BCUCLUJ_FP_452283_1_1935_1936_015_0001

UNIVERSITATEA „REGELE FERDINAND I" CLUJ RECTORATUL

ANUARUL
1935-36
BCU Cluj / Central University Library Cluj

SUIVI D'UN RESUMČ EN FRANQAIS

CLUJ (ROMÂNIA)
U f 0 9 B U U „ A B D B A L U L "

19

3 7

ANUARUL
UNIVERSITĂŢII REGELE FERDINAND I CLUJ
PE ANUL ŞCOLAR 1935/36
BCU Cluj / Central University Library Cluj
4

CLUJ
INSTITUTUL DE A R T E GEAFICE » A R D E A L U L « , STR. M E M O R A N D U L U I N O . 22.

19 3 7

UNIVERSITATEA DIN CLUJ

PATRON:

REGELE FERDINAND I A L ROMÂNIEI.

SENATUL UNIVERSITAR I N A N U L 193&—i936.

Preşedinte: Prof. FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ,

Rector

Prof. NICOLAE DRĂGANU Decan Litere (Prorector) R. BOILĂ „ Drept pâllâ" la З Ш - Ш 5 E. HAŢIEGANU „ Drept deia 1-И936 D. MICHAIL „ Medicină V. STANCIU „ Ştiinţe până la 31-X-1935 AL. BORZA „ Ştiinţe deia Н И 3 3 5 L. IACOB / Central University Library Cluj Delegat Drept BCU Cluj I. HAŢIEGANU „ Medicină S. PUŞCARIU „ Literć , I. POPESCU-VOITEŞTI „ Ştiinţe
Secretar, CONST. JURCAN Secret. G-l al Univ.

LISTA FOŞTILOR

RECTORI

1. 2. 3. 4.
5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

în anul universitar 1919/1920 „ „ „ 1920/1921 DIMITRIE IQĂLUGĂREANU „ „ „ 1921/1922 IACOB IACOBOVICI „ „ „ 1922/1923 NICOLAE BANESCU „ „ „ 1923/1924 IGAMIL N E G R E A „ „ „ 1924/1925 GHEORGHE SPAQU „ „ „ 1925/1926 IOAN MINEA „ „ „ 1926/1927 (f)GH. BOGDAN-DUICĂ „ „ „ 1927/1928 EMIL HAŢIEGANU „ „ „ 1928/1929 E M I L G. R A C O V I Ţ Ă „ „ „ 1929/1930 IULIU HAŢIEGANU „ „ „ 1930/1931 NICOLAE DRĂGANU „ „ „ 1931/1932
SEXTIL PUŞCARIU (f)VASILE DIMITRIU

DOCTORf HONORrS CAUSA :

M. S. REGINA MĂRIA A ROMÂNIEI. MATTEO BARTOLI, profesor la Universitatea din: T6^ rino (Italia). OCTAVIAN GOGA, literat. GHEORGHE MARINESCU, profesor la Facultatea de Me~ dicină din Bucureşti. EMMANUEL DE MARTONNE, profesor la Sorbona (Paris). PAUL MONTEL, profesor la Sorhona (Paris). H. ROGER, decanul onorar al Facultăţii de Medicină dinParis. AUGUSTE-FfiLIX-CHARLES DE BEAUPOIL, COMTE BCU Cluj / Central University Library Cluj DE SAINT-AULAIRE, fost Ambasador al Franţei. HENRY WICKHAM STEED, profesor la Universitatea din Londra, Director al revistei „The Review of Review". ROBERT WILLIAM SETON WATSON, profesor la King's College (Londra). METODIE ZAVORAL, Abate al Mânăstirei Strachow (Cehoslovacia). PROFESORI DE ONOARE JULES GUIART, dela Facultatea de Medicină din Lyon. NICOLAE IORGA, de la Facultatea de Litere din Bucareşti. RENĆ JEANNEL, dela Muzeul de Istorie Naturală din. Paris. DUMITRU POMPEI, dela Facultatea de Ştiinţe din Bu­ cureşti.

Fundaţiile universitare ђ
1. FONDUL „VASILE PÂRVAN" al facultăţii de Utere ((administrat de Dl Decan al facultăţii), constând din rentă în valoare de 21.750 lei, din 5328 lei în numerar depus la Ca­ sieria Universităţii şi din 6500 lei în efecte rezultate din sem­ narea bonurilor de impozite la tranşa B a împrumutului de înzestrare, după care sau încasat dobânzi în sumă de 543 lei. Total lei 34.121 faţă de 33.684 lei din anul trecut. Din acest fond s'a dat un premiu de 2172 lei Dlui Mircea Marius Moga pentru lucrarea „Problema monumentului tri­ umfal dela Adam Clisi, expunerea teoriilor". 2. INSTITUTUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ. A ) Fundaţia „Regele Ferdinanđ 1" 1 No. cor.j
Situaţia
1

INTRATE

E Ş I TE
Numerar

EXPLICAŢII BCU Cluj / Central University LibraryEfecte Cluj Efecte Numerar 59.006 10000 10.000

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 400 0!J0 2 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. 1 Nov. 1935 3 Idem, scad. 1 Apr. i93b' 4 Sold la 30 Sept 1936 1 Totalari J 400.000J
Situafia

400.000 79.006 79.0 јб | 400.000| 79.006

B) Fundaţia „Patriarhal Miron Cristea" No. cor. INTRATE EXPLICAŢII
Efecte Numerar

1

EŞ1TE
Efecte Numerar

1

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 220.000 36.589 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1 Nov. 1935 5.018 3 Idem, scad. 1 Mai 1936 5.019 4 Sold la 30 Sept. 1936 46.626 220.660 Totaluri 220.000 46.626 220.000| 46.626
rioare ') Istoricul fundaţiilor de până acum a fost publicat în anuarele ante­ (1929-1932).

6 3. DONAŢIA „GH. SION".
SPORUL „COLECŢIEI GH. SION"

(14 X. 1935-30 IX. 1936).
+2 i* O • o

Data intrării

O B I E C T U L

De unde

"3 Obs. -»-»* s-< a No. înv. > CU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
n

G. Sion, M. Cancicov şi Fabius, Fotografii DI.G.Sfcn Donat din Paris Scurei, revizor şcolar Bacău. Fotografie . 2 » » yj Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ 3 l» fie Constanţa fi 1) 4 Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ fie Constanţa . . . • » n 6 2 X. 1 3 Demir ApostoJescu, Gh. Sion, Mircea Can­ 1 95 cicov Fotografii . » M. Burada f. efor la St. Spiridcn, medic 6 » 1 1 X. 1 3 4 95
УУ

n
n

7 20 XI. 13 95 fi 8 » 9 2 X1. 13 Scarlat Alex. Cluj / Central University Library Cluj 5 95 BCU Calimach scos din broşura 10 11
M

excitai

Membrii Comisiunii cari au încheiat pacea dela Buftea 1918 Cloşca în Alba-IuJia, capul şi îndemnă-

Donat

n
n

12 » 13 14 » 46 3 1 . 9 6 11 3 1 16 « 17 18 19 20 21 *
»

n n

*
n
n

»

Constanţa, vedere generală a Cazinoului Bucureştii vechi (Boabe de grâu a. 1 1 1. L'lllustration. Coperta revistei No. 4560 [ din 26 Tulie 1930, reprezentând pe Regele Carol 11. şi M. S. Elena . . . Un articol despre The'odore Valerio, din „Universul Literar", No. 28. Anul XLII, 1926, Iulie Horea (Nicolae Ursu) după tabloul origiRuinele cetăţii Suceava, după e stam-

n

26 27 28 29 1 2 3 4 5

n

M

»

»

n
!}

n n n n

If

*
n n

22
23

Universul Literar a. XLVI. No. 13. din 23. 1 1 1930 închinat prof. Dr. Brândza 5. Beyzadea Ghiea, frate eu Măria Plagino, fotografie veche. . . . . . . . . . . Ocuparea Quadrilaterului, fotografii . . .

6
7 8 9

»

n

7 Data o o intrării z 24 25 26 27 28 29 I V . 30 5 V. 31 32 33 34 35 ЗГ. 37 38 39 De unde

O B I E C T U L

fi

Victor Place Ston Donaţie Costache Negri Fundaţia culturală „Principele Carol", fotografie Regina Muntenegrului Părintele Stiubei, prof. de religie Liceul Naţional A bătut ceasul (manifest) 2 Medalii — aniversarea realipirii Dobro- Dr. I. Muşlaa gei Dr. Lung din Focşani, fotografie Bogdan Petriceico-Haşdeu Catedrala Ort. Rom. Cluj, medalie . . . Dr. Angelescu, Ministru Instr-, fotografie Cazeta Ilustrată An. V. No. 5—6 din 1936 ref. la Troiţa 1. Baba Novac Gavril Muzicescu, fotografie E. Caudella, dir. Conservatorului Iaşi fo­ tografie BCU Cluj / Central University Library Cluj Dimitrie Dinicu, fotografie , Romănischer Bauer — Poplaka — Hermannstadt, stampă 4. FONDUL EXTRABUGETAR ALE GRADINEI BOTANICE.

încasări:

Soldul anului 1934—35 Lei — — Subvenţii Lei 23.000 încasări din bilete de intrare . . . . Lei 127.140 Vânzări de plante, fructe, etc. . . . Lei 24.144 Abonamente şi ajutoare la Buletinul Grădinii şi Muzeului Botanic . . . . Lei 23.433 Total încasări: Lei 197.717

Cheltueli: Diferite amenajări şi întreţinerea Gră­ dinii botanice etc Lei 151,655 Cheltueli de publicaţii Lei 39J062 Indemnizaţie casierei şi dactilografei Lei 7.000 Total cheltueli: Lei 197.717

8 5. FONDUL „IOAN SCURTU"
Situaţia

EXPLICAŢII o " z 1 Sold la 1 Octomvrie
1935. 2

o

INTRATE Numerar Efecte
50.000.9 497.—

E Ş I TE Efecte N u m e : a (

încasat valoarea cu­ poanelor scadenţa 1 Nov. 1935 1.140.— 3 Vărsat de Decanatul Fac. de Litere în Efecte de Stat renta Consolid. 3%, 1935 în valoare nominală de Lei 16.500.— 4 Sold la 30 Septem­ vrie 1У36 06 7— 66.500.- 1 . 3 . Totaluri Lei 66.500.— 10.637.- 68.500.- 1 . 3 0B 7— BCU Cluj / Central University Library Cluj In cursul acestui an nu s'a acordat nici un premiu de­ oarece dintre lucrările intrate în termen (a se vedea Anuarul 1934 35 pag. 56) nici una n'a întrunit condiţiile necesare. 6. FONDUL „GH. BOGDAN DUICĂ" DE AJUTOR ŞI IMPRIMAT PENTRU STUDENŢI

1

Situaţia
INTRATE E Ş l R K Numerar Numerar Numerar aflat tn din din Împrumuturi cassă î pu u r mrmt i u

No. crt.

EXPLICAŢII Sold la 1 Oct. 1935 Replătiri din împru­ muturi Sold la 30 Septem­ vrie 1936 Totaluri

Numerar aflat tn cassă

1 2 3

i'25.454
9 050

27.100*) 9.050 234 504

234.504

27.100 234.50

18.050 27.1001

*) Suma reprezintă valoarea împrumuturilor acordate studenţi­ lor, la 30 Septemvrie 1935, care intră în componenta fondului şi care a fost omisă la încheierea bilanţului din 30 Septemvrie 1935.

250 5. de Lei 0 2.466 9.871 5 Sold la 30 Sept.250 8.699 5. crt.323 2 Ridicat pentru premierea studentului Marius Moga 3 încasat valoarea cupoa­ nelor scad.466 9. FUNDAŢIA „CĂPITAN CONSTANTIN BOTEZ" Situaţia No.250 BCU Cluj / Central University Library Cluj Totaluri 28. 193o 28. FUNDAŢIA „V. PÂR VAN" Situafia Nr.466 9. c: 1« i N T R A T h E Ş 1 T E Efecte Numerar EXPPLICAŢII Efecte Numerar 1 f i Sold la 1 Octomvrie 1935 21.466 9. INTRATE E Ş I T E Efecte Numerar EXPLICAŢII Efect! Numerar 1 Sold la 1 Octomvrie 1935 2 Sold la 30 Sept. DONAŢIA SIMU Situaţia neschimbată.500 3. 27—28.9 7. 1936 4 Vărsat efectele de Stat renta consolidării 1935 3°/ în val.871 28.172 543 6. 1936 Totaluri 9. Lista obiectelor care compun acea­ stă donaţie a fost publicată în Anuarul 1929—30 pag.750 5. nomin. 1 Febr. .

1936 .100 . taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . . . . 1 Nov. . .100 5. . N. . Cioflec . 5. FUNDAŢIA „VIRGIL CIOFLEG" Situaţia U O INTRATE EXPLICAŢII Sold la 1 Octomvrie 1935 Efecte Numerar EŞITE Efecte Numerar â i S. R. . 4 Idem taxa de păstrare asupra depozitului.797. . 1935 3 Plătit la B. R. idem 13 Sold la 30 Sept. . . Ciollec .000 6 încasat valoarea cupoane­ BCU Cluj / Central University Library Cluj lor scad.927 2 încasat valoarea cupoanenelor scad.904 126. .409 Plătit la B. . 1936 T o t a 1u r i 330. .968 330.797. taxa de păstrare asupra depozitului.405 500 11. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . R. 144. .187 9 Idem din cupoanele pe anul 1936 10 Remis D-lui V. 5 Remis D-lui V.450 2. . lll 1. .419 144.273 5. N.100 2. 1.273 12 Idem.797.000 129. 8 Plătit Institutului de Studii Clasice cota din cupoanele 28.450 26. . pe semestrul I 1936 . 1.100 40. N.7S7.927 7 Plătit ia B. V.1P 10. pe se­ mestrul II 1935 .

„Casă de ţară". Constantinescu. Iser. 9 desene în creion. CIOF1EC. 15 desene în peniţă.007 Situaţia în prezent Lei 140. 4. 2 desene în creion. Grigorescu. 36—38). desen pe carton. 3. statuetă în bronz. Pallady. Maternitate. ulei pe pânză. N. Rodica Maniu. Grigorescu. 13. 10. „Peisaj pe marginea Senei".00& .NOUI ACmZIŢlI PINACOTECA T. Luchian.993 s'a augmentat din veniturile Ceaiul Dansant cu Lei 1. Grigorescu. „Femeia în pădure". Padina. N. „Flori şi o cană". „Vedere dela marginea Bucureştilor". Şt. „Schiţa de gâşte". ulei pe pânză. ulei pe pânză. tablou în ulei pe pânză. 14. 16. 19. ulei pe carton. „Peisaj din Sighişoara". „Cafenea turcească". „Peisaj la Balcic". In conformitate cu art. Medrea. „Natură moartă". 11. 5. din Regulamentul Fundaţiei (pu­ blicat în Anuarul 1929/30. Iser. 11. R. 8. Vermont. Marcel Iancu. C. ulei Library Cluj BCU Cluj / Central University pe carton. aquarelă pe carton. ulei pe carton. Tonitza. ulei pe pânză. „Ţărancă". 6. 7. ulei pe pânză. „Mahoane la mare". în intervalul dela 1 Octombrie 1935—30 Septembrie 1936 următoarele achiziţii: v 1. tablou în ulei. FUNDAŢIA „PROFESOR IOAN PAUL" Sold la 30 Septembrie 1935 Lei 138. 2. 3. Hrandt. carton. 17. N. pag. „Spălătoresele". Iosif. 9. „Ogradă la ţară". ulei pe carton. N. 15. „Uliţă la Balcic". S. ulei pe carton. din fondul A s'au fă­ cut. Padina. aquarelă pe carton. 18. Constantinescu. N. Padina. 12.

489 9 încasat dob. . scad. pag.000 12 Plătit t a x a de conserv.966 7 Plătit Dlui Gh. Pr.135 3 Idem. Sion din cup. asu­ 5.-verbal din 13 Nov. celor eşite la sorţi 2. Totaluri 902. 2. .695 efectelor de Stat . .00J mai sus în val. c •c EXPLICAŢII I I N T R A T E Efecte Numerar E Ş I T E Efecte Numerar 1 Luat în prim. 1936 5.000 2. 19 încasat efectele de Stat de 3 000 mai sus în valoare nomin. asupra depoz. 1 Noemvrie 1935 12. scad.200 45. . 1 Febr.462 8 3. .815 4 Idem.200 45. 1 August 1935 5. D O N A Ţ I A „ G H E O R G H E G H . 21 Plătit pentru cumpărarea 1. 1936 . S I O N " situaţia p e anul şcolar 1935/36.407 • *) A se vedea istoricul ei în Anuarul 1934r-35. Šion din cup.560 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1 Noemvrie 1935 2.200 1. 15.Central University Library Cluj . lipsă 200 dela efectele eşite la sorţi 14 Se scade depoz. 5.496 15 Plătit Dlui Gh. .Sion din cup.242 900. Sion din cup.560 13 10 încasat valoarea cupoane­ lor scad.12 12. 2 496 20 Plătit Dlui Gh. de efecte ca val. 2. 1 Mai 1936 / .872 6 încasat valoarea cupoane­ lor scad.710 efectelor de Stat . donaţia conf.815 5 Plătit Dlui Gh. Lei 1. 14.200 23 Sold la 30 Sept. idem . . 1935 896.103 BCU Cluj 1 1 încasat valoarea efectelor eşite la sor^i . nominală 2. 5&—вЗ. 13 Restit.496 16 Idem. dela C a s a de Dep. Nr.407 902. 22 încasat efectele de Stat de 3. valoarea cup.496 17 1« Plătit pentru cumpărarea 1. . 2. dela Casa de Dep. . .753 pra depoz.

Ilie Sandu (licenţiat al Academiei de Comerţ). Prorector: NICOLAE DRĂGANU. Ajutori de secretar: Elisabeta Secui. Impiegat: Olga Greter. 1935). (licenţiată în litere). Secretar: Andrei Secui. Casier: Ioan Galoş. Gavrilă Căpâlnă (dela 1 IV. 1936).PERSONALUL RECTORATULUI. XI. Portar: Iosif Man. Camerist: Vasile Lung. 1936). Oameni de serviciu: Iosif Piroska. Gheorghe Lazar (de la 1 IV. B) BCU Cluj / Central University Library Cluj Administraţia şi Contabilitatea: Administrator: Bela David. Şefi de birou: Ioan Moldovan. Vasile Tălnaciu. Rector: FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ. Andrei Cipcigan. . Ernest Geiger. Maestru de educaţie fizică: Onoriu Cheţianu. Secretar: Ioan A. de ştiinţe): Ioan Cordoş. Alexandru Budreală. Fochişti: Ioan Pop (până la 31 I I I . 1936). Măria Cipcigan. Archivar registrator: Petre Opriţoiu (licenţiat Academia Co­ mercială). Lemnar: (portar la Parcul Fac. Custode: Gaspar Kirsch. Mecanic: Vasile Flueraş. Constan­ tin Hidişan. Eutimiu Lazăr. Ajutor de secretar: Irina Ruja. 1936). Şef-contabil: Ioan Ruja (licenţiat al Academiei Comerciale). A) Secretariatul: Secretar general: Constantin Jurcan (doctor în drept din Cluj). Stela Ionescu. doctor în ştiin­ ţele politice (dela 1. Impiegat: (detaşată) Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). Vătăşescu (licenţiat în litere dela Sorbona). Intendent: Ilie Budreală. Filip Cazan (până la 31 I I I . Impiegaţi: Măria Şortan. Iulia Piroska.

BCU Cluj / Central University Library Cluj . XI.. 1 9 3 5 ) .{4 C) Uzina Universităţii. Ştefan Marian. Fochişti: Tănase Iacob. Şef mecanic: Petru Bărăian sen. Tinichigiu: Francisc Tusoni (angajat cu contract). Mecanici: Petru Bărăian jun. Iosif Lemeni (dela 15.

FACULTATEA DE DREPT Şl ŞTIINŢE DE STAT BCU Cluj / Central University Library Cluj .

VICTOR ONIŞOR. ROMUL BOILĂ în anii univ. 2. XII—1932 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Prodecan: NICOLAE GHIULEA. dela 1 IV. EMIL HAŢIEGANU (dela 1 I. Laboranţi: Grigore Cheţan şi Dumitru Cucea. 1935. Secretar: Ferdinand Szathmâry. Servitor: Mihai Solomie. XII. Dactilografă: Roza Zornik măr. 1. 1936). Pedeli: Ludovic Biro şi Andrei Laţi. 1. Profesori decedaţi. . 1929—30 şi dela 2L XII—1932 până la 31. NICOLAE GHIULEA dela 27—X până la 21.A) DECANATCL. TRAIAN POP în anii universitari 1925—26 şi 1931—32. fVASILE DIMITRIU în anul universitar 1919—20. Personalul Decanatului. EMIL HAŢIEGANU în anii universitari 1921—22 şi 1927—28. 1936 desfiinţat). VASILE DIMITRIU. XII. Decan: ROMUL BOILĂ (până la 31. 3. Foştii Decani. 1923—24. 3. f VICTOR ONIŞOR în anii universitari 1922—23 şi 1928—29. Registrator-Arhivar: (vacant. 1935). Curier: Mihai I. CAMIL NEGREA în anii universitari 1920—21 şi 1926—27. ANDREI SIGMOND. Pâzsi. Nyaguly. PETRE PORUŢIU in anii universitari 1924—25 şi 1930—31.

Cădere. „Ferdinand I " în gradul de comandor şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. în calitate de conferen­ ţiar de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea. (2 Decemvrie 1918—5 Aprilie 1920). Personalul didactic. BCU Cluj / Central University Library Cluj Titularul catedrei de Drept civil IV şi directorul semi­ narului corespunzător. Romul Boilă. membru la „Societe de Legislatioa comparee" din Paris. 1929—30. 3. Născut la 22 Iulie 1891 în comuna Buhalniţa judeţul Neamţ. Târnava-Mică. Deco­ rat cu ordinele „Steaua României" în gradul de mare ofiţer. fost membru al Consiliului Dirigent din Ardeal şi şeful departamentului Comunicaţiilor şi al alimen­ tării. 1928—29 şi 1930—31. 1932—35. Alexandru C. I. Profesor suplinitor la catedra de „Ştiinţă şi Legislaţie Financiară" începând dela 1 Aprilie 1935. Drept roman şi Drept privat). Doctor în Drept şi Laureat al Universi­ tăţii din Paris (cu diplomele de studii superioare de Istoria dreptului.4. când a fost ridicat la rangul de profesor titular. Victor G. Doctor în ştiinţele juridice şi poli­ tice. Licenţiat în drept al Universităţii din Bucureşti (magna cum laude). Diplomat în ştiinţele politice dela Paris. 2. Angelescu. în mai multe rân­ duri Deputat şi Senator. Profesori titulari. Prodecan în aniî 1924—25. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept constituţional. Doctor în drept dela Universitatea din Iaşi. Intrat în învăţămân­ tul superior pe data de 1 Martie 1931. Certificat дтгАвгљ 1 9 3 5 / 3 6 2: . fost profesor agregat de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea (1931—1934) până în ziua de 1 Iulie 1934. născut la 10 Decemvrie 1902 în Bucureşti. Născut la 8 Octomvrie 1881 în Diciosânmartin jud. fost Vicepreşedinte al Senatului. 1 1. De­ can în anii 1923—24. Directorul Seminarului de drept constituţional.

6. C. Prodecan în anii 1933—34—35. Preşedintele onorar al F. Decorat cu ordinele ^'Coroana României". Marele cordon „Polonia restituta". Născut la 9 Mai 1883 în Bucureşti. Membru al societăţii de Legislaţie comparată din Paris. fost — în mai multe rânduri — .48 de agregaţie de drept privat dela Facultatea de drept din Pa­ ris. 1926 titular la catedra de Politi­ că socială. Turda. Cătuneanu. Mare ofiţer Coroana României. Coroana Jugoslaviei. „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. Fost deputat şi Secretar general la Ministerele de Justiţie şi Interne. Fost consilier tehnic cu grad de secretar general în Resortul mun­ cii şi ocrotirilor sociale din Consiliul Dirigent. Mormânt etc. în gradul de co­ mandor. Ilfov. Deputat. 1919 agregat. Suplinitor la catedra Il-a de drept comercial dela 1 Octemvrie 1925 până la 1 Februarie 1930. Nicolae Ghiulea. I. • 4. jud. Emil Haţieganu. Născut la 11 Sept. Fost director general al Casei Centrale a Asigurărilor sociale. Decoraţii: Steaua şi Coroana României de războiu. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat şi pe ziua de 1 Iulie 1924 titular la catedra de drept roman. Numit pe ziua de 1 Oct. î i BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. Licenţiat în matematică. I. Titularul cated­ rei de Procedură Civilă II şi directorul seminarului respectiv. Fost secretar general al Ministerului Muncii. Ioan C. A. Numit profesor titular de procedură civilă la Facultatea de drept din Oradea pe ziua de 4 Martie 1926. Născut la 9 Decemvrie 1878 în Tritul de sus. Directorul Seminaru­ lui de drept roman. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular la catedra de procedură civilă. jud. D. jud. Directorul Seminarul de procedură ci­ vilă. Fost Deputat. Ordinul Sf. Fost membru al Con­ siliului dirigent din Ardeal şi şeful resortului codificaţiei (2 Decemvrie—5 Aprilie 1920). „Vulturul" în gradul de cavaler şi medalia „Răsplata Muncii" pentru învăţământ cl. 1884 în Iaşi. fost magistrat. Decan în anul 1932—33.-ului. Co­ mandor al ordinului Ferdinand I. Ministru plenipotenţiar. Doctor în drept dela Universitatea din Berlin. I. Doctor în ştiinţele juridice. Iaşi. Membru al Societăţei de Geografie americană din New-York.. Crucea pentru merit. Directorul seminarului de Politică socială. iar pe ziua de 1 Ian. Preşedinte al co­ misiei bugetare şi Raportor general la Bugetul general al Sta­ tului.

Decan în anii 1921—22 şi 1927—28. Tutova. Numit profe­ sor agregat de drept civil la facultatea de drept din Oradea pe ziua de 16 Iunie 1931. Consilier temporar onorific la Consiliul Legis­ lativ. 7. Fost deputat. Fost profesor de Drept biseri­ cesc la Academia Teologică ortodoxă din Arad (1908—1922). Prorector în anul 1929—30. fost Ministru al Ardealului. senator şi pre­ şedinte al Casei Naţionale Bihor. Membru în Societatea de legislaţie comparată din Paris şi în Asociaţia Juriştilor de limbă franceză. în Bârlad jud. Lazăr Iacob. Preşedin­ tele Comisiei Căminurilor în 1934—36. 8. Medalia Interaliată „Victoria" şi Meritul Sanitar Cl. Membru în Senatul BCU Cluj / în Senatul Universitar Universitar.şi actual deputat. Directorul Căminului studenţesc. fost subsecretar de stat la justiţie. Născut la 20 Iulie 1875. Prodecan în anii 1920—21 şi 1922—23. în gradul de mare cruce. Bogdan Ionescu. Fost conferenţiar de drept civil la Facultatea de drept din Iaşi (1 Ianuarie 1930—1 Decembrie 1930) şi la Facultatea de drept din Oradea) 1 Decembrie 1930—15 Iunie 1931). I. Ridicat la rangul de profesor titular pe ziua de 1 Iulie 1934. Doctor în teologie. Născut la 3 Aprilie 1903 în Iaşi. „Steaua Ro­ mâniei" şi „Ferdinand I " în gradul de mare ofiţer. Rector în anul 1928—29. şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Pro­ fesor titular de Drept bisericesc. Decorat cu ordinele „Coroana României". licenţiat în matematici din Bucureşti 1896. fost ministru al Muncii. Aurelian R. Doctor în drept dela Universitatea din Paris cu diplomele de studii superioare de drept privat şi de economie politică. Titularul catedrei de drept civil I I I (Introducerea în dreptul civil) şi directorul seminarului co­ respunzător. Mem­ bru în comisia Căminelor (Bucureşti 1933—1У34).19 . Pre­ şedintele comisiei Căminului şi cantinei (Oradea 1925—1927). Născut la 28 Martie 1884 în Peşteş jude­ ţul Bihor. Ofiţer al „Coroanei Bomâniei" şi „Steaua Româ­ niei". Numit profesor titular de Drept bisericesc la facultatea de drept din Oradea (1 Noemvrie 1921—22 August 1934). fost vicepreşedinte al Adunării deputaţilor. Fost membruCentral University Library Cluj Bucureşti 1932—1934. Suplinitorul catedrei de procedură civilă II până la 1 Mai 1936. Ionaşcu. Oradea (1927—1934). 9. I. Decorat cu Crucea Comemorativă a Războiului. absolvent . Fost decan 1925—1927.

„Răsplatar Muncii" pentru învăţămânât cl. Numit pe ziua de 25 Ianuarie 1930 agregat. Directorul Semina­ rului de politică şi filosofia dreptului. Doctor în Drept dela Universitatea din Cluj (1921). Născut la 12 Februarie 1883 înCâmpulung. Profesor titular (August 1934) de legislaţie agrară şi industrială. Dimitrie B. 11. înscris în Baroul advo­ caţial Bihor 1923—1934. ofiţer 1912 şi comandor 1925. 13. jud. „Ferdinand I " îrr gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. fost advocat. înscris în Baroul advocaţial din Bucureşti 1906— 1923. Vaier Moldovan. 1915. Născut în 27 Iulie 1867 în Şimleul-Silvaniei. Doctor în ştiinţele juridice. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de politică. Doctor în Drept dela Facultatea de Drept a Universităţii din Paris (1924). jud. Cassiu Maniu. Turda. iar pe ziua de 1 Aprilie 1933 titular la catedra . I.20 al şcoalei Superioare din Bucureşti 1897. 12. în gra­ dul de cavaler 1906. Lazăr Liviu. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de comandor. Sălaj. cu examen de capacitate pri­ mul pe toată ţara) până la 1921. Ionesca. licenţiat în drept din Bucu­ reşti 1906. „Avântul Ţărei" 1914* pentru războiul din 1913. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Doctor in ştiinţele economice. Suplineşte catedra de filosofia dreptului.. „Crucea Comemorativă" 1918 pen­ tru războiul din 1916—1918. Născut în anul 1899 în Oradea. Membru al Ateneului Ro­ mân Bucureşti din 1906. I. fost preşedinte al Ateneului Român Oradea 1923—1934. numit profesor se­ cundar din 1897 (Bucureşti 1902. I. Directorul Seminarului de economie politică. finan­ ciare şi politice dela Universitatea din Berlin. Muscel. Profesor agregat (1931). Născut la 5 August 1875 în Câmpeni. Doctor în Drept. jud. „Steaua României. Decoraţii: „Coroana României" în gradul de Cavaler 1904 şi comandor 1922. profesor titular de drept civil la Fa­ cultatea de drept din Oradea 1921 şi trecut cu acelaş titlu la Facultatea de drept din Cluj 1934. iar pe ziua de 1 August 1926 ti­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tular la catedra de economie politică. doctor în drept din Paris 1914. Confe­ renţiar suplinitor la Facultatea de Drept din Oradea în Apri­ lie 1930. Decorat cu ordinul „Coroana Româ­ niei" în gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. 10.

Profesor titular la Istoria dreptului român. Decoraţii: Leul alb gr. Profesor titular de drept roman. Născut la 25 Feburarie 1882 în Făgăraş. jud. Decorat cu ordinele „Steaua Ro­ mâniei" în grad de mare ofiţer. Decan în anii 1920—21 şi 1926—27. I. Doctor în ştiinţele juridice. Membru al Instituţiilor: Krâlovska ceskâ spolecnost nauk v Praze (Societe royale des lettres et des sciences de Boheme).grad de Cojmandor. 18. a. Fost Conferenţiar la Fa­ cultatea de Drept din Cernăuţi. Fost director ministerial al Ardealului. Doctor în drept din Paris. 15. Senator. Camil Negrea.Teche. 14. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept civil.Căminurilor în anii 1925—26. Născut în Brăila la 31 August 1884. Mehedinţi. Profesor titular la Catedra de Drept Comercial I. Absolvent al Facultăţii de Litere a Univ. Directorul Seminarului de Drept admi­ nistrativ. Constantin Petrescu-Ercea.1892. Institutul „slav din Praga. doctor în filologia slavo-română în pedagogie dela Facultatea de litere cehă a Universităţii Carol IV din Praga. Directorul Seminarului de drept civil. Prodecan în anii 1919— 20 şi 1926—27. „Ferdinand I " şi „Vulturul . judeţul Făgăraş. Făgăraş. Născut la Târgovişte în 23 Iunie 1898. Prorector în anul 1925—26. III.1933— -34.21 jde drept bisericesc. Dumitru D. 16. Mototolescu. com­ parată din Paris. Traian Pop. Tiberiu Moşoiu. Cehoslovacia . în comuna Ercea jud. Fost vice-preşedintele al Senatului. şi „Răs­ plata Muncii pentru construcţii şcolare".1927—28. iar pe ziua de 1 5 . Rector în л-nul 1924—25. Membru în Societatea de Legislaţie. Nu­ mit pe ziua de 15 Noemvrie 1919 agregat. Născut la 28 Noembrie . Licenţiat în drept şi doctor în drept dela Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti. „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Decorat cu ordinul „Coroana României" în. Doctor în drept al Universităţii din Bruxelles. Advocat. a. Din Octombrie 1934 titular la catedra de Drept administrativ.ş.României" în gradul de Comandor.1926—27. Licenţiat în drept din ^Bucureşti. din Bucureşti.. BCU Cluj / Central University Library Cluj ş. Doctor în ştiinţele juridice^ advocat. Preşedintele Co­ misiei . 17. Născut la 10 Februarie 1885 în Şinca. Fost sub­ secretar de stat la Ministerul Instducţiunei.

I. Ofiţer al ordinului Coroana României. Născut la 23 Aprilie 1901. Licenţiat în Litere. Decorat cu ordinul „Coroana României" în gradul de coman­ dor şi cu „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Directo­ rul Seminarului de Drept comercial. Născut la 6 Decemvrie 1886 în Bacău. titular la catedra de Drept penal. Doctor în Drept dela Univer­ sitatea din Bucureşti. Gheorghe Sofronie. Suplineşte cealaltă catedră de Drept comer­ cial din 1 Februarie 1930. Bacău. Fost deputat. Direc­ torul Seminarului de drept internaţional. Profesor titular de Sta­ tistică şi Finanţe. Prodecan în anii 1923— 24 şi 1931—32. Andrei Sigmond. 22. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Decorat cu „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. „Ferdinand I " în grad de ofiţer şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Senator. în Cluj. I " . jud. Decan ân anii 1925—26 şi 1931—32. 21.22 Februarie 1923. Suplineşte catedra de Procedură penală. titular la catedra de drept internaţional. Doctor în ştiinţe de Stat. „Coroana României" în gradul de mare ofiţer. cum şi criminală ale iCorpurilor legiuitoare. (Studii de speciali­ zare la Geneva). în co­ muna Timişeşti. Doc­ tor în Drept. Doctor în ştiinţele juridice dela Universitatea din Ber­ lin. Ofi­ ţer al ordinului Steaua României. jud. Prodecan în anii 1926—27. Profesor titular la catedra de Drept Interna­ ţional Public ridicat la rangul de profesor titular prin De- . lorgu Radu. Născut la 15 Iunie 1875. Membru în comisiunile de legislaţie civilă şi penală şi de instrucţie ale Senatului. Născut la 5 August 1884 în Timişoara. Membru în comisiunea de unificare legislativă şi în consiliul de admini­ straţie al Casei BCU Cluj / Central University Library Cluj autonome a Monopolurilor Statului român.. Mem­ bru în comisiunea de unificare legislativă. judeţul Neamţ. I. Petre Poruţiu. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de coman­ dor. Decan în anii 1924—25 şi 1930—31. Directorul Seminarului de drept penal. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept comercial. Decedat la 21 Iunie 1936. Raportor al Comisiei speciale compusă din membrii ai Comisiilor de legislaţie civilă. Membru al Comi­ siei de 3 care a redactat proectul de cod penal 1933. 20. 19. Doctor în ştiinţele juridice şi politice de la Universitatea din Budapesta. iar pe ziuade 1 Mai 1923. Timiş-Torontal. Advocat. Suplineşte catedra de drept civil român.

la Congresul internaţional de Filosofie (Praga. Membru al Societăţii Ro­ mâne de Filosofie (din 1915»). secundar (clasificat I-ul la exam. Consilier . pe ziua de 1 Iulie 1934. Reprezentant oficial al României la Congresul internaţional de Psihologie (Copen­ haga. supl. Conferenţiar definitiv de Sociologie şi Filosofia Drep­ tului la 1 Febr. din BCU titular din 1934. 1935). de Sociologie dela 1 Oct. Membru al Societăţii Scriitori­ lor Români Bucureşti (din 1919). 1927. Prefect al Judeţului Bihor. 2172 1934. Transferat la Cluj la 1 Iulie 1934. Doctor în litere şi Filosofie din 1912. Născut în Bucureşti la 6 Maiu 1888. Fost profesor titular în inv. Agregat de Filoso­ fia Dreptului şi Sociologie la Facultatea de Drept din Oradea dela 1931. Membru al societăţii internaţio­ nale „Philosophia" cu sediul în Belgrad şi în „Association des juristes de langue francaise" (Paris). Sorbonne. Fost Preşedinte al Asoc. 1932). Membru fondator al „Ate­ neului Român" din Oradea. Fost De­ putat şi Secretar al Adunării Deputaţilor. Fost director al învăţământului su­ perior la Secretariatul General al Instrucţiunii din Cluj (1920). Premiat de Academia Română. George Strat. Preşedinte al Comisiuni Interimare a Municipiului Oradea. Fost mem­ bru în comisiunea pentru examinarea candidaţilor de profe­ sori. Coroana României. Membru în „Internationale Vereinigung fur Rechtsphilosophie" din Berlin (din 1928). Profesor Cluj / Central University Library Cluj Univ. Referent titular al secţiei econo­ mice a Consiliului Legislativ din anul 1926—1934. Prof. de capacitate). Născut la 4 Noembrie 1894. 1923. în Cluj (1920—1921). La acesta din urmă a reprezentat şi Uni­ versitatea din Cluj. Licenţiat în drept de la Universitatea din Iaşi. Studiile universitare (drept şi filosofie) la Bucureşti.23 creţul Regal Nr. 1921. Internaţional de Filosofie ştiinţifică (Pa­ ris. 1934) şi la iCongr. Secundari din Oradea (1921—1925). Vice-preşedinte al Reuniunii cultu­ rale „Cele trei Crişuri" (din 1925). Numit Conferenţiar supl. de Filosof ia Dreptului la Oradea în Sept. 24. Conf. Doctor în drept de la facul­ tatea de drept din Paris în anul 1922. Laureat al facultăţii de drept din Paris în anul 1923. Cavaler al ord. Studii de specializare la Univer­ sitatea din Berlin în 1913 şi 1914. Eugenia Speranţia. 23. Profesor de Filosofie la Academia Teo­ logică ortodoxă din Oradea (1924—1934).

Gheorghe (R) Davidovits Albert (E) Decsy Ştefan (M) Diamantstein I. 2. BCU Cluj / Central îa anul şcolar 1. Alexandru (R) 30. Bona Nicolae (R) 31. (E) Gaşpar Aurel ( R ) Gheorghiu O. Blumenfeld Paul (E) 27. Cutoiu Vasile Artenie (R) 40. 5. Cureş Gheorghe ( R ) 39. Bălan Augustin ( R ) 22. 6. Walter (G) Freiberger Vasile (E) Frohlich Otto (G) Fried Mihail Alex. 10. „Coroana României" în gradul de cavaler cu spade.24 •onorar al Consiliului Legislativ din anul 1935. 13. Ciobanu Ioan ( R ) 34. Bohăţiel L. Profesor titular al catedrei de Economie politică I I . Boţoc Ioan ( R ) 33. Baneasu Ioan ( R ) 23. Profesor agregat şi apoi titular la ca­ tedra de Economie politică la aceiaşi facultate până în anul 1934. 11. Emeric(E) Domide Flaviu ( R ) Duschka Emil (G) Eger Zoltan (E) Fărcuţiu Aurel ( R ) Fătu Măria (R) Fekete Nicolae (M) Filipan Victor ( R ) Fleck Sfura Emil ( R ) Folberth Ern. 17. 15. Decorat cu ordinele: „Steaua Ro­ mâniei" în gradul de ofiţer. (R) Goina Gheorghe ( R ) Gomboşiu D. 3. 19. Codre Ştefan ( R ) 35. „Meritul Sanitar de aur" şi „Vultu­ rul alb al Jugoslaviei" clasa a V de războiu. Vice-Preşedinte al sec­ ţiei Economice. Membru al Institutului Social Român. Preşedintele şi fundator al Revistei „Libertatea". 7. „Crucea de războiu cu 5 barete". 9. Veniamin(R) . 16. 12. Danu Tib. Boariu Livia ( R ) 28. Conferenţiar al Universi­ tăţii Libere din Bucureşti. Mircea ( R ) 25. Membru al Institutului Regal de Ştiinţe Administrative din România. Cotuţiu Ioan ( R ) 37. In Drept: Aluaş Alexandru ( R ) 21. Boţan Iuliu ( R ) 32. Const. Lista doctorilor promovaţiUniversity Library Cluj 1935/36. Barbul F. Conferenţiar al catedrei de Economie politică de la Facultatea de Drept din Oradea din 1926—1929. Barabâs Ioan (M) 24. Membru fundator al Asociaţiunei Române pentru progresul social. 14. 4. 20. Membru fundator al Asociaţiunei Ge­ nerale a Economiştilor din România. Traian ( R ) 36. Bodo Ştefan (M) 29. Bârsan Olimpia ( R ) 26. Meda­ lia interaliată „Victoria". 8. Crăciun Dumitru ( R ) 38. 18. Coşeriu I.

82. Noveanu Mihail ( R ) 41. Hartstein Ignaţie (E) 83. Oprea Leontina (R) 42. ffîlmăgean Iuftu ( R ) 84. O ros Iuliu ( R ) 43. Heeger Ioan (M) 85. Osvâth Arpad (M) 44. Hollanda Vicenţiu ( R ) 86. Paica Ioan ( R ) 45. Iuliu D. Coriolan ( R ) 87. Pop Isidor ( R ) 46. Jauernig Sigfrid ( u ) 88. Pop Iustin ( R ) 47. Justian Ileana ( R ) 89., Popescu Eugen ( R ) 48. Kamil Rozalia (E) 90. Popa S. Emilian ( R ) 49. Kasztner Rudolf (E) 91. Porumb P. Graţian ( R ) 50. Keintzel Harald (G) 92. Puica Ionel ( R ) 51. Kiss Gheorghe (M) 93. Ranga Liviu ( R ) 52. Kis Emeric (E) 94. Relega Virgil ( R ) 53. Klein Andrei (E) 54. Klein Ioan (G) 95. Reich Otto (G) 96. Roman Dionisie ( R ) 55. Kohn Otto (E) 97. Roth Paul (E) 56. Korai Eugen (E) 98. Rusu Gheorghe ( R ) 57. Kovâcs Edmund (M) 99. Rusu Victor (R) 58. Kozma Ladislau (M) University Library Cluj 59. Kremer L. BCU Cluj / Central100. Sâmuel Andrei (E) Vasile (E) 101. Sari R. Ştefan (M) 60. Laufer Ernest (E) 102. Şerban Emil ( R ) 61. Lebovits Iuliu (E) 103. Simon Meinhard (E) 62. Maca vei Viorol (II) ; 104. Somlay Elemer (M) 63. Manea Alexiu (R) 105. Solymos Ivan (M) 64. Marcu Vasile ( R ) 106. Schwebel Emanuil (E) 65. Mendel Maxim (E) 107. Szathmăry Bela (M) 66. Miclea Traian ( R ) 108. Szatmâri Francisc (M) 67. Modval Anton ( R ) 68. Modreanu Dumitru ( R ) 109. Tămaş Laurenţiu ( R ) 110. Tăutu Ştefan (R) 69. Moldovan Ioan ( R ) 111. Teleki Andrei (M) 70. Monduk Adalbert (M) 112. Tolcsvai Ladislau (M) 71. Monţia Octavian (R) 113. Trifan Natalia ( R ) 72. Mureşian Gheorghe ( R ) 114. Vâczy Coloman (M) 73. Muşte Alexandru ( R ) 115. Veress I. Iuliu (M) 74. Muth Octavian ( R ) 75. Nagy Gabriela (M) 116. Neiner Andrei (E) 76. Nagy Ladislau (M) 117. Weissmahr liga (G) 77. Nagy Nicolae (M) 118. Weiss Iosif (E) , 78. Naiu Iosif ( R ) 119. Л\'ек(>г1е Anton (G) 79. Negrea Alexandru ( R ) 120. ^ ă r i a r L. Mircea (R> 80. Nicoară Eugen ( R ) 121. Zegrean Aurel ( R ) 81. Nicoară Ioan ( R )

26 : de Stat: 40. Drăgoi Gheorghe ( R ) Amirâs Mihail (M) 41. Dragoş Mircea ( R ) Andru Aurel ( R ) 42. Druckmann Hildegard(E)ş Asztalos Alexandru (M) 43. Faina Liciniu ( R ) Auerbach Leo (E) 44. Fărcaşiu Emil ( R ) Avram Vasile ( R ) 45. Feiner Adrian (E) Babad Dora (E) 46. Fenyes Magdalena (E) Balea E. Gabriela ( R ) 47. Friedmann E. Ignaţie (E)> Balint Gavril ( R ) 48. Frenţiu Gheorghe ( R ) Bank Desideriu ( R ) 49. Gaşpar E. Cornel ( R ) Bardoşi Marius ( R ) 50. Gaster Eduard (E) Bârna Zoltan (E) 51. Găvruţa Savu ( R ) Baruţia Petre ( R ) 52. German Ioan ( R ) Bej an Aurel ( R ) 53. Ghiulea I. Ioan ( R ) Beregszâszy Gavril (M) 54. Goldstein Filip (E) Bereczky Ştefan (M) 55. Gottlieb Frederic ( E ) Berkovits Ludovic (E) Binder Weisz Leop. (E) 56. Gostea Traian ( R ) 57. Grădinariu Emil Bitter WolfBCU Cluj / Central University Library Cluj ( R ) (E) 58. Gridan S. Octavian (R> Bokor E. Clarol (M) 59. Gronich Artur (E) Boros Alexandru (M) 60. Gudea Gheorghe ( R ) Borza Viorel ( R ) 61. Gyorbiro Desideriu (M) Bottez Dimitrie ( R ) 62. Harhoiu Dionisie ( R ) Bran Atanasie (R) 63. Hektor Ludovic (M) Bredeanu Cornel ( R ) 64. Heilper Ernest (E) Brull Moriţ (E) 65. Humeniuc Aristide (Ucr.)> Caban Alexandru ( R ) 66. Huszâr Edmund (M) Căicuţiu Ioan ( R ) 67. Ilian Emil Iuliu ( R ) Căpitan Vir. Aurel ( R ) 68. Istin Desideriu (M) Oieţianu Onoriu ( R ) 69. Ionescu D. Ioan ( R ) Chişu Margareta ( R ) 70. Iosof Liviu ( R ) Chiş Ignaţie ( R ) 71. Jivan Iosif ( R ) Ciser Iosif ( R ) 72. Jurim Heinrich (E) Colomiţchi Ioan ( R ) 73. Karl Ludovic (E) iCoşeriu Tr. Ioan ( R ) 74. Katz Beniamin (E) Cosor Aurel ( R ) 75. Katz Gustav (E) Creţiu Iacob ( R ) 76. Kessler Iona (E) David Leib (E) 77. Kinel Eduard (G) Dimitriu Virgil ( R ) 78. Kinnsbrunner Gert. ( E ) Drăghiciu Aurel ( R ) In ştiinj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

2T.
119. Pop Eugen ( R ) 79. Klein Ladislau (Е) 120. Pop Ion ( R ) 80. Enopp W . Bruno (G) 121. Pop Leonida ( R ) 81. Koller Ladislau (M) 122. Papa Liviu ( R ) 82. Kopecki Francisc (G) Krell Jacob (E) 123. Popoviciu Emil ( R ) 83. 84. Kupferschmiedt Aron (E)124. Popovici Harieta ( R ) 125. Porumb P. Graţian ( R ) 85. Kiihn Ioan (G) 126. Puşcaşiu I. Virgil ( R ) 86. Kutlik C. Teodor (SI.) 127. Pustai Ioan ( R ) 87. Lammel Antoniu (M) 128. Râkosi Ştefan (M) 88. Lichtmann Ludovic (E) 89. Lighezan Alexandru ( R ) 129. Râmneanţu Caius ( R ) 130. Raţiu Simion ( R ) 90. Ludu Liviu ( R ) 131. Rechia Ioan ( R ) 91. Lungu Păun ( R ) 132. Rettig Frideric (E) Mârton Ludovic (E) 92. 133. Ridi Francisc (M) 93. Mâthe Ladislau (M) 134. Roca Petru ( R ) 94. Melcer Otto (E) 135. Rocsin Aurel ( R ) 95. Miilea Carmen ( R ) 136. Romanovschi Iaroslav(U)* Mir ce a Traian ( R ) 96. 137. Romanovschi Leon ( U ) (M) 97. Molnar IoanBCU Cluj / Central University Library Cluj 98. Могагш Alexandru ( R ) 138. Roşea Augustin ( R ) 139. Rosenthal Ludovic (E) 99. Morariu Simion ( R ) 140. Rosenthal Pavel (E) Munteanu Aurel ( R ) 100. 141. Rosenstrauch Maxim. ( E ) 101. Mureşianu Ioan ( R ) 142. Rubinstein Maximilian(E). 102. Nemecz Aloiziu (M) 143. Ruffu Augustin ( R ) 103. Nemeti Gheorghe (E) Nestmann I. Francisc (G)144. Sămărtinean Vasile ( R ) 104. 145. Sâmuel Andrei (E) 105. Nicula Alexandru ( R ) 146. Siebig Edmund (M) 106. Oros Eugen ( R ) 107. Oros Ioan ( R ) 147. Silbermann Iacob (E) 108. Oros Iuliu ( R ) 148. Simion Vasile (E) 109. Osvât Gheorghe (E) 149. Simu S. Octavian ( R ) 110. Ohlgiesser Siegfried (E) 150. Sirca Eugen ( R ) Ш . Pachter Sigfrid (E) 151. Schlanger Adolf ( E ) 112. Pascu Ioan ( R ) 152. Spătaru Toma ( R ) 113. Patachi Octavian ( R ) 153. Stan Ioan ( R ) 114. Palcău Gheorghe ( R ) 154. Ştefănuţ Mircea ( R ) 115. Peschir Măria ( R ) 155. Sternbarg Siegfried (E)'* 116. Peter Pavel (M) 156. Sternberg Silvia (E) 117. Petruţiu Gavril ( R ) 157. Sternlieb Salo (E) 118. Pop Emil ( R ) 158. Sternheim Iuliu ( E )
j

:?8
159. 160. 161. 162. 163. 164. 165,. 166. 167. 168. 169. 170. 171. Strul Aron (E) Strul Mauriţiu (E) Susskind Samuil (E) Scharf Solomon (E) Schieber Sulim (E) Schmidt Iosif (G) Schiitz Erich (G) Sziics Francisc (M) Tănase Traian ( R ) Tarniţa Paramon ( R ) Tartler V. Ervin (G) Teitler Bernhard (E) Ţenţ Ioan ( R ) 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. Terţan Nicolae ( R ) Thaler Richard (E) Titorov Ştefan (B) Toduţiu Iuliu ( R ) Vaida Alexandru ( R ) Vancea Sabin ( R ) Vătăşescu Gheorghe ( R ) Vişia Stelian ( R ) Voinovici Vladimir ( R ) Wagner Richard (E) Weimann Augustin (E) Ziegler Emil (M) Zurânyi Vilhelm (M)

Lista licenţiaţilor în (

BCU Cluj / Central University Library Cluj ) 22. Beleş Camil ( R 1. Abrudan Teodor ( R ) 23. Benedek Antoniu (M) 2. Aciu Gheorghe ( R ) 24. Bergler Ezer (E) 3. Adorjân Petre (E) 25. Rergmann Gh. Gustav ( E ) 4. Albrich Norbert (G) 26. Berkeczy Pavel (M) 5. Albu Eugen (R) 27. Birnberg Mauriţiu (E) ' 6. Albu Zoltan (M) 28. Biriş Ovidiu ( R ) 7. Anton Ilia Mircea ( R ) 29. Blazsek Alfred (M) 8. Apâthy Pavel (M) . 30. Blotor Vasile ( R ) 9. Apâthy Zoltan (M) 31. Bondar Gheorghe ( R ) 10. Arieşan Vaier ( R ) 32. Boantă G. Alexandru ( R ) 11. Arvai Mihail (M) 33. Bogdan Andrei (M) 12..Aszţalos Zoltan (M) 34. Bohânszky Ladislau (M) 13. Balint Gavril (E) , 35. Boila Cornelia ( R ) 14. Bânyâsz Aurora (E) 36. Bolcaş A. Mircea ( R ) 15. Bârâny Ladislau (E) 37. Boldor Ştefan ( R ) 16. Bârcean. Valeriu ( R ) 38. Borka Alois ( R ) 17. Barabâs Bela (M) 39. Borzaşi Victor ( R ) 18. Bârna Cornel ( R ) 40. Boşian Vasile ( R ) 19. Becicheri Valeria ( R ) 41. Brâncovean Mircea ( R ) 20. Bej an Traian (R) 42. Brânzeu Iulian (R) .. , 21. Bekeny Acaţiu (M)
f : l

jpt în anul şcolar 1935/36. c.

43. Breckner Frid. Adolf (G) 83. Dragnea Florea ( R ) 84. Dumitrescu Sanda ( R ) 44. Breckner Wilfried (G) 85. Diirbach Ioan (G) 45. Brote Nicolae ( R ) 86. Ehrlich Petru (G) 46. Bucur Florica ( R ) 87. Ehrmann Walter (G> 47. Buda Vasile ( R ) 88. Enăchescu Sorin ( R ) 48. Buhala Măria (M) 89. Erdoşi Ioan ( R ) 49. Buian Nicolae ( R ) 90. Farkas Ladislau ( M ) 50. Bunea Ioan ( R ) 91. Fătu Olimpia ( R ) 51. Burcaş Augustin ( R ) 92. Feier Vasile ( R ) 52. Câmpian Valeriu ( R ) 93. Fekete I. Gavril ( M ) 53. Caţavei Măria ( R ) 94. Fenyvessy Ioan (M) 54. Cheresteşiu Ioan ( R ) 95. Ferencz Ludovic (M) 55. Chişiu Adrian ( R ) 96. Fiscuti Alexandru ( R ) 56. Ciortea Alexandru ( R ) 97. Floriţa Ioan ( R ) 57. Clujean I. Valentin ( R ) 98. Fodorean Ovidiu ( R ) 58. Cociu Petru ( R ) 99. Foica Gheorghe ( R ) 59. Corodan Tiberiu ( R ) 100. Frănkel Ladislau ( E ) 60. Costea Dumitru ( R ) 101. Fux Library Cluj 61. Costea Cornel ( R ) / Central UniversityMargareta (E) BCU Cluj 102. Găitan Gheorghe ( R ) 62. Costea Salvator ( R ) 103. Gallea Eugen ( R ) 63. Cravţov Procopie (R) 104. Garabedian Cricov (R^ 64. Crişan A. Titus ( R ) 105. Găvozdea Andrei ( R ) 65. Cristea Gheorghe ( R ) 106. Găvruţa Savu ( R ) 66. Cristian Ilie ( R ) 107. German Cornel ( R ) 67. Csiky Andrei (M) 108. German Emil ( R ) 68. Csutak Gavril (M) 109. Gheaja M. Titus ( R ) 69. Dămian Emil ( R ) 110. Giday Iuliu (M) 70. Danka Desideriu (M) 111. Gitta Antoniu ( R ) 71. Decean Petru ( R ) 112. Gostea Traian ( R ) 72. Demian Emil ( R ) 113. Gradoviciu Emil (R 73. Devald Ladislau ( R ) 114. Gridan S. Octavian (R> 74. Dinca Marin ( R ) 115. Grivase Silivan ( R ) 75. Dinu Mihail ( R ) 116. Gross Desideriu ( E ) 76. Dinulescu Nicolae ( R ) 77. Dobre Ioan Tiberiu ( R ) 117. Gross Frideric (G) 118. Grozdea Mircea ( R ) 78. Dobrican Vasile ( R ) 119. Grun Artur (E) 79. Donca Mihail ( R ) 120.. Gudea Gheorghe ( R ) 80. Dominits Ladislau (M) 121. Guttmann Ecaterina (E)81. Dordea Mircea ( R ) 122. Gyenge Ladislau ( M ) 82. Drăgan Valeriu ( R )

30

I 163. Lâszloffy Arpad (M) 123. Gyorgy Tiberiu (M) Laza Gheorghe (R) 164. 124. Hayer Martin (G) 165. Lazar Traian (R) 125. Hann Vilhelm (G) 166. Lazaroiu Stelian ( R ) 126. Hango Sever ( R ) 167. Laurenţiu Emil (R) 12.7 Hasenfratz Ştefan (G) 168. Laurenţiu Octavian (R) 128. Haşaş Dumitru (R) 169. Lebanov Anton (M) 129. Haţieganu Simion (R) 170. Lenkey Vasile (M) 130. Hăuser Egon (G) 171. Ligeti Ecaterina (E) 131. Hejja Coloman (M) 132. Hermel A. Reinhold (G) 172. Luca Cornelia ( R ) 173. Lupu Ştefan (R) 133. Hetco Virgil (R) 174. Maduţa Ioan (R) 134. Horedt Curt (G) 175. Magda S. Ioan (R) 135. Hozan Victor (R) 176. Man Teodor (R) 136. Hurghiş Ioan (R) 177. Markovits Ştefan (E) 137. Iliescu C. Aurel (R) 178. Marian Vasile ( R ) 138. Ilieşiu Simion (R) 179. Mărie Vasile (R) 139. Ilniczky Aurel ( R ) 180. Mărieş Iuliu (R) 140. Ienciu Amos (R) 141. Ieremici Traian Cluj ) Central181. Mărienuţ Dumitru (R) BCU ( R / University Library Cluj 142. Ionescu D. Alexandru (R)182. Marişiu Ioan (R) 143. Ionescu D. Nicolae (R) 183. Matesz Paul (M) 144. Ionescu Grigore Titu ( R ) 184. Mâtyâs Lorand (E) 185. Mendel Ladislau (E) 145. loja Gheorghe (R) 186. Mera Eugen (R) 146. Iovănel Dimitrie ( R ) 187.. Mersich Andrei (G) 147. Iudovits Hugo (E) 188. Mesaroş Vasile ( R ) 148. Kamil Izidor (E) 189. Meseşan Virgil (R) 149. Katz Andrei (E) 190. Mets Iuliu (G) " I 150. Kepp Gustav (G) 191. Mezey Laura m. Radu (R) 151. Kerezsi Ladislau (M) Kerner Aurel Ludovic (Ivi) 192. Mihailescu Vasile (R) 193. Moanţă Andrei (R) 153. Kiss M. Adalbert (M) 194. Mocsi Carol (M) 154. Kirsch Vilhelm (M) 195. Moldovan Ioan (R) 155. Kormos Andrei (E) 196. Moldovan Petru ( R ) 156. Koos Francisc (M) 197. Moldovan Vaier ( R ) 157. Kovâcs Magda (M) 198. Moldovan Vasile ( R ) 158. Krajnik Alexandru (M) 199. Moldovan Zeno (R) 159. Kralik Şarlota (M) 160. Krizsanoszky Eduard (M) 200. Munteanu H. Const. (R) 201. Mureşan Iuliu (R) 161. Kuszalik Ioan (M) 202. Nâdas Victor (E) 162. Kutlik C. Teodor (S)

31

243. Pop Dumitru ( R ) 203. Nagy Benedict (M) 244. Pop Elisabeta ( R ) .204. Neamţiu Sabin ( R ) 245. Pop Faust (R) 205. Necşa Ioan ( R ) 246. Pop Romul ( R ) 206. Neda Gheorghe ( R ) 247. Pop Sabin ( R ) 207. Negruţiu Silviu ( R ) 248. Pop I. C. Sextil ( R ) 208. Nemet Nicolae ( R ) 249. Pop Lemeni Mihaela ( R ) 209. Nemeti Gheorghe (E) 250. Preda Ioan ( R ) 210. Nestor Emil ( R ) 251. Preda Vasile ( R ) 211. Nestorescu Măria ( R ) 252. Pustai Ioan ( R ) 212. Nicoară Cornel ( R ) 253. Radu Vasile ( R ) 213. Nissel Cornelia (E) 254. Raliş Iosif ( R ) 214. Nisli Bela (M) 255. Raţiu I. Brutus ( R ) 215. Nistor Aurel ( R ) 256. Rechia Ioan ( R ) 216. Olariu Andrei ( R ) 257. Redl Frida (M) 217. Olariu Caius ( R ) 258. Reff Flavian ( R ) 218. Oltean Ilie ( R ) 259. Reteşianu Simion ( R ) 219. Oprea Toma ( R ) 260. Rieger Ladislau (E) 220. Oprean Ioan ( R ) 261. Rosner Andrei (E) 221. Opriş Ioan (R) BCU Cluj / Central University Library Cluj 262. Rusu Romul ( R ) 222. Opriş Iuliu ( R ) 263. Sârbu Marin ( R ) 223. Opriş Romul ( R ) 264. Samu Avram (E) 224. Oprişor Isaia ( R ) 265. Şerb an Virgil ( R ) 225. Oşan Gheorghe ( R ) 266. Siebig Edmund (G) 226. Osvât Gheorghe (E) 267. Socol Aurel ( R ) 227. Otel Teodor ( R ) 268. Somlyay Rudolf (M) 228. Oţetea Tiberiu ( R ) 269. Spân Ignaţie ( R ) 229. Pampu Eleonora ( R ) 270. Spitzer Victor (E) 230. Papp Ioan ( R ) 271. Ştefănescu Toma ( R ) 231. Papp V. Tiberiu (M) 272. Stern Alexandru (E) 232. Pârvănescu Petre ( R ) 273. Stoica Gheorghe ( R ) 233. Peneş Şt. Romul ( R ) 274. Suciu Camil (R) 234. Pesecan Ioan ( R ) 275. Suciu Eugen ( R ) 235. Peschir Măria ( R ) 276. Surdulescu Victor ( R ) 236. Peter Alexiu (M) 277. Şuşan Lucia ( R ) 237. Peter Amade "(M) 278. Şuteu Vasile (R) 238. Petrencs Victor ( R ) 279. Schmidt Albert (M) 239. Petrescu Constanţa ( R ) 280. Schweitzer Arpad (M) 240. Pildner Ciurt (G) 241. Piscoran Alexandru ( R ) 281. Szancsali Gheorghe (M) 282. Szenkovits Tiberiu (M) 242. Pitariu Cornel ( R )

82
283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. Vodă A. Emil ( R ) Szentivânyi Alexiu (M) 299. Voina Ioan (R) Szilâgyi Alexandru (M) Szimonovits Coloman (M) 300. Voitescu Mihai ( R ) 301. Vuia Octavian ( R ) Taflan Tiberiu (R) 302. Vulişici Vasile ( R ) Tana Iosif ( M ) Tanase V. Constantin ( R ) 303. Vuşcan Vasile ( R ) 304. Wartenberg Gheorghe (E) Tanase Traian ( R ) 305. "Weiner Francisc (M) Tătar Zeno (R) 306. "Weiss Alexandru (E) Ţinţaş Vasile ( R ) 307. Weisz Rudolf (E) Tiniş Anton ( R ) 308. Wischet Ernest ( G ) Tokes Iosif ( M ) 309. Zâdor Melitta (E) Triteanu Petre (R) 310. Zeitler Augustin (M) Tufan Alexandru ( R ) Varlam Andronache (R) 311. Zidveanu Valeriu ( R ) 312. Zimmermann Otto (G), Vaszika Pavel ( M ) 313. Zoppelt M . Carolina (G)
BCU Cluj / Central University Library Cluj

Doczi Fr. Cursuri de licenţă. S'au prezentat teme scrise asupra subiectelor: „Istoria ideilor sociale" (Moga Z.B) ACTIVITATEA DIDACTICĂ. Lucrări de seminar: S'au făcut referate şi s'a discutat asupra următoarelor teme: „Ideea de drept şi fundamentul ei". „Opera lui Marx". 1 seminar} Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. Catedra II 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. S'au ţinut cursuri de Enciclopedie. „Perspectiva Istorică". A tratat materia din program. F i l o s o f i a d r e p t u l u i şi sociologia.. Kontz Francisc. A tratat despre istoria surselor dreptului roman. per­ soane şi bunuri. I. „Muncitorii industriali după Sombart". 4 ore săptămânal fixate Miercurea şi Joia (2 curs. 2 seminar) Profesor titular: Eugeniu Sperantia. ANUL I. 1 seminar) Profesor titular: Dimitrie Mototolescu. D r e p t r o m a n . 3. „Metoda în sociologie după Durkheim". La discuţiuni au par­ ticipat activ douăzeci şi unu de studenţi. Spencer" (Neamţiu Ioan). Filosofie juridică şi Sociologie. Sabin) şi „Individul Împotriva sta­ tului după H. ANTJAKUL 1935/36 3- . Ohler Charolta. Au referat studenţii: Pop Grigore. 1. I s t o r i a d r e p t u l u i r o m â n . ftălugăru Vasile. „Psihologia maselor". Slăvescu Eug. tratându-se materia prevăzută în program.

1 seminar) Profesor titular: D. D r e p t civil. Cătuneanu. Catedra II. 1 seminar). S'a predat materia prevăzută în program. 1 seminar) Profesor titular: Bogdan Ionescu. în scopul de a le desvolta spiritul juridic şi a-i deprinde cu soluţionarea problemelor de drept. D r e p t r o m a n . persoane şi bunuri. Organizaţia şi administraţia bisericească. catolică şi protes- . B.34 4. 8. Seminar: S'a tratat şi s'au făcut colocvii cu studenţii asu­ pra diferitelor părţi din materiile ţinute la curs. Grigorie Pop „Ori­ ginea şi condiţiunea proprietăţii în România". Koncz Francisc „Situaţia socială şi juridică a femeii române". catolic şi protestant. A tratat despre actul juridic. Catedra I. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. ANUL II. Marţea şi Miercurea. Ionescu. Profesor titular: Lazar Iacob. 5. cu de­ osebită considerare la biserica ortodoxă. A tratat materia prevăzută în program. Istoria izvoarelor dreptului bisericesc ortodox. Iulian Nicoară „Arta legiuirii". D r e p t bisericesc. 1 seminar) Profesor titular: Romul Boilă. discutat şi criticat urmă­ toarele lucrări ale studenţilor: Eugen Slăvescu „Unirea Ro­ mânilor". Drept constituţional. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. A tratat materiaCluj / Central University Library Cluj Lucrări de seminar: S'au citit. Profesor titular: Ion C. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. BCU prevăzută în program. Petre Dehelean „Democraţia ca bază de organizaţie a Statului de azi". fixate Marţea şi Miercurea (2 curs. 3 ore săptămânal fixate Lunea. 7. 3 ore săpt. E c o n o m i a politică Catedra I. Grigorie Mesteş „Fanarioţii". 6.

35

:tantă. Dreptul particular al Cultelor în România. Raportul dintre Stat şi Biserică. Dreptul de Stat în România (regimul cultelor). Seminar: Aprofundarea legii pentru regimul Cultelor şi Concordatului cu Sf. Scaun. 9. Economie politică. Catedra II. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: George Strat. A tratat Istoria doctrinelor economice. Lucrări de seminar: Conferinţe ţinute sub personala su­ praveghere şi îndrumare a titularului catedrei asupra urmă­ toarelor probleme şi de către studenţii indicaţi mai jos: a) Economişti români şi străini Ştefan Zeletin, omul şi opera sa economică şi sociologică de către Dinică Dtru cu ample dis­ cuţii ce au durat 2 şediţe. Charles Gide, analiza operei sale de Rădulescu Florian 2 şedinţe. 'Werner Sombart, cercetarea operei şi teoriilor sale asupra formaţiunei capitalismului mo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dern de Dobo Anton 3 şedinţe, b) Curente doctrinare. 1. Cooperatismul. Consideraţiuni generale asupra evoluţiei sale în Occident şi vechiul regat — de către Bocian Valentin. 2. Cooperatismul în Transilvania şi cu specială privire la Saşi, de Barabassy Ladislau. 3'. Bolşevismul în faza aşa zisă Stalinistă, de Petrescu Paul. Discuţiunile seminarului asupra acestui ciclu au durat 6 şedinţe, c) Monografii asupra economiei na­ ţionale: 1. Industria aurului în România de Chira Aurel; 2. Industria metalurgică în România de Pălăgieşu Mircea. 3. In­ dustria lemnului în România de Păsăraru I. 4. Banca Naţio­ nală a României şi politica creditului şi a scontului în epoca de după războiu de Cerghizan Vasile. Discuţiunile asupra subiectelor dezvoltate în acest din urmă ciclu au durat 7 şe­ dinţe. Lucrări practice în care s'au făcut exerciţii de cerce­ tări bibliografice, de analize statistice precum şi un număr de colocvii asupra materiei generale a Economiei politice şi Is­ toriei doctrinelor economice au avut loc într'un număr de 12 şedinţe. La toate lucrările de seminar au luat parte în mod regu­ lat un număr de 50—60 studenţi.

36

IO. Drept administrativ. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea. Prfesor titular: Vaier Moldovan. A tratat materia prevăzută în program. 11. D r e p t civil. Catedra III. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Incapacităţile în dreptul civil roman, curs predat în pri­ mul semestru. S'a tratat noţiunea de capacitate şi clasificarea incapacităţilor. Teoria generală a obligaţiilor curs predat î a al doilea semestru. Probele şi actele de stare civilă, curs pre­ dat în comun studenţilor anului I I licenţă şi studenţilor dela doctorat. II. Lucrări de Seminar: (1 oră săptămânal fixată Lunea). A ) Referate BCU Cluj / Central University Library Cluj rezumând: (6 şedinţe). Au întocmit referate, cărţile studiate, următorii studenţi: 1. Rădulescu Florian de­ spre „L'Unification internaţionale du droit prive" <de Rene Demoque; 2. Năstase Nae despre „L'Esprit du droit chez Ies anciens" de T. Rothe; 3. Masca Vasile despre „Le droit subjectif" de Octavian Ionescu; 4. Teodorescu Gabriela despre „La Copropriete d'un bien" de A.-Ionaşcu. Referatele au fost însoţite de interogaţii, critici şi discuţiuni. B) Conferinţe (11 şedinţe). Au ţinut conferinţe, urmate de critici şi discuţiuni, următorii studenţi: 1. Dinică Dumitru despre „Uzufruct"; 2. Petrescu Paul despre „Dobândirea drepturilor reale"; 3. Barabassy Ladislau despre „Servituti"? 4. Dobo Anton despre „Publicitatea imobiliară"; 5. Bocian Valentin despre „Acţiunile posesorii"; 6. Dâmboianu Valeriu despre „Uniunea liberă"; 7. Cerghizan Vasile despre „Avocaţi şi magistraţi"; 8. Simon Tiberiu despre „Interpretarea drep­ tului". C) Lucrări practice (15 şedinţe). a) Exerciţii de cercetări bibliografice şi jurisprudenţiale. S'au ţinut 4 şedinţe în scopul de a deprinde pe studenţi cu

37

cercetările de doctrină şi jurisprudenţa necesare pentru în­ tocmirea unui studiu sau pentru prepararea unui proces. b) întocmirea unui studiu cu colaborarea unei echipe de studenţi. S'a întocmit un studiu despre „Declaraţia unila­ terală de voinţă şi efectele ei juridice" cu colaborarea exclu­ sivă a următorilor studenţi: Chira şi Pălăgieşiu (pentru doctri­ na română), Dinică şi Petrescu (pentru doctrina franceză), Simon (pentru doctrina germană), Tereanu şi Mesaroş (pen­ tru doctrina dreptului local), Bocian şi Rădulescu (pentru ju­ risprudenţa română), Pantazescu şi Suciu (pentru jurispru­ denţa franceză), Masca (pentru dreptul comparat). Redacta­ rea finală a fost făcută de studentul Dinică. Planul lucrărei, materialul adunat, sistematizarea ideilor şi, la sfârşit, lucra­ rea însăşi, au făcut, în mod succesiv, obiectul discuţiunilor publice în seminar în cursul a 6 şedinţe. c) Desbaterea unui proces fictiv. In 5 şedinţe succesive s'a pregătit şi s'a desbătut de către studenţi, în faţa unei instanţe fictive compusă din studenţi, un proces de responsabilitate (accident de automobil).Central University Library Cluj excepţiile BCU Cluj / Acţiunea, întâmpinarea, .procedurale, pledoariile în fond şi sentinţa, toate întocmite de către studenţi, au fost discutate şi corectate în şedinţele de seminar cu participarea tuturor studenţilor. D) Colocvii (12 şedinţe). S'a discutat sub formă de inte­ rogări şi răspunsuri o mare parte din materia predată la curs şi anume: Incapacităţile şi Isvoarele obligaţiunilor. Circa 50 de studenţi, făcând dovada unei suficiente aprofundări a ma­ teriei, au fost dispensaţi de examenul final, în ce priveşte aceste părţi ale cursului. 12. Drept penal ş i procedură penală. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, î seminar) Profesor titular: Traian Pop. S'a predat materia prevăzută în program. 13. Legislaţia agrară şi industrială. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Liviu Lazar. S'au ţinut cursuri asupra materiei din program.

38

14. Statistici». 2 ore săptămânal fixate Marţea (1 curs, 1 seminar)^ * Profesor titular: Andrei Sigmond. S'a tratat materia prevăzută în program. 15. Politica. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Casiu Maniu. A tratat materia prevăzută în program. Anul I I I . 16. Drept internaţional public. 3 ore săpt. fixate Marţia şi Miercurea (2 curs, 1 seminar).. Profesor titular: George Sofronie. S'a ţinut un curs general de Drept Internaţional public„ privind principiile, instituţiile şi jurisprudenţa dreptului cla­ sic şi prezentându-se noile tendinţe la diferitele materii. In seminar,BCU Cluj / Central University Library Cluj s'au comentat şi interpretat diferite texte de drept internaţional pozitiv, privind mai ales drepturile şi in­ teresele României. Deasemeni s'au prezentat date bibliogra­ fice şi critice asupra diferitelor materii, cercetate în cadruL cursului. 17. Drept internaţional privat. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Iorgu Radu. S'a tratat materia prevăzută în program. ÎS. Ştiinţa şi legislaţia financiară. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1 Aprilie 1936). S'au ţinut cursuri asupra materiei prevăzute în program19. Drept civil. Catedra I. 3 ore săptămânal fixate Marţea, Miercurea şi Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela I Iulie 1936).. A tratat materia prevăzută în program.

89

20. D r e p t civil Catedra IV. Profesor titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat în patru ore de curs săptămânal, Capacitatea persoanelor şi Succesiunile ab intestat. S'au făcut lucrări de seminar cu studenţii, 2 ore săptă­ mânal, tratându-se sub formă de colocvii „contractele spe­ ciale". Au luat parte la aceste lucrări circa 50 studenţi. Pe lângă aceste lucrări s'au mai ţinut conferinţe, cari au dat loc la discuţii contradictorii, de către Dnii studenţi Crişan Vaier tratând despre „Aspectul istoric al dreptului succesoral", Cornea Nicolae tratând despre „Dreptul de succesiune al soţului supravieţuitor", Popescu Ioan tratând despre „Forţa majoră în dreptul civil", Issekutz Ioan tratând despre „Fideicomisele familiare". 21. Drept comere'al. Catedra I. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, 1 seminar) - Profesor titular: Petre Poruţiu. Istoricul dreptului comercial. Izvoarele dreptului comer­ cial. Codul şi celelalte legi comerciale. Economia codului co­ mercial român, transilvănean şi bucovinean. Uzurile co­ merciale. Actele de comerţ în codul român, transilvănean şi buco­ vinean. Comerciantul. Societăţile comerciale. Seminar: Demonstraţiuni practice cu privire la materia desvoltată. 22. Drept comercial. Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: C. Petrescu-ErCea. A tratat Isvoarele dreptului comercial. Actele de comerţ. Comercianţi. Societăţile comerciale. Societatea în nume co­ lectiv, în comandită simplă, anonimă, în comandită cu ac­ ţiuni. Lichidarea. Societăţile civile sub formă comercială. Condiţiunea juridică a societăţilor străine. Asociaţiunea în participaţiune.

40 Lucrări de seminar: Anul III. 1. Iuhas Leontin, Auxiliarii comercianţilor, 2. Lechinţan Grig., Mandatarii comerciali şi comisionarii, 3. Issekutz Ioan, Actele de comerţ după legea aplicabilă în Transilvania, 4. Vasiliu Clonstantin, Mijlocitorii comerciali. Anul IV. 1. Iliescu Aurel, Actele de comerţ subiective, 2. Farkas Ladislau, Despre firme şi embleme, 3. Gitta Antoniu, Registrele comercianţilor, 4. Floriţa Ion, Teoria actelor uni­ lateral comerciale. 23. Procedură civilă. Catedra I. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Joia. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat materia prevăzută în program. 24:. Central University Library BCU Cluj /Procedură civilă. Cluj

Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (1 curs, 1 seminar). Prof. titular: Victor Cădere (în concediu până la 30. IV. 1936) Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. A) Cursul predat de prof. Aurelian R. Ionaşcu: a) Prin­ cipiile generale de procedură civilă, b) Acţiunea în justiţie, c) Jurisdicţiunea, d) Organizarea judiciară, e) Competinţa. B) Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria ge­ nerală a execuţiei silite; b) Execuţia silită imobiliară după procedura locală şi procedura civilă română. Lucrări de seminar. S'au făcut sub conducerea prof. Au­ relian R. Ionaşcu colocvii din materia predată la curs şi s'a desbătut un proces fictiv cu colaborarea exclusivă a stu­ denţilor. 25. Politica aocială. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. A tratat materia prevăzută în program.

II. Cursuri de doctorat.
1. Drept roman. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Ion C. Cătuneanu. Pandecte. 3. Drept roman. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. A ţinut cursuri despre organizarea statului roman.
BCU Cluj / Central University Library Cluj Catedra I.

3. Drept civil

1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela 1. VII. 1936) A tratat despre gaj şi ipotecă. 4. Drept civil. Catedra II. 1 ora săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Bogdan Ionescu. A tratat Prescripţia în dreptul civil român, 5. Drept civil. Catedra III. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Probele şi Actele de stare civilă în dreptul civil român şi în proectul noului cod de procedură civilă. S'a tratat de­ spre a) Teoria generală a probelor, b) Mijloacele de probă admise de legea română, c) Actele de stare civilă după legea din 1928.

42
6. Drept civil. Catedra IV. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesr titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat Responsabilitatea pentru faptul altuia şi Efecteleobligaţiilor. 7. Drept bisericesc. 1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Lazar Iacob. Biserica şi Statul. Evoluţia istorică a raporturilor dintre Biserică şi Stat. 8 Drept constituţional. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Romul Boilă. Constituţionalismul. 9. Drept administrativ. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. BCU Cluj / Central University Library Cluj Profesor titular: Vaier Moldovan. A tratat despre Justiţia administrativă. IO, Drept penal şl procedura penală. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Traian Pop. Dreptul penal special. 11. Procedură civilă. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat despre natura juridică a căilor de atac şi căile de atac în procedura civilă în vigoare. 13. Procedură civilă. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Prof. tit.: Victor G. Cădere. (în concediu până la 30. IV. 1936). Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria căi­ lor de atac împotriva hotărârilor iude^.ătoreşti; b) Despre re­ curs.

Natura juridică a dreptului internaţional privat. Catedra I. competinţa şi acti­ vitatea Societăţii Naţiunilor. Teoria şi practica principiului naţio­ nalităţilor (cu specială referire la tratatele de pace din anul 1919—20. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. 17. 1 oră săptămânal fixată Joia. 13. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor titular: Dimitrie Mototolescu Influenţa dreptului romano bizantin asupra dreptului privat roman şi a dreptului civil actual cu privire la succe­ siunea soţului supravieţuitor. 15. b) Mijloacele de probă a d ­ mise de legea română. Cambia (istoric şi drept comparat). Petrescu Ercea. 16. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Casiu Maniu. Politica. Catedra II. 2. Teoria generală. generală a probaţiunei judiciare. 1 oră săptămânal fixată Joia. Ionaşcu: a) Teoria. . Cursul de Drept comercial comun pentru licenţă şi doctorat. Profesor titular: Petre Poruţiu. organizarea. Drept comercial. Drept internaţional public. Profesor titular: George Sofronie. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Aurelian R. ÎS. Drept internaţional privat. Profesor titular: C. Elemente de politică mondială modernă. Profesor titular: Iorgu Radu. Drept comercial.Cursul predat de prof. 14. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a tratat despre 1. Istorie dreptului român.

23. Teoria statisticei. 20. Ştiinţa şi legislaţia financiară. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. Ionescu. Profesor titular: D. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. 1 oră săptămânal fixată Lunea. 1936). 1 oră săptămânal fixată Marţea. Asigurările agricole şi despre dreptul de grevă. Legislaţia agrară şi industrială. Profesor titular: Liviu Lazar. B.19. Profesor titular: Andrei Sigmond. Politica socială. Catedra I. Statistica. 1 oră săptămânal fixata Marţea. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Raportul dintre politica socială şi celelalte ştiinţe sociale. Problema poporaţiei în lume. BCU Cluj / Central University Library Cluj 22. Venitele Statului. Principiile politicei economice. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1. 21. Economia politică. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Catedra II. Profesor titular: George Strat. IV. Economia politică. . 24. 1 oră săptămânal fixată Vinerea.

Studii şi articole de politică economică şi politică socială. No. 2. financiar. 2. VIL 1935. V I I .€) АСТШТАТЕА ŞTIINŢIFICA 1. 1936. 1935. 1935. (160' pag. 7. Bucureşti. G. Dela Carteluri la înţelegeri industriale. Economicul primează politicul. Prof. „Prezentul" economic. 2 2 din Iunie 1936). 9. 7. Avem prea mulţi titraţi? „Adevărul" Bucureşti 19. 1935. „Cooperaţia** Bucureşti. Nicolae Ghiulea. b) Regimul democratic şi dreptul civil modern. „Cooperaţia" Bucu­ reşti. 1. An. IX. 6. „Prezentul" economic. 1935. Bordeaux şi Lyon. 8. Ripert (Curierul judiciar. 5. 1935. social. Spiritul cooperatist. . „Adevărul" Bucureşti. 3. 26. „Cooperaţia" Bucureşti. Studiu critic a operei prof. Dl Victor Cădere a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris precum şi la BCU Cluj / Central University Library Cluj Universităţile din Lille.). Prof. Conferinţe: Invitat oficial în schimbul de profesori dintre Universi­ tăţile franceze şi române. 1935. III. Cădere. „Prezentul" economic. nr. I I I . Paris. Cooperaţia încătuşată. IX. Publicaţii: a)! Questions juridiques et diplomatiques roumaînes. An. 4. finan­ ciar. Bucureşti. An. VIII. financiar. 1935. social. social. No. 8. 1. Sistemul economic cooperativ. 18. Bucureşti. 2. A făcut deasemenî o comunicare la Societatea de legislaţie comparată. Victor G. Cinq conferences faites dans Ies Universites francaîses. No. I I I . Problema limitării numărului studenţilor. Controlul Cartelurilor.

34. IX. „Revista de studii so­ ciologice şi muncitoreşti". Echilibrul bugetar sau echilibrul economic? „Excel­ sior" economic. No. „Excelsior" economic. II. politică. „Excelsior". „Excelsior" economic. VIII. III. 24. Condiţiile necesare ale unei bune valorificări a cerea­ lelor. Lupta contra Cartelurilor. IX. No. No. Cooperaţia şi automobilismul. social. 27. social. Valorificarea cerealelor. 21. 1935. 10. An. 1935. Economia. 19. Libertatea muncii. Autonomia asigurărilor sociale „Monitorul muncii şi asigurărilor sociale" Bucureşti. 1935. 1935. 1935. . No. I I I . „Prezentul" economic. 46. Bucureşti. „Dreptatea". social. sănă­ tate şi ocrotire soc. „România Agricolă". financiar. Ce ar trebui să fie o lege a meseriilor. No. III. so­ cial. 11. 1. Bucureşti." Bucureşti. Bucureşti. 14. 12. 17. Bucureşti. „Revista Muncă. 18 şi 21. Bucu­ reşti. „Dreptatea". financiar. Politica socială pentru ţărănime. Bucureşti. 28. No. 24. Desfiinţarea Cartelurilor. 1935. 1935. 1935. Un proiect bizar al Ministerului Muncii. 13. 1935. 1935. XI. 24. „Prezentul". soc. 1935 An. „Prezentul". 23. 1935. No. An. III. 8. cult. 11. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. Bu­ cureşti. 135. 22. I. 10. Principiile unui nou Statut al funcţionarilor publici. No. Bucureşti. VIII. 8. 1935. financiar.46 9. III. Bucureşti 1935. 10. „Tribuna financiară". An. An. Revistă de economie politică şi finan­ ciară. 1. 30. Asigurarea muncitorilor agricoli. An. Bucureşti. 14. Bucureşti. Scumpetea vieţii.. 1935. Bucureşti. 16. VIII. An. 20. „Auto-jurnal" An. Bucureşti. I. Lupta pentru autonomia cooperaţiei „Cooperaţia". Problema zilei: Cooperaţia. 11—12. 15. „Adevărul". Bucureşti. 1935.. 14. XI. „Zorile". Soluţia problemei economice. IX. 1935. Bucureşti. No. An. 1935. finan­ ciar. Bucureşti. 4. IX. Bucureşti. I. 26. 25. Rolul Statului în viaţa economică. 1935. 1935. „Libertatea" econ. 8. IX. 1935. Noua organizare a meseriilor. Bucureşti.

„Independenţa Economică". No. Valoarea avantajelor acordate de Stat. 1936. „Zorile" Bucureşti. 1936. 24. Martie 1936. Statistica anarhică. „Prezentul". 1936. 1936. III. E. IV. 1936. secţia Basarabia „Viaţa Basarabiei". Bucureşti. No. Munci Săn. Fărâmiţarea proprietăţii rurale. II. Bucureşti. 33. „România agricolă". „Prezentul". No. „Rev. XII. XIII. Bucureşti. Comasarea proprietăţilor agricole. Bucu­ reşti. 2. An. Comerţ exterior şi negocieri. 42. I. 1935. Bucureşti. 1936.' No. A. P. 1935." Bucureşti. II. „România -agricqlă" Bucureşti» 1936. II. II. 20. IV. 6. XIX. 35. XII. 43. Asigurarea ţăranilor.-nal. Sărbătorirea profesorului Paul Negulescu. II. An. La mormântul Regelui George alLibrary Cluj BCU Cluj / Central University V-lea. 24. „România agricolă". 3. 31. 41. 25. 34. Bucu­ reşti. „Prezentul". Bucureşti. 1936. Organizarea Statului ţărănesc. 16. 1936. cooperaţiei. „Prezentul". R. „Prezentul". 14. Chişinău An. I. 29. No. „România Agricolă". „România agrico­ lă". 1936. 4. 38. Bucureşti. „Prezentul". III. I. Conferinţă la Institutul social român. Bucureşti. Bucureşti. R. No. 30. I. 11. A. Mai 1936. A. 1936. Orientarea profesională. 47. 1935. Sindicatul rural de magazie sătească. II. 45. Disciplinarea profesiunilor. 48. 5. Originile sindicatului prof. „Adevărul". „Prezentul" Bucu­ reşti. An. „Adevărul". 32. 1. soc. „Adevărul". 40. Bucureşti. 2. 1936. Proprietate funciară neeconomică. 1936. 39. Economia agricolă şi cooperaţia. An. An. şi Ocrot. 14. Bucureşti. A. 1936. 15. I. 44. An. 4—5. 37. . Bucureşti. Problema cooperaţiei agricole. Bucureşti. 19. „Societatea de mâine". Cooperaţia agricolă. An. Dela Economie la Diplomaţie. No. 36. Bucureşti. 1935. 1936. Perspective economice şi sociale. II. 46.47 29. An.

şi ocrot. IV. Socializarea întreprinderilor industriale. Cluj. 2. (CIuj„ Arad. IV. 3. Noua politică socială a Franţei. Bucu­ reşti. 1936. Bucu­ reşti. cartea moştenirilor ab intestat şi testamen­ tare (titlul I ) . 54. 2. curs litografiat. curs litografiat^ Cluj. 1936. muncii. „Adevă­ rul". Biserica dominantă şi egală îndreptăţire a Cultelor. „Prezentul".. 55. c) Probele şi actele de stare civilă în dreptul civil român. „Rev. Cluj. 7" ' Publicaţii: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. 27. 1936. b) Mijloacele juridice de protecţie a sănătăţei în căsăto­ rie şi în afară de căsătorie. Biserica dominantă în raport cu celelalte Culte. 53. 1936. IV. Lazăr Iacob.48 49. V I . 1936. IV. Bucureşti. 52. Bucureşti. Patronat suprem şi regi apostolici (Oradea 1935). la întocmirea proectului noului cod civil. Este necesar un nou Statut al funcţ. Sindicatul agricol. „Prezentul". 7 r / Publicaţii: 1. 1936. An. Conferinţe: 1. „Prezentul". sociale. 50. publici. 1936). IV. Unificarea legislativă: A colaborat. 1936. Buc. 12. Obştii de comasare. IV. 26. No. 24.. 4. 1936. muncii. Tot despre obştiile de comasare. Capitol introductiv Ia istoria concordatelor postbelice. Bucureşti. An. Aurelian R. Politica scaunului papal. 1936. în calitate de consilier temporar la secţiu­ nea a Il-a a Consiliului Legislativ. şi ocrot. sociale. Bucureşti. 2. „Rev. 2 voi. 1936. No. 1936. 51. Prof. Asociaţie agricolă. Ionaşcu. Prof. Bucureşti. „Excelsior". BCU Cluj / Central University Library Cluj Arad. săn. Bucureşti. . 3. 5. săn. d) Teoria generală a obligaţiilor.

Conferinţe ţinute în Cluj: 1. Problema miracolului înUniversity Library Cluj Conferinţă ţinută la Bucureşti: 4. Vaier Moldovan. La Oradea: c) „Problema juridică a sănătăţei în căsăto­ rie". c) Les rapports entre le Droit International et le Droit Interne â la lumiere du principe de l'unite du Droit Public. George Sofronie. Studii publicate: a) Principiul Naţionalităţilor în Tratatele de Pace din 1919—20. 1936. Unirea Românilor în lumina istorică. 6. b) Moyens d'assurer le progres du Droit et le respect de la Justice. Prof. Conferinţă ţinută la Careii Mari: BCU Cluj / Central literatura universală. 265. AKUARTJLl 9 3 5 / 3 6 4 . Curs de Drept Comercial. b) Statutul civil şi politic al femeii în dreptul român. o biografie. conferinţă ţinută la Primăria din Cluj în cadrele ciclului or­ ganizat de Gruparea Femeilor Române. pag. Studenţilor în drept. (Premiată de Ziarul „Universul") Bucureşti 1936. 2. C. Evoluţia gândirii politice juridice a Românilor Ar­ deleni până la unire. Prof. Neculai Milescu Spătarul. conferinţă ţinută la Primăria din Oradea în cadrele ci­ clului organizat de Ateneul Român.49 Conferinţe publice: La Cluj: a) „Certificatul prenupţial în dreptul comparat". Doctrina Statului Naţional-Democrat. 3. 5. (Extrait de „La Revue de Droit International") Geneve 1936. 7. Prof. Naţ. 8. Societăţile comerciale (li'-Bgrafiat). en dehors de la guerre. Petrescu-Ercea. Tiberiu Moşoiu. Scoasă şi în bro­ şură la Tip. Prof. conferinţă ţinută la Universitatea din Cluj în cadrele ciclului organizat de Soc. (Extrait des Melanges „Paul Negulesco") Bucarest 1935.

7 Septembrie). b) Franţa şi Societatea Naţiuni­ lor (la „Alliance Francaise"). Sub presă. du 19 Juillet 1936). D. N. e) Concepţia franceză despre Societatea Naţiunilor (In 1919 şi astăzi).50 d) Le caractere internaţional du probleme des Habsbourgs. (In „Revue de Transylvanie". Central University Library Cluj I) La Petite Entente et les divers projets de modification du Pacte de la S. Revista <le Drept Public. Le Principe des Nationalitćs et les Traites de Paix. (ediţia franceză a lucrării premiate de ziarul „Univer­ sul"). (Note şi idei sistematizate). pag. Bucureşti 1936. c) Primatul Statului Naţional In noua Comunitate Internaţională (la „Acţiunea Patriotică"). 440. 1936. note. „Revue de Transylvanie". h) Contribuţiuni la o reconstrucţie a dreptului minori­ tăţilor. g) Problema Păcii şi Factorul economic. Noembrie). f) Problema organizării securităţii colective. Diferite articole. 1935). (A propos des debats de Geneve. 1936. Guşti") Bucureşti 1936. 1936. No. No. Ediţia a Il-a Cluj 1936. j) La Petite Entente et la Reforme de la Societe des Nations. . în lumina an­ gajamentelor internaţionale. (In „Omagiu Prof. k) Fenomenul Războiului şi Angajamentele Internaţio­ nale. a. du 28 Juin 1936). Alex. etc. (Din „Oma­ giu Profesorului D. 4. recenzii în: „Revue de Droit In­ ternational" din Geneva. Cursuri: a) Curs de Drept Internaţional Public. Conferinţe publice: La Cluj: a) Fenomenul războiului în lumina angajamen­ telor internaţionale. (La „Universitate" cu ocazia inaugurării anului universitar 1935—36). â la XVII-e Assemblee). No. (In „La Tribune de la Petite Entente". Arhiva. Bucureşti. 90. Paris 1936. i) Les Lecons de la Petite Entente (In „La Tribune de la Petite Entente" Paris. b) Curs despre Societatea Naţiunilor (Principiile Pactu­ lui din 28 Iunie 1919 şi comentariul lor juridic). BCU Cluj / 1936. (In „Revue de Transylvanie" Bucu­ reşti a. Cluj 1936. pag. (In „Revista Cursurilor şi a Conferinţelor". şi Ion Lapedatu). No. Cluj.

Principii fundamentale de filosofie juridică (1 voi. 3. (La „Teatrul Naţional" în cad­ rul „Ligii Culturale"). Praf. Iorga"). (La „Soc. No.51 *d) Soarta Tratatului de la Locarno (la „Societatea studenţilor în Drept"). . Bucureşti. (Extras din Rev. (Extras din Travaux du I-er Congres International de Philosophie scientifique) Edit. 1935). ~7. Gând Ro­ mânesc") Cluj. 6. în rev. La Careii-Mari: Apărarea diplomatică a frontierelor Ro­ mâniei (la „Astra"). (Extras din Rivista Inţernazionale di Filosof ia del Diritto) Roma. Paris. „Cele trei Crişuri". Glose la goana antimetafizică (Art. Naţ. 5. (Extras din „Gând Ro­ manesc) Cluj. 2. 4. Clartea Ro­ mânească. La Bucureşti: Transformările dreptului războiului. Editat de Universitatea Cluj) 1936. Civilizaţie şi spiritualitate (art. La Alba-Iulia: Respectarea şi denunţarea Tratatelor. Publicaţii. Lecţiuni de Enciclopedie juridică cu o introducere is­ torică în Filosoţia Dreptului (1 voi. Bucureşti 1936). La Cernăuţi: Criza securităţii colective. Hermann & Co.) Cluj. (La „Universitate" în cadrul „Grupării universitare pentru Societatea Naţiunilor"). 1936. 264 pag. II diritto come mezzo tecnico del Spirito. (La „Astra"). 8. în rev. 1. Recherches sur Ies propositions interrogatives. (Intre securita­ tea militară şi cea diplomtică). 3—4. La Vălenii de Munte: Problema ilegitimităţii denunţărilor unilaterale de Tratate („Universitatea populară N. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. 1935. Eugeniu Sperantia. îna­ inte şi sub regimul Soc. de Filosofie. 1936. La Oradea: Intangibilitatea hotarelor noastre („Extensiu­ nea Universitară şi „Astra"). La Sibiu: Evoluţia Statului naţional şi caracterele sale actuale. Studenţilor Alba). 1936. 1936. Note şi impresii dela primul congres de filosofie ştiin­ ţifică. Definiţia şi condiţiunile ştiinţei.

4. 1936. 10. Din. Pentru ce este liberalismul impopular („Libertatea'^ anul III. 8.52 9. po­ litică. 13. No. No. B) Ierarhia socială (idem) Oradea. p. 1 p. 1936. C) Ierarhia socială (idem) Hunedoara. No. Imperiul britanic şi pacea lumii („Libertatea". de Filosofic Bucu­ reşti. T Martie 1936. p. D) „Copil bun" şi „copil rău" (Cercul didactic) Cluj. No. 336-339). 12. 12. Financiară. 2—5). . 1935 p. 96. 4—7). IX. 304—307). („Libertatea'^ Anul III. Problema Universităţilor noastre („Libertatea" Anul I I I No. 1935. 10. 224-227). 20. p. 7. Financiară An. 1-5). p. Agonia Cooperaţiei române. Comerţul internaţional (Revista Adm. Buget şi Gospodărie Central University Library Cluj Bucureşti 1935. 1. IX. 177—180). Ţara formelor sau de ce suntem săraci (Revista Adm. 2. 89. Rev. III. Curs de Istoria doctrinelor economice. Prof. No. Cioflec Cluj 1936. editura R. a) Publicaţiuni. p. („Libertatea" Anul I I I . 8. 3. No. Anul IV. No. 112—116). No. 92 p. p. George Strat. 1935. Financiară An. culturală. 2fr Decembrie. 3—5). No. Partea I. 22. 368 pagini. p. 15. BCU Cluj / (Revista Administraţia Financiară 3. 5. Sport şi Sportomanie („Libertatea" Anul III. Elogiul libertăţei („Libertatea" Revistă economică. 2. IX. socială. 4. An. Dare de seamă despre a treia ediţie din „Lezioni di FiL del Diritto" de Giorgio Del Vecchio. 11. 9. 2—5. 87. 6. Bucureşti. 1935. antichitate şi până la constituirea liberalismului clasic. 16. Incoherenţa politicei noastre economice (Revista Adm. 1—3). 1935. 8 Febr. Un veac de evoluţie a economiei româneşti („Liberta­ tea" Anul I I I No. 1 p. Anul IX. Conferinţe: A ) Ierarhia socială (Extensiunea universitară). 29 Martie. p. An. Cluj. Războiul din Africa şi poziţia României. No. 1936. 52—64—84).

27. („Liber­ tatea" Anul III. Congresul economic al Ardealului. 174). 24. p. 384). („Libertatea" Anul III. Financiară. 33. 1—3). p. 15. Filitti: Proprietatea solului în Principatele româ­ ne până la 1864. 51-53). 19. No. 158). 270). Note dintr'o călătorie prin ţară. 26. I V . 279-281). Comerţul în Evul Mediu. No. No. Scurtă privire asupra econo­ miei medievale. „File rupte". (Revista Adm. I. p. No. pag. 126). 22. 28. începuturi de doctrine economice în opera lui Socrate şi Xenofon. 249). 7. 30). 23. Anul X. 44—49). C. 32). 47). 46). 228—233). Bucureşti 1936. 4. 21. (Revista Adm. 13—14. („Libertatea" Anul III. 33-35. 100 p. Financiară. („Liberta­ tea" Anul IV. Aristot economist. 9 şi 10. Socialismul grecesc şi gândirea economică a lui Platon. p. 129—131. „ C D . („Argus" număr jubilar pentru 25 de ani de apariţie 1936). („Libertatea" Anul IV. 110). p. 97—99). p. („Libertatea" Anul IV. Anul X. Anghel". „Moralitatea economiei dirijate". Despre nevoia de a cunoaşte şi aprofunda studiul doc­ trinelor economice. („Libertatea" Anul III. 3. p. 31. Civilizaţia grecească şi începuturile ştiinţei economice. No. No. („Libertatea" Anul III. 15—16 p. p. „Edgard Allix" — omul şi opera. 30. „însemnări ieşene". Potenţialul şi viitorul economic al oraşului Bucureşti. („Libertatea" Anul III. 18. 8 p. 150-151). („Libertatea" Anul BCU Cluj / Central University Library Cluj IV. 25. Albumul Lunii Bucureştilor. 34. 20. 29. înţelesul şi valoarea unei doctrine economice. p. p. No. p. „Academia Română". 40—43). p. 18. „Istoricul desvoltării economice şi financiare a Ro­ mâniei". 17. („Libertatea" Anul III. 113—117). b) Recenzii. p. 1936. . Civilizaţia romană şi gândirea economică. („Libertatea" Anul III. 16. 193—195. Paul Demetrescu: „Dreptul bancar" („Libertatea" An. („Libertatea" Anul III.53 14. •(„Libertatea" Anul IV. p. („Libertatea" Anul IV. („Libertatea" Anul IV. 32. Jubileul de 30 de ani al Neamului Românesc.

IV. Galaţi. 75). No. 128). No. 5. p. Câteva precizări asupra liberalismului mo­ dern. 8. (Ciclul organizat de Societatea Studenţilor în Litere şi Filo­ zofie din Cluj). 36. 37. 11. 5 p. 0 datorie imperioasă a zilei de astăzi. 44. Colaborarea* Uniunei Camerelor de Comerţ şi de Industrie cu puterile pu­ blice. Bucureşti. Timişoara. 2. Depopularea Franţei. (Libertatea" Anul IV. 189). Economia românească în veacul al XIX. („Libertatea" Anul IV. Naţiune. . Ch. 8. naţionalism şi tineret. („Libertatea" Anul IV. („Libertatea" Anul IV. Bucureşti. O expunere a doctrinei liberale. Profesorul Cezar Papacostea. No. 320). Semnificaţia Unirei dela 1859. 4. p. Jornescu: Producţia Agricolă funcţie socială. 38. Onisifor Ghibu: Pe urmele împăratului Constantin ceV Mare. Grigore Nandriş: „Viaţa Mareşalului Pilsudski. Bucureşti. 255). 1. 42. Idealul naţional şi problema tineretului nostru. No. No. 3. 15-16 p. (Conferinţă ţi­ nută în cadrul Astrei din Braşov cu ocazia zilei de 24 Ian. p. IV. Bolşevismul. 20 p. No. Braşov. Paul Henry „Histoire Roumaine". Conferinţe ţinute In cadrul ciclului organizat de Şcoala Politechnică din Timişoara în anul 1936. 41. doctrină de echilibru şi pro­ gres social. („Libertatea" An. 128). No. 47). („Libertatea" Anul IV. 40. Iuliu Valaori. ciclul conferinţelor organizate de Uniunea Intelectuală^ din Bucureşti în primăvara anului 1935. 6. („Libertatea" Anul IV. ( „ L i ­ bertatea" Anul. 43. C. 12 p. 319). Turismul birocratic. In­ stitutul Social Român secţia economică. în ciclul conferinţelor organi­ zate de Şcoala Superioară de războiu. 172—173). 39. p. No. Cluj. 20 p. c) Conferinţe. („Libertatea" Anul IV. Jubileul „Astrei". Liberalismul. No. 303). („Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj bertatea" Anul IV. 8. Christodorescu: O operă profesional. Timişoara. Ciclul confe­ rinţelor organizate de Academia de Export în sesiunea 19351936. 7. 19 p.54 35.

FACULTATEA DE MEDICINĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Profesori decedaţi. Archivar: Ioan Saşcă. . 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9» 99 99 99 99 99 99 99 1919--20 1920--21 1921. GHEORGHE BILAŞCU. 1935 2.-32 1933--34 III. Ştefanuţ (doctor în ştiinţe politice). BOTEZ CORIOLAN TĂTARU IOAN DRĂGOIU VICTOR PAPILIAN CRISTEA GRIGORIU GHEORGHE MARTINESCU în anii univ. IULIU HAŢIEGANU. DUMITRU MICHAIL. Dactilografe: Otilia Cosma şi Măria Danciu-Ţigăreanu. 1. Dr.-22 1922. University Library 31. Pedel: Simion Runcan. Foştii decani. Curieri: Ştefan David şi Timoftei Chifor. Ajutor de secretar: Teodor Chir an. Dr.A) DECANATUL. Impiegat: Elena Zugravu. Prodecan: Prof. Secretar: Mircea I. Decan: Prof. 1934 până la Cluj şi dela 1. Dr. 3 Personalul decanatului. 1932—33. BCU Cluj / CentralX.-23 1923--24 1923--24 1924--25 1925--26 1926--27 1927--28 1928--29 1929--30 1930--31 1931. IULIU HAŢIEGANU în anul universitar IOAN MINEA IAGOB IACOBOVICI CONSTANTIN URECHIA TITU GANE DIMITRIE NEGRU IULIU MOLDOVAN IOAN NIŢESCU TITU VASILIU MIHAIL A.

Of. al spitalelor C. „Comandor al Coroanei". a Library Cluj şcolară pentru revizorii şcolari din Ardeal. I-a ( I . D. Doctor în medicină şi chirurgie. „Bărbăţie şi Credinţă". T. 3. Decorat cu medalia „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. Doctor în medicină şi chirurgie. 2.) medic şef consult. născut în 1901 în comuna T g Bujor judeţul Covurlui. în anul şcolar 1927—1928. I. D.. Directorul clinicii oto-rino-laringologice din Cluj. 251—1934). a) Profesori titulari. Botez A. (prin concurs). medic oto-rino-laringolog al dis­ pensarului Lahovary din Bucureşti (C. fost secundar al Eforiei spitalul Filantropia (prin concurs) şi preparator. No. chirurg. 1934 (I. „Meritul Sanitar". 3045—1934). Fost Decan al Fa­ cultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. S. R. la dispensarul Bonaparte Bucureşti. Profesor titular al catedrei de Patologie generală şi experimentală.Personalul didactic. C. S. A. Profesor titular la catedra de oto-rino-laringologie dela 1 Oct. Baroni Vitold. A. Mihail. M. C. R. născut în 1881. în Bucureşti. Premiat al Academiei Româ­ ne. Profesor titular al catedrei de Bacteriologic Di­ rector al Institutului de Bacteriologie. No. . . născut în anul 1883. Decorat cu „Virtutea militară de aur". Buzoianu Gheorghe. al spitalului Brâncovenesc (prin concurs). 2841. Fost intern al clinicii oto-rinolaringologice din Bucureşti. R. Doctor în medicină şi chirurgie dela Facultatea de Medicină din Bucureşti.Medaille des epidemies". asistent şi docent la clinica I-a chirurgicală din Bucureşti. No. fost intern al spitalelor Eforiei Civile (prin concurs). medic şef oto-rino-laringolog al S. 1. Director al Institutului de Patologie generală şi experimentală. A. Fost extern (prin con­ curs). Decorat cu Meritul sanitar cl. In Cluj / Central University ţinut cursul de Igienă BCU anul şcolar 1921.

Doctor în medicină şi chirurgie. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1931—32. Fost decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1929—30. Decorat cu: „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. Membru ales al Academiei de Me- . Director al Clinicei Medicale. Profesor titular al catedrei de Istologie şi Embriologie la Universitatea din Cluj de la 1 Decembrie 1924. născut la 14 Aprilie 1885 în comuna Dârja judeţul Cluj. Consilier la Societatea Culturală Principele Clarol. Director al Institutului de Istologie şi Embriologie. Medic veterinar. Babeş. 6. Profesor titular de clinică medicală dela 1 Octombrie 1919. Profesor titular al catedrei de Semiologie medicală dela 15 Februarie 1930. / Central University Library Cluj Tg. Membru în Consiliul superior consultativ al Institutului superior de educaţie fizică. Direc­ tor al Căminului studenţesc Dr. Directorul Clinicei Gynecologice şi obstetricale. Tine­ retului Român. Doctor în medicină şi chirurgie. 1933—1934 şi 1934—1935. Preşedintele Soc. Grigoriu BCU Cluj născut la 1 August 1883. R. Intrat în învăţă­ mânt la 15 Octombrie 1905 ca şef de lucrări la catedra de Fi­ ziologie şi Istologie dela Şcoala superioară de Medicină Vete­ rinară din Bucureşti. Crucea comemo­ rativă ( I . Ioan Drăgoiu. prodecan în anii 1928—29 şi 1930—31. Judeţul Bacău. Profesor suplinitor la catedra de Fiziologie de la 1 Aprilie 1935. Prodecan în anii şcolari 1932—1933. I. Preşedintele Soc. Jud. Haţieganu Iuliu. Născut la 19 Decembrie 1878 în comuna Caransebeş. Medicale pentru Educaţia Fizică Cluj. R. Membru al Ateneului Român. Membre de la Societe d'etudes scientifiques sur la tuberculose. Şoimii Carp? ţilor. No. Doctor în medicină şi chirurgie. Colonel în rezervă. 4. V. în comuna Sohodol. De­ corat cu Coroana României în gradul de Comandor. 7. Consilier technic la Oficiul Ed. 3390—1921). Preşedintele secţiunii Me­ dicale şi Biopolitice a Astrei. Inspector general al „Străjerii ţării" pentru Ardeal şi Banat. Vicepreşedintele despărţământului Cluj al Astrei. 5. Profesor titular de Clinică Gynecologică şi obstetricală dela 1 Octombrie 1919. 1744—1918). D. Membru în Comitetul Central al Ligii contra Tbc. Judeţul Alba. în comuna Cristea.58 medalia Victoria ( I . născut la 21 August 1892. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1919—20. Goia Ioan. D. Severin. No. Ocna.

