod; num arul de electroni care ajung la anod creste cu cresterea
diferentei de potential \ si curentul va atinge o valoare maxim a atunci cnd
toti electronii emisi de catod ajung la anod (curent de saturatie). n Fig.1.8
se observ a c a exist a un curent chiar si n cazul n care anodul este negativ fat a
de catod. Prezenta acestui curent se poate explica prin faptul c a electronii
emisi au o anumit a energie cinetic a si pot dep asi diferenta de potential \
care i ncetineste. Valoarea \
0
pentru care curentul se anuleaz a se numeste
tensiune de prag.
12
Fig.1.8
Pentru a g asi distributia energiilor cinetice 1
I
ale electronilor emisi de
catodul iluminat vom considera c a ec arui interval d1
I
= cd\ i corespunde
un curent di = d(:c), astfel nct
d:
d1
I
=
1
c
2
di
d\
num arul d: de electroni emisi ntr-o secund a n intervalul d1
I
este dat de
panta di,d\ a curbei variatiei curentului n functie de diferenta de potential
\. Tensiunea de prag corespunde energiei maxime cu care sunt emisi electronii
din catod
1
I max
= c\
0
(1)
Din Fig.1.8 se poate observa faptul c a, n interiorul conductorului, electronii
au o distributie de energie pornind de la valoarea zero si pn a la o valoare
maxim a, numit a energia Fermi (despre aceast a energie se va discuta ntr-un
capitol viitor).
Prin m asurarea intensit atii fascicului incident, la aceeasi frecvent a, se
obtine un curent de saturatie mai mare. Acest lucru arat a c a sunt emisi
mai multi electroni din catod, ns a originea curbei i(\ ) r amne aceeasi.
Modicndu-se frecventa, se schimb a valoarea tensiunii de prag \
0
necesar a
anul arii curentului: la cresterea frecvetei i, \
0
creste liniar, respectiv ener-
gia cinetic a maxim a de emisie. n particular, dac a frecventa i scade sub o
anumit a valoare i
0
, numit a frecvent a de prag (care depinde de materialul
catodului), nu se produce efectul fotoelectric, oricare ar intensitatea fasci-
cului luminos incident. n Fig.1.9 este ar atat a dependenta tensiunii de prag
\
0
de frecventa i.
13
Fig.1.9
Rezultatele experimentale descrise mai sus nu au putut explicate folosindu-
se teoria clasic a a radiatiei electromagnetice. Dac a presupunem c a un elec-
tron este extras dintr-un material datorit a efectului cmpului electric al ra-
diatiei incidente, prin cresterea intensit atii acesteia, respectiv a unui cmp
electric mai mare, emisia electronilor ar trebui s a creasc a; ns a, sub un anu-
mit prag, oricare ar intensitatea fascicului incident, nu se produce efectul
fotoelectric. Nici dependenta acestui fenomen de frecventa radiatiei incidente
nu a putut explicat a. De asemenea, peste pragul efectului, o radiatie lumi-
noas a mai putin intens a ar trebui s a genereze o emisie de electroni ntrziat a
n timp fat a de o radiatie mult mai intens a; se constat a, ns a, c a emisia este
practic instantanee n ambele cazuri (intervalul de timp dintre iluminarea
catodului si emisia electronilor este de aproximativ 10
9
:).
Efectul fotoelectric a fost explicat de Einstein, n 1905. Folosind teoria lui
Planck, el a presupus c a radiatia electromagnetic a este alc atuit a din cuante
de energie 1 = /i, numite fotoni, si c a n interactia radiatiei cu metalul
un electron poate absorbi un foton. Relatia energetic a ce descrie absorbtia
fotonului de un electron este
1
I max
= /i \
c
. (2)
unde \
c
reprezint a lucrul mecanic de extractie a electronului din metal, adic a
energia minim a care trebuie dat a electronului pentru a extras din metal.
Este evident faptul c a \
c
se refer a la electroni care, n interiorul metalului,
au energia cinetic a maxim a si, deci, sunt extrasi din metal cu 1
I max
dat a de
relatia (1). Din (1) si (2) rezult a c a
1
I max
= /i \
c
= c\
0
=\
0
=
/
c
i
\
c
c
. (3)
14
Relatia (3) demonstreaz a, astfel, dependenta liniar a a tensiunii de prag \
0
cu frecventa i; panta dreptei este o constant a, independent a de metal. De
asemenea, din (3) rezult a c a efectul fotoelectric se produce numai dac a /i >
\
c
, iar frecventa de prag va
i
0
=
\
c
/
(4)
caracteristic a materialului catodului.
Prin cresterea intensit atii fascicului incident, la aceeasi frecvent a, va rezulta
o crestere a num arului de fotoni incidenti pe unitatea de suprafat a a metalu-
lui si pe unitatea de timp, si, deci, va emis un num ar mai mare de electroni;
ns a, dac a i 6 i
0
, emisia nu are loc, oricare ar num arul de fotoni. n ne,
analizndu-se un proces elementar de absorbtie n care nu se absoarbe con-
tinuu energie ci o cantitate nit a, o singur a dat a, emisia de electroni este
practic instantanee.
Teoria lui Einstein a fost conrmat a de experientele de mare acuratete
efectuate de Millikan, n 1914; a fost determinat raportul /,c, care reprezint a
panta dreptei (3) si, cunoscndu-se valoarea sarcinii elementare (m asurat a tot
de Millikan), s-a obtinut o valoare pentru / n concordant a cu cea obtinut a
de Planck n studiul radiatiei corpului negru.
1.3 Efectul Compton
Prin explicatia pe care Einstein a dat-o fenomenului de emisie fotoelec-
tronic a, radiatiei electromagnetice i-au fost atribuite propriet ati corpuscu-
lare. Radiatia este descris a ca un ux de fotoni, ecare avnd energia 1
dependent a de frecvent a; viteza fotonilor este c, viteza luminii n vid, masa
lor de repaus este nul a iar impulsul va de forma
1 = /i = /
c
`
==j =
1
c
=
/i
c
=
/
`
(5)
Subliniem faptul c a expresia impulsului unui foton coincide cu relatia care
corespunde cantit atii de miscare transportat a de unda electromagnetic a. De
asemenea, expresia impulsului fotonului este n concordant a cu relatia gen-
eral a din teoria relativit atii restrnse care leag a energia, impulsul si masa de
repaus a unei particule,
1 =
_
j
2
c
2
+ :
2
c
4
(6)
Toate aceste lucruri au fost puse n evident a de Compton, n 1923, printr-
un experiment n care un fascicul de raze X, cu energia fotonilor singulari de
15
ordinul a 20/c\ , a fost mpr astiat pe o tint a de grat si s-au m asurat, pentru
diverse unghiuri fat a de directia incident a, intensitatea si lungimea de und a
a radiatiei X difuzate. Compton a descoperit c a radiatia X mprastiat a la
unghiuri diferite de zero fat a de directia incident a avea o lungime de und a
mai mare dect cea incident a, cu att mai mare cu ct unghiul de mpr astiere
era mai mare.
Acest rezultat nu putea explicat n teoria clasic a conform c areia atunci
cnd radiatia electromagnetic a pune n miscare un electron, acesta va emite
cu aceeasi frecvent a (difuzia Thomson).
Folosind teoria lui Einstein, Compton face ipoteza c a fasciculul de raze X
este format din fotoni care veric a relatia (5), si acesti fotoni sunt mpr astiati
de electronii din grat conform unui proces de ciocnire elastic a foton-electron;
electronul ciocnit poate considerat liber, energia fotonului incident ind
mult mai mare dect energia de leg atur a a electronilor de valent a din grat.
Cinematica ciocnirii elastice foton-electron se bazeaz a pe legile conserv arii
energiei, respectiv impulsului. n starea initial a, nainte de ciocnire (Fig.1.10-
stnga), se poate scrie:
pentru foton
1
0
= /i
0
= /
c
`
0
.

j
0
=
/
`
0

n
a
pentru electron
1 = :c
2
. j = 0.
16
Fig.1.10
Dup a ciocnire (Fig.1.10-dreapta), n urma c areia are loc o cedare de en-
ergie electronului de c atre fotonul incident, rezult a:
pentru foton
1
1
= /
c
`
1
. j
1
=
/
`
1
pentru electron
1
2
. j
2
.
Conform legilor de conservare a energiei, respectiv impulsului,
1
0
+ 1 = 1
1
+ 1
2
.

j
0
=

j
1
+

j
2
.
Folosind relatia (6), conservarea energiei se poate rescrie sub forma
j
0
c + :c
2
= j
1
c +
_
j
2
2
c
2
+ :
2
c
4
==j
2
2
= (j
0
j
1
)
2
+ 2(j
0
j
1
):c.
Din legea conserv arii impusului se obtine

j
2
=

j
0

j
1
=j
2
2
= j
2
0
+ j
2
1
2j
0
j
1
cos o.
Egalnd cele dou a expresii ale lui j
2
rezult a c a
j
0
j
1
=
j
0
j
1
:c
(1 cos o)
Dac a exprim am impusurile fotonilor n functie de lungimea de und a (din 5)
se obtine relatia lui Compton
`
1
`
0
=
/
:c
(1 cos o) (7)
Fotonul mpr astiat are lungimea de und a mai mare dect cea a fotonului
incident si, deci, frecventa sau energia mai mici, n urma ced arii energiei
electronului. Diferenta ` creste cu unghiul de mpr astiere si relatia (7) este
n deplin a concordant a cu rezultatele experimentale.
Coecientul din (7) are dimensiunea unei lungimi de und a si se numeste
lungimea de unda Compton a electronului; valoarea sa este
`
c
=
/
:c
= 2.43 10
12
:.
Subliniem faptul c a diferentele de lungimi de und a ` sunt foarte mici,
de ordinul picometrilor.Variatia relativ a `,`
0
are valori apreciabile numai
dac a `
0
nu este mult diferit a de `
c
.
17
Pentru un anumit unghi o, se vor g asi si fotoni mpr astiati cu lungimea de
und a `
0
nemodicat a (Fig.1.11). Prezenta acestor fotoni poate explicat a
atribuind procesul de mpr astiere unui electron legat. n acest caz se pre-
supune c a fotonul incident ciocneste un atom, si n relatia (7) se nlocuieste
masa electronului cu masa atomului, care este de aproximativ 10
4
ori mare
mare; astfel, se obtine o valoare `
1
practic egal a cu `
0
.
I

I

=135
=90
0
0
0
0
1
1
Fig.1.11
Deci, prin mpr astierea radiatiei electromagnetice se obtin dou a fenomene.
Primul, este mpr astierea fotonilor f ar a modicarea lungimii de und a (lungimi
de und a scurte, de ordinul 10
10
: sau mai mici, mpr astierea are loc pe un
electron legat). Cel de-al doilea fenomen l reprezint a mpr astierea Compton
pe un electron liber, obtinndu-se o variatie m asurabil a a lungimii de und a
`.
1.4 Aspectul ondulatoriu si aspectul corpuscular al ra-
diatiei
18
Din fenomenele studiate pn a acum se poate observa faptul c a radiatia
electromagnetic a se comport a diferit n situatii diferite. De exemplu, cu
un fascicul luminos cu lungimea de und a n regiunea albastru-violet se pot
efectua experiente de interferent a si difractie; atunci cnd aceast a radiatie
interactioneaz a cu un anumit material, ea produce o emisie de electroni con-
form unor regului ce nu pot explicate folosind propriet atile ondulatorii
ale radiatiei. Similar, un fascicul de raze X este mpr astiat Compton, efect
ce poate explicat numai n ipoteza corpuscular a a radiatiei; lungimea de
und a a fotonului mpr astiat este m asurat a cu un spectrometru Bragg a c arui
constructie este bazat a pe propriet atile ondulatorii ale radiatiei.
Formal, leg atura dintre cele dou a aspecte este dat a de relatiile
1 = /i si j = /,`.
Prin dezvoltarea mecanicii cuantice s-a armat ideea c a dualismul n mani-
festare este o proprietate intrinsec a a radiatiei.
Aspectul ondulatoriu al radiatiei electromagnetice a fost primul conr-
mat, avnd o baz a experimental a solid a si o formulare teoretic a ce reiese din
ecuatiile Maxwell. Mai trziu, atunci cnd a fost posibil a studierea inter-
actiei radiatiei cu materia, s-a putut pune n evident a si aspectul corpuscular.
Ideile care au stat la baza ntelegerii interactiei radiatiei electromagnetice cu
materia sunt cele ale lui Planck, respectiv Einstein.
1.4.1 Propriet atile de und a ale materiei. Ipoteza de Broglie
n 1924 de Broglie, analiznd toate rezulatele experimentale care evi-
dentiaz a aspectele corpusculare ale radiatiei electromagnetice, face ipoteza
c a n natur a exist a o simetrie n manifestare ntre radiatie si materie. Asa
cum unui cmp electromagnetic care se propag a sub forma unor unde de
frecvent a i si lungime de und a ` i este asociat a o particul a, fotonul, care
are mas a de repaus nul a, energia 1 = /i si impulsul j = /i,c = /,`, de
Broglie propune ca unei particule de mas a : si impuls j s a i se asocieze un
cmp ce prezint a propriet ati ondulatorii, cu lungimea de und a si frecventa
date de relatiile:
` =
/
j
. i =
1
/
. (8)
Din relatiile (8), prima, n particular, este cunoscut a ca relatia de Broglie.
S a calcul am valoarea lungimii de und a pentru un electron nerelativist,
19
acce-lerat de o diferent a de potential \ . Astfel,
1
I
=
1
2
:
2
= c\. j = : =
_
2:1
I
=
_
2:c\ .
iar lungimea de und a exprimat a n metri este
` =
/
j
=
/
_
2:c\
=
1. 226 10
9
_
\
=
1. 226 10
9
_
1
I
(c\ )
;
n aceste relatii diferenta de potential \ este exprimat a n volti iar energia
cinetic a n electrovolt. Se obtin, de exemplu:
\ = 100\ 1
I
= 100c\ ` = 122.6j:
\ = 10
3
\ 1
I
= 1/c\ ` = 38.8j:
\ = 10
4
\ 1
I
= 10/c\ ` = 12.3j:
S a ne reamintim faptul c a, pentru a observa fenomenele de interferent a si
difractie, parametrii geometrici ai instrumentului (cum ar fantele sau aper-
turile) trebuie s a aib a dimensiuni comparabile cu lungimea de und a a luminii.
n cazul n care aceast a lungime de und a este mult mai mic a dect dimen-
siunile instrumentelor optice, atunci efectele de interferent a si difractie sunt
neglijabile. Asadar, pentru a pune n evident a undele asociate electronilor
este nevoie ca dimensiunile retelei s a e comparabile cu cele ale lungimii
de und a de Broglie a particulei, ` = /,j.
Asa cum am v azut n studiul fenomenului de difractie, distantele inter-
atomice ntr-un cristal sunt de ordinul 100j:; deci, fenomenele pe care le
produc undele asociate electronilor vor aceleasi cu cele descrise pentru ra-
diatiile X.
Ca si n cazul radiatiei X, un cristal poate utilizat ca o retea pentru a
observa efectele de difractie si interferent a ale undelor asociate electronilor.
n 1927, Davisson si Germer au studiat reexia electronilor pe o fat a
a unui cristal. Fasciculul de electroni incident normal pe suprafata unui
monocristal provine dintr-un tun electronic n care particulele au fost accel-
erate ntr-o diferent a de potential \
0
si vor p ar asi tunul avnd energia cinetic a
c\
0
. Cu ajutorul unui detector se m asoar a num arul de electroni mpr asti-
ati la diferite unghiuri o fat a de directia de incident a. Schema experientei
Davisson- Germer este prezentat a n Fig.1.12.
20
Fig.1.12
Conditia Bragg de interferent a constructiv a n cazul mpr astierii pe un
monocristal a undelor asociate electronilor este (Fig.1.13)
Fig.1.13
:` = 2d sin o
1
, (9)
unde d reprezint a distanta dintre planele Bragg iar : este un num ar ntreg.
Folosind distanta 1 dintre atomii din monocristal, atunci d = 1sin c, cu
21
c = :,2 o
1
, unghiul de mpr astiere o = 2c iar conditia Bragg se poate
rescrie sub forma
:` = 2d sin o. (10)
Prin difractia razelor X pe un cristal de nichel s-a stabilit c a distanta dintre
atomii cristalului este 1 = 2.15

. Presupunnd c a maximul observat pentru


o = 50
0
(\
0
= 54c\ ) corespunde difractiei de ordinul nti (: = 1), din relatia
(10) se obtine ` = 1.65

. Lungimea de und a de Broglie calculat a pentru


acelasi potential de accelerare \
0
este 1.67

, valoare foarte apropiat a de cea


experimental a. Modicndu-se potentialul \
0
, au fost efectuate m asur atori
si la alte energii ale electronuilor incidenti si s-a vericat legea de variatie a
energiei cu impulsul propus a de de Broglie.
` =
/
j
=
/
(2:c\
0
)
12
.
Conform ipotezei de Broglie, nu numai electronii ci toate particulele materiale
au propriet ati ondulatorii. Acest lucru a fost conrmat printr-o serie de
experiente ca difractia atomilor de heliu si a moleculelor de hidrogen pe un
cristal (I. Esterman, R. Frisch si O. Stern). Mai trziu, o nou a conrmare a
teoriei de Broglie este dat a de difractia neutronilor pe cristale.
n toate fenomenele studiate n acest capitol, care au putut explicate
numai introducnd conditii de cuanticare si dualismul und a-materie, apare
constanta lui Planck /. Dac a valoarea acesteia ar zero, atunci si lungimea
de und a de Broglie ` = /,j s-ar anula, iar particula s-ar supune legilor
mecanicii clasice. Deoarece constanta Planck are o valoare mic a, comportarea
ondulatorie a materiei nu se manifest a la nivel macroscopic. Astfel, mecanica
clasic a poate considerat a ca o limit a la lungimi de und a mici a mecanicii
ondulatorii (sau cuantice).
1.5 Serii spectrale
Spectrul hidrogenului si al sistemelor hidrogenoide
Primul spectru studiat a fost cel al hidrogenului atomic deoarece era cel
mai simplu, atomul de hidrogen avand cea mai simpla structura. Daca se
analizeaza spectru emis de un tub de descarcare care contine hidrogen se
observa un numar mare de linii care pot separate, cu usurinta, in doua
categorii. Exista un fond constituit dintr-un numar de linii nu foarte intense,
peste care se suprapune un numar mic de linii mai intense; intensitatea aces-
tora, atunci cand creste curentul prin tub, creste mai repede decat cea a
22
liniilor care alcatuiesc fondul. S-a admis faptul ca liniile slabe care consti-
tuie fondul sunt cele emise de moleculele de hidrogen, in timp ce liniile mai
intense din spectru sunt emise de atomii de hidrogen. Acesti atomi apar
datorita efectului de disociere provocat de trecerea curentului electric prin
tub.
Spectrul hidrogenului atomic este constituit din linii situate o parte in
vizibil, o parte in infrarosu si o parte in ultraviolet. Aceste linii pot im-
partite in trie grupuri numite serii spectrale: serai Paschen (infrarosu), seria
Balmer (vizibil) si seria Lyman (ultraviolet).
Prima interpretare teoretica a spectrelor a fost facuta de elvetianul Balmer
(1885), care a observat ca frecventele liniilor din seria hidrogenului sunt legate
prin relatia
~
i = 1
_
1
4

1
:
2
_
.
unde 1 este constanta lui Rydberg si : este un numar intreg, care ia
valori mai mari sau egale cu 3. Asa cum se observa imediat, la cresterea lui
: valorile lui
~
i tind spre limita 1/4 iar liniile spectrale devin din ce in ce
mai intense (practic, la un moment dat, ele nu mai pot separate).
Formula Balmer este un caz particular al unei formule generale care in-
clude toate liniile spectrului atomului de hidrogen. Aceasta formula este
~
i = 1
_
1
:
0
2

1
:
2
_
.
unde :
0
si : sunt doua numere intregi.
Daca :
0
= 1 si : = 2. 3, 4, , se obtin frecventele seriei Lyman. Pentru
:
0
= 2 si : = 3. 4, 5, ..., se obtin frecventele seriei Balmer iar pentru :
0
=3 si
: = 4. 5, 6, ..., se obtin frecventele seriei Paschen.
Ulterior au fost studiate spectrele asemanatoare cu cel al hidrogenului,
adica ale atomilor elementelor usoare ionizate astfel incat sa piarda toti elec-
tronii mai putin unul, adica ionii He
+
. Li
++
. Be
+++
. C
++++
. Acesti ioni ind
alcatuiti dintr-un nucleu si un singur electron au structura asemanatoare cu
cea a hidrogenului; difera de aceasta numai prin masa si sarcina nucleului,
egala cu 2c. Acesti ioni (impreuna cu atomul de hidrogen) alcatuiesc sis-
temele hidrogenoide. Acestei analogii structurale ii va corespunde, evident,
o analogie a proprietatilor spectrale. Astfel, spectrul atomului cu numarul
atomic 2. ionizat de 2 1 ori, va descris de relatia
~
i = 2
2
1
_
1
:
0
2

1
:
2
_
.
23
Expresia de mai sus difera de cea pentru atomul de hidrogen numai prin
faptul ca frecventele liniilor sunt multiplicate cu 2
2
(in afara unei corectii
legate de miscarea nucleului).
Atat liniile hidrogenului cat si cele ale atomilor hidrogenoizi, atunci cand
sunt obtinute cu instrumente cu putere edrezolutie mare, sunt compuse dintr-
un grup de linii foarte apropiate care alcatuiesc structura na a liniilor;
diferenta dintre lungimile de unda ale diverselor linii este de ordinul zec-
imii de . Pentru multe linii ale altor spectre exista si o structura hiperna,
care necesita instrumente cu rezolutie inalta pentru a puse in evidenta.
Originea acestora este diferita fata de cea a celor precedente. Despre aceste
structuri se va discuta intr-un capitol ulterior.
1.6 Nivelele discrete de energie n atom si ipotezele lui
Bohr
Falimentul conceptelor clasice, cnd vrem s a le extindem la miscarea elec-
tronilor, se vede cel mai bine atunci cnd se discut a atomul de hidrogen.
Experientele lui Rutherford au ar atat c a atomul (de hidrogen) poate privit
ca ind alc atuit dintr-un electron ce graviteaz a n jurul unui nucleu destul
de mare nc arcat pozitiv (protonul). Neglijndu-se radiatia electromagnet-
ic a, acest sistem reprezint a analogul misc arii unei planete n jurul Soarelui,
atractia gravitational a dintre mase ind nlocuit a prin atractia coulombian a
dintre sarcini. Desi mecanica lui Newton a avut un urias succes tocmai pen-
tru c a a reusit s a explice corect miscarea planetelor n jurul Soarelui, analogul
electric al acestui model planetar se constituie, poate, n cel mai mare esec
al teoriei clasice. Desigur, motivatia acestui fapt const a n aceea c a radiatia
electromagnetic a nu poate neglijat a. Acceleratia n miscarea orbital a a
electronului este att de mare nct, n concordant a cu teoria lui Maxwell,
acesta actioneaz a ca o surs a de energie radiant a. Teoria clasic a prezice c a n
mai putin de 10
10
: electronul se va contopi cu protonul cednd energia sa
mecanic a sub forma unei sclipiri luminoase.
Frecventa radiatiei emise este legat a de frecventa misc arii electronului pe
orbita sa. Tot teoria clasic a zice c a pe m asur a ce electronul radiaz a energie,
aceast a frecvent a se modic a rapid, dar continuu, dnd nastere unui spectru
continuu de radiatie.
Astfel, teoria clasic a a lui Rutherford are dou a tr as aturi calitative impor-
tante:
(i) Atomul trebuie s a e instabil.
24
(ii) Ar trebui s a radieze energie cu un domeniu (spectru) continuu de
frecvente.
Ambele aceste rezultate sunt complet contrazise de experient a. Contraz-
icerea primului rezultat este evident a; atomii ind printre cele mai stabile
sisteme pe care le stim. Falsitatea celui de al doilea rezultat este mai greu de
observat, dar un studiu deliat al radiatiei hidrogenului, efectuat de Balmer
nc a din 1885, a ar atat c a frecventele emise au un spectru discret, iar liniile
cel mai usor de observat n spectrul vizibil veric a relatia empiric a
1
`
= 1
_
1
2
2

1
:
2
_
. : = 3. 4. 5. ...
In alte domenii spectrale s-au observat serii asem an atoare ce pot exprimate
prin relatia
1
`
= 1
_
1
:
2

1
:
2
_
. : _ : + 1
constanta 1 (Rydberg) ind aceeasi pentru toate seriile hidrogenului, adic a
nu depinde nici de :. nici de :.
Faptul c a o m arime zic a, pentru care zica clasic a accept a f ar a discutie
un spectru continuu de valori, se manifest a sub forma unui set discret de
valori posibile, reprezint a o tr as atur a crucial a, calitativ nou a a atomului.
In 1913, Niels Bohr a sugerat niste reguli ad hoc prin care dintr-o teorie
semi-clasic a se obtineau rezultate ce concordau cu experienta:
(i) M arimea momentului cinetic al atomului este un multiplu ntreg de ~
1 = :~. : = 1. 2. 3. ... (11)
Impunerea unor valori discrete pentru momentul cinetic conduce imediat la
valori discrete ale energiei 1
a
.
(ii) Emisia sau absorbtia radiatiei apare numai atunci cnd electronul
efectueaz a un salt discontinuu de pe o orbit a de energie 1
a
pe una de energie
1
n
. adic a
~.
an
= [1
a
1
n
[ . (12)
.
an
ind frecventa i
an
a radiatiei multiplicat a prin 2:.
Dac a aplic am aceste reguli unui atom de hidrogen al c arui electron, de
mas a :. se roteste n jurul nucleului (presupus x) pe o orbit a circular a, de
raz a :. cu viteza unghiular a .. obtinem
c
2
4:
0
:
2
= ::.
2
. (13)
Conditia (i) nseamn a
::
2
. = :~. : = 1. 2. 3. ... (14)
25
rezolvnd sistemul format din ecuatiile (13) si (14) se obtine un set discret
de raze (orbite) posibile
:
a
=
_
~
2
4:
0
:c
2
_
:
2
= c
0
:
2
. (15)
si
. =
:c
4
(4:
0
)
2
~
3
1
:
2
. (16)
Energia total a se compune dintr-un termen de energie cinteic a si un altul
de energie potential a, energia potential a ind considerat a zero atunci cnd
electronul si protonul sunt la distant a foarte mare unul de cel alalt
1
a
=
1
2
::
2
a
.
2

c
2
4:
0
:
a
=
:c
4
2 (4:
0
)
2
~
2
1
:
2
=
_

1
2
c
2
4:
0
c
0
_
1
:
2
. (17)
M arimea c
0
este asa numita raz a Bohr sau raza primei orbite Bohr. Cu
relatia (12) se obtine
.
an
=
c
2
8:
0
~c
0
_
1
:
2

