P. 1
Raport Analiza Sem i an Scolar 2011-2012

Raport Analiza Sem i an Scolar 2011-2012

|Views: 1,878|Likes:
Published by Vasile Prihoi

More info:

Published by: Vasile Prihoi on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

GRUPUL ŞCOLAR IERNUT

STR. MIHAI EMINESCU, NR.9/A

PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVELUL GRUPULUI ŞCOLAR IERNUT ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2011 -2012
Diirector,, proff.. Vasiille Priihoii D rector pro Vas e Pr ho

RAPORT – ANALIZĂ

15 februarie 2012

“Când eşti întrebat dacă poţi să faci o treabă, spune-le: sigur că pot, apoi pune-te pe învăţat şi află cum să o faci.”
Theodore Roosevelt, Jr.(1858 – 1919)

2

CUPRINS
CUPRINS ........................................................................................................................................................3 I. DIRECŢII ŞI OBIECTIVE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI .......................................................5 II. AXE PRIORITARE ÎN DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVELUL GRUPULUI ŞCOLAR IERNUT ............7 1. REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE ŞI STRUCTURA POPULAŢIEI DE ELEVI ...........................7 a.) Planul de şcolarizare ...........................................................................................................................7 b.) Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar 2011 – 2012 .......................7 c.) Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent, în funcţie de filieră, profil/ domeniu/ specializare/ calificare profesională (la începutul anului şcolar) ........................................................................................7 d.) Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2011- 2012 ( distribuţie pe naţionalităţi) .................................8 e.) Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2011 - 2012 ( distribuţie pe religii) - învăţământ de zi..............8 f.) Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor la sfârşitul semestrului I din anul şcolar 2011-2012 ......................9 g.) Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului I, anul şcolar 2011-2012 .................................................... 10 h.) Analiza ratei absenteismului la sfârşitul semestrului I, anul şcolar 2011-2012 ......................................... 10 2. RESURSELE UMANE ....................................................................................................................... 12 2.1. Încadrarea cu personal ................................................................................................................ 12 a.) Situaţia posturilor la începutul anului şcolar......................................................................................... 12 b.) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat ................................................................ 12 c.) Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: ........................................................... 12 d.) Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe:......................................................................................... 12 e.) Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: ............................................................. 12 f.) Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:.......................................................... 13 3. 4. 5. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 2010 - 2011................. 13 OFERTA CURRICULARĂ – CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII .......................................................... 13 EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE ŞI OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII .............................................. 14 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. Raport asupra aplicării testelor iniţiale la disciplinele tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi informatică ............................................................................................................................ 14 Raport asupra aplicării testelor iniţiale la disciplina matematică............................................... 22 Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul chimie ....................................... 29 Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul biologie ..................................... 31 Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul fizică ......................................... 32 Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectele limba şi literatura română, limba engleză, limba franceză, istorie, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, filozofie ……………………………………………………………………………………………………………………………32 Raport privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la cultura de specialitate la clasele a -IX şi a- X domeniul Industria alimentară şi pentru domeniul electric........................................................... 42

5.7.

3

...) Aria curriculară „Limbă şi comunicare” + „Om şi societate”.. 62 1........... REPERE CURRICULARE IDENTIFICATE PRIN OBSERVAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ................................ ACTIVITATEA ALTOR COMPARTIMENTE .............. 4......................... ACTIVITATEA CANTINEI SI INTERNATULUI ..... 64 ACTIVITATEA LABORANTULUI ................................ 48 a....................................... 46 b. 61 VII......... 46 V....................................................................................... 63 ACTIVITATEA BIBLIOTECII ........................... 54 Aria curriculară „Tehnologii” ..............................................................................................................................................................................................) d.............................. REPERE ECONOMICE ŞI FINANCIARE ............. 44 IV...................................................... ANALIZA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII .....................................................................III.......................... 65 4 .............................................) Analiza SWOT a aspectelor generale constatate în activitatea de asistenţă şi observare a activităţilor ............ 2................. 62 ACTIVITATEA SERVICIULUI SECRETARIAT ...................... ANALIZA ACTIVITĂŢII PE ARII CURRICULARE .. 46 a.........) Scopul principal al asistenţelor şi observarea activităţilor ................................................................. 3................................................................................................ 57 Aria curriculară „consiliere şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare” .......................... 48 Aria curriculară „Matematică şi ştiinţe” ........... 59 VI....................................................................................) c.......................................................................) b....

Aplicarea sistemului calităţii 2. Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală în anul şcolar 2010-2011 2. Reabilitare 2. utilizaţi şi în rapoartele privind anii şcolari precedenţi.) principiul echităţii . a performanţelor şi a disfuncţiilor manifestate la nivelul şcolii noastre. Raportul – analiză privind starea învăţământului la nivelul Grupului Şcolar Iernut în anul şcolar 2010. Asigurarea profesionalizării înalt calitative 6.Adaptarea planului de şcolarizare la realităţile economice şi sociale 3. Asigurarea condiţiilor de informare.J Mureş şi M. Corelarea ofertei educaţionale la nevoile agenţilor economici din zona Iernut 3.în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare. Analiza are în vedere.3.Legea educaţiei naţionale: a. Conştientizarea şi responsabilizarea elevului în legătură cu securitatea muncii 3. competenţa şi performanţa. orientare şi consiliere privind cariera 4. Pactul Naţional pentru Educaţie. Descentralizarea 4. în special pentru copiii proveniţi din familii dezorganizate. Programarea activităţii şcolare 4. fără supraveghere. acestea realizându-se prin raportare la indicatorii de evaluare a calităţii şi a eficienţei interne în educaţie.Ş.T. permiţând în acelaşi timp evidenţierea evoluţiei. 5 . Asigurarea condiţiilor de lucru 3.T. Integrarea în colectivele în care au fost repartizaţi a elevilor de rromi 3 . într-un orizont de timp mai amplu decât durata unui an şcolar.C. Existenţa unor relaţii de colaborare între toţi salariaţii unităţii şi rezolvarea eventualelor ca-zuri de incompatibilitate ce pot să apară OBIECTIVE OPERAŢIONALE Principiile care guvernează învăţământul la Grupul Şcolar Iernut precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi desfăşurată în şcoală 3. aşa cum rezidă din Legea 1/2011. a diferenţelor specifice. Aceşti indicatori.S vizând rezultate la nivel judeţean şi pe ţară la examenele naţionale 2011 etc. Şanse egale la educaţie 4. prin care se măsoară competenţele individuale. Modernizarea şcolii 3. Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor 5. Aceste obiective au fost: 1.2.1. cu posibilităţi financiare reduse şi pentru copii instituţionalizaţi 2.S pentru perioada 2011-2012 în învăţământul preuniversitar. Strategia M. Parteneriat şcoală – comunitate locală 1. au fost utilizate ca texte de referinţă următoarele documente: Programul de Guvernare pentru perioada 2009-2012.E. Sporirea accesului şi participării la educaţie. la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2011-2012 are în vedere gradul de realizare a priorităţilor formulate în Planul managerial al Grupului Şcolar Iernut pentru anul şcolar 2011-2012. Raportul privind starea învăţământului mureşan în anul şcolar 2010-2011. gradul de realizare a obiectivelor strategice formulate în Planul managerial Grupului Şcolar Iernut pentru anul şcolar 2011-2012. Formarea elevilor pentru tranziţia de la şcoală la locul de muncă: 3. DIRECŢII ŞI OBIECTIVE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI Diagnoza stării învăţământului la nivelul Grupului Şcolar Iernut.Sensibilizarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne de studiu 1. punctual. Asigurarea unui management performant 5. elaboraţi în concordanţă cu sistemele internaţionale de indicatori ai educaţiei. conferă rigoare şi obiectivitate analizei diagnostice. Sistem de învăţământ compatibil cu normele UE OBIECTIVE STRATEGICE 2.I. De asemenea. rapoarte I. Realizarea unui climat socio-profesional afectiv.E. Programarea şi consilierea managerială 1. Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ – 2010. calitatea managementului instituţional şi performanţele sistemului în ansamblul său. optim 1. Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice de specialitate şi eficientizarea instruirii prin laboratorul tehnologic şi prin practica comasată 1. spre sporirea responsabilităţii manageriale la nivelul tuturor compartimentelor şi spre îmbunătăţirea performanţelor şcolii. Organizarea de Programe de educaţie remedială 1. Liniile directoare ale activităţilor Grupului Şcolar Iernut au vizat eficienţa. fiind orientate spre creşterea calităţii proceselor educaţionale.C.

anul şcolar 2011-2012. j. o.analiză privind starea învăţământului la nivelul Grupului Şcolar 2010-2011. g. prin gestionarea resurselor existente. e. .) principiul răspunderii publice .) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia. n. Legea educaţiei naţionale.1/2011.Legea nr. culturale. c. social şi cultural.) împlinirea şi dezvoltarea personala.) principiul respectării dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ. 4925/2005. r.în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personala şi socialeconomice.în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime.în baza căruia unitățile şi instituțiile de învăţământ răspund public de perfo rmantele lor. prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora. obiectivă prin date comparative (surse: Raport. cu modificările ulterioare. l.) ocuparea unui loc de munca şi participarea la funcționarea şi dezvoltarea unei economii durabile. a tinerilor şi a adulților la Grupul Şcolar Iernut au ca finalitate principală formarea competenţelor. rapoartele anuale de activitate ale catedrelor didactice şi compartimentelor din şcoala şi formularele statistice. prin realizarea propriilor obiective in viața.) principiul calităţii . dreptul la păstrarea.) prin estimări şi argumente punctuale. faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natura şi mediul înconjurător natural.) principiul descentralizării . s. p. b. pe cultura naționala şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural.) principiul asigurării egalităţii de șanse.) principiul recunoașterii şi garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităţilor naționale.) principiul incluziunii sociale.) formarea unei concepții de viața.) principiul promovării educa pentru sănătate. promovării şi păstrării identităţii na ționale şi a valorilor culturale ale poporului roman.) integrarea sociala şi participarea cetățeneasca activa în societate.în baza căruia activitățile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naționale şi internaționale.concretizat în asigurarea vizibilității totale a deciziei şi a rezultatelor. e. q.) principiul relevantei . înțelese ca ansamblu multifuncțional şi transferabil de cunoștințe. Analiza stării învăţământului la nivelul Grupului Şcolar Iernut la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 20112012 instituie o viziune coerentă.) educarea în spiritul demnităţii. f.) principiul transparentei .) principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerin țelor specifice fiecărui cult recunoscut.) principiul asumării. d.C.) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare. 6 . inclusiv prin educația fizică şi prin practicarea activităților ției sportive. f) cultivarea sensibilității fată de problematica umana.în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implica ți direct in proces.) principiul participării şi responsabilității părinţilor. De asemenea s-au mai folosit: Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei realizat de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. Educația şi formarea profesională a copiilor. nr.b. m. la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice. d.) principiul eficientei .Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetă țenilor români şi dialogului intercultural. necesare pentru: a.Ed. bazate pe valorile umaniste şi științifice.M. c. k. dogme religioase şi doctrine politice. Baza legislativă al acestui raport este dată de: . Raportul analiză privind starea învăţământului mureşan la sfârşitul semestrul I. lingvistice şi religioase. aprobat prin O. h.) principiul libertăţii de gândire şi al independentei faţă de ideologii. deprinderi/abilitați şi aptitudini. toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. i. conform intereselor si aspirațiilor fiecăruia şi dorinței de a învăţa pe tot parcursul vieții.

AXE PRIORITARE ÎN DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVELUL GRUPULUI ŞCOLAR IERNUT 1.)Distribuţia efectivelor de elevi.Ştiinţe ale naturii Tehnic Tehnician în instalaţii electrice Tehnician mecanic de întreţinere şi reparaţii Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician analize produse alimentare 3. Nivel Secundar inferior Filieră Teoretică Tehnologică Profil/Domeniu Real Tehnic Specializarea/Calificarea profesională Ştiinţe ale naturii Tehnician în instalaţii electrice Tehnician în mecanică de întreţinere şi reparaţii Tehnician analize produse alimentare Ştiinţe ale naturii Număr clase IX IX IX IX 1 1 1 1 4 1 Număr elevi 32 31 33 33 129 31 TOTAL NIVEL SECUNDAR INFERIOR 2.) Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ. TOTAL b. la începutul anului şcolar 2011 – 2012 Nivel de învăţământ Secundar inferior Secundar superior (liceal) Clasa a IX-a a X-a a X-a a XI-a a XII-a a XII-a ruta progresivă Forma de învăţământ ZI ZI Frecvenţă redusă ZI ZI ZI Limba de predare română română română română română română TOTAL c. locuri propuse la: Clasa a IX-a ZI FR 30 30 30 Română 30 120 Număr clase 4 3 1 4 3 1 16 Număr elevi 129 83 19 107 83 26 447 33 129 Realizat: Clasa a IX-a ZI FR 32 31 33 - Profil şi calificare profesională Real: .07.) Planul de şcolarizare Pentru anul şcolar 2011 . Secundar superior Teoretică Resurse naturale şi protecţia mediului Real X 7 . 75/12. 2.2005 privind asigurarea calităţii Educaţiei aprobată cu completări şi modificări ulterioare. 1.2012 pentru Grupul Şcolar Iernut a fost aprobat următorul plan de şcolarizare: la învăţământul liceal.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1.. II. crt. Limba de predare Română Română Nr. curs de zi şi frecvenţă redusă Nr. în funcţie de filieră. REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE ŞI STRUCTURA POPULAŢIEI DE ELEVI a. din anul şcolar curent. crt. profil/ domeniu/ specializare/ calificare profesională (la începutul anului şcolar) Nr.

1. Nivel (liceal) Filieră Profil/Domeniu Tehnologică Tehnic Resurse naturale şi protecţia mediului Real Tehnic Resurse naturale şi protecţia mediului Real Tehnic Specializarea/Calificarea Număr clase profesională Ştiinţe ale naturii X 1 Frecvenţă redusă Tehnician în instalaţii X 1 electrice Tehnician analize produse X 1 alimentare Matematică-informatică Ştiinţe ale naturii Tehnician în instalaţii electrice Tehnician analize produse alimentare Matematică-informatică Ştiinţe ale naturii Tehnician în instalaţii electrice Tehnician în industrie alimentară/Tehnician în instalaţii electrice XI XI XI XI XII XII XII XII rută progresivă 1 1 1 1 1 1 1 1 Număr elevi 19 30 22 24 32 28 23 26 29 28 26 Teoretică Tehnologică Teoretică Tehnologică Resurse naturale şi protecţia mediului/Tehnic TOTAL NIVEL SECUNDAR SUPERIOR (liceal) TOTAL GENERAL 12 16 318 447 d. Nivelul Secundar inferior Secundar superior (liceal) Total elevi 129 318 447 Din care Români 116 289 405 Maghiari 8 21 29 Rromi 5 8 13 TOTAL GENERAL e. crt.) Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2011.) Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2011 . 2.2012 ( distribuţie pe naţionalităţi) Nr.învăţământ de zi Din care : Nivel de învăţământ Total elevi Refor Ortod maţi oxi 107 265 4 19 Greco catolici 5 9 Baptişti 1 4 Penticost ali 7 8 Martorii lui Iehova 2 4 Credincioşi după evanghelie 1 6 Romano catolici 2 3 Secundar inferior Secundar superior (liceal) TOTAL GENERAL 129 318 447 372 23 14 5 15 6 7 5 8 .2012 ( distribuţie pe religii) .Nr.crt.

Din care Total promovaţi din elevii rămaşi % 3. elevi înscrişi la început de an Total rromi Fete rromi CLASA Total Fete 2.21% 92.66% 92.31% 94.32% 90.8.50% 98.11% 36. elevi rămaşi la sfârşitul semestrului Total rromi Fete rromi 5.85% 92.62% 79.93% 93.08% 87.f.10% 97.57% 20 6 23 5 20 1 83.33% 87.16% 57.7 alte motive pentru absenţe Total Total Total Fete Fete Total 348 171 1122 1505 667 1023 725 568 1014 580 894 Absenţe Motivate 255 96 532 1037 577 770 557 492 878 264 684 Nemotivate IXA IXB IXC IXD XA XB XC XIA XIB XIC XID 2 7 10 5 4 7 4 1 4 3 2 9 2 3 1 2 3 1 4 1 5 1 1 1 1 2 1 5 1 1 .21% 27 95.74% 92.3.6. Nr.99 .20% 95.99 7 .69% 1 33 31 30 21 24 1 28 23 90.61% 93. Elevi sancţionaţi Elevi cu note scăzuElevi exmatriculaţi te la purtare Pentru Alte note sub 7 absenţe motive note între 9.51% 11 11 110 2 1 61.) Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor la sfârşitul semestrului I din anul şcolar 2011-2012 1.10 2 9 2 13 6 6 93 75 590 468 90 253 168 76 136 316 210 Total rromi 1 IX A IXB IXC IXD XA XB XC XIA XIB XIC XID XIIA XIIB XIIC XIID RP X FR TOTAL 32 31 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 26 19 447 25 7 1 29 26 7 8 7 6 25 17 7 5 26 9 18 223 3 1 3 1 2 31 32 33 24 7 1 29 26 7 7 7 6 24 16 7 5 26 8 17 217 3 1 3 1 2 27 22 Fete rromi 1 Total Total Fete Fete 87. Elevi promovaţi promovaţi pe Frecvenţa % medii 5 .85% 91. Elevi eliminaţi Total CLASA Pentru absenţe Total Fete Alte motive Total Fete S2.99 25 19 18 1 13 16 17 11 1 119 38 9 .80% 1 2 1 28 31 22 26 28 1 1 2 2 29 20 18 2 2 23 13 6 437 12 5 158 Clasele la care nu s-a calculat promovabilitatea sunt clasele de la filiera tehnologică la care disciplinele de specialitate se studiază modular şi nu se încheie situaţia decât la încheierea studierii modulelor. Nr.27% 22 84.10% 84.

99 . situaţia privind rezultatele la învăţătură şi purtare pe clase se prezintă conform graficului următor: Rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului I. prevenit şi redus pe mai multe paliere. g. majoritatea cadrelor didactice au încercat să-şi adapteze metodele şi procedeele de aşa manieră încât fiecare elev să-şi însuşească minimum de competenţe. anul şcolar 2011-2012 Din raportările diriginţilor la sfârşitul semestrului I.10.) Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului I. Ca urmare.7 S2. 10 . absenteismul trebuie monitorizat.6.99 9 . 22 0 Corigenţi Neîncheiaţi h. anul şcolar 2011-2012 Absenteismul generează insuccesul şcolar şi reprezintă un prim pas spre abandon şi părăsirea timpurie a sistemului de educaţie. Elevi sancţionaţi Elevi cu note scăzuElevi exmatriculaţi te la purtare Pentru Alte note sub 7 absenţe motive alte motive pentru absenţe Total Total Total Fete Fete Total 771 790 903 1568 349 10 14 4 12998 Absenţe Motivate 587 636 700 537 159 8761 Nemotivate 184 154 203 1031 190 4237 XIIA XIIB XIIC XIID RP X FR TOTAL 5 5 5 5 24 1 0 1 0 4 1 6 1 2 0 0 7 5 66 3 2 Ţinând seama de particularităţile de vârstă a elevilor şi de nivelul lor de pregătire.99 7 .3. priceperi şi deprinderi specifice profilului sau calificării. anului şcolar 2011-2012. anul şcolar 2011-2012 300 257 250 200 150 119 100 50 38 1 5 .8.Elevi eliminaţi Total CLASA Pentru absenţe Total Fete Alte motive Total Fete note între 9.) Analiza ratei absenteismului la sfârşitul semestrului I.

11 . comisie care a raportat la nivel judeţean situaţia absenteismului de la noi din şcoală. dar mai îngrijorător este faptul că raportările diriginţilor făcute la sfârşitul semestrului I (în şedinţa de validare a rezultatelor la învăţătură şi purtare. Îngrijorătoare este situaţia de la clasa a XII-a rută progresivă. care a avut loc în data de 23 decembrie 2011) şi sunt marcate cu albastru pe graficul de mai sus . pe clase la sfârşitul semestrului I.Numărul total de absenţe nemotivate. diferă cu mult faţă de raportările făcute de către aceiaşi diriginţi către comisia de monitorizare a absenţelor. anul şcolar 2011-2012 XFR XII RP XIIC XIIB XIIA XID XIC XIB XIA XC XB XA IXD IXC IXB IXA 0 91 75 73 93 200 400 600 800 1000 1200 84 90 502 469 593 590 68 76 168 168 253 253 156 136 203 203 156 154 196 184 209 210 346 316 190 249 1036 1031 Se constată o rată mare a absenteismului.

) Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: Vechime În învăţământ În unitate Debutant 3-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 16. posturi) 12 b. dar şi pentru a-i consilia şi pentru a-i responsabiliza. Discuţii formale şi informale cu elevii privind importanţa participării la cursuri. posturi) 29. mai ales pentru prevenirea acestuia prin: Desfăşurarea de lecţii bine proiectate. dar diriginţii au obligaţia de a monitoriza săptămânal.) Situaţia posturilor la începutul anului şcolar Personal didactic (nr. frecvenţa elevilor şi de a lua. Auxiliar (nr. toate măsurile care se impun pentru a corecta şi preveni astfel de situaţii.50 Personal nedidactic (nr. dar. 2 25-29 1 4 30-34 2 35-39 1 1 40-44 4 45-49 5 50-54 3 2 55-59 3 60-64 2 - Din totalul de 31 de cadre didactice 15 sunt titulare şi 16 suplinitoare cu norma de bază la Grupul Şcolar Iere. în funcţie de calificări: Funcţia Bibliotecar Număr posturi 1 Calificarea (Da/Nu) Da 12 .Şcoala este instituţia care poate găsi soluţii pentru reducerea ratei de absenteism. interesante şi atrăgătoare pentru elevi. Încadrarea cu personal a. un dialog cu familia elevului pentru a informa părinţii/reprezentanţii legali.) Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: Sub 25 M F nut. Înregistrarea în documentele şcolare şi monitorizarea absenţelor elevilor. împreună cu consiliul clasei şi conducerea şcolii. în primul rând obligaţia cadrelor didactice (obligaţie consemnată în fişa postului) la fiecare oră de curs. 2.1.) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat Număr personal didactic calificat: Fără definitivat 6 Cu definitivat 10 Gradul II 4 Gradul I 11 Cu doctorat 1 Număr personal didactic Necalificat - c. Dezbateri referitoare la cauzele absenteismului şcolar. posturi) 5.) Distribuţia personalului didactic auxiliar. Monitorizarea prezenţei la şcoală a elevilor şi prevenirea absenteismului este . RESURSELE UMANE 2. consecinţele pe termen mediu şi lung ale acestuia.20 ani 21 –25 ani 26-30 ani Peste 30 6 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 3 2 1 7 3 Peste 64 1 - d. Analiza cauzelor acestora şi stabilirea în cel mai scurt timp.32 Personal did.

48 În general. 1 2 3 4 Clasa IX A IX B IX C IX D Disciplina Chimie Disc. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 2010 . Disc. Tehn. 4. OFERTA CURRICULARĂ – CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII În anul şcolar 2011 – 2012 oferta curriculară la decizia şcolii cuprinde. Titlul opţionalului Tehnici de laborator Rezolvarea de probleme în instalaţii şi echipamente electrice de joasă tensiune Rezolvarea de probleme şi organizarea locului de muncă în domeniul mecanic Rezolvarea problemelor în activitatea din industria alimentară Prof.) Distribuţia personalului nedidactic angajat. 4. un număr de 15 de opţionale ca extinderi. toate spaţiile şcolare sunt curate. Tehn. Tipul de spaţiu Săli de clasă Laboratoare Ateliere Sală şi teren de educaţie fizică şi sport Spaţii de joacă Alte spaţii Număr spaţii 11 9 5 1/1 1 10 Suprafaţă (mp) 746.25 2000 1225. 1. crt. Crt.50 1 1 1 1 5. 3.50 Calificarea (Da/Nu) Da Da Da Da Da f. 2.87 743. în funcţie de calificări: Funcţia Îngrijitor Paznici Muncitori TOTAL Număr posturi 5 4 3 12 Calificarea (Da/Nu) Da Da Da 3. 5.2011 Nr.29 750.Funcţia Pedagog Informatician Laborant Secretar Administrator patrimoniu Administrator financiar (contabil) TOTAL Număr posturi 0. pe lângă modulele CDL din curriculumul de la unele clase de profil tehnic sau resurse naturale şi protecţia mediului (6 CDL-uri). bine dotate şi corespund scopurilor pentru care sunt utilizate. Tehn.43 2207. propunător Şimon Daniela Henter Ludovic Călbază Simion Vulea Liliana Tipul Extindere CDL CDL CDL 13 . 6. Trebuie apreciată iniţiativa diriginţilor care beneficiind de ajutorul părinţilor şi a elevilor au reuşit să zugrăvească sălile de clasă unde îşi desfăşoară activitatea. discipline noi şi aprofundări după cum urmează: Nr. Disc.

de către comisiile metodice de specialitate. S-au realizat evaluări la toate disciplinele cuprinse în foaia de parcurs. Raport asupra aplicării testelor iniţiale la disciplinele tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi informatică Evaluarea iniţială la disciplinele Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor şi Informatică s-a desfăşurat conform Notei nr. Testarea iniţială s-a desfăşurat la începutul semestrului întâi. Informatică Matematică Ed. Fizică Engleză Română Chimie Matematică Biologie Română Matematică Engleză Chimie Ed.1. C XII A. evaluările iniţiale cu scopul de orientare şi optimizare a învăţării. conform notei mai sus amintite în două părţi astfel: • PARTEA I – a cuprins itemi de tip obiectiv şi/sau de tip semiobiectiv 14 . Aplicarea testelor la cele două discipline s-a făcut în data de 5. 5. C XII C XII C XII C Disciplina Chimie Disc. Tehn. Testele au fost structurate. În primul semestru al anului şcolar 2011-2012 la grupul Şcolar Iernut s-au desfăşurat. propunător Şimon Daniela Fogarasi Dominic Vulea Liliana Prihoi Vasile Slev Ioan Fodor Iosif Moldovan Adina Moldovan Elvira Şimon Daniela Fogaraşi Cătălin Bărbat Eniko Moldovan Elvira Fogaraşi Cătălin Moldovan Adina Şimon Daniela Fodor Iosif Bărbat Eniko Tipul Extindere CDL CDL Disciplină nouă Aprofundare Extindere Extindere Extindere Extindere Aprofundare Extindere Extindere Aprofundare Extindere Extindere Extindere Extindere 5. În primele două săptămâni s-a făcut o recapitulare a materiei studiate în anul precedent.Nr. după o planificare stabilită.10. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Clasa XA XB XC XI A XI A XI A XI A. Disc.2011 la Informatică. Fizică Biologie Titlul opţionalului Analiză calitativă organică Locul de muncă şi calitatea serviciilor din domeniul electric Dezvoltarea personală şi lucrul în echipă Programare în JavaScript Şiruri de numere reale Fotbalul în liceu Across Cultures Oameni şi locuri în literatura română Analiză funcţională şi organică Şiruri şi serii numerice Educaţie pentru sănătate Textul argumentativ Metode şi tehnici de rezolvare a problemelor de algebră şi analiză matematică Comunicare în situaţii concrete Tipuri de reacţii chimice Handbalul în liceu Educaţie pentru sănătate Prof. pentru a stabili un parcurs individualizat al acestora şi pentru a măsura progresul şcolar realizat. fiind elaborate subiecte la nivel local. conform foii de parcurs pentru anul şcolar în curs. Subiectele au fost unitare la nivelul fiecărei clase. C XI C XI C XI C XI C XII A.09.2011 a Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare precum şi a Foii de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012. fiind precedată de două săptămâni de recapitulare respectându-se metodologia prezentată în foaia de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012. Tehn. crt. Scopul evaluărilor nu a fost ierarhizarea elevilor sau a profesorilor ci nivelul de cunoaştere al nivelului real al elevilor. C XII A.10.1691/12. EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE ŞI OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII Evaluările iniţiale devin reper pentru adaptarea procesului de învăţare la particularităţile beneficiarului direct.2011 la TIC şi în 6. transmisă în fiecare şcoală.

relaţionale).99 8 .1.99 10 Clasa XA 6.structura liniară . • Reprezentarea algoritmilor. prin subiectele propuse s-a urmărit identificarea nivelului achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe. Caracteristici . INFORMATICĂ La disciplina Informatică.3. variabile.8.• PARTEA a II-a – a cuprins itemi de tip semiobiectivi şi/sau de tip subiectiv Durata testelor a fost de 45 de minute . de elevi Prezenţi 1 .99 3 .4.6. abilităţi/ deprinderi şi atitudini.structura repetitivă Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos. • Date cu care lucrează algoritmii (constante.99 4 .3. prelucrarea unor secvenţe de valori • Principiile programării structurate Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr. CLASA a IX-a Având în vedere că elevii clasei a IX-a nu au studiat în gimnaziu informatica. Pseudocod.99 7 .7. • Noțiunea de algoritm.9.1. de elevi Prezenţi 1 .2.structura alternativă . logice. • Operaţii asupra datelor (aritmetice.99 9 .99 0 9 . a XI-a A și a XII-a A.99 2 . • Structuri de bază: .99 4 . Astfel conţinuturile evaluate au fost: • Definirea informaticii ca ştiinţă • Etapele rezolvării problemelor • Date cu care lucrează algoritmii • Algoritmi elementari – prelucrarea numerelor. a X-a A.99 8 . în vederea formării competenţelor propuse pentru nivelul respectiv de învăţământ. iar punctajul acordat a fost de 90 de puncte la care s-au adăugat 10 puncte din oficiu.99 Total Din care cu note: 5 . exemple.5.99 6 .2. au fost testați un număr de 107 elevi din clasele a IX-a A.99 0 10 0 Clasa Media pe clasă 4.99 7 .7.6.99 6 . Media pe clasă Nr.99 3 .9.5.99 2 .75 IX A Clasa a X-a 31 30 0 6 5 9 6 3 1 0 Conţinuturile evaluate la clasa a X-a A au fost: • Etapele rezolvării unei probleme. expresii).99 Total Din care cu note: 5 . • Principiile programării structurate.8.4.89 31 29 0 0 0 3 5 6 6 9 0 15 .

99 2 . folosind corect terminologia specifică • Descrierea unor algoritmi simpli de verificare a unor proprietăţi specifice Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.70 24 24 0 9 6 6 1 0 2 0 0 Clasa a XII-a Conţinuturile evaluate la clasa a XII-a A au fost: • Utilizarea tablourilor.99 4 .99 Total Clasa Media pe clasă Din care cu note: 4 .99 3 10 Clasa Media pe clasă XI A 3.4.3. Fișiere text( Definire.99 6 . de elevi Prezenţi 2 . 16 .7.7.99 0 9 .99 6 .5.99 3 .99 7 .99 1 .99 10 XII A 7. a şirurilor de caractere. Operaţii specifice.99 8 .99 7 . de elevi Prezenţi 1 .) Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.9.3.6.6.1.43 26 24 0 0 0 1 3 2 11 3 1 În diagramele de mai jos sunt reprezentate grafic situa țiile statistice la nivelul disciplinei informatică. expresii Citirea/scrierea datelor Structura liniară Structura alternativă Structuri repetitive Tipul tablou.Clasa a XI-a Conţinuturile evaluate la clasa a XI-a A au fost: • • • • • • • • • • Structura programelor Vocabularul limbajului Tipuri simple de date (standard) Constante.99 8 .2.99 3 .2. a structurilor de date neomogene şi a structurilor dinamice de date • Utilizarea corectă a subprogramelor predefinite şi a celor definite de utilizator • Descrierea şi aplicarea mecanismului recursivităţii • Construirea unor soluţii pentru probleme simple care se rezolvă cu ajutorul metodei backtracking • Transpunerea unei probleme din limbaj natural în limbaj de grafuri.5. Tablouri unidimensionale şi bidimensionale.4.9.8.8.1. variabile.99 5 .99 9 .99 Total Din care cu note: 5 .

99 7-7.99 4-4.99 5-5.99 3-3.99 1 10 0 NOTE 17 .99 8-8.99 9-9.99 6-6.99 2-2.PREZENȚA ELEVILOR 5 4% prezenți absenți 107 96% REZULTATE DUPĂ NOTELE OB ȚINUTE 25 20 19 20 NUMĂR ELEVI 15 15 15 12 11 10 11 5 3 0 1-1.

99 6 . de elevi Prezenţi 1 .33 3.75 3.62 31 32 29 28 31 32 33 33 0 1 0 2 0 0 0 9 2 3 4 2 0 12 6 8 4 14 9 7 5 2 8 0 14 0 2 0 6 0 0 0 Conţinuturile evaluate la clasele a X-a au fost: • • • • Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei Informaţie si comunicare.99 2 . Internet Utilizarea computerului si organizarea fişierelor Editoare de texte 18 .7 CLASA a IX-a CLASA a X-a CLASA a XI-a MEDIA CLASEI CLASA a XII-a TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR La disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor .8.1.89 7.99 4 . au fost testați un număr de 368 elevi.9.99 9 . Rol • Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal • Descrierea funcţionării unui calculator Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.99 8 . Definiţie.6.73 5.7.MEDIA CLASEI 6.99 7 .99 3 .99 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Clasa Media pe clasă IX A IX B IX C IX D CLASA a X-a 6.99 Total Din care cu note: 5 .3.43 4.4.2.91 4.5. CLASA a IX-a Conţinuturile evaluate la clasele a IX-a au fost: • TIC.

