UNIVERSITATEA „REGELE FERDINAND I" CLUJ RECTORATUL

ANUARUL
1935-36
BCU Cluj / Central University Library Cluj

SUIVI D'UN RESUMČ EN FRANQAIS

CLUJ (ROMÂNIA)
U f 0 9 B U U „ A B D B A L U L "

19

3 7

ANUARUL
UNIVERSITĂŢII REGELE FERDINAND I CLUJ
PE ANUL ŞCOLAR 1935/36
BCU Cluj / Central University Library Cluj
4

CLUJ
INSTITUTUL DE A R T E GEAFICE » A R D E A L U L « , STR. M E M O R A N D U L U I N O . 22.

19 3 7

UNIVERSITATEA DIN CLUJ

PATRON:

REGELE FERDINAND I A L ROMÂNIEI.

SENATUL UNIVERSITAR I N A N U L 193&—i936.

Preşedinte: Prof. FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ,

Rector

Prof. NICOLAE DRĂGANU Decan Litere (Prorector) R. BOILĂ „ Drept pâllâ" la З Ш - Ш 5 E. HAŢIEGANU „ Drept deia 1-И936 D. MICHAIL „ Medicină V. STANCIU „ Ştiinţe până la 31-X-1935 AL. BORZA „ Ştiinţe deia Н И 3 3 5 L. IACOB / Central University Library Cluj Delegat Drept BCU Cluj I. HAŢIEGANU „ Medicină S. PUŞCARIU „ Literć , I. POPESCU-VOITEŞTI „ Ştiinţe
Secretar, CONST. JURCAN Secret. G-l al Univ.

LISTA FOŞTILOR

RECTORI

1. 2. 3. 4.
5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

în anul universitar 1919/1920 „ „ „ 1920/1921 DIMITRIE IQĂLUGĂREANU „ „ „ 1921/1922 IACOB IACOBOVICI „ „ „ 1922/1923 NICOLAE BANESCU „ „ „ 1923/1924 IGAMIL N E G R E A „ „ „ 1924/1925 GHEORGHE SPAQU „ „ „ 1925/1926 IOAN MINEA „ „ „ 1926/1927 (f)GH. BOGDAN-DUICĂ „ „ „ 1927/1928 EMIL HAŢIEGANU „ „ „ 1928/1929 E M I L G. R A C O V I Ţ Ă „ „ „ 1929/1930 IULIU HAŢIEGANU „ „ „ 1930/1931 NICOLAE DRĂGANU „ „ „ 1931/1932
SEXTIL PUŞCARIU (f)VASILE DIMITRIU

DOCTORf HONORrS CAUSA :

M. S. REGINA MĂRIA A ROMÂNIEI. MATTEO BARTOLI, profesor la Universitatea din: T6^ rino (Italia). OCTAVIAN GOGA, literat. GHEORGHE MARINESCU, profesor la Facultatea de Me~ dicină din Bucureşti. EMMANUEL DE MARTONNE, profesor la Sorbona (Paris). PAUL MONTEL, profesor la Sorhona (Paris). H. ROGER, decanul onorar al Facultăţii de Medicină dinParis. AUGUSTE-FfiLIX-CHARLES DE BEAUPOIL, COMTE BCU Cluj / Central University Library Cluj DE SAINT-AULAIRE, fost Ambasador al Franţei. HENRY WICKHAM STEED, profesor la Universitatea din Londra, Director al revistei „The Review of Review". ROBERT WILLIAM SETON WATSON, profesor la King's College (Londra). METODIE ZAVORAL, Abate al Mânăstirei Strachow (Cehoslovacia). PROFESORI DE ONOARE JULES GUIART, dela Facultatea de Medicină din Lyon. NICOLAE IORGA, de la Facultatea de Litere din Bucareşti. RENĆ JEANNEL, dela Muzeul de Istorie Naturală din. Paris. DUMITRU POMPEI, dela Facultatea de Ştiinţe din Bu­ cureşti.

Fundaţiile universitare ђ
1. FONDUL „VASILE PÂRVAN" al facultăţii de Utere ((administrat de Dl Decan al facultăţii), constând din rentă în valoare de 21.750 lei, din 5328 lei în numerar depus la Ca­ sieria Universităţii şi din 6500 lei în efecte rezultate din sem­ narea bonurilor de impozite la tranşa B a împrumutului de înzestrare, după care sau încasat dobânzi în sumă de 543 lei. Total lei 34.121 faţă de 33.684 lei din anul trecut. Din acest fond s'a dat un premiu de 2172 lei Dlui Mircea Marius Moga pentru lucrarea „Problema monumentului tri­ umfal dela Adam Clisi, expunerea teoriilor". 2. INSTITUTUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ. A ) Fundaţia „Regele Ferdinanđ 1" 1 No. cor.j
Situaţia
1

INTRATE

E Ş I TE
Numerar

EXPLICAŢII BCU Cluj / Central University LibraryEfecte Cluj Efecte Numerar 59.006 10000 10.000

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 400 0!J0 2 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. 1 Nov. 1935 3 Idem, scad. 1 Apr. i93b' 4 Sold la 30 Sept 1936 1 Totalari J 400.000J
Situafia

400.000 79.006 79.0 јб | 400.000| 79.006

B) Fundaţia „Patriarhal Miron Cristea" No. cor. INTRATE EXPLICAŢII
Efecte Numerar

1

EŞ1TE
Efecte Numerar

1

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 220.000 36.589 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1 Nov. 1935 5.018 3 Idem, scad. 1 Mai 1936 5.019 4 Sold la 30 Sept. 1936 46.626 220.660 Totaluri 220.000 46.626 220.000| 46.626
rioare ') Istoricul fundaţiilor de până acum a fost publicat în anuarele ante­ (1929-1932).

6 3. DONAŢIA „GH. SION".
SPORUL „COLECŢIEI GH. SION"

(14 X. 1935-30 IX. 1936).
+2 i* O • o

Data intrării

O B I E C T U L

De unde

"3 Obs. -»-»* s-< a No. înv. > CU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
n

G. Sion, M. Cancicov şi Fabius, Fotografii DI.G.Sfcn Donat din Paris Scurei, revizor şcolar Bacău. Fotografie . 2 » » yj Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ 3 l» fie Constanţa fi 1) 4 Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ fie Constanţa . . . • » n 6 2 X. 1 3 Demir ApostoJescu, Gh. Sion, Mircea Can­ 1 95 cicov Fotografii . » M. Burada f. efor la St. Spiridcn, medic 6 » 1 1 X. 1 3 4 95
УУ

n
n

7 20 XI. 13 95 fi 8 » 9 2 X1. 13 Scarlat Alex. Cluj / Central University Library Cluj 5 95 BCU Calimach scos din broşura 10 11
M

excitai

Membrii Comisiunii cari au încheiat pacea dela Buftea 1918 Cloşca în Alba-IuJia, capul şi îndemnă-

Donat

n
n

12 » 13 14 » 46 3 1 . 9 6 11 3 1 16 « 17 18 19 20 21 *
»

n n

*
n
n

»

Constanţa, vedere generală a Cazinoului Bucureştii vechi (Boabe de grâu a. 1 1 1. L'lllustration. Coperta revistei No. 4560 [ din 26 Tulie 1930, reprezentând pe Regele Carol 11. şi M. S. Elena . . . Un articol despre The'odore Valerio, din „Universul Literar", No. 28. Anul XLII, 1926, Iulie Horea (Nicolae Ursu) după tabloul origiRuinele cetăţii Suceava, după e stam-

n

26 27 28 29 1 2 3 4 5

n

M

»

»

n
!}

n n n n

If

*
n n

22
23

Universul Literar a. XLVI. No. 13. din 23. 1 1 1930 închinat prof. Dr. Brândza 5. Beyzadea Ghiea, frate eu Măria Plagino, fotografie veche. . . . . . . . . . . Ocuparea Quadrilaterului, fotografii . . .

6
7 8 9

»

n

7 Data o o intrării z 24 25 26 27 28 29 I V . 30 5 V. 31 32 33 34 35 ЗГ. 37 38 39 De unde

O B I E C T U L

fi

Victor Place Ston Donaţie Costache Negri Fundaţia culturală „Principele Carol", fotografie Regina Muntenegrului Părintele Stiubei, prof. de religie Liceul Naţional A bătut ceasul (manifest) 2 Medalii — aniversarea realipirii Dobro- Dr. I. Muşlaa gei Dr. Lung din Focşani, fotografie Bogdan Petriceico-Haşdeu Catedrala Ort. Rom. Cluj, medalie . . . Dr. Angelescu, Ministru Instr-, fotografie Cazeta Ilustrată An. V. No. 5—6 din 1936 ref. la Troiţa 1. Baba Novac Gavril Muzicescu, fotografie E. Caudella, dir. Conservatorului Iaşi fo­ tografie BCU Cluj / Central University Library Cluj Dimitrie Dinicu, fotografie , Romănischer Bauer — Poplaka — Hermannstadt, stampă 4. FONDUL EXTRABUGETAR ALE GRADINEI BOTANICE.

încasări:

Soldul anului 1934—35 Lei — — Subvenţii Lei 23.000 încasări din bilete de intrare . . . . Lei 127.140 Vânzări de plante, fructe, etc. . . . Lei 24.144 Abonamente şi ajutoare la Buletinul Grădinii şi Muzeului Botanic . . . . Lei 23.433 Total încasări: Lei 197.717

Cheltueli: Diferite amenajări şi întreţinerea Gră­ dinii botanice etc Lei 151,655 Cheltueli de publicaţii Lei 39J062 Indemnizaţie casierei şi dactilografei Lei 7.000 Total cheltueli: Lei 197.717

8 5. FONDUL „IOAN SCURTU"
Situaţia

EXPLICAŢII o " z 1 Sold la 1 Octomvrie
1935. 2

o

INTRATE Numerar Efecte
50.000.9 497.—

E Ş I TE Efecte N u m e : a (

încasat valoarea cu­ poanelor scadenţa 1 Nov. 1935 1.140.— 3 Vărsat de Decanatul Fac. de Litere în Efecte de Stat renta Consolid. 3%, 1935 în valoare nominală de Lei 16.500.— 4 Sold la 30 Septem­ vrie 1У36 06 7— 66.500.- 1 . 3 . Totaluri Lei 66.500.— 10.637.- 68.500.- 1 . 3 0B 7— BCU Cluj / Central University Library Cluj In cursul acestui an nu s'a acordat nici un premiu de­ oarece dintre lucrările intrate în termen (a se vedea Anuarul 1934 35 pag. 56) nici una n'a întrunit condiţiile necesare. 6. FONDUL „GH. BOGDAN DUICĂ" DE AJUTOR ŞI IMPRIMAT PENTRU STUDENŢI

1

Situaţia
INTRATE E Ş l R K Numerar Numerar Numerar aflat tn din din Împrumuturi cassă î pu u r mrmt i u

No. crt.

EXPLICAŢII Sold la 1 Oct. 1935 Replătiri din împru­ muturi Sold la 30 Septem­ vrie 1936 Totaluri

Numerar aflat tn cassă

1 2 3

i'25.454
9 050

27.100*) 9.050 234 504

234.504

27.100 234.50

18.050 27.1001

*) Suma reprezintă valoarea împrumuturilor acordate studenţi­ lor, la 30 Septemvrie 1935, care intră în componenta fondului şi care a fost omisă la încheierea bilanţului din 30 Septemvrie 1935.

250 5. 193o 28.250 8. 1 Febr. c: 1« i N T R A T h E Ş 1 T E Efecte Numerar EXPPLICAŢII Efecte Numerar 1 f i Sold la 1 Octomvrie 1935 21. crt.871 28. 1936 Totaluri 9. 27—28. . de Lei 0 2.699 5.500 3.871 5 Sold la 30 Sept.466 9.466 9. Lista obiectelor care compun acea­ stă donaţie a fost publicată în Anuarul 1929—30 pag. INTRATE E Ş I T E Efecte Numerar EXPLICAŢII Efect! Numerar 1 Sold la 1 Octomvrie 1935 2 Sold la 30 Sept.250 BCU Cluj / Central University Library Cluj Totaluri 28. 1936 4 Vărsat efectele de Stat renta consolidării 1935 3°/ în val.466 9. FUNDAŢIA „CĂPITAN CONSTANTIN BOTEZ" Situaţia No. FUNDAŢIA „V.172 543 6.466 9.9 7.323 2 Ridicat pentru premierea studentului Marius Moga 3 încasat valoarea cupoa­ nelor scad.750 5. PÂR VAN" Situafia Nr. DONAŢIA SIMU Situaţia neschimbată. nomin.

419 144. lll 1.1P 10. . V. . 8 Plătit Institutului de Studii Clasice cota din cupoanele 28. . . . N. 1. pe semestrul I 1936 . .187 9 Idem din cupoanele pe anul 1936 10 Remis D-lui V.797.000 6 încasat valoarea cupoane­ BCU Cluj / Central University Library Cluj lor scad. N.797.000 129. N.450 26. . .100 5.273 12 Idem.927 7 Plătit ia B. . Cioflec . 1935 3 Plătit la B. 1 Nov. 1936 . pe se­ mestrul II 1935 .968 330. 1936 T o t a 1u r i 330.273 5.100 2. . taxa de păstrare asupra depozitului.409 Plătit la B. 4 Idem taxa de păstrare asupra depozitului.100 40.904 126. 1. R. .405 500 11.100 . Ciollec .450 2. idem 13 Sold la 30 Sept. 5. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . .927 2 încasat valoarea cupoanenelor scad. 5 Remis D-lui V. . . 144. . . R.7S7.797. FUNDAŢIA „VIRGIL CIOFLEG" Situaţia U O INTRATE EXPLICAŢII Sold la 1 Octomvrie 1935 Efecte Numerar EŞITE Efecte Numerar â i S. . R. .

Pallady. N. In conformitate cu art. Iosif. 11. N. „Peisaj din Sighişoara".NOUI ACmZIŢlI PINACOTECA T. aquarelă pe carton. 3. pag. desen pe carton. 7. „Flori şi o cană". 19. ulei pe pânză. 13. ulei Library Cluj BCU Cluj / Central University pe carton. ulei pe carton. „Vedere dela marginea Bucureştilor". 16. „Cafenea turcească". „Mahoane la mare". 36—38). „Schiţa de gâşte". statuetă în bronz. 10. Rodica Maniu. Grigorescu. 8. N. 2 desene în creion. „Uliţă la Balcic". „Casă de ţară".993 s'a augmentat din veniturile Ceaiul Dansant cu Lei 1. Vermont. 11. 2.00& . Constantinescu. „Ţărancă". CIOF1EC. 9. ulei pe pânză. tablou în ulei pe pânză. N. „Natură moartă". 6. Hrandt. 18. FUNDAŢIA „PROFESOR IOAN PAUL" Sold la 30 Septembrie 1935 Lei 138. C. Padina. 5. ulei pe carton. în intervalul dela 1 Octombrie 1935—30 Septembrie 1936 următoarele achiziţii: v 1. ulei pe pânză. Padina. Maternitate. R. „Peisaj la Balcic". „Ogradă la ţară". tablou în ulei. Iser. Grigorescu. Medrea. 4. 14. Grigorescu. „Femeia în pădure". din Regulamentul Fundaţiei (pu­ blicat în Anuarul 1929/30. N. carton. 12. ulei pe carton. Padina. ulei pe pânză. 3. Marcel Iancu. Constantinescu. 15 desene în peniţă. Şt. ulei pe carton. 9 desene în creion. aquarelă pe carton. Luchian. S. 17. „Spălătoresele". ulei pe pânză. din fondul A s'au fă­ cut.007 Situaţia în prezent Lei 140. 15. Iser. „Peisaj pe marginea Senei". Tonitza.

966 7 Plătit Dlui Gh. 1936 .872 6 încasat valoarea cupoane­ lor scad.200 45.710 efectelor de Stat . c •c EXPLICAŢII I I N T R A T E Efecte Numerar E Ş I T E Efecte Numerar 1 Luat în prim. Lei 1. . 5&—вЗ. 1 August 1935 5. D O N A Ţ I A „ G H E O R G H E G H .407 • *) A se vedea istoricul ei în Anuarul 1934r-35. dela C a s a de Dep.200 45.242 900. Sion din cup.753 pra depoz.489 9 încasat dob.200 1. 1 Noemvrie 1935 2. idem . .135 3 Idem. Pr. Sion din cup.496 17 1« Plătit pentru cumpărarea 1. scad. .00J mai sus în val. 21 Plătit pentru cumpărarea 1. asu­ 5. 2. valoarea cup. .560 13 10 încasat valoarea cupoane­ lor scad. scad.462 8 3.496 15 Plătit Dlui Gh. asupra depoz. pag. Totaluri 902. 13 Restit. Nr. . 2 496 20 Plătit Dlui Gh.000 2.560 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. Šion din cup. donaţia conf. S I O N " situaţia p e anul şcolar 1935/36. celor eşite la sorţi 2. 2. 15.815 5 Plătit Dlui Gh. 14.496 16 Idem. de efecte ca val. 22 încasat efectele de Stat de 3.Central University Library Cluj .000 12 Plătit t a x a de conserv.12 12. 1936 5. .-verbal din 13 Nov. 2. 19 încasat efectele de Stat de 3 000 mai sus în valoare nomin. 1935 896.Sion din cup.695 efectelor de Stat .407 902. . 5. .103 BCU Cluj 1 1 încasat valoarea efectelor eşite la sor^i . . . 1 Mai 1936 / .200 23 Sold la 30 Sept. lipsă 200 dela efectele eşite la sorţi 14 Se scade depoz. 1 Febr. nominală 2. 1 Noemvrie 1935 12.815 4 Idem. dela Casa de Dep.

Stela Ionescu. Archivar registrator: Petre Opriţoiu (licenţiat Academia Co­ mercială). Vasile Tălnaciu. Ernest Geiger. de ştiinţe): Ioan Cordoş. Ilie Sandu (licenţiat al Academiei de Comerţ). Constan­ tin Hidişan. Ajutor de secretar: Irina Ruja. Mecanic: Vasile Flueraş. Casier: Ioan Galoş. Secretar: Ioan A. Lemnar: (portar la Parcul Fac.PERSONALUL RECTORATULUI. Gheorghe Lazar (de la 1 IV. Maestru de educaţie fizică: Onoriu Cheţianu. Custode: Gaspar Kirsch. Andrei Cipcigan. (licenţiată în litere). B) BCU Cluj / Central University Library Cluj Administraţia şi Contabilitatea: Administrator: Bela David. 1936). Oameni de serviciu: Iosif Piroska. 1936). Intendent: Ilie Budreală. doctor în ştiin­ ţele politice (dela 1. Portar: Iosif Man. Şef-contabil: Ioan Ruja (licenţiat al Academiei Comerciale). Fochişti: Ioan Pop (până la 31 I I I . Prorector: NICOLAE DRĂGANU. 1936). Iulia Piroska. Alexandru Budreală. XI. Eutimiu Lazăr. Rector: FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ. Măria Cipcigan. Secretar: Andrei Secui. Impiegat: (detaşată) Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). Vătăşescu (licenţiat în litere dela Sorbona). 1936). Şefi de birou: Ioan Moldovan. Ajutori de secretar: Elisabeta Secui. Impiegaţi: Măria Şortan. A) Secretariatul: Secretar general: Constantin Jurcan (doctor în drept din Cluj). Filip Cazan (până la 31 I I I . 1935). Gavrilă Căpâlnă (dela 1 IV. Impiegat: Olga Greter. Camerist: Vasile Lung. .

Şef mecanic: Petru Bărăian sen. BCU Cluj / Central University Library Cluj . XI. Ştefan Marian. 1 9 3 5 ) .{4 C) Uzina Universităţii. Iosif Lemeni (dela 15. Tinichigiu: Francisc Tusoni (angajat cu contract). Fochişti: Tănase Iacob.. Mecanici: Petru Bărăian jun.

FACULTATEA DE DREPT Şl ŞTIINŢE DE STAT BCU Cluj / Central University Library Cluj .

3. Pâzsi. ANDREI SIGMOND.A) DECANATCL. 1923—24. TRAIAN POP în anii universitari 1925—26 şi 1931—32. Servitor: Mihai Solomie. Secretar: Ferdinand Szathmâry. VICTOR ONIŞOR. 1935. 1. fVASILE DIMITRIU în anul universitar 1919—20. 1936 desfiinţat). 1929—30 şi dela 2L XII—1932 până la 31. Curier: Mihai I. Foştii Decani. ROMUL BOILĂ în anii univ. Nyaguly. CAMIL NEGREA în anii universitari 1920—21 şi 1926—27. XII—1932 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. XII. NICOLAE GHIULEA dela 27—X până la 21. 1935). Decan: ROMUL BOILĂ (până la 31. . Prodecan: NICOLAE GHIULEA. Registrator-Arhivar: (vacant. Profesori decedaţi. Pedeli: Ludovic Biro şi Andrei Laţi. Personalul Decanatului. f VICTOR ONIŞOR în anii universitari 1922—23 şi 1928—29. VASILE DIMITRIU. 2. dela 1 IV. PETRE PORUŢIU in anii universitari 1924—25 şi 1930—31. 1. EMIL HAŢIEGANU (dela 1 I. Dactilografă: Roza Zornik măr. EMIL HAŢIEGANU în anii universitari 1921—22 şi 1927—28. 3. XII. Laboranţi: Grigore Cheţan şi Dumitru Cucea. 1936).

Doctor în Drept şi Laureat al Universi­ tăţii din Paris (cu diplomele de studii superioare de Istoria dreptului. 1929—30. Născut la 22 Iulie 1891 în comuna Buhalniţa judeţul Neamţ. Directorul Seminarului de drept constituţional. când a fost ridicat la rangul de profesor titular. „Ferdinand I " în gradul de comandor şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Diplomat în ştiinţele politice dela Paris. Licenţiat în drept al Universităţii din Bucureşti (magna cum laude). în mai multe rân­ duri Deputat şi Senator. 1 1. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept constituţional. (2 Decemvrie 1918—5 Aprilie 1920). fost membru al Consiliului Dirigent din Ardeal şi şeful departamentului Comunicaţiilor şi al alimen­ tării. Profesori titulari. Născut la 8 Octomvrie 1881 în Diciosânmartin jud. fost Vicepreşedinte al Senatului. Victor G. 2. în calitate de conferen­ ţiar de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea.4. Personalul didactic. născut la 10 Decemvrie 1902 în Bucureşti. De­ can în anii 1923—24. Drept roman şi Drept privat). Profesor suplinitor la catedra de „Ştiinţă şi Legislaţie Financiară" începând dela 1 Aprilie 1935. Cădere. Certificat дтгАвгљ 1 9 3 5 / 3 6 2: . Intrat în învăţămân­ tul superior pe data de 1 Martie 1931. 1932—35. BCU Cluj / Central University Library Cluj Titularul catedrei de Drept civil IV şi directorul semi­ narului corespunzător. Doctor în ştiinţele juridice şi poli­ tice. Prodecan în aniî 1924—25. Angelescu. Doctor în drept dela Universitatea din Iaşi. I. Târnava-Mică. 3. fost profesor agregat de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea (1931—1934) până în ziua de 1 Iulie 1934. Romul Boilă. membru la „Societe de Legislatioa comparee" din Paris. Alexandru C. 1928—29 şi 1930—31. Deco­ rat cu ordinele „Steaua României" în gradul de mare ofiţer.

Ministru plenipotenţiar. Fost membru al Con­ siliului dirigent din Ardeal şi şeful resortului codificaţiei (2 Decemvrie—5 Aprilie 1920). Născut la 9 Mai 1883 în Bucureşti. Iaşi. Cătuneanu. Mare ofiţer Coroana României. Licenţiat în matematică. Numit profesor titular de procedură civilă la Facultatea de drept din Oradea pe ziua de 4 Martie 1926. 1919 agregat. Turda. Decorat cu ordinele ^'Coroana României". Născut la 9 Decemvrie 1878 în Tritul de sus. 6. Coroana Jugoslaviei. î i BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. Deputat. 1926 titular la catedra de Politi­ că socială. D. Marele cordon „Polonia restituta". iar pe ziua de 1 Ian. Prodecan în anii 1933—34—35. Fost secretar general al Ministerului Muncii. Directorul Seminarul de procedură ci­ vilă. Fost consilier tehnic cu grad de secretar general în Resortul mun­ cii şi ocrotirilor sociale din Consiliul Dirigent. Doctor în ştiinţele juridice. Crucea pentru merit. Preşedintele onorar al F. Ioan C. A. I. Numit pe ziua de 1 Oct. „Vulturul" în gradul de cavaler şi medalia „Răsplata Muncii" pentru învăţământ cl.-ului. jud.48 de agregaţie de drept privat dela Facultatea de drept din Pa­ ris. Membru al societăţii de Legislaţie comparată din Paris. Decoraţii: Steaua şi Coroana României de războiu. Decan în anul 1932—33. I. 1884 în Iaşi. C. fost magistrat. în gradul de co­ mandor. Co­ mandor al ordinului Ferdinand I. Fost director general al Casei Centrale a Asigurărilor sociale. Suplinitor la catedra Il-a de drept comercial dela 1 Octemvrie 1925 până la 1 Februarie 1930. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat şi pe ziua de 1 Iulie 1924 titular la catedra de drept roman. Titularul cated­ rei de Procedură Civilă II şi directorul seminarului respectiv. Mormânt etc. Nicolae Ghiulea. Emil Haţieganu. I. Directorul Seminaru­ lui de drept roman. „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. jud. • 4. Ilfov. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular la catedra de procedură civilă. fost — în mai multe rânduri — . Născut la 11 Sept. Directorul seminarului de Politică socială. jud. Doctor în drept dela Universitatea din Berlin. Fost Deputat.. Membru al Societăţei de Geografie americană din New-York. Preşedinte al co­ misiei bugetare şi Raportor general la Bugetul general al Sta­ tului. Fost deputat şi Secretar general la Ministerele de Justiţie şi Interne. Ordinul Sf.

Medalia Interaliată „Victoria" şi Meritul Sanitar Cl. Ridicat la rangul de profesor titular pe ziua de 1 Iulie 1934. Născut la 28 Martie 1884 în Peşteş jude­ ţul Bihor. fost subsecretar de stat la justiţie. Decorat cu Crucea Comemorativă a Războiului. Pre­ şedintele comisiei Căminului şi cantinei (Oradea 1925—1927). Fost membruCentral University Library Cluj Bucureşti 1932—1934. I.şi actual deputat. Născut la 20 Iulie 1875. Bogdan Ionescu. Prorector în anul 1929—30. I. Numit profesor titular de Drept bisericesc la facultatea de drept din Oradea (1 Noemvrie 1921—22 August 1934). Decan în anii 1921—22 şi 1927—28. Pro­ fesor titular de Drept bisericesc. Rector în anul 1928—29. şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Oradea (1927—1934). Prodecan în anii 1920—21 şi 1922—23. Preşedin­ tele Comisiei Căminurilor în 1934—36. Fost deputat. Directorul Căminului studenţesc. fost vicepreşedinte al Adunării deputaţilor. în Bârlad jud. Membru în Senatul BCU Cluj / în Senatul Universitar Universitar. Tutova. Aurelian R. absolvent . Ofiţer al „Coroanei Bomâniei" şi „Steaua Româ­ niei". fost ministru al Muncii. Lazăr Iacob. Decorat cu ordinele „Coroana României". Ionaşcu. Titularul catedrei de drept civil I I I (Introducerea în dreptul civil) şi directorul seminarului co­ respunzător.19 . senator şi pre­ şedinte al Casei Naţionale Bihor. 8. Numit profe­ sor agregat de drept civil la facultatea de drept din Oradea pe ziua de 16 Iunie 1931. „Steaua Ro­ mâniei" şi „Ferdinand I " în gradul de mare ofiţer. Mem­ bru în comisia Căminelor (Bucureşti 1933—1У34). Fost profesor de Drept biseri­ cesc la Academia Teologică ortodoxă din Arad (1908—1922). fost Ministru al Ardealului. Suplinitorul catedrei de procedură civilă II până la 1 Mai 1936. în gradul de mare cruce. 7. Doctor în drept dela Universitatea din Paris cu diplomele de studii superioare de drept privat şi de economie politică. Membru în Societatea de legislaţie comparată din Paris şi în Asociaţia Juriştilor de limbă franceză. Doctor în teologie. Fost decan 1925—1927. 9. licenţiat în matematici din Bucureşti 1896. Născut la 3 Aprilie 1903 în Iaşi. Fost conferenţiar de drept civil la Facultatea de drept din Iaşi (1 Ianuarie 1930—1 Decembrie 1930) şi la Facultatea de drept din Oradea) 1 Decembrie 1930—15 Iunie 1931). Consilier temporar onorific la Consiliul Legis­ lativ.

Decoraţii: „Coroana României" în gradul de Cavaler 1904 şi comandor 1922. 13. cu examen de capacitate pri­ mul pe toată ţara) până la 1921. „Ferdinand I " îrr gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Doctor în Drept dela Universitatea din Cluj (1921). Născut în anul 1899 în Oradea. numit profesor se­ cundar din 1897 (Bucureşti 1902. Directorul Seminarului de economie politică. iar pe ziua de 1 Aprilie 1933 titular la catedra . jud.20 al şcoalei Superioare din Bucureşti 1897. Doctor în Drept. Decorat cu ordinul „Coroana Româ­ niei" în gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. I. Dimitrie B. Numit pe ziua de 25 Ianuarie 1930 agregat. 12. iar pe ziua de 1 August 1926 ti­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tular la catedra de economie politică.. Profesor agregat (1931). Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de politică. Cassiu Maniu. fost advocat. Născut la 12 Februarie 1883 înCâmpulung. I. Născut la 5 August 1875 în Câmpeni. Directorul Semina­ rului de politică şi filosofia dreptului. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de comandor. Profesor titular (August 1934) de legislaţie agrară şi industrială. ofiţer 1912 şi comandor 1925. înscris în Baroul advocaţial din Bucureşti 1906— 1923. Născut în 27 Iulie 1867 în Şimleul-Silvaniei. 1915. Suplineşte catedra de filosofia dreptului. licenţiat în drept din Bucu­ reşti 1906. I. jud. „Crucea Comemorativă" 1918 pen­ tru războiul din 1916—1918. Sălaj. Muscel. „Steaua României. 11. „Răsplatar Muncii" pentru învăţămânât cl. în gra­ dul de cavaler 1906. Confe­ renţiar suplinitor la Facultatea de Drept din Oradea în Apri­ lie 1930. fost preşedinte al Ateneului Român Oradea 1923—1934. doctor în drept din Paris 1914. Vaier Moldovan. finan­ ciare şi politice dela Universitatea din Berlin. Doctor in ştiinţele economice. Lazăr Liviu. Doctor în ştiinţele juridice. înscris în Baroul advo­ caţial Bihor 1923—1934. Doctor în Drept dela Facultatea de Drept a Universităţii din Paris (1924). Membru al Ateneului Ro­ mân Bucureşti din 1906. Ionesca. profesor titular de drept civil la Fa­ cultatea de drept din Oradea 1921 şi trecut cu acelaş titlu la Facultatea de drept din Cluj 1934. „Avântul Ţărei" 1914* pentru războiul din 1913. 10. jud. Turda.

a. Decan în anii 1920—21 şi 1926—27. Profesor titular la Istoria dreptului român. în comuna Ercea jud. „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Născut în Brăila la 31 August 1884. Decorat cu ordinele „Steaua Ro­ mâniei" în grad de mare ofiţer. Licenţiat în drept şi doctor în drept dela Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti. Născut la Târgovişte în 23 Iunie 1898. 18. Decoraţii: Leul alb gr.Căminurilor în anii 1925—26. Profesor titular la Catedra de Drept Comercial I. Fost Conferenţiar la Fa­ cultatea de Drept din Cernăuţi. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept civil. Fost vice-preşedintele al Senatului. Fost director ministerial al Ardealului. Advocat. Doctor în ştiinţele juridice^ advocat. Fost sub­ secretar de stat la Ministerul Instducţiunei.1926—27. Mehedinţi. Membru în Societatea de Legislaţie.1933— -34. Mototolescu. Licenţiat în drept din ^Bucureşti. a. Directorul Seminarului de drept civil.Teche. din Bucureşti. Membru al Instituţiilor: Krâlovska ceskâ spolecnost nauk v Praze (Societe royale des lettres et des sciences de Boheme). Dumitru D. Rector în л-nul 1924—25. Constantin Petrescu-Ercea. Prodecan în anii 1919— 20 şi 1926—27. jud. şi „Răs­ plata Muncii pentru construcţii şcolare". Absolvent al Facultăţii de Litere a Univ. Profesor titular de drept roman. Doctor în ştiinţele juridice. Prorector în anul 1925—26. iar pe ziua de 1 5 . Doctor în drept al Universităţii din Bruxelles.21 jde drept bisericesc. Institutul „slav din Praga. Născut la 28 Noembrie .1927—28. Din Octombrie 1934 titular la catedra de Drept administrativ. Tiberiu Moşoiu. Camil Negrea. 16. Preşedintele Co­ misiei . 17. com­ parată din Paris. III.grad de Cojmandor. Nu­ mit pe ziua de 15 Noemvrie 1919 agregat..ş. judeţul Făgăraş. Cehoslovacia . Traian Pop. Decorat cu ordinul „Coroana României" în. Senator.1892. 15. Născut la 10 Februarie 1885 în Şinca. Doctor în drept din Paris. I. Născut la 25 Feburarie 1882 în Făgăraş. BCU Cluj / Central University Library Cluj ş. doctor în filologia slavo-română în pedagogie dela Facultatea de litere cehă a Universităţii Carol IV din Praga. Directorul Seminarului de Drept admi­ nistrativ. 14.României" în gradul de Comandor. Făgăraş. „Ferdinand I " şi „Vulturul .

Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. jud. „Coroana României" în gradul de mare ofiţer. 20. Petre Poruţiu.. jud. Directorul Seminarului de drept penal.22 Februarie 1923. lorgu Radu. I. Prodecan în anii 1926—27. cum şi criminală ale iCorpurilor legiuitoare. Membru al Comi­ siei de 3 care a redactat proectul de cod penal 1933. Raportor al Comisiei speciale compusă din membrii ai Comisiilor de legislaţie civilă. Fost deputat. 22. Suplineşte cealaltă catedră de Drept comer­ cial din 1 Februarie 1930. Profesor titular de Sta­ tistică şi Finanţe. Prodecan în anii 1923— 24 şi 1931—32. Ofiţer al ordinului Coroana României. titular la catedra de Drept penal. (Studii de speciali­ zare la Geneva). Decorat cu ordinul „Coroana României" în gradul de coman­ dor şi cu „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. titular la catedra de drept internaţional. 19. Advocat. I. „Ferdinand I " în grad de ofiţer şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. în Cluj. Licenţiat în Litere. Decan în anii 1924—25 şi 1930—31. Născut la 6 Decemvrie 1886 în Bacău. Direc­ torul Seminarului de drept internaţional. Născut la 5 August 1884 în Timişoara. în co­ muna Timişeşti. Doctor în ştiinţele juridice şi politice de la Universitatea din Budapesta. Membru în comisiunile de legislaţie civilă şi penală şi de instrucţie ale Senatului. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de coman­ dor. Timiş-Torontal. Directo­ rul Seminarului de Drept comercial. Membru în comisiunea de unificare legislativă şi în consiliul de admini­ straţie al Casei BCU Cluj / Central University Library Cluj autonome a Monopolurilor Statului român. Suplineşte catedra de drept civil român. Decorat cu „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. Născut la 23 Aprilie 1901. Decedat la 21 Iunie 1936. Profesor titular la catedra de Drept Interna­ ţional Public ridicat la rangul de profesor titular prin De- . Decan ân anii 1925—26 şi 1931—32. I " . Doctor în Drept dela Univer­ sitatea din Bucureşti. Doctor în ştiinţele juridice dela Universitatea din Ber­ lin. Suplineşte catedra de Procedură penală. judeţul Neamţ. Senator. Mem­ bru în comisiunea de unificare legislativă. Născut la 15 Iunie 1875. Bacău. Andrei Sigmond. iar pe ziuade 1 Mai 1923. Doc­ tor în Drept. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept comercial. Ofi­ ţer al ordinului Steaua României. 21. Gheorghe Sofronie. Doctor în ştiinţe de Stat.

1921. Profesor de Filosofie la Academia Teo­ logică ortodoxă din Oradea (1924—1934). La acesta din urmă a reprezentat şi Uni­ versitatea din Cluj. la Congresul internaţional de Filosofie (Praga. Secundari din Oradea (1921—1925). Profesor Cluj / Central University Library Cluj Univ. 1927. Fost profesor titular în inv. Laureat al facultăţii de drept din Paris în anul 1923. Sorbonne. Numit Conferenţiar supl. pe ziua de 1 Iulie 1934. 24. Premiat de Academia Română. în Cluj (1920—1921). de Filosof ia Dreptului la Oradea în Sept. 23. Agregat de Filoso­ fia Dreptului şi Sociologie la Facultatea de Drept din Oradea dela 1931. Referent titular al secţiei econo­ mice a Consiliului Legislativ din anul 1926—1934. Vice-preşedinte al Reuniunii cultu­ rale „Cele trei Crişuri" (din 1925). Membru în „Internationale Vereinigung fur Rechtsphilosophie" din Berlin (din 1928). supl. Prefect al Judeţului Bihor. Membru al Societăţii Ro­ mâne de Filosofie (din 1915»). de capacitate). din BCU titular din 1934. de Sociologie dela 1 Oct. 1932). Fost De­ putat şi Secretar al Adunării Deputaţilor. Membru al societăţii internaţio­ nale „Philosophia" cu sediul în Belgrad şi în „Association des juristes de langue francaise" (Paris). Transferat la Cluj la 1 Iulie 1934. 1923. secundar (clasificat I-ul la exam. Membru al Societăţii Scriitori­ lor Români Bucureşti (din 1919). Reprezentant oficial al României la Congresul internaţional de Psihologie (Copen­ haga. Fost mem­ bru în comisiunea pentru examinarea candidaţilor de profe­ sori.23 creţul Regal Nr. Internaţional de Filosofie ştiinţifică (Pa­ ris. Membru fondator al „Ate­ neului Român" din Oradea. Preşedinte al Comisiuni Interimare a Municipiului Oradea. Fost director al învăţământului su­ perior la Secretariatul General al Instrucţiunii din Cluj (1920). Doctor în litere şi Filosofie din 1912. Fost Preşedinte al Asoc. Născut la 4 Noembrie 1894. Eugenia Speranţia. Născut în Bucureşti la 6 Maiu 1888. Cavaler al ord. Doctor în drept de la facul­ tatea de drept din Paris în anul 1922. Licenţiat în drept de la Universitatea din Iaşi. Consilier . 2172 1934. Conferenţiar definitiv de Sociologie şi Filosofia Drep­ tului la 1 Febr. 1934) şi la iCongr. Studiile universitare (drept şi filosofie) la Bucureşti. Coroana României. George Strat. Studii de specializare la Univer­ sitatea din Berlin în 1913 şi 1914. Prof. Conf. 1935).

Mircea ( R ) 25. 2. 6. „Meritul Sanitar de aur" şi „Vultu­ rul alb al Jugoslaviei" clasa a V de războiu. Decorat cu ordinele: „Steaua Ro­ mâniei" în gradul de ofiţer. Profesor titular al catedrei de Economie politică I I . Preşedintele şi fundator al Revistei „Libertatea". Gheorghe (R) Davidovits Albert (E) Decsy Ştefan (M) Diamantstein I. Bohăţiel L. 14. Alexandru (R) 30. Cotuţiu Ioan ( R ) 37. Conferenţiar al catedrei de Economie politică de la Facultatea de Drept din Oradea din 1926—1929. Crăciun Dumitru ( R ) 38.24 •onorar al Consiliului Legislativ din anul 1935. Emeric(E) Domide Flaviu ( R ) Duschka Emil (G) Eger Zoltan (E) Fărcuţiu Aurel ( R ) Fătu Măria (R) Fekete Nicolae (M) Filipan Victor ( R ) Fleck Sfura Emil ( R ) Folberth Ern. „Coroana României" în gradul de cavaler cu spade. (E) Gaşpar Aurel ( R ) Gheorghiu O. Barbul F. Danu Tib. Barabâs Ioan (M) 24. Conferenţiar al Universi­ tăţii Libere din Bucureşti. Boţan Iuliu ( R ) 32. Traian ( R ) 36. Codre Ştefan ( R ) 35. BCU Cluj / Central îa anul şcolar 1. 13. 15. Baneasu Ioan ( R ) 23. 7. 10. Boariu Livia ( R ) 28. (R) Goina Gheorghe ( R ) Gomboşiu D. 16. Bona Nicolae (R) 31. Veniamin(R) . 18. 17. Bârsan Olimpia ( R ) 26. Walter (G) Freiberger Vasile (E) Frohlich Otto (G) Fried Mihail Alex. Boţoc Ioan ( R ) 33. Bodo Ştefan (M) 29. Meda­ lia interaliată „Victoria". 12. Membru al Institutului Social Român. Coşeriu I. Ciobanu Ioan ( R ) 34. 3. 20. 5. 8. „Crucea de războiu cu 5 barete". Cutoiu Vasile Artenie (R) 40. 9. 11. Profesor agregat şi apoi titular la ca­ tedra de Economie politică la aceiaşi facultate până în anul 1934. Blumenfeld Paul (E) 27. Membru fundator al Asociaţiunei Române pentru progresul social. Const. Vice-Preşedinte al sec­ ţiei Economice. Cureş Gheorghe ( R ) 39. Membru fundator al Asociaţiunei Ge­ nerale a Economiştilor din România. Membru al Institutului Regal de Ştiinţe Administrative din România. Lista doctorilor promovaţiUniversity Library Cluj 1935/36. 19. Bălan Augustin ( R ) 22. 4. In Drept: Aluaş Alexandru ( R ) 21.

82. Noveanu Mihail ( R ) 41. Hartstein Ignaţie (E) 83. Oprea Leontina (R) 42. ffîlmăgean Iuftu ( R ) 84. O ros Iuliu ( R ) 43. Heeger Ioan (M) 85. Osvâth Arpad (M) 44. Hollanda Vicenţiu ( R ) 86. Paica Ioan ( R ) 45. Iuliu D. Coriolan ( R ) 87. Pop Isidor ( R ) 46. Jauernig Sigfrid ( u ) 88. Pop Iustin ( R ) 47. Justian Ileana ( R ) 89., Popescu Eugen ( R ) 48. Kamil Rozalia (E) 90. Popa S. Emilian ( R ) 49. Kasztner Rudolf (E) 91. Porumb P. Graţian ( R ) 50. Keintzel Harald (G) 92. Puica Ionel ( R ) 51. Kiss Gheorghe (M) 93. Ranga Liviu ( R ) 52. Kis Emeric (E) 94. Relega Virgil ( R ) 53. Klein Andrei (E) 54. Klein Ioan (G) 95. Reich Otto (G) 96. Roman Dionisie ( R ) 55. Kohn Otto (E) 97. Roth Paul (E) 56. Korai Eugen (E) 98. Rusu Gheorghe ( R ) 57. Kovâcs Edmund (M) 99. Rusu Victor (R) 58. Kozma Ladislau (M) University Library Cluj 59. Kremer L. BCU Cluj / Central100. Sâmuel Andrei (E) Vasile (E) 101. Sari R. Ştefan (M) 60. Laufer Ernest (E) 102. Şerban Emil ( R ) 61. Lebovits Iuliu (E) 103. Simon Meinhard (E) 62. Maca vei Viorol (II) ; 104. Somlay Elemer (M) 63. Manea Alexiu (R) 105. Solymos Ivan (M) 64. Marcu Vasile ( R ) 106. Schwebel Emanuil (E) 65. Mendel Maxim (E) 107. Szathmăry Bela (M) 66. Miclea Traian ( R ) 108. Szatmâri Francisc (M) 67. Modval Anton ( R ) 68. Modreanu Dumitru ( R ) 109. Tămaş Laurenţiu ( R ) 110. Tăutu Ştefan (R) 69. Moldovan Ioan ( R ) 111. Teleki Andrei (M) 70. Monduk Adalbert (M) 112. Tolcsvai Ladislau (M) 71. Monţia Octavian (R) 113. Trifan Natalia ( R ) 72. Mureşian Gheorghe ( R ) 114. Vâczy Coloman (M) 73. Muşte Alexandru ( R ) 115. Veress I. Iuliu (M) 74. Muth Octavian ( R ) 75. Nagy Gabriela (M) 116. Neiner Andrei (E) 76. Nagy Ladislau (M) 117. Weissmahr liga (G) 77. Nagy Nicolae (M) 118. Weiss Iosif (E) , 78. Naiu Iosif ( R ) 119. Л\'ек(>г1е Anton (G) 79. Negrea Alexandru ( R ) 120. ^ ă r i a r L. Mircea (R> 80. Nicoară Eugen ( R ) 121. Zegrean Aurel ( R ) 81. Nicoară Ioan ( R )

26 : de Stat: 40. Drăgoi Gheorghe ( R ) Amirâs Mihail (M) 41. Dragoş Mircea ( R ) Andru Aurel ( R ) 42. Druckmann Hildegard(E)ş Asztalos Alexandru (M) 43. Faina Liciniu ( R ) Auerbach Leo (E) 44. Fărcaşiu Emil ( R ) Avram Vasile ( R ) 45. Feiner Adrian (E) Babad Dora (E) 46. Fenyes Magdalena (E) Balea E. Gabriela ( R ) 47. Friedmann E. Ignaţie (E)> Balint Gavril ( R ) 48. Frenţiu Gheorghe ( R ) Bank Desideriu ( R ) 49. Gaşpar E. Cornel ( R ) Bardoşi Marius ( R ) 50. Gaster Eduard (E) Bârna Zoltan (E) 51. Găvruţa Savu ( R ) Baruţia Petre ( R ) 52. German Ioan ( R ) Bej an Aurel ( R ) 53. Ghiulea I. Ioan ( R ) Beregszâszy Gavril (M) 54. Goldstein Filip (E) Bereczky Ştefan (M) 55. Gottlieb Frederic ( E ) Berkovits Ludovic (E) Binder Weisz Leop. (E) 56. Gostea Traian ( R ) 57. Grădinariu Emil Bitter WolfBCU Cluj / Central University Library Cluj ( R ) (E) 58. Gridan S. Octavian (R> Bokor E. Clarol (M) 59. Gronich Artur (E) Boros Alexandru (M) 60. Gudea Gheorghe ( R ) Borza Viorel ( R ) 61. Gyorbiro Desideriu (M) Bottez Dimitrie ( R ) 62. Harhoiu Dionisie ( R ) Bran Atanasie (R) 63. Hektor Ludovic (M) Bredeanu Cornel ( R ) 64. Heilper Ernest (E) Brull Moriţ (E) 65. Humeniuc Aristide (Ucr.)> Caban Alexandru ( R ) 66. Huszâr Edmund (M) Căicuţiu Ioan ( R ) 67. Ilian Emil Iuliu ( R ) Căpitan Vir. Aurel ( R ) 68. Istin Desideriu (M) Oieţianu Onoriu ( R ) 69. Ionescu D. Ioan ( R ) Chişu Margareta ( R ) 70. Iosof Liviu ( R ) Chiş Ignaţie ( R ) 71. Jivan Iosif ( R ) Ciser Iosif ( R ) 72. Jurim Heinrich (E) Colomiţchi Ioan ( R ) 73. Karl Ludovic (E) iCoşeriu Tr. Ioan ( R ) 74. Katz Beniamin (E) Cosor Aurel ( R ) 75. Katz Gustav (E) Creţiu Iacob ( R ) 76. Kessler Iona (E) David Leib (E) 77. Kinel Eduard (G) Dimitriu Virgil ( R ) 78. Kinnsbrunner Gert. ( E ) Drăghiciu Aurel ( R ) In ştiinj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

2T.
119. Pop Eugen ( R ) 79. Klein Ladislau (Е) 120. Pop Ion ( R ) 80. Enopp W . Bruno (G) 121. Pop Leonida ( R ) 81. Koller Ladislau (M) 122. Papa Liviu ( R ) 82. Kopecki Francisc (G) Krell Jacob (E) 123. Popoviciu Emil ( R ) 83. 84. Kupferschmiedt Aron (E)124. Popovici Harieta ( R ) 125. Porumb P. Graţian ( R ) 85. Kiihn Ioan (G) 126. Puşcaşiu I. Virgil ( R ) 86. Kutlik C. Teodor (SI.) 127. Pustai Ioan ( R ) 87. Lammel Antoniu (M) 128. Râkosi Ştefan (M) 88. Lichtmann Ludovic (E) 89. Lighezan Alexandru ( R ) 129. Râmneanţu Caius ( R ) 130. Raţiu Simion ( R ) 90. Ludu Liviu ( R ) 131. Rechia Ioan ( R ) 91. Lungu Păun ( R ) 132. Rettig Frideric (E) Mârton Ludovic (E) 92. 133. Ridi Francisc (M) 93. Mâthe Ladislau (M) 134. Roca Petru ( R ) 94. Melcer Otto (E) 135. Rocsin Aurel ( R ) 95. Miilea Carmen ( R ) 136. Romanovschi Iaroslav(U)* Mir ce a Traian ( R ) 96. 137. Romanovschi Leon ( U ) (M) 97. Molnar IoanBCU Cluj / Central University Library Cluj 98. Могагш Alexandru ( R ) 138. Roşea Augustin ( R ) 139. Rosenthal Ludovic (E) 99. Morariu Simion ( R ) 140. Rosenthal Pavel (E) Munteanu Aurel ( R ) 100. 141. Rosenstrauch Maxim. ( E ) 101. Mureşianu Ioan ( R ) 142. Rubinstein Maximilian(E). 102. Nemecz Aloiziu (M) 143. Ruffu Augustin ( R ) 103. Nemeti Gheorghe (E) Nestmann I. Francisc (G)144. Sămărtinean Vasile ( R ) 104. 145. Sâmuel Andrei (E) 105. Nicula Alexandru ( R ) 146. Siebig Edmund (M) 106. Oros Eugen ( R ) 107. Oros Ioan ( R ) 147. Silbermann Iacob (E) 108. Oros Iuliu ( R ) 148. Simion Vasile (E) 109. Osvât Gheorghe (E) 149. Simu S. Octavian ( R ) 110. Ohlgiesser Siegfried (E) 150. Sirca Eugen ( R ) Ш . Pachter Sigfrid (E) 151. Schlanger Adolf ( E ) 112. Pascu Ioan ( R ) 152. Spătaru Toma ( R ) 113. Patachi Octavian ( R ) 153. Stan Ioan ( R ) 114. Palcău Gheorghe ( R ) 154. Ştefănuţ Mircea ( R ) 115. Peschir Măria ( R ) 155. Sternbarg Siegfried (E)'* 116. Peter Pavel (M) 156. Sternberg Silvia (E) 117. Petruţiu Gavril ( R ) 157. Sternlieb Salo (E) 118. Pop Emil ( R ) 158. Sternheim Iuliu ( E )
j

:?8
159. 160. 161. 162. 163. 164. 165,. 166. 167. 168. 169. 170. 171. Strul Aron (E) Strul Mauriţiu (E) Susskind Samuil (E) Scharf Solomon (E) Schieber Sulim (E) Schmidt Iosif (G) Schiitz Erich (G) Sziics Francisc (M) Tănase Traian ( R ) Tarniţa Paramon ( R ) Tartler V. Ervin (G) Teitler Bernhard (E) Ţenţ Ioan ( R ) 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. Terţan Nicolae ( R ) Thaler Richard (E) Titorov Ştefan (B) Toduţiu Iuliu ( R ) Vaida Alexandru ( R ) Vancea Sabin ( R ) Vătăşescu Gheorghe ( R ) Vişia Stelian ( R ) Voinovici Vladimir ( R ) Wagner Richard (E) Weimann Augustin (E) Ziegler Emil (M) Zurânyi Vilhelm (M)

Lista licenţiaţilor în (

BCU Cluj / Central University Library Cluj ) 22. Beleş Camil ( R 1. Abrudan Teodor ( R ) 23. Benedek Antoniu (M) 2. Aciu Gheorghe ( R ) 24. Bergler Ezer (E) 3. Adorjân Petre (E) 25. Rergmann Gh. Gustav ( E ) 4. Albrich Norbert (G) 26. Berkeczy Pavel (M) 5. Albu Eugen (R) 27. Birnberg Mauriţiu (E) ' 6. Albu Zoltan (M) 28. Biriş Ovidiu ( R ) 7. Anton Ilia Mircea ( R ) 29. Blazsek Alfred (M) 8. Apâthy Pavel (M) . 30. Blotor Vasile ( R ) 9. Apâthy Zoltan (M) 31. Bondar Gheorghe ( R ) 10. Arieşan Vaier ( R ) 32. Boantă G. Alexandru ( R ) 11. Arvai Mihail (M) 33. Bogdan Andrei (M) 12..Aszţalos Zoltan (M) 34. Bohânszky Ladislau (M) 13. Balint Gavril (E) , 35. Boila Cornelia ( R ) 14. Bânyâsz Aurora (E) 36. Bolcaş A. Mircea ( R ) 15. Bârâny Ladislau (E) 37. Boldor Ştefan ( R ) 16. Bârcean. Valeriu ( R ) 38. Borka Alois ( R ) 17. Barabâs Bela (M) 39. Borzaşi Victor ( R ) 18. Bârna Cornel ( R ) 40. Boşian Vasile ( R ) 19. Becicheri Valeria ( R ) 41. Brâncovean Mircea ( R ) 20. Bej an Traian (R) 42. Brânzeu Iulian (R) .. , 21. Bekeny Acaţiu (M)
f : l

jpt în anul şcolar 1935/36. c.

43. Breckner Frid. Adolf (G) 83. Dragnea Florea ( R ) 84. Dumitrescu Sanda ( R ) 44. Breckner Wilfried (G) 85. Diirbach Ioan (G) 45. Brote Nicolae ( R ) 86. Ehrlich Petru (G) 46. Bucur Florica ( R ) 87. Ehrmann Walter (G> 47. Buda Vasile ( R ) 88. Enăchescu Sorin ( R ) 48. Buhala Măria (M) 89. Erdoşi Ioan ( R ) 49. Buian Nicolae ( R ) 90. Farkas Ladislau ( M ) 50. Bunea Ioan ( R ) 91. Fătu Olimpia ( R ) 51. Burcaş Augustin ( R ) 92. Feier Vasile ( R ) 52. Câmpian Valeriu ( R ) 93. Fekete I. Gavril ( M ) 53. Caţavei Măria ( R ) 94. Fenyvessy Ioan (M) 54. Cheresteşiu Ioan ( R ) 95. Ferencz Ludovic (M) 55. Chişiu Adrian ( R ) 96. Fiscuti Alexandru ( R ) 56. Ciortea Alexandru ( R ) 97. Floriţa Ioan ( R ) 57. Clujean I. Valentin ( R ) 98. Fodorean Ovidiu ( R ) 58. Cociu Petru ( R ) 99. Foica Gheorghe ( R ) 59. Corodan Tiberiu ( R ) 100. Frănkel Ladislau ( E ) 60. Costea Dumitru ( R ) 101. Fux Library Cluj 61. Costea Cornel ( R ) / Central UniversityMargareta (E) BCU Cluj 102. Găitan Gheorghe ( R ) 62. Costea Salvator ( R ) 103. Gallea Eugen ( R ) 63. Cravţov Procopie (R) 104. Garabedian Cricov (R^ 64. Crişan A. Titus ( R ) 105. Găvozdea Andrei ( R ) 65. Cristea Gheorghe ( R ) 106. Găvruţa Savu ( R ) 66. Cristian Ilie ( R ) 107. German Cornel ( R ) 67. Csiky Andrei (M) 108. German Emil ( R ) 68. Csutak Gavril (M) 109. Gheaja M. Titus ( R ) 69. Dămian Emil ( R ) 110. Giday Iuliu (M) 70. Danka Desideriu (M) 111. Gitta Antoniu ( R ) 71. Decean Petru ( R ) 112. Gostea Traian ( R ) 72. Demian Emil ( R ) 113. Gradoviciu Emil (R 73. Devald Ladislau ( R ) 114. Gridan S. Octavian (R> 74. Dinca Marin ( R ) 115. Grivase Silivan ( R ) 75. Dinu Mihail ( R ) 116. Gross Desideriu ( E ) 76. Dinulescu Nicolae ( R ) 77. Dobre Ioan Tiberiu ( R ) 117. Gross Frideric (G) 118. Grozdea Mircea ( R ) 78. Dobrican Vasile ( R ) 119. Grun Artur (E) 79. Donca Mihail ( R ) 120.. Gudea Gheorghe ( R ) 80. Dominits Ladislau (M) 121. Guttmann Ecaterina (E)81. Dordea Mircea ( R ) 122. Gyenge Ladislau ( M ) 82. Drăgan Valeriu ( R )

30

I 163. Lâszloffy Arpad (M) 123. Gyorgy Tiberiu (M) Laza Gheorghe (R) 164. 124. Hayer Martin (G) 165. Lazar Traian (R) 125. Hann Vilhelm (G) 166. Lazaroiu Stelian ( R ) 126. Hango Sever ( R ) 167. Laurenţiu Emil (R) 12.7 Hasenfratz Ştefan (G) 168. Laurenţiu Octavian (R) 128. Haşaş Dumitru (R) 169. Lebanov Anton (M) 129. Haţieganu Simion (R) 170. Lenkey Vasile (M) 130. Hăuser Egon (G) 171. Ligeti Ecaterina (E) 131. Hejja Coloman (M) 132. Hermel A. Reinhold (G) 172. Luca Cornelia ( R ) 173. Lupu Ştefan (R) 133. Hetco Virgil (R) 174. Maduţa Ioan (R) 134. Horedt Curt (G) 175. Magda S. Ioan (R) 135. Hozan Victor (R) 176. Man Teodor (R) 136. Hurghiş Ioan (R) 177. Markovits Ştefan (E) 137. Iliescu C. Aurel (R) 178. Marian Vasile ( R ) 138. Ilieşiu Simion (R) 179. Mărie Vasile (R) 139. Ilniczky Aurel ( R ) 180. Mărieş Iuliu (R) 140. Ienciu Amos (R) 141. Ieremici Traian Cluj ) Central181. Mărienuţ Dumitru (R) BCU ( R / University Library Cluj 142. Ionescu D. Alexandru (R)182. Marişiu Ioan (R) 143. Ionescu D. Nicolae (R) 183. Matesz Paul (M) 144. Ionescu Grigore Titu ( R ) 184. Mâtyâs Lorand (E) 185. Mendel Ladislau (E) 145. loja Gheorghe (R) 186. Mera Eugen (R) 146. Iovănel Dimitrie ( R ) 187.. Mersich Andrei (G) 147. Iudovits Hugo (E) 188. Mesaroş Vasile ( R ) 148. Kamil Izidor (E) 189. Meseşan Virgil (R) 149. Katz Andrei (E) 190. Mets Iuliu (G) " I 150. Kepp Gustav (G) 191. Mezey Laura m. Radu (R) 151. Kerezsi Ladislau (M) Kerner Aurel Ludovic (Ivi) 192. Mihailescu Vasile (R) 193. Moanţă Andrei (R) 153. Kiss M. Adalbert (M) 194. Mocsi Carol (M) 154. Kirsch Vilhelm (M) 195. Moldovan Ioan (R) 155. Kormos Andrei (E) 196. Moldovan Petru ( R ) 156. Koos Francisc (M) 197. Moldovan Vaier ( R ) 157. Kovâcs Magda (M) 198. Moldovan Vasile ( R ) 158. Krajnik Alexandru (M) 199. Moldovan Zeno (R) 159. Kralik Şarlota (M) 160. Krizsanoszky Eduard (M) 200. Munteanu H. Const. (R) 201. Mureşan Iuliu (R) 161. Kuszalik Ioan (M) 202. Nâdas Victor (E) 162. Kutlik C. Teodor (S)

31

243. Pop Dumitru ( R ) 203. Nagy Benedict (M) 244. Pop Elisabeta ( R ) .204. Neamţiu Sabin ( R ) 245. Pop Faust (R) 205. Necşa Ioan ( R ) 246. Pop Romul ( R ) 206. Neda Gheorghe ( R ) 247. Pop Sabin ( R ) 207. Negruţiu Silviu ( R ) 248. Pop I. C. Sextil ( R ) 208. Nemet Nicolae ( R ) 249. Pop Lemeni Mihaela ( R ) 209. Nemeti Gheorghe (E) 250. Preda Ioan ( R ) 210. Nestor Emil ( R ) 251. Preda Vasile ( R ) 211. Nestorescu Măria ( R ) 252. Pustai Ioan ( R ) 212. Nicoară Cornel ( R ) 253. Radu Vasile ( R ) 213. Nissel Cornelia (E) 254. Raliş Iosif ( R ) 214. Nisli Bela (M) 255. Raţiu I. Brutus ( R ) 215. Nistor Aurel ( R ) 256. Rechia Ioan ( R ) 216. Olariu Andrei ( R ) 257. Redl Frida (M) 217. Olariu Caius ( R ) 258. Reff Flavian ( R ) 218. Oltean Ilie ( R ) 259. Reteşianu Simion ( R ) 219. Oprea Toma ( R ) 260. Rieger Ladislau (E) 220. Oprean Ioan ( R ) 261. Rosner Andrei (E) 221. Opriş Ioan (R) BCU Cluj / Central University Library Cluj 262. Rusu Romul ( R ) 222. Opriş Iuliu ( R ) 263. Sârbu Marin ( R ) 223. Opriş Romul ( R ) 264. Samu Avram (E) 224. Oprişor Isaia ( R ) 265. Şerb an Virgil ( R ) 225. Oşan Gheorghe ( R ) 266. Siebig Edmund (G) 226. Osvât Gheorghe (E) 267. Socol Aurel ( R ) 227. Otel Teodor ( R ) 268. Somlyay Rudolf (M) 228. Oţetea Tiberiu ( R ) 269. Spân Ignaţie ( R ) 229. Pampu Eleonora ( R ) 270. Spitzer Victor (E) 230. Papp Ioan ( R ) 271. Ştefănescu Toma ( R ) 231. Papp V. Tiberiu (M) 272. Stern Alexandru (E) 232. Pârvănescu Petre ( R ) 273. Stoica Gheorghe ( R ) 233. Peneş Şt. Romul ( R ) 274. Suciu Camil (R) 234. Pesecan Ioan ( R ) 275. Suciu Eugen ( R ) 235. Peschir Măria ( R ) 276. Surdulescu Victor ( R ) 236. Peter Alexiu (M) 277. Şuşan Lucia ( R ) 237. Peter Amade "(M) 278. Şuteu Vasile (R) 238. Petrencs Victor ( R ) 279. Schmidt Albert (M) 239. Petrescu Constanţa ( R ) 280. Schweitzer Arpad (M) 240. Pildner Ciurt (G) 241. Piscoran Alexandru ( R ) 281. Szancsali Gheorghe (M) 282. Szenkovits Tiberiu (M) 242. Pitariu Cornel ( R )

82
283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. Vodă A. Emil ( R ) Szentivânyi Alexiu (M) 299. Voina Ioan (R) Szilâgyi Alexandru (M) Szimonovits Coloman (M) 300. Voitescu Mihai ( R ) 301. Vuia Octavian ( R ) Taflan Tiberiu (R) 302. Vulişici Vasile ( R ) Tana Iosif ( M ) Tanase V. Constantin ( R ) 303. Vuşcan Vasile ( R ) 304. Wartenberg Gheorghe (E) Tanase Traian ( R ) 305. "Weiner Francisc (M) Tătar Zeno (R) 306. "Weiss Alexandru (E) Ţinţaş Vasile ( R ) 307. Weisz Rudolf (E) Tiniş Anton ( R ) 308. Wischet Ernest ( G ) Tokes Iosif ( M ) 309. Zâdor Melitta (E) Triteanu Petre (R) 310. Zeitler Augustin (M) Tufan Alexandru ( R ) Varlam Andronache (R) 311. Zidveanu Valeriu ( R ) 312. Zimmermann Otto (G), Vaszika Pavel ( M ) 313. Zoppelt M . Carolina (G)
BCU Cluj / Central University Library Cluj

S'au prezentat teme scrise asupra subiectelor: „Istoria ideilor sociale" (Moga Z. tratându-se materia prevăzută în program. 1 seminar} Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. F i l o s o f i a d r e p t u l u i şi sociologia. 4 ore săptămânal fixate Miercurea şi Joia (2 curs. Doczi Fr. „Metoda în sociologie după Durkheim". 3.B) ACTIVITATEA DIDACTICĂ. S'au ţinut cursuri de Enciclopedie. Catedra II 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. ftălugăru Vasile. Slăvescu Eug. A tratat materia din program. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. 2. „Opera lui Marx". I. Kontz Francisc. Au referat studenţii: Pop Grigore. „Psihologia maselor". Cursuri de licenţă. Ohler Charolta. Spencer" (Neamţiu Ioan). I s t o r i a d r e p t u l u i r o m â n . ANTJAKUL 1935/36 3- . Lucrări de seminar: S'au făcut referate şi s'a discutat asupra următoarelor teme: „Ideea de drept şi fundamentul ei". Sabin) şi „Individul Împotriva sta­ tului după H. „Muncitorii industriali după Sombart". 1 seminar) Profesor titular: Dimitrie Mototolescu. 2 seminar) Profesor titular: Eugeniu Sperantia. D r e p t r o m a n . ANUL I. 1. per­ soane şi bunuri. A tratat despre istoria surselor dreptului roman. La discuţiuni au par­ ticipat activ douăzeci şi unu de studenţi. „Perspectiva Istorică".. Filosofie juridică şi Sociologie.

cu de­ osebită considerare la biserica ortodoxă. Profesor titular: Lazar Iacob. D r e p t r o m a n . catolică şi protes- . 3 ore săptămânal fixate Lunea. Cătuneanu. 1 seminar) Profesor titular: D. A tratat materia prevăzută în program. Seminar: S'a tratat şi s'au făcut colocvii cu studenţii asu­ pra diferitelor părţi din materiile ţinute la curs. Marţea şi Miercurea. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. Profesor titular: Ion C. Grigorie Mesteş „Fanarioţii". 5. 1 seminar) Profesor titular: Bogdan Ionescu. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. S'a predat materia prevăzută în program. Istoria izvoarelor dreptului bisericesc ortodox. BCU prevăzută în program. catolic şi protestant. D r e p t bisericesc. A tratat despre actul juridic.34 4. 3 ore săpt. 7. Drept constituţional. Catedra I. D r e p t civil. E c o n o m i a politică Catedra I. 8. Iulian Nicoară „Arta legiuirii". 6. în scopul de a le desvolta spiritul juridic şi a-i deprinde cu soluţionarea problemelor de drept. Petre Dehelean „Democraţia ca bază de organizaţie a Statului de azi". Catedra II. 1 seminar) Profesor titular: Romul Boilă. Grigorie Pop „Ori­ ginea şi condiţiunea proprietăţii în România". Koncz Francisc „Situaţia socială şi juridică a femeii române". A tratat materiaCluj / Central University Library Cluj Lucrări de seminar: S'au citit. Ionescu. persoane şi bunuri. B. fixate Marţea şi Miercurea (2 curs. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. 1 seminar). Organizaţia şi administraţia bisericească. discutat şi criticat urmă­ toarele lucrări ale studenţilor: Eugen Slăvescu „Unirea Ro­ mânilor". ANUL II.

35

:tantă. Dreptul particular al Cultelor în România. Raportul dintre Stat şi Biserică. Dreptul de Stat în România (regimul cultelor). Seminar: Aprofundarea legii pentru regimul Cultelor şi Concordatului cu Sf. Scaun. 9. Economie politică. Catedra II. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: George Strat. A tratat Istoria doctrinelor economice. Lucrări de seminar: Conferinţe ţinute sub personala su­ praveghere şi îndrumare a titularului catedrei asupra urmă­ toarelor probleme şi de către studenţii indicaţi mai jos: a) Economişti români şi străini Ştefan Zeletin, omul şi opera sa economică şi sociologică de către Dinică Dtru cu ample dis­ cuţii ce au durat 2 şediţe. Charles Gide, analiza operei sale de Rădulescu Florian 2 şedinţe. 'Werner Sombart, cercetarea operei şi teoriilor sale asupra formaţiunei capitalismului mo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dern de Dobo Anton 3 şedinţe, b) Curente doctrinare. 1. Cooperatismul. Consideraţiuni generale asupra evoluţiei sale în Occident şi vechiul regat — de către Bocian Valentin. 2. Cooperatismul în Transilvania şi cu specială privire la Saşi, de Barabassy Ladislau. 3'. Bolşevismul în faza aşa zisă Stalinistă, de Petrescu Paul. Discuţiunile seminarului asupra acestui ciclu au durat 6 şedinţe, c) Monografii asupra economiei na­ ţionale: 1. Industria aurului în România de Chira Aurel; 2. Industria metalurgică în România de Pălăgieşu Mircea. 3. In­ dustria lemnului în România de Păsăraru I. 4. Banca Naţio­ nală a României şi politica creditului şi a scontului în epoca de după războiu de Cerghizan Vasile. Discuţiunile asupra subiectelor dezvoltate în acest din urmă ciclu au durat 7 şe­ dinţe. Lucrări practice în care s'au făcut exerciţii de cerce­ tări bibliografice, de analize statistice precum şi un număr de colocvii asupra materiei generale a Economiei politice şi Is­ toriei doctrinelor economice au avut loc într'un număr de 12 şedinţe. La toate lucrările de seminar au luat parte în mod regu­ lat un număr de 50—60 studenţi.

36

IO. Drept administrativ. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea. Prfesor titular: Vaier Moldovan. A tratat materia prevăzută în program. 11. D r e p t civil. Catedra III. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Incapacităţile în dreptul civil roman, curs predat în pri­ mul semestru. S'a tratat noţiunea de capacitate şi clasificarea incapacităţilor. Teoria generală a obligaţiilor curs predat î a al doilea semestru. Probele şi actele de stare civilă, curs pre­ dat în comun studenţilor anului I I licenţă şi studenţilor dela doctorat. II. Lucrări de Seminar: (1 oră săptămânal fixată Lunea). A ) Referate BCU Cluj / Central University Library Cluj rezumând: (6 şedinţe). Au întocmit referate, cărţile studiate, următorii studenţi: 1. Rădulescu Florian de­ spre „L'Unification internaţionale du droit prive" <de Rene Demoque; 2. Năstase Nae despre „L'Esprit du droit chez Ies anciens" de T. Rothe; 3. Masca Vasile despre „Le droit subjectif" de Octavian Ionescu; 4. Teodorescu Gabriela despre „La Copropriete d'un bien" de A.-Ionaşcu. Referatele au fost însoţite de interogaţii, critici şi discuţiuni. B) Conferinţe (11 şedinţe). Au ţinut conferinţe, urmate de critici şi discuţiuni, următorii studenţi: 1. Dinică Dumitru despre „Uzufruct"; 2. Petrescu Paul despre „Dobândirea drepturilor reale"; 3. Barabassy Ladislau despre „Servituti"? 4. Dobo Anton despre „Publicitatea imobiliară"; 5. Bocian Valentin despre „Acţiunile posesorii"; 6. Dâmboianu Valeriu despre „Uniunea liberă"; 7. Cerghizan Vasile despre „Avocaţi şi magistraţi"; 8. Simon Tiberiu despre „Interpretarea drep­ tului". C) Lucrări practice (15 şedinţe). a) Exerciţii de cercetări bibliografice şi jurisprudenţiale. S'au ţinut 4 şedinţe în scopul de a deprinde pe studenţi cu

37

cercetările de doctrină şi jurisprudenţa necesare pentru în­ tocmirea unui studiu sau pentru prepararea unui proces. b) întocmirea unui studiu cu colaborarea unei echipe de studenţi. S'a întocmit un studiu despre „Declaraţia unila­ terală de voinţă şi efectele ei juridice" cu colaborarea exclu­ sivă a următorilor studenţi: Chira şi Pălăgieşiu (pentru doctri­ na română), Dinică şi Petrescu (pentru doctrina franceză), Simon (pentru doctrina germană), Tereanu şi Mesaroş (pen­ tru doctrina dreptului local), Bocian şi Rădulescu (pentru ju­ risprudenţa română), Pantazescu şi Suciu (pentru jurispru­ denţa franceză), Masca (pentru dreptul comparat). Redacta­ rea finală a fost făcută de studentul Dinică. Planul lucrărei, materialul adunat, sistematizarea ideilor şi, la sfârşit, lucra­ rea însăşi, au făcut, în mod succesiv, obiectul discuţiunilor publice în seminar în cursul a 6 şedinţe. c) Desbaterea unui proces fictiv. In 5 şedinţe succesive s'a pregătit şi s'a desbătut de către studenţi, în faţa unei instanţe fictive compusă din studenţi, un proces de responsabilitate (accident de automobil).Central University Library Cluj excepţiile BCU Cluj / Acţiunea, întâmpinarea, .procedurale, pledoariile în fond şi sentinţa, toate întocmite de către studenţi, au fost discutate şi corectate în şedinţele de seminar cu participarea tuturor studenţilor. D) Colocvii (12 şedinţe). S'a discutat sub formă de inte­ rogări şi răspunsuri o mare parte din materia predată la curs şi anume: Incapacităţile şi Isvoarele obligaţiunilor. Circa 50 de studenţi, făcând dovada unei suficiente aprofundări a ma­ teriei, au fost dispensaţi de examenul final, în ce priveşte aceste părţi ale cursului. 12. Drept penal ş i procedură penală. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, î seminar) Profesor titular: Traian Pop. S'a predat materia prevăzută în program. 13. Legislaţia agrară şi industrială. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Liviu Lazar. S'au ţinut cursuri asupra materiei din program.

38

14. Statistici». 2 ore săptămânal fixate Marţea (1 curs, 1 seminar)^ * Profesor titular: Andrei Sigmond. S'a tratat materia prevăzută în program. 15. Politica. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Casiu Maniu. A tratat materia prevăzută în program. Anul I I I . 16. Drept internaţional public. 3 ore săpt. fixate Marţia şi Miercurea (2 curs, 1 seminar).. Profesor titular: George Sofronie. S'a ţinut un curs general de Drept Internaţional public„ privind principiile, instituţiile şi jurisprudenţa dreptului cla­ sic şi prezentându-se noile tendinţe la diferitele materii. In seminar,BCU Cluj / Central University Library Cluj s'au comentat şi interpretat diferite texte de drept internaţional pozitiv, privind mai ales drepturile şi in­ teresele României. Deasemeni s'au prezentat date bibliogra­ fice şi critice asupra diferitelor materii, cercetate în cadruL cursului. 17. Drept internaţional privat. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Iorgu Radu. S'a tratat materia prevăzută în program. ÎS. Ştiinţa şi legislaţia financiară. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1 Aprilie 1936). S'au ţinut cursuri asupra materiei prevăzute în program19. Drept civil. Catedra I. 3 ore săptămânal fixate Marţea, Miercurea şi Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela I Iulie 1936).. A tratat materia prevăzută în program.

89

20. D r e p t civil Catedra IV. Profesor titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat în patru ore de curs săptămânal, Capacitatea persoanelor şi Succesiunile ab intestat. S'au făcut lucrări de seminar cu studenţii, 2 ore săptă­ mânal, tratându-se sub formă de colocvii „contractele spe­ ciale". Au luat parte la aceste lucrări circa 50 studenţi. Pe lângă aceste lucrări s'au mai ţinut conferinţe, cari au dat loc la discuţii contradictorii, de către Dnii studenţi Crişan Vaier tratând despre „Aspectul istoric al dreptului succesoral", Cornea Nicolae tratând despre „Dreptul de succesiune al soţului supravieţuitor", Popescu Ioan tratând despre „Forţa majoră în dreptul civil", Issekutz Ioan tratând despre „Fideicomisele familiare". 21. Drept comere'al. Catedra I. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, 1 seminar) - Profesor titular: Petre Poruţiu. Istoricul dreptului comercial. Izvoarele dreptului comer­ cial. Codul şi celelalte legi comerciale. Economia codului co­ mercial român, transilvănean şi bucovinean. Uzurile co­ merciale. Actele de comerţ în codul român, transilvănean şi buco­ vinean. Comerciantul. Societăţile comerciale. Seminar: Demonstraţiuni practice cu privire la materia desvoltată. 22. Drept comercial. Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: C. Petrescu-ErCea. A tratat Isvoarele dreptului comercial. Actele de comerţ. Comercianţi. Societăţile comerciale. Societatea în nume co­ lectiv, în comandită simplă, anonimă, în comandită cu ac­ ţiuni. Lichidarea. Societăţile civile sub formă comercială. Condiţiunea juridică a societăţilor străine. Asociaţiunea în participaţiune.

40 Lucrări de seminar: Anul III. 1. Iuhas Leontin, Auxiliarii comercianţilor, 2. Lechinţan Grig., Mandatarii comerciali şi comisionarii, 3. Issekutz Ioan, Actele de comerţ după legea aplicabilă în Transilvania, 4. Vasiliu Clonstantin, Mijlocitorii comerciali. Anul IV. 1. Iliescu Aurel, Actele de comerţ subiective, 2. Farkas Ladislau, Despre firme şi embleme, 3. Gitta Antoniu, Registrele comercianţilor, 4. Floriţa Ion, Teoria actelor uni­ lateral comerciale. 23. Procedură civilă. Catedra I. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Joia. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat materia prevăzută în program. 24:. Central University Library BCU Cluj /Procedură civilă. Cluj

Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (1 curs, 1 seminar). Prof. titular: Victor Cădere (în concediu până la 30. IV. 1936) Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. A) Cursul predat de prof. Aurelian R. Ionaşcu: a) Prin­ cipiile generale de procedură civilă, b) Acţiunea în justiţie, c) Jurisdicţiunea, d) Organizarea judiciară, e) Competinţa. B) Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria ge­ nerală a execuţiei silite; b) Execuţia silită imobiliară după procedura locală şi procedura civilă română. Lucrări de seminar. S'au făcut sub conducerea prof. Au­ relian R. Ionaşcu colocvii din materia predată la curs şi s'a desbătut un proces fictiv cu colaborarea exclusivă a stu­ denţilor. 25. Politica aocială. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. A tratat materia prevăzută în program.

II. Cursuri de doctorat.
1. Drept roman. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Ion C. Cătuneanu. Pandecte. 3. Drept roman. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. A ţinut cursuri despre organizarea statului roman.
BCU Cluj / Central University Library Cluj Catedra I.

3. Drept civil

1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela 1. VII. 1936) A tratat despre gaj şi ipotecă. 4. Drept civil. Catedra II. 1 ora săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Bogdan Ionescu. A tratat Prescripţia în dreptul civil român, 5. Drept civil. Catedra III. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Probele şi Actele de stare civilă în dreptul civil român şi în proectul noului cod de procedură civilă. S'a tratat de­ spre a) Teoria generală a probelor, b) Mijloacele de probă admise de legea română, c) Actele de stare civilă după legea din 1928.

42
6. Drept civil. Catedra IV. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesr titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat Responsabilitatea pentru faptul altuia şi Efecteleobligaţiilor. 7. Drept bisericesc. 1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Lazar Iacob. Biserica şi Statul. Evoluţia istorică a raporturilor dintre Biserică şi Stat. 8 Drept constituţional. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Romul Boilă. Constituţionalismul. 9. Drept administrativ. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. BCU Cluj / Central University Library Cluj Profesor titular: Vaier Moldovan. A tratat despre Justiţia administrativă. IO, Drept penal şl procedura penală. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Traian Pop. Dreptul penal special. 11. Procedură civilă. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat despre natura juridică a căilor de atac şi căile de atac în procedura civilă în vigoare. 13. Procedură civilă. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Prof. tit.: Victor G. Cădere. (în concediu până la 30. IV. 1936). Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria căi­ lor de atac împotriva hotărârilor iude^.ătoreşti; b) Despre re­ curs.

Cambia (istoric şi drept comparat). 1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Petre Poruţiu. Drept internaţional privat. 2. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. 14. Istorie dreptului român. Profesor titular: Iorgu Radu. 13. Drept comercial. Ionaşcu: a) Teoria. 15. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Drept internaţional public. Natura juridică a dreptului internaţional privat. Cursul de Drept comercial comun pentru licenţă şi doctorat. ÎS. generală a probaţiunei judiciare. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Miercurea.Cursul predat de prof. . Aurelian R. Petrescu Ercea. Profesor titular: Casiu Maniu. Catedra I. 17. Profesor titular: C. Politica. Teoria şi practica principiului naţio­ nalităţilor (cu specială referire la tratatele de pace din anul 1919—20. Teoria generală. Profesor titular: Dimitrie Mototolescu Influenţa dreptului romano bizantin asupra dreptului privat roman şi a dreptului civil actual cu privire la succe­ siunea soţului supravieţuitor. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a tratat despre 1. b) Mijloacele de probă a d ­ mise de legea română. Drept comercial. 1 oră săptămânal fixată Joia. competinţa şi acti­ vitatea Societăţii Naţiunilor. 16. organizarea. Elemente de politică mondială modernă. Profesor titular: George Sofronie. 1 oră săptămânal fixată Vinerea.

Catedra I. B.19. Economia politică. Legislaţia agrară şi industrială. Ştiinţa şi legislaţia financiară. IV. Politica socială. 1936). 20. Teoria statisticei. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. 23. Ionescu. Venitele Statului. Principiile politicei economice. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. BCU Cluj / Central University Library Cluj 22. . 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor suplinitor: Romul Boilă. 1 oră săptămânal fixata Marţea. Raportul dintre politica socială şi celelalte ştiinţe sociale. 24. 21. Asigurările agricole şi despre dreptul de grevă. Statistica. Profesor titular: George Strat. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Andrei Sigmond. Problema poporaţiei în lume. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Liviu Lazar. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Catedra II. Economia politică. Profesor titular: D.

1935. Dela Carteluri la înţelegeri industriale. Victor G. 1935. 2. financiar. I I I . IX.€) АСТШТАТЕА ŞTIINŢIFICA 1. I I I . 1935. Bucureşti. „Prezentul" economic. Nicolae Ghiulea. 2 2 din Iunie 1936). Sistemul economic cooperativ. 2. Prof. 7. „Cooperaţia" Bucu­ reşti. No. financiar. No. VIL 1935. 4. 1. G. Cădere. Cinq conferences faites dans Ies Universites francaîses. 5. 7. Cooperaţia încătuşată. 9. social. Problema limitării numărului studenţilor. 8. Conferinţe: Invitat oficial în schimbul de profesori dintre Universi­ tăţile franceze şi române. „Prezentul" economic. 2. nr. Avem prea mulţi titraţi? „Adevărul" Bucureşti 19. An. (160' pag. 3. Controlul Cartelurilor. Bordeaux şi Lyon. 1935. IX. 8. finan­ ciar. Prof. Dl Victor Cădere a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris precum şi la BCU Cluj / Central University Library Cluj Universităţile din Lille. „Prezentul" economic. social. III. Publicaţii: a)! Questions juridiques et diplomatiques roumaînes. 6. 26. Ripert (Curierul judiciar. 1. Paris. „Adevărul" Bucureşti. „Cooperaţia" Bucureşti. VIII. 1935. A făcut deasemenî o comunicare la Societatea de legislaţie comparată. b) Regimul democratic şi dreptul civil modern. 1935. Economicul primează politicul. 18. social. Studii şi articole de politică economică şi politică socială. Bucureşti. An. 1936. No. An. Studiu critic a operei prof. Spiritul cooperatist. 1935.). „Cooperaţia** Bucureşti. Bucureşti. . V I I .

I. IX. „Tribuna financiară". Bu­ cureşti. „Auto-jurnal" An. No. IX. Bucureşti. An. Scumpetea vieţii. 14. 14. No. 11. 17. Bucureşti. 23. 1935. „Adevărul". No. 12. 1935. I. III. Bucureşti. III. 11—12. Economia. 1935. 30. I. An. IX. IX. Condiţiile necesare ale unei bune valorificări a cerea­ lelor. Bucureşti.46 9. 1935. Bucureşti. VIII. financiar. 1935. Bucureşti. „Excelsior" economic. Bucureşti. An. „Prezentul" economic. 1935. Bucureşti. 24. XI. Autonomia asigurărilor sociale „Monitorul muncii şi asigurărilor sociale" Bucureşti. „Dreptatea". 8. „Prezentul". Noua organizare a meseriilor. 8. IX. financiar. 10.. 20. 1935. Libertatea muncii. Bucureşti. 21. XI. 1935. 8. 15. No. „Zorile". 26. 10. 46. 1935. 34. Lupta contra Cartelurilor. soc. 1935. 24. 19. 25. social.. III. financiar. An. finan­ ciar. 27. VIII. „Dreptatea". No. Asigurarea muncitorilor agricoli. „Excelsior". 1935. An. Problema zilei: Cooperaţia. Un proiect bizar al Ministerului Muncii. sănă­ tate şi ocrotire soc. 16. An. VIII. I I I . Cooperaţia şi automobilismul. social. Bucureşti. 1935. cult. III. 24. 1935. 22. „Prezentul". Bucu­ reşti. „Revista de studii so­ ciologice şi muncitoreşti". An. 135. 10. Bucureşti. social. No. Rolul Statului în viaţa economică. Bucureşti. No. Lupta pentru autonomia cooperaţiei „Cooperaţia". „Excelsior" economic. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. 18 şi 21. 1. 1935. „Revista Muncă. II. Politica socială pentru ţărănime. Ce ar trebui să fie o lege a meseriilor. No. politică. 1935. 1935. 4. 1935. Bucureşti. 14. Valorificarea cerealelor. Bucureşti. Bucureşti 1935. 11. 13. „România Agricolă". Revistă de economie politică şi finan­ ciară. No. 1935 An. Desfiinţarea Cartelurilor. Soluţia problemei economice. „Libertatea" econ. so­ cial. 1935. Bucureşti. Echilibrul bugetar sau echilibrul economic? „Excel­ sior" economic. 1. Principiile unui nou Statut al funcţionarilor publici." Bucureşti. 1935. . 28.

„Societatea de mâine". „România agricolă". 1935. 48. Sărbătorirea profesorului Paul Negulescu. 2. Comasarea proprietăţilor agricole. „Prezentul". 40. „Adevărul". 1936. Fărâmiţarea proprietăţii rurale. Chişinău An. An. 1935. II. 1936. 16. 19.' No. I. 1936. 25. II. 41. „România Agricolă". 34. I. 35. Disciplinarea profesiunilor. No. Bucureşti. „Prezentul". 1936. 29. II. 38. 1936. III. Sindicatul rural de magazie sătească. Statistica anarhică. Bucureşti. Bucureşti. 33. Asigurarea ţăranilor. „Adevărul". 45. An. La mormântul Regelui George alLibrary Cluj BCU Cluj / Central University V-lea. 4. 24. Conferinţă la Institutul social român. II. No. „Prezentul"." Bucureşti. 30. „Prezentul" Bucu­ reşti. . Comerţ exterior şi negocieri. Bucu­ reşti. 1936. A. R. Bucureşti. „Zorile" Bucureşti. 1935. Bucureşti. 24. II. 3. Problema cooperaţiei agricole. şi Ocrot. 5.-nal. P. soc. Cooperaţia agricolă. Economia agricolă şi cooperaţia. 20. Originile sindicatului prof. secţia Basarabia „Viaţa Basarabiei". Bucureşti. No. 36. R. „România agricolă". IV. 1936. XIII. 1936. Munci Săn.47 29. 47. 1936. Proprietate funciară neeconomică. An. Dela Economie la Diplomaţie. II. Bucureşti. Organizarea Statului ţărănesc. Mai 1936. 2. I. 1936. 1. 4—5. An. Bucureşti. 15. 32. 42. Perspective economice şi sociale. 14. No. IV. 1936. Orientarea profesională. „Rev. „Prezentul". 31. XII. An. 37. 1936. Bucureşti. No. 1936. Bucureşti. An. „Independenţa Economică". 39. Bucu­ reşti. A. Martie 1936. An. „Adevărul". Bucureşti. 46. No. II. An. A. I. E. cooperaţiei. 11. Valoarea avantajelor acordate de Stat. 1936. A. 1935. Bucureşti. „România -agricqlă" Bucureşti» 1936. XII. „România agrico­ lă". 43. 6. 14. I. „Prezentul". 44. III. Bucureşti. XIX. „Prezentul".

48 49. muncii. (CIuj„ Arad. la întocmirea proectului noului cod civil. Este necesar un nou Statut al funcţ. 26. 50. 24. 1936. Cluj. săn. 52. 1936. Bucureşti. Bucureşti. 2. Asociaţie agricolă. Biserica dominantă în raport cu celelalte Culte. IV. IV. 55. şi ocrot. 7 r / Publicaţii: 1. IV. Bucureşti. Politica scaunului papal. 1936. No. Tot despre obştiile de comasare. „Prezentul". An. 3. 53. 7" ' Publicaţii: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. „Rev. 1936. 1936.. IV. 1936. BCU Cluj / Central University Library Cluj Arad. . Ionaşcu. în calitate de consilier temporar la secţiu­ nea a Il-a a Consiliului Legislativ. c) Probele şi actele de stare civilă în dreptul civil român. 2 voi. 3. 5. Obştii de comasare. Lazăr Iacob. sociale. Cluj. Conferinţe: 1. Socializarea întreprinderilor industriale. 54. Bucureşti. Noua politică socială a Franţei. Patronat suprem şi regi apostolici (Oradea 1935). An. şi ocrot. 1936. sociale. 27. 12.. V I . Bucu­ reşti. Prof. „Excelsior". publici. IV. 1936. 1936. Bucu­ reşti. Prof. Buc. Unificarea legislativă: A colaborat. Biserica dominantă şi egală îndreptăţire a Cultelor. cartea moştenirilor ab intestat şi testamen­ tare (titlul I ) . IV. Sindicatul agricol. 1936). „Rev. No. 4. 2. 51. Capitol introductiv Ia istoria concordatelor postbelice. 1936. muncii. „Adevă­ rul". b) Mijloacele juridice de protecţie a sănătăţei în căsăto­ rie şi în afară de căsătorie. „Prezentul". curs litografiat. săn. Bucureşti. curs litografiat^ Cluj. d) Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti. „Prezentul". 2. Aurelian R. 1936.

(Premiată de Ziarul „Universul") Bucureşti 1936. 6. Prof. b) Moyens d'assurer le progres du Droit et le respect de la Justice. conferinţă ţinută la Primăria din Oradea în cadrele ci­ clului organizat de Ateneul Român. Evoluţia gândirii politice juridice a Românilor Ar­ deleni până la unire. b) Statutul civil şi politic al femeii în dreptul român. Problema miracolului înUniversity Library Cluj Conferinţă ţinută la Bucureşti: 4. 3. Neculai Milescu Spătarul. Vaier Moldovan. Societăţile comerciale (li'-Bgrafiat). 8. Unirea Românilor în lumina istorică. conferinţă ţinută la Universitatea din Cluj în cadrele ciclului organizat de Soc. Prof. Conferinţă ţinută la Careii Mari: BCU Cluj / Central literatura universală. Scoasă şi în bro­ şură la Tip. 7. Doctrina Statului Naţional-Democrat. La Oradea: c) „Problema juridică a sănătăţei în căsăto­ rie". Naţ. Prof. Studii publicate: a) Principiul Naţionalităţilor în Tratatele de Pace din 1919—20. c) Les rapports entre le Droit International et le Droit Interne â la lumiere du principe de l'unite du Droit Public. 5. George Sofronie. AKUARTJLl 9 3 5 / 3 6 4 . o biografie. Prof. Conferinţe ţinute în Cluj: 1. 2. (Extrait de „La Revue de Droit International") Geneve 1936. Curs de Drept Comercial. C. (Extrait des Melanges „Paul Negulesco") Bucarest 1935. en dehors de la guerre. pag.49 Conferinţe publice: La Cluj: a) „Certificatul prenupţial în dreptul comparat". Petrescu-Ercea. 1936. Studenţilor în drept. conferinţă ţinută la Primăria din Cluj în cadrele ciclului or­ ganizat de Gruparea Femeilor Române. Tiberiu Moşoiu. 265.

No. Bucureşti. Sub presă. (La „Universitate" cu ocazia inaugurării anului universitar 1935—36). Ediţia a Il-a Cluj 1936. Arhiva. Revista <le Drept Public. Cursuri: a) Curs de Drept Internaţional Public. recenzii în: „Revue de Droit In­ ternational" din Geneva. etc. (In „Revue de Transylvanie". b) Curs despre Societatea Naţiunilor (Principiile Pactu­ lui din 28 Iunie 1919 şi comentariul lor juridic). (A propos des debats de Geneve. (Note şi idei sistematizate). Cluj 1936. (Din „Oma­ giu Profesorului D. k) Fenomenul Războiului şi Angajamentele Internaţio­ nale. Bucureşti 1936. în lumina an­ gajamentelor internaţionale. i) Les Lecons de la Petite Entente (In „La Tribune de la Petite Entente" Paris. j) La Petite Entente et la Reforme de la Societe des Nations. BCU Cluj / 1936. No. . Central University Library Cluj I) La Petite Entente et les divers projets de modification du Pacte de la S. 4. b) Franţa şi Societatea Naţiuni­ lor (la „Alliance Francaise"). No. Conferinţe publice: La Cluj: a) Fenomenul războiului în lumina angajamen­ telor internaţionale. 90. (In „Omagiu Prof. a. â la XVII-e Assemblee). Paris 1936. h) Contribuţiuni la o reconstrucţie a dreptului minori­ tăţilor. 1936. Noembrie). 440. g) Problema Păcii şi Factorul economic. c) Primatul Statului Naţional In noua Comunitate Internaţională (la „Acţiunea Patriotică"). Alex. 1935). N. D. No. (In „Revista Cursurilor şi a Conferinţelor". „Revue de Transylvanie". Cluj. 1936. 1936.50 d) Le caractere internaţional du probleme des Habsbourgs. f) Problema organizării securităţii colective. pag. (ediţia franceză a lucrării premiate de ziarul „Univer­ sul"). Guşti") Bucureşti 1936. 7 Septembrie). (In „Revue de Transylvanie" Bucu­ reşti a. Le Principe des Nationalitćs et les Traites de Paix. note. du 19 Juillet 1936). du 28 Juin 1936). e) Concepţia franceză despre Societatea Naţiunilor (In 1919 şi astăzi). şi Ion Lapedatu). (In „La Tribune de la Petite Entente". Diferite articole. pag.

264 pag. La Vălenii de Munte: Problema ilegitimităţii denunţărilor unilaterale de Tratate („Universitatea populară N. 4.) Cluj. La Bucureşti: Transformările dreptului războiului. în rev. Bucureşti 1936). Civilizaţie şi spiritualitate (art.51 *d) Soarta Tratatului de la Locarno (la „Societatea studenţilor în Drept"). La Alba-Iulia: Respectarea şi denunţarea Tratatelor. 3—4. îna­ inte şi sub regimul Soc. 1. „Cele trei Crişuri". Hermann & Co. Bucureşti. Editat de Universitatea Cluj) 1936. (Extras din Rivista Inţernazionale di Filosof ia del Diritto) Roma. 1936. 5. (La „Astra"). BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. . Publicaţii. II diritto come mezzo tecnico del Spirito. (Intre securita­ tea militară şi cea diplomtică). 1936. Gând Ro­ mânesc") Cluj. La Sibiu: Evoluţia Statului naţional şi caracterele sale actuale. de Filosofie. No. (La „Soc. Recherches sur Ies propositions interrogatives. (Extras din Rev. Principii fundamentale de filosofie juridică (1 voi. Eugeniu Sperantia. în rev. (La „Universitate" în cadrul „Grupării universitare pentru Societatea Naţiunilor"). 1935. Definiţia şi condiţiunile ştiinţei. 6. (Extras din „Gând Ro­ manesc) Cluj. Naţ. Praf. Glose la goana antimetafizică (Art. Studenţilor Alba). La Cernăuţi: Criza securităţii colective. 1935). 3. La Careii-Mari: Apărarea diplomatică a frontierelor Ro­ mâniei (la „Astra"). Lecţiuni de Enciclopedie juridică cu o introducere is­ torică în Filosoţia Dreptului (1 voi. Clartea Ro­ mânească. (Extras din Travaux du I-er Congres International de Philosophie scientifique) Edit. 1936. 8. Paris. ~7. La Oradea: Intangibilitatea hotarelor noastre („Extensiu­ nea Universitară şi „Astra"). Iorga"). 1936. 2. (La „Teatrul Naţional" în cad­ rul „Ligii Culturale"). Note şi impresii dela primul congres de filosofie ştiin­ ţifică.

No. 2—5. 4—7). Bucureşti. No. 1—3). („Libertatea" Anul I I I . Comerţul internaţional (Revista Adm. Sport şi Sportomanie („Libertatea" Anul III. 2. IX. No. socială. a) Publicaţiuni. p. Rev. Incoherenţa politicei noastre economice (Revista Adm. po­ litică. 8. Prof. p. p. 1935. Cluj. p. 12. 12. 20. 304—307). An. . 1 p. IX. Conferinţe: A ) Ierarhia socială (Extensiunea universitară). No. Financiară. 2. No. 4. Ţara formelor sau de ce suntem săraci (Revista Adm. p. 9. Financiară An. 2fr Decembrie. 10. 224-227).52 9. 89. Imperiul britanic şi pacea lumii („Libertatea". 8 Febr. 52—64—84). 112—116). BCU Cluj / (Revista Administraţia Financiară 3. 22. 1936. p. T Martie 1936. 87. 8. Cioflec Cluj 1936. An. 29 Martie. Agonia Cooperaţiei române. Partea I. No. III. 10. 13. 1 p. 2—5). Anul IX. Curs de Istoria doctrinelor economice. D) „Copil bun" şi „copil rău" (Cercul didactic) Cluj. 4. 5. Elogiul libertăţei („Libertatea" Revistă economică. 1935 p. 368 pagini. 1935. 15. Problema Universităţilor noastre („Libertatea" Anul I I I No. Anul IV. C) Ierarhia socială (idem) Hunedoara. de Filosofic Bucu­ reşti. No. 1935. p. editura R. 1935. 1-5). Buget şi Gospodărie Central University Library Cluj Bucureşti 1935. culturală. Dare de seamă despre a treia ediţie din „Lezioni di FiL del Diritto" de Giorgio Del Vecchio. 336-339). George Strat. („Libertatea'^ Anul III. 96. p. Războiul din Africa şi poziţia României. 6. 16. IX. 11. 1. 3. No. 92 p. No. Un veac de evoluţie a economiei româneşti („Liberta­ tea" Anul I I I No. 1936. Financiară An. Pentru ce este liberalismul impopular („Libertatea'^ anul III. Din. 7. antichitate şi până la constituirea liberalismului clasic. No. B) Ierarhia socială (idem) Oradea. 3—5). 1936. 177—180).

p. No. 28. 129—131. 24. înţelesul şi valoarea unei doctrine economice. p. 228—233). („Libertatea" Anul III. 29. p. Anul X. 22. Aristot economist. p. 249). Civilizaţia romană şi gândirea economică. („Liberta­ tea" Anul IV. p. Potenţialul şi viitorul economic al oraşului Bucureşti. 270). p. Comerţul în Evul Mediu. Socialismul grecesc şi gândirea economică a lui Platon. „Edgard Allix" — omul şi opera. „ C D . 1936. No. p. („Libertatea" Anul III. („Libertatea" Anul IV. 158). p. 150-151). 126). 110). No. începuturi de doctrine economice în opera lui Socrate şi Xenofon. 44—49). („Libertatea" Anul III. 16. b) Recenzii. C. „însemnări ieşene". 23. 100 p. 279-281). 46). (Revista Adm. 193—195. „Moralitatea economiei dirijate". 97—99). 4. No. „Academia Română". Anghel". Civilizaţia grecească şi începuturile ştiinţei economice. No. („Liber­ tatea" Anul III. 26. Filitti: Proprietatea solului în Principatele româ­ ne până la 1864. 25. („Libertatea" Anul III. („Libertatea" Anul IV. I. 18. 384). 17. . 19. (Revista Adm. No. 9 şi 10. p. 34. p. 31. 33-35. Bucureşti 1936. Despre nevoia de a cunoaşte şi aprofunda studiul doc­ trinelor economice. p. Scurtă privire asupra econo­ miei medievale. 174). 7. 15. p. •(„Libertatea" Anul IV. Note dintr'o călătorie prin ţară. Albumul Lunii Bucureştilor. 32. („Libertatea" Anul III. 33. 18. Financiară. 20. 51-53). „Istoricul desvoltării economice şi financiare a Ro­ mâniei". 15—16 p. („Argus" număr jubilar pentru 25 de ani de apariţie 1936). 21. („Libertatea" Anul IV. 113—117). 30. 40—43). 1—3). („Libertatea" Anul BCU Cluj / Central University Library Cluj IV. Anul X. 3. Financiară. („Libertatea" Anul III. p. 47). 8 p. 27. („Libertatea" Anul III. I V . pag. „File rupte". Jubileul de 30 de ani al Neamului Românesc. 32). („Libertatea" Anul IV. Congresul economic al Ardealului. 13—14. Paul Demetrescu: „Dreptul bancar" („Libertatea" An.53 14. („Libertatea" Anul III. No. p. 30).

320). No. 128). 47). p. („Libertatea" Anul IV. In­ stitutul Social Român secţia economică. p. Jornescu: Producţia Agricolă funcţie socială. O expunere a doctrinei liberale. ciclul conferinţelor organizate de Uniunea Intelectuală^ din Bucureşti în primăvara anului 1935. 36. ( „ L i ­ bertatea" Anul. c) Conferinţe. 11. 1. Timişoara. 39. No. 7. Grigore Nandriş: „Viaţa Mareşalului Pilsudski. 20 p. No. Braşov. („Libertatea" Anul IV. 44. (Conferinţă ţi­ nută în cadrul Astrei din Braşov cu ocazia zilei de 24 Ian. Timişoara. 8. Cluj. („Libertatea" Anul IV. („Libertatea" An. p. Idealul naţional şi problema tineretului nostru. Depopularea Franţei.54 35. („Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj bertatea" Anul IV. Iuliu Valaori. 43. 3. 8. 75). 0 datorie imperioasă a zilei de astăzi. 38. 6. 8. Ch. Ciclul confe­ rinţelor organizate de Academia de Export în sesiunea 19351936. 37. Colaborarea* Uniunei Camerelor de Comerţ şi de Industrie cu puterile pu­ blice. 42. Bucureşti. No. Turismul birocratic. 15-16 p. („Libertatea" Anul IV. 12 p. 5. IV. 5 p. IV. Conferinţe ţinute In cadrul ciclului organizat de Şcoala Politechnică din Timişoara în anul 1936. Bolşevismul. 2. (Libertatea" Anul IV. 128). Onisifor Ghibu: Pe urmele împăratului Constantin ceV Mare. No. în ciclul conferinţelor organi­ zate de Şcoala Superioară de războiu. Naţiune. Semnificaţia Unirei dela 1859. p. 20 p. No. No. (Ciclul organizat de Societatea Studenţilor în Litere şi Filo­ zofie din Cluj). 4. („Libertatea" Anul IV. Galaţi. . No. 19 p. Profesorul Cezar Papacostea. 40. Bucureşti. doctrină de echilibru şi pro­ gres social. Câteva precizări asupra liberalismului mo­ dern. Bucureşti. 41. No. Economia românească în veacul al XIX. C. Paul Henry „Histoire Roumaine". 255). Christodorescu: O operă profesional. 319). 189). Jubileul „Astrei". 172—173). („Libertatea" Anul IV. Liberalismul. 303). naţionalism şi tineret.

FACULTATEA DE MEDICINĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

IULIU HAŢIEGANU în anul universitar IOAN MINEA IAGOB IACOBOVICI CONSTANTIN URECHIA TITU GANE DIMITRIE NEGRU IULIU MOLDOVAN IOAN NIŢESCU TITU VASILIU MIHAIL A. BCU Cluj / CentralX. Archivar: Ioan Saşcă. Dr. Profesori decedaţi. BOTEZ CORIOLAN TĂTARU IOAN DRĂGOIU VICTOR PAPILIAN CRISTEA GRIGORIU GHEORGHE MARTINESCU în anii univ. GHEORGHE BILAŞCU.A) DECANATUL.-22 1922. Secretar: Mircea I. Ajutor de secretar: Teodor Chir an. Decan: Prof. University Library 31. 3 Personalul decanatului. Impiegat: Elena Zugravu. Pedel: Simion Runcan. Dr.-23 1923--24 1923--24 1924--25 1925--26 1926--27 1927--28 1928--29 1929--30 1930--31 1931. 1932—33. Ştefanuţ (doctor în ştiinţe politice). Foştii decani. 1934 până la Cluj şi dela 1. 1935 2. Dr. Dactilografe: Otilia Cosma şi Măria Danciu-Ţigăreanu. . Curieri: Ştefan David şi Timoftei Chifor.-32 1933--34 III. 1. IULIU HAŢIEGANU. Prodecan: Prof. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9» 99 99 99 99 99 99 99 1919--20 1920--21 1921. DUMITRU MICHAIL.

Mihail. Directorul clinicii oto-rino-laringologice din Cluj. A. Profesor titular la catedra de oto-rino-laringologie dela 1 Oct. No. (prin concurs). în Bucureşti. „Meritul Sanitar". C. . S. al spitalelor C. Buzoianu Gheorghe. „Bărbăţie şi Credinţă". 1. Baroni Vitold.) medic şef consult. . Profesor titular al catedrei de Bacteriologic Di­ rector al Institutului de Bacteriologie. Of. No. I-a ( I . A.. născut în anul 1883. fost intern al spitalelor Eforiei Civile (prin concurs). asistent şi docent la clinica I-a chirurgicală din Bucureşti. născut în 1901 în comuna T g Bujor judeţul Covurlui. Doctor în medicină şi chirurgie.Personalul didactic. A. Premiat al Academiei Româ­ ne. în anul şcolar 1927—1928. Botez A. 3045—1934).Medaille des epidemies". născut în 1881. I. D. Director al Institutului de Patologie generală şi experimentală. la dispensarul Bonaparte Bucureşti. Decorat cu medalia „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. 251—1934). In Cluj / Central University ţinut cursul de Igienă BCU anul şcolar 1921. Doctor în medicină şi chirurgie. fost secundar al Eforiei spitalul Filantropia (prin concurs) şi preparator. medic şef oto-rino-laringolog al S. „Comandor al Coroanei". M. Profesor titular al catedrei de Patologie generală şi experimentală. S. C. 3. D. 2841. R. R. Fost Decan al Fa­ cultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Decorat cu „Virtutea militară de aur". Decorat cu Meritul sanitar cl. 1934 (I. T. al spitalului Brâncovenesc (prin concurs). medic oto-rino-laringolog al dis­ pensarului Lahovary din Bucureşti (C. Fost extern (prin con­ curs). a) Profesori titulari. chirurg. Fost intern al clinicii oto-rinolaringologice din Bucureşti. R. Doctor în medicină şi chirurgie dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. 2. a Library Cluj şcolară pentru revizorii şcolari din Ardeal. No.

3390—1921). Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1931—32. Ioan Drăgoiu. născut la 14 Aprilie 1885 în comuna Dârja judeţul Cluj. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1919—20. Direc­ tor al Căminului studenţesc Dr. Fost decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1929—30. Goia Ioan. 7. D. Profesor titular de clinică medicală dela 1 Octombrie 1919. prodecan în anii 1928—29 şi 1930—31. No. Membru în Consiliul superior consultativ al Institutului superior de educaţie fizică. Judeţul Bacău. Membru al Ateneului Român. Colonel în rezervă. în comuna Cristea. Intrat în învăţă­ mânt la 15 Octombrie 1905 ca şef de lucrări la catedra de Fi­ ziologie şi Istologie dela Şcoala superioară de Medicină Vete­ rinară din Bucureşti. Prodecan în anii şcolari 1932—1933. Consilier technic la Oficiul Ed. Doctor în medicină şi chirurgie. 4. Membre de la Societe d'etudes scientifiques sur la tuberculose. Doctor în medicină şi chirurgie. Crucea comemo­ rativă ( I . Membru ales al Academiei de Me- . Preşedintele Soc. născut la 21 August 1892. Şoimii Carp? ţilor. Inspector general al „Străjerii ţării" pentru Ardeal şi Banat. De­ corat cu Coroana României în gradul de Comandor. R. D. Profesor suplinitor la catedra de Fiziologie de la 1 Aprilie 1935. R. Jud. No. Medic veterinar. V. Directorul Clinicei Gynecologice şi obstetricale. Severin. 1744—1918). Decorat cu: „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. / Central University Library Cluj Tg. Medicale pentru Educaţia Fizică Cluj. Profesor titular de Clinică Gynecologică şi obstetricală dela 1 Octombrie 1919. Doctor în medicină şi chirurgie. Preşedintele Soc. Profesor titular al catedrei de Semiologie medicală dela 15 Februarie 1930. Născut la 19 Decembrie 1878 în comuna Caransebeş. 6. Membru în Comitetul Central al Ligii contra Tbc. Tine­ retului Român. Grigoriu BCU Cluj născut la 1 August 1883. Vicepreşedintele despărţământului Cluj al Astrei. Haţieganu Iuliu. Director al Clinicei Medicale. 5. Ocna. Director al Institutului de Istologie şi Embriologie. Babeş. Preşedintele secţiunii Me­ dicale şi Biopolitice a Astrei. în comuna Sohodol. Consilier la Societatea Culturală Principele Clarol. I. 1933—1934 şi 1934—1935. Judeţul Alba.58 medalia Victoria ( I . Profesor titular al catedrei de Istologie şi Embriologie la Universitatea din Cluj de la 1 Decembrie 1924.