1
:
2
_
. (18)
sau
1
`
=
c
2
16:
2

0
c~c
0
_
1
:
2

1
:
2
_
. (19)
M arimea
c
2
16:
2

0
c~c
0
=
:c
4
4: (4:
0
)
2
c~
3
- 11 10
6
:
1
(20)
corespunde cu valoarea constantei 1, iar dac a n locul masei electronului
se introduce masa redus a a sistemului electron proton, atunci abaterea
relativ a a m arimii (4.20) fat a de 1 este mai mic a dect 1/100000.
De remarcat faptul c a regulile lui Bohr, n special regula (i) . conduc la
cuanticarea energiei dar sub alt a form a dect cuanticarea introdus a pentru
prima dat a de Planck. Si alte aspecte ale zicii atomului au ncercat s a e
explicate n cadrul mecanicii clasice, dar prin ad augarea unor reguli arbitrare
care n esent a o contrazic pe aceasta din urm a. Nu este cazul s a discut am
aceste ncerc ari. Este ns a clar c a se simte nevoia unei teorii noi, coerente,
care s a poat a explica toate aceste tr as aturi, dar nc a multe altele, si care
s a cuprind a teoria clasic a sub forma unui caz particular aplicabil sistemelor
de particule cu mase mari (prin comparatie cu cele atomice si subatomice).
26
Aceast a teorie, ap arut a n a doua jum atate a anilor 1920 este mecanica cuan-
tic a. Merit a s a subliniem faptul c a o teorie ce foloseste un aparat matematic
destul de complicat si putin inteligibil nespecialistilor a putut s a-si lase o
amprent a att de puternic a pe ntreaga civilizatie contemporan a. Pentru a
da doar cteva exemple, nici energetica nuclear a, nici biochimia molecular a
si, legat a de ea, genetica, nici explozia dispozitivelor cu corp solid care a
dus la civilizatia informational a de azi, n-ar fost posibile f ar a mecanica
cuantic a. O teorie iesit a din mintile iscoditoare ale ctorva tineri (la timpul
respectiv) care analizau fenomene stiintice interesante, ce-i drept, dar im-
posibil de imaginat a avea vreodat a o ct de mic a aplicatie practic a, a reusit
s a schimbe n mai putin de o sut a de ani viata omului pe p amnt.
27
CAPITOLUL 2
Formalismul mecanicii cuantice
2.1. Descrierea statistic a a sistemelor cuantice
Fenomenele zice expuse, pe scurt, n paragrafele anterioare au scos n
evident a cel putin trei aspecte interesante:
(i) cuanticarea unor m arimi zice (energie, moment cinetic);
(ii) comportarea corpuscular a a luminii;
(iii) comportarea ondulatorie a particulelor materiale.
Cele trei aspecte s-au dovedit a strns legate unele de altele. Mai precis,
aspectele (ii) si (iii) se pot ngloba ntr-un concept unic: dualismul unda
corpuscul, iar primul aspect va rezulta ca o consecint a a acestui dualism.
ncercnd o reconciliere ntre propriet atile corpusculare ale luminii si in-
terpretarea clasic a a undei luminoase, Einstein a sugerat ideea c a unda de
lumin a n sensul ei clasic ne d a o descriere mediat a a fasciculului de fotoni.
Aceast a idee se poate exprima printr-o formul a
1 =
_
1
j
0
c
_
c
2
= /i` (21)
unde 1 este intensitatea radiatiei (m asurat a prin energia transportat a n uni-
tatea de timp prin unitatea de suprafat a) si este proportional a cu media pe o
perioad a a oscilatiei a p atratului cmpului electric oscilant. Pe de alt a parte,
`, este num arul :cdin de fotoni cu energia /i ce traverseaz a unitatea de
suprafat a n unitatea de timp. ` este un num ar mediu ntruct procesele
de emisie au o natur a statistic a. Nu putem preciza exact cti fotoni tra-
verseaz a unitatea de suprafat a n unitatea de timp ci doar num arul mediu;
num arul exact poate varia att n spatiu ct si n timp. Ca si ntr-o teorie
cinetic a obisnuit a, aceste uctuatii au o important a cu att mai mic a cu ct
num arul mediu ` este mai mare. La intensit ati 1 mari si frecvente i mici,
num arul ` este imens si uctuatiile pot neglijate. n sensul acestei idei,
undele electromagnetice, a c aror intensitate este m asurat a de c
2
, pot con-
siderate ca un fel de ghiduri pentru fotoni care, ele nsele, nu posed a energie
numai fotonii au energie dar, care reprezint a o constructie matematic a
a c arei intensitate m asoar a num arul mediu de fotoni pe unitatea de volum.
28
Analog ideii einsteiniene, Max Born a propus o interpretare similar a pentru
particulele materiale.
S a introducem o functie care s a reprezinte o und a de Broglie, func tia
de unda . Asa cum unda electromagnetic a plan a, monocromatic a, este
descris a de
c(r. t) = sin 2:
_
r
`
it
_
. (22)
pentru miscarea pe o directie r a unei particule cu impuls si energie bine
determinate s a introducem functia de und a
= sin 2:
_
r
`
it
_
(23)
unde ` =
I
j
iar i =
1
I
. Asa cum c
2
m asoar a probabilitatea de a detecta
un foton si
2
va m asura probabilitatea de a detecta o particul a. c este o
und a (de radiatie) asociat a fotonului, iar este o und a (de materie) asociat a
particulei. Asa cum n cazul undelor electromagnetice suprapunerea lor (de
exemplu c
1
+c
2
= c) duce la fenomene de interferent a, va trebui s a admitem
principiul de superpozi tie (
1
+
2
= ) si pentru undele materiale pentru
a explica difractia unui fascicul de electroni pe cristale. Ce propriet ati au
undele asociate particulelor? S a le compar am din nou cu undele de radiatie
c. Acestea sunt consecinte ale ecuatiilor Maxwell, postulate ca atare n teoria
electromagnetismului, dar pe deplin justicate de un num ar mare de fapte
experimentale. Aceeasi procedur a trebuie urmat a si n cazul undelor asociate
de Broglie, s a construim o anumit a ecuatie de und a pe care s-o admitem ca
un postulat de baz a al teoriei cuantice, corectitudinea alegerii ind justicat a
prin concordanta ce apare ntre rezultatele diferitelor experiente si rezultatele
prezise de teorie.
2.2. Pachetul de unde de Broglie
S a revenim la functia (23) pe care, pentru comoditate, s a o rescriem astfel
(r. t) = sin 2:
_
r
`
it
_
= sin(/r .t) (24)
unde / =
2
A
iar . = 2:i. De asemenea am considerat = 1. M arimea /
(proportional a cu num arul de unde pe unitatea de lungime,
1
A
)este legat a de
impulsul particulei prin
j =
/
`
= ~/. (25)
29
iar . este legat a de energie prin
1 = /i = ~.. (26)
Prin abuz de limbaj, m arimile . si / se numesc, adesea, tot frecvent a, re-
spectiv num ar de und a. Din (24) se vede c a o valoare determinat a a sinusului
(ntre 1 si +1) se obtine la o valoare x a a fazei:
/r .t = constant. (27)
La alt moment de timp vom avea aceeasi valoare a functiei dac a se modic a
si pozitia r , adic a
/dr .dt = 0 (28)
sau
dr
dt
=
.
/
. (29)
M arimea
oa
ot
reprezint a asadar viteza cu care se propag a n directia pozitiv a
a lui r o valoare x a a lui (de exemplu, = 1). Se vede usor c a
dr
dt
=
.
/
=
~.
~/
=
1
j
. (30)
iar pentru o particul a liber a 1 =
j
2
2n
si
dr
dt
=
j
2
2:j
=
j
2:
=

2
. (31)
ind viteza particulei libere. Acest rezultat este surprinz ator si nepl acut
totodat a. Unda asociat a unei particule materiale care se misc a pe directia
r cu viteza s-ar propaga cu o vitez a de 2 ori mai mic a. Reamintind in-
terpretarea statistic a, putem arma c a probabilitatea de a g asi particula pe
axa r r amne n urma acesteia. Mai mult, unda plan a, monocromatic a (24)
conduce la o valoare medie a p atratului s au care este o constant a n raport
cu pozitia r. Cu alte cuvinte o particul a cu impuls j bine determinat nu
poate avea o pozitie determinat a, ea g asindu-se pe axa r oriunde cu aceeasi
probabilitate. O formul a alternativ a a armatiei anterioare ar aceea c a o
cunostere precis a (nedeterminare j = 0) a impulsului unei particule con-
duce la o nederminare total a (r ) a pozitiei sale.
Dac a unda de Broglie se doreste a un ghid pentru miscarea particulei
atunci forma sa la orice moment de timp (e el t = 0) este prezentat a n
Fig.2.1.
30
Fig.2.1
O astfel de und a se poate scrie ca un pachet de unde plane, monocro-
matice, folosindu-se si proprietatea de superpozitie. Pentru exemplicare s a
combin am numai dou a astfel de unde ale c aror frecvente si numere de und a
difer a ntre ele prin m arimi mici, d. si d/. Vom scrie
(r. t) =
1
(r. t) +
2
(r. t) (32)
unde

1
(r. t) = sin[/r .t] (33)
si

2
(r. t) = sin[(/ + d/)r (. + d.)t] (34)
Atunci
(r. t) = 2 cos
_
d/
2
r
d.
2
t
_
sin
_
(2/ + d/)
2
r
(2. + d.)
2
t
_
(35)
sau
(r. t) = 2 cos
_
d/
2
r
d.
2
t
_
sin(/r .t). (36)
indc a d. 2. si d/ 2/.
Noua functie (r. t) are o parte rapid oscilant a, sin(/r .t), si o alta
mult mai lent oscilant a, (
oI
2
r
o.
2
t) care joac a rol de amplitudine modulat a
a functiei (r. t). Vom ar ata c a miscarea unei anumite valori a amplitudinii
(valoarea sa maxim a, de exemplu) se face cu vitez a egal a cu cea a particulei.
ntr-adev ar, faza amplitudinii constante este
d/
2
r
d.
2
t = co::t (37)
sau
d/
2
r
d.
2
t = 0. (38)
31
Se obtine imediat

j
=
dr
dt
=
d.,2
d/,2
=
d.
d/
=
d1
dj
(39)
care n cazul particulei libere nseamn a

j
=
d1
dj
=
d
dj
_
j
2
2:
_
=
j
:
= . (40)
M arimea
j
poart a numele de vitez a de grup (a pachetului de unde) si tocmai
aceast a vitez a de grup a undelor de materie trebuie asociat a cu viteza par-
ticulelor a c aror miscare o guverneaz a. Uitndu-ne la functia (36) la timpul
t = 0, se vede c a putem localiza particula ntr-o zon a r cuprins a ntre dou a
zerouri ale amplitudinii de modulatie, adic a
cos
_
d/
2
r
_
= 0
dac a
d/
2
r = (2: + 1)
:
2
.
Atunci
r = r
a+1
r
a
= (2: + 3)
:
d/
(2: + 1)
:
d/
=
2:
d/
. (41)
Cu alte cuvinte unei nedetermin ari a impusului j - ~d/ putem s a-i asociem
o nedeterminate a pozitiei r n asa fel nct
rj - 2:~
~
2
. (42)
n expresia (42) am scos n evident a faptul c a 2:~
~
2
dintr-un motiv foarte
important. Orice pachet de und a se poate scrie ca o superpozitie dintre o
innitate de unde plane monocromatice, parcurgndu-se un spectru continuu
de valori ale lui / si .. Desigur, unele unde monocromatice pot intra n sum a
cu amplitudini mai mari sau mai mici. n matematic a o astfel de combinatie
este cunoscut a sub numele de integral a Fourier, si anume,
(r. t) =
1
_
2:
1
_
1
,(/)c
i(Ia.t)
d/. (43)
n expresia (43) am considerat cazul cel mai general, acela n care functia
(r. t) nu este neap arat real a. Evident c a n acest caz probabilitatea de
localizare despre care am discutat trebuie asociat a cu o m arime real a si cea
32
mai bun a alegere este [[
2
=

. Este convenabil s a rescriem relatia (43)


sub forma echivalent a
(r. t) = (2:~)
12
1
_
1
,(j)c
.
~
(ja1t)
dj (44)
unde functia ,(j) se poate obtine din (r. t)
,(j) = (2:~)
12
1
_
1
(r. t)c

.
~
(ja1t)
dr (45)
n acord cu teorema Fourier.
Desi ,(j) poate o functie complex a, pentru cele ce urmeaz a este su-
cient s a discut am cazul n care ,(j) este o functie real a si prezint a un maxim
pronuntat pentru o valoare j = j
0
, sc aznd rapid c atre zero n afara inter-
valului (j
0
j. j
0
+ j). S a not am
,(j) = jr 1(j)t (46)
unde 1(j) scoate n evident a faptul c a ntre energia particulei si impuls poate
exista o relatie matematic a (pentru o particul a liber a, clasic, 1(j) =
j
2
2n
).
Atunci
(r. t) = (2:~)
12
1
_
1
c
io(j)~
,(j)dj. (47)
Functia [(r. t)[ oscileaz a rapid acolo unde ,(j) variaz a mult (spre limitele
intervalului j
0
j
0
, j
0
+j) si, dimpotriv a, este maxim a n vecin atatea lui
j = j
0
cnd ,(j) este aproape constant a. [(r. t)[ atinge valoarea maxim a
cnd este satisf acut a condi tia de faza constanta
d,(j)
dj

j=j
0
= 0. (48)
Folosind aceast a conditie n expresia (46) avem
0 = r
d1(j)
dj

j=j
0
t (49)
sau
r =
j
t.
relatie pe care am mai ntlnit-o si care exprim a deplasarea maximului functiei
de und a cu viteza de grup ce coincide cu viteza particulei libere.
33
S a exprim am 1(j) =
j
2
2n
sub forma
1(j) =
j
2
0
2:
+
j
0
:
(j j
0
) +
(j j
0
)
2
2:
= 1(j
0
) +
j
(j j
0
) +
(j j
0
)
2
2:
. (50)
Deoarece functia ,(j) este neglijabil a n afara intervalului (jj, j
0
+j),
putem renunta la termenul p atratic n (jj
0
), cu conditia ca t s a e sucient
de mic, astfel nct
(j)
2
t,2:~ 1. (51)
ntr-adev ar, dac a relatia de mai sus este satisf acut a, m arimea exp[i(j
j
0
)
2
t,2:~] este atunci aproximativ egal a cu 1. F acndu-se aceast a aproxi-
matie, rezult a c a
(r. t) = c
.
~
[j
0
a1(j
0
)t]
1(r. t). (52)
unde
1(r. t) = (2:~)
12
1
_
1
c
.
~
(jj
0
)(a

t)
,(j)dj. (53)
Pachetul de unde este deci reprezentat de produsul dintre unda plan a cu
lungimea de und a `
0
=
I
jj
0
j
si frecventa i =
1(j
0
)
I
nmultit a cu o amplitudine
modulatoare 1(r. t). Analiznd expresia (53) se vede c a functia 1(r. t) este
de fapt 1(r
j
t), cu alte cuvinte, valoarea maxim a a lui 1 se deplaseaz a
de-a lungul lui r cu viteza
j
. Dar
[1(r. t)[
2
= [(r. t)[
2
(54)
si, deci, probabiliatea de a g asi particula n pozitia r se deplaseaz a si ea
n timp cu aceeasi vitez a
j
, reobtinndu-se, pentru un caz general, rezul-
tatul mentionat mai nainte si anume: viteza de grup trebuie asociat a vitezei
clasice a particulei libere.
5.3 Relatiile de nedeterminare Heisenberg
Revenind acum la expresia (42), s a consider am cazul particular n care
,(j) este o functie de tip Gauss centrat a n jurul valorii j
0
,(j) = C exp[(j j
0
)
2
,2(j)
2
] (55)
34
unde j este l argimea distributiei n jurul lui j
0
, adic a ,(j
0
j) =
C exp(
1
2
) sau, altfel spus, amplitudinea [,(j
0
j)[
2
este 1,c din ampli-
tudinea maxim a. Constanta C se poate alege impunndu-se o conditie de
normare
1
_
1
[,(j)[
2
dj = 1 (56)
care, mpreun a cu expresia integralei denite
1
_
1
c
c&
2
c
o&
dn =
_
:
c
c
c
2
4o
(57)
conduce la
[C[
2
=
1
_
:
(j)
1
. (58)
Cu conditia (56) constanta C se poate determina doar pn a la un factor de
faz a (num ar complex de modul 1). Vom alege acest factor de faz a astfel nct
C = :

1
4
(j)

1
2
. (59)
La t = 0 functia de und a
(r) = (2:~)

1
2
1
_
1
c
.
~
ja
,(j)dj
devine
(r) = :

1
4
~

1
2
(j)
1
2
c
.
~
j
0
a
c
(j)
2
a
2
2~
2
. (60)
Aceast a functie, pn a la un factor de faz a exp(
i
~
j
0
r), este tot o gaussian a.
[(r)[
2
are un maxim pentru r = 0 si scade la 1,c din valoarea sa maxim a
pentru r = r, unde r =
~
j
reprezint a l argimea distributiei n variabila
r a functiei gaussiene.
Se observ a c a pentru pachetul de unde gaussian exist a relatia
r j = ~. (61)
Nota bene, relatia (61) este valabil a numai pentru denitia dat a mai sus
m arimilor r si j. Un alt mod de a deni pe r si pe j va conduce la
alt a expresie de tip (61) n care n membrul drept vom reg asi constanta lui
Planck ~ multiplicat a cu un anumit factor. O manier a lipsit a de ambiguitate
n denirea m arimilor r si j este urm atoarea
r =
_
< (r < r )
2
, j =
_
< (j < j )
2
(62)
35
cu semnicatia de abateri p atratice medii. Parantezele ascutite < nseam a
mediile m arimilor din interior. Astfel denite r si j, se poate ar ata c a o
distributie gaussian a de forma (55) conduce la relatia
r j =
~
2
. (63)
orice alt a distributie conducnd la o valoare mai mare a produsului r j.
Putem deci scrie, n general,
r j 1
~
2
(64)
care se numeste relatia de nedeterminare (incertitudine) pentru pozitie si
impuls a lui Heisenberg. Aceast a relatie este o consecint a pur matematic a
a ideii lui de Broglie privind unda asociat a unei particule. Cel putin dou a
aspecte trebuie scoase n evident a n leg atur a cu relatia de nedeterminare a
lui Heisenberg.
Un prim aspect se refer a la faptul c a r si j reprezint a imposibilitatea
de a determina concomitent att pozitia r ct si impulsul j al unei micropar-
ticule si nu se refer a la inerentele erori de m asur a datorite imperfectiunii
aparatelor. n principiu, oricare din r sau j ar putea zero (precizie sau
determinare total a) dar niciodat a simultan. Mai mult, r = 0 ar implica
j , adic a impulsul ar complet nedeterminat si invers.
S a ne imagin am c a vrem s a vedem un electron. Atunci trebuie s a-l
lumin am cu o anumit a radiatie. Cu alte cuvinte, pentru a putea localiza
electronul trebuie ca el s a mpr astie fotonii care l ntlnesc. Dar mpr astierea
fotonului la un unghi o ,= 0 presupune transferul c atre electron a unui anumit
impuls. Pentru a localiza mai bine electronul trebuie folosite radiatii cu
lungimea de und a ct mai scurt a. Acestea ns a au impulsul
I
A
mai mare si vor
perturba mai puternic impulsul initial al electronului. Cu ct determin am
mai bine pozitia electronului cu att suntem mai putin siguri de valoarea
impulsului s au. n zica clasic a ne-am putea imagina c a folosim radiatie cu
lungimea de und a extrem de scurt a pentru a localiza ct mai bine electronul
si cu intensitate ct mai mic a pentru a-i perturba ct mai putin impulsul
initial. n realitate, adic a n zica microparticulelor acest proces nu este
posibil. ntr-adev ar, am v azut c a p atratul intensit atii undei luminoase este
proportional cu num arul mediu de fotoni ce traverseaz a unitatea de suprafat a
n unitatea de timp. A reduce intensitatea undei nseamn a a reduce acest
num ar mediu de fotoni. Acest num ar ns a nu poate mai mic dect 1 sau
altfel nu am mai avea deloc radiatie. Fotonul nu este divizibil, radiatia dac a
exist a contine cel putin un foton si acest foton perturb a starea electronului.
36
Al doilea aspect pe care trebuie s a-l remarc am se refer a la faptul c a pro-
dusul rj se compar a cu constanta lui Planck ~. Datorit a micimii lui ~
relatia lui Heisenberg are semnicatie doar n cazurile n care valorile im-
pusurilor sunt mult mai mici dect pentru particule clasice, iar acest lucru
este strns legat de valoarea masei particulei. n cazul particulelor macro-
scopice, considernd c a nedetermin arile r si j sunt cele mai mici imag-
inabile, folosind cele mai performante aparate de m asur a, produsul rj
dep aseste cu foarte multe ordine de m arime valoarea ~. Putem spune c a
n cazul macroparticulelor se pot determina simultan att pozitia r ct si
impulsul j cu precizia absolut a (r t j t 0), putndu-se deni atunci
functia r(t) din care se obtine j(t) = :
oa(t)
ot
.
n cazul microparticulelor notiunea de traiectorie nu mai poate avea sens.
Functia r(t) va o functie aleatoare, iar j(t) nu mai poate legat de r(t)
printr-o expresie simpl a. Din acest motiv descrierea este statistic a. Se admite
c a functia (r. t) descrie complet sistemul zic considerat. n leg atur a cu
aceast a armatie trebuie s a r aspundem la dou a ntreb ari fundamentale: a)
cum se obtine functia de und a (r. t)? si b) cum se obtin din functia (r. t)
valorile diferitelor m arimi zice?
2.4 Ecuatia Schrdinger
S a ncerc am nti un r aspuns la prima ntrebare. ntreaga discutie an-
terioar a ne spune c a zica microparticulelor este esential diferit a de zica
macroparticulelor si, deci, nu ne putem imagina c a am obtine o ecuatie pen-
tru functia de und a folosindu-ne numai de ecuatiile zicii clasice. Mai degrab a
s a ne orient am atentia c atre relatiile lui de Broglie - Einstein
` =
/
j
si i =
1
/
. (65)
n cazul particulei libere, cu j si 1 bine determinati, ecuatia pe care o c aut am
trebuie s a e compatibil a cu aceste relatii ca si cu altele pe care le vom
considera necesare si rezonabile. Putem astfel g asi o expresie foarte plauzibila
a ecuatiei care determin a functia de und a. Trebuie ns a s a subliniem cu t arie
faptul c a argumentele, orict de plauzibile ar , nu constituie o demonstratie.
De fapt, ecuatia ce determin a functia de und a ecuatia Schrdinger nu
se deduce, ea se postuleaza. Evident c a numai o ulterioar a comparatie cu
experienta poate justica ncrederea noastr a n corectitudinea postulatului.
37
Putem lua n considerare patru cerinte pe care ar trebui s a le ndeplineasc a
ecuatia lui Schrdinger
1) trebuie s a e compatibil a cu relatiile de Broglie - Einstein (65)
2) trebuie s a e compatibil a cu ecuatia
1 =
j
2
2:
+ \ (66)
3) trebuie s a e liniara n (r. t). Cu alte cuvinte, dac a
1
(r. t) si
2
(r. t)
sunt dou a solutii diferite ale ecuatiei pentru aceeasi energie potential a \ ,
atunci orice combinatie liniar a arbitrar a a acestor solutii, (r. t) = c
1