27 3.4.1.7.99 4 .99 1 0 0 9 .3.5.3.99 3 .86 2.8.99 8 .99 7 .99 Total Din care cu note: 5 .21 24 28 31 23 27 24 25 31 20 19 0 1 0 0 0 0 2 0 7 7 1 16 1 11 9 2 4 8 1 3 5 1 3 1 0 8 1 6 0 0 6 0 10 0 0 2 0 3 0 0 Clasa a XII-a B (profil Tehnic) Au fost evaluate următoarele conţinuturi: • • • • • Analiza informaţiei.9.23 3.99 3 .7.99 6 .Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.2.99 9 .99 0 0 0 0 0 10 0 0 0 Clasa Media pe clasă XA XB XC CLASA a XI-a 6.34 3.8.6. surse furnizoare de informaţie Căutarea şi regăsirea informaţiei Prezentarea şi utilizarea informaţiei în documente şi prezentări Organizarea datelor Prelucrarea datelor 19 .5.99 4 .99 Total Din care cu note: 5 .99 7 .99 2 . de elevi Prezenţi 1 .1.99 4.99 8 .76 31 30 21 31 28 17 0 0 3 0 0 5 0 9 8 2 9 1 3 3 0 9 3 0 11 3 0 5 1 0 Conţinuturile evaluate la clasele a XI-a/ a XII a ruta progresivă au fost: • • • Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru realizarea unei prezentări – PowerPoint Utilizarea aplicaţiilor software specializate calculul tabelar – Excel Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru baze de date – Access Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.6.2.99 10 0 0 0 0 0 Clasa Media pe clasă XI A XI B XI C XID XIID Clasa a XII-a 6.9. de elevi Prezenţi 1 .99 2 .4.69 6.99 6 .

de elevi Prezenţi 1 .Clasa a XII-a C (profil Real) Conţinuturile evaluate au fost: • Concepte de bază ale prelucrării tabelare • Utilizarea operaţiilor curente de prelucrare • Utilizarea operaţiilor specifice bazelor de date/ listelor • Elaborarea unor produse utilizabile Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.99 8 .99 7 .5.2.4.99 5-5.99 6 .99 2 .6.99 3-3.7.99 NOTE 7 30 25 2 67 65 57 53 62 20 .99 8-8.99 9-9.8.99 3 .47 28 29 24 29 0 0 0 0 1 0 8 1 6 1 8 3 1 15 0 8 PREZENȚA ELEVILOR 33 8% prezenți absenți 368 92% REZULTATE DUPĂ NOTELE OB ȚINUTE 80 70 NUMĂR ELEVI 60 50 40 30 20 10 0 1-1.99 4 .3.99 0 1 0 10 Clasa Media pe clasă 10 0 0 XII B XII C 5.42 7.99 9 .99 7-7.99 2-2.99 6-6.99 4-4.9.99 Total Din care cu note: 5 .1.

analizarea unor fenomene.MEDIA CLASEI 7.E • Evaluarea este centrată pe verificarea competenţelor. • Datorită stării materiale precare a multor familii din care provin unii elevi ai şcolii noastre o mare parte dintre aceştia nu au calculator acasă ceea ce le îngreunează studiul. 21 .N. respectând programa școlară / nivel de clasă OPORTUNITĂȚI • Testul oferă fiecărui elev o imagine asupra nivelului individual de competenţe • Aplicarea testului ajută elevul să se obișnuiască cu evaluarea standardizată • • • PUNCTE SLABE Poate avea caracter inhibitoriu pentru subiecţii introvertiţi (poate genera stres) Nu asigură evaluarea întregii materii predate elevilor etc.27 3. • AMENINȚĂRI • Utilizarea frecventă a testării standardizate poate favoriza apariția răspunsului-şablon etc.73 4.76 6. ilustrarea exemplificarea. • Aplicarea testelor favorizează evaluarea unor comportamente asociate unor nivele taxonomice diferite (identificarea unor concepte .34 5.62 2.33 4. Marea majoritate a elevilor au rezolvat doar itemii din partea I) în foarte multe cazuri nici aceştia pe toţi) Faptul că notele nu sunt trecute în catalog conduce în foarte multe cazuri la dezinteresul elevilor faţă de această evaluare. precis. evaluarea/ aprecierea/ interpretarea unor Fenomene) • Testele au un nivel mediu de dificultate și permite rezolvarea cerințelor în 45 de minute • Itemii sunt formulați clar.47 6.E. Formatul testului iniţial şi rezultatele aplicării acestuia: PUNCTE TARI • Testele au fost realizate după modelul C. utilizarea/ aplicarea unor cunoştinţe. compararea/ clasificarea. descrierea unor fenomene. însuşirea cunoştinţelor predate la şcoală şi formarea competenţelor de utilizare a tehnicii de calcul.42 3.86 3.91 6. pe aplicarea şi pe transferul cunoştinţelor în utilizarea calculatorului şi în elaborarea algoritmilor.21 IXA IXB IXA IXC IXB IXC IXD IXD XA XA XB XB XC XC XIA XIA XIB XIB XIC XIC XID XID XIID XIID XIIB XIIB XIIC XIIC Analiza SWOT.69 2.23 5.99 6.

de elevi Prezenţi 1 .99 7 .85 2. Aplicarea testelor s-a făcut în data de 3.5.99 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Clasa Media pe clasă IX A IX B IX C IXD 3.69 1. f ( x) = ax +b.1691/12.99 8 .4.99 Total Din care cu note: 5 .2011 a Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare precum şi a Foii de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012. cerc) Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.10. poligoane regulate.9. transmisă în fiecare şcoală.31 31 32 33 33 30 32 29 28 0 2 19 7 6 3 5 15 13 14 3 5 6 8 2 1 3 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 22 . reprezentare grafică • Ecuaţii.99 se impune organizarea de consultaţii. (Întocmit prof. inecuaţii şi sisteme de două ecuaţii cu două necunoscute • Figuri geometrice plane (triunghi. Conţinuturile evaluate la toate cele patru clase au fost: • Mulţimea numerelor reale: ordinea efectuării operaţiilor.7. În primele două săptămâni s-a făcut o recapitulare a materiei studiate în anul precedent. conform notei mai sus amintite în două părţi astfel: • PARTEA I – a cuprins itemi de tip obiectiv (itemi cu alegere duală și/sau itemi cu alegere multiplă) • PARTEA a II-a – a cuprins itemi de tip semiobiectivi şi/sau de tip subiectiv (întrebări cu răspuns deschis/rezolvări de probleme) Durata testelor a fost de 50 de minute .2.2011 .99 9 . în conformitate cu programa școlară aplicată la fiecare clasă în parte precum și în funcție de specificul fiecărei clase. raţionalizare.8. operaţii cu numere reale reprezentate prin litere • Funcţii de forma f : ℝ → ℝ. Testele au fost structurate.09.2. descompunerea în factori. medii • Calcul cu numere reprezentate prin litere.99 2 . procente.Pentru ameliorarea rezultatelor şi formarea competenţelor vizate în programele şcolare pentru toţi elevii care au luat note cuprinse între 1 şi 4. iar punctajul acordat a fost de 90 de puncte la care s-au adăugat 10 puncte din oficiu. Clasa a IX-a La clasa a IX-a au fost testați un număr de 119 elevi din 4 clase. Testul administrat claselor a IX-a B şi a IXa C și a IX-a D (profil Tehnic) a fost diferit de cel administrat clasei a IX-a A (profil real).1. rădăcina pătrată.99 3 . Prihoi Vasile) 5.6.99 4 . rapoarte şi proporţii. patrulater convex.99 6 . La același clase au fost concepute teste diferențiate. Raport asupra aplicării testelor iniţiale la disciplina matematică Evaluarea iniţială la disciplina matematică s-a desfăşurat conform Notei nr.77 3.3. stabilirea unui program de studiu individual în care fiecare elev să primească spre rezolvare teme individualizate care vor fi verificate de către profesorul care predă la clasa .

85 IXA IXB IXC IXD Clasa a X-a La clasa a X-a au fost testați un număr de 80 elevi reprezentând 3 clase.77 3. 23 .99 8-8.69 2.31 1.99 3-3. Tuturor elevilor li s-a aplicat același test.99 1 000 1 000 0 1 00 0000 9-9.99 6-6.99 4-4.99 2-2.99 0000 10 IXB IXC IXD 7 2 0 1-1.99 7-7.PREZENȚA ELEVILOR 10 8% PREZENȚI 119 92% ABSENȚI Rezultate pe intervale de note IXA 19 15 14 13 8 6 3 5 3 5 6 2 3 1 4 00 5-5.99 MEDIA CLASEI 3.

33 31 31 21 31 31 18 0 9 11 4 20 7 3 2 0 13 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PREZENȚA ELEVILOR 20 PREZENȚ I ABSENȚI 11 9 4 0 Rezultate pe intervale de note XA XB XC 3 4% 80 96% 13 7 32 0 00 11 00 000 000 000 000 000 1-1.Conținuturile ce au fost evaluate la cele 3 clase sunt: • Mulțimea numerelor reale.99 Total Din care cu note: 5 .99 9-9.95 2.7.33 XA XB XC 24 .99 7-7.99 5-5.8.99 6-6.95 2.3.99 3 .2.99 6 .99 2 .9.99 2-2.99 4-4.5.4. aplicații în geometria plană Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr. de elevi Prezenţi 1 .99 MEDIA CLASEI 3.99 7 .6.1. proprietăți • Vectori în plan • Elemente de trigonometrie.99 8 .99 0 0 0 10 Clasa Media pe clasă 10 0 0 0 XA XB XC 3.07 1.99 3-3.07 1.99 9 . funcția de gradul al II-lea. Inducția matematică • Șiruri • Funcția de gradul I .99 8-8.99 4 .

C.Clasa a XI-a La clasele a XI-a au fost propuse două teste de dificultă diferite astfel : clasa a XI -a A matematică inforți matică s-a administrat un test de tip M1 iar la clasele a XI-a B. funcția logaritmică Ecuații și inecuații Reper cartezian în plan. funcția de gradul al II-lea Funcția exponențială .20 2.8. de elevi Prezenţi 1 .condiții de paralelism și de perpendicularitate Nr.1.D respectiv la a XII D ruta progresivă s-a administrat un test de tip M2.20 24 28 32 22 27 21 23 30 21 21 0 2 1 4 4 0 14 6 12 17 2 6 7 5 0 16 1 9 0 0 2 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PREZENȚA ELEVILOR 17 13% PREZENȚI ABSENȚI 116 87% 25 .99 3 .7. ecua ții ale dreptei în plan.3.99 0 0 2 0 0 10 Clasa Media pe clasă XI A XI B XI C XID XII D 4.4.33 2.35 2. ecuații iraționale Funcția de gradul I .99 4 .6.99 9 .99 Total Din care cu note: 5 .2.99 2 .9.99 8 . coordonate carteziene în plan. Conținuturile ce au fost evaluate la cele 5 clase sunt: • • • • • Mulțimea numerelor reale.99 6 .5.99 7 .64 4.

matrice inversabilă 26 .99 0 2-2.99 7-7.99 2 1 00 4-4.99 9-9.33 2.Rezultate pe intervale de note XIA 17 16 14 12 9 7 6 44 3 2 1 0 1-1.99 2 1 2 1 0 00 00000 0 000 00 00 00000 6-6.2 XIA Clasa a XII-a XIB XIC XID XII D La clasele a XII-a s-au aplicat 2 teste diferite în func de programele școlare corespunzătoare fiecărei cl ație se. Conținuturile ce au fost evaluate sunt: La clasa a XII-a A: • • Permutări Matrice:operații cu matrice.64 2.99 8-8.99 0 00 5-5. Astfel elevii clasei a XII-a A matematică informatică au primit un test de tip M1 iar elevii claselor a XII-a B și a XII C profil tehnic și științe ale naturii au primit un test tip M2.99 10 2 6 5 XIB XIC XID XIID MEDIA CLASEI 4.99 0 3-3.35 4.2 2.

99 7-7.99 9 .99 27 .17 6.1.99 5-5.99 7 .99 0 0 3-3.99 8-8.99 2 .• • • Determinanți Limite de funcții Continuitate • Derivabilitate La clasele a XII-a B și a XII-a C: • Matrice:operații cu matrice.23 26 28 29 25 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 11 7 8 10 10 10 2 2 3 1 2 4 PREZENȚA ELEVILOR 6 7% 77 93% MEDIA PE CLASE 6.matrice inversabilă • Determinanți • Limite de funcții • Continuitate • Derivabilitate Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.2.99 8 .99 4 .17 6.99 6-6.7.99 3 .98 XIIA XIIB XIIC Rezultate pe intervale de note 11 101010 7 8 XIIA XIIB XIIC 2 0 0 0 1-1.6.23 PREZENȚI ABSENȚI 5.8.99 0 0 0 10 0 0 0 Clasa Media pe clasă XII A XII B XII C 5.99 1 2 2 2 2 3 1 4 2 0 0 0 9-9.9.99 0 0 0 2-2.98 6.99 0 0 0 10 4-4.5.4. de elevi Prezenţi 1 .99 Total Din care cu note: 5 .99 6 .3.

85 2.La nivelul unităţii de învăţământ rezultatele testării iniţiale sunt redate de următoarele diagrame: Prezenţa elevilor 35 8% Prezenţi Absenţi 392 92% Rezultate pe intervale de note 109 59 62 61 49 34 8 8 8-8.31 3.99 4-4.2 2.77 3.2 IXA IXB IXC IXD XA XB XC XIA XIB XIC XID XIIA XIIB XIIC XIID 28 .33 2.35 3.64 1.33 2.99 6-6.95 4.99 2 9-9.99 10 1-1.99 5-5.98 6.99 Media clasei 6.69 2.17 4.07 1.99 2-2.23 5.99 7-7.99 3-3.

1. precis. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul.E. însuşirea cunoştinţelor predate la şcoală şi formarea competenţelor de utilizare a tehnicii de calcul. evaluarea/ aprecierea/ interpretarea unor Fenomene) • Testele au un nivel mediu de dificultate și permite rezolvarea cerințelor în 45 de minute • Itemii sunt formulați clar. grafice. stabilirea unui program de studiu individual în care fiecare elev să primească spre rezolvare teme individualizate care vor fi verificate de către profesorul care predă la clasa .3. în vederea stabilirii unui parcurs individualizat de învăţare.(Întocmit prof. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare. respectând programa școlară / nivel de clasă OPORTUNITĂȚI • Testul oferă fiecărui elev o imagine asupra nivelului individual de competenţe • Aplicarea testului ajută elevul să se obișnuiască cu evaluarea standardizată • • • PUNCTE SLABE Poate avea caracter inhibitoriu pentru subiecţii introvertiţi (poate genera stres) Nu asigură evaluarea întregii materii predate elevilor etc. utilizarea/ aplicarea unor cunoştinţe. Marea majoritate a elevilor au rezolvat doar itemii din partea I) în foarte multe cazuri nici aceştia pe toţi) Faptul că notele nu sunt trecute în catalog conduce în foarte multe cazuri la dezinteresul elevilor faţă de această evaluare. descrierea unor fenomene. Prihoi Vasile) 5. Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2.3. compararea/ clasificarea. Formatul testului iniţial şi rezultatele aplicării acestuia: PUNCTE TARI • Testele au fost realizate după modelul C. analizarea unor fenomene.N. În urma aplicării testelor iniţiale în şcoala noastră.E • Evaluarea este centrată pe verificarea competenţelor. Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul chimie Evaluarea iniţială face parte integrantă din procesul de evaluare al elevilor şi are ca obiectiv fundamental cunoaşterea nivelului de competenţă al fiecărui elev. ilustrarea exemplificarea. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. • AMENINȚĂRI • Utilizarea frecventă a testării standardizate poate favoriza apariția răspunsului-şablon etc. Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 29 . • Aplicarea testelor favorizează evaluarea unor comportamente asociate unor nivele taxonomice diferite (identificarea unor concepte . Prin această testare se identifică nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe.99 se impune organizarea de consultaţii. pe aplicarea şi pe transferul cunoştinţelor în utilizarea calculatorului şi în elaborarea algoritmilor. abilităţi/deprinderi şi atitudini şi în funcţie de aceasta profesorul îşi proiectează activităţile didactice şi iniţiază programe de învăţare remedială şi de educaţie diferenţiată.2. • Datorită stării materiale precare a multor familii din care provin unii elevi ai şcolii noastre o mare parte dintre aceştia nu au calculator acasă ceea ce le îngreunează studiul. etapele rezolvării 3. scheme. la obiectul chimie am constatat următoarele: Clasa a IX-a : Competenţe evaluate: 1.Analiza SWOT. relaţiile relevante. Pentru ameliorarea rezultatelor şi formarea competenţelor vizate în programele şcolare pentru toţi elevii care au luat note cuprinse între 1 şi 4.3. Fogaraşi Cătălin şi prof.

relaţiile relevante. cei de la tehnologic sunt mai puţini care stăpânesc aceste noţiuni. Clasa a X-a : Competenţe evaluate: 1. • Elevii au tratat cu superficialitate aceste teste. relaţiilor. grafice. Rezolvarea problemelor este un punct slab la toţi elevii. • Nu pot scrie ecuaţiile reacţiilor chimice.2. nu ştiu să egaleze reacţiile şi nu le recunosc tipul . deoarece notele nu sunt trecute în catalog. dacă cei de la teoretic recunosc clasele de substanţe organice. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5. nu înţeleg datele problemei.1. Formularea unor reguli. proceselor.2. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi.1. Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi / concepte relaţionate 4. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3. într-o varietate de contexte de comunicare Constatări: • Şi la elevii claselor a XI-a apare o diferenţă între rezultatele obţinute de cei de la filiera teoretică şi cei de la filiera tehnologică. Utilizarea în mod sistematic a terminologiei specifice. spre deosebire de elevii de la filiera tehnologică care nu stăpânesc aceste noţiuni. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei Constatări: • Elevii nu pot scrie corect formulele unor subtanţe după denumire şi nu le pot încadra corect în clasa din care fac parte. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 4.2. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului Constatări: • • • Elevii de la filiera teoretică pot să recunoască tipurile de legături chimice şi să modeleze formarea cestora. sistemelor 4. definiţii. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare. Clasa a XI-a : Competenţe evaluate: 1.2. proceselor. Modelarea conceptelor.2. pot să denumească hidrocarburi şi pot să scrie izomeri. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul.4.1.2. dar cei de la tehnologic nici nu le abordează aceste exerciţii. Modelarea conceptelor.2. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1.2. etapele rezolvării 3. Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice este un punct slab la majoritatea elevilor. Itemii obiectivi sunt mai uşor de rezolvat pentru elevii de la orice filieră.1. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi 3. scheme. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3.3. structurilor.1.3. relaţiilor. deşi cunosc formulele nu pot să le aplice.1. • Nu stăpânesc cunoştinţe generale de chimie.1. molecule 2. Descrierea compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1. structurilor. • Nu ştiu să facă calcule pe baza formulelor sau a ecuaţiilor chimice. sistemelor 4. ioni. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2. • 30 .

Itemii cu afirmație adevărata sau falsa reprezintă 43% din răspunsurile corecte. Lipsește din cunoștințele achiziționate pana acum următoarele: aplicarea in viața cotidiana a cunoștințelor referitoare la activitatea de protejare si consemnare a mediului. prelucrarea rezultatelor. prelucrarea rezultatelor. Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul biologie În urma corectării testelor am constatat următoarele: 1. La Itemii din partea a II-a numai 5% din elevi încearcă sa răspundă. la filiera tehnologică aceste exerciţii nu au fost efectuate de nici un elev. Datorita necunoașterii terminologiei elevii dau răspunsuri greșite. Clasa a XII-a : Competenţe evaluate: 1. Numărul elevilor care ţin pasul cu programele şcolare este foarte mic . sa explice un proces. deoarece notele nu sunt trecute în catalog şi nu au vrut „să obosească” înainte de bacalaureat.3. Clasa a IX-a: Itemii cu complement simplu şi multiplu elevii au rezolvat corect in procent de 42%. Clasa a X-a: Itemii de asociere sunt rezolvați in proporție de 62%. identificarea lumii vii. având un grad de dificultate mai mic sunt rezolvați in proporție de 52%. Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 4. Nu știu sa stabilească o asemănare sau deosebire dintre doua produse.1. Şimon Daniela) 5. achiziții privind structurile si organismele cu potențial patogen si acțiunea factorilor mutageni.1. importanta teoretica si practica a noțiunilor de biodiversitate si de genetica. 2. Concluzie: Testarea iniţială sub această formă nu şi-a atins scopul. Cunoştinţele de chimie sunt foarte precare la majoritatea elevilor. Unele probleme care cereau mai multe răspunsuri şi cereau interrelaţionare nici nu au fost abordate de elevi. utilizarea corecta a terminologiei specifice 31 . identificarea structurilor biologice si utilizarea corecta a terminologiei specifice biologiei. La modificarea afirmației false 14% dintre elevii dau răspuns corect. Rezultatele la toate clasele sunt slabe şi sub nivelul posibilităţilor. cât şi timpului de studiu redus. datorită atât volumului mare de informaţii.2. explicarea relației dintre structura si funcție.2. grafice. scheme. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei Constatări: • • • Elevii de clasa a XII-a au tratat cu superficialitate aceste teste. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 2. In viitor trebuie completate următoarele cunoștințe: recunoașterea sistemelor de o rgane vegetale si animale. iar itemii din ecologie sunt cei mai puțin cunoscuți de elevi.(Întocmit prof. etapele rezolvării 3. Trebuie in viitor corectate următoarele lucruri: observarea lumii vii pe baza modelelor. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. Elevii au tratat cu superficialitate aceste teste.• La filiera teoretică au fost elevi care au reuşit să facă şi transformări chimice şi au rezolvat şi problema de calcul. sa alcătuiască un text coerent.4. De aici rezulta ca elevii nu cunosc răspunsul corect sau nu ştiu să transforme o propoziție falsă în adevărată. relaţiile relevante. Itemii de asociere. utilizarea investigației pentru recunoașterea caracterelor generale ale organismelor. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare.

In viitor elevii trebuie sa știe sa identifice organele si sistemele de organe la om si caracteristicile acestora. Trebuie sa conștientizam elevii ca sa aibă in vedere următoarele: . aplicarea unor reguli pentru protejarea sănătăţii proprii si a mediului. La itemii prin asociere elevii au răspuns corect in procent de 61%.o explicație a acestor rezultate ar fi si faptul ca elevii nu acorda acestei discipline atenția cuvenita deoarece nu este proba obligatorie la examenul de Bacalaureat. structura si funcția organelor.o mare parte din elevi nu abordează itemii care con țin rezolvări de probleme.dezvoltarea curiozității si respectului fata de orice forma de viața . limba engleză.din cauza lacunelor in cunoștințele de matematica nu pot efectua corect transformări ale unitarilor de măsura. limba franceză. fata de ceilalți si fata de mediul înconjurător . (Întocmit prof. Comparația proceselor.iar acei care o fac obțin punctaje foarte slabe. cu cerințele date elevii au răspuns in procent de 58%. . sa utilizeze corect terminologia specifica biologiei. aplicarea in viața cotidiana a cunoştinţelor despre influenta factorilor de mediu. . psihologie. 1691/ septembrie 2011.receptivitatea pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie in viața cotidiana (Întocmit prof. Clasa a XI-a: La itemii cu o varianta corecta 63% din elevi au răspuns corect. 3. organizarea de date despre lumea vie. desfăşurată la Grupul Şcolar Iernut. de aceea elevii nu reuşesc aceste lucruri. In concluzie putem spune ca elevii împreuna cu profesorii au multe de realizat. sa utilizeze in via cotidiana a cunoștințelor de genetica si ecologie umața na.nu efectuează conexiuni corecte intre legi fizice si rela țiile lor matematice. .elevii fac confuzii intre mărimile fizice si unitățile lor de măsura (la clasa a IX a). de aceea selectarea răspunsurilor pare mai greoaie pentru elevi. La itemii cu compararea a doua structuri sau a doua procese 11% dintre elevi au formulat răspunsurile corecte. structurilor prezintă un grad mare de dificultate. sa reprezinte funcțiile organelor la om pe baza modelelor. . La întocmirea eseului.5. filozofie Evaluarea iniţială la disciplina limba română. Dubencu Marcel) 5. itemii fiind de un grad de dificultate me- La itemii simpli rezultatele sunt de 72%. Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectele limba şi literatura română. Clasa a XII-a: die. geografie. sa aplice reguli de menținere a sănătății omului si masuri de conservare a mediului si sa interpreteze fenomene si procese specifice lumii vii.enunţă greșit sau incomplect legi si noțiuni fizice. Pentru rezolvarea mai ușoara a eseului au fost date si cerințele eseului. să prezinte informații științifice in diverse tipuri de comunicări orale si scrise. Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul fizică In urma corectării testelor inițiale la disciplina Fizica s-au constatat următoarele : . Bărbat Eniko) 5. Întrebările de sinteza necesita o cunoaștere mai ampla a sistemelor de organe. să rezolve situații problema . sa aplice in viața cotidiana a cunoștințelor despre influenta factorilor de mediu asupra funcțiilor organismului. s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor din Nota privind evaluarea iniţială nr. la care au participat 392 de elevi. 32 .grija fata de propria persoana. La itemul “eseu” 51% dintre elevi au abordat acest subiect. In viitor elevii trebuie sa experimenteze. 4.6. argumentare şi comunicare. . istorie.biologiei. . economie. logică.aşa se explica faptul ca mediile la majoritatea claselor sunt mai mici decât 5 sau foarte puțin peste aceasta valoare.

83 2. 3.99 8-8.45 5.62 8. 7.57 7. 15.81 6.26 3. 12.73 3.99 22 1 5 22.99 11 11 3 1 4 1 3 12 8 5 7 77. 10. CLASA NR.90 4. ELEVI 31 32 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 27 NR.99 3-3. 1. conform matricelor de specificaţii.99 1 1 5 5 4 1 12 3 12 1 2 6 44.99 6 3 6 2 1 3 6 33.limba română 392 91% 37 9% Prezenţi Absenţi Rezultatele pe medii la testarea iniţială la limba română 71 53 28 57 66 45 34 11 27 1-1. CRT.95 6. Profesorii au completat borderoul individual de notare.26 5.99 7-7.99 10 4 7 3 1 6 3 5 2 4 88. 4. 11.99 4 3 1 14 2 6 2 1 1 9-10 MEDIA IX A IX B IX C IX D XA XB XC XI A XI B XI C XI D XII A XII B XII C XII D 6 5 - 6.99 2-2. 14.99 5 12 10 4 8 5 3 1 4 4 1 55. ELEVI PREZENȚI 30 32 30 31 28 30 18 24 26 30 22 21 24 27 19 11. 5.99 9-10 33 .S-au elaborat subiecte şi bareme de notare.99 4-4. stabilind nota finală. 8.99 5 8 1 7 6 1 3 4 4 3 5 11 12 1 66. Situaţia rezultatelor elevilor este redată în tabelul următor: NR.04 5.78 Prezenţa elevilor la testele iniţiale . 13.05 1. 2. urmărindu-se evaluarea pe diferite competenţe şi niveluri cognitive.29 5. pentru fiecare elev.99 5-5. 6.99 6-6. 9.37 4.

04 3.11 5. 10.20 CLASA IX A IX B IX C IX D XA XB XC XI A XI B XI C XI D XII A XII B XII C XII D 9-10 2 1 0 - Prezenţa elevilor la testarea iniţială la limba engleză 392 91% 37 9% Rezultatele pe medii la testarea iniţială la limba engleză 72 77 73 58 47 20 23 19 Prezenţi Absenţi 3 1-1. 9.90 1.99 2 13 6 6 2 9 2 5 2 11 1 4 5 9 33. 11.62 4.99 1 22 23 7 8 1 3 7 22.99 6-6.29 2.99 9 10 1 2 1 5 1 7 9 3 3 1 8 11 2 44.99 5-5. 3. 8.31 4. au participat 392 de elevi iar rezultatelor elevilor sunt redate în tabelul următor: NR.49 1. 14.99 2-2.81 2.70 5.99 8-8.19 3. ELEVI 31 32 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 27 NR. 2. 6.99 3 1 9 7 1 3 4 5 9 2 3 66. 7.99 9-10 34 . CRT 1.67 5.La evaluarea iniţială la disciplina limba engleză.99 2 3 4 2 6 1 2 77.99 4 7 1 1 1 3 1 3 2 88. 12.83 2. 15. ELEVI PREZENȚI 30 32 30 31 28 30 18 24 26 30 22 22 24 27 18 11.99 4-4. 5.64 4. 10 5.99 7 5 7 12 3 5 12 2 4 1 55. 13.99 7-7.99 1 3 6 2 5 1 1 MEDIA 5. 4.99 3-3. NR.

99 0 9-10 1-1.35 3.99 35 . ELEVI PREZENŢI 1. NR.99 3-3.99 8 12 24 19 1 3 3 4 7 2 3 3 17 6 3 33.37 3.24 5. XI A 24 23 9.99 2 88. IX D 33 27 5.99 9 12 3 2 5 20 12 16 12 3 9 4 9 11 44.99 2 8-8. CLASA NR. IX A 31 30 2.60 2. XB 30 30 7.99 5 5 1 6 3 4 8 4 9 4 1 55.limba franceză 34 8% Prezenţi Absenţi 395 92% Rezultate după medii la limba franceză 115 127 40 50 32 19 2 7-7.99 4-4.99 1 2 5 1 15 1 2 10 2 6 3 22.La evaluarea iniţială la disciplina limba franceză au participat 395 de elevi.99 5 10 1 1 2 77.84 4.36 2.09 3.99 6-6.36 Prezenţa elevilor la testarea iniţială . XC 22 18 8.46 3.99 2-2.99 5-5.90 2.28 2. XI B 28 25 10 XI C 32 31 11 XI D 23 21 12 XII A 26 25 13 XII B 28 23 14 XII C 29 29 15 XII D 27 21 11.99 1 1 910 MEDIA 3. Situaţia rezultatelor elevilor este redată în tabelul următor: NR. XA 31 31 6.99 3 2 6 2 1 6 1 4 4 3 66.50 1. IX C 33 29 4. IX B 32 32 3. ELEVI CRT.43 3.08 2.95 3.

La evaluarea iniţială la disciplina istorie au participat 394 de elevi.20 4.99 3-3. 10 11 12 13 14 15 CLASA IX A IX B IX C IX D XA XB XC XI A XI B XI C XI D XII A XII B XII C XII D NR.99 7 1 2 1 8 8 8 5 6 2 2 19 19 66.84 3.99 36 .99 5-5.99 4 3 2 2 9-10 2 1 MEDIA 4.99 1 22.99 4-4. ELEVI PREZENŢI 31 32 30 28 30 29 18 22 25 31 20 25 25 28 20 11. 1. 8.99 6-6.04 Prezenţa elevilor la testarea iniţială la istorie 35 8% Prezenti Absenti 394 92% Rezultatele pe medii la testarea iniţială la istorie 99 92 88 42 32 26 11 3 9-10 0 1-1.44 6.30 3.99 6 20 15 10 9 8 16 9 2 4 44.18 3.99 9 5 2 9 1 88.34 5.16 3.01 6. rezultatelor elevilor fiind redate în tabelul următor: NR.75 5.99 8-8.16 3.99 5 5 5 2 12 1 2 77. ELEVI 31 32 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 27 NR. CRT. 2.99 7-7. 9.63 3.99 1 5 3 8 5 2 6 1 11 33. 6. 5.49 4. 3.99 2-2. 7.44 6.99 17 6 10 9 2 13 3 1 12 3 3 5 3 5 55.86 5. 4.

La disciplina geografie au fost evaluaţi 388 de elevi.34 6.73 7.99 9-10 37 . 2.17 4.48 3. 5.99 3 4 3 4 1 7 10 6 2 11 1 77.99 3 11 6 6 3 2 33.99 5 1 12 7 1 4 14 3 MEDIA 6.85 3. 7. 3.99 8-8.36 8. 4.99 6-6.99 4-4.99 2 8 8 8 7 1 7 3 10 1 2 44. rezultatele obţinute fiind după cum urmează: NR.99 9 1 13 13 6 5 11 5 6 88.99 1 3 22.72 7. 9.45 4.99 5 4 6 1 1 4 1 6 3 7 2 66.37 CLASA IX A IX B IX C IX D XA XB XC XI A XI B XI C XI D XII A XII B XII C XII D 9-10 1 1 2 4 1 3 - Prezenţa elevilor la testele iniţiale la geografie 41 10% 388 90% Prezenţi Absenţi Rezultatele pe medii la testarea iniţială la geografie 74 69 57 40 31 12 52 47 4 1-1.99 7-7.42 6.53 3. 6. 8.99 3-3. CRT.99 6 8 9 4 2 5 17 7 3 1 12 55. 1.32 6.31 3. 10 11 12 13 14 15 NR.36 4. ELEVI 31 32 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 27 NR.61 7.99 2-2. ELEVI PREZENŢI 31 30 29 27 31 28 17 24 25 31 19 23 24 29 20 11.99 5-5.

5 6.99 5-5.logică.99 14 1 910 7 MEDIA 8. CLASA XA XB XC NR.99 8-8.8 5. 4.99 2 4 1 77. La evaluare au participat 76 de elevi.99 12 4 66. ELEVI PREZENŢI 31 32 30 28 11. 1. ELEVI 31 32 33 33 NR. La evaluare au participat 121 de elevi.99 12 5 7 10 66. 10 5.99 1 1 22.99 6 10 1 2 88. ELEVI PREZENȚI 31 28 17 11. argumentare şi comunicare 34 28 19 12 2 1-1.99 1 4 44.99 22. argumentare şi comunicare. 2.3 Prezenţa elevilor la testarea iniţială .Elevii claselor a IX-a au fost evaluaţi la disciplina logică.99 1 5 5 5-5.99 10 5 8 5 77. ELE VI 31 30 22 NR.99 4-4.99 33. argumentare şi comunicare 7 5% Prezenţi 121 95% Absenţi Rezultatele pe medii la logică. 3. CLA SA IX A IX B IX C IX D NR.99 6 6 55. CRT 1.99 7-7.99 7 5 2 88.99 3 7 2 44.99 1 2 33.99 6-6.80 4. 2. 3.99 3 2-2.8 4.99 3-3.99 1 7 1 9-10 2 1 MEDIA 6. iar rezultate lor se pot observa în tabelul următor: NR. Rezultatele lor sunt următoarele: NR. CRT .99 11 9 3 9-10 Elevii claselor a X-a au fost evaluaţi la disciplina psihologie.90 38 .

99 5-5.99 1 22.99 3 3 7 7 44. CRT .99 6 8 7 1 1 77.99 3-3.99 0 7-7.99 6 7 10 8 55. CLASA XI A XI B XI C XI D XII D NR.99 7 1 8 88.99 8-8. 4. 5.Prezenţa elevilor la testele iniţiale la psihologie 7 8% Prezenţi 76 92% Absenţi Rezultatele pe medii la testarea iniţială la psihologie 16 15 12 7 5 7 0 1-1.99 1 33. 3.4 4.7 4.99 9-10 Elevii claselor a XI-a au fost evaluaţi la disciplina economie. ELE VI 24 28 32 23 27 NR.3 5. 1. 2.1 39 .99 0 2-2.99 6 1 9-10 2 MEDIA 7.99 3 6 5 2 2 66.99 6-6. ELEVI PREZENȚI 24 25 31 20 19 11. Rezultatele celor 119 elevi care au participat la evaluare sunt următoarele: NR.2 5.99 4-4.

99 3-3.99 3 88.99 7-7.99 10 4 77. Situaţia rezultatelor elevilor este redată în tabelul următor: NR.00 4. ELEVI PREZENȚI 23 29 11. 2. CLA SA XII A XII C NR.99 1 2-2.99 1 33.Prezenţa elevilor la testele iniţiale la economie 15 11% 119 89% Prezenţi Absenţi Rezultatele pe medii la testele iniţiale la economie 31 23 20 18 16 7 1 1-1.99 1 910 MEDIA 6.99 1 4 44.99 1 10 55.80 Prezenţa elevilor la testele iniţiale la filosofie 52 95% 3 5% Prezenţi Absenţi 40 . ELEVI 26 29 NR.99 1 22.99 4-4.99 6-6.99 2 9-10 La evaluarea iniţială la disciplina filosofie au participat 52 de elevi din clasele a XII-a.99 8-8.99 5-5.99 8 8 66. CRT 1.

4. respectând programa școlară şi • Marea majoritate a elevilor a rezolvat (integral sau parţial) doar itemii din parnivelul clasei tea I iar eseul din partea a II-a nu a fost • Au fost şi elevi care au tratat cu seriozitate subiectele scris decât de aproximativ 25% dintre • Au fost obţinute şi câteva note peste 9. Aplicarea unui sistem de lucru diferenţiat (individual.99 3-3.Rezultatele pe medii la testarea iniţială la filozofie 16 14 11 5 3 1 1-1. elevi • Faptul că notele nu sunt trecute în catalog conduce în foarte multe cazuri la dezinteresul elevilor faţă de această evaluare.99 6-6. 2.99 7-7.E. Moldovan Adina) 41 .E • Poate avea caracter inhibitoriu pentru subiecţii introvertiţi (poate genera • Evaluarea este centrată pe verificarea competenţelor conform prostres) gramei şcolare • Testele au avut un nivel mediu de dificultate și puteau fi rezolvate în • Nu asigură evaluarea întregii materii predate elevilor 45 de minute • Itemii au fost formulați clar. Sprijinirea elevilor în vederea obţinerii unor rezultate mai bune.99 1 8-8. Utilizarea mijloacelor audio-vizuale la clasă.99 0 9-10 În urma rezultatelor obţinute de către elevi. Dobândirea deprinderii de a citi o hartă (la disciplina geografie). 6. în scopul dezvoltării competenţelor de comunicare în limba modernă. s-au evidenţiat următoarele aspecte: PUNCTE TARI PUNCTE SLABE • Testele au fost realizate după modelul C. (Întocmit prof. OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI • Testul oferă fiecărui elev o imagine asupra nivelului individual de • Utilizarea frecventă a testării standarcompetenţe dizate poate favoriza apariția răspunsului-şablon • Aplicarea testului ajută elevul să se obișnuiască cu evaluarea standardizată La nivelul comisiei metodice s-au propus următoarele măsuri de remediere şi corectare a rezultatelor: 1. 3.99 1 2-2. 5.99 5-5. precis.N. Urmărirea dezvoltării competenţelor de comunicare în limba modernă.99 4-4. precum şi a competenţelor de receptare a mesajului scris. pe grupe). Întocmirea unor fişe de lucru destinate omogenizării şi recuperării noţiunilor de bază utilizate de fiecare elev din clasă.

asigurarea „continuităţii” în formarea/ dezvoltarea competenţelor şi nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat posibilităţilor elevului reprezintă condiţii ale proiectării evaluării iniţiale. formal sau informal. Competenţele formate anterior. La clasa a –X-a competenţele vizate au fost: 1. Metode de analiză senzorială a materiilor prime de origine vegetală. fiecare elev să-şi fi dezvoltat integral competenţele prevăzute în cuprinsul acestuia. minerală 3.Descrie sticlăria. eterogenitatea pregătirii elevilor. minerală 3. Materiale folosite la ambalare Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. animal. eterogenitatea pregătirii elevilor. Partea a -II . la finalul parcurgerii modulelor. vor ajuta profesorul în realizarea programului de învăţare centrată pe elev astfel încât. De aceea rezultatele au fost sub aşteptări. asigurarea „continuităţii” în formarea/ dezvoltarea competenţelor şi nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat posibilităţilor elevului reprezintă condiţii ale proiectării evaluării iniţiale.a cuprinde itemi semiobiectivi şi subiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. 4. Constatări : elevii au reuşit în mare parte să răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si semiobiectivi se exprimă cu dificultate nu reuşesc sa facă corelaţia dintre noţiunile învăţate. vor ajuta profesorul în realizarea programului de învăţare centrată pe elev astfel încât. Partea I cuprinde itemi obiectivi şi semiobiectivi pentru care se acordă 45 de puncte.IX domeniul industrie alimentară şi pentru clasa a X domeniul industria alimentară pentru anul şcolar 2011-2012 are drept scop cunoaşterea potenţialul de învăţare al elevului la începutul programului de instruire la intrarea în clasa a -IX. formal sau informal.7. La clasa a XI.a respective a-X-a. Partea a-II-a cuprinde itemi subiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. Pregăteşte materiile prime şi auxiliare 42 . la finalul parcurgerii modulelor. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. Stabileşte destinaţia materiilor prime de origine vegetală. Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele competenţe formate anterior şi care reprezintă premise pentru dezvoltarea competenţelor specifice domeniului Industrie alimentară. Realizează amestecarea 5.a respective a XII-a.a competenţele vizate au fost: C 1.X domeniul Industria alimentară şi pentru domeniul electric Evaluarea iniţială pentru clasa a. mineral. animală. Metode de analiză senzorială a materiilor prime de origine vegetală. Evaluarea iniţială pentru clasa a XI calificarea Tehnician în industria alimentară şi pentru clasa a XII ruta progresiva. La clasa a . Descrierea materiilor prime şi materialelor în industria alimentară 2. Constatări : elevii au reuşit în mare parte sa răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si semiobiectivi. animală. Raport privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la cultura de specialitate la clasele a -IX şi a. Execută operaţia de precurăţire şi conservare a cerealelor C 2. fiecare elev să-şi fi dezvoltat integral competenţele prevăzute în cuprinsul acestuia. Descrierea materiilor prime şi materialelor în industria alimentară 2.5.ustensilele şi aparatele de laborator Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. Defineşte operaţia de mărunţire 4. calificarea Tehnician în industria alimentară pentru anul şcolar 2011-2012 are drept scop cunoaşterea potenţialul de învăţare al elevului la începutul programului de instruire la intrarea în clasa a XI. Competenţele formate anterior. Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele competenţe formate anterior şi care reprezintă premise pentru dezvoltarea competenţelor specifice domeniului Industrie alimentară.IX a competenţele vizate au fost: 1.

99 44.2.59 21 22 17 16 - - 4 3 8 2 - - - - 5.12 1 1 8 4 1 1 - - - 3. Prepară aluatul opărit Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi.77 12 10 0 2 3 3 2 - - - - - 3. se exprimă cu dificultate nu reuşesc sa facă corelaţia dintre noţiunile învăţate.1. Prepară aluatul dospit C11.99 77. Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi şi subiectivi pentru care se acordă 50 de puncte.99 55. Partea a II-a cuprinde itemi subiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. Partea I cuprinde itemi obiectivi şi semiobiectivi pentru care se acordă 45 de puncte.C 3. Constatări : elevii au reuşit în mare parte să răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si in realizarea diagramelor.4. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. Prepară aluatul C 4.99 66. La clasa a XII-a competenţele vizate au fost: C 8. De aceea rezultatele au fost sub aşteptări. Constatări : elevii au reuşit în mare parte sa răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si rezolvare de probleme. Constatări : elevii au reuşit în mare parte sa răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si rezolvare de problem. Descrie rolul biocatalizatorilor C11. Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie C8.99 22. Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie C8.99 33.1.99 10 MEDIA CLASEI IX D INDUSTRIE ALIMENTARA X D INDUSTRIE ALIMENTARA XI D INDUSTRIE ALIMENTARA XII D INDUSTRIE ALIMENTARA 33 29 - - - 9 10 8 2 - - - 5.99 99. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se acordă 40 de puncte. Prelucrează aluatul C 5 Obţine vinul nou C 6 Obţine malţul C 7 Obţine Berea Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. De aceea rezultatele au fost sub aşteptări. Situaţia statistică la testarea iniţiala ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII CLASA Total Prezenţi 11.99 88. Prezintă rolul protidelor în alimentaţie C8. Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi şi subiectivi pentru care se acordă 45 de puncte.97 43 .4. Pentru domeniul electric testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi.3.

99 4 - 33. resursele umane.CLASA Total Prezenţi 31 8 11. ANALIZA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII În semestrul I. pentru industrie alimentară şi stoica Gheorghe şi Zogorean camelia pentru domeniul electric) III. baza materială. funcționalitatea structurilor de asigurare a calităţii educației. după caz. conform legii.68 4.99 - 10 MEDIA CLASEI 3.Elaborarea Planului operaţional .99 6 4 - 88. . B.99 8 5 6 7 55. certificatele.88 32 30 28 28 32 27 27 25 - - 5.Elaborarea Planului de activitate pentru anul şcolar în curs . documentarea permanentă conform noilor cerinţe privind asigurarea calităţii . care se concretizează prin următoarele criterii: strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii. definită prin următoarele criterii: structurile instituţionale. Activităţile desfășurate de comisie au fost: .12 5.Reînnoirea documentelor referitoare la calitate. rezultatele învăţării.99 12 2 1 44.Revizuirea unor proceduri de comunicare internă . proceduri privind iniţierea. Eficacitatea educaţională. accesibilitatea resurselor adecvate învăţării. activitatea financiară a organizaţiei.99 - 22.99 3 11 5 1 - 77.99 - 99.Întocmirea Regulamentului Comisiei pentru EAC .Întocmirea Raportului de Monitorizare Internă pentru perioada I. Capacitatea instituţională.52 8 23 17 2 (Întocmit prof. baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii.78 IX C MECANICA XII D MECANICA IX B ELECTRIC X B ELECTRIC XI B ELECTRIC XII B ELECTRIC 33 13 - 4. care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine rezultatele aşteptate ale învăţării. proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor învăţării.14 3. concretizate prin următoarele criterii: conţinutul programelor de studiu. Managementul calităţii. C. administrative şi manageriale. proceduri de evaluare periodica a calităţii corpului profesional. monitorizarea şi revizuirea periodica a programelor aplicate CDS/CDL şi a activităţilor desfășurate. care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă.99 4 1 8 11 1 - 66. al anului şcolar 2011-2012 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi-a desfăşurat activitatea conform Planului de acţiune întocmit la începutul anului şcolar conform domeniilor si criteriilor de mai jos: A. diplomele şi calificările oferite. transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi.Revizuirea Manualului Calităţii . Stanciu Iuliana.Iniţierea membrilor nou veniţi 44 . activitatea metodică.Stabilirea responsabilităţilor membrilor Comisiei pentru EAC şi a activităţii subcomisiilor din cadrul CEAC .

 Neaplicarea chestionarelor personalului angajat şi elevilor pentru colectarea feedback-ului  Lipsa psihopedagogului în şcoală Oportunități:  Personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare. participând 23 cadre didactice ca observatori iar 30 au fost observaţi. interesele şi caracteristicile tuturor factorilor interesaţi (ex. cabinete. sală de sport). S-au completat fişe de observare pentru 48 de lecţii.Organizarea sistemului de stocare şi păstrare a documentelor şcolare ale cadrelor didactice .Realizarea interasistenţelor în cadrul comisiilor metodice . Ameninţări:  Nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară  Numărul mic de agenţi economici din zonă care îşi manifestă interesul pentru a angaja personal calificat  Număr mic de elevi care îşi continuă studiile în ciclul superior al liceului prin ruta progresivă Concluzii: Toţi membrii personalului trebuie să fie implicaţi în implementarea asigurării calităţii pentru creşterea eficienţei procesului instructiv – educativ. 45 . parteneri economici) se colectează mai greu. .Stabilirea unor proceduri de îmbunătăţire a activităţilor din şcoală . laboratoare.Întocmirea Raportului de autoevaluare pentru anul şcolar 2010-20011 . pentru scăderea absenteismului şi abandonului şcolar.Urmărirea lunară a absenteismului şi a situaţiei disciplinare . Raport de evaluare internă.  Colectivul de cadre didactice calificate  Preocuparea personalului didactic pentru îmbunătăţirea procesului instructiv . Raport de monitorizare.educativ  Elevi relativ disciplinaţi ce respectă regulamentul şcolar. ateliere..Elaborarea Planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2011-2012 . Plan operaţional)  Reactualizarea manualului pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  Realizarea unui număr mare de interasistenţe în prima perioadă de monitorizare de către membrii comisiilor metodice “ Limbă şi comunicare” şi Tehnologii  Utilizarea eficientă a muncii pe grupe de elevi  Utilizarea mai frecventă a mijloacelor moderne de predare învăţare  Preocuparea cadrelor didactice pentru realizarea portofoliilor  Buna colaborare între membrii CEAC şi responsabilii CM  Menţinerea parteneriatului existent cu agenţii economici Puncte slabe:  Număr mic de proceduri elaborate  Insuficienta colaborare a părinţilor elevilor cu diriginţii şi şcoala  Numărul mare de absenţe în rândul elevilor în special de la filiera Tehnologică  Informaţiile în legătură cu nevoile. Plan de îmbunătăţire.  Spaţii corespunzătoare şi suficiente pentru buna desfăşurare a procesului instructiv educativ (săli de clasă.Întocmirea Raportului de evaluare internă Puncte tari:  Elaborarea documentelor la timp ( Raport de autoevaluare. aşteptările. sporirea gradului de motivare al elevilor prin îmbunătăţirea activităţii de învăţare centrată pe elev.

elementele de noutate din domeniul curricular au fost diseminate în cadrul consfătuirilor.Nu susţin motivaţia elevilor pentru învăţarea continua . .nu se comunica elevilor obiectivele lecţiei . deprinderi şi atitudini .se impune o noua perspectiva asupra programei. a metodelor active şi interactive de predare. selecţia critica a informaţiei după criteriul importantei şi utilităţii PUNCTE SLABE .curriculum . .Proiectarea didactica – demers personalizat în foarte multe cazuri .ul naţional este obligatoriu pentru toate formele de învăţământ şi prin asistenţe am constatat ca este respectat şi aplicat la toate clasele din şcoală.lipseşte baza activităţii practice şi experimentale . .respectarea procedurilor legale în parcurgerea etapelor de stabilire a CDŞ PUNCTE SLABE .îl descoperă pe elev sub pragul de interes PROIECTAREA DIDACTICĂ PUNCTE TARI .lipseşte perspectiva asupra învăţării continue.elaborarea unui număr mic de CDŞ inter/transcurriculare.proiectarea trebuie sa se realizeze pe etica transdisciplinară . .achiziţii cognitive minore. CURRICULUM OPŢIONAL PUNCTE TARI .autorii de manuale împărtăşesc mitul intelectualist .activităţile didactice evoluează pe structura programei.personalul didactic este format pe problematica curriculumului naţional.număr mare de profesori preocupaţi care elaborează structuri de programe atractive pe diferite domenii şi pe care le trimit spre avizare la ISJ MM.) Analiza SWOT a aspectelor generale constatate în activitatea de asistenţă şi observare a activităţilor CURRICULUM NAȚIONAL PUNCTE TARI . . REPERE CURRICULARE IDENTIFICATE PRIN OBSERVAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂŞURATE a.proiectarea didactica trebuie sa ia în considerare şi . . a cercurilor pedagogice şi a comisiilor metodice.demersuri didactice bine construite 46 PUNCTE SLABE . .nu reuşeşte sa formeze competente ca finalitate a învăţării.existenţa în şcoală unor profesori valoroşi care sunt în măsura sa îndeplinească rolul de mentor pentru cadrele didactice tinere.) Scopul principal al asistenţelor şi observarea activităţilor • nivelul şi calitatea conţinuturilor învăţate • calitatea pregătirilor profesionale • existenta condiţiilor de studiu • măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare • calitatea metodelor şi mijloacelor de predare/învăţare • calitatea influentei educative a sănătăţii şi securităţii elevilor în spaţiu şcolar • monitorizarea activităţii diriginţilor şi consilierea acestora b.scăderea interesului elevilor pentru disciplina aleasa pentru ca nu propune situaţii de învăţare diverse şi eficiente .Elevii sunt copleşiţi de asimilarea de informaţii . . care să realizeze sinteze inedite pentru elevi .curriculum-ul naţional nu este centrat pe competente.diversificarea şi dezvoltarea CDŞ şi CDL. .IV. umane şi cu aşteptările comunităţii. . în funcţie de solicitările elevilor şi părinţilor în raport cu resursele materiale.conţinuturi puţin atractive pentru elevi şi care nu fac legătura dintre activitatea de învăţare şi viața cotidiana.

o mare parte a profesorilor a delegat responsabilităţi în cadrul grupurilor de lucru. stabilirea unui raport bazat pe respect şi comunicare deschisa. concretizată în: studiu personal. .rutina în actul educaţional . .echilibrarea strategiilor clasice în predare prin utilizarea cu succes şi a strategiilor activ-participative.promovarea lucrului în echipa şi stimularea creativității PUNCTE SLABE . . prin cooperare.elaborarea. cu ocazia asistenţelor. au valorizat cea mai parte a elevilor. intrun anumit câmp de variabile pedagogice şi psihologice . prezentarea lor cu diverse ocazii. teste. PUNCTE SLABE deficientele de învăţare a unor elevi (elevi hiperactivi. absenta tactului şi harului pedagogic.statut de actor pasiv pentru unii elevi în cadrul scenariului didactic. .lipsa de experienţa.Obiectivele operaţionale sunt derivate din obiectivele cadru . consiliere şi orientare. . a sugestiilor metodice care au la bază strategii activ – participative. etc.flexibilizarea relaţiei profesor . intelectual. 47 .Adecvarea strategiilor contextului educaţional. modele de structurare şi organizare a conţinuturilor didactice . .uniformizarea proceselor de învăţare MANAGEMENTUL CLASEI PUNCTE TARI . . volitiv şi afectiv . săptămânile de predare nu sunt corelate cu săptămânile de practică.elev.Ideea de efort îi descurajează pe mulți elevi mai ales pe cei de la ŞAM şi unele clase tehnologice.elevii nu realizează învăţarea cognitiva.abordarea diferențiata a elevilor din același colectiv .nu au fost folosite strategii variate pentru a putea răspunde stilurilor individuale de învăţare . cu imagine de sine slab structurata) .dorinţa unor profesori de a se impune în profesie prin aplicarea elementelor de noutate. .Proiectarea lecţiilor este conceputa curricular la nivelul corelaţiei scop-obiective-continut-mutareevaluare . . . METODE PUNCTE TARI . . operatorie şi creativa.unii profesori nu fac dovada valorificării competentelor dobândite prin cursurile de formare.PUNCTE TARI .redactarea de către profesori a unor instrumente proprii de evaluare. elaborare de scenarii didactice model. predarea în echipa.strategia de instruire nu este corelata cu cea de evaluare .slaba pregătire metodica a unor profesori.la unele clase elevii nu se implica deplin.ruptura intre predare şi finalităţile învăţării .planificarea este completată cu materiale auxiliare : fişe de lucru. PUNCTE SLABE .unele planificări sunt superficiale iar altele nu ţin cont de graficul de practică.în unele situaţii şcoala a încetat sa mai fie spațiul rigorii.Abordări moderne în domeniul predării. .neadaptarea stilului de lucru la particularităţile psihoindividuale ale elevilor. . .Majoritatea profesorilor au portofolii personale întocmite după cerinţe STRATEGII. . disciplinie şi respectului.traseu profesional precar pentru debutanţi şi necalificaţi. învăţarea prin proiecte.unele strategii didactice nu încurajează reflecţia personala a elevilor.

ca sumă a mai multor forme de evaluare practicate la clasă . 48 . submeodicritatea şi dispreţul faţă de şcoala RESURSE DIDACTICE PUNCTE TARI PUNCTE SLABE . bazata pe memorare.sunt profesori care asigură feed-back-ului pozitiv în secvenţele de evaluare . .notarea ritmică.PUNCTE TARI PUNCTE SLABE . .implicarea profesorilor ca şi consultanţi ştiinţifici în stabilirea necesarului de material didactic pentru disciplina predată.lipsesc din portofoliile profesorilor fisele individuale de progres şcolar ale elevilor.doză mare de subiectivism în evaluările orale.nu determina gradul de atingere al obiectivelor . .accentuarea funcţiei formative şi reglatorii a evaluării .accesarea softului didactic din platformele AEL în secvenţe de lecţii sau lecţii întregi. EVALUAREA CONTINUĂ PUNCTE TARI .conservatorism în evaluare.a existat toleranţă excesivă faţă de incultura şi greşelile care frizează negativismul.nu se cunoaște de către unii profesori nivelul dezvoltării psihice al elevului V.. a testelor redactate de profesori.diversificarea formelor de evaluare şi aplicarea itemilor cu structuri variate. Aceste finalităţi se realizează începând cu echipa managerială continuând cu comisiile metodice pe discipline şi încheindu-se la nivelul clasei de elevi sub îndrumarea dirigintelui ca mentor şi ca organizator al acesteia. detrimentul materialelor noi primite..numărul redus de lecţii ţinute în laboratorul AEL pendentă.evaluarea nu se face în contextul dezvoltării viitoare ca persoana adulta.profesorii preocupaţi de aprecierea cantităţii şi calităţii cunoştinţelor .menţinerea unor planşe vechi.integrarea în secvenţele lecţiei a materialelor per. comunicare şi interrelaţionare în vederea preveni. rii şi soluţionării conflictelor . . de culturalizare. panouri de afişaj. a fişelor de muncă inde. .sunt situaţii în care evaluarea nu se bazează pe munca în timp a elevului . şi multiplicate pentru fiecare elev.evaluarea este subordonata activităţii de instruire .utilizarea tehnicilor alternative de evaluare.uneori nu se reuşeşte dobândirea autonomiei individuare..are semnificație sociala şi pedagogica PUNCTE SLABE O parte din profesori . în sonale sau din dotarea şcolii. exista un atașament atât al profesorilor cat şi al părinţilor. .nu evaluează eficienta strategiilor aplicate .evaluarea este lineara. fata de ierarhizarea prin note. .lipseşte caracterul stimulativ al evaluării . . . echilibrată. ANALIZA ACTIVITĂȚII PE ARII CURRICULARE a. .situaţii de hazard în evaluare .le în învăţare.valorificarea avantajelor portofoliului ca modalitate de evaluare.Identificarea unor moralităţi eficiente de cunoaşte.utilizarea textelor suport.) Aria curriculară „Limbă şi comunicare” + „Om şi societate” Procesul educaţional este un act de socializare. de formare şi dezvoltare a personalităţii care poate fi dus la îndeplinire doar de întreaga echipă didactică. . .

prof. sub influenţa schimbărilor sociale fundamentale.prof. Moldovan Adina. Utilizarea eficientă a metodelor şi a instrumentelor de evaluare (sumativă şi formativă) pe parcursul întregului an şcolar.limba şi literatura română . Mateuţ Monica.Ziua Europeană a limbilor. Obiectivele propuse au fost: 1. Ameliorarea activităţii procesului de predare-învăţare. Racz Olivia. Popoviciu Ionela. în septembrie 2011. în întregul ei („a învăţa să fii”) şi a competenţelor sociale şi profesionale („a învăţa să fii împreună cu alţii”) – toate aceste domenii concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii („a învăţa să devii”).discipline socio-umane . pornind de la obiectivele de referinţă/competenţele specifice din programele şcolare (evaluare internă).dezbatere cu tema „Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale. Sarosi Izabella. 4.limba şi literatura română . Om şi societate” a fost formată din 13 cadre didactice calificate: .educaţie fizică . construirea unui sistem unitar. Obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare şi la examenul de bacalaureat.referate şi prezentări PowerPoint cu tema „26 Septembrie.prof. s-au distribuit sarcinile din catedră. Profesorii au participat. holistic şi emergent ( competenţe personale şi sociale ). Mocan Viorica.religie. 3. pornind de la competenţele generale şi cele specifice.prof. expoziţii de proiecte ale elevilor. a planurilor de lecţie şi a schiţelor de plan”.geografie .prof.prof. în aceeaşi lună. sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor) Temele propuse pentru semestrul I au fost: . Andreica Gheorghe. la consfătuirile organizate de către inspectorul de specialitate şi de către ISJ Mureş urmate. deprinderi. ţinându-se cont de situaţia concretă din şcoală. În acest sens preocupările primordiale ale comisiei metodice ”Limbă şi comunicare” au fost acelea de a asigura îndeplinirea cu conştiinciozitate a sarcinilor de instrucţie şi educaţie ce revin fiecărui membru al ei şi de a crea un cadru organizatoric necesar permanentei perfecţionări a dascălilor. Lungu Gianina. 5.limba franceză . de o primă întâlnire de catedră.educaţie plastică .limba engleză . Orientarea educaţiei a evoluat în ultimele decenii. s-au discutat titlurile viitoarelor activităţi din noul an şcolar. în mod considerabil. Totodată. Unitate prin diversitate” . coerent de evaluare a performanţelor elevilor. proiectarea activităţilor de învăţare. la dezvoltarea atitudinilor („a vrea să fii”) şi a personalităţii.limba franceză. indiferent de vechimea la catedră sau de gradul didactic Comisia metodică „Limbă şi Comunicare. 2. Mărginean Arestica. Ameliorarea calităţii bazei materiale existente în dotarea laboratoarelor şcolii prin reparaţii sau achiziţionarea de material didactic nou de la producătorii existenţi sau de la cunoştinţe şi instituţii. de condiţiile comunităţii şi de familiile elevilor.prof. S-au stabilit termenele pentru predarea planificărilor.Obiectivul principal al şcolii este ridicarea calităţii muncii instructiv – educative în concordanţă cu cerinţele Reformei şi asigurarea modernizării bazei materiale în vederea obţinerii de performanţe. Oltean Laura. accentul strategic în procesul educaţional se mută de la punctual şi fragmentat (cunoştinţe. abilităţi izolate ) la integrat. 49 . Sălcudean Rareş. de la simpla achiziţie de cunoştinţe („a şti”) şi de la formarea deprinderilor („a învăţa să faci”).prof. În cadrul acesteia.limba engleză .prof. Participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor şi valorizarea acestora (parteneriate.prof.istorie . Moldovan Elvira. limba şi literatura română . Participarea la acţiuni de formare continuă a profesorilor comisiei. s-au discutat problemele nou apărute în programele şcolare. Fodor Iosif.limba şi literatura română . 6.prof.prof.prof.

- lecţie deschisă: ”Ioan Slavici- Mara”, d-ra prof. Oltean Laura şi referat: “Monografia Satului Sălcud“, d-na prof. Mocan Viorica - pregătirea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare- etapele pe şcoală - program artistic: „1 Decembrie- Ziua Naţională a României” - program artistic „Serbarea de Crăciun” Astfel, în 26 septembrie, cu ocazia Zilei europene a limbilor, d-nele Moldovan Adina şi Mateuţ Monica au desfăşurat în cadrul orelor de curs activităţi legate de acest eveniment. S-au vizionat prezentări PowerPoint şi s-au citit referate întocmite de elevi. Tot în luna septembrie s-a întocmit şi graficul de interasistenţe la nivelul comisiei metodice iar interasistenţele au fost realizate de către toţi membrii comisiei pe tot parcursul anului şcolar. În luna octombrie s-a realizat testarea iniţială a elevilor, încercându-se depistarea lacunelor în cunoştinţele elevilor şi acoperirea lor. Au fost realizate testări la disciplinele limba română, limba franceză, limba engleză, istorie, geografie, logică, psihologie, economie şi filosofie. Evaluarea iniţială la disciplina limba română, desfăşurată la Grupul Şcolar Iernut, la care au participat 392 de elevi, s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor din Nota privind evaluarea iniţială nr. 1691/ septembrie 2011. S-au elaborat subiecte şi bareme de notare, conform matricelor de specificaţii, urmărindu-se evaluarea pe diferite competenţe şi niveluri cognitive. Profesorii au completat borderoul individual de notare, stabilind nota finală, pentru fiecare elev. La nivelul comisiei metodice s-au propus următoarele măsuri de remediere şi corectare a rezultatelor relativ modeste de la testele in iţiale: 1. Întocmirea unor fişe de lucru destinate omogenizarii şi recuperarii notiunilor de bază utilizate de fiecare elev din clasă. 2. Sprijinirea elevilor în vederea obţinerii unor rezultate mai bune. 3. Aplicarea unui sistem de lucru diferenţiat (individual, pe grupe). 4. Urmărirea dezvoltării competenţelor de comunicare în limba modernă, precum şi a competenţelor de receptare a mesajului scris. 5. Utilizarea mijloacelor audio-vizuale la clasă, în scopul dezvoltării competenţelor de comunicare în limba modernă. 6. Dobândirea deprinderii de a citi o hartă (la disciplina geografie) În luna octombrie s-au întocmit planificările anuale şi semestriale precum şi proiectele pe unităţi de învăţare în concordanţă cu acestea. În întocmirea acestora membrii comisiei metodice au ţinut cont de importanţa folosirii mijloacelor şi metodelor moderne de predare, precum şi de nevoile clasei, ale grupurilor valorice din clase şi ale individului. S-a acordat o atenţie deosebită şi învăţării centrate pe elev şi muncii pe grupe. În perioada octombrie-noiembrie s-a desfăşurat campionatul de fotbal pe liceu iar în luna decembrie a avut loc campionatul de tenis de masă, faza pe şcoală. În luna noiembrie d-ra prof. Oltean Laura a susţinut la clasa a IX-a D lecţia deschisă cu titlul ”Ioan Slavici, Mara”. Lecţia a fost apoi urmată de referatul intitulat “Monografia satului Sălcud“ pregătit de d-na prof. Mocan Viorica. Tot în luna noiembrie s-a organizat faza pe şcoală a olimpiadei de limba engleză la care au participat 14 elevi dintre care 3 s-au calificat pentru faza zonală, iar mai apoi 2 la faza judeţeană. Tabel nominal cu notele elevilor participanţi la olimpiada de limba engleză, faza pe şcoală, 22.XI.2011 Punctajul obţiNumele şi prenumele Clasa nut Mărginean Maria IX A 85 Munteanu Alexandru IX A 85 Belean Felix IX B 77 Ciobotă Darius IX B 62

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4.

Profesorul îndrumător Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina

50

Nr. Crt. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Numele şi prenumele Stuparu Mădălin Labancz Mădălin Laszlo Kinga Şipoş Daiana Popa Adrian Maier Alexandra Măcinică Anca Nistor Alina Şanta Adela Sîvu Oliviu

Clasa IX D IX D XA XA XB XI C XI C XI D XI D XII A

Punctajul obţinut 12 16 78 80 63 44 70 33 22 87

Profesorul îndrumător Sarosi Izabella Sarosi Izabella Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina Sarosi Izabella Sarosi Izabella Moldovan Adina

În luna decembrie s-a organizat faza pe şcoală a olimpiadei de limba şi literatura română la care au participat 20 elevi dintre care 8 s-au calificat direct la faza judeţeană, nemaifiind organizată etapa zonală. Tabel nominal cu notele elevilor participanţi la olimpiada de limba română, faza pe şcoală, 16.XII.2011 Punctajul obţiNumele şi prenumele Clasa Profesorul îndrumător nut Laszlo Kinga IX A 80 Moldovan Elvira Moldovan Alexandru IX A 80 Moldovan Elvira Munteanu Alexandru IX A 75 Moldovan Elvira Vaida Edit IX A 75 Moldovan Elvira Belean Felix IX B 55 Mateuţ Monica Ciobotă Darius IX B 60 Mateuţ Monica Brudan Oana XA 99 Lungu Gianina Costea Laura XA 113 Lungu Gianina Cernea Diana XA 101 Lungu Gianina Moldovan Alina XA 96 Lungu Gianina Rampa Ana XA 79 Lungu Gianina Moldovan Iosif XB 88 Popoviciu Ionela Popa Adrian XB 87 Popoviciu Ionela Grigoreanu Cocuţa XI A 104 Lungu Gianina Radu Mădălina XI A 80 Lungu Gianina Mocan Maria XI C 85 Moldovan Elvira Maier Alexandra XI C 80 Moldovan Elvira Măcinică Anca XI C 85 Moldovan Elvira Nendrean Alexandra XI C 83 Moldovan Elvira Peterlăcean Adriana XI C 85 Moldovan Elvira

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Cunoştinţele elevilor au fost verificate de asemenea şi în cadrul concursului „Poveştile cangurului”– responsabili prof. Lungu Gianina, prof. Moldovan Elvira şi prof. Popoviciu Ionela, precum şi a concursului „Cangurul lingvistic”responsabil prof. Moldovan Adina. În luna decembrie s-au desfăşurat mai multe activităţi artistice. Astfel, cu prilejul Zilei Naţionale în canina liceului a avut loc un program artistic care a cuprins expunerea d-lui Andreica Gheorghe despre importanţa momentului 1 Decembrie 1918, recitări de poezii (îndrumători prof. Lungu Gianina, prof. Moldovan Elvira şi prof. Popoviciu Ionela) şi cântece patriotice pregătite de dl. prof. Sălcudean Rareş împreună cu corul şcolii. De asemenea, în preajma Cră51

ciunului, corul şcolii îndrumat de dl. prof. Sălcudean Rareş a colindat cadrele didactice în cancelaria şcolii. Analiza obiectivelor propuse în planul managerial în lumina activităţilor din primul semestru al anului şcolar 20112012 1. Ameliorarea activităţii procesului de predare-învăţare Puncte tari Puncte slabe Toate documentele de proiectare sunt elaborate De multe ori se lucrează centrat pe elev sau pe grupe în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu strate- doar în cadrul orelor de interasistenţă; gia MECTS; S-au întocmit prea puţine proiectări ale unităţilor de Toate cadrele didactice au predat planificările la învăţare. timp; S-a respectat parcurgerea conţinuturilor conform planificărilor anuale; S-au aplicat metode moderne şi active în predarea şi învăţarea disciplinelor umane; S-a monitorizat desfăşurarea activităţilor din cadrul programului de predare; A crescut numărul de ore la care se folosesc mijloacele IT; Oportunităţi Interesul tuturor cadrelor didactice faţă de buna desfăşurare a procesului instructiv - educativ Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin întocmirea de proiecte pe grupe. Ameninţări Motivarea mediocră a cadrelor didactice prin politicile salariale curente; Diminuarea interesului elevilor faţă de şcoală. Scop Ridicarea standardelor calităţii actului de predare –învăţare. 2. Utilizarea eficientă atât a metodelor şi instrumentelor de evaluare sumativă cât şi a celor de evaluare formativă pe parcursul întregului an şcolar; construirea unui sistem unitar, coerent de evaluare a performanţelor elevilor pornind de la obiectivele de referinţă (competenţele specifice din programele şcolare) , pe an de studiu (nivel de învăţământ) Puncte tari Testarea iniţială a determinat planificarea materiei . de o manieră ce permitea elevilor să recupereze cunoştinţele ce nu au fost asimilate; S-a realizat o pregătire cât mai eficientă precum şi ore de consultaţii pentru clasele terminale; S-au interpretat rezultatele testelor şi gradul de atingere a obiectivelor propuse. Puncte slabe

Oportunităţi Evaluarea coerentă a elevilor. Ameninţări Desconsiderarea de către unele cadre didactice a importanţei evaluării sumative. Scop Ridicarea standardelor calităţii evaluării. 3. Obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare

52

şi lipsa fondurilor necesare pentru achiziţionarea Cunoaşterea. au dat dovadă de profesionalism şi tact pedagogic. Ameninţări: Scăderea interesului elevilor pentru participarea la olimpiadele şcolare. Participarea cadrelor didactice la activităţile comisiei metodice. Elevii calificaţi la faza zonală sau judeţeană a olimpiadelor au beneficiat de pregătire suplimentară. Olimpiada pe şcoală a fost bine organizată. Mocan Viorica. Participarea la acţiuni de formare continuă a profesorilor comisiei Puncte tari Puncte slabe Înscrierea d-nei prof. Scop: Creşterea calităţii învăţământului românesc. obiective care au fost atinse. adaptate la nivelul clasei. Participarea la cursul de reconversie profesională a d-nei Unii membrii ai comisiei manifestă o oarecaprof. Scop: Ridicarea standardelor calităţii actului de predare – învăţare. cu materialele didactice şi mijloacele de învăţământ existente în şcoală. timp şi au avut teme moderne în concordanţă cu noile cerinţe din sistemul de învăţământ. 5. În cadrul interasistenţelor membrii comisiei au prezentat nişte lecţii bine organizate. Organizarea concursurilor „Poveştile cangurului” şi „Cangurul lingvistic”- Oportunităţi: Stimularea elevilor în vederea participării la olimpiade. 53 .Puncte tari Puncte slabe S-a realizat selectarea elevilor participanţi la olimpiParticiparea tot mai slabă a elevilor la aceste activiadă. Informaţiile noi din cadrul referatelor nu şiOltean Laura la examenul de definitivat. tăţi. Ameliorarea calităţii bazei materiale existente în dotarea laboratoarelor şcolii prin reparaţii sau achiziţionarea de material didactic nou de la producătorii existenţi sau de la cunoştinţe şi instituţii Puncte tari Puncte slabe Implicarea profesorilor în utilizarea şi modernizarea Neparticiparea la prezentările de materiale didactice bazei materiale existente în liceu. Ameninţări: Determinarea cadrelor didactice de a lua parte la cursurile de formare continuă. de către fiecare profesor. cu obiective bine stabilite. 4. care pot fi utilizate. Oportunităţi: Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă. a listei acestora. Majoritatea membrilor comisiei a participat la lecţiile deschise şi la activităţile organizate de către Comisie. au găsit mereu ecou în practică. re reticenţă faţă de participarea la cursurile de Referatele prezentate în cadrul comisiei au fost întocmite la formare continuă. Mărginean Arestica şi a d-rei prof.

) Aria curriculară „Matematică şi ştiinţe” I.prof.Oportunităţi: Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă.educaţională a şcolii. nevoile elevilor. Fogarași Cătălin.COMPONENȚA COMISIEI: 1.prof. director specialitatea matematică-informatică 3.Slev Ioan. Elaborarea CDS în concordanţă cu cerinţele elevilor şi resursele şcolii. Scop: Creşterea calităţii învăţământului românesc. OBIECTIVE/ACTIVITĂȚI PROPUSE: 1. Moldovan Adina) b. şi valorizarea acestora (parteneriate. specialitatea matematică 5.prof.prof. 6. sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor) Puncte slabe Puncte tari Participarea la concursul „Poveştile cangurului” şi Nesusţinerea unor sesiuni de comunicări ştiinţifice la „Cangurul lingvistic”. Participarea la activităţi cultural-sportive în cadrul parteneriatului dintre Grup Şcolar Iernut şi Grup Şcolar Luduş. director specialitatea matematică-informatică 2. specialitatea fizică 10.prof. 54 .Dubencu Marcel. consider că în primul semestru al anului şcolar 2011. Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative.Simon Daniela. ţii actului educaţional. expoziţii de proiecte ale elevilor.prof. specialitatea fizică 9. Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a ofertei curriculare în conformitate cu aptitudinile. Iuga Anca-Lidia . specialitatea matematică 4. Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia la oferta Asigurarea calită.prof.Bărbat Eniko. Muntean Ioan-prof. Participarea cadrelor didactice la activităţile comisiei metodice. Ameninţări: Lipsa de interes a elevilor de a lua parte la acestea. specialitatea fizică-chimie 7. specialitatea fizică 8. Participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor.prof. Prihoi Vasile . Ameninţări: Determinarea cadrelor didactice de a lua parte la cursurile de formare continuă.2012 activitatea comisiei metodice s-a desfăşurat în bune condiţii. specialitatea matematică 6.Pîrlea Ana-Maria. membrii comisiei preocupându-se pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ. Oportunităţi: Implicarea cadrelor didactice în activităţile de mai sus . profesorilor şi solicitărilor comunităţii locale. Mărginean Imola. (Întocmit prof. ale elevilor. Scop: Creşterea calităţii învăţământului românesc. Participarea cadrelor didactice la activităţile comisiei metodice.prof. specialitatea biologie II.

Accentuarea laturii educative. Au fost realizate activităţi de perfecţionare la nivelul comisiei metodice . Participarea la proiectele existente în şcoală. Participarea şi implicarea tuturor membrilor comisiei metodice în buna desfăşurare a Testării Inițiale. Desfăşurarea de ore cu laptopul și videoproiectorul. Pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada de matematică. Prelucrarea rezultatelor. Creşterea activităţilor independente. Stimularea membrilor catedrei sa participe la programe de formare. comandarea de material didactic). asigurarea manualelor şi auxiliarelor. 2. 55 3. . Organizarea de acţiuni metodice la nivelul comisiei. Testarea iniţială cu subiecte unice şi barem de corectare. Practicarea permanentă a evaluării formative. concluziile şi măsurile proiectate în vederea realizării progresului şcolar s-au consemnat şi urmărit pe parcursul întregului semestru. familială). diferenţiate. Utilizarea de strategii activ – participative. ACTIVITĂŢI IMPORTANTE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL COMISIEI METODICE Activitatea comisiei s-a centrat pe: cunoaşterea documentelor curriculare şi şcolare . Întreţinerea bazei materiale existente în şcoală. III. Planificarea şi susţinerea lucrărilor scrise (evaluarea semestrială a elevilor). Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. de grup. pe unităţi de învăţare. În luna septembrie 2011 membrii Comisiei Metodice au participat la Consfătuirile cadrelor didactice. Valorificarea şi valorizarea resur. IV. metodica predării disciplinelor din cadrul comisiei. Toţi profesorii au realizat la timp planificările anuale şi semestriale.Derularea programului de formare continuă conform planurilor operaţionale. Valorizarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică pedagogică. Măsuri. selor existente. La sfârşitul lunii septembrie 2011 s-a realizat testarea iniţială a tuturor elevilor. pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiadele și concursurile școlare. metodele şi instrumentele de evaluare. Selectarea. Crearea cadrului favorizant derulării procesului instructiv educativ : amenajarea claselor.Întocmirea planificărilor calendaristice personalizate în funcţie de clasă. formarea unor atitudini si comportamente la elevi. Achiziţionarea de materiale didactice necesare pregătirii de specialitate a elevilor. Îmbunătăţirea bazei materiale a cabinetului de matematică. ACTIVITĂŢI IMPORTANTE ÎN CARE AU FOST IMPLICAŢI MEMBRII COMISIEI METODICE Modernizarea bazei materiale (documentarea asupra ofertelor şi întocmirea comenzilor pentru manuale. discutarea greşelilor tipice . fizică și chimie . faza locală. legătura profesorului cu comunitatea (profesională. S-au formulat subiecte unice cu bareme de corectare. Apropierea actului didactic de standardele europene.

. cabinetele de matematică . În cadrul Ședinței Comisiei Metodice desfășurate în septembrie 2011 a fost prezentată Nota nr: 1691 din 12 09 2011 privind evaluarea iniţială.Lipsa motivaţiei elevilor pentru studiul . sunt întocmite de către membrii comisiei metodice. . precum şi avizarea de către ISJ pentru anul şcolar în curs.etc. ameliorarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a catedrei. elevilor performanţi. În urma participării la cursul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” în luna noiembrie s-a organizat o dezbatere cu privire la oportunitatea elaborării unui astfel de op țional i ntegrat în școala noastră. stimulare a interesului pentru studiul obiectelor reale precum şi de pregătire a tuturor tipurilor de concursuri .Stabilirea conţinutului pentru curriculum opţional astfel încât acesta să corespundă nevoilor şi timpului elevilor (analiza resurselor existente în şcoală) în vederea realizării ofertei CDS a liceului . Referatul cu titlul „Utilizarea metodelor interactive in cadrul orelor de fizică”.Programele şcolare pentru disciplinele opţionale obiectelor reale. comunicarea între membrii catedrei .Există planuri cadru şi programe şcolare pentru toate nivelurile de pregătire. Puncte slabe . (discutarea aspectelor metodice în procesul de predare-învăţare. În luna octombrie a fost prezentat și adoptat Planului managerial pe anul în curs și s-a făcut analiza testelor inițiale la fiecare disciplină în parte . proiectarea acesteia.Comunicare între membrii catedrei şcolare.Fonduri băneşti insuficiente pentru stimularea activităţile de perfecţionare în cadrul comisiei. lipsa timpului necesar pregătirii continuă şi implicarea în acţiuni variate la nivelul suplimentare a elevilor în mare parte datorită liceului şi al judeţului.Spaţiu suficient pentru desfăşurarea activităţii instructiv educative.Interes scăzut al elevilor pentru studiul .Delimitarea responsabilităţilor cadrelor didactice .fizică și chimie nu au fost dotate cu materiale didactice din cauza resurselor f inanciare limitate VI. ANALIZA SWOT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE În semestrul I al anului şcolar 2011 . . .Există interes pentru formarea-perfecţionarea obiectelor reale . au fost analizate modelele de teste matricele de specificații și au și avut loc discuţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea testării iniţiale. evaluarea atât a elevilor cât şi a profesorilor.2012 Comisia Metodică a ariei curriculare Matematică Științe şi -a propus și obiective care vizează: programarea activităţii didactice. . activitate programată în luna decembrie 2011 nu a mai fost sus ținut d eoarece doamna profesoară Iuga Anca a intrat în concediu medical. realizarea de proiecte didacti. Măsura în care cele propuse au fost realizate în acest semestru reiese din analiza SWOT: Puncte tari .Pondere mică a elevilor performanţi. de în cadrul comisiei metodice.Varietate redusă de activităţi extracurriculare. ce model. V . navetei acestora. dezvoltarea profesională. ). .Toţi membrii comisiei metodice au participat la la . activitatea planificată în luna decembrie nu a fost efectuată deoarece doamna Iuga Anca a intrat în concediu medical. OBIECTIVE/ ACTIVITĂŢI NEREALIZATE nu toate cadrele didactice au desfășurat ore cu laptopul și videoproiectorul. 56 .Lipsa unor programe de atragere a elevilor.

. numărul orelor alocate pentru fixarea lor. numărul mare de elevi cu părinţii plecaţi în străinătate. folosirea metodelor interactive.crt 1 2 3 4 5 6 7 MĂRGINEAN IOAN STANCIU IULIANA STOICA GHEORGHE TIUCA DAFINA CAMELIA ZOGOREAN CAMELIA TEODORA CĂLBAZĂ SIMION FOGARASI DOMINIC Numele şi prenumele 57 .Nivel scăzut al bagajului de cunoştinţe al elevilor de clasa a IX-a . . .Absenţele ( motivate şi nemotivate) ale elevilor de la unor probleme orele de curs. . logice. Puncte slabe Ameninţări .Dezinteresul manifestat de către unii părinţi faţă de situaţia şcolară a elevilor.Criza de timp şi financiară a unor părinţi reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. .Conectare la internet Oportunităţi .Tratarea diferenţiată a elevilor. . .) Aria curriculară „Tehnologii” Comisia metodica pentru discipline de specialitate este formata in anul școlar 2011-2012 din 9 membri : 5 ingineri si 4 maiştri instructori .Colaborarea interdisciplinară.Perceperea unor taxe la majoritatea concursurilor şcolare. lipsa timpului necesar studiului individual precum şi superficialitatea elevilor. c.Condiţii optime de desfăşurare a procesului educativ. al anuluișcolar 2011-2012 rezultatele la învăţătura arată un real progres a mediilor pe clase comparativ cu mediile obţinute la testele iniţiale.Scăderea interesului pentru studiul obiectelor reale . . . La sfârşitul semestrului I. .Volumul mare de cunoştinţe în raport cu părinţii elevilor. stimularea gândirii creative.Asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale.Organizarea de întâlniri între cadrele didactice şi . Nr.Posibilitatea antrenării părinţilor în rezolvarea .Supraîncărcarea programei şcolare.Puncte tari .

au preparat suspensie de drojdie)au folosit mixerul pentru prepararea aluatului. Monitorizarea desfășurării activităţilor din cadrul programului de predare profesională . laborator si instruire practica a elevilor . În atelierele de mecanică şi în cel de electric toţi membrii comisiei care s-au inscris la cursul A “ Abilitare pe curriculum “organizat de Casa Corpului Didactic în oraşul Luduş . În luna noiembrie .au preparat saramură conform valorilor obţinute prin calcul. La capitolul „Coacerea “ elevii au realizat deservirea cuptoarelor obţinând diverse produse . (Întocmit prof. Activităţile prin care s-au realizat intr-o bună măsură obiectivele de mai sus : Participarea membrilor comisiei in luna septembrie la Cercul comisiei metodice desfășurat de inspectorii de specialitate la Tg Mureş . d-na profesoară Tiuca Dafina Camelia a prezentat referatul cu tema Securitatea şi Sănătatea Muncii în unităţile de învăţământ S-au realizat. active la predarea si învăţarea disciplinelor de specialitate . Astfel la clasa a X-a la modulul „Tenologii generale în morărit şi panificaţie”elevii au realizat numeroase activităţi practice conform fişelor de lucru din care se pot amintii următoarele:pregătirea pentru fabricaţie a materiilor prime utilizate la obţinerea produselor de panificaţie(au realizat cernerea făinii.Nr. Pe întreaga perioadă activitatea comisiei s-a desfaşurat in bune condiţii. au finalizat cursul în luna octombrie. membrii care au optat pentru oraşele Tîrnăveni şi Tg Mureş au început cursul in luna ianuarie în vacanţa de iarnă . fiecare elev având posibilitatea să deservească mixerul(au fixat corect cuva de amestecare şi de asemenea braţul de amestecare şi au pornit fiecare utilajul executând operaţia de frământare obţinând în final aluatul ca semifabricat). in ședința comisiei metodice.au efectuat operaţiile de prelucrare a aluatului atât manual cât şi utilizând maşina de divizare din dotarea atelierului. Creșterea nivelului de pregătire de specialitate la clasa. S-au urmărit prin aceste activităţi următoarele obiective : Respectarea parcurgerii conținuturilor conform planificărilor pe an şcolar. Tot la operaţia de prelucrare a aluatului elevii au deservit şi maşina de laminat aluatul. În atelierul de industrie alimentară pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2011-2012 în cadrul orelor de instruire practică s-au realizat diverse activităţi utilizându-se baza materială din dotarea atelierului de industrie alimentară. discutat şi aprobat în sedinţa comisiei metodice din luna decembrie temele de proiect pentru absolvirea nivelului 3 calificarea Tehnician în instalaţii electrice . de asemenea fiecare elev deservind maşina. membrii comisiei preocupandu-se pentru cresterea calitaţii si eficienţei procesului de invaţamânt de specialitate.crt 8 9 HENTER LUDOVIC VULEA LILIANA Numele şi prenumele Comisia metodica şi-a desfășurat activitatea conform Planului de munca si a Planului de activităţi întocmit şi aprobat la începutul anului școlar. Aplicarea metodelor moderne. Realizarea planificărilor anuale respectiv pe semestre – in termenul stabilit S-a realizat testarea iniţială a elevilor în cursul lunii octombrie . Lucrări practice de preparare a diferitelor produse de panificaţie sau patiserie sau realizat şi cu elevii clasei a XII-a în cazul lor baza materială conform programei fiind inexistentă(la modulul de Tehnologii specifice în industria alimentară fermentativă) elevii însă au avut posibilitatea să observe unele procese tehnologice de preparare cu ocazia excursiei de studiu din anul şcolar trecut. Zogorean Camelia( 58 .

este vitală. necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii.Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole .dar şi o pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil. sub influenţa schimbărilor sociale fundamentale. ci formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii. Instruirea cadrelor didactice cadrele didactice cu sarcinile care revin profesorului diriginte. în mod considerabil. oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale. Puncte tari: Stabilirea orarului orelor de consiliere şi orientare atât pentru elevi. abilităţi izolate ) la integrat. profesională. importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe. Totodată. Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple. socială şi fizică. cetăţenie activă.. aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului. mentală. să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine. Învăţământul modern românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi. pentru formarea unor cetăţeni responsabili ai societăţii civile. Dirigintele este cel care trebuie să îşi asume rolul de formator şi facilitator al dezvoltării armonioase a copilului şi adolescentului în toate dimensiunile sale: emoţională. În fapt. de la simpla achiziţie de cunoştinţe („a şti”) şi de la formarea deprinderilor („a învăţa să faci”).d. scopul ultim al educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului. spirituală. pace. la dezvoltarea atitudinilor („a vrea să fi”) şi a personalităţii. 59 . cât şi la avizier. utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate. în întregul ei („a învăţa să fi”) şi a competenţelor sociale şi profesionale („a învăţa să fii împreună cu alţii”) – toate aceste domenii concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii („a învăţa să devii”). Organizarea comisie metodice – stabilirea temelor şi activităţilor în cadrul comisiei. toleranţă. cu un sistem axiologic ferm conturat. deprinderi. “ Jacquers Delors Orientarea educaţiei a evoluat în ultimele decenii. tegice : În semestrul I al anului şcolar 2011-2012 activitatea educativă din şcoală a avut următoarele obiective stra- statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă. accentul strategic în procesul educaţional se mută de la punctual şi fragmentat ( cunoştinţe.) Aria curriculară „consiliere şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare” MOTTO: . respectarea drepturilor omului. a abilităţilor şi competenţelor. cât şi pentru părinţi şi afişarea lui atât pe site-ul şcolii. stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate. promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional. pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei. holistic şi emergent ( competenţe personale şi sociale ).

Seară cultural-distractivă: Balul Iernii în 15 decembrie 2011 . Lipsa entuziasmului cadrelor didactice pentru astfel de activităţi. Creşterea numărului de abateri disciplinare care au fost sancţionate cu amenzi sau/şi scăderea notei la purtare. Puncte slabe: Lipsa de implicare tuturor cadrelor didactice în activităţile educative. valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri. Numărul mare de absenţe constatat la nivelul unor clase. Începerea vacanţei de iarnă a fost marcată de un frumos concert de colinde susţinut de corul liceului nostru şi coordonat de d-nul profesor Sălcudean Rareş. În data de 24 septembrie 2011 a avut loc a doua etapă a proiectului „Let's do it.Optimizarea relaţiei şcoală-familie – întocmirea şi semnarea Contractelor de parteneriat în educaţie în cadrul şedinţelor cu părinţii desfăşurate la nivelul claselor a IX-a şi organizarea lectoratelor cu părinţii la celălalte clase. Creşterea numărului de note scăzute la purtare. creşterea calităţii actului educaţional din perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei. Stanciu Iuliana. „Ziua Naţională a României” a fost marcată prin cuvântul d-nului prof. urmat de un scurt program artistic prezentat de corul şcolii sub îndrumarea d-nului prof. 60 . anturajul şi preocupările copiilor lor. amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională. diversificarea ofertei educaţionale. recunoaşterea statutului educaţiei non-formale de componentă esenţială a învăţării permanente. cât şi faţă de profesori. de religie Sălcudean Rareş. a X-a B şi C sub îndrumarea d-nilor diriginţi Mateuţ Monica. manifestat atât între elevi. Creşterea fenomenului de vandalism şi distrugere a bunurilor din dotarea şcolii.Fodor Iosif.bal organizat de clasele a IX-a B şi D. Creşterea fenomenului de violenţă în şcoală. Organizarea Consiliului Şcolar al Elevilor în conformitate cu noul regulament şi realegerea Preşedintelui CSE prin vot democratic . Andreica Gheorghe referitor la însemnătatea zilei de 1 Decembrie 1918 în istoria românilor . 25 octombrie 2011 . echipele fiind antrenate de d-nul profesor Fodor Iosif. dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta. chiar cu eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile. În 13 octombrie 2011 s-a desfăşurat pentru elevii de clasa a IX-a „Balul Bobocilor”:organizarea a fost făcută de către elevii claselor a XII-a sub îndrumarea d-nului profesor Fogarasi Cătălin. Romania!” – Ziua de Curăţenie Naţională la care au participat şi elevi din şcoala noastră în colaborare cu comunitatea locală. Oportunităţi: deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii. Tiuca Camelia şi Zogorean Camelia. Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii.Depunerea de coroane la Monumentul de la Oarba de Mureş cu prilejul „Zilei Armatei” unde am participat cu cu grup de elevi. Sfârşitul de semestru a fost marcat de competiţiile sportive zonale care s-au desfăşurat la Grupul Şcolar Industrial Luduş unde am participat la fotbal băieţi şi la handbal fete. Elaborarea planificărilor orelor de consiliere şi orientare de către toţi profesorii diriginţi. Realizarea şi în acest an şcolar a programului de protecţie socială pentru elevi „Bani de liceu”. În perioada 12-14 decembrie s-a desfăşurat la sala de sport a şcolii concursul de tenis de masă băieţi şi concursul de şah sub îndrumarea d-nului prof.

părinţii nu au timp suficient să se ocupe de aceştia. dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative. Ameninţări: atitudinea şi demersurile pur formale sau menţinute la nivelul tradiţional în organizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. PROGRAME FINANŢATE DE GUVERN ACORDATE ELEVILOR PROGRAMUL Bani de liceu Transport elevi TOTAL SUMA TOTALA 30228 21888 52116 NR BENEFICIARI 54 113 167 3. activitatea educativă se confruntă cu tot mai multe probleme pentru care profesorii trebuie să găsească metodele cele mai adecvate de rezolvare. În contextul actual de evoluţie a societăţii. oferta negativă a străzii. absenţa unui cadru legislativ care să reglementeze şi să certifice activitatea educativă şcolară şi extraşcolară. pasivitatea cadrelor didactice. promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii. PROGRAME FINANŢATE DE GUVERN ACORDATE PROFESORILOR Programul 100 EURO acordat pentru achizitionarea de carti /materiale didactice a fost abrogate prin Legea 118 /2010 4. Daniela Simon) VI. interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare. sarcina cea mai dificilă revine profesorilor să-i îndrume spre cei mai bine şi să-i atragă spre şcoală prin lecţii interactive care să le stârnească interesul.interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală. în activităţi antreprenoriale şi în procesul decizional în vederea finalizării demersurilor lor. iniţierea tinerilor în managementul de proiect. REPERE ECONOMICE ŞI FINANCIARE 1. valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor. 2.nu s-au alocat în semestru I al anului şcolar 2011-2012 nici un leu. PROGRAME FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT Prin programe finanţate de la bugetul de stat. promovarea unei mentalităţi dispreţuitoare la adresa activităţii educative şcolare şi extraşcolare. DETALIEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL LOCAL SEPT 2011 37168 16534 OCT 2011 65291 17698 NOI 2011 66451 18282 DEC 2011 66524 18302 DENUMIRE INDICATOR SALARII CONTRIBUTII TOTAL 235434 70816 61 . pentru dotări . Atâta timp cât elevii nu mai sunt atraşi de şcoală.(Întocmit coordonator PPE prof.

se angajează să remedieze până la data sus menţionată. ACTIVITATEA ALTOR COMPARTIMENTE 1. regie.12.2011 (Întocmit administrator financiar Biriş Angela) 7592.00 11825. VENITURI PROPRII ALE UNITATII SEPT 2011 254 9674 700 0 0 0 64330 OCT 2011 0 7642 0 0 0 0 90631 NOI 2011 174 25333 0 0 416 0 DEC 2011 0 23581 0 19970 1670 0 TOTAL 428 66230 700 1997 2086 0 377691 110656 112074 Sunt realizate din Închirieri de spaţii.DENUMIRE INDICATOR DEPLASARI MATERIALE SI SERV REPARATII CURENTE TRANSPORT CADRE BURSE INVESTITII TOTAL CHELTUIELI 5.00 0 1241 841 53 63 1354 16171 356 8344 1725 195 30343 26168 VII. ACTIVITATEA CANTINEI SI INTERNATULUI Internatul şi cantina şcolii au “ Autorizaţia sanitară de funcţionare “. 62 .S-au eliberat autorizaţiile cu un plan de conformare pentru internat şi cantină cu termen de rezolvare 31 decembrie 2012. fiind menţionat că pentru realizarea acestor obiective–amenajarea unei spălătorii propiuzise şi terminarea amenajării spaţiilor compartimentate din zona bucătăriei – se vor folosi fonduri de la bugetul local.00 56511. cazare.09.11 37094. Primăria.2011 Chirii Cantina TOTAL VENITURI CHELTUIELI Salarii Furnituri birou Materiale curăţenie Carburanţi Piese schimb Telefon . cantina şi activităţi la atelierele şcolare VENITURI Sold la 01. internet Materiale întreţinere Prestări servicii Hrana Obiecte inventar Reparaţii curente TOTAL CHELTUIELI SOLD DISPONIBIL LA 31. în calitate de autoritate publică locală ce finanţează aceste lucrări.

în decembrie 1. Certificatele de absolvire a anului de completare.04 lei. iar regia internat 10.93 lei. ACTIVITATEA SERVICIULUI SECRETARIAT Secretariatul este definit ca un nucleu cu activităţi. Certificatele de competentă profesională. Aceste lucrări şi amenajări au fost realizate din fonduri proprii şi cu forţe proprii. Alocaţia zilnică de alimente a rămas neschimbată. iar cheltuielile sunt suportate de unitate. Toţi elevii cazaţi în internat sunt obligaţi să respecte programul cadru al unei zile. coproparazitologic. suma fiind 8. S-au redactat la calculator Certificatele de absolvire a ciclului inferior al liceului. Alocaţia de hrană este suportată(plătită) de elevii interni.În octombrie . S-au amenajat două grupuri sanitare. chiar dacă alimentele se scumpesc. Tot elevii interni plătesc o regie cantină pentru apa. Anul 2011 s-a încheiat cu o economie de 3. în noiembrie 2. iar pentru buna păstrare a hranei şcoala a pus la dispoziţia copiilor un frigider. 12. străduindu-ne şi la asigurarea necesarului zilnic de calorii. În septembrie 2011 s-a făcut dezinfecţia.N. Au servit masa de prânz 16 elevi ai CENTRULUI SCOLAR pentru EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.12 lei. în octombrie 2. Puncte tari : Puncte slabe : S-au întocmit statele de funcţiuni. În fiecare toamnă se fac examenele periodice pentru personalul bucătăriei .00 lei. Activitatea de secretariat este foarte S-au întocmit statele de personal. S-au completat registrele matricole cu mediile după 63 .A:F cu semnătura digitală.00 lei. Cantina are un program de funcţionare de la 6.1 TÂRGUMURES. Pe septembrie s-au alocat 1. bursele.615.30 şi până la ora 21. separat pentru fete şi pentru băieţi.00 lei consumându-se 1802.hol).resurse umane si jurist si inforS-au întocmit lunar statele de plată.a cantinei. La începutul anului şcolar în internatul şcolii s-au înscris 16 elevi.679. grupurilor sanitare şi a magaziilor. prea multe CERINTE mite la serverul ISJ Mures şi aprobarea se face perla un singur post). sonalizat pe unităţi prin cod de bare. Secretariatul este un auxiliar direct şi indispensabil conducerii. atribuţii şi sarcini individuale complexe. Alocaţia de hrană nu s-a mărit.noiembrie-decembrie 2011 s-a zugrăvit şi vopsit etajul IV din internat(12 camere. gazul. (Întocmit administrator patrimoniu Finna Irma) A.32 lei. S-a întocmit lunar declaratia 112 şi s-a transmis la A. în limita alocaţiei. Pentru fete s-au amenajat două camere la etajul doi. prezenţa lor a fluctuat.00.dezinsecţia şi deratizarea sălii de mese . iar pentru băieţi tot două la etajul trei. care este afişat în sala de meditaţie. pentru prepararea unui meniu cât se poate de variat. curentul consumat.703. Alocaţia nu e mare având în vedere că toate alimentele s-au scumpit.00 lei şi s-au consumat 2. salariile.611. Copiii îşi suplimentează hrana cu mâncare adusă de acasă.examen coprobacteriologic.58 lei.089.75 lei. Valoarea meselor servite s-a facturat în avans. variată. nivel 2. borderourile de matician si resp cu elevii si responcard. s-a pus linoleu nou. pentru prânz 6.00 lei pe elev pentru o lună. se ţine cont de criză şi de neajunsurile cu care se confruntă fiecare familie. Se lucrează în două schimburi. în fiecare lună programul se transBDNE.067. dar am încercat să ne încadrăm zilnic.00 lei. pe cele două et aje. Pentru o masă de dimineaţa s-au alocat 3. Bucătarul lucrează cu jumătate de normă şi restul programului(serviciului) se completează de îngrijitoare.00 lei. Din octombrie 2011 salariile se fac prin programul naţional Edusal.(solicitarea de a fi si resp. 10 fete şi 6 băieţi.00 lei şi s-au consumat 2. iar pentru seara tot 3.…etc. foile colective de prezenţă. sabil cu incadrarile.693.00 lei. s-au schimbat prize şi întrerupătoare. În luna septembrie 2011 activitatea cantinei a pornit cu o economie de122.00 lei pentru alimente şi s-au consumat 1.

va duce la reducerea ternet . In luna decembrie am șit rezolvat actele de predare – primire pentru arhiva de la fiecare compartiment si am depus dosarele legate in arhiva. prin participarea la diverse cursuri de secrenumărului de personal.(Întocmit bibliotecar Luduşan Cornelia) 64 . Oportunităţi : Ameninţări : Membra compartimentului secretariat îşi poate satisNumărul de elevi şi de clase. noiembrie si decembrie deconturi. In luna decembrie. mai scăzut face dorinţa de autoperfecţionare prin accesul la Inde la an la an. S-au descărcat examenele de absolvire în registrele matricole. Am participat la inventarierea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din şcoala in luna noiembrie 2011. Încasez săptămânal si depun banii la Trezoreria din Tirnaveni si întocmesc registrul de casa. In lunile octombrie si noiembrie am comandat manuale prin telefon si prin internet pentru clasele a XI-a si a XII-a . S-a întocmit. Fac statele de plata pentru decontarea abonamentelor la elevi la fiecare sfârșit de luna. registrul general de evidenţă al salariaţilor numit Revisal cu toate modificările aferente. Sunt „sufocata” de numărul tot mai mare de situaţii.”. Scriu zilnic orarul profesorilor (condica). am ascultat colinde cu elevii din clasele IX-a – XII-a in fiecare pauza . le-am pregătit pe clase si le-am distribuit diriginţilor . deplasări. Zilnic împrumut cărţi din fondul bibliotecii pentru elevi. cadre didactice si nedidactice in medie 40-50 persoane/zi. (Întocmit secretar Hang Claudia) B. zilnic. S-au întocmit caietele statistice şi situaţiile statistice de început de an şcolar şi sfârşit de semestru. in format Excel. „Bani de liceu”. Lunar eliberez facturi către unitățile cu care colaboram (cazări. In semestrul I al anului școlar 2011 / 2012 am introdus in calculator . in biblioteca. termenul de raportare uneori este foarte greu de respectat. adrese şi programe care se cer completate în regim de „urgenţă. Am ridicat si achitat in lunile octombrie. Pe parcursul semestrului I am recondiţionat cărţile care se deteriorează in timpul cititului. toate cartule existente in biblioteca pentru a tine o evidenta mai buna. mese). S-au întocmit (pentru angajaţii noi) şi reactualizat dosarele personale pentru tot personalul şcolii. alocaţii suplimentare. Am organizat expoziție de carte cu ocazia serbării de 1 Decembrie “Marea Unire”. ACTIVITATEA BIBLIOTECII In lunile august – septembrie 2011 am adus de la depozit manualele comandate pentru anul şcolar 2011 / 2012 pentru clasele a IX-a si a X-a . pe suport magnetic. burse sociale . de studiu. Am organizat o expoziție de desene făcute in creion de elevi începând cu luna decembrie . Am ajutat la îndosarierea actelor ce se depun in arhiva la sfâr de an calendaristic. de boală. bani de liceu si tot ce este necesar pentru activitatea scolii.examenele de corigenţă. In timpul semestrului am supravegheat elevii care nu participă la orele de educaţie fizică sau religie studiind cărţi care nu se pot împrumuta la domiciliu. apoi am ridicat coletele de la Posta si le-am distribuit elevilor. Țin evidenta amenzilor hotărâte in Consiliul de Administrație. tariat organizate prin CCD. de merit. Au fost derulate programele financiare : alocaţii.

am pregătit substanţe. am recuperat soluţiile. pregătit ustensile şi materiale) . ACTIVITATEA LABORANTULUI 3.2011 (Întocmit laborant Păcurar Anuţa) 65 . substanţele rămase pe tăvi după efectuarea experimentelor şi am spălat ustensilele 5. am pregătit baza tehnico-materială pentru experimentele practice la laboratorul de chimie (preparat soluţii. 34/30. ustensile şi soluţii necesare pentru unele experimente practice la industria alimentară când am fost solicitată 9. ustensile.35 experimente a câte 8 sau 9 grupe / experiment 4. aparatura să fie în stare bună de funcţionare pentru buna desfăşurare a experimentelor 6. am pregătit fişele de lucru 7. am avut grijă ca dotarea din laborator.C. am participat la inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar conform Deciziei de inventariere nr. am urmărit consumurile de substanţe chimice 8.11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->