Turda. Directorul Cli­ nicei neurologice. Fost Ministru al Ardealului în 1931. Michail Dumitru. f. Doctor în medi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cină şi chirurgie. Membru corespondent al Societăţii de Medicină Legală franceză. Fost deputat de Hunedoara. născut în anul 1882 în comuna Bogata de Mureş jud. judeţul Braşov. Fost De­ can al Facultăţii de medicină şi farmacie din Cluj. Senator de Arad. născut la 17 Decembrie 1878 în comuna Tulgheş. născut la 3 Mai 1895 în comuna Vidra. Vice-Preşedinte al Colegiului Medical al judeţului Cluj. Prorector în 1931—32. Berlin. Preşedintele „Ast- . născut în anul 1886. Membru şi fost preşedinte al Societăţii de Biolo­ gie Cluj. Fost Ministru Subsecretar de Stat la Departamentul Muncii. Rector în anul şcolar 19261927. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Diplomat în Medicină Legala a Facultăţii de Medicină din Rucureşti. Pro­ fesor titular de clinică neurologică din 1919. Medic Căpitan în rezervă. Referent pentru România la Dtsch. Rector în anul 1930—31. şi de ocrotire al Ardealului. Putna. Directarul Clinicei Oftalmologice. Cavaler al Legiunei de onoare (Franţa). Decorat cu medaille des epidemies. 9. Prorector în anul 1927—28. Medic Legist titrat al' Tribunalului Cluj. Doctor în medicină şi chirurgie. 8. I. Decorat cu Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Sava (medalia jugoslavă). Minea Ioan. Doctor în medicină şi chirurgie. 10. 11. Z. Decan al Facultăţii de Medicină deladata de 1 Aprilie 1935. Directorul Institutului de Igienă şi sănătate publică Cluj. Fost Secretar General şi Inspector General sanit. I. Doctor în medicină şi chirurgie al Facultăţii de Medicină din Cluj. I. Decorat cu răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Moldovan luliu. Ofiţer al Instrucţiunii franceze. Profesor titular de clinică oftalmologică. gerichtliche Medizin. în anul şcolar 1925—26. Ofiţer al Coroanei. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Profe­ sor titular al Institutului de Igienă şi igienă socială. Membru al Societăţii de Medicină Legală germană şi membru al Societăţii de Biologie Paris. Comandor al Coroanei României. Comandor al ordinului Sf. Kernbach Mihai. jud.59dicină Române. Fost bursier al Fundaţiei' Rockefeller. Coroana României în grad de mare ofiţer. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1920—21. Profesor titular al Catedrei de MedicinăLegală din 1 Noembrie 1933.

I. Crucea meritul Sanitar cl. Covurlui. în anul şcolar 1930—31. în co­ muna Buciumeni. I. Decret No. Fost medic primar la Inst.<60 rei". Doctor în me­ dicină şi chirurgie. în co­ muna Chişineu. Prodecan al Facultăţii de Medicină în anul şcolar 1924—25. Franceze de chirurgie din Paris. Papilian Victor. pentru Profilaxia cancerului din Cluj. Fost agregat onorific (1 Iulie 1932). 25930—1930. Fost suplinitor al catedrei de Clinica chirurgicală dela 1 Au­ gust 1933. Decoraţii: Cru­ cea de Război. Extern şi Intern al Eforiei Spitalelor •civile din Bucureşti. Popoviciu Gheorghe. Steaua României cu spade (cavaler). Medic Colonel în rezervă. Negru Dimitrie. Crucea Meritul Sanitar cl. Cluj / Central University Libraryprofesor titular BCU Profesor agregat şi apoi Cluj al catedrei de Anatomie descriptivă şi topografică dela Facul­ tatea de Medicină din Cluj. I. în anul şcolar 1923—24. 2230—1933. Membru al Societăţii de Biologie şi al Societăţii de Antropologie din Paris şi a diferitelor societăţi ştiinţifice din ţară. Steaua României în grad de ofiţer. I. Doctor în medicină dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. directorul centru­ lui de Radiologie. Medalia Răsplata Mun­ cii pentru învăţământ cl. Prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj în anul şcolar 1931—32. Distincţiuni: Steaua României în gradul de ofiţer Decret No. Inspector General Sanitar. 14. Fost Conferenţiar definitiv de Semiologie chirurgicală. Fost De­ can al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. judeţul Arad. Profesor titular al catedrei de Radiologie dela 26 Ia­ nuarie 1923. Tecuci. Doctor în medicină şi chirur­ gie. Director al Operei Române Cluj. Director al Clinicei chirurgicale. Membru corespondent al Academiei Române. I. Directorul Institutului de Radiologie. născut la 30 Decembrie 1883. Medic Colonel în rezervă. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Pop Alexandru. 12. Profesor titular al catedrei de clinica chirurgicală dela 1 Noembrie 1933. Mem­ bru al Societăţi Germane de Chirurgie din Berlin. născut la 17 Iunie 1888 în comuna Galaţi jud. jud. Doctor în medicină şi chirur- . născut la 17 Aprilie 1895. Docent. Meritul Sanitar cl. Membru al Asoc. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. •Coroana României în grad de mare ofiţer. 13. Fost Decan al Facultăţii de Medi­ cină şi Farmacie din Cluj. Coroana României în gradul de Comandor. I. născut la 31 Mai 1895. 15.

în comuna Comei jud. Director General al Soc. . (Deutsche balneologische gesellschaft). I. Şef de secţie (inspector de puericultura) al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică din 1929. al Fed. Membru al Soc. (Osterreische balneologische geselschaft). Prof. Comandor al Coroanei României. Kinderheilkunde. Distincţiuni: Coroana României în gradul de Comandor I. Membrul al Societăţii de chimie biologică (Paris). de Salvare. Doctor în medicină şi chirurgie. Doctor în medicină şi Chirurgie (Iunie 1901) al Universităţii din Viena. Profesor BCU Cluj / din University Library Cluj titular din 1 Mai 1934. Tătarii Coriolan. Vice-Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale Cluj. şi la Nervenarzt. Directorul Medical al Staţiunei bal­ neare Sovata din 1922. Preşedintele Societăţii de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. I. Forschung. de Sport din România. Fost Ministru al Ardealului. Decorat cu Coroana României în grad de ofiţer şi de comandor. născut la 27 August 1876 în comuna Sepreuş. Premiat al Academiei Ro­ mâne. Tbc. Fost Di­ rectorul Căminului stud. Ştiinţelor medicale. de Bal­ neologie germană. în medicină. R. D. Medalia Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ cl. Titular al aceleiaşi catedre dela 1 N o embrie 1933 până la 1 Martie 1935. Docent al Facultăţii de Medicină din Cluj (1926). Steaua României în gradul de Comandor. Preşedintele comitetului Regional Cluj. Gynecologie. Titular la Clinica Infantilă dela 1 Martie 1935 şi suplinitor la Institutul de Farmacologie dela 1 Aprilie 1935. jud. 17. 60. I. D. R. Kinderforschung.454—1929. 804—1928. R. 16. Someş. Arad. Vicepreşedinte al Soc. Fost şef de lucrări al Institutului de Farmacologie 1922—32. Membru în comisiunea Clinicelor. Membru al Societăţii de Biologie. I. Române de Balneologie şi Climatologie medicală. Sturza Marîus. Suplinitor al catedrei de Fiziologie dela 1 Octombrie 1932. D. agregat de Balneologie şi fizioterapie prin concursCentral 15 Februarie 1931. Di­ rectorul Clinicei dermato-venerice. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Membru pe viaţă al Astrei. 4473—1929. Referent la Zentralblatt fiir Hygiene.gie. în anul şcolar 1928—29. Răsplata Mun­ cii pentru Biserică cl. născut la 15 Mai 1889. Vicepreşedinte al Soc. Prodecan în anul şcolar 1929—30. 27. Profesor titular de clinică dermato-venerică dela 1 Februarie 1923. Membru al Societăţii de Balneologie austriace.

und Psichiatrie. Deputat University al Eparchiei Clujului BCU Cluj / Central sinodal Library Cluj (ales al districtului Zlatna). Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Comandor al Coroanei României. Membru al Soc. . Premiat al Academiei Române (Premiul Dr. Anatomice din Paris. . fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Pasteur din Paris din 1898—1922. 3946 din 4 Decembrie 1931). Urechia Constantin. 1890. Medic maior în rezervă. Profesor titular la catedra de Clinica boalelor Căilor Uri­ nare. Ţeposn Emil. 1928). 1928). Crucea de Război. Membru corespondent al Asociaţiei franceze de Urologie (Oct. Doctor în ştiinţe dela Sorbona. etc. 20. " (Decret No. Monitor al Clinicei Urologice Necker din Paris (anul 1921—22). No. fost director de la­ borator Bacteriologic în timpul războiului. I. judeţul Făgăraş. Comandor al Coroanei României. în comuna Cothăna de sus. 8471 din Sept. Internaţionale de Uro­ logie (Aprilie 1930). Thomas Pierre. cl. Franţa. Fost Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor (1931—32). des Hopitaux de Paris. Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor medicale din Cluj. Membru al Societăţii de Neurologie şi Psichiatrie din Elveţia Preşedinte al Soc. Doctor în medicină şi chirur­ gie. Crucea „Meritul Sanitar cl. Fost deputat de Sălaj (sesiunea din Iunie 1931). Medalia Regele Ferdinand I. născut la 29 Sept. de Neurologie şi al Soc. născut la 12 Mai 1876 în Flavigny. judeţul Fălticeni. cu spade (Decret R. 1920). Fost Director al secţiunei medico-pedagogice depe lângă cli­ nica psichiatrică. Fost şef de lucrări de chimie biologică la Sorbona. în сбтипа Fălticeni. Distincţiuni: Ordinul „Coroana României" cu spa­ de în gradul de Cavaler (Decretul No. I. Membru colaborator al Revistei italiene Urologia. pe anul 1933—34—35 şi 36. ( I . Doctor în medicină şi chi­ rurgie. Director al clinicei psrchiatrice. în anul şcolar 1922—23. Referent la Zeitschrift fur Neurol. 1542 din 31 Mai 1934). Membre dans le comite de direcţion des „Arhives internâtionales de neurologie". Profesor titular de clinică psichiatrică dela 1 Octom­ brie 1919.•62 18. No.19. Decorat cu Legiu­ nea de onoare franceză. Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Membru al Soc. Era. Rieger şi Neuschotz în 1934 şi premiul Rieger în 1936). R. D. de Biologie. Membru al Soc. Membru al Societăţii germane de Urolo-t gie din Rerlin (Oct. Răsplata muncii pentru învăţ. 3372 din Martie 1930). I . născut la 30 Octombrie 1883.

Distincţiuni: Medic locote­ nent colonel în rezervă. I. (Meritul Sanitar). din Cluj. Medic Maior în armata franceză. Vasiliu Titu. de ştiinţe Cluj. Răsplata Muncii pentru învăţă­ mânt cl. . de Istoria medicinei şi farmaciei.63 21. născut la 8 Mai 1885. Vice­ preşedinte al Soc. din Paris. Cavaler al Meritului agricol. în comuna Hârlău. Coroana Ro­ mâniei. Cavaler al Stelei României de Războiu. 1916—19. Membru al Academiei Lyoneze. de Biologie din Cluj. Profesor titu­ lar de parasitologie şi Istoria naturală medicală la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Lyon. de Hematologie. Fost preşedinte al Soc. de Anatomie patologică. I. Medic Căpitan în camp. Medalia Re­ gina Elisabeta cl. Doctor în Medicină şi ştiinţe. Ofiţer al Coroanei Române. 22. Membru al Soc. Ofiţer al Academiei.. ştiinţelor medicale din Cluj. Ofiţer al instrucţiei pu­ blice. Botoşani. în comuna Chateau Thierry Franţa. Benemerenti cl. Corespondent al Ac. Meritul Sanitar (Român). Fost profesor BCU Cluj / Central University Library Cluj angajat cu contract special pentru catedra de Istoria medicinei şi farmaciei dela 1 Aprilie 1921. până la 1 Iulie 1930. de Anatomie Paris. Profesor titu­ lar al catedrei de Anatomie patologică din Oct. jud. născut la 4 Iulie 1870. „Meri­ tul Cultural". Reg. Director al Inst. Membru al Soc. Medaille d'honneur des epidemies Franţa. de medicină din Paris. iar •dela acea dată profesor de onoare al acestei facultăţi. Bărbăţie şi Credinţă cl. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1926—27. de Geografie din Lyon. Preşedintele R. Anatomie Cluj. grad de Cavaler. de med. Membru corespondent al academiei româ­ ne. Secretar Ge­ neral al Soc. I. I. de Zoologie franceză şi membru în alte Socie­ tăţi savante franceze. Prodecan în anul şcolar 1927—28. Membru de onoare al Soc. Ofiţer al stelei d'anjouan. fost di­ rector al Inst. med. Membru de onoare al Soc. al „Asociaţiunei". b) Profesori de onoare. Membru co­ respondent al Soc. Paris. Membru în comitetul de onoare al Con­ gresului de Istoria medicinei şi în comitetul Internaţional de Istoria medicinei.. Membru de onoare al Soc. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Române de Istoria medicinei 1930. Laureat al Institului şi al Acad. Preşedintele Societăţii Linneenne din Lyon 1931. Guiart Jules. 1922. Cavaler al Legiunei de onoare cu titlul militar.

Judeţul Sibiu. Diplomat al şcoalei de Igienă Harvard (Harvard School of Public Health) Boston U. Directorul Clinicei Stomatologice din Cluj. Doctor în chimie. Prof. Conferenţiar definitiv. Membru tiular al secţiei ştiinţifice a „Astrei". Conferenţiar definitiv de fizică medicală dela Iulie 1932. Şef de secţie la Inst. Membru corespondent al Acad. Comandor al „Coroanei României" e) Conferenţiar definitiv. născut în Bucureşti la 10 Iulie 1900. A. agregat onorific. In învăţământ dela 1 Oct. . născut la 2 Decembrie 1894 în comuna Coroisânmartin. Numit prin concurs cu data de 1 Aprilie 1932. Membru în comitetul de redacţie al revistei Archeion (Roma). 23. 1919. Licenţiat în farmacie. S. Coroana României cu spade. Secâreanu Ştefan. Absolvent al Facultăţii de ştiinţe. Aleman Ion. Născut la 5 Iulie 1893 în oraşul Brăila. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Medalia „Ferdinand ClujcuCentral University Library Cluj BCU I " / spade. Crucea comemorativă cu baretele „Italia" şi „1919" Medalia Victoriei. născut la 26 Noembrie 1892. Docent la 1 Iunie 1927. Zolog Mihail. Paris. de Igienă şi Sănă­ tate Publică. 26. etc. Doctor în medicină şi chirurgie. Docent. Docent. Docent dela 1 Iunie 1926.64 c) Profesori agregaţi. Agregat onorific de Igienă colectivă. confe­ renţiar. Profesor agregat la catedra de Clinică Sto­ matologică. în co­ muna Braşov. născut la 2 August 1891 în Sacadate de Olt. Bologa L. judeţul Târnava mică. Membru la diverse societăţi ştiinţi­ fice. Decorat cu ord. In­ ternaţionale de Istoria ştiinţelor. agregat de Istoria Medîcinei şi Farma­ ciei dela 1 Ianuarie 1932. 24. Membru al Societăţii de Biologie Cluj. 27. Distincţiuni: Steaua României în grad de ofiţer pentru merite sanitare. etc. Bărbulescu Nicolae. Medic maior în rezervă. Membru în Consiliul general al Sănătăţii şi ocrotirei. Membru în comisia permanentă pentru rectificarea erorilor ştiinţifice a Comite­ tului Internaţional de istoria ştiinţelor. 25. Doctor în medicină şi chirurgie. d) Agregaţi onorifici. Valeriu.

Şef de lucrări la Clinica oftalmologică. Iancu Axente. R. Doctor în medicină şi chirurgie. doctor în medicină şi chirurgie. Popovici Traian. Asistent la Clinica ginecologică şi obstetricală. 1935). Asistent al clinicei medicale. 3. Vancea Petru. Sărat. născut la 1898 în comuna Hidiş. în comuna Goldăi. Do­ cent. Doctor în medicină şi chirurgie. în comuna Ohaba. Medic-căpitan abilitat docent în specialitatea „Ortopedie şi chi­ rurgie infantilă" cu data de 1 Februarie 1932. Şef de lucrări la Clinica ginecolgică şi obstetricală. Docent. Membru al Soc. Asistent al Clinicei medicale. născut la 4 Aprilie 1892. doctor în medicină şi chirugie. ju­ deţul Cluj. născut la 18 Noembrie 1893.65 f) Docenţi. BCU Cluj / născut la 1 Mai 1894. Doctor în medicină şi chirurgie. de Anatomie descrip­ tivă şi topografică. 2. Ca­ valer al ord. Gavrilă Ioan. Nichita Emanoil. Zugravu Gheorghe. Docent. 11. 4. judeţul Arad. judeţul Târnava Mică. Şef de lucrări la clinica infantilă (până la 31. XII. Docent la Clinica infantilă. Do­ cent. în 7. 1. Velluda Constantin. judeţul Someş. 8. Voicu Ioan. Docent. Asistent al Clinicei dermatologice. (Nov. născut la 2 Noembrie 1898 în comuna Budapesta (Ungaria). Do­ cent. 1921). Sărat. Konradi Dănilă. judeţul Făgăraş. judeţul R. 9. Doctor în medicină şi chirurgie. născut la 26 August 1898. ANUARUL 1935/36 5 . „Coroana României". Do­ cent. 5. Cimoca Valeriu. Şef de lucrări la Inst. născut la 24 Ianuarie 1891. Doctor în medicină şi chirurgie. Şef de lucrări la Clinica dermato-venerică. 6. Central University Library Cluj comuna Berechiu. doctor în medicină şi chirurgie. doctor în medicină şi chirurgie. 10. în comuna Blaj. Doctor în medicină şi chirurgie. Anatomice din Paris. Daniello Leon. Doctor în medicină şi chirurgie. Do­ cent. Decent.

Bako Zoltan ( M ) 55.66 Lista doctorilor în medicină promovaţi în anul şcolar 1935-36. Gârbea Ştefan ( R ) 6. Gheorghianova Nina ( R ) 10. Luştrea Vasile ( R ) 29. Leb Iosif (E) 28. Domide Leon ( R ) 68. Gotfried Ileana (E) 12. Dima Ctin ( R ) 65. Iaklovschi Dionisie (M) 20. Gheorghiu Teodora ( R ) 11. Incze Iosif (M) 18. Lipovan Gheorghe ( R ) 31. Anghi Iosif ( R ) 42. Becan Aurelia ( R ) 51. Dimitriu Măria ( R ) 71. Bernard Alex (E) 46. Baba Iosif ( R ) 44. Grosz Geza (E) 7. Albaiu Coriolan ( R ) 38. Cârjoescu Ctin ( R ) 59. Ilian Virgil ( R ) 19. Lobonţ Nicolae ( R ) 70. Comanescu Aurel ( R ) 62. Kepp Richard (G) 26. Joo Ştefan (M) 22. Funariu Smaranda ( R ) . Cameniţă Vasile ( R ) 60. David Gheorghe ( R ) 67. Medeşan Filon ( R ) 36. Csalner Felix (G) 63. Bitterfeld Herman (E) 52. Dumitrescu Dumitru ( R ) 69. Manyak Ernest (M) 33. Bolgar Desideriu ( M ) 47. Magda Vasile (R) 35. Klepner Ferdinand (E) 23. Dodul Nina (R) 73. Birău Ioan ( R ) 49. Ionescu Gheorghe ( R ) 16. David Cornel ( R ) 32. Barta Alex ( R ) 48. ( M ) 64. Alexiu Gheorghe ( R ) 41. Keresztesi Tiberiu (M) 24. Arsenie Ctin ( R ) 40. Dumitrescu Alex ( R ) 72. Henter Colman (M) 14. Hartstein Samoil (E) 15. Dăneţ Andrei ( R ) 74. Malnasi Geza (M) 37. Klein Alfred (E) 25. Macri Ionel ( R ) 34. Furdui Ioan ( R ) 4. Givulescu Iuliu ( R ) 13. Cotul Isac ( R ) 57. Goldstein Nicolae (E) 8. Finchelştein Sulim (E) 2. Bogdan Pavel ( R ) 50. Fodor Andrei (M) 39. 1. Bojiţia Aurel ( R ) 43. Forţu Nicolae ( R ) 3. Gyepesi Gheorghe (M) 5. Chiru Gheorghe ( R ) 61. Ionescu Ctin ( R ) 21. Cotuţiu Iulian ( R ) 58. Bucur Iacob ( R ) 56. Ballo Arpad (M) 53. Domincovich Nic. Garda Florica ( R ) 9. Bucur Coriolan ( R ) BCU Cluj / Central University Library Cluj 54. Ilea Teodor ( R ) 17. Licherdopol Virginia ( R ) 27. Loew Walter Iuliu (G) 30. Bota Emil ( R ) 45. Deşliu Gheorghe ( R ) 66.

Sbârcea Ioan ( R ) Naftali Edmund (E) 109. Juga Aurel „ „ „ „ Roma 3. Vitanyi Vasile doctor dela Universitatea din Paris 2. Todoran Măria Plauchithiu Ioan ( R 122. 82. 85. Schvartz Iosif (E) Popa Silvia ( R ) 116. Sinreich Gabrîel (E) Olaru Enea ( R ) 115. Spătaru Titu ( R ) Neulander Zoltan (E) 110. -80. Salamon Roza (E) Moţoiu Vasile ( R ) Nicolescu Gheorghe ( R ) 107. 90.67 75. 96. •81. Salamon Berthold (E) Pop Vaier ( R ) 118. ^97. Spineanu Vasile ( R ) Osvat Ludovic (M) 113.84. 103. Tătaru Vasile ( R ) Puiu Vespasian ( R ) BCU Cluj)/ Central University Library Cluj . Rofh Ernest (G) Mate Elemer (M) 104. 99.88. 93. .„ „ Gratz . RoLh Ervir „ „ . 76. Vass Adalbert (M) Rişcuţia Anton ( R ) 130. 89. Simon Adalbert (M) Nagy Ştefan (M) 111. 77. Stănescu Ctin ( R ) 108. 102. 78. 1. Vago Octavian (E) Preda Victor ( R ) 125. Sajovics Adalbert ( E ) Osvat Bârna (M) 114. Tomoiagă Gheorghe ( R ) Pop Cornel ( R ) 119. Varadi Carol (M) Popluca Mircea ( R ) 124. 101. 92. Stoinescu Grigore ( R ) Predescu Dumitru ( R ) 117. 86. Rusu Lavinia ( R ) Mocanu Elena ( R ) 106. Veisz Alex (E) Popa Solomon ( R ) 128. 100. Strat Şimona ( R ) Nutu Traian ( R ) 112. Roşu Dumitru ( R ) Muller Max (E) 105. Vlad Ştefan ( R ) Pop Liciniu ( R ) 123. Zolog Nicolae ( R ) Rarînca Dan (RJ Lista oehivalarilor de diplome de doctor ia medi­ cinii şi chirurgie. Vlad Aurel ( R ) Popa Pantea ( R ) 127. 79. 87.(R) 121. r94. . Vintici Ştefan ( R ) Popescu Mircea ( R ) 125. Veselovsćhi Iosif ( R ) Roşianu Ioan ( R ) 129. 95. Teodorescu Panait ( R ) Păcurariu Ioan ( R ) 120. âl. 98. 33.

cursuri de clinică chirurgi­ cală Dl Prof. Emil Safta (47 lecţii). Nana (până la 30. Safta EmiL Dr.B) PERSONALUL Џ ACTIVITATEA DIDACTICA. Pop (37 lecţii) şi de medicină operatorie de.Aprilie 1936). 1. Zeno Şt. Dl Dr. Dr» A. Borza (până la 30 Aprilie 1936). Şef de lucrări: Dr. s'au ţinut cursuri de semiologie chirurgicală. Dr» Constantin Gheorghiu-Duncă (dela 1 Mai 1936) şi Dr» Traian Stoicoiu (dela 1 Mai 1936). * Laboranţi: Vasile Toma şii Ioan Hurdubaiâ. în domeniul vast al chirurgiei şi apoi . Al. Dr. R. Pop şi Doc. Nana (dela 1 Mai 1936). A . Prof. Ioan Mureşian (până la 30 Aprilie 1936)»./ Central University Library Cluj BCU Cluj Preparatori: Dr. Custode: Petre Toma. M. Cu studenţii anului IV: s'au ţinut cursuri de mică chirur­ gie şi mică ortopedie de Dnii Prof. Această împărţire a avut dublu scop: acel de a iniţia înmod treptat pe student. Director:. Dr.Puşcariu (dela 1 Mai. Totoianu. Zeno Şt. Cu studenţii anului V şi VI.... Dr. Dr. 1936). Radu Puşcariu. Alexandra. Borza (dela 1 Mai 1936). Cursurile de clinică chirurgicală din acest: an: şcolar ave fost repartizate după cum urmează: Cu studenţii anului ПГ. I. titular: Dr.. Daghie Vasile (până la 30 Aprilie 1936). Nichita (36 lecţii). Clinica chirurgicală. Eugen Adam. Pop. Dr. (până la 30. Asistenţi: Dr. de Dl Asistent Dr. Secretar-dactilograf: Măria Popa. Dr.. Al. Zeno Şt. Borza (26 lecţii cu studenţii) din anul V. Aprilie 1936).

Laborant: TJţra Dumitru. Preparatori: Dr. Cu studenţii anului V şi VI. Şef de lucrări: Dr. perttru prima oară. Ioan Popa şi Dr. titular: Dr. Ohiectul cursurilor a fost de mare chirurgie.•69 a Ibeneîicia tde пда -număr cât пџад . 2* Clinica T>oalelor căilor urinare. Petre Bruda (dela 1 Aprilie 1936). studenţii anu­ lui "V. Studenţii posedând noţiunile de semiologie chirurgicală şi de mică chi­ rurgie au putut BCU Cluj / cu maiUniversity Library Cluj sintetiza Central multă uşurinţă lecţiunile de chirurgie toracică şi chirurgia abdominală care a fost punctul principal al cursurilor. au putut urana stagiul ifle spital. Director: Prof. pe cadavru. Studenţilor din anul V li s'au fixat ore speciale de tećhTiică chirurgicală unde au executat ei înşişi. Ioan Danicico. ope­ raţiunile din acest domeniu. Asistent: Dr. In cursul anului curent. operaţiunea care se făcea "de însuşi studenţii sub supravegherea şi ajutorul prdfesorului ^au personalului didactic al clinicii. Pragoiu şiiBr.s'a trecut apoi la lecţiunile de mică chirurgie şi anică ortopedie afe studentului din anul IV. se trecea la partea practică. Cursurile de Clinica urologică au îost urmate. Ţeposu. . tai xa&rail căruia fl'au . T . de stu­ denţii anului T de medicina în două ore pe săptămână. Ioan Braţul (dela îl Aprilie 1936).тшше лЗе 'leeţjuni şi cazuri practice. D r . I. s'au ţinut cursurile în comun pentru scopul arătat mai sus. După lecţiunile de semiologie chiEurgicală din anul III. sub supravegherea şefului de lucrări şi a personalului didactic ăl clinicei. Bruda (până la 31 Martie 1936). Ћ. adică de-a beneficia de un nu­ măr cât mai mare de lecţiurii. Aceste cursuri de mică chirurgie şi mică ortopedie au fost •efectuate printr'o dublă prismă: teoretic şi practic.. Jn care timp studentul a fost iniţiat cu lucrurile elementare dar de bază pentru chiimrgie. Astfel studenţii anului V bene­ ficiau de cursurile anului VT şi viceversa. Dupăce li se expunea ex catedra partea clinică şi terapeutica a afec­ ţiunii.

Vaier Secarea (dela 1. Ioan Gavrilă. 2 de Dl şef de lucrări I. Ioan R o ­ man (dela 1 I I I . cât şi cele de semiologie să fie însoţite de demon­ straţii de bolnavi şi urmărite de demonstraţii de procedeenoui terapeutice sau chiar şedinţe operatorii* In cursul stagiului s'a căutat să se pună studentul în po­ sibilitatea ca singur să ia contact cu bolnavul. -Laborant: Cornel Meteş (până la 28 I I . Dr. Marius Hăngănuţ. Preparatori: Dr. Ţeposu iar în lipsă de şeful de lucrări Dr. I. I . 1936). dintre care 36 de Dl profesor. Paul Sichet (până la 31 VIII. Cursurile au constat dintr'o parte clinică şi altă parte de semiologie. Gustode: Gal Iuliu. P. Dr. S'au ţinut astfel 40 lecţii.10 făcut demonstraţii practice asnpra diagnosticului şi măsiifiloi? terapeutice curente. Aurel Moga. E. Dr. Danicico şi 2 de Dl asistent Bruda. Şef de lucrări: Dr. S'a căutat pe cât a fost posibil. 1936). Cornel Todea (până la 31 V. Dr. 3. Grigore Mihăileanu (până la 30 IV. Ilie Olteanu. Octavian Stanca (până la 30 VI. Danicico şi. 1936). Director: Prof. Degan EmiL Dr. Bruda. el însuşi să-idepisteze boala şi tot el să aplice terapeutica în cadrul cu­ noştinţelor lui. Danicico şi Central University Library Cluj P. Asistenţi: Dr. Ioan Oprean. I. titular Dr. 1936). Leon Daniello. Bruda. Dr. Florian Căprariu. E.Dr. Asistentul Dr. Iuliu Haţieganu. Tibe­ riu Spârchez şi Dr. BCU Cluj / ajutaţi de Asistentul Dr. 1 . V. 1936) şi Felicia Peneş (dela 1 V I L 1936). şi Preparatorii Dr. Dr. ca atât cursurilede clinică. Prof. Preparator technic: Ioan Bâzsa: Desenator: Elena Todea nasc Fin ta. Şte­ fan Preotesoiu (dela 1 VI. sub conducerea Şefului de lucrări Dr. Cursurile au fost ţinute de Directorul Clinicei. Dr. Bulbuca. 1936). Clinica medicală. 1936). I. Stagiul de spital a fost urmat sub directa supraveghere aDirectorului Prof. Dr. Ţeposu. Dr. Popa şi Dr. Dr. Dr. 1936).

o oră săptămânală de policlinică cu studenţii anului VI. Dr. (9 lecţii) audiate în mare parte de către studenţii anului V I . (în total 37 lecţii). 2 ore şi Va pe săptămână. (10 lecţii) cu studenţii anului VI. Gavrilă a ţinut 20 lecţiuni asupra bolilor con­ tagioase cu medicii igienişti şi 20 lecţiuni teoretice şi practice asupra aceloraşi boli cu elevele de surori de ocrotire. de-a face vizitele sale cu studenţii la patul bolnavu­ lui înaintea orelor de curs. Dr. care conţine în mod principal aparatul gastro-intestinal şi hepatic. Daniello asupra tubercu­ lozei pulmonare. Stagiile de spital s'au făcut după cum urmează: Studenţii anului IV—V au făcut stagiu de 4 ori pe săptă­ mână câte 2 ore cu Dl asistent Dr. Dr. Daniello a ţinut. i Dl Doc. fiecare lecţie fiind ilustrată cu prezentare de multe cazuri. Haţieganu dela începutul învăţământului medical românesc la aceasta Uni­ versitate. Studenţii anului VI. apoi acelaşi nu­ măr de lecţiuni cu elevele de surori de ocrotire asupra aceIuiaş subiect. . Dr. Daniello.71 In cursul acestui an a apărut volumul I I din Tratatul Elementar de Semiologie şi Patologie Medicală. Dr. Gavrilă a mai ţinut un curs liber de boli de nutriţie. redu­ cerea învăţământului teoretic. 1D lecţii asupra tuberculozei pentru medicii cari urmează cursul de specializare în igienă. Pune­ rea la dispoziţia studenţilor a acestui tratat de semiologie şi patogie medicală a permis. I. Dr. Doc. aducând în faţa studenţilor un număr cât mai mare de bolnavi. cu Dl Doc. Dl Doc. (în total 15 lecţii) prezen­ tând un număr cât mai mare de bolnavi în faţa studenţilor. Dl Doc. Clinica a funcţionat aproximativ ca şi în anii precedenţi. Dr. Gavrilă şi odată pe săptămână (IV2 ore) la spitalul epidemic din Cluj cu Dl Doc. Dl Doc. (15 lecţii). Gavrilă. . continuându-se tradiţia inaugurată de Prof. Spârchez. au făcut stagii la secţia de boli pul­ monare 2 ore pe săptămână cu Dl Doc. . Dr. I Gavrilă a făcut cursuri asupra bolilor inBCU Cluj / Central University Library Cluj fecţioase. Cursurile şi stagiile de spital s'a ţinut conform programu­ lui: Dl profesor Haţieganu a ţinut 3 ore săptămânal cu stu­ denţii anului IV—V. apoi la secţia de boli infecţioase a clinicei. insistând mai mult asupra în­ văţământului practic la patul bolnavului. începând cu acest an şcolar. iar D.

m. Preparator: Dr. Se­ miologia ficatului. La consultaţiile gratuite ale clinicei au fost examinaţi în cursul anului 1935 un număr de 9170.1n secţia de boli pulmonare a clinicei 447. Telia. m. conform programului Facultăţii de către asistenţii şi preparatorii clinicei medicale. La începutul anului şcolar au fost examinaţi de către asistenţii clinicei toţi studenţii cari au intrat în anul I. Semiologia pancreasului. In secţia de boli infecţioase 53~3. Aparatul circulator. Clinica semiologie medicală. Semiologia aparatului vascu­ lar. Aci se fac consultaţiile gratuite în fiecare zi înainte de masă de către 2 asistenţi in mod paralel. In clinica medicală 3121. Dr. Dr. ajutaţi de 2 externi. Semiologia tubului digestiv. unde de 2 ori pe săptămână. Director: Prof. In ambulanţa clinicei în fiecare Joi d. Stagiul de spital cu studenţii anului I I I s'a făcut ca şi în anii precedenţi. unul pt. In cursul anului 1935 au fost internaţi în clinica medicală şi în secţiile sale următorul număr de bolnavi: 1. cât şi în secţia de boli pulmonare a clinicei. . A. Moga a făcut 20 lecţiuni cu elevele surori de ocrotire asupra bolilor interne. dela orele 6—8 se fac consultaţii medico-sportive de câtre Dl Dr. 'Catedra de Semiologia Medicală a funcţionat şi anul acesta (cum funcţionează de altfel dela înfiinţarea ei) în Cli­ nica Medicală. 2. Aparatul respirator. Dispensarul studenţesc contra tuberculozei funcţionează la ambulanţa clinicei medicale. L. 3. de Universitate. Cursurile ţinute cu studenţii anului I I I de medicină de Prof. bărbaţi. femei.n Dl Dr. Ioan Graur. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. dela 1 3 p. Ioan Goia. altul pt. se examinează studenţii Universitari (vezi rap* — Dispensarului antituberculos). Ioan Goia au fost în număr de 54 şi au tratat despre următoarele: Istoricul şi importanţa semiologiei medicale.

Secretar-dactilograf: Elisabeta Blaşiu. Gheorghe Retezanu. Teofil Dragomir. S'au făcut 33 lecţii ilustrate de demonstraţii şi prezen­ tări de cazuri. Clinica neurologică. Dela 20 Aprilie până la 25 Mai a. Constantin Urechia. Şef de lucrări: Dr. Andrei Demeny. Alexandrina Reiezanu. Petru Plic. piese anatomopatologice macro şi microscopice şi cu protecţiuni. . Desideriu Duma. titular Dr. Mihail Keusch. cu studenţii din anul VI. Director: Prof. Valeria Radu. Director: Prof. Leonida Dragomir. Clinica psihiatrică. titular Dr. Floare Dovan şi Olimpia Turdeşan. Infirmieri: Ana Ungurean. Şef de lucrări: Dr. Dr. Desenator: Sever Furdui. Preparator: Dr. Aurel Blaşiu. lecţiunile clinice au fost ţinute de către şeful de lucrări Dr. Servitor: Raveca Nagy. Niculae Gavriluţiu. Asistenţi: Dr. Infirmieri speciali: Ştefan Demeter. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. Sita Gheorghiu. Ion Minea. Laborant: Nicolae Simtion. Prim-supraveghetori: Vasile Blag. Custode: Iosiî Nagy. S'au ţinut de către directorul Clinicelor 34 lecţiuni clini­ ce.73 5. câte trei ore săptămânal cu studenţii din anul VI tratânduse afecţiunile mai importante ale sistemului nervos central şi periferic cu prezentări de bolnavi. Vilhelm Prack. Servitor: Gheorghina Avramescu. Teofil Dragomir. c. Berta Ajkai Săcăluş. Asistenţi: Dr. Dr. Custode: Măria Balcea. Preparator: Dr. Zamfira Plic.

Ana Maja (dela 1. Obstetrică şi fantom.. Docent Dr. Clinica infantilă. Margareta Stan (dela 1. titular Dr. In afară de cursurile teoretice şi practice din domeniul obstetricei şi ginecologiei făcute cu studenţii din anul V studenţii au mai făcut stagiu clinic de 3 ori pe săptămână. 1935). Gheorghe Zugravu (până la 31 Decembrie 1935) suplinit de Dr.74 7. 1935 până la 28. Larisa Gluşco (de la 1. Purge şi cursuri de îngrijirea noului născut de Docent Dr. Ioan Voicu şi Dr. Petre Avrămoiu (dela 1 Noembrie 1935) Preparatori: Dr. Asistenţi: Docent Dr. Gh. Cursurile de obstetrică pentru elevele Şcoalei de Moaşe şi ale Inst. Dr. 1936). . Cristea Grigoriu. V. Servitor: Ştefan Buzilă. Moaşa primară: Matilda Bura (până la 31. Nicolae Coja. A. Voicu şi Dr. Clinica ginecologică şi olbstetricală. Gh. Munteanu (dela 1 Ia­ nuarie 1936). Au fost împărţiţi în serii repartizaţi la Gynecologie. 8. titular Dr. 1936). Tr. 1936). Gheorghe Popoviciu. Dr. Dr. Surorilor de Ocrotire au fost ţinute de către Doc. I. Iancu. i Şef de lucrări: Doc. Laborant: Ilie Roşea. Popoviciu şi Docent Dr. Popovici. Gheorghe PurgePreparatori: Dr. Dr. demonstrându-li-se în cele 18—20 zile de stagiu în fiecare secţie toate cazurile aflătoare în tratament şi practi­ când operaţiile Obstetricale la Fantom. luliana Cirlea. Director: Prof. Director: Prof. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'au mai ţinut cursuri din diferite capitole ale Obstetricei şi Gynecologiei de către Domnii: Docent Dr. Asistenţi: Dr. XI. VII. Ioan Voicu. X. . Dr. Traian Popovici. Şef de lucrări: Docent Dr. Dumitru Căprioară şi Dr. Ilie Toma (până la 31 Octombrie 1935). VI. Tr. Ortansa Mihailescu. VIIT. II. Adriana Berariu. până la 31.

1935—19. etc. III. aranjate pentru medici de Asociaţia Docenţilor Universitari din Cluj. ajutat de personalul medical al cli­ nicei. fie din serviciul clinicei. Popoviciu a ţinut o lecţie inaugurală festivă. Ion Meula (dela 1 Aprilie 1936). Popoviciu. Supraveghetoare: Ruxanda Moga. în legătura cu foarte numeroase cazuri prezentate oră de oră. Conform programului s'au făcut în mod regulat câte 3 ore de curs săptămânal (54 lecţii). restul de boli au mai fost expuse ca semiologie.. etc. 1936) pentru medicii cari au urmat cursurile de specializare în igienă. In afară de numeroasele cazuri de boală prezentate la cursuri. Gh. Tot în cursul anului şcolar 1935—36 s'a ţinut de Prof. Dna Asistentă Dr. Popoviciu. Popoviciu a ţinut conferinţe la cursurile de perfecţionare. Gh. ţinute conform progra­ mului dela începutul anului şcolar. la Congresul Surorilor de Ocrotire. Dr. In afară de cursuri o activitate didactică importantă a fost ţinerea lucrărilor practice cu stagiarii anului V de medi­ cină. Lucrările practice din clinică s'au făcut sub conducerea Dlui Prof. într'o secţie special amenajată cu concursul Fundaţiei Rockefeller. In timpul anului s'au lucrat de către candidaţi mai multe teze de doctorat.. Dr. In afară de orele reglementare. . vorbind despre „Probleme actuale în Pediatrie şi Pue­ ricultura". BCU Cluj / Central University Library Cluj Gh. XI. Prof.75» Custode: Ion Osvath (până la 31 Martie 1936). Dr. cari au fost repartizaţi de Decanat în mai multe serii. Dr. Cursurile au fost însoţite de prezentări de bolnavi. A ceste eleve fac tot timpul un stagiu de practică în clinică. Iuliana Cirlea a făcut 48 ore (2 lecţii de câte 1 oră săptămânal) dfc pedatrie şi puericultura pentru elevele Surori de Ocrotire. Gh. Laborantă: Măria Mesaroş-David. Cursurile de Clinică infantilă (pediatrie şi puericultura)^ au fost predate studenţilor din anul V de medicină. Popoviciu un curs de puericultura (2 ore săptămânal în­ tre 27. Dl Prof. la data de 2 Martie 1936. cu subiecte alese de Prof. fie din cei prezenţi la consultaţiunile zilnice. Gh. Dr. patogenie şi terapie. în număr de 128. Pe lângă cursurile menţionate.

S'a insistat cu un bogat material clinic asupra problemelor din domeniul Veneroligiei şi Dermatologiei. Dr. Cimoca: Cursul de docenţă. Asistenţi: Dr. Rihard Hoffman (până la 31 Mai 1936). In sfârşit Prof.). V. (stu'denţi anul VI. Preparatori: Dr. promiţându-se tot con­ cursul pentru realizarea problemelor asumate. Ioan Kienle. 10 ore cu su­ biecte din domeniul dermatologiei (stabilite de Dl Prof. societăţile de bine­ facere. titular Dr. Nicolae Lengyel. a luat fiinţă „Societatea de Pediatrie şi Puericul­ tura din Cluj" pentru protecţia mamei şi copilului. Tătaru). Dr. 9. Laboranţi: Ioan Dull. Konradi: 3 ore „Serologia Sifilisului". Leonida Pop. în ziua de 28 Hanuarie 1936. Director: Prof. La iniţiativa Dlui Prof. Motentan. In afară de acestea s'au mai făcut următoarele cursuri. Această înfăptuire a fost îmbrăţişată de oficialităţi. unele cu caracter ştiinţific. . <0m de serviciu: Francisc Asztalos. Şef de lucrări: Dr. Gh. Dr. Societatea a ţinut mai multe şedinţe publice. Coriolan Tătaru. Dănilă Konradi. Doc. . altele tratând protecţia materno-infantilă. având ul­ timul volum (al 3-lea) sub tipar. Gh.*76 S'a continuat cu lărgirea activităţii clinicei şi înzestrarea <-ei. Popoviciu a editat primele 2 volu­ me ale unui „Tratat de Pediatrie şi Puericultura". Clinica dermato-venerieă. Vaier /Cimoca. <dela 1 Iunie 1936). cu deosebire a bibliotecii şi a laboratorului. Dr. Dr. precum şi de marele public. Dr. Vasile Tătaru. Doc. Dr. Curs de venerologie cu demonstraţiuni pentru surori de <ocrotire opt ore. Modranu Liviu. D. Disciplină de dermato-sifiligrafie a fost predată în 69 ore <de curs câte 3 ore pe săptămână studenţilor din anul VI. Dr. Desenator (secretara) Ida Dr. Popoviciu. Dr. Cirlea BCU Cluj Central University Library Cluj Petru.

Dumitru Uichail Şef de lucrări: Dr. BCU Cluj Central University Library Cluj stările glaucomatoase. în stagii clinice orânduite de de­ canat. Şef de lucrări: Dr. 7.71' ' \ I # . Lavinia Rusu (până la 31 Mai 1936). Patologia pleoapelor. S'au predat în total 40 de lecţiuni de teorie şi clinică oftalmologică. Patologia cristalinului. Toate aceste lecţiuni au fost însoţite de numeroase de­ monstrări clinice de bolnavi. Preparator technic: Adam Simedru. Infirmiere: Cătălina Decsei şi Susana Decsei. Clintim •ftUlmolwfleâ. Desenator: Cornel Codreanu.. Inooenţiu Băbuţiu. Dr. anului V. Traumatismele sferei oculare. Patologia conjunctivei. studenţii împărţiţi în serii. agregat Dr. Clinica stomatologica. Preparatori: Dr. 10. Patologa / refracţiei oculare. 8. au frecventat zil­ nic clinica. Patologia corneei. 5. Li viu Ghidrai. 11. Petre Vancea. Dr. Director: Prof.. Dr. 1936). Neoplaziile sferei oculare.. 12. Patologia aparatului lacrimal. dela orele 9—11. Georghe Iliescu. Laborant: Molnar Ştefan. Dr. Ioan Aleman. Vasile Vasilescu. din următoarele capitole de patologie oculară: 1. în 80 de ore de curs. Ion Păcurariu (dela 1 Iunie 1936). 4. Director: Prof. 2. 11. Legăturile boalelor generale cu patologia oculară. Asistent: Dr. Patologia irisului şi corpului ciliar. Mecanic-electrician: Vasile Petcaş. Patologia scleroticei. Francisc Klima (pânăv la 30 Iunie 1936) şi Dr. 6. In afară de acestea. Iosif Baba (dela 1 Iulie 1936). de operaţii oculare. Laborant: Axente Buda. 9. cu studenţii. Glaucomul şi. Preparatori: Dr. Asistent: Dr. . Lavinia Rusu (dela 1 Iunie 1936). titular: Dr. 3. de prezen­ tări de aparate şi instrumente şi de piese microscopice. Elena Hendea (până la 31 Mai.

conform repartiţiei făcută de Decanat. diga. indicaţiuni şi contraindicaţiuni. Vasilescu. Băbuţiu în colaborare cu asistenţii Dr. g) Principii generale în ortodonţie. 6. tratamentul lor. m. Ghidrai în orele de sta­ giu 8—12 a. tratamentul -curativ. c) formarea ca­ vităţilor. 3 oee pe săptămână. I. şef de lucrări: a) materialul de plombai. drenajul salivei. sterilizarea ei. de: granulome. V. gură de lup. c) indicaţiuni şi contraindicaţiuni l a extracţia dinţlor. 2. Insistând în deosebi asupra: 1. congelaţii. L. Dr. V. luxaţii de maxilare. redresări forţate. Dr. f) Cheramica în Stomatologie. obturaţia definitivă. Anestezii prin injecţii. Vasilescu şi Dr. b) anesteziile în Stomatologie. rauşuri. Cursul de specializare în Stomatologie. b) Iperestezia dentinei. c) Caria penetrantă. chimice. Clinicei şi a personalului ajutător. d) tratamen­ tul profilactic. In acest an au urmat cursul de specializare în Stomato­ BCU logie un număr deCluj / doctoriUniversity Library Pe lângă lucră­ 32 Central in medicină. Extracţiuni den­ tare. igiena bucodentară. periodontite. 3. în serii de câte 10. Aleman a demonstrat radiografii dentare în legătură cu diferite afecţiuni ale aparatului buco-dentar. s'au ţinut cursuri de tehnică dentară şi cursuri teoretice pentru iniţierea în lucrările practice după cum urmează: Prof. Aleman: a) diagnosticul clinic al cariilor.. Diagnosticul clinic. asistent: a) caria dentară. Dl Prof. buză de iepure. I. Pansamente. Instrumentarul dentistic. Calmarea durerilor în pulpite. Aleman în 37 lecţii. calmante. h) Boli chirurgicale dento-maxilo-faciale. Dr. e) interpretarea filmelor radiologice. tehnica operatorie a obturaţiunilor. I. I. zilnic între orele 8—12V2 a. Ne- . Obturaţie pro­ vizorie. pioree alveolară. 5. Tehnica de examinare. obturaţia canalelor. Lucrările practice au fost executate sub conducerea şe­ fului de lucrări al Clinicei Dr.\18 Cursul de Clinică Stomatologică. Dr. b) excluderea umidităţii. Băbuţiu. a fost urmat de studenţii în Medicină anul I V în număr de 141 şi s'a făcut de către Dl Prof. proprietăţi fizice. d) Complicaţiunile extracţiunilor şi tra­ tamentul lor. Pulpitele. chiste. Cluj rile practice executate sub supravegherea Prof. 4. m. A executat operaţiuni înaintea studenţilor.

чџ croza pulpei fără carie. tra­ tament. Director: Prof. Patogenia supuraţiilor urechii mijlocii. Nomenclatura clinică a leziunilor buco-dentare. Clinica oto-rlno-laringologică. Dr. Gabriel Cotul (dela 1. d) Proteze fixe. Dr. Dr. Ana Perţia (până la 30. Laborant: Dumitru Gal. b) In­ stalaţia. Dr. parţiale. Dr. Ghidrai. . Supraveghetor: Aneta Miron. L. M. totale. Dr. Preparatori: Dr. două prelegeri cu in­ firmierele voluntare ale Crucei Roşii. c) Sterilizare. simptorrfe. Asistenţi: Dr. VI. Cursurile de clinică oto-rino-laringologică au fost pre­ BCU Cluj / Central lecţii ) Library Cluj date studenţilor din anul IV în 49 Universityde Dl Prof. Gheorghe Buzoianu. Aurel Vaida. Dl Prof. Cerumenul conductului auditiv extern: diagnostic. Noţiuni generale de practică medicală relative la patolgia urechei externe. titular: Dr. IV. 1936). d) Inflamaţiuni acute şi cronice ale -cavităţii bucale. asistent-onoriţic: a) Examenul metodic al -gurii. tratându-se următoarele capitole: 1 a) Cu medicii igienişti. Noţiuni generale de profilaxie a supuraţiilor auriculare. anorganici). *) A se vedea detalii în lucrarea „Activitatea Clinicii oto-rinolaringologică" (C. Rom. In afară de aceste cursuri. Servitor: Aurica Roman. conservativ. VII. proteze mobile. 12. 1936). corpii streini auriclari (animaţi. şi un curs în 7 lecţii de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringolo­ gică. eczema conductului. Buzoianu a mai ţinut 6 lecţii cu Medicinii igienişti. neanimaţi: organici. Afec4iunile conductului auditiv extern: furonculul conductului. Noţiuni de igienă a urechei externe. asepsia şi antisepsia în tratamentul conservativ. Teodor Naghi. M. instrumentaţia pentru tratamentul. Demonstraţie operatorie: amigdalectomia şi ablaţia vegetaţiilor adenoide. Buzoianu şi bogat ilustrate cu prezentări de bolnavi. 1936). Dorin Ionescu (dela 1. Cluj. 1936).

osteitele casei. Simptome. 1. conservator. reacţia mastoidiană. (inciziile timpanului. faringeanâ. 5. tehnică. Hi­ pertrofia cozilor cornetelor-demonstraţie. Tratamentul medicamentos. 3. Reacţia niastoidiană. tehnica operatorie. durerilor mastoidiene. Periamigdalitele flegmonoase. Cum se desinfectează nasul. bătrâ­ nilor. polipii urechii. Sindromul adenoidian în practica medicală. Semnificaţia clinică a. Amigdalotomie. Indicaţiile timpanotomiei. Diagnosticul şi tratamentul lor. Manifestările patologice ale vegetaţiilor adenoide. otita difteriei. Cum se pansează o ureche care curge. 2. Otitele supurate acute. rinoscopie posterioară. / Central University Library Cluj BCU Cluj Cursul de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringologică. Ce sunt polipii ure­ chii? Ce este colesteatomul? Sindromul adenoidian în practica medicală. .80 Otita medie supurată acută. Flegmaonele periamigdaliene şi flegmoanele cervicale. Contraindicaţiile timpanotomiei. 4. Rezecţia submucoasă sept. sugarilor. granulaţii. Cum şi pentru ce se fac spălaturile auri­ culare. S'au executat pentru acest curs practic în interval de 7 zile 4D operaţiuni oto-rino-laringologice. Sinuzitele maxilare supurate acute şi cronice. Importanţa pedagogică şi socială a vegetaţiilor adenoide. (Operaţia vestibulo-bucală tip Denker). semi puncţia nasală a sinusului maxilar. Noţiuni elementare de igienă nasală. Mastoidita acută. demonstraţie. 7. Esofagoscopie indicaţii. b) Cu infirmierele voluntare. Technica inciziunilor timpanului. timpanotomiile. 6. evidarea petromastoidiană. Tratamentul otitei medii supu­ rate acute. Amigdalite cronice criptice. mastoidită propriu zi­ să). simptome. laringeană şi auriculară. Pronostic. Cum se îngrijeşte o inflamaţie acută banală gripală amigdaliană. şedinţă operatorie (trepanarea mastoidei). Otitele medii supurate cronice-otoreea tubară. Otita scarlatinoasă. colesteatomul. Anginele acute nespecifice. Otita medie supurată cronică. amigdalectomie.

Cursul principal de Istoria medicinii: ( 2 ore pe săp­ tămână. Director onorific: Prof. In total s'au ţinut 17 şedinţe (34 ore). Dna Florica Dr. Asistent: Dr. Moldovan Va­ sile. C. Preparatori: Dr. I. G. Seminar: (Şedinţe libere â 2 ore. T. C. Corondan Gheorghe. V. V 1936). Custode: Baciu Mihail. facultativ pentru ab­ solvenţi şi doctoranzi).81 ÎS. Bologa. Dr. Director: Prof. Dima (dela 7. S'au analizat şi s'au discutat sub conducerea pro­ fesorului o serie de chestiuni medico-istorice. Papilian. C. Velluda. Dr. Asistent: Dr. Anto­ nescu. etnografie (Lyon). Asistent: Dr. 2. Anul IV). Activitatea didactică a Institutului se compune din: lucrări practice şi cursuri teoretice. G. 1. Intendent: Ossian Ioan. Valeriu L. Titu Spătaru. L. Dr. I. Berţi Ioan. 3. S'au ţinut în total 41 şedinţe (82 ore). Russu. Roşea Vasile. Dr. Au prezentat pla­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nurile tezelor 14 doctoranzi şi s'a discutat elaborarea lor. 14. V. C. Dr. Dr. anul I V ) . Desenator: Ştefan Toth. Ilian. Laboranţi: Aschilean Ananie. Institntil de anatomie descriptivă şi topografică Director: Prof. Şef de lucrări: Docent Dr. Proseminar: (2 ore pe săptămână. Servitori: Năsăudean Gavrilă. Lucrările practice sunt împărţite în aşa fel încât în cele trei semestre (un semestru pentru anul I şi două semestre pentru anul I I (studentul să disece toate regiunile corpului omenesc. Zseiki. Dr. Dr. Gheorghiu (până la 30 Aprilie 1936). Custode: P. Puiu Vesp. Pre­ da Victor. Astfel în anul I fiecare student a disecat două piese ANUARUL 1935/36 6 . Antonescu. Institntnl de istoria medicinii şi de medicală. Russu. semestrul de vară. Jules Guiart.

Intendent: Ioan Dicu.(capul si unul dintre membre). prin explo­ rare manuală. viscere) cu importanţă chirurgicală. V . Velluda. Prof. S'a predat în anul I următoarele ma­ terii: Osteologia. Titu Vasiliu. Dr. precum şi explorarea diîeritelor regiuni la suprafaţa corpului. regiunile mai importante ale ca­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pului şi gâtului. Sistem nervos Prof. A s i s t e n ţ i : Dr. V . Âugustin Mureşanu. Cursurile teoretice. Muşchii şi articulaţiile s'au studiat în cadrul lucrărilor practice în sălile de disecţie. înainte de a începe disecţiunea unei regiuni. Dr. Papilian. cu materia ce urma a se discuta. Lucrările s'au făcut sub conducerea asistentului şi pre­ paratorilor. Institutul de anatomie patologică Director: Prof. disecţie şi desemn. Dr. iar în anul I I următoa­ rele: Slancne. Dorin Ionescu (până la 31 Martie 1936). organe de simţ. C. ia în timpul disecţiunei să desemneze pe caetele per­ sonale de planşe. Ioan Roman ( d e l a 1. C. splanchnele şi creerul. 1936). C. Velluda. IV. Studenţii. . toate planurile şi regiunile mai importante. Mediastinul. O tarte din cursurile teoretice s'au făcut sub formă de coloquiu. studentul trebuia să cunoască toate reperurile necesare prin explorarea regiunei. morfogeneză. Prof. iCiu modul acesta cele mai grele chestiuni erau desbătute pe larg. Rubin Popa. perineul. Petru Radu. Dr. totul sub suprave­ gherea şefului de lucrări. C. Pâpffiân şi Docent Dr. facilitându-se înţelegerea lor. veneau pregătiţi. Docent Dr. Pa­ pilian. titular: Dr. Preparator tehnic: Iosif Biro. anunţaţi din vreme. Şef d e l u c r ă r i : Dr. V. Tot în anul al doilea în cadrul lucrărilor de topografie s'au făcut descoperirile organelor (nervi. iOu modul acesta fiecare stu­ dent a cunoscut corpul omenesc în întregul lui. a e 15. ca şi proecţiunea organelor. vase. Dr. Dr. Preparatori: Dr. iar in?anul următor a treia piesă. Valentina Dahnovici. fiecare având câte trei mese. întâlnite în cursul disecţiunei.

reducându-se dela 3 la 2 semestre. jumătate 'din această -şedinţă fiind ocupată de demonstraţiuni microacojpice şi jumătate de cele macroscopice. Au fost făcute în cursul anului trecut pentru aceste . ajutat de personalul auxiliar. după masă. S'a f ă . la care studenţii. iar anul I I I acelaşi număr de ore. Laboranţi: JElisabeta Biro. princi­ palele capitole din patologie. c ă c i datorită modificării regulamentului de studii al Facultăţii noastre. In acest an şcolar activitatea didactică a fost dublă. Vasile P o povici. pe baza unui manual recomandat. studiul Anatomiei Patologice a trecut din anul I V în anul al IlI-lea. câte 40—50 *de studenţi. învăţământul. ci separat cu fiecare an: anul IV avea de "8 ori pe săptămână câte 3 ore. Ioan Ciutac. obligând în acelaş timp pe studenţi ca să pregătească anticipat materia demonstraţiei următoare. BCU Cluj / Central University Library Cluj •care se făceau chiar de către studenţi. sub conducerea asistentului Dr. Ga metodă-de studiu s'a menţinut cea practică activă '{Vezi anuarul 1934—35. Institutul este în acelaşi timp şi sediul Serviciului de Pro­ sectură a Clinicilor şi a Spitalelor din Ardeal a Ministerului Sănătăţii.eut astfel instrucţia materiei cu 2 serii de studenţi: anul I I I şi IV. ei au fost supuşi la multiple co­ locvii. Mecanic: Dionisie Kolozsvâri. pg. adăugându-se şi studiul Haematologiei şi ăl Parasîtdlogiei. Petru Radu. media notelor obţinute ia aceste co­ locvii constituîind aprecierea activităţii studentului respectiv. Studenţii au mâi fošt împărţiţi fiecare în câte trei serii. a predării teoretice a materiei şi înlocuirea ei cu demcmstraţiuni practice. s'a instituit un seminar 'benevol. n'a putut fi făcut împreună. fiecare serie făcând câte o şedinţă de 3 ore pe săptămână. însă înainte de masă. 156). î ş i pregăteau lecţiuriile viitoare. de către profesor. Dat fiind marele număr ule studenţi. Pentru a suplini lipsa de manuale didactice. deşi acelaşi.83 Custozi: Dionisie Biro. profesorul adăugând completările necesare şi clarificând noţiunile mai dificile. Leontina fCiutac. Ea consistă în reducerea. Iar pentru putea controla zelul "şi activitatea fiecărui student. pe cât posibil. orale şi în scris. In felul acesta au fost demonstrate şi explicate studen­ ţilor.

Noţiunile practice de patologie ge­ nerală şi anatomei patologică au fost reînprospătate cu aceas­ tă ocazie. .. Dr.Ihstituţir urr număr dff-2SSff autopsii. bacterio­ logice şi serologice. în Comunicările făcute de personalul Institutului la Societă­ ţile medicale şi în special la Reuniunea Anatomică. Institutul medice-Iegal. 1Q şedinţe. Laborant: Constantin Olteanu: S'a predat întreaga materie a Medicinei Legafe. care cere cercetări compliiaentape. conform programul analitic.. Preparator:BCU Cluj /Rişcuţia. Mîhail KernBach. serolbgiete. chimice şi mai ales histopatologice. studenţilor din anul" VF. S'a insistat mai mult asupra intoxicaţiilor şi dentologiei şi legislaţiei pro­ fesionale. La capitolul traumatologiei s'a insistat în rnod deosebit asupra legăturii dintre medicina legală şi cele­ lalte specialităţi medicale.. conţinutul cărţii: Hotarul tradiţional şi legal al pro­ fesiunii medicale. Coriolan iCotuţiu. Şef de lucrări: Dr. făcândn-se 42 co­ municări. deasemenea menţionat faptul că fiecare autopsie se prezintă ca o preble*mă de rezolvat. Anton: Central University Library Cluj Custode: Dionisie Crăciun. Vasile Hurghişiu. Director: Prof. fiind. Tirehuie.. Studenţii au fost supuşi la trei colocvii repetate scrise şi orale şi la examenul de fine de an s'a constatat că materia a fost mai bine posedată ca în anii precedenţi. 1239^cte:biopsii{şi ©serie đfe examinări baceriologieie ş. având sediul în Institut. 16. creată şi condusă de Directorul Institutului. aceasta din urmă fiind' de specialitate. Reuniunea a ţi­ nut în anul acesta un număr de. în cazurile mai deosebite. Anul acesta s'a predat materia de medicină legală penală în conformitate cu Codul Penal Regele Carol И. Re­ zultatul acestor cercetări este dat.. Asistent: Dr..

Dr. total 32 ore.Badiu. angajat cu coritKtiatl)r. S'au ţinut următoarele prelegeri. în total 28 ore. JMaria Bulgariu. Library Cluj BCU Cluj / Central University Asistenţi: Romul Opreanu. Asistentă: Dr. reproducţiunea şl creşterea. Obiectul: Ђ) Funcţiu­ nile de nutriţie "(generalităţi. Dr.Nicolae Munteanu. total 16 ore cu elevele dela Institutul Surorilor de î)crdfire. ft-nul П. Jîcaterina iCâlmân şi iDr. Laboranţi: Vasile Hurdubaia. Director-Profesor suplinitor: Prof. S'au ţintit cursuri şi lucrări practice cu studenţii în "Me­ dicină anul I I I confofcm regulamentului. de AUGJîări: J>r.. Oprişiu Cornel. circulaţia. "Pieixe'T. !Şef de lucrări: Dr. funcţiunea sis­ temului nervos). mişcarea. c) 37 şeflinţe de lucrări practice. Curs de Fiziologie pentru studenţii în medicină anul I . 1. I * . total 64 ore. Curs elementar de nutriţie şi igienă alimentară.Director: Pro/. Institutul de fiziologie. d) 11 demonstraţii. d) Un colocviu verbal. Preparatori: J>r. 16 lec­ ţiuni. nutriţia. 2. respiraţia). e) 2 colocvii verbale şi scrise. c) 17 şedinţe de lucrări practice. Custode: Simian Pop. total 42 ore. a) 19 lecţiuni. în număr de 357. Traian Din«ulescu.hamas. total 138 ore.Nicolae Mocan. a) 43 lecţiuni. Preparatori: . Ђгадош. Grigore Benetato. Preparator tehnic: Teodor Ghiorghiu. Ioan Birău. ti'atându-se capitalele publicate în Anuarele precedente. Ioan Dopş*. I. ((titularul catedrei de Istologoie şi Embriologie). JLaborant: . corelaţiunile (secreţie internă. Obiectul: Ђ) Fiziolo­ gie generală şi digestie. . Jîlena Mafteiu. demonstraţii şi lucrări: Anul I.şi I I . metanolimul energetic şi mate* rial. yQm de serviciu: Ioan .

Asistent: Dr. Constantin Berariu. E Pamfil. Preparatori: Dr. osteomielită. 20. 114. stomacului. Razele Rontgen şi proprietăţile lor. S'au ţinut 20 şedinţe de demonstraţiuni de câte 2 ore. Director: Conferenţiar Dr. Servitor: Ioan Oroianu până la 1 Oct. Institutul de radiologie. pleurei mediastinului. S'au ţinut 46 lecţii de câte 1 oră şi 1 oră jurn. Constantin Berariu. Viorel Rusu şi Drd. Tehnica radioscopiei şi radiografiei: sistemul osos normal. Dr. p.. 31. Biologie generală. patologie osoasă (fracturi. Library Cluj BCU Cluj Central University Laborant: Onofrei Vântu. 1935. Radiodiagnosticul afecţiunilor plămâ­ nilor. asistent). Răcoviţă. Preparator: Mihail Eduard Pamfîl. pentru studenţii în medicină anul I. directorul Institu­ tului de Speologie. E. tracheei. Curs predat de Prof. p. N. Elisabeta Elecbeş. Lucrările practice: (Dr. cu oarecare modificări şi adaosuri". diafragma lui. Dr. Bărbulescu. G. tuberculoza osoasă. Traiân Vasculescu. Materia tratată a fost cea indicatăi în anii precedenţi. Laboratorul de fizică.. ŞL 1932—33.. Desenator-fotograf: / Ana Stransky. Infirmiere: Rozalia Simon. 1935. Articulaţiunile. îm număr de 156. Curs teoretic: (Prof.. Electrician-constructor: Rudolf Stransky. Dimitrie Negru). Fochist: Maxim Stretea. Dimitrie Negru. intestinului subţire şi grosNoţiuni generale de radioterapie. şi 4 colocvii de câte 1 oră. anomalii osoase). . Curs de fizică medicală audiat de studenţii anului I. De­ monstraţiuni asupra curenţilor electrici şi aparatelor de ra­ ze Rontgen. Măria Hurdubaia dela 1 Oct. inimei.86 19. bronchiilor. sifilisul osos. Materiile tratate sunt cele enumerate în Anuarele prece­ dente pe anii şcolari 1931—32. medicali. 145. esofagului. 2 ore curs şi 2* ore lucrări săptămânal cu studenţii din anul V. Director: Prof. sub conducerea D-lui preparator M.

I I I . Dr. Dr. Şef de lucrări: Dr. I I I . Administrator: Vasile Botha. câte 3 ore cursuri şi 4 ore lucrări prac­ tice săptămânal. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936). Ioan Caila (dela 1. Personal administrativ şi de serviciu. Gavrilă Toader (până la 31. Servitori: Vasile Lup. Ilie Ardelean. agregat Dr. Dr. biochimie. 1934. Anica Alexandru. Mecanic: Francisc Lâszlo. iar pentru anul V. Făcăoaru Iordache. comun pentru cele cinci institute din clădirea Inst. Vasile Lustrea (dela 1 Iulie 1936). Materialul tratat la cursuri şi lucrări. Ovidiu Comşa. Pasteur (patologie g-lă. Titu Turcu. Gavrilă Morar. este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934—35. Prof. Fochist: Vâsc Pavel pana la 31. Iuliu Moldovan. Asistenţi: Dr. igienă. au fost făcute de dl. Portar: Nicolae Căian. Gheorghe Merlaş dela 1. Petre David. . titular Dr. de dl. Preparator tehnic: Carol Ivanek. Iuliu Moldovan. Zolog.INSTITUTUL PASTEUR. Viorica Tarţia. Cursurile pentru anul VI Med. Preparatori: Dr. Ileana Deaj. conform aprobării Consiliului Facultăţii. Dactilografă: Elisabeta Radius. IV. balneologie şi bacteriologie).. Dr. (până la 30 Iunie 1936). Ileana Moldovan. IV. separat pentru fiecare an. Alexandru Rozsnyai. înştiinţai de igienă şi igienă socială. Director: Prof. Servitori: Carolina Lup.. Laboranţi: Pavel Barciuc. 22. Alexandru Mescşan. Cursul de igienă şi igienă socială s'a predat studenţilor din anii V şi VI Med. 1936). 1936. Desenator-fotograf: Ecaterina Tomşa.

Ilie Rus. 1935 — 30. IV. VII. Pe lângă acest curs făcut studenţilor anului al IV-lea. Iancu Petrescu (1.88 аз. Asistenţi: Dr. Măria Cuibus. 31. (dela 1. Şef de lucrări: Dr. titular Dr. Bumbăcescu (pâna la 30. însoţit de lucrări practice (12 şedinţe). Şef de lucrări: Dr. Eduard Mezincescu (dela 1. Oameni de serviciu: Măria Manciulea. 1935). 1936). S'au făcut înBCU Cluj / Centralşi 37 şedinţe de Cluj total 44 lecţii University Library lucrări prac­ tice. Preparatori: Dr. Dumitru Pană. Dr. Asistenţi: Dr. Dr. N. prin personalul său sub condu­ cerea mea prepararea vaccinului antirabîc pentru Institutul Antirabic din Cluj. Nicolae Bumbăcescu (dela 1. . titular Ioan Drăgoiu. Eugenia Maho-Botez. 1936). 1936). VI. (10 lecţii). Irina Zagony Ştefan. Patologie şi Medicină. De asemenea ca şi în anii trecuţi. Iosif Mihalca. Virgil Raduleţ (până la 30. Institutul a asigurat exa­ minarea microscopică a creerilor animalelor suspecte de rabie. V I I . s'a mai făcut un curs de introducere în studiul Patologiei Generale. a continuat până la 28 Mai 1936. III. Arsilia Aleman. Institutul de Patologie Generală şi Experimentală a asi­ gurat zilnic. Botez Mihail. Iulian Găină (până la 31. trimise pentru examinare. 1936). Mihail GundiscK. Institutul de patologie generali şi experimentală. Cursul de Patologie generală şi experimentală. Dr. Custode: Dr. Dr. IV. (21 Februarie—28 Mai). VIL 1936). Petru David (dela 1. cele publicate în anuarul din 1934—35. IV. Dr. 1936). Chestiunile prezentate la curs şi lucrări sunt. Dr. Cornel Crişan. 1936). început la 6 Noemvrie 1935 cu o lecţiune de deschidere despre Biolo­ gie. III. ca şi în trecut. studenţilor din anul al II-lea. Institutul de istologie şl embriologie Director: Prof. Preparatori: Dr. Laboranţi: Vasile Manciulea. cu mici mo­ dificări. Irimie Ţiplea. Director: Prof. Bojin.

160 colecţiuni complete de ţesuturi şi organe. 7. STau ţinut în timpul anului şcolar 42 de lecţii cu materia prevăzută în program. 8. un semestru cu anul I şi două semestre cu anul al II-lea. 5. . Director: Prof. Coloraţia Giemsa: Malaria. V. Koch. Nicolae Buzgan (dela 1. BCU Cluj / Central University Library Cluj Asistent: Dr. S'a executat în acest an. 1936). Coloraţia Gram: gonococi antrax din culturi şi organe. coloraţia Gram: piogeni. de către per­ sonalul ştiinţific al institutului. aparate. coloraţia simplă. 2. Ana Chira. Sterilizare. Cu anul I s'au făcut în total 21 de lecţiuni de tehnică mi­ croscopică şi citologie. Vasile Cristea. s'au făcut cu fiecare serie. Institutul de bacteriologie. Mitiţa Dumitrescu. Vitold Baroni. coloraţia Neisser la difterici. fiecare lecţiune fiind urmată de 2 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. după cum urmează: 1. V I . pneumococi. paratuberculoşi. medii de cultură. Sau făcut în total 41 lecţiuni. Cu cei 165 de studenţi ai anului I I I medicină. ultramicroscopi.89 Custode. Cu anul al II-lea două semestre: Studiul ţesuturilor şi al organelor. Cursul de istologie şi embriologie se face în trei semestre. Coloraţia Ziehl-Neelsen: bac. diferite coloraţii subtilis. Laboranţi: Valeria Gheleţuş. Coloraţia sporilor: tetanici. Preparator: Dr. 35. titular Dr.000 preparaţiuni micros­ copice cari au rămas în proprietatea studenţilor. 1936). coloraţia simplă. Coloraţia Gram. Elena Baroni. fiecare lecţiune fiind urmată de 3 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. Preparat nativ. 6. 3. Insămânţări pe medii. 8 lucrări practice. ca şi în anii trecuţi. Custode: Traian Toma (până la 30. împărţiţi în 4 serii. adică în total 16. 4.

De 2 ori^ pe an s'a făcut cursuri cu proiecţiuni pentru a demonstra tehnica balneară şi hidroterapeutică care nu se poate demonstra în lucrări practice. Acest studiu a apărut deja litogra­ fiat subt forma unor „Note de Curs" alcătuite de către Dl. S. Director: Prof. Laboratorul de chimie medicală. Cluj / CentralDr. S'au mai ţinut cursuri teoretice şi practice cu surorile de ocrotire. Asistent: Dr. Eugen Morariu. în curs de 22 ore. Ca şi în anul precedent. în primul semestru s'a insistat asupra principiilor generale ale chimiei ca şi asupra capito­ lului anorganic respectiv. în lipsă de instalaţiuni. Institutul de farmacologie şi farmacognozie. Secăreanu. Laborant: Iuliana Huber. pentrucă lipseşte cu totul o instalaţiune potrivită în Institutul de balneologie şi fi­ zioterapie. F. Director: Agregat Dr. Director: Prof. . S'au predat 2 ore teoretice pe săptmână şi 2 ore lucrări practice studenţilor din anul V . BCU suplinitor University Library Cluj Şef de lucrări: Dr. Măria Georgescu. Preparator: Dr. Preparator tehnic: Gheorghe Radulescu. Cursurile de Farmacologie în anul 1935—36 nu s'au pre­ dat deoarece în urma modificării programului. materia a fost trecută în anul IV de medicină. Institutul de balneologie şi fizioterapie.90 36. Marius Sturza. preparator-ajutor. Laborant: Alexandru Lungu. 37. insistând în special asupra chestiunilor strâns legate de biologie şi medicină. titular Dr. Stagiu nu s'a putut face până acum. Gheorghe Popoviciu. In semestrul al doilea s'a studiat în linii generale chimia organică. despre: tehnica hidroterapiei. Eugenia Băncilă. 38. Borş.

Constantin UrecMa. Şef farmacist: Dr. Petru Gal. Mihail Peter jun_ Lucreţia Penteher. Asistenţi: Aurelia Buzescu-Lupaş. Matilda Peter Valentini. Farmacia Clinicilor. Aurel Russu. Analiza cantitativă volumetrică: alcalimetrie oxidime— trie şi iodometrie. Elena E» Russu. Ioan Manta. Laborant: Alexandru Balint.: Victoria Ciocănelea. University Library Cluj BCU Cluj / Central Custode: Ştefan Gebefugni. Servitori: Gheorghe Vlas.9b Lucrări practice: 1.. Virgil Lupea. Dr. Director: Prof. I. 2. . Măria Simon. r 29. Analiza calitativă anorganicâr recunoaşterea aniionilorşi cationilor curenţi. Portar: Victor Oltean. Fochist: George Cadar. Preparatori ajut. Lupaş_ Preparatori: Iulia Abrudan. Măria Popescu. Mecanic-şef: Mihail Peter sen. Şef de lucrări: Dr.

Au fost admişi la acest curs 17 candi­ daţi. pag. 3 In stomatologie. Curs de perfecţionare organizai de clinica medicală. '{Vezi Anuarul din acel an. la Institutul de Igienă şi Igienă socială de sub conducerea dlui Prof. I. Daniello: Lecţiune clinică. Programul acestor cursuri s'a publicat la capitolul Cli­ nicii Stomatologice (pag. Lecţiune de deschidere: Medi­ cul practician şi tuberculoza (amfiteatrul clinicii medicale). 1935 şi au durat până la 15 Iunie 1936. pentru medici practicieni şi absolvenţi între 21 Septembrie şi 3 Octombrie 1936. In igienă. Lecţiunile şi lucrările practice ca şi staţiile clinice re­ glementare au început la 9 Nov. cu următorul pro­ gram: 1. 3. Doc. Prof. urmând ca după terminarea stagiilor practice pe teren şi elaborarea tezei.1. I. în colaborare cu Institutul de radiologie. Haţieganu. candidaţii să treacă în Cluj BCU Cluj / Central University Library toamnă exa­ menul de specialitate. Diagnosticai şi tratamentul tuberculozei pulmo­ nare a adultul ai. Dr. (cu prezentări . Materialul propus este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934-35. Dr. 2. L. Dr. Moldovan. 78). 204 din legea sanitară şi de ocrotire s'a con­ tinuat şi în anul şcolar 1935—36 cursul de specializare în Igienă. clinica chirurgicală şi oto-rino-laringologică. organizat de Facultatea de Medicină şi Farmacie. In baza art. 171).

15. patogenie. Daniello: Lecţiune clinică despre tubercu­ lozele lobare şi periscizurale (secţia de boli pulmonare a cli­ nicii med. de radiologie). Dr. Doc. a) valoarea semnelor funcţionale şi stetacustice (Amfi­ teatru! clinicii med. 5. C. Daniello: Lecţiune clinică despre granulii (secţia de boli pulm. Doc. Daniello: Şedinţă practică de pneumotorace (secţia de boli pulm. L. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare II. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: b) Tuberculozele cronice. Berariu: Teclmica Dispensarului antituberculos (Dispensarul Soc. frecvenţă. 17. 4. Doc. L. . Dr.). profil'. Doc. Buzoianu: Tuberculoza! laringelui: etiologie. Dr. Dec. 11. ar clinicii-.). C. 6. semnificaţie prognostică (amfiteatrul clinicii medicale). Daniello: Şedinţă practică de oleotorace şi spălătură pleurală (secţia de Boli pulmonare). Dr. L. Dr. Dr. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare Г. medi). a clinicii medicale). C. a clin. 9. BeEomu: Teclmica examenului radiologie al to­ racelui şi imaginea toracică normală (Inst. de radioTogie). 13. 18. Str. Doc. Babeş 7). 12. Doc. L.). Dr. L. de radiologie). Dr. 14. L. Dr. simptome. C. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: a) Tuberculozele pulmonare acute (amfiteatrul clinicii medicale). Dr. Tub. de Radiologie). Dr. Prof. L. Daniello: Lecţiune clinică despre caverna tuberculoasă (secţia de boli pulm.). Dr. Dr. G. (Inst. 10. Dr. C. Dr. L. Berariu: / Imaginile patologice elementare ale BCU Cluj Central University Library Cluj aparatului respirator (Inst. 8. Haţieganu: Tuberculoza intestinală. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare: b) valoarea examenului radiologie şi de laborator. L. 7. Doc. 3t Dr. Doc. med.ш de bolnavi^ despre: tuberculoza Шм-ocazeoasă incipientă (secţia de hol* pukm. I. Ж Prof. (Inst.

Sichel: Technica analizelor curente de labora­ tor utilizate în "diagnosticul tuberculozei. 34. Dr. 29. 25. Berariu. Dr. L. Mihail. 27. Şedinţă practică /de pneumotorace. complicaţii. Buzoianu: Tratamentul laringitei tubercu­ loase (amfiteatrul clinicii medicale). I. 32. 20. Axente Iancu. L. A l 3-lea curs de perfecţionare organizat de către -„ Asociaţia Docenţilor Universitari dela Facultatea de Medicină din C l u j . Doc. L. Daniello: Demonstraţie de pleuroscopie şi rezecţie de aderenţe. Dr. Doc.19.). Daniello: Lecţiune clinică despre sclero­ zele tuberculoase. Daniello: Principiile profilaxiei sociale ale "tuberculozei. Doc. a organizat un curs de perfecţionare medicală pe seama medicilor din ţară. j . Dr. BCU Cluj Central University Library Cluj 30. 31. contraindicaţii. L. Demonstraţie de îrenîcectomie şi toracoplastie (la cli­ nica chirurgicală). Doc. Daniello: Şedinţă practică de pneumoto­ race. •indicaţii. 28. rezultate. Gavrilă. Prof. Doc. P. L. Daniello: Pneumotorace bilateral. L. . Dr. 4. Doc. Dr. 33. ca preşedinte şi Docent Dr. oleotorax. 21. Dr. Dr. Dr. Cluj şi a dispensarelor rurale ale plasei sanitare model Gilău. Daniello: Principiile generale ale trata­ mentului tuberculozei (amfiteatrul clinicii med. despre: „Actualităţi în diagnosticul şi tera­ peutica clinică". Vizita Dispensarului studenţesc şi altor instituţii. Dr. 26. 24. Dr. conform progra­ mului publicat în continuare. G. L. intervenţia lui Jacobaeus. L. la 5—17 Octomvrie 1936. Dr. „Asociaţia docenţilor universitari dela Facultatea de me­ dicină din Gluj". sub conducerea D-lui Dr. Dr. Vizitarea sanatorului-spital dela Săvădisla. Doc. ca secretar general în cadrul Facultăţii şi sub patronajul Dlui decan Prof.: Technioa Dispensarului antituberculos. Doc. C. Prof. 23. Haţieganu: Poliserosita tuberculoasă. Daniello: Frenicectomia şi toracoplastia: indicaţii. 22. Daniello: Pneumotoraxul: mod de acţiune. I.

examenul ureei tabolismului bazai. I. Vancea şi Dr. Dr. indicaţii. Gavrilă. 6—7 Prof. 6 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice de laborator (tehnica me­ BCU Cluj / Central rezultatelor. 7 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul oftalmolo­ giei de: Prof. Iuliu Haţieganu: Diagnosticul şi trata­ mentul diareelor. 5 1 Prof. Dr. Iancu: Pseudo-debilitatea congeni­ tală ca factor de mortalitate infantilă (Clinica Ginecologică).95 Au participat la aceste cursuri un număr de 63_medici din toate părţile ţării precum şi un număr însemnat de me­ dici locali. Pop: Vitaminele în tratamentul plăgilor. Dr. Rusu. etc. G. A. I. Docent Dr. -•• 11—12 Prof. I. Michail. Dr. Tătaru: Probleme noui în tratamentul sifilisului.) de: Docent Dr. Ţeposu: Diureza ca mijloc de explorare şi terapie în urologie. rezultate mediate şi tardive). 10—11 Prof. 6—7 Prof Dr. Michail: Probleme de actualitate în patologia oculară. . 11—12 Docent Dr. interpretarea University Library Cluj sanghine. 12—1 Prof. E. Vancea: Starea actuală în tratamen­ tul glaucomului. Dr. 10—11 Prof. D. 5—Î6 Docent Dr. L. 11—12 Docent Dr. C. P. Buzoianu: Inciziunile timpanului (tim—6 panotimiile. Dr. D. Voicu: Graba şi expectaţiunea în ob­ stetrică. Dr. Dr. A. P. Dr. Octomvrie: 10—11 Prof. diagnostic şi tratament). Gavrilă: Evoluţia scarlatinei la Cluj in raport cu vaccinările anti-scarlatinoase şi tratamentul ei. I. Programul cursurilor a fost următorul: 5. Grigoriu: Perforaţiile şi rupturile uterine (etiologie. Goia: Tratamentul ulcerului gastric şi duodenal. 5—6 Prof. . C.

BCU de / Central University Library Cluj Cirlea. 7— Demonstraţiuni practice de bolnavi şi de laborator la Clinica Infantilă: de Dr. L. C. Aleman: Ciomplicaţiunile locale şi ge­ nerale ale cariei dentare. M. 11—12 Dr. A. Dr. Dr. Tătaru: Probleme noui în tratamen­ tul sifilisului (continuare). 10—11 Prof. A. C. T.66 6—7 Docent Dr. 5—6 Prof. Urechea: Traumatisme craniene. 11—12 Prof. 5 — Docent Dr. . Dragomir: Pireto-terapia în bolile mintale. I. C. V. Danielo: Problema granulei cronice. Dr. D. Dr. L. Pop (Galaţi): Tratamentul tumorilor mediastinale (Institutul de radiologie). Negru: Demonstrări de filme despre ca­ zuri mai dificile de Rontgen-diagnostic. Dr. Pop şi Dr. 5—6 Prof. I. L. C. 6—14% Docent Dr. Nichita: Cionsideraţiuni asupra pa­ tologiei discurilor vertebrale. Munteanu. 10 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice asupra lichidului cefalorachidian şi alte probleme din Clinica Psihiatrică de Dna Dr. 6—7 Prof. Dr. Veluda: Consideraţiuni anatomofiziologice asupra sistemului vegetativ în raport cu o tera­ peutică raţională a lui. C. 6—7 Docent. lancu: Encefalitele post-infecţioase * 6 la copii. Dr. Retezeanu. 10—11 Docent Dr. 9 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul dermatolo­ giei şi sifilografiei: Cluj Prof. Dr. Tătaru. Dr. Pop şi Dr. 11—12 Docent Dr. 8 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul chirurgiei: de Prof. Popovici: Când şi cum să recoman­ dăm intervenţîunea chirurgicală în afecţiunile ginecologice. L. C. Minea: Patogenia şi tratamentul sifi­ lisului nervos. Borza. Popovici: Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor digestive ale copiilor. 10—11 Prof. Dr.

după masă s'a vizitat plasa sanitară model din Gilău. Dr. Popovici: Afecţiunile respiratorii ale copiilor. Rădulescu. — 11—12 Dr. 6—7 Prof. Dr. E. M. C. ANUARUL 1935/36 1 . Vancea: Importanţa terapeuticei ge­ nerale în tratamentul boalelor de ochi. 10—11 Prof. 10—11 Prof. V. Urechia: Funcţiunile glandei supra­ renale. 11—12 Docent Dr. Bologa: Dela medicina veche la cea a viitorului (Clinica Dermatologică). Keusch. Teofil Dragomir: Tratamente mai noui în afecjiunile sistemului nervos. 5—6 Prof. Prodan. 7 Demonstraţii practice de bolnavi şi de laborator la Cli­ nica Infantilă: de Dr. Dr. Sturza: Tratamentul hidro-mineral al afecţiunilor hepato-biliare (Oinica Medicală). Teofil Dragomir. Dr. 12 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul neurologiei de Dr. 11—12 Prof. Dr. I. Dr. Hăngănuţ: Diagnosticul radiologie al afec­ ţiunilor gastro-duodenale cu demonstraţiuni de filme. D. Dr. 10—11 Prof.97 In 11 Oct. Dr. 6—77г Dr. înainte de masă s'a vizitat spitalul de ortope­ die din localitate sub conducerea Dlui Director Dr. Cirlea. M. Cimoca: Micozele cutanate şi mijloa­ cele noastre de luptă pentru suprimarea lor. Ţeposu: Ipertrofia de prostată şi tratametul ei. Retezeanu: Cum s'a născut şi evoluat psihanaliza. Dr. C. P. 5—6 Docent Dr. V. Ih Octomvrie: 8—10 Demonstraţii practice din domeniu oto-rino-laringologiei: Prof. 12—1 Prof. Dr. Dr. 13 Octomvrie: 8—10 Demonstraţii de bolnavi cu afecţiuni medicale: de BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. C. de sub conducerea Dlui Dr. Dama. Haţieganu. Aleman: Radiografia în stomatologie. Lăcătuş. 1. C Buzoianu. Avrămoiu şi Dna Dr.

C.98 11—1 Dr. Stanca şi Dr. M. Stanca: Intoxicaţiuni fiziologice cu privire specială la iperemeza gravidică. 17 Octomvrie: 8—9 Prof. 9—10 Demonstraţiuni de bolnavi cu afecţiuni medicale de: Prof. 5—6 Prof. Dr. Căprioară. 6—7 Doc. 5—6 Docent Dr. Dr. A. Moga: Tulburările circulaţiei coronariene şi tratamentul lor. M. de: Doc Dr. 5—6 Doc. 6—7 Doc. Dr. G. G. 10—11 Dr. Daniello: Freniceetotmia şi rezultatele ei tardive. »etuberculoase ale şoldului. 11—12 Prof. Purge: Diagnosticul şi tratamentul tulbură­ rilor funcţionale ale ovarului. Grigoriu: Demonstraţiuni practice din domeniul ginecologiei. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16 Octomvrie: 8—9 Demonstraţiuni practice din domeniul obstetricei de Dr. Popovici: Cauzele şi combaterea morta­ lităţii precoce. Kembach: Perforaţiile uterjjie џ res­ ponsabilitatea medicilor în noul Ciod Penal. Dr. . 15 Octomvrie: &—Q Instrumentar şi măsuri terapeutice în urologie de: Dr. C. 6—7 Docent D. Dr. Damcico. I. 7 Demonstraţiuni practice de radiuira-terapie şi Rontgen-terapie la Institutul de Cancer. L. I. M. Kembach: Certificatul medical şi sanc­ ţiunile după noul Cod Penal. 11—12 Docent Dr. Cimoca: Piodermiile şi combaterea lor. V. Dr. Voicu: Intervenţiuaa obsteiricale la fajatom. 10—11 Prof. 9—10 Doc. Konradi: Valoarea reacţiilor serologice în diagnosticul џ tratamentul blenoragiei. Dr. Dr. C. Nichita: Artritele şi osteoartritele cro­ nice. Pop. Dr. Stanca: Afecţiunile colului şi tratamen­ tul lor {Institutul de Cancer). 1 Goia. L.

"2.medicală.ocrotire . Gavrilă: Noui probleme în trata­ mentul cdiăbetuliii. începând cu ora 4 vizitarea instituţiilor sanitare şi Ae .din Ouj. 10—11 Erqţ. 11—12 Docent Dr.99 V9—10 Ђг. In 17 Octomvrie după masă. Dr. I. Ћаг-za: 'Tratamentul :cafbuncului. BCU Cluj / Central University Library Cluj . G. Buzoianu: Sindromul adenoidian in jpractica .

Angelescu şi C. No. la cursul de perfecţionare University Library Cluj BCU Cluj / Central în Balneologie. M. E. III. 3—4 1935. 9. de Chir.. Ghiţescu). Prof. V. Un nou procedeu în tratamentul chirurgical al hidrocelului şi al chistului cordonului spermatic. XI. Daniello) Com. 1935. (In colaborare cu Doc. Rev. ] . XI. Incizia supracostală în operaţiunile pe splină şi cardia. Bucureşti 18. 267. (în colaborare cu Doc. Consideraiiuni asupra alor patru cazuri recente de toracoplastie. .. Soc. 1936.de chirurgie naţional. Sânii chistici. R. Dr. med. 1—12. XII. Un caz de diabet traumatic. 1. şt. E. Soc. operat şi vindecat. Panlosolul în tratamentul plăgilor supurate. 5. şt.. Mureşan şi Dr. C. 5—1935. Com.de Chir. 7. Luxaţia traumatică a cubitului în legătură cu un caz personal. C Cotuţiu). Nana Aurel). Puşcariu). 1935. Conf. No. (In colaborare cu Dr. 2. med. 7. de Chir. Consideraţiuni clinice şi terapeutice asupra chistului' hidatic pulmonar (în colaborare cu Dr. Suferinţele post operatorii în afecţiunile hepato-biliare. Clujul Me­ dical No. Soc. Com. 5—6 1935. şt. Dr. A . Safta). Pop: şi comunicările Directorului Clinicei. 3. Rev. Raport la cel de al VI-lea Congres. Sovata 9. (In colaborare cu Dr. No. 17—21. 10. 9—12 1935. 1935. pag. 18—20. 9—12 1935. Nichita şi Dr. 6. pag. Rev. pag. Ulcer peptic jejunal după rezecţie Finsterer. 1936. a) Lucrările Dr. Soc. Nana). No. de Chir. Rev. 8. (In colaborare cu Prof. Cluj. 8. Al. 30. (In colaborare cu Dr. med. 4. pag. şt.D) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA. Clinica chirurgicală. 23. II. med. 1936.

Com. Zeno Şt. Dr.Ciursul de perfecţionarea me­ dicilor. Primului Congres Naţional de Radiologie pag. Dr. 2. Puşcariu): Contribuţiuni la aşezarea firului fără sfârşit în tratamentul stricturilor cicatriciale ale esofagului. 1936. pag. Clujul Medical No. pag. Bul. 1936. med. 1936. . Dr. I. 8. Dr. Martie 1936. la . 13. şt. I. III. 1935. 4 1936. Borza (în colaborare cu Dr. X I I . Sec. med. 250. şt. şt. M. Nichita (în colaborare cu Dr. Prăgoi): Un caz de maladie osteogenică (exostoze osteogenice multiple) cu deviaţiuni şi deformaţiuni multiple. med. 2—4. Mureşan (şef de lucrări până la 1 Mai 1936): Tratamentul plăgilor. 3. Zeno Şt. I. ileo-cecală. IV. Borza: Curs de „primul ajutor" ţinut în­ văţătoarelor rurale la 13 Iulie şi 3 August 1935 în cadrul cur­ surilor medicale organizate de Ministerul Muncii. Dr. I. Corn. Dr. pg. Clinica et Laboratorium No. Safta: Anestezia locala combinată cu dilaudid scopolamin. 1935. 7. E. Safta): BCU Cluj / Central University Library Cluj Cazuri de apendicită traumatică. 590. Borza (în colaborare cu Dr. VII. Dr. şt. I. Clujul Me­ dical No. Com. Dr. 4. Prăgoi: Un caz de luxaţie a semilunarului. Safta): Contribuţiuni la studiul apendicitei traumatice. 9. iR. 4—5 pag. Clujul Medical No. Dr. Mureşan (în colaborare cu Dr. 25. Zeno Şt. 5 1935. Borza: Peritonită blocată tardivă după gastro-entero-anastomoză antecolică anterioară cu anastomoză Braun. Mureşan: (In colaborare cu Dr. E. Cluj. I. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Soc. 642 3. Clujul Medi­ cal. Bruda): Dis­ tracţie cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomanie. P. Safta): Limfogranulomatoză cervico-mediastinală evoluând sub tabloul cli­ nic al unei guşe maligne. 6. med. 11. pag. 11 1935. 5. 25. 12. Dr. 1935. Com. 211. Zeno Şt. Mureşan (în colaborare cu Dr. Dr.101 b) Lucrările şi comunicările colaboratorilor: 1. Dr. IV. Conf. Oujul Medical No. I. E. 5—7. Doc. Dr. Rev. 10. Safta: Apendicita şi tbc. Soc. 14.) E. Soc. E. Prăgoi: Bilograful Egger în explorarea radiologică a veziculei biliare. 12. 5.

C. E. Cluj la 9. 5 1935. Dr. Danicico şi Dr.. 759—772. I. E. Dr. Com. Dr. 1936 p. E.. 1936. Bruda: Pielotomia pre­ lungită în tratamentul. 4 pag. Ţeposu şi Dr. Cancerul No. 2. Danicico: Sur cinq cas d'ectopie renale congenitale diagnostiques par la pyelographie. Dr. E. Avec 6 planches. . după Basset şi Poineloux. I. Rev. Ţeposu şi Dr. Prăgoi: Luxaţiile semilunarului. A. 1 Febr. I. Association francaise d'urologie. Dr. 17. I. ClujuL Medical No. II. Dr. a) Lucrări. în legătură cu un caz perso­ nal în regiunea ischio-pubiană. Bulbuca: Consideraţiuni asupra uretrografiei. med. de Urologie. Soc. No. 3k—36. I. 3. Dr.102 14. Prof. No. calculbzei renale.. 18. Clujul Medical No. în legătură" cu: uni caz. 1. Ţeposu şi Dr. Dr. 1935 p. 16. 509—518. Rom. 4 1935—36» 15. No.. Clinica cailor urinare. 1 2. de Urologie. III. 279. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Prof. Rev. V. 46—49. Dr. III. 9 1935. în tratamentul complicaţiunilor blenoragiei. Prof. Popa: Vaccinarea regională. Rev. în tratamentul tromboflebitelbr post operatorii. 19. No. Rom. P. Nana: Rezultatele terapeutice cu antiphlbgistină.. cu 7 figuri radiografice. Puşcariu Radu:: Un nou ecartor în cnirurgie. Popa şi Dr. Danicico: Consideraţiuni în legătură cu 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinateistologic. şt. 5. 101—109. Rom. Bruda: Un nou caz de rinichi polichistic bilateral diagnosticat cu ajutorul urografiei. de Urologie. C. An. I.. I. Dr. pag. Rev. Prof. Octave Doin. GEeorghiu: Un caz de chist hidatic suprascapuIar. Popa Rubin şi Dr» Stupariu): Tumorile mieloplaxe. Clu»~ jul Medical No.. Rom. % 1936 p. P. i Februarie 1936 p. 6 p. III. 4 pag. prin injecţiuni la poarta de intrare cu vaccin Gantacuzino. GKeorghiu: Consideraţiuni asupra actualelor mijloace de granulaţiune a plăgilor. I. de Orologie. 248 1936. Dr. Ţeposu et Dr. Rev. 218. Clujul Medi­ cal No. Prăgoi (îh colaborare cu Dr.în fistulele uretrale. 4. b) Comunicări. Dr.

10. Dr. Soc. Soc. 11. Soc. Dancico şi Dr. Ţeposu. 2. 1936. Danicico şi Dr. No. Danicico şi Dr. Prof. în legătură cu 2 cazuri de baciloză urogenitală recent operate. med. 1936. Clujul Med. 1936. Bruda: Un caz de imagine falsă de calcul renal. Soc. Ţeposu. 11. P. No. Popa: Un caz de calculoză ureterală bilaterală. Danicico. BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. şt. E. Dr. 1936. No. 22 II. Ian. Mureşanu. 1935. med. Soc. Clujul Medical No. I. diagnosticată prin urografie. Dr. Dr. 179. Al V-lea Congres Român de Urologie. 3. Ţeposu. med. Soc. 21 III. Prof. Ştiinţelor Med. Dr. 18 XII. E.103 o fetiţă de 10 ani. Soc. Bruda: Un caz de diverticol vezical la femee. VIII. Clujul Med. Clujul Medical No. şt. 1936. Soc. Prof. 4. şt. Ţeposu şi Dr. Dr. 12 1935 pag. 7 III. Dr. 1 1936. Danicico: Consideraţiuni asupra 10 cazuri de diverticuli vezicali trataţi chirurgical. 650. Dr. Al V-lea Congres Român de Urologie. VIII. Clujul Med. Ţeposu şi Dr. Dr. Ţeposu. med. Dr. 1936. Ţeposu şi Dr. I. 1935. 17 XII. şt. Ţeposu. No. Al V-lea Congres Român de Urologie 18 XII. No. Danicico: Consideraţiuni asupra 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinate istologic. Prof. Bruda: Distracţia cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomie. Bulbuca: Rezecţia nervului presacrat (operaţia Cotte). 9. 56. Soc. . 1935. med. 3 1936 p. Dr. 19. 12. Prof. cu calcul coraliform. Popa: Un caz de dilataţie chistică a porţiunii inferioare a ureterului din dreapta. 4 1936 p. Ştiinţelor Med. Bruda: Un nou caz de ri­ nichi polichistic diagnosticat cu ajutorul urografiei. p. Prof. med. Ţeposu. E. Clujul med. şt. 1936. 1935. Bulbuca: Importanţa examenului urologic complet în baciloza genitală. E. într'un caz de cistalgie bacilară. Prof. med. 1935. Ian. 8. Dr. Prof. 1935. 23 V. 6 p. Bruda şi Dr. Ш. 260—262. k22—h23. Popa: Uretrografia în fistulele şi stricturile uretrei cu prezentare de 5 cazuri. 11. Dr. Clujul Med. 1936. Prof. 5. 6. 7 III. 6 1936 pag. Clu­ jul Med. Dr. Danicico şi Dr. 178—179. şt. E. 3 1936 p. Danicico şi Dr. Dr. cu crize de anurie şi hiperazotemie. Clujul Med. 2. şt. I.

E. Danicico şi Dr. Ţeposu a luat parte în calitate de reprezentant al Facultăţii de Medicină din Cluj. 1935 pag. c) Conferinţe. Prof. Panait Teodorescu: Traumatismele uretrei şi ale vezi­ cei urinare. Tot în luna Decembrie 1935 a avut loc la Bucureşti cel de al V-lea Congres Român de Urologie. Extensiunea Universitară Cluj. 2. 1935. Dr. Ţeposu: Medicina şi preocupările ei ac­ tuale. Sbârcea BCU Cluj / Central University Library Cluj Ioan: Turburările dinamismului căilor urina­ re superioare în graviditate. Ţeposu: Cuvântul de deschidere al celui de al V-lea Congres de Urologie. 1935. 4. în cadrul cuvântului . ales Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. e) Participări la Congres. Prof. 3. Virgil Armeana: Calculoza ureterală. Gheorghiu Teodora: Tumorile vezicei. Ţeposu: Tendinţele actuale în medicină „Astra" Braşov. 6. cu care ocazie. 1. Popluca Mircea: Calculoza reno-ureterală. Dr. In luna Decembrie 1935 a avut loc cel de al V-lea Con­ gres Român de Chirurgie la Bacareşti. Popa Silvia: Stricturile uretrale traumatice la bărbaţi. de Urologie an. 5. E. 5. Rev. Ţeposu. 3. Popa: Vaccinoterapia la poarta de intrare în blenoragia cronică şi complicaţiile blenoragice. în med. Prof. 7. E. II. E. I. E. Ţeposu: Orientările actuale ale medicinei „Astra" Sibiu. 1. d) Tezele de doctorat 1935—1936. E. memoria aceluia care a fost Herescu. Dr. Al V-lea Congres Român de Urologie 19 XII. serbându-se a 25-a aniversare dela înfiinţarea Societăţii de Uro­ logic. Rom. Negreţu Florian: Tuberculoza capsulelor suprarenale în legătură cu tuberculoza renală. 572—579. Dr. Dl Prof. ca şi al Societăţii Ştiinţelor Medicale din Cluj.104 13* Dr. 2. Dr. 4. 2. Soc. s'a omagiat memoria primului ei preşedinte. Dr. Neombrie 1935. Prof. 15 XII. 1. stud. urând prosperitate şi bun succes lucrărilor congresului. Ţeposu: Actualităţi medicale. la care Dl Prof. Prof.

Prof. Dr. Zanne şi Dr. Hângănuţ şi Dr. Prof. Ţeposu. T. împreună cu dl Dr. 652 pag. Bruda. Apoi în cadrul raportului principal — Dinamica căilor urinare superioare — raport susţinut de Prof. secretar de şedinţă. Haţieganu. „Cartea Românească" Cluj. dl Prof. unde a făcut şi comunicări. Em. 4. Riegler. distincţii şi călătorii de studii. Dr. Haţieganu. Dr. Derivaţia urinelor în chirurgie. au prezentat lucrarea lor asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. M. Dr. a fost premiată de Academia Română cu premiul Dr. Doc.105 <de deschidere rostit cu această ocazie.Congresul de Urologie ţinut la Viena în Sep­ tembrie 1936. Goia în colaborare cu Dr. Dr. Ţeposu a fost reales Preşedinte al Societăţii Ştiinţe­ lor Medicale din Cluj. şi Facultatea de Medicină din Ouj. I. Din serviciul Clinicei Urologice din Cluj s'au făcut în to­ tal patru comunicări. asociază la această mare serbare. I. P. I. Danicico. La Congres au participat din clinică Dl Prof. la care ProF. 3 Clinica medicală. 1936. Streja. Ţeposu a mai luat parte şi la . a avut loc cel de al XXXV-lea Congres al Asociaţiei franceze de Urologie. Hortolomei. Danicico. în şedinţa de discuţii a luat cuvântul şi Dl Prof. Spârchez: Tratat Elementar de Se­ miologie şi Patologie Medicală voi. Dr. Lucrarea: Prof. Danicico. în calitate de Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. Ţeposu. Prof. Danicico. In luna Octombrie 1935. 3. (Vezi capi­ tolul lucrărilor). Daniello şi Dr. E. iar Dr. Dr. casier. BCU Cluj / Central University Library Cluj f) Societăţi. Burghele. I. I. Danicico în cursul Urnelor Septembrie şi Octombrie 1935 a întreprins călătorie de studii vizitând serviciile de Uro­ logie din Viena cu scopul de a studia noile progrese şi achi­ ziţii în materie de organizare a acestor servicii. în calitate de Secretar de şedinţă. Dr. Tip. Ţeposu. Ţe­ posu în colaborare cu Dr. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a cance- . şi Dr. Prof. consemnate în capitolul comunicărilor. I. II.

intestinului. al de Cluj / Central şi Patologie Med. 1936. anul XVII. Cluj şed. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Doc. 317—324. 1. Dr. I. Moga: Algiile submamare la femei cu ipertensiune. Sichet şi Dr. 1936 Nr. Dr. Moga: Intoxicaţie acută cu sulfat de Taliu în scop de sinucidere. Iepure: Explorarea radiologică a scizurilor interlobare. 3 pag. Clujul Medical (Ouj). . Clujul Medical. Aprilie 1936. Clujul Medical Cluj. 1936. Haţieganu şi Dr. Dr. Nr. Doc. Clujul Medical Cluj anul XVII. Dr. T. 628-633. Haţieganu-I. Prof. 359. pag. 1936. Spârchez: Consideraţiuni noi în tratamentul pelagrei. Nr. 1936. Iepure: Despre chistul dermoid al mediastinului în legătură cu un caz personal. Prof. Dr. 1936. pag. A. Nr. Med. Gavrilă: Contribuţiuni la tratamentul cu chi­ nină în bolile infecţioase acute. Doc. I.10© i ului pulmonar primitiv. România Med. II. Dr.. Daniello: Rolul sanatoriilor în combaterea tu­ berculozei. Dr. Nr. 1936. Doc. Ştiinţ. Ştiinţ. Cluj. 141-142. (Cluj) anul XVII. anul XVI. pag. Danielo. România Medicală Bucureşti anul XIV. Soc. 1936 Nr. Clujul Medical. Med. ficatului şi a vezicei biliare. pag. Doc. Doc. Şe­ dinţa din 25 I. Secarea: Două cazuri de colaps atelectatic acut al plămânului. România Med. Doc. 180. 1. Clujul Medical (Cluj) anul XVI. Cluj. 1936. Cluj. Dr... anul XVII. Dr. Goia. Soc. Sanitară Militară. Mai 1936. Haţieganu şi Dr. 12. D-lor. Ştiinţ. Soc. 11—14. anul XIV. şedinţa 11 Mai 1935.8 pag. Cartea Bomânească. Haţieganu şi Dr. Al Pop: 4 cazuri de toracoplastie parţială. Soc. Nr. Gavrilă: Difterie malignă complicată cu hemi­ plegie stg. I. In Tra­ tatul Elementar BCU Semiologie University Library Cluj Voi. Dr. Clujul Medical. I. Dr. Dr. 331—338. Ştiinţ. Prof. Prof. 50. din 16 Nov. Daniello şi Dr. 5. Cluj. Ştiinţ. Med. 5 pag. (Bucureşti. 109—110. Cluj. pag. Prof. 1935. 1935. Nr. (Cluj) anul XVII. pag. 1936. Daniello şi Prof. Rev. Dr. Dr. 1936. A. 1. 10. I. 1. M. 1935. din Cluj. Med. Hăngănuţ: Explorarea radiologică a stomacului duodenului. Danielo şi Dr. Soc. Med.

176. I. Dr. anul XVII. Doc. 22' Febr. Clujul Medical. Clujul Medical. Doc. Cluj. şed. /. Cluj. Olariu: Rugeolă complicată cu sindromul confuziei mintale. Gavrilă: Rugebla. (Cluj). 25 Mai 1935. pag. Gavrilă: Indicanemia în stare normală şi pato­ logică. pag. 1936. anul XVII. anul XVI. Doc. 1935. Ştiinţ. Gavrilă: Cazuri de cărbune. Cluj. Cluj anul XVII. Gavrilă şi Dr. survenită drept complicaţie într'un caz de erizipel. 1936. Gavrilă şi Dr. în Iulie 1935. 7. Doc. 1936. 592^5*99. Doc. Med. Dr. Clujul Medical. Ştiinţ. organizate de Ministerul Sănătăţii BCU Cluj / Central University Library Cluj şi Inst]-. I. 1936. Soc. Cluj. Soc. 1935. I. anul XVI. Mihaileanu: Indicanemia în ne­ frită. 1936. Cluj. 3i Aprilie 1936. Trei conferinţe ţinute la cursurile medico-sanitare cu învăţătoa­ rele rurale. Dr. Nr. Ştiinţ. 390. I. Ştiinţ. Med. şed. Olariu: Un caz de scarlatina complicată cu coree. Ştiinţ. 3^-4. I. Nr. Clujul Medical. Cluj. 1935. Clujul Medical. din. din 21 Mart. şed. 403-406. Ştiinţ. 1936. Nr. Cluj. pustule maligne multiple. 1936. Gavrilă: Un caz de peritonită purulentă. Dr. Soc. Cluj. Med. pag. 678—680. 11. 185. 8. Cluj. Clujul Medical. anul XVI. Doc. 258. anul XVII. (Cluj. Gavrilă: Despre bolile infecto-contagioase. 11. Med. 1936. forma cutanată cu. Ştiinţ. 1936. şed. Dr. şed. Cluj. Oujul Med. 1935. Nr. Soc. Soc. 450. Cluj. vindecare. / . pag. a-mil' V. pag. 4 „ pag. Soc. şed. 25 Ian. pag. Nr. 476. Clujul Medical. Med. Dr. Soc. Gavrilă: Scarlatina puerperală. I. Nr. Gavrilă: Un caz de nefrită acută hemoragică. Cluj. Dr. Soc. 1935. Cluj. anul XVII. Med. Dr. Cluj. 19 Octomvrie 1935. 3. Naghi: Un caz de scarlatina gravă septică cu flegmon amigdalian şi retrofaringean necesitând' Iracheotomie.. Doc. Gavrilă: Diagnosticul şi tratamentul comei diabetice. Dr. Nr. pag. Med. pag. Gavrilă şi Dr. Dr. 476-479. Clujul Medical. Ш . Conferinţă de punere Ia punct. anul XVI. Dr. şed. . 3. Ştiinţ. Clinique et Laboratoriurnt (Ctej). şed. Doc. I. Dr.№ Doc. Med. anul XVI. I. Clujul Medical. 7. Doc. pag. Doc. Gavrilă şi Dr. Doc. Nr. streptococică în cursul unei scarlatine. Cluj. din 19 Aprilie 1935.

Dr. 1936. Dr. T. Clujul Medical. I. Spârchez: Tehnica propagandei culturale la sate. Dr. în Tratatul Elementar de Semiol. 58. Med. 4. Soc. A Moga: Asupra tratamentului cu digitală (Adigan) 'n insuficienţă circulatorii. Cartea Rom. Viciu: Cholecistite după operaţii xie apendicită. pag. Nr. Cluj. Nr. 69—74. Craiova. Cluj. Clujul Medical. Clujul Med. 3. T. Cluj. Cluj. Ştiinţ. Clujul Medical. Opreanu: Un caz de chist hidatic perforat în căile biliare. Con­ ferinţă ţinută la cursurile medico-sanitare cu învăţătoarele ru­ rale. Cluj. Popa Pantea şi Dr. 255. Moga: Semne clinice şi electroradiografice în intoxicaţia cu oleandru. 258-259. Doc. Cluj. Spârchez şi Dr. Doc. Clu­ jul Medical. Cluj. din 8 Febr. L Gavrilă şi Dr. Cluj. pag. şed. pag. 1933-34-35. Dr. Nr. anul XVII 1936. din 30 Nov. Med. din 22 Febr. Clujul Medical. Med. Nr. Clujul Medical. Spârchez şi Dr. Med. Cluj. Nr. Dr. 7-8. Spârchez şi Dr. . Mişcarea Med. pag. 1935. Nr. A. . şed. pag. anul XVII. şed. formă tifoidă. 2. tracheotomie sec. Gavrilă. Nr. 1936. anul XVII. 254—255. 169—170. Soc. E. 1936. din 16 Nov. Spârchez şi Dr. Ştiinţ. Nr. anul XVII. de Ministerul Sănătăţii şi Instrucţiunii. anul XVII. al D-lor Prof. Opreanu: Un caz de trichinoză. 1936. 1936. Ştiinţ. anul XVII. 1935. şi Pat. Nr. 215-218. pag. rectoscopia. Română. şed. A. Dr. 1936. T. anul XVII. Med. org. Ştiinţ. Gavrilă şi Dr. 1936. Cluj.Clujul Medical. anul XVII. 508—515. I. Haţieganu—Goia. Moga: Sindrom spleno-anemic cu mielemie. din 8 Febr. Dr. Popa Panetea: Un caz de nefrită scarlatinoasă gravă cu început eclamptic. Olariu: Carac­ terele epidemiilor de scarlatină din Cluj în ultimii trei mi. T. I I . vindecarea. Voi. Dr. 4. părăsiţii intes­ tinali. 1935. 4. stenoză laringeană consecutivă.108 Doc. Cluj. Dr. 1. 120—121. Dr. 4. Dr. Soc. Cluj. anul XVII 1936. Dr. Cluj. Gavrilă şi Dr. Ştiinţ. pag. 8. pag. Soc. în Iulie 1935. 1936. Clujul Medical. Doc. Nr. pag. Soc. Dr. 2. Med. şed. 1936. 1936. Man: Un caz de crup primitiv intubat. T. I. Popa Pantea: Viteza de sedimen­ tare a globulelor roşii în câteva boli infecţioase acute. Spârchez:Cluj / Central University Library Cluj BCU Gastroscopia.

Dr. Todea: Un caz atipic de chist hidatic pulmonar. V. Dr. Graur: Consideraţiuni asupra unui caz de limfadenoză aleucemică cu tromboflebită. Todea şi Dr. şed. 1936. anul XVII. 1936. Mihăileanu. Răduleţ: Un caz de chist hidatic pulmonar cu un aspect radiologie puţin obişnuit. 1935. M. 7. şed. Clujul Medical. C. 1936. 11. Dr. pag. Nr. I. 12. pag. Clujul Medical. I. anul XVI. Mişc. 2.109Dr. Nr. 1935. pulm. Cluj. cu extrasistole. Dr. Clujul Medical. Clujul Medical. deter­ minări gastro-intestinale şi în sinusurile fronto-etmoidale. pag. Moga: Sindrom a tipic de Adams-Stoks într'o di­ sociaţie a. 9—10. Dr. Dr. 1935. explorarea func^iunei glicopexice a ficatului. Clujul Medical. 3. 587-590. 1935. Ştiinţ. Cluj. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dr. Mihăileanu şi Dr. Cluj. Cluj. Nr. anul XVII. anul XVI. anul XVII. 1. 1935. 1936. 1936. 654—655. Dr. Nr. 10. 531—536. Dr. 576—680. Cluj. pag. 328-329. Cluj. Nr. Clujul Medical. anul XVI. Clujul Medical. Sichet: Considera­ ţiuni asupra icterelor hemolitice în legătură cu 2 cazuri splenectomizate. pag. 654-655. 114—116. Cluj. Soc Ştiinţ. Craiova. Med. Cluj. Dr. anul XVI. Med. Cluj. Dr. pag. Nr. . Nr. 1935. 3. I. 178. Foişoreanu: Contribuţiuni la trata­ mentul complicaţiilor secundare în tbc. 11. Clujul Medical. din 23 Martie 1935. Soc. Mateescu: Tratamentul cu „Piton" într'un caz de diabet insipid. 165-169. Cluj. Nr. v. 228-242. Cluj. Acţiunea chlorurei de calciu asu­ pra ritmului cardiac. 655-657. pag. Popescu: Consideraţiuni asupra explorării func­ ţiunii externe a ficatului. . pag. Popescu: Metoda lui Fleuri şi Maque pentru doza­ rea zahărului în urină. Todea: Un caz de spondilită tifică. Rădule\: Un caz de pseudo-fistulă gastro-duodenală. din 11 Ian. A. Popescu: Consideraţiuni asupra galactozuriilor provocate pt. 1935. anul XVI. Nr. Clujul Medical. Med. Română. V. anul XVII. Dr. 4. 12. Cluj. 12. Nr. 1. C. anul XVI. Nr. 1935. Mateescu şi Dr. Clujul Medical. anul XVI. pag. pag. C. pag. Cluj. Clujul Medical. M. Nr. Mihăileanu şi Dr.

pag. Chist hidatic al splinei supurat şi perforat în stomac. Cluj.8. M. Dr. Secărsa §i Dr. 1. Dr. Tipogr. 'N. Clu­ jul Medical. anul XVII. Dl. Nr. Dr. 1. Dr. Cluj. Dr. Cluj. Sichet: Un caz de Panmieloftiză. cu aspect ra• diologic atipic. în legătură cu stricturi uretrali. Clujul Medical Cluj. P. pag. "Transilvania. 31—32. 20-i28. 475—478. P. Popa Pantea: Viteza de sedimentare a globulelor ro­ şii în bolile irifeeţioase acute. Dr. anul XVn. 1335. pulm. Cartea Româneasca. ţinut cu oca­ zia Olimpiadei la Berlin. . Cluj. Studiu clinic şi anatomic. P. Dr. P. Teză în 'medicină 1935. Haţieganu a participat în luna August 1^36 la Congresul internaţional de medicină sportivă. Nr. 1. David Gheorghe: Valoarea diagnostică a examinării secreţiei şi chimismului gastric hi cancerul stomacal. Teze de University BCU Cluj / Centraldoctorat. Cluj. Bumbăcescu: Rezultate imediate şi tardive după frenicectomie în tbc. Clujul Medical. MM&şan: ТигЂиг&гП« cardiovasculare îft boala lui Basedow şi tratamentul lor. unde а îăcut comuni­ cări mult apreciate. Sichet: Un caz de septicemie gop®eocică prin plagă cutanată. Bumbăcescu şi Dr. Dr. Cluj. Teză în med. pag. Degan şi Dr. P. Nr. "Nr. 1935. anul XVII. Sichet şi Dr. O u jul Medical. Nr. anul XVII. 11136» Carîea Шот. Teza în med. 1. . Sichet. pag. 16—20. 500—502. Chiper. Dr. 1936. Cluj. 1936. Ш 6 . 3. Preotesoiu:. Degan şi Dr. Hăngănuţ a luat parte în luna Septembrie 1936 Ta congresul de radiologie dela "Viena. 1936. pag. pag. Clujul Medical. anul XVII. Prof. Clujul Medi­ cal. Nr. Participări la congrese. ~Dr. Ђг. Library Cluj Dr.Dr. anul XVI. Bumbăcescu: Un caz de septicemie cronică colibacilară cr. Todea: Chist hidatic pulm. Dl. T)-sa s'a interesat cu această oca­ zie despre educaţia fizică în general şi m special de educaţia fizică în Universitate. 9. 1936. 160—165.

due â la prose renale. 13. 3. Societe de Biol. pag. Hăn<)ânuţ şi Dr. Prof. La reaction de Weltmann dans Ies affections du systeme neryeux. 5. Nevralgie des nerfs honteux interne et obturateur. (cu Li Manta şi M. Meningite ourliene du type primitif. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Dragomir). 6. „Cartea Româ­ nească' . C. 5. (Articole publicate în Paris medical Revue neurol. Manta şi M. 652 pagini. Dr. 5. ou â l'hydronephrose. 14. Cluj. 12. (cu M. 331—338. 1936. chez un cardiaque. Anales de Medecine. Dragomir). Bu­ zoi anu). Cancer metastatique de la region Library Cluj BCU Cluj / Central University hypophiso-tuberiene avec diabete insipide. 7. Urechia. des Hopitaux de Paris etc. Soc. (Clujul Medical. Bumbăcescu). Meningite ourliene du type primitif. directorul clinicii.ш 4. anul XVII. 15. I. Goia în colaborare CUDF. Clinica de semiologie medicală. I.uvelles recherches sur une substance pyretogene des urines normales et pathologiques. Bumbăcescu). (cu L. Tabes traumatique. 1. Sur un cas de paralysie recurentielle et un autre de syndrome d'Avellis d'etiologie peu commune. (cu J. Sur deux cas de miosite ossifiante loealisee. Bumbăcescu). 10. Hemiplegie avec amaurose unileterale concomittente. Cluj. 2. Tipogr. {cu L. Dr. (cu D-na Retezeanu). complication residuelle gripalle. . (cu Emil Ţeposu). Spârchez: Tratat elementar de Semiologie şi Pa­ tologie Medicală. 7. II. 8. No. Nr. Haţieganu şi Dr. Symptomes de myelite sacree. 4. Nevralgie sciatique. 1936. Clinica psihiatrică. (cu O. Trois cas de choree chez Ies heredosiphilitiques. 9. Sur deux cas de meningite syphilitique. Voi. coincidant avec une malformation secree. 11. Dr. Syndrome parkinsonien de nature syphilitique. Lucrările Dlui Prof.

18. Dra­ gomir). Bumbăcescu). (cu D-na Rete­ zeanu). (Troisieme note. fitudes sur le mecanisme de la reaction de Weltmann et de sa valeur dans les maladies du systeme nerveux. Manta şi M. Bumbăcescu). Tabes et parkinsonisme syphilitique. Nouvelles etudes sur la sero-coagulation de Welt­ mann. Les variations du chlore et du Sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. Choree aigue avec examen anatomique. Manta şi M. 28. (cu D-na Retezeanu). Elekes). Oreillon cerebral â debut psychosique (cu N. 32. Manta şi Library Cluj M. 20. Hemoragie cerebeloasă cu moarte rapidă. 26. Paralysie du nerf sciatique apres une injection de quinine (cu L. (cu N. La reaction du Weltmann dans les affections du sys­ teme nerveux. Benetato şi D-na Retezeanu). iCotuţ). Note sur l'action pyretogene de la levure de biere. 33. Trois cas de choree chez heredo-syphilitiques. L'hemiatrophie faciale droite avec atrophie musculaire du membre superieur gauche. (cu I. 24. BCU Cluj Central University 27. 30. (cu Gr. Dragomir). 31. (cu I. Tabes heredosyphilitique avec labyrinthite unilatera­ le. Bumbăcescu). Sur deux cas de syndrome pedonculaire. Dragomir). (cu C. Hemispasme facial apres un plaie du nez. / Cu I. 29. Prurit rebelle relevant un tabes fruste (cu L. 25. 34. . Noi cercetări asupra potasiului în insuficienţa glan­ dei suprarenale. apparaissant â l'age adulte. 22. Benetato şi D-na Retezeanu). 36. (cu D-na Retezeanu). 17. 35. 19. 21. et d'un chondro-proteide urinaire. 23. Sur un cas de syndrome de la calotte protuberentielle. Meningite lymphocitaire benigne. Syndrome du carrefour sensitif (cu L. Elekes). cu Gr.112 16. Gynecomastie chez un paralytique general.

3. Metamorfoza sindromelor postencefalitice. in colaborare cu Dr. Bela Lakatos. I. Un caz de emiplegie hipofizară (sub presă). 1935. 12 din 1935. Cluj. Cluj. de Endocrinologie. ANUARUL 1935/36 8 . Miş­ carea Medicală. Rev. Wilhelm Prak: 1. Date statistice despre cazurile de tabes observate în ultimii 10 ani în BCU Cluj Neurologică. 1. Teofil Dragomir: . Comunic. Minea: 1. Pag. Dr. — 4. Iu­ nie 1936. Clinica neurologică. Clujul Medical. Desideriu Duma: 1. Com. Ştiinţelor Med. Lucrare publicată în Formularul Terapeutic. Bela Lakatos şi Dr. Dr. Cluj. Ginecologie şi Obstetrică. Un caz de chifoză traumatică şi arachnoidită spinală. No. Martie 1936. Com. Afecţiunile nervoase mai importante şi tratamentul lor.113 6. în colaborare cu Dr. 2. Despre un caz de eritromelalgie. 751—766. laj Soc. Prof. etc. un caz de eritromelalgie Soc. la Soc. Craiova. Nov. Mihail Keusch: Două cazuri heredo-familiare de maladia lui Dercum. Ştiinţelor Med. al Clinici­ lor Universitare. 1. Bela La­ katos. Com. (sub presă). Cluj. Publicată în Rev. Clujul Medical. Turburările nervoase în climaterice. Desideriu Duma: 1. Ştiinţelor Med. 1936. 2. Terapia crizelor gastrice tabetice cu unde ultrascurte. No. Ştiinţelor Medicale Cluj. Dr. 8 Febr. Clujul Medical. de Endocrinolo-Ginecologie. Bela Lakatos. Dr. 2. în colaborare cu Dr. Desideriu Duma şl Dr. . Cluj. Dr. Comunic. Consideraţiuni asupra prognosticului şi diagnosticu­ lui diferenţial în legătură cu un caz de arachnoidită spinală chistică operată şi vindecată. Dr. Clinica / Central University Library Cluj la Soc. la Soc.

Tr. Revista de Endocrinologie. Nr. Popovici). 4 Voaşele. Dec. 2. Decemvrie 1935. Gynecologie şi Obstetrică. 5. Vago). Revista de Endocrinologie. (In colaborare cu Dr. 4. Coja). agenţii puericulturii rurale. Consideraţiuni asupra tratamentului insuficienţei ovariene prin hormonul terapiei. No. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. Grigoriu Cristea: 1. O. N. Popovici Traian: 1. Revista Endocrinologie. . Nr. 5. Pulicat în Revista „Cancerul". D. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. 4. Raport făcut la Congresul VI. Nr. Bucureşti 15-19 Decemvrie 1935. Mola hydatiformă (studiu hormonal). A. 1935. Gyne­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cologie şi Obstetricală. 2. Coja şi Dr. Sarcina trigemelară. Nr. Februarie 1936. Vago). Purge). (In colaborare cu Dr. Dr. Menstruaţia şi caracterele ei privită prin prisma cre­ dinţelor populare şi în lumina ştiinţei. 3. Februarie 1936. pag. 1936. Cristea Grigoriu). de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. (cu 6 clişee originale). (In colaborare cu Dr. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. pag. Pană). G. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi ^rolanului. 3. 1935. (In colaborare cu Docent Dr. 1.114 7. (In colabo­ rare cu Dr. Raport făcut la al VI-lea Congres Naţional de Chirurgie Gynecologie şi Obstetrică ţinut la Bucureşti în 15—19 Decemvrie 1935. Nr. 1936. O. (In colaborare cu Dr. Revista de Endocrinologie. 246—257. Dr. Docent Dr. No. 1936. administrate intratuber. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. 5. 2. 1935. 1. 3. Comunicare făcută la Societatea de En­ docrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Gynecologie şi Obstetrică. Iancu). N . Comunicare făcut la Soc. Naţional de Chirurgie. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Revista de Endocrinologie Gy­ necologie şi Obstetrică. (In colaborare cu Prof. (In colaborare cu Doc. 332—340. Clinic» gynecologieă şi obstetricală Profesor Dr. 4. Ginecologie şi Obstetrică.

Dr. A. 3. Secţia Cluj. asistat în Clinica Gynecologică şi Obstetricală din Cluj. Bucureşti 15—19 Decemvrie 1935. Acţiunea îpertonizantă a serului sanguin. / Central University Library Cluj BCU Cluj 5. Iancu). Şedinţa din 23 Ianuarie 1936. Februarie 1936. (In colabo­ rare cu Doc. Gh. 6. Edem şi sarcina. Dr. (In colaborare cu Doc. 160—168. Docent Dr. Bucureşti 15—19 De­ cemvrie 1935. A. Februarie 1936. Română de Antropologie Cluj. Relaţia greutăţii corporale a noilor născuţi asistaţi în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. Comunicare făcută la Con­ gresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. 10. în T912. 9. Ro­ mână de Dermatologie. 7. Confesiunea şi ocupaţiunea mamelor asistate la mater­ nitatea Universităţii din Cluj în anul 1912. 140—152. (In colabo­ rare cu Dr. Dr. Nr. Februarie 1936. pag. (In colaborare cu Doc. pag. (In colaborare cu Doc.1Г5 (6. Şe­ dinţa din 19 Decemvrie 1935. Iancu). 8. Soc. Şedinţa din 8 Martie 1936. Popa Rubin. Comunicare la Soc. în 1914. Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie şi Obstetrică. 4. a lichidului cefalo-rachidian şi a urinei eclampticelor. Inundaţie peritonială mortală consecutivă rupturei nodulilor metastatici într'un caz de corioepiteliom. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Ioan Voicu: 1. Consideraţiuni demografice asupra materialului materno-infantil. Română de Antropologie Cluj. în ra­ port cu starea lor civilă şi ocupaţiunea mamelor. A. A. Co- . Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Ob­ stetrică. Comunicare fă­ cută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. 2. No. A. Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. Pemfigus sifilitic cu localizarea atipică la noul născut. Soc. Dr. Iancu). Comunicare la Soc. Purge). ЈЗакста şi fibrom mtef in. 2. •de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Comunicare făcută la Soc.dela Universitatea din Cluj în anul 1912. Iancu). (In colaborare cu Dr. Iancu). Două cazuri de seminom al ovarului. (In colaborare cu Doc. 1935. Comunicare făcută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Bucureşti 15—19 Dec. Dr. 2. Mamele şi copiii maternităţii . Neoplasmul colului uterin.

(In colaborare cu Dr. Română de Antropologie Cluj. Stobor asupra organelor ge­ nitale femeieşti. Rom. Comunicare făcută la Soc. Petrescu).de Pediatrie şi Puericultura din. . A. Acţiunea nămolului dela. Gynecologie şi Obstetrică. Şedinţa din 7. Iancu). Revista de Endo­ crinologie. Dr. Cercetări experimentale şi clinice. Gynecologie şi Obstetrică. Comunicare făcută la Soc. Iancu). Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. 16. Dr. Greutatea corporală a noi născuţilor din Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj din 1919. Dr. A. 1936. 341—347. Petrescu). Pană). D. pag. 18. (In colaborare cu Doc. 4. Demografia ocrotirei materno-infantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Fluctuaţiunile senzoniere al greutăţii corporale la noinăscuţi.. în raport cir starea socială şi civilă a mamelor. (In colaborare cu Doc. 6. 11. 13. 15. (In cola­ borare cu Dr. Gy­ necologie şi Obstetrică. Comunicare făcută la Soc. A. Soc. de Endocrinologie. 12. Comunicare făcut la Soc. Demografia ocrotirei materno-infantile în Clinica Obr stetricală şi Gynecologică din Cluj. Greutatea BCU Cluj / Central University Library Cluj Obstecorporală a noi născuţilor în Clinica tricală şi Gynecologică din Cluj în 1919—1920. Mai 1936. 385—389. Revista de Igienă Socială. 1920 şi 1921. D. A. Acţiunea extrasului placentar şi urinei de femeie gra­ vidă asupra ciclului oestral şi a glandei mamare.. Şedinţa din 20 Mai 1936. Iunie 1936.. 14. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. (In colaborare cu Doc. Comunicare făcută la Soc. Şedinţa din. I. de Antropologie din Cluj. Clujl. Şedinţa din 20 Mai 1936. Ştiinţelor medicale din O u } . Şedinţa din 1 Aprilie 1936. în 1918. în 1916. Şedinţa din 10 Martie. Căprioară şi Dr. pag. 1 Aprilie 1936. 17. 19. (In colabo­ rare cu Dr. Hemoragia cerebrală îh sarcină datorită' ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară.. (In colaborare cu Doc. (In colaborare cu Doc» Dr. Revista de Endocrinologie. de En­ docrinologie. 5. in raport cu anotimpurile. Dr.. Nr. Iunie 1936.im. I. Nr. Nr. Iancu). municare făcută: larSflC. 1936. Bucureşti. Şe­ dinţa din 23 Mai 1936. Iancu). Iancu). . A.

Copăceanu. (Revista Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. 3. Dr. Mola Hidatiformă (Stufiu ormonal) îr^ colaborare cu Dl Prof. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. Avort spontan septico-piemic produs de un acces al măinii. 4. Voicu I. Grigoriu Gr. (In colaborare <cu Doc. M. 3. In colabo­ rare cu Dr. 2 Ianuarie 1936). Utilizarea terapeutică a principiului gonadotrop. (Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie Obstetrică Nr. (In colaborare cu Dr. Şedinţa societăţii de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică 4 Aprilie 1936. In colaborare cu Dr. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Gynecologie şi Obstet­ rică. Revista de Endo­ crinologie Gynecologie Obstetrică Nr. încercări cu reacţiunea de sarcină Bowmann-Vischer. 2 Ianuarie 1936). (Revista de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. Petrescu. Endocrinologie. In colaborare cu Dl Doc. Voicu I şi Dr. Deformaţiune osoasă craniană la un nou născut. (In co­ laborarea cu Doc. 6. Coja'N. a lichidului cefalo rachidian şî a urinei eclampticelor. Cluj Aprilie 1936. 3). 1. A. 1. Acţiunea ipertonizantă a serului sanghin. (Revista Endocrinolo­ gie Gynecologie Obstetrica Nr. Petrescu). Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra glandei mamare şi a ciclului oestral. lutei•nizant. Nr. 1936. izolat din urina de gravidă. Grigoriu Cr. . Cluj Aprilie 1936. A funcţionat ca secretar general al Rev. T. 2. 5. 5. 7. Dr. Gynecologie şi Obstetrică îngrijind de apariţia acestui pe­ riodic.Asistent Dr. Problema actuală a secâlei cornute. de Antropologie. Iancu). de Endocrinologie. 1 Dec. Clotuţiu şi Dr. Căprioară Dumitru. 1936. Co­ municare la Soc. (Revista Endocri­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nologie Gynecologie Obstetrică Nr. In colaborare cu Dl Prof. 4). (Co­ municare la Soc.117 . Purye Gh. Sarcină şi Paludismul. 2. Dr. 3).

Nr. Nr. Revista de Endocrino­ logie. Emoragia cerebrală în sarcină datorită ipertenshmei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Gynecologie şi Obstetrică.. (In. Reacţia de sex Dorn-Sugarman. Gynecologie şi Obstetrică Nr. 2. Dr. Dr. (In cola­ borare cu Asistent Dr. Pană. Gh. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. Purge).) Revista de Endocrinologie Gynecolo— gie şi Obstetrică. Revista de Endocrinolo­ gie. Traian P o povici. (Cerce­ tări experimentale. Gyne­ cologie şi Obstetrică. Dr.. Nîcolae:. 1936. 1935. Influenţa foliculinei şi a urinei de femeie gravidă asu­ pra timusului. 5. Gynecologie şi Obstetrică. (In colaborare cu Prof. colaborare cu Prof. 1936. Dr. Cluj 21 Martie 1936. Gynecologie şi Obstetrică. Influenţa foliculinei asupra glandei mamare. N. 1. Petrescu. 3. Grigoriu)... 1936. 11. Şedinţa dm> 29 Ianuarie 1936. Revista de Endocrinologie. Clujul Medical Nr. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi prolanului administrate intratubar. (In colabo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rare cu Docent Dr. 1 . Grigoriu şi Dr. Revista de Endocrino­ logie. 1. Dr. Tratamentul durerii spastice în gynecologie.. (In colaborare cu Prof.Пг. 4. In colaborare cu Prof. Baroni). Nr. asupra acţiune! foliculinei şl prolanului administrate intratuber. C. Baroni)Comunicare făcută la şedinţa Societăţii de Endocrinologie. I. 1936. Studiu experimental.. Comunicare şedinţa Societăţii de Endo­ crinologie. Voicu). V. Pană Dumitru. Gy­ necologie şi Obstetrică Nr. Câteva consideraţiuni în legătură cu un caz de polidactilie la un nou născut. (Cercetări experimentale. Dr. Coja). în colaborare cu Prof. C. D. 5. Соја. 2. 4. I. C. Dr. 1935. Reacţia de sex Dorn-Sugraman. 3. Gynecologie şi Obstetrică. 5. (In coraborare cu Doc. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie.. Gri goriu. Gynecologie şi Obstetrică. 1. V. 2. Cluj în 4 Martie 1936. 3. 1. Revista de Endocrinologie. Nr. 1. 1936.

1936. Dr. şi Doc. I. Stanca. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. Casieri: Dr. Heller şi Dr. Gynecologie şi Obstetrică. de Endocrinologie. 3. David). Societatea de „Endocrinologie. Endocrinologie şi Obstetrică. Dr. Cotuţiu şi Dr. Dr. Secretar general: Doc. Dr. Dr. (In colabo­ rare cu Docent Dr. Avort spontan septico-piemic în urma unui acces al măinii. şi Dr.№ 3. Voicu). Vago O. Po­ povici). 1. 4. Doc. (In colaborare cu Docent Dr. Cercetări clinice şi experimentale. Gyneco­ logie şi Obstetrică. 21 Aprilie 1936. (In co­ BCU Cluj / Central University Library Cluj laborare cu Docent Dr. *) In şedinţa din £9 Ianuarie 1936 s'a următorul comitet: ales. Comunicare la Societatea de Endocrinologie. şi Dr. D. Gynecologie şi Obstetrică Nr. Vice-preşedinţi: Prof. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. Doc. Gy­ necologie şi Obstetrică. Ianuarie 1936. Membrii în comitet: Prof. Bibliote­ cari: Dr. Coja N. Iancu. Comunicare făcută la Soc. Voicu I. Gynecologie şi Obstetrică Martie 1936. (In cola­ borare cu Doc. 2. Po­ povici Traian. de Gynecologie. Grădinescu. Kese Gheorghe. 5. . 5. (In colaborare cu Dr. Comunicare făcută la Soc. Influenţa nămolului (turba) asupra organelor genitale. Bacilul difteric la noi născuţi din colectivităţi. Grigoriu. Decembrie 1936. Revistă de Endocrinologie. Voicu I. Popa Rada Olimpia şi Dr. Gynecologie şi Obstetrică*). Ar. Cluj 21 Aprilie 1936. Minea. anul 1936. Comi>nicare la Societate de Endocrinologie. Dr. Iancu Ax. Yago Octavian. Căprioară). D. Comunicare la şedinţa de Endocrinologie. Prof. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra ciclului oestral şi glandei mamare. Martie 1936. Dr. 1. A. Secretari de şedinţă: Dr. Dr. Gynecologie şi Obstetrică. Căprioară. Simon A. pentru Preşedinte: Prof. Mihail. (In colaborare cu Docent Dr. C. Turcu şi Dr. Metode diuretice în eclampsie. Sarcina trigemelară. Căprioară. Popovici).

Copăceanu: Reacţia de sarcină Bowmann-Vischner. Dr. Dr. I. 6. Dr. Ax. Dr. 2. 4. 4. Voicu: Mamele şi copiii Maternităţii dela Universitatea Cluj. C Oprişiu: Contribuţiuni la studiul funcţiunii antitoxice ia capsulei supra­ renale. Vago: Sarcină trigemelară. Doc. Dr. Popoviciu Tr. Benetato.: Diagnosticul sexului prin reacţia DornSugarman. Popovici şi Dr. 1. Gr. David şi Dr. 3. 3. Dr. Dr. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Vago: Bacilul difteric laBCU Cluj / Central University Library Cluj noi născuţi din colectivităţi.120 Acesta Societate în decursul anului a prezentat următo­ rul program: Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. Voicu: Un caz de pemfigus sifilitic la nou născut cu localizare atipică. .: Sarcină şi fibrom al colului uterin. Pană D. 2. Doc. Dr. 5. Voicu şi Dr. Dr. Doc. Voicu: Acţiunea nămolului dela Stobor asu­ pra organelor genitale (Cercetări clinice şi experimentale). Dr. 1. Dr. Vago: Sarcini închipuite. Doc. Dr. Russu: (Capsulele suprarenale şi sincopa adrenalino-cloroformică. Găină şi Dr. Iancu. Dr. Iancu şi Doc. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra timusului. Baroni şi Dr. Popoviciu Tr. 5. Turcu. Dr. Dr. Doc. 2. Doc. Dr. în anul 1912. Prof. Velluda şi Dr. Doc. Doc. 1. Dr. Pană: Emoragia cerebrală In sarcină datorită ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Doc. Purge şi Dr. Şedinţa din 29 Ianuarie 1936. Prof. D. T. Şedinţa din 4 Martie 1936. Dr. Orient: Menstruaţiunea şi menotoxinele. Iancu şi Doc. şi Dr.

Dr. Voicu: Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. Dr. Grădinescu şi Santa N. Doc. Kernbach: Perforaţiile uterine şi intestinale. sub îngrijirea unui comitet de redacţie. 1935 pag. Cotuţiu. Alte lucrări executate în cadrul Clinicii.121 2. Dragomir şi Dr. Soc. evoluând paralel. Axente Iancu: Două mici epidemii de zona şi de varicelă. 2. vezi Clujul Medical Anul XVI. Nr. Nr. In Decemvrie 1935 a luat fiinţă . Dr. Iancu şi Dr. (Problema responsabilităţii medicale). Rubin Popa şi Dr. . Voicu şi /Doc. Dr.. Stupariu: Cercetări asupra se­ dimentării globulelor roşii în cancerele uterine. Dr. 1935. Velluda: Consideraţiuni de anatomie şi bio­ logie comparată şi experimentală asupra sarcinilor multigemelare la om. Dr. 9—10 pag. Dr. Docent Dr. Nr. 681. 10 pag. 1 Dec. „Satul şl Şcoala" Anul V. Dr. Petrescu: Avort spontan septico-piemic produs de un abces al mânii. Г—2 Sept—Oct. Căprioară. Prof. Iancu: Library Cluj corporală a noi născuţilor în iClinica Ginecologică şi Obstetricală din Cluj în 1919—1920. română" Anul VIII. 7-48. 3.Revista de Endocrino­ logie. Axente Iancu: Sechele encefalitice. Şedinţa din 20 Mai 1936. 5. Docent Dr.: Acţiunea extractu­ lui cortico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. 719—721 referat „Mişcarea medicală. Doc. Doc. Mureşan şi Dr. Lakatos: Turburările nervoase în climacteriu. Oprişiu: Glicemia noilor născuţi. Dr. Docent Dr. care apare bilunar. 4. 12. în raport cu starea socială şi civilă a ma­ melor. Dr. Ginecologie şi Obstetrică. Dr. Prof. Ştiinţelor Medicale Cluj. Dr. 1935. Doc. Axente Iancu: Alteraţiile psihice şi turbură­ rile de caracter în vegetaţiile adenoide ale copilului. cu un program bogat. 4. la 19 Oct. după po­ jar. 6. 10—13. BCU Cluj Central University Greutatea 3. pag. 1. Nr. „Cernăuţi Medical" Anul II.

Axente Iancu: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. ciclul al 3-lea organizat de Cercul Cultural al „Astrei" din cartierul General Grigorescu. 2 1936 pag. Ştiinţelor medicale. la 15 Dec. Conferinţa ţinută la Societatea Română de ortopedie. 2 pag. la Răscruci. Cluj. română de antropologie Cluj. şedinţa din 30 Nov. cu ocaziunea „cercului cultural învăţătoresc" (vezi şi România nouă din 19 Dec. pag. 1935 şi „Dimineaţa" din 17 Dec. Axente Iancu: Un aspect curios al craniului BCU Cluj / Central University Library Cluj fetal. „Patria" din 27 Nov. Axente Iancu: „Lenea" hipotiroidiană a şco­ larilor. 12. Dariu şi David) vezi şi Clujul Medical Nr.122 Docent Dr. 1936. 1935. 1935. 1935 pag. Anul I Febr. şedinţa din 10 Nov. 180—181. Axente Iancu: „Copiii leneşi". conferinţă în cadrul „Astrei". 1935 (în colaborare cu d. şedinţa din 4 Dec. 121. Someş. 4. 61. Societatea Română de der­ matologie şi sifiligrafie Cluj. Soc. „Di­ mineaţa" din 21 Nov. 2. 77—85. Nr. D. 1936 Nr. I. 9 şi rev. 1935 (în cola­ borare cu drîF Turcu.). (în colaborare cu Dr. Gynecologie. m. 1935 pag. 1935. Conferinţă ţinută la „Seminarul de Pedologie şi Pe­ dagogie experimentală. 1935 şi Revista de Ortopedie Anul IX. pentru complectarea şi desăvârşirea culturii profesionale a învăţătorimii Clujene. 1936 pag. Docent Dr. Axente Iancu: Maladia lui Ritter von Rittersheim la un sugar eredo-sifilitic. 1935 pag. Docent Dr. vezi şi „Universul" din 15 Dec. „Dimineaţa" 2 Dec. Conferinţă inau­ gurală. 1935 şi „România Nouă" din 20 Nov. şedinţa din 8 Dec. 1-2 pag. Docent Dr. 1935). Voicu). Axente Iancu: Enureza infantilă. Axente Iancu: Mamele şi copiii maternităţii dela universitatea din Ouj. Jud. 5. Docent dr. 1935. şedinţa din 26 Nov. (Vezi „Universul" 22 Nov. 1935 Nr. Docent Dr. la 23 Noemvrie -935 ora 6 p. Obstetrică. Endocrinologie. 1. Axente Iancu: Probleme medico-pedagogice. Căprioară) vezi şi Clujul Me­ dical Nr. Soc. vezi „România Nouă" din 27 Nov. 1935. Endocrinologie. Docent Dr. . ginecologie şi obstetrică din Cluj. . Docent Dr.al cărui preşedinte este conferenţiarul. în anul 1912. Docent Dr. Soc.

3. N. şedinţa din 29 Ianuarie 1936. Conferinţă cu proecţiuni. şedinţa din 25 Ianuarie 1936. G. G. pag. Curs ţinut în amfiteatrul Clinicei obstetricale şi ginecologice cu studenţii în medicină. David şi Vago). 1935 vezi şi Clujul Medical Nr. Docent Dr. 1936. Axente Iancu: O altă „lene" a şcolarului: cea hipofizară. Voicu) Societatea Româ­ nă de Antropologie. Axente Iancu: Alimentarea noului născut. pag. la 15 Febr. 800—807. Popa). vezi şi" Clujul Medical Nr. 4. 183. Societatea română de antropologie. Docent Dr. Docent Dr. Şedinţă din 19 Dec. Reuniunea anatomică din Cluj. Axente Iancu: Relaţia greutăţii corporale a nouilor născuţi asistaţi în Clinica Obsetricală în 1912 cu sta­ rea lor civilă şi cu ocupaţiunea mamelor. Axente Iancu: Deux nourrissons eczemateux inocules au B. BCU Cluj / Central Universityantiinfecţios al facto­ Axente Iancu: Efectul Library Cluj rului D. 3. 1936. â fortes doses XI-е Session de I'Association Internationale pour la Protection de l'Enfance.128* Docent Dr. Anul II. Docteur Axente Iancou (Cluj): Deux cas de diathese exsudative inocules au B. un aspect al difteriei sugarului. — Societatea de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Axente Iancu: Degenerescentă grăsoasă a fi­ catului şi a rinichilor Ia un copil de 9 luni (în colaborare cu Dr. Annee 1935. Societatea Ştiinţelor Medicale din Cluj. No. 98. 1936. Vestul medical. 18 а 21 Juillet 1935. şedinţa din 4 Febr. Docent Dr. Vezi şi Bulletin internaţional de la Pro­ tection de l'Enfance. 189. pag. No. Docent Dr. 3. şedinţa din 23 Ianuarie 1936. Axente Iancu: Bacilul difteric la noui născuţii din colectivitate. Docent Dr. Bruxelles. Ginecologie şi Obstetrică din Cluj. Sous le haut patronage du gouvernement belge. Revue francaise de Pe­ diatrie. Cluj. 775—785. (In colaborare cu Docent dr. vezi şi Clujul Medical Nr. Docent Dr. 14Î. 6. Docent Dr. a fortes doses. I. C. 1935. pag. (in colabo­ rare cu drii Turcu. pag. 269. şedinţa dela 15 Febr. 1936 pag. Societatea de Endocrinologie. 1936. Tome XI. 1936. ţinută la Seminarul de- . R. Rev. C. Axenfe Iancur Confesiunea şi ocupaţiuuoa mamelor asistate în 1912 în maternitatea universităţii din' Cluj. Axente Iancu: Rinita muco-purulentă. 1936.

(în colabo­ rare cu Doc. 51. Dr.424 pedologie şi pedagogie experimentală. Voicu). Docent Dr. I. pag. Axente Iancu: Glicemia nouilor născuţi. Vezi şi Clujul Medical No. Vezi şi Clujul Medical No. P. I. Şedin­ ţa din 1 Aprilie 1936. Cluj. din Cluj. Ştiin­ ţelor Medicale. (In colaborare cu Doc. Soc. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obst. pag. şedinţa din 3 Aprilie 1936. Docent Dr. de Endocrinologie. Vezi „România Nouă". Cluj şedinţa din 21 Martie 1936. (Vezi şi „La Presse Medicale" No. gynecolo­ gie şi obstetrică. Axente Iancu: Pemfigus sifilitic cu o locali­ zare atipică la nou născut. 107. Axente Iancu: Edem prin carenţă alimenta­ tă. Soc. Axente Iancu: 3 conferinţe despre fiziopatologia noului născut şi puericultura. Anul IV. Docent Dr. Anul XVII. la Soc. Cluj. (In colaborare cu Docent Dr. Dariu). şedinţa din 8 Martie 1936. Cluj şedinţa din 7 Martie 1936. Cluj. 480. şi Gyn. şedinţa din 4 Martie 1936. Docent Dr. 1936. „Alliance Francaise". de Endocrinologie. 8 Juillet 1936. 475). (In colabo­ rare cu Dr. Docent Dr. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Ştiiţelor medicale. la nou născut. Societatea Ştiinţelor Medicale. Axente Iancu: Sifilide papulo-buloase pe partea dorsală a mâinilor şi picioarelor. (In colaborare cu Drul Opriş). ţinute cu moaşele venite . L. Nr. Axente Iancu: Protecţia materno-infantilă în clinica obstetricală şi ginecologică din Cluj în anul 1914. şedinţa din 10 Martie 1936. în 1916. Docent Dr. tip hidremic. 1 Iu­ nie. Voicu). I. Conferinţă ţinută la 30 Martie 1936. Soc. 6. Dr. pag. (în colaborare cu Doc. Docent Dr. Voicu). 1936. 1936. Societatea Română de Antropologie Cluj. 55. prin desechilibru alimentar la un copil de 16 luni. de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. So­ cietatea Română de dermatologie şi sifiligrafie. pag. Ia un sugar de 3 săptămâni. Soc. şedinţa din 1 Aprilie 1936. No. 321. Docent Dr. (Vezi şi Clujul Medical. 1126). la 29 Febr. Alexandru Iancu: Distrofie. Docent Dr. Soc. I. Joi 5 Martie 1936. 7. Dr. Axente Iancu: Cultul copilului în Franţa. Cluj. BCU Cluj Iancu: Bronchopneumonie prelungi­ Axente / Central University Library Cluj ră la un copil de 2 ani. Voicu). Docent Dr.

(In colaborare cu dl. în 1919—20—21. în 1919. 5. Docent Dr. Г. Axente Iancu: Paludismul la un copil mic din colectivitate internat cu 9 luni în urmă. 1936). Docent Dr. Societatea de nologie. 307-310. pag. Ştiinţelor Medicale Cluj. Axente Iancu: Greutatea corporală a noilor născuţi în Ck Gynec. V. Conferinţă cu proiecţiuni. I. 8. Axente Iancu: 74 cm. Anul I I I . Axente Iancu: Colaborarea sorei de ocrotire cu „Centrul pentru ocrotirea copiilor". Docent Dr. I. Voicu). Conferinţe — Comunicări. Voicu). în vacanţa Paştelui 1936. (In colabo­ rare cu Doc. de Pediatrie şi Puericultura. statură. Gh. Dr. Docent Dr. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Mai 1936. Axente Iancu: Greutatea corporală a nouilor născuţi în raport cu anotimpul. Română de Antropologie Cluj. ţinută Ia Cinematograful „Capitol" la 26 Mai 1936. Popoviciu: Principii de protecţia materno-infantilă pentru viitoarea legiferare sanitară. şedinţa din 23 Mai 1936. Docent Dr. Docent Dr. Societatea Română de Antropologie Cluj. la o copilă în vârstă de 3 ani şi 10 luni. la Şcoala surorilor de ocrotire. şi Obstetric. Voicu). Conferinţa ţinută la 11 Mai 1936. Docent Dr. (Comunicare. Axente Iancu: Edemele copiilor mici prin re­ gimurile de restricţiune.125^ la „cursul de împrospătarea cunoştinţelor". Soc. Docent Dr. No. Soc. Docent Dr. în raport cu starea socialăBCU Cluj / Central University Library Cluj Endocri­ şi civilă a mamelor. Ştiin­ ţelor Medicale din Cluj. şedinţa din 9 Mai 1936. Cluj. şedinţa din 7 Mai 1936. Prof. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologie din Cluj.• Ia Soc. 17. Axente Iancu: Copiii bolnavi şi piperniciţi din cauza lipsei laptelului din hrana lor. Dr. (In colaborare cu Doc. 20 Mai 1936. Dr. şedinţa din 7 Mai 1936. Soc. . cu ocaziunea „săptămânii laptelui". Cernăuţi Medical. în 1919—20. Clinica infantilă Publicaţii —. organizat de Di­ recţiunea Clinicei de Gynecologie şi Obstetrică din Cluj.

Prof. Gh. Dr.ш Prof. Munteanu: Protecţia copiilor în Plasa Sanitară Model Gilău. şi la Congresul internaţional pentru protec­ ţia mamei şî a copilului. Martie 1936). Şt. Atena. 10 III. Ruxanda Moga: Mortalitatea infantilă (sub vrâsta de 1 an). 4. 1936). (Publ. spitale. Gh. 4. Prof. 10. V. Popoviciu.. Iuliana Cirlea: Regimuri cru­ de la copii. Popoviciu: Realizări de necesitate imedia­ tă (consultaţii pentru copii. (Comunicare la Soc. Gh. 1935 şi Publ. (Comunicare la Soc. Clara Blo­ su: Drojdia de bere în turburările digestive şi toxice la copii. de Pedia­ trie şi Puericultura. Dr. Clara Blosu: Posibilitatea sinte­ zei vitamine C din Vitamina D în organismul copilului. Gh. Febr. Prof. (Comunicare la Soc. 1936. (Comunicare la Soc. Gh. Dr. 1935). 1936). în judeţele din Ardeal {Comunicare la Soc. Munteanu. azile. (Comunicare la Soc. Gh. pe sexe. Gh. Popoviciu. Gh. Gh. Popoviciu. Popoviciu:. Dr. (Comunicare la Soc. П. Prof. Dr. Gh. Prof. Gh. etc. de Pediatrie şi Puericultura. XII. (Co­ municare la Soc. Ştiinţelor Medicale. etc). 5. Prof. pe ultimii ani Cluj BCU Cluj / Central University Library (1928—1934). Prof. III. Popoviciu. XI. Clujul Medical. de Pediatrie şi Puericultu­ ra. (Comunicare făcută la Soc. Frof. 14. Gh. IL 1936). Gh. Dr. 2. (Comunicare la Soc. I I I . V . Dr. 10. 17. Grigore Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. Dr. în 1927—1931. Dr. V. Gh. Popoviciu. de Pediatrie şi Puericultura. Dr. luni de vrâstă. Med. V. Popoviciu — Dr. 2. 2—9 Aprilie 1936). 1936). Munteanu: Date asu­ pra morbidităţii şi mortalităţii infantile prin turburări diges­ tive în Clinica Infantilă din Cluj. Popoviciu — Dr. XI. de Pediatrie şi Puericultura. V. Prof. Eugenia Băncilă — Dr. Dr. Dr. Ştiinţelor Medicale. Clujul Medical. 1936). Adriana Berariu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. . Adriana Berariu. sezon. Ortansa MihalesCu: Re­ zultate In tratamentul coreei. Dr. de Pediatrie şi Puericultura. Dr. Popoviciu. 1936). Prof. 1936). căminuri. clinici. Dr. 1935). Popoviciu — Dr. Dr. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Dr. de Pediatrie şi Pue­ ricultura.

1935. Popoviciu. Dr. Publ. la Fac. Şt. Publ. Dr. Ortansa Mihalescu: Un caz de keratomalacie la un copil de sân alimentat natural. 25. Gh. (Co­ municare la Soc. Dr. Clara Blosu: Variaţiuni în rezer­ va de vitamină C la copii. Rom. Ortansa Mihalescu: Un caz de boală a lui Leiner.. (Iaşi. Gh.. 30. . Publ. Dr. Prof. de Antropolo­ gie. Şt. Gh. Med. 1935). Prof. Clujul Medical. Popoviciu. (Comunicare la Soc.127 Prof Dr. Şt. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimen­ tarea cu zare (babeurre) a copiilor de sân. 1935). Dr. 11. Med. Ortansa Mihalescu: Date asupra crisoterapiei în afecţiunile tuberculoase ale copilului.—6. VI. Dr. Popoviciu. Dr. Popoviciu: Fapte noi în balneo. Gh. 1936).. 12. (Conferinţă la Cursurile din Sovata. Sept. VII. de arte graf. Dr. Popoviciu. 1936. Dr. V./ Central Universityla Soc. 1935.. Inst. XI. Popoviciu. Gh. Gh. Dr. XI. (Iaşi. (Conferinţă la Soc. Şt. Clujul Medical. Dr. Tip. Prof. Med.'Albert. (Comunicare Ia Soc. (Comunicare la Soc. (Confe­ rinţă la Soc. Ortansa Mihalescu: Rezulta­ tele terapeutice în coree. Cluj Med. BCU Cluj (Comunicare Library Şt. Popoviciu. Şt. Prof. Prof. 1935). 1936). 1935). Dr. (Comunicare la Soc. Dr. I. Popoviciu: Tratamentul în aer plin al co­ piilor în special al bronchouneumoniilor infantile. Cluj. Prof. Prof. Med. Gh. Legături cu vitaminele. XI. Inst. Prof. 23. 1936). Nr. Med.. Dr. 1935). Popoviciu: Diferenţele pe sexe în mortali­ tatea copiilor. X I I 1935). Med. Dr. Şt. Prof. I. Gh. Prof. Gh. 25..şi fizioterapia copiilor. (Conferinţă la Cursul de perfecţionare. 1936). 1935).. „Brawo". Nr. 2.. Gh. Popoviciu: Asemănări şi diferinţe în struc­ tura de rasă sanghină a Românilor şi popoarelor conlocui­ toare şi învecinate. 1935. 1936). de Med. de arte graf.1. Popoviciu: Cunoştinţele noastre actuale asupra vitaminelor. Dr. Maleria Curtuţiu: Date asu­ pra frecvenţei tuberculozei la copiii din Clinica Infantilă din Cluj. Popoviciu. IV. „Brawo". 14. Gh. Gh. pe ultimii ani. Clujul Medical. 12. 9. 2.

Dr. (C. Dr. Popoviciu. Dr. 1935. (Comunicare la Soc. V. 4—6. Nr. (Rev. Popoviciu: Aeroterapia copiilor. V. pag. Anthopologique. Soc. Gh. Prof. Soc. Biol. Gh. Ortansa Mihalescu: Daten liber die Goldbehandlung tuberculoser Affektionen des Kindes. H. (Archiv fur Kinderheilkunde. Popoviciu. r. Gr. Dr. (Rev. de Pediatrie şi Puericultura. . V. Avrămoiu: Un caz de difterie cutanată. Popoviciu. Dr.. II. Gh. Dr. Biol. Opreanu: Contribution â l'etude de l'action rachitigene des cereales. 1936). Gh. r~ Soc. Antropologique. 4—6. Med. 5. Munteanu: Activitatea bucătăriei de lapte dela Clinica Infantilă (Comunicare la Soc. Biol. Dr. Prof. 108. 443). Dr. II.Cluj Oprean: Contribution â l'etude de l'ammonogenese. 2. Popoviciu. 1935. Arşic: La mortalite pneumococcique et le sexe dans le rachitisme experimental. Gh. Dr. (C. Dr. Popoviciu. Gh. 1936). P. Dr. în special a bronchopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. V. Gh. Munteanu. 1936). 1936). CXIX. Comunicare la Soc. 445). Gh. Gh. XI. CXXI. Gh. Prof. CXVIII. Prof. No. Prof. R. Dr. N.473). CXIX. C. 4. 1935. Oprişiu: Contribution â l'etude le l'ammoniogenese. Prof. Dr. Benetato. r. Munteanu: La production du methylglyoxal dans les tissus rachitiques.). Prof. Dr. Al. Prof. Dr.128 Prof. Gr. 30. Munteanu.. 1936). 1502). Şt. Med. Iuliana Cirlea: Un caz de erythema simplex gyrratum Jadasshoni. B. Gh. 1935). pag. 1107). p. (C. 112. Gh. Le calcium et le phosphore liberes par la digestion des cereales in vitro. Biol. L'ammoniaque sanguin dans la tetanie de l'hyperventilation. 4. (C. pag. p. Şt. Comunicare la Soc. Dr. r. 1936). (C. pag. Dr. (Clujul Medical. Benetato. de Pediatrie şi Puericultura. Soc. Munteanu. Dr. Gh. CXIX. Soc. Popoviciu: Nouvelles contributions a l'etude des isohemaglitinines en Roumanie. Popoviciu: Comparaison entre les groupessanguins des roumains et ceux des autres peuples de la Roumanie. BCU Cluj / Central University Library R. r. Biol. Popoviciu. avec ou sans CINa. Iuliana Cirlea: Un caz de guşe congenitală. Dr.

Adriana Berariu: Un caz de Library Cluj intestinal. Iuliana Cirlea: Un caz de idrocefalie sifilitică. Med. Dr. 5. Dr. 25. Dr. V. 1936). 5. Gh. 1936). Dr. (Comunicare la Soc. Dr. Dr. ANUARUL 1935/36 9 . (Co­ municare la Soc. BCU Cluj / Central University infantilism Dr. (Comunicare la Soc. Dr. Gh. (Comunicare la Soc. V. (Comu­ nicare la Soc. Med. 1936). I. II. (Comunicare la Soc. (Comunicare la Soc. (Comu­ nicare la Soc. de Pediatrie şi Pueri­ cultura. Ortansa Mihalescu: Eclapsie nespasmofilică. Munteanu. Dr. I. Med. Iuliana Cirlea: Peritonftă bacilară sub 2 ani. (Comu­ nicare la Soc. de Dermatologie. Munteanu. Iuliana Cirlea: Eritem exudativ multiform.129 Dr. Dr. II. X. Munteanu: Maiol „Egger" în tuşea convulsivă (Clinica et Laboratorium. Şt. 1935). de Pediatrie şi Puericultura). Şt.. (Comunicare la Soc. 25. de Pediatrie şi Puericultura. 1936). Petre Cirlea: Un caz atipic de eritrodermia Leiner. Ortansa Mihalescu: Un caz de eclampsie postobstetricală. Iuliana Cirlea: Abces pulmonar vindecat la copil mic. I. de Pediatrie şi Puericultura.. V. Gh. Dr. 25. Munteanu. Petre Avrămoiu: Rezultate obţinute în sterilizarea purtătorilor de bacili difterici cu neosafvarsan şi neosalutan. Iuliana Cirlea: Cazuri de tetanie sub 3 luni. 9. 1936). 5. 1936). 1936). 1935). V. 1936). Dr. Dr.. V. de Pediatrie şi Puericultura. Şef an Dăncilă: Activitatea Clinicei Infantile în 1935 (copii internaţi) în comparaţie cu ultimii 5 ani (1930—1934). Med. de Pediatrie şi Puericultura. (Comunicare la Soc. Şt. de Pediatrie şi Puericultura. 4. 1936). Iuliana Cirlea. 1936). 19. Gh. V.. Sept. V. Clara Blosu: Frecvenţa vegetaţiilor adenoide la copii (statistica clinicelor infantilă şi otorinolaringologică). V. Şt. V. Dr. (Comunicare la Soc. 5. 5.

P. Prof. Nr. P. Modranu Liviu şi Dr. 10. II. Cirlea: Un caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. Clujul Med. 1936). C. Dr. 1936. C. 10. 1935. 12. (Soc. 3. Prof. Nr. Cluj. Cirlea şi Fr. Clujul Med. Leonida Pop şi Prof. 1935. Dr. Vereş: Trata­ mentul sifilisului BCU Cluj / Centralsaturaţie. 1936. II. B. Dr. Tătaru: Experienţele noastre terapeutice cu preparatele de Salvarsan în decurs de 25 ani. C. 1936. C. Library Cluj prin cura de University Clujul Med. 6. (Soc. P. Petre Cirlea. Prof. Vereş: Trata­ mentul sifilisului prin cura de saturaţie. Lucrări originale. Dr. Dr. Clujul Med. 1936. Dr. Nicolae Lengyel şi Dr. Nr. XI. Nicolae Lengyel: Calciul în terapia dermatologică. Nr. Nr. Tătaru. Cirlea: Poikilodermie. Nic. C. 1936. Dr.130 O. Comunicări: Prof. Clujul Med. L. Benetato: Consideraţiuni asu­ pra osteitei fibro-chistice a lui Recklinghausen şi a conduitei terapeutice în această maladie. Dr. Pop: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. 1935. Modranu Liviu: Tratamentul dermatozelor prurigi­ noase prin injecţii cu Magnobrol. Clujul Med. Nr. 8. Dr. 12. Rom. Med. Lengyel: Bromostronţiuran în dermatologie. Dr. şi Sif. de Derm. 8. Clinica dermato-Yenerică. Tătaru şi Dr. 5. Tătaru şi Dr. 1936. . Liviu Modranu: Bromostronţiuran în dermatologie. 6. Tătaru şi Dr. Rom. I. şi Sif. Nr. din 9. II. Clujul Med. Tătaru şi Fr. Prof. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. 1936. din 9. C. şi Sif. Leonida Pop şi Dr. de Derm. 1935. 1936. (Soc. Cancerul Nr. Tătaru: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. C. Rom. Dr. de Derm. C. Dr. Prof. Dr. Nr. 5. Dr. Prof. Dr. Tătaru şi Dr. Dr. Clujul Med.

Petre Cirlea: Un caz de psoriază vulgară âtropatică. de Derm. Doc. 1935). şi Sif. 1935). şi Sif. Dr. Doc. şi Sif. 8. % II. (Soc. 8. XI. Rom. C. III. 8. de Derm. 8. V. 10. 1936). de Derm. Doc. de Derm. Dr. şi Sif. şi Sif. (Soc. (Soc. 1936). 9. de Derm. şi Sif. f(Soc. 8. XII. 1936). Dr. 10. Vaier Cimoca: Contribuţiuni chimico-terapeutiч:е la studiul adenomelor sebacee tip Pringle. şi Sif. Vaier Cimoca: Toxicodermie. Vaier Cimoca: Âcroderirafita cronică atrofizantă. de Derm. Rom. Pop Leonida şi Prof. 1935). din 8. şi Sif. Rom. de Derm. Doc. de Derm. Dr. 10. Dr. BCU Cluj / Central Conduita Library Cluj în sifilisul Vaier Cimoca: University terapeutică renal asociat cu manifestaţiuni cutanate în legătură cu un caz clinic cu sifilide de tranziţie şi terţiare. Doc. (Soc. şi Sif. 1935). 1936). Vaier Cimoca: Sifilis ereditar tardiv. Doc. Pop Leonida: Tratamentul cu Rontgen ăl erisipelului. XI. 1936). (Soc. Doc. Rom. 1936). III. 1935). de Derm. (Soc. (Soc. de Derm. 1935). Vaier Cimoca: Contribuţiuni clinice la studiul cpiteliomelor pigmentate primitive ale pielei. Dr. Vaier Cimoca: Sifilis terţiar al glandului şi al regiunii inghinale. Rom. Vaier Cimoca: Contribuţiuni la studiul tubereurlidelor ulceroase în legătură cu un caz clinic. Petre Cirlea: Câteva aspecte de infecţiune sifilitică extragenitală. Tătaru: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. 8. Petre Cirlea: Un caz de fagedenism. V. Dr. şi Sif. Vaier Cimoca: Lichen ruber plan atrofie gene­ ralizat prin tratament arsenical. Rom. postantipirinică. I I . Dr. . XI. (Soc. forma rara. Dr. Rom. Rom. 1935). şi Sif. de Derm. 1936). Dr. de Derm şi Sif. II. Rom. de Derm. 1935). 24. (Soc. şi Sif. Dr. şi Sif. Soc. Dr. XI. Cimoca: Concepţiunile actuale asupra tuberculidelor papulonecrotice şi ulceroase în legătură cu un caz clinic. I I I . Rom. şî Sif. Doc. Rom. din 10. Vaier Cimoca: Un caz cu boala lui Pringle. (Soc. de Derm. (Soc. Rom. XI. 1935). Dr. Rom. de Derm. (Soc. Doc. Rom. XII. Dr. 10. cu perforaţia prepuţiului. Rom. Dr. Dr. "ХП. (Soc. Rom. de Derm. X I I . 9. şi Sif.m Doc. Soc. Doc. Dr.

(Soc. 24. II. Idem: Un caz cu pseudoreladă Brocq. Petre Cirlea:. 8. Dr. 9. 1936). P. ( S o c Rom. şi Sif. Cancer spinocelular grefat. Rom. P. Dr. Gome sifilitice şancriforme. V. Rom. II. 1936). Rom. şi Sif. deDerm. 9. Rom. (Soc. şi Sif.. şi Sif. X I I 1936). şi Sif.. Central University Library Cluj Idem: Un caz cu antipirinide. Rom. 1936). Rom. Dr. Tătaru: Un caz de poikilbdermie. a Dlui Prof. conţinând următoarele articole: Doc. 1936). . Dr. Rom. Mihail. Dr. 8.. Petre Cirlea şi Prof. ( S o c Rom. Modran: Un caz de foliculite agmihate Leloir-Duclaux. 1936). şi Sif. BCU 24. şi Sif. Dr. (Soc. (Soc. Dr. V. 4 10. de Derm. (Soc. 1936) . IIL i936). Vancea: Vue d'ensemble sur l'activitć sciemtifique du Profiesseur D. 1936). III. Idem: Un caz de sistem anular centrifug Darier. Rom. de Derm. Un caz de eritrodermiedescuamativă Leiner vindecat. caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. (Soc. Vasile Tătaru: Sifilis terţiar nasaP şiganglionar. (Soc. şi Sif. 9. (Soc. C. şi Sif. Dr. Dr. de Derm. şi Sif. 8.. Nicolae Lengyel. Rom.C Tătara: Un. Livia Modran: Lupus eritematos pe teren sifilitic. de Derm. Rom. Petre Cirlea şi Dr. V. de Derm. Dr. pe teren lupic. 10. II. Idem: Crauroză vulvară cu epiteliom clitoridian. L. XL 1936). L. Iuliana Cirlea:. Petre Cirlea:. de Derm. şi Sif. 24. un grup de prieteni şi colaboratori i-au oferit' un volum omagial. XII.. şi Sif. 24.U32 Dr. Prof. 1935). şi Sif.. Dr. Modran şi Dr.. de Derm. Cirlea. Comşa: Con­ sideraţiuni asupra a cinci cezuri cu eritem polimorf. Miehail. 1936). 24. de Derm. 1936). V.. Rom.Cluj / V. (Soc. de Derm. 8. de Derm. (Soc. de Drm. de Derm. Clinica oflam*1«gieft Lucrări omagiale:: Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. Dr. (Soc.

Ioan Gabriel Russu: Siste­ mul reticulo-endotelian şi sincopa adrenalino-cloroformică. C. Minea: Studiul mişcărilor reflexe ale globilor oculari într'un caz de paralizie asociată a mişcărilor de lateralitate. Michâil's. Dr. Buzoianu: Retieulo-endoteliomul amigdalei palatine. Prof. Prof. Dr. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a •cancerului pulmonar primitiv. Dr. Doc. Daniello şi Dr. C. Cluj / Central University Library Cluj la problema profilaxiei şi patogeniei trachomului. I. Prof. Prof. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gas­ trice în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Dr. Răsvan: Razele ultraviolete în oftalmo­ logie.133 Prof. Doc. Victor Papilian: (Cercetări asupra mecanismu­ lui contracţiunii musculare. C. V. Gheorghe Popovici: Aeroterapia copiilor. Prof. P. Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Tătaru şi Dr. D. P. Auguštin Hureşianu: Abcese actinomicoase ale ficatului şi splinei. Dr. Prof. Prof. I. Stanca: Reflexiurii clinice asupra vitalităţii grefonului ovarial. Dr. Agregat Dr. cu peritonită purulentă. BCU Dinulescu: Contribuţia medicilor români Colonel Dr. Vancea: Allgemeiner tîberblick uber die wissenschaftlicbe Tătigkeit Profesor D. Nicolau: Xerozis conjunctivâl avitaminozic limiîtat (plăci Bitot). Doc. Michail: Cercetări asupra eliminării lacri­ male a clorurului de sodiu. C. I. Tîtu Vasiliu şi Dr. Prof. Dr. Dr. Pandescu: Angiopatia traumatică a retinei. Л. L. în special a bromhopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. Dr. Velluda şi Dr. Manolescu: Asupra urrar cazuri ăe scădere a vederei în cursul evoluţiunei neoformaţiunilor intracrajaiene. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. . Dna Dr. Iuliu НаЏедапи. Dr. D. Dr. Doc. Manta: Asupra puterii chdlesterdlitice a serurilor «mane. C. G. Dr.

Prof. Nr. Michail: Angiom cavernos conjunctiva! in> soţind o angiomatoză generalizată. 6. pag. 1936» pag. Prof. 19. 12. 5. XI. Michail: Asupra depozitării intraoculare a colesterînei. Nr. 267—269. 8. Nr. Prof. 1936. Nr. 8. 256. anat. Mai 1936. Reun. soc. Reun. Soc. 2. D. I I . 1935 pag. 372—374. X. anat. 1936 p. 1936. D. 14. Clujul Med. Dr. Reun. Dr. Clujul Med. Clujul Med. Clujul Med. med. şed. CXXL Nr. Dr. Michail: Accidentele oculare ale transfu­ ziei de sânge. şt. 683—684. 1936 p. Michail: Manifestări oculare în pelagră. anat. 2. 1936. . 2. Soc. Nr. anat. 430X431. Prof. Dr. 1936. 15< II. Nr. şed. Nr. 8 X I L 1935. 4. şed.. 433—434. Nr. 1936. C. D. 680.\ Nr. 6. Dr. I I .134! Lucrări ştiinţifice? Prof. Gr. 1936. 1936. Clujul Med. BCU Cluj / Central University Library Cluj şt. Clujul Med. Doc. 1935 Clujul Med. 13. 2. 4. 53. D. X I I 1935. pag. P. Michail:. şed. 1936p . biol. anat. D. 126—127. 127. 3 1936. şt. 1935. anat. 5. Dr. Prof. Dr. med. Dr. Paris. 1936 p. şed. D. Benetato: Cercetări asu­ pra respiraţiei nervului optic. Clujul Med. r. şed. Dr. Vancea: Sarcom alveolar al orbitei. T. D. anat. Michail şi Dr. Michail: Tuberculom al conjunctivei bulbare. Reun. Clujul Med. Dr. Michail: Exoftalmie prin gomă sifilitică a vârfului orbitei. Clujul Med. Reum. V. Reun. Clujul Med. 55. Cercetări asupra eliminărei lacri­ male a clorurului de sodiu. 293—304. 1 1936 p. D. Dr. şed. Clujul Med. Michail: Cercetări asupra leziunilor provo^ cate de inocularea virusului trachomatos în glanda lui Harder. I I I .. D. Reun. Archives d'ophtalmologie. 1936. Soc. I I I . Dr. Nr. Reun. Prof. pag. T. 8. 5394540. med. Michail: Consideraţiuni anatomo-patologice asupra a două cazuri de tromboza vinelor centrale ale reti­ nei. D. Prof. 264. Michail: Limfangiom cavernos hemifacial. şed. şed. D. Prof. Prof. Î936. 1. 12. 1935. Nr. pag. Prof. XI. 28. anat. 1935 p. 1936 pag. şed.

Vintici Ştefan: Chistele congenitale ale conjunctivei. . Nr. 4. anat. 2. Clujul Med. Soc. TI. Bucur Iacob: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1933—1936. MicHaîl. 5. şt. Gh. XI. med. 3. şed. Rusu Lavinia: Cercetări asupra eliminării lacrimale a clorurului de sodiu. P. Nr. Soc. Simon Adalbert: Tuberculoza sacului lacrimal. 7. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în clinica oftalmologică din Cluj pe anii 1933—1935. 1936. şed. 12. Daneş Andrei: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din (Cluj din anii 1927—1933. 9. 1936. 1. Alexandru Ciplea: (Oonsideraţiuni asupra unui caz de criptoftalmie. 1936. P. 58-59. M. II. I I I . med. şt. pag. M. Keresztessy Tiberiu: Cercetări statistice asupra evolu­ ţiei sezoniere a Kerato-con juneţi vi tei flictenulare. 6oc. Dr. şt. med. 374—375. 5. Păcurariu Ion: Contribuţiuni la studiul patogeniei ca­ taractei naftalinice. Gh. pag. Iliescu: Asupra unor paralizii oculare trau­ matice. Dr. Doc. 6. Nr. IV.135 Doc. şt. Dr. Nr. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activite scinetitique du Prof. 1936. pag. Dr. 21. şed. 1936. 480—482. 1936 pag. Clujul Med. 1936 pag. 7. med. 255—256. Ћ1ехапс1ги Ciplea: Epiteliom kerato-con juneţi val. Clujul Med. 4. 3. 1936. Nr. Soc. 1936. 1935. 8. şed. D. Vancea: Medicaţii noi în tratamentul boalelor oculare de origină vasculară (conferinţă). Clujul Med. I I . 7. 474—475. Reun. 10. Henter Koloman: Leziunile oculare în accidentele de muncă. Clujul Med. Vago Octavian: Tulburări oculare în sarcină. 5. 8. 1936. Zolog Niculae: Cercetări asupra proprietăţilor imunbiologice ale cristalinului. Dr. pp. 16. Clujul Med. 275-290. Vlad Aurel: Retinita maculară exudativă. Nr. Dr. Teze: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. 15. Iliescu: Consideraţiuni asupra două cazuri de cherato-conjunctivită tuberculoasă. Dr.

(Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Bucureşti. Bako Zoltan: Cercetări statistice asupra cataractei traumatice. Garda Florica: Situaţia trahomului în Ardeal în anii 1920—il935. Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. 14. Băbuţiu). Dr. I. Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall von Gasphlegmone. (Zahnarztliche Rundschau 1936. I. Vasilescu şi Dr. (Revista Stomatologică 1935 în co­ laborare cu Dr. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Berlin în colaborare cu Dr. Aleman a publicat în decursul anului 1935— 1936 următoarele lucrări originale: Caria şi graviditatea. (Revista „Spi­ talul" 1935. A ţinut în cad­ rul cursurilor de perfecţionare a medicilor organizate de Societatea Docenţilor Universitari două conferinţe. 15. b) Radiografia în Stomatologie. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Influenţa factorilor preconcepţîonali. Gheorghianova N. F. Contribuţiuni la studiul stomatitei aurice. tratând despre a) Complicaţiuni locale şi generale ale cariei dentare. Profesorul a făcut în cadrul şedinţelor Asociaţiei Medi­ cilor Stomatologi din Cluj nouă comunicări. F. 11. V. 16. Prof. 17. Vasilescu şi Dr. Nina: Afecţiunile congenitale ale cristalinului (studiu statistic). Becan Aurelia: Tulburări oculare în trombopenie. Sublimatul în doze homeopatice într'un caz de flegmon gazos. Orjekovsky). Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. Klima). Roşianu). Magda Vasile: Cercetări asupra lipazei în cristalinul normal şi patologic. V. Vasilescu). V. S. Klima). . prenatali în dez­ BCU Cluj / Central University Library Cluj voltarea aparatului buco-dentar.136 13. în colaborare/ cu Dr. I. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Clinica stomatologică. Uleia. I.

Aleman şi Dr. . Profilaxia cariei cu produsele . Dr. I.137 Profesorul a participat la Congresul Internaţional ţinut la Viena în August 1936. {Revista Stomatologică 1936). Dr. I. T. Aleman şi Dr. iCium trebuesc priviţi şi îngrijiţi dinţii de lapte? (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Stomatologică 1936). I. S. Dr. Caria şi graviditatea. V. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Prof. Kârpâti. în calitate de preşedinte a comite­ tului de organizare din România. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. prenatali BCU Cluj / Central University Library Cluj şi postnatali în dezvoltarea aparatului buco-dentar. I. I. Orjekovsky). Vasilescu asistent a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. Marinescu). Revista Stomatologică 1935 în cola­ borare cu Prof. Aleman). Aleman).. Dr. I. Dr. L. (Revista Sto­ matologică 1935 în colaborare cu Prof. Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. un analgetic cu indicaţiuni spe­ ciale în Stomatologie. (Revista Stomatologică 1935). Ghidrai asistent onorific a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Rolul şi importanţa aparatului buco-dentar asupra orga­ nismului. Klima preparator a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: „Dentalgin" Dr. (Revista Stomatologică 1936. (Revista Stoma­ tologică 1936 în colaborare cu Dr. Influenţa factorilor ereditari. L. în colaborare cu Prof. Dr. Csâszâr).Perlott'"i} (Revista Sto­ matologică 1935 şi 1936). F. Băbuţiu şef de lucrări a publicat în decursul anu­ lui 1935—1936 următoarele lucrări originale: Mediul bucal şi durabilitatea obturaţiunilor cu silicate. Consideraţiuni asupra tratamentului oligodinamic al ră­ dăcinilor gangrenoase cu conuri de argint. Amintiri despre Prof. Dr. Dr. Bilaşcu. (Rev. I. Uleia). preconcepţionali. Roşianu).

1936). Dr. Clinica oto-rino-laringologică 1. Dumitru Dumitrescu: Consideraţiuni asupra sifilisului. Vindecare. Buzoianu: Laringectomie totală pentru can­ cer laringean (cu prezentare de bolnav). Teze de doctorat. 57. Ianuarie 1936. medicale Cluj 16 Nov. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania: Hamburg şi Koln. Baba Iosif: BCU Clujsalivară. 6. Naghi: Paralizie facială conse­ cutivă unei operaţiuni incomplete pentru mastoidită acută. G. Prof. 1935. Soc. Berlin în co­ laborare cu Prof. (Zahnărztliche Rundschau 1936. Buzoianu şi T. 2. Prof. I. 19 Oct. pag. 1935. Was der praktische Zahnarzt von der Behandlung der Gaumenspalte wîssen musste. Berlinul. Ioan Roşianu: Stomatologia profilactică în legătură cu patologia infantilă. University Library Cluj Litiaza / Central 12. 3. „Clujul Medical" Noemb. 1935. Decembrie 1935. „România Medicală" 15 Oct. 4. Soc. . Buzoianu: Otita medie supurată acută şi cro­ nică în practica medicală „Clujul Medical" Octombrie 1935. Aleman). „Clujul medical". Revista muncii. Ştiinţelor me­ dicale. Clujul Medical Nr. 5. sănătăţii şi ocrot. 1935. bucal dobândit. G. Buzoianu: Surditatea profesională produsă de sgomot. G. Prof. Evidare petro-mastoidiană. \ Klepner Ferdinand: Concepţii noui în patogenia cariei dentare. Ballo Arpâd: Pentru ce sunt necesare cunoştinţele de Stomatologie unui medic-practician. Soc. 1935. soc. Prof. 15 Sept. (Zahnărztliche Rundschai*. G. G. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania. de chirurgie Decembrie 1935. Grigore Stoinescu: Tartrul dentar. G. 1. şt. Prof.138 Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall voiiGasphlegmone. Prof.

Martie 1936. Cluj BCU Cluj / Central University Library med. Cluj. Nr. Buzoianu şi D. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Paris. G. 15. Cluj 4 Februarie 1936. C. Ionescu şi Giurgiu: Sinuzită maxilară cronică pio-fongoasă fistulizată în orbită şi în cavita­ tea bucală. 11 Ian. med. Şt. Decembre 1935. 264. Paris. G. 182. „România Medicală" 15 Noembrie 1935. med. 10. Clujul Medical. 14. pag. Cotul: Vocea şi igiena vocală un volum 526 pagini Cluj 1936. 13. Buzoianu: Sur deux cas de paralysies recurentielle de nature peu commune. Prof. Congresul de chirurgie. pag. şt. med. Clujul Med. D. Cluj 11 Ianuarie 1936. Decembrie 1935^ pag. Buzoianu. Buzoianu: Corpi streini ai esofagului (mone­ de) extrase prin esofagoscopie la copii de 5 şi 3 ani. Clujul Med. Clujul med. „Revista Bucureşti medical" Ianuarie 1936. Buzoianu: Corp străin al bronchiei drepte (sămânţă de dovleac) extras prin tracheo-bronchoscopie. 16. Prof. Dorin Ionescu: Cardiotomie extramucoasă abdominală pentru cardiospasm. pag. pag. 179. . ştiinţ. G. Martie 1936. Prof. 17. 8. G. Ionescu şi E. Buzoianu. „România Me­ dicală" 1 Aprilie 1936. 9. Prof. 12. Bodea: Cazuri de mastoidită acută supurată bilaterală scarlatinoasă operate la copii. prefaţă de prof. extrasă prin laringoscopie indirectă. Buzoianu: Reflecţii asupra etiologiei parali­ ziei recurenţiale simple ori asociate. 18. Buzoianu şi G. Decembrie 1935. Soc. 180. 1936. D. E. Prof. G. Re­ uniunea anatomică Cluj 1 Februarie 1936. G. G. Buzoianu: Pericolul naso-faringian. 11. Rev. Prof. Clujul Medical. G. Clujul Med. Prof. Soc. 179 Mar­ tie 1936. Soc. 25 Ian. pag. Şt. Martie 1936. Archives internationnales de neurologie. Lemaitre dela Facultatea de medicină. 1936. Prof. G. Ionescu: Cilindrom al mezostructurei stângi şi cancer bazo celular al aripei nasului. Prof. Buzoianu şi Dr. de chirurgie. Prof. G. Soc.. Soc. Urechia şi G. Aprilie 1936. Cluj 11 Ianuarie 1936. G. Prof. 1 Ia­ nuarie 1936. de pediatrie. Prof. Buzoianu: Corp strein intralaringian (placă de os) inclavată în benzile ventriculare de şase săptămâni. 137.139: 7.

Dr. Clujul Medical Ianuarie 1935. D. 1935. . 29. G. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Bruxelles. Mai 1936. R. 31. Aprilie 1936. Şt. G. studiate în clinica O. „Spitalul" Martie 1936. Soc. Dr. G. L. din Cluj în cursul anului 1934—35 Clujul Medical Nov. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza îaringeană Clujul Medical 1935. rhinologie. şi Negulescu: Rezumat statistic asupra flegmoanelor periamigdaliene perindate în cursul anului 1935 în 33. Teodorescu şi E. R. Prof. Şt. Bodea: Clinica OtoRino-Laringologică a Facultăţii de Medicină din Cluj „Spi­ talul" Nr. 30. Buzoianu: Septico-piohemie auriculară înso­ ţită de tromboJlebită sinuso-jugulară. Drd. Prof. L. Clujul Medical Mai 1936. 27. Clujul Medical 9. T. Prof. R. Prof. 11.H40 19. 28. Febr. Clujul Medical Februarie 1936. otologie. A. Vaida Aurel. „Spita­ lul". Buzoianu: Mucocel al ambelor sinuri fron­ tale. G. Clujul Medical. 22. med. Buzoianu: Epiphora chronique d'origine nasale. Buzoianu: Septicemiile Library Cluj „Clinica et laboratorium" Aprilie. „Technique chirurgi­ cale" Paris Mai 1936. L. R. Rezecţia venei jugu­ lare. Prof. Soc. BCU Cluj / Central University auriculare. G. 32. Buzoianu: Reticulo-endoteliomul amigdalei palatine. Weinstein Iuliu: Leziuni trauma­ tice ale membranei timpanale. Ionescu: Fibrom masiv al eta­ jului superior al fosei nasale stângi şi a sinusului maxilar co­ respunzător. Buzoianu şi D. Prof. Revue de laryngologie. 25. Prof. Iulius Weinstein şi Barani Andrei: Consideraţii generale asupra imunităţii şi antivirusterapiei în O. Prof. L. M. Giurgiu M. 1935. G. Buzoianu: Corpi străini ai căilor aero-digestive superioare extraşi prin broncho-esofagoscopie. şi stomatologie. Cluj 9 Mai 1936. Prof. Ionescu. 20. G. Clujul Medical. Buzoianu: Technique de la laryngectomie to­ tale dans la clinique O. 34. Cluj 9 Mai 1936. dr. 1935. 1936. Dr. Revista 26. G. L. 23. Med. Dumitrescu. 21. 24. Reuniunea anatomică 14 Martie 1936. G. Pop: Consideraţiuni asupra complicaţiunilor gripei în afecţiunile O. G. Prof. Russu. de Cluj. Buzoianu: Antrotomie complicată tardiv de • colesteatom.

Cotul Gabriel: Tumorile malige naso-faringiene. 954. 951. Dumitrescu Alexandru: Operaţia subpericondro-mucoasă pentru rezecţia septului nasal. Februarie 1936. Tudoran Măria: Amigdalitele cronice şi stările reuma­ tismale. Cârjoe&cu Constantin: Sifilisul laringian. 12. 16. 3. 986. Bucur Coriolan: Consideraţiuni asupra laringitei gri­ pale. L. 935. R. Nr. 27 Iunie 1935. Martie 1936. Ianuarie 1936. Nr. 888. 969. Teze de doctorat. 15. 28 Mai 1936. 1. Nr. Lobonţ Nicolae: Tracheotomia. Popescu Mircea: Sinuzitele maxilare purulente la co­ pii. 8. 1936. 952.141«. Nr. 11. 2 Aprilie 1936. Gârbea Ştefan: Tehnica amigdalectomiei totale în cli­ nica O. Nr. Bogdan Pavel: Tratamentul otitei medii supurate acu­ te în clinica oto-rino-laringologică din Cluj. din Cluj. 963. Nr. 6. Rednic Toma: Operaţia tip Denker în sinuzitele maxi­ lare supurate Cronice. 991. . 7. Nr. 14 Mai 1936. 13. 4. N o embrie 1936 Nr. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. Nr. Rarinca Dan: Miringotomia atrio-aticală. Roşu Dumitru: Polipii corzilor vocale. Nr. Nr. Aurel Bojita: Polipii coanali naso-faringieni. 5 Martie1936. 10. 913. 977. Salamon Ernest: Contribuţiuni clinice asupra flegmoa*nelor periamigdaliene. Nr. Nr. 2 Aprilie 1936. David Cornel: iContribuţiuni asupra mastoiditei apicale Ianuarie 1936. 27 Iunie 1935. 14 Mai 1936. 893. Nr. Cameniţă Vasile: Anestezia locală în intervenţiile chi­ rurgicale asupra mastoidei. 934. 955. 5. Nr. 973. 5 Martie 1936. 987. 12 Martie 1936. 14. 20 Febr. 2. Nr.

I I . pag. Anuarul Arhi­ vei de Folklor.168. 12. 16. IX. Acad. cu 2 figuri în text. Isis. Andre Etienne.XI.XI. XXIV. liberă. 10. (247) Medicina in Dacia. 3—9. Institutul de istoria medieinii şl de etnografie medicală a) Lucrările prof. 24. „Astra". 115—Ц9. Şt. 1935. (241) Die Anfânge der rumânischen Schulmedizin. ed. 1936. 1935. Siidost deutsche Forschungen. V . 1936. Interpretarea medicală a celor două ştampile de oculişti din Dacia superioară. (242) Un medecin luxembourgeois en Transylvanie. stud. Caransebeş. 1. 1936. Bucureşti. pag. 8°.II. 10. II. Cluj. Conf. ed. 8°. 9. pag. 8°. Comunicare făcută la a . (248) Dela medicina veche la cea de azi. l. Miinchen. 159—. Conf. (243) Raportul din 1756 al unui chirurg german de­ spre credinţele Românilor asupra moroilor. Conferinţă la Soc. clas. pag. Sibiu. 293—296. Conf. univ.. (252) Les influences occidentales dans l'evolution de îa medecine scientifique roumaine. 18. 1935. 220—222. Schict. Cluj. Sibiu. (250) Vechii medici români ai Ardealului. 1936. 5. pag. 2. „Gând românesc". 8°. 11. 1935. (249) Victor Babeş. 4. Cluj. 1936. 1935—1936. (246) Deutsche Einfliisse auf die Entwickelung der ru­ mânischen Medizin. Cluj. Bruges-Cambridge. Inst. 8°. 8°. Zeitschrift. I .111. 3. 6. Conf. Bologa: I.1. ciclul „Energii ardelene".13. 1751—1798. Publicaţii: 1. Rom. 8. Sibiu. 24. Bujoreanu: Boli. Prefaţă la G. (251) Spiritul modern în medicină. pag. Conferinţe şi comunicări: 7. Med. (244). leacuri şi plante -de leac. I I I . 116—147. Univ. 1936. An. Med. Ext. (245) Rostul Cluj / Central University Library Cluj şi de EtBCU cercetărilor de folklor medical nobotanică. Bucureşti.

1935. fiind unul din raportorii comisiei pentru isto­ ria ştiinţelor şi prezidând una din şedinţele acestei comisii. 10. 8°. pag. 8°. c) Teze de doctorat: 1. cu 3 planşe. alin. I V ) . Bologa a luat parte la a VIII-a reuniune a Aca­ demiei internaţionale de Istoria Ştiinţelor. Med. Igna: Cultul lui Aesculap şi al Higiei.. 29. Cluj.). 13. (141) N. 35 figuri în text. V. . 1936.143 VIII-a reuniune a Academiei internaţionale de Istoria Ştiin­ ţelor. Cartea Româneasca. 8°. Ra­ port prezentat la şedinţa comisiei de Istoria ştiinţelor a Co­ mitetului internaţional de Ştiinţe istorice. Cluj. ra­ portul a fost citit de un alt membru al delegaţiei româneşti.IV. b) Lucrările colaboratorilor institutului: 1. (Igna: Cultul lui Aesculap. 1 planşe. A fost designat raportor (Istoria presei medicale ro­ mâneşti). 2. urm. 103 pag. Inst. Cluj. Kepp: Ştiri medicale şi sanitare din războiul independenţei în gazetele săseşti din Ardeal. Ist. 20 pag. 14. V. 1935. Bucureşti. 1935. Igna: Instrumente chirurgicale române găsite la Apulum. 2. Cluj. 1936. Şt. la congresul presei medicale latine. 8°. II. BCU oficială a University Library Cluj Din publicaţia Cluj / Central institutului „Biblioteca medicoistorică" a apărut volumul VIII. (254) L'histoire de la Presse medicale roumaine. clas. Neputând participa la congres. (Bibi.. Ra­ port prezentat Congresului presei medicale latine.. (14. cu spe­ cială privire la Dacia superioară.. 14. 223—227 . Venezia. Cluj. (10—22 Aprilie 1936) şi la a IX-a reuniune a comitetului internaţional de Ştiinţe istorice. 1936. Weiss: Principiile chirurgiei după Ambroise Pare. Prof. (253) L'enseignement medico-historique â Cluj. (Reuniunea I X ) . ţinut la Vene­ zia în 29 Septemvrie 1936. V I I I ) . (140) N. 42 pag.IV. An. (i42) I.IX. {143) R.

(Г49) /. 1936. Cluj. V. anii 1933-1936. Cluj. (151) N. 15 pag. D. 1936. Naftli: Contribuţie la cunoaşterea situaţiei me~ dico-endemice în Muntenia. (152) D. 27 pag. . 1936. Cluj. 1936. Bucur: Idem. Cluj.. (156) A. Cluj... 6. anii 1927—1933. 15 pag. Cluj. (151) E. (145) A. (153) F. 23 pag. Cluj. 28 pag.. 8°. 9.. 8. 24 pagi. tipărite în anul 1895. 13. Chim: Informaţiuni medicale culese din gazetele româneşti din Ardeal. Episcopescu. şi Farmacie din Cluj.. (157) E. Cluj.. 8°. Cluj. (147) Gh. 1936. Wochenschrift". 12. 1936. 8°. 8°. 1936.. 4.. 1936. 8°. (146) E. 32 pag. 16. Ionescu: O descriere germană a ciumei din Bucureşti în anul 1813. 1936.. 8°. Piatra Neamţ.144 3. 8°. Măthe: Consideraţiuni generale asupra teze­ lor făcute la Fac. 55 pag. Cluj. 8°.. med. C. 1936. 8°. Csallner: Ştiri intresând Ist. (1851—1853). 8°. Roth: Bibliografia publicaţiilor dela institu­ telor medico-legale din România 1920^1935. 23 pag. Cluj. 34 pag. Bitterţeld: O informaţie germană din 1838 despre mişcarea ştiinţifică şi medicală în Moldova. 14. 11. rom.. Fodor: O statistică administrativ-sanitară din 1857—58 a Crişanei şi Maramureşului. 8°. 8°. 28 pag. 8°. 25 pag. 1936. (148) G. de Med. Bernhard: Informaţiuni medicale din anul 1893 în gazetele româneşti din Ardeal. IV. 5. 20 pag. (144) A . (150) H. i 15. Dodul: Bibliografia tezelor dela Fac. 1923—1936. Givulescu: Ştiri medicale din 1891 în „Gazeta Transilvaniei" şi „Telegraful român". 1936. Dăneţ: Idem. 8°. Cluj. 1935. 1936.. de Med... 25 pag. 7. din volumele I—III ale revistei „Wiener med.. (155) /. şi Farmacie din Cluj dini anii 1923—1927. Predescu: Terminologia anatomică şi noţiu­ nile anatomice ale doctorului Şt. BCU Cluj / Central University Library Cluj 10. Cluj.

Grosz: Ştiri interesând Istoria medicinii în Ardeal din Volumele I—II ale revistei „Wiener med. 20. Institutul de anatomie descriptivă şi topografică. 3. Visch. Papilian şi Dr. XII l. Russu: Beitrage zum studium des BCU Cluj / Central University Library Cluj Schenkelsporns. Russu: Les modifications experimentales de l'index opsonique. Papilian şi Dr. Prof. Russu: Proces de scleroză vasculară în legătură cu blocajul sistemului reticulo-endote­ lial. (158) G. (160) A. Articol publicat in Anatomischer Anzeiger Bd. Dr.. (159) I. Soc. Prof. Loew: Câteva documente oficiale referi­ toare la Transilvania din timpul epidemiei de ciumă din anii 1813-1814. Soc. Prof. H. Comunicare. Papilian şi Dr. de Bio­ logie. Prof. Arch. 20 pag. 1. Comunicare. Bd. Sajovits: Igiena fizică şi psihică după Maimonide. Clujul Medical No.. V. Papilian şi Dr. 1936. Russu: Consideraţiuni asupra lamei osoase subtrochantiniene. Papilian şi Dr. Russu: t)ber experimentelle Enzeugung lymphoides Bildungen. Cluj. V. Russu: Noi anastomoze între sistemul carotidian intern şi extern. Papilian şi Dr. 1936. No. 1936. II. 12/16 s. V. Cluj. W o chenschrift". Prof. 1935.. 2. X. l/I 1936. 5.145 17. 14. de Antropologie. Clujul Medical No. W. Russu: L'index opsonique et le blocage du sisteme reticulo-endotelial. 81. Comunicare. Paris XII. Prof. Dr. Soc. 8°. Clujul Medical No. Dr. Prof. 1935. 225-30i. 24 pag. 8°. Comunicare. Russu: Consideraţiuni morfologice şi Antropologice asupra pintenelui femural. de Biol. L I V . P. 1936. 1936. 8°. V. 18. 20 pag. 8°. 297. Papilian şi Dr. 1936. Dr. 47 pag. Macri: Câteva principii hipocratice în lu­ mea ştiinţei medicale moderne.XII. Papilian şi Dr.. Reuniunea Anatomică. 19. Cluj. Dr. Cluj. Clujul Medical No. Prof. 1935. 1936. 1851—1852. (161) I. ANUAKUL 1935/36 10 .

C. Soc. Dr. Russu: Les syncopes adrenalino-chloroformiques retardees. C. Russu: Sistemul reticulo-endotelial şi sincopa adrenalino-cloroformică. Clujul Medical No. \C. C. de Biologie. Doc. Paris. C. Doc. l. 1936. Rom. et la syncope adrenalino-chloroform. C. 1936. C. Velluda: In preajma celui de al X-lea ex­ ternat la Cluj.sinurilor carotidiene. Doc.II. Doc. 1936. Russu: Sincopele adrenalino-cloroformice întârziate. Velluda: Asupra vascularizaţiei meniscurilor articulare la genunchiul de om. C. Velluda: Caractere ancestrale pe mandibu­ lele de om. l. 3. C. Papilian şi Dr. 1936. Comunicare. ref. Journ. Articol. Aniţescu şi Dr. 1936. No. 1. Clujul Medical No. Velluda şi Dr. Dr. l.III. Doc. 1935. Clujul Medical No. . Dr. T. Papilian şi V. Prof. 1936. Dr. Dr. 11. C. C. Clujul Medical No. Reuniunea Anatomi­ că. Dr. Dr.II. C. C. No. V. endot. III. Russu: Les relations entre les capsules surrenales et le syncope adrenalino-chlorofor­ mique. Doc. Dr. LVI. C. Clujul Medical No. C. 3. de Antropologie.III. Doc. Velluda şi Dr. Dr. Dr. C. 2. Russu: Nouvelles recherches concernant les relations existantes entre le blocage du sist. Velluda şi Dr. Soc. Comunicare la Soc. Velluda: Un caz de lisa cecului. Russu: Capsulele suprarena­ le şi sincopa adrenalino-cloroformică. Reuniunea Anatomică. Velluda şi Dr. 10. Clujul Medical No. Velluda şi Dr. C. C. Velluda şi Dr.X. Soc. Paris. Preda: Contributions â l'etude de la mort par la pilorarpine. Doc. 1935. 1936. Doc. 10. 5. de Phisiol.VIII. Doc. Soc.X. Dr. Clujul Medical No. de Biologie. Articol. Dr. 34. 1936. 4. C. Stoinescu Neron: Un caz de notomelie. 29. 1936. de Endocrinologie. 9. Articol. Doc. l. C. l.V. Soc.XI. a apendicelui cecal a valvulei fleo-cecale şi a bandeletelor musculare. Clujul Medical No. l. C. Dr. 2. Dr. 1936. Russu: Le systeme reticuloendothelial et laBCU Cluj / Central University Library Cluj syncope adrenalino-chloroformique. €. C. 1936. Dr. de Biol. gen. 5. Antonescu: Cercetări experi­ mentale asupra morţii după extirparea . Velluda şi Dr. de Biol. et de Path. Velluda.446 Prof.

Soc. 1936. Clujul Medical Nr. Ianuarie 1936. 1936. LXII. Dr. Russu: Noi date asupra oaselor wormiene. Spârchez: Ulcer gastric şi duode­ nal experimental. Februarie 1936. Rom. 1936. 6. Ilian: Morfologia menzeterului de câine reportată la embrionul uman. 1. I. Cupcea: Consideraţiuni asupra factorilor antropologici. Anat. 3. Dr. C. Rom. Preda Victor: Cercetări antropometrice asupra formei capului la oligrdîrenice. Russu: Dare de seamă asupra activităţii Soc. Velluda $i Dr. Iun. Reuniunea Anatomică. Dr. 1. 1. 1936. Soc. Russu şi Dr.1. V. Preda şi S. 1936. Iunie 1936. G. III. Clujul Medical No. fasciei şi formaţiunilor fibro-aponevrotice legate de complexul anatomic. 1. . 1936. Spătarii: Reacţiunile siste­ mului reticulo-endotelial în supraalimentaţie şi inaniţie. LVI. PredaBCU E. Comunicare. 1936. Soc. Clujul Medical Nr. nie 1936. Popescu:University Library Cluj şi Cluj / Central Modificările ovarului de epuroaică în urma injecţiilor de orchitină. de Antr. 1.1. Rom. Pop: Dispozit. Puiu: O nouă concepţie asupra lamei osoase subtrochantiniene. 1. Rom. Reun. Clu­ jul Medical No. Dr. Preda Victor: Contribuţiuni la studiul antropometric al capului la paran. Clu­ jul Medical No. 1. I I I . 3. Preda: (Contribuţiuni asupra glicemiei piloropimice. Soc. VI. V. Spătaru: Reacţiunile sistemului reticulo-endotelial în inaniţie şi supra alimentaţie. C.147 Doc.1. Iunie Г936. Clujul Medical Nr. Rom. de Antropologie pe anul 1934—35. G. 9. 'Teze de doctorat: T. 1. 1936. Clujul Medical No. Piciorul gâştei. 1. de Antro­ pologie. de Antropologie. 1. Dr. Dr. G. V. V. Clujul Medical No. de Antropologie. I. 1936. Comunicare.

No. 1936. Institutul de anatomie patologică. pag. Med. No. I. Med. 538—539). Dr. a) Publicaţii: 1. Titu Vasiliu cu Dr. 432). Stupariu I. Med. 374). BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936. in­ testinal (Cl. pag. Petru Radu: Tumoră pul­ monară bronşică a ficatului şi pancreasului. („Cancerul" No. Daniello: Contribuţie la promema sporirii numerice a can­ cerului pulmonar primitiv. Dr. 317). Prof. Dr. Prof Dr. Med. Med. Aug. Titu Vasiliu cu Dr. 2. . b) Anevrism al aor­ tei ascendente perforat în pulmonară. 1936. 5. L. 9. generalizat cu determinări gastro-intestinale. No. Aug. 434). Prof. XII.Plauchitiu: Mielom mul­ tiplu plasmocitar. No. X—XII. Med. pag. 59). 5. (Cl. pag. Dr. No. 7. 3. b) Comunicări: 1. 3. 6„ 1936. 1936~.149). Med. Haţieganu şi Doc. Prof. Dr. Prof. Titu Vasiliu cu Dr Petru Radu: Două cazuri de carcinom pulmonar. Petru Radu: Limfosarcom.: Tu­ morile cu mieloplaxe. Mureşanu: Abcese actinomicotice ale ficatului. Prof. pag. 1. No. pag. 4. No. (Cl. Dr. pag. (Cl. (Cl. Med. Dr. (CL Med. 8. 60). Prof. pag. Titu Vasiliu cu Dr. Titu Vasiliu cu Dr. V. 357). pag. Dr. Petru Radu: Hemoragia abdominală mortală în urma unei tumori renale. 6.Titu Vasiliu cu Dr. Plauchitiu: Asupra ce­ lor două cazuri de bonşiectazie chistică. Mureşan: Abcese ac­ tinomicotice ale ficatului. şi Dr. în regiu­ nea ischio-pubiană. Titu Vasiliu cu Dr. (Cl. a spline. 1936. 4. cu peritonită purulentă. Dr. Petru Radu: Tumoră ponto-cereboasă. No.. ((Cl. 1936. 1936. Dr. 6. 7. 185). 3. Prof. No. în legătură cu un caz personal. Titu Vasiliu cu Dr. pag.148 15. I . Prof. Titu Vasiliu cu Dr. (Sub tipar). Dr. (Cl. 8. 5. 1936. Radu Petru cu Prof. Dr. Med. Rubin Popa. I. cu peritonită purulentă. Prof. 1935). Dr. Prăgoiu I. 1935. (Cl. 2. Dr Titu Vasiliu cu Petru Radu: Limfosarcom.

Dr. 3—4. No. Rubin Popa cu Drd. (Cl. Dr. Nr. 2. Med. (Cl. Rubin Popa cu Dr. 15. (Cl. Petru Radu: Limfosarcom intestinal (Cl. Mezincescu: Tromboza ar­ terei mezenterice superioare şi tromboza arterei hepatice. M. pag. (Sub tipar). I. Craiova. Med. 12. Augustin Mureşan: iGarcinomul primitiv al trompei uterine. Petru Radu: Hipoplasie renală bilaterală. 1936. 265). Dr. 6. 13. Simona Strat: Studiul isto-patologic al tumorilor Grawitz zise Hipernefrome. Ion Plauchitiu: Consideraţiuni asupra leziunilor anatomopatologice a reumatismului poliarticular. 59). Rubin Popa cu Dr. din 1935. No. 3. Petru Radu: Granulie pulmo­ nară canceroasă. Rubin Popa cu Dr. Kernbach: Criteriile medico-1 egale şi antro­ pologice ale responsabilităţii penale. 1936. pag. (Cl. Rubin Popa cu Dr. No. No. 16 Institutul medico-legal. Petru Radu: Infarctarea bila­ BCU Cluj / Central University Library Cluj terală totală a rinichilor. 1. Dr. Rubin Popa cu Dr. A. (Cl. 1935 şi Nr. Med. No. Dr.-(Med. Dr. Dr.Psihologie. 7—8 din 1936. 11—12. 11. Rubin Popa cu Dr. (Sub tipar). 1936. No. 432). 1936. pag. 17. 1. Plauchitiu: Tumoră pulmo­ nară atipică. 18.149 10. 2. 14. Dr. Med. 126). pag. Plauchitiu: Sifilis splenohepatic gomos la o fată de 21 ani. 1936. Dr. Rubin Popa: JRabdomiome multiple congenitale ale inimei. Dr. Prof. 16. 2. 1936. c) Teze Ће doctorat: 1. Raport prezentat la al XV-lea Congres Naţional de Psihiatrie . 6. Rubin Popa cu Dr. 432). ( O . E. Mişcarea Medicală. . 1936. Med.Iancu: Degenerescentă grăsoasă a ficatului şi a rinichilor la un copil de 9 luni. j(Maladia lui Bouillaud). 127). pag. 4. Neurolo­ gie şi Endocrinologie. pag. pag. Med. 59).

Societa­ tea de Gynecologie şi Obstetrică Cluj. Gynecologie şi Obstetrică. 4. Dr. Dahnovici: L'apparition et L'evolution de la fibrine dans Ies plaies. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Bănăţene. M. Kembach... Prof. 1936. Cluj. Kembach: Problema responsabilităţii pe­ nale şi noul Cod penal. 1936. (Note preliminaire). .. Bucureşti.. la Facultatea de Medicină din Cluj. 4. Revista de Endo^ crinologie.. Dr. M. Prof. Bulletin de ГAcademie' de Medecine de Roumanie. M. Dr.. C. 1936: BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Conferinţe: î. Conferinţă ţinu­ tă la Societatea Ştiinţelor Medicale. Tome IL Nr. 4. M. Dr. Kernbach: Codul penal şi profesiunea me­ dicală. C. Dr. Cotuţiu în colaborare cu Prof. Dahnovicir Recherehes critiques sur le diagnostic chronologique des blessures par T'examen histologique. Problema responsabilităţii medicale. C. cu 3 cazuri personale. Tome II. Kernbach: Responsabilitatea medicală şi perforaţiile utero-intestinale.. Prof. 1936. Dr. M. 6. Dr.160' Prof. 4. Nr. Dr. Nr.. Prof. M. 1936. Un nouveau criterium. Cotuţiu: Accidentele de muncă în lumina nouilbr legislaţii. Prof. Prof. Cotuţiu şi Dr. Bucureşti. Dr. Prof. Kembach: Perioadele genezice şi agenezice a femeii şi importanţa lor medico-socială. Dr. Bulletin de ГAcademie de Medicine de Roumanie. 1936. Timişoara. Prof. Nr. C.' Conferinţă ţinută la Colegiul Medicilor. Dr. Revista de Medicină Lega­ lă. 3. 5. Cotuţiu şi Dr. Dr. 2. î. Ateneul Român Timişoa­ ra şi la Gruparea Femeilor Române Cluj.. Vrechia: Hemo­ ragie cerebeloasă şi moarte rapidă.. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. Dr. Eişcuţia:: Sarcina extrauteri*nă şi aspectele ei medico-legale. 4—5. M. M. Kernbach: Probleme de învăţământ şi educaţie profesională. M. Kembach. pour le diagnostic histologique de la date d'une plaie. Kernbach şi AL. Revista de (Gynecologie şi Obstetrică.. Dr. Nr. Kembach: Perforaţiunile uterine şi intesti­ nale.

Prezentată de Prof. C. Dr. C. Reuniunea Anatomică Cluj. Reuniunea Anatomică Cluj. Dr. Hurghişiu: Un caz de hemora­ gia capsulelor suprarenale. 15. Comunicare făcută la Societatea de Medicină Lega­ lă. Hurghişiu: Avort spon­ tan în legătură cu pneumonia. Reuniunea Anatomică Cluj.151 c) Comunicări: 1. M. A. T. Dr. Annales de Medicine Legale. Dr. Dr. 5. 1936. 12. Reuniunea Anatomică. . abces cerebral. Kernbach: Probleme de la responsabilite medicale et les perforations utero-intestinales pendant l'avortement. 1936. 10. Prof. 8. 2. C. Rişcuţia: Ruptura traumatică a pulmonului fără leziuni a cutjei toracice. Reuniunea Anatomică Cluj. 1935. 4. C. M. Gynecologie şi Obstetri­ că. Dr. Dr. Societatea de Ortopedie Cluj. Hurghişiu: Avort crimi­ nal prin injecţie intrauterină şi coincidenţa cu salpingita gonococică şi pioovar. Kernbach: Un caz de intoxicaţie cu mercur nediagnosticat în timpul vieţii. 6. Vasiliu: Asupra unui caz de osteogeneză imperfectă. Kernbach şi Dr. C. Clujul Me­ dical pag. (Cu Dr. Căprioară). C. Cotuţiu şi Prof. Cotuţiu şi Dr. Dachnovici: Septicemie streptococică rapid-mortală după un traumatism mic. Dr. Kernbach şi Dr. Dr. 6. l. 294. Dr. A. Prof. 3. 13. 9. Cotuţiu: Avort septic spontan după abces al mânii. 14. Kernbach şi Dr.IV. BCU Cluj / Central University Library Cluj l. Prof. M. Reuniu­ nea Anatomică Cluj. Societatea de Endocrinologie. Cluj. Paris. Reuniunea Anatomică Cluj. Cotuţiu: Un caz de osteogeneză imperfectă. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj.Dr. Cotuţiu: Un caz atipic de intoxicaţie cu cianură alcalină. Cotuţiu şi Dr. Dr. -Dr. Kernbach şi Dr. No. Dr. M. Cotuţiu în colaborare cu Prof. Prof. Dr. V. Dachnovici: Avort spon­ tan şi febră tifoidă. Cotuţiu: Un caz de embolii grăsoase generali­ zate. Reuniunea Anatomică Cluj. otită şi mastoidită. Pop: Un caz de diabet traumatic. Dr. Brindeau. C. Prof. Cotuţiu: Traumatism al feţii. Reuniunea Anatomi­ că Cluj. C. Reu­ niunea Anatomică Cluj. M. Prof. ll.Dr. M. C.

19. 5. Barta Alexandru: Activitatea medico-legală a endocrinologului. 1920—1935. 16. 7. Nuţiu Traian: Obstetrica şi Gynecologia în activitatea medico-legală. Salamon Roza: Tumorile traumatice şi interpretarea lor medico-legală. 9. 4. 15. Popa Solomon: Oftalmologia în activitatea medico-lesală. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în Clinica BCU Cluj / anii University Library Cluj Oftalmologică din Cluj. 11. Pop Cornel: Dermato-Venerologia în activitatea me­ dico-legală. Bârna Osvdt: Igiena în practica medico-legală. Jaklovszky Dionisie: Perioadele agenezice ale femeii şi importanţa lor socială. Forfu Nicolae: Medicina internă în activitatea medicolegală. 3. peCentral1933—1935. 14. Incze Iosif: Pneumo şi Pleuropatii traumatice şi in­ terpretarea lor medico-legală. Tomoiagă Georghe: Tuberculoza traumatică şi inter­ pretarea ei medico-legală. Mocanu Elena: Pediatria în activitatea medico-legală. 8. 18. 21. 6. Boia Emil: Pruncuciderea. Rişcuţia Anton: Hemoragiile şi importanţa lor me­ dico-legală. Dima T. Cotuţiu A. Maniac Ernest: Fracturile osoase din punct de vedere medico-legal. Roth Ernest: Bibliografia publicaţiilor dela Institu­ tele medico-legale din România. 17. .152 d) Teze de doctorat: 1. 2. 12. Joo Ştefan: Simtomele agoniei şi starea mintală a ago­ nicilor. 22. ?0. Spineanu Vasile: Semnele morţii şi stabilirea datei morţii. Constantin: Herniile traumatice din punct de vedere medico-legal. Nicolescu Gheorghe: Traumatismele urologice din punct de vedere medico-legal. 13. 10. Iulian: Traumatismele coloanei vertebrale şi interpretarea lor medico-legală. Domide Leon: Importanţa medico-legală a complicaţiunilor septice după traumatismele craniene.

R. Benetato: Recherches sur la respiraţion du nerf optique. î . 10. A. 1936. Soc. No. Benetato. Munteanu: L'influence du rapport acide-base des aliments sur certaines proprietes physico-chimiques et la capacite du travail du muscle isole. 7. Gr. . Retezeanu: Les variations de cHlore et du sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. Benetato. de l'Aeademie de Medecine de Roumanie. N. t. Benetato: Recherches sur la respiration du nerf optique. C. 4. 'Gr. Benetato. N. Gr. R. Clujul Medical No. Munteanu: Cercetări asupra prezenţei unei sub­ stanţe oestrogene în nămolurile terapeutice. 3. Gr. C. Benetato. de Biol. Gr. Gr. Găină. t. 1936. 1. Benetato. de la Soc. C. t. Gr./ Central University Library Cluj la studiul BCU Cluj Munteanu: Contribuţiuni transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor nervoşi. N. t. Gr. 121. D. Clujul Medical No. C. 1547. Institutul de fiziologie. Urechea. 1935. No. t. D. Retezeanu: Nouvelles re­ cherches sur le potassium dans l'insuffisance surrenele. Endocrino­ logie. de Biol. Urechea. Gr. R. N. Clujul Medical Nr. Michail. Bull. şi No. 1. Benetato: L'effet de la surrenalectomie sur le pH et le pouvoir tampon du muscle. Gr. de la Soc. de Biol. R. C. R. C. 9. Gr. Gr. Michail. a) Publicaţiuni: 1. 1551. Bull. 1936. de Г Academie de medecine de Rou­ manie. Soc. 2. Oprean: L'effet de la surrenalectomie sur l'etat colloidal des proteines musculaires. C. A. 6. de Biol. 6. 2 din 1936. (sub presă). Munteanu: Contributions â l'etude de la transmission chimique de l'influx nerveux au niveau des synapses centraux. Gynecologie şi Obstetrică. 1 din 1936. 3. 121. I.153 Vi. 121. 1936. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei animalelor supra-renoprive. Oprişiu: Contribuţiuni la stu diul funcţiune! antitoxice a capsulei suprarenale. 12. Benetato. 5. Benetato. 11. I. 13. 1936. 12 din 1935. 1936. R. 8. Clujul Medical No. No. 1936. p. 7. Benetato. Benetato: Problemele fiziologiei moderne în discu­ ţia Congresului Internaţional de Fiziologie din Leningrad. p.

3. Benetato. Nicolae Bărbulescu: Clontribution â l'etude des liquides.'R. Febr. Benetato. Benetato. Dr. Găină. Gr. Ştiinţelor Med. 2. 2. comunicări: 1. Gynecologie şi Obstetrică. . Dr. Ştiinţelor Medicale. Dr. b) Conferinţe. Soc. Michail. I. 8 din 1 August 1935. G. Gr. Bull. Gh. G. Noemvrie 1935. BCU Noţiuni elementare asupra alimentaţiei. pag. D. An.154 14. 385 pagini. 1936. 6. Laboratorul de fizică medicală. (Sb presă). G. Soc. I. 1. 1936. Aprilie 1936. Gr. ÎS. Decemvrie 1935. Michail: Die Rontgenbehandlung der Iristuberkuloze. Dr. D. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza laringelui. C. Munteanu: Contribuţiuni la studiul transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor ner­ voşi. Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. Russu şi Dr. 514—549. Benetato:Cluj / Central University Library Cluj Conferinţă ţinută la Asociaţia învăţătorilor din Cluj. Prof. Thieme S. XVI. Soc. Clujul Medical No. G. 19 Institutul de radiologie. Mai 1936. Editura Universităţii. Benetato. D. de Pediatrie şi Puericultura. Gr. 53. 1936. Cluj. Mârz 1936. Benetato: Respiraţia nervului optic în stare normală şi în diferitele stări patologice. de Endocrinolo­ gie. N. Voi. Ştiinţelor Med. 2. Februarie 1936. Clujul Medical No. puterii tampon şi a capacităţii de lucru a muş­ chiului izolat. Fortschritte auf den Gebiete der Rontgenstrahlen Bd. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei suprarenoprive. Leipzig. Munteanu: Influenţa alimentaţiei asu­ pra pH-ului. Publicaţii: 1. de la Societe des Sciences. Nicolae Bărbulescu: Curs de Fizică medicală. N. 434—441. Soc. 8. Oprişiu: Ciontribuţiuni la stu­ diul acţiunei corficotrope a hipofizei. 4. Negru şi Prof Dr. Soc. Popoviciu. 5.

4. Turca în colaborare cu Dr. Dr. Zolog M. Dr. Comptes Rend. Rusu: Eritem nodos şi primoinfecţiunea tuberculoasă. Dr. 1936. 5—6—7. VII.-tFebr. de Endocrinologie. Dr. M. David: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. 24. Moldovan: Principii de bază ale organizaţiunei sanitare. 7. O. Rend. Ian. Clujul Medical Nr. 8. Iancu A. Compt. Dr. Dr. 1936. şi Biop. Zolog M.. Comşia O. şi Biop. 1936. Berariu şi Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. de la Soc. Rend. Dr. No. XVII. Nr. Dr. pag. 24. O. Dr. I. Nr.: Sistemul reticulo-andetelial şi chimioterapia tripanosomiaselor. T.: Systeme reticulo-endothelial et action therapeutique des corps arsenobenzoliques. Dr. 7. Tome CXXII. Nr. C. Dr. Dr. 2. XIV. de Biol. pag.. 1936. Buletin Eug. dq Biol. Comşia: Nouvelles recherches sur l'action des substances arsenobenzoliques dans les trypanosomiases experimentales. Nr. 1936. Voi. 1. 1936. şi Obst. Clujul Medical Voi. 1936. 121. Nr. 1936. T. Clujul Medical Nr. Dr. Comşia O. 9. din Cluj) 29. 1—2. Iancu. VII. Zolog M. M. « O .: Calificarea medicilor.' . Voi. 1135. Dr. la. 8.: Role du systeme reticuloendothelial dans le mecanisme chimio-therapique des corps arsenobenzoliques. de Biol. de la Soc. Comşia: Contribuţii la mecanis­ mul acţiunii preparatelor arsenobenzolice. Comşia O. eug. 3. Tome CXXII.. V. pag. Tome CXXII. B. 6. I. Gin. VII. Moldovan: Casă de ocrotire sau dispensar rural? Buletin Eugenie şi Бшр. 3. 1138. Mai—Iunie— Iulie 1936. România Medicală. Dr. Compt. Zolog M„ Dr. Prof. Zolog. 1936. Dariu şi Dr. 1132. Zolog. Nr. Turca în colaborare cu Dr. David şi Vago: Saeilul difteric la noui născuţii din colectivitate. 4. Dr. (Co­ municare făcută în şedinţa Soc. Dr.155. 1-2. Prof. Institut al de igienă şi igienă socială. 24. I. Voi. de la Soc. pag.

P. în colabo­ rare cu Dr. 1. Dr. 19. 20. 2. Dr. 6. eug. 5. Bul. 1%. Cauzele depopulării. Problema intersexualităţii. 3. Dr. P. P. 7. eugenie şi Biop. Dr.. Bul. şi Biop. Prodan. 5. Bul. Râmneanţu: Corelaţia dintre nupţialitate şi na­ talitate. 22. Nr. 1. Eug. eug. Dr. şi Biop. 1935. 5. Modran. Perhaiţa şi Dr. Population Nr. Din biotipologia femeei. şi biop. Nr. 1. GH. Revue de Transylvanie. 1—2. Zolog M. Nr. Comşia: Biologia familiei. 13. Dr. P. în colaborare cu Dr. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Banatu­ lui. Selegianu. Dr. şi Biop.. 6. 8. jud. 18. P. Nr. Dr. G. Dr. eug. Râmneanţu: Rezultatul vaccinării cu B. 14. 1935. în Plasa sanitară model Gilau. Cauzele depopulării. Râmneanţu: Mişcarea populaţiei în Ardeal dela 1901—1910. P. Nr. Comşia: Biologia familie. Nr. 10. 11—12. Russu şi Dr. 12. Râmneanţu: Cercetări asupra originii etnice a populaţiei din Sud-Estul Transilvaniei pe baza compoziţiei serologice a sângelui. 1936. 17. 3. Râmneanţu: Creşte cancerul în România. şi Dr. 21. Re­ vista Nr. Dr. P. 2. Nr.156 10. Rezultatele anchetei din Vărădia. din comunele rurale din Banat. eug. 9. 11. şi Biop. eug. Nr. 15. .197 de recruţi de neam diferit din judeţul Timiş-T. 1935. I. 11. 3. eug. bazată pe proporţiile acestor fenomene demografice. 1935. 1936. Dr. Caras. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. 23. 1935. 1935. eug. P. Bul. P. şi Biop. Râmneanţu: The Growth of the population of Rumania. 1935. Situaţia la 2V2 ani dela începerea campaniei. Bulet. T. I. 4. 1935. 4. Voi. Nappendruck: Comba­ terea specifică simultană a difteriei şi scarlatinei în Turda. Dr. în colaborare cu Dr. 1935. Bul. 1936. V. eug. Turcu. Ibid. O. şi biop. L. Nr. Râmneanţu: Calcularea creşterii populaţiei vii­ toare din România. Rezultatele anchetei dinf Banloc. 1935. Nr. VII. P. P. II. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. Bul. Bulet. 6. 1—2. 1935. Râmneanţu: Origine ethnique des Seklers de Transylvanie. Voi. Dr. Dr. VI. şi Biop. Bul. Nr. 3. C. Dr. Râmneanţu: Deosebiri şi asemănări în statura şi perimetrul toracic a 48. O. Bulet. 4. şi biop.

38. Bul. 1936. 14. 1935. Făcăoaru: Criteriile pentru diagnoza rasială. Dr. Cauzele depopulării. Nr. 1934. Inst. Bul. şi Biop. Râmneanţu: Cauzele mortalităţii copiilor de 0—(14 ani. eug. P. 3—4. eug. I. şi Biop. 4. Studiu epidemiologie şi statistic. eug. Nr. Comun: Soc. la diferite vârste pe sex şi mediu. 39. 1936. 37. 6. Bul.157 24. 7. P. Făcăoaru: Curs de sociologie (litografiat). eug. Făcăoaru: Compoziţia rasială a populaţiei din Voşlobeni. Dr. Severin. 30.'Ilie Ardeleanu. Nr. Râmneanţu: Demografia satelor din România.. Dr. 1—2. Bul. 2. şi. Soc. Banat. P.. de Antrop. biop. 1. P. Râmneanţu: Mecanismul reducerii natalităţii în Banat. eug. Dr. Clujul Medical. Dr. 1. Dr. I. Făcăoaru: Curs de eugenie (litografiat). Râmneanţu: Gripa din iarna anului 1934—35BCU Cluj / Central University Library Cluj în România şi repercusiunea ei asupra celorlalte cauze de deces. P. 5. 33. I. Râmneanţu: Subnutriţia la copii dej şcoală şi. Făcăoaru: Culoarea. 1936. Soc. 1936. 1936. Clujul Medical. Rezultatele anchetei de­ mografice din comuna Iablaniţa. 40. Nr. 29. Social-Economic. 26. 1—2. Dr. Dr. 1. Criş. 1936. jud. P. Partea I I I . Nr. 28. 1-2. Clujul Medical. 1936. 32. şi Biop. şi Biop. 6. Nr. forma şi structura părului în populaţia din Măguri. Nr. Nr. Râmneanţu: Mortalitatea de cancer pe vârstă în România. 1—2. Dr. 1936. Bul. în colaborare cu Dr. Nr. 3. şi biop. Făcăoaru: Legiferarea avortului din indicaţiuni eugenice în Germania. I. Făcăoaru: Legea pentru apărarea sănătăţii po­ porului german. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. Î936. Dr. P. Făcăoaru: Culoarea ochilor în populaţia din Mă­ guri. Bul. Rev. 1936. Dr. Nr. Clujul Medical. Nr. I. Dr. 25. infecţia tuberculoasă. şi Biop. şi Biop. 35. Dr. I. Dr. I. 36. Făcăoaru: Inteligenţa în raport cu caracterele somatice şi cultura: doi fraţi. 1—2. 3. eug. Dr. Nr. Comunic. Observat. 1936. ! . eug. Rev. 1936. eug. „Cancerul". Soc. 34. Dr. P. Comunic. 31. 27. de Antr. 1936. Nr. Nr. Râmneanţu: Soluţiuni în legătură cu problema declinului etnic al populaţiei româneşti din Banat. 10—. de Antr. Dr. Nr. Bul.12. Bul.

45. Bul. Dr. 1. Nr. 3—4. Mai—Iunie-ЛиНе 1936. Gi­ necologie şi Obstetrică Cluj. 1936. Drăgoiu: Localizarea topografică a substanţelor mi­ nerale din preparatele istologice cu ajutorul incinerării (microincinerarea).!158 41. I. Coja. Grigoriu şi N. de Antr. Nr. Făcăoaru: Test individual pentru măsurarea in­ teligenţei. Com. Bul.6 . Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu starea economică. Făcăoaru: Indicele nasal la români. 1. 42. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu rasa. eug. Dr. 43. 6. 1936. Dr. 1. Com. Făcăoaru: Indicele cefalic la ţigani.7 . Dr. Dr. în anul 1935. Nr. D. VII. Com. Soc. V I I . Dr. I. în colaborare cu Prof. BCU ClujBiop. 44. Clujul Medical 1936. şi Biop. Clujul Medical. I. Nr. 5—6—7. săcui şi un­ guri. Vlad: Vaccinările antidifterice şi antiscarlatinoase în Municipiuţ Cluj. Pană: Studiu experimental asupra efectului prolanului şi foliculinei administrate intratubar. Nr. Nr. 9. a». Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu origi­ nea etnică şi stratul social. Mai—Iunie—Iulie. 5 . şi Biop. Dr. 50. eug. Clujul Medical 1936.'5—7. Bul. 9. 1936. eug. de Antr. 6. Dr. şi / Central University Library 49. I. Com. Nr. 8. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu etatea. Soc. 1935. de Antr. Soc. 2. de Antr. Petre David în colaborare cu Dr. 5—7. de Antr. 1936. Bul. Clujul Medical. /. iGr. Nr. Clujul Medical. de Antr. 1. Revista de Endocrinologie. . 46. Com. Bul. Institutul de istolegie şi e mbrielogie. eug. Soc. Dr. Făcăoaru: Statura ţiganilor din colonia Iris.. P. Nr. P. I. Vlad: Consta­ tări şi discuţii în jurul vaccinărilor] asociate antidiîterice şi antiscarlatinoase în municipiul Cluj. Primele constatări. 1936. Nr. Com. I. 8. Făcăoaru: Familii degenerate şi costul lor pen­ tru societate şi stat. Voi. şi Biop. 47. şi Biop. Clujul Medical 1936. în anul 1935. 1936. Nr. Soc. Dr. Voi. David în colaborare cu Dr. Clujul Me­ dical. Nr. 51. I. P. Dr. Cluj eug. Soc. 1936. 48. 1936.

Ştiinţelor Medicale. Prof. Ianuarie 1936. de Biol. după injecţiuni cu extrase de lanolină. Institutul de bacteriologic. T. Botez: IGursul de Patologie Generală şi Experimentală (ţinut la Facultatea de medicină din Cluj). Cluj Nr. Aprilie 1936. V. Idealurile noastre de eri şi de azi. C. (Conferinţa ţinută la 20 Martie 1936 la Universitatea din Cluj. Baroni şi I. Rezumat litografiat. par C. R. (Revista de Endo­ crinologie şi Ginecologie şi Obstetrică. 23. Dr. CXXlII. prin injec­ ţiuni intramamare cu foliculină. Dna E. Nro. 4. Baroni şi I. 5. comunicare la societatea de Endocrinologie. 26 p. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra tumorilor de grefă. (Revista de Endocrinologie. Crişan et J. Comunicat în şedinţa din 30. 9. 210. Vaccinarea antirabică la Institutul Antirabic din Cluj în anul 1934. 3. Voicu. Dr. de la Soc. 1936. I. 1936. Institutul de patologie generale şi experimentală 1. 4. Prof. 1936. 1936. M. în co­ laborare cu Doc. Soc.159 3. M. . Petrescu: Producţiunea de anticorpi după injecţiuni cu foliculină. Petrescu: Tumori la cobai. şi constatări). 5. Mihai A. Institutul de Istologie. V. V. Răduleţ. Cluj. Petrescu: Alteraţiuni ale timusului. Cluj. Botez şi Dr. V. V. 4. Recherches sur la presence des bacilles tuberculeux dans le rein du cobaye apres 1'inf ection experimentale. (Nepublicată). A. Gine­ cologie şi Obstetrică. Baroni. Petrescu: Atrofie testiculară. 2. Botez. V. 1936). Mihalca. Cluj Nr. du­ pă administrare de foliculină. Dr. Emoragii cerebrale la gravide cauzate de ipertensiunea arterială esenţială în raport cu bazofilia ipofizară. Prof. ClujulCluj / Central University Library Cluj 3. 22. Baroni şi I. Congresul de Cancerologie din Bruxelles Septembrie 1936. 1936. Reacţia de sex Dcrn-Sugarmann. (Cluj. Baroni şi 1. Baroni şi I. (Date BCU Medical Nr. 5. în cadrul Extensiunei universitare). 1. A. VI. 2.

Marius Star za: Climatoterapia în tratamentul bolilor tubului digestiv. Marius Sturza: Menţinerea inalterabilităţii apelor carbogazoase. 3. Dr.4-dinitro-benzal-anilines sous l'action du carbonate de soude en milieu alcoolique. Georgescu: P. 3. Revista de Endocrino­ logie. Secareanu et I. XVI. Dr. Dr. 36. 1936 la Slănicul Moldovei (publicată în Mişcarea Medicală. în Maiu 1936. 381. Măria Gheorghescu: Acţiunea extractului de Secară cornută asupra inimei de broască. V. L'action de l'aniline sur Го-nitro-benzaldehide en milieu acetique. Docenţi­ lor Univ. Bulletin de la so­ ciete chimique de France. Voi. 2. conferinţă ţinută la Congresul de bal­ neologie şi climatologie din Bucureşti. 4. la Congresul de balneologie din Bucureşti. Gheorghe Popoviciu: Vezi lucrările făcute în colaborare cu Clinica Infantilă. H. 4. Dr. Craiova). conferinţă ţinută la Congresul bal­ neologie din Sept. 1. conferinţă ţinută la Cursul de perfecţionare a Asoc. Ginecologie şi Obstetrică. din Cluj. Secareanu et A. Lupaş: Sur les produits de transformation des 2. Laboratorul de chimie medicală. Prof. Marius Sturza: Les Heliotheimes en Balneo­ logie. lucrare tipărită în Vestnik Ceskoslovenske fysiatricke Spolecnosti v Praze. 2. S. Institutul de balneologie şi fizioterapie.4. Lucrări: 1.et des 2. 25 Institutul de farmacologie Prof. Silberg. (Bulletin de la societe Tchecoslovaque de Physiatrie â Prague. A. Bulletin de la Societe Chimique de France. . 1936). Baroni în colaborare cu Prof. Prof. BCU Cluj / Central University Library Cluj A reprezentat Facultatea de medicină Cluj.160 6. Santa: Asupra prepa­ rării unui extract cortico-suprarenal. Dr. Gradinescu. 1936. Prof. Secareanu. Marius Sturza: Balneoterapia bolilor de ficat. N. S. (Nepublicată). Prof.6-trinitro. S.-ul în organele animalelor imunizate contra tu­ morilor prin ţesut embrionar. Niţescu şi I. Dr. Nr.

FACULTATEA DE LITERE Şl FILOSOFIE BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUSUL 1935/36 II .

1923—24 şi 1932—35. Vătăşescu (licenţiat în litere şi în drept. TEODORESCU „ „ „ 1926-27. PETRE GRIMM „ „ „ 1930—31. ŢVIRGIL BĂRBAT în anul univ. DUMITRU M. BCU IOAN PAUL. SILVIU DRAGOMIR „ „ „ 1925-26. +10AN URSU „ „ „ 1922—23. 2. VIRGIL BĂRBAT. ŞTEFAN BEZDECHI „ „ „ 1931—32. ONISIFOR GHIBU „ „ . 1924—25. Arhivar: Ana Ghibu. 1919-20. THEODOR CAPIDAN „ „ „ 1927—28. Cluj / Central University Library Cluj IOAN URSU. Gheorghe A. GHEORGHE GIUGLEA „ „ „ 1929—30. . 7.: Olga Dimitrescu (licenţiată în litere). GHEORGHE MATEESCU (Conferenţiar). GHEORGHE BOGDAN-DUICĂ. Doctor în Ştiinţele de Stat). 3. 1.A) DECANATUL. Decan: NICOLAE DRĂGANU Prodecan: ŞTEFAN BEZDECHI Secretar supl. Profesori şi conferenţiari decedaţi. 2. 1928-29. NICOLAE DRĂGANU în anii univ. Ajutor de secretar supl. Personalul Decanatului. IOSIF POPOVICI. Intendent: Andrei Turos. Foştii Decani. 3. Baciu Ioan şi Caian Ioan. VASILE BOGREA. fGHEORGHE BOGDAN-DUICĂ în anul univ. NICOLAE BĂNESCU „ „ „ 1920—21. 1. 5. Ordonanţe: Batiz Geza. 4. 6. ALEXANDRU LAPEDATU „ „ „ 1921—22.

Doc­ tor al Universităţii clin Bucureşti. în comuna Ploieşti. Cluj la al V-lea Congres internaţional de studii bizantine ţinut în Sep­ tembrie 1936 la Ћота. Membru în comitetul de lectură al . Coman­ dor al Coroanei României. în comuna "La Hochelle (iCharente-Inferieure) . .Franţa. 3. Născut la 24 Aprilie 1888. Rector al Universităţii în anul 1923—24. Fost agregat stagiar din 1919—23. judeţul Ialomiţa. Me­ dalia jubilară. Profesor titular al catedrei de limba şi literatura greaca. a) Profesori titulari. Ancien eleve de Г£соJe Normale superieure. I. Cavaler al Legiunii de onoare. Nicolae Bănescu. agregat din 1923—26.Născut la 16 Decembrie 1878 în co­ muna Călăraşi. Personalul didactic. Cluj / Centraltitular deLibrary Cluj BCU Profesor University Bizantinologie. Fost deputat de Aleşd. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Directorul Seminarului •de Limba şi Literatura franceză. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Agrege des lettres. Doctor în Filosofie şi Litere dela Universi­ tatea din Жипсћеп. Prodecan în anii 1932— 1933. Membru ac­ tiv al Academiei Române. Pro­ decan al Facultăţii în anul 1919—20 şi 1921—22. Decan în anul 1931—32.4. L Avântul Ţării.20 Septembrie 1921. Directorul Seminarului de Filolo­ gie clasică. Decan în anul 1920—21. Intrat în învăţământ la . 1. Comandor al ordinului „Co­ roana României". judeţul Prahova. Ştefan Tlezdechi. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1899. Yues Auger. 2. De­ legatul Academiei ТЧотапе şi al Universităţii din. Piăzboiul pentru întregire. Pro­ rector în anul 1924—25. 1933—34 şi 1934—35. Bărbăţie şî Credinţă cl. Senator ăl Universităţii din 8 Iunie 1931 până în 12 Iunie 1932 şi din Decembrie 1933. Profesor angajat cu contract la catedra de Limba şi Literatura franceză. Născut la 14 August 1893. Numit în învăţământ în 1919. membru de onoare al Societăţii 'de studii bizantine din Atena.

P r o ­ rector din 12 Maiu 1919 până la începutul anului şcolar 1919— 20. 1919—'30 Iunie1924. Numit în învăţământ la 1 Sep­ temvrie 1906. Rector al Universităţii în anul şcolar 1931—32. Născut la 18 Februarie 1884. 1919.. Preşedintele Ex4 . Numit în învăţământ la 15 Au­ gust 1902. 1935—36.104' Teatrului Naţional din Скгк. Preşedintele Comisiunii Căminurilor. Director de studii şi disciplină la Cămi­ nul „Casa învăţătorilor' 1925—26. Membru corespondent al Academiei Române. Docent. BCU cursurilor pentru Library Cluj Cluj. Preşedinte al Comisiunii pentru examina­ rea candidaţilor de profesori. 15 Sept. în c o ­ muna Zagra. Preşedintele Comisiunii Bibliotecii Universităţii 1932—33. Nicolae Drăganu. 1923—24. 'Coroana României în gradul de ofiţer.. 1933—34. Macedonia jugoslavă. 1932—33. etc. Doctor în Filosofie. Comisar ministerial pe lângă Directoratul regional al învăţământului secundar din.. 1919—20. Răsplata muncii pentru învăţăm. judeţul Năsăud. 1935^36. etc. 1934—(35. Doctor în Litere dela Universitatea din Lipsea. 1934—35. apoi în anii şcolari 1932—33. 1934—1935. 1932— 33. Fost director gerant al Institui­ tului de studii clasice. 1930—31. L. Theodor Capidan. apoi profesor titu­ lar de Limba şi Literatura română şi Limbi clasice la liceul din Năsăud. Preşedintele Oficiului de Editură al Universităţii. Coroana României în gradul de Comandor. Născut la 15. Delegat al Mi­ nisterului Cultelor şi Artelor la Uniunea Muzeului Ardelean. Decan în. Membru al Aca­ demiei Române. 5. Fost asistent al Institutului Balcanic din Lipsea. DirectorulCluj / Central Universitypregătirea de profe­ sori.. Decan în anii şcolari 1923—24. I . Răsplata muncii pentru.. Răsplata muncii pentru 25 ani în ser­ viciul statului. apoi membru în comisiunea examenelor de capacitate. 1935—36. Membru al Comisiunii pentru organi­ zarea Universităţii "Sin Cluj (1919). din Decemvrie 1925. Membru al Co­ misiunii Căminurilor şi al Bibliotecii Universităţii. al societăţii AGRU. 1906—1919.. Membru al Comitetului central şi al Sec­ ţiei literare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român^ al comitetului de lectură al Teatrului Na­ ţional din Cluj. Cluj. învăţământ cl. Aprilie 1879 în oraşut Perlepe. anul 1927—28. 4. 1933—84. Cluj. cl. Delegat al Academiei Române la Congresul in­ ternaţional al Linguiştilor din Copenhaga. 1933—34. mai mulţi ani. Prodecan în anul 1928—29.

Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I (Brevet Nr. 1556. Doctor în teologie. Decret Regal Nr. Deputat în marele Sfat âl Transilvaniei. ^Brevet Nr. Numit în învăţământ la 1910. înregistrat de Nr. Răs­ plata muncii pentru învăţământ cl. Inspector al învăţământului primar din Arhidieceza or­ todoxă a Transilvaniei (1910—1914). judeţul Hunedoara.1935). Meritul cultural ofiţer.. în comuna Sălişte. 6. Membru al Academiei Române (1928). Comandor al Coroanei României (Decret Regal Nr. Membru cores- . Doctor în Filosofie dela Universitatea din Jena. Meri­ tul cultural cavaler cl.Mare ofiţer al or­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dinului Ferdinand I. Decret Regal Nr. Onisifor Ghibu. Sava. cordon. comandor -(Cehoslovacia). Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Preşedintele Comisiei interi­ mare a Municipiului Cluj din 18 Noemvrie 1933. Membru şi delegat al Comisiunii şcolare moldoveneşti de pe lângă Zemstva gubernială a Basarabiei (19i7—18). 3994 din 10 Decembrie 1931). Născut la 13 Martie 1888. 47282). Directorul revistei „Revue de Transylvanie" Mare ofiţer al ordinului Coroana României. Asesor чтогаг al Consištorului bisericesc din Basarabia (1918). Ofiţer al „Legiunii de onoare" (decret din 16 Apriiie 1936. 6790. Decan în anul 1925—26. Ofiţer al ordinului „Ferdinand" (Decret Regal Nr.165 tensiunii Universitare din 19B2. şi al celui din Eparhia Vadului. Feleacului. Membru al Comitetului maţional al Românilor ardeleni şi bucovineni refugiaţi (Odesa 1918). Profesor titular de Pedagogie. 259. I. Numit în învăţământ la 11 Iunie 1 9 l l Profesor titular de Istoria ^sud-est europeană. Coroana Ro­ mâniei în gradul de mare cruce. judeţul Sibiu. 4102 din i7 Decemvrie 1930). Comandor al ordinului Coroana României. Silviu Dragomir. I. Mem­ bru al Comisiunii bisericeşti din Basarabia (1918). în comuna C-urasadului. Profesor la Seminarul Andreian şi" Scoală Normală din Sibiu (1911—12). eliberat la 30 Aprilie 1936. Secretar general al Re­ portului de Culte şi Instrucţie publică dîn Transilvania (1918— "20). Fost profesor la seminarul teologic din Sibiu. 2429/ din 7 Iunie 1920). Leul alb. 7. Născut la 3l Mai 1883. Prodecan în anul 1926—27. Mem­ bru în comisia universitară Cluj i919. Coroana României. Cavaler al Ordinului Ferdinand I. Clujului (1920). Sf. Membru ăl Consiliului judeţean Sibiu (19Î2—15).

în comuna Satulung.pondent al Academiei Române. în comuna Iaşi. Director al Seminarului pedagogic universitar şi. Membru al secţiei şcolare a Asocia­ ţiunii pentru Literatura română şi cultura poporului românv Delegat al Ministerului Instrucţiunii şi al Universităţii la Con­ gresul internaţional din Cheltenham (Anglia). Răsplata mun­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cii cl. Fost Comisar general al Astrei pentru Basarabia. Vice preşedinte al Ligei antirevizioniste. Numit în învăţământ la 1 Septembrie . Membru şi preşedinte al Sec­ ţiei Şcolare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura. Comandor al Ordinului Coroana României. Medalia Ferdinand I. Mare ofiţer al ordinului Steaua României. judeţul Iaşi.Ateneului român din Dorohoi. Membru în comitetul naţional român al Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică. Fost sena­ tor de Orhei. Membru de onoare al Uni­ versităţii populare. poporului român din Transilvania. Răsplata mun­ cii pentru învăţământ cl. Bărbăţie şi credinţă cl.. I. Memsbru în comitetul internaţional. pentru congresele Ligei inter­ naţionale pentru educaţia nouă. Virtutea cercefăşească (medalie)v Virtutea oercetăşească de aur. Decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere în anul 1928—29. cu spade. Născut la 28. 8. I. Co­ mandor al Stelei României. Membru de onoare al Societăţii „Andreiu Şaguna" dela Academia teologică ortodoxă din Sibiu. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în Litere şi Filosofie dela Universitatea din Cluj. Doctor în Litere. I. Deco^rat cu Ordinul Ferdinand I în gradul de Comandor. 9. numit în învă­ ţământ în 19l6. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în teologie ardeleni dela Universitatea din Clernăuţi. Vladimir Ghidionescu. al Laboratorului de Pe­ dagogie experimentală. Doctor în Filosofie. Ofiţer al ordinului Ferdinand I. Ofiţer al Coroanei României. Prodecan în anul 1929—30. George Giuglea. al Sin­ dicatului Presei din Ardeal şi al Societăţii meseriaşilor şi in­ dustriaşilor români din Cluj. Membru al Societăţii Regale Ro­ mâne de Geografie. Profesor titular de Pedagogie. Membru al Societăţii Regale Române de Geografie. Mare Ofiţer al Coroanei României. aL Societăţii istorice-arheologice bisericeşti din Chişinău şL al. Martie 1878. Profesor titular de Filologie romanică.. Premiat de Academia Română. Născut la 29 Ianuarie 1884. judeţul Braşov.

Gustav Kisch. II. Fost profesor liceal la Bistriţa şi consilier la Consistorijl suprem evanghelic din Sibiu (1898—1911). Profesor titular de limba şi literatura engleză. Fost deputat de Cluj (1931). al societăţii de mu­ zică „Bistritzer Gesangs. Fost lector de limba română la Sorbonaj ( Ш 4 ) . al societăţii iCIzernovitzer Mănnergesangverein (1911—1912. Me­ dalia jubilară. Decan în anuT 1929—30. 8. Licenţiat în litere (limba şi literatura germană şi latină). în Bucu­ reşti. Decan în anul 1930—31. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. în comuna Bistriţa judeţ Năsăud. Membru al comisiunii pentru examinarea candidaţilor de profesori (Quj. Târgovişte şi Mănăstirea Dealului (1905—1919). 7. Comandor al ordinului Coroana României "(1922). 11. T. Membru în comisiunea examenului de capacitate. Coroana României în gradul de comandor. Membru onorar 1. 5. Membru al societăţii „Goethegesellschaft" din Weimar. Membru corespondent al Academiei „Schiller" din Miinchen (1934). 10. 4. apoi lector de limba engleză la Universitatea din Cluj (1919—24). Severin. Născut la 26 Martie 1869. Fost deputat de Bistriţa (1926—27). Crucea comemorativă de războiu. Membru în secţia literară a „Astrei". Ofiţer al ordinului „Couronne de cheile. Doctor în Litere. Fost pro­ fesor la liceele şi gimnaziile din Târgu Jiu. I. Fost inspector şco­ lar confesional (1911—1920). Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1905. Răsplata muncii pentru 25 ani în servi­ ciul Statului (Decret regal 3994. Prodecan în anul 1930—31. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. I. 2. din 16 Februarie 1932. al societăţii „Societe d'etudes. Băr­ băţie şi credinţă cl. Ofiţer al Coroa­ nei. 1881. Profesor titular de limba şi li­ teratura germană. Petre Grimm. Directorul seminarului de germanistică.167 1912. 6. 3. Coroana României în gradul de Comandor. linguistiques et dialectologiques" din Luxembourg (1924). al Academiei Române (1933). Membru corespondent al Acade­ miei Române. 1919—1920). Doctor în filosofie şi magister artium BCU Cluj / Central University Library Cluj liberalium al universităţii din Tubingen (1891). Crucea de războiu. Moni1 . Prodecan în anul 1931—32. Numit în învă­ ţământ la 1 Septemvrie 1891. Grand Duche de Luxembourg (1906).und Musikkrânzchen" (1911). 9. Născut la 22 Februarie. Membru al comitetului societăţii „Verein fiir siebenburgische Landeskunde" (1906).

jud. Membru corespondent al Societăţii Petofi (Petofi târsasâg) din Budapesta. Membru al Comisiei istorice a României (1923). Intrat în învăţământ la 1 Septembrie 19(33. în Congresul bisericesc al Mitropoliei Transil­ vaniei şi în Congresul naţional al Bisercii ortodoxe române.168 torul Oficial Nr. Preşedinte al secţiei lite­ rare. Senator în Parla­ ment (dela 1933). Răsplata BCU Cluj Central University Library Cluj muncii pentru 25 ani în / serviciul Statului. Mureş. Licenţiat în Litere (Istorie-Geografie). Fost consilier al Delegaţiunei române la Conferinţa de Pace dela Paris (1918—1920) şi dela Genova (1922). Fost decan (1921— 1922) şi prodecan (1922—23) al Facultăţii. pag. Medalia jubilară. Membru de onoare al „Asociaţiunii" (1924). Membru în comitetul Societăţii Fi­ lologice din Budapesta (Budapesti Philologiai Târsasâg) şi al Societăţii de Istoria literaturii maghiarş (Magyar Irodalomtorteneti Târsasâg) din Budapesta. Profesor titular de Istoria veche a Românilor (1919). Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I-a. Doctor în Filosofie. Ministru al Cultelor şi Artelor (dela 9 Iunie 1934). Fost preşedinte al secţiei Filo­ sofice. jud. Preşedinte al Comisiunii monumentelor Istorice pentru Transilvania (1921). 10. Membru al Congresului Eparhiei reformate. nyelv es tortenettudomâny szakosztâly). 11. 12.Bolcseszet. Crucea pentru merite civile în războiu clasa Il-a (1917). ştiinţifice şi artistice a societăţii reformate Kârolyi Gâspâr. Alexandru Lapedatu. 12. Membru (1918) şi Preşedinte (1935) al Academiei Române. Linguistice şi Istorice a Societăţii Muzeului Ardelean (Erdely Muzeum Egyesiilet. Născut la 2 Octombrie 1878. Fost ministru al Cultelor . Fost secretar al Comisiunii monumentelor istorice (1904— 1919) şi al Comisiunii istorce a României (1911—1919). 13. Fost director ge­ neral al Arhivelor Statului (1923). Gheorghe Kristof. în co­ muna Dumbrăvioara. Profesor titular de Lim­ ba şi Literatura maghiară. Născut la 14 Septembrie 1876. Membru în Adunarea eparhială a Episco­ piei Clujului. Numit în învăţământ la 1 Aprilie 1904. Fost profesor la liceul reformat Kun din Orăştie (1903—1922J. Codi­ rector al Institutului de Istorie Naţională. 938). 39. Braşov. Membru al societăţii literare ardeleneşti din Cluj. Membru activ sau de onoare al mai multor societăţi istorice şi literare din ţară. partea I-a. în comuna Cenatul Săcelelor.

Comandor al Le­ giunii de onoare. Deputat în congresul naţional-bisericesc din Bucureşti. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. I I ) al Vulturului României. în cel mitropolitan din Transilvania şi în sino­ dul eparhiei Cluj. Medalia Regele Ferdinand I cu spade. Inspector şcolar confe­ sional (1909—1919). Doctor în Filosofie (1904). Sf. Bene merenti (cl. Grigore cel Mare şi Steaua Româ­ niei. Fost Ministru de Stat (14 Noembrie 1933—9 Iunie 1934). 1927—28. După trecerea examenului de maturitate (bacalaureat) la liceul ortodox român din Braşov. Intrat în învăţământ la 1 August 1905. Preşedin­ tele comisiunii examenului de capacitate al profesorilor se­ cundari. Mormânt. I ) . 1922— 1926 şi 1926—L927). Ofiţer al Meritului Cultural. Mare Ofiţer al Ordinului Ferdinand I.16^ şi Artelor (1 Noembrie 1923—3T Martie 1926 şi 4 Iunie 1927— 10 Noembrie 1928). Mare cruce cu cor­ don a ordinelor: Coroana României. Ministru al Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale (1926—1927). specialitatea Istorie (1925—26. secţia pentru Transilva­ nia. I ) pentru 'scri­ eri istorice şi literare. Membru activ al Academiei Române din 1916) şi preşedinte al secţiunii istorice "(1932—35). Polonia Restituta. Fost membru în comisiunea celor 15 pen­ tru pregătirea proiectului de lege relativ la unificarea orga­ nizaţiei constituţionale-bisericeşti şi în comisiunea pentru conservarea monumentelor istorice. Ioan Lupaş. Răsplata muncii pentru biserică (cl. Născut la 9 August 1880. a urmat studii de istorie şi literatură latină la Universitatea din Buda­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pesta şi la cea din Berlin. Premiat de Academia Română (1910) pentru monografia istorică asupra Mitropolitului Andrei Şaguna. 1928—31 şi 1932—33. judeţul Sibiu. Profesor titular de Istoria mo­ dernă a Românilor şi de istoria Transilvaniei. Comandor (cl. Medalia Peleş. I ) . Fost deputat în legislaturile: 1922—1926 şi 1931—1932. 14. Fost senator în legislaturile: 1919—1920. Fost profesor la Seminarul „Andreian" din Sibiu (1905—1909). Deputat în Parlamentul României (1919—1920. în comuna Sălişte. 1926—27. Sf. De- . 1927—28 şi 1935). Secretar general al Resortului de Culte şi Instrucţie Publică în Sibiu şi Cluj (1918—1920). Vicepreşedintele secţiunii istorice a Asociaţiunii. Codirector al Institutului de Istorie Naţională. Coroana Italiei. Răsplata muncii pentru învăţământ (cl.

jud. Numit în învăţământ la 1913. Ministr. specia­ litatea filologiei clasice. al. Bucureşti (1924). de Bizantinologie din Roma (1936). licenţiat în Drept. Coroana României în grad de mare cruce cu cordon (1935). Atena (1930). Sofia (1927). Medalii militare: Avântul Ţării (1913). Dâmboviţa. Membru al Comisiunii Internaţionale a învăţământului Istoriei şi al Comisiunii Internaţionale a Marilor Descoperiri geografice. Reprezentant al Comitetului Istoric Român la şedin­ ţele Comitetului internaţional al Ştiinţelor Istoric^ dela Ve­ neţia (1929). Polonia restituia. Fost membru titular la ficole Pratique des hautes fitudes din Paris.Library Cluj torul Institutului şi Seminarului de Istorie universală. pentru merite literare-ştiinţifice (1910). Oslo (1928). Cambridge (1930). Intrat în învăţământ la 1918. Constantin Marinescu. Varşovia (1933). Direc­ acestei catedre cu ord. Iaşi. I (1932) dela Re­ gele Carol II. Doctor în filologia clasică dela Uni­ versitatea din Cluj. Soc. Doctor în Litere. A urmat cursuri de spe­ cializare la Sorbona şi la ficole Naţionale des Chartes. Instr. Con­ ferenţiar la Universitatea din Bucureşti (1923—1925). Mare Ofiţer al Ordinului Steaua României (1926). I. A participat şi a prezentat comunicări în urmă­ toarele Congrese internaţionale de Istorie: Bruxelles (1923). Mormânt. . Paris (1934). în comuna Şerbăneşti-Poduri. Teodor A. Varşovia (1933). Ordinul Regelui Ferdînand I şi Meritul Cultural cavaler cl. 16. Născut la 1 Septembrie 1891. Născut la 11 August 1891. Nr. primite dela Pa­ triarhul Ierusalimului Damianos (31 August 1928). Bursier al Universităţii din Bucureşti pentru studii de specializare în istoria medievală la Paris. Mem­ bru corespondent al Academiei Regale din Barcelona. în co­ muna Iaşi. Membru în secţiunea istorică a Astrei şi al Extensiunii unversitare din Cluj. Naum.170 corat de Regele Carol I cu Bene merenti cl. Licenţiat al Universităţii din Iaşi. Sofia (1934). Comandor al ordinului Coroana României (1923). Crucea şi Steaua Sf. Budapesta (1931). 15. când a fost ridicat la rangul de titular al BCU Cluj / Central University 32153—1928. Profesor suplinitor de Limba şi Literatura Latină din 1 Noembrie 1926. Răsplata muncii pentru învăţământ. jud. Profe­ sor agregat de Istorie universală dela 15 Ianuarie 1925 până la 1 Martie 1928. de Geografie din Lisabona şi al Academiei Române.

Membru ordinar (Socius ordinarius) al Istitutului Arheologic german din Berlin (1929). Roma 1930. Doctor în Litere şi Filosof ie. Fost in­ spector general al Muzeelor din Transilvania (1920—22). Ministerului Instrucţiunii Nr. 1929—Febr. Fost deputat în legislaturile dela 1920— 22 şi 1927—28. 17. Profesor agregat de Istoria artelor până la 1 Martie 1928. Covurlui. Răsplata muncii pentru învă­ ţământ cl. jud. Membru ordinar al In­ BCU Cluj / Central University Library Mitgliedoesterstitutului Arheologic din Viena (ordentliches Cluj reichisches Arhâojlogisches Institut Wien). când a fost ridicat la rangul ele titular.17L Titular dela 1 Aprilie 1929. Născut la 11 Februarie 1885. Meritul cultural pentru cultură cavaler cl. 1932). pentru recuperarea comorilor de artă ale* . 18. Născut la 11 Ianuarie 1893. jud. profesor titular de Istoria antică. 32155—1928. Intrat în învăţământ în Sep­ tembrie 1909. Fost profesor suplinitor de Arheologie la Universitatea din Iaşi (1919). I. Directorul Seminarului de Istoria antică. Fost funcţionare de specialitate al Muzeului de Bele Arte de stat din Budapesta (1918). Doctor în Filosof ie al Universităţii din Viena (1917). Arad. l^ost profesor conferenţiar la Seminarul pedagogic universitar din Bucureşti. Cooptat în comitetul Associazione Internazionale degli Studi Mediterranei. Intrat în învăţământ la 2 Septembrie 1919. Mem­ bru al Comisiunii Monumentelor Istorice secţia pentru Tran­ silvania (1928). Director gerant al Institutului de Studii Clasice. Fost director al Institutului de studii clasice din Cluj (Febr. Pârvan" pentru descoperiri arheologice. Fost delegat al Guvernului român pe lângă Comisia de reparaţiuni din Budapesta. Conferenţiar definitv dela 2 Sept. Emil Panaitescu. Directorul Şcoalei române din Roma din 1929. Fost conferenţiar de Istoria antică la Universita­ tea din Cluj. Membru al Asociaţiunii Astra. Membru în adunarea eparhială a Episcopiei Clujului. 1919 până la 15 Ianuarie 1925. Ma­ re ofiţer al Coroanei Italiei. Membru al Comisiunii Muzeului etnografic din Cluj (1922). Premiat de Academia Română cu premiul „V. cu ord. în co­ muna Siria. Membru cores­ pondent al Academiei Pontîficia din Roma (Pontificia Accademia Romana di Archeologia 1931). Membru de onoare al Societăţii Numismatice din Bucu­ reşti. I. în co­ muna Cudalbi. Coriolan Petranu.

I. Membru al Comisiunii de conducere al aceleiaşi şcoli (1926). Cavaler al legiunii de onoare franceze. Membru al Secţiei arteЛог a Asoclaţiunii (1925). în comuna Braşov. iar dela 1919 încoace la Universitatea din Cluj. Vicepreşedinte al Secţiei Arte­ lor (Astra) din Nov. pentru organizarea Universităţii dinCluj BCU Cluj / Central University Library Cluj. Numit . jud. Profesor titular de Limba şi Literatura ^română la Universitatea din Cernăuţi (decan în 1914—1918). Ofiţer al Meritului cultural pentru Litere şi Opere literare. Cavaler al ordinului Coroana României. Născut la 4 August 1885 în co:rnuna Locana Canavese. Membru al Aca­ demiei Române (1914). Fost comisar general al Consiliu­ lui Dirigent. Membru onorific al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. Comandor al ordinului Steaua României. Consilier tehnic al Conferinţei româno-maghiară din Bucureşti (1923). 1935. (dela Februarie 1932). provincia din Torino. Doctor în Folosofie. Vost vice-preşedinte al Sfatului naţional din Bucovina şi secretar de stat pen­ tru afacerile streine (1918). Prorector în anul 1920—21. 19. din a cărei însărcinare publică Dic­ ţionarul Limbii Române (dela 1906 încoace).172 Transilvaniei (1922). Intrat în învăţmânt Ла 17 August 1904 ca docent de Filologie romanică la Uni­ versitatea din Viena. Conferenţiar de\ Istoria artelor la Şcoala de arte frumoase din Cluj (1926). Mare Cruce a ordinu­ lui Coroana României. 20. Delegat al României la Societatea Naţiunilor (1922—25). Premiat de Academia Română. Membru corespondent al Societăţii Nu­ mismatice române (1922). Inspector -onorific al Muzeelor (1929). Născut în 4 Ianuarie 1877. -Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Membru în Comisiunea istorică. Director al -Muzeului Limbei Române. Mem-bru corespondent al Comitetului permanent internaţional de linguistică. Italia. de arte fr. I. Răsplata muncii pentru învăţământ el. Conferenţiar de Estetică la Şc. Membru de onoare al Fundaţiunii Rudolf-Euken-Haus din Jena. Rector în anul 1919—20. Mare ofiţer al Ordinului Ferdinand I. Sextil Puşcăria. Membru corespondent al Societăţii Regale Deputazione di Storia Patria din Veneţia. Băsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Membru activ al secţiei literare a Astrei. Preşedinte al Frăţiei ortodoxe române. Giandomenico Serra. Marianerkreutz des Deutschen Tlitterordens (1918). Braşov.

Director al Seminarului de Filosifie Cluj. Ofiţer al Coroanei României şi decorat cu Crucea de războiu (Italia). Numit în învăţământ la 1 Sept. Membru al „Societa Arheologica Comense" din Como. academician onorar al Academiei „Lunigianese di Scienze Ciovani Capellini" din La Spezia. contract al catedrei de Limba şi Literatura italiană. Steaua Româiei în gra­ dul de comandor. Fost director al Institutului de Arheologie şi Numismatică. Fost director al învăţământului primar şi normal. membru al „Societa storica subalpîna din Torino". 1914. Răsplata muncii pentru î n ­ văţământ cl. la noi la 1 Decembrie 1920. Profesor angajat cu.173: în învăţmânt în Italia la 1913. Membru. Profesor titu­ lar de Filosofie. I. Directorul Institutului de psihologie experimen­ tală. secţiunea regiona­ lă din Transilvania. Mambru al „Societa italiana per il Progresseţ delle Scienze" din Roma. Conferenţiar la Universitatea din Bucureşti 1918. Fost membru în Comisiunea pentru examinarea can­ didaţilor de profesori Cluj. Născut la 5 Aprilie 1881 în comuna Curtea de Argeş. 21. membru al „Societe de Linguistique Romane". Subsecretar de stat Ia Ministerul Educaţiei Naţio­ nale. Asistent de Logică la Universitatea din Bucureşti în 1914. Pârvan" al Academiei Române. jud.Florian Ştefănescu Goangă. comparată şi aplicată. . Iancu". Argeş. Ilfov. Profesor titular de Arheologie şi Numismatică. al „Societa Piemontese di Arheologia e Belle Arti din T o r i ­ no". Numit în învăţământ la 7 Noembrie 1912. 23. Ilfov. I. Membru corespondet al Societăţii Nu­ mismatice Române. Marin Ştefănescu. Doctor în Filosofie din Lipsea. Licenţiat şi doctor în Filosofie dela Sorbona (Paris). 1906. Născut la 10 Maiu 1880. Născut la 25 Septembrie 1881. Mem­ bru al Comisiunii monumentelor istorice. Răsplata mun­ cii pentru 25 ani în serviciul Statului. Do­ cent la Universitatea din Bucureşti în 1915. Numit în învăţământ la 3 Nov. Doc­ tor în Litere al Universităţii din Torino. Dimitrie M. premiul „V. jud. Fost director al Căminului „ A . în Bucureşti. Ofiţer al Coroanei României.Cluj BCU Cluj / Central University Library Rector al Universităţii. Profesor titular de psihologie. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Teodorescu. pentru descoperiri arheologi­ ce. Fost senator al Universităţii. A obţinut premiul „Hillel". jud. 22. . în Rucureşti.

al Academiei Sârbeşti. Născut la 27. Nicolae Iorga. Suplinitorul catedrei de Slavis­ tică dela 1 Octomvrie 1931. Membru al Academiei Române. "Wilno. Elev titular la ficole Pratique des Hautes Ćtudes din Paris. Doctor în Lftere al Universităţii din Lipsea. Doctor în Sociologie din Bucureşti. Născut la 23" Decemvrie 1898. Docent. al Insti­ tutului slav din Praga. Profesor de onoare al Facultăţii de Litere şi Filosofie d.ClujSocietăţii BCU Societăţii University Library al la Deputazione Veneta di Storia Patria. 24. în co­ muna Toracul-Mic (Mali-Torak). al Socie­ tăţii Ateneo Veneto. Membru: al Societăţii de Istorie din Lemberg. Emil Petrovici. Doctor în Litere (Cluj). al Academiei Polone. Paris. Ge­ neva. Lyon. Jugoslavia. Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Profesor titular la catedra de Istoria Evului Mediu şi Modern dela Universita­ tea din Bucureşti (Octomvrie 1895). al Academiei „Dei Lincei" din Roma. Oxford. A fost ales preşedintele Asociaţiei profesorilor secundari din Cluj pe o perioadă de 3 ani. Diplomat dela J&cole pratique des Hautes fitudes din Paris. Ministru al Instrucţiunii.n Cluj dela 3 Martie 1929. Licenţiat al Fa­ cultăţii de Litere din Paris. 26. Martie 1885. al Cluj / CentralInstituto Veneto. al institutului slav din Londra. Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie protestantă din Paris. al Societăţii de Studii Bizantine din Atena. al Acade­ miei Armene dela San-Lazzaro din Veneţia. etc Doctor honoris causa al Universităţilor din Cernăuţi. Suplinitorul catedrei de Sociologie şi Etică din Decembrie 1931. Membru corespondent: al Institutului Franţei.Л74 b) Profesor de onoare. . Născut la Botoşani în 6 Iunie 1871. Strasbourg. Roma. Bector al Universităţii din Bucu­ reşti. Fost: Decan al Facultă­ ţii de Litere din Bucureşti. Asistent la Laboratorul de Fonetică Experimentală al Universităţii din Cluj dela 1 Septemvrie 1926. Coroana României în gradul de cavaler. al Academiei Ce­ he. c) Profesori suplinitori. în comuna Buzău. Constantin Sudeţeanu. 25. al Academiei Suedeze.

29. Bucureşti. Dela 1 Oct.175 27. jud. Membru în Consiliul permanent al Con­ gresului Internaţional de Antropologie şi Etnologie. membru corespondent al „Societăţii numismatice ro­ mâne". Docent în spe­ cialitatea Istoria antică (Antichităţi clasice şi Epigraf ie). de Arhelogie şi Istorie bănăţea­ nă". Con­ ferenţiar def. jud. Severin. Dela 24 Martie 1932 conferenţiar definitiv de Psihologie aplicată. Născut la 28 Ianuarie 1887. Liviu Rusu. Licenţiat în Filosofie dela Cluj. Sibiu. Numit cu ziua de 2 Febr. 30. Doctor în Filosofie dela Cluj. jud. jud. Administrator al Institutului de Studii cla­ sice al Universităţii. Roşea. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1910. la conf. 28. Diplomat al Şcoalei de Ştiinţe Politice din Paris. secţia pentru Transilva­ BCU Cluj al Istitutului Library Cluj nia. de Antichităţi şi Epigrafie. Asistent la Facultatea de Litere din Iaşi (1929). Constantin Daicoviciu. Cluj. Comandor al Ordinului Coroana României. în co­ muna Sălişte. Timiş-Torontal. în comuna Sărmaşu. Directorul Mu­ zeului Etnografic şi al Parcului Naţional „Regele Carol al II-lea" din Cluj. Profesor suplinitor al catedrei de Etnografie şi Folklor din 1926. 1929 conferenţiar suplinitor de Psihologie aplicată. 1925 până la 2 Febr. Coroana României în gradul de ofiţer. membru al „Soc. Conferenţiar provizor de Filoso­ fie teoretică dela 1 Aprilie 1930. Membru corespondent/ Central UniversityArheologic german din Berlin. Docent în Psihologie aplicată. . Doctor în Geografie. d) Conferenţiari definitivi. în comuna Comloşul-Mare. Docent în Is­ toria Filosofiei şi Estetică. Romulus Vuia. A obţinut premiul „Fundaţiei Regele Ferdinand I " pentru monografia „Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor". Secretarul Comisiunii Monumentelor istorice. Doctor în Estetică dela Sorbona (doctorat de Stat). Doctor în Litere. Vicepreşedintele Secţiunii geografice-etnografice a „Astrei". Licenţiat şi Doctor în Filosofie dela Sorbona. Coroana României în gradul de ofiţer. Conferenţar definitiv dela 1 August 1933. Născut la 9 Noembrie 1901. Membru al Societăţii Antropologice din Berlin. în co­ muna Căvăran. Intrat în învăţă­ mânt la 1 Noembrie 1923 ca preparator la Institutul de Psibologie al Universităţii din Cluj. Născut la 29 Ianuarie 1895. 1929 asistent la acelaşi Institut. Dumitru D. Născut la 1 Martie 1898.

Târnava Mare. Născut la 27 Iulie 1901. Hunedoara. Numit în învăţământ la 1 Octombre 1924. Conferenţiar suplini­ tor de Dialectologie din 1931—1933. 31. Colaboratorul permanent al României la „Internaţional Bibliography of Historical Sciences" din Washington-Paris (începând din anul 1926). A fost numit la Muzeul Limbei Române: funcţionar (1919). Membru al secţiei bibliologice a Institutului Social Român din Bucureşti. Premiat de Academia Română cu Pre­ miul Statului „Eliade Rădulescu". Lectori. în comuna PoianaIlvei. asistent suplinitor (1923) şi asistent provizoriu (1928). Licenţiat în Litere (Istorie şi Geografie) al Universităţii din Bucureşti şi Doctor în Litereal Universităţii din Cluj. jud. Ştefan Pasca. Fost mem­ bru al Şcoalei române din Franţa (1925—27). Ioachim Crăciun. iar provizoriu din 1933.în comuna Dârlos. Elev titular al Şcoalei de înalte studii din Paris. jud. Asistent la Institutul de BCU Cluj / Central University Library Cluj Istorie Naţională. Colaborator (dela 1934) la Dicţionarul Aca­ demiei Române.176 Conferenţiar Provizoriu. Sever Pop. Lector suplinitor de Limba italiană. 32. Fost funcţionar la Biblioteca Academiei Ro­ mâne din Bucureşti (1921—1923). Secretar al Comisiunii Serbărilor Jubilare ale Uni­ versităţii (1930). Asistent definitiv al Mu­ zeului Limbii Române. apoi secretar-bibliotecar (1921). . jud. în comuna Crişcior. Membru corespondent în secţiunea filologică a Asociaţiunii „Astra" (1936). Conferenţiar suplinitor la conferinţa de Bibliogra­ fie Generală dela 1 Octombrie 1932. 1 Conferenţiar suplinitor. Licenţiat 'şi Doctor în Litere al Universităţii din Cluj. Născut la 25 Iunie 1898. Fost membru al Şcoalei Române din Roma(1927—1929). Năsăud. Lector de Dialectologie din 1929—1931. Licenţiat în Filologia romanică (1923). Născut la 22 Martie 1901. 1. Membru corespondent în secţiunea istorică a Asociaţiunii „Astra" (1934) şi membru al Extensiunii Uni­ versitare din Cluj (1935). Doctor în Litere (1925) al Universităţii din Quj.

Ferencz Iosif (M) Istoria Românilor. Putna. Ist.177 2. Avrămuţiu Măria (R) Istoria Românilor. Franţa. Pedagogie. în comuna Pănceşti. antică Virginia (R) . Ancien boursier d'agregation. Antică. Lector de limba germană. Diaconu E. Românilor. No. Henri Jacquier. Filosofie. German Ileana Ist. Licencie es lettres-philosophie (Lyon). un'versată. Daraban Măria (R) 5. cor. Limba şi Lit Maghiară. jud. Ioan. Ofiţer al ordinului Steaua României. 4. Gottlieb Lili (E) ANUARUL 1935/36 Ist. şi Geografie. 3. Sociologie. Sociologie. Psihologie. Gnandt Ioan (G) 9. Geografie Limba şi Lit Latină. Antică. Fost profesor de liceu. 12 . cum laudi» 8. Arheo­ logie. Psihologie. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. 1923. iar de atunci lector. magna Istoria Universală cum laude 4. Ist. Lista licenţiaţilor đin annl 1935/36. Licenţiat în Engleză la Universitatea din Oxford. Născut la 30 Iunie 1898. 3. Doctor în Filosofie. Ist. 1. Născut la 20 Mai 1894. în Grenoble. I. Faina Elvira (R) 6. Doctor în Litere. Geografie cum laude 2. Geografie. Pedagogie. în comuna Orăştie. 1920. Conferenţiar suplinitor de limba şi literatura franceză dela 1 Octombrie 1925 până la 1 Ianuarie 1931. BCU Cluj / Central University Library Cluj Numele şi pronumele Specialităţile Menţiunea a) Sesiunea Octombrie. Frideric Lang. Uni­ versală. Bertalan Lazar (M) Filosofie. Lector de limba engleză. Numit în învăţământ la 1 Febr. Românilor. Căpuşan Măria Ana (R) Ist. Ist. Hunedoara. Născut la 25 Septembrie 1900. 7. jud. 1935. Numit în învăţământ la 1 Oct. Românilor. Greacă şi Ist.

magna Italiană şi Ist universală cum laude 44. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. Ist. Geografie Ist. Haubelt Măria Ist. Nomele şt pronumele Specialităţile Menţiunea 10. universilă. Româ­ nilor. germană. română şi Ist. română Ist. Limba rom . cum laude Ist. Limba. Mitache Natalia (R) Limba şi Lit maghiară. Greacă şi Arheologie 11. Clara. Ist univ. Limba şi Lit. Makkai Vasile Dominic (M) 17. Româ­ nilor. Românilor.ză şi Pedagogie. Nagy Ana (M) 21. Ist. antică. Franceză. Românilor 23. Franceză. Suciu Camil Ioan (R) Sociologie. Filosofie 24. Psihologie. Filologie romanică Limba şi Lit. franc. Triteanu Ileana (R) Limba şi Lit. Franc. Franceză şi Pedagogie 43. «or. Lovâsz Elisabeta (M) 16. 2 2 . Hondru Antonina (R) Limba şi Lit.magna logie romanică. Tămăşan Margareta (R) Ist. Ist universală. Românilor. Ist. Geografie. Lit. Orban Magdalena. cum laude 25. universală. Filo. Engleză Franc. univ. Lapedatu Ana Victoria (R) Limba şi Lit. Mureşan Măria (R) Limba şi Lit. Petrescu Gheorghe (R) Limba şi Lit. Guman Magdalena Susana (M) Limba şi Lit Latină. Limba rom.magna sală. Ist uniCamila (G) versală. Ist. maghiară 15.178 No. Lenghel Edmund (M Lit. Tănase Eugen (R) 26 Tasch Petru (G) 27. Arheologie. Lit. •19. Ist. Purza Măria (R) Limba şi Lit. Geografie 42. antică. română. Lit. Românilor. Germană. univer. magna Arheologie cum laude . Românilor. magh cum laude Ist. Ist. română. Limba română Limba şi Lit. maghiară Limba şi Lit. germană Lit. Elisabeta (M) 20.

Mănescu Virgil (R) Limba şi Lit Franceză. Boeriu Ana Aurelia (R) Pedagogie. Numele şi pronumele Specialităţille Menţiunea 28. Ana Ist. 4. Itali­ ană. Franceză şi Latina cum laude 1. Română BCU Cluj / Central University Library Cluj Limba şi Lit Engleză. Psihologie. Gre­ acă şi Literatura română Sociologie. Papp Eva Vilma (M) Limba şi Lit. română. Voda^Sanflora (R) 29. Sora Illyes Margareta. Alexandrina (R) Liter. Balta Victoria (R) 7. Filologie romanică Limba şi Lit. Sociologie Filosoiie eum laude 3. Fiilepp Clara Flora (R) Limba şi Lit. Limba rom. Limba şi Lit. Linguistică Limba şi Lit. Latină Ecaterina (M) şi Istorie universală 9. română. Sociologie '2. Klein Iuliu (G) tlO. Germană. Morariu Lucia. Chisioglu Alexandra (R) L'mba. Filosofie magna cum laude 12. univerGeorgeta (R) sală Geografie 13. Franc. Limba şi Lit Franc. Liter. Popovici Elena (R) Filosofie. Limba şi Lit mag. 14. română. Babian Adalbert (M) «6. Voştinariu Stela Margareta (R) Liter. Demetrescu Victoria (R) Limba şi Lit. Manea Teodor (R) 11. «or. englezn. Pedagogie "5. Poruţiu Elvira. Limba rom. Filosofie Pedagogie. Latină. Franceză. Franc. română. Sociologie 15. Farcas Eugenia (R) Limba şi Lit. Linguistică cum laude b) Sesiunea Februarie 1936.179 ш. Ist. Pedagogie . Franc. Românilor. Filologie romanică cum laude :8. Pedagogie. Germană. Maghiară şi Lit. Lit. şi Lit franc Filolo­ gie romanică. limba rom.

Limba ro­ mână Limb. Franceză. Lin­ gvistică şi Sociologie cum laude 2. 6. Tittel Andrei Vasile (M) Liter. franceză. Henteş Viorica Universală Arheologie Ileana (S) Sociologie. Fi­ lologie romanică. Engleză. Istoria antică cum laudeLimba şi Lit. Sociologie. 3. filol. Franceză Arheologie Ist Românilor. Arheo­ logie. şi Lit. Riegert Amelie (F) 17. Limba rom. franc. franc. Wald Bella (E) Filosofie. Germană. şi Filologie romanică magna cum laudecum laude- BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Sesiunea Iunie 1936. Măria Limba şi Lit. Literatura 7. Limba şi Lit. Lucreţia ( R ) 5. Vătăşescu Victoria rom. Buraiu Lavinia. Klima Helrnut Augustin (G) Ist sud-est-ewopeană cum lauda . Engleză.180 cor Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune» 16. Cernăuţean Gerda (G) Limba şi Lit. Haliţa Sultana (R) Istoria Românilor. Smocot Stela (R) 18. rom. Marin (R) 21. franc. română. Vuia Octavian (R) 23. Geografie Arheologie cum laude* 19. Limba română născ. Herţia Silvia (R) română. Ist Rom. germană. Limba ro­ mână Filologie romanică magna cum laude- Ist. Baltariu Elena ( R ) Limba şi Lit. Lit. Franceză 4. Filosofie 8. Filo­ Salumnia (R) logie^ rom. 9. Viciu Emilia (R) 22. franc Germ. Limba şi Lit. Pedagogie Istoria Românilor. Etnografie Limba şi Lit. română Sociologie Filosofie. Ciobanu N. Lat. Kelemen Adalbert Francisc (M) Liter. Ist. română. Stănescu Eufrosina (R) Limba şi Lit. 20. Universală. 1. Liter.

Limba şi Lit. cum laude Nagy Geza (M) BCU Cluj / Central University Library Cluj Sociologie Filosofie. Ist. Măria Limba şi Lit germană. Simon Viorica (E) 23. Sâmpâleanu Ioan (R) Limba şi Lit. antică. Românilor. Sociologie. Psihologie. Lit.181 No. Steiner Clara (E) 25. Vasile (R) Filosofie. Stănilă Sever (R) 24. Limba română cum laude 13. Mateiaş Dumitru (R) Filosofie. Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune* Limba şi Lit. univ. Ist. Filosofie -22. Filo­ logie romanică. Mireşan Olimpiu (R) Ist. Sociologie. 18. cum laude Erwin (G) 12. Limba română Limba şi Lit maghiară . italiană cum laude Alexandru (R) 21. magna 17. Arheo. 21. Pupăză Gr. Sociologie. Franceză. «or. Limba şi Lit. română 26. Limba rom. Moga Măria (R) Ist. rom. sud est eu­ ropeană. Schuller Alexandru (G) Limba şi Lit.. maghiară magna cum laude Limba rom. Românilor. Kutschera Rolf 11. Verona (M) Lit rom. franc. Munteanu Filosofie cum laude Constantin (R) Limba şi Lit. Geografie Pedagogie. Komlos Elly. Arheologie Pedagogie. Estetică 20. Vaida Măria magna Limba şi Lit. germană. Margareta (M) franceză. latină. Engleză. 10. Ist. Limba şi Lit. Greacă. Lederer Valeria. germană. Pedagogie Petru Aurora (R) 19.. germ. Românilor. română. mag.. Rom. Estetică magna cum laude 14. Ist. Lit. Estetică Limba şi Lit. Franceză Lit. Edit. franceză 10. Szigeti Iosif (M) Istoria universală. Germană Francisca (E) Ist. Varga Eva. Geografie 15.

Geografie cum laude- în Filosof ie şi Litere din anul 1935—36. Rom. Iordache Făcăoaru: Diploma de Doctor în Filosof ie. Diplome echivalate.. Numele şi pronumele Specialităţile Menţiune» 2 8 .182 cor. ob­ ţinută la Miinchen s'a echivalat cu o diploma de Filosofie & Facultăţii noastre (Pedagogie şi Eugenie). Laslo Nicolae: Filologie clasică (Limba şi Literatura Latină şi Limba şi Literatura greacă). 3. Literatura română). universală. 1. Macrea Dumitru: Filologie Modernă (Limba română şi Literatura română). 2. Ist. BCU Cluj / Central University Library Cluj . Diaconu Ioan Emil: Filologie Modernă (Limba şi Lite­ ratura Engleză. Wachter Berta (G) Tabloul Doctorilor Ist.

Iosif Naghiu. Dumitru Isac: Existenţa „lucrului în sine". Au mai prezentat lucrări: Gheorghina Costea: Prima me­ ditaţie a lui Descartes. Prof.): S'au ţinut 21 de şedinţe. Meditations Metaphysiques. Dumitru Isac: Siguranţa metodei lui Descartes. Istoria filosofiei: doctrinele naţionaliste (o oră săptămâ­ nal. Conferenţiar D..). Octavian Dănilă. logica. S'au pre­ zentat şi discutat lucrări asupra subiectelor: „Cultura şi via­ ţă" şi „Rosturile filosofiei la noi" de către studenţii: Anatol Chircev.): S'a citit şi explicat: Descartes.. Cursuri: Logica: problema raţiunii (o oră săptămânal. Roşea. BCU Cluj şi istoria filosofiei (două Seminar: de logică / Central University Library Cluj ore săptă­ mânale Vinerea). D. Petru Cimponeriu şi Nicolae Mihăilă. Zevedei Bar- . titular: Marin Ştefănescu. Curs de Filosof ie sistematică: Filosof ie generală (1 oră săpt. Zevedei Barbu. Cursuri: Curs de Istoria Filosofiei: Cartesianismul (1 oră săpt. Seminar (1 oră săpt. Gheorghe Noveanu. Istoria filosofiei. Miercurea). Joia). a) SECŢIA FILOSOFIEI. '1 Proseminar (1 oră sapt. Gheorghe Noveanu: Cauzele teismului lui Descar­ tes.).B) ACTIVITATEA DIDACTICA Şl PERSONALUL. 1.

Va­ sile Galamboşi (până la 31. 1936). Edda Schwarz: Cultură şi viaţă. Sâmbăta). 1936). Preparatori: Mihail Beniuc. Institutul de Psihologie Experimentală.111. Tudor Arcan. la care s'a tratat despre: Etica naţională şi Etica universală. Cursuri: Sociologie generală (o oră săptămânal.18 i bu: Existenta „lucrului în sine". Sociologia şi etica. BCU Cluj / Central University Library Cluj Etică (o oră săpt. Anatol Circev: Existenţa „lu­ crului în sine". Ioan Popa: Cultrră şi viaţă. Preparator tehnic: Ioan Mesaroş (dela l. Monica Athanasiu: Creaţie artistică şi creaţie ştiinţifică. suplinitor: Constantin Sudeţeanu. Studenţii din anul I au prezentat cu toţii (numai în scris) câte-o lucrare răspunzând la întrebarea: De ce fac filosofie? 2. Comparată şi aplicată. Aceste două lucrări din urmă au fost prezentate numai în scris.VI. Raporturile sociologiei cu celelalte ştiinţe. Etica valorilor a lui Max Scheler. Seminar de Sociologie (2 ore săpt. Virgil Pârvu: Problema valorilor.. Ordonanţă: Alexandru Horvat. la care s'a tratat despre: Noţiunea de Societate. 3 Psihologie. A ) Personalul: Director: Prof. Istoricul so­ ciologiei. .. Şef de lucrări: Nicolae Mărgineanu (dela 1 Aprilie 1936). Asistenţi: Alexandru Roşea. Nicolae Mărgineanu (până la 31. Domeniul Sociolo­ giei.V. titular Florian Ştefănescu Goangă. 1936). Vinerea). Prof. Metodele sociologiei. Joia).

Virgil Pârvu.. 3. Elvira Pescariu. Studenţi înscrişi 83. Nicolae Mărgineanu. Aspectul cognitiv al comportamentului nativ. Procesul de semnificaţie. profesor titular: Psihologie dife­ renţială şi individuală. Senzaţiile audi­ tive. 12. Tudor Arcan. Vasile Bârna. aplicările ei in psihologie. (două ore săpt. 14. Percepţia şi asociaţia primară. 13. Sabina Cimoca. Miercurea şi Joia). Gheorghe Noveanu. Anatole Chircev. docent: Metoda statistică. Marţia). Studenţi care au participat regulat 73. S'au ţinut 22 de şedinţe în care s'au prezentat şi discutat lucrările de mai jos asupra „Aspectului Cognitiv al Comporta­ mentului". conferenţiar definitiv: Curs de psihologie aplicată. Ştefănescu Goangă. 6. Liviu Rusu. Traian Tulbure. (două ore săpt. Ileana . delir). Procesul de Ideaţie (iluzii. halucinaţii. Seminarul de psihologie generală. Motivarea comportamentului cognitiv şi procesul atenţiei. Analiza aspectului cognitiv. 1. Senzaţiile de tact. condus de Dl. i c» f - 11. Percepţia spaţiului şi timpului. sociologie şi pedagogie. Procesul de imaginaţie. Procesul de me­ morizare. Natura şi structura biologică şi psihică a aspectului cognitiv al comportamentului. Prof. 10. Aron Coste. III. Edda Schwarz. Francisc Frucht. Sen­ zaţiile kinestezice. 8. Popa-Ciucău Ioan. Alexandru Roşea. Găgescu Nicolae. F. Ci) Seminarii: I..185 B) Cursuri: F. Senzaţiile vizuale. 7. 9. Dumitru Salade. Simon Carol. asistent definitiv: Curs de psihologie •aplicată. Stimulent-Reacţiune şi aspectul cognitiv al comporta­ BCU Cluj / Central University Library Cluj mentului. Procesul de asociere. cu medicii igienişti. 2. Senzaţiile sistemice (organice). 16. (2 ore săpt. II. 4. temperatură şi pre­ siune. 15. Lunia şi Marţia). Senzaţiile de mios şi gust. Ştefănescu Goangă. 5.

Memoria şi asociaţia. Testele pedagogice. Introducere in metodele psihologiei experimentale. 18. anul I şi II. Warren: Precis de Psychologie. Procesul de gândire. 16. Studenţi înscrişi 35. Marcella Arcan: Capacitatea de observaţie la elevii de 16 ani. Aptitudinea muzicală. 10. 17. 22. 2. Psihologia diferenţială a aspectului cognitiv Măria Kolarov. Probleme generale. 21. Metodele psihologiei. Măsurarea inteligenţei (conti­ nuare).186 Giurcă. condus de Dl Dr. 2. Studenţi care au urmat regulat 27. Avram Giurcă. Percepţia chinestezică. Timpul de reacţiune. Lucrări individuale de psihologie experimentală au făcut următorii studenţi: 1. cu scopul de a familiariza studenţii cu problemele fundamen­ tale ale psihologiei. Library Cluj BCU Cluj / Central University pentru studenţii din. 19. Inteli­ genţa şi aspectul cognitiv. 13. In 21 de şedinţe s'a analizat şi discutat. Oboseala". Irma Jaricskay. 12. Raportul dintre as­ pectul cognitiv şi cel conativ al comportamentului DumitruIsac. 17. 6. manualul lui Howard C. conferenţiar definitiv. 20. 22. Percepţia tactilă. 8. Interese şi atitudini. IV. Liviu Rusu. Imaginaţia. 21. Măsurarea inteligenţei. 1. 15. 5. 14. 23. '"r . 2. Percepţia vi­ zuală. Raportul dintre aspectul cognitiv şi cel afectiv al comportamentului Marcella Arcan. Calcule. Proseminarul de psihologie. 3. 11. Măsurarea inteligenţei (continuare). A. 20 Antitudinea la desemn. Exprimări grafice4. 7. S'au ţinut 23 de şedinţe. Limbajul şi as­ pectul cognitiv. Alexandru Roşea. 18. urmate de un colocviu. capitol de caoitol. Afectivitatea. Aptitudinea technică. în care' s'au tratat următoarele probleme de psihologie experimen­ tală: 1. Aptitudi­ nea technică (continuare). conduse de Dl asistent Dr. D) Lucrări practice de laborator. Percepţia auditivă. Temperament şi caracter. pentru studenţii anului L. Zevedei Barbu. 19. Aten­ ţia.

Stoia Gruia: Măsurarea atenţiei la copii de 10—12 ani. 7. Coman Septimia: Măsurarea capacităţii de observaţie la copii. In sesiunea Iunie anul 1936 s'a prezentat următoarea teză-? de licenţă: Testul de performanţă (tabla cu două fig. Psihologia martorului. Psihologia criminalului. 5. In sesiunea Iunie anul 1936 s'au prezentat la examenul parţial 83 candidaţi. 4. In 17 şedinţe s'au expus metodele de experimentare şr aplicare cu privire la următoarele probleme: Psihologia ju­ ridică: 1. Tohăneanu Alexandru: Aplicarea Library test de obser­ vaţie la copii de 13—21 ani. 3. E) Examene parţiale şi de licenţă. 8. In sesiunea Octombrie 1935 s'au prezentat la examenul) parţial 42 de candidaţi. Uţă Constantin: Memoria la copii debili mintali. pentru' studenţii din anul III. 10. Feldiorean Eugenia: Măsurarea capacităţii de obser­ vaţie la copii de 9—12 ani. In sesiunea Februarie anul 1936 s'au prezentat la exame­ nul parţial 31 candidaţi. 3 Metodele psihologice în serviciul şcoalei. Chircev Anatole: Măsurarea acuităţii vizuale la elevii de 12—20 ani. 9. Desvoltarea fizică şi psihică a copi­ lului. 2. Frucht Francisc: Măsurarea imaginaţiei la copii de 9—14 ani. Metodele de examinare a atitudinilor totale ale copi­ lului. 11. Barbu Zevedei: Capacitatea de observaţie la elevii de 16—20 ani. Bârna Vasile: Măsurarea atenţiei la elevii de 14-15 ani. 13. . 6.187 2. Introducere în metodele psihologiei aplicate. Almăşescu Dora: Capacitatea de observaţie la elevii de 9—12 ani. 3. 2. conduse de Dl conferenţiar Liviu Rusu.. Scorobeţiu Minerva: Măsurarea atenţiei la copii de 9" ani.) Ileana Ghibu. Psihologia educaţiei: 1. BCU Cluj / Central University unui Cluj 12. Ciocan Paraschiva: Memoria auditivă de cuvinte la copii de 8—10 ani.

Cursuri: Istoria Pedagogiei româneşti. titular: Vladimir Asistent: Aurel Pampu. Catoli­ cismul în raport cu educaţia ( I . 9. (2 ore pe săptămână Miercurea). Juricskay). 13. Didactica învăţământului secundar. 15. Blaga). 8. 5. 4. Mănăstirea Neamţ ca centru pedago­ gic (G. 5. Monahismul ortodox ca factor educativ (E. (1 oră pe săptă­ mână Miercurea). titular: Onisifor Ghibu. Chitulea). . Dănilă). Bârladul ca centru pedagogic (P. 14. Po­ litica religioasă a Bomâniei întregite (P. Seminar de Istoria pedagogiei. Oradea ca centru pedagogic (C. Ortodoxism şi Catolicism ( I . Munteanu). Săliştea ca vatră pedagogică rurală (S. 3. Blajul ca centru pedagogic ( I . Herţia). Activi­ tatea şcolară a Ordinului premonstratens (C. 6. Biblioteca Institutului s'a sporit în cursul anului şcolar 1935—36 cu 152 cărţi în Г60 de volume şi cu 28 reviste în 30 •de volume. Prof. S'au cetit şi discutat următoarele lucrări prezentate de studenţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Pedagogia I . Braşovul ca centru peda­ gogic (V. Ghidionescu. 4. laşul ca centru pedagogic (D. (2 ore săptămânal Vinerea şi Joia). Seucan).•188 F))Biblioteca Institutului. Seucan). PopaCicău). In total biblioteca Institutului posedă: 2602 cărţi în 2816* voiume şi 68 reviste în 545 volume. 11. 2. 12. 10. 7. Naghiu). Pedagogia I I . Gherla ca centru pedagogic (G. Pârvu). Prof. Salade). Noveanu). Nistor). Activitatea şcolară a Ordinului piarist (C. Ordonanţă: Mihail Meschin. Beiuşul ca centru pedagogic românesc (Oct. Turcanu).

în total. Franţa şi Anglia. şi diferi­ tele anexe de educaţie ale învăţământului primar. Au rămas corigenţi 32 (treizeci şi doi) şi 2 (doi) re­ petenţi. 2. Franţa şi în ţara noastră. Liceul de aplicaţie de pe lângă Seminarul Pedagogic Uni­ versitar a funcţionat cu un număr de 325 elevi. S'a studiat şi s'a discutat o problemă generală. subt diferi­ tele ei înfăţişări: Instituţiile de educaţie populară. Suedia. Cercetăşia în alte ţări şi în ţara noastră. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dupăce Directorul Seminarului Pedagogic a lămurit în două şedinţe însemnătatea şi aspectele generale ale proble­ mei. 19 şedinţe. 4.189 Cursuri: Pedagogie generală bazată pe pedagogie şi pe­ dologie experimentală (2 ore săptămânal Lunia şi Marţia). 3. Au fost decla­ raţi promovaţi la sfârşitul anului 291 (două sute nouăzeci şi unu). S'au eliberat diplome nouă la 158 de absolvenţi şi 50 de diplome la absolvenţi mai vechi. La practica pedagogică pe anul şcolar 1935—36 au fost înscrişi 301 candidate şi candidaţi. 1. Seminar pedagogic (o oră săptămânală Sâmbăta). Lucrări practice: de Pedologie şi Pedagogie experimen­ tală (1 oră săptămânală Marţia). In acest ah au frecventat şedinţele teoretice ale acestui Seminar un număr de 294 de studente şi studenţi dela facul­ tatea de litere şi dela cea de ştiinţe. Fiecare serie a lucrat câte o şedinţă pe săptămână (Sâmbăta între orele 2—4). Defectele intelectuale şi organice ale copilului şi educa­ ţia (1 oră săptămânală Lunia). Şcoalele superioare populare din Danemarca. secundar şi universitar. Activitatea Seminarului Pedagogic Universitar. 1 . Norve­ gia. Coloniile de vacanţă şi şcoalele în aer liber. S'au ţinut. s'a trecut la tratarea şi discuţia următoarelor subiecte mai speciale: 1. Ei au fost împărţiţi în două serii. Extensiunea Universitară în Anglia.

Naum. BCU Ferenczi. University Library Cluj Asistenţi: AI. M. dramă oră săpt. Daicoviciu. Th. Panaitescu şi D. Seminar. Roska (până la 10 VI. 11936). Daicoviciu. Em. titular: Ştefan Bezdechi. Prof. Practicant: Marius Moga.: Lucia Bugnariu căs. suplinitor: Petre Grimm. Naum. Curs: Istoria esteticei dela Kant (două ore săptămânale Xunia şi Marţia). Pavel Chiorean. două ore săptămânale (Sâmbăta). Latină). Th. Limba şi literatura greacă. Pin tea (la catedra de Istorie : antică) şi N. Ordonanţe: Iuliu Keresztes. IV. Director gerant: Prof. Personalul ştiinţific: Şef de lucrări: M. 1936). Bezdechi. Administrator: C. Prof. conferenţiar. . Cursuri: Istoria literaturii greceşti: epoca clasică.Cluj / CentralGh. 7. Jianu (până la 31. Laslo (la catedra de Limba şi Lit. Teodorescu. Timotei Popa. Arheolog-asistent: Şt. Ioan I. 1936). Gavril Mur reşan. Kovâcs. Gavril Borza. «Colegiul de direcţie: Profesorii Şt. Estetica. b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. Personalul administrativ: Secretară-dact. A. Russu (dela 1. Personalul de serviciu: Laborant: Petre Duca.6. A. Institutul de studii clasice. I I I . Preparatori: Mihail Macrea şi Tr. Lunia).

acordul şi atracţia relativului. 1 oră pe Library Cluj 4. Curs de Literatură Latină: Literatura Latină în epoca: lui August. 2. S. cu d. specialitatea princi­ pală şi secundară. IV. alta cu anii ceilalţi. acordul nu­ melui predicativ. al numeralului). Naum. Laslo (obligator pentru toţi studenţii din anul I ) . asistent N. 15 (curs obligator pentru stu­ denţii din anul preparator. specialitate principală şi secundară). III. (Bucăţi alese •din c. Limba şi literatura latină. Interpretare din Horaţiu: Epode. 1. 1 oră pe săptă­ mână Lunia (curs obligator pentru studenţii din anii de li­ cenţă. Seminar. Nepos. două ore pe'săptămână Marţea şi Joia. două ore pe săptămână Miercurea (obliga­ tor pentru studenţii din anii de licenţă. Sat. 6. De excellentibus ducibus exterarum gentium. Proseminar. Seminar: Versiuni graduate din diverşi autori (2 ore săpt. 14. secţia filologiei clasice şi pentru toţi studenţii din anii de licenţă). Cu studenţii dela • specialitatea secundară s'au interpretat texte din epoca lui August. 13. 3. . (2 ore săpt. 5. Ode I. al pronumelui •interogativ-indefinit. 2. 10. I şi I I ) . Prof. al adjectivului. Miercurea). 9. I. II.191 Interpretări din Sofocle (Aias) şi Tucidide. La acest proseminar s'a interpretat din Corn. 1. pronominală). 1 oră pe săptămână Marţia. complinirea substantivului. Marţea). titular: Theodor 'A. Gramatica istorică a limbii latine: Morfologia (Flexiu­ nea nominală şiBCU Cluj / Central University săptămână Miercurea. 18. Cu studenţii dela specialitatea principală s'au făcut două serii de teme: una cu studenţii din anul I (pentru exemplifi­ carea următoarelor chestiuni sintactice: apoziţia.

Veresztes Ioan: P. 4. 19. Mărcuş Ad.: Scrisorile lui Zamfirescu. 14. Basarabeanu. 16.:: Bebreanu şi Mikszăth. 26. 3.: Brătescu-Voineşti. Caranica Teodora. Szasz Ion: Leon Negruzzi. Viciu E. 34. Kristof S. Asistent: Radu Paul. Elena: „Femeia" de Haşdeu.: Nuvelele lui Gane. Lecca. Raţiu Lucia: D. Basarabescu. Mureşan 'Silvia: /. 12. S'au citit şi discutat următoarele lucrări: I. 28. 21. Literare. Lukacs E. 9. Lume nouă. 9.: Nic. C. 3. 36. . Stoicovici Octavia: Vlăhuţă la Conv. Ţine. Hosora Ana: Năpasta lui Caragiale. Nagy E.192 c) SECŢIA FILOLOGIEI MODERNE. 10. Nicoleanu. Ispirescu. Eisner lise: Ion Ghica. $7. Platoş Virginia: Victor Bilciurescu. 18. Răsvan şi Vidra. Istoria literaturii moderne. Mustaţă Cecilia: Zamfirescu. 33. supl. Szabo Marta: Nic. Sextil Puşcăria. Kovacs P. Laszlo G. Şăineanu ca filolog. 22. Olănescu. Popa Veturia: Macedonski dePohonţiu. 35. Szabo Iuliu: Artur Stavri. Macaveiu Astra: Aron Densuşianu. ' . 29. 30. Săulea Cecilia: „Iubire" de Rădulescu-Niger. A. Drimba Eleonora: BCU Cluj / Central University Library Cluj Moara cu noroc. 23. 24. Poruzan. Ianossy Marg. Domokoş Sam. 32. Moduna Elvira: Nuvelele lui Rădulescu-Niger. Filep Alexandru: V. II.: Două piese de Sperantia. Breazu). Gustus Ana Sora: PopoviciBănăţeanu. 27. Ţigara I. Pogor. Seminar (în colaborare cu I. 13. Creţiu Măria: Poezia lui H.'31. 17. Herţia Silvia: Idei sociale la Deiavrancea. Verner Clotilda: P. Dulfu. Cursuri: Capitole alese din Istoria literaturii moderne. Varga Rozalia: Ştef.: Costache Negri. Pătruţ I.: Poveştile lui Deiavrancea. Prof. 25. 20. 7. 15. 6.: Nicolae Scheletti.: Alecsandri şi Junimea. 8. Lelescu Ştefania: Ludovic Dauş. Asztalos Vilma: L.: Nuvelele lui Deiavrancea. 2.

Practicant: Alexandru Miele (până la 31 V. Conferenţiar provizoriu: Sever Pop. (A se vedea datele publicate la capitolul Activitatea ştiinţifică) Personalul Muzeului. Gheţie Cor­ nelia. 2D. Popescu Ilie. Cetirea şi interpretarea manuscrisului dela Ieud.. Rusu Virgil.)» Seminar: Interpretări de texte meglenoromâne ( 2 oresăpt. Asistenţi: Ştefan Pasca. titular: Sextil Puşcariu. 22. Pătruţ Ioan. Sâmbăta). VI. 11. 8. 2 ore săpt. Sora Stokel Măria. Ştefan Poenariu (dela 1. Graef Gustav. 18. 24. Gavriş Augusta. 4. titular: Sextil Puşcariu. 5. Gustus Ana. Moduna Elvira. Homar Virgil. Pervein Iosif. Andriţoiu Gheorghe. Seminar: (în colaborare cu Ştefan Pasca).. 1936). BCU Cluj / Central University Library Cluj Curs: Gonsonantismul limbii române (2 ore săpt. 3. 9. Onu Liviu. 2. Vinerea. Joia şi Sâmb.193 MUZEUL LIMBEI ROMÂNE. Fiat Alexe. Georgescu Ioa­ na. Delian Viorica. Prof. Asztalos Vilma. 7. 21. Eisner lise. 14. 12. 16. 10. Laborant: Mihail Vonsza. Preparator: Dimitrie Macrea. Director: Prof. 15. AÎTOAITOL 1935/3S \i . IO. 19. 23. 17. Miercu­ rea şi Joia). Măria Puşcariu. 6. 13.. Platoş Virginia. Prim custode: Emil Capidan. Curs: Dialectul meglenoromân (2 ore săpt. Limba şi literatura română I. Conferinţa de dialectologie. Luca E. 25Drimba Eleonora. Au participat activ următorii studenţi şi studente: 1. Turcan Nicolae. Foris Ad. Radu Vasile. Miele AL. 1936).

I. XVII. Mai mult ca perfectul din punct de vedere sintactic. Gheorghe Andrifoiu. Csernik Iosif: Propoziţiunea secundară de timp. Meixl Chriscina: Conjuncţiunea când în propoziţiuni secundare. 8. Kocsis Elena: Propoziţiunea secundară de cauză. 96. Prof. 5. următorii au prezentat lucrări scrise: 1. BCU Cluj 2 ore Miercurea şFIoia. Dintre studenţii înscrişi au prezentat lucrări 12. 6.194 Dintre 25 de studente şi studenţi care au urmat Semina­ rul. 12. Gustav Graf. 4. p. S. Alexă Fiat. 10. pentru ca studentele şi stu­ denţi să audă particularităţi caracteristice dialectului istro­ român. Limba şi literatura română 11 (veche). 2. Grigore Josza. Asistentă: Dna Pia Gradea. Lazar Emilia: Propoziţiunea secundară de loc. Curs: Istoria limbii şi a literaturii române în sec. Nicolae Turcan. Pătruţiu Ioan: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Co­ resi. p. Vaida Măria: Prezentul din punct de ve­ dere sintactic. Vasile Radu. în special de sintaxă. Beniamin Virgil Rusu. Virginia Platoş. 3. . Eva Asztalos. Presecan Anastasia: Imperfectul şi. 7. 3. Elvira Moduna. 6. 11. şi anume: 1. S. 11. Viorica Deleanu. 9. 107. T3. La o oră de Seminar au fost aduşi cei doi elevi istrieni de la Şcoala Normală din Cluj. Moduna Elvira: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Coresi. 12. M./ Central University Library Cluj Seminar: Exerciţii de limba veche. Foris Adalbert: Propoziţiunea secundară finală. 10. 8. Săsărean Irina: Imperfectuh şi Mai mult ca perfectul din punct de uc­ idere sintactic. Iosif Pervein. 5. 9. titular: Nicolae Drăganu. 11. 4. Soia Ana Gusztus. Varga Rosalia: Propoziţiunea secundară de imod. Poruzan Elena Carmen: Propoziţiunea secun­ dară de cauză. ~2 ore Vinerea. 2.

. „Elemente latine în limba română. Latina vulgară. Curs: Linguistică generală (două ore săptămânale Joia şi Sâmbăta). Les quatre prestes şi Du vilain qui conquist le paradis. Lunia): Interpretări de inscripţii latine vulgare. Seminar. Augustin Horvât. Dra Bella Wald. 2. descoperite după războiu". Dnii: Robert de Suys. titular: Theodor Capidan. (text. după „II libro dell'agricultura" de M. Interpretare literară şi filologică de texte "vechi franceze şi vechi provensale. La borgoise d'Ortiens. II. Seminar: probleme de linguistică generală (două ore săp­ tămânale Sâmbăta). Ioan Fodoranu. III. (La mort de Roland). Eugen Turman. . Prof. Dra Sabina Baneiu. Terminologia privitoare la „albină" în limba română :Şi în limba spaniolă. Cercetate de Drele: Emilia Lazăr şi Alexandrina Dumitrescu.195 12. Library Cluj spaniole. Dl. Prof. v. Cursuri: 1. IV. Marţia). Dra Livia Crişan.. de texte Central University 'italiene şi lucrări de lexicografie română şi spaniolă. Porcio Clato. Filologie romanică. titular: George Giuglea. Chretien de Troyes: Erec et Enide (text vechiu fran­ cez). Inscripţii latine vulgare — toţi membrii seminarului. de Dl Eugen Tănase. fr. Au studiat câte un capitol. Dumitru Maniu. Lunia). BCU Cluj / vechi franceze. V. La chanson de Roland. (o oră săpt. I. Termini italieni de origine latină referitori la agricul­ tură.. Le vilain mire (text v.). (o ooră săpt. (2 ore săpt. francez. 13. Petru Bratan. Dl. Linguistică.

4. Traduceri din rom. Dra S.196 Lectorat de saniol». Dl B. gramatică. în spaniolă. Dra Vâsârhely: L'huître et les plaideurs. L i m b a şi l i t e r a t u r a Prof. 2 ore: Interpretări de texte alese din literatura spaniolă. A făcut exerciţii de convorbiri. Nagy: Le meunier. Dl L. 2. 2.. (o oră săpt. (2 ore săpt. 8. 7. 9. Auger. Le corbeau et le renard. 5. Dl D. 1 4 . Lunia. Interpretări din Fabulele lui La Fontaine: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. 11. La belette entree dans un grenier. 2 ore: Exerciţii de conversaţii în limba spaniolă. Traduceri din Eminescu. Cursuri: a) G. Dl E. b) Grammaire historique: Lexicologie. Deak: Le vieillard et les trois jeunes hommes. Dl Fr. p. Ulriefi: Le paysan du Danube. Flaubert. 3. ortografie. Sâmbătă. Miklossi: Les deux pigeons. Miercurea şi Joia). Sora: Les animaux malades de la peste. Dra Vass: L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. Patray: La femme noyee. 6. Maniu: La cigale et la i'ourmi. Lector: Henri Jaquier. Lector: Miguel Pizarro. Marţia„ Miercurea şi Joia.. Le cure et la mort. 12. Vi­ nerea). son fils et l'âne. in­ terpretări şi traduceri în 5 ore pe săptămână. (Scrisoarea 'III. Seminar: (2 ore săpt. Miercurea). tJtd: La jeunne veuve. 1. Luni. Dra Palyi Kiss: La forgt et le bucheron. cu contract: lues franceză. Dl Fodoreanu: La laitiere et le pot au lait. 10. Dra FI. I I ) . .

Lector: Ştefan Pasca. Proseminar: Lecturi de geografie. (o oră săpt. Lunia). Sâmbăta. (o oră săptămânal. {3 ore săptămânal. Prof. Vinerea şi Sâmbăta).. Seminar: Epica populară medievală (2 ore săpt. Miercurea). cu contract: Giandomenico Serra. o oră săptămânal. Limba şi literatura germană. (o oră săpt. Marţia). (o oră săpt. 'Gutmayer Ioan: Goethe und die franzosische Revolution. Lunia). Cursuri: a) Filosofia limbilor germanice pe bază istorică. (Lessicologia e Fraseologia). Storia letteraria dei secoli XVIII e XIX. Marţia). Siâckl Măria: Die faber in der deutschen Literatur. 16. Gramatica storica. Joia). Cernăuţean Gerda: Poe- . Cursuri: Petrarca e TUmanesimo (o oră săpt.. Esercizi letterari. (2 ore săpt. (Linee de Paradigmi di una gramatica italiana ad uso dei Rumeni. Prof. (Letture di geografia e storiaCluj BCU Cluj / Central University Library civile e lette­ raria dell Italia). Joia. Seminar: Traduzione dalitaliano in rumeno et dai rnmeno in italiano (o oră săptămânal Lunia). Marţia). Lederer Valeria: Goethes Griechentum.. istorie civilă şi istorie literară italiană. c) Weimarul clasic. b) Toponimia germană ca izvor al istoriei culturale. Ludmann Charlotte: Karl der 'Grosse in der deutschen Literatur. Exerciţii: Introducere în studiul limbii italiene.197 15.. Limba şi literatura italiană. titular: Gustau Kisch. Vinerea şi Sâmbăta). (o oră săptămâ­ nal. S'au făcut următoarele lucrări: Klein Iuliu: Spinozas Einfluss auf die deutsce Literatur.

Exerciţii de lectură germană în legătură cu gramatica (cu începătorii). Balaszy Elena: Goethe in Italien.. Miercurea). Poka Andrei: Schiller als Humorist.198 tische und historische Warheit in Goethes und Schillers Dramen. Beşman Alexandru: Die Definition des Tragodie bei Lessing und Schiller. Kloss Hildegard? Die geschitlichen Grundlagen der Schillerchen Dramen. Joia). (o' oră săptămânal. (o oră săptămâ­ nal. Hensel Doris: Das Sesenheimer Idyll. Bratan Petru: Heidelberg in der deutschen Literator. (o oră săptămânal. Schatz Georg: Die Franken in der deutschen Literator. 4 . Heine şi E. Miercurea). Reiter Wilhelm: Deutsche Dichtung von 1813—1936. Frey Andreas: Das Nibelungenlied im Lichte der germanischen Mythologie. Morike. Cursuri: Literatura engleză în sec. Hauptmann. verglichen mit Vossens „Louise" und Goldsmiths „Pfarrer von Wakefield". Kalnmeki Măria: Die Aufklânng in der deutschen L i ­ terator. Schiff Alice: Goetes Egmont im Lichte der Stammeskunde. H. Vinerea). Miercurea). interpretări (o oră săptămânal. Foris Ileana: Schleiermacher als deutscher Schriftsteller. XIX. Gossler Herta: Das Nibelungenlied im Lichte der Geschicte und Geographie. Traduceri din româneşte în nemţeşte (cu începătorii). Groszeck Ana: Das historische Drama in der deutschen Literator. actele 3—5 (cu înaintaţii). Exerciţii: G. Drăgan Silvia: Tristan und Isolde. Zsuljevics Elisabeta: Lessings Frauengestalten. Profesor titular: Petre Grimm. Niess Adam: Die franzosischen Grundlagen des mittelhocbdeutschen Epos. ( o oră săptămânal. Kutschera Rolţ: Adolf Meschendorfer als Dichter. Filep Alexandru: Gustav Freytag als Epiker. Mesch Meta: Germanen in nichtgermanischen Lăndern auf sprachgeschichtliBCU Cluj / Central University Library Cluj cher Grundlage. 17. interpretări (o oră săpt. Marţia)^ Interpretarea lui Faust de Goethe: Partea II. 1 Lector: Frideric Lang. Limba şi literatura engleza.

suplinitor: Emil Petrovici. Traduceri din româneşte în englezeşte. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cursuri: a) Istoria limbii şi literaturii veche. conversaţii şi exerciţii gramaticale cu începătorii.. (o oră săptămânal. Joia).. Marţia). din următoarele opere: Cronica lui . Seminar: (2 ore săptămânal. Miercurea). Exerciţii: Lecturi şi conversaţii despre istoria şi geogra­ fia Angliei. Joia). IO. (o oră săptămâ­ nal. Seminar: (2 ore săpt. S'au cetit texte populare româneşti şi fragmente din ope­ rele unor scriitori români cu scopul de a descoperi elemente lexicale. Limba şi literatura maghiară. Seminar: (2 ore săpt. (2 ore săptămânal. Vinerea).199 Critica lui Shakespeare. Studenţii au prezentat lucrări de seminar studiind elementele slave aflătoare în câte un capitol sau fragment. Prof. cu literatura maghiară veche. 18. (1 oră săpt. b) Madăch: Tragedia Omului. morfologice şi sintactice slave. Sintaxa limbii engleze (o oră săptămânal. (2 ore săpt. de E.. Diaconii. (o oră săptămânal. 2. (2 ore spL Marţia şi Miercurea). Lunia). Madâch. (1 oră săpt. Sâmbăta). Lunia şl Marţia)^ Elemente de limbă serbo-croată.. Proseminar: Lecturi. Vinerea). Lector suplinitor:^ Emil I. Cursuri: Gramatica limbii paleoslave. Miercurea). Joia). Lecturi din autorii englezi şi exerciţii de conversaţie cu înaintaţii. Lucrări în legătură: 1. Vinerea). cu poemul dramatic: Tragedia Omului. Slavistica Prof. (o oră săptămânal. titular: Gheorghe Kristof.

(2 ore săptămânale Joia). titular: Dîmitrie Teodorescu. (o oră săptămâ­ nala Vinerea).200 Neculcea (Ioana Georgescu). d) SECŢIUNEA ISTORICĂ. Exerciţii de numismatică romană. Epigrafie latină. (2 ore săptămânale/ Central University Library Cluj BCU Cluj Sâmbăta). Texte dialectale din Basarabia (Iosif Pervain şi Ersilia Luca). Curs: Antichităţi publice romane. 31. Ana Gusztus şi Elvira Moduna). (2 ore săptămânal. Istoria antică. (oţ oră săptămânală Joia).). Prof. Daicovici.: Constantin epigrafie. cu proecţiuni. (2 ore săptămânale. (o oră săpt. . Conferinţa de antichităţi şi Conferenţiar def. Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu (Sr. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. un text dialectal din Banat (Adalbert Foris). Psaltirea Scheiană (Theodora Caranica). Arhelogia I I : Preistoria generală. Un text dialectal meglenit (Viorica Deleanu). 30. Vinerea şi Sâmbăta). Un text dia­ lectal din Transilvania (Eva Asztalos). cu proecţiuni. Prof. Un text dialectal din Bucovina (Virginia Piatoş). Marţia şi Joia). Cursuri: Arheologie 1: Istoria artei în antichitate (con­ tinuare). Teodorescu) Curs: Istoria Grecilor dela Pericles până la sfârşitul pe­ rioadei helenistice. D. 12 ore săptmânale Joia şi Sâmbăta). M. Seminar: Arheologic: lucrări asupra materialului preis­ toric din Muzeul Arheologic al Universităţii. Arheologie. Seminar: Texte privitoare la istoria provinciilor dunăre­ ne. titular: Emil Panaitescu.

Sora Fuchs Teresa. Paris. 1910. Pescariu Livia. Florea Vasile: Bernard Fay. Prof. Roşeau Natalia. m. Vinule. Secretar-bibliotecar: Francisc Pali. Lu­ ca Victoria: A. SainteIJelene. 11. Schottel Minerva. 1935. inaugurate în anul şcolar 1933—34. Hunyadi Matei. 1920. La predonderance espagnole (1559—1660). în cadrul Institutului. 1927.201 23. Macaveu Astra. Contributions ă l'historie religieuse de la Revolution francaise. 1927. de SaintLeger-Pl. La reaction thermidoriene. Lupaş Aurelia. Tomlo Iuliu. Sora Wachter Berta. cari au avut loc în fiecare Sâmbătă. Autoin de Danton. S'au ţinut 25 de şedinţe. La conspiration de l'etranger. 2. Csipkes Irina. Sora Kind Ghisela. Luca Victoria. 7. 9. Savu Măria.maconne- . Mathiez. Paris. Horedt Kurt: A. 5.3cu Cjheorghe. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sabău Ioan. Metz Iosif. titular: Constantin Marinescu. Mathiez. Institutul de Istorie Universală. 1929. Pa­ ris. Paris. 8. Huma Eva. Mat­ hiez. 4. Simon Toma: A. Paris. La preponderance francaise: Louis XIV (1661—1715). Paris. Paris. Sora Scoltesz Elania. s'au continuat şi în anul acesta. Munchen-Berlin. 10. Florea Vasile. Sagnac. Paris. Huma Eva: Octave Aubry. Horedt Kurt şi Tasch Petru: A. La franc. Paris. 1918. 1932. La Bevolution et l'Eglise. în cari s au citit dări de seamă asupra următoarelor lucrări: 1. Macaveu Astra: A. Sora Fuchs Teresa şi Sora Soltesz Elania: Henri Hauser. Cartellieri. Istoria universală. Mathiez. La vie chere et le mouvement social sous la Terreur. Mathiez. Danciu -Aurora.. au luat parte următorii studenţi: Baczoni Emil. 1933. Klima Hellmut. Simon Tonia. Paris. Csipkes Irina: n. La corruption parlementaire sous la Terreur. 1907 şi A. Horedt Kurt. Mathiez. La aceste şedinţe facultative. Sabău Ioan: A. Şedinţele de „Discuţiuni asupra cărţilor şi revistelor re­ cent apărute". Mat­ hiez. între orele 11—12 a. 6. Ordonanţă: Martin Vereş. Die Weltstellung des Deutschen Reiches (1911— Ш7). Miiller Reghina: A. 3.

Quellen zur Geschichte des Investiturstreites. Sâmbăta). 2. Klima Hellmut. Activitatea didactică.202 rie et la revolution intellectuelle du XVIII-e siecle. Proseminariu: (o oră săpt. S > ra Fuchs Teresa: Alianţa austro-germană din 1879. Schottel Minerva. Seminariu: (2 ore pe săptămână. cauza numărului mic al studenţilor nou înscrişi la L'Tiiversitate. 2. Hajdu Grigore: Congresul dela Berlin din 1878. 1913. în 24 de volume. Klima Hellmut: Istoria regatului vandal. Vinerea). Biblioteca seminariului de Istorie Universală s'a mărit în anul acesta cu 20 de opere. s'a tradus şi interpretat din Emst Bernheim. înscrişi 33 de studenţi. Sora Wachter Berta şi Sora Fuchs Teresa: câte un volum din B. Michaelis Francisc: Tratatul de garanţie reciprocă germano-rus (1887). Paris 1935. Berlin. Lucrări de seminariu: 1. S'au reparat şi s'au legat 71 de volume. Deoarece n'a fost decât o singură ascultătoare a şedin­ ţelor. In cadrul şedinţelor. Sora Wach­ ter Berta: Expediţia lui Ludovic IX-cel-Sfânt în Egipt. Joia şi Sâmbăta). 4. Curs: (2 ore pe săptămână. din. 13. S au ţinut 22 de şedinţe. La Troisieme Republique. Lupaş Aurelia: J. ea a lucrat la şedinţele seminariului. Bainville. 12. Paris. . 3. Au prezentat şi citit lucrări următorii: Lucrări de licenţă: 1. Leipzig-Berlin. Au participat regulat la şedinţe BCU Cluj / Central care ascultătorii au ?. în 25 de volume. Fiirst von Bulow. Archivio Storico Italiano (Floren­ ţa).0. S'a ţinut un curs general de Istorie Contimporană dela Războiul franco-german din 1870—71 până la Războiul mon­ dial. iar Biblio­ teca Institutului de Istorie Universală cu 10 opere. The English Historical Review (Londra). înUniversity Library Cluj primit explicaţiuni şi îndrumări privitoare la metodele de cercetare şi studiul istoriei în general. 4 voi. Horvâth Iosif: Incheerea Triplei-Alianţe. Institutul continuă să fie abonat la următoarele reviste: Revue Historique (Paris). Denkwărdigkeiten. 1935.

La şedinţele. . Marţia). N. Alexandru Lapedatu şi Prof.203 INSTITUTUL DE ISTORIE ROMÂNĂ. 2. Institutul a continuat să fie abonat şi să aibă relaţii de schimb cu 30 de reviste şi periodice din ţară şi 6 din străi­ nătate. Practicant: George Vinul eseu. Tot în anul acesta Institutul mutându-se în edificiul propriu din Str. Istoria Românilor dela Mihai Viteazul până la Con­ stantin Brâncoveanu (1 oră săpătmânal. . 10 mese. Personalul: Asistenţi: Ioachim Crăciun şi Ioan Moga. Directori: Prof. Biblioteca: Biblioteca Institutului de Istorie Română. compus din 17 dulapuri. Iorga 11. De asemenea au fost complectate uiai BCU Cluj / Central University Library Cluj multe colecţii de periodice. Prof. de proseminar s'au făcut ca şi îr> anii trecuţi exerciţii de'paleo­ grafie română sub supravegherea asistentului Ioan Moga. S'au legat în cursul acestui an 350 volume. Biblioteca a fost înzestrată cu mobilier nou. George Vinulescu. Istoria Transilvaniei în epoca voevodatului. a crescut cu 300 de volume. 23. Ioan Lupaş. Lunia). Lunia şi Marţia). Seminarii: (2 ore săpt.. Proseminar cu studenţii din anul I. dl. cu a cărei în­ grijire a fost încredinţat şi în anul şcolar curent. Istoria modernă a românilor şi istoria Transilvaniei. (1 oră săptămânal. Ordonanţă: Ioan Bărăian. 1. Cursuri: 1. 40 de scaune şi instalată într'o sală spa­ ţioasă a noului edificiu. Preparator: Hortensia Georgescu. titular: Ioan Lupaş.

înfiinţarea graniţei militare transilvane în anii 1761 — 1770. mama lui Mihai Viteazul şi interpretarea lor. 14. In afară de aceste exerci­ ţii de paleografie s'au studiat în şedinţele proseminarului şi izvoarele istoriei române. Cronica lui Szamoskozy şi însemnătatea ei. Cronica lui Mateiu al Mirelor. . 7. Kutschera Rolf. Colonizarea Şvabilor în Banat. iar pentru Istoria Transilvaniei 52 candidaţi. Fitoff Olga. Waldner Carol. Popescu şi SalisBCUrevoluţia luiUniversity8. Problemele de politică externă română între anii 1866—1878. Informaţiuni despre Geţi în opera lui Herodot. Plân­ gerea Sfintei mănăstiri a Silvaşului din eparhia Haţegului din Prislop. Cum privesc Damaschin Bojâvcă şi Aron Florian rolul lui Mihai Viteazul? 11.204 Pentru aceste exerciţii s'au folosit Albumul de paleografie rimânească al lui I. Bîanu şi N. 16. 9. XIII. Reforma lui Iosif II pentru introducerea limbii germane în Transilvania şi wmările ei. 13. In şedinţele se­ minarului s'au studiat şi analizat vechii cronicari şi istorici români din Transilvania şi s'au citit şi comentat următoarele lucrări: 1. Dan•-CVJ Aurora. Diodorus Siculus şi Strabo. 12. Hortobâgy Matilda. La examenele parţiale s'au prezentat pentru Iistoria Ro­ mânilor 68. Ce documente s'au păstrat cu pri­ vire la Tudora. Voevozii ardeleni din sec. Gârnân Alexandru. 15. 4. Unde s'a născut Mihai Viteazul?. La examenele de licenţă s'au prezentat 6 cu Istoria Românilor ca specialitate principală şi 7 ca specialitate secundară. Mihu Vionela. Arianus. Moholeanu Veronica. Drilea Monica Flavia. Mwga Marius. Cauzele şi consecinţele revoluţiei lui Doja. Cartojan şi reproducerile Preo­ tului N. 2. precum şi o serie de fotografii şi documente originale din colecţia Institutului. Paul Irina. 5. 2. Ştirile istorice despre moartea lui Mihai Vi­ teazul. Popescu. Seminar cu studenţii anului II şi III. 10. 3. în Cluj / Central Horea. Csernik Iosif. Lupaş Aurelia. 6. Pascu Ştefan. Library Cluj Luptele lui Mihai Yiteazul povestite de el însuşi. Horedt Kurt. Franc Margareta.

205.
24. Istoria vethe a românilor.

Prof. titular: Alexandru Lapedatu. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Sabin Dragomir), Curs: Istoria Românilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săp­ tămânale, Marţia şi Miercurea). Seminar: Analiza izvoarelor privitoare la Istoria Româ­ nilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săptămânale, Miercurea).

25.

Bizantinologie.

Prof. titular: Nicolae Bănescu. Curs: Istoria Imperiului bizantin dela Constantin \ ' I I Porphyrogennetos până la căderea Constantinopolei. (2 ore săptămânale, Lunia şi Miercurea). Proseminar: BCU Cluj medievale greceşti, interpretare. (2: Texte / Central University Library Cluj ore săptămânal).

26. Istoria popoarelor sud est europene.

Prof. titular: Silviu Dragomir. Curs: Documentele slavo-române ale cancelariilor noas­ tre, limba şi tehnica lor. (2 ore săptămânale, Miercurea şî Joia). Seminar: Lecturi de texte medio-bulgare. (o oră sptămânală Joia)

27. Istoria g e n e r a l ă a a r t e l o r .

Prof. titular: Coriolan Petranu Curs: Arta sec. XVIII-lea. (2 ore săptămânal, Marţia şr Miercurea). Seminar: Analise sistematice. (2 ore săptămânal, Vinerea). înavuţirea materialului didactic: 160 fotografii şi repro­ duceri, 72 diapozitive, 48 cărţi şi broşuri.

206

Starea inventarelor: 11,526 diapozitive, 5623 fotografii, 2071 cărţi, plus Biblioteca C. Petranu depozitată la Seminar. 48 mobile şi unelte. Călătorie de studii: In U. R. S. S. vizitând monumentele de artă şi muzeele din Moscova, Leningrad, Kiev şi Odosa, stabilind un schimb de publicaţii ştiinţifice cu instituţiile de .artă de acolo.

28. Etnografie şi folklor. Prof. suplinitor: Romulus Vuia. Cursuri: 1. Etnologie. (2 ore pe săptămână, Marţia şi Miercurea): începuturile vieţii sociale, economice şi religioase. 2. Etnografie. (1 oră pe săptămână, Sâmbăta): Păstoritul BCU Cluj / Central University Library Cluj la români. Seminar. (2 ore pe săptămână, Lunia): îndrumări pri­ vitoare la culegerea materialului de foliilor (transcrierea tex­ telor) şi lucrări în legătură cu cele două cursuri. Au fost înscrişi şi au frecventat Seminarul 50 de studenţi. S'au ţinut 25 de şedinţe şi s'a făcut o excursie de cercetări pe teren în satul Vâlcele din judeţul Turda. Au prezentat lucrări următorii membri ai Seminarului: Dl Ion Chelcea: Despre mentalitatea primitivă, pe baza lucrărilor de specialitate. Dra Aurora Lupaş prezintă: Obiceiurila la Crăciun şi Anul Nou în Sălişte jud. Sibiu. Dra Emilia Pantelimonescu prezintă cu­ legeri originale despre Brezaie şi Colinde în comuna Malu jud. Vlaşca. Dra Mărioara Borcoman prezintă: Culegeri de Folklor din Cohalm jud. Târnava Mare. Dl. J. Martin-Jones, student la Universitatea din Cambridge şi Cluj, vorbeşte des­ pre Situaţia femeii în societatea primitiva, pe baza lucrărilor de specialitate. Dl. Prof. sec. Teodor Podariu: Păstoritulj în comuna Pinticu jud. Mureş. S'au făcut următoarele dări de iseamă: Dl. Ion Tomşa prezintă lucrarea: Kultur und Religion des Primitiven Menschen, de Th. W . Danzel. Dl. Vasile Nemeş: Survivance pa'iene dans le monde chretienne, de A.

207 Weigall. Dna Monica Drilea: Le taboux de l'inceste, de Lord Reglan. Dra Natalia Cioloca: Românii nomazi, de Teodor Capidan, Dra Elisabeth Moskovitsch: Magie und Geheimwissen. schaţt,deTh. W.Danzel. Dl Radu Petru: Die Knabenweihen, de M. Zeller. Dra Ana Lohan: Wald und Feldkulte, de Mannhardt. Dra Mărioara Boroş: Manuel d'Anthropologie culturalle, de R. Xowie. Dra Natalia Traşcă: Trăite d'Ethnologie •culturelle, de G. Montandon. Dl. Vasile Cedrechi-Cernea face o Dare de seamă asupra excursiei dela Vâlcele jud. Turda. Dra Olga Fitoff traduce din limba bulgara Obiceiul Cucilor sau Kukerii, de Marinoff, apărut în Sbornik, Sofia, 1914, An. XXVIII. Conferinţa de Bibliografie Generală, Conf. supl. Ioachim Crăciun.

f

Curs general de Bibliologie românească (Istoria cărţii ro­ mâneşti). ^2 ore săpt. Miercurea şi Joia). Seminar: (2 BCU săpt./ Central University Library Cluj ore Cluj Joia şi Vinerea). Lucrări practice de bibliologie şi bibliografie. La seminar s'au prezentat — paralel cu cursurile — cărţi itipărite din diferite timpuri în fotografii sau cărţi însăşi. In ce priveşte activitatea bibliografică a seminarului, s'a cules materialul pentru bibliografia „Istoriografiei Române în 1929 şi 1930" (cu studenţii dela Facultatea de Litere), apoi s'a terminat „Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930" — va apărea în „Biblioteca Bibliogica" Nr. 4 — (cu studenţii dela Facultatea de Ştiinţe), „Bibliografia publica­ ţiilor Institutelor medico-legale din România, 1920—1935" — apărută ca teză 'de doctorat în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 6 — şi „Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936" — apărută sub for­ mă de 6 teze de doctorat în volum unitar în „Bibliotheca Bi­ bliologica" Nr. 8 — (cu studenţii dela Facultatea "de Medicină) apoi o Bio-bibliografie a P. S. Episcop Nicolae Colan (va apă­ rea în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 10) şi Bio-bibliograf ie a răposatului Vasile Bogrea, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea lui (va apărea în „Bbiliotheca Bibliologica" Nr. 12).
v

Lucrările au fost date în legătură directă cu specialita­ tea principală aleasă de studenţii diferitelor Facultăţi.

C) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-L1TERARA.
a) SECŢIA FILOZOFIEI. I. Istoria filozofiei; logica. Prof. Marin Şteţănescu este în continuarea unei lucrări despre Metodă, cu care se ocupă de mai mulţi ani. Conferenţiar: D. D. Roşea. a) Specimen de logique revisionniste; La revision du Trăite de Trianon est-elle possible?; Hommage â trois grands morts; Le Roi BCU Cluj II et la University Library toate în Revue Charles / Central Transylvanie; Cluj de Transylvanie. b) Redactor al revistei Revue de Transylvanie. c) A ţinut trei conferinţe la Cluj, Sibiu şi Sighişoara de­ spre: „Cultură şi Filosofie" şi „Filosofie şi Viaţă".

3. Sociologie morală. Prof. supl.: Constantin Sudeţeanu. Durkheim şi Doctrina Şcoalei sociologice franceze voi. de 210 pag. Cluj, 1936. un

3. Institutul de psihologie experimentală, comparată şi aplicată. In Institut. 1. F. Şteţănescu Goangă, A. Roşea şi S. Cupcea: Instabi­ litatea emotivă. 200 p., 8°, 1936, Editura Institutului de Psiho­ logie.

209* 2. A. Roşea şi D. Tudoran: Teste colective verbale pentru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). 3. M. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de elaborare). In afară de Institut. 1. L. Rusu, conferenţiar definitiv: a) Essai sur la creation artistique. iContribubon a une hsthetique dynamique. 1 voi. în 8", de 460 pag., apărut în Bibliotheque de Philosophie Contemporaine, Felix Alean, Paris, 1935. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire roumaine 1 voi. în 8", 122 pag. Felix Alean, 1935. Paris. 2. N. Mărgineanu, docent: a) Professor's Lewin's conception of laws. Journ. of General Psychology, voi. XII, 1935, pag. 397—415. b) Sur l'analyse des „facteurs" psyehologiques L'Annee psychologique, voi. XXXV, 1934, p. 50—84. c) Les „facteurs" psychologique. L'Annee psychologique. voi. XXXV, 1934, pag. 85-102. 3. A. Roşea, asistent: Orientarea profesională a anorma­ lilor. 1 voi. în 8°, p. 95, Editura Institutului Psihotehnic Cluj,. 1936.
1

BCU Cluj / Central University Library Cluj

4. Pedagogia I . Prof. O. Ghibu. Publicaţii. 1. Nulitatea Concordatului dintre România şi Sf. Scaun' <Nr. 1 din colecţia Studii şi Documente privitoare la Politica religioasă a României întregite), Cluj 1935, LXIV -4- 88 pag. 2. 'Contribuţiuni la problema personalităţii juridice a Or­ dinelor călugăreşti catolice din România. Necesitatea repa­ rării unei greşeli a Ministerului de Culte. Sibiu, 1936, 11 pag. (Extras din Revista teologică). 3. Pe urmele împăratului Constantin cel Mare. O datorie imperioasă a zilei de astăzi. Braşov, 10 pag. (Extras din „Ţara Bârsef'). 4. Ora de lectură în şcoala primară (în revista „învăţă­ torul" din Crai ova). 5. La mormântul Olimpiei Bârsan (în „Viaţa ilustrată" din Sibiu. 6. Alea jacta est (în „Universul"). 7. Un cuvânt către conducătorii României libere şi către Românii Transnistrieni refugiaţi la noi, - (în revista „TransANUAirar, ! 9' 5/36

14

210 nistria", Tribuna Românilor de peste Nistru şi Bug, (Cluj, Nr. 1, 1936). 8. Literatura pentru tinerime (în Gazeta cărţilor din Ploieşti). Conferinţe: 1. Revizionism şi Catolicism (la Universitatea din Bucureşti, în cadrul Secţiei studenţeşti a Ligei Antîrevlzioniste Române). 2. Politica religioasă a României întregite; 3. Concordatul dintre România şi SfântuL Scaun; 4. Acordul dela Roma în chestiunea Statului rom. cat. ardelean (toate trei, la Casa femeii, în Bucureşti, în cadrul Societăţii ortodoxe naţionale a femeilor române); 5. Revizionism şi catolicism (la Oradea, în cadrul Ateneului); 6. Revizionism şi Antirevizionism (la Sebeş-Alba, în cadrul Extensiunii Universitare); 7. Un mare binefăcător al Zărandului: iVasile Stroescu (la Brad); 8. Avram Iancu şi Universitatea Românească a Ardealului (la Tebea). 9. Minuni pe care le-am văzut: Unirea Basarabiei , (Timişoara). BCU Studii şi Documente privitoare S'a editat colecţiaCluj / Central University Library Cluj la Poli­ tica religioasă a României întregite, din care acum este sub tipar al doilea volum.
1

b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. 5. Limba şi literatura greacă. Prof. Ştefan Bezdechi. 1. Oraţiu şi Ovidiu, în rev. Gând românesc, Dec. 1935. 2. Ad bismillesimos Horati natales, odă în latineşte cu prilejul împlinirii a două mii de ani dela moartea lui Oraţiu. 3. Poeziile lai N. Olahas, studiu (sub presă în volumul de omagiu închinat dlui Prof. Al. Lapedatu). O. Limba şi literatura latină. Prof. Theodor A. Naum. 1. Eoraţiu (54 pp.) Cluj, 1936, Tip. „Cartea Românească". 2. In amintirea lui Ioan Paul (8 pp.), Tip. „Cartea Rom.". 3. Impresii şi sugestii cu privire la câteva traduceri ro­ mâneşti din Catul (în Anuarul Institutului de studii clasice din Cluj, voi. II (1933-1935), pp. 78-97.

211 7. Muzeal limbei române. Publicaţiuni: „Dacoromania", voi. VIII. Şedinţele săptămânale ale Muzeului sau ţinut regulat, ca în anii trecuţi, între orele 5 şi 8, cu comunicări şi discuţii. Secţiile Muzeului au desvoltat o activitate continuă: Secţia bibliografică, sub conducerea Dlui Ion Breazu a terminat Bibliografia analitică pe anii 1931—32 (publicată în Dacoromania VIII 1018'numere) şi a început Bibliografia pe 1933. Secţia dialectologică a înregistrat răspunsurile primite la Chestionarul V I I : „Instrumente muzicale", alcătuit de Şt. Pasca. Secţia atlasului linguistic: După o pregătire îndelungată, Muzeul Limbei Române a publicat întâiele hărţi ale Atlasului Linguistic Român, care va completa Atlasele linguistice ale romanităţii cu ramura ei -cea mai răsăriteană. Hărţile au fost prezentate) de dl Sextil Puşcariu mai întâiuCluj /şedinţa University Library Cluj BCU în Central solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936, prezidată de M. S. Regele Clarol II, sub al cărui patronaj se publică lucrarea , — şi în faţa străinătăţii, într'o comunicare făcută la al patrulea Congres internaţional de linguistică, la Copenhaga, în 29 August. Această operă mare ştiinţifică, cu care se poate mândri Universitatea noastră, e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de dnii Sever Pop, conferenţiar de dialectologie şi Emil Petrovici, profesor suplinitor de filologie slavă la Universitatea noastră şi se lu­ crează la Muzeul Limbii Române sub conducerea Dlui Sex­ til Puşcariu. Legăturile cu străinătatea s'au păstrat ca în anii trecuţi. Schimbul Dacoromaniei cu publicaţiile de specialitate s'a in­ tensificat. Dl Viggo Broendal, profesor de'filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o comunicare la Mu­ zeu (Une etymologie celebre et les lois phonetiques). La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga, care s'a' ţinut în zilele de 27 August 'până la 1 Septem­ vrie, Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — 'care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repeţite ori în discuţii,
1

2L2 şi Sextil Puşcariu, care a fost unul din cei patru preşedinţi ar congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes-Paris,. Kretschmer-Viena şi Pedersen-Copenhaga); în şedinţa de în­ chidere dsa a fost ales cu umanitate membru în unul din cele trei locuri vacante din CIPL. (Comitetul internaţional perma­ nent al lingviştilor). c) Conferinţa de dialectologie. Conf. Sever Pop. A continuat anchetele pentru Atlasul Linguistic al Ro­ mâniei, studiind graiuri din Moldova (în 38" de (omune),' Mun­ tenia (în 36 de comune) şi Dobrogea (în 11 comune). Pentru Românii din Bulgaria a studiat comuna Bregova, cu un refu­ giat. In Iugoslavia, în Timoc a anchetat v'.omunele: Batinaţ (lângă Ciuprija) şi Alovo (lângă Zaieciar), iar în Banatul iugo­ slav comunele: Covin şi Ofcea. Pentru dialectul aromân a mai anchetat comunele din Grecia: Perivoli (Pind) şi Avdela BCU Cluj / Central University Library Cluj (Pind). A anchetat, cu chestionarul Atlasului de 2200 de între­ bări, şi pe dl I. Al. Brătescu-Vomeşti. Din 1930—1936 a anchetat 290 de comune, punând în fiecare din acestea câte 2200 de întrebări. Materialul adunat în acest timp este grupat pe 638.000 de fişe şi se află depozî»t la Muzeul Limbei Române, iar copia acestuia la Biblio­ teca Universităţii din Cluj. a vormt Ia postul naţional de Radio despre: Un nou mo­ nument al graiului românesc (Atlasul Linguistic al României"). In cadrele „Extensiunii Universitare" a ţinut o conferin­ ţă la Caransebeş despre: Ce ne învaţă graiul românesc, cu proecţiuni. A publicat în Dacoromania VIII Consideraţiuni asupra Atlasului linguistic italian. A făcut comunicări în şedinţele de la Muzeul Limbei Ro­ mâne din materialul Atlasului. A colaborat cu Ernst Gamillscheg, prof. la Univ. din Berlin la studiarea graiului din Timpeni (jud. Olt) şi din Drăgăneşti (jiiH .Teleorman).
fs

213

A trimis informaţii din materialul Atlasului la diferiţi sa­ vanţi streini: lui K. Jaberg (dela Univ. din Berna),\ lui i£. Gamillscheg (dela Univ. din Berlin), etc. Lector: Ştefan Pasca. 1. Manuscrisul român-italian de la Goettingen în „Studii Italiene", II, Bucureşti 1936. 2. Supranume colective intercomunale în „Dacoromania", VIII, Bucureşti—Cluj, 1936. 3. Recensii publicate în „Dacoromania", VIII, BucureştiCluj, 1936. 4. Nume de persoană şi nume de animale în Ţara Oltu­ lui. Lucrarea premiată de Academia Română. Sub tipar. 8. Limba şi literatura română 11 (veche). Prof. Nicolae Drăganu. 1. „Un manuscris calvino-român din secolul XVII", in „Omagiu lui Al. Lapedatu şi I. Lapedatu" (subt tipar). BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Etimologii, în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 3. Necroloage (Z. Gombocz şi I. Bianu), în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 4. Dan de seamă în Revue de Transylvanie, T. II, Nr. 2, Cluj, 'Decembre 1935, p. 240—269, şi în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 9. Limba şi literatura italiană.

Prof. Giandomenico Serra. 1. La centuriazione romana in Piemonte. Comunicare desvoltată la al XXIX Congresso Storico Subalpino (6—8 Sep­ temvrie 1936) cu ocazia prezintării unei „Carta dimonstrativa della centuriazione nel basso e toedio Canavese pertinente alia pertica municipale delle colonie romane di Eporedia e Iulia Augusta Taurinorum". 2. Pentru istoria tipului morfologic: lat. vulg. panatarius, span. panadero, portg. padeiro, catal. panater, provenz. panatier, franc, panetier, ital. panattiere, panettiere. (Contribuţie la istoria terminologiei profesionale medievale). (Sub tipar).

214 10. Limba şi literatura germană. Prof. G. Kisch. 1. Zur Wortforschung: a) „Wolff, Fuchs, Vogel", Siebenbiirgische Vierteljahrschrift (58) 1935, Heft 3 pag. 263 ff. b) „Reh" = ibidem, Heft 4 pag. 338 ff. 2. „Germanische Kontinuităt in Siebenbiirgen" = „Vom Leben und Wirken der Romanen", Sammlung von Vortrăgen im Romanischen Seminar der Universităt Berlin, ed. E. Gamillscheg, II.: Rumânische Reihe, Heft 12, pag. 118 ff. 3. Die Germania Romana im Lichte des siebenburgischsăchsischen Lehnwowrtes" = Teuthonista, Zeitschrift fur deutsche Mundarten, Halle („Niemeyer") 1936, pag. 42 ff. Extensiunea universitară: 1. 1 Noembrie 1935: Ethnische Kontinuităt. 2. 26 Martie 1936: „Heraldische Farben und Zeichen" als Spiegel der Kulturgeschichte. 11. Limba şi literatura maghiară. Prof. Gheorghe Kristof.
BCU Cluj / Central University Library Cluj

1. Dunântuli irok Erdelyben. Gyori Szemle a. 1936 şi în extras p. 1—22. 2. Scrisorile scriitorilor vechi în Irodalomtorteneti Kozlemenyek a. 1935 şi 1936. (Publicaţîuni). 3. Literatura veche. Conferinţă ţinută la Orăştie. Articole şi recensii în ziarul Keleti Ujsâg. 12. Slavistica Prof. 'supl.: Emil Petrovici.

A publicat: Folklor din Valea Almăjului (Banat). Anua­ rul Arhivei de Folklor, III, Bucureşti, 1935, p.'25—158; Urme de graiu bănăţenesc din secolul al XV-lea. Luceafărul, II, Timişoara, 1936, p. 19—21. A studiat pentru Atlasul Linguistic Român graiul din 9 localităţi, anume: 1. Zimnicea (Teleorman); 2. Ghimpaţi (Vlaşca); 3. Scărişoara (Turda); 4. Topraisar (Constanţa); 5. Somova (Tulcea); 6. Ştefăneşti (Ilfov); 7. Molalia-Regiunea

al Comisiunei Internaţionale a Învăţământului Istoriei şi al Comisiunei Internaţionale a Ma­ rilor Descoperiri Geografice. Secţiunea de Istorie bizantină a acestui Congres şi-a însuşit noua formulă prezentată de Dnia Sa pentru organizarea viitoarelor congrese de Studii Bizan­ tine. la Sicile et le royaume dc Naples. Monreale. înainte şi după acest congres Dnia Sa a făcut o călătorie de studii la Florenţa. 8. Măceşul de Jos (Dolj). Publicaţii. la al V-lea Congres Internaţional de Studii Bizantine. ca delegat al Facultăţii de Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tere. Cu acest prilej Dnia Sa a fost ales membru în comisiunea care va propune candidaturile cu ocazia realegerii Co­ mitetului Internaţional al Istoricilor. scrise de Despot-Vodă. Marinescu a luat parte. Cefalu. ca membru al Co­ mitetului Istoricilor Români. ţinut la Roma în Septembrie 1936. Palermo. comunicare înfăţişată celui de-al IV-lea Congres Internaţional de Studii bizantine. la adunarea Comitetului Inter­ naţional al Ştiinţelor Istorice. 9. de 1M9 ă H53. ţinută la Bucureşti în Aprilie 1936.215 Vidinului (Bulgaria). căruia i-a prezentat o co­ municare întitulată: Contribuiion ă l'histoire des relations economiques entre l'Empire byzantin. Dl Profesor C. A făcut o serie de comunicări în şedinţele săptămânale ale Muzeului Limbei Române. 1. Această formulă a fost înfăţişată adunării plenare. Negreni (Olt). Dl Profesor C. ţinut la Cluj în Octombrie 1936. Dnia Sa a prezentat acestui congres o co­ municare cu titlul: Săbii brâncoveneşti (o punere la punct). Pompei. întrunit la Sofia în . Siena. Marinescu a mai luat parte la al IV-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. La 1 Mai 1936 Dnia Sa a citit într'o şedinţă a Academiei Române comunicarea: Două lucrări militare inedite. Dnia Sa a mai participat. 13. Paestum. în şedinţa de închidere. Neapole. Isteria universală. Herculanum. Le pape Nicolas V (1417—1455) ei son attitude envers l'empire byzantin. San) Gimignano. Ostia.

Ana­ lele Academiei Române. 1935—36. La politique orien­ tale d'Alţonse V d'Aragon. Ghibănescu. Cluj. Regele Carol II. Bucureşti. f. Analele Acade­ miei Române. 1936 Mai 30. Cuvânt omagial la Academia Ro­ mână: 10 Iulie 1936. 1935—36. An.. LVI. An. 4. încoronat cu un premiu de 2000 de pesete. împrejurările tragice din Spania au întrerupt. 4. . Alex. 7. era pe cale de a ieşi de sub tipar. LIII. Studiul a fost tipărit în publicaţia Actes du IVe Congres International des Etudes byzantines Bulletin de lInstitut archeologique bulgare. T. Publicaţii . Bucureşti. poftit fiind de Cluj / Central University Library Cluj Comandamentul Diviziei XX. 147. Nr. 2. Cuvânt omagial la Academia Româ­ nă: 10 Iulie 1936. Nr. 1. Viitorul. 3. Lucrările Dlui Vrof. Cuvânt la Academia Ro­ mână pentru omagierea memoriei lui: 4 Octomvrie 1935. în acelaşi oraş.216 Septembrie 1934.La Academia Română. S. 1936 Iulie 12. p. Câteva acte făgărăşene. Crăiniceanu. p. 1935). care era in curs de imprimare la Barcelona. tomul IX. Cuvânt la Academia Română pentru omagierea memoriei Iul: 13 Decemvrie 1935. 1936 Iulie 12. 8548. Bucureşti. Tom. Bucureşti. Conferinţe. Generalul Gr. Cezar Papacostea. întâmpinând pe M. o alta la Târgul Mureşului. după •câte se pare. 4. în şedinţa solemnă din 29 Mai 1936. tipărirea lucrării Dniei Sale. Dl Profesor Marinescu a ţinut la Cluj o conferinţă în cadrele Extensiunii Universitare. roi de Naples. BCU 1 4 . invitat de cercul Tinerimea şi o a treia conferinţă. LVI. p. Viitorul. Şedinţe. 2. 8548. Sofia. An. 3. 1936. în volumul de Omagiu Lapedatu. XXVIII. Nr. Şedinţe. Acest studiu mai întins (circa 400 de pagini în 8°). Gh.ştiinţifice. Lacour Gayet. Universul. când a izbucnit revoluţia spa­ niolă. Bucureşti. Lapedatu. XXVIII. I i i s t i t e t u l d e i s t o r i e română.

1936. XXVIII. p. Cuvânt la Senat. Statul şi Biserica ortodoxă. 1935 Decemvrie 11. Leipzig. 341. Nr. Monitorul Oficial. p. 2. X. 4.. 3. An. 5. R. . Lupaş). 146. „Cartea Românească". N. 1936 Iunie 25. 302—303. 3. Universul. Cuvântări ocazionale. An. ţinut la Caransebeş: 6 Octomvrie 1935. Monitorul Ofi­ cial. O. al ziarului Viitorul. 1936. p. Nr. Nr. Jena u. XII + 844 p. Ursprung und Entvicklung der bedeutendsten konfessionellen Mibderheiten in Rumănien. în Senat: 1 Decemvrie 1935. 1. Trianonul în lumina istoriei în rev. 1935 Octomvrie 9. Cuvântare rostită la Con­ gresul general al F. Lupaş. Dr. Eduard Beneş în Revue de Transylvanie 1936. 1936 Martie 12. 634. Piatră de Hotar. 1. 1936. 21. Bucureşti. An. Universul. I. 7. p. iGuvânt BCU Cluj / lui: 23 Ianuarie 1936. Bucureşti. 1935 Decemvrie 17. La „Viitorul". Nr. în 8. 662. La comemorarea unirii Ardealului şi Banatului cu ve­ chiul Regat. p. 5. An. 9. Cluj. An. 5. Articolul scris pentru Nr. Bucureşti. 4. Ivan în Revue de Transylvanie 1936. L I I . X. IX. La jubileul de 100 de ani al Casinei Române din Bra­ şov: 4 Ianuarie 1936. Bucureşti. Despre biserica română unită. Arad. Naţiunea Română. Cluj.217 6. Cluj. 1. Bucureşti. 23. Lucrările Dlui Prof. LII. 3. Episcopul Ivan al Clujului. 8. cu prile­ jul omagierii memoriei lui: 20 Februarie 1936. Monitorul Ofi­ la Senat cu ocazia morţii Central University Library Cluj cial. 5. Nr. Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei Mari. 15. Bucureşti. voi. O scrisoare cu privire la Congresul economic ţinut la Cluj: 9 Decemvrie 1935. p. V I (1931—1935). 297. Bucureşti. 1936 Martie 5. 1. pag. Ghibu. Răspuns dlui O. 1936 Ianuarie 9. festiv. 1935. 2. Nr. 8. de 25 ani. Nr. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (în colabo­ rare cu Prof. Istoria Românilor ed. I. 1935 Octomvrie 28. pag. Naţiunea Română.

PuFlicaţiuni franceze privitoare la Isto­ BCU Cartea Românească. 1936. Colaborări la Anuarul Institutului de Istorie Naţională voi. Proiectul unui bust a lui Cuza. 3. 15. 'Cum scrie istorie şi cum editează documente dl Dr. 1935. Dări de seamă I. 4. 1936. VI. Moga: 1. (Estratto da „Gli Studi Romani nel Mondo". O contribuţie la istoricul presei româneşti. X I I şi XIII. 1936. b) Conferinţe: A fost invitat să ţină 1 conferinţă la Instituto di Studi Ro­ mani din Roma: Le strade romane nella România. Momenti della civilitâ Rona nella Mesia. //. Naţională voi. 1936. VI. 8. Anuarul' Inst. Revue de Transylvanie şi Gândul Românesc. Cluj / Central University Library Cluj 2. Cartea Românească. Ibidem. Veress? Cluj. a) Publicaţii. 2. Anuarul Inst. Cluj. Georgescu: 1. Istoria antică. II. Confe­ rinţă la Ravenna invitat pentru ciclul de Studi Byzantini: La cliiesa Principesca di Curtea de Argeş in România. Lucrările personalului ştiinţific auxiliar. Emil Panaitescu. 1. Voevodatul Transilvaniei în sec. Comuni­ care la Academia Română în sesiunea gen. Patru rapoarte oficiale privitoare la situaţia regiunii? miniere în timpul răscoalei ţăranilor din Transilvania la anul 1784. Cluj. Vinulescu: 1. 2. ria Românilor. Cluj.) Bologna. de Ist. Cartea Românească. 2. de Ist. 1936. A colaborat la „Anuarul Institutului de Istorie Naţio­ nală" V I şi la „Revue de Transylvanie". Cartea Românească. din Maiu 1936. în 8°. Prof. Cluj. Bucureşti. Voi. Contribuţii la colonizările din Banat 1786. Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea po­ litică a Ţărilor Romane la sfârşitul veacului XVII. 11 p. VI. A.218 6. Gh. XIII. Colaborări la Revue de Transylvanie. Naţională voi. 3. . "1936 în 8°. Problema Ţării Loviştei şi Ducatul Amlaşului. 7. 3. 35 p.

„Influence de l'art populaire des Roumains sur Ies autres Peuples de Roumanie et sur Ies peuples voisins". II. Cluj. 7. Berlin. Prof. 5«. 1936. 198—202. 2. în „Zeitschrift fur Kunstgeschichte" Bd.). 1936. 278—322. I I I . 2. 1935. „Noui cercetări şi aprecieri asupra arhitecturii în lemn din Ardeal". (sub presă). 1936 şi în ungureşte în ziarul „Ellenzek" din 22. Văleni. 282—293. 120—126. Cluj. Praha. „1. p. p. p. 1935. 1936. 1936. Din „Revue de Transylvanie" Tome II. Nr. Cluj. (sub presă în editura Congresului. artei din Elveţia. 318-321. „Bl Bela Bartok şi muzica românească" în revista „Gând Românesc" IV. 7. p. Recenzie în „Re­ vista Istorică" XXI. 35 pag. 1936. 4 H. „Begriff und Erţorschung der nationalen Kunst" rezu­ mat al comunicării ce se va face la al XlV-lea Congres inter­ naţional de istoria artei din Elveţia între 31 Aug—9 Sept. „Balogh J.—9 Sept..219« 16. 1936 şi separat. 4. p. 2. p.) 3. A anunţat co- . aprox. Bucu­ reşti. Coriolan Petranu: I. 1936. Congres internaţional de istoria. 3. 154—156. . Istoria generală a artelor. care va avea loc între 31 Aug. 10. p. „Jiri Balş" (Necrolog) în revista de artă „Umeni" IX. Nr. 6. Recenzie în revista „Gând Româ­ nesc" IV. 8° 44 pag. 8. 362—366. 7—9. Delegat al Facultăţii de Litere şi al Univer­ sităţii la al XIV.: Mârton es Gyorgy kolozsvări szobrăszok" (Sculptorii Martin şi Gheorghe din Cluj). Nr. şi în „Siebenburgische Vierteljahrschrift" 58 Jahrg. p. 4. şi 10 ilustr. Nr. 3. Nr. 9. 108. (Sub presă. Publicaţii ştiinţifice. 1935. „fluliu Teutsch" în revista „Gând Românesc IV. „Die Stellung Siebenburgens in der byzzantinischen Kunstgeschichte" in „Actes du IV-e Congres internaţional des BCU Cluj / Central University Library Cluj fitudes byzantines" Sofia. Cluj. Congrese. 1935. 129. Sibiu. 5. 1. Birâ: Magyar muveszet es erdelyi muveszet" (Arta ungară şi arta ardeleană). p.fVictor Roth" în revista „Gând Românesc" IV. 2.

Ioachim Crăciun. Voi. 3. Mai multe articole asupra problemelor muzeale şi a parcurilor naţionale etnografice.220 municarea: „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst" pentru secţia IX. „Efectul artei româneşti" în cadrele Extensiunii Univ la Cluj. 17. „Influenţa artei româneşti asupra artei altor popoare" Cluj în şedinţa plenară a secţiilor Astrei. Prof. Voi. (Vezi la Act. VIII. Liste mondiale des periodiques historiques (partea Ro­ mâniei). In­ ternational Festival Numbr. la Universitatea Populară Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. „The Roumanian Hobby-horse. p. Washington-Paris. Part. Conferinţe: A ţinut conferinţe în cadrele Extensiunei Universitare la Cluj (Problema Parcurilor noastre naţionale). Etnografie şi folklor. Conf. dif. Ca inspector onor. al muzeelor. 2. Altă activitate: 1. 2. Romulus Vuia. supl. Bulletin of the International Committee of Histori­ cal Sciences. Conferinţe publice. 195-359. Ca expert al autorităţilor şi particularilor. în Jour­ nal of the English Folk Dance and Song Library Cluj BCU Cluj / Central University Society. supl. R. 31. la Hunedoara (Regiunea Pădurenilor). 1. IV. „Cum se judecă o operă arhi­ tectonică" Arad. Conferinţa de bibliograrfie generală. 1935. Călătorie de stu­ diu în U. didactică). II. S. 4. Publicaţii ştiinţifice: 1. Internatio­ nal Bibliography of Historical Sciences. S. Nr. Publicaţii. 2.. I. III. Tradiţie şi modernism. II. 97—111. p. p. 1935. London. 1936. 2. „Arta Romei Creştine" în seria conferinţelor organizate de Agru etc. 1. 10-year. Bibliografia istoriografiei române în 1935. . 3. the Căluşari". Paris.

1936. An. 21. Cluj. Publicaţie tipărită cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj. Cluj. M. Bucureşti. 1934. An.. (în colaborare cu I. 5. Cluj. Necrolog. 71—79). 111—124. 29 p. p. Nr. Tip. Nr. Crăciun: Bio-Bibliografia lui Gheorghe BogdanDuică. 2—4. 769—775. 1931—1935. (Cluj. Comuni­ care ţinută la Secţiunea istorică a Astrei din IGluj. Cluj. Breazu). 1936. Baba Novac. Cluj de Istorie Naţională. 9. p. Tip.. 322-343. Anuarul Institutului de Istorie Naţională. . în 8°. T. Cluj. 2—4. Cluj. II. Tip.. 10. 685— 707. în 8°. Revue de Transylvanie. Generalul lui Mihaiu Viteazul.Cluj / Central University Library p. Tip. 1936. V. An. 1931—1935. p. II. Renaşterea.. p. Nr. Bibliografii româneşti apărute între 1930 şi 1935. Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930. Tom. 14 p. Baba Novac şi oraşul Cluj. Recenzii în Revue de Transylvanie. 1856—1935. p. G. XII + 50 p. Nr. 2—4. 1936. în 8°. Cluj. Tip. 1936.. I. 29 p. 103—108. în 8° 150 p. Generalul lui Mihaiu Viteazul. Imprimeria Naţională.221 3. Cluj. 11 p. Onişor. XIV. Crăciun: Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu. 787—792. 5. 1931—1935. din care au apărut în acest an: Nr. II. 4. Ioan Bianu. A continuat tipărirea periodicului „Bibliotheca Bibliolo­ gica" în limba română şi franceză. Baba Novac. 1936. VI. XI. (Extras din Gazeta Ilustrată. 237—240. în "8°. VI. în 8°. 795-801. p. 1892—1929": Bio-bibTiografie. 13. 1935—1936 p. An. 1936. 8. în 8°. I I . An. Cartea Rom. 321 p. 3. Note şi recenzii. Cartea Românească. Cartea Românească. p. 716—739. 6. 1936. Bibliotheca Bibliologica. 22. I. Ed. 1920—1930. 7. Originea lui Mihaiu Viteazul. 1936. Cluj. Buletinul Oficial al Muni­ cipiului Cluj. 1865—1934: Cluj. Anuarul Institutului BCU Cluj. G. An. Naţională. An. 4. Cartea Româ­ nească. 1936. Mateescu. VI. 11. Nr. Anuarul Institu­ tului de Istorie Naţională. Tip. O. Cartea Românească. L'Universite roumaine et l'Universite hongroise de Transylvanie.

care se arborează în fiecare an deasupra crucii lui Baba Novac în ziua Eroilor şi care steag se păstrează în Sala •de onoare a Primăriei Municipiului Cluj. Nr. 6. Tip. Victoria. V. Altă activitate. 1936. E. Bu­ cureşti. 1. (In colaborare cu Lia M. 40 p. O. I. III. 21 Maiu 1936. Comunicări ţinute la Secţiunea istorică a „Astrei" din (Cluj. 1936. cu ocazia împlinirii vârstei de 60 ani. Dima). Conferinţe şi cuvântări ocazionale. Roth: Bibliografia publicaţiilor Institutelor medico-legale din România. Cuvântare festivă ţinută cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj în ziua Eroilor. . Cartea Românească. 2. în 8°. Tip. M. Cluj. 7. 55 p. Bologa: Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936.222 Nr. 1876—1936. BCU IV. 8. Crăciun: Bio-Bibliografia Dlui Alexandru Lăpedatu. Cluj. 1936. Şase teze de doctorat. Nr. în numele Comitetului de iniţiativă. în 8°. 29 Ianuarie şi 12 Maiu 1936. Library Cluj Cluj / Central University A reconstituit pentru întâia oară steagul lui Mihaiu Vi­ teazul. I I + 108 p. în 8°. Teză de doctorat în Me­ dicină şi Chirurgie. 1920—1935. Imprimeria Naţională.

BCU Cluj / Central FACULTATEA University Library Cluj DE ŞTIINŢE .

Secretar: Dumitru iGonstantinescu matici). (licenţiat în Mate­ . Papp. Decan: V. Personalul Decanatului. 1935). V. 1. Ajutor-Secretar: Emil Deva. Archivar: Sofia Deva născ. 1935). Pedel: Vasile Chiorean. DIMITRIE CĂLUGĂREANU în anul univ. STANCIU (până la 31 Oct. Prodecan: V. 1919--20. 1933--34. 1920--21 ADRIAN OSTROGOVICH „ „ „ 1921--22. 1932--33. 1935). 1922--23 GHEORGHE BRATU „ „ „ 1923--24 „ 1924--25 GHEORGHE SPACU „ „ „ 1925--26 IOAN GRINŢESCU „ „ „ 1926--27 IOAN A. Prim-pedel: Iacob Mureşan. Lista foştilor Decani. SCRIBAN „ „ AUREL ANGELESCU „ „ „ 1927--28 IOAN POPESCU-VOITEŞTl „ „ „ 1928--29 „ 1929--30 AUGUSTIN MAIOR „ „ „ 1930--31 THEODOR ANGHELUŢĂ „ „ BCU Cluj / Central University Library Cluj „ 1931--32 VASILE MERUŢIU „ „ VICTOR STANCIU în anul univ.A) DECANATUL. 1934--35 2. MERUŢIU (până la 3l Oct. 1935). STANCIU (dela 1 Nov. ALEXANDRU BORZA (dela 1 Nov.

Doctor în ma­ tematici. Doctor în ştiinţele naturale. 1904. al Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti. Protopop onorar. Profesor titular la catedra de Algebră superioară. Membru în secţiunea ştiinţifică a Asoc. 1921 prof. de ştiinţe din Cluj. 1919. în Târgovişte. 2. titular la 15 Martie 1926. Borza Alexandru. italiana. Membru corespondent al „Societăţii Botanice Cehoslo­ vace". al Societăţii Unione mat. al Socie­ tăţii Circolo Matematico di Palermo Italia. Membru al Societăţii române de ştiinţe din Bucureşti. al Soc. Decan al Facultăţii de ştiinţe în 1930—31 şi prodecan în anul 1931—32. născut în anul 1882. în Alba Iulia. germane. Suplineşte catedra de Teoria funcţiilor dela 1 Ianuarie 1930. Membru extern al „Societăţii pentru Fauna şi Flora Fen1 4 AHTJAKTJL 1 9 3 5 / 3 6 15 . al Muzeului Botanic şi al Gradinei Botanice din Cluj. Abramescu Nicolae. Prodecan în 1919—20. agregat la 15 Sept. Directorul Institutului de Botanică sistematică. „Astra" şi a „Ateneului Român" din Bucu­ reşti. Cluj / Central University Library Cluj de Ofiţer. Decan în 1935—36. al Societăţii „Gazeta matematică". BCU Coroana României în gradul Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa I. Membru al Societăţii matematice şi al Societăţii Astronomice din Franţa. Referent la Zentralblatt fiir Mathematik Germania. licenţiat în teologie. Conferenţiar la 1 Nov. al „Societăţii Transilvane de Ştiinţe Naturale" din Si­ biu. Personala! didactic. Profesor titular la catedra de Geometrie Descriptivă infinitezimală. al Societăţii mat.3. Profesori titulari: 1. născut în anul 1887. 1920—21. al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. al Socetâţii Gazeta Matematică Bucureşti. născut la 31 Martie 1884. Preşedinte al Comitetului de Cen­ zori pentru Căminuri. Membru al Societăţii de matematici din Franţa şi al Societăţii Astrono­ mice din Franţa. Coroana României în grad de Coman­ dor. Doctor în Ştiinţele Matematice. Angheluţă Theodor. ' 3. Numit în învăţământ în Nov.

Soc. Botanice din Franţa. al Soc. Naturaliştilor din Româ­ nia. 4. Crucea comemorativă a mare­ lui război cu bareta Mărăşeşti. jud. Membru în Comisiunea Mo­ numentelor Naturii. Dima. Piu al IX-lea. cavaler cl. Neamţ. 1922—23. A. I . 1919.jud. Comandor cu stea al Ord. Nu- v . Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Numit asistent la Institutul de Fiziologie" din Bucureşti la 1 Noembrie 1905. I. 1924—25 şi 1929-30. reg. în Bu­ cureşti. Membru onorar al Societăţii de Horticultura din Româ­ nia şi preşedinte al filialei Cluj. în comuna Girov. Profesor titular de Astronomie şi direc­ torul Observatorului Astronomic. Doctor în ştiinţele fizice. Răsplata Muncii p. Prodecan în 1921—22. născut la 1 Martie 1876 în Iaşi. Membru al Societăţilor de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. I. Preşedintele grupului românesc din Uniunea Geobotanică a Carpaţilor. rom. Fost secretar general al Ministe­ rului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor în timpul dela 1. Profesor agregat dela 1 Nov. Cavaler al Le­ giunii de Onoare din Franţa. . 6. Mare Ofiţer al Coroanei României. I. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. al Soc. Grădinescu Aristide. născut la 25 Februarie 1881. Societe Astronomique de France. con­ strucţii şcolare cl. Director al Biuroului ei Ştiinţific şi pre­ şedinte al Comisiunii pentru Ardeal.226 nică" din Helsingfors. Directorul Institutului de Fizică generală experi­ mentală. Decan în 1923—24. Meritul Cultural pentru Ştiinţă. Societâ Astronomica Italiana din Milano şi Circolo Matematico di Palermo. VI. Membru activ al Acade­ miei de Ştiinţe din România. Numit profesor de liceu la 15 Decembrie 1909. Gazeta Matematică din Bucu­ reşti. titular dela 1923 la catedra de Fizică generală experimentală. Italia. al Soc. născut la 28 Februarie 1880. 1929—20. Doctor în Ştiinţele Matematice dela Fa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cultatea de Ştiinţe din Paris şi fost Astronom Adjoint la Ob­ servatorul din Paris. Răsplata Muncii pentru biserică cl. Profesor suplinitor Ia Ca­ tedra de Calcul diferenţial şi integral. Societe Mathematique de France. Soc. şi Vulturul României în gradul de Cavaler. Gheorghe. de Ştiinţe din Bucureşti. Ilfov. Ofiţer al Coroanei României. Doctor în ştiinţe naturale. de Geografie. Bratu Gheorghe. IV. II. 1931. Ordinul Ferdinand I. Mare Ofiţer al Stelei României. 5. Membru al Societăţilor următoare: Societatea de Ştiinţe din Cluj.

I. Preşedinte al Societăţi de Endocrinologie. în Broşteni—Neamţ. Născut la 14 Maiu 1901. Membru al Reuniunii româ­ ne de Biologie. Membru în! Comitetul "Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Asistent la Institutul "Botanic al aceleaşi Universităţi (1897—T898). sec­ ţia Cluj. 8. 7. Membru al Societă­ ţii Regale române'de Geografie şi al Societăţii Naturaliştilor -din Bucureşti. Numit prin concurs profesor de Botanică cu titlul provizor la Şcoala centrală de Agricultură dela Herăs­ trău (Bucureşti. Membru al "Soc. Crucea comemorativă de războiu (i916—1918) şi „Răsplata Muncii" pentru 25 de ani în serviciul Statului. Numiţi profesor agregat la 4 "Sept. Naturale şi al Soc. în Bucu­ reşti. Medalia Jubilară Carol I. The International "Faculty of Sciences din Londra. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Doctor în Şt. Naturaliştilor 'din România. însărcinat cu organizarea laboratorului de Biologie al Casei Şcoalelor din Bucureşti (1913). Profesor agregat de Mecanică Raţională dela 15 Mai 1931. Dumitru. Decoraţii: Medalia jubilară Carol I. titular dela 3 Apri­ l i e 1931 la. naturale (1902) şi Diplomat în Farmacie dela Universitatea din Geneva (1898). Bărbăţie şi Credinţă cl. I. Fost decan în anul 1925—26. de Ştiinţe din Paris. Doctor în ştiinţele Matematice dela Fac. Cluj cent de Botanică la Cluj / Central University Library din Geneva de­ l a 14 Mâi 1903. helvetice de Şf. secţia Bucureşti şi Cluj. Membru al Soc. Deutsche Botanische "Gesellschalt din Berlin. medalia „Bărbăţie şi Cre­ dinţă" cl. Direc­ torul Institutului-de Fiziologie generală.227 imit profesor agregatЛа: 10 Feoruarie 1928. Cavaler al Coroanei României. Premiat*de Universitatea din Bucureşti cu premiul Hille.catedrale Fiziologie generală (animală). Membru titular al Academiei de Ştiinţe. de Ştiinţe a Univ. I. Membru al Soc. 11 Mai 1911). Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris. Gy­ necologie şi Obstetrică din Cluj. Membru al Reuniunii Române de Biologie. Crucea comemorativă a Războiului 1916—19if8. . prodecan în anul 1926—27. Premiat de Academia Română cu premiul Adamachi. Do­ BCU Facult. 1919 şi apoi profesor titular de Botanică generală (Ana­ tomie şi fiziologie vegetală) la Universitatea din Cluj. Ionescu V. Direc­ torul Institutului de Botanica generală. Cru•cea Meritului Sanitar. Grinţeseu Ioan. Membru la „Societe de Chimie-biologiaue" din Paris. născut la 13 Ianuarie 1874.

Membru în Co­ mitetul Societăţii Regale Române de Geografie. Decan în 1931—32. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. Cavaler al Coroanei României. Fost Secretar General al Ministerului Cultelor şi Artelor. Maior Augustin. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Comandor al Coroanei României. 10. în Năsăud. Doctor în Geografie. I.228 Profesor titular dela Г M i e 1934. Suplineşte şi catedra de Geografie generală. fost Inspector al şcoalelor particulare. Inginer. „St. născut la 3' Ianuarie 1881. şi al şcoalelor Comerciale. 11. Medalia jubilară Carol I. Membru al Soc.. Profesor titular de geografie fizică şi descriptiva. al înv. Ofiţer „Steaua României". Pro­ fesor titular de Fizică teoretică şi aplicată. studii fizico-matematice. Gen. T. fost Inspector general. Mureş. Reg. Membru în Comitetul Soc. Cluj. Fost director al liceului din Tulcea. Prodecan din 1932— 33.. Membru al' societăţilor: Association des Anciens eleves de l'Ecole Normale Superieure. . С1ш\ Societatea „Ga­ zeta Matematică": 9. Directorul Institutului de geografie. Cavaler „Coroana României" cu spade. Răsplata Muncii pentru învăţământ «•L I. Societatea de ştiinţe din Bucureşti. în Reghinul-Săsesc. Profesional. Fost Director central la P. Bărbăţie şi Credinţă cl. Avântul Ţării 1913. în Bra^ şov. Răs­ BCU Cluj / Central University Library Cluj plata muncii pentru învăţământ cl. Co­ roana României în grad de Comandor. T. Române de Geografie. fost Preşedinte al comisiunii de verificarea titlu­ rilor şi drepturilor profesorilor secundari din Ardeal. I. numit lfr 1 Noembrie 1923. Doctor în matematici. jud Năsăud. născut la 13. numit la 29) ia­ nuarie 1920. de Ştiinţe din Cluj. Fost Decan şi Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe. Membru al Soc. Numit profesor agregat la 1 Oct. Stanislas" cu spade. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. 19l9. Profesor titular al Catedrei de Matematici generale. a Inginerilor din România. Meruţia Vasile. Societe mathematique de France. Răsplata muncii pen­ tru învăţământ cl. născut la 21 August 1882. jud.25 Octomvrie 1871. (străine). Societatea de ştiinţe din. fost Membru în Consiliul General al Ins­ trucţiunii. 1ида Gheorghe. Crucea comemorativă a Răz­ boiului 1916—19ц8. I.

Membru al Soc. J. N . Lineenne din Xyon. de France). 1919. Numit profesor titular de Geologie şi Paleontologie la 1 Oct. ~Naturâliştilor din Bucureşti. Library şi chimie industrială şiCluj / Central University precumCluj al Societă­ ţii de chimie din Franţa (Paris). Docent în Chimia organică. înaintat Şef de lucrări la 1 No­ embrie 1899 la acelaş Laborator de Chimie organică al Fac. Fost decan în anul 1928—29. Ingine­ rilor şi Tećrmićienilor sffin Industria îiriiriieră xlin România. Membru al Soc. Profesor titular de chimie generală la Univ. Italia. 13. „Geologische Cresellscaft "in Wien". de Ştiinţe din Bucureşti. Ofiţer „Corona d'Italia". geol. fost vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe şi al Reuniunei Inologice din Bucureşti. în Lecce. Fost membru în Cornisiunea Medico-legală din Bucureşti. al Societăţii italiene de BCU aplicată (Milano). Comandor al iCIoroanei României. Cluj. născut . Membru coresp. numit la 1 Oct. Medalia jubilară „Carol I " . Doctor în chimie (30 Octomvrie 1893) şi diplo­ mat în Farmacie (Noembrie 1895) dela Universitatea din Flo­ renţa (Italia). fiind chemat de re­ gretatul Prof. Istrati.6 August 1870. Membru alSoc. . Vicepreşedinte al Societăţii •dt Ştiinţe din Cluj. B. Oslrogovićh Adrian.ш 12. Membru al Societăţii geologice fran­ ceze (Soc. Dr. 1919. Regale "Române de Geografie. Decanul Facultăţii de Ştiinţe în anul 1921—22. Membru al Asoc. geologice Române din Bucureşti. Mem­ bru în Internationaler Bohrtechniker Verband ( I . Februa­ rie 1907 (primul examen de Docenţă în chimie din ţară). născut la 18 Noembrie 1876.'Membru âl "Soc. Asistent la Laboratorul de Chimie Generală -al aceleaşi Universităţi dela 1 Noembrie 1894 până la 31 Mar­ tie 1898 când a trecut ca Asistent la Laboratorul Se Chimie organică al Universităţii din Bucureşti.la 1. I. reales pe anul şcolar 1922—23. Membru şi vicepreşedinte âl Soc. Membru al Societăţii italiene de chimie (Roma). de Beljjique. Numit Conferenţiar definitiv la 1 Aprilie J912. Papescu-Voiteşti Ioan. al Soc. J4umit conferenţiar de Chimie Generală cu începerea anului şcolar 1908—1909. Director al Institutului de Ge­ ologie şi Paleontologie. Răsplata Muncii pentru învăţământ ćl. de Ştiinţe din Cluj. Membru geolog colaborator şi fost director şi geolog şef al Institutului Creologic al Tlmâniei. Membru al Soc. . Geol. Director al Institului de chimie şi al Laboralorului de chimie generală. ) şi In iCbmitetul de conducere Krassin. iîn comuna Voiteşti-Gorj.

Cluj. Direc­ torul revistelor '„Archives de Zoologie experimentale et ge­ nerale Paris".Quj.. membru de onoare al Soc. Ćtudes sur l'Histoire natureile du Domaine souterrain Paris şi Cluj" şi „Lucrările Institutu­ lui de Speologie din Cluj' . Racoviţă G. Profesor titular de Biologie şi Directorul Institutului de Speologie (1 Mai 1920). S. născut la 26 Noembrie 1884'la Bucu­ reşti. olandeze. Membru fondator al Turing Clubului României secţia Bucureşti şi Cluj. membru alî Comisiunil manumente*lor naturii. Medalia jubilară „Carol I". Carpatine Transilvane. Răsplata Muncii cl. Comandor al Legiunei de Onoare Franţa. Chimice franceze. Corespondent-al: Institutului in­ ternaţional de colaboraţie intelectuală (Soc. Universităţii. I. anexa Sorbonei din Paris (1900—1920). germane. Naţiunilor). Comandor al însemnului pen­ tru Merit. membru al Soc. Meritul In­ dustrial cl. Mare Cruce al Stelei' Române. organizator şi fost Director ştiinţific al Institutului Chimic Militar. 14. 1929). de' Chimie din România secţ. etc. Doctor în ştiinţele naturaie (Paris 1896). Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Library Cluj Senatorul. Preşedintele Academiei Române (1927— BCU Cluj / Central University din . „Coroana Belgiei"" în grad de ofiţer. r . Comandor al Stelei Române. Prorector în 1930—31. I. (Mon. Rector. născut la 15L Noembrie 1868Ла Iaşi. antartice belgiene S. Universităţii din Cluj (1922—1926). (1929-^30). Belgica 1897—99). Preşedinte (1910). fost consulent tehnic al Minis­ terului Armatei. Paris". Preşedinte . Preşedinte" al Soc. Subdirectorul laboratorului Arago. „Biospeologica. Rădulescu. membru protecator al Frăţiei-Muntene Cluj. etc. Ofiţer al Coroanei României. Naturalistul expediţiei. Pro­ fesor titular de Chimie Fizicală şi Electrochimie. American Asocîatîon of'PetroleumigeoldgistšColaborator la Revue de geologie et des Sciences Gonnexes. al. 289—1932). Emil.da onoare al-„Societe Zoologique de France. 15."238 Membru al Soc. Paris". Războiul 1913 şi 1916—1918. Magna cum laude al' Universităţii din Berlin. Director al Laboratorului de Chimie Fizi­ cală şi Electrochimie al Universităţii. Licenţiat în drept (Paris 1889). Co­ roana României în grad de mare Cruce. Г. Dan. . Dr. al Societede Speologie. Preşedintele Comisiei ser­ bărilor din Octombrie 1930. Fost Direc­ tor ştiinţific al laboratorului de cercetări al Direcţiei Gazelor în Ministerul Armatei. Bene Merente Cl. OL No.

de Ştiinţe din Cluj. Doctor în ştiinţele naturale. Franţa. Soc. I. astronomică din Franţa. Gazeta Matematică. Membru în iGomitetul aso­ ciaţiei Prietenii gândirei şi artei franceze. Preşedinte (l929) al Soc. Rom. Membru de onoare al Socie­ tăţii Matematice din Belgia şi al Societăţii de Geografie din Lima (Peru). Vicepreşedinte (1929) al Soc. română de filosofie. 17. Scriban A. Matematici din Ro­ mânia. Membru al Secţiunilor ştiinţifice al „As­ trei". la T. Circolo matematico di Palermo. In învăţământ din 1916. Iorga din Bucureşti. Române de ştiinţe din Bucureşti. Directorul Institutului Zoologic. History of Science Society. Reg. născut la 3 Dec. Răsplata Muncii cl. politecnică ro­ mână. BCU Cluj / Central onoare al Congresului Mate­ Preşedinte de University Library Cluj maticienilor Polonezi (1931). ştiin­ ţifică Timişoara. Membru al Ate­ neului Român. Membru conferenţiar sau de onoare al Univ. Aso­ ciaţia franceză pentru înaintarea ştiinţelor. Secretarul re­ vistei Mathematica. al Casei Luminei din Severin. Polonia Restituta. născut în Noembrie 1879. Co­ respondent la „Societas Scientiarum Varsoviensis" şi la So­ ciete Royale des Sciences de Liege". 16. Doctor în matematici şi licenţiat în filosofie. Comandor al ord. Severin. Fost decan în anul 1926—27. de Geografie. al Tinerimei Române şi Ateneului N. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Sergescu Petre. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Polonia. p. I. Mem­ bri. Soc. secundar. 25 ani de serviciu. Secretar general şi organizator al congreselor mate­ maticienilor români (Cluj 1929. Membru al urmă­ toarelor societăţi ştiinţifice: Societăţile matematice din Ro­ mânia. al Ateneului Câmpia şi al Prietenilor Poloniei. Ioan. Laureat al Academiei de Ştiinţe din Paris şi al Academiei Române. Soc. Cavaler al ord. Profesor titular de geometrie analitică deTa 1 Aprilie 1931. Legîon . primul (cu media zece) la examenul de capacitate de prof. 1893. Colaborator de onoare la Revista de Ciencias a Universităţii din Lima (Peru). în Iaşi. Soc. libere din Craiova şi Ploeşti.231 Premiat cu diverse premii şi stipendii internaţionale pen­ tru activitatea ştiinţifică în specialitate. Profesor titular de Zoologie şi Anatomie Comparată. Soc. Asociaţia istorici­ lor români. prodecan în 1927—28. Fost deputat (1931—32). al Soc. numit în Noembrie 1919. Severin 1932). Membru al Academiei Internaţionale de Is­ toria Ştiinţelor (Paris) şi al Academiei Masaryk (Praga).

Vicepreşedinte al Societăţii de chi­ mie din Bucureşti. 19. de Mineralogie. 18. titular de chimie anorganică şi analitică dela 1923. Ca­ valer al ord. Petrografie. Steaua României. Făgăraş. Stanciu Victor. 1919. Maestru de Con­ ferinţe la Toulouse. Minera­ de Cluj / Central University Library Cluj logilor germani. numit profesor agregat la 1 Nov. Membru al Soc. născut la 28 Octombrie 1884. în Bucureşti. Doctor în chimie. Prorector 1926—27. I. Decan în 1924—25. Secre­ tar general al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Profesor Titular de Mineralogie şi Petrogjraiie. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Vi­ cepreşedinte al „Societăţii de chimie din România". Profesor titular de biologie (1920—1931) şi Subdirector al Institutului de Speologie din Cluj (i920— . Tănăsescu I. Director al Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică. Prof. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. născut la 23 Februarie 1892. numit prof. Doctor în Ştiinţe şi în Medicină. Membru al Societăţii de chimie germane. Profesor agregat la catedra de chimie organică dela 23 Noembrie 1927. Rector în 1925—26. 20. Fost Susecretar de Stat la Ministerul Agriculturii. Comandor al Coroane Române. I. Cavaler cl. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Prifesor titular dela 1 Ianuarie 1931. născut la 22 Martie 1879 în Pa­ ris. Doctor în Ştiinţele naturale. 21. Inginerilor şi tehnicieni­ lor din Industria minieră din România.232 d'honneur. Preşedinte al secţiei ştiinţifice a „Astrei" Sibiu. 1919. Membru al Academiei Române. II Meritul Cultural. Director al Inst. Ioan. Răsplata Muncii pentru 25 ani de serviciu şi alte ordine. Membru al Societăţii chimice din Berlin.. Membru corespondent al Academiei de şti­ inţe din România. pentru ştiinţă. Profesori de onoare. născut la 5 Decembrie 1883. Membru al So­ cietăţii de chimie din Paris şi al Socetăţii de Chimie Ame­ ricane din Washington. Membru al Asoc. Rene Gabriel Jeannel. agregat la 1 Sept. Crucea comemorativă a războiului 1916— 19i8. Franţa. Spacu Gheorghe. Mem­ bru al SocietăţiiBCU ştiinţe din Cluj. Membru al Societăţii de chimie din Franţa. în Iaşi. în Viştea de jos. Prodecan în 1923—24. Doctor în chimie. Bărbăţie şi credinţă.

22. Răs­ plata Muncii pentru învăţământ cl. ştiinţi­ fice: Exploraţii speologice anuale în România. 28. No. Câte dTvoire). etc. No. Profesor titular de Teoria Funcţiunilor la Universitatea din Bucureşti. Ofiţer al ord. Adjunct: 23. de Ştiinţe din Cluj. Conferenţiar angajat cu contract Rect. etc. în Vestul Africei (Sahara. 1920 Basel (Elveţia). Profesor agregat la Universitatea din Paris. Comandor al ord. apoi numit Profe­ sor de Entomologie la „Musee naţional d'Histoire naturelle" din Paris. Doctor în ştiinţe. Volta. numit la 1. Membru corespondent al Academiei Române. Decoraţii: Marea cruce cu cordon a ord. 1927. Subdirectorul Institutului de Speologie. Jugoslavia. Directorul Revistelor: l'Abeille.233 1927). Misiunea oficială hydroIrîologică în Africa centrală. V. Fost preşedinte al Consiliului Permanent al Instrucţiunei Publice. Pompeiu Dimitrie. VI. 1922. Annales du Muieum (Zoologie) „Revue Francaise d Entomologie. pentru Merit. 1735. în crauna Saint Cloud (Franţa). Coroana României. Insărcin. în Nordul Saharei (1929). Fost preşedinte al Adunărei Deputaţi­ lor. Ofiţer al Legiunei de onoare. Min. Pierrc A. Expediţii ştiinţifice: In regiunea Nilului supe­ rior (1921—4922). asociat misiunei Muzeului de istorie naturală din Paris (1930—31). Membru al „Societas Scientiarum Varsoviensis". Născut la 5 Septembrie 1891. Profesor la Şcoala Politehnică din Bucureşti. Regiunea fluviului Omo (Abi­ sinia) şi Vulcanului Elgon. Profesor de Analiză superioară. XII. . Membru al Academiei Române. Chappuis. Membru al Ateneului Ro­ mân din Bucureşti. Doctor honoris causa al Universităţei din Varşovia. al Cluj Matematice din România Membru al Soc. Născut în 1873. Ofiţer al Stelei României./ Central University Library Cluj şi Franţa. I. etc. Director al Semina­ rului de matematici. Instr. Italia şi Franţa. Membru în Comisiunea permanentă a congreselor internaţionale de Entomologie. MembruBCU Soc. 26. 17863. Doctor în mate­ matici. Doctor honoris causa al Universităţii din Madrid. Legiunea de onoare. însărcinat cu crearea unui Vivariu.

Membră a Societăţii de ştiinţe din Cluj. Franceze de Fizică. Conferenţiar provi­ zoriu de Analiză Matematică din 1 Dec. Intrată în învăţământ în 1919 ca asistentă la Uni­ versitatea din Iaşi. însărcinată pentru anii 1929—1930. născută în anul 1894 în comuna Iaşi. Doctor în matematici din Paris. Docent în specialitatea „Teo­ ria funcţiilor" dela Universitatea din Bucureşti.234 Conferenţiari. 1934. născut la 13 Dec. la rangul de Catredă de „Fizică Moleculară". al Soc. Gheorghe Atanasiu. a Societăţii de Chimie din Bucureşti şi a Societăţii de Chimie din Paris. Intrat în învăţământ în 1919. George D. Con­ ferenţiară suplinitoare de Chimie Analitică la Universitatea din Cluj. însărcinat şi cu pre­ darea. a cursului de Fizică Generală pentru studenţii naturalişti. în comu­ na Iaşi. însărcinat cu predarea Termodinamicei. Asistent la Institutul pentru în­ văţământul Matematicei.. 24. Raluca Ripan-Tilici. 1930—1931 cu predarea cursului de Chimie Anorganică cu studenţii anului preparator secţia Chi­ mie şi Fizico-chimice. 1893. Membru al So- . născut la Iaşi la 16 Iulie 1902. docenţa trans­ ferată la Univ. Examen de capacitate! pentru profesori secundari. 'iRomâne de Fizică. Doctor în Fizică dela Sorbona în 1925. Şef de lucrări la Universitatea din Cluj. Membru corespondent aî Academiei de Ştiinţe din România. al Soc. Conferenţiară definitivă la 1931. Bursier prin concurs al Casei Şcoa­ lelor pentru studii în străinătate. pentru anul 1929—30. Do­ cent la Universitatea din Cluj în 1929. ca asistent la Uni­ versitatea din Bucureşti. CoroanaCluj României cu BCU Cluj / Central University Library spade şi cu panglică de „Virtutea Militară". Conferenţiar provizor de Fizică la Universitatea din Cluj. de Ştiinţe din Cluj. Docenţă dela Universitatea din Cluj în 1930. In Dec. Ianuarie 1926. 25. însărcinat cu conferinţa de Analiză matematică în anii 1932—33 şi 1933—34. Conferenţiară provizorie de Chimie Alimentară la Universitatea din Cluj în 1926. Călugăreanu. Şef de lucrări la Universitatea din Bucureşti. Doctor în Chimie dela Universitatea din Cluj în 1922. 26. Conferenţiar definitiv în 1930. 1920. Cluj în 1932. Membru al Soc. 1935 Consiliul Facultăţii şi Senatului Universitar au propus ridicarea conferinţei ce deţine.

4.235 cietăţei de Ştiinţe din Cluj. Membru al Asociaţiei In­ ternaţionale pentru Studiul Cuaternarului. Emil Pop. 5. 2. Lista doctorilor promovaţi*) 1. Crăciunescu Elena ( R ) Drăgulescu Coriolan ( R ) Meruţiu Radu ( R ) Simonescu Tuliu ( R ) Vancea Marin ( R ) Voichescu Petre (R): Chimie foarte bine Chimie cu distincţie Geografie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine 5. Boldor Iulian: (R)» Bodr. 5. 6. Banciu Axente Sever (R)i Barabas Bela (M) Bică. Membru pe viaţă al Astrei. mem­ bru în gruparea „Gând Românesc". Membru al Soc. Docenţi. 7. 3. de Ştiinţe din Bucureşti şi al Societăţei matematice Franceze. Secretar al Grupului Românesc. Licenţiat în teologie. Cavaler al Coroanei Româ­ niei. (M)* * ) Swtif* şi nota. List» HeenţîaţHor *) 1. Naturale bine Chimie suficient Geogr. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România.ogj Ioan. Istorie suficient Şt. 4. jud. Bucerdea vinoasă. Membru corespon­ dent al Academiei de Ştiinţe din România. Doctor în ştiinţe na­ turale. născut Ia 13 Aprilie 1897 în com. 6. Naturale bine . membru activ şi secretar al Secţiei Ştiinţelor naturale. preşedintele cercului Botanic dela această societate. 3. de Ştiinţe din Cluj. Bucevschi Silvia (R). BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. Soc. Membru al Uniunii Geobotanice a Carpaţilor. Florica ( R ) Bugariui Hortenzia (JR). Alba. Istorie bine Şt. 2. Chimie suficient Fizico-Chimie suficient Geogr. Docent în specialitatea Geografiei botanice.

Nat. foarte bine 31. Dinu Margareta ( R ) Geogr. Naturale foarte bine 40. Istorie suficient 46. 41. BonŞt. Istorie foarte bine 34. Istorie bine 22. Istorie foarte bine 12. Istorie bine 13. Istorie suficient 26. Naturale bine 19. Suciu Romul ( R ) Matematici foarte bine 44. Smădescu Adalghiza ( R ) . Pop G. Istorie bine 30. Şt. Istorie bine 21. Istorie bine 15. Kovacs Amalia (M) Matematici foarte bine 23. Nat. Măria ( R ) Chimie cu distincţie 35. Panaitescu Elena ( R ) Geogr. Istorie bine 28. suficient. Naturale foarte bine 11. Matis Edith (M) Matematici suficient 27. Leber Margareta (M) 24. Istorie bine 32. Damian Alexandru ( R ) Geogr. Cotoi Măria ( R ) Geogr. Ana ( R ) Geogr. Naturale bine 15.236 Fiz. Laţiu Doina n. Komlosi Andrei (M) Geogr. Chis Gheorghe ( R ) Geogr. Şt. Istorie bine 14. Negruţiu Cornelia ( R ) Geogr. Naturale foarte bine tescu ( R ) Geogr. Sasu S. Herbst Constantin ( R ) Geogr. Pălăgeşiu Măria ( R ) Matematici suficient 33. Pop Augustin ( R ) Geogr. Păunescu Ioan ( R ) Matematici suficient 38. Rohrer Carol (M) Fiz. Drăgulescu Livia ( R ) Geogr. Feier E. foarte bine 37. Stan Aurelian ( R ) Geogr. Istorie bine 39. Roşu Emil Honoriu ( R ) Geogr. Popescu Măria ( R ) Geogr. Hetco Irina ( R ) Geogr. Forro Ecaterina (M)/ Matematici bine 18. Chimice suficient 42. Fleischer Mihail (G) Geogr. Istorie foarte bine 16. Bolnar Ştefan (M) Chimie bine 29. Istorie bine 10. Reichert Ludovic ( R ) Şt. Man Alisa ( R ) Geogr. Ciocă A. Istorie bine 20. Istorie Cluj 25. Dumitrescu Atena ( R ) Şt. Moga Valeriu ( R ) Geogr. Pinter Ludovic (M) Geogr. Istorie suficient 43. Sumi Adalbert (M) Geogr. bine 9. Lula Olivia ( R ) Cluj / Central University Librarybine BCU Geogr. Matemat. Magyar Elisabeta ( R ) Şt. Matern. Zoe ( R ) Geogr. Matematici foarte bine 8. Istorie bine 36. Fabius Dorina ( R ) Geogr. bine 17. Naturale. Ioan ( R ) Şt.

Şt. 58. Istorie foarte bine Weber Fr. 55. Naturale foarte bine Matematici suficient Toth Alexandru (M) Geogr. Istorie foarte bine Târziu Ana ( R ) Geogr. Istorie bine Trenca Minerva ( R ) Şt. 51. 48. 56.237 47. 54. bine Geogr. suficient Ţegean Măria ( R ) Geogr. 53. Ioan (G) BCU Cluj / Central University Library Cluj . Nat. foarte bine Veza Samson ( R ) Matematici bine Velea Mihail (R) Geogr. Szantay Elisabeta (M) Geogr. Naturale foarte bine Todor Ioan ( R ) Geogr. Şt. Naturale foarte bine Triîu Silvia ( R ) Târnăveanu Magdalena (R) Şt. 50. Nat. 52. Şt. 49. Istorie foarte bine Tănase Viorica ( R ) Şt. Nat. 57.

Bratu Astronomia Prof. gratuit: Th. Bratu Analiza matematică Prof. Seminarul de matcmatiei. V. 10. 4. Abramescu 1. P. 6. Angheluţă Teoria funcţiunilor iGonf. D. de Analiză matern. Observatorul astronomic. titular: G. Paris) Prof. Avrămuţiu Gh. Angheluţă Prof. titular: G. 1. Abramescu Geometria descriptivă Prof. titular: N. Armeanca Gh. şi Mecanică Supl. titular: P. a) Secţiunea ştiinţelor niatimaUcc. Montei (Sorbona. 3. titular: Th. titular: D. gratuit: G. Catedre şi conferinţe. Gh.B) ACTIVITATEA DIDACTICA. Angheluţă Asistent Dr. de Anal. Ionescu Mecanica raţională Supl. Bratu I. Călugăreanu Conf. University Library Cluj BCU Cluj / Central Conferenţiar: G. 5. Director onorific Director* Asistent Secretar Laborant Prof. 9. 8. Cuş 1 3. Chiş . 2. Sergescu Geometria analitică Supl. Tiberiu Popoviciu Servitor Gh. gratuit: N. Pompeiu Dr. Institutul pentru învăţământul matematicei. Director Prof. 7. Director Astronom Preparator Secretar bibliotecar Prof. Th. Matematici generale Prof. Radu Bădescu Mariana Abramescu Pop Ioan Pipaş 2. Juga Algebra superioară Prof.

Dl prof. Appert. univ. fost rector al uni­ versităţei din Lausanne. politecnice Timişoara. N. Sergescu. Ca şi în anii trecuţi. Dive. Mieii (Roma). Această adunare a făcut ca. In Mai 1936. Dl prof. Reymond. să ia cuvântul profesorii străini: A. W. Cluj. contabilitate. P. Ulrich (Praha). Teodor eseu. etc. c) Revista Mathematica a tipărit complet şi distribuit vo­ lumele IX (21 coaie). de la Sorbona. b) Publicaţiile Seminarului de Matematici. Cracovia. a făcut două lecţiuni despre geometria proectivă diferenţială. prof. Reymond (Lausanne). IX şi XI sunt: A. C. Blaschke. corecturi. Fr. E. fost rector al universităţei din Hamburg. univ. Versailles. Marseille. Bucureşti. V . Seminarul de matematici a luat o parte foarte activă la organizarea adunărei academiei internaţionale de istoria ştiinţelor. Birkenmajer. de la Universitatea din Roma. Dna Şt. Naneş. P. Messina. . Seminarul de matematici. prof. Varşo­ via. In Noembrie 1935. Frechet. C. R. toată munca cerută] de publicarea revistei Mathematica (corespondenţă. Th. M. prof. Pentru corecturi. Bompiani. univ. care a avut loc în România cu ocazia celei de a noua adunări generale a Comitetului Internaţional al Ştiinţe­ lor Istorice. A. Calapso. univ. G. Greenwood (London). G. rectorul şc. Popoviciu. până în Iulie 1936. Colaboratori noui. expediţie. a făcut două lecţiuni despre Geo­ metria integrală. Dl prof. Giurgiu. prof. India). a făcut o lecţiune despre Ştiinţele oculte şi ştiinţele raţionale în antichitate. XI (17 coaie). Seminarul de Matematici a ascultat lecţiunile a trei profesori străluciţi din străinătate in­ vitaţi de noi. prof. De asemeni a tipărit. la Voi. a) In anul şcolar 1935—36. Nicolescu. Al.239 1. în sălile seminarului BCU Cluj / Central University Library Cluj de matematici din Cluj. primele zece coaie din volumul XII. Singh (Lucknow. A. A. In Aprilie 1936. etc.) a fost făcută în modj gratuit de prof. dânsul a fost ajutat de Dl Tib. Se află gata pentru tipar patru fascicule din colecţia proectată de Mono­ grafii Matematice. A. Nikodym. Juga.

1 . In Ianuarie 1936. două conferinţe ale Dlui T. prof. Dl prof. a luat parte la jubileul de 40 de ani de apa­ riţie ai revistei Gazeta Matematică din Bucureşti. Popoviciu despre Axiomele numerelor reale. univ. R. ajutat de Dl Tib. Le Mans. Institutul pentru învăţământul matematicei. Memoriile Soc. Prof.. Dl prof. Wilno. P. Netter. Semina­ rul de Matematici a participat. Ser­ gescu. Toate sunt inventariate în biblioteca Seminarului de Matematici. dânsul a fost ales colaborator de onoare la Revista de Ciencias. Zygmund. etc. univ. prof­ il. univ. Sergescu a participat la Congresul de filosofie ştiinţifică din Septembrie 1935. a organizat un Seminar de axiomatică. cu subiectele: cercetări recente în teoria ecuaţiilor algebrice şi Aspecte ale matema­ ticei modeme. ci­ tăm trei conferinţe ale dlui Tib. Popoviciu. Dela 1 Iulie i935 până la 1 Iulie 1936. K. cursuri de matema­ tici elementare. 2. Matematice din Calcutta. la Paris. (Istoria Matematicei). P. Matematica! în antichitate. Peru. Mattem. prin telegrame şi discursuri. Mathematica a ob­ ţinut 12 schimburi noui de reviste. Cracovia. P. Invitat pentru a treia oară de Institutul des Hautes £tudes de Belgique din Bruxelles. e) In ceea ce priveşte legăturile cu străinătatea. F. Th. ca şi în anii trecuţi. Praga. a) A organizat. Novac. Travaux Acad. prof. P. Dl prof. la Jubileele profesorilor E. Intre conferinţele ţinute la acest seminar. etc. de la Soc. De asemeni. inter­ venţiile Dlui V. d) In cadrul Seminarului de Matematici. prof. b) Dl prof. Goursat şi J. Publicaţiile univ. Angheluţă a organizat cursurile specialepentru toţi studenţii în matematici: 1. W. Sciences Leningrad. Sergescu. Wilkosz.240 Hhebault. ceea ce ridică numărul re­ vistelor venite în schimb la 82. Vescan. Sergescu a făcut acolo trei lecţiuni în Ianuarie 1936. Hadamard din Pa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj ris. publicaţia facultăţei de ştiinţe din Lima. în care s'a tratat toată materia din progra­ mele fostului liceu real. Q. de Kharkow. Cracovia. Vetulani. din Peking. Intre schimburile noui cităm: C..

A. Călugăreanu) a publicat fasci­ colele 3 şi 4 de chestiuni de examen. Angheluţă. Câteva piese. şi un telescop cu oglinda Couder de 50 cm. Czeke. G. e) Asociaţia licenţiaţilor înUniversity Library Cluj BCU Cluj / Central matematici ai Universităţei din Cluj (Preşedinte conf. E. Popoviciu a făcut două expuneri despre Diametrul Transfinit al Mulţimilor plane nemărginite. aparatul a fost montat şi echilibrat. iar legăturile electrice extrem de compli­ cate. din Paris. afină şi proiectivă. locot. Bindea. ANUARUL 1935/36 16 . E. Prof. Ionescu. Th. de D. d) Cercul Matematic al Societăţei de Ştiinţe din Cluj a ţinut regulat şedinţele în ultima Miercuri din fiecare lună. (Mecanica Raţională). Dl Tib. Novac a făcut patru expuneri despre Teoria matricelor. Dl V. Vescan. Acest aparat.. s'au ţinut regulat şedinţele de Seminar Matematic în fiecare Marţi (6—7) şi Joi (5—7). care au fost necesare pentru aceste operaţiuni. 3. Stan. cu so­ luţiile lor. 3. Drăguţ. G. analog cu lunetele şi telescoapele din centrele mari astronomice din Europa. în mod gratuit. Au mai făcut expuneri Dnii T. au fost lucrate în Atelierele Universităţii. D. O b s e r v a t o r u l astronomic. (Geometrie Diferenţială). etc. au fost făcute. propuse la Cluj. Hidrodinamică. Solaş. ar fi trebuit să fie montat şi pus la punct de însuşi constructorul lui. V. Din cauza crizei financiare. Călugăreanu. In şedinţele de Marţi s'au făcut expuneri de memorii sau teorii matematice moderne. Inginer N. care e unicul telescop din ţara noastră. Guţu. Conf. de Dl Inginer Al. neputând obţine fondurile ne­ cesare. atât pentru mişcarea de orlogerie cât şi pentru mişcările diferenţiale în declinaţie şi ascensiune dreaptă. Moise. şi cu cola­ borarea tuturor profesorilor şi asistenţilor. tot în mod gratuit.241 2. Dl Prin. c) Sub conducerea Dlui prof. Drele M. W . Bratu. G. Şedinţele de Joi au fost consacrate problemelor şi chestiunilor de pregătire în vederea examenelor de capacitate pentru profesorii secundari. Observatorul Astronomic din Cluj are Q lunetă ecuato­ rială cu obiectivul Zeiss de 20 cm. Geo­ metrie diferenţială.

Fizico-Matematici şi Geografie. ItTicolae Abrameseu. 33 de lecţiuni. Directorul Observatorului a lucrat şi în vara anului 1935 la Observatorul din Paris şi a adus în ţară un nou stoc de clişee. lucrări practice de Astronomie. 45 de lecţiuni. 202. şiCluj / personalul ajutător unde trebue să cu Central University Library Cluj se determine poziţiile a 25. pentru a fi siguri de exactitatea rezultatelor obţinute. astronom. De asemenea s'a instalat o miră pentru luneta meridiană. sporind astfel preciziunea pentru determinarea orei. lecţiuni şi anume: Geometria elementară cu anul I. Toate calculele se fac în dublu şi absolut separat. 2. cât şi la ecuatorial. iar toate calculele necesare pentru catalogarea astrelor fotografiate se fac de noi la Cluj cu ajutorul Dlui I. Programul cursurilor. Lucrări. Geometria analitică. Clişeele fotografice sunt luate la Paris. 1. aşa că în anul trecut şi anul acesta sau făcut 12 clişee. care a dat acolo cele mai bune înregistrări. s'a încredinţat Obser­ vatorului din Cluj zona + 20°. atât la lu­ neta meridiană. S'a reparat şi pus în funcţionare la Observatorul din Bu­ cureşti seismograful nostru dela Cluj.242 Astfel s'a instalat în mod definitiv luneta şi telescopul ecuatorial pentru cercetările vizuale. în tot cursul anului şcolar 1935—36. A făcut în mod efectiv în anul şcolar 1935—36 două sute două. cu anul IV. Geometria Descriptivă cu anul I I . Observatorul colaborează la marea lucrare interna­ ţională: Harta fotografică a Cerului. 1. La Observator s'a făcut regulat. cu anul I I . cu studenţii dela Mate­ matici. ce se găsesc înregis­ trate pe 24 clişee. 45 lecţiuni.000 de stele. 79 de lecţiuni. Profesor titular de geometrie descirptivă şi infinitezimală. pentru calculele în curs. Ar­ BCU meanca. . In anul acesta s'a terminat calculele încă pentru 6 clişee. Geo­ metria infinitezimală. Dintre cele 4 zone cu care e angajat Observatorul din Paris.

Fiind încă bolnav. Angheluţă. Dsa a făcut în acest timp 78 de ore de curs. Th. In fine. cu stu<fdenţii anului I I I . 36 lecţiuni. cu studenţii anului IV. cu anul I I . B . Ioneecn. cu studenţii anilor I I I şi IV. 97 . A făcut următoarele cursuri: Astronomia. cu anul I. 31 de şedinţe. "profesor titular de mecanică raţională. Armeanca a făcut: Trfgonometria. a reluat cursurile la 1 Februarie i936 şi a făcut până la sfârşitul anului. Prdfesor titular de astronomie. 51 ore. Pentru intervalul de la 1 Noembrie 1935 până la 1 Febr. anul I. Analiza Matematică. 7 ore. 2 ore de curs şi 3 ore de seminar săptămânal. Seminar de astronomie. Bratn. pentru studenţii anului I. cursul de Algebră elementară. » . '67 ore seminar: Hidrodinamica. O. a fost făcut de Dl asistent R.ore curs. Dl astronom I. 1936. . 4. Bădescu. 71 -de ore de curs şi seminar. Algebra superioară.243 ТЛ asistent Ћ. Geometrie descriptivă. şi anume 87 tde lecţiuni. Pe lângă aceasta. cu studenţii anului I I I . şi anume: Alge­ bra elementară. cu . Profesor titular de algebra superioară. 14 ore. 1 oră curs şi 1 •oră seminar săptămânal. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. Şi anume: Mecamica Raţională. A făcut în mod efectiv 180 (una sută opt zeci) de ore de »curs şi seminar. 17 ore. 80 (optzeci) Ae ore de curs de Algebră Superioară cu studenţii anului I I .studenţii în geografie. cu studenţii anului I. Cosmografia. Бааевси a completat aceste cursuri prin 56 de şedinţe de seminar şi anume: Geometrie analitică. D . 25 de şedinţe. cu stu­ denţii anului I I . în mod efectiv. catedra a fost suplinită de Dl Tiberiu Popoviciu.

. 4 lecţiuni.de Analiză: Matematică". anul IV. 92. A făcut în mod efectiv 118. Popoviciu a făcut 24 ore de curs de Analiză Matematică. probleme cu studenţii I I . 14 lecţiuni. Teoria funcţiunilor. şedinţe de seminar. A făcut în mod efectiv. в . .» BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. Călugâ-reanu Conferenţiar. şi două)> de lecţiuni şi anume: Analiza Matematică. A. generalei 1 A. (una sută optsprezece) lec* ţiuni şi anume: Aritmetica. 1 1 1 & Petre Sergescu. Curs special de Geometrie diferenţiată ]>roiec~ tivă. studenţii a *** lui II. Catedra de fizică generală experimentală* Prof. curs. Is­ toria Matematică.. 37. Profesor titular de geometrie analitică. ore. b) Secţiunea ş t i i n ţ e l o r fizico. Isto~ ria Matematicei."(Matematica în antichitate). Nedelco.. G. Geometria analitică. 7 lecţiuni. 182 (una sută optzeci. (una sută două zecii şi: nouă). cu studenţii anului I V » 58 de lecţiuni. făcut 129. cu studenţii anului III. G. Preparator: Gheorghe P.. Dl Tib. de ore de curs şi seminar şi anume: Matematici generale. Profesor.. 58 de lecţiuni. cu. Pe lângă aceasta. titular. Dima. cu studenţii anului IV.. 39 lecţiuni. 120 de ore. fuga. titular de matematici. cu studenţii anului I... Şef de atelier: Carol Policek. de. 1. Petre Pogăngeanu.. Directorul Institutului de Fizică Generală Experimentalăi Şef de lucrări: Augustin Roth.244' 5. Asistenţi: Hariton Ţintea..

Servitori: Gheorghe Tnras. Catedra de fizică teeretică şi aplicată. afară de naturalişti. Curs ciclic de doi arii. Fizico-Matematici şi Fizico-Chhnice. Institutului de University Library şi Şef de lucrări: Victor Marian. (de îndrumare): 4 «ore de curs pentru studenţii în ştiinţe naturale.к 245 Custode ЂЉЂсЛесат: Elena 'Oros. my) şi din Snul IV (Vineri . S'a făcut în «mod efectiv un număr de $4 ore de curs şi de seminar. în fizicochimice. 270). după programul publicat în Anuarul 1933—34 (pag. Directorul BCU Cluj / Central Fizică teoretică Cluj aplicată.d. Servitoare: Veronica Mureşan. 1. Preparator: Teofil Vescan. secţiile: tizică. b) Lucrări practice de măsurări electrice: două serii a 20 de şedinţe de câte 3V2 ore cu studenţii din Anul I I I (Mier­ curi 3. fizico-matematici şi fizico-chimice. 2 ore de seminar şi conferinţe.Magnetism. Anul II. Laboranţi: Arpad Pazsrnt. Asistenţi: Ioan Maxim. 4 ore de lucrări de laborator (un semestru). titular: A. 8 ore de îndrumări la ibacrările de laborator. în cari s'a tratat complect ma­ terialul Cursului de Electricitate şi . Maior. im ) şi anume: ? . 4 ore de lucrări practice de atelier mecanic (un semestru). Lucrări practice de laborator cu studenţii anului I I I -şi IV. secţiile: Fizică. în fizică şi fiiicomatematici. lucrări de laborator şi seminar pentra studenţii tuturor sec­ ţiilor. -comun pentru studenţii anului I I I şi IV ai Facultăţii de Ştiinţe. 3. Prof. Agneta Kosa şi Toma Xosa. Anul I. Vasile Hossu. Mann Adalbert. fn chimie. Mecanici: Ioan Oroian. Mecanic: Ştefan Bodor. 2. Anul III. con­ stând din: a) Teoria lucrărilor practice de laborator cu 36 ore efec­ tive de explicări. Valeriu Novac. cu care s'au făcut numai 4 ore de lucrări practice săptămânal.

Gazele radioactive. studiul galvanometrilor. selTuri şi inducţii ratrUiale (8 lucrări). Famila Bernoulli. In lafară de chestiunile expuse şi în anii precedenţi: Căldurile specifice şi teoria cuantelor. susceptibi­ litatea jnagnetică. Gauss. Descartes. m. caracte­ ristica dinamului. Newton. b) Fizică Moleculara. Lucrări practice de laborator efectuate cu studenţii îns matematici din anul I I I . Poloniul şi Radiul. pentru studenţii anului II Fi­ zică. Teoria . comptorul Geiger-Muller. Curs de Istoria fizicei şi terminologie franceză şi ger­ mană cu studenţii anului preparator dela secţiile fizică şi fizico-matematici. elementul termoelectric. conductibilitatea calorifică. Arago. în 20 de şedinţe de câte 3V2 ore (Sâmbăta a. Huyghens. electrometrilor şi wattmetrilor ~J5 lucrări). Izotopi. 4. Lagrange şi alţii. spectre atomice şi mo­ leculare. şi anumer a) Termodinamica. raze catodice şi anodice. de fizică. Renaşterea. în vederea examenului de capacitate pentru profesorii secundari. capacităţi'. Grecii şi romanii. Radio­ activitatea naturală Lucrările soţilor Curie. cursul a fost desvoltat după programul următor: Ioni. celule fotoelectrice (2 lucrări). 317) s'au mai făcut trei lucrări de: Ele­ ctroliză. Arabii. seriile radioelementelor. Fizica în seco­ lul al XVIII: Galvani.246: Măsurări de rezistenţe. de Verificarea legilor lui Joule şi de Radiofonie (cu 5 lecţii introductive). Camera Wilson. Fizico-Ghimice şi Chimice.. Faraday. BCU Cluj / Central University Library Cluj von GueGalileu. Meyer^ Carnot.) In afară de lucrările menţionate în Anuarul din 1934—35 (pag. S'au făcut în mod efectiv 32 ore de Curs. oscilograful. J.. Conferenţiar definitiv:: &• Athanasiu. Ionizarea gazelor. S'au făcut 63 de ore de curs. electroni. R. 3. Evul me­ diu. Otto ricke. Desvoltarea fizicei în secolul al XlX-lea: Ampere. Laplaee. Kepler. 45 ore de curs după programul pu­ blicat în Anuarele precedente. im cari s'a tratat următorul material (cu lecturi franceze şi ger­ mane din autorii mai importanţi): Fizica în antichitate. Conferinţa. Fresnel. Volta. 18 ore de curs pentru aceeaşi stu­ denţi. Joule» Clausius şi alţiL Cancepţiile moderne ale fizicei".

Şef de lucrări: Gheorghe Ghiorghiu. Radiaţiile cosmice. Clasificarea radioelementelor. Radioctiuitatea artificială. liber parcurs. Lucrările lui Fermi şi colaboratorii săi. Transmutarea atomilor. Preparatori: Virgil Galea. Efectul Compton. Mecanic electrician: Iosif Ghebefiighi. diîracţiunea prin cristale. Maestru sticlar: (vacant). Radiaţiile y. Fochist: Ioan Cociş. Casier-contabil: Alexandru Băjenaru. titular: Adrian Ostrogovich. Miercuri şi Joi. Mecanic brevetat: Andrei Ghebefughi. dezintegrări cu ajutorul neutronului. măsurarea sarcinei electrice. Experienţele Iui Chadwick. Particulele a. Măria Macarovici. spectrele y. numărarea di­ rectă a particulelor a. In acest an şcolar. Catedra de chimie generală.247 transformărilor radioactive. deutoni. titularul catedrei a ţinut 95 de prele­ geri de chimie generală. BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Secţia ştiinţelor chimice. 1. defectul de massă şi echivalen­ ţa massei cu energia. Directorul general al Institutului de Chimie şi Director al Laboratorului de Chimie Generală. descoperirea neutronului. trecerea particulelor a prin materie. Livia Ţentea. Structura atomilor şi clasificarea lor Tn sistemul perio­ dic. spec­ trele magnetice. protoni. Marţi. Radiaţiile emise de Radio-elemente. Radiaţiile fi. Ionel Tanislau. Ioan Cadariu. spectrele magnetice. Asistenţi: Victoria Medianu. Laboranţi: Mihail Ţentea. Ileana Stuparu. De­ zintegrări cu particule a. Reacţii nucleare. Prof. Descoperirea soţilor Joliot-Curie. legea Geiger-Nuttal. Diferite scheme şi tablouri de clasificare şi de evidenţiare a reacţiilor nucleare. Luni. Explicarea emi­ siei razelor Y nucleare. Absorbţia nucleară a radiaţiilor r şi producerea de pozitroni. dela ore- . -Experienţele lui Rutherford.

şef de lu­ crări şi Dl.15 la 19. în 13 şedinţe de câte 4/ ore. Gheorghiu. Ileana Biicos. . Marţea şi Joia. Augustin Pop (1—30. urmându-se programul stabilit de Dl. Valentin Nicolaescu (dela 1. titular A. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico^hknişti din anul preparator au fost conduse tot de Dnii Gh. I I I . Programul desvoltat corespunde cu acela publicat în precedentele anuare. 1936). Galea. Augustin Pop (dela 1. Au asistat studenţii în chimie. şi au avut loc în semestrul I. Constantin Macarovici. Şef de lucrări: Petru Spacu. după programul publi­ cat precedent. Miercurea Library Cluj 18. cu studenţii în chimie şi fizico-chimice din anul preparator. în 8 şedinţe de câte 4 ore. titular şi pu­ blicat precedent. Prof. Secretar-bibliotecar: Măria Brumaru (până la 31. 1936). S'au ţinut 36 şedinţe de câte 4 ore. Tanislau şi au avut loc în semestrul I I . 3. Dl V. în amândouă semestrele. tratând în mod elementar legile şi noţiu­ nile fundamentale ale chimiei. în ştiinţe naturale şi fizico-chimice din anul I. Asistenţi: Virgil Armeanu. Pro­ BCU Cluj Central University dela 14 la gramul a fost publicat precedent. Directorul Laoratorului de chimie anorganică şi analitică. Miercurea dela 14 Ia 18. Catedra de chimie anorganică şi analitică.248 le 18. Preparatori: Lia Dima (până la 31. Gheor­ ghiu şi I. Laboranţi: Sabin Tolan. 1936). asistent. I. Ervin Popper şi Coriolan Drăgulescu. Lucrările practice cu studenţii naturalişti au fost condu­ se de Dna M. IV. Petre Voichescu. Pe de altă parte sub supravegherea Dlui Prof. Galea a ţinut 22 de prelegeri de o oră fie­ care (curs şi seminar). V I . după programul întocmit de Dl. Prof. Ostrogovich. Gh.30. titular şi publicat în precedentele anuare. V. Macarovici. Tanislau. asistent de curs fiind Dl Ion Cădariu. V. 1936). prepara­ tor. titular: Gheorghe Spacu. pre­ parator. dela orele 14 la 18. 1936). Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico-chimişti din anul I-iu au fost conduse de Dl. I I I . asistentă şi Dl. Prof.

249 Servitori: Măria Deac. anul I I I . frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie. Ion Flueraş şi Justina Borza.enţii secţiunei fizico-chimice. Conferinţa de chimie alimentară. de către Dnii Petre Spacu. S'au ţinut în localul Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică Conferinţele <de Chimie Alimentară şi lucrările practice menţionate mai jos: a) Conferinţe de Chimie Alimentară: 18 conferinţe a IV2 ore conferinţa. b) Lucrările practice de Chimie Alimentară. anul I I I . frecventate de stud. a) S'au ţinut în total 40 prelegeri de chimie anorganică a IV2 oră. 266—267. frecventate de studenţii anului IV secţia chimie şi 20 şedinţe a 7 ore. Conf. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chimie. Fochist: Nicolae Niţă. 20 şedinţe de laborator a 7 ore fiecare. definitivă: Raluca Ripan Tilici. Analiză de alimente: 22 şedinţe de laborator a 7 ore şedinţa. 42y şedinţe a 7 ore fiecare. . d) Lucrările practice de analiză de gaze au fost efec­ tuate în 20 şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate Clujstudenţii BCU Cluj / Central University Library de secţiei chimice. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chi­ mie. Trecventate de stu­ denţii anului I I secţia chimie şi fizico-chimice. e) In cursul acestui an s'au mai ţinut cu studenţii anu­ lui preparator. frecventate de studenţii anului I I I chimie. c) Lucrările practice de chimie analitică cantitativă au fost efectuate în: 40 şedinţe a 7 ore fiecare. 25 lecţiuni de chimie anorganică elementară şi terminologie chimică franceză şi germană. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie şi fizico-chimice. b) Lucrările practice de chimie analitică calitativă au fost efectuate în 39 şedinţe a 7 ore fiecare. Coriolan Drăgulescu şi Constantin Macarovici. pag. Programul cursului este identic cu cel publicat in anuarul 1932—33.

a avut ca subiect: Ciclul I. Exemple şi aplicaţii. Echilibru omogen şi etero­ gen. Laborant: Constantin Săndescu. Chimia dispersoidelor (chimia coloidală). mărimile respective şi determinarea lor experimentală. 1936). Principiul 1. Valenţă şi covalenţă. Teoria cinetică: a gazelor şi lichidelor. Ciclul 3. Teoria Fazelor. Teoria lui Bohr. Proprietăţi generale ale materiei. Ciclul 2. Prof. V. Catalize. Şef de lucrări: V. VII. 1936). Asistenţi: Florica Uzescu-Bărbulescu. legile metabolismului radioactiv. Entropie. Proprietăţi aditive şi specifice. Ciclul 4. BCU Cluj Central University Library Cluj b) Structura atomului: nucleu şi electroni. Sistemul: periodic. VIII. Călduri specifice la temperaturi joase. Echilibru chimic. Numărul de ordine şi semnificaţia lui. Ciclul 7. Afinitate şi măsura ei directă şi in­ directă. 2 şi 3 al termodinamicei şi aplicarea lor la sistemele chimice. Generalităţi. Catedra de chimie fizieală.250 3. 1936). Constantele optice. atom. Disociate. Generalităţi. Reacţiuni de di­ ferite ordine. Custode: Fluor Rădulescu (până la 11. Valeriu Moga (dela 1. Dinamica chimică. Aplicaţiile ei ştiinţifice şi tehnice. Teoria torulară. Energetica chimică. Octet. /teoria stărilor reduse şi aplicaţiile ei. Alexa. Date esenţiale. Determinări şi aplica­ ţii. Determinarea mărimilor respective. Măria Alexa. Spectrochimia şi aplicaţii. Servitori: Măria Dumca. Preparator: Octavian Jula (până la 31. Cursul de Chimie Fizieală şi Electrochimie (3 ore săptă­ mânal). a) Atomistica: Certitudinile definitive asupra structurii corpusculare a materiei: Moleculă. Ion Suciu. Statica chimică. . Ciclul 5. c) Radioactivitatea. metode de măsură. Ciclul 6. titular: Dan Rădulescu. Electrochimia. Reacţii rever­ sibile. Directorul Laboratorului de Chimie fizieală. Isochora lui Van't Hoff.

Determinare de Ph prin di­ ferite metode. CSrioscopie. Şefi de lucrări: Elena Tănăsescu. la pag. Analiza rapidă. Catedra de chimie organică. Spectrometrie. I I . Conductivitate. 32 şedinţe a 6 ore. 274. la pagina 275. titular: Ioan Tănăsescu. Vâscozimetrie. d) Sinteze electrochimice. Servitor: Nicolae Topan. Eugen Ramonţeanu. Pile de concen­ traţie. Colocvii. frecventate de 10 studenţi. analiză potenţiometrică. Prof. analiză conductrometrică. Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933 — 1934. (partea Il-a). 44 prelegeri a 1 oră. 41. frecventate de 9 studenţi. Densităţi şi aditivitate. d) Lucrări practice cu studenţii anului IV. Grad dedisociaţie. > I . Ebulioscopie şi tensiometrie. Asistenţi: Alexandru/ Central University Library Cluj BCU Cluj Silberg. frecventate de 5 studenţi. Calculul randa­ mentului de curent şi energie. (analiza or­ ganică calitativă şi sinteze). Ci­ netica chimică şi cataliză. Laborant: Grigore Silaghi. ) Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933— 1934. Lucrări de Chimie-Fizicală. e) Curs şi colocvii cu anul preparator (secţia chimie şi fizico-chimice). Microcrioscopie. frec­ ventate de 10 studenţi. 49 prelegeri: a 1 oră. Polarimetrie. a) Curs cu studenţii anului I I I (partea I-a). c) Analiza cantitativă electrochimică. făcute de Dl Giorgio OstrogovLchv şef de lu— ( . (analiza orga­ nică cantitativă şi sinteze). c) Curs cu studenţii anului IV. Refractometrie.. Directorul Laboratorului de Chimie organică. Separări. Preparator Măria Cinobloch Ionescu. Lucrări practice de Electrochimie: a) Culombmetrie.25P Lucrări practice: 8 ore săptămânal. 21 şedinţe a 6 ore şedinţa. Giorgio Ostrogovich. b) Lucrări practice cu studenţii anului I I I .b) Potenţiometrie: Potenţial de contact. Pile.

raport a cărui reproducere aci ar constitui o cheltuială ce se cuvine să fie evitată într'o perioadă de cri­ ză ca cea în care trăim.252 •crări. Fotograf: Iuliu Viragh. Racoviţă.— ce provineau din taxe studenţeşti. Prof. 321 şi urm. care trebue ~pus în lumină cum se cuvine. S'au făcut 43 ore de curs şi colocvii. de Speologie: Petru A. după normele indicate de către Directorul LaboratoruJui. Chappuis. de Ştiinţe decât: Lei 9. îmi rezerv dreptul ca în Anuarul următor să revin asu­ pra efectelor „mizeriei laboratoarelor" ce nu au putut fi în­ lăturate decât într'o redusă măsură de fondurile extraordi­ nare acordate pentru înzestrarea laboratoarelor de către gu­ vern. Şef de echipă speologică: Ioan Roth. Margareta •Codreanu. Inst. Servitor: Florea Flueraş. frecventate def 1 2 . Sub-directorul Inst. 1. d) Secţia ştiinţelor naturale. din exerciţiul 1936—37. G. Notez numai că pentru anul şcolar 1935—36. n'aş putea s'o prezint altfel decât cum a Jost schiţată în raportul meu din anul trecut (Anuar 1934—35.540. de Speologie n'a încasat dela Fac. Secretară: Clara Nagy. fapt me­ ritoriu al stăpânirei şi îmbucurător pentru noi. pag. C a t e d r a d e b i o l o g i e ş i i n s t i t u t u l d e s p e o l o g i e .studenţi. In acest an şcolar mizeria laboratoarelor a fost aceiaş ca în anii precedenţi. Laboranţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj Ana Budai. Asistenţi: Vaier iu Puşcariu. Preparator entomologist: Frederica Crenian. Dumitru Flueraş. . primele sume de acest soiu ce Universităţile noastre au primit dela 1931 încoace. Directorul Institutului de Speologie.). Radu Codreanu. Raportul Dlui Director asupra stării şi activităţii Institutului de Speologie. titular: Em.

2. Colecţia a sporit cu vre-o 80 de diapozitive noui. Programul cursului este publicat la pagina 86 (vezi F a ­ cultatea de Medicină). marea majoritate a achizi­ ţiilor noui sunt schimburi şi daruri. Nici o schimbare. G) Exploraţii speologice şi faunistice. . inclusiv acele pentru-excursii şi exploraţii. dat fiind strictanevoe de a fi documentat cu descrieri. în general. F ) Fauna Transilvaniei. astfel că funcţionarea „Fototecilor" descrise în raportul 1930—31 suferă o reînoită întârziere. Obiectul principal al acestei colecţii este ilustrarea Cursului de Bio­ logie generală care nu poate fi pur verbal. A sporit cu câteva clişee executa-te de personal din spese proprii. ori ce documente ilus­ aspecte Central University Library Cluj trând legile generale ale Istoriei naturale. din buget s'au supri­ mat toate subvenţiile pentru material. . observaţii şi experien­ ţe. dar catalogarea pe fişe n'a putut continua. sub diversele ei BCU Cluj /şi. Biologie generală. Nici o schimbare. S'a continuat cu catalogarea Bibliotecilor Institutelor de Speologie (s'a ajuns la N o . un fond pentru excursii şi exploraţii. C ) Colecţia fotografică. E ) Colecţia Biospeologică. două abonamente de periodice. C. Bineînţeles că în sporul dealtmintrelea modest al Numerilor nu întră decât foarte puţine cărţi cumpărate şi numai. D ) Colecţia de Diapozitive pentru Proiecţiuni. Nici o schimbare notabilă din lipsă de mijloace. 4197) şi de Z o o l o ­ gie (s'a ajuns la No.253A ) Biblioteca. E. Curs pentru studenţii anului IV dela Ştiinţele naturale. B ) Colecţia de Hărţi geografice. de a fi bazat pe obiecte concrete şi foarte variate. Nu s'a mai putut încasa din anul 1931 nicr. N u s'au putut face cercetări pe teren din lipsă de fonduri. Racoviţă. Mă si­ lesc însă ca în această colecţie să mai figureze şi Speologia. 3499). Prof.

5. In total s'aUj ţinut 78 ore de curs în 52 de prelegeri a 1 şi jumătate ore fiecare prelegere. 2. 6. cu studenţii naturalişti din anii I. I I . a făcut o excursie în regiunea Abrudului în decursul l u n e i Maiu. Scriban a făcut excursii în jurul Clujului pen­ tru lucrări ştiinţifice şi recoltarea materialului necesar lucră­ rilor practice ale studenţilor. Scriban. Cursuri: Zoologia şi Anatomia comparată a Neverte­ bratelor. însoţit de personalul ştiinţific ş i de studenţii cari urmează cursul de Zoologie şi Anatomie com­ parată. Crustalo Acrivo: Excursii zoologice în cursul lunei Au­ gust la Galaţi. 1. I I I şi cu s t u ­ denţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . A. A. III.4554 3. Asistentă: Acrivo Crustalo. Eugen Epure a făcut excursiii zoologice în sudul BasaT a b i e i şi pe litoralul Mărei Negre. Scriban. 4. Ilfov. de 3 ori pe săptă­ mână. I. I. a 2 şi jumătate ore fiecare şedinţă. titular: Ioan A. Elena Badiu. Scriban a făcut excursii zoologice la lacu­ rile şi apele din jud. I I I şi cu studenţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . A. Prof. Pof. I. Scriban a făcut o excursiune pe valea Oltului pentru cercetări ştiinţifice. 3. Preparatori: Nicolae Pogorevici. de 3 ori pe săptămână. Lucrări BCU Cluj / Central UniversityAnatomie comparată practice: Zoologie şi Library Cluj pentru Nevertebrate. cu studenţii naturalişti anii I. Catedra de zoologie şi anatomie comparatăProf. I I . II. Şef de lucrări: Eugen Epure. Desenator: Emil Roşu. Tulcea. Grădinar: Dezideriu Roşea. Excursiuni: 1. In total sau ţinut 102 ore de lucrări practice în 68 de şe­ dinţe. de Zoologie şi Anatomie comparată. Prof. i . Laborant: Ioan Jurca. I. Servitori: Cristina Nagy. Elena Darea. A. Directorul Inst. Mecanic: Ioan Ardeleanu. Sulina şi Vâlcov pentru recoltarea ma­ terialului necesar t e z e i de doctorat.

titular: Aristide Grădinescu. Prof. a) Revizuirea şi umplerea borcanelor cu piese zoologice şi anatomice. Ion Peteanu. titular: I. Material didactic: Determinarea şi montarea materia­ lului recoltat în excursii pentru lucrările practice ale studen­ ţilor. IV. Catedra de fiziologie generală. 210—215. Asistent: Rodica Olteanu-Crintea (până la 31. III. 38 şedin­ ţe de lucrări practice. 1936). Programa amănunţită a cursurilor. Catedra de botanică generală. Nistor Şan ta. lucrărilor practice şi •demonstraţiunilor a fost publicată în Anuarul Univesităţii pe anul 1927—28. Ştefan Peterfi (dela 1. Asistent: Eugen A. preparator. 4. Laboranţi: Ileana Harastoşi. Muzeu: Lucrări pentru conservarea materialului din colecţia zoologică a Muzeului Ardelean. VI. Toate acestea au fost relativ la funcţiunile de relaţiune şi glandele cu secreţiune internă. Şef de lucrări: Ion Mihăilescu. . V. deci 55 de ore şi jumătate.255 IV. Grinţescu. 5. In cursul acestui an şcolar s'au făcut: 37 şedinţe de curs de câte 1 şi jumătate ore. de câte 3 ore şi jumătate. conservate în alcool şi formol. Pora. pag. deci 133 de ore şi 15 demonstraţiuni experimentale. făcute de Nicolae Pogorevici. 1936). Planşe: Executarea planşelor anatomice pentru cursul de Anatomie comparată şi Zoologie (Nevertebrate). Directorul Institutului de Botanică Generală. Directorul Institutului de Fiziologie generală. c) Aranjarea materialului recoltat în excursii pentru îm­ bogăţirea colecţiilor Muzeului zoologic. BCU Cluj / Central University Library Cluj Şef de lucrări: Corneliu Degan. Prof. Preparatori: Valeria Grădinescu. b) Desinfectarea materialului împăiat de paseri şi ma­ mifere.

absorbţia substanţelor minerle. Servitori: Victor Vereş. In cele 34 de şedinţe câte s'au ţi­ nut. Naturale şi ai anu­ lui I I Geografie cu Şt. Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. transpiraţia şi gutaţia. Traian Tretiu (dela 1. 283_ Atât cursul cât şi lucrările practice au fost urmate regulat de 9 studenţi şi studente ai anului I de Şt. S'a studiat mai amănunţit: difuziunea. Numărul redus al studenţi­ lor din acest an se datoreşte faptului că n'a fost sesiune nor­ mală de bacalaureat. IV. Curs: 3 ore pe săptămână. Curs: 1 oră pe săptămână (un semestru). Desenator: Coloman Keresztes. Romul Cioată (dela 1. s'a executat un mare număr de experienţe. 1936). III. a) Anatomia şi Fiziologia vegetală. Naturale din anul IV. â 2 ore şi Va fiecare. pag. Numeroase reacţiuni macro. 1936). Naturale. Mecanic: Ioan Moldovan. S'a dat o deosebită desvoltare studiului asimilaţiunii şi produşilor asimilaţiunii clorofiliene. Naturale. BCU Cluj / Central University Library Clujpractice s'a Programa detailată a exerciţiilor publicat în Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. 283—284. Secretară: Florica Stan. S'au ţinut îi* total 73 ore de curs. I o a a Stoia (până la 31. imbibaţiunea. obligator pentru studenţii îm Ştiinţele Naturale şi Geografie cu Şt. Lucrări practice: 5 ore pe săptămână. A cest curs şi aceste lucrări au fost frecventate în mod regulat de 16 studenţi şi studente. S'au studiat enzimele şi oxî- . Apoi: conducerea apei. Custode: Francisc Pâzsi. Programa cursului a fost publicată în. permeabilitatea membranelor. Laborantă: Susana Pal.şl microchimice pentru punerea în evidenţă a anionilor şi a cationilor în cenuşă sau în ţesuturi vii. Lucrări practice: 6 ore pe săptămână (un semestru). IV. s'a studiat în mod amănunţit mor­ fologia şi structura plantelor insistându-se mai mult asupra Fanerogamelor. Câteva şedinţe au fost rezervate studiului solului şi culturilor în soluţiuni nutritive. 1936). b ) Curs şi lucrări practice de Fiziologie vegetală pentru studenţii în Şt. I I I . Teodor Oargă. pag. In cele 49 de şedin­ ţe. 1936).256 Preparator: Ştefan Peterfi (până la 3 1 .

Director: Prof. Ghişa (dela 1 Iunie 1936). II. de către Senatul Universitar.000 lei alocată în acest an ca ajutor Laboratoare­ lor Facultăţii de Ştiinţe. I. Personalul Institutului de Botanică generală a făcut mici excursii în jurul Clujului cu scopul de a aduna material atât pentru lucrările personale cât şi pentru lucrări­ le practice ale studenţilor. Pteancu (dela 1 Iunie 1936). Laborant: Ignat Sas. Tretiu. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. Nyarady. Muzeul şi Grădina Botanică. acoperind cheltuiala din su­ ma de 300. Al. tropismele şi nastiile. Laborant: Iosif Deaj. Sâe Negrea. I. Preparatori: Eugen Ghişa (până la 31 Mai 1936). Şef de lucrări: Emil Pop. E. ANOABTJL 1 9 3 5 / 3 6 . Servitori: Vasile Negrea. respraţia intramoleculară şi fermenta­ ţia. explicaţiunile şi conducerea acestor lu­ crări au fost încredinţate Dlui I. care a pus toată râvna şi priceperea de a le duce la bun sfârşit. Ca şi anul trecut. c) Utilaj.257 dazele. şef de lucrări. Simţindu-se din ce în ce mai mult nevoia unei etuve electrice pentru uscarea materialului recoltat în cerce­ tările de fotosinteză. Institutul de Botanică sistematică. Dr. Cioată şi Tr. Ustina Mircea. Catedra de botanică sistematică. Institutul de Botanică sistematică. Muzeul Botanic. Institutul de Botanică generală a cum­ părat acest aparat indispensabil. apoi respirata. P. Custode: Ioan Szilagyi. Borza. fenomene­ le de mişcare. d) Excursii. La sfârşit sau studiat fenomenele de creştere. Conservator al colecţiilor: E. Mihăilescu. Asistent: George Bujoreanu (până la 31 Mai 1936). Servitori: Valeria Lup. La executarea programului de mai sus au contribuit şi Dnii preparatori R.

BCU Cluj / Central University Library Cluj Săptămânal 3 ore curs. ascultat de studenţii în ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. In se­ mestrul de iarnă s'a ţinut în amfiteatrul Institutului de Bota­ nică generală. Gheorghe Roşea. Curs de Botanică sistematică. Borza. Grădina Botanică. 3. iar în semestrul de vară. . Mircea Vilă.şi macroscopic tipurile principale ale grupărilor sistematice tratate la curs. în Institutul de Bo­ tanică sistematică din Grădina Botanică. Gimnosperme şi Angiosperme pe lângă studii de anatomie. Ioan Borza. iarna în sere şi vara în grădină. Şef grădinar: Augustin Trif. Al. Lucrări practice. In cursul anului s'au ţinut 32 de lecţii (subiectele sunt publicate în Anuarul 1934— 1935 pag. s'au făcut şi determi­ nări după sistemul sexual a lui Linne şi după sistemul natu­ ral al lui Engler. . Paznic: Ioan Capău. Grădinar: Ioan Lup. diagrame şi formule florale. SECŢIUNEA A) LABORATORUL DE BOTANICĂ SISTEMATICĂ. Ananie Bolboacă. Excursii. Vizitiu: Romul Lup. S'au studiat micro. anii I I I şi IV.258 III. Portar: Mircea Gavrilă. Din Pteritofite. Grădinar titrat: Petru Ploaţă. Prof. 2. Lucrători permanenţi: Gavrilă Borza. Ma­ teria de curs se tratează în trei semestre. Dr. 330). In total s'au ţinut 43 de şedinţe de lucrări cu studenţii naturalişti şi 22 de şedinţe cu studenţii geografişti. 5 ore săptămânal pentru studenţii naturalişti şi 2V2 pentru studenţii în geografie cu ştiinţe na­ turale. 1. Şef de lucrări: Cornel Giirtler. Casier contabil: Veturia Suciu. Pe timp frumos cursurile s'au ţinut sub cerul liber. analize. Cursurile sunt urmate de excursii botanice la grupurile de plante tratate. în Grădina Botanică.

Noţiuni de chimatologie a globului. Mangrove. din parter în etajul I.opeariă. Curs de Geografie botanică. ( I . Domeniul holarctic. Ard. Cele mai vechi plante ornamentale în basinul medite­ ranean din punct de vedere istoric şi taxonomic. (Kinal Măria. Etapele cunoştinţe­ lor noastre despre flora şi vegetaţia globului. 3.eur. Formele biologice. Re­ giunea medlterariă (Formaţiunile principale).:2o» P e lângă a «este excursii obişnuite s'au mai făcut excursii didactice cu studenţii la Pădurea Hoia. Tot în vara a. Taigaua. Todor. Domeniul Neotropic. Pteancu). Fitogeografia. sarmaiicăj). pajiştea arctică. . In cele 22 ore s'au tra­ tat următoarele BCU Cluj / Central University Library Cluj capitole. 1. 4. -SECpONEA B) MUZEUL BOTANIC. 1. la Stâna de Vale. Provincia lîusească. Do­ meniul Păledtrqpic. (Provincia atlantică. din anii I I I şi IV. Regiunea Iboreală (Provincia fenoscandică. Regiunea cen­ trală . Pustiirile. (P. Arealul. Domeniile Eoristice ale globului. Regiunea Pontică. — care au fost înghesuite în vechiuî tea­ tru — în parterul noului local din Grădina Botanică. in Făget şi P-ânaţele Clujului. şi al Muz. I n vara anului 1935 s'a mutat Herbarul Univ. 2. Pădurea ecvatorială.). evacuând locul pentru ma­ terialul de muzeu propriuzis. Coniferele României. baltică. stâncăria). Vegetaţia lacurilor din depresiunea băilor sărate dela Turda. mlaştină. 2. A fost audiat de studenţii în Ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. Generalităţi. deîiniţii. 5. Provincia nordamericană). dacică. Regiunea arctică (Tundra. Teze d e licenţă lucrate în laborator. Ele­ mentul floristic. Docent: K Pop.). Situaţia Tlorištica a României. 1935 s'au mutat toate dulapurile şi ma­ terialul de muzeu.

. Sporul Herbarului Universităţii a fost de 833S BCU 435. Cluj (Genurile: Astragalus. donate de Gasa Aut. Cojuşna . exs. Reg. XII—XIV" în două exemplare . . nu s'a putut l i ­ pi şi insera în herbar mii de plante colectate de noi sau pri­ mite în schimb. 2: Donaţia Dlui Nannfeldt. 45 feluri de tutun. . diverse obiecte dela Arnold A r boretum. Herbarul Universităţii a fost întrebuinţat afară de perso­ nalul Muzeului şi al Institutului de Bot. 44 Din editura Muzeului. Utilizarea herbarului.164 fci de herbar montate. 92 foi). .. După aceste lucrări a început apoi etichetarea. 1 . Mon. nou. lucru neterminat încă. întitulată „Flora Rom.. 15 table montate cu diferite soiuri de tutun în foi. numere. Cernăuţi . 4. 1936 este după inventar de 76 obiecte. Rom. Sporul. . Guşuleac. A. . Prodan. din Flora Gronlandei şi câteva preparate noui. schimbul. Nyarady.833 Epuisându-se complect hârtia de herbar. 72. Prof. Dianihus* Rumex.. . 1 Donaţia Dlui A. nou. IWSşi pârtâastăzLse face a^ ranjarea muzeului în localul. 1935 până la 31. cofe şi tulnici). şi au fost aşezate la locuk lor definitiv. Am. Herbarul Muzeului nu s'a îmbogăţit.. Cent. generală şi de urmă­ toarele persoane şi institute: I. . . în alcool. Toate ohiectele muzeale au fost curăţite şi desinfecta— te după sosirea lor în localul nou. Gypsophila. diverse fructe indigene sau străine (preparându-le. Donaţiunea Dlui M. . Herbarul. ajungând laCluj / Central University Library Cluj inventa­ riate şi clasate. . împrumuturi. Sporul provine din:: iColeetarea personalului Muzeului . Borza şi E. 5. sau formalină). . Muzeului: Obiecte casnice fabricate de moţi (ciubere. IV. S'au instalat pe pereţi sau rotative vechile tablouri mari cu plante sub sticlă.260) ^începând cu toamna-ar. Upsala (Poa) . Sporul Muzeului dela 1.făcut şi un tablou mare. tuturor obiectelor. I. Arvat. . . . I I I .. Hedysarum. 708 "Total .

M. Mazatlan.. Physiographical Museum. Flora Rom. . plante diverse din Ceahlău. . îlniyersitetets Botaniska -Muesum. Gray Herbarium. 1 2 pachete Diferitelor Muzee Botanice din întreaga lume 34 pachete Afară de aceste Centurii. 50 exempl. . în care se găsesc şi câteva studii morfologice asupra unor specii critice. Basel.Muzeul din Sarajevo: pl. Washington . 381 exempl. . 100 foi. . . Reg.. 200 exempl. laşi:-Genul. Car ol I I . Jamaica Plains 101 exempl. Bot. . Oollege of Agriculture Division Univ. redactând schedele ane­ xate. Conservatoire Botanique dela viile de Geneve .. Iaşi. genul Alyssum. 251 exempl. Arnold Arboretum.-9 Joi. .Eapp. . . Magh. . Arvat. . Naturhistorische Staats Museum. . . A. I. Mexico . . Berkeley. pentru Mus. XII—XIV cu câte 358 numere: Bibi. 151 foi. . . cent. dl E. Naţ. X I I ^ X I V la Mu&ee Botanique de la Univ. . Majestăţii S. plante diverse din Basarabia.281 (Conšt. Botan. Instituto ed Orto Botanico Roma 307 exempl. . div. . Răvăruţ. . Asiae Mediae din Taschkent s'au mai trimis Centuriile VI—XI. Institut Graz: Genul Leontodon. . exs.Melica. . Brno . 10 foi. 1 pachet Colaboratorilor din Cluj . Univ. . Budapesta. . . 376 exempl. .S'a primit în schimb dela: Ћ. Cambridge . Botaniska Institutionen Upsala: Genul Poa. Guyot. Botaniska Musett Lund: Genul Euphorbia. Genul Carduus 1 foae. Institut Bot. 147 foi. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a trimis în schimb. 126 exempl. . "Wien . Genul 3Vtulgedium. JSmithsonian Institution. în­ titulată: „Flora Romaniae exsiccata". . . . S'_a editat Centuria XII—XIV a publicaţiei de herbar. Sau vândut Cent. Harward U. .. Nyârâdy a revizuit •sau determinat material de herbar pentru următorii dni: H. 120 exempL . 5 pachete Institutelor şi-colaboratorilor din ţară . Kobenhavn . 5 foi. Gojuşna... Conservatorul herbarului. 100 exempl. Lausanne. S'a cerut material de lierbar pentru studiu dela: Mus. Garten u. Krakow . Sociedad j)ro cultura reg..

probe şi sau pri­ mit 5150 probe de seminţe. Excursii în Câmpie (15. Pentru şcoala politehnică silvica din BucureştPs'a trimis o coliecţie bogată de arbuşti. E. 1936. Scăriţa la Belioara (14. IV. 7. Al. Zapletalek şi 30 studenţi). C.. Hunedoara. 15. Pop. Basarabia. Făget. Al. Borza. A. V. Deva. L Todor. Borza). Oradea (IX. 8. Al. IV. A L Borza). Al. X. următoarele excursii didactice şi ştiinţifice: 1. Pop. Cetatea Ro­ şiei.. Vâlcan (2—4 V L E. A i Borza. Borza. s'au com­ plectat mai multe grupuri geografice..Personalul a făcut în cursul anului 1935-^36. S'a nivelat terenul în faţa Muzeului botanic. Ploaţă). Borza. Al. 5. La Stâna 3e Vale s'a amenajat un teren pentru o grădină alpină. Pteancu. : SECŢIUNEA C) GRĂDINA BOTANICĂ. Al. XI. Pteancu.. IV. P. 20. 11. X. Stâna de Vale (30.. S'au dat materiale cerute de la Grădină pentru lucrări ştiinţifice în străinătate: pentru „Institut fiir gârtnerischea . Borza. Săra­ turile dela Turda (7. 11. P. E. Borza). Călăţele. Pteancu. Pojghi şi 40. Al. Si­ naia (3. Ploaţă şi 50* studenţi). Pop> 22. 9. 17. A. Surducul Jiului (6. IV—1. Zapletalek). 3. Pop. V. N. AL Borza. Pădurea Hoia (25. Gurtler. IX. Ghişa. 2L Muntele Mare (7—8 VI. Borza. Beclean. 18. C. Sălicea. Al. Zapletalek). Turda... Pă­ durea Mănăşturului ( I I I . P. Al. Pădurile Făgetului (15. E. P. Dr. 11. Al. Fânaţele Clu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj jului (24. studenţi).. E. Chişinău. Borza). Fânaţelte Clujului (lft V I . Borza). Valea Chintăului (26. Giirtler). 2. Pop. Cetatea albă [19. Al. Cluţ (6. I. S'au reparat câteva drumuri şl s'a renovat clădirea Nr. Detunata. VIII—2 IX 1935. E. biologice şl sistematice. 19. E. Dr. IV. 4. Borza. Colţii Trăscăului (21—24... Abrud. Orhei„ Tighina. E. Bologa. CojocnaCăian (16. Todor.. Trif). 6. E. Poieni Cluj (31. a) Activitatea Grădinii propriu zise. V. Pop. S'aui expediat 7715. Al. Făget (10.. Ghişa şi 22 studenţi). Borza). E. făcut cu 141 Grădini botanice din ţară şi străinătate. 10. Pop).. V. Raşca. Pop şi 25 stu­ denţi). P . Trif şi 24 stu denţi). E. V. Pop). Cluj (20. J. G Bujorean. IV. I I I . Borza). Al. unde s'au şi transportat şl sădit planteleSchimbul de seminţe s'a. 13. IX. Băile Episcopiei. Borza). 14 Lomb. 16. Borza.

Laboranţi: Ioan Filip. Secretar-bibliotecar: Aurelia Negrescu. IV. Berlin. 3. 1936. I—II. 7. b) Staţiunea meteorologică-ecologică dela Stâna de Vale. A. Directorul Institutului de Geologie-Paleontologie. Dela 1 Iul. 2—7 September. lOursurile şi lucră­ rile au fost frecuentate regulat de 25 studenţi şi studente (15 în Şt. ed. Deleu a donat 2 buc.263 Pflanzenban der Universităt. M. Aloe arborescens. pentru Prof. Amsterdam. . III. Amsterdam (Olanda) cepi de Muscari. 1936 Institutul a primit în to­ tal 77 reviste şi alte publicaţii periodice din ţară şi străină­ tate în schimbul publicaţiilor Institutului. Naturale an.). pentru Bureau of Plant Industry. 10 Geografie cu Naturale an III. 4.: Zesde Internationaal Botanisch Congres BCU Cluj / Central University Library R. Vasile Pot ora. II. 2. F.. voi. Cluj Wettstein: Handbuch der Systematichen Botanik. S'au continuat observaţiile. S'au mai cumpărat: 1. Şef de lucrări: Ioan Maxim. luânau-se măsuri să se pu­ blice zilnic câte un buletin pentru vizitatorii staţiunii.. Popescu avocat în Turda a donat Grădinii botanice 12 bucăţi Paphiopedilum (Orchidee tro­ picale) şi doamna 0. Mentha aquatica. Mol. Gh. Chronica Botanica II. S. 1935. Convallaria majalis cres­ cută sălbatic. Washington U. 1936. Г. Hyacinthus leucophaeus. Asistent: Octavian Niţulescu. Dl Dr. Preparator: Justin Gherman. în care s'au tratat toate capi­ tolele de Geologie generală şi stratigrafie. Bellevallia romana. Prof. Catedra de geologie-paleontologie. 1935 la 30 Iun. Wettstein: Fortschritte der Botanik. titular: Ion Popescu-Voiteşti. Custode: Iosif Filip. Sau ţinut conform programului în total 44 şedinţe de curs de câte 2 ore consecutive (16—18) şi 44 şedinţe de lu­ crări de câte două ore (14—16). Stieler: Grand Atlas de Geographie Moderne. c) Biblioteca. Desenator-fotograf: Ştefan Pongracz. Sirks. 5.

264 In afară de cursurile şi lucrările obişnuite. La Paleontologie s'au făcut 18 lucrări de seminar. Toate excursiunile au fost conduse de Dl Prof. Naturale. studenţii care fac examen sunt obligaţi a prezenta o colecţie de fosile din regiunile unde s'au făcut excursii. In acest an s'au făcut 4 excursiuni cu studenţii de la Geologie şi Paleontologie: una de o jumătate de zi în valea Pleşca. . Dispoziţia luată ca studenţii care se prezintă la examene să aibă şi câte o colecţie de roce şi fosile din jurul Clujului sau din regiunile unde fac excursii. dând roade foarte bune a fost menţinută şi anul acesta. Ca şi la Geologie. P. I I I în Şt. 1935 şi s'au continuat — conform programu­ lui — în fiecare Marţi. Corund. Amfibii. Reptile şi Păsări şi cinci conferinţe despre Mamifere ţinute de Dl Şef de lu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj crări I. Dr. Cursul şi lucrările practice au fost frecventate de 19 stu­ denţi şi studente din an. dintre acestea din urmă patru ţinute de Dl asistent Oct. Cursul a avut ca obiect Paleontologia Nevertebratelor (15 şedinţe) şi a Vertebratelor (9 conferinţe). s'au ţinut şi anul acesta o serie de lucrări de seminar şi anume: 17 şe­ dinţe de câte o oră. II. după oare au urmat discuţii lămuritoare. ultima şi de Dl Prof. Cursul şi lucrările practice de Paleontologie au înce­ put la 5 Nov. alta de o zi la Măgura Sălicii-Valea Măgurei-Vf. Niţulescu în care a tratat despre Peşti. Cluj. Voiteşti şi Dnii asistenţi. şi a patra o excursie de trei zile făcută împreună cu In­ stitutul de Mineralogie. Sovata. Bicaz. III. ţinându-se în total 24 şedinţe de curs de câte două ore consecutive (16—18) şi 17 şedinţe de lu­ crări practice (14—16). V. la Ditrău. în care fiecare student a expus subiectul primit. Maxim. o excursie de o zi la Mera-Coruş-LombCluj. în care au fost expuse de către studenţi şi studente subiecte adecvate cursului. Praid. Excursiuni. Peana-Cluj. Stanciu. I.

hexagonal. patra­ tic. tratează în 43 şedinţe de câte 2Vs ore despre: princi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj piile desemnului axonometric. Aplicaţiuni la proecţia stereografică. Şef de lucrări: Eugen Stoicovici. III. triclin. ştiinţele natu­ rale. fizico-chimie. Proecţiunile ca mijloc de reprezentare în crista­ lografie şi cartografie. chimie. au tratat. rombic. hexagonal. Catedra de mineralogie-petrografie. Cursul de Mineralogie-Petrografie făcut în 40 prele­ geri de câte IV2 ore cu studenţii anului I I . ştiinţele naturale şi cu studenţii anului I I I •dela secţia geografie cu ştiinţele naturale. urmate •dt. rombic. clivaj. II. a principalelor probleme cristalografice. Directorul Institutului de Mineralogie-Petrografie. Rezolvarea grafică. Analiza morfologică a mineralelor cu importanţă care intră în compoziţia rocelor şi a minereului. studenţii anului I I în fizico-chimice. Ana­ liză cristalografică pe bază de parametri (indici) şi de simerie a formelor simple şi compuse din sistemele: cubic.265 8. Analize • calitative micochimice şi piro_gnostice. I. Laborant: Ioan Gădăleanu. Analiză microsco­ pică de roce. Studiul structurilor pus în evidenţă prin proecţiuni luminoase. dela secplunile: chi­ mie. Lucrările practice de mineralogie-petrografie cu stu­ denţii în geografie anul III. în 20 şedinţe de câte 2 ore. Determinare de con­ stante fizice: densitate. Asistent: Anton Sever. monoclin. Analiză macroscopică de minerale şi roce. precedate de conferinţe introduc­ tive ţinute de DI Eugen Stoicovici. Preparator: Lucian Stoicovici. următorul material: Cristalografia morfologică: (Clasificarea materiei cristalizate în 6 sisteme şi 32 clasej pe bază de coordonate şi formulă de simetrie a formelor simple şi compuse. Custode: Felicia Runcanu. Prof. duritate. Lucrările practice de mineralogie-petrografie. cu ajutorul reţelei Wulff. figuri de percusiune. Servitor: Ana Fulop. patratic. titular: Victor Stanciu. . Mecanic: Iustin Moldovanu. desemnarea formelor cristalo^rafice din sistemele: cubic.

Alexandrina Haţieganu. gaz metan. Sistematica rocelor erup­ tive. 1. an. Fe. Bi. Sistematica mineralelor componente ale rocelor şi filoanelor cu o privire specială asupra acelora întâlnite în România. Hg. Meruţiu. titular: V. Cu. Mo.. Meruţiu. Cursuri: a) România. sedimentare şi metamorfice întâlnite în ţară. cu stud.266 gnomonică. dela Geografie. con­ form programului Facultăţii de Ştiinţe (secţia Geografie). Utilitatea. Prof. I I . Fotograf-mechanic: Livia Raţiu căs. Mn. d) Secţia geografică. S'au mai ţinut cursuri pregătitoare de Geografia României şi a Continentelor. Reprezentări grafice prin sistemul coloanelor. As. Ioan Man. de Litere. Bogăţiile subsolului ţării. Preparator:BCU ClujHotăran. natura apelor şi indicaţiuni terapeutice privind 70 staţuni balneare din ţară. calcar. Servitori: Simion Terec. diagrame cu reprezentări de climat. bitumen. pro­ prietăţile fizice şi chimice. producţia anuală a următoarelor materii prime: Au. curs general cu stud. . petrol. Ag. silice. care au geografie ca specialitate secundară. Zn. Cr. Institutul d> geogrefie. Laurian Someşan. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. an. cărbuni. b) Africa şi Australia. semnele convenţio­ nale. I I I şi IV. geneza. Şefi de lucrări: Tiberiu Morariu. Meruţiu. Desenator cartograf: Andrei Peter. Sb. Catedra de geografie fizică şi descriptivă. Pb. Director: Prof. precipitaţiuni şi reprezentarea po­ pulaţiei prin metoda punctelor. Asistenţi: Radu Meruţiu. princip.) şi studenţii dela Fac. titular: V. cilindrică şi ortogonală. dela Geografie (spec. varietăţile (minerale). fos­ faţi. I. c) Lucrări practice: Cunoaşterea şi explicarea hărţilor. Staţiuni balneare: situaţia geografică. 1. Elena / Central University Library Cluj Desenator: Fablu Dumbravă.

âii. V. subiecte alese. 3.. Ficheux). profile precum şi aplicări din cursul de Atmosferă şi Morfologie. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. se complectează ulterior în vederea tezelor de licenţă. Cheia Turzii. Suplinită de Prof. e) S'au făcut excursiuni în împrejurimile Clujului. con­ form programului Facultăţii. pe care studenţii din anii înaintaţi le-au pre­ gătit prin cercetări pe teren. I). Deasemeni o excursie mai mare în regiunea Stâna deVale. R. dupăce sunt citite şi dis­ cutate în seminar. d) In orele de Seminar s'au citit şi discutat lucrări CIL. b ) Geografie Generală: Cursuri de Geografie Umană. Cheia Turului. deasemeni şi un BCU Cluj / Central University Library Cluj curs de Atmosferă şi Morfologie (Dl Prof. Valea Crişului. S'au mai ţinut şi cursuri pregătitoare de Geografie fizică şi bibliografie generală. sub conducerea profesorului. Catedra de geografie generală.267. c) Lucrări practice: S'au făcut analize de hărţi. Cursuri: a) Principii şi istoria geografiei (cu stud. Meruţiu. Ciucea. precum şi în împrejurimile Cluju­ lui. Excursiuni pe teren în regiunea Huedin. Aceste. .

1. Abramescu. 41. Voi. 5. când trei drepte ale figurei trec prin trei puncte fixe. 1. Limita ra­ zei cercului circumscris triunghiului format de trei tangente infinit vecine la o curbă plană. 1936. Gazeta Matematică. Gazeta Matematică. N. Buletinul cerc. 202.O) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-LITERARA. 5. pag.).. 1397. Ştiinţă şi Progres. Voi. comunicări. Nr. T. 321. 31. sau când trei puncte descriu trei drepte fixe. (Publicaţii. 1936. . pag. conferinţe. pag. 409. distincţii. Rendus Central University Library Cluj T. Sur l'etude de la forme d'une courbe ou d'une surface dans le voisinage de l'un de ses points. studii al Şcoalei Sup. 1936. 1935. 1936. Profesor titular. O aplicaţie a fracţiunilor continue. Proprietăţi geometrice ale mişcărei unei figuri plane variabile care rămâ­ ne asemenea cu ea însăşi. Sur le developpement d'une fonction suivant les puissances croissanfes d'un polynome et application â la determination des courbes de convergence de certaines series de polynomes. Mathematica. Publicaţiuni ştiinţifice. pag. IX. 2. 4. Voi. Comptes BCU Cluj / de VAcademie des Sciences de Paris. 1935. T. 6. P. 3. etc. 6. a) Secţia ştii aţelor matematice. Voi. 41. T. Discuţia rădăci­ nilor ecuaţiei de gradul al doilea având în vedere mărimea 3or faţă de numere date. 2.

1936. 1. Profesor titular. 59—60. 3. T. 16 Febr. Gazeta Matematică. Sur certains invariante attaches aux fonctions analytiques. 28 Nov. Sur un contrevariant attache aux fonctions analytiques. G . Academia de ştiinţe din România. 9 Ian. Mathematica. In colaborare cu Dnii I. pag. 4. 1. Despre un contravariant relativ la funcţiile analitice. al Soc. b) Comunicări ştiinţifice. 2. al Soc. 1. Cercul matern. pag. al Soc. . Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Rou­ manie. XII. 1935. 3. Ştiinţe Cluj. care a fost încredinţată observatorului astronomic din*. Conferinţe. 2. 1935. 41. Calugareanu. I . T. 176—178. Gazeta Matematică. 3. Până acum. Cercul matern. Denjoy. Ştiinţe Cluj. 1936. Ştiinţe Cluj. Lucrări ştiinţifice. din zona +20. 1936. Voi. 93—98. Mathematica. 2. Asupra unor serii a căror cerc de convergenţă e o cupură. BCU Cluj / Central clişee sunt lucrate Cluj. Asupra? unor integrale. Bratu. 41. Cercul matern. Тћ. 1936. Ângheluţă. Armeanca şi Gh. XII. 3. pag. 41. 4.2Ш 3. Profesor titular. 164—180. Bucureşti. 30 Mat 1936. 1936. Din generalizările constantei lui Euler. Cer­ cetări în legătură cu deformarea suprafeţelor. pag. Voi. Voi. Sur l'integrale de M . Chiş a lucratîncă şase clişee din Harta Fotografică a cerului. douăsprezece University Library Clujcomplet. •' ' Publicaţiuni ştiinţifice. Gh. Gazeta matematică. 1935. Conferenţiar a) Publicaţii ştiinţifice. Asu­ pra unor invarianţi relativi la funcţiunile analitice. Asupra transformă­ rilor omografice care transformă o conică în ea însăşi. 1936. T.

a) Publicaţii ştiinţifice. O proprie­ tate a unei familii de traectorii. Dr. 1936. P e t r e Sergeseu. Cluj. Revue de Transilvanie. T. 1. Conferinţe. Profesor titular. şi 28 Martie 1936. Publicaţii ştiinţifice. Publică „Chestiunile de examen" propuse la Secţia Ma­ tern. Profesor titular. 5. Voi. Voi. 1936. c) Diverse. Parabola. 1. Ştiinţă şi Progres. 3. O proprietate a familiilor şi traectorii şi aplicaţiuni.с) Diverse. V. Gazeta Matematică. a ) Publicaţii ştiinţifice. P. II. Ales membru al Academiei de Ştiinţe din România. O. Inga. 2. Ionescu. 12 Cluj BCU Cluj / Soc. 2. Bucureşti 26 Ian. 1. II. Cercul matern. O proprietate a elip­ sei şî a iperbolei. . p. 6 . Bouligand. Voi. 'Volum scris în colaborare cu Dnii G. 2. 10. 1. 1. 41. 1. al Central Ştiinţe Cluj. Nr. relaţiuni imetrice şi o nouă construcţie grafică. 78—80. honoris causa de l'Univ. II. Ştiinţă şi Progres. 7. 1935. Brunold. 1935. D . 57. pag. Academia de Ştiinţe din România. Profesor titular. Mon­ tei. a Univ. L'evolution des Sciences Mathematiques ei Physîques. b ) Comunicări ştiinţifice. University Library Febr. Ales Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe •din România. Pro*bleme noui asupra ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul al doilea.

Conferinţe. Extensiunea Universitară. 1 1 Febr. Ştiinţifică Timişoara. Quelques polemiques scientifiques dans le Journal des Savants au XVIII-e siecle. T. 1936. E. 5. Paris. Preocupările de azi ale ştiinţei. Litere Cluj. Originile spiritului modern în ştiinţă: Matematica. b) Comunicări ştiinţifice. 3. 1 0 şi 1 1 . al Soc. 3 8 — 3 9 . 1936. pag. Stud. V I . pag. 1935. Cercul matern. . Bucureşti 3 0 şi 3 1 Martie 1936. 5 6 8 — 5 8 2 . Coimbra. (Volum omagial prezentat Dnei D. Bruxelles. Centre International de Synthese. 3 9 — 4 2 . Soc.271 «Grumbach. JR. Sur les mathcmatiques en Roumanie aux XVIII-e et XIX-е siecles. Caracteristicele ştiinţei moderne. Gazeta Matematică. Les mathematiques dans le Journal des Savants 1 6 6 5 — 1 7 0 1 . pag. Careii Mari. Şcoala Politecnică Timişoara. 1 1 Febr. Quj 2 9 Nov. 1 9 3 5 . Smith). de Belgique. 2 9 Aprillie 1936. C. Universitatea Ateneul Român. 3-e Congr. O teoremă importantă a lui Van Vleck. 7 Dec. Paris. Ştiinţe Cluj. Asupra rădăcinilor ecuaţiilor în care coeficientul lui a P are cel mai ? mare modul. Braşov 2 6 Nov. International Histoire des Sciences. I. Soc. 4. cu aplicaţii. 3. I. Universitatea liberă. Bucureşti. 1 9 3 6 . 5. 1 9 3 5 şi Caransebeş 2 9 Febr. 13. 1936. O generalizare a teoremei Hurwiwtz-Angheluţă. I I Epoca modernă şi contimporană. Flammarion. 1936. 4 1 . 1936 şi Liga Culturală. BCU Cluj Central University Library Cluj Les mathematiques dans/ le Journal des Savants 1665—1701. 2. 1. 1 Mart. Mathem. 1936. 5 Febr. Sur quelques aspects des mathematiques contemporaines. Cea mai veche revistă ştiinţifica clin lume. 8 şi 9. 2. Astra. Primele academii şi reviste ştiinţifice. Soc. Sphinx. Voi. 6 Nov. Istoria matematicei: I Antichitate şi Evul mediu. 1936. 6. 12. 6 şi 7. Thales. In „Bibliotheque de Philosophie Scientifique" Ed. 1936. Voi. Turpain. Le Journal des Savants au XVII-e siecle et les mathematiques. 4. Osiris. 1935. 1 8 Ian.

Academie des Sciences Paris. Cluj. XI. Voi. Mathematica T. suplinitor dela 1. R . Bulletin des Sciences Mathematiques. 129—145. C. 3. III. a) Publicaţii ştiinţifice. . Comunicări ştiinţifice. 9. B ă d e s c u . Cav. 9 şi Voi. 1. Ştiinţă şi Progres. Colaborator „de onoare" la Revista de Ciencias din Lima (Peru). Ştiinţe Cluj. 1935 la 1 II. Conferinţe. c) Diverse. 1. Ştiinţe Cluj. T i b e r i u P o p o v i c i n - Asistent. Paris. 3. Cercul matern. Nr. al Soc. 1936. Sur Ies directions d'indetermination complete d'une fonction elliptique. cl. 7. O aplicaţie a calculului probabilităţilor în astronomia stelară. 8. Referent la Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik (Berlin) şi la Archeion (Roma). 1. Cercul matern. 12 Febr. 202. Problema ele­ mentului românesc în Universitatea din Cluj. 1936. Armeanca. b) Comunicări ştiinţifice. 1. Sur Ies equations algebriques ayant toutes leurs racines reelles. astronom. BCU Cluj / Central University Library Cluj asistent. Asupra adevăratei valori a unei fracţiuni. I . 1936.272 14. 16 Febr. 1. 2. IX. 2. 1936. R. 24 Mai 1936. 2. al Soc. 10. №v 2. Prof. I I pentru: ştiinţă. a) Publicaţii ştiinţifice. Decorat cu ordinul Meritul Cultural. 3. Asu­ pra ecuaţiilor lineare cu derivate parţiale de ordinul I I şi de tip iperbolic. T. 1935. I I . Acţiunea Patriotică. pag. 1936. Sur un probleme de maximum de Stieltjes.

1 b) Secţiunea ştiinţelor fizice. 1936. Voi. Gazeta Matematică. 1935. 11. pag. Sur une condition suffisante pour qu'un polynome soit positif. 1936. pag. Cercul matern. 1936. Institutul de fizică generală experimentală. Mthematica. 10. 1. Despre extragerea rădăcinei dintr'un polinom de o variabilă independenţă. Profesorul G. 81—91. X I I . Voi. Asu­ pra problemei 457. 73—76. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I. 212. Roth. al Soc. 41. XII. 41. . 247—256. 12. 67—68. Despre direcţiile de nedeterminare completă ale funcţiunilor eliptice. 2. pag. 9. X I . ANUARUL 1935/36 . alcătuit conform programei clasei a VIII-a secundare. Mathematica T. un curs de lucrări practice de fizică şi de chimie. 5. 5—12. Ştiinţe Cluj. Obser­ vaţie asupra ecuaţiilor algebrice având toate rădăcinile reale. 8. şef de lucrări. Dima a redactat şi publicat. 6. 29 Aprilie 1936. i :j lo) Comunicări ştiinţifice. pag. Voi. 1. Cursul. 1. T. Conferinţe. De­ spre definiţia funcţională a unui polinom. pag. Mathematica T. Mathematica. pag. T. . A. Voi. în cola­ borare cu dl Aug. Ştiinţe Cluj. pag. de 594 pagini. 15. Remarques sur la definition fonctionnelle d'un polynome d'une variable reelle. Cercul matern.273 4. Despre funcţiile alternate de mai multe variabile In­ dependente. 285—288. pag. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I I . Quelques proprietes des equations algebriques dont les equations derivees ont toutes leurs racines reelles. 205—226. X I . 1935. Gazeta Matematică. T. Revista Matematică din Timişoara. Mathematica. al Soc. 1936. Matematică din Timişoara. 7. 27 Nov. este aprobat de Ministerul Instrucţiunii. X I I . 15. Revista BCU Cluj / Central University Library Cluj 1935. 49—51. pag.

fiindcă aceste date nu s'au puMicat din eroare. 7. 3. Novac asistent. Voi. 1. A. profesorul G. 2. . 1935. Idei noi ştiinţifice. Lucrare despre propagarea curenţilor electrici. Bu­ letinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Dec. Aceste cursuri au fost spri­ jinite de Ministerul Instrucţii şi de iGamera de Comerţ şi de Industrie din Bucureşti. în Anuarul precedent. 3. Bulletin de la Societe roumaine de Physique. Maior. In curs de publicare: 5. Intre 10 August şi 12 Septembrie. (Curs special). 4. » . Lucrare asupra gazelor degenerate. de la Societe roumaine de Physique. Noi surse ale energiei. cursuri practice şi experimentale pentru profesorii de ştiinţe fizico-naturale şi mărfuri dela şcolile de comerţ. 63—64. 36. 1. 36. 1936. 63—64. Voi.274 2. la Bucureşti. Institutul de fizică teoretică şi aplicată * ) Profesor: A. L'emploi des frequences plus hautes que Ies frequences usuelles dans transmission University Library Cluj BCU Cluj / Central de Г energie electrique. Nr. Tomul VIII. 2. Conferinţă ţinută la Ouj în cad­ rul Extensiunii Universitare. Curs de Electricitate şi Magnetism. * ) Datele dela acest capitol conţin şi activitatea ştiinţifică jpe anii 1934—35 a Institutului. Dima a organizat şi condus. Conferinţe. Ediţia IV redijată de V. finergie et radiation dans l'Univers en expansion. 6. (Litografiat). Conferinţe ţinute în cadrele Exten­ siunii Universitare la Cluj. Nr. Comunicări ştiinţifice. Bul. Probleme de Fizică modernă. Conferinţe în cadrele Astrei. Blaj şi Sighet. Publicaţii ştiinţifice. Partea I I I : Teoria rela­ tivităţii. Une nouvelle formule dans la theorie du rayonnement.

2. Aprilie 1936 şi Maiu 1936. No. 24. № i l e 3—4. Societatea de Mâine. Szabo M. Tom. Teze de licenţă. . (urmare) hnecs Martin: Inducţia electromagne­ tică. Sur un appareil simple pour la mesure 'des points de Curie â basses temperatures (în colaborare cu R. Forrer. 4.Gazeta Matematică. Tom. T. VI. Fasc.Cluj / Central University Library Cluj BCU Noerribrie 1935. № . (Semestrul П. jjreparatar 1. Ga­ leta Matematică. Serie VII. . 24. 1936). 11. Teoria cinetica elementară a gazelor. 33. 3—4. 1935.Victor Marian. И. Х П Nrile 3 . Structura gândirii ştiinţifice. 1935. Elementele teoriei gazelor electronice. 34. Oprişor Suzana: Emisiunea termionică. 6.4 . X I I 1934. Nr. 5. VI. Strasbourg). V I . No. Bumbăcescu Sevastiţa: Efectul fotoelectric şi aplicaţiile lui. 37. Teofil Vescan. 24. No. Vz 1935. IH. 36. 6. ((susţinute în anii 1934—36). Î935. Une formule de la refraction astronomique deduite de 3a forme parabolique du trajet lumineux. 5. Iunie 1936. Tabla Tibetului. Şef de lucrări. No. Expuneri făcute la un Seminar de axiomatică a Secţiei Matematici asupra Teoriei ordonării şi a Axiomelor numerilor întregi. 1935. 35. Journal Ле Physique. Ştiinţă şi Pro­ gres. Bulletin Scientifi<que de l'JScole Polytechnique de Timişoara. Ştiinţă şi Pro­ gres. Scrierile matematice ale lui Gheorghe Lazăr. Iunie 1936. No. 12. 3. 1. Iliescu Măria: Efectul Raman. 1935. VI. An. Tome V. '24. Terezita: Metode de terminare a con­ stantelor radioactivităţii.

pag. pag. Barabăs Bela: Efectul spinurilor nucleare în 'azul moleculelor diatomice. Nyăguly Alexandru: Mediile elastice şi propagarea undelor elastice în aceste medii. Sulla Diossitriazinilrfenil-cetossima. 16. Ostrogovich şi V. No. 1. 41. Radioactivitatea artificială. 42. în Revista Ştiinţifică „V. 1. 9. VI. VI. 28. 1936. Obuze cu gaze otrăvitoare în lupta dela Stănileşti (1711). Energia şi materia. Tanislau. VesCan. No. A.1936. 29. No.276. . Ibidem. 2. 342. C) Secţia ştiinţelor chimice. 43. BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Publicaţii ştiinţifice:. Sopra alcuni nuovi compost! ottenuti dalia Diossitriazinil-formaldossima.28. — Richerche sulle y-triazine * Nota XXXIV.. 40. Laboratorul cde M m i e generală. 23. No. 2. Rusa Victor: Transformatori şi modurile de cu<plaj în înaltă frecvenţă. Ana: Ibnixarea gazelor prin şocuri el'eoIronice în cadrul teoriei: clasice a lui Bohr. X. r . pag. Ostrogovich şi I.. VI. VL 1936. 3. 5. No. IX..1936. Izotopii. 2. Conferinţa de fizică.. No. 3& Sasu S. 1935. Teofil: Dinamica vectorială şi relativi*tică a fluidelor perfecte. 1935. — Richerche sulle t r i a zine — Nota XXXIII. Conferenţiar definitiv: G. Adamachi". e — suoi sali. 1935. 4. 1936*. Revistă Fundaţiilor Regale. 1. A.. în Revista Fundaţiilor Regale^ No. Szăntâ Ârpâd:. Athanasiu* a) A început o seria de măsuri asupra magnetismului pă~ mântesc în Ardeal.1935. 39. Crasu. No. Transmutarea materiei. 6. Lucrări ştiinţifice: Sub presă corectate la Gazzetta chimica italiana (Rorna)i 1.

2. Potentiometrische Untersuchungen.Zeitschrift fur analitische Chemie şi în Zeitschrift fiir physiJcaliscHe Chemie: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. P. A. Ostrogovićh şi A. G. Spacu: TJie pbtentiomštrfeche Bestimmung des Selenocyans neben den rlalogeriide. Ostrogovich.— Richerche sulle y-triaadne — Nota XXXV. I I : Due forme diversamente colorate del complesso anidro. G. Spacu und E. 5. Qstrogovich. G.Beckmanniana della Dios-sitriazinil-fenil-cetossima. în . Уапсеа: Nouvelles contributions â Г6tude des chramioxâlâtes polynucleaires complexes (III-eme note). 6. 3.•posalze mit JFerrocyanid. G. Armeanu: Sur quelques nouvelles ammines de la scrie des sels noirs de Roussin. Trimise de curând la Gazzetta chimica: 1. 4. în Zeitscrift fiir anorganische Chemie. Ostrqgovich şi G. 7. Spacu et V. Tariislau.rato sodico. 9. G. 2. Drăgulescu: ttber die Quecksilbersulîfite des Ammoniums. Laboratorul de chimie anorganică şi analitică. P. a) Lucrările originale publicate în Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. — Sul cupri-cianuarato sodico. G. I I : Due forme diversamente colorate del comva reazione specifica per 4'acido cianurico. Trasposizione.277 3. (Das Sys­ tem BaCl +KCl). 2 . Spacu et M. A. — Sul cupri^cianu. Popper: Ttefraktometrische Untersu­ chungen wâsseriger LSsungen von Salzgemischen. Spacu: Die potentiometrische Bestimmung der Me-tavanadate mit SilbernitraL 3. '! 8 . Oštrogovičh ş i l . P. Spacu und C. Spacu: Die ptoentiometrische Bestimmung der Oxalate mit Silbernitrat. Macarovici: Sur Texistence des sulfosatticylates complexes. Spacu: Die potentiometrische Bestiimnung der Ce. P. Spacu et C.

G. „Zeitschriffi fur.. Spacu et C Macarovici: Sur une methode de dosage simultane du cobalt et du nickel'. 20. Zinksalze. 17. Spacu et Ei Popper: fîtude refracfomelrique sur­ ii. Conferenţiară:: Raluaa Ripan Tilici. 3. descritta da A.. P. 3.. Spacu: Eine gravimetrische Methode fur die Bestimmung der Cerosalze. Spacu und'C. Spacu und PI Voichescu:: Beitrăge zumi Studiumi der Ammoniakate einfacher Salze.. In cursul anului şcolar. P. 22. P. G. Kupfersalze. G. Analytische Chemie"":. (Potentiometrische Un?tersuchungen). (Tensimetrische Unlersuchungen) 2. Macarovici: trber eine Yolumetrische* Methode zur Bestimmung des Selenocyans. tîber die Quecksilbersulfite des Natriums und des Kaliums. Spacu e G. Voichescu:: Betrâge zum. în revista străină:. Spacu: Sur rclectrotitrimetrie du molibdene avec nitrate d'argent. Eine neue Potentiometrische Methode fiir die: Bestimsmung von Selenocyniden- . Ammoniakate der. 14. Die Potentiometrische Bestimmung von Selenocyaniden neben Cyaniden:. G. Ammoniakate miumsalze. Spacu und C. Spacu und Pi Voichescu: Beitrăge zum Studiunr der Ammoniakate einfacher / Central University Library Cluj der CadBCU Cluj Salze. 15. Spacu und Pi. I I Mitteilung. 11. G.13. Spacu: Methode electrometrique pour le dbsage* des iodates par le thiosulfate. P. 1935—1936 am? publicat următoa­ rele lucrări originale. G. 12. Tettamianzî. 2.278 10. Macarovici:Sopra la reazione del rame con la Benzidina e sopra un nuovo metodo di dbsament'o» di traoce di rame. 18. Drăgulescu:. 1. Studiunx der Ammoniakate einfacher Salze.formation et lexistence du Tachydrite en solution aqueuse16. G. G. Spacu: Sur quelques polymolybdătes complexes. 1. Spacu: Sur un complexe argento-mercurique. (Tensimetrische Untersuchungen).. 19. 2Î. Eine gravimetrischa Schnellmethode zur Bestimung* von Selenaten.. Ammoniakate der. P.

Eine neue Konduktometrische Methode fur die Bestimmung von Selenocyniden. Gomportement photochimiques des derives o. de France. ( X I ) . 1935. 4. o. Benzylidene-acetalas des oses et des osides et leurs transformation en diastereisomeres par insolation. BCU Cluj / Central University Library Cluj Chim. Chim. 2. 2. /. Publicaţiuni ştiinţifice. IX. VI. Tănăsescu et E. Bulletin Soc. ( X ) . de France. 7. Chim. de France. Crăciunescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. Bulletin Soc. 1936. 15. 1936. Bulletin Soc. 1936. /. Romanţianu: trber Acridin-N-axyd und Acridin-9-oxy-N-oxyd. Bulletin Soc. (IX Mitteil. Chlorophenylanthranile et chloro-3-acridone. Tănăsescu et A. Cluj. Tănăsescu et E. Ramonţianu: Sur les acridones. 7. Bulletin Soc. I. 2. 1936. 4. /. /. Bulletin Soc.279 4. Conferinţe: Gruparea Femeilor Române. 6. 4. 3) Laboratorul de chimie organică. I. nitroacetophenone. 1936. Tănăsescu: Condensation de l'o. de France. /. Tănăsescu et E. 17. Tănăsescu et E. ( V I I I ) N-oxo-acridine et N-oxo-C-oxy-acridine. 2. p. 1936. Chim. (X). nitrobenzaldehydes avec l'aniline. ( I I I ) . Crăciunescu: Reactions photochi­ miques dan la serie des derivžs o. 16. nitro-benzylidene-acetalas. 5. 15. Justifica­ rea Feminismului. Tănăsescu et Martha Suciu: Sur la condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec Faniline. /. Tănăsescu et E. Ionescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. de France. Suciu: Sur la condensation des o. Nitrobenzylidene-acetals des oses Bulletin Soc. Chim. nitro-benzylidene-acetalas. nitres obtenus. 4. nitrobenzaldehyde avec la m. de France. 9. liber Acridone). 12. Silberg: Sur les acridones. France. Tănăsescu et M. Chem. 5. 1. 3. nitrobenzylideniques des acetals (IX). Chim. / Tănăsescu et M. Benzylidene-acetalas des oses et des osides. 2. Comportement photo- . 8. 1936.

cl. . Silvia Bucevschi: Hormonii sexuali feminini dn punct de vedere chimic. de France. Jula: Beitrâge zur Bestimmung der Abstufung der Polarităt des Aminstickstffes in den Organischen Verbindungen. Publicaţiuni cu caracter didactic. Teze de licenţă lucrate în Laborator. 20. 2. Bulletin Soc. Central University Library Cluj In cursul acestui an. (calitativă şi cantitativă). 19. XV. V. Dan Rădulescu şi Coriolan Drăgulescu: Eine Merkwurdige allgemeine Beziehung zwischen den Frequenzen der Bandenspektren den aromtischen Kohlemvasserstoffe und deren Abkommligen. VI. de Chimie. partea I-a şi partea Il-a. I. pentru uzul studenţilor.et bromobenzene. Lucrări practice de chimie organică. 11. 1936. de la Soc. Note. BCU Cluj /Teze de doctorat. şi-a susţinut teza de doctorat Do­ mnişoara Elena Crăciunescu. 25. Bul. Physikalische Zeitschrifft 36. Condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec les chloro. 10. Tănăsescu et M. Macarovici: Sur les acridones. IX 1936. XVII.280 chimique des anthraniles et triphenylmethanes obtenus. Tănăsescu: Carte de chimie organică. Dan R~adulescu şi Coriolan Drăgulescu: Contributions â l'etablisement de la structure et des proprietees des resonnateurs d'ensembles. (scris la maşină). A Silberg: Sur la condensation des amino-formylderives aromatiques avec Facide pyruvique. Chim. 4) Laboratorul de chimie fizicală. 3. având ca subiect: Reacţiuni fotochimice în seria o. 1936. Bulletin Soc. /. 4. Bulletin Soc. 9—37. de France. Contributions â la theorie de la fluorescence. de France.11 66—68. 1. ( X I ) . Jula: trber die Rolle der Polari­ tăt der N-Atome bei der Bildung der farbigen Polynitrocomlexe der Benzolreihe. IX. Dan RădulesCu şi Oct. Chim. Chim. Dan RădulesCu şi Oct. nitrobenzilidenozelor şi ozidelor şi tran­ sformarea lor în diastereoizomeri sub acţiunea luminei.

Dan Rădulescu şi FI. 8. Alexa: Contribution â Г etude des •nitro et poli-nitro derivćs colores du Benzene. (Un nouvel point de vue sur la dynamique de l'adsorption). 6. 11. Dan Rădulescu şi FI. (13.: Sur la validite de la formule de Mecklembourg. . Dan Rădulescu şi Lt. Alexa: Etude spectrale des polienes cet6niq>ie. Lt. V. 9. Ţilenschi S. Courbe d'extinction de la Benzalacetophenone et de ses de­ rives parasubstitues. Dan Rădulescu şi Locotenent Popa: Le hidrogene du iioyau benzenique ionisable dans Ies polinitroderives benzeniques. Benzoquinone. Co­ urbe d'extinction de la Benzalacetone et de ses derives parasubsitues. Cioară: Studiul spectral al substanţelor alchilice şi arilice cu gruparea NO. Săruri dela trinitronenzen. Popa: Electrometria grupei nitro. Dan Rădulescu şi Subl. Alexa: Etude spectrale des polinenes cetoniques. 7. Courbe d'extinction de la Dibenzalacetone et de ses derives parasubstitues. Alexa: Etude spectrale des polinene cetoniques. Lt. Dan Rădulescu: La relation de frequence des bandes d'absorbtion â fetat de vapeur.281 5. Bărbulescu:. 1. Dan Rădulescu şi V. V. V. 14. cositee sur l'extinction des resonnateurs Library Cluj 13. Subit. Dan Rădulescu: Interpretation physique de la relation de frequence entre Ies bandes d'absorption et de luminiscenee. 10. 15 sub tipar). 15. Dan Rădulescu: L'influence des substituants sur Ies i>andes d'absorption. Teze de doctorat.Une loi quantitative •de la frequence des maximas des bandes d'absorption des resonnateurs d'ensemble. Novac L. Zamfirescu: Sur la vitesse de decomposition thermique de la chloropicrine. 3. 2. 14. 12. Bărbulescu: Influence de la visBCU Cluj / Central University r'ensemble. 16.: Prepararea acizilor trinitroisoftalic şi trinitromesic şi proprietăţile lor.

în care se publică studiile definitive asupra materialului speologic. Lecţiuni de Biologie Generală pen­ tru cl. IV. 6. BCU Cluj / Central University Library Cluj d) Secţia ştiinţelor naturale. M. III. Botanică pentru cl. Zoologie pentru cl. Botanică pentru cl. V. mai ales acel adunat la Institutul de Speologie. 5. 1. colecţia lucrărilor care nu figu­ rează în Revista „Biospeologica" şi care sunt publicate de . împărţită pe volume. I I . Chimia pentru cl.: Contribuţiuni la studiul descompunerei cloropicrinei. Alexa: Studiu spectral asupra benzenului substituit. „reformă" menţinută de toate Guverne­ le următoare. Borza şi M. 7. V I * Anatomie pentru cl. Textul Tomului VI (fasci­ colele 51—57) este de mult tipărit dar lipsesc Tabla de Mate­ rii şi Indexele pe care nu le putem tipări căci ni s'au supri­ mat fondurile de laboratoare şi de publicaţii de către Gu­ vernul Iorga (1931). A ) Biospeologica. Al. sub direcţia. Revistă internaţională. Alte publicaţii. Zamţirescu V. V. Ţilenschi S. Tomul VII este în curs de publicare cu fasci­ colele 58 până la 63 tipărite. Dan Rădulescu. Tomurile I—V sunt apărute. Toate la Editura Scrisul Românesc. Racoviţă. Elemente de Fizică pentru: cl. lui E. Demetrescu: Lecţiuni de zoologie.. Sur une methode de haute precision pour la determination des tensions de vapeurs. Publicaţii. Institutul de speologie. VII. Craiova. Elemente de Chimie Anorganică pentru cl. VIII. Lt. Petreanu: Condensarea trinitrobenzaldehidei cu amine arilice. Lt. B) Lucrările Institutului de Speologie.282 4. Acest periodic con­ ţine.

interne et artificiel. asu­ pra materialului procurat de către Institut. A. 5 fig. — Nćoplasie maligne dans l'hemocoele des EpHImeres sous l'action de Symblocladius rhltHrogenae. Sc. A apărut (în sfârşit!) Tomul V I I (XVI+332 p. 34 figs. Soc. G. 386-398. Lechevalier. p.. 1 . sau de către alţi cercetători. (P. ca învitat al Facultăţii de Ştiinţe şi totodată ca Profesor de schimb în misiune. Sc. A. VIII. a prezidat Adunarea generală a Societăţii de Biogeografie şi a luat contact cu factorii ştiinţifici şi uni­ versitari conducători. origine des organes. Tome I. VIII. — Subterrane Harpacticoiden aus Jugoslavien. din lipsă de fonduri. 59 p. (Bull. Păru le 10* fevrier 1936). Păru le 12 mai 1936). trber Hohlencopepoden. 298 fig. A ţinut în Decembrie şi Ianuarie. (Bull. Geolo-gie-Anthropologie. Păru le 5 mai 1936). — Harpacticiden der Expedition HandelMazetti nach Sud-China (1914—1918). T.2833 către personalul Institutului. VIII. E) Chappuis P. p. prelegeri de Biologie generală. Cluj. A apărut: Mission'scientifique de VOmo. Păru le 7 janvier 1936). origines de variations.. colonisation des places vides et preadaptation. la Sorbona din Paris. heredite des effets des mutilations. adaptation et seclusion. pl. Soc. Sc. Cluj. 25 fig. Soc. T. professeur â l'Institut naţional agronomique. Acest fascicol conţine pe lângă itinerarul misiunei. Soc. A. public sous la direction de G. a aşteptat editarea trei ani de zile! C) Rezultatele ştiinţifice ale Misiunei în regiumea Fluviu­ lui Omo şi a Lacului Rudolph (Africa orientală). 1 carte. cu subiectele următoare: La variaţion. p. p. Cluj. 321—334. (Bull. Paris. T. fascicule 1.. o< schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic a rocelor acestei regiuni.) care. Păru sept. Arambourg. D) E. A participat la şedinţele şi lucrările diverselor Societăţi de Istorie naturală. Chapuis P. Chappuis P. (Bull. F ) Codreanu R. Sc. 1935). accomodaBCU Cluj / Central University Library Cluj tion. milieux externe. A. VIII. — Zur Systematik der Copepoda Harpacticoida. T.. 348-353. (Vezi rapor­ tul special în Anuarul 1933—34). Chappuis P. 2 p. I-VII. 405—408. Racoviţă.

Institutul de fiziologie generală. Cluj. S'au continuat cercetările ştiinţifice. 2. p. Secăreanu şi N. T. F. und das Ventralgefăss bei Haemopis sanguisuga L. trber de Wandstruktur der vendralen Lakune bei Haementeria costată Fr. Bull. ţinută în ziua de 22 Martie 1936. 195.. Heft 3/4.. Anz. Heft 34. Zool. Păru le 1 juillet 1935). cu 1 planşă. A. Bd. Nr. biol. Gynecol. 1935. „Endocrinol. 2. p. voi. IV. Recherches sur la structure des cellules chloragogenes chez les Hirudinees. 201. Şanta: "Acţiunea extractului cor­ tico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. 1936. Grădinescu Ar. Grădinescu Ar. 3. Zool. Rev. Scieno. 17. 1935. Soc. 1936. Bull. Conferinţă asupra celulelor cloragogene la Anelide. 1936. şi Obstetr. Pora: Influence du courant electrique conţinu sur la permeabilite branchiale chez quelgues poissons d'eau douce. Eugen Epure: Sur un cas d'albinisme pârtiei chez Hiru•do medkinalis. 3. . S. VIII. p. 257. 1054. şi E. Zool. 4. publicând în reviste de specialitate următoarele lucrări: 1. M . 1936. L A. şî Obstetr. Grădinescu Ar. înaintea Societăţii Naturaliştilor din Bucureşti. Sc. Beobachtungen iiber die Morphologie des Verdauungsepitheles bei Protoclepsis tesselata O. 4. :Paris.'284 Chironomide ectoparasite. M. Crustalo Acrivo: Cluj / CentralNeubildung von Cluj BCU t)ber die University Library Kiemenlamellen bei Ganoiden und Teleostiern. 1. 102—104. '(Comptes-Rendus Acad. 3. Anz. Grădinescu Ar. 8. Scriban: 1. Chim. Rev. 114. 113. 4. Cluj. 1936. Soc. Bull. voi. Anz. Voi. Instftutal de zoologie şi anatomie comparată. Prof. Endocrinol. şi N. t. p. Gynecol.: Profesorul Nicolae Pende. Nr. Şanta: Asupra pre­ parării unui extract cortico-suprarenal. 3. Soc. 3. 1936. 1936. M. L. Notationes biologicae. Sc.

canicula» iC. E. voi. 411. 1936. 7. place contre la direction du passage. la cathode. Biol. 105. GynecoL şi Obstetr. R. p.: Differences minerales dans la composi­ tion du sang suivant le sexe chez Cyprinus carpio. Biol. C. voi.: Influence du passage du courant conţinu». voi. Soc. 1936. Pora A. 121. Monaco. R. 373. 13. 660. voi. 5. 1936. 119.: Sur les modifications que produit le cou­ rant electrique conţinu dans le milieu interieur du Scyllium. Pora A. Biol. R. Inst. 1936. 11. 503. Soc. dans le milieu exterieur.: De l'influence de l'oxygenation du milieuexterieur sur la composition du sang chez Scyllium. 121. Soc. 689.285. 1936. Pora A. Nr. 194.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang des deux sexes des Selaciens. 507.. pen­ dant des temps BCU Cluj / Central University Library Cluj differents. C. p. 121. R. Biol. Pora A. R. 6. p.: Quelques donnees analytiques sur la com­ position chimique et physico-chimique du sang de quelquesIîivcrtebres et Vertebres marins. Biol. Biol. Pora A. 9. C. Soc. Nr. R. p. p. C. p. E. Pora A. R.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang. 1936. voi. Bull. Pora A. E. voi. p. Soc. Soc. Scyllium canicula mâle. 121. Soc. 10. 8. 121. 121. E. dans le milieu exterieur. 1936. Rev. suivant le sexe chez Labrus bergylla. Biol. la region branchiale etant au voisinage de. . Biol. 14. 121. 1935. C. canicula mâle. R. p. oriente dans la direction de passage du courat.: Sur les modifications du milieu interieur de Scyllium canicula soumis au courant fcontinu. p. C. voi. C.: Sur les differences chimiques et physico^ chimiques du sang des deux sexes de quelques invertebresmarins. sur la composition du sang chez ScyUium canicula. voi. Soc. 102. d'un courant electrique conţinu. Pora A. Endocrinol. C. £. E. . voi. 5. 12. 291. 1936. 1936. 1936. E. Pora A.. Biol. E. E. quand la region branchiale se trouve k la proximite de l'anode.: Sur les changements du milieu interieur du. Oceanogr. E. pendant des temps variables. Pora A. R. 121. Soc.

Antognetti (Roma). Frankl (Viena).Despre anestezie şi narcoză. E. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. 7. 19. 12. tegument şi branchii. Csallner Kurt:. Nr. Gynecol. 2. care ţine şedinţe lunare în cari se fac comunicări de lucrări originale şi editează revista: „En­ docrinologie.: Mediul intern şi maturitatea genitală la Gyprinus carpio. şi Obstetric. Nr. 5. 4. E. etc. . 6. 1936. Pora A. 16. 699. N. 139. -E. £. 18. Roşu Emil: Hematopoieza şi organele hematopoietice. „Negruţiu Cornelia: Limfa şi aparatul limfatic. 1. 1936. 1936. Reiss (Praga). Revista are aspectul şi nivelul revistelor ştiinţifice internaţionale de specialitate. Bărbulescu Emilia: Somnul natural şi provocat. 8. M. împreună cu Profesorii Dri. Monaco. Drilhon: Regulation minerale du miIlieu interieur chez Ies poissons stenohalins. D. Bugariu Hortensia: Anatomia şi histofiziologia simţu­ lui olfactiv. Pora A. Rev. Ann. Pende (Roma). Cristea Grigoriu. *) Lucrate în Inst. voL 12. Aschner (Viena). Gynecologie şi Obstetrică. voi. L. p. la care colaborează diferite personalităţi ştiinţifice dm ţară şi străinătate. Bull. 1936.: Differ. Obstetrică". 4. Ggnecologie. Teze de licenţă*). Michail.Faelli (Roma).::286 15.en. Endocrinol. La această revistă au colaborat până acum următoarele personalităţi ştiinţifice din străinătate: O.: Un nouvel appareil pour la contention et la saignee de nombreux Teleosteens marins et d'eau douce. de Physiol. 17. Para A. C. B. de Fiziologie Generală şi inventariate în Bi­ blioteca Institutului.ces chimiques et phisico-chimiques du sang suivant le sexe. p. Ioan Minea. Inst. Mitaćhi Lucia: Termogeneza.. s'a fondat Societatea de Endocrinologie. Pora A. Oceanorg. Silvio de Candia'(Roma). et A. Bodrogi Ioan: Absorbţiunea prin intestin. Ann. E.: Influence des fortes oxygenations du mi­ lieu exterieur sur la composition du sang de Scyllium ca­ nicula.de Physiol. 205. Grădinescu Valeria: Bioelectrogeneza. Pora A.

BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. Cluj). Pregătirea şi recrutarea învăţătorilor (Cerc. t. 3 pl. Credinţa şi ştiinţa (AGRU. I. al Soc. Comunicare făcută la Congresul naţional de Chi­ mie. Şt. şef de lucrări. 1-64. Al. J.. Oradea şi Cluj). asistent. a bine­ voit a-i pune la dispoziţie. o nouă plantă adventivă a României. Dl. Univ. Peterfi. 3. Dl. a terminat partea experimentală a unei lucrări având ca subiect: Fiziologia algei Microtham­ nion Kutzingianum. 2. Cent. Cluj). 3. Bu­ cureşti). Borza. 5. App. b) Comunicări: 1. Noua generaţie de profesori de ştiinţe naturale. de Stu­ dii. de Şt. XII—XIV. din Cluj).). 2. Flora Romaniae Exs.Institutul de botanică generală. şi Şt. p. XV. I. 2. Basarabia Noastră (Ateneul Român. 1. 'Directorul Grădinii Botanice a Universităţii. înv. (BGMBC. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. (Toate trei la Cercul Bot. Borza: a) Conferinţe: 1. 4. Iva xanthiifolia. Grinţescu. t. 6—7). a urmărit problemele de fotosinteză. Dare de seamă despre activitatea Muzeului botanic şi a Grădinii botanice dela Universitatea din Cluj în anii 1927— 1934. Al. Prof. . 5 Institutul de botanică sistematică. c) Publicaţii: 1. ţinut la Constanţa în Iunie 1936. M u z e u şi grădina botanieă.. Peterfi: Sur l'influence du manganese « t du zinc sur le developpement de Microthamnion Kutzingianum. de către Virgil Giurcă. Teze de licenţă: Forţele care concură la ascensiunea se vei brute în plante. Câmpia Ardealului (Astra cu Ext. Ştiinţele Naturale în Şcoala Primară (Cerc. Mihăilescu. 1. folosind materialul şi camera ce Dl. Oradea).. 13 fig. (Şcoala Secundară. p. Nr.287 4.

C. 9. Die pflanzengeographisehen Aufgaben der Naturschutzbewegung in Rumânien. 4. t. 16. G. Bibi. înfiinţa­ rea Universităţilor. eine neue Adventivpflanze Rumâniens. 1-64). Blaj. 233-236). „Notiţe dela Grăd. din Cluj.. 1. 1. p. I. Roumanie (Buletinul . 5^6 şi extr. Nr. Legăturile noastre botanice cu Orientul. t. 18 p. şi al Muz bot. > 10. Arvat: Iva xanthiifolia Nutt. Catalogue des graines offertes en echange par le Jardin Botanique de l'Universitć de Cluj. XVI.7 ) . p. t. Borza. 2. p. p. 1936. (Societatea de mâine. Univ. voi. Borza şi A. XIII (1936) Nr. x. 15. A. Al. dela Univ. 1935. Al. 6 . p. 1936. 186—187): 6. Schiţă geobotanică (Anuarul Ate­ neului Român pe 1935. (Societatea de mâine. „Grădinile şcolare" (Grădina mea. Nr. Botanica medievală. 46. p. G. 256—257). Nr. Nr. C. Giirtler. (Anuarul Ateneului Român pe 1935. Directore Al.. C . X I I — XIV. (Cluj. Basarabia noastră. 27-28 şi Nr. B. 1936.. 57—61) şi „Our Basarabia" BCU Cluj / Central University Library Cluj (Summary) 1 pag. (Buletinul Grădinii bot. Nr. AGRU p. a. Doctrina evoluţiunii şi credinţa. Borza. M. bot. 11. 16. XV. 2 fig. Bolul cultural al Bisericii în Evul mediu. Liliacul românesc. Două plante importante din Bihor. 2—3. p. Extr. II. I. 47—77).288 3. uniţi-vă! (Grădina mea. 4 p. p. 4. 7. voi. XV. o nouă plantă adventivă a României. (B. 13.). 3 p. B.. 1936. voi. a. în „Revista Hor­ ticolă" din Bucureşti şi în traducere germană şi maghiară în „Bursa Horticolă" din Timişoara). p. Trif: Catalogul de seminţe oferit pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii din Cluj. Nr. 5—6. an. Clusiensis editam. Schedae ad „Floram Romaniae exsiccatam" a Musea bot. Conferinţă ţinută la Ateneul Ro­ mân în ziua de 9 Febr.). II. M. t. (Cultura Creştină. Câmpia Ardealului. p. I. 5. Cent. XV. (B. sep. 14. (Grădina mea. Grădinari. Zur Flora von Bessarabien (Resume). 77—78). Contribuţiuni la Flora Basarabiei. I I (1936) Nr. I. (Re­ produsă şi în „Universul" dela 26 Dec. intelectuali. (Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. 3 şi 4). 3. XIII (1936) Nr. 8. 1-4. 12.

XI. Bibliographia botanica Romaniae. şi al Muzeului bot. Betula pubescens Ehrh. p. şi al Muzeului bot. 4. Observaţii şi date floristice I. Pinus silvestris în Surduc şi pe Bucegi. Cluj. Prezi­ dează comitetul de redacţia al revistelor „Grădina mea" şi „Kertgazdasâg". Societăţi Ştiinţifice. „Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii". 1. 189 p. d) Redactează „Buletinul Grăd. G. Conservator: E. XV. asistent. p. t. Cele 3 speci de Taraxacum din Cheia Turzii. din Cluj. 3. Drosometru automat. XV. 17. (Buletinul Grădinii bot. şi al Mu­ zeului bot. şi al Muz. XI. Natursondul. 2. 3. Adnotaţiuni la Flora României. dela Univ. a) Comunicări: 1. 4. Glossen zur Flora Rumăniens.289 Grădinii bot. Nr. 2. XV. Bujorean. et E. 248—249). Analize de polen terţiar (toate la Cer­ cul Botanic Cluj). SocietesCluj (Tot acolo. Cluj". Docent: Dr. XX. (Buletinul Grădinii botanice şi al ANUARUL 1935/36 19 . p. 228—233). 1—4. Nr. Floristische Bemerkungen I. 2. a) Conferinţe: Bătrâneţea şi moartea plantelor (Astra. Diferenţierea vegeta­ ţiei din Cheia Turzii. din Cluj. b) Publicaţii. Alba Iulia). 3. 236—248). dela Univ. voi. c) Publicaţii: 1. (Buletinul Grădinii bot. (Toate la Cercul Botanic Cluj). 187—191). Jâvorka A. b) Comunicări: 1. Nyarady. Dr. dela Univ. Flora pliocenică dela Borsec.. Univ. (Totacolo t. p. Borza). din Cluj. bot. voi. a) Comunicări: 1. 3 fig. Talofite fosile dela Borsec. Pop. Appendix II. (La Cercul botanic Cluj). Statistica Florei din Cheia Turzii. bot. Bibliographia botanica Romaniae (v. 2. Al.t |1—301). Die pliozâne Flora von Borsec (Auszug). 1936). Nr. b) Publicaţii: 1. „Natursond" un nou aparat pentru scoa­ terea probelor de pământ în structura lor naturală. p. I. 4. Emil Pop. a new soil core sampler for taking undisturbed soil cores (Summary). BCU Cluj / Central University Library scientifiques. 22 tab. (Uni­ versitatea Regele Ferdinand I. 1935. O nouă Euphorbiacee din Basarabia. Facultatea de Ştiinţe.: Iconographia Florae Huugaricae. 1—4. XV. 8 fig. „Natur­ sond".

propunând lista membrilor de onoare. (Tot acolo. 1935. Şef de culturi: C. Şef grădinar: A. 176— 181). un nou aparat pentru măsurarea cantitativă a rouăi. Cluj.290 Muzeului bot. dela Dej şi Ocna Mureşului (Uioara) în Maiu. 1 fig. activi şi corespon­ denţi. 5. 2. 1936. Forţarea castraveţilor în sere. O noutate printre fructele exotice ale Clujului: Grape fruit. leacuri şi plante de leac. Articolaşe horticole în „Grădina mea" 6 . dela Univ. 4. 229—233. Ca membru fon­ dator al „Academiei de Ştiinţe din România" a participat la toate şedinţele şi actele de fondare ale acestei Instituţiuni. Boli. 2. Comunicări: 1. din Cluj. în Aprilie. Gacteele. Lucrări ştiinţifice şi pe teren. XV. 2—3. Drosometrul automat. Mine­ ralogie. Microorganismele cari influenţează azotul din pământ. 181—185). p. (1): 13. Gărtler. aducând noui preciziuni cu pri­ vire la forma. Prof. Revenirea frumoasei Poinsettia printre florile noastre. întinderea şi poziţia stratigrafică a acestor masive. cunoscute de ţărăni­ mea română. Institutul de geologie şi paleontologie. (La Societatea de Horti­ cultura. Flora şi fauna internă a pământului. 3. a organizat această secţiune. Petrografie şi Geografie. A făcut un studiu asupra regimului apelor subterane din regiunea Municipiului Oradea în Iunie 1936. „The automatic Drosometer" a new in­ strument of the dew (Summary). 3. Biblioteca poporală a Asociaţiunii „Astra" Nr. 2. 15. p. înmulţi­ rea Coniferelor pe cale vegetativă. BCU Cluj / Central University Library Cluj Comunicări: 1. 1. Sibiu 1936. t. Voiteşti a lucrat pe teren în regiunea masivelor de sare de la Şugatag. Cluj. Filiala Cluj). Câteva articole de interes horticol în revista „Grădina mea". „Grădina mea". 1936. Rugi­ na trandafirilor. 5. „Grădina mea". 2. Cyelamen persicum. aprobată în Adunarea Generală din Decembrie 1935. . Trifu. Ioan P. iar ca Preşedinte al Secţiunii de Geologie-Paleontologie. 3. 402 pag. participând cu comunicări ştiinţifice la şedinţele din 1936. 4. Mana cartofilor.

pentru specializarea în Geologia petrolului. R. C. de Ştiinţe din România.2'Л A. Bevista „Amicul Tinerimii". — Amintiri din viaţa de profesor secundar la Tg. Tg. Mineralogie. Mureş unde a efectuat săpături pentru mami­ fere fosile.Sur la presence des restes fossiles anediterraneens dans la breche tectonique du massif de sel de Ocna Mureşuiui (Uioara) în colaborare cu Dl Dr. . Cluj 1936. Câmpina. Negre. Ioan Pojiescu-Voăeşti: — Sur la position stratigraphig-ue du massif de sel de Dej (în colaborare cu Dl Dr. A ţinut studenţilor de la Paleontologie 4 conferinţe de câte 2 ore în care a tratat despre Peşti. Jiului 1936.). la Cluj. al Univ. Jiu 1936. a ) JProf. A ţinut studenţilor m Paleontologie 5 conferinţe a câte 2 ore. 1. 1936. Revista Muzeului de Geologie. Revista „Amicul Tinerimii". Turda şi a formelor fosile din Coasta cea Mare şi valea Pleşca (Cluj. despre Mamifere. 2. — Situaţia geologică. — Ce se poate ceti pe harta fundului M. Jiu. — . Bucureşti. d) Preparator Iustin Gherman a continuat studiul M-ţilor Apuseni în Jud. începând cu luna Maiu 1936. 1936. Ш . Amfibieni. Publicaţiuni. aparaţia şi evoluţia iz­ voarelor „Hebe" de la {Sângeorz-Băi. fiind trimis. Cluj. ca practicant la Soc. Rom. Reptile şi Păsări. Soc. şi Gazeta „Tinere­ tul Invăţătoresc". şi-a luat con­ cediu fiind suplinit pe timpul concediului de Dl absolvent Stoica Coriolan. Acad. Harta 1:75. c) Asistent Octavian Niţulescu a continuat studiul re­ giunii Petrid. Nr. voi. Alba. Lipova Banat. Ibidem. Dl preparator Iustin Gherman. Ionescu-Balea). originea. „Radiolaritele de la Turda" sub tipar în Bul. V I . Tg. Ionescu-Balea. Ion Maxim a studiat regiunea comunei BCU Cluj / Central University Library Cluj Călăţeni jud. ЏпА » Kaaîerinţâ ştiinţifica' in cadrele -Extensiunii Uni­ versitare. de Geologie voi.000 Huedin-Turda complectată cu cercetările cele mal rioui cât şl personale (manuscris). Astra Română". Buru. b) Şeţ de lucrări.

Dl Ioan Maxim a colectat material. Valea superioară a Mureşului. Biblioteca. Bogăţiile miniere ale Munţilor Apu­ seni. Geol. a) Prof: Victor Stanciu. Alba. a publicat: 1.292! 3. Studii pe teren în Munţii Făgăraşului asupra cristalinului. Nr. Mureş. s'au îmbogăţit. Colecţiuni. Bicaz şi Piatra Craiului. 4. al Univ. P. Ex­ cursia s'a făcut impreună cu Dl Prof. Niţulescu a îmbogăţit colecţiunea cu material din regiunile: Turda-Petrid-Buru. Corund. Ditrău. din care s'au făcut şi 150 de secţiuni subţiri pentru microscop. La Făgăraş: Probleme de miner al ogeneză. Voiteşti. 1—2 е т . VI... Lucrări apărute: 1. L P. Muz. în revista „iCarpaţi".. Rev. Conferinţe: 1.. Cluţ. Sovata. Ocna Mureşului şi Oradea Mare. Biblioteca Institutului de Geologie-Paleontologie s'a mă­ rit până la sfârşitul lunei Iunie 1936 cu 66 de volume cumpă­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rate şi primite ca donaţiune sau în. 2. Colecţiunile Institutului. Dej. Excursiuni cu studenţii. 7: Institutul de mineralogie. Dl Oct. dintre Valea Lisei-Sâmbetii până la Tărâţa. urmând itinerarul: Câmpia A r ­ dealului. apoi. Voiteşti din regiunile: Vatra Dornei-Pojorâta. ştiinţifice:. I. Cheile Bicazului. s'au format MunţiL Apuseni şi bogăţiile lor. Sibiu 1935. 1 b) Şef de lucrări Eugen Stoicovici. 1936. Bibi. Dl Iustin Gherman a colectat material din M-ţii Apusenidin Jud. Contribuţiuni la cunoaşterea nisipurilor aluvionare din M-ţii Apu­ seni. forme fosile şi material petrografic din regiunea Mera-Coruş. M-ţii Gurghiului peste Rotunda.-Miner.. cu personalul ştiinţific al Institutelor de Geologie. Nr. La Deva:. 20. Fosile găsite pentru prima dată în Calcarul dela Sănduleşti (Turda) după care s'au fă­ cut mulaje în gips. voi. fosil din regiunea Gălăţeni Jud. schimb. Mineralogie şi cu 25 de studenţi şi studente.. „Astra". Ian. cu materialul! adus de: Dl Prof. Dr. 2. Cetatea Roşiei. Cum.

a continuat cu studiul Munţilor JBodnei. 7. Târziu Ana: Plasa Sân-Nicolaul Mare. p. a publicat: Begiunea Miniera BaiaJVIare—Baia Sprie.'. al Univ. -Prof. Dinu Margareta: Plasa Jiu. 11. Hetco Irina: Stâna de vale. Suciu Romul: Plasa Rupea.Nr. e) Secţia đe geografie. Gorj. 2. Graniţa de Vest. Regiunea Baia-Mare—Baia Sprie. 9. jud. Şef de lucrări T. voi. 15 Aprilie.293 . c) Asistent Sever Anton a continuat studiul pe teren . 1936. jud.8. Coritribuţiurii "la perfecţionarea cracării. Nr. Rev. Alba. Pălăgeşiu Măria: Bazinul Someşului Mare dela izvor până la Sângeorz. <Geol. 1—12. Matis Edith: Plasa Chiochiş. . d) Preparator Lucian Stoicovici a piiblieât: Coritribuiţiuni la cunoaşterea metamorfismului de contact. V. 12. University Library Cluj umană în BCU Cluj / Central a publicat: Viaţa Munţii Călimani. Meruţiu. Institutul d « geografie. 5. 10. Herbst Constantin: Begiunea dintre Trotuş-MilcovDe aluri şi Şiret.în regiunea JBihariei. Cluj. Târnava Mare. 13. 8. jud. . Şef de lucrări L. МегцЏи: a început tipărirea voi. VI. Teze de licenţă în Geografie (în ordinea . 1936. Forro Ecaterina: Valea Lutului. 13-^21.p.prezentării). V I din „Luefăirile Institutului de Geografie'. Satele şi gospodăria lor. Asistent JR. 1^2. Valea Someşului şi Aurăritul din Munţii Apuseni. 1936. Bică Florica: Basinul Cungrei Mari. 1.. 4.Morariu. 6. Muz. Reichert Ludovic: Plasa Bârgăului. Tănase Viorica: Plasa Vinţul de jos. Someşan.-Miner. . 3. (Comunicări preliminare). Feier Zoe: Regiunea auriferă a Abrudului. Drăgulescu Livia: Plasa Ilia.Moniteur du petrole roumain. 2.

. Neculoiu Ioan: Monografia comunei Poiana Mărului. 36. 37. 26.. 25. Dumitrescu R. 38. Economu Raina: Coasta Mării Negre dela braţul SfL Gheorghe până la Constanţa.. Plasa Caransebeş: jud.. 20. Veza Samsvn: Valea Târnavei Mari-regîunea MediaşBlaj. Ioan: Valea superioară a Hartibaciului. până la vărsare. 17. 21. 29. Bazinul Someşului mare dela Beclean la Dej. Sumi AdalberU Valea NadeşuluL 23. Para Vilma Fidelis: Regiunea oraşului Irrsbruek.14. 44. Rohrer Carol:Cluj / Central University Library Cluj Centralăl 31. . Cotoi V.. Panaitescn Elena: Valea Sîret'uluir Dela confluenţa cu Buz. Păunescu I. 32. Plasa Şomcuta-Mare. Mathias Francisc: Plasa Giulvăz jud. Boldor Iulian: Şesul Aradului. 39. Szătai Elisabetar Plasa Săcueni. la. 18. 40.O secţiune prim regiunea alunecărilor de teren la N. Ciucă. Dolj.. Câmpiei Ardelene. Ioan:. Vlaşea. 33. Athena:: Valea Olteţului. Cioacă Ioan: Plasa Bechet jud. Weber Fr. Smădescu Adalgiza:. Magyar Elisabeta. Pap Samuil: Roşia montană şi împrejurimile. cult. Qena Mureşului. 22.Plasa Gherla. Lula Olivia: Plasa Hunedoara19. 42. 27. Valeria: Valea Mureşului dela. Ionescu V... Severin. Vasile: Monografia comunei: Monteoru judi Buzău. şi etnică a oraşului Tg. ETek Emeric: Bazinul superior al Lăpuşului. Pop G.. Gergely Ghizela. Măria:. Kovăcs Amalia: Plasa Mocim. 41. 24. 35. Komlosi Andrei: Valea Pogânişului. 43'. Staicu Nicolae: Podgoria judeţului Pufna. Timiş-Torontal. de Gristurî. Plasa Călugăreni (jud. Plasa 30. Ţegean Măria: Vegetaţia din Nordul. 28.. Mureş. V. S. MoTnar Ştefan. 15. 16. Teiuş. 34. Măria: Plasa Câmpia-^ BCU Judeţul Timiş Tbrontal... Trenca Minerva: Monografia plasei Jibău. Gnădig Andrei: Factorii cari au determinat desvoltL econom.

BIBLIOTECA UNIVERSITARA BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Ştefănescu-Goangă. Personalul bibliotecii. „ Gheorghe Spacu. sec. de Drept. de Ştiinţe. doctor în drept. Traian Mitrofanovici. Comisiunea bibliotecii. 2.Director: Primbibliotecari: . profesor secundar. Fac. doctor în litere. Fac. deleg. abs. licenţiat în litere. profesor secundar. del. Un post vacant. Virgil Vătăşianu. al Fac. de Ştiinţe.1. Ion Muşlea. „ Camil Negrea. bibliotecar. rector. profesor secundar. Un post vacant. Ludovic Kelemen. Teodor Mihăilescu. Gheorghe Ioanovici. Prof. F. doctor în drept. BCU Cluj / Central University Library Cluj Secretar: Olimpiu Boitoş. Ştefan Monoki. directorul Bibliotecii. Fac. doctor în litere. Anton Valentiny. Bibliotecari: Ion Muşlea. doctor în drept. de Medicină. Titu Vasiliu. prof. doctor în filozofie. del. Preşedinte: Membri: FI. Ignaţie Balogh. profesoară secundară. deleg. Tulia Găvruş. de Fii. Marinescu. a) Personalul ştiinţific. Sabin Mureşan. şi Lit. Olimpiu Boitoş. Arhivar: Sub-bibliotecari . „ Const.

VI. Servitori: . (până la 31. 1936). 1936). Dactilografe: Legător-şef: Anton Rohonyi. Gavrilă Moldovan. Vasile Săcară. Olim­ piu Albon. Gheorghe Murăşan. Gheorghe Miklosi. V. (până la 30. licenţiat în drept. de Drept. Nicolae Rotar. XII. Vasile Munte. IV. (până la 31. Iosif Florian. (dela 1. al Fac. Gavril Moldovan. (până la 15. V. 1936). (până la 30. 1935). de copii mici. Aurel David. Ştiinţe. IV. Simion Sasu. Ioan Bindea. înv. Martin Mate. lic. Ilie Ferdinand. (dela 1. 1936). (până la 30. II. lic. 1936). (dela 1. Intendent: Augustin Todor. 1936). licenţiată a Fac. (până la 31. licenţiat în litere. 1936). Alexandru Ilea. Iolanta Fodor. BCU Cluj / Central University Library Cluj Tâmplar: Dumitru Russe. Ioan Mihalache. grad. Livia Crăciun. 1936). Aurelia Botez. Nicolae Todor. Trâian Jianu. (dela 1. Bela Karl. I. Ilie Chira. 1935). litere (dela 1. 1936). V. VI. de Litere. Margareta Orban. ÎH. 1936). 1936). Ghizela Meder.297 b) Personalul administrativ şi tehnic: •Secretar: •Cartotecari: Dumitru Petruţiu. (până la 31. IX. Olga Csermâk. c) Personalul de serviciu: Primlaboranţi: -Laboranţi: Gheorghe Kovâcs Farcaş Erdei. pt. Mecanic: Vilhelm Anlauf. I. Simion Sărmăşan. 1936). litere (dela 1. înv. Simion Sasu. Mecanic-fotograf: Ştefan Balâzs. absolvent al Fac. abs. IV. Vasile Munte. Ioan Andrasofszky.

(Minist. 1935 dl prim-bibliotecar Ion Muşlea a fost încredinţat cu conducerea Bibliotecii subt formă de girare (decizia Senatului Universitar din 23 Oct. Dl Anton Rohonyi. V. Dl Eugen Barbul. bibliotecar. Publ. No. Instr. 1935. In locul devenit vacant a fost numită cu data de 1 Iunie 1936 dşoara Aurelia Botez. 1935. Nr. (dela 1. 191744-1935 din 12 Martie 1936). fiind pus în retragere din oficiu pentru limită de vârstă. Vasile Michăşan (dela 1. şef legător. cu data de 1 Febr. 24998—1935). Publ. director general. iar în postul de servitor devenit . 1936 (Ministr. 2700—1935). cartotecară. 5970—1936). Dec. In locul devenit vacant a fost numit cu începere dela 1. Instr. demisionat. a fost îndepărtat din ser­ viciu pe ziua de 1 Oct. Publ. La 28 Ian. 1936. dl Ion Muşlea a fost numit prin înaltul Decret Regal Nr. Gheorghe Pop. omul de serviciu Vasile Munte. 3099—1935). Nr.. 1936. II. Instr. 1936 a încetat din vieaţă laborantul Simion Sărmăşan. pentru cauză de boală. Nr. Nr. Publ. până la 1 Sept. In locul lui a fost avansat cu data de 1 Febr. 152197—1935). Nr. Rectorat Nr. Dlui Virgil BCU Cluj / Central University Library Cluj Vătăşianu. pe ziua de 1 Sept. i s'a prelungit detaşa­ rea ca secretar al Şcoalei Române din Roma. pentru necunoaşterea limbei sta­ tului (Minist. VI. (dela 1. a fost nu­ mit dl Traian Jianu. Instr. v 3. 148784—1935). 92533—1936). 1936). pe ziua de 15 Martie 1936 (decizia Minist. Publ. Cu data de 1 Aprilie 1936. dl Ilie Fer­ dinand (Rectorat Nr. 1936). 1936). Dşoara Iolanta Fodor.298 Vasile Mureşan. licenţiată în litere (Minist. Publ. 3824—1935). în mod provizoriu. In locul cartotecarului Ilariu Albu. licenţiat în litere. a fost pusă în retra­ gere din oficiu. publicat in Monitorul Oficial Nr. Instr. conducerea Biblio­ tecii a rămas. Mişcarea personalului. 1935 (de­ cizia Min. dlui prim-bibliotecar Anton Valentiny (Rectorat Nr. 157 din 9 Iulie 1936 director general al Bibliotecii. 1935. Dela 23 Oct. 839—1936. Instr.

Gu data de 1 Iunie 1936 a fost pus în retragere pentru împlinirea limitei de vârstă.299 vacant a fost numit provizoriu. pp. . 4. cu aceeaşi dată. în locul lui. iCiontribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania (până la Unire) Cluj. 169—176. 287—292. 1935. director: 1. S'au ţinut 12 astfel de con­ ferinţe. pp. Alte variante româneşti ale snoavei despre femeia ne­ credincioasă. în „Knjiga o Balkanu". Cele văzute au fost comunicate colegilor în întrunirile personalului ştiinţific (la care a luat parte şi personalul administrativ). La 10 Aprilie 1936 a încetat din vieaţă laborantul Olim­ piu Albon. în acelaşi „Anuar". Cartea Bomânească. în 8°. 1594—1936). conferinţe de specialitate. In Decemvrie 1935 Comisiunea Bibliotecii a aprobat ca directorul-delegat Ion Muşlea şi bibliotecarul Ştefan Monoki să facă o călătorie de studii la Bucureşti. Ghe­ orghe Pop (Rectorat Nr. Ion Bianu şi folklorul nostru. pp. laborantul Alexandru Ilea. cu data de 1 Mai 1936 a fost avansat în postul de laborant Simion Sasu. 352—1936). Vasile Mureşan (Rectorat Nr. Iaşi şi Cernăuţi. în „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" III. Lucrările personalului ştiinţific al bibliotecii Ion Muşlea. 1095—1936). în care s'au discutat numeroase probleme de orga­ nizare ale instituţiei. iar în locul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu Vasile Micheşan (Rectorat Nr. (1935). 1—8. iar în postul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu. 4. BCU Cluj / Central University centre şi pentru a cerceta bibliotecile din aceste Library Cluj a lua con­ tact cu conducerea lor. Această călătorie s'a dovedit foarte bogată în rezultate practice. 3. 38 p. Călătorii de studii. cu aceeaşi dată. Cu aceeaşi dată a fost avansat ca laborant omul de serviciu Ga­ vrilă Moldovan. O rumunskom knizevnom folkloru. 2. Beograd 1936.

50 p. Ştefan Monoki. Localul. 1935. Cluj 1936. indagini iconografiche. Bucureşti 1935. Biblioteca noastră a avut norocul să moştenească dela vechiul regim o clădire care în multe privinţe se mai poate numi şi astăzi modernă. Az erdelyi magyar irodalom bibliografiâj a 1934. Cart. Rom. (Tud. bibliotecar: 1.). Pictorul Octavian Smighelschi. inovaţiuni şl îmbunătăţiri. 52 p. 215 p. în 8°. A publicat „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" I I I . (Extras din Ephemeris Dacoromâna).800 5. Minerva. în 8°. bibliotecar: 1. 33 p. 2. Cultura Naţională. (Erdelyi Tudomânyos Fiizetek. Minerva. prim-bibliotecar: 1. bibliograf iâj a 1935 ev. Fiizetek 1936. Dormitio Virginis. România az 1935. 1936. 18 p. 79 sz). 1935. în 8°. 2. România magyar irodalmânak. Cluj. Anton Valentiny. Minerva. Cluj 1935. Asigurată din punct de vedere al sălilor. evben megjelent român-magyar es magyar idoszaki sajtotermekek cimjegyzeke. Contribuţii la istoria misiunii lui A. BCU Cluj / Central University Library Cluj Virgil Vătăşianu. (Bibliografia literaturii maghiare din România pe anul 1935). în 8°. Extras din Anuarul Institutului de Istorie Naţională VI. bibliotecar: 1. Cartea Românească. Ol. în 4°. în 8°. în 8°. Cluj. Panu în Apus (1864). 86 p. Sibiu 1936. In cursul ultimilor trei ani s'au ridicat şi mobilat trei săli nouă de lectură şi două săli de depozit (acestea însă făra rafturi). atenţia con- . Boitoş. (Lista titlurilor periodicelor româno-maghiare şi maghiare apărute în Ro­ mânia în anul 1935).. cu toate că datează de aproape 30 de ani. Editura Krafft şi Drotleff. 5. 20 p. 69 sz. Bucureşti 1935. (Bi­ bliografia literaturii maghiare din Ardeal) pe anul 1934.

Valoarea acestor inovaţii şi perfecţionări reprezintă suma de şi anume: ascensorul: instalaţia electrică în depozit: telefonul intern: aparatele de stins incendiul: Lei Lei Lei . 1936). .750 . . să realizeze următoarele lucrări: a) Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pen­ tru cărţi. b) Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. Lei Lei 163.005 29. Datorită acestuia s'a putut face o împărţire a labo­ ranţilor după etajele depozitului. Comisiunea Bibliotecii. Cu toate că instalarea luminii electrice nu s'a putut face — din motive materiale — cu ra­ BCU s'au putut înlătura. De aseme­ nea nu se puteau aşeza la loc cărţile restituite din sălile de lectură în cursul după amiezii. în felul acesta s'a pus capăt situaţiei dăunătoare de totală lipsă de control a circulaţiei cărţilor. a hotărît.800 36. se­ cretariatul şi scările mici ale depozitului. biroul directorului.. de modernizare a utilajului tehnic. d) Procurarea a 21 aparate de stins incendiul (marca „Pompier"). şi au fost achitate din taxele de Bibliotecă ale Facultăţilor. aparatele vechi ne mai funcţionând de ani de zile şi astfel colecţiunile Bibliotecii fiind în continuu pericol de foc. Parte din aceste săli . economie de timp şi un control mai eficace al serviciilor. In cursul vacanţei de vară 1936 s'au mai făcut următoarele lucrări: a) S'a zugrăvit: sala profesorilor.301 ducerii institutului s'a îndreptat mai ales asupra unor lucrări. (Instalaţia a fost pusă în funcţiune la data de 18 Sept. din cauza întunerecului din depozite. având de scop o mai bună servire a publicului cititor şi o simplificare a serviciilor.400 58. fiecare fiind făcut răspun­ zător de o parte a lui. c) Instalarea unui telefon intern (cu 11 posturi) contribue la o mai grabnică servire a publicului şi însemnează o enormă.055 38. pentru viitor.Cluj / Central University Library Cluj gravele neajunsuri semnalate mai sus. sesizându-se de un raport al Di­ recţiunii prezentat în şedinţa dela 20 Ianuarie 1936. toate mificaţii prea multe. Timp de aproape şapte luni pe an (Octomvrie—Aprilie) în Biblioteca noastră nu se putea servi cititorilor cărţi după orele 17-—18.

12. 1. Iosa Gheorghe. 16. 1935. Aceşti studenţi au fost recrutaţi pe cale de concurs. 8. Lucrări în bibliotecă. stud. lucrând câte 3 ore pe zi şi plătiţi de către Rectorat (din fondul asis­ tenţei sociale). VI. 13. 1. Iacob Tiberiu. Emil. 7. 1935) şase. în drept. stud în lit. Iată numele lor şi timpul în care au lucrat la Biblioteca noasrtă: I. 1. stud. II. 15. II. fiind preferaţi cei lipsiţi de mijloace. stud. în drept. Indre Liviu. Herman Ioan. în drept. De aceea conducerea ei a hotărît în primăvara anului 1936 să înceapă lucrările pre­ gătitoare ale realizării lui. IV. stud în drept. stud. a) Catalogul topografic. XI. XI. în drept. 1. XI. Valerian. 1935—15. în med. 1936. 1935—31. stud. IV. 1936—15. 5. 15. în drept. Dan Mihail. 1. I I . Hollanda Vicenţiu. 1935. Funk Iosif. stud. 1936. IV.000 fişe — Biblioteca s'a bu­ curat de binevoitorul sprijin al Rectoratului şi al Comisiunii Bibliotecii. 1936. II. 6 . Gozman Eugen. 1.. BCU Cluj Central University Library Cluj apoi (1 Febr. Lipsa unui astfel de catalog a însemnat în totdeauna un mare neajuns pentru Biblioteca noastră. Iliovici O.. . 15. stud. în drept. In această grea şi lungă muncă — e vorba de trecerea în registre a vre-o 300. 1936. 1936. 1. stud. Gyorbiro Eugen. 10. b) S'au schimbat toate geamurile sparte ale marilor fe­ restre ale depozitului de cărţi şi s'au chituit pretutindeni unde • era nevoie. S'au vopsit şi -11 din uşile diferitelor săli. 4. VI. 1936) doisprezece studenţi-practicanţi. stud în med.. 15.. 16. Moldovan Zeno. II. 1936. XI. 1936. 15. 1936. 2. care i-a pus la / dispoziţie întâi (16 Nov. 1935. 1936. în şt. IV. IV. XI. 6. 3. Alexandrescu D.:302 nu mai fuseseră zugrăvite dela construirea Bibliotecii. 1936. stud. 1935-15. Bratu Virgil. V. 1936. având cunoştinţe de limbi şi scriere frumoasă.000 titluri şi în acelaşi timp de desfacerea şi refacerea unuia din cataloagele alfabetice compuse din peste 400. 9. stud în lit. V. în drept. 1936—1. cu examenele în regulă. XII.

In cursul anu­ lui şcolar 1935—1936 s'au clasat şi împărţit definitiv 13. 1935. în Cluj / Central University Library Cluj b) Catalogul alfabetic. 1. 1935.376 volume ).303 13. *) Numărul mare al volumelor fată de opere se explică prin faptul că aproximativ 1000 din operele numerotate au fost colecţii de . Multe cărţi au fost tre­ cute în locul dubletelor inutile din care..046 fişe. IV. S'au numerotat 5545 opere în 10. 15. stud. catalogul pe materii cuprindea un număr de 32. Stanca Petru. 1. în lit.V. fiecare cu câte cel puţin 3—5—10 volume.178 şi 281. atât în epoca dinainte de începerea lucrărilor pen­ tru catalogul topografic (16 Nov. denţi-practicanţi. licenţiat în drept. 16. au fost scoase din depozit 2711 opere. 1935). La această dată a început aranjarea la loc a fişelor în ordine alfabetică. stud. stud. 1. iar trecerea în registre la 9 Martie 1936.520 fişe. cu această ocazie împărţindu-se şi fişele de trimitere. Timbuş Eliza. 1936. S'au catalogat 8384 opere în 11. 1936. 1935—18 Febr. Lucrările pentru aşezarea întâiului stoc de fişe (A-Blar) în ordine numerică au început la 18 Febr. 1936. 19. I. La 15 Sept. 17.reviste. Săulea Cecilia. dacă se va asigura Bibliotecii acelaşi număr de stuBCU anul 1940. 1936. La această muncă au luat parte şi studenţiipracticanţi. în drept. stud. 15.11. ele vor putea fi ter­ minate. V. de câteori erau liberi. 20. 15. în şt.010 fişe. 1936. 16. 1. stud.XI.1936—l.XII. în drept. lucrare terminată la 20 Iunie. cu Nrii 277. Sandru Emil. VI. Trifănescu Ioan. După un calcul aproximativ.222 volume. Lucrările vor continua în anii viitori. în lit. în drept. XI. . 1935—31. I I .175. 1936—15.558 fişe şi astfel numărul s'a ridicat la 45. Pavel A..588 fişe.001—283. 1936). 1 c) Catalogul pe materii. IX. Până la 9 Iunie 1936 s'a trecut in registre 24. s'au reluat lucrările de împărţire în ordine alfabetică a celei de a doua grupe de fişe (Blar-Engl).. făcându-se în total 31. în cursul anului. Vasile. Schaljo Adalbert. 18. cât şi mai târziu.691—280. stud. 1936. La sfârşitul anului şcolar trecut (30.

reviste străine Lei 17. Cu ocazia întocmirii unei liste a incunabulelor Bibliotecii noastre destinată publicaţiei „Gesamtkatalog der Wiegendrucke". S'au legat în cursul anului: 1820 voi.433 In cursul verii s'a lucrat la curăţirea depozitului (4 etaje)* şi a colecţiilor şi anume mai temeinic decât în alţi ani. Cu acest an s'a început întocmirea unui catalog pe fişe (aranjate alfabetic) a materialului intrat ca exemplare legale. cărţi pentru suma de Lei 53. e) Alte lucrări. 1936 — după reîntoarcerea bibliotecarului V. a fost trecută din biroul Direcţiunii în „Sala Colec- . Pentru o mai sigură păstrare. d) Lucrările de conservare şi curăţire.226 371 voi. Catalogul nostru pe materii a putut da în anul acesta lă­ muriri preţioase publicului cercetător.352 653 voi. s'a întocmit şi un catalog mai sistematic al incuna­ bulelor noastre. întru­ cât cărţile au fost bătute şi şterse de praf în afară de depozit.304 La catalogarea pe materii au fost ocupaţi trei bibliote­ cari. Acest catalog va fi utili­ zat şi la controlul fişelor de imprimate legale primite de Bi­ blioteca Academiei Române. Cu ajutorul lui se pot afla mai uşor de cât până acum cărţile şi broşurile intrate în cursul anului. In această privinţă colaborarea cu Biblioteca Academiei' Române dă rezultate din ce în ce mai îmbucurătoare.. care luând cunoştinţă de faptul acesta. care au avut însă şi alte însărcinări. Numai dela 1 Sept. reviste româneşti Lei 28.494 854 voi. ziare Lei 26. colecţia vechilor cărţi româneşti. făcându-se şi identificarea lor pe baza cata­ logului german amintit. Vătăşianu — a fost posibilă detaşarea unui al patrulea bibliotecar la lucrări­ le acestui catalog. se adresează des biroului de informaţii pen­ tru consultarea lui..361 Total 3702 volume BCU Cluj / Central University Library Cluj Lei 125.

de Drept Lei Fac. prin cumpărături. Victor Popp.).000 b) Pentru cumpărare de cărţi: Pentru cele patru Facultăţi la un loc Lei 168. donaţiuni. trecându-se în depo­ zitele obicinuite tot ce nu prezenta un interes deosebit şi făcându-se astfel loc pentru alte colecţii.790. de Ştiinţe Lei Fac. Din donaţiuni. Sion (123 voi. T. schimb internaţional şi imprimate legale.) şi Casa Şcoalelor (20 voi).000 150. Creşterea eoleeţiunllor. 20% pentru legături. Cumpărăturile s'au făcut în special din fondul „taxelor de bibliotecă". (173 voi).000 75. In acest an ele au fost repartizate precum ur­ mează: a) Pentru cumpărare de reviste: Fac. ca în fiecare an.000 150.000 Total Lei 208. conform hatărîrii Comisiunii Bibliotecii Universtăţii din 20 Ianuarie 1986.305 ţiilor Speciale". ANUARUL 193>/36 20 . de Litere Lei Fac.000 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total Lei 450. S'au mai făcut cumpărături de reviste şi cărţi. donaţiuni mai mari (peste 20 volume) au făcut domnii Gh.613 Din aceste sume Biblioteca a reţinut. din fondurile proprii ale Bibliotecii şi anume în valoare de Lei 32.613 Fond pentru cumpărarea de publicaţii de interes general Lei 40. în special româneşti. Sporirea colecţiunilor s'a făcut. de Medicină Lei 75. consilier la Curtea de Casaţie (98 voi. trebue să amintim în primul rând Socie­ tatea Naţiunilor. Tot în această sală s'a făcut un triaj al aşa numitei colecţii a „Operelor de artă". Dintre particulari.

In ce priveşte imprimatele legale. (Consultarea colecţiunilor). V. Bucureşti Lei 1. S'au înregistrat în acest an: Cărţi şi broşuri 12472 voi. . la Acad. conform Regulamentului. Lei 9. director pensionar al Bibliotecii. Sălile de citire ale Bibliotecii au fost deschise în cursul anului şcolar în 282 zile de lucru şi sărbători mai puţin în­ semnate. Pentru facilitarea servirii publicului s'a înfiinţat. prof. Biblioteca este în legătură de schimb cu 196 universităţi şi institute ştiinţifice din întreaga lume. Com. 13 Reviste 1951 99 Ziare 1186 99 Teze de doctorat 2171 99 79 99 Anuare universitare 146 Anuare şcolare BCU Cluj / Central Diferite imprimate University Library Cluj 888 99 1 99 Hărţi 1 99 Manuscrise Provenienţa materialului e arătată în anexa I. La o statistică alcătuită după o altă metodă. Pe această cale ea s'a îmbogăţit cu 1884 volume şi a expediat la rândul ei altor in­ stitute 6862 teze de doctorat trecute la Universitatea noastră. precum şi alte lucrări.238. Ele au fost cu totul închi­ se. iar între 1 Iulie— 14 August câte 4 ore pe zi (8—12). numai între 16—31 August.306 S'au mai primit următoarele donaţiuni în bani: dela Dl Eugen Barbul. a se vedea anexa I. Incunabule 1 99 B. 15—20).000. s'a început să se lucreze abia din primăvara anului 1936. Datele acestei statistici se vor putea publica numai cu referire la anul şcolar 1936—37. R. Dela Dl Virgil Cocea. »> »» 8. câte 10 ore pe zi (8—13. cu în* ) Statistica circulaţiei cititorilor şi a împrumutărilor până în anul şcolar 1935—36 a fost întocmită în mod cu totul sumar şi nesistematiic. Circulaţia cititorilor *).

557 opere în 91. primind şi even­ tualele reclamaţiuni. etc. dintre acestea 47 fiind dublete nu­ mărul cititorilor înscrişi rămâne 2354 şi se repartizează ast­ fel: 2117 studenţi (din care 408 studente). un Serviciu. care stă la dispoziţia publicului pentru orice lămuriri. iar 5398 reviste. S'a desfiinţat în schimb „Sala de ziare" (curente). 3495 studenţi.957 studenţi. " Total 5834. 195 Cluj / Central University(profesori sec. care sustrăgea studenţii dela munca ştiinţifică şi al cărei rost într'o Bibliotecă universitară nu a putut fi justificată. care nu sunt înscrise la Bibliotecă. medici.440 volume. Total 2354. 42 elevi (din care^S eleve). avocaţi. a) înscrierile. . Biblioteca a mai adăpostit în sălile ei un număr de 37. dintre <care 59.692 «ititori care au consultat cărţi proprii. c) Imprumuiătorii: Numărul împrumutătorilor a fost de 5834 si se reparti­ zează astfel: 300 profesori universitari.de informaţii. Numărul cititorilor din acest an a fost de 67. că­ tre funcţionează tot timpul cât e deschisă Biblioteca. In cursul anului şcolar 1935—1936 s'au eliberat 2401 cărţi •de intrare în Bibliotecă. e condus «de un funcţionar din cadrul personalului ştiinţific. iar 7865 alte categorii. b) Cititorii.424 au consultat cărţi. BCU diferite profesiuni Library Cluj magistraţi. preoţi. Pentru specificarea pe luni a se vedea anexa Il-a.807 repere dela 4-Noemvrie 1935. Tot aici pot consulta cărţi sau periodice persoane în trecere. Acest serviciu s'a dovedit foarte util. S'au consultat în total 79.) dintre care 27 femei. Din aceştia 62. 2039 diferite profesiuni.822.

Diverse. Amintim pe d-nii Prof. dela Univ. Univ. (1 voi'.. anume: Dela Bibi. . Lemierre. volume. Univ. citito­ rii noştri 8 opere în 12 volume şi 2 manuscrise şi. l i ­ cee şi alte instituţiuni din ţară 63Г opere în 111' volume. din L w o w 2 op. (2" voii): Pini. din Paris. din Strasbourg: 2 opere în 2.. or Fundaţiei Regale Carol I. Battyaneum (Alba Iulia)' şi „Ure­ che" (Galaţi). Slovenske Nar. a Universităţilor din Iaşi'şi Cernăuţi.. din Seghedin 1 op. Bibi. din Varşovia: 1 manuscris. şi a rămas deschisă până la 18 Mai. dintre care 8113'.. Dela Bibi. apărute între anii 1920—1935. manuscris. publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiinţific aju­ tător al Universităţii. d) împrumuturi în şi din străinătate şi provincie. Dela Bibi. Univ. de acestea... din. Viena:. Museum din Bratislava 1. când a luat: cuvântul dnii Rector F. Univ. o singură expoziţie consacrată. Cluj BCU din ţară University Library pentru citito­ rii noştri. In acest an sa împrumutat din străinătate pentru. Biblioteca noastră a împrumutat la diferite biblioteci. s'a ales şi expus din bogata colecţie de stampe a donatorului Gh. şi anume dela Biblioteca Academiei Române. Sion.. îhtr'un. Ştefănescu-Goangă şi directorul Ion Muşlea.. : O..)".volum. In cursul acestui an şcolar Biblioteca a avut cinstea să fie vizitată de înalte personalităţi culturale din străinătate. îm 9 voi.022 volume. Dela Bibi. 4 opere în 8. 13 opere în 14 volume.3083 S'au împrumutat 8327 opere. cele mai frumoase şi mai caracteristiceexemplare privitoare la trecutul românesc. E x p o z i ţ i i . Univ. Dela bibliotecileCluj / Centralam împrumutat'. manuscris. A. şi anume:: Bibi. cărţi şi 2144 reviste. din Budapesta 1 carte şi 4 manuscrise. în total 10. Expoziţia a fost inaugurată la 2 Aprilie 1936. Univ. volume şi 1. anexa III. .. din Miinchen: 1 op. S'a organizat. Biblioteca noastră a împrumutat în străinătate 9 op. In afară. Pentru specificarea pe luni vezi. Bibl.

la Univ. a romanelor în fascicole şi a broşurilor de iniţiere marxistă. aşa 'de important în conducerea unei biblioteci în care majoritatea cititorilor o constituesc copii (adeseori sub 10 ani). Perrot. Făcându-se o revizuire generală a cărţilor. apoi de trei funcţionari ai Bibliotecii.7—3 Nov. la Univ. ! Dl. din Londra.«i. cel puţin în parte.. profesor la Univ. UgO Sola. încercând o ameliorare :a condiţiilor de funcţionare. proî. Până la îriloeuire. Enrieo Bompiam. rupere de fol. fişele aces­ tor cărţi au fošt scoase Hin cataloage. prdf. din Roma. a 'fost numit (la 1 Aprilie 1936) un bibliotecar unic şi perma­ nent în persoana d-lui Cornel Iancin. ţpânâ а с ш deschis. Ion Lupii. IO.de lucru ale Bi­ bliotecii noastre în zilele de . Thomas tGreenwoofl.o aişă de fier cu lacăt. prof.prof. . 1 *) Pentru a se evita.309 «Henri3îonnet. Aldo Mieii.Arnold Reymond.:pfeşedinte žl Gdmisiunii de Cooperaţie intelec­ tuală. vicepreşedinte al Comitetului internaţioaial de istoria ştiinţelor. Multă wreme a fost condusă de un funcţionar adminis­ trativ detaşat :din personalul Bibliotecii Universităţii. au dispărut în total l l u volume ) şi au devenit inutilizabile prin uzare. din Paris.se în fiecare ži. etc. din Copenhaga. plătiţi cu diurnă şi schimbându. 1935. depozitului . hi detaliu. i s'a montat . murdărie. Viggo Brondal. dispariţia cărţilor Bi­ bliotecii Populare. Biblioteca populară. funcţionar superior la Biblioteca Acadeâniei Române . în total 120 volume). . metodele . ministru plenipotenţiar al Italiei Ja . S'a procedat imediat la scoaterea din bibliotecă a tuturor cărţilor socotite dăunătoare-minţilor unor copii fragezi (a tuturor ro­ manelor poliţiste şi detective.Bucureşti. la Univ.a studiat. licenţiat i n litere. . care trebue conduşi în lecturile lor şi supraveghiaţi de aproape. 59 de volume. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sistemul din urmă prezintă însă inconvenientul lipsei de continuitate. s'a constat că in timpul celor 15 arii de funcţionare. la Univ. etc. din Roma.

Biblioteca^ Populară* a primit şi" îa acest'. Biblioteca având: astăzi 10. BCU Cluj / Central University Library Cluj .cu 1091.volume.. sumat de lei 60.000 din partea Municipiului Cluj. iar numărul cărţilorr consultate 35D32 (a sevedea şLAnexa 1У).. Numărul cititorilor a fost 31.265 volume. an . S'au legat 542_volume cuipreţul de 6990* Lei. de instituţii. Biblioteca a fost deschisă" în acest an şcolar 341 de zile. sumă care e foartedeparte. de a satisface nevoile atât de multe ale unei astfel.196. Bugetar. Numărul cărţilor a sporit.

. 1 I i : oo ! 90 1 1 14ggoJ cr 1 1030 J 1" ! «O ! <o i to 0 c Acta şi documente > Total a ! *• TT8 . R. Univer­ sitare A n u a r e to 0 ta* buc. Incunabule B . oo oo at 1 . 8 o O a . -1 P & c Л . broş. . to IO o 1 1 1 Teze ir cn 00 n buc. N5 B 3 1186 - W to to w < Voi. Voi.o.olare buc. 9 O 1951 2171 Reviste Ziare M 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj O) 1781 O) cn 9 a 9 S 3 1159 11 -j «O 00 1 broş. V .Exemplare * legale Donaţiuni Cumpărături 5? o- 3 De unde? cr 5" cn c * a • • M . 1 1 jl 0 1 Ş . M . l Voi. B. ş i 11028 3 to *. . 1 1 i Diferite impr mate Hărţi Manuscrise 1 18909 bue. 3 ET 1 1 •o IO •o <o V. <o *— O) (O Cârti V — to 1 1 M — to 0 1 1 Voi.

Total „ „ „ „ . „ „ BCU Cluj / Central University 954 9099 10102 Library Cluj 725 9741 87 37 8943 583 262 259 155 85 38 103 9526 4522 4921 2222 805 413 2512 8638 4106 4420 1954 76 334 2214 838 11428 12304 416 501 268 45 29 298 6232 6583 4428 1452 644 3649 7125 7765 5268 2070 871 4926 4230 4662 2066 720 375 2409 62424 5398 67822 59957 7863 79557(91446 37692 . 1935 O §• 3 0.ulari Totalul consultărilo r Opere as w L u n i l e Stude 3 tu o -f *e u Au cerut reviste "S" * S.312 Anexa It Ciroulafia Total iul cetitoirilor cititori i o » l Paitii. u e < Sept. 2930 6962 7761 5729 6591 9016 205 542 917 614 909 3135 7504 8678 6343 7500 2545 6400 7456 5463 6829 589 1104 1222 8 30 6П 4131 5255 1281 4879 2992 2460 4836 78 5 4 5195 1740 3009 1715 5 15 1634 Octomvrie „ Noemvrie • 9049 10091 8378 6307 7677 0021 7113 8529 Decemvrie „ lanaarie 1936 Februarie Martie Aprilie Maiu Iunie Iulie August Sept.

Situafia C3 L u n i I e al î m p r u m u t ă r i l o r Au Prof. împrumutat 1 Stude I N Oper Opere T O T A Anexa 1 1 1 L Opere 887 845 798 Particul Oper C 0 s'au împrumutat s'au restituit Reviste Volume « Ц W i Q. u st Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Dcctmv ie Ianuarie Fe ruari: n n O 50 40 69 30 0 890 881 833 881 763 895 875 775 589 749 336 145 391 СЗ Г 107: 1382 1014 901 1533 963 1084 826 1138 1007 401 115 797 [25 [26 [26 [21 [24 [25 [25 [19 zile] zile] zile] zile] zile] zii ] zile] zile] 478 637 615 647 30 24 42 22 201 361 323 416 290 465 4C6 535 247 252 247 209 572 399 383 332 22 23 25 16 9 34 22 21 19 29 4 912 904 858 897 772 929 897 796 608 778 340 147 401 1083 1035 1058 954 1078 » 19 6 575 BCU Cluj /23 35 University Library 315 Central 338 422 214 Cluj 63' 648 532 438 521 217 8 285 583 J 26 26 33 27 30 21 4 22 300 4E 47 5C 42 40 43 29 l 910 1018 1100 1131 1014 706 92' 402 175 855 898 688 978 898 366 90 1 * n » 394 473 338 237 328 105 53 129 555 620 434 301 493 157 85 167 213 149 161 174 16'^ 91 3? 134 327 227 270 267 242 154 56 189 Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septemvrie n n [24 zile] [23 zile] [ 9 zile] n n n [ 4 zile] [24 z'lel [250 zile] 2 10 ' 93 772 Ţoţal general 476 349514)90 2039 3161 8113 214 8 3 2 7 | l 0 0 2 2 9 2 6 4 { l l l 6 ! . univ.

314 Anexa I V Numărul cărţilor citite li II Tabloul cititorilor ş i a l cărţilor c o n s u l t a t a lq biblioteca p o p u l a r a S'au con­ sultat cărţi româneşti S'au con­ sultat cărţi maghiare 982 1093 1367 1910 3172 2631 1612 674 354 288 222 137 14442 Numărul cititorilor Cititori minoritari 914 1134 1275 1714 2676 2401 1483 948 613 502 341 168 14169 L u n i l e i Cititori români 1116 1235 1645 2030 3466 2949 1710 1018 768 633 257 193 Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Cecemvrie Ianuarie 1936 Februarie Martie Apriile Maiu Iunie Iulie August 2030 2369 920 3744 6142 2234 2351 3222 4174 7546 1252 1258 1855 2264 4374 BCU Cluj / Central University Library Cluj 5350 3193 1973 1381 1135 598 361 6059 3548 2046 14€7 1205 712 468 3428 1936 1377 1113 017 490 337 Tctal 31196 35032 17020 20601 .

OFICIUL UNIVERSITAR BCU Cluj / Central University Library Cluj .

c) Alcătuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Universitar. . 75 şi 81 al Legii pentru Organizarea învăţământului *) Aprobat de Senatul Universitar în şedinţa din 27 Iunie Л936 (No. Impiegat: Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). graţie următoarelor măsuri importan­ te ce au fost luate • de conducerea Universităţii: a) Încadrarea personalului Oficiului în personalul ştiin­ ţific ajutător âl Universităţii. Impiegată: (ca mai sus). deitaşată la Rectorat. 1. In cursul acestui an organizarea 'Oficiului Universitar a BCU Cluj / Central University Library Cluj primit un nou impuls. 1766 Reci) . Dela 1 Aprilie 1936: Directorul Oficiului (Şef de lucrări}: Dimitrie Todoranu (doctor în litere). prin decizia Onor. 18 Dec. Până la 30 Martie 1936: : Şeful Oficiului: Dimitrie Todoran (doctor în litere). cu următorul text: Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiu­ lui universitar ) 1 X Scop şi servicii.Personalul. prin decizie ministerială şi le­ gea bugetară. 1935. din şedinţa sa din. a luat fiinţă în luna Octomvrie 1934. Secretar: Gheorghe Iova. 1. ocupat înainte vreme de Insti­ tutul de Istorie Naţională. Oficiul Universitar al Universităţii „Regele Ferdinand I " din Cluj. Senat Universitar. 2. în vir­ tutea art. instalarea oficiului. b) Instalarea Oficiului Universitar în localul din corpul central al clădirii Universităţii. Secretar (Preparator): Zevedeiu Barta. Art.

— Art. El este consilierul Senatului şi al Facultăţilor. Art. d) Studiul vieţii universitare şi studenţeşti. în Mon. In vederea bunei funcţionări a serviciului de in­ formaţiuni şi documentare. Serviciul de informaţiuni şi documentare. 2. şi informaţiuni cu caracter economic şi social studentelor şi studenţilor univer­ sitari. 5. Oficial No.. 3. 6. Controlul activităţii şi gestiunii Oficiului Uni­ versitar se face de Rectorul Universităţii şi de Senatul Univer­ sitar (conform art. . psihologice şi sociale a studentelor şi studenţilor universitari şi realizarea orientării profesionale academice. psihologică şi socială a studentelar şi studenţilor în Universitate. — Biroul de informaţiuni va sta la dispoziţia studenţimii fie zilnic. Oficial No. 96 din 22 Aprilie 1932. al Le­ gii pentru Org. Oficiul Univer­ BCU Cluj / Cluj are următoarele servicii. 287 din 11 Dec. Oficiul Universitar va avea o bi­ bliotecă proprie de specialitate. precum. în Mon. h. Oficiul Universitar este dependent de Rectoratul Universităţii. publ.317" Universitar. Art. b) Asistenţa medicală. Art. Serviciul de informaţiuni şi documentare are me­ nirea de a da informaţiuni şi îndrumări despre şi în viaţa uni­ versitară din ţară şi străinătate. 207 din Regulamentul Gen. Custode al acestei biblioteci este directorul Oficiului. Art. organizarea asistenţei medicale. Univ. care va cuprinde studiile şicercetările de seamă despre organizarea învăţământului uni­ versitar şi a vieţii studenţeşti din ţară şi străinătate. sau sitar al Universităţii dinCentral University Library Cluj secţiuni de activitate: a) Informaţiuni şi documentare asupra vieţii universitare. — după cum se va sim­ ţi nevoia — în ore anume destinate acestui scop. Univ. Oficial No. II. 1933 — sco­ pul Oficiului Universitar este: informarea şi orientarea stu­ dentelor şi studenţilor în Universitate. 203 al Regulamentului Legii înv. In vederea realizării acestui scop. 287 din 11 Dec. c) Orientarea profesională academică. 1933). publicată în Mon. fie de 2—3 ori pe săptămână. — publ. Conform art. înv. Decanatele Facultăţilor şi restul instituţiilor uni­ versitare vor comunica oficial cu Oficiul prin intermediul Rectoratului Universităţii. de Apl.

c) Propaganda igienică (îndrumări teoretice cu caracter preventiv. vor fi ordonate pe facultăţi şi vor ser^ vi atât ca material documentar cât şi ca punct de plecare pen­ tru controlul şi îndrumarea medicală a studenţimii. sub supravegherea directorului Oficiului şi după indicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Igienă şi Igienă So­ cială a Universităţii din Cluj. etc). Art. Propaganda igienică va fi organizată de medicul Oficiului. alimentaţie. care se înscriu pentru întâia oară în Universitate. etc. Fişele vor fi totalizate la Oficiul Universitar. etc. Serviciului asistenţei medicale. ca­ re vor anunţa Oficiul — în 24 de ore — internarea şi natu­ ra bolii. Oficiul ţine evidenţă statistică de toate cazurile şi le in­ troduce în fişele medicale ale studentelor şi studenţilor. anul V şi VI ai Facultăţii de Medicină. recrutaţi dintre studenţii bursieri.318 III. . Aceste fişe vor servi şi pentru educaţia fizică. Propaganda igienică se va face prin ci­ cluri de conferinţe (ţinute de specialişti). Rezul­ tatele acestui examen vor fi trecute în o fişă fiziologică şi o fişă medicală. se vor anunţa Oficiului University Library Cluj BCU Cluj / Central Universitar. întocmite de directorul Oficiului după avizul şi indicaţiile profesorilor de specialitate. con­ sultaţii. psihologice şi sociale. d) Organizarea practică a măsurilor igienice (locuinţă. Examenul se va face de dispensarele studenţeşti şi clini­ cile Universităţii prin intermediul medicului Oficiului. igienic). Studentele şi studenţii înainte de a urma un tratament sau de a se interna în clinici. Acest medic va fi ajutat de către studenţi vizitatori. 7. publicaţiuni. Asistenţa medicală a studenţimii se realizează de către Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul fiziologic şi medical al studentelor şi stu­ denţilor universitari. In cazuri urgente primirea studenţilor se face direct de clinicile respective. Această organizare se va realiza prin vizitarea locuinţelor particulare ale studentelor şi studenţilor de către medicul Oficiului. b) Mijlocirea internării şi tratamentului gratuit al stu­ dentelor şi studenţilor în clinicile Universităţii. precum şi a dispensarelor uni­ versitare. prin îndrumări igienice date la faţa locului cu pri­ vire la alimentaţie şi locuinţă. recomandarea staţiunilor balneo-climatice.

r de dispensarele studen­ ţeşti ale Universităţii. b) îndrumări în organizarea tehnică a muncii intelectua­ le şi conferinţe de igienă mintală. Art. Art. îndrumările despre teh­ nica muncii intelectuale şi expunerea principiilor esenţiale de igienă mintală se vor face de către directorul Ofciului printr'un ciclu anual de 10—15 conferinţe. care din diverse cauze interne şi externe. In strânsă legătură cu Oficiul Universitar funcţionează Dispensarul antituberculos şi antivenerian. are turburări . Ele vor fi subvenţionate de Senatul Universitar din fondurile asistenţei medicale. ce vor trata aceste su­ biecte. Asistenţa psihologică a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul psihologic al University Library Cluj BCU Cluj / Central studentelor şi studenţilor ce se înscriu în anul I la Universitate.319 Medicul Oficiului va întocmi de asemenea tablou studen­ telor şi studenţilor debili (săraci şi merituoşi). Studentele şi studenţii cu înclinări psihoneurotice — des­ coperiţi prin examenul medical — vor fi supraveghiaţi şi li se vor da îndrumări adecvate stării lor. Orice studentă sau stu­ dent. Rezultatele acestui exa­ men vor fi trecute în o fişă psihologică (elaborată de directo­ rul Oficiului şi aprobată de directorul Institutului de Psiholo­ gie al Universităţii). c) Consultaţii cu caracter psihologic în caz de crize şi dificultăţi psihologice ale studenţilor. 9. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe latura de. Ei vor primi o diurnă stabilită de Senat. Acest examen se face de In­ stitutul de Psihologie al Universităţii. care au nevoe de recreaţie şi tratament în staţiunile balneo-climatice ale Universităţii — după examinarea lo. sau printr'un curs special pe lângă catedra de Psiho­ logie experimentală şi aplicată dela Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii. asistenţă medicală se va face de directorii Institutului de Igienă şi Igienă Socială şi ai Dispensarelor universitare. prin intermediul Rectoratului. Datele acestui examen vor servi ca ma­ terial material documentar şi ca punct de plecare în organi­ zarea şi realizarea celorlalte aspecte ale asistenţei psihologi­ ce. denumit de directorul clinicii şi aprobat de Senat. 8. Aceste dispensa­ re sunt conduse de Directorii clinicilor respective. Aceste dispensare vor avea câte un medic din per­ sonalul clinicilor respective.

b) Mijlocirea ocaziilor de muncă pentru câştigarea mij­ loacelor necesare întreţinerii studenţilor săraci şi merituoşi. IV. d) Consultaţiuni şi ajutor în caz de conflicte şi dificultăţi sociale ale studenţimii. se va adresa Oficiului îix orele destinate consultaţiunilor psihologice. care să constitue un studiu ştiinţific al acestor profesiuni pe toate laturile lor. în vederea unei pregătiri optime pentru vieaţa profesională. Serviciul orientării profesionale academice areîndatorirea să dea studenţimii îndrumările ştiinţifice nece­ sare pentru alegerea potrivită a facultăţii şi specialităţii înă­ untrul Universităţii. 10. Recomandarea se va face după anchetarea socială şi economică a studentelor şi studenţilor. 12. In acest scop Oficiul Universitar va avea la îndemâna sa: a) Monografiile profesiunilor superioare. Această fişă se va con­ frunta cu fişa completată obligator la înscriere. Art. de către directorul Oficiu­ lui şi de către profesorii universitari care vor binevoi a-şi lua această sarcină. Art. lipsiţi de mijloace materiale. care vor consemna rezultatul an­ nului şi medicului Cluj / Central University Library Cluj chetei în o fişă socială şi economică. Oficiul Uni­ versitar va întreprinde anchete în ţara noastră pentru a com­ pleta datele ce le posedă asupra profesiunilor academice. Această anchetă cade în sarcina psihotehniciaBCU Oficiului. în ore • anume stabilite pentru acest scop. In afară de datele literaturii ştiinţifice existente. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe la­ tura asistenţei psihologice îl va face directorul Institutului de. spre a beneficia de ajutoare şi burse din fondul de asistenţă socială al Universităţii. c) Organizarea practică a operii de ajutor a studenţilor săraci şi recumondarea studentelor şi studenţilor. Aceste consultaţii se vor da. Psihologie al Universităţii. . Serviciul orientării profesionale academice. 11. Aceste consultaţii se vor da de directorul Oficiului şi de profesorii care vor bi­ nevoi a-şi lua această sarcină.320 şi conflicte de natură sufletească. Asistenţa socială a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) indrumări şi înlesniri pentru găsirea de locuinţe şi alimentaţie igienică şi economică. Art..

) se procură dela Institutul de Psihologie al Uni­ versităţii. Materialul necesar pentru examinare (teste. se va face într'un interviev dintre candidat şi directorul Oficiului. Indicarea / facultăţii şi specialităţii potrivite struc­ turii psihofiziologice a candidaţilor. raporturile culturale interuniversitare. 16. Serviciul de studii al Oficiului are îndatorirea de a strânge datele privitoare la organizarea vieţii universitare şi studenţeşti. şomajul în profesiunile superioare etc. 15. 13. Elaborarea monografiilor profesionale se va face de di­ rectorul Oficiului. ANL'ABUL 193 5/36 71 . Art. este obligatorie pentru toţi studenţii care intră în anul I la Universitate şi ele vor fi depuse la Oficiul Universitar cu prilejul înscrierii. î4. etc. 17. Orientarea profesională se va face în cursul lunei Sep­ temvrie şi Octomvrie. social-economică. a celei şcolare şi social-economice.321 b) Statistica locurilor libere in profesiunile superioare (piaţa muncii in profesiunile superioare). Activitatea ştiinţifică a serviciului de orientare profesională academică se găseşte sub controlul şi directivele directorului Institutului de Psihhologie al Universităţii. pentru toţi candidaţii ce se înscriu în anul I la Universitate. BCU Cluj Central University Library Cluj Art. Completarea fişei de stare civilă. cuprinse în fişa sa fiziologică. psihologică şi de stare civilă. Pentru obţinerea datelor dela acest punct. Examinarea experimental-psihologică a candidaţilor se face de Institutul de Psihologie al Universi­ tăţii prin intermediul directorului şi psihotehnicianului Ofi­ ciului. Vieaţa studenţească va fi studiată în variatele sale aspecte şi sub unghiu istoric. Serviciul de studii al vieţii universitare şi studenţeşti. se va face anual apel la Institutul Central de Statistică al Statului. Art. şcolară. Ea nu va putea avea loc decât ţinând seamă şi având la dispoziţie datele com­ plete despre candidat. V. Consultarea Oficiului în vederea orientării pro­ fesionale academice devine obligatorie. Se va studia în deosebi: organizarea şi evoluţia învăţământului universitar din ţară şi străinătate. medi­ cală. ches­ tionare. Art. Art. aparate. sub directa supraveghere şi îndrumare a directorului Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. însă neeliminatorie.

Instr. 20. VI.322 Art. Oficiul Universitar va avea relaţiuni directe cu toate asociaţiile studenţeşti ale Universităţii (recunoscute de Sena­ tul Universitar). Art. cursuri şi practică de specializare în domeniul Psihologiei experimentale şi aplicate. 19. . practică şi eventuale lucrări în domeniul Psihotehnicei şi Psihologiei sociale. cu gradul de şef de lucrări. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor sau licenţiat. Numirea personalului la Oficiul Universitar se va face după normele următoare: a) Directorul şi psihotehnicianul Oficiului se vor numi pe bază de titluri şi lucrări de către Minist. b ) Un psihotehnician consilier social. Personalul Oficiului Universitar al Universităţii din Cluj se compune din: a) Un director al Oficiului. d) Un secretar. — sau doctor în Medicină cu studii de specializare în Psihologie şi Psihotehnică. precum şi studii speciale de Psihologie experimentală şi apli­ cată. cu gradul de asis­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tent. Publice nu­ mai după avizul prealabil şi favorabil al Directorului Institu1 2 2 *) Netrecut până în prezent în buget. Func­ ţia de director al Oficiului nu poate fi ocupată decât de cei ce posedă: titlul de doctor în litere şi filosof ie. specialitatea Psihologie. Aceste asociaţii sunt obligate să dea orice informaţiuni ce li se vor cere din partea Oficiului Universitar. e) Un impiegat-dactilograf. specialitatea Psi­ hologie. Postul nu poate îi ocupat de­ cât de cei ce posedă cel puţin bacalaureatul sau o şcoală spe­ cială echivalentă liceului. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor în medicină. 18. c) Un medic igienist consilier social. specializat în Igienă şi Igienă socială. In vederea cunoaşterii obiective a vieţii studen­ ţeşti. Art. ) Netrecut până în prezent în buget. incadrat în personalul ştiinfific-didactic al Universităţii. Personalul oficiului. cu gradul de asis­ tent ). Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de licenţiat sau doctor în litere şi filosofie. cu gradul de preparator. precum şi lucrări şi studii publicate ce tratează probleme aparţinătoare acestui domeniu.

. Publice. . 129 şi 135 al Regulamentului aceleiaşi legi.iintră în vigoare cu data de . VII. Nr. Fondurile oficiului. art. precum şi dela întreprinderile particulare. Acest buget va fi aprobat de Senatul Universitar. Art. Publice. Instr Publice după avizul prealabil şi favorabil al Di­ rectorilor Institutului de Igienă şi ai dispensarelor universi­ tare şi după recomandarea Senatului Universitar. -Subvenţiunea anuală dela autorităţile de Stat. înv. № . chete. Instr.323 stului de Psihologie al Universităţii în caziil când candidatul «este psiholog. Serbări. . Dir.numire ale personalului ad-tiv universitar. cu aprobarea Ministerului Instrucţiunii Publice.. . .. iar dacă este medic de Facultatea de Medicină şi după recomandarea Senatului Universitar. BCU Cluj / Central University Library Cluj . Prezentul regulament. Art. Univ. . după ce s'a luat avizul directorilor de Institute.Art 22.3. şi art. Abaterile disciplinare ale personalului Oiiciului Universitar se judecă de Senatul Universitar. Cota parte din taxele plătite de studenţi pentru asis­ tenţa medicală şi socială. 66 şi 60 din Legea pentru Organizarea înv. b) Medicul igienist consilier social se va numi de către Minist. c) Secretarul se va numi de Minist. 23. d) Impiegatul-dactilograf se va numi după normele de . 21. 2. Administrarea fondurilor se va face potrivit unui »uget de venituri şi čheltueli "întocmit de Rectorul Univer­ sităţii după propunerea Directorului Oficiului. care au controlul şî directiva activităţii ştiinţifice a Oficiului. dupâ avizul favorabil al Direcţiunii Institutului de Psihologie al Universităţii sau al Consiliilor de Facultate şi după recoman­ darea Senatului Universitar. etc. Donaţiuni de orice categorie. 4. conf. judeţ şl comuna. Sup. 1766—1936 «Д aprobat de Ministerul Instr. Fondurile Oficiului Universitar provin din ur­ mătoarele sume: . Art. . Art. . . .din . Orice modificare a dispoziţiilor cuprinse în pre­ zentul regulament se va face numai de către Senatul Univer­ sitar. votat de Senatul Univer­ sităţii din Cluj în şedinţa sa din 27 Iunie 1936. cu ord. 24. 25. . . 1.

etc. care cuprinde esenţialelescrieri şi lucrări informative: anuare.324: Activitatea*. fiinţei. iar cu aprobare specială şi în timpul vacan­ ţei. dela Facultatea de Drept lei 128870 2. gratuit în Clinicele universitare. Diferite ajutoare medicale acordate individual lei 14493 Adică lei 313183 acordaţi în acest an şcolar din fondul de asistenţă medicală al studenţiemi. . dând informaţiile şi îndrumările practice ce­ rute cu privire la: organizarea învăţământului universitar. Astfel în acest an şcolar s'a achitat suma de lei 313183 repartizată astfel: 1. Acest serviciu. Costul tratamentului se rambursează însă Clinicelor dintr'un fond alimentat prin atribuirea unei cote din taxa de în­ scriere plătită de studenţi. 2. ghiduri. dela Facultatea de Ştiinţe lei 31780 Total 226 lei 298690 5. Oficiul şi-a înjghebat o bibliotecă proprie de specialitate (îir parte din lucrările existente la Rectorat. clasa Il-a pe tot tim­ pul anului şcolar. ale universităţilor din ţara şi a principalelor universităţi din Occident şi de peste Ocean.. în caz de boală. Pentru 79 stud. etc.. în parte din lucrări achiziţionate sau cumpărate direct). De asemenea sa răspuns tuturor cererilor adresate îh scris. alegerea cursurilor... prospecte. dela Facultatea de Litere lei 33040' 4. I . dela Facultatea de Medicină lei 105000 3. psihologică şi socială. Biblioteca este zi de zi întregită cu lucrările fundamentaleCentral University Library Cluj asupra or­ BCU Cluj / ce au apărut sau apar ganizării. cursuri de vară şi specializare în străină­ tate. 11 Servieiul de informaţluni şi documentare. întreţinându-se astfel o întinsă: corespondenţă cu. Pentru 34 stud. evoluţiei şi rolului învăţământului univer­ sitar şi superor. Asistenţa medicală. şi a stat ţilnic (2 ore) la dispoziţia studenţimii precum şi a tuturor ce­ lor interesaţi. Asistenţa medicală. s'a incorporat în activitatea Oficiului. Pentru 94 stud. care funcţiona la Rectoratul Universităţii! încă din 1928. a) Ospitalizarea gratuită în Clinici Studenţii Universităţii din Cluj sunt trataţi. Pentru buna şi obiectiva funcţionare a acestui serviciu. Pentru 19 stud. persoanele din afara Clujului.

gât. In ce priveşte rezultatul examenului pulmonar el este BCU Cluj / Central University Library Cluj următorul: Lipsiţi de ori ce semn de leziune pulmonară 101. In total au fost examinaţi 652 studenţi din anul întâi. . 1 caz.*) La începutul anului şcolar au fost examinaţi la dispen­ sar în . Tpermetroppie 1 caz. Laringită 1 caz. Coroane 30 cazuri. adenopatii hilare. Strabism 1 caz. Pod 7 cazuri. Afecţiuni de nas. Acnee 12 cazuri. In ce priveşte rezultatul examinării celorlalte organe s'aîî constatat: Leziuni oculare în 80 de cazuri: Cecitate unilat. Oariiello. Pitiriază 4 cazuri. Afecţiuni renale 1 caz (tuberculoză renală. Afecţiuni dentare 404 cazuri: Carii netratate 272 cazuri. Hângănuţiu. Dispensarul antituberculos. Afecţiuni cutanate 18 cazuri.de A echipe de medici con«duse de Dnii Dri Daniello. Proteze •3 cazuri. Berariu şi Popescu şi a fost cât se poate de complect constând din: înregistrarea •exactă a datelor anamnestice. Impetigo î caz.325 . L. Arsură 1 caz. In unele •cazuri au fost executate şi alte examinări speciale. Faringită 1 caz. :1 ) Condus de dl Docent Dr. simfire pleurale. Acest examen a fost făcut . examinarea acuităţii vizuale. In această categorie au fost clasaţi toţi acei ce prezentau complexe primare calcefiate. Polipi nasali 5 cazuri. Rinită cronică 1 caz. Litere 130.5%). Cu mici semne de tuberculoză latentă dar cliniceşte să­ nătoşi 541. al cărui model.a fost întocmit de Oficiul Universitar. Rezulta­ tele obţinute au fost consemnate pentru fiecare student înîtr'o fişă individuală. Ştiinţe 59. Tegetaţii ađen. Deviaţii de sept 2 cazuri. Cu tuberculoze pulmonare active 10 (1. Drept 229. re­ partizaţi pe Facultăţi după cum urmează: Medicină 234. urechi 130 cazuri: Amigdale ipertrofiate 119 cazuri.mod obligator toţi studenţii anului I a celor patru fa­ cultăţi. Blefarită 1 caz. examen fizic general. analiza serolqgică a sângelui. examen radiologie al toracelui. a cavi­ tăţii buco-faringiene. Miopie 76 cazuri.b) Tratamentul gratuit acordat studenţilor în dispensării. Plombe 92 cazuri. 1 caz. scleroze discrete pulmonare etc.

IL La consultaţiile gratuite ale Dispensarului cari s'au ţi* nut Miercurea şi Vinerea. Cazurile cu tuberculoză pulmonară activă n'au fost a&r mise în Universitate. ... Alte. Academia de Teologie . . Totalul consultaţiilor . Dintre aceştia 245.. . . аш BCU Cluj / Central University fOst internaţi în preventoru! GoBbiţa. . Dintre aceştia Studenţi universitari .32B. . Totalul bolnavilor . . . In afară de cazurile de mai sus. ... . evolutive şi 40 de. .. . Library Cluj Dispensarul antiveneriân*) (Instalat în localul clinicii Dermato-Venerice):... C i r l e a ajutat de L. P .. ...652: 609 312 182' 66' 46 3 609~ 665 217 65' 7 8 u . .. . . venite pentru reexami­ nare. Facultatea de drept . .. între orele 2—4 după masă s'au prezentat în total 688 studenţi. .•Condus de đl D r . . In cursul acestui an au fost descoperite printre cazurile noi 14 tuberculoze active.. . . Facultatea de medicină Facultatea de litere şi filozofie Facultatea de ştiinţe Facultatea de farmacie .. au mai fost examinate la Dispensar 47 studente dela Căminul de fete din Calea Mo­ ţilor şi 146 studenţi ai Academiei comerciale. . .274' 15. afecţiuni (gastro-intestinale... .58 сатzuri. . .au fost internaţi în secţia de boli pulmonare a clinicii medicale. afecţiuni extrapulmonare sau netuberculoase. . . . . . .dintre student ţii tuberculoşi. . . ci li-s'au dat sfaturile necesare în vede­ rea tratamentului. . . endocrine etc. . . 1.. . Modraîu. . . . "total:" Alte şcoli . .. . . . . . . . Cei mai mulţi. . Dintre studenţii debili sau cu tuberculoză latentă 50. . ... ... Politechnică ^. . au fost car zuri noi iar 443 au Fost cazuri vechi. . . Academia Comercială Academia de Agricultură. .).

. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Boli venerice: 1. 160. Blenoragie 54. 133. Alte afecţiuni ale sferei genitale: Balanită erozivă 34. Limfogranulomatoză inghinală. Şancru moale necomplicat 66. 4. Vulvovaginită blenoragică 2. Uretrită microbiană 30. 15. Nicolas Favre 4. Total: 42. Anul IV. Şancm moale. Total 98. 14. Şancru moale 3. Blenoragie 5. Intertrigo 1. I. 3. Absolvenţi 23. Total: 83. Şancru moale complicat 17. Parafimoză 1. Anul VI. Blenoragie. Anul III. Total: 292. Ruptura frenului 8. Mollus contagios 4.327 Conservator de artă dramatică Şcoală normală de băieţi Şcoală Comercială Şcoală de conductori technici Licee Şcoală de menaj Şcoală normală de fete Şcoli primare — Total: 13 12 24 34 102 22 16 145 665" 160 1114 1274 După sex: Femei Bărbaţi Total: Studenţi universitari după anii de studiu: Anul I. Sifilis secundar 6. Ftiriază inghinală 2. Herpes progenîtal 34. 5. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Drept: Sifilis 33. Sifilis la­ tent 37. 2. Condilome acuminate 36. Anul V. Varicocel 1. Blenoragie 25. Total: 76. Bleno­ ragie acută complicată 88. Şancru moale 9. Total: 9. Litere şi filozofie: Sifilis 1. Blenoragie cronică 19. Total: 189. Eritrasma 5. Uretrită catarală 24. Starea postblenoragică 7. Sifilis primar 33. 156. Anul II. Total: 609. 108. Fimoză 3. Sifilis. Eczema marginată 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj Boli venerice după facultate: Medicină: Sifilis 7. Blenoragie acută necomplicată 176. Neurastenie sexuală 1. Şancru moale 10. Leucoree 2.

Nevi piloşi 1. Anul IV. Sifilis 2. Sclerodermie 1. II. Cheloiţi spontan 1. Blenoragie 11. Totalul dermatozelor: 439. Hidrosadenită 5. III. Furunculo­ ză 20. Scarlatină 1. Pelioză reumatică 1. Hiperidroză 4. Erisipel 1. Alopecie 1. Acnee necrotică 1. Nicolas Favre 1. Pitiriază rozată Gilbert 3. Eritrodermie 1. Eritem nodos 1. Eritem poli­ morf 1. Urticarie 7. Total: 5'. Şancru moale 5. Total: 6. Combustie medicamentoasă 6. Sifilis 15. Aceasta este însă numai aparentă având în vedere numărul mai mic a studenţilor înscrişi în acest an şcolar. Ectime 3. Hemangiom 1. Trichofiţie superficială 8. Totalul bolilor venerice la Studenţi Universitari: Sifilis 40 Şancru moale 23 Blenoragie 96 Nicolas Favre 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total: 161 II. Total: 38. Blenoragie 27. Zona zoster 5. Sifilis 4. Blenoragie 27. Scabie 62. Veruce 17. Herpes febril 1. Ulcer traumatic 1. Anul V. Sifilis 14. Diferite dermatoze: Acnee ulgară 36. Şancru moale 5. Afte 3. Blenoragie 21. Blenoragie 2.328 Ştiinţe: Sifilis 2. Total: 20. Ulcer crural 2. Raportând numărul de 4 * boli venerice la numărul 55 Boli venerice după anii de studii: I. To­ tal: 41. Scrofulodermie 1. Şancru moale 1. Dermatită 23. To­ . Dishidroză 2. Piodermie 46. Absolvenţi: Blenoragie 6. Pelagra 4. Cheilită 1. Urticaria factiţia 5. Combustie 3. Blenoragie 2. Seboree 22. Total 4. Lichen ruber plan 2. Impetigo 16. Eczema 46. Anul Anul las Favre Anul tal: 47. Trichoepiteliom 1. Lichen pilar 5. Eczematide 4. Nico1. Piti pilor 5. Lichen ruber plan 2. Favu 7. Anul VI. Pernio 1. Foliculite 18. Total: 12. Comparând aceste tablouri cu datele anului şcolar 1934— 35 se observă o oareşcare înbunătăţire în ce priveşte morbi­ ditatea venerică. Ichtioză 1. Piodermie 46. Nevi piloşi 1. Şancru moale 6. Sifilis 5. Şancru moale 1. Blenoragie 9. Exantem toxic 5. Hipertrichoză. Şancru moale 5. Şancru moale 1.

de „ „ „ „ „ Drept Medicină Litere Ştiinţe 7 studenţi 10 „ 12 3 Rectoratul a plătit Societăţii Caritatea pentru întreţine­ BCU 990 zile socotit â Library lei rea acestor studenţi.000 lei.921 cu care 16 stu­ denţi au primit întreţinere gratuită la staţiunea amintită. a terapeuticei şi mai ales a Igienei vieţii mintale. care a luat o desvoltare foarte mare la Universităţile străine — în deosebi la cele anglo-americane — tinde să dea studenţimii toate îndrumările necesare în mate­ rie de organizare ştiinţifică a muncii intelectuale academice.Cluj / Central Universitycâte 60 Cluj ziua. 1. spre a fi pus la dispoziţia studenţimii. apărut în luna Sept. Faptul acesta ne îndeamnă la o propagandă şi profilaxie mai intensă. lipsiţi de mijloace şi meritoşi sunt tri­ mişi la Sanatoriul din Colibiţa din munţii Rodnei. recomandaţi de Clinica Medicală în urma examinărilor făcute.400 din fondul de asistenţă medicală. la care se mai adaogă o subvenţie de 15. suma totală de lei 59. In acest an şcolar au fost trimişi la acel Sanatoriu. repartizaţi astfel: Dela Fac. 2. 1936. pe timp de una sau două luni. Spre a extinde sfera de cunoaştere a ideilor pe care se sprijină această asistenţă şi spre a dovedi marea ei utilitate. asistenţa psihologică. directorul Oficiului s'a îngrijit de elaborarea şi publicarea unui volum de „îndrumări Universitare". unde Uni­ versitatea are un pavilion propriu afiliat societăţii „Claritatea" din Cluj. Studenţii debili. pe viitor. c) Reconfortarca in sanatorii şi in staţiuni maritime. In acest scop Rectoratul a acordat ca ajutoare suma totală de lei 20. 2. In cuprinsul . Iniţiată în cadrul asistenţei generale a vieţii studenţeşti.30% ceeace prezintă o urcare de 3%.329 total de 3691 studenţi această ne dă un procent de 12. a fost trimisă la sta­ ţiunea maritimă Budachi-Cordon. timp de o lună. Asistenţa psihologică. un număr de 32 studenţi ai ace­ stei Universităţi. O altă categorie de beneficiari.

psihologic şi biologic al diferitelor profesiuni superioare. publicat de directorul Oficiului în volumul de îndrumări universitare amintit. Astfel. in conexiune cu Institutele universitare competente. In afară de aceste bonuri s'au mai acordat ajutoare pealtă cale în sumă de lei 31. şi Dr. cu începerea anului universitar viitor. care se referă direct la asistenţa psihologică: „Tehnica muncii Intelectuale" şi „Principii de Igienă min­ tală". care a funcţionat şi anul acesta la Recto­ rat. şi din distribuire de ajutoare celor merituoşi. Alături de studiul privitor la „Orientarea profesională academică".330 acestui volum de îndrumări universitare ştiinţifice (realizat cu colaborarea dlui Prof. Astfel în acest an şcolar s'au acordat în total suma de169. a constat din verificarea situaţiei şcolare şi materiale a candidaţilor cari au solicitat ajutoare din fondul de asistenţă socială. sau emis de Rectorat studenţilor săraci şi meritoşi bonuri de diferite ajutoare în sumă totală de Iež 137. acest serviciu a stat la dispo­ ziţia tuturor candidaţilor şi studenţilor care au cerut îndru­ mări ştiinţifice cu privire la alegerea Facultăţii şi specialităţii.344 sub diferite titluri de ajutoare din fondul de asistenţă socială. cum a funcţionat dela început. 0. de Drept 44 „ „ „ „ Medicină 34 „ „ „ „ Litere 62 „ „ „ „ Ştiinţe. Agr. 3. Serviciul de asistenţa socială. metodele ştiinţifice ce vor fi întrebuinţate. Comşia) se găsesc următoarele studii. social. în examinarea psihologică a studenţilor din -anul I.794. Haţieganu. Serviciul orientării profesionale academice. I I I . Zolog. precum şi la cerinţele de ordin economic. datorite direc­ torului Oficiului. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat. Acest serviciu. metode de examinare ale individua-- .550 care BCU Cluj / Central University Library Cluj se repartizează astfel: 25 ajutoare la Facult. M. Utilat cu toate elementele necesare unei orientări ştiinţifice (monografiile profesiunilor superioare. I. Dr. pe baza cererilor aprobate de Dl Rector. Dr.

universitare. cari vor fi urmate obli­ gator de toţi studenţii şi prin o educaţie sportivă atletică ur­ mată de cei selecţionaţi şi de cei ce se înscriu de bună voie. V. 3. la vieaţa studenţească şi uni­ versitară în genere. va fi cât se poate de simplă pentru a nu turbura mer­ sul normal al studiilor. 515—1936). fizică şi intelectuală. Cap. ce vor ii date publicităţii. Educaţia fizică universitară urmărind scopul sus amintit. Această educaţie urmăreşte formarea unui student universitar sănătos la trup şi la suflet.rt. Scopul educaţiei fizice în Universitate este forma­ rea unui corp sănătos şi desvoltat armonic. Serviciul de stadii. . n.з з г lităţii prin institutele universitare de specialitate). Art. capabil de muncă spornică. Educaţia fizică universitară . II.. 1. în sprijinul tutu­ ror candidaţilor ce intră în învăţământul superior şi care do­ resc să aibă asistenţă şi îndrumare obiectivă. Conducere Art. şi va sta şi mai mult în viitor.. acest ser­ viciu a stat. privitoare la organiza­ rea învăţământului universitar. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat planurile lucrări­ lor viitoare.se înfăptuieşte prin exerciţii de educaţie fizică generală. 5. BCU Cluj / Central University Library Cluj pentru a deveni un cetăţean conştient de datoriile ce le are faţă de Ţară. h. In acest an şcolar s'a redactat şi aprobat statutul educa­ ţiei fizice universitare*) cu următorul text: Art. c) Directorul educaţiei fizice universitară. *)~Aprahat de Senat. Art. b) Comisiunea de educaţie fizică universitară. Educaţia fizică se va preda pentru ambele sexe cu programe speciale. Organele de conducere şi îndrumare sunt urmă­ toarele: a) Senatul Universitar. I V . 2. în şedinţa din 25 Iunie 1936 (Rectorat Nr. Educaţia fizică Universitară.

9 — Preşedintele Comisiunei de educaţie fizică exe­ BCU Cluj Central de Senatul Universitar şi răs­ cută bugetul întocmit şi /aprobatUniversity Library Cluj punde de executarea deciziunilor Comisiunii de educaţie fi­ zică. 4 profesori universitari desenaţi de cele 4 Facultăţi. Instructorii vor fi numiţi de către Comisiunea de educa­ ţie fizică la propunerea Directorului sportiv dintre studenţii. Ea se compune din 7 membri: 1. de coordonare şi de control. se ocupă cu organizarea concursurilor şi serbărilor. câte unul de fiecare facultate pe 3 ani şi reeligibil. 10. 4. aju­ taţi de instructori după programul fixat dei Comisiunea de educaţie fizică universitară. Instructorii. Directorul educaţiei fizice universitară. sunt membri de drept ai Comisiunii. Preşedintele. şi aprobat de Senatul Universitar.332 Art. 8. Art. Preşedintele Comisiei de educaţie fizică este un profesor universitar. cari au dovedit aptitudini şi o pregătire suficientă. de educaţie fizică. ales de către Senatul Universitar pe timp de 3 ani. Art. Membrii Comisiunei participă la şedinţe cu vot deliberativ în toate chestiunile ce interesează educata fizică şi compunerea programelor anali­ tice. Comisiunea de educaţie fizică este organul de con­ ducere efectivă. Profesorii de educaţie fizică. Profesorii de educaţie fizică se vor numi din partea Se­ natului universitar la propunerea (Comisiunei de educaţie fizică. Preşedintele societăţii sportive a studenţilor universi­ tari Cluj. Directorul de educaţie fizică este organul execu­ tiv al Comisiunii. Directorul educaţiei fizice supraveghează execu­ tarea programului. Comisiunea se întruneşte cel puţin la 3 luni. 12. v . 3. EI face raportul de activitate şi de propuneri Comisiei. preşedintele so­ cietăţii sportive a studenţilor universitari Cluj. Art. 7. |Ctei 4 profesori sunt aleşi din par­ tea Facultăţilor. respectarea regulamentelor. Senatul Universitar este organul de îndrumare. Exerci­ ţiile şi cursurile sunt conduse de prof. el este reeligibil. Art. Art. 2. care va fi înaintat Senatului Universitar. 6. 11. Directorul educaţiei fizice universitară. Art.

Toţi studenţii şi studentele regulat înscrişi sunt obligaţi a urma exerciţiile şi cursurile acestei disciplini. Examinarea studentelor va fi făcută de o femee. 15. 17. 14. cerându-se un minimum de prestaţie fixat de Comisiunea de Educaţie Fizică. 16. Art. Art. 18. salt. Art. Diploma de doctor sau de licenţă nu se va elibera decât acelor cari au dovedit că au urmat stagiul. şi aruncare. Educaţia fizică generală este materie obligatorie ia Universitatea din Cluj. pe zervată educaţiei fizice. Art. Cap. ei având răspundere personală pentru partea medicală a fişei. 13. Art. Examenul medical este obligatoriu la începerea şi ter­ minarea cursurilor de educaţie fizică. Medicii sportivi. cu predilecţie din personalul ştiinţi­ fic al Facultăţii de Medicină. . 2. Scutirea de înscriere s"au de frecvenţă se face numai pe baza certificatului medicului sportiv universitar. medic. examinează pe toţi studenţii şi în colaborare cu Oficiul Universitar întocmeşte fişele medi­ cale. 19. Medicii sportivi se recrutează din partea Comisiunii de educaţie fizică. Educaţia fizică generală (obligatorie). cari au urmat cu succes cursuri speciale de Medicină sportivă. Cei cari nu respectă instrucţiile date vor fi pedepsiţi conform regulamentului de ordine şi disciplină. Frecvenţa se va nota la sfârşitul fiecărei sesiuni de profesorul de educaţie fizică şi se va califica din: alergare. III. Frecvenţa se vaCluj / Central University Library Cluj foaia re­ BCU nota în libretul studentului. Educaţie sportivă şi atletică. Educaţie fizică generală. Educaţia fizică universitară se practică în urmă­ toarele ramuri: 1. Studenţii sunt obligaţi la respectarea programu­ lui fixat şi a executa exerciţiile după indicaţiile profesorilor de educaţie fizică.333* Art. Art. Scutirea poate fi definitivă sau temporală. Fiecare student în cursul şcolarităţii este obligat a frecventa orele anunţate în program cel puţin un stagiu de două sesiuni (una de vară şi una de iarnă).

Art. e t c ) .334 3. etc). Educaţia sportivă universitară nu tinde la re­ corduri ci la obţinerea unui optimum deţ prestaţie. 20. î. Educaţia sportivă neobligatorie. Va organiza o fanfară. nataţia. Art. nivelări. lupta şi scrima. 22. un cor al studenţilor universitari. Tir. Cap. dând importanţa desvoltării unei atitudini corecte şi a unui spirit de camaraderie-fraternitate şi disciplină pentru a pregăti studentul la viaţa de ce­ tăţean şi soldat. se vor practica în cadrul . Se va avea în vedere cultivarea spiritului de luptă şi de echipă. Exerciţii la diferite aparate. water-polo. (sky. Dansuri naţionale. In vederea acesteia se vor forma echipe pe facultăţi. Jocurile sportive şi atletismul. Se va manifesta prin formarea de echipe de muncă. oina. Art. Serviciul muncii este o parte integrantă a educa­ ţiei fizice universitară. Tinde la augmentarea capacităţii de muncă şi la desvoltarea aptitudinilor pentru a fi un bun soldat. Art. fără pro­ ducerea unui desechilibru organic. Dintre jocurile sportive se vor cultiva mai ales jocurile BCU Cluj / Central University Library Cluj cu mingea (foot-ball. etc). Muncă. Medicina sportivă va forma obiectul de studii mai ales pentru studenţii în medicină. sărituri şi aruncări). fiziologia şi patologia muncii şi a sportului (masaj). 24. orchestră. Art. Medicină sportivă. Exerciţii fizice corective. sporturile de iarnă. 23. patinaj. Educaţia fizică generală se compune din exer< citii de ordine şi disciplină (sport pe teren militar). 4. practicate cu sco­ pul de a participa la concursuri. având ca scop executarea unei munci pu­ blice de necesitate naţională (şosele. Se va practica atletica uşoară (fugă. hand-ball. 21. Ea va fi dis­ tractivă şi utilă (recreatoare). IV. woley-ball. Gimnastică ritmică. tratând şi exercitând primul ajutor.

la propunerea Comisiunei de educaţie fizică. 30. Timpul practicării sportului va fi asigurat în pro­ gramele facultăţilor. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cap. . . Contribuţia anuală a fiecărui student plătită la înce­ putul fiecărui an şcolar. Art. Ea funcţionează în baza unui regulament aprobat de Se­ natul Universitar. Această taxă va fi fixată de Senat. Mijloacele. se va practica în sala de gimnastică a Universităţii.335 -societăţii sportive a studenţilor universitari. Aceasta so­ cietate este organul care asigură continuitatea în educaţia fi­ zică a studenţilor şi după părăsirea Universităţii. E. 29. fiind în acelaşi timp organul de exteriorizare a sportului universitar. Bugetul de venituri se alimentează din următoa­ rele izvoare: 1. Societatea sportivă a studenţilor universi­ tari are buget şi contabilitate proprie sub controlul Senatului Universitar. F. 28. 27. Art. în Parcul Sportiv universitar Regele !Qarol II. Subvenţia anuală a Ministerului Instrucţiunii. Art. 26. V. U. Membrii acestei societăţi se recrutează dintre studenţii cari au urmat sau urmează cursurile de educaţie fizică generală şi cari dovedesc aptitudini speciale certificate чЈе Directorul sportiv şî de medicul sportiv.. •conform contractului făcut cu Asociaţia „Astra". Membrii activi ai societăţii nu pot să fie decât actuali şi foşti studenţi universitari indiferent de locul UniTersităţii. Cap. Ministe­ rului Sănătăţii şi a Armatei. VI. Fondurile educaţiei fizice. Aceasta societate sportivă în ceea ce priveşte educaţia fizică este supusă îndru­ mării şi controlului Comisiunei de educaţie fizică. Bugetul pentru acoperirea cheltuelilor se alcătueşte de Comisia de educaţie fizică şi se aprobă de Senatul Universitar. Art. 25. Art. 2. Art.

34. Art. şi a Ministerului Instrucţiunii.. Bugetul educaţiei fizice universitară se utilizează pentru întreţinerea sălilor şi a terenelor de exerciţii.336 3. cari nu sunt în strictă legătură cu E. Dispoziţiuni finale Art. Contribuţia comitetului sportiv regional. Educaţia fizică obligatorie se va introduce pro­ BCU Cluj / Central University Library Cluj gresiv în marginea fondurilor şi locurilor disponibile precum şi a putinţei de a angaja un personal de profesori competenţi. personalului di­ dactic şi a medicilor. 4. Comisiuneaţ de educa­ ţie fizică va căuta mijloacele pentru a închiria localurile ne­ cesare. Nu se vor autoriza spese. Art. Modificarea prezentului statut se admite numai cu avizul Comisiunei de educaţie fizică şi cu aprobarea Sena­ tului Universitar. Până la înfiinţarea localurilor de gimnastică şi de sporturi. în primul an după intrarea în vigoare a acestui regulament. al insta­ laţiilor şi echipamentului. medici} până la asigurarea lor în buget. Donaţiuni de ori ce soi dela aulorităţi sau particulari. 31. 5. F. V I I . etc. pentru spesele delegaţiilor şi călătoriilor de studii. vor fi acoperite din fondul de E. după un re­ gulament special. necesare educaţiei fizice. permii. Veniturile parcului sportiv universitar Regele Carol II. 32. Veniturile societăţii sportive universitară. Educaţia fizică universitară va fi obligatorie numai pen­ tru studenţii anului I. Cheltuielile pentru personal (instructori. Cap. F. Art. 33. pentru serbări. după un regulament special al Parcului. pentru retribuţia. Art. 6. 35. .

CĂMINURILE Şl CANTINA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUAJrtTL 1 9 3 5 / 3 6 22" .

C ă m i n u l s t u d e n ţ e s c „ A v r a m I a n c u " ^ Căminul studenţesc „Avram Iancu" îşi închee al 16-lea •an de activitate. Membri: prof. 1936). Maior. Administrator: Cluj / Central University Library Cluj 1936. „ A. 1935). „ Alexandru Borza (până la 1. Administrator: Silviu Miilea.1. Preşedinte: prof. XI. Babeş. 1935). I I . Portar: Luca Nan. numit dela 1. numit dela 1. b) Căminul Studentelor. 1936. . Mecanic: Augustin Morariu. c) Căminul V. Giuglea George dela 14 Dec. I I . I I I . „ Ion Drăgoiu. „ Baroni Vitold dela 30 Nov. De un real folos pentru studenţii români cari îşi fac studiile la Universitatea din Cluj. Econom: Măria Papp. 1936). Portar: Ioan Sabău. într'un oraş cu o populaţie încă în bună parte minoritară.. „ Teodor Capidan. înainte. Secretar: Gheorghe Ciosa. lacob Lazar. Ştefan Ilea. iQălminul a adă- . 3. BCU Ilie Hăşegan (cu delegaţie până la 28. Vasile Meruţiu (dela 1. Secretar: Constantin Jurcan. 2. Personalul căminarilor. „ Silviu Dragomir „ Camil Negrea. Secretar: Emil Sângeorzan (cu delegaţie până la 28. a) Căminul Avram Iancu. Secretar: Livia Morariu. XI. înainte. Comisiunea căminarilor. Administrator: Constantin Buga. Mecanic. I I I .

bibliotecă lei 40676 „ p. .. . ...„ . pentru întreţinerea bursierilor şi cheltueli comune din subvenţia dată de Ministerul Instrucţiunii suma de lei 849613 dela solvenţi taxe de întreţinere lei 1402833 pentru bibliotecă.. —1 IJ—! — "З 1 ... rufăriei şi mobilierului . . Încălzit .. luminat. p. . . învăţători şi funcţionari. 7 Români . . (Ga date mai importante relativ la gestiunea căminului.. bae şi diverse. . . N a ţ i o n a l i t a t e a Solvenţi Litere Ştinţe Med. suma de lei . apă. de preoţi. .. complectarea veselei. 1 Ştiinţe Drept. —1—1—i— — Total "Î'|"Y|—j— 2 6 —— — "'i'C'A Ti — f i "ÎF 8 ""\з 156 7 —" 15J17Jl5jl5 62 61 11 17. . e < u e—t ai -s Č 184 „.. . lei 108110 \ p. 3737101 S'a cheltuit: Pentru personal lei 160126 -Cheltueli alimentare lei 1362546 „ p.339 postit în cursul anului trecut un număr mediu de 218 stu­ denţi. renovări .67 218 Bursierii în număr de 62 s'au recrutat din studenţii lip­ siţi de mijloace materiale şi foarte buni la studii. reparaţiuni. . BCU Cluj Central de 156 din cari 30 Solvenţii au fost în /număr University Library Cluj fii de agri­ cultori. 2415512 Fonduri şi tranzitorii. . cei mai mulţi fiind fii de plugari (35 din 62). etc. Litere Med. lei 50050 . . .. cheltuieli de birou \ . . . iar 126 fii de funcţionari sau profesionişti. facultăţi. repartizaţi după naţionalitate.. şvabi) Maghiari Bulgari . H 14J15J15JI5 59 52 1 Ol 15|48 12? Germani (saşi. întreţinerea edif. 163066 Total: lei .. bursieri sau solvenţi. menţionăm că: S'a incasat. lei 372657 „ p. lei 1321589 Total intrate lei . . lei 470116 „ p. după cum urmează: Bursieri Total 1 Drept.. impozite.. .

Valoarea mobilierului este de lei 1. . „Âstra" a servit ca loc de recreare şi studiu. . Ordinea şi disciplina în cămin au fost mulţumitoare. Starea sanitară a studenţilor din cămin în cursul anului expirat a fost satisfăcătoare. Biblioteca în cursul anului expirat s'a îmbogăţit cu 186 volume în valoare de lei 40676. Casina a funcţionat cu preţuri foarte reduse oferind stu­ denţilor. o distracţie uşoară (jocuri de şah.286 — care împre­ ună cu clădirea evaluată la lei 14. . . Medicul căminului. Inventarul căminului a sporit cu obiectele înscrise la Nr. Grădina „Petran" din imediata apropiere a căminului. radio) fără ca ei să părăsească edificiul căminului. table. . . Baia căminului a funcţionat la început o singură dată pe săptămână. . Liviu Telia a stat la dispoziţia studenţilor bolnavi ori de câteori aceştia au avut trebuinţă de asistenţă medicală. . atelierul mecanic Iei 41. biliard.340 şi diverse lei 70424 „ comune lei 185979 Fonduri şi tranzitorii .414. lei Mandate de plata ramase neincasate din 1931 . Lista studenţilor bursieri adăpostiţi în căminul studenţesc „Avram Iancu*'. 1.784 lei.108.511. ea nu a fost cu nimic inferioară celei din anul trecut. Numărul cititorilor a fost 22224. . Valoarea cărţilor (5660 v o ­ lume) este de lei 1056688. . lei Totalul eşitelor lei 2820815 28665» 116304 513323 3737101 Alimentaţia studenţilor s'a făcut în condiţiuni mulţumi­ toare şi cu toată urcarea de preţuri de pe piaţă. ziare.833.906 lei. iar din Februarie.612. de 2 ori pe săptămână. vesela şi alte obiecte de bucătărie de 181. 4. Media generală a costului alimentaţiei a fost de lei 27. lei Sold ..000 — efectele şi rufăria de pat de lei 785. BCU Cluj / Central University Library Cluj luată în arendă dela soc.688 se urcă la suma de lei 18.de zi şi persoană. dl Dr. când numărul studenţilor a crescut.34. Bal Lascu (ştiinţe) dela 1 Noemvrie 1935—30 Iunie 1936. Barbu Zevedei (litere) dela 1 Nov.936 şi biblioteca lei 1. 2. 4154—4177 în valoare de 50. în timpul liber. 1935—30 Iunie 1936.056.

dela 1 Nov. Dănilă Octavian. 1935—30 Iunie 1936. 33. 15. Faur Gheorghe. 1935—30 Iunie 1936. (ştiinţe) dela 2 Nov. (litere) dela University 1935—30 Iunie Ш 6 . Degan Valeriu. "21. Florea Vasile. (drept) dela 2 Nov. 1936. 18. Horedt K. Bulzan Gh. 35. (drept) dela 2 Dec. Loziciu Ilie. 1935—30 Iunie 1936. (med. 17. litere) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. '20. (ştiinţe) 2 Nov. 12.) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. Cornea Nicolae. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 1 Nov. Ciurdariu Pavel. Nagy Iosif. Morariu Traian. 1935—31 Maiu. (litere) dela 20 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1936. 1935—30 Iun. 10. (litere) dela 2 Nov. în Iu­ nie bursa în bani. 11. Drimuş Iosif. (litere) dela 3 Dec. 1936. Ш Pervein Iosif. 1935—30 Iunie 1936. Borcoman Octav. 1936. 25. Mihăilă Nicolae. 36. 16. 1935—30 Iunie 1936. 32. Floriţa Ioan. Costina Cornel.341 :3. 28. iGhircev Anatole. 8. (drept) dela 2 Nov.). 1935—30 Iunie 1936. 24.. (drept) dela 2 Nov. (litere) dela 1 Nov. 1936. Bocianu Valentin. 1935—30 Iunie 1936.) dela 13 Dec. 30. 1935-30 Iun. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 27. Chira Aurel. Magda Ovidiu. 1936. BCU Cluj / Central 2 Nov.. 1935—30 Iunie 1936. (med. 38. 23. (drept) dela 3 Dec. Hulea Sever. (drept) dela 2 Nov. 1936. Iliescu Aurel. 1936. Library Cluj 22. 19. 6. Iuhas Leontin. 9. (med. (medicină) dela 3 Dec. . 30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. (litere) dela 1 Nov. (litere) dela 12 Nov. 1935—30 Iunie 1936. Fodor Octavian. (litere) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936.. 1935—30 Iunie 1936. 7. 1935—30 Iun. ştiinţe) dela 1 Nov. Mateiaş Dimitrie. Ђ. bursier dela Dec. 1935—30 Iunie 1936. 31. Bârna Vasile. 1935—30 Iunie 1936. 37. (drept) dela 26 Nov. 1935—30 Iunie T936. Oprita Gheorghe. 1935—30 Iun. (ştiinţe) dela 1 Nov. (drept) dela 2 Nov.) dela 2 Nov. 1935—30 Iun. semibursier dela 1 Nov. Isac Dumitru. 1935—30 Iunie 1936. Lechinţan Grigore. 26. 1935—30 Iun. (drept) dela 10 Nov. Perian Sorin. 39. (med. 1935—30 Iunie 1936. Oltean Gheorghe. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 2 Nov. 14. (drept) dela 2 Nov. (med. Issecutz Ioan. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. Cristea Vasile.. 29. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1935—30 Iun. Fodorean Ioan. Brumariu Nic. (drept) dela 1 Nov. Mureşan Ioan. 4. 1935—30 Iunie 1936. Cedrechi Vasile.) dela 1 Nov. (litere) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov. 34. 13.

(ştiinţe) dela 1 Nov. 46. 5. dela 10 Nov. Toma Ioan.000. Pally Iuliu. Situat în Calea Moţilor Nr. Căminul studentelor unirersitare. 1935—30 Iunie 1936. Petruş Petru. Raţiu Ioan. Teodorescu Gh. 62.588. (drept) dela 1 Nov. 44. Popa Ioan. 1935—30 Iunie 1936. 1936. Edificiile vechi: parter cu 73 încăperi. (litere) semibursier dela 1 Nov. 47. In Iunie în bani. (litere) dela "1 Nov. edificiul nour parter. 1936. (litere) dela 10 Nov.. 1935—30 Iunie 1936. 1936. 1935—30 Iunie 1936. 51. 1935—30 Iun. Imobilul şi mobilier cu destinaţie imobilă Lei 9. Pupăză Vasile. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 58. 1935—30 Iunie 1936. 45. (ştiinţe) dela 2 Nov.) dela 16 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 56. Pordea Petru. 55. 1936. Sabău Ioan. Faur Aron (litere) dela 8 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 43. 65. etaj I şi etaj I I cu 62 încăperi. Pop Emil. 64. (litere) dela 12 Nov. (ştiinţe) dela 3 Dec. (drept) dela 3 Dec. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1985—30 Iun. BCU Cluj / Central University Library Cluj Zdrenghea Mircea. 49. 52. 54. Zoran Armând. 1936. 1936. (litere) semibursier dela 19 Nov. Todoran Dorift. Tătaru Aurel. 1935.895 r . 1935—30 Iun. (litere) dela 13 Dec—31 Maiu 1936.) dela 4 Dec. (med. semibursier. 53. (litere) dela 13 Dec. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 9 Nov. Camere de locuit: 58 cu 180 locuri. Teşoiu Marin. (lit. Silaş Gheorghe. (drept) dela 2 Nov. Sichel Traian. 61. 42. 57. (litere) dela 13 Dec.000 Mobilier Lei 1. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1935—30 Iun. Turda Teodor. 70—72. 1935—30 Iunie 1936. 48. Lungu Onoriu. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iu­ nie 1936. 1935—30 Iunie 1936. Vancu Ioan. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. etaj 2 încăperi. 2 2 Sitnaţia averii căminului. 66. Cozma Ioan. Popescu Ioan. cu un teren supraedificat de 2181 m şi curte. 50. (ştiinţe) dela 2 Nov. Vasiliu Constantin. 60. (ştiinţe) dela 2 Nov.342 41. 59. 1935—30 Iunie 1936. grădină-parc de 5<S67 m . (drept) dela 2 Nov. Miclăuş Vasile. (drept) dela 2 Nov. Morariu Gav. 1935—30 Iunie 1936. 63. 1935—30 Inuie 1936. 1935—30 Iun.689 Biblioteca Lei 369.

990 Spese de birou Lei 7ЛШ Salarii bugetare Lei 199. Buziu Letiţia (19.224 Salarii Solve Lei 335. . . . Zoppelt Măria (6. Fac.249 433 3442 4881 38005 23. V I ) .5 Cont de gestiune. 28 Bursiere â Lei 700 lunar 3 Solvente variat între 80—120 Personal administrativ 6 Personal de serviciu .815 Diverses. 27.079 29.600 Lei 841.902. rep. Intrate Lei E şj i t e Lei Lei 1.670 Total Lei 1. . rep.562 Taxe de bae Lei 38. 15 Circulaţia studentelor în total 335 6. Lei 33. X. Lei 3. . . trans.173.946 Lei .3 6 .822 180. mici Lei / Central University Library Cluj 78. S'a cheltuit pt. bibi. de mob.341 Compl. Solvente Solvente Personfl Personal Total Cota alimentaţie interne externe adtlv serv.284 Restituiri Lei 12.514 Lei 74.446 întreţinere.850 Taxe de uzaj.343 Unelte Instrumente mecanice Instalaţiuni de apaduct şi încălzire Articole de gospodărie Lingerie Diverse Plante 26. .511. .351 spălat. Lei 392.038Impozit Lei 2. . Lei 30. lumin.050 Lei Total Lei 13. Lei 115. Lei 1.233 Lei 11.990 Alimentaţie Lei 914. Bursiere â Lei 1400 lunar . medie 884.90L913r 4 Număra! persoanelor adăpostite în clmin în 1935 .530 Taxe de bibliot.088 încălzit.992 Lei 11.900 Total Leri. 26. V I ) . Iii sta bursierelor în acest cămin.721 Zugrăvire.962 Impozit Lei Diverse Lei 95. XI. . de Drept. Lei 24. curăţit. Lei 5.278741 Cfleltnelile de alimentaţie şi efectivul cSminnlul în anul 1935—36.811 Spese pt. BCU Cluj2.

VI. Căminul studenţesc V . Pop Livia (15. Cosma Cornelia (25. X. X.). 29. trei etaje.). . VI.). VI.).). VI. 30. IX. Lupan Aurora (11. 30. X. 26. Mustaţă Cecilia (5.). Vic­ tor Babeş Nr. Ciocan Paraschiva (5. 1. 30. XI. 30.). Bab?ş. Costea Georgina (XI—II în bani. XI. Urdea Măria (3. VI. VI. 30. VI. V I ) . 30. VI. la câţiva paşi dela Bi­ blioteca Universităţii. X. X. I. II. 23. V I ) . X. XI. Ştefănescu Angela (26. 7.). 30.).). Căminul (parter. Căminul studenţesc „V. VI.). VI.). Herţia: Silvia (1. Babeş" e situat în strada Dr. 30. VI. X. de Ştiinţe. Sandru Cornelia (1. XI. VI.). 30. Creţiu Măria (18. VI.). X. XI. Surani Georgina (15. VI. XI. VI. XI. Căilean Zenovia (3. VI.). mansardă) -este destinat pentru adăpostirea numai cu locuinţă a studen- . VI. Fac. Moisd Eliza (3.). IX. X. XI. VI. 28. 30. VI. Pup Lucia (2. 25. VI.). Pop Margareta (2. 30. 13 vis-â-vis cu Clinicele.). de Litere. VI. VI. Barbu Florica (26. X I . 30. 30. Jaroşevici Veronica (16.). Onosiu Terezia (14. IX. XI.). X. 29. Lazar Emilia (2.).). 30.344 Fac. VI.) Mărginean Ana (6. Cărpinişan Eugenia (3. Savu Măria (15. 29. 30. Roşeau Hortenzia (21.). 29. 30. Cu ajutor de Lei 700 şi adăpostite în cămin: Pop Irina (4. X.). X. 30. BCU Cluj / Central University Library Cluj Drăguţ Măria (1. I I I . 29. 23. VI. VI.). 27. Baba Raveca (22. Fac. de Medicină. 30.). VI. Gherlan Viorica (1. VI. Nemeş Veturia (6. X.

948 1. radio. Starea sanitară a studenţilor a fost pe deplin satisfăcă­ toare. Instalaţiuni imobiliare 443.495 3.169 3. „ ştiinţe 2% Viaţa în cămin a fost familiară. . Casina) a oferit cu preţuri foarte scăzute un local de dis­ tracţie (cu şah. . Rechizite de birou 2. 494. domino. . disciplina mulţumitoare.345 ţilor universitari. Maşini şi unelte 7. biliard. Utilaj de bucătărie 25. nu s'a înregistrat nici un caz mai grav de boală care ar fi reclamat asistenţă medicală.778 Bilanţul încasărilor şi cheltuielilor avute în cursul anului •şcolar 1935—36 se repartizează după cum urmează: Venituri: Chirii şi taxe de baie .714.) şi mâncări uşoare. 4.778 care se repartizează astfel: ( A) Imobil şi instalaţiuni imobiliare: 1. Central University Library Cluj etc.343 Fond sanitar 6. de serviciu . Imobil 2. 8.935 4.615 Totalul inventarului imobil şi mobiliar .800.767 899. Efecte de pat şi lingerie 399. BCU Cluj / table. .163 B) Obiecte mobiliare: 1. Baia cu duşuri reci şi caldei a căminului a funcţionat tot anul. Ordinea.714.416 Conturi de evidenţă 246. .307 Diverse venituri 144.239 5. „ drept 8% 3.471. Inventarul căminului reprezintă la sfârşitul anului şcolar suma de Lei: 4.035. Media locatarilor adăpostiţi în cămin în anul şcolar 1935 —1936 atinge cifra de 110. In cămin se găsesc pentru închiriat 41 ca­ mere cu 126 locuri. . ping-pong. Nu s'a ivit nici un dife­ rend între stud.243. ziare. facultatea de medicină 84% 2. Locatarii se repartizează pe facul­ tăţi după cum urmează: 1.833 .000 2. Mobilier 1.998 2. pers. „ litere 6% 4.000 Fond de ajutoare pt.

4. . . a fost următoarea: 234. 19. I 5.411 întreţinere 44.039 S.767 Sold la sfârşitul anului . Cantina a servit masa unui număr de studenţi care a variat între 250 şi 300. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3.750 Lei e) Diurna personalului administrativ .833" încălzit.50 lei pe zi.665 Lei c) Chiria pivniţei 5. Suma aceasta a intrat în întregime în raţia alimentară. { 748.160 6. Situaţia Casei la data de 1 Iulie 1936 a fost următoarea: Intrate: Sold in iClasa: Eşite: 2. Econom: Ioan Păunescu 1. Administrator: Marin Cioacă. Conducerea cantinei în anul şcolar curent a fost compusă în felul următor: Director: Silviu Stoicoviciu. 5.912: Complectare de inventar 13. Г an tina studenţească universitară.166 Lei Total: 234. fără întrerupere.366 lei. Costul abonamentului a fost de Lei 700 lunar şi s'a li­ berat numai studenţilor Universitari. reparti­ zată astfel: * 1 a) încălzit şi luminat 31. în decursul acestui an.176 lei 1. In lu­ nile de vacanţă numărul abonaţilor a variat între 60 şi 80 studenţi.803 151.785* Lei b) Completarea mobilierului şi veselei . 2.040. canal 234. personalul plătit de cămin .366 L e i ~ Repartizând această sumă la numărul abonaţilor şi zile ar fi în medie.992.821 Conturi de evidenţă 246. Cu toată insuficienţa localului.000 Lei d) Salariile personalului de serviciu . 139. 36.373 Cheltuieli de birou (telefon. alcătuită din trei feluri mâncare la prânz şi două feluri seara. 141.336 lei 48. Cantina sa redeschis la data de 15 Septembrie 1935 şi a funcţionat.486 Chirii şi taxe de baie restituite 13. Din această sumă suBvenţia acordată de Rectorat.200 Diverse cheltuieli 50. Casier: Octavian Stepan. rechizite) . . . . . 2. apă. luminat. până la data de 30 Iunie 1936.346 Cheltuieli: Salarii pt.

OFICIUL DE EDITURĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Bilanţul fondurilor.800 757 Ш64 Scăzând eşitele . Victor Tătaru (medicină). Acest Consiliu se compune din câte doi delegaţi ai fiecărei facultăţi şi din prorector ca preşedin­ te". In cest an şcolar Consiliul Oficiului de editură a avut compunerea următoare: ţ Preşedinte: Nicolae Drăganu (Prorectorul Uni verşi taţii). 2 din regulamentul oficiului. . Constantin Marinescu.089 încasat din vânzarea manualelor „ 89. L e i 694. Ioan Popescu-Voiteşti. . Fondai .271 „ 90. Sold la 30. Consiliul oficiului. 3. verificarea gestiunei . a: probat de Senat la 16 Iunie 1934 şi publicat în Anuarul 1933/34. Gheorghe Sofronie (drept).182 IChelt. ' 2. Secretar: Ioan A . 5. „Oficiul de editură este condus de un consiliu de ad­ ministraţie numit de Senatul universitar pe doi ani cu înce­ pere dela 1 Octombrie. BCU Cluj / Central University Library Cluj Victor Papilian. Gheorghe Giuglea (litere).607 6. . Sept. de tipărire Pt. . Vătăşescu. Vasile Meruţiu (ştiinţe). 1. In conformitate cu art. „ Spesele poştale etc „ Total Lei 783. .107 Eşite 82. 1936 . Intrate Sold la î Octomvrie 1935 . 4. Membrii: Camil Negrea. A " Manuale didactice.164 „ 693.1. 2.

.150 39. .300 24. . rev.000 725 304697 . Pentru tip.000 5. Pentru tip. „Matematica" Lei 8. de Studii Clasice ч . Pentru tip. Pentru tip.150 24. Pentru tipărirea Anuarului Instit. Pentru tipărirea lucrării „Principii Fundamentale de Filosofie Juridică" de Prof. „ 3.900 59. . de Geog. . Sold la 1 Octomvrie 1935 . Pentru tip. Pentru tipărirea anuarului Inst. . Soc. . Lei 55. revistei Institut.968 100.550 2. Muzeului Geologic-Mineralogic Lei 4. Sold la 1BCU Cluj / Central UniversityLei 149. Inst. „Ouj. Eugeniu Speranţia . . . buletinului Institutului de Studii Clasice Lei 7. 1936 „ 100. de Ştiinţe Lei 9. • . . rev. Lei 6.950 6.349* Fondul „ B " Lucrări ştiinţifice. Pentru alimentarea dela Fondul de întreţinere . Library Cluj 2. bulet.668 Intrate 1. de Mine­ ralogie şi Petrografie Lei Total Lei 349. . . . . » . 40. Sept. . „Dacoromania" \ ^ . . . . Pentru tip. . publ. [ ţ Intrate Eşite 1. Lei 151. Pentru tip. Lei 3. .900 Octomvrie 1935. de Istorie Naţională Lei 13. .150 24. .503 17. Lei Total Lei 206.150 21.882 Fondul „ C Publicaţii periodice Eşite 23. . Pentru tipărirea rev.581 31. Lei 11. Lei 200. încasat avansul acordat Dlui Profe­ sor Sextil Puşcariu pentru „Daco România" în Iunie 1935 . buletinului Gradinei şi Muzeului Botanic Lei 10.914. Pentru tipărirea lucrării „Flora Pliocenică dela Borsec" a Dlui Emil Pop . . Medical" Lei 12. Pentru tipărirea Anuar.882 „ 105. .038 92.000 4.550 Scăzând eşitele Sold la 30.

) 8e Conferenţiar Dr. . .150 Buletinul Soc. de Ştiinţe . (urmare) „Principii Fundamentale de Filosof ie Ju­ ridică" de Prof. N. Din fondul C (subvenţii a) b) c) d) e) „f) L periodicelor). Lucrări tipărite şi subvenţii în acest an Din fondul A (Manuale). . . tipografia „Naţionala" S. de Arte Grafice . 14.950 Total: Lei 182.500 Inst. I Din fondul B (lucrări ştiinţifice). . . Lei 37. . 288 pg. .203 3. Nr. . . . (urmare) Curs de fizică medicală I (1936.150 Revista Matematica . Eugeniu Sperantia Instit. LucrărileBCU Cluj / Central University L e i Cluj 34. 1936. 192 pag. Sept. 1936. Nr. Nr. XV. 4. . .697 . . „ 45. cu 22 tabele. Lei 24. » . Lei 37. 228 pag. A. 304. „Ardealul" 1936. de Geografie . de Ist. „Flora Pliocenică dela Borsec" de Docent Emil Pop.950 Anuarul Inst. Naţională r . Bărbulescu. . « .150 Buletinul Dacoromania . Lei 24. . i .860 Scăzând eşitele Sold la 30. 3. Library Buletinul Grădinii Botanice voi. : . . • Lei 24. •.950 r : . .

Dr. Papilian. Operaţii cu numere apropiate). Lecţiuni de Geometrie Analitică.. D. Calcul Algebric. de Prof. 6. 2. Sângele şi organele hematopoitice. Abramescu. 389—562+ 1932). Titu Vasiliu. II. (Cours de Botanique Ge­ nerale). 1926 + 320 pag. N. 5. V. Dr. Curs de BCU Cluj / Central University Library ClujMathematimatematici generale. Gheorghe Bratu. Manuels didactiques (edites par VUniversite). Fasc. I. Dr. 3.. I. Curs de Botanică Generală. de Prof. de Prof. 279—388+1930). de Prof. Michail. tulpina (pag. Histologie) 1928+110 pag. 1923+784 pag. (Lecons de Geome­ trie Analytique) urmate de introducere elementară în studiul analitic al geometriilor neeuclidiene şi noţiuni elementare de geometrie vectorială 1927+620 pag. Matematici elementare. (Calcul nu­ meric. Tratat de patologie clinică şi anatomie patologică 1923+530 pag. Tratat de drept administrativ român (Trăite de droit administraţii roumain). Fascicola IV: Reproducerea plantelor (pag. Tratat de Oftalmologie Voi. Fascicola I I I : Frunza (pag.. de prof. a) Manuale didactice (ediţia Universităţii).. 1.. de Prof.. I. 111—278+1929). Liste des publications de VUniversite de Cluj. Reprezentare grafică. Ioan Grinţescu. 1927+321—524 pag. 4. Iacobovici.. Hematologie). Dr.Lista publicaţiilor Universităţii din Cluj. Tratat de anatomie umană (Trăite d'anatomie humaine) Voi. Onişor. . Fascicola I : Organizarea generală a plantelor (Citologie. Trigonometrie. Fasc. Hematologia ( L e sang et les organes hematopoîetiques. Fascicola I I : Rădăcina. V. 7. 1923+636 pag. I. 8. de Prof. Propedeutica Chirurgicală (Introduction â la Chirur­ gie) 1927+792 pag. (fGours de ques generales) Voi. de Prof. I. (Trăite d'Ophtalmologie) 1928+790 pag.

II.352 Fascicola V: Reproducerea plantelor (sfârşit. (Cours de biologie gene­ rale). Radiologie medicală. de Prof. Voi. Iorgu Radu. Preparaţiunea mi­ croscopică (le Microscope et ses accessoires. fasc. Curs de biologie generală. Ioan Drăgoiu. de con­ ferenţiar N. de Profesor Dr. I. Curs de Fizică medicală I. 441—720+1933). Evoluţia şi ereditatea 1930+200 pagini. 1928. No. Biblioteca Institutului de Istorie Naţională. Voi. Aparate. 9. Rene Jeannel. Voi. I. N. (La ri- . etc. 1. Elaborarea ştiinţifică a dreptului internaţional privat (1934+568). No. (Le Chroniqueur Szamoskozy et ses no*c s au sujet des Roumains). b) P u b l i c a ţ i i ş t i i n ţ i f i c e ş i l i t e r a r e . 273—440—1932. 11+178 p. 1930+334 pag. I. 11.. Teorii fundamentale. Lecţiuni de geografie pură infintezimală. (Lecons de Geometrie pure infinitezimale). Elemente de Istologie şi de Tehnică Microscopică. Drăganu: Toponimie şi Istorie. 3. 2. Publications scientifiques et litteraires. pag. 1. (Toponymie et Histoire) 1928. Crăciun: Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la Români. Natura juridică şi metoda dreptului internaţional privat (1933+428 pag. 1936. Preparations microscopiques) 1931+272 pag. Bibliotheqne de l'Institut d'Histoire naţionale). fasc. II. cu biblio­ grafie şi index alfabetic) 1934+563—838.). Ştiinţa şi tehnica dreptului internaţional privat (la Science et la technique du droit internaţional prive) de Prof. Voi. Voi. (Elements d'histologie et de technique microscopique) de Prof. Microscopul şi accesoriile sale. Ni­ colae Abramescu. 2. Dimitrie Negru.. 214 p. 10. No. 14. 1 Ţesuturile (Ies tissus) pag. II. 288 pagini. (Radiologie medicale) noţiuni pregătitoare şi technică generală) 1931+480 pag. Cluj / Central University Library Cluj BCU 13. Moga: Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului XVII. 12. I. de Prof. Bărbulescu.

fig. (1930). Bologa: Lamaştu-Karia-Samca. Guiart: Medicina în timpul Faraonilor. No. Bologa: Din Istoria sifilisului. 5. (Les debuts de la medecine scientifique roumaine). 91 p. 39 p. 71 pag. 3. ANTTARBL 1 9 3 5 / 3 6 23 . Stanca: Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga (La vie et l'activite de l'evâque Vasile Moga) (en cours). 52 p. Biblioteca Medico-Istorică (Bibliotheque Medico His­ torique publice par l'Institut d'Histoire de la Medecine et de la Pharmacie). et 39 fig. Valeriu L. Melanges d'Histoire generale. avec 14 fig. avec 20 fig. V. IV+240 p. N-rul 3. Bologa: începuturile medicinei ştiinţifice româ­ neşti. Dragomir: Vlahii şi Morlacii. cu 1 planşă şi 35 fig. . Nicolae Iorga: Cultul lui Esculap şi al Higiei (Cu spe­ cială privire la Dacia superioară). Ardeal.. J. 381 p. 1. Constantin Gheorghe: Asfaltul şi petrolul ca medica­ mente. închinare lui Nicolae Iorga. et carte (1927). 4. (La Me­ decine aux temps des Pharaons) epuise.. C. avec 16 fig. No. (L'Ecole historique raţionaliste). No. (Contributions â l'histoire de la Medecine en Transylvanie) (1927) 104 p. S. V. (1931). BCU Cluj / Central University Library Cluj No. Publications de l'Institut d'Histoire generale. 1935. Alexandru Lenghel: Istoricul ciumei în Cluj la 1738-1739. (1926). 136 p. 8°. 6. 161 p. 19 p. (Hommage â Nicolas Iorga) 440 p. i N-rul 4. 8° cu fig. în text. studiu din istoria românismului balcanic. S. No.. figj (1931). 3. 1935. etude sur les Roumains des Balkans). 2. (Les „Vlaques" et Ies „Morlaques". V. 7. (L'Histoire de la syphilis)J (1931). N-rul 1. Bologa: Contribuţiuni la Istoria Medicinei din . N-rul 2.). Bacău. (L'histoire de Ia peste de Cluj en 1738—39). (1925). 2.353 valite polono-aulrichienne et l'orientation politique des Pays Roumains â la fin du XVII-e s. Cluj. 8. Cluj 1935. Marinescu: Şcoala istorică raţionalistă. No. (1924). IV + 23 p. 4. 8°.. 108 p.

1925. Astra. (1926). No. p. No. 3 pl. No. (1929) 142 p. (1926). (1926). Mehedinţi: Şcoala română şi capitalul biologic naţional. (Bibliotheque eugenique et biopolitique de „Astra"). şi ig. Cluj. Cluj. Publicaţiile Institutului de Igienă şi Igienă socială. 2. Sabin Manuilă: Epidemiile din Transilvania. 36 p. (L'Ecole roumaine et le capital biologique naţional) (1927). E. Titu Slăvoacă: Contribuţiuni la epidemiologie febrei tifoide.. Biblioteca eugenică şi biopolitică a „A trei". Bezdechi: Sportul la Eleni. med. 4. 104. Problema tuberculozei. 1. Iuliu Haţieganu: Infecţia tuberculoasă şi profilaxia ei socială. (L'hygiene de la nation). Dr. (1926) 95 p. L. 60 p. Iancu: îngrijirea şi alimentaţia copilului mic. 3. Daniello: Tratamentul tuberculozei pulmonare. 5. 4. 15 fig. I. 7 fig. Goia: Boalele infecţioase şi profilaxia lor. I No. 1. Cluj. 5. 2. Iuliu Moldovan: Igiena Naţiunei. 1929). (La Biopolitique). (1925). 1927. BCU Cluj / Central University Library Cluj No. (Conferin­ ţele cursului de perfecţionare). (L'evolution et ses problemes). Dr. Cluj. p. Racoviţă: Evoluţia şi problemele ei.. 57 p. 183 p. No. 60 p. 106 p. A. 5. 135. 4. No. 1. lacobovici: Cancerul. 6. 30 pl. 2. No. Dr. Gheorghe Popoviciu: Mortalitatea copiilor în Ardeal. No. No.. Bibi. 62 p. 3. s . No. I. (Bibliotheque medicale et d'hygiene de „Astra"). 86 p. 10 fig. 70 p. 12 fig..854 4.. Mihai Zolog: Cercetări asupra capacităţii fizice şi intelectuale ale elevilor de şcoală. Cluj. Gheorghe Popoviciu: Protecţia copiilor în Ar­ deal. 3. S. Biblioteca medicală şi igienică a „Astrei". No. 145 p. No. Dr. Iuliu Moldovan: Biopolitică. Biblioteca subsecţiei de educaţie fizică „Astra". 6.. Şt. Dr. 1927. 1933. 1921. 27 fig. No. No. (1927).

355 7. (LTn«dustrie pastorale dans les Montagnes de Rodna). 460 p. Biblioteca Bctearomaniei. (Bîhlioflieque de Dacoromâ­ nii*). 5. No. (1926). Mădchen kn Dacoromanischen Cluj. funiv. Lecon sur les fonctions entieres ou mero•morphes par Paul Montei prof. „Ardealul") par Prof. 2. Cluj. "Nevertebrate. de Paris. Elemente de Paleontologie. Î9. Gauthiers—Villars et Co. 325 pag. (Histoire de la Litterature roumaine). 7. G. 349 fig. 6. No. Sergesco prof. (Elements de geologie avec un apercu general sur la geologie de la Ronmanie). 37 p. 8. A. No. Cluj 1924 ( П Edit. Bucureşti (1933). No. recueillies et redigees par P. 8. Ştefan Binder: Kind. 454 fig. et la carte geologique de la Roumanie en couleurs. (1925). Cluj. 16 p. (La langue roumaine et les Saxons de Transylvanie). E. No. Drăganu: /Numele proprii Library Cluj -şa. Bqgdan-Duică: Istoria Literaturii române. P. Emil Petrovici: Graiul Caraşoveni'lor. E. Giandomenico Serra: Contributo toponomastico . Piiblications du Ldboratoire de Geologie. Bena: Limba română şi Saşii din Ardeal. No. 1. Cluj 1930. 4. N. 1932. Studiu de li­ teratură comparată. 365 p. (1932) 43 p. X+270 p. Procopovici: Pronumele personal în funcţiune morfologică verbală. Ion Breazu: J. (Le parler *đes Krašovani). Cluj— BCU Cluj Central University cu sufixul Bucureşti (1933). Precupr Păstoritul din Munţii Rodnei. . No.alla Teoria della Continuitâ nel Medioevo delle Comunitâ ru­ rali romane e preromane dellTtalia Superiore. I. Cluj (1931). 58 p. (1923). Al. Edit. 4Î p. des Sciences de l'Univ. . 3. 'No. -â la Fac. 9. VII + 917 p. Voiteşti. Knabe. 1. Paleontolo­ gie: Elemente de geologie cu o privire generala asupra geolo•giei României. Michelet şi Românii.Pqpescu-Voiteşti. No. Paris. L . «Cluj 1928 de Prof. Cluj—Bucureşti (1935). IV+162 p. Publicatians du Seminaire des Mathematiques de l'U­ niversite de Cluj.

I. Nicolae Mărgineanu: Psihologia germană conţin*porană. 4. X V I + 212. P. No. 1. pp. pp. pp. Viaţa şi opera profesorului. (1926).. bis. Biblioteca populara Astra secţia ştiinţelor naturcrle: Voi. pp. Gomicescu: Inteligenţa copilului. VI. Inteligenţa copilului. 1929. Liviu Rusu: Selecţia copiilor dotaţi.. Victor Stanciu:. Ghidionescu şi Gh. ppv X + 348. pp. Ştefănescu-Goangă: Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională. 1929. 4. 1930... 3. 2 Lazăr Antilă. publicate de Institutul. Psihologia configuraţiei. No. No. L elaboration mentale) pp. IV + 228. 3. VI + 230. Alex. Publications du laboratoire de Pedologie et de Peda­ gogie experimentale de VUniversite de Cluj.. 6. N. 5. 8. IV + 72. (Le rapport. 1929. No. (La mesure de l'intelligence et la debilite mentale). FI.. Liviu Sirea. Nicolae Mărgineanu: Psihologia exerciţiului. Ed..356 9. (Intelligence de L'enfant. 10.. 2. etc.. (La psychologie. allemande contemporaine) 1930. studiu critic şi ex_~ No. Liviu Rusu. de Psihologie experimentală. 4» Laboratorul de Radiologie şi Pedagogie experimen­ tală: „Fişa Individuală" (La Fiche Individuele). 7. VI + 82. No. Elaborarea mintală. Voiteşti. VIIL+206. V I + 151.. entre Fintuition et l'abstraction dans 1 enseignemet. pp. BCU Cluj / Central University Library Cluj Î L Studii şi cercetări psihologice. P. împreună сш Instrucţiunile. Ilcuş:. No. No. Roşea: Măsurarea inteligenţii şi debilitatea mintală. comparată şi aplicată.. (La selection des enfants bien doues).. No. Comicescu: Raportul între intuiţie în învăţă­ mânt. X I I I + 190.. 1929. I I . contributions experimentales).... . (Etudes et recherches psychologique publiees par L'Instiiut de Psicho^ logie).. No. (La selection des capacites et l'orientation professionelle).. (La Psychotechnique en Allemagne). 95 pag. (PsychoLogie de la forme). Mărgineanu: Psihotehnica în Germania. (Psychologie de Гехегасе) 1929. Gh. 1. No..

( L a psychopatologie des anormaux moraux). 17. pp. V I I . No. Alex. 10. pp. (La Psycholo­ gie du dessin) 1932. iRoşca şi D. i No. (La Fiche personnelle d'observation psy•chologique). 200 p. Boşca şi S. Pârlog: Psihologia desemnului. V I .+ 169. No. 9. Mărgineanu: Psihologia franceză contimpora­ nă. (Le Deliquant mineur). pp. 20. Al. (La psychologie de l'education). M. No. 15. Dim. No. pp. 1931. "F. 1934. (L'aptitude technique et 1 intelligence practique). A. Boşca: Psihologia Martorului. VII + 179. Benruc: învăţare şi Inteligenţă la animale. pp. No. Tudoran: 3^te colective verbale ( .357 No. XV + 165. pp. 23. Ж4-156. Şteîănescu Goangă. 1932. X + 331. L. pp. 21. Roşea: Debilitatea mintală. 24. 1931. No. pp. 22. 1931. Boşca: Delicventul minor. FI. Nicolae Mărgineanu: Psihologia învăţării. Alex. Roşea: Psihopatologia deviaţilor morali. Todoranu: Psihologia temperamentului (La Psychologie du temperament). pp. 13.f 108. 8. pp. VIII + 136. No. C. 11. No. pp. No. No. IV BCU Cluj / Central University Library Cluj .Psihologia vieţii religioase. Liviu Rusu: Aptitudinea tehnică şi inteligenţa praclică. + 141. 25 + 44. Dhnitrie Todoranu: Psihologia Reclamei (La Psy­ chologie de la Reclame). Cupcea: Tnstafcilitate emotivă. IV + 170. Bologa: Lectura tineretului (La Lecuire de lâ ^eunesse) 1933.. Instrucţii pentru utilizarea fişei personale. No. N. Lucian Bologa: . (La debilite mentala) 1931. 12. Ştefănescu-Goangă: Fişa personală de obser­ vaţie psihologică. (Apprentissage et Intelligence chez Ies animaux). pp. 8°. 1932. VII + 110. VI + 118. Ştefănescu-Goangă: Teste pentru măsurarea Funcţiunilor mintale p. "32. (Psy­ chologie de la vie religieuse) 1930. 1934 pp. 18. 1934. No. (La Psychologie îrancaise contemporaine) 1932. FI. Ћо. No. 14. Alex. (Instructions pour Tutilisation de la fiche personnelle). TI + 86. (La Psycholo­ gie du temoin). 1936. 16. 19. X I I + 76. A.

Joseph Popovici. 16 pl. 1930.. 7 pl. 3. Tome VI (1926). Tome XIII (1933) VII+128+24 p. Emile Petroviei... No. Tome IV (1924). 6. De la nasalite en rournain. c). M. Lucrări de Fonetică. 1. (L'abbe Rousselot createur de la phone­ tique experimentale).... 34 p. Abatele Rousselot creatorul fone­ ticei experimentale. 16 fig. 2 pt. Tome XVI (1536) Vnr+164+32" pag. VI1+124+16 p. VII+94+14 p.. 4 fig. 1 fig.. Fiziologia vocalelor româneşti ă. 4. (1923). Vocalele româneşti.. VIII+226+22+28 p. Iosif Popovici. Publications du Laboratoire de Phonetique Experimentale). Tome XIV (1934) VIII+246+29 p. 5. No. 25. 34 p. 6 pl.. 23 pl. 1932. 44 fig. Tome X I (1931). Tome V (1925). 23 fig. 2. No.. Iosif Popovici.. 19 fig. (Orthoepie et phonetique). 1927.... 3 pl.. 1 cartea Tome X (1930). VIII+222+29 p. 24 tab.. VIII+116+26. 33 p. 17 fîg. (1921).. 5 pl. 1 1 fig. Une prononciation bulgare. Tome XV ( Ш 5 ) XII+250+64+31 p. 70 p. Iosif Popovici... (Travaux de Phonetique. 3 pl. VlîI-fl34+24 p. VII+118+20 p. V I I I + 1 3 I + 4 9 p. VI+160+16+27 p. 1 c . BCU Cluj / Central University Library Cluj *Жг p. Ortoepia şi fonetica. VIII+124+20 p. 36 fig. Publicaţiunile Laboratorului de Fonetică Experimentală. IX+160+54+20 +27 p. 13. Tome IX (1929).. Tome I. şi î. No. Tome III.. 57 p. (Les voyellesrcutt'ameđ). 12. 1. No. 11 pl. 39 tab. 7 fig. Cluj). 1921.. Tome X I I (1932) VIII+16S+4 p. Tome VIII (1928). (Physiologie des voyelles roumaines ă et î ) . Beniuc: Teste de performanţă (în curs de ela­ borare). 3 pl. . 3 tab.... Tome II. 19 fig.358' pentru măsurarea inteligenţei Ia adulţi (seria B)„ No. No. 1926. 1921. (1922). Iosif Popovici.. Tome VH (1927). Periodice: (periodiques). Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic (Bulletin du Jardin et du Musee botaniques de l'Universite de. 31 fig.. 6 fig.

.. 118 p. (Contributions botal'Institut botanique de Cluj). XVI+281 p... 1925—26. Tome II. University Library Cluj Tome IV (1928—30) 510 p. Serie B. Buletinul extensiunei universitare (Bulletin de lExtension universitaire de Cluj) 1924—25. (Fasc. Contribuţiuni niques publiees par Tome I. 64 p. 88 p.. şi 5 pl. (1928). 1—10) 1936. Tome IV. . 75 p. publicate dela 1929—1932. a) Laboratorul de Chimie generală. 134 p.. 1926-27. Tome I I (1926) Serie A. 148 p. de 3. BCU Cluj Central Tome III (1926-28) / 254 p. Tome VIII. Publicaţiile Institutului de Chimie (Publications l'Institut de Chimie). 153 p. Tome II (1923—26) 244 p. (Fasc. Tome VI... 21 pl. 100 p. botanice din Cluj. (1932). Tome VI (1932—34) 560 p....... Tome V. b) Laboratorul de Chimie anorganică şi analitică. c) Laboratorul de Chimie organică. 236 p. (1935) 210 p. Tome VII. precum şi I-a parte a unui Manual de lucrări practice de Chimie generală „Operaţiuni de laborator" publicată la Tip. Tome IV (1929) Serie A. Tome V (1930—32) 400 p. Tome I (1932) Serie B.. Tome I (1920—23) 175 p. Serie B. Serie B. şi în plus 12 note sepa­ rate. 27 Note publicate în diferite reviste din ţară şi străinătate dela 1926 până la 1936. Serie B. 149 p... „Ardealul" în 1925. 44 fig. Serie B..359 2. (1930). 1—21) 1921—1930. 117 p. Tome III (1927) Serie A. d) Laboratorul de chimie fizică. 4. Tome I (1925) Serie A. 162 p.

Tome V (T924J+346 pag. Tome I I I . No. Tome IV (192ţR-~367pag. 465 p. Clujul medical. Lucrările Institutului de Geografie (Travaux de llnstitut de Geographie de l. Tome I (1922) XIII+351 p. 2. Tome V (1928—1930) XII+793 p. 83 p. 78 p.j Tome IV (1931).Universite de Ouj). et pl. Tome V I I ( Ш 6 ) (Omagiu Lapedatu). 5 pl. 1. 48 fig. revue m6dicale mensuelle publice par les Professeurs de la Facultć de Medecine).. Tome V I (1925)+504 pag. Tome IV. Tome I (1921—1922) XVI+434 p. 2.. Tome I I (1926) 325 p. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (Annuaire de l'Institut d'Histoire naţionale). plusieurs fig. Tome I I I (1924-1925) X+1045 p. Tome VI (1931-1935) Xll-f844 p.. plusieurs fig. No. Tome I I I (1922)+373 pag... Tome V. Tome II..360 5. 137 p... 111 p. 19 fig.. 4 pl. BCU 211 Central 34 fig.. No. Revista Muzeului Geologic-Mineralogie (Revue du Musee Geologique-Mineralogique de l'Universite de Cluj). şi 6 pl. 1—2. Tome IV (1926—1927) X+1000 p. Tome I I (1923) XV+544 p. 6 c. No. Tome V (1931). 1.. 3 pl.. Tome I I I . No. 6.. + Џ p.. (1936) sub tipar.. 1 c. Tome I. 7. 51 pl. 24 fig. Tome I I I (1929) 346 p.. pl. 31 pl. 2. (Le Cluj me­ dical. 1. 19 pl.. et cartes. 54 fig.. Tome V. No. plusieurs fig. 310 p... et cartes... Tome I (1919)+1O01 pag. 1 et 2. 34 pl. Tome VI. 176 p. . 185 p.. revistă medicală lunară. 11 c. . 1. No.. 10 pl. 2. Cluj /p. 64 p. Tome I I (1921)+412 pag.. pl. No. No. 1 8. avecUniversity Library Cluj Tome V I No.. 59 p. LXXIV+905 p.

380 p.. Buletin eugenie şi biopolitic.. X+1157 p. IX (1928)+755 pag.. Tome I I (1928) 384 p. Sever Pop şi Emil Petrovici. Puşcariu. Tome VI (1935) 384 p. 384 Central University Library Cluj BCU Cluj / p.. XVI (1935)... XVII (1936).. Dacoromania (Bulletin du Musee de la Langue Roumaine). Tome I (1920-1921) VI+608 p. Tome VI (1929-1930). VIII+69^ p..351 Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome VII (1926)+532 pag. Tome VII (1931—1933) IX+697 p... Tome VIII (1934-1335) XII+531 p. IV+640 p. XV+1000 p.. X (1929)+708 pag.. 9. + 1 hartă + 15 hărţi colorate. Tome VII (1936).. organe mensuel de la section medicale et biopo­ litique de „Astra".. VIII (1927)+638 pag. Tome V... XII (1931)+686 pag. Prospect Bucureşti. Tome III (1929). XIII (1932)+669 pag. (Bulletin eugenique et biopolitique. subt direcţia lui S. VIII+943 p. 1936. VIII+940 p. XV (1931). 10. Tome I U (1922—1923). (1927-1928). publie par des professeurs de la Faculte de Medecine).. Tome IV (1924—1926) l-re pârtie... 8 p.. Tome II (1921-1922). Tome I (1927). 343 p. 2-me pâr­ tie.. Atlasul Linguistic Român. XI (1930)+660 pag. XIV (1933)+730 pag. . Tome V (1934) 384 p. Tome IV (1930)..

.. XII+808 p. 2270 fig. Tome III (1930). Tome VII (1933). Tome VI (1931+1932). Tome IV (Nos 53-55). 3 pl.. 3 pl.. 106 fig. Tome VII (Nos 81-98)... 184. 1928-1930. 8 pl. 12. 641 p .. Tome VIII en cours.. 298 fig.171 p. 1928.. 164 p. 13. 216 p. Mathematica. Tome VIII (1934). 7 pl. 121. 87 fig. Tome VI (1932) 181 p. 2 pl. fig. Tome II (1929). 368> fig. (Bulletin de la Societe des Sciences de Cluj). 56). (Travaux de l'Institut de Speologie de Cluj). XVI+384+235 p. Tome I (Nos 1-25) 1920-1924. Tome IV (1930).. 1 pl.. 1926-1927. IX+393 p. 163 p. Tome IV (1928-1929).. 523 fig. 99 fig.362 11. Tome VII (1933—1934). 2 pl. Tome V (No. (Revue publiee par le Seminaire desMathematiques de î'Universite de Cluj). 542+126 p. Tome Ш (1935).. 157 p. 553 p. XVI+486 p. Tome XI (1935) 272 p.. 3 pl.... 8 pl.. 2 pl. Buletinul societăţii de Ştiinţe din Cluj. 188 fig.. XVI+651 p. Tome I I (1924—1925). Tome II (Nos 26-48).. Tome I (1929) 159 p. . XII+604 p. 212 p... 1 et 2 paru. Tome VIII fasc.. 229 fig. Lucrările Institutului de Speologie din Cluj.. IX+624 p. XIII+424+201 p... 1927-1928. 1930-1932. Tome VI (Nos 57-80). .. Tome III (Nos 49-52).. 1325 fig-. Tome X (1935). Tome I (1921—1923). BCU Cluj / Central University Library Cluj Tome III (1926—1927).. XVI+330 p.. XVI+196 p. 333 p... Tome V (1931). 173 fig. 643 p. Tome V (1929—1931) 504+147 p. 1924-1926. 366 fig..

Tome VIII 1928—29—298 p. VIII+850 p. Tome V (Nos X L I . Universite. Tome XV 1935—36. (B) dans l'ordre geographique des pays et villes d'origine et (C) dans l'ordre des rnatieres. 47 pl.es et medicales.. inventaire methodique. VIII+1074 p.. P 17. dresse sous la direction de E.. 46 fig. 42 pl. VIII+812 p. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16... Tome VII 1927-28+248 p. Tome XIV 1934-35. 104 fig-. 1926). Tome V 1924-25+173 p. 1—8).X L ) . fig-.L 1919-1924. Tome X 1930—31+384 p. Tome I I (Nos XI—XIX). Tome I I I (Nos XX—XXIX. 56 p. G. (Cluj. (Revue de Sociologie publice par le prof. 18 pl. 472 p. Tome I 1919—20+40 p. ( A ) dans l'ordre alphabetique. + 3 pl. . 33 fig. 1913—1919. Tome VI 1925-27+260 p.. tRacovitza par.. L I â LXIII parus). Biospeologica. Bărbat ancien directeur du Seminaire de So­ ciologie). A. Tome XIII 1933-34+423 p. Editee par l'Institut de Speologie de Ouj. fitudes sur l'histoire naturelle du domaine souterrain. şi fot..36* 14. Revista de Sociologie. Tome IV (Nos X X X . 1909-1911. 22 pl. Valentiny. Anuarul Universităţii din Cluj (Annuaire de l'Universite de Cluj). 1206. Tome XI 1931—32+365 p. Tome I (Nos I — X ) . Eu cours Tome VI et VII (fasc. 1907—1909. V. Tome IV 1923-24+200 p. Tome IX 1929—30+296 p.. Tome I I 1921—22+238 p. 15. Tome I I I 1922—23+174 . 455 p. 1911—1913. Catalogue des Revues scientifiqu. VIII+710 p.. (No. 197 fig. VIII+1138 p.

1 fig. -complete chaque annee). (Historique de l'Universite et de l'enseignement supćrieur). 1. Vătăşescu. Annuaire de l'Universite de Cluj (voir ci-dessus No. 48 pag.. Călăuza studentului la Cluj (Guide de l'etudiant â Cluj) par Jean A. BCU Cluj / Central University Library Cluj . Ghibu 112 p. L'ouvrage se trouve au Rectorat de l'Universite.). secretaire (1928+263 pp. Cluj 1930. 2. Serbările pentru inaugurarea Univ. îndrumări universitare. 3. La Faculte de Medecine de l'Universite „Roi Ferdinand I-er" de 1919 â 1928. Universitatea Daciei Superioare (Universite de la Da­ cie Superieure) de Prof. et 1 plan. Fetes de l'inauguration de l'Universite roumaine de Cluj en 1920+170 pages. Cluj în 1920+ 168 p.364 d) Istoricul Universităţii şi al învăţământului superior. 5. + 31 pl. O. 4. 6. 7. 16). publicată de oficiul universitar.

CLINICELE UNIVERSITARE BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Emil Ţeposu Dir. Ion Buzilă Dir. Clin. Titu Vasiliu Dir. Alexandru Pop Dir. Oto-rino-laring. Instit. Stomatologice. Alexandru Pop ) Ref. Neurologice. Gheorghe Popovici Dir. Institutului de Radiologie. . Ref. Ion Buzilă Dir. iGlin. Oftalmologice. Preşedinte: Constantin Urechia. Dumitru Negru Dir. Chirurgicale. Cluj Ioan Aleman Dir. Grigoriu Cristea Dir. Ioan Minea Dir. Clin. Clin. BCU Cluj / Central University Library Ioan Goia Dir. Gynecologice şi Obst. Comisiunea clinicelor. Director administrativ: Buzilă Ion.) Constantin Urechia. Dermatoven. Clin. Urologice. ad-tiv al Clinicilor. Semiologice. Administrator: ^Contabil: Popp Ştefan. ad-tiv al Clinicilor. Coriolan Tătaru Dir. Personalul administrativ şi de serviciu al clinicelor. Clin. de Anatomie patologică. Membrii: Iuliu Haţieganu Dir. Clin. 3.I. Timar Ella prov. Membrii: Emil Ţeposu ) (dela 15 Mai înainte). Consiliul clinicelor. Dumitru Mihail Dir. Clinicei Medicale. Clin. Clin. Clin. Preşedinte. Gheorghe Buzoianu Dir. autorizată cu gira­ rea postului de contabil. 2. Inf.

Burie Alexandrina (provizorie). şi registrator. Morar Ioan autorizat prov. Jajna Samuil (def. Neuro-Psichiatrice. David Iuliu (Uzina Cen­ trală) Someşfalean Vasile (Uzina Psichiatrică). cl. Teodoran Iosif (Uzina Centrală) Sângeorzan Ioan. la Bucătăria Centrală. BCU Cluj / Central University Library Cluj Verificator: Registrator: Economi: Bartok Coloman. I. cl. Turcu Vasile (Uzina Centrală). Huciu Sevastian. Missits Florica. Hodrea Ioan (Uzina Psichiatrică).367 Cassier: Şef de birou: Şef de birou: Subşef de birou: Inventarizator: Impiegaţi: Cutean Virgil autorizat prov. Şooş Mihail.) Baciu Ioan. Deac Petru (def. Bob Vasile. Uzina Centrală şi uzi­ na Clin. cl. Alicuci Petre. ) . Waedt Wilhelmina (def. cl. Pura Gheorghe. I I . I I . Păltineanu Atanasie autor. cu supli­ nirea postului de cassier. prov. Electrician: Fochişti: Apaductori: . I ) . personal. Lupor Ioan. Petro Ştefan (de. cu supli­ nirea postului de verificator. Titişan Ioan şeful serv. cl. Pop Vasile (Uzina Centrala). Tătaru Ioan (la bucătăria Centrală). ) . I I ) .). cu conducerea serv. Abrudan Lupu Teodor (Uzina Centr. Feher Gheorghe. Hartmann Francisc. II. Blăgescu Nicolae arch. Galfi Vic­ tor (Uzina Psichiatrică). Savu Maftei (def. Corpădean Iustin. primirii bolnavilor.). Prim portar Ordonanţe de birou: Şef mecanic: Mecanici: Lăcătuşi: Istrate Nicolae (la poarta principală) Cociş Ştefan. cl. Miiller Elisabeta (def.

Strungariu Gherasim portar fochist. Portar fochist: Mureşan Ioan. Coroian Ştefan. Servitori la Buc. Sălejan Ioan. Servitori: 1 la Uzina centrală. 8 servitori.: 9. Spălătorese 8 la spălătoria Clinicilor. Bucătăreasă: 1 la Buc. Brăzdau Vasile portar fochist. . Chandrean Vasile. e) Secţia boalelor infect. a) Clinica Psichiatrică.. Servitori: 3 la Buc. 1 servitoare. buc. Portar la casa de cadavre: Vaida Dionisiu. îngrijitor de maşini: 1 la spălătoria Clinicilor. d) Clinica Medicală. Ucenici: 9 la ateliere. c) Clinica Chirurgicală.. Vădan Ioan portar fochist. 2 la poarta Psichiatrică. de cadavre: 2 la casa de cadavre a Clin. Surori de caritate: 79 la toate Clinicile. Servitori pentru grădini: 4 la grădinăria Clinicilor. Personalul Clinicilor. Servitori purt. Infirmier băiaş. Ajutori mecanici: 2 la Uzina centrală. Servitor: 1 la Uzina Psichiatrică. Murăşan Gheorghe. b) Clinica Neurologică. Oameni de serviciu: Oameni de serviciu: 3 la poarta principală.368 Prim grădinar: Tâmplar: Măcelar: Vizitii: Tălnaciu Ioan. Verde Gheorghe. Ţiplea Ioan portar. Neuro-Psichiatrică. Ajutor zidar (servitor): 1 la atelierele Clinicilor. Neuro-Psichiatrică. BCU Cluj / Central University Library Cluj Servitori în sala de cazane: 1 la uzină. centr. 21 servitori. 7 servitori. 7 servitori. dietetică: 4. Servitori pt.

939 In total Lei: 26. întreb. . Ministerul Instrucţiunii Lei 12. ANUARUL UNIV. Clinici . încasate dela bolnavii in­ ternaţi. Taxe reglementare şi unice pt.312. Ministerul InstrucţiuniiCentral University Library Cluj 2.620 Lei BCU Cluj / In total Lei 2.620 Bugetul personalului s'a urcat la suma de Lei 3.265. Lei 931. încălzirea Instit. .419.595 2.993 Fondurile neordonanţate au fost angajate şi actele justifi­ cative se găsesc la Ministerul Instrucţiunii. . Ministerul Sănătăţii _ _ _ 3. Contravaloarea combustibilului. In cursul anului trecut s'au executat din fondurile buge­ tare -ale Direcţiunei Clinicilor următoarele lucrări: 1. Lei 12.484. S'au refăcut focarele cazanelor dela ambele Uzine înlocuindu-se cărămizile refractare devenite defecte. Radiologie.369 DARE DE SEAMĂ asupra fondurilor şi activităţii Clinicilor în acest anj şcolar. 2. încasat de la Universitate .484. pt. In cazul când aceste fonduri vor fi plătite.110 6.523.720 5.188 Lei 3. S'a amplificat suprafaţa de încălzire a unui cazan de la Uzina Clinicei Neuro-Psichiatrice. restanţe . gestiunea Clinicilor se va încheia cu un excedent. Fiziologie şi Biblioteca Univ. Fonduri încasate: 1. Lei 600.310 Au rămasî neordonaţate. Taxe de îngrijire.993 Totalul cheltuelilor: Materiale Personal Lei 23.284. Direcţiunea Clini­ cilor fiind descoperită faţă de furnizori. Venituri întâmplătoare.946 4. . 24 . etc Lei 50.. de Anatomie. inel. pentru ca astfel să fie asigurat încălzitul tuturor pavilioanelor dela aceste Clinici. următoarele: 1. taxe de îngrijire pt.284.

S'au înlocuit bateriile de acumulatori electrici. In acest ian şcolari au fost trataţi la Clinici 12. S'a procurat veselă nouă.845 bol­ navi cu 353. Procurarea acestora a devenit necesară. Alimentaţia unui bolnav a costat zilnic 18 lei. pentru complectarea resp. pe seama di­ feriţilor bolnavi. S'a procurat una bucată pompă „Duplex" necesară pentru Uzina Centrala a Clinicilor prin care să se asigure buna funcţionare a Cluj / Central University Library Cluj BCU cazanelor. 11. 7.793 zile de tratament. S'a procurat o nouă maşină pentru spălatul rufelor şi una centrifugă.370 3. S'au reparat gardurile defectuoase dela Clinicile Neuro-Psichiatrice. conducte electrice. a devenit în mare parte inutilizabilă. S'au înlocuit ţevile de apă. . 4. înlocuirea articolelor devenite inutilizabile. 9. defectuoase. 10. acestea fiind vechi şi complect uzate. S'a executat repararea unei părţi a mobilierului dela Clinica Psichiatrică. la diferitele bucă­ tării şi secţii ale Clinicilor. pompele vechi fiind foarte uzate. robinete etc. care în urma unei întrebuinţări de cea 30 ani. în cursul funcţio­ nării cazanelor şi a maşiniloor de aburi. 6. boli pulmonare. canal. Cu sumele de mai sus s'a asigurat o hrană* de o calitate bună. 8. ambele pe seama spălătoriei. la Uzi­ na Centrală a Clinicilor. pt. pentru ca cu ajutorul lor să se poată exercita un permanent control al ri­ dicării temperaturei aburilor supraîncălziţi. inclusiv conductă de legătură a acestora până la * sala!de maşini şi montarea lor. S'au procurat 5 bucăţi pirometri pentru măsuratul temperaturii aburilor până la 450° necesari la Uzina Centrala a Clinicilor. S'au reparat şi schimbat părţile total defecte ale tini­ chelei la diferitele acoperişuri ale Clinicilor. afară de bolnavii dela Sanatorul pt. a căror ali­ mentaţie s'a prevăzut cota zilnică de lei 25. 5. executându-se şi vopsirea Farma­ ciei Clinicilor.

EXTENSIUNEA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Cei dintâi medici.. Preşedinte actiu: Praf. a funcţionat şi în acest an şcolar cu următorul comitet:. . СапП C. . Florian Ştefănescu^-Goangă* Membri:: (Profesorii: Alexandru Borza. . .români ardeleni . . A. . . Secretar General: Prof. Lapedatu.. . . . Nicolae Drăganu. . Fiind" ajutată de „Astra" şi de alte societăţi culturale din ţară. Cont. Extensiunea universitară. . . Ce ne învaţă. . . Grimns . graiul românesc (cu pro­ iecţiuni)) . . . Bbtez> Silviu Dragomir.. MiHaiL A. S. cu> sco­ pul de a răspândi cultura cât mai mult în massele poporului». Iuliu Moldovan. . . • Cluj. . Beethoven . Baicoviciut Eilosofia lui Goethe „ E. . . . 1924. . P. Pop Prof. Alba-Iulia. Câmpia Ardealului (Cu proiecţiuni) Universităţile engleze . Sergescia Conf.. a păstrat ure BCU Cluj / Central University Library Cluj contact viu cu populaţia doritoare de cultură şi progres dim oraşelei ardelene. .Istoria şi malizari. Napoleon. ştiinţifică din lume Trei contimporani: Goethe. Profi V. Bologa. . . Rusu Prof. IGamil Negrea. . deşi mai puţin intensă ca în anii'trecuţi. L. Borza „ P. Preşedinte de onoare: Profi Alexandru. înfiinţată în anul. . Cea mai veche rev. Ioan» Popescu-Voiteşti. dini cauză că subvenţiile i s'au redus simţitor. Sextil Puşcari şi Victor Stanciu. Lista conferinţelor d i n acest a n şcolar. . . Rusu Caransebeş. . . — . Vechimea creştinismului Daca-Roman: (cu proiecţiuni).. . prin conferinţele menţionate mai jos-. Extensiunea Universitară" a desvoltât şi anul' acesta o ac­ tivitate rodnică.

Vuia Evoluţia gândirei ştiinţifice „ C. . . . A. R. „ I . generaţie nouă . Kisćh Hunedoara. Bologa . Speranţia Oradea. D. Minea "Raţional şi iraţional „ I . . < • • « . Speranţia Filosof ia lui Goethe . Roşea "Viitoarele izvoare ale energiei . E. . „ C. . . Rusu Filosofie şi cultură „ D. Greenwood "Continuitatea germană în Ardeal . . ştiinţifică din lume -„ P. .cea :nouă . A. -. Coiif. Ţara Haţegului (cu proiecţiuni) .Dacoromân <cu proiecţiuni) „ C Daicoviciu Stat Naţional şi Revizionism sub regi­ mul Societăţii Naţiunilor . Conf. . „ M. . . Maior Idealurile noastre de eri şi azi . „ . .-Voiteşti. Kisčh "Culori erâldice ca izv. . etnogr. L. L. Sofronie Dela medicina veche la . Prof. istoriei culturale „ G. » „ G.373 Cea mai većhe rev. . . . Speranţia Efectul artei româneşti (cu proiecţiuni) „ C. .„ 'V. Şcoală nouă. Vuia » E. Botez "Evoluţia pâleogeografică şi geologică a pământului românesc 1. Petrovici Caracterul transacţionâl âl cunoaşterii „ I . Statul naţional şi pactul genevez . Sergescu Medicina şi preocupările ei actuale . . Petranu "Ţara suveranilor misterioşi: Abisinia . Petrovici Transcendenţa cunoaşterii . . . Musceleanu <jeniu şi desechilibru Conf. A. Ierarhia socială .. P.„ I. Ţeposu Ierarhia socială . . G. Prof. . Rusu Prdf. Drăganu Vechimea creştinismului . . . Petrovici Ha philosopnie contemporaine en AnBCU Cluj / Central University Library Cluj gleterre . Borza 'Sibiu.. (cu proiecţiuni) „ 'R. Cuvinte şi obiceiuri Prof. „ Th. . . „ G. . Marinescu Parcurile naţ. Rusu •Câmpia Ardealului (cu proiecţiuni) . Sofronie Ierarhia socială „ E . N. . . Medicina şi credinţa .„ E. 'L. iPrOf.

.374 Trei contimporanir Goetne. . Prof... .. . €L Mariaescia Sedeş-Alba. . . .. Ghibu „ V . . timpurile noastre (o. . . Bologa „ L . . NkpoBeonv Beethoven . . RoşeaTârgti-Mureş:. Rusu BCU Cluj / Central University Library Cluj . Revizionism şi antireviziomsmi . . Prof. .. .. începuturile medicinei româneştii . . . Femeea din.. Conf.. . L . . . . 0. Pictorul Grigorescu (cu proiecţiuni)). ан>chetă internaţională). Rusa Filosofie şi viaţă. IX D*. .. ....• Conf.

ATELIERUL CENTRAL BCU Cluj / Central University Library Cluj .

502—1935) cu următorul text: 1. 2. tâmplărie. cu subsecţiile: 1. vor putea executa şi pentru alte Institute ale Universităţii. tinichigie. . La Universitatea „Regele Ferdinand I " 'Cluj se reîn­ fiinţează atelierul central pentru construcţia. Brătianu). fotografie. cu încuviinţarea directoru­ lui de Institut. care va fi adăpostit în clădi­ rile Clinicilor. b) Secţia aparatelor şi instrumentelor de preciziune. c) Secţia de legătorie.R E G U L A M E N T . fochişti. Atelierul central cuprinde 4 secţiuni: a) Secţia de reparaţie şi întreţinere a ediţicelor şi a insta­ laţiilor interioare cu însărcinările: 1. cu însărcinările: 1. Subsecţiuni se pot înfiinţa cu autorizarea Senatului Universitar. In timpul liber. şlefuitori de secţiuni. reparaţia şi în­ treţinerea aparatelor necesare Universităţii centrale şi tuturor Institutelor şi serviciilor sale. cu excepţia ate­ lierului de văpsit şi desinfectat. d) Secţia mecanicilor speciali ai Institutelor. cartonaje şi înpânzire. etc. 2. vopsit şi desinfectare. 3. 5. Atelierul central al Universităţii noastre a luat fiinţă în conformitate cu art. De Martonne colţ cu str. Central University Library sub ei aparatele de proiecţiune şi funcţionarea lor la cursurile şi conferinţele ce se vor ţine la Universitate. Cluj /Această secţie va avea Cluj îngrijirea BCU etc. galvanoplastica şi îngrijirea acumula­ torilor. luminat electric şi instalaţii elec­ trice. Secţia de legătorie rămâne în edificiul Bibliotecii centrale cu sarcina de a lega cărţile Bibliotecii centrale şi ale tuturor institutelor şi seminariilor Universităţii. Secţiile a şi b vor fi instalate în subsolul Universităţii cen­ trale (str. mecanică fină. 81 din legea învăţământului universitar cu scopul precizat în regulamentul aprobat de Senat în şedinţa din 17 Aprilie 1935 (Nr. 3. cuprinzând şi pe spe­ cialişti suflători de sticlă. Mecanicii secţiei d (a mecanicilor speciali) vor face parte din personalul Institutelor la care au funcţionat până acum rămânând sub direcţia şi controlul directorilor de Institute corespunzători. 4. canalizare. apaduct. 2. lucrări de specialitatea lor. în condiţiile în cari le execută pentru propriu lor Institut. 2. fotografi rontgenologi. mecanicii Institutelor.

b) alcătueşte bugetul atelierului şi-1 propune aprobării Senatului.va recruta dintre mecanicii bugetari' ai Universităţii. care va fi un profesor universitar. cari vor fi încadraţi în atelierul central. vor avea câte un mecanic-şef de sec­ ţiune. după nevoie dintre românii absolveniţi ai şcoalelor de arte şi meserii. va avea câte un delegat. personalul de mecanici necesari lucrărilor Universităţii şi ucenici mecanici. va fiinţa sub preşedinţia unui delegat al Senatului. tocmit pentru anumite lucrări de sezon. se va face după un regulament special. în şedinţa Senatului Universitar din 4 Iunie 1937. 5. c) propune Senatului cadrele personalului permanent. din noui angajaţi în posturile bugetare. se va organiza după modelul celorlalte servicii ale Universităţii noastre (Bibliotecă. ca şi până acum. (Rectorat No. pentru a-i specializa] în meseriil necesare Institutelor Universitare. Conducerea afacerilor şi University Library Cluj BCU Cluj / Central controlul funcţionării atelieru­ lui central. după propunerea directorului Institutu­ lui căruia aparţine postul. 6. — . Comisiunea atelierului central: a) alege pe profesorul -director al atelierului.377 Fochiştii în timpul verii vor sta la dispoziţia secţiei a {secţia de întreţinere şi reparaţiuni) în primul rând pentru «executarea reparaţiilor la Institutul de care fiecare depinde. Căminuri) şi anume prin: a) Comisiunea atelierului central. d) propune Senatului numirea şi re­ vocarea personalului. In redactarea iniţială figura «âte un delegat şi din partea Comisiei Clinicelor. Secţiile a. Acest personal se. f) face Senatului Universitar pro­ puneri de sporire a serviciilor sau de modificare ori supri­ mare a secţiunilor. 1937). Directorul atelierului central e ales la începutul anului 1 *)' Modificat. b) directorul atelierului central. b şi c. a Căminelor şi a Bibliotecii. e) controlează bunul mers al Instituţiei şi face Senatului un raport anual asupra întregei sale gestiuni administrative şi financiare. cu acest text. 4. şi la nevoe. pre­ cum şi personalul flotant. Ucenicii vor fi luaţi. g) pregăteşte prin anchete preliminare ju­ decarea de către Senat a abaterilor disciplinare a personalului. Angajarea personalului de mecanici din secţia d) se va face. 3. 1537. Angajarea personalului nou absolut indispensabil. în care fiecare facul­ tate*).

decât cu aprobarea scrisă a Directorului. 9. dacă nu sunt lucrări universitare de executat de urgenţă. Preţul lucrărilor efectuate va fi preţul de cost. InBCU Cluj / Centralse pot executa nici un fel de lu­ acele oare* nu University Library Cluj crări particulare. 12. Atelierul central va avea un secretar-contabil care. numiri. e) El angajează personalul flotant. atelierelor şi pentru eventuale gratificaţii acordate personalului ce a executat lu­ crările. . C. sub controlul şi directivele directorului. într'un registru şi se vor executa în ordinea înscrierii. ele vor reglementa primirea şi executarea lucrărilor. 8. după o normă fixată de lG. Atelierul central va lucra numai pentru nevoile Uni­ versităţii şi ale serviciilor ei în oarele înainte de amiază fixate de C. d) El propune C. C. majo­ rat cu o cotă fixată de Comisiunea atelierelor şi aprobată de Senatul Universitar. Excepţiile le hotăreşte directorul sau împuternicitul său. înaintări. 11. f) El este referentul şi secretarul Comisiunei atelierului central. Beneficiul lucrărilor va fi utilizat pentru amortizarea. pre­ cum şi relaţiile/ administrative ce trebue se existe între Insti­ tutele cari au mecanici (secţia d) şi' Comisiunea atelierului mecanic central. va nota şi contabiliza toate lucrările efectuate în atelier.. A. cu excep­ ţia lucrărilor urgente de reparaţii. A. pretant. sporirea şi perfecţionarea instalaţiilor. ele vo reglementa primirea şi executarea lucrărilor. 10. C. revocări de personal. conform Statutului funcţionarilor. mecanicii pot executa lucrări particulare. c) El prepară bugetul atelierului şi-1 supune C A. drepturile şi datoriile tant. ţinând evidenţa lucrărilor şi materialelor consumate. pe cont propriu. A. El poate fi realesa) Directorul are conducerea şi supravegherea atelierolui şi a lucrărilor din atelier. Lucrările universitare se vor înscrie de către secretar.378 şcolar de Comisiunea atelierului central dintre profesorii uni­ versităţii şi întărit de Senat pe timp de 2 ani. care se vor efectua cu prefe­ rinţă. Regulamente speciale vor preciza. C. \ 7. normele de recrutare. b) El este agentul executiv răspunzător al hotărârilor Comisiunei Atelierului centrale. In oarele de după amiază.

. Grigorescu 64. Elisabeta 45. Drept penal şi Proc. Bolintineanu 9. plenipot. Drept civil IV. Economia politică I. Ministr. Şincai 13. Avram Iancu 1. Hotel Astoria Cluj. Procedura civilă I. Hotel Astoria. Iuliu Maniu 4. Văcărescu 7. 22. Moşoiu Tiberiu. Pop Traian. Petrescu-Ercea CL.. 12. 9. Negrea Camil. Str. Drept bisericesc. 1. Drept internaţional privat. 21. Boilă Romul. Politica socială. 5. Str. BCU Cluj / Central University Library Cluj Iacob Lazar. Ionescu B. 20. Sofronie George. Str. Cădere Victor. Begală 19. 15. 23. Bolintineanu 17. Oăşanu48_ Strat George. Drept roman II. Drept civil român II. titulari: Angelescu Alexandru. Drept constituţional. 24. Str. 4. Lazar Liviu. 1 . a) Prof. Drept comercial I.T A B L O U al corpului didactic universitar pe anul şcolar 1935—3& în ordinea protocolară a Facultăţilor. Ghiulea Nicolae. drept. 18. Ist. Dumitru. Str. cu indicaţia catedrei şi a domiciliului. Drept internaţional public. Str Mico 16. Speranţia Eugeniu. Episcop Ivan 30. 11. Grigorescu 90. i Ionescu Bogdan. Ionaşcu Aurelian. f Sigmond Andrei. Iuliu Maniu 36/a. I. Regală 11B. Str. 17. Av. Mototolescu Dimitrie.). drept. Str. Politica. Dima 1. Mârzescu 24. român. Gl. Drept roman II. 19. Str. Cătuneanu IC. Maniu Cassiu. Str. Haţieganu Emil. Radu Iorgu. Str. 2. 13. Ioan. 10. 8. 7. FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE DE STAT. Str. Poruţiu Petre. Legislaţia agrară şi industrială. Băii 1. Str. Moldovan Valeriu. 16. Drept administrativ. Procedura civilă I I . Gh. Văcărescu 28. 6. Str. 3. Str. Drept civil local I. Str. 14. Str. Str. Statistica. Iancu 14. Sociologie şi Fii. Drept comercial I. . Str. Str. Economie politică II. Regală 10/A. Drept civil I I I (Introd. pen.

Ionescu 3. Str. a) Prof. Mihail. Chimia anal. Papilian Victor. de onoare: 22. Goga 13. Str. Rahovei 818. 10.: 27. Clinica Oto-Rino-Laringologică. Str. Botez A. Kernbach Mihail. Mareşal Foch 70. Clinica dermato-ven.. Thomas Pierre. Str. 24. de la croix rousse. Str. Minea Ioan. Str. titulari: 1. Semiologie. L G. Clinica neurologică. Duca 3. Goiaj Ioan. 8. Aleman Ioan. Balneologie şi fizioterapie. Popovici Gheorghe. Haţieganu Iuliu. Anatomie University Librarytopografică. d) Agregaţi onorifici: 25. Negruzi 5. Urologie. Pasteur 6. Baroni Vitold. Avram Iancu 16. Lyon-Franţa 58 Bd. FACULTATEA DE MEDICINĂ. Fântânele 5. 14. agregaţi: 23. Tătaru Coriolan. 4. Negru Dimitrie. Str Rahovei 10. Ţeposu Emil. Jules Guiart. Stomatologie. Grigoriu Cristea. Clinica psichiatrică^ Str. Bărbulescu Nicolae.. Eminescu 8. Fizică medicală. Th. Clinica oftalmologică. Igiena şi igiena socială. Radiologie. iClinica ginecologică şi obstetricală. Str. Octavian Goga 5. Urechia Constantin. Zolog Mihail. Fiziologie. Petru Maior 3. b) Prof. Str. Str. Stroescu 18. Str. 1 . Clinica chirurgicală.26. Maiorescu 8-10. Drăgoiu Ioan. 3. Pasteur 1. Medicină legală. Str. Str. 16.380 II. Pasteur 8. BCU Cluj / Central descriptivă şi Cluj 13. Str. Str. calitat. 9. Str. Băii 19. Str. Str. 17. Str. Clinica medicală. Parasitologie. (Calea Moţilor 77. Eminescu 12. Str. Patologie generală şi experimentală. • c) Prof. 15. Str. Biochimie. 12. 2. Moldovan Iuliu. Piaţa Unirii 11. 21. Sturza Marius. Prof. Michail Dumitru. Anatomia patologică. Str. . Igienaţ colectivă. 3.. Avram Iancu 3. 7. Vasiliu Titu. Microbiologie. Buzoianu Gheorghe. 20. 5. 11. Secăreanu Ştefan. Bisericii ort. Str. Istologie şi embriologie. 6. e) Conferenţiar def. Regală 33. Bologa Valeriu. Wilson 3. şi Farm. Pop Alexandru. Oct. Istoria Med. Pasteur 10 19.

Str. italiană. G. română I. Str.. Dragomir Silviu. 28. 7. Romei 24. Stri Goga l/A. BCU Limba şi lit. Limba şi lit. Kisch Gustav. titulari: Auger Yves. I. Obstetrică. Str. Limba şi lit. Limba şi lit. Str. Str. 29. Drăganu Nicolae. Regina Măria 34. Iuliu Maniu 26. Str. Istoria veche a Românilor. . română II. Mico 42. 1. Linguistică. 14. Moţilor 26. Dermatologie. 36. Kristof Gheorghe. Str. Cimoca Valeriu. Voicu Ioan. Str. Str. Duca 1. Str. 8. Kogălniceanu 9. 32. Str. Istoria artelor. Bolintineanu 12. 3. latină. Puşcariu Sextil. Fiziologie. Eminescu 10. Cluj / Central University Library Cluj 15 A. Lupaş Ioan. Serra Giandomenico. Ortopedie şi chirurgie infantilă. Daniello Leon. Regală Capidan Theodor. Popovici Traian. popoar. Ghibu Onisifor. Grimm Petre.Marechal Foch 35. engleză. Coşbuc 9. Boli de nutriţie. Istoria] antică. Bezdechi Ştefan. Bănescu Nicolae. Limba şi lit. Moţilor 20. 9. Str. 34. Limba şi lit. franceză. Limba şi lit. Dermatologie. 31. Oftalmologie. Mareşal Foch 44. Vancea Petru. Str. Elisabeta 23. Goga 5. Goga 7. Mico 40. Nichita Emanuel. 18. Moţilor 27. 6. Str. Pedagogie I I . 37. 4. 15. Gavrilă Ioan. Elisa­ beta 24. germană. Lapedatu Alexandru. Str. Gen. Infantilă. 13. Ist. 20. 2. Goga 7.881. Limba şi lit. FACULTATEA DE LITERE ŞI FILOSOFIE. 16. 33. Naum' Teodor. Memorandului 8. Dragalina 112. maghiară. I. 30. Limba şi lit. 17. Str. ClinicaGynecologică. Istoria universală. Gherescu 6. Str. Petranu Coriolan. a) Prof. sud-est europene. Str. Str. 5. Pedagogie I. Iorga 6—8. greacă. G. Str. III. 12. Istoria nouă a Românilor. Bizantinologie. 19. Maioresu 21. î\ Docenţi: Axente Iancu. Marinescu Constantin. Grigoreseu 33. Str.. 10. Str. Ghidionescu Vladimir. 35. Velluda (Constantin. Str. Filologia romanică. Str. Băii 21. Giuglea George. Str. 11. Str. Panaitescu Emil. Str. Băii 4. Anatomie deserip. Konradi Daniel. Str. Str.

27. Str. b) Prof. Rusu Liviu. IV. Pasca Ştefan. a) Prof:. Memoran­ dului 27. Angheluţă Teodor. de onoare: / . Psihologie. 8. Geometria descriptivă infinitezimală. Str. Iorga Nicolae.24. 35. . Sudeţeanu. g) Docenţi: 33. Mico 48. Borza Alexandru. Dej. N. V. Grinţescu Ioan. Bălcescu 3. Memorandului 4. Istorie. Const. 4. 7. FACULTATEA DE ŞTIINŢE.: 28. titulari: 1. Regina Măria 49. Str. Astronomie. Gheorghe. Hotel Astoria (JGluj). Dima A. Pop Sever. Trecătoare 12. 26. 6. Dumitru. Str. Grădinescu Aristide. Onomastică. Elisabeta 8. Botanică sistematică. Reg. Muzeul Etnografic. 23. Etngrafie. 5. Bucureşti. Vuia Romulus. Fiziologie generală. Ionescu V. ! d) Conferenţiari def. Bolintinianu 3/A. Alexandri 3. Crăciun Ioachim. Roşea D. Str. Băii 7. Filosof ie.: 31. Coşbuc 12. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dialectologie. Slavistică. Filosofie teoretică. 2. Dumitru. 30.: 32. Victor Motogna. Teodorescu M. Mărgineanu Nicolae. e) Conferenţiar prov.. Regală 16. Str. (Gal. D. Psihologie aplicată. suplinitori: 25. 34. Mănăştur 7. Emil Petro viei. Garol I I 7.-382 . Antichităţi! clasice şi Epigrafie. Daicoviciu Constantin. 29. G-l Gherescu 2. Ştefănescu Marin. Str. Str. Regală 11. Iuliu Maniu 2. Ştefănescu-Goangă FL. îy Conferenţiar supl. Str. Bibliografie generală. Str. Fizică generală experimentală. Str. Piaţa Mihai Viteazul.21. Abramescu Niculae. Str. Arheologie. 22. Str. Algebra superioară. Sociologie. Botanica generală. Str. Str. Bratu Gheorghe. 3. Observatorului 4. Str. Mecanica raţională. Regală 28. Str. c) Prof. Str. Psihologie. Istoria Românilor.

Str.. Str. Pop Emil. Geologie şi Paleontologie. Matematici generale. Clemenceau 7. 19. Berde 3. b) Prof. Biologie. Mico 20. Analiză Mat. Maior Augustin. 22. Str. Jeannel Rene. Tănăsescu Ioan. Vulcan l/A. Iuga Gheorghe. 17. d) Conferenţiari definitivi: 24. Scriban A. Str. Chimie alimentară. Str. Chimie anorganică şi analitică. Chimie organică. Biologie. Entomologie. Str. t . Str. Duca 1. Zoologie şi anatomie comparată. Paris. Caragiale 1. Popescu Voiteşti Ioan. 14. f) Docenţi: -27. Racoviţă G. Mineralogie şi petrografie. Str. Fizicăl teoretică şi aplicată. Str. Str. Str. Bucureşti. 11. c) Adjunct: 23. Ripan Tilici Raluca. Athanasiu Gheorghe. Stanciu Victor. Braziliei 4. Meruţiu Vasile. Str.. Chimie generală. Str. 20. Spacu Gheorghe. I. de onoare: BCU Cluj / Central University Library Cluj 21. 25. Str. Emil. Botanică. Grigorescu 7. 12. 18. : 26. 16. 10. 15. e) Conferenţiar prov. Regală. Algebră superioară. Fizică. Geometrie analitică. Chappuis Pierre A. Calea Moţilor 42. Mico 7. 13. Str. Călugăreanu Gheorghe. Geografie descriptivă. Mico 7.383 9. Elisabeta 12. Chimie fizicală. Mico 7. Sergescu Petre. Elisabeta 3. Şaguna 18. Parcul Bonaparte. Ioan. Ostrogovich Adrian. Rădulescu Dan. Pompeiu Dimitrie. Cantemir 5. G. Str. Piaţa iGuza Vo­ dă 5. Jardin des Plantes.

el fiind din greşeala zeţarului aşezat aci. I.ERRATA: La pag. BCU Cluj / Central University Library Cluj . după rândul al 4-lea. Russu")> se şterge. G. La pag. („Asistentul Dr. 211. La pag. 215. se complectează cu următoa­ rele: Istoria Medicinii dela Preistorie până în veacul al XIX. trebue complectat cui titlul secţiei: D) Secţia istorie. La pag. 81. 81. oare trebue săi figureze ca prim rând: C) Secţia'filologiei moderne. Istoria Medicinii româneşti. rândul 5 de sus. s'a omis secţia. după rândul 10.

b) Personnel scientifique-auxiliaire 217 membres dont 4 lecteurs pour les langues etrangeres modernes. 89 assistants et 82 preparateurs. comme suit: a) Personnel enseignant: 4 professeurs honoraires. .RESUME m FRANCAIS DE L'ANNUAIRE 1. et de M-me Bonnet. Le" personalei administratif et scientifique-auxiliaire est mentionnâ avec nom et fonictiom dans Ie corps de l'ouvrage. Le soir une reception a etć donnee par les professeurs etj les etudiants dd notre Universite en l'honneur de M. directeur de l'institut interna­ ţional de cooperation intellectuelle de Paris a visite notre Uni­ versite le 11 mars 1936 et â cette occasion il donne une conference sur „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la. 3 professeurs suppleants. *) P o u r le personnel enseiemant voir le taMeau pair faculte» et par spĂoialites (pp. Au total 121. a u chapitre del'iDiStitut auquel il appartient. membre de Г Academie de Medecine de France. R e l a t i o n s i n t e r u n i v e r s i t a i r e s e t i n t e r n a t i o n a l e s . BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. 2 agreges temporaires. â Ia fin de cette annee scolaire. 2. Monsieur A. societe des nations". Lemierre. AHTOMUL UNIV. J Le personnel de Universite a ete compose. 42 chefs de travaux. professeur â la faculte de Medecine de Parii» a donne â la faculte! de Medecine de Cluj deux conferences sur „Les scepticemies â microbes anaerobies" (le 22 et le 23* . 379—383). L e p e r s o n n e l ) . 87 professeurs titulaires dont 3 de nationalite etrangere (2 Francais et un Italien). c) Personnel administratif: 105 membres. 2 professeurs agreges. etrangers. 9 maîtres de conferences (dont 1 suisse) et 14 docents. Monsieur Henri Bonnet. 1. a) Visites et conferences faites par des savants et universitaires.

7. L'Academie internaţionale d'histoire des Cluj dans notre Universite le 10 et le 11 avril 1936 sa VIII-e session. Blaschke professeur â l'universite de Hamburg a fait quelques cours sur la „Geometrie integrale" <Novembre 1935).. le professeur Racovitza. a fait une conference sur „La science arabe" (avril 1936). Ses concoihîerenfces et Communications seront publiees dans une nrochure ihtifulee . Racovitza. 1.386 novembre 1935) et une autre dans l'Aula de l'Universite pour le grand public sur „ Le sel en Medecine". 6. Singh (Galcuta). Monsieur Viggo Broendal. ( ? . N. ayant comme collaborateurs MM.es d l'etranger. Bordeaux. Y oîit participe: MM. Bompiani. Monsieur Aldo Mieii. Reymond (Lausanrie). Greenwood (Londres) et aussi le groupe roumain de\ Fhistoire des sciences. a fait une conference sur „La geometrie projective differencielle" (mai 1936). Reymond. directeur de l'institut de speologie. A. Les seances ont ete presidees par M. Monsieur Victor Cădere professeur â la w faculte de droit a fait une serie de conferences â la faculfć de droit de Paris et aux Universites de Lille. professeur â la faculte des sciences. 2. membre de l'Academie inter­ naţionale d'histoire des sciences. a repondu â l'invitation dela lăcuite des Sciences de Paris ou il a fait quel­ ques cours intitules: „Gommentaires sur quelques problemes transformistes". 3. 5. . Monsieur E. b) Nos profesşeurs et nos delegu. 4. Ubrich (Prague). professeur â l'universite de Lausanne a fait une conference sui* „Les sciences rationnelles et les sciences ocultes dans l'antiquite" (avril 1936). Monsieur A. Monsieur W . • ' . BCU Cluj / Central University Library sciences a tenu 8. professeur â l'Universite de Bo­ rne. professeur de philologie ro­ mane â l'universite de Copenhague a fait une conference sur „Une etimologie celebre et/ les lois phonetiques" et une communicâtion au cadre du Musee de la langue roumaine.Questions Juridiques еђ diplomatiqueş roumaines". et Lyon. Monsieur Emile G. Aldo Mieii (Italie). les professeurs Bologa et Sergesco. remplissant la mission de professeur d'echange en France.

Monsieur P. Au congres internaţional. b) Theodor Capidan qui a fait une communication sur „La românite balcanique". Monsieur Emile Ţeposu professeur â la ifaculte de Medecine a pris part au XXXV-e congres de l'association fran«caise d'urologie ou il a presente un travail sur cinq cas d'eetopies renales congenitales en collaboration avec le docteurt Danicico. professeur â la faculte des lettres a participe au congres internaţional d'histoire de l'art BCU Cluj / Central University Library Cluj « n Suisse (31 aout — 9 septembre 1936) ou il a fait une com­ munication intitulee „Begriff nd Erforschung der nationalen ILunst". Sergesco a parle encore au centre in­ ternaţional de synthese de Paris et & la societe matheinatique. 9. 4. une communication sur „La centuriazione romana in Piemonte" «(septembre 1936). ) . de Jinguistique de Copen«îiague (27 aout-1 septembre 1935) notret. •de Bruxelles sur Ia „mathcmatique au XVIIne siecle et le „jouraial des savants" (fevrier 1936).Medecine a participe au mois d'aout 1936 au congres interna­ ţional de medecine sportive â Berlin^' 5. Panaitesco a represente notre Universitć aux fetes de l'Uni­ versite de Rome. l'un des quatre presidents du congres dans les seances pleniaires. L . i 7. Monsieur Emile Panaitesco. Monsieur Jules Hatzieganu professeur â ia faculte de . professeur â la faculte des lettres. professeur â la faculte -des lettres a fait. a fait. lecons sur les recherches recentes dans la thćorie des equa­ tions (janvier 1936). une «onference sur „ L e strade romane nella România" etj a Ravenna une conferenee sur „La chiesa principesca di Curtea -de Argeş de Roumanie" Comme delegue de rilniversite M. au XXIXiei congres histofique sousalpin. Sergesco. a fait âi l'institut de hautes etudes de Belgique. U . dans la iseance de clâture a ete elu â lunanimite membre dans le Corniţei internaţional permanent des linguistes (G.387 3. P. chef de travaux de la clinique. 6. â rinstituto di Studi Romani de Rome. 8. qui. I . Monsieur Coriolan Petranu.Universite a ete rejjresentee par Messieurs les professeurs: a) Sextil Puşcariu. quelques. M. profeseur â la! faculte des scien*es. Monsieur Giandomenico Serra.

14 îemmes). Selon le sexe 3021 (81. dont 305 â la faculte de droit (286 hommes» 19 femmes). 3 ucraniens.85%) etudiants et 670 etudiantes (18. 128 â la faculte de medecine (114 hommes. BCU Cluj / francais. L Titres et dipl6mes(*) Au cours de cette annee scolaire ont ete declares efc promus: . . Les etudiants *) Inscriptions *). 52 femmes) et 58 â la faculte des sciences (26 hommes. .. soit 1827 (49. Selon l'origine eth­ nique: 254 roumains. 32 femmes). 54.225 lei b) Les revenus propres de l'Universite 12. 21 allemands.529.76% Autres nat.15%). Le budget et Ies fondations.972 lei Une pârtie des revenus de l'Universite sont assures par lesfondations dont on a publie la liste aux pages 5—12. (saxons).388 3.. 31 femtaies). Selon l'origine ethnique: 322 roumains. 1 tchecoslovaque. 101 hongrois. dont 359 â la faculte de droit (328 hommes. ej^idvqo s\ ) chaque faculte.773. 143 femmes) qui donnent le* chifres suivants: Roumains 576 soit 61. 113 etudiantes. 1 tchecoslovaque. Licencie 497. 3 â la faculte des lettres (hommes) et 6 â la faculte? des sciences (5 hommes et 1 femme).10% Juifs Allemands 51 „ 5. 80 â la faculte des lettres (28 hommes. 99 juifs. 42 juifs.51 %> *) Voir statistaque (page 14 bis) et pour les noms des diplâme*.46% Hongrois 141 „ 15. 7 „ 0. A . Selon les facultes: Droit .144. Le nombre des etudiants inscrits pour cette annee scolaire monte k 3691 (Гannee derniere: 4300). Au total 939 (790 hommes.622 lei B) Materiei: a) Allocations accordees du budget de l'Etat 26. 1 bulgare.34% 164 „ 17. Les differents chapitres de notre budget pour cette annee scolaire sont repartis ainsi: A) Personnel .74% 5. 63 hongrois. 30 allemands (saxons)^ 1Central University Library Cluj Docfeurs 442. 1714 etudiants.

324—330). lesi deux bourses â 8000 france par an qui ont ete accordees â deux etudiants recommandes par nos tîacultes. L'assistance medicale et sociale de nas etudiants. ouTrages ou Communications et aussi en une activite extrauniversitaire. aides.44%) Sciences 210 „ 128 „ „ 338 ( 9. dont on voit les dates personnelles aux pages 17—24 et la liste â la page 379. des soins et traitements gratuits dans les cliniques. 61 „ 1. La faculte de droit et des sciences politiques. Celle-ci consiste en publications.389 Medecine 820 etudiants.70% Hongrois 693 „ 18. orga•nisee depuis quelques annees.seminaires (exercices pratiques). assistance medicale et sociale. Activite scientiţique. »<jrâce â cette assistance les etudiants pauvres et meritants -ont recu des bourses. On -en a parle dans les chapitres correspondants de cet annuaire <pp. 113 etudiantes. . 6.65% (voir la statistique. a donne de tres bons resultats. a) Chaires et maîtrises de conferences. page 14 bis). Chaires et personnel.10% JAutres nat. II y a 25 chaires occupees par des -professeurs titulaires. ţoyers. Elle est exposee aux pages 45—54. Des indications sommaires sur cette activite sont doniiees aux pages 33—44. 7. Cette faculte comrjrend 25 chaires reparties en 12 cliniques et 13 instituts et ^ussi 3 maîtrises de conferences. en vue de la preparation â l a licence et au doctorat. La faculte de medecine.90%) Lettres 277 „ 293 „ „ 570 (15.77% Juifs 361 „ 9. et tous. Le gouvernement francais a bien voulu maintenir pour BCU Cluj / Central University Library Cluj cette annee aussi. de bonnes places dans les foyers. Ce sont les cours et les seances des . Activite enseignante.78% Allemands 188 „ 5.15%) Selon Г origine ethnique: îloumains 2388 soit 64. conformement au reglement de la faculte. soit 956 (25. Bourses.

Cette activite a consiste en publication d'ouvrages. a ete suivi par 32 medecins. les candidats ont subi Гехатеп du' certificat qui leur confere la libre pratique de la stomatologie. En stomatologie (â la clinique stomatologique). des travaux pratiques et des observations clini­ ques pour les six ans d'etude en vue du doctorat. 204 de la loi sanitaire. avec le concours de l'institut deradiologie et des cliniques chirurgicales et oto-rhino-laringologique (voir le programme aux pages 92—95). Dans le traitement de la tubereulose organise pari la cli­ nique des maladies internes. conformeroent au reglement de la faculte. Les dates. articles. d) Cours de specialisation. Communications- . les travaux pratiques ef le stage dont on fait mention aux pages 78—79. conferences. 1 maître de conferences et 11 docents (qui par leurs fonctions budgetaires font pârtie du personnel scientifique auxiliaire). Dans le diagnostique et therapeutique cliniques organisŽpar l'association des docents universitaires de notre faculte de medecine (voir le programme aux pages 94—99). personnel attache â chaque clinique et institut. Le resume de cette activiteest expose aux pages 67—80 (pour les cliniques) et 81—91 (pour les instituts). Ce cours dont la duree est d'une annee. c) Activite enseignante. Dans la technique operatoire oto-rhino-laringologique. or­ ganise par le directeur de la clinique (voir programme â la page 80). Ce cours dont la duree est fixee a uneBCU Cluj medecins admis par voie annee a ete sui vi par 17/ Central University Library Cluj de concours (p.390 b) Personnel enseignant. ou l'on voit encore la liste complete du. 92). Apres les cours.. 2 agreges temporaires. II se compose de 21 professeurstitulaires (dont 1 Francais) 1 professeur honoraire (francais)„ 2 professeurs agreges. En hygiene (â l'institut d'hygiene) conformement â l'art. f) Activite scientifique. e) Cours de perfectionnement. Cette activitet a consiste dans descours oraux. personnelles de tout le personnel enseignant sont mentionnees aux pages 57—65 et sa liste â la page 380.

laboratoire (pedologie et pedagogie experimen­ tale). L a f a c u l t e d e s s c i e n c e s . 6 maîtrises de conferences et 4 lectorat de langues etrangeres. Elle consiste dans la publication d'ouvrages. Cette activite a consiste dans des cours oraux et des exercices pratiques de seminaire. 4 maîtres de conferences et 1 docent. conferences. Ce personnel se compose de 20 professeurs titulaires.1 (pour les cliniques) et 142—160 (pour les instituts). Elle est exposee aux pages 100—14. 3 professeurs suppleants. Leur liste avec des details est publiee aux pages 163—177 et 381—382. seminaires et laboratoires. 215—222 (pour l'histoire). Cette faculte comprend 27 chaires. histoire naţionale) et musees (langue roumaine. 8. 1 professeur d'honneur. pour la philologie classique aux pages 190—191. 5 maîtres de conferences et 4 lecteurs. histoire universelle. b) Personnel enseignant. Cette faculte compte 25» chaires et 4 maîtrises de conferences avec des in­ stituts. 210 (pour la philologie classique). Les chaires sont dotees de seminaires. Au chapitre correspondant de Nchaque chaire se trouve aussi la liste de tout le personnel. Communications. Des menBCU Cluj Central University ont ete faites: pour tions sur le programme /de cette activiteLibrary Cluj la philosophie aux pages 183—190.• gie moderne). titulaires. a) Chaires et maîtrises de conferences. . ethnographie et folclore). articles. pour l'histoire aux pages 200—207. 2 professeurs d'honneur. a) Chaires. d) Activite scientifique. pour la philologie moderne aux pa­ ges 192—200. 211—215 (pour la philolo. maîtrises de conferences et lectorats. II se compose de 23 professeurs. etc. et se trouve exposee aux pages 208—210 (pour la philosophie). L a f a c u l t e d e s l e t l r e s . c) Activite enseigriante. 9. instituts (psychologie.391 seientifiques. etudes classiques. etc. Leur liste avec de details est publiee aux pages 225—235 et 382—383. b) Personnel enseignant.

308—309) et la bibliotheque populaire (309—310). l'augmentation des collections (pp. Aussi est-elle dirigee par une commission (p. un archiviste et trois sous^bibliothecaires. 10. deux bibliothecaires en chef. 'Cette activite consiste dans la publication des ouvrages. les ameliorations et les innovations du bâtiment (pp. articles. pp. 247—252. 306—308). les travaux executes dans la bibliotheque au cours de l'annee (pp. Communications.sept bibliothecaires. 266—267. II y a en outre le personnel administratif et technique (14 personnes) et le personnel de service (13 personnes). Le per­ sonnel scientifique compte: un directeur. 244—247. 300—302). pp. 305—306). Sciences physiques. On donne les details necessaires concernant les mutations (pp. 302—304). est exposee selon les sections. des conferenoes et des travaux pratiques (dans les seminaires. le Recteur. conferences.392 c) Activite enseignante. ainsi: Sciences mathernatiques. pp. Sciences naturelles. Celle-ci fonctionne pour les eleves et pour le puЂНс de la viile aux jours feries. Elle est exposee aux pages 268—273 (sciences mathe­ matiques). Au chapitre de chaque chaire est publiee aussi la liste de tout le personnel. 238—244. Sciences chimiques. . dans sa nouvelle organisation. les expositions (pp. 311—314). la circulation des lecteurs (pp. 252—266. Sciences geographiques. 276—282 (sciences chimiques). Toute cette pârtie est illustree par des statistiques suggestives (pp. . les instituts et les laboratoires). BCU Cluj / Central University Library Cluj La Bibliotheque de l'universite de Cluj est. pp. B i b l i o t h e q u e u n i v e r s i t a i r e . les travaux du personnel scientifique (pp. 273—276 (sciences physiques). pp. 282—293 (sciences naturelles) et 293—294 (gćographie). etc. d) Activite scientifique. 298—299). 299—300). une de ses institutions les plus belles et les plus riches. Cette activite qui consiste dans des cours. 296) nommee pour trois ans et qui se compose d un professeur delegue par chaque faculte et du directeur de la bibliotheque. La fonction de prćsident est confiee â M.

le service des etudes (p. 324). 13. sont places sous le controle d'une commission (p. II y a ensuite •une liste de toutes les publications de notre Universite dont une grande pârtie sont placees sous les soins de l'Office: ma­ nuels didactiques (pp. publications scientifiques et . Le. le traitement gratuit dans les deux dispensaires (pp. est dirige par un conseil (p. Reunissant des services qui existaient auparavant (ren«eignements. (art. assistance medicale. B) travaux scientifiques. orientation professionnelle. L'Ofice d e l ' e d i t i o n u n i v e r s i t a i r e . etudes de la vie univer­ sitaire) cet office prevu par la loi de l'enseignement univer­ sitaire. 331—336). En ce qui concerne son activite on donne les details necessaires concernant l e service de renseignements (p. reglement de Г office universitaire est publie aux pages 316—323. 330).' L'Office dispose de trois fonds: A ) ma­ nuels d'enseignement. Prevu par la loi de l'enseignement universitaire â l'article 75 et 81. 75 et 81) a ete definitivement organise et installe dans un endroit nouvellement dote de tout l'outillage necessaires et le personnel (p. 338). 348) compose de deux professeurs de chaque faculte dont le president est le prorecteur de l'Universitć. BCU Cluj / Central University Library Cluj 12. Dans ce chapitre on voit d'une maniere detaillee Tetat actuel de chacun de ces foyers. education physique) et y ajoutant d'autres nouveaux (assistance psychologique. ayant chacun son personnel â part. L'Office universitaire. 316).393 1 1 . le service de l'orientation professionnelle (p. 338—346). 329). L e s f o y e r s e t l a c a n t i n e universitaires. 324). C) periodi•ques. assistance sociale. 351—352). Les trois foyers de notre Universite. l'assistance psychologi<[ue (p. dont on voit le bilan aux pages 348—350. 330). cet office qui auparavant fontionnait deja chez nous sous le titre de „commission de manuels d'enseignement". 325—330). la liste des boursiers et un compte rendu sur la cantine (pp. 331) •et l'education physique universitaire dont on verra le regle­ ment (pp. l'assistance medicale dans les cliniques universitaires (p. l'assistance sociale (p.

81). On en a publie le reglement aux pages 375—378. 358—363). les clini­ ques de notre Universite forment une grande institution uni­ versitaire ayant un personnel (pp. 15.394 litteraires (pp. creee â l'exemple de celles qui existent aupres des grandes universites de l'occident. Ainsi que l'on a montre (pp. 366). et pour les questions administra-tives par une commission plus restreinte (p. hongrois) selon le milieu ou l'occasion. Prevu par la nouvelle loi (art. L e s c l i n i q u e s universitaires. donnees surtout les jours feries. diffe» rentes (historique de l'Universite et de renseignement superieur) (p. 364). Nombreux sont les travaux et les ameliorations faits cette annee pour leur assurer un fonctionnement aussi meilleur que possible (pp. 369) qui leur assurent un fonctionnement unitaire. techniques et litteraires. 14. L ' E x t e n s i o n u n i v e r s i t a i r e . 352—358). I / A t e l i e r c e n t r a l . Dirigees par un conseil. groupes par facultes. la reparation et l'entretien de tous les appareils et outils necessaires â l'Universite et a ses instituts. 16. Quelques unes de ces confćrences sont faites meme dans la langue de la population minoritaire (saxons. Elle a pris naissance en 1924. la specialite et le domicile. 366—368) et un budget (p. cet atelier reunissant toutes les specialites mecaniques. . 369—371). educatives. L'Annuaire finit par une liste de tous les professeurs de notre Universite. la construction. les professeurs de notre Universite sont alles faire des conferences dans plusieurs villes. periodiques (pp. a pour but de BCU Cluj Central University Library Cluj repandre la culture dans/ toutes les classes sociales. 371—374). Cette institution. a pour but d'assurer. avec des specialistes places sous la direction dune commission dont le directeur est un professeur universitaire. Ces conferences. roulent sur des questions sociales. dont on voit: le nom.

Profesori decedaţi Personalul decanatuluiCentral University Library Cluj BCU Cluj / Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Listai licenţiaţilor Statistica studenţilor B) Activitatea didactică I. 16.TABLA DE MATERII Senatul universitar în anul 1935/36 Lista foştilor Rectori Lista doctorilor de onoare Darea de seamă asupra anului 1935—36 Fundaţiile universitare Personalul Rectoratului . . I—XIV 5 13 14 bis 14 bis . Statistica titlurilor Statistica generală a înscrierilor 3'< 3 4 . 24: . . . A) Decanatul Foştii Decani Profesori decedaţi Personalul Decanatului Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Lista echivalărilor Statistica înscrierilor B) Personalul şi activitatea didactică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . 56 56 57 . Semiologie medicală Clinica psihiatrică . • Facultatea de drept şi ştiinţe de stat. A) Decanatul Foştii Decani . iCursuri de licenţă (1—25) II. Cursuri de doctorat (1—24) C) Activitatea ştiinţifică (1—10) Facultatea de medicină. . 2832 bis 33 41 45 . 6 6 67 67 bis 68 69 70 72' 73 . 16 16 17 . 56 . . .

. . 105 111 111 113 114 . Institutul de igienă Institutul de patologie generală-experim. Clinica ginecologică Clinica infantilă Clinica dermatologică Clinica oftalmologică Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică 73 74 74 76 77 77 79 81 81 82 84 85 85 86 86 86 87 88 88 89 90 90 90 91 92 92 92 94 . 101 102 . Clinica dermatovenerică Clinica oftalmologică (Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică . . BCU Cluj / Central University Library Cluj Laboratorul de chimie medicală Farmacia clinicelor «C) Cursuri de specializare. Semiologia medicală Clinica psihiatrică Clinica neurologică . . . Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică Institutul medico-legal Institutul de chimie biologică Institutul de fiziologie . In stomatologie In tuberculoză pulmonară In diagnostic şi terapeutică clinică Ж>) Activitatea ştiinţifică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . . . . . . Institutul de istologie şi embriologie Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmocologie şi farmacognozie . Institutul de radiologie Biologie generală . Laboratorul de fizică medicală . . 125 130 132 136 138 142 145 148 . .-396 Clinica neurologică Clinica ginecologică şi obstetricală Clinica infantilă . In igienă .

897 J Institutul de medicină legală Institutul de fiziologie Laboratorul de fizică medicală Institutul de radiologie Institutul de igienă Institutul de istologie şi embriologie Institutul de patologie generală experimentală Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmacologie Institutul de chimie medicală F a c u l t a t e a d e litere ş i filozofie. . 1 conf. 235235237 bis - . 159 159 160 160* 160» . . Personalul didactic (cu date personale) < Lista doctorilor ' Lista licenţiaţilor Statistica studenţilor 224 224 . 225» . 155~ 158 . . . . 4 A ) Decanatul Foştii Decani . . .) 190" c) Secţia filologiei moderne (11 catedre.) . . 1 conf. . 2 conf. Y 149« 153154 154 . . 192 d) Secţia istoriei (9 catedre. 162: Profesori şi conferenţiari decedaţi 162= Personalul Decanatului 162 Personalul didactic (cu date personale) . 163 Lista licenţiaţilor 177 Lista doctorilor . .) 183 b) Secţia' filologiei clasice Institutul de studii clasice 190' Catedrele (2 şi 1 conf.) 203" C) Activitatea ştiinţifică-literară a) Secţia filosofiei b) Secţia filologiei clasice c) Secţia filologiei moderne d) Secţia istoriei Facultatea de Ştiinţe 208210* 211 215* A ) Decanatul Foştii Decani Personalul Decanatul . 182" Echivalări de diplome 182" BCU Cluj / Central University Library Cluj Statistica înscrierilor 182 bis B ) Personalul şi activitatea didactică a) Secţia filosof iei (6 catedre.

252 266 268 273 276 282 . . Căminul studenţesc „Avram Iancu" Lista bursierilor 339 « . .C) Activitatea ştiinţifică literară a) Secţia ştiinţelor matematice b) Secţia ştiinţelor fizice c) Secţia ştiinţelor chimice d) Secţia ştiinţelor naturale e) Secţia geografiei Biblioteca universitară. . c) Secţia ştiinţelor chimice (4 catedre.).:398 JB) Activitatea didactică a) Secţia ştiinţelor matematice (8 catedre 2 conf. . 339 339 . . împrumuturi. . . 1 conf. . d) Secţia ştiinţelor naturale (7 catedre) . cărţi consultate) 311 Oficiul Universitar. 1 conf. . Diverse . 325 Asistenţa psichologică 329 Serviciul de asistenţă socială 330 Serviciul de studii . . Personalul. instalarea oficiului 31b Regulamentul oficiului 316 Serviciul de informaţii şi documentare 324 Asistenţa medicală 324 Tratamentul gratuit în cele două dispensării . e) Secţia geografiei (2 catedre) . 293 Comisiunea Bibliotecii 296 Personalul bibliotecii 296 Mişcarea personalului 298 Lucrările personalului 299 ' Localul . . 238 244 . 300 Lucrări în bibliotecă 302 BCU Cluj Creşterea colecţiilor / Central University Library Cluj .). b) Secţia ştiinţelor fizice (2 catedre. . . 305 Circulaţia cititorilor 306 Expoziţii. '(Comisia Căminelor Personalul Căminelor . 331 Educaţia fizică universitară 331 Căminele şi Cantina universitară. 247 . circulaţia citito­ rilor. 340 . . . 308 Biblioteca populară 309 Statistici (sporul materialului.

. . 366 366 bis 369 BCU Cluj Istoric şi activitate / Central University Library Cluj Lista conferinţelor din acest an Atelierul Central. 384 3$5 JResume de l'Annuaire . . 366 366 . Babeş Cantina studenţească universitară Oficiul d e editură. 348 348 . Personalul administrativ şi de serviciu Bilanţul fondurilor Dare de seamă şi lucrări executate Extensiunea universitară. 350 351 Consiliul Clinicelor Comisia Clinicelor . 372 372 376 Regulamentul Lista ERRATA corpului didactic universitar. . .399 Căminul studentelor Lista bursierelor Căminul studenţesc V. . . . 342 . . ЗДЗ 344 346 Consiliul oficiului Bilanţul fondurilor Lucrări tipărite şi subvenţionate în acest an "Lista tuturor publicaţiilor universitare Clinicele universitare.

1 I. nu mai putea îngloba şi aniversarea unui an şcolar ce se sfârşise. discursul inaugural care ar fi cu­ prins atât darea de seamă asupra Universităţii în anul şcolar 1935/36. Această din urmă solemnitate a suferit însă câteva amânări până la data când ). DIDACTIC. Corpul didactic universitar a fost compus anul trecut din 121 membri repartizaţi astfel: 4 profesori onorari. PERSONALUL Efectiv. Neputându-se deci rosti discursul de inaugurare în care obişnuit se încadrează şi darea de seamă a unui an expirat. broşură aparte. 2 profesori agregaţi. ar fi trebuit ca la începutul anului şcolar care urmează acestuia.DARE DE SEAMA ASUPRA ANULUI ŞCOLAR 1935/36 de Profesor Florian Rectorul Ştefănescti-Goangă Universităţii In spiritul tradiţiei acestei Universităţi. cât şi schiţarea programului unei noi activităţi. a avut loc la 13 Iulie şi va forma un capitol bogat ce se va publica în Anuarul anului şcolar 1936—37 şi în. 87 profesori titulari. să se ros­ tească în şedinţă solemnă. . Dar la începutul anului şcolar 1936/37 nu s'a putut ţine şi solemnitatea BCU Cluj / Central University Library Clujcauza cone­ inaugurării acestui an şcolar din xării ei cu solemnitatea inaugurării Colegiului Academic. *) Serbarea de inaugurarea Colegiului Academic iGarol II. a trebuit s'o detaşem pe aceasta în capitolele ei esenţiale pe cârd le publicăm în continuare. oficiindu-se cu strălucirea ştiută.

Estetică. Profesorul Andrei Sigmond dela facultatea de Drept a încetat din viaţă. . Dintre lucrările mai de seamă care au fost publicate în acest an şcolar. Cinq ) Acliiviitatea ştiămiţifică. agregaţi onorifici. La Facultatea de Drept. la Medicină: Farmacologie şi Fiziologie. Un docent a fost suspendat din serviciu (Zugravu). Cădere. Slavistică. Personalul ştiinţific. La Ştiinţe: Analiză matematică. Sociologie. La Laboratorul pentru învăţământul Matematicelor s'a desfiinţat un post de asistent. Etnografie şi Fol­ clor. conferenţiari. Variaţii: La Institutul de Psihologie un post de asistent a fost transformat în post de şef de lucrări. 89 asistenţi. Schimbările în corpul didactic. Questions juridiques et diplomatiques roumaines. Un conferenţiar (Diculescu) a fost pensionat. а profesorilor noştri fiind mult mai întinsă ct&câi cea cuprinsă în acest capitol. 82 preparatori. II. 2 . s'a extras aici numai o pante din aceastla activitate restul datelor se poate vedeafimcuprinsul anuarului la cap.II 3 2 9 14 profesori suplinitori. A fost compus din 217 persoane repartizate astfel: 4 lectori. Următoarele catedre au fost suplinite: la Drept: Finanţe. 1. BCU Cluj / Central University Library Cluj 42 şefi de lucrări. Victor G. docenţi. cităm următoarele *) : A. C al celor trei facultăţi şi D la Medicină. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ. la Litere: Literatura Română modernă.

B. a d-lui profesor D. i-au «oferit un volum omagial cu studii de specialitate. Dr.). Partea I . (curs litografiat). lonaşca: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. Eugeniu Speranţia: a) Lecţiuni de Enciclopedie juridică (cu o introducere istorică în Filosofia Dreptului). Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. 6. 3. 1936. George Strat: Curs de istoria doctrinelor economice. . Hăngănuţ şi Spârchez. Facultatea de Medicină. c) Teoria generală a obligaţiei. Prof. Ђ) Curs de drept Cluj / Central University Library Cluj idei sis­ BCU internaţional publicat (note şi tematizate). Ioan Goia în colabo­ rare cu d-nii Dr. b) Probele şi actele de starea civilă în dreptul civil român ^curs litografiat).Tll Conferences îaites dans les Unrvers'ites francaises (160 pages). Societăţile comerciale (litogra­ fiat). Iuliu Haţieganu şi Dr. 2. 2 voi. Lazăr Iacob: a) Politica Scaunului papal. C. un grup de prieteni şi colaboratori. 1. Aurelian R. 2. 3. 5. b) Biserica dominantă şi egala îndreptăţire a Cultelor. b) Principii Fundamentale de Filosofie juridică (edita­ tă de Universitatea din Cluj). Paris. Petrescu Ercea: Curs de drept comercial. c) Moyens d'assurer le progres du droit et le respect de la Justice. Din an­ tichitate până la constituirea liberalismului clasic (368 pag. en dehors de la guerre. Capitol introductiv la istoria Concordatelor postbelice. au publicat volumul al II-lea din tratatul elementar de Semiologie şi Patologie medicală (652 pagini). 7. Geneve 1936. Michail. Gheorghe Sofronie: a) A tipărit în editura ziarului Universul lucrarea pre­ miată anul trecut despre „Principiul naţionalităţilor în trata­ tele de pace din 1919—1920".

(yol. 2. Institutul de Psihologie: FI. e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de d-nii Se­ ver Pop. . 8°. Coriolan Petran.ш 3. şi în faţa străinătăţii într'o comunicare făcută la al IV-lea Congres Internaţional de Linguistică. Rusu: a) Essai sur la creation artistique. 1936. guistice ale romanităţii cu ramura ei cea mai răsăriteană. Conferenţiar de Dialectologie şi Emil Petrovici. A. Aceasta mare operă ştiinţifică cu care se poate mândri Universitatea noastră. la Kopenhaga în 29 August. Todoran: Teste colective verbale pen­ tru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). Hărţile au fost prezentate de d. sub> al cărei patronaj se publică lucrarea. Profesor Th. şi se lucrează la Muzeul' Limbii Române sub conducerea dlui Profesor Sextil Puşcariu. doilea volum. Instabi­ litatea emotivă. Roşea. 4. ) (385 pag. din care acum este sub tipar al.). Muzeul Limbii Române a publicat întâile hărţi ale Atlasului Linguistic Român. A. Profesor Qnisifor Ghibu-a editat colecţia de studii şi documente privitoare la p'olitiea religioasă a României în­ tregite. prezidată de Majestatea Sa Regele Carol al Il-lea. Iti afară de Institut. Naum. asitent: Orientarea profesională a anormalilor^ 3. L. pro­ fesor suplinitor de filologie slavă. Editura Institutului de Psiho­ logie. Prof. profesor Sextil Puşcariu maiîntâi în şedinţa solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936. 200 p. Roşea şi D. care va complecta Atlasele Lin. Conferenţiar Nicolae BărBulescur a) Curs de fizică medicală. A. I .. Roumains sur les autres peuples de Roumanie et sur les peuples voisins (44 pag. Gupeea. în editura» Universităţii). 5. Roşea şi S. Ştefănescu-Goahgă. Horaţiu (54 pagini). b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire rou­ BCU Cluj / Central University Library Cluj maine. CEacultatea de Litere: 1. A. Influence de l'art populaire des..

Demetrescu) âu publicat nouă manuale de ştiin­ ţe naturale. Maior. Profesor A. Borza şi D. Prof. fizică şi chimie pentru Învăţământul secundar. Volum scris în colaborare cu Dnii G. .Ursprung und Entvicklung der "bedeutendsten Korifessionellen Mibderheiten in Bumânien. cu prilejul terminării monumentalei clădiri a Muzeului Botanic. 7. (XVI + 332 pagini. 5. Prof. şi în acest an prin trimiterea unui bursier al Statului Cehoslovac (Dr. 1. 2 planşe). Tome I. Dima a University Library Cluj rare cu d. Bogăţiile miniere ale mun­ ţilor apuseni (în Biblioteca Astrei Sibiu). GeologieAnthropologie.w îfi. 2. Grumbaoh. menţionăm apariţia la Paris în Septemvrie 1935 a lucrării Mission scientifique de lOmo. A. Tot ca făcând parte din bogata activitate ştiinţifică a aces­ tui Institut.: a) Istoria Românilor ed. 1. 7. Ioan Lupaş. un curs de lucrări practice de fizică şi chimie alcătuit conform programei cla­ mei a VIII-a secundare (594 pagini). fasc. 6. Turpain. Constantin Sudeţeanu. Borza a publicat un volum jubilar ăl „Bu­ letinului Grădinii şi Muzeului Botanic". L'evolution des Sciences Mathematiques et Physiques. Zapletalek) la studii botanice de specializare de un an. Rădulescu (în cola­ borare cu M. D. In colecţia „Lucrările Institu­ itului de Speologie" a apărut Tomul VII. Profesor BCU Cluj / Centralredactat şi publicat în colabo­ G. 4. Institutul de Speologie. are în curs de publicare o lucrare cu titlu „Probleme de fizică modernă" (partea IlI-a teoria relativităţii). 298 figuri. Durkheim şi Doc­ trina Şcoâlei sociologice franceze (21D pagini). 3. Profesor Al. D-nii Profesori Al. o schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic al rocelor acestei regiuni. supl. Brunold. Profesor Victor Stanciu. Paris 1935. Augustin Roth. TX--a. şef de lucrări. Acest fascicol conţine şi itinerarul mi­ siunii. Profesor Petre Sergescu. Facultatea de Ştiinţe. Bouligand. Buna reputaţie internaţională a acestei instituţii s'a con­ firmat. b) .

Spacu au fost aleşi membri activi ai Academiei Române. La această revistă au colaborat până acum 7 personali­ BCU Cluj / Central tăţi ştiinţifice din străinătate. University Library Cluj 3.. Ţeposu a fost reales preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale. PERIODICE. 7. Riegler pentru lucrarea sa cu titlul: Derivaţia urinelor în chirurgiev .. Domnii profesori Teodor Capidan şi G. VIII. Marian a publicat lucrarea „Sur un appareil simple pour la mesure des points de Curie a basses temperatures (în colaborare cu R. IV. PREM1L 1. DISTINCŢII. Tom. care ţine şedinţe lunare. XV. 3. D. 4. 2.. Tom. Grădinescu. Stomatologia. 8. V I L 9. XVII. la care colaborează diferite perso­ nalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate. în cari se fac comunicări de lucrări ori­ ginale şi editează revista „ENDOCRINOLOGIE. 1. Racoviţă. Revista Muzeului Geologic-Mineralogic. Forrer Strasbourg). V I . şef de lucrări V. Tom. 11.Biospeologica. Revistă internaţională sub direcţia d-lui profesor Emil G. DECORAŢII. profesor G. XII. 9. Minea Ioan. Pop. Revista are aspectul şi nivelul revistelor internaţionale de specialitate. a publicat fascicolele 62 şi 63. Dacoromania. împreună cu profesorii Dr. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic. A. Anuarul Institutului de Istorie Naţională Tom. Buletinul Soc. III. D. 2. Sofronie a fost ales membru în co­ misia de examinare a candidaţilor la gradul de ataşat de Le­ gaţie de sub preşedinţia d-lui N. Docent E. D . Profesorul Dr. Cristea Grigoriu. Buletin eugenie şi biopolitie Tom. au fondat Societatea de Endocrinologie. Gynecologie şi Obstetrică. D-Sa a obţinut premiul doctor M. Michail etc. V. Tom.8. Tom. 5. a puMieat Flora plîoeenieă dela Borsec în editura Universităţii. VIII. 6. Mathematica. GYNECOLO­ GIE ŞI OBSTETRICA". 10. Clujul Medical. prof. D. Tom. Titulescu. de Ştiinţe.

docent Emil Pop a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. prof. şi a fost ales membru activ al Academiei de Ştiinţe. D. D. Dumitru a fost decorat cu or­ dinul Coroana României în gradul de Cavaler. D. 5. care a fost unul din cei patru preşe­ dinţi ai congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes — Paris. Aceaş decoraţie s'a conferit şi d-lui Gheorghe Călugăreanu conferenţiar. 8. Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repetate ori în discu­ ţii. 3. (Comitetul internaţional permanent al linguiştilor). Nicolae Drăganu a fost distins cu „Legiunea de onoare" în gradul de ofiţer. prof. 9. D-Sa a fost numit „colaborator de onoare" la Revista de Ciencias a Universităţei din Lima (Peru). Profesor Emil G. Racoviţă. 7. profesor Victor Cădere învitat oficial în aceeaş ca­ litate a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris şi la Universităţile din Lille. Cavaler pentru Ştiinţă. şi Sextil Puşcariu. Valeriu Bologa a fost ales membru titular al secţiei Astrei. V. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERUNIVERSITARE BCU Cluj A ) Profesorii noştri/ Central University Library Cluj în străinătate: 1. D. Confe­ rinţele şi comunicările D-sale se publică intr'o lucrare cu titlul „Questions juridiques et diplomatiques roumaines". împlinind misiunea de profesor de schimb în Franţa. 6. . Kretschmern-Viena şi Pedersen-Copenhaga). profesor Ionescu V. Sergescu a fost decorat cu Meritul Cul­ tural. care a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe. P. Bordeaux. care s'a ţinut în zilele de 27 August până la 1 Septem­ vrie. şi Lyon. în şe­ dinţa de închidere Dsa a fost ales cu unanimitate membru în unul din cele trei locuri vacante din C. D. L. D. I. a răspuns totdeodată invita­ ţiei Facultăţii de Ştiinţe din Paris unde a ţinut câteva pre­ legeri cu titluri:: „Commentaires sur quelques problemes transformistes". La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga. 2.VII 4. Profesor P. D.

D. profesor E. 1936). Au participat ca membrii al Academiei profesorii Reymond (Lausanne).Cluj / Central University Library Cluj şi Greenwood (Londra). d. D. Dsa a vorbit în Februarie 1936 la Centru Internaţional de sinteză din . A. Danicico. D. la Instituto di Studi Romani. unde a făcut comunicări mult apreciate. (31 August — 9 Septemvrie) unde a făcut o comunicare cu titlul „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst". 9. la al XXIX-lea Congres istoric sub Alpin (6-8 Sept. D. ca invitat: a) O conferinţă cu titlul Le strade romane nella Româ­ nia. Şedinţele au fost prezidate de d. Iuliu Haţieganu a participat în luna August 1936 la Congresul internaţional de medicină sportivă. în colaborare cu d. profesor Coriolan Petranu a participat la Congre­ sul Internaţional de Istoria Artei din Elveţia. profesor Ţe­ posu a prezentat o lucrare asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. Racoviţă. D. profesor P. a făcut în Ianuarie 1936 lecţii despre cercetările recente în teoria ecuaţiilor. La Hongresul al XXXV-lea al Asociaţiei franceze de Urologie. 8. s'a interesat cu aceasta ocazie despre educaţia fizică în general şi în spe­ cial de educaţia fizică în Universitate. profesor Dr. Ţeposu a luat parte la Congresul al Vlea român de Chirurgie şi de Urologie. Dsa a reprezentat şi Universitatea noastră la serbările dela Roma. D-nia Sa. profesor Giandomenico Serra a desvoltat o comu­ nicare cu titlul La centuriazione romana in Piemonte. La invitarea profesorilor Sergescu şi Bologa. profesor Emil Panaitescu. Dr. 7. 10. cum şi membrii grupului român de Istoria ştiinţelor. 6. D. a făcut. b) O Conferinţă la Ravenna cu titlul La chiesa Prineipesca di Curtea de Argeş in România. 5.VIII 4. ţinut cu ocazia Olimpiadei la Berlin. D. G. Sergescu invitat a treia oară la Institu­ tul de înalte Studii din Belgia. Acade­ mia Internaţională de Istoria Ştiinţelor şi-a ţinut în 10 şi 11 Aprilie 1936 seziunea VIII-a în Cluj în localul Universităţii noastre. Aldo Mieii secretarul perpetu al aces­ BCU Singh (Galcuta) Ubrich (Praga) tei Academiei. profesor E. I. Hăngănuţ a luat parte în luna Septemvrie 1936 la Congresul de radiologie dela Viena. N.

STUDENŢI. 3. D. Bonnet a ţinut o conferinţă cu titlul „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la Societe des Nations". Blaschke profesor la Universitatea din Hamburg a făcut cursuri despre Geometrie integrală (Nov. profesor E. iar în Aula Universităţii a ţinut o conferinţă pentru public cu titlul „ L e sel en Medecine". (Aprilie 1936).15% Pe Facultăţi studenţii au fost repartizaţi în modul ur­ mător: . cu această ocazie d. W . (Aprilie 1936).IX Paris şi la Societatea Matematică Belgiană din Bruxelles des­ pre matematica din veacul al XVII-lea. profesor A. D. 5. 6. profesor de filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o conferinţă cu titlul Une etimologie celebre et les Central University Library Cluj făcut şi o BCU Cluj / lois phonetiques. ca invitat al Facultăţii de Medicină o conferinţă despre ştiinţa arabă. -B) Savanţi şi universitari străini. Henri Bonnet. Bompiani dela Universitatea din Roma a făcut o conferinţă despre Geometria proectivă diferenţială (Mai 1936). D. Lemierre. Dsa a comunicare în cadrul Muzeului limbii române. directorul Institutului Internaţional de cooperaţia intelectuală din Paris însoţit de Doamna. oaspeţii acestei Universităţi D. In cursul anului şcolar 1935/36 s'au înscris în Univer­ sitatea noastră 3691 studenţi. D. 7. Seara a avut loc o recepţie în cinstea oaspeţilor. A. Viggo Broendal. membru al Academiei de Medicină a Franţei şi profesor la Facultatea de Medicină din Paris a ţinut la Facultatea de Medicină două conferinţe cu titlul „Les scepticemies â microbesl anaerobes (22 şi 23 Noembrie 1935). au fost oaspeţii Universităţii noastre în ziua de 11 Martie 1936. profesor Aldo Mieii a făcut. 1935). 4. D. VI. D. dintre care 3021 stndenţd 670 studente în procente 81J85% în procente 18. Reymond dela Universitatea din Lausanne a făcut o conferinţă despre Ştiinţele raţionale şi ştiin­ ţele oculte în antichitate. 2.

. . .65% VII. de Stat). Fac. Total: 1714 820 277 210 "3021 113 136 293 128 670 1827 956 570 338 369Î 49. . . . . .78% Germani 188 în procente 5. de Ştiinţe . de Litere. . de Medicină de Litere .70% Maghiari .51% 25. de Ştiinţe.44% 9.00% După originea etnică repartiţia studenţilor ia aspectul următor: Români 2388 în procente 64. . dupăcum urmează: şi Cluj / Central University Library Cluj Licenţiaţi: 359 la Fac. . 80 la Fac. de Drept. . de Litere şi Fii. de Ştiinţe . 128 la Fac. . de Drept. — dintre care 286 băeţi.90% 15. dintre care 114 băeţi 14 fete 3 la Fac.77% Evrei 361 în procente 9. Dintre aceştia: 322 români 101 maghiari 30 germani 42 evrei 1 francez 1 cehoslovac dintre cari 328 băeţi 31 fete dintre cari 28 băeţi 52 fete dintre cari 26 băeţi 32 fete > Doctori: 305 la Fac. 693 în procente 18. de Drept . dintre care 3 băeţi — fete 6 la Fac. . de Medicină . . 58 la Fac. . TITLURI ŞI DIPLOME: In cursul acestui an şcolar Universitatea a acordat 497 titluri de licenţăBCU442 titluri de doctori. dintre care 5 băeţi 1 fete . 19 fete (121 doctori în Drept şi 184 doctori în Şt. .15% 100. Fac.X băeţi fete total In procente- La La La La Fac.10% Alte naţionalităţi . Fac. 61 în procente 1.

10% Germani 51 în procente 5. Dintre aceştia: Români 576 în procente 61. Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pentru cărţi. 7 în procente 0. Instalarea unui telefon intern cu 11 posturi. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ Această bogată Instituţie căreia i s'au făcut în ultimii ani multe şi importante îmbunătăţiri.34% Maghiari 164 îni procente 17.76% Alte naţionalităţi . . 2. . s'a luat măsuri de confecţionarea unui catalog topo­ grafic. Valoarea acestor lucrări în sumă de lei 163.005 s'a aco­ perit din taxele de bibliotecă ale Facultăţilor. Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. a fost şi anul acesta obiec­ tul unei griji speciale din partea noastră. dintre cei lipsiţi de mijloace . Procurarea a 21 aparate noui de stins incendiu. 4.XI Dintre aceştia sunt: 254 români 63 maghiari 99 evrei 21 germani 3 ucranieni 1 bulgar 1 cehoslovac In total în cursul anului şcolar 193536 Universitatea a acordat titlu de doctor sau licenţiat la un număr de 939 de candidaţi (790 băeţi 143 fete). ne-a preocupat chestiunea modernizării utilajului tehnic. 3.74% Total:~939~în procente 100700%~ BCU Cluj / Central University Library Cluj IX. am luat măsuri de recrutarea pe cale de con­ curs a 12 studenţi practicanţi. După ridicarea şi mobilarea unui nou etaj care soluţionează astfel defenitiv chestiunea sălilor.46% Evrei 141 în procente 15. In acest scop s'au făcut următoarele lucrări: 1. Spre a înlătura un neajuns de mult simţit la Biblioteca noastră. Pentru ducerea la bun sfârşit a muncii grele şi de lungă durată.

suma de 313. cu o bibliotecă de specialitate. Regulamentul Oficiului a fost aprobat de Senat. asigurându-i-se toate mijloacele pentru buna lui funcţionare.652 consultaţii. N-rul cetitorilor în acest an a fost de 67. iar personalul încadrat prin buget conform acestui regulament. ea numărând as­ tăzi 10.222 volume.183 lei. Asistenţa medicală a studenţilor. pentru care s'au făcut 31.493 lei acordată ca ajutor individual unor studenţi. S'au consultat în total 79557 opere în 91440 volume. La catalogul alfabetic s'a catalogat 8384 opere în 11. Dis­ pensarul antituberculos a examinat 652 studenţi. In acest fel sperăm ca lucrarea să se termine în anul 1940. 13. Biblioteca populară a fost cercetată dej 31.822 dintre care 59. în care intră şi suma de 14.957 studenţi.046 fişe. cu scriere frumoasă şi cunoştinţe de limbi străini. iar numărul cărţilor a sporit cu 1091 volume.265 volume.558 fişe. Colecţiile Bibliotecii au crescut anul acesta 18. pentru care s'a achitat din fondul aparţinător. care funcţiona la Rectorat din anul 1928. apărute între anii 1920—1935. La Sanatorul Colibiţa unde Universitatea noastră a ame­ najat un pavilion s'au trimis 32 studenţi pentru care s'au . OFICIUL UNIVERSITAR Această nouă creaţie destinată a soluţiona multe din pro­ blemele vieţii studenţeşti. La catalogul pe materii s'au clasat şi împărţit în acest an. iar cel dermatoveneric 1274 studenţi cu un număr de 15.XII cu examene în regulă.196 cititori. Tot în acest an s'a organizat o expoziţie consacrată publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiin­ ţific ajutător al Universităţii.909 bucăţi. Ca activitate desvoltată în cadrul acestui Oficiu rezu­ măm următoarele: Serviciul de informaţii şi documentare. BCU Cluj / Central University Library Cluj X. iar 7865 alte categorii. a fost anul acesta instalată în lo­ calul din clădirea centrală a Universităţiţi. In acest an au fost în­ trebaţi şi ospitalizaţi gratuit în Clinici un număr de 226 stu­ denţi dela toate facultăţile.

Până la instalarea ei în noul local din Colegiul Academic. Asistenţa socială. O altă categorie de studenţi a fost trimisă la mjare. plus o subvenţie de 15. învăţători şi funcţionari. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cele trei căminuri. dar merituoşi. In căminul V. dej preoţi. 13 maghiari şi 7 bulgari.XIII* plătit 59.344. etc). Dintre aceştia 62 au fost bursieri. pentru care s'a achitat. ei găsesc în aceste cămine nu numai o îngrijire părintească ci un confort bogat (biblio­ tecă.921 lei. bae. Astfel în Căminul Avram Iancu au fost adăpostiţi anul acesta un număr de 218 studenţi. fii de plugari (35 din 62). Anul aces­ ta s'au distribuit ajutoare individuale în sumă de lei 169. XI. casină. Rabeş. ea a funcţionat şi anul acesta în localul Cercului Militar. 14 saşi (şi şvabi). iar resul sol­ vente. din acelaş fond.000 lei. dintre care 184 români. s'au dovedit şi anul acesta. care a funcţionat la Rectorat şi a cons­ tat în verificarea cererilor şi distribuţia de ajutor. au fost adăpostiţi în medie 110 studenţi. şi gradul de şef de lucrări"). . dintre care 31 bursiere. Cantina studenţească a servit masa unui număr de stu­ denţi care a variat între 250 şi 300 lunar. având la dispoziţie admirabilul parc sportiv unde se pot face toate genurile educaţiei fizice. Tot în acest an s'a votat şi publicat statutul educaţiei fi­ zice a cărei activitate este din ce în ce mai rodnică. CĂMINURILE ŞI CANTINA. Asistenţa psihologică în cadrul căreia s'a publicat un volum de „îndrumări Universitare". ca şi până acum. a fi de un real folos pentru studenţi. care a funcţionat numai cu lo­ cuinţe. suma de 20. recrutaţi dintre studenţii săraci. bine înzestrate şi puse sub controlul unei comisii. In Căminul studentelor au fost adăpostite 131-studentele dela toate facultăţile. pentru iniţierea cărora s'a creiat şi un post de maestru de educaţie fizică (încadrat mai târziu cu titlul de „director".400 din fondul de asistenţă socială.

Prevăzută/ Central University Library învăţământului de art. C) Perio­ dice. dintr'un Consiliu care încorporează câte doi delegaţi dela fiecare fa­ cultate. rezultând astfel foarte mari economii. O nouă instituţie care a luat fiinţă anul acesta este Ate­ lierul Central. Rostul şi utilitatea acestei instituţii s'a afirmat de de­ plin de pe acum: o mare partel din lucrările care până acum se executau de diferite anteprize.XIV XII. OFICIUL DE EDITURĂ Acest Oficiu. secţia mecanicilor speciali ai institutelor. secţia aparatelor şi instrumente­ lor de preciziune. cartonaje şi înpânzire. condus. numărul manua­ lelor publicate din acest post fiind până acum de 14. Din cel de al doilea s'au publicat următoarele două lucrări: Principii fundamentale de filosofic juridică de prof. 4. aceste date nu servesc decât ca o înfăţişare de ansamblu a unei bogate activităţi ale cărei amănunte se pot vedea în cele •ce urmează. XIII. Din cel dintâi s'a publicat anul acesta Cursul de fizică medicală al D-lui Conferenţiar Bărbulescu. subt preşedinţia D-lui Prorector. secţia de legătorie. Ea are deocamdată următoa­ rele secţii: 1. B) Lucrări ştiinţifice. 81 din legea Cluj BCU Cluj universitar. * '*' * Aceasta sunt. ATELIERUL CENTRAL. dispune de trei fon­ duri: A ) Manuale didactice. în noua lui organizarea. având ca di­ rector un profesor universitar. această instituţie e condusă de o comisie com­ pusă din câte un delegat dela fiecare facultate. secţia de reparaţie şi întreţinere a edificelor şi a instalaţiilor interioare. 3. sumar expuse. RECTOR FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ . Eugeniu Speranţia şi Flora Pliocenică dela Borsec de Docent Emil Pop. 2. Rezumate în ordinea capitolelor ce formează acest anuar. au fost excutate în regie de personalul tehnic al acestui atelier. Din fondul C) s'au distribuit periodicelor universitare subvenţii în sumă de 182.950 lei. datele mai de seamă care formează activitatea Universităţii noastre în acest an şcolar.

n n n n n n n n n n n n n n n — Fizică mat. M a t . Şt. 0 0 I O oo to to R R R R R R R R R R R R R R R Filosofie o o o o o o o o o o o o o o o Filologie clas. Filologie mod. Filologie mod. naturale i i i i i i i i i i i i i i i ^ Ol Fizico-chimice BCU Cluj / Central University Library Cluj io to IO O) IO *»• co to Total Români Drept Ştiinţe de Stat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Facultatea de Drept Facultatea de M e d . naturale Fizico-Chim. Şt. nat. p tO to Filosofie Filologie clas. nat. Ist. Şt.Doctorat Licenţă Ol O S Felul Drept t i t l u Ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 232 <o o» Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. p _ o» o to 4 Total Maghiari Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept U J <o 0 0 . Istorie Facultatea đe Litere _ to to Matematici Facultatea de Ştiinţe Geogr. St. Geogr. to Geogr. Istorie Chimie Matematici o co Ol Oi Facultatea de Litere m m m m m m m m m m m m m m m â â â â â â â â â â â â â â â Facultatea de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe — <o Geogr. Istorie Geogr.

Total Francezi Ştiinţe de Stat Facultatea de drept |Ucrainieni Total Ucrainieni TOTAL GENERAL to . to -a з N. Fitotegie « i e d . w p < "i o SL era »- Filologie clas. w Filologie mod. — 2. 4 9» 1 Slovaci Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept O 4 Total Slovaci Filologia mod. Istorie Facultatea Ho L i t e r e - itf ec <o to BCU Cluj / Central University Library Cluj Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept te Total Evrei B a Total Bulgari Drept 1 . Ist. B »9 B c I—- _ a» «o co o» os o Total Germani Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. naturale Geogr. Facultatea de Litere w *. to IO OJ С Л С Л to Filosofie w »0B Facultatea de Litere Facultatea de Ştiinţe -fc. Istorie Şt.Facultatea de M e d .

CC C O 3 O O Fac. de Litere Fac.înscrieri Numărul ÎNSCR. de Med. DUPĂ SEX După religie România 1-1 D u p ă 6 O ţ a r a a igoslavi olonia de n a ş t e r e a O O Oi •E O O u «-a S£ lo 68 ustria Itenia a c a 38 a a ea Cehoslov a a 3 I « O <a 47 23 23 0 0 A tc O S= a I_ IL. Fac. de Ştiinţe Fac. de Drept TOTFSL 277 293 2 0 6 118 101 BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 4 13 10 33 388 19 210 128 114 80 67 40 17 221 22 25 20 21 10 820 136 421 157 90 48 29 202 483 489 56 53 69 29 10 25 14 1714 113 696 588 224 137 42 29 111 1 3 5 5 121 63 143 53 10 13 40 4 302! 670:1437 943 4 8 2 2 9 3 118 55 363 2 4 4 7 3 7 3 167 254 166 50 1 24 31 3 94 12 13 18 I I ») După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii ermani 1 3 olciova Numirea Facultăţii .

B. B. B .JF. B.i! E c S K F.lF. B. i|F. B. B. B. llalieni '5 Greci Ucraina ilveţia Ruşi Evrei a 'S a C e XI 1) E a "tr> J3 Cî 3 "> 'tn O Bulgari Francezi 'E tu IC 6 K 1 B. ! F.IF B.IF. B• i F. pe anul şcolar 1935—36 D U p î -Maghiari.I B 1 275 Ф «c 159 173 33 19 79 Ş5 1 1 — — 1 1 6 - 103 99 16 4 75 3— io 3 13 4 — 210 — — 5 — — 460 97 42 6 104 3 187 15 15 3 1 1 2 — — — 1— 1 1 3 — 2 1 1 — 2 — 807 — — 10 1229 68 67 13 1 8 21 1 — i 95 14 4 — 4 1 1 — 3 — 2 1— - — 1 1 1 1 — 1— 1 - 1711 lj ij 1 2?j 1 1951 437 158 3 0 5 7 6 lf77 7 63 20 3 7J298 1 4 3 2 3003 .S t a t i s t i c a i) lor la Universitatea din Clnj.|F. Germani Români o 0 r igioea e Englezi t 1 i că 1 Ucrainieni Belgieni Cehosl. Maced.|F — — — 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj 4 3 30 B. B. i F.jF.jF.IF B.F.JF. B. B.

i F. | F . F . F . 1 Jugoslavi o B . Italieni "o Declaraţi în cursul anului Licenţiaţij Doctori B. B . B . F . F . B .calul înecriterilor D u p Maghiari Români Englezi ă Belgieni c e t ă ţ e n i e Bulgari Cehosl. B . B . j F . 292 - 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj —— — 570 28 — 1 — — ——— — — . B . B . F. 52 Poloni 'П to «j a K в 275 1 B .— 1 — 1 210 123 338 26 32 5 807 131 — 1 — ——— ii 1 — 2 1 1 —— -1 956 — —1 1 4 14 711 113 1827 328 31 2 8 6 19 3003 664 2 1 1 12 1 2 1 1 1 1 3691 382 115 4 0 8 34 . | F . 3 F. B. !F F.

III.IF. Fac. 328 26 163 1 2 9 29 14 1 14 248 19 14 24 20 BCU Cluj / Central University Library Cluj 269 242 SOS 16 1 3 4 121 33 14 11 223 13 28 18 II 48 305 16 321 458 29 189 140 85 49 11 26 383 11 18 34 312 16 117 21 457 29 487 IV. B . H. 43 E I F.de Drept Пп. o r i g i n e ћ c o o O e t n i c ă Dnpft cetăţenie m iova litari ort. p e a n u l şcolir 1935—36 Mumărul înscr. I F. 511 46 1 5 3 177 85 55 30 50 427 13 18 48 17 11 2 - 301 29 28 138 44 511 46 — 557 1602 117 639 567 2 1 2 132 42 2 6 101 1 2 8 1 56 5 5 134 63 26 24 12 15 34 10 1124 72 42 . B . B.jF. 1 - m OH DIU Î s а 4 la jj t- u s (Q O o 6 8 3 354 B . o a O) o o E o tormaj Numirea Facultăţii u T V ev w c a a w p o E F. j F 16 B. I. 26 o " 5 B. | F . . : F .S t a t i s t i c a i) înscrierilor l a Facultatea de Drept a Universităţii d i n Cluj. dupđ sex Dnpă religie D u p ă România ţ a r a de n a ş t e r e D u p ă c «o E o ce B. 3 4 6 24 4 82 19 1599 117 1719 >) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii . j F. J3 •c " 5 ea IU B 326 o CC a o B.

— —— 127 30 — 795 15S 426 149 85 48 27 10 2 0 3 446 157 66 84 62 32 H 4 6 1 25 6 12 5 40 5 106 - 15 3 16 2 7 1 — 2 — - 1 783 1 5 4 12 >) D u p i datele facultăţii. F .2 i 1 l | 4 5 4 101 6 = 1 — — 17 2 . pe anul şcolar 1935-36 tiumănil inscr. alnl în o Evrei A n i i 3 'N a o ierilor u o 127 157 950 . dupđ sex După religie România 1 gregorian rom.o '53 'S> ij ca a а 1 O! B. cat. 141 21 21 2 31 1 1 16 10 î 5 2 3 15 1 — — — — = _ 3 H 154 —— 15 — 2 — -— 1 129 12 12 164 37 101 28 23 8 7 33 — — 81 40 22 15 12 8 BCU Cluj / Central University1 Library Cluj 4 l î - — - 10 1 -- 101 28 9 21 3 146 24 88 26 12 7 7 1 29 89 30 13 11 10 6 5 1 — 4 i 1 1 -— 1 — 30 26 3 -— — —— 164 37 -— — — 201 96 17 6 17 4 — — — 3 —— —— — -— — 146 24 1 170 110 31 58 18 7 8 1 3 46 — —— 60 21 8 15 15 5 6 1 1 1 5 — — 15 — i — — — . 1 D tc 1 3 a ca C O iu ! F . B . B . 6 14 UI UI V. 3 F. F.— — — —— — 1 107 20 —— 3 — 1 1 . itenia şi brogea D u p ă ţ a r o a goslavi а đ e n « 8 t e r e Români irmania D u p ă c o 9 Г i 8' i ne •c Bulgc Л e t n i c ă Onpă cetăţenie 'S u E C '5 Cehi E o a B F. B. Ol Ruşi Ц o S B.—— . B. II. VI. o a C*3 59 -u< a c a O V) P 33 O 6 CQ o 23 > o u a ca recia A Polonia UI 3 .1 58 18 2 1 13 3 -— 1 — 38 — 29 8 110 31 141 107 20 43 23 10 8 4 3 36 74 9 8 8 7 6 4 i 1 — 2 1 3 2 127 30 l 65 33 12 11 6 2 28 — 1 1 83 24 9 19 8 4 — з|Ј — 1 - 55 10 3 — 18 2 — - 7 . F. B . B . F . F 3 29 I. 69 ! F . B . 'C O ulgaria :hoslov merica ormaţi ngaria jldova aštria aeliţi tenia veţia itari ort. III. 14 jgi UI 2 1 "3 £3 B. . ÎL. F .Statistica») înscrierilor la Faenltatea de Medicină a Universităţii din Cluj. Ivini xe «T 23 ti U_ 13 o o O uT o> 71 uT <u« u U L 6 c > Oi c a — 1 u. IV. V.

cat. III. IV. II. unitari Banat Total S 1 0 5 «o a 23 0 u 3 23 •c -»-» tn a K '5> 3 S£ O) 1 I.Staţia î n s c r i e r i l o r l a F a c u l t a t e a de L i t e r e a Unii 1 fiumâral înscr. după sex I O a CJ După religie România rom. reformaţi Muntenia şi Dobrogea D n P ă ţ a r a 0 d e Ungaria n а ş t er Qermania j Cehoslovi A n i i Băeţi Pete Jugoslavi Moldova n cvang.— — — 1 1 1 — - — 1 28 1 23 5 5 4 - HI i 21 5 1 3 4 — 4 1 — 4 7J 270 302 21o|l21 98 68 34 8 33 5 2I 394 36 25 37 25 3 7 ' ) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii 7 1 18 1 | 2 . doctorat Total 9 Ш 6 60 80 87 41 43 31 20 12 3 13 207 139 1 9 1 12 — 2 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj 1 6 1 1 1 0 97 1 5 1 5 3 7 1 0 4 0 4 3 1 1 — 1 — 1 4 — — 32 31 1 — 1 2 4 1 2 — 3 — — 7 87 50 3 28 21 13 2 6 1 1 4 3 7 7 i 71 9 1 6 7 7 9 5 — 5 1 1 2 J 21 1 1 7 2 2 3 2 -- Grecia Si s» §« > 0 Polonia izraeliţi Oltenia « — 1 — 6 3 — — — 3 — — .

1 572 .. F. F.. ! F. B F. B .12 0 7 140 9 3 1 0 21 4 —BCU Cluj — — — University Library Cluj5 9 — / Central 1 31 0 1 — 9 6 I U 11 1 1 79 2— — 1 1 32 44 7 23 20 —— 1 —— 1 —— i — — 2 8- - 60 80 60 1 140 — 159 33 50 12 26 19 1— — 2 5 —— 72 87 72 85 159 . _c 1 B. F . B. 0 207 . pe anul şcolar 1935—36 e 1 Români Dup German i ă Maghiari o r i ş i n e » Jugoslavi Francezi e t n i c ă 1 Englezi Bulgari 'c Total După cetăţenie Maghiari Jugoslavi Belgieni Englezi aiul înscri erllorj merica Ruşi Evrei K c 2 _a 'io Total dia a B E 0 F. B . 8 22 1 F.. F. F. B.— — — 8 8 2 1 10 2 4 3 14 13 14 13 — .—— — I 27 — — HI 18 — 28 6 1 — •64 — — 1— 2 -— 1 92 4 1— 28 1 1 28 lt 39 5 1 152I 1 5 2 7J 179 26 81 — 5 1 - 270 302 269 299 1. B . B .. B . If. 1 F.1— - . t î c a i) ereităţii din Cluj. B !F. B. B . 61 ! F 67 B. F . B .

B. • F. B. 46 46 39 23 14 8 2 4 55 7 7 7 5 2 — - 26 38 1 1 16 5 — 2 59 37 26 23 23 12 6 2 4 60 7 6 10 3 — 1 1 19 29 7 1 28 5 — — — I 3 1 -——— 1 1 1 46 46 59 37 IV. 53 35 30 20 17 15 2 1 з| 61 5 6 6 4 4 — 6 30 23 3 3 19 7 — 1 2 — —— — î 2 1 53 35 Total 203 135 115 78 67 42 13 6 17 215 22 26 26 19 11 3 a| l 100 98 14 6 76 22 i! ' ) După datele facultăţii. B J F . După religie După ţara de naştere Români a D u p ă j Roma '5 Bulgaria merica o r 1 П s o i n e а e t Evrei n 1 Că • După cetăţenie • u Cehoslovi o Qermi Transilvan. ort. B. B.S t a t i s t i c a ») înscrierilor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj. ! F. 4 19 Preparator I. B. !F. i F. după sex Anii . ' 2 l В 15 F. şi pdrţileei raeliţi î itari Băeţi Pete s 4 u a o Itenia "a "o oldova u 7 O) o i-i E c V 52 a c a a S u > 1 3 N |S î O 1 % < o a e D (K 5> 3 a 3 o E a c 1 B. pe anul şcolar 1935—36 Mumărul înscr. F. 15 4 5 — 7 1 1 12 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2 6 3 3 — 4 — — — — 1 — 1 4 — — 4 — 5 i — — —— 1 30 13 15 6 8 2 — 2 5 27 5 2 2 1 2 3 15 6 2 9 —— 1 — — 2 —— 30 13 II. III. 10 i F. - II 6 — 203 135 338 talul în 43 92 96 88 formaţi Polon « z OD lerilorl u .

949 79. In sumă: Diferite cheltueli: Taxa de îngrijire către Stat Salariile Meseriaşilor „ Person.38в.080. Sanator şi Neurologică 7.725 747. gurilor canal 80.472 1.620 15.798 28.520 286.000 62.807.748 8.839.600 .008.000 62.000 Repararea geamurilor 37. 1935 pâDă la 31.048 42.799 1.843 3.048 42.523.200 735.392 17.000.594 87.59E cate Din Bugetul Direct.987 396.250 57. încălzi­ tul Institutului de Anatomie.020 592.000 645.000 Cheltueli de birou BCU Cluj / Central University Library Cluj taxa de арз 1.30U.338 24. Psichiatr. Buc.OO0 Rufărie 3.559 15.484.901 — 8.000 Repararea mobilierului 90.000 îngrijirea parcurilor 130.000 400. întreţinerea uzinelor 100.286. Dietetică încălzit 6.0O0.500 790.959 28.799 1.666 5.79S 1.00C 89.001 20.25C 57. Sanator Onorar medical Cl.600 73.748 8.946 Repararea şi vopsirea Far­ 50.917 154.917 154.000 38.000 nitare şi de ocrotire — Din taxele ce încasează Ad-tia dela bolnavii internaţi în Cli­ 6.265.003 Repararea acoperişului 2.520 — „ scărilor — „ pivniţelor 286.000 Cheltueli de autopsii Diurne Comisia Clinic.000 500.000 30.747 8.400 89.961 5.210 324.000 „ Gaz aerian — 80.000 de iChimie Vânzarea resturilor de mân­ care 1 Alimentaţia pt.860 Vopsirea spălătoriei 645.405 164.000 30.392 17.385 235.000 la bolnavi Preţul de cost al medicamen­ telor eliberate de Farmacia Clinicilor personalului di­ dactic şi administrativ Uni­ 15. Fonduri­ lor speciale sanitare şi de o1.911 193.000 .472 1.110 blioteca Universităţii Contravaloarea curentului electric furnizat Institutului 100.456 4.500 790.000 Luminat: Curent elect.000 Vechicole şi Furaje 600. pentru ospitalizarei Taxe de ospitalizare pt.000 „ bucătării — 147.02( 592.000 150. Cen­ trala.608 34.946 nici.ooo 31.050.000.000 Taxe comunale şi 100. Fiziologie şi Bi­ 504.559 15.655 27.608 34.006.496 31.020 790.280 24.000 26. IV.798 145.001 20.725 747.876 In sumă: Diferite încasări: Taxa de îngrijire către Stat Salariile meseriaşilor „ personal.U0U 12.019.853 931961 5.020 592. bol­ 300.484.987 396. 567.312.5O0.050.000 62.00C 1.000 Instrumente medicale 40.405 164.200 10.000 crotire al Minist.847 645.302 28.0O0 Medicamente 19.280 24.760 6.839 6.000 Ingrij.000 62.000 150.911 193.000 plasări 20. I I I .000 38.600 73.000 „ clădirilor 12.520 280.495 586.013 238.154.000 668.444 versitar Contravaloarea combustibi­ lului întrebuinţat pt.312.400 89.21i Alim.641.520 casează dela bolnavi ' Taxa unică ce se încasează de 286. 25. Sanator Onorar medical Cl.Despre Veniturile şl Cheltueli le pentrn exerciţiul 1935/1936 (dela 1.655 27.000 ao.200 200.853 932.807.725 747.903.310 852Ж 23.000 600. 150. III.930 25839000 2fl. 1936) Venituri Proiectul de buget S'a tncaiat Rest de încasat Intrate In total Cheltueli.154.000 „ Becuri electr.444 100.930 42.847 645.748 8.000 30.843 3.000 — navii Municipiului Cluj Taxa reglementară ce se în­ 400.620 28.500. Diurne Prosectorului Investiţii întreţinerea localurilor Taxa reglementară Taxa unică Indemnizarea celor 50 ex­ terni şi zileri Confecţionarea fiolajului Far­ macia Contribuţie la diurna Inginer Ivaşcu Neprevăzute şi fondul de rul­ ment în care intră soldul din 31. Psich.013 238.188 73. Ad-tiv „ surorilor â „ servitorilor | Taxa pt.019.949 79.220 4.000 200. Radiologie.280 Construirea unui gard — 10.000 180.302 28. Ad-tiv „ Surorilor „ Servitorilor Taxa pt.000 19.600 1 73.000 36.100 „ spălătoriei 400.000 2.28C 24. Bucătar.834 51.000 maciei 27.000 36.419.641.280 24.500 790.930 180.930 42.220 4.420 675.799 1.000 357.798 145.280. Muncii — Eventual din Bugetul Direcţiunei fondurilor speciale sa­ 1. Sala de Operaţie F ond special pt.834 46. materiale şi personalului Cheltueli prevăzute conform proiecta lui de bu get aprob Achitat In total Rest de achitat Angajat In total Subvenţie dela Ministerul Ins­ trucţiunii redus cu 10$ blo­ 15.260 87.930 180.000 390.000 12.725 747.110 Transportul bolnavilor şi de­ 50.154. 1936.500.548 349.154.419. 200. sala de operaţie Fond special pt.901 — 8.31C 2. 278.200 735.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.