Fost Secretar General şi Inspector General sanit. născut la 17 Decembrie 1878 în comuna Tulgheş. Directarul Clinicei Oftalmologice. Minea Ioan. 10. Doctor în medicină şi chirurgie al Facultăţii de Medicină din Cluj. Membru al Societăţii de Medicină Legală germană şi membru al Societăţii de Biologie Paris. născut la 3 Mai 1895 în comuna Vidra. Fost bursier al Fundaţiei' Rockefeller. 9. Diplomat în Medicină Legala a Facultăţii de Medicină din Rucureşti. Fost Ministru al Ardealului în 1931. Comandor al Coroanei României. Coroana României în grad de mare ofiţer. Profesor titular de clinică oftalmologică. Prorector în anul 1927—28. Moldovan luliu. Senator de Arad. Fost Ministru Subsecretar de Stat la Departamentul Muncii. Profesor titular al Catedrei de MedicinăLegală din 1 Noembrie 1933. Fost deputat de Hunedoara. Profe­ sor titular al Institutului de Igienă şi igienă socială. Fost De­ can al Facultăţii de medicină şi farmacie din Cluj. Doctor în medicină şi chirurgie. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Michail Dumitru.59dicină Române. Doctor în medi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cină şi chirurgie. Prorector în 1931—32. născut în anul 1882 în comuna Bogata de Mureş jud. Cavaler al Legiunei de onoare (Franţa). Directorul Institutului de Igienă şi sănătate publică Cluj. I. 11. Berlin. gerichtliche Medizin. în anul şcolar 1925—26. Comandor al ordinului Sf. judeţul Braşov. Vice-Preşedinte al Colegiului Medical al judeţului Cluj. Decorat cu răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Sava (medalia jugoslavă). Referent pentru România la Dtsch. Decorat cu medaille des epidemies. Z. născut în anul 1886. jud. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1920—21. Putna. Preşedintele „Ast- . Turda. f. Ofiţer al Coroanei. Decan al Facultăţii de Medicină deladata de 1 Aprilie 1935. Rector în anul 1930—31. 8. Medic Căpitan în rezervă. Kernbach Mihai. Membru corespondent al Societăţii de Medicină Legală franceză. Pro­ fesor titular de clinică neurologică din 1919. I. Medic Legist titrat al' Tribunalului Cluj. Membru şi fost preşedinte al Societăţii de Biolo­ gie Cluj. Ofiţer al Instrucţiunii franceze. Doctor în medicină şi chirurgie. Directorul Cli­ nicei neurologice. şi de ocrotire al Ardealului. I. Rector în anul şcolar 19261927. Decorat cu Răsplata Muncii pentru învăţământ cl.

Steaua României cu spade (cavaler). născut la 31 Mai 1895. Steaua României în grad de ofiţer. Medic Colonel în rezervă. născut la 17 Iunie 1888 în comuna Galaţi jud. în co­ muna Buciumeni. Popoviciu Gheorghe. 25930—1930. Membru corespondent al Academiei Române. în co­ muna Chişineu. Covurlui. Decoraţii: Cru­ cea de Război. jud. Fost suplinitor al catedrei de Clinica chirurgicală dela 1 Au­ gust 1933. pentru Profilaxia cancerului din Cluj. Doctor în medicină şi chirur­ gie. Meritul Sanitar cl. în anul şcolar 1923—24. I. Crucea Meritul Sanitar cl. născut la 30 Decembrie 1883. Prodecan al Facultăţii de Medicină în anul şcolar 1924—25. Fost agregat onorific (1 Iulie 1932). Franceze de chirurgie din Paris. Membru al Societăţii de Biologie şi al Societăţii de Antropologie din Paris şi a diferitelor societăţi ştiinţifice din ţară. Coroana României în gradul de Comandor. Medalia Răsplata Mun­ cii pentru învăţământ cl.<60 rei". •Coroana României în grad de mare ofiţer. în anul şcolar 1930—31. 12. I. Fost Decan al Facultăţii de Medi­ cină şi Farmacie din Cluj. Papilian Victor. Director al Clinicei chirurgicale. Fost Conferenţiar definitiv de Semiologie chirurgicală. Pop Alexandru. I. Prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj în anul şcolar 1931—32. Membru al Asoc. Distincţiuni: Steaua României în gradul de ofiţer Decret No. Decret No. Cluj / Central University Libraryprofesor titular BCU Profesor agregat şi apoi Cluj al catedrei de Anatomie descriptivă şi topografică dela Facul­ tatea de Medicină din Cluj. directorul centru­ lui de Radiologie. 13. Profesor titular al catedrei de clinica chirurgicală dela 1 Noembrie 1933. judeţul Arad. Profesor titular al catedrei de Radiologie dela 26 Ia­ nuarie 1923. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Fost medic primar la Inst. 2230—1933. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Negru Dimitrie. Inspector General Sanitar. I. Doctor în me­ dicină şi chirurgie. Mem­ bru al Societăţi Germane de Chirurgie din Berlin. Medic Colonel în rezervă. Director al Operei Române Cluj. 15. Directorul Institutului de Radiologie. I. Extern şi Intern al Eforiei Spitalelor •civile din Bucureşti. Crucea meritul Sanitar cl. I. Docent. Doctor în medicină dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. născut la 17 Aprilie 1895. Tecuci. Fost De­ can al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. 14. Doctor în medicină şi chirur- .

Profesor BCU Cluj / din University Library Cluj titular din 1 Mai 1934. Răsplata Mun­ cii pentru Biserică cl. de Bal­ neologie germană. în anul şcolar 1928—29. D. Distincţiuni: Coroana României în gradul de Comandor I. I. Şef de secţie (inspector de puericultura) al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică din 1929. Membru al Societăţii de Balneologie austriace. al Fed. Membru în comisiunea Clinicelor. Profesor titular de clinică dermato-venerică dela 1 Februarie 1923. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Kinderforschung. Preşedintele Societăţii de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. 60. şi la Nervenarzt. născut la 15 Mai 1889. 17. de Sport din România.gie. Arad. R. Titular la Clinica Infantilă dela 1 Martie 1935 şi suplinitor la Institutul de Farmacologie dela 1 Aprilie 1935. Referent la Zentralblatt fiir Hygiene. R. Preşedintele comitetului Regional Cluj. I. . (Osterreische balneologische geselschaft). Fost şef de lucrări al Institutului de Farmacologie 1922—32. Tbc. Prodecan în anul şcolar 1929—30. Vicepreşedinte al Soc. 27. Membru al Soc. D. 16. R. Tătarii Coriolan. Membru al Societăţii de Biologie. Kinderheilkunde. Someş. 4473—1929.454—1929. Prof. Directorul Medical al Staţiunei bal­ neare Sovata din 1922. jud. Decorat cu Coroana României în grad de ofiţer şi de comandor. I. I. Medalia Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ cl. Steaua României în gradul de Comandor. Titular al aceleiaşi catedre dela 1 N o embrie 1933 până la 1 Martie 1935. Comandor al Coroanei României. 804—1928. Vice-Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale Cluj. Docent al Facultăţii de Medicină din Cluj (1926). Premiat al Academiei Ro­ mâne. Vicepreşedinte al Soc. Române de Balneologie şi Climatologie medicală. Doctor în medicină şi Chirurgie (Iunie 1901) al Universităţii din Viena. Fost Di­ rectorul Căminului stud. Di­ rectorul Clinicei dermato-venerice. Doctor în medicină şi chirurgie. agregat de Balneologie şi fizioterapie prin concursCentral 15 Februarie 1931. în comuna Comei jud. de Salvare. Ştiinţelor medicale. în medicină. Director General al Soc. Sturza Marîus. Fost Ministru al Ardealului. (Deutsche balneologische gesellschaft). Suplinitor al catedrei de Fiziologie dela 1 Octombrie 1932. Forschung. născut la 27 August 1876 în comuna Sepreuş. Gynecologie. D. Membru pe viaţă al Astrei. Membrul al Societăţii de chimie biologică (Paris).

Membru colaborator al Revistei italiene Urologia. I . Fost deputat de Sălaj (sesiunea din Iunie 1931). Anatomice din Paris. Franţa. judeţul Făgăraş. R. Membru al Soc. " (Decret No. 3372 din Martie 1930). Medalia Regele Ferdinand I. . în сбтипа Fălticeni. de Neurologie şi al Soc. Decorat cu Legiu­ nea de onoare franceză. 1920). Premiat al Academiei Române (Premiul Dr. Comandor al Coroanei României. No. născut la 30 Octombrie 1883. ( I . fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Pasteur din Paris din 1898—1922. Membru corespondent al Asociaţiei franceze de Urologie (Oct. Membru al Societăţii de Neurologie şi Psichiatrie din Elveţia Preşedinte al Soc. 1928). în comuna Cothăna de sus. Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor medicale din Cluj. Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. cl. Deputat University al Eparchiei Clujului BCU Cluj / Central sinodal Library Cluj (ales al districtului Zlatna). Fost şef de lucrări de chimie biologică la Sorbona.19.•62 18. Director al clinicei psrchiatrice. D. I. pe anul 1933—34—35 şi 36. 1890. în anul şcolar 1922—23. 1928). Fost Director al secţiunei medico-pedagogice depe lângă cli­ nica psichiatrică. Urechia Constantin. Răsplata muncii pentru învăţ. No. Monitor al Clinicei Urologice Necker din Paris (anul 1921—22). des Hopitaux de Paris. Membre dans le comite de direcţion des „Arhives internâtionales de neurologie". und Psichiatrie. cu spade (Decret R. fost director de la­ borator Bacteriologic în timpul războiului. Fost Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor (1931—32). etc. Medic maior în rezervă. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. judeţul Fălticeni. Distincţiuni: Ordinul „Coroana României" cu spa­ de în gradul de Cavaler (Decretul No. 8471 din Sept. Crucea de Război. de Biologie. Referent la Zeitschrift fur Neurol. Ţeposn Emil. Membru al Soc. Doctor în medicină şi chi­ rurgie. 1542 din 31 Mai 1934). 3946 din 4 Decembrie 1931). Era. Doctor în medicină şi chirur­ gie. I. Profesor titular de clinică psichiatrică dela 1 Octom­ brie 1919. Membru al Societăţii germane de Urolo-t gie din Rerlin (Oct. . Comandor al Coroanei României. 20. Membru al Soc. născut la 29 Sept. Profesor titular la catedra de Clinica boalelor Căilor Uri­ nare. Doctor în ştiinţe dela Sorbona. Internaţionale de Uro­ logie (Aprilie 1930). Crucea „Meritul Sanitar cl. Rieger şi Neuschotz în 1934 şi premiul Rieger în 1936). Thomas Pierre. născut la 12 Mai 1876 în Flavigny.

Coroana Ro­ mâniei. de Biologie din Cluj. al „Asociaţiunei".. Membru al Soc. Ofiţer al stelei d'anjouan. Membru de onoare al Soc. Fost profesor BCU Cluj / Central University Library Cluj angajat cu contract special pentru catedra de Istoria medicinei şi farmaciei dela 1 Aprilie 1921. Benemerenti cl.. de medicină din Paris. I. med. Ofiţer al Academiei. în comuna Chateau Thierry Franţa. Membru în comitetul de onoare al Con­ gresului de Istoria medicinei şi în comitetul Internaţional de Istoria medicinei. Guiart Jules. Profesor titu­ lar al catedrei de Anatomie patologică din Oct. Prodecan în anul şcolar 1927—28. născut la 8 Mai 1885. din Cluj. de Anatomie patologică. Ofiţer al Coroanei Române. Medic Maior în armata franceză. Distincţiuni: Medic locote­ nent colonel în rezervă. Laureat al Institului şi al Acad. Membru de onoare al Soc. iar •dela acea dată profesor de onoare al acestei facultăţi. Director al Inst. Profesor titu­ lar de parasitologie şi Istoria naturală medicală la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Lyon. I. Membru al Academiei Lyoneze. Meritul Sanitar (Român). Secretar Ge­ neral al Soc. Preşedintele Societăţii Linneenne din Lyon 1931. Membru al Soc. în comuna Hârlău. Cavaler al Stelei României de Războiu. Botoşani. I. „Meri­ tul Cultural". Membru co­ respondent al Soc. b) Profesori de onoare. Vasiliu Titu. de Zoologie franceză şi membru în alte Socie­ tăţi savante franceze. Medic Căpitan în camp. fost di­ rector al Inst. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Medalia Re­ gina Elisabeta cl. I. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1926—27. Paris. Membru de onoare al Soc. de Anatomie Paris. de ştiinţe Cluj. născut la 4 Iulie 1870. ştiinţelor medicale din Cluj. de Hematologie. de Istoria medicinei şi farmaciei. Doctor în Medicină şi ştiinţe. de Geografie din Lyon. Corespondent al Ac. de med. din Paris. Române de Istoria medicinei 1930. 1922. 1916—19. Bărbăţie şi Credinţă cl. Vice­ preşedinte al Soc. Fost preşedinte al Soc. (Meritul Sanitar). Răsplata Muncii pentru învăţă­ mânt cl. Cavaler al Meritului agricol. Reg. . Membru corespondent al academiei româ­ ne. 22. Anatomie Cluj. Medaille d'honneur des epidemies Franţa. Preşedintele R. Cavaler al Legiunei de onoare cu titlul militar. grad de Cavaler. până la 1 Iulie 1930.63 21. Ofiţer al instrucţiei pu­ blice. jud.

Doctor în Medicină şi Chirurgie. Docent. născut la 2 Decembrie 1894 în comuna Coroisânmartin. Docent. 26. Membru în Consiliul general al Sănătăţii şi ocrotirei. Docent dela 1 Iunie 1926. Membru la diverse societăţi ştiinţi­ fice. 27. confe­ renţiar.64 c) Profesori agregaţi. Bologa L. Conferenţiar definitiv. Membru în comitetul de redacţie al revistei Archeion (Roma). în co­ muna Braşov. Distincţiuni: Steaua României în grad de ofiţer pentru merite sanitare. 25. Comandor al „Coroanei României" e) Conferenţiar definitiv. Conferenţiar definitiv de fizică medicală dela Iulie 1932. Crucea comemorativă cu baretele „Italia" şi „1919" Medalia Victoriei. Judeţul Sibiu. Secâreanu Ştefan. Profesor agregat la catedra de Clinică Sto­ matologică. Membru corespondent al Acad. Bărbulescu Nicolae. Medalia „Ferdinand ClujcuCentral University Library Cluj BCU I " / spade. etc. In­ ternaţionale de Istoria ştiinţelor. Absolvent al Facultăţii de ştiinţe. etc. Coroana României cu spade. Agregat onorific de Igienă colectivă. Medic maior în rezervă. In învăţământ dela 1 Oct. S. Docent la 1 Iunie 1927. agregat onorific. de Igienă şi Sănă­ tate Publică. născut la 2 August 1891 în Sacadate de Olt. Paris. născut în Bucureşti la 10 Iulie 1900. 24. Membru tiular al secţiei ştiinţifice a „Astrei". Doctor în medicină şi chirurgie. Licenţiat în farmacie. Şef de secţie la Inst. Doctor în chimie. Membru al Societăţii de Biologie Cluj. Directorul Clinicei Stomatologice din Cluj. 1919. Doctor în medicină şi chirurgie. născut la 26 Noembrie 1892. judeţul Târnava mică. Născut la 5 Iulie 1893 în oraşul Brăila. agregat de Istoria Medîcinei şi Farma­ ciei dela 1 Ianuarie 1932. Valeriu. Prof. Zolog Mihail. Numit prin concurs cu data de 1 Aprilie 1932. d) Agregaţi onorifici. A. Decorat cu ord. 23. Diplomat al şcoalei de Igienă Harvard (Harvard School of Public Health) Boston U. Aleman Ion. . Membru în comisia permanentă pentru rectificarea erorilor ştiinţifice a Comite­ tului Internaţional de istoria ştiinţelor.

Konradi Dănilă. născut la 2 Noembrie 1898 în comuna Budapesta (Ungaria). „Coroana României". Asistent al Clinicei dermatologice. Docent. 1935). Do­ cent. doctor în medicină şi chirurgie.65 f) Docenţi. ANUARUL 1935/36 5 . judeţul Someş. 10. Medic-căpitan abilitat docent în specialitatea „Ortopedie şi chi­ rurgie infantilă" cu data de 1 Februarie 1932. Do­ cent. născut la 18 Noembrie 1893. Doctor în medicină şi chirurgie. Şef de lucrări la clinica infantilă (până la 31. Asistent la Clinica ginecologică şi obstetricală. Sărat. în comuna Blaj. născut la 24 Ianuarie 1891. Do­ cent. BCU Cluj / născut la 1 Mai 1894. (Nov. Doctor în medicină şi chirurgie. Doctor în medicină şi chirurgie. Doctor în medicină şi chirurgie. 11. Membru al Soc. născut la 4 Aprilie 1892. Docent. 4. doctor în medicină şi chirugie. Doctor în medicină şi chirurgie. judeţul Arad. Vancea Petru. Şef de lucrări la Inst. 3. Doctor în medicină şi chirurgie. Docent. de Anatomie descrip­ tivă şi topografică. Sărat. judeţul Târnava Mică. Popovici Traian. 8. în comuna Ohaba. Iancu Axente. Asistent al clinicei medicale. Gavrilă Ioan. ju­ deţul Cluj. XII. Decent. 2. născut la 26 August 1898. 1. Doctor în medicină şi chirurgie. judeţul R. doctor în medicină şi chirurgie. Daniello Leon. 5. Docent la Clinica infantilă. Central University Library Cluj comuna Berechiu. 1921). Şef de lucrări la Clinica ginecolgică şi obstetricală. R. judeţul Făgăraş. Do­ cent. Anatomice din Paris. Do­ cent. Nichita Emanoil. Şef de lucrări la Clinica dermato-venerică. în 7. născut la 1898 în comuna Hidiş. doctor în medicină şi chirurgie. Zugravu Gheorghe. Cimoca Valeriu. în comuna Goldăi. 6. 9. Asistent al Clinicei medicale. Velluda Constantin. Ca­ valer al ord. Şef de lucrări la Clinica oftalmologică. Voicu Ioan.

Malnasi Geza (M) 37. Lipovan Gheorghe ( R ) 31.66 Lista doctorilor în medicină promovaţi în anul şcolar 1935-36. Domide Leon ( R ) 68. Givulescu Iuliu ( R ) 13. Alexiu Gheorghe ( R ) 41. Gheorghianova Nina ( R ) 10. Luştrea Vasile ( R ) 29. Bitterfeld Herman (E) 52. ( M ) 64. Bota Emil ( R ) 45. 1. Garda Florica ( R ) 9. Bogdan Pavel ( R ) 50. Cotuţiu Iulian ( R ) 58. Gyepesi Gheorghe (M) 5. Dăneţ Andrei ( R ) 74. Iaklovschi Dionisie (M) 20. Gheorghiu Teodora ( R ) 11. David Cornel ( R ) 32. Dumitrescu Alex ( R ) 72. Finchelştein Sulim (E) 2. Furdui Ioan ( R ) 4. Deşliu Gheorghe ( R ) 66. Gotfried Ileana (E) 12. Magda Vasile (R) 35. Csalner Felix (G) 63. Forţu Nicolae ( R ) 3. Funariu Smaranda ( R ) . Bucur Coriolan ( R ) BCU Cluj / Central University Library Cluj 54. Ilian Virgil ( R ) 19. Cameniţă Vasile ( R ) 60. Birău Ioan ( R ) 49. Gârbea Ştefan ( R ) 6. Comanescu Aurel ( R ) 62. Kepp Richard (G) 26. Manyak Ernest (M) 33. Albaiu Coriolan ( R ) 38. Dumitrescu Dumitru ( R ) 69. Cotul Isac ( R ) 57. Henter Colman (M) 14. Joo Ştefan (M) 22. Ionescu Gheorghe ( R ) 16. Leb Iosif (E) 28. Hartstein Samoil (E) 15. Barta Alex ( R ) 48. Bernard Alex (E) 46. Cârjoescu Ctin ( R ) 59. Dimitriu Măria ( R ) 71. Dodul Nina (R) 73. Ionescu Ctin ( R ) 21. Grosz Geza (E) 7. Lobonţ Nicolae ( R ) 70. Dima Ctin ( R ) 65. Medeşan Filon ( R ) 36. Arsenie Ctin ( R ) 40. Goldstein Nicolae (E) 8. David Gheorghe ( R ) 67. Bucur Iacob ( R ) 56. Anghi Iosif ( R ) 42. Baba Iosif ( R ) 44. Fodor Andrei (M) 39. Bojiţia Aurel ( R ) 43. Ilea Teodor ( R ) 17. Domincovich Nic. Licherdopol Virginia ( R ) 27. Klepner Ferdinand (E) 23. Chiru Gheorghe ( R ) 61. Macri Ionel ( R ) 34. Incze Iosif (M) 18. Ballo Arpad (M) 53. Becan Aurelia ( R ) 51. Bako Zoltan ( M ) 55. Bolgar Desideriu ( M ) 47. Klein Alfred (E) 25. Loew Walter Iuliu (G) 30. Keresztesi Tiberiu (M) 24.

Sbârcea Ioan ( R ) Naftali Edmund (E) 109. Juga Aurel „ „ „ „ Roma 3. Roşu Dumitru ( R ) Muller Max (E) 105. 79. 99. 90. 85. 82. Sinreich Gabrîel (E) Olaru Enea ( R ) 115. Varadi Carol (M) Popluca Mircea ( R ) 124. Veisz Alex (E) Popa Solomon ( R ) 128. Simon Adalbert (M) Nagy Ştefan (M) 111. 101. âl. 77. Spătaru Titu ( R ) Neulander Zoltan (E) 110. . 86. Vass Adalbert (M) Rişcuţia Anton ( R ) 130. 33. 76. ^97.(R) 121. 89. 102. Vago Octavian (E) Preda Victor ( R ) 125. Spineanu Vasile ( R ) Osvat Ludovic (M) 113. Schvartz Iosif (E) Popa Silvia ( R ) 116.„ „ Gratz . . Vlad Ştefan ( R ) Pop Liciniu ( R ) 123. Vitanyi Vasile doctor dela Universitatea din Paris 2. Vintici Ştefan ( R ) Popescu Mircea ( R ) 125. 78. Tătaru Vasile ( R ) Puiu Vespasian ( R ) BCU Cluj)/ Central University Library Cluj . r94. 100. Stănescu Ctin ( R ) 108. Tomoiagă Gheorghe ( R ) Pop Cornel ( R ) 119. Stoinescu Grigore ( R ) Predescu Dumitru ( R ) 117. Sajovics Adalbert ( E ) Osvat Bârna (M) 114. RoLh Ervir „ „ . Salamon Berthold (E) Pop Vaier ( R ) 118. 92.88. Salamon Roza (E) Moţoiu Vasile ( R ) Nicolescu Gheorghe ( R ) 107. Zolog Nicolae ( R ) Rarînca Dan (RJ Lista oehivalarilor de diplome de doctor ia medi­ cinii şi chirurgie. 103. Veselovsćhi Iosif ( R ) Roşianu Ioan ( R ) 129. 93. Teodorescu Panait ( R ) Păcurariu Ioan ( R ) 120. Strat Şimona ( R ) Nutu Traian ( R ) 112. 98. •81. -80. Rusu Lavinia ( R ) Mocanu Elena ( R ) 106. Vlad Aurel ( R ) Popa Pantea ( R ) 127.84. Todoran Măria Plauchithiu Ioan ( R 122. Rofh Ernest (G) Mate Elemer (M) 104. 1.67 75. 95. 96. 87.

Ioan Mureşian (până la 30 Aprilie 1936)». Director:. Această împărţire a avut dublu scop: acel de a iniţia înmod treptat pe student. Emil Safta (47 lecţii). Cu studenţii anului V şi VI. Cursurile de clinică chirurgicală din acest: an: şcolar ave fost repartizate după cum urmează: Cu studenţii anului ПГ. A . în domeniul vast al chirurgiei şi apoi . Eugen Adam. Borza (26 lecţii cu studenţii) din anul V. Cu studenţii anului IV: s'au ţinut cursuri de mică chirur­ gie şi mică ortopedie de Dnii Prof. Aprilie 1936)..Aprilie 1936).. Dr. Alexandra. Nichita (36 lecţii).. Dr.. R. Nana (până la 30. Al. Asistenţi: Dr./ Central University Library Cluj BCU Cluj Preparatori: Dr. de Dl Asistent Dr. Safta EmiL Dr. M. Zeno Şt. cursuri de clinică chirurgi­ cală Dl Prof. Clinica chirurgicală. Pop. Al. Şef de lucrări: Dr. Dr. Zeno Şt. Zeno Şt.B) PERSONALUL Џ ACTIVITATEA DIDACTICA. Prof. Totoianu. Custode: Petre Toma. 1936). 1. Radu Puşcariu. I. Borza (dela 1 Mai 1936). s'au ţinut cursuri de semiologie chirurgicală. Nana (dela 1 Mai 1936). Daghie Vasile (până la 30 Aprilie 1936). Dr. * Laboranţi: Vasile Toma şii Ioan Hurdubaiâ. titular: Dr. Dr» A. Dl Dr. Dr» Constantin Gheorghiu-Duncă (dela 1 Mai 1936) şi Dr» Traian Stoicoiu (dela 1 Mai 1936). Pop (37 lecţii) şi de medicină operatorie de.. Dr. Pop şi Doc. (până la 30. Borza (până la 30 Aprilie 1936).Puşcariu (dela 1 Mai. Secretar-dactilograf: Măria Popa. Dr.

au putut urana stagiul ifle spital. Ioan Popa şi Dr. Ţeposu.•69 a Ibeneîicia tde пда -număr cât пџад . Ћ. T . titular: Dr. tai xa&rail căruia fl'au . se trecea la partea practică. Cu studenţii anului V şi VI. Jn care timp studentul a fost iniţiat cu lucrurile elementare dar de bază pentru chiimrgie. D r . Petre Bruda (dela 1 Aprilie 1936). studenţii anu­ lui "V. Pragoiu şiiBr. Bruda (până la 31 Martie 1936). ope­ raţiunile din acest domeniu. Astfel studenţii anului V bene­ ficiau de cursurile anului VT şi viceversa. adică de-a beneficia de un nu­ măr cât mai mare de lecţiurii.тшше лЗе 'leeţjuni şi cazuri practice. Dupăce li se expunea ex catedra partea clinică şi terapeutica a afec­ ţiunii. 2* Clinica T>oalelor căilor urinare. Laborant: TJţra Dumitru. Cursurile de Clinica urologică au îost urmate.. Şef de lucrări: Dr. . pe cadavru.s'a trecut apoi la lecţiunile de mică chirurgie şi anică ortopedie afe studentului din anul IV. I. Aceste cursuri de mică chirurgie şi mică ortopedie au fost •efectuate printr'o dublă prismă: teoretic şi practic. de stu­ denţii anului T de medicina în două ore pe săptămână. Ioan Braţul (dela îl Aprilie 1936). Studenţii posedând noţiunile de semiologie chirurgicală şi de mică chi­ rurgie au putut BCU Cluj / cu maiUniversity Library Cluj sintetiza Central multă uşurinţă lecţiunile de chirurgie toracică şi chirurgia abdominală care a fost punctul principal al cursurilor. perttru prima oară. Asistent: Dr. operaţiunea care se făcea "de însuşi studenţii sub supravegherea şi ajutorul prdfesorului ^au personalului didactic al clinicii. sub supravegherea şefului de lucrări şi a personalului didactic ăl clinicei. Director: Prof. s'au ţinut cursurile în comun pentru scopul arătat mai sus. Ohiectul cursurilor a fost de mare chirurgie. Ioan Danicico. Preparatori: Dr. In cursul anului curent. Studenţilor din anul V li s'au fixat ore speciale de tećhTiică chirurgicală unde au executat ei înşişi. După lecţiunile de semiologie chiEurgicală din anul III.

Cursurile au constat dintr'o parte clinică şi altă parte de semiologie. Dr. Preparatori: Dr. V. ca atât cursurilede clinică. Vaier Secarea (dela 1. Dr. I. E. Popa şi Dr. E. Ţeposu. Preparator technic: Ioan Bâzsa: Desenator: Elena Todea nasc Fin ta. el însuşi să-idepisteze boala şi tot el să aplice terapeutica în cadrul cu­ noştinţelor lui. 1936). dintre care 36 de Dl profesor. Asistentul Dr. Dr. Dr. 1936) şi Felicia Peneş (dela 1 V I L 1936). Şef de lucrări: Dr. Ioan Oprean. Florian Căprariu. Asistenţi: Dr. S'au ţinut astfel 40 lecţii. Dr.10 făcut demonstraţii practice asnpra diagnosticului şi măsiifiloi? terapeutice curente. cât şi cele de semiologie să fie însoţite de demon­ straţii de bolnavi şi urmărite de demonstraţii de procedeenoui terapeutice sau chiar şedinţe operatorii* In cursul stagiului s'a căutat să se pună studentul în po­ sibilitatea ca singur să ia contact cu bolnavul. Cornel Todea (până la 31 V. Danicico şi 2 de Dl asistent Bruda. Dr. Stagiul de spital a fost urmat sub directa supraveghere aDirectorului Prof. titular Dr. Marius Hăngănuţ. Leon Daniello. sub conducerea Şefului de lucrări Dr. Tibe­ riu Spârchez şi Dr. Bulbuca. Cursurile au fost ţinute de Directorul Clinicei. Grigore Mihăileanu (până la 30 IV. şi Preparatorii Dr. I. BCU Cluj / ajutaţi de Asistentul Dr. 1936). 3. I . Ilie Olteanu. Prof. Dr. Dr. Dr. Ioan Gavrilă. Aurel Moga. Dr. Gustode: Gal Iuliu. 2 de Dl şef de lucrări I. 1936). 1936). Degan EmiL Dr. 1 . Paul Sichet (până la 31 VIII. 1936). Ioan R o ­ man (dela 1 I I I . Şte­ fan Preotesoiu (dela 1 VI.Dr. Clinica medicală. Bruda. Bruda. Ţeposu iar în lipsă de şeful de lucrări Dr. Danicico şi Central University Library Cluj P. S'a căutat pe cât a fost posibil. 1936). I. Dr. Octavian Stanca (până la 30 VI. -Laborant: Cornel Meteş (până la 28 I I . Danicico şi. P. 1936). Director: Prof. Iuliu Haţieganu.

Pune­ rea la dispoziţia studenţilor a acestui tratat de semiologie şi patogie medicală a permis. Dr.71 In cursul acestui an a apărut volumul I I din Tratatul Elementar de Semiologie şi Patologie Medicală. de-a face vizitele sale cu studenţii la patul bolnavu­ lui înaintea orelor de curs. Studenţii anului VI. cu Dl Doc. care conţine în mod principal aparatul gastro-intestinal şi hepatic. Dr. Gavrilă a mai ţinut un curs liber de boli de nutriţie. Stagiile de spital s'au făcut după cum urmează: Studenţii anului IV—V au făcut stagiu de 4 ori pe săptă­ mână câte 2 ore cu Dl asistent Dr. Dl Doc. redu­ cerea învăţământului teoretic. . (în total 37 lecţii). 2 ore şi Va pe săptămână. o oră săptămânală de policlinică cu studenţii anului VI. apoi la secţia de boli infecţioase a clinicei. Daniello a ţinut. începând cu acest an şcolar. Doc. Dl Doc. Dl Doc. aducând în faţa studenţilor un număr cât mai mare de bolnavi. 1D lecţii asupra tuberculozei pentru medicii cari urmează cursul de specializare în igienă. . i Dl Doc. (9 lecţii) audiate în mare parte de către studenţii anului V I . Haţieganu dela începutul învăţământului medical românesc la aceasta Uni­ versitate. (15 lecţii). Cursurile şi stagiile de spital s'a ţinut conform programu­ lui: Dl profesor Haţieganu a ţinut 3 ore săptămânal cu stu­ denţii anului IV—V. continuându-se tradiţia inaugurată de Prof. Daniello asupra tubercu­ lozei pulmonare. Dr. Clinica a funcţionat aproximativ ca şi în anii precedenţi. (10 lecţii) cu studenţii anului VI. Gavrilă a ţinut 20 lecţiuni asupra bolilor con­ tagioase cu medicii igienişti şi 20 lecţiuni teoretice şi practice asupra aceloraşi boli cu elevele de surori de ocrotire. I. Daniello. insistând mai mult asupra în­ văţământului practic la patul bolnavului. Dr. Spârchez. Gavrilă şi odată pe săptămână (IV2 ore) la spitalul epidemic din Cluj cu Dl Doc. Dr. Dr. fiecare lecţie fiind ilustrată cu prezentare de multe cazuri. Gavrilă. au făcut stagii la secţia de boli pul­ monare 2 ore pe săptămână cu Dl Doc. iar D. . I Gavrilă a făcut cursuri asupra bolilor inBCU Cluj / Central University Library Cluj fecţioase. Dr. (în total 15 lecţii) prezen­ tând un număr cât mai mare de bolnavi în faţa studenţilor. Dr. apoi acelaşi nu­ măr de lecţiuni cu elevele de surori de ocrotire asupra aceIuiaş subiect.

Semiologia pancreasului. La începutul anului şcolar au fost examinaţi de către asistenţii clinicei toţi studenţii cari au intrat în anul I. Dr. Aparatul respirator. Preparator: Dr. Aci se fac consultaţiile gratuite în fiecare zi înainte de masă de către 2 asistenţi in mod paralel. In cursul anului 1935 au fost internaţi în clinica medicală şi în secţiile sale următorul număr de bolnavi: 1. Cursurile ţinute cu studenţii anului I I I de medicină de Prof. Semiologia aparatului vascu­ lar. cât şi în secţia de boli pulmonare a clinicei. Moga a făcut 20 lecţiuni cu elevele surori de ocrotire asupra bolilor interne. de Universitate. Se­ miologia ficatului. unul pt. Telia. In ambulanţa clinicei în fiecare Joi d. m. Ioan Graur. Dispensarul studenţesc contra tuberculozei funcţionează la ambulanţa clinicei medicale. Dr. dela orele 6—8 se fac consultaţii medico-sportive de câtre Dl Dr. Clinica semiologie medicală. conform programului Facultăţii de către asistenţii şi preparatorii clinicei medicale. Semiologia tubului digestiv. Director: Prof. A. In clinica medicală 3121. m. altul pt. ajutaţi de 2 externi. . se examinează studenţii Universitari (vezi rap* — Dispensarului antituberculos). L. La consultaţiile gratuite ale clinicei au fost examinaţi în cursul anului 1935 un număr de 9170. 3. bărbaţi. Ioan Goia au fost în număr de 54 şi au tratat despre următoarele: Istoricul şi importanţa semiologiei medicale. In secţia de boli infecţioase 53~3. femei.1n secţia de boli pulmonare a clinicei 447. dela 1 3 p. 'Catedra de Semiologia Medicală a funcţionat şi anul acesta (cum funcţionează de altfel dela înfiinţarea ei) în Cli­ nica Medicală. unde de 2 ori pe săptămână. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. 2. Aparatul circulator.n Dl Dr. Stagiul de spital cu studenţii anului I I I s'a făcut ca şi în anii precedenţi. Ioan Goia.

. Dr. Vilhelm Prack. Servitor: Raveca Nagy. Mihail Keusch. Teofil Dragomir. Gheorghe Retezanu. S'au ţinut de către directorul Clinicelor 34 lecţiuni clini­ ce. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. titular Dr. Alexandrina Reiezanu. Floare Dovan şi Olimpia Turdeşan. Director: Prof. Ion Minea. Director: Prof. Andrei Demeny. lecţiunile clinice au fost ţinute de către şeful de lucrări Dr. Zamfira Plic. Custode: Măria Balcea. Prim-supraveghetori: Vasile Blag. c. Clinica neurologică. Infirmieri: Ana Ungurean. Servitor: Gheorghina Avramescu. Petru Plic. S'au făcut 33 lecţii ilustrate de demonstraţii şi prezen­ tări de cazuri. Secretar-dactilograf: Elisabeta Blaşiu. Custode: Iosiî Nagy. Şef de lucrări: Dr. Preparator: Dr. piese anatomopatologice macro şi microscopice şi cu protecţiuni. Teofil Dragomir. Infirmieri speciali: Ştefan Demeter. Asistenţi: Dr. Clinica psihiatrică. Constantin Urechia. Desenator: Sever Furdui. câte trei ore săptămânal cu studenţii din anul VI tratânduse afecţiunile mai importante ale sistemului nervos central şi periferic cu prezentări de bolnavi. Niculae Gavriluţiu. Desideriu Duma. Aurel Blaşiu. Dela 20 Aprilie până la 25 Mai a. Asistenţi: Dr. titular Dr. Sita Gheorghiu. Şef de lucrări: Dr. Preparator: Dr. Laborant: Nicolae Simtion. cu studenţii din anul VI.73 5. Dr. Berta Ajkai Săcăluş. Valeria Radu. Leonida Dragomir.

Clinica infantilă. titular Dr. Director: Prof. V. Traian Popovici. Larisa Gluşco (de la 1. Şef de lucrări: Docent Dr. Gheorghe Popoviciu. Gheorghe PurgePreparatori: Dr. Voicu şi Dr. luliana Cirlea. Adriana Berariu. Ioan Voicu. VI. Dr. . Gh. Asistenţi: Dr. Gheorghe Zugravu (până la 31 Decembrie 1935) suplinit de Dr. 1936). Nicolae Coja. Dr. titular Dr. demonstrându-li-se în cele 18—20 zile de stagiu în fiecare secţie toate cazurile aflătoare în tratament şi practi­ când operaţiile Obstetricale la Fantom. I.74 7. 1935 până la 28. Director: Prof. Dr. Laborant: Ilie Roşea. 8. Obstetrică şi fantom. 1935). . Margareta Stan (dela 1. Iancu. Surorilor de Ocrotire au fost ţinute de către Doc. Dr. Popovici. Cristea Grigoriu. II. Clinica ginecologică şi olbstetricală. VII. Docent Dr. Tr. In afară de cursurile teoretice şi practice din domeniul obstetricei şi ginecologiei făcute cu studenţii din anul V studenţii au mai făcut stagiu clinic de 3 ori pe săptămână. XI. Tr. Ortansa Mihailescu.. Moaşa primară: Matilda Bura (până la 31. Petre Avrămoiu (dela 1 Noembrie 1935) Preparatori: Dr. Ilie Toma (până la 31 Octombrie 1935). VIIT. Ioan Voicu şi Dr. Cursurile de obstetrică pentru elevele Şcoalei de Moaşe şi ale Inst. Asistenţi: Docent Dr. Servitor: Ştefan Buzilă. X. până la 31. Popoviciu şi Docent Dr. i Şef de lucrări: Doc. Dumitru Căprioară şi Dr. Munteanu (dela 1 Ia­ nuarie 1936). 1936). BCU Cluj / Central University Library Cluj S'au mai ţinut cursuri din diferite capitole ale Obstetricei şi Gynecologiei de către Domnii: Docent Dr. 1936). A. Ana Maja (dela 1. Dr. Purge şi cursuri de îngrijirea noului născut de Docent Dr. Au fost împărţiţi în serii repartizaţi la Gynecologie. Gh.

cari au fost repartizaţi de Decanat în mai multe serii. In timpul anului s'au lucrat de către candidaţi mai multe teze de doctorat. .. etc. Supraveghetoare: Ruxanda Moga. Cursurile de Clinică infantilă (pediatrie şi puericultura)^ au fost predate studenţilor din anul V de medicină. într'o secţie special amenajată cu concursul Fundaţiei Rockefeller. Popoviciu. Gh. Dr. In afară de cursuri o activitate didactică importantă a fost ţinerea lucrărilor practice cu stagiarii anului V de medi­ cină. Lucrările practice din clinică s'au făcut sub conducerea Dlui Prof. Dr.. Ion Meula (dela 1 Aprilie 1936). Tot în cursul anului şcolar 1935—36 s'a ţinut de Prof. Dr. Gh. etc. Popoviciu a ţinut o lecţie inaugurală festivă. la data de 2 Martie 1936. fie din cei prezenţi la consultaţiunile zilnice. III. Dna Asistentă Dr. Gh. Cursurile au fost însoţite de prezentări de bolnavi. Dl Prof. în număr de 128. Gh.75» Custode: Ion Osvath (până la 31 Martie 1936). Popoviciu un curs de puericultura (2 ore săptămânal în­ tre 27. BCU Cluj / Central University Library Cluj Gh. XI. Dr. 1936) pentru medicii cari au urmat cursurile de specializare în igienă. vorbind despre „Probleme actuale în Pediatrie şi Pue­ ricultura". A ceste eleve fac tot timpul un stagiu de practică în clinică. Pe lângă cursurile menţionate. cu subiecte alese de Prof. ajutat de personalul medical al cli­ nicei. la Congresul Surorilor de Ocrotire. în legătura cu foarte numeroase cazuri prezentate oră de oră. restul de boli au mai fost expuse ca semiologie. ţinute conform progra­ mului dela începutul anului şcolar. Iuliana Cirlea a făcut 48 ore (2 lecţii de câte 1 oră săptămânal) dfc pedatrie şi puericultura pentru elevele Surori de Ocrotire. In afară de orele reglementare. Laborantă: Măria Mesaroş-David. In afară de numeroasele cazuri de boală prezentate la cursuri. aranjate pentru medici de Asociaţia Docenţilor Universitari din Cluj. Conform programului s'au făcut în mod regulat câte 3 ore de curs săptămânal (54 lecţii). 1935—19. Popoviciu. Popoviciu a ţinut conferinţe la cursurile de perfecţionare. Prof. Dr. patogenie şi terapie. fie din serviciul clinicei.

S'a insistat cu un bogat material clinic asupra problemelor din domeniul Veneroligiei şi Dermatologiei. a luat fiinţă „Societatea de Pediatrie şi Puericul­ tura din Cluj" pentru protecţia mamei şi copilului. D. Dr.*76 S'a continuat cu lărgirea activităţii clinicei şi înzestrarea <-ei. Dănilă Konradi. La iniţiativa Dlui Prof. Vasile Tătaru. Preparatori: Dr. Dr. Nicolae Lengyel. promiţându-se tot con­ cursul pentru realizarea problemelor asumate. Popoviciu a editat primele 2 volu­ me ale unui „Tratat de Pediatrie şi Puericultura". Dr. Curs de venerologie cu demonstraţiuni pentru surori de <ocrotire opt ore. In sfârşit Prof. Laboranţi: Ioan Dull. Doc. Director: Prof. Societatea a ţinut mai multe şedinţe publice. Modranu Liviu. Această înfăptuire a fost îmbrăţişată de oficialităţi. Vaier /Cimoca. 10 ore cu su­ biecte din domeniul dermatologiei (stabilite de Dl Prof. Asistenţi: Dr. Motentan. precum şi de marele public. altele tratând protecţia materno-infantilă. 9. . societăţile de bine­ facere. <dela 1 Iunie 1936). având ul­ timul volum (al 3-lea) sub tipar. unele cu caracter ştiinţific. In afară de acestea s'au mai făcut următoarele cursuri. Dr. titular Dr. Leonida Pop. în ziua de 28 Hanuarie 1936. cu deosebire a bibliotecii şi a laboratorului. Konradi: 3 ore „Serologia Sifilisului". (stu'denţi anul VI. Popoviciu. Şef de lucrări: Dr. Gh. Gh. Cimoca: Cursul de docenţă. Ioan Kienle. V. Disciplină de dermato-sifiligrafie a fost predată în 69 ore <de curs câte 3 ore pe săptămână studenţilor din anul VI. Desenator (secretara) Ida Dr. Clinica dermato-venerieă.). Dr. Dr. Tătaru). Rihard Hoffman (până la 31 Mai 1936). Doc. . Dr. Dr. Cirlea BCU Cluj Central University Library Cluj Petru. <0m de serviciu: Francisc Asztalos. Coriolan Tătaru. Dr.

Asistent: Dr. Patologia conjunctivei. In afară de acestea. Ion Păcurariu (dela 1 Iunie 1936). dela orele 9—11. Patologia scleroticei. din următoarele capitole de patologie oculară: 1. Ioan Aleman. au frecventat zil­ nic clinica. 12. Patologia irisului şi corpului ciliar. 3. BCU Cluj Central University Library Cluj stările glaucomatoase. 5.. Dr. Legăturile boalelor generale cu patologia oculară. Dumitru Uichail Şef de lucrări: Dr. Elena Hendea (până la 31 Mai. de operaţii oculare. 11. 8. Georghe Iliescu. Li viu Ghidrai. Preparatori: Dr. Patologa / refracţiei oculare. Glaucomul şi. Preparatori: Dr. Lavinia Rusu (dela 1 Iunie 1936). Lavinia Rusu (până la 31 Mai 1936). Asistent: Dr. Director: Prof. 10. Patologia cristalinului. Iosif Baba (dela 1 Iulie 1936). Laborant: Molnar Ştefan. Infirmiere: Cătălina Decsei şi Susana Decsei. Laborant: Axente Buda. agregat Dr. Dr.71' ' \ I # . în stagii clinice orânduite de de­ canat. Dr. Patologia pleoapelor. Traumatismele sferei oculare. 2. Vasile Vasilescu. Director: Prof. Neoplaziile sferei oculare. S'au predat în total 40 de lecţiuni de teorie şi clinică oftalmologică. . Preparator technic: Adam Simedru. Şef de lucrări: Dr. anului V. Clinica stomatologica. de prezen­ tări de aparate şi instrumente şi de piese microscopice.. Desenator: Cornel Codreanu. 9.. 11. titular: Dr. Francisc Klima (pânăv la 30 Iunie 1936) şi Dr. Patologia aparatului lacrimal. 4. Patologia corneei. Mecanic-electrician: Vasile Petcaş. Clintim •ftUlmolwfleâ. Dr. Petre Vancea. 6. 7. cu studenţii. studenţii împărţiţi în serii. în 80 de ore de curs. 1936). Toate aceste lecţiuni au fost însoţite de numeroase de­ monstrări clinice de bolnavi. Inooenţiu Băbuţiu.

Dl Prof. 3. In acest an au urmat cursul de specializare în Stomato­ BCU logie un număr deCluj / doctoriUniversity Library Pe lângă lucră­ 32 Central in medicină. Dr. V. d) Complicaţiunile extracţiunilor şi tra­ tamentul lor. igiena bucodentară. Aleman în 37 lecţii. I. rauşuri. periodontite. asistent: a) caria dentară. Cursul de specializare în Stomatologie. buză de iepure. Calmarea durerilor în pulpite. Vasilescu şi Dr. a fost urmat de studenţii în Medicină anul I V în număr de 141 şi s'a făcut de către Dl Prof. Pulpitele. Instrumentarul dentistic. s'au ţinut cursuri de tehnică dentară şi cursuri teoretice pentru iniţierea în lucrările practice după cum urmează: Prof. Cluj rile practice executate sub supravegherea Prof. c) Caria penetrantă. proprietăţi fizice. tratamentul lor. redresări forţate. Tehnica de examinare. b) Iperestezia dentinei. 3 oee pe săptămână. Diagnosticul clinic. Băbuţiu.\18 Cursul de Clinică Stomatologică. obturaţia definitivă. Aleman a demonstrat radiografii dentare în legătură cu diferite afecţiuni ale aparatului buco-dentar. drenajul salivei. c) indicaţiuni şi contraindicaţiuni l a extracţia dinţlor. 6. Obturaţie pro­ vizorie. 5. Lucrările practice au fost executate sub conducerea şe­ fului de lucrări al Clinicei Dr. obturaţia canalelor. luxaţii de maxilare. tehnica operatorie a obturaţiunilor.. diga. zilnic între orele 8—12V2 a. Clinicei şi a personalului ajutător. conform repartiţiei făcută de Decanat. Dr. I. Dr. m. Vasilescu. gură de lup. Anestezii prin injecţii. f) Cheramica în Stomatologie. sterilizarea ei. pioree alveolară. Extracţiuni den­ tare. Aleman: a) diagnosticul clinic al cariilor. Insistând în deosebi asupra: 1. 4. Ghidrai în orele de sta­ giu 8—12 a. b) excluderea umidităţii. în serii de câte 10. V. g) Principii generale în ortodonţie. e) interpretarea filmelor radiologice. L. b) anesteziile în Stomatologie. calmante. Dr. Băbuţiu în colaborare cu asistenţii Dr. I. chiste. I. indicaţiuni şi contraindicaţiuni. Ne- . congelaţii. de: granulome. m. c) formarea ca­ vităţilor. tratamentul -curativ. h) Boli chirurgicale dento-maxilo-faciale. Pansamente. chimice. şef de lucrări: a) materialul de plombai. d) tratamen­ tul profilactic. 2. A executat operaţiuni înaintea studenţilor.

Preparatori: Dr. Ghidrai. Cursurile de clinică oto-rino-laringologică au fost pre­ BCU Cluj / Central lecţii ) Library Cluj date studenţilor din anul IV în 49 Universityde Dl Prof. d) Proteze fixe. 1936). neanimaţi: organici. Dr. Noţiuni generale de profilaxie a supuraţiilor auriculare. Ana Perţia (până la 30. Cerumenul conductului auditiv extern: diagnostic. 1936). Buzoianu şi bogat ilustrate cu prezentări de bolnavi. corpii streini auriclari (animaţi. . titular: Dr. c) Sterilizare. L. b) In­ stalaţia. In afară de aceste cursuri. Dr. tra­ tament. M. şi un curs în 7 lecţii de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringolo­ gică. d) Inflamaţiuni acute şi cronice ale -cavităţii bucale. Rom. totale. Dr. instrumentaţia pentru tratamentul. *) A se vedea detalii în lucrarea „Activitatea Clinicii oto-rinolaringologică" (C. Dr. conservativ. simptorrfe. Noţiuni de igienă a urechei externe. Clinica oto-rlno-laringologică. tratându-se următoarele capitole: 1 a) Cu medicii igienişti. 1936). Nomenclatura clinică a leziunilor buco-dentare. eczema conductului. Aurel Vaida. Director: Prof. Dl Prof. proteze mobile. Laborant: Dumitru Gal. două prelegeri cu in­ firmierele voluntare ale Crucei Roşii. asistent-onoriţic: a) Examenul metodic al -gurii. Dr. VII. M. Demonstraţie operatorie: amigdalectomia şi ablaţia vegetaţiilor adenoide. IV. parţiale. VI. 12. Servitor: Aurica Roman. Cluj. Noţiuni generale de practică medicală relative la patolgia urechei externe.чџ croza pulpei fără carie. Patogenia supuraţiilor urechii mijlocii. anorganici). Afec4iunile conductului auditiv extern: furonculul conductului. Dorin Ionescu (dela 1. 1936). Supraveghetor: Aneta Miron. Buzoianu a mai ţinut 6 lecţii cu Medicinii igienişti. Gabriel Cotul (dela 1. Teodor Naghi. asepsia şi antisepsia în tratamentul conservativ. Gheorghe Buzoianu. Dr. Asistenţi: Dr.

Hi­ pertrofia cozilor cornetelor-demonstraţie. Importanţa pedagogică şi socială a vegetaţiilor adenoide. Otitele medii supurate cronice-otoreea tubară. Tratamentul medicamentos. Technica inciziunilor timpanului. Sinuzitele maxilare supurate acute şi cronice. Diagnosticul şi tratamentul lor. simptome. S'au executat pentru acest curs practic în interval de 7 zile 4D operaţiuni oto-rino-laringologice. bătrâ­ nilor. Flegmaonele periamigdaliene şi flegmoanele cervicale. granulaţii. Noţiuni elementare de igienă nasală. Manifestările patologice ale vegetaţiilor adenoide. Indicaţiile timpanotomiei. 3. evidarea petromastoidiană. sugarilor. Pronostic. polipii urechii. amigdalectomie. laringeană şi auriculară. Amigdalite cronice criptice. Esofagoscopie indicaţii. tehnica operatorie. Reacţia niastoidiană. Mastoidita acută. Cum se desinfectează nasul. Otitele supurate acute. Cum se pansează o ureche care curge. reacţia mastoidiană. Cum şi pentru ce se fac spălaturile auri­ culare. timpanotomiile. şedinţă operatorie (trepanarea mastoidei). rinoscopie posterioară. demonstraţie. Ce sunt polipii ure­ chii? Ce este colesteatomul? Sindromul adenoidian în practica medicală. 5. Sindromul adenoidian în practica medicală. 7. Tratamentul otitei medii supu­ rate acute. 4. b) Cu infirmierele voluntare. 1. Anginele acute nespecifice. 6. Periamigdalitele flegmonoase. durerilor mastoidiene. semi puncţia nasală a sinusului maxilar. conservator. Otita medie supurată cronică. tehnică. Rezecţia submucoasă sept. (inciziile timpanului. Cum se îngrijeşte o inflamaţie acută banală gripală amigdaliană. Otita scarlatinoasă. Contraindicaţiile timpanotomiei. faringeanâ. . Semnificaţia clinică a. 2. Amigdalotomie. colesteatomul. mastoidită propriu zi­ să). / Central University Library Cluj BCU Cluj Cursul de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringologică.80 Otita medie supurată acută. otita difteriei. Simptome. (Operaţia vestibulo-bucală tip Denker). osteitele casei.

L. anul I V ) . V 1936). Pre­ da Victor. Moldovan Va­ sile. Desenator: Ştefan Toth. Proseminar: (2 ore pe săptămână. Institntnl de istoria medicinii şi de medicală. Dr. Laboranţi: Aschilean Ananie. Gheorghiu (până la 30 Aprilie 1936). Asistent: Dr. Servitori: Năsăudean Gavrilă. Asistent: Dr. Director: Prof.81 ÎS. Preparatori: Dr. 14. T. 2. Zseiki. I. Custode: Baciu Mihail. V. Ilian. Anul IV). Anto­ nescu. Berţi Ioan. Asistent: Dr. Valeriu L. Au prezentat pla­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nurile tezelor 14 doctoranzi şi s'a discutat elaborarea lor. Dr. In total s'au ţinut 17 şedinţe (34 ore). Seminar: (Şedinţe libere â 2 ore. Russu. Dna Florica Dr. Puiu Vesp. Şef de lucrări: Docent Dr. 1. G. Activitatea didactică a Institutului se compune din: lucrări practice şi cursuri teoretice. C. Institntil de anatomie descriptivă şi topografică Director: Prof. Lucrările practice sunt împărţite în aşa fel încât în cele trei semestre (un semestru pentru anul I şi două semestre pentru anul I I (studentul să disece toate regiunile corpului omenesc. facultativ pentru ab­ solvenţi şi doctoranzi). Dr. semestrul de vară. Antonescu. Velluda. I. Astfel în anul I fiecare student a disecat două piese ANUARUL 1935/36 6 . G. Bologa. Dr. etnografie (Lyon). Custode: P. Titu Spătaru. C. Intendent: Ossian Ioan. Dima (dela 7. Dr. S'au analizat şi s'au discutat sub conducerea pro­ fesorului o serie de chestiuni medico-istorice. Cursul principal de Istoria medicinii: ( 2 ore pe săp­ tămână. Russu. S'au ţinut în total 41 şedinţe (82 ore). Corondan Gheorghe. Dr. C. Director onorific: Prof. Jules Guiart. C. V. Papilian. Dr. Roşea Vasile. Dr. 3.

Dr. Titu Vasiliu. a e 15. veneau pregătiţi. Mediastinul. Velluda. vase. Studenţii. Ioan Roman ( d e l a 1. iCiu modul acesta cele mai grele chestiuni erau desbătute pe larg. C. anunţaţi din vreme. O tarte din cursurile teoretice s'au făcut sub formă de coloquiu. Dr. Valentina Dahnovici. Petru Radu. Sistem nervos Prof. Dr. Docent Dr. întâlnite în cursul disecţiunei. studentul trebuia să cunoască toate reperurile necesare prin explorarea regiunei. precum şi explorarea diîeritelor regiuni la suprafaţa corpului. V . Dr. fiecare având câte trei mese. Pa­ pilian. regiunile mai importante ale ca­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pului şi gâtului. toate planurile şi regiunile mai importante. A s i s t e n ţ i : Dr. ia în timpul disecţiunei să desemneze pe caetele per­ sonale de planşe. V . prin explo­ rare manuală. IV. disecţie şi desemn. splanchnele şi creerul. Intendent: Ioan Dicu. C. C. ca şi proecţiunea organelor. Dorin Ionescu (până la 31 Martie 1936). Institutul de anatomie patologică Director: Prof. Preparator tehnic: Iosif Biro. 1936). iOu modul acesta fiecare stu­ dent a cunoscut corpul omenesc în întregul lui. viscere) cu importanţă chirurgicală. Papilian. Tot în anul al doilea în cadrul lucrărilor de topografie s'au făcut descoperirile organelor (nervi. iar în anul I I următoa­ rele: Slancne. . perineul. iar in?anul următor a treia piesă. Rubin Popa. Dr. totul sub suprave­ gherea şefului de lucrări. Preparatori: Dr. organe de simţ. înainte de a începe disecţiunea unei regiuni. facilitându-se înţelegerea lor. Lucrările s'au făcut sub conducerea asistentului şi pre­ paratorilor. Cursurile teoretice. C. Prof. Âugustin Mureşanu. Prof. morfogeneză. Pâpffiân şi Docent Dr. V. S'a predat în anul I următoarele ma­ terii: Osteologia. cu materia ce urma a se discuta. Velluda. Muşchii şi articulaţiile s'au studiat în cadrul lucrărilor practice în sălile de disecţie. Şef d e l u c r ă r i : Dr. Dr.(capul si unul dintre membre). titular: Dr.

156). S'a f ă . Mecanic: Dionisie Kolozsvâri. obligând în acelaş timp pe studenţi ca să pregătească anticipat materia demonstraţiei următoare. In acest an şcolar activitatea didactică a fost dublă. de către profesor. Ga metodă-de studiu s'a menţinut cea practică activă '{Vezi anuarul 1934—35. Au fost făcute în cursul anului trecut pentru aceste . Iar pentru putea controla zelul "şi activitatea fiecărui student. Institutul este în acelaşi timp şi sediul Serviciului de Pro­ sectură a Clinicilor şi a Spitalelor din Ardeal a Ministerului Sănătăţii. la care studenţii. In felul acesta au fost demonstrate şi explicate studen­ ţilor. Dat fiind marele număr ule studenţi. a predării teoretice a materiei şi înlocuirea ei cu demcmstraţiuni practice. câte 40—50 *de studenţi. orale şi în scris. Laboranţi: JElisabeta Biro. Ioan Ciutac. Studenţii au mâi fošt împărţiţi fiecare în câte trei serii. ei au fost supuşi la multiple co­ locvii. ci separat cu fiecare an: anul IV avea de "8 ori pe săptămână câte 3 ore. BCU Cluj / Central University Library Cluj •care se făceau chiar de către studenţi.eut astfel instrucţia materiei cu 2 serii de studenţi: anul I I I şi IV. adăugându-se şi studiul Haematologiei şi ăl Parasîtdlogiei. n'a putut fi făcut împreună. s'a instituit un seminar 'benevol. reducându-se dela 3 la 2 semestre.83 Custozi: Dionisie Biro. însă înainte de masă. c ă c i datorită modificării regulamentului de studii al Facultăţii noastre. media notelor obţinute ia aceste co­ locvii constituîind aprecierea activităţii studentului respectiv. ajutat de personalul auxiliar. pg. studiul Anatomiei Patologice a trecut din anul I V în anul al IlI-lea. Petru Radu. pe cât posibil. iar anul I I I acelaşi număr de ore. profesorul adăugând completările necesare şi clarificând noţiunile mai dificile. sub conducerea asistentului Dr. princi­ palele capitole din patologie. Pentru a suplini lipsa de manuale didactice. î ş i pregăteau lecţiuriile viitoare. deşi acelaşi. după masă. fiecare serie făcând câte o şedinţă de 3 ore pe săptămână. Vasile P o povici. pe baza unui manual recomandat. Leontina fCiutac. Ea consistă în reducerea. învăţământul. jumătate 'din această -şedinţă fiind ocupată de demonstraţiuni microacojpice şi jumătate de cele macroscopice.

studenţilor din anul" VF. în Comunicările făcute de personalul Institutului la Societă­ ţile medicale şi în special la Reuniunea Anatomică. conform programul analitic. Dr. Mîhail KernBach. serolbgiete. Vasile Hurghişiu. . Institutul medice-Iegal.. făcândn-se 42 co­ municări. Studenţii au fost supuşi la trei colocvii repetate scrise şi orale şi la examenul de fine de an s'a constatat că materia a fost mai bine posedată ca în anii precedenţi.. Reuniunea a ţi­ nut în anul acesta un număr de. având sediul în Institut. chimice şi mai ales histopatologice... în cazurile mai deosebite. Anul acesta s'a predat materia de medicină legală penală în conformitate cu Codul Penal Regele Carol И. Director: Prof. Asistent: Dr. Noţiunile practice de patologie ge­ nerală şi anatomei patologică au fost reînprospătate cu aceas­ tă ocazie. La capitolul traumatologiei s'a insistat în rnod deosebit asupra legăturii dintre medicina legală şi cele­ lalte specialităţi medicale. fiind. Preparator:BCU Cluj /Rişcuţia. conţinutul cărţii: Hotarul tradiţional şi legal al pro­ fesiunii medicale. Tirehuie. Anton: Central University Library Cluj Custode: Dionisie Crăciun.. Laborant: Constantin Olteanu: S'a predat întreaga materie a Medicinei Legafe. 1239^cte:biopsii{şi ©serie đfe examinări baceriologieie ş. deasemenea menţionat faptul că fiecare autopsie se prezintă ca o preble*mă de rezolvat. bacterio­ logice şi serologice.. creată şi condusă de Directorul Institutului. Coriolan iCotuţiu. care cere cercetări compliiaentape. Şef de lucrări: Dr. aceasta din urmă fiind' de specialitate. Re­ zultatul acestor cercetări este dat.Ihstituţir urr număr dff-2SSff autopsii. 1Q şedinţe. 16. S'a insistat mai mult asupra intoxicaţiilor şi dentologiei şi legislaţiei pro­ fesionale.

Obiectul: Ђ) Funcţiu­ nile de nutriţie "(generalităţi. S'au ţinut următoarele prelegeri. 2. Preparatori: J>r. Curs elementar de nutriţie şi igienă alimentară. Institutul de fiziologie. nutriţia. total 42 ore. de AUGJîări: J>r. Dr. d) Un colocviu verbal.şi I I . în număr de 357. a) 43 lecţiuni. metanolimul energetic şi mate* rial. Preparator tehnic: Teodor Ghiorghiu. JLaborant: .Director: Pro/.Nicolae Munteanu. Laboranţi: Vasile Hurdubaia. Grigore Benetato. Library Cluj BCU Cluj / Central University Asistenţi: Romul Opreanu. Ioan Birău. Director-Profesor suplinitor: Prof. a) 19 lecţiuni. respiraţia). Traian Din«ulescu. Dr.hamas. ((titularul catedrei de Istologoie şi Embriologie). Ђгадош. Jîlena Mafteiu. funcţiunea sis­ temului nervos). JMaria Bulgariu. corelaţiunile (secreţie internă.Nicolae Mocan. total 64 ore. yQm de serviciu: Ioan . 1. d) 11 demonstraţii. angajat cu coritKtiatl)r. e) 2 colocvii verbale şi scrise. ti'atându-se capitalele publicate în Anuarele precedente. !Şef de lucrări: Dr. Oprişiu Cornel. demonstraţii şi lucrări: Anul I. 16 lec­ ţiuni. reproducţiunea şl creşterea. "Pieixe'T. total 138 ore.Badiu. . S'au ţintit cursuri şi lucrări practice cu studenţii în "Me­ dicină anul I I I confofcm regulamentului. c) 17 şedinţe de lucrări practice. ft-nul П. Jîcaterina iCâlmân şi iDr. în total 28 ore. I. Ioan Dopş*. total 16 ore cu elevele dela Institutul Surorilor de î)crdfire. circulaţia. c) 37 şeflinţe de lucrări practice. Obiectul: Ђ) Fiziolo­ gie generală şi digestie. Preparatori: . Custode: Simian Pop.. mişcarea. I * . total 32 ore. Curs de Fiziologie pentru studenţii în medicină anul I . Asistentă: Dr.

Viorel Rusu şi Drd. cu oarecare modificări şi adaosuri". ŞL 1932—33. Materia tratată a fost cea indicatăi în anii precedenţi. Elisabeta Elecbeş. Măria Hurdubaia dela 1 Oct. Laboratorul de fizică. Traiân Vasculescu. Preparatori: Dr. osteomielită. Curs teoretic: (Prof. Infirmiere: Rozalia Simon. p. Dimitrie Negru). sub conducerea D-lui preparator M... medicali. Biologie generală. diafragma lui. esofagului. Servitor: Ioan Oroianu până la 1 Oct. Bărbulescu. Răcoviţă. inimei. Preparator: Mihail Eduard Pamfîl. Electrician-constructor: Rudolf Stransky. Dr. bronchiilor. directorul Institu­ tului de Speologie. Constantin Berariu. E. Director: Prof. 145. p. îm număr de 156. Desenator-fotograf: / Ana Stransky. N. Director: Conferenţiar Dr. 1935. Materiile tratate sunt cele enumerate în Anuarele prece­ dente pe anii şcolari 1931—32. De­ monstraţiuni asupra curenţilor electrici şi aparatelor de ra­ ze Rontgen. Constantin Berariu. S'au ţinut 46 lecţii de câte 1 oră şi 1 oră jurn. asistent). Library Cluj BCU Cluj Central University Laborant: Onofrei Vântu. Tehnica radioscopiei şi radiografiei: sistemul osos normal. şi 4 colocvii de câte 1 oră. tracheei. Articulaţiunile. Fochist: Maxim Stretea. Dimitrie Negru.. 1935.. E Pamfil. tuberculoza osoasă. anomalii osoase). Dr. 2 ore curs şi 2* ore lucrări săptămânal cu studenţii din anul V. 31. Curs de fizică medicală audiat de studenţii anului I. pentru studenţii în medicină anul I. 20.86 19. Lucrările practice: (Dr. 114. sifilisul osos. intestinului subţire şi grosNoţiuni generale de radioterapie. stomacului. Institutul de radiologie. patologie osoasă (fracturi. G. pleurei mediastinului. Curs predat de Prof. Radiodiagnosticul afecţiunilor plămâ­ nilor. S'au ţinut 20 şedinţe de demonstraţiuni de câte 2 ore. . Asistent: Dr. Razele Rontgen şi proprietăţile lor.

Petre David. 1934. Portar: Nicolae Căian. Gheorghe Merlaş dela 1. Făcăoaru Iordache.. Iuliu Moldovan. Dr. Iuliu Moldovan. titular Dr. Servitori: Vasile Lup. IV. agregat Dr. iar pentru anul V. Alexandru Mescşan. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936). Anica Alexandru. separat pentru fiecare an. I I I . Titu Turcu. Dr. de dl. IV. Ovidiu Comşa. Servitori: Carolina Lup. Cursurile pentru anul VI Med. Asistenţi: Dr. este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934—35. Gavrilă Morar. Administrator: Vasile Botha. . Şef de lucrări: Dr. biochimie. Ilie Ardelean. Preparator tehnic: Carol Ivanek. au fost făcute de dl. (până la 30 Iunie 1936). Pasteur (patologie g-lă. Viorica Tarţia. comun pentru cele cinci institute din clădirea Inst. Laboranţi: Pavel Barciuc. 22. conform aprobării Consiliului Facultăţii.. balneologie şi bacteriologie). 1936). Mecanic: Francisc Lâszlo. Desenator-fotograf: Ecaterina Tomşa. Ioan Caila (dela 1. Zolog. Personal administrativ şi de serviciu. Alexandru Rozsnyai. 1936. Dr. Fochist: Vâsc Pavel pana la 31. Ileana Moldovan. Prof. Dr. Materialul tratat la cursuri şi lucrări. înştiinţai de igienă şi igienă socială. igienă. câte 3 ore cursuri şi 4 ore lucrări prac­ tice săptămânal. Cursul de igienă şi igienă socială s'a predat studenţilor din anii V şi VI Med. Director: Prof. Gavrilă Toader (până la 31. Dactilografă: Elisabeta Radius. I I I . Ileana Deaj.INSTITUTUL PASTEUR. Vasile Lustrea (dela 1 Iulie 1936). Preparatori: Dr.

III. început la 6 Noemvrie 1935 cu o lecţiune de deschidere despre Biolo­ gie. Iosif Mihalca. 1935 — 30. Dr. Cursul de Patologie generală şi experimentală. Dr. VI. Institutul de istologie şl embriologie Director: Prof. 1936). . Custode: Dr. Şef de lucrări: Dr. cu mici mo­ dificări. Dr. Dumitru Pană. Eugenia Maho-Botez. Institutul de patologie generali şi experimentală. 1936). Nicolae Bumbăcescu (dela 1. (21 Februarie—28 Mai). IV. Bojin. Preparatori: Dr. Dr. VIL 1936). însoţit de lucrări practice (12 şedinţe). prin personalul său sub condu­ cerea mea prepararea vaccinului antirabîc pentru Institutul Antirabic din Cluj. 1936). 31. Dr. Petru David (dela 1. (10 lecţii). Oameni de serviciu: Măria Manciulea. Botez Mihail. Irimie Ţiplea. III. N. 1936). Institutul de Patologie Generală şi Experimentală a asi­ gurat zilnic. Preparatori: Dr.88 аз. titular Dr. Şef de lucrări: Dr. Irina Zagony Ştefan. s'a mai făcut un curs de introducere în studiul Patologiei Generale. Pe lângă acest curs făcut studenţilor anului al IV-lea. cele publicate în anuarul din 1934—35. Mihail GundiscK. IV. S'au făcut înBCU Cluj / Centralşi 37 şedinţe de Cluj total 44 lecţii University Library lucrări prac­ tice. Iancu Petrescu (1. De asemenea ca şi în anii trecuţi. Institutul a asigurat exa­ minarea microscopică a creerilor animalelor suspecte de rabie. IV. Virgil Raduleţ (până la 30. V I I . Patologie şi Medicină. 1936). Bumbăcescu (pâna la 30. Asistenţi: Dr. VII. Arsilia Aleman. Ilie Rus. a continuat până la 28 Mai 1936. titular Ioan Drăgoiu. studenţilor din anul al II-lea. Asistenţi: Dr. Laboranţi: Vasile Manciulea. Dr. Iulian Găină (până la 31. ca şi în trecut. Director: Prof. Eduard Mezincescu (dela 1. trimise pentru examinare. Cornel Crişan. (dela 1. Chestiunile prezentate la curs şi lucrări sunt. 1935). Măria Cuibus. 1936).

ca şi în anii trecuţi. 2. Ana Chira. 8. paratuberculoşi. Coloraţia Gram. Director: Prof. Laboranţi: Valeria Gheleţuş. medii de cultură. Elena Baroni. Mitiţa Dumitrescu. Coloraţia Ziehl-Neelsen: bac.89 Custode. STau ţinut în timpul anului şcolar 42 de lecţii cu materia prevăzută în program. un semestru cu anul I şi două semestre cu anul al II-lea. Coloraţia Giemsa: Malaria. coloraţia Gram: piogeni. . V. fiecare lecţiune fiind urmată de 3 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. adică în total 16. Cu cei 165 de studenţi ai anului I I I medicină. Institutul de bacteriologie. 8 lucrări practice. 7. diferite coloraţii subtilis. coloraţia simplă. după cum urmează: 1. coloraţia simplă. de către per­ sonalul ştiinţific al institutului. Cu anul I s'au făcut în total 21 de lecţiuni de tehnică mi­ croscopică şi citologie. Cu anul al II-lea două semestre: Studiul ţesuturilor şi al organelor. ultramicroscopi. Cursul de istologie şi embriologie se face în trei semestre. Coloraţia sporilor: tetanici. 160 colecţiuni complete de ţesuturi şi organe. Nicolae Buzgan (dela 1. Preparator: Dr. Koch. fiecare lecţiune fiind urmată de 2 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. 1936). Coloraţia Gram: gonococi antrax din culturi şi organe. Vasile Cristea. Sterilizare. 4. coloraţia Neisser la difterici. Preparat nativ. titular Dr. Insămânţări pe medii. 35. 5. s'au făcut cu fiecare serie. BCU Cluj / Central University Library Cluj Asistent: Dr. 1936). V I . 3.000 preparaţiuni micros­ copice cari au rămas în proprietatea studenţilor. aparate. Sau făcut în total 41 lecţiuni. Vitold Baroni. Custode: Traian Toma (până la 30. S'a executat în acest an. pneumococi. 6. împărţiţi în 4 serii.

Preparator tehnic: Gheorghe Radulescu.90 36. pentrucă lipseşte cu totul o instalaţiune potrivită în Institutul de balneologie şi fi­ zioterapie. F. 37. S'au predat 2 ore teoretice pe săptmână şi 2 ore lucrări practice studenţilor din anul V . Acest studiu a apărut deja litogra­ fiat subt forma unor „Note de Curs" alcătuite de către Dl. titular Dr. Eugenia Băncilă. S'au mai ţinut cursuri teoretice şi practice cu surorile de ocrotire. Marius Sturza. Borş. în primul semestru s'a insistat asupra principiilor generale ale chimiei ca şi asupra capito­ lului anorganic respectiv. De 2 ori^ pe an s'a făcut cursuri cu proiecţiuni pentru a demonstra tehnica balneară şi hidroterapeutică care nu se poate demonstra în lucrări practice. Director: Prof. Director: Prof. . preparator-ajutor. Cursurile de Farmacologie în anul 1935—36 nu s'au pre­ dat deoarece în urma modificării programului. în curs de 22 ore. Măria Georgescu. Laborant: Alexandru Lungu. Gheorghe Popoviciu. Institutul de farmacologie şi farmacognozie. Institutul de balneologie şi fizioterapie. Asistent: Dr. In semestrul al doilea s'a studiat în linii generale chimia organică. Secăreanu. Eugen Morariu. Director: Agregat Dr. despre: tehnica hidroterapiei. Stagiu nu s'a putut face până acum. BCU suplinitor University Library Cluj Şef de lucrări: Dr. în lipsă de instalaţiuni. Laborant: Iuliana Huber. S. Ca şi în anul precedent. insistând în special asupra chestiunilor strâns legate de biologie şi medicină. Laboratorul de chimie medicală. Preparator: Dr. 38. Cluj / CentralDr. materia a fost trecută în anul IV de medicină.

Laborant: Alexandru Balint. Portar: Victor Oltean. Elena E» Russu. Petru Gal. Preparatori ajut. Şef de lucrări: Dr. 2. Analiza cantitativă volumetrică: alcalimetrie oxidime— trie şi iodometrie. I. Servitori: Gheorghe Vlas. r 29. Farmacia Clinicilor. Lupaş_ Preparatori: Iulia Abrudan. Asistenţi: Aurelia Buzescu-Lupaş. Dr. Matilda Peter Valentini. Virgil Lupea. Ioan Manta. Măria Popescu. Aurel Russu.: Victoria Ciocănelea. Constantin UrecMa.9b Lucrări practice: 1. Analiza calitativă anorganicâr recunoaşterea aniionilorşi cationilor curenţi. University Library Cluj BCU Cluj / Central Custode: Ştefan Gebefugni. Fochist: George Cadar. Mihail Peter jun_ Lucreţia Penteher. Mecanic-şef: Mihail Peter sen. Măria Simon.. . Director: Prof. Şef farmacist: Dr.

Lecţiunile şi lucrările practice ca şi staţiile clinice re­ glementare au început la 9 Nov. 204 din legea sanitară şi de ocrotire s'a con­ tinuat şi în anul şcolar 1935—36 cursul de specializare în Igienă. Dr. L. (cu prezentări . clinica chirurgicală şi oto-rino-laringologică. Daniello: Lecţiune clinică. I. la Institutul de Igienă şi Igienă socială de sub conducerea dlui Prof. Prof. '{Vezi Anuarul din acel an. 3 In stomatologie. In igienă. 2. 171). Lecţiune de deschidere: Medi­ cul practician şi tuberculoza (amfiteatrul clinicii medicale). In baza art. pag. Moldovan. cu următorul pro­ gram: 1. Doc. I. Diagnosticai şi tratamentul tuberculozei pulmo­ nare a adultul ai. candidaţii să treacă în Cluj BCU Cluj / Central University Library toamnă exa­ menul de specialitate. pentru medici practicieni şi absolvenţi între 21 Septembrie şi 3 Octombrie 1936. Haţieganu. Au fost admişi la acest curs 17 candi­ daţi. 3. 1935 şi au durat până la 15 Iunie 1936. 78). Curs de perfecţionare organizai de clinica medicală. organizat de Facultatea de Medicină şi Farmacie. Dr.1. Materialul propus este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934-35. urmând ca după terminarea stagiilor practice pe teren şi elaborarea tezei. Dr. în colaborare cu Institutul de radiologie. Programul acestor cursuri s'a publicat la capitolul Cli­ nicii Stomatologice (pag.

L. Babeş 7).). (Inst. 11. Dr. de radiologie). a clinicii medicale). 12. simptome. C. Doc. 17. I. ar clinicii-. L. Dr. L. Dr. Dr.ш de bolnavi^ despre: tuberculoza Шм-ocazeoasă incipientă (secţia de hol* pukm. 15. Berariu: Teclmica Dispensarului antituberculos (Dispensarul Soc. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: b) Tuberculozele cronice. Tub. L. Dr. Dec. Doc. Daniello: Şedinţă practică de pneumotorace (secţia de boli pulm. C.). L. Buzoianu: Tuberculoza! laringelui: etiologie. 3t Dr. medi). L. Doc. a) valoarea semnelor funcţionale şi stetacustice (Amfi­ teatru! clinicii med. Dr. 10. 14. Str. Doc. . (Inst. 5. Dr. Doc. semnificaţie prognostică (amfiteatrul clinicii medicale). Haţieganu: Tuberculoza intestinală. 4. 13. Berariu: / Imaginile patologice elementare ale BCU Cluj Central University Library Cluj aparatului respirator (Inst. med. Doc. Daniello: Şedinţă practică de oleotorace şi spălătură pleurală (secţia de Boli pulmonare). L. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare Г. frecvenţă. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare: b) valoarea examenului radiologie şi de laborator. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare. Dr. Doc. 18. Dr. de radioTogie). Doc. patogenie. Dr. de Radiologie). BeEomu: Teclmica examenului radiologie al to­ racelui şi imaginea toracică normală (Inst. Ж Prof. Dr. Dr. profil'. L. G. Daniello: Lecţiune clinică despre caverna tuberculoasă (secţia de boli pulm. C. L. 6. C. Daniello: Lecţiune clinică despre tubercu­ lozele lobare şi periscizurale (secţia de boli pulmonare a cli­ nicii med. Dr. Dr. Daniello: Lecţiune clinică despre granulii (secţia de boli pulm. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: a) Tuberculozele pulmonare acute (amfiteatrul clinicii medicale). Prof. C. 8.). Dr.). a clin. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare II. 7. de radiologie). 9.

23. rezultate. Daniello: Pneumotorace bilateral. Sichel: Technica analizelor curente de labora­ tor utilizate în "diagnosticul tuberculozei. P. 21. Doc. Daniello: Şedinţă practică de pneumoto­ race. I. ca secretar general în cadrul Facultăţii şi sub patronajul Dlui decan Prof. Buzoianu: Tratamentul laringitei tubercu­ loase (amfiteatrul clinicii medicale). G. Cluj şi a dispensarelor rurale ale plasei sanitare model Gilău. oleotorax. Dr. Gavrilă. L. Daniello: Frenicectomia şi toracoplastia: indicaţii. j . Axente Iancu. Dr. Dr. C. .: Technioa Dispensarului antituberculos.19. L. Doc. Doc. Demonstraţie de îrenîcectomie şi toracoplastie (la cli­ nica chirurgicală). Doc. Dr. Daniello: Demonstraţie de pleuroscopie şi rezecţie de aderenţe. 27. L. A l 3-lea curs de perfecţionare organizat de către -„ Asociaţia Docenţilor Universitari dela Facultatea de Medicină din C l u j . despre: „Actualităţi în diagnosticul şi tera­ peutica clinică". BCU Cluj Central University Library Cluj 30. •indicaţii. intervenţia lui Jacobaeus. Doc. Mihail. la 5—17 Octomvrie 1936. contraindicaţii. 32. L. Vizitarea sanatorului-spital dela Săvădisla. Prof. 34. Daniello: Principiile generale ale trata­ mentului tuberculozei (amfiteatrul clinicii med. „Asociaţia docenţilor universitari dela Facultatea de me­ dicină din Gluj". Dr. 29. 4. Dr. Doc. Dr. Dr. Vizita Dispensarului studenţesc şi altor instituţii. 26. I. Berariu. 33. a organizat un curs de perfecţionare medicală pe seama medicilor din ţară. 24. sub conducerea D-lui Dr. L. 25. 20. Şedinţă practică /de pneumotorace. Doc. Daniello: Lecţiune clinică despre sclero­ zele tuberculoase.). 28. Daniello: Principiile profilaxiei sociale ale "tuberculozei. Dr. 31. 22. Prof. L. Doc. complicaţii. L. Dr. Dr. Dr. Haţieganu: Poliserosita tuberculoasă. ca preşedinte şi Docent Dr. Daniello: Pneumotoraxul: mod de acţiune. L. conform progra­ mului publicat în continuare. Dr.

5—6 Prof. Programul cursurilor a fost următorul: 5. D. E. Gavrilă. Docent Dr. Iuliu Haţieganu: Diagnosticul şi trata­ mentul diareelor. Dr. 11—12 Docent Dr. indicaţii. diagnostic şi tratament). 6—7 Prof Dr. Dr. P. I. 5—Î6 Docent Dr. interpretarea University Library Cluj sanghine. A. . 6—7 Prof. 11—12 Docent Dr. Tătaru: Probleme noui în tratamentul sifilisului. Ţeposu: Diureza ca mijloc de explorare şi terapie în urologie. etc. P. Michail: Probleme de actualitate în patologia oculară. C. I. L. C. 7 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul oftalmolo­ giei de: Prof. D. Dr. 5 1 Prof. Dr. G. Vancea şi Dr. Vancea: Starea actuală în tratamen­ tul glaucomului. rezultate mediate şi tardive). 10—11 Prof. Grigoriu: Perforaţiile şi rupturile uterine (etiologie. Dr. Gavrilă: Evoluţia scarlatinei la Cluj in raport cu vaccinările anti-scarlatinoase şi tratamentul ei. Goia: Tratamentul ulcerului gastric şi duodenal. Pop: Vitaminele în tratamentul plăgilor. 12—1 Prof. Dr. Iancu: Pseudo-debilitatea congeni­ tală ca factor de mortalitate infantilă (Clinica Ginecologică). Dr. I. 6 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice de laborator (tehnica me­ BCU Cluj / Central rezultatelor. Michail. Dr. -•• 11—12 Prof. 10—11 Prof. I. A. Rusu. . examenul ureei tabolismului bazai. Octomvrie: 10—11 Prof.) de: Docent Dr. Voicu: Graba şi expectaţiunea în ob­ stetrică. Dr.95 Au participat la aceste cursuri un număr de 63_medici din toate părţile ţării precum şi un număr însemnat de me­ dici locali. Buzoianu: Inciziunile timpanului (tim—6 panotimiile.

Dr. 6—7 Prof. L. Popovici: Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor digestive ale copiilor. C. 11—12 Docent Dr. T. Veluda: Consideraţiuni anatomofiziologice asupra sistemului vegetativ în raport cu o tera­ peutică raţională a lui. L. 10—11 Docent Dr. Dr. Dr. Pop şi Dr. C. I. Urechea: Traumatisme craniene. Tătaru: Probleme noui în tratamen­ tul sifilisului (continuare). Dr. 5—6 Prof. 11—12 Prof. Negru: Demonstrări de filme despre ca­ zuri mai dificile de Rontgen-diagnostic. V. Munteanu. I. C. Minea: Patogenia şi tratamentul sifi­ lisului nervos. 10—11 Prof. 11—12 Dr. L. C. Dr. C. 6—14% Docent Dr. Dragomir: Pireto-terapia în bolile mintale. 5—6 Prof. 10 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice asupra lichidului cefalorachidian şi alte probleme din Clinica Psihiatrică de Dna Dr. Popovici: Când şi cum să recoman­ dăm intervenţîunea chirurgicală în afecţiunile ginecologice. M. Borza. Aleman: Ciomplicaţiunile locale şi ge­ nerale ale cariei dentare. 9 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul dermatolo­ giei şi sifilografiei: Cluj Prof. Dr. A. 8 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul chirurgiei: de Prof. Tătaru. Pop şi Dr. Pop (Galaţi): Tratamentul tumorilor mediastinale (Institutul de radiologie). Nichita: Cionsideraţiuni asupra pa­ tologiei discurilor vertebrale.66 6—7 Docent Dr. Dr. Retezeanu. Danielo: Problema granulei cronice. lancu: Encefalitele post-infecţioase * 6 la copii. Dr. 5 — Docent Dr. A. 10—11 Prof. Dr. C. L. 7— Demonstraţiuni practice de bolnavi şi de laborator la Clinica Infantilă: de Dr. Dr. BCU de / Central University Library Cluj Cirlea. . 6—7 Docent. D.

10—11 Prof. după masă s'a vizitat plasa sanitară model din Gilău. Haţieganu. Vancea: Importanţa terapeuticei ge­ nerale în tratamentul boalelor de ochi. M. Cimoca: Micozele cutanate şi mijloa­ cele noastre de luptă pentru suprimarea lor. Ţeposu: Ipertrofia de prostată şi tratametul ei. Dr. Dr. I. V. 10—11 Prof. Dr. Dr. 1. Dr. Retezeanu: Cum s'a născut şi evoluat psihanaliza. Dr. 5—6 Prof. 6—7 Prof. C. Dr. Prodan. D. Dr. Popovici: Afecţiunile respiratorii ale copiilor. P. Keusch.97 In 11 Oct. E. Cirlea. 13 Octomvrie: 8—10 Demonstraţii de bolnavi cu afecţiuni medicale: de BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. Bologa: Dela medicina veche la cea a viitorului (Clinica Dermatologică). — 11—12 Dr. Sturza: Tratamentul hidro-mineral al afecţiunilor hepato-biliare (Oinica Medicală). Teofil Dragomir. Ih Octomvrie: 8—10 Demonstraţii practice din domeniu oto-rino-laringologiei: Prof. M. Aleman: Radiografia în stomatologie. 12—1 Prof. C Buzoianu. 10—11 Prof. Avrămoiu şi Dna Dr. înainte de masă s'a vizitat spitalul de ortope­ die din localitate sub conducerea Dlui Director Dr. 6—77г Dr. 12 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul neurologiei de Dr. 7 Demonstraţii practice de bolnavi şi de laborator la Cli­ nica Infantilă: de Dr. Rădulescu. C. V. Dr. 11—12 Prof. Dr. 5—6 Docent Dr. Urechia: Funcţiunile glandei supra­ renale. C. 11—12 Docent Dr. Dr. Hăngănuţ: Diagnosticul radiologie al afec­ ţiunilor gastro-duodenale cu demonstraţiuni de filme. de sub conducerea Dlui Dr. Dama. Teofil Dragomir: Tratamente mai noui în afecjiunile sistemului nervos. Lăcătuş. ANUARUL 1935/36 1 .

Dr. Dr. C. M. Daniello: Freniceetotmia şi rezultatele ei tardive. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16 Octomvrie: 8—9 Demonstraţiuni practice din domeniul obstetricei de Dr. L. 5—6 Prof. 11—12 Prof. Konradi: Valoarea reacţiilor serologice în diagnosticul џ tratamentul blenoragiei. Dr. . Nichita: Artritele şi osteoartritele cro­ nice. »etuberculoase ale şoldului. Kembach: Perforaţiile uterjjie џ res­ ponsabilitatea medicilor în noul Ciod Penal. Popovici: Cauzele şi combaterea morta­ lităţii precoce. 7 Demonstraţiuni practice de radiuira-terapie şi Rontgen-terapie la Institutul de Cancer. Dr. Dr. I. 6—7 Doc. Purge: Diagnosticul şi tratamentul tulbură­ rilor funcţionale ale ovarului. Moga: Tulburările circulaţiei coronariene şi tratamentul lor. M. 10—11 Dr. de: Doc Dr. Dr. 5—6 Doc. Voicu: Intervenţiuaa obsteiricale la fajatom. V. I. Dr. Stanca: Intoxicaţiuni fiziologice cu privire specială la iperemeza gravidică. 10—11 Prof. Stanca: Afecţiunile colului şi tratamen­ tul lor {Institutul de Cancer). A. Damcico. Stanca şi Dr.98 11—1 Dr. Kembach: Certificatul medical şi sanc­ ţiunile după noul Cod Penal. 11—12 Docent Dr. G. Căprioară. Grigoriu: Demonstraţiuni practice din domeniul ginecologiei. 9—10 Doc. L. 9—10 Demonstraţiuni de bolnavi cu afecţiuni medicale de: Prof. 5—6 Docent Dr. G. 17 Octomvrie: 8—9 Prof. Dr. 1 Goia. C. 6—7 Doc. Pop. M. 6—7 Docent D. C. Dr. Cimoca: Piodermiile şi combaterea lor. 15 Octomvrie: &—Q Instrumentar şi măsuri terapeutice în urologie de: Dr.

Gavrilă: Noui probleme în trata­ mentul cdiăbetuliii. începând cu ora 4 vizitarea instituţiilor sanitare şi Ae .medicală.ocrotire . Buzoianu: Sindromul adenoidian in jpractica . BCU Cluj / Central University Library Cluj .din Ouj. 11—12 Docent Dr. "2. Ћаг-za: 'Tratamentul :cafbuncului. G. In 17 Octomvrie după masă. 10—11 Erqţ. I. Dr.99 V9—10 Ђг.

Al. M. 5—6 1935. 4. C. Nana). Raport la cel de al VI-lea Congres. pag. 3.D) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA. de Chir. pag. şt. 30. Prof. V. 1. med. de Chir. R. 9. 1935. 9—12 1935. Mureşan şi Dr. XI.de Chir. (In colaborare cu Dr. Sânii chistici. Clinica chirurgicală. 8. Soc. 8. 9—12 1935. Conf. (în colaborare cu Doc. Un caz de diabet traumatic. II. Un nou procedeu în tratamentul chirurgical al hidrocelului şi al chistului cordonului spermatic. şt. Cluj. Pop: şi comunicările Directorului Clinicei. 2. No. med.de chirurgie naţional. 23. No. Ulcer peptic jejunal după rezecţie Finsterer. Com. de Chir.. Suferinţele post operatorii în afecţiunile hepato-biliare. Luxaţia traumatică a cubitului în legătură cu un caz personal. pag. pag. XII. 5—1935. Soc. 5.. Clujul Me­ dical No. med. 6. 18—20. 7. Bucureşti 18. Rev. Rev. A . Nichita şi Dr. (In colaborare cu Prof. Soc. Ghiţescu).. E. Rev. 1936. Consideraţiuni clinice şi terapeutice asupra chistului' hidatic pulmonar (în colaborare cu Dr. Puşcariu). la cursul de perfecţionare University Library Cluj BCU Cluj / Central în Balneologie. XI. med. ] . No. Dr. 10. Safta). (In colaborare cu Doc. . a) Lucrările Dr. 1—12. 1935. şt. III. Incizia supracostală în operaţiunile pe splină şi cardia. Angelescu şi C. Soc. Daniello) Com. No. (In colaborare cu Dr. 7. 267. (In colaborare cu Dr. 3—4 1935. Panlosolul în tratamentul plăgilor supurate. C Cotuţiu). 1935. Dr. Nana Aurel). Sovata 9. Com. E. Consideraiiuni asupra alor patru cazuri recente de toracoplastie. 1936. operat şi vindecat. şt. 1936. 17—21. Rev.

101 b) Lucrările şi comunicările colaboratorilor: 1. 5. Primului Congres Naţional de Radiologie pag. şt. 3. 8. Dr. Borza (în colaborare cu Dr. 25. iR. IV. 6. med. Soc. Mureşan: (In colaborare cu Dr. Safta): Contribuţiuni la studiul apendicitei traumatice. 4 1936. 1936. Clujul Medi­ cal. Safta): BCU Cluj / Central University Library Cluj Cazuri de apendicită traumatică. Dr. Safta: Apendicita şi tbc. Safta: Anestezia locala combinată cu dilaudid scopolamin. 1935. Nichita (în colaborare cu Dr. 25. Mureşan (în colaborare cu Dr.) E. 14. I. 1936. 2—4. I. şt. Zeno Şt. Borza: Curs de „primul ajutor" ţinut în­ văţătoarelor rurale la 13 Iulie şi 3 August 1935 în cadrul cur­ surilor medicale organizate de Ministerul Muncii. Borza: Peritonită blocată tardivă după gastro-entero-anastomoză antecolică anterioară cu anastomoză Braun. I. Oujul Medical No. 1935. 10. med. Borza (în colaborare cu Dr. 211. IV. 1935. 250. I. Corn. 642 3. 11 1935. Clinica et Laboratorium No. Prăgoi: Bilograful Egger în explorarea radiologică a veziculei biliare. Dr. Soc. Dr. Dr. Com. med. 12. med. Dr. E. 4—5 pag. I. Safta): Limfogranulomatoză cervico-mediastinală evoluând sub tabloul cli­ nic al unei guşe maligne. VII. 4. Dr. 590. pg. şt. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. 5—7.Ciursul de perfecţionarea me­ dicilor. 7. I. Puşcariu): Contribuţiuni la aşezarea firului fără sfârşit în tratamentul stricturilor cicatriciale ale esofagului. 12. 5 1935. E. 9. Sec. 1936. Clujul Medical No. Dr. M. Bruda): Dis­ tracţie cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomanie. Prăgoi): Un caz de maladie osteogenică (exostoze osteogenice multiple) cu deviaţiuni şi deformaţiuni multiple. Dr. Rev. I. pag. E. Zeno Şt. Dr. Doc. Mureşan (în colaborare cu Dr. la . şt. Dr. Zeno Şt. Clujul Me­ dical No. P. Cluj. E. 13. X I I . Dr. Com. ileo-cecală. Clujul Medical No. Soc. 2. Dr. Prăgoi: Un caz de luxaţie a semilunarului. III. Zeno Şt. Bul. 11. Mureşan (şef de lucrări până la 1 Mai 1936): Tratamentul plăgilor. Martie 1936. Conf. . 5. Com. pag. pag.

Dr. 46—49. V. Com. 4 pag. 759—772. Soc. Danicico şi Dr. 1 2. No. Rom. Rev. I.. Dr. Dr. P. Prof. Rom. 1 Febr. calculbzei renale. 5. Prof. de Urologie. I.. Dr. Rev. Ţeposu şi Dr. GEeorghiu: Un caz de chist hidatic suprascapuIar. Dr. Ţeposu et Dr. 1. Dr. 9 1935. de Orologie. II. C. Clujul Medi­ cal No. Puşcariu Radu:: Un nou ecartor în cnirurgie. Dr. No. GKeorghiu: Consideraţiuni asupra actualelor mijloace de granulaţiune a plăgilor. III. prin injecţiuni la poarta de intrare cu vaccin Gantacuzino. ClujuL Medical No. E. E. Rom.în fistulele uretrale. în legătură" cu: uni caz. Bruda: Un nou caz de rinichi polichistic bilateral diagnosticat cu ajutorul urografiei. Prăgoi: Luxaţiile semilunarului. Dr. E. cu 7 figuri radiografice. de Urologie. b) Comunicări. 1936 p. Clinica cailor urinare. în tratamentul complicaţiunilor blenoragiei. III. 4 1935—36» 15. 6 p. 19. Clujul Medical No. 248 1936. pag. No. C. în tratamentul tromboflebitelbr post operatorii. Popa: Vaccinarea regională. An. 16. Ţeposu şi Dr. Rom. E. 4. 18. Danicico: Sur cinq cas d'ectopie renale congenitale diagnostiques par la pyelographie.. Prăgoi (îh colaborare cu Dr.. med.. P. Avec 6 planches. Prof. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Dr. 5 1935. Octave Doin. Ţeposu şi Dr. 279. Clu»~ jul Medical No. după Basset şi Poineloux.102 14. Rev. Association francaise d'urologie. Rev. I. Danicico: Consideraţiuni în legătură cu 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinateistologic. III. în legătură cu un caz perso­ nal în regiunea ischio-pubiană. 101—109. 3. Cancerul No. Bulbuca: Consideraţiuni asupra uretrografiei.. de Urologie. I. Dr. Prof. a) Lucrări. Popa Rubin şi Dr» Stupariu): Tumorile mieloplaxe. % 1936 p. 1935 p. Popa şi Dr. Dr. şt. 1936. 17. I. 3k—36. Nana: Rezultatele terapeutice cu antiphlbgistină. 4 pag. Dr. Rev. 2. I. Cluj la 9. No. A.. 509—518. I. I. Bruda: Pielotomia pre­ lungită în tratamentul. i Februarie 1936 p. 218. .

No. Ştiinţelor Med. 178—179. Ţeposu. 1935. şt. med. 179. Dr. 5. în legătură cu 2 cazuri de baciloză urogenitală recent operate. Clujul Med. Dr. Ian. şt. 1936. Danicico şi Dr. No. 11. Ţeposu. No. Soc. 6 p. VIII. k22—h23. Bruda: Distracţia cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomie. 1 1936. Dr. Al V-lea Congres Român de Urologie 18 XII. Ian. şt. Dr. Bulbuca: Importanţa examenului urologic complet în baciloza genitală. I. 3 1936 p. Dr. şt. Danicico: Consideraţiuni asupra 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinate istologic. Soc. med. 1936. Bruda: Un nou caz de ri­ nichi polichistic diagnosticat cu ajutorul urografiei. Ţeposu. Dr. E. E. Al V-lea Congres Român de Urologie. med. 260—262. Clujul med. 19. 1936. Ţeposu. 1935. Dr. 10. 1935. 11. 7 III. Danicico şi Dr. Mureşanu. 4 1936 p. 18 XII. 1935. Clujul Med. med. 1936. Al V-lea Congres Român de Urologie. Dr. 56. 12. Bruda şi Dr. Clujul Med. Soc. 1936. Danicico şi Dr. 22 II. Soc. Prof. 17 XII. 3. şt. VIII. 1935. 3 1936 p. Soc. Bruda: Un caz de diverticol vezical la femee. 6 1936 pag. Danicico.103 o fetiţă de 10 ani. 11. P. Dr. 12 1935 pag. Danicico: Consideraţiuni asupra 10 cazuri de diverticuli vezicali trataţi chirurgical. cu calcul coraliform. într'un caz de cistalgie bacilară. Soc. Prof. Dr. 2. Bulbuca: Rezecţia nervului presacrat (operaţia Cotte). 23 V. Ţeposu. 7 III. BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. 1936. Soc. Popa: Un caz de calculoză ureterală bilaterală. E. Prof. Dr. 1936. Clujul Med. Clujul Med. I. Prof. E. Dr. Prof. No. 2. I. şt. . Prof. E. Ţeposu. diagnosticată prin urografie. Popa: Un caz de dilataţie chistică a porţiunii inferioare a ureterului din dreapta. Danicico şi Dr. No. Prof. Soc. Bruda: Un caz de imagine falsă de calcul renal. Dr. 6. Ştiinţelor Med. med. Prof. med. cu crize de anurie şi hiperazotemie. Clu­ jul Med. 1935. Dancico şi Dr. 4. med. Clujul Medical No. Dr. Ţeposu şi Dr. 650. Ţeposu şi Dr. Ţeposu şi Dr. Clujul Medical No. 1936. Popa: Uretrografia în fistulele şi stricturile uretrei cu prezentare de 5 cazuri. Dr. Soc. Ш. 8. 21 III. şt. 9. p. Prof.

E. 2. Rom. ca şi al Societăţii Ştiinţelor Medicale din Cluj. E. Popluca Mircea: Calculoza reno-ureterală. 1. cu care ocazie. d) Tezele de doctorat 1935—1936. Virgil Armeana: Calculoza ureterală. Dr. s'a omagiat memoria primului ei preşedinte. Ţeposu: Medicina şi preocupările ei ac­ tuale. 1. Ţeposu: Tendinţele actuale în medicină „Astra" Braşov. în cadrul cuvântului . E. 4. E. In luna Decembrie 1935 a avut loc cel de al V-lea Con­ gres Român de Chirurgie la Bacareşti. Dl Prof. Prof. c) Conferinţe. Prof. 1935 pag. Prof. E. Gheorghiu Teodora: Tumorile vezicei. memoria aceluia care a fost Herescu. Dr. 1. Ţeposu: Actualităţi medicale. Popa Silvia: Stricturile uretrale traumatice la bărbaţi. 7. urând prosperitate şi bun succes lucrărilor congresului. Dr. Dr. 5. 2. la care Dl Prof. de Urologie an. stud. Al V-lea Congres Român de Urologie 19 XII. 4. Panait Teodorescu: Traumatismele uretrei şi ale vezi­ cei urinare. e) Participări la Congres. II. Prof. Extensiunea Universitară Cluj. Ţeposu: Orientările actuale ale medicinei „Astra" Sibiu. Ţeposu a luat parte în calitate de reprezentant al Facultăţii de Medicină din Cluj. ales Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. Popa: Vaccinoterapia la poarta de intrare în blenoragia cronică şi complicaţiile blenoragice. Soc. 572—579. Dr. Ţeposu: Cuvântul de deschidere al celui de al V-lea Congres de Urologie. Negreţu Florian: Tuberculoza capsulelor suprarenale în legătură cu tuberculoza renală. Prof. 1935. Dr. Tot în luna Decembrie 1935 a avut loc la Bucureşti cel de al V-lea Congres Român de Urologie. serbându-se a 25-a aniversare dela înfiinţarea Societăţii de Uro­ logic. 3. Neombrie 1935. Ţeposu. 2. 5. 6. 3. 1935.104 13* Dr. E. 15 XII. în med. Sbârcea BCU Cluj / Central University Library Cluj Ioan: Turburările dinamismului căilor urina­ re superioare în graviditate. Rev. I. Danicico şi Dr.

Danicico. secretar de şedinţă. unde a făcut şi comunicări. Ţeposu. consemnate în capitolul comunicărilor. 652 pag. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj f) Societăţi. (Vezi capi­ tolul lucrărilor). 3 Clinica medicală. P. Dr. în calitate de Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. a avut loc cel de al XXXV-lea Congres al Asociaţiei franceze de Urologie. Zanne şi Dr. Danicico. Danicico. I. Burghele. Bruda. Ţe­ posu în colaborare cu Dr. Din serviciul Clinicei Urologice din Cluj s'au făcut în to­ tal patru comunicări. I. Haţieganu. Dr. împreună cu dl Dr. La Congres au participat din clinică Dl Prof. „Cartea Românească" Cluj. Hângănuţ şi Dr. Prof. Haţieganu. distincţii şi călătorii de studii. Streja. I. iar Dr. în calitate de Secretar de şedinţă. Dr. T. 3. dl Prof. E. Dr. Derivaţia urinelor în chirurgie. a fost premiată de Academia Română cu premiul Dr. Doc. II. Apoi în cadrul raportului principal — Dinamica căilor urinare superioare — raport susţinut de Prof. I. Ţeposu. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a cance- . Spârchez: Tratat Elementar de Se­ miologie şi Patologie Medicală voi. Danicico în cursul Urnelor Septembrie şi Octombrie 1935 a întreprins călătorie de studii vizitând serviciile de Uro­ logie din Viena cu scopul de a studia noile progrese şi achi­ ziţii în materie de organizare a acestor servicii. Ţeposu a mai luat parte şi la .Congresul de Urologie ţinut la Viena în Sep­ tembrie 1936. Ţeposu. Riegler. Hortolomei. Em. Tip. Prof. In luna Octombrie 1935. Prof. M. la care ProF. Ţeposu a fost reales Preşedinte al Societăţii Ştiinţe­ lor Medicale din Cluj. şi Facultatea de Medicină din Ouj. Lucrarea: Prof. Danicico. Goia în colaborare cu Dr. 4. Prof.105 <de deschidere rostit cu această ocazie. Dr. în şedinţa de discuţii a luat cuvântul şi Dl Prof. I. şi Dr. Dr. 1936. I. asociază la această mare serbare. casier. Daniello şi Dr. au prezentat lucrarea lor asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. Dr.

Dr. Soc. 359. Nr. Clujul Medical (Cluj) anul XVI. Dr. 50. Soc. Şe­ dinţa din 25 I. Clujul Medical. 1936. A. Dr. Moga: Intoxicaţie acută cu sulfat de Taliu în scop de sinucidere. 1. România Med. Clujul Medical (Ouj). . Nr. Nr. şedinţa 11 Mai 1935. 12. din Cluj. Doc. Danielo. Nr. Med. Clujul Medical. 5 pag. Cluj. Haţieganu şi Dr. Dr. In Tra­ tatul Elementar BCU Semiologie University Library Cluj Voi. 1.. 1.10© i ului pulmonar primitiv. A. pag. Soc. D-lor. din 16 Nov. România Medicală Bucureşti anul XIV. Ştiinţ. Cluj. Daniello şi Prof. ficatului şi a vezicei biliare. T. Prof. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. al de Cluj / Central şi Patologie Med. 1935.. Gavrilă: Difterie malignă complicată cu hemi­ plegie stg. Prof. Clujul Medical. 1936. Prof. Cluj. Sanitară Militară. intestinului. (Cluj) anul XVII. Med. 1936. Soc. Med. Prof. Dr. Ştiinţ. pag. Dr. Hăngănuţ: Explorarea radiologică a stomacului duodenului. 628-633. Dr. pag. Ştiinţ. Daniello şi Dr. 1936 Nr.8 pag. România Med. anul XVI. Doc. Nr. Ştiinţ. Iepure: Explorarea radiologică a scizurilor interlobare. Cluj. anul XVII. 5. pag. 1935. Cartea Bomânească. Haţieganu şi Dr. 1936. 1936. Iepure: Despre chistul dermoid al mediastinului în legătură cu un caz personal. Haţieganu şi Dr. I. 1936. Ştiinţ. Cluj. Med. Daniello: Rolul sanatoriilor în combaterea tu­ berculozei. Moga: Algiile submamare la femei cu ipertensiune. 1936 Nr. 109—110. Doc. Dr. Gavrilă: Contribuţiuni la tratamentul cu chi­ nină în bolile infecţioase acute. Dr. Sichet şi Dr. II. Rev. 141-142. Secarea: Două cazuri de colaps atelectatic acut al plămânului. Dr. 10. Dr. 3 pag. 180. Doc. Clujul Medical Cluj anul XVII. Spârchez: Consideraţiuni noi în tratamentul pelagrei. 1936. Doc. Al Pop: 4 cazuri de toracoplastie parţială. (Bucureşti. Dr. Doc. Dr. Med. pag. I. M. Mai 1936. Dr. Haţieganu-I. Nr. 331—338. anul XVII. I. Doc. 1. Goia. Prof. 317—324. 1936. Danielo şi Dr. anul XIV. I. 11—14. 1936. Clujul Medical Cluj. Cluj şed. I. (Cluj) anul XVII. 1935.. Soc. Aprilie 1936. pag.