1
(r. t)+
c
2

2
(r. t), trebuie s a e tot o solutie. Acest a cerint a de liniaritate ne asigur a
c a putem aduna functii de und a pentru a obtine interferente constructive sau
distructive att de caracteristice undelor. ntr-adev ar experientele Davisson
- Germer si altele au ar atat clar existenta imaginilor de difractie n leg atur a
cu miscarea fasciculelor de electroni (sau a altor microparticule).
4)Energia potential a \ este n general o functie de r, posibil si de t.
Exist a totusi cazul special
\ (r. t) = \
0
n care particula este liber a. n acest caz ecuatia diferential a trebuie s a aib a
ca solutie o und a progresiv a cu lungimea de und a si frecvent a xat a
(r. t) = sin(/r .t). (67)
unde / =
2
A
iar . = 2:i. Combinnd relatiile (65) cu (66) obtinem conditia
~
2
/
2
2:
+ \
0
= ~.. (68)
Se poate vedea usor c a din forma (67) a lui (r. t) putem extrage /
2
derivnd
relatia de dou a ori n raport cu r, iar . se poate obtine derivnd o dat a n
raport cu t. Tinnd cont si de conditia de liniaritate, vom ncerca urm atoarea
form a de ecuatie diferential a
c
J
2
(r. t)
Jr
2
+ \
0
(r. t) = ,
J(r. t)
Jt
. (69)
adic a
c/
2
sin(/r .t) + \
0
sin(/r .t) = ,. cos(/r .t). (70)
ns a, chiar dac a putem modica parametrii c si ,, functiile sin(/r .t)
si cos(/r .t) sunt liniar independente, cu alte cuvinte, relatia (70) poate
38
adev arat a doar pentru anumite valori ale lui r si t. Problema apare din
faptul c a n expresia (69) s-au combinat o derivat a de ordinul 2 cu una de
ordinul 1, derivata de ordinul 1 schimbnd sinusul n cosinus.
S a ncerc am atunci o functie de und a care s a e o combinatie de sinus si
cosinus:
(r. t) = cos(/r .t) + sin(/r .t). (71)
unde este o constant a nc a nedeterminat a. Atunci
J(r. t)
Jr
= / sin(/r .t) + / cos(/r .t)
J
2
(r. t)
J
2
r
= /
2
cos(/r .t) /
2
sin(/r .t) (72)
J(r. t)
Jt
= . sin(/r .t) . cos(/r .t)
Introducndu-le n expresia (69) g asim
c/
2
cos(/r .t) c/
2
sin(/r .t)
+\
0
cos(/r .t) + \
0
sin(/r .t)
= ,. sin(/r .t) ,. cos(/r .t)
sau
[c/
2
+ \
0
+ ,.] cos(/r .t) + [c/
2
+ \
0
,.] sin(/r .t) = 0.
Pentru ca aceast a egalitate s a e valabil a pentru orice r si t trebuie ca att
coecientul ce nmulteste functia cosinus ct si cel ce nmulteste sinusul s a
e zero:
c/
2
+ \
0
= ,. (73)
si
c/
2
+ \
0
= ,., (74)
mpreun a cu (5.48) putem obtine cele 3 constante c. ,. . Sc aznd pe (74)
din (73), g asim
0 = ,. ,.,
sau
= 1,
astfel nct

2
= 1
sau
=
_
1 = i. (75)
39
Mai departe, (73) devine
c/
2
+ \
0
= (i,..
Comparnd direct aceast a expresie cu expresia (68), se vede c a
c =
~
2
2:
(76)
si
(i, = ~
sau
, = i~. (77)
Se poate vedea c a nu are important a ce semn alegem pentru ,. Alegerea
consacrat a este , = +i~ si atunci ecuatia diferential a c autat a este

~
2
2:
J
2
(r. t)
Jr
2
+ \
0
(r. t) = i~
J(r. t)
Jt
. (78)
Aceasta este ecuatia lui Schrdinger pentru particula liber a, adic a pentru
\ (r. t) = \
0
. n principiu, nu este obligatoriu ca ecuatia c autat a s a aib a
aceeasi form a si pentru \ (r. t) ,=constant a. Experienta ultimilor 75 de ani
ne-a ar atat c a ecuatia Schrdinger

~
2
2:
J
2
(r. t)
Jr
2
+ \ (r. t)(r. t) = i~
J(r. t)
Jt
. (79)
are solutii (r. t) care descriu corect sistemele de microparticule att timp
ct miscarea lor este nerelativist a.
Procednd ntr-o manier a asem an atoare, dar nlocuind expresia (66) prin
1 =
_
c
2
j
2
+ (:
0
c
2
)
2
+ \. (80)
Dirac a obtinut n 1928 ecuatia de baz a a mecanicii cuantice relativiste (care
i poart a numele) si din care ecuatia Schrdinger deriv a ca o aproximatie
n limita nerelativist a. Credem c a nu trebuie s a mai subliniem faptul c a
nici ecuatia Dirac nu este demonstrata ci postulata, corectitudinea ei ind
dovedit a de concordanta rezultatelor teoretice cu cele experimentale.
2.5 Interpretarea statistic a a functiei de und a
Revenind la ecuatia Schrdinger exprimat a de (79) se observ a imediat
existenta num arului imaginar i =
_
1. Solutiile ecuatiei Schrdinger vor
40
deci, n general, functii complexe. De exemplu, n cazul particulei libere am
vericat c a
(r. t) = cos(/r .t) + i sin(/r .t) = exp[i(/r .t)] (81)
este o solutie a ecuatiei Schrdinger cu \ (r. t) = \
0
.
Acest fapt pare foarte stnjenitor deoarece ntr-o lume real a (n sens zic)
m arimile trebuie s a e reale (n sens matematic). Ne punem ntrebarea oare
ce oscileaz a n unda ? O ntrebare similar a si-au pus zicienii n leg atur a
cu undele electromagnetice, ntrebare care i-au dus la conceptul eronat de
eter. R aspunsul corect este acela c a functiile de und a, solutii ale ecuatiei
Schrdinger, nu au o semnicatie zic a direct a, ele sunt numai niste instru-
mente de calcul cu ajutorul c arora, prin procedee specice, se pot calcula
m arimile zice reale (n ambele sensuri ale cuvntului real).
Leg atura fundamental a dintre propriet atile functiei de und a (r. t) aso-
ciat a particulei si m arimile zice reale se face n termenii densita tii de prob-
abilitate 1(r. t). n concordant a cu un postulat enuntat pentru prima oar a
de Max Born n 1926, leg atura dintre densitatea de probabilitate si functia
de und a este
1(r. t) =

(r. t)(r. t) = [(r. t)[


2
. (82)
Atunci 1(r. t)dr = [(r. t)[
2
dr este probabilitatea de a g asi particula cu
coordonata cuprins a ntre r si r +dr dac a la momentul t se m asoar a pozitia
particulei descris a de (r. t). Vedem, deci, c a n mecanica cuantic a predictiile
au o natur a statistica. Ratiunea fundamental a pentru care mecanica cuan-
tic a se exprim a mai degrab a prin probabilit ati dect certitudini este tocmai
principiul de incertitudine (nedeterminare) comentat mai nainte.
Am obtinut, deci, din considerente de plauzibilitate, o ecuatie diferential a
pentru functia de und a (r. t). Am mai statuat c a din [(r. t)[
2
se obtine
densitatea de probabilitate de localizare. Un sistem zic este caracterizat
ns a de multe variabile dinamice (adic a paramerii ce depind de evolutia sa)
cum ar impulsul, momentul cinetic, energia, etc. Cum s-ar putea obtine
informatii legate de variabilele dinamice cu ajutorul functiei de und a (r. t)?
Foarte usor se poate obtine valoarea medie a pozitiei
< r =
1
_
1
r1(r. t)dr
scris a, simetric, sub forma
< r =
1
_
1

(r. t) r (r. t)dr. (83)


41
Pentru ca 1(r. t) s a reprezinte cu adev arat o densitate de probabilitate tre-
buie s a impunem conditia ca probabilitatea de a g asi particula oriunde de-a
lungul axei r (dac a miscarea este unidimensional a) s a e 1 - adic a evenimen-
tul este cert. Atunci
1
_
1
1(r. t)dr = 1. (84)
Dac a functia (r. t) este astfel nct conditia (84) nu este ndeplinit a, adic a
1
_
1

(r. t)(r. t)dr ,= 1.


atunci se poate nmulti functia (r. t) cu o constant a, ecuatia Schrdinger
ind liniar a,
1
_
1
c

(r. t)c(r. t)dr = [c[


2
1
_
1
[(r. t[
2
dr = 1
sau
[c[
2
=
1
1
_
1
[(r. t[
2
dr
.
n acest caz
< r =
1
_
1

(r. t)r(r. t)dr


1
_
1

(r. t)(r. t)dr


. (85)
Desigur c a o conditie necesar a ca relatia (85 s a aib a sens este ca integrala de
la numitor s a e convergent a. Acest lucru nu este ndeplinit n mod automat;
mai mult, chiar functia (81) ce corespunde particulei libere nu ndeplineste
aceast a conditie. Acest fapt nu ar trebui s a ne mire ntruct o particul a liber a
cu impuls bine determinat, j = 0, nu poate avea dect o pozitie complet
nedeterminat a, r , si, deci, o probabilitate de localizare diferit a de
zero oriunde pe axa r (de la la +). Este clar c a integrala (84) nu poate
nit a. Deocamdat a s a ne limit am discutia numai la cazurile n care (84)
este ndeplinit a si atunci zicem c a functia de und a este normata la unitate. De
observat c a valoarea medie a lui r poate o functie de timp, t. Asem an ator
< r
2
=
1
_
1

(r. t) r
2
(r. t)dr
42
si, n general
< ,(r) =
1
_
1

(r. t),(r)(r. t)dr. (86)


n particular, acest lucru este valabil pentru energia potential a
< \ (r. t) =
1
_
1

(r. t)\ (r. t)(r. t)dr. (87)


2.6 Reprezentarea prin operatori a m arimilor dinamice
Am putea extinde acest procedeu si altor variabile dinamice cum ar
impulsul j sau energia cinetic a 1 =
j
2
2n
. Formal se poate scrie
< j =
1
_
1

(r. t)j(r. t)dr


analog expresiei (86). Totusi, integrantul

(r. t)j(r. t) trebuie exprimat


ca o functie de variabilele r si t. n mecanica cuantic a, asa cum am v azut,
relatia de nedeterminare pozitie-impuls ne mpiedic a s a-l scriem pe j ca o
functie analitic a de r indc a atunci determin arii absolute, r = 0, a pozitiei
i va corespunde o determinate absolut a, j = 0, a impusului. Cum vom
proceda? S a ne rentoarcem la exemplul particulei libere descrise prin
(r. t) = c
i(Ia.t)
.
Derivnd pe n raport cu r
J(r. t)
Jr
= i/c
i(Ia.t)
=
i
~
j(r. t)
care se mai poate scrie si sub forma
j[(r. t)] = i~
J
Jr
[(r. t)]. (88)
Cu alte cuvinte, multiplicarea lui (r. t) cu j este echivalent a cu aplicarea
asupra lui (r. t) a operatorului i~
0
0a
.
43
O asociere similar a se poate face ntre m arimea dinamic a 1 si operatorul
diferential i~
0
0t
. ntr-adev ar,
J(r. t)
Jt
= i.c
i(Ia.t)
= i
1
~
(r. t)
sau
1[(r. t)] = i~
J
Jt
[(r. t)]. (89)
Deci lui 1 i vom asocia operatorul i~
0
0t
. Sunt aceste relatii limitate numai
la cazul particulei libere? Vedem imediat c a nu. Relatia (66) se poate rescrie
astfel
j
2
2:
+ \ (r. t) = 1
1
2:
_
i~
J
Jr
_
2
+ \ (r. t) = i~
J
Jt
sau

~
2
2:
J
2
Jr
2
+ \ (r. t) = i~
J
Jt
(90)
Aceasta este o ecua tie operatoriala. Aplicat a unei functii de und a (r. t)
reg asim ecuatia Schrdinger

~
2
2:
J
2
(r. t)
Jr
2
+ \ (r. t)(r. t) = i~
J(r. t)
Jt
.
n concluzie, putem spune c a postularea corespondentelor
j i~
J
Jr
si 1 i~
J
Jt
(91)
este echivalent a cu postularea ecuatiei Schrdinger. Experienta conrm a
faptul c a valabilitatea acestei corespondente nu este limitat a. Am mai putea
ad auga si faptul c a energiei potentiale \ (r. t) i asociem operatorul multi-
plicativ \ (r. t). Revenind la expresia formal a a valorii medii a impulsului
putem scrie
< j =
1
_
1

(r. t)j(r. t)dr =


1
_
1

(r. t)
_
i~
J
Jr
_
(r. t)dr =
= i~
1
_
1

(r. t)
J(r. t)
Jr
dr. (92)
44
Similar,
< 1 =
1
_
1

(r. t)1(r. t)dr =


1
_
1

(r. t)
_
i~
J
Jt
_
(r. t)dr =
= i~
1
_
1

(r. t)
J(r. t)
Jr
dr. (93)
Dac a pe 1 l scriem n functie de j si \ (r. t) vom obtine
< 1 =
1
_
1

(r. t)
_

~
2
2:
J
2
Jr
2
+ \ (r. t)
_
(r. t)dr. (94)
care ne conduce ns a tot la relatia (93) dac a (r. t) este ntr-adev ar functia
de und a, adic a solutia ecuatiei Schrdinger.
n general, dac a ,(r. j. t) este o variabil a dinamic a ce este o functie de r.
j. si, probabil, t, atunci valoarea sa medie se calculeaz a cu
< ,(r. j. t) =
1
_
1

(r. t),
cj
_
r. i~
J
Jr
. t
_
(r. t)dr (95)
unde ,
cj
_
r. i~
0
0a
. t
_
se obtine din ,(r. j. t) nlocuind peste tot j prin i~
0
0a
.
S a consider am urm atoarea problem a foarte important a. Fie / o m arime
dinamic a. S a consider am c a ei i se asociaz a, n sensul precizat mai sus, un
operator liniar
cj
pe care s a-l not am cu
^
(
cj
=
^
). Aplicnd acest
operator functiei de und a (r. t) e se obtine o alt a functie de r si t, e se
obtine aceeasi functie (r. t) nmultit a cu o constant a, s a-i zicem c. Adic a
^
[(r. t)] = alt a functie (96)
sau
^
[(r. t)] = c(r. t) , c = o constant a. (97)
Relatia (97) se numeste ecua tia cu valori si func tii proprii pentru operatorul
^
.
Mai general se poate deni o ecuatie cu valori si functii proprii pentru
operatorul
^
n felul urm ator
^
, = c,.
45
unde am renuntat s a mai introducem functia proprie , ntre paranteze drepte.
De remarcat distinctia ntre operatorul
^
(care poate de exemplu un op-
erator diferential) si num arul c. De multe ori ecuatia de mai sus poate avea
mai multe solutii att n ceea ce l priveste pe c ct si n ceea ce l priveste
pe ,. Cazul cel mai general se poate scrie
^
,
ai
= c
a
,
ai
, : = 1. 2. ... i = 1. .... :
a
(98)
adic a pot exista mai multe valori distincte pentru c, iar pentru ecare valoare
c
a
un num ar :
a
de functii ,.
Multimea valorilor proprii c
a
ale lui
^
se numeste spectrul valorilor proprii
ale lui
^
. Spectrul lui
^
poate o multime nit a, o multime innit a dar
num arabil a (adic a exist a un set innit de valori discrete ce pot puse ntr-
o anumit a ordine) sau chiar o multime continu a. n primele dou a cazuri
se vorbeste de un spectru discret, n ultimul caz, de un spectru continuu.
Cteodat a, o parte din spectru poate discret iar cealalt a parte continuu
(adic a un spectru mixt).
Cazul prezentat n relatia (97) este foarte interesant. El spune c a functia
de und a (r. t) este functie proprie pentru
^
cu valoarea proprie c. Atunci,
valoarea medie a observabilei / este
< c =
1
_
1

(r. t)
^
(r. t)dr = c
1
_
1

(r. t)(r. t)dr = c (99)


Tinnd cont c a
^

2
(r. t) =
^
[
^
(r. t)] = c
^
(r. t) = c
2
(r. t) (100)
atunci
< c
2
=
1
_
1

(r. t)
^

2
(r. t)dr = c
2
(101)
sau
< c
2
=< c
2
. (102)
Dac a < c este valoarea medie a m arimii / atunci valorile observate n
diferite m asur atori, c
0
, vor uctua n jurul valorii medii. Aceste uctuatii
vor mai mari sau mai mici. O m asur a a acestor uctuatii este dat a de
abaterea medie, adic a de expresia
< (c
0
< c )
2
= (c)
2
. (103)
46
Rezult a c a
(c)
2
= < c
0
2
2c
0
< c + < c
2

= < c
2
2 < c < c + < c
2
=< c
2
< c
2
. (104)
Rezultatul (102) ne indic a ns a faptul c a (c)
2
= 0, adic a abaterea p atrat-
ic a medie este zero. Cum abaterea p atratic a medie este suma unor m arimi
pozitive, ea nu poate egal a cu zero dect dac a ecare termen al s au este
egal cu zero. Adic a,
c
0
=< c . (105)
oricare ar valoarea m asurat a c
0
. Altfel spus, la oricare m asur a a m arimii di-
namice / pe sistemul descris de functia de und a (r. t) se obtine ntotdeauna
aceeasi valoare c, adic a m arimea / este bine precizat a.
Ca exemplu, s a analiz am din nou particula liber a caracterizat a de functia
(r. t) = c
i(Ia.t)
= c
.
~
(ja1t)
.
Atunci
^
j(r. t) = i~
J
Jr
c
.
~
(ja1t)
= jc
.
~
(ja1t)
= j(r. t).
Vedem c a (r. t) este functie proprie pentru
^
j cu valoarea proprie j si im-
pulsul j este bine determinat, adic a j = 0. Desigur, dup a cum am mai
ar atat, 1(r. t) = [(r. t)[
2
=constant si r .
n toate discutiile de pn a acum ne-am referit la o miscare unidimension-
al a a unei particule, cu alte cuvinte particula era constrns a s a se deplaseze
numai de-a lungul unei drepte (denumit a axa Cr). Evident c a n cele mai
multe situatii particulele se pot misca n ntreg spatiul. n primul rnd,
functia de und a trebuie s a e o functie de toate coordonatele spatiale r. . .
precum si de t. Densitatea de probabilitate se va scrie corespunz ator
1(r. . .. t)drdd. = 1(r. t)d = [(r. . .. t)[
2
d = [(r. t)[
2
d.
Relatia (66) ce stabileste leg atura ntre energia total a a particulei si energiile
sale cinetic a si potential a se poate scrie
H
c|
(r. p. t) =
p
2
2:
+ \ (r. t). (106)
unde n locul energiei 1 am scris H
c|
adic a hamiltonianul clasic scris n functie
de coordonatele canonice r si p.
Cum impulsului pe directia r i corespunde operatorul i~
0
0a
, vom deni
operatorul vectorial
p
cj
= i~
_
i
J
Jr
+j
J
J
+k
J
J.
_
= i~\. (107)
47
Atunci
p
2
= p p = ~
2
_
J
2
Jr
2
+
J
2
J
2
+
J
2
J.
2
_
= ~
2
\
2
. (108)
Putem deni operatorul energie total a H prin procedeul amintit nainte
H = H
c|
(r. i~\. t)
adic a
H =
~
2
2:
\
2
+ \ (r. t). (109)
n acest fel ecuatia Schrdinger se va scrie

~
2
2:
\
2
(r. t) + \ (r. t)(r. t) = i~
J(r. t)
Jt
(110)
sau
H(r. t) = i~
J(r. t)
Jt
. (111)
Ecuatia Schrdinger (110) este, asa cum de altfel am c autat, o ecuatie liniar a
si omogen a. Cu alte cuvinte, dac a
1
(r. t) si
2
(r. t) sunt solutii distincte
ale ecuatiei (110) atunci si
(r. t) = c
1

1
(r. t) + c
2

2
(r. t) (112)
este tot o solutie a ecuatiei, unde c
1
si c
2
sunt constante, n general complexe.
O alt a observatie se refer a la faptul c a ecuatia (110) este de ordinul nti n
derivata n raport cu timpul J,Jt, astfel nct, dac a se cunoaste valoarea in-
itial a a functiei de und a la momentul t
0
, si anume (r. t
0
), rezolvnd ecuatia,
poate g asit a valoarea acesteia la orice alt moment.
Alte observatii interesante: Dac a potentialul \ (r. t) este o functie con-
tinu a n raport cu ecare coordonat a cartezian a r. si ., atunci ecare dintre
(r. t). J,Jt si \ este tot o functie continu a de r. si .. Dac a \ (r. t)
prezint a discontinuit ati (salturi) nite de r. si . atunci \
2
prezint a dis-
continuit ati nite corespunz atoare. Din aceasta rezult a c a \ trebuie s a e
continu a. n caz contrar \
2
ar innit a n punctele n care \ nu este
continu a. Deoarece \ este continu a att ct si J,Jt vor continue
ca functii de r. si .. n ceea ce priveste dependenta temporal a, n mod
similar, dac a \ (r. t) este functie continu a de t, atunci la fel va (r. t) si
J,Jt. Dac a \ (r. t) prezint a discontinuit ati nite n raport cu t aceleasi
48
discontinuit ati le va prezenta si J,Jt, dar (r. t) r amne functie continu a
de t.
2.7 Ecuatia de continuitate n mecanica cuantic a
n rezumat, putem arma c a structura matematica a ecuatiei Schrdinger
impune anumite restrictii asupra solutiilor sale n functie de forma potentialu-
lui.
O alt a restrictie important a poate ap area din considerente zice, si anume,
din interpretarea statistica a functiei de und a. n fond, la orice moment de
timp t, particula trebuie s a se ae undeva n spatiu evenimentul cert cu
probabilitatea 1. Atunci
_
[(r. t)[
2
d = 1. (113)
integrala efectundu-se pe tot spatiul. Functiile de und a care ndeplinesc
conditia (113) se numesc de patrat integrabil dac a integrala este convergent a
si normate dac a valoarea integralei este chiar 1. Cel mai important lucru este
ca functiile s a e de p atrat integrabil pentru c a, apoi, relatia (112) ne permite
s a nmultim functia cu un factor de normare corespunz ator. Preciz am c a
relatia (113) trebuie ndeplinit a la orice moment de timp, altfel spus integrala
din stnga trebuie s a e independent a de timp
d
dt
_
1(r.t)d = 0 (114)
dac a integrala este extins a peste tot spatiul.
S a analiz am nti ce se ntmpl a pentru un volum nit \ . Atunci
d
dt
_
\
1(r.t)d =
_
\
J
Jt
[

(r.t)(r.t)]d =
_
\
_

_
J
Jt
_
+
_
J

Jt
_

_
d.
(115)
Folosindu-ne de ecuatia Schrdinger si de conjugata ei complex a
i~
J

(r. t)
Jt
=
_

~
2
2:
\
2
+ \ (r. t)
_

(r. t) (116)
49
unde \ (r.t) este o m arime reala, g asim c a
d
dt
_
\
1(r.t)d =
i~
2:
_
\
[

(\
2
) (\
2

)]d
=
i~
2:
_
\
\[

(\) (\

)]d =
_
\
\jd. (117)
n (117) am denit vectorul
j(r. t) =
~
2:i
[

(\) (\

)]. (118)
Volumul \ ind ales arbitrar, relatia (117) trebuie s a e adev arat a chiar si
pentru \ = d si atunci
J1(r.t)
Jt
+\j(r. t) = 0. (119)
Relatia (119) reprezint a ecuatia de continuitate n mecanica cuantic a si atunci
vectorul j poate numit densitatea curentului de probabilitate.
Se observ a c a j(r. t) se poate scrie si sub forma
j(r. t) = Re
_

~
i:
\
_
. (120)
Cum operatorul
~
in
\ reprezint a m arimea
p
n
, adic a viteza v a particulei, j
este produsul dintre o vitez a si densitatea de localizare. Din acest motiv se
numeste j densitatea curentului de probabilitate.
Folosindu-ne de teorema lui Green expresia (5.98) se poate scrie
d
dt
_
\
1(r.t)d =
_
S
jdS (121)
unde o este suprafata ce m argineste volumul \ . Dac a extindem acum volu-
mul \ la tot spatiul, suprafata o se extinde spre innit, dar dac a este de
p atrat integrabil ea trebuie s a se anuleze la distante mari astfel nct j este
zero pe suprafata de la innit si relatia (114) este adev arat a.
O consecint a important a a relatiei (114) este urm atoarea
d
dt
_
1(r.t)d =
_ _

_
J
Jt
_
+
_
J

Jt
_

_
d =
1
i~
_
[

(H)(H)

]d
(122)
50
unde ne-am folosit de forma (111) a ecuatiei Schrdinger si de conjugata sa
complex a.
Atunci
_

(H)d =
_
(H)

d. (123)
Aceast a relatie trebuie ndeplinit a pentru orice functie de p atrat integrabil
si, n general, nu orice operator liniar ndeplineste conditia (123). Operatorii
ce satisfac aceast a conditie pentru orice functie de p atrat integrabil se
numesc operatori hermitici. Rezult a c a hamiltonianul care descrie miscarea
unei particule ntr-un potential real \ (r. t) trebuie s a e un operator hermitic.
Operatorul hamiltonian nu este singurul operator hermitic ce apare n teoria
cuantic a. n fapt, orice operator asociat unei m arimi dinamice / trebuie s a
e un operator hermitic. ntr-adev ar, m arimii dinamice /(r. p.t) i se asociaz a
operatorul liniar (r. i~\. t). Valoarea medie a m arimii / va
< =
_

(r. i~\. t)(r. t)d.


Dar rezultatele m asur atorilor lui / si, deci, valoarea medie < trebuie
s a e, evident, m arimi reale. n consecint a, pentru orice functie de und a
trebuie satisf acut a conditia
_

d =
_
()

d.
adic a este operator liniar hermitic.
2.8 Trecerea de la mecanica clasic a la mecanica cuan-
tic a.
Teoremele lui Ehrenfest
n 1927 P. Ehrenfest a stabilit dou a teoreme importante care stabilesc
faptul c a mecanica clasic a se poate obtine ca un caz limit a al mecanicii cuan-
tice, si anume atunci cnd att uctuatiile pozitiei ct si ale impulsului fat a
de valorile medii corespunz atoare devin neglijabile.
S a analiz am nti cum se modic a n timp valoarea medie a unei compo-
nente, r, a pozitiei.
d
dt
< r =
d
dt
_

(r. t)r(r. t)d =


_

(r. t)r
J(r. t)
Jt
d+
_
J

(r. t)
Jt
r(r. t)d
51
care, folosindu-ne de (110) si (116), se transform a n
d
dt
< r =
1
i~
__

r(H)d
_
(H)

rd
_
=
=
1
i~
__

r
_

~
2
2:
\
2
+\
_
d
_ _

~
2
2:
\
2

+ \

_
rd
_
.
Termenii ce contin potentialul \ se reduc, si
d
dt
< r =
i~
2:
__

r(\
2
) (\
2

)r
_
d.
Aplicnd prima identitate Green
_
_
\
_
,(\
2
q) + (\,)(\q)d

=
_
S
,(\q)dS
_
obtinem
_
(\
2

)rd =
_
S
r(\

)dS
_
(\

) (\r)d.
Integrala dup a S se anuleaz a pe suprafata de la innit si, n consecint a,
obtinem
_
(\
2

)rd =
_
(\

) (\r)d
si, utiliznd iar asi identitatea Green,

_
(\

) (\r)d =
_
S

\(r)dS +
_

\
2
(r)d.
Integrala de suprafat a se anuleaz a din nou si
_
(\
2

)rd =
_

\
2
(r)d.
astfel c a
d
dt
< r =
i~
2:
_

[r\
2
\
2
(r)]d =
i~
2:
_

J
Jr
d.
Dar i~
0
0a
este operatorul proiectiei impulsului j
a
si
d
dt
< r =
< j
a

:
.
sau, prin generalizare
d
dt
< r =
< p
:
. (124)
52
S a calcul am viteza de variatie a lui < j
a

d
dt
< j
a
= i~
d
dt
_

J
Jr
d = i~
__

J
Jr
J
Jt
d +
_
J

Jt
J
Jr
d
_
Folosindu-ne, din nou, de ecuatia Schrdinger si de forma sa complex conju-
gat a, obtinem
d
dt
< j
a
=
_

J
Jr
_

~
2
2:
\
2
+\
_
d +
_ _

~
2
2:
\
2

+ \

_
J
Jr
d =
=
~
2
2:
_ _

_
\
2
J
Jr
_
(\
2

)
J
Jr
_
d
_

_
J
Jr
(\ ) \
J
Jr
_
d.
Vom folosi cea de a doua identitate Green
_
\
[,(\
2
q) q(\
2
,)]d =
_
S
[,\q q\,]ds
prima integral a se anuleaz a pe suprafata de la innit unde functia tinde
la zero, iar cea de a doua integral a ne d a

_
J
Jr
(\ ) \
J
Jr
_
d =
_

J\
Jr
d =
_
J\
Jr
_
astfel nct
d
dt
< j
a
=
_
J\
Jr
_
sau, n cazul tridimensional
d
dt
< p = \\ . (125)
Vedem imediat c a dac a uctuatiile sunt neglijabile m arimile < p , < r
si \\ reprezint a tocmai vectorii de pozitie r , impuls p, si fort a F din
mecanica clasic a, iar expresiile (124) si (125) trec n analogul lor clasic
dr
dt
=
p
:
si
dp
dt
= \\.
2.9 Ecuatia Schrdinger atemporal a. St ari stationare
Am v azut c a ecuatia Schrdinger (110) contine derivate partiale de or-
dinul nti n raport cu timpul si de ordinul al doilea n raport cu coordonatele
53
r, , .. De asemenea ea depinde explicit de potentialul \ (r. t), denit de la
un sistem zic la altul. n plus, rezolvarea sa trebuie s a tin a seama att de
constrngeri de ordin matematic, dar si de ordin zic (de exemplu, solutia s a
e integrabil a n modul p atrat). Din toate aceste motive aarea unei solutii
analitice a ecuatiei Schrdinger constituie o problem a foarte dicil a, adesea
de nerezolvat!
n decursul timpului s-au inventat diverse metode de rezolvare aproxima-
tiv a a acestei ecuatii, iar n ultimul timp se apeleaz a tot mai des la rezolv ari
numerice, protndu-se de puterea de calcul tot mai mare.
Desigur, mecanica cuantic a n-ar avut un succes att de r asun ator dac a
nu s-ar g asit solutii analitice n cazul ctorva sisteme zice interesante.
O tehnic a standard folosit a la rezolvarea ecuatiilor cu derivate partiale
const a n scrierea solutiei ca un produs de functii dintre care cel putin una,
dac a nu ecare, s a depind a de o singur a variabil a. De exemplu, n cazul
ecuatiei Schrdinger unidimensionale

~
2
2:
J
2
(r. t)
Jr
2
+ \ (r. t)(r. t) = i~
J(r. t)
Jt
ncerc am scrierea functiei de und a sub forma
(r. t) = (r),(t). (126)
S a not am c a acest lucru este posibil ntotdeauna, cu condi tia ca energia
poten tiala sa nu depinda explicit de t Adic a \ (r. t) = \ (r). ntr-adev ar,
introducnd forma (126) n ecuatia Schrdinger, obtinem

~
2
2:
J
2
(r),(t)
Jr
2
+ \ (r)(r),(t) = i~
J(r),(t)
Jt
.
Dar
J
2
(r),(t)
Jr
2
= ,(t)
J
2
(r)
Jr
2
= ,(t)
d
2
(r)
dr
2
.
unde s-a trecut de la J
2
,Jr
2
la d
2
,dr
2
deoarece (r) nu depinde dect de r.
Similar
J(r),(t)
Jt
= (r)
J,(t)
Jt
= (r)
d,(t)
dt
.
Atunci, avem

~
2
2:
,(t)
d
2
(r)
dr
2
+ \ (r)(r),(t) = i~(r)
d,(t)
dt
. (127)
n situatiile, adic a pentru valorile r sau t, n care (r) sau ,(t) se anuleaz a,
se vede c a relatia (127) este identic nul a. Limitndu-ne numai la domeniile
54
n r si t pentru care (r),(t) este diferit de zero, s a mp artim relatia (127)
cu acest produs, obtinnd
1
(r)
_

~
2
2:
d
2
(r)
dr
2
+ \ (r)(r)
_
= i~
1
,(t)
d,(t)
dt
. (128)
ntruct energia poten tiala nu depinde de t, n membrul stng al relatiei (128)
se a a o functie ce poate depinde numai de r, iar n membrul drept o functie
de t. Cum acest lucru se ntmpl a pentru orice alegere arbitrar a a variabilelor
r si t (exceptnd desigur solutiile ecuatiilor (r) = 0 si ,(t) = 0) ecare
membru nu poate dect o constant a. S a not am cu G aceast a constant a
comun a. Atunci
1
(r)
_

~
2
2:
d
2
(r)
dr
2
+ \ (r)(r)
_
= G (129)
si
i~
1
,(t)
d,(t)
dt
= G. (130)
G este constanta de separare. Vedem, deci, c a n locul unei singure ecuatii
cu derivate partiale pentru o functie de dou a variabile independente, r, si t,
se obtine o pereche de ecuatii diferentiale ordinare, cte una pentru ecare
coordonat a. Aceste dou a ecuatii sunt cuplate n sensul c a amndou a contin
aceeasi constant a de separare, G. Ecuatia (130) se poate rezolva imediat,
rescriind-o sub forma
d,(t)
dt
=
iG
~
,(t). (131)
Pn a la un factor multiplicativ, solutia (131) este
,(t) = c

.
~
Gt
.
Reamintindu-ne c a pentru particula liber a am scris functia de und a sub forma
(r. t) = c
.
~
(ja1t)
= c
.
~
ja
c

.
~
1t
= (t),(r)
se vede imediat c a G joac a rolul energiei 1.
Trecnd atunci la ecuatia (129), avem

~
2
2:
d
2
(r)
dr
2
+ \ (r)(r) = 1(r). (132)
functia de und a total a ind
(r. t) = (r)c

.
~
1t
. (133)
55
n particular, dac a \ (r) = \
0
(particula liber a) putem verica c a (r) = c
.
~
ja
este o solutie a ecuatiei (132) conducnd la binecunoscuta relatie
1 =
j
2
2:
+ \
0
.
Ecuatia (132) ne conduce, deci, la energia 1 a sistemului. Ea se numeste
ecuatia Scrdinger independent a de timp (atemporal a). S a observ am c a ea
se mai poate scrie sub forma
H(r) = 1(r) (134)
unde H =
~
2
2n
o
2
oa
2
+\ (r) si nu depinde de t. Astfel scris a ecuatia Schrdinger
atemporal a este o ecuatie cu functii si valori proprii. n general, putem avea
mai multe valori proprii 1 si pentru ecare valoare proprie una sau mai
multe functii proprii. Dac a H nu depinde de timp si dac a nmultim ambii
membri ai relatiei (134) cu functia temporal a ,(t) = c

.
~
1t
, egalitatea (134)
se p astreaz a
H(r)c

.
~
1t
= 1(r)c

.
~
1t
.
sau
H(r. t) = 1(r. t). (135)
Desi, din punct de vedere matematic ecuatia (135) nu este diferit a de ecuatia
(134), din punct de vedere zic ea ne aduce niste claric ari esentiale. ntr-
adev ar, am ar atat c a dac a functia de und a a unui sistem este functie proprie
pentru un operator liniar si hermitic ce corespunde unei m arimi dinamice,
atunci orice m asur a efectuat a asupra sistemului conduce la o valoare bine pre-
cizat a a acelei m arimi. n cazul nostru o-peratorul hamiltonian este asociat
energiei particulei si, deci, o m asurare efectuat a asupra energiei sistemului
ne va da valoarea bine denit a 1. Merit a s a reamintim faptul c a relatia
(135) este valabil a numai dac a operatorul H nu depinde explicit de timp
n caz contrar actiunea lui H asupra functiei de und a nu ne d a 1(r. t) ci
i~
o(a,t)
ot
. Deci, dac a hamiltonianul nu depinde explicit de timp sistemul se
a a ntr-o stare de energie 1 bine precizat a. Recunoastem aici aceeasi lege
de conservare a energiei valabil a si n mecanica clasic a.
Aceste st ari de energie bine determinat a se numesc si stari sta tionare. S a
calcul am densitatea de probabilitate ntr-un astfel de caz
1(r. t)dr = [(r. t)[
2
dr =

(r)c
.
~
1t
(r)c

.
~
1t
dr =

(r)(r)dr = [(r)[
2
dr
(136)
si nu depinde de t. Cu alte cuvinte, probabilitatea de a aa particula ntr-o
anumit a pozitie ntre r si r+dr depinde numai de r, nu si de timpul la care
56
se execut a procesul m asur arii. Vedem, deci, c a denumirea de stare stationar a
este ct se poate de adecvat a.
Tot ceea ce a fost discutat pn a acum n leg atur a cu miscarea unidi-
mensional a, se poate transpune si n cazul misc arii n spatiul tridimensional.
Astfel,
(r.t) = (r),(t)
,(t) = c

.
~
1t
.
iar
H(r. i~\)(r) = 1(r)
sau

~
2
2:
\
2
(r) + \ (r)(r) = 1(r) (137)
este ecuatia cu functii si valori proprii a energiei.
De remarcat c a ecuatia (137) continu a s a r amn a o ecuatie cu derivate
partiale (J
2
,Jr
2
. J
2
,J
2
. J
2
,J.
2
) dar, pentru anumite forme particulare ale
lui \ (r) si functia (r) se poate scrie ca un produs de functii numai de o
singur a variabil a.
2.10 Cuanticarea energiei
Pn a acum nu am spus n nici un fel cum poate rezolvat a ecuatia
Schrdinger independent a de timp. Vom discuta acest lucru n cele ce urmeaz a
si vom vedea cum apare cuanticarea energiei n mod natural atunci cnd se
rezolv a ecuatia Schrdinger. n leg atur a cu ecuatia Schrdinger dependent a
de timp am stabilit niste criterii, att matematice ct si zice, pe care trebuie
s a le ndeplineasc a functia de und a (r.t) - n cazul unidimensional. Aceleasi
criterii, tot n cazul unidimensional (dar extinderea la cazul tridimensional
se poate face n mod automat, necomportnd nici o discutie suplimentar a)
se aplic a si functiei de und a (r) sau derivatei sale d(r),dr
(r) trebuie s a e nit a (mai
precis integrabil a n
modul p atrat).
o(a)
oa
trebuie s a e nit a.
(r) trebuie s a e univalent a.
o(a)
oa
trebuie s a e univalent a.
(r) trebuie s a e continu a.
o(a)
oa
trebuie s a e continu a.
57
n Fig.2.2 prezent am cazuri n care una din cele trei conditii nu este ndeplin-
it a
Fig.2.2
Trebuie s a subliniem faptul c a dintre toate solutiile posibile ale ecuatiei
dife-rentiale trebuie s a le alegem numai pe acelea care ndeplinesc cerintele
de mai sus. De multe ori solutiile acceptabile zic, adic a nite sau univalente,
nici nu exist a pentru orice valoare a parametrului 1 (sau al altor variabile
dinamice) fapt ce conduce la cuanticarea energiei (sau a momentului cinetic,
de exemplu).
Este un fapt demn de mentionat c a nu exist a o singur a ecuatie Schrdinger
independent a de timp ci, pentru ecare sistemzic, cte o ecuatie Schrdinger
determinat a de forma concret a a potentialului \ (r). n mod riguros nu
putemanaliza solutiile ecuatiei Schrdinger pn a nu cunoastemexact potentialul
\ (r). Totusi, se poate face o analiz a calitativ a foarte instructiv a considernd
un potential \ (r) tipic, cum ar acela dintre doi atomi identici legati ntr-o
molecul a biatomic a. (Fig.2.3)
58
Fig.2.3
Fig.2.4
n acest caz coordonata r reprezint a distanta ntre centrele celor doi
atomi, iar minimul lui \ (r) are loc la distanta de echilibru, acolo unde forta
care actioneaz a asupra ec arui atom 1 = d\ (r),dr se anuleaz a. La dis-
tante mai mici dect cea de echilibru apare o fort a de repulsie care mpiedic a
59
atomii s a se apropie foarte mult unul de altul. Invers, n cazul cresterii dis-
tantei de separare fat a de valoarea de echilibru apare o fort a atractiv a care
ns a scade la zero dac a se dep aseste distanta de disociere ntruct molecula
se rupe iar atomii nu mai interactioneaz a.
Cum n ecuatia Schrdinger energia 1 ocup a o pozitie crucial a, nu putem
face o discutie a solutiilor dac a nu ne x am valoarea energiei totale (bine
determinate) 1 n raport cu energia potential a \ (r). Vom analiza cazul din
Fig.2.4.
Cu alegerea f acut a, sistemul de atomi este legat, distanta de separare
putnd lua valori ntre r
0
si r
00
. S a rescriem ecuatia Schrdinger sub forma
d
2
(r)
dr
2
=
2:
~
2
[\ (r) 1](r) (138)
unde
2n
~
2
0. Ecuatia (138) ne d a valoarea derivatei de ordinul al doilea
n functie de diferenta \ (r) 1 si de valoarea lui (r). Dup a cum se
stie, analiza gracului lui (r) se poate face n functie de semnul derivatei
de ordinul al doilea si anume: dac a
o
2

oa
2
0 functia este concav a iar dac a
o
2

oa
2
< 0 functia este convex a (concav a n jos). Semnul lui
o
2

oa
2
va depinde
att de semnul lui \ (r) 1 ct si de semnul lui (r). Ecuatia Schrdinger
independent a de timp nu mai contine num arul imaginar i si ntotdeauna
putem g asi solutii ale ei care s a e functii reale.
Semnul lui \ (r)1 este pozitiv pentru r < r
0
si r r
00
si negativ pentru
r
0
< r < r
00
. n functie si de semnul lui (r) putem avea sase variante care
sunt reprezentate n Fig.2.5.
Fig.2.5
60
Pentru o anumit a form a a energiei potentiale \ (r), ecuatia diferential a
ne d a o relatie ntre d
2
,dr
2
si care determin a comportarea generala a lui
. Dac a x am o anumit a valoare a lui si a derivatei sale d,dr pentru
o anumit a valoare a lui r atunci comportarea particulara (specic a) a lui
este determinat a pentru orice valoare a lui r. n Fig.2.6 sunt prezentate
comport arile functiei pentru trei alegeri ale lui si d,dr ntr-un anumit
punct r
0
din regiunea a doua (r
0
< r
0
< r
00
).
Fig.2.6
Alegerea f acut a este (r
0
) 0, atunci ntre r
0
si r
00
functia este convex a
si se va ndrepta n jos pn a cnd r = r
00
. Pentru r r
00
si \ (r) 1
0. functia trebuie s a devin a concav a. n functie de derivata
o(a
00
)
oa
putem
distinge trei cazuri. Un caz ar acela n care concavitatea este sucient de
mare nct s a opreasc a descresterea lui (r) nainte ca ea s a se anuleze si apoi
s a creasc a valoarea lui (r) nem arginit. O astfel de solutie nu va nit a
pentru r si, deci, nu poate acceptat a zic (vezi curba 1). Un alt
caz ar acela n care datorit a pantei mari a lui (r
0
), concavitatea nu este
sucient de mare pentru ca functia s a creasc a nainte ca ea s a se anuleze. n
momentul anul arii, ns a, schimb a semnul si functia devine convex a, avnd
drept rezultat ca ea va tinde spre cnd r (vezi curba 2). Si acest
rezultat este inacceptabil zic. Ar mai putea o ultim a variant a, aceea n
care pentru o concavitate anume potrivit a functia s a tind a asimptotic spre
61
zero (vezi curba 3). O astfel de solutie se comport a bine la r si poate
acceptat a. Este clar ns a c a astfel de solutii vor depinde de alegerile speciale
ale pantelor n punctul r
0
, adic a de
o(a
0
)
oa
.
Cum se va comporta functia (r) n zona r < r
0
? O analiz a similar a ne
arat a c a nu am avea n general solutii nite dect dac a, iar asi, alegem special
valoarea derivatei n r
0
. Nimic nu ne indrept ateste, n general, s a credem c a
cele dou a alegeri ale derivatei n r
0
vor coincide.
Am putea considera n r
0
, s a zicem, o derivat a la dreapta si una la stnga,
diferite ntre ele, dar atunci functia
o(a)
oa
nu ar mai continu a n r
0
. Altfel
spus, n general, nu vom avea solutii acceptabile zic. Este ns a posibil ca n
mod special, si anume pentru anumite valori ale energiei 1, s a se poat a alege
o derivat a unic a n r
0
astfel nct functia s a e nit a att pentru r
ct si pentru r 0. Pentru anumite forme ale potentialului \ (r) este posibil
s a nu se g aseasc a dect o singura valoare 1 pentru care ecuatia Schrdinger
atemporal a are solutie. Spunem atunci c a admite o singur a valoare proprie
si o singur a functie proprie. Un exemplu notabil n acest sens l constituie
deuteronul, adic a starea legat a dintre un proton si un neutron ce constituie
nucleul de deuteriu. n alte cazuri se pot g asi mai multe valori permise ale
energiei, 1
1
. 1
2
. 1
3
. ... n num ar nit sau innit, dar num arabil, pentru care
avem solutii acceptabile zic
1
.
2
.
3
. ...
S a ne reamintim c a ecuatia Schrdinger atemporal a (137) se poate scrie
sub forma
H = 1
unde
H =
~
2
2:
d
2
dr
2
+ \ (r)
este operatorul hamiltonian asociat energiei totale.
Pentru valorile proprii 1
1
. 1
2
. 1
3
. .. putem scrie
H
i
(r) = 1
i

i
(r). (139)
pentru ecare 1
i
, functia de und a va

i
(r. t) =
i
(r)c

.
~
1
.
t
(140)
si se vede imediat c a
H
i

i
(r. t) = 1
i

i
(r. t). (141)
adic a func tia de unda
i
este functie proprie pentru operatorul energie. Cum
am mai discutat, atunci sistemul se va g asi n starea cu energia 1
i
bine
determinat a, orice m asurare efectuat a asupra sistemului va da cu certitudine
valoarea 1
i
. Pe de alt a parte, principiul superpozitiei ne permite s a construim
62
functii de und a care sunt combinatii liniare de alte functii de und a. De
exemplu, s a consider am functiile de und a

i
(r. t) =
i
(r)c

.
~
1
.
t
si

)
(r. t) =
)
(r)c

.
~
1

t
.
Fie
(r. t) = c
i

i
(r. t) + c
)

)
(r. t); (142)
se veric a
i~
J
Jt
(r. t) = c
i

i
(r)
_
i~
J
Jt
c

.
~
1
.
t
_
+ c
)

)
(r)
_
i~
J
Jt
c

.
~
1

t
_
=
= c
i
1
i

i
(r)c

.
~
1
.
t
+ c
)
1
)

)
(r)c

.
~
1

t
. (143)
Dar
H(r. t) = c
i
H
i
(r)c

.
~
1
.
t
+ c
)
H
)
(r)c

.
~
1

t
=
= c
i
1
i

i
(r)c

.
~
1
.
t
+ c
)
1
)

)
(r)c

.
~
1

t
. (144)
Comparnd (143) cu (143) vedem c a (r. t) este si ea o functie de und a.
ns a,
H(r. t) = c
i
1
i

i
(r. t) + c
)
1
)

)
(r. t) ,= 1(r. t). (145)
adic a nu este functie proprie pentru H.
n acest caz nu mai putem spune c a sistemul se a a precis n starea cu
1
i
, sau cu 1
)
sau, poate, starea cu 1
i
+1
)
, etc. S a calcul am valoarea medie
a energiei, adic a
_

(r. t)H(r. t)dr


=
_
(c

i
(r)c
.
~
1
.
t
+ c

)
(r)c
.
~
1

t
)H(c
i

i
(r)c

.
~
1
.
t
+ c
)

)
(r)c

.
~
1

t
)dr
=
_
[c
i
[
2
[
i
(r)[
2
1
i
dr +
_
c

i
c
)

i
(r)1
)

)
(r)c

.
~
(1

1
.
)t
dr + (146)
+
_
c

)
c
i
1
i

)
(r)
i
(r)c
.
~
(1

1
.
)t
dr +
_
[c
)
[
2
1
)

)
(r)

2
dr.
Vom demonstra mai trziu c a functiile proprii ce corespund unor valori pro-
prii distincte sunt ortogonale; adic a, dac a 1
i
,= 1
)
, atunci
_

i
(r)
)
(r)dr =
_

)
(r)
i
(r)dr = 0 (147)
63
iar
_
[
i
(r)[
2
dr = 1 (148)
printr-o normare corespunz atoare. Atunci
< 1 = [c
i
[
2
1
i
+[c
)
[
2
1
)
. (149)
Dac a vrem ca si functia (r. t) s a e normat a, atunci avem relatia
[c
i
[
2
+[c
)
[
2
= 1. (150)
Putem interpreta coecientii [c
i
[
2
si [c
)
[
2
ca probabilit atile de a g asi una din
valorile 1
i
sau 1
)
.
Analiza prezentat a mai nainte se poate generaliza usor. Se poate demon-
stra c a solutiile functii proprii ale unui operator hermitic formeaz a un sistem
complet; altfel spus, orice functie cu propriet ati rezonabile (si functiile de
und a au astfel de propriet ati) se poate dezvolta dup a setul complet de functii
proprii
(r. t) =

I
c
I
(t)
I
(r). (151)
Atunci, valoarea medie a energiei va
< 1 =

I
1
I
[c
I
(t)[
2
. (152)
n exemplul anterior am considerat doar doi coecienti c
I
(t) diferiti de zero,
si anume: c
i
(t) = c
i
c

.
~
1
.
t
si c
)
(t) = c
)
c

.
~
1

t
.
F ar a a cunoaste exact energia potential a \ (r) nu putem cunoaste valo-
rile numerice ale energiei 1
i
. Se poate face ns a o leg atur a calitativ a ntre
ordonarea valorilor proprii ale energiei 1
1
< 1
2
< 1
3
... si num arul de noduri
(zerouri) ale functiilor proprii
1
(r).
2
(r).
3
(r). ... n Fig.2.7 sunt prezen-
tate trei astfel de functii, toate trecnd prin acelasi punct (r
0
.
i
(r
0
)), dar
avnd pante diferite n r
0
. Dup a cum se poate vede n gur a

d
3
(r)
dr

d
2
(r)
dr

d
1
(r)
dr

. (153)
iar variatia pantei n punctul r
0
se va aa n aceeasi relatie de inegalitate, si
anume

d
2

3
(r)
dr
2

d
2

2
(r)
dr
2

d
2

1
(r)
dr
2

. (154)
Folosind ns a ecuatia Schrdinger atemporal a, observ am c a
[\ (r
0
) 1
3
[ [\ (r
0
) 1
2
[ [\ (r
0
) 1
1
[ . (155)
64
Deoarece r
0
se a a n regiunea n care \ (r
0
) 1) < 0, rezult a
1
3
1
2
1
1
. (156)
n gur a se vede c a
1
(r) nu are nici un zero,
2
(r) intersecteaz a o singur a
dat a axa Cr, iar
3
(r) are dou a intersectii cu Cr. Cu ct functia de und a
oscileaz a mai mult, cu att corespunde unei valori mai mari a energiei.
Fig.2.7
S a revenim la potentialul \ (r) prezentat n Fig.2.2 si s a consider am cazul
n care energia 1 este mai mare dect valoarea limit a \
|
a potentialului la
distante mari (\
|
= lim
a!1
\ (r)). Deci,
1 \
|
. (157)
n acest caz sistemul nu mai este legat (clasic distanta r de separare poate
avea orice valoare mai mare dect r
0
). Din punctul de vedere al ecuatiei
Schrdinger atemporale exist a acum doar dou a regiuni pe axa Cr: r < r
0
si r r
0
. n a doua regiune \ (r) 1 este negativ pentru orice valoare a
lui r. Functia de und a (r) va convex a dac a (r) este pozitiv si concav a
dac a (r) este negativ. n ambele cazuri (r) tinde s a se ndrepte spre axa
Cr si, deci, ea va oscila n jurul acestei axe. Pentru r functia (r)
va nit a. n zona cu r mic, r < r
0
, avem acum posibilitatea s a alegem
convenabil panta
o
oa
n asa fel nct functia s a se ndrepte asimptotic c atre
Cr. Cu alte cuvinte putem g asi functii proprii acceptabile zic pentru orice
valoare a lui 1 \
|
. Spectrul energiei nu mai este discret ci continuu.
65
n concluzie se poate arma c a
Atunci cnd rela tia dintre energia totala a unei particule si energia sa
poten tiala este astfel nct n interpretarea ei clasica particula ar constrnsa
sa ramna ntr-o zona limitata din spa tiu, teoria Schrdinger prezice ca en-
ergia totala va cuanticata. Cnd rela tia este astfel nct particula nu este
constrnsa sa ramna ntr-o zona limitata din spa tiu, teoria cuantica prezice
ca energia totala poate avea orice valoare.
Succint, putem zice n acest fel: spectrul energetic al sistemelor legate
este discret iar spectrul energetic al sistemelor nelegate este continuu. (vezi
Fig.2.8).
Fig.2.8
S a consider am din nou cazul prezentat n (142)
(r. t) = c
1

