P. 1
Raport Analiza Sem i an Scolar 2011-2012

Raport Analiza Sem i an Scolar 2011-2012

|Views: 1,888|Likes:
Published by Vasile Prihoi

More info:

Published by: Vasile Prihoi on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

GRUPUL ŞCOLAR IERNUT

STR. MIHAI EMINESCU, NR.9/A

PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVELUL GRUPULUI ŞCOLAR IERNUT ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2011 -2012
Diirector,, proff.. Vasiille Priihoii D rector pro Vas e Pr ho

RAPORT – ANALIZĂ

15 februarie 2012

“Când eşti întrebat dacă poţi să faci o treabă, spune-le: sigur că pot, apoi pune-te pe învăţat şi află cum să o faci.”
Theodore Roosevelt, Jr.(1858 – 1919)

2

CUPRINS
CUPRINS ........................................................................................................................................................3 I. DIRECŢII ŞI OBIECTIVE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI .......................................................5 II. AXE PRIORITARE ÎN DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVELUL GRUPULUI ŞCOLAR IERNUT ............7 1. REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE ŞI STRUCTURA POPULAŢIEI DE ELEVI ...........................7 a.) Planul de şcolarizare ...........................................................................................................................7 b.) Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar 2011 – 2012 .......................7 c.) Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent, în funcţie de filieră, profil/ domeniu/ specializare/ calificare profesională (la începutul anului şcolar) ........................................................................................7 d.) Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2011- 2012 ( distribuţie pe naţionalităţi) .................................8 e.) Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2011 - 2012 ( distribuţie pe religii) - învăţământ de zi..............8 f.) Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor la sfârşitul semestrului I din anul şcolar 2011-2012 ......................9 g.) Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului I, anul şcolar 2011-2012 .................................................... 10 h.) Analiza ratei absenteismului la sfârşitul semestrului I, anul şcolar 2011-2012 ......................................... 10 2. RESURSELE UMANE ....................................................................................................................... 12 2.1. Încadrarea cu personal ................................................................................................................ 12 a.) Situaţia posturilor la începutul anului şcolar......................................................................................... 12 b.) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat ................................................................ 12 c.) Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: ........................................................... 12 d.) Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe:......................................................................................... 12 e.) Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: ............................................................. 12 f.) Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:.......................................................... 13 3. 4. 5. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 2010 - 2011................. 13 OFERTA CURRICULARĂ – CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII .......................................................... 13 EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE ŞI OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII .............................................. 14 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. Raport asupra aplicării testelor iniţiale la disciplinele tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi informatică ............................................................................................................................ 14 Raport asupra aplicării testelor iniţiale la disciplina matematică............................................... 22 Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul chimie ....................................... 29 Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul biologie ..................................... 31 Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul fizică ......................................... 32 Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectele limba şi literatura română, limba engleză, limba franceză, istorie, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, filozofie ……………………………………………………………………………………………………………………………32 Raport privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la cultura de specialitate la clasele a -IX şi a- X domeniul Industria alimentară şi pentru domeniul electric........................................................... 42

5.7.

3

...) c.................................................................................................................) b........... 54 Aria curriculară „Tehnologii” ........... 48 Aria curriculară „Matematică şi ştiinţe” .........................................................) Scopul principal al asistenţelor şi observarea activităţilor ............................................................................................. 3..... 64 ACTIVITATEA LABORANTULUI ............................................ ACTIVITATEA ALTOR COMPARTIMENTE .... ANALIZA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII .................................................................................... 57 Aria curriculară „consiliere şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare” .............................................. REPERE ECONOMICE ŞI FINANCIARE ...................................................................................) d................. 46 a............. 61 VII..................... ANALIZA ACTIVITĂŢII PE ARII CURRICULARE ..............................III............... 65 4 ............................... ACTIVITATEA CANTINEI SI INTERNATULUI ...............) Aria curriculară „Limbă şi comunicare” + „Om şi societate”...................................................... REPERE CURRICULARE IDENTIFICATE PRIN OBSERVAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ........................................................................................................................... 44 IV........... 48 a..................................) Analiza SWOT a aspectelor generale constatate în activitatea de asistenţă şi observare a activităţilor ....... 62 1........ 62 ACTIVITATEA SERVICIULUI SECRETARIAT ............................................................ 46 b.............. 4.... 63 ACTIVITATEA BIBLIOTECII ...................................................................... 2..... 59 VI.................................. 46 V.............

Asigurarea profesionalizării înalt calitative 6. Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice de specialitate şi eficientizarea instruirii prin laboratorul tehnologic şi prin practica comasată 1. Reabilitare 2.C.C. Sporirea accesului şi participării la educaţie.E.) principiul echităţii .S vizând rezultate la nivel judeţean şi pe ţară la examenele naţionale 2011 etc.în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare. optim 1. rapoarte I. permiţând în acelaşi timp evidenţierea evoluţiei. Realizarea unui climat socio-profesional afectiv. a performanţelor şi a disfuncţiilor manifestate la nivelul şcolii noastre.T.3. spre sporirea responsabilităţii manageriale la nivelul tuturor compartimentelor şi spre îmbunătăţirea performanţelor şcolii. Asigurarea unui management performant 5.1. Analiza are în vedere. Parteneriat şcoală – comunitate locală 1. 5 . Strategia M. De asemenea. DIRECŢII ŞI OBIECTIVE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI Diagnoza stării învăţământului la nivelul Grupului Şcolar Iernut. Asigurarea condiţiilor de informare.E. Aplicarea sistemului calităţii 2. Integrarea în colectivele în care au fost repartizaţi a elevilor de rromi 3 . Conştientizarea şi responsabilizarea elevului în legătură cu securitatea muncii 3. conferă rigoare şi obiectivitate analizei diagnostice.T. orientare şi consiliere privind cariera 4. a diferenţelor specifice. au fost utilizate ca texte de referinţă următoarele documente: Programul de Guvernare pentru perioada 2009-2012.S pentru perioada 2011-2012 în învăţământul preuniversitar.I. Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală în anul şcolar 2010-2011 2. Programarea activităţii şcolare 4. Asigurarea condiţiilor de lucru 3. elaboraţi în concordanţă cu sistemele internaţionale de indicatori ai educaţiei. Descentralizarea 4.2.J Mureş şi M. Sistem de învăţământ compatibil cu normele UE OBIECTIVE STRATEGICE 2. acestea realizându-se prin raportare la indicatorii de evaluare a calităţii şi a eficienţei interne în educaţie. aşa cum rezidă din Legea 1/2011. fiind orientate spre creşterea calităţii proceselor educaţionale. Formarea elevilor pentru tranziţia de la şcoală la locul de muncă: 3. gradul de realizare a obiectivelor strategice formulate în Planul managerial Grupului Şcolar Iernut pentru anul şcolar 2011-2012. Şanse egale la educaţie 4. Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi desfăşurată în şcoală 3. cu posibilităţi financiare reduse şi pentru copii instituţionalizaţi 2. calitatea managementului instituţional şi performanţele sistemului în ansamblul său. la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2011-2012 are în vedere gradul de realizare a priorităţilor formulate în Planul managerial al Grupului Şcolar Iernut pentru anul şcolar 2011-2012. fără supraveghere. în special pentru copiii proveniţi din familii dezorganizate. punctual. Existenţa unor relaţii de colaborare între toţi salariaţii unităţii şi rezolvarea eventualelor ca-zuri de incompatibilitate ce pot să apară OBIECTIVE OPERAŢIONALE Principiile care guvernează învăţământul la Grupul Şcolar Iernut precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. utilizaţi şi în rapoartele privind anii şcolari precedenţi.Sensibilizarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne de studiu 1. Modernizarea şcolii 3. într-un orizont de timp mai amplu decât durata unui an şcolar. prin care se măsoară competenţele individuale.Adaptarea planului de şcolarizare la realităţile economice şi sociale 3. Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor 5. Raportul – analiză privind starea învăţământului la nivelul Grupului Şcolar Iernut în anul şcolar 2010. Programarea şi consilierea managerială 1.Ş. Corelarea ofertei educaţionale la nevoile agenţilor economici din zona Iernut 3. Liniile directoare ale activităţilor Grupului Şcolar Iernut au vizat eficienţa.Legea educaţiei naţionale: a. Pactul Naţional pentru Educaţie. Aceşti indicatori. Raportul privind starea învăţământului mureşan în anul şcolar 2010-2011. Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ – 2010. competenţa şi performanţa. Organizarea de Programe de educaţie remedială 1. Aceste obiective au fost: 1.

prin gestionarea resurselor existente.) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia.) formarea unei concepții de viața. m.) principiul participării şi responsabilității părinţilor.) principiul respectării dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ.) principiul eficientei . necesare pentru: a. culturale. obiectivă prin date comparative (surse: Raport.) principiul promovării educa pentru sănătate. Educația şi formarea profesională a copiilor.) principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerin țelor specifice fiecărui cult recunoscut. la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice.M.în baza căruia activitățile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naționale şi internaționale.în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime. bazate pe valorile umaniste şi științifice. p. i. înțelese ca ansamblu multifuncțional şi transferabil de cunoștințe. aprobat prin O.) principiul libertăţii de gândire şi al independentei faţă de ideologii.) principiul relevantei . f) cultivarea sensibilității fată de problematica umana.) principiul recunoașterii şi garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităţilor naționale.) prin estimări şi argumente punctuale. h. 6 . b. e. inclusiv prin educația fizică şi prin practicarea activităților ției sportive. prin realizarea propriilor obiective in viața. o. Raportul analiză privind starea învăţământului mureşan la sfârşitul semestrul I. social şi cultural.în baza căruia unitățile şi instituțiile de învăţământ răspund public de perfo rmantele lor.) principiul transparentei .analiză privind starea învăţământului la nivelul Grupului Şcolar 2010-2011.) principiul răspunderii publice .Legea nr. s. faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natura şi mediul înconjurător natural.) principiul incluziunii sociale.b.) educarea în spiritul demnităţii. anul şcolar 2011-2012.) împlinirea şi dezvoltarea personala. deprinderi/abilitați şi aptitudini. e. Baza legislativă al acestui raport este dată de: . j. g.) integrarea sociala şi participarea cetățeneasca activa în societate. 4925/2005.1/2011. a tinerilor şi a adulților la Grupul Şcolar Iernut au ca finalitate principală formarea competenţelor.Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. n.în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personala şi socialeconomice. c. r. d. nr. Analiza stării învăţământului la nivelul Grupului Şcolar Iernut la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 20112012 instituie o viziune coerentă.) principiul asumării. De asemenea s-au mai folosit: Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei realizat de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. dogme religioase şi doctrine politice.) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetă țenilor români şi dialogului intercultural. f. pe cultura naționala şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural.) principiul asigurării egalităţii de șanse. lingvistice şi religioase.) ocuparea unui loc de munca şi participarea la funcționarea şi dezvoltarea unei economii durabile. prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora. conform intereselor si aspirațiilor fiecăruia şi dorinței de a învăţa pe tot parcursul vieții. promovării şi păstrării identităţii na ționale şi a valorilor culturale ale poporului roman. . Legea educaţiei naţionale. k.în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implica ți direct in proces. c.concretizat în asigurarea vizibilității totale a deciziei şi a rezultatelor.C. cu modificările ulterioare.) principiul descentralizării . d. rapoartele anuale de activitate ale catedrelor didactice şi compartimentelor din şcoala şi formularele statistice.) principiul calităţii . toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare. dreptul la păstrarea. q. l.Ed.

locuri propuse la: Clasa a IX-a ZI FR 30 30 30 Română 30 120 Număr clase 4 3 1 4 3 1 16 Număr elevi 129 83 19 107 83 26 447 33 129 Realizat: Clasa a IX-a ZI FR 32 31 33 - Profil şi calificare profesională Real: . profil/ domeniu/ specializare/ calificare profesională (la începutul anului şcolar) Nr. 75/12.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.) Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ.2012 pentru Grupul Şcolar Iernut a fost aprobat următorul plan de şcolarizare: la învăţământul liceal.Ştiinţe ale naturii Tehnic Tehnician în instalaţii electrice Tehnician mecanic de întreţinere şi reparaţii Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician analize produse alimentare 3. Limba de predare Română Română Nr. 1. TOTAL b. Nivel Secundar inferior Filieră Teoretică Tehnologică Profil/Domeniu Real Tehnic Specializarea/Calificarea profesională Ştiinţe ale naturii Tehnician în instalaţii electrice Tehnician în mecanică de întreţinere şi reparaţii Tehnician analize produse alimentare Ştiinţe ale naturii Număr clase IX IX IX IX 1 1 1 1 4 1 Număr elevi 32 31 33 33 129 31 TOTAL NIVEL SECUNDAR INFERIOR 2. crt.) Planul de şcolarizare Pentru anul şcolar 2011 . în funcţie de filieră. curs de zi şi frecvenţă redusă Nr. 2.. 1. la începutul anului şcolar 2011 – 2012 Nivel de învăţământ Secundar inferior Secundar superior (liceal) Clasa a IX-a a X-a a X-a a XI-a a XII-a a XII-a ruta progresivă Forma de învăţământ ZI ZI Frecvenţă redusă ZI ZI ZI Limba de predare română română română română română română TOTAL c.)Distribuţia efectivelor de elevi.2005 privind asigurarea calităţii Educaţiei aprobată cu completări şi modificări ulterioare. II. Secundar superior Teoretică Resurse naturale şi protecţia mediului Real X 7 . din anul şcolar curent. AXE PRIORITARE ÎN DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVELUL GRUPULUI ŞCOLAR IERNUT 1. REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE ŞI STRUCTURA POPULAŢIEI DE ELEVI a.07. crt.

învăţământ de zi Din care : Nivel de învăţământ Total elevi Refor Ortod maţi oxi 107 265 4 19 Greco catolici 5 9 Baptişti 1 4 Penticost ali 7 8 Martorii lui Iehova 2 4 Credincioşi după evanghelie 1 6 Romano catolici 2 3 Secundar inferior Secundar superior (liceal) TOTAL GENERAL 129 318 447 372 23 14 5 15 6 7 5 8 .Nr.crt.2012 ( distribuţie pe religii) .2012 ( distribuţie pe naţionalităţi) Nr.) Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2011. 1. 2. Nivel (liceal) Filieră Profil/Domeniu Tehnologică Tehnic Resurse naturale şi protecţia mediului Real Tehnic Resurse naturale şi protecţia mediului Real Tehnic Specializarea/Calificarea Număr clase profesională Ştiinţe ale naturii X 1 Frecvenţă redusă Tehnician în instalaţii X 1 electrice Tehnician analize produse X 1 alimentare Matematică-informatică Ştiinţe ale naturii Tehnician în instalaţii electrice Tehnician analize produse alimentare Matematică-informatică Ştiinţe ale naturii Tehnician în instalaţii electrice Tehnician în industrie alimentară/Tehnician în instalaţii electrice XI XI XI XI XII XII XII XII rută progresivă 1 1 1 1 1 1 1 1 Număr elevi 19 30 22 24 32 28 23 26 29 28 26 Teoretică Tehnologică Teoretică Tehnologică Resurse naturale şi protecţia mediului/Tehnic TOTAL NIVEL SECUNDAR SUPERIOR (liceal) TOTAL GENERAL 12 16 318 447 d.) Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2011 . Nivelul Secundar inferior Secundar superior (liceal) Total elevi 129 318 447 Din care Români 116 289 405 Maghiari 8 21 29 Rromi 5 8 13 TOTAL GENERAL e. crt.

elevi rămaşi la sfârşitul semestrului Total rromi Fete rromi 5.20% 95. Nr.51% 11 11 110 2 1 61.21% 92.10% 84.f.27% 22 84.10 2 9 2 13 6 6 93 75 590 468 90 253 168 76 136 316 210 Total rromi 1 IX A IXB IXC IXD XA XB XC XIA XIB XIC XID XIIA XIIB XIIC XIID RP X FR TOTAL 32 31 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 26 19 447 25 7 1 29 26 7 8 7 6 25 17 7 5 26 9 18 223 3 1 3 1 2 31 32 33 24 7 1 29 26 7 7 7 6 24 16 7 5 26 8 17 217 3 1 3 1 2 27 22 Fete rromi 1 Total Total Fete Fete 87.) Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor la sfârşitul semestrului I din anul şcolar 2011-2012 1.32% 90.62% 79. Elevi sancţionaţi Elevi cu note scăzuElevi exmatriculaţi te la purtare Pentru Alte note sub 7 absenţe motive note între 9.6.66% 92.99 25 19 18 1 13 16 17 11 1 119 38 9 .11% 36.10% 97.61% 93.21% 27 95.99 .80% 1 2 1 28 31 22 26 28 1 1 2 2 29 20 18 2 2 23 13 6 437 12 5 158 Clasele la care nu s-a calculat promovabilitatea sunt clasele de la filiera tehnologică la care disciplinele de specialitate se studiază modular şi nu se încheie situaţia decât la încheierea studierii modulelor.16% 57. elevi înscrişi la început de an Total rromi Fete rromi CLASA Total Fete 2. Elevi eliminaţi Total CLASA Pentru absenţe Total Fete Alte motive Total Fete S2.31% 94.99 7 . Elevi promovaţi promovaţi pe Frecvenţa % medii 5 .08% 87.50% 98.85% 92.3.7 alte motive pentru absenţe Total Total Total Fete Fete Total 348 171 1122 1505 667 1023 725 568 1014 580 894 Absenţe Motivate 255 96 532 1037 577 770 557 492 878 264 684 Nemotivate IXA IXB IXC IXD XA XB XC XIA XIB XIC XID 2 7 10 5 4 7 4 1 4 3 2 9 2 3 1 2 3 1 4 1 5 1 1 1 1 2 1 5 1 1 . Nr.33% 87.85% 91.8. Din care Total promovaţi din elevii rămaşi % 3.74% 92.93% 93.57% 20 6 23 5 20 1 83.69% 1 33 31 30 21 24 1 28 23 90.