Doc. Ştiinţ. Olariu: Un caz de scarlatina complicată cu coree. Med. Med. 3i Aprilie 1936. în Iulie 1935. Ştiinţ. Doc. şed. Doc. Dr. Gavrilă şi Dr. şed. pag. Clujul Medical. I. Ştiinţ. 1936. 7. 185. survenită drept complicaţie într'un caz de erizipel. Dr. 258. şed. Gavrilă: Un caz de peritonită purulentă. Doc. 4 „ pag. Oujul Med. 476-479. Soc. 390. Soc. Soc. anul XVI. 25 Mai 1935. Gavrilă şi Dr. . organizate de Ministerul Sănătăţii BCU Cluj / Central University Library Cluj şi Inst]-. Clujul Medical. 1936. Nr. anul XVII. Med. 476. Soc. pag. Gavrilă: Cazuri de cărbune. forma cutanată cu. pag. 8. 1936. Nr. Clujul Medical. şed. şed. Nr. Cluj. 1936. Doc. I. streptococică în cursul unei scarlatine. 1936. Dr. Clinique et Laboratoriurnt (Ctej). pag. Cluj. Doc. Dr.. 1935. Cluj. 7. Dr. Doc. Clujul Medical. din 21 Mart. Cluj. Cluj. 678—680. Gavrilă: Indicanemia în stare normală şi pato­ logică. Ştiinţ. anul XVI. Med. /. (Cluj. 1936. Olariu: Rugeolă complicată cu sindromul confuziei mintale. Soc. 3. Dr. Ştiinţ. Gavrilă: Rugebla. Clujul Medical. / . din. Doc. din 19 Aprilie 1935. Gavrilă: Un caz de nefrită acută hemoragică. Cluj. Clujul Medical. pag. Dr. Cluj. Soc. Nr. anul XVII. Med. Gavrilă: Scarlatina puerperală. Cluj. 1935.№ Doc. Gavrilă şi Dr. 1935. anul XVI. Clujul Medical. 11. Mihaileanu: Indicanemia în ne­ frită. Clujul Medical. 450. vindecare. Cluj. 592^5*99. şed. Cluj. Trei conferinţe ţinute la cursurile medico-sanitare cu învăţătoa­ rele rurale. anul XVII. I. Ш . Cluj. Naghi: Un caz de scarlatina gravă septică cu flegmon amigdalian şi retrofaringean necesitând' Iracheotomie. Doc. 19 Octomvrie 1935. anul XVII. I. I. 1936. şed. Med. anul XVI. Nr. 403-406. Cluj anul XVII. 25 Ian. pag. Clujul Medical. Soc. Gavrilă: Despre bolile infecto-contagioase. 1935. anul XVI. Conferinţă de punere Ia punct. pustule maligne multiple. Cluj. I. Dr. pag. Dr. Cluj. 22' Febr. Soc. I. Dr. Ştiinţ. Cluj. 11. Nr. 1936. şed. Ştiinţ. 1935. (Cluj). Nr. Gavrilă: Diagnosticul şi tratamentul comei diabetice. Dr. 3^-4. 1936. Ştiinţ. 3. Dr. Med. Cluj. Doc. Gavrilă şi Dr. I. Doc. Med. pag. pag. 176. Nr. a-mil' V.

Med. Cluj. Nr. Dr. Spârchez şi Dr. Soc. 1. Mişcarea Med. 254—255. din 16 Nov. Doc. vindecarea. 255. Med. Voi. Med. Olariu: Carac­ terele epidemiilor de scarlatină din Cluj în ultimii trei mi. Med. şed. de Ministerul Sănătăţii şi Instrucţiunii. Soc. 4. org. Nr. Clu­ jul Medical. din 30 Nov. Spârchez şi Dr. anul XVII. Clujul Medical. 1936. Nr. pag. 4. Moga: Semne clinice şi electroradiografice în intoxicaţia cu oleandru. şed. în Iulie 1935. 1936. Soc. în Tratatul Elementar de Semiol. Cluj. L Gavrilă şi Dr. pag. 1936. Dr. pag. Opreanu: Un caz de chist hidatic perforat în căile biliare. Ştiinţ. pag. 1936.108 Doc. Man: Un caz de crup primitiv intubat. Ştiinţ. 1935. 2. I. Nr. Cluj. Cluj. Cluj. Română. pag. Ştiinţ. Dr. Cluj. al D-lor Prof. din 8 Febr. Ştiinţ. I. Cluj. Med. 4. 8. Cluj. Gavrilă. A Moga: Asupra tratamentului cu digitală (Adigan) 'n insuficienţă circulatorii. formă tifoidă. pag. Gavrilă şi Dr. Cluj. I. anul XVII 1936. Nr. pag. 58. 1936. I I . rectoscopia. Craiova. şi Pat. T. anul XVII. Popa Pantea: Viteza de sedimen­ tare a globulelor roşii în câteva boli infecţioase acute. şed. Dr. Soc. Dr. Viciu: Cholecistite după operaţii xie apendicită. Cartea Rom. Spârchez:Cluj / Central University Library Cluj BCU Gastroscopia. Dr. Dr. părăsiţii intes­ tinali. Spârchez: Tehnica propagandei culturale la sate. Nr. 2. Nr. Dr. anul XVII. Popa Panetea: Un caz de nefrită scarlatinoasă gravă cu început eclamptic. 69—74. 3. Cluj. pag. T. Cluj. Doc. 7-8. Clujul Medical. Opreanu: Un caz de trichinoză. 215-218. 1933-34-35. E. anul XVII. Cluj. 169—170. T. şed. 1936. anul XVII. . . 1935. Med. Dr. şed. 1936. Soc. Clujul Medical. T. 1936. Clujul Med. Spârchez şi Dr. din 8 Febr. Cluj. Con­ ferinţă ţinută la cursurile medico-sanitare cu învăţătoarele ru­ rale. Nr. A. Clujul Medical. Spârchez şi Dr. Nr. anul XVII. A. 508—515. Dr. Popa Pantea şi Dr. 1936. Clujul Medical. Gavrilă şi Dr. Moga: Sindrom spleno-anemic cu mielemie. 258-259. Ştiinţ. T. Clujul Medical. 1935. Doc. Dr. tracheotomie sec. anul XVII 1936. stenoză laringeană consecutivă.Clujul Medical. Haţieganu—Goia. pag. Dr. Dr. 1936. anul XVII. 4. Nr. din 22 Febr. 120—121.

109Dr. anul XVI. C. anul XVII. Popescu: Metoda lui Fleuri şi Maque pentru doza­ rea zahărului în urină. anul XVI. pulm. Cluj. Dr. V. Clujul Medical. Clujul Medical. pag. Acţiunea chlorurei de calciu asu­ pra ritmului cardiac. şed. Ştiinţ. I. Nr. 1935. Todea: Un caz atipic de chist hidatic pulmonar. Nr. Nr. 11. 1. 165-169. Clujul Medical. 1935. Cluj. Nr. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dr. Nr. Nr. Cluj. Nr. 11. pag. 576—680. pag. din 11 Ian. Cluj. 2. 1936. Nr. Cluj. Mihăileanu. pag. 1935. Dr. Mateescu şi Dr. anul XVI. Clujul Medical. Cluj. pag. 1935. Popescu: Consideraţiuni asupra explorării func­ ţiunii externe a ficatului. Popescu: Consideraţiuni asupra galactozuriilor provocate pt. Soc. Răduleţ: Un caz de chist hidatic pulmonar cu un aspect radiologie puţin obişnuit. Cluj. M. Nr. Sichet: Considera­ ţiuni asupra icterelor hemolitice în legătură cu 2 cazuri splenectomizate. Nr. Craiova. 3. pag. v. Dr. 4. 1936. Dr. Todea şi Dr. 1935. din 23 Martie 1935. 12. cu extrasistole. 1936. Med. pag. Todea: Un caz de spondilită tifică. Dr. 228-242. Graur: Consideraţiuni asupra unui caz de limfadenoză aleucemică cu tromboflebită. Dr. M. 1935. 655-657. 7. Clujul Medical. anul XVI. anul XVI. Moga: Sindrom a tipic de Adams-Stoks într'o di­ sociaţie a. 1935. pag. Clujul Medical. Clujul Medical. 178. Clujul Medical. pag. 1936. 654-655. C. 1936. deter­ minări gastro-intestinale şi în sinusurile fronto-etmoidale. 3. Nr. Mihăileanu şi Dr. Cluj. pag. Cluj. anul XVII. 531—536. 328-329. Clujul Medical. 587-590. I. explorarea func^iunei glicopexice a ficatului. Med. Dr. anul XVII. Rădule\: Un caz de pseudo-fistulă gastro-duodenală. Cluj. pag. 1935. Dr. 654—655. 9—10. 10. Română. Dr. Cluj. Clujul Medical. I. Cluj. 12. Dr. Mateescu: Tratamentul cu „Piton" într'un caz de diabet insipid. Mihăileanu şi Dr. anul XVII. Foişoreanu: Contribuţiuni la trata­ mentul complicaţiilor secundare în tbc. Med. şed. anul XVI. 114—116. . Soc Ştiinţ. 1. 12. Mişc. anul XVI. . V. C. Dr. A. Nr. Clujul Medical. Cluj.

Cluj. Teza în med. pag. MM&şan: ТигЂиг&гП« cardiovasculare îft boala lui Basedow şi tratamentul lor. Sichet: Un caz de Panmieloftiză. Dr. anul XVII. Sichet şi Dr. David Gheorghe: Valoarea diagnostică a examinării secreţiei şi chimismului gastric hi cancerul stomacal. 20-i28. pag. Dr. anul XVn. Ш 6 . Cluj. Dr. Clujul Medi­ cal. Prof. P. pag. Library Cluj Dr. Todea: Chist hidatic pulm. pag. 1. Dr. Secărsa §i Dr. Cluj. Dr. Tipogr. 1936. Sichet: Un caz de septicemie gop®eocică prin plagă cutanată. Nr. 475—478.Dr. 31—32. "Nr. . Dr. 9. Bumbăcescu: Un caz de septicemie cronică colibacilară cr. Cluj. 1. 1936. Dr. Popa Pantea: Viteza de sedimentare a globulelor ro­ şii în bolile irifeeţioase acute. 3. Clujul Medical Cluj. anul XVI. Dr. Hăngănuţ a luat parte în luna Septembrie 1936 Ta congresul de radiologie dela "Viena. 1935. O u jul Medical. Teză în med. în legătură cu stricturi uretrali. Dl. 500—502. . Clujul Medical. Haţieganu a participat în luna August 1^36 la Congresul internaţional de medicină sportivă. Bumbăcescu şi Dr. P. P. 'N. cu aspect ra• diologic atipic. 1936. pag. Nr. Cartea Româneasca. 11136» Carîea Шот. Cluj. pag. Chiper. Participări la congrese. Clujul Medical. Ђг. Clu­ jul Medical. anul XVII. ţinut cu oca­ zia Olimpiadei la Berlin. Preotesoiu:. Nr. ~Dr. Nr. "Transilvania. Degan şi Dr. 16—20. T)-sa s'a interesat cu această oca­ zie despre educaţia fizică în general şi m special de educaţia fizică în Universitate. Studiu clinic şi anatomic. Chist hidatic al splinei supurat şi perforat în stomac. 1. Cluj. 1. 160—165. Nr. 1936. Sichet. M.8. P. Teze de University BCU Cluj / Centraldoctorat. anul XVII. Dl. pulm. Cluj. 1335. unde а îăcut comuni­ cări mult apreciate. Degan şi Dr. Dr. anul XVII. P. Teză în 'medicină 1935. Bumbăcescu: Rezultate imediate şi tardive după frenicectomie în tbc.

11. . Clinica de semiologie medicală. complication residuelle gripalle.uvelles recherches sur une substance pyretogene des urines normales et pathologiques. Dragomir). Cluj. Sur deux cas de meningite syphilitique. chez un cardiaque. Bumbăcescu). Urechia. 5. {cu L. (cu M. Sur un cas de paralysie recurentielle et un autre de syndrome d'Avellis d'etiologie peu commune. Bumbăcescu). 7. Nevralgie sciatique. (Articole publicate în Paris medical Revue neurol. Voi. (cu L. Dragomir). anul XVII. Dr. Manta şi M. Societe de Biol. Haţieganu şi Dr. Nevralgie des nerfs honteux interne et obturateur. Prof.ш 4. Goia în colaborare CUDF. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. (cu J. 652 pagini. (cu O. Clinica psihiatrică. Bumbăcescu). Anales de Medecine. 5. 331—338. Meningite ourliene du type primitif. 9. Dr. 4. (Clujul Medical. 3. I. 15. 12. 7. ou â l'hydronephrose. 2. 1936. due â la prose renale. Hemiplegie avec amaurose unileterale concomittente. Tipogr. des Hopitaux de Paris etc. coincidant avec une malformation secree. Syndrome parkinsonien de nature syphilitique. Symptomes de myelite sacree. No. II. Trois cas de choree chez Ies heredosiphilitiques. „Cartea Româ­ nească' . 10. directorul clinicii. Nr. Tabes traumatique. (cu Li Manta şi M. Meningite ourliene du type primitif. 8. C. 5. pag. Sur deux cas de miosite ossifiante loealisee. Bu­ zoi anu). Lucrările Dlui Prof. 14. Dr. I. Cancer metastatique de la region Library Cluj BCU Cluj / Central University hypophiso-tuberiene avec diabete insipide. Soc. 13. Spârchez: Tratat elementar de Semiologie şi Pa­ tologie Medicală. (cu D-na Retezeanu). (cu Emil Ţeposu). Hăn<)ânuţ şi Dr. 1936. La reaction de Weltmann dans Ies affections du systeme neryeux. 1. 6. Cluj.

Manta şi M. 21. (Troisieme note. 20. 24. 33. (cu N. Benetato şi D-na Retezeanu). 19. Hemoragie cerebeloasă cu moarte rapidă. Manta şi M. Elekes). fitudes sur le mecanisme de la reaction de Weltmann et de sa valeur dans les maladies du systeme nerveux. (cu D-na Rete­ zeanu). Benetato şi D-na Retezeanu). 36. 23. La reaction du Weltmann dans les affections du sys­ teme nerveux. 35. apparaissant â l'age adulte. Noi cercetări asupra potasiului în insuficienţa glan­ dei suprarenale. (cu Gr. Bumbăcescu). / Cu I. Hemispasme facial apres un plaie du nez. Les variations du chlore et du Sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. 28. Elekes). Syndrome du carrefour sensitif (cu L. (cu C. iCotuţ). L'hemiatrophie faciale droite avec atrophie musculaire du membre superieur gauche. 31. (cu I. Trois cas de choree chez heredo-syphilitiques. Tabes heredosyphilitique avec labyrinthite unilatera­ le. Dra­ gomir). 30. Note sur l'action pyretogene de la levure de biere. Bumbăcescu). et d'un chondro-proteide urinaire. Sur un cas de syndrome de la calotte protuberentielle. 17. . Sur deux cas de syndrome pedonculaire. 32. (cu D-na Retezeanu). Nouvelles etudes sur la sero-coagulation de Welt­ mann. Dragomir). 26. 29. BCU Cluj Central University 27. Choree aigue avec examen anatomique. 22. (cu D-na Retezeanu). Paralysie du nerf sciatique apres une injection de quinine (cu L. 18. Tabes et parkinsonisme syphilitique. Gynecomastie chez un paralytique general.112 16. Meningite lymphocitaire benigne. (cu I. cu Gr. 34. Manta şi Library Cluj M. Dragomir). 25. Prurit rebelle relevant un tabes fruste (cu L. Oreillon cerebral â debut psychosique (cu N. Bumbăcescu).

Dr. Com. Ştiinţelor Med. Clujul Medical. Metamorfoza sindromelor postencefalitice. I. 12 din 1935. Martie 1936. Ştiinţelor Med. Comunic. Dr. de Endocrinolo-Ginecologie. de Endocrinologie. Terapia crizelor gastrice tabetice cu unde ultrascurte. Ştiinţelor Med. Bela Lakatos. Mihail Keusch: Două cazuri heredo-familiare de maladia lui Dercum. in colaborare cu Dr. Miş­ carea Medicală. Nov. Lucrare publicată în Formularul Terapeutic. 2. — 4. Teofil Dragomir: . Bela Lakatos şi Dr. Craiova. Desideriu Duma: 1. în colaborare cu Dr. 1935. Cluj. Rev. Publicată în Rev. Afecţiunile nervoase mai importante şi tratamentul lor. Ştiinţelor Medicale Cluj. Bela La­ katos. Pag. Cluj. Cluj. la Soc. 1936. Comunic. Clinica / Central University Library Cluj la Soc. Wilhelm Prak: 1. Cluj. un caz de eritromelalgie Soc. Iu­ nie 1936. Dr. Com. în colaborare cu Dr.113 6. 2. Un caz de chifoză traumatică şi arachnoidită spinală. Clujul Medical. la Soc. Desideriu Duma: 1. 1. Desideriu Duma şl Dr. Date statistice despre cazurile de tabes observate în ultimii 10 ani în BCU Cluj Neurologică. Dr. Bela Lakatos. Dr. Prof. 1. Minea: 1. Un caz de emiplegie hipofizară (sub presă). 751—766. Turburările nervoase în climaterice. etc. Despre un caz de eritromelalgie. Dr. . Consideraţiuni asupra prognosticului şi diagnosticu­ lui diferenţial în legătură cu un caz de arachnoidită spinală chistică operată şi vindecată. al Clinici­ lor Universitare. laj Soc. Cluj. Clinica neurologică. Clujul Medical. 8 Febr. No. 2. 3. (sub presă). Ginecologie şi Obstetrică. ANUARUL 1935/36 8 . Com. No.

administrate intratuber. Gyne­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cologie şi Obstetricală. Naţional de Chirurgie. Tr. Comunicare făcut la Soc. Grigoriu Cristea: 1. 1935. 1935. Ginecologie şi Obstetrică. Purge). (In colaborare cu Dr. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi ^rolanului. Comunicare făcută la Societatea de En­ docrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 1936. 1936. Dr. Gynecologie şi Obstetrică. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Februarie 1936. (In colaborare cu Dr. (cu 6 clişee originale). 5. pag. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. Clinic» gynecologieă şi obstetricală Profesor Dr. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. Gynecologie şi Obstetrică. Nr. O. 4 Voaşele. Revista de Endocrinologie. G. (In colaborare cu Doc. Sarcina trigemelară. No. No. Raport făcut la Congresul VI. N . 3. Revista de Endocrinologie. 4. Februarie 1936. 246—257. Pulicat în Revista „Cancerul". Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. Dr. (In colaborare cu Docent Dr. Nr. D. (In colaborare cu Dr. Pană). 332—340. Dec. (In colaborare cu Prof. Revista de Endocrinologie. Nr. Consideraţiuni asupra tratamentului insuficienţei ovariene prin hormonul terapiei. 5. Nr. 5. Popovici). 3. Revista Endocrinologie. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 1. 3. Menstruaţia şi caracterele ei privită prin prisma cre­ dinţelor populare şi în lumina ştiinţei. Mola hydatiformă (studiu hormonal). N. 2. Vago). Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. 2. (In colabo­ rare cu Dr. 2. 1935. Popovici Traian: 1. pag. (In colaborare cu Dr. Coja). Bucureşti 15-19 Decemvrie 1935. 1. agenţii puericulturii rurale. Cristea Grigoriu). 4. 1936. Vago). Iancu). 4.114 7. O. Coja şi Dr. Decemvrie 1935. Docent Dr. . Revista de Endocrinologie Gy­ necologie şi Obstetrică. Nr. A. Raport făcut la al VI-lea Congres Naţional de Chirurgie Gynecologie şi Obstetrică ţinut la Bucureşti în 15—19 Decemvrie 1935.

Popa Rubin. A. A. Edem şi sarcina. Dr. No. Neoplasmul colului uterin. (In colabo­ rare cu Doc. Ro­ mână de Dermatologie. 3. în 1914. Română de Antropologie Cluj. Docent Dr. (In colaborare cu Doc. Confesiunea şi ocupaţiunea mamelor asistate la mater­ nitatea Universităţii din Cluj în anul 1912. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 10. Co- . ЈЗакста şi fibrom mtef in. A. Comunicare făcută la Soc. Bucureşti 15—19 Dec. Mamele şi copiii maternităţii .1Г5 (6. Şedinţa din 23 Ianuarie 1936. Soc.dela Universitatea din Cluj în anul 1912. Februarie 1936. în ra­ port cu starea lor civilă şi ocupaţiunea mamelor. în T912. Acţiunea îpertonizantă a serului sanguin. Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie şi Obstetrică. •de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Consideraţiuni demografice asupra materialului materno-infantil. Iancu). Comunicare fă­ cută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. pag. (In colaborare cu Doc. Şe­ dinţa din 19 Decemvrie 1935. Iancu). 8. pag. Gh. Inundaţie peritonială mortală consecutivă rupturei nodulilor metastatici într'un caz de corioepiteliom. / Central University Library Cluj BCU Cluj 5. Purge). Februarie 1936. 2. Iancu). Dr. asistat în Clinica Gynecologică şi Obstetricală din Cluj. (In colabo­ rare cu Dr. Comunicare la Soc. 7. Ioan Voicu: 1. Comunicare la Soc. 4. (In colaborare cu Dr. Iancu). Bucureşti 15—19 Decemvrie 1935. 160—168. 9. Pemfigus sifilitic cu localizarea atipică la noul născut. 1935. 140—152. Comunicare făcută la Con­ gresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Ob­ stetrică. Relaţia greutăţii corporale a noilor născuţi asistaţi în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. Română de Antropologie Cluj. Comunicare făcută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Şedinţa din 8 Martie 1936. Două cazuri de seminom al ovarului. 2. Nr. Iancu). 6. Soc. Dr. (In colaborare cu Doc. Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. A. Bucureşti 15—19 De­ cemvrie 1935. A. Dr. (In colaborare cu Doc. 2. a lichidului cefalo-rachidian şi a urinei eclampticelor. Secţia Cluj. Februarie 1936. Dr.

Fluctuaţiunile senzoniere al greutăţii corporale la noinăscuţi. Nr. Gynecologie şi Obstetrică. (In colaborare cu Doc. (In colaborare cu Doc» Dr. în raport cir starea socială şi civilă a mamelor. Şedinţa din. 1 Aprilie 1936.. Pană). Iunie 1936. Petrescu). în 1918. de En­ docrinologie. Acţiunea nămolului dela. 341—347. 1936. Clujl.. Nr. pag. A. Comunicare făcută la Soc. (In colaborare cu Dr. in raport cu anotimpurile. (In colabo­ rare cu Dr. Ştiinţelor medicale din O u } . Dr. Iancu).de Pediatrie şi Puericultura din. Şedinţa din 10 Martie. Gynecologie şi Obstetrică. Nr. 15.. 16. Iunie 1936. 19. (In colaborare cu Doc. de Endocrinologie. Acţiunea extrasului placentar şi urinei de femeie gra­ vidă asupra ciclului oestral şi a glandei mamare. Stobor asupra organelor ge­ nitale femeieşti. de Antropologie din Cluj. Mai 1936. A. Revista de Endo­ crinologie. 1936. D. Comunicare făcut la Soc. 385—389. Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. I. Gy­ necologie şi Obstetrică. (In cola­ borare cu Dr. în 1916. (In colaborare cu Doc. Greutatea corporală a noi născuţilor din Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj din 1919. 4.. Şe­ dinţa din 23 Mai 1936. Dr. 11. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. A. municare făcută: larSflC. 6. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Revista de Igienă Socială. I. Demografia ocrotirei materno-infantile în Clinica Obr stetricală şi Gynecologică din Cluj. D. Dr. Hemoragia cerebrală îh sarcină datorită' ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Revista de Endocrinologie. 17. Iancu). 14.. Iancu). Căprioară şi Dr. (In colaborare cu Doc. pag. Soc. A. Şedinţa din 20 Mai 1936. 12. 1920 şi 1921. Română de Antropologie Cluj. Greutatea BCU Cluj / Central University Library Cluj Obstecorporală a noi născuţilor în Clinica tricală şi Gynecologică din Cluj în 1919—1920. Şedinţa din 7.im. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Iancu). Iancu). 5. Demografia ocrotirei materno-infantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. Petrescu). Şedinţa din 20 Mai 1936. 18. Bucureşti. A. . Rom. Comunicare făcută la Soc. Dr. Comunicare făcută la Soc. . 13. Cercetări experimentale şi clinice. Comunicare făcută la Soc.

Sarcină şi Paludismul. lutei•nizant. Petrescu). (Revista Endocri­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nologie Gynecologie Obstetrică Nr. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 2. Dr. Copăceanu. Cluj Aprilie 1936. In colaborare cu Dl Prof. Acţiunea ipertonizantă a serului sanghin. Avort spontan septico-piemic produs de un acces al măinii. încercări cu reacţiunea de sarcină Bowmann-Vischer. Revista de Endo­ crinologie Gynecologie Obstetrică Nr. In colabo­ rare cu Dr. . 1 Dec. a lichidului cefalo rachidian şî a urinei eclampticelor. Mola Hidatiformă (Stufiu ormonal) îr^ colaborare cu Dl Prof. 3. Gynecologie şi Obstet­ rică. 3.Asistent Dr. de Endocrinologie. M. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. Problema actuală a secâlei cornute.117 . Dr. A funcţionat ca secretar general al Rev. izolat din urina de gravidă. In colaborare cu Dl Doc. 2 Ianuarie 1936). Grigoriu Gr. 1. 1. Voicu I. Petrescu. Purye Gh. 4. (In co­ laborarea cu Doc. de Antropologie. (Revista Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. 1936. 6. 2. Dr. In colaborare cu Dr. Iancu). (Revista Endocrinolo­ gie Gynecologie Obstetrica Nr. Şedinţa societăţii de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică 4 Aprilie 1936. 4). 1936. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra glandei mamare şi a ciclului oestral. (Revista de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. (In colaborare cu Dr. Cluj Aprilie 1936. Endocrinologie. Co­ municare la Soc. Grigoriu Cr. 2 Ianuarie 1936). (Co­ municare la Soc. Clotuţiu şi Dr. A. Căprioară Dumitru. Deformaţiune osoasă craniană la un nou născut. 5. Coja'N. Voicu I şi Dr. T. 3). 5. Gynecologie şi Obstetrică îngrijind de apariţia acestui pe­ riodic. 7. 3). Nr. (In colaborare <cu Doc. (Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie Obstetrică Nr. Utilizarea terapeutică a principiului gonadotrop.

N. Gynecologie şi Obstetrică Nr. 1. 2. (In coraborare cu Doc. Cluj 21 Martie 1936. Dr. C. Reacţia de sex Dorn-Sugarman. Câteva consideraţiuni în legătură cu un caz de polidactilie la un nou născut. Соја. Coja). 5. Voicu). Revista de Endocrinolo­ gie. colaborare cu Prof. Nr. (In colaborare cu Prof. Studiu experimental. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. Dr. Reacţia de sex Dorn-Sugraman. C. In colaborare cu Prof. Revista de Endocrino­ logie. Gynecologie şi Obstetrică. 1 . (Cerce­ tări experimentale. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. Revista de Endocrinologie. Nîcolae:.. Petrescu.) Revista de Endocrinologie Gynecolo— gie şi Obstetrică. 1935. asupra acţiune! foliculinei şl prolanului administrate intratuber. Influenţa foliculinei şi a urinei de femeie gravidă asu­ pra timusului.. 3. I. Gri goriu. Pană. 2. Dr. 1. Gh.. Grigoriu şi Dr. 1. 1936. 1936.. (In cola­ borare cu Asistent Dr. Gynecologie şi Obstetrică. (In colaborare cu Prof. 1935. 5. C. Revista de Endocrino­ logie.Пг. Cluj în 4 Martie 1936. Baroni). Gyne­ cologie şi Obstetrică. Dr. Traian P o povici. Influenţa foliculinei asupra glandei mamare. Gy­ necologie şi Obstetrică Nr. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi prolanului administrate intratubar. 4. 1936. (In. 1936. V. 4. Emoragia cerebrală în sarcină datorită ipertenshmei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Dr. Comunicare şedinţa Societăţii de Endo­ crinologie. Dr. Nr. 2. Pană Dumitru. V. Gynecologie şi Obstetrică. 5. Grigoriu). Clujul Medical Nr.. 3. 11. 1. Gynecologie şi Obstetrică. în colaborare cu Prof.. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. 1. (Cercetări experimentale.. Baroni)Comunicare făcută la şedinţa Societăţii de Endocrinologie. Nr. 3. (In colabo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rare cu Docent Dr. Şedinţa dm> 29 Ianuarie 1936. Nr. Purge). 1936. D. I. Gynecologie şi Obstetrică. Dr. Revista de Endocrinologie.

Metode diuretice în eclampsie. Gynecologie şi Obstetrică Martie 1936. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. Ar. Grădinescu. Dr. (In colaborare cu Dr. A. Cluj 21 Aprilie 1936. (In co­ BCU Cluj / Central University Library Cluj laborare cu Docent Dr. Comunicare la şedinţa de Endocrinologie. Popovici). şi Dr. Dr. 5. 5. (In cola­ borare cu Doc. Voicu I. 1936. anul 1936. Dr. Bibliote­ cari: Dr. Mihail. Ianuarie 1936. Heller şi Dr. de Endocrinologie. Gyneco­ logie şi Obstetrică. Comunicare la Societatea de Endocrinologie. Iancu. Avort spontan septico-piemic în urma unui acces al măinii. Grigoriu. Secretari de şedinţă: Dr. Cercetări clinice şi experimentale. Influenţa nămolului (turba) asupra organelor genitale. Bacilul difteric la noi născuţi din colectivităţi. Membrii în comitet: Prof.№ 3. Po­ povici). (In colaborare cu Docent Dr. Căprioară. (In colabo­ rare cu Docent Dr. Decembrie 1936. şi Doc. Minea. Voicu I. Dr. Martie 1936. Gynecologie şi Obstetrică. Doc. (In colaborare cu Docent Dr. Comunicare făcută la Soc. Căprioară). Dr. Cotuţiu şi Dr. Vice-preşedinţi: Prof. Gynecologie şi Obstetrică Nr. Kese Gheorghe. Căprioară. Iancu Ax. şi Dr. Simon A. Casieri: Dr. 1. de Gynecologie. Popa Rada Olimpia şi Dr. Revistă de Endocrinologie. Po­ povici Traian. *) In şedinţa din £9 Ianuarie 1936 s'a următorul comitet: ales. Endocrinologie şi Obstetrică. D. 4. Dr. D. Turcu şi Dr. Yago Octavian. Stanca. 21 Aprilie 1936. Doc. Sarcina trigemelară. 3. C. . Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. I. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra ciclului oestral şi glandei mamare. Coja N. Vago O. Prof. Dr. Gy­ necologie şi Obstetrică. Secretar general: Doc. 1. Dr. Comi>nicare la Societate de Endocrinologie. Voicu). Comunicare făcută la Soc. Gynecologie şi Obstetrică*). Societatea de „Endocrinologie. 2. Gynecologie şi Obstetrică. pentru Preşedinte: Prof. David).

Dr.120 Acesta Societate în decursul anului a prezentat următo­ rul program: Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. 2. I. 6. 5. Popoviciu Tr. 1. Voicu: Un caz de pemfigus sifilitic la nou născut cu localizare atipică. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra timusului. Dr. 3. Pană D. Dr. Doc. Copăceanu: Reacţia de sarcină Bowmann-Vischner. T. 2. . Doc. Doc. Dr. Doc. Dr. Doc. Popovici şi Dr. Doc. Pană: Emoragia cerebrală In sarcină datorită ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Turcu. Dr. Găină şi Dr. Dr. Orient: Menstruaţiunea şi menotoxinele. Dr. Vago: Sarcini închipuite. Velluda şi Dr. 1. 3. Doc.: Sarcină şi fibrom al colului uterin. Vago: Sarcină trigemelară. Dr. Iancu şi Doc. Voicu: Acţiunea nămolului dela Stobor asu­ pra organelor genitale (Cercetări clinice şi experimentale). Doc. Şedinţa din 4 Martie 1936. Dr. Şedinţa din 29 Ianuarie 1936. Gr.: Diagnosticul sexului prin reacţia DornSugarman. Dr. 4. Doc. în anul 1912. Iancu şi Doc. 1. Iancu. Vago: Bacilul difteric laBCU Cluj / Central University Library Cluj noi născuţi din colectivităţi. Prof. Benetato. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Dr. Popoviciu Tr. Voicu: Mamele şi copiii Maternităţii dela Universitatea Cluj. Voicu şi Dr. Dr. Dr. Ax. Baroni şi Dr. 5. Purge şi Dr. C Oprişiu: Contribuţiuni la studiul funcţiunii antitoxice ia capsulei supra­ renale. Dr. Dr. D. Russu: (Capsulele suprarenale şi sincopa adrenalino-cloroformică. Prof. Dr. David şi Dr. 4. Dr. 2. şi Dr.

Mureşan şi Dr.Revista de Endocrino­ logie. Г—2 Sept—Oct. Cotuţiu. la 19 Oct. 3. care apare bilunar. 4. Dr. Doc. „Cernăuţi Medical" Anul II.. Dr. Dr. BCU Cluj Central University Greutatea 3. 1935. Axente Iancu: Două mici epidemii de zona şi de varicelă. după po­ jar. 1. Nr. în raport cu starea socială şi civilă a ma­ melor. Stupariu: Cercetări asupra se­ dimentării globulelor roşii în cancerele uterine. (Problema responsabilităţii medicale). . Nr. vezi Clujul Medical Anul XVI. Doc. Prof. „Satul şl Şcoala" Anul V. Petrescu: Avort spontan septico-piemic produs de un abces al mânii. 4. Dr. Dr. 719—721 referat „Mişcarea medicală. Prof. Dr. Iancu: Library Cluj corporală a noi născuţilor în iClinica Ginecologică şi Obstetricală din Cluj în 1919—1920. Voicu şi /Doc. Ştiinţelor Medicale Cluj. 10 pag. 1 Dec. Axente Iancu: Sechele encefalitice. Grădinescu şi Santa N. Dragomir şi Dr. sub îngrijirea unui comitet de redacţie. Velluda: Consideraţiuni de anatomie şi bio­ logie comparată şi experimentală asupra sarcinilor multigemelare la om. 681. Nr. In Decemvrie 1935 a luat fiinţă . Kernbach: Perforaţiile uterine şi intestinale. Alte lucrări executate în cadrul Clinicii. Voicu: Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. 5. Nr. 10—13. Căprioară. Axente Iancu: Alteraţiile psihice şi turbură­ rile de caracter în vegetaţiile adenoide ale copilului. pag. Oprişiu: Glicemia noilor născuţi.: Acţiunea extractu­ lui cortico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. Dr. 6. Docent Dr. evoluând paralel. română" Anul VIII. 1935.121 2. Dr. Dr. Docent Dr. Soc. 2. Rubin Popa şi Dr. Şedinţa din 20 Mai 1936. Ginecologie şi Obstetrică. 7-48. Iancu şi Dr. 12. cu un program bogat. Doc. Doc. Dr. Lakatos: Turburările nervoase în climacteriu. 1935 pag. Dr. 9—10 pag. Dr. Docent Dr.

Gynecologie. Conferinţă ţinută la „Seminarul de Pedologie şi Pe­ dagogie experimentală. 1935 şi „Dimineaţa" din 17 Dec. 5. Dariu şi David) vezi şi Clujul Medical Nr. Axente Iancu: Mamele şi copiii maternităţii dela universitatea din Ouj. (în colaborare cu Dr. Jud. Axente Iancu: Enureza infantilă. Docent Dr. pag. 77—85. 1. vezi şi „Universul" din 15 Dec. vezi „România Nouă" din 27 Nov. „Di­ mineaţa" din 21 Nov. (Vezi „Universul" 22 Nov. 1935 (în cola­ borare cu drîF Turcu. pentru complectarea şi desăvârşirea culturii profesionale a învăţătorimii Clujene. 1935 pag. ginecologie şi obstetrică din Cluj. I.122 Docent Dr. Docent Dr. Soc. la Răscruci. 2 1936 pag. conferinţă în cadrul „Astrei". 1936. şedinţa din 10 Nov. 1935 Nr. cu ocaziunea „cercului cultural învăţătoresc" (vezi şi România nouă din 19 Dec. Docent Dr. Conferinţă inau­ gurală. 1935 şi „România Nouă" din 20 Nov. Nr. la 15 Dec. 180—181. Axente Iancu: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. „Dimineaţa" 2 Dec. 1935. Anul I Febr. română de antropologie Cluj. 1935.). 9 şi rev. Docent Dr. 12. „Patria" din 27 Nov. 4. şedinţa din 8 Dec. Docent Dr. 1935. 1-2 pag. Voicu). Docent Dr. 2. 1935 (în colaborare cu d. Societatea Română de der­ matologie şi sifiligrafie Cluj. Cluj. ciclul al 3-lea organizat de Cercul Cultural al „Astrei" din cartierul General Grigorescu. Endocrinologie. la 23 Noemvrie -935 ora 6 p. şedinţa din 30 Nov. Axente Iancu: „Lenea" hipotiroidiană a şco­ larilor. 1935 pag. m. 2 pag.al cărui preşedinte este conferenţiarul. Axente Iancu: „Copiii leneşi". Axente Iancu: Un aspect curios al craniului BCU Cluj / Central University Library Cluj fetal. Conferinţa ţinută la Societatea Română de ortopedie. Căprioară) vezi şi Clujul Me­ dical Nr. Ştiinţelor medicale. Obstetrică. 1936 Nr. 1935. 1935 şi Revista de Ortopedie Anul IX. 121. Endocrinologie. Soc. şedinţa din 4 Dec. 1935). 61. 1936 pag. Docent Dr. Docent dr. Axente Iancu: Maladia lui Ritter von Rittersheim la un sugar eredo-sifilitic. D. Soc. Axente Iancu: Probleme medico-pedagogice. . în anul 1912. şedinţa din 26 Nov. Someş. 1935 pag. . 1935.

1935 vezi şi Clujul Medical Nr. 1936. I. 1936 pag. Tome XI. a fortes doses. şedinţa din 25 Ianuarie 1936. 14Î. Docent Dr. Bruxelles. Vestul medical. 1936. 3. No. 1936. Vezi şi Bulletin internaţional de la Pro­ tection de l'Enfance. Conferinţă cu proecţiuni. â fortes doses XI-е Session de I'Association Internationale pour la Protection de l'Enfance. Axente Iancu: Rinita muco-purulentă. 4. Axente Iancu: Alimentarea noului născut. Axente Iancu: Relaţia greutăţii corporale a nouilor născuţi asistaţi în Clinica Obsetricală în 1912 cu sta­ rea lor civilă şi cu ocupaţiunea mamelor. Reuniunea anatomică din Cluj. 183. Şedinţă din 19 Dec. Curs ţinut în amfiteatrul Clinicei obstetricale şi ginecologice cu studenţii în medicină. 189. C. şedinţa din 23 Ianuarie 1936. Docent Dr. Popa). Docent Dr. pag. Rev. 1936. C. Docent Dr. Axenfe Iancur Confesiunea şi ocupaţiuuoa mamelor asistate în 1912 în maternitatea universităţii din' Cluj. ţinută la Seminarul de- . Axente Iancu: O altă „lene" a şcolarului: cea hipofizară. Axente Iancu: Degenerescentă grăsoasă a fi­ catului şi a rinichilor Ia un copil de 9 luni (în colaborare cu Dr. Anul II.128* Docent Dr. 3. 1935. Annee 1935. 3. un aspect al difteriei sugarului. şedinţa din 29 Ianuarie 1936. şedinţa dela 15 Febr. pag. Cluj. Societatea Ştiinţelor Medicale din Cluj. 1936. Docent Dr. N. 6. pag. Ginecologie şi Obstetrică din Cluj. 775—785. BCU Cluj / Central Universityantiinfecţios al facto­ Axente Iancu: Efectul Library Cluj rului D. Docent Dr. pag. şedinţa din 4 Febr. G. Docent Dr. 1936. 269. vezi şi Clujul Medical Nr. vezi şi" Clujul Medical Nr. Axente Iancu: Bacilul difteric la noui născuţii din colectivitate. (in colabo­ rare cu drii Turcu. 800—807. la 15 Febr. 18 а 21 Juillet 1935. G. No. Societatea română de antropologie. Axente Iancu: Deux nourrissons eczemateux inocules au B. Revue francaise de Pe­ diatrie. Docteur Axente Iancou (Cluj): Deux cas de diathese exsudative inocules au B. 98. Societatea de Endocrinologie. David şi Vago). Voicu) Societatea Româ­ nă de Antropologie. R. — Societatea de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. (In colaborare cu Docent dr. Sous le haut patronage du gouvernement belge. pag. Docent Dr.

475). Voicu). Docent Dr. Cluj. Cluj.424 pedologie şi pedagogie experimentală. (Vezi şi Clujul Medical. de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Voicu). Docent Dr. Cluj. 1936. Docent Dr. Docent Dr. Axente Iancu: Edem prin carenţă alimenta­ tă. (în colaborare cu Doc. de Endocrinologie. P. (In colabo­ rare cu Dr. 321. Soc. Axente Iancu: Sifilide papulo-buloase pe partea dorsală a mâinilor şi picioarelor. Docent Dr. Dr. gynecolo­ gie şi obstetrică. Anul XVII. 1936. „Alliance Francaise". şedinţa din 4 Martie 1936. Cluj şedinţa din 21 Martie 1936. în 1916. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obst. No. Cluj şedinţa din 7 Martie 1936. (In colaborare cu Drul Opriş). şedinţa din 10 Martie 1936. la 29 Febr. Docent Dr. şedinţa din 1 Aprilie 1936. ţinute cu moaşele venite . Soc. Şedin­ ţa din 1 Aprilie 1936. prin desechilibru alimentar la un copil de 16 luni. 55. Docent Dr. 1936. Societatea Română de Antropologie Cluj. Voicu). I. Axente Iancu: Glicemia nouilor născuţi. Axente Iancu: Pemfigus sifilitic cu o locali­ zare atipică la nou născut. Ia un sugar de 3 săptămâni. Alexandru Iancu: Distrofie. şedinţa din 3 Aprilie 1936. Nr. pag. Dariu). So­ cietatea Română de dermatologie şi sifiligrafie. 51. Axente Iancu: Cultul copilului în Franţa. L. de Endocrinologie. Soc. Docent Dr. tip hidremic. 1126). Voicu). 480. I. (In colaborare cu Doc. Conferinţă ţinută la 30 Martie 1936. 107. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. la Soc. Cluj. Axente Iancu: 3 conferinţe despre fiziopatologia noului născut şi puericultura. (Vezi şi „La Presse Medicale" No. Docent Dr. Axente Iancu: Protecţia materno-infantilă în clinica obstetricală şi ginecologică din Cluj în anul 1914. Soc. I. BCU Cluj Iancu: Bronchopneumonie prelungi­ Axente / Central University Library Cluj ră la un copil de 2 ani. Ştiin­ ţelor Medicale. 8 Juillet 1936. pag. 1 Iu­ nie. I. şedinţa din 8 Martie 1936. Vezi „România Nouă". Joi 5 Martie 1936. Dr. Ştiiţelor medicale. Societatea Ştiinţelor Medicale. Vezi şi Clujul Medical No. (în colabo­ rare cu Doc. Anul IV. 6. 7. Vezi şi Clujul Medical No. la nou născut. şi Gyn. din Cluj. (In colaborare cu Docent Dr. Docent Dr. Soc. Dr. pag. pag.

Ştiin­ ţelor Medicale din Cluj. în 1919—20. în 1919—20—21. Docent Dr. Axente Iancu: Greutatea corporală a noilor născuţi în Ck Gynec. Docent Dr. Clinica infantilă Publicaţii —. la Şcoala surorilor de ocrotire. Dr. Docent Dr. ţinută Ia Cinematograful „Capitol" la 26 Mai 1936. Axente Iancu: Paludismul la un copil mic din colectivitate internat cu 9 luni în urmă. Soc. Docent Dr. Cluj. (In colaborare cu Doc. Docent Dr. de Pediatrie şi Puericultura. şi Obstetric. Docent Dr. pag. V. Voicu). Dr. 5. Docent Dr. la o copilă în vârstă de 3 ani şi 10 luni. 17. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologie din Cluj. cu ocaziunea „săptămânii laptelui". 307-310. I.• Ia Soc. Română de Antropologie Cluj. Voicu). Gh. şedinţa din 7 Mai 1936. Cernăuţi Medical. 20 Mai 1936. Axente Iancu: 74 cm. No. Docent Dr. şedinţa din 9 Mai 1936. şedinţa din 7 Mai 1936. I. Anul I I I . Г. (In colaborare cu dl. Soc. Societatea Română de Antropologie Cluj. Dr. în 1919. Prof. Conferinţă cu proiecţiuni. 8. Conferinţa ţinută la 11 Mai 1936. Mai 1936. şedinţa din 23 Mai 1936. Ştiinţelor Medicale Cluj. Axente Iancu: Edemele copiilor mici prin re­ gimurile de restricţiune. Societatea de nologie. organizat de Di­ recţiunea Clinicei de Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Axente Iancu: Greutatea corporală a nouilor născuţi în raport cu anotimpul. statură. Popoviciu: Principii de protecţia materno-infantilă pentru viitoarea legiferare sanitară. Axente Iancu: Colaborarea sorei de ocrotire cu „Centrul pentru ocrotirea copiilor". Soc. în raport cu starea socialăBCU Cluj / Central University Library Cluj Endocri­ şi civilă a mamelor. (Comunicare. (In colabo­ rare cu Doc. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Voicu). 1936). .125^ la „cursul de împrospătarea cunoştinţelor". Docent Dr. Conferinţe — Comunicări. Axente Iancu: Copiii bolnavi şi piperniciţi din cauza lipsei laptelului din hrana lor. în vacanţa Paştelui 1936.

(Comunicare la Soc. Popoviciu. de Pediatrie şi Puericultura. Dr. IL 1936). Clujul Medical. etc). sezon. V . Gh. Dr. Clujul Medical. Popoviciu. căminuri. (Comunicare la Soc. 1935). Gh. I I I . Dr. 1936). şi la Congresul internaţional pentru protec­ ţia mamei şî a copilului. etc. Munteanu. 10 III. Popoviciu: Realizări de necesitate imedia­ tă (consultaţii pentru copii. Gh. în judeţele din Ardeal {Comunicare la Soc. Prof. Dr. Dr. Prof. Adriana Berariu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Gh. (Comunicare la Soc. 10. (Comunicare la Soc. 2—9 Aprilie 1936). Ştiinţelor Medicale. pe sexe. 1936. Prof. Dr. luni de vrâstă. 2. 4. Popoviciu. Prof. Dr. Dr. 1936). Ruxanda Moga: Mortalitatea infantilă (sub vrâsta de 1 an). 10. V. Dr. 17. Popoviciu. de Pediatrie şi Puericultura. spitale. Gh. Popoviciu — Dr. de Pediatrie şi Puericultura. XI. Gh. Clara Blo­ su: Drojdia de bere în turburările digestive şi toxice la copii. Dr. 1936). Popoviciu — Dr. (Comunicare făcută la Soc.ш Prof. Ortansa MihalesCu: Re­ zultate In tratamentul coreei. 5. Dr. V. Febr. Gh. 1936). Prof. Ştiinţelor Medicale. de Pediatrie şi Pue­ ricultura. de Pediatrie şi Puericultu­ ra. Munteanu: Date asu­ pra morbidităţii şi mortalităţii infantile prin turburări diges­ tive în Clinica Infantilă din Cluj. Dr. 2. Prof. Eugenia Băncilă — Dr. Atena. Gh. 4. Prof. clinici. Frof. 1936). Gh. Prof. Dr. (Comunicare la Soc. 1935). Adriana Berariu. Iuliana Cirlea: Regimuri cru­ de la copii. V. (Co­ municare la Soc. Martie 1936). Munteanu: Protecţia copiilor în Plasa Sanitară Model Gilău. Dr. Popoviciu. Popoviciu. III. 14. pe ultimii ani Cluj BCU Cluj / Central University Library (1928—1934). Grigore Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. (Comunicare la Soc. П. Clara Blosu: Posibilitatea sinte­ zei vitamine C din Vitamina D în organismul copilului. Popoviciu:. în 1927—1931. Popoviciu — Dr. 1935 şi Publ. azile. Dr.. XI. XII. Dr. Gh. de Pedia­ trie şi Puericultura. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Dr. (Comunicare la Soc. Gh. Gh. (Publ. de Pediatrie şi Puericultura. Med. . V. 1936). Gh. Prof. Gh. Şt.

1935. Med. de Med.. Ortansa Mihalescu: Un caz de boală a lui Leiner. 12. 30. Ortansa Mihalescu: Un caz de keratomalacie la un copil de sân alimentat natural. Popoviciu: Tratamentul în aer plin al co­ piilor în special al bronchouneumoniilor infantile. Dr. la Fac. (Iaşi.127 Prof Dr. Publ. Şt. Popoviciu: Asemănări şi diferinţe în struc­ tura de rasă sanghină a Românilor şi popoarelor conlocui­ toare şi învecinate. Sept. Med. Prof. Popoviciu. 2. Dr. Prof. I. (Conferinţă la Cursul de perfecţionare. Dr. 1935). Inst. Gh. Legături cu vitaminele. Prof. Publ. Popoviciu. Dr. Popoviciu: Diferenţele pe sexe în mortali­ tatea copiilor.—6. Dr. VII. 9.. Popoviciu. 14. Popoviciu. (Iaşi. 2.. VI. 1935. (Comunicare la Soc. (Co­ municare la Soc. Clara Blosu: Variaţiuni în rezer­ va de vitamină C la copii. Ortansa Mihalescu: Date asupra crisoterapiei în afecţiunile tuberculoase ale copilului. „Brawo". 1935). Clujul Medical. Dr. Prof. Şt. IV. Rom. Clujul Medical. XI. (Conferinţă la Cursurile din Sovata. Nr. Clujul Medical. 23. 25. 1936). 1935). „Brawo". Şt./ Central Universityla Soc. XI. . 11. (Comunicare la Soc. (Confe­ rinţă la Soc. Cluj Med.şi fizioterapia copiilor. Tip. Prof. Gh. de arte graf. Prof.. X I I 1935). (Comunicare Ia Soc. 1935). Dr. Şt. Med.1. (Conferinţă la Soc. Prof.. Gh. 1936). Gh. Gh. V. 1936. Maleria Curtuţiu: Date asu­ pra frecvenţei tuberculozei la copiii din Clinica Infantilă din Cluj. Dr. Gh. Gh. 1935). 1936). 12. 1936). Gh. BCU Cluj (Comunicare Library Şt. Dr. Prof. Prof. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimen­ tarea cu zare (babeurre) a copiilor de sân. Popoviciu: Cunoştinţele noastre actuale asupra vitaminelor. Dr. Gh. Publ. Dr. Şt. de Antropolo­ gie. Gh... Dr. Cluj. Popoviciu: Fapte noi în balneo. Popoviciu. Popoviciu. 1936).'Albert. Prof. 1935. Med. Inst. Gh. Gh. I. Dr. Ortansa Mihalescu: Rezulta­ tele terapeutice în coree. pe ultimii ani. Med. Nr.. 25. 1935). Dr. Med. Şt. Popoviciu. XI. de arte graf. Dr. (Comunicare la Soc. Dr.

Gr. (Comunicare la Soc. p. Biol. în special a bronchopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. 1502).. (Rev. Gh. 1936). (Archiv fur Kinderheilkunde. avec ou sans CINa. Gh. (C. r. de Pediatrie şi Puericultura. Dr. Avrămoiu: Un caz de difterie cutanată. Gh. 4—6. 4—6. Iuliana Cirlea: Un caz de guşe congenitală. (C. de Pediatrie şi Puericultura. 1935). 112. Gh. 4. Gh. 1107). L'ammoniaque sanguin dans la tetanie de l'hyperventilation. Popoviciu. XI. Benetato. (C. C. Biol. Gh. 1936). 1936). 1936). Prof. No. Le calcium et le phosphore liberes par la digestion des cereales in vitro. H. II. Benetato. (Clujul Medical. Soc. Soc. V. Oprişiu: Contribution â l'etude le l'ammoniogenese. Dr. Soc. N. r. B. (C. 1935.128 Prof. Dr. Biol. Biol. r. p. Dr. CXIX.473). Dr.). Iuliana Cirlea: Un caz de erythema simplex gyrratum Jadasshoni. Antropologique. Popoviciu. Dr. Gr. Dr. Dr. 443). Biol. 5. Dr. Popoviciu. Popoviciu: Aeroterapia copiilor. 1936). 1936). Popoviciu. Med. pag. pag. Med. Prof. Dr. r. Popoviciu. Prof. Dr. Al. Şt. V. Prof. Dr. 445). Dr. Şt. CXVIII. Soc. Popoviciu: Comparaison entre les groupessanguins des roumains et ceux des autres peuples de la Roumanie. Gh. 1935. 2. Ortansa Mihalescu: Daten liber die Goldbehandlung tuberculoser Affektionen des Kindes. r~ Soc. Gh. Munteanu. CXIX. Dr. CXXI. Arşic: La mortalite pneumococcique et le sexe dans le rachitisme experimental. Dr. Dr. Opreanu: Contribution â l'etude de l'action rachitigene des cereales. P. V. Dr. Prof.. Dr. Comunicare la Soc. CXIX. Prof. R. Munteanu. Munteanu: Activitatea bucătăriei de lapte dela Clinica Infantilă (Comunicare la Soc. Dr. Gh. BCU Cluj / Central University Library R. Prof. Popoviciu. 30. pag. Prof. . Munteanu. Popoviciu: Nouvelles contributions a l'etude des isohemaglitinines en Roumanie. (C. 108. Gh. V. (Rev. 1935. Comunicare la Soc. Gh. II. Nr.Cluj Oprean: Contribution â l'etude de l'ammonogenese. Munteanu: La production du methylglyoxal dans les tissus rachitiques. Gh. Anthopologique. pag. 4. Gh.

Munteanu. Iuliana Cirlea. 1936). Dr. 5. V. de Pediatrie şi Puericultura. Şt. Sept. Dr. V. 1936). (Comu­ nicare la Soc. I. Med. II. Dr. Dr. Clara Blosu: Frecvenţa vegetaţiilor adenoide la copii (statistica clinicelor infantilă şi otorinolaringologică). V. (Comunicare la Soc. Petre Cirlea: Un caz atipic de eritrodermia Leiner. Dr. II. 25. Dr. Dr. Dr. de Pediatrie şi Puericultura. Gh. 1936). V. Dr. 5. Munteanu. de Pediatrie şi Puericultura. V. 5. (Comunicare la Soc. Iuliana Cirlea: Eritem exudativ multiform. de Pediatrie şi Pueri­ cultura.. (Comu­ nicare la Soc. BCU Cluj / Central University infantilism Dr. Dr. Şt. 25. 1936). (Comu­ nicare la Soc. V. de Pediatrie şi Puericultura. V. 1935). de Pediatrie şi Puericultura. Adriana Berariu: Un caz de Library Cluj intestinal. Dr. 1936). V. Med. 1936). Iuliana Cirlea: Peritonftă bacilară sub 2 ani. Dr. de Pediatrie şi Puericultura). Petre Avrămoiu: Rezultate obţinute în sterilizarea purtătorilor de bacili difterici cu neosafvarsan şi neosalutan. Munteanu: Maiol „Egger" în tuşea convulsivă (Clinica et Laboratorium. Gh. 1936). Med.. 25. 4. Şt. Ortansa Mihalescu: Un caz de eclampsie postobstetricală.129 Dr. Iuliana Cirlea: Cazuri de tetanie sub 3 luni. Şt. (Comunicare la Soc. 1936).. (Comunicare la Soc. Ortansa Mihalescu: Eclapsie nespasmofilică. (Comunicare la Soc. 5. de Dermatologie. 9. Şef an Dăncilă: Activitatea Clinicei Infantile în 1935 (copii internaţi) în comparaţie cu ultimii 5 ani (1930—1934). 1935). ANUARUL 1935/36 9 . (Comunicare la Soc. Munteanu. 1936). Iuliana Cirlea: Abces pulmonar vindecat la copil mic. Med. (Comunicare la Soc. 19. V. Dr. 1936). Gh. Gh. (Comunicare la Soc. (Co­ municare la Soc. I. 5.. I. X. Iuliana Cirlea: Un caz de idrocefalie sifilitică.

Clinica dermato-Yenerică. C. Cluj. Dr. Dr. şi Sif. Rom. Tătaru. I. Dr. din 9. Tătaru şi Dr. 5. Petre Cirlea. 1936. Library Cluj prin cura de University Clujul Med. Dr. Dr. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. (Soc. Dr. C. Nicolae Lengyel şi Dr. Rom. 6. Tătaru şi Fr. II. Dr. Prof. 1936. P. L. Cirlea: Poikilodermie. Dr. Lucrări originale. 1936. II. Nr. Tătaru şi Dr. Nr. Dr. Vereş: Trata­ mentul sifilisului BCU Cluj / Centralsaturaţie. Rom. 10. Dr. 6. Cirlea şi Fr. Clujul Med. 1936). Tătaru şi Dr. 1935. (Soc. Nic. Clujul Med. Vereş: Trata­ mentul sifilisului prin cura de saturaţie. Med. Prof. Pop: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. Clujul Med. Nr. Modranu Liviu şi Dr. Clujul Med. şi Sif. 1936. 12. Comunicări: Prof. C. 10. C. Clujul Med. P. 1936.130 O. C. C. din 9. 1935. 1936. de Derm. Prof. Nicolae Lengyel: Calciul în terapia dermatologică. 5. Clujul Med. Cirlea: Un caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. P. Leonida Pop şi Prof. B. de Derm. Liviu Modranu: Bromostronţiuran în dermatologie. (Soc. Tătaru şi Dr. Nr. Dr. Benetato: Consideraţiuni asu­ pra osteitei fibro-chistice a lui Recklinghausen şi a conduitei terapeutice în această maladie. Prof. 1935. Tătaru: Experienţele noastre terapeutice cu preparatele de Salvarsan în decurs de 25 ani. C. 1936. Leonida Pop şi Dr. 12. Dr. Dr. Nr. Nr. Dr. 1935. Clujul Med. Nr. de Derm. Cancerul Nr. II. Dr. . Nr. 1936. Dr. şi Sif. XI. 8. 8. C. Tătaru: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Prof. Prof. Lengyel: Bromostronţiuran în dermatologie. Modranu Liviu: Tratamentul dermatozelor prurigi­ noase prin injecţii cu Magnobrol. 3.

Doc. Dr. şi Sif. 1936). 8. Dr. şi Sif. "ХП. (Soc. 1936). Petre Cirlea: Un caz de psoriază vulgară âtropatică. X I I . de Derm.m Doc. (Soc. postantipirinică. Dr. V. (Soc. Dr. Vaier Cimoca: Sifilis ereditar tardiv. forma rara. Vaier Cimoca: Sifilis terţiar al glandului şi al regiunii inghinale. (Soc. Rom. Rom. Doc. Rom. cu perforaţia prepuţiului. 10. Dr. XI. 9. % II. Rom. 24. din 10. Petre Cirlea: Câteva aspecte de infecţiune sifilitică extragenitală. (Soc. XI. Tătaru: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. BCU Cluj / Central Conduita Library Cluj în sifilisul Vaier Cimoca: University terapeutică renal asociat cu manifestaţiuni cutanate în legătură cu un caz clinic cu sifilide de tranziţie şi terţiare. Rom. 1936). Dr. Doc. Vaier Cimoca: Contribuţiuni la studiul tubereurlidelor ulceroase în legătură cu un caz clinic. Rom. Rom. Soc. 8. Rom. de Derm. Dr. şi Sif. Doc. Dr. Vaier Cimoca: Contribuţiuni chimico-terapeutiч:е la studiul adenomelor sebacee tip Pringle. (Soc. de Derm. şi Sif. II. Rom. 8. Rom. şî Sif. 1935). 8. Vaier Cimoca: Un caz cu boala lui Pringle. I I I . V. Doc. 10. 8. din 8. XI. 1935). Dr. 1936). 1936). de Derm. XII. Pop Leonida şi Prof. Dr. 1935). Rom. şi Sif. Dr. şi Sif. Petre Cirlea: Un caz de fagedenism. Vaier Cimoca: Âcroderirafita cronică atrofizantă. C. Dr. Pop Leonida: Tratamentul cu Rontgen ăl erisipelului. şi Sif. (Soc. Doc. de Derm şi Sif. (Soc. (Soc. Vaier Cimoca: Toxicodermie. şi Sif. (Soc. 1935). . III. (Soc. Rom. 1935). 10. XII. şi Sif. 1936). Dr. Doc. de Derm. I I . 1936). Rom. de Derm. de Derm. de Derm. Dr. Dr. Doc. (Soc. Vaier Cimoca: Contribuţiuni clinice la studiul cpiteliomelor pigmentate primitive ale pielei. XI. 1935). 9. Doc. de Derm. şi Sif. Doc. de Derm. de Derm. 10. Cimoca: Concepţiunile actuale asupra tuberculidelor papulonecrotice şi ulceroase în legătură cu un caz clinic. 1935). de Derm. de Derm. 1935). (Soc. de Derm. şi Sif. Rom. 8. III. şi Sif. Dr. şi Sif. Rom. XI. şi Sif. de Derm. Dr. Rom. Soc. 1935). Vaier Cimoca: Lichen ruber plan atrofie gene­ ralizat prin tratament arsenical. f(Soc.

Petre Cirlea:. L. 9. Dr. V. V. Rom. V. Dr. şi Sif.. Rom. (Soc. 1936). 24. Comşa: Con­ sideraţiuni asupra a cinci cezuri cu eritem polimorf. Cancer spinocelular grefat. 24. de Drm.. (Soc. Rom. Prof. 8. de Derm. Tătaru: Un caz de poikilbdermie.. 24. 1936). Dr. 1936). de Derm. ( S o c Rom. Rom. Rom. Cirlea. Mihail. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activitć sciemtifique du Profiesseur D. şi Sif.C Tătara: Un. şi Sif. Dr. 9. de Derm. 1936). (Soc. 1935). Clinica oflam*1«gieft Lucrări omagiale:: Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. 8. (Soc. 1936). X I I 1936). Dr. XII. şi Sif.Cluj / V. 10. deDerm. BCU 24.. Livia Modran: Lupus eritematos pe teren sifilitic. 1936) . 8. un grup de prieteni şi colaboratori i-au oferit' un volum omagial. de Derm. şi Sif. de Derm. . pe teren lupic. de Derm. de Derm. Rom. Rom. Vasile Tătaru: Sifilis terţiar nasaP şiganglionar. (Soc. şi Sif. XL 1936). Petre Cirlea:. de Derm.U32 Dr. Rom. Iuliana Cirlea:. 1936). (Soc. 9. şi Sif. P. şi Sif. Dr. II. II.. caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. L. Dr. Modran: Un caz de foliculite agmihate Leloir-Duclaux. Idem: Crauroză vulvară cu epiteliom clitoridian. (Soc. Rom. de Derm. II. Dr. Rom. (Soc.. (Soc. conţinând următoarele articole: Doc. şi Sif. V. C. Un caz de eritrodermiedescuamativă Leiner vindecat. şi Sif. Modran şi Dr. Petre Cirlea şi Dr. şi Sif.. 1936). de Derm. ( S o c Rom. de Derm. Dr. Miehail. P.. a Dlui Prof. 4 10. Dr. III. şi Sif. Dr. (Soc. Idem: Un caz de sistem anular centrifug Darier. Central University Library Cluj Idem: Un caz cu antipirinide. Petre Cirlea şi Prof. şi Sif. (Soc. 1936). 8. 24. Gome sifilitice şancriforme. Rom. Idem: Un caz cu pseudoreladă Brocq. Nicolae Lengyel. IIL i936). Dr.

Dr. Tîtu Vasiliu şi Dr. Prof. Pandescu: Angiopatia traumatică a retinei. I. C. Daniello şi Dr. V. Dr. Dr. Dr. Prof. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a •cancerului pulmonar primitiv. Dr. C. Prof. C. BCU Dinulescu: Contribuţia medicilor români Colonel Dr. Doc. Gheorghe Popovici: Aeroterapia copiilor. Dr. Prof. P. cu peritonită purulentă. Vancea: Allgemeiner tîberblick uber die wissenschaftlicbe Tătigkeit Profesor D. P. Doc. Minea: Studiul mişcărilor reflexe ale globilor oculari într'un caz de paralizie asociată a mişcărilor de lateralitate. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Michâil's. Dr. Victor Papilian: (Cercetări asupra mecanismu­ lui contracţiunii musculare. Doc. Prof. Velluda şi Dr. Л. Dr. . Goia: Valoarea examenului secreţiunii gas­ trice în diagnosticul afecţiunilor stomacale. D. Prof. Dna Dr. Prof. Dr. Cluj / Central University Library Cluj la problema profilaxiei şi patogeniei trachomului. Auguštin Hureşianu: Abcese actinomicoase ale ficatului şi splinei. I. în special a bromhopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. Buzoianu: Retieulo-endoteliomul amigdalei palatine. Michail: Cercetări asupra eliminării lacri­ male a clorurului de sodiu. Iuliu НаЏедапи. C. Dr. G.133 Prof. Doc. Nicolau: Xerozis conjunctivâl avitaminozic limiîtat (plăci Bitot). Dr. Dr. Dr. Răsvan: Razele ultraviolete în oftalmo­ logie. Stanca: Reflexiurii clinice asupra vitalităţii grefonului ovarial. Dr. Prof. L. Agregat Dr. I. D. Ioan Gabriel Russu: Siste­ mul reticulo-endotelian şi sincopa adrenalino-cloroformică. Tătaru şi Dr. Manta: Asupra puterii chdlesterdlitice a serurilor «mane. Prof. Dr. Dr. C. Manolescu: Asupra urrar cazuri ăe scădere a vederei în cursul evoluţiunei neoformaţiunilor intracrajaiene.

Dr. 433—434. Nr. Prof. 1936. 14. 1936 p. Michail: Exoftalmie prin gomă sifilitică a vârfului orbitei. 293—304. med. Nr. T. Reun. Michail: Consideraţiuni anatomo-patologice asupra a două cazuri de tromboza vinelor centrale ale reti­ nei. 1935 Clujul Med. anat. 15< II. 8. med. 4. şed. 127. 1935 pag. 1936. Clujul Med. pag. Clujul Med. Dr. I I . Nr. anat. 8. şt. Dr. D. I I I . X I I 1935. 256. şed. Clujul Med. Mai 1936. anat. Michail: Accidentele oculare ale transfu­ ziei de sânge. T. şed. Benetato: Cercetări asu­ pra respiraţiei nervului optic. C. şt. I I I . D. 1936. Dr. 126—127. 1936. anat. Reun. P. Michail: Asupra depozitării intraoculare a colesterînei. 19. 1 1936 p. Dr. I I . X. 5394540. Nr. Prof. Dr. V. Reun. 1936. Prof. 683—684.. D. 28. 1936 p. 2. XI. D. Doc. şed. 1. 4. Dr. 372—374. Prof. Dr. Dr. Clujul Med. şed. Gr. 1935 p. Î936. 3 1936. 55. şed. Vancea: Sarcom alveolar al orbitei. BCU Cluj / Central University Library Cluj şt. 8. Archives d'ophtalmologie. Nr. Prof. . 1936 pag. Clujul Med. Clujul Med.\ Nr. Clujul Med. Soc. Soc. 1935. anat. pag. şed.. XI. Prof. D. Prof. Prof. 6. 2. şed. şed. 430X431. 6. Soc. CXXL Nr. 8 X I L 1935. Prof. 680. anat. Paris. anat. Reum. Nr. Dr. Clujul Med. 1936. Prof. D. Reun. Reun. Michail: Limfangiom cavernos hemifacial. 13. 267—269. Nr. Reun. Michail şi Dr. Cercetări asupra eliminărei lacri­ male a clorurului de sodiu. Clujul Med. 1936» pag. pag. biol. şed. 1935. 53. 2. 264. anat. 1936 p. Nr. 12. D. Dr. D. Clujul Med. Michail:. D. 12. 5. D. 1936. med. Michail: Tuberculom al conjunctivei bulbare. D. Michail: Manifestări oculare în pelagră. Reun. 1936p . Nr. r. Dr. Clujul Med. Michail: Angiom cavernos conjunctiva! in> soţind o angiomatoză generalizată. Michail: Cercetări asupra leziunilor provo^ cate de inocularea virusului trachomatos în glanda lui Harder. 5. 1936. pag. Nr. soc.134! Lucrări ştiinţifice? Prof. 2.

Clujul Med. Vlad Aurel: Retinita maculară exudativă. Păcurariu Ion: Contribuţiuni la studiul patogeniei ca­ taractei naftalinice. Dr. Dr. med. Henter Koloman: Leziunile oculare în accidentele de muncă. 480—482. 7. Vintici Ştefan: Chistele congenitale ale conjunctivei. 7. Dr. şed. 8. IV. II. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în clinica oftalmologică din Cluj pe anii 1933—1935. 2. 4. Clujul Med. şt. 1936. 8. M. 1936. Dr. Nr. 3. Vancea: Medicaţii noi în tratamentul boalelor oculare de origină vasculară (conferinţă). med. Soc. Zolog Niculae: Cercetări asupra proprietăţilor imunbiologice ale cristalinului. M. 1. Clujul Med. şed. P. 9. şed. Iliescu: Consideraţiuni asupra două cazuri de cherato-conjunctivită tuberculoasă. Nr. 6. 21. 10. 6oc. P. 5. Soc. med. 3. Daneş Andrei: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din (Cluj din anii 1927—1933. I I I . med. 1936. Iliescu: Asupra unor paralizii oculare trau­ matice. Doc. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activite scinetitique du Prof. . 1936. Gh. I I . Ћ1ехапс1ги Ciplea: Epiteliom kerato-con juneţi val. Vago Octavian: Tulburări oculare în sarcină. Clujul Med. TI. Bucur Iacob: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1933—1936. 16. 1935. 1936 pag. pp. pag. Rusu Lavinia: Cercetări asupra eliminării lacrimale a clorurului de sodiu. pag. Clujul Med. şed. XI. Dr. 374—375. 1936. Gh. 1936. 1936. 255—256. 5. şt. Reun. Nr. Clujul Med. 15. pag. Soc. Nr. Keresztessy Tiberiu: Cercetări statistice asupra evolu­ ţiei sezoniere a Kerato-con juneţi vi tei flictenulare. şt. 12. Nr. MicHaîl. 58-59. anat. Dr. Teze: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Dr. Alexandru Ciplea: (Oonsideraţiuni asupra unui caz de criptoftalmie. 474—475. şt. 4.135 Doc. Nr. 5. Simon Adalbert: Tuberculoza sacului lacrimal. 275-290. 7. D. 1936. 1936 pag.

(Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Klima). (Revista Stomatologică 1935 în co­ laborare cu Dr. Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior.136 13. I. în colaborare/ cu Dr. 14. Băbuţiu). V. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Nina: Afecţiunile congenitale ale cristalinului (studiu statistic). 15. A ţinut în cad­ rul cursurilor de perfecţionare a medicilor organizate de Societatea Docenţilor Universitari două conferinţe. . V. I. Gheorghianova N. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Orjekovsky). Bako Zoltan: Cercetări statistice asupra cataractei traumatice. (Zahnarztliche Rundschau 1936. V. Sublimatul în doze homeopatice într'un caz de flegmon gazos. S. Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall von Gasphlegmone. Vasilescu). prenatali în dez­ BCU Cluj / Central University Library Cluj voltarea aparatului buco-dentar. F. 17. Contribuţiuni la studiul stomatitei aurice. Profesorul a făcut în cadrul şedinţelor Asociaţiei Medi­ cilor Stomatologi din Cluj nouă comunicări. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Dr. I. I. Vasilescu şi Dr. F. Roşianu). Clinica stomatologică. Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. 11. Uleia. Magda Vasile: Cercetări asupra lipazei în cristalinul normal şi patologic. Garda Florica: Situaţia trahomului în Ardeal în anii 1920—il935. Vasilescu şi Dr. b) Radiografia în Stomatologie. Berlin în colaborare cu Dr. tratând despre a) Complicaţiuni locale şi generale ale cariei dentare. Klima). Prof. 16. Influenţa factorilor preconcepţîonali. Aleman a publicat în decursul anului 1935— 1936 următoarele lucrări originale: Caria şi graviditatea. Becan Aurelia: Tulburări oculare în trombopenie. (Revista „Spi­ talul" 1935. Bucureşti.

Perlott'"i} (Revista Sto­ matologică 1935 şi 1936). Revista Stomatologică 1935 în cola­ borare cu Prof. Klima preparator a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: „Dentalgin" Dr. Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. Dr.137 Profesorul a participat la Congresul Internaţional ţinut la Viena în August 1936. I. V. . Csâszâr). Roşianu). Bilaşcu. iCium trebuesc priviţi şi îngrijiţi dinţii de lapte? (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Aleman şi Dr. Aleman şi Dr. (Revista Stomatologică 1936. Kârpâti. în colaborare cu Prof. Influenţa factorilor ereditari.. Ghidrai asistent onorific a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Rolul şi importanţa aparatului buco-dentar asupra orga­ nismului. prenatali BCU Cluj / Central University Library Cluj şi postnatali în dezvoltarea aparatului buco-dentar. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Prof. Dr. Dr. Vasilescu asistent a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. Aleman). (Revista Sto­ matologică 1935 în colaborare cu Prof. (Revista Stoma­ tologică 1936 în colaborare cu Dr. Consideraţiuni asupra tratamentului oligodinamic al ră­ dăcinilor gangrenoase cu conuri de argint. în calitate de preşedinte a comite­ tului de organizare din România. I. Marinescu). S. Stomatologică 1936). T. preconcepţionali. F. Profilaxia cariei cu produsele . Băbuţiu şef de lucrări a publicat în decursul anu­ lui 1935—1936 următoarele lucrări originale: Mediul bucal şi durabilitatea obturaţiunilor cu silicate. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. I. I. Dr. Dr. I. Uleia). Caria şi graviditatea. I. Orjekovsky). Amintiri despre Prof. Aleman). L. Dr. (Revista Stomatologică 1935). Dr. (Rev. Dr. {Revista Stomatologică 1936). I. un analgetic cu indicaţiuni spe­ ciale în Stomatologie. L.

G. sănătăţii şi ocrot. pag. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania: Hamburg şi Koln. şt. medicale Cluj 16 Nov. 3. G. 6. \ Klepner Ferdinand: Concepţii noui în patogenia cariei dentare. Clinica oto-rino-laringologică 1. Dr. Prof. 5. 15 Sept. Clujul Medical Nr. 57. Vindecare. (Zahnărztliche Rundschai*. „Clujul Medical" Noemb. Ioan Roşianu: Stomatologia profilactică în legătură cu patologia infantilă. Buzoianu: Laringectomie totală pentru can­ cer laringean (cu prezentare de bolnav). University Library Cluj Litiaza / Central 12. Berlinul. Grigore Stoinescu: Tartrul dentar. Aleman). Soc. G. 2. Evidare petro-mastoidiană. 1935. de chirurgie Decembrie 1935. Decembrie 1935. Ştiinţelor me­ dicale. Naghi: Paralizie facială conse­ cutivă unei operaţiuni incomplete pentru mastoidită acută. „România Medicală" 15 Oct. bucal dobândit. (Zahnărztliche Rundschau 1936. Buzoianu: Surditatea profesională produsă de sgomot. Was der praktische Zahnarzt von der Behandlung der Gaumenspalte wîssen musste. „Clujul medical". 1935. 1936). 19 Oct. I. 1. Prof. Buzoianu: Otita medie supurată acută şi cro­ nică în practica medicală „Clujul Medical" Octombrie 1935. soc. Ianuarie 1936. Soc. Prof.138 Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall voiiGasphlegmone. G. Baba Iosif: BCU Clujsalivară. G. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania. G. 4. 1935. Revista muncii. Teze de doctorat. Berlin în co­ laborare cu Prof. Ballo Arpâd: Pentru ce sunt necesare cunoştinţele de Stomatologie unui medic-practician. 1935. Prof. 1935. . Buzoianu şi T. Soc. Prof. Prof. Dumitru Dumitrescu: Consideraţiuni asupra sifilisului.

179. Martie 1936. „România Medicală" 15 Noembrie 1935. Prof. G. Nr. Clujul Med. 14. Congresul de chirurgie. Bodea: Cazuri de mastoidită acută supurată bilaterală scarlatinoasă operate la copii. Rev. „România Me­ dicală" 1 Aprilie 1936. Clujul med. ştiinţ. pag. G. Prof. G. Buzoianu şi G. D. Ionescu: Cilindrom al mezostructurei stângi şi cancer bazo celular al aripei nasului. şt. 1936. Buzoianu: Corp strein intralaringian (placă de os) inclavată în benzile ventriculare de şase săptămâni. Decembrie 1935^ pag. Aprilie 1936. Prof. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Paris. med. 11 Ian. . Cotul: Vocea şi igiena vocală un volum 526 pagini Cluj 1936. Şt. Prof. Şt. Buzoianu şi D. Buzoianu: Corpi streini ai esofagului (mone­ de) extrase prin esofagoscopie la copii de 5 şi 3 ani. Prof. Cluj 4 Februarie 1936. G. G. 18. 182. Buzoianu: Sur deux cas de paralysies recurentielle de nature peu commune. 25 Ian. Cluj 11 Ianuarie 1936. med. 12. 11. D. Dorin Ionescu: Cardiotomie extramucoasă abdominală pentru cardiospasm.139: 7. Clujul Medical. Prof. 179 Mar­ tie 1936. Buzoianu: Reflecţii asupra etiologiei parali­ ziei recurenţiale simple ori asociate. G. Clujul Medical. 15. pag. Cluj. 13. G. 17. Ionescu şi E. 9. de chirurgie. Cluj BCU Cluj / Central University Library med. Clujul Med. C. de pediatrie. pag. G. Archives internationnales de neurologie. 8. Prof. Martie 1936. Buzoianu. 16. Soc. Decembrie 1935. Lemaitre dela Facultatea de medicină. 180. Buzoianu şi Dr. med. 264. Martie 1936. pag. Cluj 11 Ianuarie 1936. Ionescu şi Giurgiu: Sinuzită maxilară cronică pio-fongoasă fistulizată în orbită şi în cavita­ tea bucală. extrasă prin laringoscopie indirectă. Soc. Decembre 1935. Soc. 10. G. 1936. Re­ uniunea anatomică Cluj 1 Februarie 1936. Soc. prefaţă de prof. E. Prof. Urechia şi G. G. Soc. 137. Prof. Prof. „Revista Bucureşti medical" Ianuarie 1936. Buzoianu: Corp străin al bronchiei drepte (sămânţă de dovleac) extras prin tracheo-bronchoscopie. Prof. Paris. 1 Ia­ nuarie 1936. G. Clujul Med. Buzoianu. pag. Prof. Buzoianu: Pericolul naso-faringian..

20. G. Prof. Clujul Medical Mai 1936. 34. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza îaringeană Clujul Medical 1935. Russu. Dr. 1935. 22. Drd. „Spitalul" Martie 1936. G. Prof. Prof. G. Cluj 9 Mai 1936. studiate în clinica O. Buzoianu: Antrotomie complicată tardiv de • colesteatom. Teodorescu şi E. R. 25. BCU Cluj / Central University auriculare. med. Dumitrescu. Prof. Buzoianu: Septico-piohemie auriculară înso­ ţită de tromboJlebită sinuso-jugulară. Dr. D. L. Prof. 32. Şt. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Bruxelles. Iulius Weinstein şi Barani Andrei: Consideraţii generale asupra imunităţii şi antivirusterapiei în O. Mai 1936. Ionescu: Fibrom masiv al eta­ jului superior al fosei nasale stângi şi a sinusului maxilar co­ respunzător. Buzoianu: Septicemiile Library Cluj „Clinica et laboratorium" Aprilie. de Cluj. T. 28. Giurgiu M. Clujul Medical. R. „Spita­ lul". Ionescu. Clujul Medical Ianuarie 1935. Clujul Medical Februarie 1936. Febr.H40 19. Buzoianu: Technique de la laryngectomie to­ tale dans la clinique O. Prof. Weinstein Iuliu: Leziuni trauma­ tice ale membranei timpanale. Prof. G. Buzoianu: Corpi străini ai căilor aero-digestive superioare extraşi prin broncho-esofagoscopie. Rezecţia venei jugu­ lare. şi stomatologie. Clujul Medical. Buzoianu: Mucocel al ambelor sinuri fron­ tale. Buzoianu: Epiphora chronique d'origine nasale. L. 31. Reuniunea anatomică 14 Martie 1936. G. Soc. A. R. G. 30. Prof. din Cluj în cursul anului 1934—35 Clujul Medical Nov. G. otologie. 1935. 24. şi Negulescu: Rezumat statistic asupra flegmoanelor periamigdaliene perindate în cursul anului 1935 în 33. Buzoianu şi D. Dr. „Technique chirurgi­ cale" Paris Mai 1936. . M. Med. Clujul Medical 9. G. G. rhinologie. Prof. Şt. 27. Buzoianu: Reticulo-endoteliomul amigdalei palatine. G. L. Pop: Consideraţiuni asupra complicaţiunilor gripei în afecţiunile O. Soc. L. Bodea: Clinica OtoRino-Laringologică a Facultăţii de Medicină din Cluj „Spi­ talul" Nr. Prof. 1936. Aprilie 1936. Vaida Aurel. 1935. R. 11. Cluj 9 Mai 1936. 23. 21. dr. 29. Revue de laryngologie. L. Revista 26.

Nr. 27 Iunie 1935. Bogdan Pavel: Tratamentul otitei medii supurate acu­ te în clinica oto-rino-laringologică din Cluj. Martie 1936. 12. Bucur Coriolan: Consideraţiuni asupra laringitei gri­ pale. 893. 935. 913. Cârjoe&cu Constantin: Sifilisul laringian. Tudoran Măria: Amigdalitele cronice şi stările reuma­ tismale. 2 Aprilie 1936. Nr. L. 1. Nr. Nr. 955. 12 Martie 1936. Teze de doctorat. Nr. 15. Gârbea Ştefan: Tehnica amigdalectomiei totale în cli­ nica O. 5 Martie1936. Roşu Dumitru: Polipii corzilor vocale. Salamon Ernest: Contribuţiuni clinice asupra flegmoa*nelor periamigdaliene. 969. 977. Nr. 8. Nr. 888. Nr. 986. 951. Nr. Nr. 16. Nr. 28 Mai 1936. Cameniţă Vasile: Anestezia locală în intervenţiile chi­ rurgicale asupra mastoidei. 4. Nr. 6. Dumitrescu Alexandru: Operaţia subpericondro-mucoasă pentru rezecţia septului nasal. 13. 20 Febr. Ianuarie 1936. 987. 954. 963. 952. 5 Martie 1936. 3. David Cornel: iContribuţiuni asupra mastoiditei apicale Ianuarie 1936. Nr. 2. 2 Aprilie 1936. 11. 14. 5. N o embrie 1936 Nr. 7. Lobonţ Nicolae: Tracheotomia. Nr. 1936. 27 Iunie 1935. 973. 991. 14 Mai 1936. . 14 Mai 1936. Rednic Toma: Operaţia tip Denker în sinuzitele maxi­ lare supurate Cronice. din Cluj. Cotul Gabriel: Tumorile malige naso-faringiene. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. Rarinca Dan: Miringotomia atrio-aticală. Februarie 1936.141«. Aurel Bojita: Polipii coanali naso-faringieni. 10. Nr. 934. Popescu Mircea: Sinuzitele maxilare purulente la co­ pii. R.

pag. Conferinţă la Soc. 3—9. clas. pag. pag. 116—147. Prefaţă la G. 1936. 1935—1936. (244). Sibiu. Cluj. Anuarul Arhi­ vei de Folklor. 4. pag. ed.XI. Comunicare făcută la a . Ext. Cluj. Cluj. Bucureşti. 1935. 1936. Isis. 8°. pag. I I I . 8°. (248) Dela medicina veche la cea de azi. Cluj. 10. liberă. leacuri şi plante -de leac. Rom. „Astra".168. Bucureşti. 1. Acad. 3. 220—222. Conf. (252) Les influences occidentales dans l'evolution de îa medecine scientifique roumaine. 24. 115—Ц9. Conf. Institutul de istoria medieinii şl de etnografie medicală a) Lucrările prof. V . I I . Med. 8°.II. ciclul „Energii ardelene". (245) Rostul Cluj / Central University Library Cluj şi de EtBCU cercetărilor de folklor medical nobotanică.. 293—296. 9. An. XXIV. 8°. 2. (246) Deutsche Einfliisse auf die Entwickelung der ru­ mânischen Medizin. 12. Schict. 16. 8. Bujoreanu: Boli.XI. Sibiu. 1936.13. 5. l. cu 2 figuri în text. (243) Raportul din 1756 al unui chirurg german de­ spre credinţele Românilor asupra moroilor. 24. 1935. ed. 6. univ. Siidost deutsche Forschungen. Miinchen. Inst. 10. Med. Conferinţe şi comunicări: 7. 1935. I . 1936. Bologa: I. (242) Un medecin luxembourgeois en Transylvanie. 8°. „Gând românesc".1. Andre Etienne. 1935. 1936. (241) Die Anfânge der rumânischen Schulmedizin. 1751—1798. (247) Medicina in Dacia. Şt. Conf. stud. Interpretarea medicală a celor două ştampile de oculişti din Dacia superioară.111. pag. 11. Caransebeş. Univ. 8°. (249) Victor Babeş. II. Zeitschrift. Conf. 1936. IX. 159—. Publicaţii: 1. (250) Vechii medici români ai Ardealului. Bruges-Cambridge. (251) Spiritul modern în medicină. 18. Sibiu.

13. Venezia. 10. 1 planşe. Igna: Instrumente chirurgicale române găsite la Apulum.143 VIII-a reuniune a Academiei internaţionale de Istoria Ştiin­ ţelor. (10—22 Aprilie 1936) şi la a IX-a reuniune a comitetului internaţional de Ştiinţe istorice. 1936. c) Teze de doctorat: 1.IV. cu 3 planşe. 8°. (253) L'enseignement medico-historique â Cluj. 223—227 . Prof.IX. Cluj. ra­ portul a fost citit de un alt membru al delegaţiei româneşti. 14. 29. pag. 8°. ţinut la Vene­ zia în 29 Septemvrie 1936. Bologa a luat parte la a VIII-a reuniune a Aca­ demiei internaţionale de Istoria Ştiinţelor. Med. cu spe­ cială privire la Dacia superioară. Ra­ port prezentat la şedinţa comisiei de Istoria ştiinţelor a Co­ mitetului internaţional de Ştiinţe istorice. Igna: Cultul lui Aesculap şi al Higiei. Kepp: Ştiri medicale şi sanitare din războiul independenţei în gazetele săseşti din Ardeal. BCU oficială a University Library Cluj Din publicaţia Cluj / Central institutului „Biblioteca medicoistorică" a apărut volumul VIII. V. (141) N. Weiss: Principiile chirurgiei după Ambroise Pare. 1936. clas.. Cluj. 14. 103 pag. (Bibi. An. II. (14. (i42) I. Ra­ port prezentat Congresului presei medicale latine.. Cluj. 2. Neputând participa la congres. A fost designat raportor (Istoria presei medicale ro­ mâneşti). Cluj. 2. alin. (Reuniunea I X ) . (Igna: Cultul lui Aesculap. 20 pag. 1936. {143) R. . Şt. 35 figuri în text..IV. I V ) . 8°. 42 pag. b) Lucrările colaboratorilor institutului: 1. la congresul presei medicale latine. (140) N.. Cluj. 1935. 8°. V. urm. Cartea Româneasca. Ist. V I I I ) . Bucureşti.). (254) L'histoire de la Presse medicale roumaine. fiind unul din raportorii comisiei pentru isto­ ria ştiinţelor şi prezidând una din şedinţele acestei comisii. 1935. Inst. 1935.

Cluj. şi Farmacie din Cluj dini anii 1923—1927. Cluj. (151) N. Roth: Bibliografia publicaţiilor dela institu­ telor medico-legale din România 1920^1935.. Cluj.. rom. 28 pag.. Fodor: O statistică administrativ-sanitară din 1857—58 a Crişanei şi Maramureşului... Măthe: Consideraţiuni generale asupra teze­ lor făcute la Fac. 34 pag. 8°. Cluj. Cluj. 8. 8°.. 8°. Ionescu: O descriere germană a ciumei din Bucureşti în anul 1813. 16. 11. 12. (1851—1853). 8°. tipărite în anul 1895. 8°. din volumele I—III ale revistei „Wiener med.. C. Piatra Neamţ. 5. 1936. Cluj. 23 pag.. 1935. 8°. 6. (153) F. (148) G. 32 pag. 1936. 7.. 55 pag. 27 pag.144 3. 1923—1936.. 1936. 1936. Cluj.. Cluj. 8°.. 1936. Givulescu: Ştiri medicale din 1891 în „Gazeta Transilvaniei" şi „Telegraful român". de Med. 8°. 9. 1936. Dăneţ: Idem. (145) A. 25 pag. 25 pag. 13. Predescu: Terminologia anatomică şi noţiu­ nile anatomice ale doctorului Şt. 4.. 28 pag. 8°. Csallner: Ştiri intresând Ist. Cluj. (157) E. Cluj. 1936. Cluj. D. V. Bernhard: Informaţiuni medicale din anul 1893 în gazetele româneşti din Ardeal. (144) A . 23 pag.. 1936. Cluj.. Chim: Informaţiuni medicale culese din gazetele româneşti din Ardeal. 8°. Bucur: Idem. (146) E. 1936. Cluj. IV. anii 1933-1936. Naftli: Contribuţie la cunoaşterea situaţiei me~ dico-endemice în Muntenia. 8°. i 15. 14. 1936. . (156) A. 8°. Episcopescu. Wochenschrift". (152) D. de Med. (147) Gh. 8°. şi Farmacie din Cluj. (155) /. Dodul: Bibliografia tezelor dela Fac. (150) H. 1936.. 8°. 24 pagi. (151) E. BCU Cluj / Central University Library Cluj 10. 1936. Bitterţeld: O informaţie germană din 1838 despre mişcarea ştiinţifică şi medicală în Moldova. med. anii 1927—1933. 15 pag. (Г49) /. 15 pag. 1936. 20 pag.

1936. Prof. Clujul Medical No. Russu: Consideraţiuni morfologice şi Antropologice asupra pintenelui femural. 1935. (158) G. 1936. Dr. 2. Dr. Macri: Câteva principii hipocratice în lu­ mea ştiinţei medicale moderne. II. de Antropologie. de Bio­ logie. Clujul Medical No. L I V . No. Prof. (159) I. H. Russu: L'index opsonique et le blocage du sisteme reticulo-endotelial. Papilian şi Dr. Prof. Bd.. Cluj. Russu: Proces de scleroză vasculară în legătură cu blocajul sistemului reticulo-endote­ lial. Papilian şi Dr. 1936.XII. de Biol. Prof. 1936. 14. Soc. Papilian şi Dr. 8°. 19. Russu: Les modifications experimentales de l'index opsonique. Arch. 12/16 s. (160) A. 8°. 297. 1935. Russu: Consideraţiuni asupra lamei osoase subtrochantiniene. 1851—1852. Soc. Loew: Câteva documente oficiale referi­ toare la Transilvania din timpul epidemiei de ciumă din anii 1813-1814. W. Prof. Papilian şi Dr. Papilian şi Dr. Comunicare. V. Papilian şi Dr. Articol publicat in Anatomischer Anzeiger Bd. 8°. W o chenschrift". Papilian şi Dr. Russu: Beitrage zum studium des BCU Cluj / Central University Library Cluj Schenkelsporns. 1936. 1. 225-30i. P. V. V.. ANUAKUL 1935/36 10 .. Prof. Paris XII. X. 47 pag. Soc. Dr. 1935. XII l. Grosz: Ştiri interesând Istoria medicinii în Ardeal din Volumele I—II ale revistei „Wiener med. Russu: t)ber experimentelle Enzeugung lymphoides Bildungen. Comunicare. 20 pag. Russu: Noi anastomoze între sistemul carotidian intern şi extern. 5. V. Comunicare. 20. 1936. 8°. Reuniunea Anatomică. Prof. 18.. 20 pag. 81.145 17. (161) I. Cluj. Papilian şi Dr. Prof. Clujul Medical No. 3. l/I 1936. 1936. Cluj. Institutul de anatomie descriptivă şi topografică. 24 pag. Dr. Visch. Comunicare. Cluj. Dr. Clujul Medical No. Sajovits: Igiena fizică şi psihică după Maimonide.

Papilian şi Dr. Comunicare. Clujul Medical No. Velluda: Caractere ancestrale pe mandibu­ lele de om. Dr. Aniţescu şi Dr. 11. Velluda şi Dr. Doc. l. C. Russu: Le systeme reticuloendothelial et laBCU Cluj / Central University Library Cluj syncope adrenalino-chloroformique. 29.V. Doc. C. Velluda: In preajma celui de al X-lea ex­ ternat la Cluj. Antonescu: Cercetări experi­ mentale asupra morţii după extirparea . Papilian şi V. Reuniunea Anatomi­ că. 1936. . Articol. Dr. Dr. Clujul Medical No. a apendicelui cecal a valvulei fleo-cecale şi a bandeletelor musculare. C. Paris. et la syncope adrenalino-chloroform. l. Clujul Medical No. LVI. 5. 2. C. Clujul Medical No. Stoinescu Neron: Un caz de notomelie. Prof. C. de Biol. Russu: Sincopele adrenalino-cloroformice întârziate. l. C.X. Dr. Velluda. Russu: Sistemul reticulo-endotelial şi sincopa adrenalino-cloroformică. 1935. Soc. Articol. de Biologie. 1. Comunicare la Soc. 1936. No. Soc. Russu: Les syncopes adrenalino-chloroformiques retardees. 34. Clujul Medical No. 1936. Doc. l. C. ref. C. Clujul Medical No. 2. Articol. C. Velluda şi Dr. Doc. 1935.II. l. C.III. Dr. 9. V. C. Velluda şi Dr. de Endocrinologie. Dr. Rom. No. Velluda: Asupra vascularizaţiei meniscurilor articulare la genunchiul de om. Doc. Dr. C. Velluda şi Dr. 5.X. Soc. de Biologie. C. Doc. 1936. Dr. Dr. Soc. 1936. Paris. et de Path.III. 1936. Doc. Dr. 3. Velluda: Un caz de lisa cecului. Clujul Medical No.VIII. 10. C. C. 3. gen. Soc. 1936. III. Doc. Doc. Dr. Doc. C.sinurilor carotidiene. C. Clujul Medical No. Russu: Les relations entre les capsules surrenales et le syncope adrenalino-chlorofor­ mique. Russu: Capsulele suprarena­ le şi sincopa adrenalino-cloroformică. C. 1936. 1936. Dr. Velluda şi Dr. 4. de Phisiol.XI. Preda: Contributions â l'etude de la mort par la pilorarpine. Velluda şi Dr. \C. C. l. Dr. Reuniunea Anatomică. de Biol. Dr. C. T.II. Journ. Velluda şi Dr. 1936. Russu: Nouvelles recherches concernant les relations existantes entre le blocage du sist. Dr. endot. €.446 Prof. 1936. Doc. C. de Antropologie. 10.

Clujul Medical No. V. Comunicare. Russu şi Dr. Clujul Medical Nr. 1936. 1936. Reuniunea Anatomică. Velluda $i Dr. fasciei şi formaţiunilor fibro-aponevrotice legate de complexul anatomic.1. 1. Russu: Dare de seamă asupra activităţii Soc. nie 1936. 1936. Preda Victor: Cercetări antropometrice asupra formei capului la oligrdîrenice. 1. Rom. Clu­ jul Medical No. de Antr. de Antropologie pe anul 1934—35. Piciorul gâştei. 1. Iunie Г936. Preda Victor: Contribuţiuni la studiul antropometric al capului la paran. C. 9. Rom. de Antro­ pologie. I I I . de Antropologie. Spătaru: Reacţiunile sistemului reticulo-endotelial în inaniţie şi supra alimentaţie. Clu­ jul Medical No. G. 1. Pop: Dispozit. Clujul Medical Nr. 1936. Iun. Spătarii: Reacţiunile siste­ mului reticulo-endotelial în supraalimentaţie şi inaniţie. V. Soc. Dr. V. Preda: (Contribuţiuni asupra glicemiei piloropimice. Februarie 1936. Iunie 1936. III. Russu: Noi date asupra oaselor wormiene. 1. I. Spârchez: Ulcer gastric şi duode­ nal experimental. Comunicare. Ianuarie 1936. G. de Antropologie. Dr. Clujul Medical No. 1936. 'Teze de doctorat: T. VI.147 Doc. 1. Soc. 3. C. Ilian: Morfologia menzeterului de câine reportată la embrionul uman. LXII. 1. 1936. 1936. Dr. 1. 3. 1936. 1. LVI. PredaBCU E. Dr. Soc. Soc. Anat. Reun. . Rom. Dr. Popescu:University Library Cluj şi Cluj / Central Modificările ovarului de epuroaică în urma injecţiilor de orchitină. G. V.1. Preda şi S. 6. Clujul Medical No. Clujul Medical Nr.1. I. Cupcea: Consideraţiuni asupra factorilor antropologici. Rom. 1. Rom. Puiu: O nouă concepţie asupra lamei osoase subtrochantiniene. Dr. 1936.

Aug. Med. in­ testinal (Cl. Titu Vasiliu cu Dr Petru Radu: Două cazuri de carcinom pulmonar. 3. b) Anevrism al aor­ tei ascendente perforat în pulmonară. pag. Titu Vasiliu cu Dr. Dr Titu Vasiliu cu Petru Radu: Limfosarcom. Dr. Prof. a spline. Prof. pag. în legătură cu un caz personal. Prof. No. Dr. Prăgoiu I. No. ((Cl. 434). 1936. 6. (Sub tipar). 538—539).148 15. (Cl. 1936. V. Petru Radu: Limfosarcom. 1935). Med. 3. 1936. Petru Radu: Tumoră ponto-cereboasă. 374). Dr. 59). Titu Vasiliu cu Dr. Stupariu I.Plauchitiu: Mielom mul­ tiplu plasmocitar. 9. Med. (Cl. I. Dr. (CL Med. 5. Plauchitiu: Asupra ce­ lor două cazuri de bonşiectazie chistică. Institutul de anatomie patologică. Dr. I . generalizat cu determinări gastro-intestinale. Prof. Dr. 317). pag. (Cl.. Prof. Prof. pag. Med. 8.: Tu­ morile cu mieloplaxe. 2. 432). Prof. şi Dr. Titu Vasiliu cu Dr. Prof Dr. 1935. („Cancerul" No. X—XII. Titu Vasiliu cu Dr. Med. 1936. Med. Haţieganu şi Doc. No. pag. pag. 357). Med. L. (Cl. 4. Dr. (Cl. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936. Daniello: Contribuţie la promema sporirii numerice a can­ cerului pulmonar primitiv. Petru Radu: Hemoragia abdominală mortală în urma unei tumori renale. cu peritonită purulentă. (Cl. 2. 3. 185). No. I. pag. No.Titu Vasiliu cu Dr. . 6„ 1936. 1936. 5. Rubin Popa. No. 4. (Cl. Dr. 6. cu peritonită purulentă. Titu Vasiliu cu Dr. Dr.149). 8. Prof. Dr. 1. Med. No. Mureşanu: Abcese actinomicotice ale ficatului. pag. Titu Vasiliu cu Dr. XII. a) Publicaţii: 1. 1936. 1936~. Mureşan: Abcese ac­ tinomicotice ale ficatului. 7. Radu Petru cu Prof. Aug. Dr. 7. pag. Dr. Prof. Dr. Titu Vasiliu cu Dr. Petru Radu: Tumoră pul­ monară bronşică a ficatului şi pancreasului. în regiu­ nea ischio-pubiană. No. No. 60). Med. 5. b) Comunicări: 1. pag.

2. Mezincescu: Tromboza ar­ terei mezenterice superioare şi tromboza arterei hepatice. Dr. (Sub tipar). No. Dr. Petru Radu: Limfosarcom intestinal (Cl. 3. 18. 1935 şi Nr. Rubin Popa cu Dr. Rubin Popa cu Dr. Dr. 1. Rubin Popa cu Drd. 3—4. pag. 1936. M. 2. Dr. 16. 7—8 din 1936. Med. Med.149 10. 11. I. Dr. Rubin Popa cu Dr. Med. Augustin Mureşan: iGarcinomul primitiv al trompei uterine. Petru Radu: Granulie pulmo­ nară canceroasă. No.Psihologie. 11—12. 1936. Petru Radu: Hipoplasie renală bilaterală. Plauchitiu: Tumoră pulmo­ nară atipică. No. Mişcarea Medicală. Kernbach: Criteriile medico-1 egale şi antro­ pologice ale responsabilităţii penale. Dr. pag. No. Rubin Popa cu Dr. Rubin Popa cu Dr. 432). Dr. 4. (Cl. Petru Radu: Infarctarea bila­ BCU Cluj / Central University Library Cluj terală totală a rinichilor. 1. Nr. (Cl.-(Med. (Cl. Dr. No. 126). Dr. Raport prezentat la al XV-lea Congres Naţional de Psihiatrie . . Craiova. 1936. Rubin Popa cu Dr. Plauchitiu: Sifilis splenohepatic gomos la o fată de 21 ani. pag. 6. 2. Prof. (Sub tipar). 13. Rubin Popa cu Dr. c) Teze Ће doctorat: 1. Med. No. A. Rubin Popa: JRabdomiome multiple congenitale ale inimei. 1936. 1936. ( O . 17.Iancu: Degenerescentă grăsoasă a ficatului şi a rinichilor la un copil de 9 luni. Med. pag. pag. 6. 432). 12. din 1935. Dr. Ion Plauchitiu: Consideraţiuni asupra leziunilor anatomopatologice a reumatismului poliarticular. pag. Med. 1936. pag. Simona Strat: Studiul isto-patologic al tumorilor Grawitz zise Hipernefrome. 16 Institutul medico-legal. 14. j(Maladia lui Bouillaud). 127). Neurolo­ gie şi Endocrinologie. 265). E. (Cl. 59). 1936. (Cl. 59). 15.

. 1936. Prof. Dr. M. Kembach. Dr. Nr. Dr. (Note preliminaire). Bulletin de ГAcademie' de Medecine de Roumanie. Dr. 3. Prof. Prof. pour le diagnostic histologique de la date d'une plaie. Cotuţiu în colaborare cu Prof.. Nr. Dr. Prof. C. 1936. M. M.. 1936..' Conferinţă ţinută la Colegiul Medicilor. Dr. Dr. . Kernbach: Codul penal şi profesiunea me­ dicală. Dahnovicir Recherehes critiques sur le diagnostic chronologique des blessures par T'examen histologique. 1936: BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Conferinţe: î. Prof. Ateneul Român Timişoa­ ra şi la Gruparea Femeilor Române Cluj. Revista de (Gynecologie şi Obstetrică. Cotuţiu şi Dr. M. 6. Kembach: Perioadele genezice şi agenezice a femeii şi importanţa lor medico-socială. 4. C. Tome II.. Tome IL Nr. Dr. Conferinţă ţinu­ tă la Societatea Ştiinţelor Medicale. C. Cotuţiu: Accidentele de muncă în lumina nouilbr legislaţii. Nr. Vrechia: Hemo­ ragie cerebeloasă şi moarte rapidă. Bulletin de ГAcademie de Medicine de Roumanie.. cu 3 cazuri personale. M. Problema responsabilităţii medicale.. 4. Dr. Revista de Medicină Lega­ lă.. 1936. 1936. Dr. Kernbach şi AL.160' Prof. Revista de Endo^ crinologie. Prof. Bucureşti. Kernbach: Responsabilitatea medicală şi perforaţiile utero-intestinale. 5. Cluj. la Facultatea de Medicină din Cluj. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. 4—5. Prof.. Dr. 4. 4. M. M. M. 2. Timişoara. Kembach: Problema responsabilităţii pe­ nale şi noul Cod penal. Kembach. î. Bucureşti. M. Kernbach: Probleme de învăţământ şi educaţie profesională. Dr. Societa­ tea de Gynecologie şi Obstetrică Cluj. Eişcuţia:: Sarcina extrauteri*nă şi aspectele ei medico-legale. Nr. Prof. Dr. Cotuţiu şi Dr.. Kembach: Perforaţiunile uterine şi intesti­ nale. Un nouveau criterium. Dahnovici: L'apparition et L'evolution de la fibrine dans Ies plaies. Dr.. Gynecologie şi Obstetrică. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Bănăţene. C.

otită şi mastoidită. C. M.Dr. Kernbach şi Dr. T. Cotuţiu: Traumatism al feţii. Kernbach: Un caz de intoxicaţie cu mercur nediagnosticat în timpul vieţii. Prof. Annales de Medicine Legale. Dr. Prof. Dachnovici: Avort spon­ tan şi febră tifoidă. Cotuţiu: Un caz de osteogeneză imperfectă. Prof. Căprioară). Dr. 2. C. M. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. Dr. . Hurghişiu: Un caz de hemora­ gia capsulelor suprarenale. Societatea de Endocrinologie. 14. C. Kernbach şi Dr. Reuniunea Anatomică Cluj. ll. 8. Dr. 6. Dr. 13. Prezentată de Prof. Vasiliu: Asupra unui caz de osteogeneză imperfectă. V. Pop: Un caz de diabet traumatic. 12. M. A. Cotuţiu: Avort septic spontan după abces al mânii. 1935. C. Kernbach şi Dr. Dr. 5. Clujul Me­ dical pag. Cluj. Reuniunea Anatomică Cluj. Dachnovici: Septicemie streptococică rapid-mortală după un traumatism mic. Comunicare făcută la Societatea de Medicină Lega­ lă. Paris. 1936. Cotuţiu şi Dr.IV. Reuniunea Anatomică Cluj. Gynecologie şi Obstetri­ că.151 c) Comunicări: 1. M. Cotuţiu şi Dr. 3. 4. Dr. -Dr. Dr. Kernbach: Probleme de la responsabilite medicale et les perforations utero-intestinales pendant l'avortement. C. Reuniu­ nea Anatomică Cluj. Societatea de Ortopedie Cluj. Dr. M. A. Reu­ niunea Anatomică Cluj. Prof. Prof. M. Cotuţiu: Un caz de embolii grăsoase generali­ zate. Cotuţiu şi Prof. 6. Dr. Dr. Hurghişiu: Avort crimi­ nal prin injecţie intrauterină şi coincidenţa cu salpingita gonococică şi pioovar. Cotuţiu: Un caz atipic de intoxicaţie cu cianură alcalină. abces cerebral. 9. 1936. C. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj l. Reuniunea Anatomi­ că Cluj. Kernbach şi Dr. 15. Prof. Dr. Reuniunea Anatomică Cluj. Rişcuţia: Ruptura traumatică a pulmonului fără leziuni a cutjei toracice. C. C. No. Cotuţiu în colaborare cu Prof. C. Reuniunea Anatomică Cluj. Hurghişiu: Avort spon­ tan în legătură cu pneumonia. 10. 294. (Cu Dr. Reuniunea Anatomică.Dr. Reuniunea Anatomică Cluj. Brindeau. l. Dr.

3. Nuţiu Traian: Obstetrica şi Gynecologia în activitatea medico-legală. Maniac Ernest: Fracturile osoase din punct de vedere medico-legal. 18. Dima T. Bârna Osvdt: Igiena în practica medico-legală. Salamon Roza: Tumorile traumatice şi interpretarea lor medico-legală. 17. Popa Solomon: Oftalmologia în activitatea medico-lesală. 10. Iulian: Traumatismele coloanei vertebrale şi interpretarea lor medico-legală. Forfu Nicolae: Medicina internă în activitatea medicolegală. 5. 14. 6. Cotuţiu A. 1920—1935. 12. Domide Leon: Importanţa medico-legală a complicaţiunilor septice după traumatismele craniene. 7. peCentral1933—1935. 4. Mocanu Elena: Pediatria în activitatea medico-legală. 22. 9. 11. Jaklovszky Dionisie: Perioadele agenezice ale femeii şi importanţa lor socială. ?0. 15. Boia Emil: Pruncuciderea.152 d) Teze de doctorat: 1. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în Clinica BCU Cluj / anii University Library Cluj Oftalmologică din Cluj. Pop Cornel: Dermato-Venerologia în activitatea me­ dico-legală. Barta Alexandru: Activitatea medico-legală a endocrinologului. 13. 21. Nicolescu Gheorghe: Traumatismele urologice din punct de vedere medico-legal. Roth Ernest: Bibliografia publicaţiilor dela Institu­ tele medico-legale din România. 2. 16. Tomoiagă Georghe: Tuberculoza traumatică şi inter­ pretarea ei medico-legală. . 8. Constantin: Herniile traumatice din punct de vedere medico-legal. Spineanu Vasile: Semnele morţii şi stabilirea datei morţii. 19. Incze Iosif: Pneumo şi Pleuropatii traumatice şi in­ terpretarea lor medico-legală. Rişcuţia Anton: Hemoragiile şi importanţa lor me­ dico-legală. Joo Ştefan: Simtomele agoniei şi starea mintală a ago­ nicilor.

Gr. p. 4. Munteanu: L'influence du rapport acide-base des aliments sur certaines proprietes physico-chimiques et la capacite du travail du muscle isole. D. de la Soc. 'Gr. Urechea. Retezeanu: Les variations de cHlore et du sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales./ Central University Library Cluj la studiul BCU Cluj Munteanu: Contribuţiuni transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor nervoşi. 6. 6. Gr.153 Vi. t. 13. 121. 2 din 1936. 1936. I. Benetato. R. Gr. şi No. 121. Munteanu: Cercetări asupra prezenţei unei sub­ stanţe oestrogene în nămolurile terapeutice. Clujul Medical No. 121. Urechea. Gr. î . Oprean: L'effet de la surrenalectomie sur l'etat colloidal des proteines musculaires. Benetato: Recherches sur la respiration du nerf optique. . D. Gr. Clujul Medical Nr. Soc. t. 1936. A. Michail. Benetato. 1936. Benetato. Gynecologie şi Obstetrică. C. Bull. 1. Gr. de l'Aeademie de Medecine de Roumanie. 10. N. Soc. No. t. 1. R. 11. 1936. Gr. 3. 12 din 1935. Gr. Institutul de fiziologie. de Biol. R. de Biol. de la Soc. Oprişiu: Contribuţiuni la stu diul funcţiune! antitoxice a capsulei suprarenale. 7. C. C. 1 din 1936. 8. p. Michail. Gr. 5. C. Gr. Benetato. t. R. 1936. Benetato. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei animalelor supra-renoprive. Retezeanu: Nouvelles re­ cherches sur le potassium dans l'insuffisance surrenele. No. Benetato: Problemele fiziologiei moderne în discu­ ţia Congresului Internaţional de Fiziologie din Leningrad. C. 1547. 12. Bull. 9. 1935. I. Clujul Medical No. 1551. de Biol. (sub presă). A. Benetato. 2. R. 1936. Benetato. N. Benetato: L'effet de la surrenalectomie sur le pH et le pouvoir tampon du muscle. No. t. N. C. Clujul Medical No. N. a) Publicaţiuni: 1. 7. Endocrino­ logie. Gr. C. Munteanu: Contributions â l'etude de la transmission chimique de l'influx nerveux au niveau des synapses centraux. de Г Academie de medecine de Rou­ manie. R. de Biol. Benetato: Recherches sur la respiraţion du nerf optique. Benetato. Găină. 1936. 3.

G. An. 2. Ştiinţelor Medicale. XVI. Soc. Leipzig. 53. Mârz 1936. Gr. G. Soc. Dr. 385 pagini. 514—549. 1936. Negru şi Prof Dr. Benetato. Benetato. Dr. Clujul Medical No. I. 6. Soc. D. Oprişiu: Ciontribuţiuni la stu­ diul acţiunei corficotrope a hipofizei. Soc.154 14. C. Clujul Medical No. 8 din 1 August 1935. Gynecologie şi Obstetrică. BCU Noţiuni elementare asupra alimentaţiei. de Endocrinolo­ gie. Michail: Die Rontgenbehandlung der Iristuberkuloze. Gh. Benetato: Respiraţia nervului optic în stare normală şi în diferitele stări patologice. Voi. Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. Russu şi Dr. Benetato. de Pediatrie şi Puericultura. Munteanu: Influenţa alimentaţiei asu­ pra pH-ului. 19 Institutul de radiologie. 5. Cluj. Publicaţii: 1. G. Fortschritte auf den Gebiete der Rontgenstrahlen Bd. D. N. Prof. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza laringelui. ÎS. Thieme S. Benetato. Ştiinţelor Med. Nicolae Bărbulescu: Clontribution â l'etude des liquides. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei suprarenoprive. Februarie 1936. Gr. 1936. de la Societe des Sciences. 1. D. Febr. 2. G. 8. Editura Universităţii. Benetato:Cluj / Central University Library Cluj Conferinţă ţinută la Asociaţia învăţătorilor din Cluj. Bull.'R. Munteanu: Contribuţiuni la studiul transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor ner­ voşi. 4. N. Aprilie 1936. Popoviciu. Găină. Decemvrie 1935. 1936. Laboratorul de fizică medicală. Dr. Ştiinţelor Med. Soc. I. 434—441. Michail. puterii tampon şi a capacităţii de lucru a muş­ chiului izolat. . Nicolae Bărbulescu: Curs de Fizică medicală. Gr. 2. Gr. Mai 1936. pag. comunicări: 1. b) Conferinţe. (Sb presă). 3. Noemvrie 1935. Dr.

. Gin. T.155. Dr. Iancu A. Clujul Medical Nr. 2. Dr. la. David şi Vago: Saeilul difteric la noui născuţii din colectivitate. de la Soc. Clujul Medical Nr. Dr. 7.: Role du systeme reticuloendothelial dans le mecanisme chimio-therapique des corps arsenobenzoliques. 1936. 1936. VII. BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. eug. M. B. Prof. C. (Co­ municare făcută în şedinţa Soc. Zolog M. Iancu. Nr. Tome CXXII. Dr. şi Obst.: Calificarea medicilor. 1936. Voi. VII.' . M. 9. Nr. O. 4. Compt. Turca în colaborare cu Dr. Voi. I. Ian. 8. 1135. 1936. Dr. Prof. T. Dariu şi Dr. de Endocrinologie. Dr. 1936. Nr. Rend. Dr. V. Dr. Zolog M„ Dr. 1936. de Biol. Buletin Eug. Comşia: Contribuţii la mecanis­ mul acţiunii preparatelor arsenobenzolice.: Sistemul reticulo-andetelial şi chimioterapia tripanosomiaselor. I. Comptes Rend. şi Biop. Zolog. de la Soc. Dr. 24.-tFebr. Tome CXXII. Dr. România Medicală. 1936. Compt. pag. 1936. Zolog M. I. 7. Comşia O. pag. de la Soc. 24. Dr. pag. 1. Mai—Iunie— Iulie 1936. Rend. 1138. Rusu: Eritem nodos şi primoinfecţiunea tuberculoasă. 121. Turca în colaborare cu Dr. Zolog M. Dr. Dr. Berariu şi Dr. No. O. Clujul Medical Voi. Nr. de Biol. XIV.. 1936. dq Biol. 3. XVII. Dr. din Cluj) 29.. 6. Dr. Moldovan: Casă de ocrotire sau dispensar rural? Buletin Eugenie şi Бшр. « O . Comşia O. pag. 24. Dr. 1—2. Comşia O. 1132. 5—6—7. 4. Nr.: Systeme reticulo-endothelial et action therapeutique des corps arsenobenzoliques. Dr. şi Biop. Nr. Moldovan: Principii de bază ale organizaţiunei sanitare. Comşia: Nouvelles recherches sur l'action des substances arsenobenzoliques dans les trypanosomiases experimentales. Institut al de igienă şi igienă socială. Tome CXXII. Voi. VII. David: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. 1-2. 3. Zolog. 8.

Population Nr. C. 1935. Voi.. şi Biop. Prodan. 1936. Bul. O. Nr. 3. Eug. 3. Nr. 17. eug. 6. şi biop. 1935. eugenie şi Biop. Re­ vista Nr. . T. Cauzele depopulării. Zolog M. 6. 11. şi Biop. G. Dr. Bul. P. 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. eug. Ibid. eug. P. Râmneanţu: Calcularea creşterii populaţiei vii­ toare din România. Voi. Râmneanţu: Deosebiri şi asemănări în statura şi perimetrul toracic a 48. 11—12. Nr. P. în colaborare cu Dr. VI. Dr. Nappendruck: Comba­ terea specifică simultană a difteriei şi scarlatinei în Turda. 10. din comunele rurale din Banat. 1935. Bulet. şi Biop. P. Nr. VII. 1. Bul. P. 1935. Râmneanţu: Creşte cancerul în România. 1935. 1—2. în colaborare cu Dr. 4. Dr. Nr. eug. 8. 9. Selegianu. Nr. eug. şi biop. Nr. eug. Dr. 22. 1936. V. Râmneanţu: Cercetări asupra originii etnice a populaţiei din Sud-Estul Transilvaniei pe baza compoziţiei serologice a sângelui. Problema intersexualităţii. P. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. Comşia: Biologia familie. 1%.. 3. jud. Turcu. 21. 6. Caras. 12. L. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Banatu­ lui. şi Biop. 19. Râmneanţu: Corelaţia dintre nupţialitate şi na­ talitate. I. Nr. eug. Modran. Dr. Rezultatele anchetei din Vărădia. 5. Dr. 7. şi Biop. P. 14. 5. Comşia: Biologia familiei. II. Dr. 1935. Bul. 4. 1935. 18. 1. Cauzele depopulării. Russu şi Dr. Bul. Dr.197 de recruţi de neam diferit din judeţul Timiş-T. Revue de Transylvanie. Râmneanţu: The Growth of the population of Rumania. 1936. 1935. P. Dr. Dr. Dr. Din biotipologia femeei. 13. Bulet. 23. Dr. 1935. Bul. 1935. 3. P. O. Situaţia la 2V2 ani dela începerea campaniei. I. eug. şi biop. Nr. GH. 2. Dr. 4.156 10. 20. Nr. 15. în colabo­ rare cu Dr. P. Perhaiţa şi Dr. Bul. Dr. 11. Dr. Nr. Râmneanţu: Rezultatul vaccinării cu B. 1—2. Bulet. 5. şi Dr. 1. Rezultatele anchetei dinf Banloc. P. 1935. şi Biop. în Plasa sanitară model Gilau. bazată pe proporţiile acestor fenomene demografice. Râmneanţu: Mişcarea populaţiei în Ardeal dela 1901—1910. Râmneanţu: Origine ethnique des Seklers de Transylvanie.

de Antrop. şi Biop. Nr. 1—2. 3. 1—2. 1—2. Soc. 4. 32. Bul. 37. jud. eug. P. 1936. Observat. Rev. Dr. 27. Făcăoaru: Legea pentru apărarea sănătăţii po­ porului german. 3—4. 38. I. Bul. Făcăoaru: Curs de eugenie (litografiat). 2. P. Studiu epidemiologie şi statistic. 26. 1936. 6. 1934. Social-Economic. 14. 1936. 1. Râmneanţu: Gripa din iarna anului 1934—35BCU Cluj / Central University Library Cluj în România şi repercusiunea ei asupra celorlalte cauze de deces. Făcăoaru: Compoziţia rasială a populaţiei din Voşlobeni. Râmneanţu: Mecanismul reducerii natalităţii în Banat. 1936. şi Biop. P. 1936. Dr. Comun: Soc. Nr. Bul. 1. eug. Cauzele depopulării. Râmneanţu: Soluţiuni în legătură cu problema declinului etnic al populaţiei româneşti din Banat. de Antr. eug. eug. Dr. P. forma şi structura părului în populaţia din Măguri. 3. 28. Clujul Medical. 10—. Râmneanţu: Demografia satelor din România. Severin. Dr. 1936. Nr. 1-2. 1—2. 25. Făcăoaru: Criteriile pentru diagnoza rasială. Bul. eug. 1936. 31. Bul. Bul. I. I. I. şi. Nr. Clujul Medical. 34. Î936. Dr. Nr. Făcăoaru: Inteligenţa în raport cu caracterele somatice şi cultura: doi fraţi. 40. Nr. şi Biop. 6. 29. 1936. Clujul Medical. şi Biop. P. 35. 30. Bul. Râmneanţu: Subnutriţia la copii dej şcoală şi. ! . Dr. Soc. I. Nr. Făcăoaru: Culoarea. Dr. Făcăoaru: Legiferarea avortului din indicaţiuni eugenice în Germania. P. 36. şi Biop. 33. şi Biop. la diferite vârste pe sex şi mediu. Dr. Dr. eug. Partea I I I . şi biop. Soc. Râmneanţu: Mortalitatea de cancer pe vârstă în România. Inst. infecţia tuberculoasă. Bul. Nr. de Antr. P. 7. Nr.. în colaborare cu Dr. 1936. Dr. biop. Nr. I. Dr. Nr. I. Rezultatele anchetei de­ mografice din comuna Iablaniţa. Dr. 1. eug. eug. Dr.157 24. Banat. Dr. Rev. Dr. 1936.. 5. Nr. Comunic. Clujul Medical. „Cancerul". 1936. Criş. Râmneanţu: Cauzele mortalităţii copiilor de 0—(14 ani. Făcăoaru: Culoarea ochilor în populaţia din Mă­ guri. Făcăoaru: Curs de sociologie (litografiat). Nr. 1936. Dr.12. Dr. Nr. P. Comunic. 39. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. Nr. 1935.'Ilie Ardeleanu.

Dr. 5 . David în colaborare cu Dr. Dr. 1936. 3—4. eug. Voi. Cluj eug. Institutul de istolegie şi e mbrielogie. I.6 . VII. Bul. 1936. Nr. . Pană: Studiu experimental asupra efectului prolanului şi foliculinei administrate intratubar. 9. Dr. Revista de Endocrinologie. D. Clujul Medical 1936. de Antr. Clujul Me­ dical. 1936. Vlad: Vaccinările antidifterice şi antiscarlatinoase în Municipiuţ Cluj. Com. Grigoriu şi N. 8. de Antr. I. Nr. 1. Clujul Medical. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu rasa. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu origi­ nea etnică şi stratul social. de Antr. Dr. Bul. Soc. a».. Vlad: Consta­ tări şi discuţii în jurul vaccinărilor] asociate antidiîterice şi antiscarlatinoase în municipiul Cluj. 1. Nr. Com. în anul 1935. Voi. 47. Soc. 9. 6. Clujul Medical. I. 6. Bul. 1936. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu starea economică. de Antr. 51. I. Com. Mai—Iunie—Iulie. Mai—Iunie-ЛиНе 1936. Nr. Dr. 1936. Făcăoaru: Statura ţiganilor din colonia Iris. Nr. în colaborare cu Prof. Petre David în colaborare cu Dr. 1936. P. /. şi / Central University Library 49.7 . 45. 42. Dr. de Antr. Gi­ necologie şi Obstetrică Cluj. şi Biop. Nr. Nr. 2. 46. 43. Com. 5—7.!158 41. Bul. Bul. 48. Făcăoaru: Indicele nasal la români. Făcăoaru: Familii degenerate şi costul lor pen­ tru societate şi stat. 1. Soc. eug. Dr. Dr. Făcăoaru: Indicele cefalic la ţigani. 50. Dr. I. P. 1935. Com. Nr. I. V I I . 5—6—7. 1936. Nr. 8. Soc. Clujul Medical. Dr. eug. eug. P. şi Biop. Nr. Nr. Drăgoiu: Localizarea topografică a substanţelor mi­ nerale din preparatele istologice cu ajutorul incinerării (microincinerarea). Clujul Medical 1936. în anul 1935. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu etatea. 1936. BCU ClujBiop. Dr.'5—7. Soc. de Antr. Soc. Primele constatări. şi Biop. Făcăoaru: Test individual pentru măsurarea in­ teligenţei. Clujul Medical 1936. 1. săcui şi un­ guri. iGr. 44. Com. Coja. I. şi Biop. Nr.

Cluj Nr. Baroni şi I. M. Mihalca. Prof. Emoragii cerebrale la gravide cauzate de ipertensiunea arterială esenţială în raport cu bazofilia ipofizară. Voicu. Gine­ cologie şi Obstetrică. 4. Botez. ClujulCluj / Central University Library Cluj 3. R. 2. Baroni şi I. Institutul de bacteriologic. 1936. 210. Soc. Vaccinarea antirabică la Institutul Antirabic din Cluj în anul 1934. CXXlII. 1936. Petrescu: Alteraţiuni ale timusului. 4. T. Rezumat litografiat. Ştiinţelor Medicale. (Cluj. Baroni şi 1. A. du­ pă administrare de foliculină. Răduleţ. C. Petrescu: Producţiunea de anticorpi după injecţiuni cu foliculină. de la Soc. Dr. comunicare la societatea de Endocrinologie. V. 2. Institutul de Istologie. Recherches sur la presence des bacilles tuberculeux dans le rein du cobaye apres 1'inf ection experimentale. V. după injecţiuni cu extrase de lanolină. Dna E. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra tumorilor de grefă. . prin injec­ ţiuni intramamare cu foliculină. (Date BCU Medical Nr. 23. (Revista de Endocrinologie.159 3. 1. 5. 1936. Crişan et J. de Biol. (Conferinţa ţinută la 20 Martie 1936 la Universitatea din Cluj. Baroni şi I. Prof. Botez: IGursul de Patologie Generală şi Experimentală (ţinut la Facultatea de medicină din Cluj). Reacţia de sex Dcrn-Sugarmann. Petrescu: Atrofie testiculară. Dr. Petrescu: Tumori la cobai. par C. 26 p. Prof. Congresul de Cancerologie din Bruxelles Septembrie 1936. 5. (Nepublicată). Mihai A. 9. Comunicat în şedinţa din 30. 1936. în co­ laborare cu Doc. V. Cluj Nr. V. Cluj. V. Aprilie 1936. A. în cadrul Extensiunei universitare). Baroni şi I. Idealurile noastre de eri şi de azi. 5. 22. Baroni. Nro. 1936). V. (Revista de Endo­ crinologie şi Ginecologie şi Obstetrică. Cluj. Dr. 1936. 3. Institutul de patologie generale şi experimentală 1. M. 4. Botez şi Dr. I. şi constatări). VI. Ianuarie 1936.

Lucrări: 1. Silberg.-ul în organele animalelor imunizate contra tu­ morilor prin ţesut embrionar. L'action de l'aniline sur Го-nitro-benzaldehide en milieu acetique. Dr. S. Niţescu şi I. Prof. 25 Institutul de farmacologie Prof. Secareanu et I. la Congresul de balneologie din Bucureşti. Gheorghe Popoviciu: Vezi lucrările făcute în colaborare cu Clinica Infantilă.160 6. Dr. Craiova). S. Laboratorul de chimie medicală. Institutul de balneologie şi fizioterapie. H. conferinţă ţinută la Congresul bal­ neologie din Sept. conferinţă ţinută la Congresul de bal­ neologie şi climatologie din Bucureşti. V. XVI. N. Gradinescu. Dr. Docenţi­ lor Univ. 2. Prof. 3. Marius Star za: Climatoterapia în tratamentul bolilor tubului digestiv. Dr. 2. 1936 la Slănicul Moldovei (publicată în Mişcarea Medicală. Marius Sturza: Menţinerea inalterabilităţii apelor carbogazoase. (Bulletin de la societe Tchecoslovaque de Physiatrie â Prague. Dr. Baroni în colaborare cu Prof. 4. Dr.4-dinitro-benzal-anilines sous l'action du carbonate de soude en milieu alcoolique. Prof.et des 2. Revista de Endocrino­ logie. în Maiu 1936. Bulletin de la Societe Chimique de France. 1936). Santa: Asupra prepa­ rării unui extract cortico-suprarenal. Georgescu: P. Lupaş: Sur les produits de transformation des 2. Ginecologie şi Obstetrică. Prof. BCU Cluj / Central University Library Cluj A reprezentat Facultatea de medicină Cluj. . 1.4. (Nepublicată). 36.6-trinitro. Voi. 381. 3. din Cluj. conferinţă ţinută la Cursul de perfecţionare a Asoc. Secareanu. Nr. Bulletin de la so­ ciete chimique de France. S. 4. Marius Sturza: Les Heliotheimes en Balneo­ logie. Secareanu et A. lucrare tipărită în Vestnik Ceskoslovenske fysiatricke Spolecnosti v Praze. A. Măria Gheorghescu: Acţiunea extractului de Secară cornută asupra inimei de broască. Marius Sturza: Balneoterapia bolilor de ficat. 1936.

FACULTATEA DE LITERE Şl FILOSOFIE BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUSUL 1935/36 II .

Decan: NICOLAE DRĂGANU Prodecan: ŞTEFAN BEZDECHI Secretar supl. 1. PETRE GRIMM „ „ „ 1930—31. Ordonanţe: Batiz Geza. 7. BCU IOAN PAUL. Personalul Decanatului. Arhivar: Ana Ghibu. +10AN URSU „ „ „ 1922—23. 5. ALEXANDRU LAPEDATU „ „ „ 1921—22. SILVIU DRAGOMIR „ „ „ 1925-26. THEODOR CAPIDAN „ „ „ 1927—28. Profesori şi conferenţiari decedaţi. ŢVIRGIL BĂRBAT în anul univ. 2. 1924—25. Intendent: Andrei Turos. Doctor în Ştiinţele de Stat). GHEORGHE MATEESCU (Conferenţiar). NICOLAE BĂNESCU „ „ „ 1920—21. Ajutor de secretar supl. VASILE BOGREA. 6. . Vătăşescu (licenţiat în litere şi în drept. 1923—24 şi 1932—35. Foştii Decani. NICOLAE DRĂGANU în anii univ. Cluj / Central University Library Cluj IOAN URSU. 1. fGHEORGHE BOGDAN-DUICĂ în anul univ. 1919-20. IOSIF POPOVICI. ONISIFOR GHIBU „ „ . 4. Gheorghe A.: Olga Dimitrescu (licenţiată în litere). TEODORESCU „ „ „ 1926-27. GHEORGHE GIUGLEA „ „ „ 1929—30. 1928-29. DUMITRU M. 2. VIRGIL BĂRBAT. GHEORGHE BOGDAN-DUICĂ.A) DECANATUL. Baciu Ioan şi Caian Ioan. ŞTEFAN BEZDECHI „ „ „ 1931—32. 3. 3.

Decan în anul 1931—32. Intrat în învăţământ la . Fost deputat de Aleşd. Fost agregat stagiar din 1919—23.Născut la 16 Decembrie 1878 în co­ muna Călăraşi. Pro­ rector în anul 1924—25. agregat din 1923—26. Personalul didactic. judeţul Ialomiţa. Yues Auger. 1. Doc­ tor al Universităţii clin Bucureşti. Coman­ dor al Coroanei României. Agrege des lettres. Bărbăţie şî Credinţă cl. Doctor în Filosofie şi Litere dela Universi­ tatea din Жипсћеп. Cluj / Centraltitular deLibrary Cluj BCU Profesor University Bizantinologie. Născut la 14 August 1893. Profesor titular al catedrei de limba şi literatura greaca. I. Decan în anul 1920—21. Cluj la al V-lea Congres internaţional de studii bizantine ţinut în Sep­ tembrie 1936 la Ћота. a) Profesori titulari. Me­ dalia jubilară. 3. Membru ac­ tiv al Academiei Române. 1933—34 şi 1934—35. L Avântul Ţării. Ştefan Tlezdechi. membru de onoare al Societăţii 'de studii bizantine din Atena. Piăzboiul pentru întregire. Prodecan în anii 1932— 1933. Directorul Seminarului de Filolo­ gie clasică. 2. De­ legatul Academiei ТЧотапе şi al Universităţii din. Numit în învăţământ în 1919.20 Septembrie 1921. în comuna Ploieşti. Rector al Universităţii în anul 1923—24. . în comuna "La Hochelle (iCharente-Inferieure) . Născut la 24 Aprilie 1888.4. Senator ăl Universităţii din 8 Iunie 1931 până în 12 Iunie 1932 şi din Decembrie 1933. Profesor angajat cu contract la catedra de Limba şi Literatura franceză. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Membru în comitetul de lectură al . Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1899. Directorul Seminarului •de Limba şi Literatura franceză. Nicolae Bănescu. Ancien eleve de Г£соJe Normale superieure. judeţul Prahova. Pro­ decan al Facultăţii în anul 1919—20 şi 1921—22.Franţa. Cavaler al Legiunii de onoare. Comandor al ordinului „Co­ roana României". Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului.

Membru al Aca­ demiei Române. 1933—84.. Nicolae Drăganu. 1930—31. Fost director gerant al Institui­ tului de studii clasice. apoi membru în comisiunea examenelor de capacitate. Doctor în Filosofie. 1919—'30 Iunie1924. 15 Sept. Preşedinte al Comisiunii pentru examina­ rea candidaţilor de profesori.. Macedonia jugoslavă.. 1923—24. apoi profesor titu­ lar de Limba şi Literatura română şi Limbi clasice la liceul din Năsăud. Cluj. Numit în învăţământ la 1 Sep­ temvrie 1906. 1934—(35. Delegat al Mi­ nisterului Cultelor şi Artelor la Uniunea Muzeului Ardelean. 1935—36. 1932— 33. Decan în anii şcolari 1923—24. învăţământ cl.. Cluj. I . Docent. Doctor în Litere dela Universitatea din Lipsea. 5. judeţul Năsăud. mai mulţi ani. Preşedintele Oficiului de Editură al Universităţii. Coroana României în gradul de Comandor. 1906—1919. din Decemvrie 1925. Rector al Universităţii în anul şcolar 1931—32. în c o ­ muna Zagra. apoi în anii şcolari 1932—33. L. 1934—35.104' Teatrului Naţional din Скгк. Preşedintele Comisiunii Bibliotecii Universităţii 1932—33. Aprilie 1879 în oraşut Perlepe. 4. etc. Preşedintele Comisiunii Căminurilor. Membru al Comitetului central şi al Sec­ ţiei literare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român^ al comitetului de lectură al Teatrului Na­ ţional din Cluj. Preşedintele Ex4 . Răsplata muncii pentru. 1935^36. Născut la 18 Februarie 1884. DirectorulCluj / Central Universitypregătirea de profe­ sori. 1919—20. 1933—34. Numit în învăţământ la 15 Au­ gust 1902. Director de studii şi disciplină la Cămi­ nul „Casa învăţătorilor' 1925—26. etc. cl. 1919. 'Coroana României în gradul de ofiţer. Răsplata muncii pentru 25 ani în ser­ viciul statului... Membru al Comisiunii pentru organi­ zarea Universităţii "Sin Cluj (1919). 1932—33. anul 1927—28. Decan în. 1933—34. Comisar ministerial pe lângă Directoratul regional al învăţământului secundar din. Răsplata muncii pentru învăţăm. Theodor Capidan. Născut la 15. al societăţii AGRU. 1935—36. Prodecan în anul 1928—29. Membru al Co­ misiunii Căminurilor şi al Bibliotecii Universităţii. BCU cursurilor pentru Library Cluj Cluj. P r o ­ rector din 12 Maiu 1919 până la începutul anului şcolar 1919— 20. Membru corespondent al Academiei Române. 1934—1935. Delegat al Academiei Române la Congresul in­ ternaţional al Linguiştilor din Copenhaga. Fost asistent al Institutului Balcanic din Lipsea.

Leul alb. în comuna C-urasadului. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Meri­ tul cultural cavaler cl. Decan în anul 1925—26. Născut la 3l Mai 1883. Meritul cultural ofiţer. Decret Regal Nr. Profesor titular de Pedagogie. Sava. Silviu Dragomir. Membru ăl Consiliului judeţean Sibiu (19Î2—15). 2429/ din 7 Iunie 1920). 1556. Răs­ plata muncii pentru învăţământ cl. eliberat la 30 Aprilie 1936. Ofiţer al ordinului „Ferdinand" (Decret Regal Nr. 47282). 6790. cordon. Profesor la Seminarul Andreian şi" Scoală Normală din Sibiu (1911—12). Cavaler al Ordinului Ferdinand I. Numit în învăţământ la 1910. ^Brevet Nr. 7. Deputat în marele Sfat âl Transilvaniei. comandor -(Cehoslovacia). Decret Regal Nr. Prodecan în anul 1926—27. Inspector al învăţământului primar din Arhidieceza or­ todoxă a Transilvaniei (1910—1914). Născut la 13 Martie 1888. Asesor чтогаг al Consištorului bisericesc din Basarabia (1918). 259. judeţul Hunedoara. Mem­ bru în comisia universitară Cluj i919. Preşedintele Comisiei interi­ mare a Municipiului Cluj din 18 Noemvrie 1933. în comuna Sălişte. I. judeţul Sibiu. 4102 din i7 Decemvrie 1930). Coroana Ro­ mâniei în gradul de mare cruce. 6. I..1935). Membru al Academiei Române (1928). Clujului (1920). Onisifor Ghibu. Coroana României. 3994 din 10 Decembrie 1931). Numit în învăţământ la 11 Iunie 1 9 l l Profesor titular de Istoria ^sud-est europeană. Fost profesor la seminarul teologic din Sibiu. Mem­ bru al Comisiunii bisericeşti din Basarabia (1918). Secretar general al Re­ portului de Culte şi Instrucţie publică dîn Transilvania (1918— "20). Feleacului. înregistrat de Nr. Comandor al Coroanei României (Decret Regal Nr. Ofiţer al „Legiunii de onoare" (decret din 16 Apriiie 1936.165 tensiunii Universitare din 19B2. Directorul revistei „Revue de Transylvanie" Mare ofiţer al ordinului Coroana României. Membru şi delegat al Comisiunii şcolare moldoveneşti de pe lângă Zemstva gubernială a Basarabiei (19i7—18). Doctor în teologie. şi al celui din Eparhia Vadului. Comandor al ordinului Coroana României. Doctor în Filosofie dela Universitatea din Jena. Membru al Comitetului maţional al Românilor ardeleni şi bucovineni refugiaţi (Odesa 1918). Sf. Membru cores- . Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I (Brevet Nr.Mare ofiţer al or­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dinului Ferdinand I.

Membru în comitetul naţional român al Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică. Fost Comisar general al Astrei pentru Basarabia. al Sin­ dicatului Presei din Ardeal şi al Societăţii meseriaşilor şi in­ dustriaşilor români din Cluj. Membru de onoare al Uni­ versităţii populare. numit în învă­ ţământ în 19l6. Vladimir Ghidionescu. al Laboratorului de Pe­ dagogie experimentală. Bărbăţie şi credinţă cl. Mare ofiţer al ordinului Steaua României. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în Litere şi Filosofie dela Universitatea din Cluj. Numit în învăţământ la 1 Septembrie .Ateneului român din Dorohoi. I. Fost sena­ tor de Orhei. judeţul Braşov. pentru congresele Ligei inter­ naţionale pentru educaţia nouă. Premiat de Academia Română. Profesor titular de Pedagogie. Vice preşedinte al Ligei antirevizioniste. Răsplata mun­ cii pentru învăţământ cl. judeţul Iaşi. cu spade. Născut la 29 Ianuarie 1884. Născut la 28.. Director al Seminarului pedagogic universitar şi.pondent al Academiei Române. Răsplata mun­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cii cl. I. Mare Ofiţer al Coroanei României. George Giuglea.. Doctor în Litere. Decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere în anul 1928—29. în comuna Iaşi. Ofiţer al Coroanei României. aL Societăţii istorice-arheologice bisericeşti din Chişinău şL al. Deco^rat cu Ordinul Ferdinand I în gradul de Comandor. Membru şi preşedinte al Sec­ ţiei Şcolare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura. în comuna Satulung. Ofiţer al ordinului Ferdinand I. Medalia Ferdinand I. Doctor în Filosofie. Co­ mandor al Stelei României. Comandor al Ordinului Coroana României. Membru de onoare al Societăţii „Andreiu Şaguna" dela Academia teologică ortodoxă din Sibiu. Memsbru în comitetul internaţional. Membru al Societăţii Regale Ro­ mâne de Geografie. Prodecan în anul 1929—30. Membru al Societăţii Regale Române de Geografie. 9. Profesor titular de Filologie romanică. Virtutea cercefăşească (medalie)v Virtutea oercetăşească de aur. I. 8. poporului român din Transilvania. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în teologie ardeleni dela Universitatea din Clernăuţi. Martie 1878. Membru al secţiei şcolare a Asocia­ ţiunii pentru Literatura română şi cultura poporului românv Delegat al Ministerului Instrucţiunii şi al Universităţii la Con­ gresul internaţional din Cheltenham (Anglia).

Petre Grimm. 6. II. 9. Ofiţer al Coroa­ nei. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Decan în anuT 1929—30. Fost pro­ fesor la liceele şi gimnaziile din Târgu Jiu. Ofiţer al ordinului „Couronne de cheile. 3. al societăţii de mu­ zică „Bistritzer Gesangs. Numit în învă­ ţământ la 1 Septemvrie 1891. 7. Fost inspector şco­ lar confesional (1911—1920). Fost profesor liceal la Bistriţa şi consilier la Consistorijl suprem evanghelic din Sibiu (1898—1911). Membru în secţia literară a „Astrei". Grand Duche de Luxembourg (1906). Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1905. I. Coroana României în gradul de comandor. 8. Profesor titular de limba şi literatura engleză. 1881. Moni1 . I. Fost deputat de Bistriţa (1926—27). T. Severin. Doctor în Litere. Comandor al ordinului Coroana României "(1922). 4. Membru corespondent al Acade­ miei Române. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Membru al comisiunii pentru examinarea candidaţilor de profesori (Quj. Fost deputat de Cluj (1931). Profesor titular de limba şi li­ teratura germană. linguistiques et dialectologiques" din Luxembourg (1924). Născut la 22 Februarie. 10. Membru al societăţii „Goethegesellschaft" din Weimar. Crucea de războiu. din 16 Februarie 1932. al societăţii „Societe d'etudes. 5. Prodecan în anul 1931—32. Fost lector de limba română la Sorbonaj ( Ш 4 ) . Membru al comitetului societăţii „Verein fiir siebenburgische Landeskunde" (1906). Me­ dalia jubilară. Gustav Kisch. Membru onorar 1. Directorul seminarului de germanistică. apoi lector de limba engleză la Universitatea din Cluj (1919—24). Răsplata muncii pentru 25 ani în servi­ ciul Statului (Decret regal 3994. Băr­ băţie şi credinţă cl. Licenţiat în litere (limba şi literatura germană şi latină). 2. Membru corespondent al Academiei „Schiller" din Miinchen (1934). Născut la 26 Martie 1869. Membru în comisiunea examenului de capacitate. al societăţii iCIzernovitzer Mănnergesangverein (1911—1912. Crucea comemorativă de războiu. în comuna Bistriţa judeţ Năsăud. Prodecan în anul 1930—31. Decan în anul 1930—31. în Bucu­ reşti. 1919—1920). Doctor în filosofie şi magister artium BCU Cluj / Central University Library Cluj liberalium al universităţii din Tubingen (1891). al Academiei Române (1933).und Musikkrânzchen" (1911).167 1912. Târgovişte şi Mănăstirea Dealului (1905—1919). 11. Coroana României în gradul de Comandor.

jud. Fost consilier al Delegaţiunei române la Conferinţa de Pace dela Paris (1918—1920) şi dela Genova (1922). Membru corespondent al Societăţii Petofi (Petofi târsasâg) din Budapesta. Ministru al Cultelor şi Artelor (dela 9 Iunie 1934).Bolcseszet. Medalia jubilară. Intrat în învăţământ la 1 Septembrie 19(33. Membru în Adunarea eparhială a Episco­ piei Clujului. Născut la 14 Septembrie 1876. nyelv es tortenettudomâny szakosztâly). Profesor titular de Istoria veche a Românilor (1919). Mureş. 10. 12. Gheorghe Kristof. partea I-a. în co­ muna Dumbrăvioara. Preşedinte al Comisiunii monumentelor Istorice pentru Transilvania (1921). Membru în comitetul Societăţii Fi­ lologice din Budapesta (Budapesti Philologiai Târsasâg) şi al Societăţii de Istoria literaturii maghiarş (Magyar Irodalomtorteneti Târsasâg) din Budapesta. Fost director ge­ neral al Arhivelor Statului (1923). Membru al societăţii literare ardeleneşti din Cluj. 11. în comuna Cenatul Săcelelor. 12. Fost ministru al Cultelor . 13. Răsplata BCU Cluj Central University Library Cluj muncii pentru 25 ani în / serviciul Statului. 39. Linguistice şi Istorice a Societăţii Muzeului Ardelean (Erdely Muzeum Egyesiilet. Fost preşedinte al secţiei Filo­ sofice. Membru al Comisiei istorice a României (1923). Membru al Congresului Eparhiei reformate.168 torul Oficial Nr. 938). Născut la 2 Octombrie 1878. Preşedinte al secţiei lite­ rare. Senator în Parla­ ment (dela 1933). Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I-a. Profesor titular de Lim­ ba şi Literatura maghiară. pag. Braşov. Codi­ rector al Institutului de Istorie Naţională. Fost secretar al Comisiunii monumentelor istorice (1904— 1919) şi al Comisiunii istorce a României (1911—1919). Doctor în Filosofie. jud. Fost decan (1921— 1922) şi prodecan (1922—23) al Facultăţii. Membru (1918) şi Preşedinte (1935) al Academiei Române. Crucea pentru merite civile în războiu clasa Il-a (1917). Numit în învăţământ la 1 Aprilie 1904. în Congresul bisericesc al Mitropoliei Transil­ vaniei şi în Congresul naţional al Bisercii ortodoxe române. Membru activ sau de onoare al mai multor societăţi istorice şi literare din ţară. Licenţiat în Litere (Istorie-Geografie). Alexandru Lapedatu. Membru de onoare al „Asociaţiunii" (1924). ştiinţifice şi artistice a societăţii reformate Kârolyi Gâspâr. Fost profesor la liceul reformat Kun din Orăştie (1903—1922J.

I I ) al Vulturului României. Fost membru în comisiunea celor 15 pen­ tru pregătirea proiectului de lege relativ la unificarea orga­ nizaţiei constituţionale-bisericeşti şi în comisiunea pentru conservarea monumentelor istorice. De- . Mare Ofiţer al Ordinului Ferdinand I. 1922— 1926 şi 1926—L927). După trecerea examenului de maturitate (bacalaureat) la liceul ortodox român din Braşov. Deputat în congresul naţional-bisericesc din Bucureşti. Deputat în Parlamentul României (1919—1920. Mormânt. Codirector al Institutului de Istorie Naţională. Profesor titular de Istoria mo­ dernă a Românilor şi de istoria Transilvaniei. Născut la 9 August 1880. Răsplata muncii pentru învăţământ (cl. Inspector şcolar confe­ sional (1909—1919). specialitatea Istorie (1925—26. Coroana Italiei. Medalia Peleş. Sf. Membru activ al Academiei Române din 1916) şi preşedinte al secţiunii istorice "(1932—35). Intrat în învăţământ la 1 August 1905. Răsplata muncii pentru biserică (cl. judeţul Sibiu. 1926—27. Ofiţer al Meritului Cultural. Doctor în Filosofie (1904). Ioan Lupaş. secţia pentru Transilva­ nia. 1927—28. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului.16^ şi Artelor (1 Noembrie 1923—3T Martie 1926 şi 4 Iunie 1927— 10 Noembrie 1928). Premiat de Academia Română (1910) pentru monografia istorică asupra Mitropolitului Andrei Şaguna. Fost senator în legislaturile: 1919—1920. Preşedin­ tele comisiunii examenului de capacitate al profesorilor se­ cundari. 14. Fost profesor la Seminarul „Andreian" din Sibiu (1905—1909). Medalia Regele Ferdinand I cu spade. Comandor (cl. Ministru al Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale (1926—1927). Sf. Fost Ministru de Stat (14 Noembrie 1933—9 Iunie 1934). Vicepreşedintele secţiunii istorice a Asociaţiunii. Fost deputat în legislaturile: 1922—1926 şi 1931—1932. I ) . în comuna Sălişte. Secretar general al Resortului de Culte şi Instrucţie Publică în Sibiu şi Cluj (1918—1920). I ) . în cel mitropolitan din Transilvania şi în sino­ dul eparhiei Cluj. Polonia Restituta. a urmat studii de istorie şi literatură latină la Universitatea din Buda­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pesta şi la cea din Berlin. 1928—31 şi 1932—33. I ) pentru 'scri­ eri istorice şi literare. Grigore cel Mare şi Steaua Româ­ niei. Comandor al Le­ giunii de onoare. Bene merenti (cl. Mare cruce cu cor­ don a ordinelor: Coroana României. 1927—28 şi 1935).

A urmat cursuri de spe­ cializare la Sorbona şi la ficole Naţionale des Chartes. Fost membru titular la ficole Pratique des hautes fitudes din Paris. Budapesta (1931). Dâmboviţa. Soc. Numit în învăţământ la 1913. Mare Ofiţer al Ordinului Steaua României (1926). Sofia (1927). Doctor în filologia clasică dela Uni­ versitatea din Cluj. I (1932) dela Re­ gele Carol II. . în comuna Şerbăneşti-Poduri. Mem­ bru corespondent al Academiei Regale din Barcelona. I. Crucea şi Steaua Sf. 15. Direc­ acestei catedre cu ord. Născut la 11 August 1891. specia­ litatea filologiei clasice. licenţiat în Drept. Comandor al ordinului Coroana României (1923). Varşovia (1933). Intrat în învăţământ la 1918. Coroana României în grad de mare cruce cu cordon (1935). Născut la 1 Septembrie 1891. Membru al Comisiunii Internaţionale a învăţământului Istoriei şi al Comisiunii Internaţionale a Marilor Descoperiri geografice. Nr. primite dela Pa­ triarhul Ierusalimului Damianos (31 August 1928). Medalii militare: Avântul Ţării (1913). Reprezentant al Comitetului Istoric Român la şedin­ ţele Comitetului internaţional al Ştiinţelor Istoric^ dela Ve­ neţia (1929).Library Cluj torul Institutului şi Seminarului de Istorie universală. când a fost ridicat la rangul de titular al BCU Cluj / Central University 32153—1928. Con­ ferenţiar la Universitatea din Bucureşti (1923—1925). Teodor A. Profesor suplinitor de Limba şi Literatura Latină din 1 Noembrie 1926. Polonia restituia. de Bizantinologie din Roma (1936). Sofia (1934). Iaşi. de Geografie din Lisabona şi al Academiei Române. Doctor în Litere. Bucureşti (1924). Licenţiat al Universităţii din Iaşi. A participat şi a prezentat comunicări în urmă­ toarele Congrese internaţionale de Istorie: Bruxelles (1923). Profe­ sor agregat de Istorie universală dela 15 Ianuarie 1925 până la 1 Martie 1928. Varşovia (1933). Răsplata muncii pentru învăţământ. Membru în secţiunea istorică a Astrei şi al Extensiunii unversitare din Cluj. Ministr. Bursier al Universităţii din Bucureşti pentru studii de specializare în istoria medievală la Paris. 16. pentru merite literare-ştiinţifice (1910). Paris (1934). Ordinul Regelui Ferdînand I şi Meritul Cultural cavaler cl. Oslo (1928). jud. Atena (1930). Constantin Marinescu. Instr.170 corat de Regele Carol I cu Bene merenti cl. jud. în co­ muna Iaşi. Mormânt. Naum. al. Cambridge (1930).

I. Născut la 11 Februarie 1885. Coriolan Petranu. Membru al Comisiunii Muzeului etnografic din Cluj (1922). Premiat de Academia Română cu premiul „V. Cooptat în comitetul Associazione Internazionale degli Studi Mediterranei. Director gerant al Institutului de Studii Clasice. 1929—Febr. cu ord. pentru recuperarea comorilor de artă ale* . Pârvan" pentru descoperiri arheologice. Directorul Şcoalei române din Roma din 1929.17L Titular dela 1 Aprilie 1929. Fost director al Institutului de studii clasice din Cluj (Febr. Meritul cultural pentru cultură cavaler cl. când a fost ridicat la rangul ele titular. Covurlui. Fost deputat în legislaturile dela 1920— 22 şi 1927—28. 17. Fost delegat al Guvernului român pe lângă Comisia de reparaţiuni din Budapesta. 18. Fost in­ spector general al Muzeelor din Transilvania (1920—22). Membru al Asociaţiunii Astra. Doctor în Filosof ie al Universităţii din Viena (1917). Membru ordinar (Socius ordinarius) al Istitutului Arheologic german din Berlin (1929). Răsplata muncii pentru învă­ ţământ cl. Directorul Seminarului de Istoria antică. Intrat în învăţământ la 2 Septembrie 1919. Doctor în Litere şi Filosof ie. Membru cores­ pondent al Academiei Pontîficia din Roma (Pontificia Accademia Romana di Archeologia 1931). profesor titular de Istoria antică. Conferenţiar definitv dela 2 Sept. jud. l^ost profesor conferenţiar la Seminarul pedagogic universitar din Bucureşti. Profesor agregat de Istoria artelor până la 1 Martie 1928. Arad. 1932). Membru ordinar al In­ BCU Cluj / Central University Library Mitgliedoesterstitutului Arheologic din Viena (ordentliches Cluj reichisches Arhâojlogisches Institut Wien). Fost funcţionare de specialitate al Muzeului de Bele Arte de stat din Budapesta (1918). Membru de onoare al Societăţii Numismatice din Bucu­ reşti. 1919 până la 15 Ianuarie 1925. Roma 1930. Ma­ re ofiţer al Coroanei Italiei. în co­ muna Siria. Mem­ bru al Comisiunii Monumentelor Istorice secţia pentru Tran­ silvania (1928). Născut la 11 Ianuarie 1893. Fost conferenţiar de Istoria antică la Universita­ tea din Cluj. Intrat în învăţământ în Sep­ tembrie 1909. Membru în adunarea eparhială a Episcopiei Clujului. Ministerului Instrucţiunii Nr. jud. Emil Panaitescu. în co­ muna Cudalbi. 32155—1928. I. Fost profesor suplinitor de Arheologie la Universitatea din Iaşi (1919).

Membru al Secţiei arteЛог a Asoclaţiunii (1925). Membru corespondent al Societăţii Nu­ mismatice române (1922). Născut în 4 Ianuarie 1877. Vost vice-preşedinte al Sfatului naţional din Bucovina şi secretar de stat pen­ tru afacerile streine (1918). Sextil Puşcăria. 1935. Giandomenico Serra. -Răsplata muncii pentru învăţământ cl. pentru organizarea Universităţii dinCluj BCU Cluj / Central University Library Cluj. Membru al Comisiunii de conducere al aceleiaşi şcoli (1926). Mare Cruce a ordinu­ lui Coroana României. iar dela 1919 încoace la Universitatea din Cluj. Profesor titular de Limba şi Literatura ^română la Universitatea din Cernăuţi (decan în 1914—1918). Conferenţiar de\ Istoria artelor la Şcoala de arte frumoase din Cluj (1926). Comandor al ordinului Steaua României. Director al -Muzeului Limbei Române. 19. I. Membru al Aca­ demiei Române (1914). Membru activ al secţiei literare a Astrei. jud. Consilier tehnic al Conferinţei româno-maghiară din Bucureşti (1923). Doctor în Folosofie. Băsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Delegat al României la Societatea Naţiunilor (1922—25). Mem-bru corespondent al Comitetului permanent internaţional de linguistică. Numit . Marianerkreutz des Deutschen Tlitterordens (1918). Inspector -onorific al Muzeelor (1929).172 Transilvaniei (1922). Membru de onoare al Fundaţiunii Rudolf-Euken-Haus din Jena. Italia. Rector în anul 1919—20. de arte fr. Membru în Comisiunea istorică. Prorector în anul 1920—21. Născut la 4 August 1885 în co:rnuna Locana Canavese. provincia din Torino. Fost comisar general al Consiliu­ lui Dirigent. Membru corespondent al Societăţii Regale Deputazione di Storia Patria din Veneţia. Membru onorific al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. Cavaler al legiunii de onoare franceze. Cavaler al ordinului Coroana României. Premiat de Academia Română. Conferenţiar de Estetică la Şc. I. Preşedinte al Frăţiei ortodoxe române. Braşov. Intrat în învăţmânt Ла 17 August 1904 ca docent de Filologie romanică la Uni­ versitatea din Viena. Vicepreşedinte al Secţiei Arte­ lor (Astra) din Nov. 20. Ofiţer al Meritului cultural pentru Litere şi Opere literare. (dela Februarie 1932). Mare ofiţer al Ordinului Ferdinand I. Răsplata muncii pentru învăţământ el. în comuna Braşov. din a cărei însărcinare publică Dic­ ţionarul Limbii Române (dela 1906 încoace).

Conferenţiar la Universitatea din Bucureşti 1918. I. pentru descoperiri arheologi­ ce. în Bucureşti. I. Argeş. Fost director al Institutului de Arheologie şi Numismatică. Profesor titular de psihologie. . Profesor titular de Arheologie şi Numismatică. Fost membru în Comisiunea pentru examinarea can­ didaţilor de profesori Cluj. 22. premiul „V. Profesor angajat cu.Florian Ştefănescu Goangă. A obţinut premiul „Hillel". Născut la 10 Maiu 1880. Directorul Institutului de psihologie experimen­ tală. Marin Ştefănescu. Mambru al „Societa italiana per il Progresseţ delle Scienze" din Roma. Licenţiat şi doctor în Filosofie dela Sorbona (Paris). Membru corespondet al Societăţii Nu­ mismatice Române. jud. Născut la 25 Septembrie 1881. 1914. Steaua Româiei în gra­ dul de comandor. Dimitrie M.Cluj BCU Cluj / Central University Library Rector al Universităţii. Fost senator al Universităţii. în Rucureşti. Ofiţer al Coroanei României. Asistent de Logică la Universitatea din Bucureşti în 1914. academician onorar al Academiei „Lunigianese di Scienze Ciovani Capellini" din La Spezia. membru al „Societa storica subalpîna din Torino". Numit în învăţământ la 1 Sept. Mem­ bru al Comisiunii monumentelor istorice. Pârvan" al Academiei Române. Numit în învăţământ la 7 Noembrie 1912. Teodorescu. Doc­ tor în Litere al Universităţii din Torino. 1906. jud. Răsplata muncii pentru î n ­ văţământ cl. Membru. Numit în învăţământ la 3 Nov. Ilfov. Fost director al Căminului „ A . secţiunea regiona­ lă din Transilvania. al „Societa Piemontese di Arheologia e Belle Arti din T o r i ­ no". Răsplata mun­ cii pentru 25 ani în serviciul Statului. contract al catedrei de Limba şi Literatura italiană. Ofiţer al Coroanei României şi decorat cu Crucea de războiu (Italia). Doctor în Filosofie din Lipsea. la noi la 1 Decembrie 1920. jud. comparată şi aplicată. Profesor titu­ lar de Filosofie. 21. Ilfov. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. membru al „Societe de Linguistique Romane". Născut la 5 Aprilie 1881 în comuna Curtea de Argeş. . Director al Seminarului de Filosifie Cluj. Do­ cent la Universitatea din Bucureşti în 1915. Membru al „Societa Arheologica Comense" din Como.173: în învăţmânt în Italia la 1913. Fost director al învăţământului primar şi normal. Subsecretar de stat Ia Ministerul Educaţiei Naţio­ nale. 23. Iancu".

25. Coroana României în gradul de cavaler. Nicolae Iorga. Diplomat dela J&cole pratique des Hautes fitudes din Paris. Doctor în Sociologie din Bucureşti. Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie protestantă din Paris. Suplinitorul catedrei de Slavis­ tică dela 1 Octomvrie 1931. al Academiei Ce­ he. Născut la 23" Decemvrie 1898. Docent. al Academiei Suedeze. Elev titular la ficole Pratique des Hautes Ćtudes din Paris. Născut la 27. A fost ales preşedintele Asociaţiei profesorilor secundari din Cluj pe o perioadă de 3 ani. "Wilno.ClujSocietăţii BCU Societăţii University Library al la Deputazione Veneta di Storia Patria. c) Profesori suplinitori. Lyon.Л74 b) Profesor de onoare. Roma. al institutului slav din Londra. Oxford. în comuna Buzău. Suplinitorul catedrei de Sociologie şi Etică din Decembrie 1931. al Academiei Sârbeşti. Jugoslavia. în co­ muna Toracul-Mic (Mali-Torak). Ministru al Instrucţiunii. Membru corespondent: al Institutului Franţei. Născut la Botoşani în 6 Iunie 1871. Profesor titular la catedra de Istoria Evului Mediu şi Modern dela Universita­ tea din Bucureşti (Octomvrie 1895). 26. Asistent la Laboratorul de Fonetică Experimentală al Universităţii din Cluj dela 1 Septemvrie 1926. Membru al Academiei Române. al Acade­ miei Armene dela San-Lazzaro din Veneţia. Profesor de onoare al Facultăţii de Litere şi Filosofie d. . Fost: Decan al Facultă­ ţii de Litere din Bucureşti. al Cluj / CentralInstituto Veneto. Emil Petrovici. al Socie­ tăţii Ateneo Veneto. al Academiei Polone. Doctor în Lftere al Universităţii din Lipsea. Doctor în Litere (Cluj). al Academiei „Dei Lincei" din Roma. Strasbourg. Ge­ neva. Martie 1885. al Societăţii de Studii Bizantine din Atena. Bector al Universităţii din Bucu­ reşti.n Cluj dela 3 Martie 1929. etc Doctor honoris causa al Universităţilor din Cernăuţi. 24. Membru: al Societăţii de Istorie din Lemberg. Constantin Sudeţeanu. Licenţiat al Fa­ cultăţii de Litere din Paris. Preşedinte al Consiliului de Miniştri. al Insti­ tutului slav din Praga. Paris.

la conf. Intrat în învăţă­ mânt la 1 Noembrie 1923 ca preparator la Institutul de Psibologie al Universităţii din Cluj. Născut la 1 Martie 1898. A obţinut premiul „Fundaţiei Regele Ferdinand I " pentru monografia „Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor". membru corespondent al „Societăţii numismatice ro­ mâne". Vicepreşedintele Secţiunii geografice-etnografice a „Astrei". Conferenţar definitiv dela 1 August 1933. în co­ muna Căvăran. Membru în Consiliul permanent al Con­ gresului Internaţional de Antropologie şi Etnologie. jud. 30. Docent în Psihologie aplicată. Con­ ferenţiar def. în comuna Comloşul-Mare. Secretarul Comisiunii Monumentelor istorice. Docent în Is­ toria Filosofiei şi Estetică. membru al „Soc. Născut la 29 Ianuarie 1895. jud. Romulus Vuia. Licenţiat şi Doctor în Filosofie dela Sorbona. de Arhelogie şi Istorie bănăţea­ nă". Comandor al Ordinului Coroana României. de Antichităţi şi Epigrafie. Doctor în Geografie. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1910. . Dela 1 Oct. Doctor în Filosofie dela Cluj. 1925 până la 2 Febr. Dela 24 Martie 1932 conferenţiar definitiv de Psihologie aplicată. Timiş-Torontal. în co­ muna Sălişte. Roşea. Docent în spe­ cialitatea Istoria antică (Antichităţi clasice şi Epigraf ie). 1929 asistent la acelaşi Institut.175 27. Numit cu ziua de 2 Febr. 28. în comuna Sărmaşu. Dumitru D. Asistent la Facultatea de Litere din Iaşi (1929). secţia pentru Transilva­ BCU Cluj al Istitutului Library Cluj nia. Membru corespondent/ Central UniversityArheologic german din Berlin. Administrator al Institutului de Studii cla­ sice al Universităţii. Conferenţiar provizor de Filoso­ fie teoretică dela 1 Aprilie 1930. Membru al Societăţii Antropologice din Berlin. Constantin Daicoviciu. Bucureşti. Coroana României în gradul de ofiţer. Coroana României în gradul de ofiţer. Licenţiat în Filosofie dela Cluj. Doctor în Estetică dela Sorbona (doctorat de Stat). Cluj. Născut la 28 Ianuarie 1887. d) Conferenţiari definitivi. Directorul Mu­ zeului Etnografic şi al Parcului Naţional „Regele Carol al II-lea" din Cluj. Născut la 9 Noembrie 1901. Sibiu. jud. jud. Liviu Rusu. 1929 conferenţiar suplinitor de Psihologie aplicată. Severin. Profesor suplinitor al catedrei de Etnografie şi Folklor din 1926. Doctor în Litere. Diplomat al Şcoalei de Ştiinţe Politice din Paris. 29.

jud. 31. Doctor în Litere (1925) al Universităţii din Quj. asistent suplinitor (1923) şi asistent provizoriu (1928). Membru corespondent în secţiunea filologică a Asociaţiunii „Astra" (1936). Asistent la Institutul de BCU Cluj / Central University Library Cluj Istorie Naţională. Hunedoara. Lectori. Târnava Mare. Licenţiat în Litere (Istorie şi Geografie) al Universităţii din Bucureşti şi Doctor în Litereal Universităţii din Cluj. Membru al secţiei bibliologice a Institutului Social Român din Bucureşti. Fost funcţionar la Biblioteca Academiei Ro­ mâne din Bucureşti (1921—1923). Lector de Dialectologie din 1929—1931. .176 Conferenţiar Provizoriu. Ioachim Crăciun. în comuna Crişcior. Sever Pop. 1 Conferenţiar suplinitor. Ştefan Pasca. Licenţiat în Filologia romanică (1923). jud. Colaboratorul permanent al României la „Internaţional Bibliography of Historical Sciences" din Washington-Paris (începând din anul 1926). Licenţiat 'şi Doctor în Litere al Universităţii din Cluj. Secretar al Comisiunii Serbărilor Jubilare ale Uni­ versităţii (1930). Membru corespondent în secţiunea istorică a Asociaţiunii „Astra" (1934) şi membru al Extensiunii Uni­ versitare din Cluj (1935).în comuna Dârlos. Premiat de Academia Română cu Pre­ miul Statului „Eliade Rădulescu". jud. Născut la 22 Martie 1901. apoi secretar-bibliotecar (1921). Conferenţiar suplinitor la conferinţa de Bibliogra­ fie Generală dela 1 Octombrie 1932. în comuna PoianaIlvei. 1. Năsăud. Fost mem­ bru al Şcoalei române din Franţa (1925—27). Colaborator (dela 1934) la Dicţionarul Aca­ demiei Române. Născut la 27 Iulie 1901. Lector suplinitor de Limba italiană. Elev titular al Şcoalei de înalte studii din Paris. Fost membru al Şcoalei Române din Roma(1927—1929). Conferenţiar suplini­ tor de Dialectologie din 1931—1933. A fost numit la Muzeul Limbei Române: funcţionar (1919). Născut la 25 Iunie 1898. Asistent definitiv al Mu­ zeului Limbii Române. 32. iar provizoriu din 1933. Numit în învăţământ la 1 Octombre 1924.

Pedagogie. Numit în învăţământ la 1 Oct. Limba şi Lit Maghiară. Psihologie. I. Ist. Ist. Uni­ versală. Licenţiat în Engleză la Universitatea din Oxford. Licencie es lettres-philosophie (Lyon). magna Istoria Universală cum laude 4. Lector de limba germană. 7. 1935. Daraban Măria (R) 5. Doctor în Litere. No. 3. Căpuşan Măria Ana (R) Ist. German Ileana Ist. Greacă şi Ist. Sociologie. 4. Hunedoara. Născut la 30 Iunie 1898. Arheo­ logie. în comuna Orăştie. Filosofie. Născut la 25 Septembrie 1900. jud. Antică. un'versată. cor. în Grenoble. 1. Gottlieb Lili (E) ANUARUL 1935/36 Ist. iar de atunci lector. şi Geografie. Frideric Lang. Geografie cum laude 2. 1920. Psihologie. Născut la 20 Mai 1894. Faina Elvira (R) 6. Ancien boursier d'agregation. Numit în învăţământ la 1 Febr. jud. Antică. Pedagogie. Românilor. Lector de limba engleză. Românilor. Putna. Geografie. Geografie Limba şi Lit Latină. Diaconu E. antică Virginia (R) . 3. Gnandt Ioan (G) 9. Lista licenţiaţilor đin annl 1935/36. cum laudi» 8. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Franţa. Ioan. Avrămuţiu Măria (R) Istoria Românilor. Ofiţer al ordinului Steaua României. Ist. Fost profesor de liceu. BCU Cluj / Central University Library Cluj Numele şi pronumele Specialităţile Menţiunea a) Sesiunea Octombrie. Românilor. 1923. Henri Jacquier. Sociologie. 12 . în comuna Pănceşti. Ist. Doctor în Filosofie. Bertalan Lazar (M) Filosofie. Conferenţiar suplinitor de limba şi literatura franceză dela 1 Octombrie 1925 până la 1 Ianuarie 1931.177 2. Ferencz Iosif (M) Istoria Românilor.

Engleză Franc. cum laude Ist. maghiară Limba şi Lit. Româ­ nilor. cum laude 25. Franc. antică. Românilor.ză şi Pedagogie. Lovâsz Elisabeta (M) 16.magna logie romanică. Românilor. •19. Lapedatu Ana Victoria (R) Limba şi Lit. «or. Ist universală. Tămăşan Margareta (R) Ist. Limba rom. Ist. Hondru Antonina (R) Limba şi Lit. magna Arheologie cum laude . magna Italiană şi Ist universală cum laude 44. germană Lit. română şi Ist. Clara. Filosofie 24. univer. Românilor. Franceză şi Pedagogie 43. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. Românilor. universilă.178 No. univ. Nomele şt pronumele Specialităţile Menţiunea 10. magh cum laude Ist. Geografie. Limba română Limba şi Lit. Lit. Româ­ nilor. Limba. Limba rom . Makkai Vasile Dominic (M) 17. română. Ist. Mitache Natalia (R) Limba şi Lit maghiară.magna sală. Triteanu Ileana (R) Limba şi Lit. Lit. Ist. Suciu Camil Ioan (R) Sociologie. Ist. Petrescu Gheorghe (R) Limba şi Lit. Lenghel Edmund (M Lit. franc. Arheologie. română. Psihologie. Mureşan Măria (R) Limba şi Lit. 2 2 . Franceză. Limba şi Lit. Purza Măria (R) Limba şi Lit. Elisabeta (M) 20. Guman Magdalena Susana (M) Limba şi Lit Latină. Nagy Ana (M) 21. Lit. Orban Magdalena. Geografie Ist. Ist uniCamila (G) versală. universală. română Ist. germană. Ist univ. Geografie 42. Germană. Filo. Ist. Franceză. Filologie romanică Limba şi Lit. Românilor 23. Greacă şi Arheologie 11. Tănase Eugen (R) 26 Tasch Petru (G) 27. maghiară 15. antică. Ist. Haubelt Măria Ist.

Sociologie '2.179 ш. Balta Victoria (R) 7. Pedagogie "5. Filosofie magna cum laude 12. Ana Ist. Franc. Sora Illyes Margareta. Klein Iuliu (G) tlO. Română BCU Cluj / Central University Library Cluj Limba şi Lit Engleză. Numele şi pronumele Specialităţille Menţiunea 28. Demetrescu Victoria (R) Limba şi Lit. română. Franceză. română. Latină. Limba şi Lit Franc. Germană. Manea Teodor (R) 11. Limba şi Lit mag. Papp Eva Vilma (M) Limba şi Lit. Românilor. Filosofie Pedagogie. Voda^Sanflora (R) 29. Limba rom. Boeriu Ana Aurelia (R) Pedagogie. Filologie romanică Limba şi Lit. Ist. Franceză şi Latina cum laude 1. Voştinariu Stela Margareta (R) Liter. Fiilepp Clara Flora (R) Limba şi Lit. Sociologie Filosoiie eum laude 3. Babian Adalbert (M) «6. Popovici Elena (R) Filosofie. Liter. Poruţiu Elvira. limba rom. Itali­ ană. Filologie romanică cum laude :8. 4. şi Lit franc Filolo­ gie romanică. «or. Germană. Farcas Eugenia (R) Limba şi Lit. Pedagogie . Linguistică cum laude b) Sesiunea Februarie 1936. univerGeorgeta (R) sală Geografie 13. română. Linguistică Limba şi Lit. englezn. română. Alexandrina (R) Liter. Lit. Franc. Morariu Lucia. Franc. Gre­ acă şi Literatura română Sociologie. Mănescu Virgil (R) Limba şi Lit Franceză. Sociologie 15. Limba şi Lit. Latină Ecaterina (M) şi Istorie universală 9. Chisioglu Alexandra (R) L'mba. Pedagogie. Psihologie. Limba rom. Maghiară şi Lit. 14.

Limba şi Lit. franceză. Vătăşescu Victoria rom. Lin­ gvistică şi Sociologie cum laude 2. Ist. română. Geografie Arheologie cum laude* 19. şi Filologie romanică magna cum laudecum laude- BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Sesiunea Iunie 1936. Vuia Octavian (R) 23. Etnografie Limba şi Lit. Literatura 7. Pedagogie Istoria Românilor. şi Lit. franc Germ. Henteş Viorica Universală Arheologie Ileana (S) Sociologie. 20. Filo­ Salumnia (R) logie^ rom. Kelemen Adalbert Francisc (M) Liter. franc. Limba română născ. 3. Wald Bella (E) Filosofie. Sociologie. Fi­ lologie romanică. Klima Helrnut Augustin (G) Ist sud-est-ewopeană cum lauda . Tittel Andrei Vasile (M) Liter. Smocot Stela (R) 18. Limba ro­ mână Filologie romanică magna cum laude- Ist. rom. Franceză Arheologie Ist Românilor. Franceză 4. Marin (R) 21. Herţia Silvia (R) română. română. franc. Franceză. Filosofie 8. Limba ro­ mână Limb.180 cor Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune» 16. Ciobanu N. franc. Stănescu Eufrosina (R) Limba şi Lit. Limba şi Lit. Istoria antică cum laudeLimba şi Lit. Arheo­ logie. filol. Baltariu Elena ( R ) Limba şi Lit. 1. 9. Viciu Emilia (R) 22. Riegert Amelie (F) 17. Lit. Germană. Limba rom. Cernăuţean Gerda (G) Limba şi Lit. Liter. română Sociologie Filosofie. Engleză. 6. Engleză. Măria Limba şi Lit. Lat. Universală. Haliţa Sultana (R) Istoria Românilor. germană. Lucreţia ( R ) 5. Buraiu Lavinia. Ist Rom.

română. mag. 21. Verona (M) Lit rom. Moga Măria (R) Ist. Măria Limba şi Lit germană. cum laude Nagy Geza (M) BCU Cluj / Central University Library Cluj Sociologie Filosofie. cum laude Erwin (G) 12. Ist. germ. Ist. Rom. Pupăză Gr. Sociologie. Estetică Limba şi Lit. Steiner Clara (E) 25. Estetică 20. Stănilă Sever (R) 24. franceză 10. Edit. Românilor. Filo­ logie romanică. Franceză Lit. franc. sud est eu­ ropeană. Greacă. Germană Francisca (E) Ist. Filosofie -22. Românilor. Engleză. Românilor. univ. rom. Geografie Pedagogie. Limba rom. Sociologie. Sâmpâleanu Ioan (R) Limba şi Lit. Ist. Mateiaş Dumitru (R) Filosofie. Franceză. Varga Eva. Simon Viorica (E) 23. Limba şi Lit. Pedagogie Petru Aurora (R) 19. maghiară magna cum laude Limba rom. Vasile (R) Filosofie. Limba şi Lit. Estetică magna cum laude 14. 10. italiană cum laude Alexandru (R) 21. Munteanu Filosofie cum laude Constantin (R) Limba şi Lit. Sociologie.. Schuller Alexandru (G) Limba şi Lit. Ist. Arheologie Pedagogie.. Kutschera Rolf 11. Limba română cum laude 13. Lit.181 No. română 26. Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune* Limba şi Lit. 18. Psihologie. magna 17. Mireşan Olimpiu (R) Ist. Geografie 15. Margareta (M) franceză. latină. Limba română Limba şi Lit maghiară . Szigeti Iosif (M) Istoria universală. «or. antică. Lederer Valeria.. Limba şi Lit. Arheo. Vaida Măria magna Limba şi Lit. Komlos Elly. germană. germană. Lit.

2. 1. Ist. BCU Cluj / Central University Library Cluj . Literatura română). Iordache Făcăoaru: Diploma de Doctor în Filosof ie. Diaconu Ioan Emil: Filologie Modernă (Limba şi Lite­ ratura Engleză. Diplome echivalate. Rom.182 cor. 3.. Wachter Berta (G) Tabloul Doctorilor Ist. Numele şi pronumele Specialităţile Menţiune» 2 8 . Macrea Dumitru: Filologie Modernă (Limba română şi Literatura română). Geografie cum laude- în Filosof ie şi Litere din anul 1935—36. universală. ob­ ţinută la Miinchen s'a echivalat cu o diploma de Filosofie & Facultăţii noastre (Pedagogie şi Eugenie). Laslo Nicolae: Filologie clasică (Limba şi Literatura Latină şi Limba şi Literatura greacă).

Roşea. '1 Proseminar (1 oră sapt. BCU Cluj şi istoria filosofiei (două Seminar: de logică / Central University Library Cluj ore săptă­ mânale Vinerea). Dumitru Isac: Siguranţa metodei lui Descartes. Au mai prezentat lucrări: Gheorghina Costea: Prima me­ ditaţie a lui Descartes. Istoria filosofiei: doctrinele naţionaliste (o oră săptămâ­ nal.B) ACTIVITATEA DIDACTICA Şl PERSONALUL. Cursuri: Curs de Istoria Filosofiei: Cartesianismul (1 oră săpt.): S'a citit şi explicat: Descartes. Curs de Filosof ie sistematică: Filosof ie generală (1 oră săpt. Meditations Metaphysiques. Miercurea). logica. S'au pre­ zentat şi discutat lucrări asupra subiectelor: „Cultura şi via­ ţă" şi „Rosturile filosofiei la noi" de către studenţii: Anatol Chircev. Gheorghe Noveanu.). Prof. Zevedei Bar- . a) SECŢIA FILOSOFIEI.. titular: Marin Ştefănescu. Petru Cimponeriu şi Nicolae Mihăilă.). Seminar (1 oră săpt.. Zevedei Barbu. Conferenţiar D. Dumitru Isac: Existenţa „lucrului în sine". Joia). Istoria filosofiei. Iosif Naghiu. Cursuri: Logica: problema raţiunii (o oră săptămânal.): S'au ţinut 21 de şedinţe. D. 1. Octavian Dănilă. Gheorghe Noveanu: Cauzele teismului lui Descar­ tes.

Studenţii din anul I au prezentat cu toţii (numai în scris) câte-o lucrare răspunzând la întrebarea: De ce fac filosofie? 2. Institutul de Psihologie Experimentală. Cursuri: Sociologie generală (o oră săptămânal. Comparată şi aplicată.. Nicolae Mărgineanu (până la 31. Metodele sociologiei. Sociologia şi etica. 1936). Anatol Circev: Existenţa „lu­ crului în sine". Preparatori: Mihail Beniuc. A ) Personalul: Director: Prof. Tudor Arcan. Ioan Popa: Cultrră şi viaţă. la care s'a tratat despre: Noţiunea de Societate.V. titular Florian Ştefănescu Goangă. Monica Athanasiu: Creaţie artistică şi creaţie ştiinţifică. Sâmbăta).18 i bu: Existenta „lucrului în sine". 3 Psihologie. suplinitor: Constantin Sudeţeanu.. Raporturile sociologiei cu celelalte ştiinţe. 1936). Edda Schwarz: Cultură şi viaţă. Prof.111. . Aceste două lucrări din urmă au fost prezentate numai în scris. Ordonanţă: Alexandru Horvat. Şef de lucrări: Nicolae Mărgineanu (dela 1 Aprilie 1936). Domeniul Sociolo­ giei. Vinerea). Seminar de Sociologie (2 ore săpt. Joia). Preparator tehnic: Ioan Mesaroş (dela l.VI. BCU Cluj / Central University Library Cluj Etică (o oră săpt. Virgil Pârvu: Problema valorilor. Istoricul so­ ciologiei. 1936). Etica valorilor a lui Max Scheler. la care s'a tratat despre: Etica naţională şi Etica universală. Asistenţi: Alexandru Roşea. Va­ sile Galamboşi (până la 31.

. 4. Tudor Arcan. Senzaţiile sistemice (organice). Senzaţiile de tact. 2. Stimulent-Reacţiune şi aspectul cognitiv al comporta­ BCU Cluj / Central University Library Cluj mentului. Studenţi înscrişi 83. temperatură şi pre­ siune. Ileana . Alexandru Roşea. Marţia). aplicările ei in psihologie. docent: Metoda statistică. 9. Simon Carol. 8. Popa-Ciucău Ioan. Studenţi care au participat regulat 73. 3. Edda Schwarz. Procesul de semnificaţie. Procesul de Ideaţie (iluzii. Ştefănescu Goangă. Miercurea şi Joia). Traian Tulbure. 13. Lunia şi Marţia). Dumitru Salade. Prof.185 B) Cursuri: F. Motivarea comportamentului cognitiv şi procesul atenţiei.. 12. Găgescu Nicolae. Aron Coste. profesor titular: Psihologie dife­ renţială şi individuală. Vasile Bârna. Anatole Chircev. cu medicii igienişti. 1. Francisc Frucht. Percepţia spaţiului şi timpului. III. (două ore săpt. 10. Senzaţiile audi­ tive. Analiza aspectului cognitiv. 7. conferenţiar definitiv: Curs de psihologie aplicată. Sen­ zaţiile kinestezice. Gheorghe Noveanu. halucinaţii. Ci) Seminarii: I. 6. Nicolae Mărgineanu. asistent definitiv: Curs de psihologie •aplicată. 5. Procesul de asociere. Senzaţiile de mios şi gust. (2 ore săpt. i c» f - 11. (două ore săpt. Natura şi structura biologică şi psihică a aspectului cognitiv al comportamentului. 15. Aspectul cognitiv al comportamentului nativ. 14. Ştefănescu Goangă. 16. Percepţia şi asociaţia primară. S'au ţinut 22 de şedinţe în care s'au prezentat şi discutat lucrările de mai jos asupra „Aspectului Cognitiv al Comporta­ mentului". Elvira Pescariu. delir). II. Procesul de imaginaţie. Virgil Pârvu. F. condus de Dl. Sabina Cimoca. Seminarul de psihologie generală. Liviu Rusu. sociologie şi pedagogie. Procesul de me­ morizare. Senzaţiile vizuale.

Măsurarea inteligenţei (conti­ nuare). 3. Marcella Arcan: Capacitatea de observaţie la elevii de 16 ani. Măsurarea inteligenţei (continuare). A. 11. Percepţia tactilă. Inteli­ genţa şi aspectul cognitiv. Alexandru Roşea. 10. Studenţi care au urmat regulat 27. Zevedei Barbu. 20 Antitudinea la desemn. Liviu Rusu. Limbajul şi as­ pectul cognitiv. cu scopul de a familiariza studenţii cu problemele fundamen­ tale ale psihologiei. 2. în care' s'au tratat următoarele probleme de psihologie experimen­ tală: 1. Percepţia chinestezică. anul I şi II. Raportul dintre aspectul cognitiv şi cel afectiv al comportamentului Marcella Arcan. S'au ţinut 23 de şedinţe. Psihologia diferenţială a aspectului cognitiv Măria Kolarov. D) Lucrări practice de laborator. Aptitudi­ nea technică (continuare). In 21 de şedinţe s'a analizat şi discutat. 17. 5. conduse de Dl asistent Dr. 6. 7.186 Giurcă. Introducere in metodele psihologiei experimentale. Calcule. Exprimări grafice4. Irma Jaricskay. 17. manualul lui Howard C. 19. 19. Testele pedagogice. pentru studenţii anului L. Studenţi înscrişi 35. condus de Dl Dr. 12. 23. 2. Percepţia auditivă. 1. Măsurarea inteligenţei. 21. Raportul dintre as­ pectul cognitiv şi cel conativ al comportamentului DumitruIsac. Aptitudinea technică. Aptitudinea muzicală. Metodele psihologiei. Library Cluj BCU Cluj / Central University pentru studenţii din. IV. 13. Oboseala". Aten­ ţia. 18. urmate de un colocviu. Procesul de gândire. 2. 22. Temperament şi caracter. Memoria şi asociaţia. 21. 8. 22. Interese şi atitudini. capitol de caoitol. 14. conferenţiar definitiv. 18. Imaginaţia. Lucrări individuale de psihologie experimentală au făcut următorii studenţi: 1. Probleme generale. 15. 20. 16. Afectivitatea. Avram Giurcă. '"r . Warren: Precis de Psychologie. Percepţia vi­ zuală. Proseminarul de psihologie. Timpul de reacţiune.

Psihologia criminalului. Metodele de examinare a atitudinilor totale ale copi­ lului. In sesiunea Februarie anul 1936 s'au prezentat la exame­ nul parţial 31 candidaţi. Coman Septimia: Măsurarea capacităţii de observaţie la copii. 6. 10. 3 Metodele psihologice în serviciul şcoalei. Introducere în metodele psihologiei aplicate. 13. Feldiorean Eugenia: Măsurarea capacităţii de obser­ vaţie la copii de 9—12 ani. Barbu Zevedei: Capacitatea de observaţie la elevii de 16—20 ani.. E) Examene parţiale şi de licenţă. pentru' studenţii din anul III. Chircev Anatole: Măsurarea acuităţii vizuale la elevii de 12—20 ani. 2. Frucht Francisc: Măsurarea imaginaţiei la copii de 9—14 ani.) Ileana Ghibu. 8. 9. In sesiunea Iunie anul 1936 s'au prezentat la examenul parţial 83 candidaţi. 3. In sesiunea Octombrie 1935 s'au prezentat la examenul) parţial 42 de candidaţi. Bârna Vasile: Măsurarea atenţiei la elevii de 14-15 ani.187 2. 11. Almăşescu Dora: Capacitatea de observaţie la elevii de 9—12 ani. Scorobeţiu Minerva: Măsurarea atenţiei la copii de 9" ani. 2. BCU Cluj / Central University unui Cluj 12. In 17 şedinţe s'au expus metodele de experimentare şr aplicare cu privire la următoarele probleme: Psihologia ju­ ridică: 1. Uţă Constantin: Memoria la copii debili mintali. In sesiunea Iunie anul 1936 s'a prezentat următoarea teză-? de licenţă: Testul de performanţă (tabla cu două fig. Desvoltarea fizică şi psihică a copi­ lului. 7. 5. . Tohăneanu Alexandru: Aplicarea Library test de obser­ vaţie la copii de 13—21 ani. conduse de Dl conferenţiar Liviu Rusu. Stoia Gruia: Măsurarea atenţiei la copii de 10—12 ani. 3. Psihologia educaţiei: 1. Ciocan Paraschiva: Memoria auditivă de cuvinte la copii de 8—10 ani. Psihologia martorului. 4.

Chitulea). Seucan). 7. (1 oră pe săptă­ mână Miercurea). Ghidionescu. Noveanu). Pârvu). In total biblioteca Institutului posedă: 2602 cărţi în 2816* voiume şi 68 reviste în 545 volume. Po­ litica religioasă a Bomâniei întregite (P. 10. PopaCicău). Ordonanţă: Mihail Meschin. Cursuri: Istoria Pedagogiei româneşti. Beiuşul ca centru pedagogic românesc (Oct. Activi­ tatea şcolară a Ordinului premonstratens (C. (2 ore săptămânal Vinerea şi Joia). Salade). 3. Săliştea ca vatră pedagogică rurală (S. Biblioteca Institutului s'a sporit în cursul anului şcolar 1935—36 cu 152 cărţi în Г60 de volume şi cu 28 reviste în 30 •de volume. Pedagogia I . 15. Prof. . 6. Gherla ca centru pedagogic (G. Monahismul ortodox ca factor educativ (E. laşul ca centru pedagogic (D. 4. titular: Onisifor Ghibu. 12. S'au cetit şi discutat următoarele lucrări prezentate de studenţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Naghiu). 9. 13. Juricskay). Activitatea şcolară a Ordinului piarist (C. Dănilă).•188 F))Biblioteca Institutului. 4. 14. 11. Oradea ca centru pedagogic (C. Seminar de Istoria pedagogiei. Blajul ca centru pedagogic ( I . Blaga). Nistor). Catoli­ cismul în raport cu educaţia ( I . 5. (2 ore pe săptămână Miercurea). Braşovul ca centru peda­ gogic (V. Bârladul ca centru pedagogic (P. 8. Mănăstirea Neamţ ca centru pedago­ gic (G. Pedagogia I I . Ortodoxism şi Catolicism ( I . Seucan). 5. Herţia). 2. Turcanu). Prof. Didactica învăţământului secundar. Munteanu). titular: Vladimir Asistent: Aurel Pampu.

s'a trecut la tratarea şi discuţia următoarelor subiecte mai speciale: 1. Ei au fost împărţiţi în două serii. In acest ah au frecventat şedinţele teoretice ale acestui Seminar un număr de 294 de studente şi studenţi dela facul­ tatea de litere şi dela cea de ştiinţe. 2. Au fost decla­ raţi promovaţi la sfârşitul anului 291 (două sute nouăzeci şi unu). BCU Cluj / Central University Library Cluj Dupăce Directorul Seminarului Pedagogic a lămurit în două şedinţe însemnătatea şi aspectele generale ale proble­ mei. Seminar pedagogic (o oră săptămânală Sâmbăta). Defectele intelectuale şi organice ale copilului şi educa­ ţia (1 oră săptămânală Lunia).189 Cursuri: Pedagogie generală bazată pe pedagogie şi pe­ dologie experimentală (2 ore săptămânal Lunia şi Marţia). Franţa şi Anglia. Extensiunea Universitară în Anglia. 4. 3. Fiecare serie a lucrat câte o şedinţă pe săptămână (Sâmbăta între orele 2—4). Lucrări practice: de Pedologie şi Pedagogie experimen­ tală (1 oră săptămânală Marţia). Liceul de aplicaţie de pe lângă Seminarul Pedagogic Uni­ versitar a funcţionat cu un număr de 325 elevi. S'a studiat şi s'a discutat o problemă generală. Şcoalele superioare populare din Danemarca. 1. La practica pedagogică pe anul şcolar 1935—36 au fost înscrişi 301 candidate şi candidaţi. S'au ţinut. Activitatea Seminarului Pedagogic Universitar. Norve­ gia. 1 . în total. S'au eliberat diplome nouă la 158 de absolvenţi şi 50 de diplome la absolvenţi mai vechi. şi diferi­ tele anexe de educaţie ale învăţământului primar. Coloniile de vacanţă şi şcoalele în aer liber. 19 şedinţe. Cercetăşia în alte ţări şi în ţara noastră. secundar şi universitar. subt diferi­ tele ei înfăţişări: Instituţiile de educaţie populară. Franţa şi în ţara noastră. Suedia. Au rămas corigenţi 32 (treizeci şi doi) şi 2 (doi) re­ petenţi.

Curs: Istoria esteticei dela Kant (două ore săptămânale Xunia şi Marţia). Em. Personalul administrativ: Secretară-dact. Director gerant: Prof. Limba şi literatura greacă. Practicant: Marius Moga. Laslo (la catedra de Limba şi Lit. 11936). IV. M. b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. Administrator: C. Jianu (până la 31. Kovâcs. Ordonanţe: Iuliu Keresztes.6. Prof. Gavril Mur reşan. titular: Ştefan Bezdechi. Naum. I I I .Cluj / CentralGh. Teodorescu.: Lucia Bugnariu căs. 1936). BCU Ferenczi. Gavril Borza. Panaitescu şi D. Daicoviciu. Cursuri: Istoria literaturii greceşti: epoca clasică. Lunia). Ioan I. Roska (până la 10 VI. 7. University Library Cluj Asistenţi: AI. Daicoviciu. «Colegiul de direcţie: Profesorii Şt. A. Estetica. Russu (dela 1. Th. Pavel Chiorean. Seminar. 1936). A. Personalul ştiinţific: Şef de lucrări: M. Preparatori: Mihail Macrea şi Tr. . Prof. două ore săptămânale (Sâmbăta). dramă oră săpt. Bezdechi. Timotei Popa. Arheolog-asistent: Şt. Institutul de studii clasice. suplinitor: Petre Grimm. Latină). Pin tea (la catedra de Istorie : antică) şi N. Personalul de serviciu: Laborant: Petre Duca. conferenţiar. Naum. Th.

1 oră pe Library Cluj 4. complinirea substantivului. Seminar. (Bucăţi alese •din c. Interpretare din Horaţiu: Epode. 5. . I şi I I ) . 15 (curs obligator pentru stu­ denţii din anul preparator. (2 ore săpt. La acest proseminar s'a interpretat din Corn. 14. De excellentibus ducibus exterarum gentium.191 Interpretări din Sofocle (Aias) şi Tucidide. Naum. 6. secţia filologiei clasice şi pentru toţi studenţii din anii de licenţă). 1 oră pe săptă­ mână Lunia (curs obligator pentru studenţii din anii de li­ cenţă. Limba şi literatura latină. specialitate principală şi secundară). Laslo (obligator pentru toţi studenţii din anul I ) . titular: Theodor 'A. 1 oră pe săptămână Marţia. Ode I. cu d. 1. 2. Cu studenţii dela specialitatea principală s'au făcut două serii de teme: una cu studenţii din anul I (pentru exemplifi­ carea următoarelor chestiuni sintactice: apoziţia. 3. al pronumelui •interogativ-indefinit. Prof. al numeralului). Marţea). I. al adjectivului. 2. Sat. 18. asistent N. Proseminar. acordul nu­ melui predicativ. specialitatea princi­ pală şi secundară. alta cu anii ceilalţi. două ore pe'săptămână Marţea şi Joia. Gramatica istorică a limbii latine: Morfologia (Flexiu­ nea nominală şiBCU Cluj / Central University săptămână Miercurea. Miercurea). 9. III. Curs de Literatură Latină: Literatura Latină în epoca: lui August. IV. pronominală). II. 1. acordul şi atracţia relativului. două ore pe săptămână Miercurea (obliga­ tor pentru studenţii din anii de licenţă. Cu studenţii dela • specialitatea secundară s'au interpretat texte din epoca lui August. Seminar: Versiuni graduate din diverşi autori (2 ore săpt. 13. 10. Nepos. S.

Literare.: Poveştile lui Deiavrancea. Popa Veturia: Macedonski dePohonţiu. Domokoş Sam. Basarabeanu. Varga Rozalia: Ştef. Pătruţ I. Macaveiu Astra: Aron Densuşianu. Elena: „Femeia" de Haşdeu. Gustus Ana Sora: PopoviciBănăţeanu.:: Bebreanu şi Mikszăth. 12.: Brătescu-Voineşti. Stoicovici Octavia: Vlăhuţă la Conv. supl.: Scrisorile lui Zamfirescu. ' . 36.: Nic. Drimba Eleonora: BCU Cluj / Central University Library Cluj Moara cu noroc. 28. Mustaţă Cecilia: Zamfirescu. 21. Kristof S. Viciu E. 3. $7. Szabo Marta: Nic. Raţiu Lucia: D. Creţiu Măria: Poezia lui H. C. 9. 20. . 9. Kovacs P. Şăineanu ca filolog. Ţigara I. Laszlo G. Istoria literaturii moderne. 25. 7. Mureşan 'Silvia: /. 2. Dulfu. Asistent: Radu Paul. 4. Verner Clotilda: P.: Nicolae Scheletti. Seminar (în colaborare cu I.'31. Eisner lise: Ion Ghica. Ianossy Marg. Asztalos Vilma: L. Cursuri: Capitole alese din Istoria literaturii moderne. Ispirescu. 29. Prof. Mărcuş Ad. 3. 32. 26. 18. 14. 24. Szasz Ion: Leon Negruzzi. 6. 30. Herţia Silvia: Idei sociale la Deiavrancea. 34. 16. Moduna Elvira: Nuvelele lui Rădulescu-Niger. II. Basarabescu. Breazu). Olănescu.: Două piese de Sperantia. Hosora Ana: Năpasta lui Caragiale.192 c) SECŢIA FILOLOGIEI MODERNE. Filep Alexandru: V. Poruzan. 23. 17. Lume nouă. Platoş Virginia: Victor Bilciurescu. A. 8.: Nuvelele lui Deiavrancea. Nicoleanu.: Alecsandri şi Junimea. 15. Săulea Cecilia: „Iubire" de Rădulescu-Niger. Ţine. Pogor. S'au citit şi discutat următoarele lucrări: I. Lukacs E. Răsvan şi Vidra. Veresztes Ioan: P.: Nuvelele lui Gane. Lecca. Lelescu Ştefania: Ludovic Dauş. 22. Caranica Teodora. Nagy E. 33. 27. 13.: Costache Negri. 10. 35. Szabo Iuliu: Artur Stavri. 19. Sextil Puşcăria.

Prim custode: Emil Capidan. 10. Luca E. Onu Liviu. Măria Puşcariu. Cetirea şi interpretarea manuscrisului dela Ieud. titular: Sextil Puşcariu. Miercu­ rea şi Joia). Asistenţi: Ştefan Pasca. VI. Joia şi Sâmb. 18. Graef Gustav. Fiat Alexe. Gheţie Cor­ nelia. 9.. Foris Ad. 24. Ştefan Poenariu (dela 1. 1936). Pervein Iosif. 19. 7. 2 ore săpt. Laborant: Mihail Vonsza. Eisner lise. 16. Gustus Ana. Limba şi literatura română I. Gavriş Augusta.193 MUZEUL LIMBEI ROMÂNE. 3. Prof. 15. Asztalos Vilma. Georgescu Ioa­ na. 21. 8. Seminar: (în colaborare cu Ştefan Pasca). Preparator: Dimitrie Macrea.. Sâmbăta).)» Seminar: Interpretări de texte meglenoromâne ( 2 oresăpt. Pătruţ Ioan. 25Drimba Eleonora. 4. Practicant: Alexandru Miele (până la 31 V. Director: Prof. 13. Moduna Elvira. 11. 1936). Andriţoiu Gheorghe. titular: Sextil Puşcariu. Conferenţiar provizoriu: Sever Pop. Delian Viorica. 12. 17. Au participat activ următorii studenţi şi studente: 1. 5. Conferinţa de dialectologie. AÎTOAITOL 1935/3S \i . Homar Virgil. Rusu Virgil. 2D. Radu Vasile. Turcan Nicolae. 2. (A se vedea datele publicate la capitolul Activitatea ştiinţifică) Personalul Muzeului. IO. BCU Cluj / Central University Library Cluj Curs: Gonsonantismul limbii române (2 ore săpt. Sora Stokel Măria. Vinerea. Popescu Ilie. Curs: Dialectul meglenoromân (2 ore săpt. Miele AL. 22. 14.. 23. Platoş Virginia. 6.

8. 11. 12. 3. 6. Gustav Graf. Poruzan Elena Carmen: Propoziţiunea secun­ dară de cauză./ Central University Library Cluj Seminar: Exerciţii de limba veche. 7. S. S. La o oră de Seminar au fost aduşi cei doi elevi istrieni de la Şcoala Normală din Cluj. Kocsis Elena: Propoziţiunea secundară de cauză. Curs: Istoria limbii şi a literaturii române în sec. Gheorghe Andrifoiu. 8. 5. în special de sintaxă. BCU Cluj 2 ore Miercurea şFIoia. 10. 5. 4. Mai mult ca perfectul din punct de vedere sintactic. titular: Nicolae Drăganu. Asistentă: Dna Pia Gradea. şi anume: 1. 4. M. 2. Vaida Măria: Prezentul din punct de ve­ dere sintactic. 9. 10. Elvira Moduna. 3. 12. 11. Meixl Chriscina: Conjuncţiunea când în propoziţiuni secundare. Soia Ana Gusztus. XVII. 2. 9. Beniamin Virgil Rusu. 107. 11. Limba şi literatura română 11 (veche). Moduna Elvira: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Coresi. I. Csernik Iosif: Propoziţiunea secundară de timp. T3. Vasile Radu. Presecan Anastasia: Imperfectul şi. următorii au prezentat lucrări scrise: 1. Grigore Josza. Pătruţiu Ioan: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Co­ resi. . Foris Adalbert: Propoziţiunea secundară finală. 6. Lazar Emilia: Propoziţiunea secundară de loc. Eva Asztalos. Nicolae Turcan. Săsărean Irina: Imperfectuh şi Mai mult ca perfectul din punct de uc­ idere sintactic. Varga Rosalia: Propoziţiunea secundară de imod. p. pentru ca studentele şi stu­ denţi să audă particularităţi caracteristice dialectului istro­ român. Prof. Viorica Deleanu. ~2 ore Vinerea.194 Dintre 25 de studente şi studenţi care au urmat Semina­ rul. Alexă Fiat. Iosif Pervein. p. Virginia Platoş. Dintre studenţii înscrişi au prezentat lucrări 12. 96.

Au studiat câte un capitol. v. BCU Cluj / vechi franceze. Augustin Horvât. Dnii: Robert de Suys. de Dl Eugen Tănase. de texte Central University 'italiene şi lucrări de lexicografie română şi spaniolă. (o oră săpt. Dumitru Maniu. Les quatre prestes şi Du vilain qui conquist le paradis. Dra Sabina Baneiu. III. 2. Library Cluj spaniole. Dra Livia Crişan. .). V. titular: Theodor Capidan. Filologie romanică. Termini italieni de origine latină referitori la agricul­ tură. Interpretare literară şi filologică de texte "vechi franceze şi vechi provensale.. după „II libro dell'agricultura" de M. Curs: Linguistică generală (două ore săptămânale Joia şi Sâmbăta). La borgoise d'Ortiens. Le vilain mire (text v. Terminologia privitoare la „albină" în limba română :Şi în limba spaniolă. Seminar: probleme de linguistică generală (două ore săp­ tămânale Sâmbăta). Cercetate de Drele: Emilia Lazăr şi Alexandrina Dumitrescu. Inscripţii latine vulgare — toţi membrii seminarului. (text. Latina vulgară. Dra Bella Wald. IV. II. Dl. Petru Bratan. Chretien de Troyes: Erec et Enide (text vechiu fran­ cez). I. 13. Eugen Turman. (2 ore săpt. Seminar. Porcio Clato. Marţia).. Prof. Cursuri: 1. Lunia). (o ooră săpt.. La chanson de Roland. fr. descoperite după războiu". francez. Linguistică. titular: George Giuglea.195 12. „Elemente latine în limba română. Dl. (La mort de Roland). Lunia): Interpretări de inscripţii latine vulgare. Ioan Fodoranu. Prof.

Dl D. Le corbeau et le renard. Dra Vass: L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. Dl L. Marţia„ Miercurea şi Joia. Flaubert. La belette entree dans un grenier. L i m b a şi l i t e r a t u r a Prof. Auger. 12. 6. Lunia. 2 ore: Exerciţii de conversaţii în limba spaniolă. 4. 11.. Luni. Patray: La femme noyee.196 Lectorat de saniol». Dl Fodoreanu: La laitiere et le pot au lait. (o oră săpt.. 9. 2. Miklossi: Les deux pigeons. Maniu: La cigale et la i'ourmi. 3. 10. Dra FI. Traduceri din rom. 1 4 . son fils et l'âne. în spaniolă. I I ) . A făcut exerciţii de convorbiri. Lector: Miguel Pizarro. 8. 2. Dra Vâsârhely: L'huître et les plaideurs. Sâmbătă. Le cure et la mort. Miercurea). tJtd: La jeunne veuve. Dra Palyi Kiss: La forgt et le bucheron. . Lector: Henri Jaquier. Deak: Le vieillard et les trois jeunes hommes. (2 ore săpt. 5. Ulriefi: Le paysan du Danube. Dl B. Miercurea şi Joia). 2 ore: Interpretări de texte alese din literatura spaniolă. Sora: Les animaux malades de la peste. Dra S. Dl E. gramatică. Dl Fr. Cursuri: a) G. ortografie. 7. Nagy: Le meunier. cu contract: lues franceză. p. Traduceri din Eminescu. in­ terpretări şi traduceri în 5 ore pe săptămână. 1. Vi­ nerea). Seminar: (2 ore săpt. b) Grammaire historique: Lexicologie. Interpretări din Fabulele lui La Fontaine: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. (Scrisoarea 'III.

. Joia. Storia letteraria dei secoli XVIII e XIX. Ludmann Charlotte: Karl der 'Grosse in der deutschen Literatur. Cursuri: Petrarca e TUmanesimo (o oră săpt. Esercizi letterari. Joia). (o oră săpt. Cursuri: a) Filosofia limbilor germanice pe bază istorică. {3 ore săptămânal. Exerciţii: Introducere în studiul limbii italiene. Lederer Valeria: Goethes Griechentum. Marţia). Miercurea). Prof. c) Weimarul clasic. 16. S'au făcut următoarele lucrări: Klein Iuliu: Spinozas Einfluss auf die deutsce Literatur. Seminar: Epica populară medievală (2 ore săpt. (2 ore săpt. (Letture di geografia e storiaCluj BCU Cluj / Central University Library civile e lette­ raria dell Italia). titular: Gustau Kisch. Lector: Ştefan Pasca. Proseminar: Lecturi de geografie. b) Toponimia germană ca izvor al istoriei culturale.. Lunia). Limba şi literatura germană.197 15.. Cernăuţean Gerda: Poe- . (Linee de Paradigmi di una gramatica italiana ad uso dei Rumeni. Seminar: Traduzione dalitaliano in rumeno et dai rnmeno in italiano (o oră săptămânal Lunia). (Lessicologia e Fraseologia). 'Gutmayer Ioan: Goethe und die franzosische Revolution. Lunia). cu contract: Giandomenico Serra. o oră săptămânal. Siâckl Măria: Die faber in der deutschen Literatur. Sâmbăta. Limba şi literatura italiană.. Marţia). Vinerea şi Sâmbăta). Prof. (o oră săpt. (o oră săptămâ­ nal. (o oră săptămânal. (o oră săpt. Gramatica storica. istorie civilă şi istorie literară italiană. Vinerea şi Sâmbăta). Marţia).

Gossler Herta: Das Nibelungenlied im Lichte der Geschicte und Geographie. Morike. Frey Andreas: Das Nibelungenlied im Lichte der germanischen Mythologie. (o oră săptămânal. Beşman Alexandru: Die Definition des Tragodie bei Lessing und Schiller. (o oră săptămâ­ nal. Poka Andrei: Schiller als Humorist. Hauptmann. Schiff Alice: Goetes Egmont im Lichte der Stammeskunde. verglichen mit Vossens „Louise" und Goldsmiths „Pfarrer von Wakefield". Schatz Georg: Die Franken in der deutschen Literator. Miercurea). XIX. 1 Lector: Frideric Lang. Kloss Hildegard? Die geschitlichen Grundlagen der Schillerchen Dramen.198 tische und historische Warheit in Goethes und Schillers Dramen. Balaszy Elena: Goethe in Italien. (o' oră săptămânal. Niess Adam: Die franzosischen Grundlagen des mittelhocbdeutschen Epos. Miercurea). Exerciţii de lectură germană în legătură cu gramatica (cu începătorii). Kutschera Rolţ: Adolf Meschendorfer als Dichter. Filep Alexandru: Gustav Freytag als Epiker. Groszeck Ana: Das historische Drama in der deutschen Literator. Vinerea). Joia). ( o oră săptămânal. Miercurea). Bratan Petru: Heidelberg in der deutschen Literator. Mesch Meta: Germanen in nichtgermanischen Lăndern auf sprachgeschichtliBCU Cluj / Central University Library Cluj cher Grundlage. Heine şi E. actele 3—5 (cu înaintaţii). interpretări (o oră săpt. Cursuri: Literatura engleză în sec. 17. Traduceri din româneşte în nemţeşte (cu începătorii). interpretări (o oră săptămânal. Reiter Wilhelm: Deutsche Dichtung von 1813—1936.. Exerciţii: G. H. Limba şi literatura engleza. 4 . Zsuljevics Elisabeta: Lessings Frauengestalten. Marţia)^ Interpretarea lui Faust de Goethe: Partea II. Foris Ileana: Schleiermacher als deutscher Schriftsteller. Drăgan Silvia: Tristan und Isolde. Hensel Doris: Das Sesenheimer Idyll. Kalnmeki Măria: Die Aufklânng in der deutschen L i ­ terator. Profesor titular: Petre Grimm.

. Limba şi literatura maghiară. morfologice şi sintactice slave. cu literatura maghiară veche. Prof. (1 oră săpt. Miercurea). b) Madăch: Tragedia Omului. (2 ore spL Marţia şi Miercurea). Sâmbăta). Proseminar: Lecturi. (2 ore săptămânal. Vinerea). suplinitor: Emil Petrovici. Lucrări în legătură: 1. Madâch. (1 oră săpt. (2 ore săpt. Slavistica Prof. cu poemul dramatic: Tragedia Omului. (o oră săptămâ­ nal. S'au cetit texte populare româneşti şi fragmente din ope­ rele unor scriitori români cu scopul de a descoperi elemente lexicale. Vinerea). Traduceri din româneşte în englezeşte. 2.. Seminar: (2 ore săpt. Miercurea). IO. conversaţii şi exerciţii gramaticale cu începătorii. din următoarele opere: Cronica lui .. Joia). Vinerea). Joia). Seminar: (2 ore săptămânal. Lunia şl Marţia)^ Elemente de limbă serbo-croată. Lunia). Sintaxa limbii engleze (o oră săptămânal. (o oră săptămânal. titular: Gheorghe Kristof.199 Critica lui Shakespeare. Cursuri: Gramatica limbii paleoslave. Seminar: (2 ore săpt. (o oră săptămânal. de E.. Marţia). BCU Cluj / Central University Library Cluj Cursuri: a) Istoria limbii şi literaturii veche. Joia). Lecturi din autorii englezi şi exerciţii de conversaţie cu înaintaţii. Lector suplinitor:^ Emil I. Studenţii au prezentat lucrări de seminar studiind elementele slave aflătoare în câte un capitol sau fragment. Diaconii. Exerciţii: Lecturi şi conversaţii despre istoria şi geogra­ fia Angliei. 18. (o oră săptămânal.

12 ore săptmânale Joia şi Sâmbăta). . Texte dialectale din Basarabia (Iosif Pervain şi Ersilia Luca). D. (o oră săpt. cu proecţiuni. Conferinţa de antichităţi şi Conferenţiar def. titular: Dîmitrie Teodorescu. Istoria antică. 30. Psaltirea Scheiană (Theodora Caranica). Vinerea şi Sâmbăta). (oţ oră săptămânală Joia). Teodorescu) Curs: Istoria Grecilor dela Pericles până la sfârşitul pe­ rioadei helenistice.200 Neculcea (Ioana Georgescu). (2 ore săptămânal. Cursuri: Arheologie 1: Istoria artei în antichitate (con­ tinuare). Arheologie. (2 ore săptămânale Joia). M. (o oră săptămâ­ nala Vinerea). Epigrafie latină. Seminar: Arheologic: lucrări asupra materialului preis­ toric din Muzeul Arheologic al Universităţii. Un text dialectal din Bucovina (Virginia Piatoş). Un text dia­ lectal din Transilvania (Eva Asztalos).). Prof. (2 ore săptămânale. un text dialectal din Banat (Adalbert Foris). (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Marţia şi Joia). d) SECŢIUNEA ISTORICĂ. Ana Gusztus şi Elvira Moduna). Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu (Sr. Un text dialectal meglenit (Viorica Deleanu).: Constantin epigrafie. Daicovici. Seminar: Texte privitoare la istoria provinciilor dunăre­ ne. Prof. Arhelogia I I : Preistoria generală. Exerciţii de numismatică romană. titular: Emil Panaitescu. Curs: Antichităţi publice romane. cu proecţiuni. (2 ore săptămânale/ Central University Library Cluj BCU Cluj Sâmbăta). 31.

1933. Macaveu Astra: A. Paris. Munchen-Berlin. 8. Ordonanţă: Martin Vereş. Paris. Sabău Ioan: A. inaugurate în anul şcolar 1933—34. 2. 3. 1935. Pa­ ris. 10. Prof. 6. Lu­ ca Victoria: A. Simon Toma: A. Paris. Autoin de Danton. Schottel Minerva. Sora Fuchs Teresa şi Sora Soltesz Elania: Henri Hauser. S'au ţinut 25 de şedinţe. Savu Măria. Sora Scoltesz Elania. cari au avut loc în fiecare Sâmbătă.. Paris. Hunyadi Matei. Mat­ hiez. 9. titular: Constantin Marinescu. Florea Vasile. Paris. Luca Victoria. Sora Fuchs Teresa. Pescariu Livia. între orele 11—12 a. 1927. Mat­ hiez. Simon Tonia. Miiller Reghina: A. 1920. Paris. 5. Horedt Kurt. 1927. Mathiez. Mathiez. Huma Eva. La aceste şedinţe facultative. Horedt Kurt: A. Tomlo Iuliu.maconne- . Paris. La vie chere et le mouvement social sous la Terreur. Vinule.201 23. Florea Vasile: Bernard Fay. Paris. SainteIJelene. La franc. Cartellieri. Contributions ă l'historie religieuse de la Revolution francaise. Lupaş Aurelia. La preponderance francaise: Louis XIV (1661—1715). 1910. în cari s au citit dări de seamă asupra următoarelor lucrări: 1. Mathiez. 1932. Istoria universală. Mathiez. Huma Eva: Octave Aubry. La Bevolution et l'Eglise. 7. au luat parte următorii studenţi: Baczoni Emil.3cu Cjheorghe. în cadrul Institutului. Danciu -Aurora. s'au continuat şi în anul acesta. Klima Hellmut. 1918. de SaintLeger-Pl. 1929. Csipkes Irina. Sagnac. m. Macaveu Astra. Die Weltstellung des Deutschen Reiches (1911— Ш7). Horedt Kurt şi Tasch Petru: A. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sabău Ioan. 4. Paris. Şedinţele de „Discuţiuni asupra cărţilor şi revistelor re­ cent apărute". Mathiez. Institutul de Istorie Universală. Sora Wachter Berta. 11. Sora Kind Ghisela. Metz Iosif. La predonderance espagnole (1559—1660). Secretar-bibliotecar: Francisc Pali. Csipkes Irina: n. La corruption parlementaire sous la Terreur. La reaction thermidoriene. Roşeau Natalia. La conspiration de l'etranger. 1907 şi A.

Lucrări de seminariu: 1. din. 1913. 4 voi. . Leipzig-Berlin. iar Biblio­ teca Institutului de Istorie Universală cu 10 opere. Vinerea). Klima Hellmut: Istoria regatului vandal. Klima Hellmut. Schottel Minerva. Quellen zur Geschichte des Investiturstreites. S'au reparat şi s'au legat 71 de volume. Sâmbăta). In cadrul şedinţelor. s'a tradus şi interpretat din Emst Bernheim. în 24 de volume.202 rie et la revolution intellectuelle du XVIII-e siecle. La Troisieme Republique. 2. 12. Horvâth Iosif: Incheerea Triplei-Alianţe. 13. 3. în 25 de volume. Deoarece n'a fost decât o singură ascultătoare a şedin­ ţelor. cauza numărului mic al studenţilor nou înscrişi la L'Tiiversitate. înUniversity Library Cluj primit explicaţiuni şi îndrumări privitoare la metodele de cercetare şi studiul istoriei în general. Biblioteca seminariului de Istorie Universală s'a mărit în anul acesta cu 20 de opere. 4. S > ra Fuchs Teresa: Alianţa austro-germană din 1879. Curs: (2 ore pe săptămână. Institutul continuă să fie abonat la următoarele reviste: Revue Historique (Paris). Bainville. Denkwărdigkeiten. Paris. Proseminariu: (o oră săpt. ea a lucrat la şedinţele seminariului. Au participat regulat la şedinţe BCU Cluj / Central care ascultătorii au ?.0. 1935. Berlin. Sora Wachter Berta şi Sora Fuchs Teresa: câte un volum din B. Michaelis Francisc: Tratatul de garanţie reciprocă germano-rus (1887). Joia şi Sâmbăta). The English Historical Review (Londra). Hajdu Grigore: Congresul dela Berlin din 1878. Au prezentat şi citit lucrări următorii: Lucrări de licenţă: 1. Fiirst von Bulow. S au ţinut 22 de şedinţe. Archivio Storico Italiano (Floren­ ţa). înscrişi 33 de studenţi. Sora Wach­ ter Berta: Expediţia lui Ludovic IX-cel-Sfânt în Egipt. Lupaş Aurelia: J. S'a ţinut un curs general de Istorie Contimporană dela Războiul franco-german din 1870—71 până la Războiul mon­ dial. Seminariu: (2 ore pe săptămână. Paris 1935. 2. Activitatea didactică.

N. Personalul: Asistenţi: Ioachim Crăciun şi Ioan Moga. Iorga 11. de proseminar s'au făcut ca şi îr> anii trecuţi exerciţii de'paleo­ grafie română sub supravegherea asistentului Ioan Moga. Practicant: George Vinul eseu. Directori: Prof. . Seminarii: (2 ore săpt. 1. Proseminar cu studenţii din anul I. . Istoria modernă a românilor şi istoria Transilvaniei. Cursuri: 1. compus din 17 dulapuri. (1 oră săptămânal. Preparator: Hortensia Georgescu. S'au legat în cursul acestui an 350 volume. Istoria Românilor dela Mihai Viteazul până la Con­ stantin Brâncoveanu (1 oră săpătmânal. Tot în anul acesta Institutul mutându-se în edificiul propriu din Str. George Vinulescu. De asemenea au fost complectate uiai BCU Cluj / Central University Library Cluj multe colecţii de periodice. La şedinţele. 2. Biblioteca: Biblioteca Institutului de Istorie Română. cu a cărei în­ grijire a fost încredinţat şi în anul şcolar curent. Institutul a continuat să fie abonat şi să aibă relaţii de schimb cu 30 de reviste şi periodice din ţară şi 6 din străi­ nătate. Biblioteca a fost înzestrată cu mobilier nou. a crescut cu 300 de volume. Marţia). dl. Lunia).203 INSTITUTUL DE ISTORIE ROMÂNĂ. Alexandru Lapedatu şi Prof. Ioan Lupaş. titular: Ioan Lupaş. Ordonanţă: Ioan Bărăian. 23. Prof. 10 mese. Lunia şi Marţia).. 40 de scaune şi instalată într'o sală spa­ ţioasă a noului edificiu. Istoria Transilvaniei în epoca voevodatului.

In afară de aceste exerci­ ţii de paleografie s'au studiat în şedinţele proseminarului şi izvoarele istoriei române. 3. Franc Margareta. Dan•-CVJ Aurora. Cronica lui Mateiu al Mirelor. 9. Cauzele şi consecinţele revoluţiei lui Doja. Drilea Monica Flavia. 5. precum şi o serie de fotografii şi documente originale din colecţia Institutului. Library Cluj Luptele lui Mihai Yiteazul povestite de el însuşi. 2. Unde s'a născut Mihai Viteazul?. Colonizarea Şvabilor în Banat. Cum privesc Damaschin Bojâvcă şi Aron Florian rolul lui Mihai Viteazul? 11. Mwga Marius. Voevozii ardeleni din sec. La examenele parţiale s'au prezentat pentru Iistoria Ro­ mânilor 68. Kutschera Rolf. XIII. . Hortobâgy Matilda. Cartojan şi reproducerile Preo­ tului N. 7. Problemele de politică externă română între anii 1866—1878. Diodorus Siculus şi Strabo. Paul Irina. Waldner Carol. Informaţiuni despre Geţi în opera lui Herodot. 6. 4. Pascu Ştefan. 13. Cronica lui Szamoskozy şi însemnătatea ei. Popescu şi SalisBCUrevoluţia luiUniversity8. Fitoff Olga. 14. Reforma lui Iosif II pentru introducerea limbii germane în Transilvania şi wmările ei. Csernik Iosif. în Cluj / Central Horea. Ştirile istorice despre moartea lui Mihai Vi­ teazul. Mihu Vionela. 2. iar pentru Istoria Transilvaniei 52 candidaţi. înfiinţarea graniţei militare transilvane în anii 1761 — 1770. 12. Gârnân Alexandru. mama lui Mihai Viteazul şi interpretarea lor. Seminar cu studenţii anului II şi III. 10.204 Pentru aceste exerciţii s'au folosit Albumul de paleografie rimânească al lui I. Horedt Kurt. Ce documente s'au păstrat cu pri­ vire la Tudora. Moholeanu Veronica. La examenele de licenţă s'au prezentat 6 cu Istoria Românilor ca specialitate principală şi 7 ca specialitate secundară. 15. Arianus. 16. Popescu. Lupaş Aurelia. Plân­ gerea Sfintei mănăstiri a Silvaşului din eparhia Haţegului din Prislop. Bîanu şi N. In şedinţele se­ minarului s'au studiat şi analizat vechii cronicari şi istorici români din Transilvania şi s'au citit şi comentat următoarele lucrări: 1.

205.
24. Istoria vethe a românilor.

Prof. titular: Alexandru Lapedatu. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Sabin Dragomir), Curs: Istoria Românilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săp­ tămânale, Marţia şi Miercurea). Seminar: Analiza izvoarelor privitoare la Istoria Româ­ nilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săptămânale, Miercurea).

25.

Bizantinologie.

Prof. titular: Nicolae Bănescu. Curs: Istoria Imperiului bizantin dela Constantin \ ' I I Porphyrogennetos până la căderea Constantinopolei. (2 ore săptămânale, Lunia şi Miercurea). Proseminar: BCU Cluj medievale greceşti, interpretare. (2: Texte / Central University Library Cluj ore săptămânal).

26. Istoria popoarelor sud est europene.

Prof. titular: Silviu Dragomir. Curs: Documentele slavo-române ale cancelariilor noas­ tre, limba şi tehnica lor. (2 ore săptămânale, Miercurea şî Joia). Seminar: Lecturi de texte medio-bulgare. (o oră sptămânală Joia)

27. Istoria g e n e r a l ă a a r t e l o r .

Prof. titular: Coriolan Petranu Curs: Arta sec. XVIII-lea. (2 ore săptămânal, Marţia şr Miercurea). Seminar: Analise sistematice. (2 ore săptămânal, Vinerea). înavuţirea materialului didactic: 160 fotografii şi repro­ duceri, 72 diapozitive, 48 cărţi şi broşuri.

206

Starea inventarelor: 11,526 diapozitive, 5623 fotografii, 2071 cărţi, plus Biblioteca C. Petranu depozitată la Seminar. 48 mobile şi unelte. Călătorie de studii: In U. R. S. S. vizitând monumentele de artă şi muzeele din Moscova, Leningrad, Kiev şi Odosa, stabilind un schimb de publicaţii ştiinţifice cu instituţiile de .artă de acolo.

28. Etnografie şi folklor. Prof. suplinitor: Romulus Vuia. Cursuri: 1. Etnologie. (2 ore pe săptămână, Marţia şi Miercurea): începuturile vieţii sociale, economice şi religioase. 2. Etnografie. (1 oră pe săptămână, Sâmbăta): Păstoritul BCU Cluj / Central University Library Cluj la români. Seminar. (2 ore pe săptămână, Lunia): îndrumări pri­ vitoare la culegerea materialului de foliilor (transcrierea tex­ telor) şi lucrări în legătură cu cele două cursuri. Au fost înscrişi şi au frecventat Seminarul 50 de studenţi. S'au ţinut 25 de şedinţe şi s'a făcut o excursie de cercetări pe teren în satul Vâlcele din judeţul Turda. Au prezentat lucrări următorii membri ai Seminarului: Dl Ion Chelcea: Despre mentalitatea primitivă, pe baza lucrărilor de specialitate. Dra Aurora Lupaş prezintă: Obiceiurila la Crăciun şi Anul Nou în Sălişte jud. Sibiu. Dra Emilia Pantelimonescu prezintă cu­ legeri originale despre Brezaie şi Colinde în comuna Malu jud. Vlaşca. Dra Mărioara Borcoman prezintă: Culegeri de Folklor din Cohalm jud. Târnava Mare. Dl. J. Martin-Jones, student la Universitatea din Cambridge şi Cluj, vorbeşte des­ pre Situaţia femeii în societatea primitiva, pe baza lucrărilor de specialitate. Dl. Prof. sec. Teodor Podariu: Păstoritulj în comuna Pinticu jud. Mureş. S'au făcut următoarele dări de iseamă: Dl. Ion Tomşa prezintă lucrarea: Kultur und Religion des Primitiven Menschen, de Th. W . Danzel. Dl. Vasile Nemeş: Survivance pa'iene dans le monde chretienne, de A.

207 Weigall. Dna Monica Drilea: Le taboux de l'inceste, de Lord Reglan. Dra Natalia Cioloca: Românii nomazi, de Teodor Capidan, Dra Elisabeth Moskovitsch: Magie und Geheimwissen. schaţt,deTh. W.Danzel. Dl Radu Petru: Die Knabenweihen, de M. Zeller. Dra Ana Lohan: Wald und Feldkulte, de Mannhardt. Dra Mărioara Boroş: Manuel d'Anthropologie culturalle, de R. Xowie. Dra Natalia Traşcă: Trăite d'Ethnologie •culturelle, de G. Montandon. Dl. Vasile Cedrechi-Cernea face o Dare de seamă asupra excursiei dela Vâlcele jud. Turda. Dra Olga Fitoff traduce din limba bulgara Obiceiul Cucilor sau Kukerii, de Marinoff, apărut în Sbornik, Sofia, 1914, An. XXVIII. Conferinţa de Bibliografie Generală, Conf. supl. Ioachim Crăciun.

f

Curs general de Bibliologie românească (Istoria cărţii ro­ mâneşti). ^2 ore săpt. Miercurea şi Joia). Seminar: (2 BCU săpt./ Central University Library Cluj ore Cluj Joia şi Vinerea). Lucrări practice de bibliologie şi bibliografie. La seminar s'au prezentat — paralel cu cursurile — cărţi itipărite din diferite timpuri în fotografii sau cărţi însăşi. In ce priveşte activitatea bibliografică a seminarului, s'a cules materialul pentru bibliografia „Istoriografiei Române în 1929 şi 1930" (cu studenţii dela Facultatea de Litere), apoi s'a terminat „Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930" — va apărea în „Biblioteca Bibliogica" Nr. 4 — (cu studenţii dela Facultatea de Ştiinţe), „Bibliografia publica­ ţiilor Institutelor medico-legale din România, 1920—1935" — apărută ca teză 'de doctorat în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 6 — şi „Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936" — apărută sub for­ mă de 6 teze de doctorat în volum unitar în „Bibliotheca Bi­ bliologica" Nr. 8 — (cu studenţii dela Facultatea "de Medicină) apoi o Bio-bibliografie a P. S. Episcop Nicolae Colan (va apă­ rea în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 10) şi Bio-bibliograf ie a răposatului Vasile Bogrea, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea lui (va apărea în „Bbiliotheca Bibliologica" Nr. 12).
v

Lucrările au fost date în legătură directă cu specialita­ tea principală aleasă de studenţii diferitelor Facultăţi.

C) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-L1TERARA.
a) SECŢIA FILOZOFIEI. I. Istoria filozofiei; logica. Prof. Marin Şteţănescu este în continuarea unei lucrări despre Metodă, cu care se ocupă de mai mulţi ani. Conferenţiar: D. D. Roşea. a) Specimen de logique revisionniste; La revision du Trăite de Trianon est-elle possible?; Hommage â trois grands morts; Le Roi BCU Cluj II et la University Library toate în Revue Charles / Central Transylvanie; Cluj de Transylvanie. b) Redactor al revistei Revue de Transylvanie. c) A ţinut trei conferinţe la Cluj, Sibiu şi Sighişoara de­ spre: „Cultură şi Filosofie" şi „Filosofie şi Viaţă".

3. Sociologie morală. Prof. supl.: Constantin Sudeţeanu. Durkheim şi Doctrina Şcoalei sociologice franceze voi. de 210 pag. Cluj, 1936. un

3. Institutul de psihologie experimentală, comparată şi aplicată. In Institut. 1. F. Şteţănescu Goangă, A. Roşea şi S. Cupcea: Instabi­ litatea emotivă. 200 p., 8°, 1936, Editura Institutului de Psiho­ logie.

209* 2. A. Roşea şi D. Tudoran: Teste colective verbale pentru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). 3. M. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de elaborare). In afară de Institut. 1. L. Rusu, conferenţiar definitiv: a) Essai sur la creation artistique. iContribubon a une hsthetique dynamique. 1 voi. în 8", de 460 pag., apărut în Bibliotheque de Philosophie Contemporaine, Felix Alean, Paris, 1935. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire roumaine 1 voi. în 8", 122 pag. Felix Alean, 1935. Paris. 2. N. Mărgineanu, docent: a) Professor's Lewin's conception of laws. Journ. of General Psychology, voi. XII, 1935, pag. 397—415. b) Sur l'analyse des „facteurs" psyehologiques L'Annee psychologique, voi. XXXV, 1934, p. 50—84. c) Les „facteurs" psychologique. L'Annee psychologique. voi. XXXV, 1934, pag. 85-102. 3. A. Roşea, asistent: Orientarea profesională a anorma­ lilor. 1 voi. în 8°, p. 95, Editura Institutului Psihotehnic Cluj,. 1936.
1

BCU Cluj / Central University Library Cluj

4. Pedagogia I . Prof. O. Ghibu. Publicaţii. 1. Nulitatea Concordatului dintre România şi Sf. Scaun' <Nr. 1 din colecţia Studii şi Documente privitoare la Politica religioasă a României întregite), Cluj 1935, LXIV -4- 88 pag. 2. 'Contribuţiuni la problema personalităţii juridice a Or­ dinelor călugăreşti catolice din România. Necesitatea repa­ rării unei greşeli a Ministerului de Culte. Sibiu, 1936, 11 pag. (Extras din Revista teologică). 3. Pe urmele împăratului Constantin cel Mare. O datorie imperioasă a zilei de astăzi. Braşov, 10 pag. (Extras din „Ţara Bârsef'). 4. Ora de lectură în şcoala primară (în revista „învăţă­ torul" din Crai ova). 5. La mormântul Olimpiei Bârsan (în „Viaţa ilustrată" din Sibiu. 6. Alea jacta est (în „Universul"). 7. Un cuvânt către conducătorii României libere şi către Românii Transnistrieni refugiaţi la noi, - (în revista „TransANUAirar, ! 9' 5/36

14

210 nistria", Tribuna Românilor de peste Nistru şi Bug, (Cluj, Nr. 1, 1936). 8. Literatura pentru tinerime (în Gazeta cărţilor din Ploieşti). Conferinţe: 1. Revizionism şi Catolicism (la Universitatea din Bucureşti, în cadrul Secţiei studenţeşti a Ligei Antîrevlzioniste Române). 2. Politica religioasă a României întregite; 3. Concordatul dintre România şi SfântuL Scaun; 4. Acordul dela Roma în chestiunea Statului rom. cat. ardelean (toate trei, la Casa femeii, în Bucureşti, în cadrul Societăţii ortodoxe naţionale a femeilor române); 5. Revizionism şi catolicism (la Oradea, în cadrul Ateneului); 6. Revizionism şi Antirevizionism (la Sebeş-Alba, în cadrul Extensiunii Universitare); 7. Un mare binefăcător al Zărandului: iVasile Stroescu (la Brad); 8. Avram Iancu şi Universitatea Românească a Ardealului (la Tebea). 9. Minuni pe care le-am văzut: Unirea Basarabiei , (Timişoara). BCU Studii şi Documente privitoare S'a editat colecţiaCluj / Central University Library Cluj la Poli­ tica religioasă a României întregite, din care acum este sub tipar al doilea volum.
1

b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. 5. Limba şi literatura greacă. Prof. Ştefan Bezdechi. 1. Oraţiu şi Ovidiu, în rev. Gând românesc, Dec. 1935. 2. Ad bismillesimos Horati natales, odă în latineşte cu prilejul împlinirii a două mii de ani dela moartea lui Oraţiu. 3. Poeziile lai N. Olahas, studiu (sub presă în volumul de omagiu închinat dlui Prof. Al. Lapedatu). O. Limba şi literatura latină. Prof. Theodor A. Naum. 1. Eoraţiu (54 pp.) Cluj, 1936, Tip. „Cartea Românească". 2. In amintirea lui Ioan Paul (8 pp.), Tip. „Cartea Rom.". 3. Impresii şi sugestii cu privire la câteva traduceri ro­ mâneşti din Catul (în Anuarul Institutului de studii clasice din Cluj, voi. II (1933-1935), pp. 78-97.

211 7. Muzeal limbei române. Publicaţiuni: „Dacoromania", voi. VIII. Şedinţele săptămânale ale Muzeului sau ţinut regulat, ca în anii trecuţi, între orele 5 şi 8, cu comunicări şi discuţii. Secţiile Muzeului au desvoltat o activitate continuă: Secţia bibliografică, sub conducerea Dlui Ion Breazu a terminat Bibliografia analitică pe anii 1931—32 (publicată în Dacoromania VIII 1018'numere) şi a început Bibliografia pe 1933. Secţia dialectologică a înregistrat răspunsurile primite la Chestionarul V I I : „Instrumente muzicale", alcătuit de Şt. Pasca. Secţia atlasului linguistic: După o pregătire îndelungată, Muzeul Limbei Române a publicat întâiele hărţi ale Atlasului Linguistic Român, care va completa Atlasele linguistice ale romanităţii cu ramura ei -cea mai răsăriteană. Hărţile au fost prezentate) de dl Sextil Puşcariu mai întâiuCluj /şedinţa University Library Cluj BCU în Central solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936, prezidată de M. S. Regele Clarol II, sub al cărui patronaj se publică lucrarea , — şi în faţa străinătăţii, într'o comunicare făcută la al patrulea Congres internaţional de linguistică, la Copenhaga, în 29 August. Această operă mare ştiinţifică, cu care se poate mândri Universitatea noastră, e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de dnii Sever Pop, conferenţiar de dialectologie şi Emil Petrovici, profesor suplinitor de filologie slavă la Universitatea noastră şi se lu­ crează la Muzeul Limbii Române sub conducerea Dlui Sex­ til Puşcariu. Legăturile cu străinătatea s'au păstrat ca în anii trecuţi. Schimbul Dacoromaniei cu publicaţiile de specialitate s'a in­ tensificat. Dl Viggo Broendal, profesor de'filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o comunicare la Mu­ zeu (Une etymologie celebre et les lois phonetiques). La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga, care s'a' ţinut în zilele de 27 August 'până la 1 Septem­ vrie, Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — 'care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repeţite ori în discuţii,
1

2L2 şi Sextil Puşcariu, care a fost unul din cei patru preşedinţi ar congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes-Paris,. Kretschmer-Viena şi Pedersen-Copenhaga); în şedinţa de în­ chidere dsa a fost ales cu umanitate membru în unul din cele trei locuri vacante din CIPL. (Comitetul internaţional perma­ nent al lingviştilor). c) Conferinţa de dialectologie. Conf. Sever Pop. A continuat anchetele pentru Atlasul Linguistic al Ro­ mâniei, studiind graiuri din Moldova (în 38" de (omune),' Mun­ tenia (în 36 de comune) şi Dobrogea (în 11 comune). Pentru Românii din Bulgaria a studiat comuna Bregova, cu un refu­ giat. In Iugoslavia, în Timoc a anchetat v'.omunele: Batinaţ (lângă Ciuprija) şi Alovo (lângă Zaieciar), iar în Banatul iugo­ slav comunele: Covin şi Ofcea. Pentru dialectul aromân a mai anchetat comunele din Grecia: Perivoli (Pind) şi Avdela BCU Cluj / Central University Library Cluj (Pind). A anchetat, cu chestionarul Atlasului de 2200 de între­ bări, şi pe dl I. Al. Brătescu-Vomeşti. Din 1930—1936 a anchetat 290 de comune, punând în fiecare din acestea câte 2200 de întrebări. Materialul adunat în acest timp este grupat pe 638.000 de fişe şi se află depozî»t la Muzeul Limbei Române, iar copia acestuia la Biblio­ teca Universităţii din Cluj. a vormt Ia postul naţional de Radio despre: Un nou mo­ nument al graiului românesc (Atlasul Linguistic al României"). In cadrele „Extensiunii Universitare" a ţinut o conferin­ ţă la Caransebeş despre: Ce ne învaţă graiul românesc, cu proecţiuni. A publicat în Dacoromania VIII Consideraţiuni asupra Atlasului linguistic italian. A făcut comunicări în şedinţele de la Muzeul Limbei Ro­ mâne din materialul Atlasului. A colaborat cu Ernst Gamillscheg, prof. la Univ. din Berlin la studiarea graiului din Timpeni (jud. Olt) şi din Drăgăneşti (jiiH .Teleorman).
fs

213

A trimis informaţii din materialul Atlasului la diferiţi sa­ vanţi streini: lui K. Jaberg (dela Univ. din Berna),\ lui i£. Gamillscheg (dela Univ. din Berlin), etc. Lector: Ştefan Pasca. 1. Manuscrisul român-italian de la Goettingen în „Studii Italiene", II, Bucureşti 1936. 2. Supranume colective intercomunale în „Dacoromania", VIII, Bucureşti—Cluj, 1936. 3. Recensii publicate în „Dacoromania", VIII, BucureştiCluj, 1936. 4. Nume de persoană şi nume de animale în Ţara Oltu­ lui. Lucrarea premiată de Academia Română. Sub tipar. 8. Limba şi literatura română 11 (veche). Prof. Nicolae Drăganu. 1. „Un manuscris calvino-român din secolul XVII", in „Omagiu lui Al. Lapedatu şi I. Lapedatu" (subt tipar). BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Etimologii, în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 3. Necroloage (Z. Gombocz şi I. Bianu), în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 4. Dan de seamă în Revue de Transylvanie, T. II, Nr. 2, Cluj, 'Decembre 1935, p. 240—269, şi în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 9. Limba şi literatura italiană.

Prof. Giandomenico Serra. 1. La centuriazione romana in Piemonte. Comunicare desvoltată la al XXIX Congresso Storico Subalpino (6—8 Sep­ temvrie 1936) cu ocazia prezintării unei „Carta dimonstrativa della centuriazione nel basso e toedio Canavese pertinente alia pertica municipale delle colonie romane di Eporedia e Iulia Augusta Taurinorum". 2. Pentru istoria tipului morfologic: lat. vulg. panatarius, span. panadero, portg. padeiro, catal. panater, provenz. panatier, franc, panetier, ital. panattiere, panettiere. (Contribuţie la istoria terminologiei profesionale medievale). (Sub tipar).

214 10. Limba şi literatura germană. Prof. G. Kisch. 1. Zur Wortforschung: a) „Wolff, Fuchs, Vogel", Siebenbiirgische Vierteljahrschrift (58) 1935, Heft 3 pag. 263 ff. b) „Reh" = ibidem, Heft 4 pag. 338 ff. 2. „Germanische Kontinuităt in Siebenbiirgen" = „Vom Leben und Wirken der Romanen", Sammlung von Vortrăgen im Romanischen Seminar der Universităt Berlin, ed. E. Gamillscheg, II.: Rumânische Reihe, Heft 12, pag. 118 ff. 3. Die Germania Romana im Lichte des siebenburgischsăchsischen Lehnwowrtes" = Teuthonista, Zeitschrift fur deutsche Mundarten, Halle („Niemeyer") 1936, pag. 42 ff. Extensiunea universitară: 1. 1 Noembrie 1935: Ethnische Kontinuităt. 2. 26 Martie 1936: „Heraldische Farben und Zeichen" als Spiegel der Kulturgeschichte. 11. Limba şi literatura maghiară. Prof. Gheorghe Kristof.
BCU Cluj / Central University Library Cluj

1. Dunântuli irok Erdelyben. Gyori Szemle a. 1936 şi în extras p. 1—22. 2. Scrisorile scriitorilor vechi în Irodalomtorteneti Kozlemenyek a. 1935 şi 1936. (Publicaţîuni). 3. Literatura veche. Conferinţă ţinută la Orăştie. Articole şi recensii în ziarul Keleti Ujsâg. 12. Slavistica Prof. 'supl.: Emil Petrovici.

A publicat: Folklor din Valea Almăjului (Banat). Anua­ rul Arhivei de Folklor, III, Bucureşti, 1935, p.'25—158; Urme de graiu bănăţenesc din secolul al XV-lea. Luceafărul, II, Timişoara, 1936, p. 19—21. A studiat pentru Atlasul Linguistic Român graiul din 9 localităţi, anume: 1. Zimnicea (Teleorman); 2. Ghimpaţi (Vlaşca); 3. Scărişoara (Turda); 4. Topraisar (Constanţa); 5. Somova (Tulcea); 6. Ştefăneşti (Ilfov); 7. Molalia-Regiunea

la adunarea Comitetului Inter­ naţional al Ştiinţelor Istorice. întrunit la Sofia în . Herculanum. Marinescu a luat parte. A făcut o serie de comunicări în şedinţele săptămânale ale Muzeului Limbei Române. Isteria universală. 1. 13. Siena. Neapole. Dnia Sa a prezentat acestui congres o co­ municare cu titlul: Săbii brâncoveneşti (o punere la punct). ţinută la Bucureşti în Aprilie 1936. Palermo. căruia i-a prezentat o co­ municare întitulată: Contribuiion ă l'histoire des relations economiques entre l'Empire byzantin. la al V-lea Congres Internaţional de Studii Bizantine. al Comisiunei Internaţionale a Învăţământului Istoriei şi al Comisiunei Internaţionale a Ma­ rilor Descoperiri Geografice. Marinescu a mai luat parte la al IV-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. Le pape Nicolas V (1417—1455) ei son attitude envers l'empire byzantin. Dnia Sa a mai participat. Cefalu. în şedinţa de închidere. de 1M9 ă H53. la Sicile et le royaume dc Naples. Ostia. comunicare înfăţişată celui de-al IV-lea Congres Internaţional de Studii bizantine. Dl Profesor C. San) Gimignano. Negreni (Olt). ţinut la Roma în Septembrie 1936. Această formulă a fost înfăţişată adunării plenare. Cu acest prilej Dnia Sa a fost ales membru în comisiunea care va propune candidaturile cu ocazia realegerii Co­ mitetului Internaţional al Istoricilor. scrise de Despot-Vodă. Publicaţii. Paestum. 9. Pompei. ca delegat al Facultăţii de Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tere. ţinut la Cluj în Octombrie 1936. La 1 Mai 1936 Dnia Sa a citit într'o şedinţă a Academiei Române comunicarea: Două lucrări militare inedite. 8. Dl Profesor C. ca membru al Co­ mitetului Istoricilor Români.215 Vidinului (Bulgaria). Măceşul de Jos (Dolj). Monreale. Secţiunea de Istorie bizantină a acestui Congres şi-a însuşit noua formulă prezentată de Dnia Sa pentru organizarea viitoarelor congrese de Studii Bizan­ tine. înainte şi după acest congres Dnia Sa a făcut o călătorie de studii la Florenţa.

1935—36. Conferinţe. An. I i i s t i t e t u l d e i s t o r i e română. LVI. Tom. BCU 1 4 . o alta la Târgul Mureşului.ştiinţifice. întâmpinând pe M. Bucureşti. LVI. p.216 Septembrie 1934. 3. Generalul Gr.La Academia Română. Ghibănescu. LIII. XXVIII. când a izbucnit revoluţia spa­ niolă. Dl Profesor Marinescu a ţinut la Cluj o conferinţă în cadrele Extensiunii Universitare. 8548. 2. 1936 Mai 30. 1936 Iulie 12. tomul IX.. 7. Lucrările Dlui Vrof. Cuvânt la Academia Română pentru omagierea memoriei Iul: 13 Decemvrie 1935. Lapedatu. Regele Carol II. invitat de cercul Tinerimea şi o a treia conferinţă. Alex. 4. 1936. Universul. 147. în acelaşi oraş. Bucureşti. Studiul a fost tipărit în publicaţia Actes du IVe Congres International des Etudes byzantines Bulletin de lInstitut archeologique bulgare. Analele Acade­ miei Române. Bucureşti. 2. Şedinţe. era pe cale de a ieşi de sub tipar. Acest studiu mai întins (circa 400 de pagini în 8°). Şedinţe. 1. Sofia. Bucureşti. 1935). S. Cuvânt omagial la Academia Româ­ nă: 10 Iulie 1936. Ana­ lele Academiei Române. în şedinţa solemnă din 29 Mai 1936. tipărirea lucrării Dniei Sale. La politique orien­ tale d'Alţonse V d'Aragon. Câteva acte făgărăşene. Nr. Cuvânt omagial la Academia Ro­ mână: 10 Iulie 1936. XXVIII. Nr. An. 3. Publicaţii . 4. Gh. Viitorul. p. Cuvânt la Academia Ro­ mână pentru omagierea memoriei lui: 4 Octomvrie 1935. care era in curs de imprimare la Barcelona. în volumul de Omagiu Lapedatu. Nr. Viitorul. împrejurările tragice din Spania au întrerupt. Cluj. f. 1935—36. poftit fiind de Cluj / Central University Library Cluj Comandamentul Diviziei XX. T. 1936 Iulie 12. roi de Naples. Lacour Gayet. 4. Cezar Papacostea. Bucureşti. 8548. . încoronat cu un premiu de 2000 de pesete. An. Crăiniceanu. p. după •câte se pare.

„Cartea Românească". 1. 1936 Iunie 25. Arad. 1935 Octomvrie 9. Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei Mari. 1936 Martie 5. An. 1936. Cuvântare rostită la Con­ gresul general al F. Eduard Beneş în Revue de Transylvanie 1936. 302—303. Piatră de Hotar. 21. Universul.217 6. 146. Cuvântări ocazionale. pag. Naţiunea Română. 1. Ghibu. 1936. Lupaş. Nr. La jubileul de 100 de ani al Casinei Române din Bra­ şov: 4 Ianuarie 1936. O. p. Cluj. 1936 Ianuarie 9. 662. Nr. Monitorul Ofi­ cial. 8. cu prile­ jul omagierii memoriei lui: 20 Februarie 1936. Ursprung und Entvicklung der bedeutendsten konfessionellen Mibderheiten in Rumănien. La „Viitorul". p. p. Nr. Bucureşti. Bucureşti. iGuvânt BCU Cluj / lui: 23 Ianuarie 1936. 5. Bucureşti. în Senat: 1 Decemvrie 1935. al ziarului Viitorul. Ivan în Revue de Transylvanie 1936. 1.. Nr. LII. X. 297. Nr. 1935 Octomvrie 28. p. O scrisoare cu privire la Congresul economic ţinut la Cluj: 9 Decemvrie 1935. La comemorarea unirii Ardealului şi Banatului cu ve­ chiul Regat. 1. Lucrările Dlui Prof. Lupaş). 3. Bucureşti. Articolul scris pentru Nr. 23. 2. X. 15. Bucureşti. An. festiv. Leipzig. Nr. Cluj. XXVIII. Monitorul Oficial. în 8. 4. Istoria Românilor ed. de 25 ani. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (în colabo­ rare cu Prof. Răspuns dlui O. N. . 1935. I. Bucureşti. Bucureşti. R. p. pag. 8. 1935 Decemvrie 11. V I (1931—1935). IX. Episcopul Ivan al Clujului. An. An. Cluj. An. 1936. 5. XII + 844 p. Universul. Jena u. 3. 4. Dr. ţinut la Caransebeş: 6 Octomvrie 1935. Cuvânt la Senat. Naţiunea Română. Trianonul în lumina istoriei în rev. voi. 2. 7. 9. 5. 341. I. Monitorul Ofi­ la Senat cu ocazia morţii Central University Library Cluj cial. 1935 Decemvrie 17. Nr. Statul şi Biserica ortodoxă. 1936 Martie 12. p. 5. 634. 3. L I I . Despre biserica română unită.

din Maiu 1936. Confe­ rinţă la Ravenna invitat pentru ciclul de Studi Byzantini: La cliiesa Principesca di Curtea de Argeş in România. 1. Veress? Cluj. Anuarul' Inst. VI. 4. Cartea Românească. Proiectul unui bust a lui Cuza. Prof. Lucrările personalului ştiinţific auxiliar. 2. 15. O contribuţie la istoricul presei româneşti. de Ist. Anuarul Inst. ria Românilor.) Bologna. Cluj. X I I şi XIII. Georgescu: 1. 3. Bucureşti. 1936. Naţională voi. 1936. Vinulescu: 1. . Cartea Românească. 2. Voevodatul Transilvaniei în sec. Momenti della civilitâ Rona nella Mesia. Emil Panaitescu. a) Publicaţii. A. 35 p. Cluj / Central University Library Cluj 2. Cluj. Naţională voi.218 6. 3. 1936. Gh. Dări de seamă I. VI. 2. Cluj. de Ist. Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea po­ litică a Ţărilor Romane la sfârşitul veacului XVII. Contribuţii la colonizările din Banat 1786. //. 'Cum scrie istorie şi cum editează documente dl Dr. Moga: 1. Problema Ţării Loviştei şi Ducatul Amlaşului. XIII. Comuni­ care la Academia Română în sesiunea gen. Cartea Românească. 3. A colaborat la „Anuarul Institutului de Istorie Naţio­ nală" V I şi la „Revue de Transylvanie". 1936. Revue de Transylvanie şi Gândul Românesc. b) Conferinţe: A fost invitat să ţină 1 conferinţă la Instituto di Studi Ro­ mani din Roma: Le strade romane nella România. Patru rapoarte oficiale privitoare la situaţia regiunii? miniere în timpul răscoalei ţăranilor din Transilvania la anul 1784. 1935. "1936 în 8°. Ibidem. VI. Colaborări la Anuarul Institutului de Istorie Naţională voi. Colaborări la Revue de Transylvanie. 1936. PuFlicaţiuni franceze privitoare la Isto­ BCU Cartea Românească. 7. Voi. în 8°. Cluj. Istoria antică. 11 p. 8. (Estratto da „Gli Studi Romani nel Mondo". II.

Nr. Delegat al Facultăţii de Litere şi al Univer­ sităţii la al XIV. 1936 şi separat. Congrese. 362—366. care va avea loc între 31 Aug. „Begriff und Erţorschung der nationalen Kunst" rezu­ mat al comunicării ce se va face la al XlV-lea Congres inter­ naţional de istoria artei din Elveţia între 31 Aug—9 Sept. 2. 1936 şi în ungureşte în ziarul „Ellenzek" din 22. 1935. II. Publicaţii ştiinţifice. p. 1935. şi 10 ilustr. Nr. „Balogh J. „Bl Bela Bartok şi muzica românească" în revista „Gând Românesc" IV. 1936. 278—322. A anunţat co- . „Noui cercetări şi aprecieri asupra arhitecturii în lemn din Ardeal". 282—293. 2. în „Zeitschrift fur Kunstgeschichte" Bd. 1936. 1936. (sub presă în editura Congresului. 7. aprox. 9. 7. Cluj. p. şi în „Siebenburgische Vierteljahrschrift" 58 Jahrg. Cluj. 35 pag. 8° 44 pag. Birâ: Magyar muveszet es erdelyi muveszet" (Arta ungară şi arta ardeleană). Bucu­ reşti. p. Berlin. 318-321.). 4. p. (sub presă). 4 H. Praha. Sibiu. Recenzie în revista „Gând Româ­ nesc" IV. 4. 154—156. (Sub presă.fVictor Roth" în revista „Gând Românesc" IV. 3. 1936.—9 Sept. „Influence de l'art populaire des Roumains sur Ies autres Peuples de Roumanie et sur Ies peuples voisins". p. Nr. p..: Mârton es Gyorgy kolozsvări szobrăszok" (Sculptorii Martin şi Gheorghe din Cluj). artei din Elveţia.219« 16. p. 1936. Prof. Văleni. p. Istoria generală a artelor. 10. 1. Nr. Cluj. 5«. „Die Stellung Siebenburgens in der byzzantinischen Kunstgeschichte" in „Actes du IV-e Congres internaţional des BCU Cluj / Central University Library Cluj fitudes byzantines" Sofia. 7—9. 108. 2. Din „Revue de Transylvanie" Tome II. 2. 129. p. 8. . 5. Congres internaţional de istoria. „Jiri Balş" (Necrolog) în revista de artă „Umeni" IX. 1936. 198—202. Coriolan Petranu: I. I I I .) 3. 1935. 6. 3. „1. 120—126. Recenzie în „Re­ vista Istorică" XXI. 1935. Nr. „fluliu Teutsch" în revista „Gând Românesc IV. Cluj.

In­ ternational Festival Numbr. Voi. 31.220 municarea: „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst" pentru secţia IX. la Hunedoara (Regiunea Pădurenilor). Conferinţa de bibliograrfie generală. „Cum se judecă o operă arhi­ tectonică" Arad. în Jour­ nal of the English Folk Dance and Song Library Cluj BCU Cluj / Central University Society. 3. . II. supl. London. 1935. IV. Publicaţii ştiinţifice: 1. 17. Conf. p. „Influenţa artei româneşti asupra artei altor popoare" Cluj în şedinţa plenară a secţiilor Astrei. 10-year. Romulus Vuia. 195-359. supl. I. Part. 1935. Bulletin of the International Committee of Histori­ cal Sciences. the Căluşari". (Vezi la Act. 1936. p. Internatio­ nal Bibliography of Historical Sciences. 97—111. „Efectul artei româneşti" în cadrele Extensiunii Univ la Cluj. Etnografie şi folklor. „The Roumanian Hobby-horse. „Arta Romei Creştine" în seria conferinţelor organizate de Agru etc. Ca inspector onor. 4. p. Conferinţe publice. VIII. Altă activitate: 1. la Universitatea Populară Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. Tradiţie şi modernism. al muzeelor. III. Washington-Paris. Publicaţii. Voi. S. 2. Bibliografia istoriografiei române în 1935. Mai multe articole asupra problemelor muzeale şi a parcurilor naţionale etnografice. Prof. 3.. II. 2. 1. Ioachim Crăciun. S. 2. R. Paris. Conferinţe: A ţinut conferinţe în cadrele Extensiunei Universitare la Cluj (Problema Parcurilor noastre naţionale). Călătorie de stu­ diu în U. didactică). dif. 2. Ca expert al autorităţilor şi particularilor. Liste mondiale des periodiques historiques (partea Ro­ mâniei). 1. Nr.

1936. 2—4. Bibliografii româneşti apărute între 1930 şi 1935. 71—79). Naţională. XI. Cluj. Tip. în 8°. An. Generalul lui Mihaiu Viteazul. 685— 707. 103—108. 1931—1935.. Bibliotheca Bibliologica. Baba Novac. 321 p. Tip. Cluj. 1920—1930. 8. Mateescu. G. 1936.. Renaşterea. Cluj. XIV. Anuarul Institutului de Istorie Naţională. 111—124. în 8°. Cluj. Cartea Româ­ nească. 795-801. Cartea Românească. Publicaţie tipărită cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj.Cluj / Central University Library p. (Cluj. 1935—1936 p. Tip. 29 p. 1931—1935. I. Buletinul Oficial al Muni­ cipiului Cluj. Ioan Bianu. Comuni­ care ţinută la Secţiunea istorică a Astrei din IGluj. în 8°. în 8°. Anuarul Institutului BCU Cluj. p. An. Cluj. Tip. 1856—1935. An. Cluj. 1865—1934: Cluj. 1936.. 5. Generalul lui Mihaiu Viteazul. p. 13. 10. 787—792. Breazu). Cluj. G. Nr. 3. Originea lui Mihaiu Viteazul. An. din care au apărut în acest an: Nr. Cartea Rom. Crăciun: Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu. 769—775. 14 p. p. Anuarul Institu­ tului de Istorie Naţională. Crăciun: Bio-Bibliografia lui Gheorghe BogdanDuică. 21. 22. M. 1936. Onişor. An. O. . 2—4. 237—240. Tip. Imprimeria Naţională. 6. Cluj. 1892—1929": Bio-bibTiografie. 2—4. II. 11 p. (Extras din Gazeta Ilustrată. 1936. II.221 3. Necrolog. în "8°. Nr. L'Universite roumaine et l'Universite hongroise de Transylvanie. XII + 50 p. Cluj. (în colaborare cu I. 1936. 1936. An. Ed. în 8°. V. 9. Cartea Românească. I. Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930. 1936. 1931—1935.. 1936. în 8° 150 p. Revue de Transylvanie. Nr. 4.. 1934. Baba Novac. p. T. 7. Cartea Românească. Nr. VI. Baba Novac şi oraşul Cluj. Tip. Recenzii în Revue de Transylvanie. Nr. Note şi recenzii. p. 4. 11. 322-343. p. VI. Tom. Bucureşti. I I . 5. 716—739. VI. A continuat tipărirea periodicului „Bibliotheca Bibliolo­ gica" în limba română şi franceză. II. 1936. Cluj de Istorie Naţională. p. 29 p. An.

1936. 1936. III. în 8°. Cuvântare festivă ţinută cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj în ziua Eroilor. 6. 1936. I. Bu­ cureşti. E. BCU IV. 1876—1936. Tip. Altă activitate. 7. care se arborează în fiecare an deasupra crucii lui Baba Novac în ziua Eroilor şi care steag se păstrează în Sala •de onoare a Primăriei Municipiului Cluj. Library Cluj Cluj / Central University A reconstituit pentru întâia oară steagul lui Mihaiu Vi­ teazul. Nr. . Dima). V. cu ocazia împlinirii vârstei de 60 ani. în 8°. Şase teze de doctorat. I I + 108 p. Victoria. Comunicări ţinute la Secţiunea istorică a „Astrei" din (Cluj.222 Nr. în numele Comitetului de iniţiativă. (In colaborare cu Lia M. Teză de doctorat în Me­ dicină şi Chirurgie. 29 Ianuarie şi 12 Maiu 1936. 8. 21 Maiu 1936. Cluj. Tip. 1920—1935. Crăciun: Bio-Bibliografia Dlui Alexandru Lăpedatu. Nr. Cluj. M. 55 p. în 8°. Bologa: Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936. Conferinţe şi cuvântări ocazionale. Imprimeria Naţională. 40 p. 2. 1. Roth: Bibliografia publicaţiilor Institutelor medico-legale din România. Cartea Românească. O.

BCU Cluj / Central FACULTATEA University Library Cluj DE ŞTIINŢE .

1922--23 GHEORGHE BRATU „ „ „ 1923--24 „ 1924--25 GHEORGHE SPACU „ „ „ 1925--26 IOAN GRINŢESCU „ „ „ 1926--27 IOAN A. SCRIBAN „ „ AUREL ANGELESCU „ „ „ 1927--28 IOAN POPESCU-VOITEŞTl „ „ „ 1928--29 „ 1929--30 AUGUSTIN MAIOR „ „ „ 1930--31 THEODOR ANGHELUŢĂ „ „ BCU Cluj / Central University Library Cluj „ 1931--32 VASILE MERUŢIU „ „ VICTOR STANCIU în anul univ.A) DECANATUL. Decan: V. 1933--34. 1919--20. V. Personalul Decanatului. 1920--21 ADRIAN OSTROGOVICH „ „ „ 1921--22. 1935). Prodecan: V. ALEXANDRU BORZA (dela 1 Nov. Pedel: Vasile Chiorean. (licenţiat în Mate­ . STANCIU (până la 31 Oct. 1. 1935). DIMITRIE CĂLUGĂREANU în anul univ. Prim-pedel: Iacob Mureşan. 1934--35 2. Lista foştilor Decani. 1932--33. Secretar: Dumitru iGonstantinescu matici). Archivar: Sofia Deva născ. Ajutor-Secretar: Emil Deva. Papp. 1935). 1935). STANCIU (dela 1 Nov. MERUŢIU (până la 3l Oct.

Doctor în ştiinţele naturale. al Societăţii „Gazeta matematică". 2. al „Societăţii Transilvane de Ştiinţe Naturale" din Si­ biu. al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. agregat la 15 Sept. Membru al Societăţii de matematici din Franţa şi al Societăţii Astrono­ mice din Franţa. Referent la Zentralblatt fiir Mathematik Germania. Angheluţă Theodor. Decan în 1935—36. născut în anul 1887. Numit în învăţământ în Nov. în Târgovişte. ' 3. Doctor în Ştiinţele Matematice. Abramescu Nicolae. al Socetâţii Gazeta Matematică Bucureşti. Decan al Facultăţii de ştiinţe în 1930—31 şi prodecan în anul 1931—32. al Soc. de ştiinţe din Cluj. Preşedinte al Comitetului de Cen­ zori pentru Căminuri. al Societăţii mat. în Alba Iulia. Protopop onorar. Membru corespondent al „Societăţii Botanice Cehoslo­ vace". Prodecan în 1919—20. Directorul Institutului de Botanică sistematică.3. Personala! didactic. născut la 31 Martie 1884. Profesor titular la catedra de Algebră superioară. al Socie­ tăţii Circolo Matematico di Palermo Italia. născut în anul 1882. Membru în secţiunea ştiinţifică a Asoc. „Astra" şi a „Ateneului Român" din Bucu­ reşti. Profesor titular la catedra de Geometrie Descriptivă infinitezimală. al Muzeului Botanic şi al Gradinei Botanice din Cluj. Membru al Societăţii matematice şi al Societăţii Astronomice din Franţa. Doctor în ma­ tematici. 1921 prof. 1920—21. BCU Coroana României în gradul Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa I. italiana. Profesori titulari: 1. Borza Alexandru. Cluj / Central University Library Cluj de Ofiţer. al Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti. Suplineşte catedra de Teoria funcţiilor dela 1 Ianuarie 1930. titular la 15 Martie 1926. 1919. licenţiat în teologie. Membru al Societăţii române de ştiinţe din Bucureşti. Coroana României în grad de Coman­ dor. al Societăţii Unione mat. germane. Membru extern al „Societăţii pentru Fauna şi Flora Fen1 4 AHTJAKTJL 1 9 3 5 / 3 6 15 . Conferenţiar la 1 Nov. 1904.

1919. Profesor titular de Astronomie şi direc­ torul Observatorului Astronomic. VI. Naturaliştilor din Româ­ nia. Ordinul Ferdinand I. cavaler cl. rom. de Geografie. Membru al Societăţilor de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. 1924—25 şi 1929-30. 1929—20. I. Ilfov. A. 5. Director al Biuroului ei Ştiinţific şi pre­ şedinte al Comisiunii pentru Ardeal. Prodecan în 1921—22. I. Dima. Fost secretar general al Ministe­ rului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor în timpul dela 1. Membru al Societăţilor următoare: Societatea de Ştiinţe din Cluj.226 nică" din Helsingfors. Directorul Institutului de Fizică generală experi­ mentală. al Soc. I. Bratu Gheorghe. Societe Mathematique de France. jud. II. 1922—23. Grădinescu Aristide. Cavaler al Le­ giunii de Onoare din Franţa. Nu- v . Răsplata muncii pentru învăţământ cl. 4. Răsplata Muncii p. Profesor suplinitor Ia Ca­ tedra de Calcul diferenţial şi integral. Crucea comemorativă a mare­ lui război cu bareta Mărăşeşti.jud. născut la 25 Februarie 1881. Răsplata Muncii pentru biserică cl. Membru activ al Acade­ miei de Ştiinţe din România. Doctor în ştiinţele fizice. Preşedintele grupului românesc din Uniunea Geobotanică a Carpaţilor. reg. con­ strucţii şcolare cl. Gheorghe. I . născut la 1 Martie 1876 în Iaşi. Botanice din Franţa. în Bu­ cureşti. Profesor agregat dela 1 Nov. Neamţ. Piu al IX-lea. Societâ Astronomica Italiana din Milano şi Circolo Matematico di Palermo. Membru în Comisiunea Mo­ numentelor Naturii. Numit asistent la Institutul de Fiziologie" din Bucureşti la 1 Noembrie 1905. Soc. Italia. în comuna Girov. Gazeta Matematică din Bucu­ reşti. Doctor în Ştiinţele Matematice dela Fa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cultatea de Ştiinţe din Paris şi fost Astronom Adjoint la Ob­ servatorul din Paris. titular dela 1923 la catedra de Fizică generală experimentală. Membru onorar al Societăţii de Horticultura din Româ­ nia şi preşedinte al filialei Cluj. IV. Comandor cu stea al Ord. 1931. născut la 28 Februarie 1880. Soc. Decan în 1923—24. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Mare Ofiţer al Stelei României. şi Vulturul României în gradul de Cavaler. al Soc. Ofiţer al Coroanei României. Societe Astronomique de France. de Ştiinţe din Bucureşti. 6. . Doctor în ştiinţe naturale. al Soc. Numit profesor de liceu la 15 Decembrie 1909. Meritul Cultural pentru Ştiinţă. Mare Ofiţer al Coroanei României.

I. Cru•cea Meritului Sanitar. Asistent la Institutul "Botanic al aceleaşi Universităţi (1897—T898). Numit prin concurs profesor de Botanică cu titlul provizor la Şcoala centrală de Agricultură dela Herăs­ trău (Bucureşti. Premiat de Academia Română cu premiul Adamachi. Grinţeseu Ioan. I. Direc­ torul Institutului-de Fiziologie generală. Membru al Soc. Premiat*de Universitatea din Bucureşti cu premiul Hille. 8. Ionescu V. Preşedinte al Societăţi de Endocrinologie. însărcinat cu organizarea laboratorului de Biologie al Casei Şcoalelor din Bucureşti (1913). Profesor agregat de Mecanică Raţională dela 15 Mai 1931. Crucea comemorativă a Războiului 1916—19if8. în Bucu­ reşti. Dumitru. prodecan în anul 1926—27. Membru în! Comitetul "Societăţii de Ştiinţe din Cluj. 11 Mai 1911). Direc­ torul Institutului de Botanica generală. Do­ BCU Facult. sec­ ţia Cluj. secţia Bucureşti şi Cluj. Naturaliştilor 'din România. Membru al Reuniunii româ­ ne de Biologie. . Bărbăţie şi Credinţă cl. Decoraţii: Medalia jubilară Carol I. Membru titular al Academiei de Ştiinţe.catedrale Fiziologie generală (animală). helvetice de Şf. Gy­ necologie şi Obstetrică din Cluj. Numiţi profesor agregat la 4 "Sept. Fost decan în anul 1925—26. Membru al Societă­ ţii Regale române'de Geografie şi al Societăţii Naturaliştilor -din Bucureşti. Membru al Soc. Deutsche Botanische "Gesellschalt din Berlin. Doctor în Şt. de Ştiinţe a Univ. Medalia Jubilară Carol I. Crucea comemorativă de războiu (i916—1918) şi „Răsplata Muncii" pentru 25 de ani în serviciul Statului. naturale (1902) şi Diplomat în Farmacie dela Universitatea din Geneva (1898). Doctor în ştiinţele Matematice dela Fac. I. 1919 şi apoi profesor titular de Botanică generală (Ana­ tomie şi fiziologie vegetală) la Universitatea din Cluj. Naturale şi al Soc.227 imit profesor agregatЛа: 10 Feoruarie 1928. Cluj cent de Botanică la Cluj / Central University Library din Geneva de­ l a 14 Mâi 1903. Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris. născut la 13 Ianuarie 1874. The International "Faculty of Sciences din Londra. 7. de Ştiinţe din Paris. Cavaler al Coroanei României. Membru la „Societe de Chimie-biologiaue" din Paris. medalia „Bărbăţie şi Cre­ dinţă" cl. în Broşteni—Neamţ. Născut la 14 Maiu 1901. titular dela 3 Apri­ l i e 1931 la. Membru al "Soc. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Membru al Reuniunii Române de Biologie.

Bărbăţie şi Credinţă cl. Profesor titular de geografie fizică şi descriptiva.228 Profesor titular dela Г M i e 1934. Doctor în Geografie. numit lfr 1 Noembrie 1923.25 Octomvrie 1871. Gen. în Năsăud. fost Inspector general. Române de Geografie. Pro­ fesor titular de Fizică teoretică şi aplicată. 10. Societatea de ştiinţe din. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. în Reghinul-Săsesc. Cavaler „Coroana României" cu spade. I. Membru în Comitetul Soc. numit la 29) ia­ nuarie 1920. „St. Doctor în matematici. născut la 13. Răs­ BCU Cluj / Central University Library Cluj plata muncii pentru învăţământ cl. Membru al' societăţilor: Association des Anciens eleves de l'Ecole Normale Superieure. (străine). Decan în 1931—32. Răsplata Muncii pentru învăţământ «•L I. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. С1ш\ Societatea „Ga­ zeta Matematică": 9. Crucea comemorativă a Răz­ boiului 1916—19ц8. Prodecan din 1932— 33. fost Inspector al şcoalelor particulare. . Ofiţer „Steaua României". T. Medalia jubilară Carol I. Maior Augustin. Co­ roana României în grad de Comandor. în Bra^ şov. 19l9. al înv. Societatea de ştiinţe din Bucureşti. Cluj.. Membru al Soc. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Profesor titular al Catedrei de Matematici generale. Fost Secretar General al Ministerului Cultelor şi Artelor. născut la 21 August 1882. I. Suplineşte şi catedra de Geografie generală. fost Membru în Consiliul General al Ins­ trucţiunii. jud Năsăud. Membru în Co­ mitetul Societăţii Regale Române de Geografie. studii fizico-matematice. I. Fost director al liceului din Tulcea. Fost Decan şi Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe. Comandor al Coroanei României. Societe mathematique de France. Membru al Soc. Avântul Ţării 1913. jud. Directorul Institutului de geografie. Profesional. Cavaler al Coroanei României. Fost Director central la P. Reg. născut la 3' Ianuarie 1881. Meruţia Vasile. Inginer. 11. T. de Ştiinţe din Cluj. Mureş. şi al şcoalelor Comerciale. Stanislas" cu spade. Răsplata muncii pen­ tru învăţământ cl. a Inginerilor din România.. 1ида Gheorghe. Numit profesor agregat la 1 Oct. fost Preşedinte al comisiunii de verificarea titlu­ rilor şi drepturilor profesorilor secundari din Ardeal.

B. al Societăţii italiene de BCU aplicată (Milano). Membru al Soc. Papescu-Voiteşti Ioan. Director al Institutului de Ge­ ologie şi Paleontologie. Membru alSoc. Fost membru în Cornisiunea Medico-legală din Bucureşti.la 1. Director al Institului de chimie şi al Laboralorului de chimie generală. reales pe anul şcolar 1922—23. numit la 1 Oct. 1919. J4umit conferenţiar de Chimie Generală cu începerea anului şcolar 1908—1909. Docent în Chimia organică. în Lecce. de France). Comandor al iCIoroanei României. I.ш 12. Numit Conferenţiar definitiv la 1 Aprilie J912. Membru coresp. ~Naturâliştilor din Bucureşti. de Beljjique. de Ştiinţe din Bucureşti. Profesor titular de chimie generală la Univ. Membru al Societăţii italiene de chimie (Roma). Ofiţer „Corona d'Italia". Italia. Asistent la Laboratorul de Chimie Generală -al aceleaşi Universităţi dela 1 Noembrie 1894 până la 31 Mar­ tie 1898 când a trecut ca Asistent la Laboratorul Se Chimie organică al Universităţii din Bucureşti. iîn comuna Voiteşti-Gorj. . Numit profesor titular de Geologie şi Paleontologie la 1 Oct. Regale "Române de Geografie. Decanul Facultăţii de Ştiinţe în anul 1921—22. Istrati. 1919. al Soc. Răsplata Muncii pentru învăţământ ćl. Ingine­ rilor şi Tećrmićienilor sffin Industria îiriiriieră xlin România. Dr. Doctor în chimie (30 Octomvrie 1893) şi diplo­ mat în Farmacie (Noembrie 1895) dela Universitatea din Flo­ renţa (Italia). fiind chemat de re­ gretatul Prof. Medalia jubilară „Carol I " . de Ştiinţe din Cluj.6 August 1870. Fost decan în anul 1928—29. . 13. Membru al Societăţii geologice fran­ ceze (Soc. Lineenne din Xyon. fost vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe şi al Reuniunei Inologice din Bucureşti.'Membru âl "Soc. înaintat Şef de lucrări la 1 No­ embrie 1899 la acelaş Laborator de Chimie organică al Fac. născut . geol. Membru geolog colaborator şi fost director şi geolog şef al Institutului Creologic al Tlmâniei. Library şi chimie industrială şiCluj / Central University precumCluj al Societă­ ţii de chimie din Franţa (Paris). ) şi In iCbmitetul de conducere Krassin. născut la 18 Noembrie 1876. Februa­ rie 1907 (primul examen de Docenţă în chimie din ţară). Vicepreşedinte al Societăţii •dt Ştiinţe din Cluj. Membru al Soc. geologice Române din Bucureşti. N . Membru şi vicepreşedinte âl Soc. Membru al Soc. J. Mem­ bru în Internationaler Bohrtechniker Verband ( I . Cluj. Geol. „Geologische Cresellscaft "in Wien". Oslrogovićh Adrian. Membru al Asoc.

Subdirectorul laboratorului Arago. Cluj. Co­ roana României în grad de mare Cruce.Quj. Fost Direc­ tor ştiinţific al laboratorului de cercetări al Direcţiei Gazelor în Ministerul Armatei. Bene Merente Cl. Dr. (1929-^30). Direc­ torul revistelor '„Archives de Zoologie experimentale et ge­ nerale Paris". r . Rădulescu. Paris". American Asocîatîon of'PetroleumigeoldgistšColaborator la Revue de geologie et des Sciences Gonnexes. 289—1932). „Biospeologica. Comandor al însemnului pen­ tru Merit. Director al Laboratorului de Chimie Fizi­ cală şi Electrochimie al Universităţii. Naţiunilor). Preşedintele Academiei Române (1927— BCU Cluj / Central University din . Pro­ fesor titular de Chimie Fizicală şi Electrochimie. Paris". Prorector în 1930—31. Preşedinte" al Soc. antartice belgiene S. Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Library Cluj Senatorul. Naturalistul expediţiei. Comandor al Stelei Române. al Societede Speologie. Preşedintele Comisiei ser­ bărilor din Octombrie 1930. de' Chimie din România secţ. . Profesor titular de Biologie şi Directorul Institutului de Speologie (1 Mai 1920). Mare Cruce al Stelei' Române. Membru fondator al Turing Clubului României secţia Bucureşti şi Cluj. etc. 15. olandeze. membru protecator al Frăţiei-Muntene Cluj. Universităţii din Cluj (1922—1926).."238 Membru al Soc. etc. Racoviţă G. OL No. (Mon. Rector. fost consulent tehnic al Minis­ terului Armatei. membru alî Comisiunil manumente*lor naturii. anexa Sorbonei din Paris (1900—1920). Belgica 1897—99). născut la 26 Noembrie 1884'la Bucu­ reşti. Răsplata Muncii cl. organizator şi fost Director ştiinţific al Institutului Chimic Militar. I.da onoare al-„Societe Zoologique de France. I. Licenţiat în drept (Paris 1889). Medalia jubilară „Carol I". Războiul 1913 şi 1916—1918. germane. născut la 15L Noembrie 1868Ла Iaşi. Dan. Ćtudes sur l'Histoire natureile du Domaine souterrain Paris şi Cluj" şi „Lucrările Institutu­ lui de Speologie din Cluj' . 14. membru de onoare al Soc. Universităţii. 1929). Emil. Meritul In­ dustrial cl. Magna cum laude al' Universităţii din Berlin. Comandor al Legiunei de Onoare Franţa. „Coroana Belgiei"" în grad de ofiţer. S. Corespondent-al: Institutului in­ ternaţional de colaboraţie intelectuală (Soc. Doctor în ştiinţele naturaie (Paris 1896). al. Preşedinte . Carpatine Transilvane. membru al Soc. Chimice franceze. Ofiţer al Coroanei României. Preşedinte (1910). Г.

1893. de Geografie. Severin 1932). la T. Mem­ bri. Membru de onoare al Socie­ tăţii Matematice din Belgia şi al Societăţii de Geografie din Lima (Peru). 16. Vicepreşedinte (1929) al Soc. al Soc. Soc. Ioan. Aso­ ciaţia franceză pentru înaintarea ştiinţelor. BCU Cluj / Central onoare al Congresului Mate­ Preşedinte de University Library Cluj maticienilor Polonezi (1931). Sergescu Petre. Asociaţia istorici­ lor români. Membru conferenţiar sau de onoare al Univ. Soc. născut la 3 Dec. Soc. Doctor în ştiinţele naturale. History of Science Society. libere din Craiova şi Ploeşti. Membru al Secţiunilor ştiinţifice al „As­ trei". Polonia Restituta. In învăţământ din 1916. Fost deputat (1931—32). în Iaşi. Rom.231 Premiat cu diverse premii şi stipendii internaţionale pen­ tru activitatea ştiinţifică în specialitate. Române de ştiinţe din Bucureşti. Soc. Iorga din Bucureşti. Doctor în matematici şi licenţiat în filosofie. Membru al urmă­ toarelor societăţi ştiinţifice: Societăţile matematice din Ro­ mânia. de Ştiinţe din Cluj. Gazeta Matematică. I. Membru în iGomitetul aso­ ciaţiei Prietenii gândirei şi artei franceze. astronomică din Franţa. secundar. I. p. ştiin­ ţifică Timişoara. Legîon . Soc. al Tinerimei Române şi Ateneului N. politecnică ro­ mână. Reg. Profesor titular de geometrie analitică deTa 1 Aprilie 1931. Membru al Academiei Internaţionale de Is­ toria Ştiinţelor (Paris) şi al Academiei Masaryk (Praga). Secretarul re­ vistei Mathematica. 17. Co­ respondent la „Societas Scientiarum Varsoviensis" şi la So­ ciete Royale des Sciences de Liege". Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. română de filosofie. Profesor titular de Zoologie şi Anatomie Comparată. Fost decan în anul 1926—27. prodecan în 1927—28. Cavaler al ord. Matematici din Ro­ mânia. Secretar general şi organizator al congreselor mate­ maticienilor români (Cluj 1929. Polonia. Scriban A. născut în Noembrie 1879. Directorul Institutului Zoologic. Franţa. Membru al Ate­ neului Român. Preşedinte (l929) al Soc. Laureat al Academiei de Ştiinţe din Paris şi al Academiei Române. primul (cu media zece) la examenul de capacitate de prof. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. al Ateneului Câmpia şi al Prietenilor Poloniei. 25 ani de serviciu. Răsplata Muncii cl. Comandor al ord. Circolo matematico di Palermo. al Casei Luminei din Severin. Severin. numit în Noembrie 1919. Colaborator de onoare la Revista de Ciencias a Universităţii din Lima (Peru).

21. Director al Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică. titular de chimie anorganică şi analitică dela 1923. în Iaşi. Doctor în chimie. Membru al Societăţii de chimie germane. I. I. în Bucureşti. Director al Inst. Cavaler cl. Comandor al Coroane Române. Membru al Societăţii de chimie din Franţa. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Membru corespondent al Academiei de şti­ inţe din România. Inginerilor şi tehnicieni­ lor din Industria minieră din România. Profesor agregat la catedra de chimie organică dela 23 Noembrie 1927. numit profesor agregat la 1 Nov. Făgăraş. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Fost Susecretar de Stat la Ministerul Agriculturii. Maestru de Con­ ferinţe la Toulouse. născut la 22 Martie 1879 în Pa­ ris. Minera­ de Cluj / Central University Library Cluj logilor germani.. Doctor în chimie. Ioan. Vicepreşedinte al Societăţii de chi­ mie din Bucureşti. Prodecan în 1923—24. Vi­ cepreşedinte al „Societăţii de chimie din România". numit prof. Crucea comemorativă a războiului 1916— 19i8. Membru al So­ cietăţii de chimie din Paris şi al Socetăţii de Chimie Ame­ ricane din Washington. Răsplata Muncii pentru 25 ani de serviciu şi alte ordine. Franţa. născut la 5 Decembrie 1883. 18. 20. Preşedinte al secţiei ştiinţifice a „Astrei" Sibiu. Petrografie. Profesori de onoare. născut la 28 Octombrie 1884. Prof. pentru ştiinţă. 1919. Stanciu Victor. Profesor titular de biologie (1920—1931) şi Subdirector al Institutului de Speologie din Cluj (i920— . Doctor în Ştiinţele naturale. Mem­ bru al SocietăţiiBCU ştiinţe din Cluj. născut la 23 Februarie 1892. Prorector 1926—27. Ca­ valer al ord. Bărbăţie şi credinţă. Profesor Titular de Mineralogie şi Petrogjraiie. Doctor în Ştiinţe şi în Medicină. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. în Viştea de jos. agregat la 1 Sept. de Mineralogie. Tănăsescu I. Steaua României. II Meritul Cultural. Spacu Gheorghe. Membru al Societăţii chimice din Berlin. Secre­ tar general al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Membru al Soc. Membru al Asoc. Decan în 1924—25. Rene Gabriel Jeannel. Membru al Academiei Române.232 d'honneur. Prifesor titular dela 1 Ianuarie 1931. Rector în 1925—26. 1919. 19.

Directorul Revistelor: l'Abeille. XII. etc. No. Fost preşedinte al Consiliului Permanent al Instrucţiunei Publice. No. Min. 28. Ofiţer al Legiunei de onoare. etc. Doctor honoris causa al Universităţii din Madrid. Pompeiu Dimitrie. ştiinţi­ fice: Exploraţii speologice anuale în România. 22. V. Adjunct: 23. Coroana României. MembruBCU Soc. apoi numit Profe­ sor de Entomologie la „Musee naţional d'Histoire naturelle" din Paris. Membru în Comisiunea permanentă a congreselor internaţionale de Entomologie. Decoraţii: Marea cruce cu cordon a ord. Jugoslavia. Profesor la Şcoala Politehnică din Bucureşti. Director al Semina­ rului de matematici. pentru Merit. Italia şi Franţa. 1920 Basel (Elveţia). Membru al „Societas Scientiarum Varsoviensis". I. 26. . în Nordul Saharei (1929). Doctor în ştiinţe. Pierrc A. numit la 1. Insărcin. Doctor honoris causa al Universităţei din Varşovia. Născut la 5 Septembrie 1891. Regiunea fluviului Omo (Abi­ sinia) şi Vulcanului Elgon. VI. însărcinat cu crearea unui Vivariu. Volta. Profesor agregat la Universitatea din Paris. Expediţii ştiinţifice: In regiunea Nilului supe­ rior (1921—4922). în Vestul Africei (Sahara. Doctor în mate­ matici.233 1927). Profesor titular de Teoria Funcţiunilor la Universitatea din Bucureşti. Ofiţer al ord. Subdirectorul Institutului de Speologie. Conferenţiar angajat cu contract Rect. Membru al Ateneului Ro­ mân din Bucureşti. 1927. Născut în 1873. Fost preşedinte al Adunărei Deputaţi­ lor. Comandor al ord. Legiunea de onoare. în crauna Saint Cloud (Franţa). 17863. 1922. Ofiţer al Stelei României. de Ştiinţe din Cluj. Profesor de Analiză superioară. Membru al Academiei Române. etc. Câte dTvoire). Chappuis. asociat misiunei Muzeului de istorie naturală din Paris (1930—31). 1735. Misiunea oficială hydroIrîologică în Africa centrală./ Central University Library Cluj şi Franţa. Instr. al Cluj Matematice din România Membru al Soc. Membru corespondent al Academiei Române. Annales du Muieum (Zoologie) „Revue Francaise d Entomologie. Răs­ plata Muncii pentru învăţământ cl.

Do­ cent la Universitatea din Cluj în 1929. însărcinat cu conferinţa de Analiză matematică în anii 1932—33 şi 1933—34. 26. 1920. însărcinat cu predarea Termodinamicei.. Asistent la Institutul pentru în­ văţământul Matematicei. Conferenţiar definitiv în 1930. a cursului de Fizică Generală pentru studenţii naturalişti. Docenţă dela Universitatea din Cluj în 1930. Doctor în matematici din Paris. Bursier prin concurs al Casei Şcoa­ lelor pentru studii în străinătate. pentru anul 1929—30. Şef de lucrări la Universitatea din Bucureşti.234 Conferenţiari. 1930—1931 cu predarea cursului de Chimie Anorganică cu studenţii anului preparator secţia Chi­ mie şi Fizico-chimice. Membru corespondent aî Academiei de Ştiinţe din România. Conferenţiară definitivă la 1931. Intrată în învăţământ în 1919 ca asistentă la Uni­ versitatea din Iaşi. Membru al So- . Intrat în învăţământ în 1919. în comu­ na Iaşi. George D. 25. 24. 1893. CoroanaCluj României cu BCU Cluj / Central University Library spade şi cu panglică de „Virtutea Militară". la rangul de Catredă de „Fizică Moleculară". ca asistent la Uni­ versitatea din Bucureşti. Membru al Soc. Con­ ferenţiară suplinitoare de Chimie Analitică la Universitatea din Cluj. Gheorghe Atanasiu. a Societăţii de Chimie din Bucureşti şi a Societăţii de Chimie din Paris. Conferenţiară provizorie de Chimie Alimentară la Universitatea din Cluj în 1926. Doctor în Chimie dela Universitatea din Cluj în 1922. 1935 Consiliul Facultăţii şi Senatului Universitar au propus ridicarea conferinţei ce deţine. născut la Iaşi la 16 Iulie 1902. al Soc. Călugăreanu. Franceze de Fizică. Examen de capacitate! pentru profesori secundari. 1934. însărcinat şi cu pre­ darea. Raluca Ripan-Tilici. născută în anul 1894 în comuna Iaşi. Cluj în 1932. al Soc. docenţa trans­ ferată la Univ. 'iRomâne de Fizică. născut la 13 Dec. Membră a Societăţii de ştiinţe din Cluj. Doctor în Fizică dela Sorbona în 1925. Ianuarie 1926. Conferenţiar provi­ zoriu de Analiză Matematică din 1 Dec. Docent în specialitatea „Teo­ ria funcţiilor" dela Universitatea din Bucureşti. însărcinată pentru anii 1929—1930. In Dec. Şef de lucrări la Universitatea din Cluj. Conferenţiar provizor de Fizică la Universitatea din Cluj. de Ştiinţe din Cluj.

Membru al Soc. 4. Banciu Axente Sever (R)i Barabas Bela (M) Bică. Crăciunescu Elena ( R ) Drăgulescu Coriolan ( R ) Meruţiu Radu ( R ) Simonescu Tuliu ( R ) Vancea Marin ( R ) Voichescu Petre (R): Chimie foarte bine Chimie cu distincţie Geografie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine 5. Florica ( R ) Bugariui Hortenzia (JR). Membru al Uniunii Geobotanice a Carpaţilor. Boldor Iulian: (R)» Bodr. 3. de Ştiinţe din Bucureşti şi al Societăţei matematice Franceze. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. preşedintele cercului Botanic dela această societate. 3. Bucevschi Silvia (R). Naturale bine Chimie suficient Geogr. Licenţiat în teologie. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. Cavaler al Coroanei Româ­ niei. 2. de Ştiinţe din Cluj. Docenţi. Bucerdea vinoasă. Istorie suficient Şt. 6. Doctor în ştiinţe na­ turale. Docent în specialitatea Geografiei botanice. List» HeenţîaţHor *) 1. 5. Membru al Asociaţiei In­ ternaţionale pentru Studiul Cuaternarului. Emil Pop. Membru corespon­ dent al Academiei de Ştiinţe din România. Alba. Secretar al Grupului Românesc.ogj Ioan. Istorie bine Şt. 4.235 cietăţei de Ştiinţe din Cluj. 6. născut Ia 13 Aprilie 1897 în com. membru activ şi secretar al Secţiei Ştiinţelor naturale. jud. Naturale bine . (M)* * ) Swtif* şi nota. Soc. 7. Lista doctorilor promovaţi*) 1. mem­ bru în gruparea „Gând Românesc". Chimie suficient Fizico-Chimie suficient Geogr. Membru pe viaţă al Astrei. 2. 5.

Şt. Istorie bine 36. Istorie suficient 46. Chis Gheorghe ( R ) Geogr. Bolnar Ştefan (M) Chimie bine 29. Matematici foarte bine 8. Naturale foarte bine 40. Pinter Ludovic (M) Geogr. Ciocă A. Istorie bine 22. Negruţiu Cornelia ( R ) Geogr. Chimice suficient 42. Măria ( R ) Chimie cu distincţie 35. Cotoi Măria ( R ) Geogr. Pop G. Şt. Naturale bine 19. Istorie bine 39. Istorie bine 14. Moga Valeriu ( R ) Geogr. Istorie bine 28. Ana ( R ) Geogr. Naturale foarte bine tescu ( R ) Geogr. Lula Olivia ( R ) Cluj / Central University Librarybine BCU Geogr. Fleischer Mihail (G) Geogr. Roşu Emil Honoriu ( R ) Geogr. Sasu S. Istorie foarte bine 12. Pălăgeşiu Măria ( R ) Matematici suficient 33. Istorie bine 13. foarte bine 31. Dumitrescu Atena ( R ) Şt. Istorie bine 10. Leber Margareta (M) 24. Laţiu Doina n. Matern. Istorie suficient 43. Popescu Măria ( R ) Geogr. Sumi Adalbert (M) Geogr. BonŞt. Fabius Dorina ( R ) Geogr. Naturale foarte bine 11. Panaitescu Elena ( R ) Geogr. Istorie bine 20. foarte bine 37. Istorie bine 15. Nat. Istorie bine 32. Hetco Irina ( R ) Geogr. Herbst Constantin ( R ) Geogr. Rohrer Carol (M) Fiz. Damian Alexandru ( R ) Geogr. Nat. Istorie bine 30. Istorie foarte bine 34. Istorie suficient 26. Istorie bine 21. Istorie Cluj 25. Matis Edith (M) Matematici suficient 27. Istorie foarte bine 16. 41. bine 9. Suciu Romul ( R ) Matematici foarte bine 44. Drăgulescu Livia ( R ) Geogr. Forro Ecaterina (M)/ Matematici bine 18. bine 17. Ioan ( R ) Şt. Pop Augustin ( R ) Geogr. Man Alisa ( R ) Geogr. Naturale bine 15. Reichert Ludovic ( R ) Şt. Matemat. Naturale. Komlosi Andrei (M) Geogr. Stan Aurelian ( R ) Geogr. Kovacs Amalia (M) Matematici foarte bine 23. Feier E. suficient. Dinu Margareta ( R ) Geogr. Magyar Elisabeta ( R ) Şt.236 Fiz. Păunescu Ioan ( R ) Matematici suficient 38. Zoe ( R ) Geogr. Smădescu Adalghiza ( R ) .

Nat. 49. 52. Şt. 51. Szantay Elisabeta (M) Geogr. Istorie foarte bine Tănase Viorica ( R ) Şt. 58. 55. Istorie bine Trenca Minerva ( R ) Şt. Ioan (G) BCU Cluj / Central University Library Cluj . 53. Şt.237 47. Istorie foarte bine Târziu Ana ( R ) Geogr. Nat. Şt. 54. Istorie foarte bine Weber Fr. Naturale foarte bine Todor Ioan ( R ) Geogr. suficient Ţegean Măria ( R ) Geogr. 50. 48. foarte bine Veza Samson ( R ) Matematici bine Velea Mihail (R) Geogr. 56. Nat. Naturale foarte bine Matematici suficient Toth Alexandru (M) Geogr. Naturale foarte bine Triîu Silvia ( R ) Târnăveanu Magdalena (R) Şt. 57. bine Geogr.

gratuit: Th. Th. Institutul pentru învăţământul matematicei. 9. Paris) Prof. P. 3. Juga Algebra superioară Prof. Sergescu Geometria analitică Supl. 10. gratuit: G. gratuit: N. de Anal. 8. University Library Cluj BCU Cluj / Central Conferenţiar: G. titular: P. Bratu I. D.B) ACTIVITATEA DIDACTICA. Montei (Sorbona. Pompeiu Dr. a) Secţiunea ştiinţelor niatimaUcc. Armeanca Gh. 6. titular: N. Călugăreanu Conf. Director onorific Director* Asistent Secretar Laborant Prof. 7. titular: G. titular: G. Director Prof. 4. Ionescu Mecanica raţională Supl. V. Angheluţă Teoria funcţiunilor iGonf. Gh. Abramescu Geometria descriptivă Prof. Chiş . 5. Bratu Astronomia Prof. Matematici generale Prof. 1. Avrămuţiu Gh. Radu Bădescu Mariana Abramescu Pop Ioan Pipaş 2. Seminarul de matcmatiei. şi Mecanică Supl. Cuş 1 3. titular: Th. Tiberiu Popoviciu Servitor Gh. 2. Abramescu 1. de Analiză matern. Director Astronom Preparator Secretar bibliotecar Prof. Catedre şi conferinţe. Angheluţă Asistent Dr. Observatorul astronomic. titular: D. Bratu Analiza matematică Prof. Angheluţă Prof.

Naneş. Cracovia. Frechet. A. G. Popoviciu. prof. Dl prof. XI (17 coaie). P. etc. Colaboratori noui. corecturi. de la Sorbona. dânsul a fost ajutat de Dl Tib. G. Teodor eseu. Pentru corecturi. fost rector al universităţei din Hamburg. univ. Appert. . a făcut două lecţiuni despre Geo­ metria integrală. E. să ia cuvântul profesorii străini: A. etc. Marseille. prof. Calapso. Birkenmajer. N. rectorul şc. până în Iulie 1936. In Aprilie 1936. Dl prof. Reymond (Lausanne). A. Al. Dive. IX şi XI sunt: A. C. expediţie. In Noembrie 1935. b) Publicaţiile Seminarului de Matematici. fost rector al uni­ versităţei din Lausanne. Această adunare a făcut ca. Dl prof. Cluj. toată munca cerută] de publicarea revistei Mathematica (corespondenţă. Seminarul de matematici. Th. Mieii (Roma). univ. Singh (Lucknow. Seminarul de Matematici a ascultat lecţiunile a trei profesori străluciţi din străinătate in­ vitaţi de noi. V . Nicolescu. A. Bucureşti. De asemeni a tipărit. prof. M. a făcut două lecţiuni despre geometria proectivă diferenţială. a făcut o lecţiune despre Ştiinţele oculte şi ştiinţele raţionale în antichitate. India). A. a) In anul şcolar 1935—36. Versailles. prof.239 1. care a avut loc în România cu ocazia celei de a noua adunări generale a Comitetului Internaţional al Ştiinţe­ lor Istorice. Nikodym. Giurgiu. Dna Şt. Fr. Messina. în sălile seminarului BCU Cluj / Central University Library Cluj de matematici din Cluj. In Mai 1936.) a fost făcută în modj gratuit de prof. Bompiani. contabilitate. primele zece coaie din volumul XII. W. univ. C. Greenwood (London). R. Seminarul de matematici a luat o parte foarte activă la organizarea adunărei academiei internaţionale de istoria ştiinţelor. Ulrich (Praha). de la Universitatea din Roma. politecnice Timişoara. prof. c) Revista Mathematica a tipărit complet şi distribuit vo­ lumele IX (21 coaie). la Voi. Reymond. Juga. univ. Se află gata pentru tipar patru fascicule din colecţia proectată de Mono­ grafii Matematice. Ca şi în anii trecuţi. P. Varşo­ via. Sergescu. Blaschke.

Dl prof. W. inter­ venţiile Dlui V. dânsul a fost ales colaborator de onoare la Revista de Ciencias. Intre conferinţele ţinute la acest seminar. a) A organizat. în care s'a tratat toată materia din progra­ mele fostului liceu real. Th. univ. b) Dl prof. etc. Matematica! în antichitate. Mathematica a ob­ ţinut 12 schimburi noui de reviste. prof. Ser­ gescu. Dela 1 Iulie i935 până la 1 Iulie 1936. cursuri de matema­ tici elementare. 1 . Memoriile Soc. De asemeni. Wilno. Sergescu a făcut acolo trei lecţiuni în Ianuarie 1936. Vescan. ajutat de Dl Tib. Semina­ rul de Matematici a participat. Sergescu a participat la Congresul de filosofie ştiinţifică din Septembrie 1935. Angheluţă a organizat cursurile specialepentru toţi studenţii în matematici: 1. etc. Publicaţiile univ. d) In cadrul Seminarului de Matematici. a luat parte la jubileul de 40 de ani de apa­ riţie ai revistei Gazeta Matematică din Bucureşti. P. Travaux Acad. Cracovia. Sciences Leningrad.. Cracovia. 2. prof. prof­ il. Hadamard din Pa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj ris. ca şi în anii trecuţi. prin telegrame şi discursuri. ceea ce ridică numărul re­ vistelor venite în schimb la 82. Popoviciu despre Axiomele numerelor reale. F. de Kharkow. de la Soc. ci­ tăm trei conferinţe ale dlui Tib. două conferinţe ale Dlui T. Peru. Wilkosz. Q. Sergescu. Le Mans. la Paris. a organizat un Seminar de axiomatică. R. publicaţia facultăţei de ştiinţe din Lima. Institutul pentru învăţământul matematicei. Invitat pentru a treia oară de Institutul des Hautes £tudes de Belgique din Bruxelles. Novac. univ. la Jubileele profesorilor E. Dl prof. univ. Mattem. Popoviciu. P.240 Hhebault. Matematice din Calcutta. prof. Prof. Dl prof. K. Netter. P. (Istoria Matematicei). e) In ceea ce priveşte legăturile cu străinătatea. Praga. Zygmund. cu subiectele: cercetări recente în teoria ecuaţiilor algebrice şi Aspecte ale matema­ ticei modeme. Intre schimburile noui cităm: C. In Ianuarie 1936.. P. Toate sunt inventariate în biblioteca Seminarului de Matematici. Vetulani. Goursat şi J. din Peking.

241 2. Czeke. şi cu cola­ borarea tuturor profesorilor şi asistenţilor. analog cu lunetele şi telescoapele din centrele mari astronomice din Europa. Inginer N. neputând obţine fondurile ne­ cesare. ANUARUL 1935/36 16 . d) Cercul Matematic al Societăţei de Ştiinţe din Cluj a ţinut regulat şedinţele în ultima Miercuri din fiecare lună. de D. atât pentru mişcarea de orlogerie cât şi pentru mişcările diferenţiale în declinaţie şi ascensiune dreaptă. Călugăreanu) a publicat fasci­ colele 3 şi 4 de chestiuni de examen. E. tot în mod gratuit. 3. Au mai făcut expuneri Dnii T. Acest aparat. Bindea. Prof. din Paris. V. propuse la Cluj. Guţu.. locot. Solaş. în mod gratuit. G. Vescan. şi un telescop cu oglinda Couder de 50 cm. Geo­ metrie diferenţială. Din cauza crizei financiare. (Mecanica Raţională). Hidrodinamică. de Dl Inginer Al. Moise. Observatorul Astronomic din Cluj are Q lunetă ecuato­ rială cu obiectivul Zeiss de 20 cm. cu so­ luţiile lor. Drele M. Călugăreanu. ar fi trebuit să fie montat şi pus la punct de însuşi constructorul lui. G. au fost făcute. In şedinţele de Marţi s'au făcut expuneri de memorii sau teorii matematice moderne. Popoviciu a făcut două expuneri despre Diametrul Transfinit al Mulţimilor plane nemărginite. Conf. e) Asociaţia licenţiaţilor înUniversity Library Cluj BCU Cluj / Central matematici ai Universităţei din Cluj (Preşedinte conf. Angheluţă. Dl Prin. Dl Tib. G. D. care au fost necesare pentru aceste operaţiuni. A. Ionescu. Th. etc. Şedinţele de Joi au fost consacrate problemelor şi chestiunilor de pregătire în vederea examenelor de capacitate pentru profesorii secundari. Bratu. s'au ţinut regulat şedinţele de Seminar Matematic în fiecare Marţi (6—7) şi Joi (5—7). Stan. au fost lucrate în Atelierele Universităţii. O b s e r v a t o r u l astronomic. E. iar legăturile electrice extrem de compli­ cate. Drăguţ. W . c) Sub conducerea Dlui prof. 3. care e unicul telescop din ţara noastră. afină şi proiectivă. Novac a făcut patru expuneri despre Teoria matricelor. Câteva piese. (Geometrie Diferenţială). Dl V. aparatul a fost montat şi echilibrat.

Lucrări. Geometria Descriptivă cu anul I I . atât la lu­ neta meridiană. 45 de lecţiuni. Clişeele fotografice sunt luate la Paris. La Observator s'a făcut regulat. . 33 de lecţiuni. 79 de lecţiuni. Geo­ metria infinitezimală. aşa că în anul trecut şi anul acesta sau făcut 12 clişee. 45 lecţiuni. ce se găsesc înregis­ trate pe 24 clişee. s'a încredinţat Obser­ vatorului din Cluj zona + 20°. Geometria analitică. In anul acesta s'a terminat calculele încă pentru 6 clişee.000 de stele. Ar­ BCU meanca. Directorul Observatorului a lucrat şi în vara anului 1935 la Observatorul din Paris şi a adus în ţară un nou stoc de clişee. pentru calculele în curs. cât şi la ecuatorial. Programul cursurilor.242 Astfel s'a instalat în mod definitiv luneta şi telescopul ecuatorial pentru cercetările vizuale. 202. Toate calculele se fac în dublu şi absolut separat. lucrări practice de Astronomie. 2. S'a reparat şi pus în funcţionare la Observatorul din Bu­ cureşti seismograful nostru dela Cluj. care a dat acolo cele mai bune înregistrări. Profesor titular de geometrie descirptivă şi infinitezimală. sporind astfel preciziunea pentru determinarea orei. 1. astronom. pentru a fi siguri de exactitatea rezultatelor obţinute. cu studenţii dela Mate­ matici. iar toate calculele necesare pentru catalogarea astrelor fotografiate se fac de noi la Cluj cu ajutorul Dlui I. lecţiuni şi anume: Geometria elementară cu anul I. Fizico-Matematici şi Geografie. cu anul I I . A făcut în mod efectiv în anul şcolar 1935—36 două sute două. De asemenea s'a instalat o miră pentru luneta meridiană. Dintre cele 4 zone cu care e angajat Observatorul din Paris. cu anul IV. ItTicolae Abrameseu. 1. şiCluj / personalul ajutător unde trebue să cu Central University Library Cluj se determine poziţiile a 25. Observatorul colaborează la marea lucrare interna­ ţională: Harta fotografică a Cerului. în tot cursul anului şcolar 1935—36.

O. cu studenţii anilor I I I şi IV. anul I. 14 ore. 2 ore de curs şi 3 ore de seminar săptămânal. In fine. Şi anume: Mecamica Raţională. Bădescu. 36 lecţiuni. cu . Seminar de astronomie. a reluat cursurile la 1 Februarie i936 şi a făcut până la sfârşitul anului. catedra a fost suplinită de Dl Tiberiu Popoviciu. Ioneecn. în mod efectiv. 4. '67 ore seminar: Hidrodinamica. Analiza Matematică. Dl astronom I. Pentru intervalul de la 1 Noembrie 1935 până la 1 Febr. Prdfesor titular de astronomie. Profesor titular de algebra superioară. Dsa a făcut în acest timp 78 de ore de curs.studenţii în geografie. "profesor titular de mecanică raţională. cu studenţii anului IV. B . BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. 51 ore. cu studenţii anului I. » . 31 de şedinţe. cu stu<fdenţii anului I I I . Pe lângă aceasta. cursul de Algebră elementară. Th. 71 -de ore de curs şi seminar. cu studenţii anului I I I . şi anume 87 tde lecţiuni. 97 . cu anul I I . 7 ore. cu anul I. Fiind încă bolnav.ore curs. . Бааевси a completat aceste cursuri prin 56 de şedinţe de seminar şi anume: Geometrie analitică. cu stu­ denţii anului I I . Angheluţă. a fost făcut de Dl asistent R. A făcut în mod efectiv 180 (una sută opt zeci) de ore de »curs şi seminar. pentru studenţii anului I. Geometrie descriptivă. Bratn. A făcut următoarele cursuri: Astronomia. Armeanca a făcut: Trfgonometria. 25 de şedinţe. 1936. Algebra superioară. D . 1 oră curs şi 1 •oră seminar săptămânal. şi anume: Alge­ bra elementară.243 ТЛ asistent Ћ. 17 ore. Cosmografia. 80 (optzeci) Ae ore de curs de Algebră Superioară cu studenţii anului I I .

39 lecţiuni. ore. G.. A făcut în mod efectiv 118. generalei 1 A."(Matematica în antichitate). A.. 37. в . Profesor. Dima. 4 lecţiuni. Geometria analitică. Asistenţi: Hariton Ţintea. (una sută două zecii şi: nouă). curs. Nedelco... Curs special de Geometrie diferenţiată ]>roiec~ tivă.de Analiză: Matematică". cu. 92. 120 de ore. . Teoria funcţiunilor. Popoviciu a făcut 24 ore de curs de Analiză Matematică. şi două)> de lecţiuni şi anume: Analiza Matematică.. fuga. titular. făcut 129. 7 lecţiuni. Preparator: Gheorghe P. G. şedinţe de seminar. cu studenţii anului I. Directorul Institutului de Fizică Generală Experimentalăi Şef de lucrări: Augustin Roth. Pe lângă aceasta. b) Secţiunea ş t i i n ţ e l o r fizico... de. 14 lecţiuni. studenţii a *** lui II. 1 1 1 & Petre Sergescu. cu studenţii anului III. (una sută optsprezece) lec* ţiuni şi anume: Aritmetica. Petre Pogăngeanu.. de ore de curs şi seminar şi anume: Matematici generale. Catedra de fizică generală experimentală* Prof. A făcut în mod efectiv. Dl Tib.. Călugâ-reanu Conferenţiar. 58 de lecţiuni. titular de matematici. Isto~ ria Matematicei.» BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. Is­ toria Matematică. 182 (una sută optzeci.. cu studenţii anului IV. Profesor titular de geometrie analitică. probleme cu studenţii I I . cu studenţii anului I V » 58 de lecţiuni. Şef de atelier: Carol Policek.244' 5. 1. anul IV.

în fizică şi fiiicomatematici. Agneta Kosa şi Toma Xosa. Maior. Servitori: Gheorghe Tnras. fn chimie. secţiile: Fizică. cu care s'au făcut numai 4 ore de lucrări practice săptămânal. Mecanici: Ioan Oroian. con­ stând din: a) Teoria lucrărilor practice de laborator cu 36 ore efec­ tive de explicări. titular: A. Laboranţi: Arpad Pazsrnt. afară de naturalişti. 2 ore de seminar şi conferinţe. secţiile: tizică. 1. Preparator: Teofil Vescan. Lucrări practice de laborator cu studenţii anului I I I -şi IV. 4 ore de lucrări practice de atelier mecanic (un semestru). S'a făcut în «mod efectiv un număr de $4 ore de curs şi de seminar. Directorul BCU Cluj / Central Fizică teoretică Cluj aplicată. Asistenţi: Ioan Maxim. Servitoare: Veronica Mureşan. Curs ciclic de doi arii. fizico-matematici şi fizico-chimice.к 245 Custode ЂЉЂсЛесат: Elena 'Oros. b) Lucrări practice de măsurări electrice: două serii a 20 de şedinţe de câte 3V2 ore cu studenţii din Anul I I I (Mier­ curi 3. Fizico-Matematici şi Fizico-Chhnice. lucrări de laborator şi seminar pentra studenţii tuturor sec­ ţiilor. 3. 270). Mann Adalbert. Catedra de fizică teeretică şi aplicată. im ) şi anume: ? . (de îndrumare): 4 «ore de curs pentru studenţii în ştiinţe naturale. -comun pentru studenţii anului I I I şi IV ai Facultăţii de Ştiinţe. Prof. 2. Anul II.d. 8 ore de îndrumări la ibacrările de laborator. Anul I. my) şi din Snul IV (Vineri . 4 ore de lucrări de laborator (un semestru).Magnetism. în cari s'a tratat complect ma­ terialul Cursului de Electricitate şi . Mecanic: Ştefan Bodor. în fizicochimice. Anul III. Institutului de University Library şi Şef de lucrări: Victor Marian. după programul publicat în Anuarul 1933—34 (pag. Valeriu Novac. Vasile Hossu.

Poloniul şi Radiul. de fizică. de Verificarea legilor lui Joule şi de Radiofonie (cu 5 lecţii introductive). m. im cari s'a tratat următorul material (cu lecturi franceze şi ger­ mane din autorii mai importanţi): Fizica în antichitate. Faraday. în 20 de şedinţe de câte 3V2 ore (Sâmbăta a. Ionizarea gazelor. Izotopi. Fizico-Ghimice şi Chimice. caracte­ ristica dinamului. Lucrări practice de laborator efectuate cu studenţii îns matematici din anul I I I . Teoria . susceptibi­ litatea jnagnetică. capacităţi'. S'au făcut 63 de ore de curs. oscilograful. Famila Bernoulli. BCU Cluj / Central University Library Cluj von GueGalileu. Lagrange şi alţii. Meyer^ Carnot. cursul a fost desvoltat după programul următor: Ioni. Gauss. studiul galvanometrilor. electrometrilor şi wattmetrilor ~J5 lucrări). Arabii. S'au făcut în mod efectiv 32 ore de Curs. pentru studenţii anului II Fi­ zică.246: Măsurări de rezistenţe. celule fotoelectrice (2 lucrări). conductibilitatea calorifică. Grecii şi romanii. în vederea examenului de capacitate pentru profesorii secundari. Gazele radioactive. Conferenţiar definitiv:: &• Athanasiu. Renaşterea. comptorul Geiger-Muller. Camera Wilson.. seriile radioelementelor. Huyghens. Fizica în seco­ lul al XVIII: Galvani. R. Fresnel. b) Fizică Moleculara.) In afară de lucrările menţionate în Anuarul din 1934—35 (pag. Kepler. spectre atomice şi mo­ leculare. 18 ore de curs pentru aceeaşi stu­ denţi. Curs de Istoria fizicei şi terminologie franceză şi ger­ mană cu studenţii anului preparator dela secţiile fizică şi fizico-matematici. Otto ricke. 3. Volta. raze catodice şi anodice. elementul termoelectric.. şi anumer a) Termodinamica. electroni. J. Descartes. Evul me­ diu. Conferinţa. Newton. selTuri şi inducţii ratrUiale (8 lucrări). Desvoltarea fizicei în secolul al XlX-lea: Ampere. 317) s'au mai făcut trei lucrări de: Ele­ ctroliză. Radio­ activitatea naturală Lucrările soţilor Curie. Laplaee. Joule» Clausius şi alţiL Cancepţiile moderne ale fizicei". 4. 45 ore de curs după programul pu­ blicat în Anuarele precedente. In lafară de chestiunile expuse şi în anii precedenţi: Căldurile specifice şi teoria cuantelor. Arago.

Explicarea emi­ siei razelor Y nucleare. Catedra de chimie generală. măsurarea sarcinei electrice. 1. Maestru sticlar: (vacant). Descoperirea soţilor Joliot-Curie. De­ zintegrări cu particule a. Marţi. Miercuri şi Joi. Mecanic electrician: Iosif Ghebefiighi. dezintegrări cu ajutorul neutronului. dela ore- . deutoni. Structura atomilor şi clasificarea lor Tn sistemul perio­ dic. defectul de massă şi echivalen­ ţa massei cu energia. BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Secţia ştiinţelor chimice. spectrele y. In acest an şcolar. Ileana Stuparu. Reacţii nucleare. Preparatori: Virgil Galea. spectrele magnetice.247 transformărilor radioactive. Fochist: Ioan Cociş. Clasificarea radioelementelor. Luni. Asistenţi: Victoria Medianu. Transmutarea atomilor. Lucrările lui Fermi şi colaboratorii săi. spec­ trele magnetice. descoperirea neutronului. Absorbţia nucleară a radiaţiilor r şi producerea de pozitroni. Măria Macarovici. numărarea di­ rectă a particulelor a. Particulele a. trecerea particulelor a prin materie. Ionel Tanislau. legea Geiger-Nuttal. Diferite scheme şi tablouri de clasificare şi de evidenţiare a reacţiilor nucleare. Casier-contabil: Alexandru Băjenaru. Şef de lucrări: Gheorghe Ghiorghiu. Efectul Compton. Experienţele Iui Chadwick. Radiaţiile y. -Experienţele lui Rutherford. Prof. liber parcurs. Ioan Cadariu. protoni. Laboranţi: Mihail Ţentea. Directorul general al Institutului de Chimie şi Director al Laboratorului de Chimie Generală. Mecanic brevetat: Andrei Ghebefughi. Radiaţiile fi. diîracţiunea prin cristale. Radioctiuitatea artificială. Livia Ţentea. Radiaţiile emise de Radio-elemente. Radiaţiile cosmice. titularul catedrei a ţinut 95 de prele­ geri de chimie generală. titular: Adrian Ostrogovich.

I I I . Ileana Biicos. după programul întocmit de Dl. Asistenţi: Virgil Armeanu. Valentin Nicolaescu (dela 1. Pro­ BCU Cluj Central University dela 14 la gramul a fost publicat precedent. Şef de lucrări: Petru Spacu. Au asistat studenţii în chimie. pre­ parator. titular: Gheorghe Spacu. 1936). în 13 şedinţe de câte 4/ ore. asistentă şi Dl. titular şi publicat în precedentele anuare. 1936). în ştiinţe naturale şi fizico-chimice din anul I. asistent de curs fiind Dl Ion Cădariu. Gheor­ ghiu şi I. 1936). Ervin Popper şi Coriolan Drăgulescu. Marţea şi Joia. Tanislau. Constantin Macarovici. cu studenţii în chimie şi fizico-chimice din anul preparator. Gheorghiu. 1936). V I . Prof. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico-chimişti din anul I-iu au fost conduse de Dl. Directorul Laoratorului de chimie anorganică şi analitică. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico^hknişti din anul preparator au fost conduse tot de Dnii Gh. dela orele 14 la 18. S'au ţinut 36 şedinţe de câte 4 ore. Lucrările practice cu studenţii naturalişti au fost condu­ se de Dna M. Miercurea Library Cluj 18. IV. Galea. 3. I I I . V. Programul desvoltat corespunde cu acela publicat în precedentele anuare. în amândouă semestrele. Prof. Gh. Augustin Pop (dela 1. Pe de altă parte sub supravegherea Dlui Prof. Augustin Pop (1—30. în 8 şedinţe de câte 4 ore. V. Prof. Dl V. . Petre Voichescu. şef de lu­ crări şi Dl. prepara­ tor. Catedra de chimie anorganică şi analitică. Tanislau şi au avut loc în semestrul I I . Macarovici. Galea a ţinut 22 de prelegeri de o oră fie­ care (curs şi seminar). Ostrogovich. 1936). Laboranţi: Sabin Tolan. I. Preparatori: Lia Dima (până la 31. după programul publi­ cat precedent. titular A.15 la 19. asistent. Miercurea dela 14 Ia 18. urmându-se programul stabilit de Dl. titular şi pu­ blicat precedent. tratând în mod elementar legile şi noţiu­ nile fundamentale ale chimiei.248 le 18. şi au avut loc în semestrul I.30. Secretar-bibliotecar: Măria Brumaru (până la 31.

a) S'au ţinut în total 40 prelegeri de chimie anorganică a IV2 oră. Trecventate de stu­ denţii anului I I secţia chimie şi fizico-chimice. Analiză de alimente: 22 şedinţe de laborator a 7 ore şedinţa.249 Servitori: Măria Deac. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chimie. frecventate Clujstudenţii BCU Cluj / Central University Library de secţiei chimice. pag. S'au ţinut în localul Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică Conferinţele <de Chimie Alimentară şi lucrările practice menţionate mai jos: a) Conferinţe de Chimie Alimentară: 18 conferinţe a IV2 ore conferinţa. d) Lucrările practice de analiză de gaze au fost efec­ tuate în 20 şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie şi fizico-chimice. 20 şedinţe de laborator a 7 ore fiecare. 266—267. Ion Flueraş şi Justina Borza.enţii secţiunei fizico-chimice. definitivă: Raluca Ripan Tilici. Fochist: Nicolae Niţă. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chi­ mie. anul I I I . Conferinţa de chimie alimentară. 42y şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate de stud. frecventate de studenţii anului I I I chimie. b) Lucrările practice de chimie analitică calitativă au fost efectuate în 39 şedinţe a 7 ore fiecare. 25 lecţiuni de chimie anorganică elementară şi terminologie chimică franceză şi germană. anul I I I . frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie. . e) In cursul acestui an s'au mai ţinut cu studenţii anu­ lui preparator. c) Lucrările practice de chimie analitică cantitativă au fost efectuate în: 40 şedinţe a 7 ore fiecare. Conf. frecventate de studenţii anului IV secţia chimie şi 20 şedinţe a 7 ore. Programul cursului este identic cu cel publicat in anuarul 1932—33. de către Dnii Petre Spacu. Coriolan Drăgulescu şi Constantin Macarovici. b) Lucrările practice de Chimie Alimentară.

atom. V. Spectrochimia şi aplicaţii. Teoria cinetică: a gazelor şi lichidelor. Ion Suciu. Cursul de Chimie Fizieală şi Electrochimie (3 ore săptă­ mânal). 1936). Generalităţi. Reacţiuni de di­ ferite ordine. BCU Cluj Central University Library Cluj b) Structura atomului: nucleu şi electroni. Date esenţiale. Ciclul 4. 2 şi 3 al termodinamicei şi aplicarea lor la sistemele chimice. Principiul 1. Valeriu Moga (dela 1. Echilibru chimic. c) Radioactivitatea. Alexa.250 3. legile metabolismului radioactiv. 1936). 1936). Entropie. a avut ca subiect: Ciclul I. Electrochimia. /teoria stărilor reduse şi aplicaţiile ei. Determinarea mărimilor respective. metode de măsură. titular: Dan Rădulescu. Ciclul 6. Statica chimică. Dinamica chimică. Sistemul: periodic. Chimia dispersoidelor (chimia coloidală). Asistenţi: Florica Uzescu-Bărbulescu. . Numărul de ordine şi semnificaţia lui. Şef de lucrări: V. Teoria torulară. Călduri specifice la temperaturi joase. Valenţă şi covalenţă. Aplicaţiile ei ştiinţifice şi tehnice. Teoria Fazelor. VIII. Măria Alexa. Isochora lui Van't Hoff. mărimile respective şi determinarea lor experimentală. Directorul Laboratorului de Chimie fizieală. Ciclul 3. Prof. Catalize. Ciclul 2. Proprietăţi generale ale materiei. Exemple şi aplicaţii. Preparator: Octavian Jula (până la 31. Servitori: Măria Dumca. VII. Disociate. Laborant: Constantin Săndescu. Constantele optice. Echilibru omogen şi etero­ gen. Proprietăţi aditive şi specifice. Teoria lui Bohr. Generalităţi. Catedra de chimie fizieală. Ciclul 7. Determinări şi aplica­ ţii. a) Atomistica: Certitudinile definitive asupra structurii corpusculare a materiei: Moleculă. Afinitate şi măsura ei directă şi in­ directă. Custode: Fluor Rădulescu (până la 11. Octet. Reacţii rever­ sibile. Ciclul 5. Energetica chimică.

frecventate de 5 studenţi. Laborant: Grigore Silaghi. Grad dedisociaţie. la pag. analiză conductrometrică. 274.. e) Curs şi colocvii cu anul preparator (secţia chimie şi fizico-chimice). Calculul randa­ mentului de curent şi energie.b) Potenţiometrie: Potenţial de contact. Lucrări practice de Electrochimie: a) Culombmetrie. a) Curs cu studenţii anului I I I (partea I-a). Pile. Asistenţi: Alexandru/ Central University Library Cluj BCU Cluj Silberg. I I . Lucrări de Chimie-Fizicală. Analiza rapidă. ) Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933— 1934. Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933 — 1934. analiză potenţiometrică. Separări. Determinare de Ph prin di­ ferite metode. Refractometrie. 32 şedinţe a 6 ore. Spectrometrie. 21 şedinţe a 6 ore şedinţa. Polarimetrie. făcute de Dl Giorgio OstrogovLchv şef de lu— ( . Colocvii. Vâscozimetrie. Ebulioscopie şi tensiometrie. b) Lucrări practice cu studenţii anului I I I . Şefi de lucrări: Elena Tănăsescu. 44 prelegeri a 1 oră. Prof. CSrioscopie. frecventate de 10 studenţi. Pile de concen­ traţie. c) Curs cu studenţii anului IV. Directorul Laboratorului de Chimie organică. frecventate de 9 studenţi. d) Lucrări practice cu studenţii anului IV. Catedra de chimie organică. > I .25P Lucrări practice: 8 ore săptămânal. Ci­ netica chimică şi cataliză. titular: Ioan Tănăsescu. 49 prelegeri: a 1 oră. Servitor: Nicolae Topan. 41. Microcrioscopie. (partea Il-a). Densităţi şi aditivitate. Giorgio Ostrogovich. Conductivitate. frec­ ventate de 10 studenţi. la pagina 275. (analiza orga­ nică cantitativă şi sinteze). Eugen Ramonţeanu. (analiza or­ ganică calitativă şi sinteze). Preparator Măria Cinobloch Ionescu. c) Analiza cantitativă electrochimică. d) Sinteze electrochimice.

252 •crări. de Speologie: Petru A. 1. Chappuis. Directorul Institutului de Speologie. S'au făcut 43 ore de curs şi colocvii. pag. de Speologie n'a încasat dela Fac. Inst. Margareta •Codreanu. Dumitru Flueraş. d) Secţia ştiinţelor naturale. Şef de echipă speologică: Ioan Roth. Racoviţă. de Ştiinţe decât: Lei 9. după normele indicate de către Directorul LaboratoruJui. primele sume de acest soiu ce Universităţile noastre au primit dela 1931 încoace. 321 şi urm. Notez numai că pentru anul şcolar 1935—36. raport a cărui reproducere aci ar constitui o cheltuială ce se cuvine să fie evitată într'o perioadă de cri­ ză ca cea în care trăim. G.540. In acest an şcolar mizeria laboratoarelor a fost aceiaş ca în anii precedenţi. Asistenţi: Vaier iu Puşcariu. Secretară: Clara Nagy.— ce provineau din taxe studenţeşti. Prof. Servitor: Florea Flueraş.). titular: Em. C a t e d r a d e b i o l o g i e ş i i n s t i t u t u l d e s p e o l o g i e . fapt me­ ritoriu al stăpânirei şi îmbucurător pentru noi. care trebue ~pus în lumină cum se cuvine. Laboranţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj Ana Budai. îmi rezerv dreptul ca în Anuarul următor să revin asu­ pra efectelor „mizeriei laboratoarelor" ce nu au putut fi în­ lăturate decât într'o redusă măsură de fondurile extraordi­ nare acordate pentru înzestrarea laboratoarelor de către gu­ vern. Fotograf: Iuliu Viragh. Raportul Dlui Director asupra stării şi activităţii Institutului de Speologie. Sub-directorul Inst. n'aş putea s'o prezint altfel decât cum a Jost schiţată în raportul meu din anul trecut (Anuar 1934—35. frecventate def 1 2 . Preparator entomologist: Frederica Crenian. . Radu Codreanu.studenţi. din exerciţiul 1936—37.

Obiectul principal al acestei colecţii este ilustrarea Cursului de Bio­ logie generală care nu poate fi pur verbal. E ) Colecţia Biospeologică. ori ce documente ilus­ aspecte Central University Library Cluj trând legile generale ale Istoriei naturale. două abonamente de periodice. dat fiind strictanevoe de a fi documentat cu descrieri. 3499). Mă si­ lesc însă ca în această colecţie să mai figureze şi Speologia. marea majoritate a achizi­ ţiilor noui sunt schimburi şi daruri. Curs pentru studenţii anului IV dela Ştiinţele naturale.253A ) Biblioteca. Nici o schimbare. F ) Fauna Transilvaniei. dar catalogarea pe fişe n'a putut continua. un fond pentru excursii şi exploraţii. astfel că funcţionarea „Fototecilor" descrise în raportul 1930—31 suferă o reînoită întârziere. G) Exploraţii speologice şi faunistice. 4197) şi de Z o o l o ­ gie (s'a ajuns la No. C. Programul cursului este publicat la pagina 86 (vezi F a ­ cultatea de Medicină). în general. Nu s'a mai putut încasa din anul 1931 nicr. 2. sub diversele ei BCU Cluj /şi. E. din buget s'au supri­ mat toate subvenţiile pentru material. B ) Colecţia de Hărţi geografice. Bineînţeles că în sporul dealtmintrelea modest al Numerilor nu întră decât foarte puţine cărţi cumpărate şi numai. Biologie generală. C ) Colecţia fotografică. A sporit cu câteva clişee executa-te de personal din spese proprii. Colecţia a sporit cu vre-o 80 de diapozitive noui. Nici o schimbare. Nici o schimbare notabilă din lipsă de mijloace. . observaţii şi experien­ ţe. N u s'au putut face cercetări pe teren din lipsă de fonduri. de a fi bazat pe obiecte concrete şi foarte variate. . inclusiv acele pentru-excursii şi exploraţii. S'a continuat cu catalogarea Bibliotecilor Institutelor de Speologie (s'a ajuns la N o . Racoviţă. Prof. D ) Colecţia de Diapozitive pentru Proiecţiuni.

Asistentă: Acrivo Crustalo. Elena Darea. I I I şi cu studenţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . Desenator: Emil Roşu. I. 2. i . In total s'aUj ţinut 78 ore de curs în 52 de prelegeri a 1 şi jumătate ore fiecare prelegere. Preparatori: Nicolae Pogorevici. cu studenţii naturalişti din anii I. titular: Ioan A. Laborant: Ioan Jurca. A. însoţit de personalul ştiinţific ş i de studenţii cari urmează cursul de Zoologie şi Anatomie com­ parată. Tulcea. Directorul Inst. 1. Şef de lucrări: Eugen Epure. Crustalo Acrivo: Excursii zoologice în cursul lunei Au­ gust la Galaţi. 5. Scriban. Scriban a făcut excursii în jurul Clujului pen­ tru lucrări ştiinţifice şi recoltarea materialului necesar lucră­ rilor practice ale studenţilor. 4. In total sau ţinut 102 ore de lucrări practice în 68 de şe­ dinţe. a făcut o excursie în regiunea Abrudului în decursul l u n e i Maiu. Pof. Servitori: Cristina Nagy. de 3 ori pe săptămână. 3. cu studenţii naturalişti anii I. A. de 3 ori pe săptă­ mână. Catedra de zoologie şi anatomie comparatăProf. A. Elena Badiu.4554 3. I. Cursuri: Zoologia şi Anatomia comparată a Neverte­ bratelor. A. Mecanic: Ioan Ardeleanu. Prof. I I I şi cu s t u ­ denţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . Excursiuni: 1. Grădinar: Dezideriu Roşea. I. Lucrări BCU Cluj / Central UniversityAnatomie comparată practice: Zoologie şi Library Cluj pentru Nevertebrate. Eugen Epure a făcut excursiii zoologice în sudul BasaT a b i e i şi pe litoralul Mărei Negre. Scriban. Sulina şi Vâlcov pentru recoltarea ma­ terialului necesar t e z e i de doctorat. a 2 şi jumătate ore fiecare şedinţă. II. 6. I. de Zoologie şi Anatomie comparată. I I . III. Ilfov. Prof. Scriban a făcut o excursiune pe valea Oltului pentru cercetări ştiinţifice. I I . Scriban a făcut excursii zoologice la lacu­ rile şi apele din jud.