1
(r. t) + c
2

2
(r. t) = c
1

1
(r)c

.
~
1
1
t
+ c
2

2
(r)c

.
~
1
2
t
(158)
si s a calcul am densitatea de probabilitate

=
_
c

1
(r)c
.
~
1
1
t
+ c

2
(r)c
.
~
1
2
t
_ _
c
1

1
(r)c

.
~
1
1
t
+ c
2

2
(r)c

.
~
1
2
t
_
(159)
sau

= [c
1
[
2
[
1
(r)[
2
+[c
2
[
2
[
2
(r)[
2
+ c

2
c
1

2
(r)
1
(r)c
.
~
(1
2
1
1
)t
+
+c

1
c
2

1
(r)
2
(r)c

.
~
(1
2
1
1
)t
. (160)
66
Dependenta de timp dispare n primii doi termeni dar se mentine n urm atorii
doi. Vedem c a ultimii termeni oscileaz a cu o aceeasi frecvent a
i =
1
2
1
1
/
. (161)
S a consider am cazul unui atom de hidrogen n care electronul se a a n starea
cea mai cobort a, 1
1
; numit a starea fundamentala. n acest caz functia de
und a este = c

.
~
1
1
t
iar probabilitatea de localizare este
[[
2
= [[
2
.
independent a de timp. Dac a probabilitatea de localizare este independent a
de timp, tot asa va si distributia de sarcin a. Dar, chiar n electromag-
netismul clasic, o distributie static a de sarcin a nu emite radiatie electromag-
netic a. Vedem, deci, c a teoria Schrdinger explic a paradoxul teoriei cuantice
vechi privind stabilitatea atomilor n starea fundamental a.
Atomii excitati emit, ns a, radiatii si n cele din urm a se rentorc pe
starea fundamental a. S a consider am cazul unui electron aat pe punctul de
a efectua o tranzitiei dintr-o stare excitat a, 1
2
, pe starea fundamental a 1
1
.
Tranzitia dureaz a un timp extrem de scurt, t. n acest interval de timp o
m asurare a energiei nu ne poate da un rezultat cu o precizie mai bun a dect
1 1
~
2t
. (162)
rezultnd din relatia Heisenberg aplicat a m arimilor conjugate 1 si t. t ind
foarte mic, 1 este de ordinul diferentei 1
2
1
1
. Starea sistemului trebuie
descris a atunci cu ajutorul expresiei (158) care conduce la densitatea de prob-
abilitate (160). Aceasta din urm a, ns a, implic a existenta unei distributii de
sarcin a oscilante cu frecventa i = (1
2
1
1
),/ si, n consecint a, va emite
radiatie cu aceeasi frecvent a. Se explic a, astfel, unul din postulatele lui Bohr.
Desigur, n starea fundamental a t este practic innit si 1 poate zero,
adic a energia 1
1
este bine determinat a. Se poate ar ata c a teoria Schrdinger
nu prezice corect numai frecventele radiatiilor emise ci si probabilita tile de
tranzi tie (pe unitatea de timp).
2.11 Spatiul Hilbert. Notatia Dirac
Vom ncheia aceast a parte cu o notatie util a ce se datoreste lui Dirac.
67
Am v azut c a densitatea de probabilitate trebuie s a satisfac a relatia
[[
2
=
1
_
1

dr = 1
iar valoarea medie a energiei sau, mai general, a unei observabile / este
< =
1
_
1

dr
unde este operatorul asociat observabilei.
Dirac consider a c a functiile de und a apartin unui spatiu vectorial, normat,
innit dimensional si separabil numit spatiu Hilbert. Datorit a importantei
sale n zic a, propriet atile matematice ale spatiului Hilbert au fost studiate
ndelung si n detaliu. Vom enumera mai jos, succint, cteva propriet ati ale
acestui spatiu, care intr a de altfel n denitia sa.
i) Spatiu vectorial. Orice combinatie liniar a (cu coecienti de regul a
complecsi) a mai multor functii ce apartin spatiului Hilbert H apartine si lui
H.
ii) Normat. Se introduce o relatie binar a ntre oricare dou a functii din
H, numit a produs scalar, cu proprietatea
<
1
[
2
=<
2
[
1

(163)
si ind denit a prin expresia

1
[
2
=
1
_
1

1
(r)
2
(r)dr. (164)
Se vede imediat c a densitatea de probabilitate este produsul scalar dintre
functia de und a (vector din H) cu ea ns asi, numit a si norma vectorului
(functiei de und a)
[[
2
=
1
_
1

dr =< [ . (165)
Norma are urm atoarea proprietate important a
[ 1 0. (166)
68
unde
[ = 0 (167)
dac a si numai dac a = 0.
De mentionat c a relatia (167) se refer a numai la norm a (produsul scalar
al unui vector cu el nsusi) nu si la produsul scalar al unui vector cu alt
vector. Este posibil ca produsul scalar s a e zero f ar a ca nici una din functiile
distincte
1
si
2
s a e nule. n acest caz se zice c a functiile
1
si
2
sunt
ortogonale.
iii) Innit dimensional si separabil. n spatiul Hilbert se poate intro-
duce o baz a innit a, adic a o multime innit a de functii liniar independente
astfel nct orice functie din spatiu s a se poat a scrie ca o serie convergent a
de functiile de baz a
=

c
a

a
. (168)
Observatie: functiile
a
pot forma o multime num arabil a (adic a : `,
num ar natural) sau nu. n cel de al doilea caz este mai convenabil s a scriem
functiile de baz a nu cu indicii : ci n functie de un parametru (real) ce variaz a
continuu, c. Cazul general este acela n care se ntlnesc ambele variante si
atunci realtia (5.148) trebuie scris a sub forma
=
1

a=1
c
a

a
(r) +
_
c(c)(c; r)dc. (169)
c
a
sau c(c) ind, n general, numere complexe.
Notatia Dirac este urm atoarea: produsul scalar
1
[
2
este considerat
ca produsul dintre un vector ket [
2
si un vector bra
1
[. (Denumirile
provin din descompunerea cuvntului engezesc bracket =parantez a).
Cu aceast a notatie relatia (169) se poate scrie
[ =
1

a=1
c
a
[
a
+
_
c(c) [(c) dc. (170)
Se poate demonstra c a functiile de baz a pot alese ortonormate, adic a

a
[
n
= o
an
si atunci
c
a
=
a
[ iar c(c) = (c) [ . (171)
Se veric a faptul c a [ = 1 este echivalent cu

a
[
a

a
[ +
_
[(c) (c)[ dc = 1. (172)
69
numit a relatia de nchidere.
2.12 Postulatele mecanicii cuantice
n cadrul zicii sistemelor clasice sisteme c arora li se pot aplica con-
ceptele clasice se consider a c a operatia de observare nu perturb a n mod
semnicativ miscarea acestora. Mai precis, se consider a c a orice perturbatie
provocat a de procesul de m asurare poate corectat a, n principiu, exact.
Cel mai simplu proces de observare const a n a privi un obiect. Astfel,
obiectul trebuie iluminat, adic a nseamn a a-l bombarda cu fotoni. Dac a
dorim s a determin am cu precizie pozitia unui obiect, lungimea de und a a
luminii trebuie s a e sucient de mic a, frecventa sucient de mare si, n
consecint a, impulsul fotonilor j = ~/ = /`
1
peste o anumit a limit a. O
lovitur a cu un astfel de foton poate perturba apreciabil sistemul studiat
dac a acesta este sucient de mic. Asa cum arm a Dirac, exist a o limit a a
acuit atii puterii noastre de observatie si a micimii perturbatiei ce nsoteste
aceast a observatie o limit a inerent a naturii lucrurilor si care nu poate
niciodat a dep asit a prin mbun at atirea tehnicii de observare.
Dac a sistemul este sucient de mare nct aceste perturbatii inevitabile
s a poat a neglijate, se aplic a teoria zicii clasice, sistemul ind descris de
legile zicii clasice. Pe de alt a parte, dac a sistemul este astfel nct aceste
perturbatii sunt apreciabile, atunci el este microscopic n sens absolut si,
pentru a-l descrie, este nevoie de o nou a teorie teoria cuantic a.
ntruct operatiile de observare inuenteaz a sistemul zic analizat, ne
astept am ca acest fapt s a apar a explicit n teorie. Aceste operatii au dou a
propriet ati importante:
1) Fiec arui tip de observatie (de exemplu: m asurarea energiei, a impul-
sului sau a pozitiei) i corespunde un set de numere (valori) - adic a tocmai
rezultatele posibile ale observatiei (m asur arii). Aceste valori pot forma un
spectru continuu, discret sau mixt.
2) Fie dou a tipuri de observatii O
1
si O
2
(O
1
ar putea m asurarea pozitiei
iar O
2
m asurarea impulsului). S a not am prin O
1
O
2
efectuarea celor dou a
m asur ari n ordinea O
2
apoi O
1
. Atunci O
2
O
1
va nsemna efectuarea acelorasi
dou a tipuri de m asur ari, dar n ordine inversat a. Deoarece ecare observatie
poate perturba si, deci, afecta rezultatul celeilalte, cele dou a proceduri vor
da rezultate nale diferite. Simbolic, acest lucru se poate scrie ca
O
1
O
2
O
2
O
1
,= 0. (173)
70
Valoarea acestei expresii trebuie legat a de m arimea perturbatiilor inevitabile.
n acest a etap a si cu aceast a interpretare trebuie introdus a n teorie o nou a
constant a care s a conduc a la o ntelegere cantitativ a, nu numai calitativ a,
a notiunii de microscopic (microparticul a). Teoria cuantic a ne indic a n
mod clar c a acest rol trebuie s a e jucat de constanta lui Planck. n teoria
cuantic a modern a, relatia de mai sus este exprimat a cantitativ prin relatiile
de nedeterminare ale lui Heisenberg.
Revenind la un sistem clasic, s a zicem un punct material (sau particul a
clasic a) se poate face o observare simultan a a pozitiei si a vitezei (deci a
impulsului) si, mai departe, a energiei totale. De asemenea, se poate ob-
serva momentul cinetic legat si de pozitie si de vitez a. Este clar, deci, c a
toate m arimile m asurabile, care vor avea anumite valori, determin a starea
sistemului. n esent a, legile mecanicii clasice ne spun c a starea sistemului
este cunoscut a dac a se cunoaste functia r(t).
n cazul sistemelor cuantice aceast a abordare nu mai este posibil a. ntr-
adev ar, cunoasterea cu precizie a functiei r(t) ar nsemna c a la orice moment
de timp s a cunoastem si impulsul (:
or
ot
).
Pentru a deni starea unui sistem cuantic trebuie s a analiz am, n primul
rnd, care m arimi zice pot m asurate simultan. Suntem astfel condusi la
notiunea de sistem maximal de observabile compatibile, starea sistemului la
un moment dat ind indicat a de valorile m asur arii tuturor acestor observabile
din sistem. Aceasta ar o descriere complet a a sistemului cuantic. n cazul
n care doar anumite observabile din setul maximal sunt m asurate, vom avea
desigur o descriere incomplet a si, n acest caz, ideea de probabilitate apare
ca inevitabil a.
Totusi, ideea de probabilitate ar trebui s a apar a n teorie chiar dac a
am avea o cunoastere complet a (n sens cuantic) a sistemului. ntr-adev ar,
cunoasterea complet a este doar o cunoastere a observabilelor care se pot m a-
sura simultan. Despre celelalte observabile nu putem face dect armatii
probabilistice. O cunoastere exact a a valorii unei astfel de observabile ar
nsemna perturbarea inevitabil a a sistemului si, deci, schimbarea st arii aces-
tuia.
Postulatele mecanicii cuantice
Observabilele unui sistem reprezint a m arimi care, n principiu, pot m a-
surate convenabil si reproductibil. n zica clasic a (macroscopic a) observ-
abilele sistemului corespund unor functii de variabilele de baz a. Valorile
m asurate pentru o observabil a dinamic a sunt valori numerice.
71
n mecanica cuantic a apar aspecte calitativ noi. Toate aceste aspecte pot
luate n considerare prin formularea - si acceptarea - unui set de postulate.
Primul postulat al mecanicii cuantice: Fiec arei observabile zice /
a unui sistem cuantic i corespunde, n spatiul Hilbert, un operator hermitic

. Diferitele valori proprii ale operatorului hermitic se reg asesc n valorile


m asurabile ale observabilei zice pe care o reprezint a.
Observatie: n mecanica cuantic a observabilele dinamice sunt asociate cu
operatori care actioneaz a asupra st arii sistemului zic studiat.
Folosirea operatorilor hermitici este legat a de faptul c a valorile proprii
ale operatorului respectiv trebuie s a e reale, putnd astfel identicate cu
valorile care pot m asurate.
Dac a [ este o functie de und a sau un vector n spatiul Hilbert, este
necesar ca
[

[ = [

[

. (174)
Mai restrictiv, dac a operatorul

reprezint a o observabil a zic a, oricare ar
[ si [, trebuie s a existe relatia
,[

[ = [

[,

. (175)
Relatiile (174) si (175) au consecinte foarte importante. n primul rnd,
valorile proprii ale observabilei

sunt reale. ntr-adev ar, e ecuatia cu valori
si functii proprii

[,
a
= c
a
[,
a
. (176)
Multiplicnd relatia precedent a cu ,
a
[ (n sensul produsului scalar) se obtine
,
a
[

[,
a
= c
a
,
a
[ ,
a
. (177)
unde primul membru este real, iar ,
a
[ ,
a
este tot real. Rezult a, deci, c a c
a
este real a.
n al doilea rnd, vectorii proprii ai unei observabile ce corespund unor
valori proprii diferite sunt ortogonali. Fie c
1
,= c
2
dou a valori proprii ale lui

. Atunci

[
1
= c
1
[
1

si

[
2
= c
2
[
2
.
sau

2
[

[
1
= c
1

2
[
1
(178)
si

1
[

[
2
= c
2

1
[
2
. (179)
72
Dar

1
[

[
2

= c
2

1
[
2

= c
2

2
[
1
.
Pe de alt a parte, datorit a hermiticit atii lui

,

1
[

[
2

=
2
[

[
1
= c
1

2
[
1
.
F acnd diferenta relatiilor (178) si (179) se obtine
c
2

2
[
1
c
1

2
[
1
= 0 sau (c
2
c
1
)
2
[
1
= 0.
Cum c
1
,= c
2
, rezult a

2
[
1
= 0. (180)
adic a vectorii proprii sunt ortogonali.
n plus fat a de conditia (175), pentru ca un operator hermitic s a reprezinte
o observabil a zic a trebuie ca functiile sale proprii s a formeze un set complet.
Astfel, oricare ar vectorul de stare [(r) el se poate exprima sub forma unei
combinatii liniare de vectori proprii [
a
(r) ai operatorului

(observabil a a
sistemului).
[(r) =

a
1(c
a
) [
a
(r) (181)
sau
(r)[ =

a
1

(c
a
)
a
(r)[ .
unde 1(c
a
) sunt coecienti reali. Dac a valorile proprii c
a
apartin spectrului
discret, atunci se poate scrie simplicat 1
a
= 1(c
a
). Dac a, n schimb, c
a
apartin spectrului continuu, relatia (181) se va scrie
[(r) =
_
[(c; r) 1(c)dc. (182)
Se poate demonstra, ca o teorem a, c a dac a multimea vectorilor proprii ai
unui operator hermitic este nit a, atunci vectorii proprii formeaz a un set
complet. n cel alalt caz, desi o astfel de teorem a nu poate demonstrat a, se
constat a c a pentru toti operatorii interesanti din punct de vedere zic setul
vectorilor proprii este complet.
O problem a nesolutionat a nc a se refer a la modul n care construim op-
eratorii hermitici asociati observabilelor zice.
Al doilea postulat al mecanicii cuantice: Orice m arime zic a cla-
sic a poate considerat a ca ind construit a cu ajutorul variabilelor conjugate
canonic iar operatorul corespunz ator unor astfel de observabile dinamice se
73
obtine prin nlocuirea variabilelor canonice clasice cu operatorii corespunz a-
tori.
Pentru toate perechile de operatori ai conjugatelor canonice de baz a exist a
regulile de comutare Heisenberg:
[
i
.
)
] = 0.
[ j
i
. j
)
] = 0. (183)
[ j
i
.
)
] = i~o
i)
.
Observatie: dac a pentru descrierea sistemului zic cuantic nu avem variabile
care s a aib a un corespondent clasic, atunci n locul celui de al doilea pos-
tulat se folosesc propriet atile de simetrie si regulile de comutare aplicabile
operatorilor corespunz atori.
Regulile Heisenberg de comutare constituie axioma de cuanticare, vala-
bil a pentru un sistem zic cu un num ar nit de grade de libertate. Descrierea
sistemului cuantic n functie de j
i
si
i
este complet a. Orice operator care
comut a cu toate coordonatele
i
si cu toate impulsurile j
i
este un multiplu
al operatorului unitate.
Dac a operatorii j
i
. si
)
satisfac relatiile de comutare [ j
i
.
)
] = i~o
i)
. iar

0
i
si

0
)
satisfac relatiile
_

j
0
i
.

0
)
_
= i~o
i)
atunci cele dou a seturi de operatori
sunt legate prin relatia

0
i
=

l
i

l
1
si

j
0
i
=

l j
i

l
1
. (184)
unde

l este un operator unitar.
Ca exemplu, s a denim operatorul moment cinetic n mecanica cuantic a.
n mecanica clasic a momentul cinetic al unei particule se deneste prin
l = r p
sau
|
a
= j
:
.j
j
; |
j
= .j
a
rj
:
; |
:
= rj
j
j
a
.
Vom deni atunci componentele momentului cinetic n mecanica cuantic a
astfel

|
a
= j
:
. j
j
= i~
_

J
J.
.
J
J
_

|
j
= . j
a
r j
:
= i~
_
.
J
Jr
r
J
J.
_
(185)

|
:
= r j
j
j
a
= i~
_
r
J
J

J
Jr
_
.
74
Observa tie. Dac a am vrea s a construim un operator asociat m arimii clasice
rj
a
(nu este cazul momentului cinetic), ntruct operatorii r si j
a
nu co-
mut a, pentru a obtine un operator hermitic va trebui s a consider am forma
simetrizat a
1
2
( r j
a
j
a
r) =
i~
2
_
r
J
Jr

J
Jr
r
_
.
Descrierea st arii unui sistem cuantic
Este bine stiut c a starea unui sistem clasic poate caracterizat a complet
prin coordonatele generalizate
i
si impulsurile conjugate canonic cu ele j
i
,
la un moment dat.
n cazul unui sistem cuantic o astfel de descriere nu mai este posibil a.
Principiul de nedeterminare al lui Heisenberg arm a c a este imposibil a m a-
surarea simultan a, cu precizie, att a impulsurilor generalizate ct si a coor-
donatelor generalizate.
Cum ar putea specicat a starea unui sistem cuantic? nainte de a
r aspunde la ntrebare s a analiz am o form a general a prin care poate de-
scris a starea dinamic a a unui sistem, e el clasic sau cuantic. Astfel, s a
consider am un ansamblu () format dintr-un num ar foarte mare de sisteme
identice pe care le vom caracteriza statistic. Pentru un sistem oarecare din
ansamblu m asur am una din variabilele sale dinamice (coordonat a, compo-
nent a a impusului, energia cinetic a, etc.). Dup a efectuarea m asur arii, sis-
temul nu se reinclude n ansamblu ntruct a fost perturbat prin m asurare.
Prin repetarea m asur arilor se obtine un bilant al rezultatelor ce se poate
exprima printr-o functie de distributie.
Dou a ansambluri sunt identice dac a bilanturile rezultatelor m asur arii sunt
aceleasi.
Fie ansamblul (); dac a () = (
1
) + (
2
), atunci () este un amestec
(alt-fel exprimat, () este un amestec dac a se poate descompune n dou a
subansamble denite (
1
) si (
2
)).
Dac a (
1
) = (
2
), rezult a c a () este un ansamblu pur. Orice descom-
punere a ansamblului pur conduce la ansambluri identice si, obligatoriu, iden-
tice cu ansamblul de la care s-a plecat. Toate sistemele unui ansamblu pur
sunt n aceeasi stare dinamic a.
Pentru a realiza un ansamblu pur de sisteme clasice este necesar si su-
cient ca toate sistemele s a aib a acelasi set (j
i
.
i
). Deci, ntr-un ansamblu
pur de sisteme clasice orice variabil a dinamic a este bine denit a. Deoarece
variabila dinamic a este o functie de j
i
si de
i
, ea are o valoare unic a.
75
ntr-un ansamblu pur de sisteme cuantice o variabil a dinamic a nu este
bine determinat a. Atunci cnd se fac m asur ari pe sistemele componente ale
ansamblului, nu se obtine o valoare unic a ci o distributie de valori. n acest
caz nedeterminarea este de natur a pur cuantic a.
Pentru a specica starea unui sistem cuantic la un moment dat se intro-
duce un nou postulat.
Al treilea postulat al mecanicii cuantice: Fiecare stare zic a posibil a
a unui sistem este caracterizat a printr-un vector [(r) din spatiul Hilbert
asupra c aruia actioneaz a operatorii variabilelor corespunz atoare.
Deci, postulatul al treilea introduce m arimea matematic a asupra c areia
actioneaz a operatorii corespunz atori variabilelor dinamice si arat a cum poate
determinat un vector de stare. Acest vector de stare trebuie s a exprime si
evolutia n timp a sistemului, adic a s a e o functie de t, [(r. t).
Dac a vectorul de stare este vector propriu al observabilei

, atunci

[ = c [ .
Am v azut c a n acest caz orice m asurare a lui

pe ansamblul statistic ne va
da valoarea numeric a c. Dac a [ nu este un vector propriu al lui

atunci
el se poate descompune dup a sistemul complet de vectori proprii ai lui

,
[,
a
.
[ =

a
c
a
[,
a
unde c
a
= ,
a
[ . (186)
o stare a sistemului zic ind o suprapunere liniar a a st arilor proprii ale unei
obser-vabile specicate. Acesta este principiul suprapunerii.
S a admitem c a starea sistemului este descris a de un vector propriu al
unei observabile

. Atunci, n urma unei m asur ari se obtine o valoare bine
determinat a a observabilei respective. n general, m asurarea altei observ-
abile, s a zicem

1, nu ne va da o valoare bine determinat a dect n cazul n
care vectorul de stare este vector propriu si pentru

1. Rezult a deci c a dou a
observabile pot m asurate simultan numai dac a au vectori proprii comuni.
Dar

[,
a
= c
a
[,
a
.

1[,
a
= /
a
[,
a
. (187)
si se veric a imediat relatia
_

.

1
_
[,
a
= 0 ==
_

.

1
_
= 0. (5.168)
Deci, conditia necesar a si sucient a ca dou a sau mai multe observabile ale
unui sistem cuantic s a e m asurate simultan este ca operatorii corespunz atori
s a comute.
76
M asurarea maximal a
Suntem n m asur a acum s a r aspundem la o ntrebare esential a: Care este
informatia maxim a care se poate obtine despre sistemul cuantic?
Pentru un sistem cuantic exist a un num ar maxim de operatori care co-
mut a si va exista, deci, un num ar maxim de m asur ari compatibile.
M asurarea simultan a a tuturor observabilelor compatibile, efectuat a la un
moment dat, poart a numele de masurare maximala. Deci, un sistem cuantic
este descris complet prin m asurarea valorilor proprii ale tuturor observabilelor
compatibile care duc la seria maximal a, iar starea este caracterizat a prin
vectorul propriu comun. n acest sens, este foarte convenabil de a indica
aceste valori n scrierea vectorului propriu comun. Convenim notatia
[ =

o
.
,b

,..,c
I
_
= [c
i
. /
)
. ... c
I
(188)
cu propriet atile

[c
i
. /
)
. ... c
I
= c
i
[c
i
. /
)
. ... c
I
.

1[c
i
. /
)
. ... c
I
= /
)
[c
i
. /
)
. ... c
I
(189)

C [c
i
. /
)
. ... c
I
= c
I
[c
i
. /
)
. ... c
I
.
Atunci, o stare arbitrar a a sistemului poate exprimat a ca o suprapunere
liniar a
[ =

(o
.
,b

,..,c
I
)
c
o
.
,b

,..,c
I
[c
i
. /
)
. ... c
I
. (190)
sumarea f acndu-se dup a toate valorile posibile ale setului notat prin (c
i
. /
)
. ... c
I
).
Postulatul al patrulea: Singurul rezultat al unei m asur ari precise a
variabilei dinamice / este una din valorile proprii c
a
a operatorului hermitic

asociat cu /.
Dac a ns a functia de und a nu este o functie proprie a lui

, atunci la
m asurarea lui / pot obtinute oricare din rezultatele c
1
. c
2
. .... c
a,....
.Este
imposibil s a se prezic a ce rezultat se va obtine la o m asurare. Totusi, se
poate calcula probabilitatea de a obtine un anumit rezultat c
a
.
Postulatul al cincilea: Dac a se efectueaz a o serie de m asur ari ale vari-
abilei dinamice / pe un ansamblu de sisteme descrise de functia de und a ,
valoarea medie a acestei variabile dinamice este
=
[ [
[
. (191)
77
Dac a functia [ este normat a la unitate avem
= [ [ .
Trebuie s a subiliniem c a nu reprezint a media distributiei statistice clasice
a variabilei dinamice / pe sistemele care sunt m asurate. Fiecare sistem din
ansamblul statistic este identic si este n aceea si stare descris a de functia de
und a [. Valoarea lui / obtinut a ntr-un experiment pe un singur sistem
este inerent imprevizibil a (exceptnd cazul n care [ este o functie proprie
a lui

). Deoarece [ contine informatia posibil a maxim a despre sistem, nu
exist a nici o posibilitate de a preciza nc a mai mult starea ntr-un mod care s a
permit a ca valoarea lui / s a e prezis a. Dac a unele m asur ari pot repetate
imediat, cum se ntmpl a atunci cnd se m asoar a componenta momentului
magnetic al unui atom pe o anumit a directie cu un sistem n cascad a de dou a
aparate Stern-Gerlach, rezultatul celei de a doua m asur ari poate prezis cu
certitudine. Deducem astfel c a dup a prima m asurare starea sistemului este
descris a de functia proprie [,
a
a lui

apartinnd valorii proprii c
a
. n acest
caz, procesul de m asurare are un efect de ltrare astfel nct indiferent de
starea n care se g asea sistemul naintea m asur arii, el se va g asi ntr-o stare
proprie a m arimii m asurate imediat dup a aceea.
Tindnd cont de faptul c a vectorul de stare [ se poate dezvolta dup a
vectorii proprii [,
a
ai operatorului

, exist a relatia
=
<

i
c
i
,
i
[

[

)
c
)
,
)

<

i
c
i
,
i
[

)
c
)
,
)

=

i,)
c

i
c
)
< ,
i
[

[ ,
)

i,)
c

i
c
)
< ,
i
[ ,
)

=
=

i,)
c

i
c
)
c
)
o
i)

i,)
c

i
c
)
o
i)
=

i
[ c
i
[
2
c
i

i
[ c
i
[
2
. (192)
Dac a [ este normat a, obtinem
=

i
[ c
i
[
2
c
i
. (193)
adic a valoarea medie < este o sum a ponderat a a valorilor individuale c
i
cu factorii de pondere [ c
i
[
2
.
Prin denitie, acesti factori [ c
i
[
2
reprezint a probabilitatea g asirii valorii
c
i
la o m asurare a sistemului aat n starea descris a de [.
1
i
=[ c
i
[
2
=[< ,
i
[ [
2
. (194)
78
Coecientii c
i
=< ,
i
[ se numesc amplitudini de probabilitate.
Evident, exist a relatia

i
1
i
=

i
[< ,
i
[ [
2
= 1.
Dac a o scriem sub forma

i
[< ,
i
[ [
2
=

i
< ,
i
[

< ,
i
[ =

i
< [ ,
i
< ,
i
[ .
observ am c a valoarea medie a operatorului

i
[ ,
i
<[ ,
i
[ este 1 pe orice
stare [. Deci, el este operatorul unitate

i
[ ,
i
<[ ,
i
[= 1. (195)
Diferitele reprezent ari si leg atura dintre ele
Am v azut c a o functie de stare [ se poate dezvolta dup a functiile proprii
ale unui operator hermitic

asociat unei observabile zice
[ =

o
0
c
o
0 [c
0
. (196)
Functia de stare [ este complet si unic determinat a de coecientii c
o
0 ai
dezvolt arii dup a setul complet de vectori proprii [c. Evident
c
o
= c [
si relatia (196) devine
[ =

o
0
c
0
[ [c
0
=

o
0
(c
0
) [c
0
. (197)
prin extensie de limbaj zicem c a (c) este func tia de stare n reprezentarea
c.
Aceeasi stare poate specicat a n reprezentarea /, astfel
,(/) = / [ ; [ =

b
0
,(/
0
) [/
0
. (198)
79
Expresiile (197) si (198) reprezentnd aceeasi stare [ . ntre functiile (c)
si ,(/) trebuie s a existe o leg atur a:
,(/) = / [ = /[

o
0
(c
0
) [c
0
=

o
0
/ [c
0
(c
0
). (199)
Zicem c a / [c
0
sunt coecientii Fourier ai transformarii Fourier generalizate,
care sunt de fapt dati de produsele scalare dintre vectorii de baz a ai celor
dou a reprezent ari.
Observa tie: / [c
0
reprezint a amplitudinea probabilit atii de a g asi sis-
temul n starea [ / dac a el e descris prin functia de stare [c
0
(vezi (194)).
n general, trecerea de la o baz a [c la o baz a [/ se face cu ajutorul unui
operator unitar
[/ = l [c (200)
(Un operator unitar l este un operator liniar cu proprietatea

l
1
[
_
= [l [

oricare ar vectorii [ si [ din spatiul Hilbert; evident l


1
l = ll
1
=
1).
Elementele de matrice ale operatorului

n reprezentarea [c sunt nu-
merele
c
0
[

[c
00
. (201)
iar n reprezentarea [/ sunt
/
0
[

[/
00
. (202)
dar, tinnd cont de (195),
/
0
[

[/
00
= /
0
[

o
0
[c
0
c
0
[

[

o
00
[c
00
c
00
[ /
00
=
=

o
0
,o
00
/
0
[c
0

_
c
0
[

[ c
00
_
c
00
[ /
00
. (203)
Deci, elementele matricei operatorului

ntr-o reprezentare se obtin din cele
dintr-o alt a reprezentare printr-o transformare Fourier dubl a.
Cazul spectrului continuu.
Am ar atat c a vectorii proprii asociati valorilor proprii distincte ale unui
operator hermitic sunt ortonormati, adic a
< c
i
[ c
)
= o
i)
. (204)
80
Evident simbolul Kronecker o
i)
= (1 dac a i = , si 0 dac a i ,= ,) se refer a
la situatia n care valorile proprii c
i
, c
)
apartin spectrului discret. n cazul
spectrului continuu, dezvoltarea (196) se va scrie
[ =
_
c(c) [ c dc , c(c) =< c [ (205)
iar relatia de ortonormare trebuie scris a sub forma
< c [ c
0
= o(c c
0
). (206)
ntr-adev ar, dac a este una din st arile proprii [ c
0
, atunci
[ c
0
=
_
< c
0
[ c [ c dc
si deci (206) este satisf acut a.
CAPITOLUL 3
Probleme unidimensionale
3.1 Particula liber a
S a rezolv am acum ecuatia Schrdinger atemporal a. Vom ncepe prin a
discuta cazul cel mai simplu, si anume, acela n care potentialul \ (r) = \
0
,
adic a este constant. Clasic, forta care actioneaz a asupra particulei 1(r) =
d\,dr se anuleaz a. Din acest motiv se zice c a avem de-a face cu cazul
particulei libere. F ar a a pierde din generalitate putem considera \
0
= 0.
ntr-adev ar, ad augarea unei constante la energia potential a deplaseaz a doar
valorile proprii ale energiei cu aceeasi valoare \
0
, dar nu inuenteaz a functiile
proprii.
S a rezolv am, deci, ecuatia Schrdinger atemporal a

~
2
2:
d
2
(r)
dr
2
= 1(r). (207)
Vom nota / =
_
2n1
~
2
_
12
. Veric am imediat c a dou a solutii liniar indepen-
dente ale ecuatiei (5.188) sunt
exp(i/r) si exp(i/r). (208)
81
sau, echivalent, putem considera solutiile reale
sin(/r) si cos(/r). (209)
Solu tia generala a ecuatiei (207) este, deci, combinatia liniar a
(r) = c
iIa
+ 1c
iIa
. (210)
unde si 1 sunt constante arbitrare.
S a nu uit am, ns a, c a dintre toate solutiile acceptabile din punct de vedere
matematic trebuie s a le retinem numai pe acelea care au si sens zic. Una
dintre cerinte este aceea ca functia s a nu devin a innit a la + sau la
(sau la amndou a capetele). Acest lucru se poate ntmpla numai dac a
m arimea / este pur real a (nu are parte imaginar a). n acest caz
1 =
~
2
/
2
2:
==1 _ 0. (211)
(Sau 1 _ \
0
. dac a \
0
n-ar fost ales egal cu zero).
Deoarece nu apare nici o restrictie asupra lui 1 (exeptnd, reste, 1 _ 0)
spectrul energetic al lui 1 va continuu (pe toat a semiaxa real a 1
[0. +)). Cum 1 =
~
2
I
2
2n
, ecare valoare proprie a energiei este dublu de-
generat a, ntelegnd prin aceasta c a exist a dou a functii proprii: una cu
/ = +
_
2n1
~
2
iar alta cu / =
_
2n1
~
2
. S a not am j = ~/. Atunci solutiile
ecuatiei Schrdinger se pot scrie sub forma

I
(r) = C exp(i/r) = C exp(ijr,~).
3.1.1 Interpretarea zic a a solutiilor particulei libere.
Solutia general a a ecuatiei Schrdinger dependent a de timp pentru par-
ticula liber a este
(r. t) = (c
iIa
+ 1c
iIa
)c
i1t~
= c
i(Ia.t)
+ 1c
i(Ia+.t)
. (212)
unde . = 1,}.
Pentru a interpreta zic functia de und a s a consider am cteva cazuri
particulare. Dac a 1 = 0, functia de und a rezultant a este unda plan a
(r. t) = c
i(Ia.t)
. (213)
82
Aceast a und a este asociat a unei particule libere de mas a :, mi scndu-se
de-a lungul axei r n sensul ei pozitiv, cu un impuls bine denit de m arime
j = ~/ si energie corespunz atoare 1 =
j
2
2n
=
~
2
I
2
2n
. Unda plan a are pulsatia
. = 1,~ =
~I
2
2n
si / =
j
~
=
2
A
, unde ` este lungimea de und a de Broglie
a particulei. Aceasta reprezinta o vibra tie deplasndu-se n sensul pozitiv al
axei r cu viteza de faza
)
=
.
I
=
~I
2n
.
Densitatea de probabilitate corespunz atoare undei plane este
1 = [(r. t)[
2
= [[
2
. (214)
Aceast a densitate de probabilitate nu este numai independent a de timp
(starea stationar a), ci si de variabila r, astfel nct pozi tia particulei pe axa
r este complet necunoscuta; rezultatul este n concordant a cu relatia Heisen-
berg de nedeterminare
j = 0 ==r . (215)
Un alt caz particular al ecuatiei Schrdinger se obtine pentru = 0. Aceasta
conduce la unda plan a
(r. t) = 1c
i(Ia+.t)
. (216)
care corespunde unei oscila tii de num ar de und a / = j,~ si pulsatie . =
1,~ = ~/
2
,2:, propagndu-se n direc tia negativa a lui r cu viteza de faz a

)
= .,/ = ~/,2:, descriind miscarea unei particule libere n sensul negativ
al axei r, dar a c arei pozitie pe aceast a ax a este complet necunoscut a.
Putem analiza si cazurile = 1 sau = 1. n primul caz, se adun a
dou a unde plane ce se propag a n sensuri opuse, cu amplitudini egale
(r. t) = (c
iIa
+ c
iIa
)c
i.t
= Cc
i.t
cos /r. (217)
cu C = 2.
Un rezultat similar se obtine pentru = 1.
n aceste cazuri, densitatea de probabilitate este
1 = [(r. t)[
2
= 4 [[
2
cos
2
/r (218)
care corespunde unor zone de probabilitate maxim a alternnd cu zone de
probabilitate zero. Avem de-a face cu o unda sta tionara. Desi, acum, densi-
tatea de probabilitate nu mai este constant a ci modulat a cu factorul cos
2
/r,
tot nu se poate vorbi de o localizare a particulei, ea putndu-se g asi oriunde
pe axa real a, dar n ecare element de lungime
A
2
cu probabilitate variabil a,
vezi Fig.3.1.
83
Fig.3.1
3 1.2 Normarea functiei de und a a particulei libere
Deoarece integrala
1 =
1
_
1

c
iIa
+ 1c
iIa

2
dr (219)
este innit a pentru orice ,= 0 si 1 ,= 0, functia de und a a particulei libere
nu poate satisface conditia de normare
1
_
1
[(r)[
2
dr = 1.
Am v azut c a functii de und a de acest tip - unde plane - reprezint a un sistem
zic idealizat - particula liber a cu impulsul bine precizat - adic a cu j = 0.
Mai realist este s a reprezent am particulele sub forma unor pachete de
und a, de extensie nit a r, dar n acest caz impulsul nu mai poate m asurat
cu o precizie absolut a (j = 0).
O alt a cale de a norma astfel de functii de und a este de a introduce
particula ntr-o cutie (n cazul nostru, o cutie unidimensional a de lungime
1) pe peretii c areia functia de und a trebuie s a satisfac a conditii la limit a,
adic a s a impunem ca

I
(r + 1) =
I
(r). (220)
84
Atunci, rezult a c a parametrul / poate lua numai valori discrete
/ =
2:
1
:, : = 0. 1. 2. ... (221)
Spectrul valorilor proprii ale energiei devine, si el, discret
1
a
=
~
2
/
2
2:
=
2:
2
~
2
:1
2
:
2
.
ecare valoare proprie ind dublu degenerat a.
Dac a 1 creste, distanta dintre nivelele energetice succesive scade, astfel
nct, pentru o cutie macroscopic a, spectrul este practic continuu.
Acum, functiile proprii ale impulsului pot normate, impunnd ca n
cutia de latur a 1,
1
2
_

1
2
[
I
(r)[
2
dr = 1.
astfel nct [C[
2
= 1
1
si functiile proprii normate devin

I
(r) =
1
_
1
exp(i/r). (222)
Observ am c a aceste functii sunt chiar ortonormate, deoarece
1
2
_

1
2

I
0 (r)
I
(r)dr = 1
1
1
2
_

1
2
exp[i(/ /
0
)r]dr = o
II
0 . (223)
Dac a 1 devine foarte mare, / devine foarte mic sau, pentru a avea valori
rezonabile ale lui /, : trebuie s a devin a foarte mare. n acest ultim caz, unei
variatii d: care, desi nu poate mai mic a dect unitatea, este totusi innit
mic a n comparatie cu : i corespunde o variatie
d/ =
2:
1
d:. (224)
Atunci
1

a=1
se transform a n integrala
1
_
1
d: =
1
2:
1
_
1
d/ (225)
85
si relatia de nchidere ia forma
1
_
1

I
(r
0
)
I
(r)d/ =
1
2:
1
_
1
exp[i/(r r
0
)]d/ = o(r r
0
). (226)
Transformata Fourier a acestei ultime relatii devine
1
_
1
exp[i(/ /
0
)r]dr = o(/ /
0
). (227)
si, deci, dac a alegen functiile proprii ale impulsului de forma

I
=
1
_
2:
exp(i/r) (228)
atunci ele sunt ortonormate pe ntreaga ax a, r n raport cu functia o a lui
Dirac
1
_
1

I
0 (r)
I
(r)dr = o(/ /
0
). (229)
3.2 Bariera de potential. Efectul tunel
Vom analiza bariera de potential dreptunghiular a, pentru care potentialul
este discontinuu n dou a puncte, de exemplu n r = 0 si r = c, Fig.3.2.
Fig.3.2
\ (r) = \
0
. dac a 0 < r < c
86
\ (r) = 0. dac a r < 0 sau r c
Din punct de vedere clasic, o particul a cu energia 1 care se a a n regiunea
r < 0, incident a dinspre stnga pe bariera de potential se va reecta pe
aceast a barier a n cazul n care 1 < \
0
sau poate depasi bariera ind trans-
mis a n regiunea r 0, dac a 1 \
0
.
Cuantic, exist a o probabilitate diferit a de zero ca particula s a e reectat a
sau ca particula s a e transmis a att n cazul 1 < \
0
ct si n cazul 1 \
0
.
Contrar situatiei clasice, particula cu 1 < \
0
poate trece dincolo de barier a
si s a se g aseasc a n regiunea r c, inaccesibil a din punct de vedere clasic.
Acest fenomen se numeste efectul tunel si are foarte multe aplicatii n zica
modern a (de exemplu, dioda tunel sau microscopul cu scanare la rezolutie
atomic a).
Primul caz pe care l rezolv am este ecuatia st arilor stationare pentru
1 < \
0
, n regiunile r < 0. 0 < r < c. si r 0, adic a
d
2
(r)
dr
2
+ /
2
1
(r) = 0 . pentru r < 0si /
2
1
=
2:1
}
2
d
2
(r)
dr
2
/
2
2
(r) = 0 . pentru 0 < r < csi /
2
2
=
2:
}
2
(\
0
1)
d
2
(r)
dr
2
+ /
2
1
(r) = 0 . pentru r c.
Solutiile generale ale ecuatiilor de mai sus sunt
(r) = c
iI
1
a
+ 1c
iI
1
a
. pentru r < 0
(r) = 1c
I
2
a
+ Gc
I
2
a
. pentru 0 < r < c (230)
(r) = Cc
iI
1
a
+ 1c
iI
1
a
. pentru r c.
Deoarece ampresupus c a particula soseste dinspre stnga barierei de potential,
la dreapta barierei poate exista numai unda transmis a asa nct 1 = 0.
Not am faptul c a G ,= 0, chiar dac a acest coecient multiplic a o functie expo-
nential a cresc atoare deoarece solutia exponential a este limitat a la un interval
nit [0. c] si este normat a n acest interval.
Din conditiile de continuitate ale functiei (r) si ale derivatei sale n
punctele r = 0 si r = c se obtine sistemul de patru ecuatii liniare cu
coecientii . 1. C. 1 si G:
+ 1 = 1 + G
i/
1
( 1) = /
2
(1 + G) (231)
87
1c
I
2
o
+ Gc
I
2
o
= Cc
iI
1
o
/
2
1c
I
2
o
+ /
2
Gc
I
2
o
= i/
1
Cc
iI
1
o
Sistemul de ecuatii (231) poate rezolvat exprimnd constantele 1. C. 1 si
G n functie de , coecient ce determin a amplitudinea undei care descrie
particula incident a.
Din relatiile (230) ale functiilor de und a din cele trei regiuni considerate
se poate ntelege cu usurint a semnicatia zic a a diferitilor termeni. Astfel,
c
iI
1
a
reprezint a unda incident a;
1c
iI
1
a
reprezint a unda reectat a din regiunea r < 0. Spre deosebire
de treapta de potential (pentru 1 < \
0
), rezolvnd sistemul (231) se obtine
1

1 <

, adic a amplitudinea undei reectate este diferit a de cea a undei


incidente iar unda n regiunea r < 0 nu este o und a stationar a;
1c
I
2
a
si Gc
I
2
a
din regiunea 0 < r < c sunt undele exponentiale cunos-
cute n cazurile n care vectorul de und a este imaginar;
Cc
iI
1
a
descrie unda transmis a dincolo de bariera de potential; este
termenul cel mai interesant, neavnd analog casic. Coecientul de transmisie
este dat de relatia
1 =
[C[
2
[[
2
=
C

Prin rezolvarea sistemului de ecuatii (231) se obtine


1 =
[C[
2
[[
2
=
1
1 +
(
c
I
2
a
c
I
2
a
)
2
16
T
1
0

1
T
1
0

=
1
1 +
sinh
2
I
2
o
4
T
1
0

1
T
1
0

(232)
Expresia coecientului de transmisie dat a de relatia (232) se simplic a foarte
mult n cazul particular al unei bariere nalte (1,\
0
<< 1) si foarte largi
(/
2
c 1). Aceast a ultim a conditie implic a faptul c a l argimea barierei
trebuie s a e mult mai mare dect lungimea de und a de Broglie asociat a
particulei. n acest caz sinh
2
/
2
c - cosh
2
/
2
c =
c
2I
2
a
2
si
1 - 16
1
\
0
_
1
1
\
0
_
c
2I
2
o
(233)
Cum /
2
=
_
2n(\
0
1)
}
, din relatia (233) se poate verica faptul c a 1 0 si
, deci, ajungem la limita clasic a pentru: } 0 sau \
0
sau c .
Subliniem de asemenea si observatia c a, n timp ce din punct de vedere clasic
1 = 1 pentru orice valoare 1 \
0
, cuantic valoarea 1 = 1 se obtine ca
o limit a asimptotic a pentru 1,\
0
. Deci, cuantic, si n cazul 1 \
0
exist a o probabilitate diferit a de zero ca particula s a e reectat a.
88
Analiza f acut a mai sus pentru bariera de potential simetric a se poate
utiliza si n cazul potentialelor mai complicate, ca cele din gurile de mai jos
(Fig.3.3 A si B).
Fig.3.3
n cazul (A), calculele sunt similare celor efectuate n cazul barierei si-
metrice si conduc, n situatia mai interesant a (bariera larg a) la o expresie
simpl a a coecientului de transmisie de forma
1 - /c

2a
}
_
2n(\
0
1)
. (234)
unde / este o functie care depinde de parametrii c. 1. \
0
si \
1
indicati
n gur a. n multe cazuri, / se poate aproxima cu o constant a (deoarece
dependenta de coecientii de mai sus nu este foarte puternic a) care, de cele
mai multe ori, este egala cu unitatea.
Spre deosebire de bariera simetric a (\
0
= \
1
), n acest caz energia cinetic a
a particulei n r = c, atunci cnd a dep asit bariera, este diferit a de energia
cientic a cu care a ajuns la barier a n r = 0.
n gura (B) este reprezentat a o barier a de potential \ (r) de form a ar-
bitrar a. n general, pentru un potential de aceast a form a, nu se poate g asi
o solutie exact a a ecuatiei st arilor stationare. De cele mai multe ori bariera
de potential este mult mai larg a dect lungimea de und a de Broglie asociat a
particulei si se pot utiliza metode aproximative pentru rezolvarea ecuatiei
Schrodinger.
89
O astfel de metod a care permite g asirea solutiei ecuatiei st arilor stationare
foloseste expresia coecientului tunel (234). Procedeul const a n aproximarea
curbei care descrie potentialul \ (r) cu mai multe bariere dreptunghiulare n
regiunea cuprins a ntre abscisele r
1
si r
2
n care dreapta orizontal a corespun-
z atoare energiei 1 a particulei incidente intersecteaz a bariera de potential
(vezi gura (B)).
Dac a dr este l argimea unei astfel de bariere dreptunghiulare si \ (r) este
n altimea ei, coecientul de transmisie poate aproximat cu
1 - /
0
c

i
2 R
i
1
2
}
_
2n(\ (a)1)oa
. (235)
3.3 Groapa de potential dreptunghiular a innit a
Fig.3.4
\ (r) = . pentru r <
c
2
si r
c
2
\ (r) = 0. pentru
c
2
< r <
c
2
Acesta este potentialul cel mai simplu pentru care se ntlneste cuanticarea
nivelelor de energie si pentru care se introduc st arile legate ale particulei.
Clasic, o particul a cu energia nit a 1 nu poate p atrunde ntr-o regiune cu
energia potential a innit a, oricare ar 1 0. Deci, particula este obligat a
s a r amn a in interiorul gropii de potential. Ea se va misca ntre cei doi pereti
ai gropii, modicndu-si continuu sensul misc arii si p astrndu-si neschimbat a
90
energia cinetic a (ciocniri elastice). Pentru particula clasic a, este posibil a orice
valoare 1 nit a a energiei.
Din punct de vedere cuantic se poate arma c a n orice punct din afara
regiunii [c,2. c,2] densitatea de probabilitate

trebuie s a e nul a si,


deci, n orice punct din aceast a regiune este nul a si functia de und a ( acest
rezultat important poate demonstrat rezolvnd exact problema unei gropi
de potential de n altime nit a si f acnd apoi s a tind a la innit n altimea
gropii). Deci, si n cazul cuantic, particula r amne n interiorul gropii. Acest
fapt are, ca o consecint a direct a, rezultatul c a numai anumite valori discrete
ale energiei 1 sunt permise, adic a sunt solutii ale ecuatiei st arilor stationare.
Ecuatia st arilor stationare care trebuie rezolvat a n intervalul c,2 < r <
c,2 este simpl a, \ (r) ind nul n interiorul gropii de potential.
d
2
(r)
dr
2
+ /
2
(r) = 0 . unde /
2
=
2:1
}
2
(236)
(r) = c
iIa
+ 1c
iIa
(237)
Exprimnd functiile c
iIa
si 1c
iIa
n termeni de sinus si cosinus, obtinem:
(r) = (cos /r + i sin /r) + 1(cos /r i sin /r) =
= ( + 1) cos /r + i( 1) sin /r =
0
sin /r + 1
0
cos /r (238)
unde am notat
0
= i(1) si 1
0
= (+1). Pe peretii gropii de potential
solutia (237) trebuie s a se racordeze continuu cu solutia (r) = 0 din afara
gropii, adic a trebuie s a se verice conditiile
(r = c,2) = 0 =
0
sin(/c,2) +1
0
cos(/c,2) =
=
0
sin(/c,2) +1
0
cos(/c,2) = 0 (239)
(r = c,2) = 0 =
0
sin(/c,2) +1
0
cos(/c,2) = 0 (5.221)
Subliniem faptul c a, n punctele n care potentialul este innit (r = (c,2),
prima derivat a a functiei proprii (r) nu este continu a.
Din relatiile (238) si (239) rezult a
21
0
cos(/c,2) = 0 (240)
si
2
0
sin(/c,2) = 0 (241)
n afara solutiei banale
0
= 1
0
= 0 care nu are semnicatie zic a deoarece
corespunde unei functii (r) identic nul a, conditiile (5.221) si (240) sunt
satisf acute pentru

0
= 0 si cos(/c,2) = 0 =
/c
2
=
:
2
.
3:
2
.
5:
2
. ..
91
=/ = /
a
=
::
c
. cu : ntreg, impar
sau pentru
1
0
= 0 si sin(/c,2) = 0 =
/c
2
= 2(
:
2
). 4(
:
2
). ...
sau
/ = /
a
=
::
c
. cu : ntreg, par.
Astfel, functiile proprii (237) se pot mp arti n dou a clase:
1) functiile proprii pare, adic a (r) = (r)
(r) = 1
0
cos(/
a
r). cu /
a
= ::,c si : = 1. 3. 5. ... (242)
2)functii proprii impare, adic a (r) = (r)
(r) =
0
sin(/
a
r). cu /
a
= ::,c si : = 2. 4. 6... (243)
Nu exist a solutie pentru : = 0.deoarece aceasta ar corespunde functiei
(r) = 0 si, deci, unei densit ati de probabilitate nul a n timp ce noi stim
c a particula trebuie s a se ae n interiorul gropii. Constantele
0
si 1
0
din
ecuatiile (241) si (242) se determin a utiliznd conditia de normare
o2
_
o2
[(r)[
2
dr = 1.
rezultnd

0
= 1
0
=
_
2
c
. (244)
n gura de mai jos sunt reprezentate schematic functiile proprii
1
(r).
2
(r).
3
(r).
pentru : = 1. : = 2. : = 3. Se poate observa simetria functiilor proprii fat a
de punctul de simetrie r = 0 al potentialului.
Fig.3.5
92
Valorile energiei 1 rezultate din ecuatia st arilor stationare sunt cuanti-
cate, ind cuanticate valorile posibile ale vectorului de und a k.
1
a
=
(}/
a
)
2
2:
=
}
2
2:
_
::
c
_
2
=
}
2
:
2
2:c
2
:
2
. (245)
: se numeste num ar cuantic.
n Fig.3.6 sunt reprezentate nivelele de energie permise pentru cteva
valori ale lui :.
Fig.3.6
Valoarea proprie cea mai mic a posibil a a hamiltonianului este 1
1
=
}
2

2
2no
2
.
Este important s a observ am faptul c a nu exist a o valoare proprie pentru
1 = 0, adic a particula aat a n regiunea
_

o
2
.
o
2

nu poate avea energia nul a.