prevenit şi redus pe mai multe paliere. anul şcolar 2011-2012 Absenteismul generează insuccesul şcolar şi reprezintă un prim pas spre abandon şi părăsirea timpurie a sistemului de educaţie.99 7 . 10 .8. Ca urmare. 22 0 Corigenţi Neîncheiaţi h.) Analiza ratei absenteismului la sfârşitul semestrului I. situaţia privind rezultatele la învăţătură şi purtare pe clase se prezintă conform graficului următor: Rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului I.7 S2. Elevi sancţionaţi Elevi cu note scăzuElevi exmatriculaţi te la purtare Pentru Alte note sub 7 absenţe motive alte motive pentru absenţe Total Total Total Fete Fete Total 771 790 903 1568 349 10 14 4 12998 Absenţe Motivate 587 636 700 537 159 8761 Nemotivate 184 154 203 1031 190 4237 XIIA XIIB XIIC XIID RP X FR TOTAL 5 5 5 5 24 1 0 1 0 4 1 6 1 2 0 0 7 5 66 3 2 Ţinând seama de particularităţile de vârstă a elevilor şi de nivelul lor de pregătire. absenteismul trebuie monitorizat. priceperi şi deprinderi specifice profilului sau calificării. anului şcolar 2011-2012. anul şcolar 2011-2012 Din raportările diriginţilor la sfârşitul semestrului I. majoritatea cadrelor didactice au încercat să-şi adapteze metodele şi procedeele de aşa manieră încât fiecare elev să-şi însuşească minimum de competenţe.6. anul şcolar 2011-2012 300 257 250 200 150 119 100 50 38 1 5 .3.10.99 9 .99 .Elevi eliminaţi Total CLASA Pentru absenţe Total Fete Alte motive Total Fete note între 9.) Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului I. g.

anul şcolar 2011-2012 XFR XII RP XIIC XIIB XIIA XID XIC XIB XIA XC XB XA IXD IXC IXB IXA 0 91 75 73 93 200 400 600 800 1000 1200 84 90 502 469 593 590 68 76 168 168 253 253 156 136 203 203 156 154 196 184 209 210 346 316 190 249 1036 1031 Se constată o rată mare a absenteismului. comisie care a raportat la nivel judeţean situaţia absenteismului de la noi din şcoală. Îngrijorătoare este situaţia de la clasa a XII-a rută progresivă. diferă cu mult faţă de raportările făcute de către aceiaşi diriginţi către comisia de monitorizare a absenţelor. pe clase la sfârşitul semestrului I.Numărul total de absenţe nemotivate. dar mai îngrijorător este faptul că raportările diriginţilor făcute la sfârşitul semestrului I (în şedinţa de validare a rezultatelor la învăţătură şi purtare. care a avut loc în data de 23 decembrie 2011) şi sunt marcate cu albastru pe graficul de mai sus . 11 .

Dezbateri referitoare la cauzele absenteismului şcolar. 2 25-29 1 4 30-34 2 35-39 1 1 40-44 4 45-49 5 50-54 3 2 55-59 3 60-64 2 - Din totalul de 31 de cadre didactice 15 sunt titulare şi 16 suplinitoare cu norma de bază la Grupul Şcolar Iere. Discuţii formale şi informale cu elevii privind importanţa participării la cursuri. un dialog cu familia elevului pentru a informa părinţii/reprezentanţii legali.) Situaţia posturilor la începutul anului şcolar Personal didactic (nr. posturi) 29. dar. Analiza cauzelor acestora şi stabilirea în cel mai scurt timp. posturi) 5.) Distribuţia personalului didactic auxiliar. posturi) 12 b.) Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: Vechime În învăţământ În unitate Debutant 3-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 16.32 Personal did. dar diriginţii au obligaţia de a monitoriza săptămânal.20 ani 21 –25 ani 26-30 ani Peste 30 6 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 3 2 1 7 3 Peste 64 1 - d. RESURSELE UMANE 2. mai ales pentru prevenirea acestuia prin: Desfăşurarea de lecţii bine proiectate. interesante şi atrăgătoare pentru elevi. dar şi pentru a-i consilia şi pentru a-i responsabiliza. în primul rând obligaţia cadrelor didactice (obligaţie consemnată în fişa postului) la fiecare oră de curs.) Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: Sub 25 M F nut. Încadrarea cu personal a. Auxiliar (nr. în funcţie de calificări: Funcţia Bibliotecar Număr posturi 1 Calificarea (Da/Nu) Da 12 . Înregistrarea în documentele şcolare şi monitorizarea absenţelor elevilor. frecvenţa elevilor şi de a lua. împreună cu consiliul clasei şi conducerea şcolii. 2.50 Personal nedidactic (nr.1. Monitorizarea prezenţei la şcoală a elevilor şi prevenirea absenteismului este .Şcoala este instituţia care poate găsi soluţii pentru reducerea ratei de absenteism. toate măsurile care se impun pentru a corecta şi preveni astfel de situaţii. consecinţele pe termen mediu şi lung ale acestuia.) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat Număr personal didactic calificat: Fără definitivat 6 Cu definitivat 10 Gradul II 4 Gradul I 11 Cu doctorat 1 Număr personal didactic Necalificat - c.

Disc. Crt. 3. 5.Funcţia Pedagog Informatician Laborant Secretar Administrator patrimoniu Administrator financiar (contabil) TOTAL Număr posturi 0. în funcţie de calificări: Funcţia Îngrijitor Paznici Muncitori TOTAL Număr posturi 5 4 3 12 Calificarea (Da/Nu) Da Da Da 3. Tehn. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 2010 . Tehn. crt. bine dotate şi corespund scopurilor pentru care sunt utilizate. discipline noi şi aprofundări după cum urmează: Nr. 1 2 3 4 Clasa IX A IX B IX C IX D Disciplina Chimie Disc. 4. Tipul de spaţiu Săli de clasă Laboratoare Ateliere Sală şi teren de educaţie fizică şi sport Spaţii de joacă Alte spaţii Număr spaţii 11 9 5 1/1 1 10 Suprafaţă (mp) 746.43 2207. pe lângă modulele CDL din curriculumul de la unele clase de profil tehnic sau resurse naturale şi protecţia mediului (6 CDL-uri). Disc. Titlul opţionalului Tehnici de laborator Rezolvarea de probleme în instalaţii şi echipamente electrice de joasă tensiune Rezolvarea de probleme şi organizarea locului de muncă în domeniul mecanic Rezolvarea problemelor în activitatea din industria alimentară Prof. 1. Trebuie apreciată iniţiativa diriginţilor care beneficiind de ajutorul părinţilor şi a elevilor au reuşit să zugrăvească sălile de clasă unde îşi desfăşoară activitatea. 2.29 750. OFERTA CURRICULARĂ – CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII În anul şcolar 2011 – 2012 oferta curriculară la decizia şcolii cuprinde.50 Calificarea (Da/Nu) Da Da Da Da Da f. 4. toate spaţiile şcolare sunt curate.50 1 1 1 1 5. un număr de 15 de opţionale ca extinderi.48 În general. Tehn.) Distribuţia personalului nedidactic angajat.2011 Nr. 6.87 743.25 2000 1225. propunător Şimon Daniela Henter Ludovic Călbază Simion Vulea Liliana Tipul Extindere CDL CDL CDL 13 .

Aplicarea testelor la cele două discipline s-a făcut în data de 5. Fizică Engleză Română Chimie Matematică Biologie Română Matematică Engleză Chimie Ed.1691/12. În primul semestru al anului şcolar 2011-2012 la grupul Şcolar Iernut s-au desfăşurat. C XII A. C XI C XI C XI C XI C XII A. evaluările iniţiale cu scopul de orientare şi optimizare a învăţării. conform foii de parcurs pentru anul şcolar în curs. Scopul evaluărilor nu a fost ierarhizarea elevilor sau a profesorilor ci nivelul de cunoaştere al nivelului real al elevilor. fiind elaborate subiecte la nivel local. Tehn.2011 la TIC şi în 6. propunător Şimon Daniela Fogarasi Dominic Vulea Liliana Prihoi Vasile Slev Ioan Fodor Iosif Moldovan Adina Moldovan Elvira Şimon Daniela Fogaraşi Cătălin Bărbat Eniko Moldovan Elvira Fogaraşi Cătălin Moldovan Adina Şimon Daniela Fodor Iosif Bărbat Eniko Tipul Extindere CDL CDL Disciplină nouă Aprofundare Extindere Extindere Extindere Extindere Aprofundare Extindere Extindere Aprofundare Extindere Extindere Extindere Extindere 5. Testarea iniţială s-a desfăşurat la începutul semestrului întâi. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Clasa XA XB XC XI A XI A XI A XI A. transmisă în fiecare şcoală. Fizică Biologie Titlul opţionalului Analiză calitativă organică Locul de muncă şi calitatea serviciilor din domeniul electric Dezvoltarea personală şi lucrul în echipă Programare în JavaScript Şiruri de numere reale Fotbalul în liceu Across Cultures Oameni şi locuri în literatura română Analiză funcţională şi organică Şiruri şi serii numerice Educaţie pentru sănătate Textul argumentativ Metode şi tehnici de rezolvare a problemelor de algebră şi analiză matematică Comunicare în situaţii concrete Tipuri de reacţii chimice Handbalul în liceu Educaţie pentru sănătate Prof. după o planificare stabilită. fiind precedată de două săptămâni de recapitulare respectându-se metodologia prezentată în foaia de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012. Raport asupra aplicării testelor iniţiale la disciplinele tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi informatică Evaluarea iniţială la disciplinele Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor şi Informatică s-a desfăşurat conform Notei nr. Informatică Matematică Ed. pentru a stabili un parcurs individualizat al acestora şi pentru a măsura progresul şcolar realizat. Tehn. În primele două săptămâni s-a făcut o recapitulare a materiei studiate în anul precedent.2011 a Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare precum şi a Foii de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012.Nr. C XII A. Testele au fost structurate. de către comisiile metodice de specialitate.09. Disc. S-au realizat evaluări la toate disciplinele cuprinse în foaia de parcurs. conform notei mai sus amintite în două părţi astfel: • PARTEA I – a cuprins itemi de tip obiectiv şi/sau de tip semiobiectiv 14 . EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE ŞI OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII Evaluările iniţiale devin reper pentru adaptarea procesului de învăţare la particularităţile beneficiarului direct. crt.2011 la Informatică.10.1.10. C XII C XII C XII C Disciplina Chimie Disc. 5. Subiectele au fost unitare la nivelul fiecărei clase.

de elevi Prezenţi 1 . • Reprezentarea algoritmilor. • Date cu care lucrează algoritmii (constante.6. Media pe clasă Nr.4. relaţionale). expresii). CLASA a IX-a Având în vedere că elevii clasei a IX-a nu au studiat în gimnaziu informatica.1.75 IX A Clasa a X-a 31 30 0 6 5 9 6 3 1 0 Conţinuturile evaluate la clasa a X-a A au fost: • Etapele rezolvării unei probleme. prin subiectele propuse s-a urmărit identificarea nivelului achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe. • Structuri de bază: .5. variabile. a X-a A.99 2 .• PARTEA a II-a – a cuprins itemi de tip semiobiectivi şi/sau de tip subiectiv Durata testelor a fost de 45 de minute .4.3.99 0 10 0 Clasa Media pe clasă 4. INFORMATICĂ La disciplina Informatică.structura repetitivă Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos.2. • Noțiunea de algoritm. abilităţi/ deprinderi şi atitudini.7.99 3 . a XI-a A și a XII-a A.99 4 .99 0 9 . prelucrarea unor secvenţe de valori • Principiile programării structurate Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.5.99 2 .99 Total Din care cu note: 5 .99 3 .1. logice.99 10 Clasa XA 6. Caracteristici .9.99 7 .89 31 29 0 0 0 3 5 6 6 9 0 15 . • Principiile programării structurate. • Operaţii asupra datelor (aritmetice.6.99 8 .9.8.2.structura alternativă .99 8 .99 Total Din care cu note: 5 .structura liniară .99 6 . exemple.8. Astfel conţinuturile evaluate au fost: • Definirea informaticii ca ştiinţă • Etapele rezolvării problemelor • Date cu care lucrează algoritmii • Algoritmi elementari – prelucrarea numerelor.99 4 .99 7 .99 6 .3. de elevi Prezenţi 1 . în vederea formării competenţelor propuse pentru nivelul respectiv de învăţământ. iar punctajul acordat a fost de 90 de puncte la care s-au adăugat 10 puncte din oficiu. Pseudocod.99 9 . au fost testați un număr de 107 elevi din clasele a IX-a A.7.

9.99 6 .99 8 .4. folosind corect terminologia specifică • Descrierea unor algoritmi simpli de verificare a unor proprietăţi specifice Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.99 0 9 .6.99 Total Clasa Media pe clasă Din care cu note: 4 .99 1 . Fișiere text( Definire. a şirurilor de caractere.) Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.Clasa a XI-a Conţinuturile evaluate la clasa a XI-a A au fost: • • • • • • • • • • Structura programelor Vocabularul limbajului Tipuri simple de date (standard) Constante.43 26 24 0 0 0 1 3 2 11 3 1 În diagramele de mai jos sunt reprezentate grafic situa țiile statistice la nivelul disciplinei informatică.3.99 9 .99 3 .9.2.7. Operaţii specifice.3.6.5.99 2 .99 8 .70 24 24 0 9 6 6 1 0 2 0 0 Clasa a XII-a Conţinuturile evaluate la clasa a XII-a A au fost: • Utilizarea tablourilor.1.4.99 Total Din care cu note: 5 .99 5 . de elevi Prezenţi 2 . Tablouri unidimensionale şi bidimensionale.5.8.99 7 .99 10 XII A 7.99 3 .8.99 6 .1.7. 16 .99 4 . a structurilor de date neomogene şi a structurilor dinamice de date • Utilizarea corectă a subprogramelor predefinite şi a celor definite de utilizator • Descrierea şi aplicarea mecanismului recursivităţii • Construirea unor soluţii pentru probleme simple care se rezolvă cu ajutorul metodei backtracking • Transpunerea unei probleme din limbaj natural în limbaj de grafuri. expresii Citirea/scrierea datelor Structura liniară Structura alternativă Structuri repetitive Tipul tablou.99 3 10 Clasa Media pe clasă XI A 3.2. de elevi Prezenţi 1 . variabile.99 7 .

99 3-3.99 7-7.99 8-8.99 1 10 0 NOTE 17 .99 6-6.99 5-5.99 4-4.99 2-2.PREZENȚA ELEVILOR 5 4% prezenți absenți 107 96% REZULTATE DUPĂ NOTELE OB ȚINUTE 25 20 19 20 NUMĂR ELEVI 15 15 15 12 11 10 11 5 3 0 1-1.99 9-9.

9.99 3 .8. Rol • Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal • Descrierea funcţionării unui calculator Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.43 4.MEDIA CLASEI 6.99 Total Din care cu note: 5 .33 3.6.7.99 7 .3.75 3.1. CLASA a IX-a Conţinuturile evaluate la clasele a IX-a au fost: • TIC.91 4.2.99 9 . Definiţie.99 6 .5. Internet Utilizarea computerului si organizarea fişierelor Editoare de texte 18 .73 5.7 CLASA a IX-a CLASA a X-a CLASA a XI-a MEDIA CLASEI CLASA a XII-a TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR La disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor .62 31 32 29 28 31 32 33 33 0 1 0 2 0 0 0 9 2 3 4 2 0 12 6 8 4 14 9 7 5 2 8 0 14 0 2 0 6 0 0 0 Conţinuturile evaluate la clasele a X-a au fost: • • • • Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei Informaţie si comunicare.4.99 4 . au fost testați un număr de 368 elevi. de elevi Prezenţi 1 .89 7.99 2 .99 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Clasa Media pe clasă IX A IX B IX C IX D CLASA a X-a 6.99 8 .

99 3 .99 6 .99 8 .99 3 .6.4.21 24 28 31 23 27 24 25 31 20 19 0 1 0 0 0 0 2 0 7 7 1 16 1 11 9 2 4 8 1 3 5 1 3 1 0 8 1 6 0 0 6 0 10 0 0 2 0 3 0 0 Clasa a XII-a B (profil Tehnic) Au fost evaluate următoarele conţinuturi: • • • • • Analiza informaţiei. de elevi Prezenţi 1 . de elevi Prezenţi 1 .99 8 .3.99 2 .99 1 0 0 9 .1.27 3.2.9.69 6.4.76 31 30 21 31 28 17 0 0 3 0 0 5 0 9 8 2 9 1 3 3 0 9 3 0 11 3 0 5 1 0 Conţinuturile evaluate la clasele a XI-a/ a XII a ruta progresivă au fost: • • • Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru realizarea unei prezentări – PowerPoint Utilizarea aplicaţiilor software specializate calculul tabelar – Excel Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru baze de date – Access Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.99 6 .8.99 4 .99 4 .99 Total Din care cu note: 5 .Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.99 7 .99 Total Din care cu note: 5 .99 10 0 0 0 0 0 Clasa Media pe clasă XI A XI B XI C XID XIID Clasa a XII-a 6.99 4.99 2 .86 2. surse furnizoare de informaţie Căutarea şi regăsirea informaţiei Prezentarea şi utilizarea informaţiei în documente şi prezentări Organizarea datelor Prelucrarea datelor 19 .99 7 .1.99 0 0 0 0 0 10 0 0 0 Clasa Media pe clasă XA XB XC CLASA a XI-a 6.7.34 3.2.8.5.99 9 .5.9.23 3.7.6.3.