. VI. deci 133 de ore şi 15 demonstraţiuni experimentale. făcute de Nicolae Pogorevici. preparator. 210—215. c) Aranjarea materialului recoltat în excursii pentru îm­ bogăţirea colecţiilor Muzeului zoologic. titular: Aristide Grădinescu. Laboranţi: Ileana Harastoşi. IV. 5. III. Asistent: Eugen A. 1936). Muzeu: Lucrări pentru conservarea materialului din colecţia zoologică a Muzeului Ardelean. lucrărilor practice şi •demonstraţiunilor a fost publicată în Anuarul Univesităţii pe anul 1927—28. 1936). Programa amănunţită a cursurilor. Material didactic: Determinarea şi montarea materia­ lului recoltat în excursii pentru lucrările practice ale studen­ ţilor. In cursul acestui an şcolar s'au făcut: 37 şedinţe de curs de câte 1 şi jumătate ore. Nistor Şan ta. Şef de lucrări: Ion Mihăilescu. V. 38 şedin­ ţe de lucrări practice. Catedra de botanică generală. Ion Peteanu. de câte 3 ore şi jumătate. Directorul Institutului de Fiziologie generală. Asistent: Rodica Olteanu-Crintea (până la 31. conservate în alcool şi formol. Catedra de fiziologie generală. Ştefan Peterfi (dela 1. Planşe: Executarea planşelor anatomice pentru cursul de Anatomie comparată şi Zoologie (Nevertebrate). BCU Cluj / Central University Library Cluj Şef de lucrări: Corneliu Degan. Preparatori: Valeria Grădinescu.255 IV. a) Revizuirea şi umplerea borcanelor cu piese zoologice şi anatomice. pag. Directorul Institutului de Botanică Generală. b) Desinfectarea materialului împăiat de paseri şi ma­ mifere. Prof. 4. Grinţescu. deci 55 de ore şi jumătate. Toate acestea au fost relativ la funcţiunile de relaţiune şi glandele cu secreţiune internă. Pora. Prof. titular: I.

I o a a Stoia (până la 31. Curs: 1 oră pe săptămână (un semestru). b ) Curs şi lucrări practice de Fiziologie vegetală pentru studenţii în Şt. Naturale. 1936). Câteva şedinţe au fost rezervate studiului solului şi culturilor în soluţiuni nutritive. Numeroase reacţiuni macro. IV. pag.şl microchimice pentru punerea în evidenţă a anionilor şi a cationilor în cenuşă sau în ţesuturi vii. Custode: Francisc Pâzsi. Apoi: conducerea apei. 283_ Atât cursul cât şi lucrările practice au fost urmate regulat de 9 studenţi şi studente ai anului I de Şt. Naturale din anul IV. Numărul redus al studenţi­ lor din acest an se datoreşte faptului că n'a fost sesiune nor­ mală de bacalaureat. Programa cursului a fost publicată în. In cele 34 de şedinţe câte s'au ţi­ nut. s'a studiat în mod amănunţit mor­ fologia şi structura plantelor insistându-se mai mult asupra Fanerogamelor. 1936). permeabilitatea membranelor. S'au ţinut îi* total 73 ore de curs. 1936). S'a studiat mai amănunţit: difuziunea. 283—284. a) Anatomia şi Fiziologia vegetală. Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. Secretară: Florica Stan. III. 1936). Lucrări practice: 5 ore pe săptămână. BCU Cluj / Central University Library Clujpractice s'a Programa detailată a exerciţiilor publicat în Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. IV. Lucrări practice: 6 ore pe săptămână (un semestru). absorbţia substanţelor minerle. s'a executat un mare număr de experienţe.256 Preparator: Ştefan Peterfi (până la 3 1 . â 2 ore şi Va fiecare. transpiraţia şi gutaţia. Naturale. S'au studiat enzimele şi oxî- . Traian Tretiu (dela 1. Naturale şi ai anu­ lui I I Geografie cu Şt. In cele 49 de şedin­ ţe. pag. Teodor Oargă. Laborantă: Susana Pal. obligator pentru studenţii îm Ştiinţele Naturale şi Geografie cu Şt. Mecanic: Ioan Moldovan. A cest curs şi aceste lucrări au fost frecventate în mod regulat de 16 studenţi şi studente. imbibaţiunea. Servitori: Victor Vereş. Desenator: Coloman Keresztes. I I I . S'a dat o deosebită desvoltare studiului asimilaţiunii şi produşilor asimilaţiunii clorofiliene. Romul Cioată (dela 1. Curs: 3 ore pe săptămână.

Servitori: Vasile Negrea. Nyarady. Mihăilescu. Dr. ANOABTJL 1 9 3 5 / 3 6 . de către Senatul Universitar. Conservator al colecţiilor: E. La executarea programului de mai sus au contribuit şi Dnii preparatori R. Ghişa (dela 1 Iunie 1936). Cioată şi Tr. I. P. Borza. Tretiu. Ustina Mircea.000 lei alocată în acest an ca ajutor Laboratoare­ lor Facultăţii de Ştiinţe. Institutul de Botanică generală a cum­ părat acest aparat indispensabil. Laborant: Ignat Sas. Pteancu (dela 1 Iunie 1936). care a pus toată râvna şi priceperea de a le duce la bun sfârşit. La sfârşit sau studiat fenomenele de creştere. Institutul de Botanică sistematică. Asistent: George Bujoreanu (până la 31 Mai 1936). respraţia intramoleculară şi fermenta­ ţia. c) Utilaj. E. Muzeul Botanic. tropismele şi nastiile. d) Excursii. Laborant: Iosif Deaj. Preparatori: Eugen Ghişa (până la 31 Mai 1936). explicaţiunile şi conducerea acestor lu­ crări au fost încredinţate Dlui I. Personalul Institutului de Botanică generală a făcut mici excursii în jurul Clujului cu scopul de a aduna material atât pentru lucrările personale cât şi pentru lucrări­ le practice ale studenţilor. Şef de lucrări: Emil Pop. Director: Prof. I. Custode: Ioan Szilagyi.257 dazele. Al. acoperind cheltuiala din su­ ma de 300. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. Institutul de Botanică sistematică. Ca şi anul trecut. II. fenomene­ le de mişcare. apoi respirata. Simţindu-se din ce în ce mai mult nevoia unei etuve electrice pentru uscarea materialului recoltat în cerce­ tările de fotosinteză. Muzeul şi Grădina Botanică. şef de lucrări. Catedra de botanică sistematică. Sâe Negrea. Servitori: Valeria Lup.

Lucrători permanenţi: Gavrilă Borza. Şef de lucrări: Cornel Giirtler. iarna în sere şi vara în grădină. Curs de Botanică sistematică. 1. analize. Vizitiu: Romul Lup. Grădinar: Ioan Lup. Dr. Al. In cursul anului s'au ţinut 32 de lecţii (subiectele sunt publicate în Anuarul 1934— 1935 pag. In total s'au ţinut 43 de şedinţe de lucrări cu studenţii naturalişti şi 22 de şedinţe cu studenţii geografişti. Şef grădinar: Augustin Trif.şi macroscopic tipurile principale ale grupărilor sistematice tratate la curs. în Institutul de Bo­ tanică sistematică din Grădina Botanică. Gheorghe Roşea. Gimnosperme şi Angiosperme pe lângă studii de anatomie. Ananie Bolboacă. Excursii. . 2. Lucrări practice. . 330). s'au făcut şi determi­ nări după sistemul sexual a lui Linne şi după sistemul natu­ ral al lui Engler. S'au studiat micro. Portar: Mircea Gavrilă. Pe timp frumos cursurile s'au ţinut sub cerul liber.258 III. în Grădina Botanică. Cursurile sunt urmate de excursii botanice la grupurile de plante tratate. Din Pteritofite. Mircea Vilă. ascultat de studenţii în ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. anii I I I şi IV. Borza. iar în semestrul de vară. Paznic: Ioan Capău. 5 ore săptămânal pentru studenţii naturalişti şi 2V2 pentru studenţii în geografie cu ştiinţe na­ turale. Grădina Botanică. Ioan Borza. 3. In se­ mestrul de iarnă s'a ţinut în amfiteatrul Institutului de Bota­ nică generală. Grădinar titrat: Petru Ploaţă. BCU Cluj / Central University Library Cluj Săptămânal 3 ore curs. Casier contabil: Veturia Suciu. Prof. Ma­ teria de curs se tratează în trei semestre. diagrame şi formule florale. SECŢIUNEA A) LABORATORUL DE BOTANICĂ SISTEMATICĂ.

Pustiirile. Tot în vara a. ( I .:2o» P e lângă a «este excursii obişnuite s'au mai făcut excursii didactice cu studenţii la Pădurea Hoia. stâncăria). Docent: K Pop. 3. (Provincia atlantică. Provincia nordamericană). sarmaiicăj). Formele biologice. Todor. In cele 22 ore s'au tra­ tat următoarele BCU Cluj / Central University Library Cluj capitole. evacuând locul pentru ma­ terialul de muzeu propriuzis. 4. Regiunea arctică (Tundra.eur. deîiniţii. 1. Pădurea ecvatorială. Generalităţi. Noţiuni de chimatologie a globului. şi al Muz. Do­ meniul Păledtrqpic. Curs de Geografie botanică. Fitogeografia. baltică. Ard. 2. Regiunea cen­ trală . la Stâna de Vale. Domeniul Neotropic. (Kinal Măria. Provincia lîusească. in Făget şi P-ânaţele Clujului. — care au fost înghesuite în vechiuî tea­ tru — în parterul noului local din Grădina Botanică. 2. Domeniul holarctic. 5. pajiştea arctică. Ele­ mentul floristic.). 1. Regiunea Iboreală (Provincia fenoscandică. Regiunea Pontică. Re­ giunea medlterariă (Formaţiunile principale). A fost audiat de studenţii în Ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. Mangrove. (P. din parter în etajul I.). . Pteancu). Domeniile Eoristice ale globului. din anii I I I şi IV. -SECpONEA B) MUZEUL BOTANIC. Arealul. Situaţia Tlorištica a României. Taigaua. Coniferele României. Vegetaţia lacurilor din depresiunea băilor sărate dela Turda. 1935 s'au mutat toate dulapurile şi ma­ terialul de muzeu. dacică. Cele mai vechi plante ornamentale în basinul medite­ ranean din punct de vedere istoric şi taxonomic. mlaştină. Teze d e licenţă lucrate în laborator. Etapele cunoştinţe­ lor noastre despre flora şi vegetaţia globului. I n vara anului 1935 s'a mutat Herbarul Univ.opeariă.

. . S'au instalat pe pereţi sau rotative vechile tablouri mari cu plante sub sticlă. 2: Donaţia Dlui Nannfeldt. nou. Gypsophila. împrumuturi. 44 Din editura Muzeului.260) ^începând cu toamna-ar. schimbul. Toate ohiectele muzeale au fost curăţite şi desinfecta— te după sosirea lor în localul nou. Utilizarea herbarului. . Herbarul Muzeului nu s'a îmbogăţit. Am. IWSşi pârtâastăzLse face a^ ranjarea muzeului în localul. . numere. Cojuşna . . 92 foi). Reg. Herbarul.164 fci de herbar montate. După aceste lucrări a început apoi etichetarea. IV. I I I . 45 feluri de tutun. . 708 "Total . . nu s'a putut l i ­ pi şi insera în herbar mii de plante colectate de noi sau pri­ mite în schimb.făcut şi un tablou mare. Dianihus* Rumex. . XII—XIV" în două exemplare . . .. . lucru neterminat încă. 1 Donaţia Dlui A. generală şi de urmă­ toarele persoane şi institute: I. Prodan. Rom. Sporul Herbarului Universităţii a fost de 833S BCU 435. Borza şi E. nou. Hedysarum. exs. 4. sau formalină). A. donate de Gasa Aut. tuturor obiectelor. cofe şi tulnici).. 5. . şi au fost aşezate la locuk lor definitiv. . Donaţiunea Dlui M. diverse obiecte dela Arnold A r boretum. 1936 este după inventar de 76 obiecte. Sporul Muzeului dela 1. Prof. Herbarul Universităţii a fost întrebuinţat afară de perso­ nalul Muzeului şi al Institutului de Bot. I. 72. Muzeului: Obiecte casnice fabricate de moţi (ciubere. 1935 până la 31.... . 1 . diverse fructe indigene sau străine (preparându-le. Upsala (Poa) . întitulată „Flora Rom. Cernăuţi . Nyarady. în alcool. Mon. Sporul. 15 table montate cu diferite soiuri de tutun în foi. Sporul provine din:: iColeetarea personalului Muzeului . Cent. Cluj (Genurile: Astragalus.833 Epuisându-se complect hârtia de herbar. . Arvat. din Flora Gronlandei şi câteva preparate noui. ajungând laCluj / Central University Library Cluj inventa­ riate şi clasate. Guşuleac.

147 foi.281 (Conšt. plante diverse din Ceahlău. în­ titulată: „Flora Romaniae exsiccata". . . Lausanne. 100 exempl. 120 exempL . JSmithsonian Institution.. Oollege of Agriculture Division Univ. . 126 exempl. exs. Sociedad j)ro cultura reg. Car ol I I . . . . XII—XIV cu câte 358 numere: Bibi. . în care se găsesc şi câteva studii morfologice asupra unor specii critice. Naturhistorische Staats Museum. Gojuşna. . 381 exempl. Iaşi. Institut Bot. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a trimis în schimb. . 376 exempl. Jamaica Plains 101 exempl. Krakow . Instituto ed Orto Botanico Roma 307 exempl.-9 Joi. Magh. Nyârâdy a revizuit •sau determinat material de herbar pentru următorii dni: H. . Mexico . Institut Graz: Genul Leontodon. 5 foi. . . Conservatorul herbarului. plante diverse din Basarabia. Basel. Majestăţii S. genul Alyssum. . 5 pachete Institutelor şi-colaboratorilor din ţară . . Arvat. div. dl E. Genul Carduus 1 foae. Harward U.Muzeul din Sarajevo: pl. pentru Mus. . Bot. Physiographical Museum.Eapp.. cent. . . Brno . Garten u.. Berkeley. . . Budapesta. S'_a editat Centuria XII—XIV a publicaţiei de herbar. Răvăruţ. . .S'a primit în schimb dela: Ћ. Washington . laşi:-Genul. Botan.. S'a cerut material de lierbar pentru studiu dela: Mus. îlniyersitetets Botaniska -Muesum. 100 foi.Melica.. . Gray Herbarium. X I I ^ X I V la Mu&ee Botanique de la Univ. 200 exempl. Botaniska Institutionen Upsala: Genul Poa. Mazatlan. 50 exempl. M. 1 pachet Colaboratorilor din Cluj . 10 foi. Naţ.. Cambridge . . "Wien . . . Guyot. Botaniska Musett Lund: Genul Euphorbia. 1 2 pachete Diferitelor Muzee Botanice din întreaga lume 34 pachete Afară de aceste Centurii. Asiae Mediae din Taschkent s'au mai trimis Centuriile VI—XI. . 151 foi. . Arnold Arboretum. A. Genul 3Vtulgedium. Conservatoire Botanique dela viile de Geneve . Kobenhavn . I. . . Reg. 251 exempl. Sau vândut Cent. redactând schedele ane­ xate. . .. Flora Rom. Univ. .

V. Borza). I I I . E. Excursii în Câmpie (15. IV. E. Bologa. Ploaţă şi 50* studenţi). S'aui expediat 7715. Valea Chintăului (26. IV. Stâna de Vale (30. a) Activitatea Grădinii propriu zise. Al. IX. Săra­ turile dela Turda (7. E. P. Al. Borza. A. Zapletalek). Pteancu. 17. Pteancu. Pop). S'au dat materiale cerute de la Grădină pentru lucrări ştiinţifice în străinătate: pentru „Institut fiir gârtnerischea . 13. Borza). Borza). 8. CojocnaCăian (16. Pop).. V. XI. Sălicea. A L Borza). Poieni Cluj (31. 7. P. Dr. 2. Zapletalek). : SECŢIUNEA C) GRĂDINA BOTANICĂ. Raşca. făcut cu 141 Grădini botanice din ţară şi străinătate.. Pentru şcoala politehnică silvica din BucureştPs'a trimis o coliecţie bogată de arbuşti. Pop. Al. Cetatea albă [19. E. Turda. Al. Borza. 11.. 18. Ghişa. Borza. 1936. 10. Fânaţele Clu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj jului (24. I. IV—1. 19. 11. Pop. Al. următoarele excursii didactice şi ştiinţifice: 1. Abrud. 16. Borza).Personalul a făcut în cursul anului 1935-^36. 5. Scăriţa la Belioara (14. V. Al. Pop. C.. 20. 6. V. IX. Cetatea Ro­ şiei. studenţi). 11. G Bujorean. Borza. Giirtler). Oradea (IX. Trif). Chişinău. Pteancu. Colţii Trăscăului (21—24. 4. V. Făget. La Stâna 3e Vale s'a amenajat un teren pentru o grădină alpină. E. 14 Lomb. 2L Muntele Mare (7—8 VI. Borza).. X.. Detunata. Dr. Pop. IV.. Gurtler. Zapletalek şi 30 studenţi). J. A. VIII—2 IX 1935. Al. Trif şi 24 stu denţi). Pădurile Făgetului (15.. Hunedoara. C. Al. Beclean. Vâlcan (2—4 V L E. Si­ naia (3. Borza). AL Borza. E. Ploaţă). E. Ghişa şi 22 studenţi). Al. Al. Borza.. N. Borza). E. Al. E. Băile Episcopiei. s'au com­ plectat mai multe grupuri geografice. Borza. Pop> 22. Pă­ durea Mănăşturului ( I I I .. Fânaţelte Clujului (lft V I . Al. 3. Pop. Basarabia. Deva. P. Făget (10. 9. Borza. Pop şi 25 stu­ denţi). Călăţele. S'au reparat câteva drumuri şl s'a renovat clădirea Nr. probe şi sau pri­ mit 5150 probe de seminţe. Pojghi şi 40. biologice şl sistematice. P. Al. Orhei„ Tighina. Todor. Cluj (20. E. Surducul Jiului (6. Pădurea Hoia (25.. IV. 15. X. IV. unde s'au şi transportat şl sădit planteleSchimbul de seminţe s'a. P . Cluţ (6. S'a nivelat terenul în faţa Muzeului botanic. L Todor. A i Borza...

Dela 1 Iul. Custode: Iosif Filip. Naturale an. Sau ţinut conform programului în total 44 şedinţe de curs de câte 2 ore consecutive (16—18) şi 44 şedinţe de lu­ crări de câte două ore (14—16). 1936. Bellevallia romana.: Zesde Internationaal Botanisch Congres BCU Cluj / Central University Library R. Gh. Berlin. Asistent: Octavian Niţulescu. titular: Ion Popescu-Voiteşti. I—II. Г. 10 Geografie cu Naturale an III. luânau-se măsuri să se pu­ blice zilnic câte un buletin pentru vizitatorii staţiunii. 4. Convallaria majalis cres­ cută sălbatic. Sirks.). 3. Directorul Institutului de Geologie-Paleontologie. Cluj Wettstein: Handbuch der Systematichen Botanik. IV. pentru Bureau of Plant Industry. Deleu a donat 2 buc. în care s'au tratat toate capi­ tolele de Geologie generală şi stratigrafie. b) Staţiunea meteorologică-ecologică dela Stâna de Vale. Amsterdam. Washington U. Aloe arborescens. Vasile Pot ora. Şef de lucrări: Ioan Maxim. A. S'au continuat observaţiile. 2—7 September. Wettstein: Fortschritte der Botanik. III. c) Biblioteca. S'au mai cumpărat: 1. 2. 1936.. Desenator-fotograf: Ştefan Pongracz. Mentha aquatica. . Hyacinthus leucophaeus. pentru Prof. Secretar-bibliotecar: Aurelia Negrescu. Dl Dr. II. Catedra de geologie-paleontologie. 1935. lOursurile şi lucră­ rile au fost frecuentate regulat de 25 studenţi şi studente (15 în Şt.. Chronica Botanica II. ed. Mol. voi. 1936 Institutul a primit în to­ tal 77 reviste şi alte publicaţii periodice din ţară şi străină­ tate în schimbul publicaţiilor Institutului. Amsterdam (Olanda) cepi de Muscari. Prof.263 Pflanzenban der Universităt. Preparator: Justin Gherman. Stieler: Grand Atlas de Geographie Moderne. Popescu avocat în Turda a donat Grădinii botanice 12 bucăţi Paphiopedilum (Orchidee tro­ picale) şi doamna 0. M. F. 1935 la 30 Iun. 5. Laboranţi: Ioan Filip. 7. S.

Excursiuni. Cursul şi lucrările practice de Paleontologie au înce­ put la 5 Nov. ultima şi de Dl Prof. I I I în Şt. La Paleontologie s'au făcut 18 lucrări de seminar. V. Voiteşti şi Dnii asistenţi. II. în care au fost expuse de către studenţi şi studente subiecte adecvate cursului. Bicaz. III. In acest an s'au făcut 4 excursiuni cu studenţii de la Geologie şi Paleontologie: una de o jumătate de zi în valea Pleşca. Maxim. în care fiecare student a expus subiectul primit. şi a patra o excursie de trei zile făcută împreună cu In­ stitutul de Mineralogie. Cursul şi lucrările practice au fost frecventate de 19 stu­ denţi şi studente din an. studenţii care fac examen sunt obligaţi a prezenta o colecţie de fosile din regiunile unde s'au făcut excursii. alta de o zi la Măgura Sălicii-Valea Măgurei-Vf. Cursul a avut ca obiect Paleontologia Nevertebratelor (15 şedinţe) şi a Vertebratelor (9 conferinţe). Corund. Dispoziţia luată ca studenţii care se prezintă la examene să aibă şi câte o colecţie de roce şi fosile din jurul Clujului sau din regiunile unde fac excursii. după oare au urmat discuţii lămuritoare. ţinându-se în total 24 şedinţe de curs de câte două ore consecutive (16—18) şi 17 şedinţe de lu­ crări practice (14—16). Reptile şi Păsări şi cinci conferinţe despre Mamifere ţinute de Dl Şef de lu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj crări I. Niţulescu în care a tratat despre Peşti. Praid. Ca şi la Geologie. P. Stanciu. Cluj. I. 1935 şi s'au continuat — conform programu­ lui — în fiecare Marţi. . Amfibii. Dr. o excursie de o zi la Mera-Coruş-LombCluj. s'au ţinut şi anul acesta o serie de lucrări de seminar şi anume: 17 şe­ dinţe de câte o oră. Peana-Cluj. la Ditrău. Toate excursiunile au fost conduse de Dl Prof. dintre acestea din urmă patru ţinute de Dl asistent Oct. Sovata.264 In afară de cursurile şi lucrările obişnuite. dând roade foarte bune a fost menţinută şi anul acesta. Naturale.

patratic. Analiză microsco­ pică de roce. titular: Victor Stanciu. Studiul structurilor pus în evidenţă prin proecţiuni luminoase. Lucrările practice de mineralogie-petrografie. Laborant: Ioan Gădăleanu. Directorul Institutului de Mineralogie-Petrografie. monoclin. Catedra de mineralogie-petrografie. Determinare de con­ stante fizice: densitate. Aplicaţiuni la proecţia stereografică. fizico-chimie. III. Analiză macroscopică de minerale şi roce. patra­ tic. Analize • calitative micochimice şi piro_gnostice. Ana­ liză cristalografică pe bază de parametri (indici) şi de simerie a formelor simple şi compuse din sistemele: cubic. clivaj. chimie. dela secplunile: chi­ mie. Mecanic: Iustin Moldovanu. II. Asistent: Anton Sever. au tratat. triclin. rombic.265 8. precedate de conferinţe introduc­ tive ţinute de DI Eugen Stoicovici. a principalelor probleme cristalografice. urmate •dt. desemnarea formelor cristalo^rafice din sistemele: cubic. studenţii anului I I în fizico-chimice. . Analiza morfologică a mineralelor cu importanţă care intră în compoziţia rocelor şi a minereului. Lucrările practice de mineralogie-petrografie cu stu­ denţii în geografie anul III. cu ajutorul reţelei Wulff. Şef de lucrări: Eugen Stoicovici. în 20 şedinţe de câte 2 ore. Preparator: Lucian Stoicovici. Custode: Felicia Runcanu. Servitor: Ana Fulop. figuri de percusiune. Proecţiunile ca mijloc de reprezentare în crista­ lografie şi cartografie. duritate. ştiinţele naturale şi cu studenţii anului I I I •dela secţia geografie cu ştiinţele naturale. ştiinţele natu­ rale. I. hexagonal. tratează în 43 şedinţe de câte 2Vs ore despre: princi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj piile desemnului axonometric. Prof. Rezolvarea grafică. rombic. următorul material: Cristalografia morfologică: (Clasificarea materiei cristalizate în 6 sisteme şi 32 clasej pe bază de coordonate şi formulă de simetrie a formelor simple şi compuse. hexagonal. Cursul de Mineralogie-Petrografie făcut în 40 prele­ geri de câte IV2 ore cu studenţii anului I I .

con­ form programului Facultăţii de Ştiinţe (secţia Geografie). Institutul d> geogrefie. Preparator:BCU ClujHotăran. Prof. Cr. Director: Prof. Laurian Someşan. dela Geografie.) şi studenţii dela Fac. Cursuri: a) România. Bi. Sistematica mineralelor componente ale rocelor şi filoanelor cu o privire specială asupra acelora întâlnite în România. Pb. . Meruţiu. Alexandrina Haţieganu. silice. Meruţiu. d) Secţia geografică. Sb. c) Lucrări practice: Cunoaşterea şi explicarea hărţilor. cărbuni. fos­ faţi. Mo. princip. an. Staţiuni balneare: situaţia geografică. Şefi de lucrări: Tiberiu Morariu. geneza. Mn. b) Africa şi Australia. semnele convenţio­ nale. producţia anuală a următoarelor materii prime: Au. Utilitatea. Desenator cartograf: Andrei Peter. varietăţile (minerale). bitumen. Reprezentări grafice prin sistemul coloanelor. pro­ prietăţile fizice şi chimice. Asistenţi: Radu Meruţiu. Elena / Central University Library Cluj Desenator: Fablu Dumbravă. titular: V. As. Hg. S'au mai ţinut cursuri pregătitoare de Geografia României şi a Continentelor. Cu. I. Servitori: Simion Terec. precipitaţiuni şi reprezentarea po­ pulaţiei prin metoda punctelor. Fe.. Zn. dela Geografie (spec. de Litere. cilindrică şi ortogonală. petrol.266 gnomonică. I I . natura apelor şi indicaţiuni terapeutice privind 70 staţuni balneare din ţară. Ag. Fotograf-mechanic: Livia Raţiu căs. Sistematica rocelor erup­ tive. Ioan Man. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. sedimentare şi metamorfice întâlnite în ţară. Catedra de geografie fizică şi descriptivă. titular: V. gaz metan. curs general cu stud. calcar. care au geografie ca specialitate secundară. Meruţiu. 1. cu stud. diagrame cu reprezentări de climat. 1. I I I şi IV. Bogăţiile subsolului ţării. an.

d) In orele de Seminar s'au citit şi discutat lucrări CIL. Cursuri: a) Principii şi istoria geografiei (cu stud. Aceste. con­ form programului Facultăţii. b ) Geografie Generală: Cursuri de Geografie Umană. Suplinită de Prof. e) S'au făcut excursiuni în împrejurimile Clujului. . Excursiuni pe teren în regiunea Huedin. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. sub conducerea profesorului. Deasemeni o excursie mai mare în regiunea Stâna deVale. Cheia Turzii. subiecte alese.267. Meruţiu. 3. Ficheux). Catedra de geografie generală. c) Lucrări practice: S'au făcut analize de hărţi. S'au mai ţinut şi cursuri pregătitoare de Geografie fizică şi bibliografie generală. profile precum şi aplicări din cursul de Atmosferă şi Morfologie. precum şi în împrejurimile Cluju­ lui. dupăce sunt citite şi dis­ cutate în seminar. Ciucea. âii. I). Cheia Turului. R. Valea Crişului. pe care studenţii din anii înaintaţi le-au pre­ gătit prin cercetări pe teren. se complectează ulterior în vederea tezelor de licenţă. deasemeni şi un BCU Cluj / Central University Library Cluj curs de Atmosferă şi Morfologie (Dl Prof. V..

pag. .. sau când trei puncte descriu trei drepte fixe. Voi. 1936. pag. 1397. Gazeta Matematică. Sur le developpement d'une fonction suivant les puissances croissanfes d'un polynome et application â la determination des courbes de convergence de certaines series de polynomes. Voi. 4. 1.). T. Publicaţiuni ştiinţifice. Comptes BCU Cluj / de VAcademie des Sciences de Paris. Profesor titular. 2. distincţii. pag. 321. când trei drepte ale figurei trec prin trei puncte fixe. 3. N. 41. (Publicaţii. Nr. Rendus Central University Library Cluj T. 31. 41. studii al Şcoalei Sup. 5. P. T. Voi. conferinţe. 1935. 6. 1. Buletinul cerc. 409. a) Secţia ştii aţelor matematice. 5. 1935.O) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-LITERARA. O aplicaţie a fracţiunilor continue. T. Mathematica. Voi. pag. 1936. etc. Ştiinţă şi Progres. 202. IX. Sur l'etude de la forme d'une courbe ou d'une surface dans le voisinage de l'un de ses points. 1936. Proprietăţi geometrice ale mişcărei unei figuri plane variabile care rămâ­ ne asemenea cu ea însăşi. 1936. Discuţia rădăci­ nilor ecuaţiei de gradul al doilea având în vedere mărimea 3or faţă de numere date. comunicări. Limita ra­ zei cercului circumscris triunghiului format de trei tangente infinit vecine la o curbă plană. Gazeta Matematică. 6. 2. Abramescu.

Ştiinţe Cluj. Sur un contrevariant attache aux fonctions analytiques. Mathematica. 1936. Asupra transformă­ rilor omografice care transformă o conică în ea însăşi. 3. Mathematica. Conferenţiar a) Publicaţii ştiinţifice. al Soc. 1935. 41. pag. Gazeta Matematică. 4. Gazeta matematică. Până acum. 4. 28 Nov. 16 Febr. al Soc. 1936. al Soc. Lucrări ştiinţifice. BCU Cluj / Central clişee sunt lucrate Cluj. 1935. In colaborare cu Dnii I. Cercul matern. T. Profesor titular. Gazeta Matematică. 41. douăsprezece University Library Clujcomplet. din zona +20. Voi. Conferinţe. Chiş a lucratîncă şase clişee din Harta Fotografică a cerului. Armeanca şi Gh. pag. Asupra? unor integrale. 2. 1936. T. 41. . Тћ. 1935. 3. 2. •' ' Publicaţiuni ştiinţifice. Ştiinţe Cluj. 176—178. 3. Ştiinţe Cluj. Gh. 3. Asu­ pra unor invarianţi relativi la funcţiunile analitice. 1. 1936. Asupra unor serii a căror cerc de convergenţă e o cupură. pag. 2. Cer­ cetări în legătură cu deformarea suprafeţelor. Sur certains invariante attaches aux fonctions analytiques. Bucureşti. care a fost încredinţată observatorului astronomic din*. 1936. 1. Cercul matern. XII. Denjoy. Despre un contravariant relativ la funcţiile analitice. Bratu. Sur l'integrale de M . Din generalizările constantei lui Euler. 93—98. Ângheluţă. XII. b) Comunicări ştiinţifice. 1936. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Rou­ manie. Voi. 1. I . Academia de ştiinţe din România. G . Voi. pag. 59—60. 30 Mat 1936. Cercul matern.2Ш 3. 9 Ian. Calugareanu. 164—180. T. Profesor titular.

Cercul matern. Publică „Chestiunile de examen" propuse la Secţia Ma­ tern. a ) Publicaţii ştiinţifice. Profesor titular. Revue de Transilvanie. 1. O proprietate a elip­ sei şî a iperbolei.с) Diverse. II. O proprie­ tate a unei familii de traectorii. Bucureşti 26 Ian. 2. Inga. Pro*bleme noui asupra ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul al doilea. Gazeta Matematică. 1936. University Library Febr. Publicaţii ştiinţifice. Voi. D . Ionescu. 57. al Central Ştiinţe Cluj. 1. a) Publicaţii ştiinţifice. P e t r e Sergeseu. Bouligand. Parabola. T. Ales Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe •din România. Mon­ tei. pag. II. 1935. 1. 'Volum scris în colaborare cu Dnii G. 1935. L'evolution des Sciences Mathematiques ei Physîques. 2. Brunold. Academia de Ştiinţe din România. 78—80. Profesor titular. 10. 1. c) Diverse. O. Dr. 1936. relaţiuni imetrice şi o nouă construcţie grafică. 1. 2. Profesor titular. Ales membru al Academiei de Ştiinţe din România. 12 Cluj BCU Cluj / Soc. 5. Voi. Voi. 41. 3. 7. a Univ. honoris causa de l'Univ. Ştiinţă şi Progres. Cluj. O proprietate a familiilor şi traectorii şi aplicaţiuni. şi 28 Martie 1936. . 1. Ştiinţă şi Progres. p. P. V. II. b ) Comunicări ştiinţifice. 6 . Nr. Conferinţe.

1 0 şi 1 1 . Quelques polemiques scientifiques dans le Journal des Savants au XVIII-e siecle. Asupra rădăcinilor ecuaţiilor în care coeficientul lui a P are cel mai ? mare modul. E. Voi. Istoria matematicei: I Antichitate şi Evul mediu. Flammarion. 3 8 — 3 9 . b) Comunicări ştiinţifice. 6. Turpain. Şcoala Politecnică Timişoara. Sur quelques aspects des mathematiques contemporaines. BCU Cluj Central University Library Cluj Les mathematiques dans/ le Journal des Savants 1665—1701. (Volum omagial prezentat Dnei D. pag. 5. 1 1 Febr. Cercul matern. 1 Mart. 1 8 Ian. Coimbra. 1936. Paris. International Histoire des Sciences. 5. 1936. 1936. Paris. 1 9 3 6 . Gazeta Matematică. Universitatea Ateneul Român. 2. 4. Ştiinţifică Timişoara. 13. 1936. 1 1 Febr. Extensiunea Universitară. Astra. Cea mai veche revistă ştiinţifica clin lume. O teoremă importantă a lui Van Vleck. al Soc. 3. Litere Cluj. Braşov 2 6 Nov. Soc. Thales. 3-e Congr. 8 şi 9. Bruxelles. Universitatea liberă. Soc. O generalizare a teoremei Hurwiwtz-Angheluţă. Osiris. I. 1 9 3 5 şi Caransebeş 2 9 Febr. cu aplicaţii. 12. T. Mathem. 5 Febr. Primele academii şi reviste ştiinţifice. Le Journal des Savants au XVII-e siecle et les mathematiques. Preocupările de azi ale ştiinţei. C. Caracteristicele ştiinţei moderne. 1936 şi Liga Culturală. 1936. . In „Bibliotheque de Philosophie Scientifique" Ed. Bucureşti 3 0 şi 3 1 Martie 1936. Conferinţe. 4. 1 9 3 5 .271 «Grumbach. Bucureşti. I I Epoca modernă şi contimporană. 5 6 8 — 5 8 2 . de Belgique. 7 Dec. Les mathematiques dans le Journal des Savants 1 6 6 5 — 1 7 0 1 . pag. Soc. 2 9 Aprillie 1936. 3. 1. 2. Smith). 1936. 1935. 4 1 . Centre International de Synthese. Stud. Sphinx. 1936. V I . Ştiinţe Cluj. 1935. Voi. 3 9 — 4 2 . 6 Nov. I. JR. Originile spiritului modern în ştiinţă: Matematica. Careii Mari. Quj 2 9 Nov. Sur les mathcmatiques en Roumanie aux XVIII-e et XIX-е siecles. pag. 6 şi 7.

al Soc. Decorat cu ordinul Meritul Cultural. Sur Ies directions d'indetermination complete d'une fonction elliptique. BCU Cluj / Central University Library Cluj asistent. Paris. 1935 la 1 II. I . Cluj. 1. . I I pentru: ştiinţă. 24 Mai 1936. cl. a) Publicaţii ştiinţifice. Academie des Sciences Paris. XI. Asupra adevăratei valori a unei fracţiuni. 3. I I . 1. Ştiinţe Cluj. 202. Problema ele­ mentului românesc în Universitatea din Cluj. 1936. 16 Febr. Cercul matern. C. Colaborator „de onoare" la Revista de Ciencias din Lima (Peru). 2. al Soc. 9 şi Voi. a) Publicaţii ştiinţifice.272 14. Bulletin des Sciences Mathematiques. Sur Ies equations algebriques ayant toutes leurs racines reelles. Referent la Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik (Berlin) şi la Archeion (Roma). suplinitor dela 1. Prof. 2. 1. 1. 129—145. O aplicaţie a calculului probabilităţilor în astronomia stelară. Cav. pag. B ă d e s c u . R . 3. Asu­ pra ecuaţiilor lineare cu derivate parţiale de ordinul I I şi de tip iperbolic. 1936. 9. 1936. T. Conferinţe. astronom. 1936. 8. Voi. 7. 10. R. 1. Acţiunea Patriotică. IX. Comunicări ştiinţifice. 1935. 1936. b) Comunicări ştiinţifice. 3. 2. III. Mathematica T. №v 2. Sur un probleme de maximum de Stieltjes. 12 Febr. Ştiinţe Cluj. Armeanca. Nr. Cercul matern. T i b e r i u P o p o v i c i n - Asistent. Ştiinţă şi Progres. c) Diverse.

Despre direcţiile de nedeterminare completă ale funcţiunilor eliptice. X I I . 1. 15. Profesorul G. Cercul matern. Voi. Voi. T. . 1936. 41. Revista Matematică din Timişoara. 7.273 4. 12. 1936. X I . De­ spre definiţia funcţională a unui polinom. 1936. Asu­ pra problemei 457. 1 b) Secţiunea ştiinţelor fizice. Revista BCU Cluj / Central University Library Cluj 1935. 6. 73—76. 1. în cola­ borare cu dl Aug. 1936. Voi. 1. Mathematica T. 29 Aprilie 1936. 205—226. 1935. al Soc. pag. Mathematica. 81—91. Remarques sur la definition fonctionnelle d'un polynome d'une variable reelle. şef de lucrări. 8. un curs de lucrări practice de fizică şi de chimie. 49—51. 247—256. Institutul de fizică generală experimentală. Obser­ vaţie asupra ecuaţiilor algebrice având toate rădăcinile reale. Despre extragerea rădăcinei dintr'un polinom de o variabilă independenţă. 9. ANUARUL 1935/36 . T. pag. 5. pag. Cursul. pag. A. Mathematica. Quelques proprietes des equations algebriques dont les equations derivees ont toutes leurs racines reelles. . pag. T. 1935. Mathematica T. X I I . i :j lo) Comunicări ştiinţifice. Mthematica. pag. 10. Roth. 27 Nov. 11. pag. pag. Gazeta Matematică. 212. 285—288. pag. de 594 pagini. Dima a redactat şi publicat. Cercul matern. Gazeta Matematică. Despre funcţiile alternate de mai multe variabile In­ dependente. Ştiinţe Cluj. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I. 67—68. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I I . XII. este aprobat de Ministerul Instrucţiunii. 5—12. alcătuit conform programei clasei a VIII-a secundare. X I . 41. Conferinţe. Sur une condition suffisante pour qu'un polynome soit positif. Matematică din Timişoara. 2. Voi. 15. Ştiinţe Cluj. al Soc.

(Curs special). Curs de Electricitate şi Magnetism. . 1935. Partea I I I : Teoria rela­ tivităţii. Nr. fiindcă aceste date nu s'au puMicat din eroare. Nr. Noi surse ale energiei. Dec. 36. 6. Ediţia IV redijată de V. 3. Voi. L'emploi des frequences plus hautes que Ies frequences usuelles dans transmission University Library Cluj BCU Cluj / Central de Г energie electrique. * ) Datele dela acest capitol conţin şi activitatea ştiinţifică jpe anii 1934—35 a Institutului. Bu­ letinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. 2. în Anuarul precedent. 1. profesorul G. Comunicări ştiinţifice. de la Societe roumaine de Physique. Tomul VIII. Conferinţă ţinută la Ouj în cad­ rul Extensiunii Universitare. » . (Litografiat). Bulletin de la Societe roumaine de Physique. Voi. Conferinţe în cadrele Astrei. Lucrare asupra gazelor degenerate. 4. In curs de publicare: 5. Intre 10 August şi 12 Septembrie. Blaj şi Sighet. 1. 1936. 7. 2. Institutul de fizică teoretică şi aplicată * ) Profesor: A. 63—64. Lucrare despre propagarea curenţilor electrici. Probleme de Fizică modernă. Publicaţii ştiinţifice. 3. Maior. finergie et radiation dans l'Univers en expansion. A. 36. Dima a organizat şi condus. Aceste cursuri au fost spri­ jinite de Ministerul Instrucţii şi de iGamera de Comerţ şi de Industrie din Bucureşti. 63—64.274 2. Conferinţe ţinute în cadrele Exten­ siunii Universitare la Cluj. Bul. Idei noi ştiinţifice. cursuri practice şi experimentale pentru profesorii de ştiinţe fizico-naturale şi mărfuri dela şcolile de comerţ. la Bucureşti. Conferinţe. Une nouvelle formule dans la theorie du rayonnement. Novac asistent.

((susţinute în anii 1934—36). Nr. VI. X I I 1934. 1. No. 3—4. 24. Х П Nrile 3 . Teze de licenţă.Gazeta Matematică. 2. 35. 24. Oprişor Suzana: Emisiunea termionică. An. Serie VII. № i l e 3—4. Forrer. 34. Teofil Vescan. Tabla Tibetului. VI.Victor Marian. .4 . Î935. (urmare) hnecs Martin: Inducţia electromagne­ tică. Şef de lucrări. Ştiinţă şi Pro­ gres. 11. Ştiinţă şi Pro­ gres. T. Elementele teoriei gazelor electronice. Ga­ leta Matematică. 12. 1936). V I . 1935. Tom. 1935. Bumbăcescu Sevastiţa: Efectul fotoelectric şi aplicaţiile lui. Iunie 1936. No. No. 6. 37. Bulletin Scientifi<que de l'JScole Polytechnique de Timişoara. jjreparatar 1. (Semestrul П. 1935. Szabo M. 1935. VI. Structura gândirii ştiinţifice. Iunie 1936. 36. No. Strasbourg). Teoria cinetica elementară a gazelor. Terezita: Metode de terminare a con­ stantelor radioactivităţii.Cluj / Central University Library Cluj BCU Noerribrie 1935. Sur un appareil simple pour la mesure 'des points de Curie â basses temperatures (în colaborare cu R. Societatea de Mâine. . Tom. Expuneri făcute la un Seminar de axiomatică a Secţiei Matematici asupra Teoriei ordonării şi a Axiomelor numerilor întregi. 24. 6. 3. 4. Tome V. И. '24. No. 5. Aprilie 1936 şi Maiu 1936. Iliescu Măria: Efectul Raman. Fasc. 5. IH. № . 33. Scrierile matematice ale lui Gheorghe Lazăr. Une formule de la refraction astronomique deduite de 3a forme parabolique du trajet lumineux. Vz 1935. Journal Ле Physique.

Szăntâ Ârpâd:. VI. Energia şi materia. Adamachi". pag. A. Laboratorul cde M m i e generală. în Revista Fundaţiilor Regale^ No. 28. 1936*. pag. 1. 16. Barabăs Bela: Efectul spinurilor nucleare în 'azul moleculelor diatomice. r . 5. 4. 6. Sopra alcuni nuovi compost! ottenuti dalia Diossitriazinil-formaldossima.. IX. 43. Radioactivitatea artificială. Ibidem. Rusa Victor: Transformatori şi modurile de cu<plaj în înaltă frecvenţă. 2. 29. 39. Conferinţa de fizică. VI.1936. Athanasiu* a) A început o seria de măsuri asupra magnetismului pă~ mântesc în Ardeal. BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Publicaţii ştiinţifice:. Lucrări ştiinţifice: Sub presă corectate la Gazzetta chimica italiana (Rorna)i 1. 2. VesCan. 1936. Ostrogovich şi I. Transmutarea materiei.276. Tanislau.. Nyăguly Alexandru: Mediile elastice şi propagarea undelor elastice în aceste medii. Ana: Ibnixarea gazelor prin şocuri el'eoIronice în cadrul teoriei: clasice a lui Bohr. 1.. pag.1936. No. No. 23. Sulla Diossitriazinilrfenil-cetossima.28. 342. No. .1935. 3& Sasu S. 1935. VI.. în Revista Ştiinţifică „V. Crasu. VL 1936. Izotopii. 2. — Richerche sulle y-triazine * Nota XXXIV. 1935. Teofil: Dinamica vectorială şi relativi*tică a fluidelor perfecte. 1. X. Ostrogovich şi V. e — suoi sali. 40. 1935. 42. Conferenţiar definitiv: G. A. — Richerche sulle t r i a zine — Nota XXXIII. Obuze cu gaze otrăvitoare în lupta dela Stănileşti (1711). 9. No. C) Secţia ştiinţelor chimice. 3. Revistă Fundaţiilor Regale. No. No.. 41. No.

(Das Sys­ tem BaCl +KCl). G. 7. Tariislau. 6. Trimise de curând la Gazzetta chimica: 1. Уапсеа: Nouvelles contributions â Г6tude des chramioxâlâtes polynucleaires complexes (III-eme note). în . în Zeitscrift fiir anorganische Chemie. Ostrogovićh şi A. P. a) Lucrările originale publicate în Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. 9. '! 8 . Spacu und E.rato sodico. — Sul cupri^cianu. Ostrqgovich şi G.— Richerche sulle y-triaadne — Nota XXXV.•posalze mit JFerrocyanid. 5. Ostrogovich. Spacu: Die ptoentiometrische Bestimmung der Oxalate mit Silbernitrat.Zeitschrift fur analitische Chemie şi în Zeitschrift fiir physiJcaliscHe Chemie: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1.Beckmanniana della Dios-sitriazinil-fenil-cetossima. G. Popper: Ttefraktometrische Untersu­ chungen wâsseriger LSsungen von Salzgemischen. Qstrogovich. 4. P. P. Spacu et C. I I : Due forme diversamente colorate del complesso anidro.277 3. G. 2 . Potentiometrische Untersuchungen. Spacu: TJie pbtentiomštrfeche Bestimmung des Selenocyans neben den rlalogeriide. 2. 2. Spacu et M. Oštrogovičh ş i l . Laboratorul de chimie anorganică şi analitică. Spacu und C. G. A. A. Macarovici: Sur Texistence des sulfosatticylates complexes. Spacu: Die potentiometrische Bestiimnung der Ce. — Sul cupri-cianuarato sodico. G. G. Drăgulescu: ttber die Quecksilbersulîfite des Ammoniums. I I : Due forme diversamente colorate del comva reazione specifica per 4'acido cianurico. Armeanu: Sur quelques nouvelles ammines de la scrie des sels noirs de Roussin. P. 3. Spacu: Die potentiometrische Bestimmung der Me-tavanadate mit SilbernitraL 3. Trasposizione. Spacu et V.

Macarovici: trber eine Yolumetrische* Methode zur Bestimmung des Selenocyans. Spacu: Sur rclectrotitrimetrie du molibdene avec nitrate d'argent. Spacu et Ei Popper: fîtude refracfomelrique sur­ ii.13. Spacu und Pi. P. Studiunx der Ammoniakate einfacher Salze. Eine neue Potentiometrische Methode fiir die: Bestimsmung von Selenocyniden- .. G. „Zeitschriffi fur.. 1. 18. Spacu et C Macarovici: Sur une methode de dosage simultane du cobalt et du nickel'. 3. 2. G.. 11. descritta da A. Spacu und PI Voichescu:: Beitrăge zumi Studiumi der Ammoniakate einfacher Salze. G. P. Macarovici:Sopra la reazione del rame con la Benzidina e sopra un nuovo metodo di dbsament'o» di traoce di rame. Die Potentiometrische Bestimmung von Selenocyaniden neben Cyaniden:. (Tensimetrische Untersuchungen)... 17. Spacu und'C.formation et lexistence du Tachydrite en solution aqueuse16. P. Conferenţiară:: Raluaa Ripan Tilici. 15. Eine gravimetrischa Schnellmethode zur Bestimung* von Selenaten. (Potentiometrische Un?tersuchungen). 19. 1. 3. 12. Ammoniakate miumsalze. 22. 14. G. Drăgulescu:. G. Spacu: Methode electrometrique pour le dbsage* des iodates par le thiosulfate. Zinksalze. (Tensimetrische Unlersuchungen) 2. Spacu: Eine gravimetrische Methode fur die Bestimmung der Cerosalze. Spacu und C. 2Î..278 10. Ammoniakate der. P. Spacu: Sur quelques polymolybdătes complexes. în revista străină:. I I Mitteilung. 20. Spacu und Pi Voichescu: Beitrăge zum Studiunr der Ammoniakate einfacher / Central University Library Cluj der CadBCU Cluj Salze. Tettamianzî. Kupfersalze. In cursul anului şcolar. Analytische Chemie"":. Voichescu:: Betrâge zum. tîber die Quecksilbersulfite des Natriums und des Kaliums. G. Spacu e G. G. 1935—1936 am? publicat următoa­ rele lucrări originale. P. G. Spacu: Sur un complexe argento-mercurique. Ammoniakate der.

1935. /. 1936. Tănăsescu et E. 7. Crăciunescu: Reactions photochi­ miques dan la serie des derivžs o. IX. 4. ( I I I ) . Romanţianu: trber Acridin-N-axyd und Acridin-9-oxy-N-oxyd. Tănăsescu: Condensation de l'o. Chim. 4. Bulletin Soc. nitrobenzaldehyde avec la m. Tănăsescu et E. Bulletin Soc. Chim. 12. nitro-benzylidene-acetalas. Cluj. 2. Tănăsescu et Martha Suciu: Sur la condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec Faniline. 15. 2. 7. Bulletin Soc. Gomportement photochimiques des derives o. Tănăsescu et M. nitrobenzaldehydes avec l'aniline. Chim. Conferinţe: Gruparea Femeilor Române.279 4. Silberg: Sur les acridones. 2. ( X ) . / Tănăsescu et M. 1936. de France. Chim. /. nitroacetophenone. 1936. 3. 2. 4. ( V I I I ) N-oxo-acridine et N-oxo-C-oxy-acridine. Benzylidene-acetalas des oses et des osides. (X). Chlorophenylanthranile et chloro-3-acridone. 1936. nitrobenzylideniques des acetals (IX). BCU Cluj / Central University Library Cluj Chim. Bulletin Soc. Comportement photo- . 4. France. de France. 8. 6. de France. Chim. /. Bulletin Soc. Tănăsescu et E. Nitrobenzylidene-acetals des oses Bulletin Soc. 2. p. 5. Tănăsescu et E. Justifica­ rea Feminismului. o. 1936. 1936. 15. Tănăsescu et A. Tănăsescu et E. (IX Mitteil. nitro-benzylidene-acetalas. Suciu: Sur la condensation des o. nitres obtenus. /. 17. /. 3) Laboratorul de chimie organică. 9. /. ( X I ) . de France. 16. I. I. 5. 1936. de France. Ramonţianu: Sur les acridones. Bulletin Soc. Publicaţiuni ştiinţifice. Ionescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. de France. Eine neue Konduktometrische Methode fur die Bestimmung von Selenocyniden. Crăciunescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. Benzylidene-acetalas des oses et des osides et leurs transformation en diastereisomeres par insolation. liber Acridone). Chem. 1. VI.

4. Chim. cl. 25. Macarovici: Sur les acridones. Bulletin Soc. de France. Lucrări practice de chimie organică. Jula: trber die Rolle der Polari­ tăt der N-Atome bei der Bildung der farbigen Polynitrocomlexe der Benzolreihe. Note. Physikalische Zeitschrifft 36. V. I. /. 20. Condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec les chloro. Chim. Tănăsescu: Carte de chimie organică. VI. Silvia Bucevschi: Hormonii sexuali feminini dn punct de vedere chimic. nitrobenzilidenozelor şi ozidelor şi tran­ sformarea lor în diastereoizomeri sub acţiunea luminei. XV. 2. IX. Jula: Beitrâge zur Bestimmung der Abstufung der Polarităt des Aminstickstffes in den Organischen Verbindungen. 19. Dan RădulesCu şi Oct. Teze de licenţă lucrate în Laborator. Publicaţiuni cu caracter didactic. 1936. şi-a susţinut teza de doctorat Do­ mnişoara Elena Crăciunescu. de la Soc. . 1. Bul. pentru uzul studenţilor. Tănăsescu et M.280 chimique des anthraniles et triphenylmethanes obtenus. 4) Laboratorul de chimie fizicală. partea I-a şi partea Il-a. A Silberg: Sur la condensation des amino-formylderives aromatiques avec Facide pyruvique. 9—37. Central University Library Cluj In cursul acestui an. Dan R~adulescu şi Coriolan Drăgulescu: Contributions â l'etablisement de la structure et des proprietees des resonnateurs d'ensembles. IX 1936. Contributions â la theorie de la fluorescence. având ca subiect: Reacţiuni fotochimice în seria o. Dan RădulesCu şi Oct.et bromobenzene.11 66—68. ( X I ) . de Chimie. Chim. 3. BCU Cluj /Teze de doctorat. (calitativă şi cantitativă). de France. de France. Dan Rădulescu şi Coriolan Drăgulescu: Eine Merkwurdige allgemeine Beziehung zwischen den Frequenzen der Bandenspektren den aromtischen Kohlemvasserstoffe und deren Abkommligen. Bulletin Soc. XVII. 10. (scris la maşină). 11. 1936. Bulletin Soc.

14. cositee sur l'extinction des resonnateurs Library Cluj 13. Alexa: Etude spectrale des polinenes cetoniques.281 5. 16.Une loi quantitative •de la frequence des maximas des bandes d'absorption des resonnateurs d'ensemble. Dan Rădulescu şi V. Dan Rădulescu şi Lt. . 12. Dan Rădulescu şi FI. Alexa: Etude spectrale des polienes cet6niq>ie. Dan Rădulescu şi FI. V. Dan Rădulescu: La relation de frequence des bandes d'absorbtion â fetat de vapeur. 6. Subit. Dan Rădulescu şi Subl.: Sur la validite de la formule de Mecklembourg. V. Alexa: Contribution â Г etude des •nitro et poli-nitro derivćs colores du Benzene. Popa: Electrometria grupei nitro. Novac L. Ţilenschi S. 11. 1. Dan Rădulescu: L'influence des substituants sur Ies i>andes d'absorption. 3. Zamfirescu: Sur la vitesse de decomposition thermique de la chloropicrine. Dan Rădulescu: Interpretation physique de la relation de frequence entre Ies bandes d'absorption et de luminiscenee. Courbe d'extinction de la Benzalacetophenone et de ses de­ rives parasubstitues. Dan Rădulescu şi Locotenent Popa: Le hidrogene du iioyau benzenique ionisable dans Ies polinitroderives benzeniques. Alexa: Etude spectrale des polinene cetoniques. Benzoquinone. Lt. (13. 14.: Prepararea acizilor trinitroisoftalic şi trinitromesic şi proprietăţile lor. V. 7. Courbe d'extinction de la Dibenzalacetone et de ses derives parasubstitues. 9. 10. Cioară: Studiul spectral al substanţelor alchilice şi arilice cu gruparea NO. Lt. 8. 15. Teze de doctorat. Bărbulescu:. Co­ urbe d'extinction de la Benzalacetone et de ses derives parasubsitues. (Un nouvel point de vue sur la dynamique de l'adsorption). 2. Bărbulescu: Influence de la visBCU Cluj / Central University r'ensemble. Săruri dela trinitronenzen. 15 sub tipar).

III. Alte publicaţii. IV. Petreanu: Condensarea trinitrobenzaldehidei cu amine arilice. M. 5. Acest periodic con­ ţine. Elemente de Chimie Anorganică pentru cl. B) Lucrările Institutului de Speologie. Institutul de speologie. Lt. Chimia pentru cl. V. I I . Tomul VII este în curs de publicare cu fasci­ colele 58 până la 63 tipărite. BCU Cluj / Central University Library Cluj d) Secţia ştiinţelor naturale. Zamţirescu V. Zoologie pentru cl. Alexa: Studiu spectral asupra benzenului substituit. VII. Publicaţii. Botanică pentru cl. Elemente de Fizică pentru: cl. A ) Biospeologica. Dan Rădulescu. sub direcţia.. Lt. în care se publică studiile definitive asupra materialului speologic. Textul Tomului VI (fasci­ colele 51—57) este de mult tipărit dar lipsesc Tabla de Mate­ rii şi Indexele pe care nu le putem tipări căci ni s'au supri­ mat fondurile de laboratoare şi de publicaţii de către Gu­ vernul Iorga (1931).: Contribuţiuni la studiul descompunerei cloropicrinei. Tomurile I—V sunt apărute. Revistă internaţională.282 4. V I * Anatomie pentru cl. Lecţiuni de Biologie Generală pen­ tru cl. Craiova. Borza şi M. 1. Ţilenschi S. 7. Al. Racoviţă. VIII. Toate la Editura Scrisul Românesc. Botanică pentru cl. Demetrescu: Lecţiuni de zoologie. colecţia lucrărilor care nu figu­ rează în Revista „Biospeologica" şi care sunt publicate de . lui E. Sur une methode de haute precision pour la determination des tensions de vapeurs. împărţită pe volume. V. mai ales acel adunat la Institutul de Speologie. 6. „reformă" menţinută de toate Guverne­ le următoare.

din lipsă de fonduri. Lechevalier. Păru le 12 mai 1936). G. Cluj. A. prelegeri de Biologie generală. (P. accomodaBCU Cluj / Central University Library Cluj tion. professeur â l'Institut naţional agronomique. A. Cluj. Geolo-gie-Anthropologie. ca învitat al Facultăţii de Ştiinţe şi totodată ca Profesor de schimb în misiune. (Vezi rapor­ tul special în Anuarul 1933—34). (Bull. A ţinut în Decembrie şi Ianuarie. 34 figs. T. Cluj. 5 fig. 386-398. VIII. — Zur Systematik der Copepoda Harpacticoida. A apărut (în sfârşit!) Tomul V I I (XVI+332 p. Soc. (Bull. Păru le 5 mai 1936). 1 carte. origines de variations. p. Tome I. (Bull. Sc. A. 2 p. Sc. p. p. VIII. interne et artificiel. 405—408. trber Hohlencopepoden. 1 . — Nćoplasie maligne dans l'hemocoele des EpHImeres sous l'action de Symblocladius rhltHrogenae. 59 p. E) Chappuis P. Chappuis P. Arambourg. D) E. o< schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic a rocelor acestei regiuni. (Bull. Chapuis P. VIII. a prezidat Adunarea generală a Societăţii de Biogeografie şi a luat contact cu factorii ştiinţifici şi uni­ versitari conducători. VIII. A. asu­ pra materialului procurat de către Institut. T.. — Subterrane Harpacticoiden aus Jugoslavien. Soc. Sc.2833 către personalul Institutului. T.. Păru sept. Racoviţă.) care. 1935). Păru le 7 janvier 1936). Soc. origine des organes. sau de către alţi cercetători. A participat la şedinţele şi lucrările diverselor Societăţi de Istorie naturală. 298 fig.. F ) Codreanu R. pl. fascicule 1. A apărut: Mission'scientifique de VOmo. cu subiectele următoare: La variaţion. heredite des effets des mutilations. 321—334. 25 fig. adaptation et seclusion. p. la Sorbona din Paris. milieux externe. colonisation des places vides et preadaptation. Sc. Soc. — Harpacticiden der Expedition HandelMazetti nach Sud-China (1914—1918). Chappuis P. 348-353. Păru le 10* fevrier 1936). public sous la direction de G.. Paris. I-VII. a aşteptat editarea trei ani de zile! C) Rezultatele ştiinţifice ale Misiunei în regiumea Fluviu­ lui Omo şi a Lacului Rudolph (Africa orientală). T. Acest fascicol conţine pe lângă itinerarul misiunei.

Gynecol. 114. A. :Paris. ţinută în ziua de 22 Martie 1936. Recherches sur la structure des cellules chloragogenes chez les Hirudinees. Gynecol. F. Conferinţă asupra celulelor cloragogene la Anelide. Institutul de fiziologie generală. 1. p. Endocrinol. 2. 1054. 1936. M. Sc. 17. IV. M. Zool. Soc. 1935. Voi. 1936. 102—104. Notationes biologicae. Prof. Zool. Heft 3/4. Crustalo Acrivo: Cluj / CentralNeubildung von Cluj BCU t)ber die University Library Kiemenlamellen bei Ganoiden und Teleostiern. Grădinescu Ar. Păru le 1 juillet 1935). trber de Wandstruktur der vendralen Lakune bei Haementeria costată Fr. înaintea Societăţii Naturaliştilor din Bucureşti. şi E. Bd. 3. 3. p. 1936. 4. „Endocrinol. Bull. 3. Soc. Chim. Şanta: Asupra pre­ parării unui extract cortico-suprarenal. 1935. t. Bull. . 113. '(Comptes-Rendus Acad. Grădinescu Ar. Sc. voi. şi Obstetr. biol. 1936. Soc. 1936. Secăreanu şi N. Grădinescu Ar. S. Şanta: "Acţiunea extractului cor­ tico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. Scieno. 257. 2. VIII. şi N. Bull. Nr. p. 4. und das Ventralgefăss bei Haemopis sanguisuga L. Grădinescu Ar. Beobachtungen iiber die Morphologie des Verdauungsepitheles bei Protoclepsis tesselata O. Rev. Pora: Influence du courant electrique conţinu sur la permeabilite branchiale chez quelgues poissons d'eau douce. M . şî Obstetr. publicând în reviste de specialitate următoarele lucrări: 1. Eugen Epure: Sur un cas d'albinisme pârtiei chez Hiru•do medkinalis.'284 Chironomide ectoparasite. Instftutal de zoologie şi anatomie comparată. 3.. L. Scriban: 1. 1936. Cluj. 195. Rev. p. 8. 201. T. cu 1 planşă..: Profesorul Nicolae Pende. voi. Zool. Anz. Anz. Heft 34. 4. 3. Nr. L A. Cluj. Anz. 1936. S'au continuat cercetările ştiinţifice.

. Soc. Soc. E. 5. 121. p. 10. Bull. Biol. voi. 1936. 121. pen­ dant des temps BCU Cluj / Central University Library Cluj differents. voi. 121. Biol. 14. voi. 6. voi. C. p.: Differences minerales dans la composi­ tion du sang suivant le sexe chez Cyprinus carpio. Biol. voi. Pora A. Pora A. 105. Soc. Endocrinol. 13. voi. p. la cathode. C. 507. E. Biol.: Influence du passage du courant conţinu». p. quand la region branchiale se trouve k la proximite de l'anode. 1936. 5. R. Monaco. Biol. dans le milieu exterieur. Soc. p. Scyllium canicula mâle. 1936. Pora A. Rev. C. C. 102.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang des deux sexes des Selaciens. C. 689. voi. E. Pora A. 121. 411. place contre la direction du passage. dans le milieu exterieur. 1936. 121. Pora A. Nr. Pora A. Soc. R. 1936. R. canicula» iC. 121. Soc.: Sur les differences chimiques et physico^ chimiques du sang des deux sexes de quelques invertebresmarins. R. E. 7.. 12. 121. p. E. R. canicula mâle.: Quelques donnees analytiques sur la com­ position chimique et physico-chimique du sang de quelquesIîivcrtebres et Vertebres marins.. 8. E. p.285. Biol.: Sur les modifications du milieu interieur de Scyllium canicula soumis au courant fcontinu. 1936. E. Biol. 503. 194. C. Pora A. Soc. R. R.: De l'influence de l'oxygenation du milieuexterieur sur la composition du sang chez Scyllium. £. Biol. voi. C. suivant le sexe chez Labrus bergylla. 1936. E. oriente dans la direction de passage du courat. 9. la region branchiale etant au voisinage de. Soc. Pora A. Inst. p. 1936.: Sur les modifications que produit le cou­ rant electrique conţinu dans le milieu interieur du Scyllium. 11. Pora A. E. . Biol. R. sur la composition du sang chez ScyUium canicula. 121. 291. voi. p. GynecoL şi Obstetr. Nr. Soc.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang. C. 1935. d'un courant electrique conţinu. 660. 373.: Sur les changements du milieu interieur du. 1936. pendant des temps variables. R. Pora A. 119. Oceanogr. 1936.

Para A. D. 16. Monaco. Drilhon: Regulation minerale du miIlieu interieur chez Ies poissons stenohalins. s'a fondat Societatea de Endocrinologie. *) Lucrate în Inst. B. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. 8. £. Antognetti (Roma). 205. 4. la care colaborează diferite personalităţi ştiinţifice dm ţară şi străinătate. -E.Faelli (Roma). Pora A. Rev. Silvio de Candia'(Roma). Grădinescu Valeria: Bioelectrogeneza. Reiss (Praga). care ţine şedinţe lunare în cari se fac comunicări de lucrări originale şi editează revista: „En­ docrinologie. Frankl (Viena). Bărbulescu Emilia: Somnul natural şi provocat. Roşu Emil: Hematopoieza şi organele hematopoietice.: Un nouvel appareil pour la contention et la saignee de nombreux Teleosteens marins et d'eau douce. 6. 1936. Pora A. 699. de Physiol. Gynecol. Nr. M. p. . 5. Ann. şi Obstetric. etc. 1936. 19. Bodrogi Ioan: Absorbţiunea prin intestin.Despre anestezie şi narcoză. Gynecologie şi Obstetrică. Aschner (Viena).ces chimiques et phisico-chimiques du sang suivant le sexe. E. 12. Oceanorg. Ggnecologie. voL 12. 1. Pora A.en.::286 15. Mitaćhi Lucia: Termogeneza. Teze de licenţă*). Inst. C.de Physiol.. Csallner Kurt:. Revista are aspectul şi nivelul revistelor ştiinţifice internaţionale de specialitate. L. tegument şi branchii. Ann. Cristea Grigoriu. Michail. 1936. Endocrinol. Pende (Roma). voi. E. Nr. Pora A. Bull. 2.: Mediul intern şi maturitatea genitală la Gyprinus carpio. „Negruţiu Cornelia: Limfa şi aparatul limfatic. p. et A. 7. 17. 139. 1936.: Influence des fortes oxygenations du mi­ lieu exterieur sur la composition du sang de Scyllium ca­ nicula. N.: Differ. E. 18. Ioan Minea. La această revistă au colaborat până acum următoarele personalităţi ştiinţifice din străinătate: O. Obstetrică". împreună cu Profesorii Dri. 4. Bugariu Hortensia: Anatomia şi histofiziologia simţu­ lui olfactiv. de Fiziologie Generală şi inventariate în Bi­ blioteca Institutului.

I.. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. 5. (Şcoala Secundară. t. şi Şt. 3 pl. Ştiinţele Naturale în Şcoala Primară (Cerc. a urmărit problemele de fotosinteză. Flora Romaniae Exs. folosind materialul şi camera ce Dl. 5 Institutul de botanică sistematică. Câmpia Ardealului (Astra cu Ext. (Toate trei la Cercul Bot. Iva xanthiifolia. înv. 3. Grinţescu.. App. Credinţa şi ştiinţa (AGRU. b) Comunicări: 1. BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. 4. XV. de Stu­ dii. Cluj). Dare de seamă despre activitatea Muzeului botanic şi a Grădinii botanice dela Universitatea din Cluj în anii 1927— 1934. Borza: a) Conferinţe: 1.287 4. J. 2. 6—7). 2. 1.Institutul de botanică generală. Oradea şi Cluj). Univ. Borza. 1-64. (BGMBC. p. Basarabia Noastră (Ateneul Român. de Şt. Peterfi. Cent.. Nr. p. Dl. Bu­ cureşti). ţinut la Constanţa în Iunie 1936. a bine­ voit a-i pune la dispoziţie. M u z e u şi grădina botanieă. din Cluj). al Soc. 2. Al. Pregătirea şi recrutarea învăţătorilor (Cerc. I. Peterfi: Sur l'influence du manganese « t du zinc sur le developpement de Microthamnion Kutzingianum. 'Directorul Grădinii Botanice a Universităţii. asistent. Al. Noua generaţie de profesori de ştiinţe naturale. Teze de licenţă: Forţele care concură la ascensiunea se vei brute în plante. . Oradea). 1. o nouă plantă adventivă a României. de către Virgil Giurcă. 3. Şt. XII—XIV.). Comunicare făcută la Congresul naţional de Chi­ mie. şef de lucrări. 13 fig. a terminat partea experimentală a unei lucrări având ca subiect: Fiziologia algei Microtham­ nion Kutzingianum. Dl. c) Publicaţii: 1. Mihăilescu. Cluj). t. Prof.

1-64). Borza şi A. Al. 11. (Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. t. a. Câmpia Ardealului. 4. B. I. Schiţă geobotanică (Anuarul Ate­ neului Român pe 1935. Nr. 1-4. uniţi-vă! (Grădina mea. (B. I. p. C . Cent. bot. 13. 3 şi 4).. p. Extr. XV. Nr. 1936. M. Schedae ad „Floram Romaniae exsiccatam" a Musea bot. 2—3. Doctrina evoluţiunii şi credinţa. 1935. Trif: Catalogul de seminţe oferit pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii din Cluj. p. B. I I (1936) Nr. XIII (1936) Nr. (Re­ produsă şi în „Universul" dela 26 Dec. t. (Cluj. x.. XIII (1936) Nr. XV. 18 p. 2 fig. II. Univ. an. XV. „Grădinile şcolare" (Grădina mea. 3. înfiinţa­ rea Universităţilor. 186—187): 6. Die pflanzengeographisehen Aufgaben der Naturschutzbewegung in Rumânien. 4 p. 256—257). C. 46. voi. G. II. Catalogue des graines offertes en echange par le Jardin Botanique de l'Universitć de Cluj. Arvat: Iva xanthiifolia Nutt. intelectuali. a. (Anuarul Ateneului Român pe 1935. Nr. Directore Al. Borza. X I I — XIV. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. 9. M. 27-28 şi Nr. 15. p. 57—61) şi „Our Basarabia" BCU Cluj / Central University Library Cluj (Summary) 1 pag. Nr. Conferinţă ţinută la Ateneul Ro­ mân în ziua de 9 Febr. Două plante importante din Bihor. Clusiensis editam. sep. 14. p. 6 . Borza. t. 8. 47—77). C. G. 16. 1. Nr. (Grădina mea. Bolul cultural al Bisericii în Evul mediu. Liliacul românesc. 7. (Societatea de mâine. Basarabia noastră..288 3. XVI. din Cluj.7 ) . Grădinari. Nr. AGRU p. în „Revista Hor­ ticolă" din Bucureşti şi în traducere germană şi maghiară în „Bursa Horticolă" din Timişoara). (Societatea de mâine.). Roumanie (Buletinul . „Notiţe dela Grăd. Blaj. Bibi. 233-236). Al. p.). dela Univ. > 10. p. 4. voi. t. 5—6. 1. şi al Muz bot. 5. (Cultura Creştină. 3 p. 16. A. 2. (B. I. p. Giirtler.. voi. o nouă plantă adventivă a României. Botanica medievală. (Buletinul Grădinii bot. 5^6 şi extr. 12. 1936. 1936. Legăturile noastre botanice cu Orientul. I. Zur Flora von Bessarabien (Resume). 1936. p. eine neue Adventivpflanze Rumâniens. 77—78). p.

din Cluj. XI. Borza). b) Publicaţii: 1. a) Comunicări: 1. din Cluj.. „Natursond" un nou aparat pentru scoa­ terea probelor de pământ în structura lor naturală. Alba Iulia). p. p. p. şi al Muzeului bot. (Buletinul Grădinii botanice şi al ANUARUL 1935/36 19 . 2. dela Univ.289 Grădinii bot. 3.t |1—301). Nr. 1936). (Totacolo t. voi. I. şi al Mu­ zeului bot. Conservator: E. b) Publicaţii. (Toate la Cercul Botanic Cluj). dela Univ. Drosometru automat. XV. Diferenţierea vegeta­ ţiei din Cheia Turzii. Adnotaţiuni la Flora României. Statistica Florei din Cheia Turzii. Betula pubescens Ehrh. Flora pliocenică dela Borsec. 4. Cluj. 2. Dr. XV. XI. Bujorean. Die pliozâne Flora von Borsec (Auszug). Facultatea de Ştiinţe. Bibliographia botanica Romaniae (v. 1—4. Bibliographia botanica Romaniae. SocietesCluj (Tot acolo. (La Cercul botanic Cluj). p. Analize de polen terţiar (toate la Cer­ cul Botanic Cluj). 228—233). bot. et E. 236—248). a) Comunicări: 1. t. „Natur­ sond". din Cluj. 17. c) Publicaţii: 1. Floristische Bemerkungen I. „Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii". dela Univ. Cluj". 4. 1935. Al. p. Natursondul. 187—191). Nr. Emil Pop. d) Redactează „Buletinul Grăd. Prezi­ dează comitetul de redacţia al revistelor „Grădina mea" şi „Kertgazdasâg". Jâvorka A. 2. Docent: Dr. Pop. (Buletinul Grădinii bot. Cele 3 speci de Taraxacum din Cheia Turzii. 3. Pinus silvestris în Surduc şi pe Bucegi. 22 tab. 248—249). Appendix II. 189 p. şi al Muz. b) Comunicări: 1. Univ. Glossen zur Flora Rumăniens. BCU Cluj / Central University Library scientifiques. (Buletinul Grădinii bot. a) Conferinţe: Bătrâneţea şi moartea plantelor (Astra. Nr. Nyarady. asistent. 1—4. 4. 2.: Iconographia Florae Huugaricae. XV. 3. O nouă Euphorbiacee din Basarabia. XV. a new soil core sampler for taking undisturbed soil cores (Summary). 1. G. bot. Societăţi Ştiinţifice. Observaţii şi date floristice I. 3 fig. Talofite fosile dela Borsec. şi al Muzeului bot. voi. 8 fig. XX. (Uni­ versitatea Regele Ferdinand I.

dela Univ. 15. Petrografie şi Geografie. 2. O noutate printre fructele exotice ale Clujului: Grape fruit. din Cluj. „Grădina mea". leacuri şi plante de leac. iar ca Preşedinte al Secţiunii de Geologie-Paleontologie. Rugi­ na trandafirilor. Trifu. Ioan P. aprobată în Adunarea Generală din Decembrie 1935. Mine­ ralogie. a organizat această secţiune. Ca membru fon­ dator al „Academiei de Ştiinţe din România" a participat la toate şedinţele şi actele de fondare ale acestei Instituţiuni. 181—185).290 Muzeului bot. întinderea şi poziţia stratigrafică a acestor masive. 3. 3. Mana cartofilor. Lucrări ştiinţifice şi pe teren. 1. Revenirea frumoasei Poinsettia printre florile noastre. (Tot acolo. 176— 181). Sibiu 1936. Prof. 2. un nou aparat pentru măsurarea cantitativă a rouăi. Boli. Microorganismele cari influenţează azotul din pământ. Cluj. 3. Câteva articole de interes horticol în revista „Grădina mea". propunând lista membrilor de onoare. activi şi corespon­ denţi. 5. în Aprilie. 1 fig. Gărtler. înmulţi­ rea Coniferelor pe cale vegetativă. 2. 4. „Grădina mea". Flora şi fauna internă a pământului. Institutul de geologie şi paleontologie. 5. „The automatic Drosometer" a new in­ strument of the dew (Summary). Articolaşe horticole în „Grădina mea" 6 . cunoscute de ţărăni­ mea română. Voiteşti a lucrat pe teren în regiunea masivelor de sare de la Şugatag. Şef grădinar: A. 229—233. 2. 402 pag. Comunicări: 1. Cyelamen persicum. 2—3. 1935. Şef de culturi: C. 1936. Forţarea castraveţilor în sere. Gacteele. 1936. BCU Cluj / Central University Library Cluj Comunicări: 1. Filiala Cluj). (1): 13. (La Societatea de Horti­ cultura. 4. Biblioteca poporală a Asociaţiunii „Astra" Nr. XV. participând cu comunicări ştiinţifice la şedinţele din 1936. p. t. Cluj. dela Dej şi Ocna Mureşului (Uioara) în Maiu. aducând noui preciziuni cu pri­ vire la forma. p. A făcut un studiu asupra regimului apelor subterane din regiunea Municipiului Oradea în Iunie 1936. Drosometrul automat. .

000 Huedin-Turda complectată cu cercetările cele mal rioui cât şl personale (manuscris).Sur la presence des restes fossiles anediterraneens dans la breche tectonique du massif de sel de Ocna Mureşuiui (Uioara) în colaborare cu Dl Dr. ЏпА » Kaaîerinţâ ştiinţifica' in cadrele -Extensiunii Uni­ versitare. Negre. — Ce se poate ceti pe harta fundului M. fiind trimis. Mureş unde a efectuat săpături pentru mami­ fere fosile. 1. Alba. 1936. Revista Muzeului de Geologie. Mineralogie. la Cluj. Ioan Pojiescu-Voăeşti: — Sur la position stratigraphig-ue du massif de sel de Dej (în colaborare cu Dl Dr. al Univ. aparaţia şi evoluţia iz­ voarelor „Hebe" de la {Sângeorz-Băi. C. ca practicant la Soc. a ) JProf. Soc. . 2. Reptile şi Păsări. Nr. Buru.2'Л A. Lipova Banat. — Amintiri din viaţa de profesor secundar la Tg. de Ştiinţe din România. Ion Maxim a studiat regiunea comunei BCU Cluj / Central University Library Cluj Călăţeni jud. — . începând cu luna Maiu 1936. — Situaţia geologică. V I . Ш . R. „Radiolaritele de la Turda" sub tipar în Bul. Bevista „Amicul Tinerimii". Tg. b) Şeţ de lucrări. c) Asistent Octavian Niţulescu a continuat studiul re­ giunii Petrid. A ţinut studenţilor de la Paleontologie 4 conferinţe de câte 2 ore în care a tratat despre Peşti. Ionescu-Balea.). pentru specializarea în Geologia petrolului. Ibidem. 1936. Dl preparator Iustin Gherman. de Geologie voi. Turda şi a formelor fosile din Coasta cea Mare şi valea Pleşca (Cluj. Harta 1:75. d) Preparator Iustin Gherman a continuat studiul M-ţilor Apuseni în Jud. şi Gazeta „Tinere­ tul Invăţătoresc". voi. A ţinut studenţilor m Paleontologie 5 conferinţe a câte 2 ore. originea. Jiu 1936. despre Mamifere. Cluj 1936. Acad. Câmpina. şi-a luat con­ cediu fiind suplinit pe timpul concediului de Dl absolvent Stoica Coriolan. Rom. Bucureşti. Jiului 1936. Amfibieni. Cluj. Revista „Amicul Tinerimii". Publicaţiuni. Astra Română". Jiu. Tg. Ionescu-Balea).

Lucrări apărute: 1. Geol. 1936. Cum. La Făgăraş: Probleme de miner al ogeneză. fosil din regiunea Gălăţeni Jud. urmând itinerarul: Câmpia A r ­ dealului. Dl Oct. Mineralogie şi cu 25 de studenţi şi studente. Dej. Voiteşti din regiunile: Vatra Dornei-Pojorâta. Bogăţiile miniere ale Munţilor Apu­ seni. apoi.. 7: Institutul de mineralogie. I.292! 3. forme fosile şi material petrografic din regiunea Mera-Coruş. s'au îmbogăţit.. Excursiuni cu studenţii. Dr. 2. în revista „iCarpaţi". Ex­ cursia s'a făcut impreună cu Dl Prof. Voiteşti. ştiinţifice:. Niţulescu a îmbogăţit colecţiunea cu material din regiunile: Turda-Petrid-Buru. Studii pe teren în Munţii Făgăraşului asupra cristalinului. cu personalul ştiinţific al Institutelor de Geologie. cu materialul! adus de: Dl Prof. Biblioteca Institutului de Geologie-Paleontologie s'a mă­ rit până la sfârşitul lunei Iunie 1936 cu 66 de volume cumpă­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rate şi primite ca donaţiune sau în. Biblioteca. s'au format MunţiL Apuseni şi bogăţiile lor. Rev. Dl Iustin Gherman a colectat material din M-ţii Apusenidin Jud. schimb. Cetatea Roşiei.. Fosile găsite pentru prima dată în Calcarul dela Sănduleşti (Turda) după care s'au fă­ cut mulaje în gips. „Astra".. Cheile Bicazului.-Miner. Cluţ. Nr. Colecţiunile Institutului. Sovata. Valea superioară a Mureşului. L P. P. Colecţiuni. din care s'au făcut şi 150 de secţiuni subţiri pentru microscop.. Dl Ioan Maxim a colectat material. Contribuţiuni la cunoaşterea nisipurilor aluvionare din M-ţii Apu­ seni. Ditrău. Muz. voi. Corund. Ocna Mureşului şi Oradea Mare. 1 b) Şef de lucrări Eugen Stoicovici. 2. La Deva:. VI. Bibi. Nr. M-ţii Gurghiului peste Rotunda. Ian. a publicat: 1. Alba. Bicaz şi Piatra Craiului. a) Prof: Victor Stanciu. 1—2 е т . 20. Sibiu 1935.. Mureş. Conferinţe: 1. 4. dintre Valea Lisei-Sâmbetii până la Tărâţa. al Univ.

voi. Cluj. Nr. <Geol. 13. 3. . 2. Rev. Teze de licenţă în Geografie (în ordinea . a continuat cu studiul Munţilor JBodnei. Drăgulescu Livia: Plasa Ilia. Şef de lucrări L. Gorj. e) Secţia đe geografie. -Prof.-Miner. Coritribuţiurii "la perfecţionarea cracării. 11. Forro Ecaterina: Valea Lutului. University Library Cluj umană în BCU Cluj / Central a publicat: Viaţa Munţii Călimani. Satele şi gospodăria lor. Asistent JR. Meruţiu. МегцЏи: a început tipărirea voi. Suciu Romul: Plasa Rupea. (Comunicări preliminare). 4. jud. 1^2. VI. 10. p.8. . 15 Aprilie. a publicat: Begiunea Miniera BaiaJVIare—Baia Sprie. 7.. Graniţa de Vest. jud.în regiunea JBihariei. 1. 2.Morariu. Valea Someşului şi Aurăritul din Munţii Apuseni. Herbst Constantin: Begiunea dintre Trotuş-MilcovDe aluri şi Şiret. jud. 9. Târnava Mare. 1936. Institutul d « geografie. 6. al Univ.Moniteur du petrole roumain. 8. Hetco Irina: Stâna de vale.prezentării). Bică Florica: Basinul Cungrei Mari.p. 13-^21. 1936. 1936. Alba. Someşan.293 . Dinu Margareta: Plasa Jiu.Nr. Matis Edith: Plasa Chiochiş. Reichert Ludovic: Plasa Bârgăului. c) Asistent Sever Anton a continuat studiul pe teren . Regiunea Baia-Mare—Baia Sprie. 1—12. Şef de lucrări T. .'. Muz. d) Preparator Lucian Stoicovici a piiblieât: Coritribuiţiuni la cunoaşterea metamorfismului de contact. Pălăgeşiu Măria: Bazinul Someşului Mare dela izvor până la Sângeorz. 5. V I din „Luefăirile Institutului de Geografie'. Târziu Ana: Plasa Sân-Nicolaul Mare. Feier Zoe: Regiunea auriferă a Abrudului. V. Tănase Viorica: Plasa Vinţul de jos. 12.

Plasa Caransebeş: jud. 24. 42. Veza Samsvn: Valea Târnavei Mari-regîunea MediaşBlaj.. Plasa Şomcuta-Mare. 37. Ioan: Valea superioară a Hartibaciului. Severin. Timiş-Torontal.14.. 44. Ioan:. Ţegean Măria: Vegetaţia din Nordul. 34. Gergely Ghizela. 16. ETek Emeric: Bazinul superior al Lăpuşului. 38. Câmpiei Ardelene. Lula Olivia: Plasa Hunedoara19. 35. 36. cult. până la vărsare. 20. Dolj. S. Pop G. Dumitrescu R. 40. şi etnică a oraşului Tg. 29. Staicu Nicolae: Podgoria judeţului Pufna.. Rohrer Carol:Cluj / Central University Library Cluj Centralăl 31.. 25. 43'. la. Smădescu Adalgiza:. Szătai Elisabetar Plasa Săcueni. Cotoi V. Bazinul Someşului mare dela Beclean la Dej.. 41.O secţiune prim regiunea alunecărilor de teren la N... 32. Mathias Francisc: Plasa Giulvăz jud. 21. Weber Fr. Economu Raina: Coasta Mării Negre dela braţul SfL Gheorghe până la Constanţa. Magyar Elisabeta. Sumi AdalberU Valea NadeşuluL 23.. Panaitescn Elena: Valea Sîret'uluir Dela confluenţa cu Buz.. de Gristurî.. Kovăcs Amalia: Plasa Mocim.Plasa Gherla. 18. Măria:. 17. 33.. Pap Samuil: Roşia montană şi împrejurimile. V. Qena Mureşului. Trenca Minerva: Monografia plasei Jibău. 39. Măria: Plasa Câmpia-^ BCU Judeţul Timiş Tbrontal. 26. Cioacă Ioan: Plasa Bechet jud. 15. Vasile: Monografia comunei: Monteoru judi Buzău. Komlosi Andrei: Valea Pogânişului. Para Vilma Fidelis: Regiunea oraşului Irrsbruek. 22. Athena:: Valea Olteţului. MoTnar Ştefan. Păunescu I. Mureş. Boldor Iulian: Şesul Aradului. Valeria: Valea Mureşului dela.. Ionescu V. Teiuş. . Vlaşea. Plasa Călugăreni (jud. 27. Neculoiu Ioan: Monografia comunei Poiana Mărului. Gnădig Andrei: Factorii cari au determinat desvoltL econom. 28. Plasa 30. Ciucă.

BIBLIOTECA UNIVERSITARA BCU Cluj / Central University Library Cluj .

profesor secundar. Sabin Mureşan. de Medicină. Prof. Bibliotecari: Ion Muşlea. Un post vacant. deleg. doctor în drept. „ Camil Negrea. BCU Cluj / Central University Library Cluj Secretar: Olimpiu Boitoş.Director: Primbibliotecari: . bibliotecar. de Ştiinţe. Comisiunea bibliotecii. Tulia Găvruş. rector. Fac. de Drept. Traian Mitrofanovici. prof. Personalul bibliotecii. „ Gheorghe Spacu. de Fii. a) Personalul ştiinţific. Un post vacant. Ion Muşlea. F. Fac. Anton Valentiny. Teodor Mihăilescu. Titu Vasiliu. doctor în filozofie. licenţiat în litere. al Fac. profesoară secundară. Fac. Ignaţie Balogh. del. profesor secundar. doctor în drept. abs. Gheorghe Ioanovici. profesor secundar.1. Marinescu. deleg. Ludovic Kelemen. del. Arhivar: Sub-bibliotecari . doctor în litere. „ Const. directorul Bibliotecii. Virgil Vătăşianu. şi Lit. Preşedinte: Membri: FI. Olimpiu Boitoş. Ştefănescu-Goangă. de Ştiinţe. sec. 2. doctor în drept. doctor în litere. Ştefan Monoki.

1936). Trâian Jianu. V. Iolanta Fodor. 1936). Ilie Chira. Bela Karl. Alexandru Ilea. 1936). 1935). litere (dela 1. IX. Simion Sasu. 1936). (dela 1. VI. ÎH. al Fac. 1936). Gheorghe Murăşan. I. Olim­ piu Albon. (până la 15. Servitori: . 1936). (până la 31. I. Nicolae Todor. litere (dela 1.297 b) Personalul administrativ şi tehnic: •Secretar: •Cartotecari: Dumitru Petruţiu. Dactilografe: Legător-şef: Anton Rohonyi. c) Personalul de serviciu: Primlaboranţi: -Laboranţi: Gheorghe Kovâcs Farcaş Erdei. Vasile Săcară. Olga Csermâk. (până la 30. V. IV. Aurel David. IV. Vasile Munte. Margareta Orban. (până la 30. IV. BCU Cluj / Central University Library Cluj Tâmplar: Dumitru Russe. Ştiinţe. licenţiată a Fac. de copii mici. 1936). Gavrilă Moldovan. Aurelia Botez. (până la 30. 1935). de Drept. 1936). Ioan Andrasofszky. Simion Sărmăşan. 1936). XII. 1936). Ghizela Meder. 1936). (dela 1. (până la 31. Nicolae Rotar. înv. lic. Ilie Ferdinand. VI. Gavril Moldovan. de Litere. Livia Crăciun. absolvent al Fac. Ioan Mihalache. Martin Mate. pt. (dela 1. (până la 31. abs. Iosif Florian. Ioan Bindea. Vasile Munte. Gheorghe Miklosi. Mecanic-fotograf: Ştefan Balâzs. Simion Sasu. 1936). II. lic. înv. V. Mecanic: Vilhelm Anlauf. grad. (dela 1. Intendent: Augustin Todor. (până la 31. licenţiat în drept. licenţiat în litere.

pentru cauză de boală. a fost îndepărtat din ser­ viciu pe ziua de 1 Oct. Dl Anton Rohonyi. II. Dec. cartotecară. Instr. 839—1936. 5970—1936). director general. 1936. (dela 1. dl Ilie Fer­ dinand (Rectorat Nr. iar în postul de servitor devenit . Rectorat Nr. Publ.298 Vasile Mureşan. publicat in Monitorul Oficial Nr. 157 din 9 Iulie 1936 director general al Bibliotecii. Publ. Publ. 1935. 1935 (de­ cizia Min. 1936). până la 1 Sept. Instr. 148784—1935). Publ. dlui prim-bibliotecar Anton Valentiny (Rectorat Nr. demisionat.. 3824—1935). 2700—1935). 1935 dl prim-bibliotecar Ion Muşlea a fost încredinţat cu conducerea Bibliotecii subt formă de girare (decizia Senatului Universitar din 23 Oct. a fost pusă în retra­ gere din oficiu. Instr. 92533—1936). 191744-1935 din 12 Martie 1936). 1936. i s'a prelungit detaşa­ rea ca secretar al Şcoalei Române din Roma. Nr. La 28 Ian. fiind pus în retragere din oficiu pentru limită de vârstă. licenţiată în litere (Minist. In locul devenit vacant a fost numită cu data de 1 Iunie 1936 dşoara Aurelia Botez. pe ziua de 15 Martie 1936 (decizia Minist. Publ. 1935. Dela 23 Oct. 1936). Gheorghe Pop. 1936 (Ministr. No. Nr. 1935. 1936). V. Nr. licenţiat în litere. In locul devenit vacant a fost numit cu începere dela 1. a fost nu­ mit dl Traian Jianu. Nr. omul de serviciu Vasile Munte. (Minist. 24998—1935). In locul cartotecarului Ilariu Albu. Mişcarea personalului. (dela 1. VI. Vasile Michăşan (dela 1. Instr. In locul lui a fost avansat cu data de 1 Febr. conducerea Biblio­ tecii a rămas. în mod provizoriu. 3099—1935). 152197—1935). Dşoara Iolanta Fodor. Instr. Nr. Instr. pentru necunoaşterea limbei sta­ tului (Minist. Dlui Virgil BCU Cluj / Central University Library Cluj Vătăşianu. dl Ion Muşlea a fost numit prin înaltul Decret Regal Nr. şef legător. cu data de 1 Febr. 1936 a încetat din vieaţă laborantul Simion Sărmăşan. Dl Eugen Barbul. bibliotecar. pe ziua de 1 Sept. Cu data de 1 Aprilie 1936. v 3. Publ.

299 vacant a fost numit provizoriu. în care s'au discutat numeroase probleme de orga­ nizare ale instituţiei. La 10 Aprilie 1936 a încetat din vieaţă laborantul Olim­ piu Albon. Vasile Mureşan (Rectorat Nr. Ghe­ orghe Pop (Rectorat Nr. în acelaşi „Anuar". în „Knjiga o Balkanu". . conferinţe de specialitate. cu aceeaşi dată. pp. BCU Cluj / Central University centre şi pentru a cerceta bibliotecile din aceste Library Cluj a lua con­ tact cu conducerea lor. în 8°. în locul lui. Beograd 1936. cu aceeaşi dată. 1935. S'au ţinut 12 astfel de con­ ferinţe. laborantul Alexandru Ilea. cu data de 1 Mai 1936 a fost avansat în postul de laborant Simion Sasu. iar în locul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu Vasile Micheşan (Rectorat Nr. în „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" III. Iaşi şi Cernăuţi. Cartea Bomânească. Lucrările personalului ştiinţific al bibliotecii Ion Muşlea. 4. pp. Cele văzute au fost comunicate colegilor în întrunirile personalului ştiinţific (la care a luat parte şi personalul administrativ). iCiontribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania (până la Unire) Cluj. iar în postul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu. 1594—1936). Gu data de 1 Iunie 1936 a fost pus în retragere pentru împlinirea limitei de vârstă. O rumunskom knizevnom folkloru. Această călătorie s'a dovedit foarte bogată în rezultate practice. Ion Bianu şi folklorul nostru. 287—292. director: 1. 1095—1936). pp. 2. 169—176. Călătorii de studii. Cu aceeaşi dată a fost avansat ca laborant omul de serviciu Ga­ vrilă Moldovan. 352—1936). 4. 3. 38 p. In Decemvrie 1935 Comisiunea Bibliotecii a aprobat ca directorul-delegat Ion Muşlea şi bibliotecarul Ştefan Monoki să facă o călătorie de studii la Bucureşti. 1—8. Alte variante româneşti ale snoavei despre femeia ne­ credincioasă. (1935).

cu toate că datează de aproape 30 de ani. Dormitio Virginis. Ol. 1935. Cartea Românească. Minerva.). 2. bibliograf iâj a 1935 ev. Cart. în 8°. Editura Krafft şi Drotleff. 69 sz. în 8°. Asigurată din punct de vedere al sălilor. (Bi­ bliografia literaturii maghiare din Ardeal) pe anul 1934. 50 p. Cluj 1936. în 8°. indagini iconografiche. 20 p. Contribuţii la istoria misiunii lui A. în 8°.. In cursul ultimilor trei ani s'au ridicat şi mobilat trei săli nouă de lectură şi două săli de depozit (acestea însă făra rafturi). BCU Cluj / Central University Library Cluj Virgil Vătăşianu. 18 p. 5. 86 p. (Tud. Bucureşti 1935. Fiizetek 1936. Minerva. în 8°. 1935. Cluj. Cluj 1935. inovaţiuni şl îmbunătăţiri. (Erdelyi Tudomânyos Fiizetek. Localul. prim-bibliotecar: 1. România magyar irodalmânak. Bucureşti 1935. în 4°. atenţia con- . Panu în Apus (1864). (Extras din Ephemeris Dacoromâna). bibliotecar: 1. Boitoş. Anton Valentiny. Biblioteca noastră a avut norocul să moştenească dela vechiul regim o clădire care în multe privinţe se mai poate numi şi astăzi modernă. Minerva. bibliotecar: 1. Extras din Anuarul Institutului de Istorie Naţională VI. Cultura Naţională. Cluj. evben megjelent român-magyar es magyar idoszaki sajtotermekek cimjegyzeke. bibliotecar: 1. Pictorul Octavian Smighelschi. în 8°. 2. (Bibliografia literaturii maghiare din România pe anul 1935). Ştefan Monoki. 1936.800 5. Sibiu 1936. 33 p. (Lista titlurilor periodicelor româno-maghiare şi maghiare apărute în Ro­ mânia în anul 1935). 52 p. Rom. 79 sz). 215 p. Az erdelyi magyar irodalom bibliografiâj a 1934. A publicat „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" I I I . România az 1935.

Timp de aproape şapte luni pe an (Octomvrie—Aprilie) în Biblioteca noastră nu se putea servi cititorilor cărţi după orele 17-—18. biroul directorului. . Valoarea acestor inovaţii şi perfecţionări reprezintă suma de şi anume: ascensorul: instalaţia electrică în depozit: telefonul intern: aparatele de stins incendiul: Lei Lei Lei . economie de timp şi un control mai eficace al serviciilor.055 38. pentru viitor. Lei Lei 163. c) Instalarea unui telefon intern (cu 11 posturi) contribue la o mai grabnică servire a publicului şi însemnează o enormă. fiecare fiind făcut răspun­ zător de o parte a lui. . aparatele vechi ne mai funcţionând de ani de zile şi astfel colecţiunile Bibliotecii fiind în continuu pericol de foc. (Instalaţia a fost pusă în funcţiune la data de 18 Sept. Cu toate că instalarea luminii electrice nu s'a putut face — din motive materiale — cu ra­ BCU s'au putut înlătura. Parte din aceste săli . să realizeze următoarele lucrări: a) Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pen­ tru cărţi. având de scop o mai bună servire a publicului cititor şi o simplificare a serviciilor.750 . Comisiunea Bibliotecii. In cursul vacanţei de vară 1936 s'au mai făcut următoarele lucrări: a) S'a zugrăvit: sala profesorilor. toate mificaţii prea multe. se­ cretariatul şi scările mici ale depozitului.800 36.. De aseme­ nea nu se puteau aşeza la loc cărţile restituite din sălile de lectură în cursul după amiezii. sesizându-se de un raport al Di­ recţiunii prezentat în şedinţa dela 20 Ianuarie 1936. în felul acesta s'a pus capăt situaţiei dăunătoare de totală lipsă de control a circulaţiei cărţilor. d) Procurarea a 21 aparate de stins incendiul (marca „Pompier"). Datorită acestuia s'a putut face o împărţire a labo­ ranţilor după etajele depozitului. a hotărît. de modernizare a utilajului tehnic. şi au fost achitate din taxele de Bibliotecă ale Facultăţilor. b) Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. din cauza întunerecului din depozite. 1936).005 29.301 ducerii institutului s'a îndreptat mai ales asupra unor lucrări.Cluj / Central University Library Cluj gravele neajunsuri semnalate mai sus.400 58.

8.000 fişe — Biblioteca s'a bu­ curat de binevoitorul sprijin al Rectoratului şi al Comisiunii Bibliotecii. VI. 1936) doisprezece studenţi-practicanţi. Valerian. Bratu Virgil. 1936. Funk Iosif. IV. în drept. Gozman Eugen. 1936. Iată numele lor şi timpul în care au lucrat la Biblioteca noasrtă: I. Alexandrescu D. 1936. 10. 1935) şase. 1936—1. Herman Ioan. 1936. S'au vopsit şi -11 din uşile diferitelor săli. 1. stud. în drept. stud. 1. XI. 2. XI. 15. 7. 1. II. Iliovici O. 1. Emil. în şt. 16. în drept. stud. 1. stud. Lucrări în bibliotecă. II. 15. XI.. în drept. b) S'au schimbat toate geamurile sparte ale marilor fe­ restre ale depozitului de cărţi şi s'au chituit pretutindeni unde • era nevoie. 1936.:302 nu mai fuseseră zugrăvite dela construirea Bibliotecii. 1936. stud. 9. fiind preferaţi cei lipsiţi de mijloace. IV. 13. IV. 1935. stud. 12. IV. în drept. 6. XI. IV. XII. De aceea conducerea ei a hotărît în primăvara anului 1936 să înceapă lucrările pre­ gătitoare ale realizării lui. 1936. având cunoştinţe de limbi şi scriere frumoasă. 1935. în drept. lucrând câte 3 ore pe zi şi plătiţi de către Rectorat (din fondul asis­ tenţei sociale). stud. V.. cu examenele în regulă. 1935—15. In această grea şi lungă muncă — e vorba de trecerea în registre a vre-o 300. . XI. Iosa Gheorghe. 1935—31. stud în lit.000 titluri şi în acelaşi timp de desfacerea şi refacerea unuia din cataloagele alfabetice compuse din peste 400. 1936. Iacob Tiberiu. 3. Dan Mihail. 6 . în med. 5. BCU Cluj Central University Library Cluj apoi (1 Febr. Indre Liviu. 1936—15. Hollanda Vicenţiu. Aceşti studenţi au fost recrutaţi pe cale de concurs. 15. Moldovan Zeno. în drept. 1936. V. stud în med. 1. II. stud. 1936. 15. Gyorbiro Eugen. Lipsa unui astfel de catalog a însemnat în totdeauna un mare neajuns pentru Biblioteca noastră. 1. 4. stud.. I I . care i-a pus la / dispoziţie întâi (16 Nov. II. VI. a) Catalogul topografic. 1935-15. 1935. stud în lit. 16. stud în drept.. 15. 1936.

Vasile.558 fişe şi astfel numărul s'a ridicat la 45. *) Numărul mare al volumelor fată de opere se explică prin faptul că aproximativ 1000 din operele numerotate au fost colecţii de .. I I .520 fişe. Lucrările pentru aşezarea întâiului stoc de fişe (A-Blar) în ordine numerică au început la 18 Febr. denţi-practicanţi. 1936. 15. fiecare cu câte cel puţin 3—5—10 volume.046 fişe. 16. La 15 Sept.XII.1936—l. în drept. Multe cărţi au fost tre­ cute în locul dubletelor inutile din care. La sfârşitul anului şcolar trecut (30.010 fişe. 17. La această dată a început aranjarea la loc a fişelor în ordine alfabetică. 1. S'au numerotat 5545 opere în 10. I. făcându-se în total 31. în lit. 18. stud. 1935). cu Nrii 277. în şt. atât în epoca dinainte de începerea lucrărilor pen­ tru catalogul topografic (16 Nov. 19.001—283. Până la 9 Iunie 1936 s'a trecut in registre 24. s'au reluat lucrările de împărţire în ordine alfabetică a celei de a doua grupe de fişe (Blar-Engl). 15. 1935. 1935—31. stud.. V.V.691—280. 1936—15.reviste. La această muncă au luat parte şi studenţiipracticanţi. 1. 1936.222 volume. catalogul pe materii cuprindea un număr de 32. IX. Stanca Petru. în lit. 1936. 20.11. lucrare terminată la 20 Iunie. XI. Pavel A. IV. Sandru Emil. în drept. 1936. stud. Timbuş Eliza. 1936. 1936. licenţiat în drept. stud. 1936). 1935. 1935—18 Febr.XI.175. 1. ele vor putea fi ter­ minate. iar trecerea în registre la 9 Martie 1936. cât şi mai târziu. 15. au fost scoase din depozit 2711 opere. Săulea Cecilia. în drept.588 fişe.. Lucrările vor continua în anii viitori. S'au catalogat 8384 opere în 11. VI. dacă se va asigura Bibliotecii acelaşi număr de stuBCU anul 1940. Trifănescu Ioan. stud.178 şi 281. cu această ocazie împărţindu-se şi fişele de trimitere. de câteori erau liberi. . 1 c) Catalogul pe materii. în Cluj / Central University Library Cluj b) Catalogul alfabetic. 1. 16. După un calcul aproximativ. în cursul anului.376 volume ).303 13. Schaljo Adalbert. stud. In cursul anu­ lui şcolar 1935—1936 s'au clasat şi împărţit definitiv 13.

352 653 voi.. făcându-se şi identificarea lor pe baza cata­ logului german amintit. reviste străine Lei 17. Vătăşianu — a fost posibilă detaşarea unui al patrulea bibliotecar la lucrări­ le acestui catalog. se adresează des biroului de informaţii pen­ tru consultarea lui.. colecţia vechilor cărţi româneşti. d) Lucrările de conservare şi curăţire. Cu acest an s'a început întocmirea unui catalog pe fişe (aranjate alfabetic) a materialului intrat ca exemplare legale. Cu ocazia întocmirii unei liste a incunabulelor Bibliotecii noastre destinată publicaţiei „Gesamtkatalog der Wiegendrucke". Cu ajutorul lui se pot afla mai uşor de cât până acum cărţile şi broşurile intrate în cursul anului.226 371 voi. 1936 — după reîntoarcerea bibliotecarului V.494 854 voi. In această privinţă colaborarea cu Biblioteca Academiei' Române dă rezultate din ce în ce mai îmbucurătoare. care luând cunoştinţă de faptul acesta.361 Total 3702 volume BCU Cluj / Central University Library Cluj Lei 125. a fost trecută din biroul Direcţiunii în „Sala Colec- . Pentru o mai sigură păstrare.433 In cursul verii s'a lucrat la curăţirea depozitului (4 etaje)* şi a colecţiilor şi anume mai temeinic decât în alţi ani. întru­ cât cărţile au fost bătute şi şterse de praf în afară de depozit. Acest catalog va fi utili­ zat şi la controlul fişelor de imprimate legale primite de Bi­ blioteca Academiei Române. Numai dela 1 Sept. e) Alte lucrări. care au avut însă şi alte însărcinări. ziare Lei 26. reviste româneşti Lei 28. Catalogul nostru pe materii a putut da în anul acesta lă­ muriri preţioase publicului cercetător. s'a întocmit şi un catalog mai sistematic al incuna­ bulelor noastre. cărţi pentru suma de Lei 53.304 La catalogarea pe materii au fost ocupaţi trei bibliote­ cari. S'au legat în cursul anului: 1820 voi.