Acest lucru este o consecint a direct a a principiului de nedeterminare; de fapt,
dac a particula nu poate iesi din groapa de potential, ea trebuie s a se g aseasc a
ntr-un punct din intervalul
_

o
2
.
o
2

, adic a coordonata sa este cunoscut a cu


imprecizia r = c. Acest lucru implic a existenta unei limite cu care se poate
cunoaste impulsul particulei:
jr - / =j - /,r - /,c.
Dac a ar exista o stare cu 1 = 0, impulsul particulei n aceast a stare ar
trebui s a e bine denit si egal cu zero si incertitudinea j n determinarea
impulsului ar trebui s a e, de asemenea, egal a cu zero. Acest rezultat este n
contradictie cu principiul de nedeterminare si semnic a faptul c a, din punct
de vedere cuantic, particula nu se poate aa n repaus n interiorul gropii de
potential..
Diferenta de energie dintre dou a nivele succesive este
1 = 1
a+1
1
a
=
}
2
:
2
2:c
2
_
(: + 1)
2
:
2

= (2: + 1)
}
2
:
2
2:c
2
. (246)
93
Se observ a c a 1 creste liniar cu : si descreste cu c; la limita c . 1
0, adic a energia nu mai este cuanticat a si toate valorile 1
a
devin posibile.
De fapt, c are semnicatia unei gropi de potential innit larg a si
corespunde cazului unei particule libere pentru care spectrul valorilor proprii
ale hamiltonianului este un spectru continuu.
n ne, functiile de und a corespunz atoare functiilor proprii ale operatoru-
lui hamiltonian vor avea forma

a
(r. t) =
0
sin(/
a
r)c
i
}r
2
2ra
2
a
2
t
pentru : par (: 0) si
o
2
< r <
o
2

a
(r. t) = 1
0
cos(/
a
r)c
i
}r
2
2ra
2
a
2
t
pentru : impar si
o
2
< r <
o
2

a
(r. t) = 0
pentru r <
o
2
si r
o
2
.
3.4 Groapa de potential dreptunghiular a nit a.
Fig.3.7
\ (r) = \
0
pentru r <
o
2
si r
o
2
\ (r) = 0
94
pentru
o
2
< r <
o
2
.
Chiar dac a nu este foarte simplu de analizat, acest potential este foarte
util n cazul n care o particul a se a a sub actiunea unor forte care im-
pun miscarea ei ntr-o regiune bine denit a. De exemplu, fortele care leag a
protonii si neutronii ntr-un mediu sunt forte intense, cu raze scurte de acti-
une; potentialul corespunz ator este mult diferit de cel coulombian si poate
aproximat destul de bine cu o groap a de potential. Un alt caz interesant este
cel al electronilor de conductie ntr-un metal. Electronii se pot misca liber
n interiorul metalului dar, pentru a p ar asi metalul, trebuie s a dep asesc a o
barier a de potential. Potentialul n care se g asesc electronii poate aproxi-
mat cu o groap a dreptunghiular a avnd n altimea de ordinul unei zecimi de
c\ si l argimea egal a cu dimensiunea metalului.
Clasic, o particul a cu 1 < \
0
este constrns a s a r amn a n interiorul
gropii de potential. Cuantic ns a, contrar cazului gropii innite, probabili-
tatea de a g asi o particul a n afara gropii, chiar si pentru 1 < \
0
, este diferit a
de zero. Asadar, trebuie s a g asim solutii ale ecuatiei st arilor stationare att n
interiorul ct si n exteriorul gropii de potential; solutii continue n punctele
r = c,2 si r = c,2.
n intervalul [c,2. c,2] , ecuatia pe care trebuie s a o rezolv am este (236)
iar solutiile sunt date de relatiile (237) si (238). n intervalul r < c,2 si
r c,2 ecuatia pe care trebuie s a o rezolv am este:

}
2
2:
d
2
(r)
dr
2
+ \
0
(r) = 1(r). (247)
iar solutiile acestei ecuatii vor avea forme diferite pentru 1 \
0
si 1 < \
0
.
a) 1 \
0
si solutiile ecuatiei (247) sunt
(r) =
Cc
iI
2
a
+ 1c
iI
2
a
1c
iI
2
a
+ Gc
iI
2
a
pentru r <
o
2
pentru r
o
2
(248)
unde /
2
2
=
2n(1\
0
)
}
2
.
Asadar, functiile proprii pentru particula aat a n groapa de potential
nit a, n cazul 1 \
0
pot scrise sub forma
(r) = Cc
iI
2
a
+ 1c
iI
2
a
. pentru r <
c
2
(r) = c
iIa
+ 1c
iIa
. pentru
c
2
< r <
c
2
(249)
(r) = 1c
iI
2
a
+ Gc
iI
2
a
. pentru r
c
2
95
cu
/
2
=
2:1
}
2
si /
2
2
=
2:(1 \
0
)
}
2
. (250)
n cazul 1 \
0
, clasic, particula nu r amne n interiorul gropii de potential.
Cuantic, dac a consider am particula incident a spre groap a dinspre r negativ
spre r pozitiv, termenul Gc
iI
2
a
trebuie s a e zero deoarece reprezint a unda
reectat a n semispatiul r
o
2
.
Din conditiile de continuitate ale functiei (r) si ale derivatei
o(a)
oa
n
r = c,2 si r = c,2 se obtin 4 ecuatii care permit exprimarea coecientilor
1. C. 1 si 1 n functie de amplitudinea a undei incidente. n acest mod,
ca si n cazul treptei de potential se pot calcula coecientii de reexie si de
transmisie. Oricare ar valoarea 1 \
0
, exist a numai o solutie a ecuatiei
st arilor stationare, adic a valorile proprii ale hamiltonianului sunt continue.
b) 1 < \
0
, /
2
= i/
1
si solutiile ecuatiei (247) sunt:
(r) = Cc
I
1
a
+ 1c
I
1
a
. pentru r <
c
2
(r) = c
iIa
+ 1c
iIa
. pentru
c
2
< r <
c
2
(251)
(r) = 1c
I
1
a
+ Gc
I
1
a
. pentru r
c
2
cu
/
2
=
2:1
}
2
si /
2
1
=
2:(\
0
1)
}
2
. (252)
n relatiile (251), termenii exponentiali care multiplic a coecientii 1si 1 tind
la innit, respectiv pentru r si r , si, deci, nu sunt normabili;
rezult a c a 1 = 0 si 1 = 0. Scriind exponentialele complexe din (251) n
termeni de sinus si cosinus, obtinem
(r) = Cc
I
1
a
. pentru r <
c
2
(r) =
0
sin /r + 1
0
cos /r . pentru
c
2
< r <
c
2
(253)
(r) = Gc
I
1
a
. pentru r
c
2
.
Conditiile de continuitate pentru (r) si
o(a)
oa
n punctele r = c,2 si r =
c,2 conduc la sistemul de patru ecuatii cu patru necunoscute:
Cc
I
1
o2
=
0
sin /c,2 +1
0
cos /c,2 (254)
/
1
Cc
I
1
o2
= /(
0
cos /c,2 +1
0
sin /c,2) (255)
96
Gc
I
1
o2
=
0
sin /c,2 +1
0
cos /c,2 (256)
G/
1
c
I
1
o2
= /(
0
cos /c,2 1
0
sin /c,2). (257)
Prin sumarea si substituirea relatiei (254) n (256 si repetnd acceasi proce-
dur a cu (255) si (257) se obtine
21
0
cos /c,2 = (C + G)c
I
1
o2
(258)
2
0
sin /c,2 = (C + G)c
I
1
o2
(259)
2/
0
cos /c,2 = /
1
(C G)c
I
1
o2
(260)
2/1
0
sin /c,2 = /
1
(C + G)c
I
1
o2
. (261)
Dac a 1
0
,= 0 si (G + C) ,= 0, se pot mp arti membru cu membru relatiile
(261) si (258) si rezult a
/ tg (/c,2) = /
1
. (262)
Dac a
0
,= 0 si (G C) ,= 0, se pot mp arti membru cu membru relatiile
(260) si (259) si obtinem
/ ctg (/c,2) = /
1
. (263)
Se poate verica usor faptul c a, conditiile (262) si (263) nu pot vericate si-
multan. ntr-adev ar, dac a cele dou a conditii erau ndeplinite simultan, atunci
/[tg(/c,2)+ctg(/c,2)] = 0 =tg
2
/c,2 = 1 = / imaginar, n contradictie
cu faptul c a, pentru 1 0, / este un num ar real. Deci, pentru groapa de
potential nit a, solutiile pot imp artite n dou a clase:
1)
0
= 0. G = C si /tg (/c,2) = /
1
(264)
2) 1
0
= 0. G = C si /ctg (/c,2) = /
1
. (265)
Cu conditia 1) din relatia (264) rezult a
Cc
I
1
o2
= 1
0
cos /c,2 =C = G = 1
0
c
I
1
o2
cos /c,2
si, deci, functiile proprii corespunz atoare sunt:
(r) = [1
0
cos(/c,2) c
I
1
o2
]c
I
1
a
. pentru r <
c
2
(266)
(r) = 1
0
cos /r . pentru
c
2
< r <
c
2
(267)
(r) = [1
0
cos(/c,2) c
I
1
o2
]c
I
1
a
. pentru r
c
2
. (268)
97
Functiile de und a din relatiile (266), (267) si (268) sunt functii pare. Para-
metrul 1
0
se poate obtine din conditia de normare a functiei de und a n
intervalul (-. +).
Cu conditia 2) din relatia (265) rezult a
Cc
I
1
o2
=
0
sin /c,2 =C = G =
0
c
I
1
o2
sin /c,2
iar functiile proprii corespunz atoare sunt
(r) = [
0
sin(/c,2) c
I
1
o2
]c
I
1
a
. pentru r <
c
2
(269)
(r) =
0
sin /r . pentru
c
2
< r <
c
2
(270)
(r) = [
0
sin(/c,2) c
I
1
o2
]c
I
1
a
. pentru r
c
2
. (271)
Functiile de und a (269), (270) si (271) sunt functii impare. Paramentrul
0
poate determinat din conditia de normare a functiei de und a. Cum (r) ,=
0 si n afara gropii de potential nseamn a c a exist a o probabilitate diferit a de
zero ca particula s a ias a n afara gropii chiar dac a 1 < \
0
. Subliniem faptul
c a acesta este un efect pur cuantic si care nu are un echivalent n mecanica
calsic a.
Conditiile (264) si (265) sunt vericate numai pentru anumite valori dis-
crete / si /
1
; cum / si /
1
sunt legati direct de energia 1, valorile acesteia vor
si ele discrete, adic a energia este cuanticat a pentru 1 < \
0
(st ari legate).
Metoda de determinare a valorilor proprii discrete 1 ale energiei particulei
nu este simpl a deoarece (264) si (265) sunt ecuatii transcedente. Mai mult,
parametrii / si /
1
care apar n aceste ecuatii nu sunt independenti, ci trebuie
s a satisfac a relatia (252). Aceste ecuatii pot rezolvate numeric sau grac.
Dac a nmultim relatiile (252) cu c
2
si le sum am, se obtine
(/
2
c
2
+ /
2
1
c
2
) =
2:1
}
2
c
2
+
2:(\
0
1)
}
2
c
2
(272)
=
2:\
0
c
2
}
2
= co::tc:t.
Deci, pentru o valoare x a \
0
a potentialului, suma p atratelor m arimilor
= /c si r = /c trebuie s a e constant a. Ecuatia (272) este ecuatia unui
cerc n planul cu axele r = /c si = /
1
c (cu / 0 si /
1
0). Aceasta
nseamn a c a pentru ecare valoare / rezult a n mod univoc determinat val-
oarea corespunz atoare /
1
. Pe de alt a parte m arimile / si /
1
satisfac relatiile
(264) sau (265. Asadar, solutiile / si /
1
care le c aut am corespund intersectiei
98
arcului de cerc dat de ecuatia (272) n primul cadran al planului cartezian
(/ 0 si /
1
0) cu functia
/c tq(/c,2) = /
1
c (273)
sau cu functia
/c ctq(/c,2) = /
1
c (274)
Aceste intersectii sunt n num ar nit si corespund, alternativ, solutiilor pare,
respectiv solutilor impare, ca n Fig.3.8.
Fig.3.8
S a presupunem c a l argimea c gropii de potential este x a. Dac a \
0
scade,
raza cercului scade si num arul de intersectii, de asemenea, scade. n con-
secint a, si num arul nivelelor energetice corespunz atoare st arilor legate o s a
scad a. Nivelele energetice depind de produsul \
0
c
2
. Pentru 0 < \
0
c
2
<

2
}
2
2n
exist a numai un nivel energetic si apartine clasei de solutii 1). Pentru

2
}
2
2n
< \
0
c
2
<
4
2
}
2
2n
exist a dou a nivele energetice apartinnd ambelor clase
de solutii, si asa mai departe.
Consideratiile f acute n acest paragraf se pot generaliza n cazul potentialelor
atractive de o form a mai complicat a dect groapa de potential. n general,
ori de cte ori exist a un potential atractiv, st arile propii ale operatorului
hamiltonian pot mp artite n dou a grupe:
1)st arile proprii corespunz atoare starilor legate n care energia cinetic a a
particulelor nu este sucient de mare pentru a nvinge fortele atractive iar
functia de und a este diferit a de zero ntr-o regiune nit a din spatiu si egal a
cu zero n afara acestei regiuni;
99
2) st arile proprii corespunz atoare starilor nelegate n care energia cinetic a
a particulei este destul de mare pentru a nvinge fortele atractive si functia
de und a este de tip oscilatoriu n tot spatiul. n cazul st arilor legate val-
orile proprii sunt discrete iar n cazul st arilor nelegate valorile proprii sunt
continue. Aceste caracteristici generale r amn valabile si pentru potentialele
tridimensionale asa cum este, de exemplu, potentialul coulombian n care
se a a un electron ntr-un atom sau n cazul potentialelor interatomice (de
exemplu potentialul van der Waals).
100
Fig.3.9
101
3.5 Oscilatorul armonic liniar
Problema oscilatorului armonic liniar este, n fond, strns legat a de n-
ceputurile teoriei cuantice. n denitiv, chiar postulatul lui Planck 1 = :/i
nu reprezint a altceva dect spectrul energetic discret al oscilatorului armonic
care se reg aseste cu o modicare minim a si printr-un calcul riguros de
mecanic a cuantic a.
Energia potential a ce determin a forta elastic a este
\ (r) =
1
2
/r
2
.
Atunci operatorul hamiltonian va
H =
~
2
2:
d
2
dr
2
+
1
2
/r
2
(275)
iar ecuatia Schrdinger cu valori proprii pentru energie se scrie

~
2
2:
d
2
(r)
dr
2
+
1
2
/r
2
(r) = 1(r). (276)
Potentialul armonic ind parabolic, cu dou a ramuri simetrice extinzndu-se
la innit, orice valoare proprie pozitiv a, 1 0, corespunde unei st ari legate.
Stiind c a pulsatia unui oscilator clasic este
. =
_
/,:. (277)
s a introducem m arimea adimensional a
` =
21
~.
. (278)
S a utiliz am si variabila adimensional a
= cr (279)
cu
c =
_
:/
~
2
_1
4
=
_
:.
~
_1
2
. (280)
102
Ecuatia Schrdinger se poate rescrie astfel
d
2
()
d
2
+ (`
2
)() = 0. (281)
Avantajul unei astfel de forme const a n aceea c a analiza solutiilor nu este
legat a de unit atile de m asur a folosite, cu alte cuvinte, variabila r poate
considerat a mare dac a este m asurat a n

, dar mic a dac a este m asurat a n
metri. Variabila poate mare sau mic a n sens absolut. Idem, pentru
perechea 1 si `.
S a analiz am atunci comportarea lui () n regiunea [[ . Pentru
orice valoare nit a a lui 1, deci ` nit, aceasta devine neglijabil a n raport
cu
2
si relatia (281) se reduce la
_
d
2
d
2

2
_
() = 0. (282)
Functiile
() =
j
c

2
2
. (283)
satisfac ecuatia (282) pentru [[ sucient de mare si orice valoare nit a a lui
j. Solutia acceptabil a zic, adic a nit a chiar si pentru = , este ns a
numai aceea n care la exponent n relatia (283) retinem doar semnul negativ.
Vom c auta pentru ecuatia (281) solutii de forma
() = c

2
2
H(). (284)
unde H() sunt functii ce nu trebuie s a contravin a comport arii asimptotice
(283).
nlocuind n (281) expresia (283) se obtine o ecuatie pentru H() de forma
d
2
H()
d
2
2
dH()
d
+ (` 1)H() = 0. (285)
numit a ecuatia Hermite.
Dac a analiz am expresia (275 a hamiltonianului H(r) se vede imediat c a
(H(r) nu trebuie confundat cu functia H())
H(r) = H(r). (286)
Atunci, ecuatia Schrdinger
H(r)(r) = 1(r)
103
se transform a n
H(r)(r) = 1(r)
dac a facem transformarea r r. Dar, cu (286)
H(r)(r) = 1(r).
adic a odat a cu (r) si (r) este functie proprie pentru H(r) cu aceeasi
valoare proprie 1. Dac a aceasta este nedegenerat a rezult a relatia
(r) = c(r) (287)
Schimbnd din nou r r obtinem
(r) = c(r)
sau
(r) = c
2
(r).
adic a
c = 1.
(r) = (r). (288)
Relatia (288) ne spune c a functiile proprii se pot mp arti n dou a mari cat-
egorii: pare la inversia coordonatei spatiale si impare la aceast a inversie.
Cum c

2
2
este ntotdeauna par a la inversie, va trebui s a discut am separat
functiile H() pare sau impare.
Cazul par
H() = H(). (289)
Vom dezvolta functia H() n seria de puteri
H() =
1

I=0
c
I

2I
. c
c
,= 0 (290)
care contine numai puteri pare n . Introducnd seria n ecuatia (285)
obtinem
1

I=1
2/(2/ 1)c
I

2(I1)
+
1

I=0
(` 1 4/)c
I

2I
= 0
sau
1

I=0
[2(/ + 1)(2/ + 1)c
I+1
+ (` 1 4/)c
I
]
2I
= 0. (291)
104
Cum sirul functiilor
I
este liniar independent, coecientul ec arei puteri a
lui trebuie s a se anuleze separat, obtinndu-se astfel o rela tie de recuren ta
c
I+1
=
4/ + 1 `
2(/ + 1)(2/ + 1)
c
I
. (292)
c
c
ind diferit de zero, se pot determina toti coecientii seriei, obtinndu-se
o solutie a ecuatiei Hermite. Chiar dac a s-a g asit astfel o solutie matematica
a ecuatiei Hermite, ea nu reprezint a, n general. si o solutie acceptabila zic.
ntr-adev ar, pentru / mari,
c
I+1
,c
I
1,/. (293)
unde are semnicatia se comport a ca. Dar tot asa se comport a seria

2j
exp(
2
) unde j este nit. Atunci comportarea asimptotic a a functiei de
und a () va
()
jj!1

2j
exp

2
2
(294)
care este evident neacceptabil a, tinznd spre innit. Singura modaliate de
a evita comportarea exponential a cresc atoare exp(
2
) (care anuleaz a com-
portarea descresc atoare a lui exp(
2
,2)) ar ca seria innit a de puteri
(290) s a e redus a la un polinom. Acest lucru se poate ntmpla dac a, de la
un ` ncolo, toti coecientii c
.+1
ar zero. Din relatia de recurent a (292)
acest lucru are loc atunci cnd
` = 2` + 1. ` = 0. 1. 2. ... (295)
deci, functia H() se transform a ntr-un polinom de gradul 2` n iar functia
proprie () este acceptabil a zic, tinznd c atre zero cnd [[ .
Cazul impar
H() = H(). (296)
Vom dezvolta acum functia H() dup a seria de puteri
H() =
1

I=0
d
I

2I+1
. d
c
,= 0. (297)
obtinndu-se relatia de recurent a
d
I+1
=
4/ + 3 `
2(/ + 1)(2/ + 3)
d
I
. (298)
si, mutatis mutandis, obtinem solutii acceptabile zic numai dac a H() este
redus a la un polinom cu conditia
` = 4` + 3. ` = 0. 1. 2. ... (299)
105
Pentru ca relatiile (295) si (299) s a se verice simultan, valoarea lui ` trebuie
s a e num ar ntreg pozitiv impar, adic a
` = 2: + 1. : = 0. 1. 2. ... (300)
pentru a avea solutii acceptabile zic. Cuanticarea valorii parametrului `
conduce imediat la cuanticarea energiei
1
a
=
_
: +
1
2
_
~. =
_
: +
1
2
_
/i, : = 0. 1. 2. ... (301)
asem an ator dar nu identic, cu rezultatul stipulat de Planck n 1900. ntr-
adev ar, postulatul lui Planck era 1
a
= :~., sau valoarea minim a a energiei
egal a cu zero. Clasic, la energie zero, particula se a a n vrful parabolei
ce exprim a potentialul \ (r) =
1
2
/r
2
, ce ar presupune att o determinare
precis a a pozitiei ct si a impulsului, fapt perfect compatibil cu zica calsic a.
n teoria cuantic a, ns a, principiul de nedeterminare interzice acest lucru,
chiar n starea fundamental a energia este
1
2
~..
Functiile proprii vor

a
() = c

2
2
H
a
(). (302)
unde functiile H
a
() sunt polinoame de ordinul : pare sau impare si satisfac
ecuatia Hermite cu ` = 2: + 1, adic a
d
2
H
a
d
2
2
dH
a
d
+ 2:H
a
= 0. (303)
Datorit a importantei lor n zic a, n general (nu numai n mecanica cuantic a),
propriet atile acestor polinoame au fost ndelung studiate. Ele se pot obtine,
de exemplu, cu relatia
H
a
() = (1)
a
c

2 d
a
c

2
d
a
. (304)
Primele cinci polinoame Hermite sunt
H
0
() = 1
H
1
() = 2
H
2
() = 4
2
2 (305)
H
3
() = 8
3
12
H
4
() = 16
4
48
2
+ 12
H
5
() = 32
5
160
3
+ 120.
106
Polinoamele Hermite se pot obtine si cu ajutorul func tiei generatoare G(. :)
G(. :) = c
c
2
+2c
=
1

a=0
H
a
()
:!
:
a
. (306)
Fiec arei valori discrete 1
a
= (: +
1
2
)~. i corespunde numai una dintre
functiile proprii zic acceptabile

a
(cr) = `
a
c
c
2
a
2
2
H
a
(cr). (307)
M arimea `
a
este o constant a de normare ce trebuie determinat a astfel nct
1
_
1
[
a
(r)[
2
dr =
[`
a
[
2
c
1
_
1
c