99 3 .99 4 .4.1.99 6 .99 7-7.6.99 0 1 0 10 Clasa Media pe clasă 10 0 0 XII B XII C 5.99 3-3.99 4-4.99 Total Din care cu note: 5 .3.7.9.42 7.5.2.99 6-6.99 NOTE 7 30 25 2 67 65 57 53 62 20 .99 8 .99 2 .99 5-5.99 8-8.47 28 29 24 29 0 0 0 0 1 0 8 1 6 1 8 3 1 15 0 8 PREZENȚA ELEVILOR 33 8% prezenți absenți 368 92% REZULTATE DUPĂ NOTELE OB ȚINUTE 80 70 NUMĂR ELEVI 60 50 40 30 20 10 0 1-1.99 7 . de elevi Prezenţi 1 .99 9-9.Clasa a XII-a C (profil Real) Conţinuturile evaluate au fost: • Concepte de bază ale prelucrării tabelare • Utilizarea operaţiilor curente de prelucrare • Utilizarea operaţiilor specifice bazelor de date/ listelor • Elaborarea unor produse utilizabile Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.99 9 .8.99 2-2.

76 6. analizarea unor fenomene.69 2. ilustrarea exemplificarea.33 4. însuşirea cunoştinţelor predate la şcoală şi formarea competenţelor de utilizare a tehnicii de calcul. • Aplicarea testelor favorizează evaluarea unor comportamente asociate unor nivele taxonomice diferite (identificarea unor concepte . • Datorită stării materiale precare a multor familii din care provin unii elevi ai şcolii noastre o mare parte dintre aceştia nu au calculator acasă ceea ce le îngreunează studiul.73 4.42 3. • AMENINȚĂRI • Utilizarea frecventă a testării standardizate poate favoriza apariția răspunsului-şablon etc. pe aplicarea şi pe transferul cunoştinţelor în utilizarea calculatorului şi în elaborarea algoritmilor. precis.86 3.91 6.E • Evaluarea este centrată pe verificarea competenţelor.62 2.MEDIA CLASEI 7. 21 .34 5. descrierea unor fenomene.99 6.E.27 3. Formatul testului iniţial şi rezultatele aplicării acestuia: PUNCTE TARI • Testele au fost realizate după modelul C. compararea/ clasificarea. Marea majoritate a elevilor au rezolvat doar itemii din partea I) în foarte multe cazuri nici aceştia pe toţi) Faptul că notele nu sunt trecute în catalog conduce în foarte multe cazuri la dezinteresul elevilor faţă de această evaluare.N. evaluarea/ aprecierea/ interpretarea unor Fenomene) • Testele au un nivel mediu de dificultate și permite rezolvarea cerințelor în 45 de minute • Itemii sunt formulați clar.47 6. utilizarea/ aplicarea unor cunoştinţe. respectând programa școlară / nivel de clasă OPORTUNITĂȚI • Testul oferă fiecărui elev o imagine asupra nivelului individual de competenţe • Aplicarea testului ajută elevul să se obișnuiască cu evaluarea standardizată • • • PUNCTE SLABE Poate avea caracter inhibitoriu pentru subiecţii introvertiţi (poate genera stres) Nu asigură evaluarea întregii materii predate elevilor etc.21 IXA IXB IXA IXC IXB IXC IXD IXD XA XA XB XB XC XC XIA XIA XIB XIB XIC XIC XID XID XIID XIID XIIB XIIB XIIC XIIC Analiza SWOT.23 5.

La același clase au fost concepute teste diferențiate.6. conform notei mai sus amintite în două părţi astfel: • PARTEA I – a cuprins itemi de tip obiectiv (itemi cu alegere duală și/sau itemi cu alegere multiplă) • PARTEA a II-a – a cuprins itemi de tip semiobiectivi şi/sau de tip subiectiv (întrebări cu răspuns deschis/rezolvări de probleme) Durata testelor a fost de 50 de minute . raţionalizare. în conformitate cu programa școlară aplicată la fiecare clasă în parte precum și în funcție de specificul fiecărei clase. stabilirea unui program de studiu individual în care fiecare elev să primească spre rezolvare teme individualizate care vor fi verificate de către profesorul care predă la clasa . operaţii cu numere reale reprezentate prin litere • Funcţii de forma f : ℝ → ℝ. Aplicarea testelor s-a făcut în data de 3. transmisă în fiecare şcoală.2011 . (Întocmit prof.1691/12.99 3 .1.5. de elevi Prezenţi 1 .77 3.99 Total Din care cu note: 5 . descompunerea în factori.7. f ( x) = ax +b. medii • Calcul cu numere reprezentate prin litere. patrulater convex. Clasa a IX-a La clasa a IX-a au fost testați un număr de 119 elevi din 4 clase.99 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Clasa Media pe clasă IX A IX B IX C IXD 3.8.85 2. rapoarte şi proporţii.09.99 8 .99 2 .4. Raport asupra aplicării testelor iniţiale la disciplina matematică Evaluarea iniţială la disciplina matematică s-a desfăşurat conform Notei nr.2. rădăcina pătrată.99 se impune organizarea de consultaţii. Conţinuturile evaluate la toate cele patru clase au fost: • Mulţimea numerelor reale: ordinea efectuării operaţiilor.99 9 .9.10.Pentru ameliorarea rezultatelor şi formarea competenţelor vizate în programele şcolare pentru toţi elevii care au luat note cuprinse între 1 şi 4.99 7 .3. Prihoi Vasile) 5.2.2011 a Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare precum şi a Foii de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012. Testul administrat claselor a IX-a B şi a IXa C și a IX-a D (profil Tehnic) a fost diferit de cel administrat clasei a IX-a A (profil real). Testele au fost structurate. În primele două săptămâni s-a făcut o recapitulare a materiei studiate în anul precedent.31 31 32 33 33 30 32 29 28 0 2 19 7 6 3 5 15 13 14 3 5 6 8 2 1 3 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 22 . iar punctajul acordat a fost de 90 de puncte la care s-au adăugat 10 puncte din oficiu. procente.69 1. inecuaţii şi sisteme de două ecuaţii cu două necunoscute • Figuri geometrice plane (triunghi. cerc) Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr. poligoane regulate.99 6 . reprezentare grafică • Ecuaţii.99 4 .

99 6-6.PREZENȚA ELEVILOR 10 8% PREZENȚI 119 92% ABSENȚI Rezultate pe intervale de note IXA 19 15 14 13 8 6 3 5 3 5 6 2 3 1 4 00 5-5.99 7-7.77 3.99 2-2.69 2.99 3-3.99 0000 10 IXB IXC IXD 7 2 0 1-1.99 4-4.31 1.99 1 000 1 000 0 1 00 0000 9-9.99 MEDIA CLASEI 3. Tuturor elevilor li s-a aplicat același test.99 8-8.85 IXA IXB IXC IXD Clasa a X-a La clasa a X-a au fost testați un număr de 80 elevi reprezentând 3 clase. 23 .

99 8-8.99 Total Din care cu note: 5 .95 2.Conținuturile ce au fost evaluate la cele 3 clase sunt: • Mulțimea numerelor reale.99 9 .99 2 .99 4 .99 2-2.99 0 0 0 10 Clasa Media pe clasă 10 0 0 0 XA XB XC 3. aplicații în geometria plană Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.95 2.3.99 6 .7.8.1.99 4-4. de elevi Prezenţi 1 .6.99 3-3.99 9-9.5.99 MEDIA CLASEI 3.07 1.4. proprietăți • Vectori în plan • Elemente de trigonometrie.99 7-7.2.33 31 31 21 31 31 18 0 9 11 4 20 7 3 2 0 13 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PREZENȚA ELEVILOR 20 PREZENȚ I ABSENȚI 11 9 4 0 Rezultate pe intervale de note XA XB XC 3 4% 80 96% 13 7 32 0 00 11 00 000 000 000 000 000 1-1.99 5-5.99 6-6.99 3 . funcția de gradul al II-lea.9.99 7 .99 8 . Inducția matematică • Șiruri • Funcția de gradul I .07 1.33 XA XB XC 24 .

coordonate carteziene în plan. ecuații iraționale Funcția de gradul I .8.99 6 .35 2.99 8 .99 3 .9.33 2. ecua ții ale dreptei în plan.7.99 4 .6. Conținuturile ce au fost evaluate la cele 5 clase sunt: • • • • • Mulțimea numerelor reale. de elevi Prezenţi 1 .64 4.99 Total Din care cu note: 5 .1.3.20 2.2.99 2 .5.C.99 0 0 2 0 0 10 Clasa Media pe clasă XI A XI B XI C XID XII D 4. funcția logaritmică Ecuații și inecuații Reper cartezian în plan.Clasa a XI-a La clasele a XI-a au fost propuse două teste de dificultă diferite astfel : clasa a XI -a A matematică inforți matică s-a administrat un test de tip M1 iar la clasele a XI-a B.4.D respectiv la a XII D ruta progresivă s-a administrat un test de tip M2.99 9 .20 24 28 32 22 27 21 23 30 21 21 0 2 1 4 4 0 14 6 12 17 2 6 7 5 0 16 1 9 0 0 2 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PREZENȚA ELEVILOR 17 13% PREZENȚI ABSENȚI 116 87% 25 .condiții de paralelism și de perpendicularitate Nr. funcția de gradul al II-lea Funcția exponențială .99 7 .

99 2 1 00 4-4. Conținuturile ce au fost evaluate sunt: La clasa a XII-a A: • • Permutări Matrice:operații cu matrice.99 0 00 5-5.99 9-9.64 2. Astfel elevii clasei a XII-a A matematică informatică au primit un test de tip M1 iar elevii claselor a XII-a B și a XII C profil tehnic și științe ale naturii au primit un test tip M2.35 4.33 2.Rezultate pe intervale de note XIA 17 16 14 12 9 7 6 44 3 2 1 0 1-1.99 8-8.99 0 2-2.99 0 3-3.matrice inversabilă 26 .2 2.99 2 1 2 1 0 00 00000 0 000 00 00 00000 6-6.99 10 2 6 5 XIB XIC XID XIID MEDIA CLASEI 4.99 7-7.2 XIA Clasa a XII-a XIB XIC XID XII D La clasele a XII-a s-au aplicat 2 teste diferite în func de programele școlare corespunzătoare fiecărei cl ație se.

99 5-5.98 6.6.98 XIIA XIIB XIIC Rezultate pe intervale de note 11 101010 7 8 XIIA XIIB XIIC 2 0 0 0 1-1.99 0 0 0 2-2.99 1 2 2 2 2 3 1 4 2 0 0 0 9-9.23 26 28 29 25 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 11 7 8 10 10 10 2 2 3 1 2 4 PREZENȚA ELEVILOR 6 7% 77 93% MEDIA PE CLASE 6.matrice inversabilă • Determinanți • Limite de funcții • Continuitate • Derivabilitate Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.4.7.9.2.99 7-7.99 8-8.99 0 0 0 10 4-4.99 6 .23 PREZENȚI ABSENȚI 5.99 0 0 0 10 0 0 0 Clasa Media pe clasă XII A XII B XII C 5.8.1.99 9 . de elevi Prezenţi 1 .99 27 .99 3 .99 2 .99 4 .17 6.17 6.99 8 .3.99 Total Din care cu note: 5 .99 0 0 3-3.99 6-6.• • • Determinanți Limite de funcții Continuitate • Derivabilitate La clasele a XII-a B și a XII-a C: • Matrice:operații cu matrice.99 7 .5.

33 2.99 10 1-1.98 6.85 2.69 2.64 1.99 7-7.99 4-4.77 3.99 2-2.35 3.99 5-5.99 6-6.99 2 9-9.23 5.99 3-3.La nivelul unităţii de învăţământ rezultatele testării iniţiale sunt redate de următoarele diagrame: Prezenţa elevilor 35 8% Prezenţi Absenţi 392 92% Rezultate pe intervale de note 109 59 62 61 49 34 8 8 8-8.95 4.2 IXA IXB IXC IXD XA XB XC XIA XIB XIC XID XIIA XIIB XIIC XIID 28 .17 4.07 1.2 2.33 2.31 3.99 Media clasei 6.

relaţiile relevante. Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 29 .E. Prihoi Vasile) 5. la obiectul chimie am constatat următoarele: Clasa a IX-a : Competenţe evaluate: 1. În urma aplicării testelor iniţiale în şcoala noastră. Prin această testare se identifică nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe.N. scheme. ilustrarea exemplificarea. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare.1. etapele rezolvării 3. pe aplicarea şi pe transferul cunoştinţelor în utilizarea calculatorului şi în elaborarea algoritmilor. în vederea stabilirii unui parcurs individualizat de învăţare. abilităţi/deprinderi şi atitudini şi în funcţie de aceasta profesorul îşi proiectează activităţile didactice şi iniţiază programe de învăţare remedială şi de educaţie diferenţiată. Marea majoritate a elevilor au rezolvat doar itemii din partea I) în foarte multe cazuri nici aceştia pe toţi) Faptul că notele nu sunt trecute în catalog conduce în foarte multe cazuri la dezinteresul elevilor faţă de această evaluare. Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2. • AMENINȚĂRI • Utilizarea frecventă a testării standardizate poate favoriza apariția răspunsului-şablon etc. • Aplicarea testelor favorizează evaluarea unor comportamente asociate unor nivele taxonomice diferite (identificarea unor concepte . analizarea unor fenomene. respectând programa școlară / nivel de clasă OPORTUNITĂȚI • Testul oferă fiecărui elev o imagine asupra nivelului individual de competenţe • Aplicarea testului ajută elevul să se obișnuiască cu evaluarea standardizată • • • PUNCTE SLABE Poate avea caracter inhibitoriu pentru subiecţii introvertiţi (poate genera stres) Nu asigură evaluarea întregii materii predate elevilor etc. descrierea unor fenomene. compararea/ clasificarea. precis.E • Evaluarea este centrată pe verificarea competenţelor. evaluarea/ aprecierea/ interpretarea unor Fenomene) • Testele au un nivel mediu de dificultate și permite rezolvarea cerințelor în 45 de minute • Itemii sunt formulați clar. Formatul testului iniţial şi rezultatele aplicării acestuia: PUNCTE TARI • Testele au fost realizate după modelul C.Analiza SWOT. Pentru ameliorarea rezultatelor şi formarea competenţelor vizate în programele şcolare pentru toţi elevii care au luat note cuprinse între 1 şi 4. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. grafice. însuşirea cunoştinţelor predate la şcoală şi formarea competenţelor de utilizare a tehnicii de calcul.3. stabilirea unui program de studiu individual în care fiecare elev să primească spre rezolvare teme individualizate care vor fi verificate de către profesorul care predă la clasa .99 se impune organizarea de consultaţii. Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul chimie Evaluarea iniţială face parte integrantă din procesul de evaluare al elevilor şi are ca obiectiv fundamental cunoaşterea nivelului de competenţă al fiecărui elev.(Întocmit prof. • Datorită stării materiale precare a multor familii din care provin unii elevi ai şcolii noastre o mare parte dintre aceştia nu au calculator acasă ceea ce le îngreunează studiul.3.2. utilizarea/ aplicarea unor cunoştinţe.3. Fogaraşi Cătălin şi prof. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul.

• 30 . Clasa a XI-a : Competenţe evaluate: 1. scheme.1.1. pot să denumească hidrocarburi şi pot să scrie izomeri. grafice.3. Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi / concepte relaţionate 4. relaţiilor. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi. Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 4. sistemelor 4. într-o varietate de contexte de comunicare Constatări: • Şi la elevii claselor a XI-a apare o diferenţă între rezultatele obţinute de cei de la filiera teoretică şi cei de la filiera tehnologică. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2. Utilizarea în mod sistematic a terminologiei specifice. sistemelor 4.1.2. ioni. Clasa a X-a : Competenţe evaluate: 1. definiţii. Formularea unor reguli.1.2. deoarece notele nu sunt trecute în catalog.3. dacă cei de la teoretic recunosc clasele de substanţe organice.1. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei Constatări: • Elevii nu pot scrie corect formulele unor subtanţe după denumire şi nu le pot încadra corect în clasa din care fac parte. molecule 2. structurilor. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi 3. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. relaţiilor. etapele rezolvării 3. nu înţeleg datele problemei. proceselor.2. Modelarea conceptelor. proceselor. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1. Modelarea conceptelor.2.2. relaţiile relevante.1. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului Constatări: • • • Elevii de la filiera teoretică pot să recunoască tipurile de legături chimice şi să modeleze formarea cestora. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare.2. • Nu ştiu să facă calcule pe baza formulelor sau a ecuaţiilor chimice. cei de la tehnologic sunt mai puţini care stăpânesc aceste noţiuni. • Nu stăpânesc cunoştinţe generale de chimie. • Nu pot scrie ecuaţiile reacţiilor chimice.1. structurilor. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3. nu ştiu să egaleze reacţiile şi nu le recunosc tipul . spre deosebire de elevii de la filiera tehnologică care nu stăpânesc aceste noţiuni. Descrierea compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3. Itemii obiectivi sunt mai uşor de rezolvat pentru elevii de la orice filieră. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5. Rezolvarea problemelor este un punct slab la toţi elevii. Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice este un punct slab la majoritatea elevilor.2. • Elevii au tratat cu superficialitate aceste teste.2. deşi cunosc formulele nu pot să le aplice. dar cei de la tehnologic nici nu le abordează aceste exerciţii.4. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3.

importanta teoretica si practica a noțiunilor de biodiversitate si de genetica. având un grad de dificultate mai mic sunt rezolvați in proporție de 52%. Itemii cu afirmație adevărata sau falsa reprezintă 43% din răspunsurile corecte. De aici rezulta ca elevii nu cunosc răspunsul corect sau nu ştiu să transforme o propoziție falsă în adevărată. 2. Datorita necunoașterii terminologiei elevii dau răspunsuri greșite. In viitor trebuie completate următoarele cunoștințe: recunoașterea sistemelor de o rgane vegetale si animale. Clasa a IX-a: Itemii cu complement simplu şi multiplu elevii au rezolvat corect in procent de 42%.2. utilizarea corecta a terminologiei specifice 31 . La Itemii din partea a II-a numai 5% din elevi încearcă sa răspundă. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei Constatări: • • • Elevii de clasa a XII-a au tratat cu superficialitate aceste teste. achiziții privind structurile si organismele cu potențial patogen si acțiunea factorilor mutageni. etapele rezolvării 3.1. Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 4. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 2.4. deoarece notele nu sunt trecute în catalog şi nu au vrut „să obosească” înainte de bacalaureat. grafice. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. prelucrarea rezultatelor.(Întocmit prof. Trebuie in viitor corectate următoarele lucruri: observarea lumii vii pe baza modelelor. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare.2. la filiera tehnologică aceste exerciţii nu au fost efectuate de nici un elev. Elevii au tratat cu superficialitate aceste teste. Lipsește din cunoștințele achiziționate pana acum următoarele: aplicarea in viața cotidiana a cunoștințelor referitoare la activitatea de protejare si consemnare a mediului. prelucrarea rezultatelor. La modificarea afirmației false 14% dintre elevii dau răspuns corect. cât şi timpului de studiu redus. Itemii de asociere. iar itemii din ecologie sunt cei mai puțin cunoscuți de elevi. Unele probleme care cereau mai multe răspunsuri şi cereau interrelaţionare nici nu au fost abordate de elevi. Concluzie: Testarea iniţială sub această formă nu şi-a atins scopul. relaţiile relevante. identificarea structurilor biologice si utilizarea corecta a terminologiei specifice biologiei. Nu știu sa stabilească o asemănare sau deosebire dintre doua produse. explicarea relației dintre structura si funcție.1. Cunoştinţele de chimie sunt foarte precare la majoritatea elevilor. Clasa a XII-a : Competenţe evaluate: 1. sa explice un proces. Şimon Daniela) 5. Rezultatele la toate clasele sunt slabe şi sub nivelul posibilităţilor. Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul biologie În urma corectării testelor am constatat următoarele: 1. datorită atât volumului mare de informaţii. utilizarea investigației pentru recunoașterea caracterelor generale ale organismelor. scheme. Numărul elevilor care ţin pasul cu programele şcolare este foarte mic . identificarea lumii vii.3.• La filiera teoretică au fost elevi care au reuşit să facă şi transformări chimice şi au rezolvat şi problema de calcul. sa alcătuiască un text coerent. Clasa a X-a: Itemii de asociere sunt rezolvați in proporție de 62%.

Bărbat Eniko) 5. geografie.din cauza lacunelor in cunoștințele de matematica nu pot efectua corect transformări ale unitarilor de măsura. economie. la care au participat 392 de elevi. . Clasa a XII-a: die. . structura si funcția organelor. aplicarea in viața cotidiana a cunoştinţelor despre influenta factorilor de mediu.o explicație a acestor rezultate ar fi si faptul ca elevii nu acorda acestei discipline atenția cuvenita deoarece nu este proba obligatorie la examenul de Bacalaureat.receptivitatea pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie in viața cotidiana (Întocmit prof. 4. cu cerințele date elevii au răspuns in procent de 58%. .nu efectuează conexiuni corecte intre legi fizice si rela țiile lor matematice. sa utilizeze in via cotidiana a cunoștințelor de genetica si ecologie umața na.6. filozofie Evaluarea iniţială la disciplina limba română. să rezolve situații problema .o mare parte din elevi nu abordează itemii care con țin rezolvări de probleme. La itemii cu compararea a doua structuri sau a doua procese 11% dintre elevi au formulat răspunsurile corecte. istorie. Pentru rezolvarea mai ușoara a eseului au fost date si cerințele eseului. Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul fizică In urma corectării testelor inițiale la disciplina Fizica s-au constatat următoarele : . psihologie. In viitor elevii trebuie sa știe sa identifice organele si sistemele de organe la om si caracteristicile acestora. (Întocmit prof. . sa utilizeze corect terminologia specifica biologiei. sa aplice in viața cotidiana a cunoștințelor despre influenta factorilor de mediu asupra funcțiilor organismului. Dubencu Marcel) 5. . Întrebările de sinteza necesita o cunoaștere mai ampla a sistemelor de organe.elevii fac confuzii intre mărimile fizice si unitățile lor de măsura (la clasa a IX a). desfăşurată la Grupul Şcolar Iernut. Trebuie sa conștientizam elevii ca sa aibă in vedere următoarele: . In concluzie putem spune ca elevii împreuna cu profesorii au multe de realizat.aşa se explica faptul ca mediile la majoritatea claselor sunt mai mici decât 5 sau foarte puțin peste aceasta valoare. Comparația proceselor. Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectele limba şi literatura română. Clasa a XI-a: La itemii cu o varianta corecta 63% din elevi au răspuns corect.iar acei care o fac obțin punctaje foarte slabe. fata de ceilalți si fata de mediul înconjurător . La itemii prin asociere elevii au răspuns corect in procent de 61%. să prezinte informații științifice in diverse tipuri de comunicări orale si scrise. organizarea de date despre lumea vie. aplicarea unor reguli pentru protejarea sănătăţii proprii si a mediului. 32 . La itemul “eseu” 51% dintre elevi au abordat acest subiect.biologiei.enunţă greșit sau incomplect legi si noțiuni fizice. s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor din Nota privind evaluarea iniţială nr. 1691/ septembrie 2011. sa reprezinte funcțiile organelor la om pe baza modelelor. structurilor prezintă un grad mare de dificultate.grija fata de propria persoana. logică. de aceea selectarea răspunsurilor pare mai greoaie pentru elevi. itemii fiind de un grad de dificultate me- La itemii simpli rezultatele sunt de 72%.5.dezvoltarea curiozității si respectului fata de orice forma de viața . argumentare şi comunicare. sa aplice reguli de menținere a sănătății omului si masuri de conservare a mediului si sa interpreteze fenomene si procese specifice lumii vii. limba engleză. . 3. La întocmirea eseului. limba franceză. In viitor elevii trebuie sa experimenteze. de aceea elevii nu reuşesc aceste lucruri.

urmărindu-se evaluarea pe diferite competenţe şi niveluri cognitive. ELEVI 31 32 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 27 NR. CLASA NR.81 6.99 8-8.99 6 3 6 2 1 3 6 33.99 11 11 3 1 4 1 3 12 8 5 7 77. conform matricelor de specificaţii.73 3. CRT.29 5.99 5 8 1 7 6 1 3 4 4 3 5 11 12 1 66. 5.62 8. 1. 9. 12.99 4 3 1 14 2 6 2 1 1 9-10 MEDIA IX A IX B IX C IX D XA XB XC XI A XI B XI C XI D XII A XII B XII C XII D 6 5 - 6. ELEVI PREZENȚI 30 32 30 31 28 30 18 24 26 30 22 21 24 27 19 11. 2.99 22 1 5 22. 14. 8.57 7. 11.99 10 4 7 3 1 6 3 5 2 4 88.83 2.99 2-2. Profesorii au completat borderoul individual de notare.limba română 392 91% 37 9% Prezenţi Absenţi Rezultatele pe medii la testarea iniţială la limba română 71 53 28 57 66 45 34 11 27 1-1. stabilind nota finală. pentru fiecare elev. 4.99 7-7.26 3.95 6.99 1 1 5 5 4 1 12 3 12 1 2 6 44. 7.37 4.90 4.99 5-5.99 5 12 10 4 8 5 3 1 4 4 1 55.45 5.99 9-10 33 . 13. 6. 3.05 1. 10.99 3-3.78 Prezenţa elevilor la testele iniţiale . 15.99 4-4. Situaţia rezultatelor elevilor este redată în tabelul următor: NR.S-au elaborat subiecte şi bareme de notare.04 5.26 5.99 6-6.

81 2.99 2 13 6 6 2 9 2 5 2 11 1 4 5 9 33. 8.83 2. 12. 4. 13.99 4-4. NR.04 3. au participat 392 de elevi iar rezultatelor elevilor sunt redate în tabelul următor: NR. 14. ELEVI PREZENȚI 30 32 30 31 28 30 18 24 26 30 22 22 24 27 18 11.La evaluarea iniţială la disciplina limba engleză.99 3-3.99 7 5 7 12 3 5 12 2 4 1 55.99 6-6. 9. 5. 15.20 CLASA IX A IX B IX C IX D XA XB XC XI A XI B XI C XI D XII A XII B XII C XII D 9-10 2 1 0 - Prezenţa elevilor la testarea iniţială la limba engleză 392 91% 37 9% Rezultatele pe medii la testarea iniţială la limba engleză 72 77 73 58 47 20 23 19 Prezenţi Absenţi 3 1-1.31 4.99 7-7. 10.99 3 1 9 7 1 3 4 5 9 2 3 66.99 2 3 4 2 6 1 2 77.99 2-2.67 5. 10 5.99 9 10 1 2 1 5 1 7 9 3 3 1 8 11 2 44.99 9-10 34 .11 5. 11. CRT 1.19 3.90 1. ELEVI 31 32 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 27 NR.29 2.62 4.99 1 22 23 7 8 1 3 7 22. 7.99 4 7 1 1 1 3 1 3 2 88. 6. 2.49 1.99 8-8.99 5-5. 3.70 5.64 4.99 1 3 6 2 5 1 1 MEDIA 5.

limba franceză 34 8% Prezenţi Absenţi 395 92% Rezultate după medii la limba franceză 115 127 40 50 32 19 2 7-7.99 0 9-10 1-1.46 3.99 9 12 3 2 5 20 12 16 12 3 9 4 9 11 44. ELEVI PREZENŢI 1. XI B 28 25 10 XI C 32 31 11 XI D 23 21 12 XII A 26 25 13 XII B 28 23 14 XII C 29 29 15 XII D 27 21 11.36 2.La evaluarea iniţială la disciplina limba franceză au participat 395 de elevi.50 1.99 5 5 1 6 3 4 8 4 9 4 1 55.99 1 2 5 1 15 1 2 10 2 6 3 22.99 5 10 1 1 2 77.99 4-4. IX A 31 30 2.36 Prezenţa elevilor la testarea iniţială . IX C 33 29 4.99 3 2 6 2 1 6 1 4 4 3 66.99 2 88.99 3-3. XI A 24 23 9.90 2. CLASA NR. XB 30 30 7.60 2. XA 31 31 6.99 2 8-8. IX D 33 27 5.99 1 1 910 MEDIA 3.84 4.35 3. Situaţia rezultatelor elevilor este redată în tabelul următor: NR.95 3. IX B 32 32 3.37 3.99 6-6. XC 22 18 8.28 2. NR. ELEVI CRT.99 5-5.09 3.24 5.99 2-2.08 2.43 3.99 35 .99 8 12 24 19 1 3 3 4 7 2 3 3 17 6 3 33.

CRT.99 6 20 15 10 9 8 16 9 2 4 44.16 3.44 6.44 6. 7.99 6-6.99 4-4.84 3.34 5.18 3.30 3.99 5-5.63 3.99 1 22. 10 11 12 13 14 15 CLASA IX A IX B IX C IX D XA XB XC XI A XI B XI C XI D XII A XII B XII C XII D NR. rezultatelor elevilor fiind redate în tabelul următor: NR.La evaluarea iniţială la disciplina istorie au participat 394 de elevi.99 1 5 3 8 5 2 6 1 11 33. 3.49 4.20 4.99 8-8. ELEVI PREZENŢI 31 32 30 28 30 29 18 22 25 31 20 25 25 28 20 11.01 6.99 3-3.99 5 5 5 2 12 1 2 77. 4. ELEVI 31 32 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 27 NR. 6.16 3. 8.75 5.99 2-2.99 17 6 10 9 2 13 3 1 12 3 3 5 3 5 55. 9.99 36 .99 7 1 2 1 8 8 8 5 6 2 2 19 19 66. 5.99 7-7. 2. 1.99 4 3 2 2 9-10 2 1 MEDIA 4.04 Prezenţa elevilor la testarea iniţială la istorie 35 8% Prezenti Absenti 394 92% Rezultatele pe medii la testarea iniţială la istorie 99 92 88 42 32 26 11 3 9-10 0 1-1.86 5.99 9 5 2 9 1 88.

10 11 12 13 14 15 NR. 5.45 4.99 3 11 6 6 3 2 33. 8.99 7-7.99 4-4.99 6-6.36 4.61 7.99 6 8 9 4 2 5 17 7 3 1 12 55.99 5 4 6 1 1 4 1 6 3 7 2 66. ELEVI PREZENŢI 31 30 29 27 31 28 17 24 25 31 19 23 24 29 20 11.99 5 1 12 7 1 4 14 3 MEDIA 6.53 3.99 9 1 13 13 6 5 11 5 6 88.36 8.99 2-2.99 3 4 3 4 1 7 10 6 2 11 1 77.99 1 3 22.32 6. 7.42 6. 4. 1.99 5-5.La disciplina geografie au fost evaluaţi 388 de elevi.85 3. 6.99 3-3.99 2 8 8 8 7 1 7 3 10 1 2 44. 2.37 CLASA IX A IX B IX C IX D XA XB XC XI A XI B XI C XI D XII A XII B XII C XII D 9-10 1 1 2 4 1 3 - Prezenţa elevilor la testele iniţiale la geografie 41 10% 388 90% Prezenţi Absenţi Rezultatele pe medii la testarea iniţială la geografie 74 69 57 40 31 12 52 47 4 1-1.99 8-8.48 3. 3. rezultatele obţinute fiind după cum urmează: NR.99 9-10 37 . 9.72 7.17 4. CRT.31 3.34 6. ELEVI 31 32 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 27 NR.73 7.

99 2 4 1 77. argumentare şi comunicare 34 28 19 12 2 1-1.99 1 7 1 9-10 2 1 MEDIA 6.99 3-3.99 7 5 2 88.logică.99 1 1 22. Rezultatele lor sunt următoarele: NR.99 6 10 1 2 88. 2. ELEVI PREZENŢI 31 32 30 28 11.99 11 9 3 9-10 Elevii claselor a X-a au fost evaluaţi la disciplina psihologie.99 10 5 8 5 77. ELEVI 31 32 33 33 NR. CRT 1.99 3 7 2 44.99 12 4 66.99 8-8. CRT .99 1 4 44.99 4-4. iar rezultate lor se pot observa în tabelul următor: NR.99 12 5 7 10 66. argumentare şi comunicare.99 22. La evaluare au participat 76 de elevi.99 1 5 5 5-5.99 6 6 55. CLASA XA XB XC NR.99 1 2 33. 3.90 38 . CLA SA IX A IX B IX C IX D NR.3 Prezenţa elevilor la testarea iniţială . argumentare şi comunicare 7 5% Prezenţi 121 95% Absenţi Rezultatele pe medii la logică. 2.99 7-7.8 5.Elevii claselor a IX-a au fost evaluaţi la disciplina logică. 1. ELE VI 31 30 22 NR.99 33. La evaluare au participat 121 de elevi. 4.5 6.99 14 1 910 7 MEDIA 8. 3. ELEVI PREZENȚI 31 28 17 11.99 6-6.99 3 2-2.80 4. 10 5.8 4.99 5-5.

99 0 7-7.4 4.99 8-8.3 5. ELE VI 24 28 32 23 27 NR. Rezultatele celor 119 elevi care au participat la evaluare sunt următoarele: NR.99 1 22.99 3 6 5 2 2 66.99 3-3. 1.Prezenţa elevilor la testele iniţiale la psihologie 7 8% Prezenţi 76 92% Absenţi Rezultatele pe medii la testarea iniţială la psihologie 16 15 12 7 5 7 0 1-1. CLASA XI A XI B XI C XI D XII D NR.7 4.99 0 2-2.99 3 3 7 7 44.99 6 1 9-10 2 MEDIA 7.99 5-5.99 6-6.99 6 8 7 1 1 77.1 39 . 4.99 9-10 Elevii claselor a XI-a au fost evaluaţi la disciplina economie.99 7 1 8 88. CRT . 2.99 6 7 10 8 55. ELEVI PREZENȚI 24 25 31 20 19 11. 5. 3.99 1 33.2 5.99 4-4.

99 1 910 MEDIA 6.99 7-7.99 4-4.99 5-5.99 1 22.00 4. CRT 1. ELEVI 26 29 NR.99 3 88.99 3-3.99 2 9-10 La evaluarea iniţială la disciplina filosofie au participat 52 de elevi din clasele a XII-a.99 8 8 66. ELEVI PREZENȚI 23 29 11.99 8-8.99 1 10 55. Situaţia rezultatelor elevilor este redată în tabelul următor: NR.99 10 4 77.80 Prezenţa elevilor la testele iniţiale la filosofie 52 95% 3 5% Prezenţi Absenţi 40 . CLA SA XII A XII C NR.99 1 2-2.99 1 33.Prezenţa elevilor la testele iniţiale la economie 15 11% 119 89% Prezenţi Absenţi Rezultatele pe medii la testele iniţiale la economie 31 23 20 18 16 7 1 1-1.99 6-6.99 1 4 44. 2.

99 3-3.N. Sprijinirea elevilor în vederea obţinerii unor rezultate mai bune. 3. 6. precis. Moldovan Adina) 41 . 4.99 1 8-8. Utilizarea mijloacelor audio-vizuale la clasă.Rezultatele pe medii la testarea iniţială la filozofie 16 14 11 5 3 1 1-1. (Întocmit prof. Dobândirea deprinderii de a citi o hartă (la disciplina geografie).99 6-6. 5.E. 2.99 1 2-2. s-au evidenţiat următoarele aspecte: PUNCTE TARI PUNCTE SLABE • Testele au fost realizate după modelul C. Aplicarea unui sistem de lucru diferenţiat (individual.99 5-5.99 7-7. precum şi a competenţelor de receptare a mesajului scris. OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI • Testul oferă fiecărui elev o imagine asupra nivelului individual de • Utilizarea frecventă a testării standarcompetenţe dizate poate favoriza apariția răspunsului-şablon • Aplicarea testului ajută elevul să se obișnuiască cu evaluarea standardizată La nivelul comisiei metodice s-au propus următoarele măsuri de remediere şi corectare a rezultatelor: 1. Urmărirea dezvoltării competenţelor de comunicare în limba modernă.99 4-4. în scopul dezvoltării competenţelor de comunicare în limba modernă.E • Poate avea caracter inhibitoriu pentru subiecţii introvertiţi (poate genera • Evaluarea este centrată pe verificarea competenţelor conform prostres) gramei şcolare • Testele au avut un nivel mediu de dificultate și puteau fi rezolvate în • Nu asigură evaluarea întregii materii predate elevilor 45 de minute • Itemii au fost formulați clar. respectând programa școlară şi • Marea majoritate a elevilor a rezolvat (integral sau parţial) doar itemii din parnivelul clasei tea I iar eseul din partea a II-a nu a fost • Au fost şi elevi care au tratat cu seriozitate subiectele scris decât de aproximativ 25% dintre • Au fost obţinute şi câteva note peste 9. pe grupe). Întocmirea unor fişe de lucru destinate omogenizării şi recuperării noţiunilor de bază utilizate de fiecare elev din clasă. elevi • Faptul că notele nu sunt trecute în catalog conduce în foarte multe cazuri la dezinteresul elevilor faţă de această evaluare.99 0 9-10 În urma rezultatelor obţinute de către elevi.

Partea a-II-a cuprinde itemi subiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. La clasa a XI. Partea a -II . Competenţele formate anterior. animală. eterogenitatea pregătirii elevilor. Pregăteşte materiile prime şi auxiliare 42 . Defineşte operaţia de mărunţire 4.IX a competenţele vizate au fost: 1.ustensilele şi aparatele de laborator Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi.Descrie sticlăria. vor ajuta profesorul în realizarea programului de învăţare centrată pe elev astfel încât. mineral.5. animală. La clasa a –X-a competenţele vizate au fost: 1. Stabileşte destinaţia materiilor prime de origine vegetală. Metode de analiză senzorială a materiilor prime de origine vegetală. La clasa a .a cuprinde itemi semiobiectivi şi subiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. fiecare elev să-şi fi dezvoltat integral competenţele prevăzute în cuprinsul acestuia. Partea I cuprinde itemi obiectivi şi semiobiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. Constatări : elevii au reuşit în mare parte sa răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si semiobiectivi. formal sau informal. 4. Descrierea materiilor prime şi materialelor în industria alimentară 2.a respective a-X-a. Constatări : elevii au reuşit în mare parte să răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si semiobiectivi se exprimă cu dificultate nu reuşesc sa facă corelaţia dintre noţiunile învăţate.a respective a XII-a. la finalul parcurgerii modulelor. Competenţele formate anterior. Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele competenţe formate anterior şi care reprezintă premise pentru dezvoltarea competenţelor specifice domeniului Industrie alimentară. Evaluarea iniţială pentru clasa a XI calificarea Tehnician în industria alimentară şi pentru clasa a XII ruta progresiva. Execută operaţia de precurăţire şi conservare a cerealelor C 2. De aceea rezultatele au fost sub aşteptări. minerală 3. formal sau informal. Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele competenţe formate anterior şi care reprezintă premise pentru dezvoltarea competenţelor specifice domeniului Industrie alimentară.7.a competenţele vizate au fost: C 1. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. calificarea Tehnician în industria alimentară pentru anul şcolar 2011-2012 are drept scop cunoaşterea potenţialul de învăţare al elevului la începutul programului de instruire la intrarea în clasa a XI. Raport privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la cultura de specialitate la clasele a -IX şi a. Realizează amestecarea 5.X domeniul Industria alimentară şi pentru domeniul electric Evaluarea iniţială pentru clasa a.IX domeniul industrie alimentară şi pentru clasa a X domeniul industria alimentară pentru anul şcolar 2011-2012 are drept scop cunoaşterea potenţialul de învăţare al elevului la începutul programului de instruire la intrarea în clasa a -IX. Metode de analiză senzorială a materiilor prime de origine vegetală. la finalul parcurgerii modulelor. minerală 3. Materiale folosite la ambalare Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. Descrierea materiilor prime şi materialelor în industria alimentară 2. asigurarea „continuităţii” în formarea/ dezvoltarea competenţelor şi nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat posibilităţilor elevului reprezintă condiţii ale proiectării evaluării iniţiale. fiecare elev să-şi fi dezvoltat integral competenţele prevăzute în cuprinsul acestuia. eterogenitatea pregătirii elevilor. animal. vor ajuta profesorul în realizarea programului de învăţare centrată pe elev astfel încât. asigurarea „continuităţii” în formarea/ dezvoltarea competenţelor şi nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat posibilităţilor elevului reprezintă condiţii ale proiectării evaluării iniţiale.

99 99. Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie C8. Prepară aluatul opărit Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. se exprimă cu dificultate nu reuşesc sa facă corelaţia dintre noţiunile învăţate.99 22.C 3.1.99 55.99 88.99 10 MEDIA CLASEI IX D INDUSTRIE ALIMENTARA X D INDUSTRIE ALIMENTARA XI D INDUSTRIE ALIMENTARA XII D INDUSTRIE ALIMENTARA 33 29 - - - 9 10 8 2 - - - 5.3. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. Situaţia statistică la testarea iniţiala ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII CLASA Total Prezenţi 11. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se acordă 40 de puncte. Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi şi subiectivi pentru care se acordă 45 de puncte.99 77.99 44. Prezintă rolul protidelor în alimentaţie C8. De aceea rezultatele au fost sub aşteptări. Prelucrează aluatul C 5 Obţine vinul nou C 6 Obţine malţul C 7 Obţine Berea Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. Constatări : elevii au reuşit în mare parte sa răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si rezolvare de probleme. Partea I cuprinde itemi obiectivi şi semiobiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. Pentru domeniul electric testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie C8. Partea a II-a cuprinde itemi subiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. Prepară aluatul dospit C11.4. De aceea rezultatele au fost sub aşteptări.4. Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi şi subiectivi pentru care se acordă 50 de puncte.1. Prepară aluatul C 4.12 1 1 8 4 1 1 - - - 3.97 43 .99 66. Constatări : elevii au reuşit în mare parte sa răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si rezolvare de problem.2.77 12 10 0 2 3 3 2 - - - - - 3.99 33. Descrie rolul biocatalizatorilor C11.59 21 22 17 16 - - 4 3 8 2 - - - - 5. La clasa a XII-a competenţele vizate au fost: C 8. Constatări : elevii au reuşit în mare parte să răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si in realizarea diagramelor.

accesibilitatea resurselor adecvate învăţării.Iniţierea membrilor nou veniţi 44 .CLASA Total Prezenţi 31 8 11. baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii. proceduri privind iniţierea. certificatele. definită prin următoarele criterii: structurile instituţionale. rezultatele învăţării. monitorizarea şi revizuirea periodica a programelor aplicate CDS/CDL şi a activităţilor desfășurate. .Revizuirea Manualului Calităţii . proceduri de evaluare periodica a calităţii corpului profesional. funcționalitatea structurilor de asigurare a calităţii educației. ANALIZA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII În semestrul I. conform legii. pentru industrie alimentară şi stoica Gheorghe şi Zogorean camelia pentru domeniul electric) III. activitatea financiară a organizaţiei. Eficacitatea educaţională. diplomele şi calificările oferite.99 3 11 5 1 - 77.Întocmirea Raportului de Monitorizare Internă pentru perioada I.Revizuirea unor proceduri de comunicare internă . administrative şi manageriale. Managementul calităţii. concretizate prin următoarele criterii: conţinutul programelor de studiu.Elaborarea Planului de activitate pentru anul şcolar în curs . care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine rezultatele aşteptate ale învăţării.Stabilirea responsabilităţilor membrilor Comisiei pentru EAC şi a activităţii subcomisiilor din cadrul CEAC . documentarea permanentă conform noilor cerinţe privind asigurarea calităţii .99 12 2 1 44. Stanciu Iuliana. C. Capacitatea instituţională.99 - 10 MEDIA CLASEI 3. după caz.Reînnoirea documentelor referitoare la calitate.52 8 23 17 2 (Întocmit prof. transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi. resursele umane.99 4 - 33.99 - 99. activitatea metodică. Activităţile desfășurate de comisie au fost: .68 4.99 4 1 8 11 1 - 66.12 5. baza materială.99 6 4 - 88.88 32 30 28 28 32 27 27 25 - - 5.Elaborarea Planului operaţional .99 - 22. care se concretizează prin următoarele criterii: strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii. care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă.78 IX C MECANICA XII D MECANICA IX B ELECTRIC X B ELECTRIC XI B ELECTRIC XII B ELECTRIC 33 13 - 4.14 3. B. al anului şcolar 2011-2012 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi-a desfăşurat activitatea conform Planului de acţiune întocmit la începutul anului şcolar conform domeniilor si criteriilor de mai jos: A.Întocmirea Regulamentului Comisiei pentru EAC .99 8 5 6 7 55. proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor învăţării.

Plan operaţional)  Reactualizarea manualului pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  Realizarea unui număr mare de interasistenţe în prima perioadă de monitorizare de către membrii comisiilor metodice “ Limbă şi comunicare” şi Tehnologii  Utilizarea eficientă a muncii pe grupe de elevi  Utilizarea mai frecventă a mijloacelor moderne de predare învăţare  Preocuparea cadrelor didactice pentru realizarea portofoliilor  Buna colaborare între membrii CEAC şi responsabilii CM  Menţinerea parteneriatului existent cu agenţii economici Puncte slabe:  Număr mic de proceduri elaborate  Insuficienta colaborare a părinţilor elevilor cu diriginţii şi şcoala  Numărul mare de absenţe în rândul elevilor în special de la filiera Tehnologică  Informaţiile în legătură cu nevoile.Întocmirea Raportului de autoevaluare pentru anul şcolar 2010-20011 . Ameninţări:  Nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară  Numărul mic de agenţi economici din zonă care îşi manifestă interesul pentru a angaja personal calificat  Număr mic de elevi care îşi continuă studiile în ciclul superior al liceului prin ruta progresivă Concluzii: Toţi membrii personalului trebuie să fie implicaţi în implementarea asigurării calităţii pentru creşterea eficienţei procesului instructiv – educativ.educativ  Elevi relativ disciplinaţi ce respectă regulamentul şcolar.Elaborarea Planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2011-2012 .Întocmirea Raportului de evaluare internă Puncte tari:  Elaborarea documentelor la timp ( Raport de autoevaluare.  Colectivul de cadre didactice calificate  Preocuparea personalului didactic pentru îmbunătăţirea procesului instructiv . ateliere. Raport de evaluare internă.  Neaplicarea chestionarelor personalului angajat şi elevilor pentru colectarea feedback-ului  Lipsa psihopedagogului în şcoală Oportunități:  Personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare. Raport de monitorizare. pentru scăderea absenteismului şi abandonului şcolar. laboratoare.Organizarea sistemului de stocare şi păstrare a documentelor şcolare ale cadrelor didactice . sporirea gradului de motivare al elevilor prin îmbunătăţirea activităţii de învăţare centrată pe elev..Realizarea interasistenţelor în cadrul comisiilor metodice . sală de sport). aşteptările. Plan de îmbunătăţire.Urmărirea lunară a absenteismului şi a situaţiei disciplinare . parteneri economici) se colectează mai greu. S-au completat fişe de observare pentru 48 de lecţii.  Spaţii corespunzătoare şi suficiente pentru buna desfăşurare a procesului instructiv educativ (săli de clasă. participând 23 cadre didactice ca observatori iar 30 au fost observaţi. 45 .Stabilirea unor proceduri de îmbunătăţire a activităţilor din şcoală . interesele şi caracteristicile tuturor factorilor interesaţi (ex. cabinete. .

.existenţa în şcoală unor profesori valoroşi care sunt în măsura sa îndeplinească rolul de mentor pentru cadrele didactice tinere. a metodelor active şi interactive de predare.) Analiza SWOT a aspectelor generale constatate în activitatea de asistenţă şi observare a activităţilor CURRICULUM NAȚIONAL PUNCTE TARI . în funcţie de solicitările elevilor şi părinţilor în raport cu resursele materiale.elementele de noutate din domeniul curricular au fost diseminate în cadrul consfătuirilor.demersuri didactice bine construite 46 PUNCTE SLABE .respectarea procedurilor legale în parcurgerea etapelor de stabilire a CDŞ PUNCTE SLABE . CURRICULUM OPŢIONAL PUNCTE TARI .IV.îl descoperă pe elev sub pragul de interes PROIECTAREA DIDACTICĂ PUNCTE TARI . .elaborarea unui număr mic de CDŞ inter/transcurriculare. . a cercurilor pedagogice şi a comisiilor metodice. care să realizeze sinteze inedite pentru elevi . . .achiziţii cognitive minore.) Scopul principal al asistenţelor şi observarea activităţilor • nivelul şi calitatea conţinuturilor învăţate • calitatea pregătirilor profesionale • existenta condiţiilor de studiu • măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare • calitatea metodelor şi mijloacelor de predare/învăţare • calitatea influentei educative a sănătăţii şi securităţii elevilor în spaţiu şcolar • monitorizarea activităţii diriginţilor şi consilierea acestora b.personalul didactic este format pe problematica curriculumului naţional.proiectarea trebuie sa se realizeze pe etica transdisciplinară .nu reuşeşte sa formeze competente ca finalitate a învăţării.număr mare de profesori preocupaţi care elaborează structuri de programe atractive pe diferite domenii şi pe care le trimit spre avizare la ISJ MM.curriculum .nu se comunica elevilor obiectivele lecţiei .activităţile didactice evoluează pe structura programei. .lipseşte baza activităţii practice şi experimentale .diversificarea şi dezvoltarea CDŞ şi CDL. .Nu susţin motivaţia elevilor pentru învăţarea continua .Proiectarea didactica – demers personalizat în foarte multe cazuri .se impune o noua perspectiva asupra programei. deprinderi şi atitudini . . REPERE CURRICULARE IDENTIFICATE PRIN OBSERVAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂŞURATE a. .ul naţional este obligatoriu pentru toate formele de învăţământ şi prin asistenţe am constatat ca este respectat şi aplicat la toate clasele din şcoală.scăderea interesului elevilor pentru disciplina aleasa pentru ca nu propune situaţii de învăţare diverse şi eficiente .conţinuturi puţin atractive pentru elevi şi care nu fac legătura dintre activitatea de învăţare şi viața cotidiana.curriculum-ul naţional nu este centrat pe competente. umane şi cu aşteptările comunităţii.lipseşte perspectiva asupra învăţării continue.autorii de manuale împărtăşesc mitul intelectualist . .proiectarea didactica trebuie sa ia în considerare şi .Elevii sunt copleşiţi de asimilarea de informaţii . selecţia critica a informaţiei după criteriul importantei şi utilităţii PUNCTE SLABE .

prin cooperare.unele planificări sunt superficiale iar altele nu ţin cont de graficul de practică.echilibrarea strategiilor clasice în predare prin utilizarea cu succes şi a strategiilor activ-participative. . modele de structurare şi organizare a conţinuturilor didactice . prezentarea lor cu diverse ocazii.PUNCTE TARI .la unele clase elevii nu se implica deplin. . . METODE PUNCTE TARI . . intelectual.statut de actor pasiv pentru unii elevi în cadrul scenariului didactic.Abordări moderne în domeniul predării. . teste. absenta tactului şi harului pedagogic. .planificarea este completată cu materiale auxiliare : fişe de lucru.redactarea de către profesori a unor instrumente proprii de evaluare. stabilirea unui raport bazat pe respect şi comunicare deschisa. concretizată în: studiu personal.unii profesori nu fac dovada valorificării competentelor dobândite prin cursurile de formare. . disciplinie şi respectului. .în unele situaţii şcoala a încetat sa mai fie spațiul rigorii.Majoritatea profesorilor au portofolii personale întocmite după cerinţe STRATEGII.slaba pregătire metodica a unor profesori. . . . operatorie şi creativa.abordarea diferențiata a elevilor din același colectiv .Adecvarea strategiilor contextului educaţional. a sugestiilor metodice care au la bază strategii activ – participative.elev.traseu profesional precar pentru debutanţi şi necalificaţi.o mare parte a profesorilor a delegat responsabilităţi în cadrul grupurilor de lucru.flexibilizarea relaţiei profesor . consiliere şi orientare.lipsa de experienţa.rutina în actul educaţional . cu imagine de sine slab structurata) .elevii nu realizează învăţarea cognitiva. predarea în echipa. PUNCTE SLABE deficientele de învăţare a unor elevi (elevi hiperactivi.Ideea de efort îi descurajează pe mulți elevi mai ales pe cei de la ŞAM şi unele clase tehnologice.nu au fost folosite strategii variate pentru a putea răspunde stilurilor individuale de învăţare .strategia de instruire nu este corelata cu cea de evaluare . 47 .dorinţa unor profesori de a se impune în profesie prin aplicarea elementelor de noutate. elaborare de scenarii didactice model. intrun anumit câmp de variabile pedagogice şi psihologice .promovarea lucrului în echipa şi stimularea creativității PUNCTE SLABE .neadaptarea stilului de lucru la particularităţile psihoindividuale ale elevilor. săptămânile de predare nu sunt corelate cu săptămânile de practică. . au valorizat cea mai parte a elevilor. . PUNCTE SLABE .Proiectarea lecţiilor este conceputa curricular la nivelul corelaţiei scop-obiective-continut-mutareevaluare .unele strategii didactice nu încurajează reflecţia personala a elevilor.ruptura intre predare şi finalităţile învăţării . volitiv şi afectiv . cu ocazia asistenţelor.uniformizarea proceselor de învăţare MANAGEMENTUL CLASEI PUNCTE TARI . .elaborarea.Obiectivele operaţionale sunt derivate din obiectivele cadru . învăţarea prin proiecte. etc. .

a fişelor de muncă inde.diversificarea formelor de evaluare şi aplicarea itemilor cu structuri variate. .utilizarea tehnicilor alternative de evaluare. . în sonale sau din dotarea şcolii.Identificarea unor moralităţi eficiente de cunoaşte.nu se cunoaște de către unii profesori nivelul dezvoltării psihice al elevului V. .valorificarea avantajelor portofoliului ca modalitate de evaluare.situaţii de hazard în evaluare .le în învăţare. EVALUAREA CONTINUĂ PUNCTE TARI . rii şi soluţionării conflictelor . .. 48 . echilibrată.profesorii preocupaţi de aprecierea cantităţii şi calităţii cunoştinţelor .) Aria curriculară „Limbă şi comunicare” + „Om şi societate” Procesul educaţional este un act de socializare.sunt situaţii în care evaluarea nu se bazează pe munca în timp a elevului . de culturalizare. . comunicare şi interrelaţionare în vederea preveni. . ANALIZA ACTIVITĂȚII PE ARII CURRICULARE a.nu determina gradul de atingere al obiectivelor .. şi multiplicate pentru fiecare elev.conservatorism în evaluare.evaluarea este subordonata activităţii de instruire . fata de ierarhizarea prin note. bazata pe memorare. detrimentul materialelor noi primite.integrarea în secvenţele lecţiei a materialelor per. .nu evaluează eficienta strategiilor aplicate . .. .utilizarea textelor suport.implicarea profesorilor ca şi consultanţi ştiinţifici în stabilirea necesarului de material didactic pentru disciplina predată.lipsesc din portofoliile profesorilor fisele individuale de progres şcolar ale elevilor. ca sumă a mai multor forme de evaluare practicate la clasă . .notarea ritmică.evaluarea nu se face în contextul dezvoltării viitoare ca persoana adulta.accesarea softului didactic din platformele AEL în secvenţe de lecţii sau lecţii întregi. de formare şi dezvoltare a personalităţii care poate fi dus la îndeplinire doar de întreaga echipă didactică.uneori nu se reuşeşte dobândirea autonomiei individuare.are semnificație sociala şi pedagogica PUNCTE SLABE O parte din profesori .PUNCTE TARI PUNCTE SLABE .a existat toleranţă excesivă faţă de incultura şi greşelile care frizează negativismul. a testelor redactate de profesori.evaluarea este lineara. panouri de afişaj. .numărul redus de lecţii ţinute în laboratorul AEL pendentă. Aceste finalităţi se realizează începând cu echipa managerială continuând cu comisiile metodice pe discipline şi încheindu-se la nivelul clasei de elevi sub îndrumarea dirigintelui ca mentor şi ca organizator al acesteia.menţinerea unor planşe vechi.lipseşte caracterul stimulativ al evaluării .doză mare de subiectivism în evaluările orale. .sunt profesori care asigură feed-back-ului pozitiv în secvenţele de evaluare .accentuarea funcţiei formative şi reglatorii a evaluării . exista un atașament atât al profesorilor cat şi al părinţilor. submeodicritatea şi dispreţul faţă de şcoala RESURSE DIDACTICE PUNCTE TARI PUNCTE SLABE .

prof. pornind de la obiectivele de referinţă/competenţele specifice din programele şcolare (evaluare internă). Fodor Iosif.prof. Om şi societate” a fost formată din 13 cadre didactice calificate: . Sălcudean Rareş.limba engleză . Mateuţ Monica. deprinderi. în mod considerabil. Participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor şi valorizarea acestora (parteneriate. 5.limba franceză . Ameliorarea activităţii procesului de predare-învăţare. Orientarea educaţiei a evoluat în ultimele decenii. s-au discutat problemele nou apărute în programele şcolare. expoziţii de proiecte ale elevilor. În cadrul acesteia. construirea unui sistem unitar.dezbatere cu tema „Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale. abilităţi izolate ) la integrat. coerent de evaluare a performanţelor elevilor.limba şi literatura română .limba şi literatura română . Oltean Laura.prof.prof. Profesorii au participat.prof. 49 . de condiţiile comunităţii şi de familiile elevilor.prof. limba şi literatura română . Mărginean Arestica. sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor) Temele propuse pentru semestrul I au fost: . Obiectivele propuse au fost: 1. 3. în aceeaşi lună.prof. Sarosi Izabella. 6. sub influenţa schimbărilor sociale fundamentale. Utilizarea eficientă a metodelor şi a instrumentelor de evaluare (sumativă şi formativă) pe parcursul întregului an şcolar.educaţie fizică .Ziua Europeană a limbilor. Moldovan Elvira. Mocan Viorica.limba şi literatura română . Obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare şi la examenul de bacalaureat. de o primă întâlnire de catedră.istorie .religie. S-au stabilit termenele pentru predarea planificărilor. la dezvoltarea atitudinilor („a vrea să fii”) şi a personalităţii. pornind de la competenţele generale şi cele specifice. Totodată.geografie . în septembrie 2011. Popoviciu Ionela. proiectarea activităţilor de învăţare. 4. ţinându-se cont de situaţia concretă din şcoală.limba franceză. Lungu Gianina. indiferent de vechimea la catedră sau de gradul didactic Comisia metodică „Limbă şi Comunicare.Obiectivul principal al şcolii este ridicarea calităţii muncii instructiv – educative în concordanţă cu cerinţele Reformei şi asigurarea modernizării bazei materiale în vederea obţinerii de performanţe.prof. Racz Olivia.prof. de la simpla achiziţie de cunoştinţe („a şti”) şi de la formarea deprinderilor („a învăţa să faci”). s-au distribuit sarcinile din catedră.prof.prof. Unitate prin diversitate” .discipline socio-umane . s-au discutat titlurile viitoarelor activităţi din noul an şcolar. a planurilor de lecţie şi a schiţelor de plan”. În acest sens preocupările primordiale ale comisiei metodice ”Limbă şi comunicare” au fost acelea de a asigura îndeplinirea cu conştiinciozitate a sarcinilor de instrucţie şi educaţie ce revin fiecărui membru al ei şi de a crea un cadru organizatoric necesar permanentei perfecţionări a dascălilor. Moldovan Adina. Participarea la acţiuni de formare continuă a profesorilor comisiei. 2. holistic şi emergent ( competenţe personale şi sociale ). accentul strategic în procesul educaţional se mută de la punctual şi fragmentat (cunoştinţe.limba engleză .educaţie plastică .prof. la consfătuirile organizate de către inspectorul de specialitate şi de către ISJ Mureş urmate. în întregul ei („a învăţa să fii”) şi a competenţelor sociale şi profesionale („a învăţa să fii împreună cu alţii”) – toate aceste domenii concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii („a învăţa să devii”).prof.referate şi prezentări PowerPoint cu tema „26 Septembrie. Ameliorarea calităţii bazei materiale existente în dotarea laboratoarelor şcolii prin reparaţii sau achiziţionarea de material didactic nou de la producătorii existenţi sau de la cunoştinţe şi instituţii. Andreica Gheorghe.

- lecţie deschisă: ”Ioan Slavici- Mara”, d-ra prof. Oltean Laura şi referat: “Monografia Satului Sălcud“, d-na prof. Mocan Viorica - pregătirea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare- etapele pe şcoală - program artistic: „1 Decembrie- Ziua Naţională a României” - program artistic „Serbarea de Crăciun” Astfel, în 26 septembrie, cu ocazia Zilei europene a limbilor, d-nele Moldovan Adina şi Mateuţ Monica au desfăşurat în cadrul orelor de curs activităţi legate de acest eveniment. S-au vizionat prezentări PowerPoint şi s-au citit referate întocmite de elevi. Tot în luna septembrie s-a întocmit şi graficul de interasistenţe la nivelul comisiei metodice iar interasistenţele au fost realizate de către toţi membrii comisiei pe tot parcursul anului şcolar. În luna octombrie s-a realizat testarea iniţială a elevilor, încercându-se depistarea lacunelor în cunoştinţele elevilor şi acoperirea lor. Au fost realizate testări la disciplinele limba română, limba franceză, limba engleză, istorie, geografie, logică, psihologie, economie şi filosofie. Evaluarea iniţială la disciplina limba română, desfăşurată la Grupul Şcolar Iernut, la care au participat 392 de elevi, s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor din Nota privind evaluarea iniţială nr. 1691/ septembrie 2011. S-au elaborat subiecte şi bareme de notare, conform matricelor de specificaţii, urmărindu-se evaluarea pe diferite competenţe şi niveluri cognitive. Profesorii au completat borderoul individual de notare, stabilind nota finală, pentru fiecare elev. La nivelul comisiei metodice s-au propus următoarele măsuri de remediere şi corectare a rezultatelor relativ modeste de la testele in iţiale: 1. Întocmirea unor fişe de lucru destinate omogenizarii şi recuperarii notiunilor de bază utilizate de fiecare elev din clasă. 2. Sprijinirea elevilor în vederea obţinerii unor rezultate mai bune. 3. Aplicarea unui sistem de lucru diferenţiat (individual, pe grupe). 4. Urmărirea dezvoltării competenţelor de comunicare în limba modernă, precum şi a competenţelor de receptare a mesajului scris. 5. Utilizarea mijloacelor audio-vizuale la clasă, în scopul dezvoltării competenţelor de comunicare în limba modernă. 6. Dobândirea deprinderii de a citi o hartă (la disciplina geografie) În luna octombrie s-au întocmit planificările anuale şi semestriale precum şi proiectele pe unităţi de învăţare în concordanţă cu acestea. În întocmirea acestora membrii comisiei metodice au ţinut cont de importanţa folosirii mijloacelor şi metodelor moderne de predare, precum şi de nevoile clasei, ale grupurilor valorice din clase şi ale individului. S-a acordat o atenţie deosebită şi învăţării centrate pe elev şi muncii pe grupe. În perioada octombrie-noiembrie s-a desfăşurat campionatul de fotbal pe liceu iar în luna decembrie a avut loc campionatul de tenis de masă, faza pe şcoală. În luna noiembrie d-ra prof. Oltean Laura a susţinut la clasa a IX-a D lecţia deschisă cu titlul ”Ioan Slavici, Mara”. Lecţia a fost apoi urmată de referatul intitulat “Monografia satului Sălcud“ pregătit de d-na prof. Mocan Viorica. Tot în luna noiembrie s-a organizat faza pe şcoală a olimpiadei de limba engleză la care au participat 14 elevi dintre care 3 s-au calificat pentru faza zonală, iar mai apoi 2 la faza judeţeană. Tabel nominal cu notele elevilor participanţi la olimpiada de limba engleză, faza pe şcoală, 22.XI.2011 Punctajul obţiNumele şi prenumele Clasa nut Mărginean Maria IX A 85 Munteanu Alexandru IX A 85 Belean Felix IX B 77 Ciobotă Darius IX B 62

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4.

Profesorul îndrumător Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina

50

Nr. Crt. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Numele şi prenumele Stuparu Mădălin Labancz Mădălin Laszlo Kinga Şipoş Daiana Popa Adrian Maier Alexandra Măcinică Anca Nistor Alina Şanta Adela Sîvu Oliviu

Clasa IX D IX D XA XA XB XI C XI C XI D XI D XII A

Punctajul obţinut 12 16 78 80 63 44 70 33 22 87

Profesorul îndrumător Sarosi Izabella Sarosi Izabella Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina Sarosi Izabella Sarosi Izabella Moldovan Adina

În luna decembrie s-a organizat faza pe şcoală a olimpiadei de limba şi literatura română la care au participat 20 elevi dintre care 8 s-au calificat direct la faza judeţeană, nemaifiind organizată etapa zonală. Tabel nominal cu notele elevilor participanţi la olimpiada de limba română, faza pe şcoală, 16.XII.2011 Punctajul obţiNumele şi prenumele Clasa Profesorul îndrumător nut Laszlo Kinga IX A 80 Moldovan Elvira Moldovan Alexandru IX A 80 Moldovan Elvira Munteanu Alexandru IX A 75 Moldovan Elvira Vaida Edit IX A 75 Moldovan Elvira Belean Felix IX B 55 Mateuţ Monica Ciobotă Darius IX B 60 Mateuţ Monica Brudan Oana XA 99 Lungu Gianina Costea Laura XA 113 Lungu Gianina Cernea Diana XA 101 Lungu Gianina Moldovan Alina XA 96 Lungu Gianina Rampa Ana XA 79 Lungu Gianina Moldovan Iosif XB 88 Popoviciu Ionela Popa Adrian XB 87 Popoviciu Ionela Grigoreanu Cocuţa XI A 104 Lungu Gianina Radu Mădălina XI A 80 Lungu Gianina Mocan Maria XI C 85 Moldovan Elvira Maier Alexandra XI C 80 Moldovan Elvira Măcinică Anca XI C 85 Moldovan Elvira Nendrean Alexandra XI C 83 Moldovan Elvira Peterlăcean Adriana XI C 85 Moldovan Elvira

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Cunoştinţele elevilor au fost verificate de asemenea şi în cadrul concursului „Poveştile cangurului”– responsabili prof. Lungu Gianina, prof. Moldovan Elvira şi prof. Popoviciu Ionela, precum şi a concursului „Cangurul lingvistic”responsabil prof. Moldovan Adina. În luna decembrie s-au desfăşurat mai multe activităţi artistice. Astfel, cu prilejul Zilei Naţionale în canina liceului a avut loc un program artistic care a cuprins expunerea d-lui Andreica Gheorghe despre importanţa momentului 1 Decembrie 1918, recitări de poezii (îndrumători prof. Lungu Gianina, prof. Moldovan Elvira şi prof. Popoviciu Ionela) şi cântece patriotice pregătite de dl. prof. Sălcudean Rareş împreună cu corul şcolii. De asemenea, în preajma Cră51

ciunului, corul şcolii îndrumat de dl. prof. Sălcudean Rareş a colindat cadrele didactice în cancelaria şcolii. Analiza obiectivelor propuse în planul managerial în lumina activităţilor din primul semestru al anului şcolar 20112012 1. Ameliorarea activităţii procesului de predare-învăţare Puncte tari Puncte slabe Toate documentele de proiectare sunt elaborate De multe ori se lucrează centrat pe elev sau pe grupe în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu strate- doar în cadrul orelor de interasistenţă; gia MECTS; S-au întocmit prea puţine proiectări ale unităţilor de Toate cadrele didactice au predat planificările la învăţare. timp; S-a respectat parcurgerea conţinuturilor conform planificărilor anuale; S-au aplicat metode moderne şi active în predarea şi învăţarea disciplinelor umane; S-a monitorizat desfăşurarea activităţilor din cadrul programului de predare; A crescut numărul de ore la care se folosesc mijloacele IT; Oportunităţi Interesul tuturor cadrelor didactice faţă de buna desfăşurare a procesului instructiv - educativ Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin întocmirea de proiecte pe grupe. Ameninţări Motivarea mediocră a cadrelor didactice prin politicile salariale curente; Diminuarea interesului elevilor faţă de şcoală. Scop Ridicarea standardelor calităţii actului de predare –învăţare. 2. Utilizarea eficientă atât a metodelor şi instrumentelor de evaluare sumativă cât şi a celor de evaluare formativă pe parcursul întregului an şcolar; construirea unui sistem unitar, coerent de evaluare a performanţelor elevilor pornind de la obiectivele de referinţă (competenţele specifice din programele şcolare) , pe an de studiu (nivel de învăţământ) Puncte tari Testarea iniţială a determinat planificarea materiei . de o manieră ce permitea elevilor să recupereze cunoştinţele ce nu au fost asimilate; S-a realizat o pregătire cât mai eficientă precum şi ore de consultaţii pentru clasele terminale; S-au interpretat rezultatele testelor şi gradul de atingere a obiectivelor propuse. Puncte slabe

Oportunităţi Evaluarea coerentă a elevilor. Ameninţări Desconsiderarea de către unele cadre didactice a importanţei evaluării sumative. Scop Ridicarea standardelor calităţii evaluării. 3. Obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare

52

Mărginean Arestica şi a d-rei prof. Participarea la acţiuni de formare continuă a profesorilor comisiei Puncte tari Puncte slabe Înscrierea d-nei prof. şi lipsa fondurilor necesare pentru achiziţionarea Cunoaşterea. Oportunităţi: Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă. obiective care au fost atinse. Scop: Ridicarea standardelor calităţii actului de predare – învăţare. Olimpiada pe şcoală a fost bine organizată. cu obiective bine stabilite. Ameninţări: Determinarea cadrelor didactice de a lua parte la cursurile de formare continuă. Elevii calificaţi la faza zonală sau judeţeană a olimpiadelor au beneficiat de pregătire suplimentară. Scop: Creşterea calităţii învăţământului românesc. cu materialele didactice şi mijloacele de învăţământ existente în şcoală. În cadrul interasistenţelor membrii comisiei au prezentat nişte lecţii bine organizate. timp şi au avut teme moderne în concordanţă cu noile cerinţe din sistemul de învăţământ. au găsit mereu ecou în practică. Organizarea concursurilor „Poveştile cangurului” şi „Cangurul lingvistic”- Oportunităţi: Stimularea elevilor în vederea participării la olimpiade. 53 . re reticenţă faţă de participarea la cursurile de Referatele prezentate în cadrul comisiei au fost întocmite la formare continuă. 5. Ameliorarea calităţii bazei materiale existente în dotarea laboratoarelor şcolii prin reparaţii sau achiziţionarea de material didactic nou de la producătorii existenţi sau de la cunoştinţe şi instituţii Puncte tari Puncte slabe Implicarea profesorilor în utilizarea şi modernizarea Neparticiparea la prezentările de materiale didactice bazei materiale existente în liceu. a listei acestora. Majoritatea membrilor comisiei a participat la lecţiile deschise şi la activităţile organizate de către Comisie. au dat dovadă de profesionalism şi tact pedagogic. adaptate la nivelul clasei. de către fiecare profesor. care pot fi utilizate. Participarea la cursul de reconversie profesională a d-nei Unii membrii ai comisiei manifestă o oarecaprof. Informaţiile noi din cadrul referatelor nu şiOltean Laura la examenul de definitivat. Ameninţări: Scăderea interesului elevilor pentru participarea la olimpiadele şcolare. 4. Participarea cadrelor didactice la activităţile comisiei metodice. tăţi. Mocan Viorica.Puncte tari Puncte slabe S-a realizat selectarea elevilor participanţi la olimpiParticiparea tot mai slabă a elevilor la aceste activiadă.

membrii comisiei preocupându-se pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ. şi valorizarea acestora (parteneriate.prof.COMPONENȚA COMISIEI: 1. Prihoi Vasile . Fogarași Cătălin. Ameninţări: Determinarea cadrelor didactice de a lua parte la cursurile de formare continuă. specialitatea fizică-chimie 7.prof.prof. Participarea cadrelor didactice la activităţile comisiei metodice.) Aria curriculară „Matematică şi ştiinţe” I. Scop: Creşterea calităţii învăţământului românesc. specialitatea matematică 5.prof. ale elevilor. expoziţii de proiecte ale elevilor. Oportunităţi: Implicarea cadrelor didactice în activităţile de mai sus .prof.prof. specialitatea fizică 8.2012 activitatea comisiei metodice s-a desfăşurat în bune condiţii.Oportunităţi: Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă.Dubencu Marcel. OBIECTIVE/ACTIVITĂȚI PROPUSE: 1. Participarea la activităţi cultural-sportive în cadrul parteneriatului dintre Grup Şcolar Iernut şi Grup Şcolar Luduş. specialitatea biologie II. Elaborarea CDS în concordanţă cu cerinţele elevilor şi resursele şcolii. Scop: Creşterea calităţii învăţământului românesc.Slev Ioan.Bărbat Eniko. Moldovan Adina) b. sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor) Puncte slabe Puncte tari Participarea la concursul „Poveştile cangurului” şi Nesusţinerea unor sesiuni de comunicări ştiinţifice la „Cangurul lingvistic”. Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia la oferta Asigurarea calită. specialitatea matematică 6. consider că în primul semestru al anului şcolar 2011. Participarea cadrelor didactice la activităţile comisiei metodice. Muntean Ioan-prof. specialitatea fizică 10. Participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor. Iuga Anca-Lidia . Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a ofertei curriculare în conformitate cu aptitudinile.educaţională a şcolii. specialitatea matematică 4. director specialitatea matematică-informatică 3. Mărginean Imola. Ameninţări: Lipsa de interes a elevilor de a lua parte la acestea.Simon Daniela.prof. director specialitatea matematică-informatică 2. profesorilor şi solicitărilor comunităţii locale. nevoile elevilor.Pîrlea Ana-Maria.prof. specialitatea fizică 9. 54 . Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative. ţii actului educaţional.prof. 6. (Întocmit prof.

Măsuri. . Au fost realizate activităţi de perfecţionare la nivelul comisiei metodice . pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiadele și concursurile școlare. ACTIVITĂŢI IMPORTANTE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL COMISIEI METODICE Activitatea comisiei s-a centrat pe: cunoaşterea documentelor curriculare şi şcolare . IV. familială). Planificarea şi susţinerea lucrărilor scrise (evaluarea semestrială a elevilor). Valorificarea şi valorizarea resur. Crearea cadrului favorizant derulării procesului instructiv educativ : amenajarea claselor. 55 3. Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. faza locală. Stimularea membrilor catedrei sa participe la programe de formare. 2. Selectarea. Valorizarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică pedagogică. III. Apropierea actului didactic de standardele europene. Utilizarea de strategii activ – participative. Prelucrarea rezultatelor. discutarea greşelilor tipice . metodica predării disciplinelor din cadrul comisiei. pe unităţi de învăţare. Organizarea de acţiuni metodice la nivelul comisiei. de grup. Desfăşurarea de ore cu laptopul și videoproiectorul. asigurarea manualelor şi auxiliarelor. Participarea la proiectele existente în şcoală. fizică și chimie . diferenţiate. metodele şi instrumentele de evaluare. Participarea şi implicarea tuturor membrilor comisiei metodice în buna desfăşurare a Testării Inițiale. Testarea iniţială cu subiecte unice şi barem de corectare. Creşterea activităţilor independente. legătura profesorului cu comunitatea (profesională. Achiziţionarea de materiale didactice necesare pregătirii de specialitate a elevilor. selor existente. ACTIVITĂŢI IMPORTANTE ÎN CARE AU FOST IMPLICAŢI MEMBRII COMISIEI METODICE Modernizarea bazei materiale (documentarea asupra ofertelor şi întocmirea comenzilor pentru manuale. Accentuarea laturii educative.Derularea programului de formare continuă conform planurilor operaţionale. La sfârşitul lunii septembrie 2011 s-a realizat testarea iniţială a tuturor elevilor. Pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada de matematică. comandarea de material didactic). Întreţinerea bazei materiale existente în şcoală. În luna septembrie 2011 membrii Comisiei Metodice au participat la Consfătuirile cadrelor didactice. S-au formulat subiecte unice cu bareme de corectare. concluziile şi măsurile proiectate în vederea realizării progresului şcolar s-au consemnat şi urmărit pe parcursul întregului semestru.Întocmirea planificărilor calendaristice personalizate în funcţie de clasă. Toţi profesorii au realizat la timp planificările anuale şi semestriale. Practicarea permanentă a evaluării formative. formarea unor atitudini si comportamente la elevi. Îmbunătăţirea bazei materiale a cabinetului de matematică.

V .Fonduri băneşti insuficiente pentru stimularea activităţile de perfecţionare în cadrul comisiei. ANALIZA SWOT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE În semestrul I al anului şcolar 2011 . navetei acestora. ameliorarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a catedrei.Stabilirea conţinutului pentru curriculum opţional astfel încât acesta să corespundă nevoilor şi timpului elevilor (analiza resurselor existente în şcoală) în vederea realizării ofertei CDS a liceului . lipsa timpului necesar pregătirii continuă şi implicarea în acţiuni variate la nivelul suplimentare a elevilor în mare parte datorită liceului şi al judeţului.2012 Comisia Metodică a ariei curriculare Matematică Științe şi -a propus și obiective care vizează: programarea activităţii didactice. cabinetele de matematică . . realizarea de proiecte didacti.Spaţiu suficient pentru desfăşurarea activităţii instructiv educative.. activitatea planificată în luna decembrie nu a fost efectuată deoarece doamna Iuga Anca a intrat în concediu medical. elevilor performanţi. ).Există interes pentru formarea-perfecţionarea obiectelor reale .Toţi membrii comisiei metodice au participat la la . de în cadrul comisiei metodice. OBIECTIVE/ ACTIVITĂŢI NEREALIZATE nu toate cadrele didactice au desfășurat ore cu laptopul și videoproiectorul. În luna octombrie a fost prezentat și adoptat Planului managerial pe anul în curs și s-a făcut analiza testelor inițiale la fiecare disciplină în parte .Varietate redusă de activităţi extracurriculare. Măsura în care cele propuse au fost realizate în acest semestru reiese din analiza SWOT: Puncte tari . au fost analizate modelele de teste matricele de specificații și au și avut loc discuţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea testării iniţiale. ce model.fizică și chimie nu au fost dotate cu materiale didactice din cauza resurselor f inanciare limitate VI. În urma participării la cursul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” în luna noiembrie s-a organizat o dezbatere cu privire la oportunitatea elaborării unui astfel de op țional i ntegrat în școala noastră. Puncte slabe .Programele şcolare pentru disciplinele opţionale obiectelor reale. În cadrul Ședinței Comisiei Metodice desfășurate în septembrie 2011 a fost prezentată Nota nr: 1691 din 12 09 2011 privind evaluarea iniţială.Lipsa motivaţiei elevilor pentru studiul .etc. precum şi avizarea de către ISJ pentru anul şcolar în curs. evaluarea atât a elevilor cât şi a profesorilor.Comunicare între membrii catedrei şcolare. . (discutarea aspectelor metodice în procesul de predare-învăţare. Referatul cu titlul „Utilizarea metodelor interactive in cadrul orelor de fizică”. stimulare a interesului pentru studiul obiectelor reale precum şi de pregătire a tuturor tipurilor de concursuri . activitate programată în luna decembrie 2011 nu a mai fost sus ținut d eoarece doamna profesoară Iuga Anca a intrat în concediu medical.Interes scăzut al elevilor pentru studiul . .Există planuri cadru şi programe şcolare pentru toate nivelurile de pregătire. 56 . .Pondere mică a elevilor performanţi. dezvoltarea profesională.Delimitarea responsabilităţilor cadrelor didactice . .Lipsa unor programe de atragere a elevilor. comunicarea între membrii catedrei . sunt întocmite de către membrii comisiei metodice. proiectarea acesteia.

Nr. .Puncte tari . lipsa timpului necesar studiului individual precum şi superficialitatea elevilor.Tratarea diferenţiată a elevilor.Condiţii optime de desfăşurare a procesului educativ.Organizarea de întâlniri între cadrele didactice şi . folosirea metodelor interactive.Absenţele ( motivate şi nemotivate) ale elevilor de la unor probleme orele de curs. Puncte slabe Ameninţări . numărul mare de elevi cu părinţii plecaţi în străinătate. numărul orelor alocate pentru fixarea lor.Conectare la internet Oportunităţi . .Volumul mare de cunoştinţe în raport cu părinţii elevilor. La sfârşitul semestrului I. stimularea gândirii creative.Colaborarea interdisciplinară.Nivel scăzut al bagajului de cunoştinţe al elevilor de clasa a IX-a .Scăderea interesului pentru studiul obiectelor reale .Supraîncărcarea programei şcolare.Asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale.Criza de timp şi financiară a unor părinţi reduce implicarea familiei în viaţa şcolară.Dezinteresul manifestat de către unii părinţi faţă de situaţia şcolară a elevilor. . logice. . .) Aria curriculară „Tehnologii” Comisia metodica pentru discipline de specialitate este formata in anul școlar 2011-2012 din 9 membri : 5 ingineri si 4 maiştri instructori . . al anuluișcolar 2011-2012 rezultatele la învăţătura arată un real progres a mediilor pe clase comparativ cu mediile obţinute la testele iniţiale. c.Perceperea unor taxe la majoritatea concursurilor şcolare. . . . .Posibilitatea antrenării părinţilor în rezolvarea .crt 1 2 3 4 5 6 7 MĂRGINEAN IOAN STANCIU IULIANA STOICA GHEORGHE TIUCA DAFINA CAMELIA ZOGOREAN CAMELIA TEODORA CĂLBAZĂ SIMION FOGARASI DOMINIC Numele şi prenumele 57 .

d-na profesoară Tiuca Dafina Camelia a prezentat referatul cu tema Securitatea şi Sănătatea Muncii în unităţile de învăţământ S-au realizat. active la predarea si învăţarea disciplinelor de specialitate .au preparat suspensie de drojdie)au folosit mixerul pentru prepararea aluatului. membrii care au optat pentru oraşele Tîrnăveni şi Tg Mureş au început cursul in luna ianuarie în vacanţa de iarnă . S-au urmărit prin aceste activităţi următoarele obiective : Respectarea parcurgerii conținuturilor conform planificărilor pe an şcolar. Creșterea nivelului de pregătire de specialitate la clasa. Aplicarea metodelor moderne. În atelierele de mecanică şi în cel de electric toţi membrii comisiei care s-au inscris la cursul A “ Abilitare pe curriculum “organizat de Casa Corpului Didactic în oraşul Luduş .au efectuat operaţiile de prelucrare a aluatului atât manual cât şi utilizând maşina de divizare din dotarea atelierului. membrii comisiei preocupandu-se pentru cresterea calitaţii si eficienţei procesului de invaţamânt de specialitate. laborator si instruire practica a elevilor . Lucrări practice de preparare a diferitelor produse de panificaţie sau patiserie sau realizat şi cu elevii clasei a XII-a în cazul lor baza materială conform programei fiind inexistentă(la modulul de Tehnologii specifice în industria alimentară fermentativă) elevii însă au avut posibilitatea să observe unele procese tehnologice de preparare cu ocazia excursiei de studiu din anul şcolar trecut. au finalizat cursul în luna octombrie. de asemenea fiecare elev deservind maşina. La capitolul „Coacerea “ elevii au realizat deservirea cuptoarelor obţinând diverse produse . Pe întreaga perioadă activitatea comisiei s-a desfaşurat in bune condiţii. Zogorean Camelia( 58 . Astfel la clasa a X-a la modulul „Tenologii generale în morărit şi panificaţie”elevii au realizat numeroase activităţi practice conform fişelor de lucru din care se pot amintii următoarele:pregătirea pentru fabricaţie a materiilor prime utilizate la obţinerea produselor de panificaţie(au realizat cernerea făinii. discutat şi aprobat în sedinţa comisiei metodice din luna decembrie temele de proiect pentru absolvirea nivelului 3 calificarea Tehnician în instalaţii electrice . in ședința comisiei metodice. În luna noiembrie .au preparat saramură conform valorilor obţinute prin calcul.crt 8 9 HENTER LUDOVIC VULEA LILIANA Numele şi prenumele Comisia metodica şi-a desfășurat activitatea conform Planului de munca si a Planului de activităţi întocmit şi aprobat la începutul anului școlar. În atelierul de industrie alimentară pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2011-2012 în cadrul orelor de instruire practică s-au realizat diverse activităţi utilizându-se baza materială din dotarea atelierului de industrie alimentară. fiecare elev având posibilitatea să deservească mixerul(au fixat corect cuva de amestecare şi de asemenea braţul de amestecare şi au pornit fiecare utilajul executând operaţia de frământare obţinând în final aluatul ca semifabricat).Nr. (Întocmit prof. Monitorizarea desfășurării activităţilor din cadrul programului de predare profesională . Realizarea planificărilor anuale respectiv pe semestre – in termenul stabilit S-a realizat testarea iniţială a elevilor în cursul lunii octombrie . Activităţile prin care s-au realizat intr-o bună măsură obiectivele de mai sus : Participarea membrilor comisiei in luna septembrie la Cercul comisiei metodice desfășurat de inspectorii de specialitate la Tg Mureş . Tot la operaţia de prelucrare a aluatului elevii au deservit şi maşina de laminat aluatul.

cât şi la avizier. Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple. pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei. cu un sistem axiologic ferm conturat.. stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate. cât şi pentru părinţi şi afişarea lui atât pe site-ul şcolii. tegice : În semestrul I al anului şcolar 2011-2012 activitatea educativă din şcoală a avut următoarele obiective stra- statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă. 59 . necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii. aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului. este vitală.d. respectarea drepturilor omului.) Aria curriculară „consiliere şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare” MOTTO: . pentru formarea unor cetăţeni responsabili ai societăţii civile. scopul ultim al educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului. accentul strategic în procesul educaţional se mută de la punctual şi fragmentat ( cunoştinţe. Instruirea cadrelor didactice cadrele didactice cu sarcinile care revin profesorului diriginte. să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine. holistic şi emergent ( competenţe personale şi sociale ).Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole . spirituală. în mod considerabil. sub influenţa schimbărilor sociale fundamentale. promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional. în întregul ei („a învăţa să fi”) şi a competenţelor sociale şi profesionale („a învăţa să fii împreună cu alţii”) – toate aceste domenii concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii („a învăţa să devii”). cetăţenie activă. toleranţă. deprinderi. pace. Puncte tari: Stabilirea orarului orelor de consiliere şi orientare atât pentru elevi. Învăţământul modern românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi. ci formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii. de la simpla achiziţie de cunoştinţe („a şti”) şi de la formarea deprinderilor („a învăţa să faci”). mentală. Dirigintele este cel care trebuie să îşi asume rolul de formator şi facilitator al dezvoltării armonioase a copilului şi adolescentului în toate dimensiunile sale: emoţională. Totodată. “ Jacquers Delors Orientarea educaţiei a evoluat în ultimele decenii. a abilităţilor şi competenţelor. utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate. Organizarea comisie metodice – stabilirea temelor şi activităţilor în cadrul comisiei. abilităţi izolate ) la integrat. În fapt.dar şi o pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil. socială şi fizică. importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe. profesională. la dezvoltarea atitudinilor („a vrea să fi”) şi a personalităţii. oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale.

de religie Sălcudean Rareş. Creşterea numărului de abateri disciplinare care au fost sancţionate cu amenzi sau/şi scăderea notei la purtare. anturajul şi preocupările copiilor lor. chiar cu eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile. „Ziua Naţională a României” a fost marcată prin cuvântul d-nului prof. În perioada 12-14 decembrie s-a desfăşurat la sala de sport a şcolii concursul de tenis de masă băieţi şi concursul de şah sub îndrumarea d-nului prof. Creşterea fenomenului de vandalism şi distrugere a bunurilor din dotarea şcolii. 25 octombrie 2011 . a X-a B şi C sub îndrumarea d-nilor diriginţi Mateuţ Monica. Creşterea fenomenului de violenţă în şcoală.Depunerea de coroane la Monumentul de la Oarba de Mureş cu prilejul „Zilei Armatei” unde am participat cu cu grup de elevi. Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii. Andreica Gheorghe referitor la însemnătatea zilei de 1 Decembrie 1918 în istoria românilor . Lipsa entuziasmului cadrelor didactice pentru astfel de activităţi.bal organizat de clasele a IX-a B şi D. diversificarea ofertei educaţionale. Creşterea numărului de note scăzute la purtare. manifestat atât între elevi. 60 . Numărul mare de absenţe constatat la nivelul unor clase. Romania!” – Ziua de Curăţenie Naţională la care au participat şi elevi din şcoala noastră în colaborare cu comunitatea locală.Optimizarea relaţiei şcoală-familie – întocmirea şi semnarea Contractelor de parteneriat în educaţie în cadrul şedinţelor cu părinţii desfăşurate la nivelul claselor a IX-a şi organizarea lectoratelor cu părinţii la celălalte clase. echipele fiind antrenate de d-nul profesor Fodor Iosif. Organizarea Consiliului Şcolar al Elevilor în conformitate cu noul regulament şi realegerea Preşedintelui CSE prin vot democratic . Stanciu Iuliana. dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta. amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională. În 13 octombrie 2011 s-a desfăşurat pentru elevii de clasa a IX-a „Balul Bobocilor”:organizarea a fost făcută de către elevii claselor a XII-a sub îndrumarea d-nului profesor Fogarasi Cătălin.Fodor Iosif. cât şi faţă de profesori. Tiuca Camelia şi Zogorean Camelia. Realizarea şi în acest an şcolar a programului de protecţie socială pentru elevi „Bani de liceu”. Elaborarea planificărilor orelor de consiliere şi orientare de către toţi profesorii diriginţi. recunoaşterea statutului educaţiei non-formale de componentă esenţială a învăţării permanente. urmat de un scurt program artistic prezentat de corul şcolii sub îndrumarea d-nului prof. Sfârşitul de semestru a fost marcat de competiţiile sportive zonale care s-au desfăşurat la Grupul Şcolar Industrial Luduş unde am participat la fotbal băieţi şi la handbal fete. Seară cultural-distractivă: Balul Iernii în 15 decembrie 2011 . Puncte slabe: Lipsa de implicare tuturor cadrelor didactice în activităţile educative. creşterea calităţii actului educaţional din perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei. valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri. Începerea vacanţei de iarnă a fost marcată de un frumos concert de colinde susţinut de corul liceului nostru şi coordonat de d-nul profesor Sălcudean Rareş. În data de 24 septembrie 2011 a avut loc a doua etapă a proiectului „Let's do it. Oportunităţi: deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii.

părinţii nu au timp suficient să se ocupe de aceştia. absenţa unui cadru legislativ care să reglementeze şi să certifice activitatea educativă şcolară şi extraşcolară. promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii. 2. PROGRAME FINANŢATE DE GUVERN ACORDATE ELEVILOR PROGRAMUL Bani de liceu Transport elevi TOTAL SUMA TOTALA 30228 21888 52116 NR BENEFICIARI 54 113 167 3.interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală. interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare. Atâta timp cât elevii nu mai sunt atraşi de şcoală. în activităţi antreprenoriale şi în procesul decizional în vederea finalizării demersurilor lor. În contextul actual de evoluţie a societăţii. activitatea educativă se confruntă cu tot mai multe probleme pentru care profesorii trebuie să găsească metodele cele mai adecvate de rezolvare. iniţierea tinerilor în managementul de proiect. pasivitatea cadrelor didactice. REPERE ECONOMICE ŞI FINANCIARE 1. pentru dotări . DETALIEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL LOCAL SEPT 2011 37168 16534 OCT 2011 65291 17698 NOI 2011 66451 18282 DEC 2011 66524 18302 DENUMIRE INDICATOR SALARII CONTRIBUTII TOTAL 235434 70816 61 . Daniela Simon) VI. dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative.nu s-au alocat în semestru I al anului şcolar 2011-2012 nici un leu. oferta negativă a străzii.(Întocmit coordonator PPE prof. valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor. Ameninţări: atitudinea şi demersurile pur formale sau menţinute la nivelul tradiţional în organizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. PROGRAME FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT Prin programe finanţate de la bugetul de stat. promovarea unei mentalităţi dispreţuitoare la adresa activităţii educative şcolare şi extraşcolare. sarcina cea mai dificilă revine profesorilor să-i îndrume spre cei mai bine şi să-i atragă spre şcoală prin lecţii interactive care să le stârnească interesul. PROGRAME FINANŢATE DE GUVERN ACORDATE PROFESORILOR Programul 100 EURO acordat pentru achizitionarea de carti /materiale didactice a fost abrogate prin Legea 118 /2010 4.

11 37094. 62 . se angajează să remedieze până la data sus menţionată.00 56511. în calitate de autoritate publică locală ce finanţează aceste lucrări. Primăria.00 0 1241 841 53 63 1354 16171 356 8344 1725 195 30343 26168 VII. ACTIVITATEA ALTOR COMPARTIMENTE 1. VENITURI PROPRII ALE UNITATII SEPT 2011 254 9674 700 0 0 0 64330 OCT 2011 0 7642 0 0 0 0 90631 NOI 2011 174 25333 0 0 416 0 DEC 2011 0 23581 0 19970 1670 0 TOTAL 428 66230 700 1997 2086 0 377691 110656 112074 Sunt realizate din Închirieri de spaţii. regie.09. cantina şi activităţi la atelierele şcolare VENITURI Sold la 01. ACTIVITATEA CANTINEI SI INTERNATULUI Internatul şi cantina şcolii au “ Autorizaţia sanitară de funcţionare “.2011 Chirii Cantina TOTAL VENITURI CHELTUIELI Salarii Furnituri birou Materiale curăţenie Carburanţi Piese schimb Telefon .S-au eliberat autorizaţiile cu un plan de conformare pentru internat şi cantină cu termen de rezolvare 31 decembrie 2012.DENUMIRE INDICATOR DEPLASARI MATERIALE SI SERV REPARATII CURENTE TRANSPORT CADRE BURSE INVESTITII TOTAL CHELTUIELI 5. fiind menţionat că pentru realizarea acestor obiective–amenajarea unei spălătorii propiuzise şi terminarea amenajării spaţiilor compartimentate din zona bucătăriei – se vor folosi fonduri de la bugetul local.00 11825.2011 (Întocmit administrator financiar Biriş Angela) 7592. internet Materiale întreţinere Prestări servicii Hrana Obiecte inventar Reparaţii curente TOTAL CHELTUIELI SOLD DISPONIBIL LA 31. cazare.12.

067.00 lei. Secretariatul este un auxiliar direct şi indispensabil conducerii.00 lei şi s-au consumat 2. se ţine cont de criză şi de neajunsurile cu care se confruntă fiecare familie. suma fiind 8.resurse umane si jurist si inforS-au întocmit lunar statele de plată.93 lei. (Întocmit administrator patrimoniu Finna Irma) A. Toţi elevii cazaţi în internat sunt obligaţi să respecte programul cadru al unei zile. Pentru fete s-au amenajat două camere la etajul doi.În octombrie . Certificatele de competentă profesională. iar pentru buna păstrare a hranei şcoala a pus la dispoziţia copiilor un frigider. s-a pus linoleu nou. Alocaţia zilnică de alimente a rămas neschimbată.00 lei.693. iar pentru băieţi tot două la etajul trei. sabil cu incadrarile. Pentru o masă de dimineaţa s-au alocat 3.611. Din octombrie 2011 salariile se fac prin programul naţional Edusal. salariile. străduindu-ne şi la asigurarea necesarului zilnic de calorii. coproparazitologic. Au servit masa de prânz 16 elevi ai CENTRULUI SCOLAR pentru EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR. Anul 2011 s-a încheiat cu o economie de 3. în limita alocaţiei.00 lei şi s-au consumat 2. Cantina are un program de funcţionare de la 6.00 lei consumându-se 1802. Aceste lucrări şi amenajări au fost realizate din fonduri proprii şi cu forţe proprii. pentru prânz 6. iar pentru seara tot 3.58 lei.679. S-au completat registrele matricole cu mediile după 63 . Alocaţia de hrană nu s-a mărit. În septembrie 2011 s-a făcut dezinfecţia. curentul consumat.00 lei. separat pentru fete şi pentru băieţi.615.04 lei. prea multe CERINTE mite la serverul ISJ Mures şi aprobarea se face perla un singur post). Valoarea meselor servite s-a facturat în avans. s-au schimbat prize şi întrerupătoare.A:F cu semnătura digitală. Pe septembrie s-au alocat 1. Alocaţia nu e mare având în vedere că toate alimentele s-au scumpit.00 lei. variată. În fiecare toamnă se fac examenele periodice pentru personalul bucătăriei . Certificatele de absolvire a anului de completare. bursele.30 şi până la ora 21. S-a întocmit lunar declaratia 112 şi s-a transmis la A.dezinsecţia şi deratizarea sălii de mese . Copiii îşi suplimentează hrana cu mâncare adusă de acasă. grupurilor sanitare şi a magaziilor.a cantinei. pentru prepararea unui meniu cât se poate de variat. prezenţa lor a fluctuat. S-au redactat la calculator Certificatele de absolvire a ciclului inferior al liceului. care este afişat în sala de meditaţie. în fiecare lună programul se transBDNE.12 lei. La începutul anului şcolar în internatul şcolii s-au înscris 16 elevi.089. în noiembrie 2. borderourile de matician si resp cu elevii si responcard.703.00 lei pe elev pentru o lună.32 lei. atribuţii şi sarcini individuale complexe. chiar dacă alimentele se scumpesc. Tot elevii interni plătesc o regie cantină pentru apa. iar regia internat 10.noiembrie-decembrie 2011 s-a zugrăvit şi vopsit etajul IV din internat(12 camere.75 lei.examen coprobacteriologic. Bucătarul lucrează cu jumătate de normă şi restul programului(serviciului) se completează de îngrijitoare. pe cele două et aje. Activitatea de secretariat este foarte S-au întocmit statele de personal. dar am încercat să ne încadrăm zilnic.00. nivel 2. Puncte tari : Puncte slabe : S-au întocmit statele de funcţiuni. gazul. Alocaţia de hrană este suportată(plătită) de elevii interni.00 lei. în decembrie 1. 10 fete şi 6 băieţi. În luna septembrie 2011 activitatea cantinei a pornit cu o economie de122. ACTIVITATEA SERVICIULUI SECRETARIAT Secretariatul este definit ca un nucleu cu activităţi.hol). foile colective de prezenţă.(solicitarea de a fi si resp.00 lei pentru alimente şi s-au consumat 1. în octombrie 2. S-au amenajat două grupuri sanitare. sonalizat pe unităţi prin cod de bare.1 TÂRGUMURES.…etc. 12. iar cheltuielile sunt suportate de unitate.N. Se lucrează în două schimburi.

S-au descărcat examenele de absolvire în registrele matricole. noiembrie si decembrie deconturi. S-au întocmit caietele statistice şi situaţiile statistice de început de an şcolar şi sfârşit de semestru. pe suport magnetic.”. va duce la reducerea ternet . registrul general de evidenţă al salariaţilor numit Revisal cu toate modificările aferente. Pe parcursul semestrului I am recondiţionat cărţile care se deteriorează in timpul cititului. in format Excel. de boală. Scriu zilnic orarul profesorilor (condica). Lunar eliberez facturi către unitățile cu care colaboram (cazări. tariat organizate prin CCD. Am organizat expoziție de carte cu ocazia serbării de 1 Decembrie “Marea Unire”. apoi am ridicat coletele de la Posta si le-am distribuit elevilor. Încasez săptămânal si depun banii la Trezoreria din Tirnaveni si întocmesc registrul de casa. mai scăzut face dorinţa de autoperfecţionare prin accesul la Inde la an la an. de merit. Zilnic împrumut cărţi din fondul bibliotecii pentru elevi. prin participarea la diverse cursuri de secrenumărului de personal. adrese şi programe care se cer completate în regim de „urgenţă. Am participat la inventarierea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din şcoala in luna noiembrie 2011. am ascultat colinde cu elevii din clasele IX-a – XII-a in fiecare pauza . In semestrul I al anului școlar 2011 / 2012 am introdus in calculator .examenele de corigenţă. alocaţii suplimentare. Am ridicat si achitat in lunile octombrie. cadre didactice si nedidactice in medie 40-50 persoane/zi. in biblioteca. bani de liceu si tot ce este necesar pentru activitatea scolii. Oportunităţi : Ameninţări : Membra compartimentului secretariat îşi poate satisNumărul de elevi şi de clase. (Întocmit secretar Hang Claudia) B. Sunt „sufocata” de numărul tot mai mare de situaţii. In luna decembrie am șit rezolvat actele de predare – primire pentru arhiva de la fiecare compartiment si am depus dosarele legate in arhiva. In lunile octombrie si noiembrie am comandat manuale prin telefon si prin internet pentru clasele a XI-a si a XII-a . mese). zilnic. Țin evidenta amenzilor hotărâte in Consiliul de Administrație. S-au întocmit (pentru angajaţii noi) şi reactualizat dosarele personale pentru tot personalul şcolii. deplasări. „Bani de liceu”. de studiu.(Întocmit bibliotecar Luduşan Cornelia) 64 . Au fost derulate programele financiare : alocaţii. In timpul semestrului am supravegheat elevii care nu participă la orele de educaţie fizică sau religie studiind cărţi care nu se pot împrumuta la domiciliu. burse sociale . ACTIVITATEA BIBLIOTECII In lunile august – septembrie 2011 am adus de la depozit manualele comandate pentru anul şcolar 2011 / 2012 pentru clasele a IX-a si a X-a . Am organizat o expoziție de desene făcute in creion de elevi începând cu luna decembrie . termenul de raportare uneori este foarte greu de respectat. toate cartule existente in biblioteca pentru a tine o evidenta mai buna. In luna decembrie. Am ajutat la îndosarierea actelor ce se depun in arhiva la sfâr de an calendaristic. Fac statele de plata pentru decontarea abonamentelor la elevi la fiecare sfârșit de luna. S-a întocmit. le-am pregătit pe clase si le-am distribuit diriginţilor .

substanţele rămase pe tăvi după efectuarea experimentelor şi am spălat ustensilele 5. am pregătit substanţe. am pregătit baza tehnico-materială pentru experimentele practice la laboratorul de chimie (preparat soluţii. am pregătit fişele de lucru 7. 34/30.C. ustensile. am participat la inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar conform Deciziei de inventariere nr.11. ACTIVITATEA LABORANTULUI 3. ustensile şi soluţii necesare pentru unele experimente practice la industria alimentară când am fost solicitată 9. pregătit ustensile şi materiale) .2011 (Întocmit laborant Păcurar Anuţa) 65 . am avut grijă ca dotarea din laborator. am recuperat soluţiile. am urmărit consumurile de substanţe chimice 8.35 experimente a câte 8 sau 9 grupe / experiment 4. aparatura să fie în stare bună de funcţionare pentru buna desfăşurare a experimentelor 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->