613 Din aceste sume Biblioteca a reţinut. Dintre particulari. consilier la Curtea de Casaţie (98 voi. 20% pentru legături.). Victor Popp. trebue să amintim în primul rând Socie­ tatea Naţiunilor.305 ţiilor Speciale".000 150. prin cumpărături. (173 voi). donaţiuni. In acest an ele au fost repartizate precum ur­ mează: a) Pentru cumpărare de reviste: Fac.790. S'au mai făcut cumpărături de reviste şi cărţi. Tot în această sală s'a făcut un triaj al aşa numitei colecţii a „Operelor de artă". schimb internaţional şi imprimate legale.613 Fond pentru cumpărarea de publicaţii de interes general Lei 40. de Litere Lei Fac. ca în fiecare an. în special româneşti. conform hatărîrii Comisiunii Bibliotecii Universtăţii din 20 Ianuarie 1986.000 150. donaţiuni mai mari (peste 20 volume) au făcut domnii Gh. Sporirea colecţiunilor s'a făcut. Din donaţiuni. de Ştiinţe Lei Fac. T. de Drept Lei Fac.000 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total Lei 450.) şi Casa Şcoalelor (20 voi).000 75. ANUARUL 193>/36 20 . din fondurile proprii ale Bibliotecii şi anume în valoare de Lei 32. trecându-se în depo­ zitele obicinuite tot ce nu prezenta un interes deosebit şi făcându-se astfel loc pentru alte colecţii.000 b) Pentru cumpărare de cărţi: Pentru cele patru Facultăţi la un loc Lei 168. Creşterea eoleeţiunllor. Cumpărăturile s'au făcut în special din fondul „taxelor de bibliotecă".000 Total Lei 208. Sion (123 voi. de Medicină Lei 75.

precum şi alte lucrări. la Acad. a se vedea anexa I. In ce priveşte imprimatele legale.238. Bucureşti Lei 1. director pensionar al Bibliotecii. Sălile de citire ale Bibliotecii au fost deschise în cursul anului şcolar în 282 zile de lucru şi sărbători mai puţin în­ semnate. s'a început să se lucreze abia din primăvara anului 1936. . numai între 16—31 August. conform Regulamentului. V. Biblioteca este în legătură de schimb cu 196 universităţi şi institute ştiinţifice din întreaga lume. iar între 1 Iulie— 14 August câte 4 ore pe zi (8—12). La o statistică alcătuită după o altă metodă. prof.000.306 S'au mai primit următoarele donaţiuni în bani: dela Dl Eugen Barbul. Pentru facilitarea servirii publicului s'a înfiinţat. Dela Dl Virgil Cocea. 13 Reviste 1951 99 Ziare 1186 99 Teze de doctorat 2171 99 79 99 Anuare universitare 146 Anuare şcolare BCU Cluj / Central Diferite imprimate University Library Cluj 888 99 1 99 Hărţi 1 99 Manuscrise Provenienţa materialului e arătată în anexa I. Datele acestei statistici se vor putea publica numai cu referire la anul şcolar 1936—37. Pe această cale ea s'a îmbogăţit cu 1884 volume şi a expediat la rândul ei altor in­ stitute 6862 teze de doctorat trecute la Universitatea noastră. cu în* ) Statistica circulaţiei cititorilor şi a împrumutărilor până în anul şcolar 1935—36 a fost întocmită în mod cu totul sumar şi nesistematiic. S'au înregistrat în acest an: Cărţi şi broşuri 12472 voi. Ele au fost cu totul închi­ se. Com. Circulaţia cititorilor *). 15—20). Lei 9. »> »» 8. Incunabule 1 99 B. (Consultarea colecţiunilor). câte 10 ore pe zi (8—13. R.

de informaţii. Acest serviciu s'a dovedit foarte util. e condus «de un funcţionar din cadrul personalului ştiinţific. care nu sunt înscrise la Bibliotecă. Biblioteca a mai adăpostit în sălile ei un număr de 37.) dintre care 27 femei.692 «ititori care au consultat cărţi proprii. Numărul cititorilor din acest an a fost de 67. " Total 5834. etc. iar 7865 alte categorii. In cursul anului şcolar 1935—1936 s'au eliberat 2401 cărţi •de intrare în Bibliotecă. iar 5398 reviste. care sustrăgea studenţii dela munca ştiinţifică şi al cărei rost într'o Bibliotecă universitară nu a putut fi justificată. S'a desfiinţat în schimb „Sala de ziare" (curente).807 repere dela 4-Noemvrie 1935. 3495 studenţi. avocaţi.822. S'au consultat în total 79. Pentru specificarea pe luni a se vedea anexa Il-a. un Serviciu. c) Imprumuiătorii: Numărul împrumutătorilor a fost de 5834 si se reparti­ zează astfel: 300 profesori universitari. dintre acestea 47 fiind dublete nu­ mărul cititorilor înscrişi rămâne 2354 şi se repartizează ast­ fel: 2117 studenţi (din care 408 studente). Din aceştia 62. dintre <care 59.424 au consultat cărţi.557 opere în 91. care stă la dispoziţia publicului pentru orice lămuriri. b) Cititorii. . Total 2354. preoţi. medici. 42 elevi (din care^S eleve). 2039 diferite profesiuni. 195 Cluj / Central University(profesori sec. BCU diferite profesiuni Library Cluj magistraţi. că­ tre funcţionează tot timpul cât e deschisă Biblioteca. a) înscrierile. Tot aici pot consulta cărţi sau periodice persoane în trecere.957 studenţi. primind şi even­ tualele reclamaţiuni.440 volume.

când a luat: cuvântul dnii Rector F. Dela Bibi. îm 9 voi. volume.. In acest an sa împrumutat din străinătate pentru. In cursul acestui an şcolar Biblioteca a avut cinstea să fie vizitată de înalte personalităţi culturale din străinătate. In afară. Slovenske Nar.. Expoziţia a fost inaugurată la 2 Aprilie 1936. Viena:. : O. or Fundaţiei Regale Carol I. . din Seghedin 1 op. dela Univ.. din Miinchen: 1 op.. Bibi. Battyaneum (Alba Iulia)' şi „Ure­ che" (Galaţi). manuscris. dintre care 8113'. şi anume:: Bibi. (2" voii): Pini. volume şi 1. E x p o z i ţ i i . Dela Bibi. Biblioteca noastră a împrumutat la diferite biblioteci.. din L w o w 2 op. A. anume: Dela Bibi. Dela Bibi. Amintim pe d-nii Prof. S'a organizat. şi anume dela Biblioteca Academiei Române. din.)". a Universităţilor din Iaşi'şi Cernăuţi. (1 voi'... în total 10. d) împrumuturi în şi din străinătate şi provincie.. Diverse. . publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiinţific aju­ tător al Universităţii. Ştefănescu-Goangă şi directorul Ion Muşlea.. de acestea. cărţi şi 2144 reviste. Bibl. Biblioteca noastră a împrumutat în străinătate 9 op. Univ. Univ. îhtr'un. 4 opere în 8. 13 opere în 14 volume. Dela bibliotecileCluj / Centralam împrumutat'. citito­ rii noştri 8 opere în 12 volume şi 2 manuscrise şi. Univ. s'a ales şi expus din bogata colecţie de stampe a donatorului Gh. apărute între anii 1920—1935. cele mai frumoase şi mai caracteristiceexemplare privitoare la trecutul românesc. din Budapesta 1 carte şi 4 manuscrise.022 volume. şi a rămas deschisă până la 18 Mai. anexa III. din Strasbourg: 2 opere în 2. Lemierre. Museum din Bratislava 1. Sion. din Varşovia: 1 manuscris. Univ. Univ. o singură expoziţie consacrată.3083 S'au împrumutat 8327 opere. Pentru specificarea pe luni vezi. din Paris. Univ. manuscris.volum. l i ­ cee şi alte instituţiuni din ţară 63Г opere în 111' volume. Cluj BCU din ţară University Library pentru citito­ rii noştri..

apoi de trei funcţionari ai Bibliotecii. proî. Viggo Brondal. i s'a montat . .:pfeşedinte žl Gdmisiunii de Cooperaţie intelec­ tuală. Enrieo Bompiam. murdărie. etc.7—3 Nov. Făcându-se o revizuire generală a cărţilor. etc. aşa 'de important în conducerea unei biblioteci în care majoritatea cititorilor o constituesc copii (adeseori sub 10 ani). prdf. metodele . hi detaliu. S'a procedat imediat la scoaterea din bibliotecă a tuturor cărţilor socotite dăunătoare-minţilor unor copii fragezi (a tuturor ro­ manelor poliţiste şi detective. dispariţia cărţilor Bi­ bliotecii Populare. din Copenhaga. funcţionar superior la Biblioteca Acadeâniei Române . Ion Lupii. prof.se în fiecare ži. din Roma. licenţiat i n litere. ! Dl. s'a constat că in timpul celor 15 arii de funcţionare. Biblioteca populară.a studiat. Perrot. profesor la Univ. ministru plenipotenţiar al Italiei Ja .o aişă de fier cu lacăt. 1935.prof.«i. la Univ. la Univ.Arnold Reymond. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sistemul din urmă prezintă însă inconvenientul lipsei de continuitate. din Paris. din Londra. a 'fost numit (la 1 Aprilie 1936) un bibliotecar unic şi perma­ nent în persoana d-lui Cornel Iancin. depozitului . la Univ.Bucureşti. Multă wreme a fost condusă de un funcţionar adminis­ trativ detaşat :din personalul Bibliotecii Universităţii.309 «Henri3îonnet. cel puţin în parte. rupere de fol. IO. din Roma. a romanelor în fascicole şi a broşurilor de iniţiere marxistă. au dispărut în total l l u volume ) şi au devenit inutilizabile prin uzare. . care trebue conduşi în lecturile lor şi supraveghiaţi de aproape. ţpânâ а с ш deschis. fişele aces­ tor cărţi au fošt scoase Hin cataloage. vicepreşedinte al Comitetului internaţioaial de istoria ştiinţelor. la Univ. 1 *) Pentru a se evita. Thomas tGreenwoofl. plătiţi cu diurnă şi schimbându.. UgO Sola. Până la îriloeuire. . Aldo Mieii. 59 de volume. în total 120 volume). încercând o ameliorare :a condiţiilor de funcţionare.de lucru ale Bi­ bliotecii noastre în zilele de .

Biblioteca având: astăzi 10. Numărul cititorilor a fost 31. sumă care e foartedeparte.Biblioteca^ Populară* a primit şi" îa acest'.cu 1091. Bugetar. BCU Cluj / Central University Library Cluj . de instituţii. iar numărul cărţilorr consultate 35D32 (a sevedea şLAnexa 1У).. de a satisface nevoile atât de multe ale unei astfel.. Biblioteca a fost deschisă" în acest an şcolar 341 de zile. sumat de lei 60. Numărul cărţilor a sporit. an .196. S'au legat 542_volume cuipreţul de 6990* Lei.volume.000 din partea Municipiului Cluj.265 volume.

oo oo at 1 . 9 O 1951 2171 Reviste Ziare M 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj O) 1781 O) cn 9 a 9 S 3 1159 11 -j «O 00 1 broş. . l Voi. V . R. 1 1 i Diferite impr mate Hărţi Manuscrise 1 18909 bue. -1 P & c Л . . M .o. Univer­ sitare A n u a r e to 0 ta* buc. broş.Exemplare * legale Donaţiuni Cumpărături 5? o- 3 De unde? cr 5" cn c * a • • M . 8 o O a . 1 I i : oo ! 90 1 1 14ggoJ cr 1 1030 J 1" ! «O ! <o i to 0 c Acta şi documente > Total a ! *• TT8 . Incunabule B . B. to IO o 1 1 1 Teze ir cn 00 n buc. <o *— O) (O Cârti V — to 1 1 M — to 0 1 1 Voi. .olare buc. N5 B 3 1186 - W to to w < Voi. 3 ET 1 1 •o IO •o <o V. Voi. ş i 11028 3 to *. 1 1 jl 0 1 Ş .

ulari Totalul consultărilo r Opere as w L u n i l e Stude 3 tu o -f *e u Au cerut reviste "S" * S. 2930 6962 7761 5729 6591 9016 205 542 917 614 909 3135 7504 8678 6343 7500 2545 6400 7456 5463 6829 589 1104 1222 8 30 6П 4131 5255 1281 4879 2992 2460 4836 78 5 4 5195 1740 3009 1715 5 15 1634 Octomvrie „ Noemvrie • 9049 10091 8378 6307 7677 0021 7113 8529 Decemvrie „ lanaarie 1936 Februarie Martie Aprilie Maiu Iunie Iulie August Sept. Total „ „ „ „ . 1935 O §• 3 0. u e < Sept.312 Anexa It Ciroulafia Total iul cetitoirilor cititori i o » l Paitii. „ „ BCU Cluj / Central University 954 9099 10102 Library Cluj 725 9741 87 37 8943 583 262 259 155 85 38 103 9526 4522 4921 2222 805 413 2512 8638 4106 4420 1954 76 334 2214 838 11428 12304 416 501 268 45 29 298 6232 6583 4428 1452 644 3649 7125 7765 5268 2070 871 4926 4230 4662 2066 720 375 2409 62424 5398 67822 59957 7863 79557(91446 37692 .

împrumutat 1 Stude I N Oper Opere T O T A Anexa 1 1 1 L Opere 887 845 798 Particul Oper C 0 s'au împrumutat s'au restituit Reviste Volume « Ц W i Q.Situafia C3 L u n i I e al î m p r u m u t ă r i l o r Au Prof. univ. u st Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Dcctmv ie Ianuarie Fe ruari: n n O 50 40 69 30 0 890 881 833 881 763 895 875 775 589 749 336 145 391 СЗ Г 107: 1382 1014 901 1533 963 1084 826 1138 1007 401 115 797 [25 [26 [26 [21 [24 [25 [25 [19 zile] zile] zile] zile] zile] zii ] zile] zile] 478 637 615 647 30 24 42 22 201 361 323 416 290 465 4C6 535 247 252 247 209 572 399 383 332 22 23 25 16 9 34 22 21 19 29 4 912 904 858 897 772 929 897 796 608 778 340 147 401 1083 1035 1058 954 1078 » 19 6 575 BCU Cluj /23 35 University Library 315 Central 338 422 214 Cluj 63' 648 532 438 521 217 8 285 583 J 26 26 33 27 30 21 4 22 300 4E 47 5C 42 40 43 29 l 910 1018 1100 1131 1014 706 92' 402 175 855 898 688 978 898 366 90 1 * n » 394 473 338 237 328 105 53 129 555 620 434 301 493 157 85 167 213 149 161 174 16'^ 91 3? 134 327 227 270 267 242 154 56 189 Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septemvrie n n [24 zile] [23 zile] [ 9 zile] n n n [ 4 zile] [24 z'lel [250 zile] 2 10 ' 93 772 Ţoţal general 476 349514)90 2039 3161 8113 214 8 3 2 7 | l 0 0 2 2 9 2 6 4 { l l l 6 ! .

314 Anexa I V Numărul cărţilor citite li II Tabloul cititorilor ş i a l cărţilor c o n s u l t a t a lq biblioteca p o p u l a r a S'au con­ sultat cărţi româneşti S'au con­ sultat cărţi maghiare 982 1093 1367 1910 3172 2631 1612 674 354 288 222 137 14442 Numărul cititorilor Cititori minoritari 914 1134 1275 1714 2676 2401 1483 948 613 502 341 168 14169 L u n i l e i Cititori români 1116 1235 1645 2030 3466 2949 1710 1018 768 633 257 193 Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Cecemvrie Ianuarie 1936 Februarie Martie Apriile Maiu Iunie Iulie August 2030 2369 920 3744 6142 2234 2351 3222 4174 7546 1252 1258 1855 2264 4374 BCU Cluj / Central University Library Cluj 5350 3193 1973 1381 1135 598 361 6059 3548 2046 14€7 1205 712 468 3428 1936 1377 1113 017 490 337 Tctal 31196 35032 17020 20601 .

OFICIUL UNIVERSITAR BCU Cluj / Central University Library Cluj .

. Senat Universitar. Până la 30 Martie 1936: : Şeful Oficiului: Dimitrie Todoran (doctor în litere). Oficiul Universitar al Universităţii „Regele Ferdinand I " din Cluj. 1. 1766 Reci) . b) Instalarea Oficiului Universitar în localul din corpul central al clădirii Universităţii. cu următorul text: Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiu­ lui universitar ) 1 X Scop şi servicii. Secretar (Preparator): Zevedeiu Barta. a luat fiinţă în luna Octomvrie 1934. Dela 1 Aprilie 1936: Directorul Oficiului (Şef de lucrări}: Dimitrie Todoranu (doctor în litere). 1. ocupat înainte vreme de Insti­ tutul de Istorie Naţională. Impiegat: Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe).Personalul. prin decizie ministerială şi le­ gea bugetară. prin decizia Onor. 18 Dec. 2. Secretar: Gheorghe Iova. Impiegată: (ca mai sus). din şedinţa sa din. deitaşată la Rectorat. 1935. graţie următoarelor măsuri importan­ te ce au fost luate • de conducerea Universităţii: a) Încadrarea personalului Oficiului în personalul ştiin­ ţific ajutător âl Universităţii. 75 şi 81 al Legii pentru Organizarea învăţământului *) Aprobat de Senatul Universitar în şedinţa din 27 Iunie Л936 (No. Art. instalarea oficiului. In cursul acestui an organizarea 'Oficiului Universitar a BCU Cluj / Central University Library Cluj primit un nou impuls. în vir­ tutea art. c) Alcătuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Universitar.

Conform art. d) Studiul vieţii universitare şi studenţeşti. publicată în Mon. In vederea bunei funcţionări a serviciului de in­ formaţiuni şi documentare. al Le­ gii pentru Org. Controlul activităţii şi gestiunii Oficiului Uni­ versitar se face de Rectorul Universităţii şi de Senatul Univer­ sitar (conform art. — după cum se va sim­ ţi nevoia — în ore anume destinate acestui scop. Art. publ. 1933).317" Universitar. în Mon. h. Art. psihologice şi sociale a studentelor şi studenţilor universitari şi realizarea orientării profesionale academice. II. în Mon. Oficial No. Decanatele Facultăţilor şi restul instituţiilor uni­ versitare vor comunica oficial cu Oficiul prin intermediul Rectoratului Universităţii. fie de 2—3 ori pe săptămână. organizarea asistenţei medicale. Univ. 207 din Regulamentul Gen. 203 al Regulamentului Legii înv. înv. sau sitar al Universităţii dinCentral University Library Cluj secţiuni de activitate: a) Informaţiuni şi documentare asupra vieţii universitare. precum. — publ. . Oficiul Universitar va avea o bi­ bliotecă proprie de specialitate. Oficiul Universitar este dependent de Rectoratul Universităţii. 96 din 22 Aprilie 1932. b) Asistenţa medicală. Serviciul de informaţiuni şi documentare. 287 din 11 Dec. Oficiul Univer­ BCU Cluj / Cluj are următoarele servicii. El este consilierul Senatului şi al Facultăţilor. 2. Univ.. In vederea realizării acestui scop. Art. 5. Serviciul de informaţiuni şi documentare are me­ nirea de a da informaţiuni şi îndrumări despre şi în viaţa uni­ versitară din ţară şi străinătate. de Apl. Art. 6. care va cuprinde studiile şicercetările de seamă despre organizarea învăţământului uni­ versitar şi a vieţii studenţeşti din ţară şi străinătate. Oficial No. 3. 287 din 11 Dec. şi informaţiuni cu caracter economic şi social studentelor şi studenţilor univer­ sitari. 1933 — sco­ pul Oficiului Universitar este: informarea şi orientarea stu­ dentelor şi studenţilor în Universitate. c) Orientarea profesională academică. Custode al acestei biblioteci este directorul Oficiului. — Biroul de informaţiuni va sta la dispoziţia studenţimii fie zilnic. psihologică şi socială a studentelar şi studenţilor în Universitate. — Art. Oficial No.

Serviciului asistenţei medicale. recomandarea staţiunilor balneo-climatice. sub supravegherea directorului Oficiului şi după indicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Igienă şi Igienă So­ cială a Universităţii din Cluj. igienic). ca­ re vor anunţa Oficiul — în 24 de ore — internarea şi natu­ ra bolii. Propaganda igienică se va face prin ci­ cluri de conferinţe (ţinute de specialişti). etc. Examenul se va face de dispensarele studenţeşti şi clini­ cile Universităţii prin intermediul medicului Oficiului. Studentele şi studenţii înainte de a urma un tratament sau de a se interna în clinici. se vor anunţa Oficiului University Library Cluj BCU Cluj / Central Universitar. prin îndrumări igienice date la faţa locului cu pri­ vire la alimentaţie şi locuinţă. publicaţiuni. recrutaţi dintre studenţii bursieri. psihologice şi sociale. etc). b) Mijlocirea internării şi tratamentului gratuit al stu­ dentelor şi studenţilor în clinicile Universităţii. precum şi a dispensarelor uni­ versitare. d) Organizarea practică a măsurilor igienice (locuinţă. vor fi ordonate pe facultăţi şi vor ser^ vi atât ca material documentar cât şi ca punct de plecare pen­ tru controlul şi îndrumarea medicală a studenţimii. Art. 7. Acest medic va fi ajutat de către studenţi vizitatori. con­ sultaţii. Propaganda igienică va fi organizată de medicul Oficiului. întocmite de directorul Oficiului după avizul şi indicaţiile profesorilor de specialitate. c) Propaganda igienică (îndrumări teoretice cu caracter preventiv. anul V şi VI ai Facultăţii de Medicină. Aceste fişe vor servi şi pentru educaţia fizică. alimentaţie. care se înscriu pentru întâia oară în Universitate. Fişele vor fi totalizate la Oficiul Universitar. Această organizare se va realiza prin vizitarea locuinţelor particulare ale studentelor şi studenţilor de către medicul Oficiului. Oficiul ţine evidenţă statistică de toate cazurile şi le in­ troduce în fişele medicale ale studentelor şi studenţilor. Rezul­ tatele acestui examen vor fi trecute în o fişă fiziologică şi o fişă medicală. . Asistenţa medicală a studenţimii se realizează de către Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul fiziologic şi medical al studentelor şi stu­ denţilor universitari. etc.318 III. In cazuri urgente primirea studenţilor se face direct de clinicile respective.

Asistenţa psihologică a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul psihologic al University Library Cluj BCU Cluj / Central studentelor şi studenţilor ce se înscriu în anul I la Universitate. Acest examen se face de In­ stitutul de Psihologie al Universităţii. denumit de directorul clinicii şi aprobat de Senat. ce vor trata aceste su­ biecte. care au nevoe de recreaţie şi tratament în staţiunile balneo-climatice ale Universităţii — după examinarea lo. Ei vor primi o diurnă stabilită de Senat. are turburări . Art. care din diverse cauze interne şi externe. Aceste dispensa­ re sunt conduse de Directorii clinicilor respective. Studentele şi studenţii cu înclinări psihoneurotice — des­ coperiţi prin examenul medical — vor fi supraveghiaţi şi li se vor da îndrumări adecvate stării lor. 9. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe latura de.r de dispensarele studen­ ţeşti ale Universităţii. b) îndrumări în organizarea tehnică a muncii intelectua­ le şi conferinţe de igienă mintală. prin intermediul Rectoratului. Orice studentă sau stu­ dent. 8. asistenţă medicală se va face de directorii Institutului de Igienă şi Igienă Socială şi ai Dispensarelor universitare. Aceste dispensare vor avea câte un medic din per­ sonalul clinicilor respective. îndrumările despre teh­ nica muncii intelectuale şi expunerea principiilor esenţiale de igienă mintală se vor face de către directorul Ofciului printr'un ciclu anual de 10—15 conferinţe. Datele acestui examen vor servi ca ma­ terial material documentar şi ca punct de plecare în organi­ zarea şi realizarea celorlalte aspecte ale asistenţei psihologi­ ce. In strânsă legătură cu Oficiul Universitar funcţionează Dispensarul antituberculos şi antivenerian.319 Medicul Oficiului va întocmi de asemenea tablou studen­ telor şi studenţilor debili (săraci şi merituoşi). Rezultatele acestui exa­ men vor fi trecute în o fişă psihologică (elaborată de directo­ rul Oficiului şi aprobată de directorul Institutului de Psiholo­ gie al Universităţii). Ele vor fi subvenţionate de Senatul Universitar din fondurile asistenţei medicale. c) Consultaţii cu caracter psihologic în caz de crize şi dificultăţi psihologice ale studenţilor. Art. sau printr'un curs special pe lângă catedra de Psiho­ logie experimentală şi aplicată dela Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii.

Recomandarea se va face după anchetarea socială şi economică a studentelor şi studenţilor. IV. care vor consemna rezultatul an­ nului şi medicului Cluj / Central University Library Cluj chetei în o fişă socială şi economică. c) Organizarea practică a operii de ajutor a studenţilor săraci şi recumondarea studentelor şi studenţilor. Serviciul orientării profesionale academice areîndatorirea să dea studenţimii îndrumările ştiinţifice nece­ sare pentru alegerea potrivită a facultăţii şi specialităţii înă­ untrul Universităţii. . In acest scop Oficiul Universitar va avea la îndemâna sa: a) Monografiile profesiunilor superioare. 10. Art. d) Consultaţiuni şi ajutor în caz de conflicte şi dificultăţi sociale ale studenţimii. lipsiţi de mijloace materiale. Această anchetă cade în sarcina psihotehniciaBCU Oficiului. Art. în ore • anume stabilite pentru acest scop. de către directorul Oficiu­ lui şi de către profesorii universitari care vor binevoi a-şi lua această sarcină. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe la­ tura asistenţei psihologice îl va face directorul Institutului de. 11.. Art. spre a beneficia de ajutoare şi burse din fondul de asistenţă socială al Universităţii. In afară de datele literaturii ştiinţifice existente. care să constitue un studiu ştiinţific al acestor profesiuni pe toate laturile lor. 12.320 şi conflicte de natură sufletească. Oficiul Uni­ versitar va întreprinde anchete în ţara noastră pentru a com­ pleta datele ce le posedă asupra profesiunilor academice. se va adresa Oficiului îix orele destinate consultaţiunilor psihologice. Serviciul orientării profesionale academice. în vederea unei pregătiri optime pentru vieaţa profesională. Psihologie al Universităţii. Această fişă se va con­ frunta cu fişa completată obligator la înscriere. Aceste consultaţii se vor da. b) Mijlocirea ocaziilor de muncă pentru câştigarea mij­ loacelor necesare întreţinerii studenţilor săraci şi merituoşi. Asistenţa socială a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) indrumări şi înlesniri pentru găsirea de locuinţe şi alimentaţie igienică şi economică. Aceste consultaţii se vor da de directorul Oficiului şi de profesorii care vor bi­ nevoi a-şi lua această sarcină.

cuprinse în fişa sa fiziologică. Pentru obţinerea datelor dela acest punct. Art. Art. Materialul necesar pentru examinare (teste. V. Serviciul de studii al Oficiului are îndatorirea de a strânge datele privitoare la organizarea vieţii universitare şi studenţeşti. este obligatorie pentru toţi studenţii care intră în anul I la Universitate şi ele vor fi depuse la Oficiul Universitar cu prilejul înscrierii. Examinarea experimental-psihologică a candidaţilor se face de Institutul de Psihologie al Universi­ tăţii prin intermediul directorului şi psihotehnicianului Ofi­ ciului. Consultarea Oficiului în vederea orientării pro­ fesionale academice devine obligatorie. însă neeliminatorie. sub directa supraveghere şi îndrumare a directorului Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. se va face anual apel la Institutul Central de Statistică al Statului. Completarea fişei de stare civilă. Vieaţa studenţească va fi studiată în variatele sale aspecte şi sub unghiu istoric. BCU Cluj Central University Library Cluj Art. medi­ cală.) se procură dela Institutul de Psihologie al Uni­ versităţii. Orientarea profesională se va face în cursul lunei Sep­ temvrie şi Octomvrie. raporturile culturale interuniversitare. Activitatea ştiinţifică a serviciului de orientare profesională academică se găseşte sub controlul şi directivele directorului Institutului de Psihhologie al Universităţii. şomajul în profesiunile superioare etc. 17. Indicarea / facultăţii şi specialităţii potrivite struc­ turii psihofiziologice a candidaţilor. social-economică. psihologică şi de stare civilă. Serviciul de studii al vieţii universitare şi studenţeşti. 13. pentru toţi candidaţii ce se înscriu în anul I la Universitate. Se va studia în deosebi: organizarea şi evoluţia învăţământului universitar din ţară şi străinătate. î4. se va face într'un interviev dintre candidat şi directorul Oficiului. 15. Art. Elaborarea monografiilor profesionale se va face de di­ rectorul Oficiului. ANL'ABUL 193 5/36 71 . Ea nu va putea avea loc decât ţinând seamă şi având la dispoziţie datele com­ plete despre candidat. aparate. şcolară.321 b) Statistica locurilor libere in profesiunile superioare (piaţa muncii in profesiunile superioare). a celei şcolare şi social-economice. Art. 16. etc. ches­ tionare.

Art. Func­ ţia de director al Oficiului nu poate fi ocupată decât de cei ce posedă: titlul de doctor în litere şi filosof ie. e) Un impiegat-dactilograf. ) Netrecut până în prezent în buget. precum şi lucrări şi studii publicate ce tratează probleme aparţinătoare acestui domeniu. Oficiul Universitar va avea relaţiuni directe cu toate asociaţiile studenţeşti ale Universităţii (recunoscute de Sena­ tul Universitar). specializat în Igienă şi Igienă socială. b ) Un psihotehnician consilier social. specialitatea Psihologie. — sau doctor în Medicină cu studii de specializare în Psihologie şi Psihotehnică. cu gradul de asis­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tent. precum şi studii speciale de Psihologie experimentală şi apli­ cată. cu gradul de asis­ tent ). Numirea personalului la Oficiul Universitar se va face după normele următoare: a) Directorul şi psihotehnicianul Oficiului se vor numi pe bază de titluri şi lucrări de către Minist. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de licenţiat sau doctor în litere şi filosofie. 19. Art. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor în medicină. cu gradul de şef de lucrări. cursuri şi practică de specializare în domeniul Psihologiei experimentale şi aplicate. 20. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor sau licenţiat. Aceste asociaţii sunt obligate să dea orice informaţiuni ce li se vor cere din partea Oficiului Universitar. 18. cu gradul de preparator. practică şi eventuale lucrări în domeniul Psihotehnicei şi Psihologiei sociale. Postul nu poate îi ocupat de­ cât de cei ce posedă cel puţin bacalaureatul sau o şcoală spe­ cială echivalentă liceului. incadrat în personalul ştiinfific-didactic al Universităţii. Personalul Oficiului Universitar al Universităţii din Cluj se compune din: a) Un director al Oficiului. specialitatea Psi­ hologie.322 Art. Instr. c) Un medic igienist consilier social. In vederea cunoaşterii obiective a vieţii studen­ ţeşti. . Publice nu­ mai după avizul prealabil şi favorabil al Directorului Institu1 2 2 *) Netrecut până în prezent în buget. d) Un secretar. VI. Personalul oficiului.

d) Impiegatul-dactilograf se va numi după normele de . chete. VII. Abaterile disciplinare ale personalului Oiiciului Universitar se judecă de Senatul Universitar. Instr.iintră în vigoare cu data de . BCU Cluj / Central University Library Cluj . iar dacă este medic de Facultatea de Medicină şi după recomandarea Senatului Universitar.323 stului de Psihologie al Universităţii în caziil când candidatul «este psiholog. . cu ord..numire ale personalului ad-tiv universitar. 1. Publice. 24. . 66 şi 60 din Legea pentru Organizarea înv. -Subvenţiunea anuală dela autorităţile de Stat. . . Fondurile Oficiului Universitar provin din ur­ mătoarele sume: . etc. judeţ şl comuna. Fondurile oficiului. 129 şi 135 al Regulamentului aceleiaşi legi. Univ. Cota parte din taxele plătite de studenţi pentru asis­ tenţa medicală şi socială. 4. dupâ avizul favorabil al Direcţiunii Institutului de Psihologie al Universităţii sau al Consiliilor de Facultate şi după recoman­ darea Senatului Universitar. precum şi dela întreprinderile particulare.. care au controlul şî directiva activităţii ştiinţifice a Oficiului. . Art. b) Medicul igienist consilier social se va numi de către Minist. înv. . Prezentul regulament. . Serbări. № . Sup. Orice modificare a dispoziţiilor cuprinse în pre­ zentul regulament se va face numai de către Senatul Univer­ sitar. 25. Donaţiuni de orice categorie. Nr. Art. 1766—1936 «Д aprobat de Ministerul Instr. votat de Senatul Univer­ sităţii din Cluj în şedinţa sa din 27 Iunie 1936. Publice.din . . . după ce s'a luat avizul directorilor de Institute. Instr Publice după avizul prealabil şi favorabil al Di­ rectorilor Institutului de Igienă şi ai dispensarelor universi­ tare şi după recomandarea Senatului Universitar. conf. 23. c) Secretarul se va numi de Minist. Administrarea fondurilor se va face potrivit unui »uget de venituri şi čheltueli "întocmit de Rectorul Univer­ sităţii după propunerea Directorului Oficiului. . Art. 21.3. cu aprobarea Ministerului Instrucţiunii Publice.Art 22. . . Art. 2. Dir. şi art. art. Acest buget va fi aprobat de Senatul Universitar.

. clasa Il-a pe tot tim­ pul anului şcolar. Pentru buna şi obiectiva funcţionare a acestui serviciu. dela Facultatea de Ştiinţe lei 31780 Total 226 lei 298690 5. s'a incorporat în activitatea Oficiului. întreţinându-se astfel o întinsă: corespondenţă cu. fiinţei. ghiduri. alegerea cursurilor. în caz de boală.. Asistenţa medicală. a) Ospitalizarea gratuită în Clinici Studenţii Universităţii din Cluj sunt trataţi. Astfel în acest an şcolar s'a achitat suma de lei 313183 repartizată astfel: 1. dând informaţiile şi îndrumările practice ce­ rute cu privire la: organizarea învăţământului universitar. cursuri de vară şi specializare în străină­ tate. etc. dela Facultatea de Drept lei 128870 2. 2. Pentru 79 stud. etc. . 11 Servieiul de informaţluni şi documentare. Oficiul şi-a înjghebat o bibliotecă proprie de specialitate (îir parte din lucrările existente la Rectorat. dela Facultatea de Medicină lei 105000 3. care cuprinde esenţialelescrieri şi lucrări informative: anuare. De asemenea sa răspuns tuturor cererilor adresate îh scris. I . care funcţiona la Rectoratul Universităţii! încă din 1928.. Pentru 94 stud. Diferite ajutoare medicale acordate individual lei 14493 Adică lei 313183 acordaţi în acest an şcolar din fondul de asistenţă medicală al studenţiemi.. Biblioteca este zi de zi întregită cu lucrările fundamentaleCentral University Library Cluj asupra or­ BCU Cluj / ce au apărut sau apar ganizării. prospecte. psihologică şi socială. persoanele din afara Clujului. Pentru 19 stud. Asistenţa medicală. şi a stat ţilnic (2 ore) la dispoziţia studenţimii precum şi a tuturor ce­ lor interesaţi. Pentru 34 stud. iar cu aprobare specială şi în timpul vacan­ ţei. în parte din lucrări achiziţionate sau cumpărate direct). gratuit în Clinicele universitare.324: Activitatea*. evoluţiei şi rolului învăţământului univer­ sitar şi superor. Acest serviciu. ale universităţilor din ţara şi a principalelor universităţi din Occident şi de peste Ocean. dela Facultatea de Litere lei 33040' 4. Costul tratamentului se rambursează însă Clinicelor dintr'un fond alimentat prin atribuirea unei cote din taxa de în­ scriere plătită de studenţi.

In unele •cazuri au fost executate şi alte examinări speciale. Hângănuţiu. Afecţiuni renale 1 caz (tuberculoză renală. Faringită 1 caz. Strabism 1 caz. Afecţiuni dentare 404 cazuri: Carii netratate 272 cazuri. Arsură 1 caz. Rezulta­ tele obţinute au fost consemnate pentru fiecare student înîtr'o fişă individuală.5%). Afecţiuni de nas.de A echipe de medici con«duse de Dnii Dri Daniello. Polipi nasali 5 cazuri. Tegetaţii ađen. 1 caz. Pod 7 cazuri. In ce priveşte rezultatul examinării celorlalte organe s'aîî constatat: Leziuni oculare în 80 de cazuri: Cecitate unilat. Afecţiuni cutanate 18 cazuri. al cărui model. Oariiello. Blefarită 1 caz. Dispensarul antituberculos. Deviaţii de sept 2 cazuri. Litere 130. Laringită 1 caz. Miopie 76 cazuri. examinarea acuităţii vizuale. scleroze discrete pulmonare etc. In această categorie au fost clasaţi toţi acei ce prezentau complexe primare calcefiate. a cavi­ tăţii buco-faringiene. Pitiriază 4 cazuri. Drept 229. Cu mici semne de tuberculoză latentă dar cliniceşte să­ nătoşi 541. Impetigo î caz. simfire pleurale. Acest examen a fost făcut . Rinită cronică 1 caz. adenopatii hilare. Coroane 30 cazuri. In ce priveşte rezultatul examenului pulmonar el este BCU Cluj / Central University Library Cluj următorul: Lipsiţi de ori ce semn de leziune pulmonară 101. examen radiologie al toracelui. :1 ) Condus de dl Docent Dr. analiza serolqgică a sângelui.*) La începutul anului şcolar au fost examinaţi la dispen­ sar în . urechi 130 cazuri: Amigdale ipertrofiate 119 cazuri. Cu tuberculoze pulmonare active 10 (1.325 . . 1 caz.a fost întocmit de Oficiul Universitar. In total au fost examinaţi 652 studenţi din anul întâi. Berariu şi Popescu şi a fost cât se poate de complect constând din: înregistrarea •exactă a datelor anamnestice. Ştiinţe 59. re­ partizaţi pe Facultăţi după cum urmează: Medicină 234. Proteze •3 cazuri.mod obligator toţi studenţii anului I a celor patru fa­ cultăţi.b) Tratamentul gratuit acordat studenţilor în dispensării. examen fizic general. L. Acnee 12 cazuri. gât. Plombe 92 cazuri. Tpermetroppie 1 caz.

.58 сатzuri. Dintre aceştia Studenţi universitari . . Politechnică ^.•Condus de đl D r . între orele 2—4 după masă s'au prezentat în total 688 studenţi. . In afară de cazurile de mai sus. Cazurile cu tuberculoză pulmonară activă n'au fost a&r mise în Universitate. . . . 1.. Academia Comercială Academia de Agricultură. . . . . .. .. Dintre aceştia 245.au fost internaţi în secţia de boli pulmonare a clinicii medicale. . IL La consultaţiile gratuite ale Dispensarului cari s'au ţi* nut Miercurea şi Vinerea.dintre student ţii tuberculoşi. .). . . . . Totalul consultaţiilor . . . . ... . .274' 15. .... P . . .. . . . . evolutive şi 40 de.652: 609 312 182' 66' 46 3 609~ 665 217 65' 7 8 u . . . . . . Academia de Teologie . . . . . . "total:" Alte şcoli . .32B. . Dintre studenţii debili sau cu tuberculoză latentă 50.. ci li-s'au dat sfaturile necesare în vede­ rea tratamentului.. . afecţiuni (gastro-intestinale. . venite pentru reexami­ nare.. . In cursul acestui an au fost descoperite printre cazurile noi 14 tuberculoze active. Modraîu. endocrine etc.. Cei mai mulţi. .. . .. Facultatea de medicină Facultatea de litere şi filozofie Facultatea de ştiinţe Facultatea de farmacie ... аш BCU Cluj / Central University fOst internaţi în preventoru! GoBbiţa. ... . . . . Alte. Library Cluj Dispensarul antiveneriân*) (Instalat în localul clinicii Dermato-Venerice):. . au fost car zuri noi iar 443 au Fost cazuri vechi. au mai fost examinate la Dispensar 47 studente dela Căminul de fete din Calea Mo­ ţilor şi 146 studenţi ai Academiei comerciale. . .. C i r l e a ajutat de L. Facultatea de drept . Totalul bolnavilor .. afecţiuni extrapulmonare sau netuberculoase.. . .

Starea postblenoragică 7. Herpes progenîtal 34. Leucoree 2. Absolvenţi 23. Şancru moale 3. Eritrasma 5. Total: 9. Total: 42. Anul II. Sifilis secundar 6. BCU Cluj / Central University Library Cluj Boli venerice după facultate: Medicină: Sifilis 7. . Anul VI. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. 14. Total: 83. 15. Blenoragie 5. Total: 189. Eczema marginată 2. Fimoză 3. Anul IV. Varicocel 1. 160. 5. Bleno­ ragie acută complicată 88. Uretrită microbiană 30. Alte afecţiuni ale sferei genitale: Balanită erozivă 34. 3. Anul III. Blenoragie cronică 19. Şancm moale.327 Conservator de artă dramatică Şcoală normală de băieţi Şcoală Comercială Şcoală de conductori technici Licee Şcoală de menaj Şcoală normală de fete Şcoli primare — Total: 13 12 24 34 102 22 16 145 665" 160 1114 1274 După sex: Femei Bărbaţi Total: Studenţi universitari după anii de studiu: Anul I. Limfogranulomatoză inghinală. Total 98. Total: 292. Litere şi filozofie: Sifilis 1. Total: 609. Drept: Sifilis 33. Sifilis primar 33. Sifilis la­ tent 37. I. Blenoragie 54. Şancru moale necomplicat 66. 4. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Blenoragie. 156. Şancru moale 10. Şancru moale complicat 17. 108. Neurastenie sexuală 1. Şancru moale 9. Nicolas Favre 4. Total: 76. Boli venerice: 1. Sifilis. Ftiriază inghinală 2. Vulvovaginită blenoragică 2. Intertrigo 1. Condilome acuminate 36. Ruptura frenului 8. Blenoragie acută necomplicată 176. Blenoragie 25. Parafimoză 1. Uretrită catarală 24. Mollus contagios 4. 133. 2. Anul V.

Impetigo 16. Anul Anul las Favre Anul tal: 47. II. Eczema 46. Sclerodermie 1. Blenoragie 2. Seboree 22. Trichofiţie superficială 8. Hiperidroză 4. III. Aceasta este însă numai aparentă având în vedere numărul mai mic a studenţilor înscrişi în acest an şcolar. Total: 12. Total: 20. Lichen ruber plan 2. Ulcer crural 2. Nevi piloşi 1. Foliculite 18. Eritem nodos 1. Şancru moale 5. Diferite dermatoze: Acnee ulgară 36. Scrofulodermie 1. Hemangiom 1. Ectime 3. Zona zoster 5. Piti pilor 5. Ichtioză 1. Herpes febril 1. Şancru moale 1. Anul VI. Lichen pilar 5. To­ tal: 41. Nico1. Lichen ruber plan 2. Urticaria factiţia 5. Blenoragie 9. To­ . Total: 5'.328 Ştiinţe: Sifilis 2. Şancru moale 1. Trichoepiteliom 1. Eritrodermie 1. Şancru moale 5. Eritem poli­ morf 1. Şancru moale 6. Sifilis 4. Pelagra 4. Raportând numărul de 4 * boli venerice la numărul 55 Boli venerice după anii de studii: I. Nevi piloşi 1. Erisipel 1. Alopecie 1. Şancru moale 1. Anul V. Total: 38. Sifilis 5. Urticarie 7. Total 4. Pelioză reumatică 1. Blenoragie 2. Eczematide 4. Totalul dermatozelor: 439. Scabie 62. Sifilis 14. Exantem toxic 5. Totalul bolilor venerice la Studenţi Universitari: Sifilis 40 Şancru moale 23 Blenoragie 96 Nicolas Favre 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total: 161 II. Afte 3. Piodermie 46. Furunculo­ ză 20. Sifilis 2. Pitiriază rozată Gilbert 3. Ulcer traumatic 1. Blenoragie 21. Comparând aceste tablouri cu datele anului şcolar 1934— 35 se observă o oareşcare înbunătăţire în ce priveşte morbi­ ditatea venerică. Cheloiţi spontan 1. Blenoragie 27. Absolvenţi: Blenoragie 6. Şancru moale 5. Acnee necrotică 1. Pernio 1. Piodermie 46. Scarlatină 1. Combustie 3. Sifilis 15. Dishidroză 2. Hipertrichoză. Hidrosadenită 5. Blenoragie 11. Blenoragie 27. Combustie medicamentoasă 6. Total: 6. Favu 7. Dermatită 23. Anul IV. Nicolas Favre 1. Cheilită 1. Veruce 17.

Asistenţa psihologică. apărut în luna Sept. O altă categorie de beneficiari. a fost trimisă la sta­ ţiunea maritimă Budachi-Cordon. un număr de 32 studenţi ai ace­ stei Universităţi. Spre a extinde sfera de cunoaştere a ideilor pe care se sprijină această asistenţă şi spre a dovedi marea ei utilitate. unde Uni­ versitatea are un pavilion propriu afiliat societăţii „Claritatea" din Cluj. In acest an şcolar au fost trimişi la acel Sanatoriu. Studenţii debili. recomandaţi de Clinica Medicală în urma examinărilor făcute. timp de o lună.329 total de 3691 studenţi această ne dă un procent de 12.921 cu care 16 stu­ denţi au primit întreţinere gratuită la staţiunea amintită. asistenţa psihologică. c) Reconfortarca in sanatorii şi in staţiuni maritime. repartizaţi astfel: Dela Fac. Iniţiată în cadrul asistenţei generale a vieţii studenţeşti. la care se mai adaogă o subvenţie de 15. de „ „ „ „ „ Drept Medicină Litere Ştiinţe 7 studenţi 10 „ 12 3 Rectoratul a plătit Societăţii Caritatea pentru întreţine­ BCU 990 zile socotit â Library lei rea acestor studenţi. 2. 1.30% ceeace prezintă o urcare de 3%. spre a fi pus la dispoziţia studenţimii. Faptul acesta ne îndeamnă la o propagandă şi profilaxie mai intensă. a terapeuticei şi mai ales a Igienei vieţii mintale.400 din fondul de asistenţă medicală. lipsiţi de mijloace şi meritoşi sunt tri­ mişi la Sanatoriul din Colibiţa din munţii Rodnei. 1936. directorul Oficiului s'a îngrijit de elaborarea şi publicarea unui volum de „îndrumări Universitare". 2. suma totală de lei 59. pe timp de una sau două luni. In cuprinsul . In acest scop Rectoratul a acordat ca ajutoare suma totală de lei 20. care a luat o desvoltare foarte mare la Universităţile străine — în deosebi la cele anglo-americane — tinde să dea studenţimii toate îndrumările necesare în mate­ rie de organizare ştiinţifică a muncii intelectuale academice. pe viitor.Cluj / Central Universitycâte 60 Cluj ziua.000 lei.

344 sub diferite titluri de ajutoare din fondul de asistenţă socială. M. Serviciul de asistenţa socială. şi Dr. acest serviciu a stat la dispo­ ziţia tuturor candidaţilor şi studenţilor care au cerut îndru­ mări ştiinţifice cu privire la alegerea Facultăţii şi specialităţii. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat. social. in conexiune cu Institutele universitare competente. Dr. pe baza cererilor aprobate de Dl Rector. de Drept 44 „ „ „ „ Medicină 34 „ „ „ „ Litere 62 „ „ „ „ Ştiinţe. Serviciul orientării profesionale academice. cu începerea anului universitar viitor.794. I. Alături de studiul privitor la „Orientarea profesională academică". Haţieganu. a constat din verificarea situaţiei şcolare şi materiale a candidaţilor cari au solicitat ajutoare din fondul de asistenţă socială. care a funcţionat şi anul acesta la Recto­ rat. metode de examinare ale individua-- . datorite direc­ torului Oficiului.330 acestui volum de îndrumări universitare ştiinţifice (realizat cu colaborarea dlui Prof. publicat de directorul Oficiului în volumul de îndrumări universitare amintit. cum a funcţionat dela început. psihologic şi biologic al diferitelor profesiuni superioare. Astfel. sau emis de Rectorat studenţilor săraci şi meritoşi bonuri de diferite ajutoare în sumă totală de Iež 137. Acest serviciu. metodele ştiinţifice ce vor fi întrebuinţate. 3. 0. Astfel în acest an şcolar s'au acordat în total suma de169. precum şi la cerinţele de ordin economic. care se referă direct la asistenţa psihologică: „Tehnica muncii Intelectuale" şi „Principii de Igienă min­ tală". Zolog. In afară de aceste bonuri s'au mai acordat ajutoare pealtă cale în sumă de lei 31. Agr. I I I .550 care BCU Cluj / Central University Library Cluj se repartizează astfel: 25 ajutoare la Facult. Utilat cu toate elementele necesare unei orientări ştiinţifice (monografiile profesiunilor superioare. şi din distribuire de ajutoare celor merituoşi. Dr. în examinarea psihologică a studenţilor din -anul I. Comşia) se găsesc următoarele studii.

Educaţia fizică universitară . 1. *)~Aprahat de Senat. va fi cât se poate de simplă pentru a nu turbura mer­ sul normal al studiilor. Conducere Art. Educaţia fizică universitară urmărind scopul sus amintit. c) Directorul educaţiei fizice universitară. .se înfăptuieşte prin exerciţii de educaţie fizică generală. Art. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat planurile lucrări­ lor viitoare. V. la vieaţa studenţească şi uni­ versitară în genere. universitare. In acest an şcolar s'a redactat şi aprobat statutul educa­ ţiei fizice universitare*) cu următorul text: Art. II. 5. şi va sta şi mai mult în viitor. în sprijinul tutu­ ror candidaţilor ce intră în învăţământul superior şi care do­ resc să aibă asistenţă şi îndrumare obiectivă. cari vor fi urmate obli­ gator de toţi studenţii şi prin o educaţie sportivă atletică ur­ mată de cei selecţionaţi şi de cei ce se înscriu de bună voie. în şedinţa din 25 Iunie 1936 (Rectorat Nr. Cap. Scopul educaţiei fizice în Universitate este forma­ rea unui corp sănătos şi desvoltat armonic. 515—1936). Această educaţie urmăreşte formarea unui student universitar sănătos la trup şi la suflet. 3. Serviciul de stadii. Organele de conducere şi îndrumare sunt urmă­ toarele: a) Senatul Universitar. I V . n.з з г lităţii prin institutele universitare de specialitate). acest ser­ viciu a stat. ce vor ii date publicităţii. 2. b) Comisiunea de educaţie fizică universitară. Art.. Educaţia fizică Universitară. h. capabil de muncă spornică. BCU Cluj / Central University Library Cluj pentru a deveni un cetăţean conştient de datoriile ce le are faţă de Ţară. fizică şi intelectuală. Educaţia fizică se va preda pentru ambele sexe cu programe speciale.rt. privitoare la organiza­ rea învăţământului universitar..

Art. Profesorii de educaţie fizică se vor numi din partea Se­ natului universitar la propunerea (Comisiunei de educaţie fizică. care va fi înaintat Senatului Universitar. Directorul educaţiei fizice universitară. de educaţie fizică. câte unul de fiecare facultate pe 3 ani şi reeligibil. respectarea regulamentelor. Art. se ocupă cu organizarea concursurilor şi serbărilor. |Ctei 4 profesori sunt aleşi din par­ tea Facultăţilor. 2. 11. 8. ales de către Senatul Universitar pe timp de 3 ani.332 Art. Art. v . Membrii Comisiunei participă la şedinţe cu vot deliberativ în toate chestiunile ce interesează educata fizică şi compunerea programelor anali­ tice. 9 — Preşedintele Comisiunei de educaţie fizică exe­ BCU Cluj Central de Senatul Universitar şi răs­ cută bugetul întocmit şi /aprobatUniversity Library Cluj punde de executarea deciziunilor Comisiunii de educaţie fi­ zică. Comisiunea de educaţie fizică este organul de con­ ducere efectivă. Directorul educaţiei fizice supraveghează execu­ tarea programului. 6. 4 profesori universitari desenaţi de cele 4 Facultăţi. Ea se compune din 7 membri: 1. Instructorii vor fi numiţi de către Comisiunea de educa­ ţie fizică la propunerea Directorului sportiv dintre studenţii. 4. Preşedintele Comisiei de educaţie fizică este un profesor universitar. Directorul educaţiei fizice universitară. 3. preşedintele so­ cietăţii sportive a studenţilor universitari Cluj. Preşedintele societăţii sportive a studenţilor universi­ tari Cluj. Preşedintele. Exerci­ ţiile şi cursurile sunt conduse de prof. Art. cari au dovedit aptitudini şi o pregătire suficientă. 12. 7. Art. de coordonare şi de control. Comisiunea se întruneşte cel puţin la 3 luni. Senatul Universitar este organul de îndrumare. Profesorii de educaţie fizică. 10. sunt membri de drept ai Comisiunii. aju­ taţi de instructori după programul fixat dei Comisiunea de educaţie fizică universitară. şi aprobat de Senatul Universitar. Art. EI face raportul de activitate şi de propuneri Comisiei. el este reeligibil. Instructorii. Directorul de educaţie fizică este organul execu­ tiv al Comisiunii.

Examinarea studentelor va fi făcută de o femee. Scutirea poate fi definitivă sau temporală. cari au urmat cu succes cursuri speciale de Medicină sportivă. 2. Educaţie fizică generală. 18. Studenţii sunt obligaţi la respectarea programu­ lui fixat şi a executa exerciţiile după indicaţiile profesorilor de educaţie fizică. Art. Scutirea de înscriere s"au de frecvenţă se face numai pe baza certificatului medicului sportiv universitar. Art. ei având răspundere personală pentru partea medicală a fişei. 14. III. Diploma de doctor sau de licenţă nu se va elibera decât acelor cari au dovedit că au urmat stagiul. salt. Examenul medical este obligatoriu la începerea şi ter­ minarea cursurilor de educaţie fizică. medic. Art. 15. Educaţia fizică universitară se practică în urmă­ toarele ramuri: 1. Educaţia fizică generală este materie obligatorie ia Universitatea din Cluj. Art. examinează pe toţi studenţii şi în colaborare cu Oficiul Universitar întocmeşte fişele medi­ cale. Fiecare student în cursul şcolarităţii este obligat a frecventa orele anunţate în program cel puţin un stagiu de două sesiuni (una de vară şi una de iarnă). 13. Educaţie sportivă şi atletică. Medicii sportivi se recrutează din partea Comisiunii de educaţie fizică. Medicii sportivi. Toţi studenţii şi studentele regulat înscrişi sunt obligaţi a urma exerciţiile şi cursurile acestei disciplini. şi aruncare. Cei cari nu respectă instrucţiile date vor fi pedepsiţi conform regulamentului de ordine şi disciplină. Frecvenţa se va nota la sfârşitul fiecărei sesiuni de profesorul de educaţie fizică şi se va califica din: alergare. cu predilecţie din personalul ştiinţi­ fic al Facultăţii de Medicină. 17. 16. Art. cerându-se un minimum de prestaţie fixat de Comisiunea de Educaţie Fizică. Frecvenţa se vaCluj / Central University Library Cluj foaia re­ BCU nota în libretul studentului. Art. . pe zervată educaţiei fizice.333* Art. 19. Educaţia fizică generală (obligatorie). Cap.

tratând şi exercitând primul ajutor. Art. Jocurile sportive şi atletismul. Ea va fi dis­ tractivă şi utilă (recreatoare). water-polo. Educaţia sportivă neobligatorie. Educaţia fizică generală se compune din exer< citii de ordine şi disciplină (sport pe teren militar). Muncă. Exerciţii fizice corective. patinaj. Medicină sportivă. nivelări. Art. Tinde la augmentarea capacităţii de muncă şi la desvoltarea aptitudinilor pentru a fi un bun soldat. Medicina sportivă va forma obiectul de studii mai ales pentru studenţii în medicină. IV. sărituri şi aruncări). practicate cu sco­ pul de a participa la concursuri. î. Se va manifesta prin formarea de echipe de muncă. fiziologia şi patologia muncii şi a sportului (masaj). sporturile de iarnă. un cor al studenţilor universitari. Gimnastică ritmică. Tir. 4. având ca scop executarea unei munci pu­ blice de necesitate naţională (şosele. Serviciul muncii este o parte integrantă a educa­ ţiei fizice universitară. Se va practica atletica uşoară (fugă. Va organiza o fanfară. woley-ball. orchestră.334 3. lupta şi scrima. se vor practica în cadrul . Art. Dansuri naţionale. e t c ) . oina. dând importanţa desvoltării unei atitudini corecte şi a unui spirit de camaraderie-fraternitate şi disciplină pentru a pregăti studentul la viaţa de ce­ tăţean şi soldat. In vederea acesteia se vor forma echipe pe facultăţi. Dintre jocurile sportive se vor cultiva mai ales jocurile BCU Cluj / Central University Library Cluj cu mingea (foot-ball. Cap. etc). 22. Educaţia sportivă universitară nu tinde la re­ corduri ci la obţinerea unui optimum deţ prestaţie. fără pro­ ducerea unui desechilibru organic. 20. 23. etc). nataţia. hand-ball. Art. Se va avea în vedere cultivarea spiritului de luptă şi de echipă. 24. (sky. 21. Exerciţii la diferite aparate. Art.

VI. Art. . V. Art. Mijloacele. Membrii acestei societăţi se recrutează dintre studenţii cari au urmat sau urmează cursurile de educaţie fizică generală şi cari dovedesc aptitudini speciale certificate чЈе Directorul sportiv şî de medicul sportiv. F. Art.335 -societăţii sportive a studenţilor universitari. 30. Fondurile educaţiei fizice. Timpul practicării sportului va fi asigurat în pro­ gramele facultăţilor. Ea funcţionează în baza unui regulament aprobat de Se­ natul Universitar. 27. Ministe­ rului Sănătăţii şi a Armatei. Art. în Parcul Sportiv universitar Regele !Qarol II. Cap. Aceasta so­ cietate este organul care asigură continuitatea în educaţia fi­ zică a studenţilor şi după părăsirea Universităţii. 25.. Bugetul de venituri se alimentează din următoa­ rele izvoare: 1. Art. 28. Subvenţia anuală a Ministerului Instrucţiunii. 29. . Bugetul pentru acoperirea cheltuelilor se alcătueşte de Comisia de educaţie fizică şi se aprobă de Senatul Universitar. la propunerea Comisiunei de educaţie fizică. fiind în acelaşi timp organul de exteriorizare a sportului universitar. Societatea sportivă a studenţilor universi­ tari are buget şi contabilitate proprie sub controlul Senatului Universitar. Art. se va practica în sala de gimnastică a Universităţii. Aceasta societate sportivă în ceea ce priveşte educaţia fizică este supusă îndru­ mării şi controlului Comisiunei de educaţie fizică. Această taxă va fi fixată de Senat. U. •conform contractului făcut cu Asociaţia „Astra". Contribuţia anuală a fiecărui student plătită la înce­ putul fiecărui an şcolar. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cap. E. 2. Membrii activi ai societăţii nu pot să fie decât actuali şi foşti studenţi universitari indiferent de locul UniTersităţii. 26.

vor fi acoperite din fondul de E. Educaţia fizică obligatorie se va introduce pro­ BCU Cluj / Central University Library Cluj gresiv în marginea fondurilor şi locurilor disponibile precum şi a putinţei de a angaja un personal de profesori competenţi. Veniturile societăţii sportive universitară. F. Art. 4. F. al insta­ laţiilor şi echipamentului. Bugetul educaţiei fizice universitară se utilizează pentru întreţinerea sălilor şi a terenelor de exerciţii. cari nu sunt în strictă legătură cu E.336 3. 5. 34. 35. etc. V I I . . Contribuţia comitetului sportiv regional. şi a Ministerului Instrucţiunii.. Veniturile parcului sportiv universitar Regele Carol II. Art. permii. 31. pentru serbări. 6. Educaţia fizică universitară va fi obligatorie numai pen­ tru studenţii anului I. pentru spesele delegaţiilor şi călătoriilor de studii. Dispoziţiuni finale Art. personalului di­ dactic şi a medicilor. Modificarea prezentului statut se admite numai cu avizul Comisiunei de educaţie fizică şi cu aprobarea Sena­ tului Universitar. după un regulament special al Parcului. necesare educaţiei fizice. Cap. Nu se vor autoriza spese. Art. Cheltuielile pentru personal (instructori. Comisiuneaţ de educa­ ţie fizică va căuta mijloacele pentru a închiria localurile ne­ cesare. după un re­ gulament special. pentru retribuţia. Donaţiuni de ori ce soi dela aulorităţi sau particulari. Art. 33. 32. Până la înfiinţarea localurilor de gimnastică şi de sporturi. în primul an după intrarea în vigoare a acestui regulament. medici} până la asigurarea lor în buget.

CĂMINURILE Şl CANTINA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUAJrtTL 1 9 3 5 / 3 6 22" .

Administrator: Silviu Miilea. XI. lacob Lazar. Ştefan Ilea. Administrator: Cluj / Central University Library Cluj 1936. Secretar: Gheorghe Ciosa. înainte. 1936). BCU Ilie Hăşegan (cu delegaţie până la 28..1. XI. „ A. „ Baroni Vitold dela 30 Nov. De un real folos pentru studenţii români cari îşi fac studiile la Universitatea din Cluj. 1935). I I . I I I . I I . 1936). Econom: Măria Papp. 2. Secretar: Livia Morariu. c) Căminul V. Preşedinte: prof. într'un oraş cu o populaţie încă în bună parte minoritară. Giuglea George dela 14 Dec. Administrator: Constantin Buga. Secretar: Constantin Jurcan. „ Ion Drăgoiu. Membri: prof. „ Silviu Dragomir „ Camil Negrea. Mecanic: Augustin Morariu. 3. C ă m i n u l s t u d e n ţ e s c „ A v r a m I a n c u " ^ Căminul studenţesc „Avram Iancu" îşi închee al 16-lea •an de activitate. iQălminul a adă- . Portar: Luca Nan. Maior. Comisiunea căminarilor. Portar: Ioan Sabău. b) Căminul Studentelor. Personalul căminarilor. Secretar: Emil Sângeorzan (cu delegaţie până la 28. I I I . . „ Alexandru Borza (până la 1. „ Teodor Capidan. Mecanic. 1936. numit dela 1. înainte. 1935). numit dela 1. Babeş. Vasile Meruţiu (dela 1. a) Căminul Avram Iancu.

163066 Total: lei . impozite. bursieri sau solvenţi. reparaţiuni. . . .. N a ţ i o n a l i t a t e a Solvenţi Litere Ştinţe Med.. Litere Med. iar 126 fii de funcţionari sau profesionişti. renovări . bibliotecă lei 40676 „ p. învăţători şi funcţionari.. p. . 3737101 S'a cheltuit: Pentru personal lei 160126 -Cheltueli alimentare lei 1362546 „ p. suma de lei . —1—1—i— — Total "Î'|"Y|—j— 2 6 —— — "'i'C'A Ti — f i "ÎF 8 ""\з 156 7 —" 15J17Jl5jl5 62 61 11 17. lei 108110 \ p. apă. . .. complectarea veselei.„ . lei 50050 . . . H 14J15J15JI5 59 52 1 Ol 15|48 12? Germani (saşi. . de preoţi. cei mai mulţi fiind fii de plugari (35 din 62). BCU Cluj Central de 156 din cari 30 Solvenţii au fost în /număr University Library Cluj fii de agri­ cultori.. . lei 1321589 Total intrate lei .. cheltuieli de birou \ . facultăţi. e < u e—t ai -s Č 184 „. —1 IJ—! — "З 1 .. .67 218 Bursierii în număr de 62 s'au recrutat din studenţii lip­ siţi de mijloace materiale şi foarte buni la studii. . ..339 postit în cursul anului trecut un număr mediu de 218 stu­ denţi. . menţionăm că: S'a incasat. după cum urmează: Bursieri Total 1 Drept. .. lei 372657 „ p. . (Ga date mai importante relativ la gestiunea căminului.. 7 Români . lei 470116 „ p.. Încălzit . .. repartizaţi după naţionalitate. bae şi diverse. etc. pentru întreţinerea bursierilor şi cheltueli comune din subvenţia dată de Ministerul Instrucţiunii suma de lei 849613 dela solvenţi taxe de întreţinere lei 1402833 pentru bibliotecă. şvabi) Maghiari Bulgari . 2415512 Fonduri şi tranzitorii. luminat. .. . rufăriei şi mobilierului .. 1 Ştiinţe Drept.. întreţinerea edif. .

lei Mandate de plata ramase neincasate din 1931 .108. Barbu Zevedei (litere) dela 1 Nov.511.34.000 — efectele şi rufăria de pat de lei 785.340 şi diverse lei 70424 „ comune lei 185979 Fonduri şi tranzitorii . Valoarea cărţilor (5660 v o ­ lume) este de lei 1056688. Inventarul căminului a sporit cu obiectele înscrise la Nr. 1935—30 Iunie 1936. lei Sold .936 şi biblioteca lei 1. o distracţie uşoară (jocuri de şah. Biblioteca în cursul anului expirat s'a îmbogăţit cu 186 volume în valoare de lei 40676. Ordinea şi disciplina în cămin au fost mulţumitoare.906 lei. Casina a funcţionat cu preţuri foarte reduse oferind stu­ denţilor. radio) fără ca ei să părăsească edificiul căminului. 4. Grădina „Petran" din imediata apropiere a căminului. atelierul mecanic Iei 41. 2. Numărul cititorilor a fost 22224. BCU Cluj / Central University Library Cluj luată în arendă dela soc. . . în timpul liber. Media generală a costului alimentaţiei a fost de lei 27. 1. Bal Lascu (ştiinţe) dela 1 Noemvrie 1935—30 Iunie 1936. . . Liviu Telia a stat la dispoziţia studenţilor bolnavi ori de câteori aceştia au avut trebuinţă de asistenţă medicală. iar din Februarie. biliard. table. Medicul căminului. Starea sanitară a studenţilor din cămin în cursul anului expirat a fost satisfăcătoare.612. dl Dr. când numărul studenţilor a crescut. . lei Totalul eşitelor lei 2820815 28665» 116304 513323 3737101 Alimentaţia studenţilor s'a făcut în condiţiuni mulţumi­ toare şi cu toată urcarea de preţuri de pe piaţă. de 2 ori pe săptămână.784 lei.. . 4154—4177 în valoare de 50. „Âstra" a servit ca loc de recreare şi studiu. ea nu a fost cu nimic inferioară celei din anul trecut.056.286 — care împre­ ună cu clădirea evaluată la lei 14. ziare. . Baia căminului a funcţionat la început o singură dată pe săptămână. Lista studenţilor bursieri adăpostiţi în căminul studenţesc „Avram Iancu*'.414. vesela şi alte obiecte de bucătărie de 181. . .688 se urcă la suma de lei 18. .de zi şi persoană.833. Valoarea mobilierului este de lei 1.

27. "21. 24. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1936. Cristea Vasile. (drept) dela 2 Nov. (medicină) dela 3 Dec. 33. Oprita Gheorghe. 1935—30 Iunie 1936. 6. Chira Aurel. 1935—30 Iun. Library Cluj 22. . (litere) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936.). (ştiinţe) dela 1 Nov. 30 Iunie 1936. 19. 1935—30 Iunie 1936. Oltean Gheorghe. (litere) dela 12 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 3 Dec. 31. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 25. Cornea Nicolae. 1935—30 Iunie 1936. 11. 13. (drept) dela 3 Dec.. Fodor Octavian. Magda Ovidiu.341 :3. 38. 26. 1935—30 Iunie 1936. 1936. (med. 1935—30 Iunie 1936. 1936. Costina Cornel. (litere) dela University 1935—30 Iunie Ш 6 . (drept) dela 2 Dec. (ştiinţe) 2 Nov.. Hulea Sever. 34. 1935—30 Iunie 1936. 18. Ђ. Bârna Vasile. Florea Vasile. Cedrechi Vasile. (drept) dela 1 Nov. Faur Gheorghe. Iliescu Aurel. 4.) dela 2 Nov. Iuhas Leontin. Mureşan Ioan. litere) dela 2 Nov. Perian Sorin. Nagy Iosif. 29. 10. 30. Ш Pervein Iosif. ştiinţe) dela 1 Nov. iGhircev Anatole. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 35. BCU Cluj / Central 2 Nov. 14. (litere) dela 2 Nov. 36. 1935—30 Iunie 1936. 39. 12. 1935—30 Iunie 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 2 Nov. 1935—31 Maiu. Floriţa Ioan. 1935-30 Iun. bursier dela Dec. Dănilă Octavian. (litere) dela 1 Nov.) dela 2 Nov. Fodorean Ioan. 1935—30 Iun. 1935—30 Iunie 1936.) dela 1 Nov. 8. 1935—30 Iun. 1936. în Iu­ nie bursa în bani. Lechinţan Grigore. 1935—30 Iun. (med. Ciurdariu Pavel. Isac Dumitru. 1935—30 Iunie 1936. Brumariu Nic. '20. 7. (drept) dela 2 Nov. Mihăilă Nicolae. Bocianu Valentin. (ştiinţe) dela 2 Nov. Degan Valeriu. (litere) dela 2 Nov. Borcoman Octav. 16. Loziciu Ilie. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1936. (litere) dela 1 Nov. 15.. (med. 1935—30 Iun. Drimuş Iosif. (litere) dela 20 Nov. 1935—30 Iunie 1936. (med. (drept) dela 2 Nov. Horedt K. 1935—30 Iun. 1936. (litere) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov. Mateiaş Dimitrie. Issecutz Ioan. 1935—30 Iunie 1936. 17. 23. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 1936. Morariu Traian. dela 1 Nov. 1935—30 Iunie T936.. 28. 1936. 9. 37. semibursier dela 1 Nov. (drept) dela 26 Nov. 32. Bulzan Gh. (drept) dela 10 Nov.) dela 13 Dec. (med. 1935—30 Iun. (ştiinţe) dela 1 Nov.

5. Todoran Dorift. (litere) semibursier dela 1 Nov. Faur Aron (litere) dela 8 Nov. Teşoiu Marin.342 41. 47. 1935—30 Iunie 1936. 43. Popa Ioan. Zoran Armând.) dela 4 Dec.000. cu un teren supraedificat de 2181 m şi curte. Pop Emil. (ştiinţe) dela 3 Dec. (ştiinţe) dela 2 Nov. (drept) dela 2 Nov. (drept) dela 2 Nov. etaj I şi etaj I I cu 62 încăperi. Sichel Traian. 58. 1936. Imobilul şi mobilier cu destinaţie imobilă Lei 9. Edificiile vechi: parter cu 73 încăperi. (ştiinţe) dela 1 Nov. Situat în Calea Moţilor Nr. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 50. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 13 Dec—31 Maiu 1936. semibursier. Căminul studentelor unirersitare. edificiul nour parter. 54. 1936. Raţiu Ioan. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. Teodorescu Gh. 51. 1935. 1935—30 Iun. 61. (litere) dela 13 Dec. Pupăză Vasile.000 Mobilier Lei 1. 55. Pally Iuliu.588. (med. dela 10 Nov. 66. 57.689 Biblioteca Lei 369. etaj 2 încăperi. 60. (ştiinţe) dela 1 Nov. (ştiinţe) dela 2 Nov. (litere) semibursier dela 19 Nov. 1985—30 Iun. 62. Vasiliu Constantin. 1935—30 Iunie 1936. 48. 45. Silaş Gheorghe. 1935—30 Iu­ nie 1936. (drept) dela 1 Nov. Sabău Ioan. (litere) dela 12 Nov. 1936. Miclăuş Vasile. Vancu Ioan. (ştiinţe) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. (lit. (litere) dela 10 Nov. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 70—72. 42. 59. Pordea Petru. 1935—30 Iun. 1935—30 Iunie 1936. BCU Cluj / Central University Library Cluj Zdrenghea Mircea. 1935—30 Iunie 1936. 65. 1936. 56. 44. Petruş Petru. (ştiinţe) dela 1 Nov. grădină-parc de 5<S67 m . 1935—30 Iunie 1936. 52. 1935—30 Iun. 63. (drept) dela 2 Nov. Turda Teodor. 1936. In Iunie în bani. 1935—30 Inuie 1936. Lungu Onoriu. 49. 64. (litere) dela 9 Nov. 46. 1935—30 Iunie 1936. Popescu Ioan.895 r . Tătaru Aurel. 1935—30 Iunie 1936.) dela 16 Nov. (litere) dela 13 Dec. (litere) dela "1 Nov. 1936. Toma Ioan. 1935—30 Iunie 1936. Cozma Ioan.. 2 2 Sitnaţia averii căminului. Camere de locuit: 58 cu 180 locuri. 1935—30 Iun. Morariu Gav. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 3 Dec. 53. 1935—30 Iunie 1936.

990 Alimentaţie Lei 914.050 Lei Total Lei 13. . .351 spălat. lumin. Lei 33.815 Diverses. 26. trans. rep.284 Restituiri Lei 12.850 Taxe de uzaj. .233 Lei 11. de mob. mici Lei / Central University Library Cluj 78.721 Zugrăvire.278741 Cfleltnelile de alimentaţie şi efectivul cSminnlul în anul 1935—36. Lei 392.079 29.900 Total Leri. Lei 30.446 întreţinere. Lei 3.811 Spese pt. Fac.902.224 Salarii Solve Lei 335. . . XI. 27. Lei 1.038Impozit Lei 2. Zoppelt Măria (6.5 Cont de gestiune.562 Taxe de bae Lei 38. Lei 24. Lei 5.530 Taxe de bibliot.249 433 3442 4881 38005 23. rep.343 Unelte Instrumente mecanice Instalaţiuni de apaduct şi încălzire Articole de gospodărie Lingerie Diverse Plante 26. de Drept.90L913r 4 Număra! persoanelor adăpostite în clmin în 1935 . Buziu Letiţia (19.173. bibi.511.962 Impozit Lei Diverse Lei 95. Bursiere â Lei 1400 lunar . V I ) . V I ) . BCU Cluj2.341 Compl. . 15 Circulaţia studentelor în total 335 6. . medie 884. Intrate Lei E şj i t e Lei Lei 1. X. .670 Total Lei 1.946 Lei . 28 Bursiere â Lei 700 lunar 3 Solvente variat între 80—120 Personal administrativ 6 Personal de serviciu .992 Lei 11.600 Lei 841. .514 Lei 74. curăţit. Solvente Solvente Personfl Personal Total Cota alimentaţie interne externe adtlv serv.088 încălzit. .822 180.990 Spese de birou Lei 7ЛШ Salarii bugetare Lei 199. S'a cheltuit pt.3 6 . Lei 115. Iii sta bursierelor în acest cămin.

7. IX. XI.). 30. 27.344 Fac. Onosiu Terezia (14. 29. 30. 30. X. X. Căilean Zenovia (3. VI. 29. VI. Lazar Emilia (2. VI. 30. VI. Bab?ş.). 29. Lupan Aurora (11.). XI. IX. VI.). XI. XI. X. 30. VI. de Ştiinţe.).). VI.). Ştefănescu Angela (26. X. X. de Litere.). Creţiu Măria (18. 30. X. Costea Georgina (XI—II în bani. VI. Herţia: Silvia (1. Ciocan Paraschiva (5. BCU Cluj / Central University Library Cluj Drăguţ Măria (1. Urdea Măria (3.). VI. VI. Baba Raveca (22. 29. 29.). I. 23. 13 vis-â-vis cu Clinicele. 1. 30. VI. 30. Sandru Cornelia (1. XI. Savu Măria (15. VI.).). Barbu Florica (26.). VI.) Mărginean Ana (6. VI. Cosma Cornelia (25. Fac.). X. Pop Livia (15. II. 30. 30. Fac. X. 28.). 30.). la câţiva paşi dela Bi­ blioteca Universităţii. Pop Margareta (2. VI. VI. X. Gherlan Viorica (1. Căminul (parter. mansardă) -este destinat pentru adăpostirea numai cu locuinţă a studen- . 26. Cu ajutor de Lei 700 şi adăpostite în cămin: Pop Irina (4. VI. IX. V I ) . Pup Lucia (2. Surani Georgina (15.). V I ) . VI. X. 30. Nemeş Veturia (6. VI. X. 30. X. Căminul studenţesc „V. Jaroşevici Veronica (16. VI.). X I . XI. Cărpinişan Eugenia (3. 30. VI.). VI. Moisd Eliza (3. XI. VI.). X. .). VI.). VI. 30. 30. I I I . VI.). Roşeau Hortenzia (21. XI.). de Medicină. XI. VI. 30. 30. Babeş" e situat în strada Dr. Vic­ tor Babeş Nr. 23. Căminul studenţesc V . Mustaţă Cecilia (5.).). 25. trei etaje.

833 . .035. . pers.935 4. Imobil 2. BCU Cluj / table.767 899.345 ţilor universitari. Mobilier 1.778 Bilanţul încasărilor şi cheltuielilor avute în cursul anului •şcolar 1935—36 se repartizează după cum urmează: Venituri: Chirii şi taxe de baie . ping-pong.495 3.000 Fond de ajutoare pt.000 2.778 care se repartizează astfel: ( A) Imobil şi instalaţiuni imobiliare: 1. Nu s'a ivit nici un dife­ rend între stud. biliard. „ drept 8% 3. Central University Library Cluj etc. „ litere 6% 4. 494. .714. „ ştiinţe 2% Viaţa în cămin a fost familiară.800.416 Conturi de evidenţă 246. de serviciu . Starea sanitară a studenţilor a fost pe deplin satisfăcă­ toare. ziare.615 Totalul inventarului imobil şi mobiliar .998 2.307 Diverse venituri 144. Utilaj de bucătărie 25. Instalaţiuni imobiliare 443. . facultatea de medicină 84% 2. Rechizite de birou 2. Media locatarilor adăpostiţi în cămin în anul şcolar 1935 —1936 atinge cifra de 110. . .243. radio. Maşini şi unelte 7. 8. Baia cu duşuri reci şi caldei a căminului a funcţionat tot anul. disciplina mulţumitoare. In cămin se găsesc pentru închiriat 41 ca­ mere cu 126 locuri. domino.239 5. Locatarii se repartizează pe facul­ tăţi după cum urmează: 1.714. Casina) a oferit cu preţuri foarte scăzute un local de dis­ tracţie (cu şah. Ordinea.948 1.163 B) Obiecte mobiliare: 1. Inventarul căminului reprezintă la sfârşitul anului şcolar suma de Lei: 4. 4. nu s'a înregistrat nici un caz mai grav de boală care ar fi reclamat asistenţă medicală.) şi mâncări uşoare.471.343 Fond sanitar 6.169 3. Efecte de pat şi lingerie 399.

In lu­ nile de vacanţă numărul abonaţilor a variat între 60 şi 80 studenţi. fără întrerupere. Suma aceasta a intrat în întregime în raţia alimentară. alcătuită din trei feluri mâncare la prânz şi două feluri seara. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3.992.785* Lei b) Completarea mobilierului şi veselei . . . apă. . 2. rechizite) .336 lei 48. Cantina sa redeschis la data de 15 Septembrie 1935 şi a funcţionat. 5.821 Conturi de evidenţă 246.50 lei pe zi. luminat. personalul plătit de cămin . Din această sumă suBvenţia acordată de Rectorat. Conducerea cantinei în anul şcolar curent a fost compusă în felul următor: Director: Silviu Stoicoviciu. 36.665 Lei c) Chiria pivniţei 5. Г an tina studenţească universitară. { 748.039 S. Situaţia Casei la data de 1 Iulie 1936 a fost următoarea: Intrate: Sold in iClasa: Eşite: 2. 19.160 6. până la data de 30 Iunie 1936.346 Cheltuieli: Salarii pt.486 Chirii şi taxe de baie restituite 13.200 Diverse cheltuieli 50.000 Lei d) Salariile personalului de serviciu .040. Cantina a servit masa unui număr de studenţi care a variat între 250 şi 300. canal 234.912: Complectare de inventar 13.833" încălzit. 139.366 lei. . 2.411 întreţinere 44. Cu toată insuficienţa localului. a fost următoarea: 234. Administrator: Marin Cioacă.750 Lei e) Diurna personalului administrativ . . Casier: Octavian Stepan. reparti­ zată astfel: * 1 a) încălzit şi luminat 31.767 Sold la sfârşitul anului .166 Lei Total: 234.366 L e i ~ Repartizând această sumă la numărul abonaţilor şi zile ar fi în medie.373 Cheltuieli de birou (telefon. în decursul acestui an.803 151. 141. Costul abonamentului a fost de Lei 700 lunar şi s'a li­ berat numai studenţilor Universitari.176 lei 1. . Econom: Ioan Păunescu 1. I 5. 4.

OFICIUL DE EDITURĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

607 6. 2. Vasile Meruţiu (ştiinţe). verificarea gestiunei . a: probat de Senat la 16 Iunie 1934 şi publicat în Anuarul 1933/34. 1936 . Gheorghe Giuglea (litere). Ioan Popescu-Voiteşti. Membrii: Camil Negrea. 1. Sold la 30. 3. Consiliul oficiului. ' 2. Sept.089 încasat din vânzarea manualelor „ 89. 5. Fondai .1. .164 „ 693. 4. . .182 IChelt. Constantin Marinescu.107 Eşite 82. Gheorghe Sofronie (drept). Secretar: Ioan A . Bilanţul fondurilor. In cest an şcolar Consiliul Oficiului de editură a avut compunerea următoare: ţ Preşedinte: Nicolae Drăganu (Prorectorul Uni verşi taţii). In conformitate cu art. L e i 694. . „Oficiul de editură este condus de un consiliu de ad­ ministraţie numit de Senatul universitar pe doi ani cu înce­ pere dela 1 Octombrie. Vătăşescu. BCU Cluj / Central University Library Cluj Victor Papilian. .271 „ 90. 2 din regulamentul oficiului. Victor Tătaru (medicină). Acest Consiliu se compune din câte doi delegaţi ai fiecărei facultăţi şi din prorector ca preşedin­ te". de tipărire Pt.800 757 Ш64 Scăzând eşitele . A " Manuale didactice. Intrate Sold la î Octomvrie 1935 . „ Spesele poştale etc „ Total Lei 783.

bulet. .000 4. . Pentru tipărirea rev.914. .150 24. Pentru tip. Pentru tip. Pentru tip. 40. de Studii Clasice ч .503 17.900 59. .968 100. Pentru tip.550 2.550 Scăzând eşitele Sold la 30. . Pentru tip. .150 21.882 „ 105. Pentru tipărirea lucrării „Principii Fundamentale de Filosofie Juridică" de Prof. .349* Fondul „ B " Lucrări ştiinţifice. Eugeniu Speranţia .000 725 304697 . Muzeului Geologic-Mineralogic Lei 4. . . „ 3. buletinului Gradinei şi Muzeului Botanic Lei 10. Pentru tip. . Pentru tip. Inst. „Ouj. Lei 200.882 Fondul „ C Publicaţii periodice Eşite 23. rev. » . .668 Intrate 1. buletinului Institutului de Studii Clasice Lei 7. publ.150 39. Sept. . Lei 6. Pentru alimentarea dela Fondul de întreţinere . Sold la 1BCU Cluj / Central UniversityLei 149.581 31. . de Geog. revistei Institut. Lei 55. de Istorie Naţională Lei 13. Medical" Lei 12. . . Pentru tipărirea anuarului Inst. . [ ţ Intrate Eşite 1. Lei 11. . încasat avansul acordat Dlui Profe­ sor Sextil Puşcariu pentru „Daco România" în Iunie 1935 . Lei Total Lei 206. „Matematica" Lei 8. rev. Pentru tipărirea Anuar.038 92. . . Lei 151. Soc. Pentru tipărirea Anuarului Instit.900 Octomvrie 1935. „Dacoromania" \ ^ .950 6.150 24.000 5. Pentru tipărirea lucrării „Flora Pliocenică dela Borsec" a Dlui Emil Pop . de Mine­ ralogie şi Petrografie Lei Total Lei 349. . . . 1936 „ 100.300 24. . • . Lei 3. Library Cluj 2. de Ştiinţe Lei 9. Sold la 1 Octomvrie 1935 . . .

. . . Din fondul C (subvenţii a) b) c) d) e) „f) L periodicelor).203 3. 4. Lei 37. N. cu 22 tabele. Lei 37. 3.950 Total: Lei 182. LucrărileBCU Cluj / Central University L e i Cluj 34. XV. 14. . tipografia „Naţionala" S. Sept. •. 1936. Nr. .950 Anuarul Inst. 288 pg. . Eugeniu Sperantia Instit.150 Buletinul Soc.150 Revista Matematica . . « . 192 pag.860 Scăzând eşitele Sold la 30.150 Buletinul Dacoromania . . „Ardealul" 1936. de Ştiinţe . » . Lei 24. 228 pag. . : . . . (urmare) Curs de fizică medicală I (1936. Nr. 1936. .500 Inst. . Bărbulescu. . • Lei 24. de Ist. „Flora Pliocenică dela Borsec" de Docent Emil Pop. de Arte Grafice . de Geografie . I Din fondul B (lucrări ştiinţifice). Naţională r . . (urmare) „Principii Fundamentale de Filosof ie Ju­ ridică" de Prof. „ 45. . A.) 8e Conferenţiar Dr. Nr. Library Buletinul Grădinii Botanice voi. 304.950 r : . Lei 24. . i . . Lucrări tipărite şi subvenţii în acest an Din fondul A (Manuale).697 .

Fasc. 5.. II.. Fascicola IV: Reproducerea plantelor (pag. I. I. Hematologie). Fascicola I : Organizarea generală a plantelor (Citologie. de Prof. Fasc. Operaţii cu numere apropiate). 2. Gheorghe Bratu. Tratat de drept administrativ român (Trăite de droit administraţii roumain). Reprezentare grafică. V. 7. 1923+636 pag. (fGours de ques generales) Voi. a) Manuale didactice (ediţia Universităţii). Histologie) 1928+110 pag. Onişor.. Dr. Tratat de anatomie umană (Trăite d'anatomie humaine) Voi. Dr. 1. 3. Dr. Iacobovici. 279—388+1930). 389—562+ 1932). Dr. de Prof. (Cours de Botanique Ge­ nerale). Fascicola I I : Rădăcina. Manuels didactiques (edites par VUniversite). Titu Vasiliu. 6. de prof. 8. de Prof. de Prof. 111—278+1929). Sângele şi organele hematopoitice. . 1927+321—524 pag.. Trigonometrie. (Trăite d'Ophtalmologie) 1928+790 pag. 1923+784 pag. de Prof. (Calcul nu­ meric. I.. Papilian. V.. Liste des publications de VUniversite de Cluj. Propedeutica Chirurgicală (Introduction â la Chirur­ gie) 1927+792 pag.. Lecţiuni de Geometrie Analitică. de Prof. Tratat de patologie clinică şi anatomie patologică 1923+530 pag. Calcul Algebric. 1926 + 320 pag. Abramescu. Michail. Ioan Grinţescu.Lista publicaţiilor Universităţii din Cluj. I. N. Tratat de Oftalmologie Voi. Hematologia ( L e sang et les organes hematopoîetiques. Matematici elementare. tulpina (pag. (Lecons de Geome­ trie Analytique) urmate de introducere elementară în studiul analitic al geometriilor neeuclidiene şi noţiuni elementare de geometrie vectorială 1927+620 pag. D. I. 4. de Prof. Curs de BCU Cluj / Central University Library ClujMathematimatematici generale. Curs de Botanică Generală. Fascicola I I I : Frunza (pag.

Iorgu Radu. (Lecons de Geometrie pure infinitezimale). 1936. I. (La ri- . Voi. Publications scientifiques et litteraires. I. Cluj / Central University Library Cluj BCU 13. Evoluţia şi ereditatea 1930+200 pagini. (Le Chroniqueur Szamoskozy et ses no*c s au sujet des Roumains). No. 3. Bărbulescu. 214 p. (Elements d'histologie et de technique microscopique) de Prof. fasc. Microscopul şi accesoriile sale. pag. 1. Natura juridică şi metoda dreptului internaţional privat (1933+428 pag. Voi. Moga: Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului XVII.. etc. Dimitrie Negru. Teorii fundamentale. 288 pagini. Drăganu: Toponimie şi Istorie. No. Aparate. 11. Preparations microscopiques) 1931+272 pag. (Cours de biologie gene­ rale). Bibliotheqne de l'Institut d'Histoire naţionale). N. No. 1930+334 pag. 2. de con­ ferenţiar N. Biblioteca Institutului de Istorie Naţională. Ştiinţa şi tehnica dreptului internaţional privat (la Science et la technique du droit internaţional prive) de Prof. 441—720+1933). (Radiologie medicale) noţiuni pregătitoare şi technică generală) 1931+480 pag. 9. de Profesor Dr. 273—440—1932. I. Crăciun: Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la Români. Voi. 2. (Toponymie et Histoire) 1928. 10. Curs de biologie generală.). Ni­ colae Abramescu. Curs de Fizică medicală I. 12. Radiologie medicală. Voi. Lecţiuni de geografie pură infintezimală. Elemente de Istologie şi de Tehnică Microscopică. 14. II. Rene Jeannel.352 Fascicola V: Reproducerea plantelor (sfârşit. 1928. b) P u b l i c a ţ i i ş t i i n ţ i f i c e ş i l i t e r a r e . Preparaţiunea mi­ croscopică (le Microscope et ses accessoires. 1 Ţesuturile (Ies tissus) pag. Ioan Drăgoiu. de Prof. II. I. 1. Elaborarea ştiinţifică a dreptului internaţional privat (1934+568). de Prof. fasc. II. Voi. 11+178 p. cu biblio­ grafie şi index alfabetic) 1934+563—838..

No. Alexandru Lenghel: Istoricul ciumei în Cluj la 1738-1739. 6. 1935. 5. 19 p. No. 39 p. 108 p. studiu din istoria românismului balcanic. Biblioteca Medico-Istorică (Bibliotheque Medico His­ torique publice par l'Institut d'Histoire de la Medecine et de la Pharmacie). . 7. Bologa: Lamaştu-Karia-Samca. V. (L'Histoire de la syphilis)J (1931). Dragomir: Vlahii şi Morlacii. et carte (1927). Cluj 1935. 2. S. 381 p. et 39 fig. IV + 23 p. închinare lui Nicolae Iorga. 3. (L'histoire de Ia peste de Cluj en 1738—39). C.. 161 p. Nicolae Iorga: Cultul lui Esculap şi al Higiei (Cu spe­ cială privire la Dacia superioară). (Les debuts de la medecine scientifique roumaine). No. 2. fig. 1. (La Me­ decine aux temps des Pharaons) epuise. Cluj. ANTTARBL 1 9 3 5 / 3 6 23 . cu 1 planşă şi 35 fig.. 4.. Ardeal. 8°. Marinescu: Şcoala istorică raţionalistă. Publications de l'Institut d'Histoire generale. J. Stanca: Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga (La vie et l'activite de l'evâque Vasile Moga) (en cours). BCU Cluj / Central University Library Cluj No.. i N-rul 4. 8° cu fig. V. No. (Hommage â Nicolas Iorga) 440 p. No.). (L'Ecole historique raţionaliste). etude sur les Roumains des Balkans). Bologa: Contribuţiuni la Istoria Medicinei din . V. 1935. 3. Guiart: Medicina în timpul Faraonilor. S. (Les „Vlaques" et Ies „Morlaques". 52 p. Bologa: începuturile medicinei ştiinţifice româ­ neşti. IV+240 p. N-rul 2. (1925). (Contributions â l'histoire de la Medecine en Transylvanie) (1927) 104 p. 71 pag. (1924). avec 20 fig. (1926). N-rul 1. 91 p. (1931). 8°. (1930). N-rul 3. 4. 136 p. figj (1931). în text. 8.353 valite polono-aulrichienne et l'orientation politique des Pays Roumains â la fin du XVII-e s. Bacău. Constantin Gheorghe: Asfaltul şi petrolul ca medica­ mente. Bologa: Din Istoria sifilisului. avec 16 fig. Melanges d'Histoire generale. avec 14 fig. Valeriu L.

854 4. Bezdechi: Sportul la Eleni. 2. 15 fig. No. 3. (1926). No. A. 3 pl. şi ig. (L'hygiene de la nation). Problema tuberculozei. (Conferin­ ţele cursului de perfecţionare). No. 1933. 3. (Bibliotheque eugenique et biopolitique de „Astra"). No. 1. Dr. No. 4. Şt. 104. med. 1. Astra. 5. Iancu: îngrijirea şi alimentaţia copilului mic. 4. 1929). Biblioteca subsecţiei de educaţie fizică „Astra". Gheorghe Popoviciu: Protecţia copiilor în Ar­ deal. Bibi. Iuliu Moldovan: Igiena Naţiunei... 1927.. Cluj. (1929) 142 p. 30 pl. Goia: Boalele infecţioase şi profilaxia lor. Dr. Iuliu Moldovan: Biopolitică. Biblioteca eugenică şi biopolitică a „A trei".. Iuliu Haţieganu: Infecţia tuberculoasă şi profilaxia ei socială. Gheorghe Popoviciu: Mortalitatea copiilor în Ardeal. 7 fig. s . 2. No. Titu Slăvoacă: Contribuţiuni la epidemiologie febrei tifoide. I No. (L'evolution et ses problemes). Sabin Manuilă: Epidemiile din Transilvania. Mehedinţi: Şcoala română şi capitalul biologic naţional. Dr. 60 p. Daniello: Tratamentul tuberculozei pulmonare. 60 p. 2. (1926) 95 p. 27 fig. 183 p. (1926). 57 p. Cluj. 36 p. Publicaţiile Institutului de Igienă şi Igienă socială. 6. 135. (1926). BCU Cluj / Central University Library Cluj No. Cluj. 12 fig. 1925. Cluj. No. 4. 1921. 106 p. No. 70 p. No. (1925). No.. p. Biblioteca medicală şi igienică a „Astrei". E. Dr. (1927). No. (Bibliotheque medicale et d'hygiene de „Astra"). 1. I. S. 1927. Mihai Zolog: Cercetări asupra capacităţii fizice şi intelectuale ale elevilor de şcoală. I. 145 p. 10 fig. p. lacobovici: Cancerul. No. Racoviţă: Evoluţia şi problemele ei. L. 5. Dr. No. 5. (La Biopolitique). 6. 62 p. (L'Ecole roumaine et le capital biologique naţional) (1927).. Cluj. 3. 86 p.

"Nevertebrate. (Histoire de la Litterature roumaine). (1925). No. IV+162 p. 9. Biblioteca Bctearomaniei. 1. Procopovici: Pronumele personal în funcţiune morfologică verbală. Cluj 1930. Knabe. Bqgdan-Duică: Istoria Literaturii române. I. Gauthiers—Villars et Co. 6. No. No. Voiteşti. No. Publicatians du Seminaire des Mathematiques de l'U­ niversite de Cluj. A. recueillies et redigees par P. X+270 p. Sergesco prof. 1932. Emil Petrovici: Graiul Caraşoveni'lor. 325 pag. (Elements de geologie avec un apercu general sur la geologie de la Ronmanie). Elemente de Paleontologie. No. «Cluj 1928 de Prof. 16 p. 460 p. Bena: Limba română şi Saşii din Ardeal. Al. (Bîhlioflieque de Dacoromâ­ nii*). Mădchen kn Dacoromanischen Cluj. Studiu de li­ teratură comparată. Î9. Piiblications du Ldboratoire de Geologie. Giandomenico Serra: Contributo toponomastico . L . 7. 'No. . 2. Cluj— BCU Cluj Central University cu sufixul Bucureşti (1933). N. No.355 7. Cluj 1924 ( П Edit. (LTn«dustrie pastorale dans les Montagnes de Rodna). Paris. . Bucureşti (1933). VII + 917 p. Precupr Păstoritul din Munţii Rodnei. 58 p. (La langue roumaine et les Saxons de Transylvanie). No. -â la Fac. E. No. Michelet şi Românii. Ion Breazu: J. de Paris. 5. E. 365 p. funiv. 8. Lecon sur les fonctions entieres ou mero•morphes par Paul Montei prof. 8. (1926). 4. Cluj (1931). P. G. (Le parler *đes Krašovani). 37 p. (1923). Paleontolo­ gie: Elemente de geologie cu o privire generala asupra geolo•giei României. (1932) 43 p. 3. Ştefan Binder: Kind. Cluj. 4Î p. des Sciences de l'Univ.alla Teoria della Continuitâ nel Medioevo delle Comunitâ ru­ rali romane e preromane dellTtalia Superiore. „Ardealul") par Prof. 1. Edit.Pqpescu-Voiteşti. 349 fig. Cluj—Bucureşti (1935). Cluj. et la carte geologique de la Roumanie en couleurs. 454 fig. Drăganu: /Numele proprii Library Cluj -şa.

4» Laboratorul de Radiologie şi Pedagogie experimen­ tală: „Fişa Individuală" (La Fiche Individuele). entre Fintuition et l'abstraction dans 1 enseignemet. 1929.. No.. pp. VI + 82. de Psihologie experimentală. No. VIIL+206. No.. Ştefănescu-Goangă: Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională.. VI. P. Voiteşti. 4. No. 1929. IV + 72. No. (Psychologie de Гехегасе) 1929. Alex. bis.I. No. 3. pp. (La mesure de l'intelligence et la debilite mentale). Nicolae Mărgineanu: Psihologia exerciţiului. Nicolae Mărgineanu: Psihologia germană conţin*porană. .. Victor Stanciu:. ppv X + 348. P. VI + 230. Gh.. X I I I + 190. No. Ghidionescu şi Gh. Publications du laboratoire de Pedologie et de Peda­ gogie experimentale de VUniversite de Cluj. împreună сш Instrucţiunile. Gomicescu: Inteligenţa copilului.. Elaborarea mintală. 2 Lazăr Antilă. No. Ed. No. pp. Biblioteca populara Astra secţia ştiinţelor naturcrle: Voi.. pp. FI. Psihologia configuraţiei. V I + 151. (La Psychotechnique en Allemagne). 7. 1930. 2. L elaboration mentale) pp. contributions experimentales). pp. publicate de Institutul. allemande contemporaine) 1930. (Intelligence de L'enfant. 3. No. (1926)... Viaţa şi opera profesorului... Liviu Rusu. Inteligenţa copilului.356 9. 95 pag. X V I + 212. Comicescu: Raportul între intuiţie în învăţă­ mânt. comparată şi aplicată. 1929. Liviu Rusu: Selecţia copiilor dotaţi. 6. (Etudes et recherches psychologique publiees par L'Instiiut de Psicho^ logie). 4. N. (Le rapport. (PsychoLogie de la forme). Liviu Sirea.. 8.. 1.. BCU Cluj / Central University Library Cluj Î L Studii şi cercetări psihologice. I I .. studiu critic şi ex_~ No.. 5. (La psychologie. 1. 10.. Mărgineanu: Psihotehnica în Germania. (La selection des capacites et l'orientation professionelle). (La selection des enfants bien doues). 1929. IV + 228. pp. etc.. Ilcuş:. Roşea: Măsurarea inteligenţii şi debilitatea mintală.

10. 1932. M. pp. X I I + 76. Ştefănescu-Goangă: Fişa personală de obser­ vaţie psihologică. 8°. V I . No. Boşca: Delicventul minor. Alex.+ 169. Ştefănescu-Goangă: Teste pentru măsurarea Funcţiunilor mintale p. Roşea: Debilitatea mintală. Liviu Rusu: Aptitudinea tehnică şi inteligenţa praclică. VII + 110. No. 17. 1934. 1931. Ж4-156. L. A. (Le Deliquant mineur). Bologa: Lectura tineretului (La Lecuire de lâ ^eunesse) 1933. No.. Dim. Pârlog: Psihologia desemnului. Roşea: Psihopatologia deviaţilor morali.357 No. (L'aptitude technique et 1 intelligence practique). (Apprentissage et Intelligence chez Ies animaux). (Instructions pour Tutilisation de la fiche personnelle). IV + 170. 1934. Mărgineanu: Psihologia franceză contimpora­ nă. 13. 1931.Psihologia vieţii religioase. Cupcea: Tnstafcilitate emotivă. pp. No. 8. pp. No. Tudoran: 3^te colective verbale ( . Todoranu: Psihologia temperamentului (La Psychologie du temperament). pp. 22. A. 18. 16. pp. FI. (La psychologie de l'education). 1932. pp. Instrucţii pentru utilizarea fişei personale. (Psy­ chologie de la vie religieuse) 1930. IV BCU Cluj / Central University Library Cluj . VII + 179. 23. Şteîănescu Goangă. No. Dhnitrie Todoranu: Psihologia Reclamei (La Psy­ chologie de la Reclame). No. X + 331. VIII + 136. V I I . XV + 165. 20. iRoşca şi D. (La Psycholo­ gie du temoin). Lucian Bologa: . TI + 86. Benruc: învăţare şi Inteligenţă la animale. pp. 1931. 19. 21. No. i No. ( L a psychopatologie des anormaux moraux). "32. pp. (La Fiche personnelle d'observation psy•chologique). 15. 11. 1934 pp. pp. Ћо. No. (La Psychologie îrancaise contemporaine) 1932. Al. VI + 118. 25 + 44. Boşca: Psihologia Martorului. Alex. 12. pp. (La debilite mentala) 1931. 24. pp. No. C.f 108. No. (La Psycholo­ gie du dessin) 1932. 9. FI. No. 200 p. 1936. Alex. pp. 14. Nicolae Mărgineanu: Psihologia învăţării. Boşca şi S. No. "F. + 141. N.

. 23 fig... Tome V (1925).. Tome VH (1927).. 57 p. (Orthoepie et phonetique).. VII+94+14 p. 19 fig. 1. Tome X I I (1932) VIII+16S+4 p. Tome XIII (1933) VII+128+24 p. Lucrări de Fonetică. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de ela­ borare). No.. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic (Bulletin du Jardin et du Musee botaniques de l'Universite de. (1922).... Emile Petroviei. 34 p. (Physiologie des voyelles roumaines ă et î ) . 7 fig. (L'abbe Rousselot createur de la phone­ tique experimentale). 1. VIII+116+26. Abatele Rousselot creatorul fone­ ticei experimentale. 36 fig. V I I I + 1 3 I + 4 9 p. VIII+124+20 p. 1 cartea Tome X (1930). 31 fig. 24 tab. 34 p. 1926. VI1+124+16 p. Publications du Laboratoire de Phonetique Experimentale). 13. Tome X I (1931). Tome IX (1929).. Ortoepia şi fonetica. Vocalele româneşti. (1921). 12. şi î. 1930.. 1927.. Iosif Popovici. Iosif Popovici. c). 11 pl. 16 pl. 4 fig.. Tome I.. 7 pl. 23 pl. Tome XV ( Ш 5 ) XII+250+64+31 p. 39 tab. No.. .. M.. 2. 1921. 3. Iosif Popovici. 1921.. 6. BCU Cluj / Central University Library Cluj *Жг p. 1 c . Cluj). 25. VIII+222+29 p. 70 p.. 3 pl. 1 1 fig. 33 p.. 5 pl. 5. 6 pl. Periodice: (periodiques). 17 fîg. No. Tome IV (1924). (Travaux de Phonetique. Tome II. Tome XVI (1536) Vnr+164+32" pag.. VlîI-fl34+24 p.358' pentru măsurarea inteligenţei Ia adulţi (seria B)„ No. Tome VI (1926). De la nasalite en rournain. 3 tab.. VII+118+20 p. Tome III. Tome XIV (1934) VIII+246+29 p. 44 fig. IX+160+54+20 +27 p.. Publicaţiunile Laboratorului de Fonetică Experimentală. VI+160+16+27 p. Une prononciation bulgare. 6 fig. No... 16 fig. (1923). (Les voyellesrcutt'ameđ). 4. Fiziologia vocalelor româneşti ă. No. 1 fig. No. 19 fig. Joseph Popovici. Tome VIII (1928).. 1932. 3 pl. Iosif Popovici. VIII+226+22+28 p. 2 pt. 3 pl..

. (1932). Serie B. 100 p. 162 p. Tome I (1920—23) 175 p. 134 p. 1—21) 1921—1930. precum şi I-a parte a unui Manual de lucrări practice de Chimie generală „Operaţiuni de laborator" publicată la Tip... b) Laboratorul de Chimie anorganică şi analitică. 75 p. Tome I (1932) Serie B. University Library Cluj Tome IV (1928—30) 510 p. c) Laboratorul de Chimie organică. Tome VI (1932—34) 560 p. d) Laboratorul de chimie fizică. a) Laboratorul de Chimie generală. XVI+281 p. . 236 p.. Publicaţiile Institutului de Chimie (Publications l'Institut de Chimie). Tome I (1925) Serie A. 1—10) 1936. BCU Cluj Central Tome III (1926-28) / 254 p. 117 p.. Serie B..359 2. Tome III (1927) Serie A. 153 p. (1928). 21 pl.. „Ardealul" în 1925. 27 Note publicate în diferite reviste din ţară şi străinătate dela 1926 până la 1936.. Buletinul extensiunei universitare (Bulletin de lExtension universitaire de Cluj) 1924—25. publicate dela 1929—1932. Tome II (1923—26) 244 p. Serie B. Tome VIII. 148 p. Serie B... (1935) 210 p. Tome I I (1926) Serie A. (1930).. (Fasc. botanice din Cluj. Tome IV (1929) Serie A. Tome IV. Tome V (1930—32) 400 p. 118 p. Serie B. Tome V. 149 p. 1926-27.. de 3. (Fasc... 4. 44 fig. Tome VI.. Contribuţiuni niques publiees par Tome I. 64 p. 1925—26. Tome VII. şi 5 pl. (Contributions botal'Institut botanique de Cluj). 88 p... Tome II. şi în plus 12 note sepa­ rate..

plusieurs fig. Tome V I (1925)+504 pag. 34 pl. Tome I.. 176 p. 310 p. Tome V.360 5. No. No. Lucrările Institutului de Geografie (Travaux de llnstitut de Geographie de l. 465 p. 1.. 31 pl. Tome I I I (1922)+373 pag.. (Le Cluj me­ dical.. 78 p. . 1. 111 p. Tome II. 19 fig.. (1936) sub tipar.Universite de Ouj).. Tome I (1922) XIII+351 p. pl. Tome V (1931). 3 pl.. plusieurs fig. 11 c. Tome IV (1926—1927) X+1000 p. Tome I (1919)+1O01 pag. Tome VI. 2. şi 6 pl. Tome VI (1931-1935) Xll-f844 p. No. 1. pl. 137 p. 1—2. 1 c. et cartes. + Џ p. Tome V (T924J+346 pag. . Clujul medical. Revista Muzeului Geologic-Mineralogie (Revue du Musee Geologique-Mineralogique de l'Universite de Cluj). revistă medicală lunară.. et pl. 83 p... 2. avecUniversity Library Cluj Tome V I No. 2. Tome I I I . No... 19 pl. 6 c.. No. Tome V I I ( Ш 6 ) (Omagiu Lapedatu). plusieurs fig.. revue m6dicale mensuelle publice par les Professeurs de la Facultć de Medecine).. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (Annuaire de l'Institut d'Histoire naţionale). 54 fig. No. 7. Tome V. Tome I I (1923) XV+544 p.. 4 pl. Tome I I I (1929) 346 p. 59 p. 2. BCU 211 Central 34 fig.. 1 8.. Tome V (1928—1930) XII+793 p.. LXXIV+905 p. Tome I I (1926) 325 p. No.. 1. Tome IV. No. 51 pl. Tome I I (1921)+412 pag. Cluj /p.. No. Tome IV (192ţR-~367pag.. 6. Tome I (1921—1922) XVI+434 p. 64 p. 5 pl... 185 p. et cartes. 10 pl.. Tome I I I (1924-1925) X+1045 p. 48 fig. 24 fig. 1 et 2..j Tome IV (1931). Tome I I I .

. Tome V (1934) 384 p.. + 1 hartă + 15 hărţi colorate. Tome I (1920-1921) VI+608 p. 380 p..351 Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome VII (1926)+532 pag. IV+640 p.. VIII+943 p. Atlasul Linguistic Român. XIII (1932)+669 pag.. XV+1000 p.. XV (1931)... . 1936. Tome VIII (1934-1335) XII+531 p. Tome VII (1931—1933) IX+697 p. Buletin eugenie şi biopolitic.. XIV (1933)+730 pag. 9. XVII (1936).. XI (1930)+660 pag. VIII (1927)+638 pag.. Tome IV (1930). XII (1931)+686 pag. Tome I (1927)... 8 p. 2-me pâr­ tie. VIII+69^ p. Tome I U (1922—1923).. Tome VI (1929-1930).. publie par des professeurs de la Faculte de Medecine). organe mensuel de la section medicale et biopo­ litique de „Astra". X+1157 p.. IX (1928)+755 pag. Tome III (1929). XVI (1935). Dacoromania (Bulletin du Musee de la Langue Roumaine).. X (1929)+708 pag... Tome V. 343 p. (1927-1928). Tome IV (1924—1926) l-re pârtie. Puşcariu. Sever Pop şi Emil Petrovici. 384 Central University Library Cluj BCU Cluj / p. subt direcţia lui S. Tome II (1921-1922). Tome VII (1936). Tome VI (1935) 384 p. Tome I I (1928) 384 p.... 10. Prospect Bucureşti. VIII+940 p. (Bulletin eugenique et biopolitique.

1 et 2 paru. 8 pl. 87 fig. Tome II (1929).. Buletinul societăţii de Ştiinţe din Cluj.. 157 p. Tome VII (1933). 3 pl. Tome III (Nos 49-52).. XVI+486 p. Tome VI (1931+1932). XIII+424+201 p.. 184. 1928-1930... Tome II (Nos 26-48).. Tome VIII (1934). 3 pl.... 2270 fig. 641 p . Tome I (Nos 1-25) 1920-1924. Tome VII (1933—1934).. 13.. Tome IV (1930). Tome VIII fasc. Mathematica... 12. . 1 pl. Tome V (1931). 333 p.. 1927-1928. Tome VI (Nos 57-80). (Travaux de l'Institut de Speologie de Cluj).. Tome Ш (1935). (Bulletin de la Societe des Sciences de Cluj). 99 fig. 229 fig. Tome VIII en cours. 121. 1926-1927. Tome XI (1935) 272 p.. Tome I (1921—1923).. Tome I (1929) 159 p. 1325 fig-. 643 p.362 11. 3 pl.. XVI+330 p. 1924-1926.. IX+393 p.. 2 pl.. 164 p. XII+604 p. 553 p... Tome V (No. IX+624 p. Tome I I (1924—1925).. 1928. 56). Tome IV (1928-1929). 366 fig.. 523 fig. Tome III (1930). 542+126 p. 188 fig. Tome X (1935). 173 fig.. 7 pl. XVI+384+235 p. 2 pl. Tome IV (Nos 53-55). Tome VI (1932) 181 p.. XII+808 p... 8 pl. 212 p. Tome VII (Nos 81-98).171 p. Lucrările Institutului de Speologie din Cluj. (Revue publiee par le Seminaire desMathematiques de î'Universite de Cluj). BCU Cluj / Central University Library Cluj Tome III (1926—1927). XVI+651 p. 368> fig. XVI+196 p. 106 fig. 1930-1932. Tome V (1929—1931) 504+147 p. 216 p. 2 pl... fig. . 163 p. 298 fig..

Tome I I I (Nos XX—XXIX.. Tome I 1919—20+40 p. 18 pl. Revista de Sociologie. + 3 pl. 56 p. 455 p. VIII+812 p. Tome V 1924-25+173 p.. Tome I I I 1922—23+174 . Catalogue des Revues scientifiqu.L 1919-1924. VIII+850 p. 1913—1919. fitudes sur l'histoire naturelle du domaine souterrain. 472 p. 47 pl. P 17. 42 pl. . 197 fig.. şi fot.. tRacovitza par. Tome X 1930—31+384 p. Tome XIV 1934-35. Tome I I (Nos XI—XIX). 1926).. (Revue de Sociologie publice par le prof.. 22 pl.. fig-. Tome XI 1931—32+365 p.. (Cluj. G. Bărbat ancien directeur du Seminaire de So­ ciologie). Biospeologica.. VIII+710 p. VIII+1074 p.36* 14. 33 fig. A.es et medicales. Tome XV 1935—36. Anuarul Universităţii din Cluj (Annuaire de l'Universite de Cluj). inventaire methodique. Editee par l'Institut de Speologie de Ouj. 1911—1913. Tome IV 1923-24+200 p. Tome IV (Nos X X X . VIII+1138 p. 1909-1911. 1—8). ( A ) dans l'ordre alphabetique. Tome VII 1927-28+248 p. Valentiny. (B) dans l'ordre geographique des pays et villes d'origine et (C) dans l'ordre des rnatieres. 1907—1909. Tome V (Nos X L I . 15. 46 fig. Tome VIII 1928—29—298 p. V. L I â LXIII parus). 104 fig-. dresse sous la direction de E.. Eu cours Tome VI et VII (fasc. Tome XIII 1933-34+423 p. Tome IX 1929—30+296 p. (No. Tome I (Nos I — X ) . 1206. Tome VI 1925-27+260 p.X L ) . Tome I I 1921—22+238 p. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. Universite.

O. 48 pag. Universitatea Daciei Superioare (Universite de la Da­ cie Superieure) de Prof. 16). -complete chaque annee). La Faculte de Medecine de l'Universite „Roi Ferdinand I-er" de 1919 â 1928.. Cluj 1930. 1. Vătăşescu. BCU Cluj / Central University Library Cluj . 3. secretaire (1928+263 pp. + 31 pl.). 1 fig. publicată de oficiul universitar. Cluj în 1920+ 168 p. îndrumări universitare. L'ouvrage se trouve au Rectorat de l'Universite. 2. et 1 plan.364 d) Istoricul Universităţii şi al învăţământului superior. Annuaire de l'Universite de Cluj (voir ci-dessus No. Serbările pentru inaugurarea Univ. Ghibu 112 p. 7. (Historique de l'Universite et de l'enseignement supćrieur). Fetes de l'inauguration de l'Universite roumaine de Cluj en 1920+170 pages. 4. 5. 6. Călăuza studentului la Cluj (Guide de l'etudiant â Cluj) par Jean A.

CLINICELE UNIVERSITARE BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Comisiunea clinicelor. Oto-rino-laring. Director administrativ: Buzilă Ion. Consiliul clinicelor. Oftalmologice. ad-tiv al Clinicilor. Clin. Stomatologice. Gheorghe Buzoianu Dir. BCU Cluj / Central University Library Ioan Goia Dir. Dermatoven. 2. Dumitru Negru Dir. Dumitru Mihail Dir. Gynecologice şi Obst. Coriolan Tătaru Dir. 3. Clin. Clin. Clin. Preşedinte. Clin. Timar Ella prov. autorizată cu gira­ rea postului de contabil. Ion Buzilă Dir. de Anatomie patologică. Neurologice. Alexandru Pop ) Ref. Clinicei Medicale. Institutului de Radiologie. Preşedinte: Constantin Urechia. Alexandru Pop Dir. Emil Ţeposu Dir. Membrii: Emil Ţeposu ) (dela 15 Mai înainte). . Grigoriu Cristea Dir. Titu Vasiliu Dir. Ioan Minea Dir. Urologice. Ref. Clin. iGlin. Gheorghe Popovici Dir. Administrator: ^Contabil: Popp Ştefan. Chirurgicale. Clin. ad-tiv al Clinicilor. Personalul administrativ şi de serviciu al clinicelor. Semiologice. Clin.) Constantin Urechia. Inf. Cluj Ioan Aleman Dir. Clin.I. Membrii: Iuliu Haţieganu Dir. Instit. Ion Buzilă Dir.

I ) . Corpădean Iustin. cl. cl. Bob Vasile. ) . personal. Huciu Sevastian. Turcu Vasile (Uzina Centrală).) Baciu Ioan.). Teodoran Iosif (Uzina Centrală) Sângeorzan Ioan. David Iuliu (Uzina Cen­ trală) Someşfalean Vasile (Uzina Psichiatrică). Lupor Ioan. Jajna Samuil (def. cl. Şooş Mihail. Pura Gheorghe. Galfi Vic­ tor (Uzina Psichiatrică). Morar Ioan autorizat prov. Feher Gheorghe. ) . Petro Ştefan (de. Tătaru Ioan (la bucătăria Centrală). prov.). cu conducerea serv. cl. Hartmann Francisc. I I ) . cl. Burie Alexandrina (provizorie). I I . Prim portar Ordonanţe de birou: Şef mecanic: Mecanici: Lăcătuşi: Istrate Nicolae (la poarta principală) Cociş Ştefan. II. cu supli­ nirea postului de verificator. Pop Vasile (Uzina Centrala). BCU Cluj / Central University Library Cluj Verificator: Registrator: Economi: Bartok Coloman. Uzina Centrală şi uzi­ na Clin. Abrudan Lupu Teodor (Uzina Centr. Titişan Ioan şeful serv. Missits Florica. şi registrator. cl. Hodrea Ioan (Uzina Psichiatrică). Waedt Wilhelmina (def. primirii bolnavilor. cu supli­ nirea postului de cassier. la Bucătăria Centrală. Savu Maftei (def. I I . Electrician: Fochişti: Apaductori: . I. Alicuci Petre.367 Cassier: Şef de birou: Şef de birou: Subşef de birou: Inventarizator: Impiegaţi: Cutean Virgil autorizat prov. Păltineanu Atanasie autor. Deac Petru (def. Blăgescu Nicolae arch. Neuro-Psichiatrice. Miiller Elisabeta (def.

21 servitori. Spălătorese 8 la spălătoria Clinicilor. Brăzdau Vasile portar fochist. Surori de caritate: 79 la toate Clinicile. Servitori: 3 la Buc. dietetică: 4. Infirmier băiaş.368 Prim grădinar: Tâmplar: Măcelar: Vizitii: Tălnaciu Ioan. Servitori pentru grădini: 4 la grădinăria Clinicilor. d) Clinica Medicală. de cadavre: 2 la casa de cadavre a Clin.: 9. Neuro-Psichiatrică. 1 servitoare. îngrijitor de maşini: 1 la spălătoria Clinicilor. Strungariu Gherasim portar fochist. Portar fochist: Mureşan Ioan. 8 servitori. c) Clinica Chirurgicală. b) Clinica Neurologică. buc. Murăşan Gheorghe. Oameni de serviciu: Oameni de serviciu: 3 la poarta principală. Servitori purt. a) Clinica Psichiatrică. Chandrean Vasile. Ajutori mecanici: 2 la Uzina centrală. Servitori la Buc. Sălejan Ioan. 7 servitori. Bucătăreasă: 1 la Buc. Vădan Ioan portar fochist. 2 la poarta Psichiatrică. Servitori pt. e) Secţia boalelor infect. Ucenici: 9 la ateliere. Ţiplea Ioan portar. Neuro-Psichiatrică. . BCU Cluj / Central University Library Cluj Servitori în sala de cazane: 1 la uzină.. Coroian Ştefan.. Ajutor zidar (servitor): 1 la atelierele Clinicilor. Servitori: 1 la Uzina centrală. Portar la casa de cadavre: Vaida Dionisiu. Verde Gheorghe. Servitor: 1 la Uzina Psichiatrică. Personalul Clinicilor. 7 servitori. centr.

523.310 Au rămasî neordonaţate. Ministerul InstrucţiuniiCentral University Library Cluj 2. încălzirea Instit. .265. 2. ANUARUL UNIV. S'au refăcut focarele cazanelor dela ambele Uzine înlocuindu-se cărămizile refractare devenite defecte. etc Lei 50. inel.110 6.595 2. Radiologie.993 Totalul cheltuelilor: Materiale Personal Lei 23. încasat de la Universitate . S'a amplificat suprafaţa de încălzire a unui cazan de la Uzina Clinicei Neuro-Psichiatrice. Ministerul Instrucţiunii Lei 12.946 4. Ministerul Sănătăţii _ _ _ 3.284. Direcţiunea Clini­ cilor fiind descoperită faţă de furnizori. . Lei 931. . In cursul anului trecut s'au executat din fondurile buge­ tare -ale Direcţiunei Clinicilor următoarele lucrări: 1.284.419. gestiunea Clinicilor se va încheia cu un excedent. Fiziologie şi Biblioteca Univ. Fonduri încasate: 1. . Lei 12.484.369 DARE DE SEAMĂ asupra fondurilor şi activităţii Clinicilor în acest anj şcolar. următoarele: 1. Taxe reglementare şi unice pt.312. Contravaloarea combustibilului. pentru ca astfel să fie asigurat încălzitul tuturor pavilioanelor dela aceste Clinici. întreb. de Anatomie.620 Lei BCU Cluj / In total Lei 2. 24 .620 Bugetul personalului s'a urcat la suma de Lei 3. Lei 600.993 Fondurile neordonanţate au fost angajate şi actele justifi­ cative se găsesc la Ministerul Instrucţiunii. pt.. In cazul când aceste fonduri vor fi plătite. restanţe . Venituri întâmplătoare. încasate dela bolnavii in­ ternaţi.484. Taxe de îngrijire. Clinici . taxe de îngrijire pt.720 5.188 Lei 3.939 In total Lei: 26.

conducte electrice. pentru complectarea resp. executându-se şi vopsirea Farma­ ciei Clinicilor. S'au reparat şi schimbat părţile total defecte ale tini­ chelei la diferitele acoperişuri ale Clinicilor. defectuoase. pentru ca cu ajutorul lor să se poată exercita un permanent control al ri­ dicării temperaturei aburilor supraîncălziţi. 10. S'au înlocuit ţevile de apă. Procurarea acestora a devenit necesară. 6. în cursul funcţio­ nării cazanelor şi a maşiniloor de aburi. Alimentaţia unui bolnav a costat zilnic 18 lei. acestea fiind vechi şi complect uzate. înlocuirea articolelor devenite inutilizabile. S'a executat repararea unei părţi a mobilierului dela Clinica Psichiatrică. S'au înlocuit bateriile de acumulatori electrici. 4. robinete etc. S'au reparat gardurile defectuoase dela Clinicile Neuro-Psichiatrice. a devenit în mare parte inutilizabilă. S'a procurat veselă nouă. a căror ali­ mentaţie s'a prevăzut cota zilnică de lei 25. In acest ian şcolari au fost trataţi la Clinici 12.370 3. 11. 8. 5. S'a procurat o nouă maşină pentru spălatul rufelor şi una centrifugă. S'a procurat una bucată pompă „Duplex" necesară pentru Uzina Centrala a Clinicilor prin care să se asigure buna funcţionare a Cluj / Central University Library Cluj BCU cazanelor. la Uzi­ na Centrală a Clinicilor. inclusiv conductă de legătură a acestora până la * sala!de maşini şi montarea lor. pompele vechi fiind foarte uzate. boli pulmonare. ambele pe seama spălătoriei. 7.845 bol­ navi cu 353.793 zile de tratament. pe seama di­ feriţilor bolnavi. afară de bolnavii dela Sanatorul pt. canal. Cu sumele de mai sus s'a asigurat o hrană* de o calitate bună. . la diferitele bucă­ tării şi secţii ale Clinicilor. S'au procurat 5 bucăţi pirometri pentru măsuratul temperaturii aburilor până la 450° necesari la Uzina Centrala a Clinicilor. 9. care în urma unei întrebuinţări de cea 30 ani. pt.

EXTENSIUNEA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

. Pop Prof. Cei dintâi medici. . . Preşedinte actiu: Praf. Cea mai veche rev. . Alba-Iulia. Sextil Puşcari şi Victor Stanciu. a funcţionat şi în acest an şcolar cu următorul comitet:. . • Cluj. СапП C. . înfiinţată în anul. Lista conferinţelor d i n acest a n şcolar. L. cu> sco­ pul de a răspândi cultura cât mai mult în massele poporului». . . . . Extensiunea universitară. a păstrat ure BCU Cluj / Central University Library Cluj contact viu cu populaţia doritoare de cultură şi progres dim oraşelei ardelene. . . Sergescia Conf. ştiinţifică din lume Trei contimporani: Goethe. Baicoviciut Eilosofia lui Goethe „ E. Bbtez> Silviu Dragomir. Bologa.. Lapedatu.. Ioan» Popescu-Voiteşti. . . Iuliu Moldovan. — . A. . Beethoven . . . . Extensiunea Universitară" a desvoltât şi anul' acesta o ac­ tivitate rodnică. prin conferinţele menţionate mai jos-. graiul românesc (cu pro­ iecţiuni)) . Rusu Caransebeş. Vechimea creştinismului Daca-Roman: (cu proiecţiuni). deşi mai puţin intensă ca în anii'trecuţi. . MiHaiL A.Istoria şi malizari. . . Nicolae Drăganu.. . 1924. Preşedinte de onoare: Profi Alexandru.români ardeleni . .. . S. Napoleon. . .. Florian Ştefănescu^-Goangă* Membri:: (Profesorii: Alexandru Borza. dini cauză că subvenţiile i s'au redus simţitor. . Secretar General: Prof. . . . Grimns . Fiind" ajutată de „Astra" şi de alte societăţi culturale din ţară. Rusu Prof. . Borza „ P. P. Profi V. . Cont. Ce ne învaţă. IGamil Negrea. . . Câmpia Ardealului (Cu proiecţiuni) Universităţile engleze .

cea :nouă . < • • « . . „ I . Coiif. Maior Idealurile noastre de eri şi azi .-Voiteşti.. . . Drăganu Vechimea creştinismului . „ M.373 Cea mai većhe rev. Rusu Filosofie şi cultură „ D. » „ G. Conf. A. Petrovici Caracterul transacţionâl âl cunoaşterii „ I . . . . Statul naţional şi pactul genevez . . Vuia » E. Greenwood "Continuitatea germană în Ardeal .„ I. G. . . Minea "Raţional şi iraţional „ I . P. D. Ierarhia socială . Sergescu Medicina şi preocupările ei actuale . Petranu "Ţara suveranilor misterioşi: Abisinia . Speranţia Efectul artei româneşti (cu proiecţiuni) „ C. Vuia Evoluţia gândirei ştiinţifice „ C. N. . Petrovici Ha philosopnie contemporaine en AnBCU Cluj / Central University Library Cluj gleterre . Musceleanu <jeniu şi desechilibru Conf. . . „ G. Marinescu Parcurile naţ. Prof. Medicina şi credinţa . . Roşea "Viitoarele izvoare ale energiei . Borza 'Sibiu. iPrOf. . Ţara Haţegului (cu proiecţiuni) . Rusu Prdf. -. Kisćh Hunedoara. . Prof. A.„ 'V. 'L. ştiinţifică din lume -„ P. Cuvinte şi obiceiuri Prof. „ C. Speranţia Filosof ia lui Goethe . . . . Botez "Evoluţia pâleogeografică şi geologică a pământului românesc 1.„ E. Bologa . Ţeposu Ierarhia socială . . etnogr. . „ . L. L. Sofronie Ierarhia socială „ E . . Sofronie Dela medicina veche la .. A. „ Th. Rusu •Câmpia Ardealului (cu proiecţiuni) . . R. . . generaţie nouă . . . . (cu proiecţiuni) „ 'R. Speranţia Oradea. E. . istoriei culturale „ G. . Şcoală nouă. Kisčh "Culori erâldice ca izv.Dacoromân <cu proiecţiuni) „ C Daicoviciu Stat Naţional şi Revizionism sub regi­ mul Societăţii Naţiunilor . . Petrovici Transcendenţa cunoaşterii .

. Revizionism şi antireviziomsmi . . L .. . . ан>chetă internaţională).. . .• Conf. 0.. Prof. . Rusu BCU Cluj / Central University Library Cluj . RoşeaTârgti-Mureş:. timpurile noastre (o. . . . . Prof. . . NkpoBeonv Beethoven . Rusa Filosofie şi viaţă. . .. începuturile medicinei româneştii .. Pictorul Grigorescu (cu proiecţiuni))... €L Mariaescia Sedeş-Alba. Femeea din.. . IX D*. .. Ghibu „ V . Conf.. . ... . Bologa „ L . . . .374 Trei contimporanir Goetne.

ATELIERUL CENTRAL BCU Cluj / Central University Library Cluj .

cu însărcinările: 1. In timpul liber. Subsecţiuni se pot înfiinţa cu autorizarea Senatului Universitar. canalizare. 2. Atelierul central al Universităţii noastre a luat fiinţă în conformitate cu art. b) Secţia aparatelor şi instrumentelor de preciziune. 2. . 81 din legea învăţământului universitar cu scopul precizat în regulamentul aprobat de Senat în şedinţa din 17 Aprilie 1935 (Nr. mecanică fină. tâmplărie. c) Secţia de legătorie. Atelierul central cuprinde 4 secţiuni: a) Secţia de reparaţie şi întreţinere a ediţicelor şi a insta­ laţiilor interioare cu însărcinările: 1. 502—1935) cu următorul text: 1. luminat electric şi instalaţii elec­ trice. Secţia de legătorie rămâne în edificiul Bibliotecii centrale cu sarcina de a lega cărţile Bibliotecii centrale şi ale tuturor institutelor şi seminariilor Universităţii. Cluj /Această secţie va avea Cluj îngrijirea BCU etc. cu excepţia ate­ lierului de văpsit şi desinfectat. cartonaje şi înpânzire. De Martonne colţ cu str. reparaţia şi în­ treţinerea aparatelor necesare Universităţii centrale şi tuturor Institutelor şi serviciilor sale. etc. 3. şlefuitori de secţiuni. fotografie. Mecanicii secţiei d (a mecanicilor speciali) vor face parte din personalul Institutelor la care au funcţionat până acum rămânând sub direcţia şi controlul directorilor de Institute corespunzători. 2. mecanicii Institutelor. în condiţiile în cari le execută pentru propriu lor Institut. apaduct. cuprinzând şi pe spe­ cialişti suflători de sticlă. tinichigie. La Universitatea „Regele Ferdinand I " 'Cluj se reîn­ fiinţează atelierul central pentru construcţia. lucrări de specialitatea lor.R E G U L A M E N T . Brătianu). 4. Secţiile a şi b vor fi instalate în subsolul Universităţii cen­ trale (str. 5. cu încuviinţarea directoru­ lui de Institut. cu subsecţiile: 1. vor putea executa şi pentru alte Institute ale Universităţii. Central University Library sub ei aparatele de proiecţiune şi funcţionarea lor la cursurile şi conferinţele ce se vor ţine la Universitate. 2. galvanoplastica şi îngrijirea acumula­ torilor. 3. d) Secţia mecanicilor speciali ai Institutelor. care va fi adăpostit în clădi­ rile Clinicilor. fochişti. vopsit şi desinfectare. fotografi rontgenologi.

se va face după un regulament special. vor avea câte un mecanic-şef de sec­ ţiune. Directorul atelierului central e ales la începutul anului 1 *)' Modificat. e) controlează bunul mers al Instituţiei şi face Senatului un raport anual asupra întregei sale gestiuni administrative şi financiare. din noui angajaţi în posturile bugetare. f) face Senatului Universitar pro­ puneri de sporire a serviciilor sau de modificare ori supri­ mare a secţiunilor. a Căminelor şi a Bibliotecii. d) propune Senatului numirea şi re­ vocarea personalului. tocmit pentru anumite lucrări de sezon. Ucenicii vor fi luaţi. — . Angajarea personalului nou absolut indispensabil.377 Fochiştii în timpul verii vor sta la dispoziţia secţiei a {secţia de întreţinere şi reparaţiuni) în primul rând pentru «executarea reparaţiilor la Institutul de care fiecare depinde. 1937). (Rectorat No. personalul de mecanici necesari lucrărilor Universităţii şi ucenici mecanici. b) alcătueşte bugetul atelierului şi-1 propune aprobării Senatului. ca şi până acum. Conducerea afacerilor şi University Library Cluj BCU Cluj / Central controlul funcţionării atelieru­ lui central. Comisiunea atelierului central: a) alege pe profesorul -director al atelierului. care va fi un profesor universitar. după nevoie dintre românii absolveniţi ai şcoalelor de arte şi meserii. se va organiza după modelul celorlalte servicii ale Universităţii noastre (Bibliotecă. 3. 6. cu acest text. cari vor fi încadraţi în atelierul central. 4. în care fiecare facul­ tate*). va fiinţa sub preşedinţia unui delegat al Senatului. Acest personal se. 5. pre­ cum şi personalul flotant. pentru a-i specializa] în meseriil necesare Institutelor Universitare. In redactarea iniţială figura «âte un delegat şi din partea Comisiei Clinicelor. 1537. Căminuri) şi anume prin: a) Comisiunea atelierului central. Secţiile a. g) pregăteşte prin anchete preliminare ju­ decarea de către Senat a abaterilor disciplinare a personalului.va recruta dintre mecanicii bugetari' ai Universităţii. şi la nevoe. b) directorul atelierului central. va avea câte un delegat. după propunerea directorului Institutu­ lui căruia aparţine postul. b şi c. Angajarea personalului de mecanici din secţia d) se va face. în şedinţa Senatului Universitar din 4 Iunie 1937. c) propune Senatului cadrele personalului permanent.

11. înaintări. sporirea şi perfecţionarea instalaţiilor. e) El angajează personalul flotant. sub controlul şi directivele directorului.. Regulamente speciale vor preciza. Atelierul central va avea un secretar-contabil care. C. \ 7. El poate fi realesa) Directorul are conducerea şi supravegherea atelierolui şi a lucrărilor din atelier. mecanicii pot executa lucrări particulare. 9. ele vor reglementa primirea şi executarea lucrărilor. pretant. după o normă fixată de lG. decât cu aprobarea scrisă a Directorului. Lucrările universitare se vor înscrie de către secretar. majo­ rat cu o cotă fixată de Comisiunea atelierelor şi aprobată de Senatul Universitar. C. Beneficiul lucrărilor va fi utilizat pentru amortizarea. cu excep­ ţia lucrărilor urgente de reparaţii. pre­ cum şi relaţiile/ administrative ce trebue se existe între Insti­ tutele cari au mecanici (secţia d) şi' Comisiunea atelierului mecanic central. atelierelor şi pentru eventuale gratificaţii acordate personalului ce a executat lu­ crările. conform Statutului funcţionarilor. A. va nota şi contabiliza toate lucrările efectuate în atelier. In oarele de după amiază. A. Excepţiile le hotăreşte directorul sau împuternicitul său. Preţul lucrărilor efectuate va fi preţul de cost. dacă nu sunt lucrări universitare de executat de urgenţă. revocări de personal. f) El este referentul şi secretarul Comisiunei atelierului central. C. ţinând evidenţa lucrărilor şi materialelor consumate. drepturile şi datoriile tant. 12. . într'un registru şi se vor executa în ordinea înscrierii. care se vor efectua cu prefe­ rinţă. InBCU Cluj / Centralse pot executa nici un fel de lu­ acele oare* nu University Library Cluj crări particulare. ele vo reglementa primirea şi executarea lucrărilor. pe cont propriu. c) El prepară bugetul atelierului şi-1 supune C A. 8. numiri.378 şcolar de Comisiunea atelierului central dintre profesorii uni­ versităţii şi întărit de Senat pe timp de 2 ani. C. b) El este agentul executiv răspunzător al hotărârilor Comisiunei Atelierului centrale. Atelierul central va lucra numai pentru nevoile Uni­ versităţii şi ale serviciilor ei în oarele înainte de amiază fixate de C. 10. A. normele de recrutare. d) El propune C.

Ist. Drept civil local I. Legislaţia agrară şi industrială. Văcărescu 7. Str. Avram Iancu 1. Str. Dima 1. Ministr. Str. Moşoiu Tiberiu. Văcărescu 28. Str. Sofronie George. 3. Str. Poruţiu Petre. 19.). Str. Iuliu Maniu 36/a. BCU Cluj / Central University Library Cluj Iacob Lazar. 24. 20. Drept comercial I. Drept internaţional privat. Drept civil român II. Procedura civilă I. Drept penal şi Proc. 6. Str. Grigorescu 90. Str. Dumitru. Drept roman II. Str. 18.. Radu Iorgu. Bolintineanu 17. Maniu Cassiu. 13. Economia politică I. 1. Ioan. Begală 19. 11. Regală 11B. Ghiulea Nicolae. . 12. Str. Episcop Ivan 30. Iancu 14. Petrescu-Ercea CL. 21. 9. Drept bisericesc. 2. Drept comercial I. Bolintineanu 9. Ionaşcu Aurelian. drept. Gh.. Regală 10/A. Str. FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE DE STAT. Politica. Şincai 13. Oăşanu48_ Strat George. Boilă Romul. drept. 7. a) Prof. 14. Str. Pop Traian. Speranţia Eugeniu. I. Drept roman II. Str. Statistica. 23. 10. Elisabeta 45. i Ionescu Bogdan. român. Lazar Liviu. Cădere Victor. 22. Drept administrativ.T A B L O U al corpului didactic universitar pe anul şcolar 1935—3& în ordinea protocolară a Facultăţilor. Av. Haţieganu Emil. Drept civil I I I (Introd. cu indicaţia catedrei şi a domiciliului. 1 . Grigorescu 64. 17. Ionescu B. Drept constituţional. Politica socială. Drept internaţional public. Hotel Astoria Cluj. Cătuneanu IC. Procedura civilă I I . 8. Drept civil IV. Str. Hotel Astoria. Str. f Sigmond Andrei. Str. Mârzescu 24. 16. Str. Mototolescu Dimitrie. Str. Str. Gl. plenipot. Sociologie şi Fii. Economie politică II. Iuliu Maniu 4. pen. 5. 4. titulari: Angelescu Alexandru. Str Mico 16. Moldovan Valeriu. Negrea Camil. 15. Băii 1.

Popovici Gheorghe. Fântânele 5. Thomas Pierre. Str. Pasteur 8. Radiologie. Urologie. Goga 13. titulari: 1. Str. 12. Baroni Vitold. Medicină legală. 3. 8. Piaţa Unirii 11. Rahovei 818. Drăgoiu Ioan. • c) Prof. Istoria Med. Wilson 3. Eminescu 8. Oct. 1 . Petru Maior 3. Str. Biochimie. Str. Negruzi 5. Mareşal Foch 70. Str. Clinica medicală. Str. Clinica psichiatrică^ Str. Goiaj Ioan. Octavian Goga 5. 7. Băii 19. 9. Anatomie University Librarytopografică. 16. Urechia Constantin. 5. 6. Pasteur 6. Avram Iancu 3. Str. Bărbulescu Nicolae. Negru Dimitrie. 24. Avram Iancu 16. Tătaru Coriolan. Aleman Ioan. 14. Kernbach Mihail.. Str. e) Conferenţiar def. 20. FACULTATEA DE MEDICINĂ. Str. Moldovan Iuliu. 10. Maiorescu 8-10. Igiena şi igiena socială. Clinica dermato-ven. Igienaţ colectivă. iClinica ginecologică şi obstetricală. Str. Str. Str. Clinica chirurgicală. Secăreanu Ştefan. L G. d) Agregaţi onorifici: 25. Th.. Balneologie şi fizioterapie. Prof. 17. Str. Fizică medicală. 11. Jules Guiart. 4. agregaţi: 23. Pasteur 1. Str. Istologie şi embriologie. Buzoianu Gheorghe. Eminescu 12. Haţieganu Iuliu. 2. calitat. Anatomia patologică. Duca 3.. 15. . Sturza Marius. 3. Ţeposu Emil. Grigoriu Cristea. (Calea Moţilor 77. Parasitologie.: 27.26. de onoare: 22. Stomatologie. Str. Pasteur 10 19. Clinica neurologică. Minea Ioan. Str Rahovei 10. BCU Cluj / Central descriptivă şi Cluj 13. Clinica oftalmologică. Vasiliu Titu. Mihail. Stroescu 18. Michail Dumitru. Str. şi Farm. Bologa Valeriu. de la croix rousse. Chimia anal. Str. Str. Clinica Oto-Rino-Laringologică. Patologie generală şi experimentală. Botez A. Bisericii ort. Zolog Mihail. Regală 33. Str. Str. Str. Pop Alexandru.380 II. Microbiologie. Ionescu 3. 21. Lyon-Franţa 58 Bd. b) Prof. Papilian Victor. Semiologie. a) Prof. Fiziologie. Str.

Linguistică. 36. Kisch Gustav. Bizantinologie. 12. Regina Măria 34. Bolintineanu 12. Moţilor 20. Istoria veche a Românilor. 34. engleză. română I. Obstetrică. Str. Grimm Petre. Naum' Teodor. î\ Docenţi: Axente Iancu. Băii 21. Str. Pedagogie I I . Str. Goga 5. Gavrilă Ioan. Elisabeta 23. Str. Kogălniceanu 9. Ghibu Onisifor. 35. 10. Limba şi lit. . Romei 24. Marinescu Constantin. FACULTATEA DE LITERE ŞI FILOSOFIE. Istoria] antică. Cimoca Valeriu. Limba şi lit. Bănescu Nicolae.. Popovici Traian. 15. 16. Str. 32. G.. Str. Str. Str. Coşbuc 9. Str. Istoria artelor. Kristof Gheorghe. I. Puşcariu Sextil. Dermatologie. Maioresu 21. Vancea Petru. 17. 28. Str. Istoria nouă a Românilor. Gherescu 6. Limba şi lit. a) Prof. Mico 40. Ghidionescu Vladimir. Konradi Daniel. Regală Capidan Theodor. Voicu Ioan. 37. 31. Drăganu Nicolae. Dermatologie. 6. 13. Stri Goga l/A. Str. 33. Gen. 3. Istoria universală. Str. Str. Băii 4. Str. G. 29. franceză. 5. Limba şi lit. 14. Str. 18. Fiziologie. Dragalina 112. italiană. română II. Grigoreseu 33. BCU Limba şi lit. latină. maghiară. Str. 2. popoar. Anatomie deserip. Limba şi lit. Mico 42. Mareşal Foch 44. Iorga 6—8. Str. 7. germană. Infantilă. ClinicaGynecologică. 20. Limba şi lit. Str. Str. 9. I. Str. Filologia romanică.881. Ist. Moţilor 27. Iuliu Maniu 26. Duca 1. Daniello Leon. Memorandului 8. Bezdechi Ştefan. Moţilor 26. Panaitescu Emil. Str. III. Str. Giuglea George. Str. Str. sud-est europene. Lupaş Ioan. Elisa­ beta 24. Str. Str. Lapedatu Alexandru. Serra Giandomenico. Oftalmologie. Str. Boli de nutriţie. greacă. Velluda (Constantin. 8. Nichita Emanuel. Petranu Coriolan. 19. Pedagogie I. 30. Eminescu 10. Str. Str.Marechal Foch 35. 4. Goga 7. Limba şi lit. Cluj / Central University Library Cluj 15 A. Limba şi lit. Ortopedie şi chirurgie infantilă. Goga 7. Dragomir Silviu. 1. 11. titulari: Auger Yves.

Etngrafie. Bucureşti. îy Conferenţiar supl.: 31. . Ştefănescu Marin.: 32. Emil Petro viei. Sudeţeanu. Ştefănescu-Goangă FL. Iuliu Maniu 2. Filosofie teoretică. Str. Str. c) Prof. Mănăştur 7. Str. Str. Bratu Gheorghe. Dima A. Botanică sistematică. Reg. 7. Str. Dej. Sociologie. Victor Motogna.. 5. Astronomie. Grădinescu Aristide. Dumitru. Daicoviciu Constantin. Str. b) Prof. e) Conferenţiar prov. Mărgineanu Nicolae. Str. Dumitru. Psihologie. Geometria descriptivă infinitezimală. de onoare: / . Hotel Astoria (JGluj). (Gal. suplinitori: 25. Filosof ie. 8. Pop Sever. Str. g) Docenţi: 33. Istoria Românilor. Regală 16. Rusu Liviu. Str. ! d) Conferenţiari def. Teodorescu M. Bolintinianu 3/A. Slavistică. Băii 7. Grinţescu Ioan. Str. 27. Str. Mico 48. Fizică generală experimentală. titulari: 1. Str. Piaţa Mihai Viteazul. 2. Trecătoare 12. 30. Gheorghe. D. Str. Garol I I 7. Muzeul Etnografic. Elisabeta 8. 34. V. Antichităţi! clasice şi Epigrafie. Arheologie. Const. Crăciun Ioachim. Memorandului 4. a) Prof:. Angheluţă Teodor. Botanica generală. Iorga Nicolae. Alexandri 3. Roşea D. Str. Bibliografie generală.: 28. Istorie. Ionescu V. Abramescu Niculae. Str. Algebra superioară. 4. Str. Regală 11. Onomastică. Regală 28. Memoran­ dului 27. 6.21. 35. Observatorului 4. N. 3. Bălcescu 3. Str. Psihologie aplicată. Psihologie. 29. 22. 26. FACULTATEA DE ŞTIINŢE. Vuia Romulus. 23. Coşbuc 12. Mecanica raţională. Str.-382 . IV. G-l Gherescu 2. Pasca Ştefan. Borza Alexandru. Regina Măria 49. Fiziologie generală.24. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dialectologie.

Elisabeta 12. Stanciu Victor. Jardin des Plantes. 25. Geologie şi Paleontologie. Iuga Gheorghe. I. Fizică. Chimie anorganică şi analitică. Spacu Gheorghe. Str. 16. Tănăsescu Ioan. Mico 20.. Matematici generale. Ioan. Str. Botanică. Chimie alimentară. Str. 15. Str. Caragiale 1. Str. Calea Moţilor 42. Maior Augustin. Geografie descriptivă. Cantemir 5. Str. 20. Paris. 11. b) Prof. Mico 7. Chappuis Pierre A. Şaguna 18. Rădulescu Dan. Mico 7. Str. Entomologie. Chimie organică. Zoologie şi anatomie comparată. Racoviţă G.. Biologie. c) Adjunct: 23. Vulcan l/A. : 26. Algebră superioară. Str. Emil. 18. Elisabeta 3. Piaţa iGuza Vo­ dă 5. 10. Str. Mico 7. Sergescu Petre. 19. Pop Emil. Parcul Bonaparte. Bucureşti. Str. 17. Str.383 9. d) Conferenţiari definitivi: 24. Biologie. Chimie fizicală. Str. Berde 3. Călugăreanu Gheorghe. Jeannel Rene. Str. 22. Chimie generală. Fizicăl teoretică şi aplicată. Athanasiu Gheorghe. Str. Scriban A. t . Str. 14. Clemenceau 7. G. Mineralogie şi petrografie. Geometrie analitică. Duca 1. Ostrogovich Adrian. de onoare: BCU Cluj / Central University Library Cluj 21. Braziliei 4. Analiză Mat. Pompeiu Dimitrie. Ripan Tilici Raluca. Grigorescu 7. Popescu Voiteşti Ioan. Regală. e) Conferenţiar prov. Str. 13. Meruţiu Vasile. 12. f) Docenţi: -27.

(„Asistentul Dr.ERRATA: La pag. 81. 81. La pag. trebue complectat cui titlul secţiei: D) Secţia istorie. BCU Cluj / Central University Library Cluj . 215. G. s'a omis secţia. 211. Russu")> se şterge. I. după rândul al 4-lea. el fiind din greşeala zeţarului aşezat aci. după rândul 10. La pag. se complectează cu următoa­ rele: Istoria Medicinii dela Preistorie până în veacul al XIX. rândul 5 de sus. oare trebue săi figureze ca prim rând: C) Secţia'filologiei moderne. Istoria Medicinii româneşti. La pag.

AHTOMUL UNIV. Monsieur Henri Bonnet. c) Personnel administratif: 105 membres. 2 professeurs agreges. a u chapitre del'iDiStitut auquel il appartient. 1. Le soir une reception a etć donnee par les professeurs etj les etudiants dd notre Universite en l'honneur de M. b) Personnel scientifique-auxiliaire 217 membres dont 4 lecteurs pour les langues etrangeres modernes. J Le personnel de Universite a ete compose.RESUME m FRANCAIS DE L'ANNUAIRE 1. Le" personalei administratif et scientifique-auxiliaire est mentionnâ avec nom et fonictiom dans Ie corps de l'ouvrage. BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Monsieur A. Lemierre. *) P o u r le personnel enseiemant voir le taMeau pair faculte» et par spĂoialites (pp. 42 chefs de travaux. comme suit: a) Personnel enseignant: 4 professeurs honoraires. Au total 121. L e p e r s o n n e l ) . 87 professeurs titulaires dont 3 de nationalite etrangere (2 Francais et un Italien). . â Ia fin de cette annee scolaire. societe des nations". etrangers. membre de Г Academie de Medecine de France. 3 professeurs suppleants. 89 assistants et 82 preparateurs. R e l a t i o n s i n t e r u n i v e r s i t a i r e s e t i n t e r n a t i o n a l e s . 9 maîtres de conferences (dont 1 suisse) et 14 docents. 2 agreges temporaires. et de M-me Bonnet. professeur â la faculte de Medecine de Parii» a donne â la faculte! de Medecine de Cluj deux conferences sur „Les scepticemies â microbes anaerobies" (le 22 et le 23* . 379—383). 2. a) Visites et conferences faites par des savants et universitaires. directeur de l'institut interna­ ţional de cooperation intellectuelle de Paris a visite notre Uni­ versite le 11 mars 1936 et â cette occasion il donne une conference sur „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la.

Monsieur Aldo Mieii. Reymond (Lausanrie). directeur de l'institut de speologie. Reymond.Questions Juridiques еђ diplomatiqueş roumaines". Ubrich (Prague). Monsieur Emile G. 7. 6. 4.es d l'etranger. professeur â l'universite de Lausanne a fait une conference sui* „Les sciences rationnelles et les sciences ocultes dans l'antiquite" (avril 1936). a fait une conference sur „La science arabe" (avril 1936). ayant comme collaborateurs MM. Monsieur W . L'Academie internaţionale d'histoire des Cluj dans notre Universite le 10 et le 11 avril 1936 sa VIII-e session. Monsieur Viggo Broendal. Aldo Mieii (Italie).. Singh (Galcuta). Monsieur E. professeur â la faculte des sciences. Blaschke professeur â l'universite de Hamburg a fait quelques cours sur la „Geometrie integrale" <Novembre 1935). b) Nos profesşeurs et nos delegu. le professeur Racovitza. les professeurs Bologa et Sergesco. Greenwood (Londres) et aussi le groupe roumain de\ Fhistoire des sciences. membre de l'Academie inter­ naţionale d'histoire des sciences. ( ? . a repondu â l'invitation dela lăcuite des Sciences de Paris ou il a fait quel­ ques cours intitules: „Gommentaires sur quelques problemes transformistes". et Lyon. . Y oîit participe: MM. Bompiani.386 novembre 1935) et une autre dans l'Aula de l'Universite pour le grand public sur „ Le sel en Medecine". professeur â l'Universite de Bo­ rne. N. Racovitza. 2. a fait une conference sur „La geometrie projective differencielle" (mai 1936). Les seances ont ete presidees par M. professeur de philologie ro­ mane â l'universite de Copenhague a fait une conference sur „Une etimologie celebre et/ les lois phonetiques" et une communicâtion au cadre du Musee de la langue roumaine. 3. • ' . 5. Bordeaux. 1. Monsieur Victor Cădere professeur â la w faculte de droit a fait une serie de conferences â la faculfć de droit de Paris et aux Universites de Lille. Monsieur A. BCU Cluj / Central University Library sciences a tenu 8. Ses concoihîerenfces et Communications seront publiees dans une nrochure ihtifulee . A. remplissant la mission de professeur d'echange en France.

dans la iseance de clâture a ete elu â lunanimite membre dans le Corniţei internaţional permanent des linguistes (G.Universite a ete rejjresentee par Messieurs les professeurs: a) Sextil Puşcariu. M. une communication sur „La centuriazione romana in Piemonte" «(septembre 1936). professeur â la faculte des lettres. quelques. Monsieur Coriolan Petranu. Sergesco. une «onference sur „ L e strade romane nella România" etj a Ravenna une conferenee sur „La chiesa principesca di Curtea -de Argeş de Roumanie" Comme delegue de rilniversite M. Au congres internaţional. a fait âi l'institut de hautes etudes de Belgique. Monsieur Giandomenico Serra.Medecine a participe au mois d'aout 1936 au congres interna­ ţional de medecine sportive â Berlin^' 5. 4. Monsieur Emile Panaitesco. 8. b) Theodor Capidan qui a fait une communication sur „La românite balcanique". â rinstituto di Studi Romani de Rome. qui. professeur â la faculte -des lettres a fait. U .387 3. i 7. ) . chef de travaux de la clinique. a fait. Monsieur Jules Hatzieganu professeur â ia faculte de . lecons sur les recherches recentes dans la thćorie des equa­ tions (janvier 1936). I . 9. profeseur â la! faculte des scien*es. Monsieur Emile Ţeposu professeur â la ifaculte de Medecine a pris part au XXXV-e congres de l'association fran«caise d'urologie ou il a presente un travail sur cinq cas d'eetopies renales congenitales en collaboration avec le docteurt Danicico. •de Bruxelles sur Ia „mathcmatique au XVIIne siecle et le „jouraial des savants" (fevrier 1936). de Jinguistique de Copen«îiague (27 aout-1 septembre 1935) notret. 6. l'un des quatre presidents du congres dans les seances pleniaires. professeur â la faculte des lettres a participe au congres internaţional d'histoire de l'art BCU Cluj / Central University Library Cluj « n Suisse (31 aout — 9 septembre 1936) ou il a fait une com­ munication intitulee „Begriff nd Erforschung der nationalen ILunst". Panaitesco a represente notre Universitć aux fetes de l'Uni­ versite de Rome. L . au XXIXiei congres histofique sousalpin. Sergesco a parle encore au centre in­ ternaţional de synthese de Paris et & la societe matheinatique. Monsieur P. P.

113 etudiantes. 80 â la faculte des lettres (28 hommes. 1 bulgare. 99 juifs. 14 îemmes).144. 1 tchecoslovaque.76% Autres nat.622 lei B) Materiei: a) Allocations accordees du budget de l'Etat 26.773.34% 164 „ 17. dont 305 â la faculte de droit (286 hommes» 19 femmes).529..15%). Selon l'origine ethnique: 322 roumains. ej^idvqo s\ ) chaque faculte. Selon l'origine eth­ nique: 254 roumains. 21 allemands. 143 femmes) qui donnent le* chifres suivants: Roumains 576 soit 61. Selon le sexe 3021 (81. 101 hongrois.388 3.51 %> *) Voir statistaque (page 14 bis) et pour les noms des diplâme*. 31 femtaies). 42 juifs. . Au total 939 (790 hommes. Licencie 497. 32 femmes).74% 5. Les differents chapitres de notre budget pour cette annee scolaire sont repartis ainsi: A) Personnel . 63 hongrois. Le nombre des etudiants inscrits pour cette annee scolaire monte k 3691 (Гannee derniere: 4300). dont 359 â la faculte de droit (328 hommes.85%) etudiants et 670 etudiantes (18. Les etudiants *) Inscriptions *). 7 „ 0. L Titres et dipl6mes(*) Au cours de cette annee scolaire ont ete declares efc promus: . Selon les facultes: Droit . BCU Cluj / francais. 30 allemands (saxons)^ 1Central University Library Cluj Docfeurs 442.972 lei Une pârtie des revenus de l'Universite sont assures par lesfondations dont on a publie la liste aux pages 5—12. 1 tchecoslovaque. Le budget et Ies fondations.10% Juifs Allemands 51 „ 5. . 128 â la faculte de medecine (114 hommes. soit 1827 (49. 1714 etudiants.46% Hongrois 141 „ 15. 54.225 lei b) Les revenus propres de l'Universite 12. 3 ucraniens. (saxons). A . 3 â la faculte des lettres (hommes) et 6 â la faculte? des sciences (5 hommes et 1 femme).. 52 femmes) et 58 â la faculte des sciences (26 hommes.

324—330). La faculte de droit et des sciences politiques.90%) Lettres 277 „ 293 „ „ 570 (15. L'assistance medicale et sociale de nas etudiants.77% Juifs 361 „ 9. des soins et traitements gratuits dans les cliniques. conformement au reglement de la faculte. Activite scientiţique.15%) Selon Г origine ethnique: îloumains 2388 soit 64. On -en a parle dans les chapitres correspondants de cet annuaire <pp. Activite enseignante. Bourses. »<jrâce â cette assistance les etudiants pauvres et meritants -ont recu des bourses. a donne de tres bons resultats. page 14 bis). aides. Cette faculte comrjrend 25 chaires reparties en 12 cliniques et 13 instituts et ^ussi 3 maîtrises de conferences. Celle-ci consiste en publications. Chaires et personnel. ţoyers.10% JAutres nat. et tous. 61 „ 1. ouTrages ou Communications et aussi en une activite extrauniversitaire. La faculte de medecine.44%) Sciences 210 „ 128 „ „ 338 ( 9. Ce sont les cours et les seances des . Des indications sommaires sur cette activite sont doniiees aux pages 33—44. 6.389 Medecine 820 etudiants. Le gouvernement francais a bien voulu maintenir pour BCU Cluj / Central University Library Cluj cette annee aussi. . assistance medicale et sociale. dont on voit les dates personnelles aux pages 17—24 et la liste â la page 379. Elle est exposee aux pages 45—54.65% (voir la statistique. en vue de la preparation â l a licence et au doctorat. 113 etudiantes. de bonnes places dans les foyers. a) Chaires et maîtrises de conferences. II y a 25 chaires occupees par des -professeurs titulaires.70% Hongrois 693 „ 18. 7. soit 956 (25.78% Allemands 188 „ 5. orga•nisee depuis quelques annees.seminaires (exercices pratiques). lesi deux bourses â 8000 france par an qui ont ete accordees â deux etudiants recommandes par nos tîacultes.

Dans le traitement de la tubereulose organise pari la cli­ nique des maladies internes. En hygiene (â l'institut d'hygiene) conformement â l'art. conformeroent au reglement de la faculte. 92). les candidats ont subi Гехатеп du' certificat qui leur confere la libre pratique de la stomatologie. personnel attache â chaque clinique et institut. 1 maître de conferences et 11 docents (qui par leurs fonctions budgetaires font pârtie du personnel scientifique auxiliaire). Dans la technique operatoire oto-rhino-laringologique. d) Cours de specialisation. Dans le diagnostique et therapeutique cliniques organisŽpar l'association des docents universitaires de notre faculte de medecine (voir le programme aux pages 94—99).390 b) Personnel enseignant. articles. conferences. Les dates. or­ ganise par le directeur de la clinique (voir programme â la page 80). Ce cours dont la duree est d'une annee. Cette activite a consiste en publication d'ouvrages. personnelles de tout le personnel enseignant sont mentionnees aux pages 57—65 et sa liste â la page 380. c) Activite enseignante. e) Cours de perfectionnement. 204 de la loi sanitaire. Communications- . 2 agreges temporaires. a ete suivi par 32 medecins. Cette activitet a consiste dans descours oraux.. Le resume de cette activiteest expose aux pages 67—80 (pour les cliniques) et 81—91 (pour les instituts). En stomatologie (â la clinique stomatologique). Ce cours dont la duree est fixee a uneBCU Cluj medecins admis par voie annee a ete sui vi par 17/ Central University Library Cluj de concours (p. f) Activite scientifique. Apres les cours. avec le concours de l'institut deradiologie et des cliniques chirurgicales et oto-rhino-laringologique (voir le programme aux pages 92—95). ou l'on voit encore la liste complete du. des travaux pratiques et des observations clini­ ques pour les six ans d'etude en vue du doctorat. II se compose de 21 professeurstitulaires (dont 1 Francais) 1 professeur honoraire (francais)„ 2 professeurs agreges. les travaux pratiques ef le stage dont on fait mention aux pages 78—79.

8. 6 maîtrises de conferences et 4 lectorat de langues etrangeres. II se compose de 23 professeurs. L a f a c u l t e d e s s c i e n c e s . articles. 5 maîtres de conferences et 4 lecteurs. pour l'histoire aux pages 200—207. Cette faculte comprend 27 chaires. pour la philologie moderne aux pa­ ges 192—200. a) Chaires. Ce personnel se compose de 20 professeurs titulaires. Les chaires sont dotees de seminaires. Des menBCU Cluj Central University ont ete faites: pour tions sur le programme /de cette activiteLibrary Cluj la philosophie aux pages 183—190. L a f a c u l t e d e s l e t l r e s . pour la philologie classique aux pages 190—191.391 seientifiques. histoire universelle. 2 professeurs d'honneur. b) Personnel enseignant. etc. Communications. 215—222 (pour l'histoire). etc. Cette faculte compte 25» chaires et 4 maîtrises de conferences avec des in­ stituts. seminaires et laboratoires. histoire naţionale) et musees (langue roumaine. c) Activite enseigriante. Elle consiste dans la publication d'ouvrages. laboratoire (pedologie et pedagogie experimen­ tale). 9. Au chapitre correspondant de Nchaque chaire se trouve aussi la liste de tout le personnel. 4 maîtres de conferences et 1 docent. 211—215 (pour la philolo. d) Activite scientifique.1 (pour les cliniques) et 142—160 (pour les instituts). 1 professeur d'honneur. Elle est exposee aux pages 100—14. Leur liste avec des details est publiee aux pages 163—177 et 381—382. titulaires. maîtrises de conferences et lectorats. ethnographie et folclore). Leur liste avec de details est publiee aux pages 225—235 et 382—383. 210 (pour la philologie classique). etudes classiques. 3 professeurs suppleants. instituts (psychologie. et se trouve exposee aux pages 208—210 (pour la philosophie). . Cette activite a consiste dans des cours oraux et des exercices pratiques de seminaire. conferences. b) Personnel enseignant.• gie moderne). a) Chaires et maîtrises de conferences.

. Elle est exposee aux pages 268—273 (sciences mathe­ matiques). une de ses institutions les plus belles et les plus riches. 'Cette activite consiste dans la publication des ouvrages. Celle-ci fonctionne pour les eleves et pour le puЂНс de la viile aux jours feries. 306—308). des conferenoes et des travaux pratiques (dans les seminaires. Cette activite qui consiste dans des cours.392 c) Activite enseignante. 302—304). 273—276 (sciences physiques). Sciences naturelles. Le per­ sonnel scientifique compte: un directeur. 308—309) et la bibliotheque populaire (309—310). un archiviste et trois sous^bibliothecaires. deux bibliothecaires en chef. Au chapitre de chaque chaire est publiee aussi la liste de tout le personnel. La fonction de prćsident est confiee â M. pp. le Recteur. 300—302). pp. B i b l i o t h e q u e u n i v e r s i t a i r e . est exposee selon les sections. 266—267. 305—306). 299—300). BCU Cluj / Central University Library Cluj La Bibliotheque de l'universite de Cluj est. 238—244. 296) nommee pour trois ans et qui se compose d un professeur delegue par chaque faculte et du directeur de la bibliotheque. les travaux du personnel scientifique (pp. les travaux executes dans la bibliotheque au cours de l'annee (pp. 244—247. Aussi est-elle dirigee par une commission (p. d) Activite scientifique. On donne les details necessaires concernant les mutations (pp. 276—282 (sciences chimiques). 10. 247—252. l'augmentation des collections (pp. etc. les ameliorations et les innovations du bâtiment (pp. les instituts et les laboratoires). ainsi: Sciences mathernatiques. pp. pp. les expositions (pp. Sciences physiques. articles. Sciences geographiques. Sciences chimiques. conferences. 252—266. . dans sa nouvelle organisation.sept bibliothecaires. 298—299). II y a en outre le personnel administratif et technique (14 personnes) et le personnel de service (13 personnes). pp. la circulation des lecteurs (pp. 282—293 (sciences naturelles) et 293—294 (gćographie). Communications. 311—314). Toute cette pârtie est illustree par des statistiques suggestives (pp.

B) travaux scientifiques. 324). 325—330). le service des etudes (p. la liste des boursiers et un compte rendu sur la cantine (pp. est dirige par un conseil (p. 331) •et l'education physique universitaire dont on verra le regle­ ment (pp. En ce qui concerne son activite on donne les details necessaires concernant l e service de renseignements (p. orientation professionnelle. Prevu par la loi de l'enseignement universitaire â l'article 75 et 81. l'assistance psychologi<[ue (p. assistance medicale. l'assistance medicale dans les cliniques universitaires (p. assistance sociale. 75 et 81) a ete definitivement organise et installe dans un endroit nouvellement dote de tout l'outillage necessaires et le personnel (p. C) periodi•ques. etudes de la vie univer­ sitaire) cet office prevu par la loi de l'enseignement univer­ sitaire. II y a ensuite •une liste de toutes les publications de notre Universite dont une grande pârtie sont placees sous les soins de l'Office: ma­ nuels didactiques (pp. ayant chacun son personnel â part. 329). 324). l'assistance sociale (p. L'Ofice d e l ' e d i t i o n u n i v e r s i t a i r e . education physique) et y ajoutant d'autres nouveaux (assistance psychologique. publications scientifiques et . 13. L'Office universitaire. Les trois foyers de notre Universite. le service de l'orientation professionnelle (p.393 1 1 .' L'Office dispose de trois fonds: A ) ma­ nuels d'enseignement. 338). 316). le traitement gratuit dans les deux dispensaires (pp. Le. (art. 330). 338—346). cet office qui auparavant fontionnait deja chez nous sous le titre de „commission de manuels d'enseignement". 331—336). L e s f o y e r s e t l a c a n t i n e universitaires. dont on voit le bilan aux pages 348—350. Reunissant des services qui existaient auparavant (ren«eignements. 351—352). sont places sous le controle d'une commission (p. 330). 348) compose de deux professeurs de chaque faculte dont le president est le prorecteur de l'Universitć. reglement de Г office universitaire est publie aux pages 316—323. BCU Cluj / Central University Library Cluj 12. Dans ce chapitre on voit d'une maniere detaillee Tetat actuel de chacun de ces foyers.

L ' E x t e n s i o n u n i v e r s i t a i r e . la construction. educatives. 358—363). . L'Annuaire finit par une liste de tous les professeurs de notre Universite.394 litteraires (pp. 81). 369—371). Nombreux sont les travaux et les ameliorations faits cette annee pour leur assurer un fonctionnement aussi meilleur que possible (pp. periodiques (pp. Dirigees par un conseil. diffe» rentes (historique de l'Universite et de renseignement superieur) (p. dont on voit: le nom. roulent sur des questions sociales. 14. hongrois) selon le milieu ou l'occasion. cet atelier reunissant toutes les specialites mecaniques. I / A t e l i e r c e n t r a l . la specialite et le domicile. a pour but d'assurer. Ainsi que l'on a montre (pp. 16. 15. a pour but de BCU Cluj Central University Library Cluj repandre la culture dans/ toutes les classes sociales. 369) qui leur assurent un fonctionnement unitaire. Cette institution. 366). la reparation et l'entretien de tous les appareils et outils necessaires â l'Universite et a ses instituts. 364). 352—358). creee â l'exemple de celles qui existent aupres des grandes universites de l'occident. techniques et litteraires. avec des specialistes places sous la direction dune commission dont le directeur est un professeur universitaire. Ces conferences. 366—368) et un budget (p. les professeurs de notre Universite sont alles faire des conferences dans plusieurs villes. 371—374). L e s c l i n i q u e s universitaires. Prevu par la nouvelle loi (art. les clini­ ques de notre Universite forment une grande institution uni­ versitaire ayant un personnel (pp. donnees surtout les jours feries. groupes par facultes. et pour les questions administra-tives par une commission plus restreinte (p. Elle a pris naissance en 1924. On en a publie le reglement aux pages 375—378. Quelques unes de ces confćrences sont faites meme dans la langue de la population minoritaire (saxons.

24: . . . Profesori decedaţi Personalul decanatuluiCentral University Library Cluj BCU Cluj / Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Listai licenţiaţilor Statistica studenţilor B) Activitatea didactică I. A) Decanatul Foştii Decani Profesori decedaţi Personalul Decanatului Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Lista echivalărilor Statistica înscrierilor B) Personalul şi activitatea didactică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . • Facultatea de drept şi ştiinţe de stat. 56 56 57 . 56 . Cursuri de doctorat (1—24) C) Activitatea ştiinţifică (1—10) Facultatea de medicină. 2832 bis 33 41 45 . Statistica titlurilor Statistica generală a înscrierilor 3'< 3 4 . . . 16.TABLA DE MATERII Senatul universitar în anul 1935/36 Lista foştilor Rectori Lista doctorilor de onoare Darea de seamă asupra anului 1935—36 Fundaţiile universitare Personalul Rectoratului . . I—XIV 5 13 14 bis 14 bis . . A) Decanatul Foştii Decani . 16 16 17 . 6 6 67 67 bis 68 69 70 72' 73 . iCursuri de licenţă (1—25) II. Semiologie medicală Clinica psihiatrică .

. . . . . Institutul de istologie şi embriologie Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmocologie şi farmacognozie . In stomatologie In tuberculoză pulmonară In diagnostic şi terapeutică clinică Ж>) Activitatea ştiinţifică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . . Institutul de igienă Institutul de patologie generală-experim. . 105 111 111 113 114 . Laboratorul de fizică medicală . BCU Cluj / Central University Library Cluj Laboratorul de chimie medicală Farmacia clinicelor «C) Cursuri de specializare. Semiologia medicală Clinica psihiatrică Clinica neurologică . Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică Institutul medico-legal Institutul de chimie biologică Institutul de fiziologie . 125 130 132 136 138 142 145 148 . 101 102 . . .-396 Clinica neurologică Clinica ginecologică şi obstetricală Clinica infantilă . Clinica dermatovenerică Clinica oftalmologică (Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică . Clinica ginecologică Clinica infantilă Clinica dermatologică Clinica oftalmologică Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică 73 74 74 76 77 77 79 81 81 82 84 85 85 86 86 86 87 88 88 89 90 90 90 91 92 92 92 94 . In igienă . . . . Institutul de radiologie Biologie generală .

) 190" c) Secţia filologiei moderne (11 catedre.) 203" C) Activitatea ştiinţifică-literară a) Secţia filosofiei b) Secţia filologiei clasice c) Secţia filologiei moderne d) Secţia istoriei Facultatea de Ştiinţe 208210* 211 215* A ) Decanatul Foştii Decani Personalul Decanatul . 1 conf. 2 conf. . 159 159 160 160* 160» . . . . 1 conf. . 192 d) Secţia istoriei (9 catedre. 155~ 158 . 225» . 182" Echivalări de diplome 182" BCU Cluj / Central University Library Cluj Statistica înscrierilor 182 bis B ) Personalul şi activitatea didactică a) Secţia filosof iei (6 catedre.) . . 235235237 bis - . Personalul didactic (cu date personale) < Lista doctorilor ' Lista licenţiaţilor Statistica studenţilor 224 224 . Y 149« 153154 154 . 4 A ) Decanatul Foştii Decani . .897 J Institutul de medicină legală Institutul de fiziologie Laboratorul de fizică medicală Institutul de radiologie Institutul de igienă Institutul de istologie şi embriologie Institutul de patologie generală experimentală Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmacologie Institutul de chimie medicală F a c u l t a t e a d e litere ş i filozofie. . . . 163 Lista licenţiaţilor 177 Lista doctorilor . . 162: Profesori şi conferenţiari decedaţi 162= Personalul Decanatului 162 Personalul didactic (cu date personale) .) 183 b) Secţia' filologiei clasice Institutul de studii clasice 190' Catedrele (2 şi 1 conf.

. 300 Lucrări în bibliotecă 302 BCU Cluj Creşterea colecţiilor / Central University Library Cluj . 238 244 .). . instalarea oficiului 31b Regulamentul oficiului 316 Serviciul de informaţii şi documentare 324 Asistenţa medicală 324 Tratamentul gratuit în cele două dispensării . 305 Circulaţia cititorilor 306 Expoziţii. 247 . b) Secţia ştiinţelor fizice (2 catedre. . . Diverse . 1 conf.). . împrumuturi. . d) Secţia ştiinţelor naturale (7 catedre) . 293 Comisiunea Bibliotecii 296 Personalul bibliotecii 296 Mişcarea personalului 298 Lucrările personalului 299 ' Localul . . c) Secţia ştiinţelor chimice (4 catedre. '(Comisia Căminelor Personalul Căminelor . . 252 266 268 273 276 282 . 325 Asistenţa psichologică 329 Serviciul de asistenţă socială 330 Serviciul de studii .:398 JB) Activitatea didactică a) Secţia ştiinţelor matematice (8 catedre 2 conf. 331 Educaţia fizică universitară 331 Căminele şi Cantina universitară. cărţi consultate) 311 Oficiul Universitar. 1 conf. . Căminul studenţesc „Avram Iancu" Lista bursierilor 339 « . circulaţia citito­ rilor. . 339 339 . . . . e) Secţia geografiei (2 catedre) . 340 .C) Activitatea ştiinţifică literară a) Secţia ştiinţelor matematice b) Secţia ştiinţelor fizice c) Secţia ştiinţelor chimice d) Secţia ştiinţelor naturale e) Secţia geografiei Biblioteca universitară. . 308 Biblioteca populară 309 Statistici (sporul materialului. Personalul. .

342 . . 366 366 . . . . 348 348 . ЗДЗ 344 346 Consiliul oficiului Bilanţul fondurilor Lucrări tipărite şi subvenţionate în acest an "Lista tuturor publicaţiilor universitare Clinicele universitare. Babeş Cantina studenţească universitară Oficiul d e editură. 366 366 bis 369 BCU Cluj Istoric şi activitate / Central University Library Cluj Lista conferinţelor din acest an Atelierul Central. . 350 351 Consiliul Clinicelor Comisia Clinicelor . . . . .399 Căminul studentelor Lista bursierelor Căminul studenţesc V. 384 3$5 JResume de l'Annuaire . 372 372 376 Regulamentul Lista ERRATA corpului didactic universitar. Personalul administrativ şi de serviciu Bilanţul fondurilor Dare de seamă şi lucrări executate Extensiunea universitară.

broşură aparte. a trebuit s'o detaşem pe aceasta în capitolele ei esenţiale pe cârd le publicăm în continuare.DARE DE SEAMA ASUPRA ANULUI ŞCOLAR 1935/36 de Profesor Florian Rectorul Ştefănescti-Goangă Universităţii In spiritul tradiţiei acestei Universităţi. Această din urmă solemnitate a suferit însă câteva amânări până la data când ). DIDACTIC. oficiindu-se cu strălucirea ştiută. a avut loc la 13 Iulie şi va forma un capitol bogat ce se va publica în Anuarul anului şcolar 1936—37 şi în. cât şi schiţarea programului unei noi activităţi. *) Serbarea de inaugurarea Colegiului Academic iGarol II. discursul inaugural care ar fi cu­ prins atât darea de seamă asupra Universităţii în anul şcolar 1935/36. Corpul didactic universitar a fost compus anul trecut din 121 membri repartizaţi astfel: 4 profesori onorari. ar fi trebuit ca la începutul anului şcolar care urmează acestuia. Neputându-se deci rosti discursul de inaugurare în care obişnuit se încadrează şi darea de seamă a unui an expirat. 87 profesori titulari. 1 I. Dar la începutul anului şcolar 1936/37 nu s'a putut ţine şi solemnitatea BCU Cluj / Central University Library Clujcauza cone­ inaugurării acestui an şcolar din xării ei cu solemnitatea inaugurării Colegiului Academic. PERSONALUL Efectiv. 2 profesori agregaţi. . să se ros­ tească în şedinţă solemnă. nu mai putea îngloba şi aniversarea unui an şcolar ce se sfârşise.

Schimbările în corpul didactic. 82 preparatori. La Laboratorul pentru învăţământul Matematicelor s'a desfiinţat un post de asistent. C al celor trei facultăţi şi D la Medicină. La Facultatea de Drept. conferenţiari. Următoarele catedre au fost suplinite: la Drept: Finanţe. BCU Cluj / Central University Library Cluj 42 şefi de lucrări. а profesorilor noştri fiind mult mai întinsă ct&câi cea cuprinsă în acest capitol. 2 . Slavistică. Cădere. 1. Victor G. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ. Dintre lucrările mai de seamă care au fost publicate în acest an şcolar. Profesorul Andrei Sigmond dela facultatea de Drept a încetat din viaţă. Variaţii: La Institutul de Psihologie un post de asistent a fost transformat în post de şef de lucrări. cităm următoarele *) : A. II. Questions juridiques et diplomatiques roumaines. agregaţi onorifici. A fost compus din 217 persoane repartizate astfel: 4 lectori. docenţi. La Ştiinţe: Analiză matematică. Estetică. 89 asistenţi. Personalul ştiinţific. s'a extras aici numai o pante din aceastla activitate restul datelor se poate vedeafimcuprinsul anuarului la cap. Un conferenţiar (Diculescu) a fost pensionat. Un docent a fost suspendat din serviciu (Zugravu). la Litere: Literatura Română modernă. Cinq ) Acliiviitatea ştiămiţifică. Sociologie. la Medicină: Farmacologie şi Fiziologie.II 3 2 9 14 profesori suplinitori. . Etnografie şi Fol­ clor.

3. a d-lui profesor D. Michail. (curs litografiat). b) Principii Fundamentale de Filosofie juridică (edita­ tă de Universitatea din Cluj). 2. Prof. Iuliu Haţieganu şi Dr. Aurelian R. C. un grup de prieteni şi colaboratori. Eugeniu Speranţia: a) Lecţiuni de Enciclopedie juridică (cu o introducere istorică în Filosofia Dreptului). Dr.Tll Conferences îaites dans les Unrvers'ites francaises (160 pages). Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. en dehors de la guerre. 2. Capitol introductiv la istoria Concordatelor postbelice. Hăngănuţ şi Spârchez. c) Teoria generală a obligaţiei. 2 voi.). Lazăr Iacob: a) Politica Scaunului papal. Ђ) Curs de drept Cluj / Central University Library Cluj idei sis­ BCU internaţional publicat (note şi tematizate). lonaşca: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. Gheorghe Sofronie: a) A tipărit în editura ziarului Universul lucrarea pre­ miată anul trecut despre „Principiul naţionalităţilor în trata­ tele de pace din 1919—1920". c) Moyens d'assurer le progres du droit et le respect de la Justice. au publicat volumul al II-lea din tratatul elementar de Semiologie şi Patologie medicală (652 pagini). i-au «oferit un volum omagial cu studii de specialitate. Petrescu Ercea: Curs de drept comercial. Facultatea de Medicină. Societăţile comerciale (litogra­ fiat). 5. B. 3. Ioan Goia în colabo­ rare cu d-nii Dr. Paris. George Strat: Curs de istoria doctrinelor economice. 7. b) Biserica dominantă şi egala îndreptăţire a Cultelor. Geneve 1936. . Din an­ tichitate până la constituirea liberalismului clasic (368 pag. 1936. 6. Partea I . b) Probele şi actele de starea civilă în dreptul civil român ^curs litografiat). 1.

200 p. 4. Roşea şi D. Naum. Instabi­ litatea emotivă.. din care acum este sub tipar al. Influence de l'art populaire des. sub> al cărei patronaj se publică lucrarea. în editura» Universităţii). b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire rou­ BCU Cluj / Central University Library Cluj maine. prezidată de Majestatea Sa Regele Carol al Il-lea. I . Aceasta mare operă ştiinţifică cu care se poate mândri Universitatea noastră. CEacultatea de Litere: 1. Roumains sur les autres peuples de Roumanie et sur les peuples voisins (44 pag. Institutul de Psihologie: FI. Coriolan Petran. Roşea şi S.). Muzeul Limbii Române a publicat întâile hărţi ale Atlasului Linguistic Român. Iti afară de Institut. Hărţile au fost prezentate de d. şi în faţa străinătăţii într'o comunicare făcută la al IV-lea Congres Internaţional de Linguistică. profesor Sextil Puşcariu maiîntâi în şedinţa solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936. 1936. L. e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de d-nii Se­ ver Pop. 8°. Horaţiu (54 pagini). A. A. care va complecta Atlasele Lin.. la Kopenhaga în 29 August. Rusu: a) Essai sur la creation artistique. 2. Conferenţiar Nicolae BărBulescur a) Curs de fizică medicală. Roşea. Gupeea. Conferenţiar de Dialectologie şi Emil Petrovici. şi se lucrează la Muzeul' Limbii Române sub conducerea dlui Profesor Sextil Puşcariu. Profesor Th. Ştefănescu-Goahgă. Todoran: Teste colective verbale pen­ tru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B).ш 3. pro­ fesor suplinitor de filologie slavă. (yol. doilea volum. asitent: Orientarea profesională a anormalilor^ 3. A. Editura Institutului de Psiho­ logie. guistice ale romanităţii cu ramura ei cea mai răsăriteană. Prof. ) (385 pag. A. Profesor Qnisifor Ghibu-a editat colecţia de studii şi documente privitoare la p'olitiea religioasă a României în­ tregite. 5. .

6. TX--a. Bogăţiile miniere ale mun­ ţilor apuseni (în Biblioteca Astrei Sibiu). Bouligand. Tome I. şi în acest an prin trimiterea unui bursier al Statului Cehoslovac (Dr. Augustin Roth. Durkheim şi Doc­ trina Şcoâlei sociologice franceze (21D pagini). b) . Tot ca făcând parte din bogata activitate ştiinţifică a aces­ tui Institut. Volum scris în colaborare cu Dnii G. menţionăm apariţia la Paris în Septemvrie 1935 a lucrării Mission scientifique de lOmo. fizică şi chimie pentru Învăţământul secundar. Prof. 1. Institutul de Speologie. Dima a University Library Cluj rare cu d.Ursprung und Entvicklung der "bedeutendsten Korifessionellen Mibderheiten in Bumânien. şef de lucrări.: a) Istoria Românilor ed. D. o schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic al rocelor acestei regiuni. (XVI + 332 pagini. In colecţia „Lucrările Institu­ itului de Speologie" a apărut Tomul VII. Maior. Profesor Al. Borza a publicat un volum jubilar ăl „Bu­ letinului Grădinii şi Muzeului Botanic". Profesor A. GeologieAnthropologie. Brunold. Turpain. are în curs de publicare o lucrare cu titlu „Probleme de fizică modernă" (partea IlI-a teoria relativităţii). Demetrescu) âu publicat nouă manuale de ştiin­ ţe naturale. fasc.w îfi. Grumbaoh. 3. Rădulescu (în cola­ borare cu M. L'evolution des Sciences Mathematiques et Physiques. 1. 7. Acest fascicol conţine şi itinerarul mi­ siunii. cu prilejul terminării monumentalei clădiri a Muzeului Botanic. Profesor BCU Cluj / Centralredactat şi publicat în colabo­ G. . 2. 4. Facultatea de Ştiinţe. Borza şi D. A. Ioan Lupaş. supl. D-nii Profesori Al. Zapletalek) la studii botanice de specializare de un an. Paris 1935. Profesor Victor Stanciu. 298 figuri. Prof. Profesor Petre Sergescu. Constantin Sudeţeanu. 2 planşe). Buna reputaţie internaţională a acestei instituţii s'a con­ firmat. un curs de lucrări practice de fizică şi chimie alcătuit conform programei cla­ mei a VIII-a secundare (594 pagini). 7. 5.

III. Cristea Grigoriu. D . Michail etc. Sofronie a fost ales membru în co­ misia de examinare a candidaţilor la gradul de ataşat de Le­ gaţie de sub preşedinţia d-lui N. Racoviţă. DISTINCŢII. PREM1L 1. Tom. University Library Cluj 3. care ţine şedinţe lunare. Riegler pentru lucrarea sa cu titlul: Derivaţia urinelor în chirurgiev . 2. 10. Stomatologia. Pop. Tom. Grădinescu. Ţeposu a fost reales preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale. D-Sa a obţinut premiul doctor M. V I . Forrer Strasbourg). VIII. IV. 2. prof. Buletinul Soc. XII. Gynecologie şi Obstetrică... La această revistă au colaborat până acum 7 personali­ BCU Cluj / Central tăţi ştiinţifice din străinătate. Minea Ioan.Biospeologica. Tom. 11. D. XV. XVII. PERIODICE. 6. Profesorul Dr..8. Anuarul Institutului de Istorie Naţională Tom. Revistă internaţională sub direcţia d-lui profesor Emil G. Tom. 9. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic. DECORAŢII. 1. a publicat fascicolele 62 şi 63. D. Mathematica. Titulescu. Docent E. a puMieat Flora plîoeenieă dela Borsec în editura Universităţii. Tom. Buletin eugenie şi biopolitie Tom. au fondat Societatea de Endocrinologie. de Ştiinţe. VIII. D. Domnii profesori Teodor Capidan şi G. Tom. V I L 9. şef de lucrări V. Revista Muzeului Geologic-Mineralogic. 7. Spacu au fost aleşi membri activi ai Academiei Române. profesor G. 4. 8. V. Marian a publicat lucrarea „Sur un appareil simple pour la mesure des points de Curie a basses temperatures (în colaborare cu R. Revista are aspectul şi nivelul revistelor internaţionale de specialitate. împreună cu profesorii Dr. în cari se fac comunicări de lucrări ori­ ginale şi editează revista „ENDOCRINOLOGIE. la care colaborează diferite perso­ nalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate. Dacoromania. A. 3. Clujul Medical. 5. GYNECOLO­ GIE ŞI OBSTETRICA".

şi Sextil Puşcariu. Cavaler pentru Ştiinţă. Racoviţă. P. Profesor P. care a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe. care a fost unul din cei patru preşe­ dinţi ai congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes — Paris. Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repetate ori în discu­ ţii. 8. împlinind misiunea de profesor de schimb în Franţa. în şe­ dinţa de închidere Dsa a fost ales cu unanimitate membru în unul din cele trei locuri vacante din C. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERUNIVERSITARE BCU Cluj A ) Profesorii noştri/ Central University Library Cluj în străinătate: 1. care s'a ţinut în zilele de 27 August până la 1 Septem­ vrie. şi Lyon. profesor Victor Cădere învitat oficial în aceeaş ca­ litate a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris şi la Universităţile din Lille. 2. I. 3. D. La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga. profesor Ionescu V.VII 4. Profesor Emil G. L. docent Emil Pop a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. 9. D. Confe­ rinţele şi comunicările D-sale se publică intr'o lucrare cu titlul „Questions juridiques et diplomatiques roumaines". 5. Valeriu Bologa a fost ales membru titular al secţiei Astrei. D-Sa a fost numit „colaborator de onoare" la Revista de Ciencias a Universităţei din Lima (Peru). V. D. (Comitetul internaţional permanent al linguiştilor). prof. D. D. Dumitru a fost decorat cu or­ dinul Coroana României în gradul de Cavaler. a răspuns totdeodată invita­ ţiei Facultăţii de Ştiinţe din Paris unde a ţinut câteva pre­ legeri cu titluri:: „Commentaires sur quelques problemes transformistes". D. Nicolae Drăganu a fost distins cu „Legiunea de onoare" în gradul de ofiţer. prof. 7. Sergescu a fost decorat cu Meritul Cul­ tural. şi a fost ales membru activ al Academiei de Ştiinţe. 6. Aceaş decoraţie s'a conferit şi d-lui Gheorghe Călugăreanu conferenţiar. D. Bordeaux. . Kretschmern-Viena şi Pedersen-Copenhaga).

Aldo Mieii secretarul perpetu al aces­ BCU Singh (Galcuta) Ubrich (Praga) tei Academiei. La invitarea profesorilor Sergescu şi Bologa. Dsa a reprezentat şi Universitatea noastră la serbările dela Roma. Iuliu Haţieganu a participat în luna August 1936 la Congresul internaţional de medicină sportivă. a făcut. I. D. 10. Şedinţele au fost prezidate de d. ca invitat: a) O conferinţă cu titlul Le strade romane nella Româ­ nia. profesor Dr. s'a interesat cu aceasta ocazie despre educaţia fizică în general şi în spe­ cial de educaţia fizică în Universitate. în colaborare cu d. Sergescu invitat a treia oară la Institu­ tul de înalte Studii din Belgia. Racoviţă. (31 August — 9 Septemvrie) unde a făcut o comunicare cu titlul „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst". profesor E.VIII 4. cum şi membrii grupului român de Istoria ştiinţelor. Dsa a vorbit în Februarie 1936 la Centru Internaţional de sinteză din . 1936). unde a făcut comunicări mult apreciate. profesor Emil Panaitescu. 7. 8. D-nia Sa. 9. D. profesor P. D. la Instituto di Studi Romani. N.Cluj / Central University Library Cluj şi Greenwood (Londra). D. D. 6. La Hongresul al XXXV-lea al Asociaţiei franceze de Urologie. D. profesor Ţe­ posu a prezentat o lucrare asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. profesor Giandomenico Serra a desvoltat o comu­ nicare cu titlul La centuriazione romana in Piemonte. G. a făcut în Ianuarie 1936 lecţii despre cercetările recente în teoria ecuaţiilor. Hăngănuţ a luat parte în luna Septemvrie 1936 la Congresul de radiologie dela Viena. profesor Coriolan Petranu a participat la Congre­ sul Internaţional de Istoria Artei din Elveţia. Ţeposu a luat parte la Congresul al Vlea român de Chirurgie şi de Urologie. D. A. Au participat ca membrii al Academiei profesorii Reymond (Lausanne). ţinut cu ocazia Olimpiadei la Berlin. la al XXIX-lea Congres istoric sub Alpin (6-8 Sept. 5. b) O Conferinţă la Ravenna cu titlul La chiesa Prineipesca di Curtea de Argeş in România. d. Dr. Acade­ mia Internaţională de Istoria Ştiinţelor şi-a ţinut în 10 şi 11 Aprilie 1936 seziunea VIII-a în Cluj în localul Universităţii noastre. Danicico. profesor E.

D. 1935). -B) Savanţi şi universitari străini. (Aprilie 1936). profesor E. Bompiani dela Universitatea din Roma a făcut o conferinţă despre Geometria proectivă diferenţială (Mai 1936). STUDENŢI. Lemierre. profesor Aldo Mieii a făcut. 3. dintre care 3021 stndenţd 670 studente în procente 81J85% în procente 18. 4. D. Bonnet a ţinut o conferinţă cu titlul „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la Societe des Nations". Viggo Broendal. Seara a avut loc o recepţie în cinstea oaspeţilor. VI.15% Pe Facultăţi studenţii au fost repartizaţi în modul ur­ mător: . 6. 2. cu această ocazie d. membru al Academiei de Medicină a Franţei şi profesor la Facultatea de Medicină din Paris a ţinut la Facultatea de Medicină două conferinţe cu titlul „Les scepticemies â microbesl anaerobes (22 şi 23 Noembrie 1935). ca invitat al Facultăţii de Medicină o conferinţă despre ştiinţa arabă. D. profesor A. Blaschke profesor la Universitatea din Hamburg a făcut cursuri despre Geometrie integrală (Nov. au fost oaspeţii Universităţii noastre în ziua de 11 Martie 1936. D. Reymond dela Universitatea din Lausanne a făcut o conferinţă despre Ştiinţele raţionale şi ştiin­ ţele oculte în antichitate. directorul Institutului Internaţional de cooperaţia intelectuală din Paris însoţit de Doamna. 5. W . (Aprilie 1936). A. iar în Aula Universităţii a ţinut o conferinţă pentru public cu titlul „ L e sel en Medecine". 7. profesor de filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o conferinţă cu titlul Une etimologie celebre et les Central University Library Cluj făcut şi o BCU Cluj / lois phonetiques. D. Henri Bonnet. oaspeţii acestei Universităţi D.IX Paris şi la Societatea Matematică Belgiană din Bruxelles des­ pre matematica din veacul al XVII-lea. In cursul anului şcolar 1935/36 s'au înscris în Univer­ sitatea noastră 3691 studenţi. D. Dsa a comunicare în cadrul Muzeului limbii române.

. de Litere şi Fii. de Ştiinţe. de Drept . . de Ştiinţe . Fac. de Ştiinţe . . .51% 25. Fac. .10% Alte naţionalităţi . 61 în procente 1. Fac. . . de Drept. .00% După originea etnică repartiţia studenţilor ia aspectul următor: Români 2388 în procente 64. 693 în procente 18.78% Germani 188 în procente 5. dintre care 114 băeţi 14 fete 3 la Fac. de Stat). . Dintre aceştia: 322 români 101 maghiari 30 germani 42 evrei 1 francez 1 cehoslovac dintre cari 328 băeţi 31 fete dintre cari 28 băeţi 52 fete dintre cari 26 băeţi 32 fete > Doctori: 305 la Fac.77% Evrei 361 în procente 9.44% 9. Total: 1714 820 277 210 "3021 113 136 293 128 670 1827 956 570 338 369Î 49.X băeţi fete total In procente- La La La La Fac. de Medicină de Litere . 80 la Fac. . . .15% 100.90% 15. . . dintre care 3 băeţi — fete 6 la Fac. 58 la Fac.65% VII. de Litere. . 19 fete (121 doctori în Drept şi 184 doctori în Şt.70% Maghiari . 128 la Fac. . dintre care 5 băeţi 1 fete . TITLURI ŞI DIPLOME: In cursul acestui an şcolar Universitatea a acordat 497 titluri de licenţăBCU442 titluri de doctori. — dintre care 286 băeţi. dupăcum urmează: şi Cluj / Central University Library Cluj Licenţiaţi: 359 la Fac. de Drept. de Medicină . .

74% Total:~939~în procente 100700%~ BCU Cluj / Central University Library Cluj IX.10% Germani 51 în procente 5. Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pentru cărţi. Pentru ducerea la bun sfârşit a muncii grele şi de lungă durată. In acest scop s'au făcut următoarele lucrări: 1. 3. a fost şi anul acesta obiec­ tul unei griji speciale din partea noastră. 4. . dintre cei lipsiţi de mijloace . Procurarea a 21 aparate noui de stins incendiu. s'a luat măsuri de confecţionarea unui catalog topo­ grafic. .XI Dintre aceştia sunt: 254 români 63 maghiari 99 evrei 21 germani 3 ucranieni 1 bulgar 1 cehoslovac In total în cursul anului şcolar 193536 Universitatea a acordat titlu de doctor sau licenţiat la un număr de 939 de candidaţi (790 băeţi 143 fete).005 s'a aco­ perit din taxele de bibliotecă ale Facultăţilor.46% Evrei 141 în procente 15. Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. Instalarea unui telefon intern cu 11 posturi. 7 în procente 0.76% Alte naţionalităţi . am luat măsuri de recrutarea pe cale de con­ curs a 12 studenţi practicanţi. 2. Valoarea acestor lucrări în sumă de lei 163. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ Această bogată Instituţie căreia i s'au făcut în ultimii ani multe şi importante îmbunătăţiri. Dintre aceştia: Români 576 în procente 61.34% Maghiari 164 îni procente 17. După ridicarea şi mobilarea unui nou etaj care soluţionează astfel defenitiv chestiunea sălilor. Spre a înlătura un neajuns de mult simţit la Biblioteca noastră. ne-a preocupat chestiunea modernizării utilajului tehnic.

N-rul cetitorilor în acest an a fost de 67. iar personalul încadrat prin buget conform acestui regulament.265 volume. cu scriere frumoasă şi cunoştinţe de limbi străini. suma de 313. Ca activitate desvoltată în cadrul acestui Oficiu rezu­ măm următoarele: Serviciul de informaţii şi documentare. iar numărul cărţilor a sporit cu 1091 volume. La catalogul alfabetic s'a catalogat 8384 opere în 11.957 studenţi.XII cu examene în regulă. cu o bibliotecă de specialitate.222 volume.909 bucăţi. La catalogul pe materii s'au clasat şi împărţit în acest an.183 lei.046 fişe. apărute între anii 1920—1935. ea numărând as­ tăzi 10. iar cel dermatoveneric 1274 studenţi cu un număr de 15. La Sanatorul Colibiţa unde Universitatea noastră a ame­ najat un pavilion s'au trimis 32 studenţi pentru care s'au . Regulamentul Oficiului a fost aprobat de Senat. asigurându-i-se toate mijloacele pentru buna lui funcţionare. In acest an au fost în­ trebaţi şi ospitalizaţi gratuit în Clinici un număr de 226 stu­ denţi dela toate facultăţile.822 dintre care 59. S'au consultat în total 79557 opere în 91440 volume. Colecţiile Bibliotecii au crescut anul acesta 18. In acest fel sperăm ca lucrarea să se termine în anul 1940. OFICIUL UNIVERSITAR Această nouă creaţie destinată a soluţiona multe din pro­ blemele vieţii studenţeşti.558 fişe. care funcţiona la Rectorat din anul 1928. în care intră şi suma de 14.493 lei acordată ca ajutor individual unor studenţi. Tot în acest an s'a organizat o expoziţie consacrată publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiin­ ţific ajutător al Universităţii. Biblioteca populară a fost cercetată dej 31.652 consultaţii. pentru care s'a achitat din fondul aparţinător. 13. Asistenţa medicală a studenţilor. Dis­ pensarul antituberculos a examinat 652 studenţi. pentru care s'au făcut 31. BCU Cluj / Central University Library Cluj X. a fost anul acesta instalată în lo­ calul din clădirea centrală a Universităţiţi. iar 7865 alte categorii.196 cititori.

Anul aces­ ta s'au distribuit ajutoare individuale în sumă de lei 169. casină. O altă categorie de studenţi a fost trimisă la mjare. ei găsesc în aceste cămine nu numai o îngrijire părintească ci un confort bogat (biblio­ tecă. pentru iniţierea cărora s'a creiat şi un post de maestru de educaţie fizică (încadrat mai târziu cu titlul de „director". Tot în acest an s'a votat şi publicat statutul educaţiei fi­ zice a cărei activitate este din ce în ce mai rodnică. care a funcţionat la Rectorat şi a cons­ tat în verificarea cererilor şi distribuţia de ajutor. etc). XI. au fost adăpostiţi în medie 110 studenţi. dintre care 184 români. ea a funcţionat şi anul acesta în localul Cercului Militar. bae. Dintre aceştia 62 au fost bursieri. plus o subvenţie de 15. Asistenţa psihologică în cadrul căreia s'a publicat un volum de „îndrumări Universitare". dar merituoşi. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cele trei căminuri.921 lei. 14 saşi (şi şvabi). dej preoţi. Asistenţa socială. ca şi până acum. In căminul V.344. . Rabeş. şi gradul de şef de lucrări"). bine înzestrate şi puse sub controlul unei comisii. fii de plugari (35 din 62). iar resul sol­ vente.000 lei. care a funcţionat numai cu lo­ cuinţe.XIII* plătit 59. Cantina studenţească a servit masa unui număr de stu­ denţi care a variat între 250 şi 300 lunar. CĂMINURILE ŞI CANTINA.400 din fondul de asistenţă socială. învăţători şi funcţionari. Astfel în Căminul Avram Iancu au fost adăpostiţi anul acesta un număr de 218 studenţi. pentru care s'a achitat. recrutaţi dintre studenţii săraci. 13 maghiari şi 7 bulgari. a fi de un real folos pentru studenţi. Până la instalarea ei în noul local din Colegiul Academic. s'au dovedit şi anul acesta. având la dispoziţie admirabilul parc sportiv unde se pot face toate genurile educaţiei fizice. suma de 20. din acelaş fond. In Căminul studentelor au fost adăpostite 131-studentele dela toate facultăţile. dintre care 31 bursiere.

Din fondul C) s'au distribuit periodicelor universitare subvenţii în sumă de 182. rezultând astfel foarte mari economii. secţia aparatelor şi instrumente­ lor de preciziune. această instituţie e condusă de o comisie com­ pusă din câte un delegat dela fiecare facultate. subt preşedinţia D-lui Prorector.950 lei. 81 din legea Cluj BCU Cluj universitar. RECTOR FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ . 2. dispune de trei fon­ duri: A ) Manuale didactice. au fost excutate în regie de personalul tehnic al acestui atelier. datele mai de seamă care formează activitatea Universităţii noastre în acest an şcolar. Prevăzută/ Central University Library învăţământului de art.XIV XII. XIII. O nouă instituţie care a luat fiinţă anul acesta este Ate­ lierul Central. Din cel de al doilea s'au publicat următoarele două lucrări: Principii fundamentale de filosofic juridică de prof. 4. Din cel dintâi s'a publicat anul acesta Cursul de fizică medicală al D-lui Conferenţiar Bărbulescu. * '*' * Aceasta sunt. ATELIERUL CENTRAL. secţia de reparaţie şi întreţinere a edificelor şi a instalaţiilor interioare. sumar expuse. Ea are deocamdată următoa­ rele secţii: 1. având ca di­ rector un profesor universitar. secţia de legătorie. numărul manua­ lelor publicate din acest post fiind până acum de 14. dintr'un Consiliu care încorporează câte doi delegaţi dela fiecare fa­ cultate. Rostul şi utilitatea acestei instituţii s'a afirmat de de­ plin de pe acum: o mare partel din lucrările care până acum se executau de diferite anteprize. aceste date nu servesc decât ca o înfăţişare de ansamblu a unei bogate activităţi ale cărei amănunte se pot vedea în cele •ce urmează. secţia mecanicilor speciali ai institutelor. în noua lui organizarea. Eugeniu Speranţia şi Flora Pliocenică dela Borsec de Docent Emil Pop. OFICIUL DE EDITURĂ Acest Oficiu. 3. Rezumate în ordinea capitolelor ce formează acest anuar. condus. C) Perio­ dice. cartonaje şi înpânzire. B) Lucrări ştiinţifice.

0 0 I O oo to to R R R R R R R R R R R R R R R Filosofie o o o o o o o o o o o o o o o Filologie clas. Istorie Geogr. nat. p tO to Filosofie Filologie clas. p _ o» o to 4 Total Maghiari Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept U J <o 0 0 . nat. to Geogr. Geogr. Istorie Chimie Matematici o co Ol Oi Facultatea de Litere m m m m m m m m m m m m m m m â â â â â â â â â â â â â â â Facultatea de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe — <o Geogr. Şt. Ist. Istorie Facultatea đe Litere _ to to Matematici Facultatea de Ştiinţe Geogr. St. Şt. naturale Fizico-Chim.Doctorat Licenţă Ol O S Felul Drept t i t l u Ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 232 <o o» Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. Filologie mod. naturale i i i i i i i i i i i i i i i ^ Ol Fizico-chimice BCU Cluj / Central University Library Cluj io to IO O) IO *»• co to Total Români Drept Ştiinţe de Stat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Facultatea de Drept Facultatea de M e d . Şt. Filologie mod. M a t . n n n n n n n n n n n n n n n — Fizică mat.

Facultatea de M e d . to IO OJ С Л С Л to Filosofie w »0B Facultatea de Litere Facultatea de Ştiinţe -fc. Facultatea de Litere w *. Istorie Facultatea Ho L i t e r e - itf ec <o to BCU Cluj / Central University Library Cluj Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept te Total Evrei B a Total Bulgari Drept 1 . B »9 B c I—- _ a» «o co o» os o Total Germani Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. — 2. Istorie Şt. 4 9» 1 Slovaci Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept O 4 Total Slovaci Filologia mod. Fitotegie « i e d . w Filologie mod. Total Francezi Ştiinţe de Stat Facultatea de drept |Ucrainieni Total Ucrainieni TOTAL GENERAL to . w p < "i o SL era »- Filologie clas. to -a з N. naturale Geogr. Ist.

Fac. de Drept TOTFSL 277 293 2 0 6 118 101 BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 4 13 10 33 388 19 210 128 114 80 67 40 17 221 22 25 20 21 10 820 136 421 157 90 48 29 202 483 489 56 53 69 29 10 25 14 1714 113 696 588 224 137 42 29 111 1 3 5 5 121 63 143 53 10 13 40 4 302! 670:1437 943 4 8 2 2 9 3 118 55 363 2 4 4 7 3 7 3 167 254 166 50 1 24 31 3 94 12 13 18 I I ») După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii ermani 1 3 olciova Numirea Facultăţii .înscrieri Numărul ÎNSCR. de Ştiinţe Fac. de Med. DUPĂ SEX După religie România 1-1 D u p ă 6 O ţ a r a a igoslavi olonia de n a ş t e r e a O O Oi •E O O u «-a S£ lo 68 ustria Itenia a c a 38 a a ea Cehoslov a a 3 I « O <a 47 23 23 0 0 A tc O S= a I_ IL. CC C O 3 O O Fac. de Litere Fac.

JF.I B 1 275 Ф «c 159 173 33 19 79 Ş5 1 1 — — 1 1 6 - 103 99 16 4 75 3— io 3 13 4 — 210 — — 5 — — 460 97 42 6 104 3 187 15 15 3 1 1 2 — — — 1— 1 1 3 — 2 1 1 — 2 — 807 — — 10 1229 68 67 13 1 8 21 1 — i 95 14 4 — 4 1 1 — 3 — 2 1— - — 1 1 1 1 — 1— 1 - 1711 lj ij 1 2?j 1 1951 437 158 3 0 5 7 6 lf77 7 63 20 3 7J298 1 4 3 2 3003 . B. B• i F. B.IF B. B.jF.|F.IF. B. B. Germani Români o 0 r igioea e Englezi t 1 i că 1 Ucrainieni Belgieni Cehosl.S t a t i s t i c a i) lor la Universitatea din Clnj.F.IF B.i! E c S K F. llalieni '5 Greci Ucraina ilveţia Ruşi Evrei a 'S a C e XI 1) E a "tr> J3 Cî 3 "> 'tn O Bulgari Francezi 'E tu IC 6 K 1 B. B . Maced.jF. B. ! F. B.JF. B. pe anul şcolar 1935—36 D U p î -Maghiari. B. i|F.lF. i F. B.|F — — — 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj 4 3 30 B.

| F . | F .— 1 — 1 210 123 338 26 32 5 807 131 — 1 — ——— ii 1 — 2 1 1 —— -1 956 — —1 1 4 14 711 113 1827 328 31 2 8 6 19 3003 664 2 1 1 12 1 2 1 1 1 1 3691 382 115 4 0 8 34 . F . 292 - 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj —— — 570 28 — 1 — — ——— — — . F . B. B . F . B . !F F. F . F. 1 Jugoslavi o B . B . B . j F . B . B . i F. 3 F. B . 52 Poloni 'П to «j a K в 275 1 B .calul înecriterilor D u p Maghiari Români Englezi ă Belgieni c e t ă ţ e n i e Bulgari Cehosl. Italieni "o Declaraţi în cursul anului Licenţiaţij Doctori B.

511 46 1 5 3 177 85 55 30 50 427 13 18 48 17 11 2 - 301 29 28 138 44 511 46 — 557 1602 117 639 567 2 1 2 132 42 2 6 101 1 2 8 1 56 5 5 134 63 26 24 12 15 34 10 1124 72 42 . B. B . 26 o " 5 B. H.jF. j F 16 B.S t a t i s t i c a i) înscrierilor l a Facultatea de Drept a Universităţii d i n Cluj. 328 26 163 1 2 9 29 14 1 14 248 19 14 24 20 BCU Cluj / Central University Library Cluj 269 242 SOS 16 1 3 4 121 33 14 11 223 13 28 18 II 48 305 16 321 458 29 189 140 85 49 11 26 383 11 18 34 312 16 117 21 457 29 487 IV. : F . 1 - m OH DIU Î s а 4 la jj t- u s (Q O o 6 8 3 354 B . Fac. III. o a O) o o E o tormaj Numirea Facultăţii u T V ev w c a a w p o E F. I.IF. . o r i g i n e ћ c o o O e t n i c ă Dnpft cetăţenie m iova litari ort. 43 E I F.de Drept Пп. J3 •c " 5 ea IU B 326 o CC a o B. B . dupđ sex Dnpă religie D u p ă România ţ a r a de n a ş t e r e D u p ă c «o E o ce B. I F. | F . 3 4 6 24 4 82 19 1599 117 1719 >) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii . p e a n u l şcolir 1935—36 Mumărul înscr. j F.

II. F . B. Ol Ruşi Ц o S B.—— . B . 1 D tc 1 3 a ca C O iu ! F . 'C O ulgaria :hoslov merica ormaţi ngaria jldova aštria aeliţi tenia veţia itari ort. F .— — — —— — 1 107 20 —— 3 — 1 1 . F. IV. B. III. itenia şi brogea D u p ă ţ a r o a goslavi а đ e n « 8 t e r e Români irmania D u p ă c o 9 Г i 8' i ne •c Bulgc Л e t n i c ă Onpă cetăţenie 'S u E C '5 Cehi E o a B F. alnl în o Evrei A n i i 3 'N a o ierilor u o 127 157 950 . F . B . B . cat. 141 21 21 2 31 1 1 16 10 î 5 2 3 15 1 — — — — = _ 3 H 154 —— 15 — 2 — -— 1 129 12 12 164 37 101 28 23 8 7 33 — — 81 40 22 15 12 8 BCU Cluj / Central University1 Library Cluj 4 l î - — - 10 1 -- 101 28 9 21 3 146 24 88 26 12 7 7 1 29 89 30 13 11 10 6 5 1 — 4 i 1 1 -— 1 — 30 26 3 -— — —— 164 37 -— — — 201 96 17 6 17 4 — — — 3 —— —— — -— — 146 24 1 170 110 31 58 18 7 8 1 3 46 — —— 60 21 8 15 15 5 6 1 1 1 5 — — 15 — i — — — . Ivini xe «T 23 ti U_ 13 o o O uT o> 71 uT <u« u U L 6 c > Oi c a — 1 u.— —— 127 30 — 795 15S 426 149 85 48 27 10 2 0 3 446 157 66 84 62 32 H 4 6 1 25 6 12 5 40 5 106 - 15 3 16 2 7 1 — 2 — - 1 783 1 5 4 12 >) D u p i datele facultăţii. V. 69 ! F . 6 14 UI UI V. . o a C*3 59 -u< a c a O V) P 33 O 6 CQ o 23 > o u a ca recia A Polonia UI 3 .Statistica») înscrierilor la Faenltatea de Medicină a Universităţii din Cluj. pe anul şcolar 1935-36 tiumănil inscr. B . 14 jgi UI 2 1 "3 £3 B.o '53 'S> ij ca a а 1 O! B. F. 3 F. B . VI.2 i 1 l | 4 5 4 101 6 = 1 — — 17 2 . ÎL.1 58 18 2 1 13 3 -— 1 — 38 — 29 8 110 31 141 107 20 43 23 10 8 4 3 36 74 9 8 8 7 6 4 i 1 — 2 1 3 2 127 30 l 65 33 12 11 6 2 28 — 1 1 83 24 9 19 8 4 — з|Ј — 1 - 55 10 3 — 18 2 — - 7 . dupđ sex După religie România 1 gregorian rom. F 3 29 I.

Staţia î n s c r i e r i l o r l a F a c u l t a t e a de L i t e r e a Unii 1 fiumâral înscr. reformaţi Muntenia şi Dobrogea D n P ă ţ a r a 0 d e Ungaria n а ş t er Qermania j Cehoslovi A n i i Băeţi Pete Jugoslavi Moldova n cvang. III.— — — 1 1 1 — - — 1 28 1 23 5 5 4 - HI i 21 5 1 3 4 — 4 1 — 4 7J 270 302 21o|l21 98 68 34 8 33 5 2I 394 36 25 37 25 3 7 ' ) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii 7 1 18 1 | 2 . unitari Banat Total S 1 0 5 «o a 23 0 u 3 23 •c -»-» tn a K '5> 3 S£ O) 1 I. după sex I O a CJ După religie România rom. doctorat Total 9 Ш 6 60 80 87 41 43 31 20 12 3 13 207 139 1 9 1 12 — 2 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj 1 6 1 1 1 0 97 1 5 1 5 3 7 1 0 4 0 4 3 1 1 — 1 — 1 4 — — 32 31 1 — 1 2 4 1 2 — 3 — — 7 87 50 3 28 21 13 2 6 1 1 4 3 7 7 i 71 9 1 6 7 7 9 5 — 5 1 1 2 J 21 1 1 7 2 2 3 2 -- Grecia Si s» §« > 0 Polonia izraeliţi Oltenia « — 1 — 6 3 — — — 3 — — . cat. IV. II.

61 ! F 67 B. B !F.. B. F. B.— — — 8 8 2 1 10 2 4 3 14 13 14 13 — . B F. B . B . F. B ... B . F . B. _c 1 B. 0 207 . If. F . ! F. B . pe anul şcolar 1935—36 e 1 Români Dup German i ă Maghiari o r i ş i n e » Jugoslavi Francezi e t n i c ă 1 Englezi Bulgari 'c Total După cetăţenie Maghiari Jugoslavi Belgieni Englezi aiul înscri erllorj merica Ruşi Evrei K c 2 _a 'io Total dia a B E 0 F.1— - . F. 1 F.12 0 7 140 9 3 1 0 21 4 —BCU Cluj — — — University Library Cluj5 9 — / Central 1 31 0 1 — 9 6 I U 11 1 1 79 2— — 1 1 32 44 7 23 20 —— 1 —— 1 —— i — — 2 8- - 60 80 60 1 140 — 159 33 50 12 26 19 1— — 2 5 —— 72 87 72 85 159 . B . t î c a i) ereităţii din Cluj. B . 8 22 1 F.—— — I 27 — — HI 18 — 28 6 1 — •64 — — 1— 2 -— 1 92 4 1— 28 1 1 28 lt 39 5 1 152I 1 5 2 7J 179 26 81 — 5 1 - 270 302 269 299 1..1 572 . F.

4 19 Preparator I. ' 2 l В 15 F. B. - II 6 — 203 135 338 talul în 43 92 96 88 formaţi Polon « z OD lerilorl u . • F. 10 i F. i F. F. pe anul şcolar 1935—36 Mumărul înscr. după sex Anii .S t a t i s t i c a ») înscrierilor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj. ort. şi pdrţileei raeliţi î itari Băeţi Pete s 4 u a o Itenia "a "o oldova u 7 O) o i-i E c V 52 a c a a S u > 1 3 N |S î O 1 % < o a e D (K 5> 3 a 3 o E a c 1 B. După religie După ţara de naştere Români a D u p ă j Roma '5 Bulgaria merica o r 1 П s o i n e а e t Evrei n 1 Că • După cetăţenie • u Cehoslovi o Qermi Transilvan. B. 15 4 5 — 7 1 1 12 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2 6 3 3 — 4 — — — — 1 — 1 4 — — 4 — 5 i — — —— 1 30 13 15 6 8 2 — 2 5 27 5 2 2 1 2 3 15 6 2 9 —— 1 — — 2 —— 30 13 II. 53 35 30 20 17 15 2 1 з| 61 5 6 6 4 4 — 6 30 23 3 3 19 7 — 1 2 — —— — î 2 1 53 35 Total 203 135 115 78 67 42 13 6 17 215 22 26 26 19 11 3 a| l 100 98 14 6 76 22 i! ' ) După datele facultăţii. B. 46 46 39 23 14 8 2 4 55 7 7 7 5 2 — - 26 38 1 1 16 5 — 2 59 37 26 23 23 12 6 2 4 60 7 6 10 3 — 1 1 19 29 7 1 28 5 — — — I 3 1 -——— 1 1 1 46 46 59 37 IV. ! F. !F. III. B. B. B J F .

220 4. Ad-tiv „ Surorilor „ Servitorilor Taxa pt.860 Vopsirea spălătoriei 645.154.847 645.5O0.280 Construirea unui gard — 10.748 8.000 „ Becuri electr.901 — 8.ooo 31. 567. Ad-tiv „ surorilor â „ servitorilor | Taxa pt.000 19.000 36. Dietetică încălzit 6.548 349.799 1.048 42.000 . sala de operaţie Fond special pt.000 Ingrij.725 747.419.834 46.30U.050.000 Repararea geamurilor 37. pentru ospitalizarei Taxe de ospitalizare pt.000 „ clădirilor 12.280.798 28.520 — „ scărilor — „ pivniţelor 286.472 1.019.876 In sumă: Diferite încasări: Taxa de îngrijire către Stat Salariile meseriaşilor „ personal.000 30.420 675.000 „ Gaz aerian — 80.338 24.496 31.048 42.006.385 235.853 931961 5.000 600.608 34.000 150.U0U 12.000 645.641.000 Repararea mobilierului 90.419.748 8. I I I .OO0 Rufărie 3.000 Vechicole şi Furaje 600.725 747.210 324.000 îngrijirea parcurilor 130.019.154.013 238.302 28.600 .280 24.608 34.220 4.003 Repararea acoperişului 2.000 500.500 790.000. materiale şi personalului Cheltueli prevăzute conform proiecta lui de bu get aprob Achitat In total Rest de achitat Angajat In total Subvenţie dela Ministerul Ins­ trucţiunii redus cu 10$ blo­ 15.472 1. 1935 pâDă la 31. încălzi­ tul Institutului de Anatomie. Psichiatr.600 73.250 57.456 4.000 de iChimie Vânzarea resturilor de mân­ care 1 Alimentaţia pt.834 51.000 ao.946 Repararea şi vopsirea Far­ 50.000 150.930 180.405 164.748 8. III. Fonduri­ lor speciale sanitare şi de o1. Buc.100 „ spălătoriei 400.000 62.110 blioteca Universităţii Contravaloarea curentului electric furnizat Institutului 100.020 790.000 180.000 38.000 30.Despre Veniturile şl Cheltueli le pentrn exerciţiul 1935/1936 (dela 1.747 8.930 25839000 2fl.000 30.000 crotire al Minist.79S 1.400 89. Radiologie.523.946 nici.903. 1936) Venituri Proiectul de buget S'a tncaiat Rest de încasat Intrate In total Cheltueli. IV.000 36.655 27.000 Taxe comunale şi 100.930 180. Diurne Prosectorului Investiţii întreţinerea localurilor Taxa reglementară Taxa unică Indemnizarea celor 50 ex­ terni şi zileri Confecţionarea fiolajului Far­ macia Contribuţie la diurna Inginer Ivaşcu Neprevăzute şi fondul de rul­ ment în care intră soldul din 31.59E cate Din Bugetul Direct.200 10.600 1 73.847 645.080. Fiziologie şi Bi­ 504.200 735.286.000 la bolnavi Preţul de cost al medicamen­ telor eliberate de Farmacia Clinicilor personalului di­ dactic şi administrativ Uni­ 15. gurilor canal 80.930 42.917 154.559 15. 278. Psich.280 24.798 145.02( 592.520 286.807.0O0. întreţinerea uzinelor 100. In sumă: Diferite cheltueli: Taxa de îngrijire către Stat Salariile Meseriaşilor „ Person.020 592.405 164.000 12.000 400.000 200.000 plasări 20.25C 57.392 17.725 747.280 24.594 87.0O0 Medicamente 19.500.31C 2.008.000 Cheltueli de birou BCU Cluj / Central University Library Cluj taxa de арз 1. Muncii — Eventual din Bugetul Direcţiunei fondurilor speciale sa­ 1.110 Transportul bolnavilor şi de­ 50.200 200.798 145.188 73.000 nitare şi de ocrotire — Din taxele ce încasează Ad-tia dela bolnavii internaţi în Cli­ 6.21i Alim. 200.000 Instrumente medicale 40. 150.200 735.484.641.901 — 8.000 668.000 Luminat: Curent elect.013 238. Sanator Onorar medical Cl.799 1.959 28.500 790.853 932.807.265.00C 89.620 15. Cen­ trala.917 154.38в. Sanator Onorar medical Cl.310 852Ж 23.760 6.444 100.520 280.930 42.666 5.312.520 casează dela bolnavi ' Taxa unică ce se încasează de 286.000 — navii Municipiului Cluj Taxa reglementară ce se în­ 400.000 390.400 89.000 Cheltueli de autopsii Diurne Comisia Clinic.00C 1.839 6. Bucătar.843 3.987 396.500 790. 1936.312.000 26.28C 24.000 maciei 27.154.600 73.154.495 586.500. Sala de Operaţie F ond special pt.020 592.000 „ bucătării — 147.001 20. bol­ 300.260 87.839.000. Sanator şi Neurologică 7.949 79.911 193.655 27.000 62.000 62.392 17.001 20.725 747.799 1.000 2.484.620 28.444 versitar Contravaloarea combustibi­ lului întrebuinţat pt.050.843 3.000 62. 25.559 15.302 28.000 38.911 193.961 5.987 396.000 357.949 79.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful