UNIVERSITATEA „REGELE FERDINAND I" CLUJ RECTORATUL

ANUARUL
1935-36
BCU Cluj / Central University Library Cluj

SUIVI D'UN RESUMČ EN FRANQAIS

CLUJ (ROMÂNIA)
U f 0 9 B U U „ A B D B A L U L "

19

3 7

ANUARUL
UNIVERSITĂŢII REGELE FERDINAND I CLUJ
PE ANUL ŞCOLAR 1935/36
BCU Cluj / Central University Library Cluj
4

CLUJ
INSTITUTUL DE A R T E GEAFICE » A R D E A L U L « , STR. M E M O R A N D U L U I N O . 22.

19 3 7

UNIVERSITATEA DIN CLUJ

PATRON:

REGELE FERDINAND I A L ROMÂNIEI.

SENATUL UNIVERSITAR I N A N U L 193&—i936.

Preşedinte: Prof. FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ,

Rector

Prof. NICOLAE DRĂGANU Decan Litere (Prorector) R. BOILĂ „ Drept pâllâ" la З Ш - Ш 5 E. HAŢIEGANU „ Drept deia 1-И936 D. MICHAIL „ Medicină V. STANCIU „ Ştiinţe până la 31-X-1935 AL. BORZA „ Ştiinţe deia Н И 3 3 5 L. IACOB / Central University Library Cluj Delegat Drept BCU Cluj I. HAŢIEGANU „ Medicină S. PUŞCARIU „ Literć , I. POPESCU-VOITEŞTI „ Ştiinţe
Secretar, CONST. JURCAN Secret. G-l al Univ.

LISTA FOŞTILOR

RECTORI

1. 2. 3. 4.
5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

în anul universitar 1919/1920 „ „ „ 1920/1921 DIMITRIE IQĂLUGĂREANU „ „ „ 1921/1922 IACOB IACOBOVICI „ „ „ 1922/1923 NICOLAE BANESCU „ „ „ 1923/1924 IGAMIL N E G R E A „ „ „ 1924/1925 GHEORGHE SPAQU „ „ „ 1925/1926 IOAN MINEA „ „ „ 1926/1927 (f)GH. BOGDAN-DUICĂ „ „ „ 1927/1928 EMIL HAŢIEGANU „ „ „ 1928/1929 E M I L G. R A C O V I Ţ Ă „ „ „ 1929/1930 IULIU HAŢIEGANU „ „ „ 1930/1931 NICOLAE DRĂGANU „ „ „ 1931/1932
SEXTIL PUŞCARIU (f)VASILE DIMITRIU

DOCTORf HONORrS CAUSA :

M. S. REGINA MĂRIA A ROMÂNIEI. MATTEO BARTOLI, profesor la Universitatea din: T6^ rino (Italia). OCTAVIAN GOGA, literat. GHEORGHE MARINESCU, profesor la Facultatea de Me~ dicină din Bucureşti. EMMANUEL DE MARTONNE, profesor la Sorbona (Paris). PAUL MONTEL, profesor la Sorhona (Paris). H. ROGER, decanul onorar al Facultăţii de Medicină dinParis. AUGUSTE-FfiLIX-CHARLES DE BEAUPOIL, COMTE BCU Cluj / Central University Library Cluj DE SAINT-AULAIRE, fost Ambasador al Franţei. HENRY WICKHAM STEED, profesor la Universitatea din Londra, Director al revistei „The Review of Review". ROBERT WILLIAM SETON WATSON, profesor la King's College (Londra). METODIE ZAVORAL, Abate al Mânăstirei Strachow (Cehoslovacia). PROFESORI DE ONOARE JULES GUIART, dela Facultatea de Medicină din Lyon. NICOLAE IORGA, de la Facultatea de Litere din Bucareşti. RENĆ JEANNEL, dela Muzeul de Istorie Naturală din. Paris. DUMITRU POMPEI, dela Facultatea de Ştiinţe din Bu­ cureşti.

Fundaţiile universitare ђ
1. FONDUL „VASILE PÂRVAN" al facultăţii de Utere ((administrat de Dl Decan al facultăţii), constând din rentă în valoare de 21.750 lei, din 5328 lei în numerar depus la Ca­ sieria Universităţii şi din 6500 lei în efecte rezultate din sem­ narea bonurilor de impozite la tranşa B a împrumutului de înzestrare, după care sau încasat dobânzi în sumă de 543 lei. Total lei 34.121 faţă de 33.684 lei din anul trecut. Din acest fond s'a dat un premiu de 2172 lei Dlui Mircea Marius Moga pentru lucrarea „Problema monumentului tri­ umfal dela Adam Clisi, expunerea teoriilor". 2. INSTITUTUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ. A ) Fundaţia „Regele Ferdinanđ 1" 1 No. cor.j
Situaţia
1

INTRATE

E Ş I TE
Numerar

EXPLICAŢII BCU Cluj / Central University LibraryEfecte Cluj Efecte Numerar 59.006 10000 10.000

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 400 0!J0 2 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. 1 Nov. 1935 3 Idem, scad. 1 Apr. i93b' 4 Sold la 30 Sept 1936 1 Totalari J 400.000J
Situafia

400.000 79.006 79.0 јб | 400.000| 79.006

B) Fundaţia „Patriarhal Miron Cristea" No. cor. INTRATE EXPLICAŢII
Efecte Numerar

1

EŞ1TE
Efecte Numerar

1

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 220.000 36.589 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1 Nov. 1935 5.018 3 Idem, scad. 1 Mai 1936 5.019 4 Sold la 30 Sept. 1936 46.626 220.660 Totaluri 220.000 46.626 220.000| 46.626
rioare ') Istoricul fundaţiilor de până acum a fost publicat în anuarele ante­ (1929-1932).

6 3. DONAŢIA „GH. SION".
SPORUL „COLECŢIEI GH. SION"

(14 X. 1935-30 IX. 1936).
+2 i* O • o

Data intrării

O B I E C T U L

De unde

"3 Obs. -»-»* s-< a No. înv. > CU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
n

G. Sion, M. Cancicov şi Fabius, Fotografii DI.G.Sfcn Donat din Paris Scurei, revizor şcolar Bacău. Fotografie . 2 » » yj Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ 3 l» fie Constanţa fi 1) 4 Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ fie Constanţa . . . • » n 6 2 X. 1 3 Demir ApostoJescu, Gh. Sion, Mircea Can­ 1 95 cicov Fotografii . » M. Burada f. efor la St. Spiridcn, medic 6 » 1 1 X. 1 3 4 95
УУ

n
n

7 20 XI. 13 95 fi 8 » 9 2 X1. 13 Scarlat Alex. Cluj / Central University Library Cluj 5 95 BCU Calimach scos din broşura 10 11
M

excitai

Membrii Comisiunii cari au încheiat pacea dela Buftea 1918 Cloşca în Alba-IuJia, capul şi îndemnă-

Donat

n
n

12 » 13 14 » 46 3 1 . 9 6 11 3 1 16 « 17 18 19 20 21 *
»

n n

*
n
n

»

Constanţa, vedere generală a Cazinoului Bucureştii vechi (Boabe de grâu a. 1 1 1. L'lllustration. Coperta revistei No. 4560 [ din 26 Tulie 1930, reprezentând pe Regele Carol 11. şi M. S. Elena . . . Un articol despre The'odore Valerio, din „Universul Literar", No. 28. Anul XLII, 1926, Iulie Horea (Nicolae Ursu) după tabloul origiRuinele cetăţii Suceava, după e stam-

n

26 27 28 29 1 2 3 4 5

n

M

»

»

n
!}

n n n n

If

*
n n

22
23

Universul Literar a. XLVI. No. 13. din 23. 1 1 1930 închinat prof. Dr. Brândza 5. Beyzadea Ghiea, frate eu Măria Plagino, fotografie veche. . . . . . . . . . . Ocuparea Quadrilaterului, fotografii . . .

6
7 8 9

»

n

7 Data o o intrării z 24 25 26 27 28 29 I V . 30 5 V. 31 32 33 34 35 ЗГ. 37 38 39 De unde

O B I E C T U L

fi

Victor Place Ston Donaţie Costache Negri Fundaţia culturală „Principele Carol", fotografie Regina Muntenegrului Părintele Stiubei, prof. de religie Liceul Naţional A bătut ceasul (manifest) 2 Medalii — aniversarea realipirii Dobro- Dr. I. Muşlaa gei Dr. Lung din Focşani, fotografie Bogdan Petriceico-Haşdeu Catedrala Ort. Rom. Cluj, medalie . . . Dr. Angelescu, Ministru Instr-, fotografie Cazeta Ilustrată An. V. No. 5—6 din 1936 ref. la Troiţa 1. Baba Novac Gavril Muzicescu, fotografie E. Caudella, dir. Conservatorului Iaşi fo­ tografie BCU Cluj / Central University Library Cluj Dimitrie Dinicu, fotografie , Romănischer Bauer — Poplaka — Hermannstadt, stampă 4. FONDUL EXTRABUGETAR ALE GRADINEI BOTANICE.

încasări:

Soldul anului 1934—35 Lei — — Subvenţii Lei 23.000 încasări din bilete de intrare . . . . Lei 127.140 Vânzări de plante, fructe, etc. . . . Lei 24.144 Abonamente şi ajutoare la Buletinul Grădinii şi Muzeului Botanic . . . . Lei 23.433 Total încasări: Lei 197.717

Cheltueli: Diferite amenajări şi întreţinerea Gră­ dinii botanice etc Lei 151,655 Cheltueli de publicaţii Lei 39J062 Indemnizaţie casierei şi dactilografei Lei 7.000 Total cheltueli: Lei 197.717

8 5. FONDUL „IOAN SCURTU"
Situaţia

EXPLICAŢII o " z 1 Sold la 1 Octomvrie
1935. 2

o

INTRATE Numerar Efecte
50.000.9 497.—

E Ş I TE Efecte N u m e : a (

încasat valoarea cu­ poanelor scadenţa 1 Nov. 1935 1.140.— 3 Vărsat de Decanatul Fac. de Litere în Efecte de Stat renta Consolid. 3%, 1935 în valoare nominală de Lei 16.500.— 4 Sold la 30 Septem­ vrie 1У36 06 7— 66.500.- 1 . 3 . Totaluri Lei 66.500.— 10.637.- 68.500.- 1 . 3 0B 7— BCU Cluj / Central University Library Cluj In cursul acestui an nu s'a acordat nici un premiu de­ oarece dintre lucrările intrate în termen (a se vedea Anuarul 1934 35 pag. 56) nici una n'a întrunit condiţiile necesare. 6. FONDUL „GH. BOGDAN DUICĂ" DE AJUTOR ŞI IMPRIMAT PENTRU STUDENŢI

1

Situaţia
INTRATE E Ş l R K Numerar Numerar Numerar aflat tn din din Împrumuturi cassă î pu u r mrmt i u

No. crt.

EXPLICAŢII Sold la 1 Oct. 1935 Replătiri din împru­ muturi Sold la 30 Septem­ vrie 1936 Totaluri

Numerar aflat tn cassă

1 2 3

i'25.454
9 050

27.100*) 9.050 234 504

234.504

27.100 234.50

18.050 27.1001

*) Suma reprezintă valoarea împrumuturilor acordate studenţi­ lor, la 30 Septemvrie 1935, care intră în componenta fondului şi care a fost omisă la încheierea bilanţului din 30 Septemvrie 1935.

466 9.466 9.750 5.699 5.871 28. nomin. 193o 28.9 7.466 9. 1 Febr. de Lei 0 2.250 BCU Cluj / Central University Library Cluj Totaluri 28.323 2 Ridicat pentru premierea studentului Marius Moga 3 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. PÂR VAN" Situafia Nr. 27—28. 1936 Totaluri 9. FUNDAŢIA „CĂPITAN CONSTANTIN BOTEZ" Situaţia No. . FUNDAŢIA „V. Lista obiectelor care compun acea­ stă donaţie a fost publicată în Anuarul 1929—30 pag. INTRATE E Ş I T E Efecte Numerar EXPLICAŢII Efect! Numerar 1 Sold la 1 Octomvrie 1935 2 Sold la 30 Sept.172 543 6. DONAŢIA SIMU Situaţia neschimbată. crt.466 9.250 5.871 5 Sold la 30 Sept. c: 1« i N T R A T h E Ş 1 T E Efecte Numerar EXPPLICAŢII Efecte Numerar 1 f i Sold la 1 Octomvrie 1935 21.500 3. 1936 4 Vărsat efectele de Stat renta consolidării 1935 3°/ în val.250 8.

. .273 12 Idem. . . R. 1936 T o t a 1u r i 330. 8 Plătit Institutului de Studii Clasice cota din cupoanele 28. FUNDAŢIA „VIRGIL CIOFLEG" Situaţia U O INTRATE EXPLICAŢII Sold la 1 Octomvrie 1935 Efecte Numerar EŞITE Efecte Numerar â i S.450 2. 1936 .927 2 încasat valoarea cupoanenelor scad. 1 Nov.7S7. .927 7 Plătit ia B.797. idem 13 Sold la 30 Sept. N. . R. 5. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . R.797. . 4 Idem taxa de păstrare asupra depozitului. . 1935 3 Plătit la B. Ciollec .187 9 Idem din cupoanele pe anul 1936 10 Remis D-lui V. . .100 5. N.450 26. 1.000 129. 5 Remis D-lui V. Cioflec . . .000 6 încasat valoarea cupoane­ BCU Cluj / Central University Library Cluj lor scad. . . . lll 1.273 5.409 Plătit la B.797.100 . pe semestrul I 1936 .100 40. V. 1.968 330. pe se­ mestrul II 1935 . . taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . . 144.405 500 11.904 126.419 144.1P 10. N.100 2. . taxa de păstrare asupra depozitului.

Iser. „Ţărancă". desen pe carton. 7. Constantinescu. Rodica Maniu. 6. 10. „Peisaj pe marginea Senei". ulei Library Cluj BCU Cluj / Central University pe carton. 15 desene în peniţă. N. „Cafenea turcească". ulei pe pânză. Hrandt. Padina. „Flori şi o cană". 8. Marcel Iancu. Maternitate. carton. Pallady. Iosif. 11. 15. ulei pe pânză. Padina. 3. „Spălătoresele". Vermont. pag. „Peisaj din Sighişoara". aquarelă pe carton. „Casă de ţară". Iser. 11. Grigorescu. 3. statuetă în bronz. 4. 14. ulei pe carton. ulei pe carton.NOUI ACmZIŢlI PINACOTECA T. 2. Grigorescu. 36—38). ulei pe carton. „Schiţa de gâşte". din fondul A s'au fă­ cut. Şt. C. „Ogradă la ţară". Tonitza. R. Grigorescu. „Uliţă la Balcic". In conformitate cu art. ulei pe pânză. Luchian. ulei pe carton. „Peisaj la Balcic".007 Situaţia în prezent Lei 140. Padina. tablou în ulei. CIOF1EC. 5. 9 desene în creion. Medrea. din Regulamentul Fundaţiei (pu­ blicat în Anuarul 1929/30. 16.993 s'a augmentat din veniturile Ceaiul Dansant cu Lei 1. N. 17. în intervalul dela 1 Octombrie 1935—30 Septembrie 1936 următoarele achiziţii: v 1. N. Constantinescu. 19. S. 12. N. ulei pe pânză. FUNDAŢIA „PROFESOR IOAN PAUL" Sold la 30 Septembrie 1935 Lei 138. „Mahoane la mare". 13. tablou în ulei pe pânză. „Femeia în pădure". 9. „Vedere dela marginea Bucureştilor".00& . 18. ulei pe pânză. „Natură moartă". N. 2 desene în creion. aquarelă pe carton.

5&—вЗ. . . 1 Noemvrie 1935 12. dela Casa de Dep.103 BCU Cluj 1 1 încasat valoarea efectelor eşite la sor^i . . dela C a s a de Dep.496 15 Plătit Dlui Gh. .200 23 Sold la 30 Sept.407 902. valoarea cup. asupra depoz. Pr.462 8 3. Nr. 1 Febr. scad.135 3 Idem. Šion din cup. 2. Sion din cup. scad. de efecte ca val. 13 Restit. c •c EXPLICAŢII I I N T R A T E Efecte Numerar E Ş I T E Efecte Numerar 1 Luat în prim.815 4 Idem.966 7 Plătit Dlui Gh. 5.000 2.Central University Library Cluj .Sion din cup. 19 încasat efectele de Stat de 3 000 mai sus în valoare nomin.200 1. .-verbal din 13 Nov. 1 Noemvrie 1935 2. nominală 2.560 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad.200 45. . lipsă 200 dela efectele eşite la sorţi 14 Se scade depoz.000 12 Plătit t a x a de conserv. Lei 1.872 6 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1936 5. 2 496 20 Plătit Dlui Gh.695 efectelor de Stat . pag. 2.753 pra depoz. . 21 Plătit pentru cumpărarea 1. . 1936 . celor eşite la sorţi 2. asu­ 5. Totaluri 902. 15. Sion din cup. 1935 896.815 5 Plătit Dlui Gh. donaţia conf.489 9 încasat dob.710 efectelor de Stat .560 13 10 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 2.496 17 1« Plătit pentru cumpărarea 1.496 16 Idem. 1 Mai 1936 / . 14.242 900. D O N A Ţ I A „ G H E O R G H E G H .00J mai sus în val. 1 August 1935 5. idem .12 12. .407 • *) A se vedea istoricul ei în Anuarul 1934r-35. . 22 încasat efectele de Stat de 3. S I O N " situaţia p e anul şcolar 1935/36.200 45.

Portar: Iosif Man. Camerist: Vasile Lung. Alexandru Budreală. (licenţiată în litere). Constan­ tin Hidişan. A) Secretariatul: Secretar general: Constantin Jurcan (doctor în drept din Cluj). Şef-contabil: Ioan Ruja (licenţiat al Academiei Comerciale). Rector: FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ. Secretar: Ioan A. Intendent: Ilie Budreală. 1936). .PERSONALUL RECTORATULUI. Ilie Sandu (licenţiat al Academiei de Comerţ). Prorector: NICOLAE DRĂGANU. Şefi de birou: Ioan Moldovan. Archivar registrator: Petre Opriţoiu (licenţiat Academia Co­ mercială). Mecanic: Vasile Flueraş. Fochişti: Ioan Pop (până la 31 I I I . Oameni de serviciu: Iosif Piroska. Vătăşescu (licenţiat în litere dela Sorbona). 1936). Ajutori de secretar: Elisabeta Secui. Stela Ionescu. Ernest Geiger. B) BCU Cluj / Central University Library Cluj Administraţia şi Contabilitatea: Administrator: Bela David. Andrei Cipcigan. Vasile Tălnaciu. Impiegat: Olga Greter. XI. 1936). Impiegat: (detaşată) Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). doctor în ştiin­ ţele politice (dela 1. Măria Cipcigan. Lemnar: (portar la Parcul Fac. de ştiinţe): Ioan Cordoş. Secretar: Andrei Secui. Filip Cazan (până la 31 I I I . Impiegaţi: Măria Şortan. Iulia Piroska. Ajutor de secretar: Irina Ruja. Gavrilă Căpâlnă (dela 1 IV. Gheorghe Lazar (de la 1 IV. 1935). Eutimiu Lazăr. Casier: Ioan Galoş. Maestru de educaţie fizică: Onoriu Cheţianu. Custode: Gaspar Kirsch. 1936).

BCU Cluj / Central University Library Cluj . XI. Tinichigiu: Francisc Tusoni (angajat cu contract). Iosif Lemeni (dela 15.{4 C) Uzina Universităţii. Fochişti: Tănase Iacob. Mecanici: Petru Bărăian jun. Şef mecanic: Petru Bărăian sen.. Ştefan Marian. 1 9 3 5 ) .

FACULTATEA DE DREPT Şl ŞTIINŢE DE STAT BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Dactilografă: Roza Zornik măr. 1935. fVASILE DIMITRIU în anul universitar 1919—20. 1.A) DECANATCL. Profesori decedaţi. Nyaguly. 2. NICOLAE GHIULEA dela 27—X până la 21. XII—1932 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. XII. 1936). Foştii Decani. Decan: ROMUL BOILĂ (până la 31. EMIL HAŢIEGANU în anii universitari 1921—22 şi 1927—28. Pedeli: Ludovic Biro şi Andrei Laţi. TRAIAN POP în anii universitari 1925—26 şi 1931—32. Servitor: Mihai Solomie. 1. ANDREI SIGMOND. EMIL HAŢIEGANU (dela 1 I. Curier: Mihai I. dela 1 IV. f VICTOR ONIŞOR în anii universitari 1922—23 şi 1928—29. ROMUL BOILĂ în anii univ. Laboranţi: Grigore Cheţan şi Dumitru Cucea. Personalul Decanatului. XII. Registrator-Arhivar: (vacant. Pâzsi. 1936 desfiinţat). 3. . PETRE PORUŢIU in anii universitari 1924—25 şi 1930—31. Secretar: Ferdinand Szathmâry. VASILE DIMITRIU. 1935). CAMIL NEGREA în anii universitari 1920—21 şi 1926—27. 1923—24. Prodecan: NICOLAE GHIULEA. 1929—30 şi dela 2L XII—1932 până la 31. 3. VICTOR ONIŞOR.

Deco­ rat cu ordinele „Steaua României" în gradul de mare ofiţer. Doctor în ştiinţele juridice şi poli­ tice. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept constituţional. Victor G. Născut la 22 Iulie 1891 în comuna Buhalniţa judeţul Neamţ. fost Vicepreşedinte al Senatului. în mai multe rân­ duri Deputat şi Senator. 1929—30. Personalul didactic. Doctor în Drept şi Laureat al Universi­ tăţii din Paris (cu diplomele de studii superioare de Istoria dreptului. Romul Boilă. De­ can în anii 1923—24. Certificat дтгАвгљ 1 9 3 5 / 3 6 2: . 1928—29 şi 1930—31. Cădere. Născut la 8 Octomvrie 1881 în Diciosânmartin jud. 2. 1932—35. Doctor în drept dela Universitatea din Iaşi. Angelescu. Profesori titulari. Licenţiat în drept al Universităţii din Bucureşti (magna cum laude). „Ferdinand I " în gradul de comandor şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Diplomat în ştiinţele politice dela Paris. Intrat în învăţămân­ tul superior pe data de 1 Martie 1931. Directorul Seminarului de drept constituţional. fost membru al Consiliului Dirigent din Ardeal şi şeful departamentului Comunicaţiilor şi al alimen­ tării. născut la 10 Decemvrie 1902 în Bucureşti. (2 Decemvrie 1918—5 Aprilie 1920). Târnava-Mică. 3. Alexandru C. Prodecan în aniî 1924—25.4. când a fost ridicat la rangul de profesor titular. BCU Cluj / Central University Library Cluj Titularul catedrei de Drept civil IV şi directorul semi­ narului corespunzător. în calitate de conferen­ ţiar de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea. I. Drept roman şi Drept privat). 1 1. membru la „Societe de Legislatioa comparee" din Paris. fost profesor agregat de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea (1931—1934) până în ziua de 1 Iulie 1934. Profesor suplinitor la catedra de „Ştiinţă şi Legislaţie Financiară" începând dela 1 Aprilie 1935.

Decoraţii: Steaua şi Coroana României de războiu. I. 1884 în Iaşi. Decorat cu ordinele ^'Coroana României". Suplinitor la catedra Il-a de drept comercial dela 1 Octemvrie 1925 până la 1 Februarie 1930. „Vulturul" în gradul de cavaler şi medalia „Răsplata Muncii" pentru învăţământ cl. D. Crucea pentru merit.-ului. Membru al societăţii de Legislaţie comparată din Paris. jud. Mare ofiţer Coroana României. Fost deputat şi Secretar general la Ministerele de Justiţie şi Interne. Decan în anul 1932—33. Emil Haţieganu. 1926 titular la catedra de Politi­ că socială. Ilfov. Iaşi. Născut la 9 Decemvrie 1878 în Tritul de sus. jud. Numit profesor titular de procedură civilă la Facultatea de drept din Oradea pe ziua de 4 Martie 1926. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat şi pe ziua de 1 Iulie 1924 titular la catedra de drept roman. • 4. Nicolae Ghiulea.48 de agregaţie de drept privat dela Facultatea de drept din Pa­ ris. Directorul Seminaru­ lui de drept roman. Titularul cated­ rei de Procedură Civilă II şi directorul seminarului respectiv. A. Mormânt etc. Ioan C. Născut la 9 Mai 1883 în Bucureşti. Coroana Jugoslaviei. C. Directorul seminarului de Politică socială. 1919 agregat. î i BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. Născut la 11 Sept. Cătuneanu. în gradul de co­ mandor. jud. Deputat. Fost membru al Con­ siliului dirigent din Ardeal şi şeful resortului codificaţiei (2 Decemvrie—5 Aprilie 1920). fost — în mai multe rânduri — . Fost secretar general al Ministerului Muncii. „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. I. Fost Deputat. Ordinul Sf. Preşedinte al co­ misiei bugetare şi Raportor general la Bugetul general al Sta­ tului. 6. Fost consilier tehnic cu grad de secretar general în Resortul mun­ cii şi ocrotirilor sociale din Consiliul Dirigent. Doctor în drept dela Universitatea din Berlin. Co­ mandor al ordinului Ferdinand I. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular la catedra de procedură civilă. Preşedintele onorar al F. Doctor în ştiinţele juridice. iar pe ziua de 1 Ian. Numit pe ziua de 1 Oct. Directorul Seminarul de procedură ci­ vilă. Membru al Societăţei de Geografie americană din New-York. Fost director general al Casei Centrale a Asigurărilor sociale. Marele cordon „Polonia restituta". I.. Prodecan în anii 1933—34—35. Turda. Licenţiat în matematică. Ministru plenipotenţiar. fost magistrat.

Medalia Interaliată „Victoria" şi Meritul Sanitar Cl. Tutova. Prorector în anul 1929—30. Mem­ bru în comisia Căminelor (Bucureşti 1933—1У34). 8. Decorat cu ordinele „Coroana României". 7. Lazăr Iacob. Pre­ şedintele comisiei Căminului şi cantinei (Oradea 1925—1927). Directorul Căminului studenţesc. Fost profesor de Drept biseri­ cesc la Academia Teologică ortodoxă din Arad (1908—1922). în gradul de mare cruce. senator şi pre­ şedinte al Casei Naţionale Bihor. Decorat cu Crucea Comemorativă a Războiului. fost Ministru al Ardealului. Consilier temporar onorific la Consiliul Legis­ lativ. Ionaşcu. şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Bogdan Ionescu. Fost membruCentral University Library Cluj Bucureşti 1932—1934. Prodecan în anii 1920—21 şi 1922—23. Fost decan 1925—1927. Doctor în drept dela Universitatea din Paris cu diplomele de studii superioare de drept privat şi de economie politică. absolvent . Decan în anii 1921—22 şi 1927—28. Fost conferenţiar de drept civil la Facultatea de drept din Iaşi (1 Ianuarie 1930—1 Decembrie 1930) şi la Facultatea de drept din Oradea) 1 Decembrie 1930—15 Iunie 1931). Ofiţer al „Coroanei Bomâniei" şi „Steaua Româ­ niei". Aurelian R. Membru în Societatea de legislaţie comparată din Paris şi în Asociaţia Juriştilor de limbă franceză. Doctor în teologie. Membru în Senatul BCU Cluj / în Senatul Universitar Universitar. „Steaua Ro­ mâniei" şi „Ferdinand I " în gradul de mare ofiţer. Preşedin­ tele Comisiei Căminurilor în 1934—36. fost subsecretar de stat la justiţie. licenţiat în matematici din Bucureşti 1896. Suplinitorul catedrei de procedură civilă II până la 1 Mai 1936.şi actual deputat. Născut la 20 Iulie 1875. Numit profesor titular de Drept bisericesc la facultatea de drept din Oradea (1 Noemvrie 1921—22 August 1934).19 . I. Pro­ fesor titular de Drept bisericesc. Numit profe­ sor agregat de drept civil la facultatea de drept din Oradea pe ziua de 16 Iunie 1931. Titularul catedrei de drept civil I I I (Introducerea în dreptul civil) şi directorul seminarului co­ respunzător. 9. fost ministru al Muncii. Născut la 3 Aprilie 1903 în Iaşi. Rector în anul 1928—29. Fost deputat. Născut la 28 Martie 1884 în Peşteş jude­ ţul Bihor. Ridicat la rangul de profesor titular pe ziua de 1 Iulie 1934. fost vicepreşedinte al Adunării deputaţilor. Oradea (1927—1934). în Bârlad jud. I.

Turda. 10. Dimitrie B. „Crucea Comemorativă" 1918 pen­ tru războiul din 1916—1918. Numit pe ziua de 25 Ianuarie 1930 agregat. Doctor in ştiinţele economice. Profesor agregat (1931). Doctor în Drept. Născut la 12 Februarie 1883 înCâmpulung. ofiţer 1912 şi comandor 1925. Muscel. „Avântul Ţărei" 1914* pentru războiul din 1913. licenţiat în drept din Bucu­ reşti 1906. Ionesca.. Confe­ renţiar suplinitor la Facultatea de Drept din Oradea în Apri­ lie 1930. Decorat cu ordinul „Coroana Româ­ niei" în gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. Membru al Ateneului Ro­ mân Bucureşti din 1906. jud. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de politică. „Steaua României. jud. Profesor titular (August 1934) de legislaţie agrară şi industrială. 12. Vaier Moldovan. fost preşedinte al Ateneului Român Oradea 1923—1934. Directorul Seminarului de economie politică. cu examen de capacitate pri­ mul pe toată ţara) până la 1921. I. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de comandor. înscris în Baroul advocaţial din Bucureşti 1906— 1923. Sălaj. I. I. Născut în anul 1899 în Oradea. „Ferdinand I " îrr gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. 11. profesor titular de drept civil la Fa­ cultatea de drept din Oradea 1921 şi trecut cu acelaş titlu la Facultatea de drept din Cluj 1934. Directorul Semina­ rului de politică şi filosofia dreptului. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Suplineşte catedra de filosofia dreptului. Decoraţii: „Coroana României" în gradul de Cavaler 1904 şi comandor 1922. Lazăr Liviu. doctor în drept din Paris 1914. Doctor în Drept dela Facultatea de Drept a Universităţii din Paris (1924). iar pe ziua de 1 August 1926 ti­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tular la catedra de economie politică. în gra­ dul de cavaler 1906. numit profesor se­ cundar din 1897 (Bucureşti 1902. Doctor în ştiinţele juridice. jud. înscris în Baroul advo­ caţial Bihor 1923—1934. Născut la 5 August 1875 în Câmpeni. Doctor în Drept dela Universitatea din Cluj (1921). 13. 1915. fost advocat. Născut în 27 Iulie 1867 în Şimleul-Silvaniei. Cassiu Maniu. „Răsplatar Muncii" pentru învăţămânât cl. finan­ ciare şi politice dela Universitatea din Berlin. iar pe ziua de 1 Aprilie 1933 titular la catedra .20 al şcoalei Superioare din Bucureşti 1897.

16. Cehoslovacia . Mototolescu. Institutul „slav din Praga. Senator. Absolvent al Facultăţii de Litere a Univ.1933— -34. Decorat cu ordinele „Steaua Ro­ mâniei" în grad de mare ofiţer. a. Doctor în ştiinţele juridice. Membru al Instituţiilor: Krâlovska ceskâ spolecnost nauk v Praze (Societe royale des lettres et des sciences de Boheme).ş. doctor în filologia slavo-română în pedagogie dela Facultatea de litere cehă a Universităţii Carol IV din Praga. Dumitru D. Preşedintele Co­ misiei . judeţul Făgăraş. III. din Bucureşti. 15. Din Octombrie 1934 titular la catedra de Drept administrativ. 17. Fost sub­ secretar de stat la Ministerul Instducţiunei. jud. Licenţiat în drept şi doctor în drept dela Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti. com­ parată din Paris. „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. iar pe ziua de 1 5 .Căminurilor în anii 1925—26. Născut la 25 Feburarie 1882 în Făgăraş. Constantin Petrescu-Ercea..grad de Cojmandor. şi „Răs­ plata Muncii pentru construcţii şcolare". Decorat cu ordinul „Coroana României" în. Directorul Seminarului de drept civil. BCU Cluj / Central University Library Cluj ş. Născut la 10 Februarie 1885 în Şinca. Traian Pop. Doctor în ştiinţele juridice^ advocat. 14. Licenţiat în drept din ^Bucureşti. I.21 jde drept bisericesc. Prorector în anul 1925—26.1926—27. „Ferdinand I " şi „Vulturul . Tiberiu Moşoiu.Teche. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept civil. Camil Negrea. Rector în л-nul 1924—25. Doctor în drept al Universităţii din Bruxelles. Decoraţii: Leul alb gr.României" în gradul de Comandor. Mehedinţi. Născut în Brăila la 31 August 1884. Membru în Societatea de Legislaţie. Născut la Târgovişte în 23 Iunie 1898.1927—28. Fost director ministerial al Ardealului. a. Profesor titular la Catedra de Drept Comercial I. Prodecan în anii 1919— 20 şi 1926—27. 18. în comuna Ercea jud. Fost Conferenţiar la Fa­ cultatea de Drept din Cernăuţi. Directorul Seminarului de Drept admi­ nistrativ. Doctor în drept din Paris. Făgăraş. Nu­ mit pe ziua de 15 Noemvrie 1919 agregat.1892. Profesor titular la Istoria dreptului român. Advocat. Profesor titular de drept roman. Decan în anii 1920—21 şi 1926—27. Fost vice-preşedintele al Senatului. Născut la 28 Noembrie .

Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept comercial. Născut la 23 Aprilie 1901. Membru în comisiunea de unificare legislativă şi în consiliul de admini­ straţie al Casei BCU Cluj / Central University Library Cluj autonome a Monopolurilor Statului român. Mem­ bru în comisiunea de unificare legislativă. Doctor în Drept dela Univer­ sitatea din Bucureşti. Licenţiat în Litere. Direc­ torul Seminarului de drept internaţional. lorgu Radu. Senator. Suplineşte cealaltă catedră de Drept comer­ cial din 1 Februarie 1930.. Profesor titular de Sta­ tistică şi Finanţe. titular la catedra de drept internaţional. Doctor în ştiinţele juridice şi politice de la Universitatea din Budapesta. Decorat cu „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. I " . Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de coman­ dor. I. Ofiţer al ordinului Coroana României. Fost deputat. Prodecan în anii 1923— 24 şi 1931—32. 22. 19. Doctor în ştiinţe de Stat. Petre Poruţiu. 20. Suplineşte catedra de drept civil român. Decan în anii 1924—25 şi 1930—31. Directo­ rul Seminarului de Drept comercial. Doctor în ştiinţele juridice dela Universitatea din Ber­ lin. I. Advocat. iar pe ziuade 1 Mai 1923. Suplineşte catedra de Procedură penală. Născut la 5 August 1884 în Timişoara. Decedat la 21 Iunie 1936. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Ofi­ ţer al ordinului Steaua României. Născut la 15 Iunie 1875. Profesor titular la catedra de Drept Interna­ ţional Public ridicat la rangul de profesor titular prin De- . Raportor al Comisiei speciale compusă din membrii ai Comisiilor de legislaţie civilă. Bacău. „Coroana României" în gradul de mare ofiţer. Directorul Seminarului de drept penal. Prodecan în anii 1926—27. Doc­ tor în Drept. în co­ muna Timişeşti. Gheorghe Sofronie. cum şi criminală ale iCorpurilor legiuitoare. Membru în comisiunile de legislaţie civilă şi penală şi de instrucţie ale Senatului. Membru al Comi­ siei de 3 care a redactat proectul de cod penal 1933. Născut la 6 Decemvrie 1886 în Bacău. 21. (Studii de speciali­ zare la Geneva). judeţul Neamţ. jud. titular la catedra de Drept penal. jud. Andrei Sigmond. în Cluj. Timiş-Torontal. Decan ân anii 1925—26 şi 1931—32. Decorat cu ordinul „Coroana României" în gradul de coman­ dor şi cu „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. „Ferdinand I " în grad de ofiţer şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ cl.22 Februarie 1923.

George Strat. Internaţional de Filosofie ştiinţifică (Pa­ ris. Doctor în litere şi Filosofie din 1912. Membru fondator al „Ate­ neului Român" din Oradea. Fost De­ putat şi Secretar al Adunării Deputaţilor. Coroana României. Profesor de Filosofie la Academia Teo­ logică ortodoxă din Oradea (1924—1934). Fost director al învăţământului su­ perior la Secretariatul General al Instrucţiunii din Cluj (1920). 1935). în Cluj (1920—1921). Membru al societăţii internaţio­ nale „Philosophia" cu sediul în Belgrad şi în „Association des juristes de langue francaise" (Paris). Fost mem­ bru în comisiunea pentru examinarea candidaţilor de profe­ sori. Născut în Bucureşti la 6 Maiu 1888. Preşedinte al Comisiuni Interimare a Municipiului Oradea. Membru al Societăţii Ro­ mâne de Filosofie (din 1915»). Secundari din Oradea (1921—1925). Prefect al Judeţului Bihor. Studii de specializare la Univer­ sitatea din Berlin în 1913 şi 1914. Premiat de Academia Română. de Filosof ia Dreptului la Oradea în Sept. Născut la 4 Noembrie 1894. Eugenia Speranţia. Laureat al facultăţii de drept din Paris în anul 1923. de capacitate). de Sociologie dela 1 Oct. Fost profesor titular în inv. 1934) şi la iCongr. Sorbonne. Cavaler al ord. la Congresul internaţional de Filosofie (Praga. 23. supl. Agregat de Filoso­ fia Dreptului şi Sociologie la Facultatea de Drept din Oradea dela 1931.23 creţul Regal Nr. Studiile universitare (drept şi filosofie) la Bucureşti. Transferat la Cluj la 1 Iulie 1934. Doctor în drept de la facul­ tatea de drept din Paris în anul 1922. din BCU titular din 1934. 1923. Membru al Societăţii Scriitori­ lor Români Bucureşti (din 1919). Licenţiat în drept de la Universitatea din Iaşi. 1927. 1921. La acesta din urmă a reprezentat şi Uni­ versitatea din Cluj. 24. Consilier . Vice-preşedinte al Reuniunii cultu­ rale „Cele trei Crişuri" (din 1925). pe ziua de 1 Iulie 1934. Reprezentant oficial al României la Congresul internaţional de Psihologie (Copen­ haga. 1932). 2172 1934. Conf. Prof. secundar (clasificat I-ul la exam. Numit Conferenţiar supl. Profesor Cluj / Central University Library Cluj Univ. Fost Preşedinte al Asoc. Referent titular al secţiei econo­ mice a Consiliului Legislativ din anul 1926—1934. Membru în „Internationale Vereinigung fur Rechtsphilosophie" din Berlin (din 1928). Conferenţiar definitiv de Sociologie şi Filosofia Drep­ tului la 1 Febr.

Mircea ( R ) 25. Meda­ lia interaliată „Victoria". 19. 8. Profesor agregat şi apoi titular la ca­ tedra de Economie politică la aceiaşi facultate până în anul 1934. Bălan Augustin ( R ) 22. Codre Ştefan ( R ) 35. 12. 18. Danu Tib. Coşeriu I. 15. Boţan Iuliu ( R ) 32. Traian ( R ) 36.24 •onorar al Consiliului Legislativ din anul 1935. Crăciun Dumitru ( R ) 38. 5. 2. Const. Barabâs Ioan (M) 24. 7. Preşedintele şi fundator al Revistei „Libertatea". 17. Ciobanu Ioan ( R ) 34. „Coroana României" în gradul de cavaler cu spade. Veniamin(R) . Cureş Gheorghe ( R ) 39. Bohăţiel L. Bona Nicolae (R) 31. Gheorghe (R) Davidovits Albert (E) Decsy Ştefan (M) Diamantstein I. Conferenţiar al catedrei de Economie politică de la Facultatea de Drept din Oradea din 1926—1929. 16. Membru al Institutului Social Român. (R) Goina Gheorghe ( R ) Gomboşiu D. Membru fundator al Asociaţiunei Ge­ nerale a Economiştilor din România. 9. Profesor titular al catedrei de Economie politică I I . Baneasu Ioan ( R ) 23. Barbul F. 4. Boariu Livia ( R ) 28. „Crucea de războiu cu 5 barete". Vice-Preşedinte al sec­ ţiei Economice. Boţoc Ioan ( R ) 33. Walter (G) Freiberger Vasile (E) Frohlich Otto (G) Fried Mihail Alex. 14. Decorat cu ordinele: „Steaua Ro­ mâniei" în gradul de ofiţer. Bodo Ştefan (M) 29. Blumenfeld Paul (E) 27. Bârsan Olimpia ( R ) 26. Cutoiu Vasile Artenie (R) 40. Emeric(E) Domide Flaviu ( R ) Duschka Emil (G) Eger Zoltan (E) Fărcuţiu Aurel ( R ) Fătu Măria (R) Fekete Nicolae (M) Filipan Victor ( R ) Fleck Sfura Emil ( R ) Folberth Ern. (E) Gaşpar Aurel ( R ) Gheorghiu O. 6. 3. Membru fundator al Asociaţiunei Române pentru progresul social. Membru al Institutului Regal de Ştiinţe Administrative din România. 10. Conferenţiar al Universi­ tăţii Libere din Bucureşti. 13. Cotuţiu Ioan ( R ) 37. Alexandru (R) 30. In Drept: Aluaş Alexandru ( R ) 21. „Meritul Sanitar de aur" şi „Vultu­ rul alb al Jugoslaviei" clasa a V de războiu. 11. BCU Cluj / Central îa anul şcolar 1. 20. Lista doctorilor promovaţiUniversity Library Cluj 1935/36.

82. Noveanu Mihail ( R ) 41. Hartstein Ignaţie (E) 83. Oprea Leontina (R) 42. ffîlmăgean Iuftu ( R ) 84. O ros Iuliu ( R ) 43. Heeger Ioan (M) 85. Osvâth Arpad (M) 44. Hollanda Vicenţiu ( R ) 86. Paica Ioan ( R ) 45. Iuliu D. Coriolan ( R ) 87. Pop Isidor ( R ) 46. Jauernig Sigfrid ( u ) 88. Pop Iustin ( R ) 47. Justian Ileana ( R ) 89., Popescu Eugen ( R ) 48. Kamil Rozalia (E) 90. Popa S. Emilian ( R ) 49. Kasztner Rudolf (E) 91. Porumb P. Graţian ( R ) 50. Keintzel Harald (G) 92. Puica Ionel ( R ) 51. Kiss Gheorghe (M) 93. Ranga Liviu ( R ) 52. Kis Emeric (E) 94. Relega Virgil ( R ) 53. Klein Andrei (E) 54. Klein Ioan (G) 95. Reich Otto (G) 96. Roman Dionisie ( R ) 55. Kohn Otto (E) 97. Roth Paul (E) 56. Korai Eugen (E) 98. Rusu Gheorghe ( R ) 57. Kovâcs Edmund (M) 99. Rusu Victor (R) 58. Kozma Ladislau (M) University Library Cluj 59. Kremer L. BCU Cluj / Central100. Sâmuel Andrei (E) Vasile (E) 101. Sari R. Ştefan (M) 60. Laufer Ernest (E) 102. Şerban Emil ( R ) 61. Lebovits Iuliu (E) 103. Simon Meinhard (E) 62. Maca vei Viorol (II) ; 104. Somlay Elemer (M) 63. Manea Alexiu (R) 105. Solymos Ivan (M) 64. Marcu Vasile ( R ) 106. Schwebel Emanuil (E) 65. Mendel Maxim (E) 107. Szathmăry Bela (M) 66. Miclea Traian ( R ) 108. Szatmâri Francisc (M) 67. Modval Anton ( R ) 68. Modreanu Dumitru ( R ) 109. Tămaş Laurenţiu ( R ) 110. Tăutu Ştefan (R) 69. Moldovan Ioan ( R ) 111. Teleki Andrei (M) 70. Monduk Adalbert (M) 112. Tolcsvai Ladislau (M) 71. Monţia Octavian (R) 113. Trifan Natalia ( R ) 72. Mureşian Gheorghe ( R ) 114. Vâczy Coloman (M) 73. Muşte Alexandru ( R ) 115. Veress I. Iuliu (M) 74. Muth Octavian ( R ) 75. Nagy Gabriela (M) 116. Neiner Andrei (E) 76. Nagy Ladislau (M) 117. Weissmahr liga (G) 77. Nagy Nicolae (M) 118. Weiss Iosif (E) , 78. Naiu Iosif ( R ) 119. Л\'ек(>г1е Anton (G) 79. Negrea Alexandru ( R ) 120. ^ ă r i a r L. Mircea (R> 80. Nicoară Eugen ( R ) 121. Zegrean Aurel ( R ) 81. Nicoară Ioan ( R )

26 : de Stat: 40. Drăgoi Gheorghe ( R ) Amirâs Mihail (M) 41. Dragoş Mircea ( R ) Andru Aurel ( R ) 42. Druckmann Hildegard(E)ş Asztalos Alexandru (M) 43. Faina Liciniu ( R ) Auerbach Leo (E) 44. Fărcaşiu Emil ( R ) Avram Vasile ( R ) 45. Feiner Adrian (E) Babad Dora (E) 46. Fenyes Magdalena (E) Balea E. Gabriela ( R ) 47. Friedmann E. Ignaţie (E)> Balint Gavril ( R ) 48. Frenţiu Gheorghe ( R ) Bank Desideriu ( R ) 49. Gaşpar E. Cornel ( R ) Bardoşi Marius ( R ) 50. Gaster Eduard (E) Bârna Zoltan (E) 51. Găvruţa Savu ( R ) Baruţia Petre ( R ) 52. German Ioan ( R ) Bej an Aurel ( R ) 53. Ghiulea I. Ioan ( R ) Beregszâszy Gavril (M) 54. Goldstein Filip (E) Bereczky Ştefan (M) 55. Gottlieb Frederic ( E ) Berkovits Ludovic (E) Binder Weisz Leop. (E) 56. Gostea Traian ( R ) 57. Grădinariu Emil Bitter WolfBCU Cluj / Central University Library Cluj ( R ) (E) 58. Gridan S. Octavian (R> Bokor E. Clarol (M) 59. Gronich Artur (E) Boros Alexandru (M) 60. Gudea Gheorghe ( R ) Borza Viorel ( R ) 61. Gyorbiro Desideriu (M) Bottez Dimitrie ( R ) 62. Harhoiu Dionisie ( R ) Bran Atanasie (R) 63. Hektor Ludovic (M) Bredeanu Cornel ( R ) 64. Heilper Ernest (E) Brull Moriţ (E) 65. Humeniuc Aristide (Ucr.)> Caban Alexandru ( R ) 66. Huszâr Edmund (M) Căicuţiu Ioan ( R ) 67. Ilian Emil Iuliu ( R ) Căpitan Vir. Aurel ( R ) 68. Istin Desideriu (M) Oieţianu Onoriu ( R ) 69. Ionescu D. Ioan ( R ) Chişu Margareta ( R ) 70. Iosof Liviu ( R ) Chiş Ignaţie ( R ) 71. Jivan Iosif ( R ) Ciser Iosif ( R ) 72. Jurim Heinrich (E) Colomiţchi Ioan ( R ) 73. Karl Ludovic (E) iCoşeriu Tr. Ioan ( R ) 74. Katz Beniamin (E) Cosor Aurel ( R ) 75. Katz Gustav (E) Creţiu Iacob ( R ) 76. Kessler Iona (E) David Leib (E) 77. Kinel Eduard (G) Dimitriu Virgil ( R ) 78. Kinnsbrunner Gert. ( E ) Drăghiciu Aurel ( R ) In ştiinj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

2T.
119. Pop Eugen ( R ) 79. Klein Ladislau (Е) 120. Pop Ion ( R ) 80. Enopp W . Bruno (G) 121. Pop Leonida ( R ) 81. Koller Ladislau (M) 122. Papa Liviu ( R ) 82. Kopecki Francisc (G) Krell Jacob (E) 123. Popoviciu Emil ( R ) 83. 84. Kupferschmiedt Aron (E)124. Popovici Harieta ( R ) 125. Porumb P. Graţian ( R ) 85. Kiihn Ioan (G) 126. Puşcaşiu I. Virgil ( R ) 86. Kutlik C. Teodor (SI.) 127. Pustai Ioan ( R ) 87. Lammel Antoniu (M) 128. Râkosi Ştefan (M) 88. Lichtmann Ludovic (E) 89. Lighezan Alexandru ( R ) 129. Râmneanţu Caius ( R ) 130. Raţiu Simion ( R ) 90. Ludu Liviu ( R ) 131. Rechia Ioan ( R ) 91. Lungu Păun ( R ) 132. Rettig Frideric (E) Mârton Ludovic (E) 92. 133. Ridi Francisc (M) 93. Mâthe Ladislau (M) 134. Roca Petru ( R ) 94. Melcer Otto (E) 135. Rocsin Aurel ( R ) 95. Miilea Carmen ( R ) 136. Romanovschi Iaroslav(U)* Mir ce a Traian ( R ) 96. 137. Romanovschi Leon ( U ) (M) 97. Molnar IoanBCU Cluj / Central University Library Cluj 98. Могагш Alexandru ( R ) 138. Roşea Augustin ( R ) 139. Rosenthal Ludovic (E) 99. Morariu Simion ( R ) 140. Rosenthal Pavel (E) Munteanu Aurel ( R ) 100. 141. Rosenstrauch Maxim. ( E ) 101. Mureşianu Ioan ( R ) 142. Rubinstein Maximilian(E). 102. Nemecz Aloiziu (M) 143. Ruffu Augustin ( R ) 103. Nemeti Gheorghe (E) Nestmann I. Francisc (G)144. Sămărtinean Vasile ( R ) 104. 145. Sâmuel Andrei (E) 105. Nicula Alexandru ( R ) 146. Siebig Edmund (M) 106. Oros Eugen ( R ) 107. Oros Ioan ( R ) 147. Silbermann Iacob (E) 108. Oros Iuliu ( R ) 148. Simion Vasile (E) 109. Osvât Gheorghe (E) 149. Simu S. Octavian ( R ) 110. Ohlgiesser Siegfried (E) 150. Sirca Eugen ( R ) Ш . Pachter Sigfrid (E) 151. Schlanger Adolf ( E ) 112. Pascu Ioan ( R ) 152. Spătaru Toma ( R ) 113. Patachi Octavian ( R ) 153. Stan Ioan ( R ) 114. Palcău Gheorghe ( R ) 154. Ştefănuţ Mircea ( R ) 115. Peschir Măria ( R ) 155. Sternbarg Siegfried (E)'* 116. Peter Pavel (M) 156. Sternberg Silvia (E) 117. Petruţiu Gavril ( R ) 157. Sternlieb Salo (E) 118. Pop Emil ( R ) 158. Sternheim Iuliu ( E )
j

:?8
159. 160. 161. 162. 163. 164. 165,. 166. 167. 168. 169. 170. 171. Strul Aron (E) Strul Mauriţiu (E) Susskind Samuil (E) Scharf Solomon (E) Schieber Sulim (E) Schmidt Iosif (G) Schiitz Erich (G) Sziics Francisc (M) Tănase Traian ( R ) Tarniţa Paramon ( R ) Tartler V. Ervin (G) Teitler Bernhard (E) Ţenţ Ioan ( R ) 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. Terţan Nicolae ( R ) Thaler Richard (E) Titorov Ştefan (B) Toduţiu Iuliu ( R ) Vaida Alexandru ( R ) Vancea Sabin ( R ) Vătăşescu Gheorghe ( R ) Vişia Stelian ( R ) Voinovici Vladimir ( R ) Wagner Richard (E) Weimann Augustin (E) Ziegler Emil (M) Zurânyi Vilhelm (M)

Lista licenţiaţilor în (

BCU Cluj / Central University Library Cluj ) 22. Beleş Camil ( R 1. Abrudan Teodor ( R ) 23. Benedek Antoniu (M) 2. Aciu Gheorghe ( R ) 24. Bergler Ezer (E) 3. Adorjân Petre (E) 25. Rergmann Gh. Gustav ( E ) 4. Albrich Norbert (G) 26. Berkeczy Pavel (M) 5. Albu Eugen (R) 27. Birnberg Mauriţiu (E) ' 6. Albu Zoltan (M) 28. Biriş Ovidiu ( R ) 7. Anton Ilia Mircea ( R ) 29. Blazsek Alfred (M) 8. Apâthy Pavel (M) . 30. Blotor Vasile ( R ) 9. Apâthy Zoltan (M) 31. Bondar Gheorghe ( R ) 10. Arieşan Vaier ( R ) 32. Boantă G. Alexandru ( R ) 11. Arvai Mihail (M) 33. Bogdan Andrei (M) 12..Aszţalos Zoltan (M) 34. Bohânszky Ladislau (M) 13. Balint Gavril (E) , 35. Boila Cornelia ( R ) 14. Bânyâsz Aurora (E) 36. Bolcaş A. Mircea ( R ) 15. Bârâny Ladislau (E) 37. Boldor Ştefan ( R ) 16. Bârcean. Valeriu ( R ) 38. Borka Alois ( R ) 17. Barabâs Bela (M) 39. Borzaşi Victor ( R ) 18. Bârna Cornel ( R ) 40. Boşian Vasile ( R ) 19. Becicheri Valeria ( R ) 41. Brâncovean Mircea ( R ) 20. Bej an Traian (R) 42. Brânzeu Iulian (R) .. , 21. Bekeny Acaţiu (M)
f : l

jpt în anul şcolar 1935/36. c.

43. Breckner Frid. Adolf (G) 83. Dragnea Florea ( R ) 84. Dumitrescu Sanda ( R ) 44. Breckner Wilfried (G) 85. Diirbach Ioan (G) 45. Brote Nicolae ( R ) 86. Ehrlich Petru (G) 46. Bucur Florica ( R ) 87. Ehrmann Walter (G> 47. Buda Vasile ( R ) 88. Enăchescu Sorin ( R ) 48. Buhala Măria (M) 89. Erdoşi Ioan ( R ) 49. Buian Nicolae ( R ) 90. Farkas Ladislau ( M ) 50. Bunea Ioan ( R ) 91. Fătu Olimpia ( R ) 51. Burcaş Augustin ( R ) 92. Feier Vasile ( R ) 52. Câmpian Valeriu ( R ) 93. Fekete I. Gavril ( M ) 53. Caţavei Măria ( R ) 94. Fenyvessy Ioan (M) 54. Cheresteşiu Ioan ( R ) 95. Ferencz Ludovic (M) 55. Chişiu Adrian ( R ) 96. Fiscuti Alexandru ( R ) 56. Ciortea Alexandru ( R ) 97. Floriţa Ioan ( R ) 57. Clujean I. Valentin ( R ) 98. Fodorean Ovidiu ( R ) 58. Cociu Petru ( R ) 99. Foica Gheorghe ( R ) 59. Corodan Tiberiu ( R ) 100. Frănkel Ladislau ( E ) 60. Costea Dumitru ( R ) 101. Fux Library Cluj 61. Costea Cornel ( R ) / Central UniversityMargareta (E) BCU Cluj 102. Găitan Gheorghe ( R ) 62. Costea Salvator ( R ) 103. Gallea Eugen ( R ) 63. Cravţov Procopie (R) 104. Garabedian Cricov (R^ 64. Crişan A. Titus ( R ) 105. Găvozdea Andrei ( R ) 65. Cristea Gheorghe ( R ) 106. Găvruţa Savu ( R ) 66. Cristian Ilie ( R ) 107. German Cornel ( R ) 67. Csiky Andrei (M) 108. German Emil ( R ) 68. Csutak Gavril (M) 109. Gheaja M. Titus ( R ) 69. Dămian Emil ( R ) 110. Giday Iuliu (M) 70. Danka Desideriu (M) 111. Gitta Antoniu ( R ) 71. Decean Petru ( R ) 112. Gostea Traian ( R ) 72. Demian Emil ( R ) 113. Gradoviciu Emil (R 73. Devald Ladislau ( R ) 114. Gridan S. Octavian (R> 74. Dinca Marin ( R ) 115. Grivase Silivan ( R ) 75. Dinu Mihail ( R ) 116. Gross Desideriu ( E ) 76. Dinulescu Nicolae ( R ) 77. Dobre Ioan Tiberiu ( R ) 117. Gross Frideric (G) 118. Grozdea Mircea ( R ) 78. Dobrican Vasile ( R ) 119. Grun Artur (E) 79. Donca Mihail ( R ) 120.. Gudea Gheorghe ( R ) 80. Dominits Ladislau (M) 121. Guttmann Ecaterina (E)81. Dordea Mircea ( R ) 122. Gyenge Ladislau ( M ) 82. Drăgan Valeriu ( R )

30

I 163. Lâszloffy Arpad (M) 123. Gyorgy Tiberiu (M) Laza Gheorghe (R) 164. 124. Hayer Martin (G) 165. Lazar Traian (R) 125. Hann Vilhelm (G) 166. Lazaroiu Stelian ( R ) 126. Hango Sever ( R ) 167. Laurenţiu Emil (R) 12.7 Hasenfratz Ştefan (G) 168. Laurenţiu Octavian (R) 128. Haşaş Dumitru (R) 169. Lebanov Anton (M) 129. Haţieganu Simion (R) 170. Lenkey Vasile (M) 130. Hăuser Egon (G) 171. Ligeti Ecaterina (E) 131. Hejja Coloman (M) 132. Hermel A. Reinhold (G) 172. Luca Cornelia ( R ) 173. Lupu Ştefan (R) 133. Hetco Virgil (R) 174. Maduţa Ioan (R) 134. Horedt Curt (G) 175. Magda S. Ioan (R) 135. Hozan Victor (R) 176. Man Teodor (R) 136. Hurghiş Ioan (R) 177. Markovits Ştefan (E) 137. Iliescu C. Aurel (R) 178. Marian Vasile ( R ) 138. Ilieşiu Simion (R) 179. Mărie Vasile (R) 139. Ilniczky Aurel ( R ) 180. Mărieş Iuliu (R) 140. Ienciu Amos (R) 141. Ieremici Traian Cluj ) Central181. Mărienuţ Dumitru (R) BCU ( R / University Library Cluj 142. Ionescu D. Alexandru (R)182. Marişiu Ioan (R) 143. Ionescu D. Nicolae (R) 183. Matesz Paul (M) 144. Ionescu Grigore Titu ( R ) 184. Mâtyâs Lorand (E) 185. Mendel Ladislau (E) 145. loja Gheorghe (R) 186. Mera Eugen (R) 146. Iovănel Dimitrie ( R ) 187.. Mersich Andrei (G) 147. Iudovits Hugo (E) 188. Mesaroş Vasile ( R ) 148. Kamil Izidor (E) 189. Meseşan Virgil (R) 149. Katz Andrei (E) 190. Mets Iuliu (G) " I 150. Kepp Gustav (G) 191. Mezey Laura m. Radu (R) 151. Kerezsi Ladislau (M) Kerner Aurel Ludovic (Ivi) 192. Mihailescu Vasile (R) 193. Moanţă Andrei (R) 153. Kiss M. Adalbert (M) 194. Mocsi Carol (M) 154. Kirsch Vilhelm (M) 195. Moldovan Ioan (R) 155. Kormos Andrei (E) 196. Moldovan Petru ( R ) 156. Koos Francisc (M) 197. Moldovan Vaier ( R ) 157. Kovâcs Magda (M) 198. Moldovan Vasile ( R ) 158. Krajnik Alexandru (M) 199. Moldovan Zeno (R) 159. Kralik Şarlota (M) 160. Krizsanoszky Eduard (M) 200. Munteanu H. Const. (R) 201. Mureşan Iuliu (R) 161. Kuszalik Ioan (M) 202. Nâdas Victor (E) 162. Kutlik C. Teodor (S)

31

243. Pop Dumitru ( R ) 203. Nagy Benedict (M) 244. Pop Elisabeta ( R ) .204. Neamţiu Sabin ( R ) 245. Pop Faust (R) 205. Necşa Ioan ( R ) 246. Pop Romul ( R ) 206. Neda Gheorghe ( R ) 247. Pop Sabin ( R ) 207. Negruţiu Silviu ( R ) 248. Pop I. C. Sextil ( R ) 208. Nemet Nicolae ( R ) 249. Pop Lemeni Mihaela ( R ) 209. Nemeti Gheorghe (E) 250. Preda Ioan ( R ) 210. Nestor Emil ( R ) 251. Preda Vasile ( R ) 211. Nestorescu Măria ( R ) 252. Pustai Ioan ( R ) 212. Nicoară Cornel ( R ) 253. Radu Vasile ( R ) 213. Nissel Cornelia (E) 254. Raliş Iosif ( R ) 214. Nisli Bela (M) 255. Raţiu I. Brutus ( R ) 215. Nistor Aurel ( R ) 256. Rechia Ioan ( R ) 216. Olariu Andrei ( R ) 257. Redl Frida (M) 217. Olariu Caius ( R ) 258. Reff Flavian ( R ) 218. Oltean Ilie ( R ) 259. Reteşianu Simion ( R ) 219. Oprea Toma ( R ) 260. Rieger Ladislau (E) 220. Oprean Ioan ( R ) 261. Rosner Andrei (E) 221. Opriş Ioan (R) BCU Cluj / Central University Library Cluj 262. Rusu Romul ( R ) 222. Opriş Iuliu ( R ) 263. Sârbu Marin ( R ) 223. Opriş Romul ( R ) 264. Samu Avram (E) 224. Oprişor Isaia ( R ) 265. Şerb an Virgil ( R ) 225. Oşan Gheorghe ( R ) 266. Siebig Edmund (G) 226. Osvât Gheorghe (E) 267. Socol Aurel ( R ) 227. Otel Teodor ( R ) 268. Somlyay Rudolf (M) 228. Oţetea Tiberiu ( R ) 269. Spân Ignaţie ( R ) 229. Pampu Eleonora ( R ) 270. Spitzer Victor (E) 230. Papp Ioan ( R ) 271. Ştefănescu Toma ( R ) 231. Papp V. Tiberiu (M) 272. Stern Alexandru (E) 232. Pârvănescu Petre ( R ) 273. Stoica Gheorghe ( R ) 233. Peneş Şt. Romul ( R ) 274. Suciu Camil (R) 234. Pesecan Ioan ( R ) 275. Suciu Eugen ( R ) 235. Peschir Măria ( R ) 276. Surdulescu Victor ( R ) 236. Peter Alexiu (M) 277. Şuşan Lucia ( R ) 237. Peter Amade "(M) 278. Şuteu Vasile (R) 238. Petrencs Victor ( R ) 279. Schmidt Albert (M) 239. Petrescu Constanţa ( R ) 280. Schweitzer Arpad (M) 240. Pildner Ciurt (G) 241. Piscoran Alexandru ( R ) 281. Szancsali Gheorghe (M) 282. Szenkovits Tiberiu (M) 242. Pitariu Cornel ( R )

82
283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. Vodă A. Emil ( R ) Szentivânyi Alexiu (M) 299. Voina Ioan (R) Szilâgyi Alexandru (M) Szimonovits Coloman (M) 300. Voitescu Mihai ( R ) 301. Vuia Octavian ( R ) Taflan Tiberiu (R) 302. Vulişici Vasile ( R ) Tana Iosif ( M ) Tanase V. Constantin ( R ) 303. Vuşcan Vasile ( R ) 304. Wartenberg Gheorghe (E) Tanase Traian ( R ) 305. "Weiner Francisc (M) Tătar Zeno (R) 306. "Weiss Alexandru (E) Ţinţaş Vasile ( R ) 307. Weisz Rudolf (E) Tiniş Anton ( R ) 308. Wischet Ernest ( G ) Tokes Iosif ( M ) 309. Zâdor Melitta (E) Triteanu Petre (R) 310. Zeitler Augustin (M) Tufan Alexandru ( R ) Varlam Andronache (R) 311. Zidveanu Valeriu ( R ) 312. Zimmermann Otto (G), Vaszika Pavel ( M ) 313. Zoppelt M . Carolina (G)
BCU Cluj / Central University Library Cluj

ftălugăru Vasile. Spencer" (Neamţiu Ioan). F i l o s o f i a d r e p t u l u i şi sociologia. ANTJAKUL 1935/36 3- . „Metoda în sociologie după Durkheim". Lucrări de seminar: S'au făcut referate şi s'a discutat asupra următoarelor teme: „Ideea de drept şi fundamentul ei". S'au prezentat teme scrise asupra subiectelor: „Istoria ideilor sociale" (Moga Z. 1 seminar} Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. I s t o r i a d r e p t u l u i r o m â n . S'au ţinut cursuri de Enciclopedie. Au referat studenţii: Pop Grigore.B) ACTIVITATEA DIDACTICĂ. tratându-se materia prevăzută în program. Cursuri de licenţă. 3. Doczi Fr. 1. A tratat despre istoria surselor dreptului roman. 4 ore săptămânal fixate Miercurea şi Joia (2 curs. 1 seminar) Profesor titular: Dimitrie Mototolescu. per­ soane şi bunuri. A tratat materia din program. „Opera lui Marx". BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs.. 2. „Muncitorii industriali după Sombart". Catedra II 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. Filosofie juridică şi Sociologie. Slăvescu Eug. „Psihologia maselor". „Perspectiva Istorică". Sabin) şi „Individul Împotriva sta­ tului după H. D r e p t r o m a n . ANUL I. Kontz Francisc. Ohler Charolta. I. 2 seminar) Profesor titular: Eugeniu Sperantia. La discuţiuni au par­ ticipat activ douăzeci şi unu de studenţi.

Petre Dehelean „Democraţia ca bază de organizaţie a Statului de azi". Istoria izvoarelor dreptului bisericesc ortodox. Profesor titular: Ion C. Grigorie Pop „Ori­ ginea şi condiţiunea proprietăţii în România". Koncz Francisc „Situaţia socială şi juridică a femeii române". Drept constituţional. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. Catedra I. 1 seminar). 8. A tratat materiaCluj / Central University Library Cluj Lucrări de seminar: S'au citit. Ionescu. A tratat despre actul juridic. Catedra II. Seminar: S'a tratat şi s'au făcut colocvii cu studenţii asu­ pra diferitelor părţi din materiile ţinute la curs. Organizaţia şi administraţia bisericească. 6. D r e p t civil. B. discutat şi criticat urmă­ toarele lucrări ale studenţilor: Eugen Slăvescu „Unirea Ro­ mânilor". cu de­ osebită considerare la biserica ortodoxă. Grigorie Mesteş „Fanarioţii". fixate Marţea şi Miercurea (2 curs. 5. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. A tratat materia prevăzută în program. S'a predat materia prevăzută în program. 3 ore săptămânal fixate Lunea. Iulian Nicoară „Arta legiuirii". BCU prevăzută în program. Profesor titular: Lazar Iacob. ANUL II. 7. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. D r e p t bisericesc. catolică şi protes- . D r e p t r o m a n . 3 ore săpt. 1 seminar) Profesor titular: Bogdan Ionescu. 1 seminar) Profesor titular: Romul Boilă. persoane şi bunuri. catolic şi protestant. E c o n o m i a politică Catedra I. Cătuneanu. în scopul de a le desvolta spiritul juridic şi a-i deprinde cu soluţionarea problemelor de drept. 1 seminar) Profesor titular: D.34 4. Marţea şi Miercurea.

35

:tantă. Dreptul particular al Cultelor în România. Raportul dintre Stat şi Biserică. Dreptul de Stat în România (regimul cultelor). Seminar: Aprofundarea legii pentru regimul Cultelor şi Concordatului cu Sf. Scaun. 9. Economie politică. Catedra II. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: George Strat. A tratat Istoria doctrinelor economice. Lucrări de seminar: Conferinţe ţinute sub personala su­ praveghere şi îndrumare a titularului catedrei asupra urmă­ toarelor probleme şi de către studenţii indicaţi mai jos: a) Economişti români şi străini Ştefan Zeletin, omul şi opera sa economică şi sociologică de către Dinică Dtru cu ample dis­ cuţii ce au durat 2 şediţe. Charles Gide, analiza operei sale de Rădulescu Florian 2 şedinţe. 'Werner Sombart, cercetarea operei şi teoriilor sale asupra formaţiunei capitalismului mo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dern de Dobo Anton 3 şedinţe, b) Curente doctrinare. 1. Cooperatismul. Consideraţiuni generale asupra evoluţiei sale în Occident şi vechiul regat — de către Bocian Valentin. 2. Cooperatismul în Transilvania şi cu specială privire la Saşi, de Barabassy Ladislau. 3'. Bolşevismul în faza aşa zisă Stalinistă, de Petrescu Paul. Discuţiunile seminarului asupra acestui ciclu au durat 6 şedinţe, c) Monografii asupra economiei na­ ţionale: 1. Industria aurului în România de Chira Aurel; 2. Industria metalurgică în România de Pălăgieşu Mircea. 3. In­ dustria lemnului în România de Păsăraru I. 4. Banca Naţio­ nală a României şi politica creditului şi a scontului în epoca de după războiu de Cerghizan Vasile. Discuţiunile asupra subiectelor dezvoltate în acest din urmă ciclu au durat 7 şe­ dinţe. Lucrări practice în care s'au făcut exerciţii de cerce­ tări bibliografice, de analize statistice precum şi un număr de colocvii asupra materiei generale a Economiei politice şi Is­ toriei doctrinelor economice au avut loc într'un număr de 12 şedinţe. La toate lucrările de seminar au luat parte în mod regu­ lat un număr de 50—60 studenţi.

36

IO. Drept administrativ. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea. Prfesor titular: Vaier Moldovan. A tratat materia prevăzută în program. 11. D r e p t civil. Catedra III. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Incapacităţile în dreptul civil roman, curs predat în pri­ mul semestru. S'a tratat noţiunea de capacitate şi clasificarea incapacităţilor. Teoria generală a obligaţiilor curs predat î a al doilea semestru. Probele şi actele de stare civilă, curs pre­ dat în comun studenţilor anului I I licenţă şi studenţilor dela doctorat. II. Lucrări de Seminar: (1 oră săptămânal fixată Lunea). A ) Referate BCU Cluj / Central University Library Cluj rezumând: (6 şedinţe). Au întocmit referate, cărţile studiate, următorii studenţi: 1. Rădulescu Florian de­ spre „L'Unification internaţionale du droit prive" <de Rene Demoque; 2. Năstase Nae despre „L'Esprit du droit chez Ies anciens" de T. Rothe; 3. Masca Vasile despre „Le droit subjectif" de Octavian Ionescu; 4. Teodorescu Gabriela despre „La Copropriete d'un bien" de A.-Ionaşcu. Referatele au fost însoţite de interogaţii, critici şi discuţiuni. B) Conferinţe (11 şedinţe). Au ţinut conferinţe, urmate de critici şi discuţiuni, următorii studenţi: 1. Dinică Dumitru despre „Uzufruct"; 2. Petrescu Paul despre „Dobândirea drepturilor reale"; 3. Barabassy Ladislau despre „Servituti"? 4. Dobo Anton despre „Publicitatea imobiliară"; 5. Bocian Valentin despre „Acţiunile posesorii"; 6. Dâmboianu Valeriu despre „Uniunea liberă"; 7. Cerghizan Vasile despre „Avocaţi şi magistraţi"; 8. Simon Tiberiu despre „Interpretarea drep­ tului". C) Lucrări practice (15 şedinţe). a) Exerciţii de cercetări bibliografice şi jurisprudenţiale. S'au ţinut 4 şedinţe în scopul de a deprinde pe studenţi cu

37

cercetările de doctrină şi jurisprudenţa necesare pentru în­ tocmirea unui studiu sau pentru prepararea unui proces. b) întocmirea unui studiu cu colaborarea unei echipe de studenţi. S'a întocmit un studiu despre „Declaraţia unila­ terală de voinţă şi efectele ei juridice" cu colaborarea exclu­ sivă a următorilor studenţi: Chira şi Pălăgieşiu (pentru doctri­ na română), Dinică şi Petrescu (pentru doctrina franceză), Simon (pentru doctrina germană), Tereanu şi Mesaroş (pen­ tru doctrina dreptului local), Bocian şi Rădulescu (pentru ju­ risprudenţa română), Pantazescu şi Suciu (pentru jurispru­ denţa franceză), Masca (pentru dreptul comparat). Redacta­ rea finală a fost făcută de studentul Dinică. Planul lucrărei, materialul adunat, sistematizarea ideilor şi, la sfârşit, lucra­ rea însăşi, au făcut, în mod succesiv, obiectul discuţiunilor publice în seminar în cursul a 6 şedinţe. c) Desbaterea unui proces fictiv. In 5 şedinţe succesive s'a pregătit şi s'a desbătut de către studenţi, în faţa unei instanţe fictive compusă din studenţi, un proces de responsabilitate (accident de automobil).Central University Library Cluj excepţiile BCU Cluj / Acţiunea, întâmpinarea, .procedurale, pledoariile în fond şi sentinţa, toate întocmite de către studenţi, au fost discutate şi corectate în şedinţele de seminar cu participarea tuturor studenţilor. D) Colocvii (12 şedinţe). S'a discutat sub formă de inte­ rogări şi răspunsuri o mare parte din materia predată la curs şi anume: Incapacităţile şi Isvoarele obligaţiunilor. Circa 50 de studenţi, făcând dovada unei suficiente aprofundări a ma­ teriei, au fost dispensaţi de examenul final, în ce priveşte aceste părţi ale cursului. 12. Drept penal ş i procedură penală. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, î seminar) Profesor titular: Traian Pop. S'a predat materia prevăzută în program. 13. Legislaţia agrară şi industrială. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Liviu Lazar. S'au ţinut cursuri asupra materiei din program.

38

14. Statistici». 2 ore săptămânal fixate Marţea (1 curs, 1 seminar)^ * Profesor titular: Andrei Sigmond. S'a tratat materia prevăzută în program. 15. Politica. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Casiu Maniu. A tratat materia prevăzută în program. Anul I I I . 16. Drept internaţional public. 3 ore săpt. fixate Marţia şi Miercurea (2 curs, 1 seminar).. Profesor titular: George Sofronie. S'a ţinut un curs general de Drept Internaţional public„ privind principiile, instituţiile şi jurisprudenţa dreptului cla­ sic şi prezentându-se noile tendinţe la diferitele materii. In seminar,BCU Cluj / Central University Library Cluj s'au comentat şi interpretat diferite texte de drept internaţional pozitiv, privind mai ales drepturile şi in­ teresele României. Deasemeni s'au prezentat date bibliogra­ fice şi critice asupra diferitelor materii, cercetate în cadruL cursului. 17. Drept internaţional privat. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Iorgu Radu. S'a tratat materia prevăzută în program. ÎS. Ştiinţa şi legislaţia financiară. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1 Aprilie 1936). S'au ţinut cursuri asupra materiei prevăzute în program19. Drept civil. Catedra I. 3 ore săptămânal fixate Marţea, Miercurea şi Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela I Iulie 1936).. A tratat materia prevăzută în program.

89

20. D r e p t civil Catedra IV. Profesor titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat în patru ore de curs săptămânal, Capacitatea persoanelor şi Succesiunile ab intestat. S'au făcut lucrări de seminar cu studenţii, 2 ore săptă­ mânal, tratându-se sub formă de colocvii „contractele spe­ ciale". Au luat parte la aceste lucrări circa 50 studenţi. Pe lângă aceste lucrări s'au mai ţinut conferinţe, cari au dat loc la discuţii contradictorii, de către Dnii studenţi Crişan Vaier tratând despre „Aspectul istoric al dreptului succesoral", Cornea Nicolae tratând despre „Dreptul de succesiune al soţului supravieţuitor", Popescu Ioan tratând despre „Forţa majoră în dreptul civil", Issekutz Ioan tratând despre „Fideicomisele familiare". 21. Drept comere'al. Catedra I. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, 1 seminar) - Profesor titular: Petre Poruţiu. Istoricul dreptului comercial. Izvoarele dreptului comer­ cial. Codul şi celelalte legi comerciale. Economia codului co­ mercial român, transilvănean şi bucovinean. Uzurile co­ merciale. Actele de comerţ în codul român, transilvănean şi buco­ vinean. Comerciantul. Societăţile comerciale. Seminar: Demonstraţiuni practice cu privire la materia desvoltată. 22. Drept comercial. Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: C. Petrescu-ErCea. A tratat Isvoarele dreptului comercial. Actele de comerţ. Comercianţi. Societăţile comerciale. Societatea în nume co­ lectiv, în comandită simplă, anonimă, în comandită cu ac­ ţiuni. Lichidarea. Societăţile civile sub formă comercială. Condiţiunea juridică a societăţilor străine. Asociaţiunea în participaţiune.

40 Lucrări de seminar: Anul III. 1. Iuhas Leontin, Auxiliarii comercianţilor, 2. Lechinţan Grig., Mandatarii comerciali şi comisionarii, 3. Issekutz Ioan, Actele de comerţ după legea aplicabilă în Transilvania, 4. Vasiliu Clonstantin, Mijlocitorii comerciali. Anul IV. 1. Iliescu Aurel, Actele de comerţ subiective, 2. Farkas Ladislau, Despre firme şi embleme, 3. Gitta Antoniu, Registrele comercianţilor, 4. Floriţa Ion, Teoria actelor uni­ lateral comerciale. 23. Procedură civilă. Catedra I. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Joia. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat materia prevăzută în program. 24:. Central University Library BCU Cluj /Procedură civilă. Cluj

Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (1 curs, 1 seminar). Prof. titular: Victor Cădere (în concediu până la 30. IV. 1936) Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. A) Cursul predat de prof. Aurelian R. Ionaşcu: a) Prin­ cipiile generale de procedură civilă, b) Acţiunea în justiţie, c) Jurisdicţiunea, d) Organizarea judiciară, e) Competinţa. B) Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria ge­ nerală a execuţiei silite; b) Execuţia silită imobiliară după procedura locală şi procedura civilă română. Lucrări de seminar. S'au făcut sub conducerea prof. Au­ relian R. Ionaşcu colocvii din materia predată la curs şi s'a desbătut un proces fictiv cu colaborarea exclusivă a stu­ denţilor. 25. Politica aocială. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. A tratat materia prevăzută în program.

II. Cursuri de doctorat.
1. Drept roman. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Ion C. Cătuneanu. Pandecte. 3. Drept roman. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. A ţinut cursuri despre organizarea statului roman.
BCU Cluj / Central University Library Cluj Catedra I.

3. Drept civil

1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela 1. VII. 1936) A tratat despre gaj şi ipotecă. 4. Drept civil. Catedra II. 1 ora săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Bogdan Ionescu. A tratat Prescripţia în dreptul civil român, 5. Drept civil. Catedra III. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Probele şi Actele de stare civilă în dreptul civil român şi în proectul noului cod de procedură civilă. S'a tratat de­ spre a) Teoria generală a probelor, b) Mijloacele de probă admise de legea română, c) Actele de stare civilă după legea din 1928.

42
6. Drept civil. Catedra IV. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesr titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat Responsabilitatea pentru faptul altuia şi Efecteleobligaţiilor. 7. Drept bisericesc. 1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Lazar Iacob. Biserica şi Statul. Evoluţia istorică a raporturilor dintre Biserică şi Stat. 8 Drept constituţional. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Romul Boilă. Constituţionalismul. 9. Drept administrativ. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. BCU Cluj / Central University Library Cluj Profesor titular: Vaier Moldovan. A tratat despre Justiţia administrativă. IO, Drept penal şl procedura penală. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Traian Pop. Dreptul penal special. 11. Procedură civilă. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat despre natura juridică a căilor de atac şi căile de atac în procedura civilă în vigoare. 13. Procedură civilă. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Prof. tit.: Victor G. Cădere. (în concediu până la 30. IV. 1936). Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria căi­ lor de atac împotriva hotărârilor iude^.ătoreşti; b) Despre re­ curs.

Drept internaţional public. Drept comercial. Teoria şi practica principiului naţio­ nalităţilor (cu specială referire la tratatele de pace din anul 1919—20. Istorie dreptului român. Cambia (istoric şi drept comparat).Cursul predat de prof. 2. Ionaşcu: a) Teoria. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. generală a probaţiunei judiciare. b) Mijloacele de probă a d ­ mise de legea română. 17. 1 oră săptămânal fixată Joia. ÎS. Catedra II. Politica. Profesor titular: Dimitrie Mototolescu Influenţa dreptului romano bizantin asupra dreptului privat roman şi a dreptului civil actual cu privire la succe­ siunea soţului supravieţuitor. 14. Elemente de politică mondială modernă. Profesor titular: Petre Poruţiu. Teoria generală. 16. Petrescu Ercea. Profesor titular: C. competinţa şi acti­ vitatea Societăţii Naţiunilor. 13. organizarea. Drept comercial. 1 oră săptămânal fixată Joia. Aurelian R. Cursul de Drept comercial comun pentru licenţă şi doctorat. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a tratat despre 1. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Marţea. 15. Drept internaţional privat. Natura juridică a dreptului internaţional privat. Profesor titular: George Sofronie. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor titular: Iorgu Radu. . Profesor titular: Casiu Maniu. 1 oră săptămânal fixată Miercurea.

Ionescu. Problema poporaţiei în lume. Ştiinţa şi legislaţia financiară. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Teoria statisticei. 1 oră săptămânal fixata Marţea. Catedra II. Catedra I. . Politica socială. Legislaţia agrară şi industrială. 23. BCU Cluj / Central University Library Cluj 22. Economia politică. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. Statistica. Profesor titular: D. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1. Principiile politicei economice. IV. B. Venitele Statului. Profesor titular: George Strat.19. 1936). 21. Raportul dintre politica socială şi celelalte ştiinţe sociale. Economia politică. Profesor titular: Liviu Lazar. Profesor titular: Andrei Sigmond. 24. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. 20. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. 1 oră săptămânal fixată Lunea. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Asigurările agricole şi despre dreptul de grevă.

An. 1935. Bordeaux şi Lyon. 4. 26. V I I . VIII. 7. 7. finan­ ciar. social. 2. Bucureşti. . VIL 1935. „Cooperaţia** Bucureşti. Nicolae Ghiulea. „Prezentul" economic. 2. Conferinţe: Invitat oficial în schimbul de profesori dintre Universi­ tăţile franceze şi române. 1. Dela Carteluri la înţelegeri industriale. No. Bucureşti. Cădere. Sistemul economic cooperativ. „Cooperaţia" Bucu­ reşti. 8. 1935. financiar. Dl Victor Cădere a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris precum şi la BCU Cluj / Central University Library Cluj Universităţile din Lille. Bucureşti. 9. G. Paris. Prof. I I I . b) Regimul democratic şi dreptul civil modern. 1935. Publicaţii: a)! Questions juridiques et diplomatiques roumaînes. 2 2 din Iunie 1936). IX. social.€) АСТШТАТЕА ŞTIINŢIFICA 1. „Prezentul" economic. Prof. An. 18. No. „Adevărul" Bucureşti. Studiu critic a operei prof. 1935. Studii şi articole de politică economică şi politică socială. Ripert (Curierul judiciar. social. nr. 1936. Victor G. No. Cinq conferences faites dans Ies Universites francaîses. Economicul primează politicul. Cooperaţia încătuşată. (160' pag. 6. financiar. Avem prea mulţi titraţi? „Adevărul" Bucureşti 19. „Cooperaţia" Bucureşti. 3. I I I . 1. Spiritul cooperatist. Problema limitării numărului studenţilor. III. An. 8. Controlul Cartelurilor.). 2. IX. 1935. 5. „Prezentul" economic. 1935. 1935. A făcut deasemenî o comunicare la Societatea de legislaţie comparată.

III. No. soc. Libertatea muncii. „Auto-jurnal" An. „Libertatea" econ. sănă­ tate şi ocrotire soc. 1935.. 1935. 14. Bucureşti. 8. XI. Bucureşti. 46. III. 14. 1935. „Tribuna financiară". I. „Prezentul" economic. Bucureşti. 4. „Dreptatea". 1935. politică. . „Revista de studii so­ ciologice şi muncitoreşti". 22. 1935. financiar. II. Bucureşti. cult. No. 18 şi 21. 1935. 1935. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. Cooperaţia şi automobilismul. 1935. III. 28. social. Bucureşti. Bucureşti 1935. 1935. 1935. Soluţia problemei economice. 23. Bucureşti. 27. 25. No. 21. 1. Un proiect bizar al Ministerului Muncii. 1935. No. 1935. Bucu­ reşti. 135. 11. Bucureşti. I I I . 15. „Adevărul". „România Agricolă". Bucureşti. Bucureşti. VIII. Rolul Statului în viaţa economică. An. IX. financiar. 13. Scumpetea vieţii. 1935 An. Revistă de economie politică şi finan­ ciară. social. Bucureşti. No. Ce ar trebui să fie o lege a meseriilor.46 9.. An. „Prezentul". 1935. Condiţiile necesare ale unei bune valorificări a cerea­ lelor. Economia. 20. financiar. No. 11—12. social. 19. 17. 30. „Dreptatea". 34. Bu­ cureşti. IX. so­ cial. IX. Bucureşti. Noua organizare a meseriilor. VIII. 14. An. Politica socială pentru ţărănime. 8. XI. 11. Autonomia asigurărilor sociale „Monitorul muncii şi asigurărilor sociale" Bucureşti. „Prezentul". 12. Problema zilei: Cooperaţia. IX. 1935. 10. „Revista Muncă. An. No. An. „Zorile". 1935. III. Lupta pentru autonomia cooperaţiei „Cooperaţia". 1935. IX. 24. „Excelsior". Bucureşti. 1. I. 24. 1935. VIII. Desfiinţarea Cartelurilor. 26. Bucureşti." Bucureşti. Principiile unui nou Statut al funcţionarilor publici. Bucureşti. Lupta contra Cartelurilor. 8. 16. 10. Asigurarea muncitorilor agricoli. Bucureşti. „Excelsior" economic. Echilibrul bugetar sau echilibrul economic? „Excel­ sior" economic. finan­ ciar. 1935. Valorificarea cerealelor. No. An. I. No. 10. 24. 1935. „Excelsior" economic. An.

II. II. 1936. 40. 1935. An. 1936. „Prezentul". „România Agricolă". „Prezentul". 48. 25. 42. R. No. 1936. Chişinău An. 1936. „Rev. Sindicatul rural de magazie sătească. I. No. Bucureşti. Organizarea Statului ţărănesc. 4. Bucu­ reşti. 41. Bucureşti. 1936. . 1936. I. No. „Societatea de mâine". 45. 2. 1936.47 29. 16. A. II. 30. 6. A. Originile sindicatului prof. Statistica anarhică. „România agricolă". „Independenţa Economică". A. 3. XII. 5. III. 29. Bucureşti. Bucureşti. 24. „Prezentul". 38. 15. An. An. 11. „Adevărul". II. XII.-nal. Perspective economice şi sociale. 35. 32. 20. III. I. şi Ocrot. La mormântul Regelui George alLibrary Cluj BCU Cluj / Central University V-lea. 39. Conferinţă la Institutul social român. Asigurarea ţăranilor. 44. II. „Prezentul" Bucu­ reşti. 4—5. 31. 47. 19. 24. Mai 1936. „Zorile" Bucureşti. 1936. 37. Bucureşti. 14. „Adevărul". An. 1936. Bucureşti. „Prezentul". Fărâmiţarea proprietăţii rurale. 1. 1935. An. soc. IV. XIII. P. Disciplinarea profesiunilor. No. XIX. II. 1936. Bucureşti. I. Sărbătorirea profesorului Paul Negulescu. 2. An. II. 1936. Martie 1936. IV. No. Bucureşti. „Prezentul". Problema cooperaţiei agricole. An. 46. cooperaţiei. Dela Economie la Diplomaţie. R. Munci Săn.' No. Bucu­ reşti. 33. 1936. 36. „România -agricqlă" Bucureşti» 1936. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. I. „România agricolă". Comerţ exterior şi negocieri. Orientarea profesională. 1936. 34. No. „Prezentul". Bucureşti. Valoarea avantajelor acordate de Stat. E. secţia Basarabia „Viaţa Basarabiei". Economia agricolă şi cooperaţia. 1935. 1936. „Adevărul". Cooperaţia agricolă. Comasarea proprietăţilor agricole. A. 1935. Bucureşti. 43. An. 14." Bucureşti. „România agrico­ lă". Proprietate funciară neeconomică.

Capitol introductiv Ia istoria concordatelor postbelice. Obştii de comasare. şi ocrot. Prof. Biserica dominantă şi egală îndreptăţire a Cultelor. 55. 1936. Lazăr Iacob. . Sindicatul agricol.48 49. sociale. Bucureşti. No. 1936. Prof. Bucureşti. Politica scaunului papal. sociale. Socializarea întreprinderilor industriale. curs litografiat^ Cluj. Bucureşti. Cluj. 2. Bucu­ reşti. publici. 1936. Bucu­ reşti. 1936. An. Unificarea legislativă: A colaborat. curs litografiat. 7" ' Publicaţii: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. Ionaşcu. la întocmirea proectului noului cod civil. săn. 27. IV.. IV. BCU Cluj / Central University Library Cluj Arad. 1936. Asociaţie agricolă. 3. „Prezentul". 1936). 2. Tot despre obştiile de comasare. Este necesar un nou Statut al funcţ. „Prezentul". 5. săn. 1936. „Rev. 12. „Excelsior". 2 voi. 26. b) Mijloacele juridice de protecţie a sănătăţei în căsăto­ rie şi în afară de căsătorie. 4. 1936. d) Teoria generală a obligaţiilor. 53. 1936. c) Probele şi actele de stare civilă în dreptul civil român. 1936. cartea moştenirilor ab intestat şi testamen­ tare (titlul I ) . muncii. Bucureşti. Buc. IV. Cluj. 1936. No. „Prezentul". V I . Bucureşti. 50. Conferinţe: 1. Noua politică socială a Franţei. 24. 52. 3. muncii. (CIuj„ Arad. IV. „Rev. Aurelian R.. 51. Biserica dominantă în raport cu celelalte Culte. „Adevă­ rul". 1936. Bucureşti. Patronat suprem şi regi apostolici (Oradea 1935). 7 r / Publicaţii: 1. şi ocrot. 54. în calitate de consilier temporar la secţiu­ nea a Il-a a Consiliului Legislativ. IV. 2. IV. An.

conferinţă ţinută la Primăria din Oradea în cadrele ci­ clului organizat de Ateneul Român. pag. (Extrait de „La Revue de Droit International") Geneve 1936. Scoasă şi în bro­ şură la Tip. 5. Doctrina Statului Naţional-Democrat. AKUARTJLl 9 3 5 / 3 6 4 . Evoluţia gândirii politice juridice a Românilor Ar­ deleni până la unire. Vaier Moldovan. (Extrait des Melanges „Paul Negulesco") Bucarest 1935. George Sofronie. (Premiată de Ziarul „Universul") Bucureşti 1936. Unirea Românilor în lumina istorică. Neculai Milescu Spătarul. 2. Naţ. 1936. La Oradea: c) „Problema juridică a sănătăţei în căsăto­ rie". 8. en dehors de la guerre. 265. Conferinţă ţinută la Careii Mari: BCU Cluj / Central literatura universală. 6.49 Conferinţe publice: La Cluj: a) „Certificatul prenupţial în dreptul comparat". C. c) Les rapports entre le Droit International et le Droit Interne â la lumiere du principe de l'unite du Droit Public. Curs de Drept Comercial. Tiberiu Moşoiu. o biografie. Prof. Prof. conferinţă ţinută la Universitatea din Cluj în cadrele ciclului organizat de Soc. Studenţilor în drept. Problema miracolului înUniversity Library Cluj Conferinţă ţinută la Bucureşti: 4. Conferinţe ţinute în Cluj: 1. Petrescu-Ercea. Prof. Societăţile comerciale (li'-Bgrafiat). 7. Studii publicate: a) Principiul Naţionalităţilor în Tratatele de Pace din 1919—20. b) Statutul civil şi politic al femeii în dreptul român. 3. Prof. conferinţă ţinută la Primăria din Cluj în cadrele ciclului or­ ganizat de Gruparea Femeilor Române. b) Moyens d'assurer le progres du Droit et le respect de la Justice.

Conferinţe publice: La Cluj: a) Fenomenul războiului în lumina angajamen­ telor internaţionale. etc. c) Primatul Statului Naţional In noua Comunitate Internaţională (la „Acţiunea Patriotică"). No. (Din „Oma­ giu Profesorului D. (ediţia franceză a lucrării premiate de ziarul „Univer­ sul"). 4. 90. f) Problema organizării securităţii colective. No. a. Alex. pag. 7 Septembrie). â la XVII-e Assemblee). N. Paris 1936. Revista <le Drept Public. (Note şi idei sistematizate). (In „Revue de Transylvanie". 1936. Cluj. g) Problema Păcii şi Factorul economic. . Arhiva. recenzii în: „Revue de Droit In­ ternational" din Geneva. note. Le Principe des Nationalitćs et les Traites de Paix. du 19 Juillet 1936). Ediţia a Il-a Cluj 1936. (In „Revue de Transylvanie" Bucu­ reşti a. j) La Petite Entente et la Reforme de la Societe des Nations. (A propos des debats de Geneve. b) Franţa şi Societatea Naţiuni­ lor (la „Alliance Francaise"). e) Concepţia franceză despre Societatea Naţiunilor (In 1919 şi astăzi). Noembrie). Diferite articole. 1936. 440. (In „Omagiu Prof. pag. „Revue de Transylvanie". du 28 Juin 1936). Bucureşti 1936. (La „Universitate" cu ocazia inaugurării anului universitar 1935—36). i) Les Lecons de la Petite Entente (In „La Tribune de la Petite Entente" Paris. BCU Cluj / 1936. Guşti") Bucureşti 1936. Cursuri: a) Curs de Drept Internaţional Public. 1936. No. şi Ion Lapedatu). (In „Revista Cursurilor şi a Conferinţelor". Cluj 1936. 1935). (In „La Tribune de la Petite Entente". în lumina an­ gajamentelor internaţionale. b) Curs despre Societatea Naţiunilor (Principiile Pactu­ lui din 28 Iunie 1919 şi comentariul lor juridic). Bucureşti. k) Fenomenul Războiului şi Angajamentele Internaţio­ nale. h) Contribuţiuni la o reconstrucţie a dreptului minori­ tăţilor. D. No. Sub presă.50 d) Le caractere internaţional du probleme des Habsbourgs. Central University Library Cluj I) La Petite Entente et les divers projets de modification du Pacte de la S.

Naţ. Glose la goana antimetafizică (Art. Paris. (La „Universitate" în cadrul „Grupării universitare pentru Societatea Naţiunilor"). 8. de Filosofie. II diritto come mezzo tecnico del Spirito. . La Cernăuţi: Criza securităţii colective. (La „Teatrul Naţional" în cad­ rul „Ligii Culturale"). (Extras din Travaux du I-er Congres International de Philosophie scientifique) Edit. 1935. Recherches sur Ies propositions interrogatives. Note şi impresii dela primul congres de filosofie ştiin­ ţifică. 2. „Cele trei Crişuri". 1936. Hermann & Co. 4. 264 pag. 3. (La „Astra"). Civilizaţie şi spiritualitate (art. (La „Soc. Eugeniu Sperantia. (Extras din Rev. ~7. La Sibiu: Evoluţia Statului naţional şi caracterele sale actuale. Editat de Universitatea Cluj) 1936. La Bucureşti: Transformările dreptului războiului. La Oradea: Intangibilitatea hotarelor noastre („Extensiu­ nea Universitară şi „Astra"). 6. La Careii-Mari: Apărarea diplomatică a frontierelor Ro­ mâniei (la „Astra"). 1. Studenţilor Alba). Definiţia şi condiţiunile ştiinţei.51 *d) Soarta Tratatului de la Locarno (la „Societatea studenţilor în Drept"). (Extras din Rivista Inţernazionale di Filosof ia del Diritto) Roma. 5. Clartea Ro­ mânească. Iorga"). Gând Ro­ mânesc") Cluj. La Vălenii de Munte: Problema ilegitimităţii denunţărilor unilaterale de Tratate („Universitatea populară N. 1935). Publicaţii. în rev. No. 1936. îna­ inte şi sub regimul Soc. Bucureşti.) Cluj. La Alba-Iulia: Respectarea şi denunţarea Tratatelor. (Intre securita­ tea militară şi cea diplomtică). în rev. Bucureşti 1936). Praf. (Extras din „Gând Ro­ manesc) Cluj. 1936. 3—4. Principii fundamentale de filosofie juridică (1 voi. Lecţiuni de Enciclopedie juridică cu o introducere is­ torică în Filosoţia Dreptului (1 voi. 1936. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9.

No. No. 2fr Decembrie. 9. 8 Febr. culturală. 112—116). editura R. Imperiul britanic şi pacea lumii („Libertatea". 29 Martie. 3—5). Din. An. 11. 2. 177—180). 12. Bucureşti. Prof. T Martie 1936. No. C) Ierarhia socială (idem) Hunedoara. 10. 52—64—84). 4. 368 pagini. Pentru ce este liberalismul impopular („Libertatea'^ anul III. Dare de seamă despre a treia ediţie din „Lezioni di FiL del Diritto" de Giorgio Del Vecchio. p. Cluj. 5. 16. 12. p. Financiară An. Rev. Sport şi Sportomanie („Libertatea" Anul III. Elogiul libertăţei („Libertatea" Revistă economică. 15. Anul IV. 7. No. 3. p. 87. Agonia Cooperaţiei române. 1935. 4—7). („Libertatea" Anul I I I . 1 p. Incoherenţa politicei noastre economice (Revista Adm. Comerţul internaţional (Revista Adm. 1. p. 1935 p. socială. No. . 2—5. An. Problema Universităţilor noastre („Libertatea" Anul I I I No. Un veac de evoluţie a economiei româneşti („Liberta­ tea" Anul I I I No. No. 22. 1936. 1 p.52 9. 92 p. George Strat. 1935. No. 1935. 4. a) Publicaţiuni. Partea I. 1936. Buget şi Gospodărie Central University Library Cluj Bucureşti 1935. III. Conferinţe: A ) Ierarhia socială (Extensiunea universitară). 96. („Libertatea'^ Anul III. antichitate şi până la constituirea liberalismului clasic. 224-227). 20. No. No. 8. de Filosofic Bucu­ reşti. p. 89. B) Ierarhia socială (idem) Oradea. p. 1—3). 336-339). Cioflec Cluj 1936. 10. IX. po­ litică. 8. BCU Cluj / (Revista Administraţia Financiară 3. No. 6. 1-5). Războiul din Africa şi poziţia României. 304—307). p. IX. 2—5). Financiară An. D) „Copil bun" şi „copil rău" (Cercul didactic) Cluj. 2. p. Financiară. 1936. Anul IX. IX. Ţara formelor sau de ce suntem săraci (Revista Adm. Curs de Istoria doctrinelor economice. 1935. 13.

(„Libertatea" Anul III. 18. 33-35. 17. 150-151). Filitti: Proprietatea solului în Principatele româ­ ne până la 1864. 8 p. Anul X. 15—16 p. 1936. 9 şi 10. „însemnări ieşene". 110). 126). Scurtă privire asupra econo­ miei medievale. 19. 34. 24. Socialismul grecesc şi gândirea economică a lui Platon. („Libertatea" Anul IV. Civilizaţia romană şi gândirea economică. 193—195. 97—99). 28. 228—233). „Moralitatea economiei dirijate". No. 32. („Libertatea" Anul III. p. „Edgard Allix" — omul şi opera. Bucureşti 1936. 158). p. p. b) Recenzii. . 30. I V . 1—3). („Libertatea" Anul III. No. 13—14. 46). Potenţialul şi viitorul economic al oraşului Bucureşti. 100 p. 22. 270). p. p. 44—49). Albumul Lunii Bucureştilor. 384). 23. p. 7. 27. („Libertatea" Anul IV. Jubileul de 30 de ani al Neamului Românesc. Congresul economic al Ardealului. C. 3. 21. („Argus" număr jubilar pentru 25 de ani de apariţie 1936). începuturi de doctrine economice în opera lui Socrate şi Xenofon. p. Anghel". (Revista Adm. p. „Istoricul desvoltării economice şi financiare a Ro­ mâniei". p. („Libertatea" Anul BCU Cluj / Central University Library Cluj IV. 29. No. Aristot economist. („Libertatea" Anul III. 20. No. înţelesul şi valoarea unei doctrine economice. 40—43).53 14. 174). „Academia Română". p. („Liber­ tatea" Anul III. („Libertatea" Anul III. Civilizaţia grecească şi începuturile ştiinţei economice. Financiară. 32). 25. 15. 4. No. p. Paul Demetrescu: „Dreptul bancar" („Libertatea" An. („Libertatea" Anul III. Comerţul în Evul Mediu. „File rupte". Note dintr'o călătorie prin ţară. p. 249). 279-281). („Libertatea" Anul III. 18. 47). No. 129—131. Financiară. (Revista Adm. pag. Anul X. („Liberta­ tea" Anul IV. 26. 33. p. „ C D . 113—117). Despre nevoia de a cunoaşte şi aprofunda studiul doc­ trinelor economice. („Libertatea" Anul IV. 16. p. 30). 51-53). 31. („Libertatea" Anul IV. No. („Libertatea" Anul III. I. •(„Libertatea" Anul IV.

No. Semnificaţia Unirei dela 1859. Jubileul „Astrei". p. p. în ciclul conferinţelor organi­ zate de Şcoala Superioară de războiu. Naţiune. Cluj. 40. (Libertatea" Anul IV. Liberalismul. 75). Timişoara. No. Idealul naţional şi problema tineretului nostru. Grigore Nandriş: „Viaţa Mareşalului Pilsudski. 8. No. 5 p. ( „ L i ­ bertatea" Anul. IV. Bucureşti. Economia românească în veacul al XIX. 5. No. 319). („Libertatea" Anul IV. c) Conferinţe. 38. Colaborarea* Uniunei Camerelor de Comerţ şi de Industrie cu puterile pu­ blice. 128). Galaţi. Iuliu Valaori. 1. 11. 37. No. 15-16 p. 320).54 35. 43. p. 44. O expunere a doctrinei liberale. C. 255). p. 19 p. 39. („Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj bertatea" Anul IV. Profesorul Cezar Papacostea. 8. 0 datorie imperioasă a zilei de astăzi. In­ stitutul Social Român secţia economică. IV. 42. Ch. („Libertatea" Anul IV. 189). ciclul conferinţelor organizate de Uniunea Intelectuală^ din Bucureşti în primăvara anului 1935. 36. 303). (Ciclul organizat de Societatea Studenţilor în Litere şi Filo­ zofie din Cluj). Bucureşti. 172—173). Paul Henry „Histoire Roumaine". No. Jornescu: Producţia Agricolă funcţie socială. . Turismul birocratic. 6. 4. 20 p. Christodorescu: O operă profesional. 12 p. 47). Conferinţe ţinute In cadrul ciclului organizat de Şcoala Politechnică din Timişoara în anul 1936. Depopularea Franţei. Braşov. 20 p. („Libertatea" Anul IV. (Conferinţă ţi­ nută în cadrul Astrei din Braşov cu ocazia zilei de 24 Ian. („Libertatea" Anul IV. Onisifor Ghibu: Pe urmele împăratului Constantin ceV Mare. („Libertatea" An. Ciclul confe­ rinţelor organizate de Academia de Export în sesiunea 19351936. 41. 3. No. No. Timişoara. No. Bolşevismul. 2. Bucureşti. 128). 7. Câteva precizări asupra liberalismului mo­ dern. („Libertatea" Anul IV. doctrină de echilibru şi pro­ gres social. naţionalism şi tineret. („Libertatea" Anul IV. 8.

FACULTATEA DE MEDICINĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

A) DECANATUL. GHEORGHE BILAŞCU. Ştefanuţ (doctor în ştiinţe politice). Dr. IULIU HAŢIEGANU în anul universitar IOAN MINEA IAGOB IACOBOVICI CONSTANTIN URECHIA TITU GANE DIMITRIE NEGRU IULIU MOLDOVAN IOAN NIŢESCU TITU VASILIU MIHAIL A. University Library 31. 3 Personalul decanatului. 1935 2. Foştii decani. Curieri: Ştefan David şi Timoftei Chifor. Pedel: Simion Runcan. Secretar: Mircea I. 1934 până la Cluj şi dela 1. Decan: Prof. Dr. Archivar: Ioan Saşcă. BOTEZ CORIOLAN TĂTARU IOAN DRĂGOIU VICTOR PAPILIAN CRISTEA GRIGORIU GHEORGHE MARTINESCU în anii univ. Impiegat: Elena Zugravu. BCU Cluj / CentralX.-22 1922. Prodecan: Prof. Profesori decedaţi.-32 1933--34 III. Dr. Ajutor de secretar: Teodor Chir an. 1932—33.-23 1923--24 1923--24 1924--25 1925--26 1926--27 1927--28 1928--29 1929--30 1930--31 1931. DUMITRU MICHAIL. 1. . IULIU HAŢIEGANU. Dactilografe: Otilia Cosma şi Măria Danciu-Ţigăreanu. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9» 99 99 99 99 99 99 99 1919--20 1920--21 1921.

(prin concurs). 3045—1934). a) Profesori titulari. M. I. în anul şcolar 1927—1928. Baroni Vitold. D. Doctor în medicină şi chirurgie. No. Profesor titular al catedrei de Bacteriologic Di­ rector al Institutului de Bacteriologie. al spitalului Brâncovenesc (prin concurs). în Bucureşti. S. . medic şef oto-rino-laringolog al S. A. 2. Profesor titular la catedra de oto-rino-laringologie dela 1 Oct. C. S. Doctor în medicină şi chirurgie dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. Mihail. 1934 (I. Directorul clinicii oto-rino-laringologice din Cluj. Profesor titular al catedrei de Patologie generală şi experimentală. In Cluj / Central University ţinut cursul de Igienă BCU anul şcolar 1921. la dispensarul Bonaparte Bucureşti. născut în 1881. Doctor în medicină şi chirurgie. . născut în anul 1883. A. fost intern al spitalelor Eforiei Civile (prin concurs). D. „Bărbăţie şi Credinţă". Fost Decan al Fa­ cultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. No. No. Fost intern al clinicii oto-rinolaringologice din Bucureşti. 2841. asistent şi docent la clinica I-a chirurgicală din Bucureşti. născut în 1901 în comuna T g Bujor judeţul Covurlui. Of. 1. Buzoianu Gheorghe. „Comandor al Coroanei". R.. T. „Meritul Sanitar".) medic şef consult. Director al Institutului de Patologie generală şi experimentală. I-a ( I . Decorat cu „Virtutea militară de aur". Fost extern (prin con­ curs).Personalul didactic. fost secundar al Eforiei spitalul Filantropia (prin concurs) şi preparator.Medaille des epidemies". Botez A. medic oto-rino-laringolog al dis­ pensarului Lahovary din Bucureşti (C. Decorat cu Meritul sanitar cl. R. Decorat cu medalia „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. A. Premiat al Academiei Româ­ ne. al spitalelor C. C. 3. R. chirurg. a Library Cluj şcolară pentru revizorii şcolari din Ardeal. 251—1934).

Doctor în medicină şi chirurgie. 7. Jud. născut la 21 August 1892. în comuna Sohodol. Crucea comemo­ rativă ( I . Profesor titular de Clinică Gynecologică şi obstetricală dela 1 Octombrie 1919.58 medalia Victoria ( I . Goia Ioan. născut la 14 Aprilie 1885 în comuna Dârja judeţul Cluj. Şoimii Carp? ţilor. Profesor titular de clinică medicală dela 1 Octombrie 1919. Judeţul Bacău. I. 5. Membru în Comitetul Central al Ligii contra Tbc. / Central University Library Cluj Tg. D. Doctor în medicină şi chirurgie. 4. Membru în Consiliul superior consultativ al Institutului superior de educaţie fizică. Profesor titular al catedrei de Istologie şi Embriologie la Universitatea din Cluj de la 1 Decembrie 1924. Directorul Clinicei Gynecologice şi obstetricale. Preşedintele Soc. prodecan în anii 1928—29 şi 1930—31. 6. Preşedintele secţiunii Me­ dicale şi Biopolitice a Astrei. De­ corat cu Coroana României în gradul de Comandor. Membre de la Societe d'etudes scientifiques sur la tuberculose. Grigoriu BCU Cluj născut la 1 August 1883. Babeş. R. Haţieganu Iuliu. V. Profesor titular al catedrei de Semiologie medicală dela 15 Februarie 1930. Profesor suplinitor la catedra de Fiziologie de la 1 Aprilie 1935. Medicale pentru Educaţia Fizică Cluj. Membru al Ateneului Român. Direc­ tor al Căminului studenţesc Dr. R. Vicepreşedintele despărţământului Cluj al Astrei. Membru ales al Academiei de Me- . Judeţul Alba. No. Colonel în rezervă. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1931—32. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1919—20. Director al Clinicei Medicale. D. Doctor în medicină şi chirurgie. Fost decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1929—30. Inspector general al „Străjerii ţării" pentru Ardeal şi Banat. Consilier la Societatea Culturală Principele Clarol. Ioan Drăgoiu. Preşedintele Soc. 3390—1921). Intrat în învăţă­ mânt la 15 Octombrie 1905 ca şef de lucrări la catedra de Fi­ ziologie şi Istologie dela Şcoala superioară de Medicină Vete­ rinară din Bucureşti. Născut la 19 Decembrie 1878 în comuna Caransebeş. 1933—1934 şi 1934—1935. Ocna. No. Tine­ retului Român. Decorat cu: „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. Director al Institutului de Istologie şi Embriologie. în comuna Cristea. Severin. Consilier technic la Oficiul Ed. Prodecan în anii şcolari 1932—1933. Medic veterinar. 1744—1918).

Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. născut în anul 1886. Rector în anul şcolar 19261927. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1920—21. în anul şcolar 1925—26. Kernbach Mihai. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Cavaler al Legiunei de onoare (Franţa). Minea Ioan. Referent pentru România la Dtsch. Fost De­ can al Facultăţii de medicină şi farmacie din Cluj. Prorector în 1931—32. Profesor titular de clinică oftalmologică. 10. Preşedintele „Ast- . Doctor în medicină şi chirurgie. Decorat cu medaille des epidemies. Doctor în medicină şi chirurgie. gerichtliche Medizin. 8. născut la 3 Mai 1895 în comuna Vidra. Directarul Clinicei Oftalmologice. Rector în anul 1930—31. Fost Secretar General şi Inspector General sanit. Comandor al Coroanei României. Doctor în medicină şi chirurgie al Facultăţii de Medicină din Cluj. I. Moldovan luliu. I. născut la 17 Decembrie 1878 în comuna Tulgheş. Medic Căpitan în rezervă. f. Diplomat în Medicină Legala a Facultăţii de Medicină din Rucureşti. Membru corespondent al Societăţii de Medicină Legală franceză. Sava (medalia jugoslavă). Fost bursier al Fundaţiei' Rockefeller. Profe­ sor titular al Institutului de Igienă şi igienă socială. jud. Directorul Cli­ nicei neurologice. Decan al Facultăţii de Medicină deladata de 1 Aprilie 1935. Decorat cu Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Ofiţer al Instrucţiunii franceze. Coroana României în grad de mare ofiţer. Fost Ministru al Ardealului în 1931. Medic Legist titrat al' Tribunalului Cluj. Michail Dumitru. Putna. şi de ocrotire al Ardealului. Senator de Arad. Directorul Institutului de Igienă şi sănătate publică Cluj. Prorector în anul 1927—28. Berlin. judeţul Braşov. 11. Z.59dicină Române. Doctor în medi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cină şi chirurgie. Pro­ fesor titular de clinică neurologică din 1919. Fost Ministru Subsecretar de Stat la Departamentul Muncii. Vice-Preşedinte al Colegiului Medical al judeţului Cluj. 9. Turda. Fost deputat de Hunedoara. I. născut în anul 1882 în comuna Bogata de Mureş jud. Membru al Societăţii de Medicină Legală germană şi membru al Societăţii de Biologie Paris. Profesor titular al Catedrei de MedicinăLegală din 1 Noembrie 1933. Membru şi fost preşedinte al Societăţii de Biolo­ gie Cluj. Ofiţer al Coroanei. Comandor al ordinului Sf. Decorat cu răsplata Muncii pentru învăţământ cl.

Cluj / Central University Libraryprofesor titular BCU Profesor agregat şi apoi Cluj al catedrei de Anatomie descriptivă şi topografică dela Facul­ tatea de Medicină din Cluj. I. Meritul Sanitar cl. Doctor în me­ dicină şi chirurgie. Directorul Institutului de Radiologie. I. Distincţiuni: Steaua României în gradul de ofiţer Decret No. Tecuci. în co­ muna Chişineu. Membru corespondent al Academiei Române. născut la 31 Mai 1895. Crucea meritul Sanitar cl. 25930—1930. Negru Dimitrie. Fost De­ can al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. 14. 12. Fost Conferenţiar definitiv de Semiologie chirurgicală. judeţul Arad.<60 rei". Doctor în medicină şi chirur- . Coroana României în gradul de Comandor. I. Docent. Franceze de chirurgie din Paris. Fost agregat onorific (1 Iulie 1932). 13. Membru al Asoc. Steaua României în grad de ofiţer. născut la 17 Iunie 1888 în comuna Galaţi jud. Doctor în medicină şi chirur­ gie. pentru Profilaxia cancerului din Cluj. Popoviciu Gheorghe. Covurlui. Medalia Răsplata Mun­ cii pentru învăţământ cl. I. Director al Operei Române Cluj. jud. I. născut la 30 Decembrie 1883. Crucea Meritul Sanitar cl. Pop Alexandru. 15. Papilian Victor. în anul şcolar 1930—31. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Medic Colonel în rezervă. Doctor în medicină dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. Decoraţii: Cru­ cea de Război. Profesor titular al catedrei de Radiologie dela 26 Ia­ nuarie 1923. Membru al Societăţii de Biologie şi al Societăţii de Antropologie din Paris şi a diferitelor societăţi ştiinţifice din ţară. Inspector General Sanitar. în co­ muna Buciumeni. 2230—1933. Director al Clinicei chirurgicale. în anul şcolar 1923—24. Mem­ bru al Societăţi Germane de Chirurgie din Berlin. directorul centru­ lui de Radiologie. Fost Decan al Facultăţii de Medi­ cină şi Farmacie din Cluj. Medic Colonel în rezervă. Fost medic primar la Inst. I. Profesor titular al catedrei de clinica chirurgicală dela 1 Noembrie 1933. Extern şi Intern al Eforiei Spitalelor •civile din Bucureşti. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. •Coroana României în grad de mare ofiţer. Steaua României cu spade (cavaler). Decret No. Prodecan al Facultăţii de Medicină în anul şcolar 1924—25. născut la 17 Aprilie 1895. Fost suplinitor al catedrei de Clinica chirurgicală dela 1 Au­ gust 1933. Prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj în anul şcolar 1931—32.

şi la Nervenarzt. Gynecologie. Titular al aceleiaşi catedre dela 1 N o embrie 1933 până la 1 Martie 1935. Şef de secţie (inspector de puericultura) al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică din 1929. 27. Distincţiuni: Coroana României în gradul de Comandor I. D.454—1929. în anul şcolar 1928—29. Docent al Facultăţii de Medicină din Cluj (1926). Vice-Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale Cluj. Kinderforschung. Referent la Zentralblatt fiir Hygiene. R. Preşedintele comitetului Regional Cluj. Sturza Marîus. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. I. jud. Doctor în medicină şi chirurgie. Someş. 804—1928. R. Steaua României în gradul de Comandor. de Sport din România. Suplinitor al catedrei de Fiziologie dela 1 Octombrie 1932. de Salvare. Fost Ministru al Ardealului. I. Tbc. Răsplata Mun­ cii pentru Biserică cl. Preşedintele Societăţii de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. în comuna Comei jud. în medicină. născut la 15 Mai 1889. I. R. 16. 60. Fost şef de lucrări al Institutului de Farmacologie 1922—32. Membru al Soc. Tătarii Coriolan. Kinderheilkunde. Director General al Soc. Titular la Clinica Infantilă dela 1 Martie 1935 şi suplinitor la Institutul de Farmacologie dela 1 Aprilie 1935. Directorul Medical al Staţiunei bal­ neare Sovata din 1922.gie. Medalia Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ cl. Membru în comisiunea Clinicelor. Vicepreşedinte al Soc. Membru al Societăţii de Balneologie austriace. Prodecan în anul şcolar 1929—30. Decorat cu Coroana României în grad de ofiţer şi de comandor. Române de Balneologie şi Climatologie medicală. . Membru pe viaţă al Astrei. D. Membrul al Societăţii de chimie biologică (Paris). Profesor titular de clinică dermato-venerică dela 1 Februarie 1923. al Fed. Ştiinţelor medicale. Vicepreşedinte al Soc. Comandor al Coroanei României. Fost Di­ rectorul Căminului stud. născut la 27 August 1876 în comuna Sepreuş. Membru al Societăţii de Biologie. 17. Arad. Doctor în medicină şi Chirurgie (Iunie 1901) al Universităţii din Viena. Forschung. I. de Bal­ neologie germană. Premiat al Academiei Ro­ mâne. (Osterreische balneologische geselschaft). Profesor BCU Cluj / din University Library Cluj titular din 1 Mai 1934. (Deutsche balneologische gesellschaft). Prof. agregat de Balneologie şi fizioterapie prin concursCentral 15 Februarie 1931. D. 4473—1929. Di­ rectorul Clinicei dermato-venerice.

Fost Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor (1931—32). Membru al Societăţii germane de Urolo-t gie din Rerlin (Oct. Doctor în medicină şi chi­ rurgie. Membru colaborator al Revistei italiene Urologia. Fost şef de lucrări de chimie biologică la Sorbona. cl. Doctor în medicină şi chirur­ gie. Membru al Soc. Membru al Soc. Doctor în ştiinţe dela Sorbona. Medic maior în rezervă. cu spade (Decret R. 20. Anatomice din Paris. Urechia Constantin. des Hopitaux de Paris. und Psichiatrie. Monitor al Clinicei Urologice Necker din Paris (anul 1921—22). Franţa. în comuna Cothăna de sus. 8471 din Sept. 3946 din 4 Decembrie 1931).•62 18. ( I . R. Crucea de Război. născut la 29 Sept. Membru al Soc.19. Răsplata muncii pentru învăţ. pe anul 1933—34—35 şi 36. Fost deputat de Sălaj (sesiunea din Iunie 1931). Comandor al Coroanei României. judeţul Fălticeni. . 1928). Profesor titular de clinică psichiatrică dela 1 Octom­ brie 1919. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. No. 1542 din 31 Mai 1934). Internaţionale de Uro­ logie (Aprilie 1930). Director al clinicei psrchiatrice. No. 1890. Distincţiuni: Ordinul „Coroana României" cu spa­ de în gradul de Cavaler (Decretul No. 1928). născut la 30 Octombrie 1883. Era. 1920). Premiat al Academiei Române (Premiul Dr. Membru al Societăţii de Neurologie şi Psichiatrie din Elveţia Preşedinte al Soc. I . I. Crucea „Meritul Sanitar cl. Rieger şi Neuschotz în 1934 şi premiul Rieger în 1936). I. Deputat University al Eparchiei Clujului BCU Cluj / Central sinodal Library Cluj (ales al districtului Zlatna). 3372 din Martie 1930). D. Medalia Regele Ferdinand I. etc. născut la 12 Mai 1876 în Flavigny. în anul şcolar 1922—23. " (Decret No. judeţul Făgăraş. Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor medicale din Cluj. de Biologie. Membru corespondent al Asociaţiei franceze de Urologie (Oct. Thomas Pierre. de Neurologie şi al Soc. fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Pasteur din Paris din 1898—1922. Fost Director al secţiunei medico-pedagogice depe lângă cli­ nica psichiatrică. fost director de la­ borator Bacteriologic în timpul războiului. Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Decorat cu Legiu­ nea de onoare franceză. Referent la Zeitschrift fur Neurol. Ţeposn Emil. în сбтипа Fălticeni. Comandor al Coroanei României. . Membre dans le comite de direcţion des „Arhives internâtionales de neurologie". Profesor titular la catedra de Clinica boalelor Căilor Uri­ nare.

Director al Inst. Anatomie Cluj. Ofiţer al Coroanei Române. Botoşani. Membru de onoare al Soc. I. b) Profesori de onoare. născut la 8 Mai 1885. până la 1 Iulie 1930. 1922. de Geografie din Lyon. iar •dela acea dată profesor de onoare al acestei facultăţi. Vice­ preşedinte al Soc. de Biologie din Cluj. „Meri­ tul Cultural". în comuna Hârlău. Membru în comitetul de onoare al Con­ gresului de Istoria medicinei şi în comitetul Internaţional de Istoria medicinei. I. Ofiţer al Academiei. Guiart Jules. Corespondent al Ac. de ştiinţe Cluj.63 21. din Paris. Ofiţer al stelei d'anjouan. Medic Maior în armata franceză. I. Benemerenti cl. de Istoria medicinei şi farmaciei. de medicină din Paris.. Distincţiuni: Medic locote­ nent colonel în rezervă. 1916—19. Membru corespondent al academiei româ­ ne. Preşedintele R. ştiinţelor medicale din Cluj. Ofiţer al instrucţiei pu­ blice.. de Hematologie. Prodecan în anul şcolar 1927—28. Meritul Sanitar (Român). al „Asociaţiunei". I. născut la 4 Iulie 1870. Vasiliu Titu. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1926—27. Răsplata Muncii pentru învăţă­ mânt cl. în comuna Chateau Thierry Franţa. Secretar Ge­ neral al Soc. Profesor titu­ lar al catedrei de Anatomie patologică din Oct. med. Fost profesor BCU Cluj / Central University Library Cluj angajat cu contract special pentru catedra de Istoria medicinei şi farmaciei dela 1 Aprilie 1921. de Anatomie Paris. Membru al Soc. 22. Coroana Ro­ mâniei. jud. Preşedintele Societăţii Linneenne din Lyon 1931. . Membru al Soc. de med. Cavaler al Legiunei de onoare cu titlul militar. Fost preşedinte al Soc. Doctor în Medicină şi Chirurgie. grad de Cavaler. Medic Căpitan în camp. (Meritul Sanitar). Medaille d'honneur des epidemies Franţa. Române de Istoria medicinei 1930. Membru al Academiei Lyoneze. de Zoologie franceză şi membru în alte Socie­ tăţi savante franceze. Laureat al Institului şi al Acad. Cavaler al Stelei României de Războiu. din Cluj. Membru de onoare al Soc. de Anatomie patologică. Profesor titu­ lar de parasitologie şi Istoria naturală medicală la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Lyon. Membru de onoare al Soc. Doctor în Medicină şi ştiinţe. fost di­ rector al Inst. Bărbăţie şi Credinţă cl. Reg. Medalia Re­ gina Elisabeta cl. Paris. Membru co­ respondent al Soc. Cavaler al Meritului agricol.

născut la 2 August 1891 în Sacadate de Olt. 24. Membru tiular al secţiei ştiinţifice a „Astrei". In învăţământ dela 1 Oct. Membru corespondent al Acad. agregat de Istoria Medîcinei şi Farma­ ciei dela 1 Ianuarie 1932. Valeriu. Doctor în medicină şi chirurgie. S. în co­ muna Braşov. Doctor în Medicină şi Chirurgie. In­ ternaţionale de Istoria ştiinţelor.64 c) Profesori agregaţi. etc. Crucea comemorativă cu baretele „Italia" şi „1919" Medalia Victoriei. Decorat cu ord. 25. Membru în comitetul de redacţie al revistei Archeion (Roma). Bologa L. Prof. Membru în comisia permanentă pentru rectificarea erorilor ştiinţifice a Comite­ tului Internaţional de istoria ştiinţelor. . Absolvent al Facultăţii de ştiinţe. Secâreanu Ştefan. Aleman Ion. Diplomat al şcoalei de Igienă Harvard (Harvard School of Public Health) Boston U. Zolog Mihail. Judeţul Sibiu. Membru la diverse societăţi ştiinţi­ fice. născut la 26 Noembrie 1892. de Igienă şi Sănă­ tate Publică. confe­ renţiar. Comandor al „Coroanei României" e) Conferenţiar definitiv. 1919. Bărbulescu Nicolae. Medic maior în rezervă. Numit prin concurs cu data de 1 Aprilie 1932. 23. născut în Bucureşti la 10 Iulie 1900. d) Agregaţi onorifici. Distincţiuni: Steaua României în grad de ofiţer pentru merite sanitare. Docent dela 1 Iunie 1926. etc. Şef de secţie la Inst. Directorul Clinicei Stomatologice din Cluj. Coroana României cu spade. Născut la 5 Iulie 1893 în oraşul Brăila. Docent la 1 Iunie 1927. născut la 2 Decembrie 1894 în comuna Coroisânmartin. 27. agregat onorific. Profesor agregat la catedra de Clinică Sto­ matologică. Licenţiat în farmacie. Docent. Membru în Consiliul general al Sănătăţii şi ocrotirei. Medalia „Ferdinand ClujcuCentral University Library Cluj BCU I " / spade. Agregat onorific de Igienă colectivă. 26. Doctor în medicină şi chirurgie. Conferenţiar definitiv de fizică medicală dela Iulie 1932. Paris. Membru al Societăţii de Biologie Cluj. Docent. judeţul Târnava mică. Conferenţiar definitiv. A. Doctor în chimie.

Membru al Soc. Docent.65 f) Docenţi. Asistent al clinicei medicale. de Anatomie descrip­ tivă şi topografică. judeţul Târnava Mică. Popovici Traian. născut la 24 Ianuarie 1891. Sărat. Anatomice din Paris. 8. Doctor în medicină şi chirurgie. 4. Şef de lucrări la Clinica dermato-venerică. Asistent al Clinicei medicale. Vancea Petru. Docent. Şef de lucrări la Clinica ginecolgică şi obstetricală. Do­ cent. ju­ deţul Cluj. ANUARUL 1935/36 5 . Doctor în medicină şi chirurgie. judeţul Făgăraş. născut la 4 Aprilie 1892. (Nov. 6. în comuna Goldăi. doctor în medicină şi chirurgie. 10. Central University Library Cluj comuna Berechiu. Sărat. 1935). Doctor în medicină şi chirurgie. doctor în medicină şi chirugie. Decent. Docent. Ca­ valer al ord. 5. 2. judeţul Someş. Zugravu Gheorghe. Doctor în medicină şi chirurgie. Asistent la Clinica ginecologică şi obstetricală. în comuna Ohaba. doctor în medicină şi chirurgie. 3. născut la 18 Noembrie 1893. BCU Cluj / născut la 1 Mai 1894. 1921). Şef de lucrări la Inst. Do­ cent. în comuna Blaj. Doctor în medicină şi chirurgie. Cimoca Valeriu. Docent la Clinica infantilă. 11. născut la 26 August 1898. 1. în 7. Doctor în medicină şi chirurgie. născut la 1898 în comuna Hidiş. născut la 2 Noembrie 1898 în comuna Budapesta (Ungaria). Do­ cent. Voicu Ioan. Şef de lucrări la Clinica oftalmologică. Do­ cent. Velluda Constantin. Konradi Dănilă. Şef de lucrări la clinica infantilă (până la 31. Daniello Leon. judeţul R. Gavrilă Ioan. 9. doctor în medicină şi chirurgie. judeţul Arad. XII. Do­ cent. Nichita Emanoil. Doctor în medicină şi chirurgie. Iancu Axente. R. „Coroana României". Asistent al Clinicei dermatologice. Medic-căpitan abilitat docent în specialitatea „Ortopedie şi chi­ rurgie infantilă" cu data de 1 Februarie 1932.

1. Grosz Geza (E) 7. Kepp Richard (G) 26. Macri Ionel ( R ) 34. Ionescu Gheorghe ( R ) 16. Lipovan Gheorghe ( R ) 31. David Gheorghe ( R ) 67. Dimitriu Măria ( R ) 71. Garda Florica ( R ) 9. Incze Iosif (M) 18. Finchelştein Sulim (E) 2. Dăneţ Andrei ( R ) 74. ( M ) 64. Bucur Coriolan ( R ) BCU Cluj / Central University Library Cluj 54. Bernard Alex (E) 46. Barta Alex ( R ) 48. Gheorghianova Nina ( R ) 10. Klepner Ferdinand (E) 23. Bogdan Pavel ( R ) 50. Funariu Smaranda ( R ) . Forţu Nicolae ( R ) 3. Hartstein Samoil (E) 15. Becan Aurelia ( R ) 51. Albaiu Coriolan ( R ) 38. Henter Colman (M) 14. Ballo Arpad (M) 53. Dima Ctin ( R ) 65. Klein Alfred (E) 25. Lobonţ Nicolae ( R ) 70. Keresztesi Tiberiu (M) 24. Bitterfeld Herman (E) 52. Loew Walter Iuliu (G) 30. Luştrea Vasile ( R ) 29. Dumitrescu Dumitru ( R ) 69. Fodor Andrei (M) 39. Gyepesi Gheorghe (M) 5. Dodul Nina (R) 73. David Cornel ( R ) 32. Givulescu Iuliu ( R ) 13. Gârbea Ştefan ( R ) 6. Bojiţia Aurel ( R ) 43. Dumitrescu Alex ( R ) 72. Domide Leon ( R ) 68. Bolgar Desideriu ( M ) 47. Cotuţiu Iulian ( R ) 58. Licherdopol Virginia ( R ) 27. Malnasi Geza (M) 37. Baba Iosif ( R ) 44. Ionescu Ctin ( R ) 21. Cârjoescu Ctin ( R ) 59. Medeşan Filon ( R ) 36. Furdui Ioan ( R ) 4. Bucur Iacob ( R ) 56. Ilea Teodor ( R ) 17. Bako Zoltan ( M ) 55. Gotfried Ileana (E) 12. Goldstein Nicolae (E) 8. Chiru Gheorghe ( R ) 61. Domincovich Nic. Arsenie Ctin ( R ) 40. Cotul Isac ( R ) 57. Magda Vasile (R) 35. Deşliu Gheorghe ( R ) 66. Joo Ştefan (M) 22. Bota Emil ( R ) 45. Iaklovschi Dionisie (M) 20. Gheorghiu Teodora ( R ) 11. Cameniţă Vasile ( R ) 60. Comanescu Aurel ( R ) 62. Birău Ioan ( R ) 49. Leb Iosif (E) 28. Manyak Ernest (M) 33. Anghi Iosif ( R ) 42. Ilian Virgil ( R ) 19. Csalner Felix (G) 63. Alexiu Gheorghe ( R ) 41.66 Lista doctorilor în medicină promovaţi în anul şcolar 1935-36.

96. 103. Vlad Ştefan ( R ) Pop Liciniu ( R ) 123. 85. Rofh Ernest (G) Mate Elemer (M) 104. 95. . Stoinescu Grigore ( R ) Predescu Dumitru ( R ) 117. Veselovsćhi Iosif ( R ) Roşianu Ioan ( R ) 129. Vass Adalbert (M) Rişcuţia Anton ( R ) 130. 77. Veisz Alex (E) Popa Solomon ( R ) 128. -80. 78. Vitanyi Vasile doctor dela Universitatea din Paris 2. Sajovics Adalbert ( E ) Osvat Bârna (M) 114. RoLh Ervir „ „ . 100. Todoran Măria Plauchithiu Ioan ( R 122. 79. Spineanu Vasile ( R ) Osvat Ludovic (M) 113. Salamon Roza (E) Moţoiu Vasile ( R ) Nicolescu Gheorghe ( R ) 107. 98. Tomoiagă Gheorghe ( R ) Pop Cornel ( R ) 119. Simon Adalbert (M) Nagy Ştefan (M) 111. Salamon Berthold (E) Pop Vaier ( R ) 118.88. 93. Schvartz Iosif (E) Popa Silvia ( R ) 116. 33. 86.(R) 121. r94. Sbârcea Ioan ( R ) Naftali Edmund (E) 109. 102.„ „ Gratz . Zolog Nicolae ( R ) Rarînca Dan (RJ Lista oehivalarilor de diplome de doctor ia medi­ cinii şi chirurgie. 92. Juga Aurel „ „ „ „ Roma 3. Rusu Lavinia ( R ) Mocanu Elena ( R ) 106. 90. Vago Octavian (E) Preda Victor ( R ) 125. •81. 89. 1. âl. 87. Vlad Aurel ( R ) Popa Pantea ( R ) 127.84. 99. Tătaru Vasile ( R ) Puiu Vespasian ( R ) BCU Cluj)/ Central University Library Cluj . Vintici Ştefan ( R ) Popescu Mircea ( R ) 125. ^97. Strat Şimona ( R ) Nutu Traian ( R ) 112. 76. Sinreich Gabrîel (E) Olaru Enea ( R ) 115.67 75. Stănescu Ctin ( R ) 108. Spătaru Titu ( R ) Neulander Zoltan (E) 110. 101. Roşu Dumitru ( R ) Muller Max (E) 105. Varadi Carol (M) Popluca Mircea ( R ) 124. Teodorescu Panait ( R ) Păcurariu Ioan ( R ) 120. . 82.

Daghie Vasile (până la 30 Aprilie 1936). Prof.Aprilie 1936). Dr» Constantin Gheorghiu-Duncă (dela 1 Mai 1936) şi Dr» Traian Stoicoiu (dela 1 Mai 1936). Asistenţi: Dr. Nichita (36 lecţii). Ioan Mureşian (până la 30 Aprilie 1936)».. Eugen Adam.. (până la 30. 1. Cu studenţii anului V şi VI. Zeno Şt. Dr» A./ Central University Library Cluj BCU Cluj Preparatori: Dr. Pop (37 lecţii) şi de medicină operatorie de.. Dr. Şef de lucrări: Dr. A . Nana (până la 30. Radu Puşcariu. Director:. Aprilie 1936). Secretar-dactilograf: Măria Popa.Puşcariu (dela 1 Mai. în domeniul vast al chirurgiei şi apoi . Zeno Şt. R. Clinica chirurgicală.. * Laboranţi: Vasile Toma şii Ioan Hurdubaiâ. M. Dl Dr. Dr. Alexandra. Dr. Zeno Şt. Borza (dela 1 Mai 1936). Dr. Custode: Petre Toma.B) PERSONALUL Џ ACTIVITATEA DIDACTICA. de Dl Asistent Dr. cursuri de clinică chirurgi­ cală Dl Prof. Emil Safta (47 lecţii). Cu studenţii anului IV: s'au ţinut cursuri de mică chirur­ gie şi mică ortopedie de Dnii Prof. Pop şi Doc. Safta EmiL Dr. Cursurile de clinică chirurgicală din acest: an: şcolar ave fost repartizate după cum urmează: Cu studenţii anului ПГ. Dr. titular: Dr.. Dr. I. Pop. s'au ţinut cursuri de semiologie chirurgicală. 1936). Al. Al. Această împărţire a avut dublu scop: acel de a iniţia înmod treptat pe student. Borza (26 lecţii cu studenţii) din anul V. Totoianu. Borza (până la 30 Aprilie 1936). Nana (dela 1 Mai 1936).

Jn care timp studentul a fost iniţiat cu lucrurile elementare dar de bază pentru chiimrgie. Ioan Danicico. Cu studenţii anului V şi VI. ope­ raţiunile din acest domeniu.тшше лЗе 'leeţjuni şi cazuri practice. operaţiunea care se făcea "de însuşi studenţii sub supravegherea şi ajutorul prdfesorului ^au personalului didactic al clinicii. studenţii anu­ lui "V. adică de-a beneficia de un nu­ măr cât mai mare de lecţiurii. Şef de lucrări: Dr. Ioan Braţul (dela îl Aprilie 1936). După lecţiunile de semiologie chiEurgicală din anul III.. se trecea la partea practică. de stu­ denţii anului T de medicina în două ore pe săptămână. Ioan Popa şi Dr. tai xa&rail căruia fl'au . sub supravegherea şefului de lucrări şi a personalului didactic ăl clinicei. Laborant: TJţra Dumitru. Studenţilor din anul V li s'au fixat ore speciale de tećhTiică chirurgicală unde au executat ei înşişi. perttru prima oară.s'a trecut apoi la lecţiunile de mică chirurgie şi anică ortopedie afe studentului din anul IV. Ћ. Dupăce li se expunea ex catedra partea clinică şi terapeutica a afec­ ţiunii. I. Preparatori: Dr. Aceste cursuri de mică chirurgie şi mică ortopedie au fost •efectuate printr'o dublă prismă: teoretic şi practic. Ţeposu. titular: Dr. Petre Bruda (dela 1 Aprilie 1936).•69 a Ibeneîicia tde пда -număr cât пџад . Bruda (până la 31 Martie 1936). Cursurile de Clinica urologică au îost urmate. au putut urana stagiul ifle spital. In cursul anului curent. Asistent: Dr. Pragoiu şiiBr. D r . T . Astfel studenţii anului V bene­ ficiau de cursurile anului VT şi viceversa. Director: Prof. s'au ţinut cursurile în comun pentru scopul arătat mai sus. Ohiectul cursurilor a fost de mare chirurgie. Studenţii posedând noţiunile de semiologie chirurgicală şi de mică chi­ rurgie au putut BCU Cluj / cu maiUniversity Library Cluj sintetiza Central multă uşurinţă lecţiunile de chirurgie toracică şi chirurgia abdominală care a fost punctul principal al cursurilor. 2* Clinica T>oalelor căilor urinare. pe cadavru. .

Ţeposu. Dr. Florian Căprariu. 1936) şi Felicia Peneş (dela 1 V I L 1936). 1936). Dr. Leon Daniello. Cursurile au fost ţinute de Directorul Clinicei. 1 . -Laborant: Cornel Meteş (până la 28 I I . I . Şef de lucrări: Dr. Dr. Asistenţi: Dr. Aurel Moga. S'au ţinut astfel 40 lecţii. Marius Hăngănuţ. Cornel Todea (până la 31 V. 1936). Degan EmiL Dr. Prof. Clinica medicală. cât şi cele de semiologie să fie însoţite de demon­ straţii de bolnavi şi urmărite de demonstraţii de procedeenoui terapeutice sau chiar şedinţe operatorii* In cursul stagiului s'a căutat să se pună studentul în po­ sibilitatea ca singur să ia contact cu bolnavul. E. Tibe­ riu Spârchez şi Dr. Cursurile au constat dintr'o parte clinică şi altă parte de semiologie. Dr. Preparatori: Dr. ca atât cursurilede clinică. E. 2 de Dl şef de lucrări I. Dr. titular Dr. Danicico şi 2 de Dl asistent Bruda. Dr.10 făcut demonstraţii practice asnpra diagnosticului şi măsiifiloi? terapeutice curente. Dr. I. Asistentul Dr. Vaier Secarea (dela 1. Ioan R o ­ man (dela 1 I I I . Ţeposu iar în lipsă de şeful de lucrări Dr. BCU Cluj / ajutaţi de Asistentul Dr. Ioan Oprean. Octavian Stanca (până la 30 VI. 1936). Director: Prof. 1936). Bruda. Danicico şi. V. Danicico şi Central University Library Cluj P. Ioan Gavrilă. Iuliu Haţieganu. 1936). Bulbuca. Dr. şi Preparatorii Dr. Preparator technic: Ioan Bâzsa: Desenator: Elena Todea nasc Fin ta. Dr. Dr. I. Grigore Mihăileanu (până la 30 IV. S'a căutat pe cât a fost posibil. Ilie Olteanu. dintre care 36 de Dl profesor. Şte­ fan Preotesoiu (dela 1 VI. Popa şi Dr. I. Gustode: Gal Iuliu. Bruda. Stagiul de spital a fost urmat sub directa supraveghere aDirectorului Prof. 1936).Dr. el însuşi să-idepisteze boala şi tot el să aplice terapeutica în cadrul cu­ noştinţelor lui. Dr. 3. P. Paul Sichet (până la 31 VIII. 1936). sub conducerea Şefului de lucrări Dr.

redu­ cerea învăţământului teoretic. (în total 37 lecţii). Dr. . . 2 ore şi Va pe săptămână. Dl Doc. .71 In cursul acestui an a apărut volumul I I din Tratatul Elementar de Semiologie şi Patologie Medicală. au făcut stagii la secţia de boli pul­ monare 2 ore pe săptămână cu Dl Doc. Dr. aducând în faţa studenţilor un număr cât mai mare de bolnavi. Cursurile şi stagiile de spital s'a ţinut conform programu­ lui: Dl profesor Haţieganu a ţinut 3 ore săptămânal cu stu­ denţii anului IV—V. Dr. (15 lecţii). (9 lecţii) audiate în mare parte de către studenţii anului V I . Stagiile de spital s'au făcut după cum urmează: Studenţii anului IV—V au făcut stagiu de 4 ori pe săptă­ mână câte 2 ore cu Dl asistent Dr. Studenţii anului VI. Dr. Dr. Spârchez. (10 lecţii) cu studenţii anului VI. Haţieganu dela începutul învăţământului medical românesc la aceasta Uni­ versitate. insistând mai mult asupra în­ văţământului practic la patul bolnavului. de-a face vizitele sale cu studenţii la patul bolnavu­ lui înaintea orelor de curs. 1D lecţii asupra tuberculozei pentru medicii cari urmează cursul de specializare în igienă. Doc. Dl Doc. Dl Doc. apoi la secţia de boli infecţioase a clinicei. apoi acelaşi nu­ măr de lecţiuni cu elevele de surori de ocrotire asupra aceIuiaş subiect. iar D. i Dl Doc. Daniello. Daniello a ţinut. Gavrilă a ţinut 20 lecţiuni asupra bolilor con­ tagioase cu medicii igienişti şi 20 lecţiuni teoretice şi practice asupra aceloraşi boli cu elevele de surori de ocrotire. Dr. Clinica a funcţionat aproximativ ca şi în anii precedenţi. (în total 15 lecţii) prezen­ tând un număr cât mai mare de bolnavi în faţa studenţilor. Gavrilă. începând cu acest an şcolar. care conţine în mod principal aparatul gastro-intestinal şi hepatic. Gavrilă a mai ţinut un curs liber de boli de nutriţie. Dr. Daniello asupra tubercu­ lozei pulmonare. continuându-se tradiţia inaugurată de Prof. Dr. o oră săptămânală de policlinică cu studenţii anului VI. I Gavrilă a făcut cursuri asupra bolilor inBCU Cluj / Central University Library Cluj fecţioase. Pune­ rea la dispoziţia studenţilor a acestui tratat de semiologie şi patogie medicală a permis. cu Dl Doc. I. Gavrilă şi odată pe săptămână (IV2 ore) la spitalul epidemic din Cluj cu Dl Doc. fiecare lecţie fiind ilustrată cu prezentare de multe cazuri.

L. Dr. unde de 2 ori pe săptămână. Aci se fac consultaţiile gratuite în fiecare zi înainte de masă de către 2 asistenţi in mod paralel. femei. Semiologia aparatului vascu­ lar. dela orele 6—8 se fac consultaţii medico-sportive de câtre Dl Dr. In secţia de boli infecţioase 53~3. In clinica medicală 3121. Stagiul de spital cu studenţii anului I I I s'a făcut ca şi în anii precedenţi. bărbaţi. 'Catedra de Semiologia Medicală a funcţionat şi anul acesta (cum funcţionează de altfel dela înfiinţarea ei) în Cli­ nica Medicală. Ioan Graur. conform programului Facultăţii de către asistenţii şi preparatorii clinicei medicale.n Dl Dr. A. 3. de Universitate.1n secţia de boli pulmonare a clinicei 447. Ioan Goia. Semiologia pancreasului. m. Dispensarul studenţesc contra tuberculozei funcţionează la ambulanţa clinicei medicale. Preparator: Dr. Telia. Ioan Goia au fost în număr de 54 şi au tratat despre următoarele: Istoricul şi importanţa semiologiei medicale. Director: Prof. La consultaţiile gratuite ale clinicei au fost examinaţi în cursul anului 1935 un număr de 9170. Dr. In ambulanţa clinicei în fiecare Joi d. La începutul anului şcolar au fost examinaţi de către asistenţii clinicei toţi studenţii cari au intrat în anul I. Se­ miologia ficatului. Clinica semiologie medicală. Cursurile ţinute cu studenţii anului I I I de medicină de Prof. cât şi în secţia de boli pulmonare a clinicei. Aparatul circulator. 2. altul pt. Semiologia tubului digestiv. Moga a făcut 20 lecţiuni cu elevele surori de ocrotire asupra bolilor interne. . m. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. dela 1 3 p. unul pt. ajutaţi de 2 externi. In cursul anului 1935 au fost internaţi în clinica medicală şi în secţiile sale următorul număr de bolnavi: 1. Aparatul respirator. se examinează studenţii Universitari (vezi rap* — Dispensarului antituberculos).

Berta Ajkai Săcăluş. Director: Prof. Custode: Iosiî Nagy. Dela 20 Aprilie până la 25 Mai a. Director: Prof. Andrei Demeny. Vilhelm Prack. câte trei ore săptămânal cu studenţii din anul VI tratânduse afecţiunile mai importante ale sistemului nervos central şi periferic cu prezentări de bolnavi. Leonida Dragomir. Asistenţi: Dr. Infirmieri speciali: Ştefan Demeter. . Floare Dovan şi Olimpia Turdeşan. Preparator: Dr. Dr. Ion Minea. Servitor: Gheorghina Avramescu. Teofil Dragomir. Custode: Măria Balcea. Constantin Urechia. Aurel Blaşiu. Clinica neurologică. Petru Plic. Desenator: Sever Furdui. Zamfira Plic. Alexandrina Reiezanu. Laborant: Nicolae Simtion. Niculae Gavriluţiu. Clinica psihiatrică. titular Dr. Prim-supraveghetori: Vasile Blag.73 5. Valeria Radu. titular Dr. Şef de lucrări: Dr. Mihail Keusch. Secretar-dactilograf: Elisabeta Blaşiu. cu studenţii din anul VI. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. Desideriu Duma. S'au ţinut de către directorul Clinicelor 34 lecţiuni clini­ ce. S'au făcut 33 lecţii ilustrate de demonstraţii şi prezen­ tări de cazuri. lecţiunile clinice au fost ţinute de către şeful de lucrări Dr. Dr. Servitor: Raveca Nagy. Infirmieri: Ana Ungurean. c. Sita Gheorghiu. Asistenţi: Dr. Preparator: Dr. piese anatomopatologice macro şi microscopice şi cu protecţiuni. Gheorghe Retezanu. Teofil Dragomir. Şef de lucrări: Dr.

. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'au mai ţinut cursuri din diferite capitole ale Obstetricei şi Gynecologiei de către Domnii: Docent Dr. Tr. luliana Cirlea. titular Dr. 1935). VIIT. VII. Dr. Dr. Au fost împărţiţi în serii repartizaţi la Gynecologie. Adriana Berariu. Iancu. Larisa Gluşco (de la 1. Tr. Director: Prof. 1936). Moaşa primară: Matilda Bura (până la 31. Clinica infantilă. Munteanu (dela 1 Ia­ nuarie 1936). In afară de cursurile teoretice şi practice din domeniul obstetricei şi ginecologiei făcute cu studenţii din anul V studenţii au mai făcut stagiu clinic de 3 ori pe săptămână. Asistenţi: Dr. VI. Gh. 1935 până la 28. Dumitru Căprioară şi Dr. 1936). Ilie Toma (până la 31 Octombrie 1935). Margareta Stan (dela 1. Gheorghe PurgePreparatori: Dr. Gheorghe Popoviciu. Servitor: Ştefan Buzilă. Docent Dr. Surorilor de Ocrotire au fost ţinute de către Doc. i Şef de lucrări: Doc. Nicolae Coja. Ioan Voicu. Purge şi cursuri de îngrijirea noului născut de Docent Dr. Dr.. . Traian Popovici. Cristea Grigoriu. 1936). Clinica ginecologică şi olbstetricală. până la 31. Ioan Voicu şi Dr. titular Dr. Petre Avrămoiu (dela 1 Noembrie 1935) Preparatori: Dr. Obstetrică şi fantom. Gheorghe Zugravu (până la 31 Decembrie 1935) suplinit de Dr. Cursurile de obstetrică pentru elevele Şcoalei de Moaşe şi ale Inst. Gh. 8. Şef de lucrări: Docent Dr. Ortansa Mihailescu. demonstrându-li-se în cele 18—20 zile de stagiu în fiecare secţie toate cazurile aflătoare în tratament şi practi­ când operaţiile Obstetricale la Fantom. Director: Prof. Popovici. A. I. Asistenţi: Docent Dr. Dr. XI. Ana Maja (dela 1. Popoviciu şi Docent Dr. Dr. X. II. Laborant: Ilie Roşea. V. Voicu şi Dr.74 7.

cari au fost repartizaţi de Decanat în mai multe serii. Popoviciu un curs de puericultura (2 ore săptămânal în­ tre 27. In afară de cursuri o activitate didactică importantă a fost ţinerea lucrărilor practice cu stagiarii anului V de medi­ cină. BCU Cluj / Central University Library Cluj Gh. Laborantă: Măria Mesaroş-David. Gh. la data de 2 Martie 1936. etc. Gh. Dna Asistentă Dr. restul de boli au mai fost expuse ca semiologie. cu subiecte alese de Prof. la Congresul Surorilor de Ocrotire. In afară de orele reglementare. A ceste eleve fac tot timpul un stagiu de practică în clinică. Dr. Dl Prof. Popoviciu. III. într'o secţie special amenajată cu concursul Fundaţiei Rockefeller.75» Custode: Ion Osvath (până la 31 Martie 1936). Ion Meula (dela 1 Aprilie 1936). Cursurile de Clinică infantilă (pediatrie şi puericultura)^ au fost predate studenţilor din anul V de medicină. ajutat de personalul medical al cli­ nicei. Gh. Pe lângă cursurile menţionate. Popoviciu a ţinut o lecţie inaugurală festivă. Gh. 1936) pentru medicii cari au urmat cursurile de specializare în igienă. Popoviciu. Dr. aranjate pentru medici de Asociaţia Docenţilor Universitari din Cluj. fie din serviciul clinicei. Prof. Cursurile au fost însoţite de prezentări de bolnavi. Conform programului s'au făcut în mod regulat câte 3 ore de curs săptămânal (54 lecţii). In timpul anului s'au lucrat de către candidaţi mai multe teze de doctorat... Tot în cursul anului şcolar 1935—36 s'a ţinut de Prof. patogenie şi terapie. XI. Dr. fie din cei prezenţi la consultaţiunile zilnice. Dr. Lucrările practice din clinică s'au făcut sub conducerea Dlui Prof. Dr. 1935—19. etc. ţinute conform progra­ mului dela începutul anului şcolar. Iuliana Cirlea a făcut 48 ore (2 lecţii de câte 1 oră săptămânal) dfc pedatrie şi puericultura pentru elevele Surori de Ocrotire. . Popoviciu a ţinut conferinţe la cursurile de perfecţionare. în număr de 128. Supraveghetoare: Ruxanda Moga. In afară de numeroasele cazuri de boală prezentate la cursuri. în legătura cu foarte numeroase cazuri prezentate oră de oră. vorbind despre „Probleme actuale în Pediatrie şi Pue­ ricultura".

a luat fiinţă „Societatea de Pediatrie şi Puericul­ tura din Cluj" pentru protecţia mamei şi copilului. . titular Dr. <0m de serviciu: Francisc Asztalos. Dr. Nicolae Lengyel. Dr. Ioan Kienle. 9. Disciplină de dermato-sifiligrafie a fost predată în 69 ore <de curs câte 3 ore pe săptămână studenţilor din anul VI. Dr. In afară de acestea s'au mai făcut următoarele cursuri. Şef de lucrări: Dr. Director: Prof. Dr. Dr. Vasile Tătaru. Leonida Pop. Gh. Clinica dermato-venerieă. Rihard Hoffman (până la 31 Mai 1936). altele tratând protecţia materno-infantilă. 10 ore cu su­ biecte din domeniul dermatologiei (stabilite de Dl Prof. Gh. Asistenţi: Dr. Dr. . Doc. promiţându-se tot con­ cursul pentru realizarea problemelor asumate. (stu'denţi anul VI. Dănilă Konradi. Tătaru). Dr. D. V. Dr. Cimoca: Cursul de docenţă. Societatea a ţinut mai multe şedinţe publice. Popoviciu. Preparatori: Dr. Laboranţi: Ioan Dull. având ul­ timul volum (al 3-lea) sub tipar. Motentan. In sfârşit Prof. <dela 1 Iunie 1936). precum şi de marele public. Popoviciu a editat primele 2 volu­ me ale unui „Tratat de Pediatrie şi Puericultura".). societăţile de bine­ facere. Această înfăptuire a fost îmbrăţişată de oficialităţi. Desenator (secretara) Ida Dr. La iniţiativa Dlui Prof. în ziua de 28 Hanuarie 1936. Curs de venerologie cu demonstraţiuni pentru surori de <ocrotire opt ore. Dr. Vaier /Cimoca. Konradi: 3 ore „Serologia Sifilisului". Doc. Modranu Liviu. S'a insistat cu un bogat material clinic asupra problemelor din domeniul Veneroligiei şi Dermatologiei. unele cu caracter ştiinţific. cu deosebire a bibliotecii şi a laboratorului. Cirlea BCU Cluj Central University Library Cluj Petru. Coriolan Tătaru.*76 S'a continuat cu lărgirea activităţii clinicei şi înzestrarea <-ei.

Preparator technic: Adam Simedru. din următoarele capitole de patologie oculară: 1. Georghe Iliescu. Lavinia Rusu (până la 31 Mai 1936). . au frecventat zil­ nic clinica. Iosif Baba (dela 1 Iulie 1936). Glaucomul şi. Elena Hendea (până la 31 Mai. de operaţii oculare. 11. Inooenţiu Băbuţiu. Mecanic-electrician: Vasile Petcaş. Patologa / refracţiei oculare. 6. cu studenţii. Preparatori: Dr. Francisc Klima (pânăv la 30 Iunie 1936) şi Dr. Vasile Vasilescu.. Ion Păcurariu (dela 1 Iunie 1936).71' ' \ I # . Li viu Ghidrai. Lavinia Rusu (dela 1 Iunie 1936). agregat Dr. 12. Patologia irisului şi corpului ciliar. Preparatori: Dr. Neoplaziile sferei oculare. Petre Vancea. în 80 de ore de curs. Dr. BCU Cluj Central University Library Cluj stările glaucomatoase. Patologia corneei. Dr. Dr. titular: Dr. dela orele 9—11. 1936). Desenator: Cornel Codreanu. 8.. 4. Director: Prof. S'au predat în total 40 de lecţiuni de teorie şi clinică oftalmologică. 9. Traumatismele sferei oculare. Asistent: Dr. Asistent: Dr. 10. Dr.. Patologia aparatului lacrimal. Patologia cristalinului. 3. 11. studenţii împărţiţi în serii. Patologia conjunctivei. Clinica stomatologica. în stagii clinice orânduite de de­ canat. 2. Clintim •ftUlmolwfleâ. Infirmiere: Cătălina Decsei şi Susana Decsei. Laborant: Axente Buda. Şef de lucrări: Dr. Director: Prof. Toate aceste lecţiuni au fost însoţite de numeroase de­ monstrări clinice de bolnavi. 5. Dumitru Uichail Şef de lucrări: Dr. Legăturile boalelor generale cu patologia oculară. In afară de acestea. 7. de prezen­ tări de aparate şi instrumente şi de piese microscopice. anului V. Laborant: Molnar Ştefan. Ioan Aleman. Patologia pleoapelor. Patologia scleroticei.

redresări forţate. drenajul salivei. Calmarea durerilor în pulpite. proprietăţi fizice. Instrumentarul dentistic. diga. Dr. d) Complicaţiunile extracţiunilor şi tra­ tamentul lor. Dr. s'au ţinut cursuri de tehnică dentară şi cursuri teoretice pentru iniţierea în lucrările practice după cum urmează: Prof. Aleman în 37 lecţii. 5. b) Iperestezia dentinei.\18 Cursul de Clinică Stomatologică. m. indicaţiuni şi contraindicaţiuni. Obturaţie pro­ vizorie. 2. periodontite. V. Cluj rile practice executate sub supravegherea Prof. luxaţii de maxilare. conform repartiţiei făcută de Decanat. Lucrările practice au fost executate sub conducerea şe­ fului de lucrări al Clinicei Dr. pioree alveolară. d) tratamen­ tul profilactic. Extracţiuni den­ tare. I. e) interpretarea filmelor radiologice. calmante. c) Caria penetrantă. Pansamente. Insistând în deosebi asupra: 1. c) indicaţiuni şi contraindicaţiuni l a extracţia dinţlor. zilnic între orele 8—12V2 a. Ne- . I. 6. buză de iepure. gură de lup. Aleman: a) diagnosticul clinic al cariilor. asistent: a) caria dentară. de: granulome. a fost urmat de studenţii în Medicină anul I V în număr de 141 şi s'a făcut de către Dl Prof. Dr. igiena bucodentară. Băbuţiu. Diagnosticul clinic. b) anesteziile în Stomatologie. 3 oee pe săptămână. obturaţia canalelor. Tehnica de examinare. Dl Prof. tratamentul lor. Aleman a demonstrat radiografii dentare în legătură cu diferite afecţiuni ale aparatului buco-dentar. în serii de câte 10. h) Boli chirurgicale dento-maxilo-faciale. chiste. rauşuri. I. tehnica operatorie a obturaţiunilor. Pulpitele. L. V.. chimice. Vasilescu. 3. A executat operaţiuni înaintea studenţilor. b) excluderea umidităţii. Băbuţiu în colaborare cu asistenţii Dr. I. Anestezii prin injecţii. şef de lucrări: a) materialul de plombai. sterilizarea ei. In acest an au urmat cursul de specializare în Stomato­ BCU logie un număr deCluj / doctoriUniversity Library Pe lângă lucră­ 32 Central in medicină. Clinicei şi a personalului ajutător. tratamentul -curativ. Cursul de specializare în Stomatologie. g) Principii generale în ortodonţie. congelaţii. Vasilescu şi Dr. Dr. c) formarea ca­ vităţilor. m. f) Cheramica în Stomatologie. Ghidrai în orele de sta­ giu 8—12 a. obturaţia definitivă. 4.

1936). totale. Cerumenul conductului auditiv extern: diagnostic. simptorrfe. Noţiuni de igienă a urechei externe. eczema conductului. Dr. tra­ tament. Supraveghetor: Aneta Miron. d) Proteze fixe. Ana Perţia (până la 30. *) A se vedea detalii în lucrarea „Activitatea Clinicii oto-rinolaringologică" (C. Noţiuni generale de profilaxie a supuraţiilor auriculare. şi un curs în 7 lecţii de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringolo­ gică. corpii streini auriclari (animaţi. Buzoianu a mai ţinut 6 lecţii cu Medicinii igienişti. Noţiuni generale de practică medicală relative la patolgia urechei externe. anorganici). neanimaţi: organici. Cursurile de clinică oto-rino-laringologică au fost pre­ BCU Cluj / Central lecţii ) Library Cluj date studenţilor din anul IV în 49 Universityde Dl Prof. Dorin Ionescu (dela 1. Buzoianu şi bogat ilustrate cu prezentări de bolnavi. Laborant: Dumitru Gal. Preparatori: Dr. două prelegeri cu in­ firmierele voluntare ale Crucei Roşii. Dr.чџ croza pulpei fără carie. 1936). L. Dr. IV. Dr. Clinica oto-rlno-laringologică. parţiale. proteze mobile. M. 1936). Aurel Vaida. Servitor: Aurica Roman. M. In afară de aceste cursuri. instrumentaţia pentru tratamentul. Rom. asepsia şi antisepsia în tratamentul conservativ. d) Inflamaţiuni acute şi cronice ale -cavităţii bucale. titular: Dr. Demonstraţie operatorie: amigdalectomia şi ablaţia vegetaţiilor adenoide. Afec4iunile conductului auditiv extern: furonculul conductului. Dr. b) In­ stalaţia. Gabriel Cotul (dela 1. Teodor Naghi. Ghidrai. Cluj. Gheorghe Buzoianu. conservativ. asistent-onoriţic: a) Examenul metodic al -gurii. 1936). c) Sterilizare. Asistenţi: Dr. Dr. VI. tratându-se următoarele capitole: 1 a) Cu medicii igienişti. Director: Prof. Dl Prof. VII. 12. . Patogenia supuraţiilor urechii mijlocii. Nomenclatura clinică a leziunilor buco-dentare.

timpanotomiile. Manifestările patologice ale vegetaţiilor adenoide. Otita medie supurată cronică. Amigdalotomie. tehnică. Diagnosticul şi tratamentul lor. Noţiuni elementare de igienă nasală. Otitele medii supurate cronice-otoreea tubară. Amigdalite cronice criptice. laringeană şi auriculară. 7. demonstraţie. faringeanâ. tehnica operatorie. rinoscopie posterioară. Simptome. Cum se îngrijeşte o inflamaţie acută banală gripală amigdaliană. semi puncţia nasală a sinusului maxilar. Tratamentul otitei medii supu­ rate acute. 3. simptome. Hi­ pertrofia cozilor cornetelor-demonstraţie. Anginele acute nespecifice. conservator. Sindromul adenoidian în practica medicală. 1. Tratamentul medicamentos. Mastoidita acută. osteitele casei. mastoidită propriu zi­ să). Cum se desinfectează nasul. Esofagoscopie indicaţii. 2. evidarea petromastoidiană. Importanţa pedagogică şi socială a vegetaţiilor adenoide. / Central University Library Cluj BCU Cluj Cursul de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringologică. Reacţia niastoidiană. Flegmaonele periamigdaliene şi flegmoanele cervicale. Pronostic. Otita scarlatinoasă. Cum şi pentru ce se fac spălaturile auri­ culare. (inciziile timpanului. Ce sunt polipii ure­ chii? Ce este colesteatomul? Sindromul adenoidian în practica medicală. 4. Sinuzitele maxilare supurate acute şi cronice. şedinţă operatorie (trepanarea mastoidei). b) Cu infirmierele voluntare. Otitele supurate acute. . Cum se pansează o ureche care curge. Indicaţiile timpanotomiei. Rezecţia submucoasă sept. durerilor mastoidiene. (Operaţia vestibulo-bucală tip Denker). bătrâ­ nilor. Technica inciziunilor timpanului. Periamigdalitele flegmonoase. colesteatomul. otita difteriei. S'au executat pentru acest curs practic în interval de 7 zile 4D operaţiuni oto-rino-laringologice. amigdalectomie. reacţia mastoidiană. sugarilor. polipii urechii. Semnificaţia clinică a.80 Otita medie supurată acută. granulaţii. Contraindicaţiile timpanotomiei. 6. 5.

V. G. Valeriu L.81 ÎS. 2. C. T. facultativ pentru ab­ solvenţi şi doctoranzi). Proseminar: (2 ore pe săptămână. Antonescu. Activitatea didactică a Institutului se compune din: lucrări practice şi cursuri teoretice. Roşea Vasile. Seminar: (Şedinţe libere â 2 ore. Russu. anul I V ) . Preparatori: Dr. Puiu Vesp. Anul IV). etnografie (Lyon). C. I. 1. Asistent: Dr. Ilian. Director: Prof. Bologa. In total s'au ţinut 17 şedinţe (34 ore). 14. Russu. Moldovan Va­ sile. Astfel în anul I fiecare student a disecat două piese ANUARUL 1935/36 6 . Cursul principal de Istoria medicinii: ( 2 ore pe săp­ tămână. Dr. Laboranţi: Aschilean Ananie. semestrul de vară. Dima (dela 7. Intendent: Ossian Ioan. Dr. Corondan Gheorghe. S'au analizat şi s'au discutat sub conducerea pro­ fesorului o serie de chestiuni medico-istorice. Velluda. Zseiki. Asistent: Dr. Director onorific: Prof. Dr. Dr. Dna Florica Dr. Desenator: Ştefan Toth. C. Titu Spătaru. I. Institntnl de istoria medicinii şi de medicală. L. Anto­ nescu. Jules Guiart. Asistent: Dr. Institntil de anatomie descriptivă şi topografică Director: Prof. Dr. Berţi Ioan. V 1936). Dr. G. Dr. S'au ţinut în total 41 şedinţe (82 ore). Lucrările practice sunt împărţite în aşa fel încât în cele trei semestre (un semestru pentru anul I şi două semestre pentru anul I I (studentul să disece toate regiunile corpului omenesc. 3. Gheorghiu (până la 30 Aprilie 1936). V. Custode: P. Servitori: Năsăudean Gavrilă. Dr. Papilian. Au prezentat pla­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nurile tezelor 14 doctoranzi şi s'a discutat elaborarea lor. Custode: Baciu Mihail. Pre­ da Victor. Şef de lucrări: Docent Dr. C.

iCiu modul acesta cele mai grele chestiuni erau desbătute pe larg. fiecare având câte trei mese. Studenţii. 1936). Velluda. ca şi proecţiunea organelor. Pâpffiân şi Docent Dr. regiunile mai importante ale ca­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pului şi gâtului. A s i s t e n ţ i : Dr. iOu modul acesta fiecare stu­ dent a cunoscut corpul omenesc în întregul lui. Ioan Roman ( d e l a 1. Titu Vasiliu. C. Dr. toate planurile şi regiunile mai importante. Institutul de anatomie patologică Director: Prof. Muşchii şi articulaţiile s'au studiat în cadrul lucrărilor practice în sălile de disecţie. prin explo­ rare manuală. Intendent: Ioan Dicu. Petru Radu. IV. Mediastinul. totul sub suprave­ gherea şefului de lucrări. C. Sistem nervos Prof. V. Tot în anul al doilea în cadrul lucrărilor de topografie s'au făcut descoperirile organelor (nervi. iar în anul I I următoa­ rele: Slancne. Dr. titular: Dr. Dr. Pa­ pilian. V . studentul trebuia să cunoască toate reperurile necesare prin explorarea regiunei. Preparator tehnic: Iosif Biro. iar in?anul următor a treia piesă. viscere) cu importanţă chirurgicală. precum şi explorarea diîeritelor regiuni la suprafaţa corpului. perineul. Preparatori: Dr. veneau pregătiţi. Dr. V . disecţie şi desemn. Prof. Âugustin Mureşanu. S'a predat în anul I următoarele ma­ terii: Osteologia. . O tarte din cursurile teoretice s'au făcut sub formă de coloquiu. Velluda. Prof. cu materia ce urma a se discuta.(capul si unul dintre membre). Lucrările s'au făcut sub conducerea asistentului şi pre­ paratorilor. Docent Dr. splanchnele şi creerul. întâlnite în cursul disecţiunei. Dorin Ionescu (până la 31 Martie 1936). Şef d e l u c r ă r i : Dr. Papilian. Dr. ia în timpul disecţiunei să desemneze pe caetele per­ sonale de planşe. anunţaţi din vreme. morfogeneză. a e 15. C. facilitându-se înţelegerea lor. Dr. organe de simţ. C. Rubin Popa. Valentina Dahnovici. înainte de a începe disecţiunea unei regiuni. Cursurile teoretice. vase.

Institutul este în acelaşi timp şi sediul Serviciului de Pro­ sectură a Clinicilor şi a Spitalelor din Ardeal a Ministerului Sănătăţii. ei au fost supuşi la multiple co­ locvii. Petru Radu. media notelor obţinute ia aceste co­ locvii constituîind aprecierea activităţii studentului respectiv. n'a putut fi făcut împreună. însă înainte de masă. Iar pentru putea controla zelul "şi activitatea fiecărui student. pe cât posibil. Ga metodă-de studiu s'a menţinut cea practică activă '{Vezi anuarul 1934—35.83 Custozi: Dionisie Biro. Ioan Ciutac. adăugându-se şi studiul Haematologiei şi ăl Parasîtdlogiei. c ă c i datorită modificării regulamentului de studii al Facultăţii noastre. profesorul adăugând completările necesare şi clarificând noţiunile mai dificile.eut astfel instrucţia materiei cu 2 serii de studenţi: anul I I I şi IV. princi­ palele capitole din patologie. Laboranţi: JElisabeta Biro. In acest an şcolar activitatea didactică a fost dublă. BCU Cluj / Central University Library Cluj •care se făceau chiar de către studenţi. pe baza unui manual recomandat. studiul Anatomiei Patologice a trecut din anul I V în anul al IlI-lea. învăţământul. s'a instituit un seminar 'benevol. 156). iar anul I I I acelaşi număr de ore. de către profesor. In felul acesta au fost demonstrate şi explicate studen­ ţilor. obligând în acelaş timp pe studenţi ca să pregătească anticipat materia demonstraţiei următoare. reducându-se dela 3 la 2 semestre. câte 40—50 *de studenţi. pg. ci separat cu fiecare an: anul IV avea de "8 ori pe săptămână câte 3 ore. jumătate 'din această -şedinţă fiind ocupată de demonstraţiuni microacojpice şi jumătate de cele macroscopice. Ea consistă în reducerea. după masă. î ş i pregăteau lecţiuriile viitoare. Studenţii au mâi fošt împărţiţi fiecare în câte trei serii. a predării teoretice a materiei şi înlocuirea ei cu demcmstraţiuni practice. Au fost făcute în cursul anului trecut pentru aceste . Leontina fCiutac. fiecare serie făcând câte o şedinţă de 3 ore pe săptămână. orale şi în scris. Vasile P o povici. Dat fiind marele număr ule studenţi. sub conducerea asistentului Dr. Pentru a suplini lipsa de manuale didactice. deşi acelaşi. ajutat de personalul auxiliar. Mecanic: Dionisie Kolozsvâri. la care studenţii. S'a f ă .

. Institutul medice-Iegal. Mîhail KernBach. 16. Coriolan iCotuţiu. fiind. Dr. făcândn-se 42 co­ municări. Director: Prof. 1Q şedinţe. studenţilor din anul" VF. Laborant: Constantin Olteanu: S'a predat întreaga materie a Medicinei Legafe. în Comunicările făcute de personalul Institutului la Societă­ ţile medicale şi în special la Reuniunea Anatomică. creată şi condusă de Directorul Institutului. Re­ zultatul acestor cercetări este dat. La capitolul traumatologiei s'a insistat în rnod deosebit asupra legăturii dintre medicina legală şi cele­ lalte specialităţi medicale. Vasile Hurghişiu. Reuniunea a ţi­ nut în anul acesta un număr de.. Asistent: Dr. aceasta din urmă fiind' de specialitate. Anton: Central University Library Cluj Custode: Dionisie Crăciun. Şef de lucrări: Dr. 1239^cte:biopsii{şi ©serie đfe examinări baceriologieie ş. S'a insistat mai mult asupra intoxicaţiilor şi dentologiei şi legislaţiei pro­ fesionale.. care cere cercetări compliiaentape.. Anul acesta s'a predat materia de medicină legală penală în conformitate cu Codul Penal Regele Carol И.. chimice şi mai ales histopatologice. Tirehuie. Preparator:BCU Cluj /Rişcuţia.Ihstituţir urr număr dff-2SSff autopsii. având sediul în Institut. bacterio­ logice şi serologice. conform programul analitic. Noţiunile practice de patologie ge­ nerală şi anatomei patologică au fost reînprospătate cu aceas­ tă ocazie.. serolbgiete.. conţinutul cărţii: Hotarul tradiţional şi legal al pro­ fesiunii medicale. în cazurile mai deosebite. Studenţii au fost supuşi la trei colocvii repetate scrise şi orale şi la examenul de fine de an s'a constatat că materia a fost mai bine posedată ca în anii precedenţi. deasemenea menţionat faptul că fiecare autopsie se prezintă ca o preble*mă de rezolvat.

yQm de serviciu: Ioan . total 42 ore. I * . 2. e) 2 colocvii verbale şi scrise.. de AUGJîări: J>r. Curs de Fiziologie pentru studenţii în medicină anul I . !Şef de lucrări: Dr. angajat cu coritKtiatl)r. "Pieixe'T. S'au ţinut următoarele prelegeri. JLaborant: . Library Cluj BCU Cluj / Central University Asistenţi: Romul Opreanu. corelaţiunile (secreţie internă. demonstraţii şi lucrări: Anul I. Grigore Benetato. total 64 ore. ft-nul П. Jîcaterina iCâlmân şi iDr. Preparatori: J>r. reproducţiunea şl creşterea. funcţiunea sis­ temului nervos). total 138 ore.Badiu. JMaria Bulgariu. Obiectul: Ђ) Funcţiu­ nile de nutriţie "(generalităţi. a) 19 lecţiuni. mişcarea. I. Institutul de fiziologie. 16 lec­ ţiuni. metanolimul energetic şi mate* rial.şi I I .Nicolae Mocan. Preparatori: . Asistentă: Dr. Ђгадош. Custode: Simian Pop. Traian Din«ulescu. respiraţia). circulaţia. c) 17 şedinţe de lucrări practice. în total 28 ore. Preparator tehnic: Teodor Ghiorghiu. Curs elementar de nutriţie şi igienă alimentară. Obiectul: Ђ) Fiziolo­ gie generală şi digestie. în număr de 357. Laboranţi: Vasile Hurdubaia. ti'atându-se capitalele publicate în Anuarele precedente. d) 11 demonstraţii. 1. .Nicolae Munteanu. Oprişiu Cornel. total 16 ore cu elevele dela Institutul Surorilor de î)crdfire. ((titularul catedrei de Istologoie şi Embriologie).Director: Pro/. Dr. Jîlena Mafteiu. Ioan Birău. Ioan Dopş*. Director-Profesor suplinitor: Prof. S'au ţintit cursuri şi lucrări practice cu studenţii în "Me­ dicină anul I I I confofcm regulamentului. c) 37 şeflinţe de lucrări practice. nutriţia. a) 43 lecţiuni. total 32 ore. Dr.hamas. d) Un colocviu verbal.

E Pamfil. Dr. Laboratorul de fizică.. Elisabeta Elecbeş. directorul Institu­ tului de Speologie. . Dimitrie Negru. Dimitrie Negru).86 19. medicali. stomacului. Institutul de radiologie. Curs de fizică medicală audiat de studenţii anului I. Desenator-fotograf: / Ana Stransky. De­ monstraţiuni asupra curenţilor electrici şi aparatelor de ra­ ze Rontgen. inimei. Tehnica radioscopiei şi radiografiei: sistemul osos normal. pleurei mediastinului.. Curs predat de Prof. tracheei. Preparator: Mihail Eduard Pamfîl. Constantin Berariu. Materia tratată a fost cea indicatăi în anii precedenţi. Materiile tratate sunt cele enumerate în Anuarele prece­ dente pe anii şcolari 1931—32.. esofagului. osteomielită. 145. 1935. Lucrările practice: (Dr. S'au ţinut 20 şedinţe de demonstraţiuni de câte 2 ore. ŞL 1932—33. asistent). pentru studenţii în medicină anul I. 1935. N. Răcoviţă. 31. Viorel Rusu şi Drd. 114. Infirmiere: Rozalia Simon. Servitor: Ioan Oroianu până la 1 Oct. Director: Prof. Library Cluj BCU Cluj Central University Laborant: Onofrei Vântu. Biologie generală. îm număr de 156. E. Director: Conferenţiar Dr. Curs teoretic: (Prof. S'au ţinut 46 lecţii de câte 1 oră şi 1 oră jurn. G. p. Bărbulescu. patologie osoasă (fracturi. intestinului subţire şi grosNoţiuni generale de radioterapie. Asistent: Dr. p. Preparatori: Dr. Constantin Berariu. 20. Razele Rontgen şi proprietăţile lor. sub conducerea D-lui preparator M. anomalii osoase). Traiân Vasculescu. bronchiilor. diafragma lui.. Măria Hurdubaia dela 1 Oct. 2 ore curs şi 2* ore lucrări săptămânal cu studenţii din anul V. sifilisul osos. tuberculoza osoasă. Electrician-constructor: Rudolf Stransky. Dr. Radiodiagnosticul afecţiunilor plămâ­ nilor. Articulaţiunile. Fochist: Maxim Stretea. cu oarecare modificări şi adaosuri". şi 4 colocvii de câte 1 oră.

Alexandru Mescşan. 22. Materialul tratat la cursuri şi lucrări.INSTITUTUL PASTEUR. titular Dr. . 1936. Prof. 1934. I I I .. Servitori: Vasile Lup. balneologie şi bacteriologie). 1936). Dr. Dr. Iuliu Moldovan. IV.. iar pentru anul V. Portar: Nicolae Căian. Servitori: Carolina Lup. Titu Turcu. Dactilografă: Elisabeta Radius. Anica Alexandru. Zolog. Laboranţi: Pavel Barciuc. Dr. Cursurile pentru anul VI Med. Ilie Ardelean. este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934—35. de dl. Ileana Moldovan. separat pentru fiecare an. Preparatori: Dr. biochimie. IV. Director: Prof. Personal administrativ şi de serviciu. Gheorghe Merlaş dela 1. Şef de lucrări: Dr. Alexandru Rozsnyai. Vasile Lustrea (dela 1 Iulie 1936). Făcăoaru Iordache. agregat Dr. Mecanic: Francisc Lâszlo. au fost făcute de dl. Desenator-fotograf: Ecaterina Tomşa. I I I . Ovidiu Comşa. Ioan Caila (dela 1. Cursul de igienă şi igienă socială s'a predat studenţilor din anii V şi VI Med. Viorica Tarţia. Petre David. Administrator: Vasile Botha. Dr. Gavrilă Toader (până la 31. Pasteur (patologie g-lă. igienă. Asistenţi: Dr. comun pentru cele cinci institute din clădirea Inst. câte 3 ore cursuri şi 4 ore lucrări prac­ tice săptămânal. înştiinţai de igienă şi igienă socială. (până la 30 Iunie 1936). Iuliu Moldovan. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936). Fochist: Vâsc Pavel pana la 31. Ileana Deaj. conform aprobării Consiliului Facultăţii. Preparator tehnic: Carol Ivanek. Gavrilă Morar.

Petru David (dela 1. Nicolae Bumbăcescu (dela 1. s'a mai făcut un curs de introducere în studiul Patologiei Generale. Custode: Dr. Oameni de serviciu: Măria Manciulea. ca şi în trecut. VIL 1936). Iancu Petrescu (1. 31. titular Dr. Asistenţi: Dr. Institutul de patologie generali şi experimentală. Dr. (dela 1. prin personalul său sub condu­ cerea mea prepararea vaccinului antirabîc pentru Institutul Antirabic din Cluj. Botez Mihail. Cursul de Patologie generală şi experimentală. însoţit de lucrări practice (12 şedinţe). Preparatori: Dr. 1935 — 30. (10 lecţii). 1936). 1935). Eduard Mezincescu (dela 1. cu mici mo­ dificări. Bumbăcescu (pâna la 30. Măria Cuibus. 1936). N. Arsilia Aleman. Iulian Găină (până la 31. 1936). Virgil Raduleţ (până la 30. Preparatori: Dr. Mihail GundiscK. Eugenia Maho-Botez. 1936). Dr. Iosif Mihalca. IV. IV. IV. Patologie şi Medicină. S'au făcut înBCU Cluj / Centralşi 37 şedinţe de Cluj total 44 lecţii University Library lucrări prac­ tice. Cornel Crişan. Chestiunile prezentate la curs şi lucrări sunt. V I I . Irimie Ţiplea. Director: Prof. Dr. Ilie Rus. . Asistenţi: Dr. început la 6 Noemvrie 1935 cu o lecţiune de deschidere despre Biolo­ gie. De asemenea ca şi în anii trecuţi. cele publicate în anuarul din 1934—35. Dumitru Pană. VII. Bojin. Irina Zagony Ştefan. titular Ioan Drăgoiu. Laboranţi: Vasile Manciulea. 1936). Dr. Institutul a asigurat exa­ minarea microscopică a creerilor animalelor suspecte de rabie. VI. a continuat până la 28 Mai 1936. III. Institutul de Patologie Generală şi Experimentală a asi­ gurat zilnic.88 аз. Şef de lucrări: Dr. trimise pentru examinare. Pe lângă acest curs făcut studenţilor anului al IV-lea. Dr. Şef de lucrări: Dr. 1936). (21 Februarie—28 Mai). Institutul de istologie şl embriologie Director: Prof. III. Dr. studenţilor din anul al II-lea.

de către per­ sonalul ştiinţific al institutului. Coloraţia Ziehl-Neelsen: bac. Cursul de istologie şi embriologie se face în trei semestre. s'au făcut cu fiecare serie.000 preparaţiuni micros­ copice cari au rămas în proprietatea studenţilor. adică în total 16. aparate. STau ţinut în timpul anului şcolar 42 de lecţii cu materia prevăzută în program. 160 colecţiuni complete de ţesuturi şi organe. coloraţia simplă. coloraţia Gram: piogeni. fiecare lecţiune fiind urmată de 3 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. pneumococi. Coloraţia Giemsa: Malaria. Elena Baroni. 6. un semestru cu anul I şi două semestre cu anul al II-lea. paratuberculoşi. 4. BCU Cluj / Central University Library Cluj Asistent: Dr. 35. titular Dr. Cu cei 165 de studenţi ai anului I I I medicină. 7. Sau făcut în total 41 lecţiuni. Insămânţări pe medii. 8 lucrări practice. coloraţia simplă. ca şi în anii trecuţi. coloraţia Neisser la difterici. 1936). Laboranţi: Valeria Gheleţuş. Coloraţia sporilor: tetanici. Mitiţa Dumitrescu. 3. medii de cultură. Koch. fiecare lecţiune fiind urmată de 2 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. 1936). Nicolae Buzgan (dela 1. Preparat nativ. Director: Prof. Coloraţia Gram: gonococi antrax din culturi şi organe. V. V I . împărţiţi în 4 serii. Ana Chira. 2. 8. Sterilizare. după cum urmează: 1. Cu anul I s'au făcut în total 21 de lecţiuni de tehnică mi­ croscopică şi citologie. Institutul de bacteriologie. Coloraţia Gram. ultramicroscopi. Preparator: Dr. Vitold Baroni. S'a executat în acest an.89 Custode. diferite coloraţii subtilis. . 5. Custode: Traian Toma (până la 30. Cu anul al II-lea două semestre: Studiul ţesuturilor şi al organelor. Vasile Cristea.

Borş. preparator-ajutor. 38. S. Eugenia Băncilă. 37. Institutul de farmacologie şi farmacognozie. Ca şi în anul precedent. Institutul de balneologie şi fizioterapie. Măria Georgescu. S'au predat 2 ore teoretice pe săptmână şi 2 ore lucrări practice studenţilor din anul V . Laborant: Alexandru Lungu. în primul semestru s'a insistat asupra principiilor generale ale chimiei ca şi asupra capito­ lului anorganic respectiv. Preparator: Dr. S'au mai ţinut cursuri teoretice şi practice cu surorile de ocrotire. Laborant: Iuliana Huber. pentrucă lipseşte cu totul o instalaţiune potrivită în Institutul de balneologie şi fi­ zioterapie. Laboratorul de chimie medicală. Preparator tehnic: Gheorghe Radulescu. In semestrul al doilea s'a studiat în linii generale chimia organică. BCU suplinitor University Library Cluj Şef de lucrări: Dr. Director: Prof. materia a fost trecută în anul IV de medicină. . De 2 ori^ pe an s'a făcut cursuri cu proiecţiuni pentru a demonstra tehnica balneară şi hidroterapeutică care nu se poate demonstra în lucrări practice. F. despre: tehnica hidroterapiei. Acest studiu a apărut deja litogra­ fiat subt forma unor „Note de Curs" alcătuite de către Dl. Gheorghe Popoviciu. Director: Prof. Eugen Morariu. Asistent: Dr. Director: Agregat Dr. Cursurile de Farmacologie în anul 1935—36 nu s'au pre­ dat deoarece în urma modificării programului. insistând în special asupra chestiunilor strâns legate de biologie şi medicină. în curs de 22 ore. Stagiu nu s'a putut face până acum. Secăreanu. titular Dr. Marius Sturza. Cluj / CentralDr.90 36. în lipsă de instalaţiuni.

Dr. Elena E» Russu. Director: Prof.9b Lucrări practice: 1. Ioan Manta. Măria Simon. Măria Popescu. 2. . Preparatori ajut. r 29. Portar: Victor Oltean. Mihail Peter jun_ Lucreţia Penteher.. Matilda Peter Valentini. Farmacia Clinicilor. Laborant: Alexandru Balint. Analiza cantitativă volumetrică: alcalimetrie oxidime— trie şi iodometrie. Şef farmacist: Dr. I. Fochist: George Cadar. Lupaş_ Preparatori: Iulia Abrudan. Aurel Russu. Analiza calitativă anorganicâr recunoaşterea aniionilorşi cationilor curenţi. Mecanic-şef: Mihail Peter sen.: Victoria Ciocănelea. Petru Gal. Şef de lucrări: Dr. Constantin UrecMa. Virgil Lupea. University Library Cluj BCU Cluj / Central Custode: Ştefan Gebefugni. Asistenţi: Aurelia Buzescu-Lupaş. Servitori: Gheorghe Vlas.

Dr. pentru medici practicieni şi absolvenţi între 21 Septembrie şi 3 Octombrie 1936. organizat de Facultatea de Medicină şi Farmacie. Moldovan. 3. L. Au fost admişi la acest curs 17 candi­ daţi. '{Vezi Anuarul din acel an. urmând ca după terminarea stagiilor practice pe teren şi elaborarea tezei. Lecţiune de deschidere: Medi­ cul practician şi tuberculoza (amfiteatrul clinicii medicale). 2. Programul acestor cursuri s'a publicat la capitolul Cli­ nicii Stomatologice (pag. Daniello: Lecţiune clinică. 204 din legea sanitară şi de ocrotire s'a con­ tinuat şi în anul şcolar 1935—36 cursul de specializare în Igienă. I. Materialul propus este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934-35. 78). Diagnosticai şi tratamentul tuberculozei pulmo­ nare a adultul ai. pag.1. 171). Curs de perfecţionare organizai de clinica medicală. Doc. (cu prezentări . Dr. candidaţii să treacă în Cluj BCU Cluj / Central University Library toamnă exa­ menul de specialitate. 3 In stomatologie. în colaborare cu Institutul de radiologie. Haţieganu. Dr. Prof. Lecţiunile şi lucrările practice ca şi staţiile clinice re­ glementare au început la 9 Nov. 1935 şi au durat până la 15 Iunie 1936. In igienă. In baza art. I. la Institutul de Igienă şi Igienă socială de sub conducerea dlui Prof. cu următorul pro­ gram: 1. clinica chirurgicală şi oto-rino-laringologică.

a) valoarea semnelor funcţionale şi stetacustice (Amfi­ teatru! clinicii med. G. Dr. C. Dr. Daniello: Şedinţă practică de pneumotorace (secţia de boli pulm. Prof. Dec. a clin. L. Berariu: / Imaginile patologice elementare ale BCU Cluj Central University Library Cluj aparatului respirator (Inst. Str. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare. Daniello: Lecţiune clinică despre tubercu­ lozele lobare şi periscizurale (secţia de boli pulmonare a cli­ nicii med. Daniello: Lecţiune clinică despre granulii (secţia de boli pulm. C. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: a) Tuberculozele pulmonare acute (amfiteatrul clinicii medicale). profil'. Dr. semnificaţie prognostică (amfiteatrul clinicii medicale). Daniello: Lecţiune clinică despre caverna tuberculoasă (secţia de boli pulm. L. Haţieganu: Tuberculoza intestinală. Dr. BeEomu: Teclmica examenului radiologie al to­ racelui şi imaginea toracică normală (Inst. . de radiologie). L. Doc. 15. 8. I. L. frecvenţă. Dr. medi). 10. (Inst. Doc. 14. Doc. Buzoianu: Tuberculoza! laringelui: etiologie. L. L. Doc. Berariu: Teclmica Dispensarului antituberculos (Dispensarul Soc.). Dr.). 4.). 12. Dr. 13. Dr. patogenie. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare: b) valoarea examenului radiologie şi de laborator. Babeş 7). Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare II. Doc. Daniello: Şedinţă practică de oleotorace şi spălătură pleurală (secţia de Boli pulmonare). 11. C. C. Doc. Ж Prof. Dr. 6. L. Dr. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: b) Tuberculozele cronice. de radiologie).ш de bolnavi^ despre: tuberculoza Шм-ocazeoasă incipientă (secţia de hol* pukm. 5. 9. 17. Doc. ar clinicii-. L. Dr. a clinicii medicale). L. 18. Dr. simptome. Dr. Doc.). Dr. 3t Dr. Dr. 7. C. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare Г. (Inst. de radioTogie). de Radiologie). Tub. med.

„Asociaţia docenţilor universitari dela Facultatea de me­ dicină din Gluj". G. Dr. intervenţia lui Jacobaeus. Dr. la 5—17 Octomvrie 1936. 32. Doc. Buzoianu: Tratamentul laringitei tubercu­ loase (amfiteatrul clinicii medicale). Dr. Dr. Prof. C. . Vizitarea sanatorului-spital dela Săvădisla. L. 20. Vizita Dispensarului studenţesc şi altor instituţii. Daniello: Principiile profilaxiei sociale ale "tuberculozei. Daniello: Demonstraţie de pleuroscopie şi rezecţie de aderenţe. Haţieganu: Poliserosita tuberculoasă. L. Dr. Doc. Dr. Prof. Doc. despre: „Actualităţi în diagnosticul şi tera­ peutica clinică". I. 22. complicaţii. L. Mihail. L. 26. Doc. BCU Cluj Central University Library Cluj 30. Doc. 21. P. •indicaţii. Dr. Dr. rezultate. Doc. Demonstraţie de îrenîcectomie şi toracoplastie (la cli­ nica chirurgicală). 24. conform progra­ mului publicat în continuare. Axente Iancu. j . Doc. A l 3-lea curs de perfecţionare organizat de către -„ Asociaţia Docenţilor Universitari dela Facultatea de Medicină din C l u j . 31. 34. Gavrilă. Cluj şi a dispensarelor rurale ale plasei sanitare model Gilău. L. ca secretar general în cadrul Facultăţii şi sub patronajul Dlui decan Prof. 27. Dr. Dr.19. Daniello: Principiile generale ale trata­ mentului tuberculozei (amfiteatrul clinicii med.). Daniello: Lecţiune clinică despre sclero­ zele tuberculoase. oleotorax. ca preşedinte şi Docent Dr. Dr. Doc. L. L. contraindicaţii. Dr. a organizat un curs de perfecţionare medicală pe seama medicilor din ţară. Dr. 28. Daniello: Şedinţă practică de pneumoto­ race. Berariu. Şedinţă practică /de pneumotorace. Daniello: Pneumotoraxul: mod de acţiune. 4. Daniello: Frenicectomia şi toracoplastia: indicaţii. 25. I. sub conducerea D-lui Dr. 23. L.: Technioa Dispensarului antituberculos. Daniello: Pneumotorace bilateral. 29. Sichel: Technica analizelor curente de labora­ tor utilizate în "diagnosticul tuberculozei. 33.

. Iuliu Haţieganu: Diagnosticul şi trata­ mentul diareelor. I. Ţeposu: Diureza ca mijloc de explorare şi terapie în urologie. Iancu: Pseudo-debilitatea congeni­ tală ca factor de mortalitate infantilă (Clinica Ginecologică). 5—Î6 Docent Dr. Voicu: Graba şi expectaţiunea în ob­ stetrică. Grigoriu: Perforaţiile şi rupturile uterine (etiologie. C. Dr. Dr. L. Rusu. Gavrilă. Tătaru: Probleme noui în tratamentul sifilisului. Pop: Vitaminele în tratamentul plăgilor. Vancea: Starea actuală în tratamen­ tul glaucomului. D. interpretarea University Library Cluj sanghine. C. Dr. 5—6 Prof. Dr. 7 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul oftalmolo­ giei de: Prof. 11—12 Docent Dr. E. examenul ureei tabolismului bazai. I. 6 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice de laborator (tehnica me­ BCU Cluj / Central rezultatelor. Buzoianu: Inciziunile timpanului (tim—6 panotimiile. Gavrilă: Evoluţia scarlatinei la Cluj in raport cu vaccinările anti-scarlatinoase şi tratamentul ei. 10—11 Prof. etc. A. 6—7 Prof Dr. Dr. indicaţii. Michail: Probleme de actualitate în patologia oculară. I. Programul cursurilor a fost următorul: 5. Octomvrie: 10—11 Prof. 5 1 Prof. D. 12—1 Prof. diagnostic şi tratament). Dr. Dr. P. I. Vancea şi Dr. P. Michail. Docent Dr. . Dr. -•• 11—12 Prof. 11—12 Docent Dr. 10—11 Prof. Goia: Tratamentul ulcerului gastric şi duodenal. 6—7 Prof.) de: Docent Dr. G. Dr. A.95 Au participat la aceste cursuri un număr de 63_medici din toate părţile ţării precum şi un număr însemnat de me­ dici locali. rezultate mediate şi tardive).

Pop şi Dr. 10 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice asupra lichidului cefalorachidian şi alte probleme din Clinica Psihiatrică de Dna Dr. L. Pop (Galaţi): Tratamentul tumorilor mediastinale (Institutul de radiologie). I. Dr. . Nichita: Cionsideraţiuni asupra pa­ tologiei discurilor vertebrale. Dr. Dr. C. 5—6 Prof. 7— Demonstraţiuni practice de bolnavi şi de laborator la Clinica Infantilă: de Dr. Danielo: Problema granulei cronice. 6—14% Docent Dr. L. BCU de / Central University Library Cluj Cirlea. Dr. 9 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul dermatolo­ giei şi sifilografiei: Cluj Prof. Urechea: Traumatisme craniene. 10—11 Prof. L. Dragomir: Pireto-terapia în bolile mintale. Dr. 8 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul chirurgiei: de Prof. Popovici: Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor digestive ale copiilor. Pop şi Dr. Veluda: Consideraţiuni anatomofiziologice asupra sistemului vegetativ în raport cu o tera­ peutică raţională a lui. Negru: Demonstrări de filme despre ca­ zuri mai dificile de Rontgen-diagnostic. M. 5—6 Prof. Borza. V. C. Munteanu. Tătaru. Retezeanu. A. Dr. Tătaru: Probleme noui în tratamen­ tul sifilisului (continuare). 6—7 Docent. T. C. 10—11 Docent Dr. 11—12 Docent Dr.66 6—7 Docent Dr. 11—12 Prof. A. Dr. Dr. D. 6—7 Prof. L. lancu: Encefalitele post-infecţioase * 6 la copii. Minea: Patogenia şi tratamentul sifi­ lisului nervos. 11—12 Dr. Popovici: Când şi cum să recoman­ dăm intervenţîunea chirurgicală în afecţiunile ginecologice. C. Aleman: Ciomplicaţiunile locale şi ge­ nerale ale cariei dentare. I. C. 5 — Docent Dr. 10—11 Prof. Dr. C. Dr.

6—7 Prof. Dr. 12—1 Prof. D. Dr. 7 Demonstraţii practice de bolnavi şi de laborator la Cli­ nica Infantilă: de Dr. Teofil Dragomir. Dr. Rădulescu. M. 5—6 Docent Dr. 5—6 Prof. C. Dr. Dr. Bologa: Dela medicina veche la cea a viitorului (Clinica Dermatologică). E. 11—12 Docent Dr. — 11—12 Dr. 10—11 Prof. Sturza: Tratamentul hidro-mineral al afecţiunilor hepato-biliare (Oinica Medicală). Dr. V. C. Lăcătuş. V. Dr. Hăngănuţ: Diagnosticul radiologie al afec­ ţiunilor gastro-duodenale cu demonstraţiuni de filme. înainte de masă s'a vizitat spitalul de ortope­ die din localitate sub conducerea Dlui Director Dr. Popovici: Afecţiunile respiratorii ale copiilor. Aleman: Radiografia în stomatologie. 12 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul neurologiei de Dr. Cimoca: Micozele cutanate şi mijloa­ cele noastre de luptă pentru suprimarea lor. C Buzoianu. Keusch. P. Cirlea. 13 Octomvrie: 8—10 Demonstraţii de bolnavi cu afecţiuni medicale: de BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. Ih Octomvrie: 8—10 Demonstraţii practice din domeniu oto-rino-laringologiei: Prof. Dama. Avrămoiu şi Dna Dr.97 In 11 Oct. M. Teofil Dragomir: Tratamente mai noui în afecjiunile sistemului nervos. de sub conducerea Dlui Dr. Dr. Prodan. 10—11 Prof. Haţieganu. Dr. Dr. Ţeposu: Ipertrofia de prostată şi tratametul ei. C. I. Vancea: Importanţa terapeuticei ge­ nerale în tratamentul boalelor de ochi. 6—77г Dr. Urechia: Funcţiunile glandei supra­ renale. 1. 11—12 Prof. 10—11 Prof. ANUARUL 1935/36 1 . după masă s'a vizitat plasa sanitară model din Gilău. Retezeanu: Cum s'a născut şi evoluat psihanaliza. Dr.

C. Grigoriu: Demonstraţiuni practice din domeniul ginecologiei. 7 Demonstraţiuni practice de radiuira-terapie şi Rontgen-terapie la Institutul de Cancer. Stanca şi Dr. Popovici: Cauzele şi combaterea morta­ lităţii precoce. 10—11 Dr. Dr. 11—12 Docent Dr.98 11—1 Dr. G. Purge: Diagnosticul şi tratamentul tulbură­ rilor funcţionale ale ovarului. C. Dr. »etuberculoase ale şoldului. Dr. Dr. M. 5—6 Docent Dr. Căprioară. Kembach: Perforaţiile uterjjie џ res­ ponsabilitatea medicilor în noul Ciod Penal. 11—12 Prof. I. V. 6—7 Doc. C. Cimoca: Piodermiile şi combaterea lor. Dr. de: Doc Dr. Nichita: Artritele şi osteoartritele cro­ nice. 9—10 Demonstraţiuni de bolnavi cu afecţiuni medicale de: Prof. Kembach: Certificatul medical şi sanc­ ţiunile după noul Cod Penal. Voicu: Intervenţiuaa obsteiricale la fajatom. Dr. Daniello: Freniceetotmia şi rezultatele ei tardive. L. 10—11 Prof. Stanca: Afecţiunile colului şi tratamen­ tul lor {Institutul de Cancer). Dr. 6—7 Docent D. 15 Octomvrie: &—Q Instrumentar şi măsuri terapeutice în urologie de: Dr. 9—10 Doc. Damcico. Konradi: Valoarea reacţiilor serologice în diagnosticul џ tratamentul blenoragiei. Pop. Moga: Tulburările circulaţiei coronariene şi tratamentul lor. 1 Goia. I. 5—6 Doc. Dr. M. Stanca: Intoxicaţiuni fiziologice cu privire specială la iperemeza gravidică. . 17 Octomvrie: 8—9 Prof. A. M. G. 6—7 Doc. L. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16 Octomvrie: 8—9 Demonstraţiuni practice din domeniul obstetricei de Dr. Dr. 5—6 Prof.

"2. Dr.medicală. G. 10—11 Erqţ.din Ouj.99 V9—10 Ђг. 11—12 Docent Dr. Ћаг-za: 'Tratamentul :cafbuncului. I. începând cu ora 4 vizitarea instituţiilor sanitare şi Ae . Gavrilă: Noui probleme în trata­ mentul cdiăbetuliii.ocrotire . Buzoianu: Sindromul adenoidian in jpractica . BCU Cluj / Central University Library Cluj . In 17 Octomvrie după masă.

3—4 1935. Rev. 9. şt. No. 1936. Daniello) Com. M. Prof.de Chir. 30. Sânii chistici. V. 23. 7. No. 5—1935. 3. 1936. Consideraiiuni asupra alor patru cazuri recente de toracoplastie. 1. No.. pag. Soc. . Com. de Chir. (în colaborare cu Doc. şt. la cursul de perfecţionare University Library Cluj BCU Cluj / Central în Balneologie. (In colaborare cu Dr. 9—12 1935. Rev. (In colaborare cu Dr. Ghiţescu). 5—6 1935. de Chir. pag. 1—12. E. med. 9—12 1935. (In colaborare cu Dr. şt. C Cotuţiu).. 4. Com. Soc. 6. med. ] . Nana Aurel). XI. Mureşan şi Dr. med.D) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA. XII. II. Luxaţia traumatică a cubitului în legătură cu un caz personal. 5. 1935. 2. Ulcer peptic jejunal după rezecţie Finsterer. Soc. 8. 17—21. 8. Sovata 9. Incizia supracostală în operaţiunile pe splină şi cardia. Nichita şi Dr. Nana). Al. med. pag. şt. Panlosolul în tratamentul plăgilor supurate. Clinica chirurgicală. operat şi vindecat. de Chir. Soc. No. 267. Raport la cel de al VI-lea Congres. (In colaborare cu Prof. Puşcariu). 1935. 1936. pag. Cluj. Dr. Safta). 10. E. Conf. 18—20. Un caz de diabet traumatic. Consideraţiuni clinice şi terapeutice asupra chistului' hidatic pulmonar (în colaborare cu Dr. a) Lucrările Dr. III. 1935.de chirurgie naţional. Rev. Pop: şi comunicările Directorului Clinicei. R. Suferinţele post operatorii în afecţiunile hepato-biliare. Un nou procedeu în tratamentul chirurgical al hidrocelului şi al chistului cordonului spermatic. Dr. 7. A . Bucureşti 18. Rev.. C. Angelescu şi C. Clujul Me­ dical No. (In colaborare cu Doc. XI.

4—5 pag.Ciursul de perfecţionarea me­ dicilor. 1935. Dr. Dr. IV. Safta): Contribuţiuni la studiul apendicitei traumatice. Rev. Clujul Me­ dical No. P. Puşcariu): Contribuţiuni la aşezarea firului fără sfârşit în tratamentul stricturilor cicatriciale ale esofagului. 1936. VII. Dr. E. Dr. 590. 5. şt. Soc. Com. med. III. I. Cluj. 250. med. Zeno Şt. pag. Conf. Zeno Şt. 8. şt. Borza: Curs de „primul ajutor" ţinut în­ văţătoarelor rurale la 13 Iulie şi 3 August 1935 în cadrul cur­ surilor medicale organizate de Ministerul Muncii. Bul. Clinica et Laboratorium No. 5 1935. Zeno Şt. Borza: Peritonită blocată tardivă după gastro-entero-anastomoză antecolică anterioară cu anastomoză Braun. 5—7. Clujul Medical No. . 1936. 9. 1935. 14. Oujul Medical No. 13. Martie 1936. Zeno Şt. Dr. Com. Dr. Soc. I. Safta): Limfogranulomatoză cervico-mediastinală evoluând sub tabloul cli­ nic al unei guşe maligne. Dr. 3. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. 4 1936. 642 3. Dr. E. Dr. Mureşan (şef de lucrări până la 1 Mai 1936): Tratamentul plăgilor. X I I . 6. 11. pag. şt. 1935. Mureşan (în colaborare cu Dr. Com. Nichita (în colaborare cu Dr. med. I. Prăgoi: Bilograful Egger în explorarea radiologică a veziculei biliare. med. şt. Doc. Clujul Medical No. Borza (în colaborare cu Dr. 2—4. Dr. 12. 10. Prăgoi): Un caz de maladie osteogenică (exostoze osteogenice multiple) cu deviaţiuni şi deformaţiuni multiple. 25. Safta: Apendicita şi tbc. E.) E. I. Corn. I. Primului Congres Naţional de Radiologie pag. 7. Safta): BCU Cluj / Central University Library Cluj Cazuri de apendicită traumatică. 11 1935. 12. 4.101 b) Lucrările şi comunicările colaboratorilor: 1. iR. pg. Sec. Mureşan (în colaborare cu Dr. IV. M. ileo-cecală. Clujul Medi­ cal. 211. Soc. Prăgoi: Un caz de luxaţie a semilunarului. E. Dr. Borza (în colaborare cu Dr. 2. la . Safta: Anestezia locala combinată cu dilaudid scopolamin. Mureşan: (In colaborare cu Dr. Dr. Bruda): Dis­ tracţie cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomanie. 1936. 5. I. Dr. I. pag. 25.

. Popa Rubin şi Dr» Stupariu): Tumorile mieloplaxe. Rev. Rom. V. pag. III. în tratamentul tromboflebitelbr post operatorii. Rev.în fistulele uretrale. Dr. Clujul Medi­ cal No. şt. 46—49. 509—518. Clujul Medical No. Dr. 4 1935—36» 15.. I. Danicico şi Dr. Bulbuca: Consideraţiuni asupra uretrografiei. după Basset şi Poineloux.. An. GKeorghiu: Consideraţiuni asupra actualelor mijloace de granulaţiune a plăgilor. 218. în legătură cu un caz perso­ nal în regiunea ischio-pubiană. ClujuL Medical No. III. Com. I. E. a) Lucrări. Prof.. I. 19. Association francaise d'urologie. I. E. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Popa: Vaccinarea regională. Popa şi Dr. Prof. Prăgoi: Luxaţiile semilunarului. med. I.. în legătură" cu: uni caz. Danicico: Consideraţiuni în legătură cu 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinateistologic. I. I. Prof. Rom. 4 pag. prin injecţiuni la poarta de intrare cu vaccin Gantacuzino. 9 1935. Octave Doin. Cluj la 9. 759—772. Avec 6 planches. 17. Dr. 1 2. III. 16. Ţeposu şi Dr. 1. 101—109. de Orologie. Rom. No. Danicico: Sur cinq cas d'ectopie renale congenitale diagnostiques par la pyelographie. 2.102 14. 3k—36. de Urologie. Dr. b) Comunicări. P. 1935 p. Dr. P. Ţeposu et Dr. Rev. No. Rev. 5 1935. II. C. 4. % 1936 p. Rev. 4 pag. Nana: Rezultatele terapeutice cu antiphlbgistină. I. Prof.. 1936. Bruda: Pielotomia pre­ lungită în tratamentul. 18. în tratamentul complicaţiunilor blenoragiei. Dr. Puşcariu Radu:: Un nou ecartor în cnirurgie. 279. E. No. Ţeposu şi Dr. Dr.. i Februarie 1936 p. de Urologie. Dr. Bruda: Un nou caz de rinichi polichistic bilateral diagnosticat cu ajutorul urografiei. C. de Urologie. Rom. calculbzei renale. Prăgoi (îh colaborare cu Dr. 1 Febr. Dr. No. Clu»~ jul Medical No. A. 1936 p. cu 7 figuri radiografice. 6 p. 5. Dr. Cancerul No. Soc. 248 1936. Ţeposu şi Dr.. E. Dr. 3. GEeorghiu: Un caz de chist hidatic suprascapuIar. Dr. Clinica cailor urinare.

1936. Dr. Prof. Ştiinţelor Med. Bruda: Distracţia cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomie. med. 21 III. Dr. Ian. 650. No. în legătură cu 2 cazuri de baciloză urogenitală recent operate. Ţeposu şi Dr. Soc. Dr. 1935. 12 1935 pag. Ian. şt. Ţeposu. Ш. E. 2. 8. Clujul Med. Danicico şi Dr. I. 260—262. Prof. Dr. Prof. 1936. Prof. med. E. 1935. Ţeposu şi Dr. Al V-lea Congres Român de Urologie. 6 1936 pag. Prof. No. med. 179. Dr. 22 II. Ţeposu. E. 1936. Soc. p. Prof. 3. 12. Prof. şt. No. Bruda: Un caz de diverticol vezical la femee. 6 p. Clu­ jul Med. 1936. 11. Popa: Un caz de dilataţie chistică a porţiunii inferioare a ureterului din dreapta. Clujul Med. Soc. Danicico: Consideraţiuni asupra 10 cazuri de diverticuli vezicali trataţi chirurgical. Prof. 23 V. P. Soc. Popa: Uretrografia în fistulele şi stricturile uretrei cu prezentare de 5 cazuri. 1936. Dr.103 o fetiţă de 10 ani. Al V-lea Congres Român de Urologie 18 XII. Bruda şi Dr. 10. Bulbuca: Rezecţia nervului presacrat (operaţia Cotte). 5. 1936. Al V-lea Congres Român de Urologie. 6. Dr. Ţeposu. Soc. 1935. No. Dr. Ţeposu şi Dr. 56. med. 7 III. med. şt. Clujul Medical No. Clujul med. Dr. Clujul Med. Danicico şi Dr. 11. Dr. Ştiinţelor Med. k22—h23. med. Dr. şt. 1935. Prof. 1 1936. Clujul Med. No. Dancico şi Dr. Bulbuca: Importanţa examenului urologic complet în baciloza genitală. diagnosticată prin urografie. E. 19. şt. 1935. Soc. Ţeposu. E. 18 XII. Bruda: Un nou caz de ri­ nichi polichistic diagnosticat cu ajutorul urografiei. Mureşanu. într'un caz de cistalgie bacilară. . med. Popa: Un caz de calculoză ureterală bilaterală. Dr. I. 3 1936 p. 4 1936 p. 4. Ţeposu. VIII. Clujul Medical No. Soc. şt. 3 1936 p. VIII. 178—179. Danicico: Consideraţiuni asupra 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinate istologic. I. Danicico şi Dr. Danicico şi Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. 2. Ţeposu. 11. şt. Danicico. 17 XII. Dr. Dr. 1935. 1936. Bruda: Un caz de imagine falsă de calcul renal. Soc. cu crize de anurie şi hiperazotemie. 1936. Dr. 9. 7 III. Clujul Med. cu calcul coraliform. Soc.

E. de Urologie an. Dr. Ţeposu: Actualităţi medicale.104 13* Dr. serbându-se a 25-a aniversare dela înfiinţarea Societăţii de Uro­ logic. Rev. urând prosperitate şi bun succes lucrărilor congresului. Extensiunea Universitară Cluj. Popa: Vaccinoterapia la poarta de intrare în blenoragia cronică şi complicaţiile blenoragice. cu care ocazie. 1. Prof. Tot în luna Decembrie 1935 a avut loc la Bucureşti cel de al V-lea Congres Român de Urologie. 2. 1935. Dr. Soc. 6. Dr. în med. Prof. 4. Danicico şi Dr. 2. Rom. E. Ţeposu: Cuvântul de deschidere al celui de al V-lea Congres de Urologie. Dr. stud. memoria aceluia care a fost Herescu. ales Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. Negreţu Florian: Tuberculoza capsulelor suprarenale în legătură cu tuberculoza renală. 1. Popa Silvia: Stricturile uretrale traumatice la bărbaţi. ca şi al Societăţii Ştiinţelor Medicale din Cluj. II. 5. E. 5. Virgil Armeana: Calculoza ureterală. Neombrie 1935. 1. Ţeposu. 7. Prof. I. e) Participări la Congres. In luna Decembrie 1935 a avut loc cel de al V-lea Con­ gres Român de Chirurgie la Bacareşti. 15 XII. Prof. Popluca Mircea: Calculoza reno-ureterală. 4. Prof. Dl Prof. 2. 572—579. E. Sbârcea BCU Cluj / Central University Library Cluj Ioan: Turburările dinamismului căilor urina­ re superioare în graviditate. s'a omagiat memoria primului ei preşedinte. Ţeposu: Tendinţele actuale în medicină „Astra" Braşov. c) Conferinţe. Ţeposu: Medicina şi preocupările ei ac­ tuale. Dr. Ţeposu: Orientările actuale ale medicinei „Astra" Sibiu. 1935. la care Dl Prof. 1935 pag. E. d) Tezele de doctorat 1935—1936. Gheorghiu Teodora: Tumorile vezicei. Al V-lea Congres Român de Urologie 19 XII. Panait Teodorescu: Traumatismele uretrei şi ale vezi­ cei urinare. Ţeposu a luat parte în calitate de reprezentant al Facultăţii de Medicină din Cluj. în cadrul cuvântului . E. 3. 3. Dr.

M. a avut loc cel de al XXXV-lea Congres al Asociaţiei franceze de Urologie. Spârchez: Tratat Elementar de Se­ miologie şi Patologie Medicală voi. I. Dr. şi Facultatea de Medicină din Ouj. casier. Danicico. Em. I. Hortolomei. Dr. 1936. Danicico. P. Daniello şi Dr. la care ProF. Dr. In luna Octombrie 1935. BCU Cluj / Central University Library Cluj f) Societăţi. Prof. I. Goia în colaborare cu Dr. Zanne şi Dr. Prof. II. Din serviciul Clinicei Urologice din Cluj s'au făcut în to­ tal patru comunicări. Bruda. 3. 4. Ţeposu a fost reales Preşedinte al Societăţii Ştiinţe­ lor Medicale din Cluj. „Cartea Românească" Cluj. în şedinţa de discuţii a luat cuvântul şi Dl Prof. Apoi în cadrul raportului principal — Dinamica căilor urinare superioare — raport susţinut de Prof. Ţeposu. Lucrarea: Prof. dl Prof. Ţeposu. Tip. Burghele. în calitate de Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. T. în calitate de Secretar de şedinţă. consemnate în capitolul comunicărilor. Danicico. 652 pag. 3 Clinica medicală. Haţieganu. (Vezi capi­ tolul lucrărilor). Ţe­ posu în colaborare cu Dr. şi Dr. Derivaţia urinelor în chirurgie. Dr. Dr.Congresul de Urologie ţinut la Viena în Sep­ tembrie 1936. asociază la această mare serbare. Prof. împreună cu dl Dr. Streja. Danicico în cursul Urnelor Septembrie şi Octombrie 1935 a întreprins călătorie de studii vizitând serviciile de Uro­ logie din Viena cu scopul de a studia noile progrese şi achi­ ziţii în materie de organizare a acestor servicii. La Congres au participat din clinică Dl Prof. Danicico. I. Haţieganu. E. Hângănuţ şi Dr. I. distincţii şi călătorii de studii. unde a făcut şi comunicări. I. Dr. Doc. iar Dr.105 <de deschidere rostit cu această ocazie. secretar de şedinţă. Prof. Riegler. au prezentat lucrarea lor asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. Ţeposu a mai luat parte şi la . a fost premiată de Academia Română cu premiul Dr. Dr. Ţeposu. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a cance- . Dr.

1936. (Bucureşti. Danielo. 180. Dr. Doc. Cluj. A. Gavrilă: Contribuţiuni la tratamentul cu chi­ nină în bolile infecţioase acute. Nr. 1. 359. România Med. Dr. I. anul XVII. Haţieganu-I. Spârchez: Consideraţiuni noi în tratamentul pelagrei. I. Cluj.10© i ului pulmonar primitiv. Dr. Doc. Hăngănuţ: Explorarea radiologică a stomacului duodenului. 1936. 1935. Dr. pag. Dr. 3 pag. 50. 1936. România Med. Dr. Soc. 1936. Doc. Cluj. Doc. Soc. Med. Cluj. anul XIV. Dr. Ştiinţ. 5 pag. 1935.. Prof.8 pag. In Tra­ tatul Elementar BCU Semiologie University Library Cluj Voi. Med. Clujul Medical Cluj. Doc. Daniello şi Prof. Soc. şedinţa 11 Mai 1935. 1. (Cluj) anul XVII. Ştiinţ. pag. Soc. A. 1936 Nr. 1935. Ştiinţ. Nr. 10. Nr. I. 5. Ştiinţ. Clujul Medical (Ouj). din 16 Nov. Şe­ dinţa din 25 I. D-lor. Clujul Medical. Danielo şi Dr. Gavrilă: Difterie malignă complicată cu hemi­ plegie stg. intestinului. Haţieganu şi Dr. 12. Sichet şi Dr. Al Pop: 4 cazuri de toracoplastie parţială. Aprilie 1936. Cluj şed. Secarea: Două cazuri de colaps atelectatic acut al plămânului. Dr. Prof. Iepure: Despre chistul dermoid al mediastinului în legătură cu un caz personal. T. anul XVI. 1. Haţieganu şi Dr. Med. M. Prof. pag. Goia.. Moga: Algiile submamare la femei cu ipertensiune. Cluj. Med. Clujul Medical. 1. 331—338. Nr. Nr. Ştiinţ. 317—324. anul XVII. Clujul Medical (Cluj) anul XVI. Dr. Iepure: Explorarea radiologică a scizurilor interlobare. I. ficatului şi a vezicei biliare. Rev. 1936. Prof.. Dr. 628-633. Daniello: Rolul sanatoriilor în combaterea tu­ berculozei. din Cluj. Prof. 1936. 109—110. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Doc. (Cluj) anul XVII. Med. Cartea Bomânească. I. . pag. al de Cluj / Central şi Patologie Med. Dr. 1936 Nr. 141-142. Clujul Medical Cluj anul XVII. Mai 1936. Clujul Medical. Dr. 1936. România Medicală Bucureşti anul XIV. Daniello şi Dr. Nr. 11—14. Soc. Doc. Dr. Dr. II. Haţieganu şi Dr. Sanitară Militară. Moga: Intoxicaţie acută cu sulfat de Taliu în scop de sinucidere. pag. 1936. 1936. pag.

476-479. 1935. Nr. Soc. Dr. din 19 Aprilie 1935. anul XVI. I. Doc. Soc. /. din 21 Mart. Gavrilă: Cazuri de cărbune. Olariu: Un caz de scarlatina complicată cu coree. 25 Mai 1935. 1936. şed. şed. Cluj. pag. Med. Doc. Clujul Medical. Gavrilă: Un caz de nefrită acută hemoragică. Cluj. (Cluj). I. Nr. 592^5*99. 19 Octomvrie 1935. Nr. Clujul Medical. 11. Nr. Oujul Med. în Iulie 1935. Doc. Naghi: Un caz de scarlatina gravă septică cu flegmon amigdalian şi retrofaringean necesitând' Iracheotomie. Med. 3. Clujul Medical. Doc. 678—680. şed. Gavrilă şi Dr. 3i Aprilie 1936. Dr. I. 258. Dr. anul XVI. şed. Soc. Olariu: Rugeolă complicată cu sindromul confuziei mintale. Clujul Medical. Doc. 1935. 403-406. din. Gavrilă şi Dr. I. 1935. Dr. 1936. Ştiinţ. 1936. pag. Dr. Ştiinţ. Clujul Medical. pag. 3^-4. Cluj. Cluj anul XVII. I. pag. organizate de Ministerul Sănătăţii BCU Cluj / Central University Library Cluj şi Inst]-. Gavrilă şi Dr. 1936. I. . 7. Dr. Cluj. Clujul Medical. Doc. Gavrilă: Diagnosticul şi tratamentul comei diabetice. Clujul Medical. Med. Cluj. Med. 7. Clujul Medical. survenită drept complicaţie într'un caz de erizipel. şed. anul XVII. Ştiinţ. Ştiinţ. Med. vindecare. Med. Nr. Dr. Nr. Cluj. Cluj. pag. anul XVI. pustule maligne multiple. Doc. Ştiinţ. Nr. 8. Dr. Doc. a-mil' V. 1935. Dr. Cluj. Gavrilă: Indicanemia în stare normală şi pato­ logică. Cluj. pag. pag. 1936. Gavrilă şi Dr. Soc. Cluj. I. 4 „ pag. anul XVI. Gavrilă: Un caz de peritonită purulentă. Cluj. 1936. Ştiinţ. 1936. şed. Clinique et Laboratoriurnt (Ctej).№ Doc. Mihaileanu: Indicanemia în ne­ frită. 176. Conferinţă de punere Ia punct. Nr. streptococică în cursul unei scarlatine. 476. anul XVII. Doc. Doc. Dr. 185. Soc. şed. I. Cluj. Dr. / . 1936. Cluj. Med. pag. Soc. Ştiinţ. Soc. forma cutanată cu. 11. 3. Trei conferinţe ţinute la cursurile medico-sanitare cu învăţătoa­ rele rurale. şed. 1935. Gavrilă: Scarlatina puerperală. anul XVI.. Cluj. 390. 25 Ian. 22' Febr. Gavrilă: Despre bolile infecto-contagioase. Clujul Medical. Gavrilă: Rugebla. 450. Ştiinţ. (Cluj. Med. pag. Doc. Dr. anul XVII. 1936. Soc. Cluj. Ш . anul XVII.

pag. Gavrilă. şed. părăsiţii intes­ tinali. 1935. T. A. tracheotomie sec. Dr. rectoscopia. 169—170. Cluj. 1935. Clujul Medical. Spârchez şi Dr. Opreanu: Un caz de chist hidatic perforat în căile biliare. anul XVII 1936. 215-218. Med. Spârchez: Tehnica propagandei culturale la sate. Clujul Medical. 1936. Ştiinţ. pag. din 16 Nov. vindecarea. Olariu: Carac­ terele epidemiilor de scarlatină din Cluj în ultimii trei mi. Dr. Clu­ jul Medical. anul XVII 1936. şed. Nr. 7-8. . 1936. Soc. Nr. de Ministerul Sănătăţii şi Instrucţiunii. 258-259. Cluj. Clujul Medical. Soc. Dr. 1936. 1. Cluj. I. T. anul XVII. A Moga: Asupra tratamentului cu digitală (Adigan) 'n insuficienţă circulatorii. Cluj. Dr. Haţieganu—Goia. Dr. Cluj. şi Pat. 1936. Man: Un caz de crup primitiv intubat. Română. 1936. Cluj. Craiova. anul XVII. Dr. Nr. Med. Cluj. din 30 Nov. anul XVII. Soc. Cluj. 8. Clujul Medical. Clujul Medical. Dr. 3. Spârchez şi Dr. Nr. pag. Nr. Soc. 1936. Ştiinţ. . Popa Pantea: Viteza de sedimen­ tare a globulelor roşii în câteva boli infecţioase acute. 4. Med. Nr. Cartea Rom. anul XVII. Ştiinţ. Dr. Doc. în Tratatul Elementar de Semiol. Cluj. 2. org. Med. Nr. şed. 58. al D-lor Prof. Doc. pag. din 22 Febr. Voi. 4. Ştiinţ. 1936. T. 2. Spârchez şi Dr. Med. din 8 Febr. Cluj. Cluj. 1936. 4. 1936. 1936. 255. Nr. Viciu: Cholecistite după operaţii xie apendicită. Popa Pantea şi Dr. 1933-34-35. Nr. I. Dr. 1935. Moga: Semne clinice şi electroradiografice în intoxicaţia cu oleandru. Ştiinţ. din 8 Febr. Cluj. 254—255. Con­ ferinţă ţinută la cursurile medico-sanitare cu învăţătoarele ru­ rale. Cluj. Dr. stenoză laringeană consecutivă. pag. I I . pag. L Gavrilă şi Dr. A. şed. Moga: Sindrom spleno-anemic cu mielemie. şed. Popa Panetea: Un caz de nefrită scarlatinoasă gravă cu început eclamptic. pag. Dr. Nr. I. pag. Clujul Medical.108 Doc. Gavrilă şi Dr. Gavrilă şi Dr. T. Soc. anul XVII. 120—121. Dr. T. Doc. Opreanu: Un caz de trichinoză. formă tifoidă. Dr. Spârchez şi Dr. pag. E. Med. Mişcarea Med. Spârchez:Cluj / Central University Library Cluj BCU Gastroscopia. anul XVII. 508—515. 4. Clujul Med. anul XVII.Clujul Medical. în Iulie 1935. 69—74.

11. 587-590. anul XVI.109Dr. Nr. Clujul Medical. 654-655. Nr. pag. 1935. pag. anul XVI. explorarea func^iunei glicopexice a ficatului. Sichet: Considera­ ţiuni asupra icterelor hemolitice în legătură cu 2 cazuri splenectomizate. Dr. cu extrasistole. pag. 7. Dr. 655-657. Mihăileanu. Dr. 328-329. 3. Cluj. Cluj. Popescu: Metoda lui Fleuri şi Maque pentru doza­ rea zahărului în urină. Cluj. 9—10. 12. Nr. Popescu: Consideraţiuni asupra galactozuriilor provocate pt. Nr. anul XVII. Clujul Medical. Nr. Clujul Medical. 4. Mateescu: Tratamentul cu „Piton" într'un caz de diabet insipid. pag. Cluj. şed. Nr. Todea: Un caz atipic de chist hidatic pulmonar. pag. 12. 1. Cluj. C. 1935. anul XVI. M. . Popescu: Consideraţiuni asupra explorării func­ ţiunii externe a ficatului. Clujul Medical. Dr. Nr. Acţiunea chlorurei de calciu asu­ pra ritmului cardiac. Cluj. v. pag. 3. Mateescu şi Dr. 1936. 178. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dr. Soc Ştiinţ. Cluj. A. Nr. anul XVI. 1935. Med. C. 1936. I. Dr. anul XVI. Rădule\: Un caz de pseudo-fistulă gastro-duodenală. Clujul Medical. 2. Med. Nr. anul XVII. Cluj. Dr. anul XVI. 1935. Clujul Medical. . pag. V. Med. Foişoreanu: Contribuţiuni la trata­ mentul complicaţiilor secundare în tbc. 228-242. Todea şi Dr. 114—116. anul XVII. Răduleţ: Un caz de chist hidatic pulmonar cu un aspect radiologie puţin obişnuit. Română. pag. Dr. Craiova. Clujul Medical. Moga: Sindrom a tipic de Adams-Stoks într'o di­ sociaţie a. 1. Soc. din 23 Martie 1935. Mihăileanu şi Dr. anul XVI. şed. 1936. Nr. Clujul Medical. Clujul Medical. M. Nr. 531—536. Mihăileanu şi Dr. 1935. 165-169. 1935. Clujul Medical. Cluj. I. pag. Cluj. V. I. Dr. deter­ minări gastro-intestinale şi în sinusurile fronto-etmoidale. 654—655. 1935. Mişc. Todea: Un caz de spondilită tifică. Dr. Dr. pulm. din 11 Ian. pag. anul XVII. Cluj. Graur: Consideraţiuni asupra unui caz de limfadenoză aleucemică cu tromboflebită. Nr. 10. 1935. 11. pag. Ştiinţ. 12. 576—680. Dr. 1936. Cluj. C. Cluj. 1936. Clujul Medical.

. 1. Nr. 1. Nr. Cluj. . Studiu clinic şi anatomic. MM&şan: ТигЂиг&гП« cardiovasculare îft boala lui Basedow şi tratamentul lor. anul XVII. M. Dr. Todea: Chist hidatic pulm. 11136» Carîea Шот. "Nr. Teza în med. Dr. Hăngănuţ a luat parte în luna Septembrie 1936 Ta congresul de radiologie dela "Viena. anul XVn. Sichet: Un caz de septicemie gop®eocică prin plagă cutanată. 1. Sichet: Un caz de Panmieloftiză. pag. P. Cluj. 160—165. 31—32. Nr. 475—478. ţinut cu oca­ zia Olimpiadei la Berlin. pulm. Cartea Româneasca. Bumbăcescu: Un caz de septicemie cronică colibacilară cr. unde а îăcut comuni­ cări mult apreciate. anul XVII. Sichet şi Dr. Dr. Nr. Teză în med. pag. anul XVII. O u jul Medical. Haţieganu a participat în luna August 1^36 la Congresul internaţional de medicină sportivă. Cluj. 1936. ~Dr. Secărsa §i Dr. pag. Chiper. Cluj. 16—20. Chist hidatic al splinei supurat şi perforat în stomac. anul XVII. Clujul Medical. Dr. în legătură cu stricturi uretrali. P. Sichet. Bumbăcescu: Rezultate imediate şi tardive după frenicectomie în tbc. Ш 6 . 1936. pag. Cluj. Degan şi Dr. Prof. pag. 'N. 1. 1936. Degan şi Dr. Clu­ jul Medical. anul XVI. Clujul Medi­ cal. Tipogr. P. 9. Dr. Dr. Cluj. Teze de University BCU Cluj / Centraldoctorat. 1335. Cluj. Clujul Medical Cluj. 20-i28. Preotesoiu:. pag. Dr. T)-sa s'a interesat cu această oca­ zie despre educaţia fizică în general şi m special de educaţia fizică în Universitate. Popa Pantea: Viteza de sedimentare a globulelor ro­ şii în bolile irifeeţioase acute. Dl. 1935.8. Dr. P. 3. Dl. cu aspect ra• diologic atipic. Bumbăcescu şi Dr. Clujul Medical. Ђг. Dr. Nr. 500—502. Library Cluj Dr. P. David Gheorghe: Valoarea diagnostică a examinării secreţiei şi chimismului gastric hi cancerul stomacal. Teză în 'medicină 1935. "Transilvania. 1936. Participări la congrese.Dr.

(cu Li Manta şi M. 11. Sur deux cas de miosite ossifiante loealisee. II. (Articole publicate în Paris medical Revue neurol.ш 4. Nr. Soc. 2. 14. Dr.uvelles recherches sur une substance pyretogene des urines normales et pathologiques. Manta şi M. 6. La reaction de Weltmann dans Ies affections du systeme neryeux. Bumbăcescu). Nevralgie des nerfs honteux interne et obturateur. 5. Clinica psihiatrică. anul XVII. Cluj. 3. 5. Tabes traumatique. Tipogr. Trois cas de choree chez Ies heredosiphilitiques. 10. (Clujul Medical. Sur deux cas de meningite syphilitique. Voi. Sur un cas de paralysie recurentielle et un autre de syndrome d'Avellis d'etiologie peu commune. 15. directorul clinicii. des Hopitaux de Paris etc. Bu­ zoi anu). pag. Hăn<)ânuţ şi Dr. 4. 9. Bumbăcescu). Lucrările Dlui Prof. Haţieganu şi Dr. 7. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Societe de Biol. (cu L. Clinica de semiologie medicală. Meningite ourliene du type primitif. Syndrome parkinsonien de nature syphilitique. I. Goia în colaborare CUDF. „Cartea Româ­ nească' . No. C. 1. due â la prose renale. 12. (cu O. 5. chez un cardiaque. (cu J. Nevralgie sciatique. (cu Emil Ţeposu). 652 pagini. Meningite ourliene du type primitif. Spârchez: Tratat elementar de Semiologie şi Pa­ tologie Medicală. Hemiplegie avec amaurose unileterale concomittente. Bumbăcescu). 13. Cancer metastatique de la region Library Cluj BCU Cluj / Central University hypophiso-tuberiene avec diabete insipide. coincidant avec une malformation secree. 1936. (cu D-na Retezeanu). Cluj. Dr. Symptomes de myelite sacree. 331—338. Prof. Dragomir). (cu M. 8. Urechia. complication residuelle gripalle. 1936. I. ou â l'hydronephrose. Anales de Medecine. . Dr. Dragomir). {cu L. 7.

Les variations du chlore et du Sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. (cu D-na Retezeanu). 33. Dragomir). Tabes et parkinsonisme syphilitique. 30. Trois cas de choree chez heredo-syphilitiques. 23. Syndrome du carrefour sensitif (cu L. Dra­ gomir). Note sur l'action pyretogene de la levure de biere. Paralysie du nerf sciatique apres une injection de quinine (cu L. 26. 20. Manta şi M. (cu N. 29. Benetato şi D-na Retezeanu). 35. Meningite lymphocitaire benigne. (Troisieme note. Hemoragie cerebeloasă cu moarte rapidă. Elekes). BCU Cluj Central University 27. L'hemiatrophie faciale droite avec atrophie musculaire du membre superieur gauche. et d'un chondro-proteide urinaire.112 16. 21. (cu C. Dragomir). iCotuţ). Elekes). cu Gr. Choree aigue avec examen anatomique. 24. Noi cercetări asupra potasiului în insuficienţa glan­ dei suprarenale. 18. 19. Manta şi M. Gynecomastie chez un paralytique general. (cu Gr. (cu D-na Rete­ zeanu). Sur deux cas de syndrome pedonculaire. 32. (cu I. 34. Manta şi Library Cluj M. Bumbăcescu). 28. (cu D-na Retezeanu). 25. 31. Bumbăcescu). Tabes heredosyphilitique avec labyrinthite unilatera­ le. Bumbăcescu). Benetato şi D-na Retezeanu). Sur un cas de syndrome de la calotte protuberentielle. Hemispasme facial apres un plaie du nez. . 22. Nouvelles etudes sur la sero-coagulation de Welt­ mann. / Cu I. 17. (cu I. La reaction du Weltmann dans les affections du sys­ teme nerveux. fitudes sur le mecanisme de la reaction de Weltmann et de sa valeur dans les maladies du systeme nerveux. Oreillon cerebral â debut psychosique (cu N. 36. apparaissant â l'age adulte. Prurit rebelle relevant un tabes fruste (cu L.

Rev. Prof. un caz de eritromelalgie Soc. 2. Minea: 1. Despre un caz de eritromelalgie. Lucrare publicată în Formularul Terapeutic. Date statistice despre cazurile de tabes observate în ultimii 10 ani în BCU Cluj Neurologică. Turburările nervoase în climaterice. Clujul Medical. (sub presă). Bela Lakatos. Wilhelm Prak: 1.113 6. de Endocrinologie. Cluj. la Soc. Dr. I. Cluj. Iu­ nie 1936. Ştiinţelor Med. Craiova. Clujul Medical. Pag. la Soc. 1. Cluj. în colaborare cu Dr. Dr. Comunic. Afecţiunile nervoase mai importante şi tratamentul lor. 1935. Metamorfoza sindromelor postencefalitice. 2. Cluj. Ştiinţelor Medicale Cluj. Terapia crizelor gastrice tabetice cu unde ultrascurte. Clinica / Central University Library Cluj la Soc. Dr. Ştiinţelor Med. Cluj. Ginecologie şi Obstetrică. Teofil Dragomir: . Bela La­ katos. 1936. 751—766. ANUARUL 1935/36 8 . Un caz de emiplegie hipofizară (sub presă). 8 Febr. etc. Clinica neurologică. Com. 1. în colaborare cu Dr. in colaborare cu Dr. laj Soc. al Clinici­ lor Universitare. No. 12 din 1935. Desideriu Duma şl Dr. Consideraţiuni asupra prognosticului şi diagnosticu­ lui diferenţial în legătură cu un caz de arachnoidită spinală chistică operată şi vindecată. . Publicată în Rev. Ştiinţelor Med. Miş­ carea Medicală. de Endocrinolo-Ginecologie. Nov. Dr. Dr. Comunic. No. Martie 1936. Bela Lakatos şi Dr. Com. — 4. Dr. Un caz de chifoză traumatică şi arachnoidită spinală. 3. Bela Lakatos. Desideriu Duma: 1. Com. Mihail Keusch: Două cazuri heredo-familiare de maladia lui Dercum. Desideriu Duma: 1. 2. Clujul Medical.

Purge). Nr. Cristea Grigoriu). D. Ginecologie şi Obstetrică. 4. (In colaborare cu Dr. Pulicat în Revista „Cancerul". No. Nr. Vago). 5. Docent Dr. 5. Dr. Menstruaţia şi caracterele ei privită prin prisma cre­ dinţelor populare şi în lumina ştiinţei. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. (In colaborare cu Dr. Coja şi Dr. (In colaborare cu Dr. Februarie 1936. 1935. 3. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. (In colaborare cu Dr. 1936. (cu 6 clişee originale). Bucureşti 15-19 Decemvrie 1935. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. Gynecologie şi Obstetrică. Decemvrie 1935. Popovici). Comunicare făcută la Societatea de En­ docrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Clinic» gynecologieă şi obstetricală Profesor Dr. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. Nr. N . Gyne­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cologie şi Obstetricală. (In colaborare cu Docent Dr. 1. Revista Endocrinologie. 3. (In colabo­ rare cu Dr. 2. 1936. 1936. Dec. . Popovici Traian: 1. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. O. O. Gynecologie şi Obstetrică. agenţii puericulturii rurale. 1935. 4. Raport făcut la Congresul VI. Dr. Grigoriu Cristea: 1. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi ^rolanului. Consideraţiuni asupra tratamentului insuficienţei ovariene prin hormonul terapiei. Pană). Revista de Endocrinologie. Februarie 1936. Nr. Tr. administrate intratuber. No. A.114 7. 2. Revista de Endocrinologie. Comunicare făcut la Soc. 246—257. 2. 1. Iancu). 332—340. Raport făcut la al VI-lea Congres Naţional de Chirurgie Gynecologie şi Obstetrică ţinut la Bucureşti în 15—19 Decemvrie 1935. G. Revista de Endocrinologie. Naţional de Chirurgie. Coja). N. pag. 3. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Mola hydatiformă (studiu hormonal). 1935. (In colaborare cu Prof. 4 Voaşele. Revista de Endocrinologie Gy­ necologie şi Obstetrică. Sarcina trigemelară. 5. (In colaborare cu Doc. Nr. pag. Vago). 4.

2. în T912. A. Gh. Iancu). Bucureşti 15—19 Dec. Două cazuri de seminom al ovarului. Comunicare făcută la Con­ gresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Februarie 1936. pag. Secţia Cluj. Iancu). (In colaborare cu Dr. Şe­ dinţa din 19 Decemvrie 1935. 6. No. A. (In colaborare cu Doc. în 1914. Relaţia greutăţii corporale a noilor născuţi asistaţi în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. A. 10. asistat în Clinica Gynecologică şi Obstetricală din Cluj. Iancu). Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. Şedinţa din 23 Ianuarie 1936. Comunicare făcută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie.1Г5 (6. 3. 4. Dr. Inundaţie peritonială mortală consecutivă rupturei nodulilor metastatici într'un caz de corioepiteliom. Mamele şi copiii maternităţii .dela Universitatea din Cluj în anul 1912. Ioan Voicu: 1. Ro­ mână de Dermatologie. Bucureşti 15—19 Decemvrie 1935. Februarie 1936. Comunicare făcută la Soc. (In colaborare cu Doc. 8. 9. Iancu). (In colaborare cu Doc. Soc. 1935. 2. (In colabo­ rare cu Dr. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Ob­ stetrică. 160—168. Consideraţiuni demografice asupra materialului materno-infantil. Dr. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Pemfigus sifilitic cu localizarea atipică la noul născut. A. 2. Dr. Docent Dr. Co- . Comunicare fă­ cută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. ЈЗакста şi fibrom mtef in. 7. Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie şi Obstetrică. Şedinţa din 8 Martie 1936. Dr. 140—152. Iancu). Dr. în ra­ port cu starea lor civilă şi ocupaţiunea mamelor. Februarie 1936. Purge). Comunicare la Soc. Soc. (In colabo­ rare cu Doc. •de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. (In colaborare cu Doc. Bucureşti 15—19 De­ cemvrie 1935. pag. Confesiunea şi ocupaţiunea mamelor asistate la mater­ nitatea Universităţii din Cluj în anul 1912. A. Nr. / Central University Library Cluj BCU Cluj 5. Edem şi sarcina. Română de Antropologie Cluj. Comunicare la Soc. Română de Antropologie Cluj. a lichidului cefalo-rachidian şi a urinei eclampticelor. Popa Rubin. Neoplasmul colului uterin. Acţiunea îpertonizantă a serului sanguin.

Iunie 1936. Dr. Nr. Petrescu). 12. Clujl. 1 Aprilie 1936. Şedinţa din 7. Nr. 16. . (In colaborare cu Doc» Dr.im. (In colaborare cu Dr. Iancu). Stobor asupra organelor ge­ nitale femeieşti. Gynecologie şi Obstetrică. Dr. Gy­ necologie şi Obstetrică. Revista de Endo­ crinologie. Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. de Antropologie din Cluj. 1936. I. Comunicare făcută la Soc. Căprioară şi Dr. Iancu). 341—347. Cercetări experimentale şi clinice.de Pediatrie şi Puericultura din. 4. . Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Şedinţa din 20 Mai 1936. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Greutatea corporală a noi născuţilor din Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj din 1919. Şedinţa din 10 Martie. Hemoragia cerebrală îh sarcină datorită' ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. 13.. Revista de Endocrinologie. 5. Comunicare făcută la Soc. Rom. de En­ docrinologie. 19. (In cola­ borare cu Dr. (In colaborare cu Doc. Română de Antropologie Cluj. în raport cir starea socială şi civilă a mamelor. Acţiunea nămolului dela. Iunie 1936. Bucureşti. Şe­ dinţa din 23 Mai 1936.. municare făcută: larSflC. Petrescu). A. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Gynecologie şi Obstetrică. (In colabo­ rare cu Dr. I. 15.. Şedinţa din 20 Mai 1936. 18. Dr. de Endocrinologie. 6. (In colaborare cu Doc. A. pag. Mai 1936. Comunicare făcut la Soc. A. Soc.. Nr. Fluctuaţiunile senzoniere al greutăţii corporale la noinăscuţi. Dr. Şedinţa din. D.. 1920 şi 1921. 1936. Demografia ocrotirei materno-infantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. (In colaborare cu Doc. Acţiunea extrasului placentar şi urinei de femeie gra­ vidă asupra ciclului oestral şi a glandei mamare. în 1918. 17. Pană). Iancu). Iancu). 11. Comunicare făcută la Soc. 14. Iancu). în 1916. Ştiinţelor medicale din O u } . pag. D. 385—389. (In colaborare cu Doc. A. in raport cu anotimpurile. Greutatea BCU Cluj / Central University Library Cluj Obstecorporală a noi născuţilor în Clinica tricală şi Gynecologică din Cluj în 1919—1920. Revista de Igienă Socială. Demografia ocrotirei materno-infantile în Clinica Obr stetricală şi Gynecologică din Cluj. Comunicare făcută la Soc. A.

A funcţionat ca secretar general al Rev. (Revista de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. de Endocrinologie. izolat din urina de gravidă. 2 Ianuarie 1936). 6. In colabo­ rare cu Dr. Purye Gh. Endocrinologie. 1936. 3. (Revista Endocrinolo­ gie Gynecologie Obstetrica Nr. 2 Ianuarie 1936). Petrescu. (In co­ laborarea cu Doc. In colaborare cu Dl Prof. (Revista Endocri­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nologie Gynecologie Obstetrică Nr. Voicu I. Iancu). (In colaborare cu Dr. Avort spontan septico-piemic produs de un acces al măinii. Cluj Aprilie 1936. (Co­ municare la Soc. 2. Petrescu). Tratamentul durerii spastice în gynecologie. Problema actuală a secâlei cornute. Co­ municare la Soc. Şedinţa societăţii de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică 4 Aprilie 1936. Dr. In colaborare cu Dl Doc. Clotuţiu şi Dr. 5. 1 Dec. 3). 4). . Dr. (Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie Obstetrică Nr. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra glandei mamare şi a ciclului oestral. In colaborare cu Dr. Deformaţiune osoasă craniană la un nou născut. Gynecologie şi Obstetrică îngrijind de apariţia acestui pe­ riodic. Voicu I şi Dr. Dr. lutei•nizant. A. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 1. Grigoriu Cr.Asistent Dr. 7. Coja'N. Căprioară Dumitru. Acţiunea ipertonizantă a serului sanghin. T. a lichidului cefalo rachidian şî a urinei eclampticelor. 1. de Antropologie. Nr. Mola Hidatiformă (Stufiu ormonal) îr^ colaborare cu Dl Prof. Utilizarea terapeutică a principiului gonadotrop. 3. 3). 1936. Gynecologie şi Obstet­ rică. 2. încercări cu reacţiunea de sarcină Bowmann-Vischer. Cluj Aprilie 1936. (In colaborare <cu Doc. M. (Revista Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. Copăceanu. Grigoriu Gr.117 . 4. Sarcină şi Paludismul. Revista de Endo­ crinologie Gynecologie Obstetrică Nr. 5.

I.. Traian P o povici. Pană. (Cercetări experimentale. colaborare cu Prof. 1936. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. Dr. Grigoriu). Revista de Endocrinologie. V. 5. Соја... (Cerce­ tări experimentale. 1. Coja). 1936. Reacţia de sex Dorn-Sugarman. Nr. 5. 3. Dr. Dr. Nîcolae:. C. 5. Nr. Purge). I. Dr. Gynecologie şi Obstetrică. 1. 1936. Cluj în 4 Martie 1936.. Clujul Medical Nr. Nr. Reacţia de sex Dorn-Sugraman. Revista de Endocrino­ logie. 1935. Petrescu. 3. V. Şedinţa dm> 29 Ianuarie 1936. Dr. Studiu experimental.) Revista de Endocrinologie Gynecolo— gie şi Obstetrică. 4. Pană Dumitru. Revista de Endocrinologie. 1936. Influenţa foliculinei şi a urinei de femeie gravidă asu­ pra timusului. Grigoriu şi Dr. Nr. 1. Gynecologie şi Obstetrică. In colaborare cu Prof. (In. 2. Gynecologie şi Obstetrică. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. Dr. Câteva consideraţiuni în legătură cu un caz de polidactilie la un nou născut. Gh. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. Gyne­ cologie şi Obstetrică. Baroni)Comunicare făcută la şedinţa Societăţii de Endocrinologie. D. Revista de Endocrinolo­ gie. Emoragia cerebrală în sarcină datorită ipertenshmei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. N.. Comunicare şedinţa Societăţii de Endo­ crinologie. 1935.Пг. 3. 2. (In colaborare cu Prof. în colaborare cu Prof. (In cola­ borare cu Asistent Dr. Cluj 21 Martie 1936. Dr. 11. Gynecologie şi Obstetrică. (In colabo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rare cu Docent Dr. C. 1936. 2. Gy­ necologie şi Obstetrică Nr. Influenţa foliculinei asupra glandei mamare. Gynecologie şi Obstetrică Nr. 1 .. (In coraborare cu Doc.. 1. (In colaborare cu Prof. Baroni). C. 4. Revista de Endocrino­ logie. Voicu). Gri goriu. Gynecologie şi Obstetrică. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi prolanului administrate intratubar. asupra acţiune! foliculinei şl prolanului administrate intratuber. 1.

I. Comunicare la Societatea de Endocrinologie. Doc. 1. Comunicare făcută la Soc. Kese Gheorghe. Cotuţiu şi Dr. Po­ povici Traian. Dr. Stanca. D. Coja N. . Dr. 5. Metode diuretice în eclampsie. 1936. Căprioară. David). Dr. Decembrie 1936. D. de Endocrinologie. Simon A. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. Secretari de şedinţă: Dr. (In colaborare cu Docent Dr. Gy­ necologie şi Obstetrică. Po­ povici). Revistă de Endocrinologie. 3. Turcu şi Dr. Gynecologie şi Obstetrică*). Gyneco­ logie şi Obstetrică. Comi>nicare la Societate de Endocrinologie. Iancu Ax. Ar. Secretar general: Doc. Comunicare făcută la Soc. (In cola­ borare cu Doc. Bacilul difteric la noi născuţi din colectivităţi. (In co­ BCU Cluj / Central University Library Cluj laborare cu Docent Dr. pentru Preşedinte: Prof. Vago O. Yago Octavian. Societatea de „Endocrinologie. Grădinescu. Membrii în comitet: Prof. 4. de Gynecologie. Martie 1936. Cercetări clinice şi experimentale. şi Dr. (In colabo­ rare cu Docent Dr. Iancu. Dr. Avort spontan septico-piemic în urma unui acces al măinii. Dr. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. Comunicare la şedinţa de Endocrinologie. Prof. 21 Aprilie 1936. Influenţa nămolului (turba) asupra organelor genitale. Mihail. Minea. Popa Rada Olimpia şi Dr. Cluj 21 Aprilie 1936.№ 3. Gynecologie şi Obstetrică Nr. Sarcina trigemelară. Grigoriu. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra ciclului oestral şi glandei mamare. Endocrinologie şi Obstetrică. Doc. anul 1936. Popovici). Voicu). Casieri: Dr. Dr. Voicu I. 2. Dr. Căprioară. Voicu I. (In colaborare cu Dr. Ianuarie 1936. (In colaborare cu Docent Dr. şi Doc. Heller şi Dr. *) In şedinţa din £9 Ianuarie 1936 s'a următorul comitet: ales. Vice-preşedinţi: Prof. şi Dr. 5. Gynecologie şi Obstetrică. Bibliote­ cari: Dr. 1. Dr. Gynecologie şi Obstetrică. A. C. Căprioară). Gynecologie şi Obstetrică Martie 1936.

Doc. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra timusului. Doc. Şedinţa din 4 Martie 1936. Dr. Dr. Voicu şi Dr. 4. Dr. Iancu şi Doc. Dr.: Sarcină şi fibrom al colului uterin. Copăceanu: Reacţia de sarcină Bowmann-Vischner. Popoviciu Tr. Doc. Popovici şi Dr. Doc. Dr. Prof. Iancu şi Doc. 5. 2. Velluda şi Dr. Dr. Dr. Dr. Ax. Purge şi Dr. Dr. C Oprişiu: Contribuţiuni la studiul funcţiunii antitoxice ia capsulei supra­ renale. 1. Popoviciu Tr. Doc. Vago: Bacilul difteric laBCU Cluj / Central University Library Cluj noi născuţi din colectivităţi. Benetato. şi Dr. Baroni şi Dr. 5. Vago: Sarcină trigemelară. Dr. Russu: (Capsulele suprarenale şi sincopa adrenalino-cloroformică. Voicu: Mamele şi copiii Maternităţii dela Universitatea Cluj. 6. Dr. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Orient: Menstruaţiunea şi menotoxinele. Dr. 1. I. în anul 1912. 4. Dr. Doc. David şi Dr. Dr.120 Acesta Societate în decursul anului a prezentat următo­ rul program: Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. Găină şi Dr. Pană D. Dr. D. Prof. Dr. 2. Turcu. Dr. Pană: Emoragia cerebrală In sarcină datorită ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Voicu: Un caz de pemfigus sifilitic la nou născut cu localizare atipică. T. Doc. Doc. Voicu: Acţiunea nămolului dela Stobor asu­ pra organelor genitale (Cercetări clinice şi experimentale). Iancu. Dr. Gr. Vago: Sarcini închipuite.: Diagnosticul sexului prin reacţia DornSugarman. 3. . 2. 1. Doc. Şedinţa din 29 Ianuarie 1936. 3.

Iancu: Library Cluj corporală a noi născuţilor în iClinica Ginecologică şi Obstetricală din Cluj în 1919—1920. Dr. Velluda: Consideraţiuni de anatomie şi bio­ logie comparată şi experimentală asupra sarcinilor multigemelare la om. Dr. Axente Iancu: Alteraţiile psihice şi turbură­ rile de caracter în vegetaţiile adenoide ale copilului. Dr. Docent Dr. care apare bilunar.Revista de Endocrino­ logie. 1935 pag. Stupariu: Cercetări asupra se­ dimentării globulelor roşii în cancerele uterine. Voicu: Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. Nr. Soc. 3. Dr. Doc. 9—10 pag. 2. Dr.. Docent Dr. în raport cu starea socială şi civilă a ma­ melor. după po­ jar. Rubin Popa şi Dr. Petrescu: Avort spontan septico-piemic produs de un abces al mânii. Grădinescu şi Santa N. Doc. Oprişiu: Glicemia noilor născuţi. evoluând paralel. Doc. vezi Clujul Medical Anul XVI. „Satul şl Şcoala" Anul V. Ştiinţelor Medicale Cluj. Iancu şi Dr. Г—2 Sept—Oct. 10—13. Dr. Nr.: Acţiunea extractu­ lui cortico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. 6. 681. sub îngrijirea unui comitet de redacţie. „Cernăuţi Medical" Anul II. Alte lucrări executate în cadrul Clinicii. la 19 Oct. Nr. Prof. Dr. Mureşan şi Dr. pag. 1935. Dr. Axente Iancu: Două mici epidemii de zona şi de varicelă. Cotuţiu. 4. Dragomir şi Dr.121 2. Dr. Şedinţa din 20 Mai 1936. (Problema responsabilităţii medicale). In Decemvrie 1935 a luat fiinţă . Dr. 1 Dec. BCU Cluj Central University Greutatea 3. Lakatos: Turburările nervoase în climacteriu. 719—721 referat „Mişcarea medicală. cu un program bogat. Doc. . română" Anul VIII. 1935. 5. Dr. Axente Iancu: Sechele encefalitice. Prof. Căprioară. Voicu şi /Doc. Nr. 4. Kernbach: Perforaţiile uterine şi intestinale. 10 pag. 12. 1. Docent Dr. Ginecologie şi Obstetrică. Dr. 7-48.

Conferinţă ţinută la „Seminarul de Pedologie şi Pe­ dagogie experimentală. cu ocaziunea „cercului cultural învăţătoresc" (vezi şi România nouă din 19 Dec. la 23 Noemvrie -935 ora 6 p. 9 şi rev. 1935 Nr.). (în colaborare cu Dr. Căprioară) vezi şi Clujul Me­ dical Nr. vezi şi „Universul" din 15 Dec. „Dimineaţa" 2 Dec. 2. Axente Iancu: „Copiii leneşi". „Patria" din 27 Nov. „Di­ mineaţa" din 21 Nov. 121. vezi „România Nouă" din 27 Nov. Axente Iancu: Mamele şi copiii maternităţii dela universitatea din Ouj. 1935. 1. 1936. şedinţa din 26 Nov. Someş. I. 12. Jud. Conferinţă inau­ gurală. Axente Iancu: Enureza infantilă. 2 pag. Docent Dr. 1935 (în colaborare cu d. Axente Iancu: Maladia lui Ritter von Rittersheim la un sugar eredo-sifilitic. ginecologie şi obstetrică din Cluj. 4. conferinţă în cadrul „Astrei". Cluj. 1936 Nr. 1935 pag. Docent Dr. Soc. Axente Iancu: Probleme medico-pedagogice. şedinţa din 4 Dec. 1-2 pag. Axente Iancu: Un aspect curios al craniului BCU Cluj / Central University Library Cluj fetal. 61. 1935. şedinţa din 30 Nov. Conferinţa ţinută la Societatea Română de ortopedie. 1935. 1935 şi „Dimineaţa" din 17 Dec. în anul 1912. Endocrinologie. 1935 pag. şedinţa din 10 Nov. Docent dr. ciclul al 3-lea organizat de Cercul Cultural al „Astrei" din cartierul General Grigorescu. D. Voicu). (Vezi „Universul" 22 Nov. Obstetrică. Docent Dr. 1935 pag. Ştiinţelor medicale. 1935 (în cola­ borare cu drîF Turcu. la Răscruci. 5. pentru complectarea şi desăvârşirea culturii profesionale a învăţătorimii Clujene. Nr. 1935 şi „România Nouă" din 20 Nov. 1936 pag. Docent Dr. Docent Dr. la 15 Dec. Anul I Febr. 1935. Gynecologie. Soc. Endocrinologie. Axente Iancu: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. 1935 şi Revista de Ortopedie Anul IX. 1935). m. Docent Dr. 77—85. Societatea Română de der­ matologie şi sifiligrafie Cluj. şedinţa din 8 Dec. Docent Dr. română de antropologie Cluj. 1935.122 Docent Dr. Dariu şi David) vezi şi Clujul Medical Nr. Soc. 2 1936 pag. . pag. Axente Iancu: „Lenea" hipotiroidiană a şco­ larilor. .al cărui preşedinte este conferenţiarul. 180—181.

Ginecologie şi Obstetrică din Cluj. 1936. Societatea Ştiinţelor Medicale din Cluj. a fortes doses. David şi Vago). un aspect al difteriei sugarului. 1936. â fortes doses XI-е Session de I'Association Internationale pour la Protection de l'Enfance. vezi şi" Clujul Medical Nr. Reuniunea anatomică din Cluj. şedinţa din 4 Febr. Axente Iancu: Rinita muco-purulentă. Docent Dr. Axente Iancu: Bacilul difteric la noui născuţii din colectivitate. Societatea de Endocrinologie. şedinţa din 29 Ianuarie 1936. Docent Dr. Axente Iancu: Deux nourrissons eczemateux inocules au B. Sous le haut patronage du gouvernement belge. Axente Iancu: O altă „lene" a şcolarului: cea hipofizară.128* Docent Dr. 269. Voicu) Societatea Româ­ nă de Antropologie. R. 1936 pag. BCU Cluj / Central Universityantiinfecţios al facto­ Axente Iancu: Efectul Library Cluj rului D. Axente Iancu: Degenerescentă grăsoasă a fi­ catului şi a rinichilor Ia un copil de 9 luni (în colaborare cu Dr. 1936. N. 18 а 21 Juillet 1935. Revue francaise de Pe­ diatrie. 1935. la 15 Febr. Docent Dr. 98. 775—785. Şedinţă din 19 Dec. No. Axente Iancu: Alimentarea noului născut. C. pag. Rev. vezi şi Clujul Medical Nr. Curs ţinut în amfiteatrul Clinicei obstetricale şi ginecologice cu studenţii în medicină. 189. 183. Societatea română de antropologie. 800—807. Docent Dr. Docent Dr. Popa). — Societatea de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Conferinţă cu proecţiuni. Docent Dr. 1936. Docteur Axente Iancou (Cluj): Deux cas de diathese exsudative inocules au B. pag. Bruxelles. şedinţa dela 15 Febr. Vezi şi Bulletin internaţional de la Pro­ tection de l'Enfance. ţinută la Seminarul de- . I. 6. pag. No. 3. pag. 4. Cluj. (in colabo­ rare cu drii Turcu. G. Tome XI. Vestul medical. şedinţa din 25 Ianuarie 1936. Anul II. 1935 vezi şi Clujul Medical Nr. şedinţa din 23 Ianuarie 1936. 3. C. G. pag. 14Î. Docent Dr. 3. Axenfe Iancur Confesiunea şi ocupaţiuuoa mamelor asistate în 1912 în maternitatea universităţii din' Cluj. Axente Iancu: Relaţia greutăţii corporale a nouilor născuţi asistaţi în Clinica Obsetricală în 1912 cu sta­ rea lor civilă şi cu ocupaţiunea mamelor. (In colaborare cu Docent dr. Docent Dr. Annee 1935. 1936. 1936.

Dr. Cluj şedinţa din 7 Martie 1936. gynecolo­ gie şi obstetrică. de Endocrinologie. P. 480. (In colaborare cu Docent Dr. BCU Cluj Iancu: Bronchopneumonie prelungi­ Axente / Central University Library Cluj ră la un copil de 2 ani. (în colaborare cu Doc. 51. pag. Anul XVII. Cluj. 55. No. din Cluj. Docent Dr. şedinţa din 10 Martie 1936. Ştiin­ ţelor Medicale. 475). Docent Dr. Docent Dr. Vezi şi Clujul Medical No. Soc. 6. Axente Iancu: Protecţia materno-infantilă în clinica obstetricală şi ginecologică din Cluj în anul 1914. Cluj şedinţa din 21 Martie 1936. de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Societatea Română de Antropologie Cluj. Axente Iancu: Edem prin carenţă alimenta­ tă. I. şi Gyn. I. prin desechilibru alimentar la un copil de 16 luni. Voicu). (în colabo­ rare cu Doc. Docent Dr. 107. Alexandru Iancu: Distrofie. Soc. Axente Iancu: Glicemia nouilor născuţi. Soc. L. Dariu). „Alliance Francaise". şedinţa din 1 Aprilie 1936. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. 321. Docent Dr. Cluj. Docent Dr. ţinute cu moaşele venite . Conferinţă ţinută la 30 Martie 1936. Societatea Ştiinţelor Medicale. Cluj. Axente Iancu: Pemfigus sifilitic cu o locali­ zare atipică la nou născut. Joi 5 Martie 1936. 8 Juillet 1936. pag. şedinţa din 3 Aprilie 1936. pag. 1936. Docent Dr. şedinţa din 4 Martie 1936. I. tip hidremic. I. (Vezi şi Clujul Medical.424 pedologie şi pedagogie experimentală. Dr. la nou născut. Soc. Axente Iancu: 3 conferinţe despre fiziopatologia noului născut şi puericultura. la 29 Febr. Voicu). Docent Dr. în 1916. (In colaborare cu Drul Opriş). Şedin­ ţa din 1 Aprilie 1936. şedinţa din 8 Martie 1936. (Vezi şi „La Presse Medicale" No. Vezi şi Clujul Medical No. Docent Dr. Nr. 1936. Cluj. So­ cietatea Română de dermatologie şi sifiligrafie. Voicu). Axente Iancu: Sifilide papulo-buloase pe partea dorsală a mâinilor şi picioarelor. Ia un sugar de 3 săptămâni. Dr. Anul IV. Vezi „România Nouă". la Soc. Docent Dr. 1126). pag. Voicu). Ştiiţelor medicale. (In colabo­ rare cu Dr. Soc. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obst. 1 Iu­ nie. 7. (In colaborare cu Doc. 1936. de Endocrinologie. Axente Iancu: Cultul copilului în Franţa.

Voicu). în 1919—20. Docent Dr. Axente Iancu: Copiii bolnavi şi piperniciţi din cauza lipsei laptelului din hrana lor. Docent Dr. la o copilă în vârstă de 3 ani şi 10 luni. Dr. Ştiin­ ţelor Medicale din Cluj. Mai 1936. Axente Iancu: 74 cm. No. Dr. organizat de Di­ recţiunea Clinicei de Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. în 1919—20—21. în vacanţa Paştelui 1936. şi Obstetric. de Pediatrie şi Puericultura. I. şedinţa din 7 Mai 1936. Ştiinţelor Medicale Cluj. Gh. Conferinţă cu proiecţiuni. Dr. Voicu). Docent Dr. în raport cu starea socialăBCU Cluj / Central University Library Cluj Endocri­ şi civilă a mamelor. Societatea Română de Antropologie Cluj. Axente Iancu: Paludismul la un copil mic din colectivitate internat cu 9 luni în urmă. (Comunicare. Conferinţa ţinută la 11 Mai 1936. Docent Dr. la Şcoala surorilor de ocrotire.• Ia Soc. Conferinţe — Comunicări. pag. Soc. ţinută Ia Cinematograful „Capitol" la 26 Mai 1936.125^ la „cursul de împrospătarea cunoştinţelor". V. Cluj. cu ocaziunea „săptămânii laptelui". Soc. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologie din Cluj. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Docent Dr. Anul I I I . 20 Mai 1936. (In colaborare cu dl. 8. I. Axente Iancu: Edemele copiilor mici prin re­ gimurile de restricţiune. (In colabo­ rare cu Doc. Clinica infantilă Publicaţii —. Axente Iancu: Greutatea corporală a noilor născuţi în Ck Gynec. şedinţa din 9 Mai 1936. Docent Dr. şedinţa din 7 Mai 1936. Docent Dr. 17. 307-310. . Axente Iancu: Colaborarea sorei de ocrotire cu „Centrul pentru ocrotirea copiilor". Docent Dr. Română de Antropologie Cluj. în 1919. şedinţa din 23 Mai 1936. Soc. 1936). Cernăuţi Medical. 5. statură. Popoviciu: Principii de protecţia materno-infantilă pentru viitoarea legiferare sanitară. Societatea de nologie. (In colaborare cu Doc. Prof. Voicu). Docent Dr. Г. Axente Iancu: Greutatea corporală a nouilor născuţi în raport cu anotimpul.

5. 4. de Pediatrie şi Puericultura. Dr. Popoviciu. Dr. (Comunicare la Soc. Prof. Dr. Dr. IL 1936). Gh. (Co­ municare la Soc. 1936). 10. Dr. Prof. Clujul Medical. etc. 1935). Dr. Popoviciu. Gh. Adriana Berariu. Popoviciu. Med. (Comunicare la Soc. Gh. Dr. sezon. Gh. Clujul Medical. Gh. Gh. 4. clinici. Iuliana Cirlea: Regimuri cru­ de la copii. 1935). Popoviciu: Realizări de necesitate imedia­ tă (consultaţii pentru copii. Adriana Berariu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Dr. (Publ. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Clara Blosu: Posibilitatea sinte­ zei vitamine C din Vitamina D în organismul copilului. Dr. 10. Popoviciu:. Dr. 1936. Frof. 14. П. (Comunicare la Soc. Dr. de Pedia­ trie şi Puericultura. în 1927—1931. Eugenia Băncilă — Dr. Prof. 1936). Popoviciu. luni de vrâstă. în judeţele din Ardeal {Comunicare la Soc. Gh. Munteanu. Prof. de Pediatrie şi Pue­ ricultura. Dr. Ortansa MihalesCu: Re­ zultate In tratamentul coreei. Martie 1936).ш Prof. 10 III. 1936). V. Ştiinţelor Medicale. 2. Munteanu: Protecţia copiilor în Plasa Sanitară Model Gilău. Atena. Grigore Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. pe sexe. XII. de Pediatrie şi Puericultu­ ra. Gh. căminuri. Dr. (Comunicare la Soc. spitale. şi la Congresul internaţional pentru protec­ ţia mamei şî a copilului. de Pediatrie şi Puericultura. de Pediatrie şi Puericultura. azile. Prof. 1935 şi Publ. Munteanu: Date asu­ pra morbidităţii şi mortalităţii infantile prin turburări diges­ tive în Clinica Infantilă din Cluj. V. Popoviciu — Dr. 1936). Ruxanda Moga: Mortalitatea infantilă (sub vrâsta de 1 an). 17. 2—9 Aprilie 1936). Prof. Gh. 2. XI. Gh. Prof. Gh. Clara Blo­ su: Drojdia de bere în turburările digestive şi toxice la copii. Dr. III. (Comunicare făcută la Soc. I I I . Gh. V. 1936). 1936). (Comunicare la Soc. pe ultimii ani Cluj BCU Cluj / Central University Library (1928—1934).. (Comunicare la Soc. . XI. Dr. Febr. de Pediatrie şi Puericultura. Şt. Popoviciu — Dr. Dr. (Comunicare la Soc. Dr. Prof. Popoviciu. etc). Gh. V . Popoviciu — Dr. Prof. Gh. V. Popoviciu. Ştiinţelor Medicale.

(Confe­ rinţă la Soc. (Comunicare la Soc. Prof. 1935. BCU Cluj (Comunicare Library Şt. Cluj Med. Clujul Medical. la Fac. Publ. Publ. 1936). (Conferinţă la Cursurile din Sovata. Popoviciu. 23.. de Antropolo­ gie. Nr. „Brawo". Dr. Inst. Legături cu vitaminele. Gh. Clara Blosu: Variaţiuni în rezer­ va de vitamină C la copii. Gh. pe ultimii ani.—6. Dr. Popoviciu: Fapte noi în balneo. . 1935). Gh. 2. Prof.. Dr. Dr. 1936. Dr. Ortansa Mihalescu: Date asupra crisoterapiei în afecţiunile tuberculoase ale copilului. (Comunicare la Soc. Şt. VI. Dr. (Comunicare la Soc. Med. Şt. Prof. Popoviciu.. Prof. 25. Şt. Sept. XI. Ortansa Mihalescu: Un caz de boală a lui Leiner. IV. 9. Med. de Med.. Dr. Popoviciu. Popoviciu: Diferenţele pe sexe în mortali­ tatea copiilor. 12. 25. Gh. 1935. Popoviciu: Cunoştinţele noastre actuale asupra vitaminelor. Popoviciu: Asemănări şi diferinţe în struc­ tura de rasă sanghină a Românilor şi popoarelor conlocui­ toare şi învecinate. (Conferinţă la Cursul de perfecţionare. X I I 1935). Popoviciu. Popoviciu. Şt. Prof. Gh. Clujul Medical. Clujul Medical. Dr. 1935). Prof. Gh. Gh. Şt. Med.. Prof. VII. Publ. Dr. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimen­ tarea cu zare (babeurre) a copiilor de sân.127 Prof Dr. Ortansa Mihalescu: Un caz de keratomalacie la un copil de sân alimentat natural.. I. Tip. (Iaşi. Popoviciu. Gh./ Central Universityla Soc.1. Gh. 1936). Prof. Prof. 1935). Dr. (Comunicare Ia Soc. Dr. Ortansa Mihalescu: Rezulta­ tele terapeutice în coree. Gh. 2. 1936). Gh. „Brawo". V. 12. Cluj. 1935). Med. Dr. 1936). Nr. Dr.'Albert. XI. (Iaşi.. Şt. Prof. Popoviciu. de arte graf. 11. 14. Dr. 1935). I. Popoviciu: Tratamentul în aer plin al co­ piilor în special al bronchouneumoniilor infantile. 1936).. (Co­ municare la Soc. XI. Gh. Dr. Med. Inst. Med. 1935.şi fizioterapia copiilor. de arte graf. 1935). 30. (Conferinţă la Soc. Dr. Maleria Curtuţiu: Date asu­ pra frecvenţei tuberculozei la copiii din Clinica Infantilă din Cluj. Rom.

Dr. Popoviciu. Comunicare la Soc. Nr. 1935.. Gh. Gh. Gh. r. Popoviciu. CXIX. Dr. Gh. Med. 4. p. Gh. Dr. Dr. (C. L'ammoniaque sanguin dans la tetanie de l'hyperventilation. Gh. 1502). Munteanu: Activitatea bucătăriei de lapte dela Clinica Infantilă (Comunicare la Soc. Gh. V. în special a bronchopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. Comunicare la Soc. Dr. (Clujul Medical. pag. Opreanu: Contribution â l'etude de l'action rachitigene des cereales. 1936). Dr. Prof. Biol. Popoviciu: Nouvelles contributions a l'etude des isohemaglitinines en Roumanie. (Rev. de Pediatrie şi Puericultura. Gh. V. Munteanu. Prof. Iuliana Cirlea: Un caz de erythema simplex gyrratum Jadasshoni. XI. Oprişiu: Contribution â l'etude le l'ammoniogenese. pag. 1936). Benetato. 4. II. 445). Gh. CXVIII. B. Dr. 112. V. Prof. Dr. C. r..). Dr. Arşic: La mortalite pneumococcique et le sexe dans le rachitisme experimental. N. Soc. p. Dr. 1935). Gr. P. Munteanu. . R. de Pediatrie şi Puericultura. 1936).Cluj Oprean: Contribution â l'etude de l'ammonogenese. pag. H. r. Dr. Anthopologique. 443). r~ Soc. Gh.473). Soc. (C. 30. Munteanu: La production du methylglyoxal dans les tissus rachitiques. II. Gh. Biol. 2. (Rev. avec ou sans CINa. CXIX. 5. Le calcium et le phosphore liberes par la digestion des cereales in vitro. Soc. 1936). Prof. Gr. (C. Popoviciu. Dr. Popoviciu. Dr. Şt. Popoviciu. (Comunicare la Soc. 4—6. (C. Biol. Popoviciu: Comparaison entre les groupessanguins des roumains et ceux des autres peuples de la Roumanie. pag. Gh. Prof. Soc. Dr. Antropologique. Biol. (Archiv fur Kinderheilkunde. (C. 4—6. Ortansa Mihalescu: Daten liber die Goldbehandlung tuberculoser Affektionen des Kindes. Dr.128 Prof. Benetato. 1935. Munteanu. 1936). CXXI. Biol. Popoviciu: Aeroterapia copiilor. Dr. Prof. CXIX. Med. Gh. Iuliana Cirlea: Un caz de guşe congenitală. Popoviciu. Avrămoiu: Un caz de difterie cutanată. No. Dr. Al. 1107). Prof. 108. Prof. r. V. Dr. Şt. 1936). 1935. BCU Cluj / Central University Library R. Dr.

Dr. 1936). Med. 1936). Dr. V. V. V. de Pediatrie şi Puericultura. Şt. 5. I. Ortansa Mihalescu: Eclapsie nespasmofilică. 5. (Comunicare la Soc. Dr. (Comunicare la Soc. I. (Comunicare la Soc. de Pediatrie şi Puericultura). de Dermatologie. Dr. Iuliana Cirlea: Eritem exudativ multiform. I. Gh. 4. de Pediatrie şi Puericultura. Sept. Iuliana Cirlea: Cazuri de tetanie sub 3 luni.129 Dr. Med. BCU Cluj / Central University infantilism Dr. 25. Iuliana Cirlea: Abces pulmonar vindecat la copil mic. 1936). Dr. II. 25. de Pediatrie şi Puericultura. de Pediatrie şi Pueri­ cultura. Dr. (Comunicare la Soc. V. Munteanu: Maiol „Egger" în tuşea convulsivă (Clinica et Laboratorium. Petre Cirlea: Un caz atipic de eritrodermia Leiner. Dr.. Med. X. 1936). Adriana Berariu: Un caz de Library Cluj intestinal. de Pediatrie şi Puericultura. 1936). Şt.. (Comu­ nicare la Soc. Gh. (Comu­ nicare la Soc. V. (Comu­ nicare la Soc. 1936). Şef an Dăncilă: Activitatea Clinicei Infantile în 1935 (copii internaţi) în comparaţie cu ultimii 5 ani (1930—1934). 1935). (Comunicare la Soc. V. Dr. 5. 1936). (Co­ municare la Soc.. 25. (Comunicare la Soc. II. Dr. Dr. 5. Dr. Şt. 9. (Comunicare la Soc. Munteanu. de Pediatrie şi Puericultura. Gh. Petre Avrămoiu: Rezultate obţinute în sterilizarea purtătorilor de bacili difterici cu neosafvarsan şi neosalutan. Dr. V. Gh. V. V. (Comunicare la Soc. Ortansa Mihalescu: Un caz de eclampsie postobstetricală. Dr. Med. Şt. Iuliana Cirlea. Munteanu. 1936). 1935). 1936). Munteanu.. Clara Blosu: Frecvenţa vegetaţiilor adenoide la copii (statistica clinicelor infantilă şi otorinolaringologică). 19. Iuliana Cirlea: Peritonftă bacilară sub 2 ani. 1936). Iuliana Cirlea: Un caz de idrocefalie sifilitică. ANUARUL 1935/36 9 . 5.

Dr. Dr. de Derm. 12. Leonida Pop şi Dr. Tătaru şi Fr. 1936). C. 5. Clujul Med. Clujul Med. Prof. 3. B. Dr. Tătaru. Med. C. Dr. Tătaru: Experienţele noastre terapeutice cu preparatele de Salvarsan în decurs de 25 ani.130 O. Dr. Nic. C. 10. Dr. Prof. 1936. Cancerul Nr. 6. 6. Dr. C. 1935. 1936. Benetato: Consideraţiuni asu­ pra osteitei fibro-chistice a lui Recklinghausen şi a conduitei terapeutice în această maladie. C. Leonida Pop şi Prof. de Derm. Rom. P. Nr. Clujul Med. de Derm. 1936. 1935. 1936. Nr. Nr. Rom. Prof. C. II. 1936. Dr. 1935. din 9. Liviu Modranu: Bromostronţiuran în dermatologie. 1936. Cirlea: Poikilodermie. Clujul Med. XI. Prof. . Rom. Tătaru: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. 8. Dr. 5. Comunicări: Prof. C. 12. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Tătaru şi Dr. II. Petre Cirlea. Nr. Cluj. şi Sif. L. (Soc. Vereş: Trata­ mentul sifilisului prin cura de saturaţie. Lucrări originale. 8. 10. Cirlea: Un caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. C. Tătaru şi Dr. Nicolae Lengyel şi Dr. Clinica dermato-Yenerică. Dr. Prof. Clujul Med. Lengyel: Bromostronţiuran în dermatologie. Vereş: Trata­ mentul sifilisului BCU Cluj / Centralsaturaţie. Nicolae Lengyel: Calciul în terapia dermatologică. din 9. Cirlea şi Fr. II. Nr. Tătaru şi Dr. 1936. (Soc. Nr. şi Sif. 1936. P. Tătaru şi Dr. Dr. Clujul Med. Dr. Dr. P. (Soc. Dr. Modranu Liviu: Tratamentul dermatozelor prurigi­ noase prin injecţii cu Magnobrol. 1935. Prof. Nr. şi Sif. Library Cluj prin cura de University Clujul Med. Nr. Clujul Med. Modranu Liviu şi Dr. Dr. I. Pop: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. Dr.

de Derm. XI. 8. 1935). III. Rom. Rom. XI. şi Sif. (Soc. 8. 1935). 9. f(Soc. Vaier Cimoca: Un caz cu boala lui Pringle. 1935). de Derm. 8. Dr. Petre Cirlea: Un caz de fagedenism. 10. Dr. V. de Derm. Doc. I I I . Rom. 1935). şi Sif. (Soc. Doc. Dr. Soc. şi Sif. (Soc. 10. (Soc. cu perforaţia prepuţiului. C. din 10. Pop Leonida: Tratamentul cu Rontgen ăl erisipelului. Doc. Dr. 1935). 8. Doc.m Doc. din 8. Soc. . Dr. de Derm. Doc. (Soc. Vaier Cimoca: Contribuţiuni clinice la studiul cpiteliomelor pigmentate primitive ale pielei. Rom. şî Sif. Vaier Cimoca: Contribuţiuni la studiul tubereurlidelor ulceroase în legătură cu un caz clinic. Tătaru: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. şi Sif. 1936). 1936). Dr. şi Sif. Petre Cirlea: Un caz de psoriază vulgară âtropatică. X I I . Rom. Rom. 10. Dr. Rom. 1935). 1936). Rom. Dr. XI. Dr. Cimoca: Concepţiunile actuale asupra tuberculidelor papulonecrotice şi ulceroase în legătură cu un caz clinic. BCU Cluj / Central Conduita Library Cluj în sifilisul Vaier Cimoca: University terapeutică renal asociat cu manifestaţiuni cutanate în legătură cu un caz clinic cu sifilide de tranziţie şi terţiare. 1935). II. Rom. (Soc. XI. V. de Derm. Rom. Rom. (Soc. 10. XI. 8. XII. Rom. Rom. (Soc. "ХП. Dr. şi Sif. de Derm. % II. de Derm. Doc. 8. 1935). Rom. Dr. şi Sif. de Derm. şi Sif. Dr. 1936). 24. Rom. 1936). de Derm. (Soc. şi Sif. Rom. 9. Doc. (Soc. I I . şi Sif. III. (Soc. de Derm. de Derm şi Sif. postantipirinică. de Derm. Vaier Cimoca: Toxicodermie. Vaier Cimoca: Lichen ruber plan atrofie gene­ ralizat prin tratament arsenical. Doc. Vaier Cimoca: Contribuţiuni chimico-terapeutiч:е la studiul adenomelor sebacee tip Pringle. de Derm. Pop Leonida şi Prof. Doc. Petre Cirlea: Câteva aspecte de infecţiune sifilitică extragenitală. şi Sif. Doc. 1936). XII. Dr. Dr. şi Sif. Vaier Cimoca: Sifilis ereditar tardiv. (Soc. Dr. forma rara. Vaier Cimoca: Âcroderirafita cronică atrofizantă. Dr. (Soc. Dr. Vaier Cimoca: Sifilis terţiar al glandului şi al regiunii inghinale. de Derm. 1936). şi Sif. de Derm. şi Sif. de Derm. 1935).

1936). şi Sif. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activitć sciemtifique du Profiesseur D. ( S o c Rom. V. şi Sif. Nicolae Lengyel. a Dlui Prof. . (Soc. ( S o c Rom. Dr. 1936). XL 1936). 8. (Soc.Cluj / V. Rom. C. de Derm. de Derm. de Derm. (Soc. de Derm. de Derm. 1936). 24. Gome sifilitice şancriforme. V. Clinica oflam*1«gieft Lucrări omagiale:: Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. 1936). 1935). (Soc. Petre Cirlea:. Dr. V. Dr. 1936) . Vasile Tătaru: Sifilis terţiar nasaP şiganglionar. X I I 1936). IIL i936). 1936). (Soc. 24. 10. (Soc. 1936). Mihail. conţinând următoarele articole: Doc. Rom. Cancer spinocelular grefat. Petre Cirlea şi Prof. Rom. de Derm.. şi Sif. II. 24.. de Derm. Idem: Un caz de sistem anular centrifug Darier. Rom. 8. şi Sif. Miehail. de Derm. Un caz de eritrodermiedescuamativă Leiner vindecat. P. Rom. Comşa: Con­ sideraţiuni asupra a cinci cezuri cu eritem polimorf. de Derm. un grup de prieteni şi colaboratori i-au oferit' un volum omagial. de Derm. Dr. P. pe teren lupic. deDerm. BCU 24. Cirlea. Petre Cirlea:. Modran: Un caz de foliculite agmihate Leloir-Duclaux. 9. Dr. L. (Soc. Petre Cirlea şi Dr. Rom. de Derm. Rom. (Soc. Dr. 8. 8. Dr. şi Sif. şi Sif. Dr. Rom. Rom. Prof. şi Sif. Dr. caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. 1936). şi Sif. V. II. 4 10. (Soc. de Drm. Dr. (Soc. Dr. şi Sif. 9. şi Sif. Dr. Tătaru: Un caz de poikilbdermie. (Soc... Livia Modran: Lupus eritematos pe teren sifilitic.. Rom. XII. Modran şi Dr.. Rom. şi Sif. III.C Tătara: Un.. şi Sif. Idem: Crauroză vulvară cu epiteliom clitoridian. L. 24. Idem: Un caz cu pseudoreladă Brocq.U32 Dr. şi Sif. 9.. Iuliana Cirlea:. 1936). Central University Library Cluj Idem: Un caz cu antipirinide. II.

Prof. Velluda şi Dr. Dr. Dr. Dr. Cluj / Central University Library Cluj la problema profilaxiei şi patogeniei trachomului. Doc. Prof. Dr. Gheorghe Popovici: Aeroterapia copiilor. BCU Dinulescu: Contribuţia medicilor români Colonel Dr. Dr. Dr. Л. Tătaru şi Dr. Prof. Prof. Prof. L. Prof. Dr. D. Agregat Dr. Manolescu: Asupra urrar cazuri ăe scădere a vederei în cursul evoluţiunei neoformaţiunilor intracrajaiene. D. Minea: Studiul mişcărilor reflexe ale globilor oculari într'un caz de paralizie asociată a mişcărilor de lateralitate. V. Victor Papilian: (Cercetări asupra mecanismu­ lui contracţiunii musculare. Răsvan: Razele ultraviolete în oftalmo­ logie. G. Dr. în special a bromhopneumoniilor şi pneumoniilor infantile.133 Prof. Prof. P. Prof. Dr. I. . Dr. Auguštin Hureşianu: Abcese actinomicoase ale ficatului şi splinei. Tîtu Vasiliu şi Dr. Ioan Gabriel Russu: Siste­ mul reticulo-endotelian şi sincopa adrenalino-cloroformică. I. C. Vancea: Allgemeiner tîberblick uber die wissenschaftlicbe Tătigkeit Profesor D. Dr. Dna Dr. Iuliu НаЏедапи. Buzoianu: Retieulo-endoteliomul amigdalei palatine. Dr. P. Nicolau: Xerozis conjunctivâl avitaminozic limiîtat (plăci Bitot). C. cu peritonită purulentă. Michail: Cercetări asupra eliminării lacri­ male a clorurului de sodiu. Dr. I. Pandescu: Angiopatia traumatică a retinei. Daniello şi Dr. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a •cancerului pulmonar primitiv. Michâil's. C. Doc. C. Dr. Manta: Asupra puterii chdlesterdlitice a serurilor «mane. Doc. C. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gas­ trice în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Dr. Doc. Stanca: Reflexiurii clinice asupra vitalităţii grefonului ovarial. Dr. Prof.

Vancea: Sarcom alveolar al orbitei. Michail: Angiom cavernos conjunctiva! in> soţind o angiomatoză generalizată. Michail: Cercetări asupra leziunilor provo^ cate de inocularea virusului trachomatos în glanda lui Harder. Nr. D. Prof. 1936» pag. BCU Cluj / Central University Library Cluj şt. 55. şed. D. biol. Dr. anat. Dr. şed. Nr. 1. . Michail: Limfangiom cavernos hemifacial. Reun. I I . 12. Clujul Med. 5. Dr. Clujul Med. Nr. Michail: Exoftalmie prin gomă sifilitică a vârfului orbitei. D.\ Nr. Reun. I I I . anat. anat. 683—684. Clujul Med. Clujul Med. 4. Prof. 433—434. 430X431. Michail: Manifestări oculare în pelagră. 8 X I L 1935. 1936. Dr. 372—374. D. şed. D. 15< II. V. Prof. Dr. Reun. 12. 127. med. pag. Soc. Gr. 3 1936. Dr. 8. Michail şi Dr. Prof. 2. D. Nr. Clujul Med. 2. T. Nr. anat. Benetato: Cercetări asu­ pra respiraţiei nervului optic. XI. 19. pag. D. 8. X I I 1935. 6. 1936. 256. Clujul Med. anat. soc. şed. Clujul Med. 1935. 6. 1936 pag. Nr. med. Î936. Soc. şt. Reun. Dr. Cercetări asupra eliminărei lacri­ male a clorurului de sodiu. Prof. şt. 2. Prof. Archives d'ophtalmologie. Reun. 1935 pag. Dr. r. 2. Dr. 1936. I I I . şed. anat. D. şed. anat. Clujul Med. 1936. Paris. Clujul Med. 1935 Clujul Med. Prof. 1936p . Dr. 264. 1936. 1936 p. 8. P. T. 28. Dr. Nr. şed. 5. 14. XI. 1 1936 p.. Prof. CXXL Nr. I I . Mai 1936. 5394540. D. Dr. 1935. Michail: Consideraţiuni anatomo-patologice asupra a două cazuri de tromboza vinelor centrale ale reti­ nei.134! Lucrări ştiinţifice? Prof. şed. 13. Clujul Med. D. şed. 126—127. 293—304. 53. 680. 1936 p. şed. Michail:. Nr. Reun. C. med. 1936 p. 267—269. 1936. X. pag. pag. Soc. D. Nr.. Michail: Tuberculom al conjunctivei bulbare. Prof. anat. Nr. Reum. Doc. 1936. Michail: Asupra depozitării intraoculare a colesterînei. 1935 p. Michail: Accidentele oculare ale transfu­ ziei de sânge. 1936. 4. Clujul Med. Prof. Reun.

Soc. Rusu Lavinia: Cercetări asupra eliminării lacrimale a clorurului de sodiu. şed. . 1936. Clujul Med. Nr. 1936. 3. 12. 4. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activite scinetitique du Prof. Clujul Med. Clujul Med. II. 8. 7. 58-59. M. pp. 1936 pag. pag. Păcurariu Ion: Contribuţiuni la studiul patogeniei ca­ taractei naftalinice. şed. 255—256. P. şt. Dr. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în clinica oftalmologică din Cluj pe anii 1933—1935. Dr. 21. 8. şt. 2. Vago Octavian: Tulburări oculare în sarcină. şt. 7. 1935. Dr. 4. 474—475. Gh. med. Doc. Nr. Dr. Teze: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Vancea: Medicaţii noi în tratamentul boalelor oculare de origină vasculară (conferinţă). Vintici Ştefan: Chistele congenitale ale conjunctivei. 5. Soc. P. 15. MicHaîl. Daneş Andrei: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din (Cluj din anii 1927—1933. 1936. anat. 374—375. 1936. XI. Nr. Dr. I I . 275-290. 1936. M. TI. med. D. Zolog Niculae: Cercetări asupra proprietăţilor imunbiologice ale cristalinului. pag. 7. Gh. 5. pag. Nr. Nr. Soc. 5. Clujul Med. şed. 6. med. Reun. şt. 6oc. 1936. 1936 pag. Ћ1ехапс1ги Ciplea: Epiteliom kerato-con juneţi val. Keresztessy Tiberiu: Cercetări statistice asupra evolu­ ţiei sezoniere a Kerato-con juneţi vi tei flictenulare. 1. Bucur Iacob: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1933—1936. Vlad Aurel: Retinita maculară exudativă. şed. Dr. 16. 480—482. IV. Iliescu: Consideraţiuni asupra două cazuri de cherato-conjunctivită tuberculoasă. 9. Dr. Iliescu: Asupra unor paralizii oculare trau­ matice. 1936. 10. med. Clujul Med. 1936. Henter Koloman: Leziunile oculare în accidentele de muncă. Nr. Alexandru Ciplea: (Oonsideraţiuni asupra unui caz de criptoftalmie. Clujul Med. Simon Adalbert: Tuberculoza sacului lacrimal.135 Doc. 3. I I I .

(Revista „Spi­ talul" 1935. Klima). (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Bako Zoltan: Cercetări statistice asupra cataractei traumatice. Nina: Afecţiunile congenitale ale cristalinului (studiu statistic). prenatali în dez­ BCU Cluj / Central University Library Cluj voltarea aparatului buco-dentar. V. 11. Klima). Orjekovsky). I. Profesorul a făcut în cadrul şedinţelor Asociaţiei Medi­ cilor Stomatologi din Cluj nouă comunicări. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Influenţa factorilor preconcepţîonali. (Revista Stomatologică 1935 în co­ laborare cu Dr. 16. 14. Vasilescu şi Dr. V. A ţinut în cad­ rul cursurilor de perfecţionare a medicilor organizate de Societatea Docenţilor Universitari două conferinţe. Prof. Roşianu). Magda Vasile: Cercetări asupra lipazei în cristalinul normal şi patologic. F. I. S. Sublimatul în doze homeopatice într'un caz de flegmon gazos. Vasilescu). în colaborare/ cu Dr. Băbuţiu). V. F. Contribuţiuni la studiul stomatitei aurice. Bucureşti. tratând despre a) Complicaţiuni locale şi generale ale cariei dentare. 15. Uleia. Berlin în colaborare cu Dr. Garda Florica: Situaţia trahomului în Ardeal în anii 1920—il935. Becan Aurelia: Tulburări oculare în trombopenie.136 13. I. Clinica stomatologică. (Zahnarztliche Rundschau 1936. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Gheorghianova N. Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. Dr. I. . (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Vasilescu şi Dr. b) Radiografia în Stomatologie. Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall von Gasphlegmone. Aleman a publicat în decursul anului 1935— 1936 următoarele lucrări originale: Caria şi graviditatea. 17. Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior.

Influenţa factorilor ereditari. Marinescu). (Revista Stoma­ tologică 1936 în colaborare cu Dr. preconcepţionali. Consideraţiuni asupra tratamentului oligodinamic al ră­ dăcinilor gangrenoase cu conuri de argint. Roşianu). I. Dr. un analgetic cu indicaţiuni spe­ ciale în Stomatologie. Profilaxia cariei cu produsele .Perlott'"i} (Revista Sto­ matologică 1935 şi 1936). Uleia).. {Revista Stomatologică 1936). Băbuţiu şef de lucrări a publicat în decursul anu­ lui 1935—1936 următoarele lucrări originale: Mediul bucal şi durabilitatea obturaţiunilor cu silicate. Amintiri despre Prof. Bilaşcu. Orjekovsky). Caria şi graviditatea. I. I. Aleman). I. în calitate de preşedinte a comite­ tului de organizare din România. Dr. Stomatologică 1936). Ghidrai asistent onorific a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Rolul şi importanţa aparatului buco-dentar asupra orga­ nismului. Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. I. Aleman şi Dr. prenatali BCU Cluj / Central University Library Cluj şi postnatali în dezvoltarea aparatului buco-dentar. Dr. Kârpâti. . Aleman şi Dr. (Revista Sto­ matologică 1935 în colaborare cu Prof. (Revista Stomatologică 1935). (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. S. L. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Prof. Csâszâr). Dr. (Rev. în colaborare cu Prof. Dr. Revista Stomatologică 1935 în cola­ borare cu Prof. L. V. Dr. (Revista Stomatologică 1936. Vasilescu asistent a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. iCium trebuesc priviţi şi îngrijiţi dinţii de lapte? (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Dr. I. F. Dr. Klima preparator a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: „Dentalgin" Dr. I. Aleman). T.137 Profesorul a participat la Congresul Internaţional ţinut la Viena în August 1936.

\ Klepner Ferdinand: Concepţii noui în patogenia cariei dentare. Prof.138 Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall voiiGasphlegmone. „Clujul Medical" Noemb. 1935. pag. Berlin în co­ laborare cu Prof. Prof. 1935. Baba Iosif: BCU Clujsalivară. I. Dumitru Dumitrescu: Consideraţiuni asupra sifilisului. Soc. 57. Clinica oto-rino-laringologică 1. Prof. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania. „Clujul medical". Buzoianu: Surditatea profesională produsă de sgomot. University Library Cluj Litiaza / Central 12. Ballo Arpâd: Pentru ce sunt necesare cunoştinţele de Stomatologie unui medic-practician. 1935. 4. 1935. Teze de doctorat. (Zahnărztliche Rundschau 1936. Vindecare. 6. G. G. Ioan Roşianu: Stomatologia profilactică în legătură cu patologia infantilă. Grigore Stoinescu: Tartrul dentar. 1935. Revista muncii. Ianuarie 1936. G. 3. G. Ştiinţelor me­ dicale. şt. sănătăţii şi ocrot. 19 Oct. Buzoianu şi T. Naghi: Paralizie facială conse­ cutivă unei operaţiuni incomplete pentru mastoidită acută. soc. Evidare petro-mastoidiană. medicale Cluj 16 Nov. G. Soc. 15 Sept. 1. Prof. Berlinul. G. 5. Clujul Medical Nr. bucal dobândit. (Zahnărztliche Rundschai*. Prof. de chirurgie Decembrie 1935. 2. Soc. Aleman). Prof. . Buzoianu: Otita medie supurată acută şi cro­ nică în practica medicală „Clujul Medical" Octombrie 1935. Decembrie 1935. Dr. Was der praktische Zahnarzt von der Behandlung der Gaumenspalte wîssen musste. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania: Hamburg şi Koln. Buzoianu: Laringectomie totală pentru can­ cer laringean (cu prezentare de bolnav). 1936). „România Medicală" 15 Oct.

Buzoianu: Corp străin al bronchiei drepte (sămânţă de dovleac) extras prin tracheo-bronchoscopie. Prof. med. E. 179. pag. 137. Şt. 1 Ia­ nuarie 1936. Dorin Ionescu: Cardiotomie extramucoasă abdominală pentru cardiospasm. Buzoianu şi D. 180. 18. Martie 1936. Prof. . med. med. Prof. Clujul Med. 12. 182. 10. Soc. Clujul Med. Soc. Decembre 1935. Prof. Buzoianu: Corp strein intralaringian (placă de os) inclavată în benzile ventriculare de şase săptămâni. 16. Archives internationnales de neurologie. Buzoianu: Sur deux cas de paralysies recurentielle de nature peu commune. Prof. Cluj 11 Ianuarie 1936. 11. Aprilie 1936. Decembrie 1935^ pag. Prof. pag. G. Ionescu şi E. 1936. Buzoianu şi Dr. pag. 264. Clujul med. 179 Mar­ tie 1936. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Paris. Martie 1936. 25 Ian. Prof. Cluj 4 Februarie 1936. Clujul Medical. Buzoianu. Urechia şi G. Buzoianu: Corpi streini ai esofagului (mone­ de) extrase prin esofagoscopie la copii de 5 şi 3 ani. G. Decembrie 1935. Prof. G. G. pag. Buzoianu şi G. Cluj BCU Cluj / Central University Library med. 1936. Cluj 11 Ianuarie 1936. Cotul: Vocea şi igiena vocală un volum 526 pagini Cluj 1936. Martie 1936.. Soc. Prof. de pediatrie. ştiinţ. Prof. Prof. Soc. Cluj. Congresul de chirurgie. Buzoianu. extrasă prin laringoscopie indirectă. Bodea: Cazuri de mastoidită acută supurată bilaterală scarlatinoasă operate la copii. Clujul Med. Soc. Rev. 15. Prof. G. prefaţă de prof. G. şt. Re­ uniunea anatomică Cluj 1 Februarie 1936. 9. Buzoianu: Pericolul naso-faringian. Lemaitre dela Facultatea de medicină. G. „România Medicală" 15 Noembrie 1935. Nr. Buzoianu: Reflecţii asupra etiologiei parali­ ziei recurenţiale simple ori asociate. 8. G. C. Paris. pag. 14. D. G. D. 11 Ian. G. Clujul Medical. „România Me­ dicală" 1 Aprilie 1936. G. 17. Şt. „Revista Bucureşti medical" Ianuarie 1936. Ionescu: Cilindrom al mezostructurei stângi şi cancer bazo celular al aripei nasului. 13. Ionescu şi Giurgiu: Sinuzită maxilară cronică pio-fongoasă fistulizată în orbită şi în cavita­ tea bucală. de chirurgie.139: 7.

M. Buzoianu: Septico-piohemie auriculară înso­ ţită de tromboJlebită sinuso-jugulară. Clujul Medical 9. R. Prof. D. otologie. Dumitrescu. Drd. Prof. Soc. 31. L. Buzoianu: Epiphora chronique d'origine nasale. 1935. Prof. Prof. 11. rhinologie. G. A. Şt. Iulius Weinstein şi Barani Andrei: Consideraţii generale asupra imunităţii şi antivirusterapiei în O. Buzoianu: Antrotomie complicată tardiv de • colesteatom. Reuniunea anatomică 14 Martie 1936. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza îaringeană Clujul Medical 1935. L. Aprilie 1936. Bodea: Clinica OtoRino-Laringologică a Facultăţii de Medicină din Cluj „Spi­ talul" Nr. L. „Technique chirurgi­ cale" Paris Mai 1936. 23. Teodorescu şi E. de Cluj. Ionescu. Soc. Buzoianu: Septicemiile Library Cluj „Clinica et laboratorium" Aprilie. Buzoianu şi D. . 25. G. Mai 1936. Şt. Prof. G. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Bruxelles. 1935. Prof. Dr. Med. 24. Prof. Buzoianu: Corpi străini ai căilor aero-digestive superioare extraşi prin broncho-esofagoscopie. şi Negulescu: Rezumat statistic asupra flegmoanelor periamigdaliene perindate în cursul anului 1935 în 33. Clujul Medical. G. Rezecţia venei jugu­ lare. 30. Clujul Medical Februarie 1936. 1935. Pop: Consideraţiuni asupra complicaţiunilor gripei în afecţiunile O. G. Clujul Medical Ianuarie 1935. Cluj 9 Mai 1936. R. 28. Revista 26. G. G. Ionescu: Fibrom masiv al eta­ jului superior al fosei nasale stângi şi a sinusului maxilar co­ respunzător. Clujul Medical. dr. Prof. Dr. R. 32. 21. Prof. G. studiate în clinica O. 27. 29. BCU Cluj / Central University auriculare. Cluj 9 Mai 1936. Febr. „Spita­ lul". Dr.H40 19. Clujul Medical Mai 1936. Giurgiu M. Buzoianu: Technique de la laryngectomie to­ tale dans la clinique O. Prof. 1936. Revue de laryngologie. Russu. G. L. Buzoianu: Reticulo-endoteliomul amigdalei palatine. 34. T. 20. 22. „Spitalul" Martie 1936. med. Vaida Aurel. R. din Cluj în cursul anului 1934—35 Clujul Medical Nov. şi stomatologie. Buzoianu: Mucocel al ambelor sinuri fron­ tale. G. Weinstein Iuliu: Leziuni trauma­ tice ale membranei timpanale. L.

14 Mai 1936. 935. Cârjoe&cu Constantin: Sifilisul laringian. Februarie 1936. 2 Aprilie 1936. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. Nr. 952. 955. Nr. Roşu Dumitru: Polipii corzilor vocale. 4. Nr. 969. 3. Salamon Ernest: Contribuţiuni clinice asupra flegmoa*nelor periamigdaliene. 1936. 27 Iunie 1935. Nr. Lobonţ Nicolae: Tracheotomia. Rarinca Dan: Miringotomia atrio-aticală. Gârbea Ştefan: Tehnica amigdalectomiei totale în cli­ nica O. Nr. Nr. 12 Martie 1936. Nr. 12. 2. Nr. Aurel Bojita: Polipii coanali naso-faringieni. Nr. 5. Nr. R. 888. Nr. Cotul Gabriel: Tumorile malige naso-faringiene. 973. 913. 986. 16. 14. 14 Mai 1936. 2 Aprilie 1936. 10. Tudoran Măria: Amigdalitele cronice şi stările reuma­ tismale. 5 Martie 1936. Bogdan Pavel: Tratamentul otitei medii supurate acu­ te în clinica oto-rino-laringologică din Cluj. Nr. 6. Ianuarie 1936.141«. 977. 5 Martie1936. 27 Iunie 1935. Bucur Coriolan: Consideraţiuni asupra laringitei gri­ pale. Cameniţă Vasile: Anestezia locală în intervenţiile chi­ rurgicale asupra mastoidei. 7. 13. Nr. Popescu Mircea: Sinuzitele maxilare purulente la co­ pii. 8. 11. din Cluj. 20 Febr. Martie 1936. David Cornel: iContribuţiuni asupra mastoiditei apicale Ianuarie 1936. 1. 991. 951. 15. Nr. 934. Dumitrescu Alexandru: Operaţia subpericondro-mucoasă pentru rezecţia septului nasal. L. 28 Mai 1936. 987. 954. N o embrie 1936 Nr. 893. 963. Teze de doctorat. Rednic Toma: Operaţia tip Denker în sinuzitele maxi­ lare supurate Cronice. Nr. .

ed. clas. ciclul „Energii ardelene". 12. (246) Deutsche Einfliisse auf die Entwickelung der ru­ mânischen Medizin. Sibiu.II. 8°. Cluj. Siidost deutsche Forschungen. 24. 24. 3—9. Univ. Conf. 16. 8°. 5. l. XXIV. leacuri şi plante -de leac. Inst.1. I . Zeitschrift. Bologa: I. Şt. (241) Die Anfânge der rumânischen Schulmedizin. Cluj. 1936.. Rom. (249) Victor Babeş. 9. (243) Raportul din 1756 al unui chirurg german de­ spre credinţele Românilor asupra moroilor.13. Sibiu. pag. 1936. 1936. (252) Les influences occidentales dans l'evolution de îa medecine scientifique roumaine. (251) Spiritul modern în medicină. pag. 220—222. stud.111. Conf. 6. Cluj. Caransebeş. „Astra". univ. 1. pag. Interpretarea medicală a celor două ştampile de oculişti din Dacia superioară. 3. cu 2 figuri în text. Conferinţă la Soc. 18. 159—. 1935. 10. Miinchen. pag. 8°. 4. I I . Conf. 11. Bucureşti. Cluj. Bujoreanu: Boli. (245) Rostul Cluj / Central University Library Cluj şi de EtBCU cercetărilor de folklor medical nobotanică. Ext. 1936. (247) Medicina in Dacia. Bucureşti. (244). 2. Bruges-Cambridge. pag.168. Conf. V . IX. Schict. Institutul de istoria medieinii şl de etnografie medicală a) Lucrările prof.XI. 1935. 115—Ц9. I I I .XI. Med. 293—296. 8. (250) Vechii medici români ai Ardealului. 8°. (242) Un medecin luxembourgeois en Transylvanie. 8°. „Gând românesc". Anuarul Arhi­ vei de Folklor. Prefaţă la G. (248) Dela medicina veche la cea de azi. Andre Etienne. 116—147. 8°. ed. Acad. 1935—1936. 1935. 1751—1798. 1936. 1936. II. pag. An. liberă. 1935. Med. Conferinţe şi comunicări: 7. Publicaţii: 1. Sibiu. Isis. 10. Comunicare făcută la a .

Cluj. 29. Med. fiind unul din raportorii comisiei pentru isto­ ria ştiinţelor şi prezidând una din şedinţele acestei comisii. Kepp: Ştiri medicale şi sanitare din războiul independenţei în gazetele săseşti din Ardeal. 42 pag. 2. 14. clas. .143 VIII-a reuniune a Academiei internaţionale de Istoria Ştiin­ ţelor. 8°. A fost designat raportor (Istoria presei medicale ro­ mâneşti).). Prof. la congresul presei medicale latine. V I I I ) . Inst. 1935.. 1 planşe. ţinut la Vene­ zia în 29 Septemvrie 1936. (Reuniunea I X ) . V..IV. 103 pag. c) Teze de doctorat: 1. 20 pag. Venezia. (10—22 Aprilie 1936) şi la a IX-a reuniune a comitetului internaţional de Ştiinţe istorice. cu 3 planşe. Igna: Cultul lui Aesculap şi al Higiei. I V ) . V. 1936. Cluj.. 14. Ra­ port prezentat Congresului presei medicale latine. 13. (141) N. cu spe­ cială privire la Dacia superioară. Igna: Instrumente chirurgicale române găsite la Apulum. (i42) I. 10. (Igna: Cultul lui Aesculap. 8°. (253) L'enseignement medico-historique â Cluj. Neputând participa la congres.. Ra­ port prezentat la şedinţa comisiei de Istoria ştiinţelor a Co­ mitetului internaţional de Ştiinţe istorice. Cartea Româneasca. Cluj. Ist. 35 figuri în text. 1935. BCU oficială a University Library Cluj Din publicaţia Cluj / Central institutului „Biblioteca medicoistorică" a apărut volumul VIII. ra­ portul a fost citit de un alt membru al delegaţiei româneşti. urm. Weiss: Principiile chirurgiei după Ambroise Pare. II. 8°. {143) R. (140) N. 1935. pag. (Bibi. An. Bologa a luat parte la a VIII-a reuniune a Aca­ demiei internaţionale de Istoria Ştiinţelor. Bucureşti. (254) L'histoire de la Presse medicale roumaine. 1936.IV. b) Lucrările colaboratorilor institutului: 1. 2. (14. Cluj. Cluj.IX. 1936. 223—227 . Şt. alin. 8°.

Episcopescu.. Chim: Informaţiuni medicale culese din gazetele româneşti din Ardeal. Măthe: Consideraţiuni generale asupra teze­ lor făcute la Fac. Wochenschrift". 8°. 24 pagi. Predescu: Terminologia anatomică şi noţiu­ nile anatomice ale doctorului Şt... 7. Cluj.. 25 pag. C. (150) H. 8°. 1936.144 3. Csallner: Ştiri intresând Ist. 8°. (148) G. Cluj. 23 pag. Dodul: Bibliografia tezelor dela Fac. 15 pag. 8°. 55 pag.. (152) D. Ionescu: O descriere germană a ciumei din Bucureşti în anul 1813. BCU Cluj / Central University Library Cluj 10. 28 pag. (156) A. 1936. IV. 25 pag. 8°. Cluj. Cluj. tipărite în anul 1895. 1936. Cluj. 13. Cluj. şi Farmacie din Cluj dini anii 1923—1927. 4. (147) Gh. 8°. Naftli: Contribuţie la cunoaşterea situaţiei me~ dico-endemice în Muntenia. 20 pag.. 32 pag. med. Cluj... Bernhard: Informaţiuni medicale din anul 1893 în gazetele româneşti din Ardeal. 15 pag. 11. 16. (157) E. D. 1936. 1936. Roth: Bibliografia publicaţiilor dela institu­ telor medico-legale din România 1920^1935. 12.. anii 1927—1933. 1936. 14. 28 pag. 1936. 6. 1936. Cluj. Bitterţeld: O informaţie germană din 1838 despre mişcarea ştiinţifică şi medicală în Moldova. (1851—1853). (145) A. Cluj. de Med. Fodor: O statistică administrativ-sanitară din 1857—58 a Crişanei şi Maramureşului. 8°. 1935. Givulescu: Ştiri medicale din 1891 în „Gazeta Transilvaniei" şi „Telegraful român".. Bucur: Idem. 8. Cluj. V. rom. (Г49) /. 27 pag. (151) E. anii 1933-1936. (155) /. 8°. . (144) A ... Piatra Neamţ. din volumele I—III ale revistei „Wiener med. 23 pag. (146) E. 8°. 8°. Dăneţ: Idem. 8°. 8°... (151) N. 1936. (153) F. i 15. Cluj. Cluj. de Med. 5.. 1936.. 1936. 9. 1923—1936. şi Farmacie din Cluj. 34 pag. 1936. 1936. 8°. 8°. Cluj.

Comunicare. Articol publicat in Anatomischer Anzeiger Bd. P. Russu: Les modifications experimentales de l'index opsonique. (161) I. 18. Cluj. Clujul Medical No. Russu: Proces de scleroză vasculară în legătură cu blocajul sistemului reticulo-endote­ lial. V. Loew: Câteva documente oficiale referi­ toare la Transilvania din timpul epidemiei de ciumă din anii 1813-1814. Dr. 3. Soc. ANUAKUL 1935/36 10 . Cluj. 297. Papilian şi Dr. 1936. 20. (160) A. 1935. L I V .. Prof. de Antropologie. V. Grosz: Ştiri interesând Istoria medicinii în Ardeal din Volumele I—II ale revistei „Wiener med.145 17. (158) G. 81. II. 1936. 1936. Cluj. Prof. 20 pag. Russu: t)ber experimentelle Enzeugung lymphoides Bildungen. 14. Papilian şi Dr. 1936. Papilian şi Dr. 2. l/I 1936.. Prof. Papilian şi Dr. 8°. 1936. Papilian şi Dr. 20 pag. XII l. de Bio­ logie. 225-30i. 8°. Arch. Clujul Medical No. Soc. 12/16 s. Prof. 47 pag. No. Papilian şi Dr. Russu: L'index opsonique et le blocage du sisteme reticulo-endotelial. Prof. Macri: Câteva principii hipocratice în lu­ mea ştiinţei medicale moderne. 1936. Dr. Prof. W. 8°. W o chenschrift". Prof. X. 1936.. de Biol. Institutul de anatomie descriptivă şi topografică. 19. Dr. Comunicare. Clujul Medical No. Russu: Noi anastomoze între sistemul carotidian intern şi extern. Dr. Russu: Consideraţiuni morfologice şi Antropologice asupra pintenelui femural. Comunicare.XII. Cluj. Prof. 1935. 1935. (159) I. H. Papilian şi Dr. Comunicare. 1. 5. Papilian şi Dr. V. Russu: Consideraţiuni asupra lamei osoase subtrochantiniene. Visch. Bd. Russu: Beitrage zum studium des BCU Cluj / Central University Library Cluj Schenkelsporns. 1851—1852. Reuniunea Anatomică. Dr. Paris XII. 8°. 24 pag. V.. Clujul Medical No. Sajovits: Igiena fizică şi psihică după Maimonide. Soc.

C. 34. gen. de Endocrinologie. Velluda şi Dr. de Biologie. Prof. Dr. C. 1936. Dr. a apendicelui cecal a valvulei fleo-cecale şi a bandeletelor musculare. Dr. No. 9. Preda: Contributions â l'etude de la mort par la pilorarpine. Soc. Doc. Dr. 4. Articol. Doc. Dr. C. l. C. C. Russu: Sincopele adrenalino-cloroformice întârziate. Aniţescu şi Dr. de Biologie. Dr. 10. LVI. Russu: Capsulele suprarena­ le şi sincopa adrenalino-cloroformică. Velluda: In preajma celui de al X-lea ex­ ternat la Cluj. C. C. C. l. Comunicare la Soc. Papilian şi V.III. Dr. Rom. 2. Velluda şi Dr. Stoinescu Neron: Un caz de notomelie. Soc. Clujul Medical No. Doc. Articol. Reuniunea Anatomi­ că. C. 1936. C. et de Path. Velluda şi Dr. Dr. Doc. 3. Doc. C. Russu: Les relations entre les capsules surrenales et le syncope adrenalino-chlorofor­ mique. ref.V. C. C. Doc.II. Velluda şi Dr. C. et la syncope adrenalino-chloroform. Soc. 2. Paris. Russu: Le systeme reticuloendothelial et laBCU Cluj / Central University Library Cluj syncope adrenalino-chloroformique. 1935. Russu: Nouvelles recherches concernant les relations existantes entre le blocage du sist. Reuniunea Anatomică. 3. Doc. C. C. Doc. Velluda. Russu: Sistemul reticulo-endotelial şi sincopa adrenalino-cloroformică. 1936. 1936. 1936. Doc. 1936. Doc. T. Clujul Medical No. Soc. Articol. 1936. Comunicare. Russu: Les syncopes adrenalino-chloroformiques retardees.X. No. de Phisiol. 1936.sinurilor carotidiene. Velluda şi Dr.VIII. de Biol. Dr. 29. Clujul Medical No.X. de Antropologie. l. V. C. \C. Doc. l. €. . Velluda şi Dr. C. C. 5.446 Prof. Clujul Medical No. C. l. Velluda şi Dr. Dr.II. Dr. 1936. endot. Clujul Medical No. 1. Soc. Dr. Velluda: Asupra vascularizaţiei meniscurilor articulare la genunchiul de om. Velluda: Caractere ancestrale pe mandibu­ lele de om. Journ. Paris. 11. Papilian şi Dr.III. 5. Dr. Clujul Medical No. III. Clujul Medical No. Velluda: Un caz de lisa cecului. Dr. 1935. Clujul Medical No. Dr. Antonescu: Cercetări experi­ mentale asupra morţii după extirparea .XI. 1936. 1936. de Biol. 10. C. l.

Dr. LVI. 1. Iunie 1936. PredaBCU E. Rom. I. LXII. Dr. Iunie Г936. Popescu:University Library Cluj şi Cluj / Central Modificările ovarului de epuroaică în urma injecţiilor de orchitină. 1. Rom. 1936. Clu­ jul Medical No. VI. Clujul Medical Nr. 'Teze de doctorat: T. . Comunicare. Soc. Dr. Dr. Ilian: Morfologia menzeterului de câine reportată la embrionul uman. 1. Russu: Noi date asupra oaselor wormiene. Anat. Spătarii: Reacţiunile siste­ mului reticulo-endotelial în supraalimentaţie şi inaniţie. Russu şi Dr. Soc. V. 1. 3. 1. de Antropologie. Soc. C. Dr.1. Rom. Clujul Medical Nr. 1. Soc. de Antropologie pe anul 1934—35. 1. 3. 1936. Ianuarie 1936. 9. 1936. Clujul Medical No.1. Preda Victor: Contribuţiuni la studiul antropometric al capului la paran. Clujul Medical No.147 Doc. de Antropologie. Russu: Dare de seamă asupra activităţii Soc. 1936. Spătaru: Reacţiunile sistemului reticulo-endotelial în inaniţie şi supra alimentaţie. Rom. Cupcea: Consideraţiuni asupra factorilor antropologici. de Antro­ pologie. 1936. V. Velluda $i Dr. Puiu: O nouă concepţie asupra lamei osoase subtrochantiniene. Dr. III. G. Iun. 6. C. Rom. I. Spârchez: Ulcer gastric şi duode­ nal experimental. Reuniunea Anatomică. 1936. V. Clu­ jul Medical No. Preda şi S. Clujul Medical No. 1936.1. I I I . Preda Victor: Cercetări antropometrice asupra formei capului la oligrdîrenice. Comunicare. G. Clujul Medical Nr. 1. 1. 1936. de Antr. G. Februarie 1936. Reun. Preda: (Contribuţiuni asupra glicemiei piloropimice. nie 1936. 1. V. 1936. fasciei şi formaţiunilor fibro-aponevrotice legate de complexul anatomic. Piciorul gâştei. Pop: Dispozit.

(Cl. 374). pag. Prof. 1935. Stupariu I. Titu Vasiliu cu Dr. a spline. b) Comunicări: 1. pag. Petru Radu: Hemoragia abdominală mortală în urma unei tumori renale. Haţieganu şi Doc. generalizat cu determinări gastro-intestinale. pag. in­ testinal (Cl. cu peritonită purulentă. Dr. pag. Dr Titu Vasiliu cu Petru Radu: Limfosarcom. 1936. Med. Med. (Cl. Dr. Titu Vasiliu cu Dr. Dr. Dr. XII. (Cl. 8. Dr.: Tu­ morile cu mieloplaxe. Med. V. L. b) Anevrism al aor­ tei ascendente perforat în pulmonară. No. 1936. pag. 3. în legătură cu un caz personal. 2. No. 538—539). No. Med. 4. Prof. 1.148 15. Prof. I. Titu Vasiliu cu Dr. 1935). 6. Prof. Dr. X—XII. 2. 1936. Prof. Plauchitiu: Asupra ce­ lor două cazuri de bonşiectazie chistică. (Cl. Mureşanu: Abcese actinomicotice ale ficatului. (CL Med. Med. Aug.. Prof. pag. I . cu peritonită purulentă. 434). 357). Dr. pag. Prof. pag. 1936. Petru Radu: Tumoră ponto-cereboasă. 5. Titu Vasiliu cu Dr. pag. 6. Aug. Titu Vasiliu cu Dr. 1936~. Mureşan: Abcese ac­ tinomicotice ale ficatului. No. Med. Titu Vasiliu cu Dr Petru Radu: Două cazuri de carcinom pulmonar. No. No. ((Cl. 3. Med. a) Publicaţii: 1. Dr. Dr. 1936.Titu Vasiliu cu Dr. Rubin Popa. pag. 60). BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936. Med. 7. 432). („Cancerul" No. Petru Radu: Tumoră pul­ monară bronşică a ficatului şi pancreasului.Plauchitiu: Mielom mul­ tiplu plasmocitar. Petru Radu: Limfosarcom. 6„ 1936. Prăgoiu I. Prof. Titu Vasiliu cu Dr. No. Dr. Dr. 5.149). 1936. 8. No. 317). (Sub tipar). No. (Cl. 9. şi Dr. Institutul de anatomie patologică. Prof Dr. . (Cl. Prof. Dr. 5. 4. 7. (Cl. Daniello: Contribuţie la promema sporirii numerice a can­ cerului pulmonar primitiv. 3. I. în regiu­ nea ischio-pubiană. Med. Radu Petru cu Prof. Titu Vasiliu cu Dr. 59). Dr. 185).

(Cl. Med. Simona Strat: Studiul isto-patologic al tumorilor Grawitz zise Hipernefrome. No. 1936. 1935 şi Nr. 1. Mişcarea Medicală. pag. 2. Petru Radu: Hipoplasie renală bilaterală. (Cl. No. 12. Raport prezentat la al XV-lea Congres Naţional de Psihiatrie . Med. A.149 10. 1936. Rubin Popa cu Dr. Rubin Popa cu Dr. Dr. 18. c) Teze Ће doctorat: 1.-(Med. E. Ion Plauchitiu: Consideraţiuni asupra leziunilor anatomopatologice a reumatismului poliarticular. Dr. 17.Iancu: Degenerescentă grăsoasă a ficatului şi a rinichilor la un copil de 9 luni. Nr. Dr. j(Maladia lui Bouillaud). Med. Med. Petru Radu: Limfosarcom intestinal (Cl. pag. Plauchitiu: Sifilis splenohepatic gomos la o fată de 21 ani. 265). 59). 1. 11. . No. 2. 432). 1936. 432). 7—8 din 1936. Med. Dr. 3—4. No. 59). 14. Rubin Popa cu Dr. I. Augustin Mureşan: iGarcinomul primitiv al trompei uterine. 6. 1936. 13. 127). (Cl. Med. Prof. 3. 2. ( O . M. Dr. Rubin Popa cu Dr. 6. pag. Rubin Popa cu Dr. pag. Craiova. Rubin Popa: JRabdomiome multiple congenitale ale inimei. Plauchitiu: Tumoră pulmo­ nară atipică. pag. Rubin Popa cu Drd. 1936. pag. pag. Kernbach: Criteriile medico-1 egale şi antro­ pologice ale responsabilităţii penale. (Sub tipar). Petru Radu: Infarctarea bila­ BCU Cluj / Central University Library Cluj terală totală a rinichilor. Dr. 16 Institutul medico-legal. din 1935.Psihologie. Rubin Popa cu Dr. 15. 4. 16. Dr. Petru Radu: Granulie pulmo­ nară canceroasă. No. 11—12. Dr. 1936. Neurolo­ gie şi Endocrinologie. Dr. No. 126). 1936. Rubin Popa cu Dr. Mezincescu: Tromboza ar­ terei mezenterice superioare şi tromboza arterei hepatice. (Sub tipar). (Cl. (Cl. Dr.

Dahnovici: L'apparition et L'evolution de la fibrine dans Ies plaies. la Facultatea de Medicină din Cluj. Prof. 4. Kernbach: Probleme de învăţământ şi educaţie profesională. Dr. 1936. Dr. Tome IL Nr.160' Prof. 3. M. Vrechia: Hemo­ ragie cerebeloasă şi moarte rapidă. Prof. Dr. C. Bucureşti. M. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Bănăţene. Prof. Kernbach: Responsabilitatea medicală şi perforaţiile utero-intestinale. Kembach: Perioadele genezice şi agenezice a femeii şi importanţa lor medico-socială. Nr. Revista de (Gynecologie şi Obstetrică. M. .. Dr. 4. 4. Nr. Dr. Tome II. Prof. Cotuţiu şi Dr. M. Prof. (Note preliminaire). Eişcuţia:: Sarcina extrauteri*nă şi aspectele ei medico-legale. Dr. Cotuţiu şi Dr. Kernbach: Codul penal şi profesiunea me­ dicală. Nr.. Cotuţiu: Accidentele de muncă în lumina nouilbr legislaţii. Ateneul Român Timişoa­ ra şi la Gruparea Femeilor Române Cluj.. Nr. Problema responsabilităţii medicale. Dr. 1936. Dr. 1936. M. Prof. Revista de Medicină Lega­ lă. Kembach.. 2. Revista de Endo^ crinologie. Dr. Cotuţiu în colaborare cu Prof.. M. Kembach: Problema responsabilităţii pe­ nale şi noul Cod penal.' Conferinţă ţinută la Colegiul Medicilor. C. Un nouveau criterium.. cu 3 cazuri personale. 1936: BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Conferinţe: î. Dr. Kernbach şi AL. 5. Bulletin de ГAcademie' de Medecine de Roumanie. Dr. 1936. Bulletin de ГAcademie de Medicine de Roumanie. 1936. Societa­ tea de Gynecologie şi Obstetrică Cluj. C... M. Dr. Bucureşti. Dahnovicir Recherehes critiques sur le diagnostic chronologique des blessures par T'examen histologique. M.. Prof. pour le diagnostic histologique de la date d'une plaie. M. Dr. Timişoara. Kembach: Perforaţiunile uterine şi intesti­ nale. C. î. Conferinţă ţinu­ tă la Societatea Ştiinţelor Medicale. Kembach. Gynecologie şi Obstetrică.. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj.. 6. Cluj. Dr. 4. Prof. 4—5.

Prof. C. Dachnovici: Avort spon­ tan şi febră tifoidă. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. M. Cotuţiu: Un caz de embolii grăsoase generali­ zate. Cluj. abces cerebral. Dr. Reu­ niunea Anatomică Cluj. 3. Kernbach şi Dr. T. Kernbach: Un caz de intoxicaţie cu mercur nediagnosticat în timpul vieţii. C. A. Paris. No. Kernbach şi Dr. C. Reuniunea Anatomică Cluj.151 c) Comunicări: 1. Dr. Cotuţiu în colaborare cu Prof. Dr. Dr. Prof. M. 9. Reuniunea Anatomică. 1935. Dr. 294. otită şi mastoidită. C. Prof. Cotuţiu şi Dr. ll. Dachnovici: Septicemie streptococică rapid-mortală după un traumatism mic. V. 13. Dr. 2.Dr. Kernbach: Probleme de la responsabilite medicale et les perforations utero-intestinales pendant l'avortement. 12. C. A. Clujul Me­ dical pag. Prof. . Reuniunea Anatomică Cluj. Societatea de Ortopedie Cluj. Cotuţiu: Un caz atipic de intoxicaţie cu cianură alcalină. Pop: Un caz de diabet traumatic. BCU Cluj / Central University Library Cluj l. Reuniu­ nea Anatomică Cluj. Reuniunea Anatomică Cluj. Reuniunea Anatomică Cluj. M. Cotuţiu: Avort septic spontan după abces al mânii. Dr. l. Dr. Kernbach şi Dr. 14. Dr. Cotuţiu şi Dr. Hurghişiu: Avort spon­ tan în legătură cu pneumonia. Comunicare făcută la Societatea de Medicină Lega­ lă. 1936. C. Societatea de Endocrinologie. Gynecologie şi Obstetri­ că. -Dr. 5. Dr. Rişcuţia: Ruptura traumatică a pulmonului fără leziuni a cutjei toracice. Dr. Dr. M. Reuniunea Anatomică Cluj. Brindeau. Cotuţiu: Traumatism al feţii. 15. 1936. 4. Vasiliu: Asupra unui caz de osteogeneză imperfectă. Hurghişiu: Avort crimi­ nal prin injecţie intrauterină şi coincidenţa cu salpingita gonococică şi pioovar. Prof.Dr. 8. 6. C. Hurghişiu: Un caz de hemora­ gia capsulelor suprarenale. Dr. M. Căprioară). 10. Kernbach şi Dr. Prezentată de Prof. M. Cotuţiu şi Prof. Dr. Prof. Reuniunea Anatomică Cluj. C.IV. Cotuţiu: Un caz de osteogeneză imperfectă. Reuniunea Anatomi­ că Cluj. 6. Annales de Medicine Legale. C. (Cu Dr.

2. Bârna Osvdt: Igiena în practica medico-legală. 1920—1935. 22. Iulian: Traumatismele coloanei vertebrale şi interpretarea lor medico-legală. 14. 8. Mocanu Elena: Pediatria în activitatea medico-legală. 18. Boia Emil: Pruncuciderea. Tomoiagă Georghe: Tuberculoza traumatică şi inter­ pretarea ei medico-legală. Barta Alexandru: Activitatea medico-legală a endocrinologului. Nicolescu Gheorghe: Traumatismele urologice din punct de vedere medico-legal. Domide Leon: Importanţa medico-legală a complicaţiunilor septice după traumatismele craniene. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în Clinica BCU Cluj / anii University Library Cluj Oftalmologică din Cluj.152 d) Teze de doctorat: 1. Popa Solomon: Oftalmologia în activitatea medico-lesală. Spineanu Vasile: Semnele morţii şi stabilirea datei morţii. 16. 12. 11. 4. Pop Cornel: Dermato-Venerologia în activitatea me­ dico-legală. Jaklovszky Dionisie: Perioadele agenezice ale femeii şi importanţa lor socială. ?0. Roth Ernest: Bibliografia publicaţiilor dela Institu­ tele medico-legale din România. Nuţiu Traian: Obstetrica şi Gynecologia în activitatea medico-legală. 10. Cotuţiu A. Incze Iosif: Pneumo şi Pleuropatii traumatice şi in­ terpretarea lor medico-legală. Dima T. 3. Joo Ştefan: Simtomele agoniei şi starea mintală a ago­ nicilor. . 21. 15. peCentral1933—1935. 19. Rişcuţia Anton: Hemoragiile şi importanţa lor me­ dico-legală. 5. 13. 9. 7. Maniac Ernest: Fracturile osoase din punct de vedere medico-legal. Forfu Nicolae: Medicina internă în activitatea medicolegală. Salamon Roza: Tumorile traumatice şi interpretarea lor medico-legală. 6. Constantin: Herniile traumatice din punct de vedere medico-legal. 17.

1. î . Oprişiu: Contribuţiuni la stu diul funcţiune! antitoxice a capsulei suprarenale. Endocrino­ logie. de Г Academie de medecine de Rou­ manie. C. t. Munteanu: Contributions â l'etude de la transmission chimique de l'influx nerveux au niveau des synapses centraux. 6. Benetato. R. Clujul Medical Nr. 2. Gr. A. Urechea. t. 1936. de la Soc. 121. Gr. C. 1 din 1936. Benetato. R. 12. Benetato: Recherches sur la respiration du nerf optique. Gr. 11. Soc. Benetato: L'effet de la surrenalectomie sur le pH et le pouvoir tampon du muscle. de Biol. Benetato. Michail. Clujul Medical No. 2 din 1936. 1547. 7. C. 8. D. Bull. Găină. No. Benetato: Recherches sur la respiraţion du nerf optique. R. Gynecologie şi Obstetrică. 1935. Gr. şi No. N. a) Publicaţiuni: 1. C. t. 4. N. 'Gr. 1936. Gr. 1936. I. R. Benetato. 1936. 1936. Benetato. Gr. D. Gr. Bull. Gr. Clujul Medical No. de l'Aeademie de Medecine de Roumanie. 3. 121. Gr. I. . 3. R. No. de la Soc. p. Benetato: Problemele fiziologiei moderne în discu­ ţia Congresului Internaţional de Fiziologie din Leningrad. N. Benetato. 13. Urechea. Benetato. No. Benetato.153 Vi. (sub presă). Michail. Oprean: L'effet de la surrenalectomie sur l'etat colloidal des proteines musculaires. 6. R. C. Retezeanu: Nouvelles re­ cherches sur le potassium dans l'insuffisance surrenele. 1936. Munteanu: L'influence du rapport acide-base des aliments sur certaines proprietes physico-chimiques et la capacite du travail du muscle isole. 9. 7. 1. C. 12 din 1935. 1936. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei animalelor supra-renoprive. de Biol. de Biol. N. p. Retezeanu: Les variations de cHlore et du sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. 10. t. t. Gr. Institutul de fiziologie. Clujul Medical No. Gr. C. A. 5. Soc. 1551. de Biol. Munteanu: Cercetări asupra prezenţei unei sub­ stanţe oestrogene în nămolurile terapeutice./ Central University Library Cluj la studiul BCU Cluj Munteanu: Contribuţiuni transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor nervoşi. 121.

Ştiinţelor Medicale. Russu şi Dr. 1936. Munteanu: Contribuţiuni la studiul transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor ner­ voşi. G. Benetato: Respiraţia nervului optic în stare normală şi în diferitele stări patologice. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza laringelui. Munteanu: Influenţa alimentaţiei asu­ pra pH-ului. Gh. Voi. Michail. Benetato. 5. XVI. 1936. b) Conferinţe. Michail: Die Rontgenbehandlung der Iristuberkuloze. 8 din 1 August 1935. Leipzig. Clujul Medical No. Noemvrie 1935. C. 1. Ştiinţelor Med. N. Găină. ÎS. N. 6. (Sb presă). 514—549. Soc. 1936. Dr. 53. de Endocrinolo­ gie. Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. D. An. Dr. D. 2. 3. I. Laboratorul de fizică medicală. Febr. . 434—441. Soc. Negru şi Prof Dr. 4. Gr. Februarie 1936. Mai 1936. Thieme S. Dr. Prof.'R. Nicolae Bărbulescu: Curs de Fizică medicală. 8. G. 19 Institutul de radiologie. Publicaţii: 1. Editura Universităţii. Benetato. Soc. Clujul Medical No. I. de Pediatrie şi Puericultura. Cluj. pag. Ştiinţelor Med. Decemvrie 1935. Benetato:Cluj / Central University Library Cluj Conferinţă ţinută la Asociaţia învăţătorilor din Cluj. Aprilie 1936. de la Societe des Sciences. Gr. 2. Benetato. 385 pagini. Gr. Bull. Benetato. Soc. Mârz 1936. Popoviciu. puterii tampon şi a capacităţii de lucru a muş­ chiului izolat. BCU Noţiuni elementare asupra alimentaţiei.154 14. Gr. G. comunicări: 1. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei suprarenoprive. Fortschritte auf den Gebiete der Rontgenstrahlen Bd. Nicolae Bărbulescu: Clontribution â l'etude des liquides. 2. D. Gynecologie şi Obstetrică. Oprişiu: Ciontribuţiuni la stu­ diul acţiunei corficotrope a hipofizei. Soc. Dr. G.

Dr. 1936. VII. No. B. V. Dr. C. 1936. Zolog. David şi Vago: Saeilul difteric la noui născuţii din colectivitate. Tome CXXII. Dr.. Rend. (Co­ municare făcută în şedinţa Soc. 1936. T. Clujul Medical Nr. Rend. I. Iancu A. XVII. Dr. Ian. Turca în colaborare cu Dr. 1936. Comptes Rend. M. Zolog M. 1936. Gin. 2. 1132. Clujul Medical Nr.: Sistemul reticulo-andetelial şi chimioterapia tripanosomiaselor. BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. Nr. 24. 4. Zolog M. pag. Institut al de igienă şi igienă socială. Nr. 121. pag. Zolog. Dr. la. Prof. Tome CXXII.. 8. O. Comşia O. « O . 4. România Medicală. Mai—Iunie— Iulie 1936. Dr. Buletin Eug. de Biol. de Biol. Prof. 1936. 1-2. Nr. şi Biop. Dr.: Calificarea medicilor. de Endocrinologie. David: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid.-tFebr.. Comşia O. Turca în colaborare cu Dr. Nr. Rusu: Eritem nodos şi primoinfecţiunea tuberculoasă. Dr. pag. Zolog M„ Dr. Nr. 1—2. dq Biol. I. 1135. M. Dr. VII. Voi. O. 24. Dr. 1. Tome CXXII. Clujul Medical Voi. 6. şi Biop. Compt.: Systeme reticulo-endothelial et action therapeutique des corps arsenobenzoliques. de la Soc.' . Comşia O. 1936. 24. Voi. 3. I. Dr. Compt. Berariu şi Dr. Comşia: Nouvelles recherches sur l'action des substances arsenobenzoliques dans les trypanosomiases experimentales. Dr. 7. Moldovan: Principii de bază ale organizaţiunei sanitare. Zolog M. 3. VII. 1936.: Role du systeme reticuloendothelial dans le mecanisme chimio-therapique des corps arsenobenzoliques. Voi. din Cluj) 29. Comşia: Contribuţii la mecanis­ mul acţiunii preparatelor arsenobenzolice. Iancu. T. 9. 1138. 1936. de la Soc.155. Dariu şi Dr. Dr. de la Soc. pag. Dr. XIV. Dr. eug. 8. şi Obst. 7. Nr. 5—6—7. Dr. Dr. Moldovan: Casă de ocrotire sau dispensar rural? Buletin Eugenie şi Бшр.

şi Biop. Voi. Nr. P. 4. P. Bul. 1. eug. I. Ibid. Dr. 5. P.. 3. 1935. 12. O. 1935. Nr. Situaţia la 2V2 ani dela începerea campaniei. 18. VII. Comşia: Biologia familiei. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. Re­ vista Nr. 11—12. eug. Bul. Rezultatele anchetei din Vărădia. P. Population Nr. în colabo­ rare cu Dr. şi Biop. Zolog M. şi biop. Nr. 15. Dr. 17. Din biotipologia femeei. Dr. 2. 1936. Bul. 23. Dr. jud. Bulet. Râmneanţu: Calcularea creşterii populaţiei vii­ toare din România. L. Cauzele depopulării.156 10. şi Biop. eugenie şi Biop. 21. în Plasa sanitară model Gilau. Nr. 6. 6. 1935. I. Perhaiţa şi Dr. Problema intersexualităţii. 1. Dr. Dr. în colaborare cu Dr. din comunele rurale din Banat. 13. V. Turcu. 1935. 5. Prodan. 1935. T. eug. 1935. 10. P. Dr. Russu şi Dr. Râmneanţu: Creşte cancerul în România. Râmneanţu: Deosebiri şi asemănări în statura şi perimetrul toracic a 48. Dr. 19. 1—2. 1935. Dr. Voi. 5. 6. 3. Eug. şi Biop. Nr. eug. eug. 3. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Banatu­ lui. O. eug.197 de recruţi de neam diferit din judeţul Timiş-T. 4. Dr. 1935. Nr. Nappendruck: Comba­ terea specifică simultană a difteriei şi scarlatinei în Turda. Bulet. P. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. şi Dr. 8. 9. şi Biop. 1936. Selegianu. 3. P. Caras. Rezultatele anchetei dinf Banloc. eug. şi Biop. eug. Nr. Nr. II. G. Nr. 11. Dr. Dr. P. GH. P. Râmneanţu: Cercetări asupra originii etnice a populaţiei din Sud-Estul Transilvaniei pe baza compoziţiei serologice a sângelui. 11. Bul. Revue de Transylvanie. Bulet. 14. Râmneanţu: Rezultatul vaccinării cu B. P. Bul. Râmneanţu: The Growth of the population of Rumania. 1. şi biop. 7. Modran. 1936. 1935. Nr. P. şi biop. Dr. 4. bazată pe proporţiile acestor fenomene demografice. Râmneanţu: Corelaţia dintre nupţialitate şi na­ talitate. Cauzele depopulării. 20. . 1—2. Bul. în colaborare cu Dr. Dr. Râmneanţu: Origine ethnique des Seklers de Transylvanie. Comşia: Biologia familie. Dr.. Bul. Nr. 1%. C. 22. 1935. VI. 1935. 2. Râmneanţu: Mişcarea populaţiei în Ardeal dela 1901—1910.

Partea I I I . şi Biop. Bul. Făcăoaru: Legea pentru apărarea sănătăţii po­ porului german. Comunic. de Antr. Râmneanţu: Gripa din iarna anului 1934—35BCU Cluj / Central University Library Cluj în România şi repercusiunea ei asupra celorlalte cauze de deces. Nr.157 24. şi Biop. Nr. 1. 39. Nr. 3—4. 1936. 1936. Nr. eug. biop. 7. Bul. Nr. 10—. I. Observat. 29. Nr. jud. 30. Bul. Dr. eug. Râmneanţu: Subnutriţia la copii dej şcoală şi. Soc. Nr. „Cancerul". Făcăoaru: Criteriile pentru diagnoza rasială. 38. şi Biop. I. de Antrop. 40. 1936. 5. Severin. I. eug. 1936. şi Biop. Făcăoaru: Culoarea ochilor în populaţia din Mă­ guri. Nr. 1936. Dr. Rev. 1934. 1936. Clujul Medical. Bul. şi Biop. P. P. Inst. Nr. Făcăoaru: Culoarea. Comun: Soc. Făcăoaru: Curs de sociologie (litografiat). Nr. 37. Dr. Clujul Medical. Bul. Criş. I. Dr. Dr. 27. ! . Dr. Dr. forma şi structura părului în populaţia din Măguri. 1936. 32. Clujul Medical.. Nr. 1—2. 25. 6. Banat. 1—2. 2. la diferite vârste pe sex şi mediu.12. Nr. 1936. 1935. Soc. Făcăoaru: Compoziţia rasială a populaţiei din Voşlobeni.'Ilie Ardeleanu. Clujul Medical. Râmneanţu: Soluţiuni în legătură cu problema declinului etnic al populaţiei româneşti din Banat. 33. eug. Rezultatele anchetei de­ mografice din comuna Iablaniţa. Social-Economic. Dr. 3. 1936. Nr. P. Nr. 1. eug. 35. Studiu epidemiologie şi statistic. Dr. 1—2. Nr. I. 34. Dr. Cauzele depopulării. 14. Bul. eug. 1936. Bul.. 4. P. Comunic. I. şi biop. Bul. 36. Râmneanţu: Demografia satelor din România. P. Făcăoaru: Legiferarea avortului din indicaţiuni eugenice în Germania. I. 3. 1936. P. Dr. 1936. infecţia tuberculoasă. eug. Râmneanţu: Mortalitatea de cancer pe vârstă în România. 1—2. Soc. de Antr. Dr. 26. 28. Dr. Dr. Făcăoaru: Inteligenţa în raport cu caracterele somatice şi cultura: doi fraţi. Făcăoaru: Curs de eugenie (litografiat). Dr. în colaborare cu Dr. Râmneanţu: Mecanismul reducerii natalităţii în Banat. Dr. P. 6. 31. 1-2. Dr. Î936. Râmneanţu: Cauzele mortalităţii copiilor de 0—(14 ani. şi. P. şi Biop. Rev. eug. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. 1.

1936. Drăgoiu: Localizarea topografică a substanţelor mi­ nerale din preparatele istologice cu ajutorul incinerării (microincinerarea). Soc. Nr. 1936. Nr. 1936. 50. Nr. Clujul Medical. 1. Dr. 6. Mai—Iunie-ЛиНе 1936. a». BCU ClujBiop.. Grigoriu şi N. Dr. Clujul Me­ dical. 42. în anul 1935. Coja. şi Biop. Nr. săcui şi un­ guri. Nr. Dr. Făcăoaru: Indicele nasal la români. Dr. Soc. P. 1. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu rasa. Dr. de Antr. Com. Clujul Medical 1936. I. Institutul de istolegie şi e mbrielogie. 1935. Com. Făcăoaru: Statura ţiganilor din colonia Iris. Dr. Bul. 9. 1936. Bul. Revista de Endocrinologie. Dr. 1. Nr. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu origi­ nea etnică şi stratul social. 3—4. de Antr. 1936. David în colaborare cu Dr. I. Clujul Medical. Com. de Antr. Dr. 43. Nr. Făcăoaru: Indicele cefalic la ţigani. eug. /.!158 41. Gi­ necologie şi Obstetrică Cluj. Com. Dr. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu starea economică. Clujul Medical.6 . I. 5—6—7. Com. Soc. 51. I. Petre David în colaborare cu Dr. 5—7. 5 . Soc. eug. 47. iGr. Cluj eug. V I I . I. şi Biop. eug.'5—7. în colaborare cu Prof. Nr. 6. Clujul Medical 1936. Făcăoaru: Test individual pentru măsurarea in­ teligenţei. Bul.7 . Făcăoaru: Familii degenerate şi costul lor pen­ tru societate şi stat. în anul 1935. P. 1936. 1936. I. eug. 1. Pană: Studiu experimental asupra efectului prolanului şi foliculinei administrate intratubar. Voi. . 46. 8. 44. de Antr. 2. Soc. Vlad: Consta­ tări şi discuţii în jurul vaccinărilor] asociate antidiîterice şi antiscarlatinoase în municipiul Cluj. Voi. 9. Primele constatări. Soc. I. de Antr. Com. Nr. Nr. Nr. Mai—Iunie—Iulie. D. VII. Dr. Vlad: Vaccinările antidifterice şi antiscarlatinoase în Municipiuţ Cluj. 45. Bul. de Antr. P. şi Biop. Clujul Medical 1936. şi Biop. 8. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu etatea. şi / Central University Library 49. Bul. Nr. 48. Dr. 1936.

V. 1936). în cadrul Extensiunei universitare). par C. 9. 5. Vaccinarea antirabică la Institutul Antirabic din Cluj în anul 1934. de Biol. Dr. 1936. V. Reacţia de sex Dcrn-Sugarmann. I. . V. 1936. Ianuarie 1936. CXXlII. Institutul de bacteriologic. Cluj Nr. Rezumat litografiat. 1936. V. 5. A. 22. 210. Prof. 26 p. Voicu. Dr. 3. du­ pă administrare de foliculină. Nro. 4. Prof. 1936. R. Petrescu: Tumori la cobai. Gine­ cologie şi Obstetrică. (Revista de Endo­ crinologie şi Ginecologie şi Obstetrică. Idealurile noastre de eri şi de azi. VI.159 3. T. Botez: IGursul de Patologie Generală şi Experimentală (ţinut la Facultatea de medicină din Cluj). Comunicat în şedinţa din 30. Dna E. (Conferinţa ţinută la 20 Martie 1936 la Universitatea din Cluj. Petrescu: Producţiunea de anticorpi după injecţiuni cu foliculină. 5. prin injec­ ţiuni intramamare cu foliculină. Institutul de patologie generale şi experimentală 1. Petrescu: Alteraţiuni ale timusului. 1936. Mihai A. V. Recherches sur la presence des bacilles tuberculeux dans le rein du cobaye apres 1'inf ection experimentale. (Cluj. Congresul de Cancerologie din Bruxelles Septembrie 1936. Prof. Crişan et J. Dr. 2. Institutul de Istologie. Botez şi Dr. Soc. Baroni şi 1. Răduleţ. Cluj Nr. 1. Aprilie 1936. Cluj. comunicare la societatea de Endocrinologie. 23. (Nepublicată). în co­ laborare cu Doc. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra tumorilor de grefă. V. Baroni. şi constatări). Baroni şi I. M. ClujulCluj / Central University Library Cluj 3. Mihalca. 4. Cluj. după injecţiuni cu extrase de lanolină. Baroni şi I. (Date BCU Medical Nr. Botez. C. (Revista de Endocrinologie. de la Soc. Baroni şi I. Ştiinţelor Medicale. Baroni şi I. Petrescu: Atrofie testiculară. M. A. 2. 4. Emoragii cerebrale la gravide cauzate de ipertensiunea arterială esenţială în raport cu bazofilia ipofizară.

la Congresul de balneologie din Bucureşti. Dr. Bulletin de la Societe Chimique de France. V. din Cluj. Baroni în colaborare cu Prof. Măria Gheorghescu: Acţiunea extractului de Secară cornută asupra inimei de broască. Craiova). Lupaş: Sur les produits de transformation des 2. Silberg. 2. 4. Revista de Endocrino­ logie. Lucrări: 1. conferinţă ţinută la Cursul de perfecţionare a Asoc. Prof.6-trinitro. Docenţi­ lor Univ. Prof. Gheorghe Popoviciu: Vezi lucrările făcute în colaborare cu Clinica Infantilă. S. 36. Niţescu şi I. Dr.et des 2. S. Dr. . lucrare tipărită în Vestnik Ceskoslovenske fysiatricke Spolecnosti v Praze. 381. în Maiu 1936. Prof. Voi. 1936. 1. A. 3. 1936). 4. Laboratorul de chimie medicală. Gradinescu. Institutul de balneologie şi fizioterapie.160 6. S. Nr.4-dinitro-benzal-anilines sous l'action du carbonate de soude en milieu alcoolique. Marius Sturza: Menţinerea inalterabilităţii apelor carbogazoase. Georgescu: P. (Bulletin de la societe Tchecoslovaque de Physiatrie â Prague. BCU Cluj / Central University Library Cluj A reprezentat Facultatea de medicină Cluj. 1936 la Slănicul Moldovei (publicată în Mişcarea Medicală. Secareanu et A.-ul în organele animalelor imunizate contra tu­ morilor prin ţesut embrionar. Secareanu et I. Dr. Dr. 2. 25 Institutul de farmacologie Prof. Marius Sturza: Les Heliotheimes en Balneo­ logie. conferinţă ţinută la Congresul de bal­ neologie şi climatologie din Bucureşti. XVI. (Nepublicată). Marius Star za: Climatoterapia în tratamentul bolilor tubului digestiv. L'action de l'aniline sur Го-nitro-benzaldehide en milieu acetique. 3. Secareanu. Bulletin de la so­ ciete chimique de France. N.4. H. Santa: Asupra prepa­ rării unui extract cortico-suprarenal. Marius Sturza: Balneoterapia bolilor de ficat. Prof. Dr. conferinţă ţinută la Congresul bal­ neologie din Sept. Ginecologie şi Obstetrică.

FACULTATEA DE LITERE Şl FILOSOFIE BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUSUL 1935/36 II .

Profesori şi conferenţiari decedaţi. ALEXANDRU LAPEDATU „ „ „ 1921—22. 1928-29. Decan: NICOLAE DRĂGANU Prodecan: ŞTEFAN BEZDECHI Secretar supl. Foştii Decani. ONISIFOR GHIBU „ „ . Ordonanţe: Batiz Geza. +10AN URSU „ „ „ 1922—23. 1. 3. Baciu Ioan şi Caian Ioan. 1923—24 şi 1932—35. . 1919-20. 2. 7. NICOLAE DRĂGANU în anii univ. TEODORESCU „ „ „ 1926-27. GHEORGHE GIUGLEA „ „ „ 1929—30. IOSIF POPOVICI. Arhivar: Ana Ghibu. ŞTEFAN BEZDECHI „ „ „ 1931—32. Doctor în Ştiinţele de Stat). 2. GHEORGHE BOGDAN-DUICĂ. GHEORGHE MATEESCU (Conferenţiar). DUMITRU M. 1924—25. NICOLAE BĂNESCU „ „ „ 1920—21. VASILE BOGREA. 1. Ajutor de secretar supl. Cluj / Central University Library Cluj IOAN URSU. BCU IOAN PAUL. 6. fGHEORGHE BOGDAN-DUICĂ în anul univ. Personalul Decanatului. 5. ŢVIRGIL BĂRBAT în anul univ.A) DECANATUL. SILVIU DRAGOMIR „ „ „ 1925-26.: Olga Dimitrescu (licenţiată în litere). VIRGIL BĂRBAT. Intendent: Andrei Turos. 3. Gheorghe A. Vătăşescu (licenţiat în litere şi în drept. THEODOR CAPIDAN „ „ „ 1927—28. PETRE GRIMM „ „ „ 1930—31. 4.

Doctor în Filosofie şi Litere dela Universi­ tatea din Жипсћеп. Decan în anul 1920—21. Prodecan în anii 1932— 1933. Coman­ dor al Coroanei României. I.4. 2. Intrat în învăţământ la . Pro­ rector în anul 1924—25. a) Profesori titulari. Ştefan Tlezdechi. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Profesor angajat cu contract la catedra de Limba şi Literatura franceză. Fost agregat stagiar din 1919—23. Cluj la al V-lea Congres internaţional de studii bizantine ţinut în Sep­ tembrie 1936 la Ћота.Franţa. Pro­ decan al Facultăţii în anul 1919—20 şi 1921—22. Fost deputat de Aleşd. Cluj / Centraltitular deLibrary Cluj BCU Profesor University Bizantinologie. Rector al Universităţii în anul 1923—24. în comuna Ploieşti. Membru ac­ tiv al Academiei Române. Me­ dalia jubilară. 1. agregat din 1923—26. Profesor titular al catedrei de limba şi literatura greaca. Directorul Seminarului de Filolo­ gie clasică. Personalul didactic. Membru în comitetul de lectură al . Comandor al ordinului „Co­ roana României". Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Decan în anul 1931—32.Născut la 16 Decembrie 1878 în co­ muna Călăraşi. Nicolae Bănescu. . judeţul Prahova.20 Septembrie 1921. Agrege des lettres. Bărbăţie şî Credinţă cl. Yues Auger. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1899. Ancien eleve de Г£соJe Normale superieure. Directorul Seminarului •de Limba şi Literatura franceză. în comuna "La Hochelle (iCharente-Inferieure) . membru de onoare al Societăţii 'de studii bizantine din Atena. Doc­ tor al Universităţii clin Bucureşti. Piăzboiul pentru întregire. 3. 1933—34 şi 1934—35. L Avântul Ţării. Senator ăl Universităţii din 8 Iunie 1931 până în 12 Iunie 1932 şi din Decembrie 1933. Cavaler al Legiunii de onoare. judeţul Ialomiţa. Numit în învăţământ în 1919. Născut la 24 Aprilie 1888. De­ legatul Academiei ТЧотапе şi al Universităţii din. Născut la 14 August 1893.

Născut la 15. Cluj.. P r o ­ rector din 12 Maiu 1919 până la începutul anului şcolar 1919— 20. judeţul Năsăud.. Macedonia jugoslavă. 1933—84. Membru al Aca­ demiei Române.. 1932—33. etc. Preşedinte al Comisiunii pentru examina­ rea candidaţilor de profesori. I . 1933—34. 1930—31. Docent. 1919—20. Comisar ministerial pe lângă Directoratul regional al învăţământului secundar din. Delegat al Academiei Române la Congresul in­ ternaţional al Linguiştilor din Copenhaga. mai mulţi ani. 1923—24.. Doctor în Filosofie. 'Coroana României în gradul de ofiţer. apoi în anii şcolari 1932—33. DirectorulCluj / Central Universitypregătirea de profe­ sori.104' Teatrului Naţional din Скгк. apoi membru în comisiunea examenelor de capacitate. 1932— 33. Membru al Comitetului central şi al Sec­ ţiei literare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român^ al comitetului de lectură al Teatrului Na­ ţional din Cluj. 1935—36. Doctor în Litere dela Universitatea din Lipsea. învăţământ cl. 1934—(35. Fost asistent al Institutului Balcanic din Lipsea. Director de studii şi disciplină la Cămi­ nul „Casa învăţătorilor' 1925—26. apoi profesor titu­ lar de Limba şi Literatura română şi Limbi clasice la liceul din Năsăud. Membru corespondent al Academiei Române. Coroana României în gradul de Comandor. 4. în c o ­ muna Zagra. Cluj. etc. Rector al Universităţii în anul şcolar 1931—32. Răsplata muncii pentru 25 ani în ser­ viciul statului. Răsplata muncii pentru învăţăm. Preşedintele Oficiului de Editură al Universităţii.. Numit în învăţământ la 15 Au­ gust 1902. 1935^36. 15 Sept. Aprilie 1879 în oraşut Perlepe. Nicolae Drăganu. 1933—34. Născut la 18 Februarie 1884. 1919—'30 Iunie1924. Răsplata muncii pentru. 5.. anul 1927—28. Membru al Co­ misiunii Căminurilor şi al Bibliotecii Universităţii. al societăţii AGRU. Preşedintele Comisiunii Bibliotecii Universităţii 1932—33. 1919. Theodor Capidan. 1906—1919. 1934—1935. Prodecan în anul 1928—29. Numit în învăţământ la 1 Sep­ temvrie 1906. BCU cursurilor pentru Library Cluj Cluj. Membru al Comisiunii pentru organi­ zarea Universităţii "Sin Cluj (1919). din Decemvrie 1925. cl. 1934—35. Decan în. L. Delegat al Mi­ nisterului Cultelor şi Artelor la Uniunea Muzeului Ardelean. Preşedintele Comisiunii Căminurilor. Decan în anii şcolari 1923—24. 1935—36. Fost director gerant al Institui­ tului de studii clasice. Preşedintele Ex4 .

Răs­ plata muncii pentru învăţământ cl. Membru cores- . 6790. cordon. în comuna Sălişte. Sava. Membru ăl Consiliului judeţean Sibiu (19Î2—15). Numit în învăţământ la 1910. 3994 din 10 Decembrie 1931). Meritul cultural ofiţer. Ofiţer al ordinului „Ferdinand" (Decret Regal Nr. 4102 din i7 Decemvrie 1930). Meri­ tul cultural cavaler cl. Profesor la Seminarul Andreian şi" Scoală Normală din Sibiu (1911—12). Membru al Comitetului maţional al Românilor ardeleni şi bucovineni refugiaţi (Odesa 1918). 259. Decret Regal Nr. Decan în anul 1925—26. I. Secretar general al Re­ portului de Culte şi Instrucţie publică dîn Transilvania (1918— "20). Silviu Dragomir. Mem­ bru în comisia universitară Cluj i919. judeţul Sibiu. Onisifor Ghibu. Născut la 13 Martie 1888. eliberat la 30 Aprilie 1936. Clujului (1920).165 tensiunii Universitare din 19B2. Coroana Ro­ mâniei în gradul de mare cruce. înregistrat de Nr. 47282). 6. Profesor titular de Pedagogie. Doctor în teologie. comandor -(Cehoslovacia). Numit în învăţământ la 11 Iunie 1 9 l l Profesor titular de Istoria ^sud-est europeană. I. Mem­ bru al Comisiunii bisericeşti din Basarabia (1918). Comandor al ordinului Coroana României. Preşedintele Comisiei interi­ mare a Municipiului Cluj din 18 Noemvrie 1933. Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I (Brevet Nr. Inspector al învăţământului primar din Arhidieceza or­ todoxă a Transilvaniei (1910—1914). Sf. Doctor în Filosofie dela Universitatea din Jena. Asesor чтогаг al Consištorului bisericesc din Basarabia (1918). 1556. ^Brevet Nr. şi al celui din Eparhia Vadului. Coroana României.. Deputat în marele Sfat âl Transilvaniei. Leul alb. în comuna C-urasadului. Fost profesor la seminarul teologic din Sibiu. Ofiţer al „Legiunii de onoare" (decret din 16 Apriiie 1936. Directorul revistei „Revue de Transylvanie" Mare ofiţer al ordinului Coroana României. Cavaler al Ordinului Ferdinand I. Decret Regal Nr.Mare ofiţer al or­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dinului Ferdinand I. Prodecan în anul 1926—27. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Membru al Academiei Române (1928). 7. Membru şi delegat al Comisiunii şcolare moldoveneşti de pe lângă Zemstva gubernială a Basarabiei (19i7—18). Comandor al Coroanei României (Decret Regal Nr. Născut la 3l Mai 1883. 2429/ din 7 Iunie 1920). Feleacului. judeţul Hunedoara.1935).

cu spade. Membru de onoare al Societăţii „Andreiu Şaguna" dela Academia teologică ortodoxă din Sibiu. I. aL Societăţii istorice-arheologice bisericeşti din Chişinău şL al. Doctor în Filosofie.Ateneului român din Dorohoi. judeţul Braşov. numit în învă­ ţământ în 19l6. al Laboratorului de Pe­ dagogie experimentală. Născut la 28.pondent al Academiei Române. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în teologie ardeleni dela Universitatea din Clernăuţi. Profesor titular de Filologie romanică. Comandor al Ordinului Coroana României. Mare Ofiţer al Coroanei României. Decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere în anul 1928—29. I. Vladimir Ghidionescu. poporului român din Transilvania. Ofiţer al ordinului Ferdinand I. Membru şi preşedinte al Sec­ ţiei Şcolare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura. I. al Sin­ dicatului Presei din Ardeal şi al Societăţii meseriaşilor şi in­ dustriaşilor români din Cluj. în comuna Satulung. Director al Seminarului pedagogic universitar şi. Membru de onoare al Uni­ versităţii populare. Premiat de Academia Română. Răsplata mun­ cii pentru învăţământ cl. Membru în comitetul naţional român al Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică.. în comuna Iaşi. Membru al Societăţii Regale Ro­ mâne de Geografie. Co­ mandor al Stelei României. Martie 1878. Născut la 29 Ianuarie 1884. Doctor în Litere. Răsplata mun­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cii cl. Medalia Ferdinand I. Profesor titular de Pedagogie. Membru al secţiei şcolare a Asocia­ ţiunii pentru Literatura română şi cultura poporului românv Delegat al Ministerului Instrucţiunii şi al Universităţii la Con­ gresul internaţional din Cheltenham (Anglia). George Giuglea. Memsbru în comitetul internaţional. Fost Comisar general al Astrei pentru Basarabia. Virtutea cercefăşească (medalie)v Virtutea oercetăşească de aur. judeţul Iaşi. Fost sena­ tor de Orhei. Mare ofiţer al ordinului Steaua României. 8.. Ofiţer al Coroanei României. Deco^rat cu Ordinul Ferdinand I în gradul de Comandor. Vice preşedinte al Ligei antirevizioniste. Bărbăţie şi credinţă cl. 9. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în Litere şi Filosofie dela Universitatea din Cluj. Prodecan în anul 1929—30. Membru al Societăţii Regale Române de Geografie. pentru congresele Ligei inter­ naţionale pentru educaţia nouă. Numit în învăţământ la 1 Septembrie .

I. Prodecan în anul 1930—31. 10. Fost pro­ fesor la liceele şi gimnaziile din Târgu Jiu. al societăţii iCIzernovitzer Mănnergesangverein (1911—1912. Decan în anul 1930—31. Fost lector de limba română la Sorbonaj ( Ш 4 ) . 4. 1881. Coroana României în gradul de comandor. din 16 Februarie 1932. T. Moni1 . linguistiques et dialectologiques" din Luxembourg (1924). al Academiei Române (1933). Membru al comitetului societăţii „Verein fiir siebenburgische Landeskunde" (1906). Răsplata muncii pentru învăţământ cl.167 1912. Membru în comisiunea examenului de capacitate.und Musikkrânzchen" (1911). Directorul seminarului de germanistică. 7. Petre Grimm. Membru în secţia literară a „Astrei". Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Doctor în Litere. 6. 2. în Bucu­ reşti. Membru al comisiunii pentru examinarea candidaţilor de profesori (Quj. 3. Fost profesor liceal la Bistriţa şi consilier la Consistorijl suprem evanghelic din Sibiu (1898—1911). Coroana României în gradul de Comandor. Grand Duche de Luxembourg (1906). Membru corespondent al Academiei „Schiller" din Miinchen (1934). Doctor în filosofie şi magister artium BCU Cluj / Central University Library Cluj liberalium al universităţii din Tubingen (1891). 5. Băr­ băţie şi credinţă cl. Membru corespondent al Acade­ miei Române. Me­ dalia jubilară. Răsplata muncii pentru 25 ani în servi­ ciul Statului (Decret regal 3994. Gustav Kisch. Crucea de războiu. Născut la 26 Martie 1869. Licenţiat în litere (limba şi literatura germană şi latină). apoi lector de limba engleză la Universitatea din Cluj (1919—24). 11. Fost inspector şco­ lar confesional (1911—1920). Ofiţer al Coroa­ nei. Comandor al ordinului Coroana României "(1922). II. 9. al societăţii de mu­ zică „Bistritzer Gesangs. Fost deputat de Cluj (1931). Membru al societăţii „Goethegesellschaft" din Weimar. Născut la 22 Februarie. Membru onorar 1. 8. Crucea comemorativă de războiu. în comuna Bistriţa judeţ Năsăud. Prodecan în anul 1931—32. Fost deputat de Bistriţa (1926—27). 1919—1920). Decan în anuT 1929—30. al societăţii „Societe d'etudes. Profesor titular de limba şi literatura engleză. Numit în învă­ ţământ la 1 Septemvrie 1891. Profesor titular de limba şi li­ teratura germană. Ofiţer al ordinului „Couronne de cheile. Târgovişte şi Mănăstirea Dealului (1905—1919). Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1905. I. Severin.

în Congresul bisericesc al Mitropoliei Transil­ vaniei şi în Congresul naţional al Bisercii ortodoxe române. 39.Bolcseszet. Membru în Adunarea eparhială a Episco­ piei Clujului. Gheorghe Kristof. Preşedinte al Comisiunii monumentelor Istorice pentru Transilvania (1921). Fost profesor la liceul reformat Kun din Orăştie (1903—1922J. Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I-a. Membru al Congresului Eparhiei reformate. Născut la 2 Octombrie 1878. Fost preşedinte al secţiei Filo­ sofice. Fost secretar al Comisiunii monumentelor istorice (1904— 1919) şi al Comisiunii istorce a României (1911—1919). jud. Preşedinte al secţiei lite­ rare. Membru de onoare al „Asociaţiunii" (1924). Membru în comitetul Societăţii Fi­ lologice din Budapesta (Budapesti Philologiai Târsasâg) şi al Societăţii de Istoria literaturii maghiarş (Magyar Irodalomtorteneti Târsasâg) din Budapesta. Licenţiat în Litere (Istorie-Geografie).168 torul Oficial Nr. 938). Profesor titular de Lim­ ba şi Literatura maghiară. Fost ministru al Cultelor . Braşov. Membru activ sau de onoare al mai multor societăţi istorice şi literare din ţară. în co­ muna Dumbrăvioara. 12. Fost director ge­ neral al Arhivelor Statului (1923). Codi­ rector al Institutului de Istorie Naţională. ştiinţifice şi artistice a societăţii reformate Kârolyi Gâspâr. Mureş. Doctor în Filosofie. Alexandru Lapedatu. 12. Linguistice şi Istorice a Societăţii Muzeului Ardelean (Erdely Muzeum Egyesiilet. 13. Răsplata BCU Cluj Central University Library Cluj muncii pentru 25 ani în / serviciul Statului. Membru corespondent al Societăţii Petofi (Petofi târsasâg) din Budapesta. Fost consilier al Delegaţiunei române la Conferinţa de Pace dela Paris (1918—1920) şi dela Genova (1922). în comuna Cenatul Săcelelor. Fost decan (1921— 1922) şi prodecan (1922—23) al Facultăţii. Profesor titular de Istoria veche a Românilor (1919). Ministru al Cultelor şi Artelor (dela 9 Iunie 1934). partea I-a. Intrat în învăţământ la 1 Septembrie 19(33. Numit în învăţământ la 1 Aprilie 1904. 11. Membru al Comisiei istorice a României (1923). Membru al societăţii literare ardeleneşti din Cluj. nyelv es tortenettudomâny szakosztâly). Crucea pentru merite civile în războiu clasa Il-a (1917). Membru (1918) şi Preşedinte (1935) al Academiei Române. Senator în Parla­ ment (dela 1933). 10. Născut la 14 Septembrie 1876. jud. Medalia jubilară. pag.

1922— 1926 şi 1926—L927). Grigore cel Mare şi Steaua Româ­ niei. I I ) al Vulturului României. Fost profesor la Seminarul „Andreian" din Sibiu (1905—1909). secţia pentru Transilva­ nia. Premiat de Academia Română (1910) pentru monografia istorică asupra Mitropolitului Andrei Şaguna. Doctor în Filosofie (1904). 1927—28 şi 1935). Bene merenti (cl. Secretar general al Resortului de Culte şi Instrucţie Publică în Sibiu şi Cluj (1918—1920). I ) . Coroana Italiei. în comuna Sălişte. 14. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Fost membru în comisiunea celor 15 pen­ tru pregătirea proiectului de lege relativ la unificarea orga­ nizaţiei constituţionale-bisericeşti şi în comisiunea pentru conservarea monumentelor istorice. judeţul Sibiu. 1928—31 şi 1932—33. Medalia Regele Ferdinand I cu spade. 1926—27. Intrat în învăţământ la 1 August 1905. De- . 1927—28. Născut la 9 August 1880. Ministru al Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale (1926—1927). I ) pentru 'scri­ eri istorice şi literare. Inspector şcolar confe­ sional (1909—1919). în cel mitropolitan din Transilvania şi în sino­ dul eparhiei Cluj.16^ şi Artelor (1 Noembrie 1923—3T Martie 1926 şi 4 Iunie 1927— 10 Noembrie 1928). Membru activ al Academiei Române din 1916) şi preşedinte al secţiunii istorice "(1932—35). După trecerea examenului de maturitate (bacalaureat) la liceul ortodox român din Braşov. Mare cruce cu cor­ don a ordinelor: Coroana României. Deputat în congresul naţional-bisericesc din Bucureşti. Răsplata muncii pentru învăţământ (cl. specialitatea Istorie (1925—26. Ofiţer al Meritului Cultural. I ) . Mare Ofiţer al Ordinului Ferdinand I. Comandor (cl. Răsplata muncii pentru biserică (cl. Polonia Restituta. Sf. Mormânt. Fost deputat în legislaturile: 1922—1926 şi 1931—1932. a urmat studii de istorie şi literatură latină la Universitatea din Buda­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pesta şi la cea din Berlin. Comandor al Le­ giunii de onoare. Ioan Lupaş. Preşedin­ tele comisiunii examenului de capacitate al profesorilor se­ cundari. Medalia Peleş. Fost senator în legislaturile: 1919—1920. Fost Ministru de Stat (14 Noembrie 1933—9 Iunie 1934). Vicepreşedintele secţiunii istorice a Asociaţiunii. Deputat în Parlamentul României (1919—1920. Codirector al Institutului de Istorie Naţională. Profesor titular de Istoria mo­ dernă a Românilor şi de istoria Transilvaniei. Sf.

pentru merite literare-ştiinţifice (1910). Dâmboviţa. Instr. Direc­ acestei catedre cu ord. . Con­ ferenţiar la Universitatea din Bucureşti (1923—1925). Licenţiat al Universităţii din Iaşi. al. Numit în învăţământ la 1913. Ministr. Bursier al Universităţii din Bucureşti pentru studii de specializare în istoria medievală la Paris. Cambridge (1930). I (1932) dela Re­ gele Carol II. Coroana României în grad de mare cruce cu cordon (1935). Crucea şi Steaua Sf. Teodor A. Reprezentant al Comitetului Istoric Român la şedin­ ţele Comitetului internaţional al Ştiinţelor Istoric^ dela Ve­ neţia (1929). Nr. Intrat în învăţământ la 1918. Mem­ bru corespondent al Academiei Regale din Barcelona. Naum. Doctor în Litere. Iaşi. jud. Răsplata muncii pentru învăţământ. Varşovia (1933). licenţiat în Drept. Membru în secţiunea istorică a Astrei şi al Extensiunii unversitare din Cluj. Budapesta (1931).Library Cluj torul Institutului şi Seminarului de Istorie universală. de Geografie din Lisabona şi al Academiei Române. când a fost ridicat la rangul de titular al BCU Cluj / Central University 32153—1928. Atena (1930). Membru al Comisiunii Internaţionale a învăţământului Istoriei şi al Comisiunii Internaţionale a Marilor Descoperiri geografice. Oslo (1928). de Bizantinologie din Roma (1936). Profe­ sor agregat de Istorie universală dela 15 Ianuarie 1925 până la 1 Martie 1928. Fost membru titular la ficole Pratique des hautes fitudes din Paris. jud. Bucureşti (1924). Doctor în filologia clasică dela Uni­ versitatea din Cluj. Varşovia (1933). Născut la 1 Septembrie 1891. specia­ litatea filologiei clasice. primite dela Pa­ triarhul Ierusalimului Damianos (31 August 1928). Mormânt. Paris (1934). A urmat cursuri de spe­ cializare la Sorbona şi la ficole Naţionale des Chartes. Medalii militare: Avântul Ţării (1913). Ordinul Regelui Ferdînand I şi Meritul Cultural cavaler cl. Soc. Profesor suplinitor de Limba şi Literatura Latină din 1 Noembrie 1926. Sofia (1934). Mare Ofiţer al Ordinului Steaua României (1926). 15. A participat şi a prezentat comunicări în urmă­ toarele Congrese internaţionale de Istorie: Bruxelles (1923). Polonia restituia. Constantin Marinescu. în co­ muna Iaşi. în comuna Şerbăneşti-Poduri. Comandor al ordinului Coroana României (1923). 16. Sofia (1927). I.170 corat de Regele Carol I cu Bene merenti cl. Născut la 11 August 1891.

Născut la 11 Ianuarie 1893. Doctor în Litere şi Filosof ie. 17. 1929—Febr. profesor titular de Istoria antică. Coriolan Petranu. Fost funcţionare de specialitate al Muzeului de Bele Arte de stat din Budapesta (1918). Fost director al Institutului de studii clasice din Cluj (Febr. în co­ muna Cudalbi. Membru ordinar (Socius ordinarius) al Istitutului Arheologic german din Berlin (1929). Fost profesor suplinitor de Arheologie la Universitatea din Iaşi (1919). Intrat în învăţământ la 2 Septembrie 1919. Membru al Comisiunii Muzeului etnografic din Cluj (1922). cu ord. Membru al Asociaţiunii Astra.17L Titular dela 1 Aprilie 1929. Emil Panaitescu. Ma­ re ofiţer al Coroanei Italiei. Membru cores­ pondent al Academiei Pontîficia din Roma (Pontificia Accademia Romana di Archeologia 1931). 18. pentru recuperarea comorilor de artă ale* . Membru ordinar al In­ BCU Cluj / Central University Library Mitgliedoesterstitutului Arheologic din Viena (ordentliches Cluj reichisches Arhâojlogisches Institut Wien). Intrat în învăţământ în Sep­ tembrie 1909. în co­ muna Siria. Pârvan" pentru descoperiri arheologice. Născut la 11 Februarie 1885. Mem­ bru al Comisiunii Monumentelor Istorice secţia pentru Tran­ silvania (1928). Covurlui. Arad. Ministerului Instrucţiunii Nr. Premiat de Academia Română cu premiul „V. Roma 1930. Meritul cultural pentru cultură cavaler cl. 1932). Profesor agregat de Istoria artelor până la 1 Martie 1928. Directorul Seminarului de Istoria antică. l^ost profesor conferenţiar la Seminarul pedagogic universitar din Bucureşti. jud. Cooptat în comitetul Associazione Internazionale degli Studi Mediterranei. Director gerant al Institutului de Studii Clasice. Conferenţiar definitv dela 2 Sept. Fost in­ spector general al Muzeelor din Transilvania (1920—22). jud. 1919 până la 15 Ianuarie 1925. 32155—1928. Răsplata muncii pentru învă­ ţământ cl. I. când a fost ridicat la rangul ele titular. Fost delegat al Guvernului român pe lângă Comisia de reparaţiuni din Budapesta. Doctor în Filosof ie al Universităţii din Viena (1917). Directorul Şcoalei române din Roma din 1929. I. Membru în adunarea eparhială a Episcopiei Clujului. Fost conferenţiar de Istoria antică la Universita­ tea din Cluj. Membru de onoare al Societăţii Numismatice din Bucu­ reşti. Fost deputat în legislaturile dela 1920— 22 şi 1927—28.

Sextil Puşcăria. Doctor în Folosofie. Mem-bru corespondent al Comitetului permanent internaţional de linguistică. Premiat de Academia Română. Membru în Comisiunea istorică.172 Transilvaniei (1922). 19. provincia din Torino. Italia. Intrat în învăţmânt Ла 17 August 1904 ca docent de Filologie romanică la Uni­ versitatea din Viena. Conferenţiar de\ Istoria artelor la Şcoala de arte frumoase din Cluj (1926). Născut la 4 August 1885 în co:rnuna Locana Canavese. Consilier tehnic al Conferinţei româno-maghiară din Bucureşti (1923). Membru corespondent al Societăţii Regale Deputazione di Storia Patria din Veneţia. iar dela 1919 încoace la Universitatea din Cluj. Marianerkreutz des Deutschen Tlitterordens (1918). Rector în anul 1919—20. Băsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Preşedinte al Frăţiei ortodoxe române. Conferenţiar de Estetică la Şc. 20. Membru de onoare al Fundaţiunii Rudolf-Euken-Haus din Jena. Director al -Muzeului Limbei Române. Giandomenico Serra. Fost comisar general al Consiliu­ lui Dirigent. I. de arte fr. Născut în 4 Ianuarie 1877. Vost vice-preşedinte al Sfatului naţional din Bucovina şi secretar de stat pen­ tru afacerile streine (1918). Membru al Secţiei arteЛог a Asoclaţiunii (1925). 1935. -Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Răsplata muncii pentru învăţământ el. Membru al Comisiunii de conducere al aceleiaşi şcoli (1926). Mare ofiţer al Ordinului Ferdinand I. Delegat al României la Societatea Naţiunilor (1922—25). pentru organizarea Universităţii dinCluj BCU Cluj / Central University Library Cluj. Membru al Aca­ demiei Române (1914). Braşov. Membru corespondent al Societăţii Nu­ mismatice române (1922). Cavaler al ordinului Coroana României. Membru onorific al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. din a cărei însărcinare publică Dic­ ţionarul Limbii Române (dela 1906 încoace). Ofiţer al Meritului cultural pentru Litere şi Opere literare. Comandor al ordinului Steaua României. Prorector în anul 1920—21. (dela Februarie 1932). Membru activ al secţiei literare a Astrei. jud. Profesor titular de Limba şi Literatura ^română la Universitatea din Cernăuţi (decan în 1914—1918). Inspector -onorific al Muzeelor (1929). în comuna Braşov. Cavaler al legiunii de onoare franceze. Numit . I. Mare Cruce a ordinu­ lui Coroana României. Vicepreşedinte al Secţiei Arte­ lor (Astra) din Nov.

Profesor titular de Arheologie şi Numismatică. Născut la 25 Septembrie 1881. Fost membru în Comisiunea pentru examinarea can­ didaţilor de profesori Cluj. Teodorescu. 23. Dimitrie M. Ilfov. în Rucureşti. Steaua Româiei în gra­ dul de comandor. Pârvan" al Academiei Române. Fost director al Institutului de Arheologie şi Numismatică.173: în învăţmânt în Italia la 1913. 1914. Do­ cent la Universitatea din Bucureşti în 1915. secţiunea regiona­ lă din Transilvania. Numit în învăţământ la 7 Noembrie 1912. . pentru descoperiri arheologi­ ce. academician onorar al Academiei „Lunigianese di Scienze Ciovani Capellini" din La Spezia. Ilfov. membru al „Societa storica subalpîna din Torino". Asistent de Logică la Universitatea din Bucureşti în 1914. Iancu". jud. 21. Membru. Profesor titular de psihologie. Mambru al „Societa italiana per il Progresseţ delle Scienze" din Roma. jud. Membru al „Societa Arheologica Comense" din Como. Profesor angajat cu. Fost senator al Universităţii. Doctor în Filosofie din Lipsea. Subsecretar de stat Ia Ministerul Educaţiei Naţio­ nale. premiul „V. Numit în învăţământ la 3 Nov.Florian Ştefănescu Goangă. jud. Numit în învăţământ la 1 Sept. Fost director al învăţământului primar şi normal. Director al Seminarului de Filosifie Cluj.Cluj BCU Cluj / Central University Library Rector al Universităţii. Profesor titu­ lar de Filosofie. Răsplata muncii pentru î n ­ văţământ cl. Răsplata mun­ cii pentru 25 ani în serviciul Statului. membru al „Societe de Linguistique Romane". Argeş. contract al catedrei de Limba şi Literatura italiană. 1906. Licenţiat şi doctor în Filosofie dela Sorbona (Paris). 22. Mem­ bru al Comisiunii monumentelor istorice. I. I. în Bucureşti. Marin Ştefănescu. Fost director al Căminului „ A . Membru corespondet al Societăţii Nu­ mismatice Române. al „Societa Piemontese di Arheologia e Belle Arti din T o r i ­ no". Ofiţer al Coroanei României. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Directorul Institutului de psihologie experimen­ tală. la noi la 1 Decembrie 1920. A obţinut premiul „Hillel". Conferenţiar la Universitatea din Bucureşti 1918. . comparată şi aplicată. Doc­ tor în Litere al Universităţii din Torino. Născut la 10 Maiu 1880. Ofiţer al Coroanei României şi decorat cu Crucea de războiu (Italia). Născut la 5 Aprilie 1881 în comuna Curtea de Argeş.

Doctor în Litere (Cluj). Membru: al Societăţii de Istorie din Lemberg. Nicolae Iorga. Jugoslavia. Ge­ neva. Ministru al Instrucţiunii. al Cluj / CentralInstituto Veneto. Doctor în Sociologie din Bucureşti. Martie 1885. al Socie­ tăţii Ateneo Veneto. al Academiei Polone. al Insti­ tutului slav din Praga. Suplinitorul catedrei de Sociologie şi Etică din Decembrie 1931. Strasbourg. al Societăţii de Studii Bizantine din Atena.Л74 b) Profesor de onoare. Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie protestantă din Paris. Coroana României în gradul de cavaler. Oxford.n Cluj dela 3 Martie 1929. Elev titular la ficole Pratique des Hautes Ćtudes din Paris. 24. 26. al Academiei „Dei Lincei" din Roma. "Wilno. Născut la 27. al Academiei Sârbeşti. Membru corespondent: al Institutului Franţei. Născut la Botoşani în 6 Iunie 1871. Doctor în Lftere al Universităţii din Lipsea. al Academiei Suedeze. Lyon. Profesor titular la catedra de Istoria Evului Mediu şi Modern dela Universita­ tea din Bucureşti (Octomvrie 1895). Paris. al institutului slav din Londra. etc Doctor honoris causa al Universităţilor din Cernăuţi. 25. în co­ muna Toracul-Mic (Mali-Torak). Asistent la Laboratorul de Fonetică Experimentală al Universităţii din Cluj dela 1 Septemvrie 1926. al Academiei Ce­ he. Diplomat dela J&cole pratique des Hautes fitudes din Paris. Fost: Decan al Facultă­ ţii de Litere din Bucureşti. Profesor de onoare al Facultăţii de Litere şi Filosofie d. Constantin Sudeţeanu. în comuna Buzău. Licenţiat al Fa­ cultăţii de Litere din Paris. c) Profesori suplinitori. Roma. Docent. Bector al Universităţii din Bucu­ reşti. Suplinitorul catedrei de Slavis­ tică dela 1 Octomvrie 1931. A fost ales preşedintele Asociaţiei profesorilor secundari din Cluj pe o perioadă de 3 ani. . Membru al Academiei Române.ClujSocietăţii BCU Societăţii University Library al la Deputazione Veneta di Storia Patria. Născut la 23" Decemvrie 1898. al Acade­ miei Armene dela San-Lazzaro din Veneţia. Emil Petrovici.

Bucureşti. Coroana României în gradul de ofiţer. A obţinut premiul „Fundaţiei Regele Ferdinand I " pentru monografia „Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor". 1925 până la 2 Febr. jud. membru al „Soc. Născut la 28 Ianuarie 1887. Membru în Consiliul permanent al Con­ gresului Internaţional de Antropologie şi Etnologie. 1929 asistent la acelaşi Institut. Numit cu ziua de 2 Febr. la conf. Doctor în Litere. Născut la 29 Ianuarie 1895. 30. 1929 conferenţiar suplinitor de Psihologie aplicată. 29. Profesor suplinitor al catedrei de Etnografie şi Folklor din 1926. Comandor al Ordinului Coroana României. în co­ muna Căvăran. Roşea. Docent în Is­ toria Filosofiei şi Estetică. Membru corespondent/ Central UniversityArheologic german din Berlin. Intrat în învăţă­ mânt la 1 Noembrie 1923 ca preparator la Institutul de Psibologie al Universităţii din Cluj. Directorul Mu­ zeului Etnografic şi al Parcului Naţional „Regele Carol al II-lea" din Cluj. Secretarul Comisiunii Monumentelor istorice. Severin. Dumitru D. jud. Timiş-Torontal. Născut la 1 Martie 1898. Doctor în Geografie. în comuna Comloşul-Mare. Romulus Vuia. Liviu Rusu. de Antichităţi şi Epigrafie. Sibiu. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1910. în co­ muna Sălişte. de Arhelogie şi Istorie bănăţea­ nă". jud. Născut la 9 Noembrie 1901. Docent în Psihologie aplicată. Conferenţiar provizor de Filoso­ fie teoretică dela 1 Aprilie 1930. Docent în spe­ cialitatea Istoria antică (Antichităţi clasice şi Epigraf ie). Vicepreşedintele Secţiunii geografice-etnografice a „Astrei". 28. Cluj. Membru al Societăţii Antropologice din Berlin. Asistent la Facultatea de Litere din Iaşi (1929). jud. Administrator al Institutului de Studii cla­ sice al Universităţii. membru corespondent al „Societăţii numismatice ro­ mâne". secţia pentru Transilva­ BCU Cluj al Istitutului Library Cluj nia. în comuna Sărmaşu. d) Conferenţiari definitivi. Doctor în Filosofie dela Cluj. Licenţiat şi Doctor în Filosofie dela Sorbona.175 27. Doctor în Estetică dela Sorbona (doctorat de Stat). Coroana României în gradul de ofiţer. Dela 1 Oct. Dela 24 Martie 1932 conferenţiar definitiv de Psihologie aplicată. Conferenţar definitiv dela 1 August 1933. Constantin Daicoviciu. Con­ ferenţiar def. Licenţiat în Filosofie dela Cluj. Diplomat al Şcoalei de Ştiinţe Politice din Paris. .

jud. Hunedoara. Asistent la Institutul de BCU Cluj / Central University Library Cluj Istorie Naţională. Membru corespondent în secţiunea istorică a Asociaţiunii „Astra" (1934) şi membru al Extensiunii Uni­ versitare din Cluj (1935). A fost numit la Muzeul Limbei Române: funcţionar (1919). Lector suplinitor de Limba italiană. Conferenţiar suplini­ tor de Dialectologie din 1931—1933. Doctor în Litere (1925) al Universităţii din Quj. în comuna Crişcior. iar provizoriu din 1933. Născut la 22 Martie 1901. jud. Numit în învăţământ la 1 Octombre 1924. Fost mem­ bru al Şcoalei române din Franţa (1925—27).176 Conferenţiar Provizoriu. Colaboratorul permanent al României la „Internaţional Bibliography of Historical Sciences" din Washington-Paris (începând din anul 1926). Conferenţiar suplinitor la conferinţa de Bibliogra­ fie Generală dela 1 Octombrie 1932. Târnava Mare. Lectori. Fost funcţionar la Biblioteca Academiei Ro­ mâne din Bucureşti (1921—1923). Licenţiat 'şi Doctor în Litere al Universităţii din Cluj. Născut la 27 Iulie 1901. Asistent definitiv al Mu­ zeului Limbii Române. Colaborator (dela 1934) la Dicţionarul Aca­ demiei Române. asistent suplinitor (1923) şi asistent provizoriu (1928). Licenţiat în Litere (Istorie şi Geografie) al Universităţii din Bucureşti şi Doctor în Litereal Universităţii din Cluj. în comuna PoianaIlvei. 1. 31. Lector de Dialectologie din 1929—1931. apoi secretar-bibliotecar (1921). Elev titular al Şcoalei de înalte studii din Paris. Secretar al Comisiunii Serbărilor Jubilare ale Uni­ versităţii (1930). Sever Pop. Licenţiat în Filologia romanică (1923). Ştefan Pasca. Năsăud. 32. 1 Conferenţiar suplinitor. Membru al secţiei bibliologice a Institutului Social Român din Bucureşti.în comuna Dârlos. Membru corespondent în secţiunea filologică a Asociaţiunii „Astra" (1936). Ioachim Crăciun. . Născut la 25 Iunie 1898. Fost membru al Şcoalei Române din Roma(1927—1929). Premiat de Academia Română cu Pre­ miul Statului „Eliade Rădulescu". jud.

Licencie es lettres-philosophie (Lyon). Ist. Uni­ versală. Bertalan Lazar (M) Filosofie. Diaconu E. Născut la 30 Iunie 1898. Doctor în Litere. magna Istoria Universală cum laude 4. Putna. Ist. Născut la 25 Septembrie 1900. Avrămuţiu Măria (R) Istoria Românilor. Doctor în Filosofie. un'versată. Daraban Măria (R) 5. jud. Lista licenţiaţilor đin annl 1935/36. Pedagogie. Sociologie. Gnandt Ioan (G) 9. Greacă şi Ist. 1935. I. 1923. Geografie.177 2. Gottlieb Lili (E) ANUARUL 1935/36 Ist. German Ileana Ist. 3. Antică. Ist. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Românilor. Psihologie. 12 . Născut la 20 Mai 1894. Henri Jacquier. Ioan. cor. Conferenţiar suplinitor de limba şi literatura franceză dela 1 Octombrie 1925 până la 1 Ianuarie 1931. Psihologie. Limba şi Lit Maghiară. Căpuşan Măria Ana (R) Ist. Fost profesor de liceu. Ist. în comuna Orăştie. Numit în învăţământ la 1 Febr. Numit în învăţământ la 1 Oct. 4. antică Virginia (R) . BCU Cluj / Central University Library Cluj Numele şi pronumele Specialităţile Menţiunea a) Sesiunea Octombrie. Franţa. Pedagogie. Licenţiat în Engleză la Universitatea din Oxford. Arheo­ logie. şi Geografie. Românilor. Antică. Geografie Limba şi Lit Latină. No. Lector de limba engleză. Faina Elvira (R) 6. în Grenoble. Ofiţer al ordinului Steaua României. 3. cum laudi» 8. Filosofie. Românilor. Lector de limba germană. Geografie cum laude 2. Frideric Lang. în comuna Pănceşti. Sociologie. iar de atunci lector. Hunedoara. Ancien boursier d'agregation. Ferencz Iosif (M) Istoria Românilor. 1920. 7. 1. jud.

Limba. Românilor. Guman Magdalena Susana (M) Limba şi Lit Latină. magna Arheologie cum laude . Ist. Ist. Orban Magdalena. Lit. Tănase Eugen (R) 26 Tasch Petru (G) 27. Lit.magna logie romanică. universilă. Filologie romanică Limba şi Lit. cum laude 25. Ist. Mureşan Măria (R) Limba şi Lit. Ist univ. Limba rom. Geografie Ist. 2 2 . univ. Clara. Geografie. cum laude Ist. Petrescu Gheorghe (R) Limba şi Lit. română. Franceză şi Pedagogie 43. Purza Măria (R) Limba şi Lit. Românilor. Limba şi Lit. Ist uniCamila (G) versală. Nagy Ana (M) 21. Filo. magh cum laude Ist. Româ­ nilor. Românilor 23. Lenghel Edmund (M Lit.ză şi Pedagogie. germană Lit. Germană. Psihologie. Makkai Vasile Dominic (M) 17. Elisabeta (M) 20. română. Hondru Antonina (R) Limba şi Lit. «or.178 No. Lit. Haubelt Măria Ist. Arheologie. Tămăşan Margareta (R) Ist. antică. germană. română Ist. Mitache Natalia (R) Limba şi Lit maghiară. maghiară 15. maghiară Limba şi Lit. Filosofie 24. Lovâsz Elisabeta (M) 16. •19. Ist. universală. Engleză Franc. magna Italiană şi Ist universală cum laude 44. Greacă şi Arheologie 11. Româ­ nilor. Limba rom . Ist. Lapedatu Ana Victoria (R) Limba şi Lit. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. franc. Franceză. Franceză.magna sală. Geografie 42. Suciu Camil Ioan (R) Sociologie. Nomele şt pronumele Specialităţile Menţiunea 10. univer. Ist universală. Limba română Limba şi Lit. Românilor. română şi Ist. Franc. Ist. Triteanu Ileana (R) Limba şi Lit. Românilor. antică.

Morariu Lucia. Alexandrina (R) Liter. univerGeorgeta (R) sală Geografie 13. Farcas Eugenia (R) Limba şi Lit. Sociologie 15. Lit. Balta Victoria (R) 7. Linguistică cum laude b) Sesiunea Februarie 1936. Popovici Elena (R) Filosofie. limba rom. Chisioglu Alexandra (R) L'mba. Ana Ist. Pedagogie "5. Manea Teodor (R) 11. Limba rom. «or. englezn. Germană. 14. Pedagogie . 4. Klein Iuliu (G) tlO. Franc. Itali­ ană. Limba şi Lit. Franceză. Sora Illyes Margareta. Voştinariu Stela Margareta (R) Liter. Filosofie magna cum laude 12. Fiilepp Clara Flora (R) Limba şi Lit. Latină Ecaterina (M) şi Istorie universală 9. Babian Adalbert (M) «6. Mănescu Virgil (R) Limba şi Lit Franceză. Linguistică Limba şi Lit. Pedagogie. Demetrescu Victoria (R) Limba şi Lit. Sociologie Filosoiie eum laude 3. Franc. Latină. română. Liter. Românilor. Boeriu Ana Aurelia (R) Pedagogie. Poruţiu Elvira. Limba şi Lit Franc. Română BCU Cluj / Central University Library Cluj Limba şi Lit Engleză. Ist. Filologie romanică Limba şi Lit. Germană.179 ш. Numele şi pronumele Specialităţille Menţiunea 28. română. Franceză şi Latina cum laude 1. Sociologie '2. Filologie romanică cum laude :8. Limba şi Lit mag. Limba rom. Maghiară şi Lit. Filosofie Pedagogie. Voda^Sanflora (R) 29. Psihologie. Franc. română. şi Lit franc Filolo­ gie romanică. Papp Eva Vilma (M) Limba şi Lit. Gre­ acă şi Literatura română Sociologie. română.

Liter. Franceză Arheologie Ist Românilor. Smocot Stela (R) 18. Lin­ gvistică şi Sociologie cum laude 2. Lucreţia ( R ) 5. rom. Henteş Viorica Universală Arheologie Ileana (S) Sociologie. 1. germană. Wald Bella (E) Filosofie. Herţia Silvia (R) română. Limba rom. română Sociologie Filosofie. Limba română născ. Lit. Geografie Arheologie cum laude* 19. Limba şi Lit. 3. Filosofie 8. Măria Limba şi Lit. franceză. franc. Etnografie Limba şi Lit. Haliţa Sultana (R) Istoria Românilor. Universală. Vuia Octavian (R) 23. română. Limba ro­ mână Filologie romanică magna cum laude- Ist.180 cor Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune» 16. Limba şi Lit. Sociologie. 6. Viciu Emilia (R) 22. Franceză. română. filol. şi Filologie romanică magna cum laudecum laude- BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Sesiunea Iunie 1936. Tittel Andrei Vasile (M) Liter. Literatura 7. Baltariu Elena ( R ) Limba şi Lit. Riegert Amelie (F) 17. Fi­ lologie romanică. Klima Helrnut Augustin (G) Ist sud-est-ewopeană cum lauda . Cernăuţean Gerda (G) Limba şi Lit. Ist. şi Lit. 9. Arheo­ logie. Franceză 4. Germană. franc. Istoria antică cum laudeLimba şi Lit. Filo­ Salumnia (R) logie^ rom. Stănescu Eufrosina (R) Limba şi Lit. Limba ro­ mână Limb. Buraiu Lavinia. franc. Ciobanu N. Lat. Ist Rom. Vătăşescu Victoria rom. Marin (R) 21. Pedagogie Istoria Românilor. Kelemen Adalbert Francisc (M) Liter. franc Germ. Engleză. 20. Engleză.

antică. Ist. Franceză. 21. Simon Viorica (E) 23. Românilor. 18. Arheologie Pedagogie. Margareta (M) franceză. Ist. Limba şi Lit. Sâmpâleanu Ioan (R) Limba şi Lit.. Munteanu Filosofie cum laude Constantin (R) Limba şi Lit. italiană cum laude Alexandru (R) 21.181 No. univ. Schuller Alexandru (G) Limba şi Lit. Edit. Românilor. română 26. Rom. germ. Limba română Limba şi Lit maghiară .. Filo­ logie romanică. Pedagogie Petru Aurora (R) 19. Komlos Elly. germană. mag. Franceză Lit. germană. Germană Francisca (E) Ist.. Sociologie. Vaida Măria magna Limba şi Lit. Filosofie -22. magna 17. Engleză. Stănilă Sever (R) 24. franceză 10. 10. Mateiaş Dumitru (R) Filosofie. latină. Sociologie. Limba şi Lit. Vasile (R) Filosofie. Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune* Limba şi Lit. română. Psihologie. maghiară magna cum laude Limba rom. Verona (M) Lit rom. Limba şi Lit. Arheo. franc. Estetică Limba şi Lit. Lit. rom. cum laude Erwin (G) 12. Lederer Valeria. cum laude Nagy Geza (M) BCU Cluj / Central University Library Cluj Sociologie Filosofie. Măria Limba şi Lit germană. Greacă. sud est eu­ ropeană. Steiner Clara (E) 25. Ist. Pupăză Gr. Estetică magna cum laude 14. Limba română cum laude 13. Szigeti Iosif (M) Istoria universală. Românilor. Geografie Pedagogie. Sociologie. Limba rom. Varga Eva. Ist. Kutschera Rolf 11. Moga Măria (R) Ist. Geografie 15. «or. Mireşan Olimpiu (R) Ist. Lit. Estetică 20.

Rom. Wachter Berta (G) Tabloul Doctorilor Ist.182 cor. Ist. Numele şi pronumele Specialităţile Menţiune» 2 8 . universală. ob­ ţinută la Miinchen s'a echivalat cu o diploma de Filosofie & Facultăţii noastre (Pedagogie şi Eugenie). 2. Macrea Dumitru: Filologie Modernă (Limba română şi Literatura română). BCU Cluj / Central University Library Cluj . Diplome echivalate. Diaconu Ioan Emil: Filologie Modernă (Limba şi Lite­ ratura Engleză. Laslo Nicolae: Filologie clasică (Limba şi Literatura Latină şi Limba şi Literatura greacă). Literatura română).. Iordache Făcăoaru: Diploma de Doctor în Filosof ie. 1. 3. Geografie cum laude- în Filosof ie şi Litere din anul 1935—36.

Iosif Naghiu. Octavian Dănilă. a) SECŢIA FILOSOFIEI. Istoria filosofiei. S'au pre­ zentat şi discutat lucrări asupra subiectelor: „Cultura şi via­ ţă" şi „Rosturile filosofiei la noi" de către studenţii: Anatol Chircev.). BCU Cluj şi istoria filosofiei (două Seminar: de logică / Central University Library Cluj ore săptă­ mânale Vinerea). Curs de Filosof ie sistematică: Filosof ie generală (1 oră săpt. titular: Marin Ştefănescu. Dumitru Isac: Existenţa „lucrului în sine". Gheorghe Noveanu. 1. Miercurea).. Conferenţiar D. Joia). Dumitru Isac: Siguranţa metodei lui Descartes.): S'a citit şi explicat: Descartes. Zevedei Barbu. Cursuri: Curs de Istoria Filosofiei: Cartesianismul (1 oră săpt. Petru Cimponeriu şi Nicolae Mihăilă. Zevedei Bar- .). Prof. Au mai prezentat lucrări: Gheorghina Costea: Prima me­ ditaţie a lui Descartes. Roşea.B) ACTIVITATEA DIDACTICA Şl PERSONALUL. logica. Istoria filosofiei: doctrinele naţionaliste (o oră săptămâ­ nal. Seminar (1 oră săpt.): S'au ţinut 21 de şedinţe.. D. Cursuri: Logica: problema raţiunii (o oră săptămânal. Meditations Metaphysiques. Gheorghe Noveanu: Cauzele teismului lui Descar­ tes. '1 Proseminar (1 oră sapt.

1936). Cursuri: Sociologie generală (o oră săptămânal. Institutul de Psihologie Experimentală.. la care s'a tratat despre: Etica naţională şi Etica universală. Anatol Circev: Existenţa „lu­ crului în sine". Asistenţi: Alexandru Roşea. Sâmbăta). 1936). Preparatori: Mihail Beniuc. Edda Schwarz: Cultură şi viaţă. Joia). 3 Psihologie. titular Florian Ştefănescu Goangă. Ioan Popa: Cultrră şi viaţă. Tudor Arcan. Ordonanţă: Alexandru Horvat. 1936). Sociologia şi etica. Raporturile sociologiei cu celelalte ştiinţe. Monica Athanasiu: Creaţie artistică şi creaţie ştiinţifică. A ) Personalul: Director: Prof.111.V. Metodele sociologiei. Va­ sile Galamboşi (până la 31. Virgil Pârvu: Problema valorilor. Etica valorilor a lui Max Scheler. Nicolae Mărgineanu (până la 31. Studenţii din anul I au prezentat cu toţii (numai în scris) câte-o lucrare răspunzând la întrebarea: De ce fac filosofie? 2. Comparată şi aplicată.18 i bu: Existenta „lucrului în sine". Aceste două lucrări din urmă au fost prezentate numai în scris. Preparator tehnic: Ioan Mesaroş (dela l.VI. Vinerea). Prof. la care s'a tratat despre: Noţiunea de Societate.. BCU Cluj / Central University Library Cluj Etică (o oră săpt. Istoricul so­ ciologiei. suplinitor: Constantin Sudeţeanu. Domeniul Sociolo­ giei. Şef de lucrări: Nicolae Mărgineanu (dela 1 Aprilie 1936). Seminar de Sociologie (2 ore săpt. .

Edda Schwarz. Procesul de semnificaţie. Simon Carol. Lunia şi Marţia). Traian Tulbure. Nicolae Mărgineanu. asistent definitiv: Curs de psihologie •aplicată. Anatole Chircev. temperatură şi pre­ siune. Motivarea comportamentului cognitiv şi procesul atenţiei. Miercurea şi Joia). Seminarul de psihologie generală. Stimulent-Reacţiune şi aspectul cognitiv al comporta­ BCU Cluj / Central University Library Cluj mentului. 8. 12. Analiza aspectului cognitiv. delir). Natura şi structura biologică şi psihică a aspectului cognitiv al comportamentului. docent: Metoda statistică. F. 5. Virgil Pârvu. Sabina Cimoca. 3. aplicările ei in psihologie. Aron Coste. Găgescu Nicolae. 4. i c» f - 11. 13. Gheorghe Noveanu. Percepţia spaţiului şi timpului. (2 ore săpt. 1. Liviu Rusu. 14. Vasile Bârna. halucinaţii. Procesul de me­ morizare. Senzaţiile de tact.185 B) Cursuri: F. Studenţi înscrişi 83. Studenţi care au participat regulat 73. (două ore săpt. Ştefănescu Goangă. 7. Prof. Popa-Ciucău Ioan. 15.. Procesul de asociere. (două ore săpt. Marţia). sociologie şi pedagogie. Elvira Pescariu. Ileana . Sen­ zaţiile kinestezice. Senzaţiile audi­ tive. 6. Ci) Seminarii: I. cu medicii igienişti. III. 16. 10. Francisc Frucht. Aspectul cognitiv al comportamentului nativ. Alexandru Roşea. Percepţia şi asociaţia primară.. Procesul de Ideaţie (iluzii. conferenţiar definitiv: Curs de psihologie aplicată. Senzaţiile de mios şi gust. Tudor Arcan. S'au ţinut 22 de şedinţe în care s'au prezentat şi discutat lucrările de mai jos asupra „Aspectului Cognitiv al Comporta­ mentului". condus de Dl. Ştefănescu Goangă. 2. Procesul de imaginaţie. Senzaţiile vizuale. Dumitru Salade. 9. profesor titular: Psihologie dife­ renţială şi individuală. II. Senzaţiile sistemice (organice).

22. 21. 13. 18. Studenţi care au urmat regulat 27. pentru studenţii anului L. Marcella Arcan: Capacitatea de observaţie la elevii de 16 ani. 6. 2. Raportul dintre aspectul cognitiv şi cel afectiv al comportamentului Marcella Arcan. Percepţia auditivă. 5. 19. Percepţia vi­ zuală. Probleme generale. Percepţia tactilă. Proseminarul de psihologie. 23. Aten­ ţia. Timpul de reacţiune. Calcule. cu scopul de a familiariza studenţii cu problemele fundamen­ tale ale psihologiei. capitol de caoitol. 7. Alexandru Roşea. Library Cluj BCU Cluj / Central University pentru studenţii din. Zevedei Barbu. urmate de un colocviu. Interese şi atitudini. Psihologia diferenţială a aspectului cognitiv Măria Kolarov. Oboseala". Introducere in metodele psihologiei experimentale. Warren: Precis de Psychologie. S'au ţinut 23 de şedinţe. Procesul de gândire. 2. 10. 11. 1. Inteli­ genţa şi aspectul cognitiv. In 21 de şedinţe s'a analizat şi discutat. Metodele psihologiei. Irma Jaricskay. Măsurarea inteligenţei (continuare). Testele pedagogice. Măsurarea inteligenţei. 17. conferenţiar definitiv. Liviu Rusu. Măsurarea inteligenţei (conti­ nuare). '"r . Temperament şi caracter. 3. 20. 12. Aptitudi­ nea technică (continuare). Aptitudinea muzicală. 16. Limbajul şi as­ pectul cognitiv. conduse de Dl asistent Dr. manualul lui Howard C. 2. Memoria şi asociaţia. D) Lucrări practice de laborator. 21. Raportul dintre as­ pectul cognitiv şi cel conativ al comportamentului DumitruIsac. 18. A. 19. condus de Dl Dr. 17. 15. 8. Imaginaţia. Exprimări grafice4. 14. Aptitudinea technică. Lucrări individuale de psihologie experimentală au făcut următorii studenţi: 1. Afectivitatea. Avram Giurcă. Studenţi înscrişi 35. anul I şi II. 22. Percepţia chinestezică. IV.186 Giurcă. în care' s'au tratat următoarele probleme de psihologie experimen­ tală: 1. 20 Antitudinea la desemn.

In sesiunea Iunie anul 1936 s'a prezentat următoarea teză-? de licenţă: Testul de performanţă (tabla cu două fig. Feldiorean Eugenia: Măsurarea capacităţii de obser­ vaţie la copii de 9—12 ani. Introducere în metodele psihologiei aplicate.187 2. 3. 6. Desvoltarea fizică şi psihică a copi­ lului. E) Examene parţiale şi de licenţă. 2.. 9. Scorobeţiu Minerva: Măsurarea atenţiei la copii de 9" ani. In sesiunea Iunie anul 1936 s'au prezentat la examenul parţial 83 candidaţi. 3 Metodele psihologice în serviciul şcoalei. Stoia Gruia: Măsurarea atenţiei la copii de 10—12 ani. Psihologia criminalului. In 17 şedinţe s'au expus metodele de experimentare şr aplicare cu privire la următoarele probleme: Psihologia ju­ ridică: 1. pentru' studenţii din anul III. 11. In sesiunea Octombrie 1935 s'au prezentat la examenul) parţial 42 de candidaţi. Psihologia educaţiei: 1. Chircev Anatole: Măsurarea acuităţii vizuale la elevii de 12—20 ani. 2. Barbu Zevedei: Capacitatea de observaţie la elevii de 16—20 ani. Almăşescu Dora: Capacitatea de observaţie la elevii de 9—12 ani. Coman Septimia: Măsurarea capacităţii de observaţie la copii. 8. 7. In sesiunea Februarie anul 1936 s'au prezentat la exame­ nul parţial 31 candidaţi. Metodele de examinare a atitudinilor totale ale copi­ lului. Tohăneanu Alexandru: Aplicarea Library test de obser­ vaţie la copii de 13—21 ani.) Ileana Ghibu. Ciocan Paraschiva: Memoria auditivă de cuvinte la copii de 8—10 ani. . BCU Cluj / Central University unui Cluj 12. 4. 3. Frucht Francisc: Măsurarea imaginaţiei la copii de 9—14 ani. Bârna Vasile: Măsurarea atenţiei la elevii de 14-15 ani. conduse de Dl conferenţiar Liviu Rusu. Psihologia martorului. Uţă Constantin: Memoria la copii debili mintali. 10. 5. 13.

7. Turcanu). Pârvu). 12. 11. 3. Braşovul ca centru peda­ gogic (V. In total biblioteca Institutului posedă: 2602 cărţi în 2816* voiume şi 68 reviste în 545 volume. PopaCicău). Activi­ tatea şcolară a Ordinului premonstratens (C. 2. Prof. Cursuri: Istoria Pedagogiei româneşti. Didactica învăţământului secundar. Nistor). 6. 14. Chitulea). titular: Vladimir Asistent: Aurel Pampu. Herţia). Juricskay). Noveanu). 15. Salade). Naghiu). laşul ca centru pedagogic (D. Seucan). Săliştea ca vatră pedagogică rurală (S. (2 ore săptămânal Vinerea şi Joia).•188 F))Biblioteca Institutului. Ortodoxism şi Catolicism ( I . Pedagogia I . Catoli­ cismul în raport cu educaţia ( I . Seminar de Istoria pedagogiei. 4. Munteanu). Po­ litica religioasă a Bomâniei întregite (P. (2 ore pe săptămână Miercurea). Biblioteca Institutului s'a sporit în cursul anului şcolar 1935—36 cu 152 cărţi în Г60 de volume şi cu 28 reviste în 30 •de volume. 8. Bârladul ca centru pedagogic (P. Blajul ca centru pedagogic ( I . S'au cetit şi discutat următoarele lucrări prezentate de studenţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Prof. Mănăstirea Neamţ ca centru pedago­ gic (G. Ordonanţă: Mihail Meschin. Ghidionescu. 13. Gherla ca centru pedagogic (G. (1 oră pe săptă­ mână Miercurea). Blaga). Dănilă). Activitatea şcolară a Ordinului piarist (C. Oradea ca centru pedagogic (C. 10. . Beiuşul ca centru pedagogic românesc (Oct. 9. Monahismul ortodox ca factor educativ (E. Pedagogia I I . Seucan). 4. 5. 5. titular: Onisifor Ghibu.

In acest ah au frecventat şedinţele teoretice ale acestui Seminar un număr de 294 de studente şi studenţi dela facul­ tatea de litere şi dela cea de ştiinţe. Şcoalele superioare populare din Danemarca. 19 şedinţe. Seminar pedagogic (o oră săptămânală Sâmbăta). Franţa şi în ţara noastră. Franţa şi Anglia. Cercetăşia în alte ţări şi în ţara noastră. Ei au fost împărţiţi în două serii. 3. Norve­ gia. 4. Defectele intelectuale şi organice ale copilului şi educa­ ţia (1 oră săptămânală Lunia). Coloniile de vacanţă şi şcoalele în aer liber. secundar şi universitar. în total.189 Cursuri: Pedagogie generală bazată pe pedagogie şi pe­ dologie experimentală (2 ore săptămânal Lunia şi Marţia). 1. Au fost decla­ raţi promovaţi la sfârşitul anului 291 (două sute nouăzeci şi unu). şi diferi­ tele anexe de educaţie ale învăţământului primar. S'au ţinut. Lucrări practice: de Pedologie şi Pedagogie experimen­ tală (1 oră săptămânală Marţia). S'au eliberat diplome nouă la 158 de absolvenţi şi 50 de diplome la absolvenţi mai vechi. subt diferi­ tele ei înfăţişări: Instituţiile de educaţie populară. La practica pedagogică pe anul şcolar 1935—36 au fost înscrişi 301 candidate şi candidaţi. Au rămas corigenţi 32 (treizeci şi doi) şi 2 (doi) re­ petenţi. 2. s'a trecut la tratarea şi discuţia următoarelor subiecte mai speciale: 1. 1 . S'a studiat şi s'a discutat o problemă generală. Activitatea Seminarului Pedagogic Universitar. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dupăce Directorul Seminarului Pedagogic a lămurit în două şedinţe însemnătatea şi aspectele generale ale proble­ mei. Fiecare serie a lucrat câte o şedinţă pe săptămână (Sâmbăta între orele 2—4). Extensiunea Universitară în Anglia. Liceul de aplicaţie de pe lângă Seminarul Pedagogic Uni­ versitar a funcţionat cu un număr de 325 elevi. Suedia.

M. Lunia). Seminar. Ioan I. Roska (până la 10 VI. Personalul ştiinţific: Şef de lucrări: M. Director gerant: Prof. IV. University Library Cluj Asistenţi: AI. A. Daicoviciu. Laslo (la catedra de Limba şi Lit.6. Th.Cluj / CentralGh. Russu (dela 1. b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. «Colegiul de direcţie: Profesorii Şt. Curs: Istoria esteticei dela Kant (două ore săptămânale Xunia şi Marţia). Prof. Jianu (până la 31. Cursuri: Istoria literaturii greceşti: epoca clasică. Personalul administrativ: Secretară-dact. conferenţiar. Administrator: C. 1936). Estetica. 11936). titular: Ştefan Bezdechi. Teodorescu.: Lucia Bugnariu căs. suplinitor: Petre Grimm. . Em. Ordonanţe: Iuliu Keresztes. 1936). Latină). Gavril Mur reşan. Kovâcs. Th. Arheolog-asistent: Şt. Preparatori: Mihail Macrea şi Tr. Practicant: Marius Moga. A. 7. Gavril Borza. Pavel Chiorean. Naum. două ore săptămânale (Sâmbăta). Bezdechi. Naum. BCU Ferenczi. dramă oră săpt. Panaitescu şi D. Institutul de studii clasice. I I I . Limba şi literatura greacă. Personalul de serviciu: Laborant: Petre Duca. Timotei Popa. Daicoviciu. Pin tea (la catedra de Istorie : antică) şi N. Prof.

Ode I. Marţea). două ore pe săptămână Miercurea (obliga­ tor pentru studenţii din anii de licenţă. Sat. 2. 6. III. al numeralului). 1. 10. Seminar: Versiuni graduate din diverşi autori (2 ore săpt. două ore pe'săptămână Marţea şi Joia. al pronumelui •interogativ-indefinit. La acest proseminar s'a interpretat din Corn. alta cu anii ceilalţi. 1 oră pe Library Cluj 4. titular: Theodor 'A. acordul şi atracţia relativului. 3. IV. II. specialitate principală şi secundară). S. Gramatica istorică a limbii latine: Morfologia (Flexiu­ nea nominală şiBCU Cluj / Central University săptămână Miercurea. 13. asistent N. al adjectivului. Miercurea). Nepos. 5. Seminar. Cu studenţii dela specialitatea principală s'au făcut două serii de teme: una cu studenţii din anul I (pentru exemplifi­ carea următoarelor chestiuni sintactice: apoziţia. Proseminar. Laslo (obligator pentru toţi studenţii din anul I ) . Naum.191 Interpretări din Sofocle (Aias) şi Tucidide. Interpretare din Horaţiu: Epode. I. 1 oră pe săptă­ mână Lunia (curs obligator pentru studenţii din anii de li­ cenţă. Prof. I şi I I ) . 18. Cu studenţii dela • specialitatea secundară s'au interpretat texte din epoca lui August. 15 (curs obligator pentru stu­ denţii din anul preparator. complinirea substantivului. 1. Limba şi literatura latină. 2. acordul nu­ melui predicativ. secţia filologiei clasice şi pentru toţi studenţii din anii de licenţă). cu d. (2 ore săpt. pronominală). 1 oră pe săptămână Marţia. (Bucăţi alese •din c. Curs de Literatură Latină: Literatura Latină în epoca: lui August. specialitatea princi­ pală şi secundară. 9. 14. . De excellentibus ducibus exterarum gentium.

26. II.: Nuvelele lui Deiavrancea. Szabo Marta: Nic. Caranica Teodora. C. Szasz Ion: Leon Negruzzi. Stoicovici Octavia: Vlăhuţă la Conv.:: Bebreanu şi Mikszăth. 32. Basarabeanu. Prof. 20. Kristof S. Ţigara I. 9. Ţine. 34. Poruzan. Săulea Cecilia: „Iubire" de Rădulescu-Niger.: Scrisorile lui Zamfirescu. Lukacs E. Gustus Ana Sora: PopoviciBănăţeanu. 12. Breazu). Seminar (în colaborare cu I. Sextil Puşcăria. 3. 6. Olănescu. 19. Dulfu. Mărcuş Ad. Nagy E. 3. 21.: Poveştile lui Deiavrancea. Cursuri: Capitole alese din Istoria literaturii moderne. 30. Eisner lise: Ion Ghica. Veresztes Ioan: P. 36. Elena: „Femeia" de Haşdeu. Şăineanu ca filolog. Mustaţă Cecilia: Zamfirescu.: Nicolae Scheletti. 7. 25. Moduna Elvira: Nuvelele lui Rădulescu-Niger. Platoş Virginia: Victor Bilciurescu. Asztalos Vilma: L. 10. Macaveiu Astra: Aron Densuşianu.: Nuvelele lui Gane. .: Nic. Drimba Eleonora: BCU Cluj / Central University Library Cluj Moara cu noroc. 33. 8. Lecca. Raţiu Lucia: D. 17. Laszlo G. Lelescu Ştefania: Ludovic Dauş. $7. 14. 2. Verner Clotilda: P. Creţiu Măria: Poezia lui H. Literare.: Două piese de Sperantia. Asistent: Radu Paul.: Alecsandri şi Junimea. 28. Pogor. Istoria literaturii moderne. 18. Viciu E. Filep Alexandru: V. 27. 9. 29. A. 16. supl. Szabo Iuliu: Artur Stavri. 22. Popa Veturia: Macedonski dePohonţiu. 35. Hosora Ana: Năpasta lui Caragiale. 23. Basarabescu.: Brătescu-Voineşti. Herţia Silvia: Idei sociale la Deiavrancea. Kovacs P. Mureşan 'Silvia: /. Ianossy Marg. Varga Rozalia: Ştef. Pătruţ I. Nicoleanu. S'au citit şi discutat următoarele lucrări: I. Domokoş Sam. Ispirescu. 13. 15. ' . 4. 24.192 c) SECŢIA FILOLOGIEI MODERNE. Răsvan şi Vidra. Lume nouă.: Costache Negri.'31.

Foris Ad. 17. 8. AÎTOAITOL 1935/3S \i .. 1936). 12. Eisner lise. 25Drimba Eleonora. Limba şi literatura română I. titular: Sextil Puşcariu. 18. Ştefan Poenariu (dela 1. (A se vedea datele publicate la capitolul Activitatea ştiinţifică) Personalul Muzeului. Pătruţ Ioan. 2D. 2. Practicant: Alexandru Miele (până la 31 V. 15. Homar Virgil. Gavriş Augusta. 21. Joia şi Sâmb. Platoş Virginia. Luca E. Onu Liviu. Turcan Nicolae. 10. Rusu Virgil. Au participat activ următorii studenţi şi studente: 1. Preparator: Dimitrie Macrea. Graef Gustav. 2 ore săpt. 14. 6. 11. Pervein Iosif. 7. 22. Conferenţiar provizoriu: Sever Pop. Popescu Ilie. Fiat Alexe. Seminar: (în colaborare cu Ştefan Pasca). Gheţie Cor­ nelia. 24. Prim custode: Emil Capidan. Delian Viorica.. Georgescu Ioa­ na. Sâmbăta). Sora Stokel Măria. Asistenţi: Ştefan Pasca. 16. 1936). Vinerea.193 MUZEUL LIMBEI ROMÂNE. BCU Cluj / Central University Library Cluj Curs: Gonsonantismul limbii române (2 ore săpt. Miercu­ rea şi Joia). Gustus Ana. Măria Puşcariu. Laborant: Mihail Vonsza. 19. Asztalos Vilma. VI. 3.)» Seminar: Interpretări de texte meglenoromâne ( 2 oresăpt. Moduna Elvira. Radu Vasile.. 23. Cetirea şi interpretarea manuscrisului dela Ieud. 9. IO. Andriţoiu Gheorghe. titular: Sextil Puşcariu. Curs: Dialectul meglenoromân (2 ore săpt. Conferinţa de dialectologie. 5. Director: Prof. Prof. 4. Miele AL. 13.

8. pentru ca studentele şi stu­ denţi să audă particularităţi caracteristice dialectului istro­ român. Poruzan Elena Carmen: Propoziţiunea secun­ dară de cauză. următorii au prezentat lucrări scrise: 1. Viorica Deleanu. 11. Virginia Platoş. . T3. Lazar Emilia: Propoziţiunea secundară de loc.194 Dintre 25 de studente şi studenţi care au urmat Semina­ rul. Moduna Elvira: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Coresi. Presecan Anastasia: Imperfectul şi. 5. 3. titular: Nicolae Drăganu. ~2 ore Vinerea. BCU Cluj 2 ore Miercurea şFIoia. 11. 6. S. Iosif Pervein. 107. I. Varga Rosalia: Propoziţiunea secundară de imod. Csernik Iosif: Propoziţiunea secundară de timp. Curs: Istoria limbii şi a literaturii române în sec. 12. 3. Mai mult ca perfectul din punct de vedere sintactic. 4. Limba şi literatura română 11 (veche). 9. Vasile Radu./ Central University Library Cluj Seminar: Exerciţii de limba veche. 6. 9. Gustav Graf. Grigore Josza. 10. Soia Ana Gusztus. 8. p. Prof. Gheorghe Andrifoiu. 2. 7. Asistentă: Dna Pia Gradea. Săsărean Irina: Imperfectuh şi Mai mult ca perfectul din punct de uc­ idere sintactic. p. Dintre studenţii înscrişi au prezentat lucrări 12. Pătruţiu Ioan: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Co­ resi. Meixl Chriscina: Conjuncţiunea când în propoziţiuni secundare. Eva Asztalos. 4. Foris Adalbert: Propoziţiunea secundară finală. Alexă Fiat. XVII. Elvira Moduna. şi anume: 1. S. Kocsis Elena: Propoziţiunea secundară de cauză. în special de sintaxă. 12. Beniamin Virgil Rusu. 2. 5. 96. 11. Nicolae Turcan. Vaida Măria: Prezentul din punct de ve­ dere sintactic. M. 10. La o oră de Seminar au fost aduşi cei doi elevi istrieni de la Şcoala Normală din Cluj.

Interpretare literară şi filologică de texte "vechi franceze şi vechi provensale. după „II libro dell'agricultura" de M. II. Seminar. Porcio Clato. Curs: Linguistică generală (două ore săptămânale Joia şi Sâmbăta). Dumitru Maniu.). Petru Bratan. v. Eugen Turman. . (o ooră săpt. Latina vulgară.195 12. La chanson de Roland. V. titular: Theodor Capidan.. Prof. Dra Bella Wald. Termini italieni de origine latină referitori la agricul­ tură. Augustin Horvât. Dnii: Robert de Suys. Dl. francez. (La mort de Roland). 13. Terminologia privitoare la „albină" în limba română :Şi în limba spaniolă. Prof. (text. Les quatre prestes şi Du vilain qui conquist le paradis. „Elemente latine în limba română. Seminar: probleme de linguistică generală (două ore săp­ tămânale Sâmbăta). III. I. Cercetate de Drele: Emilia Lazăr şi Alexandrina Dumitrescu. Au studiat câte un capitol. (o oră săpt. IV. Linguistică. de texte Central University 'italiene şi lucrări de lexicografie română şi spaniolă. Ioan Fodoranu. Chretien de Troyes: Erec et Enide (text vechiu fran­ cez). Lunia). Dra Livia Crişan.. titular: George Giuglea. Le vilain mire (text v. 2. Lunia): Interpretări de inscripţii latine vulgare. descoperite după războiu". La borgoise d'Ortiens.. BCU Cluj / vechi franceze. de Dl Eugen Tănase. Marţia). Cursuri: 1. Filologie romanică. Inscripţii latine vulgare — toţi membrii seminarului. Library Cluj spaniole. (2 ore săpt. Dl. Dra Sabina Baneiu. fr.

Traduceri din rom. 12. 9. 6. cu contract: lues franceză. Deak: Le vieillard et les trois jeunes hommes. Vi­ nerea). ortografie.. Lunia. 1. Dl D. 1 4 . Flaubert. b) Grammaire historique: Lexicologie.196 Lectorat de saniol». gramatică. A făcut exerciţii de convorbiri. I I ) . Auger. Miercurea). Patray: La femme noyee. Lector: Miguel Pizarro. . (2 ore săpt. Sora: Les animaux malades de la peste. Nagy: Le meunier. în spaniolă. 2. Dl E. Miklossi: Les deux pigeons. Interpretări din Fabulele lui La Fontaine: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. 4. Le cure et la mort. Seminar: (2 ore săpt. Maniu: La cigale et la i'ourmi. Dl Fodoreanu: La laitiere et le pot au lait. 5. Miercurea şi Joia). p. Dl L. Dra Vâsârhely: L'huître et les plaideurs.. son fils et l'âne. Luni. Dra Palyi Kiss: La forgt et le bucheron. Dra S. tJtd: La jeunne veuve. Dra FI. Dra Vass: L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. Cursuri: a) G. (o oră săpt. Le corbeau et le renard. L i m b a şi l i t e r a t u r a Prof. Sâmbătă. Dl B. in­ terpretări şi traduceri în 5 ore pe săptămână. 10. 2 ore: Interpretări de texte alese din literatura spaniolă. 8. 2. 11. La belette entree dans un grenier. 3. Lector: Henri Jaquier. Traduceri din Eminescu. 2 ore: Exerciţii de conversaţii în limba spaniolă. Marţia„ Miercurea şi Joia. Ulriefi: Le paysan du Danube. (Scrisoarea 'III. Dl Fr. 7.

{3 ore săptămânal. (Linee de Paradigmi di una gramatica italiana ad uso dei Rumeni. Storia letteraria dei secoli XVIII e XIX.. Lunia). Cursuri: Petrarca e TUmanesimo (o oră săpt. Seminar: Traduzione dalitaliano in rumeno et dai rnmeno in italiano (o oră săptămânal Lunia). Exerciţii: Introducere în studiul limbii italiene. istorie civilă şi istorie literară italiană. Vinerea şi Sâmbăta).. Marţia). Proseminar: Lecturi de geografie. (Letture di geografia e storiaCluj BCU Cluj / Central University Library civile e lette­ raria dell Italia). Ludmann Charlotte: Karl der 'Grosse in der deutschen Literatur. Joia. (Lessicologia e Fraseologia). Lunia). (o oră săpt. Sâmbăta. b) Toponimia germană ca izvor al istoriei culturale. cu contract: Giandomenico Serra. (o oră săpt. (2 ore săpt. (o oră săptămâ­ nal. Cursuri: a) Filosofia limbilor germanice pe bază istorică. Prof. Miercurea).. Joia). Marţia).197 15. titular: Gustau Kisch. (o oră săpt. Limba şi literatura germană. Marţia). Vinerea şi Sâmbăta). c) Weimarul clasic. Siâckl Măria: Die faber in der deutschen Literatur. Prof. (o oră săptămânal. Esercizi letterari. Cernăuţean Gerda: Poe- . 'Gutmayer Ioan: Goethe und die franzosische Revolution. Limba şi literatura italiană.. 16. Gramatica storica. S'au făcut următoarele lucrări: Klein Iuliu: Spinozas Einfluss auf die deutsce Literatur. Lector: Ştefan Pasca. o oră săptămânal. Seminar: Epica populară medievală (2 ore săpt. Lederer Valeria: Goethes Griechentum.

H. (o' oră săptămânal. Exerciţii de lectură germană în legătură cu gramatica (cu începătorii). Marţia)^ Interpretarea lui Faust de Goethe: Partea II. 17. Drăgan Silvia: Tristan und Isolde. Reiter Wilhelm: Deutsche Dichtung von 1813—1936. Niess Adam: Die franzosischen Grundlagen des mittelhocbdeutschen Epos. Schatz Georg: Die Franken in der deutschen Literator. Filep Alexandru: Gustav Freytag als Epiker. Traduceri din româneşte în nemţeşte (cu începătorii). Beşman Alexandru: Die Definition des Tragodie bei Lessing und Schiller. Schiff Alice: Goetes Egmont im Lichte der Stammeskunde. (o oră săptămânal. actele 3—5 (cu înaintaţii). verglichen mit Vossens „Louise" und Goldsmiths „Pfarrer von Wakefield". Miercurea). Exerciţii: G. Groszeck Ana: Das historische Drama in der deutschen Literator. interpretări (o oră săptămânal. Kalnmeki Măria: Die Aufklânng in der deutschen L i ­ terator.198 tische und historische Warheit in Goethes und Schillers Dramen. 4 . Vinerea). Bratan Petru: Heidelberg in der deutschen Literator. interpretări (o oră săpt. Balaszy Elena: Goethe in Italien. Heine şi E. Profesor titular: Petre Grimm. Poka Andrei: Schiller als Humorist. 1 Lector: Frideric Lang. Limba şi literatura engleza. Gossler Herta: Das Nibelungenlied im Lichte der Geschicte und Geographie.. Miercurea). Hauptmann. XIX. Frey Andreas: Das Nibelungenlied im Lichte der germanischen Mythologie. (o oră săptămâ­ nal. Zsuljevics Elisabeta: Lessings Frauengestalten. Morike. Cursuri: Literatura engleză în sec. Foris Ileana: Schleiermacher als deutscher Schriftsteller. Kloss Hildegard? Die geschitlichen Grundlagen der Schillerchen Dramen. Kutschera Rolţ: Adolf Meschendorfer als Dichter. Mesch Meta: Germanen in nichtgermanischen Lăndern auf sprachgeschichtliBCU Cluj / Central University Library Cluj cher Grundlage. Miercurea). Hensel Doris: Das Sesenheimer Idyll. ( o oră săptămânal. Joia).

Miercurea). din următoarele opere: Cronica lui . suplinitor: Emil Petrovici. Vinerea). (1 oră săpt.. Sintaxa limbii engleze (o oră săptămânal. (2 ore săpt. Seminar: (2 ore săpt. Joia). Miercurea). Marţia).199 Critica lui Shakespeare. Proseminar: Lecturi. cu poemul dramatic: Tragedia Omului. Diaconii. S'au cetit texte populare româneşti şi fragmente din ope­ rele unor scriitori români cu scopul de a descoperi elemente lexicale.. titular: Gheorghe Kristof. Slavistica Prof. 18. (o oră săptămânal. Sâmbăta). Lunia). (o oră săptămâ­ nal. Seminar: (2 ore săptămânal. Prof. IO. 2. b) Madăch: Tragedia Omului. Joia). morfologice şi sintactice slave. Joia). Lucrări în legătură: 1. Seminar: (2 ore săpt. Vinerea). Exerciţii: Lecturi şi conversaţii despre istoria şi geogra­ fia Angliei. (o oră săptămânal. Lunia şl Marţia)^ Elemente de limbă serbo-croată. Studenţii au prezentat lucrări de seminar studiind elementele slave aflătoare în câte un capitol sau fragment. Vinerea). (o oră săptămânal. (2 ore spL Marţia şi Miercurea). Cursuri: Gramatica limbii paleoslave. Lecturi din autorii englezi şi exerciţii de conversaţie cu înaintaţii. (1 oră săpt. Madâch. Traduceri din româneşte în englezeşte. conversaţii şi exerciţii gramaticale cu începătorii. de E. Lector suplinitor:^ Emil I. cu literatura maghiară veche. (2 ore săptămânal. Limba şi literatura maghiară. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cursuri: a) Istoria limbii şi literaturii veche...

(o oră săptămâ­ nala Vinerea). cu proecţiuni. titular: Emil Panaitescu. (2 ore săptămânal. Arhelogia I I : Preistoria generală. Seminar: Arheologic: lucrări asupra materialului preis­ toric din Muzeul Arheologic al Universităţii. Exerciţii de numismatică romană.). (oţ oră săptămânală Joia). Psaltirea Scheiană (Theodora Caranica). Un text dia­ lectal din Transilvania (Eva Asztalos). (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Istoria antică. cu proecţiuni. d) SECŢIUNEA ISTORICĂ. Cursuri: Arheologie 1: Istoria artei în antichitate (con­ tinuare). 31. Conferinţa de antichităţi şi Conferenţiar def. Epigrafie latină. Ana Gusztus şi Elvira Moduna). Curs: Antichităţi publice romane. Teodorescu) Curs: Istoria Grecilor dela Pericles până la sfârşitul pe­ rioadei helenistice.: Constantin epigrafie. (2 ore săptămânale. Arheologie. Seminar: Texte privitoare la istoria provinciilor dunăre­ ne. (2 ore săptămânale Joia). Vinerea şi Sâmbăta). Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu (Sr. Daicovici. Texte dialectale din Basarabia (Iosif Pervain şi Ersilia Luca). (2 ore săptămânale/ Central University Library Cluj BCU Cluj Sâmbăta). un text dialectal din Banat (Adalbert Foris). (o oră săpt. Prof. D. M.200 Neculcea (Ioana Georgescu). 30. titular: Dîmitrie Teodorescu. 12 ore săptmânale Joia şi Sâmbăta). . Marţia şi Joia). Prof. Un text dialectal din Bucovina (Virginia Piatoş). Un text dialectal meglenit (Viorica Deleanu).

La franc. inaugurate în anul şcolar 1933—34. Tomlo Iuliu. Paris. Macaveu Astra: A. Contributions ă l'historie religieuse de la Revolution francaise. Huma Eva. Klima Hellmut. Simon Toma: A. Vinule. 10. Istoria universală. La Bevolution et l'Eglise. 1929. Mathiez. 3. Autoin de Danton. Huma Eva: Octave Aubry. Mathiez. Macaveu Astra. 1932. Munchen-Berlin. în cadrul Institutului. Csipkes Irina. Cartellieri. La conspiration de l'etranger.3cu Cjheorghe.201 23. 1918. Simon Tonia. Paris. 1935. Florea Vasile. Sora Kind Ghisela. Institutul de Istorie Universală. Sabău Ioan: A. Miiller Reghina: A. La predonderance espagnole (1559—1660). Pescariu Livia. Sagnac. Paris. SainteIJelene. titular: Constantin Marinescu. Paris. Paris. Die Weltstellung des Deutschen Reiches (1911— Ш7). 1910. Mat­ hiez. La vie chere et le mouvement social sous la Terreur. Roşeau Natalia. s'au continuat şi în anul acesta. 1907 şi A. Csipkes Irina: n. 9. 1927. S'au ţinut 25 de şedinţe. 1920. Şedinţele de „Discuţiuni asupra cărţilor şi revistelor re­ cent apărute". Horedt Kurt: A. Mat­ hiez. Secretar-bibliotecar: Francisc Pali. Prof.maconne- . Pa­ ris. La preponderance francaise: Louis XIV (1661—1715).. Paris. Horedt Kurt. între orele 11—12 a. Lupaş Aurelia. La aceste şedinţe facultative. Ordonanţă: Martin Vereş. Paris. 11. 4. La reaction thermidoriene. 5. Horedt Kurt şi Tasch Petru: A. Mathiez. Florea Vasile: Bernard Fay. 1933. Paris. în cari s au citit dări de seamă asupra următoarelor lucrări: 1. 8. Mathiez. Hunyadi Matei. Metz Iosif. 2. Sora Fuchs Teresa. Sora Scoltesz Elania. Danciu -Aurora. cari au avut loc în fiecare Sâmbătă. Sora Wachter Berta. au luat parte următorii studenţi: Baczoni Emil. Sora Fuchs Teresa şi Sora Soltesz Elania: Henri Hauser. Luca Victoria. Lu­ ca Victoria: A. 6. Schottel Minerva. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sabău Ioan. Savu Măria. La corruption parlementaire sous la Terreur. de SaintLeger-Pl. m. Paris. Mathiez. 7. 1927.

Joia şi Sâmbăta). Lupaş Aurelia: J. Bainville. . 4. s'a tradus şi interpretat din Emst Bernheim. Lucrări de seminariu: 1. S au ţinut 22 de şedinţe. iar Biblio­ teca Institutului de Istorie Universală cu 10 opere. 2. Archivio Storico Italiano (Floren­ ţa). Klima Hellmut: Istoria regatului vandal. La Troisieme Republique. 12. Au prezentat şi citit lucrări următorii: Lucrări de licenţă: 1. Fiirst von Bulow. Deoarece n'a fost decât o singură ascultătoare a şedin­ ţelor. Sâmbăta). S'au reparat şi s'au legat 71 de volume. Michaelis Francisc: Tratatul de garanţie reciprocă germano-rus (1887). Sora Wachter Berta şi Sora Fuchs Teresa: câte un volum din B. Berlin. Au participat regulat la şedinţe BCU Cluj / Central care ascultătorii au ?. în 24 de volume. 13. The English Historical Review (Londra). S > ra Fuchs Teresa: Alianţa austro-germană din 1879. In cadrul şedinţelor. Horvâth Iosif: Incheerea Triplei-Alianţe. Sora Wach­ ter Berta: Expediţia lui Ludovic IX-cel-Sfânt în Egipt. Leipzig-Berlin. cauza numărului mic al studenţilor nou înscrişi la L'Tiiversitate. Hajdu Grigore: Congresul dela Berlin din 1878. Quellen zur Geschichte des Investiturstreites.202 rie et la revolution intellectuelle du XVIII-e siecle. înscrişi 33 de studenţi. Seminariu: (2 ore pe săptămână. S'a ţinut un curs general de Istorie Contimporană dela Războiul franco-german din 1870—71 până la Războiul mon­ dial. Biblioteca seminariului de Istorie Universală s'a mărit în anul acesta cu 20 de opere. Schottel Minerva. Proseminariu: (o oră săpt. Paris. 4 voi. 1913. Klima Hellmut. Institutul continuă să fie abonat la următoarele reviste: Revue Historique (Paris). Paris 1935. 3. 1935. Denkwărdigkeiten. ea a lucrat la şedinţele seminariului. din. înUniversity Library Cluj primit explicaţiuni şi îndrumări privitoare la metodele de cercetare şi studiul istoriei în general. în 25 de volume.0. Curs: (2 ore pe săptămână. Vinerea). Activitatea didactică. 2.

. Practicant: George Vinul eseu. S'au legat în cursul acestui an 350 volume. 2.. Prof. Preparator: Hortensia Georgescu. Iorga 11. George Vinulescu. . Istoria modernă a românilor şi istoria Transilvaniei. Lunia). 23. Biblioteca a fost înzestrată cu mobilier nou. cu a cărei în­ grijire a fost încredinţat şi în anul şcolar curent. Biblioteca: Biblioteca Institutului de Istorie Română. Directori: Prof. La şedinţele. Seminarii: (2 ore săpt. 1. titular: Ioan Lupaş. Istoria Transilvaniei în epoca voevodatului. (1 oră săptămânal. Istoria Românilor dela Mihai Viteazul până la Con­ stantin Brâncoveanu (1 oră săpătmânal. de proseminar s'au făcut ca şi îr> anii trecuţi exerciţii de'paleo­ grafie română sub supravegherea asistentului Ioan Moga. 40 de scaune şi instalată într'o sală spa­ ţioasă a noului edificiu. a crescut cu 300 de volume. Personalul: Asistenţi: Ioachim Crăciun şi Ioan Moga. compus din 17 dulapuri. 10 mese. Alexandru Lapedatu şi Prof. Ioan Lupaş. dl. Lunia şi Marţia). Institutul a continuat să fie abonat şi să aibă relaţii de schimb cu 30 de reviste şi periodice din ţară şi 6 din străi­ nătate. Tot în anul acesta Institutul mutându-se în edificiul propriu din Str. Cursuri: 1. Proseminar cu studenţii din anul I. Ordonanţă: Ioan Bărăian. Marţia). De asemenea au fost complectate uiai BCU Cluj / Central University Library Cluj multe colecţii de periodice. N.203 INSTITUTUL DE ISTORIE ROMÂNĂ.

Dan•-CVJ Aurora. Plân­ gerea Sfintei mănăstiri a Silvaşului din eparhia Haţegului din Prislop. Library Cluj Luptele lui Mihai Yiteazul povestite de el însuşi. mama lui Mihai Viteazul şi interpretarea lor. Reforma lui Iosif II pentru introducerea limbii germane în Transilvania şi wmările ei. Popescu. 10. Csernik Iosif. 15. Cronica lui Szamoskozy şi însemnătatea ei. Paul Irina. La examenele de licenţă s'au prezentat 6 cu Istoria Românilor ca specialitate principală şi 7 ca specialitate secundară. Mihu Vionela. Gârnân Alexandru. Hortobâgy Matilda. Horedt Kurt. Fitoff Olga. Bîanu şi N. Moholeanu Veronica. Lupaş Aurelia. în Cluj / Central Horea. In afară de aceste exerci­ ţii de paleografie s'au studiat în şedinţele proseminarului şi izvoarele istoriei române. precum şi o serie de fotografii şi documente originale din colecţia Institutului. Colonizarea Şvabilor în Banat. Pascu Ştefan. 13. 2. 5. Arianus. înfiinţarea graniţei militare transilvane în anii 1761 — 1770. 12. Problemele de politică externă română între anii 1866—1878. Mwga Marius. 14. Diodorus Siculus şi Strabo. 7. 16. iar pentru Istoria Transilvaniei 52 candidaţi. Cum privesc Damaschin Bojâvcă şi Aron Florian rolul lui Mihai Viteazul? 11. 2. La examenele parţiale s'au prezentat pentru Iistoria Ro­ mânilor 68. Unde s'a născut Mihai Viteazul?. 9. Ce documente s'au păstrat cu pri­ vire la Tudora. 6. Cauzele şi consecinţele revoluţiei lui Doja. Cartojan şi reproducerile Preo­ tului N.204 Pentru aceste exerciţii s'au folosit Albumul de paleografie rimânească al lui I. Ştirile istorice despre moartea lui Mihai Vi­ teazul. Drilea Monica Flavia. Cronica lui Mateiu al Mirelor. Waldner Carol. Seminar cu studenţii anului II şi III. Popescu şi SalisBCUrevoluţia luiUniversity8. XIII. Informaţiuni despre Geţi în opera lui Herodot. Kutschera Rolf. . In şedinţele se­ minarului s'au studiat şi analizat vechii cronicari şi istorici români din Transilvania şi s'au citit şi comentat următoarele lucrări: 1. Franc Margareta. 4. Voevozii ardeleni din sec. 3.

205.
24. Istoria vethe a românilor.

Prof. titular: Alexandru Lapedatu. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Sabin Dragomir), Curs: Istoria Românilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săp­ tămânale, Marţia şi Miercurea). Seminar: Analiza izvoarelor privitoare la Istoria Româ­ nilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săptămânale, Miercurea).

25.

Bizantinologie.

Prof. titular: Nicolae Bănescu. Curs: Istoria Imperiului bizantin dela Constantin \ ' I I Porphyrogennetos până la căderea Constantinopolei. (2 ore săptămânale, Lunia şi Miercurea). Proseminar: BCU Cluj medievale greceşti, interpretare. (2: Texte / Central University Library Cluj ore săptămânal).

26. Istoria popoarelor sud est europene.

Prof. titular: Silviu Dragomir. Curs: Documentele slavo-române ale cancelariilor noas­ tre, limba şi tehnica lor. (2 ore săptămânale, Miercurea şî Joia). Seminar: Lecturi de texte medio-bulgare. (o oră sptămânală Joia)

27. Istoria g e n e r a l ă a a r t e l o r .

Prof. titular: Coriolan Petranu Curs: Arta sec. XVIII-lea. (2 ore săptămânal, Marţia şr Miercurea). Seminar: Analise sistematice. (2 ore săptămânal, Vinerea). înavuţirea materialului didactic: 160 fotografii şi repro­ duceri, 72 diapozitive, 48 cărţi şi broşuri.

206

Starea inventarelor: 11,526 diapozitive, 5623 fotografii, 2071 cărţi, plus Biblioteca C. Petranu depozitată la Seminar. 48 mobile şi unelte. Călătorie de studii: In U. R. S. S. vizitând monumentele de artă şi muzeele din Moscova, Leningrad, Kiev şi Odosa, stabilind un schimb de publicaţii ştiinţifice cu instituţiile de .artă de acolo.

28. Etnografie şi folklor. Prof. suplinitor: Romulus Vuia. Cursuri: 1. Etnologie. (2 ore pe săptămână, Marţia şi Miercurea): începuturile vieţii sociale, economice şi religioase. 2. Etnografie. (1 oră pe săptămână, Sâmbăta): Păstoritul BCU Cluj / Central University Library Cluj la români. Seminar. (2 ore pe săptămână, Lunia): îndrumări pri­ vitoare la culegerea materialului de foliilor (transcrierea tex­ telor) şi lucrări în legătură cu cele două cursuri. Au fost înscrişi şi au frecventat Seminarul 50 de studenţi. S'au ţinut 25 de şedinţe şi s'a făcut o excursie de cercetări pe teren în satul Vâlcele din judeţul Turda. Au prezentat lucrări următorii membri ai Seminarului: Dl Ion Chelcea: Despre mentalitatea primitivă, pe baza lucrărilor de specialitate. Dra Aurora Lupaş prezintă: Obiceiurila la Crăciun şi Anul Nou în Sălişte jud. Sibiu. Dra Emilia Pantelimonescu prezintă cu­ legeri originale despre Brezaie şi Colinde în comuna Malu jud. Vlaşca. Dra Mărioara Borcoman prezintă: Culegeri de Folklor din Cohalm jud. Târnava Mare. Dl. J. Martin-Jones, student la Universitatea din Cambridge şi Cluj, vorbeşte des­ pre Situaţia femeii în societatea primitiva, pe baza lucrărilor de specialitate. Dl. Prof. sec. Teodor Podariu: Păstoritulj în comuna Pinticu jud. Mureş. S'au făcut următoarele dări de iseamă: Dl. Ion Tomşa prezintă lucrarea: Kultur und Religion des Primitiven Menschen, de Th. W . Danzel. Dl. Vasile Nemeş: Survivance pa'iene dans le monde chretienne, de A.

207 Weigall. Dna Monica Drilea: Le taboux de l'inceste, de Lord Reglan. Dra Natalia Cioloca: Românii nomazi, de Teodor Capidan, Dra Elisabeth Moskovitsch: Magie und Geheimwissen. schaţt,deTh. W.Danzel. Dl Radu Petru: Die Knabenweihen, de M. Zeller. Dra Ana Lohan: Wald und Feldkulte, de Mannhardt. Dra Mărioara Boroş: Manuel d'Anthropologie culturalle, de R. Xowie. Dra Natalia Traşcă: Trăite d'Ethnologie •culturelle, de G. Montandon. Dl. Vasile Cedrechi-Cernea face o Dare de seamă asupra excursiei dela Vâlcele jud. Turda. Dra Olga Fitoff traduce din limba bulgara Obiceiul Cucilor sau Kukerii, de Marinoff, apărut în Sbornik, Sofia, 1914, An. XXVIII. Conferinţa de Bibliografie Generală, Conf. supl. Ioachim Crăciun.

f

Curs general de Bibliologie românească (Istoria cărţii ro­ mâneşti). ^2 ore săpt. Miercurea şi Joia). Seminar: (2 BCU săpt./ Central University Library Cluj ore Cluj Joia şi Vinerea). Lucrări practice de bibliologie şi bibliografie. La seminar s'au prezentat — paralel cu cursurile — cărţi itipărite din diferite timpuri în fotografii sau cărţi însăşi. In ce priveşte activitatea bibliografică a seminarului, s'a cules materialul pentru bibliografia „Istoriografiei Române în 1929 şi 1930" (cu studenţii dela Facultatea de Litere), apoi s'a terminat „Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930" — va apărea în „Biblioteca Bibliogica" Nr. 4 — (cu studenţii dela Facultatea de Ştiinţe), „Bibliografia publica­ ţiilor Institutelor medico-legale din România, 1920—1935" — apărută ca teză 'de doctorat în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 6 — şi „Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936" — apărută sub for­ mă de 6 teze de doctorat în volum unitar în „Bibliotheca Bi­ bliologica" Nr. 8 — (cu studenţii dela Facultatea "de Medicină) apoi o Bio-bibliografie a P. S. Episcop Nicolae Colan (va apă­ rea în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 10) şi Bio-bibliograf ie a răposatului Vasile Bogrea, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea lui (va apărea în „Bbiliotheca Bibliologica" Nr. 12).
v

Lucrările au fost date în legătură directă cu specialita­ tea principală aleasă de studenţii diferitelor Facultăţi.

C) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-L1TERARA.
a) SECŢIA FILOZOFIEI. I. Istoria filozofiei; logica. Prof. Marin Şteţănescu este în continuarea unei lucrări despre Metodă, cu care se ocupă de mai mulţi ani. Conferenţiar: D. D. Roşea. a) Specimen de logique revisionniste; La revision du Trăite de Trianon est-elle possible?; Hommage â trois grands morts; Le Roi BCU Cluj II et la University Library toate în Revue Charles / Central Transylvanie; Cluj de Transylvanie. b) Redactor al revistei Revue de Transylvanie. c) A ţinut trei conferinţe la Cluj, Sibiu şi Sighişoara de­ spre: „Cultură şi Filosofie" şi „Filosofie şi Viaţă".

3. Sociologie morală. Prof. supl.: Constantin Sudeţeanu. Durkheim şi Doctrina Şcoalei sociologice franceze voi. de 210 pag. Cluj, 1936. un

3. Institutul de psihologie experimentală, comparată şi aplicată. In Institut. 1. F. Şteţănescu Goangă, A. Roşea şi S. Cupcea: Instabi­ litatea emotivă. 200 p., 8°, 1936, Editura Institutului de Psiho­ logie.

209* 2. A. Roşea şi D. Tudoran: Teste colective verbale pentru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). 3. M. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de elaborare). In afară de Institut. 1. L. Rusu, conferenţiar definitiv: a) Essai sur la creation artistique. iContribubon a une hsthetique dynamique. 1 voi. în 8", de 460 pag., apărut în Bibliotheque de Philosophie Contemporaine, Felix Alean, Paris, 1935. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire roumaine 1 voi. în 8", 122 pag. Felix Alean, 1935. Paris. 2. N. Mărgineanu, docent: a) Professor's Lewin's conception of laws. Journ. of General Psychology, voi. XII, 1935, pag. 397—415. b) Sur l'analyse des „facteurs" psyehologiques L'Annee psychologique, voi. XXXV, 1934, p. 50—84. c) Les „facteurs" psychologique. L'Annee psychologique. voi. XXXV, 1934, pag. 85-102. 3. A. Roşea, asistent: Orientarea profesională a anorma­ lilor. 1 voi. în 8°, p. 95, Editura Institutului Psihotehnic Cluj,. 1936.
1

BCU Cluj / Central University Library Cluj

4. Pedagogia I . Prof. O. Ghibu. Publicaţii. 1. Nulitatea Concordatului dintre România şi Sf. Scaun' <Nr. 1 din colecţia Studii şi Documente privitoare la Politica religioasă a României întregite), Cluj 1935, LXIV -4- 88 pag. 2. 'Contribuţiuni la problema personalităţii juridice a Or­ dinelor călugăreşti catolice din România. Necesitatea repa­ rării unei greşeli a Ministerului de Culte. Sibiu, 1936, 11 pag. (Extras din Revista teologică). 3. Pe urmele împăratului Constantin cel Mare. O datorie imperioasă a zilei de astăzi. Braşov, 10 pag. (Extras din „Ţara Bârsef'). 4. Ora de lectură în şcoala primară (în revista „învăţă­ torul" din Crai ova). 5. La mormântul Olimpiei Bârsan (în „Viaţa ilustrată" din Sibiu. 6. Alea jacta est (în „Universul"). 7. Un cuvânt către conducătorii României libere şi către Românii Transnistrieni refugiaţi la noi, - (în revista „TransANUAirar, ! 9' 5/36

14

210 nistria", Tribuna Românilor de peste Nistru şi Bug, (Cluj, Nr. 1, 1936). 8. Literatura pentru tinerime (în Gazeta cărţilor din Ploieşti). Conferinţe: 1. Revizionism şi Catolicism (la Universitatea din Bucureşti, în cadrul Secţiei studenţeşti a Ligei Antîrevlzioniste Române). 2. Politica religioasă a României întregite; 3. Concordatul dintre România şi SfântuL Scaun; 4. Acordul dela Roma în chestiunea Statului rom. cat. ardelean (toate trei, la Casa femeii, în Bucureşti, în cadrul Societăţii ortodoxe naţionale a femeilor române); 5. Revizionism şi catolicism (la Oradea, în cadrul Ateneului); 6. Revizionism şi Antirevizionism (la Sebeş-Alba, în cadrul Extensiunii Universitare); 7. Un mare binefăcător al Zărandului: iVasile Stroescu (la Brad); 8. Avram Iancu şi Universitatea Românească a Ardealului (la Tebea). 9. Minuni pe care le-am văzut: Unirea Basarabiei , (Timişoara). BCU Studii şi Documente privitoare S'a editat colecţiaCluj / Central University Library Cluj la Poli­ tica religioasă a României întregite, din care acum este sub tipar al doilea volum.
1

b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. 5. Limba şi literatura greacă. Prof. Ştefan Bezdechi. 1. Oraţiu şi Ovidiu, în rev. Gând românesc, Dec. 1935. 2. Ad bismillesimos Horati natales, odă în latineşte cu prilejul împlinirii a două mii de ani dela moartea lui Oraţiu. 3. Poeziile lai N. Olahas, studiu (sub presă în volumul de omagiu închinat dlui Prof. Al. Lapedatu). O. Limba şi literatura latină. Prof. Theodor A. Naum. 1. Eoraţiu (54 pp.) Cluj, 1936, Tip. „Cartea Românească". 2. In amintirea lui Ioan Paul (8 pp.), Tip. „Cartea Rom.". 3. Impresii şi sugestii cu privire la câteva traduceri ro­ mâneşti din Catul (în Anuarul Institutului de studii clasice din Cluj, voi. II (1933-1935), pp. 78-97.

211 7. Muzeal limbei române. Publicaţiuni: „Dacoromania", voi. VIII. Şedinţele săptămânale ale Muzeului sau ţinut regulat, ca în anii trecuţi, între orele 5 şi 8, cu comunicări şi discuţii. Secţiile Muzeului au desvoltat o activitate continuă: Secţia bibliografică, sub conducerea Dlui Ion Breazu a terminat Bibliografia analitică pe anii 1931—32 (publicată în Dacoromania VIII 1018'numere) şi a început Bibliografia pe 1933. Secţia dialectologică a înregistrat răspunsurile primite la Chestionarul V I I : „Instrumente muzicale", alcătuit de Şt. Pasca. Secţia atlasului linguistic: După o pregătire îndelungată, Muzeul Limbei Române a publicat întâiele hărţi ale Atlasului Linguistic Român, care va completa Atlasele linguistice ale romanităţii cu ramura ei -cea mai răsăriteană. Hărţile au fost prezentate) de dl Sextil Puşcariu mai întâiuCluj /şedinţa University Library Cluj BCU în Central solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936, prezidată de M. S. Regele Clarol II, sub al cărui patronaj se publică lucrarea , — şi în faţa străinătăţii, într'o comunicare făcută la al patrulea Congres internaţional de linguistică, la Copenhaga, în 29 August. Această operă mare ştiinţifică, cu care se poate mândri Universitatea noastră, e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de dnii Sever Pop, conferenţiar de dialectologie şi Emil Petrovici, profesor suplinitor de filologie slavă la Universitatea noastră şi se lu­ crează la Muzeul Limbii Române sub conducerea Dlui Sex­ til Puşcariu. Legăturile cu străinătatea s'au păstrat ca în anii trecuţi. Schimbul Dacoromaniei cu publicaţiile de specialitate s'a in­ tensificat. Dl Viggo Broendal, profesor de'filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o comunicare la Mu­ zeu (Une etymologie celebre et les lois phonetiques). La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga, care s'a' ţinut în zilele de 27 August 'până la 1 Septem­ vrie, Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — 'care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repeţite ori în discuţii,
1

2L2 şi Sextil Puşcariu, care a fost unul din cei patru preşedinţi ar congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes-Paris,. Kretschmer-Viena şi Pedersen-Copenhaga); în şedinţa de în­ chidere dsa a fost ales cu umanitate membru în unul din cele trei locuri vacante din CIPL. (Comitetul internaţional perma­ nent al lingviştilor). c) Conferinţa de dialectologie. Conf. Sever Pop. A continuat anchetele pentru Atlasul Linguistic al Ro­ mâniei, studiind graiuri din Moldova (în 38" de (omune),' Mun­ tenia (în 36 de comune) şi Dobrogea (în 11 comune). Pentru Românii din Bulgaria a studiat comuna Bregova, cu un refu­ giat. In Iugoslavia, în Timoc a anchetat v'.omunele: Batinaţ (lângă Ciuprija) şi Alovo (lângă Zaieciar), iar în Banatul iugo­ slav comunele: Covin şi Ofcea. Pentru dialectul aromân a mai anchetat comunele din Grecia: Perivoli (Pind) şi Avdela BCU Cluj / Central University Library Cluj (Pind). A anchetat, cu chestionarul Atlasului de 2200 de între­ bări, şi pe dl I. Al. Brătescu-Vomeşti. Din 1930—1936 a anchetat 290 de comune, punând în fiecare din acestea câte 2200 de întrebări. Materialul adunat în acest timp este grupat pe 638.000 de fişe şi se află depozî»t la Muzeul Limbei Române, iar copia acestuia la Biblio­ teca Universităţii din Cluj. a vormt Ia postul naţional de Radio despre: Un nou mo­ nument al graiului românesc (Atlasul Linguistic al României"). In cadrele „Extensiunii Universitare" a ţinut o conferin­ ţă la Caransebeş despre: Ce ne învaţă graiul românesc, cu proecţiuni. A publicat în Dacoromania VIII Consideraţiuni asupra Atlasului linguistic italian. A făcut comunicări în şedinţele de la Muzeul Limbei Ro­ mâne din materialul Atlasului. A colaborat cu Ernst Gamillscheg, prof. la Univ. din Berlin la studiarea graiului din Timpeni (jud. Olt) şi din Drăgăneşti (jiiH .Teleorman).
fs

213

A trimis informaţii din materialul Atlasului la diferiţi sa­ vanţi streini: lui K. Jaberg (dela Univ. din Berna),\ lui i£. Gamillscheg (dela Univ. din Berlin), etc. Lector: Ştefan Pasca. 1. Manuscrisul român-italian de la Goettingen în „Studii Italiene", II, Bucureşti 1936. 2. Supranume colective intercomunale în „Dacoromania", VIII, Bucureşti—Cluj, 1936. 3. Recensii publicate în „Dacoromania", VIII, BucureştiCluj, 1936. 4. Nume de persoană şi nume de animale în Ţara Oltu­ lui. Lucrarea premiată de Academia Română. Sub tipar. 8. Limba şi literatura română 11 (veche). Prof. Nicolae Drăganu. 1. „Un manuscris calvino-român din secolul XVII", in „Omagiu lui Al. Lapedatu şi I. Lapedatu" (subt tipar). BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Etimologii, în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 3. Necroloage (Z. Gombocz şi I. Bianu), în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 4. Dan de seamă în Revue de Transylvanie, T. II, Nr. 2, Cluj, 'Decembre 1935, p. 240—269, şi în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 9. Limba şi literatura italiană.

Prof. Giandomenico Serra. 1. La centuriazione romana in Piemonte. Comunicare desvoltată la al XXIX Congresso Storico Subalpino (6—8 Sep­ temvrie 1936) cu ocazia prezintării unei „Carta dimonstrativa della centuriazione nel basso e toedio Canavese pertinente alia pertica municipale delle colonie romane di Eporedia e Iulia Augusta Taurinorum". 2. Pentru istoria tipului morfologic: lat. vulg. panatarius, span. panadero, portg. padeiro, catal. panater, provenz. panatier, franc, panetier, ital. panattiere, panettiere. (Contribuţie la istoria terminologiei profesionale medievale). (Sub tipar).

214 10. Limba şi literatura germană. Prof. G. Kisch. 1. Zur Wortforschung: a) „Wolff, Fuchs, Vogel", Siebenbiirgische Vierteljahrschrift (58) 1935, Heft 3 pag. 263 ff. b) „Reh" = ibidem, Heft 4 pag. 338 ff. 2. „Germanische Kontinuităt in Siebenbiirgen" = „Vom Leben und Wirken der Romanen", Sammlung von Vortrăgen im Romanischen Seminar der Universităt Berlin, ed. E. Gamillscheg, II.: Rumânische Reihe, Heft 12, pag. 118 ff. 3. Die Germania Romana im Lichte des siebenburgischsăchsischen Lehnwowrtes" = Teuthonista, Zeitschrift fur deutsche Mundarten, Halle („Niemeyer") 1936, pag. 42 ff. Extensiunea universitară: 1. 1 Noembrie 1935: Ethnische Kontinuităt. 2. 26 Martie 1936: „Heraldische Farben und Zeichen" als Spiegel der Kulturgeschichte. 11. Limba şi literatura maghiară. Prof. Gheorghe Kristof.
BCU Cluj / Central University Library Cluj

1. Dunântuli irok Erdelyben. Gyori Szemle a. 1936 şi în extras p. 1—22. 2. Scrisorile scriitorilor vechi în Irodalomtorteneti Kozlemenyek a. 1935 şi 1936. (Publicaţîuni). 3. Literatura veche. Conferinţă ţinută la Orăştie. Articole şi recensii în ziarul Keleti Ujsâg. 12. Slavistica Prof. 'supl.: Emil Petrovici.

A publicat: Folklor din Valea Almăjului (Banat). Anua­ rul Arhivei de Folklor, III, Bucureşti, 1935, p.'25—158; Urme de graiu bănăţenesc din secolul al XV-lea. Luceafărul, II, Timişoara, 1936, p. 19—21. A studiat pentru Atlasul Linguistic Român graiul din 9 localităţi, anume: 1. Zimnicea (Teleorman); 2. Ghimpaţi (Vlaşca); 3. Scărişoara (Turda); 4. Topraisar (Constanţa); 5. Somova (Tulcea); 6. Ştefăneşti (Ilfov); 7. Molalia-Regiunea

ca delegat al Facultăţii de Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tere. întrunit la Sofia în .215 Vidinului (Bulgaria). ţinută la Bucureşti în Aprilie 1936. Marinescu a luat parte. Marinescu a mai luat parte la al IV-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. 1. Cu acest prilej Dnia Sa a fost ales membru în comisiunea care va propune candidaturile cu ocazia realegerii Co­ mitetului Internaţional al Istoricilor. ţinut la Cluj în Octombrie 1936. Dnia Sa a prezentat acestui congres o co­ municare cu titlul: Săbii brâncoveneşti (o punere la punct). Siena. Dl Profesor C. la Sicile et le royaume dc Naples. Secţiunea de Istorie bizantină a acestui Congres şi-a însuşit noua formulă prezentată de Dnia Sa pentru organizarea viitoarelor congrese de Studii Bizan­ tine. 9. La 1 Mai 1936 Dnia Sa a citit într'o şedinţă a Academiei Române comunicarea: Două lucrări militare inedite. Negreni (Olt). 13. la adunarea Comitetului Inter­ naţional al Ştiinţelor Istorice. înainte şi după acest congres Dnia Sa a făcut o călătorie de studii la Florenţa. al Comisiunei Internaţionale a Învăţământului Istoriei şi al Comisiunei Internaţionale a Ma­ rilor Descoperiri Geografice. Dl Profesor C. Paestum. Le pape Nicolas V (1417—1455) ei son attitude envers l'empire byzantin. Ostia. ca membru al Co­ mitetului Istoricilor Români. San) Gimignano. Măceşul de Jos (Dolj). Herculanum. în şedinţa de închidere. de 1M9 ă H53. Neapole. Această formulă a fost înfăţişată adunării plenare. Publicaţii. Pompei. căruia i-a prezentat o co­ municare întitulată: Contribuiion ă l'histoire des relations economiques entre l'Empire byzantin. Cefalu. comunicare înfăţişată celui de-al IV-lea Congres Internaţional de Studii bizantine. A făcut o serie de comunicări în şedinţele săptămânale ale Muzeului Limbei Române. Isteria universală. Dnia Sa a mai participat. la al V-lea Congres Internaţional de Studii Bizantine. scrise de Despot-Vodă. Palermo. 8. ţinut la Roma în Septembrie 1936. Monreale.

3. I i i s t i t e t u l d e i s t o r i e română. tomul IX. era pe cale de a ieşi de sub tipar.ştiinţifice. XXVIII. 1936 Iulie 12. 1935). 147. Cuvânt omagial la Academia Ro­ mână: 10 Iulie 1936. invitat de cercul Tinerimea şi o a treia conferinţă. Crăiniceanu. în volumul de Omagiu Lapedatu. Bucureşti. 7. 1936 Iulie 12. roi de Naples. după •câte se pare. în şedinţa solemnă din 29 Mai 1936. 4. p. tipărirea lucrării Dniei Sale. 8548. Câteva acte făgărăşene.La Academia Română. Cuvânt la Academia Română pentru omagierea memoriei Iul: 13 Decemvrie 1935. 8548. Cuvânt la Academia Ro­ mână pentru omagierea memoriei lui: 4 Octomvrie 1935. 3. S. Conferinţe. Şedinţe. Bucureşti. Bucureşti. BCU 1 4 . Lacour Gayet. p. Acest studiu mai întins (circa 400 de pagini în 8°). Ghibănescu. Cezar Papacostea. Şedinţe. 1936 Mai 30. Bucureşti. p. care era in curs de imprimare la Barcelona. Tom. Studiul a fost tipărit în publicaţia Actes du IVe Congres International des Etudes byzantines Bulletin de lInstitut archeologique bulgare. Cuvânt omagial la Academia Româ­ nă: 10 Iulie 1936. Viitorul. Alex. Regele Carol II. 1935—36. La politique orien­ tale d'Alţonse V d'Aragon. . LVI. încoronat cu un premiu de 2000 de pesete. f. Publicaţii . Generalul Gr. An. Gh.216 Septembrie 1934. întâmpinând pe M. Bucureşti. Nr. Lapedatu. Sofia. XXVIII. LIII. o alta la Târgul Mureşului. când a izbucnit revoluţia spa­ niolă. Nr. Analele Acade­ miei Române. 4. LVI. 2. T. Ana­ lele Academiei Române. poftit fiind de Cluj / Central University Library Cluj Comandamentul Diviziei XX. împrejurările tragice din Spania au întrerupt. 2. Lucrările Dlui Vrof. 1936. Nr. în acelaşi oraş. An. 1935—36. An. Cluj. 4. Universul. Viitorul. Dl Profesor Marinescu a ţinut la Cluj o conferinţă în cadrele Extensiunii Universitare. 1..

O scrisoare cu privire la Congresul economic ţinut la Cluj: 9 Decemvrie 1935. An. Nr. XXVIII. 3. Nr. p. Trianonul în lumina istoriei în rev. 8.217 6. Jena u. Bucureşti. Nr. . 1935 Decemvrie 11. Nr. Piatră de Hotar. voi. 1936. în 8. 662. 1936 Martie 5. XII + 844 p. Nr. p. Lucrările Dlui Prof. 634. An. 1936. X. 1935 Octomvrie 28. 3. 297. Ghibu. p. Cuvântare rostită la Con­ gresul general al F. 4. 1. al ziarului Viitorul. An. de 25 ani. 341. 2. Ivan în Revue de Transylvanie 1936. IX. Nr. Istoria Românilor ed. Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei Mari. Dr. Universul. „Cartea Românească". An. Cuvântări ocazionale. V I (1931—1935). festiv. Ursprung und Entvicklung der bedeutendsten konfessionellen Mibderheiten in Rumănien. în Senat: 1 Decemvrie 1935. 1. 5. Răspuns dlui O. pag. Bucureşti. La comemorarea unirii Ardealului şi Banatului cu ve­ chiul Regat. 1935 Octomvrie 9.. La jubileul de 100 de ani al Casinei Române din Bra­ şov: 4 Ianuarie 1936. 5. Arad. Cluj. X. 4. N. 15. Bucureşti. ţinut la Caransebeş: 6 Octomvrie 1935. O. I. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (în colabo­ rare cu Prof. Universul. 7. Statul şi Biserica ortodoxă. Episcopul Ivan al Clujului. La „Viitorul". 5. Naţiunea Română. 3. cu prile­ jul omagierii memoriei lui: 20 Februarie 1936. p. Nr. iGuvânt BCU Cluj / lui: 23 Ianuarie 1936. Leipzig. 21. 1935 Decemvrie 17. Articolul scris pentru Nr. R. Lupaş. p. 302—303. Bucureşti. 1936 Iunie 25. 1935. L I I . Bucureşti. 1936 Martie 12. 1936 Ianuarie 9. 2. LII. Despre biserica română unită. 1. 5. Cuvânt la Senat. Bucureşti. 9. Monitorul Oficial. Eduard Beneş în Revue de Transylvanie 1936. 146. Lupaş). pag. 23. Monitorul Ofi­ cial. I. 1. Bucureşti. 1936. 8. Monitorul Ofi­ la Senat cu ocazia morţii Central University Library Cluj cial. Cluj. An. p. Cluj. Naţiunea Română.

Prof. 3. Cartea Românească. Cluj. ria Românilor. Anuarul' Inst. 1936. din Maiu 1936. Cluj / Central University Library Cluj 2. Georgescu: 1. 2. Naţională voi. 1935. Naţională voi. 3. de Ist. Proiectul unui bust a lui Cuza. Cartea Românească. Emil Panaitescu. X I I şi XIII. Voi. Colaborări la Revue de Transylvanie. b) Conferinţe: A fost invitat să ţină 1 conferinţă la Instituto di Studi Ro­ mani din Roma: Le strade romane nella România. 7. O contribuţie la istoricul presei româneşti. Problema Ţării Loviştei şi Ducatul Amlaşului. VI. 1936. Cartea Românească. .) Bologna. Cluj. Voevodatul Transilvaniei în sec. Comuni­ care la Academia Română în sesiunea gen. 8. Gh. Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea po­ litică a Ţărilor Romane la sfârşitul veacului XVII. VI. 1936. Veress? Cluj. Moga: 1. 15. A. în 8°. 3. 1936. 1. Lucrările personalului ştiinţific auxiliar. 1936. Vinulescu: 1. Momenti della civilitâ Rona nella Mesia. A colaborat la „Anuarul Institutului de Istorie Naţio­ nală" V I şi la „Revue de Transylvanie". Patru rapoarte oficiale privitoare la situaţia regiunii? miniere în timpul răscoalei ţăranilor din Transilvania la anul 1784. "1936 în 8°. Colaborări la Anuarul Institutului de Istorie Naţională voi. 35 p. Istoria antică. //. 2. a) Publicaţii. 11 p. Ibidem. Bucureşti. XIII. de Ist. 4. (Estratto da „Gli Studi Romani nel Mondo". PuFlicaţiuni franceze privitoare la Isto­ BCU Cartea Românească. Anuarul Inst. II.218 6. VI. Cluj. Contribuţii la colonizările din Banat 1786. 'Cum scrie istorie şi cum editează documente dl Dr. Revue de Transylvanie şi Gândul Românesc. 2. Cluj. Confe­ rinţă la Ravenna invitat pentru ciclul de Studi Byzantini: La cliiesa Principesca di Curtea de Argeş in România. Dări de seamă I.

120—126. 5«. 1936.—9 Sept. „Balogh J. 3. 2.fVictor Roth" în revista „Gând Românesc" IV. 2. 278—322. aprox. Congres internaţional de istoria. 1. Nr. 1935. în „Zeitschrift fur Kunstgeschichte" Bd. Recenzie în revista „Gând Româ­ nesc" IV. p. şi 10 ilustr. 1936. 4. 7. 4 H. „Noui cercetări şi aprecieri asupra arhitecturii în lemn din Ardeal". p. (sub presă în editura Congresului. p. „fluliu Teutsch" în revista „Gând Românesc IV. 1935. 35 pag. 1936. 1936. Berlin. Istoria generală a artelor. 108. . artei din Elveţia. 7. p. 362—366. 8° 44 pag. Nr. „1. Văleni. Cluj. „Bl Bela Bartok şi muzica românească" în revista „Gând Românesc" IV. Din „Revue de Transylvanie" Tome II. 6. 2.). 1936 şi în ungureşte în ziarul „Ellenzek" din 22. Nr. Prof. Congrese. Coriolan Petranu: I. Delegat al Facultăţii de Litere şi al Univer­ sităţii la al XIV. p.: Mârton es Gyorgy kolozsvări szobrăszok" (Sculptorii Martin şi Gheorghe din Cluj).219« 16. p. Sibiu. Publicaţii ştiinţifice. 1935. 3. (Sub presă.. I I I . p. 1935. 10. şi în „Siebenburgische Vierteljahrschrift" 58 Jahrg. Cluj. 129. Nr. 1936 şi separat. 282—293. (sub presă). 5. „Jiri Balş" (Necrolog) în revista de artă „Umeni" IX. 4. 154—156. 7—9. 1936. 198—202. „Die Stellung Siebenburgens in der byzzantinischen Kunstgeschichte" in „Actes du IV-e Congres internaţional des BCU Cluj / Central University Library Cluj fitudes byzantines" Sofia. „Influence de l'art populaire des Roumains sur Ies autres Peuples de Roumanie et sur Ies peuples voisins". care va avea loc între 31 Aug. p. „Begriff und Erţorschung der nationalen Kunst" rezu­ mat al comunicării ce se va face la al XlV-lea Congres inter­ naţional de istoria artei din Elveţia între 31 Aug—9 Sept. p. 1936. Nr. 9. Recenzie în „Re­ vista Istorică" XXI.) 3. A anunţat co- . Bucu­ reşti. Birâ: Magyar muveszet es erdelyi muveszet" (Arta ungară şi arta ardeleană). Cluj. Cluj. Praha. 8. 2. II. 318-321.

supl. Etnografie şi folklor. Nr. supl. 3. Bulletin of the International Committee of Histori­ cal Sciences.220 municarea: „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst" pentru secţia IX. 31. Washington-Paris. Internatio­ nal Bibliography of Historical Sciences. „The Roumanian Hobby-horse. Bibliografia istoriografiei române în 1935. Conferinţe: A ţinut conferinţe în cadrele Extensiunei Universitare la Cluj (Problema Parcurilor noastre naţionale). Paris. 195-359. VIII. Voi. 2. 1935. dif. „Efectul artei româneşti" în cadrele Extensiunii Univ la Cluj. Conferinţa de bibliograrfie generală. în Jour­ nal of the English Folk Dance and Song Library Cluj BCU Cluj / Central University Society. p. 2. IV. „Influenţa artei româneşti asupra artei altor popoare" Cluj în şedinţa plenară a secţiilor Astrei. Prof. Romulus Vuia. Conferinţe publice. Călătorie de stu­ diu în U. la Universitatea Populară Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. Publicaţii. S. 4. Liste mondiale des periodiques historiques (partea Ro­ mâniei). I. In­ ternational Festival Numbr. 1936. 2. . 10-year. 1935. the Căluşari". Voi. 97—111. p. Publicaţii ştiinţifice: 1. 3. Ca expert al autorităţilor şi particularilor.. la Hunedoara (Regiunea Pădurenilor). „Arta Romei Creştine" în seria conferinţelor organizate de Agru etc. 1. Conf. Mai multe articole asupra problemelor muzeale şi a parcurilor naţionale etnografice. S. (Vezi la Act. II. didactică). III. Altă activitate: 1. Tradiţie şi modernism. 17. Ca inspector onor. R. II. al muzeelor. p. „Cum se judecă o operă arhi­ tectonică" Arad. Part. 2. Ioachim Crăciun. London. 1.

1936. V. I. Tom.. 1936. Cluj. (Extras din Gazeta Ilustrată. An. 2—4. 716—739. G. (Cluj.. Bucureşti. Cluj. 4. Publicaţie tipărită cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj. Nr. L'Universite roumaine et l'Universite hongroise de Transylvanie. Cartea Rom. 1865—1934: Cluj. 685— 707. T. Onişor. 14 p. Tip. XIV. M. II. 29 p. Cluj. Imprimeria Naţională. An. G. 6. Crăciun: Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu. Cluj de Istorie Naţională. Baba Novac. 21. 2—4. Cluj. 5. XI. Mateescu.Cluj / Central University Library p. Bibliografii româneşti apărute între 1930 şi 1935. Cartea Românească. 8. 5. Recenzii în Revue de Transylvanie. 103—108. 1936. p. 1936. 111—124. Cartea Româ­ nească. 13. 1931—1935. p. Comuni­ care ţinută la Secţiunea istorică a Astrei din IGluj. Tip. p. Tip. 1936. 9. Cluj. II. 3. Nr. An. An. 1931—1935. Ed. în 8°. Crăciun: Bio-Bibliografia lui Gheorghe BogdanDuică. Cartea Românească. 11 p. A continuat tipărirea periodicului „Bibliotheca Bibliolo­ gica" în limba română şi franceză.. p. 11. Note şi recenzii. Baba Novac. Anuarul Institutului de Istorie Naţională. 1936. I. Baba Novac şi oraşul Cluj. VI. Cluj. Nr. 71—79). O. 1936. în 8° 150 p. Breazu). Buletinul Oficial al Muni­ cipiului Cluj. 7. p. 1856—1935. Renaşterea. Nr. An. 1936. 29 p. I I . 322-343. 795-801. 10. 321 p. Necrolog. 237—240. Bibliotheca Bibliologica.. Cluj. 1892—1929": Bio-bibTiografie. 769—775. 22. în 8°. Anuarul Institutului BCU Cluj. . în 8°. (în colaborare cu I. Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930. 1936. Nr. Tip. II. Ioan Bianu. în 8°. p. 1920—1930. Cluj. în 8°.221 3. 1936. Cluj. Naţională. XII + 50 p. Generalul lui Mihaiu Viteazul. VI. Cartea Românească. 4. 1931—1935. Generalul lui Mihaiu Viteazul. 1934. 787—792. p. Anuarul Institu­ tului de Istorie Naţională. VI. Revue de Transylvanie. An. An. în "8°. Originea lui Mihaiu Viteazul. 1935—1936 p. din care au apărut în acest an: Nr. Tip.. Tip. 2—4.

Imprimeria Naţională. 1876—1936. (In colaborare cu Lia M. Nr. 29 Ianuarie şi 12 Maiu 1936. în numele Comitetului de iniţiativă. Library Cluj Cluj / Central University A reconstituit pentru întâia oară steagul lui Mihaiu Vi­ teazul. Teză de doctorat în Me­ dicină şi Chirurgie. Bu­ cureşti. în 8°.222 Nr. 2. Cuvântare festivă ţinută cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj în ziua Eroilor. M. Tip. 8. V. 40 p. 1936. Şase teze de doctorat. 21 Maiu 1936. 6. Tip. BCU IV. Victoria. în 8°. Cartea Românească. Dima). . Cluj. Bologa: Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936. O. cu ocazia împlinirii vârstei de 60 ani. 1. Roth: Bibliografia publicaţiilor Institutelor medico-legale din România. I I + 108 p. III. Altă activitate. în 8°. I. care se arborează în fiecare an deasupra crucii lui Baba Novac în ziua Eroilor şi care steag se păstrează în Sala •de onoare a Primăriei Municipiului Cluj. 7. 55 p. Cluj. Conferinţe şi cuvântări ocazionale. Comunicări ţinute la Secţiunea istorică a „Astrei" din (Cluj. Crăciun: Bio-Bibliografia Dlui Alexandru Lăpedatu. Nr. 1936. 1920—1935. E. 1936.

BCU Cluj / Central FACULTATEA University Library Cluj DE ŞTIINŢE .

V. 1935). ALEXANDRU BORZA (dela 1 Nov. Pedel: Vasile Chiorean. STANCIU (până la 31 Oct. 1933--34. Personalul Decanatului. 1935). Archivar: Sofia Deva născ. STANCIU (dela 1 Nov. Papp. (licenţiat în Mate­ . Decan: V. MERUŢIU (până la 3l Oct. 1. 1935).A) DECANATUL. Prodecan: V. 1922--23 GHEORGHE BRATU „ „ „ 1923--24 „ 1924--25 GHEORGHE SPACU „ „ „ 1925--26 IOAN GRINŢESCU „ „ „ 1926--27 IOAN A. SCRIBAN „ „ AUREL ANGELESCU „ „ „ 1927--28 IOAN POPESCU-VOITEŞTl „ „ „ 1928--29 „ 1929--30 AUGUSTIN MAIOR „ „ „ 1930--31 THEODOR ANGHELUŢĂ „ „ BCU Cluj / Central University Library Cluj „ 1931--32 VASILE MERUŢIU „ „ VICTOR STANCIU în anul univ. 1935). Ajutor-Secretar: Emil Deva. Prim-pedel: Iacob Mureşan. Lista foştilor Decani. Secretar: Dumitru iGonstantinescu matici). DIMITRIE CĂLUGĂREANU în anul univ. 1934--35 2. 1920--21 ADRIAN OSTROGOVICH „ „ „ 1921--22. 1919--20. 1932--33.

Abramescu Nicolae. Protopop onorar. 1904. Profesor titular la catedra de Algebră superioară. Referent la Zentralblatt fiir Mathematik Germania. italiana. de ştiinţe din Cluj. Suplineşte catedra de Teoria funcţiilor dela 1 Ianuarie 1930. Conferenţiar la 1 Nov. „Astra" şi a „Ateneului Român" din Bucu­ reşti. Membru în secţiunea ştiinţifică a Asoc. al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Decan în 1935—36. al Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti. 1920—21. Membru al Societăţii matematice şi al Societăţii Astronomice din Franţa. Decan al Facultăţii de ştiinţe în 1930—31 şi prodecan în anul 1931—32. al Societăţii Unione mat. ' 3. Profesori titulari: 1. al Soc. al Socie­ tăţii Circolo Matematico di Palermo Italia. BCU Coroana României în gradul Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa I. Numit în învăţământ în Nov. 2. Doctor în ştiinţele naturale. născut în anul 1882. Membru al Societăţii de matematici din Franţa şi al Societăţii Astrono­ mice din Franţa. 1919. al Societăţii mat. Membru al Societăţii române de ştiinţe din Bucureşti. Coroana României în grad de Coman­ dor. germane. în Alba Iulia. Membru extern al „Societăţii pentru Fauna şi Flora Fen1 4 AHTJAKTJL 1 9 3 5 / 3 6 15 . Doctor în Ştiinţele Matematice. Doctor în ma­ tematici. al „Societăţii Transilvane de Ştiinţe Naturale" din Si­ biu. născut în anul 1887. Cluj / Central University Library Cluj de Ofiţer. Directorul Institutului de Botanică sistematică. licenţiat în teologie. 1921 prof. Borza Alexandru. născut la 31 Martie 1884. al Societăţii „Gazeta matematică". Membru corespondent al „Societăţii Botanice Cehoslo­ vace". titular la 15 Martie 1926. Personala! didactic. Angheluţă Theodor. în Târgovişte. Profesor titular la catedra de Geometrie Descriptivă infinitezimală. al Muzeului Botanic şi al Gradinei Botanice din Cluj. Prodecan în 1919—20. Preşedinte al Comitetului de Cen­ zori pentru Căminuri. al Socetâţii Gazeta Matematică Bucureşti. agregat la 15 Sept.3.

Doctor în ştiinţe naturale. Membru al Societăţilor de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. Bratu Gheorghe. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Membru în Comisiunea Mo­ numentelor Naturii. Ordinul Ferdinand I. născut la 28 Februarie 1880. Societe Mathematique de France. Soc. Meritul Cultural pentru Ştiinţă. . VI. II. 1931. Ofiţer al Coroanei României. Profesor titular de Astronomie şi direc­ torul Observatorului Astronomic. Doctor în Ştiinţele Matematice dela Fa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cultatea de Ştiinţe din Paris şi fost Astronom Adjoint la Ob­ servatorul din Paris. titular dela 1923 la catedra de Fizică generală experimentală. Directorul Institutului de Fizică generală experi­ mentală. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Membru onorar al Societăţii de Horticultura din Româ­ nia şi preşedinte al filialei Cluj. Botanice din Franţa. reg. I. I. Profesor suplinitor Ia Ca­ tedra de Calcul diferenţial şi integral. Cavaler al Le­ giunii de Onoare din Franţa. Grădinescu Aristide. Soc. Mare Ofiţer al Coroanei României. Membru al Societăţilor următoare: Societatea de Ştiinţe din Cluj. Naturaliştilor din Româ­ nia. născut la 1 Martie 1876 în Iaşi. 1922—23. Fost secretar general al Ministe­ rului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor în timpul dela 1. în Bu­ cureşti. al Soc. IV. Răsplata Muncii p. al Soc. cavaler cl. Neamţ. A. rom. 5. Piu al IX-lea. Profesor agregat dela 1 Nov. Numit asistent la Institutul de Fiziologie" din Bucureşti la 1 Noembrie 1905. al Soc. Crucea comemorativă a mare­ lui război cu bareta Mărăşeşti. Gheorghe. Prodecan în 1921—22. Decan în 1923—24. Ilfov. Mare Ofiţer al Stelei României. 6. Comandor cu stea al Ord. Gazeta Matematică din Bucu­ reşti. 1919. Societâ Astronomica Italiana din Milano şi Circolo Matematico di Palermo.226 nică" din Helsingfors. Italia. Preşedintele grupului românesc din Uniunea Geobotanică a Carpaţilor. Numit profesor de liceu la 15 Decembrie 1909. de Geografie. Dima. 4. Doctor în ştiinţele fizice. Nu- v . 1929—20.jud. con­ strucţii şcolare cl. în comuna Girov. şi Vulturul României în gradul de Cavaler. I . Director al Biuroului ei Ştiinţific şi pre­ şedinte al Comisiunii pentru Ardeal. jud. Răsplata Muncii pentru biserică cl. de Ştiinţe din Bucureşti. Societe Astronomique de France. Membru activ al Acade­ miei de Ştiinţe din România. 1924—25 şi 1929-30. născut la 25 Februarie 1881. I.

Gy­ necologie şi Obstetrică din Cluj. de Ştiinţe a Univ. Grinţeseu Ioan. Ionescu V. Premiat de Academia Română cu premiul Adamachi. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Membru al "Soc. Naturaliştilor 'din România. I. Membru al Soc. Crucea comemorativă de războiu (i916—1918) şi „Răsplata Muncii" pentru 25 de ani în serviciul Statului. 1919 şi apoi profesor titular de Botanică generală (Ana­ tomie şi fiziologie vegetală) la Universitatea din Cluj. Decoraţii: Medalia jubilară Carol I. prodecan în anul 1926—27. Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris. Membru la „Societe de Chimie-biologiaue" din Paris. Doctor în Şt. Născut la 14 Maiu 1901. titular dela 3 Apri­ l i e 1931 la. Profesor agregat de Mecanică Raţională dela 15 Mai 1931. Numiţi profesor agregat la 4 "Sept. însărcinat cu organizarea laboratorului de Biologie al Casei Şcoalelor din Bucureşti (1913). I. Cluj cent de Botanică la Cluj / Central University Library din Geneva de­ l a 14 Mâi 1903. Membru al Societă­ ţii Regale române'de Geografie şi al Societăţii Naturaliştilor -din Bucureşti. Premiat*de Universitatea din Bucureşti cu premiul Hille. 8. în Bucu­ reşti. helvetice de Şf. Crucea comemorativă a Războiului 1916—19if8. 11 Mai 1911). medalia „Bărbăţie şi Cre­ dinţă" cl. The International "Faculty of Sciences din Londra. Direc­ torul Institutului-de Fiziologie generală. Deutsche Botanische "Gesellschalt din Berlin. Dumitru. în Broşteni—Neamţ. Cru•cea Meritului Sanitar. secţia Bucureşti şi Cluj. Preşedinte al Societăţi de Endocrinologie. Asistent la Institutul "Botanic al aceleaşi Universităţi (1897—T898). I.227 imit profesor agregatЛа: 10 Feoruarie 1928. Doctor în ştiinţele Matematice dela Fac. naturale (1902) şi Diplomat în Farmacie dela Universitatea din Geneva (1898). Fost decan în anul 1925—26. Membru al Reuniunii Române de Biologie. sec­ ţia Cluj. Numit prin concurs profesor de Botanică cu titlul provizor la Şcoala centrală de Agricultură dela Herăs­ trău (Bucureşti. Naturale şi al Soc. Membru al Soc. de Ştiinţe din Paris.catedrale Fiziologie generală (animală). 7. Membru în! Comitetul "Societăţii de Ştiinţe din Cluj. născut la 13 Ianuarie 1874. Cavaler al Coroanei României. Medalia Jubilară Carol I. . Membru al Reuniunii româ­ ne de Biologie. Do­ BCU Facult. Bărbăţie şi Credinţă cl. Direc­ torul Institutului de Botanica generală. Membru titular al Academiei de Ştiinţe.

în Năsăud. Directorul Institutului de geografie.. (străine). Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. numit lfr 1 Noembrie 1923. Doctor în matematici. Cavaler „Coroana României" cu spade.228 Profesor titular dela Г M i e 1934. Membru al Soc. în Reghinul-Săsesc. a Inginerilor din România. Ofiţer „Steaua României". Răs­ BCU Cluj / Central University Library Cluj plata muncii pentru învăţământ cl. Cluj. Co­ roana României în grad de Comandor. jud Năsăud. fost Preşedinte al comisiunii de verificarea titlu­ rilor şi drepturilor profesorilor secundari din Ardeal. Decan în 1931—32. fost Inspector general. Numit profesor agregat la 1 Oct. în Bra^ şov. Societatea de ştiinţe din Bucureşti. numit la 29) ia­ nuarie 1920. „St. С1ш\ Societatea „Ga­ zeta Matematică": 9. Inginer. . fost Inspector al şcoalelor particulare. Crucea comemorativă a Răz­ boiului 1916—19ц8. Române de Geografie.. Membru în Comitetul Soc. 10. 11. I. Răsplata Muncii pentru învăţământ «•L I. Fost director al liceului din Tulcea. Suplineşte şi catedra de Geografie generală. al înv. Avântul Ţării 1913. născut la 21 August 1882. de Ştiinţe din Cluj. Gen. Fost Decan şi Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe. Prodecan din 1932— 33. Fost Secretar General al Ministerului Cultelor şi Artelor. I. 1ида Gheorghe. Medalia jubilară Carol I. născut la 13.25 Octomvrie 1871. Societatea de ştiinţe din. Doctor în Geografie. Meruţia Vasile. T. născut la 3' Ianuarie 1881. Profesor titular de geografie fizică şi descriptiva. Maior Augustin. Stanislas" cu spade. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Fost Director central la P. fost Membru în Consiliul General al Ins­ trucţiunii. şi al şcoalelor Comerciale. Profesional. Membru al Soc. I. Membru al' societăţilor: Association des Anciens eleves de l'Ecole Normale Superieure. studii fizico-matematice. Membru în Co­ mitetul Societăţii Regale Române de Geografie. Pro­ fesor titular de Fizică teoretică şi aplicată. Mureş. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. Reg. Societe mathematique de France. Cavaler al Coroanei României. 19l9. jud. Profesor titular al Catedrei de Matematici generale. Bărbăţie şi Credinţă cl. Răsplata muncii pen­ tru învăţământ cl. Comandor al Coroanei României. T.

Membru al Societăţii geologice fran­ ceze (Soc. I.ш 12. reales pe anul şcolar 1922—23. Decanul Facultăţii de Ştiinţe în anul 1921—22. Medalia jubilară „Carol I " . de France).6 August 1870. J. . Istrati. Director al Institutului de Ge­ ologie şi Paleontologie. Ofiţer „Corona d'Italia". Profesor titular de chimie generală la Univ. născut . Italia. numit la 1 Oct. al Soc. Membru al Soc. Lineenne din Xyon. Membru alSoc. Doctor în chimie (30 Octomvrie 1893) şi diplo­ mat în Farmacie (Noembrie 1895) dela Universitatea din Flo­ renţa (Italia). de Ştiinţe din Cluj. Papescu-Voiteşti Ioan. fost vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe şi al Reuniunei Inologice din Bucureşti. Docent în Chimia organică. „Geologische Cresellscaft "in Wien". Membru coresp. fiind chemat de re­ gretatul Prof.la 1. Fost decan în anul 1928—29. N . ~Naturâliştilor din Bucureşti. Comandor al iCIoroanei României. Membru al Soc. Membru şi vicepreşedinte âl Soc. Vicepreşedinte al Societăţii •dt Ştiinţe din Cluj. Fost membru în Cornisiunea Medico-legală din Bucureşti. Mem­ bru în Internationaler Bohrtechniker Verband ( I . Cluj.'Membru âl "Soc. geologice Române din Bucureşti. de Ştiinţe din Bucureşti. Numit profesor titular de Geologie şi Paleontologie la 1 Oct. Library şi chimie industrială şiCluj / Central University precumCluj al Societă­ ţii de chimie din Franţa (Paris). iîn comuna Voiteşti-Gorj. 1919. Dr. ) şi In iCbmitetul de conducere Krassin. Membru geolog colaborator şi fost director şi geolog şef al Institutului Creologic al Tlmâniei. Director al Institului de chimie şi al Laboralorului de chimie generală. 1919. 13. Membru al Asoc. Oslrogovićh Adrian. Ingine­ rilor şi Tećrmićienilor sffin Industria îiriiriieră xlin România. Numit Conferenţiar definitiv la 1 Aprilie J912. . Geol. B. J4umit conferenţiar de Chimie Generală cu începerea anului şcolar 1908—1909. Membru al Societăţii italiene de chimie (Roma). Răsplata Muncii pentru învăţământ ćl. Asistent la Laboratorul de Chimie Generală -al aceleaşi Universităţi dela 1 Noembrie 1894 până la 31 Mar­ tie 1898 când a trecut ca Asistent la Laboratorul Se Chimie organică al Universităţii din Bucureşti. Regale "Române de Geografie. născut la 18 Noembrie 1876. în Lecce. înaintat Şef de lucrări la 1 No­ embrie 1899 la acelaş Laborator de Chimie organică al Fac. geol. Membru al Soc. Februa­ rie 1907 (primul examen de Docenţă în chimie din ţară). al Societăţii italiene de BCU aplicată (Milano). de Beljjique.

Doctor în ştiinţele naturaie (Paris 1896). Corespondent-al: Institutului in­ ternaţional de colaboraţie intelectuală (Soc. Mare Cruce al Stelei' Române. American Asocîatîon of'PetroleumigeoldgistšColaborator la Revue de geologie et des Sciences Gonnexes. antartice belgiene S. Comandor al însemnului pen­ tru Merit. Dan. S. membru alî Comisiunil manumente*lor naturii. Г. născut la 15L Noembrie 1868Ла Iaşi. Emil. „Biospeologica. „Coroana Belgiei"" în grad de ofiţer. germane. Licenţiat în drept (Paris 1889).. născut la 26 Noembrie 1884'la Bucu­ reşti. Dr. olandeze. Chimice franceze. 14. Co­ roana României în grad de mare Cruce. Răsplata Muncii cl. Ofiţer al Coroanei României. Direc­ torul revistelor '„Archives de Zoologie experimentale et ge­ nerale Paris". anexa Sorbonei din Paris (1900—1920). . Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Library Cluj Senatorul. Carpatine Transilvane. etc. organizator şi fost Director ştiinţific al Institutului Chimic Militar. Preşedintele Academiei Române (1927— BCU Cluj / Central University din . Naţiunilor). membru al Soc. membru protecator al Frăţiei-Muntene Cluj. Cluj. Paris". I. Rector. Pro­ fesor titular de Chimie Fizicală şi Electrochimie. Comandor al Stelei Române. 1929)."238 Membru al Soc.Quj. al Societede Speologie. Preşedinte (1910). Magna cum laude al' Universităţii din Berlin. Războiul 1913 şi 1916—1918. al. Ćtudes sur l'Histoire natureile du Domaine souterrain Paris şi Cluj" şi „Lucrările Institutu­ lui de Speologie din Cluj' . Naturalistul expediţiei. Preşedinte . Prorector în 1930—31. 289—1932). Universităţii. Director al Laboratorului de Chimie Fizi­ cală şi Electrochimie al Universităţii. Universităţii din Cluj (1922—1926). Comandor al Legiunei de Onoare Franţa. Paris". Profesor titular de Biologie şi Directorul Institutului de Speologie (1 Mai 1920). Preşedintele Comisiei ser­ bărilor din Octombrie 1930. Meritul In­ dustrial cl. Racoviţă G. r . Medalia jubilară „Carol I". de' Chimie din România secţ. OL No. Fost Direc­ tor ştiinţific al laboratorului de cercetări al Direcţiei Gazelor în Ministerul Armatei. membru de onoare al Soc. Preşedinte" al Soc.da onoare al-„Societe Zoologique de France. Bene Merente Cl. (Mon. fost consulent tehnic al Minis­ terului Armatei. I. (1929-^30). Membru fondator al Turing Clubului României secţia Bucureşti şi Cluj. etc. 15. Subdirectorul laboratorului Arago. Rădulescu. Belgica 1897—99).

astronomică din Franţa. Membru de onoare al Socie­ tăţii Matematice din Belgia şi al Societăţii de Geografie din Lima (Peru). Legîon . Reg. Soc. BCU Cluj / Central onoare al Congresului Mate­ Preşedinte de University Library Cluj maticienilor Polonezi (1931). al Soc. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Franţa. politecnică ro­ mână. I. născut la 3 Dec. Co­ respondent la „Societas Scientiarum Varsoviensis" şi la So­ ciete Royale des Sciences de Liege". Profesor titular de geometrie analitică deTa 1 Aprilie 1931. I. Membru în iGomitetul aso­ ciaţiei Prietenii gândirei şi artei franceze. In învăţământ din 1916. Soc. Soc. Soc. Severin 1932). libere din Craiova şi Ploeşti. 17. Sergescu Petre. Iorga din Bucureşti. 25 ani de serviciu. Ioan. Membru al Ate­ neului Român. Rom. Aso­ ciaţia franceză pentru înaintarea ştiinţelor. Soc. Membru conferenţiar sau de onoare al Univ. numit în Noembrie 1919. ştiin­ ţifică Timişoara. Polonia. Preşedinte (l929) al Soc. în Iaşi. Laureat al Academiei de Ştiinţe din Paris şi al Academiei Române. Comandor al ord. Doctor în ştiinţele naturale. Membru al Secţiunilor ştiinţifice al „As­ trei". Răsplata Muncii cl. la T. Asociaţia istorici­ lor români. Membru al urmă­ toarelor societăţi ştiinţifice: Societăţile matematice din Ro­ mânia. Directorul Institutului Zoologic. Matematici din Ro­ mânia. Vicepreşedinte (1929) al Soc. Profesor titular de Zoologie şi Anatomie Comparată. Circolo matematico di Palermo. Fost deputat (1931—32). al Ateneului Câmpia şi al Prietenilor Poloniei. 16. născut în Noembrie 1879. al Casei Luminei din Severin. 1893. prodecan în 1927—28. Mem­ bri. al Tinerimei Române şi Ateneului N. Scriban A. română de filosofie. Severin. Doctor în matematici şi licenţiat în filosofie. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Cavaler al ord. p. Secretar general şi organizator al congreselor mate­ maticienilor români (Cluj 1929. Gazeta Matematică.231 Premiat cu diverse premii şi stipendii internaţionale pen­ tru activitatea ştiinţifică în specialitate. primul (cu media zece) la examenul de capacitate de prof. secundar. de Ştiinţe din Cluj. History of Science Society. Române de ştiinţe din Bucureşti. Fost decan în anul 1926—27. Colaborator de onoare la Revista de Ciencias a Universităţii din Lima (Peru). Membru al Academiei Internaţionale de Is­ toria Ştiinţelor (Paris) şi al Academiei Masaryk (Praga). de Geografie. Secretarul re­ vistei Mathematica. Polonia Restituta.

numit profesor agregat la 1 Nov. Răsplata Muncii pentru 25 ani de serviciu şi alte ordine. Profesor titular de biologie (1920—1931) şi Subdirector al Institutului de Speologie din Cluj (i920— . Doctor în Ştiinţele naturale. în Bucureşti. Membru al Societăţii de chimie din Franţa. Steaua României. Fost Susecretar de Stat la Ministerul Agriculturii. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Membru al Societăţii de chimie germane. Vicepreşedinte al Societăţii de chi­ mie din Bucureşti. Rene Gabriel Jeannel. Rector în 1925—26. Făgăraş. Tănăsescu I. Membru al Asoc. Mem­ bru al SocietăţiiBCU ştiinţe din Cluj. Ca­ valer al ord. Comandor al Coroane Române. Doctor în Ştiinţe şi în Medicină. II Meritul Cultural. Prorector 1926—27. Membru al Academiei Române. 19. Membru al Soc. I. 1919. Profesor agregat la catedra de chimie organică dela 23 Noembrie 1927. Director al Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică. Profesor Titular de Mineralogie şi Petrogjraiie. titular de chimie anorganică şi analitică dela 1923. Prodecan în 1923—24. Doctor în chimie. Crucea comemorativă a războiului 1916— 19i8. numit prof. născut la 28 Octombrie 1884. Prifesor titular dela 1 Ianuarie 1931. născut la 23 Februarie 1892. de Mineralogie. I. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj.232 d'honneur. Cavaler cl. Franţa. în Iaşi. Director al Inst. 1919.. 18. Spacu Gheorghe. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. în Viştea de jos. Preşedinte al secţiei ştiinţifice a „Astrei" Sibiu. Membru al Societăţii chimice din Berlin. Membru corespondent al Academiei de şti­ inţe din România. Maestru de Con­ ferinţe la Toulouse. născut la 22 Martie 1879 în Pa­ ris. născut la 5 Decembrie 1883. Ioan. Petrografie. Bărbăţie şi credinţă. Stanciu Victor. Vi­ cepreşedinte al „Societăţii de chimie din România". Decan în 1924—25. Prof. pentru ştiinţă. agregat la 1 Sept. Inginerilor şi tehnicieni­ lor din Industria minieră din România. Membru al So­ cietăţii de chimie din Paris şi al Socetăţii de Chimie Ame­ ricane din Washington. 21. Doctor în chimie. Minera­ de Cluj / Central University Library Cluj logilor germani. Profesori de onoare. Secre­ tar general al Societăţii de ştiinţe din Cluj. 20.

Pompeiu Dimitrie. Doctor honoris causa al Universităţii din Madrid. în crauna Saint Cloud (Franţa). Ofiţer al ord. Min. etc. Câte dTvoire). No. Legiunea de onoare. Doctor honoris causa al Universităţei din Varşovia. Subdirectorul Institutului de Speologie. Fost preşedinte al Adunărei Deputaţi­ lor. Răs­ plata Muncii pentru învăţământ cl. apoi numit Profe­ sor de Entomologie la „Musee naţional d'Histoire naturelle" din Paris. etc. 17863. Ofiţer al Stelei României. Conferenţiar angajat cu contract Rect. în Vestul Africei (Sahara. Italia şi Franţa. Regiunea fluviului Omo (Abi­ sinia) şi Vulcanului Elgon. 26. Profesor de Analiză superioară. Doctor în mate­ matici. Membru al Ateneului Ro­ mân din Bucureşti. Volta. 1735. Annales du Muieum (Zoologie) „Revue Francaise d Entomologie. . 1927. Profesor la Şcoala Politehnică din Bucureşti. Ofiţer al Legiunei de onoare. Profesor agregat la Universitatea din Paris. însărcinat cu crearea unui Vivariu. Expediţii ştiinţifice: In regiunea Nilului supe­ rior (1921—4922). 22. 1922. Coroana României. Insărcin. Directorul Revistelor: l'Abeille. Pierrc A. I. Născut la 5 Septembrie 1891. MembruBCU Soc. Chappuis. Membru corespondent al Academiei Române. No./ Central University Library Cluj şi Franţa. Instr. Doctor în ştiinţe. VI. V. Născut în 1873. Comandor al ord. etc. Fost preşedinte al Consiliului Permanent al Instrucţiunei Publice. Director al Semina­ rului de matematici. în Nordul Saharei (1929). pentru Merit. Membru al „Societas Scientiarum Varsoviensis". asociat misiunei Muzeului de istorie naturală din Paris (1930—31). ştiinţi­ fice: Exploraţii speologice anuale în România. XII. al Cluj Matematice din România Membru al Soc. Adjunct: 23. Jugoslavia. Misiunea oficială hydroIrîologică în Africa centrală. de Ştiinţe din Cluj. Profesor titular de Teoria Funcţiunilor la Universitatea din Bucureşti. 1920 Basel (Elveţia). Membru în Comisiunea permanentă a congreselor internaţionale de Entomologie.233 1927). Membru al Academiei Române. 28. Decoraţii: Marea cruce cu cordon a ord. numit la 1.

însărcinat cu predarea Termodinamicei. Docent în specialitatea „Teo­ ria funcţiilor" dela Universitatea din Bucureşti. 'iRomâne de Fizică. Membru al So- . Doctor în Fizică dela Sorbona în 1925. Intrată în învăţământ în 1919 ca asistentă la Uni­ versitatea din Iaşi. Conferenţiar provi­ zoriu de Analiză Matematică din 1 Dec. născut la Iaşi la 16 Iulie 1902. 1893. In Dec. de Ştiinţe din Cluj. Doctor în matematici din Paris. 1935 Consiliul Facultăţii şi Senatului Universitar au propus ridicarea conferinţei ce deţine. George D. Conferenţiară provizorie de Chimie Alimentară la Universitatea din Cluj în 1926. Şef de lucrări la Universitatea din Bucureşti. la rangul de Catredă de „Fizică Moleculară". în comu­ na Iaşi. Membru corespondent aî Academiei de Ştiinţe din România. Călugăreanu.. însărcinat şi cu pre­ darea. 1930—1931 cu predarea cursului de Chimie Anorganică cu studenţii anului preparator secţia Chi­ mie şi Fizico-chimice. Intrat în învăţământ în 1919. 26. Raluca Ripan-Tilici.234 Conferenţiari. a Societăţii de Chimie din Bucureşti şi a Societăţii de Chimie din Paris. însărcinată pentru anii 1929—1930. ca asistent la Uni­ versitatea din Bucureşti. Do­ cent la Universitatea din Cluj în 1929. născut la 13 Dec. al Soc. Con­ ferenţiară suplinitoare de Chimie Analitică la Universitatea din Cluj. 24. Cluj în 1932. Doctor în Chimie dela Universitatea din Cluj în 1922. 25. Membru al Soc. docenţa trans­ ferată la Univ. a cursului de Fizică Generală pentru studenţii naturalişti. 1920. Gheorghe Atanasiu. Conferenţiar definitiv în 1930. Ianuarie 1926. 1934. Conferenţiară definitivă la 1931. Conferenţiar provizor de Fizică la Universitatea din Cluj. Asistent la Institutul pentru în­ văţământul Matematicei. al Soc. Şef de lucrări la Universitatea din Cluj. pentru anul 1929—30. născută în anul 1894 în comuna Iaşi. Membră a Societăţii de ştiinţe din Cluj. Franceze de Fizică. Bursier prin concurs al Casei Şcoa­ lelor pentru studii în străinătate. Examen de capacitate! pentru profesori secundari. însărcinat cu conferinţa de Analiză matematică în anii 1932—33 şi 1933—34. CoroanaCluj României cu BCU Cluj / Central University Library spade şi cu panglică de „Virtutea Militară". Docenţă dela Universitatea din Cluj în 1930.

Naturale bine . Bucevschi Silvia (R). mem­ bru în gruparea „Gând Românesc". preşedintele cercului Botanic dela această societate. Alba. de Ştiinţe din Cluj. Naturale bine Chimie suficient Geogr. Istorie suficient Şt. Membru corespon­ dent al Academiei de Ştiinţe din România.235 cietăţei de Ştiinţe din Cluj. 5. 5. Emil Pop. Crăciunescu Elena ( R ) Drăgulescu Coriolan ( R ) Meruţiu Radu ( R ) Simonescu Tuliu ( R ) Vancea Marin ( R ) Voichescu Petre (R): Chimie foarte bine Chimie cu distincţie Geografie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine 5. Secretar al Grupului Românesc. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. Docent în specialitatea Geografiei botanice.ogj Ioan. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. 3. Cavaler al Coroanei Româ­ niei. Banciu Axente Sever (R)i Barabas Bela (M) Bică. Bucerdea vinoasă. Doctor în ştiinţe na­ turale. 4. 4. 2. 6. Istorie bine Şt. Docenţi. Lista doctorilor promovaţi*) 1. jud. Licenţiat în teologie. membru activ şi secretar al Secţiei Ştiinţelor naturale. 3. Boldor Iulian: (R)» Bodr. 6. 7. Membru pe viaţă al Astrei. Chimie suficient Fizico-Chimie suficient Geogr. (M)* * ) Swtif* şi nota. Florica ( R ) Bugariui Hortenzia (JR). List» HeenţîaţHor *) 1. născut Ia 13 Aprilie 1897 în com. de Ştiinţe din Bucureşti şi al Societăţei matematice Franceze. Membru al Uniunii Geobotanice a Carpaţilor. Soc. 2. Membru al Soc. Membru al Asociaţiei In­ ternaţionale pentru Studiul Cuaternarului.

bine 9. Feier E. Naturale bine 19. Şt. Zoe ( R ) Geogr. Naturale foarte bine tescu ( R ) Geogr. Istorie bine 36. Ana ( R ) Geogr. Panaitescu Elena ( R ) Geogr. Moga Valeriu ( R ) Geogr. Matern. Naturale. foarte bine 37. Naturale bine 15. Ioan ( R ) Şt. Magyar Elisabeta ( R ) Şt. Stan Aurelian ( R ) Geogr. Rohrer Carol (M) Fiz. Suciu Romul ( R ) Matematici foarte bine 44. Nat. Istorie bine 14. Măria ( R ) Chimie cu distincţie 35. Istorie bine 20. Naturale foarte bine 40. Pinter Ludovic (M) Geogr. Fabius Dorina ( R ) Geogr. foarte bine 31. Istorie bine 28. Istorie bine 39. Istorie suficient 43. Drăgulescu Livia ( R ) Geogr. Istorie bine 13. Hetco Irina ( R ) Geogr. Şt. Istorie bine 32. Nat. Istorie foarte bine 12. Istorie bine 30. Sumi Adalbert (M) Geogr. Dumitrescu Atena ( R ) Şt. Ciocă A. Istorie suficient 46. Pop Augustin ( R ) Geogr. Istorie bine 15. Fleischer Mihail (G) Geogr. Forro Ecaterina (M)/ Matematici bine 18. Istorie bine 10. Man Alisa ( R ) Geogr. Istorie suficient 26. Sasu S. Damian Alexandru ( R ) Geogr. Chis Gheorghe ( R ) Geogr. Istorie foarte bine 34. Dinu Margareta ( R ) Geogr.236 Fiz. Matemat. Istorie bine 21. Cotoi Măria ( R ) Geogr. Laţiu Doina n. Kovacs Amalia (M) Matematici foarte bine 23. Păunescu Ioan ( R ) Matematici suficient 38. bine 17. Matematici foarte bine 8. Istorie bine 22. Pălăgeşiu Măria ( R ) Matematici suficient 33. Bolnar Ştefan (M) Chimie bine 29. Istorie Cluj 25. BonŞt. suficient. Chimice suficient 42. Herbst Constantin ( R ) Geogr. Naturale foarte bine 11. Pop G. Komlosi Andrei (M) Geogr. Roşu Emil Honoriu ( R ) Geogr. Leber Margareta (M) 24. Reichert Ludovic ( R ) Şt. Matis Edith (M) Matematici suficient 27. Smădescu Adalghiza ( R ) . Popescu Măria ( R ) Geogr. Lula Olivia ( R ) Cluj / Central University Librarybine BCU Geogr. Istorie foarte bine 16. 41. Negruţiu Cornelia ( R ) Geogr.

Şt. bine Geogr. Şt. Istorie bine Trenca Minerva ( R ) Şt. Szantay Elisabeta (M) Geogr. 49. Nat. 58. Nat. foarte bine Veza Samson ( R ) Matematici bine Velea Mihail (R) Geogr. suficient Ţegean Măria ( R ) Geogr. 57. 51.237 47. 48. Naturale foarte bine Triîu Silvia ( R ) Târnăveanu Magdalena (R) Şt. 50. Ioan (G) BCU Cluj / Central University Library Cluj . 55. 56. Istorie foarte bine Tănase Viorica ( R ) Şt. 53. 54. Naturale foarte bine Todor Ioan ( R ) Geogr. Istorie foarte bine Târziu Ana ( R ) Geogr. Istorie foarte bine Weber Fr. Naturale foarte bine Matematici suficient Toth Alexandru (M) Geogr. Nat. 52. Şt.

Cuş 1 3. 6. Seminarul de matcmatiei. 7. titular: N. Director Prof. titular: G. de Analiză matern. Radu Bădescu Mariana Abramescu Pop Ioan Pipaş 2. Tiberiu Popoviciu Servitor Gh. 10. 3. 5. Abramescu Geometria descriptivă Prof. Angheluţă Asistent Dr. Armeanca Gh. Angheluţă Teoria funcţiunilor iGonf. Bratu Analiza matematică Prof. Pompeiu Dr. gratuit: N. gratuit: Th. D. de Anal. 1. 9. Gh.B) ACTIVITATEA DIDACTICA. Paris) Prof. P. Angheluţă Prof. a) Secţiunea ştiinţelor niatimaUcc. Sergescu Geometria analitică Supl. Chiş . Călugăreanu Conf. gratuit: G. Catedre şi conferinţe. titular: D. Bratu I. Matematici generale Prof. şi Mecanică Supl. Bratu Astronomia Prof. 4. Th. Director onorific Director* Asistent Secretar Laborant Prof. Juga Algebra superioară Prof. V. Avrămuţiu Gh. Director Astronom Preparator Secretar bibliotecar Prof. titular: G. 8. Institutul pentru învăţământul matematicei. titular: Th. 2. Observatorul astronomic. Montei (Sorbona. University Library Cluj BCU Cluj / Central Conferenţiar: G. Abramescu 1. Ionescu Mecanica raţională Supl. titular: P.

rectorul şc. de la Sorbona. C. univ. Seminarul de Matematici a ascultat lecţiunile a trei profesori străluciţi din străinătate in­ vitaţi de noi. Giurgiu. politecnice Timişoara. a făcut o lecţiune despre Ştiinţele oculte şi ştiinţele raţionale în antichitate. A. Nicolescu. Juga. Această adunare a făcut ca. Singh (Lucknow. a făcut două lecţiuni despre Geo­ metria integrală. corecturi. Sergescu. . A. până în Iulie 1936. Seminarul de matematici a luat o parte foarte activă la organizarea adunărei academiei internaţionale de istoria ştiinţelor. G. la Voi. primele zece coaie din volumul XII.239 1. Varşo­ via. Reymond (Lausanne). Popoviciu. Cracovia. P. Bompiani. Pentru corecturi. IX şi XI sunt: A. c) Revista Mathematica a tipărit complet şi distribuit vo­ lumele IX (21 coaie). Al. univ. Greenwood (London). să ia cuvântul profesorii străini: A. a făcut două lecţiuni despre geometria proectivă diferenţială. Naneş. Dive. Th. Dna Şt. Dl prof. contabilitate. E. în sălile seminarului BCU Cluj / Central University Library Cluj de matematici din Cluj. M. care a avut loc în România cu ocazia celei de a noua adunări generale a Comitetului Internaţional al Ştiinţe­ lor Istorice. A. P. Birkenmajer. fost rector al universităţei din Hamburg. W. Ca şi în anii trecuţi. Dl prof. Reymond. prof. R. Seminarul de matematici. Versailles. Dl prof. V . XI (17 coaie). Blaschke. Messina. toată munca cerută] de publicarea revistei Mathematica (corespondenţă. Se află gata pentru tipar patru fascicule din colecţia proectată de Mono­ grafii Matematice. Colaboratori noui. Nikodym. prof. b) Publicaţiile Seminarului de Matematici. Appert. In Mai 1936. Marseille. India). prof. univ. dânsul a fost ajutat de Dl Tib. expediţie.) a fost făcută în modj gratuit de prof. Teodor eseu. prof. Frechet. univ. etc. C. G. prof. In Aprilie 1936. In Noembrie 1935. Fr. Cluj. a) In anul şcolar 1935—36. A. de la Universitatea din Roma. N. Mieii (Roma). Ulrich (Praha). De asemeni a tipărit. Calapso. fost rector al uni­ versităţei din Lausanne. etc. Bucureşti.

Angheluţă a organizat cursurile specialepentru toţi studenţii în matematici: 1. Semina­ rul de Matematici a participat. inter­ venţiile Dlui V. In Ianuarie 1936. Dl prof. P. Cracovia. Hadamard din Pa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj ris. b) Dl prof. prin telegrame şi discursuri. prof­ il. (Istoria Matematicei). Travaux Acad. dânsul a fost ales colaborator de onoare la Revista de Ciencias. P. univ. F. R. Dela 1 Iulie i935 până la 1 Iulie 1936. Novac. Zygmund. Vetulani. cu subiectele: cercetări recente în teoria ecuaţiilor algebrice şi Aspecte ale matema­ ticei modeme. ca şi în anii trecuţi. publicaţia facultăţei de ştiinţe din Lima. Sergescu a participat la Congresul de filosofie ştiinţifică din Septembrie 1935. Sergescu.240 Hhebault. Prof. De asemeni. Vescan. Dl prof. Popoviciu despre Axiomele numerelor reale. W.. Netter. Sciences Leningrad. Matematica! în antichitate. Invitat pentru a treia oară de Institutul des Hautes £tudes de Belgique din Bruxelles. etc. în care s'a tratat toată materia din progra­ mele fostului liceu real. Q. Toate sunt inventariate în biblioteca Seminarului de Matematici. a) A organizat. Praga. din Peking. Memoriile Soc. e) In ceea ce priveşte legăturile cu străinătatea. Goursat şi J. de Kharkow. a luat parte la jubileul de 40 de ani de apa­ riţie ai revistei Gazeta Matematică din Bucureşti. univ. 1 . 2. la Jubileele profesorilor E. Publicaţiile univ. univ. prof. P. Popoviciu. etc. Mathematica a ob­ ţinut 12 schimburi noui de reviste. două conferinţe ale Dlui T. Le Mans. Ser­ gescu. d) In cadrul Seminarului de Matematici. cursuri de matema­ tici elementare. Wilkosz. prof. Wilno. Institutul pentru învăţământul matematicei. ci­ tăm trei conferinţe ale dlui Tib. Matematice din Calcutta. a organizat un Seminar de axiomatică. ajutat de Dl Tib. Sergescu a făcut acolo trei lecţiuni în Ianuarie 1936. ceea ce ridică numărul re­ vistelor venite în schimb la 82. prof. la Paris. Dl prof. Th. Intre schimburile noui cităm: C. P. de la Soc. Peru. Mattem. K. Cracovia.. Intre conferinţele ţinute la acest seminar.

s'au ţinut regulat şedinţele de Seminar Matematic în fiecare Marţi (6—7) şi Joi (5—7). Moise. In şedinţele de Marţi s'au făcut expuneri de memorii sau teorii matematice moderne. în mod gratuit. Czeke. tot în mod gratuit. analog cu lunetele şi telescoapele din centrele mari astronomice din Europa. 3. Câteva piese. Călugăreanu) a publicat fasci­ colele 3 şi 4 de chestiuni de examen. Popoviciu a făcut două expuneri despre Diametrul Transfinit al Mulţimilor plane nemărginite. Drele M. etc. Novac a făcut patru expuneri despre Teoria matricelor. Angheluţă. Observatorul Astronomic din Cluj are Q lunetă ecuato­ rială cu obiectivul Zeiss de 20 cm. G. Bratu. Conf. Drăguţ. Stan. Guţu. E. Vescan. locot. Şedinţele de Joi au fost consacrate problemelor şi chestiunilor de pregătire în vederea examenelor de capacitate pentru profesorii secundari. iar legăturile electrice extrem de compli­ cate. Th. A. Au mai făcut expuneri Dnii T. neputând obţine fondurile ne­ cesare.. Solaş. din Paris. Dl Tib. de D. au fost lucrate în Atelierele Universităţii. Din cauza crizei financiare. cu so­ luţiile lor. Acest aparat. atât pentru mişcarea de orlogerie cât şi pentru mişcările diferenţiale în declinaţie şi ascensiune dreaptă. G. e) Asociaţia licenţiaţilor înUniversity Library Cluj BCU Cluj / Central matematici ai Universităţei din Cluj (Preşedinte conf. V. D. G. şi un telescop cu oglinda Couder de 50 cm. Hidrodinamică. O b s e r v a t o r u l astronomic. ANUARUL 1935/36 16 . Dl V. propuse la Cluj. c) Sub conducerea Dlui prof. Bindea. Dl Prin. Inginer N. de Dl Inginer Al. (Geometrie Diferenţială). E. W . d) Cercul Matematic al Societăţei de Ştiinţe din Cluj a ţinut regulat şedinţele în ultima Miercuri din fiecare lună. ar fi trebuit să fie montat şi pus la punct de însuşi constructorul lui. Călugăreanu. afină şi proiectivă. care au fost necesare pentru aceste operaţiuni. aparatul a fost montat şi echilibrat. au fost făcute. Geo­ metrie diferenţială. Ionescu. (Mecanica Raţională). Prof. care e unicul telescop din ţara noastră. şi cu cola­ borarea tuturor profesorilor şi asistenţilor.241 2. 3.

79 de lecţiuni. 2. astronom. Lucrări. Directorul Observatorului a lucrat şi în vara anului 1935 la Observatorul din Paris şi a adus în ţară un nou stoc de clişee. cât şi la ecuatorial. cu studenţii dela Mate­ matici. 1. Clişeele fotografice sunt luate la Paris. 202. In anul acesta s'a terminat calculele încă pentru 6 clişee. lucrări practice de Astronomie. De asemenea s'a instalat o miră pentru luneta meridiană. ce se găsesc înregis­ trate pe 24 clişee. Geo­ metria infinitezimală. cu anul I I . aşa că în anul trecut şi anul acesta sau făcut 12 clişee. Toate calculele se fac în dublu şi absolut separat. ItTicolae Abrameseu. Observatorul colaborează la marea lucrare interna­ ţională: Harta fotografică a Cerului. Profesor titular de geometrie descirptivă şi infinitezimală. A făcut în mod efectiv în anul şcolar 1935—36 două sute două. cu anul IV. atât la lu­ neta meridiană.000 de stele. Programul cursurilor. Geometria analitică. La Observator s'a făcut regulat. S'a reparat şi pus în funcţionare la Observatorul din Bu­ cureşti seismograful nostru dela Cluj.242 Astfel s'a instalat în mod definitiv luneta şi telescopul ecuatorial pentru cercetările vizuale. 1. pentru calculele în curs. 45 lecţiuni. sporind astfel preciziunea pentru determinarea orei. Fizico-Matematici şi Geografie. care a dat acolo cele mai bune înregistrări. Geometria Descriptivă cu anul I I . lecţiuni şi anume: Geometria elementară cu anul I. în tot cursul anului şcolar 1935—36. 33 de lecţiuni. şiCluj / personalul ajutător unde trebue să cu Central University Library Cluj se determine poziţiile a 25. Dintre cele 4 zone cu care e angajat Observatorul din Paris. . 45 de lecţiuni. s'a încredinţat Obser­ vatorului din Cluj zona + 20°. iar toate calculele necesare pentru catalogarea astrelor fotografiate se fac de noi la Cluj cu ajutorul Dlui I. Ar­ BCU meanca. pentru a fi siguri de exactitatea rezultatelor obţinute.

80 (optzeci) Ae ore de curs de Algebră Superioară cu studenţii anului I I . catedra a fost suplinită de Dl Tiberiu Popoviciu. Analiza Matematică. 51 ore. Bratn. Algebra superioară. 17 ore. Dl astronom I. cu stu<fdenţii anului I I I . B . cu studenţii anului I I I . Prdfesor titular de astronomie. cu . anul I. 31 de şedinţe. cu studenţii anilor I I I şi IV.243 ТЛ asistent Ћ. "profesor titular de mecanică raţională. în mod efectiv. Pe lângă aceasta. Бааевси a completat aceste cursuri prin 56 de şedinţe de seminar şi anume: Geometrie analitică. a fost făcut de Dl asistent R. 71 -de ore de curs şi seminar. 2 ore de curs şi 3 ore de seminar săptămânal. cu anul I I .ore curs. 7 ore. 4. Angheluţă. cu stu­ denţii anului I I . O. 1 oră curs şi 1 •oră seminar săptămânal. Ioneecn. cu studenţii anului IV. Şi anume: Mecamica Raţională. In fine. Armeanca a făcut: Trfgonometria. » . cu studenţii anului I. A făcut în mod efectiv 180 (una sută opt zeci) de ore de »curs şi seminar. a reluat cursurile la 1 Februarie i936 şi a făcut până la sfârşitul anului. 36 lecţiuni. 14 ore. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. Bădescu. 25 de şedinţe. '67 ore seminar: Hidrodinamica. D . Pentru intervalul de la 1 Noembrie 1935 până la 1 Febr. cu anul I. 97 . pentru studenţii anului I. Seminar de astronomie. cursul de Algebră elementară. Cosmografia. Dsa a făcut în acest timp 78 de ore de curs. Profesor titular de algebra superioară.studenţii în geografie. 1936. Fiind încă bolnav. şi anume 87 tde lecţiuni. Th. A făcut următoarele cursuri: Astronomia. Geometrie descriptivă. . şi anume: Alge­ bra elementară.

Popoviciu a făcut 24 ore de curs de Analiză Matematică. studenţii a *** lui II. 39 lecţiuni. 182 (una sută optzeci. Is­ toria Matematică. 37. A. . şedinţe de seminar. Profesor. Geometria analitică. generalei 1 A."(Matematica în antichitate). 7 lecţiuni. cu studenţii anului I V » 58 de lecţiuni. Nedelco..» BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. 120 de ore.. b) Secţiunea ş t i i n ţ e l o r fizico. Călugâ-reanu Conferenţiar. Catedra de fizică generală experimentală* Prof. 4 lecţiuni. Isto~ ria Matematicei. titular. Petre Pogăngeanu. A făcut în mod efectiv... в .. de ore de curs şi seminar şi anume: Matematici generale. şi două)> de lecţiuni şi anume: Analiza Matematică.244' 5. Curs special de Geometrie diferenţiată ]>roiec~ tivă. Preparator: Gheorghe P. cu studenţii anului IV. 1. de.. 1 1 1 & Petre Sergescu. Asistenţi: Hariton Ţintea. (una sută două zecii şi: nouă). ore. 92. Dima. probleme cu studenţii I I .. titular de matematici. cu.. 58 de lecţiuni. cu studenţii anului I. făcut 129.de Analiză: Matematică". (una sută optsprezece) lec* ţiuni şi anume: Aritmetica.. G. Teoria funcţiunilor. G. Dl Tib. Pe lângă aceasta. Şef de atelier: Carol Policek. anul IV. Profesor titular de geometrie analitică. cu studenţii anului III. fuga. curs. A făcut în mod efectiv 118. Directorul Institutului de Fizică Generală Experimentalăi Şef de lucrări: Augustin Roth. 14 lecţiuni..

secţiile: Fizică. titular: A. 270).d. Mecanic: Ştefan Bodor. b) Lucrări practice de măsurări electrice: două serii a 20 de şedinţe de câte 3V2 ore cu studenţii din Anul I I I (Mier­ curi 3. Prof. 2. S'a făcut în «mod efectiv un număr de $4 ore de curs şi de seminar. Vasile Hossu. Directorul BCU Cluj / Central Fizică teoretică Cluj aplicată. Fizico-Matematici şi Fizico-Chhnice. 4 ore de lucrări de laborator (un semestru). afară de naturalişti. Anul I. lucrări de laborator şi seminar pentra studenţii tuturor sec­ ţiilor. im ) şi anume: ? . fn chimie. Institutului de University Library şi Şef de lucrări: Victor Marian. Curs ciclic de doi arii. Lucrări practice de laborator cu studenţii anului I I I -şi IV. fizico-matematici şi fizico-chimice. în cari s'a tratat complect ma­ terialul Cursului de Electricitate şi . Mecanici: Ioan Oroian. Preparator: Teofil Vescan. 8 ore de îndrumări la ibacrările de laborator. secţiile: tizică. my) şi din Snul IV (Vineri . Servitori: Gheorghe Tnras. Maior.Magnetism. Asistenţi: Ioan Maxim.к 245 Custode ЂЉЂсЛесат: Elena 'Oros. Servitoare: Veronica Mureşan. Mann Adalbert. Catedra de fizică teeretică şi aplicată. con­ stând din: a) Teoria lucrărilor practice de laborator cu 36 ore efec­ tive de explicări. după programul publicat în Anuarul 1933—34 (pag. Anul III. 4 ore de lucrări practice de atelier mecanic (un semestru). Agneta Kosa şi Toma Xosa. -comun pentru studenţii anului I I I şi IV ai Facultăţii de Ştiinţe. (de îndrumare): 4 «ore de curs pentru studenţii în ştiinţe naturale. Laboranţi: Arpad Pazsrnt. cu care s'au făcut numai 4 ore de lucrări practice săptămânal. 2 ore de seminar şi conferinţe. Valeriu Novac. în fizicochimice. în fizică şi fiiicomatematici. Anul II. 3. 1.

Lagrange şi alţii.246: Măsurări de rezistenţe. Curs de Istoria fizicei şi terminologie franceză şi ger­ mană cu studenţii anului preparator dela secţiile fizică şi fizico-matematici. celule fotoelectrice (2 lucrări).. în vederea examenului de capacitate pentru profesorii secundari. caracte­ ristica dinamului. BCU Cluj / Central University Library Cluj von GueGalileu. In lafară de chestiunile expuse şi în anii precedenţi: Căldurile specifice şi teoria cuantelor. Radio­ activitatea naturală Lucrările soţilor Curie. Kepler. Volta. de fizică. în 20 de şedinţe de câte 3V2 ore (Sâmbăta a. şi anumer a) Termodinamica. im cari s'a tratat următorul material (cu lecturi franceze şi ger­ mane din autorii mai importanţi): Fizica în antichitate. Fizico-Ghimice şi Chimice. R. susceptibi­ litatea jnagnetică. seriile radioelementelor. conductibilitatea calorifică. electrometrilor şi wattmetrilor ~J5 lucrări). Newton. 4. Renaşterea. Camera Wilson. Fresnel. capacităţi'. 45 ore de curs după programul pu­ blicat în Anuarele precedente. Teoria . oscilograful. Meyer^ Carnot. 3. Gazele radioactive. Fizica în seco­ lul al XVIII: Galvani. Otto ricke. Descartes. comptorul Geiger-Muller. Conferinţa. Ionizarea gazelor. studiul galvanometrilor. electroni. Desvoltarea fizicei în secolul al XlX-lea: Ampere. Izotopi. spectre atomice şi mo­ leculare. 317) s'au mai făcut trei lucrări de: Ele­ ctroliză. m. Lucrări practice de laborator efectuate cu studenţii îns matematici din anul I I I . cursul a fost desvoltat după programul următor: Ioni. Arago. raze catodice şi anodice. Grecii şi romanii. 18 ore de curs pentru aceeaşi stu­ denţi. pentru studenţii anului II Fi­ zică. Evul me­ diu. selTuri şi inducţii ratrUiale (8 lucrări). de Verificarea legilor lui Joule şi de Radiofonie (cu 5 lecţii introductive). S'au făcut 63 de ore de curs. Faraday. Joule» Clausius şi alţiL Cancepţiile moderne ale fizicei".. Gauss. Laplaee.) In afară de lucrările menţionate în Anuarul din 1934—35 (pag. S'au făcut în mod efectiv 32 ore de Curs. J. Arabii. Conferenţiar definitiv:: &• Athanasiu. Poloniul şi Radiul. b) Fizică Moleculara. elementul termoelectric. Huyghens. Famila Bernoulli.

1. spec­ trele magnetice. titular: Adrian Ostrogovich. descoperirea neutronului. titularul catedrei a ţinut 95 de prele­ geri de chimie generală. Radiaţiile cosmice. spectrele magnetice. spectrele y. legea Geiger-Nuttal. numărarea di­ rectă a particulelor a. Marţi. Directorul general al Institutului de Chimie şi Director al Laboratorului de Chimie Generală. măsurarea sarcinei electrice. Măria Macarovici. Radiaţiile fi. Mecanic brevetat: Andrei Ghebefughi. Asistenţi: Victoria Medianu. Structura atomilor şi clasificarea lor Tn sistemul perio­ dic. Radioctiuitatea artificială. Miercuri şi Joi. Laboranţi: Mihail Ţentea. Radiaţiile y. Prof. In acest an şcolar. Explicarea emi­ siei razelor Y nucleare. Maestru sticlar: (vacant). Radiaţiile emise de Radio-elemente. Preparatori: Virgil Galea. Diferite scheme şi tablouri de clasificare şi de evidenţiare a reacţiilor nucleare. Reacţii nucleare. Livia Ţentea. dezintegrări cu ajutorul neutronului. Particulele a. Catedra de chimie generală. Lucrările lui Fermi şi colaboratorii săi. Ioan Cadariu. Ileana Stuparu. BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Secţia ştiinţelor chimice. De­ zintegrări cu particule a. Transmutarea atomilor.247 transformărilor radioactive. Absorbţia nucleară a radiaţiilor r şi producerea de pozitroni. Clasificarea radioelementelor. defectul de massă şi echivalen­ ţa massei cu energia. Descoperirea soţilor Joliot-Curie. protoni. trecerea particulelor a prin materie. Efectul Compton. liber parcurs. Luni. Şef de lucrări: Gheorghe Ghiorghiu. Mecanic electrician: Iosif Ghebefiighi. diîracţiunea prin cristale. -Experienţele lui Rutherford. Casier-contabil: Alexandru Băjenaru. Fochist: Ioan Cociş. Experienţele Iui Chadwick. Ionel Tanislau. deutoni. dela ore- .

Ervin Popper şi Coriolan Drăgulescu. Programul desvoltat corespunde cu acela publicat în precedentele anuare. asistent de curs fiind Dl Ion Cădariu. Lucrările practice cu studenţii naturalişti au fost condu­ se de Dna M. V. Tanislau. tratând în mod elementar legile şi noţiu­ nile fundamentale ale chimiei. pre­ parator. Tanislau şi au avut loc în semestrul I I . Miercurea dela 14 Ia 18. Au asistat studenţii în chimie. Gheorghiu. Augustin Pop (dela 1. Catedra de chimie anorganică şi analitică. Gheor­ ghiu şi I. Ileana Biicos. Petre Voichescu. IV. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico^hknişti din anul preparator au fost conduse tot de Dnii Gh. Galea. în ştiinţe naturale şi fizico-chimice din anul I. Asistenţi: Virgil Armeanu. Prof. în 13 şedinţe de câte 4/ ore. urmându-se programul stabilit de Dl. Directorul Laoratorului de chimie anorganică şi analitică. în 8 şedinţe de câte 4 ore. I I I . Galea a ţinut 22 de prelegeri de o oră fie­ care (curs şi seminar). Constantin Macarovici.248 le 18. Prof. Prof. Preparatori: Lia Dima (până la 31. asistentă şi Dl. titular: Gheorghe Spacu. titular şi pu­ blicat precedent. S'au ţinut 36 şedinţe de câte 4 ore. 1936). 3. prepara­ tor. Ostrogovich.30. V I . după programul publi­ cat precedent. Şef de lucrări: Petru Spacu. Pro­ BCU Cluj Central University dela 14 la gramul a fost publicat precedent. 1936).15 la 19. 1936). 1936). Dl V. Pe de altă parte sub supravegherea Dlui Prof. titular A. titular şi publicat în precedentele anuare. Gh. cu studenţii în chimie şi fizico-chimice din anul preparator. Macarovici. Secretar-bibliotecar: Măria Brumaru (până la 31. asistent. Miercurea Library Cluj 18. dela orele 14 la 18. şef de lu­ crări şi Dl. Marţea şi Joia. I I I . Valentin Nicolaescu (dela 1. după programul întocmit de Dl. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico-chimişti din anul I-iu au fost conduse de Dl. şi au avut loc în semestrul I. Laboranţi: Sabin Tolan. V. 1936). Augustin Pop (1—30. în amândouă semestrele. I. .

c) Lucrările practice de chimie analitică cantitativă au fost efectuate în: 40 şedinţe a 7 ore fiecare. Ion Flueraş şi Justina Borza. 20 şedinţe de laborator a 7 ore fiecare. Conferinţa de chimie alimentară. frecventate Clujstudenţii BCU Cluj / Central University Library de secţiei chimice. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie şi fizico-chimice. b) Lucrările practice de chimie analitică calitativă au fost efectuate în 39 şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate de stud. a) S'au ţinut în total 40 prelegeri de chimie anorganică a IV2 oră. Conf. S'au ţinut în localul Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică Conferinţele <de Chimie Alimentară şi lucrările practice menţionate mai jos: a) Conferinţe de Chimie Alimentară: 18 conferinţe a IV2 ore conferinţa. 25 lecţiuni de chimie anorganică elementară şi terminologie chimică franceză şi germană. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie. Coriolan Drăgulescu şi Constantin Macarovici. pag. anul I I I . frecventate de studenţii anului IV Secţia Chimie. 266—267. Programul cursului este identic cu cel publicat in anuarul 1932—33. frecventate de studenţii anului IV secţia chimie şi 20 şedinţe a 7 ore. 42y şedinţe a 7 ore fiecare. e) In cursul acestui an s'au mai ţinut cu studenţii anu­ lui preparator. Fochist: Nicolae Niţă. . anul I I I . definitivă: Raluca Ripan Tilici.enţii secţiunei fizico-chimice. Analiză de alimente: 22 şedinţe de laborator a 7 ore şedinţa. b) Lucrările practice de Chimie Alimentară. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chi­ mie.249 Servitori: Măria Deac. de către Dnii Petre Spacu. Trecventate de stu­ denţii anului I I secţia chimie şi fizico-chimice. d) Lucrările practice de analiză de gaze au fost efec­ tuate în 20 şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate de studenţii anului I I I chimie.

BCU Cluj Central University Library Cluj b) Structura atomului: nucleu şi electroni. Exemple şi aplicaţii. Entropie. 2 şi 3 al termodinamicei şi aplicarea lor la sistemele chimice. Energetica chimică. Echilibru omogen şi etero­ gen. VIII. Prof. Date esenţiale. Constantele optice. Proprietăţi aditive şi specifice. Statica chimică. Laborant: Constantin Săndescu. Custode: Fluor Rădulescu (până la 11. Numărul de ordine şi semnificaţia lui. Ciclul 7. legile metabolismului radioactiv. Asistenţi: Florica Uzescu-Bărbulescu. mărimile respective şi determinarea lor experimentală. Determinarea mărimilor respective. c) Radioactivitatea. Teoria cinetică: a gazelor şi lichidelor. Călduri specifice la temperaturi joase. /teoria stărilor reduse şi aplicaţiile ei. Ion Suciu. Afinitate şi măsura ei directă şi in­ directă. Teoria lui Bohr. Servitori: Măria Dumca. Dinamica chimică. Ciclul 5. Electrochimia. metode de măsură.250 3. Teoria Fazelor. 1936). atom. Reacţii rever­ sibile. . 1936). Principiul 1. Catedra de chimie fizieală. a) Atomistica: Certitudinile definitive asupra structurii corpusculare a materiei: Moleculă. Cursul de Chimie Fizieală şi Electrochimie (3 ore săptă­ mânal). Aplicaţiile ei ştiinţifice şi tehnice. Directorul Laboratorului de Chimie fizieală. a avut ca subiect: Ciclul I. Ciclul 3. Determinări şi aplica­ ţii. titular: Dan Rădulescu. Sistemul: periodic. Disociate. Teoria torulară. Isochora lui Van't Hoff. Şef de lucrări: V. Proprietăţi generale ale materiei. Generalităţi. Reacţiuni de di­ ferite ordine. Ciclul 2. Echilibru chimic. Ciclul 4. V. Valenţă şi covalenţă. 1936). Valeriu Moga (dela 1. Măria Alexa. Preparator: Octavian Jula (până la 31. Alexa. Ciclul 6. Catalize. Spectrochimia şi aplicaţii. Octet. Generalităţi. Chimia dispersoidelor (chimia coloidală). VII.

Microcrioscopie.b) Potenţiometrie: Potenţial de contact. Determinare de Ph prin di­ ferite metode. 32 şedinţe a 6 ore. (analiza orga­ nică cantitativă şi sinteze). Directorul Laboratorului de Chimie organică. 44 prelegeri a 1 oră. Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933 — 1934. Lucrări practice de Electrochimie: a) Culombmetrie. Colocvii. Separări. (partea Il-a). făcute de Dl Giorgio OstrogovLchv şef de lu— ( . Pile. Conductivitate. analiză conductrometrică. Prof. Calculul randa­ mentului de curent şi energie. Densităţi şi aditivitate. 21 şedinţe a 6 ore şedinţa. Pile de concen­ traţie. Asistenţi: Alexandru/ Central University Library Cluj BCU Cluj Silberg. (analiza or­ ganică calitativă şi sinteze). frecventate de 5 studenţi. Refractometrie. frec­ ventate de 10 studenţi. la pag. d) Lucrări practice cu studenţii anului IV. c) Curs cu studenţii anului IV. e) Curs şi colocvii cu anul preparator (secţia chimie şi fizico-chimice). Vâscozimetrie. analiză potenţiometrică. ) Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933— 1934. Spectrometrie. Analiza rapidă. la pagina 275. Preparator Măria Cinobloch Ionescu. Şefi de lucrări: Elena Tănăsescu. Eugen Ramonţeanu. Polarimetrie. Grad dedisociaţie. b) Lucrări practice cu studenţii anului I I I . CSrioscopie. frecventate de 9 studenţi. c) Analiza cantitativă electrochimică. 274. a) Curs cu studenţii anului I I I (partea I-a). Lucrări de Chimie-Fizicală. 41. frecventate de 10 studenţi. titular: Ioan Tănăsescu. d) Sinteze electrochimice. Ci­ netica chimică şi cataliză. Giorgio Ostrogovich. Catedra de chimie organică. Laborant: Grigore Silaghi. > I . Servitor: Nicolae Topan. Ebulioscopie şi tensiometrie. I I .25P Lucrări practice: 8 ore săptămânal.. 49 prelegeri: a 1 oră.

Chappuis. Fotograf: Iuliu Viragh. de Speologie n'a încasat dela Fac. frecventate def 1 2 . fapt me­ ritoriu al stăpânirei şi îmbucurător pentru noi.540. din exerciţiul 1936—37. Directorul Institutului de Speologie. Racoviţă. raport a cărui reproducere aci ar constitui o cheltuială ce se cuvine să fie evitată într'o perioadă de cri­ ză ca cea în care trăim. îmi rezerv dreptul ca în Anuarul următor să revin asu­ pra efectelor „mizeriei laboratoarelor" ce nu au putut fi în­ lăturate decât într'o redusă măsură de fondurile extraordi­ nare acordate pentru înzestrarea laboratoarelor de către gu­ vern. primele sume de acest soiu ce Universităţile noastre au primit dela 1931 încoace. Dumitru Flueraş. Laboranţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj Ana Budai. după normele indicate de către Directorul LaboratoruJui. In acest an şcolar mizeria laboratoarelor a fost aceiaş ca în anii precedenţi. Raportul Dlui Director asupra stării şi activităţii Institutului de Speologie. Notez numai că pentru anul şcolar 1935—36. n'aş putea s'o prezint altfel decât cum a Jost schiţată în raportul meu din anul trecut (Anuar 1934—35. 321 şi urm. Servitor: Florea Flueraş. d) Secţia ştiinţelor naturale. Prof. de Ştiinţe decât: Lei 9. Asistenţi: Vaier iu Puşcariu. G.252 •crări. care trebue ~pus în lumină cum se cuvine. S'au făcut 43 ore de curs şi colocvii. titular: Em. C a t e d r a d e b i o l o g i e ş i i n s t i t u t u l d e s p e o l o g i e . Sub-directorul Inst.— ce provineau din taxe studenţeşti.).studenţi. Margareta •Codreanu. pag. Şef de echipă speologică: Ioan Roth. . Preparator entomologist: Frederica Crenian. Radu Codreanu. Secretară: Clara Nagy. Inst. 1. de Speologie: Petru A.

sub diversele ei BCU Cluj /şi. Mă si­ lesc însă ca în această colecţie să mai figureze şi Speologia. C ) Colecţia fotografică.253A ) Biblioteca. Nici o schimbare notabilă din lipsă de mijloace. Colecţia a sporit cu vre-o 80 de diapozitive noui. E ) Colecţia Biospeologică. G) Exploraţii speologice şi faunistice. în general. Biologie generală. observaţii şi experien­ ţe. Nici o schimbare. D ) Colecţia de Diapozitive pentru Proiecţiuni. Nu s'a mai putut încasa din anul 1931 nicr. S'a continuat cu catalogarea Bibliotecilor Institutelor de Speologie (s'a ajuns la N o . C. Curs pentru studenţii anului IV dela Ştiinţele naturale. Obiectul principal al acestei colecţii este ilustrarea Cursului de Bio­ logie generală care nu poate fi pur verbal. 3499). de a fi bazat pe obiecte concrete şi foarte variate. F ) Fauna Transilvaniei. A sporit cu câteva clişee executa-te de personal din spese proprii. din buget s'au supri­ mat toate subvenţiile pentru material. . două abonamente de periodice. E. B ) Colecţia de Hărţi geografice. Prof. 2. ori ce documente ilus­ aspecte Central University Library Cluj trând legile generale ale Istoriei naturale. . Racoviţă. un fond pentru excursii şi exploraţii. Programul cursului este publicat la pagina 86 (vezi F a ­ cultatea de Medicină). astfel că funcţionarea „Fototecilor" descrise în raportul 1930—31 suferă o reînoită întârziere. inclusiv acele pentru-excursii şi exploraţii. marea majoritate a achizi­ ţiilor noui sunt schimburi şi daruri. Nici o schimbare. 4197) şi de Z o o l o ­ gie (s'a ajuns la No. Bineînţeles că în sporul dealtmintrelea modest al Numerilor nu întră decât foarte puţine cărţi cumpărate şi numai. dat fiind strictanevoe de a fi documentat cu descrieri. dar catalogarea pe fişe n'a putut continua. N u s'au putut face cercetări pe teren din lipsă de fonduri.

de Zoologie şi Anatomie comparată. Prof. Crustalo Acrivo: Excursii zoologice în cursul lunei Au­ gust la Galaţi. A. Şef de lucrări: Eugen Epure. 6. I. I. I I . Lucrări BCU Cluj / Central UniversityAnatomie comparată practice: Zoologie şi Library Cluj pentru Nevertebrate. A. i . 2. Scriban. I I .4554 3. Directorul Inst. 4. A. III. Pof. 1. titular: Ioan A. Scriban a făcut o excursiune pe valea Oltului pentru cercetări ştiinţifice. Grădinar: Dezideriu Roşea. I I I şi cu studenţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . In total s'aUj ţinut 78 ore de curs în 52 de prelegeri a 1 şi jumătate ore fiecare prelegere. Desenator: Emil Roşu. I I I şi cu s t u ­ denţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . de 3 ori pe săptă­ mână. Mecanic: Ioan Ardeleanu. Excursiuni: 1. Sulina şi Vâlcov pentru recoltarea ma­ terialului necesar t e z e i de doctorat. Scriban a făcut excursii în jurul Clujului pen­ tru lucrări ştiinţifice şi recoltarea materialului necesar lucră­ rilor practice ale studenţilor. cu studenţii naturalişti anii I. Asistentă: Acrivo Crustalo. Catedra de zoologie şi anatomie comparatăProf. In total sau ţinut 102 ore de lucrări practice în 68 de şe­ dinţe. 3. Preparatori: Nicolae Pogorevici. Laborant: Ioan Jurca. Cursuri: Zoologia şi Anatomia comparată a Neverte­ bratelor. Elena Badiu. Eugen Epure a făcut excursiii zoologice în sudul BasaT a b i e i şi pe litoralul Mărei Negre. Ilfov. Scriban a făcut excursii zoologice la lacu­ rile şi apele din jud. A. a făcut o excursie în regiunea Abrudului în decursul l u n e i Maiu. 5. însoţit de personalul ştiinţific ş i de studenţii cari urmează cursul de Zoologie şi Anatomie com­ parată. Prof. a 2 şi jumătate ore fiecare şedinţă. II. cu studenţii naturalişti din anii I. Servitori: Cristina Nagy. Elena Darea. I. Scriban. Tulcea. de 3 ori pe săptămână. I.

Asistent: Rodica Olteanu-Crintea (până la 31. In cursul acestui an şcolar s'au făcut: 37 şedinţe de curs de câte 1 şi jumătate ore. lucrărilor practice şi •demonstraţiunilor a fost publicată în Anuarul Univesităţii pe anul 1927—28. Material didactic: Determinarea şi montarea materia­ lului recoltat în excursii pentru lucrările practice ale studen­ ţilor. de câte 3 ore şi jumătate.255 IV. deci 133 de ore şi 15 demonstraţiuni experimentale. titular: I. IV. preparator. pag. deci 55 de ore şi jumătate. 1936). Grinţescu. Prof. titular: Aristide Grădinescu. a) Revizuirea şi umplerea borcanelor cu piese zoologice şi anatomice. făcute de Nicolae Pogorevici. Pora. Nistor Şan ta. 1936). Laboranţi: Ileana Harastoşi. Catedra de botanică generală. Programa amănunţită a cursurilor. Toate acestea au fost relativ la funcţiunile de relaţiune şi glandele cu secreţiune internă. Ion Peteanu. b) Desinfectarea materialului împăiat de paseri şi ma­ mifere. conservate în alcool şi formol. VI. Preparatori: Valeria Grădinescu. V. 4. III. 210—215. Catedra de fiziologie generală. BCU Cluj / Central University Library Cluj Şef de lucrări: Corneliu Degan. c) Aranjarea materialului recoltat în excursii pentru îm­ bogăţirea colecţiilor Muzeului zoologic. 5. . Prof. 38 şedin­ ţe de lucrări practice. Ştefan Peterfi (dela 1. Şef de lucrări: Ion Mihăilescu. Muzeu: Lucrări pentru conservarea materialului din colecţia zoologică a Muzeului Ardelean. Planşe: Executarea planşelor anatomice pentru cursul de Anatomie comparată şi Zoologie (Nevertebrate). Asistent: Eugen A. Directorul Institutului de Botanică Generală. Directorul Institutului de Fiziologie generală.

S'au studiat enzimele şi oxî- . Câteva şedinţe au fost rezervate studiului solului şi culturilor în soluţiuni nutritive. Naturale din anul IV. Programa cursului a fost publicată în. Mecanic: Ioan Moldovan. In cele 49 de şedin­ ţe. s'a executat un mare număr de experienţe. 1936). b ) Curs şi lucrări practice de Fiziologie vegetală pentru studenţii în Şt. Curs: 3 ore pe săptămână. transpiraţia şi gutaţia. Laborantă: Susana Pal. I I I . Lucrări practice: 5 ore pe săptămână. a) Anatomia şi Fiziologia vegetală. 1936). Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. Lucrări practice: 6 ore pe săptămână (un semestru). Naturale şi ai anu­ lui I I Geografie cu Şt. 283—284. In cele 34 de şedinţe câte s'au ţi­ nut. permeabilitatea membranelor. 1936). I o a a Stoia (până la 31. IV. BCU Cluj / Central University Library Clujpractice s'a Programa detailată a exerciţiilor publicat în Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. pag. III. Numeroase reacţiuni macro. Naturale.şl microchimice pentru punerea în evidenţă a anionilor şi a cationilor în cenuşă sau în ţesuturi vii. 283_ Atât cursul cât şi lucrările practice au fost urmate regulat de 9 studenţi şi studente ai anului I de Şt. Teodor Oargă. Servitori: Victor Vereş. Traian Tretiu (dela 1. Secretară: Florica Stan. Desenator: Coloman Keresztes. S'au ţinut îi* total 73 ore de curs. imbibaţiunea. absorbţia substanţelor minerle. IV. Custode: Francisc Pâzsi.256 Preparator: Ştefan Peterfi (până la 3 1 . pag. 1936). â 2 ore şi Va fiecare. S'a studiat mai amănunţit: difuziunea. Romul Cioată (dela 1. Numărul redus al studenţi­ lor din acest an se datoreşte faptului că n'a fost sesiune nor­ mală de bacalaureat. s'a studiat în mod amănunţit mor­ fologia şi structura plantelor insistându-se mai mult asupra Fanerogamelor. A cest curs şi aceste lucrări au fost frecventate în mod regulat de 16 studenţi şi studente. Naturale. Apoi: conducerea apei. obligator pentru studenţii îm Ştiinţele Naturale şi Geografie cu Şt. Curs: 1 oră pe săptămână (un semestru). S'a dat o deosebită desvoltare studiului asimilaţiunii şi produşilor asimilaţiunii clorofiliene.

Conservator al colecţiilor: E. de către Senatul Universitar. Ghişa (dela 1 Iunie 1936). II. Institutul de Botanică generală a cum­ părat acest aparat indispensabil. care a pus toată râvna şi priceperea de a le duce la bun sfârşit. Cioată şi Tr. Preparatori: Eugen Ghişa (până la 31 Mai 1936). apoi respirata. Institutul de Botanică sistematică. tropismele şi nastiile. respraţia intramoleculară şi fermenta­ ţia. d) Excursii. Ca şi anul trecut. Pteancu (dela 1 Iunie 1936). Simţindu-se din ce în ce mai mult nevoia unei etuve electrice pentru uscarea materialului recoltat în cerce­ tările de fotosinteză. explicaţiunile şi conducerea acestor lu­ crări au fost încredinţate Dlui I. Institutul de Botanică sistematică. şef de lucrări. Custode: Ioan Szilagyi. Nyarady. ANOABTJL 1 9 3 5 / 3 6 . Dr. Muzeul Botanic. Director: Prof. La executarea programului de mai sus au contribuit şi Dnii preparatori R. fenomene­ le de mişcare. Servitori: Vasile Negrea. Asistent: George Bujoreanu (până la 31 Mai 1936). Servitori: Valeria Lup.000 lei alocată în acest an ca ajutor Laboratoare­ lor Facultăţii de Ştiinţe. Catedra de botanică sistematică. Laborant: Ignat Sas. Muzeul şi Grădina Botanică.257 dazele. Ustina Mircea. Sâe Negrea. I. Al. Şef de lucrări: Emil Pop. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. I. acoperind cheltuiala din su­ ma de 300. La sfârşit sau studiat fenomenele de creştere. c) Utilaj. Laborant: Iosif Deaj. P. Tretiu. E. Personalul Institutului de Botanică generală a făcut mici excursii în jurul Clujului cu scopul de a aduna material atât pentru lucrările personale cât şi pentru lucrări­ le practice ale studenţilor. Mihăilescu. Borza.

Mircea Vilă. Gimnosperme şi Angiosperme pe lângă studii de anatomie. Gheorghe Roşea. ascultat de studenţii în ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. diagrame şi formule florale. Ananie Bolboacă. In se­ mestrul de iarnă s'a ţinut în amfiteatrul Institutului de Bota­ nică generală. 1. Grădinar titrat: Petru Ploaţă.258 III. iarna în sere şi vara în grădină. . 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj Săptămânal 3 ore curs. anii I I I şi IV. . Lucrări practice. în Institutul de Bo­ tanică sistematică din Grădina Botanică. Prof. în Grădina Botanică. S'au studiat micro. Ioan Borza. Dr. In total s'au ţinut 43 de şedinţe de lucrări cu studenţii naturalişti şi 22 de şedinţe cu studenţii geografişti. Vizitiu: Romul Lup. 3. Din Pteritofite. Paznic: Ioan Capău. Şef grădinar: Augustin Trif.şi macroscopic tipurile principale ale grupărilor sistematice tratate la curs. analize. Portar: Mircea Gavrilă. iar în semestrul de vară. Ma­ teria de curs se tratează în trei semestre. Casier contabil: Veturia Suciu. Excursii. Grădinar: Ioan Lup. 5 ore săptămânal pentru studenţii naturalişti şi 2V2 pentru studenţii în geografie cu ştiinţe na­ turale. s'au făcut şi determi­ nări după sistemul sexual a lui Linne şi după sistemul natu­ ral al lui Engler. Al. Şef de lucrări: Cornel Giirtler. Grădina Botanică. Pe timp frumos cursurile s'au ţinut sub cerul liber. Borza. In cursul anului s'au ţinut 32 de lecţii (subiectele sunt publicate în Anuarul 1934— 1935 pag. Curs de Botanică sistematică. Cursurile sunt urmate de excursii botanice la grupurile de plante tratate. Lucrători permanenţi: Gavrilă Borza. 330). SECŢIUNEA A) LABORATORUL DE BOTANICĂ SISTEMATICĂ.

Regiunea Iboreală (Provincia fenoscandică. sarmaiicăj). Domeniul holarctic.eur. stâncăria). in Făget şi P-ânaţele Clujului. Mangrove. (Kinal Măria. Taigaua. baltică. Pădurea ecvatorială. Noţiuni de chimatologie a globului. Pustiirile. 1.opeariă. Pteancu). Todor. Re­ giunea medlterariă (Formaţiunile principale). evacuând locul pentru ma­ terialul de muzeu propriuzis. 2. Teze d e licenţă lucrate în laborator. Regiunea cen­ trală . 1. Ele­ mentul floristic. Fitogeografia. 2. Regiunea Pontică. I n vara anului 1935 s'a mutat Herbarul Univ. Vegetaţia lacurilor din depresiunea băilor sărate dela Turda. la Stâna de Vale. 5. Domeniile Eoristice ale globului. — care au fost înghesuite în vechiuî tea­ tru — în parterul noului local din Grădina Botanică. In cele 22 ore s'au tra­ tat următoarele BCU Cluj / Central University Library Cluj capitole. pajiştea arctică. (P. din anii I I I şi IV. -SECpONEA B) MUZEUL BOTANIC. Provincia lîusească. 1935 s'au mutat toate dulapurile şi ma­ terialul de muzeu. Domeniul Neotropic. ( I . Formele biologice.).:2o» P e lângă a «este excursii obişnuite s'au mai făcut excursii didactice cu studenţii la Pădurea Hoia. Do­ meniul Păledtrqpic. mlaştină. Docent: K Pop. Curs de Geografie botanică. 3. Cele mai vechi plante ornamentale în basinul medite­ ranean din punct de vedere istoric şi taxonomic. Tot în vara a. Provincia nordamericană). A fost audiat de studenţii în Ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. şi al Muz. Arealul. 4. deîiniţii. Regiunea arctică (Tundra. dacică. Coniferele României.). . din parter în etajul I. Ard. (Provincia atlantică. Generalităţi. Etapele cunoştinţe­ lor noastre despre flora şi vegetaţia globului. Situaţia Tlorištica a României.

tuturor obiectelor. schimbul. Toate ohiectele muzeale au fost curăţite şi desinfecta— te după sosirea lor în localul nou. Arvat. nou. După aceste lucrări a început apoi etichetarea. din Flora Gronlandei şi câteva preparate noui. 92 foi). A. întitulată „Flora Rom. Nyarady. cofe şi tulnici). 45 feluri de tutun. Herbarul. . Mon. . Sporul provine din:: iColeetarea personalului Muzeului . . Herbarul Muzeului nu s'a îmbogăţit. 1936 este după inventar de 76 obiecte. Utilizarea herbarului. nu s'a putut l i ­ pi şi insera în herbar mii de plante colectate de noi sau pri­ mite în schimb. împrumuturi.260) ^începând cu toamna-ar. 1 Donaţia Dlui A. . . Hedysarum. 1935 până la 31. . ajungând laCluj / Central University Library Cluj inventa­ riate şi clasate. . Cojuşna .. lucru neterminat încă. .făcut şi un tablou mare. . . Sporul Herbarului Universităţii a fost de 833S BCU 435. Am. Cernăuţi . în alcool. . 15 table montate cu diferite soiuri de tutun în foi. nou. 4. Gypsophila. şi au fost aşezate la locuk lor definitiv. donate de Gasa Aut. Guşuleac.. . IWSşi pârtâastăzLse face a^ ranjarea muzeului în localul. diverse obiecte dela Arnold A r boretum. Dianihus* Rumex. I. Cent. 2: Donaţia Dlui Nannfeldt. S'au instalat pe pereţi sau rotative vechile tablouri mari cu plante sub sticlă. Cluj (Genurile: Astragalus. Prodan.164 fci de herbar montate. Upsala (Poa) . exs. generală şi de urmă­ toarele persoane şi institute: I. . XII—XIV" în două exemplare . . Sporul. Donaţiunea Dlui M. Rom. 72... Sporul Muzeului dela 1. 708 "Total . Muzeului: Obiecte casnice fabricate de moţi (ciubere. 44 Din editura Muzeului. numere.. Herbarul Universităţii a fost întrebuinţat afară de perso­ nalul Muzeului şi al Institutului de Bot. Reg. 5.833 Epuisându-se complect hârtia de herbar. IV. I I I . sau formalină). . Borza şi E. 1 . Prof. diverse fructe indigene sau străine (preparându-le.

"Wien .. Washington . Reg. 200 exempl. Sociedad j)ro cultura reg. 100 exempl. Guyot. A.. . 1 2 pachete Diferitelor Muzee Botanice din întreaga lume 34 pachete Afară de aceste Centurii. Car ol I I . . JSmithsonian Institution. Flora Rom. Sau vândut Cent. 251 exempl. . exs. Physiographical Museum. Brno . 147 foi. . Krakow . . Naturhistorische Staats Museum. în­ titulată: „Flora Romaniae exsiccata". Răvăruţ. 5 foi. M. Cambridge . Genul 3Vtulgedium. 126 exempl. . genul Alyssum. Garten u.281 (Conšt. Institut Graz: Genul Leontodon. . Berkeley. 381 exempl. . . BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a trimis în schimb. 376 exempl.Melica. 120 exempL . S'_a editat Centuria XII—XIV a publicaţiei de herbar. Bot. pentru Mus.. Botaniska Institutionen Upsala: Genul Poa. . . Gojuşna. . Asiae Mediae din Taschkent s'au mai trimis Centuriile VI—XI. I. Iaşi. . Arnold Arboretum. . . plante diverse din Basarabia. Univ. Institut Bot. 100 foi.Eapp. Botaniska Musett Lund: Genul Euphorbia. Kobenhavn . Instituto ed Orto Botanico Roma 307 exempl. X I I ^ X I V la Mu&ee Botanique de la Univ. Nyârâdy a revizuit •sau determinat material de herbar pentru următorii dni: H. Oollege of Agriculture Division Univ. . Budapesta. Conservatorul herbarului. . Conservatoire Botanique dela viile de Geneve . laşi:-Genul. . . Genul Carduus 1 foae. Lausanne.. . . Basel.S'a primit în schimb dela: Ћ. .Muzeul din Sarajevo: pl. . . Mazatlan. în care se găsesc şi câteva studii morfologice asupra unor specii critice. îlniyersitetets Botaniska -Muesum. . 50 exempl. dl E. cent. S'a cerut material de lierbar pentru studiu dela: Mus.. . . Mexico . Magh. . Majestăţii S. . redactând schedele ane­ xate. Botan. 5 pachete Institutelor şi-colaboratorilor din ţară . plante diverse din Ceahlău. . Jamaica Plains 101 exempl. Naţ. Gray Herbarium. 151 foi..-9 Joi.. Arvat. Harward U. 1 pachet Colaboratorilor din Cluj . . . 10 foi. XII—XIV cu câte 358 numere: Bibi. div.

11. Al. Borza). Ploaţă şi 50* studenţi). Pop şi 25 stu­ denţi). I I I . P. CojocnaCăian (16. IX. : SECŢIUNEA C) GRĂDINA BOTANICĂ. făcut cu 141 Grădini botanice din ţară şi străinătate. Pădurile Făgetului (15. Excursii în Câmpie (15. Pop). Orhei„ Tighina.. E. Săra­ turile dela Turda (7. Colţii Trăscăului (21—24. L Todor. Al. V. N. 2. Hunedoara. E. P . S'aui expediat 7715. Cetatea albă [19.. Gurtler. Pop). VIII—2 IX 1935.. Pojghi şi 40. Ploaţă). 4. 8. 15. Pteancu. 11. Stâna de Vale (30. P. IV. C. Zapletalek). E. I. Cetatea Ro­ şiei. Al. 14 Lomb. Vâlcan (2—4 V L E. 2L Muntele Mare (7—8 VI. Cluţ (6. C. 6. Borza. Zapletalek şi 30 studenţi). 17. Pop.. IV. biologice şl sistematice. Pop. V. Si­ naia (3. 11. P. Poieni Cluj (31. a) Activitatea Grădinii propriu zise. Deva. Borza). Fânaţelte Clujului (lft V I . Borza. Al. XI. Ghişa. Abrud. E.. P. 1936. Al. Dr. Valea Chintăului (26. Trif). Borza.. Al. E. Călăţele. Pădurea Hoia (25.. Giirtler). AL Borza. Bologa. Pteancu. probe şi sau pri­ mit 5150 probe de seminţe. unde s'au şi transportat şl sădit planteleSchimbul de seminţe s'a. Dr. J. s'au com­ plectat mai multe grupuri geografice.. IX. Pop> 22.. Al. 7. Al. 5. Al. 18. Surducul Jiului (6. IV. Oradea (IX. A. Sălicea. studenţi). Pentru şcoala politehnică silvica din BucureştPs'a trimis o coliecţie bogată de arbuşti. E. V. Borza. Scăriţa la Belioara (14. Basarabia. IV—1. IV. Borza. Borza). Chişinău. următoarele excursii didactice şi ştiinţifice: 1. Pop. Cluj (20. E. Borza. S'au dat materiale cerute de la Grădină pentru lucrări ştiinţifice în străinătate: pentru „Institut fiir gârtnerischea . S'au reparat câteva drumuri şl s'a renovat clădirea Nr. Todor. Borza). Băile Episcopiei. S'a nivelat terenul în faţa Muzeului botanic. Pă­ durea Mănăşturului ( I I I . La Stâna 3e Vale s'a amenajat un teren pentru o grădină alpină. G Bujorean. Ghişa şi 22 studenţi). 10. A L Borza). X. Borza). 9. Detunata. Făget. Al. Al.. E. Făget (10. A i Borza. Pop. 19. Borza). V. Borza).. E. E. Pteancu. Raşca. V. Trif şi 24 stu denţi). Al.. Borza. Zapletalek). Fânaţele Clu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj jului (24. Beclean. 13.. Pop. Al. 20. A. 16. X. 3. IV.Personalul a făcut în cursul anului 1935-^36. Turda.

10 Geografie cu Naturale an III. Stieler: Grand Atlas de Geographie Moderne. în care s'au tratat toate capi­ tolele de Geologie generală şi stratigrafie. Naturale an. 2. lOursurile şi lucră­ rile au fost frecuentate regulat de 25 studenţi şi studente (15 în Şt. Dl Dr. Prof. Secretar-bibliotecar: Aurelia Negrescu. voi.). Custode: Iosif Filip. Wettstein: Fortschritte der Botanik. 2—7 September. ..263 Pflanzenban der Universităt. Amsterdam (Olanda) cepi de Muscari.: Zesde Internationaal Botanisch Congres BCU Cluj / Central University Library R. Dela 1 Iul. F. II. Laboranţi: Ioan Filip. 1936 Institutul a primit în to­ tal 77 reviste şi alte publicaţii periodice din ţară şi străină­ tate în schimbul publicaţiilor Institutului. Amsterdam. Aloe arborescens. Mentha aquatica. Chronica Botanica II. A. Desenator-fotograf: Ştefan Pongracz. S'au continuat observaţiile. 1936. Directorul Institutului de Geologie-Paleontologie. 1935 la 30 Iun. III. c) Biblioteca. S. Sirks. Gh. Convallaria majalis cres­ cută sălbatic. Cluj Wettstein: Handbuch der Systematichen Botanik. Sau ţinut conform programului în total 44 şedinţe de curs de câte 2 ore consecutive (16—18) şi 44 şedinţe de lu­ crări de câte două ore (14—16). I—II. Asistent: Octavian Niţulescu. Washington U. Popescu avocat în Turda a donat Grădinii botanice 12 bucăţi Paphiopedilum (Orchidee tro­ picale) şi doamna 0. Catedra de geologie-paleontologie. IV. Deleu a donat 2 buc. 1935. pentru Prof. Bellevallia romana. 3. Şef de lucrări: Ioan Maxim. 7. ed. luânau-se măsuri să se pu­ blice zilnic câte un buletin pentru vizitatorii staţiunii. titular: Ion Popescu-Voiteşti.. b) Staţiunea meteorologică-ecologică dela Stâna de Vale. Hyacinthus leucophaeus. 1936. 5. Г. Preparator: Justin Gherman. Vasile Pot ora. Berlin. pentru Bureau of Plant Industry. 4. Mol. S'au mai cumpărat: 1. M.

Toate excursiunile au fost conduse de Dl Prof. Dispoziţia luată ca studenţii care se prezintă la examene să aibă şi câte o colecţie de roce şi fosile din jurul Clujului sau din regiunile unde fac excursii. II. în care fiecare student a expus subiectul primit. Maxim. Voiteşti şi Dnii asistenţi. La Paleontologie s'au făcut 18 lucrări de seminar. III. Stanciu. dând roade foarte bune a fost menţinută şi anul acesta. după oare au urmat discuţii lămuritoare. Ca şi la Geologie. Dr. Naturale. studenţii care fac examen sunt obligaţi a prezenta o colecţie de fosile din regiunile unde s'au făcut excursii. I I I în Şt. la Ditrău. Amfibii. 1935 şi s'au continuat — conform programu­ lui — în fiecare Marţi. Bicaz. alta de o zi la Măgura Sălicii-Valea Măgurei-Vf. Cursul a avut ca obiect Paleontologia Nevertebratelor (15 şedinţe) şi a Vertebratelor (9 conferinţe). Cursul şi lucrările practice de Paleontologie au înce­ put la 5 Nov. ţinându-se în total 24 şedinţe de curs de câte două ore consecutive (16—18) şi 17 şedinţe de lu­ crări practice (14—16). Corund. Niţulescu în care a tratat despre Peşti. In acest an s'au făcut 4 excursiuni cu studenţii de la Geologie şi Paleontologie: una de o jumătate de zi în valea Pleşca. Praid. Peana-Cluj. V. şi a patra o excursie de trei zile făcută împreună cu In­ stitutul de Mineralogie. P. . ultima şi de Dl Prof. dintre acestea din urmă patru ţinute de Dl asistent Oct.264 In afară de cursurile şi lucrările obişnuite. Excursiuni. s'au ţinut şi anul acesta o serie de lucrări de seminar şi anume: 17 şe­ dinţe de câte o oră. I. în care au fost expuse de către studenţi şi studente subiecte adecvate cursului. Reptile şi Păsări şi cinci conferinţe despre Mamifere ţinute de Dl Şef de lu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj crări I. Cluj. Sovata. o excursie de o zi la Mera-Coruş-LombCluj. Cursul şi lucrările practice au fost frecventate de 19 stu­ denţi şi studente din an.

Ana­ liză cristalografică pe bază de parametri (indici) şi de simerie a formelor simple şi compuse din sistemele: cubic. următorul material: Cristalografia morfologică: (Clasificarea materiei cristalizate în 6 sisteme şi 32 clasej pe bază de coordonate şi formulă de simetrie a formelor simple şi compuse. . Determinare de con­ stante fizice: densitate. rombic. Analiză macroscopică de minerale şi roce. titular: Victor Stanciu. Servitor: Ana Fulop. Laborant: Ioan Gădăleanu. tratează în 43 şedinţe de câte 2Vs ore despre: princi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj piile desemnului axonometric. duritate. Asistent: Anton Sever.265 8. patra­ tic. Analize • calitative micochimice şi piro_gnostice. Studiul structurilor pus în evidenţă prin proecţiuni luminoase. monoclin. patratic. dela secplunile: chi­ mie. cu ajutorul reţelei Wulff. Şef de lucrări: Eugen Stoicovici. studenţii anului I I în fizico-chimice. Analiză microsco­ pică de roce. precedate de conferinţe introduc­ tive ţinute de DI Eugen Stoicovici. au tratat. urmate •dt. hexagonal. Cursul de Mineralogie-Petrografie făcut în 40 prele­ geri de câte IV2 ore cu studenţii anului I I . a principalelor probleme cristalografice. figuri de percusiune. fizico-chimie. III. Catedra de mineralogie-petrografie. Directorul Institutului de Mineralogie-Petrografie. Lucrările practice de mineralogie-petrografie cu stu­ denţii în geografie anul III. hexagonal. chimie. rombic. Mecanic: Iustin Moldovanu. clivaj. desemnarea formelor cristalo^rafice din sistemele: cubic. ştiinţele natu­ rale. Rezolvarea grafică. I. Lucrările practice de mineralogie-petrografie. în 20 şedinţe de câte 2 ore. Proecţiunile ca mijloc de reprezentare în crista­ lografie şi cartografie. triclin. Custode: Felicia Runcanu. Aplicaţiuni la proecţia stereografică. ştiinţele naturale şi cu studenţii anului I I I •dela secţia geografie cu ştiinţele naturale. II. Prof. Analiza morfologică a mineralelor cu importanţă care intră în compoziţia rocelor şi a minereului. Preparator: Lucian Stoicovici.

sedimentare şi metamorfice întâlnite în ţară. . Zn. Pb. cilindrică şi ortogonală. Alexandrina Haţieganu. Desenator cartograf: Andrei Peter. I I . an. cărbuni. Sistematica rocelor erup­ tive. Laurian Someşan. As. silice. care au geografie ca specialitate secundară. Meruţiu. Sb. Cr. calcar. Bi. diagrame cu reprezentări de climat. I. Fe. an. c) Lucrări practice: Cunoaşterea şi explicarea hărţilor. bitumen. Servitori: Simion Terec. Preparator:BCU ClujHotăran. 1. geneza. b) Africa şi Australia. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. Asistenţi: Radu Meruţiu. natura apelor şi indicaţiuni terapeutice privind 70 staţuni balneare din ţară. pro­ prietăţile fizice şi chimice. 1.. dela Geografie. S'au mai ţinut cursuri pregătitoare de Geografia României şi a Continentelor. titular: V. Cu. varietăţile (minerale). dela Geografie (spec. Utilitatea. de Litere. princip.) şi studenţii dela Fac. Meruţiu. Reprezentări grafice prin sistemul coloanelor. Staţiuni balneare: situaţia geografică. Meruţiu. I I I şi IV.266 gnomonică. precipitaţiuni şi reprezentarea po­ pulaţiei prin metoda punctelor. Mo. con­ form programului Facultăţii de Ştiinţe (secţia Geografie). Bogăţiile subsolului ţării. titular: V. d) Secţia geografică. cu stud. gaz metan. Fotograf-mechanic: Livia Raţiu căs. Sistematica mineralelor componente ale rocelor şi filoanelor cu o privire specială asupra acelora întâlnite în România. producţia anuală a următoarelor materii prime: Au. Catedra de geografie fizică şi descriptivă. petrol. Institutul d> geogrefie. semnele convenţio­ nale. Director: Prof. Ag. curs general cu stud. Cursuri: a) România. Mn. Hg. Elena / Central University Library Cluj Desenator: Fablu Dumbravă. fos­ faţi. Prof. Şefi de lucrări: Tiberiu Morariu. Ioan Man.

subiecte alese. Aceste. pe care studenţii din anii înaintaţi le-au pre­ gătit prin cercetări pe teren. Catedra de geografie generală.. d) In orele de Seminar s'au citit şi discutat lucrări CIL. 3. Deasemeni o excursie mai mare în regiunea Stâna deVale. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. Ficheux). Ciucea. precum şi în împrejurimile Cluju­ lui. V. profile precum şi aplicări din cursul de Atmosferă şi Morfologie. e) S'au făcut excursiuni în împrejurimile Clujului. Suplinită de Prof. Cheia Turzii. Cheia Turului. Cursuri: a) Principii şi istoria geografiei (cu stud. c) Lucrări practice: S'au făcut analize de hărţi. I). Excursiuni pe teren în regiunea Huedin. sub conducerea profesorului. se complectează ulterior în vederea tezelor de licenţă. con­ form programului Facultăţii. deasemeni şi un BCU Cluj / Central University Library Cluj curs de Atmosferă şi Morfologie (Dl Prof. dupăce sunt citite şi dis­ cutate în seminar. Meruţiu. S'au mai ţinut şi cursuri pregătitoare de Geografie fizică şi bibliografie generală. Valea Crişului. âii.267. . b ) Geografie Generală: Cursuri de Geografie Umană. R.

Sur l'etude de la forme d'une courbe ou d'une surface dans le voisinage de l'un de ses points. Voi. 3. pag. Profesor titular. O aplicaţie a fracţiunilor continue. pag. Discuţia rădăci­ nilor ecuaţiei de gradul al doilea având în vedere mărimea 3or faţă de numere date. Voi. Ştiinţă şi Progres. 1936.. 5. 1. Comptes BCU Cluj / de VAcademie des Sciences de Paris. pag. 6. 1935. . 1936. Gazeta Matematică. 1935. T. 1. T. (Publicaţii. 5. Voi. a) Secţia ştii aţelor matematice. Proprietăţi geometrice ale mişcărei unei figuri plane variabile care rămâ­ ne asemenea cu ea însăşi. conferinţe. Buletinul cerc. Publicaţiuni ştiinţifice. 2. studii al Şcoalei Sup. Gazeta Matematică. Sur le developpement d'une fonction suivant les puissances croissanfes d'un polynome et application â la determination des courbes de convergence de certaines series de polynomes. 1936. distincţii. IX. 2. 1397. N. sau când trei puncte descriu trei drepte fixe. 6. 31. T. 202. etc. P. Nr.). 41. 41. comunicări. Voi. 409. Limita ra­ zei cercului circumscris triunghiului format de trei tangente infinit vecine la o curbă plană. 4.O) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-LITERARA. 1936. pag. Abramescu. 321. Rendus Central University Library Cluj T. Mathematica. când trei drepte ale figurei trec prin trei puncte fixe.

Lucrări ştiinţifice. 1936. Sur l'integrale de M . 41. 1935. XII. 2. 59—60. 1936.2Ш 3. Conferenţiar a) Publicaţii ştiinţifice. Bratu. 93—98. XII. Ştiinţe Cluj. 2. 164—180. Ângheluţă. In colaborare cu Dnii I. Gazeta matematică. 9 Ian. Gazeta Matematică. 1. BCU Cluj / Central clişee sunt lucrate Cluj. Sur certains invariante attaches aux fonctions analytiques. 1. din zona +20. 1. Bucureşti. Până acum. Voi. 176—178. Cer­ cetări în legătură cu deformarea suprafeţelor. al Soc. T. pag. I . Ştiinţe Cluj. 3. Gh. Voi. T. Calugareanu. Mathematica. Asupra? unor integrale. T. G . Sur un contrevariant attache aux fonctions analytiques. Chiş a lucratîncă şase clişee din Harta Fotografică a cerului. 3. Din generalizările constantei lui Euler. 4. 4. 1936. 1935. 3. 1936. b) Comunicări ştiinţifice. Тћ. . 30 Mat 1936. al Soc. 2. Denjoy. Profesor titular. Mathematica. 1935. 3. Asu­ pra unor invarianţi relativi la funcţiunile analitice. Cercul matern. Asupra transformă­ rilor omografice care transformă o conică în ea însăşi. Asupra unor serii a căror cerc de convergenţă e o cupură. Cercul matern. Gazeta Matematică. al Soc. Despre un contravariant relativ la funcţiile analitice. care a fost încredinţată observatorului astronomic din*. Ştiinţe Cluj. Conferinţe. Profesor titular. Cercul matern. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Rou­ manie. 41. pag. 41. douăsprezece University Library Clujcomplet. •' ' Publicaţiuni ştiinţifice. 1936. Academia de ştiinţe din România. Voi. 28 Nov. Armeanca şi Gh. pag. 1936. pag. 16 Febr.

2. O proprie­ tate a unei familii de traectorii. Bouligand. 'Volum scris în colaborare cu Dnii G. Cercul matern. Ştiinţă şi Progres. Revue de Transilvanie. 1. a) Publicaţii ştiinţifice. 6 . Conferinţe. 1935. L'evolution des Sciences Mathematiques ei Physîques. Ales Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe •din România. b ) Comunicări ştiinţifice. Gazeta Matematică. Parabola. O proprietate a familiilor şi traectorii şi aplicaţiuni. 2. O. Publicaţii ştiinţifice. Dr. Voi. Cluj. V. 57. Nr. Voi. 10. II. 12 Cluj BCU Cluj / Soc.с) Diverse. Brunold. 7. 41. Bucureşti 26 Ian. Ales membru al Academiei de Ştiinţe din România. Pro*bleme noui asupra ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul al doilea. pag. Mon­ tei. Publică „Chestiunile de examen" propuse la Secţia Ma­ tern. Academia de Ştiinţe din România. c) Diverse. 1. al Central Ştiinţe Cluj. şi 28 Martie 1936. Profesor titular. Voi. a ) Publicaţii ştiinţifice. D . II. Profesor titular. II. a Univ. O proprietate a elip­ sei şî a iperbolei. 1. Ionescu. honoris causa de l'Univ. P e t r e Sergeseu. 1936. 1. 1936. Inga. P. 1. Profesor titular. 3. relaţiuni imetrice şi o nouă construcţie grafică. 2. 78—80. University Library Febr. T. . 5. 1935. 1. p. Ştiinţă şi Progres.

Braşov 2 6 Nov. 6 şi 7. In „Bibliotheque de Philosophie Scientifique" Ed. 1936 şi Liga Culturală. 1936. Les mathematiques dans le Journal des Savants 1 6 6 5 — 1 7 0 1 . Litere Cluj. JR. Gazeta Matematică. 3 8 — 3 9 . Ştiinţe Cluj. 4. 1935. 3 9 — 4 2 . 1936. Soc. al Soc. Primele academii şi reviste ştiinţifice. Originile spiritului modern în ştiinţă: Matematica. Soc. V I . Quelques polemiques scientifiques dans le Journal des Savants au XVIII-e siecle. Thales. 3-e Congr. pag. 3. E. 5 6 8 — 5 8 2 . 1 9 3 5 şi Caransebeş 2 9 Febr. 2. 5. Caracteristicele ştiinţei moderne. Careii Mari. C. Le Journal des Savants au XVII-e siecle et les mathematiques. 1936. Asupra rădăcinilor ecuaţiilor în care coeficientul lui a P are cel mai ? mare modul. 1 1 Febr. 1936. Bruxelles. I. . 4 1 . cu aplicaţii. 1 Mart. Istoria matematicei: I Antichitate şi Evul mediu. Extensiunea Universitară. 1936. BCU Cluj Central University Library Cluj Les mathematiques dans/ le Journal des Savants 1665—1701. Centre International de Synthese. Paris. Universitatea liberă. 3. pag. International Histoire des Sciences. 8 şi 9. (Volum omagial prezentat Dnei D. 5. pag. 1 9 3 5 . 5 Febr. Stud. Voi. Voi. 1 1 Febr. T. 1. 2. Universitatea Ateneul Român. 6. 1 8 Ian. Cercul matern. Sur quelques aspects des mathematiques contemporaines. Astra. 6 Nov. Sur les mathcmatiques en Roumanie aux XVIII-e et XIX-е siecles. 1936. 2 9 Aprillie 1936.271 «Grumbach. 1 0 şi 1 1 . Paris. 1936. Soc. Mathem. O teoremă importantă a lui Van Vleck. Smith). Şcoala Politecnică Timişoara. Bucureşti. 12. Conferinţe. 1935. 1 9 3 6 . de Belgique. Sphinx. Flammarion. I. 13. Cea mai veche revistă ştiinţifica clin lume. Turpain. Ştiinţifică Timişoara. 7 Dec. b) Comunicări ştiinţifice. I I Epoca modernă şi contimporană. Quj 2 9 Nov. O generalizare a teoremei Hurwiwtz-Angheluţă. Bucureşti 3 0 şi 3 1 Martie 1936. 4. Preocupările de azi ale ştiinţei. Coimbra. Osiris.

a) Publicaţii ştiinţifice. Voi. Bulletin des Sciences Mathematiques. Sur Ies directions d'indetermination complete d'une fonction elliptique. 1. Nr. Ştiinţe Cluj. I . 3. 3. Paris. 1935 la 1 II. R . T. 2. 1936. Colaborator „de onoare" la Revista de Ciencias din Lima (Peru). III. al Soc. IX. Academie des Sciences Paris. 8. 1935. R. 1936. Armeanca. 24 Mai 1936. 9. O aplicaţie a calculului probabilităţilor în astronomia stelară. 2. pag. Cercul matern. T i b e r i u P o p o v i c i n - Asistent. 1936. Cercul matern. BCU Cluj / Central University Library Cluj asistent. a) Publicaţii ştiinţifice. Sur un probleme de maximum de Stieltjes. 12 Febr. 9 şi Voi. Referent la Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik (Berlin) şi la Archeion (Roma). B ă d e s c u . Ştiinţe Cluj. Mathematica T. 16 Febr. Asu­ pra ecuaţiilor lineare cu derivate parţiale de ordinul I I şi de tip iperbolic. . al Soc. 1. 1. 1936. №v 2. 1. b) Comunicări ştiinţifice. XI. 129—145. Decorat cu ordinul Meritul Cultural. Comunicări ştiinţifice. I I pentru: ştiinţă. 202. 10. Sur Ies equations algebriques ayant toutes leurs racines reelles. cl. Problema ele­ mentului românesc în Universitatea din Cluj. I I . astronom. 1. Conferinţe. Acţiunea Patriotică. C.272 14. c) Diverse. 7. Prof. suplinitor dela 1. 1936. Cav. 2. 3. Cluj. Ştiinţă şi Progres. Asupra adevăratei valori a unei fracţiuni.

de 594 pagini. Ştiinţe Cluj. Voi. X I I . pag. Cursul. pag. Quelques proprietes des equations algebriques dont les equations derivees ont toutes leurs racines reelles. Institutul de fizică generală experimentală. Voi. 5. 1 b) Secţiunea ştiinţelor fizice. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I I . 81—91. Mathematica. Cercul matern. 73—76. 10. 1935. 247—256. 1935. şef de lucrări. 41. 15. A. Mthematica. 1. Profesorul G. al Soc. Roth. 2. XII. Cercul matern. 285—288. Voi. T. 9. Gazeta Matematică. pag. 1. 67—68. pag. De­ spre definiţia funcţională a unui polinom. Sur une condition suffisante pour qu'un polynome soit positif. Voi. Obser­ vaţie asupra ecuaţiilor algebrice având toate rădăcinile reale. 6. 11. Despre funcţiile alternate de mai multe variabile In­ dependente. 5—12. 8. 41. 27 Nov. Matematică din Timişoara. este aprobat de Ministerul Instrucţiunii. Conferinţe. pag. Mathematica. pag. X I I . 29 Aprilie 1936. Despre extragerea rădăcinei dintr'un polinom de o variabilă independenţă. alcătuit conform programei clasei a VIII-a secundare. în cola­ borare cu dl Aug. 1. Mathematica T. Revista Matematică din Timişoara. X I . 1936. pag. Mathematica T. . 15. 12. 7. Ştiinţe Cluj. pag. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I. un curs de lucrări practice de fizică şi de chimie. Remarques sur la definition fonctionnelle d'un polynome d'une variable reelle. al Soc. 1936. Despre direcţiile de nedeterminare completă ale funcţiunilor eliptice. 205—226. 1936. i :j lo) Comunicări ştiinţifice. Dima a redactat şi publicat. . pag. 49—51. Gazeta Matematică. 1936.273 4. T. Asu­ pra problemei 457. Revista BCU Cluj / Central University Library Cluj 1935. T. 212. X I . ANUARUL 1935/36 .

In curs de publicare: 5. Lucrare asupra gazelor degenerate. Ediţia IV redijată de V. Bul. Probleme de Fizică modernă. Conferinţe ţinute în cadrele Exten­ siunii Universitare la Cluj. Maior. Bulletin de la Societe roumaine de Physique. Voi. 3. 7. Nr.274 2. . 1. la Bucureşti. Publicaţii ştiinţifice. 1935. cursuri practice şi experimentale pentru profesorii de ştiinţe fizico-naturale şi mărfuri dela şcolile de comerţ. Partea I I I : Teoria rela­ tivităţii. Nr. Lucrare despre propagarea curenţilor electrici. Dima a organizat şi condus. de la Societe roumaine de Physique. (Litografiat). Curs de Electricitate şi Magnetism. (Curs special). Comunicări ştiinţifice. Idei noi ştiinţifice. Conferinţe în cadrele Astrei. 63—64. Aceste cursuri au fost spri­ jinite de Ministerul Instrucţii şi de iGamera de Comerţ şi de Industrie din Bucureşti. » . 63—64. 4. Institutul de fizică teoretică şi aplicată * ) Profesor: A. Conferinţe. 36. în Anuarul precedent. 1. Dec. Conferinţă ţinută la Ouj în cad­ rul Extensiunii Universitare. 3. L'emploi des frequences plus hautes que Ies frequences usuelles dans transmission University Library Cluj BCU Cluj / Central de Г energie electrique. Novac asistent. Bu­ letinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. 2. finergie et radiation dans l'Univers en expansion. Voi. fiindcă aceste date nu s'au puMicat din eroare. Tomul VIII. 36. * ) Datele dela acest capitol conţin şi activitatea ştiinţifică jpe anii 1934—35 a Institutului. Une nouvelle formule dans la theorie du rayonnement. Blaj şi Sighet. Intre 10 August şi 12 Septembrie. Noi surse ale energiei. A. 2. profesorul G. 6. 1936.

Expuneri făcute la un Seminar de axiomatică a Secţiei Matematici asupra Teoriei ordonării şi a Axiomelor numerilor întregi. 35. 1. Tom. № . 24. 37. Tom. Bumbăcescu Sevastiţa: Efectul fotoelectric şi aplicaţiile lui. Ştiinţă şi Pro­ gres. Iunie 1936. 1935. No. No.Victor Marian. 4. ((susţinute în anii 1934—36). Iunie 1936. Sur un appareil simple pour la mesure 'des points de Curie â basses temperatures (în colaborare cu R. Elementele teoriei gazelor electronice. 5. Bulletin Scientifi<que de l'JScole Polytechnique de Timişoara. 24. 6. No. 33. № i l e 3—4.4 . Ştiinţă şi Pro­ gres. 34.Gazeta Matematică. . Oprişor Suzana: Emisiunea termionică. Vz 1935. An. T. Strasbourg). 1935. VI. Ga­ leta Matematică. jjreparatar 1.Cluj / Central University Library Cluj BCU Noerribrie 1935. 24. Scrierile matematice ale lui Gheorghe Lazăr. No. 1935. Szabo M. Î935. X I I 1934. 12. Tabla Tibetului. 3. Societatea de Mâine. Fasc. Forrer. Teoria cinetica elementară a gazelor. 11. Tome V. 2. Terezita: Metode de terminare a con­ stantelor radioactivităţii. '24. 1936). (Semestrul П. Serie VII. Х П Nrile 3 . И. Structura gândirii ştiinţifice. V I . 5. VI. Teze de licenţă. Nr. Aprilie 1936 şi Maiu 1936. (urmare) hnecs Martin: Inducţia electromagne­ tică. 36. IH. No. 3—4. Şef de lucrări. . 1935. 6. VI. Une formule de la refraction astronomique deduite de 3a forme parabolique du trajet lumineux. Iliescu Măria: Efectul Raman. Teofil Vescan. Journal Ле Physique.

5. 1936*. 2. No. 42. Ana: Ibnixarea gazelor prin şocuri el'eoIronice în cadrul teoriei: clasice a lui Bohr. VI. Athanasiu* a) A început o seria de măsuri asupra magnetismului pă~ mântesc în Ardeal. VesCan. 39. — Richerche sulle y-triazine * Nota XXXIV. Energia şi materia. 41. Radioactivitatea artificială. No. în Revista Ştiinţifică „V.1936. Nyăguly Alexandru: Mediile elastice şi propagarea undelor elastice în aceste medii. C) Secţia ştiinţelor chimice. 16.276. Revistă Fundaţiilor Regale. Adamachi". pag. 1. 2. 1. 3& Sasu S. BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Publicaţii ştiinţifice:. VL 1936. Ostrogovich şi I. Teofil: Dinamica vectorială şi relativi*tică a fluidelor perfecte. 1936. în Revista Fundaţiilor Regale^ No.. Barabăs Bela: Efectul spinurilor nucleare în 'azul moleculelor diatomice. Obuze cu gaze otrăvitoare în lupta dela Stănileşti (1711).. Sulla Diossitriazinilrfenil-cetossima. No. No. No. 342. 40. Conferenţiar definitiv: G. e — suoi sali. . Conferinţa de fizică. Ostrogovich şi V. 4. 1935. Transmutarea materiei. 1935. r . 1935. No. 6. Szăntâ Ârpâd:.. 23.1936. A.28. Rusa Victor: Transformatori şi modurile de cu<plaj în înaltă frecvenţă. 28. Tanislau. Sopra alcuni nuovi compost! ottenuti dalia Diossitriazinil-formaldossima. 2. VI. Ibidem. 43. Laboratorul cde M m i e generală. X. pag. pag. Izotopii. — Richerche sulle t r i a zine — Nota XXXIII. Crasu. A. 1.1935.. VI. 29. Lucrări ştiinţifice: Sub presă corectate la Gazzetta chimica italiana (Rorna)i 1. 9. No. IX. 3..

rato sodico. (Das Sys­ tem BaCl +KCl). '! 8 . G. G. Trasposizione. Potentiometrische Untersuchungen. Popper: Ttefraktometrische Untersu­ chungen wâsseriger LSsungen von Salzgemischen. Ostrqgovich şi G. Macarovici: Sur Texistence des sulfosatticylates complexes. Ostrogovich. G. Spacu: Die potentiometrische Bestimmung der Me-tavanadate mit SilbernitraL 3. 2. Spacu et V. a) Lucrările originale publicate în Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. P. A. — Sul cupri-cianuarato sodico.— Richerche sulle y-triaadne — Nota XXXV. 6. 5. Armeanu: Sur quelques nouvelles ammines de la scrie des sels noirs de Roussin. 4. 9. Spacu und C. Tariislau. Spacu und E. Spacu: TJie pbtentiomštrfeche Bestimmung des Selenocyans neben den rlalogeriide. 7. A. Trimise de curând la Gazzetta chimica: 1. G. Drăgulescu: ttber die Quecksilbersulîfite des Ammoniums. — Sul cupri^cianu. Qstrogovich. P. Spacu et C. I I : Due forme diversamente colorate del comva reazione specifica per 4'acido cianurico. 2. 3.Zeitschrift fur analitische Chemie şi în Zeitschrift fiir physiJcaliscHe Chemie: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Spacu: Die ptoentiometrische Bestimmung der Oxalate mit Silbernitrat. în . P. I I : Due forme diversamente colorate del complesso anidro. Spacu et M. G. Уапсеа: Nouvelles contributions â Г6tude des chramioxâlâtes polynucleaires complexes (III-eme note). P. G. Oštrogovičh ş i l . Ostrogovićh şi A. Spacu: Die potentiometrische Bestiimnung der Ce. în Zeitscrift fiir anorganische Chemie.Beckmanniana della Dios-sitriazinil-fenil-cetossima.277 3. Laboratorul de chimie anorganică şi analitică. 2 .•posalze mit JFerrocyanid.

. Spacu: Methode electrometrique pour le dbsage* des iodates par le thiosulfate. Eine gravimetrischa Schnellmethode zur Bestimung* von Selenaten. 15. 12. Studiunx der Ammoniakate einfacher Salze. P. Spacu: Sur rclectrotitrimetrie du molibdene avec nitrate d'argent. Zinksalze. P. Kupfersalze. G.278 10. In cursul anului şcolar. G. G. Spacu und'C. Ammoniakate der.13. tîber die Quecksilbersulfite des Natriums und des Kaliums. P. Analytische Chemie"":.. G. G.formation et lexistence du Tachydrite en solution aqueuse16. Ammoniakate der. 3. Spacu und Pi Voichescu: Beitrăge zum Studiunr der Ammoniakate einfacher / Central University Library Cluj der CadBCU Cluj Salze. 1935—1936 am? publicat următoa­ rele lucrări originale.. 18. Spacu: Eine gravimetrische Methode fur die Bestimmung der Cerosalze. descritta da A. Tettamianzî. 2. Drăgulescu:. în revista străină:. 2Î. 22. Macarovici: trber eine Yolumetrische* Methode zur Bestimmung des Selenocyans. P. (Tensimetrische Untersuchungen). 19. P. Spacu et C Macarovici: Sur une methode de dosage simultane du cobalt et du nickel'. (Tensimetrische Unlersuchungen) 2. Die Potentiometrische Bestimmung von Selenocyaniden neben Cyaniden:. 3. G. Spacu und Pi. 14. Spacu e G. Eine neue Potentiometrische Methode fiir die: Bestimsmung von Selenocyniden- .. Spacu et Ei Popper: fîtude refracfomelrique sur­ ii.. Spacu und PI Voichescu:: Beitrăge zumi Studiumi der Ammoniakate einfacher Salze. Conferenţiară:: Raluaa Ripan Tilici. Macarovici:Sopra la reazione del rame con la Benzidina e sopra un nuovo metodo di dbsament'o» di traoce di rame. I I Mitteilung. 1. 11. 17. G. Spacu: Sur un complexe argento-mercurique. Spacu und C.. 20. Ammoniakate miumsalze. Voichescu:: Betrâge zum. Spacu: Sur quelques polymolybdătes complexes. (Potentiometrische Un?tersuchungen). G. 1. „Zeitschriffi fur.

de France. Chim. nitrobenzylideniques des acetals (IX). 2. Tănăsescu et E. nitro-benzylidene-acetalas. 2. Conferinţe: Gruparea Femeilor Române. Silberg: Sur les acridones. Bulletin Soc. Justifica­ rea Feminismului. Nitrobenzylidene-acetals des oses Bulletin Soc. nitres obtenus. Gomportement photochimiques des derives o. de France. 1935. Chem. /. Tănăsescu et E. Tănăsescu et M. Chim. 3. France. 1936. Tănăsescu et Martha Suciu: Sur la condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec Faniline. nitrobenzaldehydes avec l'aniline. ( I I I ) . Chim. Tănăsescu: Condensation de l'o. 6. (IX Mitteil. 3) Laboratorul de chimie organică. 4. I. Suciu: Sur la condensation des o. Tănăsescu et A. 1936. Ionescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. 5. nitro-benzylidene-acetalas. 9. Bulletin Soc. liber Acridone). 4. Ramonţianu: Sur les acridones. Crăciunescu: Reactions photochi­ miques dan la serie des derivžs o. Bulletin Soc. I. ( V I I I ) N-oxo-acridine et N-oxo-C-oxy-acridine. 1936. nitrobenzaldehyde avec la m. 1. Chim. 1936. 15. 15. Chim. Eine neue Konduktometrische Methode fur die Bestimmung von Selenocyniden. ( X I ) . /. Cluj. VI. 17. p. 12. Bulletin Soc. BCU Cluj / Central University Library Cluj Chim. 2. Chlorophenylanthranile et chloro-3-acridone. de France. ( X ) . de France. /. 16. IX. 5. 8. Tănăsescu et E. 1936. de France. Tănăsescu et E. Crăciunescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. Comportement photo- . Bulletin Soc. 7. /. Tănăsescu et E. 4. Publicaţiuni ştiinţifice. Romanţianu: trber Acridin-N-axyd und Acridin-9-oxy-N-oxyd. o. / Tănăsescu et M. 7. Bulletin Soc.279 4. Benzylidene-acetalas des oses et des osides et leurs transformation en diastereisomeres par insolation. 2. de France. 1936. Benzylidene-acetalas des oses et des osides. 2. (X). /. 1936. nitroacetophenone. 4. /.

Macarovici: Sur les acridones. Chim. Jula: Beitrâge zur Bestimmung der Abstufung der Polarităt des Aminstickstffes in den Organischen Verbindungen. 3. Dan Rădulescu şi Coriolan Drăgulescu: Eine Merkwurdige allgemeine Beziehung zwischen den Frequenzen der Bandenspektren den aromtischen Kohlemvasserstoffe und deren Abkommligen. şi-a susţinut teza de doctorat Do­ mnişoara Elena Crăciunescu. XVII. IX. 20. Physikalische Zeitschrifft 36. de France.et bromobenzene. partea I-a şi partea Il-a. nitrobenzilidenozelor şi ozidelor şi tran­ sformarea lor în diastereoizomeri sub acţiunea luminei. Contributions â la theorie de la fluorescence. Lucrări practice de chimie organică. 19. 25. BCU Cluj /Teze de doctorat. Bul. 4.280 chimique des anthraniles et triphenylmethanes obtenus. Teze de licenţă lucrate în Laborator. Bulletin Soc. (calitativă şi cantitativă). V. Dan RădulesCu şi Oct. I. Central University Library Cluj In cursul acestui an. Chim. având ca subiect: Reacţiuni fotochimice în seria o. 2. Note. . de France. 1936. XV. 4) Laboratorul de chimie fizicală. Condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec les chloro. 1. pentru uzul studenţilor. 9—37. Publicaţiuni cu caracter didactic. IX 1936. Dan R~adulescu şi Coriolan Drăgulescu: Contributions â l'etablisement de la structure et des proprietees des resonnateurs d'ensembles. de la Soc. Chim. /. VI. Tănăsescu: Carte de chimie organică. Tănăsescu et M. A Silberg: Sur la condensation des amino-formylderives aromatiques avec Facide pyruvique. 11. ( X I ) . Dan RădulesCu şi Oct. Bulletin Soc. 10. Silvia Bucevschi: Hormonii sexuali feminini dn punct de vedere chimic. de France.11 66—68. (scris la maşină). Bulletin Soc. Jula: trber die Rolle der Polari­ tăt der N-Atome bei der Bildung der farbigen Polynitrocomlexe der Benzolreihe. cl. 1936. de Chimie.

Bărbulescu: Influence de la visBCU Cluj / Central University r'ensemble. Dan Rădulescu şi Subl. Dan Rădulescu şi Lt.281 5. Dan Rădulescu: Interpretation physique de la relation de frequence entre Ies bandes d'absorption et de luminiscenee. Dan Rădulescu: La relation de frequence des bandes d'absorbtion â fetat de vapeur. Cioară: Studiul spectral al substanţelor alchilice şi arilice cu gruparea NO. 9. Courbe d'extinction de la Dibenzalacetone et de ses derives parasubstitues. 14. Subit. V. 7. Benzoquinone. Lt. . 16. cositee sur l'extinction des resonnateurs Library Cluj 13. Courbe d'extinction de la Benzalacetophenone et de ses de­ rives parasubstitues. 6. 10. 3. (Un nouvel point de vue sur la dynamique de l'adsorption). Alexa: Contribution â Г etude des •nitro et poli-nitro derivćs colores du Benzene. Zamfirescu: Sur la vitesse de decomposition thermique de la chloropicrine. Alexa: Etude spectrale des polinenes cetoniques. 14. Ţilenschi S. Alexa: Etude spectrale des polienes cet6niq>ie. Săruri dela trinitronenzen. V. 2. Dan Rădulescu: L'influence des substituants sur Ies i>andes d'absorption. 8. 1. 12. 15.: Sur la validite de la formule de Mecklembourg. Dan Rădulescu şi FI. 15 sub tipar). Dan Rădulescu şi FI. Lt. Dan Rădulescu şi V. Novac L.: Prepararea acizilor trinitroisoftalic şi trinitromesic şi proprietăţile lor. Teze de doctorat. Co­ urbe d'extinction de la Benzalacetone et de ses derives parasubsitues.Une loi quantitative •de la frequence des maximas des bandes d'absorption des resonnateurs d'ensemble. (13. V. Popa: Electrometria grupei nitro. Alexa: Etude spectrale des polinene cetoniques. Bărbulescu:. Dan Rădulescu şi Locotenent Popa: Le hidrogene du iioyau benzenique ionisable dans Ies polinitroderives benzeniques. 11.

Dan Rădulescu. VIII. Petreanu: Condensarea trinitrobenzaldehidei cu amine arilice. 6. V I * Anatomie pentru cl. Alexa: Studiu spectral asupra benzenului substituit. Lt. 5. Toate la Editura Scrisul Românesc. Botanică pentru cl. colecţia lucrărilor care nu figu­ rează în Revista „Biospeologica" şi care sunt publicate de .282 4. Chimia pentru cl. IV. Textul Tomului VI (fasci­ colele 51—57) este de mult tipărit dar lipsesc Tabla de Mate­ rii şi Indexele pe care nu le putem tipări căci ni s'au supri­ mat fondurile de laboratoare şi de publicaţii de către Gu­ vernul Iorga (1931). Tomul VII este în curs de publicare cu fasci­ colele 58 până la 63 tipărite. lui E. Botanică pentru cl. Alte publicaţii. „reformă" menţinută de toate Guverne­ le următoare. I I . Craiova. Zamţirescu V. Publicaţii. V. 1. Borza şi M. mai ales acel adunat la Institutul de Speologie. Al. sub direcţia. în care se publică studiile definitive asupra materialului speologic. împărţită pe volume. Acest periodic con­ ţine. Zoologie pentru cl. Elemente de Chimie Anorganică pentru cl. Institutul de speologie. Ţilenschi S. Tomurile I—V sunt apărute. Lt. V. Sur une methode de haute precision pour la determination des tensions de vapeurs. Demetrescu: Lecţiuni de zoologie. BCU Cluj / Central University Library Cluj d) Secţia ştiinţelor naturale. Racoviţă. Lecţiuni de Biologie Generală pen­ tru cl. Revistă internaţională. Elemente de Fizică pentru: cl. VII. M. 7.: Contribuţiuni la studiul descompunerei cloropicrinei.. A ) Biospeologica. B) Lucrările Institutului de Speologie. III.

— Harpacticiden der Expedition HandelMazetti nach Sud-China (1914—1918). A. Sc. I-VII. 321—334.. Lechevalier. interne et artificiel. fascicule 1. Sc. cu subiectele următoare: La variaţion. Cluj. trber Hohlencopepoden. Acest fascicol conţine pe lângă itinerarul misiunei. (Bull. o< schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic a rocelor acestei regiuni. 1935). — Subterrane Harpacticoiden aus Jugoslavien. A apărut (în sfârşit!) Tomul V I I (XVI+332 p. ca învitat al Facultăţii de Ştiinţe şi totodată ca Profesor de schimb în misiune.. Păru le 7 janvier 1936). Geolo-gie-Anthropologie. Sc. T. a prezidat Adunarea generală a Societăţii de Biogeografie şi a luat contact cu factorii ştiinţifici şi uni­ versitari conducători. Chappuis P. Chappuis P. T.. p. 25 fig. 348-353. A. Păru sept. 5 fig. 405—408. accomodaBCU Cluj / Central University Library Cluj tion. Racoviţă. Soc. Păru le 10* fevrier 1936). Păru le 12 mai 1936). la Sorbona din Paris. A. E) Chappuis P. Cluj. (Bull. adaptation et seclusion. A ţinut în Decembrie şi Ianuarie. A. 386-398. origines de variations. A participat la şedinţele şi lucrările diverselor Societăţi de Istorie naturală. — Zur Systematik der Copepoda Harpacticoida. pl. — Nćoplasie maligne dans l'hemocoele des EpHImeres sous l'action de Symblocladius rhltHrogenae. G. professeur â l'Institut naţional agronomique. sau de către alţi cercetători. din lipsă de fonduri. heredite des effets des mutilations. p. milieux externe. prelegeri de Biologie generală. p. colonisation des places vides et preadaptation. 34 figs. VIII. 298 fig. (Vezi rapor­ tul special în Anuarul 1933—34). VIII. Tome I.. Paris. T.) care. Soc. 59 p. 1 . asu­ pra materialului procurat de către Institut. D) E. Soc. VIII. Soc. p. T. (Bull. origine des organes. Sc. Arambourg. public sous la direction de G. a aşteptat editarea trei ani de zile! C) Rezultatele ştiinţifice ale Misiunei în regiumea Fluviu­ lui Omo şi a Lacului Rudolph (Africa orientală). A apărut: Mission'scientifique de VOmo. Păru le 5 mai 1936). (P. F ) Codreanu R. (Bull. Chapuis P. 1 carte. 2 p. Cluj.2833 către personalul Institutului. VIII.

4. Gynecol. Voi. 1936. Soc. „Endocrinol. 1936.: Profesorul Nicolae Pende. Grădinescu Ar. p. 1935. Scieno. :Paris. Şanta: "Acţiunea extractului cor­ tico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. voi. S. Nr. 1936. Cluj. înaintea Societăţii Naturaliştilor din Bucureşti. 201. Institutul de fiziologie generală. Bd. t. Chim. und das Ventralgefăss bei Haemopis sanguisuga L. Grădinescu Ar. Secăreanu şi N. Sc. 2. . Bull. T. '(Comptes-Rendus Acad. Conferinţă asupra celulelor cloragogene la Anelide. IV. p.. Notationes biologicae. cu 1 planşă. Eugen Epure: Sur un cas d'albinisme pârtiei chez Hiru•do medkinalis. VIII. 1936. trber de Wandstruktur der vendralen Lakune bei Haementeria costată Fr. p. Grădinescu Ar. Şanta: Asupra pre­ parării unui extract cortico-suprarenal. şî Obstetr. 114. Heft 34. 257. 3. Bull. Instftutal de zoologie şi anatomie comparată. Zool. Soc.. Crustalo Acrivo: Cluj / CentralNeubildung von Cluj BCU t)ber die University Library Kiemenlamellen bei Ganoiden und Teleostiern. Soc. Anz. 1. L A. Endocrinol. p. M . Anz. Cluj. şi N. M. ţinută în ziua de 22 Martie 1936. Nr. Rev. S'au continuat cercetările ştiinţifice. Zool. Scriban: 1. 195. Beobachtungen iiber die Morphologie des Verdauungsepitheles bei Protoclepsis tesselata O. Sc. Zool. 4. 113. Prof. Rev. 3. Anz. 1054. 17. biol. Păru le 1 juillet 1935). publicând în reviste de specialitate următoarele lucrări: 1. A. 1936. Recherches sur la structure des cellules chloragogenes chez les Hirudinees. Grădinescu Ar. 1935. 3. voi. şi Obstetr. Pora: Influence du courant electrique conţinu sur la permeabilite branchiale chez quelgues poissons d'eau douce. 1936. L. 1936. 4.'284 Chironomide ectoparasite. Bull. 2. M. 102—104. 8. 3. şi E. Heft 3/4. F. Gynecol. 3.

121. 1936.: Differences minerales dans la composi­ tion du sang suivant le sexe chez Cyprinus carpio.: Sur les modifications du milieu interieur de Scyllium canicula soumis au courant fcontinu. 121. la region branchiale etant au voisinage de. p. Biol. p. C. C. 1936. 105. canicula» iC. Soc. voi. 8. 10. C. Bull. 1936. p. Biol. £. 5. Biol. E. voi. Nr. 121. 121. Soc. Biol. voi. voi. 121.: De l'influence de l'oxygenation du milieuexterieur sur la composition du sang chez Scyllium. voi. E. 1936. p. 411. R. place contre la direction du passage. Pora A. E. sur la composition du sang chez ScyUium canicula. oriente dans la direction de passage du courat.. 1936. C. 503. Biol. p. 689.: Sur les differences chimiques et physico^ chimiques du sang des deux sexes de quelques invertebresmarins. Pora A. Pora A. Biol. R.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang des deux sexes des Selaciens. 121. Soc.285. Pora A. Rev. Biol. voi. 7. R. E. C.: Influence du passage du courant conţinu». canicula mâle.: Sur les modifications que produit le cou­ rant electrique conţinu dans le milieu interieur du Scyllium. Soc. pen­ dant des temps BCU Cluj / Central University Library Cluj differents. E. 1936. Pora A. E.. Oceanogr. R. voi. quand la region branchiale se trouve k la proximite de l'anode. R. Soc. Pora A. . . C. 1936. Endocrinol. 1936. R. la cathode. dans le milieu exterieur. 373. Monaco. Pora A. Soc. 11. R. 14. 194. 1936. 13. p. C. 6. Pora A. 291. Soc. 1935. Biol. voi. 507. Soc. E. Inst. d'un courant electrique conţinu.: Sur les changements du milieu interieur du. 5. Nr. pendant des temps variables. 102. suivant le sexe chez Labrus bergylla.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang.: Quelques donnees analytiques sur la com­ position chimique et physico-chimique du sang de quelquesIîivcrtebres et Vertebres marins. 121. Biol. p. 660. R. Soc. E. voi. C. p. 119. dans le milieu exterieur. 9. Pora A. 121. R. Pora A. Scyllium canicula mâle. GynecoL şi Obstetr. p. 12. 1936. E.

Gynecologie şi Obstetrică. 1936. Csallner Kurt:. 4. la care colaborează diferite personalităţi ştiinţifice dm ţară şi străinătate. voi. 2. Silvio de Candia'(Roma). de Fiziologie Generală şi inventariate în Bi­ blioteca Institutului. 699. Gynecol. Ioan Minea. Roşu Emil: Hematopoieza şi organele hematopoietice. 5. Cristea Grigoriu. Revista are aspectul şi nivelul revistelor ştiinţifice internaţionale de specialitate. et A. -E. 1936. 6. B. care ţine şedinţe lunare în cari se fac comunicări de lucrări originale şi editează revista: „En­ docrinologie. Para A. La această revistă au colaborat până acum următoarele personalităţi ştiinţifice din străinătate: O.::286 15. Drilhon: Regulation minerale du miIlieu interieur chez Ies poissons stenohalins. E. . 1. M.: Mediul intern şi maturitatea genitală la Gyprinus carpio. Bodrogi Ioan: Absorbţiunea prin intestin. Bărbulescu Emilia: Somnul natural şi provocat. de Physiol. „Negruţiu Cornelia: Limfa şi aparatul limfatic. Ann. Bugariu Hortensia: Anatomia şi histofiziologia simţu­ lui olfactiv. E. Pora A. Inst. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. Nr. N. L.. Pora A. 19. Frankl (Viena). Ann. 1936. Monaco. 1936. Ggnecologie. s'a fondat Societatea de Endocrinologie. Aschner (Viena). Pora A. 205. E.ces chimiques et phisico-chimiques du sang suivant le sexe.: Un nouvel appareil pour la contention et la saignee de nombreux Teleosteens marins et d'eau douce. 12. p. Endocrinol.Faelli (Roma). 16. Oceanorg. Nr. Michail. 7. voL 12. p. 17. Teze de licenţă*). Pende (Roma). 18. Rev. C. şi Obstetric. Pora A.Despre anestezie şi narcoză. D. Obstetrică". etc. 8.en. £. Bull. împreună cu Profesorii Dri.: Differ.: Influence des fortes oxygenations du mi­ lieu exterieur sur la composition du sang de Scyllium ca­ nicula. *) Lucrate în Inst. Mitaćhi Lucia: Termogeneza. Reiss (Praga). Antognetti (Roma). 139.de Physiol. 4. Grădinescu Valeria: Bioelectrogeneza. tegument şi branchii.

). Câmpia Ardealului (Astra cu Ext. Bu­ cureşti). Oradea şi Cluj).. a urmărit problemele de fotosinteză. de Şt. 5 Institutul de botanică sistematică. Peterfi: Sur l'influence du manganese « t du zinc sur le developpement de Microthamnion Kutzingianum. de către Virgil Giurcă. 'Directorul Grădinii Botanice a Universităţii.. a terminat partea experimentală a unei lucrări având ca subiect: Fiziologia algei Microtham­ nion Kutzingianum. Ştiinţele Naturale în Şcoala Primară (Cerc. o nouă plantă adventivă a României. t. Teze de licenţă: Forţele care concură la ascensiunea se vei brute în plante.. Mihăilescu. Al. Basarabia Noastră (Ateneul Român. Univ. 2. 6—7). Şt. Grinţescu. înv.Institutul de botanică generală. (Şcoala Secundară. App. 1-64. Prof. 4. c) Publicaţii: 1. 2. 3 pl. 1. Noua generaţie de profesori de ştiinţe naturale. 2. din Cluj). (Toate trei la Cercul Bot. Borza. folosind materialul şi camera ce Dl. a bine­ voit a-i pune la dispoziţie. t. Pregătirea şi recrutarea învăţătorilor (Cerc. . Oradea). Dl. b) Comunicări: 1. 3. p. Iva xanthiifolia. Contribuţiuni la Flora Basarabiei.287 4. Dl. Cluj). BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. Dare de seamă despre activitatea Muzeului botanic şi a Grădinii botanice dela Universitatea din Cluj în anii 1927— 1934. 1. şef de lucrări. de Stu­ dii. Nr. asistent. Credinţa şi ştiinţa (AGRU. I. 5. J. XV. 3. I. Al. şi Şt. M u z e u şi grădina botanieă. al Soc. (BGMBC. Flora Romaniae Exs. Borza: a) Conferinţe: 1. Peterfi. Cluj). Cent. 13 fig. XII—XIV. ţinut la Constanţa în Iunie 1936. p. Comunicare făcută la Congresul naţional de Chi­ mie.

18 p. t. an. II. 6 . 15. Două plante importante din Bihor. G. Nr. 2 fig. 13. „Grădinile şcolare" (Grădina mea. 1935. 27-28 şi Nr. Arvat: Iva xanthiifolia Nutt. G.. t. XV. în „Revista Hor­ ticolă" din Bucureşti şi în traducere germană şi maghiară în „Bursa Horticolă" din Timişoara). Giirtler. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. Nr. 12. 14. voi. eine neue Adventivpflanze Rumâniens. a. p. Grădinari. Borza. Univ. Directore Al. 1. (B. 4. A. înfiinţa­ rea Universităţilor. 2—3. 5—6. Schedae ad „Floram Romaniae exsiccatam" a Musea bot. bot. 11. 46. (Societatea de mâine. Nr. 5. X I I — XIV. p. voi. XV. 4 p. (Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft.). şi al Muz bot. p. 1936. 2. 233-236). XV. Bolul cultural al Bisericii în Evul mediu. 1936. Nr. (Cluj. 256—257). I. Doctrina evoluţiunii şi credinţa. Extr. p. p. intelectuali. Al. (B. 1-64). 1. (Anuarul Ateneului Român pe 1935. dela Univ. I. a. Zur Flora von Bessarabien (Resume). M. M. (Cultura Creştină. 1936.. 9. Die pflanzengeographisehen Aufgaben der Naturschutzbewegung in Rumânien. > 10. Liliacul românesc. 3. Legăturile noastre botanice cu Orientul. 16. AGRU p. 186—187): 6. B. p. uniţi-vă! (Grădina mea. 8. Câmpia Ardealului. 57—61) şi „Our Basarabia" BCU Cluj / Central University Library Cluj (Summary) 1 pag. Clusiensis editam.. C . 1936. C. Bibi. I. p. x. Borza şi A. Conferinţă ţinută la Ateneul Ro­ mân în ziua de 9 Febr. Blaj. t. C. Trif: Catalogul de seminţe oferit pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii din Cluj. 5^6 şi extr. 3 şi 4). Schiţă geobotanică (Anuarul Ate­ neului Român pe 1935. II. Borza. B.288 3. XIII (1936) Nr. 47—77). XVI. (Re­ produsă şi în „Universul" dela 26 Dec. Basarabia noastră. p. (Buletinul Grădinii bot. 7. Cent. Roumanie (Buletinul . p.).7 ) . (Grădina mea. „Notiţe dela Grăd. din Cluj. 4. sep. t. 16. Botanica medievală. 3 p. o nouă plantă adventivă a României. Nr. I. 1-4. voi. I I (1936) Nr. XIII (1936) Nr. 77—78). p. Al. Nr.. (Societatea de mâine. Catalogue des graines offertes en echange par le Jardin Botanique de l'Universitć de Cluj.

BCU Cluj / Central University Library scientifiques. Cele 3 speci de Taraxacum din Cheia Turzii. Natursondul. b) Publicaţii. Nr. O nouă Euphorbiacee din Basarabia. „Natursond" un nou aparat pentru scoa­ terea probelor de pământ în structura lor naturală.289 Grădinii bot. p. p. XI. 236—248). (Totacolo t. 1. XX. Floristische Bemerkungen I. a) Comunicări: 1. Statistica Florei din Cheia Turzii. t. (Buletinul Grădinii botanice şi al ANUARUL 1935/36 19 . din Cluj. Pop. Dr. din Cluj. Observaţii şi date floristice I. Pinus silvestris în Surduc şi pe Bucegi. dela Univ. (Buletinul Grădinii bot. Betula pubescens Ehrh. şi al Muz. Societăţi Ştiinţifice. p. Adnotaţiuni la Flora României. şi al Muzeului bot. (Buletinul Grădinii bot. Borza). c) Publicaţii: 1. 228—233). Drosometru automat. bot. „Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii". et E. d) Redactează „Buletinul Grăd. Docent: Dr. b) Publicaţii: 1. Emil Pop. Glossen zur Flora Rumăniens. b) Comunicări: 1. şi al Muzeului bot. 1—4. voi. 17. p. Die pliozâne Flora von Borsec (Auszug). Appendix II. Univ. 1—4. Bujorean. I. „Natur­ sond". (Toate la Cercul Botanic Cluj). asistent. şi al Mu­ zeului bot. Cluj. dela Univ. XV. 248—249). Nyarady. 3. Alba Iulia). 2. Talofite fosile dela Borsec. Prezi­ dează comitetul de redacţia al revistelor „Grădina mea" şi „Kertgazdasâg". Cluj". Bibliographia botanica Romaniae (v. (La Cercul botanic Cluj). XV. 189 p. 4. Al. a) Conferinţe: Bătrâneţea şi moartea plantelor (Astra.. 4. Conservator: E. XI. 2. Analize de polen terţiar (toate la Cer­ cul Botanic Cluj). 1936). G. bot. 2. 2. XV. voi. Flora pliocenică dela Borsec. 3. 4. 3. Nr. Nr.: Iconographia Florae Huugaricae. 22 tab. dela Univ. din Cluj.t |1—301). a new soil core sampler for taking undisturbed soil cores (Summary). 8 fig. SocietesCluj (Tot acolo. Facultatea de Ştiinţe. a) Comunicări: 1. XV. Diferenţierea vegeta­ ţiei din Cheia Turzii. Bibliographia botanica Romaniae. (Uni­ versitatea Regele Ferdinand I. 3 fig. Jâvorka A. p. 1935. 187—191).

Lucrări ştiinţifice şi pe teren. Forţarea castraveţilor în sere. 1. Revenirea frumoasei Poinsettia printre florile noastre. Şef de culturi: C. 5. 2. 3. Sibiu 1936. dela Dej şi Ocna Mureşului (Uioara) în Maiu. Prof. propunând lista membrilor de onoare. a organizat această secţiune. Filiala Cluj). 2. Mana cartofilor. XV.290 Muzeului bot. Gărtler. Gacteele. Ioan P. Articolaşe horticole în „Grădina mea" 6 . 4. Mine­ ralogie. în Aprilie. 181—185). Şef grădinar: A. (La Societatea de Horti­ cultura. cunoscute de ţărăni­ mea română. „Grădina mea". (Tot acolo. Institutul de geologie şi paleontologie. „Grădina mea". Biblioteca poporală a Asociaţiunii „Astra" Nr. A făcut un studiu asupra regimului apelor subterane din regiunea Municipiului Oradea în Iunie 1936. 176— 181). 402 pag. un nou aparat pentru măsurarea cantitativă a rouăi. Boli. 1935. 2—3. Cyelamen persicum. Comunicări: 1. Flora şi fauna internă a pământului. aprobată în Adunarea Generală din Decembrie 1935. participând cu comunicări ştiinţifice la şedinţele din 1936. Ca membru fon­ dator al „Academiei de Ştiinţe din România" a participat la toate şedinţele şi actele de fondare ale acestei Instituţiuni. Trifu. 1936. 5. 2. 3. 15. dela Univ. BCU Cluj / Central University Library Cluj Comunicări: 1. 2. Rugi­ na trandafirilor. aducând noui preciziuni cu pri­ vire la forma. din Cluj. . (1): 13. p. p. t. Microorganismele cari influenţează azotul din pământ. 1 fig. Petrografie şi Geografie. 4. activi şi corespon­ denţi. 1936. „The automatic Drosometer" a new in­ strument of the dew (Summary). 229—233. leacuri şi plante de leac. O noutate printre fructele exotice ale Clujului: Grape fruit. înmulţi­ rea Coniferelor pe cale vegetativă. Câteva articole de interes horticol în revista „Grădina mea". iar ca Preşedinte al Secţiunii de Geologie-Paleontologie. Drosometrul automat. 3. întinderea şi poziţia stratigrafică a acestor masive. Voiteşti a lucrat pe teren în regiunea masivelor de sare de la Şugatag. Cluj. Cluj.

şi-a luat con­ cediu fiind suplinit pe timpul concediului de Dl absolvent Stoica Coriolan. voi. — Situaţia geologică. despre Mamifere. Revista „Amicul Tinerimii". Harta 1:75. Astra Română". Ioan Pojiescu-Voăeşti: — Sur la position stratigraphig-ue du massif de sel de Dej (în colaborare cu Dl Dr. Bucureşti. Ш . începând cu luna Maiu 1936. fiind trimis. ЏпА » Kaaîerinţâ ştiinţifica' in cadrele -Extensiunii Uni­ versitare.000 Huedin-Turda complectată cu cercetările cele mal rioui cât şl personale (manuscris). R. 2. de Geologie voi. Tg. A ţinut studenţilor m Paleontologie 5 conferinţe a câte 2 ore. la Cluj. Jiului 1936. originea. Publicaţiuni. Ionescu-Balea. 1936. Reptile şi Păsări.). d) Preparator Iustin Gherman a continuat studiul M-ţilor Apuseni în Jud. Amfibieni. b) Şeţ de lucrări. Bevista „Amicul Tinerimii".Sur la presence des restes fossiles anediterraneens dans la breche tectonique du massif de sel de Ocna Mureşuiui (Uioara) în colaborare cu Dl Dr. Ionescu-Balea). ca practicant la Soc. a ) JProf. „Radiolaritele de la Turda" sub tipar în Bul. — . V I . Tg. Dl preparator Iustin Gherman. al Univ. şi Gazeta „Tinere­ tul Invăţătoresc". Rom. Ion Maxim a studiat regiunea comunei BCU Cluj / Central University Library Cluj Călăţeni jud. — Ce se poate ceti pe harta fundului M. Jiu 1936. Acad. Buru. Negre. A ţinut studenţilor de la Paleontologie 4 conferinţe de câte 2 ore în care a tratat despre Peşti. Ibidem. — Amintiri din viaţa de profesor secundar la Tg. Soc. pentru specializarea în Geologia petrolului. Câmpina. C. Jiu. Turda şi a formelor fosile din Coasta cea Mare şi valea Pleşca (Cluj.2'Л A. aparaţia şi evoluţia iz­ voarelor „Hebe" de la {Sângeorz-Băi. c) Asistent Octavian Niţulescu a continuat studiul re­ giunii Petrid. Revista Muzeului de Geologie. 1. Mureş unde a efectuat săpături pentru mami­ fere fosile. Alba. Cluj 1936. Mineralogie. . Nr. 1936. de Ştiinţe din România. Lipova Banat. Cluj.

Contribuţiuni la cunoaşterea nisipurilor aluvionare din M-ţii Apu­ seni.. Bibi. Ocna Mureşului şi Oradea Mare. s'au îmbogăţit. 1 b) Şef de lucrări Eugen Stoicovici. Ex­ cursia s'a făcut impreună cu Dl Prof. Ditrău. Sovata. apoi. Conferinţe: 1.. Dr... Colecţiuni. 7: Institutul de mineralogie. L P. Geol. Biblioteca Institutului de Geologie-Paleontologie s'a mă­ rit până la sfârşitul lunei Iunie 1936 cu 66 de volume cumpă­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rate şi primite ca donaţiune sau în. Excursiuni cu studenţii. I. Cetatea Roşiei. forme fosile şi material petrografic din regiunea Mera-Coruş. Bicaz şi Piatra Craiului. Colecţiunile Institutului. 4. Cum. voi.292! 3. din care s'au făcut şi 150 de secţiuni subţiri pentru microscop.. Corund. Sibiu 1935. Alba. Mureş. urmând itinerarul: Câmpia A r ­ dealului.-Miner. Lucrări apărute: 1. Cluţ. a publicat: 1. Fosile găsite pentru prima dată în Calcarul dela Sănduleşti (Turda) după care s'au fă­ cut mulaje în gips. în revista „iCarpaţi". Nr.. M-ţii Gurghiului peste Rotunda. ştiinţifice:. Voiteşti. Biblioteca. Nr. Dl Ioan Maxim a colectat material. 1—2 е т . Ian. Dl Iustin Gherman a colectat material din M-ţii Apusenidin Jud. Muz. La Făgăraş: Probleme de miner al ogeneză. Voiteşti din regiunile: Vatra Dornei-Pojorâta. 1936. 20. Rev. Cheile Bicazului. cu personalul ştiinţific al Institutelor de Geologie. Valea superioară a Mureşului. VI. Dej. s'au format MunţiL Apuseni şi bogăţiile lor. fosil din regiunea Gălăţeni Jud. P. La Deva:. „Astra". a) Prof: Victor Stanciu. 2. Mineralogie şi cu 25 de studenţi şi studente. schimb. 2. Niţulescu a îmbogăţit colecţiunea cu material din regiunile: Turda-Petrid-Buru. Dl Oct. Studii pe teren în Munţii Făgăraşului asupra cristalinului. dintre Valea Lisei-Sâmbetii până la Tărâţa. cu materialul! adus de: Dl Prof. al Univ. Bogăţiile miniere ale Munţilor Apu­ seni.

jud. Reichert Ludovic: Plasa Bârgăului. a publicat: Begiunea Miniera BaiaJVIare—Baia Sprie. 2. -Prof. Tănase Viorica: Plasa Vinţul de jos. 5.prezentării). al Univ. 13-^21.în regiunea JBihariei. Matis Edith: Plasa Chiochiş. V I din „Luefăirile Institutului de Geografie'. 11. . Bică Florica: Basinul Cungrei Mari. Târziu Ana: Plasa Sân-Nicolaul Mare. 7. Feier Zoe: Regiunea auriferă a Abrudului.p. Târnava Mare. Gorj. МегцЏи: a început tipărirea voi.-Miner. Alba. 15 Aprilie. Valea Someşului şi Aurăritul din Munţii Apuseni. Graniţa de Vest. (Comunicări preliminare). Satele şi gospodăria lor. Dinu Margareta: Plasa Jiu. . 13. University Library Cluj umană în BCU Cluj / Central a publicat: Viaţa Munţii Călimani. Cluj. 1936. Asistent JR. Regiunea Baia-Mare—Baia Sprie. 1. Forro Ecaterina: Valea Lutului.293 .Morariu. Muz. Someşan. 10. Drăgulescu Livia: Plasa Ilia. jud. <Geol. 3. 1^2. 12. V. 6. Şef de lucrări T. 2. a continuat cu studiul Munţilor JBodnei. 1—12. 1936. voi.'. Suciu Romul: Plasa Rupea. 4. . Coritribuţiurii "la perfecţionarea cracării. Nr. VI. 1936. Meruţiu. 8. Teze de licenţă în Geografie (în ordinea . Herbst Constantin: Begiunea dintre Trotuş-MilcovDe aluri şi Şiret. Şef de lucrări L.8. Hetco Irina: Stâna de vale. d) Preparator Lucian Stoicovici a piiblieât: Coritribuiţiuni la cunoaşterea metamorfismului de contact.. Institutul d « geografie. jud. c) Asistent Sever Anton a continuat studiul pe teren . e) Secţia đe geografie. Rev.Moniteur du petrole roumain. Pălăgeşiu Măria: Bazinul Someşului Mare dela izvor până la Sângeorz.Nr. p. 9.

Vlaşea. 43'. Rohrer Carol:Cluj / Central University Library Cluj Centralăl 31. 40. Gergely Ghizela.. V. Staicu Nicolae: Podgoria judeţului Pufna. 27.. ....Plasa Gherla. 17. Dumitrescu R. Ioan:. la. Panaitescn Elena: Valea Sîret'uluir Dela confluenţa cu Buz. 24.. 42. 37.. 28. Păunescu I. 29.O secţiune prim regiunea alunecărilor de teren la N. Para Vilma Fidelis: Regiunea oraşului Irrsbruek. S. Severin. până la vărsare. 32. Sumi AdalberU Valea NadeşuluL 23. Ţegean Măria: Vegetaţia din Nordul. 36. MoTnar Ştefan. 25. Pap Samuil: Roşia montană şi împrejurimile. 15. Weber Fr. Neculoiu Ioan: Monografia comunei Poiana Mărului. 34.. 22. 35. Ioan: Valea superioară a Hartibaciului. Plasa Şomcuta-Mare.14. 21. Mathias Francisc: Plasa Giulvăz jud. de Gristurî. Smădescu Adalgiza:. 41. 39. Vasile: Monografia comunei: Monteoru judi Buzău. Ionescu V... Bazinul Someşului mare dela Beclean la Dej. 44. 16. Trenca Minerva: Monografia plasei Jibău. Magyar Elisabeta. Mureş. Dolj. ETek Emeric: Bazinul superior al Lăpuşului. Măria:. 20. Komlosi Andrei: Valea Pogânişului.. Qena Mureşului. Veza Samsvn: Valea Târnavei Mari-regîunea MediaşBlaj. Lula Olivia: Plasa Hunedoara19. Ciucă. Boldor Iulian: Şesul Aradului. 33. Economu Raina: Coasta Mării Negre dela braţul SfL Gheorghe până la Constanţa. Valeria: Valea Mureşului dela. Teiuş. Plasa Călugăreni (jud. şi etnică a oraşului Tg. Plasa 30. cult. Pop G. Athena:: Valea Olteţului. Gnădig Andrei: Factorii cari au determinat desvoltL econom. 26. Timiş-Torontal. Câmpiei Ardelene. Plasa Caransebeş: jud. Szătai Elisabetar Plasa Săcueni.. Cioacă Ioan: Plasa Bechet jud. Cotoi V. 18. Măria: Plasa Câmpia-^ BCU Judeţul Timiş Tbrontal. 38. Kovăcs Amalia: Plasa Mocim.

BIBLIOTECA UNIVERSITARA BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Traian Mitrofanovici. rector. de Medicină. prof. del. abs. doctor în litere. Fac. Olimpiu Boitoş. F. Ştefan Monoki. deleg. Fac. „ Const. Anton Valentiny. a) Personalul ştiinţific. sec.1. Arhivar: Sub-bibliotecari . de Ştiinţe. del. directorul Bibliotecii. Ştefănescu-Goangă. deleg. doctor în drept. de Fii. Ignaţie Balogh. profesoară secundară. profesor secundar. Un post vacant. Virgil Vătăşianu. BCU Cluj / Central University Library Cluj Secretar: Olimpiu Boitoş. 2. de Ştiinţe. profesor secundar. Marinescu. Bibliotecari: Ion Muşlea. Un post vacant. doctor în litere. de Drept. licenţiat în litere. Gheorghe Ioanovici. doctor în drept. „ Gheorghe Spacu. Titu Vasiliu. Fac. profesor secundar. „ Camil Negrea. Sabin Mureşan. Teodor Mihăilescu. al Fac. bibliotecar.Director: Primbibliotecari: . doctor în drept. Prof. doctor în filozofie. Ludovic Kelemen. şi Lit. Personalul bibliotecii. Comisiunea bibliotecii. Tulia Găvruş. Ion Muşlea. Preşedinte: Membri: FI.

grad. absolvent al Fac. licenţiat în litere. Intendent: Augustin Todor. 1936). I. Olim­ piu Albon. înv. Gheorghe Murăşan. Trâian Jianu. 1936). 1936). 1936). Simion Sasu. 1935). Simion Sărmăşan. 1936). Alexandru Ilea. (dela 1. (dela 1. 1936). Dactilografe: Legător-şef: Anton Rohonyi. licenţiat în drept. al Fac. Ioan Andrasofszky. (până la 30. I. Gavril Moldovan. Olga Csermâk. IX. V. Servitori: . Ştiinţe. IV. (până la 31. înv. Nicolae Todor. (până la 30. 1936). abs. (dela 1. Nicolae Rotar. 1935). 1936). Gheorghe Miklosi. Gavrilă Moldovan. Ioan Bindea. de Litere. BCU Cluj / Central University Library Cluj Tâmplar: Dumitru Russe. Martin Mate. VI. (până la 15. c) Personalul de serviciu: Primlaboranţi: -Laboranţi: Gheorghe Kovâcs Farcaş Erdei. Bela Karl. IV. de copii mici.297 b) Personalul administrativ şi tehnic: •Secretar: •Cartotecari: Dumitru Petruţiu. pt. (dela 1. Vasile Munte. Vasile Munte. VI. IV. Iolanta Fodor. 1936). Ioan Mihalache. 1936). 1936). litere (dela 1. (până la 30. 1936). ÎH. Mecanic: Vilhelm Anlauf. XII. Margareta Orban. de Drept. II. Aurelia Botez. lic. litere (dela 1. V. Ilie Chira. Ilie Ferdinand. (până la 31. V. lic. Iosif Florian. Aurel David. licenţiată a Fac. Mecanic-fotograf: Ştefan Balâzs. Livia Crăciun. (până la 31. Vasile Săcară. Simion Sasu. Ghizela Meder. (până la 31.

Instr. VI. In locul lui a fost avansat cu data de 1 Febr. 191744-1935 din 12 Martie 1936). Nr. pe ziua de 1 Sept. 148784—1935). 2700—1935). fiind pus în retragere din oficiu pentru limită de vârstă. 1936. 24998—1935). (Minist. Publ. Nr. Publ. 152197—1935). In locul devenit vacant a fost numită cu data de 1 Iunie 1936 dşoara Aurelia Botez. La 28 Ian. Vasile Michăşan (dela 1. iar în postul de servitor devenit . V. In locul cartotecarului Ilariu Albu. Mişcarea personalului. Dlui Virgil BCU Cluj / Central University Library Cluj Vătăşianu. Dec. 1936). 1935 (de­ cizia Min. licenţiată în litere (Minist. i s'a prelungit detaşa­ rea ca secretar al Şcoalei Române din Roma. Nr. pentru necunoaşterea limbei sta­ tului (Minist. 1935. Cu data de 1 Aprilie 1936.. a fost îndepărtat din ser­ viciu pe ziua de 1 Oct. dl Ion Muşlea a fost numit prin înaltul Decret Regal Nr. Instr. II. Instr. Dela 23 Oct. 839—1936. conducerea Biblio­ tecii a rămas. a fost pusă în retra­ gere din oficiu. v 3. în mod provizoriu. (dela 1. dlui prim-bibliotecar Anton Valentiny (Rectorat Nr. 1936). 1935. Dşoara Iolanta Fodor. Publ. Dl Anton Rohonyi. Instr. Gheorghe Pop. cu data de 1 Febr. 1935 dl prim-bibliotecar Ion Muşlea a fost încredinţat cu conducerea Bibliotecii subt formă de girare (decizia Senatului Universitar din 23 Oct. şef legător. pentru cauză de boală. 1935. 1936). Publ. (dela 1. Nr. până la 1 Sept. licenţiat în litere. omul de serviciu Vasile Munte. a fost nu­ mit dl Traian Jianu. No. dl Ilie Fer­ dinand (Rectorat Nr. bibliotecar. In locul devenit vacant a fost numit cu începere dela 1. 92533—1936). demisionat. 1936 (Ministr. publicat in Monitorul Oficial Nr. Rectorat Nr. 1936. director general. Instr. 157 din 9 Iulie 1936 director general al Bibliotecii. 5970—1936). cartotecară. Publ. 3099—1935).298 Vasile Mureşan. Instr. 1936 a încetat din vieaţă laborantul Simion Sărmăşan. Nr. 3824—1935). pe ziua de 15 Martie 1936 (decizia Minist. Publ. Dl Eugen Barbul.

iCiontribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania (până la Unire) Cluj. pp. (1935). iar în postul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu. BCU Cluj / Central University centre şi pentru a cerceta bibliotecile din aceste Library Cluj a lua con­ tact cu conducerea lor. pp. Lucrările personalului ştiinţific al bibliotecii Ion Muşlea. cu aceeaşi dată. Alte variante româneşti ale snoavei despre femeia ne­ credincioasă. Iaşi şi Cernăuţi. Călătorii de studii. Cartea Bomânească. O rumunskom knizevnom folkloru. laborantul Alexandru Ilea. S'au ţinut 12 astfel de con­ ferinţe. în acelaşi „Anuar". Gu data de 1 Iunie 1936 a fost pus în retragere pentru împlinirea limitei de vârstă. în „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" III. cu aceeaşi dată. 2. în „Knjiga o Balkanu". 1935. iar în locul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu Vasile Micheşan (Rectorat Nr. în care s'au discutat numeroase probleme de orga­ nizare ale instituţiei.299 vacant a fost numit provizoriu. cu data de 1 Mai 1936 a fost avansat în postul de laborant Simion Sasu. Cele văzute au fost comunicate colegilor în întrunirile personalului ştiinţific (la care a luat parte şi personalul administrativ). 38 p. în locul lui. 1095—1936). Beograd 1936. Ghe­ orghe Pop (Rectorat Nr. Cu aceeaşi dată a fost avansat ca laborant omul de serviciu Ga­ vrilă Moldovan. La 10 Aprilie 1936 a încetat din vieaţă laborantul Olim­ piu Albon. în 8°. 3. In Decemvrie 1935 Comisiunea Bibliotecii a aprobat ca directorul-delegat Ion Muşlea şi bibliotecarul Ştefan Monoki să facă o călătorie de studii la Bucureşti. 169—176. Vasile Mureşan (Rectorat Nr. Ion Bianu şi folklorul nostru. director: 1. . 1594—1936). 287—292. 4. pp. 352—1936). Această călătorie s'a dovedit foarte bogată în rezultate practice. 1—8. conferinţe de specialitate. 4.

Minerva. indagini iconografiche. (Bi­ bliografia literaturii maghiare din Ardeal) pe anul 1934. în 8°. evben megjelent român-magyar es magyar idoszaki sajtotermekek cimjegyzeke. 69 sz. Extras din Anuarul Institutului de Istorie Naţională VI. 2. bibliograf iâj a 1935 ev. (Bibliografia literaturii maghiare din România pe anul 1935). 1935. Cultura Naţională. atenţia con- . Az erdelyi magyar irodalom bibliografiâj a 1934. Cart. Cluj 1935. în 4°. Fiizetek 1936. Panu în Apus (1864). Dormitio Virginis. Biblioteca noastră a avut norocul să moştenească dela vechiul regim o clădire care în multe privinţe se mai poate numi şi astăzi modernă. bibliotecar: 1. 18 p.800 5. Cluj 1936. bibliotecar: 1. Editura Krafft şi Drotleff.. prim-bibliotecar: 1. 33 p. Contribuţii la istoria misiunii lui A. România az 1935. în 8°. în 8°. Cartea Românească. (Lista titlurilor periodicelor româno-maghiare şi maghiare apărute în Ro­ mânia în anul 1935). Rom. România magyar irodalmânak. A publicat „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" I I I . Localul. 2. 1936. 52 p. 86 p. Asigurată din punct de vedere al sălilor. (Erdelyi Tudomânyos Fiizetek. BCU Cluj / Central University Library Cluj Virgil Vătăşianu. Bucureşti 1935. 79 sz). Minerva. Cluj. 5. Sibiu 1936. inovaţiuni şl îmbunătăţiri. Ol. 215 p. Ştefan Monoki. Boitoş. Anton Valentiny. (Extras din Ephemeris Dacoromâna). 1935. în 8°. Pictorul Octavian Smighelschi. Bucureşti 1935. 20 p. 50 p. în 8°.). Minerva. Cluj. bibliotecar: 1. (Tud. cu toate că datează de aproape 30 de ani. în 8°. In cursul ultimilor trei ani s'au ridicat şi mobilat trei săli nouă de lectură şi două săli de depozit (acestea însă făra rafturi).

în felul acesta s'a pus capăt situaţiei dăunătoare de totală lipsă de control a circulaţiei cărţilor. din cauza întunerecului din depozite. sesizându-se de un raport al Di­ recţiunii prezentat în şedinţa dela 20 Ianuarie 1936. d) Procurarea a 21 aparate de stins incendiul (marca „Pompier"). aparatele vechi ne mai funcţionând de ani de zile şi astfel colecţiunile Bibliotecii fiind în continuu pericol de foc. Lei Lei 163. toate mificaţii prea multe. . economie de timp şi un control mai eficace al serviciilor.Cluj / Central University Library Cluj gravele neajunsuri semnalate mai sus. Comisiunea Bibliotecii. pentru viitor.301 ducerii institutului s'a îndreptat mai ales asupra unor lucrări. să realizeze următoarele lucrări: a) Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pen­ tru cărţi.400 58.055 38. a hotărît. şi au fost achitate din taxele de Bibliotecă ale Facultăţilor. 1936). c) Instalarea unui telefon intern (cu 11 posturi) contribue la o mai grabnică servire a publicului şi însemnează o enormă. Valoarea acestor inovaţii şi perfecţionări reprezintă suma de şi anume: ascensorul: instalaţia electrică în depozit: telefonul intern: aparatele de stins incendiul: Lei Lei Lei . . biroul directorului. fiecare fiind făcut răspun­ zător de o parte a lui. b) Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice.750 . De aseme­ nea nu se puteau aşeza la loc cărţile restituite din sălile de lectură în cursul după amiezii.. Datorită acestuia s'a putut face o împărţire a labo­ ranţilor după etajele depozitului. de modernizare a utilajului tehnic. Parte din aceste săli . Cu toate că instalarea luminii electrice nu s'a putut face — din motive materiale — cu ra­ BCU s'au putut înlătura. In cursul vacanţei de vară 1936 s'au mai făcut următoarele lucrări: a) S'a zugrăvit: sala profesorilor. Timp de aproape şapte luni pe an (Octomvrie—Aprilie) în Biblioteca noastră nu se putea servi cititorilor cărţi după orele 17-—18. se­ cretariatul şi scările mici ale depozitului. (Instalaţia a fost pusă în funcţiune la data de 18 Sept.005 29. având de scop o mai bună servire a publicului cititor şi o simplificare a serviciilor.800 36.

Herman Ioan. 1936. II. având cunoştinţe de limbi şi scriere frumoasă. 1936. Hollanda Vicenţiu. Valerian. stud. Gyorbiro Eugen. în drept. VI. Lucrări în bibliotecă. în drept. Dan Mihail. Iacob Tiberiu. IV. Moldovan Zeno. 1935. 1935-15. 9. 1936.:302 nu mai fuseseră zugrăvite dela construirea Bibliotecii.000 titluri şi în acelaşi timp de desfacerea şi refacerea unuia din cataloagele alfabetice compuse din peste 400. XI. în drept. 15. 1936. 3. 1935. 1936.. 12. stud.. 1936. 1936. 2. b) S'au schimbat toate geamurile sparte ale marilor fe­ restre ale depozitului de cărţi şi s'au chituit pretutindeni unde • era nevoie. 15. XI. în drept. 1935) şase. 16. în drept. Emil. 1. lucrând câte 3 ore pe zi şi plătiţi de către Rectorat (din fondul asis­ tenţei sociale). stud în lit. I I . 8. Alexandrescu D. 16. Bratu Virgil. stud. stud în lit.. 4. 1. XI. 15. în şt. V. care i-a pus la / dispoziţie întâi (16 Nov. II. 15. 1936. în med. De aceea conducerea ei a hotărît în primăvara anului 1936 să înceapă lucrările pre­ gătitoare ale realizării lui. 1936—1. a) Catalogul topografic. stud. 1936) doisprezece studenţi-practicanţi. 5. stud. IV. IV. In această grea şi lungă muncă — e vorba de trecerea în registre a vre-o 300. 7. 13. Aceşti studenţi au fost recrutaţi pe cale de concurs. . 10. IV. stud în med. XI. în drept. fiind preferaţi cei lipsiţi de mijloace. Indre Liviu. 15. 6 . 1. XI. stud. Gozman Eugen. Iliovici O. 1. 1. 1936. BCU Cluj Central University Library Cluj apoi (1 Febr.. stud. Iosa Gheorghe. IV. V. 1935. în drept. 1. stud. VI. Iată numele lor şi timpul în care au lucrat la Biblioteca noasrtă: I. 6.000 fişe — Biblioteca s'a bu­ curat de binevoitorul sprijin al Rectoratului şi al Comisiunii Bibliotecii. II. Funk Iosif. II. stud. cu examenele în regulă. 1936. stud în drept. 1936. S'au vopsit şi -11 din uşile diferitelor săli. 1936—15. 1935—15. XII. 1935—31. Lipsa unui astfel de catalog a însemnat în totdeauna un mare neajuns pentru Biblioteca noastră. 1.

1935—31. S'au numerotat 5545 opere în 10. Sandru Emil. stud. V. Lucrările vor continua în anii viitori. 1936. XI.222 volume. dacă se va asigura Bibliotecii acelaşi număr de stuBCU anul 1940. 1936. Stanca Petru.046 fişe. 1936. cu Nrii 277.010 fişe. Lucrările pentru aşezarea întâiului stoc de fişe (A-Blar) în ordine numerică au început la 18 Febr. 1 c) Catalogul pe materii. 18. făcându-se în total 31. Până la 9 Iunie 1936 s'a trecut in registre 24. 1936.691—280. 1.175. stud. Multe cărţi au fost tre­ cute în locul dubletelor inutile din care.. în Cluj / Central University Library Cluj b) Catalogul alfabetic. 1936. Schaljo Adalbert. 1.reviste.1936—l.11. iar trecerea în registre la 9 Martie 1936. Vasile. 1. în lit. stud. Pavel A. 20. 1935.001—283..588 fişe. IV.376 volume ). . fiecare cu câte cel puţin 3—5—10 volume. 15. în lit.. VI. în drept.V. I. La sfârşitul anului şcolar trecut (30. Timbuş Eliza. 1935. denţi-practicanţi. catalogul pe materii cuprindea un număr de 32. ele vor putea fi ter­ minate.303 13.XII. S'au catalogat 8384 opere în 11. stud. La această dată a început aranjarea la loc a fişelor în ordine alfabetică. lucrare terminată la 20 Iunie. Trifănescu Ioan. în drept. 1935—18 Febr. Săulea Cecilia. La această muncă au luat parte şi studenţiipracticanţi. 15. de câteori erau liberi. licenţiat în drept. 1936—15. 17.558 fişe şi astfel numărul s'a ridicat la 45. IX. stud. 16. atât în epoca dinainte de începerea lucrărilor pen­ tru catalogul topografic (16 Nov. *) Numărul mare al volumelor fată de opere se explică prin faptul că aproximativ 1000 din operele numerotate au fost colecţii de .178 şi 281. 1. I I . 15. cât şi mai târziu. 19.520 fişe. în drept. cu această ocazie împărţindu-se şi fişele de trimitere. 1936). în şt. 16.XI. stud. După un calcul aproximativ. s'au reluat lucrările de împărţire în ordine alfabetică a celei de a doua grupe de fişe (Blar-Engl). In cursul anu­ lui şcolar 1935—1936 s'au clasat şi împărţit definitiv 13. în cursul anului. 1935). La 15 Sept. au fost scoase din depozit 2711 opere. 1936.

întru­ cât cărţile au fost bătute şi şterse de praf în afară de depozit. Catalogul nostru pe materii a putut da în anul acesta lă­ muriri preţioase publicului cercetător. care au avut însă şi alte însărcinări. făcându-se şi identificarea lor pe baza cata­ logului german amintit. Cu ocazia întocmirii unei liste a incunabulelor Bibliotecii noastre destinată publicaţiei „Gesamtkatalog der Wiegendrucke".226 371 voi. 1936 — după reîntoarcerea bibliotecarului V.. e) Alte lucrări. reviste străine Lei 17.352 653 voi. Numai dela 1 Sept. s'a întocmit şi un catalog mai sistematic al incuna­ bulelor noastre. Cu ajutorul lui se pot afla mai uşor de cât până acum cărţile şi broşurile intrate în cursul anului. colecţia vechilor cărţi româneşti.433 In cursul verii s'a lucrat la curăţirea depozitului (4 etaje)* şi a colecţiilor şi anume mai temeinic decât în alţi ani. a fost trecută din biroul Direcţiunii în „Sala Colec- .494 854 voi. d) Lucrările de conservare şi curăţire. Pentru o mai sigură păstrare.. Vătăşianu — a fost posibilă detaşarea unui al patrulea bibliotecar la lucrări­ le acestui catalog. ziare Lei 26.304 La catalogarea pe materii au fost ocupaţi trei bibliote­ cari. se adresează des biroului de informaţii pen­ tru consultarea lui. Cu acest an s'a început întocmirea unui catalog pe fişe (aranjate alfabetic) a materialului intrat ca exemplare legale. Acest catalog va fi utili­ zat şi la controlul fişelor de imprimate legale primite de Bi­ blioteca Academiei Române. cărţi pentru suma de Lei 53.361 Total 3702 volume BCU Cluj / Central University Library Cluj Lei 125. reviste româneşti Lei 28. S'au legat în cursul anului: 1820 voi. care luând cunoştinţă de faptul acesta. In această privinţă colaborarea cu Biblioteca Academiei' Române dă rezultate din ce în ce mai îmbucurătoare.

donaţiuni mai mari (peste 20 volume) au făcut domnii Gh.). Victor Popp.000 150. Dintre particulari. Sion (123 voi. din fondurile proprii ale Bibliotecii şi anume în valoare de Lei 32.000 75. de Medicină Lei 75. Creşterea eoleeţiunllor. ANUARUL 193>/36 20 . trecându-se în depo­ zitele obicinuite tot ce nu prezenta un interes deosebit şi făcându-se astfel loc pentru alte colecţii. de Ştiinţe Lei Fac. Din donaţiuni. Tot în această sală s'a făcut un triaj al aşa numitei colecţii a „Operelor de artă".000 150. 20% pentru legături. consilier la Curtea de Casaţie (98 voi.305 ţiilor Speciale". prin cumpărături. (173 voi).613 Din aceste sume Biblioteca a reţinut. T.613 Fond pentru cumpărarea de publicaţii de interes general Lei 40.000 Total Lei 208. de Litere Lei Fac. Cumpărăturile s'au făcut în special din fondul „taxelor de bibliotecă". S'au mai făcut cumpărături de reviste şi cărţi. In acest an ele au fost repartizate precum ur­ mează: a) Pentru cumpărare de reviste: Fac.000 b) Pentru cumpărare de cărţi: Pentru cele patru Facultăţi la un loc Lei 168. de Drept Lei Fac. în special româneşti. trebue să amintim în primul rând Socie­ tatea Naţiunilor.) şi Casa Şcoalelor (20 voi). ca în fiecare an. Sporirea colecţiunilor s'a făcut. donaţiuni.790. conform hatărîrii Comisiunii Bibliotecii Universtăţii din 20 Ianuarie 1986.000 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total Lei 450. schimb internaţional şi imprimate legale.

prof.000. director pensionar al Bibliotecii. iar între 1 Iulie— 14 August câte 4 ore pe zi (8—12). R. conform Regulamentului. V. In ce priveşte imprimatele legale. Ele au fost cu totul închi­ se. La o statistică alcătuită după o altă metodă. Com. (Consultarea colecţiunilor). câte 10 ore pe zi (8—13. Datele acestei statistici se vor putea publica numai cu referire la anul şcolar 1936—37. Biblioteca este în legătură de schimb cu 196 universităţi şi institute ştiinţifice din întreaga lume. Lei 9. Circulaţia cititorilor *). la Acad. cu în* ) Statistica circulaţiei cititorilor şi a împrumutărilor până în anul şcolar 1935—36 a fost întocmită în mod cu totul sumar şi nesistematiic. Pe această cale ea s'a îmbogăţit cu 1884 volume şi a expediat la rândul ei altor in­ stitute 6862 teze de doctorat trecute la Universitatea noastră. 15—20).238. a se vedea anexa I. S'au înregistrat în acest an: Cărţi şi broşuri 12472 voi. . Dela Dl Virgil Cocea. Sălile de citire ale Bibliotecii au fost deschise în cursul anului şcolar în 282 zile de lucru şi sărbători mai puţin în­ semnate.306 S'au mai primit următoarele donaţiuni în bani: dela Dl Eugen Barbul. Incunabule 1 99 B. precum şi alte lucrări. numai între 16—31 August. »> »» 8. s'a început să se lucreze abia din primăvara anului 1936. Bucureşti Lei 1. Pentru facilitarea servirii publicului s'a înfiinţat. 13 Reviste 1951 99 Ziare 1186 99 Teze de doctorat 2171 99 79 99 Anuare universitare 146 Anuare şcolare BCU Cluj / Central Diferite imprimate University Library Cluj 888 99 1 99 Hărţi 1 99 Manuscrise Provenienţa materialului e arătată în anexa I.

un Serviciu. Tot aici pot consulta cărţi sau periodice persoane în trecere. avocaţi.807 repere dela 4-Noemvrie 1935. c) Imprumuiătorii: Numărul împrumutătorilor a fost de 5834 si se reparti­ zează astfel: 300 profesori universitari. .822. a) înscrierile. In cursul anului şcolar 1935—1936 s'au eliberat 2401 cărţi •de intrare în Bibliotecă. iar 5398 reviste. " Total 5834. e condus «de un funcţionar din cadrul personalului ştiinţific.957 studenţi. S'au consultat în total 79. care sustrăgea studenţii dela munca ştiinţifică şi al cărei rost într'o Bibliotecă universitară nu a putut fi justificată.de informaţii.692 «ititori care au consultat cărţi proprii. Total 2354. dintre <care 59. Din aceştia 62. S'a desfiinţat în schimb „Sala de ziare" (curente). 2039 diferite profesiuni. Acest serviciu s'a dovedit foarte util. iar 7865 alte categorii. medici. 42 elevi (din care^S eleve). Biblioteca a mai adăpostit în sălile ei un număr de 37.) dintre care 27 femei. 195 Cluj / Central University(profesori sec. primind şi even­ tualele reclamaţiuni. că­ tre funcţionează tot timpul cât e deschisă Biblioteca. Pentru specificarea pe luni a se vedea anexa Il-a. care nu sunt înscrise la Bibliotecă. dintre acestea 47 fiind dublete nu­ mărul cititorilor înscrişi rămâne 2354 şi se repartizează ast­ fel: 2117 studenţi (din care 408 studente).440 volume. preoţi.424 au consultat cărţi. 3495 studenţi. Numărul cititorilor din acest an a fost de 67. etc.557 opere în 91. BCU diferite profesiuni Library Cluj magistraţi. b) Cititorii. care stă la dispoziţia publicului pentru orice lămuriri.

022 volume. Museum din Bratislava 1. din Varşovia: 1 manuscris. citito­ rii noştri 8 opere în 12 volume şi 2 manuscrise şi. când a luat: cuvântul dnii Rector F. dela Univ.. 13 opere în 14 volume.)". Amintim pe d-nii Prof. In acest an sa împrumutat din străinătate pentru. Lemierre. îhtr'un. Biblioteca noastră a împrumutat la diferite biblioteci. Ştefănescu-Goangă şi directorul Ion Muşlea. S'a organizat.. Diverse. Univ. volume şi 1. l i ­ cee şi alte instituţiuni din ţară 63Г opere în 111' volume. manuscris. Battyaneum (Alba Iulia)' şi „Ure­ che" (Galaţi). manuscris. 4 opere în 8. Dela bibliotecileCluj / Centralam împrumutat'... din Budapesta 1 carte şi 4 manuscrise. Dela Bibi. îm 9 voi. de acestea. Bibi. Sion. Dela Bibi. Viena:. anexa III. E x p o z i ţ i i . (1 voi'. Bibl. s'a ales şi expus din bogata colecţie de stampe a donatorului Gh. din. cărţi şi 2144 reviste. publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiinţific aju­ tător al Universităţii. anume: Dela Bibi. d) împrumuturi în şi din străinătate şi provincie. Cluj BCU din ţară University Library pentru citito­ rii noştri. Univ.. din Strasbourg: 2 opere în 2. Dela Bibi. şi anume:: Bibi.. din Seghedin 1 op. . cele mai frumoase şi mai caracteristiceexemplare privitoare la trecutul românesc. o singură expoziţie consacrată. Univ. A. : O. din L w o w 2 op. a Universităţilor din Iaşi'şi Cernăuţi. Slovenske Nar. Pentru specificarea pe luni vezi.. în total 10. Univ. In cursul acestui an şcolar Biblioteca a avut cinstea să fie vizitată de înalte personalităţi culturale din străinătate. Biblioteca noastră a împrumutat în străinătate 9 op. . apărute între anii 1920—1935. dintre care 8113'. şi anume dela Biblioteca Academiei Române. şi a rămas deschisă până la 18 Mai. volume. (2" voii): Pini.volum.. In afară. din Paris. Univ. Expoziţia a fost inaugurată la 2 Aprilie 1936. Univ.3083 S'au împrumutat 8327 opere. or Fundaţiei Regale Carol I... din Miinchen: 1 op.

proî. din Roma. ! Dl. IO.o aişă de fier cu lacăt. a romanelor în fascicole şi a broşurilor de iniţiere marxistă. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sistemul din urmă prezintă însă inconvenientul lipsei de continuitate. metodele . prdf. din Copenhaga.de lucru ale Bi­ bliotecii noastre în zilele de . etc.Bucureşti. i s'a montat . vicepreşedinte al Comitetului internaţioaial de istoria ştiinţelor. UgO Sola. S'a procedat imediat la scoaterea din bibliotecă a tuturor cărţilor socotite dăunătoare-minţilor unor copii fragezi (a tuturor ro­ manelor poliţiste şi detective. Thomas tGreenwoofl. Perrot. dispariţia cărţilor Bi­ bliotecii Populare. în total 120 volume).7—3 Nov. . din Paris. apoi de trei funcţionari ai Bibliotecii. murdărie. . licenţiat i n litere. Biblioteca populară. 59 de volume. la Univ. s'a constat că in timpul celor 15 arii de funcţionare. cel puţin în parte.prof. la Univ. Făcându-se o revizuire generală a cărţilor. ţpânâ а с ш deschis.. la Univ. plătiţi cu diurnă şi schimbându. Aldo Mieii. . etc. profesor la Univ. 1 *) Pentru a se evita. rupere de fol.«i. din Roma. Până la îriloeuire. aşa 'de important în conducerea unei biblioteci în care majoritatea cititorilor o constituesc copii (adeseori sub 10 ani).se în fiecare ži. ministru plenipotenţiar al Italiei Ja . depozitului . a 'fost numit (la 1 Aprilie 1936) un bibliotecar unic şi perma­ nent în persoana d-lui Cornel Iancin. au dispărut în total l l u volume ) şi au devenit inutilizabile prin uzare. din Londra. încercând o ameliorare :a condiţiilor de funcţionare. hi detaliu. care trebue conduşi în lecturile lor şi supraveghiaţi de aproape. Ion Lupii.Arnold Reymond. Multă wreme a fost condusă de un funcţionar adminis­ trativ detaşat :din personalul Bibliotecii Universităţii.a studiat. 1935. fişele aces­ tor cărţi au fošt scoase Hin cataloage.:pfeşedinte žl Gdmisiunii de Cooperaţie intelec­ tuală. prof. Viggo Brondal. la Univ. Enrieo Bompiam. funcţionar superior la Biblioteca Acadeâniei Române .309 «Henri3îonnet.

196.000 din partea Municipiului Cluj. Biblioteca având: astăzi 10. Biblioteca a fost deschisă" în acest an şcolar 341 de zile. S'au legat 542_volume cuipreţul de 6990* Lei. de instituţii. iar numărul cărţilorr consultate 35D32 (a sevedea şLAnexa 1У).. Numărul cărţilor a sporit.265 volume. sumat de lei 60. Bugetar.. de a satisface nevoile atât de multe ale unei astfel.Biblioteca^ Populară* a primit şi" îa acest'. an .volume. BCU Cluj / Central University Library Cluj .cu 1091. sumă care e foartedeparte. Numărul cititorilor a fost 31.

Univer­ sitare A n u a r e to 0 ta* buc.olare buc. 8 o O a .Exemplare * legale Donaţiuni Cumpărături 5? o- 3 De unde? cr 5" cn c * a • • M . broş.o. <o *— O) (O Cârti V — to 1 1 M — to 0 1 1 Voi. V . 1 1 i Diferite impr mate Hărţi Manuscrise 1 18909 bue. . ş i 11028 3 to *. Incunabule B . to IO o 1 1 1 Teze ir cn 00 n buc. l Voi. N5 B 3 1186 - W to to w < Voi. B. -1 P & c Л . Voi. . . 1 I i : oo ! 90 1 1 14ggoJ cr 1 1030 J 1" ! «O ! <o i to 0 c Acta şi documente > Total a ! *• TT8 . R. oo oo at 1 . 3 ET 1 1 •o IO •o <o V. 1 1 jl 0 1 Ş . M . 9 O 1951 2171 Reviste Ziare M 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj O) 1781 O) cn 9 a 9 S 3 1159 11 -j «O 00 1 broş.

312 Anexa It Ciroulafia Total iul cetitoirilor cititori i o » l Paitii. u e < Sept. Total „ „ „ „ . „ „ BCU Cluj / Central University 954 9099 10102 Library Cluj 725 9741 87 37 8943 583 262 259 155 85 38 103 9526 4522 4921 2222 805 413 2512 8638 4106 4420 1954 76 334 2214 838 11428 12304 416 501 268 45 29 298 6232 6583 4428 1452 644 3649 7125 7765 5268 2070 871 4926 4230 4662 2066 720 375 2409 62424 5398 67822 59957 7863 79557(91446 37692 . 1935 O §• 3 0.ulari Totalul consultărilo r Opere as w L u n i l e Stude 3 tu o -f *e u Au cerut reviste "S" * S. 2930 6962 7761 5729 6591 9016 205 542 917 614 909 3135 7504 8678 6343 7500 2545 6400 7456 5463 6829 589 1104 1222 8 30 6П 4131 5255 1281 4879 2992 2460 4836 78 5 4 5195 1740 3009 1715 5 15 1634 Octomvrie „ Noemvrie • 9049 10091 8378 6307 7677 0021 7113 8529 Decemvrie „ lanaarie 1936 Februarie Martie Aprilie Maiu Iunie Iulie August Sept.

împrumutat 1 Stude I N Oper Opere T O T A Anexa 1 1 1 L Opere 887 845 798 Particul Oper C 0 s'au împrumutat s'au restituit Reviste Volume « Ц W i Q. u st Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Dcctmv ie Ianuarie Fe ruari: n n O 50 40 69 30 0 890 881 833 881 763 895 875 775 589 749 336 145 391 СЗ Г 107: 1382 1014 901 1533 963 1084 826 1138 1007 401 115 797 [25 [26 [26 [21 [24 [25 [25 [19 zile] zile] zile] zile] zile] zii ] zile] zile] 478 637 615 647 30 24 42 22 201 361 323 416 290 465 4C6 535 247 252 247 209 572 399 383 332 22 23 25 16 9 34 22 21 19 29 4 912 904 858 897 772 929 897 796 608 778 340 147 401 1083 1035 1058 954 1078 » 19 6 575 BCU Cluj /23 35 University Library 315 Central 338 422 214 Cluj 63' 648 532 438 521 217 8 285 583 J 26 26 33 27 30 21 4 22 300 4E 47 5C 42 40 43 29 l 910 1018 1100 1131 1014 706 92' 402 175 855 898 688 978 898 366 90 1 * n » 394 473 338 237 328 105 53 129 555 620 434 301 493 157 85 167 213 149 161 174 16'^ 91 3? 134 327 227 270 267 242 154 56 189 Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septemvrie n n [24 zile] [23 zile] [ 9 zile] n n n [ 4 zile] [24 z'lel [250 zile] 2 10 ' 93 772 Ţoţal general 476 349514)90 2039 3161 8113 214 8 3 2 7 | l 0 0 2 2 9 2 6 4 { l l l 6 ! .Situafia C3 L u n i I e al î m p r u m u t ă r i l o r Au Prof. univ.

314 Anexa I V Numărul cărţilor citite li II Tabloul cititorilor ş i a l cărţilor c o n s u l t a t a lq biblioteca p o p u l a r a S'au con­ sultat cărţi româneşti S'au con­ sultat cărţi maghiare 982 1093 1367 1910 3172 2631 1612 674 354 288 222 137 14442 Numărul cititorilor Cititori minoritari 914 1134 1275 1714 2676 2401 1483 948 613 502 341 168 14169 L u n i l e i Cititori români 1116 1235 1645 2030 3466 2949 1710 1018 768 633 257 193 Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Cecemvrie Ianuarie 1936 Februarie Martie Apriile Maiu Iunie Iulie August 2030 2369 920 3744 6142 2234 2351 3222 4174 7546 1252 1258 1855 2264 4374 BCU Cluj / Central University Library Cluj 5350 3193 1973 1381 1135 598 361 6059 3548 2046 14€7 1205 712 468 3428 1936 1377 1113 017 490 337 Tctal 31196 35032 17020 20601 .

OFICIUL UNIVERSITAR BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Personalul. b) Instalarea Oficiului Universitar în localul din corpul central al clădirii Universităţii. In cursul acestui an organizarea 'Oficiului Universitar a BCU Cluj / Central University Library Cluj primit un nou impuls. în vir­ tutea art. Oficiul Universitar al Universităţii „Regele Ferdinand I " din Cluj. Dela 1 Aprilie 1936: Directorul Oficiului (Şef de lucrări}: Dimitrie Todoranu (doctor în litere). Impiegată: (ca mai sus). prin decizie ministerială şi le­ gea bugetară. Secretar: Gheorghe Iova. graţie următoarelor măsuri importan­ te ce au fost luate • de conducerea Universităţii: a) Încadrarea personalului Oficiului în personalul ştiin­ ţific ajutător âl Universităţii. Impiegat: Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). Senat Universitar. 75 şi 81 al Legii pentru Organizarea învăţământului *) Aprobat de Senatul Universitar în şedinţa din 27 Iunie Л936 (No. 1. 18 Dec. cu următorul text: Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiu­ lui universitar ) 1 X Scop şi servicii. prin decizia Onor. c) Alcătuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Universitar. 1935. deitaşată la Rectorat. 2. Până la 30 Martie 1936: : Şeful Oficiului: Dimitrie Todoran (doctor în litere). Art. din şedinţa sa din. . ocupat înainte vreme de Insti­ tutul de Istorie Naţională. instalarea oficiului. Secretar (Preparator): Zevedeiu Barta. 1. a luat fiinţă în luna Octomvrie 1934. 1766 Reci) .

2. Oficiul Universitar este dependent de Rectoratul Universităţii. precum. 287 din 11 Dec. 5. Controlul activităţii şi gestiunii Oficiului Uni­ versitar se face de Rectorul Universităţii şi de Senatul Univer­ sitar (conform art. care va cuprinde studiile şicercetările de seamă despre organizarea învăţământului uni­ versitar şi a vieţii studenţeşti din ţară şi străinătate. Serviciul de informaţiuni şi documentare are me­ nirea de a da informaţiuni şi îndrumări despre şi în viaţa uni­ versitară din ţară şi străinătate. El este consilierul Senatului şi al Facultăţilor. 1933). 6. 3. de Apl. organizarea asistenţei medicale. Serviciul de informaţiuni şi documentare. Univ. al Le­ gii pentru Org. Conform art. 207 din Regulamentul Gen.317" Universitar. Art. b) Asistenţa medicală. şi informaţiuni cu caracter economic şi social studentelor şi studenţilor univer­ sitari. d) Studiul vieţii universitare şi studenţeşti. . — după cum se va sim­ ţi nevoia — în ore anume destinate acestui scop. Oficial No. — Art. sau sitar al Universităţii dinCentral University Library Cluj secţiuni de activitate: a) Informaţiuni şi documentare asupra vieţii universitare. 96 din 22 Aprilie 1932. publ. II. 1933 — sco­ pul Oficiului Universitar este: informarea şi orientarea stu­ dentelor şi studenţilor în Universitate. psihologică şi socială a studentelar şi studenţilor în Universitate. c) Orientarea profesională academică. publicată în Mon. Art. Art. 203 al Regulamentului Legii înv. — Biroul de informaţiuni va sta la dispoziţia studenţimii fie zilnic. Oficial No. fie de 2—3 ori pe săptămână. Univ. în Mon. în Mon. Art. In vederea realizării acestui scop. psihologice şi sociale a studentelor şi studenţilor universitari şi realizarea orientării profesionale academice. In vederea bunei funcţionări a serviciului de in­ formaţiuni şi documentare. Oficiul Universitar va avea o bi­ bliotecă proprie de specialitate. Oficial No. — publ. Oficiul Univer­ BCU Cluj / Cluj are următoarele servicii. înv. 287 din 11 Dec. Decanatele Facultăţilor şi restul instituţiilor uni­ versitare vor comunica oficial cu Oficiul prin intermediul Rectoratului Universităţii.. Custode al acestei biblioteci este directorul Oficiului. h.

recomandarea staţiunilor balneo-climatice. etc. alimentaţie. Acest medic va fi ajutat de către studenţi vizitatori. publicaţiuni. 7. Art. recrutaţi dintre studenţii bursieri. Rezul­ tatele acestui examen vor fi trecute în o fişă fiziologică şi o fişă medicală. anul V şi VI ai Facultăţii de Medicină. con­ sultaţii. . Examenul se va face de dispensarele studenţeşti şi clini­ cile Universităţii prin intermediul medicului Oficiului. care se înscriu pentru întâia oară în Universitate. Propaganda igienică va fi organizată de medicul Oficiului. Asistenţa medicală a studenţimii se realizează de către Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul fiziologic şi medical al studentelor şi stu­ denţilor universitari. Serviciului asistenţei medicale. Această organizare se va realiza prin vizitarea locuinţelor particulare ale studentelor şi studenţilor de către medicul Oficiului. b) Mijlocirea internării şi tratamentului gratuit al stu­ dentelor şi studenţilor în clinicile Universităţii. etc). Propaganda igienică se va face prin ci­ cluri de conferinţe (ţinute de specialişti). ca­ re vor anunţa Oficiul — în 24 de ore — internarea şi natu­ ra bolii. prin îndrumări igienice date la faţa locului cu pri­ vire la alimentaţie şi locuinţă. Oficiul ţine evidenţă statistică de toate cazurile şi le in­ troduce în fişele medicale ale studentelor şi studenţilor. Fişele vor fi totalizate la Oficiul Universitar. întocmite de directorul Oficiului după avizul şi indicaţiile profesorilor de specialitate. sub supravegherea directorului Oficiului şi după indicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Igienă şi Igienă So­ cială a Universităţii din Cluj. etc. igienic). c) Propaganda igienică (îndrumări teoretice cu caracter preventiv.318 III. vor fi ordonate pe facultăţi şi vor ser^ vi atât ca material documentar cât şi ca punct de plecare pen­ tru controlul şi îndrumarea medicală a studenţimii. In cazuri urgente primirea studenţilor se face direct de clinicile respective. se vor anunţa Oficiului University Library Cluj BCU Cluj / Central Universitar. precum şi a dispensarelor uni­ versitare. Aceste fişe vor servi şi pentru educaţia fizică. d) Organizarea practică a măsurilor igienice (locuinţă. psihologice şi sociale. Studentele şi studenţii înainte de a urma un tratament sau de a se interna în clinici.

Aceste dispensare vor avea câte un medic din per­ sonalul clinicilor respective. Art. care din diverse cauze interne şi externe. Orice studentă sau stu­ dent. Aceste dispensa­ re sunt conduse de Directorii clinicilor respective. Studentele şi studenţii cu înclinări psihoneurotice — des­ coperiţi prin examenul medical — vor fi supraveghiaţi şi li se vor da îndrumări adecvate stării lor. 8. 9. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe latura de. sau printr'un curs special pe lângă catedra de Psiho­ logie experimentală şi aplicată dela Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii. Art. ce vor trata aceste su­ biecte. Acest examen se face de In­ stitutul de Psihologie al Universităţii. Ele vor fi subvenţionate de Senatul Universitar din fondurile asistenţei medicale. are turburări . Asistenţa psihologică a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul psihologic al University Library Cluj BCU Cluj / Central studentelor şi studenţilor ce se înscriu în anul I la Universitate. In strânsă legătură cu Oficiul Universitar funcţionează Dispensarul antituberculos şi antivenerian. c) Consultaţii cu caracter psihologic în caz de crize şi dificultăţi psihologice ale studenţilor. denumit de directorul clinicii şi aprobat de Senat. îndrumările despre teh­ nica muncii intelectuale şi expunerea principiilor esenţiale de igienă mintală se vor face de către directorul Ofciului printr'un ciclu anual de 10—15 conferinţe. Ei vor primi o diurnă stabilită de Senat. care au nevoe de recreaţie şi tratament în staţiunile balneo-climatice ale Universităţii — după examinarea lo.319 Medicul Oficiului va întocmi de asemenea tablou studen­ telor şi studenţilor debili (săraci şi merituoşi).r de dispensarele studen­ ţeşti ale Universităţii. asistenţă medicală se va face de directorii Institutului de Igienă şi Igienă Socială şi ai Dispensarelor universitare. Datele acestui examen vor servi ca ma­ terial material documentar şi ca punct de plecare în organi­ zarea şi realizarea celorlalte aspecte ale asistenţei psihologi­ ce. Rezultatele acestui exa­ men vor fi trecute în o fişă psihologică (elaborată de directo­ rul Oficiului şi aprobată de directorul Institutului de Psiholo­ gie al Universităţii). b) îndrumări în organizarea tehnică a muncii intelectua­ le şi conferinţe de igienă mintală. prin intermediul Rectoratului.

11. 12. Aceste consultaţii se vor da de directorul Oficiului şi de profesorii care vor bi­ nevoi a-şi lua această sarcină. Oficiul Uni­ versitar va întreprinde anchete în ţara noastră pentru a com­ pleta datele ce le posedă asupra profesiunilor academice. . care vor consemna rezultatul an­ nului şi medicului Cluj / Central University Library Cluj chetei în o fişă socială şi economică. Serviciul orientării profesionale academice areîndatorirea să dea studenţimii îndrumările ştiinţifice nece­ sare pentru alegerea potrivită a facultăţii şi specialităţii înă­ untrul Universităţii. Această fişă se va con­ frunta cu fişa completată obligator la înscriere. Recomandarea se va face după anchetarea socială şi economică a studentelor şi studenţilor. Art.320 şi conflicte de natură sufletească. Această anchetă cade în sarcina psihotehniciaBCU Oficiului. Serviciul orientării profesionale academice. In acest scop Oficiul Universitar va avea la îndemâna sa: a) Monografiile profesiunilor superioare. IV. d) Consultaţiuni şi ajutor în caz de conflicte şi dificultăţi sociale ale studenţimii. de către directorul Oficiu­ lui şi de către profesorii universitari care vor binevoi a-şi lua această sarcină.. Asistenţa socială a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) indrumări şi înlesniri pentru găsirea de locuinţe şi alimentaţie igienică şi economică. c) Organizarea practică a operii de ajutor a studenţilor săraci şi recumondarea studentelor şi studenţilor. Art. se va adresa Oficiului îix orele destinate consultaţiunilor psihologice. In afară de datele literaturii ştiinţifice existente. b) Mijlocirea ocaziilor de muncă pentru câştigarea mij­ loacelor necesare întreţinerii studenţilor săraci şi merituoşi. Art. Psihologie al Universităţii. care să constitue un studiu ştiinţific al acestor profesiuni pe toate laturile lor. în vederea unei pregătiri optime pentru vieaţa profesională. 10. lipsiţi de mijloace materiale. Aceste consultaţii se vor da. spre a beneficia de ajutoare şi burse din fondul de asistenţă socială al Universităţii. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe la­ tura asistenţei psihologice îl va face directorul Institutului de. în ore • anume stabilite pentru acest scop.

) se procură dela Institutul de Psihologie al Uni­ versităţii. Elaborarea monografiilor profesionale se va face de di­ rectorul Oficiului. Art. Art. aparate. 13. Examinarea experimental-psihologică a candidaţilor se face de Institutul de Psihologie al Universi­ tăţii prin intermediul directorului şi psihotehnicianului Ofi­ ciului. Vieaţa studenţească va fi studiată în variatele sale aspecte şi sub unghiu istoric. Materialul necesar pentru examinare (teste. şomajul în profesiunile superioare etc. ANL'ABUL 193 5/36 71 . este obligatorie pentru toţi studenţii care intră în anul I la Universitate şi ele vor fi depuse la Oficiul Universitar cu prilejul înscrierii. 17. Art. 15. Indicarea / facultăţii şi specialităţii potrivite struc­ turii psihofiziologice a candidaţilor. Consultarea Oficiului în vederea orientării pro­ fesionale academice devine obligatorie. Activitatea ştiinţifică a serviciului de orientare profesională academică se găseşte sub controlul şi directivele directorului Institutului de Psihhologie al Universităţii. Se va studia în deosebi: organizarea şi evoluţia învăţământului universitar din ţară şi străinătate. V. î4. se va face anual apel la Institutul Central de Statistică al Statului. a celei şcolare şi social-economice.321 b) Statistica locurilor libere in profesiunile superioare (piaţa muncii in profesiunile superioare). 16. Completarea fişei de stare civilă. Pentru obţinerea datelor dela acest punct. sub directa supraveghere şi îndrumare a directorului Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. pentru toţi candidaţii ce se înscriu în anul I la Universitate. medi­ cală. BCU Cluj Central University Library Cluj Art. psihologică şi de stare civilă. raporturile culturale interuniversitare. Art. social-economică. Orientarea profesională se va face în cursul lunei Sep­ temvrie şi Octomvrie. Serviciul de studii al Oficiului are îndatorirea de a strânge datele privitoare la organizarea vieţii universitare şi studenţeşti. ches­ tionare. însă neeliminatorie. etc. Serviciul de studii al vieţii universitare şi studenţeşti. şcolară. se va face într'un interviev dintre candidat şi directorul Oficiului. Ea nu va putea avea loc decât ţinând seamă şi având la dispoziţie datele com­ plete despre candidat. cuprinse în fişa sa fiziologică.

— sau doctor în Medicină cu studii de specializare în Psihologie şi Psihotehnică. cursuri şi practică de specializare în domeniul Psihologiei experimentale şi aplicate. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor în medicină. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de licenţiat sau doctor în litere şi filosofie. Instr. specialitatea Psi­ hologie. Art. Art. incadrat în personalul ştiinfific-didactic al Universităţii. c) Un medic igienist consilier social. 19. Numirea personalului la Oficiul Universitar se va face după normele următoare: a) Directorul şi psihotehnicianul Oficiului se vor numi pe bază de titluri şi lucrări de către Minist. In vederea cunoaşterii obiective a vieţii studen­ ţeşti. VI. 18. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor sau licenţiat. ) Netrecut până în prezent în buget. .322 Art. Aceste asociaţii sunt obligate să dea orice informaţiuni ce li se vor cere din partea Oficiului Universitar. cu gradul de şef de lucrări. Func­ ţia de director al Oficiului nu poate fi ocupată decât de cei ce posedă: titlul de doctor în litere şi filosof ie. cu gradul de preparator. Personalul oficiului. Personalul Oficiului Universitar al Universităţii din Cluj se compune din: a) Un director al Oficiului. d) Un secretar. 20. practică şi eventuale lucrări în domeniul Psihotehnicei şi Psihologiei sociale. cu gradul de asis­ tent ). Oficiul Universitar va avea relaţiuni directe cu toate asociaţiile studenţeşti ale Universităţii (recunoscute de Sena­ tul Universitar). precum şi studii speciale de Psihologie experimentală şi apli­ cată. specializat în Igienă şi Igienă socială. b ) Un psihotehnician consilier social. cu gradul de asis­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tent. Postul nu poate îi ocupat de­ cât de cei ce posedă cel puţin bacalaureatul sau o şcoală spe­ cială echivalentă liceului. precum şi lucrări şi studii publicate ce tratează probleme aparţinătoare acestui domeniu. e) Un impiegat-dactilograf. specialitatea Psihologie. Publice nu­ mai după avizul prealabil şi favorabil al Directorului Institu1 2 2 *) Netrecut până în prezent în buget.

BCU Cluj / Central University Library Cluj . Art. .din . . .. Serbări.323 stului de Psihologie al Universităţii în caziil când candidatul «este psiholog. Donaţiuni de orice categorie. . 24. Acest buget va fi aprobat de Senatul Universitar. art. cu aprobarea Ministerului Instrucţiunii Publice.iintră în vigoare cu data de . 66 şi 60 din Legea pentru Organizarea înv. judeţ şl comuna. dupâ avizul favorabil al Direcţiunii Institutului de Psihologie al Universităţii sau al Consiliilor de Facultate şi după recoman­ darea Senatului Universitar. Instr Publice după avizul prealabil şi favorabil al Di­ rectorilor Institutului de Igienă şi ai dispensarelor universi­ tare şi după recomandarea Senatului Universitar. . Sup. d) Impiegatul-dactilograf se va numi după normele de . Fondurile oficiului. înv. . -Subvenţiunea anuală dela autorităţile de Stat. Prezentul regulament. . Nr. iar dacă este medic de Facultatea de Medicină şi după recomandarea Senatului Universitar. Publice. 2. 1766—1936 «Д aprobat de Ministerul Instr. Dir. 21. 23. .3. . c) Secretarul se va numi de Minist. 4. Art.numire ale personalului ad-tiv universitar. VII. Publice. Univ. chete. . ..Art 22. Orice modificare a dispoziţiilor cuprinse în pre­ zentul regulament se va face numai de către Senatul Univer­ sitar. etc. Art. Administrarea fondurilor se va face potrivit unui »uget de venituri şi čheltueli "întocmit de Rectorul Univer­ sităţii după propunerea Directorului Oficiului. b) Medicul igienist consilier social se va numi de către Minist. Abaterile disciplinare ale personalului Oiiciului Universitar se judecă de Senatul Universitar. № . votat de Senatul Univer­ sităţii din Cluj în şedinţa sa din 27 Iunie 1936. după ce s'a luat avizul directorilor de Institute. şi art. 129 şi 135 al Regulamentului aceleiaşi legi. conf. cu ord. . 1. Cota parte din taxele plătite de studenţi pentru asis­ tenţa medicală şi socială. Instr. precum şi dela întreprinderile particulare. care au controlul şî directiva activităţii ştiinţifice a Oficiului. 25. Fondurile Oficiului Universitar provin din ur­ mătoarele sume: . Art.

ghiduri. Biblioteca este zi de zi întregită cu lucrările fundamentaleCentral University Library Cluj asupra or­ BCU Cluj / ce au apărut sau apar ganizării. 11 Servieiul de informaţluni şi documentare. dela Facultatea de Litere lei 33040' 4. iar cu aprobare specială şi în timpul vacan­ ţei. întreţinându-se astfel o întinsă: corespondenţă cu. în parte din lucrări achiziţionate sau cumpărate direct).. 2. care funcţiona la Rectoratul Universităţii! încă din 1928.. I . fiinţei.. ale universităţilor din ţara şi a principalelor universităţi din Occident şi de peste Ocean. dela Facultatea de Ştiinţe lei 31780 Total 226 lei 298690 5. . Pentru buna şi obiectiva funcţionare a acestui serviciu. dela Facultatea de Medicină lei 105000 3. etc. gratuit în Clinicele universitare. Pentru 79 stud. De asemenea sa răspuns tuturor cererilor adresate îh scris. şi a stat ţilnic (2 ore) la dispoziţia studenţimii precum şi a tuturor ce­ lor interesaţi. dând informaţiile şi îndrumările practice ce­ rute cu privire la: organizarea învăţământului universitar. Asistenţa medicală. dela Facultatea de Drept lei 128870 2.324: Activitatea*. s'a incorporat în activitatea Oficiului. Pentru 34 stud. Pentru 19 stud. care cuprinde esenţialelescrieri şi lucrări informative: anuare. Asistenţa medicală. evoluţiei şi rolului învăţământului univer­ sitar şi superor. alegerea cursurilor. Acest serviciu. clasa Il-a pe tot tim­ pul anului şcolar. a) Ospitalizarea gratuită în Clinici Studenţii Universităţii din Cluj sunt trataţi. Costul tratamentului se rambursează însă Clinicelor dintr'un fond alimentat prin atribuirea unei cote din taxa de în­ scriere plătită de studenţi. Diferite ajutoare medicale acordate individual lei 14493 Adică lei 313183 acordaţi în acest an şcolar din fondul de asistenţă medicală al studenţiemi. Pentru 94 stud. în caz de boală. Astfel în acest an şcolar s'a achitat suma de lei 313183 repartizată astfel: 1. cursuri de vară şi specializare în străină­ tate. persoanele din afara Clujului. etc.. psihologică şi socială. Oficiul şi-a înjghebat o bibliotecă proprie de specialitate (îir parte din lucrările existente la Rectorat. prospecte.

1 caz. :1 ) Condus de dl Docent Dr. Pod 7 cazuri. Hângănuţiu. Dispensarul antituberculos. Cu tuberculoze pulmonare active 10 (1.5%). Litere 130. Afecţiuni dentare 404 cazuri: Carii netratate 272 cazuri. Plombe 92 cazuri.*) La începutul anului şcolar au fost examinaţi la dispen­ sar în . scleroze discrete pulmonare etc.325 . In ce priveşte rezultatul examenului pulmonar el este BCU Cluj / Central University Library Cluj următorul: Lipsiţi de ori ce semn de leziune pulmonară 101.mod obligator toţi studenţii anului I a celor patru fa­ cultăţi. In ce priveşte rezultatul examinării celorlalte organe s'aîî constatat: Leziuni oculare în 80 de cazuri: Cecitate unilat. Miopie 76 cazuri. Deviaţii de sept 2 cazuri. Acnee 12 cazuri. Blefarită 1 caz. Cu mici semne de tuberculoză latentă dar cliniceşte să­ nătoşi 541. Oariiello. Afecţiuni cutanate 18 cazuri.b) Tratamentul gratuit acordat studenţilor în dispensării. In unele •cazuri au fost executate şi alte examinări speciale. Tpermetroppie 1 caz. Acest examen a fost făcut . Ştiinţe 59. Strabism 1 caz. . Drept 229. Laringită 1 caz.de A echipe de medici con«duse de Dnii Dri Daniello. a cavi­ tăţii buco-faringiene. urechi 130 cazuri: Amigdale ipertrofiate 119 cazuri. L. Arsură 1 caz. Tegetaţii ađen. Rezulta­ tele obţinute au fost consemnate pentru fiecare student înîtr'o fişă individuală. Faringită 1 caz. Afecţiuni de nas. Rinită cronică 1 caz. Polipi nasali 5 cazuri. al cărui model. examen radiologie al toracelui.a fost întocmit de Oficiul Universitar. examinarea acuităţii vizuale. gât. analiza serolqgică a sângelui. In această categorie au fost clasaţi toţi acei ce prezentau complexe primare calcefiate. Afecţiuni renale 1 caz (tuberculoză renală. examen fizic general. Pitiriază 4 cazuri. 1 caz. adenopatii hilare. simfire pleurale. Coroane 30 cazuri. In total au fost examinaţi 652 studenţi din anul întâi. Proteze •3 cazuri. Impetigo î caz. Berariu şi Popescu şi a fost cât se poate de complect constând din: înregistrarea •exactă a datelor anamnestice. re­ partizaţi pe Facultăţi după cum urmează: Medicină 234.

Dintre aceştia 245.. afecţiuni extrapulmonare sau netuberculoase. Politechnică ^. . Dintre aceştia Studenţi universitari . . . Library Cluj Dispensarul antiveneriân*) (Instalat în localul clinicii Dermato-Venerice):.. Cei mai mulţi. . . . . .. . venite pentru reexami­ nare. Alte.. . . au fost car zuri noi iar 443 au Fost cazuri vechi. . . . .). Academia Comercială Academia de Agricultură. . . . .. Modraîu. .. C i r l e a ajutat de L. .. evolutive şi 40 de. ...652: 609 312 182' 66' 46 3 609~ 665 217 65' 7 8 u . ... . . .au fost internaţi în secţia de boli pulmonare a clinicii medicale. . . . .. IL La consultaţiile gratuite ale Dispensarului cari s'au ţi* nut Miercurea şi Vinerea. . .•Condus de đl D r .. au mai fost examinate la Dispensar 47 studente dela Căminul de fete din Calea Mo­ ţilor şi 146 studenţi ai Academiei comerciale. .274' 15. . . . . . Academia de Teologie . . . In afară de cazurile de mai sus. "total:" Alte şcoli .. Facultatea de drept ... . .32B.dintre student ţii tuberculoşi.. . Dintre studenţii debili sau cu tuberculoză latentă 50. .. . Cazurile cu tuberculoză pulmonară activă n'au fost a&r mise în Universitate. . Facultatea de medicină Facultatea de litere şi filozofie Facultatea de ştiinţe Facultatea de farmacie .. între orele 2—4 după masă s'au prezentat în total 688 studenţi. 1.. endocrine etc. In cursul acestui an au fost descoperite printre cazurile noi 14 tuberculoze active.. . P . . afecţiuni (gastro-intestinale. . . . Totalul bolnavilor . . . . . Totalul consultaţiilor . ci li-s'au dat sfaturile necesare în vede­ rea tratamentului. . аш BCU Cluj / Central University fOst internaţi în preventoru! GoBbiţa.. . .58 сатzuri..

Vulvovaginită blenoragică 2. 133. Uretrită catarală 24. . BCU Cluj / Central University Library Cluj Boli venerice după facultate: Medicină: Sifilis 7. Total: 76. Şancru moale 3. Sifilis primar 33. 14. Neurastenie sexuală 1. Sifilis la­ tent 37. Alte afecţiuni ale sferei genitale: Balanită erozivă 34. Bleno­ ragie acută complicată 88. Şancru moale complicat 17. Anul II. Nicolas Favre 4. Şancru moale 10.327 Conservator de artă dramatică Şcoală normală de băieţi Şcoală Comercială Şcoală de conductori technici Licee Şcoală de menaj Şcoală normală de fete Şcoli primare — Total: 13 12 24 34 102 22 16 145 665" 160 1114 1274 După sex: Femei Bărbaţi Total: Studenţi universitari după anii de studiu: Anul I. Şancru moale necomplicat 66. Fimoză 3. Total: 609. Absolvenţi 23. Litere şi filozofie: Sifilis 1. Anul IV. 2. Blenoragie acută necomplicată 176. 156. Intertrigo 1. Sifilis. Blenoragie 25. Sifilis secundar 6. I. Uretrită microbiană 30. 160. Total: 83. Leucoree 2. Blenoragie 5. Boli venerice: 1. Parafimoză 1. Total: 42. Şancru moale 9. Total 98. Blenoragie 54. Ftiriază inghinală 2. Anul III. Limfogranulomatoză inghinală. 4. 3. Blenoragie. Condilome acuminate 36. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Eczema marginată 2. 15. Şancm moale. Blenoragie cronică 19. Total: 9. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Ruptura frenului 8. Drept: Sifilis 33. Anul V. Total: 189. Herpes progenîtal 34. Anul VI. Mollus contagios 4. Total: 292. 5. 108. Eritrasma 5. Varicocel 1. Starea postblenoragică 7.

Şancru moale 5. Lichen ruber plan 2. Blenoragie 11. Piti pilor 5. III. Sifilis 14. Diferite dermatoze: Acnee ulgară 36. Sifilis 5. Sifilis 2. Exantem toxic 5. Total: 5'. Anul V. Combustie medicamentoasă 6. Raportând numărul de 4 * boli venerice la numărul 55 Boli venerice după anii de studii: I. Afte 3.328 Ştiinţe: Sifilis 2. Piodermie 46. Foliculite 18. Zona zoster 5. Nico1. Blenoragie 9. Total 4. II. To­ . Comparând aceste tablouri cu datele anului şcolar 1934— 35 se observă o oareşcare înbunătăţire în ce priveşte morbi­ ditatea venerică. Piodermie 46. Acnee necrotică 1. Absolvenţi: Blenoragie 6. Pelioză reumatică 1. Eczematide 4. Şancru moale 5. Blenoragie 2. Urticaria factiţia 5. Veruce 17. Pitiriază rozată Gilbert 3. Scabie 62. Eczema 46. Urticarie 7. Erisipel 1. Sifilis 4. Sclerodermie 1. Total: 20. Scrofulodermie 1. Blenoragie 27. Lichen ruber plan 2. Cheilită 1. Hemangiom 1. Şancru moale 5. Blenoragie 27. Eritem nodos 1. Total: 6. Pelagra 4. Totalul bolilor venerice la Studenţi Universitari: Sifilis 40 Şancru moale 23 Blenoragie 96 Nicolas Favre 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total: 161 II. Ectime 3. Blenoragie 21. Blenoragie 2. Impetigo 16. Herpes febril 1. Trichofiţie superficială 8. Total: 38. Combustie 3. Ulcer crural 2. Cheloiţi spontan 1. Anul VI. Hipertrichoză. Şancru moale 1. Aceasta este însă numai aparentă având în vedere numărul mai mic a studenţilor înscrişi în acest an şcolar. Trichoepiteliom 1. Sifilis 15. Hiperidroză 4. Pernio 1. Eritrodermie 1. Anul IV. Furunculo­ ză 20. Hidrosadenită 5. Anul Anul las Favre Anul tal: 47. Şancru moale 1. Şancru moale 1. To­ tal: 41. Scarlatină 1. Totalul dermatozelor: 439. Lichen pilar 5. Total: 12. Dermatită 23. Nicolas Favre 1. Nevi piloşi 1. Ichtioză 1. Eritem poli­ morf 1. Şancru moale 6. Dishidroză 2. Favu 7. Alopecie 1. Seboree 22. Ulcer traumatic 1. Nevi piloşi 1.

a terapeuticei şi mai ales a Igienei vieţii mintale. a fost trimisă la sta­ ţiunea maritimă Budachi-Cordon. spre a fi pus la dispoziţia studenţimii. apărut în luna Sept. suma totală de lei 59. Studenţii debili. de „ „ „ „ „ Drept Medicină Litere Ştiinţe 7 studenţi 10 „ 12 3 Rectoratul a plătit Societăţii Caritatea pentru întreţine­ BCU 990 zile socotit â Library lei rea acestor studenţi. Faptul acesta ne îndeamnă la o propagandă şi profilaxie mai intensă.Cluj / Central Universitycâte 60 Cluj ziua. lipsiţi de mijloace şi meritoşi sunt tri­ mişi la Sanatoriul din Colibiţa din munţii Rodnei. Asistenţa psihologică.000 lei. In acest an şcolar au fost trimişi la acel Sanatoriu. 2. 2. unde Uni­ versitatea are un pavilion propriu afiliat societăţii „Claritatea" din Cluj. la care se mai adaogă o subvenţie de 15. pe viitor. asistenţa psihologică.921 cu care 16 stu­ denţi au primit întreţinere gratuită la staţiunea amintită. 1936. pe timp de una sau două luni. Iniţiată în cadrul asistenţei generale a vieţii studenţeşti.30% ceeace prezintă o urcare de 3%. O altă categorie de beneficiari. repartizaţi astfel: Dela Fac. 1. recomandaţi de Clinica Medicală în urma examinărilor făcute. In acest scop Rectoratul a acordat ca ajutoare suma totală de lei 20. care a luat o desvoltare foarte mare la Universităţile străine — în deosebi la cele anglo-americane — tinde să dea studenţimii toate îndrumările necesare în mate­ rie de organizare ştiinţifică a muncii intelectuale academice.400 din fondul de asistenţă medicală.329 total de 3691 studenţi această ne dă un procent de 12. timp de o lună. Spre a extinde sfera de cunoaştere a ideilor pe care se sprijină această asistenţă şi spre a dovedi marea ei utilitate. In cuprinsul . c) Reconfortarca in sanatorii şi in staţiuni maritime. directorul Oficiului s'a îngrijit de elaborarea şi publicarea unui volum de „îndrumări Universitare". un număr de 32 studenţi ai ace­ stei Universităţi.

344 sub diferite titluri de ajutoare din fondul de asistenţă socială. cu începerea anului universitar viitor. publicat de directorul Oficiului în volumul de îndrumări universitare amintit. Serviciul orientării profesionale academice.550 care BCU Cluj / Central University Library Cluj se repartizează astfel: 25 ajutoare la Facult. pe baza cererilor aprobate de Dl Rector. M. acest serviciu a stat la dispo­ ziţia tuturor candidaţilor şi studenţilor care au cerut îndru­ mări ştiinţifice cu privire la alegerea Facultăţii şi specialităţii. metodele ştiinţifice ce vor fi întrebuinţate.330 acestui volum de îndrumări universitare ştiinţifice (realizat cu colaborarea dlui Prof. în examinarea psihologică a studenţilor din -anul I. Dr. social.794. precum şi la cerinţele de ordin economic. Zolog. In afară de aceste bonuri s'au mai acordat ajutoare pealtă cale în sumă de lei 31. Dr. 3. metode de examinare ale individua-- . care a funcţionat şi anul acesta la Recto­ rat. datorite direc­ torului Oficiului. Agr. sau emis de Rectorat studenţilor săraci şi meritoşi bonuri de diferite ajutoare în sumă totală de Iež 137. Astfel în acest an şcolar s'au acordat în total suma de169. cum a funcţionat dela început. şi Dr. a constat din verificarea situaţiei şcolare şi materiale a candidaţilor cari au solicitat ajutoare din fondul de asistenţă socială. Serviciul de asistenţa socială. de Drept 44 „ „ „ „ Medicină 34 „ „ „ „ Litere 62 „ „ „ „ Ştiinţe. şi din distribuire de ajutoare celor merituoşi. psihologic şi biologic al diferitelor profesiuni superioare. care se referă direct la asistenţa psihologică: „Tehnica muncii Intelectuale" şi „Principii de Igienă min­ tală". Alături de studiul privitor la „Orientarea profesională academică". In cadrul acestui serviciu s'au elaborat. Acest serviciu. Haţieganu. Astfel. Comşia) se găsesc următoarele studii. I I I . 0. Utilat cu toate elementele necesare unei orientări ştiinţifice (monografiile profesiunilor superioare. in conexiune cu Institutele universitare competente. I.

n. Educaţia fizică Universitară. 2. 5. In acest an şcolar s'a redactat şi aprobat statutul educa­ ţiei fizice universitare*) cu următorul text: Art. capabil de muncă spornică. Art. fizică şi intelectuală. privitoare la organiza­ rea învăţământului universitar. *)~Aprahat de Senat. Această educaţie urmăreşte formarea unui student universitar sănătos la trup şi la suflet. şi va sta şi mai mult în viitor. II. cari vor fi urmate obli­ gator de toţi studenţii şi prin o educaţie sportivă atletică ur­ mată de cei selecţionaţi şi de cei ce se înscriu de bună voie.. Educaţia fizică se va preda pentru ambele sexe cu programe speciale. la vieaţa studenţească şi uni­ versitară în genere. Scopul educaţiei fizice în Universitate este forma­ rea unui corp sănătos şi desvoltat armonic. va fi cât se poate de simplă pentru a nu turbura mer­ sul normal al studiilor. Cap. 3. h. I V .se înfăptuieşte prin exerciţii de educaţie fizică generală. Educaţia fizică universitară urmărind scopul sus amintit. în şedinţa din 25 Iunie 1936 (Rectorat Nr.. b) Comisiunea de educaţie fizică universitară. . BCU Cluj / Central University Library Cluj pentru a deveni un cetăţean conştient de datoriile ce le are faţă de Ţară. Educaţia fizică universitară . Art. c) Directorul educaţiei fizice universitară. Serviciul de stadii. 515—1936). ce vor ii date publicităţii. universitare.rt. Conducere Art. în sprijinul tutu­ ror candidaţilor ce intră în învăţământul superior şi care do­ resc să aibă asistenţă şi îndrumare obiectivă. 1. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat planurile lucrări­ lor viitoare. acest ser­ viciu a stat.з з г lităţii prin institutele universitare de specialitate). V. Organele de conducere şi îndrumare sunt urmă­ toarele: a) Senatul Universitar.

9 — Preşedintele Comisiunei de educaţie fizică exe­ BCU Cluj Central de Senatul Universitar şi răs­ cută bugetul întocmit şi /aprobatUniversity Library Cluj punde de executarea deciziunilor Comisiunii de educaţie fi­ zică. Ea se compune din 7 membri: 1. el este reeligibil. cari au dovedit aptitudini şi o pregătire suficientă. Art. respectarea regulamentelor. Instructorii. care va fi înaintat Senatului Universitar. v . Directorul educaţiei fizice supraveghează execu­ tarea programului. câte unul de fiecare facultate pe 3 ani şi reeligibil. 4. Directorul educaţiei fizice universitară. de educaţie fizică. Senatul Universitar este organul de îndrumare. Art. 7. Art. EI face raportul de activitate şi de propuneri Comisiei. preşedintele so­ cietăţii sportive a studenţilor universitari Cluj. de coordonare şi de control. 2. Comisiunea de educaţie fizică este organul de con­ ducere efectivă. Art. |Ctei 4 profesori sunt aleşi din par­ tea Facultăţilor. 4 profesori universitari desenaţi de cele 4 Facultăţi. sunt membri de drept ai Comisiunii. Art. Preşedintele. Instructorii vor fi numiţi de către Comisiunea de educa­ ţie fizică la propunerea Directorului sportiv dintre studenţii. 8. Exerci­ ţiile şi cursurile sunt conduse de prof. aju­ taţi de instructori după programul fixat dei Comisiunea de educaţie fizică universitară. ales de către Senatul Universitar pe timp de 3 ani.332 Art. Art. 11. Membrii Comisiunei participă la şedinţe cu vot deliberativ în toate chestiunile ce interesează educata fizică şi compunerea programelor anali­ tice. Preşedintele societăţii sportive a studenţilor universi­ tari Cluj. 6. Comisiunea se întruneşte cel puţin la 3 luni. Profesorii de educaţie fizică. Directorul de educaţie fizică este organul execu­ tiv al Comisiunii. Profesorii de educaţie fizică se vor numi din partea Se­ natului universitar la propunerea (Comisiunei de educaţie fizică. Preşedintele Comisiei de educaţie fizică este un profesor universitar. se ocupă cu organizarea concursurilor şi serbărilor. Directorul educaţiei fizice universitară. 3. şi aprobat de Senatul Universitar. 12. 10.

cari au urmat cu succes cursuri speciale de Medicină sportivă. cerându-se un minimum de prestaţie fixat de Comisiunea de Educaţie Fizică. Examinarea studentelor va fi făcută de o femee. Educaţie sportivă şi atletică. Fiecare student în cursul şcolarităţii este obligat a frecventa orele anunţate în program cel puţin un stagiu de două sesiuni (una de vară şi una de iarnă). ei având răspundere personală pentru partea medicală a fişei. Toţi studenţii şi studentele regulat înscrişi sunt obligaţi a urma exerciţiile şi cursurile acestei disciplini. 15. Art. pe zervată educaţiei fizice. Frecvenţa se va nota la sfârşitul fiecărei sesiuni de profesorul de educaţie fizică şi se va califica din: alergare. salt. Educaţia fizică universitară se practică în urmă­ toarele ramuri: 1. medic. Frecvenţa se vaCluj / Central University Library Cluj foaia re­ BCU nota în libretul studentului. Art. Medicii sportivi se recrutează din partea Comisiunii de educaţie fizică. cu predilecţie din personalul ştiinţi­ fic al Facultăţii de Medicină. 16. 13. Scutirea de înscriere s"au de frecvenţă se face numai pe baza certificatului medicului sportiv universitar. Educaţia fizică generală (obligatorie). III. şi aruncare. Educaţie fizică generală. Cei cari nu respectă instrucţiile date vor fi pedepsiţi conform regulamentului de ordine şi disciplină. 17. Studenţii sunt obligaţi la respectarea programu­ lui fixat şi a executa exerciţiile după indicaţiile profesorilor de educaţie fizică. Cap. examinează pe toţi studenţii şi în colaborare cu Oficiul Universitar întocmeşte fişele medi­ cale. Art. 14. Diploma de doctor sau de licenţă nu se va elibera decât acelor cari au dovedit că au urmat stagiul.333* Art. . Scutirea poate fi definitivă sau temporală. 2. Art. Examenul medical este obligatoriu la începerea şi ter­ minarea cursurilor de educaţie fizică. Art. Art. 18. Educaţia fizică generală este materie obligatorie ia Universitatea din Cluj. Medicii sportivi. 19.

24. fără pro­ ducerea unui desechilibru organic. Educaţia sportivă neobligatorie. 23. Jocurile sportive şi atletismul. 4. se vor practica în cadrul . Art. (sky. Muncă. 22. Ea va fi dis­ tractivă şi utilă (recreatoare). water-polo. e t c ) . oina. Art. Dansuri naţionale. având ca scop executarea unei munci pu­ blice de necesitate naţională (şosele. Dintre jocurile sportive se vor cultiva mai ales jocurile BCU Cluj / Central University Library Cluj cu mingea (foot-ball. nataţia. woley-ball. Exerciţii fizice corective. Tinde la augmentarea capacităţii de muncă şi la desvoltarea aptitudinilor pentru a fi un bun soldat. lupta şi scrima. Gimnastică ritmică. Art. Serviciul muncii este o parte integrantă a educa­ ţiei fizice universitară. Se va practica atletica uşoară (fugă. etc). practicate cu sco­ pul de a participa la concursuri. sărituri şi aruncări). Tir. hand-ball. Cap. fiziologia şi patologia muncii şi a sportului (masaj). Educaţia sportivă universitară nu tinde la re­ corduri ci la obţinerea unui optimum deţ prestaţie. 20. orchestră. Se va manifesta prin formarea de echipe de muncă. Art. Exerciţii la diferite aparate. un cor al studenţilor universitari. Va organiza o fanfară.334 3. 21. Medicina sportivă va forma obiectul de studii mai ales pentru studenţii în medicină. î. etc). nivelări. IV. dând importanţa desvoltării unei atitudini corecte şi a unui spirit de camaraderie-fraternitate şi disciplină pentru a pregăti studentul la viaţa de ce­ tăţean şi soldat. Art. tratând şi exercitând primul ajutor. Educaţia fizică generală se compune din exer< citii de ordine şi disciplină (sport pe teren militar). patinaj. Medicină sportivă. Se va avea în vedere cultivarea spiritului de luptă şi de echipă. sporturile de iarnă. In vederea acesteia se vor forma echipe pe facultăţi.

26. 27. la propunerea Comisiunei de educaţie fizică. Bugetul pentru acoperirea cheltuelilor se alcătueşte de Comisia de educaţie fizică şi se aprobă de Senatul Universitar. Ministe­ rului Sănătăţii şi a Armatei. se va practica în sala de gimnastică a Universităţii. Subvenţia anuală a Ministerului Instrucţiunii. •conform contractului făcut cu Asociaţia „Astra". Aceasta societate sportivă în ceea ce priveşte educaţia fizică este supusă îndru­ mării şi controlului Comisiunei de educaţie fizică. Cap. Mijloacele. Societatea sportivă a studenţilor universi­ tari are buget şi contabilitate proprie sub controlul Senatului Universitar. VI. F.335 -societăţii sportive a studenţilor universitari. . Contribuţia anuală a fiecărui student plătită la înce­ putul fiecărui an şcolar. Bugetul de venituri se alimentează din următoa­ rele izvoare: 1.. . V. Art. Membrii activi ai societăţii nu pot să fie decât actuali şi foşti studenţi universitari indiferent de locul UniTersităţii. în Parcul Sportiv universitar Regele !Qarol II. 29. Această taxă va fi fixată de Senat. Aceasta so­ cietate este organul care asigură continuitatea în educaţia fi­ zică a studenţilor şi după părăsirea Universităţii. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cap. Membrii acestei societăţi se recrutează dintre studenţii cari au urmat sau urmează cursurile de educaţie fizică generală şi cari dovedesc aptitudini speciale certificate чЈе Directorul sportiv şî de medicul sportiv. 2. Fondurile educaţiei fizice. fiind în acelaşi timp organul de exteriorizare a sportului universitar. E. Art. Timpul practicării sportului va fi asigurat în pro­ gramele facultăţilor. Art. Ea funcţionează în baza unui regulament aprobat de Se­ natul Universitar. Art. 30. Art. 25. U. 28. Art.

F. . medici} până la asigurarea lor în buget. Până la înfiinţarea localurilor de gimnastică şi de sporturi. pentru serbări. 35. Art. după un regulament special al Parcului. cari nu sunt în strictă legătură cu E. 31. 4. Educaţia fizică obligatorie se va introduce pro­ BCU Cluj / Central University Library Cluj gresiv în marginea fondurilor şi locurilor disponibile precum şi a putinţei de a angaja un personal de profesori competenţi. V I I . Veniturile societăţii sportive universitară. 34. Donaţiuni de ori ce soi dela aulorităţi sau particulari. necesare educaţiei fizice. Comisiuneaţ de educa­ ţie fizică va căuta mijloacele pentru a închiria localurile ne­ cesare. Art. Bugetul educaţiei fizice universitară se utilizează pentru întreţinerea sălilor şi a terenelor de exerciţii. după un re­ gulament special. Veniturile parcului sportiv universitar Regele Carol II. vor fi acoperite din fondul de E. F.. pentru retribuţia. Modificarea prezentului statut se admite numai cu avizul Comisiunei de educaţie fizică şi cu aprobarea Sena­ tului Universitar. Cheltuielile pentru personal (instructori. permii. 5. Nu se vor autoriza spese. al insta­ laţiilor şi echipamentului. 32. în primul an după intrarea în vigoare a acestui regulament. Art. etc. personalului di­ dactic şi a medicilor. şi a Ministerului Instrucţiunii. 33. Cap. Art. Educaţia fizică universitară va fi obligatorie numai pen­ tru studenţii anului I.336 3. pentru spesele delegaţiilor şi călătoriilor de studii. Dispoziţiuni finale Art. 6. Contribuţia comitetului sportiv regional.

CĂMINURILE Şl CANTINA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUAJrtTL 1 9 3 5 / 3 6 22" .

„ Baroni Vitold dela 30 Nov. c) Căminul V. Mecanic: Augustin Morariu. Secretar: Emil Sângeorzan (cu delegaţie până la 28. Vasile Meruţiu (dela 1. Mecanic. Econom: Măria Papp. Secretar: Gheorghe Ciosa. „ Ion Drăgoiu. lacob Lazar. 1936). Membri: prof. 1936). 1935). Preşedinte: prof. numit dela 1. Maior. a) Căminul Avram Iancu. XI. Secretar: Constantin Jurcan. . De un real folos pentru studenţii români cari îşi fac studiile la Universitatea din Cluj. „ Alexandru Borza (până la 1. „ Teodor Capidan. Giuglea George dela 14 Dec. Secretar: Livia Morariu. înainte. 3. I I . b) Căminul Studentelor. Administrator: Constantin Buga. „ Silviu Dragomir „ Camil Negrea. Portar: Ioan Sabău. BCU Ilie Hăşegan (cu delegaţie până la 28. I I I . 2.1. Administrator: Cluj / Central University Library Cluj 1936. înainte. „ A. iQălminul a adă- . 1935). Comisiunea căminarilor. într'un oraş cu o populaţie încă în bună parte minoritară. 1936. numit dela 1. XI. Personalul căminarilor. I I I . Babeş. Portar: Luca Nan. I I . Ştefan Ilea.. C ă m i n u l s t u d e n ţ e s c „ A v r a m I a n c u " ^ Căminul studenţesc „Avram Iancu" îşi închee al 16-lea •an de activitate. Administrator: Silviu Miilea.

cei mai mulţi fiind fii de plugari (35 din 62). Încălzit .. e < u e—t ai -s Č 184 „. .. lei 470116 „ p. impozite.. p. lei 50050 . H 14J15J15JI5 59 52 1 Ol 15|48 12? Germani (saşi. . etc.. pentru întreţinerea bursierilor şi cheltueli comune din subvenţia dată de Ministerul Instrucţiunii suma de lei 849613 dela solvenţi taxe de întreţinere lei 1402833 pentru bibliotecă. repartizaţi după naţionalitate. întreţinerea edif.. BCU Cluj Central de 156 din cari 30 Solvenţii au fost în /număr University Library Cluj fii de agri­ cultori.339 postit în cursul anului trecut un număr mediu de 218 stu­ denţi.. bae şi diverse. bursieri sau solvenţi. —1—1—i— — Total "Î'|"Y|—j— 2 6 —— — "'i'C'A Ti — f i "ÎF 8 ""\з 156 7 —" 15J17Jl5jl5 62 61 11 17. . de preoţi. . . iar 126 fii de funcţionari sau profesionişti. . N a ţ i o n a l i t a t e a Solvenţi Litere Ştinţe Med. .. 2415512 Fonduri şi tranzitorii. apă. 3737101 S'a cheltuit: Pentru personal lei 160126 -Cheltueli alimentare lei 1362546 „ p. . facultăţi. Litere Med. 163066 Total: lei . cheltuieli de birou \ .„ . . lei 372657 „ p. şvabi) Maghiari Bulgari .. . renovări . suma de lei . . bibliotecă lei 40676 „ p. complectarea veselei. rufăriei şi mobilierului . reparaţiuni. lei 108110 \ p.. ... .... după cum urmează: Bursieri Total 1 Drept.67 218 Bursierii în număr de 62 s'au recrutat din studenţii lip­ siţi de mijloace materiale şi foarte buni la studii. luminat. învăţători şi funcţionari. . . 1 Ştiinţe Drept. . menţionăm că: S'a incasat. 7 Români . . (Ga date mai importante relativ la gestiunea căminului. lei 1321589 Total intrate lei .. —1 IJ—! — "З 1 . . . .

. Barbu Zevedei (litere) dela 1 Nov.414. Biblioteca în cursul anului expirat s'a îmbogăţit cu 186 volume în valoare de lei 40676. . .. Starea sanitară a studenţilor din cămin în cursul anului expirat a fost satisfăcătoare. 4.906 lei. .286 — care împre­ ună cu clădirea evaluată la lei 14. table.688 se urcă la suma de lei 18.784 lei. . Grădina „Petran" din imediata apropiere a căminului. vesela şi alte obiecte de bucătărie de 181. Lista studenţilor bursieri adăpostiţi în căminul studenţesc „Avram Iancu*'.833.000 — efectele şi rufăria de pat de lei 785. . atelierul mecanic Iei 41. BCU Cluj / Central University Library Cluj luată în arendă dela soc.34. Bal Lascu (ştiinţe) dela 1 Noemvrie 1935—30 Iunie 1936.108. ziare. 4154—4177 în valoare de 50. o distracţie uşoară (jocuri de şah.612. în timpul liber. lei Totalul eşitelor lei 2820815 28665» 116304 513323 3737101 Alimentaţia studenţilor s'a făcut în condiţiuni mulţumi­ toare şi cu toată urcarea de preţuri de pe piaţă. Media generală a costului alimentaţiei a fost de lei 27. Baia căminului a funcţionat la început o singură dată pe săptămână. Valoarea mobilierului este de lei 1. când numărul studenţilor a crescut. ea nu a fost cu nimic inferioară celei din anul trecut. . lei Mandate de plata ramase neincasate din 1931 . .936 şi biblioteca lei 1.de zi şi persoană. . dl Dr. biliard. radio) fără ca ei să părăsească edificiul căminului. Medicul căminului.340 şi diverse lei 70424 „ comune lei 185979 Fonduri şi tranzitorii . de 2 ori pe săptămână. 1935—30 Iunie 1936.511. Inventarul căminului a sporit cu obiectele înscrise la Nr. „Âstra" a servit ca loc de recreare şi studiu. 2. Numărul cititorilor a fost 22224. . Valoarea cărţilor (5660 v o ­ lume) este de lei 1056688. Ordinea şi disciplina în cămin au fost mulţumitoare. Casina a funcţionat cu preţuri foarte reduse oferind stu­ denţilor. Liviu Telia a stat la dispoziţia studenţilor bolnavi ori de câteori aceştia au avut trebuinţă de asistenţă medicală. 1.056. lei Sold . iar din Februarie.

1935—31 Maiu. 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov. 24. 1936. 14. Chira Aurel. 1935—30 Iunie T936. 35.. (litere) dela 20 Nov. Ciurdariu Pavel. 1935—30 Iunie 1936. 23. Drimuş Iosif. 1936. 32. 37. (litere) dela 1 Nov. Dănilă Octavian. 9. 12. dela 1 Nov.) dela 1 Nov. Morariu Traian. 1935—30 Iunie 1936. 18. (drept) dela 1 Nov. Florea Vasile. (litere) dela 12 Nov. (drept) dela 10 Nov. BCU Cluj / Central 2 Nov. (litere) dela 2 Nov. Mateiaş Dimitrie. 4. Perian Sorin. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iun. Issecutz Ioan. 17. 1935—30 Iunie 1936. 8. Ђ. 1935—30 Iunie 1936. Borcoman Octav. 30. 1935—30 Iunie 1936. Iliescu Aurel. (litere) dela 1 Nov. Loziciu Ilie. 27. Oprita Gheorghe. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. Brumariu Nic.. 7. 29.341 :3. (ştiinţe) dela 2 Nov. Bârna Vasile. (litere) dela 2 Nov. (medicină) dela 3 Dec. 1935—30 Iunie 1936. iGhircev Anatole. 1935—30 Iunie 1936. Bulzan Gh. 1936. în Iu­ nie bursa în bani. 15. Bocianu Valentin. 30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov. Fodor Octavian. 28. Lechinţan Grigore. Isac Dumitru. 1935—30 Iun. (drept) dela 2 Nov. Cristea Vasile. (litere) dela 3 Dec. semibursier dela 1 Nov. 10. Magda Ovidiu. Floriţa Ioan. Oltean Gheorghe. Iuhas Leontin. Library Cluj 22. (ştiinţe) 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936.) dela 13 Dec. Fodorean Ioan. Horedt K. 19. (med. Degan Valeriu. ... (drept) dela 2 Nov. (med. (litere) dela 2 Nov.) dela 2 Nov. Mihăilă Nicolae. (drept) dela 2 Nov. Ш Pervein Iosif. 16. 1935—30 Iunie 1936. 26. 1936. '20. 1936.). 34. 25. 36. Mureşan Ioan. 1935—30 Iunie 1936. 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. litere) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iun. 6. 1935—30 Iunie 1936. Hulea Sever. ştiinţe) dela 1 Nov. (med. 1935-30 Iun. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 1 Nov. Faur Gheorghe. "21. 11. (med. bursier dela Dec. (drept) dela 26 Nov. (ştiinţe) dela 1 Nov. 38. (litere) dela University 1935—30 Iunie Ш 6 . (drept) dela 2 Nov. (med. (drept) dela 3 Dec. (drept) dela 2 Dec. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. Cedrechi Vasile. 1935—30 Iunie 1936.) dela 2 Nov. (drept) dela 2 Nov. 31. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 33. 1935—30 Iun. Cornea Nicolae. 1935—30 Iun. Costina Cornel. 13. 39. (ştiinţe) dela 1 Nov. (litere) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. Nagy Iosif. 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936.

) dela 16 Nov. Teşoiu Marin. semibursier. Popa Ioan. 1936. 1935—30 Iunie 1936. Tătaru Aurel. (ştiinţe) dela 1 Nov. 5.000. 64. Teodorescu Gh. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela "1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 65. (ştiinţe) dela 2 Nov. Pally Iuliu. 62. 1935—30 Iunie 1936. Faur Aron (litere) dela 8 Nov. (drept) dela 1 Nov. Toma Ioan. 47. 63. (lit. 43. 52.. Pop Emil. Sichel Traian. 1935—30 Iunie 1936. Popescu Ioan. 1936. (litere) dela 13 Dec. Lungu Onoriu. 1935—30 Iu­ nie 1936. 1936. 1935—30 Iun. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936.000 Mobilier Lei 1. Camere de locuit: 58 cu 180 locuri. 51. Situat în Calea Moţilor Nr. (drept) dela 3 Dec. Miclăuş Vasile. 45. 49. 1985—30 Iun. 1935—30 Iunie 1936. 1936. 42.588. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 12 Nov. In Iunie în bani. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. dela 10 Nov. Raţiu Ioan. 1935—30 Iun. (litere) dela 13 Dec—31 Maiu 1936. 58. 53. 66. 46.342 41. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 48. 54. (ştiinţe) dela 2 Nov. (litere) dela 9 Nov. (litere) semibursier dela 19 Nov. Edificiile vechi: parter cu 73 încăperi. etaj 2 încăperi. (ştiinţe) dela 1 Nov. 59. 44. Cozma Ioan. Imobilul şi mobilier cu destinaţie imobilă Lei 9.) dela 4 Dec. Vasiliu Constantin. 2 2 Sitnaţia averii căminului. 60. Turda Teodor. BCU Cluj / Central University Library Cluj Zdrenghea Mircea. 1936. (ştiinţe) dela 3 Dec. 56. 1935—30 Iunie 1936. 61. Căminul studentelor unirersitare. (litere) semibursier dela 1 Nov. 70—72. Petruş Petru. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov.895 r . Pupăză Vasile. Morariu Gav. (litere) dela 13 Dec. grădină-parc de 5<S67 m . 1935. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 10 Nov. Sabău Ioan. Zoran Armând. (ştiinţe) dela 2 Nov. 55. 1935—30 Iun. Silaş Gheorghe. 1936. 1935—30 Iunie 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov.689 Biblioteca Lei 369. 1935—30 Inuie 1936. 1935—30 Iunie 1936. etaj I şi etaj I I cu 62 încăperi. Vancu Ioan. (med. 1935—30 Iun. 50. Todoran Dorift. 57. Pordea Petru. cu un teren supraedificat de 2181 m şi curte. edificiul nour parter. 1935—30 Iun.

3 6 . V I ) . Lei 24.343 Unelte Instrumente mecanice Instalaţiuni de apaduct şi încălzire Articole de gospodărie Lingerie Diverse Plante 26.038Impozit Lei 2. Intrate Lei E şj i t e Lei Lei 1.173.5 Cont de gestiune.514 Lei 74. . Lei 1. Lei 115. medie 884.278741 Cfleltnelile de alimentaţie şi efectivul cSminnlul în anul 1935—36. . Lei 5.351 spălat. X. . Lei 33. Solvente Solvente Personfl Personal Total Cota alimentaţie interne externe adtlv serv. Lei 30.811 Spese pt.284 Restituiri Lei 12. bibi.670 Total Lei 1.721 Zugrăvire.088 încălzit. curăţit. V I ) .562 Taxe de bae Lei 38. Lei 392. BCU Cluj2. rep.850 Taxe de uzaj. 26. . de mob. . Iii sta bursierelor în acest cămin. Zoppelt Măria (6.511.341 Compl.600 Lei 841. .990 Spese de birou Lei 7ЛШ Salarii bugetare Lei 199. Buziu Letiţia (19.446 întreţinere.962 Impozit Lei Diverse Lei 95. Bursiere â Lei 1400 lunar .946 Lei .079 29. XI. trans.90L913r 4 Număra! persoanelor adăpostite în clmin în 1935 .815 Diverses.530 Taxe de bibliot.233 Lei 11. . 28 Bursiere â Lei 700 lunar 3 Solvente variat între 80—120 Personal administrativ 6 Personal de serviciu . mici Lei / Central University Library Cluj 78.224 Salarii Solve Lei 335. 27.990 Alimentaţie Lei 914. . . 15 Circulaţia studentelor în total 335 6.822 180. rep.900 Total Leri.249 433 3442 4881 38005 23.050 Lei Total Lei 13. S'a cheltuit pt. Fac.902. Lei 3. lumin. .992 Lei 11. de Drept.

X. Costea Georgina (XI—II în bani. 29. Roşeau Hortenzia (21. 30.). VI. IX. de Ştiinţe. VI. .).). VI. 30. VI. X. Urdea Măria (3. Căminul studenţesc „V. 30.).). Nemeş Veturia (6. 1. Surani Georgina (15.). X. VI. VI. 26. Fac. 30. 25. V I ) . 23. X. 23. la câţiva paşi dela Bi­ blioteca Universităţii. VI. VI.). Barbu Florica (26.). Savu Măria (15. Bab?ş.) Mărginean Ana (6. Pop Livia (15. VI. 28. 30. Creţiu Măria (18. 30. X. VI.). Ştefănescu Angela (26. Gherlan Viorica (1. Vic­ tor Babeş Nr. 30. mansardă) -este destinat pentru adăpostirea numai cu locuinţă a studen- .). VI.). Babeş" e situat în strada Dr.). VI. XI. Pup Lucia (2. Lupan Aurora (11. II.). VI. Jaroşevici Veronica (16. X. 29. VI. VI. VI.344 Fac. VI. BCU Cluj / Central University Library Cluj Drăguţ Măria (1. VI. Căminul studenţesc V .).). 29. X. X. 27. 30. 30.). VI. trei etaje. I I I . Pop Margareta (2. Cu ajutor de Lei 700 şi adăpostite în cămin: Pop Irina (4.). de Litere. XI. X. XI. X. 13 vis-â-vis cu Clinicele.).). Căminul (parter. VI. XI. VI. Cosma Cornelia (25. XI. XI. VI. VI. IX. XI. VI. Lazar Emilia (2. VI. 7. 29. X. VI.).). VI. Moisd Eliza (3.). X. 30. Cărpinişan Eugenia (3. X. IX. Mustaţă Cecilia (5. XI. Ciocan Paraschiva (5.). 29. 30.). 30. Fac. 30. Herţia: Silvia (1. 30. 30. 30. I. Baba Raveca (22. X I . 30. Onosiu Terezia (14. de Medicină.). XI.). V I ) . Sandru Cornelia (1. Căilean Zenovia (3. 30.

935 4.767 899. „ ştiinţe 2% Viaţa în cămin a fost familiară. .615 Totalul inventarului imobil şi mobiliar . Locatarii se repartizează pe facul­ tăţi după cum urmează: 1.471. Baia cu duşuri reci şi caldei a căminului a funcţionat tot anul. Media locatarilor adăpostiţi în cămin în anul şcolar 1935 —1936 atinge cifra de 110.307 Diverse venituri 144. „ drept 8% 3.714. Rechizite de birou 2. „ litere 6% 4.035. 8.) şi mâncări uşoare. domino.778 care se repartizează astfel: ( A) Imobil şi instalaţiuni imobiliare: 1. Inventarul căminului reprezintă la sfârşitul anului şcolar suma de Lei: 4. In cămin se găsesc pentru închiriat 41 ca­ mere cu 126 locuri. 4.343 Fond sanitar 6. facultatea de medicină 84% 2. Maşini şi unelte 7. disciplina mulţumitoare. biliard.495 3. . ziare.998 2. 494. Utilaj de bucătărie 25. . Imobil 2. radio. . Nu s'a ivit nici un dife­ rend între stud.948 1.163 B) Obiecte mobiliare: 1. Central University Library Cluj etc.239 5.243. Ordinea.833 . .416 Conturi de evidenţă 246. de serviciu .000 2.714. pers.000 Fond de ajutoare pt. ping-pong.345 ţilor universitari. BCU Cluj / table. Mobilier 1.800. Casina) a oferit cu preţuri foarte scăzute un local de dis­ tracţie (cu şah.778 Bilanţul încasărilor şi cheltuielilor avute în cursul anului •şcolar 1935—36 se repartizează după cum urmează: Venituri: Chirii şi taxe de baie . nu s'a înregistrat nici un caz mai grav de boală care ar fi reclamat asistenţă medicală. Efecte de pat şi lingerie 399. Starea sanitară a studenţilor a fost pe deplin satisfăcă­ toare.169 3. . Instalaţiuni imobiliare 443.

canal 234. fără întrerupere. luminat. .992.200 Diverse cheltuieli 50. . 141. Costul abonamentului a fost de Lei 700 lunar şi s'a li­ berat numai studenţilor Universitari. Casier: Octavian Stepan. Econom: Ioan Păunescu 1.912: Complectare de inventar 13.750 Lei e) Diurna personalului administrativ . Cu toată insuficienţa localului. Din această sumă suBvenţia acordată de Rectorat.336 lei 48. . 2.366 lei.665 Lei c) Chiria pivniţei 5. până la data de 30 Iunie 1936.346 Cheltuieli: Salarii pt. în decursul acestui an. Г an tina studenţească universitară.486 Chirii şi taxe de baie restituite 13. Administrator: Marin Cioacă. . .767 Sold la sfârşitul anului .821 Conturi de evidenţă 246. 36. reparti­ zată astfel: * 1 a) încălzit şi luminat 31.50 lei pe zi. . Situaţia Casei la data de 1 Iulie 1936 a fost următoarea: Intrate: Sold in iClasa: Eşite: 2.000 Lei d) Salariile personalului de serviciu . 19.785* Lei b) Completarea mobilierului şi veselei . In lu­ nile de vacanţă numărul abonaţilor a variat între 60 şi 80 studenţi. 4. 139. { 748.039 S.373 Cheltuieli de birou (telefon. 5.166 Lei Total: 234.411 întreţinere 44. personalul plătit de cămin . Cantina a servit masa unui număr de studenţi care a variat între 250 şi 300. Conducerea cantinei în anul şcolar curent a fost compusă în felul următor: Director: Silviu Stoicoviciu.040.833" încălzit. Suma aceasta a intrat în întregime în raţia alimentară.176 lei 1. alcătuită din trei feluri mâncare la prânz şi două feluri seara. Cantina sa redeschis la data de 15 Septembrie 1935 şi a funcţionat.160 6.366 L e i ~ Repartizând această sumă la numărul abonaţilor şi zile ar fi în medie. apă. I 5. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. 2. rechizite) .803 151. a fost următoarea: 234.

OFICIUL DE EDITURĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Sold la 30.182 IChelt.089 încasat din vânzarea manualelor „ 89. Consiliul oficiului. „Oficiul de editură este condus de un consiliu de ad­ ministraţie numit de Senatul universitar pe doi ani cu înce­ pere dela 1 Octombrie. Fondai . 1936 . . Gheorghe Sofronie (drept). . Membrii: Camil Negrea. 2. 1. Vătăşescu. Vasile Meruţiu (ştiinţe).1. Bilanţul fondurilor. Gheorghe Giuglea (litere). 2 din regulamentul oficiului.607 6. . Sept. a: probat de Senat la 16 Iunie 1934 şi publicat în Anuarul 1933/34.164 „ 693. „ Spesele poştale etc „ Total Lei 783. Secretar: Ioan A . In conformitate cu art. .800 757 Ш64 Scăzând eşitele . 3. verificarea gestiunei . Victor Tătaru (medicină). BCU Cluj / Central University Library Cluj Victor Papilian.107 Eşite 82. Ioan Popescu-Voiteşti. . ' 2. de tipărire Pt. L e i 694. In cest an şcolar Consiliul Oficiului de editură a avut compunerea următoare: ţ Preşedinte: Nicolae Drăganu (Prorectorul Uni verşi taţii). 4. Intrate Sold la î Octomvrie 1935 .271 „ 90. Acest Consiliu se compune din câte doi delegaţi ai fiecărei facultăţi şi din prorector ca preşedin­ te". 5. Constantin Marinescu. A " Manuale didactice.

Pentru tipărirea Anuarului Instit.550 Scăzând eşitele Sold la 30. Sept.550 2. .968 100. . . Pentru tipărirea lucrării „Principii Fundamentale de Filosofie Juridică" de Prof. . . „Dacoromania" \ ^ . Eugeniu Speranţia . Sold la 1BCU Cluj / Central UniversityLei 149. . .038 92. bulet. Pentru tip.900 59.882 Fondul „ C Publicaţii periodice Eşite 23. . „ 3. de Geog.150 24. de Mine­ ralogie şi Petrografie Lei Total Lei 349. » . . . Pentru tip.000 5. Pentru tip.150 21. Lei 200. Lei 11. . . buletinului Gradinei şi Muzeului Botanic Lei 10. . 1936 „ 100. Pentru alimentarea dela Fondul de întreţinere . Pentru tipărirea rev. de Ştiinţe Lei 9. .349* Fondul „ B " Lucrări ştiinţifice. Soc. . Lei Total Lei 206. de Istorie Naţională Lei 13. Inst. Lei 6. Pentru tip.668 Intrate 1. .914. încasat avansul acordat Dlui Profe­ sor Sextil Puşcariu pentru „Daco România" în Iunie 1935 . Pentru tipărirea lucrării „Flora Pliocenică dela Borsec" a Dlui Emil Pop . 40.150 39. .503 17. Pentru tipărirea Anuar. • .882 „ 105.000 725 304697 .150 24. . Lei 151. buletinului Institutului de Studii Clasice Lei 7.950 6.900 Octomvrie 1935. .300 24. Pentru tipărirea anuarului Inst. . Pentru tip.000 4. . . . Muzeului Geologic-Mineralogic Lei 4. publ. Sold la 1 Octomvrie 1935 .581 31. Medical" Lei 12. Pentru tip. . „Ouj. revistei Institut. de Studii Clasice ч . rev. Library Cluj 2. Lei 3. „Matematica" Lei 8. Lei 55. [ ţ Intrate Eşite 1. . Pentru tip. rev.

697 . . . de Ist. 288 pg.860 Scăzând eşitele Sold la 30. . 1936. . Bărbulescu. 4. Lei 37. Din fondul C (subvenţii a) b) c) d) e) „f) L periodicelor). (urmare) Curs de fizică medicală I (1936. » . .) 8e Conferenţiar Dr. 14. (urmare) „Principii Fundamentale de Filosof ie Ju­ ridică" de Prof. 3. i . „ 45. „Ardealul" 1936. Eugeniu Sperantia Instit. • Lei 24. 1936. Sept. . Lei 24.950 Anuarul Inst.150 Buletinul Soc. Naţională r .150 Buletinul Dacoromania . de Arte Grafice . „Flora Pliocenică dela Borsec" de Docent Emil Pop. de Geografie . Nr. XV. . . . Nr. .950 Total: Lei 182. I Din fondul B (lucrări ştiinţifice). . . 192 pag. : . 304. . . . A. cu 22 tabele. Lei 24. N.950 r : . . . Lei 37. « . LucrărileBCU Cluj / Central University L e i Cluj 34. •.150 Revista Matematica . 228 pag. de Ştiinţe . . tipografia „Naţionala" S.203 3. Lucrări tipărite şi subvenţii în acest an Din fondul A (Manuale).500 Inst. Library Buletinul Grădinii Botanice voi. Nr.

Fasc.. 4. 1. 7. 1926 + 320 pag. Liste des publications de VUniversite de Cluj. Histologie) 1928+110 pag. (Lecons de Geome­ trie Analytique) urmate de introducere elementară în studiul analitic al geometriilor neeuclidiene şi noţiuni elementare de geometrie vectorială 1927+620 pag. Dr.. Michail.. Fascicola IV: Reproducerea plantelor (pag. 279—388+1930). Calcul Algebric. Manuels didactiques (edites par VUniversite). Titu Vasiliu. I. Tratat de Oftalmologie Voi. Ioan Grinţescu. tulpina (pag. Sângele şi organele hematopoitice. Matematici elementare.Lista publicaţiilor Universităţii din Cluj. Tratat de anatomie umană (Trăite d'anatomie humaine) Voi. de Prof. 1923+784 pag. V. I. Hematologia ( L e sang et les organes hematopoîetiques. (Calcul nu­ meric. Dr. Gheorghe Bratu. de Prof. Operaţii cu numere apropiate). de prof. 3. (Cours de Botanique Ge­ nerale). Tratat de drept administrativ român (Trăite de droit administraţii roumain). 1923+636 pag. Trigonometrie.. Fascicola I I I : Frunza (pag. Lecţiuni de Geometrie Analitică. I. Fascicola I : Organizarea generală a plantelor (Citologie. Fasc. Propedeutica Chirurgicală (Introduction â la Chirur­ gie) 1927+792 pag. 2. II.. Dr. D. (fGours de ques generales) Voi. I. 8. de Prof. de Prof. Dr. V. Onişor. 5. I. Iacobovici. . Reprezentare grafică.. de Prof. Tratat de patologie clinică şi anatomie patologică 1923+530 pag. 6.. Fascicola I I : Rădăcina. Abramescu. 1927+321—524 pag. de Prof. 111—278+1929). 389—562+ 1932). de Prof. a) Manuale didactice (ediţia Universităţii). Hematologie). Curs de BCU Cluj / Central University Library ClujMathematimatematici generale. Papilian. (Trăite d'Ophtalmologie) 1928+790 pag. Curs de Botanică Generală. N.

Biblioteca Institutului de Istorie Naţională. Radiologie medicală. Iorgu Radu. Voi. I. Bibliotheqne de l'Institut d'Histoire naţionale). de Profesor Dr. No. Drăganu: Toponimie şi Istorie.. Moga: Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului XVII. Preparations microscopiques) 1931+272 pag. 2. 288 pagini. II. No. 2. cu biblio­ grafie şi index alfabetic) 1934+563—838. Publications scientifiques et litteraires. (Radiologie medicale) noţiuni pregătitoare şi technică generală) 1931+480 pag. 1. 12. I.. II. Rene Jeannel. II. 1936. Dimitrie Negru. Preparaţiunea mi­ croscopică (le Microscope et ses accessoires. de con­ ferenţiar N. I. 14. Curs de Fizică medicală I. 3. (Le Chroniqueur Szamoskozy et ses no*c s au sujet des Roumains). Elaborarea ştiinţifică a dreptului internaţional privat (1934+568). 1. Ştiinţa şi tehnica dreptului internaţional privat (la Science et la technique du droit internaţional prive) de Prof. Curs de biologie generală. 1928. de Prof. (Toponymie et Histoire) 1928. fasc. 10. I. Cluj / Central University Library Cluj BCU 13. 214 p.). 273—440—1932. Natura juridică şi metoda dreptului internaţional privat (1933+428 pag. Elemente de Istologie şi de Tehnică Microscopică. 11+178 p. (Elements d'histologie et de technique microscopique) de Prof. 9. Ni­ colae Abramescu. Lecţiuni de geografie pură infintezimală. Voi. 11. (La ri- . Voi. 441—720+1933). (Cours de biologie gene­ rale). Teorii fundamentale. pag. de Prof. Crăciun: Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la Români. Voi. (Lecons de Geometrie pure infinitezimale). Ioan Drăgoiu. Evoluţia şi ereditatea 1930+200 pagini. fasc. Aparate. 1 Ţesuturile (Ies tissus) pag.352 Fascicola V: Reproducerea plantelor (sfârşit. N. No. b) P u b l i c a ţ i i ş t i i n ţ i f i c e ş i l i t e r a r e . 1930+334 pag. Microscopul şi accesoriile sale. Bărbulescu. Voi. etc.

6. figj (1931). Ardeal. No. (L'histoire de Ia peste de Cluj en 1738—39). avec 16 fig.. i N-rul 4. Constantin Gheorghe: Asfaltul şi petrolul ca medica­ mente. 108 p. IV+240 p. 8°. 8. (Les „Vlaques" et Ies „Morlaques". 3. 1935.). Nicolae Iorga: Cultul lui Esculap şi al Higiei (Cu spe­ cială privire la Dacia superioară). 161 p. Valeriu L. Guiart: Medicina în timpul Faraonilor. Cluj 1935. Stanca: Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga (La vie et l'activite de l'evâque Vasile Moga) (en cours).. Marinescu: Şcoala istorică raţionalistă. fig. 8°. (Hommage â Nicolas Iorga) 440 p. Biblioteca Medico-Istorică (Bibliotheque Medico His­ torique publice par l'Institut d'Histoire de la Medecine et de la Pharmacie). studiu din istoria românismului balcanic.. Melanges d'Histoire generale. ANTTARBL 1 9 3 5 / 3 6 23 . 2. 5. S. V. (1930). Dragomir: Vlahii şi Morlacii. N-rul 2. Bologa: Din Istoria sifilisului. (1924). 136 p. etude sur les Roumains des Balkans). N-rul 3. 3. et 39 fig. 1935. No. BCU Cluj / Central University Library Cluj No. S. V. (1926). Cluj. 19 p. (Les debuts de la medecine scientifique roumaine). 4. cu 1 planşă şi 35 fig. (1931). No.353 valite polono-aulrichienne et l'orientation politique des Pays Roumains â la fin du XVII-e s. avec 20 fig. 7. avec 14 fig. 4. 52 p. 2. 8° cu fig. No. V. Alexandru Lenghel: Istoricul ciumei în Cluj la 1738-1739. IV + 23 p. în text. N-rul 1. (1925). Bologa: Lamaştu-Karia-Samca. Bacău. C. 381 p. No. (L'Histoire de la syphilis)J (1931). închinare lui Nicolae Iorga.. Publications de l'Institut d'Histoire generale. 71 pag. (L'Ecole historique raţionaliste). et carte (1927). (Contributions â l'histoire de la Medecine en Transylvanie) (1927) 104 p. Bologa: Contribuţiuni la Istoria Medicinei din . . Bologa: începuturile medicinei ştiinţifice româ­ neşti. (La Me­ decine aux temps des Pharaons) epuise. 91 p. 1. 39 p. J.

No. 1925. No. 36 p. I No. 7 fig. No. No. (L'Ecole roumaine et le capital biologique naţional) (1927). Biblioteca subsecţiei de educaţie fizică „Astra". 5. 1.. 57 p. Cluj. No. p. 1. No. Dr. Mehedinţi: Şcoala română şi capitalul biologic naţional. 2. I. lacobovici: Cancerul. Biblioteca eugenică şi biopolitică a „A trei". med. Dr. 1. Dr. 60 p. 15 fig. 3. (La Biopolitique). Şt. Biblioteca medicală şi igienică a „Astrei". 4. Iuliu Moldovan: Igiena Naţiunei. 1929). (Bibliotheque medicale et d'hygiene de „Astra"). 6. BCU Cluj / Central University Library Cluj No. No. 12 fig. 86 p. I. Bezdechi: Sportul la Eleni. No. (L'hygiene de la nation). (L'evolution et ses problemes). 5. 3 pl. 60 p. 5. No. No. S. Cluj. 1921. 3. Mihai Zolog: Cercetări asupra capacităţii fizice şi intelectuale ale elevilor de şcoală. 4.. (1926). Racoviţă: Evoluţia şi problemele ei. (1926). 70 p. 62 p. Sabin Manuilă: Epidemiile din Transilvania. (1925). 145 p. 135. Goia: Boalele infecţioase şi profilaxia lor. şi ig. Iuliu Moldovan: Biopolitică. (1927). Iancu: îngrijirea şi alimentaţia copilului mic. 10 fig. 3. Astra. 27 fig. Dr. Bibi. 2. (Conferin­ ţele cursului de perfecţionare). Iuliu Haţieganu: Infecţia tuberculoasă şi profilaxia ei socială. 6. Gheorghe Popoviciu: Mortalitatea copiilor în Ardeal. Dr. (1926). (1926) 95 p. 183 p. Cluj. 104. A. (1929) 142 p. Gheorghe Popoviciu: Protecţia copiilor în Ar­ deal. 1927. 1927. No. L. Publicaţiile Institutului de Igienă şi Igienă socială. 30 pl. No. 106 p.854 4.. Daniello: Tratamentul tuberculozei pulmonare. 1933. Cluj. p. s .. 2. Titu Slăvoacă: Contribuţiuni la epidemiologie febrei tifoide.. Problema tuberculozei.. Cluj. (Bibliotheque eugenique et biopolitique de „Astra"). No. 4. E.

„Ardealul") par Prof. VII + 917 p. Bqgdan-Duică: Istoria Literaturii române. L . No. 349 fig. (Elements de geologie avec un apercu general sur la geologie de la Ronmanie). P. 365 p. (1932) 43 p. 454 fig. Studiu de li­ teratură comparată. (LTn«dustrie pastorale dans les Montagnes de Rodna).Pqpescu-Voiteşti. 2. 8. Al. «Cluj 1928 de Prof. 'No. No. Paleontolo­ gie: Elemente de geologie cu o privire generala asupra geolo•giei României. G. . Piiblications du Ldboratoire de Geologie. Î9. IV+162 p.alla Teoria della Continuitâ nel Medioevo delle Comunitâ ru­ rali romane e preromane dellTtalia Superiore. 460 p. Cluj 1924 ( П Edit. Cluj— BCU Cluj Central University cu sufixul Bucureşti (1933). No.355 7. funiv. Cluj. E. Voiteşti. 1. E. Cluj 1930. No. 3. Sergesco prof. recueillies et redigees par P. Lecon sur les fonctions entieres ou mero•morphes par Paul Montei prof. Bena: Limba română şi Saşii din Ardeal. A. 37 p. Gauthiers—Villars et Co. Emil Petrovici: Graiul Caraşoveni'lor. I. Cluj. Mădchen kn Dacoromanischen Cluj. X+270 p. 8. de Paris. No. 4Î p. Cluj (1931). 6. (1925). 1. Giandomenico Serra: Contributo toponomastico . 9. Procopovici: Pronumele personal în funcţiune morfologică verbală. 4. (1923). et la carte geologique de la Roumanie en couleurs. N. Precupr Păstoritul din Munţii Rodnei. Ion Breazu: J. Ştefan Binder: Kind. 1932. Michelet şi Românii. 5. Edit. -â la Fac. "Nevertebrate. No. (1926). Biblioteca Bctearomaniei. 325 pag. No. Publicatians du Seminaire des Mathematiques de l'U­ niversite de Cluj. 58 p. 7. des Sciences de l'Univ. . Bucureşti (1933). Cluj—Bucureşti (1935). Knabe. (La langue roumaine et les Saxons de Transylvanie). No. 16 p. (Bîhlioflieque de Dacoromâ­ nii*). (Histoire de la Litterature roumaine). Drăganu: /Numele proprii Library Cluj -şa. (Le parler *đes Krašovani). Elemente de Paleontologie. Paris.

. Ed. No.. 3. 6.. L elaboration mentale) pp..356 9. .. Elaborarea mintală. 4. Ştefănescu-Goangă: Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională. 2 Lazăr Antilă. (La selection des capacites et l'orientation professionelle). 2.. pp. X V I + 212... Psihologia configuraţiei.. (Psychologie de Гехегасе) 1929. 1929. Mărgineanu: Psihotehnica în Germania. entre Fintuition et l'abstraction dans 1 enseignemet. Comicescu: Raportul între intuiţie în învăţă­ mânt. 1929. 7. Nicolae Mărgineanu: Psihologia germană conţin*porană. Liviu Rusu. No. Victor Stanciu:. 3. allemande contemporaine) 1930. 8. No. IV + 228. BCU Cluj / Central University Library Cluj Î L Studii şi cercetări psihologice. 1. (La selection des enfants bien doues).. pp. VI + 82. Nicolae Mărgineanu: Psihologia exerciţiului.. Inteligenţa copilului. Ghidionescu şi Gh. Liviu Rusu: Selecţia copiilor dotaţi. 10. FI.. Publications du laboratoire de Pedologie et de Peda­ gogie experimentale de VUniversite de Cluj. pp. (Intelligence de L'enfant. P. împreună сш Instrucţiunile. pp. de Psihologie experimentală. (La mesure de l'intelligence et la debilite mentale). No. VI + 230. X I I I + 190. Gomicescu: Inteligenţa copilului. (Etudes et recherches psychologique publiees par L'Instiiut de Psicho^ logie).. 1929.. 95 pag. Liviu Sirea.I. Voiteşti.. N. Alex. studiu critic şi ex_~ No... IV + 72. 5. comparată şi aplicată. No. etc. V I + 151. pp. 4» Laboratorul de Radiologie şi Pedagogie experimen­ tală: „Fişa Individuală" (La Fiche Individuele). ppv X + 348. (La Psychotechnique en Allemagne). I I . 4. No. pp.. bis. 1. Roşea: Măsurarea inteligenţii şi debilitatea mintală. No. No. (1926). Biblioteca populara Astra secţia ştiinţelor naturcrle: Voi. (Le rapport. Viaţa şi opera profesorului.. (PsychoLogie de la forme). Ilcuş:. contributions experimentales). 1929. No. publicate de Institutul. (La psychologie. 1930. VI. VIIL+206. No. P. Gh.

Roşea: Psihopatologia deviaţilor morali. (Apprentissage et Intelligence chez Ies animaux). A. X I I + 76. No. 1932. Benruc: învăţare şi Inteligenţă la animale. Ştefănescu-Goangă: Teste pentru măsurarea Funcţiunilor mintale p. 9. No. (La Psychologie îrancaise contemporaine) 1932. pp. Alex. Boşca: Delicventul minor. Nicolae Mărgineanu: Psihologia învăţării. pp.Psihologia vieţii religioase. 200 p. (L'aptitude technique et 1 intelligence practique). No. Lucian Bologa: . pp. iRoşca şi D. A. (Le Deliquant mineur). 12. Dhnitrie Todoranu: Psihologia Reclamei (La Psy­ chologie de la Reclame). No. 1931. Tudoran: 3^te colective verbale ( . 16. pp. TI + 86. pp. No. VII + 110. pp. M. No. 1934 pp. 1936. + 141. pp. Instrucţii pentru utilizarea fişei personale. Alex.f 108. 14. VIII + 136. 10. 8°. Ћо. VI + 118. IV + 170. 21. 1931. (La Fiche personnelle d'observation psy•chologique). No. Şteîănescu Goangă. pp. VII + 179. (La debilite mentala) 1931. (La psychologie de l'education). V I . (Psy­ chologie de la vie religieuse) 1930. Boşca şi S. No. pp. FI. 25 + 44. Pârlog: Psihologia desemnului. Ж4-156. No. 19. Liviu Rusu: Aptitudinea tehnică şi inteligenţa praclică.+ 169. No. N. (Instructions pour Tutilisation de la fiche personnelle). FI. XV + 165. Al. Mărgineanu: Psihologia franceză contimpora­ nă. 1932. pp. 1931. "32. (La Psycholo­ gie du temoin). Boşca: Psihologia Martorului. No. 22. No. Alex.357 No. ( L a psychopatologie des anormaux moraux). L. Bologa: Lectura tineretului (La Lecuire de lâ ^eunesse) 1933. 23. 15. 20.. Cupcea: Tnstafcilitate emotivă. Todoranu: Psihologia temperamentului (La Psychologie du temperament). 1934. 11. 13. Dim. "F. No. Roşea: Debilitatea mintală. X + 331. IV BCU Cluj / Central University Library Cluj . Ştefănescu-Goangă: Fişa personală de obser­ vaţie psihologică. i No. 17. (La Psycholo­ gie du dessin) 1932. pp. V I I . 24. 1934. 8. pp. 18. C.

34 p... 6. 5. 23 fig.. 1921. 1 c . Periodice: (periodiques).. No. 31 fig. IX+160+54+20 +27 p. Iosif Popovici... 17 fîg. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic (Bulletin du Jardin et du Musee botaniques de l'Universite de. Tome VI (1926). 3 tab. Tome XVI (1536) Vnr+164+32" pag. 7 pl. şi î. 3 pl. Tome IX (1929).. 16 pl.. 1 1 fig. 34 p. Joseph Popovici. 1926. Iosif Popovici. Tome II. 6 pl. Publications du Laboratoire de Phonetique Experimentale).. VIII+222+29 p.. V I I I + 1 3 I + 4 9 p. 44 fig. No. Tome X I (1931). 36 fig. No.. 11 pl.. Tome III.. 3.. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de ela­ borare).. 1930. VII+118+20 p. (1921).. Iosif Popovici. 70 p. .. VI1+124+16 p. 12. 4 fig. (Les voyellesrcutt'ameđ). Emile Petroviei.. Fiziologia vocalelor româneşti ă. Ortoepia şi fonetica. (Orthoepie et phonetique). 19 fig. M. Publicaţiunile Laboratorului de Fonetică Experimentală. (Travaux de Phonetique... Tome I. (L'abbe Rousselot createur de la phone­ tique experimentale). 1932. Iosif Popovici. Tome VH (1927). 1 cartea Tome X (1930). No. No. (1923). Tome XIII (1933) VII+128+24 p.. VIII+226+22+28 p. VIII+124+20 p. VIII+116+26. 33 p. Tome VIII (1928). Cluj). 2. 57 p. 2 pt. 24 tab. 1 fig. Abatele Rousselot creatorul fone­ ticei experimentale. VII+94+14 p. 1. c). BCU Cluj / Central University Library Cluj *Жг p.. 13.. 39 tab. 1927. 3 pl. 4. 3 pl. Tome XV ( Ш 5 ) XII+250+64+31 p. VlîI-fl34+24 p. 1921. Une prononciation bulgare. (Physiologie des voyelles roumaines ă et î ) . 23 pl... 5 pl.358' pentru măsurarea inteligenţei Ia adulţi (seria B)„ No. 16 fig. 7 fig. Tome XIV (1934) VIII+246+29 p.. De la nasalite en rournain. 6 fig. No. (1922). VI+160+16+27 p.. Tome IV (1924). Tome X I I (1932) VIII+16S+4 p. Vocalele româneşti. Tome V (1925). 19 fig.. 1. 25. Lucrări de Fonetică.

. 88 p. Serie B. „Ardealul" în 1925. 1926-27. Tome I I (1926) Serie A.. Buletinul extensiunei universitare (Bulletin de lExtension universitaire de Cluj) 1924—25. .... 100 p. 236 p... Tome II (1923—26) 244 p.. Tome VIII. (Fasc.. 162 p.359 2. Tome II. Tome IV (1929) Serie A. Tome VI (1932—34) 560 p. Serie B. a) Laboratorul de Chimie generală. şi 5 pl. 117 p. 64 p. 21 pl. Serie B. 148 p. Tome V. botanice din Cluj. Contribuţiuni niques publiees par Tome I. 75 p. d) Laboratorul de chimie fizică. Tome VI. BCU Cluj Central Tome III (1926-28) / 254 p.. Serie B. Serie B. Publicaţiile Institutului de Chimie (Publications l'Institut de Chimie).. 134 p.. (1930). publicate dela 1929—1932. de 3.. (Fasc. 1—10) 1936. (1935) 210 p.. 118 p.. 1—21) 1921—1930. XVI+281 p. b) Laboratorul de Chimie anorganică şi analitică. (1928). (1932). precum şi I-a parte a unui Manual de lucrări practice de Chimie generală „Operaţiuni de laborator" publicată la Tip. Tome I (1932) Serie B. 149 p. 4. 1925—26. Tome I (1925) Serie A.. University Library Cluj Tome IV (1928—30) 510 p. şi în plus 12 note sepa­ rate. (Contributions botal'Institut botanique de Cluj). 27 Note publicate în diferite reviste din ţară şi străinătate dela 1926 până la 1936. Tome V (1930—32) 400 p. Tome IV. Tome I (1920—23) 175 p.. Tome III (1927) Serie A. 153 p. c) Laboratorul de Chimie organică. 44 fig. Tome VII..

24 fig. 19 pl.... ... Tome IV (192ţR-~367pag.360 5. et cartes.. 4 pl. 137 p. 1—2. 176 p. Tome I I I . Anuarul Institutului de Istorie Naţională (Annuaire de l'Institut d'Histoire naţionale). 5 pl.. Tome I (1922) XIII+351 p. Tome IV. 185 p.. pl. 48 fig. Tome I I (1926) 325 p. 59 p. Clujul medical. Cluj /p.. et pl. 465 p. revistă medicală lunară. 34 pl.. 2. Tome V. 31 pl.Universite de Ouj)..j Tome IV (1931). Tome V (1928—1930) XII+793 p. revue m6dicale mensuelle publice par les Professeurs de la Facultć de Medecine). Tome I I I . 83 p. 19 fig.. Tome V I I ( Ш 6 ) (Omagiu Lapedatu). 1. 6. 6 c. Tome I I I (1924-1925) X+1045 p. 111 p.. . 78 p. No.. 1 c. Tome II. (Le Cluj me­ dical. Tome V. plusieurs fig. pl.. 7. 1 8. 64 p. Tome I. Tome VI (1931-1935) Xll-f844 p. Revista Muzeului Geologic-Mineralogie (Revue du Musee Geologique-Mineralogique de l'Universite de Cluj). 2. şi 6 pl. No. Tome I I (1921)+412 pag. 1. 310 p. 54 fig. 10 pl. Tome IV (1926—1927) X+1000 p.. No. No. No. No. Tome V I (1925)+504 pag. 1... 1 et 2. Tome I (1919)+1O01 pag. plusieurs fig. Tome I I I (1922)+373 pag.. 2. No.. 3 pl.. Tome V (1931). BCU 211 Central 34 fig. 1.. Tome I I I (1929) 346 p. No.. 51 pl.. + Џ p.. 2. (1936) sub tipar. Lucrările Institutului de Geografie (Travaux de llnstitut de Geographie de l. Tome I I (1923) XV+544 p. 11 c.. LXXIV+905 p. Tome I (1921—1922) XVI+434 p. Tome V (T924J+346 pag. avecUniversity Library Cluj Tome V I No. et cartes. No. plusieurs fig. Tome VI.

Tome V (1934) 384 p. VIII+69^ p.. Tome IV (1924—1926) l-re pârtie. XIV (1933)+730 pag.. 384 Central University Library Cluj BCU Cluj / p.351 Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome VII (1926)+532 pag.. 343 p. XV (1931). Tome V.. + 1 hartă + 15 hărţi colorate.. 9.. XV+1000 p.. VIII+940 p. XIII (1932)+669 pag. subt direcţia lui S. (1927-1928). Dacoromania (Bulletin du Musee de la Langue Roumaine).. X+1157 p.. 1936.. Tome I I (1928) 384 p. publie par des professeurs de la Faculte de Medecine)... XI (1930)+660 pag.. Tome VIII (1934-1335) XII+531 p. XVII (1936). XII (1931)+686 pag. IX (1928)+755 pag. Tome IV (1930). 2-me pâr­ tie. 380 p.... Tome VI (1935) 384 p. VIII+943 p. X (1929)+708 pag. Tome III (1929). Tome I (1927). Puşcariu. Prospect Bucureşti. Tome I U (1922—1923). 10.. Tome VII (1936).. Sever Pop şi Emil Petrovici... organe mensuel de la section medicale et biopo­ litique de „Astra". Buletin eugenie şi biopolitic.. IV+640 p. 8 p. Tome II (1921-1922). Atlasul Linguistic Român. Tome I (1920-1921) VI+608 p. Tome VI (1929-1930). Tome VII (1931—1933) IX+697 p. XVI (1935). VIII (1927)+638 pag.. . (Bulletin eugenique et biopolitique.

XII+808 p. (Bulletin de la Societe des Sciences de Cluj). XII+604 p. Tome V (No. 99 fig. 8 pl. 3 pl. 523 fig.. 163 p. Tome VIII fasc. 2 pl. 641 p . fig... Tome I (1929) 159 p.. 13. Tome I (1921—1923).. XVI+486 p. 216 p. 2 pl. 2 pl. Mathematica.171 p. 1927-1928. 1928-1930.... Tome IV (1928-1929). 56). 1930-1932. Tome III (Nos 49-52). Tome VI (1932) 181 p.. XIII+424+201 p. . Tome VIII (1934).. Tome II (1929). BCU Cluj / Central University Library Cluj Tome III (1926—1927). 184.362 11. IX+393 p. Tome VII (1933—1934).. Tome VI (1931+1932).. 368> fig.. 1 et 2 paru. 298 fig. Tome VIII en cours. Tome V (1929—1931) 504+147 p. 106 fig. XVI+196 p. 1928. 7 pl. 643 p.. 2270 fig. Tome III (1930). Tome II (Nos 26-48). 3 pl. (Travaux de l'Institut de Speologie de Cluj). Tome IV (1930). 366 fig. 121. Lucrările Institutului de Speologie din Cluj... 12... Tome Ш (1935). 164 p. 3 pl. Tome VII (Nos 81-98). 553 p. Tome VII (1933). 333 p. Buletinul societăţii de Ştiinţe din Cluj.. 87 fig. 8 pl. 542+126 p. 229 fig.. . 1926-1927.. XVI+330 p.. 1924-1926. (Revue publiee par le Seminaire desMathematiques de î'Universite de Cluj). 1325 fig-. Tome I (Nos 1-25) 1920-1924. XVI+384+235 p.. 1 pl.. XVI+651 p... Tome VI (Nos 57-80)... 173 fig. IX+624 p.. Tome I I (1924—1925). Tome V (1931).. 188 fig. Tome XI (1935) 272 p.. 212 p. Tome X (1935)... 157 p. Tome IV (Nos 53-55).

. Anuarul Universităţii din Cluj (Annuaire de l'Universite de Cluj). Tome XV 1935—36. Tome I (Nos I — X ) . Tome VI 1925-27+260 p. VIII+1138 p. Tome VIII 1928—29—298 p. 1907—1909. 1911—1913. Tome XIV 1934-35. 1913—1919.. Tome I I (Nos XI—XIX). (Revue de Sociologie publice par le prof. 455 p.. Biospeologica.. VIII+1074 p. 18 pl. Tome X 1930—31+384 p. G. V. 1—8). . 42 pl. Tome VII 1927-28+248 p. A. + 3 pl. 22 pl. şi fot. Eu cours Tome VI et VII (fasc. 15. Editee par l'Institut de Speologie de Ouj. Tome I I I 1922—23+174 . Tome XIII 1933-34+423 p. (Cluj. ( A ) dans l'ordre alphabetique. 1206. tRacovitza par. Catalogue des Revues scientifiqu.es et medicales. Revista de Sociologie. Tome IV (Nos X X X . VIII+812 p. Tome I 1919—20+40 p. fitudes sur l'histoire naturelle du domaine souterrain. 472 p. 56 p.X L ) . Universite. Bărbat ancien directeur du Seminaire de So­ ciologie). VIII+850 p. 1926). BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. fig-. 47 pl. L I â LXIII parus). Tome V 1924-25+173 p.L 1919-1924. Tome XI 1931—32+365 p. inventaire methodique.. Tome I I 1921—22+238 p. Tome I I I (Nos XX—XXIX. Valentiny. 1909-1911. VIII+710 p. 46 fig. Tome IX 1929—30+296 p.. dresse sous la direction de E. (B) dans l'ordre geographique des pays et villes d'origine et (C) dans l'ordre des rnatieres. 197 fig. (No.. Tome V (Nos X L I ... P 17. 104 fig-.. Tome IV 1923-24+200 p. 33 fig.36* 14.

îndrumări universitare. Vătăşescu. L'ouvrage se trouve au Rectorat de l'Universite. (Historique de l'Universite et de l'enseignement supćrieur). 3. 5. Cluj în 1920+ 168 p. 2. Călăuza studentului la Cluj (Guide de l'etudiant â Cluj) par Jean A.). et 1 plan. Cluj 1930. La Faculte de Medecine de l'Universite „Roi Ferdinand I-er" de 1919 â 1928. secretaire (1928+263 pp. 1 fig. 48 pag. BCU Cluj / Central University Library Cluj . Ghibu 112 p.364 d) Istoricul Universităţii şi al învăţământului superior. + 31 pl. O. 7. Annuaire de l'Universite de Cluj (voir ci-dessus No. 1. Fetes de l'inauguration de l'Universite roumaine de Cluj en 1920+170 pages. Serbările pentru inaugurarea Univ. Universitatea Daciei Superioare (Universite de la Da­ cie Superieure) de Prof.. publicată de oficiul universitar. 4. -complete chaque annee). 16). 6.

CLINICELE UNIVERSITARE BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Dumitru Mihail Dir. Personalul administrativ şi de serviciu al clinicelor. Oftalmologice.) Constantin Urechia. Comisiunea clinicelor. Clin. ad-tiv al Clinicilor. Instit. 3. Clin. Preşedinte: Constantin Urechia. Coriolan Tătaru Dir. Administrator: ^Contabil: Popp Ştefan. Clin. iGlin. Clin. ad-tiv al Clinicilor. Gheorghe Popovici Dir. Dumitru Negru Dir. Ion Buzilă Dir. Clin. Stomatologice. Membrii: Iuliu Haţieganu Dir. Timar Ella prov. Ref. . Oto-rino-laring. Clin. Institutului de Radiologie. Gynecologice şi Obst. Neurologice. Consiliul clinicelor. Alexandru Pop ) Ref. Chirurgicale. Clinicei Medicale. 2.I. Grigoriu Cristea Dir. BCU Cluj / Central University Library Ioan Goia Dir. Clin. Cluj Ioan Aleman Dir. Urologice. Clin. Clin. Preşedinte. Dermatoven. Alexandru Pop Dir. de Anatomie patologică. Ioan Minea Dir. Emil Ţeposu Dir. Membrii: Emil Ţeposu ) (dela 15 Mai înainte). Titu Vasiliu Dir. Ion Buzilă Dir. Gheorghe Buzoianu Dir. Semiologice. Director administrativ: Buzilă Ion. Inf. autorizată cu gira­ rea postului de contabil.

I. Turcu Vasile (Uzina Centrală). ) .). ) . Morar Ioan autorizat prov. Uzina Centrală şi uzi­ na Clin. cl. David Iuliu (Uzina Cen­ trală) Someşfalean Vasile (Uzina Psichiatrică). Şooş Mihail. cl. Petro Ştefan (de. I ) . Păltineanu Atanasie autor. Electrician: Fochişti: Apaductori: . Hartmann Francisc. Bob Vasile. la Bucătăria Centrală. Neuro-Psichiatrice. Pura Gheorghe. Hodrea Ioan (Uzina Psichiatrică). Huciu Sevastian. Missits Florica. Alicuci Petre. Blăgescu Nicolae arch. cl. Pop Vasile (Uzina Centrala). cu supli­ nirea postului de cassier.) Baciu Ioan. cu conducerea serv. Tătaru Ioan (la bucătăria Centrală). Titişan Ioan şeful serv. Prim portar Ordonanţe de birou: Şef mecanic: Mecanici: Lăcătuşi: Istrate Nicolae (la poarta principală) Cociş Ştefan. Waedt Wilhelmina (def. primirii bolnavilor. cu supli­ nirea postului de verificator. cl. prov. şi registrator. Teodoran Iosif (Uzina Centrală) Sângeorzan Ioan. Feher Gheorghe. Corpădean Iustin. Galfi Vic­ tor (Uzina Psichiatrică). cl. Deac Petru (def. I I . Jajna Samuil (def. I I ) . Lupor Ioan. Miiller Elisabeta (def. II. Abrudan Lupu Teodor (Uzina Centr. Savu Maftei (def.367 Cassier: Şef de birou: Şef de birou: Subşef de birou: Inventarizator: Impiegaţi: Cutean Virgil autorizat prov. I I . personal. cl. BCU Cluj / Central University Library Cluj Verificator: Registrator: Economi: Bartok Coloman.). Burie Alexandrina (provizorie).

Neuro-Psichiatrică. Ajutori mecanici: 2 la Uzina centrală. . Chandrean Vasile. îngrijitor de maşini: 1 la spălătoria Clinicilor. a) Clinica Psichiatrică. Vădan Ioan portar fochist. 7 servitori. e) Secţia boalelor infect. de cadavre: 2 la casa de cadavre a Clin. centr. Surori de caritate: 79 la toate Clinicile. Servitor: 1 la Uzina Psichiatrică. Strungariu Gherasim portar fochist. 8 servitori. Spălătorese 8 la spălătoria Clinicilor. Servitori pt. b) Clinica Neurologică. Verde Gheorghe. Personalul Clinicilor. Servitori pentru grădini: 4 la grădinăria Clinicilor.. Ajutor zidar (servitor): 1 la atelierele Clinicilor. Oameni de serviciu: Oameni de serviciu: 3 la poarta principală. d) Clinica Medicală. 1 servitoare. Murăşan Gheorghe. Servitori: 1 la Uzina centrală. Bucătăreasă: 1 la Buc. Portar la casa de cadavre: Vaida Dionisiu. Sălejan Ioan. Servitori: 3 la Buc. Coroian Ştefan. Portar fochist: Mureşan Ioan. buc. 21 servitori. dietetică: 4. 7 servitori. Servitori purt. BCU Cluj / Central University Library Cluj Servitori în sala de cazane: 1 la uzină. c) Clinica Chirurgicală. Neuro-Psichiatrică. Ţiplea Ioan portar.368 Prim grădinar: Tâmplar: Măcelar: Vizitii: Tălnaciu Ioan. Brăzdau Vasile portar fochist.: 9. Ucenici: 9 la ateliere. 2 la poarta Psichiatrică. Servitori la Buc.. Infirmier băiaş.

620 Lei BCU Cluj / In total Lei 2.620 Bugetul personalului s'a urcat la suma de Lei 3. Ministerul Sănătăţii _ _ _ 3. întreb. Fiziologie şi Biblioteca Univ..720 5. Ministerul InstrucţiuniiCentral University Library Cluj 2. In cazul când aceste fonduri vor fi plătite. S'a amplificat suprafaţa de încălzire a unui cazan de la Uzina Clinicei Neuro-Psichiatrice. taxe de îngrijire pt.110 6.484. ANUARUL UNIV. pt.310 Au rămasî neordonaţate. Lei 600.265. Contravaloarea combustibilului. de Anatomie.523. pentru ca astfel să fie asigurat încălzitul tuturor pavilioanelor dela aceste Clinici. încălzirea Instit.284. 2. .993 Totalul cheltuelilor: Materiale Personal Lei 23.419. Venituri întâmplătoare. S'au refăcut focarele cazanelor dela ambele Uzine înlocuindu-se cărămizile refractare devenite defecte. Clinici . Lei 931.484.939 In total Lei: 26. 24 .284. încasat de la Universitate . gestiunea Clinicilor se va încheia cu un excedent. .595 2. Taxe de îngrijire. Ministerul Instrucţiunii Lei 12. In cursul anului trecut s'au executat din fondurile buge­ tare -ale Direcţiunei Clinicilor următoarele lucrări: 1. Lei 12.946 4. . .188 Lei 3.312.369 DARE DE SEAMĂ asupra fondurilor şi activităţii Clinicilor în acest anj şcolar. Taxe reglementare şi unice pt. etc Lei 50. Direcţiunea Clini­ cilor fiind descoperită faţă de furnizori. Fonduri încasate: 1.993 Fondurile neordonanţate au fost angajate şi actele justifi­ cative se găsesc la Ministerul Instrucţiunii. Radiologie. încasate dela bolnavii in­ ternaţi. restanţe . inel. următoarele: 1.

Alimentaţia unui bolnav a costat zilnic 18 lei. la Uzi­ na Centrală a Clinicilor. în cursul funcţio­ nării cazanelor şi a maşiniloor de aburi. robinete etc. S'au reparat şi schimbat părţile total defecte ale tini­ chelei la diferitele acoperişuri ale Clinicilor. 10. 9. Cu sumele de mai sus s'a asigurat o hrană* de o calitate bună. 11. pentru ca cu ajutorul lor să se poată exercita un permanent control al ri­ dicării temperaturei aburilor supraîncălziţi. ambele pe seama spălătoriei. a căror ali­ mentaţie s'a prevăzut cota zilnică de lei 25. S'a executat repararea unei părţi a mobilierului dela Clinica Psichiatrică. S'au înlocuit bateriile de acumulatori electrici. S'a procurat veselă nouă.845 bol­ navi cu 353. pt. S'au reparat gardurile defectuoase dela Clinicile Neuro-Psichiatrice.793 zile de tratament. pe seama di­ feriţilor bolnavi. care în urma unei întrebuinţări de cea 30 ani. conducte electrice. inclusiv conductă de legătură a acestora până la * sala!de maşini şi montarea lor. 8. . S'au procurat 5 bucăţi pirometri pentru măsuratul temperaturii aburilor până la 450° necesari la Uzina Centrala a Clinicilor. Procurarea acestora a devenit necesară. pentru complectarea resp. executându-se şi vopsirea Farma­ ciei Clinicilor. canal. S'a procurat o nouă maşină pentru spălatul rufelor şi una centrifugă. 5. la diferitele bucă­ tării şi secţii ale Clinicilor. acestea fiind vechi şi complect uzate. afară de bolnavii dela Sanatorul pt. 4. boli pulmonare. S'a procurat una bucată pompă „Duplex" necesară pentru Uzina Centrala a Clinicilor prin care să se asigure buna funcţionare a Cluj / Central University Library Cluj BCU cazanelor. pompele vechi fiind foarte uzate. 6. In acest ian şcolari au fost trataţi la Clinici 12. S'au înlocuit ţevile de apă. înlocuirea articolelor devenite inutilizabile. 7. defectuoase.370 3. a devenit în mare parte inutilizabilă.

EXTENSIUNEA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Baicoviciut Eilosofia lui Goethe „ E. . — . IGamil Negrea. .Istoria şi malizari. . Alba-Iulia. . Ioan» Popescu-Voiteşti.. Rusu Caransebeş. . MiHaiL A.. Cont. a funcţionat şi în acest an şcolar cu următorul comitet:.. . . . . A. . Preşedinte de onoare: Profi Alexandru. . . Napoleon. Florian Ştefănescu^-Goangă* Membri:: (Profesorii: Alexandru Borza. Nicolae Drăganu. Bologa. Iuliu Moldovan. . . S. Pop Prof. Cea mai veche rev. dini cauză că subvenţiile i s'au redus simţitor. . Extensiunea universitară. . . Câmpia Ardealului (Cu proiecţiuni) Universităţile engleze . . СапП C. înfiinţată în anul. . • Cluj. . a păstrat ure BCU Cluj / Central University Library Cluj contact viu cu populaţia doritoare de cultură şi progres dim oraşelei ardelene. Beethoven . . Lista conferinţelor d i n acest a n şcolar. Grimns . . .. Fiind" ajutată de „Astra" şi de alte societăţi culturale din ţară. . . Vechimea creştinismului Daca-Roman: (cu proiecţiuni). Lapedatu. cu> sco­ pul de a răspândi cultura cât mai mult în massele poporului». Borza „ P. 1924. . prin conferinţele menţionate mai jos-. Profi V. Bbtez> Silviu Dragomir. . L. Sergescia Conf. Ce ne învaţă. deşi mai puţin intensă ca în anii'trecuţi. . . Extensiunea Universitară" a desvoltât şi anul' acesta o ac­ tivitate rodnică. Rusu Prof. ştiinţifică din lume Trei contimporani: Goethe. P. Sextil Puşcari şi Victor Stanciu. . Secretar General: Prof. Preşedinte actiu: Praf. Cei dintâi medici. .. . graiul românesc (cu pro­ iecţiuni)) . .români ardeleni . .

'L. Vuia » E. Marinescu Parcurile naţ. iPrOf. . < • • « . . Sofronie Dela medicina veche la . . . „ G. . Vuia Evoluţia gândirei ştiinţifice „ C. . Kisćh Hunedoara. Prof. D. „ . Prof. N. Musceleanu <jeniu şi desechilibru Conf. Ţeposu Ierarhia socială .„ E. istoriei culturale „ G. Rusu Filosofie şi cultură „ D.„ 'V. . . Rusu Prdf. Roşea "Viitoarele izvoare ale energiei . Speranţia Efectul artei româneşti (cu proiecţiuni) „ C. Şcoală nouă. -. Petranu "Ţara suveranilor misterioşi: Abisinia .. . etnogr. G. . Sergescu Medicina şi preocupările ei actuale . Conf. . R. . Drăganu Vechimea creştinismului . Rusu •Câmpia Ardealului (cu proiecţiuni) . Speranţia Filosof ia lui Goethe . . . . . A.cea :nouă . E.Dacoromân <cu proiecţiuni) „ C Daicoviciu Stat Naţional şi Revizionism sub regi­ mul Societăţii Naţiunilor . Petrovici Transcendenţa cunoaşterii . L. (cu proiecţiuni) „ 'R. Ţara Haţegului (cu proiecţiuni) . . generaţie nouă . . Borza 'Sibiu. Greenwood "Continuitatea germană în Ardeal . Cuvinte şi obiceiuri Prof. . Coiif. . Petrovici Ha philosopnie contemporaine en AnBCU Cluj / Central University Library Cluj gleterre . . „ M. „ I . . „ Th.. „ C. L. . . Kisčh "Culori erâldice ca izv. Medicina şi credinţa . . Statul naţional şi pactul genevez . Maior Idealurile noastre de eri şi azi .„ I. A.-Voiteşti. Minea "Raţional şi iraţional „ I . . Botez "Evoluţia pâleogeografică şi geologică a pământului românesc 1. Sofronie Ierarhia socială „ E . P. Speranţia Oradea. ştiinţifică din lume -„ P.373 Cea mai većhe rev. » „ G. . Bologa . A. . . . Ierarhia socială . Petrovici Caracterul transacţionâl âl cunoaşterii „ I .

. . .. . . Bologa „ L . 0. ан>chetă internaţională). RoşeaTârgti-Mureş:. .. . L .374 Trei contimporanir Goetne.. .. Rusa Filosofie şi viaţă. NkpoBeonv Beethoven . Prof. Pictorul Grigorescu (cu proiecţiuni)). . începuturile medicinei româneştii . . €L Mariaescia Sedeş-Alba. Conf. Femeea din. Ghibu „ V . . . . .• Conf. .. IX D*. Revizionism şi antireviziomsmi . ... .... Prof.. . .. . timpurile noastre (o. . Rusu BCU Cluj / Central University Library Cluj . . .

ATELIERUL CENTRAL BCU Cluj / Central University Library Cluj .

luminat electric şi instalaţii elec­ trice. cu subsecţiile: 1. etc. şlefuitori de secţiuni. Central University Library sub ei aparatele de proiecţiune şi funcţionarea lor la cursurile şi conferinţele ce se vor ţine la Universitate. d) Secţia mecanicilor speciali ai Institutelor. fotografi rontgenologi. c) Secţia de legătorie. 2. 2. Atelierul central al Universităţii noastre a luat fiinţă în conformitate cu art. 5. Secţiile a şi b vor fi instalate în subsolul Universităţii cen­ trale (str. cu încuviinţarea directoru­ lui de Institut. b) Secţia aparatelor şi instrumentelor de preciziune. 502—1935) cu următorul text: 1. Mecanicii secţiei d (a mecanicilor speciali) vor face parte din personalul Institutelor la care au funcţionat până acum rămânând sub direcţia şi controlul directorilor de Institute corespunzători. cu însărcinările: 1. cu excepţia ate­ lierului de văpsit şi desinfectat. In timpul liber. fochişti. reparaţia şi în­ treţinerea aparatelor necesare Universităţii centrale şi tuturor Institutelor şi serviciilor sale. cuprinzând şi pe spe­ cialişti suflători de sticlă. Subsecţiuni se pot înfiinţa cu autorizarea Senatului Universitar. 2. canalizare. mecanicii Institutelor. vopsit şi desinfectare. care va fi adăpostit în clădi­ rile Clinicilor. în condiţiile în cari le execută pentru propriu lor Institut. galvanoplastica şi îngrijirea acumula­ torilor. fotografie. mecanică fină. . 4. 3. 3. tâmplărie. De Martonne colţ cu str. 2. cartonaje şi înpânzire.R E G U L A M E N T . lucrări de specialitatea lor. tinichigie. apaduct. Secţia de legătorie rămâne în edificiul Bibliotecii centrale cu sarcina de a lega cărţile Bibliotecii centrale şi ale tuturor institutelor şi seminariilor Universităţii. Brătianu). vor putea executa şi pentru alte Institute ale Universităţii. Cluj /Această secţie va avea Cluj îngrijirea BCU etc. 81 din legea învăţământului universitar cu scopul precizat în regulamentul aprobat de Senat în şedinţa din 17 Aprilie 1935 (Nr. Atelierul central cuprinde 4 secţiuni: a) Secţia de reparaţie şi întreţinere a ediţicelor şi a insta­ laţiilor interioare cu însărcinările: 1. La Universitatea „Regele Ferdinand I " 'Cluj se reîn­ fiinţează atelierul central pentru construcţia.

din noui angajaţi în posturile bugetare. b) alcătueşte bugetul atelierului şi-1 propune aprobării Senatului. tocmit pentru anumite lucrări de sezon. Căminuri) şi anume prin: a) Comisiunea atelierului central. f) face Senatului Universitar pro­ puneri de sporire a serviciilor sau de modificare ori supri­ mare a secţiunilor. d) propune Senatului numirea şi re­ vocarea personalului. se va organiza după modelul celorlalte servicii ale Universităţii noastre (Bibliotecă. Angajarea personalului de mecanici din secţia d) se va face. Acest personal se. în şedinţa Senatului Universitar din 4 Iunie 1937. 1937). (Rectorat No. şi la nevoe. cu acest text. g) pregăteşte prin anchete preliminare ju­ decarea de către Senat a abaterilor disciplinare a personalului. 3. ca şi până acum. Conducerea afacerilor şi University Library Cluj BCU Cluj / Central controlul funcţionării atelieru­ lui central. 1537. 5. b şi c. se va face după un regulament special. c) propune Senatului cadrele personalului permanent.377 Fochiştii în timpul verii vor sta la dispoziţia secţiei a {secţia de întreţinere şi reparaţiuni) în primul rând pentru «executarea reparaţiilor la Institutul de care fiecare depinde. care va fi un profesor universitar. Ucenicii vor fi luaţi. Angajarea personalului nou absolut indispensabil. după nevoie dintre românii absolveniţi ai şcoalelor de arte şi meserii. personalul de mecanici necesari lucrărilor Universităţii şi ucenici mecanici. Secţiile a. 4. vor avea câte un mecanic-şef de sec­ ţiune. pre­ cum şi personalul flotant. In redactarea iniţială figura «âte un delegat şi din partea Comisiei Clinicelor. 6. cari vor fi încadraţi în atelierul central. în care fiecare facul­ tate*). după propunerea directorului Institutu­ lui căruia aparţine postul. Comisiunea atelierului central: a) alege pe profesorul -director al atelierului.va recruta dintre mecanicii bugetari' ai Universităţii. pentru a-i specializa] în meseriil necesare Institutelor Universitare. — . a Căminelor şi a Bibliotecii. Directorul atelierului central e ales la începutul anului 1 *)' Modificat. va fiinţa sub preşedinţia unui delegat al Senatului. va avea câte un delegat. b) directorul atelierului central. e) controlează bunul mers al Instituţiei şi face Senatului un raport anual asupra întregei sale gestiuni administrative şi financiare.

A. A. într'un registru şi se vor executa în ordinea înscrierii. El poate fi realesa) Directorul are conducerea şi supravegherea atelierolui şi a lucrărilor din atelier. Preţul lucrărilor efectuate va fi preţul de cost. Atelierul central va lucra numai pentru nevoile Uni­ versităţii şi ale serviciilor ei în oarele înainte de amiază fixate de C. Regulamente speciale vor preciza. Excepţiile le hotăreşte directorul sau împuternicitul său. InBCU Cluj / Centralse pot executa nici un fel de lu­ acele oare* nu University Library Cluj crări particulare. A. c) El prepară bugetul atelierului şi-1 supune C A. \ 7. ele vor reglementa primirea şi executarea lucrărilor. C. C. înaintări. cu excep­ ţia lucrărilor urgente de reparaţii. C. atelierelor şi pentru eventuale gratificaţii acordate personalului ce a executat lu­ crările. Beneficiul lucrărilor va fi utilizat pentru amortizarea. drepturile şi datoriile tant. 10. 8. va nota şi contabiliza toate lucrările efectuate în atelier. C. dacă nu sunt lucrări universitare de executat de urgenţă. 12. pretant. 11. f) El este referentul şi secretarul Comisiunei atelierului central. după o normă fixată de lG. 9.. b) El este agentul executiv răspunzător al hotărârilor Comisiunei Atelierului centrale. . ele vo reglementa primirea şi executarea lucrărilor. sporirea şi perfecţionarea instalaţiilor. Atelierul central va avea un secretar-contabil care. Lucrările universitare se vor înscrie de către secretar. majo­ rat cu o cotă fixată de Comisiunea atelierelor şi aprobată de Senatul Universitar. decât cu aprobarea scrisă a Directorului. e) El angajează personalul flotant. conform Statutului funcţionarilor. numiri.378 şcolar de Comisiunea atelierului central dintre profesorii uni­ versităţii şi întărit de Senat pe timp de 2 ani. normele de recrutare. pre­ cum şi relaţiile/ administrative ce trebue se existe între Insti­ tutele cari au mecanici (secţia d) şi' Comisiunea atelierului mecanic central. In oarele de după amiază. d) El propune C. pe cont propriu. care se vor efectua cu prefe­ rinţă. ţinând evidenţa lucrărilor şi materialelor consumate. revocări de personal. mecanicii pot executa lucrări particulare. sub controlul şi directivele directorului.

Avram Iancu 1. pen. 1. Lazar Liviu. Str. Drept civil român II. i Ionescu Bogdan. Drept civil local I. 17. Iancu 14. Politica socială. Regală 10/A. 21. Procedura civilă I I . 7. Radu Iorgu. Maniu Cassiu. Str. drept. Drept administrativ. Str. Şincai 13. Economie politică II. 13. I. f Sigmond Andrei. Iuliu Maniu 4. BCU Cluj / Central University Library Cluj Iacob Lazar. 23. Sociologie şi Fii. drept. 14. Poruţiu Petre. a) Prof. 16. Negrea Camil. Str. Str. Str. Str. Speranţia Eugeniu. Mârzescu 24. Av. 15. Str. Gh. Grigorescu 90. Cătuneanu IC. Str. Drept roman II. 10. Pop Traian. Sofronie George. Str. Hotel Astoria Cluj. Moşoiu Tiberiu. 19. Drept comercial I. Str Mico 16.T A B L O U al corpului didactic universitar pe anul şcolar 1935—3& în ordinea protocolară a Facultăţilor. titulari: Angelescu Alexandru. Drept bisericesc. Str. Dumitru. Oăşanu48_ Strat George. 20. 24.. Begală 19. Hotel Astoria. Drept roman II. Petrescu-Ercea CL. Moldovan Valeriu. Dima 1. plenipot. Drept penal şi Proc. Boilă Romul. Str. cu indicaţia catedrei şi a domiciliului. Drept internaţional privat. Bolintineanu 9. Iuliu Maniu 36/a. 8. 18. Politica. Legislaţia agrară şi industrială. Ioan. Str. . Ionaşcu Aurelian. Bolintineanu 17. 1 . Str. Str. Drept comercial I. Grigorescu 64. Str. Ghiulea Nicolae. Drept constituţional. 12. 6. Regală 11B. Str. român. Văcărescu 7. Gl. 5. Ist. FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE DE STAT. Ionescu B. 11. Elisabeta 45. 3. Str. Drept internaţional public. 9. Drept civil I I I (Introd. Episcop Ivan 30. Economia politică I.). Băii 1. Ministr. Procedura civilă I. Statistica. Haţieganu Emil. Mototolescu Dimitrie. Drept civil IV. 22. 2. Str. 4. Cădere Victor.. Văcărescu 28.

Chimia anal. Str. Str. Băii 19.. Anatomia patologică. Baroni Vitold. Maiorescu 8-10. Bisericii ort. Urechia Constantin. Avram Iancu 16. Str. Str. 7. Wilson 3.380 II. 20. Str. Bologa Valeriu.. agregaţi: 23. Str. Str. Octavian Goga 5. Stroescu 18.26. 9. L G. Balneologie şi fizioterapie. 8. Minea Ioan. Clinica medicală. Str. Buzoianu Gheorghe.: 27. Fizică medicală. 5. Pop Alexandru. Eminescu 12. Parasitologie. Sturza Marius. Medicină legală. 14. şi Farm. 24. Istoria Med. Vasiliu Titu. b) Prof. Str. BCU Cluj / Central descriptivă şi Cluj 13. Goga 13. Papilian Victor. Mihail. Popovici Gheorghe. Secăreanu Ştefan. de onoare: 22. Botez A. Str Rahovei 10. Tătaru Coriolan. Kernbach Mihail. Grigoriu Cristea. • c) Prof. Microbiologie. Petru Maior 3. Clinica chirurgicală. Biochimie. Duca 3. Avram Iancu 3. Mareşal Foch 70. Clinica psichiatrică^ Str. Igiena şi igiena socială. Clinica oftalmologică. Drăgoiu Ioan. 10. Str. 15. e) Conferenţiar def. Fântânele 5. 16. Prof. Clinica dermato-ven. iClinica ginecologică şi obstetricală. Th. Negru Dimitrie. 1 . Regală 33. Pasteur 6. Moldovan Iuliu. Str. Thomas Pierre. Pasteur 1. calitat. . 2. Jules Guiart. Pasteur 8. Str. Str. Eminescu 8. Clinica neurologică. 12. Goiaj Ioan. Anatomie University Librarytopografică. Fiziologie. Ţeposu Emil. Str. Bărbulescu Nicolae. Str. Semiologie. Pasteur 10 19. Piaţa Unirii 11. Oct. Haţieganu Iuliu. 4. 21. 11. Igienaţ colectivă. 17. 3. Ionescu 3. FACULTATEA DE MEDICINĂ. Zolog Mihail. Negruzi 5. de la croix rousse. Str.. Clinica Oto-Rino-Laringologică. Michail Dumitru. a) Prof. Lyon-Franţa 58 Bd. (Calea Moţilor 77. 3. Istologie şi embriologie. Patologie generală şi experimentală. Urologie. 6. Str. Rahovei 818. Str. Aleman Ioan. Str. Str. Str. Str. titulari: 1. d) Agregaţi onorifici: 25. Stomatologie. Radiologie.

Str. Iorga 6—8. 10. Bolintineanu 12. 28. 35. maghiară. 1. 5. Dermatologie. Str. Limba şi lit. Petranu Coriolan. latină. 36. Gherescu 6. Kogălniceanu 9. Voicu Ioan. Mico 42. Naum' Teodor. Str. Istoria universală. 12. Ortopedie şi chirurgie infantilă. Dermatologie. Lapedatu Alexandru. Lupaş Ioan. Elisa­ beta 24. 32. 8. Giuglea George. Limba şi lit. Romei 24. Vancea Petru. Str. Regina Măria 34. Stri Goga l/A. Gen. Str. Anatomie deserip. 6. Str. Bănescu Nicolae. Str. Istoria veche a Românilor. Dragalina 112. Str. Drăganu Nicolae. I. titulari: Auger Yves. Ghidionescu Vladimir. Coşbuc 9. Oftalmologie. Mareşal Foch 44. Moţilor 27. Ist. 20. 4. 9. Goga 7. Bizantinologie. greacă. Boli de nutriţie. Panaitescu Emil. Str. FACULTATEA DE LITERE ŞI FILOSOFIE. Moţilor 20. I. Str. 15. BCU Limba şi lit. Str. Limba şi lit. 37. Str. italiană. Regală Capidan Theodor. ClinicaGynecologică. Infantilă. popoar. Pedagogie I. 34. română II. Limba şi lit. Str. Iuliu Maniu 26. Daniello Leon. Grimm Petre. Limba şi lit.881. Limba şi lit. Cimoca Valeriu. Str. Str. Băii 4. Str. franceză. 3. Istoria artelor.Marechal Foch 35. Konradi Daniel. Elisabeta 23. Limba şi lit. Nichita Emanuel. Duca 1. Mico 40. 16. Dragomir Silviu. Str. 18. Kisch Gustav. Str. Str. Str. G. 11. 14. Eminescu 10. Marinescu Constantin. Grigoreseu 33. Velluda (Constantin. Puşcariu Sextil. Filologia romanică. Linguistică. Pedagogie I I . G. sud-est europene. . Goga 7. Istoria nouă a Românilor. 19.. Str. 31. 7.. Bezdechi Ştefan. Kristof Gheorghe. Popovici Traian. Cluj / Central University Library Cluj 15 A. Serra Giandomenico. Str. î\ Docenţi: Axente Iancu. engleză. 17. Str. Str. 30. 2. 33. Istoria] antică. Băii 21. Str. Str. a) Prof. germană. III. Gavrilă Ioan. 13. română I. Limba şi lit. Str. Str. Goga 5. Obstetrică. Maioresu 21. Str. 29. Moţilor 26. Fiziologie. Memorandului 8. Ghibu Onisifor.

D. Iorga Nicolae. 7. V. Trecătoare 12. Pop Sever. Botanica generală. titulari: 1. Iuliu Maniu 2. Str. Str. Bălcescu 3. Teodorescu M. Hotel Astoria (JGluj). 3. Algebra superioară. îy Conferenţiar supl. Mărgineanu Nicolae.-382 . 23. Str. Gheorghe. Str. Psihologie. Geometria descriptivă infinitezimală. Dej. suplinitori: 25. 22. 4.21. Regina Măria 49. N. Slavistică. Istoria Românilor. Ionescu V. Fiziologie generală. Grădinescu Aristide. Alexandri 3. Pasca Ştefan. Str. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dialectologie. Filosof ie. Botanică sistematică. Garol I I 7.. Bratu Gheorghe. Regală 11. 26. Arheologie. Mănăştur 7. Astronomie. e) Conferenţiar prov. Coşbuc 12. Observatorului 4. (Gal. 6.: 28. Sociologie. Dumitru.: 32. Ştefănescu Marin. Abramescu Niculae. Memorandului 4. Piaţa Mihai Viteazul. Rusu Liviu. Antichităţi! clasice şi Epigrafie. Ştefănescu-Goangă FL. Memoran­ dului 27. Victor Motogna. Bibliografie generală. 29. Str. Str. Dumitru. Onomastică. Regală 28. Sudeţeanu. b) Prof. Grinţescu Ioan. 8. Str. Etngrafie. a) Prof:. Psihologie.: 31. Str. Emil Petro viei. Dima A. Fizică generală experimentală. 30. Str. Bucureşti. Angheluţă Teodor. Str. IV. 27. 35. Regală 16. Str. Const. 2. Muzeul Etnografic. G-l Gherescu 2. Mecanica raţională.24. 5. Str. Elisabeta 8. Crăciun Ioachim. . c) Prof. Mico 48. g) Docenţi: 33. Str. FACULTATEA DE ŞTIINŢE. Istorie. Psihologie aplicată. Filosofie teoretică. Str. Reg. Băii 7. ! d) Conferenţiari def. Vuia Romulus. Roşea D. Str. de onoare: / . Str. 34. Str. Borza Alexandru. Daicoviciu Constantin. Bolintinianu 3/A.

15. Chimie fizicală. Elisabeta 12. Str. 22. Şaguna 18. Sergescu Petre. I. Berde 3. Str. d) Conferenţiari definitivi: 24. Bucureşti. Analiză Mat. Str. Iuga Gheorghe. Str. Braziliei 4. 18. Duca 1. Str. Cantemir 5. Pompeiu Dimitrie. 20. Scriban A. b) Prof. Mico 7. Jardin des Plantes. Popescu Voiteşti Ioan. 11. Mico 7. 17. 12. Str. Emil. Mico 7. Elisabeta 3.. Str. Stanciu Victor. 13. f) Docenţi: -27. 16.. Racoviţă G. Chimie organică. Ostrogovich Adrian. Maior Augustin. Mineralogie şi petrografie. Fizicăl teoretică şi aplicată. e) Conferenţiar prov. Str. Str. Str. Mico 20. Str. Rădulescu Dan. Ripan Tilici Raluca. : 26. Geografie descriptivă. Vulcan l/A. Chimie generală.383 9. Biologie. Geologie şi Paleontologie. Tănăsescu Ioan. Chappuis Pierre A. 10. 25. Ioan. Str. Chimie anorganică şi analitică. Regală. Geometrie analitică. Fizică. Athanasiu Gheorghe. Matematici generale. Spacu Gheorghe. Zoologie şi anatomie comparată. Biologie. c) Adjunct: 23. Piaţa iGuza Vo­ dă 5. Paris. Meruţiu Vasile. Caragiale 1. Str. Botanică. Grigorescu 7. Jeannel Rene. 14. Algebră superioară. G. t . Str. Clemenceau 7. de onoare: BCU Cluj / Central University Library Cluj 21. Str. Calea Moţilor 42. Călugăreanu Gheorghe. Entomologie. Parcul Bonaparte. 19. Pop Emil. Chimie alimentară. Str.

211. La pag. rândul 5 de sus. Russu")> se şterge. trebue complectat cui titlul secţiei: D) Secţia istorie. La pag. el fiind din greşeala zeţarului aşezat aci. se complectează cu următoa­ rele: Istoria Medicinii dela Preistorie până în veacul al XIX. La pag. Istoria Medicinii româneşti. oare trebue săi figureze ca prim rând: C) Secţia'filologiei moderne. 215. 81. („Asistentul Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj . după rândul al 4-lea.ERRATA: La pag. s'a omis secţia. I. după rândul 10. G. 81.

comme suit: a) Personnel enseignant: 4 professeurs honoraires. et de M-me Bonnet. Le soir une reception a etć donnee par les professeurs etj les etudiants dd notre Universite en l'honneur de M. b) Personnel scientifique-auxiliaire 217 membres dont 4 lecteurs pour les langues etrangeres modernes. societe des nations". 2 agreges temporaires. membre de Г Academie de Medecine de France. AHTOMUL UNIV. directeur de l'institut interna­ ţional de cooperation intellectuelle de Paris a visite notre Uni­ versite le 11 mars 1936 et â cette occasion il donne une conference sur „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la.RESUME m FRANCAIS DE L'ANNUAIRE 1. 3 professeurs suppleants. *) P o u r le personnel enseiemant voir le taMeau pair faculte» et par spĂoialites (pp. R e l a t i o n s i n t e r u n i v e r s i t a i r e s e t i n t e r n a t i o n a l e s . 2. a u chapitre del'iDiStitut auquel il appartient. 42 chefs de travaux. Le" personalei administratif et scientifique-auxiliaire est mentionnâ avec nom et fonictiom dans Ie corps de l'ouvrage. Au total 121. Lemierre. a) Visites et conferences faites par des savants et universitaires. BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. 2 professeurs agreges. 89 assistants et 82 preparateurs. 9 maîtres de conferences (dont 1 suisse) et 14 docents. 87 professeurs titulaires dont 3 de nationalite etrangere (2 Francais et un Italien). 1. Monsieur Henri Bonnet. â Ia fin de cette annee scolaire. . J Le personnel de Universite a ete compose. c) Personnel administratif: 105 membres. etrangers. professeur â la faculte de Medecine de Parii» a donne â la faculte! de Medecine de Cluj deux conferences sur „Les scepticemies â microbes anaerobies" (le 22 et le 23* . Monsieur A. L e p e r s o n n e l ) . 379—383).

Monsieur Victor Cădere professeur â la w faculte de droit a fait une serie de conferences â la faculfć de droit de Paris et aux Universites de Lille. 4. 7. Monsieur Viggo Broendal. Blaschke professeur â l'universite de Hamburg a fait quelques cours sur la „Geometrie integrale" <Novembre 1935). 2. • ' . N. Monsieur W . A. Racovitza.es d l'etranger. Ses concoihîerenfces et Communications seront publiees dans une nrochure ihtifulee . a repondu â l'invitation dela lăcuite des Sciences de Paris ou il a fait quel­ ques cours intitules: „Gommentaires sur quelques problemes transformistes". Y oîit participe: MM. 5. a fait une conference sur „La geometrie projective differencielle" (mai 1936). ayant comme collaborateurs MM. Reymond (Lausanrie). Bompiani.Questions Juridiques еђ diplomatiqueş roumaines". Reymond. professeur â la faculte des sciences. Bordeaux. Monsieur Emile G. L'Academie internaţionale d'histoire des Cluj dans notre Universite le 10 et le 11 avril 1936 sa VIII-e session. 1. Aldo Mieii (Italie). ( ? . directeur de l'institut de speologie. . les professeurs Bologa et Sergesco. 3. et Lyon. b) Nos profesşeurs et nos delegu. professeur â l'universite de Lausanne a fait une conference sui* „Les sciences rationnelles et les sciences ocultes dans l'antiquite" (avril 1936). Monsieur A. le professeur Racovitza. BCU Cluj / Central University Library sciences a tenu 8. Monsieur Aldo Mieii. Singh (Galcuta). Greenwood (Londres) et aussi le groupe roumain de\ Fhistoire des sciences. professeur de philologie ro­ mane â l'universite de Copenhague a fait une conference sur „Une etimologie celebre et/ les lois phonetiques" et une communicâtion au cadre du Musee de la langue roumaine. membre de l'Academie inter­ naţionale d'histoire des sciences. Ubrich (Prague). professeur â l'Universite de Bo­ rne. a fait une conference sur „La science arabe" (avril 1936). remplissant la mission de professeur d'echange en France.. 6.386 novembre 1935) et une autre dans l'Aula de l'Universite pour le grand public sur „ Le sel en Medecine". Monsieur E. Les seances ont ete presidees par M.

a fait. qui. a fait âi l'institut de hautes etudes de Belgique. professeur â la faculte des lettres a participe au congres internaţional d'histoire de l'art BCU Cluj / Central University Library Cluj « n Suisse (31 aout — 9 septembre 1936) ou il a fait une com­ munication intitulee „Begriff nd Erforschung der nationalen ILunst". professeur â la faculte -des lettres a fait. lecons sur les recherches recentes dans la thćorie des equa­ tions (janvier 1936). l'un des quatre presidents du congres dans les seances pleniaires. I . Monsieur P. P. Monsieur Emile Panaitesco. b) Theodor Capidan qui a fait une communication sur „La românite balcanique". i 7. profeseur â la! faculte des scien*es. Monsieur Emile Ţeposu professeur â la ifaculte de Medecine a pris part au XXXV-e congres de l'association fran«caise d'urologie ou il a presente un travail sur cinq cas d'eetopies renales congenitales en collaboration avec le docteurt Danicico.387 3. Panaitesco a represente notre Universitć aux fetes de l'Uni­ versite de Rome. â rinstituto di Studi Romani de Rome. Monsieur Giandomenico Serra. de Jinguistique de Copen«îiague (27 aout-1 septembre 1935) notret. 6. quelques. U . une «onference sur „ L e strade romane nella România" etj a Ravenna une conferenee sur „La chiesa principesca di Curtea -de Argeş de Roumanie" Comme delegue de rilniversite M. dans la iseance de clâture a ete elu â lunanimite membre dans le Corniţei internaţional permanent des linguistes (G. L . au XXIXiei congres histofique sousalpin. Sergesco a parle encore au centre in­ ternaţional de synthese de Paris et & la societe matheinatique. professeur â la faculte des lettres.Medecine a participe au mois d'aout 1936 au congres interna­ ţional de medecine sportive â Berlin^' 5. 4. M. Monsieur Coriolan Petranu. ) . Au congres internaţional. chef de travaux de la clinique. 8. •de Bruxelles sur Ia „mathcmatique au XVIIne siecle et le „jouraial des savants" (fevrier 1936).Universite a ete rejjresentee par Messieurs les professeurs: a) Sextil Puşcariu. une communication sur „La centuriazione romana in Piemonte" «(septembre 1936). Sergesco. Monsieur Jules Hatzieganu professeur â ia faculte de . 9.

113 etudiantes. 1714 etudiants. Selon le sexe 3021 (81.46% Hongrois 141 „ 15. 101 hongrois.144. 1 tchecoslovaque. (saxons). 63 hongrois. 30 allemands (saxons)^ 1Central University Library Cluj Docfeurs 442. 1 tchecoslovaque. 128 â la faculte de medecine (114 hommes. BCU Cluj / francais. .10% Juifs Allemands 51 „ 5.225 lei b) Les revenus propres de l'Universite 12. Le budget et Ies fondations. 14 îemmes). Le nombre des etudiants inscrits pour cette annee scolaire monte k 3691 (Гannee derniere: 4300). Selon les facultes: Droit . Licencie 497. 52 femmes) et 58 â la faculte des sciences (26 hommes. soit 1827 (49. 31 femtaies). Les differents chapitres de notre budget pour cette annee scolaire sont repartis ainsi: A) Personnel . 21 allemands.529.74% 5.34% 164 „ 17.85%) etudiants et 670 etudiantes (18. Les etudiants *) Inscriptions *). 143 femmes) qui donnent le* chifres suivants: Roumains 576 soit 61. Au total 939 (790 hommes.622 lei B) Materiei: a) Allocations accordees du budget de l'Etat 26.. L Titres et dipl6mes(*) Au cours de cette annee scolaire ont ete declares efc promus: . 80 â la faculte des lettres (28 hommes. 54. A ..972 lei Une pârtie des revenus de l'Universite sont assures par lesfondations dont on a publie la liste aux pages 5—12. 7 „ 0.51 %> *) Voir statistaque (page 14 bis) et pour les noms des diplâme*. .773. ej^idvqo s\ ) chaque faculte. 99 juifs.76% Autres nat. dont 305 â la faculte de droit (286 hommes» 19 femmes). 32 femmes). 3 â la faculte des lettres (hommes) et 6 â la faculte? des sciences (5 hommes et 1 femme).388 3. Selon l'origine ethnique: 322 roumains. 42 juifs. Selon l'origine eth­ nique: 254 roumains.15%). 3 ucraniens. 1 bulgare. dont 359 â la faculte de droit (328 hommes.

90%) Lettres 277 „ 293 „ „ 570 (15. Cette faculte comrjrend 25 chaires reparties en 12 cliniques et 13 instituts et ^ussi 3 maîtrises de conferences. Ce sont les cours et les seances des . . Activite scientiţique. La faculte de droit et des sciences politiques. dont on voit les dates personnelles aux pages 17—24 et la liste â la page 379. 61 „ 1. 113 etudiantes. a) Chaires et maîtrises de conferences. assistance medicale et sociale. aides. Chaires et personnel. 324—330).77% Juifs 361 „ 9. lesi deux bourses â 8000 france par an qui ont ete accordees â deux etudiants recommandes par nos tîacultes.seminaires (exercices pratiques). et tous. La faculte de medecine. soit 956 (25. On -en a parle dans les chapitres correspondants de cet annuaire <pp. »<jrâce â cette assistance les etudiants pauvres et meritants -ont recu des bourses. orga•nisee depuis quelques annees. des soins et traitements gratuits dans les cliniques.70% Hongrois 693 „ 18. conformement au reglement de la faculte. Bourses. en vue de la preparation â l a licence et au doctorat. Le gouvernement francais a bien voulu maintenir pour BCU Cluj / Central University Library Cluj cette annee aussi. Des indications sommaires sur cette activite sont doniiees aux pages 33—44. a donne de tres bons resultats.78% Allemands 188 „ 5. L'assistance medicale et sociale de nas etudiants. Activite enseignante. de bonnes places dans les foyers. 6.65% (voir la statistique. 7. II y a 25 chaires occupees par des -professeurs titulaires. Celle-ci consiste en publications.44%) Sciences 210 „ 128 „ „ 338 ( 9. ţoyers. ouTrages ou Communications et aussi en une activite extrauniversitaire.10% JAutres nat. page 14 bis).15%) Selon Г origine ethnique: îloumains 2388 soit 64.389 Medecine 820 etudiants. Elle est exposee aux pages 45—54.

c) Activite enseignante. or­ ganise par le directeur de la clinique (voir programme â la page 80). e) Cours de perfectionnement. 2 agreges temporaires. les candidats ont subi Гехатеп du' certificat qui leur confere la libre pratique de la stomatologie. 92). conferences. avec le concours de l'institut deradiologie et des cliniques chirurgicales et oto-rhino-laringologique (voir le programme aux pages 92—95). Ce cours dont la duree est fixee a uneBCU Cluj medecins admis par voie annee a ete sui vi par 17/ Central University Library Cluj de concours (p. personnelles de tout le personnel enseignant sont mentionnees aux pages 57—65 et sa liste â la page 380. articles. Apres les cours. Dans la technique operatoire oto-rhino-laringologique. Communications- . II se compose de 21 professeurstitulaires (dont 1 Francais) 1 professeur honoraire (francais)„ 2 professeurs agreges. d) Cours de specialisation. des travaux pratiques et des observations clini­ ques pour les six ans d'etude en vue du doctorat. Cette activite a consiste en publication d'ouvrages. f) Activite scientifique. Le resume de cette activiteest expose aux pages 67—80 (pour les cliniques) et 81—91 (pour les instituts). a ete suivi par 32 medecins. ou l'on voit encore la liste complete du. En hygiene (â l'institut d'hygiene) conformement â l'art. 204 de la loi sanitaire. Cette activitet a consiste dans descours oraux.. Les dates. Ce cours dont la duree est d'une annee.390 b) Personnel enseignant. Dans le diagnostique et therapeutique cliniques organisŽpar l'association des docents universitaires de notre faculte de medecine (voir le programme aux pages 94—99). En stomatologie (â la clinique stomatologique). 1 maître de conferences et 11 docents (qui par leurs fonctions budgetaires font pârtie du personnel scientifique auxiliaire). Dans le traitement de la tubereulose organise pari la cli­ nique des maladies internes. personnel attache â chaque clinique et institut. conformeroent au reglement de la faculte. les travaux pratiques ef le stage dont on fait mention aux pages 78—79.

b) Personnel enseignant. etc. Ce personnel se compose de 20 professeurs titulaires. Leur liste avec des details est publiee aux pages 163—177 et 381—382. 8.391 seientifiques. Communications. b) Personnel enseignant. Les chaires sont dotees de seminaires. L a f a c u l t e d e s s c i e n c e s . . Des menBCU Cluj Central University ont ete faites: pour tions sur le programme /de cette activiteLibrary Cluj la philosophie aux pages 183—190. 211—215 (pour la philolo. Elle consiste dans la publication d'ouvrages. seminaires et laboratoires. 2 professeurs d'honneur. 6 maîtrises de conferences et 4 lectorat de langues etrangeres. c) Activite enseigriante. a) Chaires et maîtrises de conferences. conferences. a) Chaires. L a f a c u l t e d e s l e t l r e s . pour la philologie moderne aux pa­ ges 192—200. instituts (psychologie. etudes classiques. Leur liste avec de details est publiee aux pages 225—235 et 382—383. 9. Cette faculte compte 25» chaires et 4 maîtrises de conferences avec des in­ stituts. Elle est exposee aux pages 100—14. laboratoire (pedologie et pedagogie experimen­ tale). 4 maîtres de conferences et 1 docent. histoire universelle. 215—222 (pour l'histoire). articles. d) Activite scientifique.• gie moderne). ethnographie et folclore). 3 professeurs suppleants. Cette faculte comprend 27 chaires. pour la philologie classique aux pages 190—191. Cette activite a consiste dans des cours oraux et des exercices pratiques de seminaire. maîtrises de conferences et lectorats. II se compose de 23 professeurs. pour l'histoire aux pages 200—207.1 (pour les cliniques) et 142—160 (pour les instituts). etc. 1 professeur d'honneur. Au chapitre correspondant de Nchaque chaire se trouve aussi la liste de tout le personnel. histoire naţionale) et musees (langue roumaine. titulaires. et se trouve exposee aux pages 208—210 (pour la philosophie). 210 (pour la philologie classique). 5 maîtres de conferences et 4 lecteurs.

Celle-ci fonctionne pour les eleves et pour le puЂНс de la viile aux jours feries. Sciences chimiques. les instituts et les laboratoires). Communications. les ameliorations et les innovations du bâtiment (pp. 247—252. Toute cette pârtie est illustree par des statistiques suggestives (pp. 296) nommee pour trois ans et qui se compose d un professeur delegue par chaque faculte et du directeur de la bibliotheque. 'Cette activite consiste dans la publication des ouvrages. . On donne les details necessaires concernant les mutations (pp. le Recteur. 244—247. des conferenoes et des travaux pratiques (dans les seminaires. 273—276 (sciences physiques). Sciences naturelles. II y a en outre le personnel administratif et technique (14 personnes) et le personnel de service (13 personnes). La fonction de prćsident est confiee â M. 308—309) et la bibliotheque populaire (309—310). pp. d) Activite scientifique. pp. BCU Cluj / Central University Library Cluj La Bibliotheque de l'universite de Cluj est. est exposee selon les sections. la circulation des lecteurs (pp. 302—304). 282—293 (sciences naturelles) et 293—294 (gćographie). Cette activite qui consiste dans des cours. 252—266. Elle est exposee aux pages 268—273 (sciences mathe­ matiques). 311—314). 300—302). Sciences geographiques. 266—267. Sciences physiques. 298—299). l'augmentation des collections (pp. 10. 238—244. Au chapitre de chaque chaire est publiee aussi la liste de tout le personnel.sept bibliothecaires. une de ses institutions les plus belles et les plus riches. les travaux executes dans la bibliotheque au cours de l'annee (pp. 276—282 (sciences chimiques). conferences. pp. pp. un archiviste et trois sous^bibliothecaires. etc. deux bibliothecaires en chef. articles. 305—306). 306—308). dans sa nouvelle organisation. pp. Le per­ sonnel scientifique compte: un directeur. . les expositions (pp. ainsi: Sciences mathernatiques. les travaux du personnel scientifique (pp.392 c) Activite enseignante. Aussi est-elle dirigee par une commission (p. 299—300). B i b l i o t h e q u e u n i v e r s i t a i r e .

le traitement gratuit dans les deux dispensaires (pp. L'Office universitaire. (art. 75 et 81) a ete definitivement organise et installe dans un endroit nouvellement dote de tout l'outillage necessaires et le personnel (p. ayant chacun son personnel â part. Les trois foyers de notre Universite. En ce qui concerne son activite on donne les details necessaires concernant l e service de renseignements (p. L e s f o y e r s e t l a c a n t i n e universitaires.393 1 1 . l'assistance sociale (p. C) periodi•ques. 330). Reunissant des services qui existaient auparavant (ren«eignements. 331) •et l'education physique universitaire dont on verra le regle­ ment (pp. BCU Cluj / Central University Library Cluj 12. l'assistance psychologi<[ue (p. assistance medicale. est dirige par un conseil (p. 13. cet office qui auparavant fontionnait deja chez nous sous le titre de „commission de manuels d'enseignement". 325—330). Dans ce chapitre on voit d'une maniere detaillee Tetat actuel de chacun de ces foyers. 338). l'assistance medicale dans les cliniques universitaires (p. Le. sont places sous le controle d'une commission (p. la liste des boursiers et un compte rendu sur la cantine (pp. 351—352). 329). 348) compose de deux professeurs de chaque faculte dont le president est le prorecteur de l'Universitć. le service de l'orientation professionnelle (p.' L'Office dispose de trois fonds: A ) ma­ nuels d'enseignement. 331—336). le service des etudes (p. B) travaux scientifiques. reglement de Г office universitaire est publie aux pages 316—323. 324). Prevu par la loi de l'enseignement universitaire â l'article 75 et 81. education physique) et y ajoutant d'autres nouveaux (assistance psychologique. etudes de la vie univer­ sitaire) cet office prevu par la loi de l'enseignement univer­ sitaire. assistance sociale. 338—346). publications scientifiques et . orientation professionnelle. 330). dont on voit le bilan aux pages 348—350. L'Ofice d e l ' e d i t i o n u n i v e r s i t a i r e . 324). 316). II y a ensuite •une liste de toutes les publications de notre Universite dont une grande pârtie sont placees sous les soins de l'Office: ma­ nuels didactiques (pp.

I / A t e l i e r c e n t r a l . 366). 364). 81). dont on voit: le nom. creee â l'exemple de celles qui existent aupres des grandes universites de l'occident. Dirigees par un conseil.394 litteraires (pp. les clini­ ques de notre Universite forment une grande institution uni­ versitaire ayant un personnel (pp. diffe» rentes (historique de l'Universite et de renseignement superieur) (p. hongrois) selon le milieu ou l'occasion. Elle a pris naissance en 1924. Nombreux sont les travaux et les ameliorations faits cette annee pour leur assurer un fonctionnement aussi meilleur que possible (pp. Prevu par la nouvelle loi (art. Ces conferences. groupes par facultes. et pour les questions administra-tives par une commission plus restreinte (p. Quelques unes de ces confćrences sont faites meme dans la langue de la population minoritaire (saxons. a pour but d'assurer. 358—363). les professeurs de notre Universite sont alles faire des conferences dans plusieurs villes. la reparation et l'entretien de tous les appareils et outils necessaires â l'Universite et a ses instituts. 16. 14. 369—371). . Ainsi que l'on a montre (pp. cet atelier reunissant toutes les specialites mecaniques. 371—374). educatives. 366—368) et un budget (p. techniques et litteraires. donnees surtout les jours feries. avec des specialistes places sous la direction dune commission dont le directeur est un professeur universitaire. a pour but de BCU Cluj Central University Library Cluj repandre la culture dans/ toutes les classes sociales. periodiques (pp. 369) qui leur assurent un fonctionnement unitaire. la specialite et le domicile. On en a publie le reglement aux pages 375—378. L ' E x t e n s i o n u n i v e r s i t a i r e . 15. roulent sur des questions sociales. 352—358). L e s c l i n i q u e s universitaires. L'Annuaire finit par une liste de tous les professeurs de notre Universite. Cette institution. la construction.

. 6 6 67 67 bis 68 69 70 72' 73 . . . A) Decanatul Foştii Decani . 16. Statistica titlurilor Statistica generală a înscrierilor 3'< 3 4 . . 24: . 56 56 57 . Cursuri de doctorat (1—24) C) Activitatea ştiinţifică (1—10) Facultatea de medicină. 2832 bis 33 41 45 . Semiologie medicală Clinica psihiatrică .TABLA DE MATERII Senatul universitar în anul 1935/36 Lista foştilor Rectori Lista doctorilor de onoare Darea de seamă asupra anului 1935—36 Fundaţiile universitare Personalul Rectoratului . A) Decanatul Foştii Decani Profesori decedaţi Personalul Decanatului Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Lista echivalărilor Statistica înscrierilor B) Personalul şi activitatea didactică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . iCursuri de licenţă (1—25) II. . • Facultatea de drept şi ştiinţe de stat. I—XIV 5 13 14 bis 14 bis . 16 16 17 . 56 . Profesori decedaţi Personalul decanatuluiCentral University Library Cluj BCU Cluj / Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Listai licenţiaţilor Statistica studenţilor B) Activitatea didactică I. .

Laboratorul de fizică medicală . BCU Cluj / Central University Library Cluj Laboratorul de chimie medicală Farmacia clinicelor «C) Cursuri de specializare. . . 101 102 . . . . . In stomatologie In tuberculoză pulmonară In diagnostic şi terapeutică clinică Ж>) Activitatea ştiinţifică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . Clinica dermatovenerică Clinica oftalmologică (Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică . Institutul de radiologie Biologie generală . . Clinica ginecologică Clinica infantilă Clinica dermatologică Clinica oftalmologică Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică 73 74 74 76 77 77 79 81 81 82 84 85 85 86 86 86 87 88 88 89 90 90 90 91 92 92 92 94 .-396 Clinica neurologică Clinica ginecologică şi obstetricală Clinica infantilă . . . Institutul de istologie şi embriologie Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmocologie şi farmacognozie . . . 125 130 132 136 138 142 145 148 . Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică Institutul medico-legal Institutul de chimie biologică Institutul de fiziologie . 105 111 111 113 114 . Semiologia medicală Clinica psihiatrică Clinica neurologică . Institutul de igienă Institutul de patologie generală-experim. In igienă . .

.) 203" C) Activitatea ştiinţifică-literară a) Secţia filosofiei b) Secţia filologiei clasice c) Secţia filologiei moderne d) Secţia istoriei Facultatea de Ştiinţe 208210* 211 215* A ) Decanatul Foştii Decani Personalul Decanatul . . . . Personalul didactic (cu date personale) < Lista doctorilor ' Lista licenţiaţilor Statistica studenţilor 224 224 .) 190" c) Secţia filologiei moderne (11 catedre. 182" Echivalări de diplome 182" BCU Cluj / Central University Library Cluj Statistica înscrierilor 182 bis B ) Personalul şi activitatea didactică a) Secţia filosof iei (6 catedre. 225» . 155~ 158 . Y 149« 153154 154 . 4 A ) Decanatul Foştii Decani . 192 d) Secţia istoriei (9 catedre. . 163 Lista licenţiaţilor 177 Lista doctorilor . 1 conf.897 J Institutul de medicină legală Institutul de fiziologie Laboratorul de fizică medicală Institutul de radiologie Institutul de igienă Institutul de istologie şi embriologie Institutul de patologie generală experimentală Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmacologie Institutul de chimie medicală F a c u l t a t e a d e litere ş i filozofie. 2 conf. 235235237 bis - . . . 1 conf.) . 159 159 160 160* 160» . .) 183 b) Secţia' filologiei clasice Institutul de studii clasice 190' Catedrele (2 şi 1 conf. . . 162: Profesori şi conferenţiari decedaţi 162= Personalul Decanatului 162 Personalul didactic (cu date personale) . .

. 247 . 293 Comisiunea Bibliotecii 296 Personalul bibliotecii 296 Mişcarea personalului 298 Lucrările personalului 299 ' Localul . . . b) Secţia ştiinţelor fizice (2 catedre. împrumuturi. . instalarea oficiului 31b Regulamentul oficiului 316 Serviciul de informaţii şi documentare 324 Asistenţa medicală 324 Tratamentul gratuit în cele două dispensării . 238 244 . 331 Educaţia fizică universitară 331 Căminele şi Cantina universitară. . . 340 . . . Personalul. . cărţi consultate) 311 Oficiul Universitar. '(Comisia Căminelor Personalul Căminelor .). 1 conf. Diverse . 300 Lucrări în bibliotecă 302 BCU Cluj Creşterea colecţiilor / Central University Library Cluj . 308 Biblioteca populară 309 Statistici (sporul materialului.). . Căminul studenţesc „Avram Iancu" Lista bursierilor 339 « . 1 conf. d) Secţia ştiinţelor naturale (7 catedre) .C) Activitatea ştiinţifică literară a) Secţia ştiinţelor matematice b) Secţia ştiinţelor fizice c) Secţia ştiinţelor chimice d) Secţia ştiinţelor naturale e) Secţia geografiei Biblioteca universitară. 339 339 . . e) Secţia geografiei (2 catedre) . 305 Circulaţia cititorilor 306 Expoziţii. . circulaţia citito­ rilor. . . . c) Secţia ştiinţelor chimice (4 catedre. 325 Asistenţa psichologică 329 Serviciul de asistenţă socială 330 Serviciul de studii . 252 266 268 273 276 282 .:398 JB) Activitatea didactică a) Secţia ştiinţelor matematice (8 catedre 2 conf.

. 384 3$5 JResume de l'Annuaire . . . . 366 366 bis 369 BCU Cluj Istoric şi activitate / Central University Library Cluj Lista conferinţelor din acest an Atelierul Central. 366 366 . .399 Căminul studentelor Lista bursierelor Căminul studenţesc V. . ЗДЗ 344 346 Consiliul oficiului Bilanţul fondurilor Lucrări tipărite şi subvenţionate în acest an "Lista tuturor publicaţiilor universitare Clinicele universitare. Personalul administrativ şi de serviciu Bilanţul fondurilor Dare de seamă şi lucrări executate Extensiunea universitară. . . 350 351 Consiliul Clinicelor Comisia Clinicelor . 372 372 376 Regulamentul Lista ERRATA corpului didactic universitar. 348 348 . Babeş Cantina studenţească universitară Oficiul d e editură. 342 . .

Neputându-se deci rosti discursul de inaugurare în care obişnuit se încadrează şi darea de seamă a unui an expirat. 2 profesori agregaţi. broşură aparte. să se ros­ tească în şedinţă solemnă. nu mai putea îngloba şi aniversarea unui an şcolar ce se sfârşise. DIDACTIC. ar fi trebuit ca la începutul anului şcolar care urmează acestuia. cât şi schiţarea programului unei noi activităţi. discursul inaugural care ar fi cu­ prins atât darea de seamă asupra Universităţii în anul şcolar 1935/36. a trebuit s'o detaşem pe aceasta în capitolele ei esenţiale pe cârd le publicăm în continuare. a avut loc la 13 Iulie şi va forma un capitol bogat ce se va publica în Anuarul anului şcolar 1936—37 şi în. . Corpul didactic universitar a fost compus anul trecut din 121 membri repartizaţi astfel: 4 profesori onorari. PERSONALUL Efectiv. 87 profesori titulari.DARE DE SEAMA ASUPRA ANULUI ŞCOLAR 1935/36 de Profesor Florian Rectorul Ştefănescti-Goangă Universităţii In spiritul tradiţiei acestei Universităţi. *) Serbarea de inaugurarea Colegiului Academic iGarol II. oficiindu-se cu strălucirea ştiută. Această din urmă solemnitate a suferit însă câteva amânări până la data când ). Dar la începutul anului şcolar 1936/37 nu s'a putut ţine şi solemnitatea BCU Cluj / Central University Library Clujcauza cone­ inaugurării acestui an şcolar din xării ei cu solemnitatea inaugurării Colegiului Academic. 1 I.

A fost compus din 217 persoane repartizate astfel: 4 lectori. docenţi. C al celor trei facultăţi şi D la Medicină. conferenţiari. la Litere: Literatura Română modernă. Questions juridiques et diplomatiques roumaines. BCU Cluj / Central University Library Cluj 42 şefi de lucrări. 89 asistenţi. La Ştiinţe: Analiză matematică. 82 preparatori. La Facultatea de Drept. la Medicină: Farmacologie şi Fiziologie. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ. Cinq ) Acliiviitatea ştiămiţifică. Victor G. Schimbările în corpul didactic. Profesorul Andrei Sigmond dela facultatea de Drept a încetat din viaţă. Etnografie şi Fol­ clor. . Estetică. Personalul ştiinţific. Un conferenţiar (Diculescu) a fost pensionat. II. agregaţi onorifici. cităm următoarele *) : A. Următoarele catedre au fost suplinite: la Drept: Finanţe. Variaţii: La Institutul de Psihologie un post de asistent a fost transformat în post de şef de lucrări.II 3 2 9 14 profesori suplinitori. Sociologie. 2 . 1. La Laboratorul pentru învăţământul Matematicelor s'a desfiinţat un post de asistent. Slavistică. а profesorilor noştri fiind mult mai întinsă ct&câi cea cuprinsă în acest capitol. Cădere. Dintre lucrările mai de seamă care au fost publicate în acest an şcolar. s'a extras aici numai o pante din aceastla activitate restul datelor se poate vedeafimcuprinsul anuarului la cap. Un docent a fost suspendat din serviciu (Zugravu).

(curs litografiat). un grup de prieteni şi colaboratori. George Strat: Curs de istoria doctrinelor economice. Michail. Hăngănuţ şi Spârchez. Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. Dr. 2. Iuliu Haţieganu şi Dr. . b) Principii Fundamentale de Filosofie juridică (edita­ tă de Universitatea din Cluj). i-au «oferit un volum omagial cu studii de specialitate. Ioan Goia în colabo­ rare cu d-nii Dr. c) Moyens d'assurer le progres du droit et le respect de la Justice. 5. au publicat volumul al II-lea din tratatul elementar de Semiologie şi Patologie medicală (652 pagini). en dehors de la guerre. Prof. b) Probele şi actele de starea civilă în dreptul civil român ^curs litografiat). Gheorghe Sofronie: a) A tipărit în editura ziarului Universul lucrarea pre­ miată anul trecut despre „Principiul naţionalităţilor în trata­ tele de pace din 1919—1920". Facultatea de Medicină. Petrescu Ercea: Curs de drept comercial. lonaşca: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. Lazăr Iacob: a) Politica Scaunului papal. 7. B. 3. a d-lui profesor D.Tll Conferences îaites dans les Unrvers'ites francaises (160 pages). 1936. 6. 2 voi. c) Teoria generală a obligaţiei. 1. Capitol introductiv la istoria Concordatelor postbelice. b) Biserica dominantă şi egala îndreptăţire a Cultelor. 2. Din an­ tichitate până la constituirea liberalismului clasic (368 pag. C. Partea I . 3. Ђ) Curs de drept Cluj / Central University Library Cluj idei sis­ BCU internaţional publicat (note şi tematizate). Paris.). Eugeniu Speranţia: a) Lecţiuni de Enciclopedie juridică (cu o introducere istorică în Filosofia Dreptului). Geneve 1936. Aurelian R. Societăţile comerciale (litogra­ fiat).

I . Influence de l'art populaire des. Roşea şi S. 8°. Editura Institutului de Psiho­ logie. Profesor Th. Todoran: Teste colective verbale pen­ tru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). Roşea. doilea volum. Institutul de Psihologie: FI. Rusu: a) Essai sur la creation artistique. Muzeul Limbii Române a publicat întâile hărţi ale Atlasului Linguistic Român. Iti afară de Institut. Coriolan Petran..). L.ш 3. Conferenţiar de Dialectologie şi Emil Petrovici. profesor Sextil Puşcariu maiîntâi în şedinţa solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936. . pro­ fesor suplinitor de filologie slavă. A. Roumains sur les autres peuples de Roumanie et sur les peuples voisins (44 pag. 5. asitent: Orientarea profesională a anormalilor^ 3. sub> al cărei patronaj se publică lucrarea. 4. prezidată de Majestatea Sa Regele Carol al Il-lea. şi se lucrează la Muzeul' Limbii Române sub conducerea dlui Profesor Sextil Puşcariu. la Kopenhaga în 29 August. CEacultatea de Litere: 1. Horaţiu (54 pagini). Aceasta mare operă ştiinţifică cu care se poate mândri Universitatea noastră. 1936. guistice ale romanităţii cu ramura ei cea mai răsăriteană. în editura» Universităţii). Hărţile au fost prezentate de d. 200 p. Profesor Qnisifor Ghibu-a editat colecţia de studii şi documente privitoare la p'olitiea religioasă a României în­ tregite. ) (385 pag. A. A.. e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de d-nii Se­ ver Pop. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire rou­ BCU Cluj / Central University Library Cluj maine. din care acum este sub tipar al. A. Naum. Roşea şi D. 2. care va complecta Atlasele Lin. (yol. Conferenţiar Nicolae BărBulescur a) Curs de fizică medicală. Gupeea. şi în faţa străinătăţii într'o comunicare făcută la al IV-lea Congres Internaţional de Linguistică. Instabi­ litatea emotivă. Ştefănescu-Goahgă. Prof.

Profesor Victor Stanciu. Profesor BCU Cluj / Centralredactat şi publicat în colabo­ G. . Durkheim şi Doc­ trina Şcoâlei sociologice franceze (21D pagini). Profesor A. (XVI + 332 pagini. Bogăţiile miniere ale mun­ ţilor apuseni (în Biblioteca Astrei Sibiu). Acest fascicol conţine şi itinerarul mi­ siunii. Dima a University Library Cluj rare cu d. In colecţia „Lucrările Institu­ itului de Speologie" a apărut Tomul VII. Tome I.: a) Istoria Românilor ed. Borza a publicat un volum jubilar ăl „Bu­ letinului Grădinii şi Muzeului Botanic". Buna reputaţie internaţională a acestei instituţii s'a con­ firmat. şi în acest an prin trimiterea unui bursier al Statului Cehoslovac (Dr. Rădulescu (în cola­ borare cu M. Profesor Al. TX--a. Paris 1935. 5.Ursprung und Entvicklung der "bedeutendsten Korifessionellen Mibderheiten in Bumânien. Maior. şef de lucrări. cu prilejul terminării monumentalei clădiri a Muzeului Botanic. 4. Institutul de Speologie. b) . Constantin Sudeţeanu. Profesor Petre Sergescu.w îfi. 7. Brunold. Facultatea de Ştiinţe. A. L'evolution des Sciences Mathematiques et Physiques. fasc. 298 figuri. Volum scris în colaborare cu Dnii G. Demetrescu) âu publicat nouă manuale de ştiin­ ţe naturale. 3. menţionăm apariţia la Paris în Septemvrie 1935 a lucrării Mission scientifique de lOmo. are în curs de publicare o lucrare cu titlu „Probleme de fizică modernă" (partea IlI-a teoria relativităţii). Prof. Borza şi D. supl. Grumbaoh. Ioan Lupaş. o schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic al rocelor acestei regiuni. GeologieAnthropologie. 1. fizică şi chimie pentru Învăţământul secundar. 1. 2 planşe). Tot ca făcând parte din bogata activitate ştiinţifică a aces­ tui Institut. Prof. Bouligand. 7. Turpain. D. 2. 6. Zapletalek) la studii botanice de specializare de un an. Augustin Roth. D-nii Profesori Al. un curs de lucrări practice de fizică şi chimie alcătuit conform programei cla­ mei a VIII-a secundare (594 pagini).

Gynecologie şi Obstetrică. şef de lucrări V. V I . 7. PREM1L 1. Tom. Tom. Tom. XVII. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic. 10. Domnii profesori Teodor Capidan şi G. GYNECOLO­ GIE ŞI OBSTETRICA". în cari se fac comunicări de lucrări ori­ ginale şi editează revista „ENDOCRINOLOGIE. D. Revista are aspectul şi nivelul revistelor internaţionale de specialitate. D-Sa a obţinut premiul doctor M. VIII. Marian a publicat lucrarea „Sur un appareil simple pour la mesure des points de Curie a basses temperatures (în colaborare cu R. 4. DISTINCŢII. Profesorul Dr. au fondat Societatea de Endocrinologie. D. XV. Tom. Spacu au fost aleşi membri activi ai Academiei Române. PERIODICE.. 1. Cristea Grigoriu.. a puMieat Flora plîoeenieă dela Borsec în editura Universităţii. împreună cu profesorii Dr. Stomatologia. Pop. Dacoromania. Revista Muzeului Geologic-Mineralogic. XII. 5. D . Grădinescu. de Ştiinţe. 2. Riegler pentru lucrarea sa cu titlul: Derivaţia urinelor în chirurgiev .Biospeologica. A. DECORAŢII. care ţine şedinţe lunare.8. 9. Revistă internaţională sub direcţia d-lui profesor Emil G. Tom. IV. Docent E. V. Buletinul Soc. Buletin eugenie şi biopolitie Tom. D. University Library Cluj 3. La această revistă au colaborat până acum 7 personali­ BCU Cluj / Central tăţi ştiinţifice din străinătate. prof. Sofronie a fost ales membru în co­ misia de examinare a candidaţilor la gradul de ataşat de Le­ gaţie de sub preşedinţia d-lui N. V I L 9. la care colaborează diferite perso­ nalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate. III. Michail etc. Titulescu. Racoviţă. 2. Ţeposu a fost reales preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale. 8. Mathematica. 11. a publicat fascicolele 62 şi 63. 6. 3. Minea Ioan. Tom.. Forrer Strasbourg). Anuarul Institutului de Istorie Naţională Tom. Clujul Medical. profesor G. VIII.

şi a fost ales membru activ al Academiei de Ştiinţe. a răspuns totdeodată invita­ ţiei Facultăţii de Ştiinţe din Paris unde a ţinut câteva pre­ legeri cu titluri:: „Commentaires sur quelques problemes transformistes". I. Cavaler pentru Ştiinţă. prof. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERUNIVERSITARE BCU Cluj A ) Profesorii noştri/ Central University Library Cluj în străinătate: 1. profesor Victor Cădere învitat oficial în aceeaş ca­ litate a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris şi la Universităţile din Lille. D. Profesor Emil G. 2. care a fost unul din cei patru preşe­ dinţi ai congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes — Paris. Kretschmern-Viena şi Pedersen-Copenhaga). D. Bordeaux. profesor Ionescu V. Confe­ rinţele şi comunicările D-sale se publică intr'o lucrare cu titlul „Questions juridiques et diplomatiques roumaines". D. în şe­ dinţa de închidere Dsa a fost ales cu unanimitate membru în unul din cele trei locuri vacante din C. D. Aceaş decoraţie s'a conferit şi d-lui Gheorghe Călugăreanu conferenţiar. D. 6. . Racoviţă. şi Sextil Puşcariu. docent Emil Pop a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. 9. (Comitetul internaţional permanent al linguiştilor). 8. La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga. 5. L. D. V. Sergescu a fost decorat cu Meritul Cul­ tural. 7. împlinind misiunea de profesor de schimb în Franţa. Valeriu Bologa a fost ales membru titular al secţiei Astrei. 3. prof.VII 4. P. Nicolae Drăganu a fost distins cu „Legiunea de onoare" în gradul de ofiţer. Profesor P. Dumitru a fost decorat cu or­ dinul Coroana României în gradul de Cavaler. D. care s'a ţinut în zilele de 27 August până la 1 Septem­ vrie. Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repetate ori în discu­ ţii. şi Lyon. care a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe. D-Sa a fost numit „colaborator de onoare" la Revista de Ciencias a Universităţei din Lima (Peru).

a făcut în Ianuarie 1936 lecţii despre cercetările recente în teoria ecuaţiilor. ca invitat: a) O conferinţă cu titlul Le strade romane nella Româ­ nia. a făcut. profesor P. I. Hăngănuţ a luat parte în luna Septemvrie 1936 la Congresul de radiologie dela Viena. Danicico. ţinut cu ocazia Olimpiadei la Berlin. 8. profesor Ţe­ posu a prezentat o lucrare asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. D. profesor Giandomenico Serra a desvoltat o comu­ nicare cu titlul La centuriazione romana in Piemonte. D. profesor E.Cluj / Central University Library Cluj şi Greenwood (Londra). Ţeposu a luat parte la Congresul al Vlea român de Chirurgie şi de Urologie.VIII 4. La invitarea profesorilor Sergescu şi Bologa. d. D. D-nia Sa. G. la Instituto di Studi Romani. b) O Conferinţă la Ravenna cu titlul La chiesa Prineipesca di Curtea de Argeş in România. 9. Acade­ mia Internaţională de Istoria Ştiinţelor şi-a ţinut în 10 şi 11 Aprilie 1936 seziunea VIII-a în Cluj în localul Universităţii noastre. (31 August — 9 Septemvrie) unde a făcut o comunicare cu titlul „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst". La Hongresul al XXXV-lea al Asociaţiei franceze de Urologie. 10. Dr. profesor Coriolan Petranu a participat la Congre­ sul Internaţional de Istoria Artei din Elveţia. 1936). Iuliu Haţieganu a participat în luna August 1936 la Congresul internaţional de medicină sportivă. s'a interesat cu aceasta ocazie despre educaţia fizică în general şi în spe­ cial de educaţia fizică în Universitate. Aldo Mieii secretarul perpetu al aces­ BCU Singh (Galcuta) Ubrich (Praga) tei Academiei. N. Sergescu invitat a treia oară la Institu­ tul de înalte Studii din Belgia. D. D. cum şi membrii grupului român de Istoria ştiinţelor. Au participat ca membrii al Academiei profesorii Reymond (Lausanne). la al XXIX-lea Congres istoric sub Alpin (6-8 Sept. profesor Emil Panaitescu. 5. Şedinţele au fost prezidate de d. profesor Dr. 6. A. Racoviţă. unde a făcut comunicări mult apreciate. D. Dsa a reprezentat şi Universitatea noastră la serbările dela Roma. profesor E. Dsa a vorbit în Februarie 1936 la Centru Internaţional de sinteză din . 7. D. în colaborare cu d.

VI. Blaschke profesor la Universitatea din Hamburg a făcut cursuri despre Geometrie integrală (Nov. (Aprilie 1936). 1935). oaspeţii acestei Universităţi D. au fost oaspeţii Universităţii noastre în ziua de 11 Martie 1936. Henri Bonnet. Bompiani dela Universitatea din Roma a făcut o conferinţă despre Geometria proectivă diferenţială (Mai 1936). -B) Savanţi şi universitari străini. profesor Aldo Mieii a făcut. Bonnet a ţinut o conferinţă cu titlul „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la Societe des Nations". ca invitat al Facultăţii de Medicină o conferinţă despre ştiinţa arabă. 7. profesor A. 2. D. profesor de filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o conferinţă cu titlul Une etimologie celebre et les Central University Library Cluj făcut şi o BCU Cluj / lois phonetiques. D. In cursul anului şcolar 1935/36 s'au înscris în Univer­ sitatea noastră 3691 studenţi. (Aprilie 1936). Viggo Broendal. D. Dsa a comunicare în cadrul Muzeului limbii române. Lemierre. iar în Aula Universităţii a ţinut o conferinţă pentru public cu titlul „ L e sel en Medecine". 5. directorul Institutului Internaţional de cooperaţia intelectuală din Paris însoţit de Doamna. W . STUDENŢI. D.IX Paris şi la Societatea Matematică Belgiană din Bruxelles des­ pre matematica din veacul al XVII-lea. Reymond dela Universitatea din Lausanne a făcut o conferinţă despre Ştiinţele raţionale şi ştiin­ ţele oculte în antichitate. cu această ocazie d.15% Pe Facultăţi studenţii au fost repartizaţi în modul ur­ mător: . profesor E. 6. A. 4. membru al Academiei de Medicină a Franţei şi profesor la Facultatea de Medicină din Paris a ţinut la Facultatea de Medicină două conferinţe cu titlul „Les scepticemies â microbesl anaerobes (22 şi 23 Noembrie 1935). dintre care 3021 stndenţd 670 studente în procente 81J85% în procente 18. Seara a avut loc o recepţie în cinstea oaspeţilor. D. D. 3.

. Fac. . de Drept . Total: 1714 820 277 210 "3021 113 136 293 128 670 1827 956 570 338 369Î 49. dupăcum urmează: şi Cluj / Central University Library Cluj Licenţiaţi: 359 la Fac. Fac. .10% Alte naţionalităţi . . de Ştiinţe. de Medicină de Litere . de Ştiinţe . .15% 100. 80 la Fac.90% 15. TITLURI ŞI DIPLOME: In cursul acestui an şcolar Universitatea a acordat 497 titluri de licenţăBCU442 titluri de doctori. dintre care 114 băeţi 14 fete 3 la Fac. de Drept. de Ştiinţe . 61 în procente 1.44% 9. 128 la Fac.X băeţi fete total In procente- La La La La Fac. . Fac.78% Germani 188 în procente 5. de Litere. de Stat). . . . . . .51% 25. . de Drept. dintre care 3 băeţi — fete 6 la Fac.00% După originea etnică repartiţia studenţilor ia aspectul următor: Români 2388 în procente 64. Dintre aceştia: 322 români 101 maghiari 30 germani 42 evrei 1 francez 1 cehoslovac dintre cari 328 băeţi 31 fete dintre cari 28 băeţi 52 fete dintre cari 26 băeţi 32 fete > Doctori: 305 la Fac. .77% Evrei 361 în procente 9. . . — dintre care 286 băeţi. de Medicină . dintre care 5 băeţi 1 fete . 693 în procente 18. . 58 la Fac. de Litere şi Fii.70% Maghiari .65% VII. 19 fete (121 doctori în Drept şi 184 doctori în Şt.

3. Valoarea acestor lucrări în sumă de lei 163.XI Dintre aceştia sunt: 254 români 63 maghiari 99 evrei 21 germani 3 ucranieni 1 bulgar 1 cehoslovac In total în cursul anului şcolar 193536 Universitatea a acordat titlu de doctor sau licenţiat la un număr de 939 de candidaţi (790 băeţi 143 fete). Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. 2. Pentru ducerea la bun sfârşit a muncii grele şi de lungă durată. am luat măsuri de recrutarea pe cale de con­ curs a 12 studenţi practicanţi.34% Maghiari 164 îni procente 17. Instalarea unui telefon intern cu 11 posturi.74% Total:~939~în procente 100700%~ BCU Cluj / Central University Library Cluj IX. ne-a preocupat chestiunea modernizării utilajului tehnic.10% Germani 51 în procente 5.76% Alte naţionalităţi . dintre cei lipsiţi de mijloace . După ridicarea şi mobilarea unui nou etaj care soluţionează astfel defenitiv chestiunea sălilor. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ Această bogată Instituţie căreia i s'au făcut în ultimii ani multe şi importante îmbunătăţiri. Spre a înlătura un neajuns de mult simţit la Biblioteca noastră. 4. a fost şi anul acesta obiec­ tul unei griji speciale din partea noastră. . 7 în procente 0. s'a luat măsuri de confecţionarea unui catalog topo­ grafic. In acest scop s'au făcut următoarele lucrări: 1. Dintre aceştia: Români 576 în procente 61. Procurarea a 21 aparate noui de stins incendiu. Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pentru cărţi.46% Evrei 141 în procente 15.005 s'a aco­ perit din taxele de bibliotecă ale Facultăţilor. .

pentru care s'a achitat din fondul aparţinător.909 bucăţi. iar 7865 alte categorii.XII cu examene în regulă.957 studenţi.183 lei.196 cititori. în care intră şi suma de 14. apărute între anii 1920—1935. 13. suma de 313.265 volume. In acest fel sperăm ca lucrarea să se termine în anul 1940. Ca activitate desvoltată în cadrul acestui Oficiu rezu­ măm următoarele: Serviciul de informaţii şi documentare. Tot în acest an s'a organizat o expoziţie consacrată publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiin­ ţific ajutător al Universităţii. La Sanatorul Colibiţa unde Universitatea noastră a ame­ najat un pavilion s'au trimis 32 studenţi pentru care s'au . iar personalul încadrat prin buget conform acestui regulament. a fost anul acesta instalată în lo­ calul din clădirea centrală a Universităţiţi. La catalogul alfabetic s'a catalogat 8384 opere în 11. care funcţiona la Rectorat din anul 1928. Biblioteca populară a fost cercetată dej 31. asigurându-i-se toate mijloacele pentru buna lui funcţionare. OFICIUL UNIVERSITAR Această nouă creaţie destinată a soluţiona multe din pro­ blemele vieţii studenţeşti.652 consultaţii. Regulamentul Oficiului a fost aprobat de Senat.222 volume.558 fişe. cu o bibliotecă de specialitate.822 dintre care 59. iar numărul cărţilor a sporit cu 1091 volume. N-rul cetitorilor în acest an a fost de 67. Colecţiile Bibliotecii au crescut anul acesta 18. pentru care s'au făcut 31.046 fişe.493 lei acordată ca ajutor individual unor studenţi. cu scriere frumoasă şi cunoştinţe de limbi străini. BCU Cluj / Central University Library Cluj X. La catalogul pe materii s'au clasat şi împărţit în acest an. iar cel dermatoveneric 1274 studenţi cu un număr de 15. S'au consultat în total 79557 opere în 91440 volume. Asistenţa medicală a studenţilor. Dis­ pensarul antituberculos a examinat 652 studenţi. In acest an au fost în­ trebaţi şi ospitalizaţi gratuit în Clinici un număr de 226 stu­ denţi dela toate facultăţile. ea numărând as­ tăzi 10.

au fost adăpostiţi în medie 110 studenţi. casină. XI. Asistenţa psihologică în cadrul căreia s'a publicat un volum de „îndrumări Universitare". care a funcţionat numai cu lo­ cuinţe. Asistenţa socială. ca şi până acum. Dintre aceştia 62 au fost bursieri. dintre care 184 români.400 din fondul de asistenţă socială. pentru care s'a achitat. In căminul V. Anul aces­ ta s'au distribuit ajutoare individuale în sumă de lei 169. Astfel în Căminul Avram Iancu au fost adăpostiţi anul acesta un număr de 218 studenţi. care a funcţionat la Rectorat şi a cons­ tat în verificarea cererilor şi distribuţia de ajutor.344. Până la instalarea ei în noul local din Colegiul Academic. ea a funcţionat şi anul acesta în localul Cercului Militar. având la dispoziţie admirabilul parc sportiv unde se pot face toate genurile educaţiei fizice.000 lei. din acelaş fond. recrutaţi dintre studenţii săraci. a fi de un real folos pentru studenţi.921 lei. Tot în acest an s'a votat şi publicat statutul educaţiei fi­ zice a cărei activitate este din ce în ce mai rodnică.XIII* plătit 59. bine înzestrate şi puse sub controlul unei comisii. învăţători şi funcţionari. Rabeş. suma de 20. s'au dovedit şi anul acesta. Cantina studenţească a servit masa unui număr de stu­ denţi care a variat între 250 şi 300 lunar. fii de plugari (35 din 62). 14 saşi (şi şvabi). bae. şi gradul de şef de lucrări"). CĂMINURILE ŞI CANTINA. plus o subvenţie de 15. In Căminul studentelor au fost adăpostite 131-studentele dela toate facultăţile. dar merituoşi. ei găsesc în aceste cămine nu numai o îngrijire părintească ci un confort bogat (biblio­ tecă. . O altă categorie de studenţi a fost trimisă la mjare. dej preoţi. etc). iar resul sol­ vente. dintre care 31 bursiere. pentru iniţierea cărora s'a creiat şi un post de maestru de educaţie fizică (încadrat mai târziu cu titlul de „director". BCU Cluj / Central University Library Cluj Cele trei căminuri. 13 maghiari şi 7 bulgari.

2. condus. având ca di­ rector un profesor universitar. Prevăzută/ Central University Library învăţământului de art. secţia de legătorie. OFICIUL DE EDITURĂ Acest Oficiu. au fost excutate în regie de personalul tehnic al acestui atelier. * '*' * Aceasta sunt. 81 din legea Cluj BCU Cluj universitar. datele mai de seamă care formează activitatea Universităţii noastre în acest an şcolar. această instituţie e condusă de o comisie com­ pusă din câte un delegat dela fiecare facultate. secţia de reparaţie şi întreţinere a edificelor şi a instalaţiilor interioare. B) Lucrări ştiinţifice. cartonaje şi înpânzire. rezultând astfel foarte mari economii. XIII. ATELIERUL CENTRAL. O nouă instituţie care a luat fiinţă anul acesta este Ate­ lierul Central. Ea are deocamdată următoa­ rele secţii: 1. secţia aparatelor şi instrumente­ lor de preciziune.950 lei. Din cel dintâi s'a publicat anul acesta Cursul de fizică medicală al D-lui Conferenţiar Bărbulescu. Rezumate în ordinea capitolelor ce formează acest anuar. 3. Din cel de al doilea s'au publicat următoarele două lucrări: Principii fundamentale de filosofic juridică de prof. C) Perio­ dice. secţia mecanicilor speciali ai institutelor. dispune de trei fon­ duri: A ) Manuale didactice. 4. subt preşedinţia D-lui Prorector. Din fondul C) s'au distribuit periodicelor universitare subvenţii în sumă de 182. sumar expuse. RECTOR FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ . Eugeniu Speranţia şi Flora Pliocenică dela Borsec de Docent Emil Pop. aceste date nu servesc decât ca o înfăţişare de ansamblu a unei bogate activităţi ale cărei amănunte se pot vedea în cele •ce urmează.XIV XII. numărul manua­ lelor publicate din acest post fiind până acum de 14. Rostul şi utilitatea acestei instituţii s'a afirmat de de­ plin de pe acum: o mare partel din lucrările care până acum se executau de diferite anteprize. în noua lui organizarea. dintr'un Consiliu care încorporează câte doi delegaţi dela fiecare fa­ cultate.

Şt. p _ o» o to 4 Total Maghiari Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept U J <o 0 0 . Şt. Ist. Geogr. nat.Doctorat Licenţă Ol O S Felul Drept t i t l u Ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 232 <o o» Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. Istorie Chimie Matematici o co Ol Oi Facultatea de Litere m m m m m m m m m m m m m m m â â â â â â â â â â â â â â â Facultatea de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe — <o Geogr. nat. Şt. Filologie mod. St. M a t . to Geogr. p tO to Filosofie Filologie clas. n n n n n n n n n n n n n n n — Fizică mat. 0 0 I O oo to to R R R R R R R R R R R R R R R Filosofie o o o o o o o o o o o o o o o Filologie clas. naturale Fizico-Chim. Istorie Facultatea đe Litere _ to to Matematici Facultatea de Ştiinţe Geogr. Filologie mod. Istorie Geogr. naturale i i i i i i i i i i i i i i i ^ Ol Fizico-chimice BCU Cluj / Central University Library Cluj io to IO O) IO *»• co to Total Români Drept Ştiinţe de Stat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Facultatea de Drept Facultatea de M e d .

to IO OJ С Л С Л to Filosofie w »0B Facultatea de Litere Facultatea de Ştiinţe -fc. 4 9» 1 Slovaci Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept O 4 Total Slovaci Filologia mod. Total Francezi Ştiinţe de Stat Facultatea de drept |Ucrainieni Total Ucrainieni TOTAL GENERAL to . Istorie Şt. naturale Geogr. w Filologie mod. to -a з N. Ist. Istorie Facultatea Ho L i t e r e - itf ec <o to BCU Cluj / Central University Library Cluj Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept te Total Evrei B a Total Bulgari Drept 1 .Facultatea de M e d . w p < "i o SL era »- Filologie clas. B »9 B c I—- _ a» «o co o» os o Total Germani Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. Facultatea de Litere w *. Fitotegie « i e d . — 2.

de Med. CC C O 3 O O Fac. de Drept TOTFSL 277 293 2 0 6 118 101 BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 4 13 10 33 388 19 210 128 114 80 67 40 17 221 22 25 20 21 10 820 136 421 157 90 48 29 202 483 489 56 53 69 29 10 25 14 1714 113 696 588 224 137 42 29 111 1 3 5 5 121 63 143 53 10 13 40 4 302! 670:1437 943 4 8 2 2 9 3 118 55 363 2 4 4 7 3 7 3 167 254 166 50 1 24 31 3 94 12 13 18 I I ») După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii ermani 1 3 olciova Numirea Facultăţii . de Litere Fac. de Ştiinţe Fac. Fac. DUPĂ SEX După religie România 1-1 D u p ă 6 O ţ a r a a igoslavi olonia de n a ş t e r e a O O Oi •E O O u «-a S£ lo 68 ustria Itenia a c a 38 a a ea Cehoslov a a 3 I « O <a 47 23 23 0 0 A tc O S= a I_ IL.înscrieri Numărul ÎNSCR.

i|F.IF. B.lF. B. Maced.S t a t i s t i c a i) lor la Universitatea din Clnj. B.IF B. B.JF. i F.|F. B . B.I B 1 275 Ф «c 159 173 33 19 79 Ş5 1 1 — — 1 1 6 - 103 99 16 4 75 3— io 3 13 4 — 210 — — 5 — — 460 97 42 6 104 3 187 15 15 3 1 1 2 — — — 1— 1 1 3 — 2 1 1 — 2 — 807 — — 10 1229 68 67 13 1 8 21 1 — i 95 14 4 — 4 1 1 — 3 — 2 1— - — 1 1 1 1 — 1— 1 - 1711 lj ij 1 2?j 1 1951 437 158 3 0 5 7 6 lf77 7 63 20 3 7J298 1 4 3 2 3003 .JF.jF. B. B.jF. B. Germani Români o 0 r igioea e Englezi t 1 i că 1 Ucrainieni Belgieni Cehosl. B. B• i F. ! F.IF B. B. llalieni '5 Greci Ucraina ilveţia Ruşi Evrei a 'S a C e XI 1) E a "tr> J3 Cî 3 "> 'tn O Bulgari Francezi 'E tu IC 6 K 1 B.i! E c S K F. pe anul şcolar 1935—36 D U p î -Maghiari.|F — — — 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj 4 3 30 B.F.

F . B . B. B . | F . !F F. 292 - 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj —— — 570 28 — 1 — — ——— — — . B . F . Italieni "o Declaraţi în cursul anului Licenţiaţij Doctori B. 52 Poloni 'П to «j a K в 275 1 B .calul înecriterilor D u p Maghiari Români Englezi ă Belgieni c e t ă ţ e n i e Bulgari Cehosl. 1 Jugoslavi o B . B . i F. B . F . B . j F . B . F.— 1 — 1 210 123 338 26 32 5 807 131 — 1 — ——— ii 1 — 2 1 1 —— -1 956 — —1 1 4 14 711 113 1827 328 31 2 8 6 19 3003 664 2 1 1 12 1 2 1 1 1 1 3691 382 115 4 0 8 34 . | F . F . 3 F.

: F . H. o a O) o o E o tormaj Numirea Facultăţii u T V ev w c a a w p o E F. 43 E I F. J3 •c " 5 ea IU B 326 o CC a o B. j F. p e a n u l şcolir 1935—36 Mumărul înscr. B. 26 o " 5 B. 511 46 1 5 3 177 85 55 30 50 427 13 18 48 17 11 2 - 301 29 28 138 44 511 46 — 557 1602 117 639 567 2 1 2 132 42 2 6 101 1 2 8 1 56 5 5 134 63 26 24 12 15 34 10 1124 72 42 . dupđ sex Dnpă religie D u p ă România ţ a r a de n a ş t e r e D u p ă c «o E o ce B. I. .jF.S t a t i s t i c a i) înscrierilor l a Facultatea de Drept a Universităţii d i n Cluj. j F 16 B. 328 26 163 1 2 9 29 14 1 14 248 19 14 24 20 BCU Cluj / Central University Library Cluj 269 242 SOS 16 1 3 4 121 33 14 11 223 13 28 18 II 48 305 16 321 458 29 189 140 85 49 11 26 383 11 18 34 312 16 117 21 457 29 487 IV. B . I F. III.IF. 1 - m OH DIU Î s а 4 la jj t- u s (Q O o 6 8 3 354 B . | F . Fac.de Drept Пп. B . 3 4 6 24 4 82 19 1599 117 1719 >) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii . o r i g i n e ћ c o o O e t n i c ă Dnpft cetăţenie m iova litari ort.

pe anul şcolar 1935-36 tiumănil inscr. B . B . . 6 14 UI UI V. B. B . itenia şi brogea D u p ă ţ a r o a goslavi а đ e n « 8 t e r e Români irmania D u p ă c o 9 Г i 8' i ne •c Bulgc Л e t n i c ă Onpă cetăţenie 'S u E C '5 Cehi E o a B F.1 58 18 2 1 13 3 -— 1 — 38 — 29 8 110 31 141 107 20 43 23 10 8 4 3 36 74 9 8 8 7 6 4 i 1 — 2 1 3 2 127 30 l 65 33 12 11 6 2 28 — 1 1 83 24 9 19 8 4 — з|Ј — 1 - 55 10 3 — 18 2 — - 7 . F .— —— 127 30 — 795 15S 426 149 85 48 27 10 2 0 3 446 157 66 84 62 32 H 4 6 1 25 6 12 5 40 5 106 - 15 3 16 2 7 1 — 2 — - 1 783 1 5 4 12 >) D u p i datele facultăţii. F.Statistica») înscrierilor la Faenltatea de Medicină a Universităţii din Cluj. III. F. F . 1 D tc 1 3 a ca C O iu ! F .— — — —— — 1 107 20 —— 3 — 1 1 . 'C O ulgaria :hoslov merica ormaţi ngaria jldova aštria aeliţi tenia veţia itari ort. B . o a C*3 59 -u< a c a O V) P 33 O 6 CQ o 23 > o u a ca recia A Polonia UI 3 . V. F 3 29 I. dupđ sex După religie România 1 gregorian rom. alnl în o Evrei A n i i 3 'N a o ierilor u o 127 157 950 . ÎL. 69 ! F . Ol Ruşi Ц o S B.—— . VI.2 i 1 l | 4 5 4 101 6 = 1 — — 17 2 . IV. cat. Ivini xe «T 23 ti U_ 13 o o O uT o> 71 uT <u« u U L 6 c > Oi c a — 1 u. B . 3 F. II. F .o '53 'S> ij ca a а 1 O! B. 141 21 21 2 31 1 1 16 10 î 5 2 3 15 1 — — — — = _ 3 H 154 —— 15 — 2 — -— 1 129 12 12 164 37 101 28 23 8 7 33 — — 81 40 22 15 12 8 BCU Cluj / Central University1 Library Cluj 4 l î - — - 10 1 -- 101 28 9 21 3 146 24 88 26 12 7 7 1 29 89 30 13 11 10 6 5 1 — 4 i 1 1 -— 1 — 30 26 3 -— — —— 164 37 -— — — 201 96 17 6 17 4 — — — 3 —— —— — -— — 146 24 1 170 110 31 58 18 7 8 1 3 46 — —— 60 21 8 15 15 5 6 1 1 1 5 — — 15 — i — — — . B. 14 jgi UI 2 1 "3 £3 B.

doctorat Total 9 Ш 6 60 80 87 41 43 31 20 12 3 13 207 139 1 9 1 12 — 2 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj 1 6 1 1 1 0 97 1 5 1 5 3 7 1 0 4 0 4 3 1 1 — 1 — 1 4 — — 32 31 1 — 1 2 4 1 2 — 3 — — 7 87 50 3 28 21 13 2 6 1 1 4 3 7 7 i 71 9 1 6 7 7 9 5 — 5 1 1 2 J 21 1 1 7 2 2 3 2 -- Grecia Si s» §« > 0 Polonia izraeliţi Oltenia « — 1 — 6 3 — — — 3 — — .— — — 1 1 1 — - — 1 28 1 23 5 5 4 - HI i 21 5 1 3 4 — 4 1 — 4 7J 270 302 21o|l21 98 68 34 8 33 5 2I 394 36 25 37 25 3 7 ' ) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii 7 1 18 1 | 2 . reformaţi Muntenia şi Dobrogea D n P ă ţ a r a 0 d e Ungaria n а ş t er Qermania j Cehoslovi A n i i Băeţi Pete Jugoslavi Moldova n cvang. II. III. unitari Banat Total S 1 0 5 «o a 23 0 u 3 23 •c -»-» tn a K '5> 3 S£ O) 1 I. după sex I O a CJ După religie România rom. IV. cat.Staţia î n s c r i e r i l o r l a F a c u l t a t e a de L i t e r e a Unii 1 fiumâral înscr.

F.. F. B. ! F. If. 8 22 1 F.— — — 8 8 2 1 10 2 4 3 14 13 14 13 — . F. 61 ! F 67 B.—— — I 27 — — HI 18 — 28 6 1 — •64 — — 1— 2 -— 1 92 4 1— 28 1 1 28 lt 39 5 1 152I 1 5 2 7J 179 26 81 — 5 1 - 270 302 269 299 1. t î c a i) ereităţii din Cluj. F ..1— - . B !F. F . B . B . B . B .1 572 . pe anul şcolar 1935—36 e 1 Români Dup German i ă Maghiari o r i ş i n e » Jugoslavi Francezi e t n i c ă 1 Englezi Bulgari 'c Total După cetăţenie Maghiari Jugoslavi Belgieni Englezi aiul înscri erllorj merica Ruşi Evrei K c 2 _a 'io Total dia a B E 0 F. 0 207 .12 0 7 140 9 3 1 0 21 4 —BCU Cluj — — — University Library Cluj5 9 — / Central 1 31 0 1 — 9 6 I U 11 1 1 79 2— — 1 1 32 44 7 23 20 —— 1 —— 1 —— i — — 2 8- - 60 80 60 1 140 — 159 33 50 12 26 19 1— — 2 5 —— 72 87 72 85 159 . B. 1 F. B . B.. F. B F. _c 1 B. B .. B .

B J F . ! F. După religie După ţara de naştere Români a D u p ă j Roma '5 Bulgaria merica o r 1 П s o i n e а e t Evrei n 1 Că • După cetăţenie • u Cehoslovi o Qermi Transilvan. B. după sex Anii . 10 i F. pe anul şcolar 1935—36 Mumărul înscr. B. 15 4 5 — 7 1 1 12 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2 6 3 3 — 4 — — — — 1 — 1 4 — — 4 — 5 i — — —— 1 30 13 15 6 8 2 — 2 5 27 5 2 2 1 2 3 15 6 2 9 —— 1 — — 2 —— 30 13 II. 46 46 39 23 14 8 2 4 55 7 7 7 5 2 — - 26 38 1 1 16 5 — 2 59 37 26 23 23 12 6 2 4 60 7 6 10 3 — 1 1 19 29 7 1 28 5 — — — I 3 1 -——— 1 1 1 46 46 59 37 IV.S t a t i s t i c a ») înscrierilor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj. • F. B. !F. 4 19 Preparator I. şi pdrţileei raeliţi î itari Băeţi Pete s 4 u a o Itenia "a "o oldova u 7 O) o i-i E c V 52 a c a a S u > 1 3 N |S î O 1 % < o a e D (K 5> 3 a 3 o E a c 1 B. - II 6 — 203 135 338 talul în 43 92 96 88 formaţi Polon « z OD lerilorl u . ort. F. i F. ' 2 l В 15 F. III. B. 53 35 30 20 17 15 2 1 з| 61 5 6 6 4 4 — 6 30 23 3 3 19 7 — 1 2 — —— — î 2 1 53 35 Total 203 135 115 78 67 42 13 6 17 215 22 26 26 19 11 3 a| l 100 98 14 6 76 22 i! ' ) După datele facultăţii. B.

608 34.911 193.520 280.600 1 73.000 38.302 28.641. Ad-tiv „ Surorilor „ Servitorilor Taxa pt.496 31.903.000 plasări 20.987 396.00C 89.200 200.472 1.000 390.000 12.003 Repararea acoperişului 2. I I I .392 17.500 790. 25.250 57.001 20.210 324. III.000 2. Psich.655 27.0O0.747 8.748 8.860 Vopsirea spălătoriei 645.608 34.019.917 154.392 17.930 180.0O0 Medicamente 19.847 645.807. 1935 pâDă la 31.000 Cheltueli de autopsii Diurne Comisia Clinic.302 28.420 675.Despre Veniturile şl Cheltueli le pentrn exerciţiul 1935/1936 (dela 1.000 357. Dietetică încălzit 6. gurilor canal 80.000 200.220 4.000 Ingrij. IV.930 42.006.154.000 — navii Municipiului Cluj Taxa reglementară ce se în­ 400.484.21i Alim.154.000 62.799 1. Muncii — Eventual din Bugetul Direcţiunei fondurilor speciale sa­ 1.280. 200.100 „ spălătoriei 400.000 30.000 62.959 28. Psichiatr.655 27. Fonduri­ lor speciale sanitare şi de o1. 567.839 6.000 62.5O0.798 145.000 500.000 Cheltueli de birou BCU Cluj / Central University Library Cluj taxa de арз 1.853 931961 5.839.59E cate Din Bugetul Direct.200 735.280 24.725 747.949 79.834 46.312.400 89.048 42.000 668.31C 2.220 4.154.000.901 — 8.930 42.600 73.154.000 Vechicole şi Furaje 600.79S 1.000 36.020 790.020 592.000 „ Becuri electr.000 Repararea geamurilor 37.495 586. Sanator Onorar medical Cl.405 164.748 8.000 600.00C 1.38в. In sumă: Diferite cheltueli: Taxa de îngrijire către Stat Salariile Meseriaşilor „ Person.000.748 8.456 4.594 87.019.020 592. bol­ 300.OO0 Rufărie 3.200 735.000 180.548 349.000 îngrijirea parcurilor 130.799 1. 278.500 790.000 19.000 150.000 „ bucătării — 147.310 852Ж 23.843 3. 1936.917 154.666 5. pentru ospitalizarei Taxe de ospitalizare pt.000 Instrumente medicale 40.725 747.725 747. Radiologie.500 790.930 25839000 2fl.080.600 .559 15.834 51.050. Sanator şi Neurologică 7.876 In sumă: Diferite încasări: Taxa de îngrijire către Stat Salariile meseriaşilor „ personal. sala de operaţie Fond special pt. Buc.798 28.U0U 12.30U.760 6.000 „ Gaz aerian — 80. Sanator Onorar medical Cl.559 15.949 79.013 238.280 24.847 645. Sala de Operaţie F ond special pt.013 238.188 73.987 396.000 30.312. 1936) Venituri Proiectul de buget S'a tncaiat Rest de încasat Intrate In total Cheltueli.000 la bolnavi Preţul de cost al medicamen­ telor eliberate de Farmacia Clinicilor personalului di­ dactic şi administrativ Uni­ 15.946 Repararea şi vopsirea Far­ 50.000 „ clădirilor 12.385 235.520 casează dela bolnavi ' Taxa unică ce se încasează de 286. Cen­ trala. întreţinerea uzinelor 100.520 — „ scărilor — „ pivniţelor 286.008.048 42.000 Taxe comunale şi 100. încălzi­ tul Institutului de Anatomie.000 maciei 27.000 400.286.000 150.000 nitare şi de ocrotire — Din taxele ce încasează Ad-tia dela bolnavii internaţi în Cli­ 6.000 30.000 645.523.419.400 89.000 26. 150.050.472 1.000 crotire al Minist.620 28. Diurne Prosectorului Investiţii întreţinerea localurilor Taxa reglementară Taxa unică Indemnizarea celor 50 ex­ terni şi zileri Confecţionarea fiolajului Far­ macia Contribuţie la diurna Inginer Ivaşcu Neprevăzute şi fondul de rul­ ment în care intră soldul din 31.110 Transportul bolnavilor şi de­ 50.946 nici.843 3.000 Repararea mobilierului 90.000 62. materiale şi personalului Cheltueli prevăzute conform proiecta lui de bu get aprob Achitat In total Rest de achitat Angajat In total Subvenţie dela Ministerul Ins­ trucţiunii redus cu 10$ blo­ 15.200 10.807.28C 24.500. Bucătar.02( 592.405 164.911 193. Ad-tiv „ surorilor â „ servitorilor | Taxa pt.419.000 36.260 87.000 de iChimie Vânzarea resturilor de mân­ care 1 Alimentaţia pt.25C 57.520 286.641.484.799 1.000 .798 145.000 Luminat: Curent elect.001 20.444 100.961 5.901 — 8.000 ao.930 180.000 38.600 73.500.280 24. Fiziologie şi Bi­ 504.853 932.265.444 versitar Contravaloarea combustibi­ lului întrebuinţat pt.620 15.ooo 31.725 747.110 blioteca Universităţii Contravaloarea curentului electric furnizat Institutului 100.280 Construirea unui gard — 10.338 24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful