UNIVERSITATEA „REGELE FERDINAND I" CLUJ RECTORATUL

ANUARUL
1935-36
BCU Cluj / Central University Library Cluj

SUIVI D'UN RESUMČ EN FRANQAIS

CLUJ (ROMÂNIA)
U f 0 9 B U U „ A B D B A L U L "

19

3 7

ANUARUL
UNIVERSITĂŢII REGELE FERDINAND I CLUJ
PE ANUL ŞCOLAR 1935/36
BCU Cluj / Central University Library Cluj
4

CLUJ
INSTITUTUL DE A R T E GEAFICE » A R D E A L U L « , STR. M E M O R A N D U L U I N O . 22.

19 3 7

UNIVERSITATEA DIN CLUJ

PATRON:

REGELE FERDINAND I A L ROMÂNIEI.

SENATUL UNIVERSITAR I N A N U L 193&—i936.

Preşedinte: Prof. FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ,

Rector

Prof. NICOLAE DRĂGANU Decan Litere (Prorector) R. BOILĂ „ Drept pâllâ" la З Ш - Ш 5 E. HAŢIEGANU „ Drept deia 1-И936 D. MICHAIL „ Medicină V. STANCIU „ Ştiinţe până la 31-X-1935 AL. BORZA „ Ştiinţe deia Н И 3 3 5 L. IACOB / Central University Library Cluj Delegat Drept BCU Cluj I. HAŢIEGANU „ Medicină S. PUŞCARIU „ Literć , I. POPESCU-VOITEŞTI „ Ştiinţe
Secretar, CONST. JURCAN Secret. G-l al Univ.

LISTA FOŞTILOR

RECTORI

1. 2. 3. 4.
5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

în anul universitar 1919/1920 „ „ „ 1920/1921 DIMITRIE IQĂLUGĂREANU „ „ „ 1921/1922 IACOB IACOBOVICI „ „ „ 1922/1923 NICOLAE BANESCU „ „ „ 1923/1924 IGAMIL N E G R E A „ „ „ 1924/1925 GHEORGHE SPAQU „ „ „ 1925/1926 IOAN MINEA „ „ „ 1926/1927 (f)GH. BOGDAN-DUICĂ „ „ „ 1927/1928 EMIL HAŢIEGANU „ „ „ 1928/1929 E M I L G. R A C O V I Ţ Ă „ „ „ 1929/1930 IULIU HAŢIEGANU „ „ „ 1930/1931 NICOLAE DRĂGANU „ „ „ 1931/1932
SEXTIL PUŞCARIU (f)VASILE DIMITRIU

DOCTORf HONORrS CAUSA :

M. S. REGINA MĂRIA A ROMÂNIEI. MATTEO BARTOLI, profesor la Universitatea din: T6^ rino (Italia). OCTAVIAN GOGA, literat. GHEORGHE MARINESCU, profesor la Facultatea de Me~ dicină din Bucureşti. EMMANUEL DE MARTONNE, profesor la Sorbona (Paris). PAUL MONTEL, profesor la Sorhona (Paris). H. ROGER, decanul onorar al Facultăţii de Medicină dinParis. AUGUSTE-FfiLIX-CHARLES DE BEAUPOIL, COMTE BCU Cluj / Central University Library Cluj DE SAINT-AULAIRE, fost Ambasador al Franţei. HENRY WICKHAM STEED, profesor la Universitatea din Londra, Director al revistei „The Review of Review". ROBERT WILLIAM SETON WATSON, profesor la King's College (Londra). METODIE ZAVORAL, Abate al Mânăstirei Strachow (Cehoslovacia). PROFESORI DE ONOARE JULES GUIART, dela Facultatea de Medicină din Lyon. NICOLAE IORGA, de la Facultatea de Litere din Bucareşti. RENĆ JEANNEL, dela Muzeul de Istorie Naturală din. Paris. DUMITRU POMPEI, dela Facultatea de Ştiinţe din Bu­ cureşti.

Fundaţiile universitare ђ
1. FONDUL „VASILE PÂRVAN" al facultăţii de Utere ((administrat de Dl Decan al facultăţii), constând din rentă în valoare de 21.750 lei, din 5328 lei în numerar depus la Ca­ sieria Universităţii şi din 6500 lei în efecte rezultate din sem­ narea bonurilor de impozite la tranşa B a împrumutului de înzestrare, după care sau încasat dobânzi în sumă de 543 lei. Total lei 34.121 faţă de 33.684 lei din anul trecut. Din acest fond s'a dat un premiu de 2172 lei Dlui Mircea Marius Moga pentru lucrarea „Problema monumentului tri­ umfal dela Adam Clisi, expunerea teoriilor". 2. INSTITUTUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ. A ) Fundaţia „Regele Ferdinanđ 1" 1 No. cor.j
Situaţia
1

INTRATE

E Ş I TE
Numerar

EXPLICAŢII BCU Cluj / Central University LibraryEfecte Cluj Efecte Numerar 59.006 10000 10.000

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 400 0!J0 2 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. 1 Nov. 1935 3 Idem, scad. 1 Apr. i93b' 4 Sold la 30 Sept 1936 1 Totalari J 400.000J
Situafia

400.000 79.006 79.0 јб | 400.000| 79.006

B) Fundaţia „Patriarhal Miron Cristea" No. cor. INTRATE EXPLICAŢII
Efecte Numerar

1

EŞ1TE
Efecte Numerar

1

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 220.000 36.589 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1 Nov. 1935 5.018 3 Idem, scad. 1 Mai 1936 5.019 4 Sold la 30 Sept. 1936 46.626 220.660 Totaluri 220.000 46.626 220.000| 46.626
rioare ') Istoricul fundaţiilor de până acum a fost publicat în anuarele ante­ (1929-1932).

6 3. DONAŢIA „GH. SION".
SPORUL „COLECŢIEI GH. SION"

(14 X. 1935-30 IX. 1936).
+2 i* O • o

Data intrării

O B I E C T U L

De unde

"3 Obs. -»-»* s-< a No. înv. > CU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
n

G. Sion, M. Cancicov şi Fabius, Fotografii DI.G.Sfcn Donat din Paris Scurei, revizor şcolar Bacău. Fotografie . 2 » » yj Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ 3 l» fie Constanţa fi 1) 4 Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ fie Constanţa . . . • » n 6 2 X. 1 3 Demir ApostoJescu, Gh. Sion, Mircea Can­ 1 95 cicov Fotografii . » M. Burada f. efor la St. Spiridcn, medic 6 » 1 1 X. 1 3 4 95
УУ

n
n

7 20 XI. 13 95 fi 8 » 9 2 X1. 13 Scarlat Alex. Cluj / Central University Library Cluj 5 95 BCU Calimach scos din broşura 10 11
M

excitai

Membrii Comisiunii cari au încheiat pacea dela Buftea 1918 Cloşca în Alba-IuJia, capul şi îndemnă-

Donat

n
n

12 » 13 14 » 46 3 1 . 9 6 11 3 1 16 « 17 18 19 20 21 *
»

n n

*
n
n

»

Constanţa, vedere generală a Cazinoului Bucureştii vechi (Boabe de grâu a. 1 1 1. L'lllustration. Coperta revistei No. 4560 [ din 26 Tulie 1930, reprezentând pe Regele Carol 11. şi M. S. Elena . . . Un articol despre The'odore Valerio, din „Universul Literar", No. 28. Anul XLII, 1926, Iulie Horea (Nicolae Ursu) după tabloul origiRuinele cetăţii Suceava, după e stam-

n

26 27 28 29 1 2 3 4 5

n

M

»

»

n
!}

n n n n

If

*
n n

22
23

Universul Literar a. XLVI. No. 13. din 23. 1 1 1930 închinat prof. Dr. Brândza 5. Beyzadea Ghiea, frate eu Măria Plagino, fotografie veche. . . . . . . . . . . Ocuparea Quadrilaterului, fotografii . . .

6
7 8 9

»

n

7 Data o o intrării z 24 25 26 27 28 29 I V . 30 5 V. 31 32 33 34 35 ЗГ. 37 38 39 De unde

O B I E C T U L

fi

Victor Place Ston Donaţie Costache Negri Fundaţia culturală „Principele Carol", fotografie Regina Muntenegrului Părintele Stiubei, prof. de religie Liceul Naţional A bătut ceasul (manifest) 2 Medalii — aniversarea realipirii Dobro- Dr. I. Muşlaa gei Dr. Lung din Focşani, fotografie Bogdan Petriceico-Haşdeu Catedrala Ort. Rom. Cluj, medalie . . . Dr. Angelescu, Ministru Instr-, fotografie Cazeta Ilustrată An. V. No. 5—6 din 1936 ref. la Troiţa 1. Baba Novac Gavril Muzicescu, fotografie E. Caudella, dir. Conservatorului Iaşi fo­ tografie BCU Cluj / Central University Library Cluj Dimitrie Dinicu, fotografie , Romănischer Bauer — Poplaka — Hermannstadt, stampă 4. FONDUL EXTRABUGETAR ALE GRADINEI BOTANICE.

încasări:

Soldul anului 1934—35 Lei — — Subvenţii Lei 23.000 încasări din bilete de intrare . . . . Lei 127.140 Vânzări de plante, fructe, etc. . . . Lei 24.144 Abonamente şi ajutoare la Buletinul Grădinii şi Muzeului Botanic . . . . Lei 23.433 Total încasări: Lei 197.717

Cheltueli: Diferite amenajări şi întreţinerea Gră­ dinii botanice etc Lei 151,655 Cheltueli de publicaţii Lei 39J062 Indemnizaţie casierei şi dactilografei Lei 7.000 Total cheltueli: Lei 197.717

8 5. FONDUL „IOAN SCURTU"
Situaţia

EXPLICAŢII o " z 1 Sold la 1 Octomvrie
1935. 2

o

INTRATE Numerar Efecte
50.000.9 497.—

E Ş I TE Efecte N u m e : a (

încasat valoarea cu­ poanelor scadenţa 1 Nov. 1935 1.140.— 3 Vărsat de Decanatul Fac. de Litere în Efecte de Stat renta Consolid. 3%, 1935 în valoare nominală de Lei 16.500.— 4 Sold la 30 Septem­ vrie 1У36 06 7— 66.500.- 1 . 3 . Totaluri Lei 66.500.— 10.637.- 68.500.- 1 . 3 0B 7— BCU Cluj / Central University Library Cluj In cursul acestui an nu s'a acordat nici un premiu de­ oarece dintre lucrările intrate în termen (a se vedea Anuarul 1934 35 pag. 56) nici una n'a întrunit condiţiile necesare. 6. FONDUL „GH. BOGDAN DUICĂ" DE AJUTOR ŞI IMPRIMAT PENTRU STUDENŢI

1

Situaţia
INTRATE E Ş l R K Numerar Numerar Numerar aflat tn din din Împrumuturi cassă î pu u r mrmt i u

No. crt.

EXPLICAŢII Sold la 1 Oct. 1935 Replătiri din împru­ muturi Sold la 30 Septem­ vrie 1936 Totaluri

Numerar aflat tn cassă

1 2 3

i'25.454
9 050

27.100*) 9.050 234 504

234.504

27.100 234.50

18.050 27.1001

*) Suma reprezintă valoarea împrumuturilor acordate studenţi­ lor, la 30 Septemvrie 1935, care intră în componenta fondului şi care a fost omisă la încheierea bilanţului din 30 Septemvrie 1935.

250 5.500 3.466 9.172 543 6. 193o 28.9 7.871 28. Lista obiectelor care compun acea­ stă donaţie a fost publicată în Anuarul 1929—30 pag. crt. PÂR VAN" Situafia Nr. 27—28.250 8.699 5.466 9. FUNDAŢIA „CĂPITAN CONSTANTIN BOTEZ" Situaţia No. nomin.466 9. FUNDAŢIA „V.871 5 Sold la 30 Sept. 1936 4 Vărsat efectele de Stat renta consolidării 1935 3°/ în val. INTRATE E Ş I T E Efecte Numerar EXPLICAŢII Efect! Numerar 1 Sold la 1 Octomvrie 1935 2 Sold la 30 Sept.323 2 Ridicat pentru premierea studentului Marius Moga 3 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. DONAŢIA SIMU Situaţia neschimbată. de Lei 0 2.466 9. c: 1« i N T R A T h E Ş 1 T E Efecte Numerar EXPPLICAŢII Efecte Numerar 1 f i Sold la 1 Octomvrie 1935 21. 1936 Totaluri 9.250 BCU Cluj / Central University Library Cluj Totaluri 28.750 5. . 1 Febr.

419 144. . .100 5. . V. . . .273 5. . 8 Plătit Institutului de Studii Clasice cota din cupoanele 28. 144. .7S7. .187 9 Idem din cupoanele pe anul 1936 10 Remis D-lui V. 1936 T o t a 1u r i 330.409 Plătit la B. N.100 40. . 5.904 126. lll 1. . 1935 3 Plătit la B.273 12 Idem. R. . .000 6 încasat valoarea cupoane­ BCU Cluj / Central University Library Cluj lor scad. 4 Idem taxa de păstrare asupra depozitului. 5 Remis D-lui V.927 7 Plătit ia B.797. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . . .100 2.100 . taxa de păstrare asupra depozitului. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . N. N. FUNDAŢIA „VIRGIL CIOFLEG" Situaţia U O INTRATE EXPLICAŢII Sold la 1 Octomvrie 1935 Efecte Numerar EŞITE Efecte Numerar â i S. .968 330. Cioflec .450 26.450 2. . pe se­ mestrul II 1935 .405 500 11. R. 1 Nov. pe semestrul I 1936 . R. 1.797. 1936 .927 2 încasat valoarea cupoanenelor scad.000 129.1P 10.797. idem 13 Sold la 30 Sept. . 1. Ciollec .

17. „Natură moartă". tablou în ulei. 16. 18. Iser. 13. ulei Library Cluj BCU Cluj / Central University pe carton. Tonitza. ulei pe pânză. Iser. R. Padina. 3. C. ulei pe carton. 2 desene în creion. ulei pe carton. aquarelă pe carton.993 s'a augmentat din veniturile Ceaiul Dansant cu Lei 1. „Mahoane la mare". Rodica Maniu. 15. „Ogradă la ţară". N. 36—38). „Peisaj la Balcic". N. 10. Vermont. „Vedere dela marginea Bucureştilor". Hrandt. Marcel Iancu. Padina. N. „Schiţa de gâşte". Padina. Iosif. ulei pe carton. S. CIOF1EC. Medrea. N. din Regulamentul Fundaţiei (pu­ blicat în Anuarul 1929/30. 11. din fondul A s'au fă­ cut. Şt. 6. în intervalul dela 1 Octombrie 1935—30 Septembrie 1936 următoarele achiziţii: v 1. carton. „Uliţă la Balcic". Constantinescu. ulei pe pânză. 3. 8. „Ţărancă". „Casă de ţară". Grigorescu. 9. tablou în ulei pe pânză. 12. Grigorescu. 15 desene în peniţă. „Femeia în pădure". Grigorescu. Luchian. Pallady. 2. ulei pe pânză.NOUI ACmZIŢlI PINACOTECA T. „Flori şi o cană". 7. ulei pe carton. „Spălătoresele". desen pe carton. 9 desene în creion. 19.007 Situaţia în prezent Lei 140. aquarelă pe carton. ulei pe pânză. In conformitate cu art. 5. Maternitate. FUNDAŢIA „PROFESOR IOAN PAUL" Sold la 30 Septembrie 1935 Lei 138. 11. Constantinescu. 14. „Peisaj pe marginea Senei".00& . pag. 4. statuetă în bronz. „Peisaj din Sighişoara". N. „Cafenea turcească". ulei pe pânză.

c •c EXPLICAŢII I I N T R A T E Efecte Numerar E Ş I T E Efecte Numerar 1 Luat în prim. lipsă 200 dela efectele eşite la sorţi 14 Se scade depoz. Šion din cup. 13 Restit. 1935 896.135 3 Idem. 1 August 1935 5.407 • *) A se vedea istoricul ei în Anuarul 1934r-35.000 12 Plătit t a x a de conserv.200 45.966 7 Plătit Dlui Gh.496 15 Plătit Dlui Gh.872 6 încasat valoarea cupoane­ lor scad.200 1.753 pra depoz. 1 Noemvrie 1935 2. . 2.-verbal din 13 Nov.000 2. 1 Mai 1936 / .695 efectelor de Stat . 1936 5. . 2 496 20 Plătit Dlui Gh. Pr. valoarea cup.560 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. Nr. asu­ 5. 14. .200 23 Sold la 30 Sept.815 4 Idem.815 5 Plătit Dlui Gh. scad. asupra depoz.496 17 1« Plătit pentru cumpărarea 1.489 9 încasat dob. nominală 2. de efecte ca val.242 900.Central University Library Cluj . 21 Plătit pentru cumpărarea 1. scad. 15. Sion din cup. 2.496 16 Idem.103 BCU Cluj 1 1 încasat valoarea efectelor eşite la sor^i . 5&—вЗ. D O N A Ţ I A „ G H E O R G H E G H . dela C a s a de Dep. 19 încasat efectele de Stat de 3 000 mai sus în valoare nomin. 1 Noemvrie 1935 12.Sion din cup. celor eşite la sorţi 2. donaţia conf. .200 45.462 8 3.560 13 10 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1936 . . 2.00J mai sus în val.407 902. 5. . Lei 1. dela Casa de Dep.12 12. Totaluri 902. 22 încasat efectele de Stat de 3. . . . 1 Febr.710 efectelor de Stat . pag. . S I O N " situaţia p e anul şcolar 1935/36. Sion din cup. idem .

Alexandru Budreală. Ernest Geiger.PERSONALUL RECTORATULUI. Şefi de birou: Ioan Moldovan. Stela Ionescu. Impiegaţi: Măria Şortan. Secretar: Andrei Secui. (licenţiată în litere). 1936). Camerist: Vasile Lung. Mecanic: Vasile Flueraş. Maestru de educaţie fizică: Onoriu Cheţianu. Portar: Iosif Man. Casier: Ioan Galoş. de ştiinţe): Ioan Cordoş. Oameni de serviciu: Iosif Piroska. Vasile Tălnaciu. Vătăşescu (licenţiat în litere dela Sorbona). Custode: Gaspar Kirsch. Intendent: Ilie Budreală. B) BCU Cluj / Central University Library Cluj Administraţia şi Contabilitatea: Administrator: Bela David. Lemnar: (portar la Parcul Fac. Constan­ tin Hidişan. Archivar registrator: Petre Opriţoiu (licenţiat Academia Co­ mercială). Iulia Piroska. Prorector: NICOLAE DRĂGANU. Rector: FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ. 1936). Gheorghe Lazar (de la 1 IV. Impiegat: (detaşată) Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). 1935). A) Secretariatul: Secretar general: Constantin Jurcan (doctor în drept din Cluj). Gavrilă Căpâlnă (dela 1 IV. XI. Impiegat: Olga Greter. 1936). Filip Cazan (până la 31 I I I . Fochişti: Ioan Pop (până la 31 I I I . . Ajutori de secretar: Elisabeta Secui. doctor în ştiin­ ţele politice (dela 1. Ajutor de secretar: Irina Ruja. Ilie Sandu (licenţiat al Academiei de Comerţ). Secretar: Ioan A. Şef-contabil: Ioan Ruja (licenţiat al Academiei Comerciale). Eutimiu Lazăr. 1936). Măria Cipcigan. Andrei Cipcigan.

Şef mecanic: Petru Bărăian sen.. Mecanici: Petru Bărăian jun.{4 C) Uzina Universităţii. Tinichigiu: Francisc Tusoni (angajat cu contract). Fochişti: Tănase Iacob. 1 9 3 5 ) . Iosif Lemeni (dela 15. Ştefan Marian. BCU Cluj / Central University Library Cluj . XI.

FACULTATEA DE DREPT Şl ŞTIINŢE DE STAT BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Servitor: Mihai Solomie. 3. 2. VASILE DIMITRIU. PETRE PORUŢIU in anii universitari 1924—25 şi 1930—31. NICOLAE GHIULEA dela 27—X până la 21. Dactilografă: Roza Zornik măr. 1929—30 şi dela 2L XII—1932 până la 31. ROMUL BOILĂ în anii univ. Curier: Mihai I. f VICTOR ONIŞOR în anii universitari 1922—23 şi 1928—29. Personalul Decanatului. Secretar: Ferdinand Szathmâry. ANDREI SIGMOND. TRAIAN POP în anii universitari 1925—26 şi 1931—32. Pedeli: Ludovic Biro şi Andrei Laţi. XII. 1. 1936 desfiinţat). 1935. XII—1932 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. 3. Decan: ROMUL BOILĂ (până la 31. Registrator-Arhivar: (vacant. 1936).A) DECANATCL. Nyaguly. fVASILE DIMITRIU în anul universitar 1919—20. Foştii Decani. XII. dela 1 IV. EMIL HAŢIEGANU (dela 1 I. Pâzsi. 1. Laboranţi: Grigore Cheţan şi Dumitru Cucea. Profesori decedaţi. Prodecan: NICOLAE GHIULEA. VICTOR ONIŞOR. 1923—24. EMIL HAŢIEGANU în anii universitari 1921—22 şi 1927—28. CAMIL NEGREA în anii universitari 1920—21 şi 1926—27. 1935). .

fost Vicepreşedinte al Senatului. Doctor în ştiinţele juridice şi poli­ tice. fost membru al Consiliului Dirigent din Ardeal şi şeful departamentului Comunicaţiilor şi al alimen­ tării. Profesori titulari. 1 1. Licenţiat în drept al Universităţii din Bucureşti (magna cum laude). 1928—29 şi 1930—31. (2 Decemvrie 1918—5 Aprilie 1920). Drept roman şi Drept privat). Alexandru C. Cădere. Angelescu. născut la 10 Decemvrie 1902 în Bucureşti. Profesor suplinitor la catedra de „Ştiinţă şi Legislaţie Financiară" începând dela 1 Aprilie 1935. 3. în mai multe rân­ duri Deputat şi Senator. Doctor în drept dela Universitatea din Iaşi. Certificat дтгАвгљ 1 9 3 5 / 3 6 2: . 1929—30. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept constituţional. „Ferdinand I " în gradul de comandor şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Romul Boilă. Prodecan în aniî 1924—25. I. membru la „Societe de Legislatioa comparee" din Paris. Născut la 8 Octomvrie 1881 în Diciosânmartin jud. BCU Cluj / Central University Library Cluj Titularul catedrei de Drept civil IV şi directorul semi­ narului corespunzător. Diplomat în ştiinţele politice dela Paris. fost profesor agregat de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea (1931—1934) până în ziua de 1 Iulie 1934. 1932—35. 2. în calitate de conferen­ ţiar de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea. Doctor în Drept şi Laureat al Universi­ tăţii din Paris (cu diplomele de studii superioare de Istoria dreptului. când a fost ridicat la rangul de profesor titular. Născut la 22 Iulie 1891 în comuna Buhalniţa judeţul Neamţ. Deco­ rat cu ordinele „Steaua României" în gradul de mare ofiţer. De­ can în anii 1923—24. Victor G. Intrat în învăţămân­ tul superior pe data de 1 Martie 1931. Târnava-Mică. Personalul didactic.4. Directorul Seminarului de drept constituţional.

Numit pe ziua de 1 Oct. Membru al societăţii de Legislaţie comparată din Paris. Născut la 9 Decemvrie 1878 în Tritul de sus. I. Emil Haţieganu. Directorul Seminaru­ lui de drept roman. Ministru plenipotenţiar. Ilfov. Co­ mandor al ordinului Ferdinand I. fost magistrat. Doctor în ştiinţele juridice. Nicolae Ghiulea. „Vulturul" în gradul de cavaler şi medalia „Răsplata Muncii" pentru învăţământ cl. jud. Fost Deputat. Doctor în drept dela Universitatea din Berlin. în gradul de co­ mandor. Născut la 9 Mai 1883 în Bucureşti. C.48 de agregaţie de drept privat dela Facultatea de drept din Pa­ ris. Crucea pentru merit. Coroana Jugoslaviei. D. I. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular la catedra de procedură civilă. Decoraţii: Steaua şi Coroana României de războiu. • 4. I. fost — în mai multe rânduri — . 1926 titular la catedra de Politi­ că socială. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat şi pe ziua de 1 Iulie 1924 titular la catedra de drept roman. Decorat cu ordinele ^'Coroana României". Ioan C.. jud. Licenţiat în matematică. jud. Fost membru al Con­ siliului dirigent din Ardeal şi şeful resortului codificaţiei (2 Decemvrie—5 Aprilie 1920). A. 1919 agregat. Numit profesor titular de procedură civilă la Facultatea de drept din Oradea pe ziua de 4 Martie 1926. Mare ofiţer Coroana României. Directorul Seminarul de procedură ci­ vilă. Cătuneanu. Mormânt etc. î i BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. 6.-ului. Preşedintele onorar al F. Fost secretar general al Ministerului Muncii. Fost consilier tehnic cu grad de secretar general în Resortul mun­ cii şi ocrotirilor sociale din Consiliul Dirigent. Decan în anul 1932—33. Prodecan în anii 1933—34—35. Titularul cated­ rei de Procedură Civilă II şi directorul seminarului respectiv. „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. Directorul seminarului de Politică socială. Născut la 11 Sept. Membru al Societăţei de Geografie americană din New-York. Ordinul Sf. Fost deputat şi Secretar general la Ministerele de Justiţie şi Interne. Deputat. Preşedinte al co­ misiei bugetare şi Raportor general la Bugetul general al Sta­ tului. Suplinitor la catedra Il-a de drept comercial dela 1 Octemvrie 1925 până la 1 Februarie 1930. 1884 în Iaşi. Iaşi. Fost director general al Casei Centrale a Asigurărilor sociale. iar pe ziua de 1 Ian. Marele cordon „Polonia restituta". Turda.

I. Medalia Interaliată „Victoria" şi Meritul Sanitar Cl. senator şi pre­ şedinte al Casei Naţionale Bihor. Tutova. Ionaşcu. Fost conferenţiar de drept civil la Facultatea de drept din Iaşi (1 Ianuarie 1930—1 Decembrie 1930) şi la Facultatea de drept din Oradea) 1 Decembrie 1930—15 Iunie 1931). Decan în anii 1921—22 şi 1927—28. 9. Ofiţer al „Coroanei Bomâniei" şi „Steaua Româ­ niei". Doctor în teologie. „Steaua Ro­ mâniei" şi „Ferdinand I " în gradul de mare ofiţer. Membru în Societatea de legislaţie comparată din Paris şi în Asociaţia Juriştilor de limbă franceză. Rector în anul 1928—29. Fost profesor de Drept biseri­ cesc la Academia Teologică ortodoxă din Arad (1908—1922). Prorector în anul 1929—30. Fost decan 1925—1927. Aurelian R. Ridicat la rangul de profesor titular pe ziua de 1 Iulie 1934. Pre­ şedintele comisiei Căminului şi cantinei (Oradea 1925—1927). I. Decorat cu ordinele „Coroana României". Membru în Senatul BCU Cluj / în Senatul Universitar Universitar. Fost membruCentral University Library Cluj Bucureşti 1932—1934. Fost deputat. Născut la 20 Iulie 1875. Doctor în drept dela Universitatea din Paris cu diplomele de studii superioare de drept privat şi de economie politică. şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. în gradul de mare cruce. Oradea (1927—1934). Pro­ fesor titular de Drept bisericesc. fost vicepreşedinte al Adunării deputaţilor. Titularul catedrei de drept civil I I I (Introducerea în dreptul civil) şi directorul seminarului co­ respunzător. Preşedin­ tele Comisiei Căminurilor în 1934—36. Decorat cu Crucea Comemorativă a Războiului. Prodecan în anii 1920—21 şi 1922—23. în Bârlad jud. Directorul Căminului studenţesc. fost ministru al Muncii. licenţiat în matematici din Bucureşti 1896. Suplinitorul catedrei de procedură civilă II până la 1 Mai 1936. fost Ministru al Ardealului. 7. Născut la 3 Aprilie 1903 în Iaşi. Mem­ bru în comisia Căminelor (Bucureşti 1933—1У34). absolvent . Numit profesor titular de Drept bisericesc la facultatea de drept din Oradea (1 Noemvrie 1921—22 August 1934).19 . Bogdan Ionescu. Născut la 28 Martie 1884 în Peşteş jude­ ţul Bihor. Lazăr Iacob. 8. fost subsecretar de stat la justiţie. Consilier temporar onorific la Consiliul Legis­ lativ. Numit profe­ sor agregat de drept civil la facultatea de drept din Oradea pe ziua de 16 Iunie 1931.şi actual deputat.

fost advocat. „Avântul Ţărei" 1914* pentru războiul din 1913. înscris în Baroul advo­ caţial Bihor 1923—1934. Directorul Seminarului de economie politică. jud. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Ionesca. Muscel.20 al şcoalei Superioare din Bucureşti 1897. profesor titular de drept civil la Fa­ cultatea de drept din Oradea 1921 şi trecut cu acelaş titlu la Facultatea de drept din Cluj 1934. fost preşedinte al Ateneului Român Oradea 1923—1934. Cassiu Maniu. cu examen de capacitate pri­ mul pe toată ţara) până la 1921. „Ferdinand I " îrr gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. Doctor în Drept dela Facultatea de Drept a Universităţii din Paris (1924). Decoraţii: „Coroana României" în gradul de Cavaler 1904 şi comandor 1922. Dimitrie B. „Crucea Comemorativă" 1918 pen­ tru războiul din 1916—1918. jud. doctor în drept din Paris 1914. 1915. în gra­ dul de cavaler 1906. Confe­ renţiar suplinitor la Facultatea de Drept din Oradea în Apri­ lie 1930. numit profesor se­ cundar din 1897 (Bucureşti 1902. I. Doctor în Drept. „Răsplatar Muncii" pentru învăţămânât cl. Vaier Moldovan. licenţiat în drept din Bucu­ reşti 1906. Numit pe ziua de 25 Ianuarie 1930 agregat. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de politică. Născut la 12 Februarie 1883 înCâmpulung. Născut la 5 August 1875 în Câmpeni. 12. Doctor in ştiinţele economice. Lazăr Liviu. 13. 10. iar pe ziua de 1 Aprilie 1933 titular la catedra . finan­ ciare şi politice dela Universitatea din Berlin. Doctor în Drept dela Universitatea din Cluj (1921). Decorat cu ordinul „Coroana Româ­ niei" în gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. Profesor agregat (1931). I. ofiţer 1912 şi comandor 1925. Profesor titular (August 1934) de legislaţie agrară şi industrială. Sălaj. Turda. 11. Doctor în ştiinţele juridice. înscris în Baroul advocaţial din Bucureşti 1906— 1923. I. Născut în anul 1899 în Oradea. Membru al Ateneului Ro­ mân Bucureşti din 1906. jud. iar pe ziua de 1 August 1926 ti­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tular la catedra de economie politică. Născut în 27 Iulie 1867 în Şimleul-Silvaniei.. Directorul Semina­ rului de politică şi filosofia dreptului. Suplineşte catedra de filosofia dreptului. „Steaua României. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de comandor.

Absolvent al Facultăţii de Litere a Univ. Fost vice-preşedintele al Senatului. Decoraţii: Leul alb gr. iar pe ziua de 1 5 . Doctor în ştiinţele juridice^ advocat. 14.1926—27. Constantin Petrescu-Ercea. Fost Conferenţiar la Fa­ cultatea de Drept din Cernăuţi. Profesor titular de drept roman. Membru al Instituţiilor: Krâlovska ceskâ spolecnost nauk v Praze (Societe royale des lettres et des sciences de Boheme).1927—28.Căminurilor în anii 1925—26. Prorector în anul 1925—26. Institutul „slav din Praga. Născut la 25 Feburarie 1882 în Făgăraş. Născut la 28 Noembrie . Senator. judeţul Făgăraş. în comuna Ercea jud. din Bucureşti.1933— -34. Licenţiat în drept şi doctor în drept dela Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti.. Preşedintele Co­ misiei . Directorul Seminarului de drept civil. doctor în filologia slavo-română în pedagogie dela Facultatea de litere cehă a Universităţii Carol IV din Praga. Prodecan în anii 1919— 20 şi 1926—27. Rector în л-nul 1924—25. 16. „Ferdinand I " şi „Vulturul . 17.grad de Cojmandor. a. Camil Negrea. Decorat cu ordinul „Coroana României" în. Născut la Târgovişte în 23 Iunie 1898. Tiberiu Moşoiu. şi „Răs­ plata Muncii pentru construcţii şcolare". Nu­ mit pe ziua de 15 Noemvrie 1919 agregat. BCU Cluj / Central University Library Cluj ş. Născut la 10 Februarie 1885 în Şinca. a. Doctor în drept al Universităţii din Bruxelles. Traian Pop. Doctor în ştiinţele juridice. Dumitru D. com­ parată din Paris. Profesor titular la Istoria dreptului român. „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl.ş. Născut în Brăila la 31 August 1884. Doctor în drept din Paris. Decan în anii 1920—21 şi 1926—27. Fost director ministerial al Ardealului. Din Octombrie 1934 titular la catedra de Drept administrativ.Teche. Decorat cu ordinele „Steaua Ro­ mâniei" în grad de mare ofiţer. Directorul Seminarului de Drept admi­ nistrativ. 18. I. Mototolescu. Mehedinţi. Făgăraş. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept civil.României" în gradul de Comandor. Licenţiat în drept din ^Bucureşti. III. Fost sub­ secretar de stat la Ministerul Instducţiunei. 15. jud. Cehoslovacia . Membru în Societatea de Legislaţie. Profesor titular la Catedra de Drept Comercial I.1892.21 jde drept bisericesc. Advocat.

Născut la 5 August 1884 în Timişoara. Andrei Sigmond. I. Născut la 6 Decemvrie 1886 în Bacău. „Ferdinand I " în grad de ofiţer şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. „Coroana României" în gradul de mare ofiţer. Mem­ bru în comisiunea de unificare legislativă. titular la catedra de drept internaţional. Ofiţer al ordinului Coroana României. Ofi­ ţer al ordinului Steaua României. 22. judeţul Neamţ. Fost deputat. Membru în comisiunea de unificare legislativă şi în consiliul de admini­ straţie al Casei BCU Cluj / Central University Library Cluj autonome a Monopolurilor Statului român. (Studii de speciali­ zare la Geneva). Doctor în ştiinţele juridice dela Universitatea din Ber­ lin. I " . Prodecan în anii 1926—27. I. Licenţiat în Litere. iar pe ziuade 1 Mai 1923. în Cluj. Suplineşte cealaltă catedră de Drept comer­ cial din 1 Februarie 1930. Doctor în ştiinţele juridice şi politice de la Universitatea din Budapesta. Doc­ tor în Drept. Profesor titular de Sta­ tistică şi Finanţe. 21. Profesor titular la catedra de Drept Interna­ ţional Public ridicat la rangul de profesor titular prin De- . Membru în comisiunile de legislaţie civilă şi penală şi de instrucţie ale Senatului. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept comercial. Timiş-Torontal. 20. Doctor în ştiinţe de Stat.. Decan ân anii 1925—26 şi 1931—32. titular la catedra de Drept penal. Bacău. Prodecan în anii 1923— 24 şi 1931—32. Direc­ torul Seminarului de drept internaţional. Decedat la 21 Iunie 1936. 19. Doctor în Drept dela Univer­ sitatea din Bucureşti. Suplineşte catedra de Procedură penală. jud. Membru al Comi­ siei de 3 care a redactat proectul de cod penal 1933. Raportor al Comisiei speciale compusă din membrii ai Comisiilor de legislaţie civilă. Decorat cu „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. în co­ muna Timişeşti. Decan în anii 1924—25 şi 1930—31. Advocat. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Suplineşte catedra de drept civil român. jud. lorgu Radu. Directorul Seminarului de drept penal. Directo­ rul Seminarului de Drept comercial.22 Februarie 1923. Decorat cu ordinul „Coroana României" în gradul de coman­ dor şi cu „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Născut la 23 Aprilie 1901. Gheorghe Sofronie. cum şi criminală ale iCorpurilor legiuitoare. Senator. Petre Poruţiu. Născut la 15 Iunie 1875. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de coman­ dor.

Agregat de Filoso­ fia Dreptului şi Sociologie la Facultatea de Drept din Oradea dela 1931. Studii de specializare la Univer­ sitatea din Berlin în 1913 şi 1914. 2172 1934. 1935). Membru fondator al „Ate­ neului Român" din Oradea. Licenţiat în drept de la Universitatea din Iaşi. în Cluj (1920—1921). supl. 1934) şi la iCongr. Studiile universitare (drept şi filosofie) la Bucureşti. Doctor în drept de la facul­ tatea de drept din Paris în anul 1922. Coroana României. Vice-preşedinte al Reuniunii cultu­ rale „Cele trei Crişuri" (din 1925). de capacitate). Fost Preşedinte al Asoc. Internaţional de Filosofie ştiinţifică (Pa­ ris. Conferenţiar definitiv de Sociologie şi Filosofia Drep­ tului la 1 Febr. Conf. Preşedinte al Comisiuni Interimare a Municipiului Oradea. Membru al societăţii internaţio­ nale „Philosophia" cu sediul în Belgrad şi în „Association des juristes de langue francaise" (Paris). Profesor Cluj / Central University Library Cluj Univ. Secundari din Oradea (1921—1925). 1927. La acesta din urmă a reprezentat şi Uni­ versitatea din Cluj. Fost profesor titular în inv. Prof. Profesor de Filosofie la Academia Teo­ logică ortodoxă din Oradea (1924—1934). Fost mem­ bru în comisiunea pentru examinarea candidaţilor de profe­ sori. 24. Eugenia Speranţia. Numit Conferenţiar supl. Sorbonne. 1921. pe ziua de 1 Iulie 1934. Membru al Societăţii Ro­ mâne de Filosofie (din 1915»). Născut la 4 Noembrie 1894. George Strat. la Congresul internaţional de Filosofie (Praga. Doctor în litere şi Filosofie din 1912. de Filosof ia Dreptului la Oradea în Sept. Membru în „Internationale Vereinigung fur Rechtsphilosophie" din Berlin (din 1928). Fost De­ putat şi Secretar al Adunării Deputaţilor. Născut în Bucureşti la 6 Maiu 1888. Laureat al facultăţii de drept din Paris în anul 1923. Reprezentant oficial al României la Congresul internaţional de Psihologie (Copen­ haga. de Sociologie dela 1 Oct. Prefect al Judeţului Bihor. 1932). 1923. Consilier . din BCU titular din 1934. secundar (clasificat I-ul la exam. Membru al Societăţii Scriitori­ lor Români Bucureşti (din 1919). Fost director al învăţământului su­ perior la Secretariatul General al Instrucţiunii din Cluj (1920). Referent titular al secţiei econo­ mice a Consiliului Legislativ din anul 1926—1934. Cavaler al ord.23 creţul Regal Nr. Transferat la Cluj la 1 Iulie 1934. Premiat de Academia Română. 23.

Traian ( R ) 36. 8. Profesor titular al catedrei de Economie politică I I . 6. 10. Barbul F. 17. Bodo Ştefan (M) 29. Membru al Institutului Regal de Ştiinţe Administrative din România. Preşedintele şi fundator al Revistei „Libertatea". 18. Bohăţiel L. 19. In Drept: Aluaş Alexandru ( R ) 21. 16. Barabâs Ioan (M) 24. Veniamin(R) . Coşeriu I. 11. Decorat cu ordinele: „Steaua Ro­ mâniei" în gradul de ofiţer. „Meritul Sanitar de aur" şi „Vultu­ rul alb al Jugoslaviei" clasa a V de războiu. 15. Vice-Preşedinte al sec­ ţiei Economice. Boariu Livia ( R ) 28. Blumenfeld Paul (E) 27. Gheorghe (R) Davidovits Albert (E) Decsy Ştefan (M) Diamantstein I. Conferenţiar al catedrei de Economie politică de la Facultatea de Drept din Oradea din 1926—1929. Meda­ lia interaliată „Victoria". 7. Ciobanu Ioan ( R ) 34. Boţan Iuliu ( R ) 32. Conferenţiar al Universi­ tăţii Libere din Bucureşti. Cutoiu Vasile Artenie (R) 40. 4. 14. Const. Profesor agregat şi apoi titular la ca­ tedra de Economie politică la aceiaşi facultate până în anul 1934. 3. Membru fundator al Asociaţiunei Ge­ nerale a Economiştilor din România. Bârsan Olimpia ( R ) 26. Lista doctorilor promovaţiUniversity Library Cluj 1935/36. 12. 9. Cureş Gheorghe ( R ) 39. Membru al Institutului Social Român. Cotuţiu Ioan ( R ) 37. Membru fundator al Asociaţiunei Române pentru progresul social. 2. Boţoc Ioan ( R ) 33. „Coroana României" în gradul de cavaler cu spade. Mircea ( R ) 25. BCU Cluj / Central îa anul şcolar 1. Codre Ştefan ( R ) 35. Crăciun Dumitru ( R ) 38. Bălan Augustin ( R ) 22.24 •onorar al Consiliului Legislativ din anul 1935. Bona Nicolae (R) 31. 20. Danu Tib. Emeric(E) Domide Flaviu ( R ) Duschka Emil (G) Eger Zoltan (E) Fărcuţiu Aurel ( R ) Fătu Măria (R) Fekete Nicolae (M) Filipan Victor ( R ) Fleck Sfura Emil ( R ) Folberth Ern. „Crucea de războiu cu 5 barete". Alexandru (R) 30. (R) Goina Gheorghe ( R ) Gomboşiu D. 13. (E) Gaşpar Aurel ( R ) Gheorghiu O. 5. Baneasu Ioan ( R ) 23. Walter (G) Freiberger Vasile (E) Frohlich Otto (G) Fried Mihail Alex.

82. Noveanu Mihail ( R ) 41. Hartstein Ignaţie (E) 83. Oprea Leontina (R) 42. ffîlmăgean Iuftu ( R ) 84. O ros Iuliu ( R ) 43. Heeger Ioan (M) 85. Osvâth Arpad (M) 44. Hollanda Vicenţiu ( R ) 86. Paica Ioan ( R ) 45. Iuliu D. Coriolan ( R ) 87. Pop Isidor ( R ) 46. Jauernig Sigfrid ( u ) 88. Pop Iustin ( R ) 47. Justian Ileana ( R ) 89., Popescu Eugen ( R ) 48. Kamil Rozalia (E) 90. Popa S. Emilian ( R ) 49. Kasztner Rudolf (E) 91. Porumb P. Graţian ( R ) 50. Keintzel Harald (G) 92. Puica Ionel ( R ) 51. Kiss Gheorghe (M) 93. Ranga Liviu ( R ) 52. Kis Emeric (E) 94. Relega Virgil ( R ) 53. Klein Andrei (E) 54. Klein Ioan (G) 95. Reich Otto (G) 96. Roman Dionisie ( R ) 55. Kohn Otto (E) 97. Roth Paul (E) 56. Korai Eugen (E) 98. Rusu Gheorghe ( R ) 57. Kovâcs Edmund (M) 99. Rusu Victor (R) 58. Kozma Ladislau (M) University Library Cluj 59. Kremer L. BCU Cluj / Central100. Sâmuel Andrei (E) Vasile (E) 101. Sari R. Ştefan (M) 60. Laufer Ernest (E) 102. Şerban Emil ( R ) 61. Lebovits Iuliu (E) 103. Simon Meinhard (E) 62. Maca vei Viorol (II) ; 104. Somlay Elemer (M) 63. Manea Alexiu (R) 105. Solymos Ivan (M) 64. Marcu Vasile ( R ) 106. Schwebel Emanuil (E) 65. Mendel Maxim (E) 107. Szathmăry Bela (M) 66. Miclea Traian ( R ) 108. Szatmâri Francisc (M) 67. Modval Anton ( R ) 68. Modreanu Dumitru ( R ) 109. Tămaş Laurenţiu ( R ) 110. Tăutu Ştefan (R) 69. Moldovan Ioan ( R ) 111. Teleki Andrei (M) 70. Monduk Adalbert (M) 112. Tolcsvai Ladislau (M) 71. Monţia Octavian (R) 113. Trifan Natalia ( R ) 72. Mureşian Gheorghe ( R ) 114. Vâczy Coloman (M) 73. Muşte Alexandru ( R ) 115. Veress I. Iuliu (M) 74. Muth Octavian ( R ) 75. Nagy Gabriela (M) 116. Neiner Andrei (E) 76. Nagy Ladislau (M) 117. Weissmahr liga (G) 77. Nagy Nicolae (M) 118. Weiss Iosif (E) , 78. Naiu Iosif ( R ) 119. Л\'ек(>г1е Anton (G) 79. Negrea Alexandru ( R ) 120. ^ ă r i a r L. Mircea (R> 80. Nicoară Eugen ( R ) 121. Zegrean Aurel ( R ) 81. Nicoară Ioan ( R )

26 : de Stat: 40. Drăgoi Gheorghe ( R ) Amirâs Mihail (M) 41. Dragoş Mircea ( R ) Andru Aurel ( R ) 42. Druckmann Hildegard(E)ş Asztalos Alexandru (M) 43. Faina Liciniu ( R ) Auerbach Leo (E) 44. Fărcaşiu Emil ( R ) Avram Vasile ( R ) 45. Feiner Adrian (E) Babad Dora (E) 46. Fenyes Magdalena (E) Balea E. Gabriela ( R ) 47. Friedmann E. Ignaţie (E)> Balint Gavril ( R ) 48. Frenţiu Gheorghe ( R ) Bank Desideriu ( R ) 49. Gaşpar E. Cornel ( R ) Bardoşi Marius ( R ) 50. Gaster Eduard (E) Bârna Zoltan (E) 51. Găvruţa Savu ( R ) Baruţia Petre ( R ) 52. German Ioan ( R ) Bej an Aurel ( R ) 53. Ghiulea I. Ioan ( R ) Beregszâszy Gavril (M) 54. Goldstein Filip (E) Bereczky Ştefan (M) 55. Gottlieb Frederic ( E ) Berkovits Ludovic (E) Binder Weisz Leop. (E) 56. Gostea Traian ( R ) 57. Grădinariu Emil Bitter WolfBCU Cluj / Central University Library Cluj ( R ) (E) 58. Gridan S. Octavian (R> Bokor E. Clarol (M) 59. Gronich Artur (E) Boros Alexandru (M) 60. Gudea Gheorghe ( R ) Borza Viorel ( R ) 61. Gyorbiro Desideriu (M) Bottez Dimitrie ( R ) 62. Harhoiu Dionisie ( R ) Bran Atanasie (R) 63. Hektor Ludovic (M) Bredeanu Cornel ( R ) 64. Heilper Ernest (E) Brull Moriţ (E) 65. Humeniuc Aristide (Ucr.)> Caban Alexandru ( R ) 66. Huszâr Edmund (M) Căicuţiu Ioan ( R ) 67. Ilian Emil Iuliu ( R ) Căpitan Vir. Aurel ( R ) 68. Istin Desideriu (M) Oieţianu Onoriu ( R ) 69. Ionescu D. Ioan ( R ) Chişu Margareta ( R ) 70. Iosof Liviu ( R ) Chiş Ignaţie ( R ) 71. Jivan Iosif ( R ) Ciser Iosif ( R ) 72. Jurim Heinrich (E) Colomiţchi Ioan ( R ) 73. Karl Ludovic (E) iCoşeriu Tr. Ioan ( R ) 74. Katz Beniamin (E) Cosor Aurel ( R ) 75. Katz Gustav (E) Creţiu Iacob ( R ) 76. Kessler Iona (E) David Leib (E) 77. Kinel Eduard (G) Dimitriu Virgil ( R ) 78. Kinnsbrunner Gert. ( E ) Drăghiciu Aurel ( R ) In ştiinj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

2T.
119. Pop Eugen ( R ) 79. Klein Ladislau (Е) 120. Pop Ion ( R ) 80. Enopp W . Bruno (G) 121. Pop Leonida ( R ) 81. Koller Ladislau (M) 122. Papa Liviu ( R ) 82. Kopecki Francisc (G) Krell Jacob (E) 123. Popoviciu Emil ( R ) 83. 84. Kupferschmiedt Aron (E)124. Popovici Harieta ( R ) 125. Porumb P. Graţian ( R ) 85. Kiihn Ioan (G) 126. Puşcaşiu I. Virgil ( R ) 86. Kutlik C. Teodor (SI.) 127. Pustai Ioan ( R ) 87. Lammel Antoniu (M) 128. Râkosi Ştefan (M) 88. Lichtmann Ludovic (E) 89. Lighezan Alexandru ( R ) 129. Râmneanţu Caius ( R ) 130. Raţiu Simion ( R ) 90. Ludu Liviu ( R ) 131. Rechia Ioan ( R ) 91. Lungu Păun ( R ) 132. Rettig Frideric (E) Mârton Ludovic (E) 92. 133. Ridi Francisc (M) 93. Mâthe Ladislau (M) 134. Roca Petru ( R ) 94. Melcer Otto (E) 135. Rocsin Aurel ( R ) 95. Miilea Carmen ( R ) 136. Romanovschi Iaroslav(U)* Mir ce a Traian ( R ) 96. 137. Romanovschi Leon ( U ) (M) 97. Molnar IoanBCU Cluj / Central University Library Cluj 98. Могагш Alexandru ( R ) 138. Roşea Augustin ( R ) 139. Rosenthal Ludovic (E) 99. Morariu Simion ( R ) 140. Rosenthal Pavel (E) Munteanu Aurel ( R ) 100. 141. Rosenstrauch Maxim. ( E ) 101. Mureşianu Ioan ( R ) 142. Rubinstein Maximilian(E). 102. Nemecz Aloiziu (M) 143. Ruffu Augustin ( R ) 103. Nemeti Gheorghe (E) Nestmann I. Francisc (G)144. Sămărtinean Vasile ( R ) 104. 145. Sâmuel Andrei (E) 105. Nicula Alexandru ( R ) 146. Siebig Edmund (M) 106. Oros Eugen ( R ) 107. Oros Ioan ( R ) 147. Silbermann Iacob (E) 108. Oros Iuliu ( R ) 148. Simion Vasile (E) 109. Osvât Gheorghe (E) 149. Simu S. Octavian ( R ) 110. Ohlgiesser Siegfried (E) 150. Sirca Eugen ( R ) Ш . Pachter Sigfrid (E) 151. Schlanger Adolf ( E ) 112. Pascu Ioan ( R ) 152. Spătaru Toma ( R ) 113. Patachi Octavian ( R ) 153. Stan Ioan ( R ) 114. Palcău Gheorghe ( R ) 154. Ştefănuţ Mircea ( R ) 115. Peschir Măria ( R ) 155. Sternbarg Siegfried (E)'* 116. Peter Pavel (M) 156. Sternberg Silvia (E) 117. Petruţiu Gavril ( R ) 157. Sternlieb Salo (E) 118. Pop Emil ( R ) 158. Sternheim Iuliu ( E )
j

:?8
159. 160. 161. 162. 163. 164. 165,. 166. 167. 168. 169. 170. 171. Strul Aron (E) Strul Mauriţiu (E) Susskind Samuil (E) Scharf Solomon (E) Schieber Sulim (E) Schmidt Iosif (G) Schiitz Erich (G) Sziics Francisc (M) Tănase Traian ( R ) Tarniţa Paramon ( R ) Tartler V. Ervin (G) Teitler Bernhard (E) Ţenţ Ioan ( R ) 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. Terţan Nicolae ( R ) Thaler Richard (E) Titorov Ştefan (B) Toduţiu Iuliu ( R ) Vaida Alexandru ( R ) Vancea Sabin ( R ) Vătăşescu Gheorghe ( R ) Vişia Stelian ( R ) Voinovici Vladimir ( R ) Wagner Richard (E) Weimann Augustin (E) Ziegler Emil (M) Zurânyi Vilhelm (M)

Lista licenţiaţilor în (

BCU Cluj / Central University Library Cluj ) 22. Beleş Camil ( R 1. Abrudan Teodor ( R ) 23. Benedek Antoniu (M) 2. Aciu Gheorghe ( R ) 24. Bergler Ezer (E) 3. Adorjân Petre (E) 25. Rergmann Gh. Gustav ( E ) 4. Albrich Norbert (G) 26. Berkeczy Pavel (M) 5. Albu Eugen (R) 27. Birnberg Mauriţiu (E) ' 6. Albu Zoltan (M) 28. Biriş Ovidiu ( R ) 7. Anton Ilia Mircea ( R ) 29. Blazsek Alfred (M) 8. Apâthy Pavel (M) . 30. Blotor Vasile ( R ) 9. Apâthy Zoltan (M) 31. Bondar Gheorghe ( R ) 10. Arieşan Vaier ( R ) 32. Boantă G. Alexandru ( R ) 11. Arvai Mihail (M) 33. Bogdan Andrei (M) 12..Aszţalos Zoltan (M) 34. Bohânszky Ladislau (M) 13. Balint Gavril (E) , 35. Boila Cornelia ( R ) 14. Bânyâsz Aurora (E) 36. Bolcaş A. Mircea ( R ) 15. Bârâny Ladislau (E) 37. Boldor Ştefan ( R ) 16. Bârcean. Valeriu ( R ) 38. Borka Alois ( R ) 17. Barabâs Bela (M) 39. Borzaşi Victor ( R ) 18. Bârna Cornel ( R ) 40. Boşian Vasile ( R ) 19. Becicheri Valeria ( R ) 41. Brâncovean Mircea ( R ) 20. Bej an Traian (R) 42. Brânzeu Iulian (R) .. , 21. Bekeny Acaţiu (M)
f : l

jpt în anul şcolar 1935/36. c.

43. Breckner Frid. Adolf (G) 83. Dragnea Florea ( R ) 84. Dumitrescu Sanda ( R ) 44. Breckner Wilfried (G) 85. Diirbach Ioan (G) 45. Brote Nicolae ( R ) 86. Ehrlich Petru (G) 46. Bucur Florica ( R ) 87. Ehrmann Walter (G> 47. Buda Vasile ( R ) 88. Enăchescu Sorin ( R ) 48. Buhala Măria (M) 89. Erdoşi Ioan ( R ) 49. Buian Nicolae ( R ) 90. Farkas Ladislau ( M ) 50. Bunea Ioan ( R ) 91. Fătu Olimpia ( R ) 51. Burcaş Augustin ( R ) 92. Feier Vasile ( R ) 52. Câmpian Valeriu ( R ) 93. Fekete I. Gavril ( M ) 53. Caţavei Măria ( R ) 94. Fenyvessy Ioan (M) 54. Cheresteşiu Ioan ( R ) 95. Ferencz Ludovic (M) 55. Chişiu Adrian ( R ) 96. Fiscuti Alexandru ( R ) 56. Ciortea Alexandru ( R ) 97. Floriţa Ioan ( R ) 57. Clujean I. Valentin ( R ) 98. Fodorean Ovidiu ( R ) 58. Cociu Petru ( R ) 99. Foica Gheorghe ( R ) 59. Corodan Tiberiu ( R ) 100. Frănkel Ladislau ( E ) 60. Costea Dumitru ( R ) 101. Fux Library Cluj 61. Costea Cornel ( R ) / Central UniversityMargareta (E) BCU Cluj 102. Găitan Gheorghe ( R ) 62. Costea Salvator ( R ) 103. Gallea Eugen ( R ) 63. Cravţov Procopie (R) 104. Garabedian Cricov (R^ 64. Crişan A. Titus ( R ) 105. Găvozdea Andrei ( R ) 65. Cristea Gheorghe ( R ) 106. Găvruţa Savu ( R ) 66. Cristian Ilie ( R ) 107. German Cornel ( R ) 67. Csiky Andrei (M) 108. German Emil ( R ) 68. Csutak Gavril (M) 109. Gheaja M. Titus ( R ) 69. Dămian Emil ( R ) 110. Giday Iuliu (M) 70. Danka Desideriu (M) 111. Gitta Antoniu ( R ) 71. Decean Petru ( R ) 112. Gostea Traian ( R ) 72. Demian Emil ( R ) 113. Gradoviciu Emil (R 73. Devald Ladislau ( R ) 114. Gridan S. Octavian (R> 74. Dinca Marin ( R ) 115. Grivase Silivan ( R ) 75. Dinu Mihail ( R ) 116. Gross Desideriu ( E ) 76. Dinulescu Nicolae ( R ) 77. Dobre Ioan Tiberiu ( R ) 117. Gross Frideric (G) 118. Grozdea Mircea ( R ) 78. Dobrican Vasile ( R ) 119. Grun Artur (E) 79. Donca Mihail ( R ) 120.. Gudea Gheorghe ( R ) 80. Dominits Ladislau (M) 121. Guttmann Ecaterina (E)81. Dordea Mircea ( R ) 122. Gyenge Ladislau ( M ) 82. Drăgan Valeriu ( R )

30

I 163. Lâszloffy Arpad (M) 123. Gyorgy Tiberiu (M) Laza Gheorghe (R) 164. 124. Hayer Martin (G) 165. Lazar Traian (R) 125. Hann Vilhelm (G) 166. Lazaroiu Stelian ( R ) 126. Hango Sever ( R ) 167. Laurenţiu Emil (R) 12.7 Hasenfratz Ştefan (G) 168. Laurenţiu Octavian (R) 128. Haşaş Dumitru (R) 169. Lebanov Anton (M) 129. Haţieganu Simion (R) 170. Lenkey Vasile (M) 130. Hăuser Egon (G) 171. Ligeti Ecaterina (E) 131. Hejja Coloman (M) 132. Hermel A. Reinhold (G) 172. Luca Cornelia ( R ) 173. Lupu Ştefan (R) 133. Hetco Virgil (R) 174. Maduţa Ioan (R) 134. Horedt Curt (G) 175. Magda S. Ioan (R) 135. Hozan Victor (R) 176. Man Teodor (R) 136. Hurghiş Ioan (R) 177. Markovits Ştefan (E) 137. Iliescu C. Aurel (R) 178. Marian Vasile ( R ) 138. Ilieşiu Simion (R) 179. Mărie Vasile (R) 139. Ilniczky Aurel ( R ) 180. Mărieş Iuliu (R) 140. Ienciu Amos (R) 141. Ieremici Traian Cluj ) Central181. Mărienuţ Dumitru (R) BCU ( R / University Library Cluj 142. Ionescu D. Alexandru (R)182. Marişiu Ioan (R) 143. Ionescu D. Nicolae (R) 183. Matesz Paul (M) 144. Ionescu Grigore Titu ( R ) 184. Mâtyâs Lorand (E) 185. Mendel Ladislau (E) 145. loja Gheorghe (R) 186. Mera Eugen (R) 146. Iovănel Dimitrie ( R ) 187.. Mersich Andrei (G) 147. Iudovits Hugo (E) 188. Mesaroş Vasile ( R ) 148. Kamil Izidor (E) 189. Meseşan Virgil (R) 149. Katz Andrei (E) 190. Mets Iuliu (G) " I 150. Kepp Gustav (G) 191. Mezey Laura m. Radu (R) 151. Kerezsi Ladislau (M) Kerner Aurel Ludovic (Ivi) 192. Mihailescu Vasile (R) 193. Moanţă Andrei (R) 153. Kiss M. Adalbert (M) 194. Mocsi Carol (M) 154. Kirsch Vilhelm (M) 195. Moldovan Ioan (R) 155. Kormos Andrei (E) 196. Moldovan Petru ( R ) 156. Koos Francisc (M) 197. Moldovan Vaier ( R ) 157. Kovâcs Magda (M) 198. Moldovan Vasile ( R ) 158. Krajnik Alexandru (M) 199. Moldovan Zeno (R) 159. Kralik Şarlota (M) 160. Krizsanoszky Eduard (M) 200. Munteanu H. Const. (R) 201. Mureşan Iuliu (R) 161. Kuszalik Ioan (M) 202. Nâdas Victor (E) 162. Kutlik C. Teodor (S)

31

243. Pop Dumitru ( R ) 203. Nagy Benedict (M) 244. Pop Elisabeta ( R ) .204. Neamţiu Sabin ( R ) 245. Pop Faust (R) 205. Necşa Ioan ( R ) 246. Pop Romul ( R ) 206. Neda Gheorghe ( R ) 247. Pop Sabin ( R ) 207. Negruţiu Silviu ( R ) 248. Pop I. C. Sextil ( R ) 208. Nemet Nicolae ( R ) 249. Pop Lemeni Mihaela ( R ) 209. Nemeti Gheorghe (E) 250. Preda Ioan ( R ) 210. Nestor Emil ( R ) 251. Preda Vasile ( R ) 211. Nestorescu Măria ( R ) 252. Pustai Ioan ( R ) 212. Nicoară Cornel ( R ) 253. Radu Vasile ( R ) 213. Nissel Cornelia (E) 254. Raliş Iosif ( R ) 214. Nisli Bela (M) 255. Raţiu I. Brutus ( R ) 215. Nistor Aurel ( R ) 256. Rechia Ioan ( R ) 216. Olariu Andrei ( R ) 257. Redl Frida (M) 217. Olariu Caius ( R ) 258. Reff Flavian ( R ) 218. Oltean Ilie ( R ) 259. Reteşianu Simion ( R ) 219. Oprea Toma ( R ) 260. Rieger Ladislau (E) 220. Oprean Ioan ( R ) 261. Rosner Andrei (E) 221. Opriş Ioan (R) BCU Cluj / Central University Library Cluj 262. Rusu Romul ( R ) 222. Opriş Iuliu ( R ) 263. Sârbu Marin ( R ) 223. Opriş Romul ( R ) 264. Samu Avram (E) 224. Oprişor Isaia ( R ) 265. Şerb an Virgil ( R ) 225. Oşan Gheorghe ( R ) 266. Siebig Edmund (G) 226. Osvât Gheorghe (E) 267. Socol Aurel ( R ) 227. Otel Teodor ( R ) 268. Somlyay Rudolf (M) 228. Oţetea Tiberiu ( R ) 269. Spân Ignaţie ( R ) 229. Pampu Eleonora ( R ) 270. Spitzer Victor (E) 230. Papp Ioan ( R ) 271. Ştefănescu Toma ( R ) 231. Papp V. Tiberiu (M) 272. Stern Alexandru (E) 232. Pârvănescu Petre ( R ) 273. Stoica Gheorghe ( R ) 233. Peneş Şt. Romul ( R ) 274. Suciu Camil (R) 234. Pesecan Ioan ( R ) 275. Suciu Eugen ( R ) 235. Peschir Măria ( R ) 276. Surdulescu Victor ( R ) 236. Peter Alexiu (M) 277. Şuşan Lucia ( R ) 237. Peter Amade "(M) 278. Şuteu Vasile (R) 238. Petrencs Victor ( R ) 279. Schmidt Albert (M) 239. Petrescu Constanţa ( R ) 280. Schweitzer Arpad (M) 240. Pildner Ciurt (G) 241. Piscoran Alexandru ( R ) 281. Szancsali Gheorghe (M) 282. Szenkovits Tiberiu (M) 242. Pitariu Cornel ( R )

82
283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. Vodă A. Emil ( R ) Szentivânyi Alexiu (M) 299. Voina Ioan (R) Szilâgyi Alexandru (M) Szimonovits Coloman (M) 300. Voitescu Mihai ( R ) 301. Vuia Octavian ( R ) Taflan Tiberiu (R) 302. Vulişici Vasile ( R ) Tana Iosif ( M ) Tanase V. Constantin ( R ) 303. Vuşcan Vasile ( R ) 304. Wartenberg Gheorghe (E) Tanase Traian ( R ) 305. "Weiner Francisc (M) Tătar Zeno (R) 306. "Weiss Alexandru (E) Ţinţaş Vasile ( R ) 307. Weisz Rudolf (E) Tiniş Anton ( R ) 308. Wischet Ernest ( G ) Tokes Iosif ( M ) 309. Zâdor Melitta (E) Triteanu Petre (R) 310. Zeitler Augustin (M) Tufan Alexandru ( R ) Varlam Andronache (R) 311. Zidveanu Valeriu ( R ) 312. Zimmermann Otto (G), Vaszika Pavel ( M ) 313. Zoppelt M . Carolina (G)
BCU Cluj / Central University Library Cluj

Sabin) şi „Individul Împotriva sta­ tului după H. Slăvescu Eug. S'au prezentat teme scrise asupra subiectelor: „Istoria ideilor sociale" (Moga Z. „Perspectiva Istorică".B) ACTIVITATEA DIDACTICĂ. „Metoda în sociologie după Durkheim". „Opera lui Marx". per­ soane şi bunuri. ANTJAKUL 1935/36 3- . S'au ţinut cursuri de Enciclopedie. La discuţiuni au par­ ticipat activ douăzeci şi unu de studenţi. tratându-se materia prevăzută în program.. Filosofie juridică şi Sociologie. ANUL I. „Muncitorii industriali după Sombart". Au referat studenţii: Pop Grigore. 1. I s t o r i a d r e p t u l u i r o m â n . Spencer" (Neamţiu Ioan). ftălugăru Vasile. Kontz Francisc. 4 ore săptămânal fixate Miercurea şi Joia (2 curs. Doczi Fr. 1 seminar} Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. A tratat materia din program. I. F i l o s o f i a d r e p t u l u i şi sociologia. 1 seminar) Profesor titular: Dimitrie Mototolescu. Ohler Charolta. Cursuri de licenţă. A tratat despre istoria surselor dreptului roman. „Psihologia maselor". 3. Catedra II 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. Lucrări de seminar: S'au făcut referate şi s'a discutat asupra următoarelor teme: „Ideea de drept şi fundamentul ei". 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. D r e p t r o m a n . 2 seminar) Profesor titular: Eugeniu Sperantia.

Koncz Francisc „Situaţia socială şi juridică a femeii române". 3 ore săpt. A tratat materia prevăzută în program. fixate Marţea şi Miercurea (2 curs. A tratat despre actul juridic. discutat şi criticat urmă­ toarele lucrări ale studenţilor: Eugen Slăvescu „Unirea Ro­ mânilor". B. Cătuneanu. 5. Petre Dehelean „Democraţia ca bază de organizaţie a Statului de azi". 1 seminar) Profesor titular: D. Drept constituţional. BCU prevăzută în program. Profesor titular: Lazar Iacob. 1 seminar). Profesor titular: Ion C. D r e p t civil. Marţea şi Miercurea. Grigorie Pop „Ori­ ginea şi condiţiunea proprietăţii în România". 3 ore săptămânal fixate Lunea. S'a predat materia prevăzută în program. D r e p t bisericesc. Catedra II. 8. Istoria izvoarelor dreptului bisericesc ortodox. Iulian Nicoară „Arta legiuirii". Ionescu. cu de­ osebită considerare la biserica ortodoxă. D r e p t r o m a n . 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. ANUL II. persoane şi bunuri. Catedra I. 1 seminar) Profesor titular: Bogdan Ionescu. E c o n o m i a politică Catedra I. catolic şi protestant. A tratat materiaCluj / Central University Library Cluj Lucrări de seminar: S'au citit. în scopul de a le desvolta spiritul juridic şi a-i deprinde cu soluţionarea problemelor de drept. 7. Grigorie Mesteş „Fanarioţii". 1 seminar) Profesor titular: Romul Boilă. 6. catolică şi protes- . Seminar: S'a tratat şi s'au făcut colocvii cu studenţii asu­ pra diferitelor părţi din materiile ţinute la curs. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. Organizaţia şi administraţia bisericească.34 4. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs.

35

:tantă. Dreptul particular al Cultelor în România. Raportul dintre Stat şi Biserică. Dreptul de Stat în România (regimul cultelor). Seminar: Aprofundarea legii pentru regimul Cultelor şi Concordatului cu Sf. Scaun. 9. Economie politică. Catedra II. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: George Strat. A tratat Istoria doctrinelor economice. Lucrări de seminar: Conferinţe ţinute sub personala su­ praveghere şi îndrumare a titularului catedrei asupra urmă­ toarelor probleme şi de către studenţii indicaţi mai jos: a) Economişti români şi străini Ştefan Zeletin, omul şi opera sa economică şi sociologică de către Dinică Dtru cu ample dis­ cuţii ce au durat 2 şediţe. Charles Gide, analiza operei sale de Rădulescu Florian 2 şedinţe. 'Werner Sombart, cercetarea operei şi teoriilor sale asupra formaţiunei capitalismului mo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dern de Dobo Anton 3 şedinţe, b) Curente doctrinare. 1. Cooperatismul. Consideraţiuni generale asupra evoluţiei sale în Occident şi vechiul regat — de către Bocian Valentin. 2. Cooperatismul în Transilvania şi cu specială privire la Saşi, de Barabassy Ladislau. 3'. Bolşevismul în faza aşa zisă Stalinistă, de Petrescu Paul. Discuţiunile seminarului asupra acestui ciclu au durat 6 şedinţe, c) Monografii asupra economiei na­ ţionale: 1. Industria aurului în România de Chira Aurel; 2. Industria metalurgică în România de Pălăgieşu Mircea. 3. In­ dustria lemnului în România de Păsăraru I. 4. Banca Naţio­ nală a României şi politica creditului şi a scontului în epoca de după războiu de Cerghizan Vasile. Discuţiunile asupra subiectelor dezvoltate în acest din urmă ciclu au durat 7 şe­ dinţe. Lucrări practice în care s'au făcut exerciţii de cerce­ tări bibliografice, de analize statistice precum şi un număr de colocvii asupra materiei generale a Economiei politice şi Is­ toriei doctrinelor economice au avut loc într'un număr de 12 şedinţe. La toate lucrările de seminar au luat parte în mod regu­ lat un număr de 50—60 studenţi.

36

IO. Drept administrativ. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea. Prfesor titular: Vaier Moldovan. A tratat materia prevăzută în program. 11. D r e p t civil. Catedra III. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Incapacităţile în dreptul civil roman, curs predat în pri­ mul semestru. S'a tratat noţiunea de capacitate şi clasificarea incapacităţilor. Teoria generală a obligaţiilor curs predat î a al doilea semestru. Probele şi actele de stare civilă, curs pre­ dat în comun studenţilor anului I I licenţă şi studenţilor dela doctorat. II. Lucrări de Seminar: (1 oră săptămânal fixată Lunea). A ) Referate BCU Cluj / Central University Library Cluj rezumând: (6 şedinţe). Au întocmit referate, cărţile studiate, următorii studenţi: 1. Rădulescu Florian de­ spre „L'Unification internaţionale du droit prive" <de Rene Demoque; 2. Năstase Nae despre „L'Esprit du droit chez Ies anciens" de T. Rothe; 3. Masca Vasile despre „Le droit subjectif" de Octavian Ionescu; 4. Teodorescu Gabriela despre „La Copropriete d'un bien" de A.-Ionaşcu. Referatele au fost însoţite de interogaţii, critici şi discuţiuni. B) Conferinţe (11 şedinţe). Au ţinut conferinţe, urmate de critici şi discuţiuni, următorii studenţi: 1. Dinică Dumitru despre „Uzufruct"; 2. Petrescu Paul despre „Dobândirea drepturilor reale"; 3. Barabassy Ladislau despre „Servituti"? 4. Dobo Anton despre „Publicitatea imobiliară"; 5. Bocian Valentin despre „Acţiunile posesorii"; 6. Dâmboianu Valeriu despre „Uniunea liberă"; 7. Cerghizan Vasile despre „Avocaţi şi magistraţi"; 8. Simon Tiberiu despre „Interpretarea drep­ tului". C) Lucrări practice (15 şedinţe). a) Exerciţii de cercetări bibliografice şi jurisprudenţiale. S'au ţinut 4 şedinţe în scopul de a deprinde pe studenţi cu

37

cercetările de doctrină şi jurisprudenţa necesare pentru în­ tocmirea unui studiu sau pentru prepararea unui proces. b) întocmirea unui studiu cu colaborarea unei echipe de studenţi. S'a întocmit un studiu despre „Declaraţia unila­ terală de voinţă şi efectele ei juridice" cu colaborarea exclu­ sivă a următorilor studenţi: Chira şi Pălăgieşiu (pentru doctri­ na română), Dinică şi Petrescu (pentru doctrina franceză), Simon (pentru doctrina germană), Tereanu şi Mesaroş (pen­ tru doctrina dreptului local), Bocian şi Rădulescu (pentru ju­ risprudenţa română), Pantazescu şi Suciu (pentru jurispru­ denţa franceză), Masca (pentru dreptul comparat). Redacta­ rea finală a fost făcută de studentul Dinică. Planul lucrărei, materialul adunat, sistematizarea ideilor şi, la sfârşit, lucra­ rea însăşi, au făcut, în mod succesiv, obiectul discuţiunilor publice în seminar în cursul a 6 şedinţe. c) Desbaterea unui proces fictiv. In 5 şedinţe succesive s'a pregătit şi s'a desbătut de către studenţi, în faţa unei instanţe fictive compusă din studenţi, un proces de responsabilitate (accident de automobil).Central University Library Cluj excepţiile BCU Cluj / Acţiunea, întâmpinarea, .procedurale, pledoariile în fond şi sentinţa, toate întocmite de către studenţi, au fost discutate şi corectate în şedinţele de seminar cu participarea tuturor studenţilor. D) Colocvii (12 şedinţe). S'a discutat sub formă de inte­ rogări şi răspunsuri o mare parte din materia predată la curs şi anume: Incapacităţile şi Isvoarele obligaţiunilor. Circa 50 de studenţi, făcând dovada unei suficiente aprofundări a ma­ teriei, au fost dispensaţi de examenul final, în ce priveşte aceste părţi ale cursului. 12. Drept penal ş i procedură penală. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, î seminar) Profesor titular: Traian Pop. S'a predat materia prevăzută în program. 13. Legislaţia agrară şi industrială. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Liviu Lazar. S'au ţinut cursuri asupra materiei din program.

38

14. Statistici». 2 ore săptămânal fixate Marţea (1 curs, 1 seminar)^ * Profesor titular: Andrei Sigmond. S'a tratat materia prevăzută în program. 15. Politica. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Casiu Maniu. A tratat materia prevăzută în program. Anul I I I . 16. Drept internaţional public. 3 ore săpt. fixate Marţia şi Miercurea (2 curs, 1 seminar).. Profesor titular: George Sofronie. S'a ţinut un curs general de Drept Internaţional public„ privind principiile, instituţiile şi jurisprudenţa dreptului cla­ sic şi prezentându-se noile tendinţe la diferitele materii. In seminar,BCU Cluj / Central University Library Cluj s'au comentat şi interpretat diferite texte de drept internaţional pozitiv, privind mai ales drepturile şi in­ teresele României. Deasemeni s'au prezentat date bibliogra­ fice şi critice asupra diferitelor materii, cercetate în cadruL cursului. 17. Drept internaţional privat. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Iorgu Radu. S'a tratat materia prevăzută în program. ÎS. Ştiinţa şi legislaţia financiară. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1 Aprilie 1936). S'au ţinut cursuri asupra materiei prevăzute în program19. Drept civil. Catedra I. 3 ore săptămânal fixate Marţea, Miercurea şi Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela I Iulie 1936).. A tratat materia prevăzută în program.

89

20. D r e p t civil Catedra IV. Profesor titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat în patru ore de curs săptămânal, Capacitatea persoanelor şi Succesiunile ab intestat. S'au făcut lucrări de seminar cu studenţii, 2 ore săptă­ mânal, tratându-se sub formă de colocvii „contractele spe­ ciale". Au luat parte la aceste lucrări circa 50 studenţi. Pe lângă aceste lucrări s'au mai ţinut conferinţe, cari au dat loc la discuţii contradictorii, de către Dnii studenţi Crişan Vaier tratând despre „Aspectul istoric al dreptului succesoral", Cornea Nicolae tratând despre „Dreptul de succesiune al soţului supravieţuitor", Popescu Ioan tratând despre „Forţa majoră în dreptul civil", Issekutz Ioan tratând despre „Fideicomisele familiare". 21. Drept comere'al. Catedra I. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, 1 seminar) - Profesor titular: Petre Poruţiu. Istoricul dreptului comercial. Izvoarele dreptului comer­ cial. Codul şi celelalte legi comerciale. Economia codului co­ mercial român, transilvănean şi bucovinean. Uzurile co­ merciale. Actele de comerţ în codul român, transilvănean şi buco­ vinean. Comerciantul. Societăţile comerciale. Seminar: Demonstraţiuni practice cu privire la materia desvoltată. 22. Drept comercial. Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: C. Petrescu-ErCea. A tratat Isvoarele dreptului comercial. Actele de comerţ. Comercianţi. Societăţile comerciale. Societatea în nume co­ lectiv, în comandită simplă, anonimă, în comandită cu ac­ ţiuni. Lichidarea. Societăţile civile sub formă comercială. Condiţiunea juridică a societăţilor străine. Asociaţiunea în participaţiune.

40 Lucrări de seminar: Anul III. 1. Iuhas Leontin, Auxiliarii comercianţilor, 2. Lechinţan Grig., Mandatarii comerciali şi comisionarii, 3. Issekutz Ioan, Actele de comerţ după legea aplicabilă în Transilvania, 4. Vasiliu Clonstantin, Mijlocitorii comerciali. Anul IV. 1. Iliescu Aurel, Actele de comerţ subiective, 2. Farkas Ladislau, Despre firme şi embleme, 3. Gitta Antoniu, Registrele comercianţilor, 4. Floriţa Ion, Teoria actelor uni­ lateral comerciale. 23. Procedură civilă. Catedra I. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Joia. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat materia prevăzută în program. 24:. Central University Library BCU Cluj /Procedură civilă. Cluj

Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (1 curs, 1 seminar). Prof. titular: Victor Cădere (în concediu până la 30. IV. 1936) Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. A) Cursul predat de prof. Aurelian R. Ionaşcu: a) Prin­ cipiile generale de procedură civilă, b) Acţiunea în justiţie, c) Jurisdicţiunea, d) Organizarea judiciară, e) Competinţa. B) Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria ge­ nerală a execuţiei silite; b) Execuţia silită imobiliară după procedura locală şi procedura civilă română. Lucrări de seminar. S'au făcut sub conducerea prof. Au­ relian R. Ionaşcu colocvii din materia predată la curs şi s'a desbătut un proces fictiv cu colaborarea exclusivă a stu­ denţilor. 25. Politica aocială. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. A tratat materia prevăzută în program.

II. Cursuri de doctorat.
1. Drept roman. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Ion C. Cătuneanu. Pandecte. 3. Drept roman. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. A ţinut cursuri despre organizarea statului roman.
BCU Cluj / Central University Library Cluj Catedra I.

3. Drept civil

1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela 1. VII. 1936) A tratat despre gaj şi ipotecă. 4. Drept civil. Catedra II. 1 ora săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Bogdan Ionescu. A tratat Prescripţia în dreptul civil român, 5. Drept civil. Catedra III. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Probele şi Actele de stare civilă în dreptul civil român şi în proectul noului cod de procedură civilă. S'a tratat de­ spre a) Teoria generală a probelor, b) Mijloacele de probă admise de legea română, c) Actele de stare civilă după legea din 1928.

42
6. Drept civil. Catedra IV. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesr titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat Responsabilitatea pentru faptul altuia şi Efecteleobligaţiilor. 7. Drept bisericesc. 1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Lazar Iacob. Biserica şi Statul. Evoluţia istorică a raporturilor dintre Biserică şi Stat. 8 Drept constituţional. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Romul Boilă. Constituţionalismul. 9. Drept administrativ. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. BCU Cluj / Central University Library Cluj Profesor titular: Vaier Moldovan. A tratat despre Justiţia administrativă. IO, Drept penal şl procedura penală. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Traian Pop. Dreptul penal special. 11. Procedură civilă. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat despre natura juridică a căilor de atac şi căile de atac în procedura civilă în vigoare. 13. Procedură civilă. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Prof. tit.: Victor G. Cădere. (în concediu până la 30. IV. 1936). Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria căi­ lor de atac împotriva hotărârilor iude^.ătoreşti; b) Despre re­ curs.

1 oră săptămânal fixată Miercurea. 1 oră săptămânal fixată Joia. Elemente de politică mondială modernă. 13. 17. Drept internaţional privat. Catedra II. organizarea. Aurelian R. Cursul de Drept comercial comun pentru licenţă şi doctorat. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Drept internaţional public. ÎS. Drept comercial. . competinţa şi acti­ vitatea Societăţii Naţiunilor.Cursul predat de prof. Profesor titular: Dimitrie Mototolescu Influenţa dreptului romano bizantin asupra dreptului privat roman şi a dreptului civil actual cu privire la succe­ siunea soţului supravieţuitor. Profesor titular: George Sofronie. 2. Profesor titular: Casiu Maniu. Profesor titular: C. b) Mijloacele de probă a d ­ mise de legea română. Istorie dreptului român. Ionaşcu: a) Teoria. Natura juridică a dreptului internaţional privat. 15. Cambia (istoric şi drept comparat). Politica. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a tratat despre 1. Profesor titular: Iorgu Radu. 1 oră săptămânal fixată Marţea. 1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Petre Poruţiu. Petrescu Ercea. Teoria generală. Catedra I. Teoria şi practica principiului naţio­ nalităţilor (cu specială referire la tratatele de pace din anul 1919—20. 16. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Drept comercial. 14. generală a probaţiunei judiciare.

Venitele Statului. Profesor titular: Liviu Lazar. Politica socială. IV. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. . Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1. Statistica. 24. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Problema poporaţiei în lume.19. B. Teoria statisticei. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Asigurările agricole şi despre dreptul de grevă. 21. 20. 1 oră săptămânal fixată Lunea. 23. Ştiinţa şi legislaţia financiară. Catedra I. Profesor titular: George Strat. 1 oră săptămânal fixata Marţea. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Legislaţia agrară şi industrială. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. Principiile politicei economice. Raportul dintre politica socială şi celelalte ştiinţe sociale. Ionescu. 1936). Profesor titular: Andrei Sigmond. Economia politică. BCU Cluj / Central University Library Cluj 22. Profesor titular: D. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Economia politică. Catedra II.

1935. financiar. 5. Bucureşti. social. b) Regimul democratic şi dreptul civil modern. Economicul primează politicul. Ripert (Curierul judiciar. III. nr. 2. 7.). Sistemul economic cooperativ. Problema limitării numărului studenţilor. 7. 1936. 1935. Conferinţe: Invitat oficial în schimbul de profesori dintre Universi­ tăţile franceze şi române. financiar. An. Cooperaţia încătuşată. Studii şi articole de politică economică şi politică socială. Controlul Cartelurilor. „Cooperaţia" Bucu­ reşti. No. Publicaţii: a)! Questions juridiques et diplomatiques roumaînes. 1935. Cădere. 2. Nicolae Ghiulea. 1935. Bordeaux şi Lyon. Cinq conferences faites dans Ies Universites francaîses. Studiu critic a operei prof. G. 4. I I I . VIL 1935. 8. Spiritul cooperatist. Dl Victor Cădere a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris precum şi la BCU Cluj / Central University Library Cluj Universităţile din Lille. 8. „Prezentul" economic. Avem prea mulţi titraţi? „Adevărul" Bucureşti 19. „Prezentul" economic. „Prezentul" economic. IX. 6. VIII. social. Prof. I I I . Bucureşti. „Cooperaţia** Bucureşti. An.€) АСТШТАТЕА ŞTIINŢIFICA 1. 2 2 din Iunie 1936). Prof. IX. 1935. No. 9. Victor G. 2. . Paris. A făcut deasemenî o comunicare la Societatea de legislaţie comparată. 1935. Dela Carteluri la înţelegeri industriale. 26. 18. finan­ ciar. „Cooperaţia" Bucureşti. 1935. Bucureşti. (160' pag. An. 1. V I I . „Adevărul" Bucureşti. No. 1. social. 3.

Bucureşti. No. 15. IX. 10. soc. 14. Bucureşti. No. 1935. 20. 1935. 14. Bucureşti. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. financiar. „Tribuna financiară". 1935. VIII." Bucureşti. An. 8. III. 30. Noua organizare a meseriilor. 12. 46. Bucureşti. 11—12. so­ cial. No. 19. 1935. „Excelsior" economic. 17. 1. Valorificarea cerealelor.. „România Agricolă". IX. I. Lupta pentru autonomia cooperaţiei „Cooperaţia". financiar. . IX. IX. Bucureşti. Bucureşti. Bu­ cureşti. „Zorile". 10. 24. „Revista Muncă. 24. III. Bucu­ reşti. „Dreptatea". 13. No. An. 1935. Libertatea muncii. Un proiect bizar al Ministerului Muncii. XI. „Adevărul". Lupta contra Cartelurilor. Rolul Statului în viaţa economică. 8. social. 25. 14. 28. Bucureşti. No. Revistă de economie politică şi finan­ ciară. „Revista de studii so­ ciologice şi muncitoreşti". An. Bucureşti. 1935. „Libertatea" econ. An. 1. 1935 An.46 9. Bucureşti. Echilibrul bugetar sau echilibrul economic? „Excel­ sior" economic. 8. Principiile unui nou Statut al funcţionarilor publici. Problema zilei: Cooperaţia. 1935. 1935. XI. 21. 34. Bucureşti 1935. 1935. 26. Autonomia asigurărilor sociale „Monitorul muncii şi asigurărilor sociale" Bucureşti. Politica socială pentru ţărănime. Scumpetea vieţii. I I I . Condiţiile necesare ale unei bune valorificări a cerea­ lelor. „Prezentul". 1935. 1935. „Excelsior". financiar. 11. Soluţia problemei economice. Cooperaţia şi automobilismul. 18 şi 21. 1935. finan­ ciar. 4. social. „Dreptatea". II. No. Bucureşti. An. 1935. 1935. 22. An. Bucureşti. Economia. Asigurarea muncitorilor agricoli.. IX. 16. social. No. 10. 1935. VIII. I. Bucureşti. 1935. VIII. 135. politică. I. III. 23. Bucureşti. An. cult. Desfiinţarea Cartelurilor. No. 1935. No. 1935. 1935. „Excelsior" economic. 27. Bucureşti. Bucureşti. „Prezentul" economic. Ce ar trebui să fie o lege a meseriilor. sănă­ tate şi ocrotire soc. 11. 24. „Auto-jurnal" An. III. „Prezentul".

Comerţ exterior şi negocieri. Bucu­ reşti. I. 1. XII. 41. IV. 14. „Independenţa Economică". Bucureşti. I. Originile sindicatului prof. XIII. I. 1935. 11. II. Bucureşti. Bucureşti.-nal. 25. 1936. 42. „Prezentul". „Adevărul". An.' No. Economia agricolă şi cooperaţia. Bucureşti. 38. XII. 2. . şi Ocrot. „Societatea de mâine".47 29. Cooperaţia agricolă. Dela Economie la Diplomaţie. „Zorile" Bucureşti. 36. La mormântul Regelui George alLibrary Cluj BCU Cluj / Central University V-lea. Munci Săn. 1936. Disciplinarea profesiunilor. Bucureşti. „Prezentul". I. 31. 32. 4. 1936. 1936. III. Orientarea profesională. No. Bucureşti. Bucureşti. 35. Comasarea proprietăţilor agricole. „Prezentul". „România agrico­ lă". 5. 20. I. 1936. 1936. 1936. 2. E. „Prezentul". 1936. An. II. soc. An. XIX. „Adevărul". No." Bucureşti. Bucureşti. 1936. Statistica anarhică. 1936. Organizarea Statului ţărănesc. 29. „România agricolă". No. An. An. 43. 24. II. 44. „Adevărul". II. 39. 1936. A. 1936. 4—5. Bucu­ reşti. 46. 3. 15. Proprietate funciară neeconomică. Mai 1936. P. Bucureşti. Fărâmiţarea proprietăţii rurale. 37. IV. 40. Bucureşti. 16. cooperaţiei. 33. Chişinău An. Sărbătorirea profesorului Paul Negulescu. „România Agricolă". An. Bucureşti. An. 6. „România agricolă". „Prezentul" Bucu­ reşti. 34. A. II. Problema cooperaţiei agricole. Sindicatul rural de magazie sătească. III. R. 24. A. 19. II. 1936. 14. 48. „Prezentul". 30. 47. No. Valoarea avantajelor acordate de Stat. R. A. No. An. Asigurarea ţăranilor. „România -agricqlă" Bucureşti» 1936. „Prezentul". 1935. 1936. „Rev. Bucureşti. II. 1935. Conferinţă la Institutul social român. secţia Basarabia „Viaţa Basarabiei". Martie 1936. No. 1935. 45. Bucureşti. Perspective economice şi sociale.

Bucureşti. IV. „Prezentul". 54. IV. d) Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti. Biserica dominantă în raport cu celelalte Culte. . Cluj. „Prezentul". IV. 5. 2. Aurelian R. Este necesar un nou Statut al funcţ. Sindicatul agricol. „Excelsior". Buc. Unificarea legislativă: A colaborat. 26. 1936. 55. V I . 7" ' Publicaţii: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. 4. sociale. 3. 1936. 2 voi. Bucu­ reşti. „Rev. 2. 2. b) Mijloacele juridice de protecţie a sănătăţei în căsăto­ rie şi în afară de căsătorie. sociale. 52. 12. muncii.. Lazăr Iacob. IV. c) Probele şi actele de stare civilă în dreptul civil român. 50. 53. 1936. muncii. Noua politică socială a Franţei. IV. Tot despre obştiile de comasare. Asociaţie agricolă. curs litografiat. 1936. 1936. Cluj. 7 r / Publicaţii: 1. 24. 1936. Biserica dominantă şi egală îndreptăţire a Cultelor. în calitate de consilier temporar la secţiu­ nea a Il-a a Consiliului Legislativ. şi ocrot. BCU Cluj / Central University Library Cluj Arad. Bucureşti. curs litografiat^ Cluj. „Adevă­ rul". „Rev. 51. 1936. (CIuj„ Arad. Bucureşti. cartea moştenirilor ab intestat şi testamen­ tare (titlul I ) . IV. şi ocrot. An. 3. 1936. 1936. Politica scaunului papal. Patronat suprem şi regi apostolici (Oradea 1935). săn. 27. Socializarea întreprinderilor industriale. No. Ionaşcu. săn. Prof. 1936. An. la întocmirea proectului noului cod civil. No. 1936. 1936). Prof. Capitol introductiv Ia istoria concordatelor postbelice. Bucureşti. Bucureşti. Obştii de comasare.48 49. Conferinţe: 1. publici. Bucu­ reşti.. „Prezentul".

Naţ. (Premiată de Ziarul „Universul") Bucureşti 1936. (Extrait des Melanges „Paul Negulesco") Bucarest 1935. Prof. 1936. Problema miracolului înUniversity Library Cluj Conferinţă ţinută la Bucureşti: 4. pag. Societăţile comerciale (li'-Bgrafiat). AKUARTJLl 9 3 5 / 3 6 4 . George Sofronie. c) Les rapports entre le Droit International et le Droit Interne â la lumiere du principe de l'unite du Droit Public. Vaier Moldovan. 5. Unirea Românilor în lumina istorică. 265. Tiberiu Moşoiu. Conferinţă ţinută la Careii Mari: BCU Cluj / Central literatura universală. Doctrina Statului Naţional-Democrat. o biografie. Petrescu-Ercea. C. Conferinţe ţinute în Cluj: 1. 7. La Oradea: c) „Problema juridică a sănătăţei în căsăto­ rie". Prof. b) Statutul civil şi politic al femeii în dreptul român. conferinţă ţinută la Primăria din Oradea în cadrele ci­ clului organizat de Ateneul Român. Neculai Milescu Spătarul. Studii publicate: a) Principiul Naţionalităţilor în Tratatele de Pace din 1919—20. Studenţilor în drept. (Extrait de „La Revue de Droit International") Geneve 1936. 8. 2. Prof.49 Conferinţe publice: La Cluj: a) „Certificatul prenupţial în dreptul comparat". Curs de Drept Comercial. conferinţă ţinută la Primăria din Cluj în cadrele ciclului or­ ganizat de Gruparea Femeilor Române. 6. en dehors de la guerre. b) Moyens d'assurer le progres du Droit et le respect de la Justice. Scoasă şi în bro­ şură la Tip. Evoluţia gândirii politice juridice a Românilor Ar­ deleni până la unire. 3. Prof. conferinţă ţinută la Universitatea din Cluj în cadrele ciclului organizat de Soc.

Bucureşti. i) Les Lecons de la Petite Entente (In „La Tribune de la Petite Entente" Paris. recenzii în: „Revue de Droit In­ ternational" din Geneva. Conferinţe publice: La Cluj: a) Fenomenul războiului în lumina angajamen­ telor internaţionale. No. (In „Revue de Transylvanie". (A propos des debats de Geneve. 1936. a. pag. du 28 Juin 1936). (In „Revue de Transylvanie" Bucu­ reşti a. (In „Omagiu Prof. D. k) Fenomenul Războiului şi Angajamentele Internaţio­ nale. (Din „Oma­ giu Profesorului D. No. j) La Petite Entente et la Reforme de la Societe des Nations. 7 Septembrie). BCU Cluj / 1936. h) Contribuţiuni la o reconstrucţie a dreptului minori­ tăţilor. b) Curs despre Societatea Naţiunilor (Principiile Pactu­ lui din 28 Iunie 1919 şi comentariul lor juridic). în lumina an­ gajamentelor internaţionale. Paris 1936. Alex. Central University Library Cluj I) La Petite Entente et les divers projets de modification du Pacte de la S. c) Primatul Statului Naţional In noua Comunitate Internaţională (la „Acţiunea Patriotică"). Guşti") Bucureşti 1936. 4. No. „Revue de Transylvanie". (ediţia franceză a lucrării premiate de ziarul „Univer­ sul"). 440. (In „Revista Cursurilor şi a Conferinţelor". (La „Universitate" cu ocazia inaugurării anului universitar 1935—36). du 19 Juillet 1936). g) Problema Păcii şi Factorul economic. 90. Cluj 1936. Cluj. N. 1935). e) Concepţia franceză despre Societatea Naţiunilor (In 1919 şi astăzi). Revista <le Drept Public. 1936. Noembrie). etc. şi Ion Lapedatu). No. Bucureşti 1936. Ediţia a Il-a Cluj 1936. â la XVII-e Assemblee). . (Note şi idei sistematizate). 1936.50 d) Le caractere internaţional du probleme des Habsbourgs. Cursuri: a) Curs de Drept Internaţional Public. b) Franţa şi Societatea Naţiuni­ lor (la „Alliance Francaise"). pag. Arhiva. Sub presă. f) Problema organizării securităţii colective. Le Principe des Nationalitćs et les Traites de Paix. Diferite articole. (In „La Tribune de la Petite Entente". note.

La Vălenii de Munte: Problema ilegitimităţii denunţărilor unilaterale de Tratate („Universitatea populară N. II diritto come mezzo tecnico del Spirito. Editat de Universitatea Cluj) 1936. Hermann & Co. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. Civilizaţie şi spiritualitate (art. Clartea Ro­ mânească. Note şi impresii dela primul congres de filosofie ştiin­ ţifică. (Extras din Rivista Inţernazionale di Filosof ia del Diritto) Roma. Studenţilor Alba). La Bucureşti: Transformările dreptului războiului. Gând Ro­ mânesc") Cluj. (La „Teatrul Naţional" în cad­ rul „Ligii Culturale"). Definiţia şi condiţiunile ştiinţei. Paris. (La „Universitate" în cadrul „Grupării universitare pentru Societatea Naţiunilor"). (Extras din „Gând Ro­ manesc) Cluj. 1935). La Sibiu: Evoluţia Statului naţional şi caracterele sale actuale. 4. (La „Soc. 1936. ~7. Lecţiuni de Enciclopedie juridică cu o introducere is­ torică în Filosoţia Dreptului (1 voi. îna­ inte şi sub regimul Soc. 3—4.51 *d) Soarta Tratatului de la Locarno (la „Societatea studenţilor în Drept"). 1936. 6. 3. 1. 2. Praf. în rev. Naţ. în rev. No. La Careii-Mari: Apărarea diplomatică a frontierelor Ro­ mâniei (la „Astra"). de Filosofie. Bucureşti. La Alba-Iulia: Respectarea şi denunţarea Tratatelor. 8. Eugeniu Sperantia. 1936. Recherches sur Ies propositions interrogatives. La Cernăuţi: Criza securităţii colective. 264 pag.) Cluj. Iorga"). 1936. 5. Glose la goana antimetafizică (Art. La Oradea: Intangibilitatea hotarelor noastre („Extensiu­ nea Universitară şi „Astra"). (Extras din Rev. 1935. (Extras din Travaux du I-er Congres International de Philosophie scientifique) Edit. Publicaţii. (La „Astra"). Principii fundamentale de filosofie juridică (1 voi. (Intre securita­ tea militară şi cea diplomtică). . Bucureşti 1936). „Cele trei Crişuri".

1-5). („Libertatea" Anul I I I . Incoherenţa politicei noastre economice (Revista Adm. Războiul din Africa şi poziţia României. No. 8. Sport şi Sportomanie („Libertatea" Anul III. An. Imperiul britanic şi pacea lumii („Libertatea". 2—5).52 9. No. 1—3). Anul IX. T Martie 1936. Problema Universităţilor noastre („Libertatea" Anul I I I No. No. 3—5). p. 13. No. p. Buget şi Gospodărie Central University Library Cluj Bucureşti 1935. B) Ierarhia socială (idem) Oradea. po­ litică. No. p. 4. 3. 4—7). 1936. 1935. culturală. 20. 368 pagini. 1. . 6. 112—116). 52—64—84). 12. 2. Elogiul libertăţei („Libertatea" Revistă economică. Financiară. George Strat. 11. Pentru ce este liberalismul impopular („Libertatea'^ anul III. 224-227). No. 96. D) „Copil bun" şi „copil rău" (Cercul didactic) Cluj. antichitate şi până la constituirea liberalismului clasic. 15. 304—307). No. 2. 1936. socială. 8 Febr. Ţara formelor sau de ce suntem săraci (Revista Adm. Conferinţe: A ) Ierarhia socială (Extensiunea universitară). Cluj. 22. IX. 7. Agonia Cooperaţiei române. 8. 10. An. 5. Un veac de evoluţie a economiei româneşti („Liberta­ tea" Anul I I I No. 1935 p. IX. Bucureşti. No. Comerţul internaţional (Revista Adm. 29 Martie. 177—180). Financiară An. 2—5. („Libertatea'^ Anul III. No. Prof. 89. C) Ierarhia socială (idem) Hunedoara. Cioflec Cluj 1936. 1 p. III. p. Rev. 2fr Decembrie. Partea I. 1 p. No. p. 16. 87. p. IX. a) Publicaţiuni. 4. Financiară An. 92 p. p. 336-339). 1935. 10. 1935. Dare de seamă despre a treia ediţie din „Lezioni di FiL del Diritto" de Giorgio Del Vecchio. 9. Din. p. editura R. 1936. Anul IV. Curs de Istoria doctrinelor economice. BCU Cluj / (Revista Administraţia Financiară 3. de Filosofic Bucu­ reşti. 1935. 12.

17. Civilizaţia romană şi gândirea economică. p. „Edgard Allix" — omul şi opera. 27. No. 113—117). p. Potenţialul şi viitorul economic al oraşului Bucureşti. No. 97—99). 21. 18. 44—49). („Argus" număr jubilar pentru 25 de ani de apariţie 1936). 279-281). 384). Albumul Lunii Bucureştilor. 40—43). No. („Libertatea" Anul III. 47). Congresul economic al Ardealului. 33-35. 9 şi 10. începuturi de doctrine economice în opera lui Socrate şi Xenofon. 30). p.53 14. Scurtă privire asupra econo­ miei medievale. 126). (Revista Adm. 158). . „însemnări ieşene". (Revista Adm. 24. •(„Libertatea" Anul IV. 25. 46). 8 p. 270). Socialismul grecesc şi gândirea economică a lui Platon. („Liberta­ tea" Anul IV. b) Recenzii. 249). No. 33. 28. Jubileul de 30 de ani al Neamului Românesc. „Academia Română". 174). („Libertatea" Anul III. Bucureşti 1936. Financiară. p. „Istoricul desvoltării economice şi financiare a Ro­ mâniei". („Libertatea" Anul III. p. 100 p. 228—233). 3. Anghel". („Libertatea" Anul IV. 13—14. 7. pag. Civilizaţia grecească şi începuturile ştiinţei economice. 4. Despre nevoia de a cunoaşte şi aprofunda studiul doc­ trinelor economice. No. 20. 110). „Moralitatea economiei dirijate". p. Paul Demetrescu: „Dreptul bancar" („Libertatea" An. 26. 15—16 p. („Libertatea" Anul IV. p. 129—131. Note dintr'o călătorie prin ţară. No. 29. („Libertatea" Anul IV. C. Aristot economist. („Libertatea" Anul III. p. I V . Financiară. 31. („Libertatea" Anul IV. 18. Comerţul în Evul Mediu. 32. 23. („Libertatea" Anul III. 34. („Libertatea" Anul III. 16. Filitti: Proprietatea solului în Principatele româ­ ne până la 1864. 193—195. I. 15. 1936. („Libertatea" Anul III. 30. p. 19. No. („Libertatea" Anul III. Anul X. 1—3). p. Anul X. „ C D . p. („Liber­ tatea" Anul III. p. 51-53). 22. 150-151). p. („Libertatea" Anul BCU Cluj / Central University Library Cluj IV. p. 32). înţelesul şi valoarea unei doctrine economice. „File rupte".

Bolşevismul. No. 38. („Libertatea" Anul IV. p. No. 0 datorie imperioasă a zilei de astăzi. Onisifor Ghibu: Pe urmele împăratului Constantin ceV Mare. Braşov. C. 39. Liberalismul. IV. 128). Grigore Nandriş: „Viaţa Mareşalului Pilsudski. în ciclul conferinţelor organi­ zate de Şcoala Superioară de războiu. . Paul Henry „Histoire Roumaine". ( „ L i ­ bertatea" Anul. Profesorul Cezar Papacostea. Timişoara. Bucureşti. („Libertatea" An. Turismul birocratic. naţionalism şi tineret. 319). In­ stitutul Social Român secţia economică. Bucureşti. Economia românească în veacul al XIX. Câteva precizări asupra liberalismului mo­ dern. Christodorescu: O operă profesional. („Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj bertatea" Anul IV. 320). Ciclul confe­ rinţelor organizate de Academia de Export în sesiunea 19351936. 303). 189). 20 p. No. 5 p. Iuliu Valaori. 255). 7. Semnificaţia Unirei dela 1859. Timişoara. Conferinţe ţinute In cadrul ciclului organizat de Şcoala Politechnică din Timişoara în anul 1936. IV. 44. p. („Libertatea" Anul IV. 37. („Libertatea" Anul IV. Jornescu: Producţia Agricolă funcţie socială. (Libertatea" Anul IV.54 35. p. No. 12 p. 5. 1. 4. Cluj. No. 8. 2. („Libertatea" Anul IV. Depopularea Franţei. O expunere a doctrinei liberale. (Ciclul organizat de Societatea Studenţilor în Litere şi Filo­ zofie din Cluj). 42. c) Conferinţe. Bucureşti. Jubileul „Astrei". 128). 19 p. No. No. ciclul conferinţelor organizate de Uniunea Intelectuală^ din Bucureşti în primăvara anului 1935. No. (Conferinţă ţi­ nută în cadrul Astrei din Braşov cu ocazia zilei de 24 Ian. doctrină de echilibru şi pro­ gres social. 15-16 p. 8. 11. 8. („Libertatea" Anul IV. 3. 6. p. Naţiune. Galaţi. 20 p. 172—173). („Libertatea" Anul IV. 36. 40. 41. Colaborarea* Uniunei Camerelor de Comerţ şi de Industrie cu puterile pu­ blice. 75). Ch. 47). Idealul naţional şi problema tineretului nostru. 43. No.

FACULTATEA DE MEDICINĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Ştefanuţ (doctor în ştiinţe politice).-22 1922. DUMITRU MICHAIL. BCU Cluj / CentralX. Dr. . IULIU HAŢIEGANU în anul universitar IOAN MINEA IAGOB IACOBOVICI CONSTANTIN URECHIA TITU GANE DIMITRIE NEGRU IULIU MOLDOVAN IOAN NIŢESCU TITU VASILIU MIHAIL A. 1932—33. Dr. Curieri: Ştefan David şi Timoftei Chifor. Dr. 1935 2. Pedel: Simion Runcan. 1. University Library 31. Decan: Prof.-32 1933--34 III. Impiegat: Elena Zugravu. Profesori decedaţi. IULIU HAŢIEGANU. Prodecan: Prof. 1934 până la Cluj şi dela 1.A) DECANATUL. Secretar: Mircea I. Foştii decani. BOTEZ CORIOLAN TĂTARU IOAN DRĂGOIU VICTOR PAPILIAN CRISTEA GRIGORIU GHEORGHE MARTINESCU în anii univ. GHEORGHE BILAŞCU. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9» 99 99 99 99 99 99 99 1919--20 1920--21 1921.-23 1923--24 1923--24 1924--25 1925--26 1926--27 1927--28 1928--29 1929--30 1930--31 1931. Archivar: Ioan Saşcă. 3 Personalul decanatului. Ajutor de secretar: Teodor Chir an. Dactilografe: Otilia Cosma şi Măria Danciu-Ţigăreanu.

Profesor titular la catedra de oto-rino-laringologie dela 1 Oct. 1. D. (prin concurs). . Botez A. T. Fost intern al clinicii oto-rinolaringologice din Bucureşti. Doctor în medicină şi chirurgie. 251—1934). Mihail. 2. născut în anul 1883. M. No.Medaille des epidemies". Profesor titular al catedrei de Patologie generală şi experimentală. Director al Institutului de Patologie generală şi experimentală. medic oto-rino-laringolog al dis­ pensarului Lahovary din Bucureşti (C. a) Profesori titulari. fost secundar al Eforiei spitalul Filantropia (prin concurs) şi preparator. S. chirurg. Fost extern (prin con­ curs). Buzoianu Gheorghe. I. I-a ( I . fost intern al spitalelor Eforiei Civile (prin concurs). C. Baroni Vitold. Decorat cu medalia „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. 3.. A. „Bărbăţie şi Credinţă". Premiat al Academiei Româ­ ne. „Meritul Sanitar".) medic şef consult. R. a Library Cluj şcolară pentru revizorii şcolari din Ardeal. Fost Decan al Fa­ cultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Directorul clinicii oto-rino-laringologice din Cluj. al spitalelor C. R. „Comandor al Coroanei". la dispensarul Bonaparte Bucureşti. 2841. în anul şcolar 1927—1928. 1934 (I. al spitalului Brâncovenesc (prin concurs). Doctor în medicină şi chirurgie. în Bucureşti. D. R. asistent şi docent la clinica I-a chirurgicală din Bucureşti. Doctor în medicină şi chirurgie dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. născut în 1881.Personalul didactic. medic şef oto-rino-laringolog al S. A. C. născut în 1901 în comuna T g Bujor judeţul Covurlui. No. A. No. S. In Cluj / Central University ţinut cursul de Igienă BCU anul şcolar 1921. Profesor titular al catedrei de Bacteriologic Di­ rector al Institutului de Bacteriologie. Of. . Decorat cu „Virtutea militară de aur". 3045—1934). Decorat cu Meritul sanitar cl.

Consilier technic la Oficiul Ed. No. Născut la 19 Decembrie 1878 în comuna Caransebeş. Babeş. Preşedintele Soc. Inspector general al „Străjerii ţării" pentru Ardeal şi Banat. Ocna. 4. 1744—1918). 3390—1921). Goia Ioan. Profesor titular de clinică medicală dela 1 Octombrie 1919. Colonel în rezervă. Membru în Consiliul superior consultativ al Institutului superior de educaţie fizică. Severin. Şoimii Carp? ţilor. Preşedintele secţiunii Me­ dicale şi Biopolitice a Astrei. Profesor suplinitor la catedra de Fiziologie de la 1 Aprilie 1935. Jud. Intrat în învăţă­ mânt la 15 Octombrie 1905 ca şef de lucrări la catedra de Fi­ ziologie şi Istologie dela Şcoala superioară de Medicină Vete­ rinară din Bucureşti. 6. Vicepreşedintele despărţământului Cluj al Astrei. Direc­ tor al Căminului studenţesc Dr. Membru ales al Academiei de Me- . Doctor în medicină şi chirurgie. Tine­ retului Român. Membru al Ateneului Român. D. Profesor titular de Clinică Gynecologică şi obstetricală dela 1 Octombrie 1919. Judeţul Alba. în comuna Cristea. Consilier la Societatea Culturală Principele Clarol. Grigoriu BCU Cluj născut la 1 August 1883. R. D. Ioan Drăgoiu. Haţieganu Iuliu. Judeţul Bacău. Profesor titular al catedrei de Istologie şi Embriologie la Universitatea din Cluj de la 1 Decembrie 1924. De­ corat cu Coroana României în gradul de Comandor. Director al Clinicei Medicale. născut la 21 August 1892. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1931—32. R. / Central University Library Cluj Tg. în comuna Sohodol. I. Fost decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1929—30. Decorat cu: „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. Director al Institutului de Istologie şi Embriologie. Profesor titular al catedrei de Semiologie medicală dela 15 Februarie 1930. No. 7. Prodecan în anii şcolari 1932—1933. Directorul Clinicei Gynecologice şi obstetricale. Doctor în medicină şi chirurgie. Medic veterinar. V. Membru în Comitetul Central al Ligii contra Tbc. 1933—1934 şi 1934—1935. născut la 14 Aprilie 1885 în comuna Dârja judeţul Cluj. Crucea comemo­ rativă ( I . Medicale pentru Educaţia Fizică Cluj. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1919—20.58 medalia Victoria ( I . Preşedintele Soc. Doctor în medicină şi chirurgie. prodecan în anii 1928—29 şi 1930—31. Membre de la Societe d'etudes scientifiques sur la tuberculose. 5.

Moldovan luliu. Ofiţer al Instrucţiunii franceze. Membru corespondent al Societăţii de Medicină Legală franceză. Michail Dumitru. 8. Z. Sava (medalia jugoslavă). Fost Ministru Subsecretar de Stat la Departamentul Muncii. Medic Căpitan în rezervă. Vice-Preşedinte al Colegiului Medical al judeţului Cluj. Doctor în medicină şi chirurgie. Kernbach Mihai. f. şi de ocrotire al Ardealului. Fost De­ can al Facultăţii de medicină şi farmacie din Cluj. născut în anul 1886. Decorat cu răsplata Muncii pentru învăţământ cl. I. Prorector în 1931—32. Membru al Societăţii de Medicină Legală germană şi membru al Societăţii de Biologie Paris. jud. Fost Ministru al Ardealului în 1931. I. născut la 3 Mai 1895 în comuna Vidra. Berlin. Comandor al ordinului Sf. Turda. Prorector în anul 1927—28.59dicină Române. Membru şi fost preşedinte al Societăţii de Biolo­ gie Cluj. 10. Comandor al Coroanei României. Cavaler al Legiunei de onoare (Franţa). Decorat cu medaille des epidemies. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. 11. Ofiţer al Coroanei. gerichtliche Medizin. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Rector în anul şcolar 19261927. Doctor în medicină şi chirurgie al Facultăţii de Medicină din Cluj. Directorul Cli­ nicei neurologice. Pro­ fesor titular de clinică neurologică din 1919. Decorat cu Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Referent pentru România la Dtsch. Diplomat în Medicină Legala a Facultăţii de Medicină din Rucureşti. Medic Legist titrat al' Tribunalului Cluj. Doctor în medi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cină şi chirurgie. Profesor titular al Catedrei de MedicinăLegală din 1 Noembrie 1933. Putna. Fost Secretar General şi Inspector General sanit. Fost bursier al Fundaţiei' Rockefeller. Profesor titular de clinică oftalmologică. născut la 17 Decembrie 1878 în comuna Tulgheş. I. Doctor în medicină şi chirurgie. judeţul Braşov. Rector în anul 1930—31. Preşedintele „Ast- . Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1920—21. Minea Ioan. Directarul Clinicei Oftalmologice. Directorul Institutului de Igienă şi sănătate publică Cluj. Senator de Arad. Fost deputat de Hunedoara. Coroana României în grad de mare ofiţer. în anul şcolar 1925—26. născut în anul 1882 în comuna Bogata de Mureş jud. Profe­ sor titular al Institutului de Igienă şi igienă socială. 9. Decan al Facultăţii de Medicină deladata de 1 Aprilie 1935.

Profesor titular al catedrei de Radiologie dela 26 Ia­ nuarie 1923. Crucea meritul Sanitar cl. Cluj / Central University Libraryprofesor titular BCU Profesor agregat şi apoi Cluj al catedrei de Anatomie descriptivă şi topografică dela Facul­ tatea de Medicină din Cluj. în co­ muna Chişineu. născut la 30 Decembrie 1883. Steaua României în grad de ofiţer. 12. 25930—1930. în co­ muna Buciumeni. Steaua României cu spade (cavaler). I. Meritul Sanitar cl. Distincţiuni: Steaua României în gradul de ofiţer Decret No. 15. Membru al Asoc. Director al Operei Române Cluj. Prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj în anul şcolar 1931—32. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Doctor în medicină şi chirur­ gie. Inspector General Sanitar. Coroana României în gradul de Comandor. Fost medic primar la Inst. Franceze de chirurgie din Paris. Medic Colonel în rezervă. în anul şcolar 1930—31. Negru Dimitrie.<60 rei". Fost Decan al Facultăţii de Medi­ cină şi Farmacie din Cluj. I. Doctor în medicină dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. Tecuci. Medic Colonel în rezervă. I. născut la 31 Mai 1895. Profesor titular al catedrei de clinica chirurgicală dela 1 Noembrie 1933. Popoviciu Gheorghe. Medalia Răsplata Mun­ cii pentru învăţământ cl. judeţul Arad. 2230—1933. 14. Extern şi Intern al Eforiei Spitalelor •civile din Bucureşti. Membru al Societăţii de Biologie şi al Societăţii de Antropologie din Paris şi a diferitelor societăţi ştiinţifice din ţară. Prodecan al Facultăţii de Medicină în anul şcolar 1924—25. directorul centru­ lui de Radiologie. născut la 17 Aprilie 1895. Docent. Decret No. în anul şcolar 1923—24. Membru corespondent al Academiei Române. Decoraţii: Cru­ cea de Război. Doctor în me­ dicină şi chirurgie. Director al Clinicei chirurgicale. Papilian Victor. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Fost suplinitor al catedrei de Clinica chirurgicală dela 1 Au­ gust 1933. I. jud. Fost Conferenţiar definitiv de Semiologie chirurgicală. I. pentru Profilaxia cancerului din Cluj. Directorul Institutului de Radiologie. născut la 17 Iunie 1888 în comuna Galaţi jud. Doctor în medicină şi chirur- . •Coroana României în grad de mare ofiţer. Fost De­ can al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Covurlui. Pop Alexandru. I. Crucea Meritul Sanitar cl. Fost agregat onorific (1 Iulie 1932). Mem­ bru al Societăţi Germane de Chirurgie din Berlin. 13.

Vicepreşedinte al Soc. Sturza Marîus. D. Membrul al Societăţii de chimie biologică (Paris). Preşedintele comitetului Regional Cluj. Preşedintele Societăţii de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Membru al Societăţii de Biologie. Someş. Tbc. 60. Vicepreşedinte al Soc. I. Titular la Clinica Infantilă dela 1 Martie 1935 şi suplinitor la Institutul de Farmacologie dela 1 Aprilie 1935.454—1929.gie. Prof. jud. Di­ rectorul Clinicei dermato-venerice. în comuna Comei jud. R. Membru al Societăţii de Balneologie austriace. (Deutsche balneologische gesellschaft). Suplinitor al catedrei de Fiziologie dela 1 Octombrie 1932. Premiat al Academiei Ro­ mâne. Vice-Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale Cluj. Kinderheilkunde. 4473—1929. Române de Balneologie şi Climatologie medicală. 27. Şef de secţie (inspector de puericultura) al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică din 1929. 16. Comandor al Coroanei României. Distincţiuni: Coroana României în gradul de Comandor I. Medalia Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ cl. 804—1928. Titular al aceleiaşi catedre dela 1 N o embrie 1933 până la 1 Martie 1935. Membru al Soc. Prodecan în anul şcolar 1929—30. Ştiinţelor medicale. I. Membru pe viaţă al Astrei. agregat de Balneologie şi fizioterapie prin concursCentral 15 Februarie 1931. I. Docent al Facultăţii de Medicină din Cluj (1926). Decorat cu Coroana României în grad de ofiţer şi de comandor. . Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Profesor titular de clinică dermato-venerică dela 1 Februarie 1923. Forschung. de Bal­ neologie germană. D. Doctor în medicină şi chirurgie. Răsplata Mun­ cii pentru Biserică cl. Steaua României în gradul de Comandor. născut la 15 Mai 1889. în anul şcolar 1928—29. R. Profesor BCU Cluj / din University Library Cluj titular din 1 Mai 1934. Membru în comisiunea Clinicelor. născut la 27 August 1876 în comuna Sepreuş. R. D. Doctor în medicină şi Chirurgie (Iunie 1901) al Universităţii din Viena. (Osterreische balneologische geselschaft). de Sport din România. Gynecologie. al Fed. Director General al Soc. 17. Fost Ministru al Ardealului. Tătarii Coriolan. Fost şef de lucrări al Institutului de Farmacologie 1922—32. Referent la Zentralblatt fiir Hygiene. Directorul Medical al Staţiunei bal­ neare Sovata din 1922. Fost Di­ rectorul Căminului stud. şi la Nervenarzt. în medicină. de Salvare. Arad. Kinderforschung. I.

Medic maior în rezervă. Rieger şi Neuschotz în 1934 şi premiul Rieger în 1936). judeţul Făgăraş. cl. judeţul Fălticeni. Monitor al Clinicei Urologice Necker din Paris (anul 1921—22). . Membru al Soc. und Psichiatrie. Fost deputat de Sălaj (sesiunea din Iunie 1931). Director al clinicei psrchiatrice. 3372 din Martie 1930). Membru al Societăţii de Neurologie şi Psichiatrie din Elveţia Preşedinte al Soc. " (Decret No. Ţeposn Emil.19. No. 1920). Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor medicale din Cluj. născut la 30 Octombrie 1883. No. cu spade (Decret R. Membru corespondent al Asociaţiei franceze de Urologie (Oct. Thomas Pierre. Fost Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor (1931—32). Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Premiat al Academiei Române (Premiul Dr. Medalia Regele Ferdinand I. Deputat University al Eparchiei Clujului BCU Cluj / Central sinodal Library Cluj (ales al districtului Zlatna). în comuna Cothăna de sus. născut la 12 Mai 1876 în Flavigny. Doctor în medicină şi chi­ rurgie. fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Pasteur din Paris din 1898—1922. des Hopitaux de Paris. Urechia Constantin. Membre dans le comite de direcţion des „Arhives internâtionales de neurologie". în сбтипа Fălticeni. de Biologie. Crucea „Meritul Sanitar cl. Membru colaborator al Revistei italiene Urologia. 20. născut la 29 Sept. Crucea de Război. Era. în anul şcolar 1922—23. Doctor în ştiinţe dela Sorbona. Profesor titular de clinică psichiatrică dela 1 Octom­ brie 1919. I . pe anul 1933—34—35 şi 36. Fost Director al secţiunei medico-pedagogice depe lângă cli­ nica psichiatrică. . I. Membru al Soc. de Neurologie şi al Soc. Profesor titular la catedra de Clinica boalelor Căilor Uri­ nare. 1890. Franţa. Distincţiuni: Ordinul „Coroana României" cu spa­ de în gradul de Cavaler (Decretul No. ( I . R. Referent la Zeitschrift fur Neurol. 3946 din 4 Decembrie 1931). Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Decorat cu Legiu­ nea de onoare franceză. 1928). Anatomice din Paris. etc. Comandor al Coroanei României. Internaţionale de Uro­ logie (Aprilie 1930). fost director de la­ borator Bacteriologic în timpul războiului. 1542 din 31 Mai 1934). 8471 din Sept. Membru al Societăţii germane de Urolo-t gie din Rerlin (Oct. 1928).•62 18. Membru al Soc. Răsplata muncii pentru învăţ. Comandor al Coroanei României. I. D. Fost şef de lucrări de chimie biologică la Sorbona. Doctor în medicină şi chirur­ gie.

fost di­ rector al Inst. Ofiţer al Academiei. Guiart Jules. Coroana Ro­ mâniei. Cavaler al Stelei României de Războiu. Cavaler al Legiunei de onoare cu titlul militar. Membru corespondent al academiei româ­ ne. de Hematologie. Membru de onoare al Soc. Membru co­ respondent al Soc. până la 1 Iulie 1930. în comuna Chateau Thierry Franţa. al „Asociaţiunei". Prodecan în anul şcolar 1927—28. Distincţiuni: Medic locote­ nent colonel în rezervă. Cavaler al Meritului agricol. Membru de onoare al Soc. b) Profesori de onoare. Membru al Academiei Lyoneze. de medicină din Paris. 1922. Laureat al Institului şi al Acad. I. de ştiinţe Cluj. grad de Cavaler. I. Meritul Sanitar (Român). Membru în comitetul de onoare al Con­ gresului de Istoria medicinei şi în comitetul Internaţional de Istoria medicinei. Vice­ preşedinte al Soc. Medalia Re­ gina Elisabeta cl. Bărbăţie şi Credinţă cl. Răsplata Muncii pentru învăţă­ mânt cl. Corespondent al Ac. I. Paris. de med. Ofiţer al stelei d'anjouan. de Anatomie Paris. Preşedintele R. (Meritul Sanitar). . jud. Profesor titu­ lar al catedrei de Anatomie patologică din Oct.. în comuna Hârlău.63 21. med. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Anatomie Cluj. de Biologie din Cluj. Doctor în Medicină şi ştiinţe. de Zoologie franceză şi membru în alte Socie­ tăţi savante franceze. 1916—19. Secretar Ge­ neral al Soc. Profesor titu­ lar de parasitologie şi Istoria naturală medicală la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Lyon. Vasiliu Titu. Membru al Soc. de Istoria medicinei şi farmaciei. Ofiţer al Coroanei Române.. ştiinţelor medicale din Cluj. „Meri­ tul Cultural". din Paris. Benemerenti cl. Preşedintele Societăţii Linneenne din Lyon 1931. Botoşani. Medic Maior în armata franceză. Fost profesor BCU Cluj / Central University Library Cluj angajat cu contract special pentru catedra de Istoria medicinei şi farmaciei dela 1 Aprilie 1921. Membru al Soc. Reg. din Cluj. Membru de onoare al Soc. de Anatomie patologică. Ofiţer al instrucţiei pu­ blice. născut la 8 Mai 1885. iar •dela acea dată profesor de onoare al acestei facultăţi. Director al Inst. Fost preşedinte al Soc. Române de Istoria medicinei 1930. 22. Medic Căpitan în camp. I. născut la 4 Iulie 1870. de Geografie din Lyon. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1926—27. Medaille d'honneur des epidemies Franţa.

Membru în comitetul de redacţie al revistei Archeion (Roma). Conferenţiar definitiv. agregat de Istoria Medîcinei şi Farma­ ciei dela 1 Ianuarie 1932. Bărbulescu Nicolae. de Igienă şi Sănă­ tate Publică. Medic maior în rezervă. Prof. Agregat onorific de Igienă colectivă. născut în Bucureşti la 10 Iulie 1900. Membru în comisia permanentă pentru rectificarea erorilor ştiinţifice a Comite­ tului Internaţional de istoria ştiinţelor. în co­ muna Braşov. Aleman Ion. Paris. 24. Doctor în medicină şi chirurgie. . Absolvent al Facultăţii de ştiinţe. confe­ renţiar. 1919. născut la 26 Noembrie 1892.64 c) Profesori agregaţi. Distincţiuni: Steaua României în grad de ofiţer pentru merite sanitare. Docent dela 1 Iunie 1926. Medalia „Ferdinand ClujcuCentral University Library Cluj BCU I " / spade. A. Conferenţiar definitiv de fizică medicală dela Iulie 1932. 25. Decorat cu ord. născut la 2 Decembrie 1894 în comuna Coroisânmartin. In învăţământ dela 1 Oct. agregat onorific. Zolog Mihail. judeţul Târnava mică. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Coroana României cu spade. etc. Membru al Societăţii de Biologie Cluj. S. Docent. Docent. Numit prin concurs cu data de 1 Aprilie 1932. Şef de secţie la Inst. Membru în Consiliul general al Sănătăţii şi ocrotirei. etc. d) Agregaţi onorifici. Docent la 1 Iunie 1927. Bologa L. Diplomat al şcoalei de Igienă Harvard (Harvard School of Public Health) Boston U. Membru la diverse societăţi ştiinţi­ fice. Născut la 5 Iulie 1893 în oraşul Brăila. Directorul Clinicei Stomatologice din Cluj. 27. In­ ternaţionale de Istoria ştiinţelor. Valeriu. Licenţiat în farmacie. 23. 26. născut la 2 August 1891 în Sacadate de Olt. Profesor agregat la catedra de Clinică Sto­ matologică. Doctor în medicină şi chirurgie. Comandor al „Coroanei României" e) Conferenţiar definitiv. Secâreanu Ştefan. Membru tiular al secţiei ştiinţifice a „Astrei". Membru corespondent al Acad. Judeţul Sibiu. Crucea comemorativă cu baretele „Italia" şi „1919" Medalia Victoriei. Doctor în chimie.

Doctor în medicină şi chirurgie. Iancu Axente. doctor în medicină şi chirurgie. judeţul R. Doctor în medicină şi chirurgie. Doctor în medicină şi chirurgie. născut la 18 Noembrie 1893. Gavrilă Ioan. născut la 24 Ianuarie 1891. Decent. născut la 4 Aprilie 1892. Do­ cent. născut la 1898 în comuna Hidiş. „Coroana României". Asistent la Clinica ginecologică şi obstetricală. Popovici Traian. Do­ cent.65 f) Docenţi. Şef de lucrări la Clinica ginecolgică şi obstetricală. judeţul Târnava Mică. în comuna Ohaba. Doctor în medicină şi chirurgie. 10. doctor în medicină şi chirugie. 5. Asistent al Clinicei dermatologice. judeţul Someş. născut la 26 August 1898. Doctor în medicină şi chirurgie. 4. 1921). XII. Şef de lucrări la Clinica oftalmologică. în 7. 6. Vancea Petru. Ca­ valer al ord. 3. Docent. Do­ cent. Konradi Dănilă. doctor în medicină şi chirurgie. Sărat. 1935). BCU Cluj / născut la 1 Mai 1894. Şef de lucrări la Inst. Nichita Emanoil. Cimoca Valeriu. ANUARUL 1935/36 5 . Daniello Leon. Central University Library Cluj comuna Berechiu. în comuna Blaj. ju­ deţul Cluj. în comuna Goldăi. Doctor în medicină şi chirurgie. Asistent al Clinicei medicale. judeţul Făgăraş. judeţul Arad. Voicu Ioan. Sărat. Asistent al clinicei medicale. Membru al Soc. 11. Velluda Constantin. Docent. 9. R. Anatomice din Paris. Do­ cent. Şef de lucrări la Clinica dermato-venerică. 8. Docent la Clinica infantilă. Şef de lucrări la clinica infantilă (până la 31. Docent. (Nov. 2. de Anatomie descrip­ tivă şi topografică. Medic-căpitan abilitat docent în specialitatea „Ortopedie şi chi­ rurgie infantilă" cu data de 1 Februarie 1932. 1. Doctor în medicină şi chirurgie. Do­ cent. născut la 2 Noembrie 1898 în comuna Budapesta (Ungaria). doctor în medicină şi chirurgie. Zugravu Gheorghe.

Bucur Iacob ( R ) 56. Henter Colman (M) 14. Garda Florica ( R ) 9. Bolgar Desideriu ( M ) 47. Malnasi Geza (M) 37. Cârjoescu Ctin ( R ) 59. Domincovich Nic. Albaiu Coriolan ( R ) 38. Grosz Geza (E) 7. Medeşan Filon ( R ) 36. David Gheorghe ( R ) 67. Incze Iosif (M) 18. Bota Emil ( R ) 45. Klepner Ferdinand (E) 23. Bojiţia Aurel ( R ) 43.66 Lista doctorilor în medicină promovaţi în anul şcolar 1935-36. Macri Ionel ( R ) 34. Joo Ştefan (M) 22. Dumitrescu Alex ( R ) 72. Fodor Andrei (M) 39. Ionescu Ctin ( R ) 21. Lipovan Gheorghe ( R ) 31. Bucur Coriolan ( R ) BCU Cluj / Central University Library Cluj 54. Finchelştein Sulim (E) 2. Forţu Nicolae ( R ) 3. Leb Iosif (E) 28. Comanescu Aurel ( R ) 62. Bogdan Pavel ( R ) 50. David Cornel ( R ) 32. ( M ) 64. Gotfried Ileana (E) 12. Luştrea Vasile ( R ) 29. Loew Walter Iuliu (G) 30. Kepp Richard (G) 26. Furdui Ioan ( R ) 4. 1. Cotuţiu Iulian ( R ) 58. Magda Vasile (R) 35. Cameniţă Vasile ( R ) 60. Dodul Nina (R) 73. Goldstein Nicolae (E) 8. Dăneţ Andrei ( R ) 74. Deşliu Gheorghe ( R ) 66. Funariu Smaranda ( R ) . Baba Iosif ( R ) 44. Arsenie Ctin ( R ) 40. Cotul Isac ( R ) 57. Barta Alex ( R ) 48. Hartstein Samoil (E) 15. Bitterfeld Herman (E) 52. Lobonţ Nicolae ( R ) 70. Chiru Gheorghe ( R ) 61. Dumitrescu Dumitru ( R ) 69. Gârbea Ştefan ( R ) 6. Csalner Felix (G) 63. Ballo Arpad (M) 53. Manyak Ernest (M) 33. Alexiu Gheorghe ( R ) 41. Ilian Virgil ( R ) 19. Anghi Iosif ( R ) 42. Ilea Teodor ( R ) 17. Birău Ioan ( R ) 49. Gyepesi Gheorghe (M) 5. Bako Zoltan ( M ) 55. Gheorghianova Nina ( R ) 10. Keresztesi Tiberiu (M) 24. Gheorghiu Teodora ( R ) 11. Dima Ctin ( R ) 65. Becan Aurelia ( R ) 51. Dimitriu Măria ( R ) 71. Iaklovschi Dionisie (M) 20. Domide Leon ( R ) 68. Licherdopol Virginia ( R ) 27. Bernard Alex (E) 46. Givulescu Iuliu ( R ) 13. Ionescu Gheorghe ( R ) 16. Klein Alfred (E) 25.

Spătaru Titu ( R ) Neulander Zoltan (E) 110. 87.67 75. •81. 79. Salamon Roza (E) Moţoiu Vasile ( R ) Nicolescu Gheorghe ( R ) 107. Stoinescu Grigore ( R ) Predescu Dumitru ( R ) 117. Sinreich Gabrîel (E) Olaru Enea ( R ) 115. 86. 76. Vago Octavian (E) Preda Victor ( R ) 125. Salamon Berthold (E) Pop Vaier ( R ) 118. Spineanu Vasile ( R ) Osvat Ludovic (M) 113.88. Vass Adalbert (M) Rişcuţia Anton ( R ) 130. . Teodorescu Panait ( R ) Păcurariu Ioan ( R ) 120. Vitanyi Vasile doctor dela Universitatea din Paris 2. 101. r94. 78. 33. Veisz Alex (E) Popa Solomon ( R ) 128. 103. Zolog Nicolae ( R ) Rarînca Dan (RJ Lista oehivalarilor de diplome de doctor ia medi­ cinii şi chirurgie. Tomoiagă Gheorghe ( R ) Pop Cornel ( R ) 119. 89. Sajovics Adalbert ( E ) Osvat Bârna (M) 114. -80. .(R) 121. Rusu Lavinia ( R ) Mocanu Elena ( R ) 106. Tătaru Vasile ( R ) Puiu Vespasian ( R ) BCU Cluj)/ Central University Library Cluj . 85. Varadi Carol (M) Popluca Mircea ( R ) 124. RoLh Ervir „ „ . 95. Vlad Aurel ( R ) Popa Pantea ( R ) 127. 99. Stănescu Ctin ( R ) 108. Veselovsćhi Iosif ( R ) Roşianu Ioan ( R ) 129. âl. Vlad Ştefan ( R ) Pop Liciniu ( R ) 123.84. 93. Schvartz Iosif (E) Popa Silvia ( R ) 116. Vintici Ştefan ( R ) Popescu Mircea ( R ) 125. Juga Aurel „ „ „ „ Roma 3. Sbârcea Ioan ( R ) Naftali Edmund (E) 109. 100. Roşu Dumitru ( R ) Muller Max (E) 105. Simon Adalbert (M) Nagy Ştefan (M) 111. 92. Rofh Ernest (G) Mate Elemer (M) 104. 90. ^97. Strat Şimona ( R ) Nutu Traian ( R ) 112. 77. Todoran Măria Plauchithiu Ioan ( R 122. 82. 98. 96. 1. 102.„ „ Gratz .

/ Central University Library Cluj BCU Cluj Preparatori: Dr. Zeno Şt. R. Alexandra. Această împărţire a avut dublu scop: acel de a iniţia înmod treptat pe student. în domeniul vast al chirurgiei şi apoi .Aprilie 1936). Pop şi Doc. Dr.B) PERSONALUL Џ ACTIVITATEA DIDACTICA. 1936). Şef de lucrări: Dr. 1. Emil Safta (47 lecţii). Clinica chirurgicală. Nichita (36 lecţii). Eugen Adam. Al. Pop (37 lecţii) şi de medicină operatorie de. Cursurile de clinică chirurgicală din acest: an: şcolar ave fost repartizate după cum urmează: Cu studenţii anului ПГ. Nana (până la 30.. Dr» Constantin Gheorghiu-Duncă (dela 1 Mai 1936) şi Dr» Traian Stoicoiu (dela 1 Mai 1936). Dr. (până la 30.Puşcariu (dela 1 Mai. cursuri de clinică chirurgi­ cală Dl Prof. de Dl Asistent Dr. Dr» A. Cu studenţii anului V şi VI. * Laboranţi: Vasile Toma şii Ioan Hurdubaiâ. Cu studenţii anului IV: s'au ţinut cursuri de mică chirur­ gie şi mică ortopedie de Dnii Prof. Zeno Şt. Al. Borza (până la 30 Aprilie 1936). Dr. Prof. Borza (dela 1 Mai 1936). Dl Dr.. Zeno Şt. Dr. Custode: Petre Toma. Pop. s'au ţinut cursuri de semiologie chirurgicală. I. A .. Aprilie 1936). Borza (26 lecţii cu studenţii) din anul V. titular: Dr. Nana (dela 1 Mai 1936). Dr. Daghie Vasile (până la 30 Aprilie 1936).. Totoianu. Radu Puşcariu. Dr. Safta EmiL Dr. Asistenţi: Dr. Director:.. Secretar-dactilograf: Măria Popa. Ioan Mureşian (până la 30 Aprilie 1936)». M.

Jn care timp studentul a fost iniţiat cu lucrurile elementare dar de bază pentru chiimrgie. studenţii anu­ lui "V. Astfel studenţii anului V bene­ ficiau de cursurile anului VT şi viceversa. Ioan Braţul (dela îl Aprilie 1936). se trecea la partea practică.s'a trecut apoi la lecţiunile de mică chirurgie şi anică ortopedie afe studentului din anul IV. Studenţii posedând noţiunile de semiologie chirurgicală şi de mică chi­ rurgie au putut BCU Cluj / cu maiUniversity Library Cluj sintetiza Central multă uşurinţă lecţiunile de chirurgie toracică şi chirurgia abdominală care a fost punctul principal al cursurilor. Şef de lucrări: Dr. Ohiectul cursurilor a fost de mare chirurgie. Pragoiu şiiBr. Aceste cursuri de mică chirurgie şi mică ortopedie au fost •efectuate printr'o dublă prismă: teoretic şi practic. T . Preparatori: Dr. D r . Director: Prof. ope­ raţiunile din acest domeniu. 2* Clinica T>oalelor căilor urinare. tai xa&rail căruia fl'au . Dupăce li se expunea ex catedra partea clinică şi terapeutica a afec­ ţiunii. au putut urana stagiul ifle spital. de stu­ denţii anului T de medicina în două ore pe săptămână.тшше лЗе 'leeţjuni şi cazuri practice. sub supravegherea şefului de lucrări şi a personalului didactic ăl clinicei. Ţeposu. Cu studenţii anului V şi VI. Ioan Danicico. Asistent: Dr. s'au ţinut cursurile în comun pentru scopul arătat mai sus. In cursul anului curent.. După lecţiunile de semiologie chiEurgicală din anul III. Studenţilor din anul V li s'au fixat ore speciale de tećhTiică chirurgicală unde au executat ei înşişi. Cursurile de Clinica urologică au îost urmate. Laborant: TJţra Dumitru. . Ioan Popa şi Dr. operaţiunea care se făcea "de însuşi studenţii sub supravegherea şi ajutorul prdfesorului ^au personalului didactic al clinicii. I. titular: Dr. Ћ. Petre Bruda (dela 1 Aprilie 1936). adică de-a beneficia de un nu­ măr cât mai mare de lecţiurii.•69 a Ibeneîicia tde пда -număr cât пџад . perttru prima oară. Bruda (până la 31 Martie 1936). pe cadavru.

Ioan Gavrilă. titular Dr. Iuliu Haţieganu. Asistenţi: Dr. cât şi cele de semiologie să fie însoţite de demon­ straţii de bolnavi şi urmărite de demonstraţii de procedeenoui terapeutice sau chiar şedinţe operatorii* In cursul stagiului s'a căutat să se pună studentul în po­ sibilitatea ca singur să ia contact cu bolnavul. E. el însuşi să-idepisteze boala şi tot el să aplice terapeutica în cadrul cu­ noştinţelor lui. Preparatori: Dr. 2 de Dl şef de lucrări I. Marius Hăngănuţ. Degan EmiL Dr. Dr. I. Dr. I. ca atât cursurilede clinică. Şef de lucrări: Dr. Leon Daniello. V. Ioan Oprean. BCU Cluj / ajutaţi de Asistentul Dr. Preparator technic: Ioan Bâzsa: Desenator: Elena Todea nasc Fin ta. Danicico şi Central University Library Cluj P. 3. dintre care 36 de Dl profesor. P. Dr. 1936). Bruda. Danicico şi. I. Director: Prof. 1936). Dr. Vaier Secarea (dela 1. 1 . 1936). Tibe­ riu Spârchez şi Dr. Ioan R o ­ man (dela 1 I I I . Dr. S'au ţinut astfel 40 lecţii. Stagiul de spital a fost urmat sub directa supraveghere aDirectorului Prof.Dr. Grigore Mihăileanu (până la 30 IV. E. Dr. Cornel Todea (până la 31 V. Dr. 1936) şi Felicia Peneş (dela 1 V I L 1936). Florian Căprariu. Bulbuca. Ţeposu iar în lipsă de şeful de lucrări Dr. Ilie Olteanu. S'a căutat pe cât a fost posibil. şi Preparatorii Dr. -Laborant: Cornel Meteş (până la 28 I I . Danicico şi 2 de Dl asistent Bruda. I . 1936). Gustode: Gal Iuliu. Dr. 1936). Clinica medicală. Asistentul Dr. Ţeposu.10 făcut demonstraţii practice asnpra diagnosticului şi măsiifiloi? terapeutice curente. Paul Sichet (până la 31 VIII. Dr. Cursurile au constat dintr'o parte clinică şi altă parte de semiologie. 1936). Popa şi Dr. Octavian Stanca (până la 30 VI. Cursurile au fost ţinute de Directorul Clinicei. Bruda. sub conducerea Şefului de lucrări Dr. Şte­ fan Preotesoiu (dela 1 VI. Dr. Aurel Moga. 1936). Prof. Dr.

Gavrilă. Spârchez. Daniello a ţinut. (în total 37 lecţii). cu Dl Doc. . I Gavrilă a făcut cursuri asupra bolilor inBCU Cluj / Central University Library Cluj fecţioase. Gavrilă şi odată pe săptămână (IV2 ore) la spitalul epidemic din Cluj cu Dl Doc. Gavrilă a ţinut 20 lecţiuni asupra bolilor con­ tagioase cu medicii igienişti şi 20 lecţiuni teoretice şi practice asupra aceloraşi boli cu elevele de surori de ocrotire. 2 ore şi Va pe săptămână. Studenţii anului VI. redu­ cerea învăţământului teoretic. fiecare lecţie fiind ilustrată cu prezentare de multe cazuri. începând cu acest an şcolar. iar D. Pune­ rea la dispoziţia studenţilor a acestui tratat de semiologie şi patogie medicală a permis. . Clinica a funcţionat aproximativ ca şi în anii precedenţi. o oră săptămânală de policlinică cu studenţii anului VI. Dr. . Haţieganu dela începutul învăţământului medical românesc la aceasta Uni­ versitate. I. Dr. Daniello asupra tubercu­ lozei pulmonare. care conţine în mod principal aparatul gastro-intestinal şi hepatic. aducând în faţa studenţilor un număr cât mai mare de bolnavi. Doc. Daniello. Dr. de-a face vizitele sale cu studenţii la patul bolnavu­ lui înaintea orelor de curs. Stagiile de spital s'au făcut după cum urmează: Studenţii anului IV—V au făcut stagiu de 4 ori pe săptă­ mână câte 2 ore cu Dl asistent Dr. i Dl Doc. au făcut stagii la secţia de boli pul­ monare 2 ore pe săptămână cu Dl Doc. (15 lecţii). Dr. Dl Doc. Dr. Dr. Cursurile şi stagiile de spital s'a ţinut conform programu­ lui: Dl profesor Haţieganu a ţinut 3 ore săptămânal cu stu­ denţii anului IV—V. Dr. Dr. Gavrilă a mai ţinut un curs liber de boli de nutriţie. insistând mai mult asupra în­ văţământului practic la patul bolnavului. (9 lecţii) audiate în mare parte de către studenţii anului V I .71 In cursul acestui an a apărut volumul I I din Tratatul Elementar de Semiologie şi Patologie Medicală. (10 lecţii) cu studenţii anului VI. apoi acelaşi nu­ măr de lecţiuni cu elevele de surori de ocrotire asupra aceIuiaş subiect. continuându-se tradiţia inaugurată de Prof. Dl Doc. 1D lecţii asupra tuberculozei pentru medicii cari urmează cursul de specializare în igienă. apoi la secţia de boli infecţioase a clinicei. Dl Doc. (în total 15 lecţii) prezen­ tând un număr cât mai mare de bolnavi în faţa studenţilor.

unde de 2 ori pe săptămână. In secţia de boli infecţioase 53~3. Se­ miologia ficatului. de Universitate. altul pt. conform programului Facultăţii de către asistenţii şi preparatorii clinicei medicale. L. A. Ioan Goia au fost în număr de 54 şi au tratat despre următoarele: Istoricul şi importanţa semiologiei medicale. Stagiul de spital cu studenţii anului I I I s'a făcut ca şi în anii precedenţi. Semiologia aparatului vascu­ lar. Cursurile ţinute cu studenţii anului I I I de medicină de Prof.n Dl Dr. Aparatul respirator. se examinează studenţii Universitari (vezi rap* — Dispensarului antituberculos). BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. ajutaţi de 2 externi. 'Catedra de Semiologia Medicală a funcţionat şi anul acesta (cum funcţionează de altfel dela înfiinţarea ei) în Cli­ nica Medicală. In cursul anului 1935 au fost internaţi în clinica medicală şi în secţiile sale următorul număr de bolnavi: 1. femei. Semiologia tubului digestiv. m. m. dela orele 6—8 se fac consultaţii medico-sportive de câtre Dl Dr. Telia. Dr.1n secţia de boli pulmonare a clinicei 447. Director: Prof. dela 1 3 p. Preparator: Dr. . Aparatul circulator. Semiologia pancreasului. 2. Dispensarul studenţesc contra tuberculozei funcţionează la ambulanţa clinicei medicale. Clinica semiologie medicală. Ioan Graur. In ambulanţa clinicei în fiecare Joi d. unul pt. La consultaţiile gratuite ale clinicei au fost examinaţi în cursul anului 1935 un număr de 9170. Dr. 3. In clinica medicală 3121. cât şi în secţia de boli pulmonare a clinicei. Aci se fac consultaţiile gratuite în fiecare zi înainte de masă de către 2 asistenţi in mod paralel. Ioan Goia. Moga a făcut 20 lecţiuni cu elevele surori de ocrotire asupra bolilor interne. bărbaţi. La începutul anului şcolar au fost examinaţi de către asistenţii clinicei toţi studenţii cari au intrat în anul I.

Clinica psihiatrică. Şef de lucrări: Dr. lecţiunile clinice au fost ţinute de către şeful de lucrări Dr. Secretar-dactilograf: Elisabeta Blaşiu. titular Dr. Servitor: Gheorghina Avramescu. Mihail Keusch. Andrei Demeny. Director: Prof. Desideriu Duma. Dr. Dela 20 Aprilie până la 25 Mai a. Vilhelm Prack. Director: Prof. Preparator: Dr. Aurel Blaşiu. Leonida Dragomir. Dr. S'au ţinut de către directorul Clinicelor 34 lecţiuni clini­ ce. Berta Ajkai Săcăluş. Zamfira Plic. Servitor: Raveca Nagy. Custode: Măria Balcea. Valeria Radu. câte trei ore săptămânal cu studenţii din anul VI tratânduse afecţiunile mai importante ale sistemului nervos central şi periferic cu prezentări de bolnavi. S'au făcut 33 lecţii ilustrate de demonstraţii şi prezen­ tări de cazuri. Laborant: Nicolae Simtion. Gheorghe Retezanu. Asistenţi: Dr. Custode: Iosiî Nagy. Teofil Dragomir. Sita Gheorghiu.73 5. cu studenţii din anul VI. Clinica neurologică. titular Dr. Infirmieri: Ana Ungurean. Teofil Dragomir. piese anatomopatologice macro şi microscopice şi cu protecţiuni. Ion Minea. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. Constantin Urechia. Alexandrina Reiezanu. . Desenator: Sever Furdui. Niculae Gavriluţiu. c. Şef de lucrări: Dr. Preparator: Dr. Asistenţi: Dr. Prim-supraveghetori: Vasile Blag. Infirmieri speciali: Ştefan Demeter. Petru Plic. Floare Dovan şi Olimpia Turdeşan.

Ioan Voicu. Au fost împărţiţi în serii repartizaţi la Gynecologie. 8. Dr. Larisa Gluşco (de la 1. Asistenţi: Docent Dr. Surorilor de Ocrotire au fost ţinute de către Doc. Gheorghe PurgePreparatori: Dr. 1936). Gheorghe Zugravu (până la 31 Decembrie 1935) suplinit de Dr. Director: Prof. Gh. Ioan Voicu şi Dr. Voicu şi Dr. Cristea Grigoriu. demonstrându-li-se în cele 18—20 zile de stagiu în fiecare secţie toate cazurile aflătoare în tratament şi practi­ când operaţiile Obstetricale la Fantom. Şef de lucrări: Docent Dr. Clinica ginecologică şi olbstetricală. titular Dr. 1935 până la 28. i Şef de lucrări: Doc. Munteanu (dela 1 Ia­ nuarie 1936). II. . Iancu. In afară de cursurile teoretice şi practice din domeniul obstetricei şi ginecologiei făcute cu studenţii din anul V studenţii au mai făcut stagiu clinic de 3 ori pe săptămână. Asistenţi: Dr. Dumitru Căprioară şi Dr. 1935). Clinica infantilă. Laborant: Ilie Roşea. Moaşa primară: Matilda Bura (până la 31. Purge şi cursuri de îngrijirea noului născut de Docent Dr.74 7. Dr.. Gheorghe Popoviciu. Petre Avrămoiu (dela 1 Noembrie 1935) Preparatori: Dr. Ana Maja (dela 1. V. Margareta Stan (dela 1. Popoviciu şi Docent Dr. Ilie Toma (până la 31 Octombrie 1935). X. Gh. VI. Adriana Berariu. Docent Dr. Servitor: Ştefan Buzilă. Dr. Dr. 1936). A. Tr. VIIT. 1936). Obstetrică şi fantom. Popovici. titular Dr. VII. Tr. luliana Cirlea. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'au mai ţinut cursuri din diferite capitole ale Obstetricei şi Gynecologiei de către Domnii: Docent Dr. Cursurile de obstetrică pentru elevele Şcoalei de Moaşe şi ale Inst. Director: Prof. Ortansa Mihailescu. Traian Popovici. I. . Dr. XI. Nicolae Coja. până la 31.

etc. Dr. Gh. aranjate pentru medici de Asociaţia Docenţilor Universitari din Cluj. III. în legătura cu foarte numeroase cazuri prezentate oră de oră. Popoviciu a ţinut o lecţie inaugurală festivă. Cursurile au fost însoţite de prezentări de bolnavi. ajutat de personalul medical al cli­ nicei. Gh. la Congresul Surorilor de Ocrotire. Dr. într'o secţie special amenajată cu concursul Fundaţiei Rockefeller.. Tot în cursul anului şcolar 1935—36 s'a ţinut de Prof. Dl Prof. Dr. In afară de orele reglementare. restul de boli au mai fost expuse ca semiologie. Iuliana Cirlea a făcut 48 ore (2 lecţii de câte 1 oră săptămânal) dfc pedatrie şi puericultura pentru elevele Surori de Ocrotire. Dr. 1936) pentru medicii cari au urmat cursurile de specializare în igienă. patogenie şi terapie. Dr. Dna Asistentă Dr.. In afară de numeroasele cazuri de boală prezentate la cursuri. BCU Cluj / Central University Library Cluj Gh. Cursurile de Clinică infantilă (pediatrie şi puericultura)^ au fost predate studenţilor din anul V de medicină. etc. In afară de cursuri o activitate didactică importantă a fost ţinerea lucrărilor practice cu stagiarii anului V de medi­ cină. Ion Meula (dela 1 Aprilie 1936). Gh. fie din cei prezenţi la consultaţiunile zilnice. 1935—19. Laborantă: Măria Mesaroş-David. în număr de 128. ţinute conform progra­ mului dela începutul anului şcolar. In timpul anului s'au lucrat de către candidaţi mai multe teze de doctorat. Conform programului s'au făcut în mod regulat câte 3 ore de curs săptămânal (54 lecţii). Pe lângă cursurile menţionate. Popoviciu. Gh. Lucrările practice din clinică s'au făcut sub conducerea Dlui Prof. cu subiecte alese de Prof. vorbind despre „Probleme actuale în Pediatrie şi Pue­ ricultura". Supraveghetoare: Ruxanda Moga. fie din serviciul clinicei. cari au fost repartizaţi de Decanat în mai multe serii. XI. A ceste eleve fac tot timpul un stagiu de practică în clinică.75» Custode: Ion Osvath (până la 31 Martie 1936). . Popoviciu a ţinut conferinţe la cursurile de perfecţionare. Popoviciu un curs de puericultura (2 ore săptămânal în­ tre 27. la data de 2 Martie 1936. Prof. Popoviciu.

Vaier /Cimoca.). In sfârşit Prof. Dr. <0m de serviciu: Francisc Asztalos. Ioan Kienle. Laboranţi: Ioan Dull. Dr. Modranu Liviu. Disciplină de dermato-sifiligrafie a fost predată în 69 ore <de curs câte 3 ore pe săptămână studenţilor din anul VI. Şef de lucrări: Dr. <dela 1 Iunie 1936). Gh. Dr. Dr. Rihard Hoffman (până la 31 Mai 1936).*76 S'a continuat cu lărgirea activităţii clinicei şi înzestrarea <-ei. Cimoca: Cursul de docenţă. altele tratând protecţia materno-infantilă. a luat fiinţă „Societatea de Pediatrie şi Puericul­ tura din Cluj" pentru protecţia mamei şi copilului. Tătaru). unele cu caracter ştiinţific. Dănilă Konradi. cu deosebire a bibliotecii şi a laboratorului. Nicolae Lengyel. Konradi: 3 ore „Serologia Sifilisului". Preparatori: Dr. Popoviciu a editat primele 2 volu­ me ale unui „Tratat de Pediatrie şi Puericultura". Doc. Dr. Asistenţi: Dr. având ul­ timul volum (al 3-lea) sub tipar. S'a insistat cu un bogat material clinic asupra problemelor din domeniul Veneroligiei şi Dermatologiei. Clinica dermato-venerieă. Societatea a ţinut mai multe şedinţe publice. Doc. Desenator (secretara) Ida Dr. D. 9. Dr. Dr. Coriolan Tătaru. Curs de venerologie cu demonstraţiuni pentru surori de <ocrotire opt ore. In afară de acestea s'au mai făcut următoarele cursuri. Dr. 10 ore cu su­ biecte din domeniul dermatologiei (stabilite de Dl Prof. . Cirlea BCU Cluj Central University Library Cluj Petru. La iniţiativa Dlui Prof. societăţile de bine­ facere. (stu'denţi anul VI. Gh. V. Motentan. promiţându-se tot con­ cursul pentru realizarea problemelor asumate. Director: Prof. Popoviciu. titular Dr. Dr. Această înfăptuire a fost îmbrăţişată de oficialităţi. precum şi de marele public. Vasile Tătaru. în ziua de 28 Hanuarie 1936. Leonida Pop. .

Patologia aparatului lacrimal.. 8. Li viu Ghidrai. Toate aceste lecţiuni au fost însoţite de numeroase de­ monstrări clinice de bolnavi. Petre Vancea. Neoplaziile sferei oculare. Inooenţiu Băbuţiu. de prezen­ tări de aparate şi instrumente şi de piese microscopice. cu studenţii. Glaucomul şi.. dela orele 9—11. Infirmiere: Cătălina Decsei şi Susana Decsei. din următoarele capitole de patologie oculară: 1. Director: Prof. Preparatori: Dr. 12. Legăturile boalelor generale cu patologia oculară. Traumatismele sferei oculare. Patologia irisului şi corpului ciliar. S'au predat în total 40 de lecţiuni de teorie şi clinică oftalmologică. Patologa / refracţiei oculare. Patologia pleoapelor. 1936). Mecanic-electrician: Vasile Petcaş. Desenator: Cornel Codreanu. 9. 3.71' ' \ I # . Francisc Klima (pânăv la 30 Iunie 1936) şi Dr. Laborant: Axente Buda. titular: Dr. 4. Preparatori: Dr. Elena Hendea (până la 31 Mai. agregat Dr. Preparator technic: Adam Simedru. 10. Asistent: Dr. Vasile Vasilescu. Dr. studenţii împărţiţi în serii. Dr. în stagii clinice orânduite de de­ canat. Laborant: Molnar Ştefan. au frecventat zil­ nic clinica. 6. In afară de acestea. . Director: Prof. Ioan Aleman. Patologia cristalinului. anului V. Clintim •ftUlmolwfleâ. Patologia corneei. în 80 de ore de curs. Asistent: Dr. Şef de lucrări: Dr. Lavinia Rusu (dela 1 Iunie 1936). Ion Păcurariu (dela 1 Iunie 1936). de operaţii oculare. Lavinia Rusu (până la 31 Mai 1936). 5. 11. 11. Dumitru Uichail Şef de lucrări: Dr. Dr. Georghe Iliescu. Dr. 7. Iosif Baba (dela 1 Iulie 1936). BCU Cluj Central University Library Cluj stările glaucomatoase. 2. Patologia conjunctivei. Patologia scleroticei.. Clinica stomatologica.

igiena bucodentară. şef de lucrări: a) materialul de plombai. tehnica operatorie a obturaţiunilor. Diagnosticul clinic. f) Cheramica în Stomatologie. Aleman în 37 lecţii. pioree alveolară. e) interpretarea filmelor radiologice. periodontite. m. de: granulome. Aleman a demonstrat radiografii dentare în legătură cu diferite afecţiuni ale aparatului buco-dentar. sterilizarea ei. tratamentul lor. I. I. 4. proprietăţi fizice. 5.. obturaţia canalelor. Ne- . Aleman: a) diagnosticul clinic al cariilor. c) indicaţiuni şi contraindicaţiuni l a extracţia dinţlor. Cursul de specializare în Stomatologie. s'au ţinut cursuri de tehnică dentară şi cursuri teoretice pentru iniţierea în lucrările practice după cum urmează: Prof. Calmarea durerilor în pulpite. calmante. obturaţia definitivă. Instrumentarul dentistic. indicaţiuni şi contraindicaţiuni. I. tratamentul -curativ. rauşuri. 3 oee pe săptămână. gură de lup. luxaţii de maxilare. Extracţiuni den­ tare. Pansamente. Dr. Cluj rile practice executate sub supravegherea Prof. în serii de câte 10. Ghidrai în orele de sta­ giu 8—12 a. c) Caria penetrantă. In acest an au urmat cursul de specializare în Stomato­ BCU logie un număr deCluj / doctoriUniversity Library Pe lângă lucră­ 32 Central in medicină. drenajul salivei. congelaţii. b) Iperestezia dentinei. 6. g) Principii generale în ortodonţie. buză de iepure. L. V. chimice. Dr. Clinicei şi a personalului ajutător. d) tratamen­ tul profilactic. Tehnica de examinare. Vasilescu. Dl Prof. a fost urmat de studenţii în Medicină anul I V în număr de 141 şi s'a făcut de către Dl Prof. m. h) Boli chirurgicale dento-maxilo-faciale. Dr. I. A executat operaţiuni înaintea studenţilor. Vasilescu şi Dr. Obturaţie pro­ vizorie. b) excluderea umidităţii.\18 Cursul de Clinică Stomatologică. conform repartiţiei făcută de Decanat. V. Lucrările practice au fost executate sub conducerea şe­ fului de lucrări al Clinicei Dr. Dr. 3. asistent: a) caria dentară. Anestezii prin injecţii. redresări forţate. diga. zilnic între orele 8—12V2 a. b) anesteziile în Stomatologie. c) formarea ca­ vităţilor. chiste. Insistând în deosebi asupra: 1. Băbuţiu. Băbuţiu în colaborare cu asistenţii Dr. d) Complicaţiunile extracţiunilor şi tra­ tamentul lor. 2. Pulpitele.

Demonstraţie operatorie: amigdalectomia şi ablaţia vegetaţiilor adenoide. simptorrfe. *) A se vedea detalii în lucrarea „Activitatea Clinicii oto-rinolaringologică" (C. anorganici). Dr.чџ croza pulpei fără carie. proteze mobile. eczema conductului. Teodor Naghi. şi un curs în 7 lecţii de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringolo­ gică. d) Proteze fixe. Afec4iunile conductului auditiv extern: furonculul conductului. d) Inflamaţiuni acute şi cronice ale -cavităţii bucale. Noţiuni generale de practică medicală relative la patolgia urechei externe. Laborant: Dumitru Gal. Buzoianu a mai ţinut 6 lecţii cu Medicinii igienişti. b) In­ stalaţia. Dr. Nomenclatura clinică a leziunilor buco-dentare. asistent-onoriţic: a) Examenul metodic al -gurii. Asistenţi: Dr. In afară de aceste cursuri. Dr. conservativ. tra­ tament. M. două prelegeri cu in­ firmierele voluntare ale Crucei Roşii. 1936). IV. VII. Noţiuni de igienă a urechei externe. Servitor: Aurica Roman. Clinica oto-rlno-laringologică. Rom. parţiale. 1936). Preparatori: Dr. Dl Prof. Dr. VI. Buzoianu şi bogat ilustrate cu prezentări de bolnavi. 1936). Cursurile de clinică oto-rino-laringologică au fost pre­ BCU Cluj / Central lecţii ) Library Cluj date studenţilor din anul IV în 49 Universityde Dl Prof. totale. tratându-se următoarele capitole: 1 a) Cu medicii igienişti. Ghidrai. corpii streini auriclari (animaţi. instrumentaţia pentru tratamentul. M. Dr. Gabriel Cotul (dela 1. L. titular: Dr. asepsia şi antisepsia în tratamentul conservativ. Director: Prof. . Ana Perţia (până la 30. Supraveghetor: Aneta Miron. Cerumenul conductului auditiv extern: diagnostic. Cluj. 1936). Aurel Vaida. Dorin Ionescu (dela 1. neanimaţi: organici. Patogenia supuraţiilor urechii mijlocii. Dr. c) Sterilizare. 12. Noţiuni generale de profilaxie a supuraţiilor auriculare. Gheorghe Buzoianu.

3. Anginele acute nespecifice. timpanotomiile. rinoscopie posterioară. Cum se îngrijeşte o inflamaţie acută banală gripală amigdaliană. Otita medie supurată cronică. granulaţii. mastoidită propriu zi­ să). laringeană şi auriculară. osteitele casei. S'au executat pentru acest curs practic în interval de 7 zile 4D operaţiuni oto-rino-laringologice. (inciziile timpanului. / Central University Library Cluj BCU Cluj Cursul de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringologică. Otitele medii supurate cronice-otoreea tubară. Hi­ pertrofia cozilor cornetelor-demonstraţie. sugarilor. Cum se pansează o ureche care curge. 7. reacţia mastoidiană. 4. colesteatomul. semi puncţia nasală a sinusului maxilar. Sinuzitele maxilare supurate acute şi cronice. tehnica operatorie. Esofagoscopie indicaţii. Reacţia niastoidiană. bătrâ­ nilor. (Operaţia vestibulo-bucală tip Denker). Amigdalite cronice criptice. 6. Tratamentul otitei medii supu­ rate acute. Manifestările patologice ale vegetaţiilor adenoide. Semnificaţia clinică a. 5. Simptome. faringeanâ. tehnică. Contraindicaţiile timpanotomiei. durerilor mastoidiene. otita difteriei.80 Otita medie supurată acută. Mastoidita acută. Noţiuni elementare de igienă nasală. Rezecţia submucoasă sept. Indicaţiile timpanotomiei. Cum se desinfectează nasul. Otitele supurate acute. Cum şi pentru ce se fac spălaturile auri­ culare. Sindromul adenoidian în practica medicală. Periamigdalitele flegmonoase. conservator. 1. Importanţa pedagogică şi socială a vegetaţiilor adenoide. Amigdalotomie. . demonstraţie. şedinţă operatorie (trepanarea mastoidei). amigdalectomie. Technica inciziunilor timpanului. evidarea petromastoidiană. Ce sunt polipii ure­ chii? Ce este colesteatomul? Sindromul adenoidian în practica medicală. 2. Tratamentul medicamentos. Otita scarlatinoasă. Pronostic. b) Cu infirmierele voluntare. Diagnosticul şi tratamentul lor. polipii urechii. simptome. Flegmaonele periamigdaliene şi flegmoanele cervicale.

Lucrările practice sunt împărţite în aşa fel încât în cele trei semestre (un semestru pentru anul I şi două semestre pentru anul I I (studentul să disece toate regiunile corpului omenesc. Dr. Dr. C. V. Papilian. C. Pre­ da Victor. T. Au prezentat pla­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nurile tezelor 14 doctoranzi şi s'a discutat elaborarea lor. Activitatea didactică a Institutului se compune din: lucrări practice şi cursuri teoretice. Bologa. Proseminar: (2 ore pe săptămână. G. I. S'au ţinut în total 41 şedinţe (82 ore).81 ÎS. Titu Spătaru. C. Jules Guiart. Velluda. Dr. Preparatori: Dr. Laboranţi: Aschilean Ananie. Anto­ nescu. Servitori: Năsăudean Gavrilă. Dr. Director onorific: Prof. Anul IV). Desenator: Ştefan Toth. Dna Florica Dr. 3. Moldovan Va­ sile. Berţi Ioan. Asistent: Dr. Dima (dela 7. Seminar: (Şedinţe libere â 2 ore. 1. G. V. S'au analizat şi s'au discutat sub conducerea pro­ fesorului o serie de chestiuni medico-istorice. V 1936). In total s'au ţinut 17 şedinţe (34 ore). Institntnl de istoria medicinii şi de medicală. Asistent: Dr. etnografie (Lyon). facultativ pentru ab­ solvenţi şi doctoranzi). Custode: P. anul I V ) . I. Zseiki. Dr. Dr. C. Şef de lucrări: Docent Dr. Ilian. Dr. Russu. Gheorghiu (până la 30 Aprilie 1936). Custode: Baciu Mihail. Antonescu. Roşea Vasile. Astfel în anul I fiecare student a disecat două piese ANUARUL 1935/36 6 . Intendent: Ossian Ioan. Puiu Vesp. Corondan Gheorghe. Asistent: Dr. Valeriu L. Cursul principal de Istoria medicinii: ( 2 ore pe săp­ tămână. 2. 14. Director: Prof. Dr. Institntil de anatomie descriptivă şi topografică Director: Prof. Russu. L. semestrul de vară.

vase. iOu modul acesta fiecare stu­ dent a cunoscut corpul omenesc în întregul lui. prin explo­ rare manuală. totul sub suprave­ gherea şefului de lucrări. regiunile mai importante ale ca­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pului şi gâtului. . Muşchii şi articulaţiile s'au studiat în cadrul lucrărilor practice în sălile de disecţie. iCiu modul acesta cele mai grele chestiuni erau desbătute pe larg. Titu Vasiliu. studentul trebuia să cunoască toate reperurile necesare prin explorarea regiunei. O tarte din cursurile teoretice s'au făcut sub formă de coloquiu. facilitându-se înţelegerea lor. Dr.(capul si unul dintre membre). a e 15. Sistem nervos Prof. C. IV. ca şi proecţiunea organelor. V . V. A s i s t e n ţ i : Dr. organe de simţ. splanchnele şi creerul. Pa­ pilian. precum şi explorarea diîeritelor regiuni la suprafaţa corpului. disecţie şi desemn. C. Studenţii. anunţaţi din vreme. ia în timpul disecţiunei să desemneze pe caetele per­ sonale de planşe. Prof. C. Şef d e l u c r ă r i : Dr. Tot în anul al doilea în cadrul lucrărilor de topografie s'au făcut descoperirile organelor (nervi. Velluda. 1936). Cursurile teoretice. Docent Dr. Velluda. fiecare având câte trei mese. Dr. Rubin Popa. viscere) cu importanţă chirurgicală. Dorin Ionescu (până la 31 Martie 1936). toate planurile şi regiunile mai importante. titular: Dr. iar in?anul următor a treia piesă. C. întâlnite în cursul disecţiunei. Dr. Preparatori: Dr. cu materia ce urma a se discuta. Âugustin Mureşanu. iar în anul I I următoa­ rele: Slancne. Dr. Dr. perineul. Dr. Institutul de anatomie patologică Director: Prof. Pâpffiân şi Docent Dr. Mediastinul. Valentina Dahnovici. Ioan Roman ( d e l a 1. Preparator tehnic: Iosif Biro. morfogeneză. Petru Radu. S'a predat în anul I următoarele ma­ terii: Osteologia. veneau pregătiţi. Lucrările s'au făcut sub conducerea asistentului şi pre­ paratorilor. Intendent: Ioan Dicu. Papilian. Prof. V . înainte de a începe disecţiunea unei regiuni.

iar anul I I I acelaşi număr de ore. c ă c i datorită modificării regulamentului de studii al Facultăţii noastre. n'a putut fi făcut împreună. adăugându-se şi studiul Haematologiei şi ăl Parasîtdlogiei. sub conducerea asistentului Dr. jumătate 'din această -şedinţă fiind ocupată de demonstraţiuni microacojpice şi jumătate de cele macroscopice. pe baza unui manual recomandat. ajutat de personalul auxiliar. de către profesor. reducându-se dela 3 la 2 semestre. BCU Cluj / Central University Library Cluj •care se făceau chiar de către studenţi. Au fost făcute în cursul anului trecut pentru aceste . Iar pentru putea controla zelul "şi activitatea fiecărui student. deşi acelaşi. î ş i pregăteau lecţiuriile viitoare. pg. Leontina fCiutac. Dat fiind marele număr ule studenţi.83 Custozi: Dionisie Biro. Petru Radu. a predării teoretice a materiei şi înlocuirea ei cu demcmstraţiuni practice. princi­ palele capitole din patologie. S'a f ă . Studenţii au mâi fošt împărţiţi fiecare în câte trei serii. Mecanic: Dionisie Kolozsvâri. Vasile P o povici. Ga metodă-de studiu s'a menţinut cea practică activă '{Vezi anuarul 1934—35. media notelor obţinute ia aceste co­ locvii constituîind aprecierea activităţii studentului respectiv. orale şi în scris. ci separat cu fiecare an: anul IV avea de "8 ori pe săptămână câte 3 ore. Ea consistă în reducerea. fiecare serie făcând câte o şedinţă de 3 ore pe săptămână. la care studenţii. profesorul adăugând completările necesare şi clarificând noţiunile mai dificile.eut astfel instrucţia materiei cu 2 serii de studenţi: anul I I I şi IV. ei au fost supuşi la multiple co­ locvii. studiul Anatomiei Patologice a trecut din anul I V în anul al IlI-lea. Pentru a suplini lipsa de manuale didactice. Institutul este în acelaşi timp şi sediul Serviciului de Pro­ sectură a Clinicilor şi a Spitalelor din Ardeal a Ministerului Sănătăţii. 156). obligând în acelaş timp pe studenţi ca să pregătească anticipat materia demonstraţiei următoare. Laboranţi: JElisabeta Biro. In felul acesta au fost demonstrate şi explicate studen­ ţilor. învăţământul. In acest an şcolar activitatea didactică a fost dublă. câte 40—50 *de studenţi. Ioan Ciutac. după masă. însă înainte de masă. s'a instituit un seminar 'benevol. pe cât posibil.

Studenţii au fost supuşi la trei colocvii repetate scrise şi orale şi la examenul de fine de an s'a constatat că materia a fost mai bine posedată ca în anii precedenţi. 1239^cte:biopsii{şi ©serie đfe examinări baceriologieie ş. Director: Prof. deasemenea menţionat faptul că fiecare autopsie se prezintă ca o preble*mă de rezolvat. Re­ zultatul acestor cercetări este dat.. Tirehuie.Ihstituţir urr număr dff-2SSff autopsii. S'a insistat mai mult asupra intoxicaţiilor şi dentologiei şi legislaţiei pro­ fesionale. Asistent: Dr. 16. chimice şi mai ales histopatologice. în cazurile mai deosebite. făcândn-se 42 co­ municări. având sediul în Institut. creată şi condusă de Directorul Institutului. bacterio­ logice şi serologice. Coriolan iCotuţiu. în Comunicările făcute de personalul Institutului la Societă­ ţile medicale şi în special la Reuniunea Anatomică. Institutul medice-Iegal. studenţilor din anul" VF. care cere cercetări compliiaentape. Laborant: Constantin Olteanu: S'a predat întreaga materie a Medicinei Legafe.. conţinutul cărţii: Hotarul tradiţional şi legal al pro­ fesiunii medicale. serolbgiete. Anton: Central University Library Cluj Custode: Dionisie Crăciun. fiind.. Dr. Noţiunile practice de patologie ge­ nerală şi anatomei patologică au fost reînprospătate cu aceas­ tă ocazie.. Anul acesta s'a predat materia de medicină legală penală în conformitate cu Codul Penal Regele Carol И. Preparator:BCU Cluj /Rişcuţia. Mîhail KernBach. 1Q şedinţe.. . La capitolul traumatologiei s'a insistat în rnod deosebit asupra legăturii dintre medicina legală şi cele­ lalte specialităţi medicale.. Reuniunea a ţi­ nut în anul acesta un număr de. aceasta din urmă fiind' de specialitate. Şef de lucrări: Dr. Vasile Hurghişiu. conform programul analitic.

Oprişiu Cornel. Ioan Dopş*. I * . de AUGJîări: J>r. total 16 ore cu elevele dela Institutul Surorilor de î)crdfire. Library Cluj BCU Cluj / Central University Asistenţi: Romul Opreanu. ((titularul catedrei de Istologoie şi Embriologie). 2. reproducţiunea şl creşterea. c) 37 şeflinţe de lucrări practice. total 64 ore. d) Un colocviu verbal. Institutul de fiziologie. d) 11 demonstraţii. corelaţiunile (secreţie internă. în total 28 ore. Ђгадош.hamas. demonstraţii şi lucrări: Anul I. respiraţia). Preparator tehnic: Teodor Ghiorghiu. Curs de Fiziologie pentru studenţii în medicină anul I . total 32 ore. angajat cu coritKtiatl)r. 1.. !Şef de lucrări: Dr.Nicolae Munteanu. yQm de serviciu: Ioan . total 138 ore. Jîlena Mafteiu. nutriţia. Director-Profesor suplinitor: Prof. 16 lec­ ţiuni. I. Preparatori: J>r. S'au ţinut următoarele prelegeri. JLaborant: . JMaria Bulgariu. în număr de 357. Obiectul: Ђ) Fiziolo­ gie generală şi digestie. Curs elementar de nutriţie şi igienă alimentară. e) 2 colocvii verbale şi scrise.Nicolae Mocan. a) 19 lecţiuni. metanolimul energetic şi mate* rial. total 42 ore. S'au ţintit cursuri şi lucrări practice cu studenţii în "Me­ dicină anul I I I confofcm regulamentului. Traian Din«ulescu. funcţiunea sis­ temului nervos). ti'atându-se capitalele publicate în Anuarele precedente.şi I I . Grigore Benetato. Dr. Obiectul: Ђ) Funcţiu­ nile de nutriţie "(generalităţi. Custode: Simian Pop. mişcarea.Director: Pro/. ft-nul П.Badiu. . Dr. Laboranţi: Vasile Hurdubaia. Jîcaterina iCâlmân şi iDr. a) 43 lecţiuni. Preparatori: . "Pieixe'T. circulaţia. Asistentă: Dr. c) 17 şedinţe de lucrări practice. Ioan Birău.

Traiân Vasculescu. Dimitrie Negru). Articulaţiunile. Library Cluj BCU Cluj Central University Laborant: Onofrei Vântu. Tehnica radioscopiei şi radiografiei: sistemul osos normal. îm număr de 156. . Biologie generală.. 1935. Dimitrie Negru. Fochist: Maxim Stretea. S'au ţinut 20 şedinţe de demonstraţiuni de câte 2 ore. Preparator: Mihail Eduard Pamfîl. 145. esofagului. Elisabeta Elecbeş. p. Materiile tratate sunt cele enumerate în Anuarele prece­ dente pe anii şcolari 1931—32. pentru studenţii în medicină anul I. asistent). tuberculoza osoasă. medicali. S'au ţinut 46 lecţii de câte 1 oră şi 1 oră jurn. Materia tratată a fost cea indicatăi în anii precedenţi. Dr. Desenator-fotograf: / Ana Stransky. Curs teoretic: (Prof. diafragma lui. 114. Director: Conferenţiar Dr. directorul Institu­ tului de Speologie. Constantin Berariu. sub conducerea D-lui preparator M. Laboratorul de fizică. bronchiilor. pleurei mediastinului. Razele Rontgen şi proprietăţile lor. stomacului. Radiodiagnosticul afecţiunilor plămâ­ nilor. cu oarecare modificări şi adaosuri". Electrician-constructor: Rudolf Stransky. intestinului subţire şi grosNoţiuni generale de radioterapie. osteomielită.. E Pamfil. anomalii osoase). Bărbulescu.. 31. Director: Prof. Curs predat de Prof. Lucrările practice: (Dr. Viorel Rusu şi Drd. Măria Hurdubaia dela 1 Oct. inimei. Servitor: Ioan Oroianu până la 1 Oct. Preparatori: Dr. Constantin Berariu. N. tracheei. Dr. Asistent: Dr. Răcoviţă. G. p. sifilisul osos. E. 20. De­ monstraţiuni asupra curenţilor electrici şi aparatelor de ra­ ze Rontgen. Institutul de radiologie.. 1935.86 19. ŞL 1932—33. patologie osoasă (fracturi. 2 ore curs şi 2* ore lucrări săptămânal cu studenţii din anul V. şi 4 colocvii de câte 1 oră. Infirmiere: Rozalia Simon. Curs de fizică medicală audiat de studenţii anului I.

1934. 22. Pasteur (patologie g-lă. 1936). Cursurile pentru anul VI Med. Mecanic: Francisc Lâszlo.INSTITUTUL PASTEUR. balneologie şi bacteriologie). înştiinţai de igienă şi igienă socială. Petre David. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936).. comun pentru cele cinci institute din clădirea Inst. Făcăoaru Iordache. Zolog. Prof. Alexandru Mescşan. de dl. Director: Prof. Administrator: Vasile Botha. Dr.. câte 3 ore cursuri şi 4 ore lucrări prac­ tice săptămânal. igienă. agregat Dr. biochimie. 1936. Portar: Nicolae Căian. au fost făcute de dl. Fochist: Vâsc Pavel pana la 31. Asistenţi: Dr. Iuliu Moldovan. Titu Turcu. Vasile Lustrea (dela 1 Iulie 1936). (până la 30 Iunie 1936). Gheorghe Merlaş dela 1. Ovidiu Comşa. iar pentru anul V. Servitori: Vasile Lup. Gavrilă Toader (până la 31. Cursul de igienă şi igienă socială s'a predat studenţilor din anii V şi VI Med. I I I . conform aprobării Consiliului Facultăţii. este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934—35. Dr. Preparator tehnic: Carol Ivanek. Laboranţi: Pavel Barciuc. Ileana Deaj. Dactilografă: Elisabeta Radius. Iuliu Moldovan. IV. Materialul tratat la cursuri şi lucrări. titular Dr. separat pentru fiecare an. IV. Desenator-fotograf: Ecaterina Tomşa. I I I . Alexandru Rozsnyai. Ilie Ardelean. Şef de lucrări: Dr. Ioan Caila (dela 1. Dr. Personal administrativ şi de serviciu. Viorica Tarţia. Servitori: Carolina Lup. Dr. Gavrilă Morar. Ileana Moldovan. . Preparatori: Dr. Anica Alexandru.

. însoţit de lucrări practice (12 şedinţe). Asistenţi: Dr. Director: Prof. III. Bumbăcescu (pâna la 30. Nicolae Bumbăcescu (dela 1. 31. studenţilor din anul al II-lea. IV. Asistenţi: Dr. 1935 — 30. Iancu Petrescu (1. ca şi în trecut. III. titular Ioan Drăgoiu. Custode: Dr.88 аз. Institutul a asigurat exa­ minarea microscopică a creerilor animalelor suspecte de rabie. prin personalul său sub condu­ cerea mea prepararea vaccinului antirabîc pentru Institutul Antirabic din Cluj. 1935). Bojin. Institutul de patologie generali şi experimentală. 1936). Irimie Ţiplea. 1936). Pe lângă acest curs făcut studenţilor anului al IV-lea. Institutul de istologie şl embriologie Director: Prof. N. Mihail GundiscK. Arsilia Aleman. Eduard Mezincescu (dela 1. Cornel Crişan. Ilie Rus. VII. cele publicate în anuarul din 1934—35. început la 6 Noemvrie 1935 cu o lecţiune de deschidere despre Biolo­ gie. titular Dr. Dr. Dr. Şef de lucrări: Dr. Dumitru Pană. IV. IV. s'a mai făcut un curs de introducere în studiul Patologiei Generale. Şef de lucrări: Dr. Iosif Mihalca. Iulian Găină (până la 31. Dr. Botez Mihail. VIL 1936). De asemenea ca şi în anii trecuţi. 1936). Dr. Eugenia Maho-Botez. Dr. Măria Cuibus. Dr. Patologie şi Medicină. (10 lecţii). Petru David (dela 1. Institutul de Patologie Generală şi Experimentală a asi­ gurat zilnic. Oameni de serviciu: Măria Manciulea. Virgil Raduleţ (până la 30. S'au făcut înBCU Cluj / Centralşi 37 şedinţe de Cluj total 44 lecţii University Library lucrări prac­ tice. (21 Februarie—28 Mai). Cursul de Patologie generală şi experimentală. cu mici mo­ dificări. Irina Zagony Ştefan. Preparatori: Dr. trimise pentru examinare. 1936). V I I . 1936). Laboranţi: Vasile Manciulea. a continuat până la 28 Mai 1936. Preparatori: Dr. (dela 1. VI. Chestiunile prezentate la curs şi lucrări sunt. 1936).

89 Custode. ca şi în anii trecuţi. 8 lucrări practice. S'a executat în acest an. V. V I . 3. Director: Prof. coloraţia Gram: piogeni. Institutul de bacteriologie. Coloraţia Giemsa: Malaria. Koch. 1936). Preparat nativ. Laboranţi: Valeria Gheleţuş. Coloraţia Ziehl-Neelsen: bac. 2. STau ţinut în timpul anului şcolar 42 de lecţii cu materia prevăzută în program. Cu anul al II-lea două semestre: Studiul ţesuturilor şi al organelor. Sterilizare. Cu cei 165 de studenţi ai anului I I I medicină.000 preparaţiuni micros­ copice cari au rămas în proprietatea studenţilor. 6. 8. s'au făcut cu fiecare serie. medii de cultură. coloraţia simplă. Vitold Baroni. Cu anul I s'au făcut în total 21 de lecţiuni de tehnică mi­ croscopică şi citologie. fiecare lecţiune fiind urmată de 3 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. coloraţia simplă. după cum urmează: 1. diferite coloraţii subtilis. ultramicroscopi. coloraţia Neisser la difterici. 160 colecţiuni complete de ţesuturi şi organe. Insămânţări pe medii. fiecare lecţiune fiind urmată de 2 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. Nicolae Buzgan (dela 1. . adică în total 16. 35. paratuberculoşi. Sau făcut în total 41 lecţiuni. Cursul de istologie şi embriologie se face în trei semestre. împărţiţi în 4 serii. aparate. Mitiţa Dumitrescu. Coloraţia Gram. BCU Cluj / Central University Library Cluj Asistent: Dr. Elena Baroni. Coloraţia sporilor: tetanici. 7. titular Dr. Custode: Traian Toma (până la 30. pneumococi. 5. 4. Preparator: Dr. Ana Chira. Vasile Cristea. de către per­ sonalul ştiinţific al institutului. Coloraţia Gram: gonococi antrax din culturi şi organe. un semestru cu anul I şi două semestre cu anul al II-lea. 1936).

38. pentrucă lipseşte cu totul o instalaţiune potrivită în Institutul de balneologie şi fi­ zioterapie. Acest studiu a apărut deja litogra­ fiat subt forma unor „Note de Curs" alcătuite de către Dl. S. Borş. în lipsă de instalaţiuni. Eugen Morariu. F. Măria Georgescu. în primul semestru s'a insistat asupra principiilor generale ale chimiei ca şi asupra capito­ lului anorganic respectiv. In semestrul al doilea s'a studiat în linii generale chimia organică. Stagiu nu s'a putut face până acum. Gheorghe Popoviciu. materia a fost trecută în anul IV de medicină. Cluj / CentralDr. insistând în special asupra chestiunilor strâns legate de biologie şi medicină. S'au predat 2 ore teoretice pe săptmână şi 2 ore lucrări practice studenţilor din anul V . Asistent: Dr. Laboratorul de chimie medicală. . Laborant: Iuliana Huber. despre: tehnica hidroterapiei. S'au mai ţinut cursuri teoretice şi practice cu surorile de ocrotire. Secăreanu. Institutul de balneologie şi fizioterapie. Preparator tehnic: Gheorghe Radulescu. Director: Prof. Director: Prof. Laborant: Alexandru Lungu. Eugenia Băncilă. Institutul de farmacologie şi farmacognozie. 37. în curs de 22 ore. Ca şi în anul precedent. Cursurile de Farmacologie în anul 1935—36 nu s'au pre­ dat deoarece în urma modificării programului. De 2 ori^ pe an s'a făcut cursuri cu proiecţiuni pentru a demonstra tehnica balneară şi hidroterapeutică care nu se poate demonstra în lucrări practice. Director: Agregat Dr. Marius Sturza. BCU suplinitor University Library Cluj Şef de lucrări: Dr. Preparator: Dr.90 36. titular Dr. preparator-ajutor.

University Library Cluj BCU Cluj / Central Custode: Ştefan Gebefugni. Laborant: Alexandru Balint. Mecanic-şef: Mihail Peter sen. Elena E» Russu. Analiza calitativă anorganicâr recunoaşterea aniionilorşi cationilor curenţi. Portar: Victor Oltean. Măria Popescu. Director: Prof.. Matilda Peter Valentini. Constantin UrecMa. Fochist: George Cadar. Lupaş_ Preparatori: Iulia Abrudan. Mihail Peter jun_ Lucreţia Penteher. Aurel Russu. Servitori: Gheorghe Vlas. Dr. Asistenţi: Aurelia Buzescu-Lupaş. r 29.9b Lucrări practice: 1. I. Farmacia Clinicilor. Ioan Manta. Şef farmacist: Dr. Petru Gal.: Victoria Ciocănelea. Analiza cantitativă volumetrică: alcalimetrie oxidime— trie şi iodometrie. 2. Virgil Lupea. Preparatori ajut. Măria Simon. Şef de lucrări: Dr. .

urmând ca după terminarea stagiilor practice pe teren şi elaborarea tezei. organizat de Facultatea de Medicină şi Farmacie. Doc. Curs de perfecţionare organizai de clinica medicală. pag. In igienă. In baza art. în colaborare cu Institutul de radiologie. 3 In stomatologie. 3. 2. 78). L.1. Moldovan. Dr. cu următorul pro­ gram: 1. Au fost admişi la acest curs 17 candi­ daţi. Lecţiune de deschidere: Medi­ cul practician şi tuberculoza (amfiteatrul clinicii medicale). (cu prezentări . 171). Dr. 1935 şi au durat până la 15 Iunie 1936. I. Haţieganu. 204 din legea sanitară şi de ocrotire s'a con­ tinuat şi în anul şcolar 1935—36 cursul de specializare în Igienă. Prof. Materialul propus este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934-35. clinica chirurgicală şi oto-rino-laringologică. Daniello: Lecţiune clinică. '{Vezi Anuarul din acel an. Dr. Lecţiunile şi lucrările practice ca şi staţiile clinice re­ glementare au început la 9 Nov. I. candidaţii să treacă în Cluj BCU Cluj / Central University Library toamnă exa­ menul de specialitate. Programul acestor cursuri s'a publicat la capitolul Cli­ nicii Stomatologice (pag. Diagnosticai şi tratamentul tuberculozei pulmo­ nare a adultul ai. pentru medici practicieni şi absolvenţi între 21 Septembrie şi 3 Octombrie 1936. la Institutul de Igienă şi Igienă socială de sub conducerea dlui Prof.

patogenie. Dr. 7. Doc. 17. Daniello: Lecţiune clinică despre granulii (secţia de boli pulm. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare Г. profil'. ar clinicii-. 6. simptome. L. Dr. 4. 13.ш de bolnavi^ despre: tuberculoza Шм-ocazeoasă incipientă (secţia de hol* pukm. Dr. L. Dec. a clin. Dr. . Daniello: Şedinţă practică de pneumotorace (secţia de boli pulm. Dr. C. Babeş 7). Haţieganu: Tuberculoza intestinală. 3t Dr.). C. Dr. Daniello: Lecţiune clinică despre caverna tuberculoasă (secţia de boli pulm. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: a) Tuberculozele pulmonare acute (amfiteatrul clinicii medicale).). I. L. 8. Doc. 15. Doc. L. Doc. 10. C. med. (Inst. C. a) valoarea semnelor funcţionale şi stetacustice (Amfi­ teatru! clinicii med. 5. Daniello: Lecţiune clinică despre tubercu­ lozele lobare şi periscizurale (secţia de boli pulmonare a cli­ nicii med. 18.). Dr. Doc. Dr. 11. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare: b) valoarea examenului radiologie şi de laborator. a clinicii medicale). Doc. L. semnificaţie prognostică (amfiteatrul clinicii medicale). Dr. Doc. G. de radiologie). L. Dr. L. C. Ж Prof. de radiologie). Str. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare II. L. Dr. Doc. medi). Dr. BeEomu: Teclmica examenului radiologie al to­ racelui şi imaginea toracică normală (Inst.). Dr. Berariu: Teclmica Dispensarului antituberculos (Dispensarul Soc. de radioTogie). de Radiologie). frecvenţă. 9. Dr. L. 14. (Inst. Dr. Prof. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare. Tub. Berariu: / Imaginile patologice elementare ale BCU Cluj Central University Library Cluj aparatului respirator (Inst. Daniello: Şedinţă practică de oleotorace şi spălătură pleurală (secţia de Boli pulmonare). 12. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: b) Tuberculozele cronice. Buzoianu: Tuberculoza! laringelui: etiologie.

Dr. I. L. Dr. Cluj şi a dispensarelor rurale ale plasei sanitare model Gilău. Doc. la 5—17 Octomvrie 1936. Prof. ca preşedinte şi Docent Dr. Daniello: Demonstraţie de pleuroscopie şi rezecţie de aderenţe. Demonstraţie de îrenîcectomie şi toracoplastie (la cli­ nica chirurgicală). Dr. Dr. 32. Mihail. j . Dr. L. Dr. Dr. . conform progra­ mului publicat în continuare. oleotorax. Daniello: Lecţiune clinică despre sclero­ zele tuberculoase. •indicaţii. Dr. 34. despre: „Actualităţi în diagnosticul şi tera­ peutica clinică". Gavrilă. L. contraindicaţii. Sichel: Technica analizelor curente de labora­ tor utilizate în "diagnosticul tuberculozei. Daniello: Pneumotoraxul: mod de acţiune.19. 20. Dr. Vizita Dispensarului studenţesc şi altor instituţii. Doc. 27. BCU Cluj Central University Library Cluj 30. L. L. Daniello: Principiile generale ale trata­ mentului tuberculozei (amfiteatrul clinicii med. 23. rezultate. L. I. 26. ca secretar general în cadrul Facultăţii şi sub patronajul Dlui decan Prof. 33. Dr. Doc. Berariu. 31. intervenţia lui Jacobaeus. 28. a organizat un curs de perfecţionare medicală pe seama medicilor din ţară. Axente Iancu. Doc. Daniello: Frenicectomia şi toracoplastia: indicaţii. Vizitarea sanatorului-spital dela Săvădisla. Haţieganu: Poliserosita tuberculoasă. Dr. Daniello: Şedinţă practică de pneumoto­ race. Daniello: Pneumotorace bilateral. 25. 29. „Asociaţia docenţilor universitari dela Facultatea de me­ dicină din Gluj". 24. 4. complicaţii. Doc. Şedinţă practică /de pneumotorace.: Technioa Dispensarului antituberculos. Doc. Daniello: Principiile profilaxiei sociale ale "tuberculozei. G. sub conducerea D-lui Dr. P. L. Dr. Buzoianu: Tratamentul laringitei tubercu­ loase (amfiteatrul clinicii medicale). Doc. L. C. Prof. Dr. Doc. 21.). 22. A l 3-lea curs de perfecţionare organizat de către -„ Asociaţia Docenţilor Universitari dela Facultatea de Medicină din C l u j .

6—7 Prof. Voicu: Graba şi expectaţiunea în ob­ stetrică. Octomvrie: 10—11 Prof. Vancea şi Dr. Dr. 11—12 Docent Dr. Gavrilă. 6 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice de laborator (tehnica me­ BCU Cluj / Central rezultatelor. Docent Dr. Programul cursurilor a fost următorul: 5. L. Michail: Probleme de actualitate în patologia oculară. 12—1 Prof. Dr. interpretarea University Library Cluj sanghine. A. D. Iancu: Pseudo-debilitatea congeni­ tală ca factor de mortalitate infantilă (Clinica Ginecologică). 11—12 Docent Dr. Gavrilă: Evoluţia scarlatinei la Cluj in raport cu vaccinările anti-scarlatinoase şi tratamentul ei. 5—Î6 Docent Dr.) de: Docent Dr. Michail. Dr. 5—6 Prof. Iuliu Haţieganu: Diagnosticul şi trata­ mentul diareelor. I. etc. Ţeposu: Diureza ca mijloc de explorare şi terapie în urologie. A.95 Au participat la aceste cursuri un număr de 63_medici din toate părţile ţării precum şi un număr însemnat de me­ dici locali. Buzoianu: Inciziunile timpanului (tim—6 panotimiile. Pop: Vitaminele în tratamentul plăgilor. P. examenul ureei tabolismului bazai. E. Dr. I. 6—7 Prof Dr. . Dr. Rusu. P. Tătaru: Probleme noui în tratamentul sifilisului. C. 10—11 Prof. indicaţii. Vancea: Starea actuală în tratamen­ tul glaucomului. I. 7 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul oftalmolo­ giei de: Prof. -•• 11—12 Prof. Dr. . G. D. diagnostic şi tratament). Dr. C. Dr. Grigoriu: Perforaţiile şi rupturile uterine (etiologie. 5 1 Prof. 10—11 Prof. Dr. I. rezultate mediate şi tardive). Goia: Tratamentul ulcerului gastric şi duodenal.

C. C. Minea: Patogenia şi tratamentul sifi­ lisului nervos. Popovici: Când şi cum să recoman­ dăm intervenţîunea chirurgicală în afecţiunile ginecologice. Borza. 9 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul dermatolo­ giei şi sifilografiei: Cluj Prof. Dr. 8 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul chirurgiei: de Prof. L. I. 10—11 Prof. 10 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice asupra lichidului cefalorachidian şi alte probleme din Clinica Psihiatrică de Dna Dr. 11—12 Prof. L. C. A. Danielo: Problema granulei cronice. I. 10—11 Docent Dr. Nichita: Cionsideraţiuni asupra pa­ tologiei discurilor vertebrale. T. 6—7 Prof. 7— Demonstraţiuni practice de bolnavi şi de laborator la Clinica Infantilă: de Dr. Urechea: Traumatisme craniene. . V. 5 — Docent Dr. Dr. M. 5—6 Prof. Dr. D.66 6—7 Docent Dr. Dragomir: Pireto-terapia în bolile mintale. Popovici: Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor digestive ale copiilor. Munteanu. Tătaru: Probleme noui în tratamen­ tul sifilisului (continuare). 6—7 Docent. 5—6 Prof. Tătaru. Dr. Dr. Retezeanu. C. C. C. Dr. Dr. L. Negru: Demonstrări de filme despre ca­ zuri mai dificile de Rontgen-diagnostic. 10—11 Prof. Dr. Pop şi Dr. Pop (Galaţi): Tratamentul tumorilor mediastinale (Institutul de radiologie). L. lancu: Encefalitele post-infecţioase * 6 la copii. A. Dr. Dr. BCU de / Central University Library Cluj Cirlea. Pop şi Dr. Veluda: Consideraţiuni anatomofiziologice asupra sistemului vegetativ în raport cu o tera­ peutică raţională a lui. 11—12 Dr. 11—12 Docent Dr. 6—14% Docent Dr. Aleman: Ciomplicaţiunile locale şi ge­ nerale ale cariei dentare.

11—12 Docent Dr. Ţeposu: Ipertrofia de prostată şi tratametul ei. 12—1 Prof. Dr. Dr. Dr. 6—7 Prof. Teofil Dragomir: Tratamente mai noui în afecjiunile sistemului nervos. — 11—12 Dr. ANUARUL 1935/36 1 . Avrămoiu şi Dna Dr. Prodan. Retezeanu: Cum s'a născut şi evoluat psihanaliza. Lăcătuş. Vancea: Importanţa terapeuticei ge­ nerale în tratamentul boalelor de ochi. Dr. C. Dr. E. 6—77г Dr. Ih Octomvrie: 8—10 Demonstraţii practice din domeniu oto-rino-laringologiei: Prof. 11—12 Prof. 5—6 Prof. Popovici: Afecţiunile respiratorii ale copiilor. M. P. Rădulescu. Cimoca: Micozele cutanate şi mijloa­ cele noastre de luptă pentru suprimarea lor. înainte de masă s'a vizitat spitalul de ortope­ die din localitate sub conducerea Dlui Director Dr. I. Cirlea. Urechia: Funcţiunile glandei supra­ renale. 10—11 Prof. 12 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul neurologiei de Dr. 10—11 Prof. V. 5—6 Docent Dr.97 In 11 Oct. Teofil Dragomir. Aleman: Radiografia în stomatologie. D. V. după masă s'a vizitat plasa sanitară model din Gilău. C. Sturza: Tratamentul hidro-mineral al afecţiunilor hepato-biliare (Oinica Medicală). Bologa: Dela medicina veche la cea a viitorului (Clinica Dermatologică). Dr. 1. Dr. Keusch. C. 10—11 Prof. 13 Octomvrie: 8—10 Demonstraţii de bolnavi cu afecţiuni medicale: de BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. Hăngănuţ: Diagnosticul radiologie al afec­ ţiunilor gastro-duodenale cu demonstraţiuni de filme. 7 Demonstraţii practice de bolnavi şi de laborator la Cli­ nica Infantilă: de Dr. Dr. M. de sub conducerea Dlui Dr. C Buzoianu. Haţieganu. Dr. Dr. Dama. Dr.

Dr. I. Dr. 6—7 Docent D. Stanca: Intoxicaţiuni fiziologice cu privire specială la iperemeza gravidică. de: Doc Dr. Nichita: Artritele şi osteoartritele cro­ nice. 6—7 Doc. 10—11 Dr. M. Dr. . Dr. Dr. A. Pop. Damcico. Popovici: Cauzele şi combaterea morta­ lităţii precoce. 5—6 Docent Dr. I. Moga: Tulburările circulaţiei coronariene şi tratamentul lor. Dr. M. »etuberculoase ale şoldului. G. Purge: Diagnosticul şi tratamentul tulbură­ rilor funcţionale ale ovarului. 5—6 Doc. L. M. Kembach: Certificatul medical şi sanc­ ţiunile după noul Cod Penal.98 11—1 Dr. Konradi: Valoarea reacţiilor serologice în diagnosticul џ tratamentul blenoragiei. 17 Octomvrie: 8—9 Prof. 15 Octomvrie: &—Q Instrumentar şi măsuri terapeutice în urologie de: Dr. G. Daniello: Freniceetotmia şi rezultatele ei tardive. Voicu: Intervenţiuaa obsteiricale la fajatom. Grigoriu: Demonstraţiuni practice din domeniul ginecologiei. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16 Octomvrie: 8—9 Demonstraţiuni practice din domeniul obstetricei de Dr. C. V. C. Cimoca: Piodermiile şi combaterea lor. Stanca şi Dr. L. 10—11 Prof. 5—6 Prof. Kembach: Perforaţiile uterjjie џ res­ ponsabilitatea medicilor în noul Ciod Penal. 6—7 Doc. 11—12 Docent Dr. C. 9—10 Demonstraţiuni de bolnavi cu afecţiuni medicale de: Prof. Stanca: Afecţiunile colului şi tratamen­ tul lor {Institutul de Cancer). 7 Demonstraţiuni practice de radiuira-terapie şi Rontgen-terapie la Institutul de Cancer. 9—10 Doc. 11—12 Prof. Dr. Dr. Dr. Căprioară. 1 Goia.

99 V9—10 Ђг. "2. I. Buzoianu: Sindromul adenoidian in jpractica .din Ouj. 10—11 Erqţ.medicală. G. Gavrilă: Noui probleme în trata­ mentul cdiăbetuliii. BCU Cluj / Central University Library Cluj . Ћаг-za: 'Tratamentul :cafbuncului. începând cu ora 4 vizitarea instituţiilor sanitare şi Ae . In 17 Octomvrie după masă. 11—12 Docent Dr. Dr.ocrotire .

(în colaborare cu Doc. (In colaborare cu Dr. operat şi vindecat. No. Panlosolul în tratamentul plăgilor supurate.de Chir. (In colaborare cu Doc. de Chir. . pag. Nana). 1935. Suferinţele post operatorii în afecţiunile hepato-biliare. 2. Clinica chirurgicală. Al. XII. Rev. Soc. med. Raport la cel de al VI-lea Congres. Dr. 1935. 9—12 1935. C Cotuţiu). med. de Chir. 1936. ] .. 17—21. 9—12 1935. R. Cluj. 10. (In colaborare cu Prof. med.de chirurgie naţional. pag. med. E. 1. V. 3. 3—4 1935. şt. 30. 8. 4. la cursul de perfecţionare University Library Cluj BCU Cluj / Central în Balneologie. Sânii chistici. Luxaţia traumatică a cubitului în legătură cu un caz personal. Ulcer peptic jejunal după rezecţie Finsterer. Un caz de diabet traumatic.D) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA. Nichita şi Dr. Incizia supracostală în operaţiunile pe splină şi cardia. Prof. XI. Puşcariu). Consideraiiuni asupra alor patru cazuri recente de toracoplastie. Soc. Un nou procedeu în tratamentul chirurgical al hidrocelului şi al chistului cordonului spermatic.. de Chir. Ghiţescu). Nana Aurel). Mureşan şi Dr. 7. M. 5. E. 23. 9. Clujul Me­ dical No. pag. (In colaborare cu Dr. 1936.. Pop: şi comunicările Directorului Clinicei. Rev. 6. Consideraţiuni clinice şi terapeutice asupra chistului' hidatic pulmonar (în colaborare cu Dr. No. Bucureşti 18. Sovata 9. Soc. Angelescu şi C. Rev. şt. 7. Conf. pag. Soc. şt. No. 1935. Daniello) Com. Com. a) Lucrările Dr. C. Rev. 18—20. 1—12. (In colaborare cu Dr. şt. No. A . Dr. 5—1935. II. 1936. Com. 267. Safta). III. 5—6 1935. 8. XI.

Prăgoi: Un caz de luxaţie a semilunarului. 5—7. Oujul Medical No. şt. Dr. 13. iR. 11. I. Bul. la . Nichita (în colaborare cu Dr. Borza (în colaborare cu Dr. 211. Dr. Dr. Dr. 3. I. Cluj. E. VII. Safta): BCU Cluj / Central University Library Cluj Cazuri de apendicită traumatică. Soc. Rev. Soc. med. 4—5 pag. 2—4. 12. 4 1936. P. Clujul Medical No. 8. IV. Doc. Martie 1936. Dr. Mureşan (în colaborare cu Dr. Zeno Şt. E. Safta): Limfogranulomatoză cervico-mediastinală evoluând sub tabloul cli­ nic al unei guşe maligne. 250. med. 5. Safta: Anestezia locala combinată cu dilaudid scopolamin. Bruda): Dis­ tracţie cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomanie. 4. 7. Dr. med. Borza: Curs de „primul ajutor" ţinut în­ văţătoarelor rurale la 13 Iulie şi 3 August 1935 în cadrul cur­ surilor medicale organizate de Ministerul Muncii. Safta: Apendicita şi tbc. pag. Dr. Dr. Conf. Zeno Şt. 25. 1935. Clujul Me­ dical No. I. Clujul Medi­ cal. Soc. Safta): Contribuţiuni la studiul apendicitei traumatice. 1935. I. Prăgoi): Un caz de maladie osteogenică (exostoze osteogenice multiple) cu deviaţiuni şi deformaţiuni multiple. Zeno Şt. IV. şt. 642 3. pag. E. Puşcariu): Contribuţiuni la aşezarea firului fără sfârşit în tratamentul stricturilor cicatriciale ale esofagului. 12. ileo-cecală. I. pag. Clinica et Laboratorium No. Sec. med. Clujul Medical No. Zeno Şt. Prăgoi: Bilograful Egger în explorarea radiologică a veziculei biliare. Borza: Peritonită blocată tardivă după gastro-entero-anastomoză antecolică anterioară cu anastomoză Braun. şt. Mureşan: (In colaborare cu Dr. 14. 1936. 9. I. 1936. Dr. Com. Primului Congres Naţional de Radiologie pag. X I I . Dr. Dr. I. Com.101 b) Lucrările şi comunicările colaboratorilor: 1. 11 1935. Mureşan (în colaborare cu Dr. Dr. Corn.Ciursul de perfecţionarea me­ dicilor. 1936. 2. Dr. Mureşan (şef de lucrări până la 1 Mai 1936): Tratamentul plăgilor. pg. 1935. Com. III. 25. Borza (în colaborare cu Dr. 6. 5. M. şt. 10. 590. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. .) E. E. 5 1935.

III.. Dr. în legătură" cu: uni caz. 279. Avec 6 planches. Clujul Medical No.. P. Association francaise d'urologie. Prof. Prof. ClujuL Medical No. Dr. E. Popa: Vaccinarea regională. prin injecţiuni la poarta de intrare cu vaccin Gantacuzino. Dr. I. Dr. 509—518. 18. E. 19. Clinica cailor urinare. Dr. 6 p. 3k—36. Ţeposu şi Dr.în fistulele uretrale. . Rom. II. 759—772. cu 7 figuri radiografice. Dr. Puşcariu Radu:: Un nou ecartor în cnirurgie. 218. III. Dr. Bruda: Pielotomia pre­ lungită în tratamentul. Dr. I. de Orologie. Rom. 17. Dr. 4 pag. GKeorghiu: Consideraţiuni asupra actualelor mijloace de granulaţiune a plăgilor. No. A.. Dr. Bruda: Un nou caz de rinichi polichistic bilateral diagnosticat cu ajutorul urografiei. Rev. în tratamentul tromboflebitelbr post operatorii. P. Ţeposu şi Dr. Ţeposu şi Dr. An. şt. a) Lucrări. 101—109. I. GEeorghiu: Un caz de chist hidatic suprascapuIar. I. med. Rev. C. Popa Rubin şi Dr» Stupariu): Tumorile mieloplaxe. 4. Clujul Medi­ cal No. Danicico şi Dr. E. Ţeposu et Dr. I. No.. Com. Clu»~ jul Medical No. Prăgoi (îh colaborare cu Dr. % 1936 p. Octave Doin. Prăgoi: Luxaţiile semilunarului. 4 pag. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Danicico: Consideraţiuni în legătură cu 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinateistologic. III. 1936. 9 1935. Rev. 4 1935—36» 15. i Februarie 1936 p.. Dr. Rom. calculbzei renale. Danicico: Sur cinq cas d'ectopie renale congenitale diagnostiques par la pyelographie. Cluj la 9. I. b) Comunicări. 1936 p. în legătură cu un caz perso­ nal în regiunea ischio-pubiană. de Urologie. E. No. Rom. Rev. pag. după Basset şi Poineloux. 16. 1. No. de Urologie. Dr. 1 Febr. 2. Rev. C. Prof. în tratamentul complicaţiunilor blenoragiei. Soc. Bulbuca: Consideraţiuni asupra uretrografiei.. Nana: Rezultatele terapeutice cu antiphlbgistină. de Urologie. 5 1935. I. Prof.. 3. 1935 p. 1 2. 248 1936. 5. V. 46—49. Cancerul No. I.102 14. Popa şi Dr.

Prof. 22 II. 2. med. şt. Soc. 1935. Bruda: Distracţia cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomie. Ţeposu. 12 1935 pag. Bruda: Un nou caz de ri­ nichi polichistic diagnosticat cu ajutorul urografiei. 4. Danicico şi Dr. 56. I. p. 3. 11. med. 2. 12. Prof. med. Dr. şt. 1936. k22—h23. 1935. Dr. Ian. Al V-lea Congres Român de Urologie. No. şt. No. Soc. şt. BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. Danicico şi Dr. 6 p. diagnosticată prin urografie. Danicico: Consideraţiuni asupra 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinate istologic. VIII. Clujul Medical No. 1936. şt. 6 1936 pag. Dr. Dr. şt. 1936. 1936. 1935. Soc. 23 V. şt. Prof. 1935. E. 17 XII. Ш. Clujul Med. Soc. Ţeposu şi Dr. Soc. într'un caz de cistalgie bacilară. Dr. Soc. Bruda şi Dr. 1935. 8. Prof. 1936. Ţeposu şi Dr. 3 1936 p. 5. 19. E. E. 1936. Clujul Med. Soc. 11. E. Soc. Dr. 6. Prof. Dr. 1935. P. Popa: Un caz de dilataţie chistică a porţiunii inferioare a ureterului din dreapta. Prof. Popa: Uretrografia în fistulele şi stricturile uretrei cu prezentare de 5 cazuri. No. Al V-lea Congres Român de Urologie 18 XII. Dr. Ian. Clu­ jul Med. med. 4 1936 p. Danicico. 18 XII. Prof. Ţeposu. Bulbuca: Importanţa examenului urologic complet în baciloza genitală. Clujul Medical No. Ştiinţelor Med. Bruda: Un caz de imagine falsă de calcul renal. 1 1936. Dr. Dr. No. Ţeposu. Bruda: Un caz de diverticol vezical la femee. 7 III. Danicico şi Dr. în legătură cu 2 cazuri de baciloză urogenitală recent operate. Soc. 3 1936 p. Ţeposu. . Popa: Un caz de calculoză ureterală bilaterală. Mureşanu. Prof. Dr. 650. Dr. 179. 10.103 o fetiţă de 10 ani. med. Dr. Dancico şi Dr. Ţeposu. Clujul Med. Clujul med. cu crize de anurie şi hiperazotemie. 260—262. Clujul Med. Dr. 11. 178—179. cu calcul coraliform. Prof. Danicico şi Dr. I. 9. 7 III. Ştiinţelor Med. No. med. med. VIII. Ţeposu. I. Al V-lea Congres Român de Urologie. Bulbuca: Rezecţia nervului presacrat (operaţia Cotte). 1936. 21 III. Danicico: Consideraţiuni asupra 10 cazuri de diverticuli vezicali trataţi chirurgical. 1936. Ţeposu şi Dr. Dr. E. Clujul Med.

E. 1935. Al V-lea Congres Român de Urologie 19 XII. Prof. Ţeposu. Dr. Extensiunea Universitară Cluj. Dr. Ţeposu: Actualităţi medicale. Ţeposu: Orientările actuale ale medicinei „Astra" Sibiu. Negreţu Florian: Tuberculoza capsulelor suprarenale în legătură cu tuberculoza renală. în med. în cadrul cuvântului . Rom. I. Danicico şi Dr. Dl Prof. d) Tezele de doctorat 1935—1936.104 13* Dr. cu care ocazie. Prof. urând prosperitate şi bun succes lucrărilor congresului. Tot în luna Decembrie 1935 a avut loc la Bucureşti cel de al V-lea Congres Român de Urologie. 1935 pag. Soc. 3. 5. 7. Popluca Mircea: Calculoza reno-ureterală. 2. Popa Silvia: Stricturile uretrale traumatice la bărbaţi. Neombrie 1935. 5. 15 XII. serbându-se a 25-a aniversare dela înfiinţarea Societăţii de Uro­ logic. Dr. 1. E. Virgil Armeana: Calculoza ureterală. 2. Prof. 2. Dr. II. memoria aceluia care a fost Herescu. 4. 572—579. s'a omagiat memoria primului ei preşedinte. Ţeposu: Tendinţele actuale în medicină „Astra" Braşov. Rev. 1. E. Panait Teodorescu: Traumatismele uretrei şi ale vezi­ cei urinare. 1. ales Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. e) Participări la Congres. E. Ţeposu: Medicina şi preocupările ei ac­ tuale. E. stud. 3. la care Dl Prof. 4. 6. Gheorghiu Teodora: Tumorile vezicei. Dr. E. Prof. c) Conferinţe. Ţeposu a luat parte în calitate de reprezentant al Facultăţii de Medicină din Cluj. In luna Decembrie 1935 a avut loc cel de al V-lea Con­ gres Român de Chirurgie la Bacareşti. Sbârcea BCU Cluj / Central University Library Cluj Ioan: Turburările dinamismului căilor urina­ re superioare în graviditate. Popa: Vaccinoterapia la poarta de intrare în blenoragia cronică şi complicaţiile blenoragice. Prof. ca şi al Societăţii Ştiinţelor Medicale din Cluj. Dr. de Urologie an. 1935. Ţeposu: Cuvântul de deschidere al celui de al V-lea Congres de Urologie.

I. dl Prof. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj f) Societăţi. „Cartea Românească" Cluj. Dr. P. 1936. M. Dr. Ţeposu a mai luat parte şi la . Lucrarea: Prof. I. a avut loc cel de al XXXV-lea Congres al Asociaţiei franceze de Urologie. la care ProF. Doc. Em. în şedinţa de discuţii a luat cuvântul şi Dl Prof. Dr. casier. Daniello şi Dr. I. Haţieganu. împreună cu dl Dr. Prof. Din serviciul Clinicei Urologice din Cluj s'au făcut în to­ tal patru comunicări. La Congres au participat din clinică Dl Prof. Streja. Tip. 3 Clinica medicală. II. Dr. Ţeposu. Derivaţia urinelor în chirurgie. I. în calitate de Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. a fost premiată de Academia Română cu premiul Dr.105 <de deschidere rostit cu această ocazie. Ţeposu. Danicico. Ţeposu. Danicico. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a cance- . Hângănuţ şi Dr. I. Bruda. Dr. asociază la această mare serbare. Spârchez: Tratat Elementar de Se­ miologie şi Patologie Medicală voi. Riegler. Hortolomei. Ţe­ posu în colaborare cu Dr. Prof. şi Dr. distincţii şi călătorii de studii. Danicico în cursul Urnelor Septembrie şi Octombrie 1935 a întreprins călătorie de studii vizitând serviciile de Uro­ logie din Viena cu scopul de a studia noile progrese şi achi­ ziţii în materie de organizare a acestor servicii. I. 652 pag. Dr. Dr. secretar de şedinţă. Apoi în cadrul raportului principal — Dinamica căilor urinare superioare — raport susţinut de Prof. T. unde a făcut şi comunicări. consemnate în capitolul comunicărilor. 3. (Vezi capi­ tolul lucrărilor). E. şi Facultatea de Medicină din Ouj. Haţieganu. Prof. 4. In luna Octombrie 1935. Ţeposu a fost reales Preşedinte al Societăţii Ştiinţe­ lor Medicale din Cluj. Danicico. Burghele. Danicico. Prof. Zanne şi Dr. au prezentat lucrarea lor asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale.Congresul de Urologie ţinut la Viena în Sep­ tembrie 1936. iar Dr. în calitate de Secretar de şedinţă. Goia în colaborare cu Dr.

Clujul Medical Cluj anul XVII. anul XVII. din Cluj. Daniello şi Dr.. Prof. 1936 Nr. Clujul Medical (Ouj). Soc. Ştiinţ. Prof. 1936. Dr. Sichet şi Dr. Spârchez: Consideraţiuni noi în tratamentul pelagrei. Prof. Haţieganu şi Dr. Dr. Haţieganu şi Dr. Dr. Soc. T. pag. Clujul Medical. Cluj. 1. Daniello şi Prof. Doc. România Medicală Bucureşti anul XIV. Cluj şed. Doc. Clujul Medical. din 16 Nov. Dr. Ştiinţ. 12. 10. Dr. Clujul Medical (Cluj) anul XVI. Rev. (Bucureşti. . Med. A. 359. Hăngănuţ: Explorarea radiologică a stomacului duodenului. 1935. 141-142. Cluj. Cluj. Prof. 1936. Doc. Iepure: Explorarea radiologică a scizurilor interlobare. 1935. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Nr. România Med. Dr. anul XVI. 1936. M. 3 pag. Gavrilă: Contribuţiuni la tratamentul cu chi­ nină în bolile infecţioase acute. D-lor. 1936. Dr. Soc. anul XIV. Med. Nr. 331—338. anul XVII. 180. 1935. Soc.. Gavrilă: Difterie malignă complicată cu hemi­ plegie stg. 11—14. intestinului. Moga: Algiile submamare la femei cu ipertensiune. Şe­ dinţa din 25 I. Dr. 628-633. Doc. Al Pop: 4 cazuri de toracoplastie parţială. I. Doc. Nr. Clujul Medical Cluj. Doc. Cluj. 5 pag. 1936.10© i ului pulmonar primitiv. Goia. 1. al de Cluj / Central şi Patologie Med. Nr. Danielo. Med. Secarea: Două cazuri de colaps atelectatic acut al plămânului. 1. pag. Soc. ficatului şi a vezicei biliare.. I. Nr. 1936. 1936 Nr. 50. Dr. Cartea Bomânească. 1936. Ştiinţ. Doc. I. Dr. Dr. Iepure: Despre chistul dermoid al mediastinului în legătură cu un caz personal. I. România Med. Nr. 317—324. Ştiinţ. Clujul Medical. Prof. pag. I. pag. (Cluj) anul XVII. II. Mai 1936. Med. Dr.8 pag. şedinţa 11 Mai 1935. 5. 1936. Haţieganu şi Dr. (Cluj) anul XVII. Haţieganu-I. In Tra­ tatul Elementar BCU Semiologie University Library Cluj Voi. Sanitară Militară. pag. Danielo şi Dr. A. 1. Cluj. Dr. pag. Moga: Intoxicaţie acută cu sulfat de Taliu în scop de sinucidere. Med. 1936. Daniello: Rolul sanatoriilor în combaterea tu­ berculozei. 109—110. Ştiinţ. Dr. Aprilie 1936.

Dr. Gavrilă: Un caz de peritonită purulentă. 3i Aprilie 1936. I. şed. 7. anul XVII. Doc. 11. din 21 Mart. pag. Trei conferinţe ţinute la cursurile medico-sanitare cu învăţătoa­ rele rurale. Gavrilă şi Dr. Cluj. Cluj. Doc. Clujul Medical. din. Nr. 1936. anul XVI. anul XVI. şed.. Med. Soc. Dr. Clujul Medical. 11. streptococică în cursul unei scarlatine. pag. Soc. Ш . Ştiinţ. Nr. Clujul Medical. 1935. Dr. Cluj. Clujul Medical. Ştiinţ. Nr. Gavrilă şi Dr. I. pag. Med. Soc. în Iulie 1935. Cluj anul XVII. 25 Ian. Dr. pustule maligne multiple. 678—680. Ştiinţ. I. Cluj. Dr. Dr. 1935. Ştiinţ. 25 Mai 1935. 8. şed. 1936. Clujul Medical. Gavrilă: Cazuri de cărbune. Olariu: Rugeolă complicată cu sindromul confuziei mintale. Med. organizate de Ministerul Sănătăţii BCU Cluj / Central University Library Cluj şi Inst]-. pag. Nr. Cluj. 4 „ pag. 185. Cluj. Nr. Clujul Medical. Soc. Doc. Soc. şed. 592^5*99. şed. Med. Clinique et Laboratoriurnt (Ctej). Cluj. Cluj. /. Ştiinţ. Nr. pag. I. 450. I. 176. pag. Ştiinţ. şed. Clujul Medical. 1936. Doc. 3. 22' Febr. pag. Nr. 1936. Cluj. Doc. Olariu: Un caz de scarlatina complicată cu coree. Ştiinţ. a-mil' V. Naghi: Un caz de scarlatina gravă septică cu flegmon amigdalian şi retrofaringean necesitând' Iracheotomie. anul XVI. I. şed. . Soc. Med. Doc. Gavrilă: Diagnosticul şi tratamentul comei diabetice. 3^-4. Dr. Gavrilă: Scarlatina puerperală. 1936. (Cluj. Gavrilă şi Dr. Doc. 1936. 403-406. vindecare. 1936. anul XVII. anul XVII. Soc. Med. Clujul Medical. Dr. Cluj. pag. anul XVII. din 19 Aprilie 1935. Med. Dr. Soc. pag. Cluj. Gavrilă: Indicanemia în stare normală şi pato­ logică. anul XVI. Gavrilă: Un caz de nefrită acută hemoragică. 258. Conferinţă de punere Ia punct. Doc. I. Doc. Med. Doc. anul XVI. (Cluj). Gavrilă: Rugebla. 19 Octomvrie 1935. Gavrilă şi Dr. Gavrilă: Despre bolile infecto-contagioase. Oujul Med. Nr. 1936. Dr. 7. şed. Clujul Medical. I. Mihaileanu: Indicanemia în ne­ frită. 1935. Cluj. 476. 476-479. forma cutanată cu. Dr. 1936. 1935. 3. Ştiinţ. Cluj. 1935. / . Cluj. Cluj. Doc. 390.№ Doc. Dr. survenită drept complicaţie într'un caz de erizipel.

Spârchez şi Dr. din 16 Nov. Dr. Doc. Ştiinţ. rectoscopia. Gavrilă şi Dr. pag. I I . anul XVII 1936. Med. Cluj. Cartea Rom. Cluj. Dr. . stenoză laringeană consecutivă. din 30 Nov. Doc. 254—255. 508—515. E. vindecarea. Med. Soc. 1935. Cluj. Nr. Dr. şed. 4. 1. Dr. anul XVII. şi Pat. Spârchez şi Dr. . 1936. anul XVII. 1933-34-35. 1936. Clujul Medical. pag. Clujul Medical. Ştiinţ. 69—74. T. 258-259. 255. Cluj. 1936. Ştiinţ. T. 1936. 1936. din 8 Febr. şed. Dr. 1936. Olariu: Carac­ terele epidemiilor de scarlatină din Cluj în ultimii trei mi. Med. Clujul Medical. părăsiţii intes­ tinali. Med. 4. 215-218. 7-8. Dr. Dr. Moga: Semne clinice şi electroradiografice în intoxicaţia cu oleandru. Nr. de Ministerul Sănătăţii şi Instrucţiunii.Clujul Medical. Nr. Cluj. 2. Dr. Con­ ferinţă ţinută la cursurile medico-sanitare cu învăţătoarele ru­ rale. Gavrilă. A. Soc. Dr. anul XVII. 1936. tracheotomie sec. Nr. 1935. Cluj. şed. Doc. Mişcarea Med. Nr. Gavrilă şi Dr. Ştiinţ. Spârchez şi Dr. Soc.108 Doc. Clujul Med. Haţieganu—Goia. anul XVII. org. Clujul Medical. în Tratatul Elementar de Semiol. pag. Cluj. I. Cluj. Moga: Sindrom spleno-anemic cu mielemie. Nr. 120—121. Nr. Clujul Medical. Cluj. pag. Dr. Med. Popa Panetea: Un caz de nefrită scarlatinoasă gravă cu început eclamptic. pag. Spârchez:Cluj / Central University Library Cluj BCU Gastroscopia. 58. şed. pag. 3. Cluj. din 8 Febr. 8. T. 169—170. Opreanu: Un caz de trichinoză. Spârchez: Tehnica propagandei culturale la sate. A Moga: Asupra tratamentului cu digitală (Adigan) 'n insuficienţă circulatorii. anul XVII. Nr. Clu­ jul Medical. Soc. Soc. formă tifoidă. Cluj. 1936. şed. Dr. 1936. Man: Un caz de crup primitiv intubat. din 22 Febr. 4. I. T. anul XVII. Popa Pantea şi Dr. pag. Dr. Cluj. Nr. Spârchez şi Dr. 1936. 2. Craiova. Nr. Ştiinţ. Med. Voi. Popa Pantea: Viteza de sedimen­ tare a globulelor roşii în câteva boli infecţioase acute. Clujul Medical. pag. 1935. Opreanu: Un caz de chist hidatic perforat în căile biliare. L Gavrilă şi Dr. Română. T. anul XVII 1936. în Iulie 1935. al D-lor Prof. Viciu: Cholecistite după operaţii xie apendicită. Cluj. pag. I. Dr. anul XVII. A. 4.

Cluj. pag. Mihăileanu şi Dr. Mişc. Mateescu şi Dr. Acţiunea chlorurei de calciu asu­ pra ritmului cardiac. Moga: Sindrom a tipic de Adams-Stoks într'o di­ sociaţie a. pag. Clujul Medical. C. Dr. 1935. V. Dr. 12. v. Clujul Medical. anul XVII. Cluj. anul XVI. Mateescu: Tratamentul cu „Piton" într'un caz de diabet insipid. Dr. Cluj. C. Popescu: Metoda lui Fleuri şi Maque pentru doza­ rea zahărului în urină. din 11 Ian. 228-242. 9—10. pag. deter­ minări gastro-intestinale şi în sinusurile fronto-etmoidale. Nr. Nr. 4. Nr. M. din 23 Martie 1935. Ştiinţ. 1935. 587-590. Mihăileanu. anul XVI. pag. 1. Graur: Consideraţiuni asupra unui caz de limfadenoză aleucemică cu tromboflebită. Med. Dr. 654-655.109Dr. Cluj. 7. Nr. Clujul Medical. şed. Nr. V. 10. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dr. Med. Nr. Dr. Clujul Medical. Soc. 3. 1935. 2. Nr. Clujul Medical. Cluj. 1936. 1935. şed. Popescu: Consideraţiuni asupra explorării func­ ţiunii externe a ficatului. Nr. Dr. 1936. . Craiova. 576—680. 654—655. Foişoreanu: Contribuţiuni la trata­ mentul complicaţiilor secundare în tbc. Clujul Medical. Med. Cluj. C. anul XVII. 3. pulm. Dr. cu extrasistole. Cluj. 531—536. Clujul Medical. Soc Ştiinţ. 1935. 12. Dr. 1. Cluj. Mihăileanu şi Dr. pag. anul XVII. Cluj. pag. Todea şi Dr. 11. Română. Todea: Un caz atipic de chist hidatic pulmonar. M. 114—116. Todea: Un caz de spondilită tifică. 1936. Nr. Nr. Clujul Medical. Sichet: Considera­ ţiuni asupra icterelor hemolitice în legătură cu 2 cazuri splenectomizate. 1935. . 1935. 1936. 1936. 328-329. pag. Clujul Medical. anul XVI. Dr. pag. I. 165-169. 1935. Cluj. anul XVII. I. anul XVI. 178. Popescu: Consideraţiuni asupra galactozuriilor provocate pt. Nr. 655-657. Dr. Rădule\: Un caz de pseudo-fistulă gastro-duodenală. Nr. pag. explorarea func^iunei glicopexice a ficatului. anul XVI. Cluj. pag. Clujul Medical. anul XVI. Răduleţ: Un caz de chist hidatic pulmonar cu un aspect radiologie puţin obişnuit. 11. A. I. Cluj. 12. anul XVI. Clujul Medical. Cluj. pag.

1. 1936. pag. 475—478. Clujul Medical. 1. Hăngănuţ a luat parte în luna Septembrie 1936 Ta congresul de radiologie dela "Viena. Dr. 20-i28. Cluj. O u jul Medical. în legătură cu stricturi uretrali. Dr. Chiper. "Transilvania. Dr. Ђг. Sichet. Degan şi Dr. Cartea Româneasca. anul XVII. pag. Dr. Participări la congrese. Cluj. 1936. Prof. Cluj. anul XVII. pag. Sichet şi Dr. 1. 160—165. cu aspect ra• diologic atipic. Bumbăcescu şi Dr. . P. Teze de University BCU Cluj / Centraldoctorat. 500—502. Teză în 'medicină 1935. Teza în med. anul XVI. Clujul Medical Cluj. Bumbăcescu: Un caz de septicemie cronică colibacilară cr. Teză în med. Popa Pantea: Viteza de sedimentare a globulelor ro­ şii în bolile irifeeţioase acute. pulm. P. 1335. P. "Nr. ~Dr. Cluj. M. . Cluj. Nr. Cluj. pag. Studiu clinic şi anatomic. MM&şan: ТигЂиг&гП« cardiovasculare îft boala lui Basedow şi tratamentul lor. T)-sa s'a interesat cu această oca­ zie despre educaţia fizică în general şi m special de educaţia fizică în Universitate. 16—20. Library Cluj Dr. 1935. Preotesoiu:. Clujul Medi­ cal. Haţieganu a participat în luna August 1^36 la Congresul internaţional de medicină sportivă. P. Ш 6 . anul XVn. 11136» Carîea Шот. 1936. Nr. Dl. 'N. Tipogr. anul XVII. Chist hidatic al splinei supurat şi perforat în stomac. Degan şi Dr. Nr. Bumbăcescu: Rezultate imediate şi tardive după frenicectomie în tbc. P.Dr. Dr. anul XVII. Dl. 1936. pag. Nr. Nr. 31—32. pag. David Gheorghe: Valoarea diagnostică a examinării secreţiei şi chimismului gastric hi cancerul stomacal. Secărsa §i Dr. 9.8. Dr. Clu­ jul Medical. ţinut cu oca­ zia Olimpiadei la Berlin. unde а îăcut comuni­ cări mult apreciate. Sichet: Un caz de septicemie gop®eocică prin plagă cutanată. Dr. Dr. Sichet: Un caz de Panmieloftiză. Cluj. 1. 3. Clujul Medical. Dr. Todea: Chist hidatic pulm.

due â la prose renale. Spârchez: Tratat elementar de Semiologie şi Pa­ tologie Medicală. Cancer metastatique de la region Library Cluj BCU Cluj / Central University hypophiso-tuberiene avec diabete insipide. Dr. Clinica psihiatrică. . I. 10. 2. La reaction de Weltmann dans Ies affections du systeme neryeux. Manta şi M. 7. (cu Li Manta şi M. Sur deux cas de meningite syphilitique. 13. Cluj. Soc. Symptomes de myelite sacree. {cu L. 652 pagini. 4. 5. Prof. Sur un cas de paralysie recurentielle et un autre de syndrome d'Avellis d'etiologie peu commune. Societe de Biol. I. Tabes traumatique. Nr. Bumbăcescu). 9. Hăn<)ânuţ şi Dr. 1. Meningite ourliene du type primitif. 331—338. (cu D-na Retezeanu).ш 4. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. (cu O. 8. pag. Dr. 1936. Meningite ourliene du type primitif. Bu­ zoi anu). (Articole publicate în Paris medical Revue neurol. 5. (cu L. Syndrome parkinsonien de nature syphilitique. Clinica de semiologie medicală.uvelles recherches sur une substance pyretogene des urines normales et pathologiques. 3. ou â l'hydronephrose. 7. 12. Sur deux cas de miosite ossifiante loealisee. C. Goia în colaborare CUDF. Bumbăcescu). Lucrările Dlui Prof. II. Dr. Anales de Medecine. 5. Dragomir). Dragomir). Bumbăcescu). (cu Emil Ţeposu). No. 6. (cu J. chez un cardiaque. 11. anul XVII. directorul clinicii. des Hopitaux de Paris etc. 1936. Urechia. Nevralgie sciatique. coincidant avec une malformation secree. 14. (cu M. Cluj. „Cartea Româ­ nească' . 15. Voi. Haţieganu şi Dr. Trois cas de choree chez Ies heredosiphilitiques. Nevralgie des nerfs honteux interne et obturateur. Tipogr. (Clujul Medical. complication residuelle gripalle. Hemiplegie avec amaurose unileterale concomittente.

L'hemiatrophie faciale droite avec atrophie musculaire du membre superieur gauche. 20. Dragomir). (cu D-na Retezeanu). Dra­ gomir). / Cu I. Gynecomastie chez un paralytique general. Hemispasme facial apres un plaie du nez.112 16. Les variations du chlore et du Sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. Manta şi Library Cluj M. Dragomir). Paralysie du nerf sciatique apres une injection de quinine (cu L. Meningite lymphocitaire benigne. 19. Elekes). 22. 34. (cu I. Tabes heredosyphilitique avec labyrinthite unilatera­ le. Note sur l'action pyretogene de la levure de biere. (cu Gr. Manta şi M. (cu D-na Retezeanu). Sur un cas de syndrome de la calotte protuberentielle. apparaissant â l'age adulte. Hemoragie cerebeloasă cu moarte rapidă. Noi cercetări asupra potasiului în insuficienţa glan­ dei suprarenale. Choree aigue avec examen anatomique. 31. Oreillon cerebral â debut psychosique (cu N. 32. Bumbăcescu). Trois cas de choree chez heredo-syphilitiques. 23. 24. La reaction du Weltmann dans les affections du sys­ teme nerveux. Bumbăcescu). iCotuţ). (cu C. Sur deux cas de syndrome pedonculaire. fitudes sur le mecanisme de la reaction de Weltmann et de sa valeur dans les maladies du systeme nerveux. 26. et d'un chondro-proteide urinaire. 35. 36. Syndrome du carrefour sensitif (cu L. cu Gr. Tabes et parkinsonisme syphilitique. Manta şi M. 21. Elekes). Benetato şi D-na Retezeanu). 33. 30. (cu N. 25. Nouvelles etudes sur la sero-coagulation de Welt­ mann. (cu D-na Rete­ zeanu). (cu I. Benetato şi D-na Retezeanu). Prurit rebelle relevant un tabes fruste (cu L. 28. 29. 17. . Bumbăcescu). BCU Cluj Central University 27. 18. (Troisieme note.

un caz de eritromelalgie Soc. Lucrare publicată în Formularul Terapeutic. Cluj. laj Soc. Terapia crizelor gastrice tabetice cu unde ultrascurte. No. Clinica / Central University Library Cluj la Soc. Clinica neurologică. Bela La­ katos. 751—766. Desideriu Duma şl Dr. in colaborare cu Dr. Miş­ carea Medicală. Consideraţiuni asupra prognosticului şi diagnosticu­ lui diferenţial în legătură cu un caz de arachnoidită spinală chistică operată şi vindecată. Nov. 3. 8 Febr. Teofil Dragomir: . Desideriu Duma: 1. Dr. Clujul Medical. Pag. Ginecologie şi Obstetrică. Dr. ANUARUL 1935/36 8 . — 4. Ştiinţelor Med. Bela Lakatos şi Dr. (sub presă). Com. al Clinici­ lor Universitare. Prof. etc. No. Minea: 1. în colaborare cu Dr. Afecţiunile nervoase mai importante şi tratamentul lor. Rev. 1. 1936. Cluj. Clujul Medical. la Soc. Un caz de chifoză traumatică şi arachnoidită spinală. Turburările nervoase în climaterice. Wilhelm Prak: 1. Dr. 2. de Endocrinolo-Ginecologie. Comunic. I. Cluj. Dr. Publicată în Rev. 2. Martie 1936. Clujul Medical. în colaborare cu Dr. de Endocrinologie. Mihail Keusch: Două cazuri heredo-familiare de maladia lui Dercum. Bela Lakatos. Cluj. Desideriu Duma: 1. Dr. Metamorfoza sindromelor postencefalitice. Date statistice despre cazurile de tabes observate în ultimii 10 ani în BCU Cluj Neurologică. Cluj. Craiova. 12 din 1935. 1. Dr. Ştiinţelor Med. Un caz de emiplegie hipofizară (sub presă). Ştiinţelor Med. Bela Lakatos. Iu­ nie 1936. Ştiinţelor Medicale Cluj. Despre un caz de eritromelalgie. la Soc. . 1935. Com. Comunic. Com. 2.113 6.

Nr. Naţional de Chirurgie. Consideraţiuni asupra tratamentului insuficienţei ovariene prin hormonul terapiei. 1935. Revista de Endocrinologie Gy­ necologie şi Obstetrică. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. 4. Menstruaţia şi caracterele ei privită prin prisma cre­ dinţelor populare şi în lumina ştiinţei. Comunicare făcută la Societatea de En­ docrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 1935. No. 3. Docent Dr. (In colaborare cu Docent Dr. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi ^rolanului. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. (In colabo­ rare cu Dr. Raport făcut la al VI-lea Congres Naţional de Chirurgie Gynecologie şi Obstetrică ţinut la Bucureşti în 15—19 Decemvrie 1935. 1. 2. (In colaborare cu Dr. 2. O. (In colaborare cu Dr. Nr. Revista de Endocrinologie. D. Vago). Bucureşti 15-19 Decemvrie 1935. G. (In colaborare cu Doc. Coja şi Dr. 4 Voaşele. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. 4. pag. Raport făcut la Congresul VI. Revista Endocrinologie. Clinic» gynecologieă şi obstetricală Profesor Dr. No. Revista de Endocrinologie. Popovici Traian: 1. 5. 5. Gynecologie şi Obstetrică. Februarie 1936. Purge). Grigoriu Cristea: 1. Ginecologie şi Obstetrică. Nr. Tr. Popovici). 246—257.114 7. . N. Nr. 1936. Dr. O. agenţii puericulturii rurale. 3. A. Dec. (In colaborare cu Dr. Pană). 2. Revista de Endocrinologie. 1935. (cu 6 clişee originale). (In colaborare cu Prof. Iancu). Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 4. 1. Comunicare făcut la Soc. Februarie 1936. Gynecologie şi Obstetrică. 3. Dr. administrate intratuber. Mola hydatiformă (studiu hormonal). 5. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. Vago). (In colaborare cu Dr. Nr. Coja). 332—340. Cristea Grigoriu). Pulicat în Revista „Cancerul". N . 1936. 1936. Sarcina trigemelară. Decemvrie 1935. pag. Gyne­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cologie şi Obstetricală.

(In colabo­ rare cu Doc. Consideraţiuni demografice asupra materialului materno-infantil. (In colaborare cu Doc. Dr.1Г5 (6. în T912. 10. Februarie 1936. Neoplasmul colului uterin. Şedinţa din 8 Martie 1936. Iancu). Română de Antropologie Cluj. (In colaborare cu Dr. Iancu). Ioan Voicu: 1. pag. 2. Iancu). 3. ЈЗакста şi fibrom mtef in. Edem şi sarcina. 4. Purge).dela Universitatea din Cluj în anul 1912. 7. Comunicare făcută la Soc. 9. în ra­ port cu starea lor civilă şi ocupaţiunea mamelor. Comunicare făcută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. 2. 6. Confesiunea şi ocupaţiunea mamelor asistate la mater­ nitatea Universităţii din Cluj în anul 1912. 2. Ro­ mână de Dermatologie. Soc. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. pag. Secţia Cluj. A. A. (In colaborare cu Doc. / Central University Library Cluj BCU Cluj 5. Co- . (In colaborare cu Doc. Două cazuri de seminom al ovarului. Comunicare la Soc. A. (In colabo­ rare cu Dr. 8. Română de Antropologie Cluj. Bucureşti 15—19 De­ cemvrie 1935. Bucureşti 15—19 Dec. 160—168. Docent Dr. 1935. Comunicare făcută la Con­ gresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. 140—152. Dr. A. Acţiunea îpertonizantă a serului sanguin. Şe­ dinţa din 19 Decemvrie 1935. Dr. Dr. în 1914. Februarie 1936. Iancu). Popa Rubin. Dr. Februarie 1936. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Ob­ stetrică. a lichidului cefalo-rachidian şi a urinei eclampticelor. Şedinţa din 23 Ianuarie 1936. Iancu). •de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Inundaţie peritonială mortală consecutivă rupturei nodulilor metastatici într'un caz de corioepiteliom. Comunicare fă­ cută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie şi Obstetrică. Pemfigus sifilitic cu localizarea atipică la noul născut. Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. Bucureşti 15—19 Decemvrie 1935. Mamele şi copiii maternităţii . Comunicare la Soc. A. Gh. asistat în Clinica Gynecologică şi Obstetricală din Cluj. No. Relaţia greutăţii corporale a noilor născuţi asistaţi în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. Soc. (In colaborare cu Doc. Nr.

(In colaborare cu Doc» Dr. Nr. Rom. A. Gynecologie şi Obstetrică. de Antropologie din Cluj. Revista de Endo­ crinologie. Petrescu). D. Şe­ dinţa din 23 Mai 1936. 341—347. 17.de Pediatrie şi Puericultura din... Română de Antropologie Cluj. Cercetări experimentale şi clinice. Iancu). . 1936. 1 Aprilie 1936. 13.im. Petrescu). Pană). Iancu). A. de Endocrinologie. I. Demografia ocrotirei materno-infantile în Clinica Obr stetricală şi Gynecologică din Cluj. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Comunicare făcută la Soc. (In colaborare cu Doc. A. Gy­ necologie şi Obstetrică. Stobor asupra organelor ge­ nitale femeieşti. 385—389. Clujl. Gynecologie şi Obstetrică. . Bucureşti. A. Hemoragia cerebrală îh sarcină datorită' ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Comunicare făcută la Soc. 1936. 4. Revista de Igienă Socială. Ştiinţelor medicale din O u } . municare făcută: larSflC. Greutatea BCU Cluj / Central University Library Cluj Obstecorporală a noi născuţilor în Clinica tricală şi Gynecologică din Cluj în 1919—1920. (In cola­ borare cu Dr. Soc. 11. Comunicare făcută la Soc. pag. 16. 18. de En­ docrinologie. Nr. Nr. Fluctuaţiunile senzoniere al greutăţii corporale la noinăscuţi. (In colaborare cu Dr. (In colabo­ rare cu Dr. Acţiunea nămolului dela. Iunie 1936. Căprioară şi Dr. în 1916. Şedinţa din 10 Martie. 15. I. in raport cu anotimpurile. Demografia ocrotirei materno-infantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. (In colaborare cu Doc. Mai 1936. 1920 şi 1921. Şedinţa din 20 Mai 1936. Iancu). Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Şedinţa din 7. Şedinţa din 20 Mai 1936. Greutatea corporală a noi născuţilor din Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj din 1919. Revista de Endocrinologie. Dr. 6. Acţiunea extrasului placentar şi urinei de femeie gra­ vidă asupra ciclului oestral şi a glandei mamare. 12. pag. D. Comunicare făcut la Soc. în raport cir starea socială şi civilă a mamelor. Dr. Iancu). (In colaborare cu Doc. Şedinţa din. Iancu). 19. (In colaborare cu Doc. Iunie 1936. 5. în 1918.. A. Dr. Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. 14... Comunicare făcută la Soc. Dr.

A. 2 Ianuarie 1936). In colaborare cu Dl Doc. Căprioară Dumitru. de Antropologie. (Revista Endocrinolo­ gie Gynecologie Obstetrica Nr. 2. Petrescu). Voicu I. Gynecologie şi Obstetrică îngrijind de apariţia acestui pe­ riodic. (In colaborare <cu Doc. Grigoriu Cr. (Co­ municare la Soc. Deformaţiune osoasă craniană la un nou născut. Gynecologie şi Obstet­ rică. de Endocrinologie. 5. Acţiunea ipertonizantă a serului sanghin. 3). M. 1936. 1936. In colaborare cu Dl Prof. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra glandei mamare şi a ciclului oestral. . 3. In colaborare cu Dr. Utilizarea terapeutică a principiului gonadotrop. Iancu). Copăceanu. 7. Voicu I şi Dr. Revista de Endo­ crinologie Gynecologie Obstetrică Nr. 1. Cluj Aprilie 1936. 4). Endocrinologie. lutei•nizant. Coja'N. (Revista Endocri­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nologie Gynecologie Obstetrică Nr. Sarcină şi Paludismul. Şedinţa societăţii de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică 4 Aprilie 1936. 1. 3. Mola Hidatiformă (Stufiu ormonal) îr^ colaborare cu Dl Prof. 1 Dec. Nr. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. Cluj Aprilie 1936. 6. Avort spontan septico-piemic produs de un acces al măinii. T. (In co­ laborarea cu Doc. 4. Problema actuală a secâlei cornute. (Revista Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. Dr. 5. In colabo­ rare cu Dr. Purye Gh. (Revista de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr.Asistent Dr. 2 Ianuarie 1936). Dr. a lichidului cefalo rachidian şî a urinei eclampticelor. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. încercări cu reacţiunea de sarcină Bowmann-Vischer. A funcţionat ca secretar general al Rev. 2. Co­ municare la Soc. 3). Dr. Clotuţiu şi Dr. Petrescu. Grigoriu Gr. (In colaborare cu Dr. izolat din urina de gravidă. (Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie Obstetrică Nr.117 .

C.. 11. Influenţa foliculinei asupra glandei mamare. 3. Dr. 1 . I. 1936. Gynecologie şi Obstetrică. 1. Dr. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. 1936. 1. Gh. 4. (Cerce­ tări experimentale. 1936. C. Grigoriu şi Dr. 2. Gri goriu. Voicu). Coja). 2. (In colabo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rare cu Docent Dr. Gynecologie şi Obstetrică. Dr. Comunicare şedinţa Societăţii de Endo­ crinologie. Revista de Endocrino­ logie. Cluj în 4 Martie 1936. Câteva consideraţiuni în legătură cu un caz de polidactilie la un nou născut. 5. C. 1. Gy­ necologie şi Obstetrică Nr.) Revista de Endocrinologie Gynecolo— gie şi Obstetrică. Gynecologie şi Obstetrică. Nr. 1936. Revista de Endocrinologie. 2. (In. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. Reacţia de sex Dorn-Sugarman. Emoragia cerebrală în sarcină datorită ipertenshmei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. în colaborare cu Prof. 1936. Petrescu. Revista de Endocrinolo­ gie. Studiu experimental. Purge).. D. N. In colaborare cu Prof. 1935. 1. V. Baroni)Comunicare făcută la şedinţa Societăţii de Endocrinologie. (In cola­ borare cu Asistent Dr.. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. (Cercetări experimentale.. (In colaborare cu Prof. 3. 1935. 4. Revista de Endocrino­ logie. Nr. 5. Şedinţa dm> 29 Ianuarie 1936. Gynecologie şi Obstetrică. Gyne­ cologie şi Obstetrică. Revista de Endocrinologie. Nr. Influenţa foliculinei şi a urinei de femeie gravidă asu­ pra timusului. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi prolanului administrate intratubar. Cluj 21 Martie 1936. asupra acţiune! foliculinei şl prolanului administrate intratuber. Dr. 3. Baroni).. Dr. Nîcolae:. Dr. Nr. Pană Dumitru. I. Clujul Medical Nr. Grigoriu). Traian P o povici. Dr. Gynecologie şi Obstetrică. Соја. V. (In coraborare cu Doc. 1.. Gynecologie şi Obstetrică Nr.Пг.. Pană. colaborare cu Prof. Reacţia de sex Dorn-Sugraman. 5. (In colaborare cu Prof.

(In colaborare cu Dr. Prof. Căprioară). de Endocrinologie. Po­ povici). Comunicare făcută la Soc. Ar. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra ciclului oestral şi glandei mamare. şi Dr. Sarcina trigemelară. Avort spontan septico-piemic în urma unui acces al măinii. Voicu I. 1. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. *) In şedinţa din £9 Ianuarie 1936 s'a următorul comitet: ales. Cluj 21 Aprilie 1936. Cercetări clinice şi experimentale. . Endocrinologie şi Obstetrică. Dr. (In colaborare cu Docent Dr. Membrii în comitet: Prof. Casieri: Dr. Minea. (In colaborare cu Docent Dr. Mihail. Grădinescu. 2. Dr. Dr. Gy­ necologie şi Obstetrică. Dr. Comunicare la Societatea de Endocrinologie. Vice-preşedinţi: Prof. C. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. Martie 1936.№ 3. Gynecologie şi Obstetrică. 21 Aprilie 1936. şi Dr. anul 1936. Influenţa nămolului (turba) asupra organelor genitale. Gynecologie şi Obstetrică*). Secretari de şedinţă: Dr. I. Ianuarie 1936. Stanca. David). Turcu şi Dr. 4. Dr. Vago O. Comunicare făcută la Soc. Popovici). Iancu. A. 1. Gynecologie şi Obstetrică Nr. Iancu Ax. Căprioară. 5. Kese Gheorghe. Voicu I. Voicu). Dr. de Gynecologie. Grigoriu. Coja N. Gyneco­ logie şi Obstetrică. Societatea de „Endocrinologie. Dr. Comi>nicare la Societate de Endocrinologie. (In co­ BCU Cluj / Central University Library Cluj laborare cu Docent Dr. Simon A. şi Doc. Yago Octavian. Bibliote­ cari: Dr. 1936. Doc. Revistă de Endocrinologie. Popa Rada Olimpia şi Dr. Decembrie 1936. Dr. 3. (In colabo­ rare cu Docent Dr. Bacilul difteric la noi născuţi din colectivităţi. Metode diuretice în eclampsie. Cotuţiu şi Dr. 5. pentru Preşedinte: Prof. Po­ povici Traian. Gynecologie şi Obstetrică. Secretar general: Doc. Gynecologie şi Obstetrică Martie 1936. Heller şi Dr. Doc. D. Comunicare la şedinţa de Endocrinologie. D. Căprioară. (In cola­ borare cu Doc.

2. 1. Dr. 4. Dr. Dr. Gr. Iancu şi Doc. Vago: Bacilul difteric laBCU Cluj / Central University Library Cluj noi născuţi din colectivităţi. Dr. C Oprişiu: Contribuţiuni la studiul funcţiunii antitoxice ia capsulei supra­ renale. Şedinţa din 4 Martie 1936. Vago: Sarcină trigemelară. Dr. Dr. Doc. Găină şi Dr. Doc. 1. Doc. Dr. Ax. Doc. Doc. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra timusului. Dr. 2. Dr. Orient: Menstruaţiunea şi menotoxinele. Popoviciu Tr. Pană: Emoragia cerebrală In sarcină datorită ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Dr. Iancu. Vago: Sarcini închipuite. 3. Copăceanu: Reacţia de sarcină Bowmann-Vischner. Dr. Dr. 3. Russu: (Capsulele suprarenale şi sincopa adrenalino-cloroformică. Dr. 6. Velluda şi Dr. Doc. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Dr. Şedinţa din 29 Ianuarie 1936. Voicu şi Dr. Dr. Prof. Popoviciu Tr. 1. Voicu: Un caz de pemfigus sifilitic la nou născut cu localizare atipică. Purge şi Dr. D. . în anul 1912. şi Dr. Dr. Iancu şi Doc. I. Popovici şi Dr. Benetato. Voicu: Mamele şi copiii Maternităţii dela Universitatea Cluj. Turcu. Voicu: Acţiunea nămolului dela Stobor asu­ pra organelor genitale (Cercetări clinice şi experimentale). 2. Doc. 5. Dr. David şi Dr. 4.120 Acesta Societate în decursul anului a prezentat următo­ rul program: Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. Baroni şi Dr. Dr.: Sarcină şi fibrom al colului uterin. Doc. Doc.: Diagnosticul sexului prin reacţia DornSugarman. 5. Prof. T. Pană D.

Dr. Dr. Ginecologie şi Obstetrică.121 2. Docent Dr. Nr. Doc. Şedinţa din 20 Mai 1936. în raport cu starea socială şi civilă a ma­ melor. BCU Cluj Central University Greutatea 3. sub îngrijirea unui comitet de redacţie. Cotuţiu. Velluda: Consideraţiuni de anatomie şi bio­ logie comparată şi experimentală asupra sarcinilor multigemelare la om. Voicu: Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. Kernbach: Perforaţiile uterine şi intestinale. Dr. Dr. 681. Г—2 Sept—Oct. 9—10 pag. 7-48. Nr. Soc. Doc. cu un program bogat. Rubin Popa şi Dr. Iancu şi Dr. 10 pag.: Acţiunea extractu­ lui cortico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. Doc. Dr. după po­ jar. Dr. Oprişiu: Glicemia noilor născuţi. 10—13. Prof. Dr. evoluând paralel. Axente Iancu: Alteraţiile psihice şi turbură­ rile de caracter în vegetaţiile adenoide ale copilului. Nr. Nr. 719—721 referat „Mişcarea medicală. Stupariu: Cercetări asupra se­ dimentării globulelor roşii în cancerele uterine. Grădinescu şi Santa N. Mureşan şi Dr. 12. 2. Dr. vezi Clujul Medical Anul XVI. Dr. 1935 pag. Axente Iancu: Sechele encefalitice. 6. Docent Dr. Prof. 1935. Petrescu: Avort spontan septico-piemic produs de un abces al mânii. Dr.. 1. 4. română" Anul VIII. Dr. 5. Dr. 3. Doc.Revista de Endocrino­ logie. 1 Dec. Axente Iancu: Două mici epidemii de zona şi de varicelă. Docent Dr. care apare bilunar. la 19 Oct. Ştiinţelor Medicale Cluj. „Satul şl Şcoala" Anul V. pag. Căprioară. Alte lucrări executate în cadrul Clinicii. 1935. Voicu şi /Doc. . „Cernăuţi Medical" Anul II. Lakatos: Turburările nervoase în climacteriu. In Decemvrie 1935 a luat fiinţă . Dragomir şi Dr. (Problema responsabilităţii medicale). Iancu: Library Cluj corporală a noi născuţilor în iClinica Ginecologică şi Obstetricală din Cluj în 1919—1920. 4.

Cluj. 1935. Endocrinologie. Căprioară) vezi şi Clujul Me­ dical Nr. Axente Iancu: Enureza infantilă. Gynecologie. şedinţa din 10 Nov. 1935 Nr. (Vezi „Universul" 22 Nov. 1935 şi Revista de Ortopedie Anul IX. 2 1936 pag. în anul 1912. şedinţa din 26 Nov. 61. vezi şi „Universul" din 15 Dec. 121.122 Docent Dr. Societatea Română de der­ matologie şi sifiligrafie Cluj. 1935. Anul I Febr. Conferinţă ţinută la „Seminarul de Pedologie şi Pe­ dagogie experimentală. 1936. Soc. D. 2 pag. Axente Iancu: Maladia lui Ritter von Rittersheim la un sugar eredo-sifilitic. 2. 1935 şi „România Nouă" din 20 Nov. Soc. şedinţa din 4 Dec. Docent Dr. Soc. . şedinţa din 8 Dec. cu ocaziunea „cercului cultural învăţătoresc" (vezi şi România nouă din 19 Dec. pentru complectarea şi desăvârşirea culturii profesionale a învăţătorimii Clujene. Docent Dr. I. Nr. Docent Dr. română de antropologie Cluj. Docent Dr. 5. 9 şi rev. „Dimineaţa" 2 Dec. la Răscruci. 1935 (în colaborare cu d.). Someş. Axente Iancu: Mamele şi copiii maternităţii dela universitatea din Ouj. „Di­ mineaţa" din 21 Nov. şedinţa din 30 Nov. Ştiinţelor medicale. Axente Iancu: „Copiii leneşi". pag. vezi „România Nouă" din 27 Nov. Axente Iancu: Probleme medico-pedagogice. 1935. Voicu). 1-2 pag. 1936 pag. Axente Iancu: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. Docent Dr. 1935.al cărui preşedinte este conferenţiarul. 1935 pag. Axente Iancu: „Lenea" hipotiroidiană a şco­ larilor. 4. (în colaborare cu Dr. „Patria" din 27 Nov. 1935 şi „Dimineaţa" din 17 Dec. 1935). conferinţă în cadrul „Astrei". Docent Dr. 12. la 23 Noemvrie -935 ora 6 p. 1936 Nr. Docent dr. Endocrinologie. 1935 (în cola­ borare cu drîF Turcu. la 15 Dec. Conferinţa ţinută la Societatea Română de ortopedie. . Jud. 1. Obstetrică. 1935 pag. Docent Dr. m. ciclul al 3-lea organizat de Cercul Cultural al „Astrei" din cartierul General Grigorescu. Dariu şi David) vezi şi Clujul Medical Nr. Axente Iancu: Un aspect curios al craniului BCU Cluj / Central University Library Cluj fetal. ginecologie şi obstetrică din Cluj. 1935 pag. 1935. Conferinţă inau­ gurală. 180—181. 77—85.

Docent Dr. 98. 183. Conferinţă cu proecţiuni. (in colabo­ rare cu drii Turcu. Axente Iancu: Rinita muco-purulentă. (In colaborare cu Docent dr. â fortes doses XI-е Session de I'Association Internationale pour la Protection de l'Enfance. N. la 15 Febr. Şedinţă din 19 Dec. şedinţa dela 15 Febr. Docent Dr. 1936. Axente Iancu: Relaţia greutăţii corporale a nouilor născuţi asistaţi în Clinica Obsetricală în 1912 cu sta­ rea lor civilă şi cu ocupaţiunea mamelor. Axenfe Iancur Confesiunea şi ocupaţiuuoa mamelor asistate în 1912 în maternitatea universităţii din' Cluj. 3. 1935 vezi şi Clujul Medical Nr. şedinţa din 25 Ianuarie 1936. Reuniunea anatomică din Cluj. 3. Revue francaise de Pe­ diatrie. Axente Iancu: O altă „lene" a şcolarului: cea hipofizară. pag. Cluj. Axente Iancu: Bacilul difteric la noui născuţii din colectivitate. Ginecologie şi Obstetrică din Cluj. Docent Dr. 1936. Rev. G. 189. Anul II. 1936. Voicu) Societatea Româ­ nă de Antropologie. 800—807. pag. 14Î. Docent Dr. 269. C. No. I. Axente Iancu: Degenerescentă grăsoasă a fi­ catului şi a rinichilor Ia un copil de 9 luni (în colaborare cu Dr. 1936. BCU Cluj / Central Universityantiinfecţios al facto­ Axente Iancu: Efectul Library Cluj rului D. Curs ţinut în amfiteatrul Clinicei obstetricale şi ginecologice cu studenţii în medicină. a fortes doses. 18 а 21 Juillet 1935. 4. şedinţa din 23 Ianuarie 1936.128* Docent Dr. Tome XI. Axente Iancu: Alimentarea noului născut. 6. 775—785. vezi şi Clujul Medical Nr. 1936. 1936. şedinţa din 4 Febr. un aspect al difteriei sugarului. — Societatea de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Societatea de Endocrinologie. Vestul medical. pag. C. 1935. Bruxelles. Societatea Ştiinţelor Medicale din Cluj. Popa). 3. Docent Dr. pag. David şi Vago). Docent Dr. Docent Dr. Vezi şi Bulletin internaţional de la Pro­ tection de l'Enfance. vezi şi" Clujul Medical Nr. Sous le haut patronage du gouvernement belge. R. ţinută la Seminarul de- . şedinţa din 29 Ianuarie 1936. Axente Iancu: Deux nourrissons eczemateux inocules au B. G. Docent Dr. pag. Societatea română de antropologie. No. Docteur Axente Iancou (Cluj): Deux cas de diathese exsudative inocules au B. Annee 1935. 1936 pag.

Voicu). Axente Iancu: Pemfigus sifilitic cu o locali­ zare atipică la nou născut. prin desechilibru alimentar la un copil de 16 luni. Soc. Docent Dr. şi Gyn. la 29 Febr. Ia un sugar de 3 săptămâni. Anul XVII. ţinute cu moaşele venite . Joi 5 Martie 1936. Alexandru Iancu: Distrofie. So­ cietatea Română de dermatologie şi sifiligrafie. Axente Iancu: Glicemia nouilor născuţi. Docent Dr. Axente Iancu: 3 conferinţe despre fiziopatologia noului născut şi puericultura. Docent Dr. (Vezi şi „La Presse Medicale" No. 107. tip hidremic. 1 Iu­ nie. (In colaborare cu Doc. 51. Soc. Axente Iancu: Sifilide papulo-buloase pe partea dorsală a mâinilor şi picioarelor. Axente Iancu: Protecţia materno-infantilă în clinica obstetricală şi ginecologică din Cluj în anul 1914. din Cluj. Docent Dr. 7. şedinţa din 1 Aprilie 1936. „Alliance Francaise". (In colaborare cu Docent Dr. pag. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. la nou născut. Dariu). 475). 55. Voicu). Cluj. gynecolo­ gie şi obstetrică. Societatea Română de Antropologie Cluj. Docent Dr. şedinţa din 10 Martie 1936. Soc. Soc. Vezi „România Nouă". Docent Dr. (Vezi şi Clujul Medical. Cluj. şedinţa din 8 Martie 1936. 1936. Cluj. 1936. Anul IV. (în colaborare cu Doc. I. Ştiin­ ţelor Medicale. Cluj. 1936. Vezi şi Clujul Medical No. în 1916. Voicu). de Endocrinologie. L. pag. Docent Dr. Axente Iancu: Edem prin carenţă alimenta­ tă. Docent Dr. P. de Endocrinologie. de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. 6. I. Cluj şedinţa din 21 Martie 1936. Societatea Ştiinţelor Medicale. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obst. Docent Dr. pag. Axente Iancu: Cultul copilului în Franţa. 8 Juillet 1936.424 pedologie şi pedagogie experimentală. No. Ştiiţelor medicale. la Soc. (In colabo­ rare cu Dr. BCU Cluj Iancu: Bronchopneumonie prelungi­ Axente / Central University Library Cluj ră la un copil de 2 ani. 1126). 321. Şedin­ ţa din 1 Aprilie 1936. şedinţa din 3 Aprilie 1936. Soc. şedinţa din 4 Martie 1936. I. Conferinţă ţinută la 30 Martie 1936. Docent Dr. Nr. Vezi şi Clujul Medical No. 480. (In colaborare cu Drul Opriş). Voicu). pag. Cluj şedinţa din 7 Martie 1936. (în colabo­ rare cu Doc. Dr. Dr. I. Dr.

şedinţa din 23 Mai 1936. Docent Dr. Dr. Conferinţe — Comunicări. Axente Iancu: Edemele copiilor mici prin re­ gimurile de restricţiune. Axente Iancu: Greutatea corporală a noilor născuţi în Ck Gynec. (In colaborare cu dl. V. Soc. şedinţa din 7 Mai 1936. statură. Voicu). Cluj. Ştiinţelor Medicale Cluj. în 1919—20. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. organizat de Di­ recţiunea Clinicei de Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. (Comunicare. Dr. la Şcoala surorilor de ocrotire. Societatea Română de Antropologie Cluj. ţinută Ia Cinematograful „Capitol" la 26 Mai 1936. în 1919. Docent Dr. 17. No. în vacanţa Paştelui 1936. 5. Docent Dr. şedinţa din 7 Mai 1936. şedinţa din 9 Mai 1936. Axente Iancu: 74 cm. 20 Mai 1936. Axente Iancu: Greutatea corporală a nouilor născuţi în raport cu anotimpul. Dr. Prof. şi Obstetric. Română de Antropologie Cluj. Docent Dr. în raport cu starea socialăBCU Cluj / Central University Library Cluj Endocri­ şi civilă a mamelor. Voicu). pag. Docent Dr. 307-310. 1936). de Pediatrie şi Puericultura. Gh. Conferinţa ţinută la 11 Mai 1936. Clinica infantilă Publicaţii —. . Ştiin­ ţelor Medicale din Cluj. Axente Iancu: Copiii bolnavi şi piperniciţi din cauza lipsei laptelului din hrana lor. Axente Iancu: Paludismul la un copil mic din colectivitate internat cu 9 luni în urmă. Anul I I I . Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologie din Cluj. în 1919—20—21. 8. I. Mai 1936. Axente Iancu: Colaborarea sorei de ocrotire cu „Centrul pentru ocrotirea copiilor". Docent Dr. (In colaborare cu Doc. la o copilă în vârstă de 3 ani şi 10 luni. Г. cu ocaziunea „săptămânii laptelui". Conferinţă cu proiecţiuni. I.• Ia Soc. Docent Dr. Soc. Popoviciu: Principii de protecţia materno-infantilă pentru viitoarea legiferare sanitară. Societatea de nologie. Voicu). Cernăuţi Medical. Docent Dr. Docent Dr.125^ la „cursul de împrospătarea cunoştinţelor". (In colabo­ rare cu Doc. Soc.

Eugenia Băncilă — Dr. (Comunicare la Soc. 1936). Gh. Atena. în judeţele din Ardeal {Comunicare la Soc. Dr. 17. Gh. Dr. Dr. Adriana Berariu. Prof. 5. Prof. Popoviciu. 1936). П. Prof. de Pedia­ trie şi Puericultura. IL 1936). Frof. Ruxanda Moga: Mortalitatea infantilă (sub vrâsta de 1 an). şi la Congresul internaţional pentru protec­ ţia mamei şî a copilului. Popoviciu. (Comunicare la Soc. căminuri. Dr. sezon. etc). Gh. 1936. Popoviciu:. etc. Adriana Berariu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Şt. Prof. Gh.. Clara Blo­ su: Drojdia de bere în turburările digestive şi toxice la copii. Clujul Medical. Dr. 1936). (Co­ municare la Soc. 4. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. .ш Prof. Prof. Dr. Dr. Dr. Gh. V. I I I . Gh. 2—9 Aprilie 1936). 1935). Popoviciu. Dr. XI. XII. 10. (Comunicare făcută la Soc. Gh. spitale. Dr. (Comunicare la Soc. Popoviciu: Realizări de necesitate imedia­ tă (consultaţii pentru copii. Dr. Ştiinţelor Medicale. Munteanu: Date asu­ pra morbidităţii şi mortalităţii infantile prin turburări diges­ tive în Clinica Infantilă din Cluj. Dr. Popoviciu. Prof. Dr. 2. Febr. 1935 şi Publ. Popoviciu — Dr. Ortansa MihalesCu: Re­ zultate In tratamentul coreei. azile. 4. 14. Prof. Dr. Med. clinici. de Pediatrie şi Puericultu­ ra. 10. V. Munteanu: Protecţia copiilor în Plasa Sanitară Model Gilău. Dr. (Publ. Prof. Popoviciu. Dr. Gh. Clara Blosu: Posibilitatea sinte­ zei vitamine C din Vitamina D în organismul copilului. de Pediatrie şi Puericultura. de Pediatrie şi Pue­ ricultura. 2. pe ultimii ani Cluj BCU Cluj / Central University Library (1928—1934). Dr. Ştiinţelor Medicale. 1936). în 1927—1931. Gh. (Comunicare la Soc. Iuliana Cirlea: Regimuri cru­ de la copii. Gh. de Pediatrie şi Puericultura. Popoviciu — Dr. III. 10 III. de Pediatrie şi Puericultura. (Comunicare la Soc. Popoviciu — Dr. luni de vrâstă. pe sexe. Gh. de Pediatrie şi Puericultura. (Comunicare la Soc. Munteanu. V. Clujul Medical. 1936). Popoviciu. V . 1935). V. Gh. Martie 1936). Grigore Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. Prof. Gh. Gh. 1936). XI. (Comunicare la Soc.

Gh. Med. Prof. 1935). Legături cu vitaminele. Gh. Inst. 1935). Prof. Prof. de Antropolo­ gie. de Med. Dr. Popoviciu: Cunoştinţele noastre actuale asupra vitaminelor. Gh. la Fac. Sept. Şt. V. Gh. Popoviciu. Prof. Maleria Curtuţiu: Date asu­ pra frecvenţei tuberculozei la copiii din Clinica Infantilă din Cluj. Şt. pe ultimii ani. Gh. Popoviciu: Fapte noi în balneo. (Comunicare la Soc. Popoviciu. 1935. 1935).. 1936). XI. Dr. Dr. Gh. Gh. . Dr. Ortansa Mihalescu: Rezulta­ tele terapeutice în coree. 2. (Iaşi. Cluj. Şt. 1936).127 Prof Dr. Dr. Prof. Cluj Med.. Rom. (Confe­ rinţă la Soc. (Comunicare Ia Soc. 9. Clujul Medical. Prof. IV. (Comunicare la Soc. Prof.. Med. 1935). Ion Danciu: Contribuţiuni la alimen­ tarea cu zare (babeurre) a copiilor de sân.. Ortansa Mihalescu: Un caz de boală a lui Leiner./ Central Universityla Soc. Popoviciu. 1935). Popoviciu: Diferenţele pe sexe în mortali­ tatea copiilor. Prof. (Comunicare la Soc.. I.şi fizioterapia copiilor.. 1936). Publ. Publ.. Şt. Prof. Dr. „Brawo". Popoviciu: Asemănări şi diferinţe în struc­ tura de rasă sanghină a Românilor şi popoarelor conlocui­ toare şi învecinate. Med. 25. de arte graf. Dr. 23. 1936). Clujul Medical. 1935). 1935. Med. XI. Dr. 12.1. 25. X I I 1935). Tip. 1936). Dr. Dr. (Conferinţă la Soc. Med. de arte graf. 1936. VII. Şt. Gh. 30. Popoviciu. Med. Nr. (Conferinţă la Cursul de perfecţionare. Gh. VI. (Iaşi. Dr. Dr. Şt. Dr. Popoviciu. Nr. XI. Dr. Popoviciu. 1935. I. Gh. Inst. Dr. Clara Blosu: Variaţiuni în rezer­ va de vitamină C la copii.. 11.—6. „Brawo". Popoviciu.'Albert. Ortansa Mihalescu: Un caz de keratomalacie la un copil de sân alimentat natural. Popoviciu: Tratamentul în aer plin al co­ piilor în special al bronchouneumoniilor infantile. Clujul Medical. Ortansa Mihalescu: Date asupra crisoterapiei în afecţiunile tuberculoase ale copilului. (Co­ municare la Soc. 14. Publ. Gh. Gh. BCU Cluj (Comunicare Library Şt. 2. Dr. 12. Prof. (Conferinţă la Cursurile din Sovata.

r. R. Biol. V. CXIX. Şt. 1935. C. II. Nr. 1107). CXXI. CXIX. 30. CXIX. 4—6. Dr. Prof. (C. Gh. 1935. Gr. 4. Prof. p. (Comunicare la Soc. P. 1936). Dr. 1936). Dr. 1936). r. Popoviciu. B. de Pediatrie şi Puericultura. Ortansa Mihalescu: Daten liber die Goldbehandlung tuberculoser Affektionen des Kindes. Gh. L'ammoniaque sanguin dans la tetanie de l'hyperventilation. Gh. Soc. Prof. pag. Soc. 1936).). Comunicare la Soc. Popoviciu. BCU Cluj / Central University Library R. Dr. Popoviciu: Nouvelles contributions a l'etude des isohemaglitinines en Roumanie. Munteanu. 5. Dr. Med. Oprişiu: Contribution â l'etude le l'ammoniogenese. Soc. Dr. Anthopologique.Cluj Oprean: Contribution â l'etude de l'ammonogenese. 445). pag. Avrămoiu: Un caz de difterie cutanată. Prof. II. Dr. 1936). Gh. (C. Dr. Gh. (Rev. (Clujul Medical. Dr. Med. Popoviciu. V. Opreanu: Contribution â l'etude de l'action rachitigene des cereales. (Rev. r. 1502). Prof. Munteanu: Activitatea bucătăriei de lapte dela Clinica Infantilă (Comunicare la Soc.128 Prof. Le calcium et le phosphore liberes par la digestion des cereales in vitro. (C. 112. Benetato. Antropologique. Dr. (C. Benetato. Gh. 2. CXVIII. avec ou sans CINa. Biol. Popoviciu. Iuliana Cirlea: Un caz de erythema simplex gyrratum Jadasshoni. . în special a bronchopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. Gh. Popoviciu: Comparaison entre les groupessanguins des roumains et ceux des autres peuples de la Roumanie. Gr. 1936). Gh. Dr. Munteanu. Gh. H. V. 1935). Prof. Dr.. Dr. de Pediatrie şi Puericultura. No. Biol. Popoviciu. Arşic: La mortalite pneumococcique et le sexe dans le rachitisme experimental. (C. V. Dr. 1935. Dr. r~ Soc. Şt. 108.. Prof.473). Popoviciu: Aeroterapia copiilor. XI. Al. 4—6. Gh. Dr. Popoviciu. Munteanu. Gh. Munteanu: La production du methylglyoxal dans les tissus rachitiques. Dr. Dr. 443). p. 4. pag. Iuliana Cirlea: Un caz de guşe congenitală. pag. Biol. Dr. Gh. (Archiv fur Kinderheilkunde. Soc. N. r. Comunicare la Soc. Gh. Prof. Biol.

25. 4. Adriana Berariu: Un caz de Library Cluj intestinal. V. Şt. 5. Dr. Ortansa Mihalescu: Eclapsie nespasmofilică. Şt. 1935). de Pediatrie şi Pueri­ cultura. X.. Şef an Dăncilă: Activitatea Clinicei Infantile în 1935 (copii internaţi) în comparaţie cu ultimii 5 ani (1930—1934). Iuliana Cirlea: Peritonftă bacilară sub 2 ani. Sept. V. Iuliana Cirlea: Eritem exudativ multiform.129 Dr. Gh. Iuliana Cirlea. V. 1936). Petre Cirlea: Un caz atipic de eritrodermia Leiner. (Comunicare la Soc. Şt. 1936).. 1936). Şt. V. de Pediatrie şi Puericultura. 5. (Comunicare la Soc. (Comunicare la Soc. II. (Comunicare la Soc. Dr. Iuliana Cirlea: Abces pulmonar vindecat la copil mic. Iuliana Cirlea: Un caz de idrocefalie sifilitică. Dr. de Pediatrie şi Puericultura). 5. Dr. Dr. (Comu­ nicare la Soc. Munteanu. V. Dr. 5. Med. 19. 1936). Munteanu: Maiol „Egger" în tuşea convulsivă (Clinica et Laboratorium. 1936). de Pediatrie şi Puericultura. Clara Blosu: Frecvenţa vegetaţiilor adenoide la copii (statistica clinicelor infantilă şi otorinolaringologică). Gh. Petre Avrămoiu: Rezultate obţinute în sterilizarea purtătorilor de bacili difterici cu neosafvarsan şi neosalutan. Ortansa Mihalescu: Un caz de eclampsie postobstetricală. Munteanu. de Pediatrie şi Puericultura. V. BCU Cluj / Central University infantilism Dr. 1936). (Comu­ nicare la Soc. Dr. 1936). I. V. de Pediatrie şi Puericultura. (Comunicare la Soc. 1936). (Comunicare la Soc. Dr. V. Munteanu. (Comu­ nicare la Soc. 25. de Dermatologie. V.. 1936). I. I. Dr. 5. 1936). Gh.. 25. Med. (Comunicare la Soc. de Pediatrie şi Puericultura. Iuliana Cirlea: Cazuri de tetanie sub 3 luni. Med. Dr. 9. Dr. 1935). (Co­ municare la Soc. II. Dr. Dr. Med. Gh. ANUARUL 1935/36 9 . (Comunicare la Soc.

din 9. C. şi Sif. 8. 6. Tătaru şi Dr. Prof. Nr. Pop: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. Dr. Dr. 1936. Prof. 1936. şi Sif. Petre Cirlea. Dr. Tătaru şi Dr. 5. de Derm. 5. Modranu Liviu: Tratamentul dermatozelor prurigi­ noase prin injecţii cu Magnobrol. Prof. Dr. Lengyel: Bromostronţiuran în dermatologie. 1935. Modranu Liviu şi Dr. 1935. Library Cluj prin cura de University Clujul Med. 3. Liviu Modranu: Bromostronţiuran în dermatologie. Tătaru şi Dr. (Soc. . P. Dr. Nr. 12. Prof. Clujul Med. şi Sif. Tătaru: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. C. C. Nr. Vereş: Trata­ mentul sifilisului BCU Cluj / Centralsaturaţie. Clujul Med. P. Nicolae Lengyel şi Dr. Cluj. Dr. Clujul Med. Dr. Prof. de Derm. Nr. Dr. Dr. P. Tătaru şi Dr. Clujul Med. Nr. C. Nicolae Lengyel: Calciul în terapia dermatologică. Rom. Cirlea: Poikilodermie. 1936. Tătaru: Experienţele noastre terapeutice cu preparatele de Salvarsan în decurs de 25 ani. 1935. Dr. I. Tătaru. C. Med. Cirlea şi Fr. Clinica dermato-Yenerică. 12. 1935. de Derm. II. C.130 O. Leonida Pop şi Dr. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Comunicări: Prof. Prof. Vereş: Trata­ mentul sifilisului prin cura de saturaţie. Benetato: Consideraţiuni asu­ pra osteitei fibro-chistice a lui Recklinghausen şi a conduitei terapeutice în această maladie. Dr. II. 1936. Cancerul Nr. Clujul Med. Rom. Dr. L. Cirlea: Un caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. 10. Dr. 1936. Leonida Pop şi Prof. 1936. Nr. (Soc. 6. Nr. Dr. Lucrări originale. Dr. Clujul Med. Clujul Med. 1936. 10. Nic. din 9. 1936). II. Dr. C. C. Rom. B. Tătaru şi Fr. 8. (Soc. Nr. XI. 1936.

Vaier Cimoca: Toxicodermie. şi Sif. şi Sif. de Derm. XI. V. 1936). (Soc. Rom. Vaier Cimoca: Sifilis terţiar al glandului şi al regiunii inghinale. Rom. I I . (Soc. 1935). (Soc. XI. Rom. Dr. Doc. Doc. Rom. de Derm. Dr. Rom. Petre Cirlea: Câteva aspecte de infecţiune sifilitică extragenitală.m Doc. Rom. 1935). X I I . Petre Cirlea: Un caz de psoriază vulgară âtropatică. şi Sif. de Derm. 9. 10. 9. 24. 8. şi Sif. V. 1936). forma rara. şi Sif. Doc. Doc. Vaier Cimoca: Contribuţiuni clinice la studiul cpiteliomelor pigmentate primitive ale pielei. Dr. Vaier Cimoca: Âcroderirafita cronică atrofizantă. 1936). (Soc. de Derm. XII. şi Sif. (Soc. Soc. % II. (Soc. Dr. Doc. 1935). 1935). III. de Derm. Doc. cu perforaţia prepuţiului. de Derm. BCU Cluj / Central Conduita Library Cluj în sifilisul Vaier Cimoca: University terapeutică renal asociat cu manifestaţiuni cutanate în legătură cu un caz clinic cu sifilide de tranziţie şi terţiare. I I I . de Derm. de Derm. 10. "ХП. de Derm. Rom. de Derm. de Derm. de Derm. Dr. (Soc. Rom. Pop Leonida: Tratamentul cu Rontgen ăl erisipelului. Tătaru: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. Rom. Dr. 1935). Dr. XI. 1935). de Derm şi Sif. 10. Dr. Rom. (Soc. (Soc. Rom. Dr. 1936). din 8. (Soc. 8. postantipirinică. Dr. Doc. Soc. de Derm. Rom. 8. Dr. şi Sif. XI. Dr. şi Sif. de Derm. 8. Rom. 10. f(Soc. 1935). (Soc. şi Sif. (Soc. de Derm. Rom. şi Sif. . Dr. 1935). 1935). din 10. Dr. Dr. şi Sif. Petre Cirlea: Un caz de fagedenism. (Soc. Dr. C. Doc. Vaier Cimoca: Contribuţiuni la studiul tubereurlidelor ulceroase în legătură cu un caz clinic. Rom. 8. Vaier Cimoca: Sifilis ereditar tardiv. III. şi Sif. 1936). Vaier Cimoca: Un caz cu boala lui Pringle. Pop Leonida şi Prof. XII. şi Sif. Cimoca: Concepţiunile actuale asupra tuberculidelor papulonecrotice şi ulceroase în legătură cu un caz clinic. Doc. Dr. Doc. 1936). 8. Vaier Cimoca: Contribuţiuni chimico-terapeutiч:е la studiul adenomelor sebacee tip Pringle. 1936). XI. Rom. şi Sif. II. Vaier Cimoca: Lichen ruber plan atrofie gene­ ralizat prin tratament arsenical. şî Sif.

Un caz de eritrodermiedescuamativă Leiner vindecat. şi Sif. P. Rom. (Soc. de Derm. .U32 Dr. 1936) . P. şi Sif. de Derm. şi Sif. 24. XL 1936). (Soc. 10. Dr. (Soc. 1936). Rom. 24. Dr. Idem: Un caz cu pseudoreladă Brocq. Nicolae Lengyel. 1936).. Modran şi Dr. de Derm. Gome sifilitice şancriforme. 9. 1936). IIL i936). 1935). II. XII. Petre Cirlea:. Rom. 24. (Soc.. şi Sif. 24.C Tătara: Un. pe teren lupic. Rom. L. Cancer spinocelular grefat. X I I 1936). Petre Cirlea şi Dr. Prof. C. Tătaru: Un caz de poikilbdermie.. 9. V. Dr. Rom. Mihail. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activitć sciemtifique du Profiesseur D. Cirlea. Livia Modran: Lupus eritematos pe teren sifilitic. caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. Dr. Dr. de Derm. deDerm. Dr.Cluj / V. Rom. 8. III. 8. 1936). Dr. ( S o c Rom. conţinând următoarele articole: Doc. (Soc. (Soc. Comşa: Con­ sideraţiuni asupra a cinci cezuri cu eritem polimorf. (Soc. Central University Library Cluj Idem: Un caz cu antipirinide. Dr.. de Derm. Idem: Crauroză vulvară cu epiteliom clitoridian. Rom. 1936). şi Sif. de Derm. (Soc. şi Sif. un grup de prieteni şi colaboratori i-au oferit' un volum omagial. II. Dr. şi Sif. 8. Iuliana Cirlea:. Rom. 4 10. 1936). V. 9. de Drm. Idem: Un caz de sistem anular centrifug Darier. şi Sif. (Soc. de Derm. (Soc. de Derm. Dr. BCU 24. a Dlui Prof. Modran: Un caz de foliculite agmihate Leloir-Duclaux. II. Dr. 1936). V. Petre Cirlea şi Prof. V.. Miehail. de Derm. şi Sif... Vasile Tătaru: Sifilis terţiar nasaP şiganglionar. şi Sif. de Derm. 8. Petre Cirlea:. Clinica oflam*1«gieft Lucrări omagiale:: Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. Dr. de Derm. Rom. Rom. 1936). (Soc. Rom. ( S o c Rom.. L. şi Sif. şi Sif. şi Sif.

Dr. D. Pandescu: Angiopatia traumatică a retinei. Dr. C. Dr. Răsvan: Razele ultraviolete în oftalmo­ logie. Doc. I. Doc. Dr. Prof. Л. C. Doc. Dr. Stanca: Reflexiurii clinice asupra vitalităţii grefonului ovarial.133 Prof. L. C. I. Nicolau: Xerozis conjunctivâl avitaminozic limiîtat (plăci Bitot). în special a bromhopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. Michail: Cercetări asupra eliminării lacri­ male a clorurului de sodiu. Doc. BCU Dinulescu: Contribuţia medicilor români Colonel Dr. Dr. Dr. Tătaru şi Dr. Daniello şi Dr. Manolescu: Asupra urrar cazuri ăe scădere a vederei în cursul evoluţiunei neoformaţiunilor intracrajaiene. C. Prof. Dna Dr. Dr. Cluj / Central University Library Cluj la problema profilaxiei şi patogeniei trachomului. Minea: Studiul mişcărilor reflexe ale globilor oculari într'un caz de paralizie asociată a mişcărilor de lateralitate. Dr. Dr. Gheorghe Popovici: Aeroterapia copiilor. Iuliu НаЏедапи. Prof. P. Vancea: Allgemeiner tîberblick uber die wissenschaftlicbe Tătigkeit Profesor D. cu peritonită purulentă. Prof. Prof. Velluda şi Dr. Agregat Dr. Prof. Dr. D. Prof. Manta: Asupra puterii chdlesterdlitice a serurilor «mane. Michâil's. Prof. P. Dr. Buzoianu: Retieulo-endoteliomul amigdalei palatine. Tîtu Vasiliu şi Dr. V. Victor Papilian: (Cercetări asupra mecanismu­ lui contracţiunii musculare. Dr. Dr. C. I. Dr. Prof. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gas­ trice în diagnosticul afecţiunilor stomacale. G. . Auguštin Hureşianu: Abcese actinomicoase ale ficatului şi splinei. Ioan Gabriel Russu: Siste­ mul reticulo-endotelian şi sincopa adrenalino-cloroformică. Dr. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a •cancerului pulmonar primitiv.

anat. Reun. X. med. Dr. anat. Prof. C. 1936. şed. Michail şi Dr. 1 1936 p. anat. Michail: Consideraţiuni anatomo-patologice asupra a două cazuri de tromboza vinelor centrale ale reti­ nei. D. 1936 p. D. med. biol. Prof. Dr. pag. Dr. 1936. Clujul Med. BCU Cluj / Central University Library Cluj şt. Clujul Med. şed. şt. 28. XI. 53. Archives d'ophtalmologie. 1936. 5. CXXL Nr. Paris. 6. 19. 8 X I L 1935. şt. I I I . 4. 2. 12. Clujul Med. Nr. Clujul Med. pag. Dr. Nr. anat. Î936. Clujul Med. Soc. Dr. Soc. 1936. med. 267—269. 14. 8. Michail: Tuberculom al conjunctivei bulbare. Dr. şed. D. 1935. 8. 8. Dr. Reun. şed. Dr. Clujul Med. 3 1936. V. Nr. anat. şed. Michail: Angiom cavernos conjunctiva! in> soţind o angiomatoză generalizată. Clujul Med. şed. 433—434. Prof. I I I . Michail: Cercetări asupra leziunilor provo^ cate de inocularea virusului trachomatos în glanda lui Harder. T. Nr. 430X431. Michail: Asupra depozitării intraoculare a colesterînei. 1936 pag. Clujul Med. 1935 p. D. D. Michail: Limfangiom cavernos hemifacial. . 1936 p. 2. Clujul Med. Reun. Dr. X I I 1935. Reun.. XI. Prof. 13. 1936p .\ Nr. 683—684. 1. Nr. Reun. Reun. Michail:. Prof. şed. Reun. 293—304. 12. 4. pag. şed. 680.. Clujul Med. Michail: Accidentele oculare ale transfu­ ziei de sânge. 372—374. D. r. Dr. Mai 1936. 5. 1935. Michail: Manifestări oculare în pelagră. P. anat. pag. anat. 1936. Dr. 55. I I . 126—127. 1935 Clujul Med.134! Lucrări ştiinţifice? Prof. 1936» pag. Prof. Vancea: Sarcom alveolar al orbitei. soc. D. Soc. Dr. Prof. Reum. Prof. anat. şed. 264. şed. 127. D. 1936. 15< II. D. 6. 1936. Prof. Prof. 5394540. Clujul Med. Doc. 256. Nr. Michail: Exoftalmie prin gomă sifilitică a vârfului orbitei. Cercetări asupra eliminărei lacri­ male a clorurului de sodiu. 1936 p. 1935 pag. D. Nr. Gr. 2. I I . T. 2. D. Nr. Benetato: Cercetări asu­ pra respiraţiei nervului optic. 1936. Nr. Nr.

Henter Koloman: Leziunile oculare în accidentele de muncă. med. 255—256. II. 4. 7. Alexandru Ciplea: (Oonsideraţiuni asupra unui caz de criptoftalmie. Dr. Nr. Clujul Med. pp. med. Nr. 1936. 7. 1936 pag. TI. 3. Gh. Dr. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în clinica oftalmologică din Cluj pe anii 1933—1935. anat. Nr. pag. Soc. Nr. P. M. şed. şt. I I . 10. I I I . pag. Ћ1ехапс1ги Ciplea: Epiteliom kerato-con juneţi val. 12. 4. 6oc. Iliescu: Asupra unor paralizii oculare trau­ matice. Rusu Lavinia: Cercetări asupra eliminării lacrimale a clorurului de sodiu. pag. 1936. Doc. Iliescu: Consideraţiuni asupra două cazuri de cherato-conjunctivită tuberculoasă. Clujul Med. 275-290. şed. Vago Octavian: Tulburări oculare în sarcină. Reun. 5. Păcurariu Ion: Contribuţiuni la studiul patogeniei ca­ taractei naftalinice. 3. med. Clujul Med. 1936. Clujul Med. Nr. şed. 8. 474—475. 7. Nr.135 Doc. Dr. Dr. şt. 1936. . IV. şed. 1936. MicHaîl. 1936. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activite scinetitique du Prof. D. M. 9. Clujul Med. Keresztessy Tiberiu: Cercetări statistice asupra evolu­ ţiei sezoniere a Kerato-con juneţi vi tei flictenulare. Vancea: Medicaţii noi în tratamentul boalelor oculare de origină vasculară (conferinţă). 58-59. Soc. med. 21. şt. Clujul Med. 1. 1935. Gh. Vlad Aurel: Retinita maculară exudativă. 6. 5. 16. 374—375. 5. 1936. XI. 1936 pag. 8. 1936. Dr. 480—482. Dr. Simon Adalbert: Tuberculoza sacului lacrimal. Zolog Niculae: Cercetări asupra proprietăţilor imunbiologice ale cristalinului. şt. P. 2. Teze: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Soc. Bucur Iacob: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1933—1936. Daneş Andrei: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din (Cluj din anii 1927—1933. Vintici Ştefan: Chistele congenitale ale conjunctivei. Dr. 15.

Gheorghianova N. Prof. I. 15. Contribuţiuni la studiul stomatitei aurice. A ţinut în cad­ rul cursurilor de perfecţionare a medicilor organizate de Societatea Docenţilor Universitari două conferinţe. Dr. 11. prenatali în dez­ BCU Cluj / Central University Library Cluj voltarea aparatului buco-dentar. (Revista „Spi­ talul" 1935. Bucureşti. I. Băbuţiu). Bako Zoltan: Cercetări statistice asupra cataractei traumatice. Influenţa factorilor preconcepţîonali. Aleman a publicat în decursul anului 1935— 1936 următoarele lucrări originale: Caria şi graviditatea. I. (Zahnarztliche Rundschau 1936. . I. Sublimatul în doze homeopatice într'un caz de flegmon gazos. în colaborare/ cu Dr. Roşianu). (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Clinica stomatologică. Nina: Afecţiunile congenitale ale cristalinului (studiu statistic). Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. S. Profesorul a făcut în cadrul şedinţelor Asociaţiei Medi­ cilor Stomatologi din Cluj nouă comunicări. 14. Berlin în colaborare cu Dr. (Revista Stomatologică 1935 în co­ laborare cu Dr. V. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Uleia. Klima). tratând despre a) Complicaţiuni locale şi generale ale cariei dentare. Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall von Gasphlegmone. V.136 13. Becan Aurelia: Tulburări oculare în trombopenie. b) Radiografia în Stomatologie. Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. Vasilescu). Vasilescu şi Dr. F. Garda Florica: Situaţia trahomului în Ardeal în anii 1920—il935. 17. Orjekovsky). F. V. Magda Vasile: Cercetări asupra lipazei în cristalinul normal şi patologic. Klima). (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Vasilescu şi Dr. 16. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr.

Dr.Perlott'"i} (Revista Sto­ matologică 1935 şi 1936). Dr. V. Amintiri despre Prof. Orjekovsky). Csâszâr). un analgetic cu indicaţiuni spe­ ciale în Stomatologie. în colaborare cu Prof. I. L. prenatali BCU Cluj / Central University Library Cluj şi postnatali în dezvoltarea aparatului buco-dentar.137 Profesorul a participat la Congresul Internaţional ţinut la Viena în August 1936. Stomatologică 1936). Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. I. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Prof. Băbuţiu şef de lucrări a publicat în decursul anu­ lui 1935—1936 următoarele lucrări originale: Mediul bucal şi durabilitatea obturaţiunilor cu silicate. preconcepţionali. în calitate de preşedinte a comite­ tului de organizare din România. Uleia). Kârpâti.. I. Roşianu). (Revista Stomatologică 1935). Vasilescu asistent a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. Ghidrai asistent onorific a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Rolul şi importanţa aparatului buco-dentar asupra orga­ nismului. iCium trebuesc priviţi şi îngrijiţi dinţii de lapte? (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. L. Marinescu). (Revista Stoma­ tologică 1936 în colaborare cu Dr. Caria şi graviditatea. Klima preparator a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: „Dentalgin" Dr. T. I. {Revista Stomatologică 1936). Dr. (Revista Stomatologică 1936. Dr. S. Dr. Influenţa factorilor ereditari. Profilaxia cariei cu produsele . I. . Aleman şi Dr. Bilaşcu. Dr. Consideraţiuni asupra tratamentului oligodinamic al ră­ dăcinilor gangrenoase cu conuri de argint. Aleman). Dr. Aleman şi Dr. (Rev. Revista Stomatologică 1935 în cola­ borare cu Prof. Aleman). I. I. Dr. (Revista Sto­ matologică 1935 în colaborare cu Prof. F.

University Library Cluj Litiaza / Central 12. (Zahnărztliche Rundschai*. 5. 1935. (Zahnărztliche Rundschau 1936. soc. Prof. 4. Dumitru Dumitrescu: Consideraţiuni asupra sifilisului. medicale Cluj 16 Nov. Naghi: Paralizie facială conse­ cutivă unei operaţiuni incomplete pentru mastoidită acută. G. 19 Oct. şt. Ballo Arpâd: Pentru ce sunt necesare cunoştinţele de Stomatologie unui medic-practician.138 Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall voiiGasphlegmone. Grigore Stoinescu: Tartrul dentar. 57. 15 Sept. Revista muncii. Clinica oto-rino-laringologică 1. 1935. 3. Teze de doctorat. 1. „România Medicală" 15 Oct. Buzoianu şi T. Vindecare. G. \ Klepner Ferdinand: Concepţii noui în patogenia cariei dentare. G. 1935. . Aleman). Buzoianu: Laringectomie totală pentru can­ cer laringean (cu prezentare de bolnav). sănătăţii şi ocrot. Soc. „Clujul Medical" Noemb. Buzoianu: Surditatea profesională produsă de sgomot. 1935. bucal dobândit. Ştiinţelor me­ dicale. Berlinul. 2. Prof. G. I. G. Ianuarie 1936. Prof. Clujul Medical Nr. Soc. Baba Iosif: BCU Clujsalivară. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania: Hamburg şi Koln. 6. 1936). Buzoianu: Otita medie supurată acută şi cro­ nică în practica medicală „Clujul Medical" Octombrie 1935. „Clujul medical". Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania. G. Decembrie 1935. Berlin în co­ laborare cu Prof. 1935. Dr. Was der praktische Zahnarzt von der Behandlung der Gaumenspalte wîssen musste. Prof. pag. de chirurgie Decembrie 1935. Prof. Prof. Evidare petro-mastoidiană. Ioan Roşianu: Stomatologia profilactică în legătură cu patologia infantilă. Soc.

Aprilie 1936. Prof. „România Me­ dicală" 1 Aprilie 1936. D. ştiinţ. 11. G. Nr. Lemaitre dela Facultatea de medicină. Dorin Ionescu: Cardiotomie extramucoasă abdominală pentru cardiospasm. Cluj. Buzoianu: Corp străin al bronchiei drepte (sămânţă de dovleac) extras prin tracheo-bronchoscopie. Clujul Medical. Decembre 1935. Clujul Medical. Ionescu: Cilindrom al mezostructurei stângi şi cancer bazo celular al aripei nasului. şt. Buzoianu: Reflecţii asupra etiologiei parali­ ziei recurenţiale simple ori asociate. pag. 13. Rev. Congresul de chirurgie. Martie 1936. Prof. 14. 182.. 264. Martie 1936. 137. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Paris. Clujul Med. G. de pediatrie. Urechia şi G. D. Şt. Prof. Bodea: Cazuri de mastoidită acută supurată bilaterală scarlatinoasă operate la copii. Prof. Buzoianu. Re­ uniunea anatomică Cluj 1 Februarie 1936. Prof. de chirurgie. Buzoianu şi D. prefaţă de prof. G. 17. G. 8. G. Buzoianu şi Dr.139: 7. Prof. Ionescu şi Giurgiu: Sinuzită maxilară cronică pio-fongoasă fistulizată în orbită şi în cavita­ tea bucală. 18. 10. E. med. . med. „Revista Bucureşti medical" Ianuarie 1936. Buzoianu: Pericolul naso-faringian. Cluj 11 Ianuarie 1936. 15. Decembrie 1935^ pag. Prof. Prof. 179 Mar­ tie 1936. pag. Prof. 11 Ian. G. Soc. Soc. Decembrie 1935. Clujul Med. Martie 1936. Clujul Med. Şt. G. Soc. Prof. Ionescu şi E. 16. 179. Buzoianu: Corp strein intralaringian (placă de os) inclavată în benzile ventriculare de şase săptămâni. pag. G. extrasă prin laringoscopie indirectă. 9. „România Medicală" 15 Noembrie 1935. G. Buzoianu şi G. Archives internationnales de neurologie. Prof. Buzoianu: Sur deux cas de paralysies recurentielle de nature peu commune. 25 Ian. 1936. Cluj 4 Februarie 1936. med. 1936. 180. Buzoianu: Corpi streini ai esofagului (mone­ de) extrase prin esofagoscopie la copii de 5 şi 3 ani. Clujul med. pag. pag. Buzoianu. G. Cluj BCU Cluj / Central University Library med. C. Soc. Soc. Prof. Cluj 11 Ianuarie 1936. Cotul: Vocea şi igiena vocală un volum 526 pagini Cluj 1936. Paris. G. 12. 1 Ia­ nuarie 1936.

G. 1935. G. Iulius Weinstein şi Barani Andrei: Consideraţii generale asupra imunităţii şi antivirusterapiei în O. R. G. 34. Şt. 22. Dr. 29. 28. din Cluj în cursul anului 1934—35 Clujul Medical Nov. Clujul Medical. Ionescu. Russu. Prof. Buzoianu: Mucocel al ambelor sinuri fron­ tale. Soc. „Technique chirurgi­ cale" Paris Mai 1936. Pop: Consideraţiuni asupra complicaţiunilor gripei în afecţiunile O. şi stomatologie. 1935. 20. 24. Clujul Medical Februarie 1936. Clujul Medical Ianuarie 1935. Prof. „Spita­ lul". L. 30. Weinstein Iuliu: Leziuni trauma­ tice ale membranei timpanale. L.H40 19. 32. şi Negulescu: Rezumat statistic asupra flegmoanelor periamigdaliene perindate în cursul anului 1935 în 33. Buzoianu şi D. 25. Clujul Medical. Prof. Buzoianu: Reticulo-endoteliomul amigdalei palatine. rhinologie. Febr. Buzoianu: Septicemiile Library Cluj „Clinica et laboratorium" Aprilie. A. Şt. BCU Cluj / Central University auriculare. Prof. Reuniunea anatomică 14 Martie 1936. G. Med. 21. Buzoianu: Corpi străini ai căilor aero-digestive superioare extraşi prin broncho-esofagoscopie. L. otologie. L. G. Prof. Clujul Medical Mai 1936. G. L. Cluj 9 Mai 1936. G. Buzoianu: Septico-piohemie auriculară înso­ ţită de tromboJlebită sinuso-jugulară. Giurgiu M. med. G. Buzoianu: Antrotomie complicată tardiv de • colesteatom. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza îaringeană Clujul Medical 1935. R. Rezecţia venei jugu­ lare. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Bruxelles. G. Prof. 1936. Clujul Medical 9. Vaida Aurel. Prof. Prof. Cluj 9 Mai 1936. D. M. 1935. „Spitalul" Martie 1936. Drd. Buzoianu: Technique de la laryngectomie to­ tale dans la clinique O. 27. Prof. 31. Mai 1936. Teodorescu şi E. Bodea: Clinica OtoRino-Laringologică a Facultăţii de Medicină din Cluj „Spi­ talul" Nr. Aprilie 1936. R. Dumitrescu. . Soc. Revista 26. Revue de laryngologie. dr. 23. Dr. de Cluj. 11. R. G. T. studiate în clinica O. Prof. Buzoianu: Epiphora chronique d'origine nasale. Ionescu: Fibrom masiv al eta­ jului superior al fosei nasale stângi şi a sinusului maxilar co­ respunzător. Dr.

141«. Rednic Toma: Operaţia tip Denker în sinuzitele maxi­ lare supurate Cronice. Nr. 963. Teze de doctorat. 12 Martie 1936. 3. Nr. 986. 8. Nr. 973. Nr. 1. Februarie 1936. din Cluj. 6. Dumitrescu Alexandru: Operaţia subpericondro-mucoasă pentru rezecţia septului nasal. Rarinca Dan: Miringotomia atrio-aticală. 952. 14 Mai 1936. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. Aurel Bojita: Polipii coanali naso-faringieni. Cârjoe&cu Constantin: Sifilisul laringian. 16. Nr. 977. 11. 987. Roşu Dumitru: Polipii corzilor vocale. Nr. Nr. Nr. Martie 1936. Nr. 969. Popescu Mircea: Sinuzitele maxilare purulente la co­ pii. Gârbea Ştefan: Tehnica amigdalectomiei totale în cli­ nica O. 4. 20 Febr. 893. 5 Martie 1936. 2 Aprilie 1936. 13. 1936. 14. Nr. 27 Iunie 1935. 28 Mai 1936. Nr. Nr. 888. Nr. Cotul Gabriel: Tumorile malige naso-faringiene. 5. . Salamon Ernest: Contribuţiuni clinice asupra flegmoa*nelor periamigdaliene. 10. David Cornel: iContribuţiuni asupra mastoiditei apicale Ianuarie 1936. 14 Mai 1936. 2 Aprilie 1936. Tudoran Măria: Amigdalitele cronice şi stările reuma­ tismale. L. 913. Cameniţă Vasile: Anestezia locală în intervenţiile chi­ rurgicale asupra mastoidei. Nr. 15. Ianuarie 1936. 5 Martie1936. 2. 934. Bogdan Pavel: Tratamentul otitei medii supurate acu­ te în clinica oto-rino-laringologică din Cluj. 951. 12. N o embrie 1936 Nr. 27 Iunie 1935. 954. 935. R. 955. 991. Nr. 7. Lobonţ Nicolae: Tracheotomia. Bucur Coriolan: Consideraţiuni asupra laringitei gri­ pale.

1935. Conferinţă la Soc. 24. (246) Deutsche Einfliisse auf die Entwickelung der ru­ mânischen Medizin. 6. Cluj. Cluj. Publicaţii: 1. l. 8°. 5. 1936. (241) Die Anfânge der rumânischen Schulmedizin. 10.II. (245) Rostul Cluj / Central University Library Cluj şi de EtBCU cercetărilor de folklor medical nobotanică. Acad. ciclul „Energii ardelene". (251) Spiritul modern în medicină. (244). 10.XI. Bucureşti. stud. 1936. Caransebeş. clas. Bologa: I. (247) Medicina in Dacia. 293—296. Cluj. Zeitschrift. (248) Dela medicina veche la cea de azi. pag. Conferinţe şi comunicări: 7. 18. Inst. 116—147. leacuri şi plante -de leac. 11. (252) Les influences occidentales dans l'evolution de îa medecine scientifique roumaine. Sibiu. Isis. pag. 1935. I I I . ed. 24. 1936. Conf. 1935—1936. „Gând românesc".13. pag. 1751—1798. 1936. (249) Victor Babeş. Comunicare făcută la a .. Prefaţă la G. 8°. Institutul de istoria medieinii şl de etnografie medicală a) Lucrările prof. 8°. (243) Raportul din 1756 al unui chirurg german de­ spre credinţele Românilor asupra moroilor. univ. Univ. V . ed. 2. 159—. Conf. 3. Miinchen. Ext. (250) Vechii medici români ai Ardealului. IX. Conf. 12. Bucureşti. Interpretarea medicală a celor două ştampile de oculişti din Dacia superioară. 8°. 1935. Andre Etienne. Siidost deutsche Forschungen. Conf. cu 2 figuri în text. 115—Ц9. II. „Astra". liberă. Schict.168. 1936. 1. XXIV. Rom. 1935. Anuarul Arhi­ vei de Folklor. 16. An. Şt. 8°. Bujoreanu: Boli.111. 8. 1936. Sibiu. Sibiu. Med. 8°. I I .1. I . 4. (242) Un medecin luxembourgeois en Transylvanie. 9. 3—9. pag. Cluj. Bruges-Cambridge. pag. 220—222. Med. pag.XI.

Inst. 8°. Cluj.). clas. ţinut la Vene­ zia în 29 Septemvrie 1936. 42 pag. 29. 223—227 . 20 pag. (253) L'enseignement medico-historique â Cluj. Ra­ port prezentat la şedinţa comisiei de Istoria ştiinţelor a Co­ mitetului internaţional de Ştiinţe istorice. Prof. (Igna: Cultul lui Aesculap.. (10—22 Aprilie 1936) şi la a IX-a reuniune a comitetului internaţional de Ştiinţe istorice. (Bibi. Bologa a luat parte la a VIII-a reuniune a Aca­ demiei internaţionale de Istoria Ştiinţelor. 1936. Ist. I V ) . 8°. alin. (141) N. Şt. Cartea Româneasca. la congresul presei medicale latine. Cluj.IV. V. cu spe­ cială privire la Dacia superioară. Cluj. Bucureşti. A fost designat raportor (Istoria presei medicale ro­ mâneşti). . Venezia. 14. fiind unul din raportorii comisiei pentru isto­ ria ştiinţelor şi prezidând una din şedinţele acestei comisii. Igna: Cultul lui Aesculap şi al Higiei. II.. 13.143 VIII-a reuniune a Academiei internaţionale de Istoria Ştiin­ ţelor.IV. An. 1936. 103 pag. Ra­ port prezentat Congresului presei medicale latine. 10. 1935. V I I I ) . ra­ portul a fost citit de un alt membru al delegaţiei româneşti. 2. 2. cu 3 planşe. (254) L'histoire de la Presse medicale roumaine. urm. c) Teze de doctorat: 1. BCU oficială a University Library Cluj Din publicaţia Cluj / Central institutului „Biblioteca medicoistorică" a apărut volumul VIII. V. Cluj. 8°. 8°. Med. (i42) I. 1935. (140) N. 35 figuri în text. 1935. pag. 1 planşe. (Reuniunea I X ) . {143) R. 1936. Igna: Instrumente chirurgicale române găsite la Apulum. Weiss: Principiile chirurgiei după Ambroise Pare. 14. Cluj. b) Lucrările colaboratorilor institutului: 1..IX. Neputând participa la congres.. Kepp: Ştiri medicale şi sanitare din războiul independenţei în gazetele săseşti din Ardeal. (14.

7. Cluj. (146) E. 14. 8°. Dăneţ: Idem. 1936. 15 pag. Wochenschrift".. 1936. 8°. 8°. (145) A.. 1923—1936. Bucur: Idem. 28 pag. 20 pag. 1936. Predescu: Terminologia anatomică şi noţiu­ nile anatomice ale doctorului Şt. 16. 34 pag. Cluj. (152) D. 15 pag. din volumele I—III ale revistei „Wiener med. Episcopescu. (150) H. 5. 8°. Cluj. 8°. 23 pag. (155) /. 8°. 9. 1936. Cluj. 1936. (Г49) /. i 15. 4. Cluj. Măthe: Consideraţiuni generale asupra teze­ lor făcute la Fac. IV. Cluj.... 1936. med. anii 1933-1936. (144) A . 1936. Bernhard: Informaţiuni medicale din anul 1893 în gazetele româneşti din Ardeal. . Ionescu: O descriere germană a ciumei din Bucureşti în anul 1813. 28 pag. (147) Gh. (157) E. 1936.144 3. 8°. BCU Cluj / Central University Library Cluj 10. Cluj. rom. 1936. C. şi Farmacie din Cluj.. 1936. 1936.. 1936. Givulescu: Ştiri medicale din 1891 în „Gazeta Transilvaniei" şi „Telegraful român". şi Farmacie din Cluj dini anii 1923—1927. 8°.. Chim: Informaţiuni medicale culese din gazetele româneşti din Ardeal. de Med. 8°.. Dodul: Bibliografia tezelor dela Fac. 6. 8°. V. 27 pag. Cluj. 12.. anii 1927—1933.. Bitterţeld: O informaţie germană din 1838 despre mişcarea ştiinţifică şi medicală în Moldova. 8°. 8°.. (151) E. Cluj. (156) A. Cluj.. 25 pag. (153) F. 23 pag. Piatra Neamţ. (148) G. Fodor: O statistică administrativ-sanitară din 1857—58 a Crişanei şi Maramureşului. de Med. 32 pag. D. 13... Csallner: Ştiri intresând Ist. 1935. 8. 24 pagi. Cluj. 25 pag. (151) N. Naftli: Contribuţie la cunoaşterea situaţiei me~ dico-endemice în Muntenia. (1851—1853). 8°.. Roth: Bibliografia publicaţiilor dela institu­ telor medico-legale din România 1920^1935. 11. 55 pag. 8°. Cluj. Cluj. 1936. tipărite în anul 1895.

Macri: Câteva principii hipocratice în lu­ mea ştiinţei medicale moderne. Papilian şi Dr. 8°. Prof. Clujul Medical No. 20.. 81. Papilian şi Dr. 1. 20 pag. Dr. Prof. Russu: Beitrage zum studium des BCU Cluj / Central University Library Cluj Schenkelsporns. 18. X. Russu: t)ber experimentelle Enzeugung lymphoides Bildungen.. Dr. Institutul de anatomie descriptivă şi topografică. 47 pag. Loew: Câteva documente oficiale referi­ toare la Transilvania din timpul epidemiei de ciumă din anii 1813-1814. Russu: L'index opsonique et le blocage du sisteme reticulo-endotelial. 1851—1852. H. l/I 1936.XII. 20 pag. V. 297. Visch. Clujul Medical No. Dr. Prof. Papilian şi Dr. No. 225-30i. L I V . Prof. Prof. 1936. Arch. Paris XII. Soc. 19. Papilian şi Dr. 1935. 1936. Papilian şi Dr. Papilian şi Dr. II. Soc. Comunicare. (158) G. Soc. (159) I. Russu: Noi anastomoze între sistemul carotidian intern şi extern. 1936. Prof. 5. 1936. Comunicare. 8°. Clujul Medical No. Russu: Consideraţiuni morfologice şi Antropologice asupra pintenelui femural. de Antropologie. Russu: Proces de scleroză vasculară în legătură cu blocajul sistemului reticulo-endote­ lial. P. 1935. Cluj. 2. Cluj. Dr. ANUAKUL 1935/36 10 . 1936. 1936. 12/16 s. V. V. Clujul Medical No. 24 pag. Sajovits: Igiena fizică şi psihică după Maimonide. W. Cluj. Bd. (161) I. 1936. Cluj. W o chenschrift". Papilian şi Dr. Comunicare. 14. Grosz: Ştiri interesând Istoria medicinii în Ardeal din Volumele I—II ale revistei „Wiener med. Prof. Reuniunea Anatomică. 3. Russu: Consideraţiuni asupra lamei osoase subtrochantiniene. Comunicare. de Bio­ logie. 8°. Prof.. 1935. Papilian şi Dr. XII l. Dr..145 17. V. Russu: Les modifications experimentales de l'index opsonique. 8°. (160) A. de Biol. Articol publicat in Anatomischer Anzeiger Bd.

Velluda şi Dr. a apendicelui cecal a valvulei fleo-cecale şi a bandeletelor musculare. 1936. 1936. Clujul Medical No. Dr. 1936. 10. l. 1936. Antonescu: Cercetări experi­ mentale asupra morţii după extirparea . 2. Russu: Sistemul reticulo-endotelial şi sincopa adrenalino-cloroformică. Soc.III.sinurilor carotidiene. C. Velluda şi Dr. Clujul Medical No. Russu: Sincopele adrenalino-cloroformice întârziate.II. 11. C. Dr. No. Russu: Nouvelles recherches concernant les relations existantes entre le blocage du sist. C. Doc. de Antropologie. endot. Soc. C. de Biol. Soc. Dr. Articol. Clujul Medical No. Paris.446 Prof. Soc. Doc. Dr. 5. Dr.II. Journ. l. Comunicare. 10. Velluda şi Dr. C. 1. 1936. III. Velluda şi Dr. Papilian şi Dr. et la syncope adrenalino-chloroform. V. Articol. de Phisiol. Velluda: Asupra vascularizaţiei meniscurilor articulare la genunchiul de om. Paris. C. C. C. Dr. Dr. Clujul Medical No. de Biol. Clujul Medical No.XI. C. Clujul Medical No.V. Soc. Clujul Medical No. Doc. Clujul Medical No. Velluda şi Dr. ref. C. Dr. C. Prof. et de Path. 1935. Doc. Dr. Dr. Rom.X. No. 1936. 1936. Papilian şi V. Reuniunea Anatomică. Doc. Dr. 1936. Dr. Velluda: Un caz de lisa cecului.VIII. 1936. Reuniunea Anatomi­ că. Preda: Contributions â l'etude de la mort par la pilorarpine. Doc. \C. Russu: Le systeme reticuloendothelial et laBCU Cluj / Central University Library Cluj syncope adrenalino-chloroformique. Aniţescu şi Dr.X. T. 3. 4. C. C. 2. de Endocrinologie. 3. C. LVI. Russu: Les syncopes adrenalino-chloroformiques retardees. Velluda şi Dr. l. de Biologie. 1935. Dr. 5. Doc. Doc. Dr. C. l. Russu: Capsulele suprarena­ le şi sincopa adrenalino-cloroformică. 1936. Articol. 9. Velluda: In preajma celui de al X-lea ex­ ternat la Cluj. C. Velluda: Caractere ancestrale pe mandibu­ lele de om. Velluda. de Biologie. C. gen.III. Stoinescu Neron: Un caz de notomelie. €. C. Russu: Les relations entre les capsules surrenales et le syncope adrenalino-chlorofor­ mique. 34. Comunicare la Soc. C. 29. Doc. . 1936. C. C. Dr. Doc. Velluda şi Dr. l. l. Doc.

Soc. 1936. Clujul Medical No. 'Teze de doctorat: T. 1936. de Antr. 1. I I I . Puiu: O nouă concepţie asupra lamei osoase subtrochantiniene. Clujul Medical No.1. 1. Dr. 1936. Spârchez: Ulcer gastric şi duode­ nal experimental. VI.1. Dr. G. 1936. Iunie Г936. PredaBCU E. Russu: Noi date asupra oaselor wormiene. 1. V. Russu: Dare de seamă asupra activităţii Soc. C. Preda: (Contribuţiuni asupra glicemiei piloropimice. nie 1936. Rom. Rom. Clu­ jul Medical No. Comunicare. Clujul Medical Nr. 1. 1936. Velluda $i Dr. Rom. Spătaru: Reacţiunile sistemului reticulo-endotelial în inaniţie şi supra alimentaţie. Februarie 1936. 1936. Russu şi Dr. . 1. Rom. 1. Ilian: Morfologia menzeterului de câine reportată la embrionul uman. 9. V. Reuniunea Anatomică. Iun. Anat. Dr. G. I. LVI. de Antropologie. V. Rom. 1. Ianuarie 1936. Preda Victor: Cercetări antropometrice asupra formei capului la oligrdîrenice. Soc. Clujul Medical Nr. Popescu:University Library Cluj şi Cluj / Central Modificările ovarului de epuroaică în urma injecţiilor de orchitină. G. 6. de Antropologie. 1936. Dr. Dr. C. I. fasciei şi formaţiunilor fibro-aponevrotice legate de complexul anatomic. 1936. Clujul Medical No.1. Iunie 1936. LXII. Dr. Clujul Medical Nr. Piciorul gâştei. Preda şi S. Soc. Pop: Dispozit. de Antro­ pologie. de Antropologie pe anul 1934—35. Spătarii: Reacţiunile siste­ mului reticulo-endotelial în supraalimentaţie şi inaniţie. 1. 1. Soc.147 Doc. Preda Victor: Contribuţiuni la studiul antropometric al capului la paran. III. 1936. 3. Clu­ jul Medical No. 3. 1. Cupcea: Consideraţiuni asupra factorilor antropologici. Comunicare. V. Reun.

Stupariu I. (Cl. XII. (CL Med. Prof. 5. Prof. 1936. 7. 2. 60). Med. Petru Radu: Tumoră ponto-cereboasă. Prof. pag. Titu Vasiliu cu Dr. Titu Vasiliu cu Dr. Prof. 4. (Cl. V. Aug. Titu Vasiliu cu Dr. Dr. 1935. 6. (Cl. Med. L. Dr. Med. I . cu peritonită purulentă. Petru Radu: Tumoră pul­ monară bronşică a ficatului şi pancreasului. Dr. 1936. Petru Radu: Limfosarcom. în legătură cu un caz personal. 434). No. Prof. Prăgoiu I. X—XII. Dr. 4. Rubin Popa. generalizat cu determinări gastro-intestinale. No. Med. Titu Vasiliu cu Dr. Dr. 7. No. Mureşan: Abcese ac­ tinomicotice ale ficatului.: Tu­ morile cu mieloplaxe. şi Dr. Med. Titu Vasiliu cu Dr. Institutul de anatomie patologică. pag. Titu Vasiliu cu Dr. Dr Titu Vasiliu cu Petru Radu: Limfosarcom. Titu Vasiliu cu Dr Petru Radu: Două cazuri de carcinom pulmonar. Prof. Med. ((Cl. 3. Aug. 6„ 1936. Daniello: Contribuţie la promema sporirii numerice a can­ cerului pulmonar primitiv. 432). a) Publicaţii: 1. Petru Radu: Hemoragia abdominală mortală în urma unei tumori renale. 374). Med.149). b) Anevrism al aor­ tei ascendente perforat în pulmonară. 1936. Haţieganu şi Doc. 1. No. Prof. („Cancerul" No. 2. pag. Radu Petru cu Prof. (Cl. Plauchitiu: Asupra ce­ lor două cazuri de bonşiectazie chistică. 8. pag. Titu Vasiliu cu Dr. Med. Med. I. 538—539). 59). Dr. Dr. (Cl. Prof. 6. 357).Titu Vasiliu cu Dr. Dr. Dr. Prof. Dr. 1936~. No. Dr. Prof Dr. Dr. 5. Dr. (Cl. Mureşanu: Abcese actinomicotice ale ficatului. 1936. 317). 5. 185). 3. No. 1935). pag. No. 8. (Cl. 1936. pag. pag. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936. I. 3. (Sub tipar). 9. pag. a spline. în regiu­ nea ischio-pubiană. in­ testinal (Cl. . pag. No. pag.Plauchitiu: Mielom mul­ tiplu plasmocitar. b) Comunicări: 1. cu peritonită purulentă. 1936. No..148 15.

59). 1935 şi Nr. 17. Plauchitiu: Tumoră pulmo­ nară atipică. E. Dr. 1936. Rubin Popa cu Dr. (Sub tipar).Iancu: Degenerescentă grăsoasă a ficatului şi a rinichilor la un copil de 9 luni. pag. Simona Strat: Studiul isto-patologic al tumorilor Grawitz zise Hipernefrome. pag. Prof. Petru Radu: Granulie pulmo­ nară canceroasă. Dr. Kernbach: Criteriile medico-1 egale şi antro­ pologice ale responsabilităţii penale. Dr. No. 16. 2. Rubin Popa: JRabdomiome multiple congenitale ale inimei. 6. 2. 265). No. 4. Med. 14. No. Rubin Popa cu Dr. 1936. pag. pag. Med. 3. 127). Med. M. (Cl. Petru Radu: Infarctarea bila­ BCU Cluj / Central University Library Cluj terală totală a rinichilor. (Cl. No. 13. Plauchitiu: Sifilis splenohepatic gomos la o fată de 21 ani. (Cl. Ion Plauchitiu: Consideraţiuni asupra leziunilor anatomopatologice a reumatismului poliarticular. 7—8 din 1936. 1936.Psihologie. 15. 432). pag. No. Dr. Nr. j(Maladia lui Bouillaud). Med. (Sub tipar). Dr. 2. Augustin Mureşan: iGarcinomul primitiv al trompei uterine. Med. ( O . Rubin Popa cu Dr. 1936. Dr. . Med.-(Med.149 10. Petru Radu: Hipoplasie renală bilaterală. (Cl. pag. Dr. c) Teze Ће doctorat: 1. Mişcarea Medicală. 1936. Rubin Popa cu Dr. Rubin Popa cu Drd. 1936. pag. 126). Petru Radu: Limfosarcom intestinal (Cl. Mezincescu: Tromboza ar­ terei mezenterice superioare şi tromboza arterei hepatice. 6. 18. Neurolo­ gie şi Endocrinologie. A. I. 16 Institutul medico-legal. 3—4. Rubin Popa cu Dr. 1. Raport prezentat la al XV-lea Congres Naţional de Psihiatrie . Rubin Popa cu Dr. 432). 59). Craiova. Rubin Popa cu Dr. 11—12. Dr. Dr. 1936. din 1935. 11. Dr. (Cl. 12. 1. No.

Cotuţiu şi Dr. Prof. Dahnovicir Recherehes critiques sur le diagnostic chronologique des blessures par T'examen histologique. 1936. Dr. 1936. Dr. M. Bucureşti. (Note preliminaire). 4. Prof.. Kembach. Kembach: Perioadele genezice şi agenezice a femeii şi importanţa lor medico-socială. Kembach: Perforaţiunile uterine şi intesti­ nale. M. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. Dr. Kembach. 4. Kernbach: Responsabilitatea medicală şi perforaţiile utero-intestinale. M. C. Prof. 2. Dr. M. Dr. Bucureşti. Kernbach: Probleme de învăţământ şi educaţie profesională. Revista de (Gynecologie şi Obstetrică. Nr. 6. M. M. Tome IL Nr. Prof.' Conferinţă ţinută la Colegiul Medicilor. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Bănăţene. Nr. Timişoara. Kernbach: Codul penal şi profesiunea me­ dicală. Ateneul Român Timişoa­ ra şi la Gruparea Femeilor Române Cluj. Dr. Dahnovici: L'apparition et L'evolution de la fibrine dans Ies plaies. C. la Facultatea de Medicină din Cluj. pour le diagnostic histologique de la date d'une plaie. 1936. Conferinţă ţinu­ tă la Societatea Ştiinţelor Medicale.. Tome II. Nr. . 4. Prof. cu 3 cazuri personale. Societa­ tea de Gynecologie şi Obstetrică Cluj. Bulletin de ГAcademie' de Medecine de Roumanie. Gynecologie şi Obstetrică. Kembach: Problema responsabilităţii pe­ nale şi noul Cod penal. Vrechia: Hemo­ ragie cerebeloasă şi moarte rapidă. M. M.. Prof. 1936: BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Conferinţe: î....160' Prof. Dr. Cotuţiu în colaborare cu Prof. C. 1936. M. Kernbach şi AL.. Eişcuţia:: Sarcina extrauteri*nă şi aspectele ei medico-legale.. C. Cotuţiu: Accidentele de muncă în lumina nouilbr legislaţii. 4—5. Revista de Endo^ crinologie. Dr. Revista de Medicină Lega­ lă. 1936. Prof. Problema responsabilităţii medicale. î. 4. Prof. Bulletin de ГAcademie de Medicine de Roumanie. Dr. 3. Nr.. Dr. Dr. Cotuţiu şi Dr. Dr... Cluj. Dr. 5. Un nouveau criterium. Dr.

Prof. Dr. C. M. 294. Kernbach şi Dr. 5. Rişcuţia: Ruptura traumatică a pulmonului fără leziuni a cutjei toracice. Kernbach: Un caz de intoxicaţie cu mercur nediagnosticat în timpul vieţii. Dr. Prof. Cotuţiu: Traumatism al feţii. (Cu Dr. Cotuţiu: Avort septic spontan după abces al mânii. Cotuţiu: Un caz atipic de intoxicaţie cu cianură alcalină. 1935. T. C. 12. M. C. 13. Reuniunea Anatomică Cluj. Dr. 1936. 14. 2. Pop: Un caz de diabet traumatic. Vasiliu: Asupra unui caz de osteogeneză imperfectă. C. Reuniunea Anatomică Cluj. 6. Hurghişiu: Avort spon­ tan în legătură cu pneumonia. Comunicare făcută la Societatea de Medicină Lega­ lă. Hurghişiu: Avort crimi­ nal prin injecţie intrauterină şi coincidenţa cu salpingita gonococică şi pioovar. M. Clujul Me­ dical pag. Cluj. Hurghişiu: Un caz de hemora­ gia capsulelor suprarenale. Reuniunea Anatomică Cluj. BCU Cluj / Central University Library Cluj l. 9. Dr. A. Reuniunea Anatomică Cluj. -Dr. Prof. Dr. Căprioară). 4. l. C. Dr. Gynecologie şi Obstetri­ că.Dr. Cotuţiu în colaborare cu Prof. 8. Annales de Medicine Legale. Prezentată de Prof. Kernbach şi Dr. A. 6. C. M.IV. V. M. Reu­ niunea Anatomică Cluj. ll. Cotuţiu şi Prof. 10. 3. Reuniunea Anatomică. Dr. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. Reuniunea Anatomi­ că Cluj. M. Kernbach şi Dr. Dachnovici: Septicemie streptococică rapid-mortală după un traumatism mic. C. Cotuţiu şi Dr. Prof. Dr. Cotuţiu: Un caz de embolii grăsoase generali­ zate. abces cerebral.Dr. Dr. Dr. Societatea de Endocrinologie. C. Prof. 1936. Dr. Dr. Kernbach şi Dr. Brindeau. Dr. No. 15. Societatea de Ortopedie Cluj. Reuniunea Anatomică Cluj. Reuniunea Anatomică Cluj. Cotuţiu şi Dr. Prof. Dachnovici: Avort spon­ tan şi febră tifoidă. . Dr. otită şi mastoidită.151 c) Comunicări: 1. Reuniu­ nea Anatomică Cluj. Paris. C. Kernbach: Probleme de la responsabilite medicale et les perforations utero-intestinales pendant l'avortement. Cotuţiu: Un caz de osteogeneză imperfectă.

Domide Leon: Importanţa medico-legală a complicaţiunilor septice după traumatismele craniene. Joo Ştefan: Simtomele agoniei şi starea mintală a ago­ nicilor. Mocanu Elena: Pediatria în activitatea medico-legală. 5. Iulian: Traumatismele coloanei vertebrale şi interpretarea lor medico-legală. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în Clinica BCU Cluj / anii University Library Cluj Oftalmologică din Cluj. 9. Pop Cornel: Dermato-Venerologia în activitatea me­ dico-legală. Nuţiu Traian: Obstetrica şi Gynecologia în activitatea medico-legală. 15. ?0. Barta Alexandru: Activitatea medico-legală a endocrinologului. Jaklovszky Dionisie: Perioadele agenezice ale femeii şi importanţa lor socială. 21. Constantin: Herniile traumatice din punct de vedere medico-legal. Cotuţiu A. 16. 13. 10. Maniac Ernest: Fracturile osoase din punct de vedere medico-legal. 7. Salamon Roza: Tumorile traumatice şi interpretarea lor medico-legală. peCentral1933—1935. Boia Emil: Pruncuciderea. Nicolescu Gheorghe: Traumatismele urologice din punct de vedere medico-legal. 19.152 d) Teze de doctorat: 1. Popa Solomon: Oftalmologia în activitatea medico-lesală. 2. 3. 8. Bârna Osvdt: Igiena în practica medico-legală. . 4. Rişcuţia Anton: Hemoragiile şi importanţa lor me­ dico-legală. 1920—1935. Forfu Nicolae: Medicina internă în activitatea medicolegală. 22. Tomoiagă Georghe: Tuberculoza traumatică şi inter­ pretarea ei medico-legală. 17. 6. Incze Iosif: Pneumo şi Pleuropatii traumatice şi in­ terpretarea lor medico-legală. 11. 12. Dima T. 14. 18. Roth Ernest: Bibliografia publicaţiilor dela Institu­ tele medico-legale din România. Spineanu Vasile: Semnele morţii şi stabilirea datei morţii.

7. t. Gr. 1936. Clujul Medical No. Clujul Medical No. t. şi No. Michail. Munteanu: Contributions â l'etude de la transmission chimique de l'influx nerveux au niveau des synapses centraux. Institutul de fiziologie. 1936. Benetato. R. Munteanu: Cercetări asupra prezenţei unei sub­ stanţe oestrogene în nămolurile terapeutice. t. I. Benetato./ Central University Library Cluj la studiul BCU Cluj Munteanu: Contribuţiuni transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor nervoşi. 8. C. Endocrino­ logie. Munteanu: L'influence du rapport acide-base des aliments sur certaines proprietes physico-chimiques et la capacite du travail du muscle isole. C. Benetato. 1935. No. D. R. I. R.153 Vi. Gr. C. de l'Aeademie de Medecine de Roumanie. No. Clujul Medical No. A. Gynecologie şi Obstetrică. 121. Soc. Gr. Gr. Gr. Urechea. t. 13. 12. 3. 1551. R. de la Soc. t. 7. 6. R. 3. 1. Benetato: Recherches sur la respiraţion du nerf optique. Retezeanu: Nouvelles re­ cherches sur le potassium dans l'insuffisance surrenele. Benetato. (sub presă). 5. 1936. 'Gr. 1 din 1936. Retezeanu: Les variations de cHlore et du sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. N. 2. Găină. N. Gr. 121. 1. 1936. A. C. 1547. Urechea. Benetato. 4. Gr. Bull. Clujul Medical Nr. Gr. Benetato. D. Benetato. C. p. Benetato: Problemele fiziologiei moderne în discu­ ţia Congresului Internaţional de Fiziologie din Leningrad. 2 din 1936. . de Biol. N. î . Soc. No. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei animalelor supra-renoprive. a) Publicaţiuni: 1. Gr. C. Benetato: L'effet de la surrenalectomie sur le pH et le pouvoir tampon du muscle. Michail. Gr. 6. 11. de la Soc. Oprişiu: Contribuţiuni la stu diul funcţiune! antitoxice a capsulei suprarenale. N. Gr. 1936. 9. C. Oprean: L'effet de la surrenalectomie sur l'etat colloidal des proteines musculaires. de Biol. p. de Г Academie de medecine de Rou­ manie. 12 din 1935. 121. Benetato. de Biol. de Biol. R. 10. Benetato: Recherches sur la respiration du nerf optique. 1936. Bull. 1936.

Oprişiu: Ciontribuţiuni la stu­ diul acţiunei corficotrope a hipofizei. 6. 434—441. Thieme S. Negru şi Prof Dr. (Sb presă). 1936. Februarie 1936. 2. Soc. BCU Noţiuni elementare asupra alimentaţiei. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei suprarenoprive. G. Michail: Die Rontgenbehandlung der Iristuberkuloze. Gr. Mai 1936. An. Cluj. Nicolae Bărbulescu: Curs de Fizică medicală. 3. C. Soc. Soc. N. Noemvrie 1935. Gr. N. I. Nicolae Bărbulescu: Clontribution â l'etude des liquides. Decemvrie 1935. Ştiinţelor Med. Clujul Medical No. Publicaţii: 1. D. Soc. Aprilie 1936. Dr. 1936. Ştiinţelor Medicale. Popoviciu. G. 8 din 1 August 1935. ÎS. Febr. Laboratorul de fizică medicală. Dr. 2. puterii tampon şi a capacităţii de lucru a muş­ chiului izolat. Voi. Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. 8. Ştiinţelor Med. Editura Universităţii. G. D. Găină. Michail. Munteanu: Contribuţiuni la studiul transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor ner­ voşi. b) Conferinţe. I. 53. . Gr. 1936. Benetato. Gynecologie şi Obstetrică. Mârz 1936. de Endocrinolo­ gie. Prof. 1. Benetato. Clujul Medical No. Dr. Russu şi Dr. Dr. 514—549. Gh.'R. de Pediatrie şi Puericultura. Soc. 4. Benetato. Leipzig. Benetato: Respiraţia nervului optic în stare normală şi în diferitele stări patologice. Benetato. comunicări: 1. 2. D. 5. Gr. Munteanu: Influenţa alimentaţiei asu­ pra pH-ului. pag. 385 pagini. Benetato:Cluj / Central University Library Cluj Conferinţă ţinută la Asociaţia învăţătorilor din Cluj. XVI. Bull.154 14. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza laringelui. 19 Institutul de radiologie. G. Fortschritte auf den Gebiete der Rontgenstrahlen Bd. de la Societe des Sciences.

Dr. Rend. Dr. de Biol. Comşia: Contribuţii la mecanis­ mul acţiunii preparatelor arsenobenzolice. Comşia: Nouvelles recherches sur l'action des substances arsenobenzoliques dans les trypanosomiases experimentales. Mai—Iunie— Iulie 1936. 1135. 1936. M. Comşia O. VII. Tome CXXII. Zolog. 1936. 8. Tome CXXII. Prof. XVII. Voi. Zolog M. Comşia O. O. 1138.' . şi Biop. 1132. 1936. 24. Comptes Rend. 7. Dr. B. 6. David: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. Rusu: Eritem nodos şi primoinfecţiunea tuberculoasă. pag. Turca în colaborare cu Dr. 4. Dr.155. Buletin Eug. România Medicală. Nr. 1936. 3. Zolog M. T. Dr. Nr. Moldovan: Casă de ocrotire sau dispensar rural? Buletin Eugenie şi Бшр. Dariu şi Dr. 24. Dr. Ian. Dr. Compt. 1936. VII.. la. Berariu şi Dr. 2. 1936. Dr. I. Nr. Voi. Dr. VII. de la Soc. Nr. 24. şi Obst. de Endocrinologie. 5—6—7. Compt. Dr. de la Soc. Iancu A. din Cluj) 29. pag. de la Soc. 1—2. M. Iancu. Dr. Dr. Zolog. 1936. de Biol. 1. 1936. No. Prof. 3. Dr.: Role du systeme reticuloendothelial dans le mecanisme chimio-therapique des corps arsenobenzoliques. Dr. I.: Systeme reticulo-endothelial et action therapeutique des corps arsenobenzoliques. Zolog M„ Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. I. Turca în colaborare cu Dr. Voi. Comşia O. Dr. Gin. Clujul Medical Voi. 1936. 1-2. Tome CXXII. O.. C. Nr. Zolog M.. Dr. Institut al de igienă şi igienă socială. Dr. 8. XIV. (Co­ municare făcută în şedinţa Soc. 4. 121. dq Biol. 7.: Calificarea medicilor. eug.-tFebr. T. pag. V. « O . pag.: Sistemul reticulo-andetelial şi chimioterapia tripanosomiaselor. Nr. David şi Vago: Saeilul difteric la noui născuţii din colectivitate. şi Biop. Clujul Medical Nr. 9. Clujul Medical Nr. Moldovan: Principii de bază ale organizaţiunei sanitare. Rend.

Nappendruck: Comba­ terea specifică simultană a difteriei şi scarlatinei în Turda. 1935. . 2. 5. 1935. Râmneanţu: Creşte cancerul în România. 1935. Caras. 10. şi Dr. Dr. 3. Voi. şi biop. Bul. Nr. Dr. Bulet. Rezultatele anchetei din Vărădia. Bul. Bul. 5. Râmneanţu: Cercetări asupra originii etnice a populaţiei din Sud-Estul Transilvaniei pe baza compoziţiei serologice a sângelui. 5. în colaborare cu Dr. P. 6. C. Selegianu. Dr.197 de recruţi de neam diferit din judeţul Timiş-T.156 10. Voi. Perhaiţa şi Dr. 13. VI. Russu şi Dr. 3. 8. Râmneanţu: Rezultatul vaccinării cu B. 1. 15. Nr. Dr. Dr. Prodan. şi Biop. şi Biop. Dr. Dr. eug. Nr. Comşia: Biologia familie. P. Nr. 11. Cauzele depopulării. bazată pe proporţiile acestor fenomene demografice. şi biop. Nr. jud. 21. 1935. P. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. Din biotipologia femeei. P. Nr. O. P. Râmneanţu: The Growth of the population of Rumania. şi biop. 1—2. în colabo­ rare cu Dr. Eug. şi Biop. 22. eug. Bul. Râmneanţu: Mişcarea populaţiei în Ardeal dela 1901—1910. I. Nr. 1936. Revue de Transylvanie. Dr. Dr. în colaborare cu Dr. 2. Dr. Bul. eug. P. eug. Modran. Dr. P. 12. Bul. 17. 11. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. Dr. Bulet. 1935. eug. 1935. eug. 1—2. 4. 1. V. Râmneanţu: Origine ethnique des Seklers de Transylvanie.. 1935. Bulet. 23. Bul. eug. I. Cauzele depopulării. 3. 9. O. Population Nr. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Banatu­ lui. Râmneanţu: Calcularea creşterii populaţiei vii­ toare din România. 1935.. Problema intersexualităţii. Nr. 6. Dr. T. Situaţia la 2V2 ani dela începerea campaniei. şi Biop. II. şi Biop. eug. 1935. 1%. 1935. şi Biop. 1935. 7. Nr. 1936. 1936. Re­ vista Nr. Râmneanţu: Corelaţia dintre nupţialitate şi na­ talitate. eugenie şi Biop. Rezultatele anchetei dinf Banloc. P. 6. P. 3. P. 14. Dr. L. Nr. 11—12. Dr. P. G. VII. Zolog M. 1. 20. în Plasa sanitară model Gilau. Turcu. 18. Nr. 4. GH. Ibid. Râmneanţu: Deosebiri şi asemănări în statura şi perimetrul toracic a 48. 19. 4. Comşia: Biologia familiei. din comunele rurale din Banat.

jud. Nr. Bul. eug. Bul. Rev. eug. P. 6. şi Biop. 1936. 1936. de Antr. Nr. Dr. 36. infecţia tuberculoasă. „Cancerul". Făcăoaru: Culoarea. ! . P. 35.157 24. Bul. I. 7. 1936. I. 1936. de Antr. şi biop. Nr. 30. Râmneanţu: Soluţiuni în legătură cu problema declinului etnic al populaţiei româneşti din Banat. 1—2. Nr. Făcăoaru: Inteligenţa în raport cu caracterele somatice şi cultura: doi fraţi. Studiu epidemiologie şi statistic. Făcăoaru: Legea pentru apărarea sănătăţii po­ porului german. 2. Comunic. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. 14. Nr. Dr. Făcăoaru: Culoarea ochilor în populaţia din Mă­ guri. Dr. P. Nr. Bul. 38. P. şi Biop. I. şi Biop. 1. 29. 27. eug. 1934. 33. Clujul Medical. biop. 1935. 5. eug. Făcăoaru: Legiferarea avortului din indicaţiuni eugenice în Germania. 25. Nr. P. P. 37. Soc. Râmneanţu: Mecanismul reducerii natalităţii în Banat. Comunic.12. I. Dr. 1936. 32. 1936. Nr. Dr. Criş. 3. forma şi structura părului în populaţia din Măguri. 1936. Nr. de Antrop. P. Bul. Nr. 1936. 1936. Dr. I. Nr. Dr. Bul. Dr. 26. eug. 1. Dr. eug. Clujul Medical. Bul. 40. 1936. Clujul Medical. Banat.. Nr. 4. şi. Făcăoaru: Curs de sociologie (litografiat). Bul. 10—. 1. 1—2. Făcăoaru: Compoziţia rasială a populaţiei din Voşlobeni. Nr. Soc. Dr. P. Nr. şi Biop. Observat. Dr. Făcăoaru: Curs de eugenie (litografiat). şi Biop. Râmneanţu: Demografia satelor din România. Dr. Rezultatele anchetei de­ mografice din comuna Iablaniţa. I. Clujul Medical. Î936. Social-Economic. Dr. Râmneanţu: Mortalitatea de cancer pe vârstă în România. 31. 3—4. Dr. Cauzele depopulării. 1—2. Severin. 39. Rev. şi Biop. 1936. 1936. Făcăoaru: Criteriile pentru diagnoza rasială. Dr.. Comun: Soc. Nr. Dr. Partea I I I . Râmneanţu: Subnutriţia la copii dej şcoală şi. 34. Soc. 1—2. 6.'Ilie Ardeleanu. în colaborare cu Dr. Râmneanţu: Gripa din iarna anului 1934—35BCU Cluj / Central University Library Cluj în România şi repercusiunea ei asupra celorlalte cauze de deces. 1-2. I. 3. la diferite vârste pe sex şi mediu. 28. Râmneanţu: Cauzele mortalităţii copiilor de 0—(14 ani. eug. eug. Inst. Dr.

Clujul Medical. P. 1936. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu etatea. Vlad: Consta­ tări şi discuţii în jurul vaccinărilor] asociate antidiîterice şi antiscarlatinoase în municipiul Cluj. 47. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu origi­ nea etnică şi stratul social. 1. Făcăoaru: Familii degenerate şi costul lor pen­ tru societate şi stat. 9. Clujul Medical. 1936.7 . de Antr. Clujul Medical. BCU ClujBiop. /. în anul 1935. Gi­ necologie şi Obstetrică Cluj. 1936. Com..6 . Voi. Clujul Medical 1936. Voi. 46. 5—7. Nr. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu starea economică. a». şi Biop. I. 3—4. Nr. şi / Central University Library 49. Nr. Nr. Bul. Nr. Com. V I I . Vlad: Vaccinările antidifterice şi antiscarlatinoase în Municipiuţ Cluj. Mai—Iunie—Iulie. Dr. Dr. Dr. Dr. Com. 1935.'5—7. 5—6—7. 43. Făcăoaru: Indicele nasal la români. în anul 1935. Dr. Bul. 1936. Grigoriu şi N. Soc. 1936. Clujul Medical 1936. Institutul de istolegie şi e mbrielogie. I. Com. Coja.!158 41. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu rasa. eug. Nr. 8. şi Biop. Drăgoiu: Localizarea topografică a substanţelor mi­ nerale din preparatele istologice cu ajutorul incinerării (microincinerarea). 48. Dr. 1. P. de Antr. eug. iGr. 51. Dr. Petre David în colaborare cu Dr. . 9. 1936. şi Biop. de Antr. Făcăoaru: Indicele cefalic la ţigani. Făcăoaru: Test individual pentru măsurarea in­ teligenţei. Dr. VII. Clujul Me­ dical. Clujul Medical 1936. D. Bul. Primele constatări. 2. 44. I. 5 . Revista de Endocrinologie. I. Nr. P. eug. Bul. Nr. Com. Soc. săcui şi un­ guri. Nr. eug. I. Dr. 1. Soc. 1936. 42. Mai—Iunie-ЛиНе 1936. 50. I. Dr. şi Biop. Soc. Nr. Bul. Nr. Soc. Nr. Pană: Studiu experimental asupra efectului prolanului şi foliculinei administrate intratubar. 45. I. de Antr. Făcăoaru: Statura ţiganilor din colonia Iris. de Antr. 6. Com. David în colaborare cu Dr. Dr. 1. de Antr. Cluj eug. Soc. 8. 1936. în colaborare cu Prof. 6.

Cluj Nr. Voicu. Cluj. Institutul de Istologie. . Reacţia de sex Dcrn-Sugarmann. I. în cadrul Extensiunei universitare). 5. M. C. 1936). Dr. Botez şi Dr. V. Crişan et J. Institutul de patologie generale şi experimentală 1. 4. Petrescu: Alteraţiuni ale timusului. 2. Congresul de Cancerologie din Bruxelles Septembrie 1936. 26 p.159 3. Botez. în co­ laborare cu Doc. Ştiinţelor Medicale. Institutul de bacteriologic. (Nepublicată). R. Idealurile noastre de eri şi de azi. de Biol. M. Cluj Nr. Cluj. 5. Emoragii cerebrale la gravide cauzate de ipertensiunea arterială esenţială în raport cu bazofilia ipofizară. 1936. Gine­ cologie şi Obstetrică. Baroni şi I. 1936. Vaccinarea antirabică la Institutul Antirabic din Cluj în anul 1934. Recherches sur la presence des bacilles tuberculeux dans le rein du cobaye apres 1'inf ection experimentale. 23. Soc. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra tumorilor de grefă. 1936. A. Botez: IGursul de Patologie Generală şi Experimentală (ţinut la Facultatea de medicină din Cluj). după injecţiuni cu extrase de lanolină. V. şi constatări). par C. 210. 3. Petrescu: Atrofie testiculară. Prof. Dna E. V. (Revista de Endo­ crinologie şi Ginecologie şi Obstetrică. (Date BCU Medical Nr. Rezumat litografiat. V. V. Nro. 9. Prof. 5. VI. V. ClujulCluj / Central University Library Cluj 3. Baroni şi I. 1936. Petrescu: Tumori la cobai. Comunicat în şedinţa din 30. 1936. comunicare la societatea de Endocrinologie. Baroni şi I. T. Mihalca. Dr. 2. Baroni şi 1. Prof. Ianuarie 1936. prin injec­ ţiuni intramamare cu foliculină. Petrescu: Producţiunea de anticorpi după injecţiuni cu foliculină. CXXlII. du­ pă administrare de foliculină. 4. (Revista de Endocrinologie. Răduleţ. Aprilie 1936. (Conferinţa ţinută la 20 Martie 1936 la Universitatea din Cluj. A. 22. 4. 1. Baroni. Baroni şi I. Mihai A. Dr. de la Soc. (Cluj.

Prof. din Cluj. Dr. Lupaş: Sur les produits de transformation des 2. Niţescu şi I. Secareanu et A. Voi. Bulletin de la so­ ciete chimique de France. BCU Cluj / Central University Library Cluj A reprezentat Facultatea de medicină Cluj. Ginecologie şi Obstetrică. XVI. 3. S. 381. S. Măria Gheorghescu: Acţiunea extractului de Secară cornută asupra inimei de broască. Marius Sturza: Les Heliotheimes en Balneo­ logie. Laboratorul de chimie medicală.160 6. 25 Institutul de farmacologie Prof. 4. 36. Nr. Lucrări: 1. (Nepublicată). (Bulletin de la societe Tchecoslovaque de Physiatrie â Prague. V. conferinţă ţinută la Congresul bal­ neologie din Sept. conferinţă ţinută la Cursul de perfecţionare a Asoc. A.et des 2. Marius Sturza: Menţinerea inalterabilităţii apelor carbogazoase. Marius Star za: Climatoterapia în tratamentul bolilor tubului digestiv. Prof. Gradinescu. L'action de l'aniline sur Го-nitro-benzaldehide en milieu acetique. Marius Sturza: Balneoterapia bolilor de ficat. 2. . la Congresul de balneologie din Bucureşti. Docenţi­ lor Univ.4. Secareanu. Secareanu et I.6-trinitro. Dr. Dr. Institutul de balneologie şi fizioterapie. 1936 la Slănicul Moldovei (publicată în Mişcarea Medicală. Dr. în Maiu 1936. S. Silberg.4-dinitro-benzal-anilines sous l'action du carbonate de soude en milieu alcoolique. 3. 1. Dr. Dr. lucrare tipărită în Vestnik Ceskoslovenske fysiatricke Spolecnosti v Praze. Prof. Revista de Endocrino­ logie. 4. conferinţă ţinută la Congresul de bal­ neologie şi climatologie din Bucureşti. N. Gheorghe Popoviciu: Vezi lucrările făcute în colaborare cu Clinica Infantilă. Prof. Baroni în colaborare cu Prof. 2.-ul în organele animalelor imunizate contra tu­ morilor prin ţesut embrionar. H. Bulletin de la Societe Chimique de France. Santa: Asupra prepa­ rării unui extract cortico-suprarenal. Georgescu: P. 1936. Craiova). 1936).

FACULTATEA DE LITERE Şl FILOSOFIE BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUSUL 1935/36 II .

Personalul Decanatului. IOSIF POPOVICI. 1. PETRE GRIMM „ „ „ 1930—31. Cluj / Central University Library Cluj IOAN URSU. 3. Ordonanţe: Batiz Geza. SILVIU DRAGOMIR „ „ „ 1925-26. Gheorghe A. Ajutor de secretar supl. ONISIFOR GHIBU „ „ .: Olga Dimitrescu (licenţiată în litere). fGHEORGHE BOGDAN-DUICĂ în anul univ. Profesori şi conferenţiari decedaţi. ŢVIRGIL BĂRBAT în anul univ. GHEORGHE GIUGLEA „ „ „ 1929—30. Arhivar: Ana Ghibu. ALEXANDRU LAPEDATU „ „ „ 1921—22. 2. 3. Doctor în Ştiinţele de Stat). THEODOR CAPIDAN „ „ „ 1927—28. Vătăşescu (licenţiat în litere şi în drept. . 5. 1. Intendent: Andrei Turos. DUMITRU M. Foştii Decani. 7. NICOLAE DRĂGANU în anii univ. NICOLAE BĂNESCU „ „ „ 1920—21. 1928-29. 1924—25. VIRGIL BĂRBAT. 1919-20. TEODORESCU „ „ „ 1926-27.A) DECANATUL. BCU IOAN PAUL. 1923—24 şi 1932—35. 4. Decan: NICOLAE DRĂGANU Prodecan: ŞTEFAN BEZDECHI Secretar supl. VASILE BOGREA. Baciu Ioan şi Caian Ioan. GHEORGHE BOGDAN-DUICĂ. GHEORGHE MATEESCU (Conferenţiar). 6. +10AN URSU „ „ „ 1922—23. ŞTEFAN BEZDECHI „ „ „ 1931—32. 2.

Fost deputat de Aleşd. 1.4. judeţul Prahova. Profesor angajat cu contract la catedra de Limba şi Literatura franceză. I. Ştefan Tlezdechi. Coman­ dor al Coroanei României. Membru ac­ tiv al Academiei Române. Personalul didactic. membru de onoare al Societăţii 'de studii bizantine din Atena. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1899. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Agrege des lettres. Piăzboiul pentru întregire. 1933—34 şi 1934—35. Bărbăţie şî Credinţă cl. Doc­ tor al Universităţii clin Bucureşti. De­ legatul Academiei ТЧотапе şi al Universităţii din. Numit în învăţământ în 1919. Yues Auger. Directorul Seminarului de Filolo­ gie clasică.Franţa. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Cavaler al Legiunii de onoare. 3. Născut la 14 August 1893. Fost agregat stagiar din 1919—23. Decan în anul 1931—32. Născut la 24 Aprilie 1888. Decan în anul 1920—21.Născut la 16 Decembrie 1878 în co­ muna Călăraşi. L Avântul Ţării. în comuna "La Hochelle (iCharente-Inferieure) . Nicolae Bănescu. Me­ dalia jubilară. agregat din 1923—26. Profesor titular al catedrei de limba şi literatura greaca. Pro­ rector în anul 1924—25. Directorul Seminarului •de Limba şi Literatura franceză. Intrat în învăţământ la . Comandor al ordinului „Co­ roana României". Membru în comitetul de lectură al . Rector al Universităţii în anul 1923—24. Doctor în Filosofie şi Litere dela Universi­ tatea din Жипсћеп. Senator ăl Universităţii din 8 Iunie 1931 până în 12 Iunie 1932 şi din Decembrie 1933. Cluj / Centraltitular deLibrary Cluj BCU Profesor University Bizantinologie. Cluj la al V-lea Congres internaţional de studii bizantine ţinut în Sep­ tembrie 1936 la Ћота. . a) Profesori titulari. Ancien eleve de Г£соJe Normale superieure. în comuna Ploieşti. Pro­ decan al Facultăţii în anul 1919—20 şi 1921—22.20 Septembrie 1921. judeţul Ialomiţa. Prodecan în anii 1932— 1933. 2.

1934—35. Preşedinte al Comisiunii pentru examina­ rea candidaţilor de profesori. Numit în învăţământ la 15 Au­ gust 1902. apoi membru în comisiunea examenelor de capacitate. anul 1927—28. învăţământ cl. Membru al Aca­ demiei Române. mai mulţi ani. apoi în anii şcolari 1932—33. 1933—34. 1919. Membru al Co­ misiunii Căminurilor şi al Bibliotecii Universităţii. Numit în învăţământ la 1 Sep­ temvrie 1906.. Preşedintele Comisiunii Bibliotecii Universităţii 1932—33. etc. DirectorulCluj / Central Universitypregătirea de profe­ sori. 4. Decan în anii şcolari 1923—24. Membru al Comisiunii pentru organi­ zarea Universităţii "Sin Cluj (1919). judeţul Năsăud. Răsplata muncii pentru învăţăm. 1934—1935. 1932—33. 1919—'30 Iunie1924.. Docent. Născut la 18 Februarie 1884.. 1923—24. Doctor în Filosofie. 1935—36. Cluj. Preşedintele Ex4 . Comisar ministerial pe lângă Directoratul regional al învăţământului secundar din. 1935—36. Fost director gerant al Institui­ tului de studii clasice. Cluj. din Decemvrie 1925. BCU cursurilor pentru Library Cluj Cluj. Rector al Universităţii în anul şcolar 1931—32. etc. P r o ­ rector din 12 Maiu 1919 până la începutul anului şcolar 1919— 20. 1906—1919. 1934—(35. I . 1935^36. Macedonia jugoslavă. 15 Sept. Delegat al Academiei Române la Congresul in­ ternaţional al Linguiştilor din Copenhaga. Fost asistent al Institutului Balcanic din Lipsea. 1933—34.. Aprilie 1879 în oraşut Perlepe. Theodor Capidan. Răsplata muncii pentru 25 ani în ser­ viciul statului. 1933—84. Decan în. Nicolae Drăganu. al societăţii AGRU. Preşedintele Comisiunii Căminurilor.104' Teatrului Naţional din Скгк. apoi profesor titu­ lar de Limba şi Literatura română şi Limbi clasice la liceul din Năsăud.. 1919—20. cl. Răsplata muncii pentru. în c o ­ muna Zagra. Director de studii şi disciplină la Cămi­ nul „Casa învăţătorilor' 1925—26. Coroana României în gradul de Comandor. 1930—31. L. Membru corespondent al Academiei Române. Născut la 15. 5. Delegat al Mi­ nisterului Cultelor şi Artelor la Uniunea Muzeului Ardelean. Membru al Comitetului central şi al Sec­ ţiei literare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român^ al comitetului de lectură al Teatrului Na­ ţional din Cluj.. Preşedintele Oficiului de Editură al Universităţii. Doctor în Litere dela Universitatea din Lipsea. 1932— 33. Prodecan în anul 1928—29. 'Coroana României în gradul de ofiţer.

Doctor în teologie. judeţul Hunedoara. 6. şi al celui din Eparhia Vadului. Membru al Academiei Române (1928). în comuna Sălişte. Numit în învăţământ la 11 Iunie 1 9 l l Profesor titular de Istoria ^sud-est europeană. Profesor titular de Pedagogie. Ofiţer al „Legiunii de onoare" (decret din 16 Apriiie 1936. Membru cores- . Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Meri­ tul cultural cavaler cl. Comandor al ordinului Coroana României. 7. Numit în învăţământ la 1910. Comandor al Coroanei României (Decret Regal Nr. judeţul Sibiu. Fost profesor la seminarul teologic din Sibiu. 3994 din 10 Decembrie 1931). I. în comuna C-urasadului. 4102 din i7 Decemvrie 1930). 1556. Meritul cultural ofiţer. înregistrat de Nr. Născut la 13 Martie 1888. Răs­ plata muncii pentru învăţământ cl. Sava. Cavaler al Ordinului Ferdinand I.. I. ^Brevet Nr. Mem­ bru în comisia universitară Cluj i919. Membru ăl Consiliului judeţean Sibiu (19Î2—15). Directorul revistei „Revue de Transylvanie" Mare ofiţer al ordinului Coroana României. Membru şi delegat al Comisiunii şcolare moldoveneşti de pe lângă Zemstva gubernială a Basarabiei (19i7—18). comandor -(Cehoslovacia).Mare ofiţer al or­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dinului Ferdinand I. Onisifor Ghibu.1935). Asesor чтогаг al Consištorului bisericesc din Basarabia (1918). Prodecan în anul 1926—27. Silviu Dragomir. Decan în anul 1925—26. Sf. Coroana Ro­ mâniei în gradul de mare cruce. Coroana României. 259. Clujului (1920). Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I (Brevet Nr. 47282). 6790. 2429/ din 7 Iunie 1920). Decret Regal Nr.165 tensiunii Universitare din 19B2. Mem­ bru al Comisiunii bisericeşti din Basarabia (1918). cordon. Doctor în Filosofie dela Universitatea din Jena. Inspector al învăţământului primar din Arhidieceza or­ todoxă a Transilvaniei (1910—1914). Membru al Comitetului maţional al Românilor ardeleni şi bucovineni refugiaţi (Odesa 1918). Profesor la Seminarul Andreian şi" Scoală Normală din Sibiu (1911—12). Preşedintele Comisiei interi­ mare a Municipiului Cluj din 18 Noemvrie 1933. eliberat la 30 Aprilie 1936. Ofiţer al ordinului „Ferdinand" (Decret Regal Nr. Secretar general al Re­ portului de Culte şi Instrucţie publică dîn Transilvania (1918— "20). Născut la 3l Mai 1883. Feleacului. Leul alb. Decret Regal Nr. Deputat în marele Sfat âl Transilvaniei.

Născut la 28.. în comuna Iaşi. Doctor în Litere. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în Litere şi Filosofie dela Universitatea din Cluj. Răsplata mun­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cii cl. Deco^rat cu Ordinul Ferdinand I în gradul de Comandor. Mare Ofiţer al Coroanei României. în comuna Satulung. numit în învă­ ţământ în 19l6. Martie 1878. Co­ mandor al Stelei României. I. Născut la 29 Ianuarie 1884. cu spade. Doctor în Filosofie. Răsplata mun­ cii pentru învăţământ cl. Numit în învăţământ la 1 Septembrie . Profesor titular de Filologie romanică. al Sin­ dicatului Presei din Ardeal şi al Societăţii meseriaşilor şi in­ dustriaşilor români din Cluj. pentru congresele Ligei inter­ naţionale pentru educaţia nouă. Fost sena­ tor de Orhei. Mare ofiţer al ordinului Steaua României. Membru de onoare al Societăţii „Andreiu Şaguna" dela Academia teologică ortodoxă din Sibiu. Premiat de Academia Română. 8. Comandor al Ordinului Coroana României. Ofiţer al Coroanei României. Membru în comitetul naţional român al Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică. Membru al secţiei şcolare a Asocia­ ţiunii pentru Literatura română şi cultura poporului românv Delegat al Ministerului Instrucţiunii şi al Universităţii la Con­ gresul internaţional din Cheltenham (Anglia). aL Societăţii istorice-arheologice bisericeşti din Chişinău şL al.pondent al Academiei Române. Decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere în anul 1928—29. Membru de onoare al Uni­ versităţii populare.. al Laboratorului de Pe­ dagogie experimentală. Virtutea cercefăşească (medalie)v Virtutea oercetăşească de aur. George Giuglea. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în teologie ardeleni dela Universitatea din Clernăuţi. Membru al Societăţii Regale Ro­ mâne de Geografie. I. Vladimir Ghidionescu. Director al Seminarului pedagogic universitar şi. 9. Vice preşedinte al Ligei antirevizioniste. Membru al Societăţii Regale Române de Geografie.Ateneului român din Dorohoi. judeţul Iaşi. Bărbăţie şi credinţă cl. Membru şi preşedinte al Sec­ ţiei Şcolare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura. Fost Comisar general al Astrei pentru Basarabia. judeţul Braşov. poporului român din Transilvania. Memsbru în comitetul internaţional. Ofiţer al ordinului Ferdinand I. Profesor titular de Pedagogie. Medalia Ferdinand I. I. Prodecan în anul 1929—30.

Prodecan în anul 1930—31. 11. II. Fost deputat de Cluj (1931). Membru al comisiunii pentru examinarea candidaţilor de profesori (Quj. Fost inspector şco­ lar confesional (1911—1920). în Bucu­ reşti. Doctor în Litere. al societăţii „Societe d'etudes. Licenţiat în litere (limba şi literatura germană şi latină). al societăţii de mu­ zică „Bistritzer Gesangs. 2. Petre Grimm. Prodecan în anul 1931—32. 8. Membru onorar 1. al societăţii iCIzernovitzer Mănnergesangverein (1911—1912. I. Decan în anuT 1929—30. 1881. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. 1919—1920). Fost pro­ fesor la liceele şi gimnaziile din Târgu Jiu. Decan în anul 1930—31. I. Comandor al ordinului Coroana României "(1922). Coroana României în gradul de comandor. al Academiei Române (1933). Numit în învă­ ţământ la 1 Septemvrie 1891. Doctor în filosofie şi magister artium BCU Cluj / Central University Library Cluj liberalium al universităţii din Tubingen (1891). Născut la 26 Martie 1869. 7. Membru în comisiunea examenului de capacitate. Fost profesor liceal la Bistriţa şi consilier la Consistorijl suprem evanghelic din Sibiu (1898—1911). Băr­ băţie şi credinţă cl. 3. Răsplata muncii pentru 25 ani în servi­ ciul Statului (Decret regal 3994. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Directorul seminarului de germanistică. 10. Fost deputat de Bistriţa (1926—27). 9.167 1912. Fost lector de limba română la Sorbonaj ( Ш 4 ) . Membru corespondent al Acade­ miei Române. Profesor titular de limba şi literatura engleză. Grand Duche de Luxembourg (1906). Membru al societăţii „Goethegesellschaft" din Weimar. Crucea comemorativă de războiu. Crucea de războiu. Născut la 22 Februarie. Ofiţer al Coroa­ nei. T. 6. linguistiques et dialectologiques" din Luxembourg (1924). Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1905. Membru al comitetului societăţii „Verein fiir siebenburgische Landeskunde" (1906). Membru corespondent al Academiei „Schiller" din Miinchen (1934). Membru în secţia literară a „Astrei". Me­ dalia jubilară. Profesor titular de limba şi li­ teratura germană. Ofiţer al ordinului „Couronne de cheile. Gustav Kisch. Târgovişte şi Mănăstirea Dealului (1905—1919). 5. din 16 Februarie 1932. în comuna Bistriţa judeţ Năsăud.und Musikkrânzchen" (1911). Severin. apoi lector de limba engleză la Universitatea din Cluj (1919—24). Coroana României în gradul de Comandor. Moni1 . 4.

Mureş. Fost preşedinte al secţiei Filo­ sofice. Membru al Congresului Eparhiei reformate. Alexandru Lapedatu. Membru al Comisiei istorice a României (1923). Preşedinte al Comisiunii monumentelor Istorice pentru Transilvania (1921). Profesor titular de Istoria veche a Românilor (1919). Ministru al Cultelor şi Artelor (dela 9 Iunie 1934). Membru în Adunarea eparhială a Episco­ piei Clujului.Bolcseszet. Doctor în Filosofie. Fost director ge­ neral al Arhivelor Statului (1923). în comuna Cenatul Săcelelor. 13. Fost profesor la liceul reformat Kun din Orăştie (1903—1922J. jud. Născut la 14 Septembrie 1876. Fost secretar al Comisiunii monumentelor istorice (1904— 1919) şi al Comisiunii istorce a României (1911—1919). pag. Codi­ rector al Institutului de Istorie Naţională. 938). 12. Membru (1918) şi Preşedinte (1935) al Academiei Române. 11. 39. Numit în învăţământ la 1 Aprilie 1904. Fost consilier al Delegaţiunei române la Conferinţa de Pace dela Paris (1918—1920) şi dela Genova (1922). partea I-a. 10. Crucea pentru merite civile în războiu clasa Il-a (1917).168 torul Oficial Nr. Intrat în învăţământ la 1 Septembrie 19(33. Senator în Parla­ ment (dela 1933). Profesor titular de Lim­ ba şi Literatura maghiară. Răsplata BCU Cluj Central University Library Cluj muncii pentru 25 ani în / serviciul Statului. 12. Membru în comitetul Societăţii Fi­ lologice din Budapesta (Budapesti Philologiai Târsasâg) şi al Societăţii de Istoria literaturii maghiarş (Magyar Irodalomtorteneti Târsasâg) din Budapesta. jud. Braşov. Linguistice şi Istorice a Societăţii Muzeului Ardelean (Erdely Muzeum Egyesiilet. Fost decan (1921— 1922) şi prodecan (1922—23) al Facultăţii. nyelv es tortenettudomâny szakosztâly). ştiinţifice şi artistice a societăţii reformate Kârolyi Gâspâr. Gheorghe Kristof. Născut la 2 Octombrie 1878. Medalia jubilară. Membru activ sau de onoare al mai multor societăţi istorice şi literare din ţară. în Congresul bisericesc al Mitropoliei Transil­ vaniei şi în Congresul naţional al Bisercii ortodoxe române. Fost ministru al Cultelor . în co­ muna Dumbrăvioara. Preşedinte al secţiei lite­ rare. Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I-a. Membru de onoare al „Asociaţiunii" (1924). Licenţiat în Litere (Istorie-Geografie). Membru al societăţii literare ardeleneşti din Cluj. Membru corespondent al Societăţii Petofi (Petofi târsasâg) din Budapesta.

Premiat de Academia Română (1910) pentru monografia istorică asupra Mitropolitului Andrei Şaguna. specialitatea Istorie (1925—26. Coroana Italiei. I ) . Intrat în învăţământ la 1 August 1905. a urmat studii de istorie şi literatură latină la Universitatea din Buda­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pesta şi la cea din Berlin. Ofiţer al Meritului Cultural. Deputat în congresul naţional-bisericesc din Bucureşti. Comandor (cl. Sf. De- . Ministru al Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale (1926—1927). Fost deputat în legislaturile: 1922—1926 şi 1931—1932. Născut la 9 August 1880. Mormânt. Membru activ al Academiei Române din 1916) şi preşedinte al secţiunii istorice "(1932—35). Răsplata muncii pentru învăţământ (cl. 1927—28 şi 1935).16^ şi Artelor (1 Noembrie 1923—3T Martie 1926 şi 4 Iunie 1927— 10 Noembrie 1928). Mare Ofiţer al Ordinului Ferdinand I. judeţul Sibiu. Codirector al Institutului de Istorie Naţională. Comandor al Le­ giunii de onoare. Inspector şcolar confe­ sional (1909—1919). Fost membru în comisiunea celor 15 pen­ tru pregătirea proiectului de lege relativ la unificarea orga­ nizaţiei constituţionale-bisericeşti şi în comisiunea pentru conservarea monumentelor istorice. Polonia Restituta. Deputat în Parlamentul României (1919—1920. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Profesor titular de Istoria mo­ dernă a Românilor şi de istoria Transilvaniei. Fost Ministru de Stat (14 Noembrie 1933—9 Iunie 1934). Secretar general al Resortului de Culte şi Instrucţie Publică în Sibiu şi Cluj (1918—1920). Vicepreşedintele secţiunii istorice a Asociaţiunii. Medalia Peleş. 14. I ) pentru 'scri­ eri istorice şi literare. I ) . Preşedin­ tele comisiunii examenului de capacitate al profesorilor se­ cundari. Ioan Lupaş. Doctor în Filosofie (1904). în comuna Sălişte. 1922— 1926 şi 1926—L927). secţia pentru Transilva­ nia. După trecerea examenului de maturitate (bacalaureat) la liceul ortodox român din Braşov. I I ) al Vulturului României. Bene merenti (cl. Fost profesor la Seminarul „Andreian" din Sibiu (1905—1909). 1926—27. în cel mitropolitan din Transilvania şi în sino­ dul eparhiei Cluj. Sf. Mare cruce cu cor­ don a ordinelor: Coroana României. Fost senator în legislaturile: 1919—1920. Grigore cel Mare şi Steaua Româ­ niei. Medalia Regele Ferdinand I cu spade. 1928—31 şi 1932—33. 1927—28. Răsplata muncii pentru biserică (cl.

Bucureşti (1924). Budapesta (1931). Naum. pentru merite literare-ştiinţifice (1910). Ministr. Iaşi. Nr. Născut la 11 August 1891. Bursier al Universităţii din Bucureşti pentru studii de specializare în istoria medievală la Paris. Intrat în învăţământ la 1918. Medalii militare: Avântul Ţării (1913). primite dela Pa­ triarhul Ierusalimului Damianos (31 August 1928). Comandor al ordinului Coroana României (1923). . Profesor suplinitor de Limba şi Literatura Latină din 1 Noembrie 1926. Fost membru titular la ficole Pratique des hautes fitudes din Paris. licenţiat în Drept. Atena (1930).Library Cluj torul Institutului şi Seminarului de Istorie universală. Mormânt. Membru al Comisiunii Internaţionale a învăţământului Istoriei şi al Comisiunii Internaţionale a Marilor Descoperiri geografice. Con­ ferenţiar la Universitatea din Bucureşti (1923—1925). în comuna Şerbăneşti-Poduri. Polonia restituia. în co­ muna Iaşi. de Geografie din Lisabona şi al Academiei Române. Crucea şi Steaua Sf. Varşovia (1933). al. Cambridge (1930). Profe­ sor agregat de Istorie universală dela 15 Ianuarie 1925 până la 1 Martie 1928. Constantin Marinescu. A urmat cursuri de spe­ cializare la Sorbona şi la ficole Naţionale des Chartes. Răsplata muncii pentru învăţământ. Instr. Sofia (1927).170 corat de Regele Carol I cu Bene merenti cl. Numit în învăţământ la 1913. jud. Doctor în filologia clasică dela Uni­ versitatea din Cluj. Reprezentant al Comitetului Istoric Român la şedin­ ţele Comitetului internaţional al Ştiinţelor Istoric^ dela Ve­ neţia (1929). Dâmboviţa. 16. Oslo (1928). Membru în secţiunea istorică a Astrei şi al Extensiunii unversitare din Cluj. Născut la 1 Septembrie 1891. de Bizantinologie din Roma (1936). Coroana României în grad de mare cruce cu cordon (1935). Varşovia (1933). A participat şi a prezentat comunicări în urmă­ toarele Congrese internaţionale de Istorie: Bruxelles (1923). Mem­ bru corespondent al Academiei Regale din Barcelona. specia­ litatea filologiei clasice. Ordinul Regelui Ferdînand I şi Meritul Cultural cavaler cl. jud. Soc. Paris (1934). Sofia (1934). Doctor în Litere. 15. I (1932) dela Re­ gele Carol II. Mare Ofiţer al Ordinului Steaua României (1926). când a fost ridicat la rangul de titular al BCU Cluj / Central University 32153—1928. I. Teodor A. Licenţiat al Universităţii din Iaşi. Direc­ acestei catedre cu ord.

17. Pârvan" pentru descoperiri arheologice. în co­ muna Siria. Doctor în Filosof ie al Universităţii din Viena (1917). Emil Panaitescu. Membru al Comisiunii Muzeului etnografic din Cluj (1922). I. Ma­ re ofiţer al Coroanei Italiei. Conferenţiar definitv dela 2 Sept. jud. Membru ordinar al In­ BCU Cluj / Central University Library Mitgliedoesterstitutului Arheologic din Viena (ordentliches Cluj reichisches Arhâojlogisches Institut Wien). Roma 1930. Membru cores­ pondent al Academiei Pontîficia din Roma (Pontificia Accademia Romana di Archeologia 1931). jud. profesor titular de Istoria antică. Cooptat în comitetul Associazione Internazionale degli Studi Mediterranei. Intrat în învăţământ în Sep­ tembrie 1909. Covurlui. pentru recuperarea comorilor de artă ale* . Membru al Asociaţiunii Astra. Membru de onoare al Societăţii Numismatice din Bucu­ reşti. Fost deputat în legislaturile dela 1920— 22 şi 1927—28. Intrat în învăţământ la 2 Septembrie 1919. Fost funcţionare de specialitate al Muzeului de Bele Arte de stat din Budapesta (1918). Membru ordinar (Socius ordinarius) al Istitutului Arheologic german din Berlin (1929). Fost director al Institutului de studii clasice din Cluj (Febr. 32155—1928. 1919 până la 15 Ianuarie 1925. Fost in­ spector general al Muzeelor din Transilvania (1920—22). Meritul cultural pentru cultură cavaler cl. 1932). cu ord. Fost profesor suplinitor de Arheologie la Universitatea din Iaşi (1919). I. Născut la 11 Februarie 1885. Arad. 18. Directorul Şcoalei române din Roma din 1929. Coriolan Petranu. Directorul Seminarului de Istoria antică. Ministerului Instrucţiunii Nr. Născut la 11 Ianuarie 1893. Profesor agregat de Istoria artelor până la 1 Martie 1928. l^ost profesor conferenţiar la Seminarul pedagogic universitar din Bucureşti. Doctor în Litere şi Filosof ie. Mem­ bru al Comisiunii Monumentelor Istorice secţia pentru Tran­ silvania (1928). 1929—Febr. Premiat de Academia Română cu premiul „V.17L Titular dela 1 Aprilie 1929. Fost delegat al Guvernului român pe lângă Comisia de reparaţiuni din Budapesta. Fost conferenţiar de Istoria antică la Universita­ tea din Cluj. când a fost ridicat la rangul ele titular. Răsplata muncii pentru învă­ ţământ cl. în co­ muna Cudalbi. Director gerant al Institutului de Studii Clasice. Membru în adunarea eparhială a Episcopiei Clujului.

Delegat al României la Societatea Naţiunilor (1922—25). Vost vice-preşedinte al Sfatului naţional din Bucovina şi secretar de stat pen­ tru afacerile streine (1918). Giandomenico Serra. Membru corespondent al Societăţii Regale Deputazione di Storia Patria din Veneţia. Marianerkreutz des Deutschen Tlitterordens (1918). Prorector în anul 1920—21. 1935. Braşov. jud. I. Conferenţiar de\ Istoria artelor la Şcoala de arte frumoase din Cluj (1926). Mare ofiţer al Ordinului Ferdinand I. -Răsplata muncii pentru învăţământ cl. iar dela 1919 încoace la Universitatea din Cluj. (dela Februarie 1932). Rector în anul 1919—20. Profesor titular de Limba şi Literatura ^română la Universitatea din Cernăuţi (decan în 1914—1918). Membru activ al secţiei literare a Astrei. Membru al Comisiunii de conducere al aceleiaşi şcoli (1926). Preşedinte al Frăţiei ortodoxe române. din a cărei însărcinare publică Dic­ ţionarul Limbii Române (dela 1906 încoace). Director al -Muzeului Limbei Române. Intrat în învăţmânt Ла 17 August 1904 ca docent de Filologie romanică la Uni­ versitatea din Viena. Vicepreşedinte al Secţiei Arte­ lor (Astra) din Nov. 20. Consilier tehnic al Conferinţei româno-maghiară din Bucureşti (1923). Mem-bru corespondent al Comitetului permanent internaţional de linguistică. pentru organizarea Universităţii dinCluj BCU Cluj / Central University Library Cluj. Născut în 4 Ianuarie 1877. de arte fr. Membru onorific al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. Inspector -onorific al Muzeelor (1929). Sextil Puşcăria. Premiat de Academia Română. Mare Cruce a ordinu­ lui Coroana României. Membru al Secţiei arteЛог a Asoclaţiunii (1925). Doctor în Folosofie. I. Cavaler al legiunii de onoare franceze. Născut la 4 August 1885 în co:rnuna Locana Canavese. Conferenţiar de Estetică la Şc.172 Transilvaniei (1922). Membru de onoare al Fundaţiunii Rudolf-Euken-Haus din Jena. Fost comisar general al Consiliu­ lui Dirigent. Băsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Membru în Comisiunea istorică. Membru corespondent al Societăţii Nu­ mismatice române (1922). 19. Numit . Membru al Aca­ demiei Române (1914). Cavaler al ordinului Coroana României. provincia din Torino. Ofiţer al Meritului cultural pentru Litere şi Opere literare. în comuna Braşov. Italia. Răsplata muncii pentru învăţământ el. Comandor al ordinului Steaua României.

Do­ cent la Universitatea din Bucureşti în 1915. pentru descoperiri arheologi­ ce. în Rucureşti. Dimitrie M. Ofiţer al Coroanei României şi decorat cu Crucea de războiu (Italia). . în Bucureşti. 23. Iancu". Teodorescu. Profesor titular de Arheologie şi Numismatică. Răsplata mun­ cii pentru 25 ani în serviciul Statului. la noi la 1 Decembrie 1920. Marin Ştefănescu. Numit în învăţământ la 7 Noembrie 1912. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Mem­ bru al Comisiunii monumentelor istorice.Cluj BCU Cluj / Central University Library Rector al Universităţii. Steaua Româiei în gra­ dul de comandor. Născut la 5 Aprilie 1881 în comuna Curtea de Argeş. Profesor titular de psihologie. Fost director al Căminului „ A . Născut la 25 Septembrie 1881. A obţinut premiul „Hillel". Membru corespondet al Societăţii Nu­ mismatice Române. Născut la 10 Maiu 1880. Fost director al Institutului de Arheologie şi Numismatică. Răsplata muncii pentru î n ­ văţământ cl. jud. jud. I. secţiunea regiona­ lă din Transilvania. Directorul Institutului de psihologie experimen­ tală. Membru al „Societa Arheologica Comense" din Como. . Subsecretar de stat Ia Ministerul Educaţiei Naţio­ nale. Membru. Director al Seminarului de Filosifie Cluj. Asistent de Logică la Universitatea din Bucureşti în 1914. al „Societa Piemontese di Arheologia e Belle Arti din T o r i ­ no". Fost director al învăţământului primar şi normal. comparată şi aplicată. Licenţiat şi doctor în Filosofie dela Sorbona (Paris). Ilfov. I. Numit în învăţământ la 3 Nov. Pârvan" al Academiei Române. Numit în învăţământ la 1 Sept. premiul „V. Profesor angajat cu. Mambru al „Societa italiana per il Progresseţ delle Scienze" din Roma. 1914. Ilfov. 1906. Profesor titu­ lar de Filosofie. Doc­ tor în Litere al Universităţii din Torino. Conferenţiar la Universitatea din Bucureşti 1918. Argeş. Doctor în Filosofie din Lipsea. academician onorar al Academiei „Lunigianese di Scienze Ciovani Capellini" din La Spezia. jud.173: în învăţmânt în Italia la 1913. Fost senator al Universităţii. Ofiţer al Coroanei României. contract al catedrei de Limba şi Literatura italiană. 21. Fost membru în Comisiunea pentru examinarea can­ didaţilor de profesori Cluj. membru al „Societe de Linguistique Romane".Florian Ştefănescu Goangă. membru al „Societa storica subalpîna din Torino". 22.

în comuna Buzău.Л74 b) Profesor de onoare. Paris.n Cluj dela 3 Martie 1929. 25. Membru: al Societăţii de Istorie din Lemberg. c) Profesori suplinitori. Membru al Academiei Române. al institutului slav din Londra. al Academiei Sârbeşti. Doctor în Litere (Cluj). Născut la 23" Decemvrie 1898. în co­ muna Toracul-Mic (Mali-Torak). Oxford. Născut la 27. Doctor în Lftere al Universităţii din Lipsea. Fost: Decan al Facultă­ ţii de Litere din Bucureşti. Ministru al Instrucţiunii. Suplinitorul catedrei de Slavis­ tică dela 1 Octomvrie 1931. etc Doctor honoris causa al Universităţilor din Cernăuţi. Emil Petrovici. al Academiei „Dei Lincei" din Roma. al Cluj / CentralInstituto Veneto. Preşedinte al Consiliului de Miniştri. al Academiei Ce­ he. Membru corespondent: al Institutului Franţei. Strasbourg. Profesor de onoare al Facultăţii de Litere şi Filosofie d. Lyon. "Wilno. Martie 1885. Nicolae Iorga. Coroana României în gradul de cavaler. Diplomat dela J&cole pratique des Hautes fitudes din Paris. Jugoslavia. Suplinitorul catedrei de Sociologie şi Etică din Decembrie 1931. Asistent la Laboratorul de Fonetică Experimentală al Universităţii din Cluj dela 1 Septemvrie 1926. Licenţiat al Fa­ cultăţii de Litere din Paris. Profesor titular la catedra de Istoria Evului Mediu şi Modern dela Universita­ tea din Bucureşti (Octomvrie 1895). Bector al Universităţii din Bucu­ reşti. Născut la Botoşani în 6 Iunie 1871. Elev titular la ficole Pratique des Hautes Ćtudes din Paris.ClujSocietăţii BCU Societăţii University Library al la Deputazione Veneta di Storia Patria. al Academiei Suedeze. . al Academiei Polone. Constantin Sudeţeanu. al Insti­ tutului slav din Praga. al Socie­ tăţii Ateneo Veneto. Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie protestantă din Paris. Ge­ neva. Roma. al Acade­ miei Armene dela San-Lazzaro din Veneţia. A fost ales preşedintele Asociaţiei profesorilor secundari din Cluj pe o perioadă de 3 ani. 26. al Societăţii de Studii Bizantine din Atena. Docent. 24. Doctor în Sociologie din Bucureşti.

Conferenţar definitiv dela 1 August 1933. 1925 până la 2 Febr. 1929 asistent la acelaşi Institut. Conferenţiar provizor de Filoso­ fie teoretică dela 1 Aprilie 1930. de Arhelogie şi Istorie bănăţea­ nă". Roşea. Dela 24 Martie 1932 conferenţiar definitiv de Psihologie aplicată. la conf. Membru al Societăţii Antropologice din Berlin. Doctor în Estetică dela Sorbona (doctorat de Stat). A obţinut premiul „Fundaţiei Regele Ferdinand I " pentru monografia „Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor". Asistent la Facultatea de Litere din Iaşi (1929). Membru corespondent/ Central UniversityArheologic german din Berlin. Licenţiat şi Doctor în Filosofie dela Sorbona. jud. Născut la 9 Noembrie 1901. Numit cu ziua de 2 Febr. Coroana României în gradul de ofiţer. Liviu Rusu. Bucureşti. Născut la 29 Ianuarie 1895. Directorul Mu­ zeului Etnografic şi al Parcului Naţional „Regele Carol al II-lea" din Cluj. de Antichităţi şi Epigrafie. Timiş-Torontal. d) Conferenţiari definitivi.175 27. jud. Născut la 28 Ianuarie 1887. Severin. jud. Membru în Consiliul permanent al Con­ gresului Internaţional de Antropologie şi Etnologie. Doctor în Litere. Con­ ferenţiar def. . Născut la 1 Martie 1898. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1910. în comuna Comloşul-Mare. Romulus Vuia. Licenţiat în Filosofie dela Cluj. jud. Comandor al Ordinului Coroana României. Vicepreşedintele Secţiunii geografice-etnografice a „Astrei". Profesor suplinitor al catedrei de Etnografie şi Folklor din 1926. 30. Dela 1 Oct. în co­ muna Căvăran. 1929 conferenţiar suplinitor de Psihologie aplicată. Docent în spe­ cialitatea Istoria antică (Antichităţi clasice şi Epigraf ie). Dumitru D. Administrator al Institutului de Studii cla­ sice al Universităţii. Intrat în învăţă­ mânt la 1 Noembrie 1923 ca preparator la Institutul de Psibologie al Universităţii din Cluj. Docent în Is­ toria Filosofiei şi Estetică. secţia pentru Transilva­ BCU Cluj al Istitutului Library Cluj nia. Constantin Daicoviciu. Sibiu. Doctor în Geografie. 28. Diplomat al Şcoalei de Ştiinţe Politice din Paris. 29. Doctor în Filosofie dela Cluj. Coroana României în gradul de ofiţer. în co­ muna Sălişte. Cluj. membru al „Soc. Secretarul Comisiunii Monumentelor istorice. Docent în Psihologie aplicată. în comuna Sărmaşu. membru corespondent al „Societăţii numismatice ro­ mâne".

31. jud. Licenţiat în Litere (Istorie şi Geografie) al Universităţii din Bucureşti şi Doctor în Litereal Universităţii din Cluj. A fost numit la Muzeul Limbei Române: funcţionar (1919). Hunedoara. Sever Pop. . Năsăud. Născut la 27 Iulie 1901. Asistent definitiv al Mu­ zeului Limbii Române. Numit în învăţământ la 1 Octombre 1924. jud. Lectori. jud. Licenţiat 'şi Doctor în Litere al Universităţii din Cluj. Doctor în Litere (1925) al Universităţii din Quj. Membru al secţiei bibliologice a Institutului Social Român din Bucureşti. Fost funcţionar la Biblioteca Academiei Ro­ mâne din Bucureşti (1921—1923). asistent suplinitor (1923) şi asistent provizoriu (1928). 1. Premiat de Academia Română cu Pre­ miul Statului „Eliade Rădulescu". Ioachim Crăciun. 1 Conferenţiar suplinitor. Colaboratorul permanent al României la „Internaţional Bibliography of Historical Sciences" din Washington-Paris (începând din anul 1926). Elev titular al Şcoalei de înalte studii din Paris. Conferenţiar suplinitor la conferinţa de Bibliogra­ fie Generală dela 1 Octombrie 1932. Membru corespondent în secţiunea filologică a Asociaţiunii „Astra" (1936). în comuna Crişcior. apoi secretar-bibliotecar (1921). Membru corespondent în secţiunea istorică a Asociaţiunii „Astra" (1934) şi membru al Extensiunii Uni­ versitare din Cluj (1935). Lector de Dialectologie din 1929—1931. Fost mem­ bru al Şcoalei române din Franţa (1925—27). Secretar al Comisiunii Serbărilor Jubilare ale Uni­ versităţii (1930). Târnava Mare. Născut la 22 Martie 1901. Ştefan Pasca. 32.176 Conferenţiar Provizoriu. Lector suplinitor de Limba italiană. Conferenţiar suplini­ tor de Dialectologie din 1931—1933.în comuna Dârlos. iar provizoriu din 1933. Născut la 25 Iunie 1898. Asistent la Institutul de BCU Cluj / Central University Library Cluj Istorie Naţională. Fost membru al Şcoalei Române din Roma(1927—1929). Colaborator (dela 1934) la Dicţionarul Aca­ demiei Române. în comuna PoianaIlvei. Licenţiat în Filologia romanică (1923).

Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Numit în învăţământ la 1 Oct. Lista licenţiaţilor đin annl 1935/36. Franţa. Ferencz Iosif (M) Istoria Românilor. cor. 1935. Românilor. Ancien boursier d'agregation. Bertalan Lazar (M) Filosofie. Născut la 20 Mai 1894. Sociologie. Românilor. Ioan. Pedagogie. Uni­ versală. Născut la 25 Septembrie 1900. Greacă şi Ist. No. Doctor în Filosofie. 3. Ist. Diaconu E. Arheo­ logie. Doctor în Litere. Frideric Lang. Lector de limba germană. 3. antică Virginia (R) .177 2. magna Istoria Universală cum laude 4. Faina Elvira (R) 6. jud. jud. 1923. Ist. Geografie Limba şi Lit Latină. Limba şi Lit Maghiară. Psihologie. Filosofie. Fost profesor de liceu. Psihologie. Geografie. 4. în comuna Pănceşti. Hunedoara. un'versată. Licenţiat în Engleză la Universitatea din Oxford. Gnandt Ioan (G) 9. iar de atunci lector. Putna. German Ileana Ist. Licencie es lettres-philosophie (Lyon). Antică. Ist. Românilor. I. BCU Cluj / Central University Library Cluj Numele şi pronumele Specialităţile Menţiunea a) Sesiunea Octombrie. în Grenoble. 7. Ist. cum laudi» 8. Sociologie. Daraban Măria (R) 5. în comuna Orăştie. Numit în învăţământ la 1 Febr. Gottlieb Lili (E) ANUARUL 1935/36 Ist. Pedagogie. Antică. Ofiţer al ordinului Steaua României. Geografie cum laude 2. 12 . Henri Jacquier. 1. Lector de limba engleză. Avrămuţiu Măria (R) Istoria Românilor. Născut la 30 Iunie 1898. Căpuşan Măria Ana (R) Ist. Conferenţiar suplinitor de limba şi literatura franceză dela 1 Octombrie 1925 până la 1 Ianuarie 1931. şi Geografie. 1920.

română Ist. română şi Ist. universală. Suciu Camil Ioan (R) Sociologie. 2 2 . Lovâsz Elisabeta (M) 16. Franc. Românilor. Ist. Geografie. Limba şi Lit. Ist.ză şi Pedagogie. magna Italiană şi Ist universală cum laude 44. Mitache Natalia (R) Limba şi Lit maghiară. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18.magna logie romanică. Psihologie. maghiară Limba şi Lit. Ist universală. Clara. antică. maghiară 15. Românilor. Românilor. «or. română. Germană. antică. Purza Măria (R) Limba şi Lit. Limba rom . Petrescu Gheorghe (R) Limba şi Lit. Lapedatu Ana Victoria (R) Limba şi Lit. magna Arheologie cum laude . cum laude 25. Limba română Limba şi Lit. Filologie romanică Limba şi Lit. Elisabeta (M) 20. Ist. Lenghel Edmund (M Lit. Franceză. Haubelt Măria Ist.178 No. Ist. Mureşan Măria (R) Limba şi Lit. cum laude Ist. Ist. Makkai Vasile Dominic (M) 17. Franceză. universilă. Limba. Tănase Eugen (R) 26 Tasch Petru (G) 27. Lit.magna sală. Româ­ nilor. Greacă şi Arheologie 11. Lit. Guman Magdalena Susana (M) Limba şi Lit Latină. Nagy Ana (M) 21. univ. Arheologie. Limba rom. Româ­ nilor. Filosofie 24. Ist univ. Orban Magdalena. Ist. Engleză Franc. Franceză şi Pedagogie 43. germană. Geografie 42. •19. Hondru Antonina (R) Limba şi Lit. Geografie Ist. Românilor 23. Tămăşan Margareta (R) Ist. magh cum laude Ist. Lit. Triteanu Ileana (R) Limba şi Lit. franc. Filo. univer. Nomele şt pronumele Specialităţile Menţiunea 10. română. Românilor. germană Lit. Ist uniCamila (G) versală.

Franc. Itali­ ană. Fiilepp Clara Flora (R) Limba şi Lit. limba rom. Papp Eva Vilma (M) Limba şi Lit. Pedagogie . Limba şi Lit Franc. Germană. Mănescu Virgil (R) Limba şi Lit Franceză. Filologie romanică cum laude :8.179 ш. Limba rom. Filosofie magna cum laude 12. Linguistică Limba şi Lit. Latină Ecaterina (M) şi Istorie universală 9. Română BCU Cluj / Central University Library Cluj Limba şi Lit Engleză. română. română. Limba rom. Psihologie. Babian Adalbert (M) «6. Popovici Elena (R) Filosofie. Manea Teodor (R) 11. Morariu Lucia. univerGeorgeta (R) sală Geografie 13. «or. Latină. Franceză şi Latina cum laude 1. Filologie romanică Limba şi Lit. 4. Klein Iuliu (G) tlO. Maghiară şi Lit. Voda^Sanflora (R) 29. Germană. Demetrescu Victoria (R) Limba şi Lit. Românilor. Franceză. 14. Limba şi Lit mag. Voştinariu Stela Margareta (R) Liter. Linguistică cum laude b) Sesiunea Februarie 1936. Boeriu Ana Aurelia (R) Pedagogie. Sociologie '2. Numele şi pronumele Specialităţille Menţiunea 28. Filosofie Pedagogie. Ist. şi Lit franc Filolo­ gie romanică. englezn. Poruţiu Elvira. Gre­ acă şi Literatura română Sociologie. Farcas Eugenia (R) Limba şi Lit. Chisioglu Alexandra (R) L'mba. română. Franc. Sociologie 15. Lit. Limba şi Lit. Pedagogie "5. Balta Victoria (R) 7. Ana Ist. Franc. Pedagogie. Sociologie Filosoiie eum laude 3. Sora Illyes Margareta. Alexandrina (R) Liter. română. Liter.

Engleză. Engleză. 9. Universală. Limba română născ. Vătăşescu Victoria rom. Ist. franc. şi Filologie romanică magna cum laudecum laude- BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Sesiunea Iunie 1936. Limba rom. franceză. Kelemen Adalbert Francisc (M) Liter. Tittel Andrei Vasile (M) Liter. Baltariu Elena ( R ) Limba şi Lit. Filo­ Salumnia (R) logie^ rom. Lat. Wald Bella (E) Filosofie. Buraiu Lavinia. Filosofie 8. Limba şi Lit. 3. Sociologie. Geografie Arheologie cum laude* 19. şi Lit. franc. Pedagogie Istoria Românilor. Smocot Stela (R) 18.180 cor Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune» 16. Franceză. Lin­ gvistică şi Sociologie cum laude 2. 1. germană. Ciobanu N. filol. română. Istoria antică cum laudeLimba şi Lit. Limba şi Lit. Măria Limba şi Lit. Vuia Octavian (R) 23. Viciu Emilia (R) 22. Marin (R) 21. rom. Fi­ lologie romanică. Ist Rom. Liter. Franceză 4. Germană. 6. Klima Helrnut Augustin (G) Ist sud-est-ewopeană cum lauda . română. Franceză Arheologie Ist Românilor. română Sociologie Filosofie. franc Germ. Stănescu Eufrosina (R) Limba şi Lit. Lit. Etnografie Limba şi Lit. Herţia Silvia (R) română. Arheo­ logie. Lucreţia ( R ) 5. Limba ro­ mână Filologie romanică magna cum laude- Ist. Riegert Amelie (F) 17. Literatura 7. franc. Haliţa Sultana (R) Istoria Românilor. Limba ro­ mână Limb. Henteş Viorica Universală Arheologie Ileana (S) Sociologie. Cernăuţean Gerda (G) Limba şi Lit. 20.

Românilor. Geografie 15. Geografie Pedagogie. Filo­ logie romanică. 10. Arheo. Ist. Estetică 20. Franceză Lit.. Munteanu Filosofie cum laude Constantin (R) Limba şi Lit. 18. Stănilă Sever (R) 24.. antică. «or.. Steiner Clara (E) 25. Mireşan Olimpiu (R) Ist. Măria Limba şi Lit germană. Sâmpâleanu Ioan (R) Limba şi Lit. germ. Szigeti Iosif (M) Istoria universală. Lederer Valeria. Limba şi Lit. Germană Francisca (E) Ist. Engleză. cum laude Nagy Geza (M) BCU Cluj / Central University Library Cluj Sociologie Filosofie. Limba română cum laude 13. magna 17. mag. rom. Pupăză Gr. Franceză. Psihologie. Limba rom. Estetică magna cum laude 14. Schuller Alexandru (G) Limba şi Lit. Komlos Elly. Ist. franc. Pedagogie Petru Aurora (R) 19. Ist. univ. Verona (M) Lit rom. Simon Viorica (E) 23. Mateiaş Dumitru (R) Filosofie. Sociologie. Sociologie. Limba şi Lit. Vaida Măria magna Limba şi Lit.181 No. Limba şi Lit. Ist. Edit. Limba română Limba şi Lit maghiară . Sociologie. Estetică Limba şi Lit. Margareta (M) franceză. Varga Eva. italiană cum laude Alexandru (R) 21. Lit. latină. germană. Rom. Românilor. Lit. română. Vasile (R) Filosofie. 21. Kutschera Rolf 11. Moga Măria (R) Ist. Românilor. română 26. Greacă. germană. Filosofie -22. sud est eu­ ropeană. maghiară magna cum laude Limba rom. Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune* Limba şi Lit. Arheologie Pedagogie. franceză 10. cum laude Erwin (G) 12.

Macrea Dumitru: Filologie Modernă (Limba română şi Literatura română). Rom. Wachter Berta (G) Tabloul Doctorilor Ist. Diplome echivalate. Numele şi pronumele Specialităţile Menţiune» 2 8 . 1. 2.182 cor. Diaconu Ioan Emil: Filologie Modernă (Limba şi Lite­ ratura Engleză. Literatura română). BCU Cluj / Central University Library Cluj . 3. Ist. ob­ ţinută la Miinchen s'a echivalat cu o diploma de Filosofie & Facultăţii noastre (Pedagogie şi Eugenie). Geografie cum laude- în Filosof ie şi Litere din anul 1935—36. Iordache Făcăoaru: Diploma de Doctor în Filosof ie. universală. Laslo Nicolae: Filologie clasică (Limba şi Literatura Latină şi Limba şi Literatura greacă)..

Roşea. Conferenţiar D. Cursuri: Logica: problema raţiunii (o oră săptămânal. Curs de Filosof ie sistematică: Filosof ie generală (1 oră săpt. Petru Cimponeriu şi Nicolae Mihăilă. Gheorghe Noveanu. Dumitru Isac: Existenţa „lucrului în sine". D. Dumitru Isac: Siguranţa metodei lui Descartes. Zevedei Barbu. Miercurea). Meditations Metaphysiques.B) ACTIVITATEA DIDACTICA Şl PERSONALUL. Octavian Dănilă.).): S'a citit şi explicat: Descartes. 1. Au mai prezentat lucrări: Gheorghina Costea: Prima me­ ditaţie a lui Descartes. Joia). BCU Cluj şi istoria filosofiei (două Seminar: de logică / Central University Library Cluj ore săptă­ mânale Vinerea). '1 Proseminar (1 oră sapt. Prof.. Istoria filosofiei: doctrinele naţionaliste (o oră săptămâ­ nal. titular: Marin Ştefănescu. S'au pre­ zentat şi discutat lucrări asupra subiectelor: „Cultura şi via­ ţă" şi „Rosturile filosofiei la noi" de către studenţii: Anatol Chircev. Gheorghe Noveanu: Cauzele teismului lui Descar­ tes. Zevedei Bar- . a) SECŢIA FILOSOFIEI. Istoria filosofiei.. Seminar (1 oră săpt.): S'au ţinut 21 de şedinţe. Cursuri: Curs de Istoria Filosofiei: Cartesianismul (1 oră săpt. logica.). Iosif Naghiu.

1936). Aceste două lucrări din urmă au fost prezentate numai în scris. Va­ sile Galamboşi (până la 31. Institutul de Psihologie Experimentală. Şef de lucrări: Nicolae Mărgineanu (dela 1 Aprilie 1936). . Anatol Circev: Existenţa „lu­ crului în sine".18 i bu: Existenta „lucrului în sine". Preparator tehnic: Ioan Mesaroş (dela l. Prof. la care s'a tratat despre: Etica naţională şi Etica universală. titular Florian Ştefănescu Goangă. Istoricul so­ ciologiei. Cursuri: Sociologie generală (o oră săptămânal. Tudor Arcan.VI.V. Virgil Pârvu: Problema valorilor. Raporturile sociologiei cu celelalte ştiinţe. la care s'a tratat despre: Noţiunea de Societate. A ) Personalul: Director: Prof. Ordonanţă: Alexandru Horvat. Studenţii din anul I au prezentat cu toţii (numai în scris) câte-o lucrare răspunzând la întrebarea: De ce fac filosofie? 2. Edda Schwarz: Cultură şi viaţă. Preparatori: Mihail Beniuc. Ioan Popa: Cultrră şi viaţă. 1936). Vinerea). 1936).111. BCU Cluj / Central University Library Cluj Etică (o oră săpt. Metodele sociologiei.. Nicolae Mărgineanu (până la 31. Comparată şi aplicată. Domeniul Sociolo­ giei. Monica Athanasiu: Creaţie artistică şi creaţie ştiinţifică. Sâmbăta). Asistenţi: Alexandru Roşea. 3 Psihologie. Sociologia şi etica. Etica valorilor a lui Max Scheler.. suplinitor: Constantin Sudeţeanu. Joia). Seminar de Sociologie (2 ore săpt.

15. Analiza aspectului cognitiv. Aspectul cognitiv al comportamentului nativ. 1. 9. Francisc Frucht.. Senzaţiile de tact. Liviu Rusu. Procesul de semnificaţie. II. 14. Nicolae Mărgineanu. Elvira Pescariu. Ileana . 3. Marţia). halucinaţii. 16. Studenţi înscrişi 83. Traian Tulbure. cu medicii igienişti. Miercurea şi Joia). Tudor Arcan. Percepţia spaţiului şi timpului. Lunia şi Marţia). Senzaţiile sistemice (organice). 2. 4. Simon Carol. Seminarul de psihologie generală. Procesul de asociere. Găgescu Nicolae. Ci) Seminarii: I. i c» f - 11. S'au ţinut 22 de şedinţe în care s'au prezentat şi discutat lucrările de mai jos asupra „Aspectului Cognitiv al Comporta­ mentului". aplicările ei in psihologie. Sen­ zaţiile kinestezice. Aron Coste. Virgil Pârvu. profesor titular: Psihologie dife­ renţială şi individuală. Gheorghe Noveanu. delir). Procesul de me­ morizare. 5. Senzaţiile audi­ tive. Vasile Bârna. 13. temperatură şi pre­ siune. 12. Studenţi care au participat regulat 73. Edda Schwarz. 8. Dumitru Salade. Motivarea comportamentului cognitiv şi procesul atenţiei. III. Popa-Ciucău Ioan. Percepţia şi asociaţia primară. sociologie şi pedagogie. conferenţiar definitiv: Curs de psihologie aplicată. (două ore săpt. Stimulent-Reacţiune şi aspectul cognitiv al comporta­ BCU Cluj / Central University Library Cluj mentului. condus de Dl. Ştefănescu Goangă. Natura şi structura biologică şi psihică a aspectului cognitiv al comportamentului. Ştefănescu Goangă. Senzaţiile vizuale. asistent definitiv: Curs de psihologie •aplicată. Prof. Sabina Cimoca. 10. (2 ore săpt. 6. F.185 B) Cursuri: F. Senzaţiile de mios şi gust. docent: Metoda statistică. Procesul de Ideaţie (iluzii. (două ore săpt. Alexandru Roşea. 7.. Procesul de imaginaţie. Anatole Chircev.

8. 17. IV. Library Cluj BCU Cluj / Central University pentru studenţii din. Raportul dintre as­ pectul cognitiv şi cel conativ al comportamentului DumitruIsac.186 Giurcă. D) Lucrări practice de laborator. Lucrări individuale de psihologie experimentală au făcut următorii studenţi: 1. Percepţia chinestezică. Limbajul şi as­ pectul cognitiv. Procesul de gândire. Percepţia tactilă. Metodele psihologiei. Percepţia vi­ zuală. Irma Jaricskay. 20. Probleme generale. In 21 de şedinţe s'a analizat şi discutat. Introducere in metodele psihologiei experimentale. Marcella Arcan: Capacitatea de observaţie la elevii de 16 ani. 23. 10. Alexandru Roşea. Aten­ ţia. 16. 5. 22. capitol de caoitol. A. Percepţia auditivă. Proseminarul de psihologie. 2. 18. 3. Avram Giurcă. Calcule. '"r . manualul lui Howard C. Temperament şi caracter. cu scopul de a familiariza studenţii cu problemele fundamen­ tale ale psihologiei. Afectivitatea. 2. 7. Memoria şi asociaţia. 13. 19. 11. în care' s'au tratat următoarele probleme de psihologie experimen­ tală: 1. 22. Aptitudinea muzicală. Oboseala". Imaginaţia. Studenţi care au urmat regulat 27. Măsurarea inteligenţei (conti­ nuare). conferenţiar definitiv. 18. 14. 20 Antitudinea la desemn. Liviu Rusu. Zevedei Barbu. 2. 21. 21. Testele pedagogice. Psihologia diferenţială a aspectului cognitiv Măria Kolarov. 19. 12. Raportul dintre aspectul cognitiv şi cel afectiv al comportamentului Marcella Arcan. pentru studenţii anului L. Studenţi înscrişi 35. Timpul de reacţiune. Măsurarea inteligenţei. Aptitudi­ nea technică (continuare). condus de Dl Dr. 15. conduse de Dl asistent Dr. anul I şi II. Warren: Precis de Psychologie. urmate de un colocviu. Măsurarea inteligenţei (continuare). 1. Interese şi atitudini. Aptitudinea technică. Exprimări grafice4. Inteli­ genţa şi aspectul cognitiv. 17. 6. S'au ţinut 23 de şedinţe.

Psihologia criminalului.) Ileana Ghibu.187 2. Tohăneanu Alexandru: Aplicarea Library test de obser­ vaţie la copii de 13—21 ani. 4. pentru' studenţii din anul III. Metodele de examinare a atitudinilor totale ale copi­ lului. Bârna Vasile: Măsurarea atenţiei la elevii de 14-15 ani. 9. In sesiunea Iunie anul 1936 s'a prezentat următoarea teză-? de licenţă: Testul de performanţă (tabla cu două fig. In sesiunea Februarie anul 1936 s'au prezentat la exame­ nul parţial 31 candidaţi. In sesiunea Iunie anul 1936 s'au prezentat la examenul parţial 83 candidaţi. 3. Feldiorean Eugenia: Măsurarea capacităţii de obser­ vaţie la copii de 9—12 ani. Psihologia educaţiei: 1. Chircev Anatole: Măsurarea acuităţii vizuale la elevii de 12—20 ani. 2. 8. In sesiunea Octombrie 1935 s'au prezentat la examenul) parţial 42 de candidaţi. 3. 7. Scorobeţiu Minerva: Măsurarea atenţiei la copii de 9" ani.. In 17 şedinţe s'au expus metodele de experimentare şr aplicare cu privire la următoarele probleme: Psihologia ju­ ridică: 1. . 10. Stoia Gruia: Măsurarea atenţiei la copii de 10—12 ani. Barbu Zevedei: Capacitatea de observaţie la elevii de 16—20 ani. Ciocan Paraschiva: Memoria auditivă de cuvinte la copii de 8—10 ani. Almăşescu Dora: Capacitatea de observaţie la elevii de 9—12 ani. Frucht Francisc: Măsurarea imaginaţiei la copii de 9—14 ani. 6. Coman Septimia: Măsurarea capacităţii de observaţie la copii. Uţă Constantin: Memoria la copii debili mintali. 2. Introducere în metodele psihologiei aplicate. Psihologia martorului. 3 Metodele psihologice în serviciul şcoalei. 5. Desvoltarea fizică şi psihică a copi­ lului. 13. BCU Cluj / Central University unui Cluj 12. conduse de Dl conferenţiar Liviu Rusu. 11. E) Examene parţiale şi de licenţă.

Herţia). Po­ litica religioasă a Bomâniei întregite (P. Pedagogia I I . PopaCicău). Didactica învăţământului secundar. Activi­ tatea şcolară a Ordinului premonstratens (C. Seucan). Pârvu). Naghiu). 8. 10. 3. Bârladul ca centru pedagogic (P. (2 ore săptămânal Vinerea şi Joia). laşul ca centru pedagogic (D.•188 F))Biblioteca Institutului. 5. In total biblioteca Institutului posedă: 2602 cărţi în 2816* voiume şi 68 reviste în 545 volume. (1 oră pe săptă­ mână Miercurea). Ortodoxism şi Catolicism ( I . Activitatea şcolară a Ordinului piarist (C. Pedagogia I . 9. Mănăstirea Neamţ ca centru pedago­ gic (G. . 15. Blajul ca centru pedagogic ( I . 4. Prof. Prof. Salade). Turcanu). titular: Onisifor Ghibu. Chitulea). Braşovul ca centru peda­ gogic (V. 6. Ghidionescu. 2. Săliştea ca vatră pedagogică rurală (S. Juricskay). S'au cetit şi discutat următoarele lucrări prezentate de studenţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Noveanu). Oradea ca centru pedagogic (C. Cursuri: Istoria Pedagogiei româneşti. 14. titular: Vladimir Asistent: Aurel Pampu. 11. 12. 4. (2 ore pe săptămână Miercurea). Dănilă). 5. 13. Seucan). Ordonanţă: Mihail Meschin. Gherla ca centru pedagogic (G. 7. Blaga). Seminar de Istoria pedagogiei. Monahismul ortodox ca factor educativ (E. Catoli­ cismul în raport cu educaţia ( I . Munteanu). Nistor). Beiuşul ca centru pedagogic românesc (Oct. Biblioteca Institutului s'a sporit în cursul anului şcolar 1935—36 cu 152 cărţi în Г60 de volume şi cu 28 reviste în 30 •de volume.

Liceul de aplicaţie de pe lângă Seminarul Pedagogic Uni­ versitar a funcţionat cu un număr de 325 elevi. Suedia. Extensiunea Universitară în Anglia. Şcoalele superioare populare din Danemarca. Norve­ gia. Cercetăşia în alte ţări şi în ţara noastră. 2. subt diferi­ tele ei înfăţişări: Instituţiile de educaţie populară. 1. La practica pedagogică pe anul şcolar 1935—36 au fost înscrişi 301 candidate şi candidaţi. Au rămas corigenţi 32 (treizeci şi doi) şi 2 (doi) re­ petenţi. Au fost decla­ raţi promovaţi la sfârşitul anului 291 (două sute nouăzeci şi unu). în total. 19 şedinţe.189 Cursuri: Pedagogie generală bazată pe pedagogie şi pe­ dologie experimentală (2 ore săptămânal Lunia şi Marţia). 3. Fiecare serie a lucrat câte o şedinţă pe săptămână (Sâmbăta între orele 2—4). Franţa şi Anglia. Defectele intelectuale şi organice ale copilului şi educa­ ţia (1 oră săptămânală Lunia). Seminar pedagogic (o oră săptămânală Sâmbăta). S'a studiat şi s'a discutat o problemă generală. 1 . Ei au fost împărţiţi în două serii. Franţa şi în ţara noastră. S'au eliberat diplome nouă la 158 de absolvenţi şi 50 de diplome la absolvenţi mai vechi. 4. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dupăce Directorul Seminarului Pedagogic a lămurit în două şedinţe însemnătatea şi aspectele generale ale proble­ mei. şi diferi­ tele anexe de educaţie ale învăţământului primar. secundar şi universitar. Lucrări practice: de Pedologie şi Pedagogie experimen­ tală (1 oră săptămânală Marţia). Coloniile de vacanţă şi şcoalele în aer liber. S'au ţinut. s'a trecut la tratarea şi discuţia următoarelor subiecte mai speciale: 1. In acest ah au frecventat şedinţele teoretice ale acestui Seminar un număr de 294 de studente şi studenţi dela facul­ tatea de litere şi dela cea de ştiinţe. Activitatea Seminarului Pedagogic Universitar.

Laslo (la catedra de Limba şi Lit. Lunia). Institutul de studii clasice. Cursuri: Istoria literaturii greceşti: epoca clasică. Th. 7. Seminar. Kovâcs. Ordonanţe: Iuliu Keresztes. University Library Cluj Asistenţi: AI. Pin tea (la catedra de Istorie : antică) şi N. Practicant: Marius Moga. dramă oră săpt.Cluj / CentralGh. Jianu (până la 31. Naum. Prof. Bezdechi. Estetica. Preparatori: Mihail Macrea şi Tr. A. Director gerant: Prof. 1936). conferenţiar. . Timotei Popa. Th. două ore săptămânale (Sâmbăta).: Lucia Bugnariu căs. M. Teodorescu. BCU Ferenczi. A. Ioan I. 1936). Naum. Personalul administrativ: Secretară-dact. 11936). Personalul ştiinţific: Şef de lucrări: M. Panaitescu şi D. Em.6. IV. Curs: Istoria esteticei dela Kant (două ore săptămânale Xunia şi Marţia). Roska (până la 10 VI. Pavel Chiorean. Personalul de serviciu: Laborant: Petre Duca. Russu (dela 1. I I I . Limba şi literatura greacă. suplinitor: Petre Grimm. Daicoviciu. Prof. «Colegiul de direcţie: Profesorii Şt. Latină). Gavril Mur reşan. Gavril Borza. b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. Arheolog-asistent: Şt. Administrator: C. titular: Ştefan Bezdechi. Daicoviciu.

Seminar. Curs de Literatură Latină: Literatura Latină în epoca: lui August. Proseminar. III. La acest proseminar s'a interpretat din Corn. 9. specialitatea princi­ pală şi secundară. al adjectivului. 13. Sat. secţia filologiei clasice şi pentru toţi studenţii din anii de licenţă). Prof. Marţea). 10. specialitate principală şi secundară). IV. Cu studenţii dela specialitatea principală s'au făcut două serii de teme: una cu studenţii din anul I (pentru exemplifi­ carea următoarelor chestiuni sintactice: apoziţia. alta cu anii ceilalţi. al numeralului). 1. Laslo (obligator pentru toţi studenţii din anul I ) . Naum. 5. 1 oră pe săptămână Marţia. pronominală). 18. . 2. (Bucăţi alese •din c. II. Limba şi literatura latină. 2. Ode I. complinirea substantivului. I. cu d. 15 (curs obligator pentru stu­ denţii din anul preparator. două ore pe săptămână Miercurea (obliga­ tor pentru studenţii din anii de licenţă. Cu studenţii dela • specialitatea secundară s'au interpretat texte din epoca lui August. asistent N. 14. (2 ore săpt. 1 oră pe săptă­ mână Lunia (curs obligator pentru studenţii din anii de li­ cenţă. 3. Gramatica istorică a limbii latine: Morfologia (Flexiu­ nea nominală şiBCU Cluj / Central University săptămână Miercurea. două ore pe'săptămână Marţea şi Joia. titular: Theodor 'A. Nepos.191 Interpretări din Sofocle (Aias) şi Tucidide. acordul nu­ melui predicativ. Miercurea). S. 6. De excellentibus ducibus exterarum gentium. al pronumelui •interogativ-indefinit. 1. 1 oră pe Library Cluj 4. Seminar: Versiuni graduate din diverşi autori (2 ore săpt. I şi I I ) . acordul şi atracţia relativului. Interpretare din Horaţiu: Epode.

Literare.: Poveştile lui Deiavrancea. Lukacs E. 13. Mustaţă Cecilia: Zamfirescu. . Filep Alexandru: V. 3. 26. $7. 7. Ispirescu. Şăineanu ca filolog. Elena: „Femeia" de Haşdeu. Seminar (în colaborare cu I. 22. 33. II. 15.: Alecsandri şi Junimea. Szabo Marta: Nic. Eisner lise: Ion Ghica. 14. 30.'31.: Costache Negri. Veresztes Ioan: P. Asistent: Radu Paul. Verner Clotilda: P. 32. Basarabeanu. 24. Basarabescu. A. Mărcuş Ad. Lelescu Ştefania: Ludovic Dauş. Pătruţ I.: Brătescu-Voineşti. 36. Kovacs P. Lecca. C. 9. 28. Poruzan. 27. 4. Viciu E. 29. Ţine. Raţiu Lucia: D. 25. Asztalos Vilma: L. Dulfu. Sextil Puşcăria. 17. Ţigara I.:: Bebreanu şi Mikszăth. 20.: Nuvelele lui Gane. 34. Pogor. Olănescu. Cursuri: Capitole alese din Istoria literaturii moderne. 19. S'au citit şi discutat următoarele lucrări: I. supl. 16. Stoicovici Octavia: Vlăhuţă la Conv. 18. 10. Istoria literaturii moderne. Prof.: Nic. Răsvan şi Vidra. Domokoş Sam. 9. Breazu). Caranica Teodora.: Două piese de Sperantia. Mureşan 'Silvia: /. Lume nouă. 35. Macaveiu Astra: Aron Densuşianu. Hosora Ana: Năpasta lui Caragiale. Varga Rozalia: Ştef. 12. ' . Ianossy Marg.: Nicolae Scheletti.192 c) SECŢIA FILOLOGIEI MODERNE. 6. 2. Nicoleanu. Herţia Silvia: Idei sociale la Deiavrancea. Gustus Ana Sora: PopoviciBănăţeanu. Drimba Eleonora: BCU Cluj / Central University Library Cluj Moara cu noroc. Creţiu Măria: Poezia lui H. 23. Szasz Ion: Leon Negruzzi.: Nuvelele lui Deiavrancea. 8. Popa Veturia: Macedonski dePohonţiu. Kristof S. Săulea Cecilia: „Iubire" de Rădulescu-Niger. Platoş Virginia: Victor Bilciurescu. Laszlo G. Szabo Iuliu: Artur Stavri.: Scrisorile lui Zamfirescu. 21. Nagy E. 3. Moduna Elvira: Nuvelele lui Rădulescu-Niger.

Limba şi literatura română I. Foris Ad. 24. Delian Viorica. Miercu­ rea şi Joia).. titular: Sextil Puşcariu. 23. Moduna Elvira. 10. Eisner lise. 4.. IO.. Gustus Ana. Practicant: Alexandru Miele (până la 31 V. Director: Prof. Curs: Dialectul meglenoromân (2 ore săpt. 7. Miele AL. 1936). Gheţie Cor­ nelia. 22. 19. 21. Fiat Alexe. AÎTOAITOL 1935/3S \i . Graef Gustav.193 MUZEUL LIMBEI ROMÂNE. Vinerea. 14. Prof. Rusu Virgil. Prim custode: Emil Capidan. Măria Puşcariu. 1936).)» Seminar: Interpretări de texte meglenoromâne ( 2 oresăpt. Onu Liviu. Popescu Ilie. Pervein Iosif. Luca E. Pătruţ Ioan. titular: Sextil Puşcariu. Gavriş Augusta. 18. Platoş Virginia. Conferinţa de dialectologie. 12. BCU Cluj / Central University Library Cluj Curs: Gonsonantismul limbii române (2 ore săpt. 2. 2D. Cetirea şi interpretarea manuscrisului dela Ieud. 3. Turcan Nicolae. Joia şi Sâmb. Conferenţiar provizoriu: Sever Pop. Asztalos Vilma. 8. (A se vedea datele publicate la capitolul Activitatea ştiinţifică) Personalul Muzeului. 16. Andriţoiu Gheorghe. Asistenţi: Ştefan Pasca. 13. Au participat activ următorii studenţi şi studente: 1. Radu Vasile. 25Drimba Eleonora. 5. Sâmbăta). Seminar: (în colaborare cu Ştefan Pasca). 17. Preparator: Dimitrie Macrea. Ştefan Poenariu (dela 1. 9. VI. 2 ore săpt. Sora Stokel Măria. 6. Georgescu Ioa­ na. 11. 15. Laborant: Mihail Vonsza. Homar Virgil.

9.194 Dintre 25 de studente şi studenţi care au urmat Semina­ rul. Vaida Măria: Prezentul din punct de ve­ dere sintactic. 3. Curs: Istoria limbii şi a literaturii române în sec. . 2. 107. S. La o oră de Seminar au fost aduşi cei doi elevi istrieni de la Şcoala Normală din Cluj. 4. Presecan Anastasia: Imperfectul şi. Viorica Deleanu. Eva Asztalos. pentru ca studentele şi stu­ denţi să audă particularităţi caracteristice dialectului istro­ român. şi anume: 1. Alexă Fiat. p. 6. Meixl Chriscina: Conjuncţiunea când în propoziţiuni secundare. T3. XVII. 96. 6. ~2 ore Vinerea. Poruzan Elena Carmen: Propoziţiunea secun­ dară de cauză. Soia Ana Gusztus. Nicolae Turcan. 8. 11. BCU Cluj 2 ore Miercurea şFIoia. 9. Grigore Josza. Pătruţiu Ioan: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Co­ resi. în special de sintaxă. Foris Adalbert: Propoziţiunea secundară finală. Elvira Moduna./ Central University Library Cluj Seminar: Exerciţii de limba veche. S. Gheorghe Andrifoiu. Kocsis Elena: Propoziţiunea secundară de cauză. Varga Rosalia: Propoziţiunea secundară de imod. 3. 10. Moduna Elvira: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Coresi. 5. Iosif Pervein. Limba şi literatura română 11 (veche). Gustav Graf. 4. Mai mult ca perfectul din punct de vedere sintactic. 12. Lazar Emilia: Propoziţiunea secundară de loc. Asistentă: Dna Pia Gradea. 2. titular: Nicolae Drăganu. 11. Csernik Iosif: Propoziţiunea secundară de timp. Virginia Platoş. 8. I. 11. Dintre studenţii înscrişi au prezentat lucrări 12. 12. M. următorii au prezentat lucrări scrise: 1. Vasile Radu. 5. Beniamin Virgil Rusu. Săsărean Irina: Imperfectuh şi Mai mult ca perfectul din punct de uc­ idere sintactic. p. 10. Prof. 7.

Inscripţii latine vulgare — toţi membrii seminarului. 2. Latina vulgară. Cercetate de Drele: Emilia Lazăr şi Alexandrina Dumitrescu. „Elemente latine în limba română. La borgoise d'Ortiens. Ioan Fodoranu. Curs: Linguistică generală (două ore săptămânale Joia şi Sâmbăta). Chretien de Troyes: Erec et Enide (text vechiu fran­ cez). francez. Au studiat câte un capitol. descoperite după războiu". Marţia).). Les quatre prestes şi Du vilain qui conquist le paradis. Le vilain mire (text v. (o ooră săpt. Linguistică. (2 ore săpt. BCU Cluj / vechi franceze.. Eugen Turman. Dl. Termini italieni de origine latină referitori la agricul­ tură. Prof. Dra Livia Crişan.. Lunia). Petru Bratan. titular: George Giuglea. Dumitru Maniu.195 12. titular: Theodor Capidan. Prof. fr. Dra Sabina Baneiu. Lunia): Interpretări de inscripţii latine vulgare. Dra Bella Wald. Cursuri: 1. Dl. II. 13. I. după „II libro dell'agricultura" de M. IV. Interpretare literară şi filologică de texte "vechi franceze şi vechi provensale. Library Cluj spaniole. (text. (La mort de Roland). de Dl Eugen Tănase. Terminologia privitoare la „albină" în limba română :Şi în limba spaniolă. Seminar: probleme de linguistică generală (două ore săp­ tămânale Sâmbăta). Dnii: Robert de Suys. . Seminar. V. La chanson de Roland. Porcio Clato.. de texte Central University 'italiene şi lucrări de lexicografie română şi spaniolă. (o oră săpt. v. Augustin Horvât. III. Filologie romanică.

Dl Fr. Le corbeau et le renard. 11. 8. Marţia„ Miercurea şi Joia. Nagy: Le meunier. Dl Fodoreanu: La laitiere et le pot au lait. .196 Lectorat de saniol». p. Dl B. 9. Luni. 2. Sâmbătă. Seminar: (2 ore săpt. cu contract: lues franceză. Miercurea). 7. 5. Dra FI. Maniu: La cigale et la i'ourmi. în spaniolă. 2. Dl E. 10. Dl L. Dra Palyi Kiss: La forgt et le bucheron.. Deak: Le vieillard et les trois jeunes hommes. Sora: Les animaux malades de la peste. 1 4 . Miklossi: Les deux pigeons. (o oră săpt. 2 ore: Interpretări de texte alese din literatura spaniolă. (Scrisoarea 'III. tJtd: La jeunne veuve. I I ) . Vi­ nerea).. Dl D. La belette entree dans un grenier. ortografie. (2 ore săpt. Patray: La femme noyee. Cursuri: a) G. Dra Vâsârhely: L'huître et les plaideurs. Lector: Henri Jaquier. 6. 1. Dra S. Miercurea şi Joia). Dra Vass: L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. Interpretări din Fabulele lui La Fontaine: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Le cure et la mort. Auger. gramatică. in­ terpretări şi traduceri în 5 ore pe săptămână. Traduceri din Eminescu. A făcut exerciţii de convorbiri. b) Grammaire historique: Lexicologie. 12. Lunia. son fils et l'âne. 3. Flaubert. 4. Lector: Miguel Pizarro. Traduceri din rom. Ulriefi: Le paysan du Danube. 2 ore: Exerciţii de conversaţii în limba spaniolă. L i m b a şi l i t e r a t u r a Prof.

Lederer Valeria: Goethes Griechentum. titular: Gustau Kisch. S'au făcut următoarele lucrări: Klein Iuliu: Spinozas Einfluss auf die deutsce Literatur. Seminar: Epica populară medievală (2 ore săpt. Limba şi literatura italiană. (Letture di geografia e storiaCluj BCU Cluj / Central University Library civile e lette­ raria dell Italia). Seminar: Traduzione dalitaliano in rumeno et dai rnmeno in italiano (o oră săptămânal Lunia)... Vinerea şi Sâmbăta). Proseminar: Lecturi de geografie. Exerciţii: Introducere în studiul limbii italiene. 'Gutmayer Ioan: Goethe und die franzosische Revolution. (Lessicologia e Fraseologia). Marţia). Sâmbăta. (o oră săptămânal. Lector: Ştefan Pasca. (Linee de Paradigmi di una gramatica italiana ad uso dei Rumeni.197 15. Siâckl Măria: Die faber in der deutschen Literatur. Prof.. (o oră săptămâ­ nal. Vinerea şi Sâmbăta). Joia). Lunia). Limba şi literatura germană. Joia. {3 ore săptămânal. Cursuri: Petrarca e TUmanesimo (o oră săpt. Gramatica storica. 16. Esercizi letterari. Cursuri: a) Filosofia limbilor germanice pe bază istorică. Storia letteraria dei secoli XVIII e XIX. Ludmann Charlotte: Karl der 'Grosse in der deutschen Literatur. cu contract: Giandomenico Serra. b) Toponimia germană ca izvor al istoriei culturale. c) Weimarul clasic. (o oră săpt. (o oră săpt. (o oră săpt. Cernăuţean Gerda: Poe- . Lunia).. Marţia). o oră săptămânal. Prof. Miercurea). Marţia). istorie civilă şi istorie literară italiană. (2 ore săpt.

Foris Ileana: Schleiermacher als deutscher Schriftsteller. 1 Lector: Frideric Lang. interpretări (o oră săptămânal. XIX. interpretări (o oră săpt. actele 3—5 (cu înaintaţii). Zsuljevics Elisabeta: Lessings Frauengestalten. Gossler Herta: Das Nibelungenlied im Lichte der Geschicte und Geographie. (o' oră săptămânal. (o oră săptămânal. Joia). Exerciţii de lectură germană în legătură cu gramatica (cu începătorii). Mesch Meta: Germanen in nichtgermanischen Lăndern auf sprachgeschichtliBCU Cluj / Central University Library Cluj cher Grundlage. Vinerea). Frey Andreas: Das Nibelungenlied im Lichte der germanischen Mythologie. Marţia)^ Interpretarea lui Faust de Goethe: Partea II. Poka Andrei: Schiller als Humorist. verglichen mit Vossens „Louise" und Goldsmiths „Pfarrer von Wakefield". Reiter Wilhelm: Deutsche Dichtung von 1813—1936.198 tische und historische Warheit in Goethes und Schillers Dramen. (o oră săptămâ­ nal. Traduceri din româneşte în nemţeşte (cu începătorii). Filep Alexandru: Gustav Freytag als Epiker. Drăgan Silvia: Tristan und Isolde. Miercurea). H. Profesor titular: Petre Grimm. Miercurea). Bratan Petru: Heidelberg in der deutschen Literator. ( o oră săptămânal. Hauptmann. Beşman Alexandru: Die Definition des Tragodie bei Lessing und Schiller. Kloss Hildegard? Die geschitlichen Grundlagen der Schillerchen Dramen. Niess Adam: Die franzosischen Grundlagen des mittelhocbdeutschen Epos. Schatz Georg: Die Franken in der deutschen Literator. Schiff Alice: Goetes Egmont im Lichte der Stammeskunde. 4 . Morike. Miercurea). Cursuri: Literatura engleză în sec. Hensel Doris: Das Sesenheimer Idyll. Kalnmeki Măria: Die Aufklânng in der deutschen L i ­ terator.. Groszeck Ana: Das historische Drama in der deutschen Literator. Exerciţii: G. Limba şi literatura engleza. Heine şi E. Kutschera Rolţ: Adolf Meschendorfer als Dichter. 17. Balaszy Elena: Goethe in Italien.

. Sâmbăta). titular: Gheorghe Kristof. 2. Seminar: (2 ore săpt. Slavistica Prof. suplinitor: Emil Petrovici. cu poemul dramatic: Tragedia Omului. Limba şi literatura maghiară. Exerciţii: Lecturi şi conversaţii despre istoria şi geogra­ fia Angliei. Diaconii. (2 ore săpt. (o oră săptămânal.. Joia). Vinerea)... Vinerea). Lunia şl Marţia)^ Elemente de limbă serbo-croată. (2 ore săptămânal. Lecturi din autorii englezi şi exerciţii de conversaţie cu înaintaţii. (1 oră săpt. Vinerea). Seminar: (2 ore săpt. Joia). conversaţii şi exerciţii gramaticale cu începătorii. Traduceri din româneşte în englezeşte. Lector suplinitor:^ Emil I. (o oră săptămânal. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cursuri: a) Istoria limbii şi literaturii veche. IO. Studenţii au prezentat lucrări de seminar studiind elementele slave aflătoare în câte un capitol sau fragment. (1 oră săpt. Prof. Cursuri: Gramatica limbii paleoslave. Lucrări în legătură: 1. Marţia). Miercurea). din următoarele opere: Cronica lui . de E. (o oră săptămânal. 18. Sintaxa limbii engleze (o oră săptămânal. (2 ore spL Marţia şi Miercurea). b) Madăch: Tragedia Omului.199 Critica lui Shakespeare. S'au cetit texte populare româneşti şi fragmente din ope­ rele unor scriitori români cu scopul de a descoperi elemente lexicale. morfologice şi sintactice slave. (o oră săptămâ­ nal. Miercurea). Madâch. Lunia). Joia). cu literatura maghiară veche. Proseminar: Lecturi. Seminar: (2 ore săptămânal.

titular: Emil Panaitescu. Seminar: Arheologic: lucrări asupra materialului preis­ toric din Muzeul Arheologic al Universităţii. (2 ore săptămânale/ Central University Library Cluj BCU Cluj Sâmbăta). (o oră săpt. Teodorescu) Curs: Istoria Grecilor dela Pericles până la sfârşitul pe­ rioadei helenistice. M. Epigrafie latină. titular: Dîmitrie Teodorescu. Un text dia­ lectal din Transilvania (Eva Asztalos). (o oră săptămâ­ nala Vinerea). 31.: Constantin epigrafie. Exerciţii de numismatică romană. Conferinţa de antichităţi şi Conferenţiar def. Prof. Vinerea şi Sâmbăta). un text dialectal din Banat (Adalbert Foris). Daicovici. D. d) SECŢIUNEA ISTORICĂ. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. . 12 ore săptmânale Joia şi Sâmbăta). Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu (Sr. Istoria antică. (2 ore săptămânale. (oţ oră săptămânală Joia). Seminar: Texte privitoare la istoria provinciilor dunăre­ ne. 30.200 Neculcea (Ioana Georgescu). cu proecţiuni. Ana Gusztus şi Elvira Moduna).). Curs: Antichităţi publice romane. Arheologie. Un text dialectal din Bucovina (Virginia Piatoş). Psaltirea Scheiană (Theodora Caranica). Prof. (2 ore săptămânal. Un text dialectal meglenit (Viorica Deleanu). cu proecţiuni. Arhelogia I I : Preistoria generală. (2 ore săptămânale Joia). Texte dialectale din Basarabia (Iosif Pervain şi Ersilia Luca). Cursuri: Arheologie 1: Istoria artei în antichitate (con­ tinuare). Marţia şi Joia).

Roşeau Natalia. Sora Wachter Berta. Huma Eva. Macaveu Astra. s'au continuat şi în anul acesta. 1935. La franc. Horedt Kurt şi Tasch Petru: A. Paris. 5. Huma Eva: Octave Aubry. 1918. Mathiez. între orele 11—12 a. 1933. inaugurate în anul şcolar 1933—34. Contributions ă l'historie religieuse de la Revolution francaise. Macaveu Astra: A. Şedinţele de „Discuţiuni asupra cărţilor şi revistelor re­ cent apărute".maconne- . 1927. La reaction thermidoriene. Sora Fuchs Teresa. Mathiez. Istoria universală. 4. Pescariu Livia. Schottel Minerva. Sora Fuchs Teresa şi Sora Soltesz Elania: Henri Hauser. 1910. 3. 8. Sora Scoltesz Elania. cari au avut loc în fiecare Sâmbătă. Csipkes Irina. 6. Paris. Luca Victoria. Metz Iosif. Florea Vasile. Mathiez. La vie chere et le mouvement social sous la Terreur. 1920. în cari s au citit dări de seamă asupra următoarelor lucrări: 1.. Danciu -Aurora. Munchen-Berlin. 1932. Prof. Miiller Reghina: A. Paris. Paris. Csipkes Irina: n. 1929. Institutul de Istorie Universală. Vinule. La conspiration de l'etranger. 7. Hunyadi Matei. Sora Kind Ghisela. Mathiez. în cadrul Institutului. 11. Simon Tonia. Klima Hellmut. SainteIJelene. Horedt Kurt. Florea Vasile: Bernard Fay. Tomlo Iuliu. Paris.201 23. titular: Constantin Marinescu. Simon Toma: A. Paris. Secretar-bibliotecar: Francisc Pali. 10. Paris. au luat parte următorii studenţi: Baczoni Emil. 9. Sagnac. Paris. m. La preponderance francaise: Louis XIV (1661—1715). Mathiez. Mat­ hiez. Pa­ ris. 2.3cu Cjheorghe. Lupaş Aurelia. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sabău Ioan. La aceste şedinţe facultative. Paris. Autoin de Danton. Lu­ ca Victoria: A. Ordonanţă: Martin Vereş. La predonderance espagnole (1559—1660). Cartellieri. S'au ţinut 25 de şedinţe. La corruption parlementaire sous la Terreur. Savu Măria. Horedt Kurt: A. 1907 şi A. La Bevolution et l'Eglise. 1927. de SaintLeger-Pl. Mat­ hiez. Sabău Ioan: A. Die Weltstellung des Deutschen Reiches (1911— Ш7).

Berlin. . Paris. Leipzig-Berlin. Bainville. Activitatea didactică. Michaelis Francisc: Tratatul de garanţie reciprocă germano-rus (1887). S'au reparat şi s'au legat 71 de volume. Archivio Storico Italiano (Floren­ ţa). Deoarece n'a fost decât o singură ascultătoare a şedin­ ţelor. Horvâth Iosif: Incheerea Triplei-Alianţe. S'a ţinut un curs general de Istorie Contimporană dela Războiul franco-german din 1870—71 până la Războiul mon­ dial. Vinerea). 13. s'a tradus şi interpretat din Emst Bernheim. Klima Hellmut. 1913. Klima Hellmut: Istoria regatului vandal. Proseminariu: (o oră săpt. 4 voi. din. Sâmbăta). 2. în 25 de volume. 1935. Au participat regulat la şedinţe BCU Cluj / Central care ascultătorii au ?. înscrişi 33 de studenţi. In cadrul şedinţelor. Sora Wachter Berta şi Sora Fuchs Teresa: câte un volum din B. 3.202 rie et la revolution intellectuelle du XVIII-e siecle. 4. 12. înUniversity Library Cluj primit explicaţiuni şi îndrumări privitoare la metodele de cercetare şi studiul istoriei în general.0. Paris 1935. The English Historical Review (Londra). Fiirst von Bulow. Schottel Minerva. cauza numărului mic al studenţilor nou înscrişi la L'Tiiversitate. ea a lucrat la şedinţele seminariului. în 24 de volume. Denkwărdigkeiten. S au ţinut 22 de şedinţe. Biblioteca seminariului de Istorie Universală s'a mărit în anul acesta cu 20 de opere. Hajdu Grigore: Congresul dela Berlin din 1878. iar Biblio­ teca Institutului de Istorie Universală cu 10 opere. S > ra Fuchs Teresa: Alianţa austro-germană din 1879. Joia şi Sâmbăta). Seminariu: (2 ore pe săptămână. Sora Wach­ ter Berta: Expediţia lui Ludovic IX-cel-Sfânt în Egipt. Institutul continuă să fie abonat la următoarele reviste: Revue Historique (Paris). La Troisieme Republique. Curs: (2 ore pe săptămână. Quellen zur Geschichte des Investiturstreites. Lupaş Aurelia: J. 2. Lucrări de seminariu: 1. Au prezentat şi citit lucrări următorii: Lucrări de licenţă: 1.

Preparator: Hortensia Georgescu. de proseminar s'au făcut ca şi îr> anii trecuţi exerciţii de'paleo­ grafie română sub supravegherea asistentului Ioan Moga. Lunia şi Marţia). .203 INSTITUTUL DE ISTORIE ROMÂNĂ. La şedinţele. (1 oră săptămânal. Istoria Românilor dela Mihai Viteazul până la Con­ stantin Brâncoveanu (1 oră săpătmânal. Alexandru Lapedatu şi Prof. Institutul a continuat să fie abonat şi să aibă relaţii de schimb cu 30 de reviste şi periodice din ţară şi 6 din străi­ nătate. 23. Biblioteca: Biblioteca Institutului de Istorie Română. a crescut cu 300 de volume. Directori: Prof. 10 mese. 40 de scaune şi instalată într'o sală spa­ ţioasă a noului edificiu. Lunia). N. Seminarii: (2 ore săpt. Personalul: Asistenţi: Ioachim Crăciun şi Ioan Moga. Iorga 11. Ioan Lupaş. titular: Ioan Lupaş. Marţia). Practicant: George Vinul eseu. Proseminar cu studenţii din anul I. Istoria modernă a românilor şi istoria Transilvaniei. Prof. De asemenea au fost complectate uiai BCU Cluj / Central University Library Cluj multe colecţii de periodice. Cursuri: 1. S'au legat în cursul acestui an 350 volume. 1. . compus din 17 dulapuri. cu a cărei în­ grijire a fost încredinţat şi în anul şcolar curent. George Vinulescu. Tot în anul acesta Institutul mutându-se în edificiul propriu din Str. Biblioteca a fost înzestrată cu mobilier nou.. Istoria Transilvaniei în epoca voevodatului. dl. Ordonanţă: Ioan Bărăian. 2.

13. precum şi o serie de fotografii şi documente originale din colecţia Institutului. Cronica lui Mateiu al Mirelor. Drilea Monica Flavia. Seminar cu studenţii anului II şi III. Cronica lui Szamoskozy şi însemnătatea ei. 9. La examenele de licenţă s'au prezentat 6 cu Istoria Românilor ca specialitate principală şi 7 ca specialitate secundară. 2. înfiinţarea graniţei militare transilvane în anii 1761 — 1770. Pascu Ştefan.204 Pentru aceste exerciţii s'au folosit Albumul de paleografie rimânească al lui I. Informaţiuni despre Geţi în opera lui Herodot. Horedt Kurt. Fitoff Olga. Cartojan şi reproducerile Preo­ tului N. Bîanu şi N. 7. 15. Reforma lui Iosif II pentru introducerea limbii germane în Transilvania şi wmările ei. Popescu şi SalisBCUrevoluţia luiUniversity8. In afară de aceste exerci­ ţii de paleografie s'au studiat în şedinţele proseminarului şi izvoarele istoriei române. 4. In şedinţele se­ minarului s'au studiat şi analizat vechii cronicari şi istorici români din Transilvania şi s'au citit şi comentat următoarele lucrări: 1. Waldner Carol. La examenele parţiale s'au prezentat pentru Iistoria Ro­ mânilor 68. Moholeanu Veronica. Franc Margareta. Voevozii ardeleni din sec. Library Cluj Luptele lui Mihai Yiteazul povestite de el însuşi. Kutschera Rolf. 12. Dan•-CVJ Aurora. Cauzele şi consecinţele revoluţiei lui Doja. 6. Unde s'a născut Mihai Viteazul?. Ce documente s'au păstrat cu pri­ vire la Tudora. mama lui Mihai Viteazul şi interpretarea lor. Mihu Vionela. Popescu. Hortobâgy Matilda. Mwga Marius. . 10. XIII. Ştirile istorice despre moartea lui Mihai Vi­ teazul. Diodorus Siculus şi Strabo. Problemele de politică externă română între anii 1866—1878. Lupaş Aurelia. Cum privesc Damaschin Bojâvcă şi Aron Florian rolul lui Mihai Viteazul? 11. 5. Arianus. 2. Paul Irina. Colonizarea Şvabilor în Banat. Csernik Iosif. iar pentru Istoria Transilvaniei 52 candidaţi. 14. 16. 3. în Cluj / Central Horea. Gârnân Alexandru. Plân­ gerea Sfintei mănăstiri a Silvaşului din eparhia Haţegului din Prislop.

205.
24. Istoria vethe a românilor.

Prof. titular: Alexandru Lapedatu. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Sabin Dragomir), Curs: Istoria Românilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săp­ tămânale, Marţia şi Miercurea). Seminar: Analiza izvoarelor privitoare la Istoria Româ­ nilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săptămânale, Miercurea).

25.

Bizantinologie.

Prof. titular: Nicolae Bănescu. Curs: Istoria Imperiului bizantin dela Constantin \ ' I I Porphyrogennetos până la căderea Constantinopolei. (2 ore săptămânale, Lunia şi Miercurea). Proseminar: BCU Cluj medievale greceşti, interpretare. (2: Texte / Central University Library Cluj ore săptămânal).

26. Istoria popoarelor sud est europene.

Prof. titular: Silviu Dragomir. Curs: Documentele slavo-române ale cancelariilor noas­ tre, limba şi tehnica lor. (2 ore săptămânale, Miercurea şî Joia). Seminar: Lecturi de texte medio-bulgare. (o oră sptămânală Joia)

27. Istoria g e n e r a l ă a a r t e l o r .

Prof. titular: Coriolan Petranu Curs: Arta sec. XVIII-lea. (2 ore săptămânal, Marţia şr Miercurea). Seminar: Analise sistematice. (2 ore săptămânal, Vinerea). înavuţirea materialului didactic: 160 fotografii şi repro­ duceri, 72 diapozitive, 48 cărţi şi broşuri.

206

Starea inventarelor: 11,526 diapozitive, 5623 fotografii, 2071 cărţi, plus Biblioteca C. Petranu depozitată la Seminar. 48 mobile şi unelte. Călătorie de studii: In U. R. S. S. vizitând monumentele de artă şi muzeele din Moscova, Leningrad, Kiev şi Odosa, stabilind un schimb de publicaţii ştiinţifice cu instituţiile de .artă de acolo.

28. Etnografie şi folklor. Prof. suplinitor: Romulus Vuia. Cursuri: 1. Etnologie. (2 ore pe săptămână, Marţia şi Miercurea): începuturile vieţii sociale, economice şi religioase. 2. Etnografie. (1 oră pe săptămână, Sâmbăta): Păstoritul BCU Cluj / Central University Library Cluj la români. Seminar. (2 ore pe săptămână, Lunia): îndrumări pri­ vitoare la culegerea materialului de foliilor (transcrierea tex­ telor) şi lucrări în legătură cu cele două cursuri. Au fost înscrişi şi au frecventat Seminarul 50 de studenţi. S'au ţinut 25 de şedinţe şi s'a făcut o excursie de cercetări pe teren în satul Vâlcele din judeţul Turda. Au prezentat lucrări următorii membri ai Seminarului: Dl Ion Chelcea: Despre mentalitatea primitivă, pe baza lucrărilor de specialitate. Dra Aurora Lupaş prezintă: Obiceiurila la Crăciun şi Anul Nou în Sălişte jud. Sibiu. Dra Emilia Pantelimonescu prezintă cu­ legeri originale despre Brezaie şi Colinde în comuna Malu jud. Vlaşca. Dra Mărioara Borcoman prezintă: Culegeri de Folklor din Cohalm jud. Târnava Mare. Dl. J. Martin-Jones, student la Universitatea din Cambridge şi Cluj, vorbeşte des­ pre Situaţia femeii în societatea primitiva, pe baza lucrărilor de specialitate. Dl. Prof. sec. Teodor Podariu: Păstoritulj în comuna Pinticu jud. Mureş. S'au făcut următoarele dări de iseamă: Dl. Ion Tomşa prezintă lucrarea: Kultur und Religion des Primitiven Menschen, de Th. W . Danzel. Dl. Vasile Nemeş: Survivance pa'iene dans le monde chretienne, de A.

207 Weigall. Dna Monica Drilea: Le taboux de l'inceste, de Lord Reglan. Dra Natalia Cioloca: Românii nomazi, de Teodor Capidan, Dra Elisabeth Moskovitsch: Magie und Geheimwissen. schaţt,deTh. W.Danzel. Dl Radu Petru: Die Knabenweihen, de M. Zeller. Dra Ana Lohan: Wald und Feldkulte, de Mannhardt. Dra Mărioara Boroş: Manuel d'Anthropologie culturalle, de R. Xowie. Dra Natalia Traşcă: Trăite d'Ethnologie •culturelle, de G. Montandon. Dl. Vasile Cedrechi-Cernea face o Dare de seamă asupra excursiei dela Vâlcele jud. Turda. Dra Olga Fitoff traduce din limba bulgara Obiceiul Cucilor sau Kukerii, de Marinoff, apărut în Sbornik, Sofia, 1914, An. XXVIII. Conferinţa de Bibliografie Generală, Conf. supl. Ioachim Crăciun.

f

Curs general de Bibliologie românească (Istoria cărţii ro­ mâneşti). ^2 ore săpt. Miercurea şi Joia). Seminar: (2 BCU săpt./ Central University Library Cluj ore Cluj Joia şi Vinerea). Lucrări practice de bibliologie şi bibliografie. La seminar s'au prezentat — paralel cu cursurile — cărţi itipărite din diferite timpuri în fotografii sau cărţi însăşi. In ce priveşte activitatea bibliografică a seminarului, s'a cules materialul pentru bibliografia „Istoriografiei Române în 1929 şi 1930" (cu studenţii dela Facultatea de Litere), apoi s'a terminat „Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930" — va apărea în „Biblioteca Bibliogica" Nr. 4 — (cu studenţii dela Facultatea de Ştiinţe), „Bibliografia publica­ ţiilor Institutelor medico-legale din România, 1920—1935" — apărută ca teză 'de doctorat în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 6 — şi „Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936" — apărută sub for­ mă de 6 teze de doctorat în volum unitar în „Bibliotheca Bi­ bliologica" Nr. 8 — (cu studenţii dela Facultatea "de Medicină) apoi o Bio-bibliografie a P. S. Episcop Nicolae Colan (va apă­ rea în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 10) şi Bio-bibliograf ie a răposatului Vasile Bogrea, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea lui (va apărea în „Bbiliotheca Bibliologica" Nr. 12).
v

Lucrările au fost date în legătură directă cu specialita­ tea principală aleasă de studenţii diferitelor Facultăţi.

C) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-L1TERARA.
a) SECŢIA FILOZOFIEI. I. Istoria filozofiei; logica. Prof. Marin Şteţănescu este în continuarea unei lucrări despre Metodă, cu care se ocupă de mai mulţi ani. Conferenţiar: D. D. Roşea. a) Specimen de logique revisionniste; La revision du Trăite de Trianon est-elle possible?; Hommage â trois grands morts; Le Roi BCU Cluj II et la University Library toate în Revue Charles / Central Transylvanie; Cluj de Transylvanie. b) Redactor al revistei Revue de Transylvanie. c) A ţinut trei conferinţe la Cluj, Sibiu şi Sighişoara de­ spre: „Cultură şi Filosofie" şi „Filosofie şi Viaţă".

3. Sociologie morală. Prof. supl.: Constantin Sudeţeanu. Durkheim şi Doctrina Şcoalei sociologice franceze voi. de 210 pag. Cluj, 1936. un

3. Institutul de psihologie experimentală, comparată şi aplicată. In Institut. 1. F. Şteţănescu Goangă, A. Roşea şi S. Cupcea: Instabi­ litatea emotivă. 200 p., 8°, 1936, Editura Institutului de Psiho­ logie.

209* 2. A. Roşea şi D. Tudoran: Teste colective verbale pentru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). 3. M. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de elaborare). In afară de Institut. 1. L. Rusu, conferenţiar definitiv: a) Essai sur la creation artistique. iContribubon a une hsthetique dynamique. 1 voi. în 8", de 460 pag., apărut în Bibliotheque de Philosophie Contemporaine, Felix Alean, Paris, 1935. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire roumaine 1 voi. în 8", 122 pag. Felix Alean, 1935. Paris. 2. N. Mărgineanu, docent: a) Professor's Lewin's conception of laws. Journ. of General Psychology, voi. XII, 1935, pag. 397—415. b) Sur l'analyse des „facteurs" psyehologiques L'Annee psychologique, voi. XXXV, 1934, p. 50—84. c) Les „facteurs" psychologique. L'Annee psychologique. voi. XXXV, 1934, pag. 85-102. 3. A. Roşea, asistent: Orientarea profesională a anorma­ lilor. 1 voi. în 8°, p. 95, Editura Institutului Psihotehnic Cluj,. 1936.
1

BCU Cluj / Central University Library Cluj

4. Pedagogia I . Prof. O. Ghibu. Publicaţii. 1. Nulitatea Concordatului dintre România şi Sf. Scaun' <Nr. 1 din colecţia Studii şi Documente privitoare la Politica religioasă a României întregite), Cluj 1935, LXIV -4- 88 pag. 2. 'Contribuţiuni la problema personalităţii juridice a Or­ dinelor călugăreşti catolice din România. Necesitatea repa­ rării unei greşeli a Ministerului de Culte. Sibiu, 1936, 11 pag. (Extras din Revista teologică). 3. Pe urmele împăratului Constantin cel Mare. O datorie imperioasă a zilei de astăzi. Braşov, 10 pag. (Extras din „Ţara Bârsef'). 4. Ora de lectură în şcoala primară (în revista „învăţă­ torul" din Crai ova). 5. La mormântul Olimpiei Bârsan (în „Viaţa ilustrată" din Sibiu. 6. Alea jacta est (în „Universul"). 7. Un cuvânt către conducătorii României libere şi către Românii Transnistrieni refugiaţi la noi, - (în revista „TransANUAirar, ! 9' 5/36

14

210 nistria", Tribuna Românilor de peste Nistru şi Bug, (Cluj, Nr. 1, 1936). 8. Literatura pentru tinerime (în Gazeta cărţilor din Ploieşti). Conferinţe: 1. Revizionism şi Catolicism (la Universitatea din Bucureşti, în cadrul Secţiei studenţeşti a Ligei Antîrevlzioniste Române). 2. Politica religioasă a României întregite; 3. Concordatul dintre România şi SfântuL Scaun; 4. Acordul dela Roma în chestiunea Statului rom. cat. ardelean (toate trei, la Casa femeii, în Bucureşti, în cadrul Societăţii ortodoxe naţionale a femeilor române); 5. Revizionism şi catolicism (la Oradea, în cadrul Ateneului); 6. Revizionism şi Antirevizionism (la Sebeş-Alba, în cadrul Extensiunii Universitare); 7. Un mare binefăcător al Zărandului: iVasile Stroescu (la Brad); 8. Avram Iancu şi Universitatea Românească a Ardealului (la Tebea). 9. Minuni pe care le-am văzut: Unirea Basarabiei , (Timişoara). BCU Studii şi Documente privitoare S'a editat colecţiaCluj / Central University Library Cluj la Poli­ tica religioasă a României întregite, din care acum este sub tipar al doilea volum.
1

b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. 5. Limba şi literatura greacă. Prof. Ştefan Bezdechi. 1. Oraţiu şi Ovidiu, în rev. Gând românesc, Dec. 1935. 2. Ad bismillesimos Horati natales, odă în latineşte cu prilejul împlinirii a două mii de ani dela moartea lui Oraţiu. 3. Poeziile lai N. Olahas, studiu (sub presă în volumul de omagiu închinat dlui Prof. Al. Lapedatu). O. Limba şi literatura latină. Prof. Theodor A. Naum. 1. Eoraţiu (54 pp.) Cluj, 1936, Tip. „Cartea Românească". 2. In amintirea lui Ioan Paul (8 pp.), Tip. „Cartea Rom.". 3. Impresii şi sugestii cu privire la câteva traduceri ro­ mâneşti din Catul (în Anuarul Institutului de studii clasice din Cluj, voi. II (1933-1935), pp. 78-97.

211 7. Muzeal limbei române. Publicaţiuni: „Dacoromania", voi. VIII. Şedinţele săptămânale ale Muzeului sau ţinut regulat, ca în anii trecuţi, între orele 5 şi 8, cu comunicări şi discuţii. Secţiile Muzeului au desvoltat o activitate continuă: Secţia bibliografică, sub conducerea Dlui Ion Breazu a terminat Bibliografia analitică pe anii 1931—32 (publicată în Dacoromania VIII 1018'numere) şi a început Bibliografia pe 1933. Secţia dialectologică a înregistrat răspunsurile primite la Chestionarul V I I : „Instrumente muzicale", alcătuit de Şt. Pasca. Secţia atlasului linguistic: După o pregătire îndelungată, Muzeul Limbei Române a publicat întâiele hărţi ale Atlasului Linguistic Român, care va completa Atlasele linguistice ale romanităţii cu ramura ei -cea mai răsăriteană. Hărţile au fost prezentate) de dl Sextil Puşcariu mai întâiuCluj /şedinţa University Library Cluj BCU în Central solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936, prezidată de M. S. Regele Clarol II, sub al cărui patronaj se publică lucrarea , — şi în faţa străinătăţii, într'o comunicare făcută la al patrulea Congres internaţional de linguistică, la Copenhaga, în 29 August. Această operă mare ştiinţifică, cu care se poate mândri Universitatea noastră, e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de dnii Sever Pop, conferenţiar de dialectologie şi Emil Petrovici, profesor suplinitor de filologie slavă la Universitatea noastră şi se lu­ crează la Muzeul Limbii Române sub conducerea Dlui Sex­ til Puşcariu. Legăturile cu străinătatea s'au păstrat ca în anii trecuţi. Schimbul Dacoromaniei cu publicaţiile de specialitate s'a in­ tensificat. Dl Viggo Broendal, profesor de'filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o comunicare la Mu­ zeu (Une etymologie celebre et les lois phonetiques). La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga, care s'a' ţinut în zilele de 27 August 'până la 1 Septem­ vrie, Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — 'care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repeţite ori în discuţii,
1

2L2 şi Sextil Puşcariu, care a fost unul din cei patru preşedinţi ar congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes-Paris,. Kretschmer-Viena şi Pedersen-Copenhaga); în şedinţa de în­ chidere dsa a fost ales cu umanitate membru în unul din cele trei locuri vacante din CIPL. (Comitetul internaţional perma­ nent al lingviştilor). c) Conferinţa de dialectologie. Conf. Sever Pop. A continuat anchetele pentru Atlasul Linguistic al Ro­ mâniei, studiind graiuri din Moldova (în 38" de (omune),' Mun­ tenia (în 36 de comune) şi Dobrogea (în 11 comune). Pentru Românii din Bulgaria a studiat comuna Bregova, cu un refu­ giat. In Iugoslavia, în Timoc a anchetat v'.omunele: Batinaţ (lângă Ciuprija) şi Alovo (lângă Zaieciar), iar în Banatul iugo­ slav comunele: Covin şi Ofcea. Pentru dialectul aromân a mai anchetat comunele din Grecia: Perivoli (Pind) şi Avdela BCU Cluj / Central University Library Cluj (Pind). A anchetat, cu chestionarul Atlasului de 2200 de între­ bări, şi pe dl I. Al. Brătescu-Vomeşti. Din 1930—1936 a anchetat 290 de comune, punând în fiecare din acestea câte 2200 de întrebări. Materialul adunat în acest timp este grupat pe 638.000 de fişe şi se află depozî»t la Muzeul Limbei Române, iar copia acestuia la Biblio­ teca Universităţii din Cluj. a vormt Ia postul naţional de Radio despre: Un nou mo­ nument al graiului românesc (Atlasul Linguistic al României"). In cadrele „Extensiunii Universitare" a ţinut o conferin­ ţă la Caransebeş despre: Ce ne învaţă graiul românesc, cu proecţiuni. A publicat în Dacoromania VIII Consideraţiuni asupra Atlasului linguistic italian. A făcut comunicări în şedinţele de la Muzeul Limbei Ro­ mâne din materialul Atlasului. A colaborat cu Ernst Gamillscheg, prof. la Univ. din Berlin la studiarea graiului din Timpeni (jud. Olt) şi din Drăgăneşti (jiiH .Teleorman).
fs

213

A trimis informaţii din materialul Atlasului la diferiţi sa­ vanţi streini: lui K. Jaberg (dela Univ. din Berna),\ lui i£. Gamillscheg (dela Univ. din Berlin), etc. Lector: Ştefan Pasca. 1. Manuscrisul român-italian de la Goettingen în „Studii Italiene", II, Bucureşti 1936. 2. Supranume colective intercomunale în „Dacoromania", VIII, Bucureşti—Cluj, 1936. 3. Recensii publicate în „Dacoromania", VIII, BucureştiCluj, 1936. 4. Nume de persoană şi nume de animale în Ţara Oltu­ lui. Lucrarea premiată de Academia Română. Sub tipar. 8. Limba şi literatura română 11 (veche). Prof. Nicolae Drăganu. 1. „Un manuscris calvino-român din secolul XVII", in „Omagiu lui Al. Lapedatu şi I. Lapedatu" (subt tipar). BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Etimologii, în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 3. Necroloage (Z. Gombocz şi I. Bianu), în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 4. Dan de seamă în Revue de Transylvanie, T. II, Nr. 2, Cluj, 'Decembre 1935, p. 240—269, şi în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 9. Limba şi literatura italiană.

Prof. Giandomenico Serra. 1. La centuriazione romana in Piemonte. Comunicare desvoltată la al XXIX Congresso Storico Subalpino (6—8 Sep­ temvrie 1936) cu ocazia prezintării unei „Carta dimonstrativa della centuriazione nel basso e toedio Canavese pertinente alia pertica municipale delle colonie romane di Eporedia e Iulia Augusta Taurinorum". 2. Pentru istoria tipului morfologic: lat. vulg. panatarius, span. panadero, portg. padeiro, catal. panater, provenz. panatier, franc, panetier, ital. panattiere, panettiere. (Contribuţie la istoria terminologiei profesionale medievale). (Sub tipar).

214 10. Limba şi literatura germană. Prof. G. Kisch. 1. Zur Wortforschung: a) „Wolff, Fuchs, Vogel", Siebenbiirgische Vierteljahrschrift (58) 1935, Heft 3 pag. 263 ff. b) „Reh" = ibidem, Heft 4 pag. 338 ff. 2. „Germanische Kontinuităt in Siebenbiirgen" = „Vom Leben und Wirken der Romanen", Sammlung von Vortrăgen im Romanischen Seminar der Universităt Berlin, ed. E. Gamillscheg, II.: Rumânische Reihe, Heft 12, pag. 118 ff. 3. Die Germania Romana im Lichte des siebenburgischsăchsischen Lehnwowrtes" = Teuthonista, Zeitschrift fur deutsche Mundarten, Halle („Niemeyer") 1936, pag. 42 ff. Extensiunea universitară: 1. 1 Noembrie 1935: Ethnische Kontinuităt. 2. 26 Martie 1936: „Heraldische Farben und Zeichen" als Spiegel der Kulturgeschichte. 11. Limba şi literatura maghiară. Prof. Gheorghe Kristof.
BCU Cluj / Central University Library Cluj

1. Dunântuli irok Erdelyben. Gyori Szemle a. 1936 şi în extras p. 1—22. 2. Scrisorile scriitorilor vechi în Irodalomtorteneti Kozlemenyek a. 1935 şi 1936. (Publicaţîuni). 3. Literatura veche. Conferinţă ţinută la Orăştie. Articole şi recensii în ziarul Keleti Ujsâg. 12. Slavistica Prof. 'supl.: Emil Petrovici.

A publicat: Folklor din Valea Almăjului (Banat). Anua­ rul Arhivei de Folklor, III, Bucureşti, 1935, p.'25—158; Urme de graiu bănăţenesc din secolul al XV-lea. Luceafărul, II, Timişoara, 1936, p. 19—21. A studiat pentru Atlasul Linguistic Român graiul din 9 localităţi, anume: 1. Zimnicea (Teleorman); 2. Ghimpaţi (Vlaşca); 3. Scărişoara (Turda); 4. Topraisar (Constanţa); 5. Somova (Tulcea); 6. Ştefăneşti (Ilfov); 7. Molalia-Regiunea

Siena. Dl Profesor C. înainte şi după acest congres Dnia Sa a făcut o călătorie de studii la Florenţa. 8. comunicare înfăţişată celui de-al IV-lea Congres Internaţional de Studii bizantine. la Sicile et le royaume dc Naples. Dl Profesor C. Neapole. Herculanum. Această formulă a fost înfăţişată adunării plenare. la al V-lea Congres Internaţional de Studii Bizantine. Dnia Sa a prezentat acestui congres o co­ municare cu titlul: Săbii brâncoveneşti (o punere la punct). Măceşul de Jos (Dolj). Cu acest prilej Dnia Sa a fost ales membru în comisiunea care va propune candidaturile cu ocazia realegerii Co­ mitetului Internaţional al Istoricilor. Dnia Sa a mai participat. ca membru al Co­ mitetului Istoricilor Români. ţinută la Bucureşti în Aprilie 1936. Secţiunea de Istorie bizantină a acestui Congres şi-a însuşit noua formulă prezentată de Dnia Sa pentru organizarea viitoarelor congrese de Studii Bizan­ tine. căruia i-a prezentat o co­ municare întitulată: Contribuiion ă l'histoire des relations economiques entre l'Empire byzantin.215 Vidinului (Bulgaria). Marinescu a luat parte. 9. 1. Cefalu. Isteria universală. ca delegat al Facultăţii de Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tere. 13. de 1M9 ă H53. Pompei. Monreale. ţinut la Roma în Septembrie 1936. la adunarea Comitetului Inter­ naţional al Ştiinţelor Istorice. A făcut o serie de comunicări în şedinţele săptămânale ale Muzeului Limbei Române. Ostia. Le pape Nicolas V (1417—1455) ei son attitude envers l'empire byzantin. Paestum. întrunit la Sofia în . Publicaţii. San) Gimignano. scrise de Despot-Vodă. Negreni (Olt). Palermo. La 1 Mai 1936 Dnia Sa a citit într'o şedinţă a Academiei Române comunicarea: Două lucrări militare inedite. în şedinţa de închidere. Marinescu a mai luat parte la al IV-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. ţinut la Cluj în Octombrie 1936. al Comisiunei Internaţionale a Învăţământului Istoriei şi al Comisiunei Internaţionale a Ma­ rilor Descoperiri Geografice.

Universul. Bucureşti. Alex. Nr. împrejurările tragice din Spania au întrerupt. 147. I i i s t i t e t u l d e i s t o r i e română. 2. tipărirea lucrării Dniei Sale. Nr. Conferinţe. 1. poftit fiind de Cluj / Central University Library Cluj Comandamentul Diviziei XX. Bucureşti. tomul IX. Bucureşti. Cuvânt omagial la Academia Româ­ nă: 10 Iulie 1936. întâmpinând pe M. p. LVI. Gh. 8548. Viitorul. 3. Generalul Gr. Câteva acte făgărăşene. BCU 1 4 . T.ştiinţifice. în acelaşi oraş. f. Viitorul. p. XXVIII. Bucureşti. Şedinţe. invitat de cercul Tinerimea şi o a treia conferinţă. Cuvânt la Academia Română pentru omagierea memoriei Iul: 13 Decemvrie 1935. Cluj. S. An. Sofia. 1935). Dl Profesor Marinescu a ţinut la Cluj o conferinţă în cadrele Extensiunii Universitare. 4. An. La politique orien­ tale d'Alţonse V d'Aragon. Regele Carol II. 1936 Iulie 12. 1936 Mai 30.216 Septembrie 1934. Publicaţii . Cuvânt la Academia Ro­ mână pentru omagierea memoriei lui: 4 Octomvrie 1935. LVI. 1936. încoronat cu un premiu de 2000 de pesete. în volumul de Omagiu Lapedatu. 8548. Cuvânt omagial la Academia Ro­ mână: 10 Iulie 1936. Nr.. 1935—36. Tom. 3. Şedinţe. 7. Studiul a fost tipărit în publicaţia Actes du IVe Congres International des Etudes byzantines Bulletin de lInstitut archeologique bulgare. Ghibănescu. o alta la Târgul Mureşului. Crăiniceanu. LIII. era pe cale de a ieşi de sub tipar. care era in curs de imprimare la Barcelona. când a izbucnit revoluţia spa­ niolă. după •câte se pare. XXVIII. 1935—36. Cezar Papacostea. 1936 Iulie 12.La Academia Română. 4. Lacour Gayet. 2. Lapedatu. p. Acest studiu mai întins (circa 400 de pagini în 8°). Analele Acade­ miei Române. roi de Naples. în şedinţa solemnă din 29 Mai 1936. Bucureşti. Lucrările Dlui Vrof. An. 4. Ana­ lele Academiei Române. .

5. pag. Naţiunea Română. 1935 Octomvrie 28. Eduard Beneş în Revue de Transylvanie 1936. Cuvântări ocazionale. 1936. 1935 Decemvrie 17. Bucureşti. R. Cuvântare rostită la Con­ gresul general al F. Istoria Românilor ed. An. Răspuns dlui O. Statul şi Biserica ortodoxă. Despre biserica română unită. Cuvânt la Senat. 297. Ghibu. La „Viitorul". An. Piatră de Hotar. 341. 5. 7. 634. N. 1. 1. Nr. 1936 Martie 5. Bucureşti. Nr. LII. în 8. Dr. „Cartea Românească". Lucrările Dlui Prof. Bucureşti. X. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (în colabo­ rare cu Prof. An. 1936. 2. 3. 3. 662. Nr. XII + 844 p. 15. Lupaş). p. 2. 1935 Decemvrie 11. 21. L I I . Trianonul în lumina istoriei în rev. .. 3. p. Universul. Bucureşti. 1936. Episcopul Ivan al Clujului. Jena u. IX. Cluj. 1935 Octomvrie 9. în Senat: 1 Decemvrie 1935. 8. Nr. 1935. Universul. Nr. I. 4. Ivan în Revue de Transylvanie 1936. 1. XXVIII. 146. An. X. p. O scrisoare cu privire la Congresul economic ţinut la Cluj: 9 Decemvrie 1935. 5.217 6. Naţiunea Română. 1936 Ianuarie 9. p. iGuvânt BCU Cluj / lui: 23 Ianuarie 1936. Cluj. 302—303. Nr. V I (1931—1935). Lupaş. O. Monitorul Ofi­ la Senat cu ocazia morţii Central University Library Cluj cial. Bucureşti. Bucureşti. 9. Leipzig. Monitorul Oficial. An. La jubileul de 100 de ani al Casinei Române din Bra­ şov: 4 Ianuarie 1936. cu prile­ jul omagierii memoriei lui: 20 Februarie 1936. Nr. voi. 4. La comemorarea unirii Ardealului şi Banatului cu ve­ chiul Regat. 23. 8. Arad. 5. 1936 Iunie 25. Articolul scris pentru Nr. ţinut la Caransebeş: 6 Octomvrie 1935. Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei Mari. p. pag. 1936 Martie 12. 1. p. festiv. de 25 ani. I. Monitorul Ofi­ cial. Cluj. Ursprung und Entvicklung der bedeutendsten konfessionellen Mibderheiten in Rumănien. Bucureşti. al ziarului Viitorul.

1936. Proiectul unui bust a lui Cuza. Istoria antică. b) Conferinţe: A fost invitat să ţină 1 conferinţă la Instituto di Studi Ro­ mani din Roma: Le strade romane nella România. Ibidem. Anuarul' Inst. Cluj. Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea po­ litică a Ţărilor Romane la sfârşitul veacului XVII. Emil Panaitescu. X I I şi XIII. Confe­ rinţă la Ravenna invitat pentru ciclul de Studi Byzantini: La cliiesa Principesca di Curtea de Argeş in România.218 6. Veress? Cluj. Voevodatul Transilvaniei în sec. II.) Bologna. Cartea Românească. VI. 3. A colaborat la „Anuarul Institutului de Istorie Naţio­ nală" V I şi la „Revue de Transylvanie". Comuni­ care la Academia Română în sesiunea gen. PuFlicaţiuni franceze privitoare la Isto­ BCU Cartea Românească. 1936. XIII. a) Publicaţii. Cluj. din Maiu 1936. "1936 în 8°. în 8°. 2. de Ist. . Cluj / Central University Library Cluj 2. Georgescu: 1. Anuarul Inst. 35 p. Momenti della civilitâ Rona nella Mesia. Cartea Românească. 11 p. Problema Ţării Loviştei şi Ducatul Amlaşului. 2. Naţională voi. 1. Colaborări la Anuarul Institutului de Istorie Naţională voi. Voi. 1936. Dări de seamă I. Colaborări la Revue de Transylvanie. VI. 4. Contribuţii la colonizările din Banat 1786. 3. 8. 15. Cartea Românească. Patru rapoarte oficiale privitoare la situaţia regiunii? miniere în timpul răscoalei ţăranilor din Transilvania la anul 1784. VI. ria Românilor. Cluj. 3. 1936. Revue de Transylvanie şi Gândul Românesc. Cluj. 1936. O contribuţie la istoricul presei româneşti. Prof. Gh. 1935. (Estratto da „Gli Studi Romani nel Mondo". Lucrările personalului ştiinţific auxiliar. Moga: 1. 2. Vinulescu: 1. Naţională voi. A. 7. Bucureşti. de Ist. 'Cum scrie istorie şi cum editează documente dl Dr. //.

Cluj. 1. 2. 1936. 3. „Noui cercetări şi aprecieri asupra arhitecturii în lemn din Ardeal". şi în „Siebenburgische Vierteljahrschrift" 58 Jahrg. Coriolan Petranu: I. 2. 2. Congrese.fVictor Roth" în revista „Gând Românesc" IV. 7. Berlin. 108. II. p. 2. Recenzie în „Re­ vista Istorică" XXI. 3. „Jiri Balş" (Necrolog) în revista de artă „Umeni" IX. 4. 1936 şi separat. Nr. 35 pag. 7—9. Nr. „Bl Bela Bartok şi muzica românească" în revista „Gând Românesc" IV. 1936. 8° 44 pag. Congres internaţional de istoria. 1936. p. Sibiu. Istoria generală a artelor. p. 120—126. Din „Revue de Transylvanie" Tome II. 198—202. Recenzie în revista „Gând Româ­ nesc" IV. Cluj. aprox. 5«. Cluj. Nr. (sub presă).—9 Sept. Bucu­ reşti. p. în „Zeitschrift fur Kunstgeschichte" Bd. „Die Stellung Siebenburgens in der byzzantinischen Kunstgeschichte" in „Actes du IV-e Congres internaţional des BCU Cluj / Central University Library Cluj fitudes byzantines" Sofia. 278—322. 129. 8. p. Cluj. 1935. 1936. Publicaţii ştiinţifice. „Influence de l'art populaire des Roumains sur Ies autres Peuples de Roumanie et sur Ies peuples voisins". 9. care va avea loc între 31 Aug. p. Prof. şi 10 ilustr.). p. „1. Nr. 10. 7. 4 H. 1936.219« 16. „Balogh J. Nr. Văleni. p. A anunţat co- . artei din Elveţia. „Begriff und Erţorschung der nationalen Kunst" rezu­ mat al comunicării ce se va face la al XlV-lea Congres inter­ naţional de istoria artei din Elveţia între 31 Aug—9 Sept. 6. 1935. 318-321. 362—366. Praha. 1935. p.) 3.. 154—156. (Sub presă. 282—293. Delegat al Facultăţii de Litere şi al Univer­ sităţii la al XIV. 1936 şi în ungureşte în ziarul „Ellenzek" din 22. 4. . „fluliu Teutsch" în revista „Gând Românesc IV. 1936. 1935. (sub presă în editura Congresului. Birâ: Magyar muveszet es erdelyi muveszet" (Arta ungară şi arta ardeleană). 5.: Mârton es Gyorgy kolozsvări szobrăszok" (Sculptorii Martin şi Gheorghe din Cluj). I I I .

VIII. 2. 1. (Vezi la Act. Internatio­ nal Bibliography of Historical Sciences. 2. Ca expert al autorităţilor şi particularilor. „The Roumanian Hobby-horse. London. Tradiţie şi modernism. Conferinţe publice. Voi. Bulletin of the International Committee of Histori­ cal Sciences. IV. 2. dif. 1936. „Influenţa artei româneşti asupra artei altor popoare" Cluj în şedinţa plenară a secţiilor Astrei. la Hunedoara (Regiunea Pădurenilor). didactică). „Cum se judecă o operă arhi­ tectonică" Arad. 1. supl. p. Conferinţe: A ţinut conferinţe în cadrele Extensiunei Universitare la Cluj (Problema Parcurilor noastre naţionale). 4. 31. 10-year. în Jour­ nal of the English Folk Dance and Song Library Cluj BCU Cluj / Central University Society. Etnografie şi folklor. Publicaţii. „Arta Romei Creştine" în seria conferinţelor organizate de Agru etc. R.. 1935. p. S. 1935. Ioachim Crăciun. supl. I. 195-359. Paris. Nr. Publicaţii ştiinţifice: 1. Part.220 municarea: „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst" pentru secţia IX. 3. Bibliografia istoriografiei române în 1935. „Efectul artei româneşti" în cadrele Extensiunii Univ la Cluj. 3. Voi. 17. Altă activitate: 1. II. II. la Universitatea Populară Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. Ca inspector onor. Conf. Prof. 2. Mai multe articole asupra problemelor muzeale şi a parcurilor naţionale etnografice. 97—111. al muzeelor. III. p. Liste mondiale des periodiques historiques (partea Ro­ mâniei). . Washington-Paris. S. Călătorie de stu­ diu în U. Conferinţa de bibliograrfie generală. Romulus Vuia. the Căluşari". In­ ternational Festival Numbr.

8. 1936. Nr. în 8°. Cluj. G. 322-343. Cluj. XII + 50 p. Tip. L'Universite roumaine et l'Universite hongroise de Transylvanie. 1936. 11. I. p. An. I I . p. p. (Cluj. 1936. (în colaborare cu I. p. Tip. XIV. An. Cartea Româ­ nească. Nr. Cluj. 1892—1929": Bio-bibTiografie. XI. 1936. Tip. Nr. 1931—1935. 4. 1936. Buletinul Oficial al Muni­ cipiului Cluj. 29 p... VI. Ed.. Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930. Renaşterea. 21.221 3. T. p. Tip. II. Generalul lui Mihaiu Viteazul. 685— 707. 1934. 1936. Publicaţie tipărită cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj. A continuat tipărirea periodicului „Bibliotheca Bibliolo­ gica" în limba română şi franceză. 14 p. Comuni­ care ţinută la Secţiunea istorică a Astrei din IGluj. Note şi recenzii. în 8°. Cluj. 5. Cartea Românească. G. 321 p. 1936. Tip. Cluj. 1935—1936 p. Cartea Românească. Bibliotheca Bibliologica. Anuarul Institutului de Istorie Naţională. 716—739. Generalul lui Mihaiu Viteazul. 1936. 1936. 5. 787—792. 795-801. O.. Cluj. Nr. 3. Nr.Cluj / Central University Library p. Anuarul Institu­ tului de Istorie Naţională. 22. An. Tom. Originea lui Mihaiu Viteazul. 1931—1935. I. An. p. Baba Novac. Cluj. Necrolog. 6. An. în "8°. VI. 10. An. 7. 2—4. Cluj. Mateescu. 11 p. (Extras din Gazeta Ilustrată. 29 p. 13. în 8°. Naţională. în 8°.. p. 2—4. Bucureşti. M. Onişor. . 111—124. 9. Cartea Românească. 1920—1930. Cluj de Istorie Naţională. Baba Novac. VI. Anuarul Institutului BCU Cluj. Tip. 1856—1935. 1865—1934: Cluj. în 8°. II. Baba Novac şi oraşul Cluj. Imprimeria Naţională. Breazu). Revue de Transylvanie. An. 769—775. Cluj. Bibliografii româneşti apărute între 1930 şi 1935. 4. în 8° 150 p. Crăciun: Bio-Bibliografia lui Gheorghe BogdanDuică. 1931—1935. Cartea Rom. 71—79). din care au apărut în acest an: Nr. 103—108. Recenzii în Revue de Transylvanie. Crăciun: Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu. Ioan Bianu. 237—240. V. 2—4. II. 1936.

1936. M. Conferinţe şi cuvântări ocazionale. 21 Maiu 1936. O. în 8°. în 8°. Cluj. 8. 1936. 7. care se arborează în fiecare an deasupra crucii lui Baba Novac în ziua Eroilor şi care steag se păstrează în Sala •de onoare a Primăriei Municipiului Cluj. Bu­ cureşti. Tip. Nr. Tip. 6. Teză de doctorat în Me­ dicină şi Chirurgie. BCU IV. V. 1920—1935. cu ocazia împlinirii vârstei de 60 ani. 2. Altă activitate. Bologa: Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936. 1876—1936. Nr. în numele Comitetului de iniţiativă. Şase teze de doctorat. I. Comunicări ţinute la Secţiunea istorică a „Astrei" din (Cluj. Cluj. în 8°. 55 p. Library Cluj Cluj / Central University A reconstituit pentru întâia oară steagul lui Mihaiu Vi­ teazul. I I + 108 p. 29 Ianuarie şi 12 Maiu 1936. 1. Victoria.222 Nr. Cartea Românească. Dima). Roth: Bibliografia publicaţiilor Institutelor medico-legale din România. III. Cuvântare festivă ţinută cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj în ziua Eroilor. (In colaborare cu Lia M. E. . 1936. Crăciun: Bio-Bibliografia Dlui Alexandru Lăpedatu. Imprimeria Naţională. 40 p.

BCU Cluj / Central FACULTATEA University Library Cluj DE ŞTIINŢE .

STANCIU (până la 31 Oct. Pedel: Vasile Chiorean. 1922--23 GHEORGHE BRATU „ „ „ 1923--24 „ 1924--25 GHEORGHE SPACU „ „ „ 1925--26 IOAN GRINŢESCU „ „ „ 1926--27 IOAN A. 1935). 1. (licenţiat în Mate­ . 1934--35 2. 1935). Personalul Decanatului. 1935). MERUŢIU (până la 3l Oct. V. Decan: V. STANCIU (dela 1 Nov. ALEXANDRU BORZA (dela 1 Nov.A) DECANATUL. Ajutor-Secretar: Emil Deva. 1933--34. 1919--20. Prim-pedel: Iacob Mureşan. Secretar: Dumitru iGonstantinescu matici). Papp. 1935). 1920--21 ADRIAN OSTROGOVICH „ „ „ 1921--22. Prodecan: V. Archivar: Sofia Deva născ. 1932--33. SCRIBAN „ „ AUREL ANGELESCU „ „ „ 1927--28 IOAN POPESCU-VOITEŞTl „ „ „ 1928--29 „ 1929--30 AUGUSTIN MAIOR „ „ „ 1930--31 THEODOR ANGHELUŢĂ „ „ BCU Cluj / Central University Library Cluj „ 1931--32 VASILE MERUŢIU „ „ VICTOR STANCIU în anul univ. Lista foştilor Decani. DIMITRIE CĂLUGĂREANU în anul univ.

al Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti. Suplineşte catedra de Teoria funcţiilor dela 1 Ianuarie 1930. 1919. al „Societăţii Transilvane de Ştiinţe Naturale" din Si­ biu. Abramescu Nicolae. Doctor în Ştiinţele Matematice. al Socetâţii Gazeta Matematică Bucureşti. Membru extern al „Societăţii pentru Fauna şi Flora Fen1 4 AHTJAKTJL 1 9 3 5 / 3 6 15 . Prodecan în 1919—20. al Soc. în Alba Iulia. Cluj / Central University Library Cluj de Ofiţer. licenţiat în teologie. al Socie­ tăţii Circolo Matematico di Palermo Italia. Doctor în ma­ tematici. Decan al Facultăţii de ştiinţe în 1930—31 şi prodecan în anul 1931—32. Coroana României în grad de Coman­ dor. 1921 prof. născut la 31 Martie 1884. Membru al Societăţii române de ştiinţe din Bucureşti. BCU Coroana României în gradul Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa I. Referent la Zentralblatt fiir Mathematik Germania. născut în anul 1887. Profesor titular la catedra de Geometrie Descriptivă infinitezimală. Personala! didactic. în Târgovişte. Decan în 1935—36. ' 3. al Societăţii mat. 1904. al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Preşedinte al Comitetului de Cen­ zori pentru Căminuri. născut în anul 1882. Numit în învăţământ în Nov. 1920—21. italiana. Profesor titular la catedra de Algebră superioară. Membru al Societăţii matematice şi al Societăţii Astronomice din Franţa. agregat la 15 Sept. Protopop onorar. „Astra" şi a „Ateneului Român" din Bucu­ reşti. Angheluţă Theodor. Conferenţiar la 1 Nov. al Societăţii Unione mat. titular la 15 Martie 1926. Membru al Societăţii de matematici din Franţa şi al Societăţii Astrono­ mice din Franţa. de ştiinţe din Cluj. Profesori titulari: 1. Membru corespondent al „Societăţii Botanice Cehoslo­ vace".3. 2. germane. Doctor în ştiinţele naturale. Borza Alexandru. Membru în secţiunea ştiinţifică a Asoc. Directorul Institutului de Botanică sistematică. al Muzeului Botanic şi al Gradinei Botanice din Cluj. al Societăţii „Gazeta matematică".

în comuna Girov. I. VI. Piu al IX-lea. Mare Ofiţer al Stelei României. Răsplata Muncii p. de Geografie. I. Fost secretar general al Ministe­ rului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor în timpul dela 1. Societâ Astronomica Italiana din Milano şi Circolo Matematico di Palermo. rom. reg. Meritul Cultural pentru Ştiinţă. Numit asistent la Institutul de Fiziologie" din Bucureşti la 1 Noembrie 1905. Bratu Gheorghe. Botanice din Franţa. Naturaliştilor din Româ­ nia. 1922—23. IV. 1931. Cavaler al Le­ giunii de Onoare din Franţa. 1919. Dima. Membru al Societăţilor următoare: Societatea de Ştiinţe din Cluj. Membru în Comisiunea Mo­ numentelor Naturii. născut la 25 Februarie 1881. în Bu­ cureşti. Societe Mathematique de France. A. Grădinescu Aristide. Răsplata Muncii pentru biserică cl. Profesor suplinitor Ia Ca­ tedra de Calcul diferenţial şi integral. Gheorghe. 6. 1924—25 şi 1929-30. al Soc. Preşedintele grupului românesc din Uniunea Geobotanică a Carpaţilor. cavaler cl. Mare Ofiţer al Coroanei României. Italia. Membru al Societăţilor de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. Prodecan în 1921—22. Membru onorar al Societăţii de Horticultura din Româ­ nia şi preşedinte al filialei Cluj. Nu- v . Neamţ. Numit profesor de liceu la 15 Decembrie 1909. Ilfov. Comandor cu stea al Ord. Decan în 1923—24. de Ştiinţe din Bucureşti. jud. şi Vulturul României în gradul de Cavaler. 1929—20. născut la 28 Februarie 1880. al Soc. Membru activ al Acade­ miei de Ştiinţe din România. Profesor titular de Astronomie şi direc­ torul Observatorului Astronomic. Societe Astronomique de France.jud. Ofiţer al Coroanei României. al Soc. Gazeta Matematică din Bucu­ reşti. Ordinul Ferdinand I. 5. I . Doctor în ştiinţele fizice. Doctor în ştiinţe naturale. . II. Crucea comemorativă a mare­ lui război cu bareta Mărăşeşti. I. Soc. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl.226 nică" din Helsingfors. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. 4. născut la 1 Martie 1876 în Iaşi. Director al Biuroului ei Ştiinţific şi pre­ şedinte al Comisiunii pentru Ardeal. Profesor agregat dela 1 Nov. Soc. con­ strucţii şcolare cl. titular dela 1923 la catedra de Fizică generală experimentală. Doctor în Ştiinţele Matematice dela Fa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cultatea de Ştiinţe din Paris şi fost Astronom Adjoint la Ob­ servatorul din Paris. Directorul Institutului de Fizică generală experi­ mentală.

Membru al Reuniunii româ­ ne de Biologie. . I. helvetice de Şf. The International "Faculty of Sciences din Londra. Profesor agregat de Mecanică Raţională dela 15 Mai 1931. Doctor în ştiinţele Matematice dela Fac. Fost decan în anul 1925—26. Naturale şi al Soc. Decoraţii: Medalia jubilară Carol I. Crucea comemorativă de războiu (i916—1918) şi „Răsplata Muncii" pentru 25 de ani în serviciul Statului. Grinţeseu Ioan.catedrale Fiziologie generală (animală). prodecan în anul 1926—27. Direc­ torul Institutului de Botanica generală. Membru al Reuniunii Române de Biologie. Bărbăţie şi Credinţă cl. Membru în! Comitetul "Societăţii de Ştiinţe din Cluj. 11 Mai 1911). Membru titular al Academiei de Ştiinţe. Cluj cent de Botanică la Cluj / Central University Library din Geneva de­ l a 14 Mâi 1903. Numit prin concurs profesor de Botanică cu titlul provizor la Şcoala centrală de Agricultură dela Herăs­ trău (Bucureşti. Membru la „Societe de Chimie-biologiaue" din Paris.227 imit profesor agregatЛа: 10 Feoruarie 1928. Asistent la Institutul "Botanic al aceleaşi Universităţi (1897—T898). Membru al Societă­ ţii Regale române'de Geografie şi al Societăţii Naturaliştilor -din Bucureşti. 8. Membru al "Soc. I. însărcinat cu organizarea laboratorului de Biologie al Casei Şcoalelor din Bucureşti (1913). Ionescu V. Gy­ necologie şi Obstetrică din Cluj. Cavaler al Coroanei României. în Bucu­ reşti. naturale (1902) şi Diplomat în Farmacie dela Universitatea din Geneva (1898). Deutsche Botanische "Gesellschalt din Berlin. Numiţi profesor agregat la 4 "Sept. medalia „Bărbăţie şi Cre­ dinţă" cl. Născut la 14 Maiu 1901. Preşedinte al Societăţi de Endocrinologie. Dumitru. Do­ BCU Facult. 1919 şi apoi profesor titular de Botanică generală (Ana­ tomie şi fiziologie vegetală) la Universitatea din Cluj. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. născut la 13 Ianuarie 1874. Premiat de Academia Română cu premiul Adamachi. de Ştiinţe din Paris. de Ştiinţe a Univ. Crucea comemorativă a Războiului 1916—19if8. sec­ ţia Cluj. I. Membru al Soc. secţia Bucureşti şi Cluj. în Broşteni—Neamţ. Membru al Soc. Direc­ torul Institutului-de Fiziologie generală. Premiat*de Universitatea din Bucureşti cu premiul Hille. Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris. Medalia Jubilară Carol I. Doctor în Şt. Cru•cea Meritului Sanitar. Naturaliştilor 'din România. 7. titular dela 3 Apri­ l i e 1931 la.

Membru al Soc. Bărbăţie şi Credinţă cl. Comandor al Coroanei României.. Profesional. Membru al' societăţilor: Association des Anciens eleves de l'Ecole Normale Superieure. Ofiţer „Steaua României". Doctor în Geografie. Profesor titular de geografie fizică şi descriptiva.25 Octomvrie 1871. 11. Avântul Ţării 1913. Reg. Doctor în matematici. Suplineşte şi catedra de Geografie generală. fost Membru în Consiliul General al Ins­ trucţiunii. 19l9. Crucea comemorativă a Răz­ boiului 1916—19ц8. Societe mathematique de France. Mureş. I. Numit profesor agregat la 1 Oct. fost Preşedinte al comisiunii de verificarea titlu­ rilor şi drepturilor profesorilor secundari din Ardeal. Stanislas" cu spade. Membru în Comitetul Soc. născut la 21 August 1882. Răs­ BCU Cluj / Central University Library Cluj plata muncii pentru învăţământ cl. T. de Ştiinţe din Cluj. Răsplata muncii pen­ tru învăţământ cl. Cavaler al Coroanei României. С1ш\ Societatea „Ga­ zeta Matematică": 9. Co­ roana României în grad de Comandor. (străine). numit la 29) ia­ nuarie 1920. . în Bra^ şov. fost Inspector general. Răsplata Muncii pentru învăţământ «•L I. Fost Director central la P. Cavaler „Coroana României" cu spade. Profesor titular al Catedrei de Matematici generale. în Reghinul-Săsesc. Directorul Institutului de geografie.228 Profesor titular dela Г M i e 1934. Decan în 1931—32. T. Membru al Soc. „St. Române de Geografie. fost Inspector al şcoalelor particulare. Fost Secretar General al Ministerului Cultelor şi Artelor. Maior Augustin. Inginer. şi al şcoalelor Comerciale. născut la 3' Ianuarie 1881. în Năsăud. Medalia jubilară Carol I. 10. Pro­ fesor titular de Fizică teoretică şi aplicată. Gen. al înv. Fost director al liceului din Tulcea. 1ида Gheorghe. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj.. născut la 13. Societatea de ştiinţe din Bucureşti. I. I. Membru în Co­ mitetul Societăţii Regale Române de Geografie. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Fost Decan şi Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe. Meruţia Vasile. Cluj. a Inginerilor din România. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. Prodecan din 1932— 33. numit lfr 1 Noembrie 1923. jud Năsăud. Societatea de ştiinţe din. jud. studii fizico-matematice.

la 1. Membru al Soc. de Ştiinţe din Cluj. al Societăţii italiene de BCU aplicată (Milano). I. Februa­ rie 1907 (primul examen de Docenţă în chimie din ţară). Membru al Asoc. ~Naturâliştilor din Bucureşti. Fost decan în anul 1928—29. Membru al Societăţii geologice fran­ ceze (Soc. B. Membru geolog colaborator şi fost director şi geolog şef al Institutului Creologic al Tlmâniei. Papescu-Voiteşti Ioan. Cluj. al Soc. numit la 1 Oct. iîn comuna Voiteşti-Gorj. Membru alSoc. Decanul Facultăţii de Ştiinţe în anul 1921—22. Director al Institutului de Ge­ ologie şi Paleontologie. Membru şi vicepreşedinte âl Soc. născut la 18 Noembrie 1876. Lineenne din Xyon. ) şi In iCbmitetul de conducere Krassin. Docent în Chimia organică. fiind chemat de re­ gretatul Prof. Membru al Soc. Profesor titular de chimie generală la Univ. Fost membru în Cornisiunea Medico-legală din Bucureşti. Library şi chimie industrială şiCluj / Central University precumCluj al Societă­ ţii de chimie din Franţa (Paris). Istrati. Italia. Membru al Soc. Ingine­ rilor şi Tećrmićienilor sffin Industria îiriiriieră xlin România. Doctor în chimie (30 Octomvrie 1893) şi diplo­ mat în Farmacie (Noembrie 1895) dela Universitatea din Flo­ renţa (Italia). N . Medalia jubilară „Carol I " . reales pe anul şcolar 1922—23. Numit Conferenţiar definitiv la 1 Aprilie J912. de Ştiinţe din Bucureşti. Director al Institului de chimie şi al Laboralorului de chimie generală. de France). J4umit conferenţiar de Chimie Generală cu începerea anului şcolar 1908—1909.6 August 1870. Răsplata Muncii pentru învăţământ ćl. în Lecce.ш 12. . .'Membru âl "Soc. Regale "Române de Geografie. înaintat Şef de lucrări la 1 No­ embrie 1899 la acelaş Laborator de Chimie organică al Fac. 1919. Oslrogovićh Adrian. geologice Române din Bucureşti. Ofiţer „Corona d'Italia". „Geologische Cresellscaft "in Wien". fost vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe şi al Reuniunei Inologice din Bucureşti. Comandor al iCIoroanei României. Numit profesor titular de Geologie şi Paleontologie la 1 Oct. Mem­ bru în Internationaler Bohrtechniker Verband ( I . Dr. Asistent la Laboratorul de Chimie Generală -al aceleaşi Universităţi dela 1 Noembrie 1894 până la 31 Mar­ tie 1898 când a trecut ca Asistent la Laboratorul Se Chimie organică al Universităţii din Bucureşti. geol. 13. de Beljjique. Geol. Vicepreşedinte al Societăţii •dt Ştiinţe din Cluj. J. Membru coresp. născut . Membru al Societăţii italiene de chimie (Roma). 1919.

Cluj. Rector. American Asocîatîon of'PetroleumigeoldgistšColaborator la Revue de geologie et des Sciences Gonnexes. membru protecator al Frăţiei-Muntene Cluj. Comandor al însemnului pen­ tru Merit. germane. Universităţii. Membru fondator al Turing Clubului României secţia Bucureşti şi Cluj. Doctor în ştiinţele naturaie (Paris 1896). olandeze. I. membru alî Comisiunil manumente*lor naturii. Racoviţă G. 289—1932). Rădulescu. al. (1929-^30). . Preşedinte (1910). Preşedintele Academiei Române (1927— BCU Cluj / Central University din . al Societede Speologie. membru al Soc. Co­ roana României în grad de mare Cruce. Director al Laboratorului de Chimie Fizi­ cală şi Electrochimie al Universităţii. 14. r . Carpatine Transilvane. Meritul In­ dustrial cl. Răsplata Muncii cl. antartice belgiene S. Г. fost consulent tehnic al Minis­ terului Armatei. Universităţii din Cluj (1922—1926). Emil. Ćtudes sur l'Histoire natureile du Domaine souterrain Paris şi Cluj" şi „Lucrările Institutu­ lui de Speologie din Cluj' .da onoare al-„Societe Zoologique de France. Preşedinte . de' Chimie din România secţ. Paris". Fost Direc­ tor ştiinţific al laboratorului de cercetări al Direcţiei Gazelor în Ministerul Armatei. S. Războiul 1913 şi 1916—1918. Dan. Preşedinte" al Soc. OL No. Bene Merente Cl. anexa Sorbonei din Paris (1900—1920). Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Library Cluj Senatorul. Mare Cruce al Stelei' Române. Corespondent-al: Institutului in­ ternaţional de colaboraţie intelectuală (Soc. Preşedintele Comisiei ser­ bărilor din Octombrie 1930. Magna cum laude al' Universităţii din Berlin. Ofiţer al Coroanei României. membru de onoare al Soc.. Pro­ fesor titular de Chimie Fizicală şi Electrochimie. Profesor titular de Biologie şi Directorul Institutului de Speologie (1 Mai 1920). 1929). Medalia jubilară „Carol I". Naţiunilor). Direc­ torul revistelor '„Archives de Zoologie experimentale et ge­ nerale Paris". (Mon. I. etc. Subdirectorul laboratorului Arago. Belgica 1897—99). Chimice franceze. născut la 15L Noembrie 1868Ла Iaşi. Comandor al Stelei Române. Naturalistul expediţiei. Dr. Prorector în 1930—31. Paris". 15. Comandor al Legiunei de Onoare Franţa. „Coroana Belgiei"" în grad de ofiţer. „Biospeologica. născut la 26 Noembrie 1884'la Bucu­ reşti."238 Membru al Soc. Licenţiat în drept (Paris 1889).Quj. organizator şi fost Director ştiinţific al Institutului Chimic Militar. etc.

Române de ştiinţe din Bucureşti. Membru al Ate­ neului Român. Colaborator de onoare la Revista de Ciencias a Universităţii din Lima (Peru). al Casei Luminei din Severin. Franţa. în Iaşi. Laureat al Academiei de Ştiinţe din Paris şi al Academiei Române. Polonia. Legîon . Directorul Institutului Zoologic. Profesor titular de Zoologie şi Anatomie Comparată. Ioan. astronomică din Franţa. I. In învăţământ din 1916. Membru conferenţiar sau de onoare al Univ. Răsplata Muncii cl. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Cavaler al ord. Sergescu Petre. 16. Soc. Mem­ bri. Soc. secundar. română de filosofie. 25 ani de serviciu. Rom. Membru în iGomitetul aso­ ciaţiei Prietenii gândirei şi artei franceze. la T. Asociaţia istorici­ lor români. ştiin­ ţifică Timişoara. Severin 1932). de Ştiinţe din Cluj. Preşedinte (l929) al Soc. Soc. politecnică ro­ mână. Doctor în ştiinţele naturale. BCU Cluj / Central onoare al Congresului Mate­ Preşedinte de University Library Cluj maticienilor Polonezi (1931). Secretar general şi organizator al congreselor mate­ maticienilor români (Cluj 1929. p. Circolo matematico di Palermo. Doctor în matematici şi licenţiat în filosofie. 1893. de Geografie. libere din Craiova şi Ploeşti. Soc.231 Premiat cu diverse premii şi stipendii internaţionale pen­ tru activitatea ştiinţifică în specialitate. I. Reg. Co­ respondent la „Societas Scientiarum Varsoviensis" şi la So­ ciete Royale des Sciences de Liege". Gazeta Matematică. Fost decan în anul 1926—27. Profesor titular de geometrie analitică deTa 1 Aprilie 1931. născut în Noembrie 1879. primul (cu media zece) la examenul de capacitate de prof. Scriban A. al Soc. al Tinerimei Române şi Ateneului N. Comandor al ord. al Ateneului Câmpia şi al Prietenilor Poloniei. History of Science Society. prodecan în 1927—28. Severin. Membru al urmă­ toarelor societăţi ştiinţifice: Societăţile matematice din Ro­ mânia. Fost deputat (1931—32). numit în Noembrie 1919. Aso­ ciaţia franceză pentru înaintarea ştiinţelor. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Iorga din Bucureşti. născut la 3 Dec. Membru de onoare al Socie­ tăţii Matematice din Belgia şi al Societăţii de Geografie din Lima (Peru). Polonia Restituta. Secretarul re­ vistei Mathematica. Vicepreşedinte (1929) al Soc. 17. Membru al Academiei Internaţionale de Is­ toria Ştiinţelor (Paris) şi al Academiei Masaryk (Praga). Soc. Matematici din Ro­ mânia. Membru al Secţiunilor ştiinţifice al „As­ trei".

Minera­ de Cluj / Central University Library Cluj logilor germani. Făgăraş. Profesor Titular de Mineralogie şi Petrogjraiie. în Viştea de jos. I. de Mineralogie. Ioan. Profesor agregat la catedra de chimie organică dela 23 Noembrie 1927. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Doctor în Ştiinţele naturale. Secre­ tar general al Societăţii de ştiinţe din Cluj. născut la 22 Martie 1879 în Pa­ ris. în Bucureşti. Membru al Societăţii chimice din Berlin. Maestru de Con­ ferinţe la Toulouse. numit prof. Profesori de onoare. Cavaler cl. Franţa. născut la 28 Octombrie 1884. Petrografie. Rector în 1925—26. 21. I. Membru al Societăţii de chimie germane. Membru al So­ cietăţii de chimie din Paris şi al Socetăţii de Chimie Ame­ ricane din Washington. Membru al Asoc. Vi­ cepreşedinte al „Societăţii de chimie din România". Inginerilor şi tehnicieni­ lor din Industria minieră din România. Doctor în Ştiinţe şi în Medicină. Doctor în chimie. 20. Doctor în chimie. Membru al Societăţii de chimie din Franţa. Preşedinte al secţiei ştiinţifice a „Astrei" Sibiu. născut la 5 Decembrie 1883. 1919. Stanciu Victor. 19. Vicepreşedinte al Societăţii de chi­ mie din Bucureşti. Crucea comemorativă a războiului 1916— 19i8. Răsplata Muncii pentru 25 ani de serviciu şi alte ordine. Ca­ valer al ord. în Iaşi. Spacu Gheorghe. Tănăsescu I. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Membru al Academiei Române.232 d'honneur. agregat la 1 Sept. 18. pentru ştiinţă. născut la 23 Februarie 1892. Rene Gabriel Jeannel. Profesor titular de biologie (1920—1931) şi Subdirector al Institutului de Speologie din Cluj (i920— . Decan în 1924—25. Steaua României. Membru al Soc. Comandor al Coroane Române. Prof. Director al Inst. Director al Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică. Mem­ bru al SocietăţiiBCU ştiinţe din Cluj. Membru corespondent al Academiei de şti­ inţe din România.. II Meritul Cultural. titular de chimie anorganică şi analitică dela 1923. 1919. Prorector 1926—27. Bărbăţie şi credinţă. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Prodecan în 1923—24. Prifesor titular dela 1 Ianuarie 1931. Fost Susecretar de Stat la Ministerul Agriculturii. numit profesor agregat la 1 Nov.

1927. 17863. în Nordul Saharei (1929). Membru al Academiei Române. Jugoslavia. Profesor titular de Teoria Funcţiunilor la Universitatea din Bucureşti. Chappuis. 1922. 1920 Basel (Elveţia). Subdirectorul Institutului de Speologie. MembruBCU Soc. pentru Merit. Annales du Muieum (Zoologie) „Revue Francaise d Entomologie. Membru al Ateneului Ro­ mân din Bucureşti. Comandor al ord. apoi numit Profe­ sor de Entomologie la „Musee naţional d'Histoire naturelle" din Paris. Ofiţer al Legiunei de onoare. XII. Profesor agregat la Universitatea din Paris. asociat misiunei Muzeului de istorie naturală din Paris (1930—31). Născut la 5 Septembrie 1891. etc. No. Ofiţer al ord. No. Directorul Revistelor: l'Abeille. Insărcin. Membru corespondent al Academiei Române. însărcinat cu crearea unui Vivariu. Coroana României. Născut în 1873. Pompeiu Dimitrie. în Vestul Africei (Sahara. Pierrc A. etc. Regiunea fluviului Omo (Abi­ sinia) şi Vulcanului Elgon. Profesor la Şcoala Politehnică din Bucureşti. I. de Ştiinţe din Cluj. numit la 1. etc. Decoraţii: Marea cruce cu cordon a ord./ Central University Library Cluj şi Franţa. Fost preşedinte al Adunărei Deputaţi­ lor. Misiunea oficială hydroIrîologică în Africa centrală. Conferenţiar angajat cu contract Rect. Director al Semina­ rului de matematici. Doctor honoris causa al Universităţei din Varşovia. Italia şi Franţa. VI. Ofiţer al Stelei României. 28. Min. în crauna Saint Cloud (Franţa). . Răs­ plata Muncii pentru învăţământ cl. Instr. ştiinţi­ fice: Exploraţii speologice anuale în România. Profesor de Analiză superioară. Legiunea de onoare. Doctor honoris causa al Universităţii din Madrid. Expediţii ştiinţifice: In regiunea Nilului supe­ rior (1921—4922). Doctor în ştiinţe.233 1927). V. Volta. Doctor în mate­ matici. Adjunct: 23. Membru al „Societas Scientiarum Varsoviensis". Membru în Comisiunea permanentă a congreselor internaţionale de Entomologie. Fost preşedinte al Consiliului Permanent al Instrucţiunei Publice. al Cluj Matematice din România Membru al Soc. 1735. 22. Câte dTvoire). 26.

Membru al So- . Raluca Ripan-Tilici. în comu­ na Iaşi. Conferenţiar provi­ zoriu de Analiză Matematică din 1 Dec. al Soc. Examen de capacitate! pentru profesori secundari. Asistent la Institutul pentru în­ văţământul Matematicei. Intrat în învăţământ în 1919. ca asistent la Uni­ versitatea din Bucureşti. însărcinată pentru anii 1929—1930.. 1934. Bursier prin concurs al Casei Şcoa­ lelor pentru studii în străinătate. Ianuarie 1926. Doctor în matematici din Paris. Membru corespondent aî Academiei de Ştiinţe din România. 1935 Consiliul Facultăţii şi Senatului Universitar au propus ridicarea conferinţei ce deţine. In Dec. Franceze de Fizică. 26. Doctor în Fizică dela Sorbona în 1925. Conferenţiară definitivă la 1931. pentru anul 1929—30. Gheorghe Atanasiu. al Soc. la rangul de Catredă de „Fizică Moleculară". Conferenţiară provizorie de Chimie Alimentară la Universitatea din Cluj în 1926. Cluj în 1932. însărcinat cu predarea Termodinamicei. Do­ cent la Universitatea din Cluj în 1929. Şef de lucrări la Universitatea din Bucureşti. Docenţă dela Universitatea din Cluj în 1930. născut la Iaşi la 16 Iulie 1902. Intrată în învăţământ în 1919 ca asistentă la Uni­ versitatea din Iaşi. Doctor în Chimie dela Universitatea din Cluj în 1922. Şef de lucrări la Universitatea din Cluj. Călugăreanu. Membru al Soc. a Societăţii de Chimie din Bucureşti şi a Societăţii de Chimie din Paris. Docent în specialitatea „Teo­ ria funcţiilor" dela Universitatea din Bucureşti. însărcinat cu conferinţa de Analiză matematică în anii 1932—33 şi 1933—34. docenţa trans­ ferată la Univ. Membră a Societăţii de ştiinţe din Cluj. Con­ ferenţiară suplinitoare de Chimie Analitică la Universitatea din Cluj. 'iRomâne de Fizică. Conferenţiar provizor de Fizică la Universitatea din Cluj.234 Conferenţiari. născută în anul 1894 în comuna Iaşi. CoroanaCluj României cu BCU Cluj / Central University Library spade şi cu panglică de „Virtutea Militară". născut la 13 Dec. de Ştiinţe din Cluj. 1930—1931 cu predarea cursului de Chimie Anorganică cu studenţii anului preparator secţia Chi­ mie şi Fizico-chimice. 24. a cursului de Fizică Generală pentru studenţii naturalişti. Conferenţiar definitiv în 1930. 1920. însărcinat şi cu pre­ darea. George D. 25. 1893.

Membru al Soc. Emil Pop. Soc. Cavaler al Coroanei Româ­ niei. Istorie bine Şt. 4. Bucevschi Silvia (R). membru activ şi secretar al Secţiei Ştiinţelor naturale. 3. 5. Secretar al Grupului Românesc.ogj Ioan. de Ştiinţe din Cluj. 5.235 cietăţei de Ştiinţe din Cluj. Membru pe viaţă al Astrei. Membru al Uniunii Geobotanice a Carpaţilor. Istorie suficient Şt. (M)* * ) Swtif* şi nota. Crăciunescu Elena ( R ) Drăgulescu Coriolan ( R ) Meruţiu Radu ( R ) Simonescu Tuliu ( R ) Vancea Marin ( R ) Voichescu Petre (R): Chimie foarte bine Chimie cu distincţie Geografie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine 5. Florica ( R ) Bugariui Hortenzia (JR). Chimie suficient Fizico-Chimie suficient Geogr. Membru al Asociaţiei In­ ternaţionale pentru Studiul Cuaternarului. mem­ bru în gruparea „Gând Românesc". Doctor în ştiinţe na­ turale. Membru corespon­ dent al Academiei de Ştiinţe din România. 2. Naturale bine . Licenţiat în teologie. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. 6. List» HeenţîaţHor *) 1. preşedintele cercului Botanic dela această societate. Lista doctorilor promovaţi*) 1. 4. Bucerdea vinoasă. 6. Naturale bine Chimie suficient Geogr. 7. 3. 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. născut Ia 13 Aprilie 1897 în com. Docent în specialitatea Geografiei botanice. Docenţi. Alba. de Ştiinţe din Bucureşti şi al Societăţei matematice Franceze. Banciu Axente Sever (R)i Barabas Bela (M) Bică. jud. Boldor Iulian: (R)» Bodr.

Moga Valeriu ( R ) Geogr. Kovacs Amalia (M) Matematici foarte bine 23. Sasu S. Drăgulescu Livia ( R ) Geogr. Chimice suficient 42. Pop Augustin ( R ) Geogr. Istorie bine 20. Chis Gheorghe ( R ) Geogr. suficient. Bolnar Ştefan (M) Chimie bine 29. Damian Alexandru ( R ) Geogr. Rohrer Carol (M) Fiz. Şt.236 Fiz. Panaitescu Elena ( R ) Geogr. 41. Roşu Emil Honoriu ( R ) Geogr. Man Alisa ( R ) Geogr. Naturale bine 15. Komlosi Andrei (M) Geogr. Popescu Măria ( R ) Geogr. Şt. Ioan ( R ) Şt. Nat. Istorie bine 30. Naturale foarte bine 11. Fleischer Mihail (G) Geogr. Magyar Elisabeta ( R ) Şt. Naturale bine 19. Sumi Adalbert (M) Geogr. foarte bine 31. Feier E. Matemat. Leber Margareta (M) 24. Nat. Păunescu Ioan ( R ) Matematici suficient 38. Istorie suficient 46. Negruţiu Cornelia ( R ) Geogr. Istorie bine 15. Istorie bine 32. Naturale. Pop G. Ciocă A. bine 9. Istorie bine 22. Smădescu Adalghiza ( R ) . Istorie foarte bine 34. BonŞt. Istorie suficient 43. Naturale foarte bine 40. Ana ( R ) Geogr. Laţiu Doina n. Naturale foarte bine tescu ( R ) Geogr. Reichert Ludovic ( R ) Şt. Istorie bine 21. Istorie bine 13. Suciu Romul ( R ) Matematici foarte bine 44. Pălăgeşiu Măria ( R ) Matematici suficient 33. Dumitrescu Atena ( R ) Şt. Matematici foarte bine 8. Forro Ecaterina (M)/ Matematici bine 18. Matern. Istorie foarte bine 12. Dinu Margareta ( R ) Geogr. Herbst Constantin ( R ) Geogr. Istorie bine 39. Măria ( R ) Chimie cu distincţie 35. Zoe ( R ) Geogr. Hetco Irina ( R ) Geogr. foarte bine 37. Istorie bine 28. Istorie bine 10. Istorie suficient 26. Istorie foarte bine 16. Istorie Cluj 25. bine 17. Cotoi Măria ( R ) Geogr. Matis Edith (M) Matematici suficient 27. Istorie bine 14. Lula Olivia ( R ) Cluj / Central University Librarybine BCU Geogr. Istorie bine 36. Fabius Dorina ( R ) Geogr. Pinter Ludovic (M) Geogr. Stan Aurelian ( R ) Geogr.

bine Geogr. suficient Ţegean Măria ( R ) Geogr. Istorie bine Trenca Minerva ( R ) Şt. 57. Istorie foarte bine Târziu Ana ( R ) Geogr. 52. Istorie foarte bine Tănase Viorica ( R ) Şt. Naturale foarte bine Todor Ioan ( R ) Geogr. Naturale foarte bine Matematici suficient Toth Alexandru (M) Geogr. Şt. 58. 50. 49. 55. 51. Nat. Nat. Ioan (G) BCU Cluj / Central University Library Cluj . Naturale foarte bine Triîu Silvia ( R ) Târnăveanu Magdalena (R) Şt. Szantay Elisabeta (M) Geogr. 56. 54. 53. Istorie foarte bine Weber Fr. foarte bine Veza Samson ( R ) Matematici bine Velea Mihail (R) Geogr. Şt. Şt.237 47. Nat. 48.

Bratu Analiza matematică Prof. Institutul pentru învăţământul matematicei. 5. 1. Th. şi Mecanică Supl. titular: P. Gh. Juga Algebra superioară Prof. Avrămuţiu Gh. 3. 8. P. V. Bratu I. titular: G. 2. 4. 10. Pompeiu Dr. Abramescu Geometria descriptivă Prof. gratuit: N. Director Astronom Preparator Secretar bibliotecar Prof. Catedre şi conferinţe. Călugăreanu Conf. Sergescu Geometria analitică Supl. gratuit: Th. Chiş .B) ACTIVITATEA DIDACTICA. Bratu Astronomia Prof. Observatorul astronomic. de Anal. Director Prof. titular: Th. Radu Bădescu Mariana Abramescu Pop Ioan Pipaş 2. 9. a) Secţiunea ştiinţelor niatimaUcc. Armeanca Gh. Abramescu 1. Angheluţă Prof. D. Ionescu Mecanica raţională Supl. gratuit: G. titular: G. Tiberiu Popoviciu Servitor Gh. 6. Montei (Sorbona. Matematici generale Prof. Director onorific Director* Asistent Secretar Laborant Prof. Angheluţă Teoria funcţiunilor iGonf. Cuş 1 3. University Library Cluj BCU Cluj / Central Conferenţiar: G. Angheluţă Asistent Dr. de Analiză matern. Seminarul de matcmatiei. 7. Paris) Prof. titular: D. titular: N.

Această adunare a făcut ca. Se află gata pentru tipar patru fascicule din colecţia proectată de Mono­ grafii Matematice. Al. Reymond. A. de la Sorbona. Varşo­ via. Bompiani. C. univ. . dânsul a fost ajutat de Dl Tib. A. Cracovia. N. până în Iulie 1936. Giurgiu. India). a făcut două lecţiuni despre geometria proectivă diferenţială. Sergescu. Naneş. prof. Th.) a fost făcută în modj gratuit de prof. primele zece coaie din volumul XII. Calapso. Cluj. Ca şi în anii trecuţi. A. Versailles. Birkenmajer. Greenwood (London). G. Popoviciu. E. M. IX şi XI sunt: A. Fr. Nikodym. Pentru corecturi. să ia cuvântul profesorii străini: A. fost rector al uni­ versităţei din Lausanne. Seminarul de Matematici a ascultat lecţiunile a trei profesori străluciţi din străinătate in­ vitaţi de noi. a făcut o lecţiune despre Ştiinţele oculte şi ştiinţele raţionale în antichitate. univ. V . Bucureşti. In Noembrie 1935. Nicolescu. A. Dna Şt. De asemeni a tipărit. P. prof. prof. politecnice Timişoara. univ. prof. Seminarul de matematici a luat o parte foarte activă la organizarea adunărei academiei internaţionale de istoria ştiinţelor. b) Publicaţiile Seminarului de Matematici. Frechet. Appert. Dl prof.239 1. fost rector al universităţei din Hamburg. XI (17 coaie). toată munca cerută] de publicarea revistei Mathematica (corespondenţă. Dive. care a avut loc în România cu ocazia celei de a noua adunări generale a Comitetului Internaţional al Ştiinţe­ lor Istorice. etc. In Mai 1936. G. Messina. W. R. Dl prof. Seminarul de matematici. corecturi. Blaschke. Singh (Lucknow. Ulrich (Praha). univ. a) In anul şcolar 1935—36. In Aprilie 1936. Mieii (Roma). c) Revista Mathematica a tipărit complet şi distribuit vo­ lumele IX (21 coaie). expediţie. prof. Reymond (Lausanne). C. Dl prof. de la Universitatea din Roma. Colaboratori noui. contabilitate. în sălile seminarului BCU Cluj / Central University Library Cluj de matematici din Cluj. la Voi. a făcut două lecţiuni despre Geo­ metria integrală. Teodor eseu. Marseille. rectorul şc. etc. Juga. P.

De asemeni. din Peking. ajutat de Dl Tib. W. Intre conferinţele ţinute la acest seminar. Popoviciu. P.. Praga. cursuri de matema­ tici elementare. publicaţia facultăţei de ştiinţe din Lima. univ. prof­ il. Intre schimburile noui cităm: C. Le Mans. de la Soc. Semina­ rul de Matematici a participat. în care s'a tratat toată materia din progra­ mele fostului liceu real. Publicaţiile univ. două conferinţe ale Dlui T. Sergescu a participat la Congresul de filosofie ştiinţifică din Septembrie 1935. 1 . R. Sergescu. Q. a organizat un Seminar de axiomatică. Angheluţă a organizat cursurile specialepentru toţi studenţii în matematici: 1. Wilno. Vescan. P.240 Hhebault. b) Dl prof. Zygmund. Wilkosz. Th. de Kharkow. cu subiectele: cercetări recente în teoria ecuaţiilor algebrice şi Aspecte ale matema­ ticei modeme. F. prof. Dl prof. prin telegrame şi discursuri. Memoriile Soc. P. Matematica! în antichitate. Goursat şi J. Prof. univ. Novac.. a) A organizat. prof. Sergescu a făcut acolo trei lecţiuni în Ianuarie 1936. Travaux Acad. d) In cadrul Seminarului de Matematici. prof. Dela 1 Iulie i935 până la 1 Iulie 1936. Mathematica a ob­ ţinut 12 schimburi noui de reviste. 2. In Ianuarie 1936. inter­ venţiile Dlui V. Matematice din Calcutta. K. (Istoria Matematicei). Cracovia. Sciences Leningrad. Ser­ gescu. Dl prof. ci­ tăm trei conferinţe ale dlui Tib. etc. Mattem. dânsul a fost ales colaborator de onoare la Revista de Ciencias. la Paris. Institutul pentru învăţământul matematicei. la Jubileele profesorilor E. Toate sunt inventariate în biblioteca Seminarului de Matematici. Popoviciu despre Axiomele numerelor reale. ca şi în anii trecuţi. Dl prof. Invitat pentru a treia oară de Institutul des Hautes £tudes de Belgique din Bruxelles. Cracovia. P. Peru. a luat parte la jubileul de 40 de ani de apa­ riţie ai revistei Gazeta Matematică din Bucureşti. etc. Hadamard din Pa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj ris. univ. Vetulani. ceea ce ridică numărul re­ vistelor venite în schimb la 82. Netter. e) In ceea ce priveşte legăturile cu străinătatea.

Bindea. G. Călugăreanu) a publicat fasci­ colele 3 şi 4 de chestiuni de examen. s'au ţinut regulat şedinţele de Seminar Matematic în fiecare Marţi (6—7) şi Joi (5—7). Drăguţ. e) Asociaţia licenţiaţilor înUniversity Library Cluj BCU Cluj / Central matematici ai Universităţei din Cluj (Preşedinte conf. E. ANUARUL 1935/36 16 . Dl Prin. Şedinţele de Joi au fost consacrate problemelor şi chestiunilor de pregătire în vederea examenelor de capacitate pentru profesorii secundari. tot în mod gratuit. O b s e r v a t o r u l astronomic. Popoviciu a făcut două expuneri despre Diametrul Transfinit al Mulţimilor plane nemărginite. In şedinţele de Marţi s'au făcut expuneri de memorii sau teorii matematice moderne. Observatorul Astronomic din Cluj are Q lunetă ecuato­ rială cu obiectivul Zeiss de 20 cm. 3. ar fi trebuit să fie montat şi pus la punct de însuşi constructorul lui. Guţu. de D. Din cauza crizei financiare. E. Ionescu. atât pentru mişcarea de orlogerie cât şi pentru mişcările diferenţiale în declinaţie şi ascensiune dreaptă. W . Th. analog cu lunetele şi telescoapele din centrele mari astronomice din Europa. afină şi proiectivă. au fost lucrate în Atelierele Universităţii. neputând obţine fondurile ne­ cesare. şi cu cola­ borarea tuturor profesorilor şi asistenţilor. (Geometrie Diferenţială). G. care au fost necesare pentru aceste operaţiuni. Conf. Hidrodinamică. etc. aparatul a fost montat şi echilibrat. Călugăreanu. c) Sub conducerea Dlui prof. Vescan. (Mecanica Raţională). cu so­ luţiile lor. şi un telescop cu oglinda Couder de 50 cm. Moise. Drele M. Stan. Solaş. de Dl Inginer Al. V. care e unicul telescop din ţara noastră. 3. au fost făcute. Inginer N. locot. Câteva piese. A. Prof. Geo­ metrie diferenţială. din Paris. Dl Tib. d) Cercul Matematic al Societăţei de Ştiinţe din Cluj a ţinut regulat şedinţele în ultima Miercuri din fiecare lună. Dl V. Novac a făcut patru expuneri despre Teoria matricelor. Au mai făcut expuneri Dnii T. în mod gratuit. propuse la Cluj. Czeke. iar legăturile electrice extrem de compli­ cate.. Bratu. Acest aparat. D. Angheluţă.241 2. G.

45 lecţiuni. Ar­ BCU meanca. ce se găsesc înregis­ trate pe 24 clişee. In anul acesta s'a terminat calculele încă pentru 6 clişee. lucrări practice de Astronomie. 79 de lecţiuni. astronom. 33 de lecţiuni. La Observator s'a făcut regulat. A făcut în mod efectiv în anul şcolar 1935—36 două sute două. s'a încredinţat Obser­ vatorului din Cluj zona + 20°. Geo­ metria infinitezimală. care a dat acolo cele mai bune înregistrări. Geometria Descriptivă cu anul I I . Lucrări. atât la lu­ neta meridiană. 1. iar toate calculele necesare pentru catalogarea astrelor fotografiate se fac de noi la Cluj cu ajutorul Dlui I. pentru a fi siguri de exactitatea rezultatelor obţinute. cu anul IV. 202. pentru calculele în curs. Directorul Observatorului a lucrat şi în vara anului 1935 la Observatorul din Paris şi a adus în ţară un nou stoc de clişee. cât şi la ecuatorial. S'a reparat şi pus în funcţionare la Observatorul din Bu­ cureşti seismograful nostru dela Cluj. aşa că în anul trecut şi anul acesta sau făcut 12 clişee. Profesor titular de geometrie descirptivă şi infinitezimală. sporind astfel preciziunea pentru determinarea orei. Programul cursurilor. Dintre cele 4 zone cu care e angajat Observatorul din Paris. 2. Toate calculele se fac în dublu şi absolut separat.242 Astfel s'a instalat în mod definitiv luneta şi telescopul ecuatorial pentru cercetările vizuale. . Clişeele fotografice sunt luate la Paris. cu studenţii dela Mate­ matici. lecţiuni şi anume: Geometria elementară cu anul I. 1. 45 de lecţiuni. în tot cursul anului şcolar 1935—36. şiCluj / personalul ajutător unde trebue să cu Central University Library Cluj se determine poziţiile a 25. cu anul I I . Observatorul colaborează la marea lucrare interna­ ţională: Harta fotografică a Cerului. Geometria analitică.000 de stele. ItTicolae Abrameseu. De asemenea s'a instalat o miră pentru luneta meridiană. Fizico-Matematici şi Geografie.

şi anume: Alge­ bra elementară. Bratn. a fost făcut de Dl asistent R. Angheluţă. cu stu<fdenţii anului I I I . D . Bădescu. In fine. cursul de Algebră elementară. cu studenţii anului I. A făcut în mod efectiv 180 (una sută opt zeci) de ore de »curs şi seminar. Dsa a făcut în acest timp 78 de ore de curs. A făcut următoarele cursuri: Astronomia. O. 17 ore. cu studenţii anului IV. cu . Algebra superioară. Analiza Matematică. cu anul I. Geometrie descriptivă. . catedra a fost suplinită de Dl Tiberiu Popoviciu. pentru studenţii anului I. 7 ore. Armeanca a făcut: Trfgonometria. "profesor titular de mecanică raţională.studenţii în geografie. 14 ore. 2 ore de curs şi 3 ore de seminar săptămânal. Th. 51 ore. 97 . a reluat cursurile la 1 Februarie i936 şi a făcut până la sfârşitul anului. 1 oră curs şi 1 •oră seminar săptămânal. anul I. şi anume 87 tde lecţiuni. Бааевси a completat aceste cursuri prin 56 de şedinţe de seminar şi anume: Geometrie analitică.243 ТЛ asistent Ћ. cu studenţii anului I I I . 36 lecţiuni. cu anul I I . Ioneecn. Prdfesor titular de astronomie. Fiind încă bolnav. B . în mod efectiv. Cosmografia. Profesor titular de algebra superioară. » . 1936. Pe lângă aceasta. 4. 71 -de ore de curs şi seminar. Seminar de astronomie. '67 ore seminar: Hidrodinamica. cu studenţii anilor I I I şi IV. Pentru intervalul de la 1 Noembrie 1935 până la 1 Febr. cu stu­ denţii anului I I . BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. 31 de şedinţe. 25 de şedinţe. 80 (optzeci) Ae ore de curs de Algebră Superioară cu studenţii anului I I . Şi anume: Mecamica Raţională.ore curs. Dl astronom I.

244' 5. 182 (una sută optzeci. b) Secţiunea ş t i i n ţ e l o r fizico. Catedra de fizică generală experimentală* Prof..» BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. 14 lecţiuni. cu studenţii anului III. 120 de ore. G. (una sută optsprezece) lec* ţiuni şi anume: Aritmetica. (una sută două zecii şi: nouă). 4 lecţiuni. 7 lecţiuni. 92. fuga. cu. de. Teoria funcţiunilor. G. Isto~ ria Matematicei. şi două)> de lecţiuni şi anume: Analiza Matematică. cu studenţii anului IV. studenţii a *** lui II. generalei 1 A. titular de matematici. Asistenţi: Hariton Ţintea.. anul IV. . Şef de atelier: Carol Policek.de Analiză: Matematică". cu studenţii anului I V » 58 de lecţiuni. Petre Pogăngeanu. cu studenţii anului I. Nedelco. A făcut în mod efectiv. Is­ toria Matematică. făcut 129. Pe lângă aceasta. ore. 1 1 1 & Petre Sergescu. 37."(Matematica în antichitate). Geometria analitică. 1. в . Dima. A. şedinţe de seminar. A făcut în mod efectiv 118. curs. Curs special de Geometrie diferenţiată ]>roiec~ tivă. Profesor. titular. Directorul Institutului de Fizică Generală Experimentalăi Şef de lucrări: Augustin Roth. Dl Tib. de ore de curs şi seminar şi anume: Matematici generale... probleme cu studenţii I I . Popoviciu a făcut 24 ore de curs de Analiză Matematică.. Profesor titular de geometrie analitică. Preparator: Gheorghe P.. 39 lecţiuni.... 58 de lecţiuni.. Călugâ-reanu Conferenţiar.

Asistenţi: Ioan Maxim. 1. în fizică şi fiiicomatematici. 270). (de îndrumare): 4 «ore de curs pentru studenţii în ştiinţe naturale. Agneta Kosa şi Toma Xosa. Servitori: Gheorghe Tnras. Mecanici: Ioan Oroian. secţiile: tizică. Mecanic: Ştefan Bodor. în fizicochimice. afară de naturalişti. Prof. lucrări de laborator şi seminar pentra studenţii tuturor sec­ ţiilor. cu care s'au făcut numai 4 ore de lucrări practice săptămânal. Lucrări practice de laborator cu studenţii anului I I I -şi IV. 2. după programul publicat în Anuarul 1933—34 (pag. Preparator: Teofil Vescan.d. Curs ciclic de doi arii. Anul II.Magnetism. Valeriu Novac. 3. -comun pentru studenţii anului I I I şi IV ai Facultăţii de Ştiinţe. con­ stând din: a) Teoria lucrărilor practice de laborator cu 36 ore efec­ tive de explicări. Laboranţi: Arpad Pazsrnt. Institutului de University Library şi Şef de lucrări: Victor Marian.к 245 Custode ЂЉЂсЛесат: Elena 'Oros. Servitoare: Veronica Mureşan. 4 ore de lucrări practice de atelier mecanic (un semestru). Anul III. 8 ore de îndrumări la ibacrările de laborator. Vasile Hossu. în cari s'a tratat complect ma­ terialul Cursului de Electricitate şi . Anul I. titular: A. secţiile: Fizică. Catedra de fizică teeretică şi aplicată. Directorul BCU Cluj / Central Fizică teoretică Cluj aplicată. 2 ore de seminar şi conferinţe. Fizico-Matematici şi Fizico-Chhnice. fn chimie. Mann Adalbert. fizico-matematici şi fizico-chimice. im ) şi anume: ? . b) Lucrări practice de măsurări electrice: două serii a 20 de şedinţe de câte 3V2 ore cu studenţii din Anul I I I (Mier­ curi 3. Maior. 4 ore de lucrări de laborator (un semestru). S'a făcut în «mod efectiv un număr de $4 ore de curs şi de seminar. my) şi din Snul IV (Vineri .

oscilograful. Arabii. Teoria . Fizico-Ghimice şi Chimice. S'au făcut 63 de ore de curs. electroni. de fizică. R. b) Fizică Moleculara. Huyghens. Gazele radioactive. m. Arago. Faraday. Lagrange şi alţii. Otto ricke. Curs de Istoria fizicei şi terminologie franceză şi ger­ mană cu studenţii anului preparator dela secţiile fizică şi fizico-matematici. Famila Bernoulli. elementul termoelectric. Desvoltarea fizicei în secolul al XlX-lea: Ampere. pentru studenţii anului II Fi­ zică. Grecii şi romanii. 45 ore de curs după programul pu­ blicat în Anuarele precedente. capacităţi'. cursul a fost desvoltat după programul următor: Ioni.) In afară de lucrările menţionate în Anuarul din 1934—35 (pag.. Gauss. Ionizarea gazelor. 18 ore de curs pentru aceeaşi stu­ denţi. Conferinţa. J. Fresnel. seriile radioelementelor. în 20 de şedinţe de câte 3V2 ore (Sâmbăta a. 4. spectre atomice şi mo­ leculare. selTuri şi inducţii ratrUiale (8 lucrări). Fizica în seco­ lul al XVIII: Galvani. în vederea examenului de capacitate pentru profesorii secundari. 3. comptorul Geiger-Muller. In lafară de chestiunile expuse şi în anii precedenţi: Căldurile specifice şi teoria cuantelor. susceptibi­ litatea jnagnetică. Joule» Clausius şi alţiL Cancepţiile moderne ale fizicei". studiul galvanometrilor. Camera Wilson. caracte­ ristica dinamului. Izotopi. Lucrări practice de laborator efectuate cu studenţii îns matematici din anul I I I . Volta. electrometrilor şi wattmetrilor ~J5 lucrări). im cari s'a tratat următorul material (cu lecturi franceze şi ger­ mane din autorii mai importanţi): Fizica în antichitate. Descartes. Laplaee. Poloniul şi Radiul. Newton. Radio­ activitatea naturală Lucrările soţilor Curie. raze catodice şi anodice. Renaşterea.246: Măsurări de rezistenţe. Meyer^ Carnot.. şi anumer a) Termodinamica. S'au făcut în mod efectiv 32 ore de Curs. Kepler. Evul me­ diu. de Verificarea legilor lui Joule şi de Radiofonie (cu 5 lecţii introductive). BCU Cluj / Central University Library Cluj von GueGalileu. Conferenţiar definitiv:: &• Athanasiu. 317) s'au mai făcut trei lucrări de: Ele­ ctroliză. celule fotoelectrice (2 lucrări). conductibilitatea calorifică.

Particulele a. trecerea particulelor a prin materie. Transmutarea atomilor. Lucrările lui Fermi şi colaboratorii săi. Măria Macarovici. Radiaţiile y. Experienţele Iui Chadwick. Preparatori: Virgil Galea. Reacţii nucleare. Descoperirea soţilor Joliot-Curie. Absorbţia nucleară a radiaţiilor r şi producerea de pozitroni. Radiaţiile fi. Efectul Compton. liber parcurs. Miercuri şi Joi. deutoni. Mecanic electrician: Iosif Ghebefiighi. Clasificarea radioelementelor. defectul de massă şi echivalen­ ţa massei cu energia. diîracţiunea prin cristale. Ioan Cadariu. măsurarea sarcinei electrice. spec­ trele magnetice. Ionel Tanislau. Fochist: Ioan Cociş. De­ zintegrări cu particule a. Laboranţi: Mihail Ţentea. dela ore- . titular: Adrian Ostrogovich. numărarea di­ rectă a particulelor a. Structura atomilor şi clasificarea lor Tn sistemul perio­ dic. BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Secţia ştiinţelor chimice. Explicarea emi­ siei razelor Y nucleare. Maestru sticlar: (vacant). Prof. spectrele y. Marţi. Şef de lucrări: Gheorghe Ghiorghiu. descoperirea neutronului. In acest an şcolar. dezintegrări cu ajutorul neutronului. Mecanic brevetat: Andrei Ghebefughi. Radiaţiile emise de Radio-elemente. Radioctiuitatea artificială. Livia Ţentea. Diferite scheme şi tablouri de clasificare şi de evidenţiare a reacţiilor nucleare.247 transformărilor radioactive. Radiaţiile cosmice. Asistenţi: Victoria Medianu. protoni. titularul catedrei a ţinut 95 de prele­ geri de chimie generală. Catedra de chimie generală. 1. spectrele magnetice. Luni. Ileana Stuparu. -Experienţele lui Rutherford. Directorul general al Institutului de Chimie şi Director al Laboratorului de Chimie Generală. legea Geiger-Nuttal. Casier-contabil: Alexandru Băjenaru.

. în 13 şedinţe de câte 4/ ore. 1936). titular A. Pro­ BCU Cluj Central University dela 14 la gramul a fost publicat precedent. Galea a ţinut 22 de prelegeri de o oră fie­ care (curs şi seminar). Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico^hknişti din anul preparator au fost conduse tot de Dnii Gh. Tanislau şi au avut loc în semestrul I I . urmându-se programul stabilit de Dl. Constantin Macarovici. Macarovici. în 8 şedinţe de câte 4 ore. Prof. dela orele 14 la 18. Secretar-bibliotecar: Măria Brumaru (până la 31. Miercurea dela 14 Ia 18. Ervin Popper şi Coriolan Drăgulescu. în amândouă semestrele. Marţea şi Joia. Gheorghiu. cu studenţii în chimie şi fizico-chimice din anul preparator. S'au ţinut 36 şedinţe de câte 4 ore. Asistenţi: Virgil Armeanu. Laboranţi: Sabin Tolan. Programul desvoltat corespunde cu acela publicat în precedentele anuare. 1936). I. şef de lu­ crări şi Dl. Augustin Pop (dela 1. Valentin Nicolaescu (dela 1. titular şi pu­ blicat precedent. titular şi publicat în precedentele anuare. 1936). Petre Voichescu. V. asistent de curs fiind Dl Ion Cădariu. Miercurea Library Cluj 18.15 la 19. 1936). asistent. I I I . Şef de lucrări: Petru Spacu. I I I . V I . Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico-chimişti din anul I-iu au fost conduse de Dl. Preparatori: Lia Dima (până la 31. Galea.248 le 18. Catedra de chimie anorganică şi analitică. Dl V. Au asistat studenţii în chimie. Ileana Biicos. Lucrările practice cu studenţii naturalişti au fost condu­ se de Dna M. Directorul Laoratorului de chimie anorganică şi analitică. Tanislau. Gh. Augustin Pop (1—30. Pe de altă parte sub supravegherea Dlui Prof. Prof. titular: Gheorghe Spacu. V. 1936). prepara­ tor. Ostrogovich. şi au avut loc în semestrul I. după programul publi­ cat precedent. asistentă şi Dl. Prof. după programul întocmit de Dl. pre­ parator. în ştiinţe naturale şi fizico-chimice din anul I.30. IV. tratând în mod elementar legile şi noţiu­ nile fundamentale ale chimiei. 3. Gheor­ ghiu şi I.

c) Lucrările practice de chimie analitică cantitativă au fost efectuate în: 40 şedinţe a 7 ore fiecare. Programul cursului este identic cu cel publicat in anuarul 1932—33. Conf. Conferinţa de chimie alimentară. e) In cursul acestui an s'au mai ţinut cu studenţii anu­ lui preparator. d) Lucrările practice de analiză de gaze au fost efec­ tuate în 20 şedinţe a 7 ore fiecare. a) S'au ţinut în total 40 prelegeri de chimie anorganică a IV2 oră. Ion Flueraş şi Justina Borza. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chi­ mie. anul I I I . Analiză de alimente: 22 şedinţe de laborator a 7 ore şedinţa. 20 şedinţe de laborator a 7 ore fiecare. de către Dnii Petre Spacu. frecventate de stud. S'au ţinut în localul Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică Conferinţele <de Chimie Alimentară şi lucrările practice menţionate mai jos: a) Conferinţe de Chimie Alimentară: 18 conferinţe a IV2 ore conferinţa. b) Lucrările practice de chimie analitică calitativă au fost efectuate în 39 şedinţe a 7 ore fiecare. 42y şedinţe a 7 ore fiecare.enţii secţiunei fizico-chimice. anul I I I . frecventate de studenţii anului IV secţia chimie şi 20 şedinţe a 7 ore. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie. pag. frecventate de studenţii anului I I I chimie. b) Lucrările practice de Chimie Alimentară. . 266—267. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chimie. Trecventate de stu­ denţii anului I I secţia chimie şi fizico-chimice. 25 lecţiuni de chimie anorganică elementară şi terminologie chimică franceză şi germană. Coriolan Drăgulescu şi Constantin Macarovici. frecventate Clujstudenţii BCU Cluj / Central University Library de secţiei chimice.249 Servitori: Măria Deac. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie şi fizico-chimice. Fochist: Nicolae Niţă. definitivă: Raluca Ripan Tilici.

mărimile respective şi determinarea lor experimentală. Custode: Fluor Rădulescu (până la 11. Entropie. Statica chimică. Teoria torulară. Ciclul 6. c) Radioactivitatea. Preparator: Octavian Jula (până la 31. Catalize. Alexa. Electrochimia. Sistemul: periodic. V. a) Atomistica: Certitudinile definitive asupra structurii corpusculare a materiei: Moleculă. Reacţii rever­ sibile. Proprietăţi generale ale materiei. Dinamica chimică. 1936). Echilibru omogen şi etero­ gen. . Ciclul 4. Directorul Laboratorului de Chimie fizieală. atom. VIII. Principiul 1. Date esenţiale. Aplicaţiile ei ştiinţifice şi tehnice. Generalităţi. Teoria cinetică: a gazelor şi lichidelor.250 3. Isochora lui Van't Hoff. /teoria stărilor reduse şi aplicaţiile ei. Catedra de chimie fizieală. Echilibru chimic. a avut ca subiect: Ciclul I. Ciclul 3. Teoria Fazelor. 2 şi 3 al termodinamicei şi aplicarea lor la sistemele chimice. Călduri specifice la temperaturi joase. Energetica chimică. Ciclul 7. Ciclul 5. Exemple şi aplicaţii. Disociate. Măria Alexa. Determinări şi aplica­ ţii. Laborant: Constantin Săndescu. Şef de lucrări: V. Reacţiuni de di­ ferite ordine. Constantele optice. Prof. legile metabolismului radioactiv. Valeriu Moga (dela 1. Spectrochimia şi aplicaţii. Teoria lui Bohr. 1936). Determinarea mărimilor respective. Numărul de ordine şi semnificaţia lui. BCU Cluj Central University Library Cluj b) Structura atomului: nucleu şi electroni. Ion Suciu. Cursul de Chimie Fizieală şi Electrochimie (3 ore săptă­ mânal). Generalităţi. Proprietăţi aditive şi specifice. Asistenţi: Florica Uzescu-Bărbulescu. VII. Afinitate şi măsura ei directă şi in­ directă. Chimia dispersoidelor (chimia coloidală). Ciclul 2. Octet. Valenţă şi covalenţă. Servitori: Măria Dumca. metode de măsură. 1936). titular: Dan Rădulescu.

făcute de Dl Giorgio OstrogovLchv şef de lu— ( . Catedra de chimie organică. frecventate de 9 studenţi. frec­ ventate de 10 studenţi. Pile. la pag. 44 prelegeri a 1 oră. Grad dedisociaţie. Şefi de lucrări: Elena Tănăsescu. Eugen Ramonţeanu. c) Analiza cantitativă electrochimică. frecventate de 10 studenţi. (analiza or­ ganică calitativă şi sinteze). (partea Il-a). Spectrometrie. 32 şedinţe a 6 ore. Colocvii. Giorgio Ostrogovich. Ci­ netica chimică şi cataliză. analiză conductrometrică. e) Curs şi colocvii cu anul preparator (secţia chimie şi fizico-chimice). frecventate de 5 studenţi. Asistenţi: Alexandru/ Central University Library Cluj BCU Cluj Silberg. Microcrioscopie. 41. Directorul Laboratorului de Chimie organică. Ebulioscopie şi tensiometrie. Prof. Separări. ) Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933— 1934. Calculul randa­ mentului de curent şi energie. d) Lucrări practice cu studenţii anului IV. Servitor: Nicolae Topan. titular: Ioan Tănăsescu. 49 prelegeri: a 1 oră. I I . Analiza rapidă. > I . Conductivitate.b) Potenţiometrie: Potenţial de contact. Densităţi şi aditivitate. Preparator Măria Cinobloch Ionescu. Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933 — 1934. Lucrări practice de Electrochimie: a) Culombmetrie. Determinare de Ph prin di­ ferite metode. 274.25P Lucrări practice: 8 ore săptămânal. CSrioscopie. d) Sinteze electrochimice. Polarimetrie. Vâscozimetrie. c) Curs cu studenţii anului IV. analiză potenţiometrică. (analiza orga­ nică cantitativă şi sinteze). Laborant: Grigore Silaghi. b) Lucrări practice cu studenţii anului I I I .. a) Curs cu studenţii anului I I I (partea I-a). la pagina 275. Refractometrie. Pile de concen­ traţie. Lucrări de Chimie-Fizicală. 21 şedinţe a 6 ore şedinţa.

Directorul Institutului de Speologie. Dumitru Flueraş. pag.studenţi. 321 şi urm. titular: Em. Inst. Sub-directorul Inst. Şef de echipă speologică: Ioan Roth. Prof. . 1. Radu Codreanu. îmi rezerv dreptul ca în Anuarul următor să revin asu­ pra efectelor „mizeriei laboratoarelor" ce nu au putut fi în­ lăturate decât într'o redusă măsură de fondurile extraordi­ nare acordate pentru înzestrarea laboratoarelor de către gu­ vern. care trebue ~pus în lumină cum se cuvine. Fotograf: Iuliu Viragh. Chappuis.— ce provineau din taxe studenţeşti. Laboranţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj Ana Budai. Notez numai că pentru anul şcolar 1935—36. Margareta •Codreanu. Preparator entomologist: Frederica Crenian. d) Secţia ştiinţelor naturale. raport a cărui reproducere aci ar constitui o cheltuială ce se cuvine să fie evitată într'o perioadă de cri­ ză ca cea în care trăim. C a t e d r a d e b i o l o g i e ş i i n s t i t u t u l d e s p e o l o g i e . Raportul Dlui Director asupra stării şi activităţii Institutului de Speologie.). Asistenţi: Vaier iu Puşcariu.540. de Speologie n'a încasat dela Fac. In acest an şcolar mizeria laboratoarelor a fost aceiaş ca în anii precedenţi. S'au făcut 43 ore de curs şi colocvii. G.252 •crări. de Speologie: Petru A. primele sume de acest soiu ce Universităţile noastre au primit dela 1931 încoace. Servitor: Florea Flueraş. frecventate def 1 2 . Secretară: Clara Nagy. după normele indicate de către Directorul LaboratoruJui. n'aş putea s'o prezint altfel decât cum a Jost schiţată în raportul meu din anul trecut (Anuar 1934—35. din exerciţiul 1936—37. fapt me­ ritoriu al stăpânirei şi îmbucurător pentru noi. de Ştiinţe decât: Lei 9. Racoviţă.

Mă si­ lesc însă ca în această colecţie să mai figureze şi Speologia. E ) Colecţia Biospeologică. Colecţia a sporit cu vre-o 80 de diapozitive noui. un fond pentru excursii şi exploraţii. S'a continuat cu catalogarea Bibliotecilor Institutelor de Speologie (s'a ajuns la N o . marea majoritate a achizi­ ţiilor noui sunt schimburi şi daruri. sub diversele ei BCU Cluj /şi. G) Exploraţii speologice şi faunistice. Biologie generală. Nici o schimbare. Prof. Curs pentru studenţii anului IV dela Ştiinţele naturale. Nu s'a mai putut încasa din anul 1931 nicr. . Nici o schimbare notabilă din lipsă de mijloace.253A ) Biblioteca. de a fi bazat pe obiecte concrete şi foarte variate. C ) Colecţia fotografică. 2. C. din buget s'au supri­ mat toate subvenţiile pentru material. A sporit cu câteva clişee executa-te de personal din spese proprii. dar catalogarea pe fişe n'a putut continua. F ) Fauna Transilvaniei. N u s'au putut face cercetări pe teren din lipsă de fonduri. B ) Colecţia de Hărţi geografice. E. 3499). astfel că funcţionarea „Fototecilor" descrise în raportul 1930—31 suferă o reînoită întârziere. Programul cursului este publicat la pagina 86 (vezi F a ­ cultatea de Medicină). 4197) şi de Z o o l o ­ gie (s'a ajuns la No. Obiectul principal al acestei colecţii este ilustrarea Cursului de Bio­ logie generală care nu poate fi pur verbal. două abonamente de periodice. ori ce documente ilus­ aspecte Central University Library Cluj trând legile generale ale Istoriei naturale. inclusiv acele pentru-excursii şi exploraţii. dat fiind strictanevoe de a fi documentat cu descrieri. D ) Colecţia de Diapozitive pentru Proiecţiuni. Racoviţă. Nici o schimbare. . observaţii şi experien­ ţe. Bineînţeles că în sporul dealtmintrelea modest al Numerilor nu întră decât foarte puţine cărţi cumpărate şi numai. în general.

de 3 ori pe săptă­ mână. Scriban. Preparatori: Nicolae Pogorevici. In total s'aUj ţinut 78 ore de curs în 52 de prelegeri a 1 şi jumătate ore fiecare prelegere. 6. 3. Scriban a făcut o excursiune pe valea Oltului pentru cercetări ştiinţifice. Şef de lucrări: Eugen Epure. cu studenţii naturalişti din anii I. III. Elena Darea. Desenator: Emil Roşu. Catedra de zoologie şi anatomie comparatăProf. Scriban a făcut excursii în jurul Clujului pen­ tru lucrări ştiinţifice şi recoltarea materialului necesar lucră­ rilor practice ale studenţilor. Crustalo Acrivo: Excursii zoologice în cursul lunei Au­ gust la Galaţi. I. însoţit de personalul ştiinţific ş i de studenţii cari urmează cursul de Zoologie şi Anatomie com­ parată. 2. 1. a 2 şi jumătate ore fiecare şedinţă. Laborant: Ioan Jurca. I. Mecanic: Ioan Ardeleanu. 4. Pof. de Zoologie şi Anatomie comparată. A. A. Eugen Epure a făcut excursiii zoologice în sudul BasaT a b i e i şi pe litoralul Mărei Negre. I. Scriban. I I . II. Elena Badiu.4554 3. cu studenţii naturalişti anii I. Cursuri: Zoologia şi Anatomia comparată a Neverte­ bratelor. Grădinar: Dezideriu Roşea. Sulina şi Vâlcov pentru recoltarea ma­ terialului necesar t e z e i de doctorat. A. Servitori: Cristina Nagy. Lucrări BCU Cluj / Central UniversityAnatomie comparată practice: Zoologie şi Library Cluj pentru Nevertebrate. Directorul Inst. i . 5. I I I şi cu studenţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . de 3 ori pe săptămână. titular: Ioan A. I I I şi cu s t u ­ denţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . Scriban a făcut excursii zoologice la lacu­ rile şi apele din jud. A. Prof. Ilfov. I. Prof. Asistentă: Acrivo Crustalo. a făcut o excursie în regiunea Abrudului în decursul l u n e i Maiu. Tulcea. Excursiuni: 1. In total sau ţinut 102 ore de lucrări practice în 68 de şe­ dinţe. I I .

Ion Peteanu. III. pag. Preparatori: Valeria Grădinescu. . Şef de lucrări: Ion Mihăilescu. Grinţescu. făcute de Nicolae Pogorevici. Prof. Catedra de botanică generală. Laboranţi: Ileana Harastoşi. 38 şedin­ ţe de lucrări practice. Pora. Nistor Şan ta. de câte 3 ore şi jumătate. Planşe: Executarea planşelor anatomice pentru cursul de Anatomie comparată şi Zoologie (Nevertebrate). deci 133 de ore şi 15 demonstraţiuni experimentale. Asistent: Eugen A. b) Desinfectarea materialului împăiat de paseri şi ma­ mifere. Prof. 210—215. titular: Aristide Grădinescu. 5. Asistent: Rodica Olteanu-Crintea (până la 31. VI. 1936). lucrărilor practice şi •demonstraţiunilor a fost publicată în Anuarul Univesităţii pe anul 1927—28. deci 55 de ore şi jumătate. Programa amănunţită a cursurilor. conservate în alcool şi formol. V. Ştefan Peterfi (dela 1.255 IV. In cursul acestui an şcolar s'au făcut: 37 şedinţe de curs de câte 1 şi jumătate ore. Material didactic: Determinarea şi montarea materia­ lului recoltat în excursii pentru lucrările practice ale studen­ ţilor. titular: I. 1936). Catedra de fiziologie generală. preparator. Directorul Institutului de Botanică Generală. Muzeu: Lucrări pentru conservarea materialului din colecţia zoologică a Muzeului Ardelean. c) Aranjarea materialului recoltat în excursii pentru îm­ bogăţirea colecţiilor Muzeului zoologic. Directorul Institutului de Fiziologie generală. BCU Cluj / Central University Library Cluj Şef de lucrări: Corneliu Degan. Toate acestea au fost relativ la funcţiunile de relaţiune şi glandele cu secreţiune internă. 4. a) Revizuirea şi umplerea borcanelor cu piese zoologice şi anatomice. IV.

s'a executat un mare număr de experienţe. Apoi: conducerea apei. IV. s'a studiat în mod amănunţit mor­ fologia şi structura plantelor insistându-se mai mult asupra Fanerogamelor. b ) Curs şi lucrări practice de Fiziologie vegetală pentru studenţii în Şt. Lucrări practice: 6 ore pe săptămână (un semestru). I I I . absorbţia substanţelor minerle. Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. Teodor Oargă. Curs: 3 ore pe săptămână. S'a dat o deosebită desvoltare studiului asimilaţiunii şi produşilor asimilaţiunii clorofiliene. transpiraţia şi gutaţia. 1936). S'au ţinut îi* total 73 ore de curs. Secretară: Florica Stan. Desenator: Coloman Keresztes. 1936). Traian Tretiu (dela 1. In cele 34 de şedinţe câte s'au ţi­ nut. Naturale. Naturale din anul IV. 283_ Atât cursul cât şi lucrările practice au fost urmate regulat de 9 studenţi şi studente ai anului I de Şt.şl microchimice pentru punerea în evidenţă a anionilor şi a cationilor în cenuşă sau în ţesuturi vii. In cele 49 de şedin­ ţe. a) Anatomia şi Fiziologia vegetală. S'au studiat enzimele şi oxî- . imbibaţiunea. I o a a Stoia (până la 31. BCU Cluj / Central University Library Clujpractice s'a Programa detailată a exerciţiilor publicat în Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. Mecanic: Ioan Moldovan. pag. Câteva şedinţe au fost rezervate studiului solului şi culturilor în soluţiuni nutritive. Naturale şi ai anu­ lui I I Geografie cu Şt. Lucrări practice: 5 ore pe săptămână.256 Preparator: Ştefan Peterfi (până la 3 1 . S'a studiat mai amănunţit: difuziunea. 1936). â 2 ore şi Va fiecare. Programa cursului a fost publicată în. Naturale. Numărul redus al studenţi­ lor din acest an se datoreşte faptului că n'a fost sesiune nor­ mală de bacalaureat. Servitori: Victor Vereş. IV. pag. permeabilitatea membranelor. Numeroase reacţiuni macro. obligator pentru studenţii îm Ştiinţele Naturale şi Geografie cu Şt. Custode: Francisc Pâzsi. 1936). III. Romul Cioată (dela 1. 283—284. Curs: 1 oră pe săptămână (un semestru). Laborantă: Susana Pal. A cest curs şi aceste lucrări au fost frecventate în mod regulat de 16 studenţi şi studente.

Mihăilescu. care a pus toată râvna şi priceperea de a le duce la bun sfârşit. Preparatori: Eugen Ghişa (până la 31 Mai 1936). şef de lucrări. Simţindu-se din ce în ce mai mult nevoia unei etuve electrice pentru uscarea materialului recoltat în cerce­ tările de fotosinteză. Institutul de Botanică sistematică. I. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. apoi respirata. Servitori: Valeria Lup. Laborant: Iosif Deaj. Institutul de Botanică generală a cum­ părat acest aparat indispensabil. La sfârşit sau studiat fenomenele de creştere. Tretiu. Dr. explicaţiunile şi conducerea acestor lu­ crări au fost încredinţate Dlui I. Borza. Servitori: Vasile Negrea. P. Laborant: Ignat Sas. tropismele şi nastiile. Conservator al colecţiilor: E. Asistent: George Bujoreanu (până la 31 Mai 1936).000 lei alocată în acest an ca ajutor Laboratoare­ lor Facultăţii de Ştiinţe. Muzeul şi Grădina Botanică. Director: Prof. Institutul de Botanică sistematică. I. La executarea programului de mai sus au contribuit şi Dnii preparatori R. Ca şi anul trecut. Pteancu (dela 1 Iunie 1936). Personalul Institutului de Botanică generală a făcut mici excursii în jurul Clujului cu scopul de a aduna material atât pentru lucrările personale cât şi pentru lucrări­ le practice ale studenţilor. E. c) Utilaj. acoperind cheltuiala din su­ ma de 300. Custode: Ioan Szilagyi.257 dazele. fenomene­ le de mişcare. Sâe Negrea. d) Excursii. Ustina Mircea. Muzeul Botanic. Şef de lucrări: Emil Pop. Ghişa (dela 1 Iunie 1936). Nyarady. Al. Catedra de botanică sistematică. de către Senatul Universitar. respraţia intramoleculară şi fermenta­ ţia. II. Cioată şi Tr. ANOABTJL 1 9 3 5 / 3 6 .

330). Şef grădinar: Augustin Trif. s'au făcut şi determi­ nări după sistemul sexual a lui Linne şi după sistemul natu­ ral al lui Engler. iar în semestrul de vară. Din Pteritofite. Portar: Mircea Gavrilă. analize. Mircea Vilă. iarna în sere şi vara în grădină. Pe timp frumos cursurile s'au ţinut sub cerul liber. 3. Al. 2. Paznic: Ioan Capău. în Grădina Botanică. anii I I I şi IV.şi macroscopic tipurile principale ale grupărilor sistematice tratate la curs. Excursii. Grădina Botanică. diagrame şi formule florale. Cursurile sunt urmate de excursii botanice la grupurile de plante tratate. Gimnosperme şi Angiosperme pe lângă studii de anatomie. Ma­ teria de curs se tratează în trei semestre. Gheorghe Roşea. ascultat de studenţii în ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. Şef de lucrări: Cornel Giirtler. Borza. Casier contabil: Veturia Suciu. Curs de Botanică sistematică. BCU Cluj / Central University Library Cluj Săptămânal 3 ore curs. SECŢIUNEA A) LABORATORUL DE BOTANICĂ SISTEMATICĂ.258 III. Lucrători permanenţi: Gavrilă Borza. Ananie Bolboacă. Ioan Borza. . Vizitiu: Romul Lup. Lucrări practice. In se­ mestrul de iarnă s'a ţinut în amfiteatrul Institutului de Bota­ nică generală. In cursul anului s'au ţinut 32 de lecţii (subiectele sunt publicate în Anuarul 1934— 1935 pag. In total s'au ţinut 43 de şedinţe de lucrări cu studenţii naturalişti şi 22 de şedinţe cu studenţii geografişti. 5 ore săptămânal pentru studenţii naturalişti şi 2V2 pentru studenţii în geografie cu ştiinţe na­ turale. Grădinar titrat: Petru Ploaţă. Prof. 1. Dr. Grădinar: Ioan Lup. în Institutul de Bo­ tanică sistematică din Grădina Botanică. S'au studiat micro. .

Situaţia Tlorištica a României. (P. Fitogeografia. Generalităţi. — care au fost înghesuite în vechiuî tea­ tru — în parterul noului local din Grădina Botanică. (Kinal Măria. 2. din parter în etajul I. Curs de Geografie botanică. 1. in Făget şi P-ânaţele Clujului. Pteancu).). la Stâna de Vale. Taigaua. . Docent: K Pop. 3. Mangrove. Provincia nordamericană). deîiniţii. Tot în vara a. A fost audiat de studenţii în Ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. In cele 22 ore s'au tra­ tat următoarele BCU Cluj / Central University Library Cluj capitole. Pădurea ecvatorială. Coniferele României. I n vara anului 1935 s'a mutat Herbarul Univ. pajiştea arctică. Regiunea cen­ trală . Formele biologice. 2.opeariă. Re­ giunea medlterariă (Formaţiunile principale). Domeniul Neotropic. 1935 s'au mutat toate dulapurile şi ma­ terialul de muzeu. mlaştină. Regiunea arctică (Tundra.). din anii I I I şi IV. Regiunea Iboreală (Provincia fenoscandică. Pustiirile. stâncăria). ( I . Vegetaţia lacurilor din depresiunea băilor sărate dela Turda.:2o» P e lângă a «este excursii obişnuite s'au mai făcut excursii didactice cu studenţii la Pădurea Hoia. Todor. (Provincia atlantică. Domeniul holarctic. 4. şi al Muz. Arealul. 5. 1. Ard. Noţiuni de chimatologie a globului. Regiunea Pontică. Do­ meniul Păledtrqpic. Teze d e licenţă lucrate în laborator. Etapele cunoştinţe­ lor noastre despre flora şi vegetaţia globului. Ele­ mentul floristic. sarmaiicăj). Cele mai vechi plante ornamentale în basinul medite­ ranean din punct de vedere istoric şi taxonomic. -SECpONEA B) MUZEUL BOTANIC. Domeniile Eoristice ale globului. Provincia lîusească. baltică. dacică.eur. evacuând locul pentru ma­ terialul de muzeu propriuzis.

Prof. . Toate ohiectele muzeale au fost curăţite şi desinfecta— te după sosirea lor în localul nou. 1 . Cluj (Genurile: Astragalus. Cernăuţi . A. . exs. . Nyarady. Herbarul. . .. Herbarul Muzeului nu s'a îmbogăţit. 45 feluri de tutun. . Reg. 72.. în alcool. sau formalină).. împrumuturi. şi au fost aşezate la locuk lor definitiv. numere. cofe şi tulnici). 5. 708 "Total . din Flora Gronlandei şi câteva preparate noui.. După aceste lucrări a început apoi etichetarea. donate de Gasa Aut. . . . Gypsophila. . Donaţiunea Dlui M. IV. Hedysarum. Sporul. nou. IWSşi pârtâastăzLse face a^ ranjarea muzeului în localul. 4. 92 foi). Rom. Cojuşna . schimbul. Herbarul Universităţii a fost întrebuinţat afară de perso­ nalul Muzeului şi al Institutului de Bot. generală şi de urmă­ toarele persoane şi institute: I.făcut şi un tablou mare. ajungând laCluj / Central University Library Cluj inventa­ riate şi clasate. . Sporul Muzeului dela 1. întitulată „Flora Rom. Muzeului: Obiecte casnice fabricate de moţi (ciubere. 15 table montate cu diferite soiuri de tutun în foi.. Arvat. . nou. S'au instalat pe pereţi sau rotative vechile tablouri mari cu plante sub sticlă. 1 Donaţia Dlui A. Sporul Herbarului Universităţii a fost de 833S BCU 435. lucru neterminat încă.260) ^începând cu toamna-ar. 2: Donaţia Dlui Nannfeldt. .164 fci de herbar montate. Utilizarea herbarului. Mon. XII—XIV" în două exemplare . Borza şi E. Prodan. 44 Din editura Muzeului. diverse fructe indigene sau străine (preparându-le.833 Epuisându-se complect hârtia de herbar. nu s'a putut l i ­ pi şi insera în herbar mii de plante colectate de noi sau pri­ mite în schimb. Upsala (Poa) . Sporul provine din:: iColeetarea personalului Muzeului . Dianihus* Rumex. 1936 este după inventar de 76 obiecte. . Cent. 1935 până la 31. I I I . Guşuleac. Am. . tuturor obiectelor. I. diverse obiecte dela Arnold A r boretum.

. 1 2 pachete Diferitelor Muzee Botanice din întreaga lume 34 pachete Afară de aceste Centurii.. Flora Rom. . "Wien . 200 exempl. Mexico .281 (Conšt. 126 exempl. JSmithsonian Institution. Cambridge . 251 exempl. 376 exempl. M. Lausanne. div. . Răvăruţ. Jamaica Plains 101 exempl. laşi:-Genul. genul Alyssum. pentru Mus.. Genul 3Vtulgedium.Melica. . Berkeley. Garten u. în­ titulată: „Flora Romaniae exsiccata". Oollege of Agriculture Division Univ. în care se găsesc şi câteva studii morfologice asupra unor specii critice. dl E. .Eapp. . 151 foi.. . . . . 147 foi. Conservatoire Botanique dela viile de Geneve . Reg. plante diverse din Ceahlău. redactând schedele ane­ xate. . Botaniska Institutionen Upsala: Genul Poa. Asiae Mediae din Taschkent s'au mai trimis Centuriile VI—XI. A. 10 foi. . plante diverse din Basarabia. . Car ol I I . 120 exempL . Sociedad j)ro cultura reg. Arvat. Arnold Arboretum. .. XII—XIV cu câte 358 numere: Bibi. . . Sau vândut Cent. . Nyârâdy a revizuit •sau determinat material de herbar pentru următorii dni: H. Mazatlan. Krakow . .-9 Joi. Botan. Botaniska Musett Lund: Genul Euphorbia. Conservatorul herbarului.. Basel. X I I ^ X I V la Mu&ee Botanique de la Univ. Brno . . S'a cerut material de lierbar pentru studiu dela: Mus. cent. Majestăţii S. îlniyersitetets Botaniska -Muesum. 100 foi. . . Kobenhavn .Muzeul din Sarajevo: pl. Harward U. .. Physiographical Museum. Naţ. exs. 381 exempl. . . Iaşi. Univ. . BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a trimis în schimb. . Bot. I. .S'a primit în schimb dela: Ћ. Budapesta. Institut Bot. S'_a editat Centuria XII—XIV a publicaţiei de herbar. Institut Graz: Genul Leontodon. Guyot. Magh. . . Gojuşna. Naturhistorische Staats Museum. 100 exempl. Washington . 50 exempl. Instituto ed Orto Botanico Roma 307 exempl. Gray Herbarium.. Genul Carduus 1 foae. . 5 pachete Institutelor şi-colaboratorilor din ţară . . . 5 foi. 1 pachet Colaboratorilor din Cluj .

14 Lomb. VIII—2 IX 1935. J. S'aui expediat 7715. Fânaţelte Clujului (lft V I . E. 13. Trif şi 24 stu denţi). Vâlcan (2—4 V L E. Pteancu. Borza. biologice şl sistematice. Orhei„ Tighina. Al. Colţii Trăscăului (21—24. Poieni Cluj (31. Al. Borza). unde s'au şi transportat şl sădit planteleSchimbul de seminţe s'a. Borza). I.. 18. Giirtler). Pop. V. X. Al. 6. Borza). S'au dat materiale cerute de la Grădină pentru lucrări ştiinţifice în străinătate: pentru „Institut fiir gârtnerischea . 3. : SECŢIUNEA C) GRĂDINA BOTANICĂ.... G Bujorean.. Zapletalek şi 30 studenţi). Cetatea Ro­ şiei. 1936. Făget (10. Zapletalek). 7. X. E. 11. Borza. E. Gurtler. Basarabia. CojocnaCăian (16. P. V. Borza).. 10. Raşca. făcut cu 141 Grădini botanice din ţară şi străinătate. P . Cetatea albă [19. C.. Abrud. A i Borza. Turda. 2L Muntele Mare (7—8 VI. Pop). Valea Chintăului (26. Pădurile Făgetului (15. Stâna de Vale (30. Borza. Al. Pop şi 25 stu­ denţi). A. Dr. Săra­ turile dela Turda (7. 16. Al. Pteancu. Al. studenţi). Al. 2.Personalul a făcut în cursul anului 1935-^36. P. Ghişa şi 22 studenţi). E. 11. P. V. S'au reparat câteva drumuri şl s'a renovat clădirea Nr. E. Bologa. I I I . Dr. IV. s'au com­ plectat mai multe grupuri geografice. Pentru şcoala politehnică silvica din BucureştPs'a trimis o coliecţie bogată de arbuşti. Scăriţa la Belioara (14. Borza. Chişinău. Trif). E. Ploaţă şi 50* studenţi). 4. 20. A L Borza). V. 15. probe şi sau pri­ mit 5150 probe de seminţe. Al. Borza. Băile Episcopiei. IV—1. Excursii în Câmpie (15. 19. Călăţele. Borza. S'a nivelat terenul în faţa Muzeului botanic. V. Zapletalek). 11. IX. Deva. Todor. E. 9. E. Ghişa. La Stâna 3e Vale s'a amenajat un teren pentru o grădină alpină. Beclean. Borza). E. Fânaţele Clu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj jului (24. P. Pop. Borza). a) Activitatea Grădinii propriu zise. Pop. IX.. IV.. Al. AL Borza. Pădurea Hoia (25. Detunata. Pop. Ploaţă). Al. A. Pop). XI. N. Borza).. IV.. IV. Oradea (IX. C. Al. L Todor. Si­ naia (3. următoarele excursii didactice şi ştiinţifice: 1. 17. Pă­ durea Mănăşturului ( I I I . Al. Surducul Jiului (6. Făget.. Cluj (20. Pop.. Sălicea. 5. Pop> 22. Al. Hunedoara. 8. Cluţ (6. Pteancu. Borza. Pojghi şi 40. IV. E.

IV. titular: Ion Popescu-Voiteşti. Laboranţi: Ioan Filip. Sirks. Asistent: Octavian Niţulescu. S. S'au continuat observaţiile. Vasile Pot ora. Chronica Botanica II. 4. Bellevallia romana. Popescu avocat în Turda a donat Grădinii botanice 12 bucăţi Paphiopedilum (Orchidee tro­ picale) şi doamna 0. 3. Amsterdam (Olanda) cepi de Muscari. Dela 1 Iul. Şef de lucrări: Ioan Maxim. 1935 la 30 Iun. în care s'au tratat toate capi­ tolele de Geologie generală şi stratigrafie. Hyacinthus leucophaeus. Gh. Directorul Institutului de Geologie-Paleontologie. Г. Naturale an. 1936. 2—7 September. 5. Preparator: Justin Gherman. Prof. pentru Prof. Mol. Washington U. Sau ţinut conform programului în total 44 şedinţe de curs de câte 2 ore consecutive (16—18) şi 44 şedinţe de lu­ crări de câte două ore (14—16). Aloe arborescens. 7. Convallaria majalis cres­ cută sălbatic. lOursurile şi lucră­ rile au fost frecuentate regulat de 25 studenţi şi studente (15 în Şt.263 Pflanzenban der Universităt. Cluj Wettstein: Handbuch der Systematichen Botanik. I—II. Berlin. II.: Zesde Internationaal Botanisch Congres BCU Cluj / Central University Library R.). 10 Geografie cu Naturale an III. Mentha aquatica. F.. Stieler: Grand Atlas de Geographie Moderne. b) Staţiunea meteorologică-ecologică dela Stâna de Vale. Custode: Iosif Filip. Catedra de geologie-paleontologie. ed. Desenator-fotograf: Ştefan Pongracz. Amsterdam. III. S'au mai cumpărat: 1. .. Wettstein: Fortschritte der Botanik. 1935. c) Biblioteca. Secretar-bibliotecar: Aurelia Negrescu. Deleu a donat 2 buc. 2. 1936 Institutul a primit în to­ tal 77 reviste şi alte publicaţii periodice din ţară şi străină­ tate în schimbul publicaţiilor Institutului. M. voi. 1936. A. pentru Bureau of Plant Industry. Dl Dr. luânau-se măsuri să se pu­ blice zilnic câte un buletin pentru vizitatorii staţiunii.

la Ditrău. Sovata. ultima şi de Dl Prof. Dr. Ca şi la Geologie. Praid. Cursul şi lucrările practice au fost frecventate de 19 stu­ denţi şi studente din an. studenţii care fac examen sunt obligaţi a prezenta o colecţie de fosile din regiunile unde s'au făcut excursii. o excursie de o zi la Mera-Coruş-LombCluj. s'au ţinut şi anul acesta o serie de lucrări de seminar şi anume: 17 şe­ dinţe de câte o oră. . după oare au urmat discuţii lămuritoare. Cursul a avut ca obiect Paleontologia Nevertebratelor (15 şedinţe) şi a Vertebratelor (9 conferinţe). Voiteşti şi Dnii asistenţi. Cluj. Toate excursiunile au fost conduse de Dl Prof. şi a patra o excursie de trei zile făcută împreună cu In­ stitutul de Mineralogie. 1935 şi s'au continuat — conform programu­ lui — în fiecare Marţi. ţinându-se în total 24 şedinţe de curs de câte două ore consecutive (16—18) şi 17 şedinţe de lu­ crări practice (14—16). în care fiecare student a expus subiectul primit. dând roade foarte bune a fost menţinută şi anul acesta. In acest an s'au făcut 4 excursiuni cu studenţii de la Geologie şi Paleontologie: una de o jumătate de zi în valea Pleşca. II. I I I în Şt. Amfibii. Stanciu. I. Dispoziţia luată ca studenţii care se prezintă la examene să aibă şi câte o colecţie de roce şi fosile din jurul Clujului sau din regiunile unde fac excursii. P. III. dintre acestea din urmă patru ţinute de Dl asistent Oct. Corund. Peana-Cluj. Naturale. alta de o zi la Măgura Sălicii-Valea Măgurei-Vf. Maxim. în care au fost expuse de către studenţi şi studente subiecte adecvate cursului. V. Bicaz. Niţulescu în care a tratat despre Peşti. La Paleontologie s'au făcut 18 lucrări de seminar. Reptile şi Păsări şi cinci conferinţe despre Mamifere ţinute de Dl Şef de lu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj crări I. Excursiuni.264 In afară de cursurile şi lucrările obişnuite. Cursul şi lucrările practice de Paleontologie au înce­ put la 5 Nov.

Aplicaţiuni la proecţia stereografică. tratează în 43 şedinţe de câte 2Vs ore despre: princi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj piile desemnului axonometric. duritate. Studiul structurilor pus în evidenţă prin proecţiuni luminoase. precedate de conferinţe introduc­ tive ţinute de DI Eugen Stoicovici. I. cu ajutorul reţelei Wulff. II. Analiza morfologică a mineralelor cu importanţă care intră în compoziţia rocelor şi a minereului. Catedra de mineralogie-petrografie. monoclin. . Analize • calitative micochimice şi piro_gnostice. Proecţiunile ca mijloc de reprezentare în crista­ lografie şi cartografie. Rezolvarea grafică. Analiză microsco­ pică de roce. ştiinţele naturale şi cu studenţii anului I I I •dela secţia geografie cu ştiinţele naturale. rombic. titular: Victor Stanciu. Şef de lucrări: Eugen Stoicovici. Cursul de Mineralogie-Petrografie făcut în 40 prele­ geri de câte IV2 ore cu studenţii anului I I . Ana­ liză cristalografică pe bază de parametri (indici) şi de simerie a formelor simple şi compuse din sistemele: cubic. urmate •dt. ştiinţele natu­ rale. patratic. triclin.265 8. Mecanic: Iustin Moldovanu. dela secplunile: chi­ mie. patra­ tic. Directorul Institutului de Mineralogie-Petrografie. următorul material: Cristalografia morfologică: (Clasificarea materiei cristalizate în 6 sisteme şi 32 clasej pe bază de coordonate şi formulă de simetrie a formelor simple şi compuse. rombic. studenţii anului I I în fizico-chimice. clivaj. în 20 şedinţe de câte 2 ore. Servitor: Ana Fulop. desemnarea formelor cristalo^rafice din sistemele: cubic. hexagonal. hexagonal. fizico-chimie. Lucrările practice de mineralogie-petrografie. chimie. III. Determinare de con­ stante fizice: densitate. Laborant: Ioan Gădăleanu. Custode: Felicia Runcanu. Analiză macroscopică de minerale şi roce. figuri de percusiune. au tratat. Preparator: Lucian Stoicovici. a principalelor probleme cristalografice. Prof. Lucrările practice de mineralogie-petrografie cu stu­ denţii în geografie anul III. Asistent: Anton Sever.

Pb. Cr. Laurian Someşan. geneza. precipitaţiuni şi reprezentarea po­ pulaţiei prin metoda punctelor. 1. cu stud. Şefi de lucrări: Tiberiu Morariu. Sistematica rocelor erup­ tive. Alexandrina Haţieganu. Bi. an. Staţiuni balneare: situaţia geografică. Meruţiu. d) Secţia geografică. Sistematica mineralelor componente ale rocelor şi filoanelor cu o privire specială asupra acelora întâlnite în România. I I . Sb. de Litere. 1. pro­ prietăţile fizice şi chimice. I. Meruţiu. Cu. Fotograf-mechanic: Livia Raţiu căs. care au geografie ca specialitate secundară.. sedimentare şi metamorfice întâlnite în ţară. producţia anuală a următoarelor materii prime: Au. Preparator:BCU ClujHotăran. cărbuni. c) Lucrări practice: Cunoaşterea şi explicarea hărţilor. con­ form programului Facultăţii de Ştiinţe (secţia Geografie).) şi studenţii dela Fac. I I I şi IV. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. Reprezentări grafice prin sistemul coloanelor. Asistenţi: Radu Meruţiu. Servitori: Simion Terec. an. Hg. diagrame cu reprezentări de climat. Ioan Man. Fe. petrol. bitumen. titular: V. Mo. princip. Desenator cartograf: Andrei Peter. S'au mai ţinut cursuri pregătitoare de Geografia României şi a Continentelor. varietăţile (minerale). cilindrică şi ortogonală. titular: V. b) Africa şi Australia. gaz metan. Utilitatea. Zn. Institutul d> geogrefie. Catedra de geografie fizică şi descriptivă. calcar. . Meruţiu. semnele convenţio­ nale. Prof. dela Geografie. natura apelor şi indicaţiuni terapeutice privind 70 staţuni balneare din ţară. Cursuri: a) România. curs general cu stud. Director: Prof. dela Geografie (spec. Elena / Central University Library Cluj Desenator: Fablu Dumbravă. Ag. fos­ faţi. As. Bogăţiile subsolului ţării. Mn. silice.266 gnomonică.

subiecte alese. se complectează ulterior în vederea tezelor de licenţă. I). e) S'au făcut excursiuni în împrejurimile Clujului.. Cheia Turului. Aceste. R. Deasemeni o excursie mai mare în regiunea Stâna deVale. Valea Crişului. Cheia Turzii. con­ form programului Facultăţii. Meruţiu. d) In orele de Seminar s'au citit şi discutat lucrări CIL. Ficheux). Suplinită de Prof. Excursiuni pe teren în regiunea Huedin. b ) Geografie Generală: Cursuri de Geografie Umană. dupăce sunt citite şi dis­ cutate în seminar. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. Catedra de geografie generală. deasemeni şi un BCU Cluj / Central University Library Cluj curs de Atmosferă şi Morfologie (Dl Prof. sub conducerea profesorului. profile precum şi aplicări din cursul de Atmosferă şi Morfologie. . V. Cursuri: a) Principii şi istoria geografiei (cu stud. c) Lucrări practice: S'au făcut analize de hărţi. S'au mai ţinut şi cursuri pregătitoare de Geografie fizică şi bibliografie generală. Ciucea. âii. precum şi în împrejurimile Cluju­ lui. pe care studenţii din anii înaintaţi le-au pre­ gătit prin cercetări pe teren.267. 3.

T. P. 3. (Publicaţii. Voi. 1936. 2. Nr. 5.). Voi.. când trei drepte ale figurei trec prin trei puncte fixe. sau când trei puncte descriu trei drepte fixe. 6. Ştiinţă şi Progres. 41. . 1. 1935. 1935. IX. 6. pag. 202. Proprietăţi geometrice ale mişcărei unei figuri plane variabile care rămâ­ ne asemenea cu ea însăşi. etc. Profesor titular. 409. Discuţia rădăci­ nilor ecuaţiei de gradul al doilea având în vedere mărimea 3or faţă de numere date. studii al Şcoalei Sup. pag. pag. Gazeta Matematică. 1936.O) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-LITERARA. Limita ra­ zei cercului circumscris triunghiului format de trei tangente infinit vecine la o curbă plană. 31. Sur l'etude de la forme d'une courbe ou d'une surface dans le voisinage de l'un de ses points. 321. Sur le developpement d'une fonction suivant les puissances croissanfes d'un polynome et application â la determination des courbes de convergence de certaines series de polynomes. 1. a) Secţia ştii aţelor matematice. pag. O aplicaţie a fracţiunilor continue. Publicaţiuni ştiinţifice. Rendus Central University Library Cluj T. conferinţe. comunicări. T. 1936. 2. 1397. Comptes BCU Cluj / de VAcademie des Sciences de Paris. Gazeta Matematică. distincţii. Abramescu. 41. Mathematica. 5. Voi. N. 4. Buletinul cerc. T. Voi. 1936.

Conferinţe. •' ' Publicaţiuni ştiinţifice. Asupra transformă­ rilor omografice care transformă o conică în ea însăşi. 30 Mat 1936. G . 16 Febr. Din generalizările constantei lui Euler. 93—98. Până acum. Profesor titular. Denjoy. Voi. Sur un contrevariant attache aux fonctions analytiques. Profesor titular. 1936. 1935.2Ш 3. 1935. 1. Cercul matern. 4. Ştiinţe Cluj. 59—60. Cer­ cetări în legătură cu deformarea suprafeţelor. BCU Cluj / Central clişee sunt lucrate Cluj. Conferenţiar a) Publicaţii ştiinţifice. Lucrări ştiinţifice. pag. care a fost încredinţată observatorului astronomic din*. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Rou­ manie. Armeanca şi Gh. XII. pag. 1936. 3. Voi. Gazeta Matematică. b) Comunicări ştiinţifice. Ştiinţe Cluj. Bucureşti. pag. . T. 1936. 2. 28 Nov. 1935. 3. 2. al Soc. pag. XII. 41. al Soc. Bratu. 9 Ian. al Soc. I . Asupra unor serii a căror cerc de convergenţă e o cupură. Cercul matern. In colaborare cu Dnii I. 3. Asupra? unor integrale. 41. douăsprezece University Library Clujcomplet. 1. T. Cercul matern. 1. Sur l'integrale de M . 41. 1936. Ştiinţe Cluj. din zona +20. Voi. Тћ. Asu­ pra unor invarianţi relativi la funcţiunile analitice. Despre un contravariant relativ la funcţiile analitice. 4. 1936. Gazeta Matematică. 3. Gh. 164—180. Sur certains invariante attaches aux fonctions analytiques. Mathematica. Ângheluţă. T. Academia de ştiinţe din România. Gazeta matematică. 176—178. 1936. Mathematica. Calugareanu. Chiş a lucratîncă şase clişee din Harta Fotografică a cerului. 2.

Pro*bleme noui asupra ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul al doilea. Inga. 1936. 1. O proprietate a elip­ sei şî a iperbolei. Profesor titular. 12 Cluj BCU Cluj / Soc. Profesor titular. Publică „Chestiunile de examen" propuse la Secţia Ma­ tern. Conferinţe. 1. Bouligand. 6 . 1936. Voi. Revue de Transilvanie. T. a Univ. University Library Febr. p. Ştiinţă şi Progres. al Central Ştiinţe Cluj. 'Volum scris în colaborare cu Dnii G. honoris causa de l'Univ. 1.с) Diverse. relaţiuni imetrice şi o nouă construcţie grafică. Publicaţii ştiinţifice. Profesor titular. Dr. II. V. 2. Voi. P. . 2. Bucureşti 26 Ian. Ştiinţă şi Progres. 1935. 2. 41. Ionescu. c) Diverse. pag. 1. Ales membru al Academiei de Ştiinţe din România. 1. Nr. L'evolution des Sciences Mathematiques ei Physîques. II. 57. 3. O proprietate a familiilor şi traectorii şi aplicaţiuni. Gazeta Matematică. Academia de Ştiinţe din România. P e t r e Sergeseu. O. D . 78—80. II. a ) Publicaţii ştiinţifice. Parabola. Voi. şi 28 Martie 1936. Cercul matern. 1935. Cluj. Mon­ tei. Brunold. a) Publicaţii ştiinţifice. 1. b ) Comunicări ştiinţifice. O proprie­ tate a unei familii de traectorii. 10. Ales Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe •din România. 7. 5.

Asupra rădăcinilor ecuaţiilor în care coeficientul lui a P are cel mai ? mare modul. 1 8 Ian. Preocupările de azi ale ştiinţei. 1936 şi Liga Culturală. 2. b) Comunicări ştiinţifice. 4. pag. Sphinx. 2 9 Aprillie 1936. Stud. 6. O generalizare a teoremei Hurwiwtz-Angheluţă. Centre International de Synthese. Universitatea Ateneul Român. 3 9 — 4 2 . Soc. (Volum omagial prezentat Dnei D. Flammarion. Quj 2 9 Nov. Conferinţe. E. Quelques polemiques scientifiques dans le Journal des Savants au XVIII-e siecle. BCU Cluj Central University Library Cluj Les mathematiques dans/ le Journal des Savants 1665—1701. Voi. JR. pag. 2. 1936. 1935. Ştiinţe Cluj. International Histoire des Sciences. Les mathematiques dans le Journal des Savants 1 6 6 5 — 1 7 0 1 . . Voi. 1 9 3 5 . Originile spiritului modern în ştiinţă: Matematica. 5. 1 1 Febr. Istoria matematicei: I Antichitate şi Evul mediu. 8 şi 9. 4. Soc. pag. 1. Caracteristicele ştiinţei moderne. Coimbra. Smith). Primele academii şi reviste ştiinţifice. 1936. C. Extensiunea Universitară. Sur quelques aspects des mathematiques contemporaines. 1936. 13. Turpain. Le Journal des Savants au XVII-e siecle et les mathematiques. 6 Nov. Şcoala Politecnică Timişoara. Ştiinţifică Timişoara. 5 6 8 — 5 8 2 . 3 8 — 3 9 . Braşov 2 6 Nov.271 «Grumbach. 3-e Congr. 3. Universitatea liberă. 1936. I. 1936. Gazeta Matematică. I I Epoca modernă şi contimporană. V I . 1935. Astra. 1 9 3 6 . Osiris. 12. 5 Febr. Sur les mathcmatiques en Roumanie aux XVIII-e et XIX-е siecles. Careii Mari. 1936. Paris. I. 1 9 3 5 şi Caransebeş 2 9 Febr. 1936. Bucureşti. 1 1 Febr. Litere Cluj. Paris. 5. Cercul matern. 1 Mart. O teoremă importantă a lui Van Vleck. T. 6 şi 7. Bucureşti 3 0 şi 3 1 Martie 1936. 4 1 . Cea mai veche revistă ştiinţifica clin lume. Bruxelles. 7 Dec. 1 0 şi 1 1 . In „Bibliotheque de Philosophie Scientifique" Ed. Mathem. Soc. Thales. 3. de Belgique. al Soc. cu aplicaţii.

Paris. Academie des Sciences Paris. al Soc. 1936. 1935 la 1 II. Ştiinţe Cluj. BCU Cluj / Central University Library Cluj asistent. Asupra adevăratei valori a unei fracţiuni. c) Diverse. Ştiinţe Cluj. 1. Comunicări ştiinţifice. IX. 129—145. Decorat cu ordinul Meritul Cultural. Cercul matern. I I . 9 şi Voi. I I pentru: ştiinţă. 9. Armeanca. 202. Sur un probleme de maximum de Stieltjes. 10. Sur Ies directions d'indetermination complete d'une fonction elliptique. 16 Febr. Referent la Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik (Berlin) şi la Archeion (Roma). . I . 1936. Ştiinţă şi Progres. 12 Febr. 24 Mai 1936. Nr. 2. 2. T i b e r i u P o p o v i c i n - Asistent. Conferinţe. Bulletin des Sciences Mathematiques. R . b) Comunicări ştiinţifice. astronom.272 14. Voi. Prof. T. Cercul matern. R. 1. Sur Ies equations algebriques ayant toutes leurs racines reelles. 1936. 1936. Colaborator „de onoare" la Revista de Ciencias din Lima (Peru). 7. 1. 1935. 1. Acţiunea Patriotică. a) Publicaţii ştiinţifice. Mathematica T. 3. 8. B ă d e s c u . O aplicaţie a calculului probabilităţilor în astronomia stelară. 2. pag. 1. Cav. 3. suplinitor dela 1. C. XI. III. 1936. 3. Cluj. Problema ele­ mentului românesc în Universitatea din Cluj. №v 2. cl. a) Publicaţii ştiinţifice. al Soc. Asu­ pra ecuaţiilor lineare cu derivate parţiale de ordinul I I şi de tip iperbolic.

273 4. 11. T. 5—12. pag. Matematică din Timişoara. 9. 205—226. pag. Dima a redactat şi publicat. 8. Conferinţe. A. este aprobat de Ministerul Instrucţiunii. Institutul de fizică generală experimentală. 15. pag. 12. Quelques proprietes des equations algebriques dont les equations derivees ont toutes leurs racines reelles. ANUARUL 1935/36 . 285—288. 212. Gazeta Matematică. . Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I I . al Soc. Mathematica T. De­ spre definiţia funcţională a unui polinom. 41. Revista BCU Cluj / Central University Library Cluj 1935. 247—256. 15. pag. Voi. Roth. 1936. X I I . Gazeta Matematică. 49—51. Remarques sur la definition fonctionnelle d'un polynome d'une variable reelle. Ştiinţe Cluj. Mathematica. Despre direcţiile de nedeterminare completă ale funcţiunilor eliptice. Revista Matematică din Timişoara. 1936. 1935. . 1 b) Secţiunea ştiinţelor fizice. Obser­ vaţie asupra ecuaţiilor algebrice având toate rădăcinile reale. 10. 1936. Voi. un curs de lucrări practice de fizică şi de chimie. 27 Nov. Voi. i :j lo) Comunicări ştiinţifice. Asu­ pra problemei 457. Despre funcţiile alternate de mai multe variabile In­ dependente. 1936. şef de lucrări. 6. 7. pag. pag. T. 1935. Cursul. al Soc. Despre extragerea rădăcinei dintr'un polinom de o variabilă independenţă. pag. X I . Voi. Sur une condition suffisante pour qu'un polynome soit positif. Mthematica. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I. X I . 67—68. pag. Ştiinţe Cluj. 81—91. 1. 1. X I I . Mathematica T. Profesorul G. alcătuit conform programei clasei a VIII-a secundare. 73—76. 41. Cercul matern. 2. Mathematica. XII. 1. 5. pag. în cola­ borare cu dl Aug. 29 Aprilie 1936. Cercul matern. de 594 pagini. T.

Bulletin de la Societe roumaine de Physique. 36. 63—64. Intre 10 August şi 12 Septembrie. 1936. 1. 2. Bul. Bu­ letinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. finergie et radiation dans l'Univers en expansion. la Bucureşti. Tomul VIII. 1935. Nr. (Curs special). 3. 36.274 2. Novac asistent. Publicaţii ştiinţifice. Noi surse ale energiei. profesorul G. 4. Voi. Une nouvelle formule dans la theorie du rayonnement. Lucrare despre propagarea curenţilor electrici. Idei noi ştiinţifice. Conferinţe în cadrele Astrei. » . Partea I I I : Teoria rela­ tivităţii. Conferinţe ţinute în cadrele Exten­ siunii Universitare la Cluj. Conferinţe. Dec. L'emploi des frequences plus hautes que Ies frequences usuelles dans transmission University Library Cluj BCU Cluj / Central de Г energie electrique. Dima a organizat şi condus. 7. Comunicări ştiinţifice. 1. Blaj şi Sighet. In curs de publicare: 5. Institutul de fizică teoretică şi aplicată * ) Profesor: A. Conferinţă ţinută la Ouj în cad­ rul Extensiunii Universitare. în Anuarul precedent. Curs de Electricitate şi Magnetism. A. (Litografiat). 63—64. * ) Datele dela acest capitol conţin şi activitatea ştiinţifică jpe anii 1934—35 a Institutului. 6. Maior. Lucrare asupra gazelor degenerate. fiindcă aceste date nu s'au puMicat din eroare. 2. Ediţia IV redijată de V. Voi. 3. Probleme de Fizică modernă. cursuri practice şi experimentale pentru profesorii de ştiinţe fizico-naturale şi mărfuri dela şcolile de comerţ. de la Societe roumaine de Physique. Aceste cursuri au fost spri­ jinite de Ministerul Instrucţii şi de iGamera de Comerţ şi de Industrie din Bucureşti. . Nr.

24. No. . Oprişor Suzana: Emisiunea termionică. Teoria cinetica elementară a gazelor. Sur un appareil simple pour la mesure 'des points de Curie â basses temperatures (în colaborare cu R. An. . Х П Nrile 3 . Teze de licenţă. 2. X I I 1934. Ga­ leta Matematică. No. Teofil Vescan. ((susţinute în anii 1934—36). 1935. Fasc. И. T. Vz 1935. Nr. 1936). 35. Aprilie 1936 şi Maiu 1936. 1935. 5. Tom. 34. Une formule de la refraction astronomique deduite de 3a forme parabolique du trajet lumineux. VI. Iunie 1936. 3—4. Forrer. 11. Tome V. Journal Ле Physique.Gazeta Matematică. Structura gândirii ştiinţifice. 1. Elementele teoriei gazelor electronice. VI. Strasbourg). 33. V I . № i l e 3—4. 24. Societatea de Mâine. (urmare) hnecs Martin: Inducţia electromagne­ tică. 24. 4. Szabo M.4 . 1935. Î935. VI. IH. No. № . Expuneri făcute la un Seminar de axiomatică a Secţiei Matematici asupra Teoriei ordonării şi a Axiomelor numerilor întregi. jjreparatar 1. Ştiinţă şi Pro­ gres. Bulletin Scientifi<que de l'JScole Polytechnique de Timişoara. Scrierile matematice ale lui Gheorghe Lazăr. '24.Victor Marian. (Semestrul П. Tabla Tibetului. Serie VII. No. 6. Terezita: Metode de terminare a con­ stantelor radioactivităţii. Iunie 1936. No. 37. 6. Şef de lucrări. 12. 1935. Bumbăcescu Sevastiţa: Efectul fotoelectric şi aplicaţiile lui. 36. 5.Cluj / Central University Library Cluj BCU Noerribrie 1935. 3. Iliescu Măria: Efectul Raman. Ştiinţă şi Pro­ gres. Tom.

41. 6. 1936. 1. . — Richerche sulle t r i a zine — Nota XXXIII. 1935. — Richerche sulle y-triazine * Nota XXXIV. 42. pag. A. 1935. Teofil: Dinamica vectorială şi relativi*tică a fluidelor perfecte. BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Publicaţii ştiinţifice:. 40. 43. VI.. 29. 9. pag. Laboratorul cde M m i e generală. Adamachi". în Revista Fundaţiilor Regale^ No. Conferinţa de fizică. 1936*. C) Secţia ştiinţelor chimice. Nyăguly Alexandru: Mediile elastice şi propagarea undelor elastice în aceste medii. 1935. 1. r . VI.. A. 2. No. Obuze cu gaze otrăvitoare în lupta dela Stănileşti (1711). 4. Radioactivitatea artificială.. VesCan. 23. Revistă Fundaţiilor Regale.1936. VI.. 2. în Revista Ştiinţifică „V. VL 1936. 39. Sulla Diossitriazinilrfenil-cetossima. 3& Sasu S.28.. Barabăs Bela: Efectul spinurilor nucleare în 'azul moleculelor diatomice. 28. X.1935. No. Ostrogovich şi I. Sopra alcuni nuovi compost! ottenuti dalia Diossitriazinil-formaldossima. Lucrări ştiinţifice: Sub presă corectate la Gazzetta chimica italiana (Rorna)i 1. Ibidem. Transmutarea materiei. Szăntâ Ârpâd:. 5. 3. Ana: Ibnixarea gazelor prin şocuri el'eoIronice în cadrul teoriei: clasice a lui Bohr. Izotopii. No. Athanasiu* a) A început o seria de măsuri asupra magnetismului pă~ mântesc în Ardeal. 2.276. No. pag. IX. 342. No. No. 16. Tanislau. No. e — suoi sali. 1. Conferenţiar definitiv: G. Rusa Victor: Transformatori şi modurile de cu<plaj în înaltă frecvenţă. Crasu.1936. Ostrogovich şi V. Energia şi materia.

Spacu: TJie pbtentiomštrfeche Bestimmung des Selenocyans neben den rlalogeriide. I I : Due forme diversamente colorate del complesso anidro. '! 8 .Zeitschrift fur analitische Chemie şi în Zeitschrift fiir physiJcaliscHe Chemie: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1.277 3. 2 . 6. A. G. P. G. Уапсеа: Nouvelles contributions â Г6tude des chramioxâlâtes polynucleaires complexes (III-eme note). G. Ostrogovich. în Zeitscrift fiir anorganische Chemie. 3.— Richerche sulle y-triaadne — Nota XXXV. (Das Sys­ tem BaCl +KCl).Beckmanniana della Dios-sitriazinil-fenil-cetossima. A. a) Lucrările originale publicate în Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. 5. 4. Spacu et M. Macarovici: Sur Texistence des sulfosatticylates complexes. Tariislau. Trimise de curând la Gazzetta chimica: 1. 2. 7. Spacu et C.rato sodico. Spacu und C. 2.•posalze mit JFerrocyanid. Spacu: Die potentiometrische Bestimmung der Me-tavanadate mit SilbernitraL 3. I I : Due forme diversamente colorate del comva reazione specifica per 4'acido cianurico. Ostrogovićh şi A. P. Trasposizione. în . Oštrogovičh ş i l . — Sul cupri-cianuarato sodico. Spacu: Die potentiometrische Bestiimnung der Ce. Popper: Ttefraktometrische Untersu­ chungen wâsseriger LSsungen von Salzgemischen. Laboratorul de chimie anorganică şi analitică. Qstrogovich. Spacu et V. G. Spacu und E. G. Ostrqgovich şi G. G. — Sul cupri^cianu. Spacu: Die ptoentiometrische Bestimmung der Oxalate mit Silbernitrat. Armeanu: Sur quelques nouvelles ammines de la scrie des sels noirs de Roussin. P. Drăgulescu: ttber die Quecksilbersulîfite des Ammoniums. P. Potentiometrische Untersuchungen. 9.

1. G. Macarovici:Sopra la reazione del rame con la Benzidina e sopra un nuovo metodo di dbsament'o» di traoce di rame. Spacu et C Macarovici: Sur une methode de dosage simultane du cobalt et du nickel'. Spacu: Sur quelques polymolybdătes complexes. G. Spacu: Sur un complexe argento-mercurique. 3. tîber die Quecksilbersulfite des Natriums und des Kaliums. Spacu e G. G. P.formation et lexistence du Tachydrite en solution aqueuse16. Voichescu:: Betrâge zum. „Zeitschriffi fur. descritta da A. Die Potentiometrische Bestimmung von Selenocyaniden neben Cyaniden:. 20. P. 15. Spacu und Pi. 1.13. 17. 14. P. Tettamianzî. (Tensimetrische Untersuchungen). (Potentiometrische Un?tersuchungen). 18.. 12. Spacu und'C. Studiunx der Ammoniakate einfacher Salze. Ammoniakate der. 2Î.. în revista străină:. Ammoniakate der. Spacu und C. 3. Spacu: Sur rclectrotitrimetrie du molibdene avec nitrate d'argent. 2. Macarovici: trber eine Yolumetrische* Methode zur Bestimmung des Selenocyans. Zinksalze. 22. G. Ammoniakate miumsalze. Spacu: Eine gravimetrische Methode fur die Bestimmung der Cerosalze.. Analytische Chemie"":. (Tensimetrische Unlersuchungen) 2. G. I I Mitteilung.278 10. Drăgulescu:. P.. Spacu et Ei Popper: fîtude refracfomelrique sur­ ii. In cursul anului şcolar. 11. G. Spacu und PI Voichescu:: Beitrăge zumi Studiumi der Ammoniakate einfacher Salze. Conferenţiară:: Raluaa Ripan Tilici. Eine neue Potentiometrische Methode fiir die: Bestimsmung von Selenocyniden- . Spacu: Methode electrometrique pour le dbsage* des iodates par le thiosulfate. G. P. 1935—1936 am? publicat următoa­ rele lucrări originale. Kupfersalze.. 19.. Eine gravimetrischa Schnellmethode zur Bestimung* von Selenaten. Spacu und Pi Voichescu: Beitrăge zum Studiunr der Ammoniakate einfacher / Central University Library Cluj der CadBCU Cluj Salze. G.

5. 1936. Bulletin Soc. Benzylidene-acetalas des oses et des osides. 6. (X). ( I I I ) . 1936. 3) Laboratorul de chimie organică. 15. Comportement photo- . 3. BCU Cluj / Central University Library Cluj Chim. Tănăsescu et Martha Suciu: Sur la condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec Faniline. 4. 9. IX. Tănăsescu et E. Ramonţianu: Sur les acridones. Romanţianu: trber Acridin-N-axyd und Acridin-9-oxy-N-oxyd. 1936. Chim. liber Acridone). 7. Bulletin Soc. 1936. Cluj. 2. Tănăsescu et E. Crăciunescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. o. Gomportement photochimiques des derives o. (IX Mitteil. 1936. de France. France. nitro-benzylidene-acetalas. I. 7. 4. Chim. 2. 5. Suciu: Sur la condensation des o. /. /. 1936. Bulletin Soc. 2. Chlorophenylanthranile et chloro-3-acridone. de France. Bulletin Soc. nitrobenzylideniques des acetals (IX). Silberg: Sur les acridones. /. ( V I I I ) N-oxo-acridine et N-oxo-C-oxy-acridine. VI. Chim. nitro-benzylidene-acetalas. 1. 8. nitres obtenus. Justifica­ rea Feminismului. Tănăsescu et E. 15. Tănăsescu et M. Chem. 4. Crăciunescu: Reactions photochi­ miques dan la serie des derivžs o. nitrobenzaldehydes avec l'aniline. de France. /. nitroacetophenone. Tănăsescu et E. 17. Bulletin Soc. 1935. nitrobenzaldehyde avec la m. Bulletin Soc. Tănăsescu et E. Publicaţiuni ştiinţifice. Eine neue Konduktometrische Methode fur die Bestimmung von Selenocyniden. de France. /. Ionescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. / Tănăsescu et M. Tănăsescu: Condensation de l'o. Tănăsescu et A.279 4. Benzylidene-acetalas des oses et des osides et leurs transformation en diastereisomeres par insolation. 2. 4. /. 2. Nitrobenzylidene-acetals des oses Bulletin Soc. de France. de France. I. Chim. Chim. 16. p. 12. 1936. ( X ) . ( X I ) . Conferinţe: Gruparea Femeilor Române.

Jula: Beitrâge zur Bestimmung der Abstufung der Polarităt des Aminstickstffes in den Organischen Verbindungen. (calitativă şi cantitativă). Physikalische Zeitschrifft 36. pentru uzul studenţilor. VI. IX 1936.280 chimique des anthraniles et triphenylmethanes obtenus. XV. Macarovici: Sur les acridones. Dan RădulesCu şi Oct. Lucrări practice de chimie organică. Contributions â la theorie de la fluorescence. 19. Jula: trber die Rolle der Polari­ tăt der N-Atome bei der Bildung der farbigen Polynitrocomlexe der Benzolreihe. 10. Bul. şi-a susţinut teza de doctorat Do­ mnişoara Elena Crăciunescu. cl. 9—37. Chim. Chim. Bulletin Soc. de France. Tănăsescu et M.11 66—68. Bulletin Soc. Chim. Teze de licenţă lucrate în Laborator. de la Soc. de France.et bromobenzene. BCU Cluj /Teze de doctorat. 1936. A Silberg: Sur la condensation des amino-formylderives aromatiques avec Facide pyruvique. de Chimie. Tănăsescu: Carte de chimie organică. V. partea I-a şi partea Il-a. XVII. 4) Laboratorul de chimie fizicală. IX. Dan R~adulescu şi Coriolan Drăgulescu: Contributions â l'etablisement de la structure et des proprietees des resonnateurs d'ensembles. Publicaţiuni cu caracter didactic. de France. /. Central University Library Cluj In cursul acestui an. 2. . Condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec les chloro. Silvia Bucevschi: Hormonii sexuali feminini dn punct de vedere chimic. având ca subiect: Reacţiuni fotochimice în seria o. I. 25. nitrobenzilidenozelor şi ozidelor şi tran­ sformarea lor în diastereoizomeri sub acţiunea luminei. 1. 4. Dan RădulesCu şi Oct. 20. Note. Dan Rădulescu şi Coriolan Drăgulescu: Eine Merkwurdige allgemeine Beziehung zwischen den Frequenzen der Bandenspektren den aromtischen Kohlemvasserstoffe und deren Abkommligen. 3. (scris la maşină). 11. 1936. Bulletin Soc. ( X I ) .

9. 15 sub tipar). V. 14. Dan Rădulescu şi V. 10. 7. Subit. . Dan Rădulescu şi FI. 1. Lt. Alexa: Etude spectrale des polienes cet6niq>ie. Dan Rădulescu şi FI. Zamfirescu: Sur la vitesse de decomposition thermique de la chloropicrine.281 5. Alexa: Etude spectrale des polinenes cetoniques. Ţilenschi S. (13. 16. 11. Dan Rădulescu şi Subl. 8. Bărbulescu: Influence de la visBCU Cluj / Central University r'ensemble. Dan Rădulescu: La relation de frequence des bandes d'absorbtion â fetat de vapeur. Dan Rădulescu: L'influence des substituants sur Ies i>andes d'absorption.: Prepararea acizilor trinitroisoftalic şi trinitromesic şi proprietăţile lor. Dan Rădulescu şi Locotenent Popa: Le hidrogene du iioyau benzenique ionisable dans Ies polinitroderives benzeniques. cositee sur l'extinction des resonnateurs Library Cluj 13. Popa: Electrometria grupei nitro. 15. Co­ urbe d'extinction de la Benzalacetone et de ses derives parasubsitues. Dan Rădulescu şi Lt. Novac L. 3. Cioară: Studiul spectral al substanţelor alchilice şi arilice cu gruparea NO. Lt. V. Dan Rădulescu: Interpretation physique de la relation de frequence entre Ies bandes d'absorption et de luminiscenee. Săruri dela trinitronenzen. Courbe d'extinction de la Benzalacetophenone et de ses de­ rives parasubstitues. 12. Courbe d'extinction de la Dibenzalacetone et de ses derives parasubstitues. V. 14. 6.: Sur la validite de la formule de Mecklembourg. Alexa: Etude spectrale des polinene cetoniques. Teze de doctorat. Benzoquinone.Une loi quantitative •de la frequence des maximas des bandes d'absorption des resonnateurs d'ensemble. Bărbulescu:. 2. Alexa: Contribution â Г etude des •nitro et poli-nitro derivćs colores du Benzene. (Un nouvel point de vue sur la dynamique de l'adsorption).

Tomurile I—V sunt apărute. Petreanu: Condensarea trinitrobenzaldehidei cu amine arilice. Elemente de Fizică pentru: cl. Elemente de Chimie Anorganică pentru cl. 1.. Lecţiuni de Biologie Generală pen­ tru cl. „reformă" menţinută de toate Guverne­ le următoare. Zamţirescu V. A ) Biospeologica. Chimia pentru cl. V. III. Alte publicaţii. Textul Tomului VI (fasci­ colele 51—57) este de mult tipărit dar lipsesc Tabla de Mate­ rii şi Indexele pe care nu le putem tipări căci ni s'au supri­ mat fondurile de laboratoare şi de publicaţii de către Gu­ vernul Iorga (1931). I I . 5. Toate la Editura Scrisul Românesc. Lt. Tomul VII este în curs de publicare cu fasci­ colele 58 până la 63 tipărite. 7. Botanică pentru cl. Alexa: Studiu spectral asupra benzenului substituit. sub direcţia. BCU Cluj / Central University Library Cluj d) Secţia ştiinţelor naturale. Sur une methode de haute precision pour la determination des tensions de vapeurs. Botanică pentru cl. împărţită pe volume. Borza şi M.: Contribuţiuni la studiul descompunerei cloropicrinei. Acest periodic con­ ţine. Institutul de speologie. Publicaţii. VIII. Demetrescu: Lecţiuni de zoologie. 6. Ţilenschi S. Racoviţă. mai ales acel adunat la Institutul de Speologie. B) Lucrările Institutului de Speologie. Lt. M. VII. Dan Rădulescu. Revistă internaţională. colecţia lucrărilor care nu figu­ rează în Revista „Biospeologica" şi care sunt publicate de . Al. lui E. Zoologie pentru cl. Craiova. în care se publică studiile definitive asupra materialului speologic. V. V I * Anatomie pentru cl. IV.282 4.

(Bull.) care. Sc. interne et artificiel. A. 386-398. Tome I. Chapuis P. professeur â l'Institut naţional agronomique. pl. sau de către alţi cercetători. A ţinut în Decembrie şi Ianuarie. colonisation des places vides et preadaptation. (Vezi rapor­ tul special în Anuarul 1933—34). A. Paris. p. cu subiectele următoare: La variaţion. D) E. trber Hohlencopepoden. a prezidat Adunarea generală a Societăţii de Biogeografie şi a luat contact cu factorii ştiinţifici şi uni­ versitari conducători. Cluj. (Bull. VIII. fascicule 1. (Bull. a aşteptat editarea trei ani de zile! C) Rezultatele ştiinţifice ale Misiunei în regiumea Fluviu­ lui Omo şi a Lacului Rudolph (Africa orientală). I-VII. 298 fig. T. Racoviţă. (Bull. Soc. VIII. T. 25 fig. Soc.. Soc. adaptation et seclusion. — Harpacticiden der Expedition HandelMazetti nach Sud-China (1914—1918). Păru le 7 janvier 1936). Lechevalier. accomodaBCU Cluj / Central University Library Cluj tion. G. Soc. din lipsă de fonduri.. Păru le 5 mai 1936). E) Chappuis P. prelegeri de Biologie generală. 59 p. A. Chappuis P. Sc. F ) Codreanu R. 321—334. origine des organes. VIII. 348-353. p. T. Chappuis P. Geolo-gie-Anthropologie. p. — Subterrane Harpacticoiden aus Jugoslavien. 2 p. T. 5 fig. Cluj.2833 către personalul Institutului. milieux externe. 34 figs. Arambourg. origines de variations.. asu­ pra materialului procurat de către Institut. (P. 1 . Păru le 10* fevrier 1936). Sc. Păru le 12 mai 1936). heredite des effets des mutilations. Sc. la Sorbona din Paris. A. o< schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic a rocelor acestei regiuni. A apărut (în sfârşit!) Tomul V I I (XVI+332 p. — Nćoplasie maligne dans l'hemocoele des EpHImeres sous l'action de Symblocladius rhltHrogenae. Cluj. p. ca învitat al Facultăţii de Ştiinţe şi totodată ca Profesor de schimb în misiune. — Zur Systematik der Copepoda Harpacticoida. Acest fascicol conţine pe lângă itinerarul misiunei. 1935). A apărut: Mission'scientifique de VOmo. Păru sept. public sous la direction de G. 405—408. A participat la şedinţele şi lucrările diverselor Societăţi de Istorie naturală. 1 carte.. VIII.

Grădinescu Ar. ţinută în ziua de 22 Martie 1936. 3. 3. Notationes biologicae. . Gynecol. înaintea Societăţii Naturaliştilor din Bucureşti. Grădinescu Ar. Grădinescu Ar. Bull. Bull. 1935. Eugen Epure: Sur un cas d'albinisme pârtiei chez Hiru•do medkinalis. Conferinţă asupra celulelor cloragogene la Anelide. S. Crustalo Acrivo: Cluj / CentralNeubildung von Cluj BCU t)ber die University Library Kiemenlamellen bei Ganoiden und Teleostiern. 3. Secăreanu şi N. p. Anz. Zool. A. Beobachtungen iiber die Morphologie des Verdauungsepitheles bei Protoclepsis tesselata O. Institutul de fiziologie generală. şi N. Cluj. cu 1 planşă. p. 3. 2. 1935. Heft 34. „Endocrinol.. 4. trber de Wandstruktur der vendralen Lakune bei Haementeria costată Fr. Cluj. şi E. t. 113. und das Ventralgefăss bei Haemopis sanguisuga L. Prof. 1936. Bull. :Paris. Anz. Chim. Sc.'284 Chironomide ectoparasite. şi Obstetr. Scriban: 1. 1. 3. Nr. p. Şanta: Asupra pre­ parării unui extract cortico-suprarenal. voi. Scieno. M. Voi. M . T. Sc. Endocrinol. 2. 4. '(Comptes-Rendus Acad. 1936. Recherches sur la structure des cellules chloragogenes chez les Hirudinees. L. 195. biol. 1936. S'au continuat cercetările ştiinţifice. 1054.. Păru le 1 juillet 1935). 1936. Rev. Heft 3/4. 102—104. Zool. publicând în reviste de specialitate următoarele lucrări: 1. 201. Pora: Influence du courant electrique conţinu sur la permeabilite branchiale chez quelgues poissons d'eau douce. p. VIII. 4. Şanta: "Acţiunea extractului cor­ tico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. Soc. F. M. 257. Grădinescu Ar. 1936. Instftutal de zoologie şi anatomie comparată. Zool. 8. 1936. IV. L A. şî Obstetr. Rev. 114. Anz. Soc. Gynecol. Soc. 17. Nr. Bd. voi. 1936.: Profesorul Nicolae Pende.

1936. 5. GynecoL şi Obstetr. place contre la direction du passage. Biol. R. Pora A. voi. 1936. Soc.285. p.: De l'influence de l'oxygenation du milieuexterieur sur la composition du sang chez Scyllium. p. voi. p. 11. 194. E. Bull. Pora A.: Quelques donnees analytiques sur la com­ position chimique et physico-chimique du sang de quelquesIîivcrtebres et Vertebres marins. la cathode. 5. R. R. C. Inst. £. R. suivant le sexe chez Labrus bergylla.: Differences minerales dans la composi­ tion du sang suivant le sexe chez Cyprinus carpio.: Sur les modifications du milieu interieur de Scyllium canicula soumis au courant fcontinu.: Sur les modifications que produit le cou­ rant electrique conţinu dans le milieu interieur du Scyllium. Pora A. p. oriente dans la direction de passage du courat. p. 9. 121. R.: Influence du passage du courant conţinu». 411. 507. 121. Pora A. C. 1936. C. Nr. Oceanogr. C. E. Biol. Soc.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang. 14. pen­ dant des temps BCU Cluj / Central University Library Cluj differents.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang des deux sexes des Selaciens. 8. 1936. 7. la region branchiale etant au voisinage de. quand la region branchiale se trouve k la proximite de l'anode. 373. sur la composition du sang chez ScyUium canicula. E. voi. 10. 121. 121. E. Biol. Biol. dans le milieu exterieur. E. Soc. 121. C. 1935. 121. dans le milieu exterieur. 6. pendant des temps variables. p. Soc. Pora A. Scyllium canicula mâle. Soc. Biol. 121. Rev. 119. 13. Soc. voi. voi. Pora A. Soc. voi. C. E. 689. d'un courant electrique conţinu. E. 660. . Biol. Biol. Biol. Biol. 1936. Pora A. Pora A. Pora A. p. voi. 1936. 1936. p. 1936. 1936. voi. E. Soc. Nr. 102. 1936. Soc. 291. Pora A. p. C. E. voi.. Monaco. .. canicula mâle.: Sur les differences chimiques et physico^ chimiques du sang des deux sexes de quelques invertebresmarins. R. 12. R.: Sur les changements du milieu interieur du. 503. R. R. C. 105. 121. canicula» iC. Endocrinol.

voL 12. Ggnecologie.: Un nouvel appareil pour la contention et la saignee de nombreux Teleosteens marins et d'eau douce. Antognetti (Roma). -E. Endocrinol. Drilhon: Regulation minerale du miIlieu interieur chez Ies poissons stenohalins. Oceanorg.en. C. Pora A. tegument şi branchii. Silvio de Candia'(Roma). 19. Bodrogi Ioan: Absorbţiunea prin intestin. D. Gynecol. p. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. 7.: Influence des fortes oxygenations du mi­ lieu exterieur sur la composition du sang de Scyllium ca­ nicula. Obstetrică".: Differ. Bărbulescu Emilia: Somnul natural şi provocat. 12. Frankl (Viena). E. Para A. et A. Pora A. La această revistă au colaborat până acum următoarele personalităţi ştiinţifice din străinătate: O. Reiss (Praga). Revista are aspectul şi nivelul revistelor ştiinţifice internaţionale de specialitate. Roşu Emil: Hematopoieza şi organele hematopoietice. B. Ann. 2. 1936. Inst. împreună cu Profesorii Dri. la care colaborează diferite personalităţi ştiinţifice dm ţară şi străinătate. Michail. Pende (Roma).. 205. 17. de Fiziologie Generală şi inventariate în Bi­ blioteca Institutului. 6.Despre anestezie şi narcoză. „Negruţiu Cornelia: Limfa şi aparatul limfatic. £. Pora A. 1936. L. Ann. 139. N. Mitaćhi Lucia: Termogeneza. şi Obstetric.: Mediul intern şi maturitatea genitală la Gyprinus carpio. voi. 18.Faelli (Roma). Gynecologie şi Obstetrică. Cristea Grigoriu. Bugariu Hortensia: Anatomia şi histofiziologia simţu­ lui olfactiv. 1936. . 16. M. Rev.de Physiol. Ioan Minea.::286 15. 4. s'a fondat Societatea de Endocrinologie. Csallner Kurt:. Nr. 699. Aschner (Viena). 5.ces chimiques et phisico-chimiques du sang suivant le sexe. 8. Monaco. p. Teze de licenţă*). E. etc. E. Grădinescu Valeria: Bioelectrogeneza. de Physiol. 4. *) Lucrate în Inst. 1. care ţine şedinţe lunare în cari se fac comunicări de lucrări originale şi editează revista: „En­ docrinologie. 1936. Bull. Pora A. Nr.

(BGMBC. Flora Romaniae Exs. Iva xanthiifolia. J. a urmărit problemele de fotosinteză. Cent. asistent. Dare de seamă despre activitatea Muzeului botanic şi a Grădinii botanice dela Universitatea din Cluj în anii 1927— 1934. XV. 4. Prof. Bu­ cureşti). 1.. I. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. de către Virgil Giurcă. 3.). t. Basarabia Noastră (Ateneul Român. Al. Comunicare făcută la Congresul naţional de Chi­ mie. 5 Institutul de botanică sistematică. Ştiinţele Naturale în Şcoala Primară (Cerc. 3. Dl. XII—XIV. 13 fig.Institutul de botanică generală. a bine­ voit a-i pune la dispoziţie. 1. Borza: a) Conferinţe: 1. înv. Peterfi. Credinţa şi ştiinţa (AGRU. I. . Pregătirea şi recrutarea învăţătorilor (Cerc. Şt. din Cluj). a terminat partea experimentală a unei lucrări având ca subiect: Fiziologia algei Microtham­ nion Kutzingianum. c) Publicaţii: 1. 2. Oradea). 3 pl. Cluj).287 4. Borza. 'Directorul Grădinii Botanice a Universităţii. M u z e u şi grădina botanieă. p. 2. Noua generaţie de profesori de ştiinţe naturale. Mihăilescu. 6—7). (Toate trei la Cercul Bot. o nouă plantă adventivă a României. Dl. Oradea şi Cluj). de Şt. 1-64. de Stu­ dii.. Câmpia Ardealului (Astra cu Ext. Cluj).. Nr. b) Comunicări: 1. Univ. folosind materialul şi camera ce Dl. BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. App. şi Şt. Grinţescu. 2. (Şcoala Secundară. p. Peterfi: Sur l'influence du manganese « t du zinc sur le developpement de Microthamnion Kutzingianum. t. 5. şef de lucrări. ţinut la Constanţa în Iunie 1936. al Soc. Teze de licenţă: Forţele care concură la ascensiunea se vei brute în plante. Al.

„Grădinile şcolare" (Grădina mea. Roumanie (Buletinul . eine neue Adventivpflanze Rumâniens. M. Nr. I. Zur Flora von Bessarabien (Resume). 5^6 şi extr. 57—61) şi „Our Basarabia" BCU Cluj / Central University Library Cluj (Summary) 1 pag. Basarabia noastră. XV. p. Univ. (B. XIII (1936) Nr. (Re­ produsă şi în „Universul" dela 26 Dec. (B. t. (Cluj. 46. XV. sep.288 3. 1-4. I.). 12. 1936. Arvat: Iva xanthiifolia Nutt. (Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. şi al Muz bot. voi. X I I — XIV. II. p. Liliacul românesc. uniţi-vă! (Grădina mea. 233-236). 5. 2. I. Borza. (Cultura Creştină. Cent. II. Nr. Al. 4. 5—6. 16. 1935. 2—3. > 10.. 15. 1936. 7. (Grădina mea. M. din Cluj. Doctrina evoluţiunii şi credinţa. t. I I (1936) Nr. Bibi. dela Univ. voi. Grădinari. x. 3 p. p. Catalogue des graines offertes en echange par le Jardin Botanique de l'Universitć de Cluj.). G. G. Directore Al. Legăturile noastre botanice cu Orientul.. C . Schedae ad „Floram Romaniae exsiccatam" a Musea bot. Două plante importante din Bihor. Die pflanzengeographisehen Aufgaben der Naturschutzbewegung in Rumânien. 14. o nouă plantă adventivă a României. 1-64). C. t. 186—187): 6. p. 16. Nr. AGRU p. 256—257). 1. p. Câmpia Ardealului. XIII (1936) Nr. Giirtler. 6 . t. a. Extr. Blaj. Bolul cultural al Bisericii în Evul mediu. Nr. p. 13. Nr. (Societatea de mâine. 2 fig. Botanica medievală. 11. a. XV. B. 27-28 şi Nr. C.. Al. 4 p. p.7 ) . 47—77). 3 şi 4). p. p. 18 p. „Notiţe dela Grăd. Conferinţă ţinută la Ateneul Ro­ mân în ziua de 9 Febr. Clusiensis editam. 1. Nr.. Schiţă geobotanică (Anuarul Ate­ neului Român pe 1935. an. voi. I. în „Revista Hor­ ticolă" din Bucureşti şi în traducere germană şi maghiară în „Bursa Horticolă" din Timişoara). (Buletinul Grădinii bot. 4. 3. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. (Anuarul Ateneului Român pe 1935. XVI. 1936. Trif: Catalogul de seminţe oferit pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii din Cluj. A. p. Borza şi A. 8. intelectuali. 1936. Borza. înfiinţa­ rea Universităţilor. bot. 9. 77—78). (Societatea de mâine. B.

bot. voi. Cele 3 speci de Taraxacum din Cheia Turzii. SocietesCluj (Tot acolo. XV. (Buletinul Grădinii bot. p. XX. Nyarady. Observaţii şi date floristice I. 22 tab. (Buletinul Grădinii bot. (Uni­ versitatea Regele Ferdinand I. Betula pubescens Ehrh. Drosometru automat. 1936). Bibliographia botanica Romaniae (v. I. dela Univ. Cluj". Pop. 2. 3. 3. p. „Natur­ sond". şi al Muzeului bot. a new soil core sampler for taking undisturbed soil cores (Summary). bot. XI. p. dela Univ. XV. din Cluj. Nr. „Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii". asistent. Cluj. dela Univ. b) Comunicări: 1. O nouă Euphorbiacee din Basarabia.289 Grădinii bot. 4. şi al Muz. Nr. 2. et E. şi al Mu­ zeului bot.t |1—301). 228—233). c) Publicaţii: 1. XI. Appendix II. Floristische Bemerkungen I. Conservator: E. Societăţi Ştiinţifice. (Buletinul Grădinii botanice şi al ANUARUL 1935/36 19 . XV. 2. 8 fig. 2.: Iconographia Florae Huugaricae. Adnotaţiuni la Flora României. a) Conferinţe: Bătrâneţea şi moartea plantelor (Astra. (Totacolo t. 3. Analize de polen terţiar (toate la Cer­ cul Botanic Cluj). b) Publicaţii. a) Comunicări: 1. Prezi­ dează comitetul de redacţia al revistelor „Grădina mea" şi „Kertgazdasâg". 236—248). Natursondul. t. „Natursond" un nou aparat pentru scoa­ terea probelor de pământ în structura lor naturală. şi al Muzeului bot. Die pliozâne Flora von Borsec (Auszug). din Cluj. Statistica Florei din Cheia Turzii. d) Redactează „Buletinul Grăd. 3 fig. Bujorean. Docent: Dr. (La Cercul botanic Cluj). 1935. BCU Cluj / Central University Library scientifiques. Univ. (Toate la Cercul Botanic Cluj). Diferenţierea vegeta­ ţiei din Cheia Turzii. 1. Nr. Facultatea de Ştiinţe. p. Glossen zur Flora Rumăniens. Bibliographia botanica Romaniae. Alba Iulia). 4. Pinus silvestris în Surduc şi pe Bucegi. voi. p. din Cluj. 1—4. 248—249). G. Emil Pop. Dr. 17. Flora pliocenică dela Borsec. 187—191). a) Comunicări: 1. b) Publicaţii: 1. Talofite fosile dela Borsec. Borza). XV. 1—4. Jâvorka A. 4. Al. 189 p..

a organizat această secţiune. 5. propunând lista membrilor de onoare. Ca membru fon­ dator al „Academiei de Ştiinţe din România" a participat la toate şedinţele şi actele de fondare ale acestei Instituţiuni. din Cluj. Ioan P. „Grădina mea". înmulţi­ rea Coniferelor pe cale vegetativă. Filiala Cluj). p. Lucrări ştiinţifice şi pe teren. întinderea şi poziţia stratigrafică a acestor masive. O noutate printre fructele exotice ale Clujului: Grape fruit. aducând noui preciziuni cu pri­ vire la forma. activi şi corespon­ denţi. Mine­ ralogie. cunoscute de ţărăni­ mea română. Mana cartofilor. Comunicări: 1. . „Grădina mea". Prof. în Aprilie. Forţarea castraveţilor în sere. aprobată în Adunarea Generală din Decembrie 1935. Petrografie şi Geografie. BCU Cluj / Central University Library Cluj Comunicări: 1. (Tot acolo. p. 4. 1936. un nou aparat pentru măsurarea cantitativă a rouăi. 2. Revenirea frumoasei Poinsettia printre florile noastre. Institutul de geologie şi paleontologie. Microorganismele cari influenţează azotul din pământ. 3. (La Societatea de Horti­ cultura. 3. Cluj. participând cu comunicări ştiinţifice la şedinţele din 1936. Drosometrul automat. Trifu. Şef grădinar: A. 2. 5. t. Sibiu 1936. 181—185). Gacteele. Biblioteca poporală a Asociaţiunii „Astra" Nr. 402 pag. Cluj. Şef de culturi: C. (1): 13. leacuri şi plante de leac. Flora şi fauna internă a pământului. 4. dela Dej şi Ocna Mureşului (Uioara) în Maiu. „The automatic Drosometer" a new in­ strument of the dew (Summary). 1 fig. 176— 181). Câteva articole de interes horticol în revista „Grădina mea". XV.290 Muzeului bot. 1935. Cyelamen persicum. 2—3. Articolaşe horticole în „Grădina mea" 6 . Rugi­ na trandafirilor. A făcut un studiu asupra regimului apelor subterane din regiunea Municipiului Oradea în Iunie 1936. 1936. Voiteşti a lucrat pe teren în regiunea masivelor de sare de la Şugatag. 2. Gărtler. 2. 3. dela Univ. iar ca Preşedinte al Secţiunii de Geologie-Paleontologie. 229—233. 1. 15. Boli.

Turda şi a formelor fosile din Coasta cea Mare şi valea Pleşca (Cluj. Tg. Revista Muzeului de Geologie. Negre. şi Gazeta „Tinere­ tul Invăţătoresc". Ibidem. Jiu. c) Asistent Octavian Niţulescu a continuat studiul re­ giunii Petrid. fiind trimis. Buru. începând cu luna Maiu 1936. A ţinut studenţilor m Paleontologie 5 conferinţe a câte 2 ore. voi. Rom. Mureş unde a efectuat săpături pentru mami­ fere fosile. Ionescu-Balea. Nr. Reptile şi Păsări. Câmpina. d) Preparator Iustin Gherman a continuat studiul M-ţilor Apuseni în Jud. Ш . — Amintiri din viaţa de profesor secundar la Tg. Cluj. b) Şeţ de lucrări. Revista „Amicul Tinerimii". — Ce se poate ceti pe harta fundului M. pentru specializarea în Geologia petrolului. C. R. Bucureşti. despre Mamifere.Sur la presence des restes fossiles anediterraneens dans la breche tectonique du massif de sel de Ocna Mureşuiui (Uioara) în colaborare cu Dl Dr. Ionescu-Balea). . la Cluj.).000 Huedin-Turda complectată cu cercetările cele mal rioui cât şl personale (manuscris).2'Л A. Jiului 1936. 1936. Cluj 1936. de Ştiinţe din România. al Univ. Ioan Pojiescu-Voăeşti: — Sur la position stratigraphig-ue du massif de sel de Dej (în colaborare cu Dl Dr. 1. Bevista „Amicul Tinerimii". Ion Maxim a studiat regiunea comunei BCU Cluj / Central University Library Cluj Călăţeni jud. Dl preparator Iustin Gherman. — Situaţia geologică. Publicaţiuni. Soc. aparaţia şi evoluţia iz­ voarelor „Hebe" de la {Sângeorz-Băi. Acad. — . Jiu 1936. şi-a luat con­ cediu fiind suplinit pe timpul concediului de Dl absolvent Stoica Coriolan. A ţinut studenţilor de la Paleontologie 4 conferinţe de câte 2 ore în care a tratat despre Peşti. „Radiolaritele de la Turda" sub tipar în Bul. Mineralogie. Tg. 2. V I . originea. de Geologie voi. Lipova Banat. Astra Română". Amfibieni. ca practicant la Soc. a ) JProf. 1936. Alba. Harta 1:75. ЏпА » Kaaîerinţâ ştiinţifica' in cadrele -Extensiunii Uni­ versitare.

. în revista „iCarpaţi". Valea superioară a Mureşului. ştiinţifice:. Mureş. Nr. Voiteşti. VI. Ditrău. Colecţiunile Institutului. 1—2 е т . Muz. urmând itinerarul: Câmpia A r ­ dealului. Dl Iustin Gherman a colectat material din M-ţii Apusenidin Jud. voi.. 2. forme fosile şi material petrografic din regiunea Mera-Coruş. Dej. s'au îmbogăţit. Rev. 1 b) Şef de lucrări Eugen Stoicovici. Ex­ cursia s'a făcut impreună cu Dl Prof. Voiteşti din regiunile: Vatra Dornei-Pojorâta. fosil din regiunea Gălăţeni Jud. Geol.. dintre Valea Lisei-Sâmbetii până la Tărâţa. L P. Niţulescu a îmbogăţit colecţiunea cu material din regiunile: Turda-Petrid-Buru. 1936. a) Prof: Victor Stanciu. Cluţ. cu personalul ştiinţific al Institutelor de Geologie. 4. La Făgăraş: Probleme de miner al ogeneză.. La Deva:. I. Bicaz şi Piatra Craiului. din care s'au făcut şi 150 de secţiuni subţiri pentru microscop. cu materialul! adus de: Dl Prof. Cheile Bicazului. Alba. Sibiu 1935. Cum. Biblioteca. Ian. schimb. s'au format MunţiL Apuseni şi bogăţiile lor. P. „Astra". 7: Institutul de mineralogie. Dr.. Studii pe teren în Munţii Făgăraşului asupra cristalinului. Bogăţiile miniere ale Munţilor Apu­ seni.292! 3. Ocna Mureşului şi Oradea Mare. Excursiuni cu studenţii. Cetatea Roşiei.-Miner.. Contribuţiuni la cunoaşterea nisipurilor aluvionare din M-ţii Apu­ seni. Corund. Conferinţe: 1. Dl Ioan Maxim a colectat material. Dl Oct. Bibi. Fosile găsite pentru prima dată în Calcarul dela Sănduleşti (Turda) după care s'au fă­ cut mulaje în gips. Sovata. Lucrări apărute: 1. al Univ. Biblioteca Institutului de Geologie-Paleontologie s'a mă­ rit până la sfârşitul lunei Iunie 1936 cu 66 de volume cumpă­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rate şi primite ca donaţiune sau în. 20. a publicat: 1. Mineralogie şi cu 25 de studenţi şi studente. 2. Nr. M-ţii Gurghiului peste Rotunda. apoi. Colecţiuni.

Gorj. 6. a continuat cu studiul Munţilor JBodnei. Institutul d « geografie. Forro Ecaterina: Valea Lutului. 1—12. Pălăgeşiu Măria: Bazinul Someşului Mare dela izvor până la Sângeorz. . Cluj. jud. Someşan. Matis Edith: Plasa Chiochiş. (Comunicări preliminare). Târnava Mare. 1. МегцЏи: a început tipărirea voi. jud. 1936. 11. Feier Zoe: Regiunea auriferă a Abrudului.293 . Şef de lucrări L. 4.în regiunea JBihariei. Graniţa de Vest. p. 2. Valea Someşului şi Aurăritul din Munţii Apuseni. 15 Aprilie. 10.Nr. Alba. 1936. V.. a publicat: Begiunea Miniera BaiaJVIare—Baia Sprie. e) Secţia đe geografie. Teze de licenţă în Geografie (în ordinea . .Moniteur du petrole roumain. Suciu Romul: Plasa Rupea. d) Preparator Lucian Stoicovici a piiblieât: Coritribuiţiuni la cunoaşterea metamorfismului de contact.'. <Geol. Regiunea Baia-Mare—Baia Sprie.-Miner. Târziu Ana: Plasa Sân-Nicolaul Mare. 3. Dinu Margareta: Plasa Jiu. Muz. Tănase Viorica: Plasa Vinţul de jos. Asistent JR.Morariu. Coritribuţiurii "la perfecţionarea cracării. VI. Satele şi gospodăria lor. 7. . V I din „Luefăirile Institutului de Geografie'. 13-^21. 12.p. Herbst Constantin: Begiunea dintre Trotuş-MilcovDe aluri şi Şiret. jud. 1^2. Hetco Irina: Stâna de vale. Rev. 2. 8. Reichert Ludovic: Plasa Bârgăului. al Univ. Meruţiu. 9. University Library Cluj umană în BCU Cluj / Central a publicat: Viaţa Munţii Călimani. Şef de lucrări T.8.prezentării). 13. c) Asistent Sever Anton a continuat studiul pe teren . Nr. 1936. 5. -Prof. Bică Florica: Basinul Cungrei Mari. Drăgulescu Livia: Plasa Ilia. voi.

până la vărsare. 34. 17. 39. Bazinul Someşului mare dela Beclean la Dej. Plasa Caransebeş: jud. Ioan: Valea superioară a Hartibaciului. 21. 33. Gergely Ghizela. Komlosi Andrei: Valea Pogânişului. la. 35. 20. Măria:. Plasa Călugăreni (jud. cult. de Gristurî. 32. Szătai Elisabetar Plasa Săcueni. Ţegean Măria: Vegetaţia din Nordul. Trenca Minerva: Monografia plasei Jibău..14. Ioan:. Timiş-Torontal. Boldor Iulian: Şesul Aradului. Magyar Elisabeta.. 41.. Severin. 29. 37. 18. 27.. Câmpiei Ardelene. 26. S. ETek Emeric: Bazinul superior al Lăpuşului. Rohrer Carol:Cluj / Central University Library Cluj Centralăl 31. 15. Mureş. Valeria: Valea Mureşului dela. Ionescu V. Sumi AdalberU Valea NadeşuluL 23. 25. 38. Weber Fr. Plasa Şomcuta-Mare. Cotoi V. şi etnică a oraşului Tg. Smădescu Adalgiza:. 28. Staicu Nicolae: Podgoria judeţului Pufna. MoTnar Ştefan. Para Vilma Fidelis: Regiunea oraşului Irrsbruek. . Pop G. Qena Mureşului. Lula Olivia: Plasa Hunedoara19.O secţiune prim regiunea alunecărilor de teren la N. Teiuş. Ciucă. Păunescu I.. Plasa 30.. Kovăcs Amalia: Plasa Mocim. Pap Samuil: Roşia montană şi împrejurimile. 42. Mathias Francisc: Plasa Giulvăz jud. V. Panaitescn Elena: Valea Sîret'uluir Dela confluenţa cu Buz. Măria: Plasa Câmpia-^ BCU Judeţul Timiş Tbrontal. Veza Samsvn: Valea Târnavei Mari-regîunea MediaşBlaj. 40. 36. Gnădig Andrei: Factorii cari au determinat desvoltL econom. 22. Dumitrescu R.. Vlaşea. 44. Athena:: Valea Olteţului. 24. 16. Cioacă Ioan: Plasa Bechet jud. 43'. Neculoiu Ioan: Monografia comunei Poiana Mărului. Economu Raina: Coasta Mării Negre dela braţul SfL Gheorghe până la Constanţa... Vasile: Monografia comunei: Monteoru judi Buzău.. Dolj.Plasa Gherla...

BIBLIOTECA UNIVERSITARA BCU Cluj / Central University Library Cluj .

BCU Cluj / Central University Library Cluj Secretar: Olimpiu Boitoş. rector. Ştefan Monoki. Sabin Mureşan. del. Tulia Găvruş. abs. Arhivar: Sub-bibliotecari . doctor în drept. deleg. Marinescu. „ Camil Negrea. profesor secundar. Fac. de Fii. Ignaţie Balogh. „ Const. de Medicină. F. sec. şi Lit. Prof. doctor în drept. doctor în litere. deleg. directorul Bibliotecii. del. doctor în drept. Titu Vasiliu. bibliotecar. de Drept. profesor secundar. „ Gheorghe Spacu. profesor secundar. de Ştiinţe. Un post vacant. Fac. doctor în litere. Traian Mitrofanovici. Fac. prof. 2. Ludovic Kelemen. licenţiat în litere. Olimpiu Boitoş. de Ştiinţe. Preşedinte: Membri: FI. Ştefănescu-Goangă. Personalul bibliotecii. Gheorghe Ioanovici. Anton Valentiny.Director: Primbibliotecari: . profesoară secundară. doctor în filozofie. Comisiunea bibliotecii.1. Un post vacant. Bibliotecari: Ion Muşlea. al Fac. Ion Muşlea. Virgil Vătăşianu. a) Personalul ştiinţific. Teodor Mihăilescu.

297 b) Personalul administrativ şi tehnic: •Secretar: •Cartotecari: Dumitru Petruţiu. 1936). lic. Alexandru Ilea. II. IV. (până la 30. 1936). 1936). 1936). Ilie Chira. c) Personalul de serviciu: Primlaboranţi: -Laboranţi: Gheorghe Kovâcs Farcaş Erdei. BCU Cluj / Central University Library Cluj Tâmplar: Dumitru Russe. litere (dela 1. Ştiinţe. Gavril Moldovan. Dactilografe: Legător-şef: Anton Rohonyi. V. licenţiat în litere. IV. (până la 31. abs. V. Aurelia Botez. I. Ilie Ferdinand. Trâian Jianu. de copii mici. înv. grad. (până la 31. Bela Karl. 1935). litere (dela 1. Gavrilă Moldovan. IX. Iolanta Fodor. ÎH. (dela 1. XII. Simion Sasu. (până la 31. Servitori: . I. pt. VI. 1936). Simion Sărmăşan. Nicolae Todor. Ioan Andrasofszky. Ioan Mihalache. V. (dela 1. Mecanic-fotograf: Ştefan Balâzs. Nicolae Rotar. (dela 1. Ioan Bindea. (dela 1. 1936). 1936). (până la 31. Martin Mate. Gheorghe Miklosi. Gheorghe Murăşan. Vasile Munte. 1936). Iosif Florian. Mecanic: Vilhelm Anlauf. 1936). Simion Sasu. Vasile Săcară. Aurel David. Margareta Orban. licenţiat în drept. Livia Crăciun. de Drept. absolvent al Fac. 1936). Vasile Munte. lic. licenţiată a Fac. 1936). Ghizela Meder. 1935). (până la 15. înv. Intendent: Augustin Todor. VI. Olga Csermâk. Olim­ piu Albon. (până la 30. al Fac. IV. (până la 30. 1936). de Litere.

pentru necunoaşterea limbei sta­ tului (Minist. Instr. Publ. In locul devenit vacant a fost numit cu începere dela 1. a fost pusă în retra­ gere din oficiu. Publ. Dl Anton Rohonyi. Publ. demisionat. In locul cartotecarului Ilariu Albu. Nr. 1935. i s'a prelungit detaşa­ rea ca secretar al Şcoalei Române din Roma. Publ. director general. 1935. V. Publ. pentru cauză de boală. Instr. 157 din 9 Iulie 1936 director general al Bibliotecii. pe ziua de 1 Sept. (dela 1. 1936. Nr. şef legător. 3824—1935). licenţiată în litere (Minist. Cu data de 1 Aprilie 1936. Mişcarea personalului. 1936). 191744-1935 din 12 Martie 1936). VI. (dela 1. 1936). 24998—1935). cu data de 1 Febr. dl Ion Muşlea a fost numit prin înaltul Decret Regal Nr. 1936). iar în postul de servitor devenit . 1935. conducerea Biblio­ tecii a rămas. Nr. Instr. 1935 (de­ cizia Min. Instr. Dec. 1936. In locul lui a fost avansat cu data de 1 Febr. pe ziua de 15 Martie 1936 (decizia Minist. 152197—1935). Nr. omul de serviciu Vasile Munte. Publ. v 3. No. II. 839—1936.. 148784—1935). 1936 a încetat din vieaţă laborantul Simion Sărmăşan. 5970—1936). dlui prim-bibliotecar Anton Valentiny (Rectorat Nr. 1936 (Ministr. până la 1 Sept. a fost nu­ mit dl Traian Jianu. Nr. Dşoara Iolanta Fodor. dl Ilie Fer­ dinand (Rectorat Nr. Dlui Virgil BCU Cluj / Central University Library Cluj Vătăşianu. 2700—1935). Rectorat Nr. bibliotecar. In locul devenit vacant a fost numită cu data de 1 Iunie 1936 dşoara Aurelia Botez. Dela 23 Oct. Gheorghe Pop. Vasile Michăşan (dela 1. 1935 dl prim-bibliotecar Ion Muşlea a fost încredinţat cu conducerea Bibliotecii subt formă de girare (decizia Senatului Universitar din 23 Oct. Dl Eugen Barbul. Instr. Instr. a fost îndepărtat din ser­ viciu pe ziua de 1 Oct. 3099—1935). licenţiat în litere. fiind pus în retragere din oficiu pentru limită de vârstă. La 28 Ian. în mod provizoriu. (Minist. publicat in Monitorul Oficial Nr.298 Vasile Mureşan. cartotecară. 92533—1936).

în care s'au discutat numeroase probleme de orga­ nizare ale instituţiei. iCiontribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania (până la Unire) Cluj. în acelaşi „Anuar". pp. Lucrările personalului ştiinţific al bibliotecii Ion Muşlea. pp. cu data de 1 Mai 1936 a fost avansat în postul de laborant Simion Sasu. Călătorii de studii. Gu data de 1 Iunie 1936 a fost pus în retragere pentru împlinirea limitei de vârstă. Cele văzute au fost comunicate colegilor în întrunirile personalului ştiinţific (la care a luat parte şi personalul administrativ). în locul lui. 2. iar în locul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu Vasile Micheşan (Rectorat Nr. 287—292. Iaşi şi Cernăuţi. BCU Cluj / Central University centre şi pentru a cerceta bibliotecile din aceste Library Cluj a lua con­ tact cu conducerea lor. Beograd 1936. 1594—1936). Această călătorie s'a dovedit foarte bogată în rezultate practice. 169—176. iar în postul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu. cu aceeaşi dată. director: 1. în „Knjiga o Balkanu". conferinţe de specialitate. 1—8. 4. Alte variante româneşti ale snoavei despre femeia ne­ credincioasă. (1935). cu aceeaşi dată. Cu aceeaşi dată a fost avansat ca laborant omul de serviciu Ga­ vrilă Moldovan. Ion Bianu şi folklorul nostru. pp. în „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" III. O rumunskom knizevnom folkloru. Ghe­ orghe Pop (Rectorat Nr.299 vacant a fost numit provizoriu. S'au ţinut 12 astfel de con­ ferinţe. In Decemvrie 1935 Comisiunea Bibliotecii a aprobat ca directorul-delegat Ion Muşlea şi bibliotecarul Ştefan Monoki să facă o călătorie de studii la Bucureşti. La 10 Aprilie 1936 a încetat din vieaţă laborantul Olim­ piu Albon. 352—1936). 3. . Vasile Mureşan (Rectorat Nr. în 8°. 1935. 4. laborantul Alexandru Ilea. 1095—1936). 38 p. Cartea Bomânească.

33 p. în 8°. Ştefan Monoki. 86 p. 215 p. Pictorul Octavian Smighelschi. (Erdelyi Tudomânyos Fiizetek. cu toate că datează de aproape 30 de ani. (Lista titlurilor periodicelor româno-maghiare şi maghiare apărute în Ro­ mânia în anul 1935). Az erdelyi magyar irodalom bibliografiâj a 1934. Boitoş. în 8°. Localul. (Bi­ bliografia literaturii maghiare din Ardeal) pe anul 1934.800 5. bibliotecar: 1. 52 p. (Bibliografia literaturii maghiare din România pe anul 1935). Minerva. 20 p. în 8°. 18 p. 79 sz). Asigurată din punct de vedere al sălilor. Bucureşti 1935. BCU Cluj / Central University Library Cluj Virgil Vătăşianu. 1936. 5. România magyar irodalmânak. în 8°. prim-bibliotecar: 1. bibliograf iâj a 1935 ev. inovaţiuni şl îmbunătăţiri. Cluj. Rom. (Tud. Cluj 1936. 1935. In cursul ultimilor trei ani s'au ridicat şi mobilat trei săli nouă de lectură şi două săli de depozit (acestea însă făra rafturi). Editura Krafft şi Drotleff. Minerva.). România az 1935. Extras din Anuarul Institutului de Istorie Naţională VI.. (Extras din Ephemeris Dacoromâna). în 4°. 2. Fiizetek 1936. Bucureşti 1935. Cluj. Contribuţii la istoria misiunii lui A. Cluj 1935. bibliotecar: 1. A publicat „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" I I I . Cartea Românească. 69 sz. Cart. Minerva. Sibiu 1936. bibliotecar: 1. atenţia con- . 1935. Cultura Naţională. Anton Valentiny. 2. în 8°. 50 p. Panu în Apus (1864). indagini iconografiche. Biblioteca noastră a avut norocul să moştenească dela vechiul regim o clădire care în multe privinţe se mai poate numi şi astăzi modernă. Ol. Dormitio Virginis. în 8°. evben megjelent român-magyar es magyar idoszaki sajtotermekek cimjegyzeke.

Timp de aproape şapte luni pe an (Octomvrie—Aprilie) în Biblioteca noastră nu se putea servi cititorilor cărţi după orele 17-—18. Cu toate că instalarea luminii electrice nu s'a putut face — din motive materiale — cu ra­ BCU s'au putut înlătura.400 58. având de scop o mai bună servire a publicului cititor şi o simplificare a serviciilor. d) Procurarea a 21 aparate de stins incendiul (marca „Pompier"). Valoarea acestor inovaţii şi perfecţionări reprezintă suma de şi anume: ascensorul: instalaţia electrică în depozit: telefonul intern: aparatele de stins incendiul: Lei Lei Lei . sesizându-se de un raport al Di­ recţiunii prezentat în şedinţa dela 20 Ianuarie 1936. c) Instalarea unui telefon intern (cu 11 posturi) contribue la o mai grabnică servire a publicului şi însemnează o enormă. b) Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. pentru viitor. biroul directorului. Lei Lei 163.800 36. In cursul vacanţei de vară 1936 s'au mai făcut următoarele lucrări: a) S'a zugrăvit: sala profesorilor. Comisiunea Bibliotecii.005 29.301 ducerii institutului s'a îndreptat mai ales asupra unor lucrări. se­ cretariatul şi scările mici ale depozitului. şi au fost achitate din taxele de Bibliotecă ale Facultăţilor.Cluj / Central University Library Cluj gravele neajunsuri semnalate mai sus. (Instalaţia a fost pusă în funcţiune la data de 18 Sept.055 38. economie de timp şi un control mai eficace al serviciilor. toate mificaţii prea multe. Parte din aceste săli . de modernizare a utilajului tehnic. în felul acesta s'a pus capăt situaţiei dăunătoare de totală lipsă de control a circulaţiei cărţilor. . aparatele vechi ne mai funcţionând de ani de zile şi astfel colecţiunile Bibliotecii fiind în continuu pericol de foc. din cauza întunerecului din depozite. . să realizeze următoarele lucrări: a) Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pen­ tru cărţi. De aseme­ nea nu se puteau aşeza la loc cărţile restituite din sălile de lectură în cursul după amiezii. a hotărît. fiecare fiind făcut răspun­ zător de o parte a lui.750 . 1936). Datorită acestuia s'a putut face o împărţire a labo­ ranţilor după etajele depozitului..

Aceşti studenţi au fost recrutaţi pe cale de concurs. Dan Mihail. în drept. IV. cu examenele în regulă. stud în lit. stud în lit. XI. Valerian. Lucrări în bibliotecă. BCU Cluj Central University Library Cluj apoi (1 Febr. 1. 1936. 15. Funk Iosif. 15. 13. II.:302 nu mai fuseseră zugrăvite dela construirea Bibliotecii. II. 15. stud. Emil. Indre Liviu.. V. Iată numele lor şi timpul în care au lucrat la Biblioteca noasrtă: I. 1936. Herman Ioan. stud. 1. 1936. stud. în drept. care i-a pus la / dispoziţie întâi (16 Nov. în med. 1936. IV. 1. stud în drept. XI. stud. stud. V. XII. IV. 15. a) Catalogul topografic. stud. în drept.000 fişe — Biblioteca s'a bu­ curat de binevoitorul sprijin al Rectoratului şi al Comisiunii Bibliotecii. 1936. 16. 1936—15. 1935. II. 10. în şt. Lipsa unui astfel de catalog a însemnat în totdeauna un mare neajuns pentru Biblioteca noastră. Bratu Virgil. 15. având cunoştinţe de limbi şi scriere frumoasă.. 4. . 1. 3. lucrând câte 3 ore pe zi şi plătiţi de către Rectorat (din fondul asis­ tenţei sociale). Gyorbiro Eugen. 1936. 1936. De aceea conducerea ei a hotărît în primăvara anului 1936 să înceapă lucrările pre­ gătitoare ale realizării lui. IV. 1935-15. b) S'au schimbat toate geamurile sparte ale marilor fe­ restre ale depozitului de cărţi şi s'au chituit pretutindeni unde • era nevoie. în drept.. VI.. Moldovan Zeno. 6 . 1935. XI. 8. în drept. Gozman Eugen. 6. XI. I I . 16. 1935. Iacob Tiberiu. VI. 5. 12. Alexandrescu D. 1936. Iliovici O. 1. Iosa Gheorghe. 1936—1. 1935) şase. stud. S'au vopsit şi -11 din uşile diferitelor săli. stud. 2. II.000 titluri şi în acelaşi timp de desfacerea şi refacerea unuia din cataloagele alfabetice compuse din peste 400. stud în med. 1936. In această grea şi lungă muncă — e vorba de trecerea în registre a vre-o 300. 1935—31. 1936. stud. IV. 1936. fiind preferaţi cei lipsiţi de mijloace. 1936) doisprezece studenţi-practicanţi. în drept. 7. 1. în drept. 1935—15. 1. Hollanda Vicenţiu. 9. XI.

1935—18 Febr. în şt.046 fişe. în cursul anului. stud. 1935). 1936—15. 1936. catalogul pe materii cuprindea un număr de 32. fiecare cu câte cel puţin 3—5—10 volume.222 volume.XI. cu Nrii 277. La această dată a început aranjarea la loc a fişelor în ordine alfabetică. stud. s'au reluat lucrările de împărţire în ordine alfabetică a celei de a doua grupe de fişe (Blar-Engl). La 15 Sept. ele vor putea fi ter­ minate. 1936. S'au catalogat 8384 opere în 11. au fost scoase din depozit 2711 opere. Stanca Petru. S'au numerotat 5545 opere în 10. 1 c) Catalogul pe materii. 1. I. Vasile. 19. în lit. în drept. 1. denţi-practicanţi. 16. 15. 20. V. 18. 1935.558 fişe şi astfel numărul s'a ridicat la 45.1936—l. XI. La sfârşitul anului şcolar trecut (30. In cursul anu­ lui şcolar 1935—1936 s'au clasat şi împărţit definitiv 13. 1936. în drept. de câteori erau liberi.520 fişe. 16. dacă se va asigura Bibliotecii acelaşi număr de stuBCU anul 1940. în Cluj / Central University Library Cluj b) Catalogul alfabetic. Multe cărţi au fost tre­ cute în locul dubletelor inutile din care.. cu această ocazie împărţindu-se şi fişele de trimitere. Schaljo Adalbert. stud. 1. lucrare terminată la 20 Iunie.010 fişe. în lit. Timbuş Eliza.XII. Săulea Cecilia. făcându-se în total 31. La această muncă au luat parte şi studenţiipracticanţi. stud.691—280. iar trecerea în registre la 9 Martie 1936. După un calcul aproximativ.376 volume ). VI.178 şi 281. 1936. Trifănescu Ioan.175. Sandru Emil. Pavel A. 1936. *) Numărul mare al volumelor fată de opere se explică prin faptul că aproximativ 1000 din operele numerotate au fost colecţii de . Până la 9 Iunie 1936 s'a trecut in registre 24.. în drept. IV. atât în epoca dinainte de începerea lucrărilor pen­ tru catalogul topografic (16 Nov.11. . IX.588 fişe. 15. 17. Lucrările vor continua în anii viitori. licenţiat în drept. 1935—31.001—283.303 13..V. 15. Lucrările pentru aşezarea întâiului stoc de fişe (A-Blar) în ordine numerică au început la 18 Febr. 1936. 1936). 1935. 1. cât şi mai târziu. stud.reviste. stud. I I .

a fost trecută din biroul Direcţiunii în „Sala Colec- . cărţi pentru suma de Lei 53. d) Lucrările de conservare şi curăţire..304 La catalogarea pe materii au fost ocupaţi trei bibliote­ cari. făcându-se şi identificarea lor pe baza cata­ logului german amintit. Acest catalog va fi utili­ zat şi la controlul fişelor de imprimate legale primite de Bi­ blioteca Academiei Române. S'au legat în cursul anului: 1820 voi. care au avut însă şi alte însărcinări. Cu ajutorul lui se pot afla mai uşor de cât până acum cărţile şi broşurile intrate în cursul anului. ziare Lei 26. colecţia vechilor cărţi româneşti. Catalogul nostru pe materii a putut da în anul acesta lă­ muriri preţioase publicului cercetător. Cu ocazia întocmirii unei liste a incunabulelor Bibliotecii noastre destinată publicaţiei „Gesamtkatalog der Wiegendrucke".433 In cursul verii s'a lucrat la curăţirea depozitului (4 etaje)* şi a colecţiilor şi anume mai temeinic decât în alţi ani. Vătăşianu — a fost posibilă detaşarea unui al patrulea bibliotecar la lucrări­ le acestui catalog. Numai dela 1 Sept. Pentru o mai sigură păstrare.. 1936 — după reîntoarcerea bibliotecarului V.361 Total 3702 volume BCU Cluj / Central University Library Cluj Lei 125. e) Alte lucrări. s'a întocmit şi un catalog mai sistematic al incuna­ bulelor noastre.494 854 voi. întru­ cât cărţile au fost bătute şi şterse de praf în afară de depozit. reviste străine Lei 17. reviste româneşti Lei 28. se adresează des biroului de informaţii pen­ tru consultarea lui. Cu acest an s'a început întocmirea unui catalog pe fişe (aranjate alfabetic) a materialului intrat ca exemplare legale.226 371 voi. In această privinţă colaborarea cu Biblioteca Academiei' Române dă rezultate din ce în ce mai îmbucurătoare. care luând cunoştinţă de faptul acesta.352 653 voi.

conform hatărîrii Comisiunii Bibliotecii Universtăţii din 20 Ianuarie 1986.). Victor Popp. Sion (123 voi.000 b) Pentru cumpărare de cărţi: Pentru cele patru Facultăţi la un loc Lei 168. In acest an ele au fost repartizate precum ur­ mează: a) Pentru cumpărare de reviste: Fac.305 ţiilor Speciale".000 Total Lei 208. S'au mai făcut cumpărături de reviste şi cărţi. trecându-se în depo­ zitele obicinuite tot ce nu prezenta un interes deosebit şi făcându-se astfel loc pentru alte colecţii. din fondurile proprii ale Bibliotecii şi anume în valoare de Lei 32. schimb internaţional şi imprimate legale.) şi Casa Şcoalelor (20 voi). donaţiuni mai mari (peste 20 volume) au făcut domnii Gh. Creşterea eoleeţiunllor. Cumpărăturile s'au făcut în special din fondul „taxelor de bibliotecă".613 Din aceste sume Biblioteca a reţinut.613 Fond pentru cumpărarea de publicaţii de interes general Lei 40. Tot în această sală s'a făcut un triaj al aşa numitei colecţii a „Operelor de artă". de Medicină Lei 75. 20% pentru legături. Dintre particulari. consilier la Curtea de Casaţie (98 voi. (173 voi). T. prin cumpărături. ca în fiecare an.000 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total Lei 450.000 150. donaţiuni. de Litere Lei Fac. ANUARUL 193>/36 20 . trebue să amintim în primul rând Socie­ tatea Naţiunilor. de Ştiinţe Lei Fac.000 75. Sporirea colecţiunilor s'a făcut. în special româneşti.790.000 150. Din donaţiuni. de Drept Lei Fac.

S'au înregistrat în acest an: Cărţi şi broşuri 12472 voi. cu în* ) Statistica circulaţiei cititorilor şi a împrumutărilor până în anul şcolar 1935—36 a fost întocmită în mod cu totul sumar şi nesistematiic. director pensionar al Bibliotecii. Pe această cale ea s'a îmbogăţit cu 1884 volume şi a expediat la rândul ei altor in­ stitute 6862 teze de doctorat trecute la Universitatea noastră. 13 Reviste 1951 99 Ziare 1186 99 Teze de doctorat 2171 99 79 99 Anuare universitare 146 Anuare şcolare BCU Cluj / Central Diferite imprimate University Library Cluj 888 99 1 99 Hărţi 1 99 Manuscrise Provenienţa materialului e arătată în anexa I. (Consultarea colecţiunilor). s'a început să se lucreze abia din primăvara anului 1936.238. iar între 1 Iulie— 14 August câte 4 ore pe zi (8—12). Ele au fost cu totul închi­ se.306 S'au mai primit următoarele donaţiuni în bani: dela Dl Eugen Barbul. câte 10 ore pe zi (8—13. conform Regulamentului. Biblioteca este în legătură de schimb cu 196 universităţi şi institute ştiinţifice din întreaga lume. Incunabule 1 99 B. a se vedea anexa I. Bucureşti Lei 1. prof. In ce priveşte imprimatele legale. La o statistică alcătuită după o altă metodă. la Acad.000. V. Sălile de citire ale Bibliotecii au fost deschise în cursul anului şcolar în 282 zile de lucru şi sărbători mai puţin în­ semnate. Datele acestei statistici se vor putea publica numai cu referire la anul şcolar 1936—37. Lei 9. Dela Dl Virgil Cocea. 15—20). precum şi alte lucrări. »> »» 8. R. numai între 16—31 August. Pentru facilitarea servirii publicului s'a înfiinţat. Circulaţia cititorilor *). . Com.

822. Acest serviciu s'a dovedit foarte util. a) înscrierile. iar 7865 alte categorii. 42 elevi (din care^S eleve). b) Cititorii. iar 5398 reviste.807 repere dela 4-Noemvrie 1935. Biblioteca a mai adăpostit în sălile ei un număr de 37.692 «ititori care au consultat cărţi proprii.424 au consultat cărţi. primind şi even­ tualele reclamaţiuni. 195 Cluj / Central University(profesori sec. .de informaţii. avocaţi. Tot aici pot consulta cărţi sau periodice persoane în trecere. care sustrăgea studenţii dela munca ştiinţifică şi al cărei rost într'o Bibliotecă universitară nu a putut fi justificată. Numărul cititorilor din acest an a fost de 67. Din aceştia 62. S'au consultat în total 79. Pentru specificarea pe luni a se vedea anexa Il-a. BCU diferite profesiuni Library Cluj magistraţi.557 opere în 91. care stă la dispoziţia publicului pentru orice lămuriri. Total 2354. In cursul anului şcolar 1935—1936 s'au eliberat 2401 cărţi •de intrare în Bibliotecă.957 studenţi. 2039 diferite profesiuni. dintre acestea 47 fiind dublete nu­ mărul cititorilor înscrişi rămâne 2354 şi se repartizează ast­ fel: 2117 studenţi (din care 408 studente).) dintre care 27 femei. dintre <care 59. care nu sunt înscrise la Bibliotecă. medici. preoţi.440 volume. etc. că­ tre funcţionează tot timpul cât e deschisă Biblioteca. un Serviciu. c) Imprumuiătorii: Numărul împrumutătorilor a fost de 5834 si se reparti­ zează astfel: 300 profesori universitari. S'a desfiinţat în schimb „Sala de ziare" (curente). 3495 studenţi. " Total 5834. e condus «de un funcţionar din cadrul personalului ştiinţific.

Bibi. Pentru specificarea pe luni vezi. E x p o z i ţ i i . volume şi 1. îm 9 voi. manuscris.. volume. 4 opere în 8. dintre care 8113'. Amintim pe d-nii Prof. din Paris. In afară.. (1 voi'.. din Budapesta 1 carte şi 4 manuscrise. Sion. în total 10. dela Univ. Ştefănescu-Goangă şi directorul Ion Muşlea. din Strasbourg: 2 opere în 2. o singură expoziţie consacrată. Univ. In acest an sa împrumutat din străinătate pentru. din. de acestea. şi anume dela Biblioteca Academiei Române. anexa III. Univ. când a luat: cuvântul dnii Rector F. S'a organizat. citito­ rii noştri 8 opere în 12 volume şi 2 manuscrise şi.. Univ. Expoziţia a fost inaugurată la 2 Aprilie 1936.. Univ. Bibl. d) împrumuturi în şi din străinătate şi provincie. cărţi şi 2144 reviste. din Miinchen: 1 op. manuscris. a Universităţilor din Iaşi'şi Cernăuţi.. : O. din L w o w 2 op. Lemierre.)". (2" voii): Pini. or Fundaţiei Regale Carol I. Viena:. din Seghedin 1 op.3083 S'au împrumutat 8327 opere. apărute între anii 1920—1935. 13 opere în 14 volume.. In cursul acestui an şcolar Biblioteca a avut cinstea să fie vizitată de înalte personalităţi culturale din străinătate. .022 volume. Dela Bibi. Biblioteca noastră a împrumutat la diferite biblioteci. publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiinţific aju­ tător al Universităţii. Battyaneum (Alba Iulia)' şi „Ure­ che" (Galaţi). şi a rămas deschisă până la 18 Mai. A. Dela bibliotecileCluj / Centralam împrumutat'. . Museum din Bratislava 1. din Varşovia: 1 manuscris. Cluj BCU din ţară University Library pentru citito­ rii noştri. Dela Bibi. Dela Bibi. Biblioteca noastră a împrumutat în străinătate 9 op.. cele mai frumoase şi mai caracteristiceexemplare privitoare la trecutul românesc. l i ­ cee şi alte instituţiuni din ţară 63Г opere în 111' volume. s'a ales şi expus din bogata colecţie de stampe a donatorului Gh. Diverse. Univ.volum.. îhtr'un.. Univ. anume: Dela Bibi. şi anume:: Bibi. Slovenske Nar.

la Univ.o aişă de fier cu lacăt.«i. . vicepreşedinte al Comitetului internaţioaial de istoria ştiinţelor. la Univ. în total 120 volume). licenţiat i n litere.de lucru ale Bi­ bliotecii noastre în zilele de . BCU Cluj / Central University Library Cluj Sistemul din urmă prezintă însă inconvenientul lipsei de continuitate.7—3 Nov. cel puţin în parte. Aldo Mieii. Multă wreme a fost condusă de un funcţionar adminis­ trativ detaşat :din personalul Bibliotecii Universităţii. dispariţia cărţilor Bi­ bliotecii Populare.309 «Henri3îonnet.:pfeşedinte žl Gdmisiunii de Cooperaţie intelec­ tuală. Ion Lupii. etc. Biblioteca populară. din Roma. ministru plenipotenţiar al Italiei Ja . 1 *) Pentru a se evita. 1935. funcţionar superior la Biblioteca Acadeâniei Române . murdărie. prof. încercând o ameliorare :a condiţiilor de funcţionare. Enrieo Bompiam. care trebue conduşi în lecturile lor şi supraveghiaţi de aproape. Perrot. prdf. Până la îriloeuire. din Roma. ţpânâ а с ш deschis.Bucureşti. fişele aces­ tor cărţi au fošt scoase Hin cataloage. plătiţi cu diurnă şi schimbându. hi detaliu. aşa 'de important în conducerea unei biblioteci în care majoritatea cititorilor o constituesc copii (adeseori sub 10 ani). IO.se în fiecare ži. apoi de trei funcţionari ai Bibliotecii. la Univ. din Copenhaga. la Univ.prof. a 'fost numit (la 1 Aprilie 1936) un bibliotecar unic şi perma­ nent în persoana d-lui Cornel Iancin. S'a procedat imediat la scoaterea din bibliotecă a tuturor cărţilor socotite dăunătoare-minţilor unor copii fragezi (a tuturor ro­ manelor poliţiste şi detective. i s'a montat . UgO Sola.Arnold Reymond. au dispărut în total l l u volume ) şi au devenit inutilizabile prin uzare. profesor la Univ..a studiat. s'a constat că in timpul celor 15 arii de funcţionare. . ! Dl. din Londra. proî. Făcându-se o revizuire generală a cărţilor. depozitului . . 59 de volume. etc. Thomas tGreenwoofl. Viggo Brondal. metodele . a romanelor în fascicole şi a broşurilor de iniţiere marxistă. rupere de fol. din Paris.

Numărul cititorilor a fost 31. BCU Cluj / Central University Library Cluj .000 din partea Municipiului Cluj. Biblioteca a fost deschisă" în acest an şcolar 341 de zile. an . S'au legat 542_volume cuipreţul de 6990* Lei. iar numărul cărţilorr consultate 35D32 (a sevedea şLAnexa 1У). sumat de lei 60.. sumă care e foartedeparte. de instituţii.196.cu 1091.265 volume. Numărul cărţilor a sporit. Bugetar. Biblioteca având: astăzi 10. de a satisface nevoile atât de multe ale unei astfel.volume..Biblioteca^ Populară* a primit şi" îa acest'.

1 1 i Diferite impr mate Hărţi Manuscrise 1 18909 bue. V . 9 O 1951 2171 Reviste Ziare M 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj O) 1781 O) cn 9 a 9 S 3 1159 11 -j «O 00 1 broş. M . 1 1 jl 0 1 Ş . . Incunabule B . oo oo at 1 .Exemplare * legale Donaţiuni Cumpărături 5? o- 3 De unde? cr 5" cn c * a • • M . 3 ET 1 1 •o IO •o <o V. <o *— O) (O Cârti V — to 1 1 M — to 0 1 1 Voi. l Voi. to IO o 1 1 1 Teze ir cn 00 n buc. 1 I i : oo ! 90 1 1 14ggoJ cr 1 1030 J 1" ! «O ! <o i to 0 c Acta şi documente > Total a ! *• TT8 . broş. Univer­ sitare A n u a r e to 0 ta* buc. ş i 11028 3 to *. .o. R.olare buc. 8 o O a . . B. N5 B 3 1186 - W to to w < Voi. -1 P & c Л . Voi.

312 Anexa It Ciroulafia Total iul cetitoirilor cititori i o » l Paitii. Total „ „ „ „ . „ „ BCU Cluj / Central University 954 9099 10102 Library Cluj 725 9741 87 37 8943 583 262 259 155 85 38 103 9526 4522 4921 2222 805 413 2512 8638 4106 4420 1954 76 334 2214 838 11428 12304 416 501 268 45 29 298 6232 6583 4428 1452 644 3649 7125 7765 5268 2070 871 4926 4230 4662 2066 720 375 2409 62424 5398 67822 59957 7863 79557(91446 37692 .ulari Totalul consultărilo r Opere as w L u n i l e Stude 3 tu o -f *e u Au cerut reviste "S" * S. 1935 O §• 3 0. u e < Sept. 2930 6962 7761 5729 6591 9016 205 542 917 614 909 3135 7504 8678 6343 7500 2545 6400 7456 5463 6829 589 1104 1222 8 30 6П 4131 5255 1281 4879 2992 2460 4836 78 5 4 5195 1740 3009 1715 5 15 1634 Octomvrie „ Noemvrie • 9049 10091 8378 6307 7677 0021 7113 8529 Decemvrie „ lanaarie 1936 Februarie Martie Aprilie Maiu Iunie Iulie August Sept.

împrumutat 1 Stude I N Oper Opere T O T A Anexa 1 1 1 L Opere 887 845 798 Particul Oper C 0 s'au împrumutat s'au restituit Reviste Volume « Ц W i Q.Situafia C3 L u n i I e al î m p r u m u t ă r i l o r Au Prof. u st Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Dcctmv ie Ianuarie Fe ruari: n n O 50 40 69 30 0 890 881 833 881 763 895 875 775 589 749 336 145 391 СЗ Г 107: 1382 1014 901 1533 963 1084 826 1138 1007 401 115 797 [25 [26 [26 [21 [24 [25 [25 [19 zile] zile] zile] zile] zile] zii ] zile] zile] 478 637 615 647 30 24 42 22 201 361 323 416 290 465 4C6 535 247 252 247 209 572 399 383 332 22 23 25 16 9 34 22 21 19 29 4 912 904 858 897 772 929 897 796 608 778 340 147 401 1083 1035 1058 954 1078 » 19 6 575 BCU Cluj /23 35 University Library 315 Central 338 422 214 Cluj 63' 648 532 438 521 217 8 285 583 J 26 26 33 27 30 21 4 22 300 4E 47 5C 42 40 43 29 l 910 1018 1100 1131 1014 706 92' 402 175 855 898 688 978 898 366 90 1 * n » 394 473 338 237 328 105 53 129 555 620 434 301 493 157 85 167 213 149 161 174 16'^ 91 3? 134 327 227 270 267 242 154 56 189 Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septemvrie n n [24 zile] [23 zile] [ 9 zile] n n n [ 4 zile] [24 z'lel [250 zile] 2 10 ' 93 772 Ţoţal general 476 349514)90 2039 3161 8113 214 8 3 2 7 | l 0 0 2 2 9 2 6 4 { l l l 6 ! . univ.

314 Anexa I V Numărul cărţilor citite li II Tabloul cititorilor ş i a l cărţilor c o n s u l t a t a lq biblioteca p o p u l a r a S'au con­ sultat cărţi româneşti S'au con­ sultat cărţi maghiare 982 1093 1367 1910 3172 2631 1612 674 354 288 222 137 14442 Numărul cititorilor Cititori minoritari 914 1134 1275 1714 2676 2401 1483 948 613 502 341 168 14169 L u n i l e i Cititori români 1116 1235 1645 2030 3466 2949 1710 1018 768 633 257 193 Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Cecemvrie Ianuarie 1936 Februarie Martie Apriile Maiu Iunie Iulie August 2030 2369 920 3744 6142 2234 2351 3222 4174 7546 1252 1258 1855 2264 4374 BCU Cluj / Central University Library Cluj 5350 3193 1973 1381 1135 598 361 6059 3548 2046 14€7 1205 712 468 3428 1936 1377 1113 017 490 337 Tctal 31196 35032 17020 20601 .

OFICIUL UNIVERSITAR BCU Cluj / Central University Library Cluj .

a luat fiinţă în luna Octomvrie 1934. Impiegat: Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). 1766 Reci) . c) Alcătuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Universitar. deitaşată la Rectorat. ocupat înainte vreme de Insti­ tutul de Istorie Naţională. din şedinţa sa din. prin decizia Onor. cu următorul text: Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiu­ lui universitar ) 1 X Scop şi servicii. în vir­ tutea art. Secretar (Preparator): Zevedeiu Barta. . 1. instalarea oficiului. Art. Senat Universitar. prin decizie ministerială şi le­ gea bugetară. graţie următoarelor măsuri importan­ te ce au fost luate • de conducerea Universităţii: a) Încadrarea personalului Oficiului în personalul ştiin­ ţific ajutător âl Universităţii. 75 şi 81 al Legii pentru Organizarea învăţământului *) Aprobat de Senatul Universitar în şedinţa din 27 Iunie Л936 (No. Oficiul Universitar al Universităţii „Regele Ferdinand I " din Cluj. 2. Până la 30 Martie 1936: : Şeful Oficiului: Dimitrie Todoran (doctor în litere). Secretar: Gheorghe Iova. In cursul acestui an organizarea 'Oficiului Universitar a BCU Cluj / Central University Library Cluj primit un nou impuls.Personalul. Impiegată: (ca mai sus). 1935. b) Instalarea Oficiului Universitar în localul din corpul central al clădirii Universităţii. 1. Dela 1 Aprilie 1936: Directorul Oficiului (Şef de lucrări}: Dimitrie Todoranu (doctor în litere). 18 Dec.

Art. 96 din 22 Aprilie 1932. 287 din 11 Dec. In vederea realizării acestui scop. de Apl. Art. Oficial No. publ.317" Universitar. care va cuprinde studiile şicercetările de seamă despre organizarea învăţământului uni­ versitar şi a vieţii studenţeşti din ţară şi străinătate. Univ. şi informaţiuni cu caracter economic şi social studentelor şi studenţilor univer­ sitari. Controlul activităţii şi gestiunii Oficiului Uni­ versitar se face de Rectorul Universităţii şi de Senatul Univer­ sitar (conform art. în Mon. al Le­ gii pentru Org. psihologică şi socială a studentelar şi studenţilor în Universitate. — Art. sau sitar al Universităţii dinCentral University Library Cluj secţiuni de activitate: a) Informaţiuni şi documentare asupra vieţii universitare. Decanatele Facultăţilor şi restul instituţiilor uni­ versitare vor comunica oficial cu Oficiul prin intermediul Rectoratului Universităţii. Oficiul Univer­ BCU Cluj / Cluj are următoarele servicii.. Serviciul de informaţiuni şi documentare. — Biroul de informaţiuni va sta la dispoziţia studenţimii fie zilnic. II. — publ. c) Orientarea profesională academică. psihologice şi sociale a studentelor şi studenţilor universitari şi realizarea orientării profesionale academice. 1933 — sco­ pul Oficiului Universitar este: informarea şi orientarea stu­ dentelor şi studenţilor în Universitate. înv. Custode al acestei biblioteci este directorul Oficiului. Art. 6. Serviciul de informaţiuni şi documentare are me­ nirea de a da informaţiuni şi îndrumări despre şi în viaţa uni­ versitară din ţară şi străinătate. Oficial No. Univ. 2. Oficiul Universitar este dependent de Rectoratul Universităţii. în Mon. 207 din Regulamentul Gen. Conform art. publicată în Mon. fie de 2—3 ori pe săptămână. precum. b) Asistenţa medicală. El este consilierul Senatului şi al Facultăţilor. In vederea bunei funcţionări a serviciului de in­ formaţiuni şi documentare. 5. Oficial No. Oficiul Universitar va avea o bi­ bliotecă proprie de specialitate. Art. 203 al Regulamentului Legii înv. organizarea asistenţei medicale. d) Studiul vieţii universitare şi studenţeşti. 3. — după cum se va sim­ ţi nevoia — în ore anume destinate acestui scop. h. 1933). 287 din 11 Dec. .

con­ sultaţii. Art. Studentele şi studenţii înainte de a urma un tratament sau de a se interna în clinici. etc). . Serviciului asistenţei medicale. prin îndrumări igienice date la faţa locului cu pri­ vire la alimentaţie şi locuinţă. Rezul­ tatele acestui examen vor fi trecute în o fişă fiziologică şi o fişă medicală. care se înscriu pentru întâia oară în Universitate. Examenul se va face de dispensarele studenţeşti şi clini­ cile Universităţii prin intermediul medicului Oficiului. Propaganda igienică va fi organizată de medicul Oficiului. vor fi ordonate pe facultăţi şi vor ser^ vi atât ca material documentar cât şi ca punct de plecare pen­ tru controlul şi îndrumarea medicală a studenţimii.318 III. Propaganda igienică se va face prin ci­ cluri de conferinţe (ţinute de specialişti). Această organizare se va realiza prin vizitarea locuinţelor particulare ale studentelor şi studenţilor de către medicul Oficiului. igienic). Acest medic va fi ajutat de către studenţi vizitatori. Asistenţa medicală a studenţimii se realizează de către Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul fiziologic şi medical al studentelor şi stu­ denţilor universitari. recomandarea staţiunilor balneo-climatice. se vor anunţa Oficiului University Library Cluj BCU Cluj / Central Universitar. c) Propaganda igienică (îndrumări teoretice cu caracter preventiv. b) Mijlocirea internării şi tratamentului gratuit al stu­ dentelor şi studenţilor în clinicile Universităţii. anul V şi VI ai Facultăţii de Medicină. sub supravegherea directorului Oficiului şi după indicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Igienă şi Igienă So­ cială a Universităţii din Cluj. publicaţiuni. recrutaţi dintre studenţii bursieri. etc. Aceste fişe vor servi şi pentru educaţia fizică. 7. psihologice şi sociale. alimentaţie. Oficiul ţine evidenţă statistică de toate cazurile şi le in­ troduce în fişele medicale ale studentelor şi studenţilor. d) Organizarea practică a măsurilor igienice (locuinţă. etc. In cazuri urgente primirea studenţilor se face direct de clinicile respective. precum şi a dispensarelor uni­ versitare. Fişele vor fi totalizate la Oficiul Universitar. ca­ re vor anunţa Oficiul — în 24 de ore — internarea şi natu­ ra bolii. întocmite de directorul Oficiului după avizul şi indicaţiile profesorilor de specialitate.

9. Rezultatele acestui exa­ men vor fi trecute în o fişă psihologică (elaborată de directo­ rul Oficiului şi aprobată de directorul Institutului de Psiholo­ gie al Universităţii). Asistenţa psihologică a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul psihologic al University Library Cluj BCU Cluj / Central studentelor şi studenţilor ce se înscriu în anul I la Universitate. Studentele şi studenţii cu înclinări psihoneurotice — des­ coperiţi prin examenul medical — vor fi supraveghiaţi şi li se vor da îndrumări adecvate stării lor. are turburări . care au nevoe de recreaţie şi tratament în staţiunile balneo-climatice ale Universităţii — după examinarea lo.r de dispensarele studen­ ţeşti ale Universităţii. In strânsă legătură cu Oficiul Universitar funcţionează Dispensarul antituberculos şi antivenerian.319 Medicul Oficiului va întocmi de asemenea tablou studen­ telor şi studenţilor debili (săraci şi merituoşi). Art. c) Consultaţii cu caracter psihologic în caz de crize şi dificultăţi psihologice ale studenţilor. denumit de directorul clinicii şi aprobat de Senat. Art. care din diverse cauze interne şi externe. Ele vor fi subvenţionate de Senatul Universitar din fondurile asistenţei medicale. Aceste dispensare vor avea câte un medic din per­ sonalul clinicilor respective. b) îndrumări în organizarea tehnică a muncii intelectua­ le şi conferinţe de igienă mintală. Aceste dispensa­ re sunt conduse de Directorii clinicilor respective. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe latura de. Datele acestui examen vor servi ca ma­ terial material documentar şi ca punct de plecare în organi­ zarea şi realizarea celorlalte aspecte ale asistenţei psihologi­ ce. ce vor trata aceste su­ biecte. Orice studentă sau stu­ dent. 8. Acest examen se face de In­ stitutul de Psihologie al Universităţii. sau printr'un curs special pe lângă catedra de Psiho­ logie experimentală şi aplicată dela Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii. asistenţă medicală se va face de directorii Institutului de Igienă şi Igienă Socială şi ai Dispensarelor universitare. prin intermediul Rectoratului. Ei vor primi o diurnă stabilită de Senat. îndrumările despre teh­ nica muncii intelectuale şi expunerea principiilor esenţiale de igienă mintală se vor face de către directorul Ofciului printr'un ciclu anual de 10—15 conferinţe.

în ore • anume stabilite pentru acest scop. Aceste consultaţii se vor da. Această anchetă cade în sarcina psihotehniciaBCU Oficiului. Oficiul Uni­ versitar va întreprinde anchete în ţara noastră pentru a com­ pleta datele ce le posedă asupra profesiunilor academice. Această fişă se va con­ frunta cu fişa completată obligator la înscriere. Recomandarea se va face după anchetarea socială şi economică a studentelor şi studenţilor. Art. Serviciul orientării profesionale academice. In afară de datele literaturii ştiinţifice existente. Psihologie al Universităţii. Asistenţa socială a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) indrumări şi înlesniri pentru găsirea de locuinţe şi alimentaţie igienică şi economică. care vor consemna rezultatul an­ nului şi medicului Cluj / Central University Library Cluj chetei în o fişă socială şi economică. Serviciul orientării profesionale academice areîndatorirea să dea studenţimii îndrumările ştiinţifice nece­ sare pentru alegerea potrivită a facultăţii şi specialităţii înă­ untrul Universităţii. se va adresa Oficiului îix orele destinate consultaţiunilor psihologice. c) Organizarea practică a operii de ajutor a studenţilor săraci şi recumondarea studentelor şi studenţilor. 11. 10. care să constitue un studiu ştiinţific al acestor profesiuni pe toate laturile lor.. b) Mijlocirea ocaziilor de muncă pentru câştigarea mij­ loacelor necesare întreţinerii studenţilor săraci şi merituoşi. Art. . 12. lipsiţi de mijloace materiale. In acest scop Oficiul Universitar va avea la îndemâna sa: a) Monografiile profesiunilor superioare. în vederea unei pregătiri optime pentru vieaţa profesională. IV. de către directorul Oficiu­ lui şi de către profesorii universitari care vor binevoi a-şi lua această sarcină. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe la­ tura asistenţei psihologice îl va face directorul Institutului de. d) Consultaţiuni şi ajutor în caz de conflicte şi dificultăţi sociale ale studenţimii. Art. spre a beneficia de ajutoare şi burse din fondul de asistenţă socială al Universităţii.320 şi conflicte de natură sufletească. Aceste consultaţii se vor da de directorul Oficiului şi de profesorii care vor bi­ nevoi a-şi lua această sarcină.

ches­ tionare. Elaborarea monografiilor profesionale se va face de di­ rectorul Oficiului. aparate. şcolară. se va face anual apel la Institutul Central de Statistică al Statului.) se procură dela Institutul de Psihologie al Uni­ versităţii. 13. Art. V. Orientarea profesională se va face în cursul lunei Sep­ temvrie şi Octomvrie. Serviciul de studii al Oficiului are îndatorirea de a strânge datele privitoare la organizarea vieţii universitare şi studenţeşti. cuprinse în fişa sa fiziologică. Vieaţa studenţească va fi studiată în variatele sale aspecte şi sub unghiu istoric. Art. ANL'ABUL 193 5/36 71 . 16. psihologică şi de stare civilă. a celei şcolare şi social-economice. Completarea fişei de stare civilă. se va face într'un interviev dintre candidat şi directorul Oficiului. Serviciul de studii al vieţii universitare şi studenţeşti. pentru toţi candidaţii ce se înscriu în anul I la Universitate. şomajul în profesiunile superioare etc. Art.321 b) Statistica locurilor libere in profesiunile superioare (piaţa muncii in profesiunile superioare). etc. Se va studia în deosebi: organizarea şi evoluţia învăţământului universitar din ţară şi străinătate. Pentru obţinerea datelor dela acest punct. Indicarea / facultăţii şi specialităţii potrivite struc­ turii psihofiziologice a candidaţilor. medi­ cală. BCU Cluj Central University Library Cluj Art. Activitatea ştiinţifică a serviciului de orientare profesională academică se găseşte sub controlul şi directivele directorului Institutului de Psihhologie al Universităţii. 17. este obligatorie pentru toţi studenţii care intră în anul I la Universitate şi ele vor fi depuse la Oficiul Universitar cu prilejul înscrierii. Consultarea Oficiului în vederea orientării pro­ fesionale academice devine obligatorie. î4. Ea nu va putea avea loc decât ţinând seamă şi având la dispoziţie datele com­ plete despre candidat. social-economică. Examinarea experimental-psihologică a candidaţilor se face de Institutul de Psihologie al Universi­ tăţii prin intermediul directorului şi psihotehnicianului Ofi­ ciului. 15. Art. Materialul necesar pentru examinare (teste. raporturile culturale interuniversitare. sub directa supraveghere şi îndrumare a directorului Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. însă neeliminatorie.

Personalul Oficiului Universitar al Universităţii din Cluj se compune din: a) Un director al Oficiului. incadrat în personalul ştiinfific-didactic al Universităţii. Instr. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor sau licenţiat. Publice nu­ mai după avizul prealabil şi favorabil al Directorului Institu1 2 2 *) Netrecut până în prezent în buget. Oficiul Universitar va avea relaţiuni directe cu toate asociaţiile studenţeşti ale Universităţii (recunoscute de Sena­ tul Universitar). specialitatea Psi­ hologie. Personalul oficiului.322 Art. d) Un secretar. 20. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor în medicină. 18. Numirea personalului la Oficiul Universitar se va face după normele următoare: a) Directorul şi psihotehnicianul Oficiului se vor numi pe bază de titluri şi lucrări de către Minist. cursuri şi practică de specializare în domeniul Psihologiei experimentale şi aplicate. specialitatea Psihologie. c) Un medic igienist consilier social. VI. cu gradul de asis­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tent. — sau doctor în Medicină cu studii de specializare în Psihologie şi Psihotehnică. b ) Un psihotehnician consilier social. precum şi lucrări şi studii publicate ce tratează probleme aparţinătoare acestui domeniu. . precum şi studii speciale de Psihologie experimentală şi apli­ cată. e) Un impiegat-dactilograf. cu gradul de preparator. cu gradul de şef de lucrări. practică şi eventuale lucrări în domeniul Psihotehnicei şi Psihologiei sociale. specializat în Igienă şi Igienă socială. ) Netrecut până în prezent în buget. Func­ ţia de director al Oficiului nu poate fi ocupată decât de cei ce posedă: titlul de doctor în litere şi filosof ie. Art. Postul nu poate îi ocupat de­ cât de cei ce posedă cel puţin bacalaureatul sau o şcoală spe­ cială echivalentă liceului. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de licenţiat sau doctor în litere şi filosofie. Art. In vederea cunoaşterii obiective a vieţii studen­ ţeşti. cu gradul de asis­ tent ). Aceste asociaţii sunt obligate să dea orice informaţiuni ce li se vor cere din partea Oficiului Universitar. 19.

-Subvenţiunea anuală dela autorităţile de Stat. Publice. . Cota parte din taxele plătite de studenţi pentru asis­ tenţa medicală şi socială. 2. înv. Art. Art. 21. conf. Sup. după ce s'a luat avizul directorilor de Institute. Instr. Prezentul regulament. № . Publice. Nr. . Orice modificare a dispoziţiilor cuprinse în pre­ zentul regulament se va face numai de către Senatul Univer­ sitar. . . Instr Publice după avizul prealabil şi favorabil al Di­ rectorilor Institutului de Igienă şi ai dispensarelor universi­ tare şi după recomandarea Senatului Universitar.numire ale personalului ad-tiv universitar. Fondurile Oficiului Universitar provin din ur­ mătoarele sume: . chete. Art.iintră în vigoare cu data de . iar dacă este medic de Facultatea de Medicină şi după recomandarea Senatului Universitar. 1766—1936 «Д aprobat de Ministerul Instr. Serbări. etc. votat de Senatul Univer­ sităţii din Cluj în şedinţa sa din 27 Iunie 1936. Donaţiuni de orice categorie. judeţ şl comuna. d) Impiegatul-dactilograf se va numi după normele de . 25. . Acest buget va fi aprobat de Senatul Universitar. 1.. . Administrarea fondurilor se va face potrivit unui »uget de venituri şi čheltueli "întocmit de Rectorul Univer­ sităţii după propunerea Directorului Oficiului. . Fondurile oficiului. precum şi dela întreprinderile particulare. 66 şi 60 din Legea pentru Organizarea înv. .3.Art 22. 23. . şi art. cu aprobarea Ministerului Instrucţiunii Publice. VII. 129 şi 135 al Regulamentului aceleiaşi legi. b) Medicul igienist consilier social se va numi de către Minist. Dir. . . dupâ avizul favorabil al Direcţiunii Institutului de Psihologie al Universităţii sau al Consiliilor de Facultate şi după recoman­ darea Senatului Universitar. cu ord. BCU Cluj / Central University Library Cluj . . 4..din . art. Abaterile disciplinare ale personalului Oiiciului Universitar se judecă de Senatul Universitar. Univ. Art. care au controlul şî directiva activităţii ştiinţifice a Oficiului. 24.323 stului de Psihologie al Universităţii în caziil când candidatul «este psiholog. c) Secretarul se va numi de Minist.

. Astfel în acest an şcolar s'a achitat suma de lei 313183 repartizată astfel: 1. etc. etc. alegerea cursurilor. ghiduri. Pentru 19 stud. dela Facultatea de Medicină lei 105000 3.. şi a stat ţilnic (2 ore) la dispoziţia studenţimii precum şi a tuturor ce­ lor interesaţi. Asistenţa medicală. care cuprinde esenţialelescrieri şi lucrări informative: anuare. . psihologică şi socială. dela Facultatea de Drept lei 128870 2. persoanele din afara Clujului. Diferite ajutoare medicale acordate individual lei 14493 Adică lei 313183 acordaţi în acest an şcolar din fondul de asistenţă medicală al studenţiemi. Biblioteca este zi de zi întregită cu lucrările fundamentaleCentral University Library Cluj asupra or­ BCU Cluj / ce au apărut sau apar ganizării. Pentru 79 stud. clasa Il-a pe tot tim­ pul anului şcolar. Oficiul şi-a înjghebat o bibliotecă proprie de specialitate (îir parte din lucrările existente la Rectorat. 2. Asistenţa medicală. Pentru 34 stud. care funcţiona la Rectoratul Universităţii! încă din 1928. prospecte.324: Activitatea*. în parte din lucrări achiziţionate sau cumpărate direct). 11 Servieiul de informaţluni şi documentare. a) Ospitalizarea gratuită în Clinici Studenţii Universităţii din Cluj sunt trataţi. s'a incorporat în activitatea Oficiului. iar cu aprobare specială şi în timpul vacan­ ţei. Acest serviciu. I . Pentru 94 stud. în caz de boală. gratuit în Clinicele universitare. fiinţei. cursuri de vară şi specializare în străină­ tate. întreţinându-se astfel o întinsă: corespondenţă cu. Costul tratamentului se rambursează însă Clinicelor dintr'un fond alimentat prin atribuirea unei cote din taxa de în­ scriere plătită de studenţi. dela Facultatea de Litere lei 33040' 4. ale universităţilor din ţara şi a principalelor universităţi din Occident şi de peste Ocean. dând informaţiile şi îndrumările practice ce­ rute cu privire la: organizarea învăţământului universitar.. Pentru buna şi obiectiva funcţionare a acestui serviciu. De asemenea sa răspuns tuturor cererilor adresate îh scris.. dela Facultatea de Ştiinţe lei 31780 Total 226 lei 298690 5. evoluţiei şi rolului învăţământului univer­ sitar şi superor.

Afecţiuni cutanate 18 cazuri. Hângănuţiu. Plombe 92 cazuri. Drept 229.a fost întocmit de Oficiul Universitar. Blefarită 1 caz. simfire pleurale. Coroane 30 cazuri. Afecţiuni renale 1 caz (tuberculoză renală.325 . L. gât. In total au fost examinaţi 652 studenţi din anul întâi.mod obligator toţi studenţii anului I a celor patru fa­ cultăţi.5%). Dispensarul antituberculos. Miopie 76 cazuri. In ce priveşte rezultatul examinării celorlalte organe s'aîî constatat: Leziuni oculare în 80 de cazuri: Cecitate unilat.de A echipe de medici con«duse de Dnii Dri Daniello.b) Tratamentul gratuit acordat studenţilor în dispensării. Tpermetroppie 1 caz. Deviaţii de sept 2 cazuri. adenopatii hilare. Cu mici semne de tuberculoză latentă dar cliniceşte să­ nătoşi 541. In ce priveşte rezultatul examenului pulmonar el este BCU Cluj / Central University Library Cluj următorul: Lipsiţi de ori ce semn de leziune pulmonară 101. Pod 7 cazuri. scleroze discrete pulmonare etc. examen radiologie al toracelui. Rinită cronică 1 caz. Afecţiuni dentare 404 cazuri: Carii netratate 272 cazuri. a cavi­ tăţii buco-faringiene. Pitiriază 4 cazuri. examen fizic general. Laringită 1 caz. analiza serolqgică a sângelui. . Strabism 1 caz. al cărui model. Cu tuberculoze pulmonare active 10 (1. 1 caz. Rezulta­ tele obţinute au fost consemnate pentru fiecare student înîtr'o fişă individuală. Polipi nasali 5 cazuri. Arsură 1 caz. 1 caz.*) La începutul anului şcolar au fost examinaţi la dispen­ sar în . Tegetaţii ađen. In unele •cazuri au fost executate şi alte examinări speciale. Proteze •3 cazuri. Acest examen a fost făcut . Litere 130. In această categorie au fost clasaţi toţi acei ce prezentau complexe primare calcefiate. Faringită 1 caz. urechi 130 cazuri: Amigdale ipertrofiate 119 cazuri. :1 ) Condus de dl Docent Dr. Oariiello. examinarea acuităţii vizuale. Berariu şi Popescu şi a fost cât se poate de complect constând din: înregistrarea •exactă a datelor anamnestice. Afecţiuni de nas. Ştiinţe 59. Acnee 12 cazuri. re­ partizaţi pe Facultăţi după cum urmează: Medicină 234. Impetigo î caz.

. P . . . . .. Cazurile cu tuberculoză pulmonară activă n'au fost a&r mise în Universitate. . . . . .274' 15. аш BCU Cluj / Central University fOst internaţi în preventoru! GoBbiţa... . . Academia de Teologie . . . între orele 2—4 după masă s'au prezentat în total 688 studenţi.. Cei mai mulţi. . afecţiuni (gastro-intestinale. Politechnică ^. Alte.. . Totalul bolnavilor . Dintre studenţii debili sau cu tuberculoză latentă 50.652: 609 312 182' 66' 46 3 609~ 665 217 65' 7 8 u . ci li-s'au dat sfaturile necesare în vede­ rea tratamentului.. .32B. . . Facultatea de medicină Facultatea de litere şi filozofie Facultatea de ştiinţe Facultatea de farmacie . .). Totalul consultaţiilor . au mai fost examinate la Dispensar 47 studente dela Căminul de fete din Calea Mo­ ţilor şi 146 studenţi ai Academiei comerciale... venite pentru reexami­ nare.58 сатzuri. .. . In cursul acestui an au fost descoperite printre cazurile noi 14 tuberculoze active. . . endocrine etc. In afară de cazurile de mai sus.. . Academia Comercială Academia de Agricultură. . Modraîu. . . . . afecţiuni extrapulmonare sau netuberculoase. au fost car zuri noi iar 443 au Fost cazuri vechi. . . . C i r l e a ajutat de L. . . .. ... .au fost internaţi în secţia de boli pulmonare a clinicii medicale. . .. .. . . . IL La consultaţiile gratuite ale Dispensarului cari s'au ţi* nut Miercurea şi Vinerea. .•Condus de đl D r .dintre student ţii tuberculoşi. ... ... "total:" Alte şcoli . .. . . . Facultatea de drept . .. Dintre aceştia Studenţi universitari . . . Library Cluj Dispensarul antiveneriân*) (Instalat în localul clinicii Dermato-Venerice):. . . . 1. . Dintre aceştia 245.. . evolutive şi 40 de.

Sifilis secundar 6. Limfogranulomatoză inghinală. Sifilis la­ tent 37. Total: 189. Anul VI. Şancru moale necomplicat 66. Anul III. Total: 76. Neurastenie sexuală 1. Şancru moale 3. Ftiriază inghinală 2. Herpes progenîtal 34. Blenoragie cronică 19. Litere şi filozofie: Sifilis 1. Starea postblenoragică 7. Blenoragie 54. Total: 9. 108. 4. Sifilis primar 33. Ruptura frenului 8. Fimoză 3. Leucoree 2.327 Conservator de artă dramatică Şcoală normală de băieţi Şcoală Comercială Şcoală de conductori technici Licee Şcoală de menaj Şcoală normală de fete Şcoli primare — Total: 13 12 24 34 102 22 16 145 665" 160 1114 1274 După sex: Femei Bărbaţi Total: Studenţi universitari după anii de studiu: Anul I. Total: 42. Mollus contagios 4. Intertrigo 1. Varicocel 1. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Blenoragie 25. Blenoragie 5. 15. 156. Bleno­ ragie acută complicată 88. BCU Cluj / Central University Library Cluj Boli venerice după facultate: Medicină: Sifilis 7. Sifilis. Boli venerice: 1. 160. Anul IV. Total: 83. Absolvenţi 23. 5. Total: 609. 2. Şancru moale complicat 17. Parafimoză 1. I. Total 98. Condilome acuminate 36. 3. Blenoragie. Uretrită microbiană 30. Nicolas Favre 4. Blenoragie acută necomplicată 176. Eritrasma 5. Alte afecţiuni ale sferei genitale: Balanită erozivă 34. Eczema marginată 2. . Şancru moale 10. Total: 292. Anul II. Anul V. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Şancru moale 9. Vulvovaginită blenoragică 2. 14. Uretrită catarală 24. Şancm moale. Drept: Sifilis 33. 133.

Cheloiţi spontan 1. To­ tal: 41. Furunculo­ ză 20. Total: 38. Pernio 1. Ulcer crural 2. Anul VI. Ulcer traumatic 1. Scarlatină 1. Şancru moale 5. Scrofulodermie 1. Eczema 46. Piodermie 46. Nico1. Blenoragie 2. Eritrodermie 1. Sclerodermie 1. Herpes febril 1. Acnee necrotică 1. Anul Anul las Favre Anul tal: 47. Pitiriază rozată Gilbert 3. Nevi piloşi 1.328 Ştiinţe: Sifilis 2. Blenoragie 21. Pelagra 4. Total: 12. Hiperidroză 4. Nicolas Favre 1. Piti pilor 5. Sifilis 15. Alopecie 1. Blenoragie 9. Zona zoster 5. Lichen ruber plan 2. Exantem toxic 5. Piodermie 46. Erisipel 1. Afte 3. Blenoragie 2. Trichofiţie superficială 8. Pelioză reumatică 1. Veruce 17. Scabie 62. Impetigo 16. Total: 6. Total: 5'. Totalul bolilor venerice la Studenţi Universitari: Sifilis 40 Şancru moale 23 Blenoragie 96 Nicolas Favre 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total: 161 II. Blenoragie 27. Totalul dermatozelor: 439. Total: 20. Eritem poli­ morf 1. To­ . Anul IV. Eritem nodos 1. Cheilită 1. Blenoragie 11. Combustie medicamentoasă 6. Hidrosadenită 5. Sifilis 5. Absolvenţi: Blenoragie 6. Raportând numărul de 4 * boli venerice la numărul 55 Boli venerice după anii de studii: I. Anul V. Dermatită 23. Foliculite 18. Blenoragie 27. Ichtioză 1. Seboree 22. II. Ectime 3. Nevi piloşi 1. Lichen ruber plan 2. Şancru moale 1. Urticaria factiţia 5. Şancru moale 6. Trichoepiteliom 1. Sifilis 4. Şancru moale 5. Total 4. Şancru moale 1. Dishidroză 2. Şancru moale 5. Eczematide 4. Hemangiom 1. Diferite dermatoze: Acnee ulgară 36. Lichen pilar 5. Aceasta este însă numai aparentă având în vedere numărul mai mic a studenţilor înscrişi în acest an şcolar. Sifilis 2. Combustie 3. Urticarie 7. Hipertrichoză. Sifilis 14. Comparând aceste tablouri cu datele anului şcolar 1934— 35 se observă o oareşcare înbunătăţire în ce priveşte morbi­ ditatea venerică. Favu 7. III. Şancru moale 1.

329 total de 3691 studenţi această ne dă un procent de 12. apărut în luna Sept. 1.Cluj / Central Universitycâte 60 Cluj ziua. a fost trimisă la sta­ ţiunea maritimă Budachi-Cordon. Iniţiată în cadrul asistenţei generale a vieţii studenţeşti. 2. pe timp de una sau două luni.400 din fondul de asistenţă medicală. timp de o lună. 1936. O altă categorie de beneficiari. pe viitor. In acest an şcolar au fost trimişi la acel Sanatoriu. Spre a extinde sfera de cunoaştere a ideilor pe care se sprijină această asistenţă şi spre a dovedi marea ei utilitate. In acest scop Rectoratul a acordat ca ajutoare suma totală de lei 20. care a luat o desvoltare foarte mare la Universităţile străine — în deosebi la cele anglo-americane — tinde să dea studenţimii toate îndrumările necesare în mate­ rie de organizare ştiinţifică a muncii intelectuale academice. lipsiţi de mijloace şi meritoşi sunt tri­ mişi la Sanatoriul din Colibiţa din munţii Rodnei.30% ceeace prezintă o urcare de 3%. recomandaţi de Clinica Medicală în urma examinărilor făcute. repartizaţi astfel: Dela Fac. 2. Faptul acesta ne îndeamnă la o propagandă şi profilaxie mai intensă. spre a fi pus la dispoziţia studenţimii. a terapeuticei şi mai ales a Igienei vieţii mintale. directorul Oficiului s'a îngrijit de elaborarea şi publicarea unui volum de „îndrumări Universitare". suma totală de lei 59. unde Uni­ versitatea are un pavilion propriu afiliat societăţii „Claritatea" din Cluj. un număr de 32 studenţi ai ace­ stei Universităţi. Studenţii debili. Asistenţa psihologică. c) Reconfortarca in sanatorii şi in staţiuni maritime. de „ „ „ „ „ Drept Medicină Litere Ştiinţe 7 studenţi 10 „ 12 3 Rectoratul a plătit Societăţii Caritatea pentru întreţine­ BCU 990 zile socotit â Library lei rea acestor studenţi.000 lei. asistenţa psihologică.921 cu care 16 stu­ denţi au primit întreţinere gratuită la staţiunea amintită. In cuprinsul . la care se mai adaogă o subvenţie de 15.

metodele ştiinţifice ce vor fi întrebuinţate. Alături de studiul privitor la „Orientarea profesională academică". acest serviciu a stat la dispo­ ziţia tuturor candidaţilor şi studenţilor care au cerut îndru­ mări ştiinţifice cu privire la alegerea Facultăţii şi specialităţii. Dr. Agr. a constat din verificarea situaţiei şcolare şi materiale a candidaţilor cari au solicitat ajutoare din fondul de asistenţă socială. şi Dr. cu începerea anului universitar viitor. care a funcţionat şi anul acesta la Recto­ rat. Astfel în acest an şcolar s'au acordat în total suma de169. 0. Serviciul de asistenţa socială. In afară de aceste bonuri s'au mai acordat ajutoare pealtă cale în sumă de lei 31. şi din distribuire de ajutoare celor merituoşi. Dr. Haţieganu. Utilat cu toate elementele necesare unei orientări ştiinţifice (monografiile profesiunilor superioare. Astfel. cum a funcţionat dela început. Acest serviciu. datorite direc­ torului Oficiului. sau emis de Rectorat studenţilor săraci şi meritoşi bonuri de diferite ajutoare în sumă totală de Iež 137. 3.344 sub diferite titluri de ajutoare din fondul de asistenţă socială.794. I I I . Zolog. în examinarea psihologică a studenţilor din -anul I.550 care BCU Cluj / Central University Library Cluj se repartizează astfel: 25 ajutoare la Facult. M. precum şi la cerinţele de ordin economic. care se referă direct la asistenţa psihologică: „Tehnica muncii Intelectuale" şi „Principii de Igienă min­ tală". de Drept 44 „ „ „ „ Medicină 34 „ „ „ „ Litere 62 „ „ „ „ Ştiinţe. metode de examinare ale individua-- . Serviciul orientării profesionale academice. pe baza cererilor aprobate de Dl Rector. psihologic şi biologic al diferitelor profesiuni superioare. Comşia) se găsesc următoarele studii. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat. in conexiune cu Institutele universitare competente.330 acestui volum de îndrumări universitare ştiinţifice (realizat cu colaborarea dlui Prof. I. publicat de directorul Oficiului în volumul de îndrumări universitare amintit. social.

Serviciul de stadii. Educaţia fizică Universitară. . I V . V. Educaţia fizică universitară . h. fizică şi intelectuală. Educaţia fizică universitară urmărind scopul sus amintit.з з г lităţii prin institutele universitare de specialitate). în sprijinul tutu­ ror candidaţilor ce intră în învăţământul superior şi care do­ resc să aibă asistenţă şi îndrumare obiectivă. II.rt. *)~Aprahat de Senat. ce vor ii date publicităţii. 5. acest ser­ viciu a stat. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat planurile lucrări­ lor viitoare. în şedinţa din 25 Iunie 1936 (Rectorat Nr. Art. Organele de conducere şi îndrumare sunt urmă­ toarele: a) Senatul Universitar. la vieaţa studenţească şi uni­ versitară în genere. capabil de muncă spornică. Art. 1. In acest an şcolar s'a redactat şi aprobat statutul educa­ ţiei fizice universitare*) cu următorul text: Art.se înfăptuieşte prin exerciţii de educaţie fizică generală. 3. Educaţia fizică se va preda pentru ambele sexe cu programe speciale. n. universitare. Conducere Art. BCU Cluj / Central University Library Cluj pentru a deveni un cetăţean conştient de datoriile ce le are faţă de Ţară.. va fi cât se poate de simplă pentru a nu turbura mer­ sul normal al studiilor. Această educaţie urmăreşte formarea unui student universitar sănătos la trup şi la suflet.. 2. b) Comisiunea de educaţie fizică universitară. şi va sta şi mai mult în viitor. privitoare la organiza­ rea învăţământului universitar. Scopul educaţiei fizice în Universitate este forma­ rea unui corp sănătos şi desvoltat armonic. cari vor fi urmate obli­ gator de toţi studenţii şi prin o educaţie sportivă atletică ur­ mată de cei selecţionaţi şi de cei ce se înscriu de bună voie. 515—1936). Cap. c) Directorul educaţiei fizice universitară.

Directorul educaţiei fizice universitară. sunt membri de drept ai Comisiunii. şi aprobat de Senatul Universitar. Preşedintele societăţii sportive a studenţilor universi­ tari Cluj. Membrii Comisiunei participă la şedinţe cu vot deliberativ în toate chestiunile ce interesează educata fizică şi compunerea programelor anali­ tice. Comisiunea se întruneşte cel puţin la 3 luni. Art. 7. de coordonare şi de control. ales de către Senatul Universitar pe timp de 3 ani. respectarea regulamentelor. 6. 2. Art. v . 3. Art. Instructorii. el este reeligibil. Profesorii de educaţie fizică. |Ctei 4 profesori sunt aleşi din par­ tea Facultăţilor. Instructorii vor fi numiţi de către Comisiunea de educa­ ţie fizică la propunerea Directorului sportiv dintre studenţii. cari au dovedit aptitudini şi o pregătire suficientă. preşedintele so­ cietăţii sportive a studenţilor universitari Cluj. 4 profesori universitari desenaţi de cele 4 Facultăţi. 9 — Preşedintele Comisiunei de educaţie fizică exe­ BCU Cluj Central de Senatul Universitar şi răs­ cută bugetul întocmit şi /aprobatUniversity Library Cluj punde de executarea deciziunilor Comisiunii de educaţie fi­ zică. Directorul de educaţie fizică este organul execu­ tiv al Comisiunii. 4. 10. Preşedintele Comisiei de educaţie fizică este un profesor universitar. Art. câte unul de fiecare facultate pe 3 ani şi reeligibil. EI face raportul de activitate şi de propuneri Comisiei. de educaţie fizică. Directorul educaţiei fizice universitară. 11. Art. Ea se compune din 7 membri: 1. Directorul educaţiei fizice supraveghează execu­ tarea programului. se ocupă cu organizarea concursurilor şi serbărilor. Senatul Universitar este organul de îndrumare. care va fi înaintat Senatului Universitar. Exerci­ ţiile şi cursurile sunt conduse de prof. 8. Preşedintele. Art.332 Art. Comisiunea de educaţie fizică este organul de con­ ducere efectivă. aju­ taţi de instructori după programul fixat dei Comisiunea de educaţie fizică universitară. Profesorii de educaţie fizică se vor numi din partea Se­ natului universitar la propunerea (Comisiunei de educaţie fizică. 12.

Scutirea de înscriere s"au de frecvenţă se face numai pe baza certificatului medicului sportiv universitar. Scutirea poate fi definitivă sau temporală. Medicii sportivi se recrutează din partea Comisiunii de educaţie fizică. Art. salt. Art. . 16. 17. Examenul medical este obligatoriu la începerea şi ter­ minarea cursurilor de educaţie fizică. ei având răspundere personală pentru partea medicală a fişei. Educaţia fizică universitară se practică în urmă­ toarele ramuri: 1. Diploma de doctor sau de licenţă nu se va elibera decât acelor cari au dovedit că au urmat stagiul. 13. Educaţia fizică generală (obligatorie). Educaţia fizică generală este materie obligatorie ia Universitatea din Cluj. 18. Cap. Medicii sportivi. Cei cari nu respectă instrucţiile date vor fi pedepsiţi conform regulamentului de ordine şi disciplină. Educaţie fizică generală. Studenţii sunt obligaţi la respectarea programu­ lui fixat şi a executa exerciţiile după indicaţiile profesorilor de educaţie fizică. Examinarea studentelor va fi făcută de o femee. cerându-se un minimum de prestaţie fixat de Comisiunea de Educaţie Fizică. 14. şi aruncare. Toţi studenţii şi studentele regulat înscrişi sunt obligaţi a urma exerciţiile şi cursurile acestei disciplini. Art. Frecvenţa se va nota la sfârşitul fiecărei sesiuni de profesorul de educaţie fizică şi se va califica din: alergare. Art.333* Art. cu predilecţie din personalul ştiinţi­ fic al Facultăţii de Medicină. pe zervată educaţiei fizice. 15. cari au urmat cu succes cursuri speciale de Medicină sportivă. medic. Art. 19. examinează pe toţi studenţii şi în colaborare cu Oficiul Universitar întocmeşte fişele medi­ cale. 2. III. Educaţie sportivă şi atletică. Frecvenţa se vaCluj / Central University Library Cluj foaia re­ BCU nota în libretul studentului. Fiecare student în cursul şcolarităţii este obligat a frecventa orele anunţate în program cel puţin un stagiu de două sesiuni (una de vară şi una de iarnă). Art.

Art.334 3. Art. 20. fără pro­ ducerea unui desechilibru organic. Gimnastică ritmică. Se va manifesta prin formarea de echipe de muncă. 21. Medicina sportivă va forma obiectul de studii mai ales pentru studenţii în medicină. woley-ball. având ca scop executarea unei munci pu­ blice de necesitate naţională (şosele. Art. hand-ball. nivelări. In vederea acesteia se vor forma echipe pe facultăţi. lupta şi scrima. î. Tir. Educaţia sportivă universitară nu tinde la re­ corduri ci la obţinerea unui optimum deţ prestaţie. 24. Va organiza o fanfară. Ea va fi dis­ tractivă şi utilă (recreatoare). Educaţia fizică generală se compune din exer< citii de ordine şi disciplină (sport pe teren militar). Dintre jocurile sportive se vor cultiva mai ales jocurile BCU Cluj / Central University Library Cluj cu mingea (foot-ball. Muncă. Se va practica atletica uşoară (fugă. sporturile de iarnă. e t c ) . oina. Art. Tinde la augmentarea capacităţii de muncă şi la desvoltarea aptitudinilor pentru a fi un bun soldat. Exerciţii fizice corective. Jocurile sportive şi atletismul. Art. orchestră. (sky. Educaţia sportivă neobligatorie. Medicină sportivă. Serviciul muncii este o parte integrantă a educa­ ţiei fizice universitară. practicate cu sco­ pul de a participa la concursuri. un cor al studenţilor universitari. se vor practica în cadrul . etc). etc). 4. tratând şi exercitând primul ajutor. Dansuri naţionale. nataţia. IV. 22. fiziologia şi patologia muncii şi a sportului (masaj). patinaj. 23. Cap. Exerciţii la diferite aparate. water-polo. dând importanţa desvoltării unei atitudini corecte şi a unui spirit de camaraderie-fraternitate şi disciplină pentru a pregăti studentul la viaţa de ce­ tăţean şi soldat. sărituri şi aruncări). Se va avea în vedere cultivarea spiritului de luptă şi de echipă.

Ea funcţionează în baza unui regulament aprobat de Se­ natul Universitar. Membrii acestei societăţi se recrutează dintre studenţii cari au urmat sau urmează cursurile de educaţie fizică generală şi cari dovedesc aptitudini speciale certificate чЈе Directorul sportiv şî de medicul sportiv. se va practica în sala de gimnastică a Universităţii. Art. Bugetul de venituri se alimentează din următoa­ rele izvoare: 1. Aceasta societate sportivă în ceea ce priveşte educaţia fizică este supusă îndru­ mării şi controlului Comisiunei de educaţie fizică. . BCU Cluj / Central University Library Cluj Cap. 30. Aceasta so­ cietate este organul care asigură continuitatea în educaţia fi­ zică a studenţilor şi după părăsirea Universităţii. Art. Subvenţia anuală a Ministerului Instrucţiunii. 25. 28. E. Membrii activi ai societăţii nu pot să fie decât actuali şi foşti studenţi universitari indiferent de locul UniTersităţii. în Parcul Sportiv universitar Regele !Qarol II. 2. .. Art. la propunerea Comisiunei de educaţie fizică. Cap. fiind în acelaşi timp organul de exteriorizare a sportului universitar. Bugetul pentru acoperirea cheltuelilor se alcătueşte de Comisia de educaţie fizică şi se aprobă de Senatul Universitar. Art. •conform contractului făcut cu Asociaţia „Astra".335 -societăţii sportive a studenţilor universitari. 26. Mijloacele. Contribuţia anuală a fiecărui student plătită la înce­ putul fiecărui an şcolar. Art. 27. F. 29. Art. VI. V. Această taxă va fi fixată de Senat. Fondurile educaţiei fizice. Timpul practicării sportului va fi asigurat în pro­ gramele facultăţilor. Ministe­ rului Sănătăţii şi a Armatei. U. Societatea sportivă a studenţilor universi­ tari are buget şi contabilitate proprie sub controlul Senatului Universitar.

Modificarea prezentului statut se admite numai cu avizul Comisiunei de educaţie fizică şi cu aprobarea Sena­ tului Universitar. Cheltuielile pentru personal (instructori. 6. medici} până la asigurarea lor în buget. Veniturile parcului sportiv universitar Regele Carol II. pentru retribuţia. personalului di­ dactic şi a medicilor. după un regulament special al Parcului. Contribuţia comitetului sportiv regional. F. Veniturile societăţii sportive universitară. Art.336 3. Bugetul educaţiei fizice universitară se utilizează pentru întreţinerea sălilor şi a terenelor de exerciţii. Nu se vor autoriza spese. necesare educaţiei fizice. permii. Educaţia fizică universitară va fi obligatorie numai pen­ tru studenţii anului I. etc. vor fi acoperite din fondul de E. Art. 35. Comisiuneaţ de educa­ ţie fizică va căuta mijloacele pentru a închiria localurile ne­ cesare. Dispoziţiuni finale Art. după un re­ gulament special. Donaţiuni de ori ce soi dela aulorităţi sau particulari. 31. Art. Educaţia fizică obligatorie se va introduce pro­ BCU Cluj / Central University Library Cluj gresiv în marginea fondurilor şi locurilor disponibile precum şi a putinţei de a angaja un personal de profesori competenţi. 33. în primul an după intrarea în vigoare a acestui regulament. F. V I I . 34.. şi a Ministerului Instrucţiunii. pentru spesele delegaţiilor şi călătoriilor de studii. . cari nu sunt în strictă legătură cu E. 5. Cap. 32. al insta­ laţiilor şi echipamentului. Art. pentru serbări. Până la înfiinţarea localurilor de gimnastică şi de sporturi. 4.

CĂMINURILE Şl CANTINA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUAJrtTL 1 9 3 5 / 3 6 22" .

I I I .1. C ă m i n u l s t u d e n ţ e s c „ A v r a m I a n c u " ^ Căminul studenţesc „Avram Iancu" îşi închee al 16-lea •an de activitate. Portar: Luca Nan. numit dela 1. Giuglea George dela 14 Dec. I I . Membri: prof. Portar: Ioan Sabău. XI. într'un oraş cu o populaţie încă în bună parte minoritară. XI. Personalul căminarilor. Comisiunea căminarilor. „ A. Administrator: Constantin Buga. Econom: Măria Papp. 1936). numit dela 1. 3. 1936. „ Silviu Dragomir „ Camil Negrea. Secretar: Livia Morariu. I I . a) Căminul Avram Iancu. lacob Lazar. „ Teodor Capidan. Mecanic: Augustin Morariu. înainte. „ Baroni Vitold dela 30 Nov. 2. 1935). înainte. iQălminul a adă- . Secretar: Gheorghe Ciosa. „ Alexandru Borza (până la 1. Vasile Meruţiu (dela 1. b) Căminul Studentelor. Ştefan Ilea. Babeş. I I I . Maior. c) Căminul V. 1936). Mecanic.. 1935). . Secretar: Emil Sângeorzan (cu delegaţie până la 28. Preşedinte: prof. Secretar: Constantin Jurcan. Administrator: Cluj / Central University Library Cluj 1936. De un real folos pentru studenţii români cari îşi fac studiile la Universitatea din Cluj. „ Ion Drăgoiu. Administrator: Silviu Miilea. BCU Ilie Hăşegan (cu delegaţie până la 28.

. cheltuieli de birou \ . . p. . . .. apă. . pentru întreţinerea bursierilor şi cheltueli comune din subvenţia dată de Ministerul Instrucţiunii suma de lei 849613 dela solvenţi taxe de întreţinere lei 1402833 pentru bibliotecă. e < u e—t ai -s Č 184 „. lei 1321589 Total intrate lei . bibliotecă lei 40676 „ p. cei mai mulţi fiind fii de plugari (35 din 62).. . iar 126 fii de funcţionari sau profesionişti. . lei 470116 „ p. Litere Med. —1 IJ—! — "З 1 . H 14J15J15JI5 59 52 1 Ol 15|48 12? Germani (saşi. . . menţionăm că: S'a incasat. repartizaţi după naţionalitate. de preoţi. întreţinerea edif. BCU Cluj Central de 156 din cari 30 Solvenţii au fost în /număr University Library Cluj fii de agri­ cultori.. .„ .. bae şi diverse. . luminat. . bursieri sau solvenţi.. N a ţ i o n a l i t a t e a Solvenţi Litere Ştinţe Med. (Ga date mai importante relativ la gestiunea căminului..67 218 Bursierii în număr de 62 s'au recrutat din studenţii lip­ siţi de mijloace materiale şi foarte buni la studii.339 postit în cursul anului trecut un număr mediu de 218 stu­ denţi. . . 3737101 S'a cheltuit: Pentru personal lei 160126 -Cheltueli alimentare lei 1362546 „ p.. lei 372657 „ p. 1 Ştiinţe Drept. Încălzit . învăţători şi funcţionari. 7 Români . —1—1—i— — Total "Î'|"Y|—j— 2 6 —— — "'i'C'A Ti — f i "ÎF 8 ""\з 156 7 —" 15J17Jl5jl5 62 61 11 17... suma de lei . lei 50050 . reparaţiuni. . impozite. rufăriei şi mobilierului . . şvabi) Maghiari Bulgari .. facultăţi. . lei 108110 \ p... după cum urmează: Bursieri Total 1 Drept.. . 2415512 Fonduri şi tranzitorii.. renovări . etc. 163066 Total: lei . . complectarea veselei..

Inventarul căminului a sporit cu obiectele înscrise la Nr. o distracţie uşoară (jocuri de şah.936 şi biblioteca lei 1. dl Dr. de 2 ori pe săptămână. lei Totalul eşitelor lei 2820815 28665» 116304 513323 3737101 Alimentaţia studenţilor s'a făcut în condiţiuni mulţumi­ toare şi cu toată urcarea de preţuri de pe piaţă. 1. .108. Media generală a costului alimentaţiei a fost de lei 27.de zi şi persoană. ziare. Valoarea mobilierului este de lei 1. Valoarea cărţilor (5660 v o ­ lume) este de lei 1056688.833. Biblioteca în cursul anului expirat s'a îmbogăţit cu 186 volume în valoare de lei 40676. Bal Lascu (ştiinţe) dela 1 Noemvrie 1935—30 Iunie 1936. 2.784 lei. lei Sold .511. Liviu Telia a stat la dispoziţia studenţilor bolnavi ori de câteori aceştia au avut trebuinţă de asistenţă medicală. .612. „Âstra" a servit ca loc de recreare şi studiu. Ordinea şi disciplina în cămin au fost mulţumitoare. radio) fără ca ei să părăsească edificiul căminului.34. lei Mandate de plata ramase neincasate din 1931 . 4. . biliard.688 se urcă la suma de lei 18. când numărul studenţilor a crescut. Casina a funcţionat cu preţuri foarte reduse oferind stu­ denţilor. Baia căminului a funcţionat la început o singură dată pe săptămână. . Lista studenţilor bursieri adăpostiţi în căminul studenţesc „Avram Iancu*'.056. . . Grădina „Petran" din imediata apropiere a căminului. . vesela şi alte obiecte de bucătărie de 181. 4154—4177 în valoare de 50. .. Barbu Zevedei (litere) dela 1 Nov. Numărul cititorilor a fost 22224. table. . Starea sanitară a studenţilor din cămin în cursul anului expirat a fost satisfăcătoare. BCU Cluj / Central University Library Cluj luată în arendă dela soc. atelierul mecanic Iei 41. Medicul căminului.000 — efectele şi rufăria de pat de lei 785.286 — care împre­ ună cu clădirea evaluată la lei 14. iar din Februarie. 1935—30 Iunie 1936. ea nu a fost cu nimic inferioară celei din anul trecut.414.340 şi diverse lei 70424 „ comune lei 185979 Fonduri şi tranzitorii .906 lei. în timpul liber. .

1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. Nagy Iosif. 1935—30 Iunie 1936. 6. (ştiinţe) dela 2 Nov.) dela 1 Nov. (ştiinţe) dela 1 Nov. 29. 1936. 1935—30 Iunie 1936. Ciurdariu Pavel. Drimuş Iosif. 34. 12. (drept) dela 2 Dec. Cristea Vasile. (litere) dela University 1935—30 Iunie Ш 6 .. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. ştiinţe) dela 1 Nov. 4. (litere) dela 12 Nov. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. BCU Cluj / Central 2 Nov. Magda Ovidiu. (drept) dela 10 Nov. (drept) dela 3 Dec. 1936. 30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. Fodor Octavian. Horedt K. 1935—30 Iunie 1936. Bulzan Gh. Isac Dumitru. 1936. (litere) dela 1 Nov. (medicină) dela 3 Dec. (drept) dela 2 Nov. 25. (litere) dela 3 Dec. Brumariu Nic. 1935—30 Iun. Bocianu Valentin.) dela 13 Dec. (litere) dela 2 Nov. 11. (litere) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 32. (med. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1935—31 Maiu. 1935—30 Iunie 1936. Library Cluj 22. 1936. Iuhas Leontin. (ştiinţe) 2 Nov. 1936. 1935—30 Iunie 1936. Morariu Traian. (ştiinţe) dela 1 Nov. Floriţa Ioan. semibursier dela 1 Nov. 18. Iliescu Aurel. 26. 16. litere) dela 2 Nov. 1935-30 Iun. (drept) dela 26 Nov. Degan Valeriu. (litere) dela 1 Nov. Issecutz Ioan. (med. Oprita Gheorghe. 1935—30 Iunie 1936.341 :3. Ш Pervein Iosif. 1935—30 Iun. . iGhircev Anatole. 23. (drept) dela 2 Nov. (litere) dela 20 Nov. 10. Lechinţan Grigore. Cornea Nicolae. 9. 1935—30 Iunie 1936. Cedrechi Vasile.) dela 2 Nov. 30. 17. 36. 19. '20. 7. Chira Aurel.. "21. (drept) dela 2 Nov. 1936. Oltean Gheorghe. 1935—30 Iun. (med. Fodorean Ioan. (ştiinţe) dela 1 Nov.) dela 2 Nov. Costina Cornel. 1935—30 Iun. 31. Perian Sorin. Borcoman Octav. 39. 1935—30 Iunie 1936.. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 1 Nov..). în Iu­ nie bursa în bani. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1936. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iun. (med. 1935—30 Iunie 1936. Mateiaş Dimitrie. Dănilă Octavian. 35. Bârna Vasile. 1935—30 Iunie 1936. (med. Ђ. dela 1 Nov. (litere) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 1 Nov. 28. Mureşan Ioan. Loziciu Ilie. bursier dela Dec. Hulea Sever. 13. 1935—30 Iunie T936. 24. 38. 33. (litere) dela 1 Nov. 1935—30 Iun. Faur Gheorghe. 15. Florea Vasile. 1935—30 Iunie 1936. 14. 1936. 37. 27. Mihăilă Nicolae. 1935—30 Iunie 1936. 8.

Popescu Ioan. Situat în Calea Moţilor Nr. 50. 1985—30 Iun. 65. Zoran Armând. 1935—30 Iu­ nie 1936. (litere) semibursier dela 19 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 45. Vasiliu Constantin. 59. Pop Emil. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 9 Nov. dela 10 Nov. 62. Căminul studentelor unirersitare. Tătaru Aurel. 55. Silaş Gheorghe. Faur Aron (litere) dela 8 Nov. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1936. Cozma Ioan. 1936. Raţiu Ioan. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (litere) semibursier dela 1 Nov. 1935—30 Iun. (litere) dela 13 Dec—31 Maiu 1936. 57. Morariu Gav. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 13 Dec..000. 64. 47. Sichel Traian. 58. (litere) dela 12 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1936. Pupăză Vasile. (ştiinţe) dela 2 Nov. (drept) dela 3 Dec. 5. (litere) dela "1 Nov. cu un teren supraedificat de 2181 m şi curte.689 Biblioteca Lei 369. grădină-parc de 5<S67 m . (drept) dela 2 Nov. 53. 1935—30 Iunie 1936. (ştiinţe) dela 2 Nov. (drept) dela 1 Nov. Teodorescu Gh. Pordea Petru. 1935—30 Iun. Turda Teodor.342 41. (litere) dela 10 Nov. etaj I şi etaj I I cu 62 încăperi.000 Mobilier Lei 1. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Inuie 1936. 1935—30 Iun. (ştiinţe) dela 1 Nov. (drept) dela 2 Nov. Teşoiu Marin. 60. Lungu Onoriu. Edificiile vechi: parter cu 73 încăperi. 1935—30 Iunie 1936. semibursier.) dela 16 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 44. 54. 1936. 56. 1935—30 Iun. edificiul nour parter. 1935—30 Iunie 1936.) dela 4 Dec. 48. 2 2 Sitnaţia averii căminului. 46. (lit. (litere) dela 13 Dec. (ştiinţe) dela 1 Nov. In Iunie în bani. 63. Petruş Petru. Popa Ioan. Sabău Ioan. Camere de locuit: 58 cu 180 locuri. 66. 1936. 1935—30 Iunie 1936. 52. (med. Pally Iuliu. etaj 2 încăperi. 49. BCU Cluj / Central University Library Cluj Zdrenghea Mircea. Todoran Dorift. 1935—30 Iunie 1936. 43. 42. Toma Ioan. Vancu Ioan. 61. 70—72.895 r .588. 1936. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. (ştiinţe) dela 3 Dec. 1935—30 Iunie 1936. Miclăuş Vasile. 51. 1935. Imobilul şi mobilier cu destinaţie imobilă Lei 9. (ştiinţe) dela 2 Nov.

900 Total Leri.90L913r 4 Număra! persoanelor adăpostite în clmin în 1935 . Intrate Lei E şj i t e Lei Lei 1. .962 Impozit Lei Diverse Lei 95.514 Lei 74. 27. . 28 Bursiere â Lei 700 lunar 3 Solvente variat între 80—120 Personal administrativ 6 Personal de serviciu . medie 884. 15 Circulaţia studentelor în total 335 6.038Impozit Lei 2.600 Lei 841. Lei 5.284 Restituiri Lei 12. bibi.079 29. XI.850 Taxe de uzaj.562 Taxe de bae Lei 38. . V I ) . .721 Zugrăvire. lumin. Lei 33. mici Lei / Central University Library Cluj 78.530 Taxe de bibliot. Lei 392. trans.990 Alimentaţie Lei 914. S'a cheltuit pt.946 Lei . Bursiere â Lei 1400 lunar . Lei 115. .815 Diverses. .992 Lei 11.511.811 Spese pt.249 433 3442 4881 38005 23. BCU Cluj2. V I ) . Lei 3. de Drept.173.670 Total Lei 1. .5 Cont de gestiune. Lei 24.050 Lei Total Lei 13. rep. .224 Salarii Solve Lei 335. X. Fac. Iii sta bursierelor în acest cămin. Lei 30.343 Unelte Instrumente mecanice Instalaţiuni de apaduct şi încălzire Articole de gospodărie Lingerie Diverse Plante 26. Lei 1. . Buziu Letiţia (19. Solvente Solvente Personfl Personal Total Cota alimentaţie interne externe adtlv serv.341 Compl. de mob.233 Lei 11.278741 Cfleltnelile de alimentaţie şi efectivul cSminnlul în anul 1935—36. 26.822 180. curăţit.088 încălzit.351 spălat.990 Spese de birou Lei 7ЛШ Salarii bugetare Lei 199. .446 întreţinere. Zoppelt Măria (6.902. rep.3 6 .

30. 29. X. VI. Herţia: Silvia (1. 30. de Medicină. VI.). X. 29. Jaroşevici Veronica (16. Savu Măria (15. la câţiva paşi dela Bi­ blioteca Universităţii. 30. Mustaţă Cecilia (5. IX. VI. 30. 30.). I. X. X. X. X.). 30. X. Ştefănescu Angela (26. Cosma Cornelia (25. 29. IX. Lazar Emilia (2. X I . XI. 27. X. 30. Căminul (parter. 30. 30. V I ) .).). Bab?ş. VI. VI. X.). 29. de Litere. VI. VI. Ciocan Paraschiva (5. VI.). VI. VI. X. 28. Onosiu Terezia (14. de Ştiinţe.) Mărginean Ana (6. 25.). X. trei etaje. XI. IX. 30. X. Căilean Zenovia (3. Costea Georgina (XI—II în bani. XI. Creţiu Măria (18.). 30. I I I . V I ) .).344 Fac. 30. Moisd Eliza (3. VI. II. VI.). Căminul studenţesc „V. Babeş" e situat în strada Dr. VI. VI. . Pup Lucia (2. VI. Fac. 7.). XI. Cărpinişan Eugenia (3. VI. 30.).). XI. 13 vis-â-vis cu Clinicele. 1. Surani Georgina (15. Baba Raveca (22. VI. VI. VI. Pop Margareta (2.).).). 30.). mansardă) -este destinat pentru adăpostirea numai cu locuinţă a studen- . VI.).). Sandru Cornelia (1. X. 30. XI. 23. 23. 30. 30. Căminul studenţesc V . BCU Cluj / Central University Library Cluj Drăguţ Măria (1. XI. VI. 26. Urdea Măria (3. XI. XI.). Gherlan Viorica (1. Barbu Florica (26.). Fac. 30.). Pop Livia (15. VI. VI. Cu ajutor de Lei 700 şi adăpostite în cămin: Pop Irina (4. Nemeş Veturia (6. 29. Lupan Aurora (11.). Roşeau Hortenzia (21.). VI. VI. Vic­ tor Babeş Nr. VI. VI.).

Instalaţiuni imobiliare 443. Ordinea. Inventarul căminului reprezintă la sfârşitul anului şcolar suma de Lei: 4. . Starea sanitară a studenţilor a fost pe deplin satisfăcă­ toare. .169 3. Mobilier 1.163 B) Obiecte mobiliare: 1.778 care se repartizează astfel: ( A) Imobil şi instalaţiuni imobiliare: 1.307 Diverse venituri 144. nu s'a înregistrat nici un caz mai grav de boală care ar fi reclamat asistenţă medicală. „ drept 8% 3.935 4. ping-pong. pers.243. . 4. . Central University Library Cluj etc. 8.471. Efecte de pat şi lingerie 399.345 ţilor universitari. .239 5. BCU Cluj / table.416 Conturi de evidenţă 246. Rechizite de birou 2. Utilaj de bucătărie 25.) şi mâncări uşoare. ziare.998 2.778 Bilanţul încasărilor şi cheltuielilor avute în cursul anului •şcolar 1935—36 se repartizează după cum urmează: Venituri: Chirii şi taxe de baie . „ litere 6% 4. disciplina mulţumitoare. radio.833 .615 Totalul inventarului imobil şi mobiliar .000 2. facultatea de medicină 84% 2.767 899.800.714. biliard. „ ştiinţe 2% Viaţa în cămin a fost familiară.495 3. In cămin se găsesc pentru închiriat 41 ca­ mere cu 126 locuri. Casina) a oferit cu preţuri foarte scăzute un local de dis­ tracţie (cu şah.948 1.000 Fond de ajutoare pt. de serviciu . Locatarii se repartizează pe facul­ tăţi după cum urmează: 1. Imobil 2. Maşini şi unelte 7.035. Media locatarilor adăpostiţi în cămin în anul şcolar 1935 —1936 atinge cifra de 110. Nu s'a ivit nici un dife­ rend între stud.714. domino.343 Fond sanitar 6. 494. . Baia cu duşuri reci şi caldei a căminului a funcţionat tot anul.

Casier: Octavian Stepan. .750 Lei e) Diurna personalului administrativ . reparti­ zată astfel: * 1 a) încălzit şi luminat 31.366 lei.50 lei pe zi.411 întreţinere 44.486 Chirii şi taxe de baie restituite 13. rechizite) . alcătuită din trei feluri mâncare la prânz şi două feluri seara. . Cantina sa redeschis la data de 15 Septembrie 1935 şi a funcţionat. { 748.912: Complectare de inventar 13.160 6.992.040. . Conducerea cantinei în anul şcolar curent a fost compusă în felul următor: Director: Silviu Stoicoviciu. a fost următoarea: 234.665 Lei c) Chiria pivniţei 5. canal 234. . 2.039 S. Administrator: Marin Cioacă.176 lei 1. Г an tina studenţească universitară. 19. Din această sumă suBvenţia acordată de Rectorat. până la data de 30 Iunie 1936. 5. I 5. . în decursul acestui an.200 Diverse cheltuieli 50.373 Cheltuieli de birou (telefon. 141.336 lei 48. Cu toată insuficienţa localului. apă. Cantina a servit masa unui număr de studenţi care a variat între 250 şi 300. Econom: Ioan Păunescu 1.166 Lei Total: 234.366 L e i ~ Repartizând această sumă la numărul abonaţilor şi zile ar fi în medie. Costul abonamentului a fost de Lei 700 lunar şi s'a li­ berat numai studenţilor Universitari. personalul plătit de cămin .000 Lei d) Salariile personalului de serviciu .833" încălzit.803 151. fără întrerupere. Suma aceasta a intrat în întregime în raţia alimentară.767 Sold la sfârşitul anului . 36.785* Lei b) Completarea mobilierului şi veselei . . BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. In lu­ nile de vacanţă numărul abonaţilor a variat între 60 şi 80 studenţi. luminat. Situaţia Casei la data de 1 Iulie 1936 a fost următoarea: Intrate: Sold in iClasa: Eşite: 2. 139. 4.346 Cheltuieli: Salarii pt. 2.821 Conturi de evidenţă 246.

OFICIUL DE EDITURĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Gheorghe Giuglea (litere). . 3. . Consiliul oficiului.607 6. Gheorghe Sofronie (drept). Vătăşescu.271 „ 90. Sept. L e i 694. Secretar: Ioan A . a: probat de Senat la 16 Iunie 1934 şi publicat în Anuarul 1933/34. „ Spesele poştale etc „ Total Lei 783. . 4.089 încasat din vânzarea manualelor „ 89. BCU Cluj / Central University Library Cluj Victor Papilian. A " Manuale didactice. Bilanţul fondurilor. „Oficiul de editură este condus de un consiliu de ad­ ministraţie numit de Senatul universitar pe doi ani cu înce­ pere dela 1 Octombrie. Intrate Sold la î Octomvrie 1935 . .182 IChelt. In cest an şcolar Consiliul Oficiului de editură a avut compunerea următoare: ţ Preşedinte: Nicolae Drăganu (Prorectorul Uni verşi taţii).107 Eşite 82. ' 2.164 „ 693. 2 din regulamentul oficiului. Sold la 30. 2. de tipărire Pt. Membrii: Camil Negrea. verificarea gestiunei . Victor Tătaru (medicină). Acest Consiliu se compune din câte doi delegaţi ai fiecărei facultăţi şi din prorector ca preşedin­ te". Vasile Meruţiu (ştiinţe).1. 1936 . Ioan Popescu-Voiteşti. 5. Constantin Marinescu. . 1. Fondai .800 757 Ш64 Scăzând eşitele . In conformitate cu art.

Sold la 1 Octomvrie 1935 .503 17. . Muzeului Geologic-Mineralogic Lei 4. rev. bulet. . .550 Scăzând eşitele Sold la 30. Pentru tip. „Ouj. . . buletinului Gradinei şi Muzeului Botanic Lei 10. Sept. buletinului Institutului de Studii Clasice Lei 7. Pentru alimentarea dela Fondul de întreţinere . Pentru tipărirea Anuar.000 5. Pentru tip.882 „ 105. Pentru tip. Inst. Lei 3. .150 39.150 24.950 6. încasat avansul acordat Dlui Profe­ sor Sextil Puşcariu pentru „Daco România" în Iunie 1935 .581 31.000 725 304697 . de Mine­ ralogie şi Petrografie Lei Total Lei 349. de Istorie Naţională Lei 13.150 21.150 24. . Pentru tipărirea lucrării „Principii Fundamentale de Filosofie Juridică" de Prof. . Pentru tip. „Dacoromania" \ ^ . publ. de Geog. Lei Total Lei 206. . Library Cluj 2. . . .900 59.914. 40. » . . „Matematica" Lei 8. „ 3. . Medical" Lei 12. Eugeniu Speranţia .000 4.668 Intrate 1.900 Octomvrie 1935.550 2. Pentru tipărirea anuarului Inst. Soc.300 24. Lei 11. revistei Institut. Pentru tipărirea rev. . . 1936 „ 100. Lei 6. Pentru tipărirea Anuarului Instit. Pentru tipărirea lucrării „Flora Pliocenică dela Borsec" a Dlui Emil Pop . .968 100. . . . de Studii Clasice ч . .882 Fondul „ C Publicaţii periodice Eşite 23. [ ţ Intrate Eşite 1. . de Ştiinţe Lei 9. Pentru tip. rev. • . Lei 151. Lei 55. Sold la 1BCU Cluj / Central UniversityLei 149. . .038 92. Lei 200. .349* Fondul „ B " Lucrări ştiinţifice. Pentru tip. Pentru tip.

. Nr. N. Nr. Lei 37. cu 22 tabele. 1936.150 Revista Matematica . . . Lucrări tipărite şi subvenţii în acest an Din fondul A (Manuale). Lei 24. de Ist. : .860 Scăzând eşitele Sold la 30. Nr. . i . . Lei 37. „Flora Pliocenică dela Borsec" de Docent Emil Pop. . de Geografie . 4. LucrărileBCU Cluj / Central University L e i Cluj 34. I Din fondul B (lucrări ştiinţifice).150 Buletinul Soc.) 8e Conferenţiar Dr.697 . . Library Buletinul Grădinii Botanice voi. . . tipografia „Naţionala" S. Lei 24. . 228 pag. „ 45. (urmare) Curs de fizică medicală I (1936.950 Anuarul Inst. 304. de Arte Grafice . » .950 Total: Lei 182. . XV. . . . Naţională r . Sept. Bărbulescu. .150 Buletinul Dacoromania . • Lei 24. •. 1936. 3. « . 288 pg. A. . (urmare) „Principii Fundamentale de Filosof ie Ju­ ridică" de Prof. 14.203 3. Eugeniu Sperantia Instit. . 192 pag. .500 Inst. de Ştiinţe . „Ardealul" 1936.950 r : . Din fondul C (subvenţii a) b) c) d) e) „f) L periodicelor).

Curs de BCU Cluj / Central University Library ClujMathematimatematici generale. 1927+321—524 pag. I. de Prof. D. Lecţiuni de Geometrie Analitică. 279—388+1930). Fasc. 2. Tratat de Oftalmologie Voi. de Prof. Tratat de drept administrativ român (Trăite de droit administraţii roumain).. . Calcul Algebric. de Prof. tulpina (pag. Manuels didactiques (edites par VUniversite). Hematologia ( L e sang et les organes hematopoîetiques.. 1923+784 pag. 7. I. I. Fascicola I I I : Frunza (pag. 111—278+1929). Operaţii cu numere apropiate). (Calcul nu­ meric. Fascicola IV: Reproducerea plantelor (pag. (Trăite d'Ophtalmologie) 1928+790 pag. 1923+636 pag. Onişor. I. 8. Michail.. Matematici elementare. Sângele şi organele hematopoitice. Dr. Gheorghe Bratu. II. Ioan Grinţescu. V. N. de Prof. Abramescu. Reprezentare grafică. Hematologie). de prof. 3. Dr. de Prof. a) Manuale didactice (ediţia Universităţii).. 4. de Prof.. V. Propedeutica Chirurgicală (Introduction â la Chirur­ gie) 1927+792 pag. Fasc. de Prof. 1926 + 320 pag. Papilian. Fascicola I I : Rădăcina. 5. I. Fascicola I : Organizarea generală a plantelor (Citologie. Histologie) 1928+110 pag... 1. 6. Tratat de patologie clinică şi anatomie patologică 1923+530 pag. (Lecons de Geome­ trie Analytique) urmate de introducere elementară în studiul analitic al geometriilor neeuclidiene şi noţiuni elementare de geometrie vectorială 1927+620 pag. 389—562+ 1932). Iacobovici. Trigonometrie. (Cours de Botanique Ge­ nerale). Dr. Tratat de anatomie umană (Trăite d'anatomie humaine) Voi. Titu Vasiliu. Curs de Botanică Generală. (fGours de ques generales) Voi. Dr. Liste des publications de VUniversite de Cluj.Lista publicaţiilor Universităţii din Cluj.

Evoluţia şi ereditatea 1930+200 pagini. Iorgu Radu. Ioan Drăgoiu. Aparate. 1936. Curs de Fizică medicală I. Lecţiuni de geografie pură infintezimală. No. N. No. Natura juridică şi metoda dreptului internaţional privat (1933+428 pag. 14. Microscopul şi accesoriile sale. 10. Teorii fundamentale.. Ştiinţa şi tehnica dreptului internaţional privat (la Science et la technique du droit internaţional prive) de Prof. Voi..). Bibliotheqne de l'Institut d'Histoire naţionale). 214 p. (Le Chroniqueur Szamoskozy et ses no*c s au sujet des Roumains). Publications scientifiques et litteraires. Preparaţiunea mi­ croscopică (le Microscope et ses accessoires. pag. 11. 1. 273—440—1932. b) P u b l i c a ţ i i ş t i i n ţ i f i c e ş i l i t e r a r e . 1928. fasc. 288 pagini. Moga: Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului XVII. Radiologie medicală. (Toponymie et Histoire) 1928. 3. No. Dimitrie Negru. I. 1 Ţesuturile (Ies tissus) pag. I. 9. (Radiologie medicale) noţiuni pregătitoare şi technică generală) 1931+480 pag. 2. Curs de biologie generală. de Prof. de Profesor Dr. Crăciun: Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la Români. (Elements d'histologie et de technique microscopique) de Prof. Voi. 441—720+1933). 12. II. Cluj / Central University Library Cluj BCU 13. II. de con­ ferenţiar N. Voi. Voi. Bărbulescu. Biblioteca Institutului de Istorie Naţională. I. 1. fasc. (Cours de biologie gene­ rale). de Prof. 1930+334 pag. cu biblio­ grafie şi index alfabetic) 1934+563—838. Elaborarea ştiinţifică a dreptului internaţional privat (1934+568). 11+178 p. Preparations microscopiques) 1931+272 pag. Elemente de Istologie şi de Tehnică Microscopică. Drăganu: Toponimie şi Istorie. I.352 Fascicola V: Reproducerea plantelor (sfârşit. Voi. Ni­ colae Abramescu. (Lecons de Geometrie pure infinitezimale). II. (La ri- . 2. Rene Jeannel. etc.

. 1. 161 p. Ardeal. Bacău. 52 p. 3. Cluj. et 39 fig. Biblioteca Medico-Istorică (Bibliotheque Medico His­ torique publice par l'Institut d'Histoire de la Medecine et de la Pharmacie). et carte (1927). 2. (L'histoire de Ia peste de Cluj en 1738—39). Melanges d'Histoire generale. (1925). etude sur les Roumains des Balkans).. IV + 23 p. 6. 8°. 1935. N-rul 2. 19 p. închinare lui Nicolae Iorga. No. 7. 2. (Les „Vlaques" et Ies „Morlaques". Marinescu: Şcoala istorică raţionalistă.. avec 20 fig. Publications de l'Institut d'Histoire generale. avec 16 fig.. Alexandru Lenghel: Istoricul ciumei în Cluj la 1738-1739. (Contributions â l'histoire de la Medecine en Transylvanie) (1927) 104 p. IV+240 p. N-rul 1. BCU Cluj / Central University Library Cluj No. fig. 3. Nicolae Iorga: Cultul lui Esculap şi al Higiei (Cu spe­ cială privire la Dacia superioară). 5. (La Me­ decine aux temps des Pharaons) epuise. (Les debuts de la medecine scientifique roumaine). 71 pag. i N-rul 4. studiu din istoria românismului balcanic. S. Guiart: Medicina în timpul Faraonilor. Bologa: Din Istoria sifilisului. J.. C. (1926). V. cu 1 planşă şi 35 fig. No. No. Constantin Gheorghe: Asfaltul şi petrolul ca medica­ mente. Stanca: Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga (La vie et l'activite de l'evâque Vasile Moga) (en cours). în text. 8° cu fig. Bologa: începuturile medicinei ştiinţifice româ­ neşti. (1931). avec 14 fig. S. figj (1931). 381 p. N-rul 3. (L'Histoire de la syphilis)J (1931). 8°. V.). 8. Bologa: Lamaştu-Karia-Samca.353 valite polono-aulrichienne et l'orientation politique des Pays Roumains â la fin du XVII-e s. 39 p. Dragomir: Vlahii şi Morlacii. 108 p. 4. ANTTARBL 1 9 3 5 / 3 6 23 . Bologa: Contribuţiuni la Istoria Medicinei din . (L'Ecole historique raţionaliste). V. 136 p. 1935. 91 p. (Hommage â Nicolas Iorga) 440 p. No. (1924). No. Valeriu L. (1930). Cluj 1935. 4.

Biblioteca subsecţiei de educaţie fizică „Astra". s . Cluj. No. 86 p. No. Cluj. 1929). Biblioteca eugenică şi biopolitică a „A trei". No. 2. Iancu: îngrijirea şi alimentaţia copilului mic. I No. 27 fig. 62 p. Astra. Mehedinţi: Şcoala română şi capitalul biologic naţional. No. 2. I. (1929) 142 p. 3 pl. p. 36 p. Cluj. 1933. 183 p. med. (Bibliotheque medicale et d'hygiene de „Astra"). 135. (1927). Iuliu Moldovan: Biopolitică.. No. Dr. şi ig. 145 p. Mihai Zolog: Cercetări asupra capacităţii fizice şi intelectuale ale elevilor de şcoală. Bezdechi: Sportul la Eleni. 4. (L'evolution et ses problemes).. 2.. 104. Şt. 6. 6. 3. 1. No. L. 60 p. 5. No. BCU Cluj / Central University Library Cluj No. Gheorghe Popoviciu: Protecţia copiilor în Ar­ deal. 3. Dr. 57 p. 1921. 4. 60 p. 1. 70 p. Gheorghe Popoviciu: Mortalitatea copiilor în Ardeal.854 4. 15 fig. 3. No. 10 fig. p. (Bibliotheque eugenique et biopolitique de „Astra"). Dr. (L'Ecole roumaine et le capital biologique naţional) (1927). Problema tuberculozei. lacobovici: Cancerul. 4. No. Racoviţă: Evoluţia şi problemele ei. 1927. Iuliu Haţieganu: Infecţia tuberculoasă şi profilaxia ei socială. Iuliu Moldovan: Igiena Naţiunei. (Conferin­ ţele cursului de perfecţionare). Dr. 1925. Titu Slăvoacă: Contribuţiuni la epidemiologie febrei tifoide. (1926). 5. (1926) 95 p. (1926). 5. S. 12 fig. Goia: Boalele infecţioase şi profilaxia lor. 7 fig. I.. Biblioteca medicală şi igienică a „Astrei". Bibi. 1927. No. 106 p. No. A. (1925). No.. (La Biopolitique). Publicaţiile Institutului de Igienă şi Igienă socială. Cluj. (L'hygiene de la nation). 1. E. Sabin Manuilă: Epidemiile din Transilvania. Dr. No. Cluj. Daniello: Tratamentul tuberculozei pulmonare. 30 pl.. (1926).

Knabe. Giandomenico Serra: Contributo toponomastico . No. No. (Bîhlioflieque de Dacoromâ­ nii*). 8. No. No. Bena: Limba română şi Saşii din Ardeal. Precupr Păstoritul din Munţii Rodnei. Piiblications du Ldboratoire de Geologie. Lecon sur les fonctions entieres ou mero•morphes par Paul Montei prof. Cluj. Cluj— BCU Cluj Central University cu sufixul Bucureşti (1933). Bucureşti (1933). (1926). . 58 p. Cluj. 349 fig. 3. I. Publicatians du Seminaire des Mathematiques de l'U­ niversite de Cluj. Al. Drăganu: /Numele proprii Library Cluj -şa. 4. Edit. E. P. (1932) 43 p. No. 325 pag. Procopovici: Pronumele personal în funcţiune morfologică verbală.Pqpescu-Voiteşti. No. A. No. 8. Cluj 1924 ( П Edit. Î9. Mădchen kn Dacoromanischen Cluj. Gauthiers—Villars et Co. 7. „Ardealul") par Prof. Cluj (1931). IV+162 p. Bqgdan-Duică: Istoria Literaturii române. 1. 2. N. Emil Petrovici: Graiul Caraşoveni'lor. (Le parler *đes Krašovani). Paleontolo­ gie: Elemente de geologie cu o privire generala asupra geolo•giei României. Voiteşti. de Paris. (LTn«dustrie pastorale dans les Montagnes de Rodna). et la carte geologique de la Roumanie en couleurs. -â la Fac. (La langue roumaine et les Saxons de Transylvanie). .alla Teoria della Continuitâ nel Medioevo delle Comunitâ ru­ rali romane e preromane dellTtalia Superiore. 454 fig. VII + 917 p. funiv. No. Cluj 1930. recueillies et redigees par P. (1925). G. Paris. L . E.355 7. "Nevertebrate. (Elements de geologie avec un apercu general sur la geologie de la Ronmanie). X+270 p. 365 p. 460 p. Cluj—Bucureşti (1935). (Histoire de la Litterature roumaine). 5. 'No. (1923). 4Î p. Elemente de Paleontologie. 1. Studiu de li­ teratură comparată. des Sciences de l'Univ. 37 p. Biblioteca Bctearomaniei. 9. Michelet şi Românii. Ştefan Binder: Kind. Sergesco prof. 6. 16 p. Ion Breazu: J. «Cluj 1928 de Prof. 1932.

Liviu Rusu. 2. Ed.. (La Psychotechnique en Allemagne)... Psihologia configuraţiei. V I + 151. publicate de Institutul. studiu critic şi ex_~ No. 7. No. allemande contemporaine) 1930. FI..356 9. P. Comicescu: Raportul între intuiţie în învăţă­ mânt. (La selection des capacites et l'orientation professionelle). pp. N. No. (Le rapport. P.. Ştefănescu-Goangă: Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională. L elaboration mentale) pp. No. 95 pag.. contributions experimentales). Gomicescu: Inteligenţa copilului. 1929. Ghidionescu şi Gh. 1929. (Psychologie de Гехегасе) 1929. Biblioteca populara Astra secţia ştiinţelor naturcrle: Voi. (1926). No. 1929. pp.. (La mesure de l'intelligence et la debilite mentale). 5. No. 1.. (Etudes et recherches psychologique publiees par L'Instiiut de Psicho^ logie). Ilcuş:. VI + 230. Victor Stanciu:. etc.. Publications du laboratoire de Pedologie et de Peda­ gogie experimentale de VUniversite de Cluj.. No.. ppv X + 348.. IV + 72. Voiteşti. (La psychologie.. Nicolae Mărgineanu: Psihologia exerciţiului. 1930. VIIL+206. de Psihologie experimentală. X V I + 212. Liviu Rusu: Selecţia copiilor dotaţi. 3. Viaţa şi opera profesorului. 3. 4» Laboratorul de Radiologie şi Pedagogie experimen­ tală: „Fişa Individuală" (La Fiche Individuele). No. (La selection des enfants bien doues). Alex. bis. entre Fintuition et l'abstraction dans 1 enseignemet. 8. pp. 2 Lazăr Antilă. Roşea: Măsurarea inteligenţii şi debilitatea mintală. IV + 228. I I . (PsychoLogie de la forme).. Gh. pp... No.. (Intelligence de L'enfant.. 4. Mărgineanu: Psihotehnica în Germania. Liviu Sirea. VI. pp. Inteligenţa copilului. Elaborarea mintală. No.I. 1929. X I I I + 190. VI + 82. 4. No. . 6. 10. 1. BCU Cluj / Central University Library Cluj Î L Studii şi cercetări psihologice. Nicolae Mărgineanu: Psihologia germană conţin*porană. pp.. împreună сш Instrucţiunile. comparată şi aplicată.

25 + 44. 1932. 12. No. 24. 1934. Instrucţii pentru utilizarea fişei personale. (La debilite mentala) 1931. (L'aptitude technique et 1 intelligence practique). pp. 21. + 141. pp. Boşca: Psihologia Martorului. IV + 170. Ştefănescu-Goangă: Teste pentru măsurarea Funcţiunilor mintale p. Dhnitrie Todoranu: Psihologia Reclamei (La Psy­ chologie de la Reclame). (Instructions pour Tutilisation de la fiche personnelle). X + 331. 11. Alex. 1936. No. ( L a psychopatologie des anormaux moraux). Tudoran: 3^te colective verbale ( . No. FI. 1932. N. No. Cupcea: Tnstafcilitate emotivă. (Le Deliquant mineur). pp. Ştefănescu-Goangă: Fişa personală de obser­ vaţie psihologică. Şteîănescu Goangă. Mărgineanu: Psihologia franceză contimpora­ nă. Al. No. "32. Boşca: Delicventul minor.357 No. VII + 110. pp. pp. 19. No. X I I + 76.Psihologia vieţii religioase. Liviu Rusu: Aptitudinea tehnică şi inteligenţa praclică. pp. pp. V I I . i No.. (La Psycholo­ gie du temoin). Ћо. FI. M. 1931. Ж4-156. 13. 14. 1931. pp. A. No. Roşea: Debilitatea mintală. Lucian Bologa: . IV BCU Cluj / Central University Library Cluj . L. No. 23. 10. 22.f 108. pp. Nicolae Mărgineanu: Psihologia învăţării. 16. Todoranu: Psihologia temperamentului (La Psychologie du temperament). (La Psychologie îrancaise contemporaine) 1932. VIII + 136. Roşea: Psihopatologia deviaţilor morali. VI + 118. Boşca şi S. 17. 18. Bologa: Lectura tineretului (La Lecuire de lâ ^eunesse) 1933. XV + 165. (La Fiche personnelle d'observation psy•chologique). Alex. (La psychologie de l'education). (La Psycholo­ gie du dessin) 1932. pp. No.+ 169. No. Alex. pp. TI + 86. 8°. 9. 20. 200 p. Pârlog: Psihologia desemnului. 1931. Benruc: învăţare şi Inteligenţă la animale. "F. No. 8. 1934 pp. pp. V I . Dim. (Psy­ chologie de la vie religieuse) 1930. No. 1934. No. A. iRoşca şi D. 15. C. (Apprentissage et Intelligence chez Ies animaux). VII + 179.

.. 16 pl.. Tome VH (1927). 1921. 13. Fiziologia vocalelor româneşti ă. (Les voyellesrcutt'ameđ). Publications du Laboratoire de Phonetique Experimentale)... 1921.. 1 1 fig. VII+94+14 p. . 1926. şi î. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de ela­ borare). 36 fig. 39 tab. 1932. Tome IX (1929). 70 p. 23 pl.. BCU Cluj / Central University Library Cluj *Жг p. (1922). VIII+226+22+28 p. No. Periodice: (periodiques)... 5 pl.. Tome II. 1 fig. 2 pt.... 6 fig. 5. (Travaux de Phonetique. 23 fig. 6 pl. Vocalele româneşti.. 19 fig. 1927. 1930. 24 tab. VI1+124+16 p.. 17 fîg. Une prononciation bulgare. No. M. 34 p. Tome XV ( Ш 5 ) XII+250+64+31 p. Tome XVI (1536) Vnr+164+32" pag.. (L'abbe Rousselot createur de la phone­ tique experimentale).358' pentru măsurarea inteligenţei Ia adulţi (seria B)„ No.. Cluj).. Joseph Popovici.. Abatele Rousselot creatorul fone­ ticei experimentale. 3 tab. c). IX+160+54+20 +27 p.. 3 pl. Iosif Popovici. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic (Bulletin du Jardin et du Musee botaniques de l'Universite de. Tome X I I (1932) VIII+16S+4 p. 33 p. VIII+222+29 p. (1923). Tome IV (1924). 11 pl. 7 pl. 12. Emile Petroviei. Iosif Popovici. 3 pl. (1921).. VII+118+20 p.. 2. Lucrări de Fonetică. Tome I. 31 fig. 25. 1 cartea Tome X (1930).. Publicaţiunile Laboratorului de Fonetică Experimentală. 4 fig. Iosif Popovici. VlîI-fl34+24 p. VI+160+16+27 p. De la nasalite en rournain. 44 fig.. 19 fig. Tome VIII (1928). 6. (Physiologie des voyelles roumaines ă et î ) .. 4. Tome XIV (1934) VIII+246+29 p.. 1. Tome XIII (1933) VII+128+24 p. Tome X I (1931). Tome V (1925). No. 3 pl. (Orthoepie et phonetique). Iosif Popovici. No. 34 p. Tome VI (1926). 16 fig... VIII+124+20 p. No. V I I I + 1 3 I + 4 9 p. 1. 57 p. Tome III. VIII+116+26. 7 fig. Ortoepia şi fonetica. No. 3. 1 c .

162 p. şi în plus 12 note sepa­ rate. Serie B. c) Laboratorul de Chimie organică. precum şi I-a parte a unui Manual de lucrări practice de Chimie generală „Operaţiuni de laborator" publicată la Tip. BCU Cluj Central Tome III (1926-28) / 254 p. 117 p.359 2... b) Laboratorul de Chimie anorganică şi analitică.. Tome V (1930—32) 400 p. Serie B. 1—10) 1936. de 3.. (1930).. 4. Buletinul extensiunei universitare (Bulletin de lExtension universitaire de Cluj) 1924—25. publicate dela 1929—1932. 1—21) 1921—1930. (Fasc. 64 p... Tome VI (1932—34) 560 p. (1935) 210 p. (Contributions botal'Institut botanique de Cluj). 100 p.. Tome VIII. Tome I (1925) Serie A. Tome II. Serie B. 118 p. Tome I (1920—23) 175 p. University Library Cluj Tome IV (1928—30) 510 p.. a) Laboratorul de Chimie generală.. Tome II (1923—26) 244 p. (1928)... Tome V.. Tome VI. 148 p. Serie B. Tome IV (1929) Serie A.. 134 p. 27 Note publicate în diferite reviste din ţară şi străinătate dela 1926 până la 1936.. 75 p.. 153 p. Tome III (1927) Serie A. 88 p. Serie B. . 44 fig. botanice din Cluj. 149 p. şi 5 pl. d) Laboratorul de chimie fizică. 1926-27. XVI+281 p. Tome I I (1926) Serie A. Tome VII. 21 pl.. Contribuţiuni niques publiees par Tome I. 236 p. Publicaţiile Institutului de Chimie (Publications l'Institut de Chimie).. „Ardealul" în 1925. (Fasc. 1925—26. Tome I (1932) Serie B. (1932). Tome IV.

Tome I I I . pl. Tome I. pl. Tome I (1921—1922) XVI+434 p. 1. Tome I I I . 6 c. 59 p.. 4 pl. şi 6 pl. (1936) sub tipar.. Tome IV. 1 c.. Tome I (1922) XIII+351 p. 176 p. 310 p. et cartes. et pl. 6. Tome V (1931).. Tome V I (1925)+504 pag.. 2.. Tome VI (1931-1935) Xll-f844 p. No.. 51 pl. Tome II. 78 p.. Tome I (1919)+1O01 pag. Lucrările Institutului de Geografie (Travaux de llnstitut de Geographie de l.. (Le Cluj me­ dical.. 2... plusieurs fig. No. LXXIV+905 p. 2. revistă medicală lunară.Universite de Ouj).. No. . 1 et 2. Tome V I I ( Ш 6 ) (Omagiu Lapedatu). Tome I I (1926) 325 p. No. Tome I I I (1922)+373 pag.360 5. Tome I I I (1924-1925) X+1045 p. plusieurs fig.. 465 p. 64 p.. . Tome VI. Clujul medical. 83 p. 10 pl.. 1.. 185 p.. No. 54 fig. 1 8.. plusieurs fig. 34 pl. BCU 211 Central 34 fig... No. 48 fig. avecUniversity Library Cluj Tome V I No. et cartes. 1. 11 c. Tome I I (1923) XV+544 p. 111 p. 7. 1—2. Cluj /p. 3 pl.. Revista Muzeului Geologic-Mineralogie (Revue du Musee Geologique-Mineralogique de l'Universite de Cluj). Tome I I I (1929) 346 p. Tome V. Tome V (1928—1930) XII+793 p.. 24 fig. No. revue m6dicale mensuelle publice par les Professeurs de la Facultć de Medecine). + Џ p. 1. No. Tome V (T924J+346 pag. 2. 137 p. Tome I I (1921)+412 pag. Tome IV (1926—1927) X+1000 p.j Tome IV (1931).. 19 fig. 5 pl. No.. 19 pl. Tome V. 31 pl.. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (Annuaire de l'Institut d'Histoire naţionale). Tome IV (192ţR-~367pag.

. Tome VI (1935) 384 p. subt direcţia lui S. Tome I U (1922—1923).... 8 p... IX (1928)+755 pag. Tome VI (1929-1930). publie par des professeurs de la Faculte de Medecine). 384 Central University Library Cluj BCU Cluj / p. 343 p. + 1 hartă + 15 hărţi colorate.. XVII (1936). Tome II (1921-1922)... organe mensuel de la section medicale et biopo­ litique de „Astra". Buletin eugenie şi biopolitic. Tome I I (1928) 384 p. Tome IV (1924—1926) l-re pârtie. 10. 1936.. VIII+940 p. Prospect Bucureşti. 2-me pâr­ tie... X (1929)+708 pag.. Tome V. XV (1931). VIII (1927)+638 pag. XIII (1932)+669 pag. VIII+69^ p. XVI (1935).. Tome I (1920-1921) VI+608 p.. XI (1930)+660 pag. XV+1000 p. . Tome VIII (1934-1335) XII+531 p.... Tome VII (1936). Tome IV (1930). XII (1931)+686 pag.351 Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome VII (1926)+532 pag. 9. (1927-1928). Sever Pop şi Emil Petrovici.. VIII+943 p. Dacoromania (Bulletin du Musee de la Langue Roumaine). X+1157 p.. 380 p. Tome V (1934) 384 p. Tome III (1929). Tome I (1927). IV+640 p. Puşcariu. (Bulletin eugenique et biopolitique.. Atlasul Linguistic Român.. XIV (1933)+730 pag. Tome VII (1931—1933) IX+697 p.

Tome VIII en cours. XII+604 p. 157 p. .. 56). 553 p. Lucrările Institutului de Speologie din Cluj.. fig. 13. Tome X (1935). 1325 fig-. (Revue publiee par le Seminaire desMathematiques de î'Universite de Cluj). Tome VI (1932) 181 p.. 121.. 164 p. 184. 1 et 2 paru. 2 pl... 8 pl. Buletinul societăţii de Ştiinţe din Cluj. Tome VIII fasc.. Tome VII (Nos 81-98). (Bulletin de la Societe des Sciences de Cluj).. 3 pl. 188 fig. 1928.. 2 pl..... 368> fig.. Tome VII (1933).. 7 pl. Tome I I (1924—1925). 3 pl. 87 fig.. XIII+424+201 p. 173 fig. 99 fig. Tome V (1929—1931) 504+147 p. Tome VIII (1934). IX+624 p.. Tome I (1921—1923). (Travaux de l'Institut de Speologie de Cluj). 212 p. XVI+384+235 p. 1924-1926. 641 p . Tome I (1929) 159 p. Mathematica. 106 fig. Tome VII (1933—1934).. 2 pl.. 1926-1927. XVI+651 p. XVI+330 p.. 366 fig. BCU Cluj / Central University Library Cluj Tome III (1926—1927).362 11. Tome IV (1930). Tome Ш (1935). 229 fig. Tome IV (1928-1929). 12. 523 fig. 643 p. 1 pl. Tome VI (1931+1932).. Tome VI (Nos 57-80). 2270 fig. Tome III (1930).. .. Tome V (No. 1930-1932.. 298 fig. XVI+486 p.171 p. Tome XI (1935) 272 p.. Tome IV (Nos 53-55). 542+126 p. XVI+196 p. 163 p. Tome I (Nos 1-25) 1920-1924. XII+808 p... Tome II (Nos 26-48).. 333 p.. Tome II (1929). 1927-1928.. Tome III (Nos 49-52).. 8 pl. IX+393 p. 216 p. 1928-1930.. 3 pl.. Tome V (1931).

104 fig-. Tome I (Nos I — X ) . Tome V 1924-25+173 p. Eu cours Tome VI et VII (fasc. 42 pl. Tome V (Nos X L I .. VIII+812 p. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. Biospeologica. 455 p. 56 p. Universite. Tome I I I 1922—23+174 .. (Cluj. 472 p. 1913—1919. Tome I 1919—20+40 p.. Tome XIII 1933-34+423 p.. 18 pl. 197 fig. A.. Tome VI 1925-27+260 p. (Revue de Sociologie publice par le prof.36* 14. 47 pl. 1909-1911. Tome I I (Nos XI—XIX).L 1919-1924. Catalogue des Revues scientifiqu. 1911—1913. L I â LXIII parus). VIII+710 p. Tome VIII 1928—29—298 p... Tome IV (Nos X X X . tRacovitza par. VIII+1074 p. P 17. Bărbat ancien directeur du Seminaire de So­ ciologie). Tome IX 1929—30+296 p. Valentiny. ( A ) dans l'ordre alphabetique. Editee par l'Institut de Speologie de Ouj.. dresse sous la direction de E. (No. Tome XIV 1934-35. Revista de Sociologie.es et medicales. 1206. Tome XV 1935—36. şi fot. 1—8). V. VIII+850 p.. Tome X 1930—31+384 p. Tome IV 1923-24+200 p. Tome XI 1931—32+365 p. fitudes sur l'histoire naturelle du domaine souterrain. 46 fig. Tome I I 1921—22+238 p..X L ) . G. 33 fig. 1926). + 3 pl. . Tome VII 1927-28+248 p. 15. Tome I I I (Nos XX—XXIX. inventaire methodique. 22 pl. Anuarul Universităţii din Cluj (Annuaire de l'Universite de Cluj). fig-. 1907—1909. (B) dans l'ordre geographique des pays et villes d'origine et (C) dans l'ordre des rnatieres. VIII+1138 p.

BCU Cluj / Central University Library Cluj . 4. secretaire (1928+263 pp.). Cluj 1930. 2. 6. 1.364 d) Istoricul Universităţii şi al învăţământului superior. publicată de oficiul universitar. 1 fig. Fetes de l'inauguration de l'Universite roumaine de Cluj en 1920+170 pages. O. La Faculte de Medecine de l'Universite „Roi Ferdinand I-er" de 1919 â 1928. Cluj în 1920+ 168 p. Annuaire de l'Universite de Cluj (voir ci-dessus No. 5. 7. L'ouvrage se trouve au Rectorat de l'Universite. 3. + 31 pl. 48 pag. Universitatea Daciei Superioare (Universite de la Da­ cie Superieure) de Prof. (Historique de l'Universite et de l'enseignement supćrieur). 16). Ghibu 112 p. -complete chaque annee). et 1 plan. îndrumări universitare.. Călăuza studentului la Cluj (Guide de l'etudiant â Cluj) par Jean A. Serbările pentru inaugurarea Univ. Vătăşescu.

CLINICELE UNIVERSITARE BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Oftalmologice. Instit. Stomatologice. de Anatomie patologică. Institutului de Radiologie. Oto-rino-laring. Inf. Preşedinte: Constantin Urechia. Dumitru Mihail Dir. Alexandru Pop ) Ref. ad-tiv al Clinicilor. Dermatoven.) Constantin Urechia. Grigoriu Cristea Dir. Clin. autorizată cu gira­ rea postului de contabil. Clin. Administrator: ^Contabil: Popp Ştefan. Membrii: Iuliu Haţieganu Dir. Clin. Clin. Clin. Ion Buzilă Dir. Personalul administrativ şi de serviciu al clinicelor. Clin. Urologice. Cluj Ioan Aleman Dir. Membrii: Emil Ţeposu ) (dela 15 Mai înainte). 3. Neurologice. Emil Ţeposu Dir. Gynecologice şi Obst. Dumitru Negru Dir. Director administrativ: Buzilă Ion. Coriolan Tătaru Dir. Ref. Preşedinte. iGlin. ad-tiv al Clinicilor. Titu Vasiliu Dir. . Clinicei Medicale. Chirurgicale. Semiologice. Clin. Timar Ella prov. Alexandru Pop Dir. Clin. Comisiunea clinicelor. Clin. BCU Cluj / Central University Library Ioan Goia Dir. Ion Buzilă Dir. Gheorghe Buzoianu Dir.I. Ioan Minea Dir. Consiliul clinicelor. 2. Gheorghe Popovici Dir.

Bob Vasile. Blăgescu Nicolae arch. Turcu Vasile (Uzina Centrală). şi registrator. Huciu Sevastian. II. Burie Alexandrina (provizorie). cu supli­ nirea postului de cassier. cl. Şooş Mihail. David Iuliu (Uzina Cen­ trală) Someşfalean Vasile (Uzina Psichiatrică). la Bucătăria Centrală.) Baciu Ioan. prov. ) . I I ) .). personal. Hodrea Ioan (Uzina Psichiatrică). cu supli­ nirea postului de verificator. Petro Ştefan (de. Missits Florica. I. Miiller Elisabeta (def. primirii bolnavilor. Prim portar Ordonanţe de birou: Şef mecanic: Mecanici: Lăcătuşi: Istrate Nicolae (la poarta principală) Cociş Ştefan. Deac Petru (def. Alicuci Petre. Morar Ioan autorizat prov. Lupor Ioan. Teodoran Iosif (Uzina Centrală) Sângeorzan Ioan. Corpădean Iustin. cl. Waedt Wilhelmina (def. Abrudan Lupu Teodor (Uzina Centr. Uzina Centrală şi uzi­ na Clin. Pura Gheorghe.367 Cassier: Şef de birou: Şef de birou: Subşef de birou: Inventarizator: Impiegaţi: Cutean Virgil autorizat prov. I I . Hartmann Francisc. I I . cl. Feher Gheorghe. Galfi Vic­ tor (Uzina Psichiatrică). ) . Neuro-Psichiatrice. I ) . Păltineanu Atanasie autor. Savu Maftei (def. BCU Cluj / Central University Library Cluj Verificator: Registrator: Economi: Bartok Coloman. Titişan Ioan şeful serv. Pop Vasile (Uzina Centrala). cl. Tătaru Ioan (la bucătăria Centrală). Electrician: Fochişti: Apaductori: . cl. Jajna Samuil (def. cu conducerea serv. cl.).

Strungariu Gherasim portar fochist. Chandrean Vasile. 8 servitori. BCU Cluj / Central University Library Cluj Servitori în sala de cazane: 1 la uzină. Portar fochist: Mureşan Ioan. Portar la casa de cadavre: Vaida Dionisiu. Servitori: 3 la Buc. Spălătorese 8 la spălătoria Clinicilor. Surori de caritate: 79 la toate Clinicile. Brăzdau Vasile portar fochist. dietetică: 4. e) Secţia boalelor infect.. Ţiplea Ioan portar. Servitori purt. d) Clinica Medicală.. buc. îngrijitor de maşini: 1 la spălătoria Clinicilor. Servitori la Buc. Servitori: 1 la Uzina centrală. 21 servitori. Servitori pt. Ajutor zidar (servitor): 1 la atelierele Clinicilor. 1 servitoare. Bucătăreasă: 1 la Buc. Coroian Ştefan. Ucenici: 9 la ateliere. Ajutori mecanici: 2 la Uzina centrală.368 Prim grădinar: Tâmplar: Măcelar: Vizitii: Tălnaciu Ioan. a) Clinica Psichiatrică. de cadavre: 2 la casa de cadavre a Clin. 7 servitori. . centr.: 9. Infirmier băiaş. Verde Gheorghe. Neuro-Psichiatrică. Oameni de serviciu: Oameni de serviciu: 3 la poarta principală. Servitor: 1 la Uzina Psichiatrică. Servitori pentru grădini: 4 la grădinăria Clinicilor. Murăşan Gheorghe. c) Clinica Chirurgicală. Personalul Clinicilor. Neuro-Psichiatrică. b) Clinica Neurologică. Vădan Ioan portar fochist. 2 la poarta Psichiatrică. 7 servitori. Sălejan Ioan.

946 4. de Anatomie.310 Au rămasî neordonaţate.110 6.993 Fondurile neordonanţate au fost angajate şi actele justifi­ cative se găsesc la Ministerul Instrucţiunii. S'a amplificat suprafaţa de încălzire a unui cazan de la Uzina Clinicei Neuro-Psichiatrice. 24 . In cursul anului trecut s'au executat din fondurile buge­ tare -ale Direcţiunei Clinicilor următoarele lucrări: 1. Taxe de îngrijire. In cazul când aceste fonduri vor fi plătite. Radiologie. Venituri întâmplătoare. întreb.369 DARE DE SEAMĂ asupra fondurilor şi activităţii Clinicilor în acest anj şcolar. încasat de la Universitate . S'au refăcut focarele cazanelor dela ambele Uzine înlocuindu-se cărămizile refractare devenite defecte. încasate dela bolnavii in­ ternaţi. Fonduri încasate: 1. . Taxe reglementare şi unice pt. . Ministerul Sănătăţii _ _ _ 3. pt..720 5.620 Lei BCU Cluj / In total Lei 2. taxe de îngrijire pt. ANUARUL UNIV.188 Lei 3. restanţe .993 Totalul cheltuelilor: Materiale Personal Lei 23. Ministerul InstrucţiuniiCentral University Library Cluj 2. Fiziologie şi Biblioteca Univ.312. etc Lei 50. 2.265.620 Bugetul personalului s'a urcat la suma de Lei 3.284.419. . Lei 931. Contravaloarea combustibilului. Lei 12.284. inel.595 2. Clinici . Direcţiunea Clini­ cilor fiind descoperită faţă de furnizori. următoarele: 1. gestiunea Clinicilor se va încheia cu un excedent.523. Lei 600. . Ministerul Instrucţiunii Lei 12.484.939 In total Lei: 26. încălzirea Instit. pentru ca astfel să fie asigurat încălzitul tuturor pavilioanelor dela aceste Clinici.484.

370 3. Alimentaţia unui bolnav a costat zilnic 18 lei. acestea fiind vechi şi complect uzate. S'au înlocuit ţevile de apă. S'a procurat veselă nouă. care în urma unei întrebuinţări de cea 30 ani. a căror ali­ mentaţie s'a prevăzut cota zilnică de lei 25. pentru ca cu ajutorul lor să se poată exercita un permanent control al ri­ dicării temperaturei aburilor supraîncălziţi. înlocuirea articolelor devenite inutilizabile. robinete etc. 6. pt. In acest ian şcolari au fost trataţi la Clinici 12. 5. pentru complectarea resp. canal. în cursul funcţio­ nării cazanelor şi a maşiniloor de aburi. Cu sumele de mai sus s'a asigurat o hrană* de o calitate bună.845 bol­ navi cu 353. S'a executat repararea unei părţi a mobilierului dela Clinica Psichiatrică. la diferitele bucă­ tării şi secţii ale Clinicilor. 11. boli pulmonare. executându-se şi vopsirea Farma­ ciei Clinicilor. S'au reparat şi schimbat părţile total defecte ale tini­ chelei la diferitele acoperişuri ale Clinicilor. pompele vechi fiind foarte uzate. S'au procurat 5 bucăţi pirometri pentru măsuratul temperaturii aburilor până la 450° necesari la Uzina Centrala a Clinicilor. S'au reparat gardurile defectuoase dela Clinicile Neuro-Psichiatrice. inclusiv conductă de legătură a acestora până la * sala!de maşini şi montarea lor. S'au înlocuit bateriile de acumulatori electrici. ambele pe seama spălătoriei. S'a procurat una bucată pompă „Duplex" necesară pentru Uzina Centrala a Clinicilor prin care să se asigure buna funcţionare a Cluj / Central University Library Cluj BCU cazanelor. 4. la Uzi­ na Centrală a Clinicilor. defectuoase. S'a procurat o nouă maşină pentru spălatul rufelor şi una centrifugă. 9.793 zile de tratament. conducte electrice. afară de bolnavii dela Sanatorul pt. pe seama di­ feriţilor bolnavi. 8. . 10. Procurarea acestora a devenit necesară. a devenit în mare parte inutilizabilă. 7.

EXTENSIUNEA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Ioan» Popescu-Voiteşti. Extensiunea Universitară" a desvoltât şi anul' acesta o ac­ tivitate rodnică. . deşi mai puţin intensă ca în anii'trecuţi. dini cauză că subvenţiile i s'au redus simţitor. . Extensiunea universitară. Cea mai veche rev. . . Cont. MiHaiL A. . Iuliu Moldovan. Sextil Puşcari şi Victor Stanciu. L. Secretar General: Prof. Alba-Iulia. • Cluj. Bbtez> Silviu Dragomir. Preşedinte actiu: Praf. . cu> sco­ pul de a răspândi cultura cât mai mult în massele poporului». Nicolae Drăganu. — . Fiind" ajutată de „Astra" şi de alte societăţi culturale din ţară. . . . Preşedinte de onoare: Profi Alexandru. 1924.români ardeleni . . Profi V. A. . . . . Rusu Prof. . . . .. . . . S. . Rusu Caransebeş. . prin conferinţele menţionate mai jos-. СапП C. . . Baicoviciut Eilosofia lui Goethe „ E. Florian Ştefănescu^-Goangă* Membri:: (Profesorii: Alexandru Borza. .. Câmpia Ardealului (Cu proiecţiuni) Universităţile engleze . . Vechimea creştinismului Daca-Roman: (cu proiecţiuni). Lista conferinţelor d i n acest a n şcolar. IGamil Negrea. Lapedatu. Ce ne învaţă.. . Napoleon. a păstrat ure BCU Cluj / Central University Library Cluj contact viu cu populaţia doritoare de cultură şi progres dim oraşelei ardelene. . Cei dintâi medici.Istoria şi malizari... ştiinţifică din lume Trei contimporani: Goethe. P. Pop Prof. . Bologa. înfiinţată în anul. Grimns . a funcţionat şi în acest an şcolar cu următorul comitet:. Beethoven . . . Borza „ P. graiul românesc (cu pro­ iecţiuni)) . . Sergescia Conf. .

. Petrovici Transcendenţa cunoaşterii . Prof. . . A. . . Speranţia Oradea. .. A. Vuia » E. . R. < • • « . Speranţia Filosof ia lui Goethe . Musceleanu <jeniu şi desechilibru Conf. . „ G. Cuvinte şi obiceiuri Prof. Rusu •Câmpia Ardealului (cu proiecţiuni) . . » „ G. . „ Th. Botez "Evoluţia pâleogeografică şi geologică a pământului românesc 1. . „ I . N. .. Şcoală nouă. Ţara Haţegului (cu proiecţiuni) . Minea "Raţional şi iraţional „ I .Dacoromân <cu proiecţiuni) „ C Daicoviciu Stat Naţional şi Revizionism sub regi­ mul Societăţii Naţiunilor . . . L. Borza 'Sibiu. E. . Petrovici Caracterul transacţionâl âl cunoaşterii „ I . „ .373 Cea mai većhe rev. . . . „ M. Coiif. Speranţia Efectul artei româneşti (cu proiecţiuni) „ C. . . (cu proiecţiuni) „ 'R. Drăganu Vechimea creştinismului . Petranu "Ţara suveranilor misterioşi: Abisinia . L. . 'L. . Statul naţional şi pactul genevez . Rusu Prdf. generaţie nouă . Sergescu Medicina şi preocupările ei actuale .„ E.-Voiteşti.cea :nouă . . . Sofronie Dela medicina veche la . Kisćh Hunedoara. „ C. istoriei culturale „ G. . Petrovici Ha philosopnie contemporaine en AnBCU Cluj / Central University Library Cluj gleterre . etnogr. Maior Idealurile noastre de eri şi azi . Bologa .„ 'V. Marinescu Parcurile naţ. A. G. . . Sofronie Ierarhia socială „ E . Roşea "Viitoarele izvoare ale energiei . D. Greenwood "Continuitatea germană în Ardeal . Ţeposu Ierarhia socială . Vuia Evoluţia gândirei ştiinţifice „ C. Medicina şi credinţa . Kisčh "Culori erâldice ca izv. Conf. -. Rusu Filosofie şi cultură „ D. Ierarhia socială . . P. Prof.„ I. . iPrOf. . ştiinţifică din lume -„ P.

Rusu BCU Cluj / Central University Library Cluj . RoşeaTârgti-Mureş:. . timpurile noastre (o. ... .• Conf.374 Trei contimporanir Goetne. NkpoBeonv Beethoven . . .. Prof.. ан>chetă internaţională).. Prof. . IX D*. Revizionism şi antireviziomsmi . Femeea din. Conf. . €L Mariaescia Sedeş-Alba.. . . începuturile medicinei româneştii . 0.. . Pictorul Grigorescu (cu proiecţiuni)). . Bologa „ L . . ... . . Ghibu „ V . . . . .. L .. .. Rusa Filosofie şi viaţă. . . .

ATELIERUL CENTRAL BCU Cluj / Central University Library Cluj .

2. 3. b) Secţia aparatelor şi instrumentelor de preciziune. d) Secţia mecanicilor speciali ai Institutelor. 81 din legea învăţământului universitar cu scopul precizat în regulamentul aprobat de Senat în şedinţa din 17 Aprilie 1935 (Nr. fochişti. care va fi adăpostit în clădi­ rile Clinicilor. lucrări de specialitatea lor. reparaţia şi în­ treţinerea aparatelor necesare Universităţii centrale şi tuturor Institutelor şi serviciilor sale. luminat electric şi instalaţii elec­ trice. In timpul liber. 2. Cluj /Această secţie va avea Cluj îngrijirea BCU etc. mecanicii Institutelor. Secţia de legătorie rămâne în edificiul Bibliotecii centrale cu sarcina de a lega cărţile Bibliotecii centrale şi ale tuturor institutelor şi seminariilor Universităţii. Subsecţiuni se pot înfiinţa cu autorizarea Senatului Universitar. tinichigie. Brătianu). cuprinzând şi pe spe­ cialişti suflători de sticlă. etc. cu excepţia ate­ lierului de văpsit şi desinfectat. De Martonne colţ cu str. Central University Library sub ei aparatele de proiecţiune şi funcţionarea lor la cursurile şi conferinţele ce se vor ţine la Universitate. 4. vor putea executa şi pentru alte Institute ale Universităţii. tâmplărie. cu încuviinţarea directoru­ lui de Institut. vopsit şi desinfectare. 5. 2. mecanică fină. canalizare. La Universitatea „Regele Ferdinand I " 'Cluj se reîn­ fiinţează atelierul central pentru construcţia. Mecanicii secţiei d (a mecanicilor speciali) vor face parte din personalul Institutelor la care au funcţionat până acum rămânând sub direcţia şi controlul directorilor de Institute corespunzători. Atelierul central cuprinde 4 secţiuni: a) Secţia de reparaţie şi întreţinere a ediţicelor şi a insta­ laţiilor interioare cu însărcinările: 1. . cartonaje şi înpânzire.R E G U L A M E N T . în condiţiile în cari le execută pentru propriu lor Institut. Secţiile a şi b vor fi instalate în subsolul Universităţii cen­ trale (str. apaduct. cu subsecţiile: 1. cu însărcinările: 1. galvanoplastica şi îngrijirea acumula­ torilor. 2. fotografie. c) Secţia de legătorie. fotografi rontgenologi. 3. Atelierul central al Universităţii noastre a luat fiinţă în conformitate cu art. 502—1935) cu următorul text: 1. şlefuitori de secţiuni.

Acest personal se. cari vor fi încadraţi în atelierul central. Ucenicii vor fi luaţi. tocmit pentru anumite lucrări de sezon. Secţiile a. g) pregăteşte prin anchete preliminare ju­ decarea de către Senat a abaterilor disciplinare a personalului. c) propune Senatului cadrele personalului permanent. personalul de mecanici necesari lucrărilor Universităţii şi ucenici mecanici. se va face după un regulament special. Conducerea afacerilor şi University Library Cluj BCU Cluj / Central controlul funcţionării atelieru­ lui central. şi la nevoe. f) face Senatului Universitar pro­ puneri de sporire a serviciilor sau de modificare ori supri­ mare a secţiunilor. Căminuri) şi anume prin: a) Comisiunea atelierului central. se va organiza după modelul celorlalte servicii ale Universităţii noastre (Bibliotecă. ca şi până acum.va recruta dintre mecanicii bugetari' ai Universităţii. vor avea câte un mecanic-şef de sec­ ţiune. d) propune Senatului numirea şi re­ vocarea personalului. b) directorul atelierului central. Comisiunea atelierului central: a) alege pe profesorul -director al atelierului. Angajarea personalului nou absolut indispensabil. 5. pre­ cum şi personalul flotant. b şi c. (Rectorat No. care va fi un profesor universitar. 4. 3. a Căminelor şi a Bibliotecii. 6. în care fiecare facul­ tate*). 1537. din noui angajaţi în posturile bugetare. pentru a-i specializa] în meseriil necesare Institutelor Universitare. va avea câte un delegat. după propunerea directorului Institutu­ lui căruia aparţine postul. — . după nevoie dintre românii absolveniţi ai şcoalelor de arte şi meserii. va fiinţa sub preşedinţia unui delegat al Senatului. Angajarea personalului de mecanici din secţia d) se va face. Directorul atelierului central e ales la începutul anului 1 *)' Modificat. b) alcătueşte bugetul atelierului şi-1 propune aprobării Senatului.377 Fochiştii în timpul verii vor sta la dispoziţia secţiei a {secţia de întreţinere şi reparaţiuni) în primul rând pentru «executarea reparaţiilor la Institutul de care fiecare depinde. cu acest text. e) controlează bunul mers al Instituţiei şi face Senatului un raport anual asupra întregei sale gestiuni administrative şi financiare. In redactarea iniţială figura «âte un delegat şi din partea Comisiei Clinicelor. în şedinţa Senatului Universitar din 4 Iunie 1937. 1937).

decât cu aprobarea scrisă a Directorului. \ 7. Atelierul central va avea un secretar-contabil care. C. 10. înaintări. drepturile şi datoriile tant. normele de recrutare. f) El este referentul şi secretarul Comisiunei atelierului central. 8. pre­ cum şi relaţiile/ administrative ce trebue se existe între Insti­ tutele cari au mecanici (secţia d) şi' Comisiunea atelierului mecanic central. A. C. e) El angajează personalul flotant.. va nota şi contabiliza toate lucrările efectuate în atelier. 9. majo­ rat cu o cotă fixată de Comisiunea atelierelor şi aprobată de Senatul Universitar. Lucrările universitare se vor înscrie de către secretar. sub controlul şi directivele directorului. mecanicii pot executa lucrări particulare. 12. care se vor efectua cu prefe­ rinţă. atelierelor şi pentru eventuale gratificaţii acordate personalului ce a executat lu­ crările. A. ele vor reglementa primirea şi executarea lucrărilor. Regulamente speciale vor preciza. InBCU Cluj / Centralse pot executa nici un fel de lu­ acele oare* nu University Library Cluj crări particulare. . dacă nu sunt lucrări universitare de executat de urgenţă. In oarele de după amiază. într'un registru şi se vor executa în ordinea înscrierii. 11.378 şcolar de Comisiunea atelierului central dintre profesorii uni­ versităţii şi întărit de Senat pe timp de 2 ani. C. după o normă fixată de lG. cu excep­ ţia lucrărilor urgente de reparaţii. C. pretant. Preţul lucrărilor efectuate va fi preţul de cost. Atelierul central va lucra numai pentru nevoile Uni­ versităţii şi ale serviciilor ei în oarele înainte de amiază fixate de C. numiri. El poate fi realesa) Directorul are conducerea şi supravegherea atelierolui şi a lucrărilor din atelier. revocări de personal. b) El este agentul executiv răspunzător al hotărârilor Comisiunei Atelierului centrale. Beneficiul lucrărilor va fi utilizat pentru amortizarea. A. c) El prepară bugetul atelierului şi-1 supune C A. ţinând evidenţa lucrărilor şi materialelor consumate. pe cont propriu. conform Statutului funcţionarilor. ele vo reglementa primirea şi executarea lucrărilor. sporirea şi perfecţionarea instalaţiilor. d) El propune C. Excepţiile le hotăreşte directorul sau împuternicitul său.

Politica. 19. Drept civil român II. a) Prof. Str. Lazar Liviu. 18. Str. Drept internaţional privat. Hotel Astoria Cluj. FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE DE STAT. Drept bisericesc. Boilă Romul. Iancu 14. 5. Maniu Cassiu. Drept roman II. I. Negrea Camil. Ministr. 10. Văcărescu 28. Str. Av. 15. Gh.. plenipot. 12. Str. pen. 23. Cădere Victor. Grigorescu 90. Bolintineanu 17. f Sigmond Andrei. . Haţieganu Emil. Mototolescu Dimitrie. 7.T A B L O U al corpului didactic universitar pe anul şcolar 1935—3& în ordinea protocolară a Facultăţilor. Str. 22. Economie politică II. Ionescu B. Hotel Astoria. 11. Drept civil local I.. Grigorescu 64. Drept civil I I I (Introd. drept. Regală 11B. Ist. Economia politică I. Elisabeta 45. Politica socială. Str. Str Mico 16. Bolintineanu 9. 3. Drept constituţional. 16. 1. 21. Str. Oăşanu48_ Strat George. Petrescu-Ercea CL. Regală 10/A. Dima 1. Drept comercial I. român. 13. Str. 24. Iuliu Maniu 36/a. Pop Traian. Str. Procedura civilă I. Str. Sofronie George. 14. Băii 1. Drept roman II. Gl. Dumitru. i Ionescu Bogdan. Str. Cătuneanu IC. Iuliu Maniu 4. Str. Episcop Ivan 30. Ionaşcu Aurelian. Ghiulea Nicolae. Văcărescu 7. Str. Moldovan Valeriu. Str. 20. cu indicaţia catedrei şi a domiciliului. Str. Begală 19. Speranţia Eugeniu. Ioan. Drept comercial I. Avram Iancu 1. drept. BCU Cluj / Central University Library Cluj Iacob Lazar. Str. 8. Moşoiu Tiberiu. 4. 2. Poruţiu Petre. Str. Drept administrativ. 9. Drept internaţional public. Statistica. Str. 1 . Procedura civilă I I . 6. Şincai 13. Mârzescu 24. Legislaţia agrară şi industrială. Drept penal şi Proc. titulari: Angelescu Alexandru. Radu Iorgu. Str. 17. Sociologie şi Fii.). Drept civil IV.

Str. Urologie. Str. Urechia Constantin. Papilian Victor. . Popovici Gheorghe. Clinica psichiatrică^ Str. şi Farm. Petru Maior 3. Microbiologie. 3. Piaţa Unirii 11. (Calea Moţilor 77. 15. Avram Iancu 3. d) Agregaţi onorifici: 25. 6. 21. Bologa Valeriu. e) Conferenţiar def. Str.. Eminescu 12. Wilson 3. Clinica chirurgicală. 14. Str. Moldovan Iuliu. Str. • c) Prof. Mihail. Clinica neurologică. Str. 4. b) Prof. Michail Dumitru. Tătaru Coriolan. Botez A. Eminescu 8. Patologie generală şi experimentală. Negruzi 5. Balneologie şi fizioterapie. Mareşal Foch 70. Zolog Mihail.. Bărbulescu Nicolae.. Bisericii ort. 2. Ţeposu Emil. Ionescu 3. Aleman Ioan. Anatomia patologică. Str Rahovei 10. Octavian Goga 5. Semiologie. Buzoianu Gheorghe. Str. 17. Chimia anal. Vasiliu Titu. Grigoriu Cristea. Avram Iancu 16. Pasteur 8. Fizică medicală. 8. 11. Pop Alexandru. Pasteur 10 19. 10. 9. Rahovei 818. FACULTATEA DE MEDICINĂ. Radiologie. Pasteur 1. Regală 33. Clinica oftalmologică. 24. Thomas Pierre. Str. Goiaj Ioan. 12. Oct. Clinica Oto-Rino-Laringologică. Biochimie. Secăreanu Ştefan. iClinica ginecologică şi obstetricală. de la croix rousse. Str. calitat. Str. 20. Str. 16. Parasitologie. Lyon-Franţa 58 Bd. Str. Th. Str. Str. Fiziologie. Igiena şi igiena socială. BCU Cluj / Central descriptivă şi Cluj 13. Clinica dermato-ven. Jules Guiart. Stroescu 18. Prof. Str. Goga 13. agregaţi: 23.: 27. Baroni Vitold. titulari: 1. Duca 3. 1 . Drăgoiu Ioan. Str. Haţieganu Iuliu. Str. Medicină legală. de onoare: 22. Minea Ioan. Str. Istoria Med. Maiorescu 8-10. Igienaţ colectivă. Negru Dimitrie. Pasteur 6. Băii 19. Clinica medicală. Anatomie University Librarytopografică. Str. L G. Fântânele 5. Str.26. a) Prof. Str. 5. 7. Istologie şi embriologie. Str. Stomatologie. Sturza Marius. 3.380 II. Kernbach Mihail.

Bezdechi Ştefan. Regina Măria 34. maghiară. Iorga 6—8. Goga 7. Str. 37. Kogălniceanu 9. Str. 16. engleză. Limba şi lit. Str. Str. 13. 20. . Str. Daniello Leon. Cimoca Valeriu. Str. 31. germană. Gavrilă Ioan.. Limba şi lit. a) Prof. Lapedatu Alexandru. 4. Str. 19. 30. 36. Băii 4. Str. Infantilă. Moţilor 20. 14. Ghidionescu Vladimir. română I. 18. Kisch Gustav. Naum' Teodor. 12. Str. I. Mico 42. Nichita Emanuel. Panaitescu Emil. 3. Dragomir Silviu. Popovici Traian. Coşbuc 9. Regală Capidan Theodor. Drăganu Nicolae. Fiziologie. Limba şi lit. Limba şi lit. Memorandului 8. titulari: Auger Yves. 34. Istoria nouă a Românilor. Vancea Petru. greacă. Str. Stri Goga l/A. Str. 29. 2. Serra Giandomenico. Str. 10. Bizantinologie. Linguistică. Elisa­ beta 24. popoar. Iuliu Maniu 26. Eminescu 10. Obstetrică. Goga 5. 1.881. franceză. 35. Duca 1. Str. Str. Dragalina 112. Grigoreseu 33. 33. Str. Marinescu Constantin. Str. Elisabeta 23. Gherescu 6. Konradi Daniel. Dermatologie. Str. Str. Istoria veche a Românilor. Bolintineanu 12. 7. Voicu Ioan. Ghibu Onisifor. Ist. Velluda (Constantin. Gen. Istoria universală. Limba şi lit. 8. Bănescu Nicolae. Romei 24. Limba şi lit. Str. Limba şi lit. 32. I. Dermatologie. Grimm Petre. î\ Docenţi: Axente Iancu. G. Lupaş Ioan. Str. Str. italiană. ClinicaGynecologică. G. Puşcariu Sextil. Str. Istoria] antică. Anatomie deserip. FACULTATEA DE LITERE ŞI FILOSOFIE. Limba şi lit. Giuglea George. Moţilor 26. Str. latină. Str. Mareşal Foch 44. Maioresu 21. Str.. 11. Ortopedie şi chirurgie infantilă. BCU Limba şi lit. Str. sud-est europene. Boli de nutriţie. 6.Marechal Foch 35. 5. română II. Oftalmologie. 28. 15. Istoria artelor. Petranu Coriolan. Mico 40. Goga 7. Moţilor 27. Pedagogie I. Str. Cluj / Central University Library Cluj 15 A. Băii 21. 17. Filologia romanică. Str. III. Pedagogie I I . 9. Str. Kristof Gheorghe.

! d) Conferenţiari def. Str. Filosofie teoretică. Botanică sistematică. . a) Prof:. 4. Observatorului 4. Pop Sever. Arheologie. Antichităţi! clasice şi Epigrafie. b) Prof. Bratu Gheorghe. Bucureşti. Crăciun Ioachim. 6. Trecătoare 12. Filosof ie. Pasca Ştefan.: 31. Psihologie. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dialectologie. Str. Memoran­ dului 27. Regina Măria 49. Str. Reg. 29. Mico 48. c) Prof. Fizică generală experimentală. Teodorescu M. Str. Iuliu Maniu 2. Dej. Regală 11. Daicoviciu Constantin. Mărgineanu Nicolae. Dima A. Băii 7.: 28. Rusu Liviu. Slavistică. Bălcescu 3. Elisabeta 8. Mănăştur 7. Coşbuc 12. Str. Grădinescu Aristide. Ştefănescu-Goangă FL. Str. Grinţescu Ioan. 8. Geometria descriptivă infinitezimală. Const. Hotel Astoria (JGluj).21. Botanica generală. Str. 3. Piaţa Mihai Viteazul. Dumitru. Str. Regală 28. 26. Str. Bibliografie generală. V. suplinitori: 25. g) Docenţi: 33. e) Conferenţiar prov. Fiziologie generală. 34.-382 . 22. FACULTATEA DE ŞTIINŢE. Gheorghe. Psihologie. îy Conferenţiar supl. 35.: 32. Istorie. 30. Algebra superioară. Abramescu Niculae. Mecanica raţională. de onoare: / . Victor Motogna. 5. Dumitru. Psihologie aplicată. IV. 2. Garol I I 7. N. D. Str. Angheluţă Teodor.. (Gal. Str. Istoria Românilor. Str. Bolintinianu 3/A. Str.24. Roşea D. 23. Str. Ionescu V. Str. Alexandri 3. Memorandului 4. Str. Onomastică. Sudeţeanu. Regală 16. Vuia Romulus. Str. Astronomie. 27. Borza Alexandru. Ştefănescu Marin. 7. Etngrafie. Sociologie. G-l Gherescu 2. titulari: 1. Muzeul Etnografic. Iorga Nicolae. Emil Petro viei. Str.

Matematici generale. Racoviţă G. Jardin des Plantes. Elisabeta 3. Ripan Tilici Raluca. d) Conferenţiari definitivi: 24. Sergescu Petre. Str. Braziliei 4. Paris. Berde 3. Călugăreanu Gheorghe. Fizicăl teoretică şi aplicată. Fizică. Chimie fizicală. Str. Chimie generală. 14. Tănăsescu Ioan. 11. Geologie şi Paleontologie. Mico 7. Str. Bucureşti. Str. Scriban A. Caragiale 1. t . Mico 7. 17. Popescu Voiteşti Ioan. 22. Pompeiu Dimitrie. Clemenceau 7. 25. Str.383 9. Biologie. 19. Piaţa iGuza Vo­ dă 5. Mico 20. Chimie anorganică şi analitică. Meruţiu Vasile. Jeannel Rene. Str. Geografie descriptivă. Parcul Bonaparte. Entomologie. 15. Zoologie şi anatomie comparată. Str. Chappuis Pierre A. f) Docenţi: -27. Grigorescu 7. 12. Emil. G. Ioan. Ostrogovich Adrian. Str. Iuga Gheorghe. Mico 7. : 26. c) Adjunct: 23. 13. Rădulescu Dan. Pop Emil. Chimie organică. Botanică. Elisabeta 12. Analiză Mat. I. de onoare: BCU Cluj / Central University Library Cluj 21. 10. Regală. Algebră superioară. Stanciu Victor. Spacu Gheorghe. Calea Moţilor 42. Str. 16. Str.. Cantemir 5.. e) Conferenţiar prov. Athanasiu Gheorghe. Maior Augustin. Str. Geometrie analitică. Str. b) Prof. Str. 18. Str. Mineralogie şi petrografie. Vulcan l/A. Str. Duca 1. Şaguna 18. 20. Str. Chimie alimentară. Biologie.

Istoria Medicinii româneşti. La pag. I. el fiind din greşeala zeţarului aşezat aci. Russu")> se şterge. trebue complectat cui titlul secţiei: D) Secţia istorie. 215. s'a omis secţia. se complectează cu următoa­ rele: Istoria Medicinii dela Preistorie până în veacul al XIX. oare trebue săi figureze ca prim rând: C) Secţia'filologiei moderne. BCU Cluj / Central University Library Cluj . La pag. („Asistentul Dr. La pag. rândul 5 de sus. 81. după rândul al 4-lea. 211.ERRATA: La pag. 81. G. după rândul 10.

RESUME m FRANCAIS DE L'ANNUAIRE 1. Le soir une reception a etć donnee par les professeurs etj les etudiants dd notre Universite en l'honneur de M. Monsieur A. a u chapitre del'iDiStitut auquel il appartient. J Le personnel de Universite a ete compose. L e p e r s o n n e l ) . . 89 assistants et 82 preparateurs. directeur de l'institut interna­ ţional de cooperation intellectuelle de Paris a visite notre Uni­ versite le 11 mars 1936 et â cette occasion il donne une conference sur „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la. *) P o u r le personnel enseiemant voir le taMeau pair faculte» et par spĂoialites (pp. professeur â la faculte de Medecine de Parii» a donne â la faculte! de Medecine de Cluj deux conferences sur „Les scepticemies â microbes anaerobies" (le 22 et le 23* . 2 professeurs agreges. Monsieur Henri Bonnet. â Ia fin de cette annee scolaire. 1. c) Personnel administratif: 105 membres. 42 chefs de travaux. 379—383). a) Visites et conferences faites par des savants et universitaires. 3 professeurs suppleants. BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. societe des nations". b) Personnel scientifique-auxiliaire 217 membres dont 4 lecteurs pour les langues etrangeres modernes. AHTOMUL UNIV. 9 maîtres de conferences (dont 1 suisse) et 14 docents. 2. etrangers. membre de Г Academie de Medecine de France. Le" personalei administratif et scientifique-auxiliaire est mentionnâ avec nom et fonictiom dans Ie corps de l'ouvrage. 2 agreges temporaires. Lemierre. et de M-me Bonnet. Au total 121. R e l a t i o n s i n t e r u n i v e r s i t a i r e s e t i n t e r n a t i o n a l e s . comme suit: a) Personnel enseignant: 4 professeurs honoraires. 87 professeurs titulaires dont 3 de nationalite etrangere (2 Francais et un Italien).

Racovitza.Questions Juridiques еђ diplomatiqueş roumaines". professeur de philologie ro­ mane â l'universite de Copenhague a fait une conference sur „Une etimologie celebre et/ les lois phonetiques" et une communicâtion au cadre du Musee de la langue roumaine. le professeur Racovitza. Blaschke professeur â l'universite de Hamburg a fait quelques cours sur la „Geometrie integrale" <Novembre 1935). a repondu â l'invitation dela lăcuite des Sciences de Paris ou il a fait quel­ ques cours intitules: „Gommentaires sur quelques problemes transformistes". Aldo Mieii (Italie). Monsieur A. Greenwood (Londres) et aussi le groupe roumain de\ Fhistoire des sciences. . Singh (Galcuta). Monsieur Aldo Mieii. et Lyon. BCU Cluj / Central University Library sciences a tenu 8. A. Monsieur W . 4. 6. remplissant la mission de professeur d'echange en France.. professeur â l'universite de Lausanne a fait une conference sui* „Les sciences rationnelles et les sciences ocultes dans l'antiquite" (avril 1936). a fait une conference sur „La science arabe" (avril 1936). membre de l'Academie inter­ naţionale d'histoire des sciences. Monsieur Emile G.386 novembre 1935) et une autre dans l'Aula de l'Universite pour le grand public sur „ Le sel en Medecine". Bompiani. 1. Reymond.es d l'etranger. ( ? . directeur de l'institut de speologie. professeur â l'Universite de Bo­ rne. 3. 7. L'Academie internaţionale d'histoire des Cluj dans notre Universite le 10 et le 11 avril 1936 sa VIII-e session. ayant comme collaborateurs MM. les professeurs Bologa et Sergesco. a fait une conference sur „La geometrie projective differencielle" (mai 1936). • ' . Monsieur E. Y oîit participe: MM. Ses concoihîerenfces et Communications seront publiees dans une nrochure ihtifulee . 2. Reymond (Lausanrie). Ubrich (Prague). Les seances ont ete presidees par M. professeur â la faculte des sciences. 5. b) Nos profesşeurs et nos delegu. Monsieur Victor Cădere professeur â la w faculte de droit a fait une serie de conferences â la faculfć de droit de Paris et aux Universites de Lille. N. Monsieur Viggo Broendal. Bordeaux.

professeur â la faculte des lettres. a fait. chef de travaux de la clinique. professeur â la faculte des lettres a participe au congres internaţional d'histoire de l'art BCU Cluj / Central University Library Cluj « n Suisse (31 aout — 9 septembre 1936) ou il a fait une com­ munication intitulee „Begriff nd Erforschung der nationalen ILunst". ) . qui. b) Theodor Capidan qui a fait une communication sur „La românite balcanique". Monsieur Emile Panaitesco. l'un des quatre presidents du congres dans les seances pleniaires. une «onference sur „ L e strade romane nella România" etj a Ravenna une conferenee sur „La chiesa principesca di Curtea -de Argeş de Roumanie" Comme delegue de rilniversite M. une communication sur „La centuriazione romana in Piemonte" «(septembre 1936).387 3. profeseur â la! faculte des scien*es. quelques. •de Bruxelles sur Ia „mathcmatique au XVIIne siecle et le „jouraial des savants" (fevrier 1936). U . Panaitesco a represente notre Universitć aux fetes de l'Uni­ versite de Rome.Medecine a participe au mois d'aout 1936 au congres interna­ ţional de medecine sportive â Berlin^' 5. de Jinguistique de Copen«îiague (27 aout-1 septembre 1935) notret. M. 6. 4. professeur â la faculte -des lettres a fait. I . 9. Monsieur Emile Ţeposu professeur â la ifaculte de Medecine a pris part au XXXV-e congres de l'association fran«caise d'urologie ou il a presente un travail sur cinq cas d'eetopies renales congenitales en collaboration avec le docteurt Danicico. Au congres internaţional. Monsieur Coriolan Petranu. Sergesco. â rinstituto di Studi Romani de Rome. Monsieur P. Monsieur Giandomenico Serra. 8. Sergesco a parle encore au centre in­ ternaţional de synthese de Paris et & la societe matheinatique. lecons sur les recherches recentes dans la thćorie des equa­ tions (janvier 1936). a fait âi l'institut de hautes etudes de Belgique. Monsieur Jules Hatzieganu professeur â ia faculte de . au XXIXiei congres histofique sousalpin. i 7. L .Universite a ete rejjresentee par Messieurs les professeurs: a) Sextil Puşcariu. dans la iseance de clâture a ete elu â lunanimite membre dans le Corniţei internaţional permanent des linguistes (G. P.

BCU Cluj / francais.10% Juifs Allemands 51 „ 5.34% 164 „ 17. 31 femtaies).225 lei b) Les revenus propres de l'Universite 12.. 3 ucraniens. Selon les facultes: Droit .51 %> *) Voir statistaque (page 14 bis) et pour les noms des diplâme*. 52 femmes) et 58 â la faculte des sciences (26 hommes. Le nombre des etudiants inscrits pour cette annee scolaire monte k 3691 (Гannee derniere: 4300). ej^idvqo s\ ) chaque faculte. 54. .622 lei B) Materiei: a) Allocations accordees du budget de l'Etat 26.46% Hongrois 141 „ 15. Selon le sexe 3021 (81.144.388 3. 1 bulgare. Selon l'origine eth­ nique: 254 roumains. 143 femmes) qui donnent le* chifres suivants: Roumains 576 soit 61. 21 allemands. 42 juifs. Selon l'origine ethnique: 322 roumains. 1714 etudiants. dont 305 â la faculte de droit (286 hommes» 19 femmes). L Titres et dipl6mes(*) Au cours de cette annee scolaire ont ete declares efc promus: .529. 30 allemands (saxons)^ 1Central University Library Cluj Docfeurs 442.972 lei Une pârtie des revenus de l'Universite sont assures par lesfondations dont on a publie la liste aux pages 5—12. 113 etudiantes. A . Au total 939 (790 hommes.76% Autres nat. 80 â la faculte des lettres (28 hommes. 32 femmes). 7 „ 0. 99 juifs.15%). 1 tchecoslovaque..74% 5. 101 hongrois. Les etudiants *) Inscriptions *). Les differents chapitres de notre budget pour cette annee scolaire sont repartis ainsi: A) Personnel . 3 â la faculte des lettres (hommes) et 6 â la faculte? des sciences (5 hommes et 1 femme). Licencie 497. 128 â la faculte de medecine (114 hommes. (saxons). 14 îemmes). 1 tchecoslovaque. dont 359 â la faculte de droit (328 hommes. 63 hongrois. soit 1827 (49.85%) etudiants et 670 etudiantes (18. . Le budget et Ies fondations.773.

Bourses. orga•nisee depuis quelques annees. lesi deux bourses â 8000 france par an qui ont ete accordees â deux etudiants recommandes par nos tîacultes. Activite scientiţique. a donne de tres bons resultats. 6.70% Hongrois 693 „ 18.389 Medecine 820 etudiants. Celle-ci consiste en publications. Chaires et personnel. de bonnes places dans les foyers. ouTrages ou Communications et aussi en une activite extrauniversitaire.44%) Sciences 210 „ 128 „ „ 338 ( 9. ţoyers. Cette faculte comrjrend 25 chaires reparties en 12 cliniques et 13 instituts et ^ussi 3 maîtrises de conferences. La faculte de droit et des sciences politiques.77% Juifs 361 „ 9. L'assistance medicale et sociale de nas etudiants. en vue de la preparation â l a licence et au doctorat.15%) Selon Г origine ethnique: îloumains 2388 soit 64. 61 „ 1. On -en a parle dans les chapitres correspondants de cet annuaire <pp. »<jrâce â cette assistance les etudiants pauvres et meritants -ont recu des bourses. La faculte de medecine. assistance medicale et sociale.78% Allemands 188 „ 5.90%) Lettres 277 „ 293 „ „ 570 (15. Des indications sommaires sur cette activite sont doniiees aux pages 33—44. .10% JAutres nat.seminaires (exercices pratiques). des soins et traitements gratuits dans les cliniques.65% (voir la statistique. aides. Activite enseignante. 7. 113 etudiantes. soit 956 (25. conformement au reglement de la faculte. page 14 bis). Le gouvernement francais a bien voulu maintenir pour BCU Cluj / Central University Library Cluj cette annee aussi. II y a 25 chaires occupees par des -professeurs titulaires. dont on voit les dates personnelles aux pages 17—24 et la liste â la page 379. Elle est exposee aux pages 45—54. et tous. 324—330). Ce sont les cours et les seances des . a) Chaires et maîtrises de conferences.

avec le concours de l'institut deradiologie et des cliniques chirurgicales et oto-rhino-laringologique (voir le programme aux pages 92—95). a ete suivi par 32 medecins. En hygiene (â l'institut d'hygiene) conformement â l'art. d) Cours de specialisation. des travaux pratiques et des observations clini­ ques pour les six ans d'etude en vue du doctorat. personnel attache â chaque clinique et institut. Les dates. conformeroent au reglement de la faculte. 1 maître de conferences et 11 docents (qui par leurs fonctions budgetaires font pârtie du personnel scientifique auxiliaire). Cette activite a consiste en publication d'ouvrages. or­ ganise par le directeur de la clinique (voir programme â la page 80). En stomatologie (â la clinique stomatologique). e) Cours de perfectionnement. les travaux pratiques ef le stage dont on fait mention aux pages 78—79.. f) Activite scientifique.390 b) Personnel enseignant. 2 agreges temporaires. personnelles de tout le personnel enseignant sont mentionnees aux pages 57—65 et sa liste â la page 380. 204 de la loi sanitaire. conferences. Cette activitet a consiste dans descours oraux. Dans le traitement de la tubereulose organise pari la cli­ nique des maladies internes. Ce cours dont la duree est d'une annee. Ce cours dont la duree est fixee a uneBCU Cluj medecins admis par voie annee a ete sui vi par 17/ Central University Library Cluj de concours (p. articles. II se compose de 21 professeurstitulaires (dont 1 Francais) 1 professeur honoraire (francais)„ 2 professeurs agreges. Le resume de cette activiteest expose aux pages 67—80 (pour les cliniques) et 81—91 (pour les instituts). 92). c) Activite enseignante. les candidats ont subi Гехатеп du' certificat qui leur confere la libre pratique de la stomatologie. Dans la technique operatoire oto-rhino-laringologique. Communications- . ou l'on voit encore la liste complete du. Dans le diagnostique et therapeutique cliniques organisŽpar l'association des docents universitaires de notre faculte de medecine (voir le programme aux pages 94—99). Apres les cours.

215—222 (pour l'histoire). laboratoire (pedologie et pedagogie experimen­ tale). Cette faculte compte 25» chaires et 4 maîtrises de conferences avec des in­ stituts. Cette activite a consiste dans des cours oraux et des exercices pratiques de seminaire. 211—215 (pour la philolo. Au chapitre correspondant de Nchaque chaire se trouve aussi la liste de tout le personnel. c) Activite enseigriante. histoire naţionale) et musees (langue roumaine. etc. Ce personnel se compose de 20 professeurs titulaires.1 (pour les cliniques) et 142—160 (pour les instituts). b) Personnel enseignant. Cette faculte comprend 27 chaires. a) Chaires et maîtrises de conferences.391 seientifiques. . instituts (psychologie. etc. 4 maîtres de conferences et 1 docent. 9. et se trouve exposee aux pages 208—210 (pour la philosophie). 1 professeur d'honneur. conferences. II se compose de 23 professeurs.• gie moderne). Leur liste avec des details est publiee aux pages 163—177 et 381—382. a) Chaires. L a f a c u l t e d e s s c i e n c e s . Leur liste avec de details est publiee aux pages 225—235 et 382—383. 5 maîtres de conferences et 4 lecteurs. Les chaires sont dotees de seminaires. maîtrises de conferences et lectorats. 3 professeurs suppleants. 210 (pour la philologie classique). seminaires et laboratoires. L a f a c u l t e d e s l e t l r e s . 2 professeurs d'honneur. d) Activite scientifique. articles. 6 maîtrises de conferences et 4 lectorat de langues etrangeres. pour la philologie moderne aux pa­ ges 192—200. Des menBCU Cluj Central University ont ete faites: pour tions sur le programme /de cette activiteLibrary Cluj la philosophie aux pages 183—190. Elle consiste dans la publication d'ouvrages. ethnographie et folclore). etudes classiques. b) Personnel enseignant. pour l'histoire aux pages 200—207. histoire universelle. Elle est exposee aux pages 100—14. pour la philologie classique aux pages 190—191. Communications. titulaires. 8.

10.sept bibliothecaires. 311—314). . Toute cette pârtie est illustree par des statistiques suggestives (pp. . 302—304). deux bibliothecaires en chef. Aussi est-elle dirigee par une commission (p. les travaux executes dans la bibliotheque au cours de l'annee (pp. une de ses institutions les plus belles et les plus riches. 266—267. On donne les details necessaires concernant les mutations (pp. pp. Sciences naturelles.392 c) Activite enseignante. 300—302). etc. Cette activite qui consiste dans des cours. II y a en outre le personnel administratif et technique (14 personnes) et le personnel de service (13 personnes). 'Cette activite consiste dans la publication des ouvrages. Sciences physiques. 282—293 (sciences naturelles) et 293—294 (gćographie). 306—308). les travaux du personnel scientifique (pp. 273—276 (sciences physiques). Le per­ sonnel scientifique compte: un directeur. 276—282 (sciences chimiques). dans sa nouvelle organisation. 298—299). l'augmentation des collections (pp. des conferenoes et des travaux pratiques (dans les seminaires. Elle est exposee aux pages 268—273 (sciences mathe­ matiques). est exposee selon les sections. pp. Au chapitre de chaque chaire est publiee aussi la liste de tout le personnel. d) Activite scientifique. 252—266. les expositions (pp. 305—306). pp. 244—247. un archiviste et trois sous^bibliothecaires. 238—244. conferences. les ameliorations et les innovations du bâtiment (pp. B i b l i o t h e q u e u n i v e r s i t a i r e . articles. Sciences chimiques. BCU Cluj / Central University Library Cluj La Bibliotheque de l'universite de Cluj est. La fonction de prćsident est confiee â M. pp. 247—252. les instituts et les laboratoires). Celle-ci fonctionne pour les eleves et pour le puЂНс de la viile aux jours feries. le Recteur. la circulation des lecteurs (pp. Sciences geographiques. Communications. ainsi: Sciences mathernatiques. 299—300). 296) nommee pour trois ans et qui se compose d un professeur delegue par chaque faculte et du directeur de la bibliotheque. pp. 308—309) et la bibliotheque populaire (309—310).

393 1 1 . cet office qui auparavant fontionnait deja chez nous sous le titre de „commission de manuels d'enseignement". la liste des boursiers et un compte rendu sur la cantine (pp. 324). Prevu par la loi de l'enseignement universitaire â l'article 75 et 81. C) periodi•ques. 325—330). sont places sous le controle d'une commission (p. education physique) et y ajoutant d'autres nouveaux (assistance psychologique. 324).' L'Office dispose de trois fonds: A ) ma­ nuels d'enseignement. assistance sociale. 316). 331—336). 13. orientation professionnelle. Le. ayant chacun son personnel â part. 329). En ce qui concerne son activite on donne les details necessaires concernant l e service de renseignements (p. B) travaux scientifiques. etudes de la vie univer­ sitaire) cet office prevu par la loi de l'enseignement univer­ sitaire. 351—352). le traitement gratuit dans les deux dispensaires (pp. 348) compose de deux professeurs de chaque faculte dont le president est le prorecteur de l'Universitć. II y a ensuite •une liste de toutes les publications de notre Universite dont une grande pârtie sont placees sous les soins de l'Office: ma­ nuels didactiques (pp. est dirige par un conseil (p. l'assistance psychologi<[ue (p. publications scientifiques et . dont on voit le bilan aux pages 348—350. l'assistance sociale (p. Reunissant des services qui existaient auparavant (ren«eignements. assistance medicale. L'Ofice d e l ' e d i t i o n u n i v e r s i t a i r e . reglement de Г office universitaire est publie aux pages 316—323. 75 et 81) a ete definitivement organise et installe dans un endroit nouvellement dote de tout l'outillage necessaires et le personnel (p. Dans ce chapitre on voit d'une maniere detaillee Tetat actuel de chacun de ces foyers. L e s f o y e r s e t l a c a n t i n e universitaires. 330). le service des etudes (p. 338—346). l'assistance medicale dans les cliniques universitaires (p. 330). 338). Les trois foyers de notre Universite. BCU Cluj / Central University Library Cluj 12. 331) •et l'education physique universitaire dont on verra le regle­ ment (pp. le service de l'orientation professionnelle (p. L'Office universitaire. (art.

369—371). . hongrois) selon le milieu ou l'occasion. periodiques (pp.394 litteraires (pp. techniques et litteraires. les clini­ ques de notre Universite forment une grande institution uni­ versitaire ayant un personnel (pp. 352—358). 15. 81). creee â l'exemple de celles qui existent aupres des grandes universites de l'occident. Nombreux sont les travaux et les ameliorations faits cette annee pour leur assurer un fonctionnement aussi meilleur que possible (pp. I / A t e l i e r c e n t r a l . L e s c l i n i q u e s universitaires. groupes par facultes. a pour but d'assurer. Quelques unes de ces confćrences sont faites meme dans la langue de la population minoritaire (saxons. la reparation et l'entretien de tous les appareils et outils necessaires â l'Universite et a ses instituts. 366—368) et un budget (p. Dirigees par un conseil. dont on voit: le nom. L'Annuaire finit par une liste de tous les professeurs de notre Universite. Cette institution. 358—363). Elle a pris naissance en 1924. et pour les questions administra-tives par une commission plus restreinte (p. la specialite et le domicile. la construction. roulent sur des questions sociales. L ' E x t e n s i o n u n i v e r s i t a i r e . 366). educatives. 371—374). donnees surtout les jours feries. 14. avec des specialistes places sous la direction dune commission dont le directeur est un professeur universitaire. Ces conferences. Ainsi que l'on a montre (pp. a pour but de BCU Cluj Central University Library Cluj repandre la culture dans/ toutes les classes sociales. 369) qui leur assurent un fonctionnement unitaire. On en a publie le reglement aux pages 375—378. 16. les professeurs de notre Universite sont alles faire des conferences dans plusieurs villes. Prevu par la nouvelle loi (art. 364). diffe» rentes (historique de l'Universite et de renseignement superieur) (p. cet atelier reunissant toutes les specialites mecaniques.

. 6 6 67 67 bis 68 69 70 72' 73 . A) Decanatul Foştii Decani Profesori decedaţi Personalul Decanatului Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Lista echivalărilor Statistica înscrierilor B) Personalul şi activitatea didactică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . A) Decanatul Foştii Decani . Statistica titlurilor Statistica generală a înscrierilor 3'< 3 4 . 2832 bis 33 41 45 . . 24: . 56 . I—XIV 5 13 14 bis 14 bis . Semiologie medicală Clinica psihiatrică . . iCursuri de licenţă (1—25) II. Cursuri de doctorat (1—24) C) Activitatea ştiinţifică (1—10) Facultatea de medicină.TABLA DE MATERII Senatul universitar în anul 1935/36 Lista foştilor Rectori Lista doctorilor de onoare Darea de seamă asupra anului 1935—36 Fundaţiile universitare Personalul Rectoratului . • Facultatea de drept şi ştiinţe de stat. 16 16 17 . Profesori decedaţi Personalul decanatuluiCentral University Library Cluj BCU Cluj / Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Listai licenţiaţilor Statistica studenţilor B) Activitatea didactică I. 16. . . 56 56 57 . .

. . . . Clinica ginecologică Clinica infantilă Clinica dermatologică Clinica oftalmologică Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică 73 74 74 76 77 77 79 81 81 82 84 85 85 86 86 86 87 88 88 89 90 90 90 91 92 92 92 94 . Semiologia medicală Clinica psihiatrică Clinica neurologică . Clinica dermatovenerică Clinica oftalmologică (Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică . 101 102 . 105 111 111 113 114 . In stomatologie In tuberculoză pulmonară In diagnostic şi terapeutică clinică Ж>) Activitatea ştiinţifică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . . Laboratorul de fizică medicală . In igienă . . Institutul de istologie şi embriologie Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmocologie şi farmacognozie . . Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică Institutul medico-legal Institutul de chimie biologică Institutul de fiziologie . . .-396 Clinica neurologică Clinica ginecologică şi obstetricală Clinica infantilă . BCU Cluj / Central University Library Cluj Laboratorul de chimie medicală Farmacia clinicelor «C) Cursuri de specializare. Institutul de radiologie Biologie generală . Institutul de igienă Institutul de patologie generală-experim. . 125 130 132 136 138 142 145 148 . . .

Personalul didactic (cu date personale) < Lista doctorilor ' Lista licenţiaţilor Statistica studenţilor 224 224 . 2 conf. 1 conf. .897 J Institutul de medicină legală Institutul de fiziologie Laboratorul de fizică medicală Institutul de radiologie Institutul de igienă Institutul de istologie şi embriologie Institutul de patologie generală experimentală Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmacologie Institutul de chimie medicală F a c u l t a t e a d e litere ş i filozofie. 162: Profesori şi conferenţiari decedaţi 162= Personalul Decanatului 162 Personalul didactic (cu date personale) . 225» . . 235235237 bis - . .) . 155~ 158 . 159 159 160 160* 160» . 1 conf. 4 A ) Decanatul Foştii Decani . . . . .) 190" c) Secţia filologiei moderne (11 catedre. . .) 183 b) Secţia' filologiei clasice Institutul de studii clasice 190' Catedrele (2 şi 1 conf. Y 149« 153154 154 . 192 d) Secţia istoriei (9 catedre.) 203" C) Activitatea ştiinţifică-literară a) Secţia filosofiei b) Secţia filologiei clasice c) Secţia filologiei moderne d) Secţia istoriei Facultatea de Ştiinţe 208210* 211 215* A ) Decanatul Foştii Decani Personalul Decanatul . 163 Lista licenţiaţilor 177 Lista doctorilor . . . 182" Echivalări de diplome 182" BCU Cluj / Central University Library Cluj Statistica înscrierilor 182 bis B ) Personalul şi activitatea didactică a) Secţia filosof iei (6 catedre.

. 308 Biblioteca populară 309 Statistici (sporul materialului.C) Activitatea ştiinţifică literară a) Secţia ştiinţelor matematice b) Secţia ştiinţelor fizice c) Secţia ştiinţelor chimice d) Secţia ştiinţelor naturale e) Secţia geografiei Biblioteca universitară. 293 Comisiunea Bibliotecii 296 Personalul bibliotecii 296 Mişcarea personalului 298 Lucrările personalului 299 ' Localul . . e) Secţia geografiei (2 catedre) . 247 . 305 Circulaţia cititorilor 306 Expoziţii. c) Secţia ştiinţelor chimice (4 catedre. . 300 Lucrări în bibliotecă 302 BCU Cluj Creşterea colecţiilor / Central University Library Cluj .). . 331 Educaţia fizică universitară 331 Căminele şi Cantina universitară. Personalul. . Diverse . 340 . . 325 Asistenţa psichologică 329 Serviciul de asistenţă socială 330 Serviciul de studii . .). 339 339 . cărţi consultate) 311 Oficiul Universitar. . . instalarea oficiului 31b Regulamentul oficiului 316 Serviciul de informaţii şi documentare 324 Asistenţa medicală 324 Tratamentul gratuit în cele două dispensării . b) Secţia ştiinţelor fizice (2 catedre. '(Comisia Căminelor Personalul Căminelor .:398 JB) Activitatea didactică a) Secţia ştiinţelor matematice (8 catedre 2 conf. 1 conf. . 252 266 268 273 276 282 . Căminul studenţesc „Avram Iancu" Lista bursierilor 339 « . . circulaţia citito­ rilor. împrumuturi. . . 1 conf. . d) Secţia ştiinţelor naturale (7 catedre) . 238 244 . .

. . 348 348 . . . .399 Căminul studentelor Lista bursierelor Căminul studenţesc V. ЗДЗ 344 346 Consiliul oficiului Bilanţul fondurilor Lucrări tipărite şi subvenţionate în acest an "Lista tuturor publicaţiilor universitare Clinicele universitare. 342 . . 384 3$5 JResume de l'Annuaire . 366 366 . 366 366 bis 369 BCU Cluj Istoric şi activitate / Central University Library Cluj Lista conferinţelor din acest an Atelierul Central. 372 372 376 Regulamentul Lista ERRATA corpului didactic universitar. 350 351 Consiliul Clinicelor Comisia Clinicelor . Personalul administrativ şi de serviciu Bilanţul fondurilor Dare de seamă şi lucrări executate Extensiunea universitară. . Babeş Cantina studenţească universitară Oficiul d e editură. . .

DIDACTIC. 87 profesori titulari. nu mai putea îngloba şi aniversarea unui an şcolar ce se sfârşise. Această din urmă solemnitate a suferit însă câteva amânări până la data când ). discursul inaugural care ar fi cu­ prins atât darea de seamă asupra Universităţii în anul şcolar 1935/36. broşură aparte. Dar la începutul anului şcolar 1936/37 nu s'a putut ţine şi solemnitatea BCU Cluj / Central University Library Clujcauza cone­ inaugurării acestui an şcolar din xării ei cu solemnitatea inaugurării Colegiului Academic. 1 I. a avut loc la 13 Iulie şi va forma un capitol bogat ce se va publica în Anuarul anului şcolar 1936—37 şi în. *) Serbarea de inaugurarea Colegiului Academic iGarol II. a trebuit s'o detaşem pe aceasta în capitolele ei esenţiale pe cârd le publicăm în continuare. Corpul didactic universitar a fost compus anul trecut din 121 membri repartizaţi astfel: 4 profesori onorari.DARE DE SEAMA ASUPRA ANULUI ŞCOLAR 1935/36 de Profesor Florian Rectorul Ştefănescti-Goangă Universităţii In spiritul tradiţiei acestei Universităţi. PERSONALUL Efectiv. Neputându-se deci rosti discursul de inaugurare în care obişnuit se încadrează şi darea de seamă a unui an expirat. ar fi trebuit ca la începutul anului şcolar care urmează acestuia. . 2 profesori agregaţi. oficiindu-se cu strălucirea ştiută. să se ros­ tească în şedinţă solemnă. cât şi schiţarea programului unei noi activităţi.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ. La Ştiinţe: Analiză matematică. 82 preparatori. Cădere. Sociologie. C al celor trei facultăţi şi D la Medicină. Schimbările în corpul didactic. Dintre lucrările mai de seamă care au fost publicate în acest an şcolar. Profesorul Andrei Sigmond dela facultatea de Drept a încetat din viaţă. а profesorilor noştri fiind mult mai întinsă ct&câi cea cuprinsă în acest capitol. Slavistică. conferenţiari. Estetică. 2 . la Litere: Literatura Română modernă. Cinq ) Acliiviitatea ştiămiţifică. 1. agregaţi onorifici. Personalul ştiinţific. la Medicină: Farmacologie şi Fiziologie.II 3 2 9 14 profesori suplinitori. La Facultatea de Drept. s'a extras aici numai o pante din aceastla activitate restul datelor se poate vedeafimcuprinsul anuarului la cap. docenţi. Variaţii: La Institutul de Psihologie un post de asistent a fost transformat în post de şef de lucrări. Questions juridiques et diplomatiques roumaines. Victor G. Următoarele catedre au fost suplinite: la Drept: Finanţe. . Un docent a fost suspendat din serviciu (Zugravu). Un conferenţiar (Diculescu) a fost pensionat. BCU Cluj / Central University Library Cluj 42 şefi de lucrări. cităm următoarele *) : A. II. Etnografie şi Fol­ clor. La Laboratorul pentru învăţământul Matematicelor s'a desfiinţat un post de asistent. A fost compus din 217 persoane repartizate astfel: 4 lectori. 89 asistenţi.

un grup de prieteni şi colaboratori. 2. Societăţile comerciale (litogra­ fiat). C. Prof. Gheorghe Sofronie: a) A tipărit în editura ziarului Universul lucrarea pre­ miată anul trecut despre „Principiul naţionalităţilor în trata­ tele de pace din 1919—1920". Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. 6. lonaşca: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. 1. Paris. Capitol introductiv la istoria Concordatelor postbelice. Eugeniu Speranţia: a) Lecţiuni de Enciclopedie juridică (cu o introducere istorică în Filosofia Dreptului). Petrescu Ercea: Curs de drept comercial. Facultatea de Medicină. Dr. i-au «oferit un volum omagial cu studii de specialitate. c) Moyens d'assurer le progres du droit et le respect de la Justice. b) Principii Fundamentale de Filosofie juridică (edita­ tă de Universitatea din Cluj). B. au publicat volumul al II-lea din tratatul elementar de Semiologie şi Patologie medicală (652 pagini). en dehors de la guerre. Iuliu Haţieganu şi Dr. b) Probele şi actele de starea civilă în dreptul civil român ^curs litografiat). Ioan Goia în colabo­ rare cu d-nii Dr. Michail. 7. 3. 2. 1936. 3. 2 voi.). (curs litografiat). b) Biserica dominantă şi egala îndreptăţire a Cultelor. . Din an­ tichitate până la constituirea liberalismului clasic (368 pag. a d-lui profesor D.Tll Conferences îaites dans les Unrvers'ites francaises (160 pages). Lazăr Iacob: a) Politica Scaunului papal. George Strat: Curs de istoria doctrinelor economice. Partea I . Ђ) Curs de drept Cluj / Central University Library Cluj idei sis­ BCU internaţional publicat (note şi tematizate). 5. Aurelian R. Geneve 1936. Hăngănuţ şi Spârchez. c) Teoria generală a obligaţiei.

Roumains sur les autres peuples de Roumanie et sur les peuples voisins (44 pag.. Horaţiu (54 pagini). şi se lucrează la Muzeul' Limbii Române sub conducerea dlui Profesor Sextil Puşcariu. L. Profesor Qnisifor Ghibu-a editat colecţia de studii şi documente privitoare la p'olitiea religioasă a României în­ tregite. din care acum este sub tipar al. Profesor Th. 5. în editura» Universităţii). ) (385 pag. Coriolan Petran. Aceasta mare operă ştiinţifică cu care se poate mândri Universitatea noastră. Influence de l'art populaire des. Institutul de Psihologie: FI. Roşea şi D. Naum. Instabi­ litatea emotivă. Hărţile au fost prezentate de d. 8°. sub> al cărei patronaj se publică lucrarea. Muzeul Limbii Române a publicat întâile hărţi ale Atlasului Linguistic Român. CEacultatea de Litere: 1. Conferenţiar de Dialectologie şi Emil Petrovici. A.). doilea volum. prezidată de Majestatea Sa Regele Carol al Il-lea.ш 3. asitent: Orientarea profesională a anormalilor^ 3. la Kopenhaga în 29 August. Todoran: Teste colective verbale pen­ tru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). A. Prof.. Conferenţiar Nicolae BărBulescur a) Curs de fizică medicală. 1936. Rusu: a) Essai sur la creation artistique. Roşea. e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de d-nii Se­ ver Pop. . Iti afară de Institut. pro­ fesor suplinitor de filologie slavă. I . 2. guistice ale romanităţii cu ramura ei cea mai răsăriteană. Editura Institutului de Psiho­ logie. profesor Sextil Puşcariu maiîntâi în şedinţa solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936. care va complecta Atlasele Lin. A. şi în faţa străinătăţii într'o comunicare făcută la al IV-lea Congres Internaţional de Linguistică. Roşea şi S. 200 p. Ştefănescu-Goahgă. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire rou­ BCU Cluj / Central University Library Cluj maine. (yol. 4. Gupeea. A.

. un curs de lucrări practice de fizică şi chimie alcătuit conform programei cla­ mei a VIII-a secundare (594 pagini). Turpain. Maior. 5. Prof. şef de lucrări. 2. Zapletalek) la studii botanice de specializare de un an. Tot ca făcând parte din bogata activitate ştiinţifică a aces­ tui Institut. Profesor Petre Sergescu. D-nii Profesori Al. cu prilejul terminării monumentalei clădiri a Muzeului Botanic. 7. In colecţia „Lucrările Institu­ itului de Speologie" a apărut Tomul VII. Volum scris în colaborare cu Dnii G.Ursprung und Entvicklung der "bedeutendsten Korifessionellen Mibderheiten in Bumânien. (XVI + 332 pagini.w îfi. Durkheim şi Doc­ trina Şcoâlei sociologice franceze (21D pagini). Facultatea de Ştiinţe. Bouligand. Acest fascicol conţine şi itinerarul mi­ siunii. Paris 1935. Profesor Al. Brunold. TX--a. Institutul de Speologie. Borza a publicat un volum jubilar ăl „Bu­ letinului Grădinii şi Muzeului Botanic". A. are în curs de publicare o lucrare cu titlu „Probleme de fizică modernă" (partea IlI-a teoria relativităţii). Profesor Victor Stanciu. Bogăţiile miniere ale mun­ ţilor apuseni (în Biblioteca Astrei Sibiu). D.: a) Istoria Românilor ed. 6. L'evolution des Sciences Mathematiques et Physiques. şi în acest an prin trimiterea unui bursier al Statului Cehoslovac (Dr. Demetrescu) âu publicat nouă manuale de ştiin­ ţe naturale. GeologieAnthropologie. Grumbaoh. Buna reputaţie internaţională a acestei instituţii s'a con­ firmat. fizică şi chimie pentru Învăţământul secundar. 7. menţionăm apariţia la Paris în Septemvrie 1935 a lucrării Mission scientifique de lOmo. 4. supl. Tome I. Ioan Lupaş. 1. 1. b) . Prof. Constantin Sudeţeanu. Borza şi D. Profesor BCU Cluj / Centralredactat şi publicat în colabo­ G. Profesor A. o schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic al rocelor acestei regiuni. Augustin Roth. Rădulescu (în cola­ borare cu M. Dima a University Library Cluj rare cu d. fasc. 2 planşe). 3. 298 figuri.

9. Tom. Titulescu. VIII. Cristea Grigoriu. Ţeposu a fost reales preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale. D. 11. şef de lucrări V. VIII. Minea Ioan. III. Gynecologie şi Obstetrică. Racoviţă. 2. V I L 9. a puMieat Flora plîoeenieă dela Borsec în editura Universităţii. Revista Muzeului Geologic-Mineralogic. Tom. de Ştiinţe. 5. Buletinul Soc. XII. PERIODICE. profesor G. a publicat fascicolele 62 şi 63. XVII. Revistă internaţională sub direcţia d-lui profesor Emil G. IV. Grădinescu. D. Tom. Marian a publicat lucrarea „Sur un appareil simple pour la mesure des points de Curie a basses temperatures (în colaborare cu R. Michail etc. Domnii profesori Teodor Capidan şi G. PREM1L 1. Forrer Strasbourg). 2. Tom.8. V I . V. 1. GYNECOLO­ GIE ŞI OBSTETRICA". 3. 6. împreună cu profesorii Dr. Spacu au fost aleşi membri activi ai Academiei Române. Dacoromania. Tom. care ţine şedinţe lunare. Docent E. XV. DECORAŢII. Sofronie a fost ales membru în co­ misia de examinare a candidaţilor la gradul de ataşat de Le­ gaţie de sub preşedinţia d-lui N... la care colaborează diferite perso­ nalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate. Tom. D . Profesorul Dr.. au fondat Societatea de Endocrinologie. Mathematica. Buletin eugenie şi biopolitie Tom. 4.Biospeologica. 7. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic. prof. University Library Cluj 3. 10. Riegler pentru lucrarea sa cu titlul: Derivaţia urinelor în chirurgiev . D. Revista are aspectul şi nivelul revistelor internaţionale de specialitate. Stomatologia. DISTINCŢII. A. Clujul Medical. D-Sa a obţinut premiul doctor M. 8. Pop. La această revistă au colaborat până acum 7 personali­ BCU Cluj / Central tăţi ştiinţifice din străinătate. Anuarul Institutului de Istorie Naţională Tom. în cari se fac comunicări de lucrări ori­ ginale şi editează revista „ENDOCRINOLOGIE.

docent Emil Pop a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERUNIVERSITARE BCU Cluj A ) Profesorii noştri/ Central University Library Cluj în străinătate: 1. D. Dumitru a fost decorat cu or­ dinul Coroana României în gradul de Cavaler. 2. Nicolae Drăganu a fost distins cu „Legiunea de onoare" în gradul de ofiţer.VII 4. V. D-Sa a fost numit „colaborator de onoare" la Revista de Ciencias a Universităţei din Lima (Peru). D. care a fost unul din cei patru preşe­ dinţi ai congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes — Paris. Valeriu Bologa a fost ales membru titular al secţiei Astrei. Profesor P. şi Lyon. împlinind misiunea de profesor de schimb în Franţa. 3. D. . Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repetate ori în discu­ ţii. 7. 8. L. profesor Ionescu V. D. 6. profesor Victor Cădere învitat oficial în aceeaş ca­ litate a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris şi la Universităţile din Lille. Racoviţă. I. (Comitetul internaţional permanent al linguiştilor). D. 5. care a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe. şi a fost ales membru activ al Academiei de Ştiinţe. Profesor Emil G. şi Sextil Puşcariu. în şe­ dinţa de închidere Dsa a fost ales cu unanimitate membru în unul din cele trei locuri vacante din C. prof. D. D. Cavaler pentru Ştiinţă. care s'a ţinut în zilele de 27 August până la 1 Septem­ vrie. La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga. Sergescu a fost decorat cu Meritul Cul­ tural. Confe­ rinţele şi comunicările D-sale se publică intr'o lucrare cu titlul „Questions juridiques et diplomatiques roumaines". Kretschmern-Viena şi Pedersen-Copenhaga). prof. 9. a răspuns totdeodată invita­ ţiei Facultăţii de Ştiinţe din Paris unde a ţinut câteva pre­ legeri cu titluri:: „Commentaires sur quelques problemes transformistes". Bordeaux. Aceaş decoraţie s'a conferit şi d-lui Gheorghe Călugăreanu conferenţiar. P.

D. I.Cluj / Central University Library Cluj şi Greenwood (Londra). profesor Giandomenico Serra a desvoltat o comu­ nicare cu titlul La centuriazione romana in Piemonte. profesor Coriolan Petranu a participat la Congre­ sul Internaţional de Istoria Artei din Elveţia. La Hongresul al XXXV-lea al Asociaţiei franceze de Urologie. b) O Conferinţă la Ravenna cu titlul La chiesa Prineipesca di Curtea de Argeş in România. Au participat ca membrii al Academiei profesorii Reymond (Lausanne). 10. G. ţinut cu ocazia Olimpiadei la Berlin. profesor P. D. 6. Dsa a vorbit în Februarie 1936 la Centru Internaţional de sinteză din . s'a interesat cu aceasta ocazie despre educaţia fizică în general şi în spe­ cial de educaţia fizică în Universitate. D. a făcut. Hăngănuţ a luat parte în luna Septemvrie 1936 la Congresul de radiologie dela Viena. Ţeposu a luat parte la Congresul al Vlea român de Chirurgie şi de Urologie. D. Racoviţă. Dr. 1936). profesor Dr. la al XXIX-lea Congres istoric sub Alpin (6-8 Sept. 8. Danicico. D-nia Sa. Dsa a reprezentat şi Universitatea noastră la serbările dela Roma. 5. profesor E. profesor Emil Panaitescu. La invitarea profesorilor Sergescu şi Bologa. la Instituto di Studi Romani. profesor Ţe­ posu a prezentat o lucrare asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. Acade­ mia Internaţională de Istoria Ştiinţelor şi-a ţinut în 10 şi 11 Aprilie 1936 seziunea VIII-a în Cluj în localul Universităţii noastre. Sergescu invitat a treia oară la Institu­ tul de înalte Studii din Belgia. A. D. D. cum şi membrii grupului român de Istoria ştiinţelor. D.VIII 4. unde a făcut comunicări mult apreciate. Aldo Mieii secretarul perpetu al aces­ BCU Singh (Galcuta) Ubrich (Praga) tei Academiei. profesor E. 7. Şedinţele au fost prezidate de d. ca invitat: a) O conferinţă cu titlul Le strade romane nella Româ­ nia. 9. (31 August — 9 Septemvrie) unde a făcut o comunicare cu titlul „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst". N. d. Iuliu Haţieganu a participat în luna August 1936 la Congresul internaţional de medicină sportivă. a făcut în Ianuarie 1936 lecţii despre cercetările recente în teoria ecuaţiilor. în colaborare cu d.

profesor E. oaspeţii acestei Universităţi D. 5. D. D. au fost oaspeţii Universităţii noastre în ziua de 11 Martie 1936. dintre care 3021 stndenţd 670 studente în procente 81J85% în procente 18. VI. W . Henri Bonnet.IX Paris şi la Societatea Matematică Belgiană din Bruxelles des­ pre matematica din veacul al XVII-lea. 2.15% Pe Facultăţi studenţii au fost repartizaţi în modul ur­ mător: . Lemierre. STUDENŢI. Bompiani dela Universitatea din Roma a făcut o conferinţă despre Geometria proectivă diferenţială (Mai 1936). Reymond dela Universitatea din Lausanne a făcut o conferinţă despre Ştiinţele raţionale şi ştiin­ ţele oculte în antichitate. 6. Blaschke profesor la Universitatea din Hamburg a făcut cursuri despre Geometrie integrală (Nov. D. (Aprilie 1936). Viggo Broendal. 7. Seara a avut loc o recepţie în cinstea oaspeţilor. D. Bonnet a ţinut o conferinţă cu titlul „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la Societe des Nations". (Aprilie 1936). 1935). directorul Institutului Internaţional de cooperaţia intelectuală din Paris însoţit de Doamna. -B) Savanţi şi universitari străini. profesor Aldo Mieii a făcut. profesor A. In cursul anului şcolar 1935/36 s'au înscris în Univer­ sitatea noastră 3691 studenţi. iar în Aula Universităţii a ţinut o conferinţă pentru public cu titlul „ L e sel en Medecine". A. 3. membru al Academiei de Medicină a Franţei şi profesor la Facultatea de Medicină din Paris a ţinut la Facultatea de Medicină două conferinţe cu titlul „Les scepticemies â microbesl anaerobes (22 şi 23 Noembrie 1935). Dsa a comunicare în cadrul Muzeului limbii române. ca invitat al Facultăţii de Medicină o conferinţă despre ştiinţa arabă. D. cu această ocazie d. 4. D. profesor de filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o conferinţă cu titlul Une etimologie celebre et les Central University Library Cluj făcut şi o BCU Cluj / lois phonetiques.

. dintre care 3 băeţi — fete 6 la Fac. dupăcum urmează: şi Cluj / Central University Library Cluj Licenţiaţi: 359 la Fac.65% VII. . . 19 fete (121 doctori în Drept şi 184 doctori în Şt. . . . 58 la Fac.51% 25. de Medicină de Litere .90% 15. de Litere şi Fii. — dintre care 286 băeţi. Fac.44% 9. de Drept.10% Alte naţionalităţi . dintre care 5 băeţi 1 fete .X băeţi fete total In procente- La La La La Fac. de Ştiinţe .00% După originea etnică repartiţia studenţilor ia aspectul următor: Români 2388 în procente 64. de Medicină . .77% Evrei 361 în procente 9. .15% 100. de Stat). . 61 în procente 1. dintre care 114 băeţi 14 fete 3 la Fac. . . . . 80 la Fac. . de Ştiinţe.70% Maghiari . de Drept .78% Germani 188 în procente 5. . . 128 la Fac. de Drept. de Ştiinţe . Dintre aceştia: 322 români 101 maghiari 30 germani 42 evrei 1 francez 1 cehoslovac dintre cari 328 băeţi 31 fete dintre cari 28 băeţi 52 fete dintre cari 26 băeţi 32 fete > Doctori: 305 la Fac. Fac. TITLURI ŞI DIPLOME: In cursul acestui an şcolar Universitatea a acordat 497 titluri de licenţăBCU442 titluri de doctori. . Fac. 693 în procente 18. Total: 1714 820 277 210 "3021 113 136 293 128 670 1827 956 570 338 369Î 49. de Litere.

005 s'a aco­ perit din taxele de bibliotecă ale Facultăţilor. Procurarea a 21 aparate noui de stins incendiu. In acest scop s'au făcut următoarele lucrări: 1. 2. dintre cei lipsiţi de mijloace . Instalarea unui telefon intern cu 11 posturi. După ridicarea şi mobilarea unui nou etaj care soluţionează astfel defenitiv chestiunea sălilor.76% Alte naţionalităţi . .XI Dintre aceştia sunt: 254 români 63 maghiari 99 evrei 21 germani 3 ucranieni 1 bulgar 1 cehoslovac In total în cursul anului şcolar 193536 Universitatea a acordat titlu de doctor sau licenţiat la un număr de 939 de candidaţi (790 băeţi 143 fete). . Dintre aceştia: Români 576 în procente 61. Valoarea acestor lucrări în sumă de lei 163. ne-a preocupat chestiunea modernizării utilajului tehnic. 3. 7 în procente 0. Spre a înlătura un neajuns de mult simţit la Biblioteca noastră.34% Maghiari 164 îni procente 17. 4.74% Total:~939~în procente 100700%~ BCU Cluj / Central University Library Cluj IX. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ Această bogată Instituţie căreia i s'au făcut în ultimii ani multe şi importante îmbunătăţiri. Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. Pentru ducerea la bun sfârşit a muncii grele şi de lungă durată. s'a luat măsuri de confecţionarea unui catalog topo­ grafic.46% Evrei 141 în procente 15. a fost şi anul acesta obiec­ tul unei griji speciale din partea noastră. am luat măsuri de recrutarea pe cale de con­ curs a 12 studenţi practicanţi.10% Germani 51 în procente 5. Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pentru cărţi.

La catalogul alfabetic s'a catalogat 8384 opere în 11.046 fişe.XII cu examene în regulă.265 volume. Dis­ pensarul antituberculos a examinat 652 studenţi. pentru care s'au făcut 31. OFICIUL UNIVERSITAR Această nouă creaţie destinată a soluţiona multe din pro­ blemele vieţii studenţeşti. La catalogul pe materii s'au clasat şi împărţit în acest an. pentru care s'a achitat din fondul aparţinător.558 fişe. iar personalul încadrat prin buget conform acestui regulament.652 consultaţii.183 lei. Regulamentul Oficiului a fost aprobat de Senat.196 cititori. Tot în acest an s'a organizat o expoziţie consacrată publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiin­ ţific ajutător al Universităţii.957 studenţi. ea numărând as­ tăzi 10. asigurându-i-se toate mijloacele pentru buna lui funcţionare. Colecţiile Bibliotecii au crescut anul acesta 18. cu scriere frumoasă şi cunoştinţe de limbi străini. care funcţiona la Rectorat din anul 1928. S'au consultat în total 79557 opere în 91440 volume. N-rul cetitorilor în acest an a fost de 67. iar 7865 alte categorii. BCU Cluj / Central University Library Cluj X. a fost anul acesta instalată în lo­ calul din clădirea centrală a Universităţiţi. In acest fel sperăm ca lucrarea să se termine în anul 1940.222 volume. cu o bibliotecă de specialitate.822 dintre care 59. Ca activitate desvoltată în cadrul acestui Oficiu rezu­ măm următoarele: Serviciul de informaţii şi documentare. 13. iar numărul cărţilor a sporit cu 1091 volume. Asistenţa medicală a studenţilor.909 bucăţi. apărute între anii 1920—1935. La Sanatorul Colibiţa unde Universitatea noastră a ame­ najat un pavilion s'au trimis 32 studenţi pentru care s'au . suma de 313. în care intră şi suma de 14.493 lei acordată ca ajutor individual unor studenţi. In acest an au fost în­ trebaţi şi ospitalizaţi gratuit în Clinici un număr de 226 stu­ denţi dela toate facultăţile. Biblioteca populară a fost cercetată dej 31. iar cel dermatoveneric 1274 studenţi cu un număr de 15.

învăţători şi funcţionari. Asistenţa psihologică în cadrul căreia s'a publicat un volum de „îndrumări Universitare". Asistenţa socială. Tot în acest an s'a votat şi publicat statutul educaţiei fi­ zice a cărei activitate este din ce în ce mai rodnică. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cele trei căminuri. fii de plugari (35 din 62). ea a funcţionat şi anul acesta în localul Cercului Militar. Dintre aceştia 62 au fost bursieri. Până la instalarea ei în noul local din Colegiul Academic. s'au dovedit şi anul acesta. pentru iniţierea cărora s'a creiat şi un post de maestru de educaţie fizică (încadrat mai târziu cu titlul de „director". care a funcţionat la Rectorat şi a cons­ tat în verificarea cererilor şi distribuţia de ajutor. In Căminul studentelor au fost adăpostite 131-studentele dela toate facultăţile. 14 saşi (şi şvabi). din acelaş fond. Rabeş. XI. ei găsesc în aceste cămine nu numai o îngrijire părintească ci un confort bogat (biblio­ tecă. dej preoţi.921 lei. dar merituoşi. pentru care s'a achitat. ca şi până acum. şi gradul de şef de lucrări"). casină.XIII* plătit 59. dintre care 184 români. recrutaţi dintre studenţii săraci. Anul aces­ ta s'au distribuit ajutoare individuale în sumă de lei 169. au fost adăpostiţi în medie 110 studenţi. Cantina studenţească a servit masa unui număr de stu­ denţi care a variat între 250 şi 300 lunar. care a funcţionat numai cu lo­ cuinţe. etc). având la dispoziţie admirabilul parc sportiv unde se pot face toate genurile educaţiei fizice. bae. O altă categorie de studenţi a fost trimisă la mjare. a fi de un real folos pentru studenţi. plus o subvenţie de 15.400 din fondul de asistenţă socială. iar resul sol­ vente. Astfel în Căminul Avram Iancu au fost adăpostiţi anul acesta un număr de 218 studenţi. CĂMINURILE ŞI CANTINA.000 lei. suma de 20. dintre care 31 bursiere. bine înzestrate şi puse sub controlul unei comisii. 13 maghiari şi 7 bulgari.344. In căminul V. .

secţia de reparaţie şi întreţinere a edificelor şi a instalaţiilor interioare. B) Lucrări ştiinţifice. având ca di­ rector un profesor universitar. XIII. această instituţie e condusă de o comisie com­ pusă din câte un delegat dela fiecare facultate. subt preşedinţia D-lui Prorector. secţia mecanicilor speciali ai institutelor. dispune de trei fon­ duri: A ) Manuale didactice.950 lei. secţia de legătorie. OFICIUL DE EDITURĂ Acest Oficiu. aceste date nu servesc decât ca o înfăţişare de ansamblu a unei bogate activităţi ale cărei amănunte se pot vedea în cele •ce urmează. sumar expuse. dintr'un Consiliu care încorporează câte doi delegaţi dela fiecare fa­ cultate. Din cel dintâi s'a publicat anul acesta Cursul de fizică medicală al D-lui Conferenţiar Bărbulescu.XIV XII. Din cel de al doilea s'au publicat următoarele două lucrări: Principii fundamentale de filosofic juridică de prof. Din fondul C) s'au distribuit periodicelor universitare subvenţii în sumă de 182. O nouă instituţie care a luat fiinţă anul acesta este Ate­ lierul Central. numărul manua­ lelor publicate din acest post fiind până acum de 14. au fost excutate în regie de personalul tehnic al acestui atelier. cartonaje şi înpânzire. rezultând astfel foarte mari economii. Prevăzută/ Central University Library învăţământului de art. în noua lui organizarea. secţia aparatelor şi instrumente­ lor de preciziune. datele mai de seamă care formează activitatea Universităţii noastre în acest an şcolar. ATELIERUL CENTRAL. * '*' * Aceasta sunt. Eugeniu Speranţia şi Flora Pliocenică dela Borsec de Docent Emil Pop. Rezumate în ordinea capitolelor ce formează acest anuar. Ea are deocamdată următoa­ rele secţii: 1. C) Perio­ dice. condus. 4. Rostul şi utilitatea acestei instituţii s'a afirmat de de­ plin de pe acum: o mare partel din lucrările care până acum se executau de diferite anteprize. 81 din legea Cluj BCU Cluj universitar. 2. RECTOR FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ . 3.

0 0 I O oo to to R R R R R R R R R R R R R R R Filosofie o o o o o o o o o o o o o o o Filologie clas. Istorie Geogr. p tO to Filosofie Filologie clas. St.Doctorat Licenţă Ol O S Felul Drept t i t l u Ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 232 <o o» Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. p _ o» o to 4 Total Maghiari Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept U J <o 0 0 . Şt. naturale Fizico-Chim. Şt. nat. M a t . Şt. Geogr. nat. Filologie mod. Istorie Chimie Matematici o co Ol Oi Facultatea de Litere m m m m m m m m m m m m m m m â â â â â â â â â â â â â â â Facultatea de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe — <o Geogr. to Geogr. naturale i i i i i i i i i i i i i i i ^ Ol Fizico-chimice BCU Cluj / Central University Library Cluj io to IO O) IO *»• co to Total Români Drept Ştiinţe de Stat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Facultatea de Drept Facultatea de M e d . Filologie mod. Istorie Facultatea đe Litere _ to to Matematici Facultatea de Ştiinţe Geogr. Ist. n n n n n n n n n n n n n n n — Fizică mat.

Ist. 4 9» 1 Slovaci Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept O 4 Total Slovaci Filologia mod.Facultatea de M e d . Istorie Facultatea Ho L i t e r e - itf ec <o to BCU Cluj / Central University Library Cluj Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept te Total Evrei B a Total Bulgari Drept 1 . w Filologie mod. to IO OJ С Л С Л to Filosofie w »0B Facultatea de Litere Facultatea de Ştiinţe -fc. Total Francezi Ştiinţe de Stat Facultatea de drept |Ucrainieni Total Ucrainieni TOTAL GENERAL to . Istorie Şt. — 2. Fitotegie « i e d . B »9 B c I—- _ a» «o co o» os o Total Germani Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. w p < "i o SL era »- Filologie clas. naturale Geogr. Facultatea de Litere w *. to -a з N.

de Litere Fac. CC C O 3 O O Fac. de Ştiinţe Fac. de Med. de Drept TOTFSL 277 293 2 0 6 118 101 BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 4 13 10 33 388 19 210 128 114 80 67 40 17 221 22 25 20 21 10 820 136 421 157 90 48 29 202 483 489 56 53 69 29 10 25 14 1714 113 696 588 224 137 42 29 111 1 3 5 5 121 63 143 53 10 13 40 4 302! 670:1437 943 4 8 2 2 9 3 118 55 363 2 4 4 7 3 7 3 167 254 166 50 1 24 31 3 94 12 13 18 I I ») După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii ermani 1 3 olciova Numirea Facultăţii .înscrieri Numărul ÎNSCR. DUPĂ SEX După religie România 1-1 D u p ă 6 O ţ a r a a igoslavi olonia de n a ş t e r e a O O Oi •E O O u «-a S£ lo 68 ustria Itenia a c a 38 a a ea Cehoslov a a 3 I « O <a 47 23 23 0 0 A tc O S= a I_ IL. Fac.

llalieni '5 Greci Ucraina ilveţia Ruşi Evrei a 'S a C e XI 1) E a "tr> J3 Cî 3 "> 'tn O Bulgari Francezi 'E tu IC 6 K 1 B.JF. B. Germani Români o 0 r igioea e Englezi t 1 i că 1 Ucrainieni Belgieni Cehosl.i! E c S K F. pe anul şcolar 1935—36 D U p î -Maghiari. B. i F. B. B .I B 1 275 Ф «c 159 173 33 19 79 Ş5 1 1 — — 1 1 6 - 103 99 16 4 75 3— io 3 13 4 — 210 — — 5 — — 460 97 42 6 104 3 187 15 15 3 1 1 2 — — — 1— 1 1 3 — 2 1 1 — 2 — 807 — — 10 1229 68 67 13 1 8 21 1 — i 95 14 4 — 4 1 1 — 3 — 2 1— - — 1 1 1 1 — 1— 1 - 1711 lj ij 1 2?j 1 1951 437 158 3 0 5 7 6 lf77 7 63 20 3 7J298 1 4 3 2 3003 . B. B. B.IF.IF B.jF.|F.lF.jF. i|F. B.|F — — — 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj 4 3 30 B.F.JF. B.IF B. Maced. B. ! F. B• i F. B.S t a t i s t i c a i) lor la Universitatea din Clnj.

3 F.— 1 — 1 210 123 338 26 32 5 807 131 — 1 — ——— ii 1 — 2 1 1 —— -1 956 — —1 1 4 14 711 113 1827 328 31 2 8 6 19 3003 664 2 1 1 12 1 2 1 1 1 1 3691 382 115 4 0 8 34 . B . Italieni "o Declaraţi în cursul anului Licenţiaţij Doctori B. F . | F . B.calul înecriterilor D u p Maghiari Români Englezi ă Belgieni c e t ă ţ e n i e Bulgari Cehosl. !F F. i F. F . j F . F. F . B . 292 - 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj —— — 570 28 — 1 — — ——— — — . B . 52 Poloni 'П to «j a K в 275 1 B . F . | F . B . B . B . B . 1 Jugoslavi o B .

o r i g i n e ћ c o o O e t n i c ă Dnpft cetăţenie m iova litari ort. Fac. III. | F . 328 26 163 1 2 9 29 14 1 14 248 19 14 24 20 BCU Cluj / Central University Library Cluj 269 242 SOS 16 1 3 4 121 33 14 11 223 13 28 18 II 48 305 16 321 458 29 189 140 85 49 11 26 383 11 18 34 312 16 117 21 457 29 487 IV. : F . J3 •c " 5 ea IU B 326 o CC a o B. . dupđ sex Dnpă religie D u p ă România ţ a r a de n a ş t e r e D u p ă c «o E o ce B. 3 4 6 24 4 82 19 1599 117 1719 >) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii .S t a t i s t i c a i) înscrierilor l a Facultatea de Drept a Universităţii d i n Cluj. 26 o " 5 B. I. j F 16 B.IF. 511 46 1 5 3 177 85 55 30 50 427 13 18 48 17 11 2 - 301 29 28 138 44 511 46 — 557 1602 117 639 567 2 1 2 132 42 2 6 101 1 2 8 1 56 5 5 134 63 26 24 12 15 34 10 1124 72 42 . B . 43 E I F. H.de Drept Пп. 1 - m OH DIU Î s а 4 la jj t- u s (Q O o 6 8 3 354 B . o a O) o o E o tormaj Numirea Facultăţii u T V ev w c a a w p o E F. j F.jF. B . B. I F. p e a n u l şcolir 1935—36 Mumărul înscr.

B .1 58 18 2 1 13 3 -— 1 — 38 — 29 8 110 31 141 107 20 43 23 10 8 4 3 36 74 9 8 8 7 6 4 i 1 — 2 1 3 2 127 30 l 65 33 12 11 6 2 28 — 1 1 83 24 9 19 8 4 — з|Ј — 1 - 55 10 3 — 18 2 — - 7 . 69 ! F .o '53 'S> ij ca a а 1 O! B. 14 jgi UI 2 1 "3 £3 B. B. B . B .— —— 127 30 — 795 15S 426 149 85 48 27 10 2 0 3 446 157 66 84 62 32 H 4 6 1 25 6 12 5 40 5 106 - 15 3 16 2 7 1 — 2 — - 1 783 1 5 4 12 >) D u p i datele facultăţii. B . F . 1 D tc 1 3 a ca C O iu ! F . III. 141 21 21 2 31 1 1 16 10 î 5 2 3 15 1 — — — — = _ 3 H 154 —— 15 — 2 — -— 1 129 12 12 164 37 101 28 23 8 7 33 — — 81 40 22 15 12 8 BCU Cluj / Central University1 Library Cluj 4 l î - — - 10 1 -- 101 28 9 21 3 146 24 88 26 12 7 7 1 29 89 30 13 11 10 6 5 1 — 4 i 1 1 -— 1 — 30 26 3 -— — —— 164 37 -— — — 201 96 17 6 17 4 — — — 3 —— —— — -— — 146 24 1 170 110 31 58 18 7 8 1 3 46 — —— 60 21 8 15 15 5 6 1 1 1 5 — — 15 — i — — — .Statistica») înscrierilor la Faenltatea de Medicină a Universităţii din Cluj. 6 14 UI UI V. . dupđ sex După religie România 1 gregorian rom. Ol Ruşi Ц o S B.—— . pe anul şcolar 1935-36 tiumănil inscr. F . VI. F.2 i 1 l | 4 5 4 101 6 = 1 — — 17 2 .— — — —— — 1 107 20 —— 3 — 1 1 . o a C*3 59 -u< a c a O V) P 33 O 6 CQ o 23 > o u a ca recia A Polonia UI 3 . ÎL. alnl în o Evrei A n i i 3 'N a o ierilor u o 127 157 950 . V. Ivini xe «T 23 ti U_ 13 o o O uT o> 71 uT <u« u U L 6 c > Oi c a — 1 u. B . cat. itenia şi brogea D u p ă ţ a r o a goslavi а đ e n « 8 t e r e Români irmania D u p ă c o 9 Г i 8' i ne •c Bulgc Л e t n i c ă Onpă cetăţenie 'S u E C '5 Cehi E o a B F. B. 3 F. IV. 'C O ulgaria :hoslov merica ormaţi ngaria jldova aštria aeliţi tenia veţia itari ort. F 3 29 I. F . II. F.

cat.— — — 1 1 1 — - — 1 28 1 23 5 5 4 - HI i 21 5 1 3 4 — 4 1 — 4 7J 270 302 21o|l21 98 68 34 8 33 5 2I 394 36 25 37 25 3 7 ' ) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii 7 1 18 1 | 2 . reformaţi Muntenia şi Dobrogea D n P ă ţ a r a 0 d e Ungaria n а ş t er Qermania j Cehoslovi A n i i Băeţi Pete Jugoslavi Moldova n cvang. III. unitari Banat Total S 1 0 5 «o a 23 0 u 3 23 •c -»-» tn a K '5> 3 S£ O) 1 I. IV. doctorat Total 9 Ш 6 60 80 87 41 43 31 20 12 3 13 207 139 1 9 1 12 — 2 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj 1 6 1 1 1 0 97 1 5 1 5 3 7 1 0 4 0 4 3 1 1 — 1 — 1 4 — — 32 31 1 — 1 2 4 1 2 — 3 — — 7 87 50 3 28 21 13 2 6 1 1 4 3 7 7 i 71 9 1 6 7 7 9 5 — 5 1 1 2 J 21 1 1 7 2 2 3 2 -- Grecia Si s» §« > 0 Polonia izraeliţi Oltenia « — 1 — 6 3 — — — 3 — — . II.Staţia î n s c r i e r i l o r l a F a c u l t a t e a de L i t e r e a Unii 1 fiumâral înscr. după sex I O a CJ După religie România rom.

F. If.. 61 ! F 67 B. B . 0 207 . pe anul şcolar 1935—36 e 1 Români Dup German i ă Maghiari o r i ş i n e » Jugoslavi Francezi e t n i c ă 1 Englezi Bulgari 'c Total După cetăţenie Maghiari Jugoslavi Belgieni Englezi aiul înscri erllorj merica Ruşi Evrei K c 2 _a 'io Total dia a B E 0 F.1— - .. B F.—— — I 27 — — HI 18 — 28 6 1 — •64 — — 1— 2 -— 1 92 4 1— 28 1 1 28 lt 39 5 1 152I 1 5 2 7J 179 26 81 — 5 1 - 270 302 269 299 1. 1 F. _c 1 B. B. t î c a i) ereităţii din Cluj. 8 22 1 F. B . F . F. F. B . B . B.12 0 7 140 9 3 1 0 21 4 —BCU Cluj — — — University Library Cluj5 9 — / Central 1 31 0 1 — 9 6 I U 11 1 1 79 2— — 1 1 32 44 7 23 20 —— 1 —— 1 —— i — — 2 8- - 60 80 60 1 140 — 159 33 50 12 26 19 1— — 2 5 —— 72 87 72 85 159 . B . F . B.1 572 . B . B ..— — — 8 8 2 1 10 2 4 3 14 13 14 13 — . B !F. ! F.. F.

B. i F. B. - II 6 — 203 135 338 talul în 43 92 96 88 formaţi Polon « z OD lerilorl u . 4 19 Preparator I. 10 i F. După religie După ţara de naştere Români a D u p ă j Roma '5 Bulgaria merica o r 1 П s o i n e а e t Evrei n 1 Că • După cetăţenie • u Cehoslovi o Qermi Transilvan. B. 53 35 30 20 17 15 2 1 з| 61 5 6 6 4 4 — 6 30 23 3 3 19 7 — 1 2 — —— — î 2 1 53 35 Total 203 135 115 78 67 42 13 6 17 215 22 26 26 19 11 3 a| l 100 98 14 6 76 22 i! ' ) După datele facultăţii. III. B. !F. F. 46 46 39 23 14 8 2 4 55 7 7 7 5 2 — - 26 38 1 1 16 5 — 2 59 37 26 23 23 12 6 2 4 60 7 6 10 3 — 1 1 19 29 7 1 28 5 — — — I 3 1 -——— 1 1 1 46 46 59 37 IV. pe anul şcolar 1935—36 Mumărul înscr. şi pdrţileei raeliţi î itari Băeţi Pete s 4 u a o Itenia "a "o oldova u 7 O) o i-i E c V 52 a c a a S u > 1 3 N |S î O 1 % < o a e D (K 5> 3 a 3 o E a c 1 B. ' 2 l В 15 F. B J F . ort. ! F. după sex Anii . B. 15 4 5 — 7 1 1 12 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2 6 3 3 — 4 — — — — 1 — 1 4 — — 4 — 5 i — — —— 1 30 13 15 6 8 2 — 2 5 27 5 2 2 1 2 3 15 6 2 9 —— 1 — — 2 —— 30 13 II.S t a t i s t i c a ») înscrierilor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj. • F.

930 25839000 2fl.949 79.Despre Veniturile şl Cheltueli le pentrn exerciţiul 1935/1936 (dela 1.400 89.000 Ingrij.048 42.641.725 747.655 27.000 2.748 8.000 600. Muncii — Eventual din Bugetul Direcţiunei fondurilor speciale sa­ 1.154.748 8.472 1.28C 24. 25.520 — „ scărilor — „ pivniţelor 286.220 4. Psichiatr.020 790.000 „ Becuri electr.917 154.839.000 Vechicole şi Furaje 600.048 42.000 180.154.000 30.392 17.385 235.000 36.302 28.5O0.280 24.310 852Ж 23.38в.949 79.000 38.ooo 31. 278. Buc.405 164.620 28.930 180.725 747.911 193.000 ao.000 îngrijirea parcurilor 130.302 28.000 500.987 396.312.OO0 Rufărie 3. Ad-tiv „ surorilor â „ servitorilor | Taxa pt.725 747.420 675.807.000 Luminat: Curent elect. Sanator şi Neurologică 7.154.000 668.520 280. sala de operaţie Fond special pt.000 — navii Municipiului Cluj Taxa reglementară ce se în­ 400.200 735.050.312. In sumă: Diferite cheltueli: Taxa de îngrijire către Stat Salariile Meseriaşilor „ Person.000 30.807.798 145.000.265.000 „ Gaz aerian — 80.210 324.000 Cheltueli de autopsii Diurne Comisia Clinic. gurilor canal 80.608 34.000 62.798 28.200 735.799 1.000 „ bucătării — 147.600 1 73.019.917 154.31C 2.25C 57.30U.000 645.000 Cheltueli de birou BCU Cluj / Central University Library Cluj taxa de арз 1. Ad-tiv „ Surorilor „ Servitorilor Taxa pt.839 6.930 42.419.000 390.000 26.799 1.456 4.959 28.987 396.000 plasări 20. III. Sala de Operaţie F ond special pt.006. 150.000 30. Dietetică încălzit 6.00C 89.080.020 592.641.847 645.853 931961 5.000 12.496 31.000.21i Alim.600 73.760 6.484.911 193.001 20.000 Repararea mobilierului 90.523.59E cate Din Bugetul Direct.600 73.594 87.472 1.961 5.200 10.500 790.843 3.000 200.392 17.280.901 — 8.020 592.400 89.000 „ clădirilor 12.000 62.000 nitare şi de ocrotire — Din taxele ce încasează Ad-tia dela bolnavii internaţi în Cli­ 6. Diurne Prosectorului Investiţii întreţinerea localurilor Taxa reglementară Taxa unică Indemnizarea celor 50 ex­ terni şi zileri Confecţionarea fiolajului Far­ macia Contribuţie la diurna Inginer Ivaşcu Neprevăzute şi fondul de rul­ ment în care intră soldul din 31.405 164.847 645.286.000 Instrumente medicale 40.799 1.013 238.500 790.725 747.419.798 145.001 20.559 15.853 932.000 38. Radiologie.748 8. materiale şi personalului Cheltueli prevăzute conform proiecta lui de bu get aprob Achitat In total Rest de achitat Angajat In total Subvenţie dela Ministerul Ins­ trucţiunii redus cu 10$ blo­ 15. Bucătar.000 maciei 27.338 24.655 27.100 „ spălătoriei 400.000 400.250 57.747 8.000 19.930 180.00C 1.02( 592.260 87.019.0O0. încălzi­ tul Institutului de Anatomie.000 357.608 34. Cen­ trala.000 Taxe comunale şi 100.79S 1. 200.495 586. 1936.946 Repararea şi vopsirea Far­ 50.050.154.000 62.000 150.834 46.834 51.484.600 .000 36.548 349.903. Psich.500 790.500.U0U 12. Sanator Onorar medical Cl.110 blioteca Universităţii Contravaloarea curentului electric furnizat Institutului 100.220 4.520 286. întreţinerea uzinelor 100.280 Construirea unui gard — 10.000 crotire al Minist.930 42.110 Transportul bolnavilor şi de­ 50.843 3.901 — 8.000 62.000 Repararea geamurilor 37.000 la bolnavi Preţul de cost al medicamen­ telor eliberate de Farmacia Clinicilor personalului di­ dactic şi administrativ Uni­ 15.008. pentru ospitalizarei Taxe de ospitalizare pt.013 238.860 Vopsirea spălătoriei 645.444 versitar Contravaloarea combustibi­ lului întrebuinţat pt.500. bol­ 300. 1936) Venituri Proiectul de buget S'a tncaiat Rest de încasat Intrate In total Cheltueli.200 200.620 15.946 nici.003 Repararea acoperişului 2.000 150. I I I .666 5. Fiziologie şi Bi­ 504. IV.188 73. Fonduri­ lor speciale sanitare şi de o1.520 casează dela bolnavi ' Taxa unică ce se încasează de 286. Sanator Onorar medical Cl.280 24.876 In sumă: Diferite încasări: Taxa de îngrijire către Stat Salariile meseriaşilor „ personal.559 15.280 24. 1935 pâDă la 31.000 .444 100. 567.000 de iChimie Vânzarea resturilor de mân­ care 1 Alimentaţia pt.0O0 Medicamente 19.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.