2
H
2
a
()d = 1. (308)
F acnd un calcul n care se foloseste si functia generatoare denit a anterior,
se poate determina constanta de normare
`
a
=
_
c
_
:2
a
:!
_1
2
. (309)
Mai mult, functiile normate

a
(cr) =
_
c
_
:2
a
:!
_1
2
c
c
2
a
2
2
H
a
(cr) (310)
sunt chiar ortonormate, adic a
1
_
1

a
(r)
n
(r)dr = o
an
.
n multe situatii n care intervine interactia radiatiei cu oscilatorii cuantici
este necesar s a se calculeze m arimile r
an
r
an
=
1
_
1

a
(r)r
n
(r)dr =
`
a
`
n
c
2
1
_
1
c

2
H
a
()H
n
()d. (311)
Din nou, folosindu-se functia generatoare rezult a c a
r
an
=
_
_
_
0 : ,= : 1
1
c
(
a+1
2
)
12
. : = : + 1
1
c
(
a
2
)
12
, : = : 1
(312)
107
Din (312) se vede imediat c a valoarea medie < r = r
aa
= 0. De altfel. acest
rezultat este evident dac a observ am c a produsul r [
a
(r)[
2
este o functie
impara de r si integrala de la la + se anuleaz a.
Comparatia cu teoria clasic a
n Fig.2.18 sunt reprezentate functiile proprii
a
(r) ale oscilatorului ar-
monic corespunz atoare celor mai joase valori proprii. n aceeasi gur a sunt
reprezentate si densit atile de probabilitate corespunz atoare, [
a
[
2
, mpre-
un a cu densitatea de probabilitate clasic a, 1
c
, corespunz atoare oscilatoru-
lui clasic cu aceeasi energie 1
a
. Clasic, pozitia particulei este r = r
0
sin .t
(r
0
ind amplitudinea oscilatiei), iar viteza = .r
0
cos .t si energia 1 =
:.
2
r
2
0
,2. Punctele de ntoarcere, corespunznd lui 1 = \ (r), sunt r
0
=

_
21,:.
2
. Probabilitatea 1
c
(r)dr ca la o observare ntmpl atoare partic-
ula clasic a s a e g asit a n intervalul dr este egal a cu fractiunea din timpul
total petrecut de particul a n acel interval. Dac a 1 = 2:,. este perioada de
oscilatie, avem
1
c
(r)dr =
1
1
2dr

=
dr
:(r
2
0
r
2
)
12
. (313)
Era de asteptat ca densitatea de probabilitate clasic a 1
c
(r) s a e maxim a
n vecin atatea punctelor de ntoarcere r
0
. acolo unde viteza particulei se
anuleaz a. Din Fig.2.18 se observ a c a pentru valori mici ale num arului cuantic
:, densit atile de probabilitate cuantic a a pozitiei, [
a
[
2
, sunt foarte diferite
de densit atile corespunz atoare, 1
c
, pentru oscilatorul clasic. n cazul st arii
fundamentale (: = 0) densitatea de probabilitate cuantic a [
0
[
2
este maxim a
n r = 0, n timp ce particula clasic a se a a un timp mai lung n punctele de
cap at ale misc arii. ns a, pe m asur a ce : creste, acordul dintre densit atile de
probabilitate clasic a si cuantic a se mbun at ateste.
108
Fig.3.10
109
CAPITOLUL 4
Momente cinetice si magnetice n
mecanica cuantic a
4.1 Momentul cinetic orbital
Din mecanica clasic a se stie c a n cazul unui sistem izolat se pot for-
mula trei legi de conservare: a energiei, a impulsului si a momentului cinetic,
obtinndu-se 7 integrale prime ale misc arii (att impulsul ct si momentul
cinetic ind m arimi vectoriale). n cazul misc arii unidimensionale, ns a, mo-
mentul cinetic nu este o m arime zic a interesant a, raportat la un punct de pe
axa misc arii ind identic zero. Lucrurile se schimb a radical n cazul n care
miscarea sistemului este tridimensional a. Desigur, sunt cazuri interesante n
care miscarea sistemului poate considerat a unidimensional a. Un exemplu
l constituie penetrarea electronilor prin bariera de potential n jonctiunile
tranzistoarelor. n studiul atomilor, moleculelor sau al nucleelor este ns a
absolut necesar s a lu am n consideratie caracterul tridimensional al misc arii.
Drept consecint a, momentul cinetic devine una dintre observabilele zice cele
mai interesante.
110
Fig.5.19
Clasic, momentul cinetic al unei particule, exprimat fat a de originea unui
anumit sistem de coordonate este m arimea vectorial a L denit a prin
L = r p. (5.297)
unde r este vectorul de pozitie al particulei relativ la origine iar p este
vectorul impuls al particulei considerate (Fig.5.19)
Folosind regula general a c a unei observabile clasice ,(r. p. t) i asociem
un operator cuantic
^
,(r. i~\.t), putem scrie - n coordonate carteziene
- operatorii cuantici ai proiectiilor momentului cinetic pe cele trei axe ale
sistemului de coordonate
1
a
= i~
_

J
J.
.
J
J
_
1
j
= i~
_
.
J
Jr
r
J
J.
_
(5.298)
1
:
= i~
_
r
J
J

J
Jr
_
.
111
n cazul sistemelor n care energia potential a prezint a simetrie sferic a (cmp
central) \ (r) = \ (:), se dovedeste a foarte convenabil a exprimarea m arim-
ilor zice n coordonate polare sferice - pe scurt, coordonate sferice - asa cum
sunt denite n Fig.5.19
r = : sin o cos ,
= : sin o sin , (5.299)
. = : cos o.
n aceste coordonate operatorii momentului cinetic au forma
1
a
= i~
_
sin ,
J
Jo
+ ctqo cos ,
J
J,
_
(5.300)
1
j
= i~
_
cos ,
J
Jo
+ ctqo sin ,
J
J,
_
1
:
= i~
J
J,
.
Vom , de asemenea interesati de p atratul momentului cinetic
1
2
= 1
2
a
+ 1
2
j
+ 1
2
:
care, n cazul coordonatelor sferice, se scrie
1
2
= ~
2
_
1
sin o
J
Jo
_
sin o
J
Jo
_
+
1
sin
2
o
J
2
J,
2
_
. (5.301)
Expresia lui 1
:
din (5.300) putea obtinut a direct, tinndu-se cont c a 1
:
si
rotatia de unghi , n jurul lui . sunt m arimi observabile conjugate - n sensul
n care avem perechile (r. j
a
) sau (t. 1). Atunci
[,. 1
:
] = i~.
Prin calcul direct se poate observa c a cele trei componente 1
a
. 1
j
. 1
:
nu
comut a unele cu altele, deci nu pot observate simultan. ns a, ecare n
parte, comut a cu 1
2
.Deci,
[1
a
. 1
j
] = i~1
:
[1
j
. 1
:
] = i~1
a
(5.302)
[1
:
. 1
a
] = i~1
j
_
1
a
. 1
2

=
_
1
j
. 1
2

=
_
1
:
. 1
2

= 0.
112
n aceast a situatie o functie proprie pentru una dintre componente nu va
functie proprie si pentru celelalte componente, dar poate functie proprie
pentru 1
2
. Datorit a expresiei matematice mai simple, s a discut am problema
cu valori si functii proprii pentru operatorul 1
:
, apoi pentru 1
2
. Fie
1
:
|(,) = ~:|(,). (5.303)
unde valoarea proprie am scris-o ca un produs ntre ~ (care are dimensiuni
de moment cinetic) si un num ar adimensional :; altfel spus mometul cinetic
este m asurat n unit ati ~, valoarea numeric a ind :. Atunci
i~
J|(,)
J,
= ~:|(,). (5.304)
cu solutia imediat a
|(,) = c
in,
. (5.305)
Dac a din punct de vedere matematic |(,) este o solutie a ecuatiei (5.304)
pentru orice valoare a lui :, pentru ca |(,) s a reprezinte o stare zica
trebuie ca |(,) s a e univalent a, adic a pentru orice , functia |(,) trebuie
s a e egal a cu |(,+2:). Consecinta important a a acestei constrngeri este
c a
: = 0. 1. 2. ... (5.306)
n alte cuvinte valorile posibile ale proiectiei momentului cinetic pe axa C.
sunt valori ntregi de ~.
n cazul operatorului 1
2
ecuatia cu valori proprii este
1
2
1
on
(o. ,) = ~
2
,1
on
(o. ,). (5.307)
unde am tinut seama c a 1 (o. ,) trebuie s a e functie proprie si pentru 1
:
,
deci, trebuie s a e de forma
1
on
(o. ,) = 1
on
(o)c
in,
. (5.308)
Simplicnd functia c
in,
, obtinem ecuatia diferential a pentru 1
on
(o)
_
1
sin o
J
Jo
_
sin o
J
Jo
_

:
2
sin
2
o
_
1
on
(o) = ,1
on
(o). (5.309)
1
on
(o) trebuie s a ndeplineasc a si conditia zic a de a r amne nit a pentru
0 _ o _ :.
Dac a introducem variabila
n = cos o. (5.310)
113
atunci
1
sin o
d
do
=
d
dn
. (5.311)
si
d
dn
(1 n
2
)
d1
dn
+
_
,
:
2
1 n
2
_
1 = 0. (5.312)
unde 1(n) trebuie s a e nit n intervalul
1 _ n _ 1. (5.313)
S a rescriem ecuatia (5.312) sub forma
d
2
1
dn
2

2n
1 n
2
d1
dn
+
_
,
1 n
2

:
2
(1 n
2
)
2
_
1 = 0. (5.314)
Datorit a importantei sale n zic a, dar si n matematic a, ecuatia (5.314) cu
consecintele sale a f acut obiectul a numeroase studii. Functiile 1(n) care
r amn nite oriunde n intervalul [1. 1], deci si pentru n = 1. exist a
numai dac a
, = |(| + 1) (5.315)
unde
| = [:[ + /, / ntreg pozitiv.
Atunci valorile proprii ale lui 1
2
sunt
~
2
|(| + 1). | = 0. 1. 2. ... (5.316)
| ind mai mare sau egal cu [:[. Deci, pentru orice valoare |, valorile proprii
posibile pentru 1
:
sunt
~:. : = 0. 1. 2. .... |. (5.317)
n total (2|+1) valori. Functiile 1 pe care le vom nota 1
|n
(n) = 1
|n
(cos o) se
numesc functiile Legendre asociate. n cazul n care : = 0, functiile 1
|0
(n)
se reduc la niste polinoame de grad | n n, notate simplu 1
|
(n) si care se pot
obtine prin formula
1
|
(n) =
1
2
|
|!
_
d
dn
_
|
(n
2
1)
|
. (5.318)
Primele cteva polinoame Legendre sunt prezentate mai jos
1
0
(n) = 1 1
3
(n) =
1
2
(5n
3
3n)
1
1
(n) = n 1
4
(n) =
1
8
(35n
4
30n
2
+ 3)
1
2
(n) =
1
2
(3n
2
1) 1
5
(n) =
1
8
(63n
5
70n
3
+ 15n).
(5.319)
114
Dup a cum se vede, aceste polinoame sunt pare sau impare dup a cum | este
par sau impar.
Functiile asociate Legendre, 1
|n
(n), se pot obtine din polinoamele Legen-
dre, 1
|
(n), prin formula
1
|n
(n) = (1 n
2
)
r
2
_
d
dn
_
n
1
|
(n). (5.320)
si sunt ele nsele polinoame numai dac a : este par. Dac a ns a tinem cont c a
n = cos o, atunci functiile 1
|n
(cos o) sunt polinoame n cos o si sin o pentru
orice :.
Functiile proprii ale lui 1
2
se pot scrie atunci
1
|n
(o. ,) = `
|n
1
|n
(cos o)c
in,
.
unde `
|n
este o constant a ce poate determinat a prin conditia
_
[1
|n
(o. ,[
2
d =
2
_
0

_
0
[1
|n
(o. ,[
2
sin odod, = 1. (5.321)
Se poate ar ata c a functiile 1
|n
normate, numite armonice sferice, sunt
1
|n
(o. ,) = i
n+jnj
_
2| + 1
4:
(| [:[)!
(| +[:[)!
_
12
1
|n
(cos o)c
in,
. (5.322)
Mai mult, armonicele sferice astfel denite sunt chiar ortonormate, adic a
_
1

|n
(o. ,)1
|
0
n
0 (o. ,) sin odod, = o
||
0 o
nn
0 .
Relatia de ortogonalitate de mai sus este valabil a si separat, adic a
1
|
0
n
0 (cos o) [ 1
|n
(cos o) = 0, | ,= |
0
. : ,= :
0
_
c
in
0
,
[ c
in,
_
= 0. : ,= :
0
.
Vom prezenta nc a dou a propriet ati importante ale armonicelor sferice. Una
se refer a la faptul c a armonicele sferice formeaz a un set complet, adic a orice
functie ,(o. ,) denit a pe 0 _ o _ :. 0 _ , _ 2: se poate dezvolta ntr-o
serie innit a de forma
,(o. ,) =
1

|=0
|

n=|
1
|n
1
|n
(o. ,) (5.324)
115
unde coecientii numerici 1
|n
se pot g asi din relatia
1
|n
=
_
1

|n
(o. ,),(o. ,) sin odod,. (5.325)
Cea de a doua proprietate important a este aceea de nchidere, care n acest
caz se scrie

|,n
1

|n
(
0
)1
|n
() = o(
0
) (5.326)
unde
o(
0
) = 0. ,=
0
iar
_
o()d = 1.
Prezent am mai jos cteva armonice sferice
1
00
=
_
1
4
1
2,2
=
_
5
4
sin
2
o
_
3
8
c
2i,
1
1,1
= (
_
3
4
sin o
c
.,
p
2
1
2,1
= (
_
5
4
sin o cos o
_
3
2
c
i,
1
1,0
=
_
3
4
cos o 1
2,0
=
_
5
4
1
2
(3 cos
2
o 1)
(5.327)
4.2 Momentele magnetice
Cum putem m asura momentele cinetice n mecanica cuantic a? Exist a
procedee prin care se pot determina direct st arile cuanticate ale momentelor
cinetice (de exemplu, experienta Einstein-de Haas) dar, de cele mai multe ori,
determinarea se face indirect, m asurndu-se momentele magnetice si inter-
actia lor cu cmpurile magnetice externe si/sau interne. Att experienta, ct
si calculele teoretice din nefericire destul de complicate ne arat a c a dac a
n miscarea lor particulele nc arcate electric se a a ntr-o stare a momentu-
lui cinetic diferit a de zero, atunci n mod automat se face simtit a prezenta
unui moment magnetic. Putem constata acest lucru analiznd, ntr-un model
simplu (Bohr), miscarea unui electron de mas a : si sarcin a c n jurul unui
nucleu.
Considernd miscarea uniform a pe o orbit a circular a, intensitatea curen-
tului electric pe orbit a va
i =
c
1
=
c
2::
. (5.329)
116
Din electrodinamic a se stie c a o astfel de bucl a de curent creeaz a n spatiu
un cmp magnetic ale c arui linii sunt echivalente cu acelea produse de un
dipol magnetic elementar de m arime
j
|
= i. (5.330)
unde este aria buclei. Momentul magnetic este orientat perpendicular pe
planul orbitei, cum se vede n Fig.5.21
Fig.5.21
Din gur a se mai vede c a sensul momentului magnetic
|
este opus sensu-
lui momentului cinetic ntruct sarcina electronului este negativ a. Desigur,
m arimea momentului cinetic este
1 = ::. (5.331)
Introducnd n (5.330) expresiile curentului si ale ariei n functie de raza
traiectoriei si de vitez a avem
j
|
= i =
c
2::
::
2
=
c:
2
. (5.332)
Raportnd (5.332) la (5.331) obtinem
j
|
1
=
c:
2::
=
c
2:
. (5.333)
117
S a tinem cont de rolul jucat de constanta lui Planck, ~, n zica atomic a si
s a scriem relatia anterioar a sub forma
j
|
1
=
q
|
j
1
~
. (5.334)
M arimea
j
1
=
c~
2:
= 0.927 10
23
.:
2
(5.335)
depinde numai de constantele universale c. ~. si :. Ea reprezint a un moment
magnetic elementar, numit magneton Bohr. Factorul numeric q
|
este egal cu
unitatea si este introdus aici doar pentru a se p astra unitatea de scriere n
cazuri mai complicate cnd pot ap area factori numerici diferiti de 1. q
|
se
numeste factorul orbital q.
Tinnd cont si de orientarea relativ a a vectorilor
|
si L se poate scrie
relatia general a

|
=
q
|
j
1
~
L. (5.336)
Se observ a c a raportul dintre j
|
si 1 nu depinde de raza orbitei sau de
frecventa misc arii orbitale. Calcule similare efectuate pentru orbite eliptice
ne spun c a j
|
,1 are aceeasi valoare ca n (5.334) si, deci, nu depinde de forma
orbitei. Se poate ar ata c a acest rezultat se reg aseste si printr-un calcul riguros
de mecanic a cuantic a dac a m arimea clasic a 1 este nlocuit a prin
_
|(| + 1)~,
iar 1
:
prin :
|
~, adic a
j
|
=
q
|
j
1
~
_
|(| + 1)~ = q
|
j
1
_
|(| + 1). (5.337)
si
j
|:
=
q
|
j
1
~
:
|
~ = q
|
j
1
:
|
. (5.338)
Interesul nostru este de a studia interactia acestor momente magnetice cu un
cmp magnetic extern de inductie B. Asupra dipolului va actiona un cuplu
=
|
B (5.339)
ce tinde s a roteasc a dipolul pe directia cmpului B, iar, asociat a acestei
tendinte, exist a o variatie a energiei potentiale
1 =
|
B. (5.340)
Dac a nu exist a un proces zic prin care s a se disipe energia potential a de in-
teractie dintre
|
si B, atunci 1 r amne constant a. n aceste circumstante

|
nu se poate alinia dup a B. Unghiul dintre
|
si B r amne constant iar
efectul cuplului este doar acela de a roti pe
|
n jurul lui B pe pnza unui
con cu unghiul la vrf 2o ca n Fig.5.22.
118
Fig.5.22
Analiznd Fig.5.22 observ am c a vectorul cuplu , perpendicular pe B si
pe
1
d a nastere unei variatii a momentului cinetic dL = dt. M arimea lui
este t =
j
I
j
T
~
11sin o. De asemenea, d1 = 1sin o.dt si atunci
. =
q
|
j
1
~
1
sau, tinnd cont c a rotatia se face n jurul lui B, frecventa unghiular a ! va
paralel a cu B si
! =
q
|
j
1
~
B. (5.340)
Acest fenomen poart a numele de precesie Larmor iar frecventa (pulsatia)
unghiular a ! se numeste frecven ta Larmor. Desi, la prima vedere, acest
fenomen pare straniu, s a ne gndim c a este perfect echivalent cu c aderea
Lunii spre P amnt sau c aderea P amntului spre Soare. n ambele cazuri
fortele sunt centrale si atractive, totusi misc arile sunt de rotatie n jurul
centrelor de atractie si nu de translatie spre ele.
119
n cazul n care cmpul magnetic aplicat este uniform n spatiu nu va
exista o fort a net a care s a imprime dipolului magnetic o miscare de translatie
(desi va exista un cuplu si o miscare de precesie pe con). n cazul unui cmp
neuniform poate ap area o fort a ce actioneaz a asupra dipolului si, deci, o
translatie a acestuia (dac a este liber s a se deplaseze).
S a consider am cazul simplu, dar mult folosit n experiente, n care neu-
niformitatea se manifes a numai de-a lungul lui B, directia sa ind luat a ca
ax a C..Atunci
B = (0. 0. 1(.))
iar
1 = j
|:
1(.). (5.341)
Aceast a energie potential a va depinde de valoarea lui 1 de-a lungul lui C.
deci va 1(.). Putem deni atunci o fort a medie ce actioneaz a asupra
momentului magnetic
|
n directia .:
1
:
=
d1(.)
d.
= j
|:
d1(.)
d.
. (5.342)
4.3 Experienta Stern-Gerlach si spinul electronului
n 1922 Stern si Gerlach au m asurat valorile posibile ale momentelor
magne-tice dipolare ale atomilor de argint trimitnd un fascicul din acesti
atomi printr-un cmp magnetic neuniform. n Fig.5.23 este prezentat a o
schem a a dispozitivului experimental.
Fig.5.23
S-a obtinut un fascicul de atomi neutri prin evaporarea ntr-un cuptor a
argintului. Fasciculul este colimat de o diafragm a si intr a ntr-un magnet.
120
Sectiunea transversal a prin magnet ne arat a c a el produce un cmp ce creste
n intensitate n sensul lui ., asa cum este el denit n gur a, care este
totodat a si sensul lui B. Cum atomii sunt n ansamblu neutri, singura fort a
net a ce actioneaz a asupra lor este 1
:
din (5.342) care este proportional a
cu j
|:
. ntruct forta ce actioneaz a asupra ec arui atom din fascicul este
proportional a cu valoarea lui j
|:
, la trecerea prin cmpul magnetic ecare
atom va deviat cu o valoare proportional a cu j
|:
. Astfel fasciculul este
analizat (fragmentat) n componente ce corespund diferitelor valori ale lui
j
|:
. Atomii astfel deviati lovesc o plac a metalic a pe care se condenseaz a
l asnd o urm a vizibil a.
Dac a vectorul moment magnetic are o m arime j
|
, atunci, n zica clasic a,
componenta ., j
|:
, a acestui vector poate avea orice valoare ntre j
|
si +j
|
.
Predictiile mecanicii cuantice ne spun c a j
|:
poate avea numai valori discrete
j
|:
= q
|
j
1
:
|
(5.343.a)
unde :
|
ia valori ntregi
:
|
= |. | + 1. .... 0. ... + | 1. +| (5.343.b)
Astfel, predictia clasic a este c a fasciculul va deectat ntr-o band a continu a,
n timp ce predictia cuantic a este c a fasciculul va deectat si despicat n
cteva componente discrete.
Fig.5.24
Stern si Gerlach au observat c a fasciculul de atomi de argint este despicat
n dou a componente discrete, ca n Fig.5.24.
Aceste rezultate reprezint a, calitativ, o dovad a experimental a direct a a
cuantic arii spatiale a momentelor magnetice si deci a momentelor cinetice.
Totusi, rezultatele experientei Stern-Gerlach nu concord a cantitativ cu
relatiile (5.343a) si (5.343b). Conform acestor relatii num arul valorilor posi-
bile ale lui j
|:
este num arul valorilor posibile pentru :
|
care este 2| + 1.
Dar cum | este ntreg, acest num ar va ntotdeauna impar. n plus, pentru
121
orice valoare a lui | exist a ntotdeauna printre valorile posibile ale lui :
|
si
valoarea zero. Astfel, faptul c a fasciculul de atomi de argint este despicat
numai n dou a componente, ambele deviate, ne indic a e c a ceva nu este n
regul a cu teoria Schrdinger a atomului, e c a ea este incomplet a.
Teoria Schrdinger de pn a acum este corect a, dar incompleta. n 1927
Phipps si Taylor au folosit tehnica Stern-Gerlach n cazul unui fascicul de
atomi de hidrogen. n acest caz exist a un singur electron. Vom vedea c a
n starea de energie cea mai joas a starea fundamental a teoria prezice
c a num arul cuantic | are valoarea | = 0. Atunci este posibil a doar valoarea
:
|
= 0 si ne astept am ca fasciculul s a nu e despicat. Totusi, Phipps si Taylor
au observat c a fasciculul este despicat n dou a componente deviate simetric.
Astfel, n cadrul atomului mai trebuie s a existe un moment magnetic care
nu a fost luat n consideratie pn a acum. Acest moment magnetic nu este
legat de nucleu ntruct ar trebui s a e de ordinul lui
c~
2A
unde ` este masa
protonului, dar din m arimea despic arii se estimeaz a un moment de ordinul
lui j
1
=
c~
2n
, deci - 2000 ori mai mare ca
c~
2A
.
mpreun a cu alte fapte experimentale, ast azi este unanim admis c a pe
lng a momentul cinetic (si momentul magnetic) orbital, adic a rezultat din
miscarea pe orbit a n jurul nucleului, electronul posed a si un moment cinetic
propriu S, numit spin. Initial aceast a idee a p arut ca ind foarte normal a,
dac a s-ar face o anologie cu momentul cinetic datorit misc arii de revolutie
a P amntului n jurul Soarelui si cu momentul cinetic datorit rotatiei n
jurul axei proprii. Ulterior, o astfel de imagine simplicat a a fost abando-
nat a ntruct venea n contradictie cu teoria relativit atii. Desi tot de esent a
relativist a, n momentul de fat a se accept a c a spinul electronului este o carac-
teristic a intrinsec a a sa, cum sunt de altfel si sarcina c sau masa : Alteori
este util s a consider am spinul ca a patra coordonat a ( sau grad de libertate)
pe lng a cele trei de pozitie. Oricum am considera faptele, este clar acum c a
electronul, orict de mic ar el din punct de vedere geometric, nu mai poate
considerat un punct material.
Vom presupune c a S si componenta o
:
se pot exprima prin niste numere
cuantice : si :
c
prin relatii identice cu cele din cazul momentului cinetic
orbital
o =
_
:(: + 1)~. (5.344)
o
:
= :
c
~. (5.345)
Presupunem, n plus, acelasi tip de relatii ntre momentul cinetic de spin
si momentul magnetic de spin ca si cele dintre momentul cinetic orbital si
momentul magnetic orbital,

c
=
q
c
j
1
~
S. (5.346)
122
j
c:
= q
c
j
1
:
c
. (5.347)
M arimea q
c
este factorul q de spin.
Dac a accept am, ca n cazul momentului cinetic orbital, c a
:
c
= :. : + 1. ... + : 1. +:
atunci, n cazul experientei Phipps si Taylor
:
c
=
1
2
.
1
2
(5.348)
iar
: =
1
2
. (5.349)
M asurndu-se despicarea fasciculului, se poate evalua forta 1
:
. M asurndu-
se d1
:
,d. si cunoscnd valoarea lui j
1
se poate determina experimental
produsul q
c
:
c
. Phipps si Taylor au g asit q
c
:
c
= 1 si cum :
c
= :,
ajungem la concluzia c a
q
c
= 2. (5.350)
Aceste concluzii au fost conrmate prin multe alte experiente. Este interesant
de notat c a ideea spinului electronului este anterioar a experientei Phipps-
Taylor. Ea a fost introdus a nc a din 1925 de Goudsmit si Uhlenbeek n
studiul structurii ne a spectrului hidrogenului, iar imaginea electronului ca
un minuscul giroscop a fost discutat a de Compton chiar din 1921.