UNIVERSITATEA „REGELE FERDINAND I" CLUJ RECTORATUL

ANUARUL
1935-36
BCU Cluj / Central University Library Cluj

SUIVI D'UN RESUMČ EN FRANQAIS

CLUJ (ROMÂNIA)
U f 0 9 B U U „ A B D B A L U L "

19

3 7

ANUARUL
UNIVERSITĂŢII REGELE FERDINAND I CLUJ
PE ANUL ŞCOLAR 1935/36
BCU Cluj / Central University Library Cluj
4

CLUJ
INSTITUTUL DE A R T E GEAFICE » A R D E A L U L « , STR. M E M O R A N D U L U I N O . 22.

19 3 7

UNIVERSITATEA DIN CLUJ

PATRON:

REGELE FERDINAND I A L ROMÂNIEI.

SENATUL UNIVERSITAR I N A N U L 193&—i936.

Preşedinte: Prof. FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ,

Rector

Prof. NICOLAE DRĂGANU Decan Litere (Prorector) R. BOILĂ „ Drept pâllâ" la З Ш - Ш 5 E. HAŢIEGANU „ Drept deia 1-И936 D. MICHAIL „ Medicină V. STANCIU „ Ştiinţe până la 31-X-1935 AL. BORZA „ Ştiinţe deia Н И 3 3 5 L. IACOB / Central University Library Cluj Delegat Drept BCU Cluj I. HAŢIEGANU „ Medicină S. PUŞCARIU „ Literć , I. POPESCU-VOITEŞTI „ Ştiinţe
Secretar, CONST. JURCAN Secret. G-l al Univ.

LISTA FOŞTILOR

RECTORI

1. 2. 3. 4.
5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

în anul universitar 1919/1920 „ „ „ 1920/1921 DIMITRIE IQĂLUGĂREANU „ „ „ 1921/1922 IACOB IACOBOVICI „ „ „ 1922/1923 NICOLAE BANESCU „ „ „ 1923/1924 IGAMIL N E G R E A „ „ „ 1924/1925 GHEORGHE SPAQU „ „ „ 1925/1926 IOAN MINEA „ „ „ 1926/1927 (f)GH. BOGDAN-DUICĂ „ „ „ 1927/1928 EMIL HAŢIEGANU „ „ „ 1928/1929 E M I L G. R A C O V I Ţ Ă „ „ „ 1929/1930 IULIU HAŢIEGANU „ „ „ 1930/1931 NICOLAE DRĂGANU „ „ „ 1931/1932
SEXTIL PUŞCARIU (f)VASILE DIMITRIU

DOCTORf HONORrS CAUSA :

M. S. REGINA MĂRIA A ROMÂNIEI. MATTEO BARTOLI, profesor la Universitatea din: T6^ rino (Italia). OCTAVIAN GOGA, literat. GHEORGHE MARINESCU, profesor la Facultatea de Me~ dicină din Bucureşti. EMMANUEL DE MARTONNE, profesor la Sorbona (Paris). PAUL MONTEL, profesor la Sorhona (Paris). H. ROGER, decanul onorar al Facultăţii de Medicină dinParis. AUGUSTE-FfiLIX-CHARLES DE BEAUPOIL, COMTE BCU Cluj / Central University Library Cluj DE SAINT-AULAIRE, fost Ambasador al Franţei. HENRY WICKHAM STEED, profesor la Universitatea din Londra, Director al revistei „The Review of Review". ROBERT WILLIAM SETON WATSON, profesor la King's College (Londra). METODIE ZAVORAL, Abate al Mânăstirei Strachow (Cehoslovacia). PROFESORI DE ONOARE JULES GUIART, dela Facultatea de Medicină din Lyon. NICOLAE IORGA, de la Facultatea de Litere din Bucareşti. RENĆ JEANNEL, dela Muzeul de Istorie Naturală din. Paris. DUMITRU POMPEI, dela Facultatea de Ştiinţe din Bu­ cureşti.

Fundaţiile universitare ђ
1. FONDUL „VASILE PÂRVAN" al facultăţii de Utere ((administrat de Dl Decan al facultăţii), constând din rentă în valoare de 21.750 lei, din 5328 lei în numerar depus la Ca­ sieria Universităţii şi din 6500 lei în efecte rezultate din sem­ narea bonurilor de impozite la tranşa B a împrumutului de înzestrare, după care sau încasat dobânzi în sumă de 543 lei. Total lei 34.121 faţă de 33.684 lei din anul trecut. Din acest fond s'a dat un premiu de 2172 lei Dlui Mircea Marius Moga pentru lucrarea „Problema monumentului tri­ umfal dela Adam Clisi, expunerea teoriilor". 2. INSTITUTUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ. A ) Fundaţia „Regele Ferdinanđ 1" 1 No. cor.j
Situaţia
1

INTRATE

E Ş I TE
Numerar

EXPLICAŢII BCU Cluj / Central University LibraryEfecte Cluj Efecte Numerar 59.006 10000 10.000

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 400 0!J0 2 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. 1 Nov. 1935 3 Idem, scad. 1 Apr. i93b' 4 Sold la 30 Sept 1936 1 Totalari J 400.000J
Situafia

400.000 79.006 79.0 јб | 400.000| 79.006

B) Fundaţia „Patriarhal Miron Cristea" No. cor. INTRATE EXPLICAŢII
Efecte Numerar

1

EŞ1TE
Efecte Numerar

1

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 220.000 36.589 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1 Nov. 1935 5.018 3 Idem, scad. 1 Mai 1936 5.019 4 Sold la 30 Sept. 1936 46.626 220.660 Totaluri 220.000 46.626 220.000| 46.626
rioare ') Istoricul fundaţiilor de până acum a fost publicat în anuarele ante­ (1929-1932).

6 3. DONAŢIA „GH. SION".
SPORUL „COLECŢIEI GH. SION"

(14 X. 1935-30 IX. 1936).
+2 i* O • o

Data intrării

O B I E C T U L

De unde

"3 Obs. -»-»* s-< a No. înv. > CU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
n

G. Sion, M. Cancicov şi Fabius, Fotografii DI.G.Sfcn Donat din Paris Scurei, revizor şcolar Bacău. Fotografie . 2 » » yj Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ 3 l» fie Constanţa fi 1) 4 Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ fie Constanţa . . . • » n 6 2 X. 1 3 Demir ApostoJescu, Gh. Sion, Mircea Can­ 1 95 cicov Fotografii . » M. Burada f. efor la St. Spiridcn, medic 6 » 1 1 X. 1 3 4 95
УУ

n
n

7 20 XI. 13 95 fi 8 » 9 2 X1. 13 Scarlat Alex. Cluj / Central University Library Cluj 5 95 BCU Calimach scos din broşura 10 11
M

excitai

Membrii Comisiunii cari au încheiat pacea dela Buftea 1918 Cloşca în Alba-IuJia, capul şi îndemnă-

Donat

n
n

12 » 13 14 » 46 3 1 . 9 6 11 3 1 16 « 17 18 19 20 21 *
»

n n

*
n
n

»

Constanţa, vedere generală a Cazinoului Bucureştii vechi (Boabe de grâu a. 1 1 1. L'lllustration. Coperta revistei No. 4560 [ din 26 Tulie 1930, reprezentând pe Regele Carol 11. şi M. S. Elena . . . Un articol despre The'odore Valerio, din „Universul Literar", No. 28. Anul XLII, 1926, Iulie Horea (Nicolae Ursu) după tabloul origiRuinele cetăţii Suceava, după e stam-

n

26 27 28 29 1 2 3 4 5

n

M

»

»

n
!}

n n n n

If

*
n n

22
23

Universul Literar a. XLVI. No. 13. din 23. 1 1 1930 închinat prof. Dr. Brândza 5. Beyzadea Ghiea, frate eu Măria Plagino, fotografie veche. . . . . . . . . . . Ocuparea Quadrilaterului, fotografii . . .

6
7 8 9

»

n

7 Data o o intrării z 24 25 26 27 28 29 I V . 30 5 V. 31 32 33 34 35 ЗГ. 37 38 39 De unde

O B I E C T U L

fi

Victor Place Ston Donaţie Costache Negri Fundaţia culturală „Principele Carol", fotografie Regina Muntenegrului Părintele Stiubei, prof. de religie Liceul Naţional A bătut ceasul (manifest) 2 Medalii — aniversarea realipirii Dobro- Dr. I. Muşlaa gei Dr. Lung din Focşani, fotografie Bogdan Petriceico-Haşdeu Catedrala Ort. Rom. Cluj, medalie . . . Dr. Angelescu, Ministru Instr-, fotografie Cazeta Ilustrată An. V. No. 5—6 din 1936 ref. la Troiţa 1. Baba Novac Gavril Muzicescu, fotografie E. Caudella, dir. Conservatorului Iaşi fo­ tografie BCU Cluj / Central University Library Cluj Dimitrie Dinicu, fotografie , Romănischer Bauer — Poplaka — Hermannstadt, stampă 4. FONDUL EXTRABUGETAR ALE GRADINEI BOTANICE.

încasări:

Soldul anului 1934—35 Lei — — Subvenţii Lei 23.000 încasări din bilete de intrare . . . . Lei 127.140 Vânzări de plante, fructe, etc. . . . Lei 24.144 Abonamente şi ajutoare la Buletinul Grădinii şi Muzeului Botanic . . . . Lei 23.433 Total încasări: Lei 197.717

Cheltueli: Diferite amenajări şi întreţinerea Gră­ dinii botanice etc Lei 151,655 Cheltueli de publicaţii Lei 39J062 Indemnizaţie casierei şi dactilografei Lei 7.000 Total cheltueli: Lei 197.717

8 5. FONDUL „IOAN SCURTU"
Situaţia

EXPLICAŢII o " z 1 Sold la 1 Octomvrie
1935. 2

o

INTRATE Numerar Efecte
50.000.9 497.—

E Ş I TE Efecte N u m e : a (

încasat valoarea cu­ poanelor scadenţa 1 Nov. 1935 1.140.— 3 Vărsat de Decanatul Fac. de Litere în Efecte de Stat renta Consolid. 3%, 1935 în valoare nominală de Lei 16.500.— 4 Sold la 30 Septem­ vrie 1У36 06 7— 66.500.- 1 . 3 . Totaluri Lei 66.500.— 10.637.- 68.500.- 1 . 3 0B 7— BCU Cluj / Central University Library Cluj In cursul acestui an nu s'a acordat nici un premiu de­ oarece dintre lucrările intrate în termen (a se vedea Anuarul 1934 35 pag. 56) nici una n'a întrunit condiţiile necesare. 6. FONDUL „GH. BOGDAN DUICĂ" DE AJUTOR ŞI IMPRIMAT PENTRU STUDENŢI

1

Situaţia
INTRATE E Ş l R K Numerar Numerar Numerar aflat tn din din Împrumuturi cassă î pu u r mrmt i u

No. crt.

EXPLICAŢII Sold la 1 Oct. 1935 Replătiri din împru­ muturi Sold la 30 Septem­ vrie 1936 Totaluri

Numerar aflat tn cassă

1 2 3

i'25.454
9 050

27.100*) 9.050 234 504

234.504

27.100 234.50

18.050 27.1001

*) Suma reprezintă valoarea împrumuturilor acordate studenţi­ lor, la 30 Septemvrie 1935, care intră în componenta fondului şi care a fost omisă la încheierea bilanţului din 30 Septemvrie 1935.

nomin. 27—28. c: 1« i N T R A T h E Ş 1 T E Efecte Numerar EXPPLICAŢII Efecte Numerar 1 f i Sold la 1 Octomvrie 1935 21. PÂR VAN" Situafia Nr.871 5 Sold la 30 Sept. DONAŢIA SIMU Situaţia neschimbată.466 9.9 7.466 9. 1936 Totaluri 9.250 BCU Cluj / Central University Library Cluj Totaluri 28.250 5. 193o 28. 1936 4 Vărsat efectele de Stat renta consolidării 1935 3°/ în val. crt. 1 Febr.500 3. FUNDAŢIA „CĂPITAN CONSTANTIN BOTEZ" Situaţia No. de Lei 0 2. FUNDAŢIA „V.871 28.466 9.250 8.750 5.466 9.323 2 Ridicat pentru premierea studentului Marius Moga 3 încasat valoarea cupoa­ nelor scad.172 543 6. INTRATE E Ş I T E Efecte Numerar EXPLICAŢII Efect! Numerar 1 Sold la 1 Octomvrie 1935 2 Sold la 30 Sept.699 5. Lista obiectelor care compun acea­ stă donaţie a fost publicată în Anuarul 1929—30 pag. .

Ciollec . R.100 . .7S7. . 4 Idem taxa de păstrare asupra depozitului. .100 5. R. N. . N. . . 8 Plătit Institutului de Studii Clasice cota din cupoanele 28.968 330. . . . 1936 T o t a 1u r i 330.419 144. pe semestrul I 1936 . .187 9 Idem din cupoanele pe anul 1936 10 Remis D-lui V. 1. 5. 1 Nov. N.409 Plătit la B.797. 5 Remis D-lui V. lll 1.000 6 încasat valoarea cupoane­ BCU Cluj / Central University Library Cluj lor scad. FUNDAŢIA „VIRGIL CIOFLEG" Situaţia U O INTRATE EXPLICAŢII Sold la 1 Octomvrie 1935 Efecte Numerar EŞITE Efecte Numerar â i S. pe se­ mestrul II 1935 .927 2 încasat valoarea cupoanenelor scad. idem 13 Sold la 30 Sept.797.273 12 Idem.450 26. . .904 126.450 2. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus .797. 1. 1936 . .100 40.1P 10. R.273 5. . 144. taxa de păstrare asupra depozitului. . .000 129. 1935 3 Plătit la B. . taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus .927 7 Plătit ia B. V.100 2.405 500 11. . Cioflec .

ulei pe carton. 5. 6. Medrea. Padina. din fondul A s'au fă­ cut. „Vedere dela marginea Bucureştilor". In conformitate cu art. „Ogradă la ţară". 3. 15 desene în peniţă. Pallady. S. N. „Femeia în pădure". ulei pe carton. 15. din Regulamentul Fundaţiei (pu­ blicat în Anuarul 1929/30. ulei pe pânză. în intervalul dela 1 Octombrie 1935—30 Septembrie 1936 următoarele achiziţii: v 1. Padina. tablou în ulei. aquarelă pe carton. 7. 2 desene în creion. „Mahoane la mare". Maternitate. 10. Vermont. 13. Grigorescu. statuetă în bronz. Iser. FUNDAŢIA „PROFESOR IOAN PAUL" Sold la 30 Septembrie 1935 Lei 138. aquarelă pe carton. „Natură moartă".00& . 2. 17. 9 desene în creion. 18. 14. Grigorescu. 12. 19. N. „Uliţă la Balcic". 11.NOUI ACmZIŢlI PINACOTECA T. ulei pe pânză. ulei pe pânză. ulei pe pânză. „Peisaj pe marginea Senei". „Spălătoresele". Iser.007 Situaţia în prezent Lei 140. N. tablou în ulei pe pânză. Constantinescu. 11. Tonitza. pag. „Schiţa de gâşte". „Ţărancă". N. Rodica Maniu. Iosif. ulei pe carton. ulei Library Cluj BCU Cluj / Central University pe carton.993 s'a augmentat din veniturile Ceaiul Dansant cu Lei 1. Padina. R. 4. 36—38). Grigorescu. „Peisaj la Balcic". „Casă de ţară". 16. Şt. Constantinescu. „Flori şi o cană". „Peisaj din Sighişoara". carton. Luchian. N. C. desen pe carton. 9. Marcel Iancu. Hrandt. 3. „Cafenea turcească". ulei pe pânză. 8. ulei pe carton. CIOF1EC.

489 9 încasat dob. 2. nominală 2. donaţia conf. celor eşite la sorţi 2. dela Casa de Dep.200 45.872 6 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 19 încasat efectele de Stat de 3 000 mai sus în valoare nomin.Sion din cup. 1 Febr.496 16 Idem. 15.200 1. pag. . . 1936 5. Šion din cup. . 1936 .462 8 3.966 7 Plătit Dlui Gh. D O N A Ţ I A „ G H E O R G H E G H . .710 efectelor de Stat .135 3 Idem.695 efectelor de Stat . 2.Central University Library Cluj . 5&—вЗ. . .000 12 Plătit t a x a de conserv. scad.000 2. c •c EXPLICAŢII I I N T R A T E Efecte Numerar E Ş I T E Efecte Numerar 1 Luat în prim. 1935 896. . 14.103 BCU Cluj 1 1 încasat valoarea efectelor eşite la sor^i . .-verbal din 13 Nov. 21 Plătit pentru cumpărarea 1. 22 încasat efectele de Stat de 3.242 900. . Sion din cup. scad.407 • *) A se vedea istoricul ei în Anuarul 1934r-35. Totaluri 902. Sion din cup.200 45. 2 496 20 Plătit Dlui Gh.815 4 Idem.753 pra depoz.560 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1 Noemvrie 1935 2. . valoarea cup.815 5 Plătit Dlui Gh. de efecte ca val. S I O N " situaţia p e anul şcolar 1935/36.00J mai sus în val. lipsă 200 dela efectele eşite la sorţi 14 Se scade depoz. 5. Nr. 1 August 1935 5. idem . 1 Mai 1936 / .496 17 1« Plătit pentru cumpărarea 1.12 12. Pr.560 13 10 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 13 Restit. dela C a s a de Dep. asupra depoz.496 15 Plătit Dlui Gh. Lei 1. 2.407 902.200 23 Sold la 30 Sept. asu­ 5. 1 Noemvrie 1935 12.

Ilie Sandu (licenţiat al Academiei de Comerţ). Iulia Piroska. Intendent: Ilie Budreală. 1936). Vătăşescu (licenţiat în litere dela Sorbona). Casier: Ioan Galoş. 1936). B) BCU Cluj / Central University Library Cluj Administraţia şi Contabilitatea: Administrator: Bela David. Eutimiu Lazăr. Impiegat: (detaşată) Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). A) Secretariatul: Secretar general: Constantin Jurcan (doctor în drept din Cluj). 1936). Impiegat: Olga Greter. Rector: FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ. Andrei Cipcigan. Portar: Iosif Man. Gheorghe Lazar (de la 1 IV. Prorector: NICOLAE DRĂGANU. . Fochişti: Ioan Pop (până la 31 I I I . de ştiinţe): Ioan Cordoş. Vasile Tălnaciu. 1936). (licenţiată în litere). Secretar: Ioan A. Măria Cipcigan. Stela Ionescu. Constan­ tin Hidişan. Alexandru Budreală. 1935). Ernest Geiger. Camerist: Vasile Lung. doctor în ştiin­ ţele politice (dela 1. Gavrilă Căpâlnă (dela 1 IV. Custode: Gaspar Kirsch. Oameni de serviciu: Iosif Piroska. Şefi de birou: Ioan Moldovan. Archivar registrator: Petre Opriţoiu (licenţiat Academia Co­ mercială). Ajutor de secretar: Irina Ruja. Impiegaţi: Măria Şortan. Maestru de educaţie fizică: Onoriu Cheţianu.PERSONALUL RECTORATULUI. Mecanic: Vasile Flueraş. XI. Ajutori de secretar: Elisabeta Secui. Lemnar: (portar la Parcul Fac. Secretar: Andrei Secui. Filip Cazan (până la 31 I I I . Şef-contabil: Ioan Ruja (licenţiat al Academiei Comerciale).

BCU Cluj / Central University Library Cluj . Fochişti: Tănase Iacob. Ştefan Marian. 1 9 3 5 ) .. Iosif Lemeni (dela 15. Mecanici: Petru Bărăian jun. Tinichigiu: Francisc Tusoni (angajat cu contract). Şef mecanic: Petru Bărăian sen. XI.{4 C) Uzina Universităţii.

FACULTATEA DE DREPT Şl ŞTIINŢE DE STAT BCU Cluj / Central University Library Cluj .

EMIL HAŢIEGANU (dela 1 I. Registrator-Arhivar: (vacant. Foştii Decani. dela 1 IV. 3. XII—1932 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. 1935. NICOLAE GHIULEA dela 27—X până la 21. Secretar: Ferdinand Szathmâry. Dactilografă: Roza Zornik măr. 1. VICTOR ONIŞOR. EMIL HAŢIEGANU în anii universitari 1921—22 şi 1927—28. TRAIAN POP în anii universitari 1925—26 şi 1931—32. . Pedeli: Ludovic Biro şi Andrei Laţi. 1936).A) DECANATCL. Personalul Decanatului. 3. ROMUL BOILĂ în anii univ. f VICTOR ONIŞOR în anii universitari 1922—23 şi 1928—29. ANDREI SIGMOND. Curier: Mihai I. Pâzsi. VASILE DIMITRIU. Prodecan: NICOLAE GHIULEA. 1935). CAMIL NEGREA în anii universitari 1920—21 şi 1926—27. fVASILE DIMITRIU în anul universitar 1919—20. Profesori decedaţi. Decan: ROMUL BOILĂ (până la 31. XII. 1929—30 şi dela 2L XII—1932 până la 31. 1923—24. Servitor: Mihai Solomie. Laboranţi: Grigore Cheţan şi Dumitru Cucea. 2. 1. PETRE PORUŢIU in anii universitari 1924—25 şi 1930—31. Nyaguly. XII. 1936 desfiinţat).

Directorul Seminarului de drept constituţional. Drept roman şi Drept privat). Cădere. Doctor în Drept şi Laureat al Universi­ tăţii din Paris (cu diplomele de studii superioare de Istoria dreptului. fost profesor agregat de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea (1931—1934) până în ziua de 1 Iulie 1934. Certificat дтгАвгљ 1 9 3 5 / 3 6 2: . Târnava-Mică. „Ferdinand I " în gradul de comandor şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Profesori titulari. Doctor în ştiinţele juridice şi poli­ tice. Angelescu. Licenţiat în drept al Universităţii din Bucureşti (magna cum laude). Victor G. născut la 10 Decemvrie 1902 în Bucureşti. Intrat în învăţămân­ tul superior pe data de 1 Martie 1931. când a fost ridicat la rangul de profesor titular. Diplomat în ştiinţele politice dela Paris. 3. BCU Cluj / Central University Library Cluj Titularul catedrei de Drept civil IV şi directorul semi­ narului corespunzător. Doctor în drept dela Universitatea din Iaşi. 1 1. membru la „Societe de Legislatioa comparee" din Paris. Romul Boilă. fost membru al Consiliului Dirigent din Ardeal şi şeful departamentului Comunicaţiilor şi al alimen­ tării. 1929—30. Profesor suplinitor la catedra de „Ştiinţă şi Legislaţie Financiară" începând dela 1 Aprilie 1935. fost Vicepreşedinte al Senatului. 2. în calitate de conferen­ ţiar de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea. 1928—29 şi 1930—31. Personalul didactic. 1932—35. (2 Decemvrie 1918—5 Aprilie 1920).4. Deco­ rat cu ordinele „Steaua României" în gradul de mare ofiţer. în mai multe rân­ duri Deputat şi Senator. I. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept constituţional. Alexandru C. De­ can în anii 1923—24. Născut la 8 Octomvrie 1881 în Diciosânmartin jud. Născut la 22 Iulie 1891 în comuna Buhalniţa judeţul Neamţ. Prodecan în aniî 1924—25.

jud. î i BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. jud. I. C. Emil Haţieganu. 1926 titular la catedra de Politi­ că socială. Directorul Seminarul de procedură ci­ vilă. Iaşi. A. D. Fost deputat şi Secretar general la Ministerele de Justiţie şi Interne. Membru al Societăţei de Geografie americană din New-York. Născut la 9 Mai 1883 în Bucureşti. Preşedinte al co­ misiei bugetare şi Raportor general la Bugetul general al Sta­ tului. Fost Deputat. Fost consilier tehnic cu grad de secretar general în Resortul mun­ cii şi ocrotirilor sociale din Consiliul Dirigent. în gradul de co­ mandor. Decan în anul 1932—33. 1884 în Iaşi. Titularul cated­ rei de Procedură Civilă II şi directorul seminarului respectiv. jud. Mormânt etc. Născut la 9 Decemvrie 1878 în Tritul de sus. Ilfov. I. Mare ofiţer Coroana României. Preşedintele onorar al F. Fost director general al Casei Centrale a Asigurărilor sociale.-ului. Deputat. Licenţiat în matematică. I. • 4. Numit pe ziua de 1 Oct. Ioan C. fost — în mai multe rânduri — . iar pe ziua de 1 Ian. Co­ mandor al ordinului Ferdinand I. Doctor în drept dela Universitatea din Berlin. Ordinul Sf. Decorat cu ordinele ^'Coroana României". Marele cordon „Polonia restituta". 1919 agregat.48 de agregaţie de drept privat dela Facultatea de drept din Pa­ ris. Directorul Seminaru­ lui de drept roman. Prodecan în anii 1933—34—35.. „Vulturul" în gradul de cavaler şi medalia „Răsplata Muncii" pentru învăţământ cl. Ministru plenipotenţiar. Fost membru al Con­ siliului dirigent din Ardeal şi şeful resortului codificaţiei (2 Decemvrie—5 Aprilie 1920). 6. Crucea pentru merit. Directorul seminarului de Politică socială. Coroana Jugoslaviei. Membru al societăţii de Legislaţie comparată din Paris. Născut la 11 Sept. Fost secretar general al Ministerului Muncii. Decoraţii: Steaua şi Coroana României de războiu. Doctor în ştiinţele juridice. Nicolae Ghiulea. Suplinitor la catedra Il-a de drept comercial dela 1 Octemvrie 1925 până la 1 Februarie 1930. Turda. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular la catedra de procedură civilă. Cătuneanu. fost magistrat. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat şi pe ziua de 1 Iulie 1924 titular la catedra de drept roman. Numit profesor titular de procedură civilă la Facultatea de drept din Oradea pe ziua de 4 Martie 1926. „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl.

Numit profesor titular de Drept bisericesc la facultatea de drept din Oradea (1 Noemvrie 1921—22 August 1934). 9. Decan în anii 1921—22 şi 1927—28. absolvent . Prodecan în anii 1920—21 şi 1922—23. Aurelian R. în gradul de mare cruce. Ionaşcu. fost Ministru al Ardealului. Fost decan 1925—1927. Titularul catedrei de drept civil I I I (Introducerea în dreptul civil) şi directorul seminarului co­ respunzător. Fost deputat. 7. Doctor în drept dela Universitatea din Paris cu diplomele de studii superioare de drept privat şi de economie politică. 8. Suplinitorul catedrei de procedură civilă II până la 1 Mai 1936. Născut la 28 Martie 1884 în Peşteş jude­ ţul Bihor. Directorul Căminului studenţesc. licenţiat în matematici din Bucureşti 1896. în Bârlad jud. Rector în anul 1928—29. Decorat cu Crucea Comemorativă a Războiului.şi actual deputat. Ofiţer al „Coroanei Bomâniei" şi „Steaua Româ­ niei". fost subsecretar de stat la justiţie. Fost conferenţiar de drept civil la Facultatea de drept din Iaşi (1 Ianuarie 1930—1 Decembrie 1930) şi la Facultatea de drept din Oradea) 1 Decembrie 1930—15 Iunie 1931). I. Pro­ fesor titular de Drept bisericesc. Mem­ bru în comisia Căminelor (Bucureşti 1933—1У34). fost ministru al Muncii. „Steaua Ro­ mâniei" şi „Ferdinand I " în gradul de mare ofiţer. Preşedin­ tele Comisiei Căminurilor în 1934—36. Tutova. Pre­ şedintele comisiei Căminului şi cantinei (Oradea 1925—1927). Numit profe­ sor agregat de drept civil la facultatea de drept din Oradea pe ziua de 16 Iunie 1931. senator şi pre­ şedinte al Casei Naţionale Bihor. Medalia Interaliată „Victoria" şi Meritul Sanitar Cl. Doctor în teologie. Fost membruCentral University Library Cluj Bucureşti 1932—1934. Decorat cu ordinele „Coroana României". şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Fost profesor de Drept biseri­ cesc la Academia Teologică ortodoxă din Arad (1908—1922). Bogdan Ionescu. fost vicepreşedinte al Adunării deputaţilor. Născut la 20 Iulie 1875. Oradea (1927—1934). Născut la 3 Aprilie 1903 în Iaşi. Membru în Senatul BCU Cluj / în Senatul Universitar Universitar. Prorector în anul 1929—30. Ridicat la rangul de profesor titular pe ziua de 1 Iulie 1934. Membru în Societatea de legislaţie comparată din Paris şi în Asociaţia Juriştilor de limbă franceză. Lazăr Iacob. I.19 . Consilier temporar onorific la Consiliul Legis­ lativ.

„Crucea Comemorativă" 1918 pen­ tru războiul din 1916—1918. Născut la 5 August 1875 în Câmpeni. Membru al Ateneului Ro­ mân Bucureşti din 1906. I. înscris în Baroul advo­ caţial Bihor 1923—1934. Doctor in ştiinţele economice. jud. Doctor în Drept dela Facultatea de Drept a Universităţii din Paris (1924). Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Doctor în Drept. Cassiu Maniu. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de comandor. cu examen de capacitate pri­ mul pe toată ţara) până la 1921. I. jud. 1915. Născut în 27 Iulie 1867 în Şimleul-Silvaniei. iar pe ziua de 1 Aprilie 1933 titular la catedra . 11. Ionesca. profesor titular de drept civil la Fa­ cultatea de drept din Oradea 1921 şi trecut cu acelaş titlu la Facultatea de drept din Cluj 1934. 10. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de politică. „Ferdinand I " îrr gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl.. Doctor în Drept dela Universitatea din Cluj (1921). 13. finan­ ciare şi politice dela Universitatea din Berlin. înscris în Baroul advocaţial din Bucureşti 1906— 1923. 12. „Avântul Ţărei" 1914* pentru războiul din 1913. Decoraţii: „Coroana României" în gradul de Cavaler 1904 şi comandor 1922. Profesor agregat (1931). licenţiat în drept din Bucu­ reşti 1906. Confe­ renţiar suplinitor la Facultatea de Drept din Oradea în Apri­ lie 1930. Suplineşte catedra de filosofia dreptului. Sălaj. Născut la 12 Februarie 1883 înCâmpulung. Născut în anul 1899 în Oradea. Directorul Semina­ rului de politică şi filosofia dreptului. Profesor titular (August 1934) de legislaţie agrară şi industrială. fost advocat. fost preşedinte al Ateneului Român Oradea 1923—1934. Directorul Seminarului de economie politică. doctor în drept din Paris 1914. Turda. Vaier Moldovan. Numit pe ziua de 25 Ianuarie 1930 agregat.20 al şcoalei Superioare din Bucureşti 1897. jud. Lazăr Liviu. în gra­ dul de cavaler 1906. Dimitrie B. Doctor în ştiinţele juridice. „Steaua României. Decorat cu ordinul „Coroana Româ­ niei" în gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. numit profesor se­ cundar din 1897 (Bucureşti 1902. Muscel. „Răsplatar Muncii" pentru învăţămânât cl. I. ofiţer 1912 şi comandor 1925. iar pe ziua de 1 August 1926 ti­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tular la catedra de economie politică.

Institutul „slav din Praga. 15. Decorat cu ordinele „Steaua Ro­ mâniei" în grad de mare ofiţer.grad de Cojmandor. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept civil. com­ parată din Paris. III. 18. Fost sub­ secretar de stat la Ministerul Instducţiunei. Directorul Seminarului de Drept admi­ nistrativ. în comuna Ercea jud. doctor în filologia slavo-română în pedagogie dela Facultatea de litere cehă a Universităţii Carol IV din Praga.1926—27. Născut la 25 Feburarie 1882 în Făgăraş. Tiberiu Moşoiu. Fost director ministerial al Ardealului. a. BCU Cluj / Central University Library Cluj ş. şi „Răs­ plata Muncii pentru construcţii şcolare". Cehoslovacia . Doctor în drept din Paris. Mehedinţi. I. Directorul Seminarului de drept civil. Profesor titular la Catedra de Drept Comercial I. 17. Fost vice-preşedintele al Senatului. 16. Profesor titular de drept roman. Născut în Brăila la 31 August 1884. Absolvent al Facultăţii de Litere a Univ. Decan în anii 1920—21 şi 1926—27. Licenţiat în drept şi doctor în drept dela Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti. din Bucureşti. 14. Decorat cu ordinul „Coroana României" în. Senator. Preşedintele Co­ misiei . Profesor titular la Istoria dreptului român. Prorector în anul 1925—26. Doctor în ştiinţele juridice^ advocat. Rector în л-nul 1924—25.1933— -34. Născut la 10 Februarie 1885 în Şinca. Fost Conferenţiar la Fa­ cultatea de Drept din Cernăuţi.1927—28. Membru al Instituţiilor: Krâlovska ceskâ spolecnost nauk v Praze (Societe royale des lettres et des sciences de Boheme). a. Din Octombrie 1934 titular la catedra de Drept administrativ. Mototolescu. Licenţiat în drept din ^Bucureşti. Advocat.României" în gradul de Comandor.. „Ferdinand I " şi „Vulturul . Camil Negrea.1892. jud.21 jde drept bisericesc. Decoraţii: Leul alb gr. Făgăraş.Căminurilor în anii 1925—26.Teche. Nu­ mit pe ziua de 15 Noemvrie 1919 agregat. Dumitru D. „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Membru în Societatea de Legislaţie.ş. Constantin Petrescu-Ercea. Doctor în ştiinţele juridice. judeţul Făgăraş. Doctor în drept al Universităţii din Bruxelles. Prodecan în anii 1919— 20 şi 1926—27. Născut la 28 Noembrie . Născut la Târgovişte în 23 Iunie 1898. Traian Pop. iar pe ziua de 1 5 .

Gheorghe Sofronie. în Cluj. Născut la 5 August 1884 în Timişoara. Doc­ tor în Drept. cum şi criminală ale iCorpurilor legiuitoare. Născut la 15 Iunie 1875. Andrei Sigmond. titular la catedra de drept internaţional. Prodecan în anii 1926—27. Mem­ bru în comisiunea de unificare legislativă. Decorat cu ordinul „Coroana României" în gradul de coman­ dor şi cu „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Doctor în Drept dela Univer­ sitatea din Bucureşti. Ofiţer al ordinului Coroana României. „Coroana României" în gradul de mare ofiţer. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de coman­ dor. Licenţiat în Litere. „Ferdinand I " în grad de ofiţer şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Decedat la 21 Iunie 1936. Bacău. Membru în comisiunile de legislaţie civilă şi penală şi de instrucţie ale Senatului. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept comercial. Directorul Seminarului de drept penal. Suplineşte cealaltă catedră de Drept comer­ cial din 1 Februarie 1930. 21. Petre Poruţiu. Născut la 23 Aprilie 1901. jud. Senator. Doctor în ştiinţe de Stat. Decan în anii 1924—25 şi 1930—31. I " . 22. titular la catedra de Drept penal. Suplineşte catedra de Procedură penală. (Studii de speciali­ zare la Geneva). Advocat. Suplineşte catedra de drept civil român. judeţul Neamţ. Membru al Comi­ siei de 3 care a redactat proectul de cod penal 1933. Profesor titular de Sta­ tistică şi Finanţe. Profesor titular la catedra de Drept Interna­ ţional Public ridicat la rangul de profesor titular prin De- . iar pe ziuade 1 Mai 1923. Doctor în ştiinţele juridice şi politice de la Universitatea din Budapesta. Timiş-Torontal. 20. 19. Prodecan în anii 1923— 24 şi 1931—32.. lorgu Radu. Fost deputat. Născut la 6 Decemvrie 1886 în Bacău. jud. Directo­ rul Seminarului de Drept comercial. Doctor în ştiinţele juridice dela Universitatea din Ber­ lin.22 Februarie 1923. I. Direc­ torul Seminarului de drept internaţional. Membru în comisiunea de unificare legislativă şi în consiliul de admini­ straţie al Casei BCU Cluj / Central University Library Cluj autonome a Monopolurilor Statului român. I. Decan ân anii 1925—26 şi 1931—32. Raportor al Comisiei speciale compusă din membrii ai Comisiilor de legislaţie civilă. Decorat cu „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. în co­ muna Timişeşti. Ofi­ ţer al ordinului Steaua României.

secundar (clasificat I-ul la exam. Conferenţiar definitiv de Sociologie şi Filosofia Drep­ tului la 1 Febr. din BCU titular din 1934. de capacitate). La acesta din urmă a reprezentat şi Uni­ versitatea din Cluj. 24.23 creţul Regal Nr. Internaţional de Filosofie ştiinţifică (Pa­ ris. Laureat al facultăţii de drept din Paris în anul 1923. Secundari din Oradea (1921—1925). Studii de specializare la Univer­ sitatea din Berlin în 1913 şi 1914. de Sociologie dela 1 Oct. 1934) şi la iCongr. Preşedinte al Comisiuni Interimare a Municipiului Oradea. Membru al Societăţii Ro­ mâne de Filosofie (din 1915»). Consilier . Vice-preşedinte al Reuniunii cultu­ rale „Cele trei Crişuri" (din 1925). Profesor Cluj / Central University Library Cluj Univ. supl. Premiat de Academia Română. de Filosof ia Dreptului la Oradea în Sept. Membru în „Internationale Vereinigung fur Rechtsphilosophie" din Berlin (din 1928). Doctor în litere şi Filosofie din 1912. Transferat la Cluj la 1 Iulie 1934. Născut în Bucureşti la 6 Maiu 1888. Cavaler al ord. Doctor în drept de la facul­ tatea de drept din Paris în anul 1922. Sorbonne. Conf. Fost De­ putat şi Secretar al Adunării Deputaţilor. Fost profesor titular în inv. Reprezentant oficial al României la Congresul internaţional de Psihologie (Copen­ haga. Membru al Societăţii Scriitori­ lor Români Bucureşti (din 1919). 1932). 1927. Numit Conferenţiar supl. 1923. Agregat de Filoso­ fia Dreptului şi Sociologie la Facultatea de Drept din Oradea dela 1931. 1921. Fost mem­ bru în comisiunea pentru examinarea candidaţilor de profe­ sori. pe ziua de 1 Iulie 1934. Studiile universitare (drept şi filosofie) la Bucureşti. Fost Preşedinte al Asoc. Prefect al Judeţului Bihor. 1935). Profesor de Filosofie la Academia Teo­ logică ortodoxă din Oradea (1924—1934). Licenţiat în drept de la Universitatea din Iaşi. Eugenia Speranţia. Referent titular al secţiei econo­ mice a Consiliului Legislativ din anul 1926—1934. în Cluj (1920—1921). Născut la 4 Noembrie 1894. Coroana României. Membru fondator al „Ate­ neului Român" din Oradea. Fost director al învăţământului su­ perior la Secretariatul General al Instrucţiunii din Cluj (1920). 23. 2172 1934. Prof. Membru al societăţii internaţio­ nale „Philosophia" cu sediul în Belgrad şi în „Association des juristes de langue francaise" (Paris). la Congresul internaţional de Filosofie (Praga. George Strat.

11. Boţoc Ioan ( R ) 33. 14. 5. 8. Mircea ( R ) 25. 19. Walter (G) Freiberger Vasile (E) Frohlich Otto (G) Fried Mihail Alex. Barabâs Ioan (M) 24. Cotuţiu Ioan ( R ) 37. BCU Cluj / Central îa anul şcolar 1. 3. Bona Nicolae (R) 31. Conferenţiar al catedrei de Economie politică de la Facultatea de Drept din Oradea din 1926—1929. 9. Profesor titular al catedrei de Economie politică I I . Bârsan Olimpia ( R ) 26. Lista doctorilor promovaţiUniversity Library Cluj 1935/36. 4. Membru fundator al Asociaţiunei Române pentru progresul social. Cureş Gheorghe ( R ) 39. Membru fundator al Asociaţiunei Ge­ nerale a Economiştilor din România. „Meritul Sanitar de aur" şi „Vultu­ rul alb al Jugoslaviei" clasa a V de războiu. Membru al Institutului Social Român. 12. Boţan Iuliu ( R ) 32. 10. 18. Barbul F. 2. Profesor agregat şi apoi titular la ca­ tedra de Economie politică la aceiaşi facultate până în anul 1934. Veniamin(R) . Crăciun Dumitru ( R ) 38. Meda­ lia interaliată „Victoria". Preşedintele şi fundator al Revistei „Libertatea". 6.24 •onorar al Consiliului Legislativ din anul 1935. Bodo Ştefan (M) 29. Conferenţiar al Universi­ tăţii Libere din Bucureşti. Vice-Preşedinte al sec­ ţiei Economice. In Drept: Aluaş Alexandru ( R ) 21. Emeric(E) Domide Flaviu ( R ) Duschka Emil (G) Eger Zoltan (E) Fărcuţiu Aurel ( R ) Fătu Măria (R) Fekete Nicolae (M) Filipan Victor ( R ) Fleck Sfura Emil ( R ) Folberth Ern. 20. (R) Goina Gheorghe ( R ) Gomboşiu D. Traian ( R ) 36. „Crucea de războiu cu 5 barete". Boariu Livia ( R ) 28. 17. „Coroana României" în gradul de cavaler cu spade. 13. 16. Decorat cu ordinele: „Steaua Ro­ mâniei" în gradul de ofiţer. Baneasu Ioan ( R ) 23. Membru al Institutului Regal de Ştiinţe Administrative din România. Coşeriu I. Cutoiu Vasile Artenie (R) 40. Ciobanu Ioan ( R ) 34. Const. Bohăţiel L. 7. Blumenfeld Paul (E) 27. (E) Gaşpar Aurel ( R ) Gheorghiu O. Gheorghe (R) Davidovits Albert (E) Decsy Ştefan (M) Diamantstein I. Codre Ştefan ( R ) 35. Alexandru (R) 30. Danu Tib. 15. Bălan Augustin ( R ) 22.

82. Noveanu Mihail ( R ) 41. Hartstein Ignaţie (E) 83. Oprea Leontina (R) 42. ffîlmăgean Iuftu ( R ) 84. O ros Iuliu ( R ) 43. Heeger Ioan (M) 85. Osvâth Arpad (M) 44. Hollanda Vicenţiu ( R ) 86. Paica Ioan ( R ) 45. Iuliu D. Coriolan ( R ) 87. Pop Isidor ( R ) 46. Jauernig Sigfrid ( u ) 88. Pop Iustin ( R ) 47. Justian Ileana ( R ) 89., Popescu Eugen ( R ) 48. Kamil Rozalia (E) 90. Popa S. Emilian ( R ) 49. Kasztner Rudolf (E) 91. Porumb P. Graţian ( R ) 50. Keintzel Harald (G) 92. Puica Ionel ( R ) 51. Kiss Gheorghe (M) 93. Ranga Liviu ( R ) 52. Kis Emeric (E) 94. Relega Virgil ( R ) 53. Klein Andrei (E) 54. Klein Ioan (G) 95. Reich Otto (G) 96. Roman Dionisie ( R ) 55. Kohn Otto (E) 97. Roth Paul (E) 56. Korai Eugen (E) 98. Rusu Gheorghe ( R ) 57. Kovâcs Edmund (M) 99. Rusu Victor (R) 58. Kozma Ladislau (M) University Library Cluj 59. Kremer L. BCU Cluj / Central100. Sâmuel Andrei (E) Vasile (E) 101. Sari R. Ştefan (M) 60. Laufer Ernest (E) 102. Şerban Emil ( R ) 61. Lebovits Iuliu (E) 103. Simon Meinhard (E) 62. Maca vei Viorol (II) ; 104. Somlay Elemer (M) 63. Manea Alexiu (R) 105. Solymos Ivan (M) 64. Marcu Vasile ( R ) 106. Schwebel Emanuil (E) 65. Mendel Maxim (E) 107. Szathmăry Bela (M) 66. Miclea Traian ( R ) 108. Szatmâri Francisc (M) 67. Modval Anton ( R ) 68. Modreanu Dumitru ( R ) 109. Tămaş Laurenţiu ( R ) 110. Tăutu Ştefan (R) 69. Moldovan Ioan ( R ) 111. Teleki Andrei (M) 70. Monduk Adalbert (M) 112. Tolcsvai Ladislau (M) 71. Monţia Octavian (R) 113. Trifan Natalia ( R ) 72. Mureşian Gheorghe ( R ) 114. Vâczy Coloman (M) 73. Muşte Alexandru ( R ) 115. Veress I. Iuliu (M) 74. Muth Octavian ( R ) 75. Nagy Gabriela (M) 116. Neiner Andrei (E) 76. Nagy Ladislau (M) 117. Weissmahr liga (G) 77. Nagy Nicolae (M) 118. Weiss Iosif (E) , 78. Naiu Iosif ( R ) 119. Л\'ек(>г1е Anton (G) 79. Negrea Alexandru ( R ) 120. ^ ă r i a r L. Mircea (R> 80. Nicoară Eugen ( R ) 121. Zegrean Aurel ( R ) 81. Nicoară Ioan ( R )

26 : de Stat: 40. Drăgoi Gheorghe ( R ) Amirâs Mihail (M) 41. Dragoş Mircea ( R ) Andru Aurel ( R ) 42. Druckmann Hildegard(E)ş Asztalos Alexandru (M) 43. Faina Liciniu ( R ) Auerbach Leo (E) 44. Fărcaşiu Emil ( R ) Avram Vasile ( R ) 45. Feiner Adrian (E) Babad Dora (E) 46. Fenyes Magdalena (E) Balea E. Gabriela ( R ) 47. Friedmann E. Ignaţie (E)> Balint Gavril ( R ) 48. Frenţiu Gheorghe ( R ) Bank Desideriu ( R ) 49. Gaşpar E. Cornel ( R ) Bardoşi Marius ( R ) 50. Gaster Eduard (E) Bârna Zoltan (E) 51. Găvruţa Savu ( R ) Baruţia Petre ( R ) 52. German Ioan ( R ) Bej an Aurel ( R ) 53. Ghiulea I. Ioan ( R ) Beregszâszy Gavril (M) 54. Goldstein Filip (E) Bereczky Ştefan (M) 55. Gottlieb Frederic ( E ) Berkovits Ludovic (E) Binder Weisz Leop. (E) 56. Gostea Traian ( R ) 57. Grădinariu Emil Bitter WolfBCU Cluj / Central University Library Cluj ( R ) (E) 58. Gridan S. Octavian (R> Bokor E. Clarol (M) 59. Gronich Artur (E) Boros Alexandru (M) 60. Gudea Gheorghe ( R ) Borza Viorel ( R ) 61. Gyorbiro Desideriu (M) Bottez Dimitrie ( R ) 62. Harhoiu Dionisie ( R ) Bran Atanasie (R) 63. Hektor Ludovic (M) Bredeanu Cornel ( R ) 64. Heilper Ernest (E) Brull Moriţ (E) 65. Humeniuc Aristide (Ucr.)> Caban Alexandru ( R ) 66. Huszâr Edmund (M) Căicuţiu Ioan ( R ) 67. Ilian Emil Iuliu ( R ) Căpitan Vir. Aurel ( R ) 68. Istin Desideriu (M) Oieţianu Onoriu ( R ) 69. Ionescu D. Ioan ( R ) Chişu Margareta ( R ) 70. Iosof Liviu ( R ) Chiş Ignaţie ( R ) 71. Jivan Iosif ( R ) Ciser Iosif ( R ) 72. Jurim Heinrich (E) Colomiţchi Ioan ( R ) 73. Karl Ludovic (E) iCoşeriu Tr. Ioan ( R ) 74. Katz Beniamin (E) Cosor Aurel ( R ) 75. Katz Gustav (E) Creţiu Iacob ( R ) 76. Kessler Iona (E) David Leib (E) 77. Kinel Eduard (G) Dimitriu Virgil ( R ) 78. Kinnsbrunner Gert. ( E ) Drăghiciu Aurel ( R ) In ştiinj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

2T.
119. Pop Eugen ( R ) 79. Klein Ladislau (Е) 120. Pop Ion ( R ) 80. Enopp W . Bruno (G) 121. Pop Leonida ( R ) 81. Koller Ladislau (M) 122. Papa Liviu ( R ) 82. Kopecki Francisc (G) Krell Jacob (E) 123. Popoviciu Emil ( R ) 83. 84. Kupferschmiedt Aron (E)124. Popovici Harieta ( R ) 125. Porumb P. Graţian ( R ) 85. Kiihn Ioan (G) 126. Puşcaşiu I. Virgil ( R ) 86. Kutlik C. Teodor (SI.) 127. Pustai Ioan ( R ) 87. Lammel Antoniu (M) 128. Râkosi Ştefan (M) 88. Lichtmann Ludovic (E) 89. Lighezan Alexandru ( R ) 129. Râmneanţu Caius ( R ) 130. Raţiu Simion ( R ) 90. Ludu Liviu ( R ) 131. Rechia Ioan ( R ) 91. Lungu Păun ( R ) 132. Rettig Frideric (E) Mârton Ludovic (E) 92. 133. Ridi Francisc (M) 93. Mâthe Ladislau (M) 134. Roca Petru ( R ) 94. Melcer Otto (E) 135. Rocsin Aurel ( R ) 95. Miilea Carmen ( R ) 136. Romanovschi Iaroslav(U)* Mir ce a Traian ( R ) 96. 137. Romanovschi Leon ( U ) (M) 97. Molnar IoanBCU Cluj / Central University Library Cluj 98. Могагш Alexandru ( R ) 138. Roşea Augustin ( R ) 139. Rosenthal Ludovic (E) 99. Morariu Simion ( R ) 140. Rosenthal Pavel (E) Munteanu Aurel ( R ) 100. 141. Rosenstrauch Maxim. ( E ) 101. Mureşianu Ioan ( R ) 142. Rubinstein Maximilian(E). 102. Nemecz Aloiziu (M) 143. Ruffu Augustin ( R ) 103. Nemeti Gheorghe (E) Nestmann I. Francisc (G)144. Sămărtinean Vasile ( R ) 104. 145. Sâmuel Andrei (E) 105. Nicula Alexandru ( R ) 146. Siebig Edmund (M) 106. Oros Eugen ( R ) 107. Oros Ioan ( R ) 147. Silbermann Iacob (E) 108. Oros Iuliu ( R ) 148. Simion Vasile (E) 109. Osvât Gheorghe (E) 149. Simu S. Octavian ( R ) 110. Ohlgiesser Siegfried (E) 150. Sirca Eugen ( R ) Ш . Pachter Sigfrid (E) 151. Schlanger Adolf ( E ) 112. Pascu Ioan ( R ) 152. Spătaru Toma ( R ) 113. Patachi Octavian ( R ) 153. Stan Ioan ( R ) 114. Palcău Gheorghe ( R ) 154. Ştefănuţ Mircea ( R ) 115. Peschir Măria ( R ) 155. Sternbarg Siegfried (E)'* 116. Peter Pavel (M) 156. Sternberg Silvia (E) 117. Petruţiu Gavril ( R ) 157. Sternlieb Salo (E) 118. Pop Emil ( R ) 158. Sternheim Iuliu ( E )
j

:?8
159. 160. 161. 162. 163. 164. 165,. 166. 167. 168. 169. 170. 171. Strul Aron (E) Strul Mauriţiu (E) Susskind Samuil (E) Scharf Solomon (E) Schieber Sulim (E) Schmidt Iosif (G) Schiitz Erich (G) Sziics Francisc (M) Tănase Traian ( R ) Tarniţa Paramon ( R ) Tartler V. Ervin (G) Teitler Bernhard (E) Ţenţ Ioan ( R ) 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. Terţan Nicolae ( R ) Thaler Richard (E) Titorov Ştefan (B) Toduţiu Iuliu ( R ) Vaida Alexandru ( R ) Vancea Sabin ( R ) Vătăşescu Gheorghe ( R ) Vişia Stelian ( R ) Voinovici Vladimir ( R ) Wagner Richard (E) Weimann Augustin (E) Ziegler Emil (M) Zurânyi Vilhelm (M)

Lista licenţiaţilor în (

BCU Cluj / Central University Library Cluj ) 22. Beleş Camil ( R 1. Abrudan Teodor ( R ) 23. Benedek Antoniu (M) 2. Aciu Gheorghe ( R ) 24. Bergler Ezer (E) 3. Adorjân Petre (E) 25. Rergmann Gh. Gustav ( E ) 4. Albrich Norbert (G) 26. Berkeczy Pavel (M) 5. Albu Eugen (R) 27. Birnberg Mauriţiu (E) ' 6. Albu Zoltan (M) 28. Biriş Ovidiu ( R ) 7. Anton Ilia Mircea ( R ) 29. Blazsek Alfred (M) 8. Apâthy Pavel (M) . 30. Blotor Vasile ( R ) 9. Apâthy Zoltan (M) 31. Bondar Gheorghe ( R ) 10. Arieşan Vaier ( R ) 32. Boantă G. Alexandru ( R ) 11. Arvai Mihail (M) 33. Bogdan Andrei (M) 12..Aszţalos Zoltan (M) 34. Bohânszky Ladislau (M) 13. Balint Gavril (E) , 35. Boila Cornelia ( R ) 14. Bânyâsz Aurora (E) 36. Bolcaş A. Mircea ( R ) 15. Bârâny Ladislau (E) 37. Boldor Ştefan ( R ) 16. Bârcean. Valeriu ( R ) 38. Borka Alois ( R ) 17. Barabâs Bela (M) 39. Borzaşi Victor ( R ) 18. Bârna Cornel ( R ) 40. Boşian Vasile ( R ) 19. Becicheri Valeria ( R ) 41. Brâncovean Mircea ( R ) 20. Bej an Traian (R) 42. Brânzeu Iulian (R) .. , 21. Bekeny Acaţiu (M)
f : l

jpt în anul şcolar 1935/36. c.

43. Breckner Frid. Adolf (G) 83. Dragnea Florea ( R ) 84. Dumitrescu Sanda ( R ) 44. Breckner Wilfried (G) 85. Diirbach Ioan (G) 45. Brote Nicolae ( R ) 86. Ehrlich Petru (G) 46. Bucur Florica ( R ) 87. Ehrmann Walter (G> 47. Buda Vasile ( R ) 88. Enăchescu Sorin ( R ) 48. Buhala Măria (M) 89. Erdoşi Ioan ( R ) 49. Buian Nicolae ( R ) 90. Farkas Ladislau ( M ) 50. Bunea Ioan ( R ) 91. Fătu Olimpia ( R ) 51. Burcaş Augustin ( R ) 92. Feier Vasile ( R ) 52. Câmpian Valeriu ( R ) 93. Fekete I. Gavril ( M ) 53. Caţavei Măria ( R ) 94. Fenyvessy Ioan (M) 54. Cheresteşiu Ioan ( R ) 95. Ferencz Ludovic (M) 55. Chişiu Adrian ( R ) 96. Fiscuti Alexandru ( R ) 56. Ciortea Alexandru ( R ) 97. Floriţa Ioan ( R ) 57. Clujean I. Valentin ( R ) 98. Fodorean Ovidiu ( R ) 58. Cociu Petru ( R ) 99. Foica Gheorghe ( R ) 59. Corodan Tiberiu ( R ) 100. Frănkel Ladislau ( E ) 60. Costea Dumitru ( R ) 101. Fux Library Cluj 61. Costea Cornel ( R ) / Central UniversityMargareta (E) BCU Cluj 102. Găitan Gheorghe ( R ) 62. Costea Salvator ( R ) 103. Gallea Eugen ( R ) 63. Cravţov Procopie (R) 104. Garabedian Cricov (R^ 64. Crişan A. Titus ( R ) 105. Găvozdea Andrei ( R ) 65. Cristea Gheorghe ( R ) 106. Găvruţa Savu ( R ) 66. Cristian Ilie ( R ) 107. German Cornel ( R ) 67. Csiky Andrei (M) 108. German Emil ( R ) 68. Csutak Gavril (M) 109. Gheaja M. Titus ( R ) 69. Dămian Emil ( R ) 110. Giday Iuliu (M) 70. Danka Desideriu (M) 111. Gitta Antoniu ( R ) 71. Decean Petru ( R ) 112. Gostea Traian ( R ) 72. Demian Emil ( R ) 113. Gradoviciu Emil (R 73. Devald Ladislau ( R ) 114. Gridan S. Octavian (R> 74. Dinca Marin ( R ) 115. Grivase Silivan ( R ) 75. Dinu Mihail ( R ) 116. Gross Desideriu ( E ) 76. Dinulescu Nicolae ( R ) 77. Dobre Ioan Tiberiu ( R ) 117. Gross Frideric (G) 118. Grozdea Mircea ( R ) 78. Dobrican Vasile ( R ) 119. Grun Artur (E) 79. Donca Mihail ( R ) 120.. Gudea Gheorghe ( R ) 80. Dominits Ladislau (M) 121. Guttmann Ecaterina (E)81. Dordea Mircea ( R ) 122. Gyenge Ladislau ( M ) 82. Drăgan Valeriu ( R )

30

I 163. Lâszloffy Arpad (M) 123. Gyorgy Tiberiu (M) Laza Gheorghe (R) 164. 124. Hayer Martin (G) 165. Lazar Traian (R) 125. Hann Vilhelm (G) 166. Lazaroiu Stelian ( R ) 126. Hango Sever ( R ) 167. Laurenţiu Emil (R) 12.7 Hasenfratz Ştefan (G) 168. Laurenţiu Octavian (R) 128. Haşaş Dumitru (R) 169. Lebanov Anton (M) 129. Haţieganu Simion (R) 170. Lenkey Vasile (M) 130. Hăuser Egon (G) 171. Ligeti Ecaterina (E) 131. Hejja Coloman (M) 132. Hermel A. Reinhold (G) 172. Luca Cornelia ( R ) 173. Lupu Ştefan (R) 133. Hetco Virgil (R) 174. Maduţa Ioan (R) 134. Horedt Curt (G) 175. Magda S. Ioan (R) 135. Hozan Victor (R) 176. Man Teodor (R) 136. Hurghiş Ioan (R) 177. Markovits Ştefan (E) 137. Iliescu C. Aurel (R) 178. Marian Vasile ( R ) 138. Ilieşiu Simion (R) 179. Mărie Vasile (R) 139. Ilniczky Aurel ( R ) 180. Mărieş Iuliu (R) 140. Ienciu Amos (R) 141. Ieremici Traian Cluj ) Central181. Mărienuţ Dumitru (R) BCU ( R / University Library Cluj 142. Ionescu D. Alexandru (R)182. Marişiu Ioan (R) 143. Ionescu D. Nicolae (R) 183. Matesz Paul (M) 144. Ionescu Grigore Titu ( R ) 184. Mâtyâs Lorand (E) 185. Mendel Ladislau (E) 145. loja Gheorghe (R) 186. Mera Eugen (R) 146. Iovănel Dimitrie ( R ) 187.. Mersich Andrei (G) 147. Iudovits Hugo (E) 188. Mesaroş Vasile ( R ) 148. Kamil Izidor (E) 189. Meseşan Virgil (R) 149. Katz Andrei (E) 190. Mets Iuliu (G) " I 150. Kepp Gustav (G) 191. Mezey Laura m. Radu (R) 151. Kerezsi Ladislau (M) Kerner Aurel Ludovic (Ivi) 192. Mihailescu Vasile (R) 193. Moanţă Andrei (R) 153. Kiss M. Adalbert (M) 194. Mocsi Carol (M) 154. Kirsch Vilhelm (M) 195. Moldovan Ioan (R) 155. Kormos Andrei (E) 196. Moldovan Petru ( R ) 156. Koos Francisc (M) 197. Moldovan Vaier ( R ) 157. Kovâcs Magda (M) 198. Moldovan Vasile ( R ) 158. Krajnik Alexandru (M) 199. Moldovan Zeno (R) 159. Kralik Şarlota (M) 160. Krizsanoszky Eduard (M) 200. Munteanu H. Const. (R) 201. Mureşan Iuliu (R) 161. Kuszalik Ioan (M) 202. Nâdas Victor (E) 162. Kutlik C. Teodor (S)

31

243. Pop Dumitru ( R ) 203. Nagy Benedict (M) 244. Pop Elisabeta ( R ) .204. Neamţiu Sabin ( R ) 245. Pop Faust (R) 205. Necşa Ioan ( R ) 246. Pop Romul ( R ) 206. Neda Gheorghe ( R ) 247. Pop Sabin ( R ) 207. Negruţiu Silviu ( R ) 248. Pop I. C. Sextil ( R ) 208. Nemet Nicolae ( R ) 249. Pop Lemeni Mihaela ( R ) 209. Nemeti Gheorghe (E) 250. Preda Ioan ( R ) 210. Nestor Emil ( R ) 251. Preda Vasile ( R ) 211. Nestorescu Măria ( R ) 252. Pustai Ioan ( R ) 212. Nicoară Cornel ( R ) 253. Radu Vasile ( R ) 213. Nissel Cornelia (E) 254. Raliş Iosif ( R ) 214. Nisli Bela (M) 255. Raţiu I. Brutus ( R ) 215. Nistor Aurel ( R ) 256. Rechia Ioan ( R ) 216. Olariu Andrei ( R ) 257. Redl Frida (M) 217. Olariu Caius ( R ) 258. Reff Flavian ( R ) 218. Oltean Ilie ( R ) 259. Reteşianu Simion ( R ) 219. Oprea Toma ( R ) 260. Rieger Ladislau (E) 220. Oprean Ioan ( R ) 261. Rosner Andrei (E) 221. Opriş Ioan (R) BCU Cluj / Central University Library Cluj 262. Rusu Romul ( R ) 222. Opriş Iuliu ( R ) 263. Sârbu Marin ( R ) 223. Opriş Romul ( R ) 264. Samu Avram (E) 224. Oprişor Isaia ( R ) 265. Şerb an Virgil ( R ) 225. Oşan Gheorghe ( R ) 266. Siebig Edmund (G) 226. Osvât Gheorghe (E) 267. Socol Aurel ( R ) 227. Otel Teodor ( R ) 268. Somlyay Rudolf (M) 228. Oţetea Tiberiu ( R ) 269. Spân Ignaţie ( R ) 229. Pampu Eleonora ( R ) 270. Spitzer Victor (E) 230. Papp Ioan ( R ) 271. Ştefănescu Toma ( R ) 231. Papp V. Tiberiu (M) 272. Stern Alexandru (E) 232. Pârvănescu Petre ( R ) 273. Stoica Gheorghe ( R ) 233. Peneş Şt. Romul ( R ) 274. Suciu Camil (R) 234. Pesecan Ioan ( R ) 275. Suciu Eugen ( R ) 235. Peschir Măria ( R ) 276. Surdulescu Victor ( R ) 236. Peter Alexiu (M) 277. Şuşan Lucia ( R ) 237. Peter Amade "(M) 278. Şuteu Vasile (R) 238. Petrencs Victor ( R ) 279. Schmidt Albert (M) 239. Petrescu Constanţa ( R ) 280. Schweitzer Arpad (M) 240. Pildner Ciurt (G) 241. Piscoran Alexandru ( R ) 281. Szancsali Gheorghe (M) 282. Szenkovits Tiberiu (M) 242. Pitariu Cornel ( R )

82
283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. Vodă A. Emil ( R ) Szentivânyi Alexiu (M) 299. Voina Ioan (R) Szilâgyi Alexandru (M) Szimonovits Coloman (M) 300. Voitescu Mihai ( R ) 301. Vuia Octavian ( R ) Taflan Tiberiu (R) 302. Vulişici Vasile ( R ) Tana Iosif ( M ) Tanase V. Constantin ( R ) 303. Vuşcan Vasile ( R ) 304. Wartenberg Gheorghe (E) Tanase Traian ( R ) 305. "Weiner Francisc (M) Tătar Zeno (R) 306. "Weiss Alexandru (E) Ţinţaş Vasile ( R ) 307. Weisz Rudolf (E) Tiniş Anton ( R ) 308. Wischet Ernest ( G ) Tokes Iosif ( M ) 309. Zâdor Melitta (E) Triteanu Petre (R) 310. Zeitler Augustin (M) Tufan Alexandru ( R ) Varlam Andronache (R) 311. Zidveanu Valeriu ( R ) 312. Zimmermann Otto (G), Vaszika Pavel ( M ) 313. Zoppelt M . Carolina (G)
BCU Cluj / Central University Library Cluj

Spencer" (Neamţiu Ioan). ftălugăru Vasile. F i l o s o f i a d r e p t u l u i şi sociologia. 1. Catedra II 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. A tratat despre istoria surselor dreptului roman. ANTJAKUL 1935/36 3- . 1 seminar} Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. „Perspectiva Istorică". 1 seminar) Profesor titular: Dimitrie Mototolescu. 2 seminar) Profesor titular: Eugeniu Sperantia. tratându-se materia prevăzută în program. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. „Psihologia maselor". ANUL I. per­ soane şi bunuri. La discuţiuni au par­ ticipat activ douăzeci şi unu de studenţi. Lucrări de seminar: S'au făcut referate şi s'a discutat asupra următoarelor teme: „Ideea de drept şi fundamentul ei". Filosofie juridică şi Sociologie. 2. Doczi Fr. Cursuri de licenţă. Kontz Francisc. I s t o r i a d r e p t u l u i r o m â n . S'au ţinut cursuri de Enciclopedie. I. Sabin) şi „Individul Împotriva sta­ tului după H. D r e p t r o m a n . S'au prezentat teme scrise asupra subiectelor: „Istoria ideilor sociale" (Moga Z. Au referat studenţii: Pop Grigore. „Opera lui Marx".B) ACTIVITATEA DIDACTICĂ. „Muncitorii industriali după Sombart". A tratat materia din program. 3. Slăvescu Eug.. Ohler Charolta. „Metoda în sociologie după Durkheim". 4 ore săptămânal fixate Miercurea şi Joia (2 curs.

1 seminar). 1 seminar) Profesor titular: Romul Boilă. Drept constituţional. Organizaţia şi administraţia bisericească. 3 ore săptămânal fixate Lunea. Grigorie Pop „Ori­ ginea şi condiţiunea proprietăţii în România". Profesor titular: Ion C. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. 6. 7. Marţea şi Miercurea. 5. D r e p t bisericesc. Iulian Nicoară „Arta legiuirii". 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. cu de­ osebită considerare la biserica ortodoxă. Seminar: S'a tratat şi s'au făcut colocvii cu studenţii asu­ pra diferitelor părţi din materiile ţinute la curs. în scopul de a le desvolta spiritul juridic şi a-i deprinde cu soluţionarea problemelor de drept. 1 seminar) Profesor titular: Bogdan Ionescu. Profesor titular: Lazar Iacob. 8. A tratat materiaCluj / Central University Library Cluj Lucrări de seminar: S'au citit. Istoria izvoarelor dreptului bisericesc ortodox. Catedra I. fixate Marţea şi Miercurea (2 curs. persoane şi bunuri. Grigorie Mesteş „Fanarioţii". D r e p t civil. E c o n o m i a politică Catedra I. A tratat despre actul juridic. Ionescu. BCU prevăzută în program. Petre Dehelean „Democraţia ca bază de organizaţie a Statului de azi".34 4. catolică şi protes- . 1 seminar) Profesor titular: D. Catedra II. ANUL II. B. catolic şi protestant. Koncz Francisc „Situaţia socială şi juridică a femeii române". 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. 3 ore săpt. A tratat materia prevăzută în program. D r e p t r o m a n . Cătuneanu. discutat şi criticat urmă­ toarele lucrări ale studenţilor: Eugen Slăvescu „Unirea Ro­ mânilor". S'a predat materia prevăzută în program.

35

:tantă. Dreptul particular al Cultelor în România. Raportul dintre Stat şi Biserică. Dreptul de Stat în România (regimul cultelor). Seminar: Aprofundarea legii pentru regimul Cultelor şi Concordatului cu Sf. Scaun. 9. Economie politică. Catedra II. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: George Strat. A tratat Istoria doctrinelor economice. Lucrări de seminar: Conferinţe ţinute sub personala su­ praveghere şi îndrumare a titularului catedrei asupra urmă­ toarelor probleme şi de către studenţii indicaţi mai jos: a) Economişti români şi străini Ştefan Zeletin, omul şi opera sa economică şi sociologică de către Dinică Dtru cu ample dis­ cuţii ce au durat 2 şediţe. Charles Gide, analiza operei sale de Rădulescu Florian 2 şedinţe. 'Werner Sombart, cercetarea operei şi teoriilor sale asupra formaţiunei capitalismului mo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dern de Dobo Anton 3 şedinţe, b) Curente doctrinare. 1. Cooperatismul. Consideraţiuni generale asupra evoluţiei sale în Occident şi vechiul regat — de către Bocian Valentin. 2. Cooperatismul în Transilvania şi cu specială privire la Saşi, de Barabassy Ladislau. 3'. Bolşevismul în faza aşa zisă Stalinistă, de Petrescu Paul. Discuţiunile seminarului asupra acestui ciclu au durat 6 şedinţe, c) Monografii asupra economiei na­ ţionale: 1. Industria aurului în România de Chira Aurel; 2. Industria metalurgică în România de Pălăgieşu Mircea. 3. In­ dustria lemnului în România de Păsăraru I. 4. Banca Naţio­ nală a României şi politica creditului şi a scontului în epoca de după războiu de Cerghizan Vasile. Discuţiunile asupra subiectelor dezvoltate în acest din urmă ciclu au durat 7 şe­ dinţe. Lucrări practice în care s'au făcut exerciţii de cerce­ tări bibliografice, de analize statistice precum şi un număr de colocvii asupra materiei generale a Economiei politice şi Is­ toriei doctrinelor economice au avut loc într'un număr de 12 şedinţe. La toate lucrările de seminar au luat parte în mod regu­ lat un număr de 50—60 studenţi.

36

IO. Drept administrativ. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea. Prfesor titular: Vaier Moldovan. A tratat materia prevăzută în program. 11. D r e p t civil. Catedra III. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Incapacităţile în dreptul civil roman, curs predat în pri­ mul semestru. S'a tratat noţiunea de capacitate şi clasificarea incapacităţilor. Teoria generală a obligaţiilor curs predat î a al doilea semestru. Probele şi actele de stare civilă, curs pre­ dat în comun studenţilor anului I I licenţă şi studenţilor dela doctorat. II. Lucrări de Seminar: (1 oră săptămânal fixată Lunea). A ) Referate BCU Cluj / Central University Library Cluj rezumând: (6 şedinţe). Au întocmit referate, cărţile studiate, următorii studenţi: 1. Rădulescu Florian de­ spre „L'Unification internaţionale du droit prive" <de Rene Demoque; 2. Năstase Nae despre „L'Esprit du droit chez Ies anciens" de T. Rothe; 3. Masca Vasile despre „Le droit subjectif" de Octavian Ionescu; 4. Teodorescu Gabriela despre „La Copropriete d'un bien" de A.-Ionaşcu. Referatele au fost însoţite de interogaţii, critici şi discuţiuni. B) Conferinţe (11 şedinţe). Au ţinut conferinţe, urmate de critici şi discuţiuni, următorii studenţi: 1. Dinică Dumitru despre „Uzufruct"; 2. Petrescu Paul despre „Dobândirea drepturilor reale"; 3. Barabassy Ladislau despre „Servituti"? 4. Dobo Anton despre „Publicitatea imobiliară"; 5. Bocian Valentin despre „Acţiunile posesorii"; 6. Dâmboianu Valeriu despre „Uniunea liberă"; 7. Cerghizan Vasile despre „Avocaţi şi magistraţi"; 8. Simon Tiberiu despre „Interpretarea drep­ tului". C) Lucrări practice (15 şedinţe). a) Exerciţii de cercetări bibliografice şi jurisprudenţiale. S'au ţinut 4 şedinţe în scopul de a deprinde pe studenţi cu

37

cercetările de doctrină şi jurisprudenţa necesare pentru în­ tocmirea unui studiu sau pentru prepararea unui proces. b) întocmirea unui studiu cu colaborarea unei echipe de studenţi. S'a întocmit un studiu despre „Declaraţia unila­ terală de voinţă şi efectele ei juridice" cu colaborarea exclu­ sivă a următorilor studenţi: Chira şi Pălăgieşiu (pentru doctri­ na română), Dinică şi Petrescu (pentru doctrina franceză), Simon (pentru doctrina germană), Tereanu şi Mesaroş (pen­ tru doctrina dreptului local), Bocian şi Rădulescu (pentru ju­ risprudenţa română), Pantazescu şi Suciu (pentru jurispru­ denţa franceză), Masca (pentru dreptul comparat). Redacta­ rea finală a fost făcută de studentul Dinică. Planul lucrărei, materialul adunat, sistematizarea ideilor şi, la sfârşit, lucra­ rea însăşi, au făcut, în mod succesiv, obiectul discuţiunilor publice în seminar în cursul a 6 şedinţe. c) Desbaterea unui proces fictiv. In 5 şedinţe succesive s'a pregătit şi s'a desbătut de către studenţi, în faţa unei instanţe fictive compusă din studenţi, un proces de responsabilitate (accident de automobil).Central University Library Cluj excepţiile BCU Cluj / Acţiunea, întâmpinarea, .procedurale, pledoariile în fond şi sentinţa, toate întocmite de către studenţi, au fost discutate şi corectate în şedinţele de seminar cu participarea tuturor studenţilor. D) Colocvii (12 şedinţe). S'a discutat sub formă de inte­ rogări şi răspunsuri o mare parte din materia predată la curs şi anume: Incapacităţile şi Isvoarele obligaţiunilor. Circa 50 de studenţi, făcând dovada unei suficiente aprofundări a ma­ teriei, au fost dispensaţi de examenul final, în ce priveşte aceste părţi ale cursului. 12. Drept penal ş i procedură penală. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, î seminar) Profesor titular: Traian Pop. S'a predat materia prevăzută în program. 13. Legislaţia agrară şi industrială. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Liviu Lazar. S'au ţinut cursuri asupra materiei din program.

38

14. Statistici». 2 ore săptămânal fixate Marţea (1 curs, 1 seminar)^ * Profesor titular: Andrei Sigmond. S'a tratat materia prevăzută în program. 15. Politica. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Casiu Maniu. A tratat materia prevăzută în program. Anul I I I . 16. Drept internaţional public. 3 ore săpt. fixate Marţia şi Miercurea (2 curs, 1 seminar).. Profesor titular: George Sofronie. S'a ţinut un curs general de Drept Internaţional public„ privind principiile, instituţiile şi jurisprudenţa dreptului cla­ sic şi prezentându-se noile tendinţe la diferitele materii. In seminar,BCU Cluj / Central University Library Cluj s'au comentat şi interpretat diferite texte de drept internaţional pozitiv, privind mai ales drepturile şi in­ teresele României. Deasemeni s'au prezentat date bibliogra­ fice şi critice asupra diferitelor materii, cercetate în cadruL cursului. 17. Drept internaţional privat. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Iorgu Radu. S'a tratat materia prevăzută în program. ÎS. Ştiinţa şi legislaţia financiară. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1 Aprilie 1936). S'au ţinut cursuri asupra materiei prevăzute în program19. Drept civil. Catedra I. 3 ore săptămânal fixate Marţea, Miercurea şi Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela I Iulie 1936).. A tratat materia prevăzută în program.

89

20. D r e p t civil Catedra IV. Profesor titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat în patru ore de curs săptămânal, Capacitatea persoanelor şi Succesiunile ab intestat. S'au făcut lucrări de seminar cu studenţii, 2 ore săptă­ mânal, tratându-se sub formă de colocvii „contractele spe­ ciale". Au luat parte la aceste lucrări circa 50 studenţi. Pe lângă aceste lucrări s'au mai ţinut conferinţe, cari au dat loc la discuţii contradictorii, de către Dnii studenţi Crişan Vaier tratând despre „Aspectul istoric al dreptului succesoral", Cornea Nicolae tratând despre „Dreptul de succesiune al soţului supravieţuitor", Popescu Ioan tratând despre „Forţa majoră în dreptul civil", Issekutz Ioan tratând despre „Fideicomisele familiare". 21. Drept comere'al. Catedra I. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, 1 seminar) - Profesor titular: Petre Poruţiu. Istoricul dreptului comercial. Izvoarele dreptului comer­ cial. Codul şi celelalte legi comerciale. Economia codului co­ mercial român, transilvănean şi bucovinean. Uzurile co­ merciale. Actele de comerţ în codul român, transilvănean şi buco­ vinean. Comerciantul. Societăţile comerciale. Seminar: Demonstraţiuni practice cu privire la materia desvoltată. 22. Drept comercial. Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: C. Petrescu-ErCea. A tratat Isvoarele dreptului comercial. Actele de comerţ. Comercianţi. Societăţile comerciale. Societatea în nume co­ lectiv, în comandită simplă, anonimă, în comandită cu ac­ ţiuni. Lichidarea. Societăţile civile sub formă comercială. Condiţiunea juridică a societăţilor străine. Asociaţiunea în participaţiune.

40 Lucrări de seminar: Anul III. 1. Iuhas Leontin, Auxiliarii comercianţilor, 2. Lechinţan Grig., Mandatarii comerciali şi comisionarii, 3. Issekutz Ioan, Actele de comerţ după legea aplicabilă în Transilvania, 4. Vasiliu Clonstantin, Mijlocitorii comerciali. Anul IV. 1. Iliescu Aurel, Actele de comerţ subiective, 2. Farkas Ladislau, Despre firme şi embleme, 3. Gitta Antoniu, Registrele comercianţilor, 4. Floriţa Ion, Teoria actelor uni­ lateral comerciale. 23. Procedură civilă. Catedra I. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Joia. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat materia prevăzută în program. 24:. Central University Library BCU Cluj /Procedură civilă. Cluj

Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (1 curs, 1 seminar). Prof. titular: Victor Cădere (în concediu până la 30. IV. 1936) Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. A) Cursul predat de prof. Aurelian R. Ionaşcu: a) Prin­ cipiile generale de procedură civilă, b) Acţiunea în justiţie, c) Jurisdicţiunea, d) Organizarea judiciară, e) Competinţa. B) Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria ge­ nerală a execuţiei silite; b) Execuţia silită imobiliară după procedura locală şi procedura civilă română. Lucrări de seminar. S'au făcut sub conducerea prof. Au­ relian R. Ionaşcu colocvii din materia predată la curs şi s'a desbătut un proces fictiv cu colaborarea exclusivă a stu­ denţilor. 25. Politica aocială. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. A tratat materia prevăzută în program.

II. Cursuri de doctorat.
1. Drept roman. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Ion C. Cătuneanu. Pandecte. 3. Drept roman. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. A ţinut cursuri despre organizarea statului roman.
BCU Cluj / Central University Library Cluj Catedra I.

3. Drept civil

1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela 1. VII. 1936) A tratat despre gaj şi ipotecă. 4. Drept civil. Catedra II. 1 ora săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Bogdan Ionescu. A tratat Prescripţia în dreptul civil român, 5. Drept civil. Catedra III. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Probele şi Actele de stare civilă în dreptul civil român şi în proectul noului cod de procedură civilă. S'a tratat de­ spre a) Teoria generală a probelor, b) Mijloacele de probă admise de legea română, c) Actele de stare civilă după legea din 1928.

42
6. Drept civil. Catedra IV. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesr titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat Responsabilitatea pentru faptul altuia şi Efecteleobligaţiilor. 7. Drept bisericesc. 1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Lazar Iacob. Biserica şi Statul. Evoluţia istorică a raporturilor dintre Biserică şi Stat. 8 Drept constituţional. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Romul Boilă. Constituţionalismul. 9. Drept administrativ. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. BCU Cluj / Central University Library Cluj Profesor titular: Vaier Moldovan. A tratat despre Justiţia administrativă. IO, Drept penal şl procedura penală. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Traian Pop. Dreptul penal special. 11. Procedură civilă. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat despre natura juridică a căilor de atac şi căile de atac în procedura civilă în vigoare. 13. Procedură civilă. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Prof. tit.: Victor G. Cădere. (în concediu până la 30. IV. 1936). Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria căi­ lor de atac împotriva hotărârilor iude^.ătoreşti; b) Despre re­ curs.

16. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a tratat despre 1. Teoria şi practica principiului naţio­ nalităţilor (cu specială referire la tratatele de pace din anul 1919—20. 1 oră săptămânal fixată Joia. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Cambia (istoric şi drept comparat). Drept comercial. Catedra I. ÎS. Natura juridică a dreptului internaţional privat. Profesor titular: George Sofronie. Profesor titular: Dimitrie Mototolescu Influenţa dreptului romano bizantin asupra dreptului privat roman şi a dreptului civil actual cu privire la succe­ siunea soţului supravieţuitor. Teoria generală.Cursul predat de prof. Petrescu Ercea. 17. Cursul de Drept comercial comun pentru licenţă şi doctorat. b) Mijloacele de probă a d ­ mise de legea română. Profesor titular: Casiu Maniu. 1 oră săptămânal fixată Marţea. . Profesor titular: Petre Poruţiu. 2. Drept internaţional public. Elemente de politică mondială modernă. Profesor titular: Iorgu Radu. 14. 15. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Drept internaţional privat. Politica. Istorie dreptului român. Profesor titular: C. 1 oră săptămânal fixată Joia. Ionaşcu: a) Teoria. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. organizarea. 13. generală a probaţiunei judiciare. Drept comercial. Aurelian R. competinţa şi acti­ vitatea Societăţii Naţiunilor.

Profesor titular: Nicolae Ghiulea. Economia politică. 1 oră săptămânal fixată Marţea.19. Profesor titular: D. Problema poporaţiei în lume. 1 oră săptămânal fixată Lunea. 1936). Raportul dintre politica socială şi celelalte ştiinţe sociale. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1. Legislaţia agrară şi industrială. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Andrei Sigmond. 21. 1 oră săptămânal fixată Lunea. 24. Profesor titular: George Strat. 1 oră săptămânal fixata Marţea. Catedra II. BCU Cluj / Central University Library Cluj 22. 20. Statistica. Economia politică. Ionescu. 23. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Politica socială. Teoria statisticei. Principiile politicei economice. IV. Ştiinţa şi legislaţia financiară. . Profesor titular: Liviu Lazar. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Venitele Statului. B. Asigurările agricole şi despre dreptul de grevă.

4. Studii şi articole de politică economică şi politică socială. Bordeaux şi Lyon. b) Regimul democratic şi dreptul civil modern. 1. 8. 1935. Publicaţii: a)! Questions juridiques et diplomatiques roumaînes. Avem prea mulţi titraţi? „Adevărul" Bucureşti 19. 2. No. Prof. 1935. 8. An. I I I . (160' pag. 1935. Bucureşti. „Cooperaţia" Bucu­ reşti. III. social. Economicul primează politicul. „Adevărul" Bucureşti. An.€) АСТШТАТЕА ŞTIINŢIFICA 1. VIII. „Prezentul" economic. social. Paris. 5. Dl Victor Cădere a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris precum şi la BCU Cluj / Central University Library Cluj Universităţile din Lille. Spiritul cooperatist. Controlul Cartelurilor. Dela Carteluri la înţelegeri industriale. Victor G. finan­ ciar. Cădere. 9. Studiu critic a operei prof. financiar. 6. 1935. 2. 1. financiar. „Prezentul" economic. Cooperaţia încătuşată. 7. Ripert (Curierul judiciar. Sistemul economic cooperativ. „Cooperaţia** Bucureşti. Problema limitării numărului studenţilor. Bucureşti. 1935. nr. V I I . „Cooperaţia" Bucureşti.). 1935. Conferinţe: Invitat oficial în schimbul de profesori dintre Universi­ tăţile franceze şi române. No. 26. No. social. . IX. 1935. VIL 1935. Bucureşti. 3. 7. „Prezentul" economic. Prof. 2. A făcut deasemenî o comunicare la Societatea de legislaţie comparată. An. Nicolae Ghiulea. 18. IX. Cinq conferences faites dans Ies Universites francaîses. 2 2 din Iunie 1936). 1936. I I I . G.

11. 24. Asigurarea muncitorilor agricoli. Bucureşti. so­ cial. 1935 An. 1935. financiar. 46. 1935. „Libertatea" econ. No. Cooperaţia şi automobilismul. Revistă de economie politică şi finan­ ciară. 1935. 8. Bucureşti. Lupta pentru autonomia cooperaţiei „Cooperaţia". politică. 1935. „Adevărul". 28. Politica socială pentru ţărănime. IX. „România Agricolă". sănă­ tate şi ocrotire soc. 10. No. No. Rolul Statului în viaţa economică. „Prezentul" economic. Un proiect bizar al Ministerului Muncii. 11. 23. 1935. 1935. VIII. Bucureşti. I. „Prezentul". Valorificarea cerealelor. „Tribuna financiară". No. Bucureşti 1935. 14. 1935. An. Bucureşti. Problema zilei: Cooperaţia. 14. Autonomia asigurărilor sociale „Monitorul muncii şi asigurărilor sociale" Bucureşti. „Auto-jurnal" An. 8. Principiile unui nou Statut al funcţionarilor publici. Bucureşti." Bucureşti. Echilibrul bugetar sau echilibrul economic? „Excel­ sior" economic. III. 17. 4. IX. 1935. 1935. 19. 18 şi 21. Bucu­ reşti. Desfiinţarea Cartelurilor. Soluţia problemei economice. 25. I I I . „Revista de studii so­ ciologice şi muncitoreşti". No. 24. IX. 1935. Bu­ cureşti. „Revista Muncă. Bucureşti. Economia. financiar. financiar. „Dreptatea". 15. An. 1935. IX. 1935. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. 10. social. Noua organizare a meseriilor. Libertatea muncii. An. XI. 11—12. Bucureşti. finan­ ciar.. 20. An. Bucureşti. 1935. 26. „Prezentul". I. Bucureşti. No. II. 13.. 34. XI. 16. III. soc. 8. 27. 1935. Lupta contra Cartelurilor. 135.46 9. No. VIII. An. Ce ar trebui să fie o lege a meseriilor. „Excelsior" economic. I. 1935. 12. An. Scumpetea vieţii. social. 1. An. 1. 24. 14. Bucureşti. 10. 21. Bucureşti. 1935. 1935. „Zorile". „Dreptatea". cult. Bucureşti. No. Bucureşti. . 1935. Bucureşti. 30. VIII. III. social. Bucureşti. 22. III. 1935. „Excelsior". No. IX. Condiţiile necesare ale unei bune valorificări a cerea­ lelor. „Excelsior" economic.

Bucureşti. Munci Săn. 37. Bucureşti. No. II. Sindicatul rural de magazie sătească. 3. Originile sindicatului prof. Asigurarea ţăranilor. 1936. „Prezentul" Bucu­ reşti. 36. Bucureşti. XII. Comasarea proprietăţilor agricole. Bucureşti. An. 1.' No. 43. No. „Prezentul". 47. 24. Bucureşti. 14. No. . 30. An. „România agricolă". IV. cooperaţiei. No. XIX. II. Chişinău An. „România Agricolă". „Prezentul". „Adevărul". „România -agricqlă" Bucureşti» 1936. 45. 1936. An. 24. 1936. Bucureşti. „Prezentul". 1935. 15. 33. 35. 38. Orientarea profesională. XII. „Societatea de mâine". 1936. La mormântul Regelui George alLibrary Cluj BCU Cluj / Central University V-lea. „Rev. 46. 39. 1936. „România agrico­ lă". „Prezentul". II. Bucureşti. I. 20. A. 1936. 1936. 14. Comerţ exterior şi negocieri. P. 1935. I. 1936. II. Bucu­ reşti. 19. 32. Dela Economie la Diplomaţie. Perspective economice şi sociale. Problema cooperaţiei agricole. An. Bucureşti. 25. şi Ocrot.-nal. Martie 1936. 6. An. 48. 4—5. Mai 1936. „Prezentul". A. No. I. 44. A. „Adevărul". „România agricolă". Bucureşti. Bucureşti. „Independenţa Economică". 16. Proprietate funciară neeconomică. A. Statistica anarhică. R. 31. An. II.47 29. 34. 42. Fărâmiţarea proprietăţii rurale. Bucu­ reşti. 2. E. Conferinţă la Institutul social român. secţia Basarabia „Viaţa Basarabiei". 1935. 1936. Economia agricolă şi cooperaţia. 1935. soc. I. 41. Bucureşti. Bucureşti. No. 29. R. III. 1936. 1936. II. 40. „Zorile" Bucureşti. I. 11. „Prezentul". 2. 1936. III. Organizarea Statului ţărănesc." Bucureşti. Sărbătorirea profesorului Paul Negulescu. 1936. Bucureşti. Valoarea avantajelor acordate de Stat. 5. Cooperaţia agricolă. XIII. 1936. IV. 4. „Adevărul". II. Disciplinarea profesiunilor. An. An.

Prof. BCU Cluj / Central University Library Cluj Arad. c) Probele şi actele de stare civilă în dreptul civil român. 2. 1936. Capitol introductiv Ia istoria concordatelor postbelice. şi ocrot. IV. sociale. „Prezentul". 5. No. muncii. 52. 53. Bucu­ reşti. IV. 2 voi. Unificarea legislativă: A colaborat. la întocmirea proectului noului cod civil. Bucureşti. 24. „Rev. d) Teoria generală a obligaţiilor. în calitate de consilier temporar la secţiu­ nea a Il-a a Consiliului Legislativ. muncii. Ionaşcu. 50. curs litografiat^ Cluj. Biserica dominantă şi egală îndreptăţire a Cultelor. Bucureşti. No. Politica scaunului papal. Buc. 1936. An. 51. publici. săn. 1936. săn. IV. 12. 1936. b) Mijloacele juridice de protecţie a sănătăţei în căsăto­ rie şi în afară de căsătorie. 2. Socializarea întreprinderilor industriale. sociale. Bucureşti. Aurelian R. Bucureşti. Conferinţe: 1. 3. 54.. Bucu­ reşti. „Rev. Bucureşti. Bucureşti. şi ocrot. V I . 7 r / Publicaţii: 1. 1936. „Excelsior". . Biserica dominantă în raport cu celelalte Culte. 2. 3. 26. „Adevă­ rul". IV. Noua politică socială a Franţei. 1936. 1936. Asociaţie agricolă. cartea moştenirilor ab intestat şi testamen­ tare (titlul I ) . Sindicatul agricol. 1936. IV. (CIuj„ Arad. „Prezentul". „Prezentul". curs litografiat. Cluj. Prof. 27. 4.48 49. Obştii de comasare. IV. Lazăr Iacob. 1936). Patronat suprem şi regi apostolici (Oradea 1935). 1936. Tot despre obştiile de comasare. Este necesar un nou Statut al funcţ. Cluj. An. 1936.. 7" ' Publicaţii: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. 1936. 55.

Neculai Milescu Spătarul. AKUARTJLl 9 3 5 / 3 6 4 . Evoluţia gândirii politice juridice a Românilor Ar­ deleni până la unire. (Extrait des Melanges „Paul Negulesco") Bucarest 1935. Studenţilor în drept. Tiberiu Moşoiu. conferinţă ţinută la Primăria din Cluj în cadrele ciclului or­ ganizat de Gruparea Femeilor Române. C. Problema miracolului înUniversity Library Cluj Conferinţă ţinută la Bucureşti: 4. Studii publicate: a) Principiul Naţionalităţilor în Tratatele de Pace din 1919—20.49 Conferinţe publice: La Cluj: a) „Certificatul prenupţial în dreptul comparat". Conferinţă ţinută la Careii Mari: BCU Cluj / Central literatura universală. en dehors de la guerre. 2. 7. b) Moyens d'assurer le progres du Droit et le respect de la Justice. Prof. Unirea Românilor în lumina istorică. Societăţile comerciale (li'-Bgrafiat). Vaier Moldovan. Prof. 265. Conferinţe ţinute în Cluj: 1. (Premiată de Ziarul „Universul") Bucureşti 1936. Prof. Petrescu-Ercea. 5. George Sofronie. La Oradea: c) „Problema juridică a sănătăţei în căsăto­ rie". o biografie. Curs de Drept Comercial. c) Les rapports entre le Droit International et le Droit Interne â la lumiere du principe de l'unite du Droit Public. conferinţă ţinută la Universitatea din Cluj în cadrele ciclului organizat de Soc. 6. 8. 1936. Doctrina Statului Naţional-Democrat. b) Statutul civil şi politic al femeii în dreptul român. conferinţă ţinută la Primăria din Oradea în cadrele ci­ clului organizat de Ateneul Român. 3. pag. Prof. (Extrait de „La Revue de Droit International") Geneve 1936. Naţ. Scoasă şi în bro­ şură la Tip.

în lumina an­ gajamentelor internaţionale. 7 Septembrie). etc.50 d) Le caractere internaţional du probleme des Habsbourgs. i) Les Lecons de la Petite Entente (In „La Tribune de la Petite Entente" Paris. c) Primatul Statului Naţional In noua Comunitate Internaţională (la „Acţiunea Patriotică"). note. şi Ion Lapedatu). Cursuri: a) Curs de Drept Internaţional Public. No. du 19 Juillet 1936). Cluj 1936. (In „La Tribune de la Petite Entente". e) Concepţia franceză despre Societatea Naţiunilor (In 1919 şi astăzi). pag. Diferite articole. Bucureşti. (A propos des debats de Geneve. 1935). pag. recenzii în: „Revue de Droit In­ ternational" din Geneva. (ediţia franceză a lucrării premiate de ziarul „Univer­ sul"). Central University Library Cluj I) La Petite Entente et les divers projets de modification du Pacte de la S. Conferinţe publice: La Cluj: a) Fenomenul războiului în lumina angajamen­ telor internaţionale. (In „Revue de Transylvanie" Bucu­ reşti a. du 28 Juin 1936). 90. a. No. k) Fenomenul Războiului şi Angajamentele Internaţio­ nale. Le Principe des Nationalitćs et les Traites de Paix. Arhiva. (Din „Oma­ giu Profesorului D. b) Franţa şi Societatea Naţiuni­ lor (la „Alliance Francaise"). 1936. (In „Omagiu Prof. Cluj. (In „Revista Cursurilor şi a Conferinţelor". Paris 1936. 1936. h) Contribuţiuni la o reconstrucţie a dreptului minori­ tăţilor. Alex. â la XVII-e Assemblee). (Note şi idei sistematizate). (La „Universitate" cu ocazia inaugurării anului universitar 1935—36). Noembrie). 1936. No. (In „Revue de Transylvanie". Ediţia a Il-a Cluj 1936. b) Curs despre Societatea Naţiunilor (Principiile Pactu­ lui din 28 Iunie 1919 şi comentariul lor juridic). N. Guşti") Bucureşti 1936. No. 440. Sub presă. Revista <le Drept Public. j) La Petite Entente et la Reforme de la Societe des Nations. Bucureşti 1936. . f) Problema organizării securităţii colective. g) Problema Păcii şi Factorul economic. BCU Cluj / 1936. „Revue de Transylvanie". 4. D.

1935). Recherches sur Ies propositions interrogatives. Publicaţii. Praf. (Extras din Rev. Editat de Universitatea Cluj) 1936. 6. Definiţia şi condiţiunile ştiinţei. de Filosofie. în rev. Naţ. Principii fundamentale de filosofie juridică (1 voi. 264 pag. (La „Teatrul Naţional" în cad­ rul „Ligii Culturale"). (Extras din „Gând Ro­ manesc) Cluj. îna­ inte şi sub regimul Soc. Bucureşti 1936). 1. Hermann & Co. 1936. 1936. (Extras din Rivista Inţernazionale di Filosof ia del Diritto) Roma. La Sibiu: Evoluţia Statului naţional şi caracterele sale actuale.) Cluj. La Careii-Mari: Apărarea diplomatică a frontierelor Ro­ mâniei (la „Astra"). La Oradea: Intangibilitatea hotarelor noastre („Extensiu­ nea Universitară şi „Astra"). Note şi impresii dela primul congres de filosofie ştiin­ ţifică. 1935. 8. La Vălenii de Munte: Problema ilegitimităţii denunţărilor unilaterale de Tratate („Universitatea populară N. II diritto come mezzo tecnico del Spirito. (Intre securita­ tea militară şi cea diplomtică). Civilizaţie şi spiritualitate (art. (La „Universitate" în cadrul „Grupării universitare pentru Societatea Naţiunilor"). 1936. Glose la goana antimetafizică (Art. 2. în rev. Paris. ~7. „Cele trei Crişuri". La Alba-Iulia: Respectarea şi denunţarea Tratatelor. . 3. La Bucureşti: Transformările dreptului războiului. Gând Ro­ mânesc") Cluj. No. La Cernăuţi: Criza securităţii colective. Iorga"). 4. (La „Astra"). 5. 3—4. Eugeniu Sperantia. (Extras din Travaux du I-er Congres International de Philosophie scientifique) Edit. Clartea Ro­ mânească. 1936. Bucureşti. Lecţiuni de Enciclopedie juridică cu o introducere is­ torică în Filosoţia Dreptului (1 voi. (La „Soc. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9.51 *d) Soarta Tratatului de la Locarno (la „Societatea studenţilor în Drept"). Studenţilor Alba).

(„Libertatea" Anul I I I . 8. Dare de seamă despre a treia ediţie din „Lezioni di FiL del Diritto" de Giorgio Del Vecchio. socială. 1935 p. p. Rev. Bucureşti. 1936. Un veac de evoluţie a economiei româneşti („Liberta­ tea" Anul I I I No. 4. 2—5. No. 29 Martie. 177—180). No. p. Incoherenţa politicei noastre economice (Revista Adm. No. („Libertatea'^ Anul III. BCU Cluj / (Revista Administraţia Financiară 3. 1935. Pentru ce este liberalismul impopular („Libertatea'^ anul III. a) Publicaţiuni. 3. 368 pagini. . 1 p. editura R. No. III. No. p. 20. 2—5). An. 2fr Decembrie. 2. 8 Febr. B) Ierarhia socială (idem) Oradea. 4—7). No.52 9. C) Ierarhia socială (idem) Hunedoara. 1 p. 1935. p. Imperiul britanic şi pacea lumii („Libertatea". 13. No. Elogiul libertăţei („Libertatea" Revistă economică. 22. 6. Sport şi Sportomanie („Libertatea" Anul III. An. 336-339). antichitate şi până la constituirea liberalismului clasic. Buget şi Gospodărie Central University Library Cluj Bucureşti 1935. p. 304—307). 11. 12. 1936. D) „Copil bun" şi „copil rău" (Cercul didactic) Cluj. Comerţul internaţional (Revista Adm. IX. No. 112—116). Agonia Cooperaţiei române. Cluj. 7. IX. Anul IX. po­ litică. Prof. 10. No. 2. Războiul din Africa şi poziţia României. 10. 1935. 52—64—84). 1936. 5. de Filosofic Bucu­ reşti. No. 87. Financiară An. p. 96. 15. 1—3). 1. T Martie 1936. 12. 16. Financiară. 9. 224-227). 4. p. Problema Universităţilor noastre („Libertatea" Anul I I I No. IX. 3—5). Anul IV. Partea I. Din. Curs de Istoria doctrinelor economice. George Strat. Cioflec Cluj 1936. culturală. 8. p. Ţara formelor sau de ce suntem săraci (Revista Adm. Financiară An. 1-5). 1935. Conferinţe: A ) Ierarhia socială (Extensiunea universitară). 89. 92 p.

b) Recenzii. 33. 15. începuturi de doctrine economice în opera lui Socrate şi Xenofon. 126). (Revista Adm. 113—117). No. 228—233). Filitti: Proprietatea solului în Principatele româ­ ne până la 1864. („Libertatea" Anul III. 15—16 p. p. 40—43). 16. Anghel". 34. pag. 158). (Revista Adm. „Edgard Allix" — omul şi opera. Aristot economist. 19. No. Jubileul de 30 de ani al Neamului Românesc. Socialismul grecesc şi gândirea economică a lui Platon. „Academia Română". („Libertatea" Anul IV. 174). 32). („Liberta­ tea" Anul IV. 384). 21. („Libertatea" Anul III. 30). 129—131. 100 p. „însemnări ieşene". 97—99). 7. („Libertatea" Anul III. 110). Anul X. 51-53). 3. 22. p. I. Anul X. „Istoricul desvoltării economice şi financiare a Ro­ mâniei". Note dintr'o călătorie prin ţară. 18. („Libertatea" Anul III. p. 8 p. înţelesul şi valoarea unei doctrine economice. 25. Civilizaţia romană şi gândirea economică. 17. („Libertatea" Anul IV. 20. 29. 26. I V . Bucureşti 1936. Albumul Lunii Bucureştilor. p. 31. „File rupte". („Libertatea" Anul III. 33-35. „ C D . p. No. („Argus" număr jubilar pentru 25 de ani de apariţie 1936). p. Civilizaţia grecească şi începuturile ştiinţei economice. 279-281). 46). 249). („Libertatea" Anul IV.53 14. 193—195. p. 47). („Libertatea" Anul BCU Cluj / Central University Library Cluj IV. C. Potenţialul şi viitorul economic al oraşului Bucureşti. 28. No. 23. •(„Libertatea" Anul IV. Comerţul în Evul Mediu. („Libertatea" Anul III. 4. „Moralitatea economiei dirijate". 24. 13—14. Scurtă privire asupra econo­ miei medievale. 9 şi 10. 1936. p. („Liber­ tatea" Anul III. p. Despre nevoia de a cunoaşte şi aprofunda studiul doc­ trinelor economice. 32. p. No. p. p. No. Paul Demetrescu: „Dreptul bancar" („Libertatea" An. 30. Financiară. p. („Libertatea" Anul III. („Libertatea" Anul IV. 1—3). Congresul economic al Ardealului. p. 44—49). Financiară. 27. 270). („Libertatea" Anul III. 150-151). 18. . No.

No. 8. 0 datorie imperioasă a zilei de astăzi. (Conferinţă ţi­ nută în cadrul Astrei din Braşov cu ocazia zilei de 24 Ian. 2. 11. naţionalism şi tineret. 75). Braşov. 43. O expunere a doctrinei liberale. 20 p. 6. No. Colaborarea* Uniunei Camerelor de Comerţ şi de Industrie cu puterile pu­ blice. No. 4. Ch. 189). 172—173). 20 p. Câteva precizări asupra liberalismului mo­ dern. No. No. 40. Ciclul confe­ rinţelor organizate de Academia de Export în sesiunea 19351936. („Libertatea" Anul IV. Galaţi. In­ stitutul Social Român secţia economică. c) Conferinţe. 37. 38. 3. 44. . 15-16 p. Naţiune. („Libertatea" Anul IV. 128). („Libertatea" Anul IV. ciclul conferinţelor organizate de Uniunea Intelectuală^ din Bucureşti în primăvara anului 1935. IV. Grigore Nandriş: „Viaţa Mareşalului Pilsudski. ( „ L i ­ bertatea" Anul. Timişoara. Jubileul „Astrei". („Libertatea" Anul IV. („Libertatea" Anul IV. 7. Turismul birocratic. Idealul naţional şi problema tineretului nostru. Paul Henry „Histoire Roumaine". No. p. 128). 39. (Libertatea" Anul IV. Depopularea Franţei. Iuliu Valaori. 42. p. 5. 47). („Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj bertatea" Anul IV. Bolşevismul. 12 p. 319). („Libertatea" Anul IV. No. No. 19 p. doctrină de echilibru şi pro­ gres social. 41. Timişoara. Jornescu: Producţia Agricolă funcţie socială. 320). 8. 1. No. (Ciclul organizat de Societatea Studenţilor în Litere şi Filo­ zofie din Cluj). C. 303). Conferinţe ţinute In cadrul ciclului organizat de Şcoala Politechnică din Timişoara în anul 1936. Semnificaţia Unirei dela 1859. 8. Cluj. Bucureşti. Bucureşti. 36. Liberalismul. 5 p. Economia românească în veacul al XIX. Profesorul Cezar Papacostea. p. 255). p. în ciclul conferinţelor organi­ zate de Şcoala Superioară de războiu. („Libertatea" An.54 35. Christodorescu: O operă profesional. Onisifor Ghibu: Pe urmele împăratului Constantin ceV Mare. Bucureşti. IV.

FACULTATEA DE MEDICINĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

3 Personalul decanatului. Dactilografe: Otilia Cosma şi Măria Danciu-Ţigăreanu. Ştefanuţ (doctor în ştiinţe politice). Foştii decani. Dr. . Decan: Prof. Prodecan: Prof. Ajutor de secretar: Teodor Chir an. IULIU HAŢIEGANU în anul universitar IOAN MINEA IAGOB IACOBOVICI CONSTANTIN URECHIA TITU GANE DIMITRIE NEGRU IULIU MOLDOVAN IOAN NIŢESCU TITU VASILIU MIHAIL A. Pedel: Simion Runcan.-32 1933--34 III. BOTEZ CORIOLAN TĂTARU IOAN DRĂGOIU VICTOR PAPILIAN CRISTEA GRIGORIU GHEORGHE MARTINESCU în anii univ. IULIU HAŢIEGANU. Curieri: Ştefan David şi Timoftei Chifor. BCU Cluj / CentralX.-22 1922. Impiegat: Elena Zugravu. 1935 2. 1934 până la Cluj şi dela 1. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9» 99 99 99 99 99 99 99 1919--20 1920--21 1921. 1. Dr. GHEORGHE BILAŞCU. Profesori decedaţi.-23 1923--24 1923--24 1924--25 1925--26 1926--27 1927--28 1928--29 1929--30 1930--31 1931. DUMITRU MICHAIL. Secretar: Mircea I. University Library 31. Dr.A) DECANATUL. Archivar: Ioan Saşcă. 1932—33.

Decorat cu medalia „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. M. . T. în anul şcolar 1927—1928. fost secundar al Eforiei spitalul Filantropia (prin concurs) şi preparator. In Cluj / Central University ţinut cursul de Igienă BCU anul şcolar 1921. a Library Cluj şcolară pentru revizorii şcolari din Ardeal. a) Profesori titulari. . C. medic oto-rino-laringolog al dis­ pensarului Lahovary din Bucureşti (C. 1. Directorul clinicii oto-rino-laringologice din Cluj. Profesor titular al catedrei de Patologie generală şi experimentală. chirurg. „Meritul Sanitar".Medaille des epidemies". 251—1934). al spitalelor C. „Bărbăţie şi Credinţă".) medic şef consult. „Comandor al Coroanei". Buzoianu Gheorghe. A. Doctor în medicină şi chirurgie dela Facultatea de Medicină din Bucureşti.Personalul didactic. al spitalului Brâncovenesc (prin concurs). 2. fost intern al spitalelor Eforiei Civile (prin concurs). D. I. No. Profesor titular al catedrei de Bacteriologic Di­ rector al Institutului de Bacteriologie. C. Mihail. medic şef oto-rino-laringolog al S. Profesor titular la catedra de oto-rino-laringologie dela 1 Oct. Decorat cu Meritul sanitar cl. în Bucureşti. la dispensarul Bonaparte Bucureşti. Fost Decan al Fa­ cultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. (prin concurs). născut în 1881. A. A. 2841. No. născut în anul 1883. Of. Director al Institutului de Patologie generală şi experimentală. născut în 1901 în comuna T g Bujor judeţul Covurlui. 1934 (I. R. D. No. I-a ( I . Decorat cu „Virtutea militară de aur". R. Botez A. Fost intern al clinicii oto-rinolaringologice din Bucureşti. Fost extern (prin con­ curs). Baroni Vitold. S. R. Doctor în medicină şi chirurgie. asistent şi docent la clinica I-a chirurgicală din Bucureşti. Premiat al Academiei Româ­ ne. 3. 3045—1934). S. Doctor în medicină şi chirurgie..

Preşedintele Soc. Membru ales al Academiei de Me- . Severin. Ocna. 5. Preşedintele Soc. Consilier la Societatea Culturală Principele Clarol. Direc­ tor al Căminului studenţesc Dr. Crucea comemo­ rativă ( I . Membru în Consiliul superior consultativ al Institutului superior de educaţie fizică. Tine­ retului Român. Şoimii Carp? ţilor. Profesor suplinitor la catedra de Fiziologie de la 1 Aprilie 1935. Director al Institutului de Istologie şi Embriologie. Doctor în medicină şi chirurgie. Decorat cu: „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. Goia Ioan. 3390—1921). Jud. Babeş. Fost decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1929—30. Preşedintele secţiunii Me­ dicale şi Biopolitice a Astrei. Profesor titular al catedrei de Istologie şi Embriologie la Universitatea din Cluj de la 1 Decembrie 1924. 7. R. 6. Director al Clinicei Medicale. prodecan în anii 1928—29 şi 1930—31. Doctor în medicină şi chirurgie. Colonel în rezervă. Doctor în medicină şi chirurgie. / Central University Library Cluj Tg. D. Consilier technic la Oficiul Ed. 1744—1918). Judeţul Alba. Medicale pentru Educaţia Fizică Cluj. Membru în Comitetul Central al Ligii contra Tbc. în comuna Sohodol. De­ corat cu Coroana României în gradul de Comandor. Născut la 19 Decembrie 1878 în comuna Caransebeş. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1919—20.58 medalia Victoria ( I . 4. 1933—1934 şi 1934—1935. No. Inspector general al „Străjerii ţării" pentru Ardeal şi Banat. Grigoriu BCU Cluj născut la 1 August 1883. V. Vicepreşedintele despărţământului Cluj al Astrei. Profesor titular de Clinică Gynecologică şi obstetricală dela 1 Octombrie 1919. Directorul Clinicei Gynecologice şi obstetricale. Haţieganu Iuliu. Membre de la Societe d'etudes scientifiques sur la tuberculose. Ioan Drăgoiu. în comuna Cristea. Membru al Ateneului Român. Intrat în învăţă­ mânt la 15 Octombrie 1905 ca şef de lucrări la catedra de Fi­ ziologie şi Istologie dela Şcoala superioară de Medicină Vete­ rinară din Bucureşti. No. Profesor titular de clinică medicală dela 1 Octombrie 1919. Profesor titular al catedrei de Semiologie medicală dela 15 Februarie 1930. Prodecan în anii şcolari 1932—1933. D. R. născut la 14 Aprilie 1885 în comuna Dârja judeţul Cluj. I. Medic veterinar. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1931—32. Judeţul Bacău. născut la 21 August 1892.

Moldovan luliu. 8. f. Senator de Arad. născut în anul 1882 în comuna Bogata de Mureş jud. născut în anul 1886.59dicină Române. Ofiţer al Instrucţiunii franceze. Kernbach Mihai. Berlin. Fost deputat de Hunedoara. I. Fost Secretar General şi Inspector General sanit. Fost Ministru al Ardealului în 1931. Profe­ sor titular al Institutului de Igienă şi igienă socială. gerichtliche Medizin. Prorector în anul 1927—28. judeţul Braşov. Doctor în medicină şi chirurgie. Fost De­ can al Facultăţii de medicină şi farmacie din Cluj. Fost Ministru Subsecretar de Stat la Departamentul Muncii. Doctor în medicină şi chirurgie al Facultăţii de Medicină din Cluj. Vice-Preşedinte al Colegiului Medical al judeţului Cluj. Comandor al ordinului Sf. Directarul Clinicei Oftalmologice. Z. Referent pentru România la Dtsch. născut la 17 Decembrie 1878 în comuna Tulgheş. Decan al Facultăţii de Medicină deladata de 1 Aprilie 1935. Decorat cu răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Membru corespondent al Societăţii de Medicină Legală franceză. Sava (medalia jugoslavă). Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Minea Ioan. Coroana României în grad de mare ofiţer. Putna. Directorul Institutului de Igienă şi sănătate publică Cluj. Medic Căpitan în rezervă. Profesor titular de clinică oftalmologică. 9. Michail Dumitru. născut la 3 Mai 1895 în comuna Vidra. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1920—21. Rector în anul 1930—31. Directorul Cli­ nicei neurologice. Medic Legist titrat al' Tribunalului Cluj. I. jud. şi de ocrotire al Ardealului. Decorat cu Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. 10. 11. Ofiţer al Coroanei. Rector în anul şcolar 19261927. Membru al Societăţii de Medicină Legală germană şi membru al Societăţii de Biologie Paris. Doctor în medi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cină şi chirurgie. Cavaler al Legiunei de onoare (Franţa). Diplomat în Medicină Legala a Facultăţii de Medicină din Rucureşti. Turda. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. în anul şcolar 1925—26. Prorector în 1931—32. Pro­ fesor titular de clinică neurologică din 1919. Comandor al Coroanei României. Profesor titular al Catedrei de MedicinăLegală din 1 Noembrie 1933. Doctor în medicină şi chirurgie. Decorat cu medaille des epidemies. Membru şi fost preşedinte al Societăţii de Biolo­ gie Cluj. I. Preşedintele „Ast- . Fost bursier al Fundaţiei' Rockefeller.

Membru al Societăţii de Biologie şi al Societăţii de Antropologie din Paris şi a diferitelor societăţi ştiinţifice din ţară. I. Profesor titular al catedrei de Radiologie dela 26 Ia­ nuarie 1923. Tecuci. Mem­ bru al Societăţi Germane de Chirurgie din Berlin.<60 rei". în co­ muna Buciumeni. •Coroana României în grad de mare ofiţer. 25930—1930. în anul şcolar 1930—31. născut la 17 Aprilie 1895. născut la 30 Decembrie 1883. Negru Dimitrie. Doctor în medicină şi chirur- . pentru Profilaxia cancerului din Cluj. Crucea Meritul Sanitar cl. I. Director al Clinicei chirurgicale. născut la 31 Mai 1895. Medalia Răsplata Mun­ cii pentru învăţământ cl. Fost De­ can al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. I. 12. Docent. Medic Colonel în rezervă. I. Steaua României în grad de ofiţer. Prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj în anul şcolar 1931—32. Doctor în medicină şi chirur­ gie. Directorul Institutului de Radiologie. Fost medic primar la Inst. Fost suplinitor al catedrei de Clinica chirurgicală dela 1 Au­ gust 1933. în anul şcolar 1923—24. Popoviciu Gheorghe. Membru al Asoc. Coroana României în gradul de Comandor. 14. Extern şi Intern al Eforiei Spitalelor •civile din Bucureşti. Meritul Sanitar cl. în co­ muna Chişineu. Fost agregat onorific (1 Iulie 1932). Doctor în me­ dicină şi chirurgie. Director al Operei Române Cluj. Doctor în medicină dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. Fost Conferenţiar definitiv de Semiologie chirurgicală. Crucea meritul Sanitar cl. 13. Decret No. născut la 17 Iunie 1888 în comuna Galaţi jud. jud. Franceze de chirurgie din Paris. I. Inspector General Sanitar. Papilian Victor. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. judeţul Arad. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. 15. Steaua României cu spade (cavaler). Profesor titular al catedrei de clinica chirurgicală dela 1 Noembrie 1933. 2230—1933. Membru corespondent al Academiei Române. Medic Colonel în rezervă. I. Prodecan al Facultăţii de Medicină în anul şcolar 1924—25. directorul centru­ lui de Radiologie. Cluj / Central University Libraryprofesor titular BCU Profesor agregat şi apoi Cluj al catedrei de Anatomie descriptivă şi topografică dela Facul­ tatea de Medicină din Cluj. Covurlui. Decoraţii: Cru­ cea de Război. Fost Decan al Facultăţii de Medi­ cină şi Farmacie din Cluj. Distincţiuni: Steaua României în gradul de ofiţer Decret No. Pop Alexandru.

Premiat al Academiei Ro­ mâne. de Bal­ neologie germană. . Kinderforschung. Steaua României în gradul de Comandor. de Sport din România. 16. Preşedintele comitetului Regional Cluj. Kinderheilkunde. Referent la Zentralblatt fiir Hygiene. în medicină. Profesor BCU Cluj / din University Library Cluj titular din 1 Mai 1934. Someş. Director General al Soc. Vicepreşedinte al Soc. Membrul al Societăţii de chimie biologică (Paris). I. Fost Ministru al Ardealului. Membru al Societăţii de Balneologie austriace. D. 17. Gynecologie. R. născut la 15 Mai 1889. născut la 27 August 1876 în comuna Sepreuş. Preşedintele Societăţii de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Decorat cu Coroana României în grad de ofiţer şi de comandor. Tătarii Coriolan. D. Doctor în medicină şi Chirurgie (Iunie 1901) al Universităţii din Viena. Titular la Clinica Infantilă dela 1 Martie 1935 şi suplinitor la Institutul de Farmacologie dela 1 Aprilie 1935. Prodecan în anul şcolar 1929—30. 60. Arad. Membru al Societăţii de Biologie. I. R. Vice-Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale Cluj. I. Titular al aceleiaşi catedre dela 1 N o embrie 1933 până la 1 Martie 1935. R. de Salvare. Şef de secţie (inspector de puericultura) al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică din 1929.454—1929. Forschung. 804—1928. agregat de Balneologie şi fizioterapie prin concursCentral 15 Februarie 1931. Membru în comisiunea Clinicelor. 27. Vicepreşedinte al Soc. în comuna Comei jud. Directorul Medical al Staţiunei bal­ neare Sovata din 1922. Fost şef de lucrări al Institutului de Farmacologie 1922—32. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. în anul şcolar 1928—29. Suplinitor al catedrei de Fiziologie dela 1 Octombrie 1932. Tbc. Di­ rectorul Clinicei dermato-venerice. (Osterreische balneologische geselschaft). al Fed. Sturza Marîus. şi la Nervenarzt. Membru pe viaţă al Astrei. Membru al Soc. Distincţiuni: Coroana României în gradul de Comandor I. Profesor titular de clinică dermato-venerică dela 1 Februarie 1923. Docent al Facultăţii de Medicină din Cluj (1926).gie. 4473—1929. I. D. Doctor în medicină şi chirurgie. Răsplata Mun­ cii pentru Biserică cl. Comandor al Coroanei României. Fost Di­ rectorul Căminului stud. Române de Balneologie şi Climatologie medicală. (Deutsche balneologische gesellschaft). jud. Prof. Ştiinţelor medicale. Medalia Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ cl.

Membru al Soc. 1928). Urechia Constantin. . Ţeposn Emil. pe anul 1933—34—35 şi 36. Franţa. Medalia Regele Ferdinand I. Internaţionale de Uro­ logie (Aprilie 1930). I. D. cl. Rieger şi Neuschotz în 1934 şi premiul Rieger în 1936). fost director de la­ borator Bacteriologic în timpul războiului. 3946 din 4 Decembrie 1931). Comandor al Coroanei României. Doctor în medicină şi chirur­ gie. Doctor în medicină şi chi­ rurgie. Fost Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor (1931—32). No. 8471 din Sept. Comandor al Coroanei României. cu spade (Decret R. Distincţiuni: Ordinul „Coroana României" cu spa­ de în gradul de Cavaler (Decretul No. Răsplata muncii pentru învăţ. und Psichiatrie. judeţul Făgăraş. Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Membru corespondent al Asociaţiei franceze de Urologie (Oct. 20. Membre dans le comite de direcţion des „Arhives internâtionales de neurologie". născut la 29 Sept. născut la 30 Octombrie 1883. Anatomice din Paris.•62 18. în anul şcolar 1922—23. . 1542 din 31 Mai 1934). Membru al Soc. Membru al Societăţii de Neurologie şi Psichiatrie din Elveţia Preşedinte al Soc. R. Fost deputat de Sălaj (sesiunea din Iunie 1931). Deputat University al Eparchiei Clujului BCU Cluj / Central sinodal Library Cluj (ales al districtului Zlatna). No. judeţul Fălticeni. Membru al Soc. Fost şef de lucrări de chimie biologică la Sorbona. ( I . " (Decret No. Crucea „Meritul Sanitar cl. Membru colaborator al Revistei italiene Urologia. 3372 din Martie 1930). I . Monitor al Clinicei Urologice Necker din Paris (anul 1921—22). Medic maior în rezervă. Crucea de Război. Profesor titular la catedra de Clinica boalelor Căilor Uri­ nare. Era. Fost Director al secţiunei medico-pedagogice depe lângă cli­ nica psichiatrică. 1928). Director al clinicei psrchiatrice. în comuna Cothăna de sus. Doctor în ştiinţe dela Sorbona. de Biologie. născut la 12 Mai 1876 în Flavigny. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Referent la Zeitschrift fur Neurol. Profesor titular de clinică psichiatrică dela 1 Octom­ brie 1919. fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Pasteur din Paris din 1898—1922. 1920). Membru al Societăţii germane de Urolo-t gie din Rerlin (Oct. etc.19. Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor medicale din Cluj. Premiat al Academiei Române (Premiul Dr. des Hopitaux de Paris. de Neurologie şi al Soc. Thomas Pierre. Decorat cu Legiu­ nea de onoare franceză. în сбтипа Fălticeni. 1890. I.

de ştiinţe Cluj. de Zoologie franceză şi membru în alte Socie­ tăţi savante franceze. Membru corespondent al academiei româ­ ne. Coroana Ro­ mâniei. de Geografie din Lyon. Medic Maior în armata franceză. Membru de onoare al Soc. Secretar Ge­ neral al Soc. med. Meritul Sanitar (Român). 1916—19. Ofiţer al instrucţiei pu­ blice. I. născut la 8 Mai 1885. Medaille d'honneur des epidemies Franţa. din Paris. de med.. (Meritul Sanitar). de Anatomie patologică. Benemerenti cl. de Anatomie Paris. în comuna Hârlău. Paris. I. Preşedintele Societăţii Linneenne din Lyon 1931. Ofiţer al Coroanei Române. Cavaler al Legiunei de onoare cu titlul militar. Fost profesor BCU Cluj / Central University Library Cluj angajat cu contract special pentru catedra de Istoria medicinei şi farmaciei dela 1 Aprilie 1921. născut la 4 Iulie 1870. Preşedintele R. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Laureat al Institului şi al Acad. Vice­ preşedinte al Soc. fost di­ rector al Inst. Medalia Re­ gina Elisabeta cl. jud. Cavaler al Stelei României de Războiu. iar •dela acea dată profesor de onoare al acestei facultăţi. Ofiţer al Academiei. „Meri­ tul Cultural". b) Profesori de onoare. Ofiţer al stelei d'anjouan. în comuna Chateau Thierry Franţa. Membru al Soc. de Biologie din Cluj. Cavaler al Meritului agricol. Fost preşedinte al Soc. de Hematologie. Române de Istoria medicinei 1930. Bărbăţie şi Credinţă cl. Anatomie Cluj.63 21. Profesor titu­ lar al catedrei de Anatomie patologică din Oct.. 22. ştiinţelor medicale din Cluj. Membru co­ respondent al Soc. I. I. Membru în comitetul de onoare al Con­ gresului de Istoria medicinei şi în comitetul Internaţional de Istoria medicinei. Membru de onoare al Soc. Reg. Guiart Jules. Vasiliu Titu. Corespondent al Ac. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1926—27. Director al Inst. 1922. Membru de onoare al Soc. din Cluj. de medicină din Paris. Profesor titu­ lar de parasitologie şi Istoria naturală medicală la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Lyon. al „Asociaţiunei". Prodecan în anul şcolar 1927—28. Distincţiuni: Medic locote­ nent colonel în rezervă. Răsplata Muncii pentru învăţă­ mânt cl. . Membru al Soc. Doctor în Medicină şi ştiinţe. grad de Cavaler. Botoşani. de Istoria medicinei şi farmaciei. Medic Căpitan în camp. până la 1 Iulie 1930. Membru al Academiei Lyoneze.

agregat de Istoria Medîcinei şi Farma­ ciei dela 1 Ianuarie 1932. S. Aleman Ion. agregat onorific. născut la 2 August 1891 în Sacadate de Olt. Crucea comemorativă cu baretele „Italia" şi „1919" Medalia Victoriei. Membru în Consiliul general al Sănătăţii şi ocrotirei. Şef de secţie la Inst. Conferenţiar definitiv. Membru tiular al secţiei ştiinţifice a „Astrei". judeţul Târnava mică. 23. A. de Igienă şi Sănă­ tate Publică. 27. Prof. Docent. Paris. Docent. Membru la diverse societăţi ştiinţi­ fice. Licenţiat în farmacie. Absolvent al Facultăţii de ştiinţe. Membru în comitetul de redacţie al revistei Archeion (Roma). Diplomat al şcoalei de Igienă Harvard (Harvard School of Public Health) Boston U. . Doctor în medicină şi chirurgie. Numit prin concurs cu data de 1 Aprilie 1932. 26. Doctor în chimie. Membru corespondent al Acad. d) Agregaţi onorifici. etc. 1919. Conferenţiar definitiv de fizică medicală dela Iulie 1932. Comandor al „Coroanei României" e) Conferenţiar definitiv. etc. Judeţul Sibiu. Docent la 1 Iunie 1927. confe­ renţiar. Medic maior în rezervă. Născut la 5 Iulie 1893 în oraşul Brăila. Valeriu. In­ ternaţionale de Istoria ştiinţelor. Coroana României cu spade. 24. Distincţiuni: Steaua României în grad de ofiţer pentru merite sanitare. In învăţământ dela 1 Oct. Secâreanu Ştefan. 25. Membru al Societăţii de Biologie Cluj. născut în Bucureşti la 10 Iulie 1900. Doctor în medicină şi chirurgie. Profesor agregat la catedra de Clinică Sto­ matologică. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Membru în comisia permanentă pentru rectificarea erorilor ştiinţifice a Comite­ tului Internaţional de istoria ştiinţelor. Agregat onorific de Igienă colectivă.64 c) Profesori agregaţi. Bărbulescu Nicolae. în co­ muna Braşov. Bologa L. Decorat cu ord. Zolog Mihail. Docent dela 1 Iunie 1926. Directorul Clinicei Stomatologice din Cluj. născut la 2 Decembrie 1894 în comuna Coroisânmartin. Medalia „Ferdinand ClujcuCentral University Library Cluj BCU I " / spade. născut la 26 Noembrie 1892.

Medic-căpitan abilitat docent în specialitatea „Ortopedie şi chi­ rurgie infantilă" cu data de 1 Februarie 1932. 11. 5. Daniello Leon. Asistent al Clinicei medicale. 3. Asistent al Clinicei dermatologice. Şef de lucrări la Clinica oftalmologică. BCU Cluj / născut la 1 Mai 1894. Şef de lucrări la clinica infantilă (până la 31. Doctor în medicină şi chirurgie. Ca­ valer al ord. în 7. Nichita Emanoil. în comuna Ohaba. XII. Asistent al clinicei medicale. Docent. Doctor în medicină şi chirurgie.65 f) Docenţi. 1. Şef de lucrări la Clinica ginecolgică şi obstetricală. Anatomice din Paris. 10. 2. născut la 18 Noembrie 1893. de Anatomie descrip­ tivă şi topografică. judeţul Făgăraş. Şef de lucrări la Clinica dermato-venerică. Do­ cent. Doctor în medicină şi chirurgie. doctor în medicină şi chirurgie. Membru al Soc. în comuna Blaj. născut la 4 Aprilie 1892. 1921). Do­ cent. doctor în medicină şi chirugie. 8. judeţul Arad. Cimoca Valeriu. (Nov. Voicu Ioan. născut la 24 Ianuarie 1891. Zugravu Gheorghe. ju­ deţul Cluj. Doctor în medicină şi chirurgie. Do­ cent. Docent. în comuna Goldăi. Şef de lucrări la Inst. Popovici Traian. „Coroana României". Docent la Clinica infantilă. 6. Docent. Sărat. ANUARUL 1935/36 5 . R. Do­ cent. născut la 1898 în comuna Hidiş. 4. Vancea Petru. Decent. Doctor în medicină şi chirurgie. Central University Library Cluj comuna Berechiu. judeţul Someş. doctor în medicină şi chirurgie. născut la 26 August 1898. Konradi Dănilă. Do­ cent. Doctor în medicină şi chirurgie. Velluda Constantin. Iancu Axente. Doctor în medicină şi chirurgie. Gavrilă Ioan. Sărat. judeţul Târnava Mică. născut la 2 Noembrie 1898 în comuna Budapesta (Ungaria). Asistent la Clinica ginecologică şi obstetricală. 1935). 9. judeţul R. doctor în medicină şi chirurgie.

Funariu Smaranda ( R ) . Ilea Teodor ( R ) 17. Malnasi Geza (M) 37. Bako Zoltan ( M ) 55. Lobonţ Nicolae ( R ) 70. Luştrea Vasile ( R ) 29. Dima Ctin ( R ) 65. Forţu Nicolae ( R ) 3. Macri Ionel ( R ) 34. Grosz Geza (E) 7. Gheorghiu Teodora ( R ) 11. Incze Iosif (M) 18. Furdui Ioan ( R ) 4. Domincovich Nic. Finchelştein Sulim (E) 2. Cotul Isac ( R ) 57. Alexiu Gheorghe ( R ) 41. Deşliu Gheorghe ( R ) 66. Bolgar Desideriu ( M ) 47. Lipovan Gheorghe ( R ) 31. Fodor Andrei (M) 39. Comanescu Aurel ( R ) 62. Chiru Gheorghe ( R ) 61. Leb Iosif (E) 28. Manyak Ernest (M) 33. Loew Walter Iuliu (G) 30. Bernard Alex (E) 46. Givulescu Iuliu ( R ) 13. Ionescu Gheorghe ( R ) 16. Hartstein Samoil (E) 15. Dăneţ Andrei ( R ) 74. Bota Emil ( R ) 45. Dumitrescu Dumitru ( R ) 69. Anghi Iosif ( R ) 42. Bucur Coriolan ( R ) BCU Cluj / Central University Library Cluj 54. Gotfried Ileana (E) 12. Henter Colman (M) 14. Albaiu Coriolan ( R ) 38. ( M ) 64.66 Lista doctorilor în medicină promovaţi în anul şcolar 1935-36. Iaklovschi Dionisie (M) 20. Ilian Virgil ( R ) 19. Medeşan Filon ( R ) 36. Kepp Richard (G) 26. Keresztesi Tiberiu (M) 24. Barta Alex ( R ) 48. Bitterfeld Herman (E) 52. Klepner Ferdinand (E) 23. Cârjoescu Ctin ( R ) 59. Gârbea Ştefan ( R ) 6. Goldstein Nicolae (E) 8. David Cornel ( R ) 32. Dodul Nina (R) 73. Bucur Iacob ( R ) 56. Csalner Felix (G) 63. Klein Alfred (E) 25. Bojiţia Aurel ( R ) 43. Becan Aurelia ( R ) 51. Joo Ştefan (M) 22. Baba Iosif ( R ) 44. Ionescu Ctin ( R ) 21. Magda Vasile (R) 35. Birău Ioan ( R ) 49. Licherdopol Virginia ( R ) 27. Cotuţiu Iulian ( R ) 58. Arsenie Ctin ( R ) 40. 1. Ballo Arpad (M) 53. Dumitrescu Alex ( R ) 72. Bogdan Pavel ( R ) 50. Gyepesi Gheorghe (M) 5. Dimitriu Măria ( R ) 71. David Gheorghe ( R ) 67. Garda Florica ( R ) 9. Cameniţă Vasile ( R ) 60. Domide Leon ( R ) 68. Gheorghianova Nina ( R ) 10.

Roşu Dumitru ( R ) Muller Max (E) 105.88. Vlad Ştefan ( R ) Pop Liciniu ( R ) 123. Rofh Ernest (G) Mate Elemer (M) 104. 82. 77. Tătaru Vasile ( R ) Puiu Vespasian ( R ) BCU Cluj)/ Central University Library Cluj .67 75. 92. •81. Vintici Ştefan ( R ) Popescu Mircea ( R ) 125. -80. 87. 100. Veselovsćhi Iosif ( R ) Roşianu Ioan ( R ) 129. Vitanyi Vasile doctor dela Universitatea din Paris 2. 76. Todoran Măria Plauchithiu Ioan ( R 122. Sajovics Adalbert ( E ) Osvat Bârna (M) 114. 102. 95. 85. 78. 98. Simon Adalbert (M) Nagy Ştefan (M) 111. Schvartz Iosif (E) Popa Silvia ( R ) 116. Strat Şimona ( R ) Nutu Traian ( R ) 112. ^97. Salamon Roza (E) Moţoiu Vasile ( R ) Nicolescu Gheorghe ( R ) 107. 99.(R) 121. Stănescu Ctin ( R ) 108. . 101. 90. Tomoiagă Gheorghe ( R ) Pop Cornel ( R ) 119. Vago Octavian (E) Preda Victor ( R ) 125. 86. r94. . Zolog Nicolae ( R ) Rarînca Dan (RJ Lista oehivalarilor de diplome de doctor ia medi­ cinii şi chirurgie.84. Juga Aurel „ „ „ „ Roma 3. 79. 103. 33. Salamon Berthold (E) Pop Vaier ( R ) 118. 1. Spineanu Vasile ( R ) Osvat Ludovic (M) 113. Varadi Carol (M) Popluca Mircea ( R ) 124. 96. 93.„ „ Gratz . Spătaru Titu ( R ) Neulander Zoltan (E) 110. âl. Vlad Aurel ( R ) Popa Pantea ( R ) 127. Sinreich Gabrîel (E) Olaru Enea ( R ) 115. Teodorescu Panait ( R ) Păcurariu Ioan ( R ) 120. 89. Sbârcea Ioan ( R ) Naftali Edmund (E) 109. Stoinescu Grigore ( R ) Predescu Dumitru ( R ) 117. Rusu Lavinia ( R ) Mocanu Elena ( R ) 106. Veisz Alex (E) Popa Solomon ( R ) 128. Vass Adalbert (M) Rişcuţia Anton ( R ) 130. RoLh Ervir „ „ .

s'au ţinut cursuri de semiologie chirurgicală.. Dr. Prof. Pop. Borza (dela 1 Mai 1936).. Nichita (36 lecţii). Nana (până la 30.Puşcariu (dela 1 Mai. Aprilie 1936). Zeno Şt. Dr. Safta EmiL Dr. R. Cu studenţii anului V şi VI. Custode: Petre Toma. Dl Dr. Totoianu. Şef de lucrări: Dr. Eugen Adam.Aprilie 1936).. Al. Dr. Director:. Emil Safta (47 lecţii).. în domeniul vast al chirurgiei şi apoi . 1. A .B) PERSONALUL Џ ACTIVITATEA DIDACTICA. Dr. Al.. Secretar-dactilograf: Măria Popa./ Central University Library Cluj BCU Cluj Preparatori: Dr. Borza (până la 30 Aprilie 1936). Zeno Şt. de Dl Asistent Dr. 1936). Dr. Dr» Constantin Gheorghiu-Duncă (dela 1 Mai 1936) şi Dr» Traian Stoicoiu (dela 1 Mai 1936). Zeno Şt. Clinica chirurgicală. (până la 30. Dr. Dr» A. Ioan Mureşian (până la 30 Aprilie 1936)». I. cursuri de clinică chirurgi­ cală Dl Prof. Alexandra. titular: Dr. Asistenţi: Dr. Cu studenţii anului IV: s'au ţinut cursuri de mică chirur­ gie şi mică ortopedie de Dnii Prof. Cursurile de clinică chirurgicală din acest: an: şcolar ave fost repartizate după cum urmează: Cu studenţii anului ПГ. Nana (dela 1 Mai 1936). Această împărţire a avut dublu scop: acel de a iniţia înmod treptat pe student. * Laboranţi: Vasile Toma şii Ioan Hurdubaiâ. Borza (26 lecţii cu studenţii) din anul V. M. Pop (37 lecţii) şi de medicină operatorie de. Pop şi Doc. Radu Puşcariu. Daghie Vasile (până la 30 Aprilie 1936).

Dupăce li se expunea ex catedra partea clinică şi terapeutica a afec­ ţiunii. Cu studenţii anului V şi VI.. Petre Bruda (dela 1 Aprilie 1936). Ћ. studenţii anu­ lui "V. perttru prima oară. Jn care timp studentul a fost iniţiat cu lucrurile elementare dar de bază pentru chiimrgie. tai xa&rail căruia fl'au . După lecţiunile de semiologie chiEurgicală din anul III. Laborant: TJţra Dumitru. Astfel studenţii anului V bene­ ficiau de cursurile anului VT şi viceversa. Ioan Danicico. Asistent: Dr. se trecea la partea practică. Cursurile de Clinica urologică au îost urmate. Ohiectul cursurilor a fost de mare chirurgie. Pragoiu şiiBr.s'a trecut apoi la lecţiunile de mică chirurgie şi anică ortopedie afe studentului din anul IV. au putut urana stagiul ifle spital. In cursul anului curent. Ţeposu.тшше лЗе 'leeţjuni şi cazuri practice. D r . Şef de lucrări: Dr. ope­ raţiunile din acest domeniu. Aceste cursuri de mică chirurgie şi mică ortopedie au fost •efectuate printr'o dublă prismă: teoretic şi practic. titular: Dr. sub supravegherea şefului de lucrări şi a personalului didactic ăl clinicei. de stu­ denţii anului T de medicina în două ore pe săptămână. Director: Prof. . 2* Clinica T>oalelor căilor urinare. Studenţilor din anul V li s'au fixat ore speciale de tećhTiică chirurgicală unde au executat ei înşişi. T . s'au ţinut cursurile în comun pentru scopul arătat mai sus. pe cadavru. Bruda (până la 31 Martie 1936). I. operaţiunea care se făcea "de însuşi studenţii sub supravegherea şi ajutorul prdfesorului ^au personalului didactic al clinicii. Studenţii posedând noţiunile de semiologie chirurgicală şi de mică chi­ rurgie au putut BCU Cluj / cu maiUniversity Library Cluj sintetiza Central multă uşurinţă lecţiunile de chirurgie toracică şi chirurgia abdominală care a fost punctul principal al cursurilor. Ioan Braţul (dela îl Aprilie 1936). adică de-a beneficia de un nu­ măr cât mai mare de lecţiurii. Preparatori: Dr. Ioan Popa şi Dr.•69 a Ibeneîicia tde пда -număr cât пџад .

Director: Prof. Cursurile au fost ţinute de Directorul Clinicei. Florian Căprariu. I. Şef de lucrări: Dr. Ioan R o ­ man (dela 1 I I I . S'au ţinut astfel 40 lecţii. Preparator technic: Ioan Bâzsa: Desenator: Elena Todea nasc Fin ta. Prof. Grigore Mihăileanu (până la 30 IV. Cornel Todea (până la 31 V. Preparatori: Dr. 1936). Ţeposu iar în lipsă de şeful de lucrări Dr. Dr. Bulbuca.10 făcut demonstraţii practice asnpra diagnosticului şi măsiifiloi? terapeutice curente. I. Bruda. Dr. I . Marius Hăngănuţ. Asistenţi: Dr. titular Dr. Danicico şi. 1936) şi Felicia Peneş (dela 1 V I L 1936). Dr. I. Ţeposu. el însuşi să-idepisteze boala şi tot el să aplice terapeutica în cadrul cu­ noştinţelor lui. 1936). Ioan Oprean. P. Dr. Dr. Şte­ fan Preotesoiu (dela 1 VI. Ilie Olteanu. E. Bruda. Stagiul de spital a fost urmat sub directa supraveghere aDirectorului Prof. Cursurile au constat dintr'o parte clinică şi altă parte de semiologie. ca atât cursurilede clinică. cât şi cele de semiologie să fie însoţite de demon­ straţii de bolnavi şi urmărite de demonstraţii de procedeenoui terapeutice sau chiar şedinţe operatorii* In cursul stagiului s'a căutat să se pună studentul în po­ sibilitatea ca singur să ia contact cu bolnavul. Iuliu Haţieganu. Danicico şi 2 de Dl asistent Bruda. V. Clinica medicală. Dr. BCU Cluj / ajutaţi de Asistentul Dr. Ioan Gavrilă. dintre care 36 de Dl profesor. 3. E. sub conducerea Şefului de lucrări Dr. Popa şi Dr. S'a căutat pe cât a fost posibil. Dr. Danicico şi Central University Library Cluj P. Leon Daniello. Asistentul Dr. Degan EmiL Dr. -Laborant: Cornel Meteş (până la 28 I I . 1936). 1936). Dr.Dr. Dr. 2 de Dl şef de lucrări I. şi Preparatorii Dr. Aurel Moga. Dr. Tibe­ riu Spârchez şi Dr. Dr. Octavian Stanca (până la 30 VI. 1936). 1936). 1 . Gustode: Gal Iuliu. Paul Sichet (până la 31 VIII. Vaier Secarea (dela 1. 1936).

Dl Doc. . i Dl Doc. Doc. insistând mai mult asupra în­ văţământului practic la patul bolnavului. Dr. Spârchez. Daniello asupra tubercu­ lozei pulmonare. apoi acelaşi nu­ măr de lecţiuni cu elevele de surori de ocrotire asupra aceIuiaş subiect. au făcut stagii la secţia de boli pul­ monare 2 ore pe săptămână cu Dl Doc. care conţine în mod principal aparatul gastro-intestinal şi hepatic. (9 lecţii) audiate în mare parte de către studenţii anului V I . Daniello. Gavrilă şi odată pe săptămână (IV2 ore) la spitalul epidemic din Cluj cu Dl Doc. 1D lecţii asupra tuberculozei pentru medicii cari urmează cursul de specializare în igienă. . Dr. începând cu acest an şcolar. Dl Doc. aducând în faţa studenţilor un număr cât mai mare de bolnavi. Clinica a funcţionat aproximativ ca şi în anii precedenţi. iar D.71 In cursul acestui an a apărut volumul I I din Tratatul Elementar de Semiologie şi Patologie Medicală. Haţieganu dela începutul învăţământului medical românesc la aceasta Uni­ versitate. (10 lecţii) cu studenţii anului VI. Gavrilă a ţinut 20 lecţiuni asupra bolilor con­ tagioase cu medicii igienişti şi 20 lecţiuni teoretice şi practice asupra aceloraşi boli cu elevele de surori de ocrotire. Dr. Dl Doc. (15 lecţii). cu Dl Doc. fiecare lecţie fiind ilustrată cu prezentare de multe cazuri. Cursurile şi stagiile de spital s'a ţinut conform programu­ lui: Dl profesor Haţieganu a ţinut 3 ore săptămânal cu stu­ denţii anului IV—V. Dr. 2 ore şi Va pe săptămână. Gavrilă. I Gavrilă a făcut cursuri asupra bolilor inBCU Cluj / Central University Library Cluj fecţioase. redu­ cerea învăţământului teoretic. Daniello a ţinut. I. . Dr. de-a face vizitele sale cu studenţii la patul bolnavu­ lui înaintea orelor de curs. continuându-se tradiţia inaugurată de Prof. Studenţii anului VI. Dr. Pune­ rea la dispoziţia studenţilor a acestui tratat de semiologie şi patogie medicală a permis. o oră săptămânală de policlinică cu studenţii anului VI. (în total 37 lecţii). Stagiile de spital s'au făcut după cum urmează: Studenţii anului IV—V au făcut stagiu de 4 ori pe săptă­ mână câte 2 ore cu Dl asistent Dr. (în total 15 lecţii) prezen­ tând un număr cât mai mare de bolnavi în faţa studenţilor. Gavrilă a mai ţinut un curs liber de boli de nutriţie. apoi la secţia de boli infecţioase a clinicei. Dr. Dr.

Semiologia tubului digestiv. unde de 2 ori pe săptămână. Dispensarul studenţesc contra tuberculozei funcţionează la ambulanţa clinicei medicale. Director: Prof. In clinica medicală 3121. Semiologia aparatului vascu­ lar. Ioan Goia. In cursul anului 1935 au fost internaţi în clinica medicală şi în secţiile sale următorul număr de bolnavi: 1. se examinează studenţii Universitari (vezi rap* — Dispensarului antituberculos). conform programului Facultăţii de către asistenţii şi preparatorii clinicei medicale. femei. In secţia de boli infecţioase 53~3. dela 1 3 p. cât şi în secţia de boli pulmonare a clinicei. Cursurile ţinute cu studenţii anului I I I de medicină de Prof. Aci se fac consultaţiile gratuite în fiecare zi înainte de masă de către 2 asistenţi in mod paralel. m. 2. Aparatul respirator. 3.n Dl Dr. altul pt. La consultaţiile gratuite ale clinicei au fost examinaţi în cursul anului 1935 un număr de 9170. Dr. Preparator: Dr.1n secţia de boli pulmonare a clinicei 447. . Moga a făcut 20 lecţiuni cu elevele surori de ocrotire asupra bolilor interne. unul pt. L. ajutaţi de 2 externi. m. 'Catedra de Semiologia Medicală a funcţionat şi anul acesta (cum funcţionează de altfel dela înfiinţarea ei) în Cli­ nica Medicală. de Universitate. A. Ioan Goia au fost în număr de 54 şi au tratat despre următoarele: Istoricul şi importanţa semiologiei medicale. Ioan Graur. Telia. Se­ miologia ficatului. La începutul anului şcolar au fost examinaţi de către asistenţii clinicei toţi studenţii cari au intrat în anul I. Semiologia pancreasului. dela orele 6—8 se fac consultaţii medico-sportive de câtre Dl Dr. Aparatul circulator. Stagiul de spital cu studenţii anului I I I s'a făcut ca şi în anii precedenţi. Dr. Clinica semiologie medicală. bărbaţi. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. In ambulanţa clinicei în fiecare Joi d.

Clinica neurologică. Custode: Măria Balcea. titular Dr. Secretar-dactilograf: Elisabeta Blaşiu. Dela 20 Aprilie până la 25 Mai a. Laborant: Nicolae Simtion. lecţiunile clinice au fost ţinute de către şeful de lucrări Dr. Infirmieri: Ana Ungurean. câte trei ore săptămânal cu studenţii din anul VI tratânduse afecţiunile mai importante ale sistemului nervos central şi periferic cu prezentări de bolnavi. Alexandrina Reiezanu. Niculae Gavriluţiu. cu studenţii din anul VI. S'au ţinut de către directorul Clinicelor 34 lecţiuni clini­ ce. Şef de lucrări: Dr. Vilhelm Prack. Asistenţi: Dr. Floare Dovan şi Olimpia Turdeşan. titular Dr.73 5. Valeria Radu. Director: Prof. Custode: Iosiî Nagy. Constantin Urechia. Teofil Dragomir. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. Mihail Keusch. Asistenţi: Dr. Director: Prof. Dr. Şef de lucrări: Dr. Ion Minea. Servitor: Gheorghina Avramescu. S'au făcut 33 lecţii ilustrate de demonstraţii şi prezen­ tări de cazuri. Preparator: Dr. Leonida Dragomir. Teofil Dragomir. Preparator: Dr. Desideriu Duma. Clinica psihiatrică. Sita Gheorghiu. Zamfira Plic. Prim-supraveghetori: Vasile Blag. c. . Petru Plic. Infirmieri speciali: Ştefan Demeter. Servitor: Raveca Nagy. Berta Ajkai Săcăluş. piese anatomopatologice macro şi microscopice şi cu protecţiuni. Desenator: Sever Furdui. Andrei Demeny. Gheorghe Retezanu. Aurel Blaşiu.

Gheorghe Zugravu (până la 31 Decembrie 1935) suplinit de Dr. Dr. Gheorghe PurgePreparatori: Dr. i Şef de lucrări: Doc. A. 8. I. Tr. Servitor: Ştefan Buzilă. Voicu şi Dr. Dr. titular Dr. Margareta Stan (dela 1. XI. Iancu. Dumitru Căprioară şi Dr. Au fost împărţiţi în serii repartizaţi la Gynecologie. Moaşa primară: Matilda Bura (până la 31. VII. 1936). Dr. titular Dr. Cristea Grigoriu. Popoviciu şi Docent Dr. Petre Avrămoiu (dela 1 Noembrie 1935) Preparatori: Dr. . Dr. Popovici. Asistenţi: Dr. Ortansa Mihailescu. VIIT.. până la 31. Ioan Voicu şi Dr. Ilie Toma (până la 31 Octombrie 1935). 1935 până la 28. Nicolae Coja. Ana Maja (dela 1. II. Director: Prof. Tr. In afară de cursurile teoretice şi practice din domeniul obstetricei şi ginecologiei făcute cu studenţii din anul V studenţii au mai făcut stagiu clinic de 3 ori pe săptămână. demonstrându-li-se în cele 18—20 zile de stagiu în fiecare secţie toate cazurile aflătoare în tratament şi practi­ când operaţiile Obstetricale la Fantom. 1936). BCU Cluj / Central University Library Cluj S'au mai ţinut cursuri din diferite capitole ale Obstetricei şi Gynecologiei de către Domnii: Docent Dr. Munteanu (dela 1 Ia­ nuarie 1936). Gh. Clinica ginecologică şi olbstetricală. luliana Cirlea. VI. Gh. 1935). Dr. Gheorghe Popoviciu. Director: Prof. Laborant: Ilie Roşea. Traian Popovici. Cursurile de obstetrică pentru elevele Şcoalei de Moaşe şi ale Inst. Docent Dr. Surorilor de Ocrotire au fost ţinute de către Doc.74 7. Ioan Voicu. Şef de lucrări: Docent Dr. Clinica infantilă. 1936). V. Obstetrică şi fantom. . Asistenţi: Docent Dr. Purge şi cursuri de îngrijirea noului născut de Docent Dr. Larisa Gluşco (de la 1. X. Adriana Berariu.

fie din serviciul clinicei. patogenie şi terapie.75» Custode: Ion Osvath (până la 31 Martie 1936). In timpul anului s'au lucrat de către candidaţi mai multe teze de doctorat. Gh. în legătura cu foarte numeroase cazuri prezentate oră de oră. la data de 2 Martie 1936. etc. Ion Meula (dela 1 Aprilie 1936). Dr. III. 1935—19. ajutat de personalul medical al cli­ nicei. Popoviciu a ţinut o lecţie inaugurală festivă. Supraveghetoare: Ruxanda Moga. Prof. Conform programului s'au făcut în mod regulat câte 3 ore de curs săptămânal (54 lecţii). Popoviciu. Dr. în număr de 128. Lucrările practice din clinică s'au făcut sub conducerea Dlui Prof. Cursurile au fost însoţite de prezentări de bolnavi. aranjate pentru medici de Asociaţia Docenţilor Universitari din Cluj. In afară de orele reglementare. Dna Asistentă Dr. In afară de numeroasele cazuri de boală prezentate la cursuri. Dr. restul de boli au mai fost expuse ca semiologie. la Congresul Surorilor de Ocrotire. Popoviciu un curs de puericultura (2 ore săptămânal în­ tre 27. Gh. Iuliana Cirlea a făcut 48 ore (2 lecţii de câte 1 oră săptămânal) dfc pedatrie şi puericultura pentru elevele Surori de Ocrotire. fie din cei prezenţi la consultaţiunile zilnice. BCU Cluj / Central University Library Cluj Gh. In afară de cursuri o activitate didactică importantă a fost ţinerea lucrărilor practice cu stagiarii anului V de medi­ cină. Tot în cursul anului şcolar 1935—36 s'a ţinut de Prof. Popoviciu. cari au fost repartizaţi de Decanat în mai multe serii. cu subiecte alese de Prof. Cursurile de Clinică infantilă (pediatrie şi puericultura)^ au fost predate studenţilor din anul V de medicină. 1936) pentru medicii cari au urmat cursurile de specializare în igienă. Gh. XI.. Dr. vorbind despre „Probleme actuale în Pediatrie şi Pue­ ricultura". Popoviciu a ţinut conferinţe la cursurile de perfecţionare. etc. . într'o secţie special amenajată cu concursul Fundaţiei Rockefeller. Gh. Dr. ţinute conform progra­ mului dela începutul anului şcolar.. Laborantă: Măria Mesaroş-David. Pe lângă cursurile menţionate. Dl Prof. A ceste eleve fac tot timpul un stagiu de practică în clinică.

Doc. Şef de lucrări: Dr. 10 ore cu su­ biecte din domeniul dermatologiei (stabilite de Dl Prof. . Dr. Clinica dermato-venerieă. Doc. Leonida Pop. Cimoca: Cursul de docenţă. Popoviciu. D. 9. a luat fiinţă „Societatea de Pediatrie şi Puericul­ tura din Cluj" pentru protecţia mamei şi copilului. Modranu Liviu. Dr. (stu'denţi anul VI. Dr. titular Dr. Dr. Dr. Vasile Tătaru. S'a insistat cu un bogat material clinic asupra problemelor din domeniul Veneroligiei şi Dermatologiei. La iniţiativa Dlui Prof. Motentan. Disciplină de dermato-sifiligrafie a fost predată în 69 ore <de curs câte 3 ore pe săptămână studenţilor din anul VI. Cirlea BCU Cluj Central University Library Cluj Petru. Desenator (secretara) Ida Dr. precum şi de marele public. Societatea a ţinut mai multe şedinţe publice. Dr. Dănilă Konradi. în ziua de 28 Hanuarie 1936. Asistenţi: Dr. Dr. Director: Prof. In afară de acestea s'au mai făcut următoarele cursuri. Preparatori: Dr. Konradi: 3 ore „Serologia Sifilisului". unele cu caracter ştiinţific. Coriolan Tătaru. societăţile de bine­ facere. <0m de serviciu: Francisc Asztalos.*76 S'a continuat cu lărgirea activităţii clinicei şi înzestrarea <-ei. <dela 1 Iunie 1936). Ioan Kienle. Nicolae Lengyel. Curs de venerologie cu demonstraţiuni pentru surori de <ocrotire opt ore. promiţându-se tot con­ cursul pentru realizarea problemelor asumate. In sfârşit Prof. cu deosebire a bibliotecii şi a laboratorului. Vaier /Cimoca. Această înfăptuire a fost îmbrăţişată de oficialităţi. Tătaru). Popoviciu a editat primele 2 volu­ me ale unui „Tratat de Pediatrie şi Puericultura". Laboranţi: Ioan Dull. Gh. V. . Dr. altele tratând protecţia materno-infantilă. Gh. Rihard Hoffman (până la 31 Mai 1936). având ul­ timul volum (al 3-lea) sub tipar. Dr.).

în 80 de ore de curs. Dr. Asistent: Dr. Traumatismele sferei oculare. Patologia corneei.71' ' \ I # . 11. Elena Hendea (până la 31 Mai. Francisc Klima (pânăv la 30 Iunie 1936) şi Dr. Ion Păcurariu (dela 1 Iunie 1936). Dr. de operaţii oculare.. Mecanic-electrician: Vasile Petcaş. Clintim •ftUlmolwfleâ. 5. au frecventat zil­ nic clinica.. Li viu Ghidrai. 11. cu studenţii. Dumitru Uichail Şef de lucrări: Dr.. BCU Cluj Central University Library Cluj stările glaucomatoase. Patologia conjunctivei. Toate aceste lecţiuni au fost însoţite de numeroase de­ monstrări clinice de bolnavi. Dr. Patologia pleoapelor. 3. Patologa / refracţiei oculare. Neoplaziile sferei oculare. . Lavinia Rusu (până la 31 Mai 1936). 4. din următoarele capitole de patologie oculară: 1. Preparatori: Dr. Infirmiere: Cătălina Decsei şi Susana Decsei. Glaucomul şi. 6. 1936). Asistent: Dr. de prezen­ tări de aparate şi instrumente şi de piese microscopice. Laborant: Axente Buda. Lavinia Rusu (dela 1 Iunie 1936). Petre Vancea. 7. 2. Legăturile boalelor generale cu patologia oculară. Patologia irisului şi corpului ciliar. dela orele 9—11. S'au predat în total 40 de lecţiuni de teorie şi clinică oftalmologică. Patologia scleroticei. 8. anului V. Clinica stomatologica. Preparator technic: Adam Simedru. în stagii clinice orânduite de de­ canat. Desenator: Cornel Codreanu. Iosif Baba (dela 1 Iulie 1936). 9. Director: Prof. Laborant: Molnar Ştefan. Vasile Vasilescu. In afară de acestea. 10. Ioan Aleman. Patologia aparatului lacrimal. Şef de lucrări: Dr. 12. Dr. Director: Prof. Preparatori: Dr. studenţii împărţiţi în serii. Inooenţiu Băbuţiu. Georghe Iliescu. Patologia cristalinului. titular: Dr. agregat Dr.

Pulpitele.\18 Cursul de Clinică Stomatologică. Lucrările practice au fost executate sub conducerea şe­ fului de lucrări al Clinicei Dr. Ghidrai în orele de sta­ giu 8—12 a. I. chiste. Instrumentarul dentistic. V. e) interpretarea filmelor radiologice. Băbuţiu în colaborare cu asistenţii Dr. A executat operaţiuni înaintea studenţilor. drenajul salivei. g) Principii generale în ortodonţie. indicaţiuni şi contraindicaţiuni. a fost urmat de studenţii în Medicină anul I V în număr de 141 şi s'a făcut de către Dl Prof. pioree alveolară. Obturaţie pro­ vizorie. Dl Prof. calmante. igiena bucodentară. h) Boli chirurgicale dento-maxilo-faciale. c) formarea ca­ vităţilor. tehnica operatorie a obturaţiunilor. I. tratamentul -curativ. m. sterilizarea ei. c) indicaţiuni şi contraindicaţiuni l a extracţia dinţlor. 3 oee pe săptămână. In acest an au urmat cursul de specializare în Stomato­ BCU logie un număr deCluj / doctoriUniversity Library Pe lângă lucră­ 32 Central in medicină. de: granulome. s'au ţinut cursuri de tehnică dentară şi cursuri teoretice pentru iniţierea în lucrările practice după cum urmează: Prof. Insistând în deosebi asupra: 1. Vasilescu şi Dr. 3. L. Aleman în 37 lecţii. Diagnosticul clinic. 2. d) Complicaţiunile extracţiunilor şi tra­ tamentul lor. asistent: a) caria dentară. d) tratamen­ tul profilactic. rauşuri. periodontite. diga. Vasilescu. 4. Aleman: a) diagnosticul clinic al cariilor. c) Caria penetrantă.. tratamentul lor. conform repartiţiei făcută de Decanat. redresări forţate. buză de iepure. Calmarea durerilor în pulpite. şef de lucrări: a) materialul de plombai. f) Cheramica în Stomatologie. b) Iperestezia dentinei. b) anesteziile în Stomatologie. Dr. Tehnica de examinare. congelaţii. 5. obturaţia definitivă. luxaţii de maxilare. zilnic între orele 8—12V2 a. Dr. Cluj rile practice executate sub supravegherea Prof. I. m. gură de lup. proprietăţi fizice. în serii de câte 10. Clinicei şi a personalului ajutător. chimice. Anestezii prin injecţii. V. Dr. Băbuţiu. I. Extracţiuni den­ tare. 6. Aleman a demonstrat radiografii dentare în legătură cu diferite afecţiuni ale aparatului buco-dentar. Pansamente. b) excluderea umidităţii. Ne- . obturaţia canalelor. Cursul de specializare în Stomatologie. Dr.

Gabriel Cotul (dela 1. Preparatori: Dr. şi un curs în 7 lecţii de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringolo­ gică. Patogenia supuraţiilor urechii mijlocii. Cerumenul conductului auditiv extern: diagnostic. simptorrfe. Dr. Dl Prof. totale. Noţiuni generale de profilaxie a supuraţiilor auriculare. corpii streini auriclari (animaţi. b) In­ stalaţia. Nomenclatura clinică a leziunilor buco-dentare. instrumentaţia pentru tratamentul. tratându-se următoarele capitole: 1 a) Cu medicii igienişti. anorganici). eczema conductului. Dr. In afară de aceste cursuri. Buzoianu a mai ţinut 6 lecţii cu Medicinii igienişti. Rom. 1936). 1936). Noţiuni generale de practică medicală relative la patolgia urechei externe.чџ croza pulpei fără carie. parţiale. VI. Teodor Naghi. d) Inflamaţiuni acute şi cronice ale -cavităţii bucale. titular: Dr. Ana Perţia (până la 30. Supraveghetor: Aneta Miron. 1936). 12. Buzoianu şi bogat ilustrate cu prezentări de bolnavi. 1936). Cluj. Ghidrai. asepsia şi antisepsia în tratamentul conservativ. Servitor: Aurica Roman. Asistenţi: Dr. *) A se vedea detalii în lucrarea „Activitatea Clinicii oto-rinolaringologică" (C. Dorin Ionescu (dela 1. Aurel Vaida. Gheorghe Buzoianu. Demonstraţie operatorie: amigdalectomia şi ablaţia vegetaţiilor adenoide. M. două prelegeri cu in­ firmierele voluntare ale Crucei Roşii. tra­ tament. asistent-onoriţic: a) Examenul metodic al -gurii. VII. neanimaţi: organici. L. c) Sterilizare. Cursurile de clinică oto-rino-laringologică au fost pre­ BCU Cluj / Central lecţii ) Library Cluj date studenţilor din anul IV în 49 Universityde Dl Prof. proteze mobile. IV. Clinica oto-rlno-laringologică. Noţiuni de igienă a urechei externe. Director: Prof. Dr. Dr. Laborant: Dumitru Gal. M. . Afec4iunile conductului auditiv extern: furonculul conductului. Dr. Dr. d) Proteze fixe. conservativ.

Otitele medii supurate cronice-otoreea tubară. osteitele casei. amigdalectomie. Tratamentul medicamentos. granulaţii. (Operaţia vestibulo-bucală tip Denker). Cum se îngrijeşte o inflamaţie acută banală gripală amigdaliană. sugarilor. Contraindicaţiile timpanotomiei. Manifestările patologice ale vegetaţiilor adenoide. Otita medie supurată cronică. rinoscopie posterioară. durerilor mastoidiene. simptome. Indicaţiile timpanotomiei. Ce sunt polipii ure­ chii? Ce este colesteatomul? Sindromul adenoidian în practica medicală. faringeanâ. bătrâ­ nilor.80 Otita medie supurată acută. Cum se pansează o ureche care curge. Amigdalotomie. colesteatomul. conservator. Rezecţia submucoasă sept. 1. 4. Cum şi pentru ce se fac spălaturile auri­ culare. timpanotomiile. Tratamentul otitei medii supu­ rate acute. b) Cu infirmierele voluntare. (inciziile timpanului. 5. laringeană şi auriculară. Flegmaonele periamigdaliene şi flegmoanele cervicale. Cum se desinfectează nasul. semi puncţia nasală a sinusului maxilar. polipii urechii. demonstraţie. Reacţia niastoidiană. Anginele acute nespecifice. . Sindromul adenoidian în practica medicală. Sinuzitele maxilare supurate acute şi cronice. Amigdalite cronice criptice. Otitele supurate acute. evidarea petromastoidiană. tehnica operatorie. Noţiuni elementare de igienă nasală. 3. Esofagoscopie indicaţii. mastoidită propriu zi­ să). reacţia mastoidiană. / Central University Library Cluj BCU Cluj Cursul de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringologică. Mastoidita acută. 6. 7. otita difteriei. S'au executat pentru acest curs practic în interval de 7 zile 4D operaţiuni oto-rino-laringologice. Diagnosticul şi tratamentul lor. tehnică. Simptome. Semnificaţia clinică a. Technica inciziunilor timpanului. Otita scarlatinoasă. Pronostic. Periamigdalitele flegmonoase. Importanţa pedagogică şi socială a vegetaţiilor adenoide. şedinţă operatorie (trepanarea mastoidei). Hi­ pertrofia cozilor cornetelor-demonstraţie. 2.

81 ÎS. Asistent: Dr. L. C. Au prezentat pla­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nurile tezelor 14 doctoranzi şi s'a discutat elaborarea lor. V. Anto­ nescu. Valeriu L. G. Institntnl de istoria medicinii şi de medicală. C. Titu Spătaru. Dima (dela 7. Dr. Zseiki. Jules Guiart. Moldovan Va­ sile. Roşea Vasile. Proseminar: (2 ore pe săptămână. Laboranţi: Aschilean Ananie. Activitatea didactică a Institutului se compune din: lucrări practice şi cursuri teoretice. Pre­ da Victor. 3. Dr. facultativ pentru ab­ solvenţi şi doctoranzi). 2. Şef de lucrări: Docent Dr. Gheorghiu (până la 30 Aprilie 1936). Asistent: Dr. V 1936). C. Velluda. Bologa. V. Corondan Gheorghe. anul I V ) . Antonescu. C. Cursul principal de Istoria medicinii: ( 2 ore pe săp­ tămână. Asistent: Dr. Dr. G. Ilian. Puiu Vesp. I. Intendent: Ossian Ioan. Director onorific: Prof. Desenator: Ştefan Toth. Dr. Director: Prof. Astfel în anul I fiecare student a disecat două piese ANUARUL 1935/36 6 . Servitori: Năsăudean Gavrilă. T. Dr. Anul IV). In total s'au ţinut 17 şedinţe (34 ore). S'au analizat şi s'au discutat sub conducerea pro­ fesorului o serie de chestiuni medico-istorice. Dna Florica Dr. Russu. Dr. Lucrările practice sunt împărţite în aşa fel încât în cele trei semestre (un semestru pentru anul I şi două semestre pentru anul I I (studentul să disece toate regiunile corpului omenesc. Papilian. Custode: Baciu Mihail. semestrul de vară. Dr. Berţi Ioan. Preparatori: Dr. Russu. Dr. 14. 1. etnografie (Lyon). Custode: P. S'au ţinut în total 41 şedinţe (82 ore). I. Institntil de anatomie descriptivă şi topografică Director: Prof. Seminar: (Şedinţe libere â 2 ore.

iOu modul acesta fiecare stu­ dent a cunoscut corpul omenesc în întregul lui. Institutul de anatomie patologică Director: Prof. A s i s t e n ţ i : Dr. a e 15. Pâpffiân şi Docent Dr. întâlnite în cursul disecţiunei. Petru Radu. Velluda. Sistem nervos Prof. iCiu modul acesta cele mai grele chestiuni erau desbătute pe larg. Docent Dr. . organe de simţ. Şef d e l u c r ă r i : Dr. fiecare având câte trei mese. Dr. C. disecţie şi desemn. facilitându-se înţelegerea lor. totul sub suprave­ gherea şefului de lucrări. Preparatori: Dr. vase. Ioan Roman ( d e l a 1. viscere) cu importanţă chirurgicală. Lucrările s'au făcut sub conducerea asistentului şi pre­ paratorilor. prin explo­ rare manuală. V. splanchnele şi creerul. Dr. iar în anul I I următoa­ rele: Slancne. Dr. V . studentul trebuia să cunoască toate reperurile necesare prin explorarea regiunei. Dr. Prof. Rubin Popa. Valentina Dahnovici. Âugustin Mureşanu. Papilian. S'a predat în anul I următoarele ma­ terii: Osteologia. cu materia ce urma a se discuta. precum şi explorarea diîeritelor regiuni la suprafaţa corpului. titular: Dr. înainte de a începe disecţiunea unei regiuni. iar in?anul următor a treia piesă. C. Tot în anul al doilea în cadrul lucrărilor de topografie s'au făcut descoperirile organelor (nervi. Dorin Ionescu (până la 31 Martie 1936). C. Dr. Cursurile teoretice. Titu Vasiliu. Studenţii. ca şi proecţiunea organelor. Mediastinul. Preparator tehnic: Iosif Biro. C. anunţaţi din vreme. veneau pregătiţi.(capul si unul dintre membre). IV. Pa­ pilian. Intendent: Ioan Dicu. toate planurile şi regiunile mai importante. Muşchii şi articulaţiile s'au studiat în cadrul lucrărilor practice în sălile de disecţie. Dr. V . 1936). ia în timpul disecţiunei să desemneze pe caetele per­ sonale de planşe. regiunile mai importante ale ca­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pului şi gâtului. Prof. O tarte din cursurile teoretice s'au făcut sub formă de coloquiu. morfogeneză. perineul. Velluda.

In felul acesta au fost demonstrate şi explicate studen­ ţilor. c ă c i datorită modificării regulamentului de studii al Facultăţii noastre. a predării teoretice a materiei şi înlocuirea ei cu demcmstraţiuni practice. Ioan Ciutac. Pentru a suplini lipsa de manuale didactice. ci separat cu fiecare an: anul IV avea de "8 ori pe săptămână câte 3 ore. Ga metodă-de studiu s'a menţinut cea practică activă '{Vezi anuarul 1934—35. ajutat de personalul auxiliar.eut astfel instrucţia materiei cu 2 serii de studenţi: anul I I I şi IV. de către profesor. învăţământul. profesorul adăugând completările necesare şi clarificând noţiunile mai dificile. 156). ei au fost supuşi la multiple co­ locvii. Ea consistă în reducerea. după masă. reducându-se dela 3 la 2 semestre. media notelor obţinute ia aceste co­ locvii constituîind aprecierea activităţii studentului respectiv. Dat fiind marele număr ule studenţi. pe cât posibil. iar anul I I I acelaşi număr de ore. s'a instituit un seminar 'benevol. studiul Anatomiei Patologice a trecut din anul I V în anul al IlI-lea. sub conducerea asistentului Dr. î ş i pregăteau lecţiuriile viitoare. la care studenţii. fiecare serie făcând câte o şedinţă de 3 ore pe săptămână. BCU Cluj / Central University Library Cluj •care se făceau chiar de către studenţi. însă înainte de masă. Studenţii au mâi fošt împărţiţi fiecare în câte trei serii. Laboranţi: JElisabeta Biro. orale şi în scris. Vasile P o povici. jumătate 'din această -şedinţă fiind ocupată de demonstraţiuni microacojpice şi jumătate de cele macroscopice. princi­ palele capitole din patologie. Au fost făcute în cursul anului trecut pentru aceste . adăugându-se şi studiul Haematologiei şi ăl Parasîtdlogiei. deşi acelaşi. Leontina fCiutac. câte 40—50 *de studenţi. pe baza unui manual recomandat. Petru Radu. pg. In acest an şcolar activitatea didactică a fost dublă. obligând în acelaş timp pe studenţi ca să pregătească anticipat materia demonstraţiei următoare. Iar pentru putea controla zelul "şi activitatea fiecărui student.83 Custozi: Dionisie Biro. Institutul este în acelaşi timp şi sediul Serviciului de Pro­ sectură a Clinicilor şi a Spitalelor din Ardeal a Ministerului Sănătăţii. Mecanic: Dionisie Kolozsvâri. n'a putut fi făcut împreună. S'a f ă .

. în Comunicările făcute de personalul Institutului la Societă­ ţile medicale şi în special la Reuniunea Anatomică. Institutul medice-Iegal. 16. Vasile Hurghişiu.... Tirehuie. având sediul în Institut.. conţinutul cărţii: Hotarul tradiţional şi legal al pro­ fesiunii medicale. Anton: Central University Library Cluj Custode: Dionisie Crăciun. La capitolul traumatologiei s'a insistat în rnod deosebit asupra legăturii dintre medicina legală şi cele­ lalte specialităţi medicale. Dr. Director: Prof. aceasta din urmă fiind' de specialitate.Ihstituţir urr număr dff-2SSff autopsii.. creată şi condusă de Directorul Institutului. deasemenea menţionat faptul că fiecare autopsie se prezintă ca o preble*mă de rezolvat. S'a insistat mai mult asupra intoxicaţiilor şi dentologiei şi legislaţiei pro­ fesionale. Preparator:BCU Cluj /Rişcuţia. bacterio­ logice şi serologice. 1239^cte:biopsii{şi ©serie đfe examinări baceriologieie ş. Laborant: Constantin Olteanu: S'a predat întreaga materie a Medicinei Legafe. Noţiunile practice de patologie ge­ nerală şi anatomei patologică au fost reînprospătate cu aceas­ tă ocazie. în cazurile mai deosebite. studenţilor din anul" VF. 1Q şedinţe. Coriolan iCotuţiu. Mîhail KernBach. Asistent: Dr. conform programul analitic. Re­ zultatul acestor cercetări este dat. făcândn-se 42 co­ municări. serolbgiete. . Şef de lucrări: Dr. fiind. care cere cercetări compliiaentape. Anul acesta s'a predat materia de medicină legală penală în conformitate cu Codul Penal Regele Carol И. Reuniunea a ţi­ nut în anul acesta un număr de. Studenţii au fost supuşi la trei colocvii repetate scrise şi orale şi la examenul de fine de an s'a constatat că materia a fost mai bine posedată ca în anii precedenţi. chimice şi mai ales histopatologice.

Director: Pro/. c) 37 şeflinţe de lucrări practice. total 138 ore. reproducţiunea şl creşterea. . Custode: Simian Pop. Curs de Fiziologie pentru studenţii în medicină anul I . Laboranţi: Vasile Hurdubaia. corelaţiunile (secreţie internă. Obiectul: Ђ) Fiziolo­ gie generală şi digestie. ft-nul П. JMaria Bulgariu. Dr. Institutul de fiziologie. a) 19 lecţiuni. Dr. S'au ţinut următoarele prelegeri. Traian Din«ulescu. yQm de serviciu: Ioan . Library Cluj BCU Cluj / Central University Asistenţi: Romul Opreanu. d) Un colocviu verbal. circulaţia. e) 2 colocvii verbale şi scrise. total 64 ore. Asistentă: Dr. a) 43 lecţiuni. Ђгадош.hamas. d) 11 demonstraţii. Preparatori: . S'au ţintit cursuri şi lucrări practice cu studenţii în "Me­ dicină anul I I I confofcm regulamentului. ((titularul catedrei de Istologoie şi Embriologie). I * . Obiectul: Ђ) Funcţiu­ nile de nutriţie "(generalităţi. 2. total 42 ore. Oprişiu Cornel. respiraţia). Grigore Benetato. total 16 ore cu elevele dela Institutul Surorilor de î)crdfire. în număr de 357. de AUGJîări: J>r. Jîcaterina iCâlmân şi iDr. "Pieixe'T..Badiu.Nicolae Munteanu. Preparator tehnic: Teodor Ghiorghiu. ti'atându-se capitalele publicate în Anuarele precedente. 1. angajat cu coritKtiatl)r.Nicolae Mocan. total 32 ore. Jîlena Mafteiu. nutriţia.şi I I . c) 17 şedinţe de lucrări practice. Preparatori: J>r. în total 28 ore. !Şef de lucrări: Dr. JLaborant: . 16 lec­ ţiuni. Ioan Dopş*. funcţiunea sis­ temului nervos). mişcarea. I. Director-Profesor suplinitor: Prof. Ioan Birău. metanolimul energetic şi mate* rial. Curs elementar de nutriţie şi igienă alimentară. demonstraţii şi lucrări: Anul I.

îm număr de 156. Electrician-constructor: Rudolf Stransky. şi 4 colocvii de câte 1 oră. Desenator-fotograf: / Ana Stransky.. E. esofagului. Razele Rontgen şi proprietăţile lor. cu oarecare modificări şi adaosuri". tuberculoza osoasă. anomalii osoase).. 114. G. Dr. Dimitrie Negru. 145. Constantin Berariu. Library Cluj BCU Cluj Central University Laborant: Onofrei Vântu. stomacului. Curs de fizică medicală audiat de studenţii anului I. Curs teoretic: (Prof. Materiile tratate sunt cele enumerate în Anuarele prece­ dente pe anii şcolari 1931—32. Traiân Vasculescu. Articulaţiunile. De­ monstraţiuni asupra curenţilor electrici şi aparatelor de ra­ ze Rontgen. Măria Hurdubaia dela 1 Oct. Laboratorul de fizică.. Viorel Rusu şi Drd. 1935. Materia tratată a fost cea indicatăi în anii precedenţi. medicali. osteomielită. Constantin Berariu. intestinului subţire şi grosNoţiuni generale de radioterapie. Institutul de radiologie. E Pamfil. N. Preparator: Mihail Eduard Pamfîl. Infirmiere: Rozalia Simon.86 19. Servitor: Ioan Oroianu până la 1 Oct. asistent). p. p. Elisabeta Elecbeş. pentru studenţii în medicină anul I. Bărbulescu. . S'au ţinut 46 lecţii de câte 1 oră şi 1 oră jurn. S'au ţinut 20 şedinţe de demonstraţiuni de câte 2 ore. Asistent: Dr. directorul Institu­ tului de Speologie. Fochist: Maxim Stretea. 20. inimei. 1935. Tehnica radioscopiei şi radiografiei: sistemul osos normal. Biologie generală. Curs predat de Prof. tracheei. 31. Preparatori: Dr. bronchiilor.. Dr. Director: Prof. pleurei mediastinului. ŞL 1932—33. sub conducerea D-lui preparator M. Director: Conferenţiar Dr. Răcoviţă. patologie osoasă (fracturi. 2 ore curs şi 2* ore lucrări săptămânal cu studenţii din anul V. Lucrările practice: (Dr. Radiodiagnosticul afecţiunilor plămâ­ nilor. sifilisul osos. Dimitrie Negru). diafragma lui.

Şef de lucrări: Dr. Materialul tratat la cursuri şi lucrări. Dr. iar pentru anul V. Vasile Lustrea (dela 1 Iulie 1936). au fost făcute de dl. separat pentru fiecare an. Preparatori: Dr. 22. Cursurile pentru anul VI Med. Alexandru Rozsnyai. (până la 30 Iunie 1936). Petre David. Ioan Caila (dela 1. Dr. 1936). Ovidiu Comşa. IV. agregat Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936). Director: Prof. balneologie şi bacteriologie). Anica Alexandru. Gheorghe Merlaş dela 1. Desenator-fotograf: Ecaterina Tomşa. Prof. 1934.. Servitori: Carolina Lup. Fochist: Vâsc Pavel pana la 31. Portar: Nicolae Căian. I I I . conform aprobării Consiliului Facultăţii. Zolog. de dl.INSTITUTUL PASTEUR. Iuliu Moldovan. 1936. igienă. câte 3 ore cursuri şi 4 ore lucrări prac­ tice săptămânal. Mecanic: Francisc Lâszlo. Ilie Ardelean. Ileana Deaj. Dactilografă: Elisabeta Radius. Cursul de igienă şi igienă socială s'a predat studenţilor din anii V şi VI Med. Titu Turcu. . biochimie. Dr. Servitori: Vasile Lup. Gavrilă Morar. Făcăoaru Iordache. Viorica Tarţia. Asistenţi: Dr. Iuliu Moldovan. Personal administrativ şi de serviciu. Ileana Moldovan. Administrator: Vasile Botha. I I I . IV. Dr. înştiinţai de igienă şi igienă socială. titular Dr. comun pentru cele cinci institute din clădirea Inst. este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934—35. Preparator tehnic: Carol Ivanek.. Pasteur (patologie g-lă. Gavrilă Toader (până la 31. Laboranţi: Pavel Barciuc. Alexandru Mescşan.

Eugenia Maho-Botez. Oameni de serviciu: Măria Manciulea. Mihail GundiscK. Chestiunile prezentate la curs şi lucrări sunt. Eduard Mezincescu (dela 1. cu mici mo­ dificări. Bumbăcescu (pâna la 30. Şef de lucrări: Dr. VIL 1936). VI. (dela 1. Cornel Crişan. cele publicate în anuarul din 1934—35. Irina Zagony Ştefan. VII. 1936). Irimie Ţiplea. însoţit de lucrări practice (12 şedinţe). început la 6 Noemvrie 1935 cu o lecţiune de deschidere despre Biolo­ gie. Cursul de Patologie generală şi experimentală. 1936). Dr. Bojin. Institutul a asigurat exa­ minarea microscopică a creerilor animalelor suspecte de rabie. Custode: Dr. ca şi în trecut. Nicolae Bumbăcescu (dela 1. S'au făcut înBCU Cluj / Centralşi 37 şedinţe de Cluj total 44 lecţii University Library lucrări prac­ tice. V I I . Patologie şi Medicină. Pe lângă acest curs făcut studenţilor anului al IV-lea. Director: Prof. Institutul de patologie generali şi experimentală. Asistenţi: Dr. Laboranţi: Vasile Manciulea. . III. Institutul de istologie şl embriologie Director: Prof. s'a mai făcut un curs de introducere în studiul Patologiei Generale. Preparatori: Dr. Dr. De asemenea ca şi în anii trecuţi. Dr. III. IV. 1935). 31. Iancu Petrescu (1. titular Ioan Drăgoiu. 1936). Institutul de Patologie Generală şi Experimentală a asi­ gurat zilnic. studenţilor din anul al II-lea. (10 lecţii). Petru David (dela 1. Preparatori: Dr. Asistenţi: Dr. Dr. Şef de lucrări: Dr. Ilie Rus. Virgil Raduleţ (până la 30. Dr.88 аз. Iosif Mihalca. a continuat până la 28 Mai 1936. N. Măria Cuibus. Botez Mihail. 1936). titular Dr. IV. Dumitru Pană. prin personalul său sub condu­ cerea mea prepararea vaccinului antirabîc pentru Institutul Antirabic din Cluj. Iulian Găină (până la 31. Dr. 1935 — 30. trimise pentru examinare. 1936). IV. 1936). Arsilia Aleman. (21 Februarie—28 Mai).

S'a executat în acest an. Cu cei 165 de studenţi ai anului I I I medicină. 2. diferite coloraţii subtilis. după cum urmează: 1. Laboranţi: Valeria Gheleţuş. Coloraţia Giemsa: Malaria. 3. 8. Elena Baroni. . BCU Cluj / Central University Library Cluj Asistent: Dr.89 Custode. 4. Insămânţări pe medii. STau ţinut în timpul anului şcolar 42 de lecţii cu materia prevăzută în program. 1936). 35. titular Dr. coloraţia simplă. Cursul de istologie şi embriologie se face în trei semestre. Vitold Baroni. Vasile Cristea. Koch. Institutul de bacteriologie. împărţiţi în 4 serii. paratuberculoşi. 7. 8 lucrări practice. coloraţia simplă. Director: Prof. 1936). 160 colecţiuni complete de ţesuturi şi organe. s'au făcut cu fiecare serie. Cu anul al II-lea două semestre: Studiul ţesuturilor şi al organelor. de către per­ sonalul ştiinţific al institutului. pneumococi. Sterilizare. Mitiţa Dumitrescu. 6. medii de cultură. coloraţia Gram: piogeni. ultramicroscopi. un semestru cu anul I şi două semestre cu anul al II-lea. Ana Chira. Preparat nativ. fiecare lecţiune fiind urmată de 2 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. Coloraţia Gram: gonococi antrax din culturi şi organe. fiecare lecţiune fiind urmată de 3 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. Coloraţia sporilor: tetanici. Cu anul I s'au făcut în total 21 de lecţiuni de tehnică mi­ croscopică şi citologie. Coloraţia Gram. adică în total 16. coloraţia Neisser la difterici. V I .000 preparaţiuni micros­ copice cari au rămas în proprietatea studenţilor. Sau făcut în total 41 lecţiuni. ca şi în anii trecuţi. V. Coloraţia Ziehl-Neelsen: bac. Nicolae Buzgan (dela 1. Custode: Traian Toma (până la 30. Preparator: Dr. 5. aparate.

Institutul de farmacologie şi farmacognozie. Ca şi în anul precedent. 38. Institutul de balneologie şi fizioterapie. S'au mai ţinut cursuri teoretice şi practice cu surorile de ocrotire. S'au predat 2 ore teoretice pe săptmână şi 2 ore lucrări practice studenţilor din anul V . Gheorghe Popoviciu. Laborant: Alexandru Lungu. Director: Agregat Dr. F. în primul semestru s'a insistat asupra principiilor generale ale chimiei ca şi asupra capito­ lului anorganic respectiv. Cursurile de Farmacologie în anul 1935—36 nu s'au pre­ dat deoarece în urma modificării programului. Borş. Secăreanu. . în lipsă de instalaţiuni. Marius Sturza. In semestrul al doilea s'a studiat în linii generale chimia organică. Preparator: Dr. Acest studiu a apărut deja litogra­ fiat subt forma unor „Note de Curs" alcătuite de către Dl. Eugen Morariu. pentrucă lipseşte cu totul o instalaţiune potrivită în Institutul de balneologie şi fi­ zioterapie. Măria Georgescu. Cluj / CentralDr. insistând în special asupra chestiunilor strâns legate de biologie şi medicină. preparator-ajutor. materia a fost trecută în anul IV de medicină. despre: tehnica hidroterapiei. în curs de 22 ore. 37. S. Stagiu nu s'a putut face până acum. De 2 ori^ pe an s'a făcut cursuri cu proiecţiuni pentru a demonstra tehnica balneară şi hidroterapeutică care nu se poate demonstra în lucrări practice. Laboratorul de chimie medicală. Director: Prof. BCU suplinitor University Library Cluj Şef de lucrări: Dr. Director: Prof.90 36. Asistent: Dr. Preparator tehnic: Gheorghe Radulescu. Laborant: Iuliana Huber. Eugenia Băncilă. titular Dr.

I. Ioan Manta. University Library Cluj BCU Cluj / Central Custode: Ştefan Gebefugni. Virgil Lupea. Elena E» Russu. Mihail Peter jun_ Lucreţia Penteher. Portar: Victor Oltean. Fochist: George Cadar. Lupaş_ Preparatori: Iulia Abrudan. Şef farmacist: Dr.: Victoria Ciocănelea. Preparatori ajut. Măria Simon. Analiza calitativă anorganicâr recunoaşterea aniionilorşi cationilor curenţi. Aurel Russu.9b Lucrări practice: 1. Laborant: Alexandru Balint. . Analiza cantitativă volumetrică: alcalimetrie oxidime— trie şi iodometrie. Farmacia Clinicilor. Servitori: Gheorghe Vlas. Asistenţi: Aurelia Buzescu-Lupaş.. Măria Popescu. Dr. Şef de lucrări: Dr. r 29. Mecanic-şef: Mihail Peter sen. 2. Constantin UrecMa. Matilda Peter Valentini. Petru Gal. Director: Prof.

Moldovan. L. Au fost admişi la acest curs 17 candi­ daţi. '{Vezi Anuarul din acel an. In baza art. 1935 şi au durat până la 15 Iunie 1936. Materialul propus este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934-35. Diagnosticai şi tratamentul tuberculozei pulmo­ nare a adultul ai. In igienă. I. 2. urmând ca după terminarea stagiilor practice pe teren şi elaborarea tezei. 171). la Institutul de Igienă şi Igienă socială de sub conducerea dlui Prof. Daniello: Lecţiune clinică. clinica chirurgicală şi oto-rino-laringologică. pag. Dr.1. Lecţiune de deschidere: Medi­ cul practician şi tuberculoza (amfiteatrul clinicii medicale). organizat de Facultatea de Medicină şi Farmacie. Doc. Haţieganu. 3 In stomatologie. 78). I. Dr. pentru medici practicieni şi absolvenţi între 21 Septembrie şi 3 Octombrie 1936. candidaţii să treacă în Cluj BCU Cluj / Central University Library toamnă exa­ menul de specialitate. Programul acestor cursuri s'a publicat la capitolul Cli­ nicii Stomatologice (pag. 204 din legea sanitară şi de ocrotire s'a con­ tinuat şi în anul şcolar 1935—36 cursul de specializare în Igienă. Curs de perfecţionare organizai de clinica medicală. Lecţiunile şi lucrările practice ca şi staţiile clinice re­ glementare au început la 9 Nov. Prof. Dr. în colaborare cu Institutul de radiologie. 3. cu următorul pro­ gram: 1. (cu prezentări .

Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare Г. C. L. semnificaţie prognostică (amfiteatrul clinicii medicale). de radioTogie). Dr. L. L. med. de radiologie). Dr. 3t Dr. Ж Prof. G. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: a) Tuberculozele pulmonare acute (amfiteatrul clinicii medicale). 12.). de Radiologie). C. 9. frecvenţă. 5. L. L. C. 11. 10. Doc. Dr. de radiologie). L. Doc. C. 4. Dr. a clin. Doc. Daniello: Lecţiune clinică despre granulii (secţia de boli pulm. 14. Str. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare II. Doc. medi). ar clinicii-.).). . Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: b) Tuberculozele cronice. Tub. Babeş 7). 7. Dec. Haţieganu: Tuberculoza intestinală. a clinicii medicale). C. L. Doc. BeEomu: Teclmica examenului radiologie al to­ racelui şi imaginea toracică normală (Inst. 15.ш de bolnavi^ despre: tuberculoza Шм-ocazeoasă incipientă (secţia de hol* pukm. Daniello: Şedinţă practică de pneumotorace (secţia de boli pulm. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare: b) valoarea examenului radiologie şi de laborator. 6. Berariu: / Imaginile patologice elementare ale BCU Cluj Central University Library Cluj aparatului respirator (Inst. Dr. Dr. Dr. L. Prof. Dr. patogenie. 18. Berariu: Teclmica Dispensarului antituberculos (Dispensarul Soc. profil'. Dr.). Dr. Daniello: Lecţiune clinică despre caverna tuberculoasă (secţia de boli pulm. Daniello: Lecţiune clinică despre tubercu­ lozele lobare şi periscizurale (secţia de boli pulmonare a cli­ nicii med. Doc. Dr. I. Dr. a) valoarea semnelor funcţionale şi stetacustice (Amfi­ teatru! clinicii med. 8. Dr. Doc. simptome. Doc. Buzoianu: Tuberculoza! laringelui: etiologie. L. (Inst. 17. Dr. Dr. (Inst. 13. Daniello: Şedinţă practică de oleotorace şi spălătură pleurală (secţia de Boli pulmonare). Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare.

). Doc. Daniello: Şedinţă practică de pneumoto­ race. Dr. ca preşedinte şi Docent Dr. Berariu. Daniello: Frenicectomia şi toracoplastia: indicaţii. 25. Doc. C. sub conducerea D-lui Dr. Dr. Daniello: Principiile profilaxiei sociale ale "tuberculozei. Dr. Prof. intervenţia lui Jacobaeus. Daniello: Pneumotorace bilateral. complicaţii. contraindicaţii. BCU Cluj Central University Library Cluj 30. Dr. despre: „Actualităţi în diagnosticul şi tera­ peutica clinică". Dr. I. Doc. L. •indicaţii. Daniello: Pneumotoraxul: mod de acţiune. 32. Dr. rezultate. L. oleotorax. 21. ca secretar general în cadrul Facultăţii şi sub patronajul Dlui decan Prof. L. 28. 22. Dr.19. 20. A l 3-lea curs de perfecţionare organizat de către -„ Asociaţia Docenţilor Universitari dela Facultatea de Medicină din C l u j . Daniello: Principiile generale ale trata­ mentului tuberculozei (amfiteatrul clinicii med. L. L. L. Dr. . Prof. 27. 4. Haţieganu: Poliserosita tuberculoasă. Dr. 26. Cluj şi a dispensarelor rurale ale plasei sanitare model Gilău. Gavrilă. Dr. 23. Doc. G. Doc. „Asociaţia docenţilor universitari dela Facultatea de me­ dicină din Gluj". Şedinţă practică /de pneumotorace. Vizitarea sanatorului-spital dela Săvădisla. Vizita Dispensarului studenţesc şi altor instituţii. Mihail. Daniello: Lecţiune clinică despre sclero­ zele tuberculoase. L. P. Dr. conform progra­ mului publicat în continuare. Axente Iancu. 24. Doc. Dr. I. Demonstraţie de îrenîcectomie şi toracoplastie (la cli­ nica chirurgicală). 34. Sichel: Technica analizelor curente de labora­ tor utilizate în "diagnosticul tuberculozei. 33. Daniello: Demonstraţie de pleuroscopie şi rezecţie de aderenţe. 29.: Technioa Dispensarului antituberculos. Dr. a organizat un curs de perfecţionare medicală pe seama medicilor din ţară. L. Doc. 31. Buzoianu: Tratamentul laringitei tubercu­ loase (amfiteatrul clinicii medicale). Doc. la 5—17 Octomvrie 1936. j .

G. 10—11 Prof.95 Au participat la aceste cursuri un număr de 63_medici din toate părţile ţării precum şi un număr însemnat de me­ dici locali. examenul ureei tabolismului bazai. Grigoriu: Perforaţiile şi rupturile uterine (etiologie. Dr. 10—11 Prof. 6—7 Prof. rezultate mediate şi tardive). Iuliu Haţieganu: Diagnosticul şi trata­ mentul diareelor. indicaţii. I. Docent Dr. interpretarea University Library Cluj sanghine. P. Buzoianu: Inciziunile timpanului (tim—6 panotimiile. Dr. Michail. 11—12 Docent Dr. C. A. etc. -•• 11—12 Prof. Gavrilă: Evoluţia scarlatinei la Cluj in raport cu vaccinările anti-scarlatinoase şi tratamentul ei. 5 1 Prof. 5—Î6 Docent Dr. Rusu. Dr.) de: Docent Dr. 6—7 Prof Dr. Pop: Vitaminele în tratamentul plăgilor. 12—1 Prof. Tătaru: Probleme noui în tratamentul sifilisului. . Dr. 6 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice de laborator (tehnica me­ BCU Cluj / Central rezultatelor. Voicu: Graba şi expectaţiunea în ob­ stetrică. Vancea şi Dr. Dr. Octomvrie: 10—11 Prof. 7 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul oftalmolo­ giei de: Prof. C. E. D. diagnostic şi tratament). Dr. I. Ţeposu: Diureza ca mijloc de explorare şi terapie în urologie. Dr. 5—6 Prof. . I. L. 11—12 Docent Dr. Programul cursurilor a fost următorul: 5. P. D. Dr. Michail: Probleme de actualitate în patologia oculară. A. Goia: Tratamentul ulcerului gastric şi duodenal. Gavrilă. Vancea: Starea actuală în tratamen­ tul glaucomului. Dr. I. Iancu: Pseudo-debilitatea congeni­ tală ca factor de mortalitate infantilă (Clinica Ginecologică).

L. C. Retezeanu. Pop şi Dr. V. Dragomir: Pireto-terapia în bolile mintale. Dr. Dr. C. Dr. 11—12 Prof. 6—7 Prof. 5—6 Prof. Danielo: Problema granulei cronice. L. 5 — Docent Dr. A. C. 10—11 Docent Dr. Popovici: Când şi cum să recoman­ dăm intervenţîunea chirurgicală în afecţiunile ginecologice. 10—11 Prof. . Pop şi Dr. 11—12 Docent Dr. 5—6 Prof. Dr. C. 11—12 Dr. Pop (Galaţi): Tratamentul tumorilor mediastinale (Institutul de radiologie). Dr. D. 9 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul dermatolo­ giei şi sifilografiei: Cluj Prof. Munteanu. L. A. BCU de / Central University Library Cluj Cirlea. I. I. M. C. Dr. Dr. Minea: Patogenia şi tratamentul sifi­ lisului nervos. L. Borza. Popovici: Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor digestive ale copiilor. Veluda: Consideraţiuni anatomofiziologice asupra sistemului vegetativ în raport cu o tera­ peutică raţională a lui. Nichita: Cionsideraţiuni asupra pa­ tologiei discurilor vertebrale. Negru: Demonstrări de filme despre ca­ zuri mai dificile de Rontgen-diagnostic.66 6—7 Docent Dr. 10—11 Prof. Dr. Dr. T. Tătaru: Probleme noui în tratamen­ tul sifilisului (continuare). Urechea: Traumatisme craniene. 7— Demonstraţiuni practice de bolnavi şi de laborator la Clinica Infantilă: de Dr. Tătaru. lancu: Encefalitele post-infecţioase * 6 la copii. 10 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice asupra lichidului cefalorachidian şi alte probleme din Clinica Psihiatrică de Dna Dr. 6—14% Docent Dr. 8 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul chirurgiei: de Prof. Dr. Aleman: Ciomplicaţiunile locale şi ge­ nerale ale cariei dentare. 6—7 Docent. C.

Lăcătuş. Teofil Dragomir: Tratamente mai noui în afecjiunile sistemului nervos. C Buzoianu. Cimoca: Micozele cutanate şi mijloa­ cele noastre de luptă pentru suprimarea lor. Urechia: Funcţiunile glandei supra­ renale. Dr. 11—12 Prof. Teofil Dragomir. Sturza: Tratamentul hidro-mineral al afecţiunilor hepato-biliare (Oinica Medicală). Vancea: Importanţa terapeuticei ge­ nerale în tratamentul boalelor de ochi. Keusch. Dr. Dr. D. P. V. Prodan. 1.97 In 11 Oct. Avrămoiu şi Dna Dr. Dr. C. Ih Octomvrie: 8—10 Demonstraţii practice din domeniu oto-rino-laringologiei: Prof. ANUARUL 1935/36 1 . V. 6—7 Prof. Ţeposu: Ipertrofia de prostată şi tratametul ei. 6—77г Dr. Hăngănuţ: Diagnosticul radiologie al afec­ ţiunilor gastro-duodenale cu demonstraţiuni de filme. 10—11 Prof. C. Bologa: Dela medicina veche la cea a viitorului (Clinica Dermatologică). Dr. 13 Octomvrie: 8—10 Demonstraţii de bolnavi cu afecţiuni medicale: de BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. I. Aleman: Radiografia în stomatologie. Haţieganu. Retezeanu: Cum s'a născut şi evoluat psihanaliza. C. Dr. E. 5—6 Prof. de sub conducerea Dlui Dr. Dama. Dr. Cirlea. 10—11 Prof. Dr. M. Dr. 7 Demonstraţii practice de bolnavi şi de laborator la Cli­ nica Infantilă: de Dr. Popovici: Afecţiunile respiratorii ale copiilor. 11—12 Docent Dr. 12—1 Prof. după masă s'a vizitat plasa sanitară model din Gilău. Dr. M. înainte de masă s'a vizitat spitalul de ortope­ die din localitate sub conducerea Dlui Director Dr. — 11—12 Dr. Rădulescu. 10—11 Prof. Dr. 5—6 Docent Dr. 12 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul neurologiei de Dr.

L. Voicu: Intervenţiuaa obsteiricale la fajatom. 6—7 Doc. de: Doc Dr. Stanca: Afecţiunile colului şi tratamen­ tul lor {Institutul de Cancer). Grigoriu: Demonstraţiuni practice din domeniul ginecologiei. Kembach: Certificatul medical şi sanc­ ţiunile după noul Cod Penal. Moga: Tulburările circulaţiei coronariene şi tratamentul lor. . 9—10 Doc. Dr. C. 15 Octomvrie: &—Q Instrumentar şi măsuri terapeutice în urologie de: Dr. M. Pop. G. V. Nichita: Artritele şi osteoartritele cro­ nice. Cimoca: Piodermiile şi combaterea lor. Purge: Diagnosticul şi tratamentul tulbură­ rilor funcţionale ale ovarului. 5—6 Doc. C. Dr. Stanca şi Dr. Dr. 7 Demonstraţiuni practice de radiuira-terapie şi Rontgen-terapie la Institutul de Cancer. Stanca: Intoxicaţiuni fiziologice cu privire specială la iperemeza gravidică. G. Căprioară. Damcico. 9—10 Demonstraţiuni de bolnavi cu afecţiuni medicale de: Prof. Dr. 10—11 Prof. Dr. 1 Goia. 5—6 Docent Dr. M. Dr. Dr. Kembach: Perforaţiile uterjjie џ res­ ponsabilitatea medicilor în noul Ciod Penal. Dr. A. 10—11 Dr. 17 Octomvrie: 8—9 Prof. C. 5—6 Prof. M. Konradi: Valoarea reacţiilor serologice în diagnosticul џ tratamentul blenoragiei. 6—7 Docent D. »etuberculoase ale şoldului. 11—12 Docent Dr. I. Dr. 6—7 Doc.98 11—1 Dr. L. Daniello: Freniceetotmia şi rezultatele ei tardive. I. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16 Octomvrie: 8—9 Demonstraţiuni practice din domeniul obstetricei de Dr. Popovici: Cauzele şi combaterea morta­ lităţii precoce. 11—12 Prof.

"2. 10—11 Erqţ.medicală. Ћаг-za: 'Tratamentul :cafbuncului. Buzoianu: Sindromul adenoidian in jpractica . In 17 Octomvrie după masă.99 V9—10 Ђг. 11—12 Docent Dr. G. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj .din Ouj. începând cu ora 4 vizitarea instituţiilor sanitare şi Ae . I.ocrotire . Gavrilă: Noui probleme în trata­ mentul cdiăbetuliii.

med. Pop: şi comunicările Directorului Clinicei. (în colaborare cu Doc. pag. V. XII.. 17—21. 4. Sovata 9. Rev. II. 10. No. şt. C. Mureşan şi Dr. Cluj. şt.. 23. (In colaborare cu Dr. ] . 1936.de chirurgie naţional. E. la cursul de perfecţionare University Library Cluj BCU Cluj / Central în Balneologie. pag. Clujul Me­ dical No. Com. Dr. Suferinţele post operatorii în afecţiunile hepato-biliare. Puşcariu). (In colaborare cu Doc. Soc. A . pag. a) Lucrările Dr. 1—12. (In colaborare cu Prof. 9.D) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA. 7. 1. . 1936. 7. operat şi vindecat. Rev. 1935. Al. Safta). Consideraiiuni asupra alor patru cazuri recente de toracoplastie. Dr. M. şt. de Chir. Sânii chistici. med. Incizia supracostală în operaţiunile pe splină şi cardia. 8. 2. Consideraţiuni clinice şi terapeutice asupra chistului' hidatic pulmonar (în colaborare cu Dr. 3—4 1935. 8. Soc.de Chir. R. 9—12 1935. Clinica chirurgicală. 1936. Prof. C Cotuţiu). Luxaţia traumatică a cubitului în legătură cu un caz personal. III. pag. 1935. Panlosolul în tratamentul plăgilor supurate. Nichita şi Dr. 6. Soc. Daniello) Com. Un nou procedeu în tratamentul chirurgical al hidrocelului şi al chistului cordonului spermatic. Angelescu şi C. Ghiţescu). No.. Conf. Bucureşti 18. 267. Ulcer peptic jejunal după rezecţie Finsterer. 3. 30. (In colaborare cu Dr. No. XI. No. Nana Aurel). 18—20. Soc. de Chir. şt. (In colaborare cu Dr. 1935. med. Raport la cel de al VI-lea Congres. 5—6 1935. XI. 9—12 1935. med. de Chir. 5—1935. Nana). Com. 5. E. Rev. Un caz de diabet traumatic. Rev.

Dr. pag. Clujul Medi­ cal. Oujul Medical No. I. Soc. 12. 1936. X I I . I. Dr. Dr. I. 3. pag. med. 1936. 1935. Primului Congres Naţional de Radiologie pag. Prăgoi): Un caz de maladie osteogenică (exostoze osteogenice multiple) cu deviaţiuni şi deformaţiuni multiple. Nichita (în colaborare cu Dr. III.Ciursul de perfecţionarea me­ dicilor. Borza: Curs de „primul ajutor" ţinut în­ văţătoarelor rurale la 13 Iulie şi 3 August 1935 în cadrul cur­ surilor medicale organizate de Ministerul Muncii. 250. Martie 1936. 5—7. 25. Prăgoi: Bilograful Egger în explorarea radiologică a veziculei biliare. Sec. Corn. 7. pag. 590. med. IV. 1935. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. 14. 13. Soc. 4. 4—5 pag. Dr. P. 8. 25. M. VII. I. Zeno Şt. Bul. Com.101 b) Lucrările şi comunicările colaboratorilor: 1. Dr. Safta: Anestezia locala combinată cu dilaudid scopolamin. Puşcariu): Contribuţiuni la aşezarea firului fără sfârşit în tratamentul stricturilor cicatriciale ale esofagului. Com. 5 1935. E. Dr. 12. 9. med. 211. Zeno Şt. 11 1935. Safta): Contribuţiuni la studiul apendicitei traumatice. Dr. 10. pg. Zeno Şt. Bruda): Dis­ tracţie cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomanie. Cluj. Mureşan (şef de lucrări până la 1 Mai 1936): Tratamentul plăgilor. 1936. 2—4. ileo-cecală. med. Doc. 2. I. Safta): BCU Cluj / Central University Library Cluj Cazuri de apendicită traumatică. Dr. 11. şt. Dr. şt. Mureşan (în colaborare cu Dr. iR. Dr.) E. Clujul Me­ dical No. I. Clujul Medical No. Zeno Şt. Borza (în colaborare cu Dr. Com. Safta: Apendicita şi tbc. şt. Dr. Soc. Borza: Peritonită blocată tardivă după gastro-entero-anastomoză antecolică anterioară cu anastomoză Braun. la . 6. 5. E. Conf. Prăgoi: Un caz de luxaţie a semilunarului. 4 1936. . IV. Safta): Limfogranulomatoză cervico-mediastinală evoluând sub tabloul cli­ nic al unei guşe maligne. Borza (în colaborare cu Dr. Rev. Mureşan (în colaborare cu Dr. Clinica et Laboratorium No. Mureşan: (In colaborare cu Dr. I. Dr. şt. 642 3. Clujul Medical No. E. 1935. Dr. 5. E.

E. Cancerul No. Prăgoi (îh colaborare cu Dr. GKeorghiu: Consideraţiuni asupra actualelor mijloace de granulaţiune a plăgilor. Rom. Dr. med. în tratamentul complicaţiunilor blenoragiei. III. Prof. I. Danicico: Sur cinq cas d'ectopie renale congenitale diagnostiques par la pyelographie. E. de Urologie. 1936 p. I. Bruda: Pielotomia pre­ lungită în tratamentul. Ţeposu et Dr. Rev. III. 509—518. Rom. 1. Nana: Rezultatele terapeutice cu antiphlbgistină. Octave Doin. GEeorghiu: Un caz de chist hidatic suprascapuIar. E. Com. Dr. No. Avec 6 planches. Association francaise d'urologie. 9 1935. Danicico şi Dr. după Basset şi Poineloux. 6 p. 1 Febr. 101—109. 19. 4 pag. P. 17. I. pag. Dr. E. prin injecţiuni la poarta de intrare cu vaccin Gantacuzino. Clujul Medical No.. 5. 1936. Clujul Medi­ cal No. An. Ţeposu şi Dr. Popa Rubin şi Dr» Stupariu): Tumorile mieloplaxe. V. Puşcariu Radu:: Un nou ecartor în cnirurgie.102 14. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. 4 1935—36» 15. 16. . calculbzei renale. în legătură cu un caz perso­ nal în regiunea ischio-pubiană. Dr. de Urologie. Prof. 5 1935. Soc. % 1936 p... i Februarie 1936 p. I. 3. I. 2. A.. Dr. No. I. 279. No. Rom. Bulbuca: Consideraţiuni asupra uretrografiei. Rev. Rev. Ţeposu şi Dr. No.. 1 2. b) Comunicări. Rev. a) Lucrări. 4. Dr. III. Dr. Bruda: Un nou caz de rinichi polichistic bilateral diagnosticat cu ajutorul urografiei. 759—772. Rom. în tratamentul tromboflebitelbr post operatorii. Cluj la 9. 248 1936. II. Prof. P. 4 pag. 46—49.în fistulele uretrale. Dr. cu 7 figuri radiografice. Dr. ClujuL Medical No. Popa şi Dr. Dr. în legătură" cu: uni caz. 18. 218. Clinica cailor urinare. de Urologie. şt. de Orologie. C. Prăgoi: Luxaţiile semilunarului.. C. I. Popa: Vaccinarea regională. 1935 p. Rev. Danicico: Consideraţiuni în legătură cu 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinateistologic. Dr. Dr.. 3k—36. I. Ţeposu şi Dr. Clu»~ jul Medical No. Prof.

Ian. k22—h23. Danicico şi Dr. Mureşanu. Dr. 1935. VIII. 260—262. şt. med. Bruda: Un caz de diverticol vezical la femee. Soc. Soc. Bruda: Un caz de imagine falsă de calcul renal. Ш. 1 1936. Ţeposu şi Dr. 6 1936 pag. I. şt. Dr. şt. Soc. med. Bruda: Distracţia cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomie. 3 1936 p. BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. Clujul Medical No. No. 12. Ştiinţelor Med. şt. şt. Danicico şi Dr. 1935. Soc. 17 XII. Dr. 11. . Ţeposu. 8. Dr. Dr. Dr. Soc. Al V-lea Congres Român de Urologie. Bulbuca: Importanţa examenului urologic complet în baciloza genitală. 178—179. Soc. E. Prof. Bruda şi Dr. Clujul Med. Ţeposu. 1935. Ştiinţelor Med. I. 1936. 2. 18 XII. Prof. Prof. Ţeposu şi Dr. 179. Ţeposu. Prof. Ian. Popa: Un caz de dilataţie chistică a porţiunii inferioare a ureterului din dreapta. Prof. Ţeposu şi Dr. E. cu crize de anurie şi hiperazotemie. 6 p. 5. Prof. Al V-lea Congres Român de Urologie. No. Al V-lea Congres Român de Urologie 18 XII. Dr. Danicico. No. Dancico şi Dr. med. Danicico: Consideraţiuni asupra 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinate istologic. Popa: Un caz de calculoză ureterală bilaterală. 9. med. Dr. 1935. med. 1936. 23 V. Ţeposu. VIII. Clu­ jul Med. 1936. Dr. Prof. Danicico şi Dr. într'un caz de cistalgie bacilară. Clujul Med. 1935. 11. Dr. 4. No. 22 II. E. Dr. P. Ţeposu. 21 III. Bulbuca: Rezecţia nervului presacrat (operaţia Cotte). 4 1936 p. Prof. cu calcul coraliform. diagnosticată prin urografie. med. Clujul Med. 11. I. E. Dr. 1936. 10. Bruda: Un nou caz de ri­ nichi polichistic diagnosticat cu ajutorul urografiei. No. 56. 3 1936 p. 1936. p. 7 III. 1936. 2. Ţeposu. Clujul med. Soc. Clujul Med. 12 1935 pag. 19. Dr. 7 III.103 o fetiţă de 10 ani. 3. 650. Clujul Medical No. Soc. Danicico: Consideraţiuni asupra 10 cazuri de diverticuli vezicali trataţi chirurgical. Clujul Med. 1935. 1936. în legătură cu 2 cazuri de baciloză urogenitală recent operate. 6. şt. Soc. med. Danicico şi Dr. Popa: Uretrografia în fistulele şi stricturile uretrei cu prezentare de 5 cazuri. 1936. Dr. şt. E. Prof. Dr.

3. 1935 pag. Prof. Rom. ales Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. In luna Decembrie 1935 a avut loc cel de al V-lea Con­ gres Român de Chirurgie la Bacareşti. 2. 2. E. 5. Prof. la care Dl Prof. 3. Dr. 4. E. 15 XII. de Urologie an. Tot în luna Decembrie 1935 a avut loc la Bucureşti cel de al V-lea Congres Român de Urologie. serbându-se a 25-a aniversare dela înfiinţarea Societăţii de Uro­ logic. în cadrul cuvântului . s'a omagiat memoria primului ei preşedinte. Dr. Popa: Vaccinoterapia la poarta de intrare în blenoragia cronică şi complicaţiile blenoragice. Prof. Danicico şi Dr.104 13* Dr. 572—579. Panait Teodorescu: Traumatismele uretrei şi ale vezi­ cei urinare. e) Participări la Congres. E. Gheorghiu Teodora: Tumorile vezicei. Ţeposu a luat parte în calitate de reprezentant al Facultăţii de Medicină din Cluj. Dr. II. Ţeposu: Cuvântul de deschidere al celui de al V-lea Congres de Urologie. urând prosperitate şi bun succes lucrărilor congresului. Dl Prof. I. 6. Dr. E. Soc. 2. Virgil Armeana: Calculoza ureterală. c) Conferinţe. Prof. în med. 1935. Rev. 1935. 1. cu care ocazie. 1. ca şi al Societăţii Ştiinţelor Medicale din Cluj. 7. d) Tezele de doctorat 1935—1936. Ţeposu: Medicina şi preocupările ei ac­ tuale. Extensiunea Universitară Cluj. E. 4. Ţeposu: Orientările actuale ale medicinei „Astra" Sibiu. Al V-lea Congres Român de Urologie 19 XII. Neombrie 1935. Popluca Mircea: Calculoza reno-ureterală. stud. Prof. Popa Silvia: Stricturile uretrale traumatice la bărbaţi. Sbârcea BCU Cluj / Central University Library Cluj Ioan: Turburările dinamismului căilor urina­ re superioare în graviditate. Dr. 1. memoria aceluia care a fost Herescu. Ţeposu: Tendinţele actuale în medicină „Astra" Braşov. E. Negreţu Florian: Tuberculoza capsulelor suprarenale în legătură cu tuberculoza renală. Ţeposu: Actualităţi medicale. Dr. 5. Ţeposu.

consemnate în capitolul comunicărilor. 3 Clinica medicală. au prezentat lucrarea lor asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. Dr. Doc. Danicico. unde a făcut şi comunicări. Bruda. I. Ţeposu. Dr. Prof. a fost premiată de Academia Română cu premiul Dr. la care ProF. 4. Dr. Dr. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj f) Societăţi.105 <de deschidere rostit cu această ocazie. iar Dr. Ţe­ posu în colaborare cu Dr. P. Riegler. Tip. Danicico. Em. Danicico în cursul Urnelor Septembrie şi Octombrie 1935 a întreprins călătorie de studii vizitând serviciile de Uro­ logie din Viena cu scopul de a studia noile progrese şi achi­ ziţii în materie de organizare a acestor servicii. Ţeposu a fost reales Preşedinte al Societăţii Ştiinţe­ lor Medicale din Cluj. Daniello şi Dr. 3. Dr. I. Prof. şi Facultatea de Medicină din Ouj. dl Prof. împreună cu dl Dr. Danicico. E. în calitate de Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. Prof.Congresul de Urologie ţinut la Viena în Sep­ tembrie 1936. I. La Congres au participat din clinică Dl Prof. şi Dr. I. Burghele. T. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a cance- . secretar de şedinţă. asociază la această mare serbare. Streja. II. în şedinţa de discuţii a luat cuvântul şi Dl Prof. M. Derivaţia urinelor în chirurgie. în calitate de Secretar de şedinţă. Dr. Haţieganu. Hângănuţ şi Dr. Danicico. Apoi în cadrul raportului principal — Dinamica căilor urinare superioare — raport susţinut de Prof. 652 pag. Lucrarea: Prof. Din serviciul Clinicei Urologice din Cluj s'au făcut în to­ tal patru comunicări. Ţeposu a mai luat parte şi la . Hortolomei. distincţii şi călătorii de studii. Goia în colaborare cu Dr. 1936. I. Haţieganu. Zanne şi Dr. I. Ţeposu. Spârchez: Tratat Elementar de Se­ miologie şi Patologie Medicală voi. Dr. Ţeposu. a avut loc cel de al XXXV-lea Congres al Asociaţiei franceze de Urologie. casier. „Cartea Românească" Cluj. (Vezi capi­ tolul lucrărilor). In luna Octombrie 1935. Prof.

Cartea Bomânească. România Med. Nr. 10. 141-142. 1936. Soc. anul XIV. 1936. Secarea: Două cazuri de colaps atelectatic acut al plămânului. şedinţa 11 Mai 1935. A. Doc. Cluj. Prof. anul XVI. 1936 Nr. Clujul Medical.8 pag. Sichet şi Dr. Ştiinţ. Dr. Cluj. Al Pop: 4 cazuri de toracoplastie parţială. (Cluj) anul XVII. Şe­ dinţa din 25 I. ficatului şi a vezicei biliare. Sanitară Militară. Clujul Medical. Haţieganu-I. Doc. anul XVII. Hăngănuţ: Explorarea radiologică a stomacului duodenului. Moga: Algiile submamare la femei cu ipertensiune. Med. anul XVII. Dr. Iepure: Explorarea radiologică a scizurilor interlobare. Nr. din 16 Nov. pag. Ştiinţ. 50. Clujul Medical (Cluj) anul XVI. 1935. 1. Haţieganu şi Dr. 11—14. Prof. intestinului. D-lor. Dr. Danielo. Clujul Medical Cluj. T. Iepure: Despre chistul dermoid al mediastinului în legătură cu un caz personal. 1936 Nr. Cluj. Gavrilă: Difterie malignă complicată cu hemi­ plegie stg. II. 1. Clujul Medical. Cluj. 1936. . 1936. 1936. Dr. 628-633. 1936. Dr. 1935. Med. Haţieganu şi Dr. 109—110. Ştiinţ. 5 pag. din Cluj. 317—324. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Nr. I. 5.. 359. Prof. pag. Daniello şi Prof. 1. Doc. Goia. Dr. I. I. Aprilie 1936. Doc. Nr. Doc. pag. Prof. Dr. Spârchez: Consideraţiuni noi în tratamentul pelagrei. al de Cluj / Central şi Patologie Med.10© i ului pulmonar primitiv. Cluj. Clujul Medical (Ouj). Soc. 12. Haţieganu şi Dr. Doc. Med. Danielo şi Dr. 1936. 1935. Daniello şi Dr. (Cluj) anul XVII. 331—338. 3 pag. Dr. Dr. Ştiinţ. Med. A. Soc. Dr. Rev. I. Daniello: Rolul sanatoriilor în combaterea tu­ berculozei. Dr. Doc. (Bucureşti. Cluj şed. Prof. In Tra­ tatul Elementar BCU Semiologie University Library Cluj Voi. Clujul Medical Cluj anul XVII. 1. Nr. M. Med.. Nr. România Medicală Bucureşti anul XIV. 180. Soc. Dr. 1936. pag. Moga: Intoxicaţie acută cu sulfat de Taliu în scop de sinucidere.. I. Ştiinţ. Mai 1936. pag. Soc. Dr. Dr. România Med. Gavrilă: Contribuţiuni la tratamentul cu chi­ nină în bolile infecţioase acute. 1936. pag.

I. 1936. Dr. Dr. Cluj. 1935. 176. pag. Doc. / . 1936. Clujul Medical. Cluj. şed. forma cutanată cu. Cluj. Cluj. Conferinţă de punere Ia punct. Cluj. Gavrilă şi Dr. din 19 Aprilie 1935. Nr. Cluj. Nr. Cluj. 258. I. pustule maligne multiple. Gavrilă: Rugebla. Dr. a-mil' V. 7. anul XVII. pag. anul XVI. Doc. Nr. 3i Aprilie 1936. 11. Nr. 7. Doc. Olariu: Rugeolă complicată cu sindromul confuziei mintale. Soc. anul XVI. anul XVI. Ştiinţ. Dr. şed. 3^-4. 1936. Soc. 22' Febr. Cluj. 185. Doc. Soc. I. Med. Gavrilă: Un caz de nefrită acută hemoragică. Gavrilă şi Dr. 25 Mai 1935. Soc. Clujul Medical. Ştiinţ. Doc. şed. vindecare. 1935. Dr. Ştiinţ. anul XVI. Cluj. Ştiinţ. Soc. Clujul Medical. /. Med. Ştiinţ. Ш .. 8. 592^5*99. Oujul Med. Ştiinţ. Dr. Dr. Trei conferinţe ţinute la cursurile medico-sanitare cu învăţătoa­ rele rurale. 3. Nr. Gavrilă: Diagnosticul şi tratamentul comei diabetice. 4 „ pag. 1936. Gavrilă: Cazuri de cărbune. anul XVI. 1935. pag. Naghi: Un caz de scarlatina gravă septică cu flegmon amigdalian şi retrofaringean necesitând' Iracheotomie. din 21 Mart. Clujul Medical. Clujul Medical. Nr. Doc. Cluj anul XVII. Med. I. Nr. Doc. Dr. 1935. şed. 390. Gavrilă şi Dr. I. 25 Ian. Gavrilă: Scarlatina puerperală. I. Cluj. Mihaileanu: Indicanemia în ne­ frită. 11. Clinique et Laboratoriurnt (Ctej). 3. I. Clujul Medical. şed. Dr. Gavrilă: Indicanemia în stare normală şi pato­ logică. Dr. Med. şed. Nr. 1936. anul XVII. şed. Cluj.№ Doc. Olariu: Un caz de scarlatina complicată cu coree. 678—680. anul XVII. Cluj. Gavrilă şi Dr. Soc. Doc. Clujul Medical. 476. Soc. anul XVII. 1936. Doc. (Cluj. 1936. 1935. . pag. 1936. Gavrilă: Un caz de peritonită purulentă. Dr. pag. 1936. Cluj. Cluj. (Cluj). Doc. organizate de Ministerul Sănătăţii BCU Cluj / Central University Library Cluj şi Inst]-. 19 Octomvrie 1935. streptococică în cursul unei scarlatine. pag. Ştiinţ. 476-479. în Iulie 1935. pag. Med. 403-406. Clujul Medical. Ştiinţ. din. Gavrilă: Despre bolile infecto-contagioase. Med. I. pag. Soc. Doc. Clujul Medical. pag. Med. Med. şed. survenită drept complicaţie într'un caz de erizipel. Cluj. Dr. 450.

anul XVII. Clujul Medical. Nr. 4. 4. Nr. Dr. org. 69—74. Voi. 2. în Tratatul Elementar de Semiol. anul XVII. I I . . Română. I. Spârchez şi Dr. Clu­ jul Medical. T.108 Doc. pag. Popa Pantea şi Dr. pag. Doc. Dr. Man: Un caz de crup primitiv intubat. Cluj. 4. 120—121. pag. Cluj. Dr. Mişcarea Med. 1. 2. Dr. din 16 Nov. Cluj. 58. A Moga: Asupra tratamentului cu digitală (Adigan) 'n insuficienţă circulatorii. L Gavrilă şi Dr. 3. anul XVII 1936. Nr. Ştiinţ. pag. Craiova. Med. anul XVII. Spârchez şi Dr. 8. pag. din 8 Febr. Nr. anul XVII. Soc. Dr. Cartea Rom. Ştiinţ. vindecarea. formă tifoidă. 255. Ştiinţ. Cluj. pag. Opreanu: Un caz de trichinoză. 1936. Med. 508—515. stenoză laringeană consecutivă. A. Med. Cluj. Gavrilă şi Dr. Cluj. Haţieganu—Goia. şed. şed. Soc. Cluj. Cluj. Nr. I. Gavrilă şi Dr. Dr. Ştiinţ. Olariu: Carac­ terele epidemiilor de scarlatină din Cluj în ultimii trei mi. Dr. pag. 1936. părăsiţii intes­ tinali. Soc. şed. 1936. Clujul Medical. Ştiinţ. şed. 4. 258-259. 1935. 1936. tracheotomie sec. 1936. al D-lor Prof. de Ministerul Sănătăţii şi Instrucţiunii. A. şi Pat. Spârchez:Cluj / Central University Library Cluj BCU Gastroscopia. Cluj. Popa Panetea: Un caz de nefrită scarlatinoasă gravă cu început eclamptic. Cluj. anul XVII 1936. 1936. din 8 Febr. . Nr. E. T. Con­ ferinţă ţinută la cursurile medico-sanitare cu învăţătoarele ru­ rale. 215-218. Doc. Clujul Medical. anul XVII. pag. Soc. Dr. Spârchez şi Dr. T. 254—255.Clujul Medical. Dr. Viciu: Cholecistite după operaţii xie apendicită. Clujul Medical. Dr. 1936. Nr. Spârchez: Tehnica propagandei culturale la sate. Dr. 1935. Doc. Popa Pantea: Viteza de sedimen­ tare a globulelor roşii în câteva boli infecţioase acute. rectoscopia. pag. Cluj. Cluj. Opreanu: Un caz de chist hidatic perforat în căile biliare. Med. Med. Clujul Med. Nr. Moga: Semne clinice şi electroradiografice în intoxicaţia cu oleandru. I. Gavrilă. 1935. Clujul Medical. în Iulie 1935. Cluj. Dr. şed. Nr. anul XVII. 7-8. T. 1936. 1933-34-35. Dr. din 22 Febr. 1936. Moga: Sindrom spleno-anemic cu mielemie. Spârchez şi Dr. Med. T. 169—170. din 30 Nov. Nr. Clujul Medical. Soc. 1936. anul XVII.

explorarea func^iunei glicopexice a ficatului. 1936. Acţiunea chlorurei de calciu asu­ pra ritmului cardiac. 655-657. Dr. Clujul Medical. Med. Dr. 3. Clujul Medical. 1936. pag. Română. 1935. Cluj. Nr. Dr. anul XVI. pag. anul XVII. C. 2. pag. 1936. Dr. Cluj. V. Nr. Cluj. Clujul Medical. Nr. Dr. 11. pag. C. Med. Cluj. Cluj. şed. v. pag. 1935. 1935. 1935.109Dr. 12. A. Dr. I. 11. anul XVII. anul XVII. Nr. 1. Mateescu: Tratamentul cu „Piton" într'un caz de diabet insipid. Clujul Medical. Dr. Cluj. Ştiinţ. M. 12. 12. 9—10. anul XVI. Todea: Un caz de spondilită tifică. Soc Ştiinţ. şed. anul XVI. Popescu: Metoda lui Fleuri şi Maque pentru doza­ rea zahărului în urină. 178. . Nr. Mihăileanu şi Dr. 1935. pulm. Mihăileanu. Nr. Nr. Clujul Medical. anul XVI. deter­ minări gastro-intestinale şi în sinusurile fronto-etmoidale. Mihăileanu şi Dr. Cluj. Foişoreanu: Contribuţiuni la trata­ mentul complicaţiilor secundare în tbc. Soc. Med. anul XVI. 1936. 654-655. I. cu extrasistole. Dr. anul XVII. 587-590. Todea şi Dr. C. pag. Popescu: Consideraţiuni asupra galactozuriilor provocate pt. Rădule\: Un caz de pseudo-fistulă gastro-duodenală. 3. Nr. din 11 Ian. Nr. Cluj. pag. 531—536. 328-329. anul XVI. Răduleţ: Un caz de chist hidatic pulmonar cu un aspect radiologie puţin obişnuit. din 23 Martie 1935. Moga: Sindrom a tipic de Adams-Stoks într'o di­ sociaţie a. Graur: Consideraţiuni asupra unui caz de limfadenoză aleucemică cu tromboflebită. Clujul Medical. Clujul Medical. Dr. 1. Clujul Medical. pag. anul XVI. 165-169. 1936. Popescu: Consideraţiuni asupra explorării func­ ţiunii externe a ficatului. 4. Nr. 1935. Sichet: Considera­ ţiuni asupra icterelor hemolitice în legătură cu 2 cazuri splenectomizate. pag. Dr. Cluj. V. Cluj. Craiova. 7. Mateescu şi Dr. 654—655. pag. . 1935. 114—116. 10. M. 576—680. Nr. pag. Clujul Medical. Todea: Un caz atipic de chist hidatic pulmonar. Cluj. Dr. Cluj. 228-242. Clujul Medical. Cluj. I. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dr. Nr. 1935. Mişc. Clujul Medical.

"Nr. MM&şan: ТигЂиг&гП« cardiovasculare îft boala lui Basedow şi tratamentul lor. 9. Secărsa §i Dr. unde а îăcut comuni­ cări mult apreciate. Teze de University BCU Cluj / Centraldoctorat. ţinut cu oca­ zia Olimpiadei la Berlin. M. Teză în med. anul XVI. Sichet: Un caz de septicemie gop®eocică prin plagă cutanată. 20-i28. Dr. Nr. Sichet. 475—478. David Gheorghe: Valoarea diagnostică a examinării secreţiei şi chimismului gastric hi cancerul stomacal. Cluj. O u jul Medical. Popa Pantea: Viteza de sedimentare a globulelor ro­ şii în bolile irifeeţioase acute. Todea: Chist hidatic pulm. Clujul Medical. Hăngănuţ a luat parte în luna Septembrie 1936 Ta congresul de radiologie dela "Viena. anul XVII. Clujul Medical Cluj. 11136» Carîea Шот. Teză în 'medicină 1935. Cartea Româneasca. Dr. Clujul Medical. pag. Degan şi Dr. 1. 1. Bumbăcescu şi Dr.8. Bumbăcescu: Un caz de septicemie cronică colibacilară cr. Teza în med. 500—502. în legătură cu stricturi uretrali. pag. P. 16—20. . Degan şi Dr. ~Dr. Ђг. 1335. Cluj. Clujul Medi­ cal. Nr. 1. 1936. anul XVII. pag. pag. Chiper. Studiu clinic şi anatomic. Cluj. anul XVn. 1. Dr. Cluj. 3. Prof. Chist hidatic al splinei supurat şi perforat în stomac. Bumbăcescu: Rezultate imediate şi tardive după frenicectomie în tbc. P. 1936. Dl. 'N. Dr. . pulm. 160—165. Dr. Tipogr. "Transilvania. Ш 6 . P. Nr. Cluj. Haţieganu a participat în luna August 1^36 la Congresul internaţional de medicină sportivă. Nr. pag. 1936. pag. P. Cluj. Clu­ jul Medical. Sichet şi Dr. P. Sichet: Un caz de Panmieloftiză. Library Cluj Dr. cu aspect ra• diologic atipic. 31—32. Preotesoiu:. Dl. Dr. T)-sa s'a interesat cu această oca­ zie despre educaţia fizică în general şi m special de educaţia fizică în Universitate. 1935.Dr. Dr. Dr. Cluj. 1936. Participări la congrese. Nr. Dr. anul XVII. anul XVII.

Anales de Medecine. Cluj. 5. 15. Prof. Trois cas de choree chez Ies heredosiphilitiques. 2. Dr. 8. C. 3. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Spârchez: Tratat elementar de Semiologie şi Pa­ tologie Medicală. Cancer metastatique de la region Library Cluj BCU Cluj / Central University hypophiso-tuberiene avec diabete insipide. Sur deux cas de miosite ossifiante loealisee. Meningite ourliene du type primitif. ou â l'hydronephrose. (cu D-na Retezeanu).ш 4. Meningite ourliene du type primitif. Bumbăcescu). anul XVII. (Articole publicate în Paris medical Revue neurol. (cu M. Dragomir). Bu­ zoi anu). des Hopitaux de Paris etc. pag. No. 5. Manta şi M. . 7. 331—338.uvelles recherches sur une substance pyretogene des urines normales et pathologiques. 12. Tipogr. 9. 10. Voi. Dr. Nevralgie des nerfs honteux interne et obturateur. 14. 652 pagini. due â la prose renale. Clinica de semiologie medicală. {cu L. chez un cardiaque. „Cartea Româ­ nească' . coincidant avec une malformation secree. Soc. (cu J. I. 5. Urechia. 7. (Clujul Medical. Hăn<)ânuţ şi Dr. (cu L. Dragomir). (cu Li Manta şi M. 11. Dr. I. Hemiplegie avec amaurose unileterale concomittente. Nr. Cluj. Lucrările Dlui Prof. Tabes traumatique. directorul clinicii. 1. Syndrome parkinsonien de nature syphilitique. Haţieganu şi Dr. (cu Emil Ţeposu). Bumbăcescu). La reaction de Weltmann dans Ies affections du systeme neryeux. Nevralgie sciatique. Bumbăcescu). Societe de Biol. complication residuelle gripalle. II. 13. (cu O. 6. Sur un cas de paralysie recurentielle et un autre de syndrome d'Avellis d'etiologie peu commune. Symptomes de myelite sacree. Sur deux cas de meningite syphilitique. Clinica psihiatrică. 1936. 1936. Goia în colaborare CUDF. 4.

34. . Choree aigue avec examen anatomique. (cu N. Bumbăcescu). Tabes heredosyphilitique avec labyrinthite unilatera­ le. 35. Hemoragie cerebeloasă cu moarte rapidă. Elekes). (Troisieme note. Manta şi M. fitudes sur le mecanisme de la reaction de Weltmann et de sa valeur dans les maladies du systeme nerveux. Paralysie du nerf sciatique apres une injection de quinine (cu L. 19. Dragomir). Oreillon cerebral â debut psychosique (cu N. Hemispasme facial apres un plaie du nez. Elekes). La reaction du Weltmann dans les affections du sys­ teme nerveux. et d'un chondro-proteide urinaire. 24. Nouvelles etudes sur la sero-coagulation de Welt­ mann. L'hemiatrophie faciale droite avec atrophie musculaire du membre superieur gauche. Benetato şi D-na Retezeanu). Note sur l'action pyretogene de la levure de biere. 32. 21. Noi cercetări asupra potasiului în insuficienţa glan­ dei suprarenale. Gynecomastie chez un paralytique general. Dra­ gomir).112 16. (cu I. apparaissant â l'age adulte. 18. Bumbăcescu). (cu D-na Retezeanu). 23. 31. 25. 17. (cu D-na Rete­ zeanu). / Cu I. (cu Gr. BCU Cluj Central University 27. cu Gr. iCotuţ). (cu D-na Retezeanu). 20. Benetato şi D-na Retezeanu). 30. 26. Meningite lymphocitaire benigne. 33. 22. Bumbăcescu). 28. 29. (cu I. Trois cas de choree chez heredo-syphilitiques. Sur un cas de syndrome de la calotte protuberentielle. Sur deux cas de syndrome pedonculaire. 36. (cu C. Les variations du chlore et du Sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. Prurit rebelle relevant un tabes fruste (cu L. Dragomir). Manta şi Library Cluj M. Manta şi M. Tabes et parkinsonisme syphilitique. Syndrome du carrefour sensitif (cu L.

No. ANUARUL 1935/36 8 . Minea: 1. Afecţiunile nervoase mai importante şi tratamentul lor.113 6. Consideraţiuni asupra prognosticului şi diagnosticu­ lui diferenţial în legătură cu un caz de arachnoidită spinală chistică operată şi vindecată. Cluj. No. Un caz de chifoză traumatică şi arachnoidită spinală. Lucrare publicată în Formularul Terapeutic. Clujul Medical. Despre un caz de eritromelalgie. Craiova. Wilhelm Prak: 1. Dr. Teofil Dragomir: . în colaborare cu Dr. Miş­ carea Medicală. Mihail Keusch: Două cazuri heredo-familiare de maladia lui Dercum. Com. 2. 2. Bela La­ katos. 1936. în colaborare cu Dr. Cluj. 1935. Ştiinţelor Med. de Endocrinologie. Comunic. Clujul Medical. Prof. la Soc. Bela Lakatos. Com. al Clinici­ lor Universitare. Desideriu Duma şl Dr. 1. Rev. Ginecologie şi Obstetrică. Cluj. Dr. 1. Comunic. Dr. Clujul Medical. Cluj. (sub presă). in colaborare cu Dr. Dr. de Endocrinolo-Ginecologie. etc. I. Cluj. un caz de eritromelalgie Soc. Bela Lakatos şi Dr. Martie 1936. Com. . Metamorfoza sindromelor postencefalitice. Dr. 751—766. Date statistice despre cazurile de tabes observate în ultimii 10 ani în BCU Cluj Neurologică. 3. Desideriu Duma: 1. Bela Lakatos. Clinica / Central University Library Cluj la Soc. Desideriu Duma: 1. — 4. la Soc. Pag. Nov. laj Soc. Ştiinţelor Med. Ştiinţelor Med. Turburările nervoase în climaterice. Un caz de emiplegie hipofizară (sub presă). Publicată în Rev. Clinica neurologică. Dr. Iu­ nie 1936. Terapia crizelor gastrice tabetice cu unde ultrascurte. 8 Febr. 12 din 1935. Ştiinţelor Medicale Cluj. 2.

Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. 5. Raport făcut la Congresul VI. 2. agenţii puericulturii rurale. Naţional de Chirurgie. D. Revista de Endocrinologie. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. No. Vago). 5. 3. Tr. 332—340. 2. Docent Dr. Mola hydatiformă (studiu hormonal). Decemvrie 1935. 4 Voaşele. 4. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. Clinic» gynecologieă şi obstetricală Profesor Dr. 1. 4. 1936. (In colaborare cu Dr. Ginecologie şi Obstetrică. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. Nr. Dr. Dr. Sarcina trigemelară. Nr. Cristea Grigoriu). Comunicare făcută la Societatea de En­ docrinologie Gynecologie şi Obstetrică. (In colaborare cu Prof. Consideraţiuni asupra tratamentului insuficienţei ovariene prin hormonul terapiei. 3. Nr. 1936. Popovici Traian: 1. 1. (In colaborare cu Dr. Grigoriu Cristea: 1. Bucureşti 15-19 Decemvrie 1935. (In colaborare cu Dr. Iancu). 5. O. 1935. 246—257. Revista de Endocrinologie Gy­ necologie şi Obstetrică. Coja şi Dr. Februarie 1936. administrate intratuber. 1936. Gynecologie şi Obstetrică. Nr. (In colaborare cu Doc. O. 1935. Vago). Revista Endocrinologie. (In colabo­ rare cu Dr. Revista de Endocrinologie. (In colaborare cu Dr. (In colaborare cu Docent Dr. Coja). (cu 6 clişee originale). . Februarie 1936. N. Comunicare făcut la Soc. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. N . 4. pag. Raport făcut la al VI-lea Congres Naţional de Chirurgie Gynecologie şi Obstetrică ţinut la Bucureşti în 15—19 Decemvrie 1935. Gyne­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cologie şi Obstetricală. Popovici). Revista de Endocrinologie. Nr. Pană). G. Menstruaţia şi caracterele ei privită prin prisma cre­ dinţelor populare şi în lumina ştiinţei. Dec. Purge). No. Pulicat în Revista „Cancerul". Gynecologie şi Obstetrică. 1935. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi ^rolanului. 2. A. 3. pag.114 7.

Neoplasmul colului uterin.dela Universitatea din Cluj în anul 1912. asistat în Clinica Gynecologică şi Obstetricală din Cluj. Comunicare la Soc. (In colaborare cu Doc. Dr. Română de Antropologie Cluj. Bucureşti 15—19 Decemvrie 1935. / Central University Library Cluj BCU Cluj 5. Gh. 160—168. A. 1935. în ra­ port cu starea lor civilă şi ocupaţiunea mamelor. pag. Comunicare făcută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Bucureşti 15—19 Dec. Confesiunea şi ocupaţiunea mamelor asistate la mater­ nitatea Universităţii din Cluj în anul 1912. 2. Inundaţie peritonială mortală consecutivă rupturei nodulilor metastatici într'un caz de corioepiteliom. Februarie 1936. 3. Iancu). Popa Rubin. Şedinţa din 23 Ianuarie 1936. (In colaborare cu Doc. Pemfigus sifilitic cu localizarea atipică la noul născut. Comunicare făcută la Con­ gresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Consideraţiuni demografice asupra materialului materno-infantil. Iancu). în T912. Mamele şi copiii maternităţii . (In colaborare cu Doc. Februarie 1936. A. (In colabo­ rare cu Doc. (In colaborare cu Dr. A.1Г5 (6. Ro­ mână de Dermatologie. Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. Acţiunea îpertonizantă a serului sanguin. Şedinţa din 8 Martie 1936. 7. Purge). 140—152. ЈЗакста şi fibrom mtef in. A. Soc. Edem şi sarcina. 8. Secţia Cluj. Co- . a lichidului cefalo-rachidian şi a urinei eclampticelor. (In colaborare cu Doc. 9. 6. Comunicare fă­ cută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Docent Dr. 4. Şe­ dinţa din 19 Decemvrie 1935. 2. Două cazuri de seminom al ovarului. No. Dr. Februarie 1936. Dr. Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie şi Obstetrică. Iancu). Iancu). pag. 2. •de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Ioan Voicu: 1. Bucureşti 15—19 De­ cemvrie 1935. Comunicare făcută la Soc. 10. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Ob­ stetrică. Nr. Iancu). (In colabo­ rare cu Dr. Română de Antropologie Cluj. Comunicare la Soc. A. Relaţia greutăţii corporale a noilor născuţi asistaţi în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. Soc. Dr. Dr. în 1914.

de En­ docrinologie. (In colaborare cu Doc. 4. 5. în 1916. 341—347. Revista de Endo­ crinologie. (In colaborare cu Doc» Dr. Şedinţa din 10 Martie. Bucureşti. D. în 1918. Revista de Endocrinologie. Revista de Igienă Socială. 13. Petrescu). Gynecologie şi Obstetrică. 18. 14. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Dr. A. Şedinţa din 7.. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Comunicare făcută la Soc. 11.. Iancu). . (In cola­ borare cu Dr. 19. Iancu). (In colabo­ rare cu Dr. A. 1920 şi 1921. Şedinţa din 20 Mai 1936. Comunicare făcută la Soc. Iancu). Iancu). Dr. Iancu). D. Clujl. A. 1936. Comunicare făcut la Soc. Şedinţa din 20 Mai 1936.de Pediatrie şi Puericultura din. Ştiinţelor medicale din O u } . Fluctuaţiunile senzoniere al greutăţii corporale la noinăscuţi. pag. pag. Dr. Demografia ocrotirei materno-infantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. Greutatea BCU Cluj / Central University Library Cluj Obstecorporală a noi născuţilor în Clinica tricală şi Gynecologică din Cluj în 1919—1920. 17. Nr. Mai 1936. 1936.. Demografia ocrotirei materno-infantile în Clinica Obr stetricală şi Gynecologică din Cluj. Rom. A. Acţiunea nămolului dela. Comunicare făcută la Soc. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Acţiunea extrasului placentar şi urinei de femeie gra­ vidă asupra ciclului oestral şi a glandei mamare. 385—389. Petrescu).. in raport cu anotimpurile. Gynecologie şi Obstetrică. (In colaborare cu Doc.im.. 1 Aprilie 1936. municare făcută: larSflC. I. . Nr. de Endocrinologie. I. Dr. A. în raport cir starea socială şi civilă a mamelor. Căprioară şi Dr. (In colaborare cu Dr. Comunicare făcută la Soc. Gy­ necologie şi Obstetrică. Pană). Cercetări experimentale şi clinice. Hemoragia cerebrală îh sarcină datorită' ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. de Antropologie din Cluj. 12. Iunie 1936. 15. (In colaborare cu Doc. 6. Soc. Şe­ dinţa din 23 Mai 1936. 16. (In colaborare cu Doc. Română de Antropologie Cluj. Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. Stobor asupra organelor ge­ nitale femeieşti. Greutatea corporală a noi născuţilor din Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj din 1919. Şedinţa din. Iunie 1936. Nr.

izolat din urina de gravidă. (Revista de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. 3. 2 Ianuarie 1936). de Antropologie. 4). A funcţionat ca secretar general al Rev. In colaborare cu Dl Prof. Petrescu. 1. 1936.Asistent Dr. Cluj Aprilie 1936. 6. (Revista Endocri­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nologie Gynecologie Obstetrică Nr. Acţiunea ipertonizantă a serului sanghin. Gynecologie şi Obstetrică îngrijind de apariţia acestui pe­ riodic. In colaborare cu Dr. 7. Nr. Dr. Grigoriu Cr. (Revista Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. 1936. Gynecologie şi Obstet­ rică.117 . Căprioară Dumitru. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. 3). A. M. Revista de Endo­ crinologie Gynecologie Obstetrică Nr. . Clotuţiu şi Dr. Dr. (Revista Endocrinolo­ gie Gynecologie Obstetrica Nr. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. T. 2 Ianuarie 1936). 1 Dec. Sarcină şi Paludismul. Avort spontan septico-piemic produs de un acces al măinii. Dr. (In co­ laborarea cu Doc. Endocrinologie. 5. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra glandei mamare şi a ciclului oestral. 5. Şedinţa societăţii de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică 4 Aprilie 1936. (Co­ municare la Soc. 3. Problema actuală a secâlei cornute. încercări cu reacţiunea de sarcină Bowmann-Vischer. 2. 1. (In colaborare <cu Doc. Voicu I. Voicu I şi Dr. Iancu). Mola Hidatiformă (Stufiu ormonal) îr^ colaborare cu Dl Prof. lutei•nizant. (In colaborare cu Dr. 3). Grigoriu Gr. Purye Gh. 2. 4. (Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie Obstetrică Nr. Deformaţiune osoasă craniană la un nou născut. In colaborare cu Dl Doc. Utilizarea terapeutică a principiului gonadotrop. a lichidului cefalo rachidian şî a urinei eclampticelor. Cluj Aprilie 1936. Co­ municare la Soc. Copăceanu. In colabo­ rare cu Dr. de Endocrinologie. Petrescu). Coja'N.

Câteva consideraţiuni în legătură cu un caz de polidactilie la un nou născut. 11. Traian P o povici. Gri goriu. Coja). (In colabo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rare cu Docent Dr.) Revista de Endocrinologie Gynecolo— gie şi Obstetrică. Gynecologie şi Obstetrică. Gynecologie şi Obstetrică. C. 3. 1936. Cluj 21 Martie 1936. Revista de Endocrino­ logie. Gh. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral.. Dr. Reacţia de sex Dorn-Sugarman. (In cola­ borare cu Asistent Dr. 1. V. Gynecologie şi Obstetrică. Gynecologie şi Obstetrică. Gynecologie şi Obstetrică Nr. 1. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi prolanului administrate intratubar. 4. (In colaborare cu Prof. Revista de Endocrinologie. Nîcolae:. Pană Dumitru. Grigoriu). 1... Baroni). 5. Emoragia cerebrală în sarcină datorită ipertenshmei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Dr. 1. (In. Dr. Nr. Gyne­ cologie şi Obstetrică. Соја. (In colaborare cu Prof.Пг. 3. 2. Pană.. 1936. 1935. C. 1935. 1936. Nr. Gynecologie şi Obstetrică. 1 . In colaborare cu Prof. 3. Gy­ necologie şi Obstetrică Nr. Dr.. Reacţia de sex Dorn-Sugraman. D. Petrescu. Nr. Voicu). I. V. Baroni)Comunicare făcută la şedinţa Societăţii de Endocrinologie. Dr. Nr. (Cercetări experimentale. 5. Comunicare şedinţa Societăţii de Endo­ crinologie. I. colaborare cu Prof. (In coraborare cu Doc. Revista de Endocrinologie. în colaborare cu Prof. (Cerce­ tări experimentale. Influenţa foliculinei şi a urinei de femeie gravidă asu­ pra timusului. Revista de Endocrino­ logie. 5. 1. Purge). 1936. Studiu experimental. 4. N. Influenţa foliculinei asupra glandei mamare. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. asupra acţiune! foliculinei şl prolanului administrate intratuber. Dr. Clujul Medical Nr. 2. C.. 2.. 1936. Cluj în 4 Martie 1936. Revista de Endocrinolo­ gie. Şedinţa dm> 29 Ianuarie 1936. Grigoriu şi Dr. Dr. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie.

2. Revistă de Endocrinologie. şi Dr. Comunicare la Societatea de Endocrinologie. Voicu I. Voicu). Gynecologie şi Obstetrică Martie 1936. Avort spontan septico-piemic în urma unui acces al măinii. 1. Dr. Iancu Ax. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite.№ 3. Căprioară. Martie 1936. Secretari de şedinţă: Dr. pentru Preşedinte: Prof. (In colaborare cu Docent Dr. 21 Aprilie 1936. Prof. Stanca. (In co­ BCU Cluj / Central University Library Cluj laborare cu Docent Dr. Dr. Secretar general: Doc. Po­ povici Traian. Simon A. Endocrinologie şi Obstetrică. (In cola­ borare cu Doc. Comunicare făcută la Soc. D. Casieri: Dr. (In colaborare cu Docent Dr. I. Decembrie 1936. Căprioară). Cluj 21 Aprilie 1936. Dr. Minea. Heller şi Dr. 1936. Societatea de „Endocrinologie. Coja N. Gy­ necologie şi Obstetrică. Doc. Doc. A. Ianuarie 1936. 1. Dr. Iancu. de Gynecologie. de Endocrinologie. Bacilul difteric la noi născuţi din colectivităţi. Gynecologie şi Obstetrică*). şi Dr. Sarcina trigemelară. Po­ povici). Popa Rada Olimpia şi Dr. Vago O. Comunicare făcută la Soc. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. Turcu şi Dr. 3. 5. Ar. Gynecologie şi Obstetrică. (In colabo­ rare cu Docent Dr. Mihail. 5. Dr. 4. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra ciclului oestral şi glandei mamare. Gyneco­ logie şi Obstetrică. Comunicare la şedinţa de Endocrinologie. Comi>nicare la Societate de Endocrinologie. C. *) In şedinţa din £9 Ianuarie 1936 s'a următorul comitet: ales. Membrii în comitet: Prof. Gynecologie şi Obstetrică. D. Influenţa nămolului (turba) asupra organelor genitale. Cercetări clinice şi experimentale. (In colaborare cu Dr. Bibliote­ cari: Dr. Yago Octavian. Vice-preşedinţi: Prof. Gynecologie şi Obstetrică Nr. David). Cotuţiu şi Dr. anul 1936. . Dr. Grigoriu. Kese Gheorghe. Metode diuretice în eclampsie. Dr. Dr. Voicu I. Căprioară. Grădinescu. Popovici). şi Doc.

5. Popovici şi Dr. Doc. C Oprişiu: Contribuţiuni la studiul funcţiunii antitoxice ia capsulei supra­ renale. în anul 1912. Orient: Menstruaţiunea şi menotoxinele. Voicu: Acţiunea nămolului dela Stobor asu­ pra organelor genitale (Cercetări clinice şi experimentale). Vago: Sarcină trigemelară. 3. 3. D. 4. Doc.: Diagnosticul sexului prin reacţia DornSugarman. Dr. Doc. David şi Dr. şi Dr. 2. Şedinţa din 29 Ianuarie 1936. 5. Doc. Dr. Iancu şi Doc. Dr. Dr. Iancu. Dr. Benetato. Dr. Dr. Dr.120 Acesta Societate în decursul anului a prezentat următo­ rul program: Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. I. Pană: Emoragia cerebrală In sarcină datorită ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. 2. 4. Dr. Vago: Bacilul difteric laBCU Cluj / Central University Library Cluj noi născuţi din colectivităţi. Doc. Ax. Pană D. Voicu: Un caz de pemfigus sifilitic la nou născut cu localizare atipică. T. Dr. Dr. Vago: Sarcini închipuite. Velluda şi Dr. Dr. Gr. 2. Şedinţa din 4 Martie 1936. Russu: (Capsulele suprarenale şi sincopa adrenalino-cloroformică. Iancu şi Doc. Baroni şi Dr. Popoviciu Tr. 1. Purge şi Dr. Dr. Popoviciu Tr. Doc. Dr. 1. 6. Copăceanu: Reacţia de sarcină Bowmann-Vischner. . Petrescu: Influenţa foliculinei asupra timusului. Doc. Voicu: Mamele şi copiii Maternităţii dela Universitatea Cluj. Prof. Doc. Prof. Dr. 1. Dr. Dr. Găină şi Dr.: Sarcină şi fibrom al colului uterin. Voicu şi Dr. Turcu. Doc. Dr.

Dr. 3. Prof. Voicu: Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. Alte lucrări executate în cadrul Clinicii. Cotuţiu. Axente Iancu: Alteraţiile psihice şi turbură­ rile de caracter în vegetaţiile adenoide ale copilului. vezi Clujul Medical Anul XVI. Doc. Axente Iancu: Sechele encefalitice. 719—721 referat „Mişcarea medicală. Ştiinţelor Medicale Cluj. „Satul şl Şcoala" Anul V. 7-48. Docent Dr. Kernbach: Perforaţiile uterine şi intestinale. 9—10 pag. 1935. 1. care apare bilunar. Axente Iancu: Două mici epidemii de zona şi de varicelă. Nr. Doc. 1935 pag. Dr. Lakatos: Turburările nervoase în climacteriu. 4.. evoluând paralel. Nr. 10—13. Mureşan şi Dr. Nr. Dr. 681. 10 pag.121 2. 2. Dr. Docent Dr. Prof. Ginecologie şi Obstetrică. Nr. Voicu şi /Doc. Grădinescu şi Santa N. Doc. 1935. 4. Г—2 Sept—Oct. Stupariu: Cercetări asupra se­ dimentării globulelor roşii în cancerele uterine. pag. Iancu şi Dr. în raport cu starea socială şi civilă a ma­ melor. Soc. Dr. BCU Cluj Central University Greutatea 3. In Decemvrie 1935 a luat fiinţă . la 19 Oct.: Acţiunea extractu­ lui cortico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. română" Anul VIII. Docent Dr. Petrescu: Avort spontan septico-piemic produs de un abces al mânii. 1 Dec. 12. Oprişiu: Glicemia noilor născuţi. Dragomir şi Dr. Şedinţa din 20 Mai 1936. după po­ jar. sub îngrijirea unui comitet de redacţie. Dr. Căprioară. (Problema responsabilităţii medicale). Dr. Doc. 6. Rubin Popa şi Dr. Dr. Dr. cu un program bogat. Iancu: Library Cluj corporală a noi născuţilor în iClinica Ginecologică şi Obstetricală din Cluj în 1919—1920. Dr.Revista de Endocrino­ logie. „Cernăuţi Medical" Anul II. . Velluda: Consideraţiuni de anatomie şi bio­ logie comparată şi experimentală asupra sarcinilor multigemelare la om. Dr. Dr. 5.

Soc. la 15 Dec. 1935. Axente Iancu: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. (în colaborare cu Dr. Axente Iancu: „Lenea" hipotiroidiană a şco­ larilor. 1936 Nr. (Vezi „Universul" 22 Nov. la 23 Noemvrie -935 ora 6 p. 180—181. Voicu). Axente Iancu: Mamele şi copiii maternităţii dela universitatea din Ouj. Conferinţă ţinută la „Seminarul de Pedologie şi Pe­ dagogie experimentală. . Obstetrică. 1936. Axente Iancu: Probleme medico-pedagogice. vezi „România Nouă" din 27 Nov. 61. 1935 şi „Dimineaţa" din 17 Dec. Axente Iancu: Un aspect curios al craniului BCU Cluj / Central University Library Cluj fetal. Nr. Societatea Română de der­ matologie şi sifiligrafie Cluj. ciclul al 3-lea organizat de Cercul Cultural al „Astrei" din cartierul General Grigorescu. Jud. 1935 pag. 12. „Patria" din 27 Nov.122 Docent Dr. Soc. 1935 pag. 2 1936 pag. 1. în anul 1912. Conferinţa ţinută la Societatea Română de ortopedie. şedinţa din 8 Dec. Dariu şi David) vezi şi Clujul Medical Nr. Căprioară) vezi şi Clujul Me­ dical Nr. 77—85. m. pag. Docent Dr. română de antropologie Cluj. 1935 (în cola­ borare cu drîF Turcu. 1935. 1935 Nr. Gynecologie. ginecologie şi obstetrică din Cluj. 1-2 pag. Endocrinologie. Endocrinologie. Docent Dr. Axente Iancu: Enureza infantilă. şedinţa din 30 Nov. 4. 1935. Conferinţă inau­ gurală. şedinţa din 4 Dec. conferinţă în cadrul „Astrei". 1935). Docent Dr. Docent dr. 2. 1935. Someş. Cluj. „Di­ mineaţa" din 21 Nov. Ştiinţelor medicale. 1935 şi Revista de Ortopedie Anul IX. 1935 şi „România Nouă" din 20 Nov. 1936 pag. 2 pag. 1935. la Răscruci. 121. Docent Dr. Axente Iancu: Maladia lui Ritter von Rittersheim la un sugar eredo-sifilitic. şedinţa din 26 Nov. Docent Dr. 5. cu ocaziunea „cercului cultural învăţătoresc" (vezi şi România nouă din 19 Dec. Anul I Febr.al cărui preşedinte este conferenţiarul. 1935 pag. „Dimineaţa" 2 Dec. Docent Dr.). I. D. vezi şi „Universul" din 15 Dec. . 1935 (în colaborare cu d. Docent Dr. şedinţa din 10 Nov. pentru complectarea şi desăvârşirea culturii profesionale a învăţătorimii Clujene. 9 şi rev. Soc. Axente Iancu: „Copiii leneşi".

Cluj. Axente Iancu: Bacilul difteric la noui născuţii din colectivitate. Popa). David şi Vago). 6. G. BCU Cluj / Central Universityantiinfecţios al facto­ Axente Iancu: Efectul Library Cluj rului D. R. şedinţa dela 15 Febr. a fortes doses. C. Bruxelles. vezi şi" Clujul Medical Nr. No. 1936. 18 а 21 Juillet 1935. Docent Dr. Reuniunea anatomică din Cluj. Conferinţă cu proecţiuni. ţinută la Seminarul de- . Docteur Axente Iancou (Cluj): Deux cas de diathese exsudative inocules au B. G. 14Î. Docent Dr. Axente Iancu: Deux nourrissons eczemateux inocules au B. Vestul medical. pag. 1935 vezi şi Clujul Medical Nr. Docent Dr. (In colaborare cu Docent dr. C. 1936. I. Anul II. şedinţa din 29 Ianuarie 1936. — Societatea de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. pag. Voicu) Societatea Româ­ nă de Antropologie. 4. 1936. pag. Axente Iancu: Relaţia greutăţii corporale a nouilor născuţi asistaţi în Clinica Obsetricală în 1912 cu sta­ rea lor civilă şi cu ocupaţiunea mamelor. Docent Dr. Societatea Ştiinţelor Medicale din Cluj. pag. 775—785. şedinţa din 4 Febr. Axente Iancu: O altă „lene" a şcolarului: cea hipofizară. la 15 Febr. 1936. Axente Iancu: Rinita muco-purulentă. 1936 pag. Axenfe Iancur Confesiunea şi ocupaţiuuoa mamelor asistate în 1912 în maternitatea universităţii din' Cluj. 1936. vezi şi Clujul Medical Nr. 1935. (in colabo­ rare cu drii Turcu. Ginecologie şi Obstetrică din Cluj. Axente Iancu: Degenerescentă grăsoasă a fi­ catului şi a rinichilor Ia un copil de 9 luni (în colaborare cu Dr. Şedinţă din 19 Dec. N. Docent Dr. un aspect al difteriei sugarului. 269. 1936. 98. Axente Iancu: Alimentarea noului născut. Sous le haut patronage du gouvernement belge. No. Tome XI. â fortes doses XI-е Session de I'Association Internationale pour la Protection de l'Enfance. Societatea română de antropologie. şedinţa din 23 Ianuarie 1936. 183. Curs ţinut în amfiteatrul Clinicei obstetricale şi ginecologice cu studenţii în medicină. Rev. Docent Dr. 3. Vezi şi Bulletin internaţional de la Pro­ tection de l'Enfance. 800—807. 3. 3. Docent Dr.128* Docent Dr. 189. pag. Annee 1935. Docent Dr. Societatea de Endocrinologie. Revue francaise de Pe­ diatrie. şedinţa din 25 Ianuarie 1936.

Societatea Ştiinţelor Medicale. Dariu). Anul IV. L. P. de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. 1 Iu­ nie. pag. Axente Iancu: Cultul copilului în Franţa. Voicu). I. la nou născut. 7. 55. (In colabo­ rare cu Dr. şedinţa din 3 Aprilie 1936. Docent Dr. 480. Axente Iancu: Pemfigus sifilitic cu o locali­ zare atipică la nou născut. din Cluj. Docent Dr. Docent Dr. (In colaborare cu Doc. Şedin­ ţa din 1 Aprilie 1936. pag. tip hidremic. şi Gyn. Ştiiţelor medicale. Dr. 8 Juillet 1936. Ştiin­ ţelor Medicale. (In colaborare cu Drul Opriş). Nr. I. Cluj. So­ cietatea Română de dermatologie şi sifiligrafie. (In colaborare cu Docent Dr. Voicu). Dr. Axente Iancu: Edem prin carenţă alimenta­ tă. 6. Anul XVII. (Vezi şi „La Presse Medicale" No. prin desechilibru alimentar la un copil de 16 luni. Cluj şedinţa din 21 Martie 1936. I. Axente Iancu: 3 conferinţe despre fiziopatologia noului născut şi puericultura. la 29 Febr. (în colabo­ rare cu Doc. BCU Cluj Iancu: Bronchopneumonie prelungi­ Axente / Central University Library Cluj ră la un copil de 2 ani. Soc. 1126). şedinţa din 1 Aprilie 1936. Joi 5 Martie 1936. pag. Societatea Română de Antropologie Cluj. gynecolo­ gie şi obstetrică. şedinţa din 4 Martie 1936. Docent Dr. Docent Dr. Vezi „România Nouă". Alexandru Iancu: Distrofie. şedinţa din 8 Martie 1936. Soc. No. Ia un sugar de 3 săptămâni. Dr. 321.424 pedologie şi pedagogie experimentală. Voicu). în 1916. Axente Iancu: Sifilide papulo-buloase pe partea dorsală a mâinilor şi picioarelor. Cluj. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. (Vezi şi Clujul Medical. Soc. şedinţa din 10 Martie 1936. Docent Dr. Voicu). Vezi şi Clujul Medical No. Cluj. Soc. Cluj şedinţa din 7 Martie 1936. I. Axente Iancu: Protecţia materno-infantilă în clinica obstetricală şi ginecologică din Cluj în anul 1914. 1936. Axente Iancu: Glicemia nouilor născuţi. ţinute cu moaşele venite . (în colaborare cu Doc. de Endocrinologie. 475). Conferinţă ţinută la 30 Martie 1936. Soc. Docent Dr. 1936. la Soc. „Alliance Francaise". Vezi şi Clujul Medical No. Docent Dr. 51. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obst. Docent Dr. 107. pag. Docent Dr. Cluj. de Endocrinologie. 1936.

Conferinţa ţinută la 11 Mai 1936. Docent Dr. Docent Dr. Societatea Română de Antropologie Cluj. Axente Iancu: Paludismul la un copil mic din colectivitate internat cu 9 luni în urmă. (Comunicare. I. V. Voicu). Ştiinţelor Medicale Cluj. statură. Dr. organizat de Di­ recţiunea Clinicei de Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Axente Iancu: Edemele copiilor mici prin re­ gimurile de restricţiune. 1936). Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologie din Cluj. în raport cu starea socialăBCU Cluj / Central University Library Cluj Endocri­ şi civilă a mamelor. . la o copilă în vârstă de 3 ani şi 10 luni. (In colaborare cu Doc. şi Obstetric. Docent Dr. în vacanţa Paştelui 1936. Docent Dr. I. Cluj. (In colabo­ rare cu Doc. Conferinţă cu proiecţiuni. 17. Clinica infantilă Publicaţii —. Popoviciu: Principii de protecţia materno-infantilă pentru viitoarea legiferare sanitară. Cernăuţi Medical. Gh. Docent Dr. şedinţa din 23 Mai 1936. Soc. Axente Iancu: 74 cm. Axente Iancu: Copiii bolnavi şi piperniciţi din cauza lipsei laptelului din hrana lor. 20 Mai 1936. Conferinţe — Comunicări. în 1919—20. Docent Dr. pag. Docent Dr. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. în 1919—20—21. şedinţa din 7 Mai 1936. cu ocaziunea „săptămânii laptelui". (In colaborare cu dl. Anul I I I . Voicu). în 1919. şedinţa din 9 Mai 1936. 307-310. Axente Iancu: Colaborarea sorei de ocrotire cu „Centrul pentru ocrotirea copiilor". Docent Dr. Docent Dr. Prof. 8. 5. Dr. Axente Iancu: Greutatea corporală a noilor născuţi în Ck Gynec.125^ la „cursul de împrospătarea cunoştinţelor". Societatea de nologie.• Ia Soc. Г. Voicu). Mai 1936. Ştiin­ ţelor Medicale din Cluj. Axente Iancu: Greutatea corporală a nouilor născuţi în raport cu anotimpul. Soc. Română de Antropologie Cluj. No. Dr. Soc. la Şcoala surorilor de ocrotire. şedinţa din 7 Mai 1936. ţinută Ia Cinematograful „Capitol" la 26 Mai 1936. de Pediatrie şi Puericultura.

Dr. Gh. Prof. Gh. (Comunicare la Soc. III. Prof. de Pediatrie şi Puericultura. sezon. 17. Prof. de Pedia­ trie şi Puericultura. Popoviciu. pe sexe. Munteanu. XI. Dr. luni de vrâstă. Frof. Prof. Popoviciu — Dr. Clujul Medical. Popoviciu:. Ortansa MihalesCu: Re­ zultate In tratamentul coreei. Gh. pe ultimii ani Cluj BCU Cluj / Central University Library (1928—1934). (Comunicare făcută la Soc. etc. Prof. Dr. 1935). 10. (Co­ municare la Soc. Gh. Popoviciu — Dr. Gh. Popoviciu. Ştiinţelor Medicale. clinici. de Pediatrie şi Puericultura. Atena. etc).ш Prof. 2. I I I . Dr. V. Clara Blo­ su: Drojdia de bere în turburările digestive şi toxice la copii. Munteanu: Protecţia copiilor în Plasa Sanitară Model Gilău. în 1927—1931. Prof. Prof. Dr.. Iuliana Cirlea: Regimuri cru­ de la copii. (Comunicare la Soc. de Pediatrie şi Puericultura. 1936). V . Clujul Medical. Adriana Berariu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. în judeţele din Ardeal {Comunicare la Soc. Dr. Gh. (Comunicare la Soc. Dr. Eugenia Băncilă — Dr. 14. (Comunicare la Soc. Şt. (Comunicare la Soc. 2—9 Aprilie 1936). Dr. V. Dr. Clara Blosu: Posibilitatea sinte­ zei vitamine C din Vitamina D în organismul copilului. Dr. Prof. 1935). Gh. Gh. Dr. Prof. XI. Dr. Grigore Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. azile. 4. Gh. Gh. 2. 1936. 1936). şi la Congresul internaţional pentru protec­ ţia mamei şî a copilului. Popoviciu. . V. Popoviciu. (Comunicare la Soc. Popoviciu: Realizări de necesitate imedia­ tă (consultaţii pentru copii. 5. (Publ. Martie 1936). (Comunicare la Soc. de Pediatrie şi Puericultura. 1936). Ruxanda Moga: Mortalitatea infantilă (sub vrâsta de 1 an). căminuri. 1936). 4. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Dr. Gh. V. 10 III. Dr. Gh. spitale. Dr. Dr. Febr. XII. П. Munteanu: Date asu­ pra morbidităţii şi mortalităţii infantile prin turburări diges­ tive în Clinica Infantilă din Cluj. Dr. 1936). IL 1936). Gh. de Pediatrie şi Pue­ ricultura. 10. Med. Popoviciu. 1936). Popoviciu. de Pediatrie şi Puericultu­ ra. Ştiinţelor Medicale. Gh. Popoviciu — Dr. 1935 şi Publ. Adriana Berariu.

de Med. VII. Med. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimen­ tarea cu zare (babeurre) a copiilor de sân. XI. Gh.'Albert. I. Nr. 12. Ortansa Mihalescu: Un caz de boală a lui Leiner. Gh. Şt. Sept. 25. Gh. Med. Popoviciu: Diferenţele pe sexe în mortali­ tatea copiilor. Ortansa Mihalescu: Date asupra crisoterapiei în afecţiunile tuberculoase ale copilului. Clujul Medical. 1935). Şt.. Dr. Popoviciu. pe ultimii ani.. (Confe­ rinţă la Soc. (Comunicare la Soc. Ortansa Mihalescu: Rezulta­ tele terapeutice în coree. Popoviciu: Fapte noi în balneo. BCU Cluj (Comunicare Library Şt. 11. Gh. XI.. Popoviciu. Prof. 1936). 1935). Gh. 1935. Dr. „Brawo". Publ. Nr. Popoviciu. 1935. Dr. Cluj Med. de Antropolo­ gie.127 Prof Dr. Inst. de arte graf. Dr.şi fizioterapia copiilor. Gh. Dr. Dr. Popoviciu: Asemănări şi diferinţe în struc­ tura de rasă sanghină a Românilor şi popoarelor conlocui­ toare şi învecinate. Prof. 1935). 1936). Ortansa Mihalescu: Un caz de keratomalacie la un copil de sân alimentat natural. Şt. Gh. Dr. Gh. Med. 2.. Med. Gh. Clara Blosu: Variaţiuni în rezer­ va de vitamină C la copii. 1936). 2. (Conferinţă la Cursurile din Sovata. XI. 1936). Maleria Curtuţiu: Date asu­ pra frecvenţei tuberculozei la copiii din Clinica Infantilă din Cluj. IV../ Central Universityla Soc. Dr. Prof. Rom. Dr. (Conferinţă la Soc. Prof. Prof. Med. 9. Dr.—6. (Iaşi. I. 25. 1935). (Co­ municare la Soc.1. (Iaşi. (Conferinţă la Cursul de perfecţionare. Şt. 1936). 14. de arte graf. 23. . Clujul Medical. Cluj. Popoviciu. VI. Dr. 1936. Publ.. Prof. Gh. (Comunicare Ia Soc. Prof.. Dr. Dr. Popoviciu: Cunoştinţele noastre actuale asupra vitaminelor. Gh. Legături cu vitaminele. Popoviciu. Dr. Popoviciu. Popoviciu: Tratamentul în aer plin al co­ piilor în special al bronchouneumoniilor infantile. 1935). 1935). Med. Prof. 30. Prof. Inst. Dr. Clujul Medical. V. „Brawo". 12. Prof. Publ. Dr. 1935. Tip. (Comunicare la Soc. Şt. la Fac. Şt. X I I 1935).. Popoviciu. Gh. (Comunicare la Soc.

Soc. Oprişiu: Contribution â l'etude le l'ammoniogenese. Prof. 1936). Dr. Prof. Anthopologique. Popoviciu. Prof. Biol. Gr. r. Gh. Dr. Dr. Popoviciu. 2. Dr. (Clujul Medical. Biol. (Rev. 108. R. Gh. Dr. Dr. (Archiv fur Kinderheilkunde. 1936). Gh. Dr. Prof.128 Prof. Popoviciu. 1935. Dr. Biol. (C. Dr. Dr. r. pag. 112. Soc. Al. Ortansa Mihalescu: Daten liber die Goldbehandlung tuberculoser Affektionen des Kindes. Benetato. 1107). V. Nr. Popoviciu. Prof. Iuliana Cirlea: Un caz de erythema simplex gyrratum Jadasshoni. L'ammoniaque sanguin dans la tetanie de l'hyperventilation. r~ Soc. Popoviciu: Aeroterapia copiilor. II. Gh.). Munteanu. Avrămoiu: Un caz de difterie cutanată. Prof. Soc. Dr. Comunicare la Soc. Gh. Gh. Dr. II. p. 445). N. (C. (C. 1502). r. 30. H. Gh. B. avec ou sans CINa. Dr. Benetato. (C. Gh.473). V. Popoviciu. 5. CXXI. Gh. 1935). Munteanu: La production du methylglyoxal dans les tissus rachitiques. p. XI. Dr. 1936). Dr. Arşic: La mortalite pneumococcique et le sexe dans le rachitisme experimental. CXIX.Cluj Oprean: Contribution â l'etude de l'ammonogenese. Dr. Gh. pag. în special a bronchopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. (Rev. Gh. (C. Dr. Gh. Biol. CXIX. 4—6. pag. Iuliana Cirlea: Un caz de guşe congenitală. 1936). Comunicare la Soc. Le calcium et le phosphore liberes par la digestion des cereales in vitro. Soc. Opreanu: Contribution â l'etude de l'action rachitigene des cereales. Munteanu. 1936). 1935. 1936). pag. Gh. 4. Munteanu. CXIX. . 443). Şt. Popoviciu. Dr. Popoviciu: Nouvelles contributions a l'etude des isohemaglitinines en Roumanie. Biol. C. de Pediatrie şi Puericultura. P. Med. BCU Cluj / Central University Library R. Popoviciu: Comparaison entre les groupessanguins des roumains et ceux des autres peuples de la Roumanie. V. Munteanu: Activitatea bucătăriei de lapte dela Clinica Infantilă (Comunicare la Soc.. Şt. CXVIII.. de Pediatrie şi Puericultura. Antropologique. r. (Comunicare la Soc. Prof. Prof. Gr. Med. Dr. 4. V. 1935. 4—6. No.

5. de Pediatrie şi Puericultura. V. 1936). 25. (Comunicare la Soc. (Comunicare la Soc. Iuliana Cirlea: Peritonftă bacilară sub 2 ani. Iuliana Cirlea: Eritem exudativ multiform. Iuliana Cirlea. Dr. (Comunicare la Soc.129 Dr. Şt. V. Med. 1935). Dr. II. Sept. V. Munteanu. Dr. Gh. V. ANUARUL 1935/36 9 . Petre Cirlea: Un caz atipic de eritrodermia Leiner. Clara Blosu: Frecvenţa vegetaţiilor adenoide la copii (statistica clinicelor infantilă şi otorinolaringologică). Dr. 1936). (Comunicare la Soc. Petre Avrămoiu: Rezultate obţinute în sterilizarea purtătorilor de bacili difterici cu neosafvarsan şi neosalutan. Iuliana Cirlea: Cazuri de tetanie sub 3 luni. Iuliana Cirlea: Un caz de idrocefalie sifilitică. (Comu­ nicare la Soc. Munteanu: Maiol „Egger" în tuşea convulsivă (Clinica et Laboratorium. 5. Adriana Berariu: Un caz de Library Cluj intestinal. 1935). (Comunicare la Soc. Gh. I. 25. Dr. X. (Comu­ nicare la Soc. de Pediatrie şi Puericultura. II. (Comunicare la Soc. Dr.. Dr. Şt. BCU Cluj / Central University infantilism Dr. I. 19. Dr. Munteanu. Şef an Dăncilă: Activitatea Clinicei Infantile în 1935 (copii internaţi) în comparaţie cu ultimii 5 ani (1930—1934). V. V. Munteanu. 5. V. 1936). Ortansa Mihalescu: Eclapsie nespasmofilică. 1936). 1936). (Comunicare la Soc. V. de Pediatrie şi Puericultura.. 5. V. Dr. Dr. I. Dr. (Comunicare la Soc. 4. Ortansa Mihalescu: Un caz de eclampsie postobstetricală. de Pediatrie şi Puericultura). Med. Şt. Iuliana Cirlea: Abces pulmonar vindecat la copil mic. 1936). 1936). 1936). Gh. Dr. Med. 25. (Comu­ nicare la Soc. Med. de Pediatrie şi Pueri­ cultura. Gh. 5. 9. (Co­ municare la Soc. de Pediatrie şi Puericultura. Şt.. 1936). Dr. de Dermatologie. 1936). de Pediatrie şi Puericultura..

Benetato: Consideraţiuni asu­ pra osteitei fibro-chistice a lui Recklinghausen şi a conduitei terapeutice în această maladie. C. 8. Dr. Tătaru şi Dr. Vereş: Trata­ mentul sifilisului BCU Cluj / Centralsaturaţie. L. Nr. Dr. Nr. Dr. (Soc. Tătaru şi Fr. Cirlea: Poikilodermie. Clujul Med. Dr. 12. Clujul Med. Med. C. 1935. Tătaru: Experienţele noastre terapeutice cu preparatele de Salvarsan în decurs de 25 ani. Nr. Nr. Leonida Pop şi Dr. Prof. Dr. Dr. C. 5. Clinica dermato-Yenerică. P. 1935. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. de Derm. Clujul Med. şi Sif. Liviu Modranu: Bromostronţiuran în dermatologie. Leonida Pop şi Prof. Dr. Prof. 1936. Prof. Prof. Vereş: Trata­ mentul sifilisului prin cura de saturaţie. Nicolae Lengyel şi Dr. şi Sif. de Derm. din 9. Tătaru. Pop: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. Cluj. Lengyel: Bromostronţiuran în dermatologie. P. Rom. Nicolae Lengyel: Calciul în terapia dermatologică. Rom. 1936. Dr. Modranu Liviu: Tratamentul dermatozelor prurigi­ noase prin injecţii cu Magnobrol. B. Dr. Dr. XI. Dr. C.130 O. Dr. Petre Cirlea. (Soc. 10. Nr. şi Sif. II. 1936. Dr. Tătaru: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Clujul Med. 1936. Comunicări: Prof. C. Cirlea şi Fr. Modranu Liviu şi Dr. C. C. Dr. (Soc. Cirlea: Un caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. Dr. 1936. 1935. Prof. Lucrări originale. Tătaru şi Dr. 12. I. P. II. Prof. Nr. 1936. Rom. 1936. Nr. Nic. 1935. Nr. Library Cluj prin cura de University Clujul Med. Clujul Med. C. 6. 8. II. 6. Clujul Med. 10. 3. 5. din 9. . Cancerul Nr. Tătaru şi Dr. Tătaru şi Dr. 1936. de Derm. Clujul Med. 1936). Dr.

Dr. Cimoca: Concepţiunile actuale asupra tuberculidelor papulonecrotice şi ulceroase în legătură cu un caz clinic. 1935). de Derm şi Sif. Doc. Pop Leonida: Tratamentul cu Rontgen ăl erisipelului. 1936). (Soc. 8. Doc. Rom. Dr. Rom. XI. Dr. XI. de Derm. 8. Vaier Cimoca: Lichen ruber plan atrofie gene­ ralizat prin tratament arsenical. XII. Dr. 1936). V. Dr. 24. Doc. 1936). 8. şi Sif. Doc. Rom. XI. şi Sif. (Soc. şi Sif. Doc. 1935). I I . de Derm. de Derm. Vaier Cimoca: Toxicodermie. Rom. 1935). Dr. 1936). (Soc. 8. Vaier Cimoca: Contribuţiuni la studiul tubereurlidelor ulceroase în legătură cu un caz clinic. Vaier Cimoca: Âcroderirafita cronică atrofizantă. 1935). Dr. Doc. 9. de Derm. de Derm. III. şî Sif. Dr. (Soc. Rom. Vaier Cimoca: Sifilis terţiar al glandului şi al regiunii inghinale.m Doc. Vaier Cimoca: Contribuţiuni chimico-terapeutiч:е la studiul adenomelor sebacee tip Pringle. Petre Cirlea: Un caz de psoriază vulgară âtropatică. şi Sif. Tătaru: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. şi Sif. 1936). 10. de Derm. Rom. Dr. de Derm. % II. C. f(Soc. şi Sif. Dr. Doc. şi Sif. X I I . 8. şi Sif. Soc. 9. Vaier Cimoca: Un caz cu boala lui Pringle. Dr. Vaier Cimoca: Contribuţiuni clinice la studiul cpiteliomelor pigmentate primitive ale pielei. Rom. Rom. (Soc. cu perforaţia prepuţiului. 10. de Derm. (Soc. 1935). (Soc. Rom. postantipirinică. (Soc. Dr. 1935). Rom. de Derm. 1936). din 8. Dr. şi Sif. (Soc. (Soc. Rom. Dr. (Soc. de Derm. BCU Cluj / Central Conduita Library Cluj în sifilisul Vaier Cimoca: University terapeutică renal asociat cu manifestaţiuni cutanate în legătură cu un caz clinic cu sifilide de tranziţie şi terţiare. Rom. Pop Leonida şi Prof. şi Sif. Doc. Dr. Rom. Soc. (Soc. Dr. XI. de Derm. Vaier Cimoca: Sifilis ereditar tardiv. din 10. Rom. Doc. Doc. Petre Cirlea: Câteva aspecte de infecţiune sifilitică extragenitală. de Derm. I I I . Rom. de Derm. 8. 1936). forma rara. (Soc. Rom. 1935). 10. 10. V. "ХП. şi Sif. 1935). Petre Cirlea: Un caz de fagedenism. şi Sif. de Derm. XI. şi Sif. II. XII. 1935). şi Sif. . de Derm. III. Dr.

Cancer spinocelular grefat. (Soc. X I I 1936). Dr. Rom.. Rom. Idem: Un caz cu pseudoreladă Brocq. Dr. L. Rom. 24. Rom. 24. ( S o c Rom. XII.. Dr. de Derm. un grup de prieteni şi colaboratori i-au oferit' un volum omagial. Rom. 1935). Vasile Tătaru: Sifilis terţiar nasaP şiganglionar. şi Sif. a Dlui Prof. conţinând următoarele articole: Doc.. de Derm. Dr. Modran: Un caz de foliculite agmihate Leloir-Duclaux. (Soc. 1936). şi Sif. Dr. Dr. (Soc. Cirlea.C Tătara: Un. (Soc. 24. de Derm. Central University Library Cluj Idem: Un caz cu antipirinide. 9. 9. V. de Derm. V. Clinica oflam*1«gieft Lucrări omagiale:: Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. (Soc. şi Sif. şi Sif. Dr. şi Sif. Modran şi Dr.Cluj / V. Petre Cirlea şi Prof. 1936). 8. 1936). şi Sif. Rom. Idem: Un caz de sistem anular centrifug Darier. Nicolae Lengyel. Rom. Rom. Livia Modran: Lupus eritematos pe teren sifilitic. (Soc. IIL i936). 1936). Rom. Iuliana Cirlea:. Dr. II. de Derm.U32 Dr. deDerm.. caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. Comşa: Con­ sideraţiuni asupra a cinci cezuri cu eritem polimorf. 8. (Soc. pe teren lupic. şi Sif. 8. 9. Rom. V. 1936). P. XL 1936).. de Derm. (Soc. Tătaru: Un caz de poikilbdermie. de Derm. Dr. şi Sif. de Derm. Dr.. de Derm. II. 24. Petre Cirlea:. de Derm. (Soc. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activitć sciemtifique du Profiesseur D. Miehail. II. 1936). Petre Cirlea:. Prof. C. şi Sif. 1936) . Mihail. L. III.. ( S o c Rom. P. Un caz de eritrodermiedescuamativă Leiner vindecat. BCU 24.. şi Sif. Gome sifilitice şancriforme. V. şi Sif. (Soc. . Dr. de Derm. şi Sif. Petre Cirlea şi Dr. 1936). Rom. (Soc. 8. Dr. 10. 4 10. 1936). Idem: Crauroză vulvară cu epiteliom clitoridian. de Drm. şi Sif.

cu peritonită purulentă. Dr. Prof. în special a bromhopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. Dr. Velluda şi Dr. Iuliu НаЏедапи. Dr. Vancea: Allgemeiner tîberblick uber die wissenschaftlicbe Tătigkeit Profesor D. I. Prof. D. Prof. Ioan Gabriel Russu: Siste­ mul reticulo-endotelian şi sincopa adrenalino-cloroformică. Prof. Michail: Cercetări asupra eliminării lacri­ male a clorurului de sodiu. Stanca: Reflexiurii clinice asupra vitalităţii grefonului ovarial. Manolescu: Asupra urrar cazuri ăe scădere a vederei în cursul evoluţiunei neoformaţiunilor intracrajaiene.133 Prof. C. Minea: Studiul mişcărilor reflexe ale globilor oculari într'un caz de paralizie asociată a mişcărilor de lateralitate. Dr. Prof. Nicolau: Xerozis conjunctivâl avitaminozic limiîtat (plăci Bitot). Prof. Tătaru şi Dr. Dr. Doc. D. Doc. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. BCU Dinulescu: Contribuţia medicilor români Colonel Dr. Tîtu Vasiliu şi Dr. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a •cancerului pulmonar primitiv. Dr. Dr. . Buzoianu: Retieulo-endoteliomul amigdalei palatine. I. Gheorghe Popovici: Aeroterapia copiilor. C. G. Pandescu: Angiopatia traumatică a retinei. Prof. Victor Papilian: (Cercetări asupra mecanismu­ lui contracţiunii musculare. Agregat Dr. Dr. Prof. Dna Dr. Michâil's. L. Doc. C. Dr. Cluj / Central University Library Cluj la problema profilaxiei şi patogeniei trachomului. P. I. P. Dr. Auguštin Hureşianu: Abcese actinomicoase ale ficatului şi splinei. V. Л. Răsvan: Razele ultraviolete în oftalmo­ logie. Dr. Manta: Asupra puterii chdlesterdlitice a serurilor «mane. Dr. C. Doc. Dr. Daniello şi Dr. Dr. Dr. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gas­ trice în diagnosticul afecţiunilor stomacale. C. Dr. Prof.

Soc. anat. Nr. 1936» pag. 430X431. Reun. Reun. 8. I I I . 1935 Clujul Med. D. Dr. Prof. pag. anat. Reun. anat. Prof. 1936. 1 1936 p. anat. Nr. Michail: Cercetări asupra leziunilor provo^ cate de inocularea virusului trachomatos în glanda lui Harder. 680. 1935 p. şed. 28. 2. 264.. şed. 55. Reum. Clujul Med. Clujul Med. 433—434. 683—684. şed. Nr. Clujul Med. Benetato: Cercetări asu­ pra respiraţiei nervului optic. Michail: Accidentele oculare ale transfu­ ziei de sânge. Michail: Consideraţiuni anatomo-patologice asupra a două cazuri de tromboza vinelor centrale ale reti­ nei. Mai 1936. Michail: Angiom cavernos conjunctiva! in> soţind o angiomatoză generalizată. 267—269. 2. 127. şed. 1936. Cercetări asupra eliminărei lacri­ male a clorurului de sodiu. Dr. 1936 p.134! Lucrări ştiinţifice? Prof. Reun. 372—374. Clujul Med. Nr. Clujul Med. pag. Nr. D. D. D. 1936 p. 8. D. . 5. 8. Michail:. pag. 256. 3 1936. 1936. Prof. 12. 1935. CXXL Nr. Dr. şed. 2. P. Dr. 15< II. Prof. 53. 1936. anat. Dr. med. 293—304. Soc. Vancea: Sarcom alveolar al orbitei. I I . 1936. D. Gr. T. D. 1936. Clujul Med. 14. Michail şi Dr. 19. Archives d'ophtalmologie. r. Clujul Med. D. 4. XI. Paris. XI. şed. Nr. Nr. med. 6. 6. 1936. anat. şed. 2. 1935. Reun. 5394540. şed. V. 4. Clujul Med. şed. D. Michail: Limfangiom cavernos hemifacial. Michail: Tuberculom al conjunctivei bulbare. X I I 1935. Prof. 1936. Doc. Nr. Michail: Exoftalmie prin gomă sifilitică a vârfului orbitei.\ Nr. I I I . şt. Clujul Med. Î936. Prof. anat. Dr. Dr. 1935 pag. X. 13. Reun. Clujul Med. Soc. med. 126—127. soc. Dr. Dr. Nr. 12. T. Michail: Manifestări oculare în pelagră. I I . 1. D. C.. 1936 p. 5. Reun. pag. Dr. Prof. Michail: Asupra depozitării intraoculare a colesterînei. Nr. BCU Cluj / Central University Library Cluj şt. biol. Prof. Clujul Med. 1936p . 1936 pag. Dr. 8 X I L 1935. Prof. şt. şed. anat. Prof. D. Dr.

Dr. 6oc. . Teze: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Vlad Aurel: Retinita maculară exudativă. Nr. Iliescu: Consideraţiuni asupra două cazuri de cherato-conjunctivită tuberculoasă. 1936. şed. 3. Dr. 6. Clujul Med. pag. M. Zolog Niculae: Cercetări asupra proprietăţilor imunbiologice ale cristalinului.135 Doc. Nr. 2. Rusu Lavinia: Cercetări asupra eliminării lacrimale a clorurului de sodiu. Vintici Ştefan: Chistele congenitale ale conjunctivei. 275-290. Gh. Henter Koloman: Leziunile oculare în accidentele de muncă. Soc. Iliescu: Asupra unor paralizii oculare trau­ matice. Dr. P. şt. şt. şed. 3. 1936 pag. med. şed. 4. Ћ1ехапс1ги Ciplea: Epiteliom kerato-con juneţi val. Dr. 1936 pag. Dr. 1. 1936. 8. Nr. 1936. Nr. 16. Păcurariu Ion: Contribuţiuni la studiul patogeniei ca­ taractei naftalinice. 15. 7. pag. IV. M. Doc. anat. şed. Bucur Iacob: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1933—1936. 5. XI. Gh. Reun. 58-59. Soc. P. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în clinica oftalmologică din Cluj pe anii 1933—1935. Clujul Med. 8. Keresztessy Tiberiu: Cercetări statistice asupra evolu­ ţiei sezoniere a Kerato-con juneţi vi tei flictenulare. Soc. Dr. 1935. 7. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activite scinetitique du Prof. 9. 10. Clujul Med. 474—475. 7. Nr. Dr. şt. TI. Daneş Andrei: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din (Cluj din anii 1927—1933. Nr. MicHaîl. 255—256. D. Vago Octavian: Tulburări oculare în sarcină. 4. 1936. 480—482. 1936. med. 1936. pag. 374—375. med. 12. Clujul Med. 1936. I I I . 5. med. Clujul Med. Vancea: Medicaţii noi în tratamentul boalelor oculare de origină vasculară (conferinţă). pp. II. I I . 21. şt. Alexandru Ciplea: (Oonsideraţiuni asupra unui caz de criptoftalmie. Simon Adalbert: Tuberculoza sacului lacrimal. Clujul Med. 1936. 5.

S.136 13. (Zahnarztliche Rundschau 1936. Aleman a publicat în decursul anului 1935— 1936 următoarele lucrări originale: Caria şi graviditatea. Bako Zoltan: Cercetări statistice asupra cataractei traumatice. Garda Florica: Situaţia trahomului în Ardeal în anii 1920—il935. Nina: Afecţiunile congenitale ale cristalinului (studiu statistic). I. prenatali în dez­ BCU Cluj / Central University Library Cluj voltarea aparatului buco-dentar. Roşianu). V. Prof. Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall von Gasphlegmone. Profesorul a făcut în cadrul şedinţelor Asociaţiei Medi­ cilor Stomatologi din Cluj nouă comunicări. Băbuţiu). (Revista „Spi­ talul" 1935. Sublimatul în doze homeopatice într'un caz de flegmon gazos. Klima). 16. A ţinut în cad­ rul cursurilor de perfecţionare a medicilor organizate de Societatea Docenţilor Universitari două conferinţe. Vasilescu şi Dr. Gheorghianova N. Vasilescu). tratând despre a) Complicaţiuni locale şi generale ale cariei dentare. I. Vasilescu şi Dr. Influenţa factorilor preconcepţîonali. . Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. 17. Berlin în colaborare cu Dr. Clinica stomatologică. 11. F. în colaborare/ cu Dr. F. V. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. V. Contribuţiuni la studiul stomatitei aurice. I. b) Radiografia în Stomatologie. (Revista Stomatologică 1935 în co­ laborare cu Dr. Bucureşti. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Uleia. Klima). Magda Vasile: Cercetări asupra lipazei în cristalinul normal şi patologic. Becan Aurelia: Tulburări oculare în trombopenie. 15. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. 14. Orjekovsky). Dr. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. I.

Dr. Dr. (Revista Stomatologică 1935). F. Profilaxia cariei cu produsele . în colaborare cu Prof. Băbuţiu şef de lucrări a publicat în decursul anu­ lui 1935—1936 următoarele lucrări originale: Mediul bucal şi durabilitatea obturaţiunilor cu silicate. Ghidrai asistent onorific a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Rolul şi importanţa aparatului buco-dentar asupra orga­ nismului. (Revista Stomatologică 1936. Aleman şi Dr. un analgetic cu indicaţiuni spe­ ciale în Stomatologie. I. Klima preparator a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: „Dentalgin" Dr. I. Aleman). Caria şi graviditatea. Influenţa factorilor ereditari. Uleia). Dr. Bilaşcu. Consideraţiuni asupra tratamentului oligodinamic al ră­ dăcinilor gangrenoase cu conuri de argint. Amintiri despre Prof.Perlott'"i} (Revista Sto­ matologică 1935 şi 1936). iCium trebuesc priviţi şi îngrijiţi dinţii de lapte? (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Dr. Revista Stomatologică 1935 în cola­ borare cu Prof. Aleman). (Revista Stoma­ tologică 1936 în colaborare cu Dr. Dr. . (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Prof. L.. I. prenatali BCU Cluj / Central University Library Cluj şi postnatali în dezvoltarea aparatului buco-dentar. Roşianu). în calitate de preşedinte a comite­ tului de organizare din România. S. Csâszâr). T. Dr. Vasilescu asistent a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. Stomatologică 1936). (Rev. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. V. I. L.137 Profesorul a participat la Congresul Internaţional ţinut la Viena în August 1936. I. {Revista Stomatologică 1936). preconcepţionali. I. Orjekovsky). Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. I. Dr. Dr. Marinescu). (Revista Sto­ matologică 1935 în colaborare cu Prof. Kârpâti. Aleman şi Dr.

1935. Baba Iosif: BCU Clujsalivară. Was der praktische Zahnarzt von der Behandlung der Gaumenspalte wîssen musste. Buzoianu: Otita medie supurată acută şi cro­ nică în practica medicală „Clujul Medical" Octombrie 1935. Teze de doctorat. Ballo Arpâd: Pentru ce sunt necesare cunoştinţele de Stomatologie unui medic-practician. Dumitru Dumitrescu: Consideraţiuni asupra sifilisului. 1935. Prof. G. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania: Hamburg şi Koln. 1935. Decembrie 1935. Revista muncii. Berlin în co­ laborare cu Prof. „Clujul medical". 1936). 5. G. Aleman). şt. G. Berlinul. bucal dobândit. pag. G. 57. G. Soc. 2. Clinica oto-rino-laringologică 1. Prof. Soc. 4. Ioan Roşianu: Stomatologia profilactică în legătură cu patologia infantilă. Grigore Stoinescu: Tartrul dentar. 1. „România Medicală" 15 Oct. Prof. University Library Cluj Litiaza / Central 12. Buzoianu şi T. Buzoianu: Laringectomie totală pentru can­ cer laringean (cu prezentare de bolnav). Dr. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania. Prof. Clujul Medical Nr. Naghi: Paralizie facială conse­ cutivă unei operaţiuni incomplete pentru mastoidită acută. Ianuarie 1936. Vindecare. 3. Prof. (Zahnărztliche Rundschai*. soc. 1935. de chirurgie Decembrie 1935. sănătăţii şi ocrot. „Clujul Medical" Noemb. Prof. . Ştiinţelor me­ dicale. 19 Oct. 6. Buzoianu: Surditatea profesională produsă de sgomot. G. 1935. medicale Cluj 16 Nov. Evidare petro-mastoidiană. Soc. \ Klepner Ferdinand: Concepţii noui în patogenia cariei dentare. (Zahnărztliche Rundschau 1936. I. 15 Sept.138 Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall voiiGasphlegmone.

Decembre 1935. Buzoianu: Sur deux cas de paralysies recurentielle de nature peu commune. Cluj 11 Ianuarie 1936. 1936. Soc. prefaţă de prof. Prof. Prof. G. extrasă prin laringoscopie indirectă. Buzoianu: Corpi streini ai esofagului (mone­ de) extrase prin esofagoscopie la copii de 5 şi 3 ani. Martie 1936. 1936. G. Decembrie 1935^ pag. Clujul Med. C. Clujul med. Cotul: Vocea şi igiena vocală un volum 526 pagini Cluj 1936. Prof.139: 7. Bodea: Cazuri de mastoidită acută supurată bilaterală scarlatinoasă operate la copii. Archives internationnales de neurologie. Ionescu: Cilindrom al mezostructurei stângi şi cancer bazo celular al aripei nasului. 264. Martie 1936. Clujul Med. 16. 1 Ia­ nuarie 1936. G. 182. 13. 18. Prof. „Revista Bucureşti medical" Ianuarie 1936. Buzoianu: Reflecţii asupra etiologiei parali­ ziei recurenţiale simple ori asociate. de chirurgie. 179 Mar­ tie 1936. 17. Clujul Medical. Aprilie 1936. G. pag. Re­ uniunea anatomică Cluj 1 Februarie 1936. Buzoianu şi G. Prof. de pediatrie. Cluj BCU Cluj / Central University Library med. pag. G. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Paris. Prof.. 137. Cluj 11 Ianuarie 1936. G. med. D. „România Medicală" 15 Noembrie 1935. Prof. Prof. ştiinţ. Soc. Clujul Med. Soc. 179. Prof. „România Me­ dicală" 1 Aprilie 1936. 12. G. Cluj. 15. Buzoianu: Corp strein intralaringian (placă de os) inclavată în benzile ventriculare de şase săptămâni. Soc. D. Cluj 4 Februarie 1936. G. 10. Nr. pag. Buzoianu şi D. Buzoianu: Corp străin al bronchiei drepte (sămânţă de dovleac) extras prin tracheo-bronchoscopie. E. Buzoianu şi Dr. Paris. şt. 9. pag. med. med. . Prof. Dorin Ionescu: Cardiotomie extramucoasă abdominală pentru cardiospasm. Clujul Medical. Buzoianu. Buzoianu. 14. G. Congresul de chirurgie. Prof. 11. Ionescu şi Giurgiu: Sinuzită maxilară cronică pio-fongoasă fistulizată în orbită şi în cavita­ tea bucală. Şt. 25 Ian. G. Decembrie 1935. pag. G. Prof. Buzoianu: Pericolul naso-faringian. Urechia şi G. Martie 1936. 11 Ian. 180. Lemaitre dela Facultatea de medicină. 8. Soc. Ionescu şi E. Rev. Şt.

Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Bruxelles. G. L. med. 23. G. din Cluj în cursul anului 1934—35 Clujul Medical Nov. G. Reuniunea anatomică 14 Martie 1936. G. L. Buzoianu: Septico-piohemie auriculară înso­ ţită de tromboJlebită sinuso-jugulară. R. Febr. G. Prof. Prof. G. rhinologie. Buzoianu şi D. Weinstein Iuliu: Leziuni trauma­ tice ale membranei timpanale. Prof. Prof. 28. 1935. 32. „Spita­ lul". M. BCU Cluj / Central University auriculare. studiate în clinica O. Dr. Prof. T. şi stomatologie. G.H40 19. Buzoianu: Epiphora chronique d'origine nasale. 30. Cluj 9 Mai 1936. Clujul Medical Februarie 1936. G. 34. 21. L. Iulius Weinstein şi Barani Andrei: Consideraţii generale asupra imunităţii şi antivirusterapiei în O. de Cluj. Ionescu: Fibrom masiv al eta­ jului superior al fosei nasale stângi şi a sinusului maxilar co­ respunzător. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza îaringeană Clujul Medical 1935. Pop: Consideraţiuni asupra complicaţiunilor gripei în afecţiunile O. D. 29. Buzoianu: Antrotomie complicată tardiv de • colesteatom. Buzoianu: Septicemiile Library Cluj „Clinica et laboratorium" Aprilie. R. Dr. 27. 24. Prof. „Spitalul" Martie 1936. G. Prof. Russu. Clujul Medical Mai 1936. Giurgiu M. Şt. Prof. Teodorescu şi E. 25. Aprilie 1936. 22. şi Negulescu: Rezumat statistic asupra flegmoanelor periamigdaliene perindate în cursul anului 1935 în 33. Vaida Aurel. Rezecţia venei jugu­ lare. Buzoianu: Technique de la laryngectomie to­ tale dans la clinique O. Clujul Medical Ianuarie 1935. . G. 31. Buzoianu: Mucocel al ambelor sinuri fron­ tale. 1935. Buzoianu: Corpi străini ai căilor aero-digestive superioare extraşi prin broncho-esofagoscopie. 1936. A. Prof. Soc. Revue de laryngologie. Dumitrescu. 1935. L. R. 20. R. Mai 1936. „Technique chirurgi­ cale" Paris Mai 1936. Drd. Prof. Clujul Medical 9. Bodea: Clinica OtoRino-Laringologică a Facultăţii de Medicină din Cluj „Spi­ talul" Nr. Med. 11. otologie. Cluj 9 Mai 1936. Revista 26. Soc. Şt. Clujul Medical. Buzoianu: Reticulo-endoteliomul amigdalei palatine. L. dr. Dr. Ionescu. Clujul Medical.

Rednic Toma: Operaţia tip Denker în sinuzitele maxi­ lare supurate Cronice. Teze de doctorat. Lobonţ Nicolae: Tracheotomia. 14 Mai 1936. Februarie 1936. Gârbea Ştefan: Tehnica amigdalectomiei totale în cli­ nica O. din Cluj. Dumitrescu Alexandru: Operaţia subpericondro-mucoasă pentru rezecţia septului nasal. 2 Aprilie 1936. 952. 5 Martie 1936. 16. Nr. 2 Aprilie 1936.141«. 27 Iunie 1935. 888. 11. 7. 5. Cotul Gabriel: Tumorile malige naso-faringiene. . L. 977. 1. Nr. Cârjoe&cu Constantin: Sifilisul laringian. 6. Aurel Bojita: Polipii coanali naso-faringieni. 20 Febr. 913. 893. Nr. 13. 934. 954. 935. 986. 8. 12. 12 Martie 1936. 14. Tudoran Măria: Amigdalitele cronice şi stările reuma­ tismale. 27 Iunie 1935. Nr. 5 Martie1936. Nr. Martie 1936. Bogdan Pavel: Tratamentul otitei medii supurate acu­ te în clinica oto-rino-laringologică din Cluj. Nr. 3. 969. 955. Nr. Nr. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. David Cornel: iContribuţiuni asupra mastoiditei apicale Ianuarie 1936. 951. Ianuarie 1936. Nr. 973. 10. 15. Rarinca Dan: Miringotomia atrio-aticală. 14 Mai 1936. 4. 963. Bucur Coriolan: Consideraţiuni asupra laringitei gri­ pale. Nr. 1936. Popescu Mircea: Sinuzitele maxilare purulente la co­ pii. Nr. Nr. Nr. 2. R. 991. 987. Salamon Ernest: Contribuţiuni clinice asupra flegmoa*nelor periamigdaliene. N o embrie 1936 Nr. 28 Mai 1936. Nr. Cameniţă Vasile: Anestezia locală în intervenţiile chi­ rurgicale asupra mastoidei. Roşu Dumitru: Polipii corzilor vocale. Nr.

8°. Bruges-Cambridge. 4. liberă. ed. 1936. 3—9. Med. stud. 1936.XI. (248) Dela medicina veche la cea de azi. ciclul „Energii ardelene". 159—. 1936. (250) Vechii medici români ai Ardealului. l. 116—147. 16. 1936. cu 2 figuri în text. (243) Raportul din 1756 al unui chirurg german de­ spre credinţele Românilor asupra moroilor. 2. Inst. 1935. Conf. Conf. 9. 1935. IX. (252) Les influences occidentales dans l'evolution de îa medecine scientifique roumaine. Caransebeş. Cluj. 1935. Isis. 1936. pag. Conf. 293—296. pag. 8°. Prefaţă la G. Miinchen. 220—222. I I . Cluj. Comunicare făcută la a .13. Sibiu. 115—Ц9.. 6. I . 11. 18. XXIV. Acad. II. Bucureşti. ed. (247) Medicina in Dacia. 10. 12. 1935. (242) Un medecin luxembourgeois en Transylvanie. Ext. 1935—1936. 10. 8°.168. Publicaţii: 1. Cluj. Univ. (251) Spiritul modern în medicină.1. Cluj. Andre Etienne. (246) Deutsche Einfliisse auf die Entwickelung der ru­ mânischen Medizin. Bucureşti. I I I . (249) Victor Babeş. Zeitschrift. 8°. 8°. leacuri şi plante -de leac. „Astra". Med. (241) Die Anfânge der rumânischen Schulmedizin. 8. Conferinţe şi comunicări: 7. „Gând românesc". Sibiu. Institutul de istoria medieinii şl de etnografie medicală a) Lucrările prof. 8°. pag. Conferinţă la Soc. Bujoreanu: Boli. V . 5. Schict. (244). clas.XI.111. An. Şt. Siidost deutsche Forschungen. Interpretarea medicală a celor două ştampile de oculişti din Dacia superioară. pag. Bologa: I. Conf. (245) Rostul Cluj / Central University Library Cluj şi de EtBCU cercetărilor de folklor medical nobotanică. 24. Sibiu. pag. Rom. 1. 1751—1798. 3. 24. 1936. univ. pag. Anuarul Arhi­ vei de Folklor.II.

8°. 20 pag. (140) N. pag. V. {143) R.. Cluj. 14. Igna: Cultul lui Aesculap şi al Higiei. 1 planşe. 8°.IV. Inst. 42 pag. Neputând participa la congres. 10. (Igna: Cultul lui Aesculap. Cluj. 223—227 .IX. clas. (Reuniunea I X ) . b) Lucrările colaboratorilor institutului: 1.. Cartea Româneasca. (253) L'enseignement medico-historique â Cluj. 29. V. 1936. 1935. (Bibi. (14. (254) L'histoire de la Presse medicale roumaine.). Ist. Prof. 35 figuri în text. An. Venezia. 103 pag. I V ) . A fost designat raportor (Istoria presei medicale ro­ mâneşti). Ra­ port prezentat la şedinţa comisiei de Istoria ştiinţelor a Co­ mitetului internaţional de Ştiinţe istorice. Ra­ port prezentat Congresului presei medicale latine. Şt. 13. V I I I ) . 1935. (141) N. 14. (10—22 Aprilie 1936) şi la a IX-a reuniune a comitetului internaţional de Ştiinţe istorice. 1935. ţinut la Vene­ zia în 29 Septemvrie 1936. Med.. 2. cu spe­ cială privire la Dacia superioară.. 1936. Kepp: Ştiri medicale şi sanitare din războiul independenţei în gazetele săseşti din Ardeal. Bucureşti. fiind unul din raportorii comisiei pentru isto­ ria ştiinţelor şi prezidând una din şedinţele acestei comisii. . (i42) I. cu 3 planşe. ra­ portul a fost citit de un alt membru al delegaţiei româneşti. Cluj. II. BCU oficială a University Library Cluj Din publicaţia Cluj / Central institutului „Biblioteca medicoistorică" a apărut volumul VIII. Bologa a luat parte la a VIII-a reuniune a Aca­ demiei internaţionale de Istoria Ştiinţelor. alin. urm.IV. Cluj. Igna: Instrumente chirurgicale române găsite la Apulum.143 VIII-a reuniune a Academiei internaţionale de Istoria Ştiin­ ţelor. Weiss: Principiile chirurgiei după Ambroise Pare. 2. la congresul presei medicale latine. c) Teze de doctorat: 1. 8°. 8°. Cluj. 1936.

1936.. 1936. 12. Cluj.144 3. 4. 1936. Cluj. 8. (153) F. 9. de Med. 55 pag. 34 pag. Cluj. (152) D. 8°. Wochenschrift". Cluj. 8°. 8°. Cluj. 8°... Bitterţeld: O informaţie germană din 1838 despre mişcarea ştiinţifică şi medicală în Moldova. Givulescu: Ştiri medicale din 1891 în „Gazeta Transilvaniei" şi „Telegraful român".. anii 1927—1933. 1936. (151) E. Csallner: Ştiri intresând Ist. (146) E. Cluj. 16.. Cluj. (157) E. 28 pag. 11. (Г49) /. V. 32 pag. Cluj. 1936. Cluj. 8°.. i 15. Cluj.. 1936. (1851—1853). Dodul: Bibliografia tezelor dela Fac. 24 pagi. Fodor: O statistică administrativ-sanitară din 1857—58 a Crişanei şi Maramureşului. Bucur: Idem. 27 pag. Ionescu: O descriere germană a ciumei din Bucureşti în anul 1813. Dăneţ: Idem.. 8°. Naftli: Contribuţie la cunoaşterea situaţiei me~ dico-endemice în Muntenia. (151) N. 15 pag. şi Farmacie din Cluj.. 8°. Piatra Neamţ.. Predescu: Terminologia anatomică şi noţiu­ nile anatomice ale doctorului Şt. (150) H. .. 28 pag. 8°. 1936.. 8°. din volumele I—III ale revistei „Wiener med. (156) A. 1923—1936. 1935. 8°. 13. IV. 1936. BCU Cluj / Central University Library Cluj 10. 1936. (144) A . Cluj. 8°. 1936. 1936. (155) /. 6. 25 pag. med. 15 pag. anii 1933-1936. rom. Cluj. tipărite în anul 1895. 8°. Chim: Informaţiuni medicale culese din gazetele româneşti din Ardeal. (147) Gh. şi Farmacie din Cluj dini anii 1923—1927. 23 pag. de Med. 8°.. 1936.. Roth: Bibliografia publicaţiilor dela institu­ telor medico-legale din România 1920^1935. Cluj. 23 pag. 5.. Bernhard: Informaţiuni medicale din anul 1893 în gazetele româneşti din Ardeal. (145) A. 14.. 7. C. 25 pag. 8°. D. 1936. (148) G. Episcopescu. Măthe: Consideraţiuni generale asupra teze­ lor făcute la Fac. 20 pag.

Prof. 225-30i. Arch. No. 1936. P. Russu: t)ber experimentelle Enzeugung lymphoides Bildungen. Paris XII. 1935. 8°. W. 3. Soc. 1936.145 17. Papilian şi Dr. Prof. 8°. 1936. l/I 1936.. II. 24 pag. Dr. Cluj. 8°. Articol publicat in Anatomischer Anzeiger Bd. Prof. Macri: Câteva principii hipocratice în lu­ mea ştiinţei medicale moderne. 12/16 s. ANUAKUL 1935/36 10 . 5. Papilian şi Dr. 1. Russu: Noi anastomoze între sistemul carotidian intern şi extern. Prof. Dr. W o chenschrift". V. X. (159) I. 20 pag. V. 20 pag.XII. (158) G. 2. Cluj. (161) I.. 47 pag. Clujul Medical No. XII l. Papilian şi Dr. Dr. 1936. 8°. Papilian şi Dr. Comunicare. Russu: Proces de scleroză vasculară în legătură cu blocajul sistemului reticulo-endote­ lial. Russu: Consideraţiuni asupra lamei osoase subtrochantiniene. Papilian şi Dr. Loew: Câteva documente oficiale referi­ toare la Transilvania din timpul epidemiei de ciumă din anii 1813-1814. 1936. Grosz: Ştiri interesând Istoria medicinii în Ardeal din Volumele I—II ale revistei „Wiener med. Prof. 19. 18. Prof. 1935. L I V . Comunicare. de Bio­ logie. Russu: Beitrage zum studium des BCU Cluj / Central University Library Cluj Schenkelsporns. 14. Dr. Clujul Medical No. V.. Comunicare. H. Reuniunea Anatomică. Bd. Clujul Medical No. 20. 1851—1852. Soc. Comunicare.. Papilian şi Dr. Cluj. Sajovits: Igiena fizică şi psihică după Maimonide. (160) A. Soc. Russu: Les modifications experimentales de l'index opsonique. Papilian şi Dr. Prof. V. 297. 81. Russu: L'index opsonique et le blocage du sisteme reticulo-endotelial. 1935. Papilian şi Dr. de Antropologie. Cluj. 1936. Prof. Clujul Medical No. 1936. de Biol. Russu: Consideraţiuni morfologice şi Antropologice asupra pintenelui femural. Visch. Dr. Institutul de anatomie descriptivă şi topografică.

C. Velluda: Un caz de lisa cecului. 1. Dr. €. Doc. Dr. Soc. Velluda şi Dr. ref. Soc. Doc. C. Doc. Clujul Medical No. Rom. Velluda: Asupra vascularizaţiei meniscurilor articulare la genunchiul de om. Paris. Velluda şi Dr. Dr. C. Clujul Medical No. Velluda: In preajma celui de al X-lea ex­ ternat la Cluj. Clujul Medical No. 1936. Russu: Les syncopes adrenalino-chloroformiques retardees. Dr. de Endocrinologie. Dr. V. 4. de Phisiol. C. 2. Dr. 1936. endot. Russu: Nouvelles recherches concernant les relations existantes entre le blocage du sist. Velluda. C. Articol. Velluda şi Dr. gen.X. 10. Velluda şi Dr. Dr. Doc. Stoinescu Neron: Un caz de notomelie. Dr. a apendicelui cecal a valvulei fleo-cecale şi a bandeletelor musculare. Clujul Medical No. de Antropologie. 10. C. C. l. Articol. Papilian şi Dr. 1936.III. Velluda şi Dr. l. Journ. Russu: Sistemul reticulo-endotelial şi sincopa adrenalino-cloroformică. Doc. 1936. C. et la syncope adrenalino-chloroform. l. l. . de Biol. 1936. Russu: Le systeme reticuloendothelial et laBCU Cluj / Central University Library Cluj syncope adrenalino-chloroformique. Clujul Medical No.VIII. et de Path. Dr. Doc. de Biol. Clujul Medical No.III.V.XI. 9. 1935. C. 5. C.II. Dr. l. Articol. Dr. C. 1936. Reuniunea Anatomică. 11. Dr. Russu: Capsulele suprarena­ le şi sincopa adrenalino-cloroformică. T. Reuniunea Anatomi­ că. Velluda: Caractere ancestrale pe mandibu­ lele de om. 1936. Russu: Sincopele adrenalino-cloroformice întârziate. III. Dr. 1936. 2. 34. Soc. 1936. 1936. de Biologie. 5. No. 3. C. \C. No.446 Prof. C.sinurilor carotidiene. C. Paris. Velluda şi Dr. 1935. l. C. Soc. C. Aniţescu şi Dr. LVI. Clujul Medical No. Preda: Contributions â l'etude de la mort par la pilorarpine. de Biologie. C. Comunicare.II. C. 1936. C. Dr. Doc. 29. Antonescu: Cercetări experi­ mentale asupra morţii după extirparea . Russu: Les relations entre les capsules surrenales et le syncope adrenalino-chlorofor­ mique. Velluda şi Dr. Doc. Dr. Doc. Soc. Doc. Papilian şi V. Doc. C. 3. Comunicare la Soc. Prof. Clujul Medical No.X. C.

Piciorul gâştei. 1. V. Clu­ jul Medical No. de Antropologie. 9. 1. I I I . Preda Victor: Cercetări antropometrice asupra formei capului la oligrdîrenice. 'Teze de doctorat: T. . 1936. Ilian: Morfologia menzeterului de câine reportată la embrionul uman. Ianuarie 1936. Puiu: O nouă concepţie asupra lamei osoase subtrochantiniene. I. Rom. Dr. Clujul Medical No. Februarie 1936. 1. III. Iunie Г936. Dr. 1. Rom. de Antro­ pologie. Dr. Velluda $i Dr. 1. Iunie 1936. Soc. Preda şi S. 1936. Clujul Medical Nr. Soc. 1936. Pop: Dispozit. Dr. Russu: Noi date asupra oaselor wormiene. Popescu:University Library Cluj şi Cluj / Central Modificările ovarului de epuroaică în urma injecţiilor de orchitină. Soc. G. 1936.1. 1. fasciei şi formaţiunilor fibro-aponevrotice legate de complexul anatomic. VI. G. Clu­ jul Medical No. 1936. Clujul Medical No. Preda: (Contribuţiuni asupra glicemiei piloropimice. PredaBCU E. Rom. V. Rom. 1.147 Doc. 3. Spătarii: Reacţiunile siste­ mului reticulo-endotelial în supraalimentaţie şi inaniţie. 6. I. Russu şi Dr. Comunicare. 1. 1. Dr. 1936. de Antropologie. LXII. Anat. 1936.1. Comunicare. de Antr. 1. Preda Victor: Contribuţiuni la studiul antropometric al capului la paran. de Antropologie pe anul 1934—35. 1936. V. Clujul Medical Nr. Soc. nie 1936. Clujul Medical Nr. Russu: Dare de seamă asupra activităţii Soc. C. Iun. 3. Spârchez: Ulcer gastric şi duode­ nal experimental. LVI. Cupcea: Consideraţiuni asupra factorilor antropologici. Reuniunea Anatomică.1. Dr. 1936. Reun. V. Clujul Medical No. G. C. Spătaru: Reacţiunile sistemului reticulo-endotelial în inaniţie şi supra alimentaţie. Rom.

2. 6. Prăgoiu I. (Cl. Titu Vasiliu cu Dr Petru Radu: Două cazuri de carcinom pulmonar. Dr. (Sub tipar). X—XII. Prof. pag. Prof. pag. 1935). Titu Vasiliu cu Dr. generalizat cu determinări gastro-intestinale. pag.148 15. Titu Vasiliu cu Dr. Aug. Prof. Aug. ((Cl.Plauchitiu: Mielom mul­ tiplu plasmocitar. .: Tu­ morile cu mieloplaxe. No. Stupariu I. Dr. 59).. 5. Med. Prof. Dr. 60). 3. 1. Petru Radu: Hemoragia abdominală mortală în urma unei tumori renale. 4. Mureşanu: Abcese actinomicotice ale ficatului. Titu Vasiliu cu Dr. No. Radu Petru cu Prof. Plauchitiu: Asupra ce­ lor două cazuri de bonşiectazie chistică. I. (CL Med. Titu Vasiliu cu Dr. Prof. L. 8.149). 5. (Cl. 6„ 1936. No. 374). pag. I . şi Dr. 8. (Cl. 7. Titu Vasiliu cu Dr. Rubin Popa. Dr. 538—539). pag. 3. No. Med. 1936. XII. Daniello: Contribuţie la promema sporirii numerice a can­ cerului pulmonar primitiv. Dr. („Cancerul" No. Med. Prof. 1936. No. Institutul de anatomie patologică. No. in­ testinal (Cl. 7. a) Publicaţii: 1. Prof. 317). Titu Vasiliu cu Dr. (Cl. (Cl. Prof Dr. Prof. 434). Petru Radu: Tumoră ponto-cereboasă.Titu Vasiliu cu Dr. a spline. 9. Dr. pag. în regiu­ nea ischio-pubiană. Med. Dr. Dr. cu peritonită purulentă. 185). 1936. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936. Prof. 1936~. b) Comunicări: 1. 1935. Titu Vasiliu cu Dr. Med. Dr. Dr. cu peritonită purulentă. I. No. (Cl. în legătură cu un caz personal. No. 1936. 1936. (Cl. V. pag. pag. Petru Radu: Limfosarcom. 5. 1936. 2. Mureşan: Abcese ac­ tinomicotice ale ficatului. 357). Med. 4. Med. Petru Radu: Tumoră pul­ monară bronşică a ficatului şi pancreasului. pag. Haţieganu şi Doc. b) Anevrism al aor­ tei ascendente perforat în pulmonară. Dr. Med. 6. 432). Dr. pag. Dr Titu Vasiliu cu Petru Radu: Limfosarcom. No. Med. 3. Dr.

4. 1935 şi Nr. 15. Med. 18. Dr.-(Med. Mezincescu: Tromboza ar­ terei mezenterice superioare şi tromboza arterei hepatice. Rubin Popa cu Dr. pag. (Cl. Med. 1936. 432). Dr. 59). 1936. 6. ( O . Dr. Dr.Iancu: Degenerescentă grăsoasă a ficatului şi a rinichilor la un copil de 9 luni. 1936.Psihologie. No. Neurolo­ gie şi Endocrinologie. pag. Prof. pag. Petru Radu: Granulie pulmo­ nară canceroasă. A. Dr. No. 11—12. 7—8 din 1936. pag. Med. pag. Petru Radu: Infarctarea bila­ BCU Cluj / Central University Library Cluj terală totală a rinichilor. Raport prezentat la al XV-lea Congres Naţional de Psihiatrie . Craiova. c) Teze Ће doctorat: 1. Rubin Popa cu Dr. j(Maladia lui Bouillaud). Mişcarea Medicală. Dr. din 1935. 11. Simona Strat: Studiul isto-patologic al tumorilor Grawitz zise Hipernefrome. 6. Med. 126). Augustin Mureşan: iGarcinomul primitiv al trompei uterine. 2. No. Kernbach: Criteriile medico-1 egale şi antro­ pologice ale responsabilităţii penale. Rubin Popa cu Drd. 2. (Cl. 1936. (Cl. 59). Rubin Popa cu Dr. Rubin Popa cu Dr. 265). (Cl. 14. . pag. 16 Institutul medico-legal. 1. Plauchitiu: Tumoră pulmo­ nară atipică. No. Dr. Plauchitiu: Sifilis splenohepatic gomos la o fată de 21 ani. 13. 16. No. 1936. Dr. (Sub tipar). M. 127). E. 1. 432). Dr. Med. Rubin Popa cu Dr. No. 2. 3. Rubin Popa cu Dr. I.149 10. (Sub tipar). 17. Rubin Popa cu Dr. 1936. Med. Ion Plauchitiu: Consideraţiuni asupra leziunilor anatomopatologice a reumatismului poliarticular. 3—4. Dr. pag. Rubin Popa: JRabdomiome multiple congenitale ale inimei. Petru Radu: Hipoplasie renală bilaterală. (Cl. Petru Radu: Limfosarcom intestinal (Cl. 12. 1936. Nr.

. Bucureşti. C. C. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Bănăţene. Revista de Endo^ crinologie. Dr. 4—5.. 3.. Kernbach: Codul penal şi profesiunea me­ dicală. Cotuţiu şi Dr. Nr. Dr. Prof. M. pour le diagnostic histologique de la date d'une plaie.. Un nouveau criterium. Dr. Dr. 5... Tome IL Nr. M. Revista de Medicină Lega­ lă. Dr. 1936. C. Kernbach: Probleme de învăţământ şi educaţie profesională.. 1936. Dahnovici: L'apparition et L'evolution de la fibrine dans Ies plaies. Kernbach şi AL. Nr. Tome II. Prof.160' Prof. Dr. Dr. Timişoara. Nr. Prof. Prof. cu 3 cazuri personale.. 4. Kembach. 4.' Conferinţă ţinută la Colegiul Medicilor. Dr. la Facultatea de Medicină din Cluj. Vrechia: Hemo­ ragie cerebeloasă şi moarte rapidă. Kembach. Dr. Dr. . M. 1936. Ateneul Român Timişoa­ ra şi la Gruparea Femeilor Române Cluj. M. Bucureşti. Societa­ tea de Gynecologie şi Obstetrică Cluj. Gynecologie şi Obstetrică. Cotuţiu în colaborare cu Prof. î. Cotuţiu şi Dr. Dahnovicir Recherehes critiques sur le diagnostic chronologique des blessures par T'examen histologique.. Problema responsabilităţii medicale. Kembach: Perforaţiunile uterine şi intesti­ nale. (Note preliminaire). Kembach: Problema responsabilităţii pe­ nale şi noul Cod penal. 2. M. Bulletin de ГAcademie' de Medecine de Roumanie. 1936. 1936. Cotuţiu: Accidentele de muncă în lumina nouilbr legislaţii. Bulletin de ГAcademie de Medicine de Roumanie. 4. C. Eişcuţia:: Sarcina extrauteri*nă şi aspectele ei medico-legale.. M. M. Kembach: Perioadele genezice şi agenezice a femeii şi importanţa lor medico-socială. Prof. Revista de (Gynecologie şi Obstetrică.. Dr. M. Prof. Prof. 4. Nr. Kernbach: Responsabilitatea medicală şi perforaţiile utero-intestinale. Dr. 1936: BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Conferinţe: î. Dr. M. 6. Cluj. Conferinţă ţinu­ tă la Societatea Ştiinţelor Medicale. Dr. Prof. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj.

Prof. Cotuţiu: Traumatism al feţii. Dr. Reuniu­ nea Anatomică Cluj. -Dr. Dachnovici: Avort spon­ tan şi febră tifoidă. V. Kernbach şi Dr. Kernbach şi Dr. Cotuţiu şi Dr. 6. M. A. Reuniunea Anatomică Cluj. Dr. abces cerebral. Clujul Me­ dical pag. Dr. Vasiliu: Asupra unui caz de osteogeneză imperfectă. Dr. l. ll. Annales de Medicine Legale.151 c) Comunicări: 1. 14. . 12. Cotuţiu şi Prof. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. Hurghişiu: Avort spon­ tan în legătură cu pneumonia. Cluj. Reuniunea Anatomică Cluj. Dr. Societatea de Endocrinologie. 6. C. 3. Paris. Prof. 294. Cotuţiu: Un caz atipic de intoxicaţie cu cianură alcalină. Kernbach: Un caz de intoxicaţie cu mercur nediagnosticat în timpul vieţii. 4. Prof. Reuniunea Anatomică Cluj. Reuniunea Anatomică Cluj. A. Prof. M. Prof. Dr.Dr. 2. 8. Dr.IV. Dachnovici: Septicemie streptococică rapid-mortală după un traumatism mic. C. Dr. Dr. Reuniunea Anatomică. 1935. No. M. Reu­ niunea Anatomică Cluj. 10. C. Reuniunea Anatomică Cluj. Hurghişiu: Avort crimi­ nal prin injecţie intrauterină şi coincidenţa cu salpingita gonococică şi pioovar. Prof. Reuniunea Anatomi­ că Cluj. Dr. Dr. Kernbach: Probleme de la responsabilite medicale et les perforations utero-intestinales pendant l'avortement. Pop: Un caz de diabet traumatic. otită şi mastoidită. Dr. Societatea de Ortopedie Cluj. 9. Comunicare făcută la Societatea de Medicină Lega­ lă. Cotuţiu: Un caz de embolii grăsoase generali­ zate. C. Cotuţiu: Un caz de osteogeneză imperfectă. C. Kernbach şi Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj l. (Cu Dr. C. Kernbach şi Dr. Cotuţiu şi Dr. C. Hurghişiu: Un caz de hemora­ gia capsulelor suprarenale. Prezentată de Prof. T. C. M. Reuniunea Anatomică Cluj.Dr. C. Căprioară). 15. 5. Dr. Cotuţiu: Avort septic spontan după abces al mânii. Gynecologie şi Obstetri­ că. Rişcuţia: Ruptura traumatică a pulmonului fără leziuni a cutjei toracice. Dr. 1936. Cotuţiu în colaborare cu Prof. Brindeau. M. M. 13. 1936.

18. 1920—1935. 4. 9. Nuţiu Traian: Obstetrica şi Gynecologia în activitatea medico-legală. 6. Dima T. Tomoiagă Georghe: Tuberculoza traumatică şi inter­ pretarea ei medico-legală. Constantin: Herniile traumatice din punct de vedere medico-legal. 16. 5. Maniac Ernest: Fracturile osoase din punct de vedere medico-legal. Incze Iosif: Pneumo şi Pleuropatii traumatice şi in­ terpretarea lor medico-legală. Rişcuţia Anton: Hemoragiile şi importanţa lor me­ dico-legală. 13. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în Clinica BCU Cluj / anii University Library Cluj Oftalmologică din Cluj. Spineanu Vasile: Semnele morţii şi stabilirea datei morţii. ?0. Boia Emil: Pruncuciderea. Domide Leon: Importanţa medico-legală a complicaţiunilor septice după traumatismele craniene. Nicolescu Gheorghe: Traumatismele urologice din punct de vedere medico-legal. Mocanu Elena: Pediatria în activitatea medico-legală. Pop Cornel: Dermato-Venerologia în activitatea me­ dico-legală. Joo Ştefan: Simtomele agoniei şi starea mintală a ago­ nicilor. 15. 22. 7. 3. Popa Solomon: Oftalmologia în activitatea medico-lesală. 11. Salamon Roza: Tumorile traumatice şi interpretarea lor medico-legală. 21. . 19. 17. 2. 10. peCentral1933—1935. Barta Alexandru: Activitatea medico-legală a endocrinologului. 12. 8. Roth Ernest: Bibliografia publicaţiilor dela Institu­ tele medico-legale din România. Forfu Nicolae: Medicina internă în activitatea medicolegală. Bârna Osvdt: Igiena în practica medico-legală. Cotuţiu A.152 d) Teze de doctorat: 1. Jaklovszky Dionisie: Perioadele agenezice ale femeii şi importanţa lor socială. 14. Iulian: Traumatismele coloanei vertebrale şi interpretarea lor medico-legală.

C. (sub presă). Benetato. 'Gr. R. 1936. 1936. de la Soc. 12. 3. C. p. N. Michail. 10. 1935. Institutul de fiziologie. Bull. 9. 121. Benetato. a) Publicaţiuni: 1. 121. Clujul Medical No. t. Urechea. 1547. Michail. C. 1936. 5. R. Retezeanu: Les variations de cHlore et du sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. Gr. 1. p. 2. Urechea. 13. Oprişiu: Contribuţiuni la stu diul funcţiune! antitoxice a capsulei suprarenale. A. Gr. C. 7./ Central University Library Cluj la studiul BCU Cluj Munteanu: Contribuţiuni transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor nervoşi. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei animalelor supra-renoprive. N. de Biol. 11. Clujul Medical No. Munteanu: L'influence du rapport acide-base des aliments sur certaines proprietes physico-chimiques et la capacite du travail du muscle isole. N. Benetato. R. No. Gr. de Biol. Gr. 8. Benetato: Recherches sur la respiraţion du nerf optique. 1936. t. 1551. C. Soc. D. Munteanu: Cercetări asupra prezenţei unei sub­ stanţe oestrogene în nămolurile terapeutice. 1936. Benetato. de Biol. 1 din 1936. Retezeanu: Nouvelles re­ cherches sur le potassium dans l'insuffisance surrenele. Munteanu: Contributions â l'etude de la transmission chimique de l'influx nerveux au niveau des synapses centraux. Clujul Medical No. Benetato: Problemele fiziologiei moderne în discu­ ţia Congresului Internaţional de Fiziologie din Leningrad. R. Gynecologie şi Obstetrică. Gr. C. A. Gr. N. t.153 Vi. No. t. No. Benetato: Recherches sur la respiration du nerf optique. şi No. D. î . de Г Academie de medecine de Rou­ manie. 3. Endocrino­ logie. Benetato. Bull. Clujul Medical Nr. I. 4. 1. 121. 1936. . I. Gr. 6. de la Soc. de l'Aeademie de Medecine de Roumanie. Soc. Benetato. 1936. Găină. R. 6. Gr. Gr. de Biol. Benetato. Gr. Benetato: L'effet de la surrenalectomie sur le pH et le pouvoir tampon du muscle. t. 12 din 1935. C. 2 din 1936. 7. Benetato. Gr. R. Oprean: L'effet de la surrenalectomie sur l'etat colloidal des proteines musculaires.

N. Gh. 1. Benetato: Respiraţia nervului optic în stare normală şi în diferitele stări patologice. Dr. Michail: Die Rontgenbehandlung der Iristuberkuloze. 2. N. 3. puterii tampon şi a capacităţii de lucru a muş­ chiului izolat. de Pediatrie şi Puericultura. Găină. ÎS. Nicolae Bărbulescu: Curs de Fizică medicală. I. 1936. 385 pagini. pag. Aprilie 1936.'R. Editura Universităţii. Soc.154 14. . Michail. Gr. Dr. Benetato. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei suprarenoprive. Dr. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza laringelui. 2. 5. Benetato. (Sb presă). 8 din 1 August 1935. G. Gr. 53. Bull. Benetato. Russu şi Dr. de la Societe des Sciences. Mârz 1936. 4. Negru şi Prof Dr. D. Ştiinţelor Med. Voi. Benetato:Cluj / Central University Library Cluj Conferinţă ţinută la Asociaţia învăţătorilor din Cluj. Clujul Medical No. Nicolae Bărbulescu: Clontribution â l'etude des liquides. Februarie 1936. 1936. 1936. G. I. Munteanu: Influenţa alimentaţiei asu­ pra pH-ului. G. 8. 19 Institutul de radiologie. Mai 1936. Oprişiu: Ciontribuţiuni la stu­ diul acţiunei corficotrope a hipofizei. C. Leipzig. Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. Clujul Medical No. Publicaţii: 1. Ştiinţelor Med. Febr. Laboratorul de fizică medicală. de Endocrinolo­ gie. Cluj. Munteanu: Contribuţiuni la studiul transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor ner­ voşi. Soc. Dr. 434—441. Ştiinţelor Medicale. Gr. Decemvrie 1935. G. Fortschritte auf den Gebiete der Rontgenstrahlen Bd. Thieme S. Soc. An. Soc. D. 6. Popoviciu. b) Conferinţe. XVI. Noemvrie 1935. Gynecologie şi Obstetrică. 514—549. BCU Noţiuni elementare asupra alimentaţiei. Benetato. Prof. Soc. comunicări: 1. D. Gr. 2.

Berariu şi Dr. Rusu: Eritem nodos şi primoinfecţiunea tuberculoasă. pag. Iancu A. pag. şi Biop. Nr. România Medicală. 1132.155. O. Nr. Institut al de igienă şi igienă socială. 1—2. Dr. la. Dr. Dr. Dr. (Co­ municare făcută în şedinţa Soc. 7.. Clujul Medical Nr. 1-2. şi Obst. Tome CXXII. pag. Voi. Turca în colaborare cu Dr. 1. T. 24. 3. Dr. VII. Zolog M. de la Soc. V. Zolog M. M. Nr. Ian. 24. Moldovan: Casă de ocrotire sau dispensar rural? Buletin Eugenie şi Бшр..: Calificarea medicilor. VII. Comşia O. I. Gin. 1936. şi Biop. 1936.-tFebr. Buletin Eug. I. Dr. Prof. Rend. eug. Tome CXXII. Dr. Dr. 4. Clujul Medical Voi. Compt. de Endocrinologie. 9. 3. Compt. 8. Dr. 1138. Comşia O. Dariu şi Dr. 2. Dr. Moldovan: Principii de bază ale organizaţiunei sanitare. 6. Nr. David şi Vago: Saeilul difteric la noui născuţii din colectivitate. dq Biol. 1936. Rend. 121. Comptes Rend. 5—6—7. C. 24. 8. de la Soc. Zolog M. Dr. No. de Biol. David: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. 1936.' .. pag. de Biol. Nr. T. Comşia O. Mai—Iunie— Iulie 1936. de la Soc.: Systeme reticulo-endothelial et action therapeutique des corps arsenobenzoliques. O. BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. Tome CXXII. Zolog. 1135. Dr. Dr. Dr. Iancu. Nr. Comşia: Nouvelles recherches sur l'action des substances arsenobenzoliques dans les trypanosomiases experimentales. 4. XVII. Zolog.: Sistemul reticulo-andetelial şi chimioterapia tripanosomiaselor. Clujul Medical Nr. 1936. Dr. 1936. Turca în colaborare cu Dr. 1936.: Role du systeme reticuloendothelial dans le mecanisme chimio-therapique des corps arsenobenzoliques. Voi. Prof. Dr. B. I. 1936. 7. Voi. Dr. Comşia: Contribuţii la mecanis­ mul acţiunii preparatelor arsenobenzolice. « O . VII. Zolog M„ Dr. 1936. M. din Cluj) 29. XIV.

în colaborare cu Dr. în Plasa sanitară model Gilau. 18. Ibid. 1935. Dr. L. în colaborare cu Dr. 2. 3. Râmneanţu: Mişcarea populaţiei în Ardeal dela 1901—1910. 22. II. Problema intersexualităţii. 1%. Din biotipologia femeei. 3. şi Biop. 8. 1—2. 20. Cauzele depopulării. Population Nr. C. VII. P. eug. 9. Dr. Nr. Rezultatele anchetei din Vărădia. 1936. 4. 7. şi Biop. Râmneanţu: Deosebiri şi asemănări în statura şi perimetrul toracic a 48. 1—2. Voi. eug. Revue de Transylvanie. T. Prodan. şi biop. Bul. P. 1. 1935. V. VI. Bul. şi Biop. şi Dr. 11—12. în colabo­ rare cu Dr. Dr. Râmneanţu: The Growth of the population of Rumania. şi biop. Nr. P. 11. 1936. eug. 17. Dr. 21. Bul. 4. 1935. 1935. 1935. Caras. 1935. Dr. Voi. Nr. 1935. şi Biop. Comşia: Biologia familiei. Dr. jud. 1935. eug. Nr. 10. bazată pe proporţiile acestor fenomene demografice. Dr. Nr. eug. Bul. Râmneanţu: Rezultatul vaccinării cu B. 19. Nr. GH. Nr. Nr. Bul. P. 3. 14. 3. P. P. Dr. Dr. Bul. O. Bulet. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. 6. Rezultatele anchetei dinf Banloc. 1935. Zolog M. I. Dr. Situaţia la 2V2 ani dela începerea campaniei.. O. 1. Dr. Bul. şi biop. 5.. eug. Dr. . 1936. 1935. Nr. P. Bulet. Nr. Râmneanţu: Creşte cancerul în România. P. G. P. Re­ vista Nr. Comşia: Biologia familie. Dr. 23. eug. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. şi Biop. Bulet.197 de recruţi de neam diferit din judeţul Timiş-T. Râmneanţu: Cercetări asupra originii etnice a populaţiei din Sud-Estul Transilvaniei pe baza compoziţiei serologice a sângelui. Eug. Perhaiţa şi Dr. 1. P.156 10. 11. Russu şi Dr. Râmneanţu: Corelaţia dintre nupţialitate şi na­ talitate. Dr. 12. 5. P. 4. 6. Turcu. şi Biop. Nappendruck: Comba­ terea specifică simultană a difteriei şi scarlatinei în Turda. I. Râmneanţu: Calcularea creşterii populaţiei vii­ toare din România. 1935. Modran. 2. 5. Cauzele depopulării. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Banatu­ lui. eug. Selegianu. Râmneanţu: Origine ethnique des Seklers de Transylvanie. 15. 6. 13. Dr. Nr. din comunele rurale din Banat. eugenie şi Biop.

Dr. Partea I I I . „Cancerul". Severin. şi Biop. Nr. Soc. Bul. Criş. Nr. P. Soc. 1936. 1936. 37. Dr. Rev. Nr. şi Biop.157 24. 1935. I. în colaborare cu Dr. 3. Dr. Dr. Bul. Cauzele depopulării. P. 1936. 1936. Bul. Nr. Dr. Nr. Făcăoaru: Compoziţia rasială a populaţiei din Voşlobeni. jud. 3—4. Î936. şi biop. 1—2. Râmneanţu: Mecanismul reducerii natalităţii în Banat. Nr. 36. Nr. Râmneanţu: Demografia satelor din România. Dr. Dr.. Bul.'Ilie Ardeleanu. 29. P. 1936. Rezultatele anchetei de­ mografice din comuna Iablaniţa. Râmneanţu: Subnutriţia la copii dej şcoală şi. 7. biop. Dr. 1. 38. eug. I. Făcăoaru: Culoarea ochilor în populaţia din Mă­ guri. Făcăoaru: Curs de eugenie (litografiat). Făcăoaru: Criteriile pentru diagnoza rasială. eug. eug. şi. Râmneanţu: Mortalitatea de cancer pe vârstă în România. 27. 34. 1. 10—.. Dr. eug. Nr. 31. I. Făcăoaru: Culoarea. 30. Bul. Rev. Banat. 2. Comunic. Făcăoaru: Curs de sociologie (litografiat). 1—2. Studiu epidemiologie şi statistic. 28. Dr. 1934. Clujul Medical. Râmneanţu: Gripa din iarna anului 1934—35BCU Cluj / Central University Library Cluj în România şi repercusiunea ei asupra celorlalte cauze de deces. Observat. forma şi structura părului în populaţia din Măguri. 1—2. Dr. Bul. Clujul Medical. 1. 1936. Nr. 1936. de Antr. 1936. 1936. la diferite vârste pe sex şi mediu.12. Dr. 3. eug. Râmneanţu: Cauzele mortalităţii copiilor de 0—(14 ani. Social-Economic. Soc. şi Biop. Nr. 25. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. Clujul Medical. I. I. şi Biop. 1—2. Făcăoaru: Legea pentru apărarea sănătăţii po­ porului german. 4. de Antr. eug. Nr. Clujul Medical. 35. şi Biop. ! . 26. 14. Făcăoaru: Legiferarea avortului din indicaţiuni eugenice în Germania. Făcăoaru: Inteligenţa în raport cu caracterele somatice şi cultura: doi fraţi. 6. P. I. P. Râmneanţu: Soluţiuni în legătură cu problema declinului etnic al populaţiei româneşti din Banat. Dr. Nr. Nr. 5. P. Dr. P. infecţia tuberculoasă. 33. eug. P. eug. Bul. 1936. 40. Nr. Dr. 39. Dr. şi Biop. 32. Comunic. Comun: Soc. 6. I. 1936. 1936. Bul. Nr. Inst. Dr. 1-2. de Antrop.

Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu rasa. 8. de Antr.6 . D. Revista de Endocrinologie. în colaborare cu Prof. Pană: Studiu experimental asupra efectului prolanului şi foliculinei administrate intratubar. Nr. Soc. de Antr. Dr. Clujul Medical. Dr. Clujul Medical. I. şi Biop. Grigoriu şi N. Clujul Medical 1936. I. Făcăoaru: Indicele nasal la români. I. 50. eug. de Antr. Bul. 9. eug. 2. 45. Dr. Soc. Vlad: Consta­ tări şi discuţii în jurul vaccinărilor] asociate antidiîterice şi antiscarlatinoase în municipiul Cluj. Com. Bul.'5—7. Făcăoaru: Test individual pentru măsurarea in­ teligenţei. 6. 5—7. I. Nr. Bul. 9. Soc. Nr. I. Nr. BCU ClujBiop. 43. Nr. Soc. Drăgoiu: Localizarea topografică a substanţelor mi­ nerale din preparatele istologice cu ajutorul incinerării (microincinerarea). /. 1936. Făcăoaru: Indicele cefalic la ţigani. 5 . Dr. de Antr. Clujul Medical 1936. de Antr. David în colaborare cu Dr. Bul. Clujul Medical 1936. Com. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu etatea. Clujul Medical. 1936. şi Biop. Primele constatări. Cluj eug. V I I . VII. P. eug. Mai—Iunie—Iulie. Voi. Nr. Voi. Nr. şi Biop. 47. iGr. Dr. Nr. în anul 1935. Dr. 44. 1.. Gi­ necologie şi Obstetrică Cluj. 8. 6. Dr. 1. Nr. Com. 1936. Institutul de istolegie şi e mbrielogie. şi / Central University Library 49. eug. 1936. şi Biop. Soc. Nr. Com. Dr. Bul. Dr. 1936. Dr. Clujul Me­ dical. . Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu starea economică. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu origi­ nea etnică şi stratul social. 1936. Vlad: Vaccinările antidifterice şi antiscarlatinoase în Municipiuţ Cluj. P. Făcăoaru: Familii degenerate şi costul lor pen­ tru societate şi stat. Făcăoaru: Statura ţiganilor din colonia Iris. 1. Dr.7 . a». I. 1936. 42. săcui şi un­ guri. Com. de Antr. 1935. 46. Soc. Coja. în anul 1935. 3—4. Com. Petre David în colaborare cu Dr. Nr. Nr. 51. Mai—Iunie-ЛиНе 1936. 5—6—7.!158 41. 1. 1936. 48. P. I.

Dr. după injecţiuni cu extrase de lanolină. Crişan et J. Petrescu: Alteraţiuni ale timusului. M. Mihalca. Rezumat litografiat. (Conferinţa ţinută la 20 Martie 1936 la Universitatea din Cluj. 210. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra tumorilor de grefă. 1936. Gine­ cologie şi Obstetrică. 1936). Baroni şi I. Petrescu: Atrofie testiculară. de Biol. Prof. Răduleţ. Baroni şi I. Congresul de Cancerologie din Bruxelles Septembrie 1936. T. 23. Institutul de patologie generale şi experimentală 1. Mihai A. Baroni şi I. 22. 1936. A. V. şi constatări). Baroni şi 1. Aprilie 1936. V. Baroni. 9. (Revista de Endocrinologie. în cadrul Extensiunei universitare). Prof. Baroni şi I. Botez. 2. Dna E. Cluj. . 2. Cluj Nr. în co­ laborare cu Doc. C. Cluj. Ianuarie 1936. R. de la Soc. prin injec­ ţiuni intramamare cu foliculină. CXXlII. 4. comunicare la societatea de Endocrinologie. Ştiinţelor Medicale. (Revista de Endo­ crinologie şi Ginecologie şi Obstetrică. Vaccinarea antirabică la Institutul Antirabic din Cluj în anul 1934. Petrescu: Producţiunea de anticorpi după injecţiuni cu foliculină. Recherches sur la presence des bacilles tuberculeux dans le rein du cobaye apres 1'inf ection experimentale. 26 p. Dr. V. 1936. V. (Nepublicată). Institutul de bacteriologic. Botez: IGursul de Patologie Generală şi Experimentală (ţinut la Facultatea de medicină din Cluj).159 3. 1936. Soc. Prof. du­ pă administrare de foliculină. Nro. Dr. M. 5. V. I. Voicu. Botez şi Dr. 1936. Cluj Nr. Idealurile noastre de eri şi de azi. 4. 5. VI. A. 4. par C. Petrescu: Tumori la cobai. Emoragii cerebrale la gravide cauzate de ipertensiunea arterială esenţială în raport cu bazofilia ipofizară. 5. Reacţia de sex Dcrn-Sugarmann. V. ClujulCluj / Central University Library Cluj 3. 1. (Date BCU Medical Nr. (Cluj. Institutul de Istologie. Comunicat în şedinţa din 30. 3.

-ul în organele animalelor imunizate contra tu­ morilor prin ţesut embrionar. Georgescu: P. conferinţă ţinută la Congresul bal­ neologie din Sept.et des 2. Baroni în colaborare cu Prof. Dr. Gradinescu. 2. Prof. Dr. Docenţi­ lor Univ. conferinţă ţinută la Cursul de perfecţionare a Asoc. în Maiu 1936.6-trinitro. Dr. 1. Marius Star za: Climatoterapia în tratamentul bolilor tubului digestiv. Dr. Prof. 1936. A. 2. Dr. 36. conferinţă ţinută la Congresul de bal­ neologie şi climatologie din Bucureşti. (Nepublicată). . Dr. la Congresul de balneologie din Bucureşti. Revista de Endocrino­ logie. S. Prof. 3. Nr. Marius Sturza: Balneoterapia bolilor de ficat. 4. 3. S. Craiova). Bulletin de la so­ ciete chimique de France. Bulletin de la Societe Chimique de France. 1936 la Slănicul Moldovei (publicată în Mişcarea Medicală. din Cluj. Marius Sturza: Les Heliotheimes en Balneo­ logie. H. 25 Institutul de farmacologie Prof. S. Prof. Ginecologie şi Obstetrică. 4. L'action de l'aniline sur Го-nitro-benzaldehide en milieu acetique. Gheorghe Popoviciu: Vezi lucrările făcute în colaborare cu Clinica Infantilă. Lucrări: 1. Institutul de balneologie şi fizioterapie. Marius Sturza: Menţinerea inalterabilităţii apelor carbogazoase.160 6. Măria Gheorghescu: Acţiunea extractului de Secară cornută asupra inimei de broască. (Bulletin de la societe Tchecoslovaque de Physiatrie â Prague. 381. Niţescu şi I. lucrare tipărită în Vestnik Ceskoslovenske fysiatricke Spolecnosti v Praze. Silberg. BCU Cluj / Central University Library Cluj A reprezentat Facultatea de medicină Cluj. Secareanu. V. Secareanu et A. N. 1936). XVI. Voi. Secareanu et I. Santa: Asupra prepa­ rării unui extract cortico-suprarenal.4. Laboratorul de chimie medicală.4-dinitro-benzal-anilines sous l'action du carbonate de soude en milieu alcoolique. Lupaş: Sur les produits de transformation des 2.

FACULTATEA DE LITERE Şl FILOSOFIE BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUSUL 1935/36 II .

ONISIFOR GHIBU „ „ . 1. 1928-29. 2. VASILE BOGREA.A) DECANATUL. 1923—24 şi 1932—35.: Olga Dimitrescu (licenţiată în litere). 1. Gheorghe A. NICOLAE DRĂGANU în anii univ. fGHEORGHE BOGDAN-DUICĂ în anul univ. 3. Profesori şi conferenţiari decedaţi. BCU IOAN PAUL. Baciu Ioan şi Caian Ioan. 4. GHEORGHE BOGDAN-DUICĂ. 5. Vătăşescu (licenţiat în litere şi în drept. GHEORGHE GIUGLEA „ „ „ 1929—30. Foştii Decani. PETRE GRIMM „ „ „ 1930—31. 6. Cluj / Central University Library Cluj IOAN URSU. VIRGIL BĂRBAT. NICOLAE BĂNESCU „ „ „ 1920—21. Arhivar: Ana Ghibu. SILVIU DRAGOMIR „ „ „ 1925-26. IOSIF POPOVICI. 2. Decan: NICOLAE DRĂGANU Prodecan: ŞTEFAN BEZDECHI Secretar supl. 3. Personalul Decanatului. Ajutor de secretar supl. 7. THEODOR CAPIDAN „ „ „ 1927—28. 1919-20. ŞTEFAN BEZDECHI „ „ „ 1931—32. DUMITRU M. 1924—25. Ordonanţe: Batiz Geza. Doctor în Ştiinţele de Stat). ŢVIRGIL BĂRBAT în anul univ. TEODORESCU „ „ „ 1926-27. . GHEORGHE MATEESCU (Conferenţiar). +10AN URSU „ „ „ 1922—23. ALEXANDRU LAPEDATU „ „ „ 1921—22. Intendent: Andrei Turos.

I. Directorul Seminarului de Filolo­ gie clasică. Numit în învăţământ în 1919. Rector al Universităţii în anul 1923—24.4. Doctor în Filosofie şi Litere dela Universi­ tatea din Жипсћеп. Senator ăl Universităţii din 8 Iunie 1931 până în 12 Iunie 1932 şi din Decembrie 1933. Intrat în învăţământ la . judeţul Prahova. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Fost agregat stagiar din 1919—23. Membru ac­ tiv al Academiei Române. Coman­ dor al Coroanei României.Franţa. Directorul Seminarului •de Limba şi Literatura franceză. Fost deputat de Aleşd. Ancien eleve de Г£соJe Normale superieure. Cluj la al V-lea Congres internaţional de studii bizantine ţinut în Sep­ tembrie 1936 la Ћота.20 Septembrie 1921. Profesor titular al catedrei de limba şi literatura greaca. Piăzboiul pentru întregire. Doc­ tor al Universităţii clin Bucureşti. L Avântul Ţării. Decan în anul 1931—32. Personalul didactic. Pro­ decan al Facultăţii în anul 1919—20 şi 1921—22. Cavaler al Legiunii de onoare. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1899. Comandor al ordinului „Co­ roana României". 1. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. în comuna "La Hochelle (iCharente-Inferieure) . Me­ dalia jubilară. . 3. De­ legatul Academiei ТЧотапе şi al Universităţii din. Ştefan Tlezdechi. Yues Auger. Membru în comitetul de lectură al . în comuna Ploieşti. Pro­ rector în anul 1924—25.Născut la 16 Decembrie 1878 în co­ muna Călăraşi. Bărbăţie şî Credinţă cl. Cluj / Centraltitular deLibrary Cluj BCU Profesor University Bizantinologie. 2. membru de onoare al Societăţii 'de studii bizantine din Atena. Nicolae Bănescu. judeţul Ialomiţa. Profesor angajat cu contract la catedra de Limba şi Literatura franceză. agregat din 1923—26. Născut la 14 August 1893. Decan în anul 1920—21. Născut la 24 Aprilie 1888. Agrege des lettres. 1933—34 şi 1934—35. Prodecan în anii 1932— 1933. a) Profesori titulari.

I . etc.104' Teatrului Naţional din Скгк. Preşedintele Oficiului de Editură al Universităţii. 4. apoi în anii şcolari 1932—33. din Decemvrie 1925. Fost director gerant al Institui­ tului de studii clasice. 1933—84. al societăţii AGRU. Macedonia jugoslavă. 1935—36. Născut la 15. 1906—1919.. Theodor Capidan. Numit în învăţământ la 15 Au­ gust 1902. Aprilie 1879 în oraşut Perlepe. Prodecan în anul 1928—29.. Preşedintele Ex4 . Rector al Universităţii în anul şcolar 1931—32. Preşedintele Comisiunii Căminurilor. judeţul Năsăud. Coroana României în gradul de Comandor. 'Coroana României în gradul de ofiţer.. anul 1927—28. 1932— 33. 1919—20. Delegat al Mi­ nisterului Cultelor şi Artelor la Uniunea Muzeului Ardelean. Docent. L.. 1934—35. 1932—33.. 1934—(35. Doctor în Filosofie. 1933—34. Preşedintele Comisiunii Bibliotecii Universităţii 1932—33. Cluj. 1935—36. BCU cursurilor pentru Library Cluj Cluj. Doctor în Litere dela Universitatea din Lipsea. 1923—24. apoi membru în comisiunea examenelor de capacitate. Membru al Comisiunii pentru organi­ zarea Universităţii "Sin Cluj (1919). DirectorulCluj / Central Universitypregătirea de profe­ sori. 15 Sept. Membru al Co­ misiunii Căminurilor şi al Bibliotecii Universităţii. cl. Membru corespondent al Academiei Române. învăţământ cl. etc. Răsplata muncii pentru 25 ani în ser­ viciul statului. Răsplata muncii pentru învăţăm. Preşedinte al Comisiunii pentru examina­ rea candidaţilor de profesori. Decan în. 1935^36. 1930—31. 1919—'30 Iunie1924. Membru al Aca­ demiei Române. apoi profesor titu­ lar de Limba şi Literatura română şi Limbi clasice la liceul din Năsăud. Numit în învăţământ la 1 Sep­ temvrie 1906. 1934—1935. în c o ­ muna Zagra. Nicolae Drăganu. Fost asistent al Institutului Balcanic din Lipsea. Cluj. Delegat al Academiei Române la Congresul in­ ternaţional al Linguiştilor din Copenhaga. Decan în anii şcolari 1923—24. Născut la 18 Februarie 1884. 1919. Membru al Comitetului central şi al Sec­ ţiei literare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român^ al comitetului de lectură al Teatrului Na­ ţional din Cluj. 5. mai mulţi ani. P r o ­ rector din 12 Maiu 1919 până la începutul anului şcolar 1919— 20. Răsplata muncii pentru. 1933—34. Comisar ministerial pe lângă Directoratul regional al învăţământului secundar din. Director de studii şi disciplină la Cămi­ nul „Casa învăţătorilor' 1925—26..

Doctor în teologie. 6790. Deputat în marele Sfat âl Transilvaniei. judeţul Hunedoara. Profesor la Seminarul Andreian şi" Scoală Normală din Sibiu (1911—12). Silviu Dragomir. Asesor чтогаг al Consištorului bisericesc din Basarabia (1918). în comuna Sălişte. Născut la 13 Martie 1888. Coroana României. 3994 din 10 Decembrie 1931). Decret Regal Nr. I. Leul alb. Directorul revistei „Revue de Transylvanie" Mare ofiţer al ordinului Coroana României. eliberat la 30 Aprilie 1936.Mare ofiţer al or­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dinului Ferdinand I.165 tensiunii Universitare din 19B2. Doctor în Filosofie dela Universitatea din Jena. Mem­ bru al Comisiunii bisericeşti din Basarabia (1918). Cavaler al Ordinului Ferdinand I. Mem­ bru în comisia universitară Cluj i919. Membru al Comitetului maţional al Românilor ardeleni şi bucovineni refugiaţi (Odesa 1918). Ofiţer al „Legiunii de onoare" (decret din 16 Apriiie 1936. Comandor al Coroanei României (Decret Regal Nr. Profesor titular de Pedagogie. Sf. cordon. Decan în anul 1925—26. Numit în învăţământ la 11 Iunie 1 9 l l Profesor titular de Istoria ^sud-est europeană. 4102 din i7 Decemvrie 1930). 47282). Născut la 3l Mai 1883. şi al celui din Eparhia Vadului. Preşedintele Comisiei interi­ mare a Municipiului Cluj din 18 Noemvrie 1933. Membru al Academiei Române (1928). în comuna C-urasadului. 1556. Membru şi delegat al Comisiunii şcolare moldoveneşti de pe lângă Zemstva gubernială a Basarabiei (19i7—18). Inspector al învăţământului primar din Arhidieceza or­ todoxă a Transilvaniei (1910—1914). Membru cores- . Clujului (1920). Membru ăl Consiliului judeţean Sibiu (19Î2—15). Prodecan în anul 1926—27. comandor -(Cehoslovacia). Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Comandor al ordinului Coroana României. Onisifor Ghibu. I. Meritul cultural ofiţer. Fost profesor la seminarul teologic din Sibiu. Ofiţer al ordinului „Ferdinand" (Decret Regal Nr.. Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I (Brevet Nr. judeţul Sibiu. Decret Regal Nr. Răs­ plata muncii pentru învăţământ cl. 7. Numit în învăţământ la 1910. 6. 259. înregistrat de Nr. 2429/ din 7 Iunie 1920).1935). Coroana Ro­ mâniei în gradul de mare cruce. Secretar general al Re­ portului de Culte şi Instrucţie publică dîn Transilvania (1918— "20). ^Brevet Nr. Meri­ tul cultural cavaler cl. Feleacului. Sava.

judeţul Braşov. Virtutea cercefăşească (medalie)v Virtutea oercetăşească de aur. Medalia Ferdinand I.. cu spade. numit în învă­ ţământ în 19l6. Născut la 28. Membru şi preşedinte al Sec­ ţiei Şcolare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura. Membru al Societăţii Regale Române de Geografie. Premiat de Academia Română. 9. Răsplata mun­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cii cl. Mare ofiţer al ordinului Steaua României. Mare Ofiţer al Coroanei României. Membru al secţiei şcolare a Asocia­ ţiunii pentru Literatura română şi cultura poporului românv Delegat al Ministerului Instrucţiunii şi al Universităţii la Con­ gresul internaţional din Cheltenham (Anglia). Profesor titular de Filologie romanică. Fost Comisar general al Astrei pentru Basarabia. Profesor titular de Pedagogie. al Sin­ dicatului Presei din Ardeal şi al Societăţii meseriaşilor şi in­ dustriaşilor români din Cluj. Ofiţer al ordinului Ferdinand I. pentru congresele Ligei inter­ naţionale pentru educaţia nouă. Vice preşedinte al Ligei antirevizioniste. Decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere în anul 1928—29. Născut la 29 Ianuarie 1884. Membru în comitetul naţional român al Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică. Numit în învăţământ la 1 Septembrie . Vladimir Ghidionescu. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în Litere şi Filosofie dela Universitatea din Cluj. Deco^rat cu Ordinul Ferdinand I în gradul de Comandor. Răsplata mun­ cii pentru învăţământ cl. Membru al Societăţii Regale Ro­ mâne de Geografie. I. I. 8. Comandor al Ordinului Coroana României. Doctor în Filosofie. Fost sena­ tor de Orhei. Memsbru în comitetul internaţional. I. al Laboratorului de Pe­ dagogie experimentală. aL Societăţii istorice-arheologice bisericeşti din Chişinău şL al. Ofiţer al Coroanei României.pondent al Academiei Române. Membru de onoare al Uni­ versităţii populare. Membru de onoare al Societăţii „Andreiu Şaguna" dela Academia teologică ortodoxă din Sibiu. judeţul Iaşi. Bărbăţie şi credinţă cl. George Giuglea.. Martie 1878. în comuna Iaşi. Director al Seminarului pedagogic universitar şi. poporului român din Transilvania. Prodecan în anul 1929—30. Doctor în Litere.Ateneului român din Dorohoi. Co­ mandor al Stelei României. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în teologie ardeleni dela Universitatea din Clernăuţi. în comuna Satulung.

5. Coroana României în gradul de comandor. Târgovişte şi Mănăstirea Dealului (1905—1919). Coroana României în gradul de Comandor. 1881. 6. Ofiţer al ordinului „Couronne de cheile. 2. Petre Grimm. Prodecan în anul 1931—32. Severin. Numit în învă­ ţământ la 1 Septemvrie 1891. Membru al comitetului societăţii „Verein fiir siebenburgische Landeskunde" (1906). Membru corespondent al Academiei „Schiller" din Miinchen (1934). II. Crucea de războiu. I. Fost pro­ fesor la liceele şi gimnaziile din Târgu Jiu. Crucea comemorativă de războiu. Membru corespondent al Acade­ miei Române. 3. linguistiques et dialectologiques" din Luxembourg (1924). din 16 Februarie 1932. Profesor titular de limba şi li­ teratura germană. 4. Răsplata muncii pentru 25 ani în servi­ ciul Statului (Decret regal 3994. Decan în anuT 1929—30. apoi lector de limba engleză la Universitatea din Cluj (1919—24). Fost deputat de Bistriţa (1926—27). 8. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Decan în anul 1930—31. 9. Me­ dalia jubilară. Grand Duche de Luxembourg (1906). Fost deputat de Cluj (1931). în comuna Bistriţa judeţ Năsăud. Membru al societăţii „Goethegesellschaft" din Weimar. Comandor al ordinului Coroana României "(1922). Născut la 22 Februarie. al societăţii iCIzernovitzer Mănnergesangverein (1911—1912. Gustav Kisch. Doctor în filosofie şi magister artium BCU Cluj / Central University Library Cluj liberalium al universităţii din Tubingen (1891). al Academiei Române (1933). 7. în Bucu­ reşti. Licenţiat în litere (limba şi literatura germană şi latină). 1919—1920). Ofiţer al Coroa­ nei. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1905. 11. al societăţii de mu­ zică „Bistritzer Gesangs. Membru al comisiunii pentru examinarea candidaţilor de profesori (Quj. al societăţii „Societe d'etudes. 10. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Fost lector de limba română la Sorbonaj ( Ш 4 ) . Prodecan în anul 1930—31. Doctor în Litere. I. Membru în secţia literară a „Astrei". Membru onorar 1.und Musikkrânzchen" (1911). Moni1 . Fost profesor liceal la Bistriţa şi consilier la Consistorijl suprem evanghelic din Sibiu (1898—1911). Directorul seminarului de germanistică. Membru în comisiunea examenului de capacitate. T.167 1912. Băr­ băţie şi credinţă cl. Născut la 26 Martie 1869. Fost inspector şco­ lar confesional (1911—1920). Profesor titular de limba şi literatura engleză.

Braşov. Membru al societăţii literare ardeleneşti din Cluj. Profesor titular de Istoria veche a Românilor (1919). Născut la 2 Octombrie 1878. Doctor în Filosofie. ştiinţifice şi artistice a societăţii reformate Kârolyi Gâspâr. partea I-a. Numit în învăţământ la 1 Aprilie 1904. jud. Preşedinte al Comisiunii monumentelor Istorice pentru Transilvania (1921).168 torul Oficial Nr. Alexandru Lapedatu. Fost ministru al Cultelor . Fost preşedinte al secţiei Filo­ sofice. în comuna Cenatul Săcelelor. Membru de onoare al „Asociaţiunii" (1924).Bolcseszet. pag. Fost consilier al Delegaţiunei române la Conferinţa de Pace dela Paris (1918—1920) şi dela Genova (1922). 12. Membru în Adunarea eparhială a Episco­ piei Clujului. Fost secretar al Comisiunii monumentelor istorice (1904— 1919) şi al Comisiunii istorce a României (1911—1919). Ministru al Cultelor şi Artelor (dela 9 Iunie 1934). 39. Mureş. Intrat în învăţământ la 1 Septembrie 19(33. Licenţiat în Litere (Istorie-Geografie). Medalia jubilară. Fost profesor la liceul reformat Kun din Orăştie (1903—1922J. Fost decan (1921— 1922) şi prodecan (1922—23) al Facultăţii. 11. Gheorghe Kristof. 938). Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I-a. Codi­ rector al Institutului de Istorie Naţională. Membru al Congresului Eparhiei reformate. Membru (1918) şi Preşedinte (1935) al Academiei Române. Linguistice şi Istorice a Societăţii Muzeului Ardelean (Erdely Muzeum Egyesiilet. Membru corespondent al Societăţii Petofi (Petofi târsasâg) din Budapesta. 10. în Congresul bisericesc al Mitropoliei Transil­ vaniei şi în Congresul naţional al Bisercii ortodoxe române. 13. nyelv es tortenettudomâny szakosztâly). Senator în Parla­ ment (dela 1933). Profesor titular de Lim­ ba şi Literatura maghiară. Născut la 14 Septembrie 1876. Preşedinte al secţiei lite­ rare. Răsplata BCU Cluj Central University Library Cluj muncii pentru 25 ani în / serviciul Statului. Membru activ sau de onoare al mai multor societăţi istorice şi literare din ţară. Membru în comitetul Societăţii Fi­ lologice din Budapesta (Budapesti Philologiai Târsasâg) şi al Societăţii de Istoria literaturii maghiarş (Magyar Irodalomtorteneti Târsasâg) din Budapesta. jud. 12. Crucea pentru merite civile în războiu clasa Il-a (1917). în co­ muna Dumbrăvioara. Membru al Comisiei istorice a României (1923). Fost director ge­ neral al Arhivelor Statului (1923).

Secretar general al Resortului de Culte şi Instrucţie Publică în Sibiu şi Cluj (1918—1920). Fost profesor la Seminarul „Andreian" din Sibiu (1905—1909). Vicepreşedintele secţiunii istorice a Asociaţiunii. în comuna Sălişte. Fost deputat în legislaturile: 1922—1926 şi 1931—1932. 1928—31 şi 1932—33. 14. Fost senator în legislaturile: 1919—1920. Fost membru în comisiunea celor 15 pen­ tru pregătirea proiectului de lege relativ la unificarea orga­ nizaţiei constituţionale-bisericeşti şi în comisiunea pentru conservarea monumentelor istorice. Polonia Restituta. 1922— 1926 şi 1926—L927). Sf. Medalia Peleş. Medalia Regele Ferdinand I cu spade. Inspector şcolar confe­ sional (1909—1919). Mormânt. în cel mitropolitan din Transilvania şi în sino­ dul eparhiei Cluj. I I ) al Vulturului României. Fost Ministru de Stat (14 Noembrie 1933—9 Iunie 1934). După trecerea examenului de maturitate (bacalaureat) la liceul ortodox român din Braşov. Grigore cel Mare şi Steaua Româ­ niei. Răsplata muncii pentru învăţământ (cl. Doctor în Filosofie (1904). De- . I ) pentru 'scri­ eri istorice şi literare. 1926—27. Deputat în congresul naţional-bisericesc din Bucureşti. I ) . Mare cruce cu cor­ don a ordinelor: Coroana României. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Preşedin­ tele comisiunii examenului de capacitate al profesorilor se­ cundari. Ministru al Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale (1926—1927).16^ şi Artelor (1 Noembrie 1923—3T Martie 1926 şi 4 Iunie 1927— 10 Noembrie 1928). Intrat în învăţământ la 1 August 1905. Ofiţer al Meritului Cultural. Codirector al Institutului de Istorie Naţională. secţia pentru Transilva­ nia. I ) . Coroana Italiei. 1927—28. Mare Ofiţer al Ordinului Ferdinand I. Deputat în Parlamentul României (1919—1920. Profesor titular de Istoria mo­ dernă a Românilor şi de istoria Transilvaniei. Comandor (cl. Sf. specialitatea Istorie (1925—26. Premiat de Academia Română (1910) pentru monografia istorică asupra Mitropolitului Andrei Şaguna. Răsplata muncii pentru biserică (cl. Ioan Lupaş. a urmat studii de istorie şi literatură latină la Universitatea din Buda­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pesta şi la cea din Berlin. judeţul Sibiu. Comandor al Le­ giunii de onoare. Bene merenti (cl. Născut la 9 August 1880. 1927—28 şi 1935). Membru activ al Academiei Române din 1916) şi preşedinte al secţiunii istorice "(1932—35).

Răsplata muncii pentru învăţământ. Coroana României în grad de mare cruce cu cordon (1935). Constantin Marinescu. Bursier al Universităţii din Bucureşti pentru studii de specializare în istoria medievală la Paris. I (1932) dela Re­ gele Carol II. Varşovia (1933). Fost membru titular la ficole Pratique des hautes fitudes din Paris. Mem­ bru corespondent al Academiei Regale din Barcelona. Membru în secţiunea istorică a Astrei şi al Extensiunii unversitare din Cluj. Născut la 11 August 1891. Polonia restituia. jud. Doctor în Litere. Oslo (1928). Nr. Dâmboviţa. . licenţiat în Drept. Mare Ofiţer al Ordinului Steaua României (1926). când a fost ridicat la rangul de titular al BCU Cluj / Central University 32153—1928. specia­ litatea filologiei clasice. 16. Numit în învăţământ la 1913. Licenţiat al Universităţii din Iaşi. Direc­ acestei catedre cu ord. Con­ ferenţiar la Universitatea din Bucureşti (1923—1925). Profe­ sor agregat de Istorie universală dela 15 Ianuarie 1925 până la 1 Martie 1928. Paris (1934). al. Budapesta (1931). Varşovia (1933). Ordinul Regelui Ferdînand I şi Meritul Cultural cavaler cl. Soc. 15. Născut la 1 Septembrie 1891. pentru merite literare-ştiinţifice (1910). Teodor A. A participat şi a prezentat comunicări în urmă­ toarele Congrese internaţionale de Istorie: Bruxelles (1923). Reprezentant al Comitetului Istoric Român la şedin­ ţele Comitetului internaţional al Ştiinţelor Istoric^ dela Ve­ neţia (1929). Bucureşti (1924). de Bizantinologie din Roma (1936). Membru al Comisiunii Internaţionale a învăţământului Istoriei şi al Comisiunii Internaţionale a Marilor Descoperiri geografice. primite dela Pa­ triarhul Ierusalimului Damianos (31 August 1928). Instr. Sofia (1927). Atena (1930).170 corat de Regele Carol I cu Bene merenti cl. Doctor în filologia clasică dela Uni­ versitatea din Cluj. jud. Crucea şi Steaua Sf. Mormânt. A urmat cursuri de spe­ cializare la Sorbona şi la ficole Naţionale des Chartes. I. Naum. Medalii militare: Avântul Ţării (1913). Sofia (1934). Cambridge (1930). de Geografie din Lisabona şi al Academiei Române. Comandor al ordinului Coroana României (1923).Library Cluj torul Institutului şi Seminarului de Istorie universală. Profesor suplinitor de Limba şi Literatura Latină din 1 Noembrie 1926. în comuna Şerbăneşti-Poduri. Intrat în învăţământ la 1918. Ministr. în co­ muna Iaşi. Iaşi.

I. Coriolan Petranu. 32155—1928. Născut la 11 Februarie 1885. Mem­ bru al Comisiunii Monumentelor Istorice secţia pentru Tran­ silvania (1928). jud. când a fost ridicat la rangul ele titular. în co­ muna Siria. Cooptat în comitetul Associazione Internazionale degli Studi Mediterranei.17L Titular dela 1 Aprilie 1929. Fost deputat în legislaturile dela 1920— 22 şi 1927—28. Pârvan" pentru descoperiri arheologice. pentru recuperarea comorilor de artă ale* . l^ost profesor conferenţiar la Seminarul pedagogic universitar din Bucureşti. Covurlui. Membru de onoare al Societăţii Numismatice din Bucu­ reşti. Premiat de Academia Română cu premiul „V. Fost funcţionare de specialitate al Muzeului de Bele Arte de stat din Budapesta (1918). Directorul Seminarului de Istoria antică. Arad. Ministerului Instrucţiunii Nr. Intrat în învăţământ în Sep­ tembrie 1909. 1919 până la 15 Ianuarie 1925. profesor titular de Istoria antică. Născut la 11 Ianuarie 1893. Membru în adunarea eparhială a Episcopiei Clujului. Intrat în învăţământ la 2 Septembrie 1919. cu ord. Doctor în Litere şi Filosof ie. I. în co­ muna Cudalbi. 1929—Febr. Răsplata muncii pentru învă­ ţământ cl. Fost conferenţiar de Istoria antică la Universita­ tea din Cluj. jud. Fost delegat al Guvernului român pe lângă Comisia de reparaţiuni din Budapesta. Emil Panaitescu. Conferenţiar definitv dela 2 Sept. Doctor în Filosof ie al Universităţii din Viena (1917). 18. Ma­ re ofiţer al Coroanei Italiei. Director gerant al Institutului de Studii Clasice. Membru al Asociaţiunii Astra. Fost director al Institutului de studii clasice din Cluj (Febr. Fost in­ spector general al Muzeelor din Transilvania (1920—22). Meritul cultural pentru cultură cavaler cl. Membru ordinar al In­ BCU Cluj / Central University Library Mitgliedoesterstitutului Arheologic din Viena (ordentliches Cluj reichisches Arhâojlogisches Institut Wien). Directorul Şcoalei române din Roma din 1929. Profesor agregat de Istoria artelor până la 1 Martie 1928. 17. 1932). Fost profesor suplinitor de Arheologie la Universitatea din Iaşi (1919). Roma 1930. Membru ordinar (Socius ordinarius) al Istitutului Arheologic german din Berlin (1929). Membru cores­ pondent al Academiei Pontîficia din Roma (Pontificia Accademia Romana di Archeologia 1931). Membru al Comisiunii Muzeului etnografic din Cluj (1922).

Rector în anul 1919—20. Născut în 4 Ianuarie 1877. Membru onorific al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. 20. Inspector -onorific al Muzeelor (1929). Membru activ al secţiei literare a Astrei. Mare Cruce a ordinu­ lui Coroana României. pentru organizarea Universităţii dinCluj BCU Cluj / Central University Library Cluj. Vicepreşedinte al Secţiei Arte­ lor (Astra) din Nov. Membru al Aca­ demiei Române (1914). jud. Mem-bru corespondent al Comitetului permanent internaţional de linguistică. din a cărei însărcinare publică Dic­ ţionarul Limbii Române (dela 1906 încoace). Delegat al României la Societatea Naţiunilor (1922—25). Numit . Profesor titular de Limba şi Literatura ^română la Universitatea din Cernăuţi (decan în 1914—1918). Director al -Muzeului Limbei Române. Intrat în învăţmânt Ла 17 August 1904 ca docent de Filologie romanică la Uni­ versitatea din Viena. I. în comuna Braşov. -Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Prorector în anul 1920—21. Preşedinte al Frăţiei ortodoxe române. Italia.172 Transilvaniei (1922). Membru al Secţiei arteЛог a Asoclaţiunii (1925). Membru al Comisiunii de conducere al aceleiaşi şcoli (1926). Premiat de Academia Română. Născut la 4 August 1885 în co:rnuna Locana Canavese. (dela Februarie 1932). iar dela 1919 încoace la Universitatea din Cluj. Comandor al ordinului Steaua României. I. Ofiţer al Meritului cultural pentru Litere şi Opere literare. Membru corespondent al Societăţii Nu­ mismatice române (1922). provincia din Torino. Sextil Puşcăria. Consilier tehnic al Conferinţei româno-maghiară din Bucureşti (1923). Membru corespondent al Societăţii Regale Deputazione di Storia Patria din Veneţia. Doctor în Folosofie. Vost vice-preşedinte al Sfatului naţional din Bucovina şi secretar de stat pen­ tru afacerile streine (1918). Braşov. de arte fr. Fost comisar general al Consiliu­ lui Dirigent. Băsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Conferenţiar de\ Istoria artelor la Şcoala de arte frumoase din Cluj (1926). 19. Cavaler al ordinului Coroana României. 1935. Marianerkreutz des Deutschen Tlitterordens (1918). Cavaler al legiunii de onoare franceze. Membru în Comisiunea istorică. Conferenţiar de Estetică la Şc. Membru de onoare al Fundaţiunii Rudolf-Euken-Haus din Jena. Mare ofiţer al Ordinului Ferdinand I. Răsplata muncii pentru învăţământ el. Giandomenico Serra.

1906. Doc­ tor în Litere al Universităţii din Torino. Doctor în Filosofie din Lipsea. Ofiţer al Coroanei României. Fost director al Căminului „ A . Membru corespondet al Societăţii Nu­ mismatice Române. 21. la noi la 1 Decembrie 1920. în Bucureşti. Născut la 10 Maiu 1880. Numit în învăţământ la 1 Sept. I. 22. Numit în învăţământ la 3 Nov. 23. membru al „Societa storica subalpîna din Torino". Teodorescu. Fost director al învăţământului primar şi normal. Licenţiat şi doctor în Filosofie dela Sorbona (Paris). Fost senator al Universităţii. Răsplata muncii pentru î n ­ văţământ cl. Mambru al „Societa italiana per il Progresseţ delle Scienze" din Roma. Asistent de Logică la Universitatea din Bucureşti în 1914. . jud. Ilfov. Numit în învăţământ la 7 Noembrie 1912. Pârvan" al Academiei Române. Ilfov.Cluj BCU Cluj / Central University Library Rector al Universităţii. Fost membru în Comisiunea pentru examinarea can­ didaţilor de profesori Cluj. Do­ cent la Universitatea din Bucureşti în 1915. Profesor angajat cu. al „Societa Piemontese di Arheologia e Belle Arti din T o r i ­ no". jud. Subsecretar de stat Ia Ministerul Educaţiei Naţio­ nale. Dimitrie M. Membru al „Societa Arheologica Comense" din Como. premiul „V. Argeş. . Iancu". 1914. Membru. Răsplata mun­ cii pentru 25 ani în serviciul Statului. pentru descoperiri arheologi­ ce. A obţinut premiul „Hillel". academician onorar al Academiei „Lunigianese di Scienze Ciovani Capellini" din La Spezia. Născut la 25 Septembrie 1881. Profesor titular de Arheologie şi Numismatică. I. Mem­ bru al Comisiunii monumentelor istorice. Fost director al Institutului de Arheologie şi Numismatică. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. contract al catedrei de Limba şi Literatura italiană.173: în învăţmânt în Italia la 1913. Profesor titular de psihologie. comparată şi aplicată. membru al „Societe de Linguistique Romane". Marin Ştefănescu. secţiunea regiona­ lă din Transilvania.Florian Ştefănescu Goangă. Ofiţer al Coroanei României şi decorat cu Crucea de războiu (Italia). în Rucureşti. Directorul Institutului de psihologie experimen­ tală. Născut la 5 Aprilie 1881 în comuna Curtea de Argeş. Profesor titu­ lar de Filosofie. Steaua Româiei în gra­ dul de comandor. Conferenţiar la Universitatea din Bucureşti 1918. jud. Director al Seminarului de Filosifie Cluj.

al Insti­ tutului slav din Praga.ClujSocietăţii BCU Societăţii University Library al la Deputazione Veneta di Storia Patria.Л74 b) Profesor de onoare. al Academiei Suedeze. al institutului slav din Londra. Paris. Preşedinte al Consiliului de Miniştri. A fost ales preşedintele Asociaţiei profesorilor secundari din Cluj pe o perioadă de 3 ani. Roma. al Academiei Polone. Docent. 25. Asistent la Laboratorul de Fonetică Experimentală al Universităţii din Cluj dela 1 Septemvrie 1926. Născut la Botoşani în 6 Iunie 1871. Strasbourg. al Socie­ tăţii Ateneo Veneto. Doctor în Litere (Cluj). "Wilno. Profesor de onoare al Facultăţii de Litere şi Filosofie d. Profesor titular la catedra de Istoria Evului Mediu şi Modern dela Universita­ tea din Bucureşti (Octomvrie 1895). Doctor în Sociologie din Bucureşti. Oxford. Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie protestantă din Paris. Constantin Sudeţeanu. Ministru al Instrucţiunii. Membru al Academiei Române. 26. Elev titular la ficole Pratique des Hautes Ćtudes din Paris. al Academiei Ce­ he. Născut la 27. Bector al Universităţii din Bucu­ reşti. Nicolae Iorga. Doctor în Lftere al Universităţii din Lipsea. al Academiei Sârbeşti. în co­ muna Toracul-Mic (Mali-Torak). Diplomat dela J&cole pratique des Hautes fitudes din Paris. al Academiei „Dei Lincei" din Roma. Emil Petrovici.n Cluj dela 3 Martie 1929. al Cluj / CentralInstituto Veneto. Coroana României în gradul de cavaler. Suplinitorul catedrei de Sociologie şi Etică din Decembrie 1931. c) Profesori suplinitori. Suplinitorul catedrei de Slavis­ tică dela 1 Octomvrie 1931. Născut la 23" Decemvrie 1898. 24. al Societăţii de Studii Bizantine din Atena. etc Doctor honoris causa al Universităţilor din Cernăuţi. Lyon. . Jugoslavia. Ge­ neva. Membru corespondent: al Institutului Franţei. în comuna Buzău. Licenţiat al Fa­ cultăţii de Litere din Paris. Membru: al Societăţii de Istorie din Lemberg. al Acade­ miei Armene dela San-Lazzaro din Veneţia. Martie 1885. Fost: Decan al Facultă­ ţii de Litere din Bucureşti.

Bucureşti. Doctor în Litere. Dela 1 Oct. Timiş-Torontal. jud. Profesor suplinitor al catedrei de Etnografie şi Folklor din 1926. d) Conferenţiari definitivi. Conferenţar definitiv dela 1 August 1933. Doctor în Geografie. în comuna Sărmaşu. jud. Romulus Vuia. de Antichităţi şi Epigrafie. Administrator al Institutului de Studii cla­ sice al Universităţii. Severin. Comandor al Ordinului Coroana României. Coroana României în gradul de ofiţer.175 27. Doctor în Filosofie dela Cluj. jud. în comuna Comloşul-Mare. Docent în Psihologie aplicată. Născut la 1 Martie 1898. Dela 24 Martie 1932 conferenţiar definitiv de Psihologie aplicată. membru corespondent al „Societăţii numismatice ro­ mâne". A obţinut premiul „Fundaţiei Regele Ferdinand I " pentru monografia „Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor". 1925 până la 2 Febr. Coroana României în gradul de ofiţer. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1910. Secretarul Comisiunii Monumentelor istorice. Directorul Mu­ zeului Etnografic şi al Parcului Naţional „Regele Carol al II-lea" din Cluj. Născut la 28 Ianuarie 1887. Membru al Societăţii Antropologice din Berlin. Docent în spe­ cialitatea Istoria antică (Antichităţi clasice şi Epigraf ie). 1929 conferenţiar suplinitor de Psihologie aplicată. Liviu Rusu. Membru corespondent/ Central UniversityArheologic german din Berlin. Diplomat al Şcoalei de Ştiinţe Politice din Paris. Licenţiat în Filosofie dela Cluj. jud. secţia pentru Transilva­ BCU Cluj al Istitutului Library Cluj nia. 28. 29. Dumitru D. la conf. Vicepreşedintele Secţiunii geografice-etnografice a „Astrei". 30. Numit cu ziua de 2 Febr. în co­ muna Sălişte. Asistent la Facultatea de Litere din Iaşi (1929). Roşea. Doctor în Estetică dela Sorbona (doctorat de Stat). Născut la 29 Ianuarie 1895. Conferenţiar provizor de Filoso­ fie teoretică dela 1 Aprilie 1930. de Arhelogie şi Istorie bănăţea­ nă". Cluj. Membru în Consiliul permanent al Con­ gresului Internaţional de Antropologie şi Etnologie. Sibiu. Constantin Daicoviciu. membru al „Soc. Licenţiat şi Doctor în Filosofie dela Sorbona. Docent în Is­ toria Filosofiei şi Estetică. în co­ muna Căvăran. 1929 asistent la acelaşi Institut. Con­ ferenţiar def. . Născut la 9 Noembrie 1901. Intrat în învăţă­ mânt la 1 Noembrie 1923 ca preparator la Institutul de Psibologie al Universităţii din Cluj.

asistent suplinitor (1923) şi asistent provizoriu (1928).în comuna Dârlos. Asistent la Institutul de BCU Cluj / Central University Library Cluj Istorie Naţională. jud. Premiat de Academia Română cu Pre­ miul Statului „Eliade Rădulescu". Doctor în Litere (1925) al Universităţii din Quj. Lector suplinitor de Limba italiană. Secretar al Comisiunii Serbărilor Jubilare ale Uni­ versităţii (1930). Născut la 25 Iunie 1898. Conferenţiar suplini­ tor de Dialectologie din 1931—1933. Membru corespondent în secţiunea istorică a Asociaţiunii „Astra" (1934) şi membru al Extensiunii Uni­ versitare din Cluj (1935). Năsăud. Elev titular al Şcoalei de înalte studii din Paris. Ştefan Pasca. jud. Asistent definitiv al Mu­ zeului Limbii Române. Fost membru al Şcoalei Române din Roma(1927—1929). Membru al secţiei bibliologice a Institutului Social Român din Bucureşti. 31. Fost mem­ bru al Şcoalei române din Franţa (1925—27). Licenţiat în Litere (Istorie şi Geografie) al Universităţii din Bucureşti şi Doctor în Litereal Universităţii din Cluj. Fost funcţionar la Biblioteca Academiei Ro­ mâne din Bucureşti (1921—1923). Ioachim Crăciun. Licenţiat în Filologia romanică (1923). apoi secretar-bibliotecar (1921). Lectori.176 Conferenţiar Provizoriu. 1 Conferenţiar suplinitor. 32. Lector de Dialectologie din 1929—1931. Sever Pop. Colaboratorul permanent al României la „Internaţional Bibliography of Historical Sciences" din Washington-Paris (începând din anul 1926). în comuna PoianaIlvei. Conferenţiar suplinitor la conferinţa de Bibliogra­ fie Generală dela 1 Octombrie 1932. 1. A fost numit la Muzeul Limbei Române: funcţionar (1919). Târnava Mare. Membru corespondent în secţiunea filologică a Asociaţiunii „Astra" (1936). Hunedoara. Licenţiat 'şi Doctor în Litere al Universităţii din Cluj. în comuna Crişcior. . Colaborator (dela 1934) la Dicţionarul Aca­ demiei Române. Născut la 27 Iulie 1901. Născut la 22 Martie 1901. iar provizoriu din 1933. jud. Numit în învăţământ la 1 Octombre 1924.

Frideric Lang. Limba şi Lit Maghiară. Gnandt Ioan (G) 9. cor. Geografie. German Ileana Ist. Ferencz Iosif (M) Istoria Românilor. Faina Elvira (R) 6. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Ofiţer al ordinului Steaua României. Ist. cum laudi» 8. Născut la 20 Mai 1894. Născut la 25 Septembrie 1900. 3. Doctor în Filosofie. Ancien boursier d'agregation. Ist. Arheo­ logie. Căpuşan Măria Ana (R) Ist. Lista licenţiaţilor đin annl 1935/36. Numit în învăţământ la 1 Febr. Psihologie. 12 . Uni­ versală. Antică. Ioan. Românilor. Antică. Românilor. Franţa. 7. antică Virginia (R) . Licenţiat în Engleză la Universitatea din Oxford. I. Hunedoara. 1935. Filosofie. în comuna Orăştie. 1. Psihologie. No. un'versată. iar de atunci lector. Născut la 30 Iunie 1898. Ist. Daraban Măria (R) 5. Lector de limba germană. 1923. Conferenţiar suplinitor de limba şi literatura franceză dela 1 Octombrie 1925 până la 1 Ianuarie 1931. 4. magna Istoria Universală cum laude 4. şi Geografie. Putna. Geografie Limba şi Lit Latină. Diaconu E. Pedagogie. Doctor în Litere. Sociologie. Henri Jacquier. Geografie cum laude 2. 1920. Numit în învăţământ la 1 Oct. Românilor. Bertalan Lazar (M) Filosofie. Licencie es lettres-philosophie (Lyon). Sociologie.177 2. Gottlieb Lili (E) ANUARUL 1935/36 Ist. Pedagogie. în Grenoble. jud. Greacă şi Ist. Fost profesor de liceu. Lector de limba engleză. 3. jud. BCU Cluj / Central University Library Cluj Numele şi pronumele Specialităţile Menţiunea a) Sesiunea Octombrie. în comuna Pănceşti. Ist. Avrămuţiu Măria (R) Istoria Românilor.

Orban Magdalena. Psihologie. Clara. Limba şi Lit.178 No. Româ­ nilor. universilă. Românilor. Franceză şi Pedagogie 43. Tămăşan Margareta (R) Ist. Hondru Antonina (R) Limba şi Lit. Germană. magh cum laude Ist. Ist universală. Greacă şi Arheologie 11. univ. •19. Limba rom. Nagy Ana (M) 21. română.ză şi Pedagogie. Limba română Limba şi Lit. Filo. română Ist. Ist univ. Arheologie. Românilor. Lapedatu Ana Victoria (R) Limba şi Lit. Geografie. cum laude 25. Ist uniCamila (G) versală. română şi Ist.magna sală. Ist. Limba rom . Lenghel Edmund (M Lit. Mureşan Măria (R) Limba şi Lit. Românilor. magna Italiană şi Ist universală cum laude 44. română. 2 2 . Franceză. germană. Engleză Franc. Franceză. cum laude Ist. Românilor. Româ­ nilor. Franc. germană Lit.magna logie romanică. Nomele şt pronumele Specialităţile Menţiunea 10. Haubelt Măria Ist. Lit. Suciu Camil Ioan (R) Sociologie. Geografie Ist. Makkai Vasile Dominic (M) 17. Mitache Natalia (R) Limba şi Lit maghiară. Ist. Ist. Filologie romanică Limba şi Lit. Lit. universală. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. Filosofie 24. Tănase Eugen (R) 26 Tasch Petru (G) 27. antică. «or. franc. antică. Elisabeta (M) 20. Ist. Ist. Lovâsz Elisabeta (M) 16. magna Arheologie cum laude . Petrescu Gheorghe (R) Limba şi Lit. Ist. Triteanu Ileana (R) Limba şi Lit. Românilor 23. Geografie 42. Lit. Purza Măria (R) Limba şi Lit. maghiară Limba şi Lit. Guman Magdalena Susana (M) Limba şi Lit Latină. univer. Limba. maghiară 15.

română. Latină Ecaterina (M) şi Istorie universală 9. Linguistică Limba şi Lit. Demetrescu Victoria (R) Limba şi Lit. Farcas Eugenia (R) Limba şi Lit. Numele şi pronumele Specialităţille Menţiunea 28. Voda^Sanflora (R) 29. Balta Victoria (R) 7. Chisioglu Alexandra (R) L'mba. Papp Eva Vilma (M) Limba şi Lit. Maghiară şi Lit. 14. Sociologie 15. univerGeorgeta (R) sală Geografie 13. Franceză. Gre­ acă şi Literatura română Sociologie. Fiilepp Clara Flora (R) Limba şi Lit. Linguistică cum laude b) Sesiunea Februarie 1936. Filologie romanică cum laude :8. Ana Ist. Lit. Franceză şi Latina cum laude 1. Pedagogie. română. Franc. Filosofie Pedagogie. Sociologie '2. română. Limba şi Lit. Alexandrina (R) Liter.179 ш. Boeriu Ana Aurelia (R) Pedagogie. Klein Iuliu (G) tlO. şi Lit franc Filolo­ gie romanică. Română BCU Cluj / Central University Library Cluj Limba şi Lit Engleză. Psihologie. 4. Sora Illyes Margareta. Ist. Franc. Pedagogie . Limba şi Lit mag. română. Poruţiu Elvira. Filosofie magna cum laude 12. Germană. Pedagogie "5. Voştinariu Stela Margareta (R) Liter. Popovici Elena (R) Filosofie. Filologie romanică Limba şi Lit. Liter. Limba şi Lit Franc. Manea Teodor (R) 11. Morariu Lucia. englezn. Limba rom. Franc. limba rom. Babian Adalbert (M) «6. Românilor. Latină. «or. Germană. Sociologie Filosoiie eum laude 3. Limba rom. Mănescu Virgil (R) Limba şi Lit Franceză. Itali­ ană.

1. Stănescu Eufrosina (R) Limba şi Lit. Limba ro­ mână Filologie romanică magna cum laude- Ist. franceză. şi Filologie romanică magna cum laudecum laude- BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Sesiunea Iunie 1936. Lucreţia ( R ) 5. Limba şi Lit. Lit. Fi­ lologie romanică. filol. Lin­ gvistică şi Sociologie cum laude 2. Filosofie 8. Limba rom. Cernăuţean Gerda (G) Limba şi Lit. Kelemen Adalbert Francisc (M) Liter. Tittel Andrei Vasile (M) Liter.180 cor Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune» 16. Baltariu Elena ( R ) Limba şi Lit. germană. Literatura 7. Germană. Henteş Viorica Universală Arheologie Ileana (S) Sociologie. Klima Helrnut Augustin (G) Ist sud-est-ewopeană cum lauda . franc Germ. Haliţa Sultana (R) Istoria Românilor. Engleză. Etnografie Limba şi Lit. 6. Arheo­ logie. Franceză Arheologie Ist Românilor. Filo­ Salumnia (R) logie^ rom. rom. franc. 3. Pedagogie Istoria Românilor. 20. Franceză. Vătăşescu Victoria rom. Vuia Octavian (R) 23. Ist. şi Lit. Herţia Silvia (R) română. Universală. Smocot Stela (R) 18. Sociologie. franc. Ist Rom. Viciu Emilia (R) 22. Buraiu Lavinia. română. Riegert Amelie (F) 17. Ciobanu N. Istoria antică cum laudeLimba şi Lit. Engleză. Geografie Arheologie cum laude* 19. Lat. Măria Limba şi Lit. franc. Marin (R) 21. Limba ro­ mână Limb. română. 9. Limba română născ. Limba şi Lit. Wald Bella (E) Filosofie. Liter. română Sociologie Filosofie. Franceză 4.

Românilor.. Limba şi Lit. Limba rom. rom. Românilor. univ. 21. latină. Germană Francisca (E) Ist. Estetică Limba şi Lit. Szigeti Iosif (M) Istoria universală. Lit. Rom. Estetică magna cum laude 14. Sâmpâleanu Ioan (R) Limba şi Lit. franc. Filosofie -22. antică. Ist. Ist. Arheo. Ist. Limba şi Lit. franceză 10. Mateiaş Dumitru (R) Filosofie. Sociologie. Limba română cum laude 13. Greacă. Estetică 20. Limba română Limba şi Lit maghiară . Lederer Valeria. cum laude Nagy Geza (M) BCU Cluj / Central University Library Cluj Sociologie Filosofie. Limba şi Lit. germană. Komlos Elly. română. germană. 18. Arheologie Pedagogie. Stănilă Sever (R) 24. Edit. Steiner Clara (E) 25. Varga Eva. «or. Engleză..181 No. Schuller Alexandru (G) Limba şi Lit. cum laude Erwin (G) 12. Simon Viorica (E) 23. Sociologie. Verona (M) Lit rom. 10. Munteanu Filosofie cum laude Constantin (R) Limba şi Lit. Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune* Limba şi Lit. Psihologie. sud est eu­ ropeană. Geografie Pedagogie. Kutschera Rolf 11. Vasile (R) Filosofie. Ist.. Măria Limba şi Lit germană. Franceză. Filo­ logie romanică. Vaida Măria magna Limba şi Lit. Geografie 15. Mireşan Olimpiu (R) Ist. mag. Lit. Românilor. magna 17. maghiară magna cum laude Limba rom. Pedagogie Petru Aurora (R) 19. germ. Franceză Lit. Moga Măria (R) Ist. Margareta (M) franceză. italiană cum laude Alexandru (R) 21. Pupăză Gr. română 26. Sociologie.

Diaconu Ioan Emil: Filologie Modernă (Limba şi Lite­ ratura Engleză. Rom.. Numele şi pronumele Specialităţile Menţiune» 2 8 .182 cor. BCU Cluj / Central University Library Cluj . 3. Geografie cum laude- în Filosof ie şi Litere din anul 1935—36. Wachter Berta (G) Tabloul Doctorilor Ist. Macrea Dumitru: Filologie Modernă (Limba română şi Literatura română). 1. Diplome echivalate. Laslo Nicolae: Filologie clasică (Limba şi Literatura Latină şi Limba şi Literatura greacă). Iordache Făcăoaru: Diploma de Doctor în Filosof ie. Ist. Literatura română). universală. ob­ ţinută la Miinchen s'a echivalat cu o diploma de Filosofie & Facultăţii noastre (Pedagogie şi Eugenie). 2.

Meditations Metaphysiques. Joia). Zevedei Barbu. titular: Marin Ştefănescu. BCU Cluj şi istoria filosofiei (două Seminar: de logică / Central University Library Cluj ore săptă­ mânale Vinerea). Miercurea).B) ACTIVITATEA DIDACTICA Şl PERSONALUL.. Cursuri: Logica: problema raţiunii (o oră săptămânal.). Petru Cimponeriu şi Nicolae Mihăilă. Gheorghe Noveanu: Cauzele teismului lui Descar­ tes. Istoria filosofiei. '1 Proseminar (1 oră sapt. Dumitru Isac: Siguranţa metodei lui Descartes. Conferenţiar D. Iosif Naghiu. Dumitru Isac: Existenţa „lucrului în sine". Curs de Filosof ie sistematică: Filosof ie generală (1 oră săpt. Prof. a) SECŢIA FILOSOFIEI. Au mai prezentat lucrări: Gheorghina Costea: Prima me­ ditaţie a lui Descartes. Istoria filosofiei: doctrinele naţionaliste (o oră săptămâ­ nal. Octavian Dănilă.): S'au ţinut 21 de şedinţe. Gheorghe Noveanu. 1. Roşea. Zevedei Bar- . D. logica.).. Seminar (1 oră săpt.): S'a citit şi explicat: Descartes. S'au pre­ zentat şi discutat lucrări asupra subiectelor: „Cultura şi via­ ţă" şi „Rosturile filosofiei la noi" de către studenţii: Anatol Chircev. Cursuri: Curs de Istoria Filosofiei: Cartesianismul (1 oră săpt.

Istoricul so­ ciologiei. Comparată şi aplicată. Ordonanţă: Alexandru Horvat. Asistenţi: Alexandru Roşea. Preparatori: Mihail Beniuc. titular Florian Ştefănescu Goangă. Cursuri: Sociologie generală (o oră săptămânal.. Edda Schwarz: Cultură şi viaţă. Seminar de Sociologie (2 ore săpt. Vinerea). Prof. Tudor Arcan. Domeniul Sociolo­ giei. Studenţii din anul I au prezentat cu toţii (numai în scris) câte-o lucrare răspunzând la întrebarea: De ce fac filosofie? 2.. 1936). Nicolae Mărgineanu (până la 31. Sociologia şi etica. Şef de lucrări: Nicolae Mărgineanu (dela 1 Aprilie 1936). la care s'a tratat despre: Etica naţională şi Etica universală. Preparator tehnic: Ioan Mesaroş (dela l. Ioan Popa: Cultrră şi viaţă. 1936). Sâmbăta). Joia). Monica Athanasiu: Creaţie artistică şi creaţie ştiinţifică. 1936). A ) Personalul: Director: Prof. . Institutul de Psihologie Experimentală.18 i bu: Existenta „lucrului în sine". la care s'a tratat despre: Noţiunea de Societate.V. BCU Cluj / Central University Library Cluj Etică (o oră săpt. Aceste două lucrări din urmă au fost prezentate numai în scris. Anatol Circev: Existenţa „lu­ crului în sine". Metodele sociologiei. Va­ sile Galamboşi (până la 31. Virgil Pârvu: Problema valorilor.VI. 3 Psihologie. Raporturile sociologiei cu celelalte ştiinţe. Etica valorilor a lui Max Scheler.111. suplinitor: Constantin Sudeţeanu.

sociologie şi pedagogie. 2. Edda Schwarz. delir). halucinaţii. Francisc Frucht. Stimulent-Reacţiune şi aspectul cognitiv al comporta­ BCU Cluj / Central University Library Cluj mentului. Alexandru Roşea. Găgescu Nicolae. Ileana . Traian Tulbure. 14. Senzaţiile audi­ tive. profesor titular: Psihologie dife­ renţială şi individuală. 4. Ştefănescu Goangă. Senzaţiile sistemice (organice). 15. 13. Aspectul cognitiv al comportamentului nativ.. cu medicii igienişti. Tudor Arcan. Procesul de imaginaţie. 7. Ştefănescu Goangă. Simon Carol. Gheorghe Noveanu. condus de Dl. Liviu Rusu. conferenţiar definitiv: Curs de psihologie aplicată. Procesul de asociere. (2 ore săpt. Studenţi înscrişi 83. asistent definitiv: Curs de psihologie •aplicată. Studenţi care au participat regulat 73. Popa-Ciucău Ioan. Procesul de me­ morizare. Analiza aspectului cognitiv. Miercurea şi Joia). temperatură şi pre­ siune. docent: Metoda statistică. Virgil Pârvu. Procesul de Ideaţie (iluzii. S'au ţinut 22 de şedinţe în care s'au prezentat şi discutat lucrările de mai jos asupra „Aspectului Cognitiv al Comporta­ mentului". Anatole Chircev.185 B) Cursuri: F. Aron Coste. Seminarul de psihologie generală. i c» f - 11. 10. Senzaţiile de mios şi gust. 6. 16. Marţia). Senzaţiile vizuale. Sen­ zaţiile kinestezice. Percepţia şi asociaţia primară. III. (două ore săpt. Ci) Seminarii: I. Nicolae Mărgineanu. 1. (două ore săpt. F. Sabina Cimoca. 12. 9. Motivarea comportamentului cognitiv şi procesul atenţiei. aplicările ei in psihologie. Natura şi structura biologică şi psihică a aspectului cognitiv al comportamentului. Dumitru Salade. 8. Vasile Bârna. Lunia şi Marţia). II. Procesul de semnificaţie. Prof. Senzaţiile de tact. Elvira Pescariu. 5.. 3. Percepţia spaţiului şi timpului.

6. Studenţi care au urmat regulat 27. Afectivitatea. Percepţia vi­ zuală. 20. Introducere in metodele psihologiei experimentale. Marcella Arcan: Capacitatea de observaţie la elevii de 16 ani. 8. 21. 2. Percepţia chinestezică. 16. Aptitudinea muzicală. 5. Timpul de reacţiune. capitol de caoitol. Avram Giurcă. Interese şi atitudini. 12. 2. '"r . In 21 de şedinţe s'a analizat şi discutat. Studenţi înscrişi 35. pentru studenţii anului L. 1. Imaginaţia. Liviu Rusu. 23. 22. urmate de un colocviu. Inteli­ genţa şi aspectul cognitiv. Psihologia diferenţială a aspectului cognitiv Măria Kolarov. 18. condus de Dl Dr. Proseminarul de psihologie. Aten­ ţia. conferenţiar definitiv. conduse de Dl asistent Dr. manualul lui Howard C. 7. Percepţia tactilă. Aptitudinea technică.186 Giurcă. Metodele psihologiei. A. Probleme generale. Raportul dintre as­ pectul cognitiv şi cel conativ al comportamentului DumitruIsac. Procesul de gândire. 17. 2. 15. 17. Memoria şi asociaţia. Percepţia auditivă. 22. Măsurarea inteligenţei. Măsurarea inteligenţei (conti­ nuare). D) Lucrări practice de laborator. 11. 18. Oboseala". Măsurarea inteligenţei (continuare). Temperament şi caracter. 19. Zevedei Barbu. Calcule. Irma Jaricskay. anul I şi II. Limbajul şi as­ pectul cognitiv. 14. în care' s'au tratat următoarele probleme de psihologie experimen­ tală: 1. 20 Antitudinea la desemn. 19. Aptitudi­ nea technică (continuare). Library Cluj BCU Cluj / Central University pentru studenţii din. 3. Lucrări individuale de psihologie experimentală au făcut următorii studenţi: 1. Warren: Precis de Psychologie. S'au ţinut 23 de şedinţe. Exprimări grafice4. 21. Raportul dintre aspectul cognitiv şi cel afectiv al comportamentului Marcella Arcan. 10. cu scopul de a familiariza studenţii cu problemele fundamen­ tale ale psihologiei. Alexandru Roşea. Testele pedagogice. 13. IV.

4. Stoia Gruia: Măsurarea atenţiei la copii de 10—12 ani. Ciocan Paraschiva: Memoria auditivă de cuvinte la copii de 8—10 ani. Introducere în metodele psihologiei aplicate. 8. In sesiunea Februarie anul 1936 s'au prezentat la exame­ nul parţial 31 candidaţi. Desvoltarea fizică şi psihică a copi­ lului. Barbu Zevedei: Capacitatea de observaţie la elevii de 16—20 ani. 10. In sesiunea Iunie anul 1936 s'au prezentat la examenul parţial 83 candidaţi. 7. BCU Cluj / Central University unui Cluj 12. 3. E) Examene parţiale şi de licenţă. Chircev Anatole: Măsurarea acuităţii vizuale la elevii de 12—20 ani. 3 Metodele psihologice în serviciul şcoalei. Metodele de examinare a atitudinilor totale ale copi­ lului. 11. Coman Septimia: Măsurarea capacităţii de observaţie la copii. In 17 şedinţe s'au expus metodele de experimentare şr aplicare cu privire la următoarele probleme: Psihologia ju­ ridică: 1. 3. 2. In sesiunea Iunie anul 1936 s'a prezentat următoarea teză-? de licenţă: Testul de performanţă (tabla cu două fig.187 2. Psihologia educaţiei: 1. 9. In sesiunea Octombrie 1935 s'au prezentat la examenul) parţial 42 de candidaţi. 13. Frucht Francisc: Măsurarea imaginaţiei la copii de 9—14 ani. Bârna Vasile: Măsurarea atenţiei la elevii de 14-15 ani. Scorobeţiu Minerva: Măsurarea atenţiei la copii de 9" ani. 5. pentru' studenţii din anul III. Uţă Constantin: Memoria la copii debili mintali. conduse de Dl conferenţiar Liviu Rusu. . Tohăneanu Alexandru: Aplicarea Library test de obser­ vaţie la copii de 13—21 ani. Psihologia criminalului.. Psihologia martorului. Feldiorean Eugenia: Măsurarea capacităţii de obser­ vaţie la copii de 9—12 ani. Almăşescu Dora: Capacitatea de observaţie la elevii de 9—12 ani. 2.) Ileana Ghibu. 6.

Săliştea ca vatră pedagogică rurală (S. 11. Blajul ca centru pedagogic ( I . Munteanu). 3. Herţia). Beiuşul ca centru pedagogic românesc (Oct. Mănăstirea Neamţ ca centru pedago­ gic (G. Prof. Catoli­ cismul în raport cu educaţia ( I . 12. 2. Salade). Braşovul ca centru peda­ gogic (V. Noveanu). 15. 6. 4. Seucan). Bârladul ca centru pedagogic (P. titular: Vladimir Asistent: Aurel Pampu. Nistor). Oradea ca centru pedagogic (C. Pârvu). 7. Chitulea). In total biblioteca Institutului posedă: 2602 cărţi în 2816* voiume şi 68 reviste în 545 volume. 5. Juricskay). titular: Onisifor Ghibu. Activitatea şcolară a Ordinului piarist (C. Seucan). Pedagogia I I . 13. Pedagogia I . Prof. (1 oră pe săptă­ mână Miercurea). 9. Ordonanţă: Mihail Meschin. 5. Monahismul ortodox ca factor educativ (E. (2 ore pe săptămână Miercurea). PopaCicău). 4. (2 ore săptămânal Vinerea şi Joia). Ortodoxism şi Catolicism ( I . Biblioteca Institutului s'a sporit în cursul anului şcolar 1935—36 cu 152 cărţi în Г60 de volume şi cu 28 reviste în 30 •de volume. Po­ litica religioasă a Bomâniei întregite (P. . Seminar de Istoria pedagogiei. Turcanu). Didactica învăţământului secundar. 8. Ghidionescu.•188 F))Biblioteca Institutului. 14. 10. Dănilă). laşul ca centru pedagogic (D. Cursuri: Istoria Pedagogiei româneşti. S'au cetit şi discutat următoarele lucrări prezentate de studenţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Gherla ca centru pedagogic (G. Naghiu). Blaga). Activi­ tatea şcolară a Ordinului premonstratens (C.

Franţa şi în ţara noastră. Liceul de aplicaţie de pe lângă Seminarul Pedagogic Uni­ versitar a funcţionat cu un număr de 325 elevi. Au rămas corigenţi 32 (treizeci şi doi) şi 2 (doi) re­ petenţi. 1. s'a trecut la tratarea şi discuţia următoarelor subiecte mai speciale: 1. Cercetăşia în alte ţări şi în ţara noastră. Fiecare serie a lucrat câte o şedinţă pe săptămână (Sâmbăta între orele 2—4). 3. Au fost decla­ raţi promovaţi la sfârşitul anului 291 (două sute nouăzeci şi unu). Lucrări practice: de Pedologie şi Pedagogie experimen­ tală (1 oră săptămânală Marţia). Extensiunea Universitară în Anglia. Activitatea Seminarului Pedagogic Universitar. Suedia. Franţa şi Anglia. în total. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dupăce Directorul Seminarului Pedagogic a lămurit în două şedinţe însemnătatea şi aspectele generale ale proble­ mei. 1 . subt diferi­ tele ei înfăţişări: Instituţiile de educaţie populară. Norve­ gia. Coloniile de vacanţă şi şcoalele în aer liber. 19 şedinţe. Defectele intelectuale şi organice ale copilului şi educa­ ţia (1 oră săptămânală Lunia). In acest ah au frecventat şedinţele teoretice ale acestui Seminar un număr de 294 de studente şi studenţi dela facul­ tatea de litere şi dela cea de ştiinţe. S'a studiat şi s'a discutat o problemă generală. 4. Seminar pedagogic (o oră săptămânală Sâmbăta). S'au eliberat diplome nouă la 158 de absolvenţi şi 50 de diplome la absolvenţi mai vechi. La practica pedagogică pe anul şcolar 1935—36 au fost înscrişi 301 candidate şi candidaţi. secundar şi universitar. Şcoalele superioare populare din Danemarca. Ei au fost împărţiţi în două serii. 2. S'au ţinut. şi diferi­ tele anexe de educaţie ale învăţământului primar.189 Cursuri: Pedagogie generală bazată pe pedagogie şi pe­ dologie experimentală (2 ore săptămânal Lunia şi Marţia).

I I I . Personalul administrativ: Secretară-dact. două ore săptămânale (Sâmbăta). Roska (până la 10 VI. Pin tea (la catedra de Istorie : antică) şi N. BCU Ferenczi. Bezdechi. Laslo (la catedra de Limba şi Lit. 7. Prof. b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. IV. Ordonanţe: Iuliu Keresztes. Estetica. 11936). Th. Practicant: Marius Moga. Kovâcs. University Library Cluj Asistenţi: AI. Pavel Chiorean. Panaitescu şi D. A. Lunia).Cluj / CentralGh. Arheolog-asistent: Şt. Jianu (până la 31. Curs: Istoria esteticei dela Kant (două ore săptămânale Xunia şi Marţia). Timotei Popa. Institutul de studii clasice. Ioan I. . A. Gavril Mur reşan. suplinitor: Petre Grimm. «Colegiul de direcţie: Profesorii Şt. Daicoviciu. M. Latină). Director gerant: Prof. Naum. conferenţiar. titular: Ştefan Bezdechi.: Lucia Bugnariu căs. Limba şi literatura greacă. Teodorescu. 1936). Em.6. Personalul de serviciu: Laborant: Petre Duca. Th. dramă oră săpt. Administrator: C. Daicoviciu. Naum. Seminar. 1936). Cursuri: Istoria literaturii greceşti: epoca clasică. Russu (dela 1. Personalul ştiinţific: Şef de lucrări: M. Gavril Borza. Prof. Preparatori: Mihail Macrea şi Tr.

1 oră pe Library Cluj 4. acordul nu­ melui predicativ. pronominală). 1 oră pe săptă­ mână Lunia (curs obligator pentru studenţii din anii de li­ cenţă. 1. secţia filologiei clasice şi pentru toţi studenţii din anii de licenţă). al pronumelui •interogativ-indefinit. 14. acordul şi atracţia relativului. 1. Limba şi literatura latină. Seminar. Ode I. II. 5. alta cu anii ceilalţi. 10. Interpretare din Horaţiu: Epode. 18. 9. Marţea). (Bucăţi alese •din c. al numeralului). 2. 1 oră pe săptămână Marţia. cu d. 3. De excellentibus ducibus exterarum gentium. 15 (curs obligator pentru stu­ denţii din anul preparator. două ore pe'săptămână Marţea şi Joia. 6. (2 ore săpt. două ore pe săptămână Miercurea (obliga­ tor pentru studenţii din anii de licenţă. specialitatea princi­ pală şi secundară. III. Laslo (obligator pentru toţi studenţii din anul I ) . Gramatica istorică a limbii latine: Morfologia (Flexiu­ nea nominală şiBCU Cluj / Central University săptămână Miercurea. Cu studenţii dela specialitatea principală s'au făcut două serii de teme: una cu studenţii din anul I (pentru exemplifi­ carea următoarelor chestiuni sintactice: apoziţia. I şi I I ) . 2. complinirea substantivului. 13. Nepos. S. Cu studenţii dela • specialitatea secundară s'au interpretat texte din epoca lui August. al adjectivului. Naum. Prof. asistent N. titular: Theodor 'A. Sat. Proseminar. Curs de Literatură Latină: Literatura Latină în epoca: lui August. La acest proseminar s'a interpretat din Corn. Miercurea). Seminar: Versiuni graduate din diverşi autori (2 ore săpt. IV. I.191 Interpretări din Sofocle (Aias) şi Tucidide. . specialitate principală şi secundară).

' . Elena: „Femeia" de Haşdeu. 6. 22. 10. Mustaţă Cecilia: Zamfirescu. Basarabeanu. Ianossy Marg. 17. supl. A. Cursuri: Capitole alese din Istoria literaturii moderne. Kovacs P. Nagy E. 27. Breazu). Pogor. Varga Rozalia: Ştef.: Nuvelele lui Deiavrancea. 15. Dulfu. 18. Asztalos Vilma: L. 14. Drimba Eleonora: BCU Cluj / Central University Library Cluj Moara cu noroc. Stoicovici Octavia: Vlăhuţă la Conv. C. Veresztes Ioan: P. Raţiu Lucia: D. 24. Gustus Ana Sora: PopoviciBănăţeanu. Kristof S. Szasz Ion: Leon Negruzzi. 35.: Costache Negri. 13. Răsvan şi Vidra. Platoş Virginia: Victor Bilciurescu. 26. 25. 19. Viciu E. Mărcuş Ad. Poruzan. Istoria literaturii moderne. 20. Prof. 33.: Alecsandri şi Junimea. Verner Clotilda: P. Asistent: Radu Paul. Ţigara I. Mureşan 'Silvia: /. Herţia Silvia: Idei sociale la Deiavrancea. 3.: Brătescu-Voineşti. 12. $7. Basarabescu. . Sextil Puşcăria. Literare.:: Bebreanu şi Mikszăth.: Nic. S'au citit şi discutat următoarele lucrări: I. 8.: Poveştile lui Deiavrancea. II.: Nuvelele lui Gane. 16. Lelescu Ştefania: Ludovic Dauş. 7. 34. Szabo Iuliu: Artur Stavri. Seminar (în colaborare cu I. Lukacs E. 29. Creţiu Măria: Poezia lui H. Lume nouă.'31. Nicoleanu. Pătruţ I. 3. 36.: Scrisorile lui Zamfirescu. Caranica Teodora. 28. Filep Alexandru: V. Szabo Marta: Nic. Lecca. 30. 23. 21.: Două piese de Sperantia.: Nicolae Scheletti. 32. Eisner lise: Ion Ghica. 9. Domokoş Sam. Ţine. Popa Veturia: Macedonski dePohonţiu. Şăineanu ca filolog.192 c) SECŢIA FILOLOGIEI MODERNE. Laszlo G. 2. 4. Ispirescu. Moduna Elvira: Nuvelele lui Rădulescu-Niger. Săulea Cecilia: „Iubire" de Rădulescu-Niger. Macaveiu Astra: Aron Densuşianu. Olănescu. Hosora Ana: Năpasta lui Caragiale. 9.

Seminar: (în colaborare cu Ştefan Pasca). Radu Vasile. 8. 2. Gavriş Augusta. Pătruţ Ioan. Director: Prof.193 MUZEUL LIMBEI ROMÂNE. Popescu Ilie. Joia şi Sâmb. Au participat activ următorii studenţi şi studente: 1. Sâmbăta). Măria Puşcariu. Homar Virgil. 2D. Platoş Virginia. Sora Stokel Măria. Gustus Ana. Prof. 3. IO. Luca E. Asistenţi: Ştefan Pasca.)» Seminar: Interpretări de texte meglenoromâne ( 2 oresăpt. 9. VI. AÎTOAITOL 1935/3S \i . 7. Pervein Iosif. Eisner lise.. Vinerea. Delian Viorica. Practicant: Alexandru Miele (până la 31 V. Ştefan Poenariu (dela 1. 12. 19. Rusu Virgil. Graef Gustav. 24. 18. Foris Ad. 22. 13. 15. 11. Prim custode: Emil Capidan. Georgescu Ioa­ na. Miele AL. Curs: Dialectul meglenoromân (2 ore săpt. Fiat Alexe. titular: Sextil Puşcariu. 14. Limba şi literatura română I. 10. 17. Cetirea şi interpretarea manuscrisului dela Ieud. Moduna Elvira. 5. 6. Turcan Nicolae.. (A se vedea datele publicate la capitolul Activitatea ştiinţifică) Personalul Muzeului. Preparator: Dimitrie Macrea. 1936). Onu Liviu. 25Drimba Eleonora. 4. 1936). Conferenţiar provizoriu: Sever Pop. BCU Cluj / Central University Library Cluj Curs: Gonsonantismul limbii române (2 ore săpt. Gheţie Cor­ nelia.. Asztalos Vilma. 23. Conferinţa de dialectologie. 21. Andriţoiu Gheorghe. 16. Miercu­ rea şi Joia). 2 ore săpt. titular: Sextil Puşcariu. Laborant: Mihail Vonsza.

5. 2. Foris Adalbert: Propoziţiunea secundară finală. 6. 3./ Central University Library Cluj Seminar: Exerciţii de limba veche. XVII. Nicolae Turcan. Gheorghe Andrifoiu. Săsărean Irina: Imperfectuh şi Mai mult ca perfectul din punct de uc­ idere sintactic. 8. Asistentă: Dna Pia Gradea. 107. S. Iosif Pervein. şi anume: 1. 5. Dintre studenţii înscrişi au prezentat lucrări 12.194 Dintre 25 de studente şi studenţi care au urmat Semina­ rul. . Grigore Josza. 2. 4. pentru ca studentele şi stu­ denţi să audă particularităţi caracteristice dialectului istro­ român. Presecan Anastasia: Imperfectul şi. Gustav Graf. 4. 11. M. 6. S. Poruzan Elena Carmen: Propoziţiunea secun­ dară de cauză. Elvira Moduna. 9. 8. 12. I. titular: Nicolae Drăganu. Viorica Deleanu. în special de sintaxă. Meixl Chriscina: Conjuncţiunea când în propoziţiuni secundare. Curs: Istoria limbii şi a literaturii române în sec. 96. Limba şi literatura română 11 (veche). Vaida Măria: Prezentul din punct de ve­ dere sintactic. Prof. La o oră de Seminar au fost aduşi cei doi elevi istrieni de la Şcoala Normală din Cluj. Varga Rosalia: Propoziţiunea secundară de imod. Beniamin Virgil Rusu. 7. 11. ~2 ore Vinerea. Mai mult ca perfectul din punct de vedere sintactic. Kocsis Elena: Propoziţiunea secundară de cauză. Alexă Fiat. următorii au prezentat lucrări scrise: 1. Csernik Iosif: Propoziţiunea secundară de timp. Pătruţiu Ioan: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Co­ resi. 12. 9. 10. Lazar Emilia: Propoziţiunea secundară de loc. Moduna Elvira: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Coresi. BCU Cluj 2 ore Miercurea şFIoia. p. Eva Asztalos. 3. T3. p. Vasile Radu. Virginia Platoş. 10. 11. Soia Ana Gusztus.

francez. Prof. Au studiat câte un capitol. titular: George Giuglea. Inscripţii latine vulgare — toţi membrii seminarului. Prof. Marţia). Augustin Horvât. Latina vulgară. Dra Sabina Baneiu. după „II libro dell'agricultura" de M. Porcio Clato. I. Seminar. Petru Bratan.. BCU Cluj / vechi franceze. „Elemente latine în limba română. Dl. Dl. Les quatre prestes şi Du vilain qui conquist le paradis. Cercetate de Drele: Emilia Lazăr şi Alexandrina Dumitrescu. descoperite după războiu". Dumitru Maniu. (o oră săpt. titular: Theodor Capidan.195 12. . Curs: Linguistică generală (două ore săptămânale Joia şi Sâmbăta). Ioan Fodoranu. de Dl Eugen Tănase. (2 ore săpt. Lunia). La chanson de Roland. Interpretare literară şi filologică de texte "vechi franceze şi vechi provensale.. (o ooră săpt..). Linguistică. Eugen Turman. Library Cluj spaniole. Dra Livia Crişan. Chretien de Troyes: Erec et Enide (text vechiu fran­ cez). II. Dra Bella Wald. 13. Filologie romanică. La borgoise d'Ortiens. (text. 2. Terminologia privitoare la „albină" în limba română :Şi în limba spaniolă. Dnii: Robert de Suys. fr. Le vilain mire (text v. IV. (La mort de Roland). Cursuri: 1. Seminar: probleme de linguistică generală (două ore săp­ tămânale Sâmbăta). Termini italieni de origine latină referitori la agricul­ tură. Lunia): Interpretări de inscripţii latine vulgare. V. III. v. de texte Central University 'italiene şi lucrări de lexicografie română şi spaniolă.

I I ) . Dra FI. gramatică. Dl L. son fils et l'âne. (o oră săpt. Sora: Les animaux malades de la peste. 5. Interpretări din Fabulele lui La Fontaine: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. 4. Patray: La femme noyee. (2 ore săpt.. Nagy: Le meunier. Deak: Le vieillard et les trois jeunes hommes. Lector: Henri Jaquier.. ortografie. Cursuri: a) G. 9. 1. 2 ore: Exerciţii de conversaţii în limba spaniolă. Dl Fodoreanu: La laitiere et le pot au lait. Dl Fr. Le cure et la mort. Lector: Miguel Pizarro. 8. Dl D. Dl B.196 Lectorat de saniol». Dra Vâsârhely: L'huître et les plaideurs. 2. in­ terpretări şi traduceri în 5 ore pe săptămână. 3. Dra Vass: L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. cu contract: lues franceză. Seminar: (2 ore săpt. 11. Ulriefi: Le paysan du Danube. tJtd: La jeunne veuve. (Scrisoarea 'III. Dra S. Miercurea). 6. Auger. Luni. Dl E. 1 4 . în spaniolă. . 2. Marţia„ Miercurea şi Joia. p. Le corbeau et le renard. Miklossi: Les deux pigeons. Traduceri din rom. Sâmbătă. L i m b a şi l i t e r a t u r a Prof. 2 ore: Interpretări de texte alese din literatura spaniolă. La belette entree dans un grenier. Lunia. b) Grammaire historique: Lexicologie. Flaubert. Dra Palyi Kiss: La forgt et le bucheron. A făcut exerciţii de convorbiri. 10. 7. Vi­ nerea). Miercurea şi Joia). 12. Maniu: La cigale et la i'ourmi. Traduceri din Eminescu.

Vinerea şi Sâmbăta).197 15. (Letture di geografia e storiaCluj BCU Cluj / Central University Library civile e lette­ raria dell Italia). (Lessicologia e Fraseologia). Lector: Ştefan Pasca. Lederer Valeria: Goethes Griechentum. (o oră săpt. Lunia). titular: Gustau Kisch. (o oră săptămânal. Storia letteraria dei secoli XVIII e XIX. Marţia).. Exerciţii: Introducere în studiul limbii italiene. Cursuri: a) Filosofia limbilor germanice pe bază istorică. Prof. Prof. (o oră săptămâ­ nal. 16. Siâckl Măria: Die faber in der deutschen Literatur. (o oră săpt. Seminar: Traduzione dalitaliano in rumeno et dai rnmeno in italiano (o oră săptămânal Lunia). Joia. Esercizi letterari. Marţia). Miercurea). (2 ore săpt. Proseminar: Lecturi de geografie.. Limba şi literatura italiană. Limba şi literatura germană. c) Weimarul clasic. Vinerea şi Sâmbăta). o oră săptămânal. (o oră săpt. Cursuri: Petrarca e TUmanesimo (o oră săpt. cu contract: Giandomenico Serra. Marţia). 'Gutmayer Ioan: Goethe und die franzosische Revolution.. Ludmann Charlotte: Karl der 'Grosse in der deutschen Literatur. Joia). Seminar: Epica populară medievală (2 ore săpt. {3 ore săptămânal. Lunia). b) Toponimia germană ca izvor al istoriei culturale. Gramatica storica. Sâmbăta. S'au făcut următoarele lucrări: Klein Iuliu: Spinozas Einfluss auf die deutsce Literatur. Cernăuţean Gerda: Poe- .. istorie civilă şi istorie literară italiană. (Linee de Paradigmi di una gramatica italiana ad uso dei Rumeni.

Gossler Herta: Das Nibelungenlied im Lichte der Geschicte und Geographie. Hensel Doris: Das Sesenheimer Idyll. XIX. Cursuri: Literatura engleză în sec. Reiter Wilhelm: Deutsche Dichtung von 1813—1936. Traduceri din româneşte în nemţeşte (cu începătorii). verglichen mit Vossens „Louise" und Goldsmiths „Pfarrer von Wakefield". 17. Exerciţii: G. Beşman Alexandru: Die Definition des Tragodie bei Lessing und Schiller. Heine şi E. Niess Adam: Die franzosischen Grundlagen des mittelhocbdeutschen Epos. (o oră săptămânal. Vinerea). Miercurea). Balaszy Elena: Goethe in Italien. 4 . (o oră săptămâ­ nal. Foris Ileana: Schleiermacher als deutscher Schriftsteller. ( o oră săptămânal. Profesor titular: Petre Grimm. Bratan Petru: Heidelberg in der deutschen Literator. 1 Lector: Frideric Lang. Kloss Hildegard? Die geschitlichen Grundlagen der Schillerchen Dramen.198 tische und historische Warheit in Goethes und Schillers Dramen. Morike. H. Groszeck Ana: Das historische Drama in der deutschen Literator. interpretări (o oră săptămânal. Filep Alexandru: Gustav Freytag als Epiker.. Hauptmann. Frey Andreas: Das Nibelungenlied im Lichte der germanischen Mythologie. actele 3—5 (cu înaintaţii). Schiff Alice: Goetes Egmont im Lichte der Stammeskunde. interpretări (o oră săpt. Kalnmeki Măria: Die Aufklânng in der deutschen L i ­ terator. (o' oră săptămânal. Exerciţii de lectură germană în legătură cu gramatica (cu începătorii). Mesch Meta: Germanen in nichtgermanischen Lăndern auf sprachgeschichtliBCU Cluj / Central University Library Cluj cher Grundlage. Marţia)^ Interpretarea lui Faust de Goethe: Partea II. Zsuljevics Elisabeta: Lessings Frauengestalten. Limba şi literatura engleza. Schatz Georg: Die Franken in der deutschen Literator. Miercurea). Drăgan Silvia: Tristan und Isolde. Kutschera Rolţ: Adolf Meschendorfer als Dichter. Miercurea). Poka Andrei: Schiller als Humorist. Joia).

(o oră săptămânal. Limba şi literatura maghiară. Vinerea). (2 ore săpt. Lunia). Miercurea).. Exerciţii: Lecturi şi conversaţii despre istoria şi geogra­ fia Angliei. (o oră săptămânal. (o oră săptămânal. Marţia). suplinitor: Emil Petrovici. IO. Proseminar: Lecturi.. de E. Lecturi din autorii englezi şi exerciţii de conversaţie cu înaintaţii. 2. Seminar: (2 ore săpt. Prof. Cursuri: Gramatica limbii paleoslave. cu literatura maghiară veche. Lector suplinitor:^ Emil I. Seminar: (2 ore săpt. Seminar: (2 ore săptămânal. (1 oră săpt. Madâch. cu poemul dramatic: Tragedia Omului. Joia). Vinerea). Diaconii. titular: Gheorghe Kristof. Slavistica Prof. Sâmbăta). (o oră săptămâ­ nal. conversaţii şi exerciţii gramaticale cu începătorii.. Miercurea). BCU Cluj / Central University Library Cluj Cursuri: a) Istoria limbii şi literaturii veche. (2 ore săptămânal.199 Critica lui Shakespeare. Joia). Joia). Lunia şl Marţia)^ Elemente de limbă serbo-croată. din următoarele opere: Cronica lui . (2 ore spL Marţia şi Miercurea). 18.. Studenţii au prezentat lucrări de seminar studiind elementele slave aflătoare în câte un capitol sau fragment. Lucrări în legătură: 1. morfologice şi sintactice slave. Sintaxa limbii engleze (o oră săptămânal. (1 oră săpt. Vinerea). b) Madăch: Tragedia Omului. Traduceri din româneşte în englezeşte. S'au cetit texte populare româneşti şi fragmente din ope­ rele unor scriitori români cu scopul de a descoperi elemente lexicale.

Psaltirea Scheiană (Theodora Caranica). 31. d) SECŢIUNEA ISTORICĂ.: Constantin epigrafie. Vinerea şi Sâmbăta). Prof. 30. (o oră săptămâ­ nala Vinerea). Cursuri: Arheologie 1: Istoria artei în antichitate (con­ tinuare). (2 ore săptămânale Joia). Teodorescu) Curs: Istoria Grecilor dela Pericles până la sfârşitul pe­ rioadei helenistice. Un text dialectal din Bucovina (Virginia Piatoş). D. 12 ore săptmânale Joia şi Sâmbăta). Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu (Sr. cu proecţiuni. Texte dialectale din Basarabia (Iosif Pervain şi Ersilia Luca). Arheologie. . (2 ore săptămânale/ Central University Library Cluj BCU Cluj Sâmbăta).). titular: Emil Panaitescu. Ana Gusztus şi Elvira Moduna). Marţia şi Joia). (o oră săpt. (2 ore săptămânal. (2 ore săptămânale. Seminar: Texte privitoare la istoria provinciilor dunăre­ ne. Prof. Un text dialectal meglenit (Viorica Deleanu). (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Exerciţii de numismatică romană. Epigrafie latină. titular: Dîmitrie Teodorescu. (oţ oră săptămânală Joia). Un text dia­ lectal din Transilvania (Eva Asztalos). Arhelogia I I : Preistoria generală. cu proecţiuni. M. Daicovici. un text dialectal din Banat (Adalbert Foris). Curs: Antichităţi publice romane. Istoria antică. Conferinţa de antichităţi şi Conferenţiar def.200 Neculcea (Ioana Georgescu). Seminar: Arheologic: lucrări asupra materialului preis­ toric din Muzeul Arheologic al Universităţii.

La preponderance francaise: Louis XIV (1661—1715). Horedt Kurt: A.201 23. 1918. s'au continuat şi în anul acesta. 11. 1920. S'au ţinut 25 de şedinţe. La vie chere et le mouvement social sous la Terreur. La corruption parlementaire sous la Terreur. 1935. Paris. Prof. 1932. Simon Toma: A. 5. 2. Pescariu Livia. Sora Fuchs Teresa şi Sora Soltesz Elania: Henri Hauser. Sabău Ioan: A. Metz Iosif. Paris. 8. Simon Tonia. Tomlo Iuliu. Sora Scoltesz Elania.maconne- . titular: Constantin Marinescu. Florea Vasile: Bernard Fay. Ordonanţă: Martin Vereş. Miiller Reghina: A. Danciu -Aurora. Mathiez. Cartellieri. Sagnac. 3. Roşeau Natalia. Klima Hellmut. La predonderance espagnole (1559—1660). Huma Eva: Octave Aubry. în cadrul Institutului. Mathiez. cari au avut loc în fiecare Sâmbătă.3cu Cjheorghe. Secretar-bibliotecar: Francisc Pali. Csipkes Irina. Sora Wachter Berta. Paris. Mathiez. Mat­ hiez. Pa­ ris. Lu­ ca Victoria: A. Hunyadi Matei. Mathiez.. 6. 7. Csipkes Irina: n. Sora Kind Ghisela. 1907 şi A. Schottel Minerva. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sabău Ioan. Paris. 1933. Lupaş Aurelia. 1910. inaugurate în anul şcolar 1933—34. La Bevolution et l'Eglise. Şedinţele de „Discuţiuni asupra cărţilor şi revistelor re­ cent apărute". Luca Victoria. între orele 11—12 a. Horedt Kurt şi Tasch Petru: A. Mathiez. Paris. Munchen-Berlin. 10. SainteIJelene. La reaction thermidoriene. Paris. Huma Eva. Institutul de Istorie Universală. Istoria universală. Macaveu Astra: A. au luat parte următorii studenţi: Baczoni Emil. La conspiration de l'etranger. Paris. Paris. La franc. Savu Măria. m. Paris. Autoin de Danton. Florea Vasile. 1927. 9. Vinule. Horedt Kurt. Mat­ hiez. în cari s au citit dări de seamă asupra următoarelor lucrări: 1. Macaveu Astra. La aceste şedinţe facultative. de SaintLeger-Pl. 1927. 1929. Sora Fuchs Teresa. Contributions ă l'historie religieuse de la Revolution francaise. 4. Die Weltstellung des Deutschen Reiches (1911— Ш7).

Au prezentat şi citit lucrări următorii: Lucrări de licenţă: 1. 1935. Au participat regulat la şedinţe BCU Cluj / Central care ascultătorii au ?. 13. Curs: (2 ore pe săptămână. în 24 de volume. Berlin. Michaelis Francisc: Tratatul de garanţie reciprocă germano-rus (1887). ea a lucrat la şedinţele seminariului. La Troisieme Republique. Paris. Vinerea). Hajdu Grigore: Congresul dela Berlin din 1878. Leipzig-Berlin. 3.0. S'au reparat şi s'au legat 71 de volume. S > ra Fuchs Teresa: Alianţa austro-germană din 1879. Joia şi Sâmbăta). Proseminariu: (o oră săpt. Denkwărdigkeiten. Sâmbăta). S au ţinut 22 de şedinţe. Horvâth Iosif: Incheerea Triplei-Alianţe. Sora Wachter Berta şi Sora Fuchs Teresa: câte un volum din B. Schottel Minerva. s'a tradus şi interpretat din Emst Bernheim. Sora Wach­ ter Berta: Expediţia lui Ludovic IX-cel-Sfânt în Egipt. S'a ţinut un curs general de Istorie Contimporană dela Războiul franco-german din 1870—71 până la Războiul mon­ dial. Klima Hellmut: Istoria regatului vandal. 2. The English Historical Review (Londra). Institutul continuă să fie abonat la următoarele reviste: Revue Historique (Paris). înscrişi 33 de studenţi. . în 25 de volume. Archivio Storico Italiano (Floren­ ţa). 4 voi. 2. Quellen zur Geschichte des Investiturstreites. Klima Hellmut. Deoarece n'a fost decât o singură ascultătoare a şedin­ ţelor. Paris 1935. cauza numărului mic al studenţilor nou înscrişi la L'Tiiversitate.202 rie et la revolution intellectuelle du XVIII-e siecle. înUniversity Library Cluj primit explicaţiuni şi îndrumări privitoare la metodele de cercetare şi studiul istoriei în general. Lupaş Aurelia: J. iar Biblio­ teca Institutului de Istorie Universală cu 10 opere. Bainville. Activitatea didactică. Lucrări de seminariu: 1. Biblioteca seminariului de Istorie Universală s'a mărit în anul acesta cu 20 de opere. 12. Seminariu: (2 ore pe săptămână. In cadrul şedinţelor. 4. 1913. Fiirst von Bulow. din.

Institutul a continuat să fie abonat şi să aibă relaţii de schimb cu 30 de reviste şi periodice din ţară şi 6 din străi­ nătate. N. cu a cărei în­ grijire a fost încredinţat şi în anul şcolar curent. de proseminar s'au făcut ca şi îr> anii trecuţi exerciţii de'paleo­ grafie română sub supravegherea asistentului Ioan Moga. 40 de scaune şi instalată într'o sală spa­ ţioasă a noului edificiu. (1 oră săptămânal. Directori: Prof. titular: Ioan Lupaş. Istoria modernă a românilor şi istoria Transilvaniei. Seminarii: (2 ore săpt. Proseminar cu studenţii din anul I. Ordonanţă: Ioan Bărăian. compus din 17 dulapuri.. Biblioteca: Biblioteca Institutului de Istorie Română. Istoria Românilor dela Mihai Viteazul până la Con­ stantin Brâncoveanu (1 oră săpătmânal. Lunia). a crescut cu 300 de volume. Ioan Lupaş. Preparator: Hortensia Georgescu. Iorga 11. Tot în anul acesta Institutul mutându-se în edificiul propriu din Str. Istoria Transilvaniei în epoca voevodatului. Cursuri: 1. . George Vinulescu.203 INSTITUTUL DE ISTORIE ROMÂNĂ. Biblioteca a fost înzestrată cu mobilier nou. Alexandru Lapedatu şi Prof. dl. 1. Personalul: Asistenţi: Ioachim Crăciun şi Ioan Moga. La şedinţele. De asemenea au fost complectate uiai BCU Cluj / Central University Library Cluj multe colecţii de periodice. Practicant: George Vinul eseu. Marţia). S'au legat în cursul acestui an 350 volume. Lunia şi Marţia). . 10 mese. 2. 23. Prof.

Moholeanu Veronica. iar pentru Istoria Transilvaniei 52 candidaţi. 16. în Cluj / Central Horea. Popescu şi SalisBCUrevoluţia luiUniversity8. 4. 5. Pascu Ştefan. Ştirile istorice despre moartea lui Mihai Vi­ teazul. Kutschera Rolf. Unde s'a născut Mihai Viteazul?. 2. La examenele parţiale s'au prezentat pentru Iistoria Ro­ mânilor 68. Cartojan şi reproducerile Preo­ tului N. . 6. Cronica lui Szamoskozy şi însemnătatea ei. Cauzele şi consecinţele revoluţiei lui Doja. Informaţiuni despre Geţi în opera lui Herodot. 10. Library Cluj Luptele lui Mihai Yiteazul povestite de el însuşi. 12. Gârnân Alexandru. Diodorus Siculus şi Strabo. Bîanu şi N. Mihu Vionela. 14.204 Pentru aceste exerciţii s'au folosit Albumul de paleografie rimânească al lui I. In şedinţele se­ minarului s'au studiat şi analizat vechii cronicari şi istorici români din Transilvania şi s'au citit şi comentat următoarele lucrări: 1. Lupaş Aurelia. 2. 13. Csernik Iosif. Arianus. Voevozii ardeleni din sec. Ce documente s'au păstrat cu pri­ vire la Tudora. Cronica lui Mateiu al Mirelor. 15. precum şi o serie de fotografii şi documente originale din colecţia Institutului. mama lui Mihai Viteazul şi interpretarea lor. Mwga Marius. La examenele de licenţă s'au prezentat 6 cu Istoria Românilor ca specialitate principală şi 7 ca specialitate secundară. Waldner Carol. In afară de aceste exerci­ ţii de paleografie s'au studiat în şedinţele proseminarului şi izvoarele istoriei române. Fitoff Olga. Hortobâgy Matilda. Plân­ gerea Sfintei mănăstiri a Silvaşului din eparhia Haţegului din Prislop. Franc Margareta. Drilea Monica Flavia. Seminar cu studenţii anului II şi III. Popescu. 9. Problemele de politică externă română între anii 1866—1878. Cum privesc Damaschin Bojâvcă şi Aron Florian rolul lui Mihai Viteazul? 11. Reforma lui Iosif II pentru introducerea limbii germane în Transilvania şi wmările ei. înfiinţarea graniţei militare transilvane în anii 1761 — 1770. Colonizarea Şvabilor în Banat. Dan•-CVJ Aurora. 7. XIII. 3. Paul Irina. Horedt Kurt.

205.
24. Istoria vethe a românilor.

Prof. titular: Alexandru Lapedatu. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Sabin Dragomir), Curs: Istoria Românilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săp­ tămânale, Marţia şi Miercurea). Seminar: Analiza izvoarelor privitoare la Istoria Româ­ nilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săptămânale, Miercurea).

25.

Bizantinologie.

Prof. titular: Nicolae Bănescu. Curs: Istoria Imperiului bizantin dela Constantin \ ' I I Porphyrogennetos până la căderea Constantinopolei. (2 ore săptămânale, Lunia şi Miercurea). Proseminar: BCU Cluj medievale greceşti, interpretare. (2: Texte / Central University Library Cluj ore săptămânal).

26. Istoria popoarelor sud est europene.

Prof. titular: Silviu Dragomir. Curs: Documentele slavo-române ale cancelariilor noas­ tre, limba şi tehnica lor. (2 ore săptămânale, Miercurea şî Joia). Seminar: Lecturi de texte medio-bulgare. (o oră sptămânală Joia)

27. Istoria g e n e r a l ă a a r t e l o r .

Prof. titular: Coriolan Petranu Curs: Arta sec. XVIII-lea. (2 ore săptămânal, Marţia şr Miercurea). Seminar: Analise sistematice. (2 ore săptămânal, Vinerea). înavuţirea materialului didactic: 160 fotografii şi repro­ duceri, 72 diapozitive, 48 cărţi şi broşuri.

206

Starea inventarelor: 11,526 diapozitive, 5623 fotografii, 2071 cărţi, plus Biblioteca C. Petranu depozitată la Seminar. 48 mobile şi unelte. Călătorie de studii: In U. R. S. S. vizitând monumentele de artă şi muzeele din Moscova, Leningrad, Kiev şi Odosa, stabilind un schimb de publicaţii ştiinţifice cu instituţiile de .artă de acolo.

28. Etnografie şi folklor. Prof. suplinitor: Romulus Vuia. Cursuri: 1. Etnologie. (2 ore pe săptămână, Marţia şi Miercurea): începuturile vieţii sociale, economice şi religioase. 2. Etnografie. (1 oră pe săptămână, Sâmbăta): Păstoritul BCU Cluj / Central University Library Cluj la români. Seminar. (2 ore pe săptămână, Lunia): îndrumări pri­ vitoare la culegerea materialului de foliilor (transcrierea tex­ telor) şi lucrări în legătură cu cele două cursuri. Au fost înscrişi şi au frecventat Seminarul 50 de studenţi. S'au ţinut 25 de şedinţe şi s'a făcut o excursie de cercetări pe teren în satul Vâlcele din judeţul Turda. Au prezentat lucrări următorii membri ai Seminarului: Dl Ion Chelcea: Despre mentalitatea primitivă, pe baza lucrărilor de specialitate. Dra Aurora Lupaş prezintă: Obiceiurila la Crăciun şi Anul Nou în Sălişte jud. Sibiu. Dra Emilia Pantelimonescu prezintă cu­ legeri originale despre Brezaie şi Colinde în comuna Malu jud. Vlaşca. Dra Mărioara Borcoman prezintă: Culegeri de Folklor din Cohalm jud. Târnava Mare. Dl. J. Martin-Jones, student la Universitatea din Cambridge şi Cluj, vorbeşte des­ pre Situaţia femeii în societatea primitiva, pe baza lucrărilor de specialitate. Dl. Prof. sec. Teodor Podariu: Păstoritulj în comuna Pinticu jud. Mureş. S'au făcut următoarele dări de iseamă: Dl. Ion Tomşa prezintă lucrarea: Kultur und Religion des Primitiven Menschen, de Th. W . Danzel. Dl. Vasile Nemeş: Survivance pa'iene dans le monde chretienne, de A.

207 Weigall. Dna Monica Drilea: Le taboux de l'inceste, de Lord Reglan. Dra Natalia Cioloca: Românii nomazi, de Teodor Capidan, Dra Elisabeth Moskovitsch: Magie und Geheimwissen. schaţt,deTh. W.Danzel. Dl Radu Petru: Die Knabenweihen, de M. Zeller. Dra Ana Lohan: Wald und Feldkulte, de Mannhardt. Dra Mărioara Boroş: Manuel d'Anthropologie culturalle, de R. Xowie. Dra Natalia Traşcă: Trăite d'Ethnologie •culturelle, de G. Montandon. Dl. Vasile Cedrechi-Cernea face o Dare de seamă asupra excursiei dela Vâlcele jud. Turda. Dra Olga Fitoff traduce din limba bulgara Obiceiul Cucilor sau Kukerii, de Marinoff, apărut în Sbornik, Sofia, 1914, An. XXVIII. Conferinţa de Bibliografie Generală, Conf. supl. Ioachim Crăciun.

f

Curs general de Bibliologie românească (Istoria cărţii ro­ mâneşti). ^2 ore săpt. Miercurea şi Joia). Seminar: (2 BCU săpt./ Central University Library Cluj ore Cluj Joia şi Vinerea). Lucrări practice de bibliologie şi bibliografie. La seminar s'au prezentat — paralel cu cursurile — cărţi itipărite din diferite timpuri în fotografii sau cărţi însăşi. In ce priveşte activitatea bibliografică a seminarului, s'a cules materialul pentru bibliografia „Istoriografiei Române în 1929 şi 1930" (cu studenţii dela Facultatea de Litere), apoi s'a terminat „Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930" — va apărea în „Biblioteca Bibliogica" Nr. 4 — (cu studenţii dela Facultatea de Ştiinţe), „Bibliografia publica­ ţiilor Institutelor medico-legale din România, 1920—1935" — apărută ca teză 'de doctorat în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 6 — şi „Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936" — apărută sub for­ mă de 6 teze de doctorat în volum unitar în „Bibliotheca Bi­ bliologica" Nr. 8 — (cu studenţii dela Facultatea "de Medicină) apoi o Bio-bibliografie a P. S. Episcop Nicolae Colan (va apă­ rea în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 10) şi Bio-bibliograf ie a răposatului Vasile Bogrea, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea lui (va apărea în „Bbiliotheca Bibliologica" Nr. 12).
v

Lucrările au fost date în legătură directă cu specialita­ tea principală aleasă de studenţii diferitelor Facultăţi.

C) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-L1TERARA.
a) SECŢIA FILOZOFIEI. I. Istoria filozofiei; logica. Prof. Marin Şteţănescu este în continuarea unei lucrări despre Metodă, cu care se ocupă de mai mulţi ani. Conferenţiar: D. D. Roşea. a) Specimen de logique revisionniste; La revision du Trăite de Trianon est-elle possible?; Hommage â trois grands morts; Le Roi BCU Cluj II et la University Library toate în Revue Charles / Central Transylvanie; Cluj de Transylvanie. b) Redactor al revistei Revue de Transylvanie. c) A ţinut trei conferinţe la Cluj, Sibiu şi Sighişoara de­ spre: „Cultură şi Filosofie" şi „Filosofie şi Viaţă".

3. Sociologie morală. Prof. supl.: Constantin Sudeţeanu. Durkheim şi Doctrina Şcoalei sociologice franceze voi. de 210 pag. Cluj, 1936. un

3. Institutul de psihologie experimentală, comparată şi aplicată. In Institut. 1. F. Şteţănescu Goangă, A. Roşea şi S. Cupcea: Instabi­ litatea emotivă. 200 p., 8°, 1936, Editura Institutului de Psiho­ logie.

209* 2. A. Roşea şi D. Tudoran: Teste colective verbale pentru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). 3. M. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de elaborare). In afară de Institut. 1. L. Rusu, conferenţiar definitiv: a) Essai sur la creation artistique. iContribubon a une hsthetique dynamique. 1 voi. în 8", de 460 pag., apărut în Bibliotheque de Philosophie Contemporaine, Felix Alean, Paris, 1935. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire roumaine 1 voi. în 8", 122 pag. Felix Alean, 1935. Paris. 2. N. Mărgineanu, docent: a) Professor's Lewin's conception of laws. Journ. of General Psychology, voi. XII, 1935, pag. 397—415. b) Sur l'analyse des „facteurs" psyehologiques L'Annee psychologique, voi. XXXV, 1934, p. 50—84. c) Les „facteurs" psychologique. L'Annee psychologique. voi. XXXV, 1934, pag. 85-102. 3. A. Roşea, asistent: Orientarea profesională a anorma­ lilor. 1 voi. în 8°, p. 95, Editura Institutului Psihotehnic Cluj,. 1936.
1

BCU Cluj / Central University Library Cluj

4. Pedagogia I . Prof. O. Ghibu. Publicaţii. 1. Nulitatea Concordatului dintre România şi Sf. Scaun' <Nr. 1 din colecţia Studii şi Documente privitoare la Politica religioasă a României întregite), Cluj 1935, LXIV -4- 88 pag. 2. 'Contribuţiuni la problema personalităţii juridice a Or­ dinelor călugăreşti catolice din România. Necesitatea repa­ rării unei greşeli a Ministerului de Culte. Sibiu, 1936, 11 pag. (Extras din Revista teologică). 3. Pe urmele împăratului Constantin cel Mare. O datorie imperioasă a zilei de astăzi. Braşov, 10 pag. (Extras din „Ţara Bârsef'). 4. Ora de lectură în şcoala primară (în revista „învăţă­ torul" din Crai ova). 5. La mormântul Olimpiei Bârsan (în „Viaţa ilustrată" din Sibiu. 6. Alea jacta est (în „Universul"). 7. Un cuvânt către conducătorii României libere şi către Românii Transnistrieni refugiaţi la noi, - (în revista „TransANUAirar, ! 9' 5/36

14

210 nistria", Tribuna Românilor de peste Nistru şi Bug, (Cluj, Nr. 1, 1936). 8. Literatura pentru tinerime (în Gazeta cărţilor din Ploieşti). Conferinţe: 1. Revizionism şi Catolicism (la Universitatea din Bucureşti, în cadrul Secţiei studenţeşti a Ligei Antîrevlzioniste Române). 2. Politica religioasă a României întregite; 3. Concordatul dintre România şi SfântuL Scaun; 4. Acordul dela Roma în chestiunea Statului rom. cat. ardelean (toate trei, la Casa femeii, în Bucureşti, în cadrul Societăţii ortodoxe naţionale a femeilor române); 5. Revizionism şi catolicism (la Oradea, în cadrul Ateneului); 6. Revizionism şi Antirevizionism (la Sebeş-Alba, în cadrul Extensiunii Universitare); 7. Un mare binefăcător al Zărandului: iVasile Stroescu (la Brad); 8. Avram Iancu şi Universitatea Românească a Ardealului (la Tebea). 9. Minuni pe care le-am văzut: Unirea Basarabiei , (Timişoara). BCU Studii şi Documente privitoare S'a editat colecţiaCluj / Central University Library Cluj la Poli­ tica religioasă a României întregite, din care acum este sub tipar al doilea volum.
1

b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. 5. Limba şi literatura greacă. Prof. Ştefan Bezdechi. 1. Oraţiu şi Ovidiu, în rev. Gând românesc, Dec. 1935. 2. Ad bismillesimos Horati natales, odă în latineşte cu prilejul împlinirii a două mii de ani dela moartea lui Oraţiu. 3. Poeziile lai N. Olahas, studiu (sub presă în volumul de omagiu închinat dlui Prof. Al. Lapedatu). O. Limba şi literatura latină. Prof. Theodor A. Naum. 1. Eoraţiu (54 pp.) Cluj, 1936, Tip. „Cartea Românească". 2. In amintirea lui Ioan Paul (8 pp.), Tip. „Cartea Rom.". 3. Impresii şi sugestii cu privire la câteva traduceri ro­ mâneşti din Catul (în Anuarul Institutului de studii clasice din Cluj, voi. II (1933-1935), pp. 78-97.

211 7. Muzeal limbei române. Publicaţiuni: „Dacoromania", voi. VIII. Şedinţele săptămânale ale Muzeului sau ţinut regulat, ca în anii trecuţi, între orele 5 şi 8, cu comunicări şi discuţii. Secţiile Muzeului au desvoltat o activitate continuă: Secţia bibliografică, sub conducerea Dlui Ion Breazu a terminat Bibliografia analitică pe anii 1931—32 (publicată în Dacoromania VIII 1018'numere) şi a început Bibliografia pe 1933. Secţia dialectologică a înregistrat răspunsurile primite la Chestionarul V I I : „Instrumente muzicale", alcătuit de Şt. Pasca. Secţia atlasului linguistic: După o pregătire îndelungată, Muzeul Limbei Române a publicat întâiele hărţi ale Atlasului Linguistic Român, care va completa Atlasele linguistice ale romanităţii cu ramura ei -cea mai răsăriteană. Hărţile au fost prezentate) de dl Sextil Puşcariu mai întâiuCluj /şedinţa University Library Cluj BCU în Central solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936, prezidată de M. S. Regele Clarol II, sub al cărui patronaj se publică lucrarea , — şi în faţa străinătăţii, într'o comunicare făcută la al patrulea Congres internaţional de linguistică, la Copenhaga, în 29 August. Această operă mare ştiinţifică, cu care se poate mândri Universitatea noastră, e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de dnii Sever Pop, conferenţiar de dialectologie şi Emil Petrovici, profesor suplinitor de filologie slavă la Universitatea noastră şi se lu­ crează la Muzeul Limbii Române sub conducerea Dlui Sex­ til Puşcariu. Legăturile cu străinătatea s'au păstrat ca în anii trecuţi. Schimbul Dacoromaniei cu publicaţiile de specialitate s'a in­ tensificat. Dl Viggo Broendal, profesor de'filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o comunicare la Mu­ zeu (Une etymologie celebre et les lois phonetiques). La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga, care s'a' ţinut în zilele de 27 August 'până la 1 Septem­ vrie, Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — 'care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repeţite ori în discuţii,
1

2L2 şi Sextil Puşcariu, care a fost unul din cei patru preşedinţi ar congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes-Paris,. Kretschmer-Viena şi Pedersen-Copenhaga); în şedinţa de în­ chidere dsa a fost ales cu umanitate membru în unul din cele trei locuri vacante din CIPL. (Comitetul internaţional perma­ nent al lingviştilor). c) Conferinţa de dialectologie. Conf. Sever Pop. A continuat anchetele pentru Atlasul Linguistic al Ro­ mâniei, studiind graiuri din Moldova (în 38" de (omune),' Mun­ tenia (în 36 de comune) şi Dobrogea (în 11 comune). Pentru Românii din Bulgaria a studiat comuna Bregova, cu un refu­ giat. In Iugoslavia, în Timoc a anchetat v'.omunele: Batinaţ (lângă Ciuprija) şi Alovo (lângă Zaieciar), iar în Banatul iugo­ slav comunele: Covin şi Ofcea. Pentru dialectul aromân a mai anchetat comunele din Grecia: Perivoli (Pind) şi Avdela BCU Cluj / Central University Library Cluj (Pind). A anchetat, cu chestionarul Atlasului de 2200 de între­ bări, şi pe dl I. Al. Brătescu-Vomeşti. Din 1930—1936 a anchetat 290 de comune, punând în fiecare din acestea câte 2200 de întrebări. Materialul adunat în acest timp este grupat pe 638.000 de fişe şi se află depozî»t la Muzeul Limbei Române, iar copia acestuia la Biblio­ teca Universităţii din Cluj. a vormt Ia postul naţional de Radio despre: Un nou mo­ nument al graiului românesc (Atlasul Linguistic al României"). In cadrele „Extensiunii Universitare" a ţinut o conferin­ ţă la Caransebeş despre: Ce ne învaţă graiul românesc, cu proecţiuni. A publicat în Dacoromania VIII Consideraţiuni asupra Atlasului linguistic italian. A făcut comunicări în şedinţele de la Muzeul Limbei Ro­ mâne din materialul Atlasului. A colaborat cu Ernst Gamillscheg, prof. la Univ. din Berlin la studiarea graiului din Timpeni (jud. Olt) şi din Drăgăneşti (jiiH .Teleorman).
fs

213

A trimis informaţii din materialul Atlasului la diferiţi sa­ vanţi streini: lui K. Jaberg (dela Univ. din Berna),\ lui i£. Gamillscheg (dela Univ. din Berlin), etc. Lector: Ştefan Pasca. 1. Manuscrisul român-italian de la Goettingen în „Studii Italiene", II, Bucureşti 1936. 2. Supranume colective intercomunale în „Dacoromania", VIII, Bucureşti—Cluj, 1936. 3. Recensii publicate în „Dacoromania", VIII, BucureştiCluj, 1936. 4. Nume de persoană şi nume de animale în Ţara Oltu­ lui. Lucrarea premiată de Academia Română. Sub tipar. 8. Limba şi literatura română 11 (veche). Prof. Nicolae Drăganu. 1. „Un manuscris calvino-român din secolul XVII", in „Omagiu lui Al. Lapedatu şi I. Lapedatu" (subt tipar). BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Etimologii, în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 3. Necroloage (Z. Gombocz şi I. Bianu), în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 4. Dan de seamă în Revue de Transylvanie, T. II, Nr. 2, Cluj, 'Decembre 1935, p. 240—269, şi în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 9. Limba şi literatura italiană.

Prof. Giandomenico Serra. 1. La centuriazione romana in Piemonte. Comunicare desvoltată la al XXIX Congresso Storico Subalpino (6—8 Sep­ temvrie 1936) cu ocazia prezintării unei „Carta dimonstrativa della centuriazione nel basso e toedio Canavese pertinente alia pertica municipale delle colonie romane di Eporedia e Iulia Augusta Taurinorum". 2. Pentru istoria tipului morfologic: lat. vulg. panatarius, span. panadero, portg. padeiro, catal. panater, provenz. panatier, franc, panetier, ital. panattiere, panettiere. (Contribuţie la istoria terminologiei profesionale medievale). (Sub tipar).

214 10. Limba şi literatura germană. Prof. G. Kisch. 1. Zur Wortforschung: a) „Wolff, Fuchs, Vogel", Siebenbiirgische Vierteljahrschrift (58) 1935, Heft 3 pag. 263 ff. b) „Reh" = ibidem, Heft 4 pag. 338 ff. 2. „Germanische Kontinuităt in Siebenbiirgen" = „Vom Leben und Wirken der Romanen", Sammlung von Vortrăgen im Romanischen Seminar der Universităt Berlin, ed. E. Gamillscheg, II.: Rumânische Reihe, Heft 12, pag. 118 ff. 3. Die Germania Romana im Lichte des siebenburgischsăchsischen Lehnwowrtes" = Teuthonista, Zeitschrift fur deutsche Mundarten, Halle („Niemeyer") 1936, pag. 42 ff. Extensiunea universitară: 1. 1 Noembrie 1935: Ethnische Kontinuităt. 2. 26 Martie 1936: „Heraldische Farben und Zeichen" als Spiegel der Kulturgeschichte. 11. Limba şi literatura maghiară. Prof. Gheorghe Kristof.
BCU Cluj / Central University Library Cluj

1. Dunântuli irok Erdelyben. Gyori Szemle a. 1936 şi în extras p. 1—22. 2. Scrisorile scriitorilor vechi în Irodalomtorteneti Kozlemenyek a. 1935 şi 1936. (Publicaţîuni). 3. Literatura veche. Conferinţă ţinută la Orăştie. Articole şi recensii în ziarul Keleti Ujsâg. 12. Slavistica Prof. 'supl.: Emil Petrovici.

A publicat: Folklor din Valea Almăjului (Banat). Anua­ rul Arhivei de Folklor, III, Bucureşti, 1935, p.'25—158; Urme de graiu bănăţenesc din secolul al XV-lea. Luceafărul, II, Timişoara, 1936, p. 19—21. A studiat pentru Atlasul Linguistic Român graiul din 9 localităţi, anume: 1. Zimnicea (Teleorman); 2. Ghimpaţi (Vlaşca); 3. Scărişoara (Turda); 4. Topraisar (Constanţa); 5. Somova (Tulcea); 6. Ştefăneşti (Ilfov); 7. Molalia-Regiunea

căruia i-a prezentat o co­ municare întitulată: Contribuiion ă l'histoire des relations economiques entre l'Empire byzantin. de 1M9 ă H53. ca membru al Co­ mitetului Istoricilor Români. 13. scrise de Despot-Vodă. Secţiunea de Istorie bizantină a acestui Congres şi-a însuşit noua formulă prezentată de Dnia Sa pentru organizarea viitoarelor congrese de Studii Bizan­ tine. la al V-lea Congres Internaţional de Studii Bizantine. comunicare înfăţişată celui de-al IV-lea Congres Internaţional de Studii bizantine. Dl Profesor C. San) Gimignano. Dnia Sa a mai participat. Ostia. Monreale. Siena. Cefalu. întrunit la Sofia în . Le pape Nicolas V (1417—1455) ei son attitude envers l'empire byzantin. Publicaţii. la adunarea Comitetului Inter­ naţional al Ştiinţelor Istorice. ca delegat al Facultăţii de Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tere. Pompei. Marinescu a luat parte. Isteria universală. Neapole. al Comisiunei Internaţionale a Învăţământului Istoriei şi al Comisiunei Internaţionale a Ma­ rilor Descoperiri Geografice. Herculanum. A făcut o serie de comunicări în şedinţele săptămânale ale Muzeului Limbei Române. Măceşul de Jos (Dolj). Această formulă a fost înfăţişată adunării plenare. înainte şi după acest congres Dnia Sa a făcut o călătorie de studii la Florenţa. 1. Paestum. La 1 Mai 1936 Dnia Sa a citit într'o şedinţă a Academiei Române comunicarea: Două lucrări militare inedite. la Sicile et le royaume dc Naples. Dnia Sa a prezentat acestui congres o co­ municare cu titlul: Săbii brâncoveneşti (o punere la punct). Negreni (Olt). în şedinţa de închidere. Dl Profesor C. 9. Marinescu a mai luat parte la al IV-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. Cu acest prilej Dnia Sa a fost ales membru în comisiunea care va propune candidaturile cu ocazia realegerii Co­ mitetului Internaţional al Istoricilor.215 Vidinului (Bulgaria). ţinut la Roma în Septembrie 1936. Palermo. ţinut la Cluj în Octombrie 1936. 8. ţinută la Bucureşti în Aprilie 1936.

1936 Iulie 12. roi de Naples. Crăiniceanu. p. 1935). Generalul Gr. încoronat cu un premiu de 2000 de pesete. Alex. 147. când a izbucnit revoluţia spa­ niolă. 2. 8548. 4.ştiinţifice. tomul IX. Analele Acade­ miei Române. . 3. LVI. LVI. Tom. Nr. I i i s t i t e t u l d e i s t o r i e română. 4.. Cluj.La Academia Română. care era in curs de imprimare la Barcelona. p. 1936. Gh. S. Lacour Gayet. Universul. Bucureşti. 8548. Regele Carol II. după •câte se pare. Viitorul. Bucureşti. Cuvânt omagial la Academia Româ­ nă: 10 Iulie 1936. în şedinţa solemnă din 29 Mai 1936. Ana­ lele Academiei Române. 1936 Iulie 12. Lucrările Dlui Vrof. poftit fiind de Cluj / Central University Library Cluj Comandamentul Diviziei XX. Cuvânt la Academia Română pentru omagierea memoriei Iul: 13 Decemvrie 1935. LIII. Ghibănescu. Bucureşti. BCU 1 4 . Viitorul. p. tipărirea lucrării Dniei Sale. 1936 Mai 30. 2. Bucureşti.216 Septembrie 1934. era pe cale de a ieşi de sub tipar. XXVIII. XXVIII. întâmpinând pe M. 3. Conferinţe. invitat de cercul Tinerimea şi o a treia conferinţă. 4. Cuvânt la Academia Ro­ mână pentru omagierea memoriei lui: 4 Octomvrie 1935. Şedinţe. La politique orien­ tale d'Alţonse V d'Aragon. An. Şedinţe. f. Lapedatu. 1935—36. Dl Profesor Marinescu a ţinut la Cluj o conferinţă în cadrele Extensiunii Universitare. Bucureşti. în acelaşi oraş. An. Cuvânt omagial la Academia Ro­ mână: 10 Iulie 1936. Nr. Nr. An. 7. 1935—36. Acest studiu mai întins (circa 400 de pagini în 8°). Cezar Papacostea. Sofia. Câteva acte făgărăşene. Studiul a fost tipărit în publicaţia Actes du IVe Congres International des Etudes byzantines Bulletin de lInstitut archeologique bulgare. o alta la Târgul Mureşului. Publicaţii . împrejurările tragice din Spania au întrerupt. în volumul de Omagiu Lapedatu. T. 1.

8.. 9. 2. An. N. 4. 634. 8. Leipzig. X. Universul. L I I . Despre biserica română unită. Bucureşti. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (în colabo­ rare cu Prof. 5. Naţiunea Română. Monitorul Ofi­ cial. Trianonul în lumina istoriei în rev. „Cartea Românească". 1935 Octomvrie 28. Eduard Beneş în Revue de Transylvanie 1936. Ursprung und Entvicklung der bedeutendsten konfessionellen Mibderheiten in Rumănien. 3. Episcopul Ivan al Clujului. 1935 Octomvrie 9. 662. I. Nr. Piatră de Hotar. cu prile­ jul omagierii memoriei lui: 20 Februarie 1936. 3. 1. 5. Cuvântări ocazionale. 3. p. V I (1931—1935). Cluj. Arad. Bucureşti. Istoria Românilor ed.217 6. An. Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei Mari. de 25 ani. 1935. p. X. 1. 341. Lupaş). I. An. Ghibu. XXVIII. Ivan în Revue de Transylvanie 1936. 1936 Martie 5. Jena u. 1936. 1. p. LII. Dr. Cluj. Naţiunea Română. 5. festiv. p. IX. iGuvânt BCU Cluj / lui: 23 Ianuarie 1936. 302—303. Universul. An. ţinut la Caransebeş: 6 Octomvrie 1935. 5. 23. . 2. Nr. Bucureşti. Nr. 1936 Ianuarie 9. voi. An. Monitorul Oficial. Bucureşti. Cuvânt la Senat. 1935 Decemvrie 17. p. p. 4. 1936 Martie 12. Articolul scris pentru Nr. La „Viitorul". 1. 297. Nr. 1936. Cuvântare rostită la Con­ gresul general al F. 146. în 8. Bucureşti. al ziarului Viitorul. în Senat: 1 Decemvrie 1935. Bucureşti. La comemorarea unirii Ardealului şi Banatului cu ve­ chiul Regat. pag. Monitorul Ofi­ la Senat cu ocazia morţii Central University Library Cluj cial. Statul şi Biserica ortodoxă. 1936 Iunie 25. La jubileul de 100 de ani al Casinei Române din Bra­ şov: 4 Ianuarie 1936. Răspuns dlui O. XII + 844 p. O. Lucrările Dlui Prof. R. Nr. 21. 7. 1935 Decemvrie 11. Bucureşti. Nr. 1936. pag. 15. Lupaş. Cluj. Nr. O scrisoare cu privire la Congresul economic ţinut la Cluj: 9 Decemvrie 1935.

Cartea Românească. Confe­ rinţă la Ravenna invitat pentru ciclul de Studi Byzantini: La cliiesa Principesca di Curtea de Argeş in România. 1936. Cluj. 1936. "1936 în 8°. b) Conferinţe: A fost invitat să ţină 1 conferinţă la Instituto di Studi Ro­ mani din Roma: Le strade romane nella România. 2. Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea po­ litică a Ţărilor Romane la sfârşitul veacului XVII. ria Românilor. Prof. PuFlicaţiuni franceze privitoare la Isto­ BCU Cartea Românească. Moga: 1.) Bologna. (Estratto da „Gli Studi Romani nel Mondo". O contribuţie la istoricul presei româneşti. A. 2. Colaborări la Anuarul Institutului de Istorie Naţională voi. 4. Naţională voi. a) Publicaţii. 3. Emil Panaitescu. VI. VI. Voi. Cluj. 1936. Cluj / Central University Library Cluj 2. //. Istoria antică. 3. 1935. Cluj. 11 p. Voevodatul Transilvaniei în sec. 35 p. din Maiu 1936. de Ist. Dări de seamă I. VI. Georgescu: 1. Vinulescu: 1. Contribuţii la colonizările din Banat 1786. Comuni­ care la Academia Română în sesiunea gen. 1936. de Ist. 8. A colaborat la „Anuarul Institutului de Istorie Naţio­ nală" V I şi la „Revue de Transylvanie". Momenti della civilitâ Rona nella Mesia. 7. Colaborări la Revue de Transylvanie. Revue de Transylvanie şi Gândul Românesc. 2. Cartea Românească. Ibidem. Patru rapoarte oficiale privitoare la situaţia regiunii? miniere în timpul răscoalei ţăranilor din Transilvania la anul 1784. în 8°. 1936. Anuarul' Inst. Veress? Cluj. X I I şi XIII. . Bucureşti. II. Proiectul unui bust a lui Cuza. Cartea Românească. XIII. 1. Problema Ţării Loviştei şi Ducatul Amlaşului. Lucrările personalului ştiinţific auxiliar. Naţională voi. 'Cum scrie istorie şi cum editează documente dl Dr. 15. Cluj. 3.218 6. Gh. Anuarul Inst.

p. 5. 1936. Nr. 4 H. I I I . Congres internaţional de istoria. 1935. Coriolan Petranu: I. Văleni. Nr. 1936. 8° 44 pag. 198—202. „Noui cercetări şi aprecieri asupra arhitecturii în lemn din Ardeal". 3. 7—9. p. Istoria generală a artelor. (sub presă în editura Congresului. p.. p.: Mârton es Gyorgy kolozsvări szobrăszok" (Sculptorii Martin şi Gheorghe din Cluj). 362—366. 4. Berlin. II. Recenzie în „Re­ vista Istorică" XXI. 129. „Influence de l'art populaire des Roumains sur Ies autres Peuples de Roumanie et sur Ies peuples voisins". Din „Revue de Transylvanie" Tome II. Cluj. 318-321. 108.fVictor Roth" în revista „Gând Românesc" IV.—9 Sept. 35 pag. „Begriff und Erţorschung der nationalen Kunst" rezu­ mat al comunicării ce se va face la al XlV-lea Congres inter­ naţional de istoria artei din Elveţia între 31 Aug—9 Sept. aprox. (Sub presă. „1. 7. 1935. 10. Praha. 2. 1936. Bucu­ reşti. 1936 şi în ungureşte în ziarul „Ellenzek" din 22. 1935. „Bl Bela Bartok şi muzica românească" în revista „Gând Românesc" IV. Nr. Prof. artei din Elveţia. 1936. 278—322. 120—126. 2.219« 16. 1936. 154—156.). „Jiri Balş" (Necrolog) în revista de artă „Umeni" IX. 2. 1936. Nr. „Balogh J. 1935. Cluj. . Sibiu. Cluj. 6. Publicaţii ştiinţifice. „fluliu Teutsch" în revista „Gând Românesc IV. „Die Stellung Siebenburgens in der byzzantinischen Kunstgeschichte" in „Actes du IV-e Congres internaţional des BCU Cluj / Central University Library Cluj fitudes byzantines" Sofia. în „Zeitschrift fur Kunstgeschichte" Bd. p. şi în „Siebenburgische Vierteljahrschrift" 58 Jahrg. 1936 şi separat. Cluj. p.) 3. A anunţat co- . (sub presă). şi 10 ilustr. p. 7. 1. Birâ: Magyar muveszet es erdelyi muveszet" (Arta ungară şi arta ardeleană). 4. care va avea loc între 31 Aug. p. p. Nr. 5«. Recenzie în revista „Gând Româ­ nesc" IV. 9. 282—293. 3. Congrese. 2. 8. Delegat al Facultăţii de Litere şi al Univer­ sităţii la al XIV.

10-year. Washington-Paris. Internatio­ nal Bibliography of Historical Sciences. Etnografie şi folklor. Mai multe articole asupra problemelor muzeale şi a parcurilor naţionale etnografice. Tradiţie şi modernism. Călătorie de stu­ diu în U. 31. 1935. Ca inspector onor. Liste mondiale des periodiques historiques (partea Ro­ mâniei). In­ ternational Festival Numbr. III. II. 97—111. 2. „Arta Romei Creştine" în seria conferinţelor organizate de Agru etc. „Cum se judecă o operă arhi­ tectonică" Arad. Conferinţe: A ţinut conferinţe în cadrele Extensiunei Universitare la Cluj (Problema Parcurilor noastre naţionale). supl. Altă activitate: 1. Prof. R. supl. p. la Hunedoara (Regiunea Pădurenilor). 4. the Căluşari". 3. 2. Voi. Conferinţa de bibliograrfie generală. Ca expert al autorităţilor şi particularilor. în Jour­ nal of the English Folk Dance and Song Library Cluj BCU Cluj / Central University Society. (Vezi la Act. S. Conferinţe publice. . 195-359. 2. p. Ioachim Crăciun. IV. VIII. II. Bulletin of the International Committee of Histori­ cal Sciences. „Influenţa artei româneşti asupra artei altor popoare" Cluj în şedinţa plenară a secţiilor Astrei. 1936. 17. Bibliografia istoriografiei române în 1935. didactică). 1. I. al muzeelor.. „Efectul artei româneşti" în cadrele Extensiunii Univ la Cluj. Publicaţii. Romulus Vuia. S. Paris. 2. 3. „The Roumanian Hobby-horse. Nr. Part. Publicaţii ştiinţifice: 1. p.220 municarea: „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst" pentru secţia IX. Voi. dif. la Universitatea Populară Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. 1935. London. Conf. 1.

în 8°. Nr. Crăciun: Bio-Bibliografia lui Gheorghe BogdanDuică. 29 p. p. M. An. 4. L'Universite roumaine et l'Universite hongroise de Transylvanie. Generalul lui Mihaiu Viteazul. p. 71—79). p. 321 p.. 10. Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930. 1931—1935. Cartea Rom. Cluj. 9. Note şi recenzii. II. An. T. 769—775. 1936. 2—4. 111—124.. An. Publicaţie tipărită cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj. 6. Imprimeria Naţională. A continuat tipărirea periodicului „Bibliotheca Bibliolo­ gica" în limba română şi franceză. 13. 8. Cluj de Istorie Naţională. 237—240. 322-343.221 3. Nr. în 8°. Baba Novac şi oraşul Cluj. II. 1920—1930. Tom. Cluj. (Cluj.Cluj / Central University Library p. I.. Bibliotheca Bibliologica. G. p. 14 p. 1936. Cartea Românească. 1936. Nr. 7. 1936. 787—792. p. 1936. Mateescu. XI. VI. 795-801. I I . în "8°. Crăciun: Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu. An. Cluj. Cluj. Anuarul Institutului de Istorie Naţională. 1936. Cartea Românească. 685— 707. 1856—1935. 11 p. VI. Cartea Românească. 11. în 8°. I. p. Breazu). din care au apărut în acest an: Nr. Renaşterea. în 8° 150 p. Revue de Transylvanie. 1892—1929": Bio-bibTiografie. Cluj. 21. XII + 50 p. II. Buletinul Oficial al Muni­ cipiului Cluj. 1931—1935. Nr. Cluj. Cluj. 1865—1934: Cluj. Tip. în 8°. 2—4. 1936. 1931—1935. Tip. Anuarul Institu­ tului de Istorie Naţională. V. O. G. Necrolog. 5. An. (în colaborare cu I. 1934. Generalul lui Mihaiu Viteazul. Cluj. Anuarul Institutului BCU Cluj. p. 4. Naţională. în 8°. 3. Recenzii în Revue de Transylvanie. Ed. Tip. Tip. Tip. Originea lui Mihaiu Viteazul. 22. An. XIV.. (Extras din Gazeta Ilustrată. Bucureşti. Bibliografii româneşti apărute între 1930 şi 1935. 1936. 103—108. 2—4. Baba Novac. 1936. An. Onişor. Ioan Bianu. Cluj. 716—739.. Tip. VI. 29 p. 1935—1936 p. 5. Baba Novac. 1936. . Cartea Româ­ nească. Nr. Comuni­ care ţinută la Secţiunea istorică a Astrei din IGluj.

O. 7. Imprimeria Naţională. 21 Maiu 1936. . Cluj. Roth: Bibliografia publicaţiilor Institutelor medico-legale din România. Şase teze de doctorat. 40 p. Nr. Teză de doctorat în Me­ dicină şi Chirurgie.222 Nr. Altă activitate. Tip. M. Tip. Cuvântare festivă ţinută cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj în ziua Eroilor. 6. 1936. Crăciun: Bio-Bibliografia Dlui Alexandru Lăpedatu. I I + 108 p. cu ocazia împlinirii vârstei de 60 ani. Dima). 29 Ianuarie şi 12 Maiu 1936. Cluj. Library Cluj Cluj / Central University A reconstituit pentru întâia oară steagul lui Mihaiu Vi­ teazul. Victoria. în 8°. Conferinţe şi cuvântări ocazionale. 8. I. 1920—1935. în numele Comitetului de iniţiativă. Cartea Românească. Bu­ cureşti. 1. 2. 1876—1936. Nr. BCU IV. în 8°. V. care se arborează în fiecare an deasupra crucii lui Baba Novac în ziua Eroilor şi care steag se păstrează în Sala •de onoare a Primăriei Municipiului Cluj. 55 p. 1936. Bologa: Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936. (In colaborare cu Lia M. III. Comunicări ţinute la Secţiunea istorică a „Astrei" din (Cluj. 1936. în 8°. E.

BCU Cluj / Central FACULTATEA University Library Cluj DE ŞTIINŢE .

1920--21 ADRIAN OSTROGOVICH „ „ „ 1921--22. Secretar: Dumitru iGonstantinescu matici). STANCIU (până la 31 Oct. Archivar: Sofia Deva născ. 1935). Lista foştilor Decani. 1. Prodecan: V. 1934--35 2. Ajutor-Secretar: Emil Deva. SCRIBAN „ „ AUREL ANGELESCU „ „ „ 1927--28 IOAN POPESCU-VOITEŞTl „ „ „ 1928--29 „ 1929--30 AUGUSTIN MAIOR „ „ „ 1930--31 THEODOR ANGHELUŢĂ „ „ BCU Cluj / Central University Library Cluj „ 1931--32 VASILE MERUŢIU „ „ VICTOR STANCIU în anul univ. Pedel: Vasile Chiorean. Personalul Decanatului. 1922--23 GHEORGHE BRATU „ „ „ 1923--24 „ 1924--25 GHEORGHE SPACU „ „ „ 1925--26 IOAN GRINŢESCU „ „ „ 1926--27 IOAN A. 1935). 1933--34. 1919--20. Papp. ALEXANDRU BORZA (dela 1 Nov. Prim-pedel: Iacob Mureşan. 1935). DIMITRIE CĂLUGĂREANU în anul univ. STANCIU (dela 1 Nov. Decan: V.A) DECANATUL. V. 1935). MERUŢIU (până la 3l Oct. (licenţiat în Mate­ . 1932--33.

născut în anul 1882. de ştiinţe din Cluj.3. Personala! didactic. titular la 15 Martie 1926. Profesor titular la catedra de Geometrie Descriptivă infinitezimală. al Societăţii mat. al Societăţii Unione mat. germane. Membru corespondent al „Societăţii Botanice Cehoslo­ vace". BCU Coroana României în gradul Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa I. Angheluţă Theodor. Profesor titular la catedra de Algebră superioară. Doctor în ştiinţele naturale. al Soc. Borza Alexandru. Cluj / Central University Library Cluj de Ofiţer. al Societăţii „Gazeta matematică". Abramescu Nicolae. Membru în secţiunea ştiinţifică a Asoc. al Muzeului Botanic şi al Gradinei Botanice din Cluj. Membru al Societăţii matematice şi al Societăţii Astronomice din Franţa. licenţiat în teologie. Decan al Facultăţii de ştiinţe în 1930—31 şi prodecan în anul 1931—32. Profesori titulari: 1. în Alba Iulia. Doctor în ma­ tematici. Numit în învăţământ în Nov. Conferenţiar la 1 Nov. Prodecan în 1919—20. „Astra" şi a „Ateneului Român" din Bucu­ reşti. al Socie­ tăţii Circolo Matematico di Palermo Italia. al Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti. al Socetâţii Gazeta Matematică Bucureşti. italiana. Membru al Societăţii române de ştiinţe din Bucureşti. al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Decan în 1935—36. Doctor în Ştiinţele Matematice. ' 3. Coroana României în grad de Coman­ dor. 1919. Preşedinte al Comitetului de Cen­ zori pentru Căminuri. născut la 31 Martie 1884. al „Societăţii Transilvane de Ştiinţe Naturale" din Si­ biu. născut în anul 1887. 1920—21. Suplineşte catedra de Teoria funcţiilor dela 1 Ianuarie 1930. Membru al Societăţii de matematici din Franţa şi al Societăţii Astrono­ mice din Franţa. agregat la 15 Sept. Referent la Zentralblatt fiir Mathematik Germania. Membru extern al „Societăţii pentru Fauna şi Flora Fen1 4 AHTJAKTJL 1 9 3 5 / 3 6 15 . Protopop onorar. 1904. în Târgovişte. 1921 prof. Directorul Institutului de Botanică sistematică. 2.

Neamţ. 4. în comuna Girov. Bratu Gheorghe. con­ strucţii şcolare cl. Membru onorar al Societăţii de Horticultura din Româ­ nia şi preşedinte al filialei Cluj. al Soc. Soc. Răsplata Muncii pentru biserică cl. Preşedintele grupului românesc din Uniunea Geobotanică a Carpaţilor. II. Gazeta Matematică din Bucu­ reşti. . Prodecan în 1921—22. Meritul Cultural pentru Ştiinţă. şi Vulturul României în gradul de Cavaler. de Ştiinţe din Bucureşti. jud. Gheorghe. Ordinul Ferdinand I. Dima. Membru în Comisiunea Mo­ numentelor Naturii.jud. Răsplata Muncii p. născut la 25 Februarie 1881. Membru al Societăţilor următoare: Societatea de Ştiinţe din Cluj. Mare Ofiţer al Coroanei României. I. Italia. născut la 28 Februarie 1880. A. 5. Directorul Institutului de Fizică generală experi­ mentală. Societe Astronomique de France. Naturaliştilor din Româ­ nia. Profesor suplinitor Ia Ca­ tedra de Calcul diferenţial şi integral. I . Soc. Societâ Astronomica Italiana din Milano şi Circolo Matematico di Palermo. reg. 1919. Grădinescu Aristide. Societe Mathematique de France. I.226 nică" din Helsingfors. Decan în 1923—24. Ofiţer al Coroanei României. 1931. născut la 1 Martie 1876 în Iaşi. rom. în Bu­ cureşti. cavaler cl. Ilfov. IV. Profesor titular de Astronomie şi direc­ torul Observatorului Astronomic. VI. 6. Nu- v . 1929—20. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. de Geografie. 1922—23. Profesor agregat dela 1 Nov. al Soc. Comandor cu stea al Ord. Botanice din Franţa. Piu al IX-lea. al Soc. Mare Ofiţer al Stelei României. Crucea comemorativă a mare­ lui război cu bareta Mărăşeşti. Membru activ al Acade­ miei de Ştiinţe din România. Numit profesor de liceu la 15 Decembrie 1909. Fost secretar general al Ministe­ rului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor în timpul dela 1. 1924—25 şi 1929-30. I. Numit asistent la Institutul de Fiziologie" din Bucureşti la 1 Noembrie 1905. Director al Biuroului ei Ştiinţific şi pre­ şedinte al Comisiunii pentru Ardeal. Doctor în Ştiinţele Matematice dela Fa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cultatea de Ştiinţe din Paris şi fost Astronom Adjoint la Ob­ servatorul din Paris. Doctor în ştiinţe naturale. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. titular dela 1923 la catedra de Fizică generală experimentală. Membru al Societăţilor de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. Doctor în ştiinţele fizice. Cavaler al Le­ giunii de Onoare din Franţa.

Membru la „Societe de Chimie-biologiaue" din Paris. Membru al Reuniunii româ­ ne de Biologie. helvetice de Şf. Preşedinte al Societăţi de Endocrinologie. Cluj cent de Botanică la Cluj / Central University Library din Geneva de­ l a 14 Mâi 1903. Grinţeseu Ioan. Numit prin concurs profesor de Botanică cu titlul provizor la Şcoala centrală de Agricultură dela Herăs­ trău (Bucureşti. secţia Bucureşti şi Cluj. Naturaliştilor 'din România. 1919 şi apoi profesor titular de Botanică generală (Ana­ tomie şi fiziologie vegetală) la Universitatea din Cluj. titular dela 3 Apri­ l i e 1931 la. prodecan în anul 1926—27. de Ştiinţe din Paris. Membru în! Comitetul "Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Membru al Societă­ ţii Regale române'de Geografie şi al Societăţii Naturaliştilor -din Bucureşti. Doctor în Şt. Naturale şi al Soc. născut la 13 Ianuarie 1874. Membru al "Soc. Crucea comemorativă de războiu (i916—1918) şi „Răsplata Muncii" pentru 25 de ani în serviciul Statului. Născut la 14 Maiu 1901. Medalia Jubilară Carol I. Do­ BCU Facult. Fost decan în anul 1925—26. 8. în Broşteni—Neamţ. Direc­ torul Institutului-de Fiziologie generală. Bărbăţie şi Credinţă cl. 11 Mai 1911). Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris.catedrale Fiziologie generală (animală). medalia „Bărbăţie şi Cre­ dinţă" cl. însărcinat cu organizarea laboratorului de Biologie al Casei Şcoalelor din Bucureşti (1913). Membru al Soc. Gy­ necologie şi Obstetrică din Cluj. sec­ ţia Cluj. Direc­ torul Institutului de Botanica generală. Cru•cea Meritului Sanitar. de Ştiinţe a Univ. Premiat de Academia Română cu premiul Adamachi. I.227 imit profesor agregatЛа: 10 Feoruarie 1928. Numiţi profesor agregat la 4 "Sept. The International "Faculty of Sciences din Londra. Dumitru. Membru titular al Academiei de Ştiinţe. I. Deutsche Botanische "Gesellschalt din Berlin. 7. Cavaler al Coroanei României. Profesor agregat de Mecanică Raţională dela 15 Mai 1931. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Membru al Soc. . Ionescu V. naturale (1902) şi Diplomat în Farmacie dela Universitatea din Geneva (1898). Doctor în ştiinţele Matematice dela Fac. I. Asistent la Institutul "Botanic al aceleaşi Universităţi (1897—T898). Decoraţii: Medalia jubilară Carol I. Crucea comemorativă a Războiului 1916—19if8. în Bucu­ reşti. Premiat*de Universitatea din Bucureşti cu premiul Hille. Membru al Reuniunii Române de Biologie.

228 Profesor titular dela Г M i e 1934. Comandor al Coroanei României. T. studii fizico-matematice. 19l9. Cavaler al Coroanei României. născut la 3' Ianuarie 1881. (străine). Avântul Ţării 1913. Gen. şi al şcoalelor Comerciale. Stanislas" cu spade. Doctor în Geografie. în Reghinul-Săsesc. I. Meruţia Vasile. fost Inspector al şcoalelor particulare. I. Inginer. fost Inspector general. Profesor titular al Catedrei de Matematici generale. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Reg. Pro­ fesor titular de Fizică teoretică şi aplicată. 1ида Gheorghe.. Răsplata Muncii pentru învăţământ «•L I. Fost Director central la P. Numit profesor agregat la 1 Oct. a Inginerilor din România. Profesor titular de geografie fizică şi descriptiva. Crucea comemorativă a Răz­ boiului 1916—19ц8. Maior Augustin. Răsplata muncii pen­ tru învăţământ cl. Mureş. Răs­ BCU Cluj / Central University Library Cluj plata muncii pentru învăţământ cl.25 Octomvrie 1871. Membru al Soc. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. Societatea de ştiinţe din. Suplineşte şi catedra de Geografie generală. Membru al' societăţilor: Association des Anciens eleves de l'Ecole Normale Superieure. fost Preşedinte al comisiunii de verificarea titlu­ rilor şi drepturilor profesorilor secundari din Ardeal. С1ш\ Societatea „Ga­ zeta Matematică": 9. „St. Fost Secretar General al Ministerului Cultelor şi Artelor. 10. Societatea de ştiinţe din Bucureşti. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Societe mathematique de France. născut la 13. Medalia jubilară Carol I. Fost director al liceului din Tulcea. Doctor în matematici. Române de Geografie. Ofiţer „Steaua României". Membru în Co­ mitetul Societăţii Regale Române de Geografie. . în Năsăud. Bărbăţie şi Credinţă cl. numit la 29) ia­ nuarie 1920. născut la 21 August 1882. în Bra^ şov. Profesional.. al înv. Directorul Institutului de geografie. Membru în Comitetul Soc. jud Năsăud. de Ştiinţe din Cluj. 11. Prodecan din 1932— 33. T. Cluj. Membru al Soc. Decan în 1931—32. I. Fost Decan şi Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe. Cavaler „Coroana României" cu spade. fost Membru în Consiliul General al Ins­ trucţiunii. numit lfr 1 Noembrie 1923. Co­ roana României în grad de Comandor. jud.

Cluj. . Fost decan în anul 1928—29. în Lecce. Doctor în chimie (30 Octomvrie 1893) şi diplo­ mat în Farmacie (Noembrie 1895) dela Universitatea din Flo­ renţa (Italia). numit la 1 Oct. Mem­ bru în Internationaler Bohrtechniker Verband ( I . reales pe anul şcolar 1922—23. Numit Conferenţiar definitiv la 1 Aprilie J912. Membru al Soc. B.ш 12. Italia. Istrati. ) şi In iCbmitetul de conducere Krassin. Director al Institului de chimie şi al Laboralorului de chimie generală. născut la 18 Noembrie 1876. Vicepreşedinte al Societăţii •dt Ştiinţe din Cluj. 1919. fiind chemat de re­ gretatul Prof. Fost membru în Cornisiunea Medico-legală din Bucureşti. Medalia jubilară „Carol I " . Comandor al iCIoroanei României. înaintat Şef de lucrări la 1 No­ embrie 1899 la acelaş Laborator de Chimie organică al Fac. „Geologische Cresellscaft "in Wien". Geol. Ofiţer „Corona d'Italia". 1919. I.6 August 1870. al Soc. Decanul Facultăţii de Ştiinţe în anul 1921—22. Membru al Soc. . de Beljjique. de Ştiinţe din Cluj. Library şi chimie industrială şiCluj / Central University precumCluj al Societă­ ţii de chimie din Franţa (Paris). al Societăţii italiene de BCU aplicată (Milano). Membru geolog colaborator şi fost director şi geolog şef al Institutului Creologic al Tlmâniei. Membru alSoc. iîn comuna Voiteşti-Gorj. Asistent la Laboratorul de Chimie Generală -al aceleaşi Universităţi dela 1 Noembrie 1894 până la 31 Mar­ tie 1898 când a trecut ca Asistent la Laboratorul Se Chimie organică al Universităţii din Bucureşti. Ingine­ rilor şi Tećrmićienilor sffin Industria îiriiriieră xlin România. Docent în Chimia organică. de France). Membru al Soc. de Ştiinţe din Bucureşti. Lineenne din Xyon. Oslrogovićh Adrian. 13. Membru coresp. N . fost vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe şi al Reuniunei Inologice din Bucureşti. J4umit conferenţiar de Chimie Generală cu începerea anului şcolar 1908—1909. Papescu-Voiteşti Ioan. ~Naturâliştilor din Bucureşti. Membru al Asoc.la 1. Profesor titular de chimie generală la Univ. Februa­ rie 1907 (primul examen de Docenţă în chimie din ţară). Regale "Române de Geografie. geol. Dr. Membru al Societăţii geologice fran­ ceze (Soc. născut . geologice Române din Bucureşti. Răsplata Muncii pentru învăţământ ćl. Membru şi vicepreşedinte âl Soc. Numit profesor titular de Geologie şi Paleontologie la 1 Oct.'Membru âl "Soc. J. Membru al Societăţii italiene de chimie (Roma). Director al Institutului de Ge­ ologie şi Paleontologie.

Chimice franceze. antartice belgiene S. Fost Direc­ tor ştiinţific al laboratorului de cercetări al Direcţiei Gazelor în Ministerul Armatei. I. germane. 15. Corespondent-al: Institutului in­ ternaţional de colaboraţie intelectuală (Soc. Subdirectorul laboratorului Arago. Pro­ fesor titular de Chimie Fizicală şi Electrochimie.. . Războiul 1913 şi 1916—1918. de' Chimie din România secţ. Preşedintele Comisiei ser­ bărilor din Octombrie 1930. Membru fondator al Turing Clubului României secţia Bucureşti şi Cluj. 1929). „Coroana Belgiei"" în grad de ofiţer. Emil. al. Rector.Quj. (1929-^30). Doctor în ştiinţele naturaie (Paris 1896). Comandor al însemnului pen­ tru Merit. Dan. etc. Co­ roana României în grad de mare Cruce. Paris". Universităţii din Cluj (1922—1926). 289—1932). OL No. născut la 26 Noembrie 1884'la Bucu­ reşti. Ofiţer al Coroanei României. Prorector în 1930—31. Preşedinte" al Soc. etc. American Asocîatîon of'PetroleumigeoldgistšColaborator la Revue de geologie et des Sciences Gonnexes. Paris". Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Library Cluj Senatorul. Universităţii. S. Ćtudes sur l'Histoire natureile du Domaine souterrain Paris şi Cluj" şi „Lucrările Institutu­ lui de Speologie din Cluj' . I. (Mon. Meritul In­ dustrial cl. olandeze. r . Licenţiat în drept (Paris 1889). „Biospeologica. membru al Soc. Preşedintele Academiei Române (1927— BCU Cluj / Central University din . Profesor titular de Biologie şi Directorul Institutului de Speologie (1 Mai 1920). Naţiunilor). al Societede Speologie. Medalia jubilară „Carol I". Director al Laboratorului de Chimie Fizi­ cală şi Electrochimie al Universităţii. Carpatine Transilvane. membru alî Comisiunil manumente*lor naturii. Bene Merente Cl. Г. membru protecator al Frăţiei-Muntene Cluj. fost consulent tehnic al Minis­ terului Armatei. Naturalistul expediţiei. membru de onoare al Soc. Comandor al Stelei Române. 14. Mare Cruce al Stelei' Române. Comandor al Legiunei de Onoare Franţa. Dr.da onoare al-„Societe Zoologique de France. anexa Sorbonei din Paris (1900—1920). Magna cum laude al' Universităţii din Berlin. născut la 15L Noembrie 1868Ла Iaşi. Răsplata Muncii cl. Rădulescu. Preşedinte . Belgica 1897—99). Direc­ torul revistelor '„Archives de Zoologie experimentale et ge­ nerale Paris"."238 Membru al Soc. organizator şi fost Director ştiinţific al Institutului Chimic Militar. Cluj. Preşedinte (1910). Racoviţă G.

Membru al Ate­ neului Român. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. History of Science Society.231 Premiat cu diverse premii şi stipendii internaţionale pen­ tru activitatea ştiinţifică în specialitate. al Ateneului Câmpia şi al Prietenilor Poloniei. în Iaşi. In învăţământ din 1916. Cavaler al ord. Directorul Institutului Zoologic. Severin. română de filosofie. Membru al urmă­ toarelor societăţi ştiinţifice: Societăţile matematice din Ro­ mânia. al Tinerimei Române şi Ateneului N. 25 ani de serviciu. ştiin­ ţifică Timişoara. Co­ respondent la „Societas Scientiarum Varsoviensis" şi la So­ ciete Royale des Sciences de Liege". p. Soc. Polonia Restituta. de Ştiinţe din Cluj. 16. Laureat al Academiei de Ştiinţe din Paris şi al Academiei Române. Preşedinte (l929) al Soc. Gazeta Matematică. Scriban A. Comandor al ord. I. Rom. libere din Craiova şi Ploeşti. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. prodecan în 1927—28. Doctor în matematici şi licenţiat în filosofie. Membru al Secţiunilor ştiinţifice al „As­ trei". Fost decan în anul 1926—27. Colaborator de onoare la Revista de Ciencias a Universităţii din Lima (Peru). Secretarul re­ vistei Mathematica. Soc. Mem­ bri. Aso­ ciaţia franceză pentru înaintarea ştiinţelor. secundar. primul (cu media zece) la examenul de capacitate de prof. Circolo matematico di Palermo. Răsplata Muncii cl. BCU Cluj / Central onoare al Congresului Mate­ Preşedinte de University Library Cluj maticienilor Polonezi (1931). de Geografie. născut la 3 Dec. Vicepreşedinte (1929) al Soc. Franţa. Profesor titular de geometrie analitică deTa 1 Aprilie 1931. Sergescu Petre. al Soc. Asociaţia istorici­ lor români. Membru al Academiei Internaţionale de Is­ toria Ştiinţelor (Paris) şi al Academiei Masaryk (Praga). 17. numit în Noembrie 1919. I. politecnică ro­ mână. Membru în iGomitetul aso­ ciaţiei Prietenii gândirei şi artei franceze. Doctor în ştiinţele naturale. 1893. Fost deputat (1931—32). Soc. Soc. născut în Noembrie 1879. Membru conferenţiar sau de onoare al Univ. la T. Legîon . Polonia. Ioan. Române de ştiinţe din Bucureşti. Severin 1932). Iorga din Bucureşti. Soc. Matematici din Ro­ mânia. al Casei Luminei din Severin. Membru de onoare al Socie­ tăţii Matematice din Belgia şi al Societăţii de Geografie din Lima (Peru). astronomică din Franţa. Secretar general şi organizator al congreselor mate­ maticienilor români (Cluj 1929. Reg. Profesor titular de Zoologie şi Anatomie Comparată.

Membru al Academiei Române.. Rene Gabriel Jeannel.232 d'honneur. numit prof. Membru corespondent al Academiei de şti­ inţe din România. titular de chimie anorganică şi analitică dela 1923. 21. Preşedinte al secţiei ştiinţifice a „Astrei" Sibiu. Răsplata Muncii pentru 25 ani de serviciu şi alte ordine. II Meritul Cultural. Membru al Societăţii chimice din Berlin. agregat la 1 Sept. Director al Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică. Doctor în Ştiinţe şi în Medicină. Profesor Titular de Mineralogie şi Petrogjraiie. Crucea comemorativă a războiului 1916— 19i8. Vi­ cepreşedinte al „Societăţii de chimie din România". Director al Inst. născut la 5 Decembrie 1883. Membru al Soc. Ioan. Rector în 1925—26. I. Făgăraş. 1919. Minera­ de Cluj / Central University Library Cluj logilor germani. numit profesor agregat la 1 Nov. Cavaler cl. Franţa. Prof. în Bucureşti. I. 19. 1919. Prorector 1926—27. Ca­ valer al ord. Tănăsescu I. Petrografie. Membru al So­ cietăţii de chimie din Paris şi al Socetăţii de Chimie Ame­ ricane din Washington. născut la 23 Februarie 1892. Doctor în chimie. Steaua României. Inginerilor şi tehnicieni­ lor din Industria minieră din România. născut la 22 Martie 1879 în Pa­ ris. 18. Mem­ bru al SocietăţiiBCU ştiinţe din Cluj. născut la 28 Octombrie 1884. în Iaşi. Fost Susecretar de Stat la Ministerul Agriculturii. Doctor în chimie. Decan în 1924—25. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. 20. Stanciu Victor. în Viştea de jos. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Doctor în Ştiinţele naturale. Membru al Societăţii de chimie din Franţa. Bărbăţie şi credinţă. Profesor agregat la catedra de chimie organică dela 23 Noembrie 1927. Secre­ tar general al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Vicepreşedinte al Societăţii de chi­ mie din Bucureşti. Prodecan în 1923—24. pentru ştiinţă. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. de Mineralogie. Prifesor titular dela 1 Ianuarie 1931. Spacu Gheorghe. Membru al Societăţii de chimie germane. Profesori de onoare. Profesor titular de biologie (1920—1931) şi Subdirector al Institutului de Speologie din Cluj (i920— . Maestru de Con­ ferinţe la Toulouse. Comandor al Coroane Române. Membru al Asoc.

Comandor al ord. pentru Merit. 1735. Misiunea oficială hydroIrîologică în Africa centrală. Subdirectorul Institutului de Speologie. Pompeiu Dimitrie. Instr. Profesor agregat la Universitatea din Paris. Profesor la Şcoala Politehnică din Bucureşti. Decoraţii: Marea cruce cu cordon a ord. în Nordul Saharei (1929). . Doctor honoris causa al Universităţii din Madrid. Conferenţiar angajat cu contract Rect. Expediţii ştiinţifice: In regiunea Nilului supe­ rior (1921—4922). în Vestul Africei (Sahara. Membru al Academiei Române. Profesor de Analiză superioară. în crauna Saint Cloud (Franţa). însărcinat cu crearea unui Vivariu. Regiunea fluviului Omo (Abi­ sinia) şi Vulcanului Elgon. asociat misiunei Muzeului de istorie naturală din Paris (1930—31). Min. Director al Semina­ rului de matematici. Născut în 1873./ Central University Library Cluj şi Franţa. Pierrc A.233 1927). Ofiţer al Legiunei de onoare. Chappuis. Adjunct: 23. apoi numit Profe­ sor de Entomologie la „Musee naţional d'Histoire naturelle" din Paris. No. Ofiţer al ord. Annales du Muieum (Zoologie) „Revue Francaise d Entomologie. ştiinţi­ fice: Exploraţii speologice anuale în România. MembruBCU Soc. Doctor honoris causa al Universităţei din Varşovia. Insărcin. etc. al Cluj Matematice din România Membru al Soc. Câte dTvoire). V. Fost preşedinte al Adunărei Deputaţi­ lor. 1920 Basel (Elveţia). 22. 26. 1922. Italia şi Franţa. Membru al Ateneului Ro­ mân din Bucureşti. 17863. Membru corespondent al Academiei Române. 28. Ofiţer al Stelei României. Fost preşedinte al Consiliului Permanent al Instrucţiunei Publice. Volta. etc. Directorul Revistelor: l'Abeille. Doctor în mate­ matici. Legiunea de onoare. Doctor în ştiinţe. VI. Născut la 5 Septembrie 1891. etc. Membru al „Societas Scientiarum Varsoviensis". de Ştiinţe din Cluj. XII. Răs­ plata Muncii pentru învăţământ cl. Coroana României. No. Profesor titular de Teoria Funcţiunilor la Universitatea din Bucureşti. 1927. numit la 1. I. Membru în Comisiunea permanentă a congreselor internaţionale de Entomologie. Jugoslavia.

a cursului de Fizică Generală pentru studenţii naturalişti. CoroanaCluj României cu BCU Cluj / Central University Library spade şi cu panglică de „Virtutea Militară". Franceze de Fizică. Intrat în învăţământ în 1919. însărcinat cu conferinţa de Analiză matematică în anii 1932—33 şi 1933—34.. pentru anul 1929—30. 26. Con­ ferenţiară suplinitoare de Chimie Analitică la Universitatea din Cluj. 1920. născut la 13 Dec. Doctor în Chimie dela Universitatea din Cluj în 1922. Examen de capacitate! pentru profesori secundari. 24. 1930—1931 cu predarea cursului de Chimie Anorganică cu studenţii anului preparator secţia Chi­ mie şi Fizico-chimice. Docenţă dela Universitatea din Cluj în 1930. în comu­ na Iaşi. Membru al So- . Do­ cent la Universitatea din Cluj în 1929. însărcinat cu predarea Termodinamicei. Bursier prin concurs al Casei Şcoa­ lelor pentru studii în străinătate. Membru corespondent aî Academiei de Ştiinţe din România. 25. la rangul de Catredă de „Fizică Moleculară". al Soc. Cluj în 1932. In Dec. 'iRomâne de Fizică. 1934. născut la Iaşi la 16 Iulie 1902. însărcinată pentru anii 1929—1930. Ianuarie 1926. 1935 Consiliul Facultăţii şi Senatului Universitar au propus ridicarea conferinţei ce deţine. Doctor în Fizică dela Sorbona în 1925. Membru al Soc. însărcinat şi cu pre­ darea. Şef de lucrări la Universitatea din Bucureşti. docenţa trans­ ferată la Univ. Conferenţiară definitivă la 1931. Conferenţiar provizor de Fizică la Universitatea din Cluj. Conferenţiară provizorie de Chimie Alimentară la Universitatea din Cluj în 1926. Conferenţiar definitiv în 1930. a Societăţii de Chimie din Bucureşti şi a Societăţii de Chimie din Paris. al Soc. Raluca Ripan-Tilici. Intrată în învăţământ în 1919 ca asistentă la Uni­ versitatea din Iaşi. Şef de lucrări la Universitatea din Cluj. Membră a Societăţii de ştiinţe din Cluj.234 Conferenţiari. Conferenţiar provi­ zoriu de Analiză Matematică din 1 Dec. Gheorghe Atanasiu. George D. născută în anul 1894 în comuna Iaşi. ca asistent la Uni­ versitatea din Bucureşti. Asistent la Institutul pentru în­ văţământul Matematicei. Docent în specialitatea „Teo­ ria funcţiilor" dela Universitatea din Bucureşti. Călugăreanu. Doctor în matematici din Paris. 1893. de Ştiinţe din Cluj.

Alba. Licenţiat în teologie. Bucerdea vinoasă. Istorie bine Şt. 6. Istorie suficient Şt. Soc.235 cietăţei de Ştiinţe din Cluj. Banciu Axente Sever (R)i Barabas Bela (M) Bică. mem­ bru în gruparea „Gând Românesc". membru activ şi secretar al Secţiei Ştiinţelor naturale. (M)* * ) Swtif* şi nota. născut Ia 13 Aprilie 1897 în com. Doctor în ştiinţe na­ turale. Naturale bine Chimie suficient Geogr. Crăciunescu Elena ( R ) Drăgulescu Coriolan ( R ) Meruţiu Radu ( R ) Simonescu Tuliu ( R ) Vancea Marin ( R ) Voichescu Petre (R): Chimie foarte bine Chimie cu distincţie Geografie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine 5. Membru al Asociaţiei In­ ternaţionale pentru Studiul Cuaternarului. List» HeenţîaţHor *) 1. 4. Docent în specialitatea Geografiei botanice. Chimie suficient Fizico-Chimie suficient Geogr. Membru corespon­ dent al Academiei de Ştiinţe din România. preşedintele cercului Botanic dela această societate. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. de Ştiinţe din Cluj. 5. Membru al Uniunii Geobotanice a Carpaţilor. Bucevschi Silvia (R). 4. Naturale bine . 5. 7. Docenţi. 3. Cavaler al Coroanei Româ­ niei. Boldor Iulian: (R)» Bodr. Membru al Soc. Florica ( R ) Bugariui Hortenzia (JR). 6.ogj Ioan. 2. de Ştiinţe din Bucureşti şi al Societăţei matematice Franceze. Membru pe viaţă al Astrei. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. Lista doctorilor promovaţi*) 1. Emil Pop. 2. 3. Secretar al Grupului Românesc. jud.

Chis Gheorghe ( R ) Geogr. Leber Margareta (M) 24. Istorie bine 30. Smădescu Adalghiza ( R ) . Pop G. Istorie foarte bine 34. Istorie bine 15. Cotoi Măria ( R ) Geogr. Matemat. Bolnar Ştefan (M) Chimie bine 29. Păunescu Ioan ( R ) Matematici suficient 38. Suciu Romul ( R ) Matematici foarte bine 44. Sumi Adalbert (M) Geogr. Sasu S. Naturale foarte bine 11. Istorie bine 32. Istorie suficient 26. Istorie bine 10. Şt. Istorie Cluj 25. 41. Dumitrescu Atena ( R ) Şt. Stan Aurelian ( R ) Geogr. Feier E. Ioan ( R ) Şt. Ciocă A. Magyar Elisabeta ( R ) Şt. Nat. Herbst Constantin ( R ) Geogr. Naturale foarte bine 40. Istorie bine 14. Istorie bine 39. Şt. Naturale bine 19. Komlosi Andrei (M) Geogr. Fabius Dorina ( R ) Geogr.236 Fiz. Istorie suficient 43. Laţiu Doina n. Istorie bine 36. Matis Edith (M) Matematici suficient 27. Rohrer Carol (M) Fiz. Măria ( R ) Chimie cu distincţie 35. Dinu Margareta ( R ) Geogr. Popescu Măria ( R ) Geogr. Istorie bine 28. Istorie bine 21. Naturale foarte bine tescu ( R ) Geogr. Chimice suficient 42. Istorie foarte bine 12. Roşu Emil Honoriu ( R ) Geogr. Kovacs Amalia (M) Matematici foarte bine 23. Istorie bine 13. Matern. bine 17. Damian Alexandru ( R ) Geogr. Reichert Ludovic ( R ) Şt. bine 9. Lula Olivia ( R ) Cluj / Central University Librarybine BCU Geogr. Negruţiu Cornelia ( R ) Geogr. Pălăgeşiu Măria ( R ) Matematici suficient 33. Zoe ( R ) Geogr. Panaitescu Elena ( R ) Geogr. Hetco Irina ( R ) Geogr. Moga Valeriu ( R ) Geogr. Istorie bine 20. Naturale. Istorie bine 22. foarte bine 37. Drăgulescu Livia ( R ) Geogr. suficient. Fleischer Mihail (G) Geogr. Nat. Istorie foarte bine 16. Pop Augustin ( R ) Geogr. BonŞt. Pinter Ludovic (M) Geogr. Matematici foarte bine 8. Naturale bine 15. Istorie suficient 46. Forro Ecaterina (M)/ Matematici bine 18. foarte bine 31. Ana ( R ) Geogr. Man Alisa ( R ) Geogr.

Istorie foarte bine Weber Fr. Naturale foarte bine Triîu Silvia ( R ) Târnăveanu Magdalena (R) Şt. 58. Şt. 54. 55.237 47. Nat. 56. 48. Istorie foarte bine Târziu Ana ( R ) Geogr. Istorie bine Trenca Minerva ( R ) Şt. 53. suficient Ţegean Măria ( R ) Geogr. Szantay Elisabeta (M) Geogr. Şt. Naturale foarte bine Todor Ioan ( R ) Geogr. foarte bine Veza Samson ( R ) Matematici bine Velea Mihail (R) Geogr. Istorie foarte bine Tănase Viorica ( R ) Şt. Nat. 57. Naturale foarte bine Matematici suficient Toth Alexandru (M) Geogr. 51. bine Geogr. Nat. 52. 50. Ioan (G) BCU Cluj / Central University Library Cluj . Şt. 49.

Institutul pentru învăţământul matematicei. Armeanca Gh. Pompeiu Dr. Angheluţă Asistent Dr. Matematici generale Prof. Catedre şi conferinţe. Chiş . 1. Bratu Astronomia Prof. Seminarul de matcmatiei. titular: Th. Bratu I. 9. titular: D. de Analiză matern. Angheluţă Teoria funcţiunilor iGonf. gratuit: N. Observatorul astronomic. P. Abramescu Geometria descriptivă Prof. 4. 6. Juga Algebra superioară Prof. Angheluţă Prof. Paris) Prof. Tiberiu Popoviciu Servitor Gh. de Anal. D. Cuş 1 3. titular: P. a) Secţiunea ştiinţelor niatimaUcc. 8. Călugăreanu Conf.B) ACTIVITATEA DIDACTICA. 2. Director Prof. şi Mecanică Supl. V. 10. 3. Director Astronom Preparator Secretar bibliotecar Prof. University Library Cluj BCU Cluj / Central Conferenţiar: G. Abramescu 1. Bratu Analiza matematică Prof. Avrămuţiu Gh. titular: G. Sergescu Geometria analitică Supl. Th. Gh. Radu Bădescu Mariana Abramescu Pop Ioan Pipaş 2. 7. Ionescu Mecanica raţională Supl. Director onorific Director* Asistent Secretar Laborant Prof. gratuit: G. 5. titular: N. titular: G. gratuit: Th. Montei (Sorbona.

care a avut loc în România cu ocazia celei de a noua adunări generale a Comitetului Internaţional al Ştiinţe­ lor Istorice. Giurgiu. Birkenmajer. Popoviciu. Nikodym. Colaboratori noui. Teodor eseu. XI (17 coaie). rectorul şc. politecnice Timişoara. Se află gata pentru tipar patru fascicule din colecţia proectată de Mono­ grafii Matematice. c) Revista Mathematica a tipărit complet şi distribuit vo­ lumele IX (21 coaie). Seminarul de Matematici a ascultat lecţiunile a trei profesori străluciţi din străinătate in­ vitaţi de noi. a) In anul şcolar 1935—36. Versailles. Fr. prof. a făcut o lecţiune despre Ştiinţele oculte şi ştiinţele raţionale în antichitate. W. Appert. Bompiani. N. M. R. Greenwood (London). în sălile seminarului BCU Cluj / Central University Library Cluj de matematici din Cluj. fost rector al universităţei din Hamburg. Frechet. de la Universitatea din Roma. V . Bucureşti. Mieii (Roma). G. A. Varşo­ via. Pentru corecturi. Juga. E. De asemeni a tipărit. a făcut două lecţiuni despre geometria proectivă diferenţială. Dl prof. univ. expediţie. prof. Ulrich (Praha). la Voi. Seminarul de matematici. G. de la Sorbona. Această adunare a făcut ca. Dna Şt. etc. b) Publicaţiile Seminarului de Matematici. Naneş. toată munca cerută] de publicarea revistei Mathematica (corespondenţă.) a fost făcută în modj gratuit de prof.239 1. Th. univ. P. Reymond. C. fost rector al uni­ versităţei din Lausanne. prof. Reymond (Lausanne). Messina. Cracovia. univ. Dive. prof. primele zece coaie din volumul XII. Nicolescu. Al. A. C. P. Cluj. contabilitate. prof. până în Iulie 1936. Singh (Lucknow. Sergescu. In Mai 1936. Blaschke. A. Dl prof. Dl prof. In Noembrie 1935. să ia cuvântul profesorii străini: A. corecturi. etc. univ. IX şi XI sunt: A. India). Ca şi în anii trecuţi. Seminarul de matematici a luat o parte foarte activă la organizarea adunărei academiei internaţionale de istoria ştiinţelor. Marseille. dânsul a fost ajutat de Dl Tib. In Aprilie 1936. a făcut două lecţiuni despre Geo­ metria integrală. A. . Calapso.

Netter. Vetulani. Novac. univ. Travaux Acad. Cracovia. Mathematica a ob­ ţinut 12 schimburi noui de reviste. Sergescu a participat la Congresul de filosofie ştiinţifică din Septembrie 1935. Vescan. Matematica! în antichitate. prof. a) A organizat. Institutul pentru învăţământul matematicei. ajutat de Dl Tib. Memoriile Soc. Matematice din Calcutta. Th. P. din Peking. la Jubileele profesorilor E. In Ianuarie 1936. De asemeni. publicaţia facultăţei de ştiinţe din Lima. Cracovia. etc. 1 . Dl prof. Sergescu a făcut acolo trei lecţiuni în Ianuarie 1936. Semina­ rul de Matematici a participat. Sergescu. prof. două conferinţe ale Dlui T. Mattem. cu subiectele: cercetări recente în teoria ecuaţiilor algebrice şi Aspecte ale matema­ ticei modeme. Zygmund. Praga. a luat parte la jubileul de 40 de ani de apa­ riţie ai revistei Gazeta Matematică din Bucureşti.. 2. Peru. de la Soc. Wilno. Publicaţiile univ. cursuri de matema­ tici elementare. Dela 1 Iulie i935 până la 1 Iulie 1936. a organizat un Seminar de axiomatică. inter­ venţiile Dlui V. în care s'a tratat toată materia din progra­ mele fostului liceu real. Sciences Leningrad. la Paris. Angheluţă a organizat cursurile specialepentru toţi studenţii în matematici: 1. Dl prof. Toate sunt inventariate în biblioteca Seminarului de Matematici. Q. P.. Prof. etc. R. Intre schimburile noui cităm: C. e) In ceea ce priveşte legăturile cu străinătatea. (Istoria Matematicei). ceea ce ridică numărul re­ vistelor venite în schimb la 82. W. univ. Invitat pentru a treia oară de Institutul des Hautes £tudes de Belgique din Bruxelles. ci­ tăm trei conferinţe ale dlui Tib. Le Mans. prof. P. Intre conferinţele ţinute la acest seminar. Popoviciu despre Axiomele numerelor reale. univ. Goursat şi J. P. F.240 Hhebault. Popoviciu. prin telegrame şi discursuri. prof­ il. b) Dl prof. ca şi în anii trecuţi. Wilkosz. d) In cadrul Seminarului de Matematici. Ser­ gescu. de Kharkow. Hadamard din Pa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj ris. Dl prof. dânsul a fost ales colaborator de onoare la Revista de Ciencias. K.

de Dl Inginer Al. Acest aparat. Bratu. Ionescu.241 2. Dl Tib. Th. 3. Bindea. Popoviciu a făcut două expuneri despre Diametrul Transfinit al Mulţimilor plane nemărginite. G. Călugăreanu) a publicat fasci­ colele 3 şi 4 de chestiuni de examen. E. (Geometrie Diferenţială). aparatul a fost montat şi echilibrat. Inginer N. Dl V. A. analog cu lunetele şi telescoapele din centrele mari astronomice din Europa.. s'au ţinut regulat şedinţele de Seminar Matematic în fiecare Marţi (6—7) şi Joi (5—7). au fost făcute. d) Cercul Matematic al Societăţei de Ştiinţe din Cluj a ţinut regulat şedinţele în ultima Miercuri din fiecare lună. Vescan. c) Sub conducerea Dlui prof. Conf. D. din Paris. Şedinţele de Joi au fost consacrate problemelor şi chestiunilor de pregătire în vederea examenelor de capacitate pentru profesorii secundari. tot în mod gratuit. propuse la Cluj. locot. O b s e r v a t o r u l astronomic. Au mai făcut expuneri Dnii T. Czeke. cu so­ luţiile lor. Drele M. etc. afină şi proiectivă. care au fost necesare pentru aceste operaţiuni. Drăguţ. E. In şedinţele de Marţi s'au făcut expuneri de memorii sau teorii matematice moderne. Câteva piese. 3. Dl Prin. în mod gratuit. atât pentru mişcarea de orlogerie cât şi pentru mişcările diferenţiale în declinaţie şi ascensiune dreaptă. Guţu. Geo­ metrie diferenţială. care e unicul telescop din ţara noastră. Hidrodinamică. G. Angheluţă. şi cu cola­ borarea tuturor profesorilor şi asistenţilor. G. W . V. Călugăreanu. e) Asociaţia licenţiaţilor înUniversity Library Cluj BCU Cluj / Central matematici ai Universităţei din Cluj (Preşedinte conf. şi un telescop cu oglinda Couder de 50 cm. de D. Solaş. neputând obţine fondurile ne­ cesare. Observatorul Astronomic din Cluj are Q lunetă ecuato­ rială cu obiectivul Zeiss de 20 cm. (Mecanica Raţională). iar legăturile electrice extrem de compli­ cate. Moise. Prof. ANUARUL 1935/36 16 . Novac a făcut patru expuneri despre Teoria matricelor. au fost lucrate în Atelierele Universităţii. Stan. ar fi trebuit să fie montat şi pus la punct de însuşi constructorul lui. Din cauza crizei financiare.

1. cât şi la ecuatorial. ce se găsesc înregis­ trate pe 24 clişee. S'a reparat şi pus în funcţionare la Observatorul din Bu­ cureşti seismograful nostru dela Cluj. cu studenţii dela Mate­ matici. Lucrări. In anul acesta s'a terminat calculele încă pentru 6 clişee. 1. Geometria analitică. lecţiuni şi anume: Geometria elementară cu anul I. care a dat acolo cele mai bune înregistrări. Geo­ metria infinitezimală. Programul cursurilor. în tot cursul anului şcolar 1935—36.000 de stele. Clişeele fotografice sunt luate la Paris. Toate calculele se fac în dublu şi absolut separat. s'a încredinţat Obser­ vatorului din Cluj zona + 20°. şiCluj / personalul ajutător unde trebue să cu Central University Library Cluj se determine poziţiile a 25.242 Astfel s'a instalat în mod definitiv luneta şi telescopul ecuatorial pentru cercetările vizuale. ItTicolae Abrameseu. Profesor titular de geometrie descirptivă şi infinitezimală. pentru a fi siguri de exactitatea rezultatelor obţinute. De asemenea s'a instalat o miră pentru luneta meridiană. Directorul Observatorului a lucrat şi în vara anului 1935 la Observatorul din Paris şi a adus în ţară un nou stoc de clişee. A făcut în mod efectiv în anul şcolar 1935—36 două sute două. cu anul I I . Fizico-Matematici şi Geografie. cu anul IV. atât la lu­ neta meridiană. Observatorul colaborează la marea lucrare interna­ ţională: Harta fotografică a Cerului. pentru calculele în curs. 2. 33 de lecţiuni. Ar­ BCU meanca. iar toate calculele necesare pentru catalogarea astrelor fotografiate se fac de noi la Cluj cu ajutorul Dlui I. sporind astfel preciziunea pentru determinarea orei. La Observator s'a făcut regulat. Dintre cele 4 zone cu care e angajat Observatorul din Paris. 45 lecţiuni. Geometria Descriptivă cu anul I I . 45 de lecţiuni. 79 de lecţiuni. aşa că în anul trecut şi anul acesta sau făcut 12 clişee. astronom. . lucrări practice de Astronomie. 202.

2 ore de curs şi 3 ore de seminar săptămânal. 7 ore. a reluat cursurile la 1 Februarie i936 şi a făcut până la sfârşitul anului. Profesor titular de algebra superioară. cursul de Algebră elementară. B . 51 ore. Pentru intervalul de la 1 Noembrie 1935 până la 1 Febr. . a fost făcut de Dl asistent R. 4. anul I. In fine. Ioneecn. Analiza Matematică. » .243 ТЛ asistent Ћ. 1936. A făcut următoarele cursuri: Astronomia. Cosmografia. cu studenţii anului I I I . şi anume: Alge­ bra elementară. cu . BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. şi anume 87 tde lecţiuni. D . 14 ore. Angheluţă. cu anul I. pentru studenţii anului I. Fiind încă bolnav. '67 ore seminar: Hidrodinamica. în mod efectiv. Seminar de astronomie. Şi anume: Mecamica Raţională. 97 . Pe lângă aceasta. Bădescu. Armeanca a făcut: Trfgonometria. cu stu­ denţii anului I I . cu stu<fdenţii anului I I I . catedra a fost suplinită de Dl Tiberiu Popoviciu.studenţii în geografie. Бааевси a completat aceste cursuri prin 56 de şedinţe de seminar şi anume: Geometrie analitică. Geometrie descriptivă. cu anul I I . 1 oră curs şi 1 •oră seminar săptămânal. 80 (optzeci) Ae ore de curs de Algebră Superioară cu studenţii anului I I . A făcut în mod efectiv 180 (una sută opt zeci) de ore de »curs şi seminar. "profesor titular de mecanică raţională. Dsa a făcut în acest timp 78 de ore de curs. cu studenţii anului I.ore curs. cu studenţii anului IV. Th. O. Algebra superioară. cu studenţii anilor I I I şi IV. 71 -de ore de curs şi seminar. 31 de şedinţe. 36 lecţiuni. 17 ore. Bratn. 25 de şedinţe. Prdfesor titular de astronomie. Dl astronom I.

Dl Tib.. 39 lecţiuni.de Analiză: Matematică".. Dima.. A.. Preparator: Gheorghe P... b) Secţiunea ş t i i n ţ e l o r fizico. 120 de ore. Teoria funcţiunilor.. anul IV. Popoviciu a făcut 24 ore de curs de Analiză Matematică. A făcut în mod efectiv. Nedelco. Curs special de Geometrie diferenţiată ]>roiec~ tivă. cu studenţii anului I V » 58 de lecţiuni. G. 1. probleme cu studenţii I I . ore. făcut 129. 182 (una sută optzeci. Profesor titular de geometrie analitică. Catedra de fizică generală experimentală* Prof. 1 1 1 & Petre Sergescu. Directorul Institutului de Fizică Generală Experimentalăi Şef de lucrări: Augustin Roth. G.244' 5. titular de matematici.» BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. . titular. Şef de atelier: Carol Policek. studenţii a *** lui II. curs. A făcut în mod efectiv 118. Is­ toria Matematică. Geometria analitică. şi două)> de lecţiuni şi anume: Analiza Matematică. generalei 1 A. Profesor. (una sută două zecii şi: nouă).. 92. 14 lecţiuni. в . Asistenţi: Hariton Ţintea. Petre Pogăngeanu. cu. şedinţe de seminar. Isto~ ria Matematicei. 37.. de ore de curs şi seminar şi anume: Matematici generale. (una sută optsprezece) lec* ţiuni şi anume: Aritmetica. cu studenţii anului III. 7 lecţiuni. fuga. de."(Matematica în antichitate). 4 lecţiuni. cu studenţii anului IV. Călugâ-reanu Conferenţiar. 58 de lecţiuni. cu studenţii anului I.. Pe lângă aceasta.

Catedra de fizică teeretică şi aplicată. -comun pentru studenţii anului I I I şi IV ai Facultăţii de Ştiinţe. 3. Anul II. Lucrări practice de laborator cu studenţii anului I I I -şi IV. 270). fn chimie. 2 ore de seminar şi conferinţe. fizico-matematici şi fizico-chimice. S'a făcut în «mod efectiv un număr de $4 ore de curs şi de seminar. secţiile: Fizică. Asistenţi: Ioan Maxim. în fizică şi fiiicomatematici. în cari s'a tratat complect ma­ terialul Cursului de Electricitate şi . my) şi din Snul IV (Vineri . Servitori: Gheorghe Tnras. Maior. Agneta Kosa şi Toma Xosa. Mecanic: Ştefan Bodor. Laboranţi: Arpad Pazsrnt. Mecanici: Ioan Oroian. 2. titular: A. Preparator: Teofil Vescan. Directorul BCU Cluj / Central Fizică teoretică Cluj aplicată. 1. 8 ore de îndrumări la ibacrările de laborator. Valeriu Novac. b) Lucrări practice de măsurări electrice: două serii a 20 de şedinţe de câte 3V2 ore cu studenţii din Anul I I I (Mier­ curi 3. Anul I. Vasile Hossu. im ) şi anume: ? . după programul publicat în Anuarul 1933—34 (pag. lucrări de laborator şi seminar pentra studenţii tuturor sec­ ţiilor. con­ stând din: a) Teoria lucrărilor practice de laborator cu 36 ore efec­ tive de explicări. 4 ore de lucrări de laborator (un semestru). Fizico-Matematici şi Fizico-Chhnice. Prof. Curs ciclic de doi arii. cu care s'au făcut numai 4 ore de lucrări practice săptămânal. Servitoare: Veronica Mureşan. Mann Adalbert.Magnetism. secţiile: tizică.d. afară de naturalişti. (de îndrumare): 4 «ore de curs pentru studenţii în ştiinţe naturale. în fizicochimice. Institutului de University Library şi Şef de lucrări: Victor Marian.к 245 Custode ЂЉЂсЛесат: Elena 'Oros. Anul III. 4 ore de lucrări practice de atelier mecanic (un semestru).

Gauss. electroni. 317) s'au mai făcut trei lucrări de: Ele­ ctroliză. Radio­ activitatea naturală Lucrările soţilor Curie. Renaşterea. spectre atomice şi mo­ leculare. electrometrilor şi wattmetrilor ~J5 lucrări). Conferenţiar definitiv:: &• Athanasiu. 4. Ionizarea gazelor. 3. Descartes. în 20 de şedinţe de câte 3V2 ore (Sâmbăta a. BCU Cluj / Central University Library Cluj von GueGalileu. m.. raze catodice şi anodice. Fizica în seco­ lul al XVIII: Galvani. b) Fizică Moleculara. Desvoltarea fizicei în secolul al XlX-lea: Ampere. im cari s'a tratat următorul material (cu lecturi franceze şi ger­ mane din autorii mai importanţi): Fizica în antichitate. Fresnel. R. Huyghens. Arabii. conductibilitatea calorifică. Izotopi. cursul a fost desvoltat după programul următor: Ioni. Famila Bernoulli. Conferinţa.) In afară de lucrările menţionate în Anuarul din 1934—35 (pag. comptorul Geiger-Muller. Fizico-Ghimice şi Chimice. Meyer^ Carnot. Camera Wilson. selTuri şi inducţii ratrUiale (8 lucrări). Kepler. în vederea examenului de capacitate pentru profesorii secundari. 18 ore de curs pentru aceeaşi stu­ denţi. In lafară de chestiunile expuse şi în anii precedenţi: Căldurile specifice şi teoria cuantelor. elementul termoelectric. studiul galvanometrilor. Arago. şi anumer a) Termodinamica. J. S'au făcut în mod efectiv 32 ore de Curs. S'au făcut 63 de ore de curs. Joule» Clausius şi alţiL Cancepţiile moderne ale fizicei". Otto ricke. celule fotoelectrice (2 lucrări). pentru studenţii anului II Fi­ zică. seriile radioelementelor. Faraday. susceptibi­ litatea jnagnetică. Volta. Laplaee. 45 ore de curs după programul pu­ blicat în Anuarele precedente. Poloniul şi Radiul. de fizică. Teoria . Lagrange şi alţii.. caracte­ ristica dinamului. Curs de Istoria fizicei şi terminologie franceză şi ger­ mană cu studenţii anului preparator dela secţiile fizică şi fizico-matematici. Newton. capacităţi'. de Verificarea legilor lui Joule şi de Radiofonie (cu 5 lecţii introductive). Evul me­ diu. Gazele radioactive. Grecii şi romanii. Lucrări practice de laborator efectuate cu studenţii îns matematici din anul I I I . oscilograful.246: Măsurări de rezistenţe.

Mecanic electrician: Iosif Ghebefiighi. Absorbţia nucleară a radiaţiilor r şi producerea de pozitroni. liber parcurs. descoperirea neutronului. Transmutarea atomilor. Ileana Stuparu. Efectul Compton. Radiaţiile fi. Radiaţiile emise de Radio-elemente. protoni. Lucrările lui Fermi şi colaboratorii săi. Directorul general al Institutului de Chimie şi Director al Laboratorului de Chimie Generală. -Experienţele lui Rutherford. BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Secţia ştiinţelor chimice. Laboranţi: Mihail Ţentea. Radioctiuitatea artificială. Radiaţiile cosmice. In acest an şcolar. Livia Ţentea. Clasificarea radioelementelor. Reacţii nucleare. Explicarea emi­ siei razelor Y nucleare. Ioan Cadariu. Maestru sticlar: (vacant). dela ore- . 1. spectrele y. defectul de massă şi echivalen­ ţa massei cu energia. Prof. Asistenţi: Victoria Medianu. Experienţele Iui Chadwick. Preparatori: Virgil Galea. diîracţiunea prin cristale. numărarea di­ rectă a particulelor a. titularul catedrei a ţinut 95 de prele­ geri de chimie generală. Diferite scheme şi tablouri de clasificare şi de evidenţiare a reacţiilor nucleare. Particulele a. De­ zintegrări cu particule a. spec­ trele magnetice. Miercuri şi Joi. legea Geiger-Nuttal. măsurarea sarcinei electrice. Casier-contabil: Alexandru Băjenaru. Luni. Radiaţiile y. Mecanic brevetat: Andrei Ghebefughi. Ionel Tanislau. Marţi. Structura atomilor şi clasificarea lor Tn sistemul perio­ dic. Măria Macarovici. deutoni. titular: Adrian Ostrogovich. trecerea particulelor a prin materie.247 transformărilor radioactive. Descoperirea soţilor Joliot-Curie. Fochist: Ioan Cociş. dezintegrări cu ajutorul neutronului. Şef de lucrări: Gheorghe Ghiorghiu. Catedra de chimie generală. spectrele magnetice.

Pe de altă parte sub supravegherea Dlui Prof. Valentin Nicolaescu (dela 1. Miercurea dela 14 Ia 18. Petre Voichescu. Pro­ BCU Cluj Central University dela 14 la gramul a fost publicat precedent. urmându-se programul stabilit de Dl. V I . Asistenţi: Virgil Armeanu. în ştiinţe naturale şi fizico-chimice din anul I. Prof. pre­ parator. în 13 şedinţe de câte 4/ ore.248 le 18. V. după programul publi­ cat precedent. asistent de curs fiind Dl Ion Cădariu. Prof. Macarovici. I I I . 1936). 1936). Constantin Macarovici. asistentă şi Dl. 1936). 3. Gheorghiu. titular şi publicat în precedentele anuare. Galea. Ostrogovich. S'au ţinut 36 şedinţe de câte 4 ore. Galea a ţinut 22 de prelegeri de o oră fie­ care (curs şi seminar). Tanislau. Augustin Pop (1—30. Şef de lucrări: Petru Spacu. Marţea şi Joia. în amândouă semestrele. Augustin Pop (dela 1. cu studenţii în chimie şi fizico-chimice din anul preparator. titular: Gheorghe Spacu. Ileana Biicos. în 8 şedinţe de câte 4 ore. titular A. .15 la 19. asistent. Laboranţi: Sabin Tolan. 1936). 1936). Miercurea Library Cluj 18. dela orele 14 la 18. Directorul Laoratorului de chimie anorganică şi analitică. Tanislau şi au avut loc în semestrul I I . titular şi pu­ blicat precedent.30. Catedra de chimie anorganică şi analitică. Preparatori: Lia Dima (până la 31. Programul desvoltat corespunde cu acela publicat în precedentele anuare. şef de lu­ crări şi Dl. Secretar-bibliotecar: Măria Brumaru (până la 31. Prof. Gh. V. prepara­ tor. Ervin Popper şi Coriolan Drăgulescu. I. tratând în mod elementar legile şi noţiu­ nile fundamentale ale chimiei. după programul întocmit de Dl. Gheor­ ghiu şi I. Dl V. şi au avut loc în semestrul I. IV. Au asistat studenţii în chimie. Lucrările practice cu studenţii naturalişti au fost condu­ se de Dna M. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico^hknişti din anul preparator au fost conduse tot de Dnii Gh. I I I . Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico-chimişti din anul I-iu au fost conduse de Dl.

Ion Flueraş şi Justina Borza. b) Lucrările practice de Chimie Alimentară. c) Lucrările practice de chimie analitică cantitativă au fost efectuate în: 40 şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate Clujstudenţii BCU Cluj / Central University Library de secţiei chimice. Trecventate de stu­ denţii anului I I secţia chimie şi fizico-chimice. 266—267. S'au ţinut în localul Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică Conferinţele <de Chimie Alimentară şi lucrările practice menţionate mai jos: a) Conferinţe de Chimie Alimentară: 18 conferinţe a IV2 ore conferinţa. 42y şedinţe a 7 ore fiecare. . 20 şedinţe de laborator a 7 ore fiecare.enţii secţiunei fizico-chimice. definitivă: Raluca Ripan Tilici. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chi­ mie.249 Servitori: Măria Deac. Fochist: Nicolae Niţă. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie. Conferinţa de chimie alimentară. Analiză de alimente: 22 şedinţe de laborator a 7 ore şedinţa. e) In cursul acestui an s'au mai ţinut cu studenţii anu­ lui preparator. b) Lucrările practice de chimie analitică calitativă au fost efectuate în 39 şedinţe a 7 ore fiecare. anul I I I . anul I I I . frecventate de studenţii anului IV secţia chimie şi 20 şedinţe a 7 ore. Programul cursului este identic cu cel publicat in anuarul 1932—33. de către Dnii Petre Spacu. Conf. d) Lucrările practice de analiză de gaze au fost efec­ tuate în 20 şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chimie. Coriolan Drăgulescu şi Constantin Macarovici. frecventate de stud. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie şi fizico-chimice. pag. a) S'au ţinut în total 40 prelegeri de chimie anorganică a IV2 oră. frecventate de studenţii anului I I I chimie. 25 lecţiuni de chimie anorganică elementară şi terminologie chimică franceză şi germană.

metode de măsură. Electrochimia. Statica chimică. Cursul de Chimie Fizieală şi Electrochimie (3 ore săptă­ mânal). Reacţii rever­ sibile. Ciclul 6. Catalize. Directorul Laboratorului de Chimie fizieală. /teoria stărilor reduse şi aplicaţiile ei. Spectrochimia şi aplicaţii. 1936). Custode: Fluor Rădulescu (până la 11. Catedra de chimie fizieală. legile metabolismului radioactiv. 2 şi 3 al termodinamicei şi aplicarea lor la sistemele chimice. Isochora lui Van't Hoff. BCU Cluj Central University Library Cluj b) Structura atomului: nucleu şi electroni. Prof. Preparator: Octavian Jula (până la 31. Energetica chimică. Măria Alexa. Exemple şi aplicaţii. Asistenţi: Florica Uzescu-Bărbulescu. Laborant: Constantin Săndescu. Teoria torulară. a) Atomistica: Certitudinile definitive asupra structurii corpusculare a materiei: Moleculă. mărimile respective şi determinarea lor experimentală. Servitori: Măria Dumca.250 3. a avut ca subiect: Ciclul I. Principiul 1. Ciclul 7. Teoria lui Bohr. Determinarea mărimilor respective. Generalităţi. Alexa. Şef de lucrări: V. Reacţiuni de di­ ferite ordine. VII. Proprietăţi aditive şi specifice. Chimia dispersoidelor (chimia coloidală). Dinamica chimică. Echilibru chimic. Octet. Entropie. Constantele optice. Echilibru omogen şi etero­ gen. Ciclul 2. V. Sistemul: periodic. c) Radioactivitatea. 1936). Teoria Fazelor. Teoria cinetică: a gazelor şi lichidelor. 1936). Ciclul 4. Aplicaţiile ei ştiinţifice şi tehnice. Numărul de ordine şi semnificaţia lui. Afinitate şi măsura ei directă şi in­ directă. Date esenţiale. Determinări şi aplica­ ţii. Valenţă şi covalenţă. VIII. Ciclul 5. Călduri specifice la temperaturi joase. . Ciclul 3. Proprietăţi generale ale materiei. titular: Dan Rădulescu. Valeriu Moga (dela 1. Generalităţi. Disociate. Ion Suciu. atom.

Conductivitate. Catedra de chimie organică. la pagina 275. Servitor: Nicolae Topan. Vâscozimetrie. Pile de concen­ traţie. Asistenţi: Alexandru/ Central University Library Cluj BCU Cluj Silberg. a) Curs cu studenţii anului I I I (partea I-a). analiză conductrometrică. Separări. Colocvii. e) Curs şi colocvii cu anul preparator (secţia chimie şi fizico-chimice). (analiza or­ ganică calitativă şi sinteze). 49 prelegeri: a 1 oră. Lucrări de Chimie-Fizicală. titular: Ioan Tănăsescu. Şefi de lucrări: Elena Tănăsescu. Directorul Laboratorului de Chimie organică. Analiza rapidă. făcute de Dl Giorgio OstrogovLchv şef de lu— ( . 32 şedinţe a 6 ore. 274. > I . c) Analiza cantitativă electrochimică. frec­ ventate de 10 studenţi. 21 şedinţe a 6 ore şedinţa. CSrioscopie. frecventate de 5 studenţi. d) Sinteze electrochimice. Calculul randa­ mentului de curent şi energie. Eugen Ramonţeanu. I I . Spectrometrie. ) Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933— 1934. Laborant: Grigore Silaghi. Refractometrie. Giorgio Ostrogovich. Microcrioscopie. la pag.. Polarimetrie. Ci­ netica chimică şi cataliză. Grad dedisociaţie. 44 prelegeri a 1 oră. analiză potenţiometrică. Lucrări practice de Electrochimie: a) Culombmetrie. Prof. b) Lucrări practice cu studenţii anului I I I . frecventate de 10 studenţi.b) Potenţiometrie: Potenţial de contact. Determinare de Ph prin di­ ferite metode. frecventate de 9 studenţi. d) Lucrări practice cu studenţii anului IV. (partea Il-a). Pile. 41. Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933 — 1934. Preparator Măria Cinobloch Ionescu. Densităţi şi aditivitate. Ebulioscopie şi tensiometrie. c) Curs cu studenţii anului IV. (analiza orga­ nică cantitativă şi sinteze).25P Lucrări practice: 8 ore săptămânal.

Chappuis. din exerciţiul 1936—37. 1. care trebue ~pus în lumină cum se cuvine. Sub-directorul Inst. de Speologie: Petru A. pag. Laboranţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj Ana Budai. 321 şi urm. Preparator entomologist: Frederica Crenian.studenţi. îmi rezerv dreptul ca în Anuarul următor să revin asu­ pra efectelor „mizeriei laboratoarelor" ce nu au putut fi în­ lăturate decât într'o redusă măsură de fondurile extraordi­ nare acordate pentru înzestrarea laboratoarelor de către gu­ vern. . G. n'aş putea s'o prezint altfel decât cum a Jost schiţată în raportul meu din anul trecut (Anuar 1934—35.). Servitor: Florea Flueraş.252 •crări. primele sume de acest soiu ce Universităţile noastre au primit dela 1931 încoace.540.— ce provineau din taxe studenţeşti. Margareta •Codreanu. Notez numai că pentru anul şcolar 1935—36. Inst. titular: Em. d) Secţia ştiinţelor naturale. Fotograf: Iuliu Viragh. S'au făcut 43 ore de curs şi colocvii. frecventate def 1 2 . In acest an şcolar mizeria laboratoarelor a fost aceiaş ca în anii precedenţi. Secretară: Clara Nagy. Şef de echipă speologică: Ioan Roth. raport a cărui reproducere aci ar constitui o cheltuială ce se cuvine să fie evitată într'o perioadă de cri­ ză ca cea în care trăim. C a t e d r a d e b i o l o g i e ş i i n s t i t u t u l d e s p e o l o g i e . de Ştiinţe decât: Lei 9. Dumitru Flueraş. Racoviţă. Prof. Asistenţi: Vaier iu Puşcariu. fapt me­ ritoriu al stăpânirei şi îmbucurător pentru noi. Directorul Institutului de Speologie. de Speologie n'a încasat dela Fac. Radu Codreanu. Raportul Dlui Director asupra stării şi activităţii Institutului de Speologie. după normele indicate de către Directorul LaboratoruJui.

Nu s'a mai putut încasa din anul 1931 nicr. inclusiv acele pentru-excursii şi exploraţii. . din buget s'au supri­ mat toate subvenţiile pentru material. marea majoritate a achizi­ ţiilor noui sunt schimburi şi daruri. dat fiind strictanevoe de a fi documentat cu descrieri. observaţii şi experien­ ţe. un fond pentru excursii şi exploraţii. 2.253A ) Biblioteca. E ) Colecţia Biospeologică. sub diversele ei BCU Cluj /şi. . Curs pentru studenţii anului IV dela Ştiinţele naturale. astfel că funcţionarea „Fototecilor" descrise în raportul 1930—31 suferă o reînoită întârziere. B ) Colecţia de Hărţi geografice. Nici o schimbare. Programul cursului este publicat la pagina 86 (vezi F a ­ cultatea de Medicină). Obiectul principal al acestei colecţii este ilustrarea Cursului de Bio­ logie generală care nu poate fi pur verbal. Biologie generală. A sporit cu câteva clişee executa-te de personal din spese proprii. S'a continuat cu catalogarea Bibliotecilor Institutelor de Speologie (s'a ajuns la N o . G) Exploraţii speologice şi faunistice. Colecţia a sporit cu vre-o 80 de diapozitive noui. C. Racoviţă. D ) Colecţia de Diapozitive pentru Proiecţiuni. F ) Fauna Transilvaniei. 3499). E. Mă si­ lesc însă ca în această colecţie să mai figureze şi Speologia. în general. 4197) şi de Z o o l o ­ gie (s'a ajuns la No. Nici o schimbare notabilă din lipsă de mijloace. de a fi bazat pe obiecte concrete şi foarte variate. două abonamente de periodice. C ) Colecţia fotografică. dar catalogarea pe fişe n'a putut continua. Prof. N u s'au putut face cercetări pe teren din lipsă de fonduri. ori ce documente ilus­ aspecte Central University Library Cluj trând legile generale ale Istoriei naturale. Bineînţeles că în sporul dealtmintrelea modest al Numerilor nu întră decât foarte puţine cărţi cumpărate şi numai. Nici o schimbare.

Elena Darea. I. Scriban a făcut excursii zoologice la lacu­ rile şi apele din jud. A. I. Lucrări BCU Cluj / Central UniversityAnatomie comparată practice: Zoologie şi Library Cluj pentru Nevertebrate. Prof. Directorul Inst. In total s'aUj ţinut 78 ore de curs în 52 de prelegeri a 1 şi jumătate ore fiecare prelegere. Excursiuni: 1. Preparatori: Nicolae Pogorevici. Servitori: Cristina Nagy. Scriban a făcut o excursiune pe valea Oltului pentru cercetări ştiinţifice. I I I şi cu s t u ­ denţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . de Zoologie şi Anatomie comparată. Mecanic: Ioan Ardeleanu. Elena Badiu. 1. Scriban. 3. Crustalo Acrivo: Excursii zoologice în cursul lunei Au­ gust la Galaţi. Prof. însoţit de personalul ştiinţific ş i de studenţii cari urmează cursul de Zoologie şi Anatomie com­ parată. a făcut o excursie în regiunea Abrudului în decursul l u n e i Maiu. cu studenţii naturalişti anii I. de 3 ori pe săptămână. Grădinar: Dezideriu Roşea. Scriban. Ilfov. Scriban a făcut excursii în jurul Clujului pen­ tru lucrări ştiinţifice şi recoltarea materialului necesar lucră­ rilor practice ale studenţilor. I I . A. Şef de lucrări: Eugen Epure. de 3 ori pe săptă­ mână. cu studenţii naturalişti din anii I. I. 4. 5. 6. Sulina şi Vâlcov pentru recoltarea ma­ terialului necesar t e z e i de doctorat. Pof.4554 3. Eugen Epure a făcut excursiii zoologice în sudul BasaT a b i e i şi pe litoralul Mărei Negre. a 2 şi jumătate ore fiecare şedinţă. Catedra de zoologie şi anatomie comparatăProf. I I I şi cu studenţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . A. Tulcea. Laborant: Ioan Jurca. I. In total sau ţinut 102 ore de lucrări practice în 68 de şe­ dinţe. 2. III. I I . Cursuri: Zoologia şi Anatomia comparată a Neverte­ bratelor. i . Desenator: Emil Roşu. II. titular: Ioan A. A. Asistentă: Acrivo Crustalo.

preparator. Ştefan Peterfi (dela 1. Laboranţi: Ileana Harastoşi. 210—215. Şef de lucrări: Ion Mihăilescu. IV. 5.255 IV. Nistor Şan ta. deci 55 de ore şi jumătate. Catedra de fiziologie generală. Asistent: Eugen A. b) Desinfectarea materialului împăiat de paseri şi ma­ mifere. conservate în alcool şi formol. deci 133 de ore şi 15 demonstraţiuni experimentale. Programa amănunţită a cursurilor. 1936). de câte 3 ore şi jumătate. V. a) Revizuirea şi umplerea borcanelor cu piese zoologice şi anatomice. In cursul acestui an şcolar s'au făcut: 37 şedinţe de curs de câte 1 şi jumătate ore. Prof. 1936). BCU Cluj / Central University Library Cluj Şef de lucrări: Corneliu Degan. Directorul Institutului de Fiziologie generală. . Prof. Planşe: Executarea planşelor anatomice pentru cursul de Anatomie comparată şi Zoologie (Nevertebrate). titular: I. titular: Aristide Grădinescu. VI. c) Aranjarea materialului recoltat în excursii pentru îm­ bogăţirea colecţiilor Muzeului zoologic. făcute de Nicolae Pogorevici. Asistent: Rodica Olteanu-Crintea (până la 31. Ion Peteanu. Preparatori: Valeria Grădinescu. III. Muzeu: Lucrări pentru conservarea materialului din colecţia zoologică a Muzeului Ardelean. Material didactic: Determinarea şi montarea materia­ lului recoltat în excursii pentru lucrările practice ale studen­ ţilor. Toate acestea au fost relativ la funcţiunile de relaţiune şi glandele cu secreţiune internă. 4. pag. Pora. Grinţescu. Catedra de botanică generală. lucrărilor practice şi •demonstraţiunilor a fost publicată în Anuarul Univesităţii pe anul 1927—28. 38 şedin­ ţe de lucrări practice. Directorul Institutului de Botanică Generală.

Lucrări practice: 5 ore pe săptămână. Lucrări practice: 6 ore pe săptămână (un semestru). obligator pentru studenţii îm Ştiinţele Naturale şi Geografie cu Şt. Naturale şi ai anu­ lui I I Geografie cu Şt. In cele 34 de şedinţe câte s'au ţi­ nut. Custode: Francisc Pâzsi. b ) Curs şi lucrări practice de Fiziologie vegetală pentru studenţii în Şt. Servitori: Victor Vereş. Programa cursului a fost publicată în. Numărul redus al studenţi­ lor din acest an se datoreşte faptului că n'a fost sesiune nor­ mală de bacalaureat. Secretară: Florica Stan. Naturale din anul IV. Naturale. 1936). Romul Cioată (dela 1. transpiraţia şi gutaţia. Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. Câteva şedinţe au fost rezervate studiului solului şi culturilor în soluţiuni nutritive. Desenator: Coloman Keresztes. Laborantă: Susana Pal. â 2 ore şi Va fiecare.256 Preparator: Ştefan Peterfi (până la 3 1 . Apoi: conducerea apei. A cest curs şi aceste lucrări au fost frecventate în mod regulat de 16 studenţi şi studente. 283—284. S'au ţinut îi* total 73 ore de curs. Naturale. 1936). BCU Cluj / Central University Library Clujpractice s'a Programa detailată a exerciţiilor publicat în Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. 1936). IV. pag. In cele 49 de şedin­ ţe. S'a studiat mai amănunţit: difuziunea. Mecanic: Ioan Moldovan. permeabilitatea membranelor. 1936). s'a executat un mare număr de experienţe. imbibaţiunea. pag. Curs: 1 oră pe săptămână (un semestru). Traian Tretiu (dela 1. absorbţia substanţelor minerle. IV. III. a) Anatomia şi Fiziologia vegetală. S'au studiat enzimele şi oxî- . I o a a Stoia (până la 31. I I I . S'a dat o deosebită desvoltare studiului asimilaţiunii şi produşilor asimilaţiunii clorofiliene.şl microchimice pentru punerea în evidenţă a anionilor şi a cationilor în cenuşă sau în ţesuturi vii. Curs: 3 ore pe săptămână. 283_ Atât cursul cât şi lucrările practice au fost urmate regulat de 9 studenţi şi studente ai anului I de Şt. Teodor Oargă. s'a studiat în mod amănunţit mor­ fologia şi structura plantelor insistându-se mai mult asupra Fanerogamelor. Numeroase reacţiuni macro.

Custode: Ioan Szilagyi. Asistent: George Bujoreanu (până la 31 Mai 1936). La sfârşit sau studiat fenomenele de creştere. de către Senatul Universitar. apoi respirata. Conservator al colecţiilor: E. Institutul de Botanică generală a cum­ părat acest aparat indispensabil. La executarea programului de mai sus au contribuit şi Dnii preparatori R. Cioată şi Tr. Mihăilescu. Simţindu-se din ce în ce mai mult nevoia unei etuve electrice pentru uscarea materialului recoltat în cerce­ tările de fotosinteză. Laborant: Ignat Sas. I. Ca şi anul trecut.257 dazele. Ustina Mircea. P. Catedra de botanică sistematică. explicaţiunile şi conducerea acestor lu­ crări au fost încredinţate Dlui I. Servitori: Valeria Lup. Ghişa (dela 1 Iunie 1936). Laborant: Iosif Deaj. E. Sâe Negrea. Tretiu. Borza. fenomene­ le de mişcare. Preparatori: Eugen Ghişa (până la 31 Mai 1936). c) Utilaj. d) Excursii. Personalul Institutului de Botanică generală a făcut mici excursii în jurul Clujului cu scopul de a aduna material atât pentru lucrările personale cât şi pentru lucrări­ le practice ale studenţilor. respraţia intramoleculară şi fermenta­ ţia. II. acoperind cheltuiala din su­ ma de 300. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. şef de lucrări. Şef de lucrări: Emil Pop. Dr. ANOABTJL 1 9 3 5 / 3 6 . Muzeul şi Grădina Botanică. Institutul de Botanică sistematică. Al. care a pus toată râvna şi priceperea de a le duce la bun sfârşit. Muzeul Botanic.000 lei alocată în acest an ca ajutor Laboratoare­ lor Facultăţii de Ştiinţe. tropismele şi nastiile. Servitori: Vasile Negrea. Nyarady. Pteancu (dela 1 Iunie 1936). I. Director: Prof. Institutul de Botanică sistematică.

Al. . BCU Cluj / Central University Library Cluj Săptămânal 3 ore curs. Casier contabil: Veturia Suciu. s'au făcut şi determi­ nări după sistemul sexual a lui Linne şi după sistemul natu­ ral al lui Engler. anii I I I şi IV. iar în semestrul de vară. Ma­ teria de curs se tratează în trei semestre. Portar: Mircea Gavrilă. Din Pteritofite. diagrame şi formule florale. ascultat de studenţii în ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. Curs de Botanică sistematică. 3. analize. Lucrători permanenţi: Gavrilă Borza. în Institutul de Bo­ tanică sistematică din Grădina Botanică. Ioan Borza. In se­ mestrul de iarnă s'a ţinut în amfiteatrul Institutului de Bota­ nică generală. Mircea Vilă. . Gimnosperme şi Angiosperme pe lângă studii de anatomie. SECŢIUNEA A) LABORATORUL DE BOTANICĂ SISTEMATICĂ. Vizitiu: Romul Lup. Şef grădinar: Augustin Trif. Cursurile sunt urmate de excursii botanice la grupurile de plante tratate. In total s'au ţinut 43 de şedinţe de lucrări cu studenţii naturalişti şi 22 de şedinţe cu studenţii geografişti. în Grădina Botanică. Prof. Ananie Bolboacă. Borza. S'au studiat micro. Grădina Botanică. iarna în sere şi vara în grădină. 1. Grădinar: Ioan Lup. Pe timp frumos cursurile s'au ţinut sub cerul liber.şi macroscopic tipurile principale ale grupărilor sistematice tratate la curs. Dr. Şef de lucrări: Cornel Giirtler. Lucrări practice. 330). Excursii. 5 ore săptămânal pentru studenţii naturalişti şi 2V2 pentru studenţii în geografie cu ştiinţe na­ turale. In cursul anului s'au ţinut 32 de lecţii (subiectele sunt publicate în Anuarul 1934— 1935 pag. Grădinar titrat: Petru Ploaţă. Gheorghe Roşea. Paznic: Ioan Capău.258 III. 2.

Cele mai vechi plante ornamentale în basinul medite­ ranean din punct de vedere istoric şi taxonomic. Ard. Todor.). baltică. In cele 22 ore s'au tra­ tat următoarele BCU Cluj / Central University Library Cluj capitole. Etapele cunoştinţe­ lor noastre despre flora şi vegetaţia globului. Regiunea Iboreală (Provincia fenoscandică. din parter în etajul I. Arealul. A fost audiat de studenţii în Ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. Mangrove. Regiunea arctică (Tundra. sarmaiicăj). 1935 s'au mutat toate dulapurile şi ma­ terialul de muzeu. (P. in Făget şi P-ânaţele Clujului. Regiunea cen­ trală . Regiunea Pontică. deîiniţii. 2. Do­ meniul Păledtrqpic. Re­ giunea medlterariă (Formaţiunile principale). Docent: K Pop.opeariă. Domeniile Eoristice ale globului. dacică. din anii I I I şi IV. (Kinal Măria. Pădurea ecvatorială. Formele biologice. I n vara anului 1935 s'a mutat Herbarul Univ. 2. Provincia nordamericană). 3. Curs de Geografie botanică. Vegetaţia lacurilor din depresiunea băilor sărate dela Turda. mlaştină. Teze d e licenţă lucrate în laborator. Pteancu).). Ele­ mentul floristic. la Stâna de Vale. — care au fost înghesuite în vechiuî tea­ tru — în parterul noului local din Grădina Botanică. Provincia lîusească. şi al Muz. Generalităţi. pajiştea arctică. 1. 1. 5. Situaţia Tlorištica a României. Domeniul Neotropic. Tot în vara a. Taigaua. . -SECpONEA B) MUZEUL BOTANIC. ( I . (Provincia atlantică. Coniferele României. evacuând locul pentru ma­ terialul de muzeu propriuzis. Noţiuni de chimatologie a globului.eur. 4. Domeniul holarctic.:2o» P e lângă a «este excursii obişnuite s'au mai făcut excursii didactice cu studenţii la Pădurea Hoia. Fitogeografia. Pustiirile. stâncăria).

Upsala (Poa) . . 708 "Total . generală şi de urmă­ toarele persoane şi institute: I. Am. Sporul Muzeului dela 1. 1936 este după inventar de 76 obiecte. tuturor obiectelor. Mon. nou. . . I. Herbarul Universităţii a fost întrebuinţat afară de perso­ nalul Muzeului şi al Institutului de Bot. 5..făcut şi un tablou mare. întitulată „Flora Rom. numere. . cofe şi tulnici). 15 table montate cu diferite soiuri de tutun în foi.164 fci de herbar montate. donate de Gasa Aut. Guşuleac. IWSşi pârtâastăzLse face a^ ranjarea muzeului în localul. Dianihus* Rumex. Cluj (Genurile: Astragalus. 1935 până la 31. . După aceste lucrări a început apoi etichetarea.833 Epuisându-se complect hârtia de herbar. Borza şi E. XII—XIV" în două exemplare . Cent. Herbarul. Muzeului: Obiecte casnice fabricate de moţi (ciubere. S'au instalat pe pereţi sau rotative vechile tablouri mari cu plante sub sticlă. împrumuturi. Toate ohiectele muzeale au fost curăţite şi desinfecta— te după sosirea lor în localul nou. Hedysarum. şi au fost aşezate la locuk lor definitiv... Gypsophila. exs. lucru neterminat încă. Prof. . . 44 Din editura Muzeului.. A. nu s'a putut l i ­ pi şi insera în herbar mii de plante colectate de noi sau pri­ mite în schimb. 1 Donaţia Dlui A. din Flora Gronlandei şi câteva preparate noui. 72. Donaţiunea Dlui M. Cernăuţi . 2: Donaţia Dlui Nannfeldt. schimbul. . IV. Rom. . . 1 .260) ^începând cu toamna-ar. 45 feluri de tutun. Herbarul Muzeului nu s'a îmbogăţit. Arvat. . . sau formalină). Sporul provine din:: iColeetarea personalului Muzeului . diverse fructe indigene sau străine (preparându-le. I I I . ajungând laCluj / Central University Library Cluj inventa­ riate şi clasate. . în alcool. Prodan. diverse obiecte dela Arnold A r boretum. Sporul Herbarului Universităţii a fost de 833S BCU 435. . .. 4. Cojuşna . Nyarady. 92 foi). Utilizarea herbarului. Reg. Sporul. nou.

.. . . Nyârâdy a revizuit •sau determinat material de herbar pentru următorii dni: H. Physiographical Museum. . Arnold Arboretum. . Răvăruţ. plante diverse din Ceahlău. .Melica. 126 exempl. XII—XIV cu câte 358 numere: Bibi. . . Botan. 200 exempl. Conservatoire Botanique dela viile de Geneve .Eapp. 1 pachet Colaboratorilor din Cluj . . 376 exempl. Naturhistorische Staats Museum. pentru Mus. Harward U. . Budapesta. 100 exempl. . Krakow . Institut Bot.. . în­ titulată: „Flora Romaniae exsiccata". I. Univ. . 5 foi. cent. Gray Herbarium. Bot. Magh. 10 foi. . Sau vândut Cent. genul Alyssum. . Instituto ed Orto Botanico Roma 307 exempl. . Jamaica Plains 101 exempl. Genul Carduus 1 foae. 120 exempL . Conservatorul herbarului. Botaniska Institutionen Upsala: Genul Poa. Majestăţii S. 251 exempl. . div.. . Gojuşna. . îlniyersitetets Botaniska -Muesum. 381 exempl. Guyot. Basel. dl E. . 5 pachete Institutelor şi-colaboratorilor din ţară . Sociedad j)ro cultura reg. .. . în care se găsesc şi câteva studii morfologice asupra unor specii critice.Muzeul din Sarajevo: pl. . 1 2 pachete Diferitelor Muzee Botanice din întreaga lume 34 pachete Afară de aceste Centurii. . M. Brno . Arvat. Washington . . Naţ. Mexico .. 151 foi. S'a cerut material de lierbar pentru studiu dela: Mus. Kobenhavn . Institut Graz: Genul Leontodon. 50 exempl. Cambridge . redactând schedele ane­ xate. . Genul 3Vtulgedium. A. "Wien . . . X I I ^ X I V la Mu&ee Botanique de la Univ. Oollege of Agriculture Division Univ. Car ol I I . Iaşi. Mazatlan.281 (Conšt. 100 foi. exs. Reg. Garten u. Berkeley. . Flora Rom..S'a primit în schimb dela: Ћ. laşi:-Genul. JSmithsonian Institution. plante diverse din Basarabia.. S'_a editat Centuria XII—XIV a publicaţiei de herbar. . 147 foi. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a trimis în schimb. . Botaniska Musett Lund: Genul Euphorbia. Lausanne.-9 Joi. Asiae Mediae din Taschkent s'au mai trimis Centuriile VI—XI. .

P. Pteancu. Fânaţele Clu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj jului (24. 15. Săra­ turile dela Turda (7. Al. 19. Al. Bologa. Zapletalek). IX. E. Pop. 18. Pojghi şi 40. Zapletalek). I I I . Borza). Pădurea Hoia (25. E. E. 11. E. Pteancu. 8.. IV—1. Borza). Fânaţelte Clujului (lft V I . Dr. S'au reparat câteva drumuri şl s'a renovat clădirea Nr.. CojocnaCăian (16. s'au com­ plectat mai multe grupuri geografice.. IV. IV... Zapletalek şi 30 studenţi). V. E. V. 20. 2L Muntele Mare (7—8 VI. E. Pentru şcoala politehnică silvica din BucureştPs'a trimis o coliecţie bogată de arbuşti. Ghişa şi 22 studenţi). Călăţele. Borza. P. Al. Borza. Băile Episcopiei. 1936.. Al. Dr. Al. Al. IV. Borza). P. E. IV. Poieni Cluj (31. probe şi sau pri­ mit 5150 probe de seminţe. Al.. 7. făcut cu 141 Grădini botanice din ţară şi străinătate. Făget (10. C. 17. Gurtler.. Beclean. Pop. C. Trif). IX.Personalul a făcut în cursul anului 1935-^36. P. 6. Borza). Al. 3. X. Giirtler). Al. A. Al. A i Borza. Colţii Trăscăului (21—24. La Stâna 3e Vale s'a amenajat un teren pentru o grădină alpină. 11. Pop). Detunata... Pop). 10. Scăriţa la Belioara (14. următoarele excursii didactice şi ştiinţifice: 1. Sălicea. Turda. 13. Pop şi 25 stu­ denţi). Borza). Valea Chintăului (26. X. P . 9. Pteancu. Cetatea albă [19. N. J. biologice şl sistematice. Al. Orhei„ Tighina. Surducul Jiului (6. Ploaţă şi 50* studenţi). Borza. V. Hunedoara. A L Borza). Pădurile Făgetului (15. Borza. V. Todor. S'au dat materiale cerute de la Grădină pentru lucrări ştiinţifice în străinătate: pentru „Institut fiir gârtnerischea . Stâna de Vale (30. A.. 11. Cetatea Ro­ şiei. Pop> 22. studenţi). Ghişa. Cluţ (6. Pă­ durea Mănăşturului ( I I I . Raşca. Excursii în Câmpie (15. Abrud. S'aui expediat 7715. unde s'au şi transportat şl sădit planteleSchimbul de seminţe s'a. Trif şi 24 stu denţi). V. 4. 14 Lomb. a) Activitatea Grădinii propriu zise. Făget. : SECŢIUNEA C) GRĂDINA BOTANICĂ. Pop. 5. E. Cluj (20. E. 2. Al. Borza. L Todor. S'a nivelat terenul în faţa Muzeului botanic. IV. Ploaţă). Deva. AL Borza. E. Pop. Basarabia. Borza. Si­ naia (3. Vâlcan (2—4 V L E. Borza). 16. Borza. G Bujorean. Pop... I. Al. Chişinău. Oradea (IX. Borza). VIII—2 IX 1935. XI.

pentru Bureau of Plant Industry. b) Staţiunea meteorologică-ecologică dela Stâna de Vale. Desenator-fotograf: Ştefan Pongracz. 1936 Institutul a primit în to­ tal 77 reviste şi alte publicaţii periodice din ţară şi străină­ tate în schimbul publicaţiilor Institutului. . 5. 1936. 2. Stieler: Grand Atlas de Geographie Moderne. III. pentru Prof. Catedra de geologie-paleontologie. Vasile Pot ora. Popescu avocat în Turda a donat Grădinii botanice 12 bucăţi Paphiopedilum (Orchidee tro­ picale) şi doamna 0. ed. Deleu a donat 2 buc. Washington U. 1935 la 30 Iun. Şef de lucrări: Ioan Maxim. II. Laboranţi: Ioan Filip. Cluj Wettstein: Handbuch der Systematichen Botanik. I—II.: Zesde Internationaal Botanisch Congres BCU Cluj / Central University Library R.). Preparator: Justin Gherman. 10 Geografie cu Naturale an III. Berlin. Mentha aquatica. 7. S'au mai cumpărat: 1. Hyacinthus leucophaeus. Custode: Iosif Filip. 1935. A. Directorul Institutului de Geologie-Paleontologie. 4. IV. S. în care s'au tratat toate capi­ tolele de Geologie generală şi stratigrafie. Sau ţinut conform programului în total 44 şedinţe de curs de câte 2 ore consecutive (16—18) şi 44 şedinţe de lu­ crări de câte două ore (14—16). Aloe arborescens.263 Pflanzenban der Universităt. titular: Ion Popescu-Voiteşti. luânau-se măsuri să se pu­ blice zilnic câte un buletin pentru vizitatorii staţiunii.. voi. Dela 1 Iul. Asistent: Octavian Niţulescu. Г. Amsterdam (Olanda) cepi de Muscari. Amsterdam. 2—7 September. 3. Bellevallia romana. lOursurile şi lucră­ rile au fost frecuentate regulat de 25 studenţi şi studente (15 în Şt. Secretar-bibliotecar: Aurelia Negrescu. Mol. c) Biblioteca. Dl Dr. Naturale an. M. 1936. S'au continuat observaţiile. F. Chronica Botanica II. Prof.. Sirks. Convallaria majalis cres­ cută sălbatic. Gh. Wettstein: Fortschritte der Botanik.

La Paleontologie s'au făcut 18 lucrări de seminar. P. Naturale.264 In afară de cursurile şi lucrările obişnuite. Voiteşti şi Dnii asistenţi. Dr. în care fiecare student a expus subiectul primit. Praid. Cursul şi lucrările practice au fost frecventate de 19 stu­ denţi şi studente din an. la Ditrău. ultima şi de Dl Prof. Reptile şi Păsări şi cinci conferinţe despre Mamifere ţinute de Dl Şef de lu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj crări I. 1935 şi s'au continuat — conform programu­ lui — în fiecare Marţi. Bicaz. studenţii care fac examen sunt obligaţi a prezenta o colecţie de fosile din regiunile unde s'au făcut excursii. ţinându-se în total 24 şedinţe de curs de câte două ore consecutive (16—18) şi 17 şedinţe de lu­ crări practice (14—16). Cursul a avut ca obiect Paleontologia Nevertebratelor (15 şedinţe) şi a Vertebratelor (9 conferinţe). Amfibii. Ca şi la Geologie. Corund. III. In acest an s'au făcut 4 excursiuni cu studenţii de la Geologie şi Paleontologie: una de o jumătate de zi în valea Pleşca. I I I în Şt. după oare au urmat discuţii lămuritoare. . Peana-Cluj. Excursiuni. Cluj. I. Toate excursiunile au fost conduse de Dl Prof. Stanciu. o excursie de o zi la Mera-Coruş-LombCluj. alta de o zi la Măgura Sălicii-Valea Măgurei-Vf. Niţulescu în care a tratat despre Peşti. II. V. în care au fost expuse de către studenţi şi studente subiecte adecvate cursului. Maxim. Cursul şi lucrările practice de Paleontologie au înce­ put la 5 Nov. Dispoziţia luată ca studenţii care se prezintă la examene să aibă şi câte o colecţie de roce şi fosile din jurul Clujului sau din regiunile unde fac excursii. şi a patra o excursie de trei zile făcută împreună cu In­ stitutul de Mineralogie. s'au ţinut şi anul acesta o serie de lucrări de seminar şi anume: 17 şe­ dinţe de câte o oră. Sovata. dintre acestea din urmă patru ţinute de Dl asistent Oct. dând roade foarte bune a fost menţinută şi anul acesta.

urmate •dt. Lucrările practice de mineralogie-petrografie. patra­ tic. a principalelor probleme cristalografice. Catedra de mineralogie-petrografie. Proecţiunile ca mijloc de reprezentare în crista­ lografie şi cartografie.265 8. Rezolvarea grafică. rombic. Asistent: Anton Sever. clivaj. Aplicaţiuni la proecţia stereografică. triclin. desemnarea formelor cristalo^rafice din sistemele: cubic. Prof. Şef de lucrări: Eugen Stoicovici. Lucrările practice de mineralogie-petrografie cu stu­ denţii în geografie anul III. Studiul structurilor pus în evidenţă prin proecţiuni luminoase. figuri de percusiune. hexagonal. dela secplunile: chi­ mie. . II. Analize • calitative micochimice şi piro_gnostice. III. Analiza morfologică a mineralelor cu importanţă care intră în compoziţia rocelor şi a minereului. Determinare de con­ stante fizice: densitate. Analiză microsco­ pică de roce. în 20 şedinţe de câte 2 ore. Ana­ liză cristalografică pe bază de parametri (indici) şi de simerie a formelor simple şi compuse din sistemele: cubic. hexagonal. precedate de conferinţe introduc­ tive ţinute de DI Eugen Stoicovici. Analiză macroscopică de minerale şi roce. Directorul Institutului de Mineralogie-Petrografie. au tratat. duritate. ştiinţele naturale şi cu studenţii anului I I I •dela secţia geografie cu ştiinţele naturale. chimie. cu ajutorul reţelei Wulff. I. Mecanic: Iustin Moldovanu. ştiinţele natu­ rale. Servitor: Ana Fulop. studenţii anului I I în fizico-chimice. Cursul de Mineralogie-Petrografie făcut în 40 prele­ geri de câte IV2 ore cu studenţii anului I I . Preparator: Lucian Stoicovici. următorul material: Cristalografia morfologică: (Clasificarea materiei cristalizate în 6 sisteme şi 32 clasej pe bază de coordonate şi formulă de simetrie a formelor simple şi compuse. monoclin. titular: Victor Stanciu. patratic. Custode: Felicia Runcanu. Laborant: Ioan Gădăleanu. rombic. tratează în 43 şedinţe de câte 2Vs ore despre: princi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj piile desemnului axonometric. fizico-chimie.

Staţiuni balneare: situaţia geografică. fos­ faţi. Catedra de geografie fizică şi descriptivă. an. care au geografie ca specialitate secundară. Fotograf-mechanic: Livia Raţiu căs. Director: Prof. Prof. Ioan Man. cilindrică şi ortogonală.) şi studenţii dela Fac. I I I şi IV. Meruţiu. Servitori: Simion Terec. Meruţiu. geneza. Ag.266 gnomonică. 1. dela Geografie (spec. Cu. Bi. cărbuni. S'au mai ţinut cursuri pregătitoare de Geografia României şi a Continentelor. Meruţiu. b) Africa şi Australia. . Desenator cartograf: Andrei Peter. I. Alexandrina Haţieganu. Cursuri: a) România. an. semnele convenţio­ nale. sedimentare şi metamorfice întâlnite în ţară. petrol. Preparator:BCU ClujHotăran. Sistematica rocelor erup­ tive. pro­ prietăţile fizice şi chimice. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. Mn. natura apelor şi indicaţiuni terapeutice privind 70 staţuni balneare din ţară. calcar. Utilitatea. Institutul d> geogrefie. de Litere. As. Hg. Laurian Someşan. bitumen. princip. Bogăţiile subsolului ţării. Zn. titular: V. curs general cu stud. varietăţile (minerale).. Cr. silice. I I . precipitaţiuni şi reprezentarea po­ pulaţiei prin metoda punctelor. Asistenţi: Radu Meruţiu. Sistematica mineralelor componente ale rocelor şi filoanelor cu o privire specială asupra acelora întâlnite în România. Elena / Central University Library Cluj Desenator: Fablu Dumbravă. Reprezentări grafice prin sistemul coloanelor. cu stud. Pb. Sb. diagrame cu reprezentări de climat. c) Lucrări practice: Cunoaşterea şi explicarea hărţilor. 1. d) Secţia geografică. Şefi de lucrări: Tiberiu Morariu. Fe. gaz metan. titular: V. dela Geografie. Mo. con­ form programului Facultăţii de Ştiinţe (secţia Geografie). producţia anuală a următoarelor materii prime: Au.

Suplinită de Prof. Aceste. Valea Crişului. Cheia Turzii.. sub conducerea profesorului. Excursiuni pe teren în regiunea Huedin. profile precum şi aplicări din cursul de Atmosferă şi Morfologie. I). subiecte alese. V. con­ form programului Facultăţii. dupăce sunt citite şi dis­ cutate în seminar. Catedra de geografie generală. Cheia Turului. âii. 3. c) Lucrări practice: S'au făcut analize de hărţi. Ficheux). deasemeni şi un BCU Cluj / Central University Library Cluj curs de Atmosferă şi Morfologie (Dl Prof. S'au mai ţinut şi cursuri pregătitoare de Geografie fizică şi bibliografie generală. se complectează ulterior în vederea tezelor de licenţă.267. b ) Geografie Generală: Cursuri de Geografie Umană. precum şi în împrejurimile Cluju­ lui. Ciucea. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. R. Meruţiu. d) In orele de Seminar s'au citit şi discutat lucrări CIL. pe care studenţii din anii înaintaţi le-au pre­ gătit prin cercetări pe teren. Deasemeni o excursie mai mare în regiunea Stâna deVale. e) S'au făcut excursiuni în împrejurimile Clujului. Cursuri: a) Principii şi istoria geografiei (cu stud. .

P. T.). 321. sau când trei puncte descriu trei drepte fixe. Sur l'etude de la forme d'une courbe ou d'une surface dans le voisinage de l'un de ses points. 409. studii al Şcoalei Sup. a) Secţia ştii aţelor matematice. Publicaţiuni ştiinţifice. 1936. Abramescu. IX. 41. pag. Gazeta Matematică. Discuţia rădăci­ nilor ecuaţiei de gradul al doilea având în vedere mărimea 3or faţă de numere date. 2. comunicări. 6. 6. Comptes BCU Cluj / de VAcademie des Sciences de Paris. 1935. Rendus Central University Library Cluj T. etc. 41. (Publicaţii. Profesor titular. 1. 202. 5. Ştiinţă şi Progres. 4. Voi. Voi. O aplicaţie a fracţiunilor continue. T. 1397. 3. Voi. N. Sur le developpement d'une fonction suivant les puissances croissanfes d'un polynome et application â la determination des courbes de convergence de certaines series de polynomes. Proprietăţi geometrice ale mişcărei unei figuri plane variabile care rămâ­ ne asemenea cu ea însăşi. Mathematica.. . Gazeta Matematică. 1935. când trei drepte ale figurei trec prin trei puncte fixe. conferinţe. 1936. 1936. 2. 31. Nr. pag. Buletinul cerc. distincţii. pag. 1936. Voi. pag. T.O) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-LITERARA. Limita ra­ zei cercului circumscris triunghiului format de trei tangente infinit vecine la o curbă plană. 5. 1.

59—60. pag. 4. 41. I . •' ' Publicaţiuni ştiinţifice. Până acum.2Ш 3. 1936. 1935. Asupra unor serii a căror cerc de convergenţă e o cupură. Mathematica. Profesor titular. Voi. Ângheluţă. Cercul matern. Ştiinţe Cluj. T. T. Mathematica. 1936. Gh. . 2. Din generalizările constantei lui Euler. 1. Asupra? unor integrale. Тћ. Ştiinţe Cluj. 2. pag. 1936. XII. 1. 2. Bratu. 93—98. al Soc. Profesor titular. 28 Nov. 3. Voi. Chiş a lucratîncă şase clişee din Harta Fotografică a cerului. Sur un contrevariant attache aux fonctions analytiques. 3. Bucureşti. 9 Ian. pag. 1. Ştiinţe Cluj. Gazeta matematică. Voi. care a fost încredinţată observatorului astronomic din*. Lucrări ştiinţifice. 3. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Rou­ manie. Sur certains invariante attaches aux fonctions analytiques. 1935. Cercul matern. 1936. Calugareanu. 30 Mat 1936. 1936. din zona +20. 176—178. 1936. Armeanca şi Gh. Gazeta Matematică. al Soc. 16 Febr. 164—180. 41. 4. Asupra transformă­ rilor omografice care transformă o conică în ea însăşi. Conferinţe. Cercul matern. Asu­ pra unor invarianţi relativi la funcţiunile analitice. 41. Academia de ştiinţe din România. 3. pag. T. In colaborare cu Dnii I. XII. douăsprezece University Library Clujcomplet. al Soc. Conferenţiar a) Publicaţii ştiinţifice. Despre un contravariant relativ la funcţiile analitice. 1935. G . BCU Cluj / Central clişee sunt lucrate Cluj. Cer­ cetări în legătură cu deformarea suprafeţelor. Denjoy. Sur l'integrale de M . b) Comunicări ştiinţifice. Gazeta Matematică.

Profesor titular. . 10. Publică „Chestiunile de examen" propuse la Secţia Ma­ tern. 41. II.с) Diverse. Profesor titular. Nr. 1. 1936. 1. Ales membru al Academiei de Ştiinţe din România. 2. P. Profesor titular. a) Publicaţii ştiinţifice. Academia de Ştiinţe din România. Voi. 1935. Conferinţe. V. II. Ales Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe •din România. II. Revue de Transilvanie. 1. Publicaţii ştiinţifice. 7. Voi. 2. 1. Voi. Bouligand. 1. 5. b ) Comunicări ştiinţifice. 78—80. honoris causa de l'Univ. Pro*bleme noui asupra ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul al doilea. O proprietate a elip­ sei şî a iperbolei. Cercul matern. O. 1936. 12 Cluj BCU Cluj / Soc. D . 1. 57. O proprietate a familiilor şi traectorii şi aplicaţiuni. 2. Cluj. T. Gazeta Matematică. Mon­ tei. Bucureşti 26 Ian. University Library Febr. Dr. 3. Inga. Brunold. O proprie­ tate a unei familii de traectorii. relaţiuni imetrice şi o nouă construcţie grafică. a ) Publicaţii ştiinţifice. p. 'Volum scris în colaborare cu Dnii G. Parabola. 1935. Ştiinţă şi Progres. c) Diverse. Ionescu. a Univ. L'evolution des Sciences Mathematiques ei Physîques. pag. şi 28 Martie 1936. 6 . al Central Ştiinţe Cluj. P e t r e Sergeseu. Ştiinţă şi Progres.

Quj 2 9 Nov. 1 Mart. Astra. Sphinx. Paris. Bruxelles. 1936. 5 6 8 — 5 8 2 . Soc. O teoremă importantă a lui Van Vleck. 2. Şcoala Politecnică Timişoara. 3. (Volum omagial prezentat Dnei D. 7 Dec. pag. Conferinţe. Bucureşti. I. 1 1 Febr. Careii Mari. 1936. Bucureşti 3 0 şi 3 1 Martie 1936. 1935. Primele academii şi reviste ştiinţifice. Cercul matern. Ştiinţifică Timişoara. 1936. 2 9 Aprillie 1936. 1 8 Ian. Smith). Istoria matematicei: I Antichitate şi Evul mediu.271 «Grumbach. Paris. Originile spiritului modern în ştiinţă: Matematica. Voi. 1 0 şi 1 1 . 5. 1. Turpain. BCU Cluj Central University Library Cluj Les mathematiques dans/ le Journal des Savants 1665—1701. Braşov 2 6 Nov. Litere Cluj. 4 1 . E. T. 13. C. 1936 şi Liga Culturală. 1936. 1 9 3 5 şi Caransebeş 2 9 Febr. Osiris. Ştiinţe Cluj. 1 9 3 5 . 1 1 Febr. Asupra rădăcinilor ecuaţiilor în care coeficientul lui a P are cel mai ? mare modul. Soc. Coimbra. Soc. . Universitatea Ateneul Român. Gazeta Matematică. Les mathematiques dans le Journal des Savants 1 6 6 5 — 1 7 0 1 . 12. al Soc. Flammarion. International Histoire des Sciences. 1935. pag. Voi. Universitatea liberă. 3 9 — 4 2 . Preocupările de azi ale ştiinţei. 1936. Mathem. 6 Nov. 6 şi 7. O generalizare a teoremei Hurwiwtz-Angheluţă. Stud. In „Bibliotheque de Philosophie Scientifique" Ed. Quelques polemiques scientifiques dans le Journal des Savants au XVIII-e siecle. 8 şi 9. I I Epoca modernă şi contimporană. JR. b) Comunicări ştiinţifice. Sur les mathcmatiques en Roumanie aux XVIII-e et XIX-е siecles. 3. cu aplicaţii. 1936. de Belgique. I. 1936. 5. 6. 2. Sur quelques aspects des mathematiques contemporaines. 1 9 3 6 . Centre International de Synthese. Caracteristicele ştiinţei moderne. 5 Febr. Thales. 4. 3-e Congr. Cea mai veche revistă ştiinţifica clin lume. V I . 4. Le Journal des Savants au XVII-e siecle et les mathematiques. Extensiunea Universitară. 3 8 — 3 9 . pag.

Sur un probleme de maximum de Stieltjes. Sur Ies equations algebriques ayant toutes leurs racines reelles. 2. 1936. Cluj. pag. I . 1936.272 14. Problema ele­ mentului românesc în Universitatea din Cluj. Asu­ pra ecuaţiilor lineare cu derivate parţiale de ordinul I I şi de tip iperbolic. Bulletin des Sciences Mathematiques. 129—145. 1. 7. 9 şi Voi. BCU Cluj / Central University Library Cluj asistent. 202. 1. Referent la Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik (Berlin) şi la Archeion (Roma). I I pentru: ştiinţă. Acţiunea Patriotică. 1936. . c) Diverse. a) Publicaţii ştiinţifice. 1935 la 1 II. 1. 8. Academie des Sciences Paris. al Soc. XI. №v 2. b) Comunicări ştiinţifice. 2. 1936. O aplicaţie a calculului probabilităţilor în astronomia stelară. cl. R. 3. Paris. Decorat cu ordinul Meritul Cultural. 9. Sur Ies directions d'indetermination complete d'une fonction elliptique. Cav. III. 24 Mai 1936. I I . 1936. T i b e r i u P o p o v i c i n - Asistent. 16 Febr. T. astronom. Mathematica T. Comunicări ştiinţifice. Prof. 1. Conferinţe. 3. Voi. Asupra adevăratei valori a unei fracţiuni. R . C. suplinitor dela 1. Ştiinţe Cluj. Armeanca. 12 Febr. Cercul matern. IX. Nr. Ştiinţe Cluj. Colaborator „de onoare" la Revista de Ciencias din Lima (Peru). 1. Ştiinţă şi Progres. 3. al Soc. 2. a) Publicaţii ştiinţifice. Cercul matern. 10. 1935. B ă d e s c u .

1936. Ştiinţe Cluj. X I I . alcătuit conform programei clasei a VIII-a secundare. 247—256. pag. 41. 27 Nov. Cercul matern. pag. Mthematica. Sur une condition suffisante pour qu'un polynome soit positif. 1935. de 594 pagini. Gazeta Matematică. 12. 49—51. Remarques sur la definition fonctionnelle d'un polynome d'une variable reelle. pag. A. De­ spre definiţia funcţională a unui polinom. Voi. 5. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I I . . şef de lucrări. Roth. 10. 7. în cola­ borare cu dl Aug. Dima a redactat şi publicat. Quelques proprietes des equations algebriques dont les equations derivees ont toutes leurs racines reelles. Matematică din Timişoara. X I I . Institutul de fizică generală experimentală. Voi. 285—288. 212. Ştiinţe Cluj. 1 b) Secţiunea ştiinţelor fizice. Mathematica T. 11. Gazeta Matematică. 73—76. T. ANUARUL 1935/36 . Asu­ pra problemei 457. 81—91.273 4. 15. 2. X I . pag. este aprobat de Ministerul Instrucţiunii. pag. Despre extragerea rădăcinei dintr'un polinom de o variabilă independenţă. al Soc. 1. 41. 9. 1936. T. Voi. Mathematica. 6. Obser­ vaţie asupra ecuaţiilor algebrice având toate rădăcinile reale. Mathematica. pag. 205—226. un curs de lucrări practice de fizică şi de chimie. Despre funcţiile alternate de mai multe variabile In­ dependente. 1936. T. X I . Voi. al Soc. pag. Revista Matematică din Timişoara. 1. 1935. . 29 Aprilie 1936. Conferinţe. 1. 1936. XII. Despre direcţiile de nedeterminare completă ale funcţiunilor eliptice. 15. Cursul. 5—12. Revista BCU Cluj / Central University Library Cluj 1935. Mathematica T. Cercul matern. 67—68. i :j lo) Comunicări ştiinţifice. 8. Profesorul G. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I. pag. pag.

Publicaţii ştiinţifice. . Conferinţe în cadrele Astrei. Intre 10 August şi 12 Septembrie. Novac asistent. Institutul de fizică teoretică şi aplicată * ) Profesor: A. Noi surse ale energiei. Ediţia IV redijată de V. 63—64. 6. Dima a organizat şi condus. Bul. Tomul VIII. (Curs special). Curs de Electricitate şi Magnetism. Lucrare despre propagarea curenţilor electrici. 7. Voi. L'emploi des frequences plus hautes que Ies frequences usuelles dans transmission University Library Cluj BCU Cluj / Central de Г energie electrique. Comunicări ştiinţifice. Aceste cursuri au fost spri­ jinite de Ministerul Instrucţii şi de iGamera de Comerţ şi de Industrie din Bucureşti. Une nouvelle formule dans la theorie du rayonnement. Partea I I I : Teoria rela­ tivităţii. profesorul G. 1. Conferinţe ţinute în cadrele Exten­ siunii Universitare la Cluj. Conferinţe. 1936. * ) Datele dela acest capitol conţin şi activitatea ştiinţifică jpe anii 1934—35 a Institutului. Nr. Dec. 63—64. Blaj şi Sighet. Maior. Bulletin de la Societe roumaine de Physique. A. 3. fiindcă aceste date nu s'au puMicat din eroare. de la Societe roumaine de Physique. Nr. » . Conferinţă ţinută la Ouj în cad­ rul Extensiunii Universitare. 4. 36. In curs de publicare: 5. cursuri practice şi experimentale pentru profesorii de ştiinţe fizico-naturale şi mărfuri dela şcolile de comerţ. 3. finergie et radiation dans l'Univers en expansion. în Anuarul precedent. 2. 1. (Litografiat). la Bucureşti. 36. Probleme de Fizică modernă. Bu­ letinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj.274 2. Lucrare asupra gazelor degenerate. Voi. 1935. Idei noi ştiinţifice. 2.

Teze de licenţă. Sur un appareil simple pour la mesure 'des points de Curie â basses temperatures (în colaborare cu R. 3—4. No. Forrer. 11. 1935. Teoria cinetica elementară a gazelor. Fasc. Teofil Vescan. Nr. 24. Ştiinţă şi Pro­ gres.Cluj / Central University Library Cluj BCU Noerribrie 1935. 4. Terezita: Metode de terminare a con­ stantelor radioactivităţii. Strasbourg). . 6. Elementele teoriei gazelor electronice. 12. VI. No. IH. jjreparatar 1. 1.Victor Marian. Tome V. ((susţinute în anii 1934—36). Aprilie 1936 şi Maiu 1936. An. 37. Bumbăcescu Sevastiţa: Efectul fotoelectric şi aplicaţiile lui. Structura gândirii ştiinţifice. (Semestrul П. Serie VII. 6. № i l e 3—4. X I I 1934. Iunie 1936. 1935. VI. 1935. 35. Iunie 1936. Iliescu Măria: Efectul Raman. Scrierile matematice ale lui Gheorghe Lazăr. . No. Şef de lucrări. Szabo M. Journal Ле Physique. Une formule de la refraction astronomique deduite de 3a forme parabolique du trajet lumineux. Î935. (urmare) hnecs Martin: Inducţia electromagne­ tică. 2. 5. 24. '24. Vz 1935. 34. 33. Societatea de Mâine. И. Ştiinţă şi Pro­ gres. No. 36. T. 24. 3. Oprişor Suzana: Emisiunea termionică. Tabla Tibetului. Tom. 5.Gazeta Matematică. 1936). Tom. VI. Ga­ leta Matematică.4 . Х П Nrile 3 . 1935. № . Bulletin Scientifi<que de l'JScole Polytechnique de Timişoara. No. V I . Expuneri făcute la un Seminar de axiomatică a Secţiei Matematici asupra Teoriei ordonării şi a Axiomelor numerilor întregi.

Sopra alcuni nuovi compost! ottenuti dalia Diossitriazinil-formaldossima. 29. 1936*. r . Ana: Ibnixarea gazelor prin şocuri el'eoIronice în cadrul teoriei: clasice a lui Bohr.1936. Ibidem. No. 3& Sasu S. Crasu. — Richerche sulle y-triazine * Nota XXXIV. VI. IX. No. Nyăguly Alexandru: Mediile elastice şi propagarea undelor elastice în aceste medii. 1935. VI. 3. 43. 16.28. 4. 42. Conferinţa de fizică. — Richerche sulle t r i a zine — Nota XXXIII. 1. Laboratorul cde M m i e generală. 9. e — suoi sali. 1. Barabăs Bela: Efectul spinurilor nucleare în 'azul moleculelor diatomice.. 2.1935. No. 1935. Sulla Diossitriazinilrfenil-cetossima.. 6..1936. No. 2. 2. pag. VI. Transmutarea materiei. Teofil: Dinamica vectorială şi relativi*tică a fluidelor perfecte. A. 5. X. BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Publicaţii ştiinţifice:. Revistă Fundaţiilor Regale. Obuze cu gaze otrăvitoare în lupta dela Stănileşti (1711).. A. Ostrogovich şi I. No. în Revista Ştiinţifică „V. . Conferenţiar definitiv: G. în Revista Fundaţiilor Regale^ No. pag. Ostrogovich şi V. C) Secţia ştiinţelor chimice. 39. Izotopii. 1935. Athanasiu* a) A început o seria de măsuri asupra magnetismului pă~ mântesc în Ardeal. 342. Radioactivitatea artificială.. No. Szăntâ Ârpâd:. 23. 1936. VL 1936. Tanislau.276. 40. 1. Adamachi". Lucrări ştiinţifice: Sub presă corectate la Gazzetta chimica italiana (Rorna)i 1. pag. Rusa Victor: Transformatori şi modurile de cu<plaj în înaltă frecvenţă. Energia şi materia. No. 41. 28. VesCan.

4. 2. G.277 3. P. Ostrogovićh şi A. Spacu: TJie pbtentiomštrfeche Bestimmung des Selenocyans neben den rlalogeriide. Oštrogovičh ş i l . 7.— Richerche sulle y-triaadne — Nota XXXV. în Zeitscrift fiir anorganische Chemie. Spacu und E. Potentiometrische Untersuchungen. G. Qstrogovich. Уапсеа: Nouvelles contributions â Г6tude des chramioxâlâtes polynucleaires complexes (III-eme note). Spacu: Die ptoentiometrische Bestimmung der Oxalate mit Silbernitrat. P. 9. Armeanu: Sur quelques nouvelles ammines de la scrie des sels noirs de Roussin. Ostrogovich. G. 2 . în .Zeitschrift fur analitische Chemie şi în Zeitschrift fiir physiJcaliscHe Chemie: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. (Das Sys­ tem BaCl +KCl). G.•posalze mit JFerrocyanid.Beckmanniana della Dios-sitriazinil-fenil-cetossima. Spacu: Die potentiometrische Bestimmung der Me-tavanadate mit SilbernitraL 3. Ostrqgovich şi G. G. I I : Due forme diversamente colorate del complesso anidro. 5. Tariislau. 2. A. 3.rato sodico. 6. — Sul cupri-cianuarato sodico. G. Popper: Ttefraktometrische Untersu­ chungen wâsseriger LSsungen von Salzgemischen. P. I I : Due forme diversamente colorate del comva reazione specifica per 4'acido cianurico. Trimise de curând la Gazzetta chimica: 1. P. '! 8 . Spacu und C. Spacu et C. Spacu et M. A. Spacu: Die potentiometrische Bestiimnung der Ce. — Sul cupri^cianu. Laboratorul de chimie anorganică şi analitică. Spacu et V. a) Lucrările originale publicate în Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Macarovici: Sur Texistence des sulfosatticylates complexes. Trasposizione. Drăgulescu: ttber die Quecksilbersulîfite des Ammoniums.

Spacu und Pi.. 15. Spacu und Pi Voichescu: Beitrăge zum Studiunr der Ammoniakate einfacher / Central University Library Cluj der CadBCU Cluj Salze. Conferenţiară:: Raluaa Ripan Tilici. P. Spacu und PI Voichescu:: Beitrăge zumi Studiumi der Ammoniakate einfacher Salze. 17. Spacu: Sur rclectrotitrimetrie du molibdene avec nitrate d'argent.formation et lexistence du Tachydrite en solution aqueuse16.. în revista străină:. Ammoniakate miumsalze. Kupfersalze. Spacu: Eine gravimetrische Methode fur die Bestimmung der Cerosalze. G. Analytische Chemie"":. Voichescu:: Betrâge zum. „Zeitschriffi fur. Ammoniakate der. 11. G. G. P. P. 1. 14. Spacu et C Macarovici: Sur une methode de dosage simultane du cobalt et du nickel'. descritta da A. (Potentiometrische Un?tersuchungen). Ammoniakate der. Spacu: Methode electrometrique pour le dbsage* des iodates par le thiosulfate. Die Potentiometrische Bestimmung von Selenocyaniden neben Cyaniden:. 12. Studiunx der Ammoniakate einfacher Salze.. 3. Spacu und C. Eine neue Potentiometrische Methode fiir die: Bestimsmung von Selenocyniden- . 22. 3. (Tensimetrische Untersuchungen). G. Spacu und'C.. G. Tettamianzî. 1. In cursul anului şcolar. 2. G. P. 2Î. 19. Macarovici: trber eine Yolumetrische* Methode zur Bestimmung des Selenocyans. P. I I Mitteilung. 18. Drăgulescu:. Eine gravimetrischa Schnellmethode zur Bestimung* von Selenaten. G. 20. tîber die Quecksilbersulfite des Natriums und des Kaliums.13. Spacu et Ei Popper: fîtude refracfomelrique sur­ ii. Zinksalze.. Spacu: Sur un complexe argento-mercurique. 1935—1936 am? publicat următoa­ rele lucrări originale.. Spacu e G. Macarovici:Sopra la reazione del rame con la Benzidina e sopra un nuovo metodo di dbsament'o» di traoce di rame. Spacu: Sur quelques polymolybdătes complexes.278 10. (Tensimetrische Unlersuchungen) 2. G.

2. 15. liber Acridone). de France. Crăciunescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. Benzylidene-acetalas des oses et des osides et leurs transformation en diastereisomeres par insolation. 2. 1936. 7. 3. ( I I I ) . 1935. de France. /. (X). de France. p. 7. 2. VI. Tănăsescu: Condensation de l'o. BCU Cluj / Central University Library Cluj Chim. Justifica­ rea Feminismului. Silberg: Sur les acridones. Conferinţe: Gruparea Femeilor Române. Suciu: Sur la condensation des o. nitrobenzaldehydes avec l'aniline. Tănăsescu et E. 1936. nitrobenzaldehyde avec la m. 1936. nitro-benzylidene-acetalas. nitroacetophenone. Chim. Tănăsescu et E. Gomportement photochimiques des derives o. 1936. Benzylidene-acetalas des oses et des osides. ( X ) . Ionescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. (IX Mitteil. Chem. 12. Publicaţiuni ştiinţifice. Bulletin Soc. Bulletin Soc. I. Chim. nitro-benzylidene-acetalas. 1936.279 4. France. Crăciunescu: Reactions photochi­ miques dan la serie des derivžs o. 5. /. 15. Nitrobenzylidene-acetals des oses Bulletin Soc. Cluj. Tănăsescu et Martha Suciu: Sur la condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec Faniline. Bulletin Soc. /. de France. 5. nitrobenzylideniques des acetals (IX). o. Romanţianu: trber Acridin-N-axyd und Acridin-9-oxy-N-oxyd. /. 8. /. ( V I I I ) N-oxo-acridine et N-oxo-C-oxy-acridine. Ramonţianu: Sur les acridones. Chim. Bulletin Soc. Comportement photo- . Chlorophenylanthranile et chloro-3-acridone. 17. /. Chim. 4. Tănăsescu et E. Tănăsescu et A. Tănăsescu et M. 1936. 4. 16. 1936. 6. 4. Chim. Eine neue Konduktometrische Methode fur die Bestimmung von Selenocyniden. 4. Tănăsescu et E. / Tănăsescu et M. I. de France. IX. nitres obtenus. 9. 2. Bulletin Soc. Bulletin Soc. 1. Tănăsescu et E. ( X I ) . 3) Laboratorul de chimie organică. 2. de France.

9—37. Chim. 1936. Contributions â la theorie de la fluorescence. având ca subiect: Reacţiuni fotochimice în seria o. cl. BCU Cluj /Teze de doctorat. Dan R~adulescu şi Coriolan Drăgulescu: Contributions â l'etablisement de la structure et des proprietees des resonnateurs d'ensembles. Bulletin Soc. nitrobenzilidenozelor şi ozidelor şi tran­ sformarea lor în diastereoizomeri sub acţiunea luminei. Physikalische Zeitschrifft 36. de France. Jula: trber die Rolle der Polari­ tăt der N-Atome bei der Bildung der farbigen Polynitrocomlexe der Benzolreihe. A Silberg: Sur la condensation des amino-formylderives aromatiques avec Facide pyruvique. VI. Tănăsescu: Carte de chimie organică. IX 1936. 1.et bromobenzene. 25. Lucrări practice de chimie organică. Dan Rădulescu şi Coriolan Drăgulescu: Eine Merkwurdige allgemeine Beziehung zwischen den Frequenzen der Bandenspektren den aromtischen Kohlemvasserstoffe und deren Abkommligen. IX. 4. Bulletin Soc. I. XV. Teze de licenţă lucrate în Laborator. /. Dan RădulesCu şi Oct. Dan RădulesCu şi Oct. 4) Laboratorul de chimie fizicală. Chim. V. (scris la maşină). 19. de la Soc. . Central University Library Cluj In cursul acestui an. Condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec les chloro. Publicaţiuni cu caracter didactic. de Chimie. 11. Bul. Silvia Bucevschi: Hormonii sexuali feminini dn punct de vedere chimic. XVII. Tănăsescu et M. 1936. (calitativă şi cantitativă). şi-a susţinut teza de doctorat Do­ mnişoara Elena Crăciunescu.11 66—68. 2. pentru uzul studenţilor. Note.280 chimique des anthraniles et triphenylmethanes obtenus. de France. ( X I ) . Chim. 20. 3. de France. Jula: Beitrâge zur Bestimmung der Abstufung der Polarităt des Aminstickstffes in den Organischen Verbindungen. Bulletin Soc. partea I-a şi partea Il-a. Macarovici: Sur les acridones. 10.

Alexa: Etude spectrale des polinene cetoniques. V. Zamfirescu: Sur la vitesse de decomposition thermique de la chloropicrine. Novac L. Subit. Popa: Electrometria grupei nitro. V. Săruri dela trinitronenzen. Alexa: Etude spectrale des polinenes cetoniques. 10. 8. Dan Rădulescu: La relation de frequence des bandes d'absorbtion â fetat de vapeur. Teze de doctorat. Dan Rădulescu şi Lt. Dan Rădulescu şi Subl. Alexa: Contribution â Г etude des •nitro et poli-nitro derivćs colores du Benzene. (13. 16. Dan Rădulescu: L'influence des substituants sur Ies i>andes d'absorption. 12. Courbe d'extinction de la Benzalacetophenone et de ses de­ rives parasubstitues. 6. 7. Bărbulescu: Influence de la visBCU Cluj / Central University r'ensemble. (Un nouvel point de vue sur la dynamique de l'adsorption). 11. Lt. 14.: Sur la validite de la formule de Mecklembourg. Alexa: Etude spectrale des polienes cet6niq>ie. cositee sur l'extinction des resonnateurs Library Cluj 13.281 5. Cioară: Studiul spectral al substanţelor alchilice şi arilice cu gruparea NO. 15. Ţilenschi S.Une loi quantitative •de la frequence des maximas des bandes d'absorption des resonnateurs d'ensemble. Dan Rădulescu şi FI. 9. Co­ urbe d'extinction de la Benzalacetone et de ses derives parasubsitues. .: Prepararea acizilor trinitroisoftalic şi trinitromesic şi proprietăţile lor. 15 sub tipar). 2. Bărbulescu:. Dan Rădulescu şi Locotenent Popa: Le hidrogene du iioyau benzenique ionisable dans Ies polinitroderives benzeniques. Dan Rădulescu şi V. Benzoquinone. 1. Dan Rădulescu şi FI. 14. V. Dan Rădulescu: Interpretation physique de la relation de frequence entre Ies bandes d'absorption et de luminiscenee. 3. Lt. Courbe d'extinction de la Dibenzalacetone et de ses derives parasubstitues.

Acest periodic con­ ţine. V.: Contribuţiuni la studiul descompunerei cloropicrinei. Elemente de Fizică pentru: cl. BCU Cluj / Central University Library Cluj d) Secţia ştiinţelor naturale. Sur une methode de haute precision pour la determination des tensions de vapeurs. colecţia lucrărilor care nu figu­ rează în Revista „Biospeologica" şi care sunt publicate de . 7. „reformă" menţinută de toate Guverne­ le următoare. Textul Tomului VI (fasci­ colele 51—57) este de mult tipărit dar lipsesc Tabla de Mate­ rii şi Indexele pe care nu le putem tipări căci ni s'au supri­ mat fondurile de laboratoare şi de publicaţii de către Gu­ vernul Iorga (1931). împărţită pe volume. în care se publică studiile definitive asupra materialului speologic. V I * Anatomie pentru cl. Al. Borza şi M. Lt. 5. Lecţiuni de Biologie Generală pen­ tru cl. Racoviţă. VIII. lui E. V. Zamţirescu V. Publicaţii. M. I I . 6. Institutul de speologie. Zoologie pentru cl. 1. Tomurile I—V sunt apărute..282 4. VII. Elemente de Chimie Anorganică pentru cl. Alte publicaţii. Chimia pentru cl. Botanică pentru cl. IV. Botanică pentru cl. Demetrescu: Lecţiuni de zoologie. Revistă internaţională. Dan Rădulescu. Ţilenschi S. A ) Biospeologica. Petreanu: Condensarea trinitrobenzaldehidei cu amine arilice. Tomul VII este în curs de publicare cu fasci­ colele 58 până la 63 tipărite. mai ales acel adunat la Institutul de Speologie. Alexa: Studiu spectral asupra benzenului substituit. Craiova. Lt. Toate la Editura Scrisul Românesc. B) Lucrările Institutului de Speologie. sub direcţia. III.

Păru le 5 mai 1936). T. A apărut (în sfârşit!) Tomul V I I (XVI+332 p. 1 . D) E. T. a prezidat Adunarea generală a Societăţii de Biogeografie şi a luat contact cu factorii ştiinţifici şi uni­ versitari conducători. Cluj. 34 figs. (Bull. a aşteptat editarea trei ani de zile! C) Rezultatele ştiinţifice ale Misiunei în regiumea Fluviu­ lui Omo şi a Lacului Rudolph (Africa orientală). I-VII. Acest fascicol conţine pe lângă itinerarul misiunei. Chapuis P. 25 fig. fascicule 1. Lechevalier. T. (Vezi rapor­ tul special în Anuarul 1933—34). 348-353. heredite des effets des mutilations. VIII. 1 carte. (Bull. Soc. A apărut: Mission'scientifique de VOmo. accomodaBCU Cluj / Central University Library Cluj tion.. milieux externe. A. — Zur Systematik der Copepoda Harpacticoida. VIII. T. Tome I. 321—334. Sc. F ) Codreanu R.2833 către personalul Institutului. Soc. 2 p. A. Cluj. Sc. E) Chappuis P. 386-398.. Sc. A ţinut în Decembrie şi Ianuarie. A. colonisation des places vides et preadaptation. Sc. p. Păru sept. Soc.. (P. Geolo-gie-Anthropologie. origines de variations. VIII. — Nćoplasie maligne dans l'hemocoele des EpHImeres sous l'action de Symblocladius rhltHrogenae. din lipsă de fonduri. 1935). 5 fig. o< schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic a rocelor acestei regiuni. professeur â l'Institut naţional agronomique. A participat la şedinţele şi lucrările diverselor Societăţi de Istorie naturală. 59 p. trber Hohlencopepoden. (Bull. p. A. G. la Sorbona din Paris. interne et artificiel. cu subiectele următoare: La variaţion. Chappuis P. Păru le 12 mai 1936). asu­ pra materialului procurat de către Institut.) care. sau de către alţi cercetători. Soc. Paris. origine des organes. Păru le 7 janvier 1936). (Bull. prelegeri de Biologie generală. ca învitat al Facultăţii de Ştiinţe şi totodată ca Profesor de schimb în misiune. Chappuis P. Păru le 10* fevrier 1936). Arambourg. public sous la direction de G. Cluj. 298 fig. pl. p. 405—408. VIII.. — Subterrane Harpacticoiden aus Jugoslavien. adaptation et seclusion. — Harpacticiden der Expedition HandelMazetti nach Sud-China (1914—1918). Racoviţă. p.

IV. p. şi N. Pora: Influence du courant electrique conţinu sur la permeabilite branchiale chez quelgues poissons d'eau douce. . 4. trber de Wandstruktur der vendralen Lakune bei Haementeria costată Fr. 3. 102—104. 4. 1936. 1054. Nr. Institutul de fiziologie generală. 1936. 17.. 2. Heft 3/4. Bull. Grădinescu Ar. Endocrinol. Scieno. Sc. Anz. S. 4. Anz. Bull. Păru le 1 juillet 1935). :Paris. M. 2. A. Eugen Epure: Sur un cas d'albinisme pârtiei chez Hiru•do medkinalis. Zool. Gynecol. Grădinescu Ar. şi Obstetr. Voi. Nr. Crustalo Acrivo: Cluj / CentralNeubildung von Cluj BCU t)ber die University Library Kiemenlamellen bei Ganoiden und Teleostiern. înaintea Societăţii Naturaliştilor din Bucureşti. T. Soc. ţinută în ziua de 22 Martie 1936.. biol. S'au continuat cercetările ştiinţifice. Recherches sur la structure des cellules chloragogenes chez les Hirudinees. p. Rev. 1936. Şanta: "Acţiunea extractului cor­ tico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. 1936. 3. L. Bd. voi. 1936. Cluj. 1935. 114. 1935. Rev. Prof. şî Obstetr. publicând în reviste de specialitate următoarele lucrări: 1. Grădinescu Ar. Zool. Zool. Secăreanu şi N. Bull. F. Sc. Grădinescu Ar. 3. Anz. 257. Şanta: Asupra pre­ parării unui extract cortico-suprarenal. Gynecol. Soc. Conferinţă asupra celulelor cloragogene la Anelide. M . p. Heft 34. 3. Instftutal de zoologie şi anatomie comparată. Notationes biologicae. 8. Beobachtungen iiber die Morphologie des Verdauungsepitheles bei Protoclepsis tesselata O. t. „Endocrinol. 195. 1. 201. Chim. 1936. '(Comptes-Rendus Acad. cu 1 planşă. p. 1936. 3. L A.: Profesorul Nicolae Pende. şi E.'284 Chironomide ectoparasite. Scriban: 1. VIII. M. Cluj. Soc. voi. und das Ventralgefăss bei Haemopis sanguisuga L. 113.

Nr. oriente dans la direction de passage du courat. E. Endocrinol. 121. Biol. C. Soc. dans le milieu exterieur. 1936. 1936. voi. . 11. £. Pora A. 121. place contre la direction du passage. R. E. Soc. p. pendant des temps variables. Biol. R. p. 1936. 503. voi. Soc. voi.: De l'influence de l'oxygenation du milieuexterieur sur la composition du sang chez Scyllium. p. C.. Pora A. C. E. Soc. 10. quand la region branchiale se trouve k la proximite de l'anode. p. Soc. Biol. p. 121. C. R. Inst. 121. 660. Biol. Soc. 291. p. 7. 119. Pora A. R. voi.: Quelques donnees analytiques sur la com­ position chimique et physico-chimique du sang de quelquesIîivcrtebres et Vertebres marins. Pora A. C. 1936. 121. Oceanogr. canicula» iC. Rev. E. Biol. R. voi. R. E. Monaco. C. dans le milieu exterieur. sur la composition du sang chez ScyUium canicula.: Sur les differences chimiques et physico^ chimiques du sang des deux sexes de quelques invertebresmarins.: Influence du passage du courant conţinu». p. canicula mâle. E..: Differences minerales dans la composi­ tion du sang suivant le sexe chez Cyprinus carpio.: Sur les changements du milieu interieur du. p. R. Biol. 121. Soc. 12. la cathode. 689. 1936. E. Pora A. d'un courant electrique conţinu. Biol. 194. 1936.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang. 6. GynecoL şi Obstetr. pen­ dant des temps BCU Cluj / Central University Library Cluj differents. 102. Pora A. 1936.285. 9. Pora A.: Sur les modifications que produit le cou­ rant electrique conţinu dans le milieu interieur du Scyllium. 5. 411. voi. voi. C. 105. 1936. Pora A. 507.: Sur les modifications du milieu interieur de Scyllium canicula soumis au courant fcontinu. suivant le sexe chez Labrus bergylla. 13. Bull. 8. C. Soc. 1936. 5. 373. Biol. 14. voi. Soc. p.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang des deux sexes des Selaciens. Pora A. 1935. la region branchiale etant au voisinage de. E. 121. Biol. R. E. 1936. Scyllium canicula mâle. R. Pora A. Nr. 121. voi. .

B.: Influence des fortes oxygenations du mi­ lieu exterieur sur la composition du sang de Scyllium ca­ nicula.: Differ. Pora A. Grădinescu Valeria: Bioelectrogeneza. şi Obstetric. Ioan Minea. Oceanorg. „Negruţiu Cornelia: Limfa şi aparatul limfatic.ces chimiques et phisico-chimiques du sang suivant le sexe. 16. Para A. de Physiol. Teze de licenţă*). Bugariu Hortensia: Anatomia şi histofiziologia simţu­ lui olfactiv. La această revistă au colaborat până acum următoarele personalităţi ştiinţifice din străinătate: O. *) Lucrate în Inst. Endocrinol. voL 12. etc.Faelli (Roma).::286 15. 18.Despre anestezie şi narcoză. Pora A. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. Bărbulescu Emilia: Somnul natural şi provocat. Cristea Grigoriu. Obstetrică". L. Pora A. Antognetti (Roma). voi. Gynecologie şi Obstetrică. s'a fondat Societatea de Endocrinologie. la care colaborează diferite personalităţi ştiinţifice dm ţară şi străinătate. Roşu Emil: Hematopoieza şi organele hematopoietice. care ţine şedinţe lunare în cari se fac comunicări de lucrări originale şi editează revista: „En­ docrinologie. 19. 1936. M.en. Mitaćhi Lucia: Termogeneza. 205. D. Pende (Roma). Csallner Kurt:. Gynecol. Pora A. E. Ann. E. 1936.: Mediul intern şi maturitatea genitală la Gyprinus carpio. 12. Drilhon: Regulation minerale du miIlieu interieur chez Ies poissons stenohalins. 4. 699. N. Bodrogi Ioan: Absorbţiunea prin intestin. 1936. 4. £. împreună cu Profesorii Dri. Revista are aspectul şi nivelul revistelor ştiinţifice internaţionale de specialitate. 1936. Nr. 5. de Fiziologie Generală şi inventariate în Bi­ blioteca Institutului. 1. p. E. Michail. Monaco. Nr.de Physiol. Reiss (Praga). 6. Bull. Ann. Rev.. Silvio de Candia'(Roma). tegument şi branchii. C. p.: Un nouvel appareil pour la contention et la saignee de nombreux Teleosteens marins et d'eau douce. 17. 139. 7. 8. et A. 2. Ggnecologie. Aschner (Viena). . Frankl (Viena). Inst. -E.

asistent. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. 2. I. App. şef de lucrări. Dare de seamă despre activitatea Muzeului botanic şi a Grădinii botanice dela Universitatea din Cluj în anii 1927— 1934. 13 fig. p. XII—XIV.. înv. Teze de licenţă: Forţele care concură la ascensiunea se vei brute în plante. a terminat partea experimentală a unei lucrări având ca subiect: Fiziologia algei Microtham­ nion Kutzingianum. (BGMBC. t. (Şcoala Secundară. a bine­ voit a-i pune la dispoziţie. Pregătirea şi recrutarea învăţătorilor (Cerc. . Oradea şi Cluj).). J. 5 Institutul de botanică sistematică. Câmpia Ardealului (Astra cu Ext. Grinţescu. 3. 2. b) Comunicări: 1. Al. Noua generaţie de profesori de ştiinţe naturale. de Stu­ dii. p. Borza: a) Conferinţe: 1. c) Publicaţii: 1.Institutul de botanică generală. 1. Ştiinţele Naturale în Şcoala Primară (Cerc. 2. Comunicare făcută la Congresul naţional de Chi­ mie. XV. Dl. 3 pl. Mihăilescu. Bu­ cureşti). Nr. al Soc. Credinţa şi ştiinţa (AGRU. 5. Borza. Prof. Al. de către Virgil Giurcă. Peterfi: Sur l'influence du manganese « t du zinc sur le developpement de Microthamnion Kutzingianum. 'Directorul Grădinii Botanice a Universităţii. a urmărit problemele de fotosinteză. din Cluj). o nouă plantă adventivă a României. Univ.. 6—7).. (Toate trei la Cercul Bot. 3. 1-64. Peterfi. Cent. Basarabia Noastră (Ateneul Român. I. Dl. ţinut la Constanţa în Iunie 1936. Oradea). BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. Şt. şi Şt. Flora Romaniae Exs. de Şt. Cluj). 1. folosind materialul şi camera ce Dl. Cluj). 4.287 4. M u z e u şi grădina botanieă. t. Iva xanthiifolia.

Basarabia noastră. 8. I. Directore Al. II. 5. Borza. (Re­ produsă şi în „Universul" dela 26 Dec. Roumanie (Buletinul . Nr. Botanica medievală. Bolul cultural al Bisericii în Evul mediu. voi. Giirtler. Liliacul românesc. 18 p. (B. a. I. 57—61) şi „Our Basarabia" BCU Cluj / Central University Library Cluj (Summary) 1 pag. Schiţă geobotanică (Anuarul Ate­ neului Român pe 1935. II. Al. 1936. 1. eine neue Adventivpflanze Rumâniens. „Notiţe dela Grăd. Zur Flora von Bessarabien (Resume). Nr. I. x. uniţi-vă! (Grădina mea. (Cluj. (Societatea de mâine. Borza. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. Bibi. p. 1936. 47—77). 5—6. XIII (1936) Nr. XVI. 3. (Cultura Creştină. bot. Doctrina evoluţiunii şi credinţa. 5^6 şi extr. AGRU p. 7. p. p. p. 1935. XV. t. 1936. (B. o nouă plantă adventivă a României. X I I — XIV. 77—78). 1-64). B.. 1-4. (Grădina mea. voi. 1936. 4. înfiinţa­ rea Universităţilor. 27-28 şi Nr.7 ) . Extr. p. I I (1936) Nr. Al. în „Revista Hor­ ticolă" din Bucureşti şi în traducere germană şi maghiară în „Bursa Horticolă" din Timişoara). (Buletinul Grădinii bot. 15. > 10. 46. G.. 11. 16. p. Nr.). Nr. p. „Grădinile şcolare" (Grădina mea. Die pflanzengeographisehen Aufgaben der Naturschutzbewegung in Rumânien. Nr. 256—257). B. (Societatea de mâine.. Trif: Catalogul de seminţe oferit pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii din Cluj. C.288 3. dela Univ. Clusiensis editam. Arvat: Iva xanthiifolia Nutt. 1. 6 . XV. t. 3 p. intelectuali. Grădinari. voi. t. I.). 9. C. 12. 14. 4. Nr. Univ. M. M. a. an. (Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. 2—3. 16. (Anuarul Ateneului Român pe 1935. sep. XV. p. Legăturile noastre botanice cu Orientul. G. 13. din Cluj. şi al Muz bot. 2 fig. Blaj. Catalogue des graines offertes en echange par le Jardin Botanique de l'Universitć de Cluj. p. Cent. 233-236). C . A. Conferinţă ţinută la Ateneul Ro­ mân în ziua de 9 Febr. XIII (1936) Nr. t. 2. 4 p. Borza şi A.. Două plante importante din Bihor. 3 şi 4). 186—187): 6. Câmpia Ardealului. p. Schedae ad „Floram Romaniae exsiccatam" a Musea bot.

Bibliographia botanica Romaniae.: Iconographia Florae Huugaricae. dela Univ. (Buletinul Grădinii bot. Dr. dela Univ. XI. c) Publicaţii: 1. Emil Pop.. Prezi­ dează comitetul de redacţia al revistelor „Grădina mea" şi „Kertgazdasâg". p. Nr. O nouă Euphorbiacee din Basarabia. şi al Muzeului bot. Societăţi Ştiinţifice. (La Cercul botanic Cluj). Adnotaţiuni la Flora României. XV. 17.t |1—301). Natursondul. a new soil core sampler for taking undisturbed soil cores (Summary). SocietesCluj (Tot acolo. 3. I. (Totacolo t. Facultatea de Ştiinţe. (Uni­ versitatea Regele Ferdinand I. XI. b) Publicaţii: 1. „Natursond" un nou aparat pentru scoa­ terea probelor de pământ în structura lor naturală. (Buletinul Grădinii bot. 189 p. 2. 3. p. XV. Borza). 2. Nr. şi al Muzeului bot. 228—233). 1—4. Glossen zur Flora Rumăniens. 2. „Natur­ sond". d) Redactează „Buletinul Grăd. Bujorean. Bibliographia botanica Romaniae (v. a) Comunicări: 1. b) Publicaţii. Jâvorka A. et E. 4. Conservator: E. Floristische Bemerkungen I. 1. 22 tab. Nr. XX. „Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii". bot. Betula pubescens Ehrh. bot. voi. Pop. 1936). asistent. 4. (Toate la Cercul Botanic Cluj). din Cluj. din Cluj. Docent: Dr. şi al Mu­ zeului bot. şi al Muz. voi. 236—248). Drosometru automat. XV. p. p. 1—4. Univ.289 Grădinii bot. 187—191). Alba Iulia). Talofite fosile dela Borsec. Die pliozâne Flora von Borsec (Auszug). Cluj. Appendix II. 3 fig. Cluj". a) Comunicări: 1. 1935. Pinus silvestris în Surduc şi pe Bucegi. a) Conferinţe: Bătrâneţea şi moartea plantelor (Astra. BCU Cluj / Central University Library scientifiques. Flora pliocenică dela Borsec. XV. t. Nyarady. Cele 3 speci de Taraxacum din Cheia Turzii. dela Univ. 2. 4. (Buletinul Grădinii botanice şi al ANUARUL 1935/36 19 . Observaţii şi date floristice I. 3. Diferenţierea vegeta­ ţiei din Cheia Turzii. b) Comunicări: 1. Al. Statistica Florei din Cheia Turzii. Analize de polen terţiar (toate la Cer­ cul Botanic Cluj). 248—249). 8 fig. din Cluj. p. G.

A făcut un studiu asupra regimului apelor subterane din regiunea Municipiului Oradea în Iunie 1936. Boli. 1 fig. Forţarea castraveţilor în sere. „The automatic Drosometer" a new in­ strument of the dew (Summary). Filiala Cluj). Şef de culturi: C. Ca membru fon­ dator al „Academiei de Ştiinţe din România" a participat la toate şedinţele şi actele de fondare ale acestei Instituţiuni. 5. propunând lista membrilor de onoare. din Cluj. Lucrări ştiinţifice şi pe teren. Şef grădinar: A. . Ioan P. 2—3. (La Societatea de Horti­ cultura. întinderea şi poziţia stratigrafică a acestor masive. p. activi şi corespon­ denţi. Gărtler. cunoscute de ţărăni­ mea română. 2. (Tot acolo. un nou aparat pentru măsurarea cantitativă a rouăi. iar ca Preşedinte al Secţiunii de Geologie-Paleontologie. 1936. 181—185). BCU Cluj / Central University Library Cluj Comunicări: 1. Biblioteca poporală a Asociaţiunii „Astra" Nr. 5. Drosometrul automat. aducând noui preciziuni cu pri­ vire la forma. Trifu. 4. dela Dej şi Ocna Mureşului (Uioara) în Maiu. Revenirea frumoasei Poinsettia printre florile noastre. Articolaşe horticole în „Grădina mea" 6 . 176— 181). O noutate printre fructele exotice ale Clujului: Grape fruit. aprobată în Adunarea Generală din Decembrie 1935. 1935. Mana cartofilor. XV.290 Muzeului bot. Petrografie şi Geografie. Institutul de geologie şi paleontologie. t. Mine­ ralogie. Câteva articole de interes horticol în revista „Grădina mea". Cluj. dela Univ. 1. Comunicări: 1. Voiteşti a lucrat pe teren în regiunea masivelor de sare de la Şugatag. (1): 13. „Grădina mea". 3. înmulţi­ rea Coniferelor pe cale vegetativă. 3. Cluj. 3. 2. 15. „Grădina mea". participând cu comunicări ştiinţifice la şedinţele din 1936. Flora şi fauna internă a pământului. Sibiu 1936. 229—233. Prof. Gacteele. 402 pag. p. 2. Microorganismele cari influenţează azotul din pământ. Rugi­ na trandafirilor. în Aprilie. 2. a organizat această secţiune. leacuri şi plante de leac. 1936. Cyelamen persicum. 4.

la Cluj. Reptile şi Păsări. Ibidem. C. Mureş unde a efectuat săpături pentru mami­ fere fosile. Jiu 1936. Jiului 1936.2'Л A. — Amintiri din viaţa de profesor secundar la Tg. Ionescu-Balea. Cluj. Nr.Sur la presence des restes fossiles anediterraneens dans la breche tectonique du massif de sel de Ocna Mureşuiui (Uioara) în colaborare cu Dl Dr. Ioan Pojiescu-Voăeşti: — Sur la position stratigraphig-ue du massif de sel de Dej (în colaborare cu Dl Dr. Jiu. . 2. R. 1. a ) JProf.). al Univ. originea. Tg. Revista „Amicul Tinerimii". şi-a luat con­ cediu fiind suplinit pe timpul concediului de Dl absolvent Stoica Coriolan. începând cu luna Maiu 1936. 1936. Tg. A ţinut studenţilor m Paleontologie 5 conferinţe a câte 2 ore. Amfibieni. Acad. Astra Română". despre Mamifere. Harta 1:75. voi. fiind trimis. aparaţia şi evoluţia iz­ voarelor „Hebe" de la {Sângeorz-Băi.000 Huedin-Turda complectată cu cercetările cele mal rioui cât şl personale (manuscris). Cluj 1936. d) Preparator Iustin Gherman a continuat studiul M-ţilor Apuseni în Jud. Revista Muzeului de Geologie. Soc. Dl preparator Iustin Gherman. „Radiolaritele de la Turda" sub tipar în Bul. Mineralogie. Bevista „Amicul Tinerimii". ЏпА » Kaaîerinţâ ştiinţifica' in cadrele -Extensiunii Uni­ versitare. Ш . Buru. — Ce se poate ceti pe harta fundului M. şi Gazeta „Tinere­ tul Invăţătoresc". b) Şeţ de lucrări. Ionescu-Balea). Ion Maxim a studiat regiunea comunei BCU Cluj / Central University Library Cluj Călăţeni jud. Rom. — . Lipova Banat. Publicaţiuni. Alba. c) Asistent Octavian Niţulescu a continuat studiul re­ giunii Petrid. Câmpina. Bucureşti. — Situaţia geologică. 1936. A ţinut studenţilor de la Paleontologie 4 conferinţe de câte 2 ore în care a tratat despre Peşti. pentru specializarea în Geologia petrolului. Negre. V I . de Geologie voi. Turda şi a formelor fosile din Coasta cea Mare şi valea Pleşca (Cluj. de Ştiinţe din România. ca practicant la Soc.

Colecţiunile Institutului. Mineralogie şi cu 25 de studenţi şi studente. a publicat: 1. Biblioteca. Corund. s'au format MunţiL Apuseni şi bogăţiile lor.. Dl Ioan Maxim a colectat material. voi. Biblioteca Institutului de Geologie-Paleontologie s'a mă­ rit până la sfârşitul lunei Iunie 1936 cu 66 de volume cumpă­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rate şi primite ca donaţiune sau în. La Făgăraş: Probleme de miner al ogeneză. Rev. Bogăţiile miniere ale Munţilor Apu­ seni. 4. Dr. 1 b) Şef de lucrări Eugen Stoicovici. Dej. Nr. Dl Iustin Gherman a colectat material din M-ţii Apusenidin Jud. Studii pe teren în Munţii Făgăraşului asupra cristalinului. Muz. cu personalul ştiinţific al Institutelor de Geologie.. Cum. Colecţiuni.. 1936. forme fosile şi material petrografic din regiunea Mera-Coruş. apoi. Ian. M-ţii Gurghiului peste Rotunda. s'au îmbogăţit. a) Prof: Victor Stanciu.. Bibi. 2. dintre Valea Lisei-Sâmbetii până la Tărâţa. Fosile găsite pentru prima dată în Calcarul dela Sănduleşti (Turda) după care s'au fă­ cut mulaje în gips. Contribuţiuni la cunoaşterea nisipurilor aluvionare din M-ţii Apu­ seni. L P. Voiteşti din regiunile: Vatra Dornei-Pojorâta. Lucrări apărute: 1. Ditrău. La Deva:. Ex­ cursia s'a făcut impreună cu Dl Prof. cu materialul! adus de: Dl Prof. urmând itinerarul: Câmpia A r ­ dealului.292! 3. Geol. în revista „iCarpaţi". „Astra". Dl Oct. Mureş. Excursiuni cu studenţii. ştiinţifice:. al Univ. P. Ocna Mureşului şi Oradea Mare.-Miner. fosil din regiunea Gălăţeni Jud. schimb. din care s'au făcut şi 150 de secţiuni subţiri pentru microscop. 1—2 е т . VI. Nr.. Valea superioară a Mureşului. Voiteşti. Cheile Bicazului. 20. Conferinţe: 1. Cetatea Roşiei. 7: Institutul de mineralogie. Sovata. Bicaz şi Piatra Craiului. Cluţ. Alba. I.. Niţulescu a îmbogăţit colecţiunea cu material din regiunile: Turda-Petrid-Buru. Sibiu 1935. 2.

<Geol. 5. Şef de lucrări L. Rev. Graniţa de Vest. Pălăgeşiu Măria: Bazinul Someşului Mare dela izvor până la Sângeorz. Herbst Constantin: Begiunea dintre Trotuş-MilcovDe aluri şi Şiret. Gorj. 1. 12.'. Şef de lucrări T.. . 10. 1936. Târziu Ana: Plasa Sân-Nicolaul Mare. a publicat: Begiunea Miniera BaiaJVIare—Baia Sprie. 8. -Prof. Coritribuţiurii "la perfecţionarea cracării. Muz. Reichert Ludovic: Plasa Bârgăului. Târnava Mare. jud. 1936. Nr. 15 Aprilie. . Satele şi gospodăria lor.-Miner. jud. Hetco Irina: Stâna de vale.Morariu. e) Secţia đe geografie. 9. al Univ.p.Moniteur du petrole roumain. Forro Ecaterina: Valea Lutului.prezentării). МегцЏи: a început tipărirea voi. Someşan. 6.Nr. Dinu Margareta: Plasa Jiu. 2. Institutul d « geografie. 2. p. 7. a continuat cu studiul Munţilor JBodnei.293 . 3. Alba. Asistent JR. VI. V I din „Luefăirile Institutului de Geografie'. Feier Zoe: Regiunea auriferă a Abrudului. Valea Someşului şi Aurăritul din Munţii Apuseni. 13. Drăgulescu Livia: Plasa Ilia. Teze de licenţă în Geografie (în ordinea . Bică Florica: Basinul Cungrei Mari. Cluj. 11. voi. Suciu Romul: Plasa Rupea. Tănase Viorica: Plasa Vinţul de jos. . University Library Cluj umană în BCU Cluj / Central a publicat: Viaţa Munţii Călimani. Matis Edith: Plasa Chiochiş. 1—12.8. (Comunicări preliminare). 13-^21. V. jud. d) Preparator Lucian Stoicovici a piiblieât: Coritribuiţiuni la cunoaşterea metamorfismului de contact. 4. c) Asistent Sever Anton a continuat studiul pe teren .în regiunea JBihariei. Regiunea Baia-Mare—Baia Sprie. 1^2. 1936. Meruţiu.

Szătai Elisabetar Plasa Săcueni. ETek Emeric: Bazinul superior al Lăpuşului.Plasa Gherla. la.. Cotoi V. 21. 42. Komlosi Andrei: Valea Pogânişului. Pap Samuil: Roşia montană şi împrejurimile. 27. Para Vilma Fidelis: Regiunea oraşului Irrsbruek. 15.. MoTnar Ştefan.. Plasa Călugăreni (jud. 43'. Bazinul Someşului mare dela Beclean la Dej. Pop G. 16.. Ciucă.O secţiune prim regiunea alunecărilor de teren la N.. 26. 25. Rohrer Carol:Cluj / Central University Library Cluj Centralăl 31. 40.. 38. Plasa 30. Măria: Plasa Câmpia-^ BCU Judeţul Timiş Tbrontal. Trenca Minerva: Monografia plasei Jibău. Măria:. Smădescu Adalgiza:. Lula Olivia: Plasa Hunedoara19. . Kovăcs Amalia: Plasa Mocim. Gnădig Andrei: Factorii cari au determinat desvoltL econom. 37. Dolj.. 28. Magyar Elisabeta. 18. Cioacă Ioan: Plasa Bechet jud. Ionescu V. de Gristurî. 20.. Panaitescn Elena: Valea Sîret'uluir Dela confluenţa cu Buz. Sumi AdalberU Valea NadeşuluL 23. 41. 35. 39. Mureş. S. Ioan:. cult. 24. 34. 17. Plasa Şomcuta-Mare. Plasa Caransebeş: jud. 32.. Vlaşea. Timiş-Torontal. V. Vasile: Monografia comunei: Monteoru judi Buzău. Mathias Francisc: Plasa Giulvăz jud. 36. 29. Veza Samsvn: Valea Târnavei Mari-regîunea MediaşBlaj. Teiuş.. Ioan: Valea superioară a Hartibaciului.14. şi etnică a oraşului Tg. Câmpiei Ardelene. Weber Fr. Boldor Iulian: Şesul Aradului. Dumitrescu R. Păunescu I. 22. Severin. Economu Raina: Coasta Mării Negre dela braţul SfL Gheorghe până la Constanţa. Staicu Nicolae: Podgoria judeţului Pufna. până la vărsare. Gergely Ghizela. Qena Mureşului. Ţegean Măria: Vegetaţia din Nordul. 44. Neculoiu Ioan: Monografia comunei Poiana Mărului.. Valeria: Valea Mureşului dela. 33. Athena:: Valea Olteţului..

BIBLIOTECA UNIVERSITARA BCU Cluj / Central University Library Cluj .

al Fac.1. Anton Valentiny. Fac. Bibliotecari: Ion Muşlea. a) Personalul ştiinţific. de Ştiinţe. Fac. doctor în drept. Ion Muşlea. doctor în drept. şi Lit. profesor secundar. doctor în drept. doctor în litere. profesor secundar. profesor secundar. Personalul bibliotecii. del. Ştefănescu-Goangă. „ Gheorghe Spacu. Sabin Mureşan. Gheorghe Ioanovici. Ştefan Monoki. Teodor Mihăilescu. sec. Comisiunea bibliotecii. „ Camil Negrea. BCU Cluj / Central University Library Cluj Secretar: Olimpiu Boitoş. Prof. de Drept. bibliotecar. Preşedinte: Membri: FI. Titu Vasiliu. Un post vacant. licenţiat în litere.Director: Primbibliotecari: . prof. doctor în litere. Virgil Vătăşianu. de Medicină. Ludovic Kelemen. 2. Tulia Găvruş. profesoară secundară. rector. Arhivar: Sub-bibliotecari . Ignaţie Balogh. F. del. deleg. Traian Mitrofanovici. doctor în filozofie. Un post vacant. de Fii. de Ştiinţe. Fac. deleg. Olimpiu Boitoş. directorul Bibliotecii. Marinescu. abs. „ Const.

I. (dela 1. (până la 30. Ioan Bindea. abs. Intendent: Augustin Todor. IV. V. VI. Trâian Jianu. 1936). Bela Karl. Iosif Florian. lic. 1935). de Drept. al Fac. II. înv.297 b) Personalul administrativ şi tehnic: •Secretar: •Cartotecari: Dumitru Petruţiu. de Litere. Nicolae Rotar. Ghizela Meder. (dela 1. (până la 31. BCU Cluj / Central University Library Cluj Tâmplar: Dumitru Russe. (dela 1. Gavrilă Moldovan. lic. 1936). Ilie Ferdinand. Ioan Mihalache. de copii mici. litere (dela 1. licenţiat în drept. licenţiat în litere. 1936). IV. Vasile Săcară. litere (dela 1. Dactilografe: Legător-şef: Anton Rohonyi. pt. Margareta Orban. Olga Csermâk. 1936). V. c) Personalul de serviciu: Primlaboranţi: -Laboranţi: Gheorghe Kovâcs Farcaş Erdei. înv. ÎH. Gheorghe Miklosi. grad. I. IV. (până la 31. licenţiată a Fac. Ioan Andrasofszky. Ilie Chira. 1936). (până la 30. Aurel David. Olim­ piu Albon. (până la 31. Ştiinţe. 1936). (dela 1. Mecanic-fotograf: Ştefan Balâzs. Gavril Moldovan. Martin Mate. 1936). Nicolae Todor. V. (până la 30. absolvent al Fac. Gheorghe Murăşan. Alexandru Ilea. 1936). 1936). Simion Sasu. Mecanic: Vilhelm Anlauf. XII. Simion Sărmăşan. Vasile Munte. VI. Simion Sasu. Vasile Munte. Livia Crăciun. 1936). 1936). Servitori: . Iolanta Fodor. (până la 31. (până la 15. IX. 1936). Aurelia Botez. 1935).

dlui prim-bibliotecar Anton Valentiny (Rectorat Nr. iar în postul de servitor devenit . 1936. Publ. dl Ilie Fer­ dinand (Rectorat Nr. Dlui Virgil BCU Cluj / Central University Library Cluj Vătăşianu. Nr. a fost pusă în retra­ gere din oficiu. 2700—1935). 148784—1935). Dşoara Iolanta Fodor. 1936). dl Ion Muşlea a fost numit prin înaltul Decret Regal Nr. pentru cauză de boală. Gheorghe Pop. Nr. bibliotecar.. licenţiat în litere. V. Dec. cu data de 1 Febr. conducerea Biblio­ tecii a rămas. Cu data de 1 Aprilie 1936. Publ. publicat in Monitorul Oficial Nr. Publ. v 3. 1936. In locul lui a fost avansat cu data de 1 Febr. 152197—1935). a fost nu­ mit dl Traian Jianu. Publ. 5970—1936). 1935.298 Vasile Mureşan. Instr. Rectorat Nr. 24998—1935). 1935 dl prim-bibliotecar Ion Muşlea a fost încredinţat cu conducerea Bibliotecii subt formă de girare (decizia Senatului Universitar din 23 Oct. pe ziua de 15 Martie 1936 (decizia Minist. Instr. In locul devenit vacant a fost numit cu începere dela 1. Mişcarea personalului. i s'a prelungit detaşa­ rea ca secretar al Şcoalei Române din Roma. La 28 Ian. In locul cartotecarului Ilariu Albu. (Minist. Dl Anton Rohonyi. în mod provizoriu. 1935. Dela 23 Oct. 92533—1936). şef legător. (dela 1. Instr. Instr. fiind pus în retragere din oficiu pentru limită de vârstă. 1936 (Ministr. 3824—1935). II. 157 din 9 Iulie 1936 director general al Bibliotecii. cartotecară. 1936). 839—1936. No. Vasile Michăşan (dela 1. 3099—1935). pentru necunoaşterea limbei sta­ tului (Minist. Nr. Nr. 191744-1935 din 12 Martie 1936). Publ. (dela 1. Nr. Instr. 1936 a încetat din vieaţă laborantul Simion Sărmăşan. Publ. director general. Dl Eugen Barbul. VI. 1935 (de­ cizia Min. Instr. In locul devenit vacant a fost numită cu data de 1 Iunie 1936 dşoara Aurelia Botez. 1935. 1936). pe ziua de 1 Sept. până la 1 Sept. licenţiată în litere (Minist. omul de serviciu Vasile Munte. a fost îndepărtat din ser­ viciu pe ziua de 1 Oct. demisionat.

în locul lui. cu aceeaşi dată. în „Knjiga o Balkanu". cu data de 1 Mai 1936 a fost avansat în postul de laborant Simion Sasu. iar în postul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu. 169—176. S'au ţinut 12 astfel de con­ ferinţe. laborantul Alexandru Ilea. Cartea Bomânească. pp. Vasile Mureşan (Rectorat Nr. 352—1936). Această călătorie s'a dovedit foarte bogată în rezultate practice. 2. în 8°. . 1095—1936). director: 1. La 10 Aprilie 1936 a încetat din vieaţă laborantul Olim­ piu Albon. pp. cu aceeaşi dată. 4. 38 p. BCU Cluj / Central University centre şi pentru a cerceta bibliotecile din aceste Library Cluj a lua con­ tact cu conducerea lor. 3. 287—292. iar în locul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu Vasile Micheşan (Rectorat Nr. Gu data de 1 Iunie 1936 a fost pus în retragere pentru împlinirea limitei de vârstă. 1935. Ghe­ orghe Pop (Rectorat Nr. în „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" III. 1594—1936). conferinţe de specialitate. Lucrările personalului ştiinţific al bibliotecii Ion Muşlea. în acelaşi „Anuar". O rumunskom knizevnom folkloru. 4. In Decemvrie 1935 Comisiunea Bibliotecii a aprobat ca directorul-delegat Ion Muşlea şi bibliotecarul Ştefan Monoki să facă o călătorie de studii la Bucureşti. (1935).299 vacant a fost numit provizoriu. Cele văzute au fost comunicate colegilor în întrunirile personalului ştiinţific (la care a luat parte şi personalul administrativ). pp. Călătorii de studii. în care s'au discutat numeroase probleme de orga­ nizare ale instituţiei. iCiontribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania (până la Unire) Cluj. 1—8. Ion Bianu şi folklorul nostru. Cu aceeaşi dată a fost avansat ca laborant omul de serviciu Ga­ vrilă Moldovan. Iaşi şi Cernăuţi. Alte variante româneşti ale snoavei despre femeia ne­ credincioasă. Beograd 1936.

215 p. România az 1935. Cluj. inovaţiuni şl îmbunătăţiri. Rom. Localul. în 8°. Biblioteca noastră a avut norocul să moştenească dela vechiul regim o clădire care în multe privinţe se mai poate numi şi astăzi modernă. bibliotecar: 1. Az erdelyi magyar irodalom bibliografiâj a 1934. (Bibliografia literaturii maghiare din România pe anul 1935). (Bi­ bliografia literaturii maghiare din Ardeal) pe anul 1934. în 8°. 33 p.. Extras din Anuarul Institutului de Istorie Naţională VI. In cursul ultimilor trei ani s'au ridicat şi mobilat trei săli nouă de lectură şi două săli de depozit (acestea însă făra rafturi). bibliotecar: 1. (Tud. atenţia con- . în 4°. Minerva. cu toate că datează de aproape 30 de ani. evben megjelent român-magyar es magyar idoszaki sajtotermekek cimjegyzeke. 79 sz). Minerva. în 8°. (Extras din Ephemeris Dacoromâna). 50 p. 52 p. Cartea Românească. Ol. 5. 20 p. A publicat „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" I I I . 2. 1936.). Dormitio Virginis. Sibiu 1936. 69 sz. BCU Cluj / Central University Library Cluj Virgil Vătăşianu. 86 p. (Lista titlurilor periodicelor româno-maghiare şi maghiare apărute în Ro­ mânia în anul 1935). Cluj. Cluj 1936. 1935. Contribuţii la istoria misiunii lui A. 18 p. Asigurată din punct de vedere al sălilor. Pictorul Octavian Smighelschi. indagini iconografiche. bibliotecar: 1. 1935. 2. Fiizetek 1936.800 5. Ştefan Monoki. Editura Krafft şi Drotleff. bibliograf iâj a 1935 ev. în 8°. (Erdelyi Tudomânyos Fiizetek. Minerva. Cluj 1935. Panu în Apus (1864). Cultura Naţională. Cart. România magyar irodalmânak. Anton Valentiny. Bucureşti 1935. în 8°. prim-bibliotecar: 1. în 8°. Bucureşti 1935. Boitoş.

fiecare fiind făcut răspun­ zător de o parte a lui. Cu toate că instalarea luminii electrice nu s'a putut face — din motive materiale — cu ra­ BCU s'au putut înlătura. de modernizare a utilajului tehnic. sesizându-se de un raport al Di­ recţiunii prezentat în şedinţa dela 20 Ianuarie 1936. se­ cretariatul şi scările mici ale depozitului. având de scop o mai bună servire a publicului cititor şi o simplificare a serviciilor. să realizeze următoarele lucrări: a) Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pen­ tru cărţi. economie de timp şi un control mai eficace al serviciilor. .. De aseme­ nea nu se puteau aşeza la loc cărţile restituite din sălile de lectură în cursul după amiezii. b) Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. din cauza întunerecului din depozite. c) Instalarea unui telefon intern (cu 11 posturi) contribue la o mai grabnică servire a publicului şi însemnează o enormă.055 38. d) Procurarea a 21 aparate de stins incendiul (marca „Pompier").750 . .005 29. biroul directorului. în felul acesta s'a pus capăt situaţiei dăunătoare de totală lipsă de control a circulaţiei cărţilor. Valoarea acestor inovaţii şi perfecţionări reprezintă suma de şi anume: ascensorul: instalaţia electrică în depozit: telefonul intern: aparatele de stins incendiul: Lei Lei Lei . Comisiunea Bibliotecii. Lei Lei 163. Datorită acestuia s'a putut face o împărţire a labo­ ranţilor după etajele depozitului.400 58.Cluj / Central University Library Cluj gravele neajunsuri semnalate mai sus. Timp de aproape şapte luni pe an (Octomvrie—Aprilie) în Biblioteca noastră nu se putea servi cititorilor cărţi după orele 17-—18. aparatele vechi ne mai funcţionând de ani de zile şi astfel colecţiunile Bibliotecii fiind în continuu pericol de foc. pentru viitor. In cursul vacanţei de vară 1936 s'au mai făcut următoarele lucrări: a) S'a zugrăvit: sala profesorilor. şi au fost achitate din taxele de Bibliotecă ale Facultăţilor. 1936). a hotărît. toate mificaţii prea multe. Parte din aceste săli .800 36. (Instalaţia a fost pusă în funcţiune la data de 18 Sept.301 ducerii institutului s'a îndreptat mai ales asupra unor lucrări.

1936.. 15. în drept. I I . fiind preferaţi cei lipsiţi de mijloace. 1. XI. care i-a pus la / dispoziţie întâi (16 Nov. în drept. 16. IV.000 titluri şi în acelaşi timp de desfacerea şi refacerea unuia din cataloagele alfabetice compuse din peste 400. 1. Funk Iosif. XI. Gozman Eugen. lucrând câte 3 ore pe zi şi plătiţi de către Rectorat (din fondul asis­ tenţei sociale). II. 1935) şase. XI. 15. 16. 15. 8. De aceea conducerea ei a hotărît în primăvara anului 1936 să înceapă lucrările pre­ gătitoare ale realizării lui. 1. Iosa Gheorghe. în şt. Emil. II.. stud în lit. 15. 1936. 1936.. In această grea şi lungă muncă — e vorba de trecerea în registre a vre-o 300. . II. 1935. 1936. 10. Alexandrescu D. 1936. 1935—15. b) S'au schimbat toate geamurile sparte ale marilor fe­ restre ale depozitului de cărţi şi s'au chituit pretutindeni unde • era nevoie. stud în med. 1935—31. 6. 1935. Iată numele lor şi timpul în care au lucrat la Biblioteca noasrtă: I. 1936—1. VI. stud. 1936. stud. Dan Mihail.000 fişe — Biblioteca s'a bu­ curat de binevoitorul sprijin al Rectoratului şi al Comisiunii Bibliotecii. Aceşti studenţi au fost recrutaţi pe cale de concurs. XI. V. 4. a) Catalogul topografic. 1. stud. stud în drept. în drept. 13. 1936. în med. 1936. II. Lucrări în bibliotecă. IV.. stud. stud. stud. în drept. S'au vopsit şi -11 din uşile diferitelor săli. stud. Iliovici O. 9. BCU Cluj Central University Library Cluj apoi (1 Febr. stud. Moldovan Zeno. 1936. XI. V. Iacob Tiberiu. VI. având cunoştinţe de limbi şi scriere frumoasă. 15. 5. 1936—15. 3. 1. IV. Herman Ioan. în drept. 1. stud. Gyorbiro Eugen.:302 nu mai fuseseră zugrăvite dela construirea Bibliotecii. IV. Indre Liviu. 7. Hollanda Vicenţiu. 1935. Lipsa unui astfel de catalog a însemnat în totdeauna un mare neajuns pentru Biblioteca noastră. XII. 1. 12. Bratu Virgil. 6 . 1936. 1936. în drept. 2. Valerian. 1935-15. stud în lit. în drept. cu examenele în regulă. IV. 1936) doisprezece studenţi-practicanţi.

303 13.V. 15. Stanca Petru. La 15 Sept.175. La această dată a început aranjarea la loc a fişelor în ordine alfabetică. Vasile.11. în lit. 1935—31. 1936. I. în lit.010 fişe. 16. 15. 1936. în drept. IV. XI. 1935). 16. stud. S'au numerotat 5545 opere în 10. 1936.222 volume. Până la 9 Iunie 1936 s'a trecut in registre 24.1936—l.. stud.XII. în Cluj / Central University Library Cluj b) Catalogul alfabetic. cu această ocazie împărţindu-se şi fişele de trimitere. 1936. După un calcul aproximativ. 18.520 fişe. în şt. s'au reluat lucrările de împărţire în ordine alfabetică a celei de a doua grupe de fişe (Blar-Engl).reviste. 1935. stud. licenţiat în drept. în drept. ele vor putea fi ter­ minate. Pavel A..001—283. dacă se va asigura Bibliotecii acelaşi număr de stuBCU anul 1940. stud. *) Numărul mare al volumelor fată de opere se explică prin faptul că aproximativ 1000 din operele numerotate au fost colecţii de . Sandru Emil.558 fişe şi astfel numărul s'a ridicat la 45. IX. 1936—15. 1. Timbuş Eliza.XI. 1935—18 Febr. 1936. La această muncă au luat parte şi studenţiipracticanţi. 15. 1935. cât şi mai târziu. au fost scoase din depozit 2711 opere. 1936. 20. Trifănescu Ioan. 1. fiecare cu câte cel puţin 3—5—10 volume. 1936). stud. 1. Săulea Cecilia. . cu Nrii 277. Lucrările vor continua în anii viitori. de câteori erau liberi. I I .691—280.178 şi 281. denţi-practicanţi. lucrare terminată la 20 Iunie. In cursul anu­ lui şcolar 1935—1936 s'au clasat şi împărţit definitiv 13.376 volume ). 17. La sfârşitul anului şcolar trecut (30. iar trecerea în registre la 9 Martie 1936. stud. în drept. Lucrările pentru aşezarea întâiului stoc de fişe (A-Blar) în ordine numerică au început la 18 Febr. Multe cărţi au fost tre­ cute în locul dubletelor inutile din care. atât în epoca dinainte de începerea lucrărilor pen­ tru catalogul topografic (16 Nov. Schaljo Adalbert. S'au catalogat 8384 opere în 11. V.. VI. făcându-se în total 31.046 fişe. 1. în cursul anului. 19. catalogul pe materii cuprindea un număr de 32. 1 c) Catalogul pe materii.588 fişe.

s'a întocmit şi un catalog mai sistematic al incuna­ bulelor noastre. se adresează des biroului de informaţii pen­ tru consultarea lui. d) Lucrările de conservare şi curăţire.304 La catalogarea pe materii au fost ocupaţi trei bibliote­ cari. ziare Lei 26. întru­ cât cărţile au fost bătute şi şterse de praf în afară de depozit.494 854 voi. Cu acest an s'a început întocmirea unui catalog pe fişe (aranjate alfabetic) a materialului intrat ca exemplare legale. S'au legat în cursul anului: 1820 voi. cărţi pentru suma de Lei 53. reviste străine Lei 17. Cu ocazia întocmirii unei liste a incunabulelor Bibliotecii noastre destinată publicaţiei „Gesamtkatalog der Wiegendrucke". In această privinţă colaborarea cu Biblioteca Academiei' Române dă rezultate din ce în ce mai îmbucurătoare. Acest catalog va fi utili­ zat şi la controlul fişelor de imprimate legale primite de Bi­ blioteca Academiei Române. a fost trecută din biroul Direcţiunii în „Sala Colec- .226 371 voi. 1936 — după reîntoarcerea bibliotecarului V. făcându-se şi identificarea lor pe baza cata­ logului german amintit. Vătăşianu — a fost posibilă detaşarea unui al patrulea bibliotecar la lucrări­ le acestui catalog. Pentru o mai sigură păstrare. Catalogul nostru pe materii a putut da în anul acesta lă­ muriri preţioase publicului cercetător. colecţia vechilor cărţi româneşti.433 In cursul verii s'a lucrat la curăţirea depozitului (4 etaje)* şi a colecţiilor şi anume mai temeinic decât în alţi ani. Numai dela 1 Sept.. care luând cunoştinţă de faptul acesta. e) Alte lucrări.. Cu ajutorul lui se pot afla mai uşor de cât până acum cărţile şi broşurile intrate în cursul anului.361 Total 3702 volume BCU Cluj / Central University Library Cluj Lei 125. reviste româneşti Lei 28. care au avut însă şi alte însărcinări.352 653 voi.

ca în fiecare an.000 Total Lei 208.000 75. Victor Popp. schimb internaţional şi imprimate legale. ANUARUL 193>/36 20 .). în special româneşti. In acest an ele au fost repartizate precum ur­ mează: a) Pentru cumpărare de reviste: Fac. de Drept Lei Fac. Din donaţiuni. Sporirea colecţiunilor s'a făcut. de Ştiinţe Lei Fac. consilier la Curtea de Casaţie (98 voi. Tot în această sală s'a făcut un triaj al aşa numitei colecţii a „Operelor de artă". 20% pentru legături.000 150. de Litere Lei Fac.000 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total Lei 450.000 150. Creşterea eoleeţiunllor. Cumpărăturile s'au făcut în special din fondul „taxelor de bibliotecă". de Medicină Lei 75. Dintre particulari.613 Fond pentru cumpărarea de publicaţii de interes general Lei 40. (173 voi). S'au mai făcut cumpărături de reviste şi cărţi.305 ţiilor Speciale".790. din fondurile proprii ale Bibliotecii şi anume în valoare de Lei 32.613 Din aceste sume Biblioteca a reţinut. prin cumpărături. trebue să amintim în primul rând Socie­ tatea Naţiunilor. Sion (123 voi. T. donaţiuni mai mari (peste 20 volume) au făcut domnii Gh. trecându-se în depo­ zitele obicinuite tot ce nu prezenta un interes deosebit şi făcându-se astfel loc pentru alte colecţii. donaţiuni.000 b) Pentru cumpărare de cărţi: Pentru cele patru Facultăţi la un loc Lei 168.) şi Casa Şcoalelor (20 voi). conform hatărîrii Comisiunii Bibliotecii Universtăţii din 20 Ianuarie 1986.

Circulaţia cititorilor *). S'au înregistrat în acest an: Cărţi şi broşuri 12472 voi. »> »» 8. prof. Datele acestei statistici se vor putea publica numai cu referire la anul şcolar 1936—37. numai între 16—31 August. câte 10 ore pe zi (8—13. a se vedea anexa I. 15—20). 13 Reviste 1951 99 Ziare 1186 99 Teze de doctorat 2171 99 79 99 Anuare universitare 146 Anuare şcolare BCU Cluj / Central Diferite imprimate University Library Cluj 888 99 1 99 Hărţi 1 99 Manuscrise Provenienţa materialului e arătată în anexa I. cu în* ) Statistica circulaţiei cititorilor şi a împrumutărilor până în anul şcolar 1935—36 a fost întocmită în mod cu totul sumar şi nesistematiic. Com. precum şi alte lucrări. iar între 1 Iulie— 14 August câte 4 ore pe zi (8—12). Pe această cale ea s'a îmbogăţit cu 1884 volume şi a expediat la rândul ei altor in­ stitute 6862 teze de doctorat trecute la Universitatea noastră. (Consultarea colecţiunilor).000. Incunabule 1 99 B.306 S'au mai primit următoarele donaţiuni în bani: dela Dl Eugen Barbul. s'a început să se lucreze abia din primăvara anului 1936. Biblioteca este în legătură de schimb cu 196 universităţi şi institute ştiinţifice din întreaga lume. V. La o statistică alcătuită după o altă metodă. Sălile de citire ale Bibliotecii au fost deschise în cursul anului şcolar în 282 zile de lucru şi sărbători mai puţin în­ semnate. conform Regulamentului.238. In ce priveşte imprimatele legale. . Pentru facilitarea servirii publicului s'a înfiinţat. R. Lei 9. Ele au fost cu totul închi­ se. la Acad. Bucureşti Lei 1. Dela Dl Virgil Cocea. director pensionar al Bibliotecii.

S'au consultat în total 79. etc. că­ tre funcţionează tot timpul cât e deschisă Biblioteca. BCU diferite profesiuni Library Cluj magistraţi.957 studenţi.822. primind şi even­ tualele reclamaţiuni. " Total 5834. preoţi. Pentru specificarea pe luni a se vedea anexa Il-a.424 au consultat cărţi. un Serviciu. iar 5398 reviste. avocaţi. dintre acestea 47 fiind dublete nu­ mărul cititorilor înscrişi rămâne 2354 şi se repartizează ast­ fel: 2117 studenţi (din care 408 studente). care sustrăgea studenţii dela munca ştiinţifică şi al cărei rost într'o Bibliotecă universitară nu a putut fi justificată. In cursul anului şcolar 1935—1936 s'au eliberat 2401 cărţi •de intrare în Bibliotecă. iar 7865 alte categorii.557 opere în 91. medici. S'a desfiinţat în schimb „Sala de ziare" (curente). dintre <care 59.692 «ititori care au consultat cărţi proprii. Total 2354. 42 elevi (din care^S eleve). 3495 studenţi. care nu sunt înscrise la Bibliotecă.440 volume.807 repere dela 4-Noemvrie 1935. Acest serviciu s'a dovedit foarte util. . 195 Cluj / Central University(profesori sec. e condus «de un funcţionar din cadrul personalului ştiinţific. Biblioteca a mai adăpostit în sălile ei un număr de 37. Din aceştia 62. Numărul cititorilor din acest an a fost de 67.de informaţii.) dintre care 27 femei. b) Cititorii. care stă la dispoziţia publicului pentru orice lămuriri. a) înscrierile. c) Imprumuiătorii: Numărul împrumutătorilor a fost de 5834 si se reparti­ zează astfel: 300 profesori universitari. 2039 diferite profesiuni. Tot aici pot consulta cărţi sau periodice persoane în trecere.

din Strasbourg: 2 opere în 2. Biblioteca noastră a împrumutat în străinătate 9 op. dintre care 8113'. de acestea. când a luat: cuvântul dnii Rector F. în total 10. Slovenske Nar. îm 9 voi. volume şi 1..022 volume. din Miinchen: 1 op. din. Battyaneum (Alba Iulia)' şi „Ure­ che" (Galaţi). 13 opere în 14 volume. Diverse. : O. . Dela Bibi. din Paris. şi a rămas deschisă până la 18 Mai.. Univ. Expoziţia a fost inaugurată la 2 Aprilie 1936.volum. . manuscris. din Budapesta 1 carte şi 4 manuscrise. anume: Dela Bibi. l i ­ cee şi alte instituţiuni din ţară 63Г opere în 111' volume. şi anume dela Biblioteca Academiei Române.. Sion. Ştefănescu-Goangă şi directorul Ion Muşlea. cele mai frumoase şi mai caracteristiceexemplare privitoare la trecutul românesc. Pentru specificarea pe luni vezi.. Museum din Bratislava 1. Dela bibliotecileCluj / Centralam împrumutat'. publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiinţific aju­ tător al Universităţii. Biblioteca noastră a împrumutat la diferite biblioteci. Cluj BCU din ţară University Library pentru citito­ rii noştri.3083 S'au împrumutat 8327 opere. din Varşovia: 1 manuscris. Dela Bibi.. Univ. Amintim pe d-nii Prof. s'a ales şi expus din bogata colecţie de stampe a donatorului Gh. Univ. cărţi şi 2144 reviste. citito­ rii noştri 8 opere în 12 volume şi 2 manuscrise şi. din L w o w 2 op. Bibi. manuscris. îhtr'un. anexa III. volume. S'a organizat. Lemierre.. d) împrumuturi în şi din străinătate şi provincie. 4 opere în 8. In afară. (1 voi'. apărute între anii 1920—1935. şi anume:: Bibi. A. Bibl. Univ.. din Seghedin 1 op.)". E x p o z i ţ i i . (2" voii): Pini. or Fundaţiei Regale Carol I. Viena:. o singură expoziţie consacrată. In acest an sa împrumutat din străinătate pentru.... In cursul acestui an şcolar Biblioteca a avut cinstea să fie vizitată de înalte personalităţi culturale din străinătate. a Universităţilor din Iaşi'şi Cernăuţi. dela Univ. Dela Bibi. Univ. Univ.

din Copenhaga. metodele . a romanelor în fascicole şi a broşurilor de iniţiere marxistă. prdf. Multă wreme a fost condusă de un funcţionar adminis­ trativ detaşat :din personalul Bibliotecii Universităţii.se în fiecare ži. Până la îriloeuire.309 «Henri3îonnet. Thomas tGreenwoofl. . etc.. aşa 'de important în conducerea unei biblioteci în care majoritatea cititorilor o constituesc copii (adeseori sub 10 ani). Aldo Mieii. au dispărut în total l l u volume ) şi au devenit inutilizabile prin uzare. prof.prof. Biblioteca populară. ministru plenipotenţiar al Italiei Ja .Bucureşti. din Roma. proî. IO. fişele aces­ tor cărţi au fošt scoase Hin cataloage. dispariţia cărţilor Bi­ bliotecii Populare. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sistemul din urmă prezintă însă inconvenientul lipsei de continuitate. funcţionar superior la Biblioteca Acadeâniei Române .7—3 Nov. din Paris. la Univ. 59 de volume. UgO Sola. încercând o ameliorare :a condiţiilor de funcţionare. ţpânâ а с ш deschis. . în total 120 volume). Viggo Brondal. la Univ. rupere de fol. care trebue conduşi în lecturile lor şi supraveghiaţi de aproape. murdărie. s'a constat că in timpul celor 15 arii de funcţionare.o aişă de fier cu lacăt.de lucru ale Bi­ bliotecii noastre în zilele de . cel puţin în parte. la Univ. S'a procedat imediat la scoaterea din bibliotecă a tuturor cărţilor socotite dăunătoare-minţilor unor copii fragezi (a tuturor ro­ manelor poliţiste şi detective. 1935.«i. din Londra. depozitului . ! Dl. i s'a montat .Arnold Reymond. la Univ.a studiat. . etc. licenţiat i n litere. Făcându-se o revizuire generală a cărţilor. vicepreşedinte al Comitetului internaţioaial de istoria ştiinţelor. Ion Lupii. profesor la Univ. Enrieo Bompiam. din Roma. apoi de trei funcţionari ai Bibliotecii. plătiţi cu diurnă şi schimbându. a 'fost numit (la 1 Aprilie 1936) un bibliotecar unic şi perma­ nent în persoana d-lui Cornel Iancin. hi detaliu.:pfeşedinte žl Gdmisiunii de Cooperaţie intelec­ tuală. 1 *) Pentru a se evita. Perrot.

S'au legat 542_volume cuipreţul de 6990* Lei. BCU Cluj / Central University Library Cluj . de instituţii. Numărul cărţilor a sporit.265 volume. Bugetar.. an .196.volume. sumat de lei 60..000 din partea Municipiului Cluj. Numărul cititorilor a fost 31. Biblioteca a fost deschisă" în acest an şcolar 341 de zile. sumă care e foartedeparte.Biblioteca^ Populară* a primit şi" îa acest'.cu 1091. Biblioteca având: astăzi 10. iar numărul cărţilorr consultate 35D32 (a sevedea şLAnexa 1У). de a satisface nevoile atât de multe ale unei astfel.

. N5 B 3 1186 - W to to w < Voi. 1 I i : oo ! 90 1 1 14ggoJ cr 1 1030 J 1" ! «O ! <o i to 0 c Acta şi documente > Total a ! *• TT8 . M . V . 9 O 1951 2171 Reviste Ziare M 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj O) 1781 O) cn 9 a 9 S 3 1159 11 -j «O 00 1 broş. 3 ET 1 1 •o IO •o <o V. l Voi. 1 1 jl 0 1 Ş . 1 1 i Diferite impr mate Hărţi Manuscrise 1 18909 bue. broş.olare buc. Voi. 8 o O a . Univer­ sitare A n u a r e to 0 ta* buc. B. oo oo at 1 . R. to IO o 1 1 1 Teze ir cn 00 n buc. . . ş i 11028 3 to *. <o *— O) (O Cârti V — to 1 1 M — to 0 1 1 Voi.o.Exemplare * legale Donaţiuni Cumpărături 5? o- 3 De unde? cr 5" cn c * a • • M . Incunabule B . -1 P & c Л .

1935 O §• 3 0.312 Anexa It Ciroulafia Total iul cetitoirilor cititori i o » l Paitii.ulari Totalul consultărilo r Opere as w L u n i l e Stude 3 tu o -f *e u Au cerut reviste "S" * S. u e < Sept. 2930 6962 7761 5729 6591 9016 205 542 917 614 909 3135 7504 8678 6343 7500 2545 6400 7456 5463 6829 589 1104 1222 8 30 6П 4131 5255 1281 4879 2992 2460 4836 78 5 4 5195 1740 3009 1715 5 15 1634 Octomvrie „ Noemvrie • 9049 10091 8378 6307 7677 0021 7113 8529 Decemvrie „ lanaarie 1936 Februarie Martie Aprilie Maiu Iunie Iulie August Sept. Total „ „ „ „ . „ „ BCU Cluj / Central University 954 9099 10102 Library Cluj 725 9741 87 37 8943 583 262 259 155 85 38 103 9526 4522 4921 2222 805 413 2512 8638 4106 4420 1954 76 334 2214 838 11428 12304 416 501 268 45 29 298 6232 6583 4428 1452 644 3649 7125 7765 5268 2070 871 4926 4230 4662 2066 720 375 2409 62424 5398 67822 59957 7863 79557(91446 37692 .

împrumutat 1 Stude I N Oper Opere T O T A Anexa 1 1 1 L Opere 887 845 798 Particul Oper C 0 s'au împrumutat s'au restituit Reviste Volume « Ц W i Q. univ.Situafia C3 L u n i I e al î m p r u m u t ă r i l o r Au Prof. u st Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Dcctmv ie Ianuarie Fe ruari: n n O 50 40 69 30 0 890 881 833 881 763 895 875 775 589 749 336 145 391 СЗ Г 107: 1382 1014 901 1533 963 1084 826 1138 1007 401 115 797 [25 [26 [26 [21 [24 [25 [25 [19 zile] zile] zile] zile] zile] zii ] zile] zile] 478 637 615 647 30 24 42 22 201 361 323 416 290 465 4C6 535 247 252 247 209 572 399 383 332 22 23 25 16 9 34 22 21 19 29 4 912 904 858 897 772 929 897 796 608 778 340 147 401 1083 1035 1058 954 1078 » 19 6 575 BCU Cluj /23 35 University Library 315 Central 338 422 214 Cluj 63' 648 532 438 521 217 8 285 583 J 26 26 33 27 30 21 4 22 300 4E 47 5C 42 40 43 29 l 910 1018 1100 1131 1014 706 92' 402 175 855 898 688 978 898 366 90 1 * n » 394 473 338 237 328 105 53 129 555 620 434 301 493 157 85 167 213 149 161 174 16'^ 91 3? 134 327 227 270 267 242 154 56 189 Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septemvrie n n [24 zile] [23 zile] [ 9 zile] n n n [ 4 zile] [24 z'lel [250 zile] 2 10 ' 93 772 Ţoţal general 476 349514)90 2039 3161 8113 214 8 3 2 7 | l 0 0 2 2 9 2 6 4 { l l l 6 ! .

314 Anexa I V Numărul cărţilor citite li II Tabloul cititorilor ş i a l cărţilor c o n s u l t a t a lq biblioteca p o p u l a r a S'au con­ sultat cărţi româneşti S'au con­ sultat cărţi maghiare 982 1093 1367 1910 3172 2631 1612 674 354 288 222 137 14442 Numărul cititorilor Cititori minoritari 914 1134 1275 1714 2676 2401 1483 948 613 502 341 168 14169 L u n i l e i Cititori români 1116 1235 1645 2030 3466 2949 1710 1018 768 633 257 193 Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Cecemvrie Ianuarie 1936 Februarie Martie Apriile Maiu Iunie Iulie August 2030 2369 920 3744 6142 2234 2351 3222 4174 7546 1252 1258 1855 2264 4374 BCU Cluj / Central University Library Cluj 5350 3193 1973 1381 1135 598 361 6059 3548 2046 14€7 1205 712 468 3428 1936 1377 1113 017 490 337 Tctal 31196 35032 17020 20601 .

OFICIUL UNIVERSITAR BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Impiegat: Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). cu următorul text: Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiu­ lui universitar ) 1 X Scop şi servicii. Oficiul Universitar al Universităţii „Regele Ferdinand I " din Cluj.Personalul. a luat fiinţă în luna Octomvrie 1934. Art. Până la 30 Martie 1936: : Şeful Oficiului: Dimitrie Todoran (doctor în litere). 1766 Reci) . prin decizia Onor. prin decizie ministerială şi le­ gea bugetară. 1. 1935. b) Instalarea Oficiului Universitar în localul din corpul central al clădirii Universităţii. în vir­ tutea art. . In cursul acestui an organizarea 'Oficiului Universitar a BCU Cluj / Central University Library Cluj primit un nou impuls. din şedinţa sa din. Dela 1 Aprilie 1936: Directorul Oficiului (Şef de lucrări}: Dimitrie Todoranu (doctor în litere). Senat Universitar. 18 Dec. graţie următoarelor măsuri importan­ te ce au fost luate • de conducerea Universităţii: a) Încadrarea personalului Oficiului în personalul ştiin­ ţific ajutător âl Universităţii. 75 şi 81 al Legii pentru Organizarea învăţământului *) Aprobat de Senatul Universitar în şedinţa din 27 Iunie Л936 (No. 1. 2. Secretar: Gheorghe Iova. deitaşată la Rectorat. ocupat înainte vreme de Insti­ tutul de Istorie Naţională. c) Alcătuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Universitar. Secretar (Preparator): Zevedeiu Barta. Impiegată: (ca mai sus). instalarea oficiului.

Oficiul Universitar este dependent de Rectoratul Universităţii. Serviciul de informaţiuni şi documentare. Art. II. Controlul activităţii şi gestiunii Oficiului Uni­ versitar se face de Rectorul Universităţii şi de Senatul Univer­ sitar (conform art.317" Universitar. 96 din 22 Aprilie 1932. 287 din 11 Dec. Conform art. 287 din 11 Dec. — publ. Art. psihologică şi socială a studentelar şi studenţilor în Universitate. Oficial No. Oficial No. Univ. 1933 — sco­ pul Oficiului Universitar este: informarea şi orientarea stu­ dentelor şi studenţilor în Universitate. care va cuprinde studiile şicercetările de seamă despre organizarea învăţământului uni­ versitar şi a vieţii studenţeşti din ţară şi străinătate.. h. înv. în Mon. Serviciul de informaţiuni şi documentare are me­ nirea de a da informaţiuni şi îndrumări despre şi în viaţa uni­ versitară din ţară şi străinătate. In vederea bunei funcţionări a serviciului de in­ formaţiuni şi documentare. Oficiul Universitar va avea o bi­ bliotecă proprie de specialitate. 1933). Art. 2. Oficial No. fie de 2—3 ori pe săptămână. Art. — Art. de Apl. — după cum se va sim­ ţi nevoia — în ore anume destinate acestui scop. publ. Decanatele Facultăţilor şi restul instituţiilor uni­ versitare vor comunica oficial cu Oficiul prin intermediul Rectoratului Universităţii. 5. c) Orientarea profesională academică. şi informaţiuni cu caracter economic şi social studentelor şi studenţilor univer­ sitari. — Biroul de informaţiuni va sta la dispoziţia studenţimii fie zilnic. precum. b) Asistenţa medicală. organizarea asistenţei medicale. d) Studiul vieţii universitare şi studenţeşti. în Mon. 3. sau sitar al Universităţii dinCentral University Library Cluj secţiuni de activitate: a) Informaţiuni şi documentare asupra vieţii universitare. psihologice şi sociale a studentelor şi studenţilor universitari şi realizarea orientării profesionale academice. al Le­ gii pentru Org. 203 al Regulamentului Legii înv. El este consilierul Senatului şi al Facultăţilor. 6. Custode al acestei biblioteci este directorul Oficiului. . 207 din Regulamentul Gen. Oficiul Univer­ BCU Cluj / Cluj are următoarele servicii. In vederea realizării acestui scop. Univ. publicată în Mon.

sub supravegherea directorului Oficiului şi după indicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Igienă şi Igienă So­ cială a Universităţii din Cluj. etc. igienic). ca­ re vor anunţa Oficiul — în 24 de ore — internarea şi natu­ ra bolii. Asistenţa medicală a studenţimii se realizează de către Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul fiziologic şi medical al studentelor şi stu­ denţilor universitari. b) Mijlocirea internării şi tratamentului gratuit al stu­ dentelor şi studenţilor în clinicile Universităţii. anul V şi VI ai Facultăţii de Medicină. Aceste fişe vor servi şi pentru educaţia fizică. vor fi ordonate pe facultăţi şi vor ser^ vi atât ca material documentar cât şi ca punct de plecare pen­ tru controlul şi îndrumarea medicală a studenţimii. con­ sultaţii. c) Propaganda igienică (îndrumări teoretice cu caracter preventiv. care se înscriu pentru întâia oară în Universitate. Fişele vor fi totalizate la Oficiul Universitar. întocmite de directorul Oficiului după avizul şi indicaţiile profesorilor de specialitate. . recrutaţi dintre studenţii bursieri. etc). Propaganda igienică va fi organizată de medicul Oficiului. prin îndrumări igienice date la faţa locului cu pri­ vire la alimentaţie şi locuinţă. Serviciului asistenţei medicale.318 III. publicaţiuni. alimentaţie. Această organizare se va realiza prin vizitarea locuinţelor particulare ale studentelor şi studenţilor de către medicul Oficiului. Art. d) Organizarea practică a măsurilor igienice (locuinţă. In cazuri urgente primirea studenţilor se face direct de clinicile respective. Rezul­ tatele acestui examen vor fi trecute în o fişă fiziologică şi o fişă medicală. se vor anunţa Oficiului University Library Cluj BCU Cluj / Central Universitar. etc. Oficiul ţine evidenţă statistică de toate cazurile şi le in­ troduce în fişele medicale ale studentelor şi studenţilor. Acest medic va fi ajutat de către studenţi vizitatori. Studentele şi studenţii înainte de a urma un tratament sau de a se interna în clinici. psihologice şi sociale. precum şi a dispensarelor uni­ versitare. 7. Propaganda igienică se va face prin ci­ cluri de conferinţe (ţinute de specialişti). Examenul se va face de dispensarele studenţeşti şi clini­ cile Universităţii prin intermediul medicului Oficiului. recomandarea staţiunilor balneo-climatice.

Studentele şi studenţii cu înclinări psihoneurotice — des­ coperiţi prin examenul medical — vor fi supraveghiaţi şi li se vor da îndrumări adecvate stării lor. Ele vor fi subvenţionate de Senatul Universitar din fondurile asistenţei medicale. are turburări . denumit de directorul clinicii şi aprobat de Senat. ce vor trata aceste su­ biecte. care din diverse cauze interne şi externe. Aceste dispensare vor avea câte un medic din per­ sonalul clinicilor respective. prin intermediul Rectoratului. care au nevoe de recreaţie şi tratament în staţiunile balneo-climatice ale Universităţii — după examinarea lo. Art. 8. Acest examen se face de In­ stitutul de Psihologie al Universităţii. Rezultatele acestui exa­ men vor fi trecute în o fişă psihologică (elaborată de directo­ rul Oficiului şi aprobată de directorul Institutului de Psiholo­ gie al Universităţii). Datele acestui examen vor servi ca ma­ terial material documentar şi ca punct de plecare în organi­ zarea şi realizarea celorlalte aspecte ale asistenţei psihologi­ ce. Aceste dispensa­ re sunt conduse de Directorii clinicilor respective. Orice studentă sau stu­ dent. Ei vor primi o diurnă stabilită de Senat. sau printr'un curs special pe lângă catedra de Psiho­ logie experimentală şi aplicată dela Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii. c) Consultaţii cu caracter psihologic în caz de crize şi dificultăţi psihologice ale studenţilor. In strânsă legătură cu Oficiul Universitar funcţionează Dispensarul antituberculos şi antivenerian. b) îndrumări în organizarea tehnică a muncii intelectua­ le şi conferinţe de igienă mintală. 9. Art. asistenţă medicală se va face de directorii Institutului de Igienă şi Igienă Socială şi ai Dispensarelor universitare. Asistenţa psihologică a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul psihologic al University Library Cluj BCU Cluj / Central studentelor şi studenţilor ce se înscriu în anul I la Universitate. îndrumările despre teh­ nica muncii intelectuale şi expunerea principiilor esenţiale de igienă mintală se vor face de către directorul Ofciului printr'un ciclu anual de 10—15 conferinţe.r de dispensarele studen­ ţeşti ale Universităţii. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe latura de.319 Medicul Oficiului va întocmi de asemenea tablou studen­ telor şi studenţilor debili (săraci şi merituoşi).

11. Art. Această fişă se va con­ frunta cu fişa completată obligator la înscriere. Psihologie al Universităţii. care vor consemna rezultatul an­ nului şi medicului Cluj / Central University Library Cluj chetei în o fişă socială şi economică. Aceste consultaţii se vor da de directorul Oficiului şi de profesorii care vor bi­ nevoi a-şi lua această sarcină. Aceste consultaţii se vor da. IV. In afară de datele literaturii ştiinţifice existente. d) Consultaţiuni şi ajutor în caz de conflicte şi dificultăţi sociale ale studenţimii. se va adresa Oficiului îix orele destinate consultaţiunilor psihologice. 12. Art. 10. . Art.320 şi conflicte de natură sufletească. în ore • anume stabilite pentru acest scop. de către directorul Oficiu­ lui şi de către profesorii universitari care vor binevoi a-şi lua această sarcină. Serviciul orientării profesionale academice. Asistenţa socială a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) indrumări şi înlesniri pentru găsirea de locuinţe şi alimentaţie igienică şi economică. c) Organizarea practică a operii de ajutor a studenţilor săraci şi recumondarea studentelor şi studenţilor. Această anchetă cade în sarcina psihotehniciaBCU Oficiului. Serviciul orientării profesionale academice areîndatorirea să dea studenţimii îndrumările ştiinţifice nece­ sare pentru alegerea potrivită a facultăţii şi specialităţii înă­ untrul Universităţii. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe la­ tura asistenţei psihologice îl va face directorul Institutului de. Recomandarea se va face după anchetarea socială şi economică a studentelor şi studenţilor. b) Mijlocirea ocaziilor de muncă pentru câştigarea mij­ loacelor necesare întreţinerii studenţilor săraci şi merituoşi.. în vederea unei pregătiri optime pentru vieaţa profesională. care să constitue un studiu ştiinţific al acestor profesiuni pe toate laturile lor. Oficiul Uni­ versitar va întreprinde anchete în ţara noastră pentru a com­ pleta datele ce le posedă asupra profesiunilor academice. lipsiţi de mijloace materiale. In acest scop Oficiul Universitar va avea la îndemâna sa: a) Monografiile profesiunilor superioare. spre a beneficia de ajutoare şi burse din fondul de asistenţă socială al Universităţii.

a celei şcolare şi social-economice. însă neeliminatorie. Materialul necesar pentru examinare (teste. este obligatorie pentru toţi studenţii care intră în anul I la Universitate şi ele vor fi depuse la Oficiul Universitar cu prilejul înscrierii. etc. cuprinse în fişa sa fiziologică. Examinarea experimental-psihologică a candidaţilor se face de Institutul de Psihologie al Universi­ tăţii prin intermediul directorului şi psihotehnicianului Ofi­ ciului. şcolară. BCU Cluj Central University Library Cluj Art. raporturile culturale interuniversitare. se va face anual apel la Institutul Central de Statistică al Statului. Vieaţa studenţească va fi studiată în variatele sale aspecte şi sub unghiu istoric. Art. Indicarea / facultăţii şi specialităţii potrivite struc­ turii psihofiziologice a candidaţilor. 15.321 b) Statistica locurilor libere in profesiunile superioare (piaţa muncii in profesiunile superioare). V. psihologică şi de stare civilă. Serviciul de studii al Oficiului are îndatorirea de a strânge datele privitoare la organizarea vieţii universitare şi studenţeşti. 16. Consultarea Oficiului în vederea orientării pro­ fesionale academice devine obligatorie. 17. ches­ tionare. 13. şomajul în profesiunile superioare etc. î4. Art. Orientarea profesională se va face în cursul lunei Sep­ temvrie şi Octomvrie. sub directa supraveghere şi îndrumare a directorului Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj.) se procură dela Institutul de Psihologie al Uni­ versităţii. pentru toţi candidaţii ce se înscriu în anul I la Universitate. ANL'ABUL 193 5/36 71 . Pentru obţinerea datelor dela acest punct. Art. Se va studia în deosebi: organizarea şi evoluţia învăţământului universitar din ţară şi străinătate. medi­ cală. se va face într'un interviev dintre candidat şi directorul Oficiului. Art. social-economică. aparate. Serviciul de studii al vieţii universitare şi studenţeşti. Ea nu va putea avea loc decât ţinând seamă şi având la dispoziţie datele com­ plete despre candidat. Activitatea ştiinţifică a serviciului de orientare profesională academică se găseşte sub controlul şi directivele directorului Institutului de Psihhologie al Universităţii. Elaborarea monografiilor profesionale se va face de di­ rectorul Oficiului. Completarea fişei de stare civilă.

cursuri şi practică de specializare în domeniul Psihologiei experimentale şi aplicate. b ) Un psihotehnician consilier social. e) Un impiegat-dactilograf. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor sau licenţiat. d) Un secretar. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor în medicină. Publice nu­ mai după avizul prealabil şi favorabil al Directorului Institu1 2 2 *) Netrecut până în prezent în buget. specializat în Igienă şi Igienă socială. cu gradul de şef de lucrări. cu gradul de asis­ tent ). Oficiul Universitar va avea relaţiuni directe cu toate asociaţiile studenţeşti ale Universităţii (recunoscute de Sena­ tul Universitar). 20. — sau doctor în Medicină cu studii de specializare în Psihologie şi Psihotehnică. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de licenţiat sau doctor în litere şi filosofie. VI. Aceste asociaţii sunt obligate să dea orice informaţiuni ce li se vor cere din partea Oficiului Universitar. cu gradul de asis­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tent. Art. Instr. Art. 19. specialitatea Psi­ hologie. In vederea cunoaşterii obiective a vieţii studen­ ţeşti. .322 Art. ) Netrecut până în prezent în buget. Func­ ţia de director al Oficiului nu poate fi ocupată decât de cei ce posedă: titlul de doctor în litere şi filosof ie. cu gradul de preparator. Personalul oficiului. practică şi eventuale lucrări în domeniul Psihotehnicei şi Psihologiei sociale. Personalul Oficiului Universitar al Universităţii din Cluj se compune din: a) Un director al Oficiului. precum şi lucrări şi studii publicate ce tratează probleme aparţinătoare acestui domeniu. 18. incadrat în personalul ştiinfific-didactic al Universităţii. Numirea personalului la Oficiul Universitar se va face după normele următoare: a) Directorul şi psihotehnicianul Oficiului se vor numi pe bază de titluri şi lucrări de către Minist. precum şi studii speciale de Psihologie experimentală şi apli­ cată. specialitatea Psihologie. c) Un medic igienist consilier social. Postul nu poate îi ocupat de­ cât de cei ce posedă cel puţin bacalaureatul sau o şcoală spe­ cială echivalentă liceului.

Donaţiuni de orice categorie. d) Impiegatul-dactilograf se va numi după normele de . art. 1766—1936 «Д aprobat de Ministerul Instr. conf. votat de Senatul Univer­ sităţii din Cluj în şedinţa sa din 27 Iunie 1936. Univ. . . . dupâ avizul favorabil al Direcţiunii Institutului de Psihologie al Universităţii sau al Consiliilor de Facultate şi după recoman­ darea Senatului Universitar. etc. BCU Cluj / Central University Library Cluj .Art 22.iintră în vigoare cu data de .din . № . 129 şi 135 al Regulamentului aceleiaşi legi.323 stului de Psihologie al Universităţii în caziil când candidatul «este psiholog. .3. după ce s'a luat avizul directorilor de Institute. Art. -Subvenţiunea anuală dela autorităţile de Stat. . . c) Secretarul se va numi de Minist. iar dacă este medic de Facultatea de Medicină şi după recomandarea Senatului Universitar. Dir. 25. . Fondurile oficiului. Abaterile disciplinare ale personalului Oiiciului Universitar se judecă de Senatul Universitar. şi art. judeţ şl comuna. VII. Nr. b) Medicul igienist consilier social se va numi de către Minist. precum şi dela întreprinderile particulare. 66 şi 60 din Legea pentru Organizarea înv. Prezentul regulament. 4. cu aprobarea Ministerului Instrucţiunii Publice. chete. . Art. . Publice. Acest buget va fi aprobat de Senatul Universitar. . Instr Publice după avizul prealabil şi favorabil al Di­ rectorilor Institutului de Igienă şi ai dispensarelor universi­ tare şi după recomandarea Senatului Universitar.. care au controlul şî directiva activităţii ştiinţifice a Oficiului. Art. Instr. Orice modificare a dispoziţiilor cuprinse în pre­ zentul regulament se va face numai de către Senatul Univer­ sitar. Administrarea fondurilor se va face potrivit unui »uget de venituri şi čheltueli "întocmit de Rectorul Univer­ sităţii după propunerea Directorului Oficiului. . Cota parte din taxele plătite de studenţi pentru asis­ tenţa medicală şi socială.. Sup. 21. Publice. înv. 24. 1. cu ord. 2. Art. .numire ale personalului ad-tiv universitar. 23. Fondurile Oficiului Universitar provin din ur­ mătoarele sume: . Serbări.

dela Facultatea de Ştiinţe lei 31780 Total 226 lei 298690 5.. evoluţiei şi rolului învăţământului univer­ sitar şi superor. 2. cursuri de vară şi specializare în străină­ tate.324: Activitatea*. De asemenea sa răspuns tuturor cererilor adresate îh scris. gratuit în Clinicele universitare. Astfel în acest an şcolar s'a achitat suma de lei 313183 repartizată astfel: 1. ghiduri. a) Ospitalizarea gratuită în Clinici Studenţii Universităţii din Cluj sunt trataţi. Asistenţa medicală. etc. psihologică şi socială. întreţinându-se astfel o întinsă: corespondenţă cu. etc. iar cu aprobare specială şi în timpul vacan­ ţei. Biblioteca este zi de zi întregită cu lucrările fundamentaleCentral University Library Cluj asupra or­ BCU Cluj / ce au apărut sau apar ganizării. în parte din lucrări achiziţionate sau cumpărate direct). s'a incorporat în activitatea Oficiului. .. în caz de boală.. Pentru 94 stud. Pentru buna şi obiectiva funcţionare a acestui serviciu. Oficiul şi-a înjghebat o bibliotecă proprie de specialitate (îir parte din lucrările existente la Rectorat. prospecte. Pentru 19 stud. Diferite ajutoare medicale acordate individual lei 14493 Adică lei 313183 acordaţi în acest an şcolar din fondul de asistenţă medicală al studenţiemi.. Pentru 34 stud. dela Facultatea de Medicină lei 105000 3. ale universităţilor din ţara şi a principalelor universităţi din Occident şi de peste Ocean. dând informaţiile şi îndrumările practice ce­ rute cu privire la: organizarea învăţământului universitar. dela Facultatea de Drept lei 128870 2. dela Facultatea de Litere lei 33040' 4. 11 Servieiul de informaţluni şi documentare. alegerea cursurilor. I . Asistenţa medicală. Pentru 79 stud. Costul tratamentului se rambursează însă Clinicelor dintr'un fond alimentat prin atribuirea unei cote din taxa de în­ scriere plătită de studenţi. care funcţiona la Rectoratul Universităţii! încă din 1928. care cuprinde esenţialelescrieri şi lucrări informative: anuare. şi a stat ţilnic (2 ore) la dispoziţia studenţimii precum şi a tuturor ce­ lor interesaţi. fiinţei. persoanele din afara Clujului. Acest serviciu. clasa Il-a pe tot tim­ pul anului şcolar.

Afecţiuni dentare 404 cazuri: Carii netratate 272 cazuri. Rezulta­ tele obţinute au fost consemnate pentru fiecare student înîtr'o fişă individuală.mod obligator toţi studenţii anului I a celor patru fa­ cultăţi. Faringită 1 caz.5%). adenopatii hilare. 1 caz. Afecţiuni renale 1 caz (tuberculoză renală. .325 . Deviaţii de sept 2 cazuri. Berariu şi Popescu şi a fost cât se poate de complect constând din: înregistrarea •exactă a datelor anamnestice. simfire pleurale. Laringită 1 caz. In total au fost examinaţi 652 studenţi din anul întâi. Rinită cronică 1 caz. Oariiello.*) La începutul anului şcolar au fost examinaţi la dispen­ sar în . In ce priveşte rezultatul examenului pulmonar el este BCU Cluj / Central University Library Cluj următorul: Lipsiţi de ori ce semn de leziune pulmonară 101. In ce priveşte rezultatul examinării celorlalte organe s'aîî constatat: Leziuni oculare în 80 de cazuri: Cecitate unilat. Impetigo î caz. Coroane 30 cazuri. Plombe 92 cazuri. Acest examen a fost făcut . Pod 7 cazuri. examen radiologie al toracelui. Acnee 12 cazuri. L. Cu tuberculoze pulmonare active 10 (1. urechi 130 cazuri: Amigdale ipertrofiate 119 cazuri. :1 ) Condus de dl Docent Dr. gât.de A echipe de medici con«duse de Dnii Dri Daniello. Afecţiuni de nas. Cu mici semne de tuberculoză latentă dar cliniceşte să­ nătoşi 541. Arsură 1 caz. Drept 229. a cavi­ tăţii buco-faringiene. Miopie 76 cazuri. Blefarită 1 caz. Tegetaţii ađen. Dispensarul antituberculos. analiza serolqgică a sângelui. examen fizic general.a fost întocmit de Oficiul Universitar. In unele •cazuri au fost executate şi alte examinări speciale. Hângănuţiu. re­ partizaţi pe Facultăţi după cum urmează: Medicină 234. scleroze discrete pulmonare etc. Strabism 1 caz. Litere 130. Proteze •3 cazuri. al cărui model. Polipi nasali 5 cazuri.b) Tratamentul gratuit acordat studenţilor în dispensării. Ştiinţe 59. Tpermetroppie 1 caz. 1 caz. examinarea acuităţii vizuale. In această categorie au fost clasaţi toţi acei ce prezentau complexe primare calcefiate. Pitiriază 4 cazuri. Afecţiuni cutanate 18 cazuri.

.. P .. . Facultatea de drept . ..dintre student ţii tuberculoşi. Modraîu. . evolutive şi 40 de. .. . ... . . Cei mai mulţi. аш BCU Cluj / Central University fOst internaţi în preventoru! GoBbiţa. Facultatea de medicină Facultatea de litere şi filozofie Facultatea de ştiinţe Facultatea de farmacie . In afară de cazurile de mai sus. .. . . .. . Politechnică ^. . .. . . ...32B. . . Academia de Teologie . . . afecţiuni extrapulmonare sau netuberculoase. . . au fost car zuri noi iar 443 au Fost cazuri vechi. . venite pentru reexami­ nare.. endocrine etc.. . ..•Condus de đl D r . Dintre aceştia Studenţi universitari . Cazurile cu tuberculoză pulmonară activă n'au fost a&r mise în Universitate. .. .au fost internaţi în secţia de boli pulmonare a clinicii medicale. .274' 15.. . 1.. .. . au mai fost examinate la Dispensar 47 studente dela Căminul de fete din Calea Mo­ ţilor şi 146 studenţi ai Academiei comerciale. Alte.). Library Cluj Dispensarul antiveneriân*) (Instalat în localul clinicii Dermato-Venerice):. . între orele 2—4 după masă s'au prezentat în total 688 studenţi. ... . .58 сатzuri. . Dintre aceştia 245. IL La consultaţiile gratuite ale Dispensarului cari s'au ţi* nut Miercurea şi Vinerea. . . Totalul bolnavilor . .. . . . . ci li-s'au dat sfaturile necesare în vede­ rea tratamentului. . . . . In cursul acestui an au fost descoperite printre cazurile noi 14 tuberculoze active. . Totalul consultaţiilor . "total:" Alte şcoli . . Academia Comercială Academia de Agricultură.. . . . Dintre studenţii debili sau cu tuberculoză latentă 50. ..652: 609 312 182' 66' 46 3 609~ 665 217 65' 7 8 u . . afecţiuni (gastro-intestinale. . C i r l e a ajutat de L.

160. Eritrasma 5. 133. I. Total: 76. Şancru moale 10. . Blenoragie 25. Anul V. Varicocel 1. Şancru moale 3. Sifilis primar 33. Parafimoză 1. Total: 83. Boli venerice: 1. 15. BCU Cluj / Central University Library Cluj Boli venerice după facultate: Medicină: Sifilis 7. 2. Fimoză 3. Eczema marginată 2. Herpes progenîtal 34. Intertrigo 1. Şancru moale complicat 17. Anul VI. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Blenoragie. Bleno­ ragie acută complicată 88. 4. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Anul IV. Blenoragie 5. Absolvenţi 23. Şancru moale 9. Alte afecţiuni ale sferei genitale: Balanită erozivă 34. Limfogranulomatoză inghinală. 3. Litere şi filozofie: Sifilis 1. Uretrită microbiană 30. Drept: Sifilis 33. Uretrită catarală 24. 108. Anul II. 14. Blenoragie 54. Total: 609. Total: 42. Nicolas Favre 4. Condilome acuminate 36. Anul III. Leucoree 2. Total: 9. Sifilis la­ tent 37. 156. Total: 292. Şancru moale necomplicat 66. Şancm moale. Mollus contagios 4. 5. Sifilis secundar 6. Vulvovaginită blenoragică 2. Sifilis. Total: 189.327 Conservator de artă dramatică Şcoală normală de băieţi Şcoală Comercială Şcoală de conductori technici Licee Şcoală de menaj Şcoală normală de fete Şcoli primare — Total: 13 12 24 34 102 22 16 145 665" 160 1114 1274 După sex: Femei Bărbaţi Total: Studenţi universitari după anii de studiu: Anul I. Starea postblenoragică 7. Blenoragie acută necomplicată 176. Neurastenie sexuală 1. Total 98. Blenoragie cronică 19. Ftiriază inghinală 2. Ruptura frenului 8.

Trichoepiteliom 1. Total: 20. III. Combustie 3. Blenoragie 2. Acnee necrotică 1. Anul Anul las Favre Anul tal: 47. Scabie 62. Sifilis 5. Blenoragie 2. Trichofiţie superficială 8. Combustie medicamentoasă 6. Total 4. Şancru moale 5. Totalul bolilor venerice la Studenţi Universitari: Sifilis 40 Şancru moale 23 Blenoragie 96 Nicolas Favre 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total: 161 II. To­ . Şancru moale 1. Piodermie 46. Anul IV. Erisipel 1. Diferite dermatoze: Acnee ulgară 36. Lichen pilar 5. Alopecie 1. Sifilis 14. Seboree 22. Total: 5'. Nevi piloşi 1. Aceasta este însă numai aparentă având în vedere numărul mai mic a studenţilor înscrişi în acest an şcolar. Total: 6. Raportând numărul de 4 * boli venerice la numărul 55 Boli venerice după anii de studii: I. Şancru moale 5. To­ tal: 41. Hemangiom 1. Impetigo 16. Pelioză reumatică 1. Blenoragie 27. Eritrodermie 1. II. Anul V. Scrofulodermie 1. Herpes febril 1. Sifilis 15. Urticaria factiţia 5. Blenoragie 21. Hipertrichoză. Piodermie 46. Exantem toxic 5. Hidrosadenită 5. Ulcer traumatic 1. Şancru moale 5. Blenoragie 9. Veruce 17. Foliculite 18. Afte 3. Furunculo­ ză 20. Ectime 3. Nicolas Favre 1. Total: 38. Dishidroză 2. Nevi piloşi 1. Dermatită 23. Comparând aceste tablouri cu datele anului şcolar 1934— 35 se observă o oareşcare înbunătăţire în ce priveşte morbi­ ditatea venerică. Zona zoster 5. Şancru moale 1. Ulcer crural 2. Pelagra 4. Absolvenţi: Blenoragie 6. Sclerodermie 1. Piti pilor 5. Sifilis 2. Lichen ruber plan 2. Eritem nodos 1. Şancru moale 6. Scarlatină 1. Anul VI. Hiperidroză 4. Cheloiţi spontan 1. Lichen ruber plan 2. Favu 7. Cheilită 1. Pitiriază rozată Gilbert 3.328 Ştiinţe: Sifilis 2. Eczema 46. Pernio 1. Nico1. Şancru moale 1. Sifilis 4. Blenoragie 27. Eczematide 4. Total: 12. Totalul dermatozelor: 439. Blenoragie 11. Urticarie 7. Eritem poli­ morf 1. Ichtioză 1.

2.Cluj / Central Universitycâte 60 Cluj ziua. de „ „ „ „ „ Drept Medicină Litere Ştiinţe 7 studenţi 10 „ 12 3 Rectoratul a plătit Societăţii Caritatea pentru întreţine­ BCU 990 zile socotit â Library lei rea acestor studenţi. Iniţiată în cadrul asistenţei generale a vieţii studenţeşti.400 din fondul de asistenţă medicală. apărut în luna Sept. un număr de 32 studenţi ai ace­ stei Universităţi. In cuprinsul . Asistenţa psihologică. suma totală de lei 59. repartizaţi astfel: Dela Fac. 2. 1936. pe viitor.329 total de 3691 studenţi această ne dă un procent de 12. asistenţa psihologică. la care se mai adaogă o subvenţie de 15. lipsiţi de mijloace şi meritoşi sunt tri­ mişi la Sanatoriul din Colibiţa din munţii Rodnei. care a luat o desvoltare foarte mare la Universităţile străine — în deosebi la cele anglo-americane — tinde să dea studenţimii toate îndrumările necesare în mate­ rie de organizare ştiinţifică a muncii intelectuale academice. a fost trimisă la sta­ ţiunea maritimă Budachi-Cordon. O altă categorie de beneficiari. a terapeuticei şi mai ales a Igienei vieţii mintale. Studenţii debili. pe timp de una sau două luni. timp de o lună. directorul Oficiului s'a îngrijit de elaborarea şi publicarea unui volum de „îndrumări Universitare". Faptul acesta ne îndeamnă la o propagandă şi profilaxie mai intensă. recomandaţi de Clinica Medicală în urma examinărilor făcute. c) Reconfortarca in sanatorii şi in staţiuni maritime. In acest scop Rectoratul a acordat ca ajutoare suma totală de lei 20. In acest an şcolar au fost trimişi la acel Sanatoriu. spre a fi pus la dispoziţia studenţimii.921 cu care 16 stu­ denţi au primit întreţinere gratuită la staţiunea amintită. unde Uni­ versitatea are un pavilion propriu afiliat societăţii „Claritatea" din Cluj.000 lei. 1.30% ceeace prezintă o urcare de 3%. Spre a extinde sfera de cunoaştere a ideilor pe care se sprijină această asistenţă şi spre a dovedi marea ei utilitate.

794. Utilat cu toate elementele necesare unei orientări ştiinţifice (monografiile profesiunilor superioare. Acest serviciu. Astfel. Serviciul orientării profesionale academice. M. în examinarea psihologică a studenţilor din -anul I. Dr. pe baza cererilor aprobate de Dl Rector. a constat din verificarea situaţiei şcolare şi materiale a candidaţilor cari au solicitat ajutoare din fondul de asistenţă socială. sau emis de Rectorat studenţilor săraci şi meritoşi bonuri de diferite ajutoare în sumă totală de Iež 137.550 care BCU Cluj / Central University Library Cluj se repartizează astfel: 25 ajutoare la Facult.344 sub diferite titluri de ajutoare din fondul de asistenţă socială. 0. social. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat. Comşia) se găsesc următoarele studii. Serviciul de asistenţa socială.330 acestui volum de îndrumări universitare ştiinţifice (realizat cu colaborarea dlui Prof. de Drept 44 „ „ „ „ Medicină 34 „ „ „ „ Litere 62 „ „ „ „ Ştiinţe. metodele ştiinţifice ce vor fi întrebuinţate. Zolog. Astfel în acest an şcolar s'au acordat în total suma de169. şi Dr. cu începerea anului universitar viitor. şi din distribuire de ajutoare celor merituoşi. Agr. Alături de studiul privitor la „Orientarea profesională academică". acest serviciu a stat la dispo­ ziţia tuturor candidaţilor şi studenţilor care au cerut îndru­ mări ştiinţifice cu privire la alegerea Facultăţii şi specialităţii. cum a funcţionat dela început. I. precum şi la cerinţele de ordin economic. metode de examinare ale individua-- . In afară de aceste bonuri s'au mai acordat ajutoare pealtă cale în sumă de lei 31. 3. I I I . in conexiune cu Institutele universitare competente. Dr. care se referă direct la asistenţa psihologică: „Tehnica muncii Intelectuale" şi „Principii de Igienă min­ tală". datorite direc­ torului Oficiului. psihologic şi biologic al diferitelor profesiuni superioare. Haţieganu. care a funcţionat şi anul acesta la Recto­ rat. publicat de directorul Oficiului în volumul de îndrumări universitare amintit.

va fi cât se poate de simplă pentru a nu turbura mer­ sul normal al studiilor. la vieaţa studenţească şi uni­ versitară în genere.. acest ser­ viciu a stat. Art. n. BCU Cluj / Central University Library Cluj pentru a deveni un cetăţean conştient de datoriile ce le are faţă de Ţară. Cap. privitoare la organiza­ rea învăţământului universitar. capabil de muncă spornică. universitare. Educaţia fizică universitară urmărind scopul sus amintit.з з г lităţii prin institutele universitare de specialitate). Educaţia fizică se va preda pentru ambele sexe cu programe speciale. 3. Art. . fizică şi intelectuală. 2. cari vor fi urmate obli­ gator de toţi studenţii şi prin o educaţie sportivă atletică ur­ mată de cei selecţionaţi şi de cei ce se înscriu de bună voie. Serviciul de stadii. şi va sta şi mai mult în viitor. *)~Aprahat de Senat. c) Directorul educaţiei fizice universitară. ce vor ii date publicităţii. In acest an şcolar s'a redactat şi aprobat statutul educa­ ţiei fizice universitare*) cu următorul text: Art.rt. II. V. 515—1936). Scopul educaţiei fizice în Universitate este forma­ rea unui corp sănătos şi desvoltat armonic. b) Comisiunea de educaţie fizică universitară. Educaţia fizică universitară . 1. Conducere Art. h.se înfăptuieşte prin exerciţii de educaţie fizică generală. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat planurile lucrări­ lor viitoare. în şedinţa din 25 Iunie 1936 (Rectorat Nr. Organele de conducere şi îndrumare sunt urmă­ toarele: a) Senatul Universitar. în sprijinul tutu­ ror candidaţilor ce intră în învăţământul superior şi care do­ resc să aibă asistenţă şi îndrumare obiectivă. I V . Educaţia fizică Universitară. Această educaţie urmăreşte formarea unui student universitar sănătos la trup şi la suflet. 5..

Instructorii. Directorul educaţiei fizice supraveghează execu­ tarea programului. Art. 3. sunt membri de drept ai Comisiunii. 7. Membrii Comisiunei participă la şedinţe cu vot deliberativ în toate chestiunile ce interesează educata fizică şi compunerea programelor anali­ tice. Comisiunea de educaţie fizică este organul de con­ ducere efectivă. Preşedintele. Exerci­ ţiile şi cursurile sunt conduse de prof. Senatul Universitar este organul de îndrumare. Art. Directorul educaţiei fizice universitară. ales de către Senatul Universitar pe timp de 3 ani. Ea se compune din 7 membri: 1. v . 12. el este reeligibil. EI face raportul de activitate şi de propuneri Comisiei. 6. 4.332 Art. Art. 10. Preşedintele Comisiei de educaţie fizică este un profesor universitar. 4 profesori universitari desenaţi de cele 4 Facultăţi. cari au dovedit aptitudini şi o pregătire suficientă. preşedintele so­ cietăţii sportive a studenţilor universitari Cluj. 9 — Preşedintele Comisiunei de educaţie fizică exe­ BCU Cluj Central de Senatul Universitar şi răs­ cută bugetul întocmit şi /aprobatUniversity Library Cluj punde de executarea deciziunilor Comisiunii de educaţie fi­ zică. aju­ taţi de instructori după programul fixat dei Comisiunea de educaţie fizică universitară. Profesorii de educaţie fizică se vor numi din partea Se­ natului universitar la propunerea (Comisiunei de educaţie fizică. |Ctei 4 profesori sunt aleşi din par­ tea Facultăţilor. Art. se ocupă cu organizarea concursurilor şi serbărilor. câte unul de fiecare facultate pe 3 ani şi reeligibil. şi aprobat de Senatul Universitar. 11. Directorul educaţiei fizice universitară. 8. Art. Preşedintele societăţii sportive a studenţilor universi­ tari Cluj. care va fi înaintat Senatului Universitar. respectarea regulamentelor. Comisiunea se întruneşte cel puţin la 3 luni. Profesorii de educaţie fizică. Instructorii vor fi numiţi de către Comisiunea de educa­ ţie fizică la propunerea Directorului sportiv dintre studenţii. Art. de coordonare şi de control. Directorul de educaţie fizică este organul execu­ tiv al Comisiunii. de educaţie fizică. 2.

13. cu predilecţie din personalul ştiinţi­ fic al Facultăţii de Medicină. Educaţie sportivă şi atletică. Educaţia fizică generală (obligatorie). 16. Examinarea studentelor va fi făcută de o femee. cari au urmat cu succes cursuri speciale de Medicină sportivă. Diploma de doctor sau de licenţă nu se va elibera decât acelor cari au dovedit că au urmat stagiul. III. Scutirea de înscriere s"au de frecvenţă se face numai pe baza certificatului medicului sportiv universitar. Art. Medicii sportivi se recrutează din partea Comisiunii de educaţie fizică. Educaţia fizică universitară se practică în urmă­ toarele ramuri: 1. Toţi studenţii şi studentele regulat înscrişi sunt obligaţi a urma exerciţiile şi cursurile acestei disciplini. 19. 18. 17. Art. medic. şi aruncare. Educaţie fizică generală. Scutirea poate fi definitivă sau temporală. .333* Art. Medicii sportivi. Art. Examenul medical este obligatoriu la începerea şi ter­ minarea cursurilor de educaţie fizică. Educaţia fizică generală este materie obligatorie ia Universitatea din Cluj. Studenţii sunt obligaţi la respectarea programu­ lui fixat şi a executa exerciţiile după indicaţiile profesorilor de educaţie fizică. pe zervată educaţiei fizice. examinează pe toţi studenţii şi în colaborare cu Oficiul Universitar întocmeşte fişele medi­ cale. Cei cari nu respectă instrucţiile date vor fi pedepsiţi conform regulamentului de ordine şi disciplină. Cap. Fiecare student în cursul şcolarităţii este obligat a frecventa orele anunţate în program cel puţin un stagiu de două sesiuni (una de vară şi una de iarnă). Art. 15. cerându-se un minimum de prestaţie fixat de Comisiunea de Educaţie Fizică. 2. Art. 14. Frecvenţa se vaCluj / Central University Library Cluj foaia re­ BCU nota în libretul studentului. ei având răspundere personală pentru partea medicală a fişei. salt. Frecvenţa se va nota la sfârşitul fiecărei sesiuni de profesorul de educaţie fizică şi se va califica din: alergare. Art.

Se va avea în vedere cultivarea spiritului de luptă şi de echipă. Art. fără pro­ ducerea unui desechilibru organic. fiziologia şi patologia muncii şi a sportului (masaj). Tir. Va organiza o fanfară. Exerciţii la diferite aparate. 21. se vor practica în cadrul . Tinde la augmentarea capacităţii de muncă şi la desvoltarea aptitudinilor pentru a fi un bun soldat. water-polo. sporturile de iarnă. woley-ball. nataţia. tratând şi exercitând primul ajutor. etc). dând importanţa desvoltării unei atitudini corecte şi a unui spirit de camaraderie-fraternitate şi disciplină pentru a pregăti studentul la viaţa de ce­ tăţean şi soldat. Medicină sportivă. Art. hand-ball. e t c ) . 24. 22. Art. Se va practica atletica uşoară (fugă. Educaţia sportivă neobligatorie. Gimnastică ritmică. Exerciţii fizice corective. Jocurile sportive şi atletismul. Ea va fi dis­ tractivă şi utilă (recreatoare). Art. având ca scop executarea unei munci pu­ blice de necesitate naţională (şosele. Dansuri naţionale. practicate cu sco­ pul de a participa la concursuri. In vederea acesteia se vor forma echipe pe facultăţi. nivelări. 20. 23. Se va manifesta prin formarea de echipe de muncă. Educaţia fizică generală se compune din exer< citii de ordine şi disciplină (sport pe teren militar). Medicina sportivă va forma obiectul de studii mai ales pentru studenţii în medicină.334 3. un cor al studenţilor universitari. Dintre jocurile sportive se vor cultiva mai ales jocurile BCU Cluj / Central University Library Cluj cu mingea (foot-ball. (sky. patinaj. Muncă. oina. sărituri şi aruncări). orchestră. etc). 4. î. Educaţia sportivă universitară nu tinde la re­ corduri ci la obţinerea unui optimum deţ prestaţie. IV. Art. Serviciul muncii este o parte integrantă a educa­ ţiei fizice universitară. lupta şi scrima. Cap.

. . 26. Bugetul de venituri se alimentează din următoa­ rele izvoare: 1. Art. Mijloacele. Subvenţia anuală a Ministerului Instrucţiunii. V. Art. VI. la propunerea Comisiunei de educaţie fizică. F. 28. se va practica în sala de gimnastică a Universităţii. Membrii acestei societăţi se recrutează dintre studenţii cari au urmat sau urmează cursurile de educaţie fizică generală şi cari dovedesc aptitudini speciale certificate чЈе Directorul sportiv şî de medicul sportiv. E. •conform contractului făcut cu Asociaţia „Astra". Cap. Art. 27. Ministe­ rului Sănătăţii şi a Armatei. 25. Membrii activi ai societăţii nu pot să fie decât actuali şi foşti studenţi universitari indiferent de locul UniTersităţii. U. . fiind în acelaşi timp organul de exteriorizare a sportului universitar.335 -societăţii sportive a studenţilor universitari. Art. Art. 2. Bugetul pentru acoperirea cheltuelilor se alcătueşte de Comisia de educaţie fizică şi se aprobă de Senatul Universitar. Societatea sportivă a studenţilor universi­ tari are buget şi contabilitate proprie sub controlul Senatului Universitar. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cap. Art. Aceasta societate sportivă în ceea ce priveşte educaţia fizică este supusă îndru­ mării şi controlului Comisiunei de educaţie fizică. Ea funcţionează în baza unui regulament aprobat de Se­ natul Universitar. Fondurile educaţiei fizice. 30. 29. Contribuţia anuală a fiecărui student plătită la înce­ putul fiecărui an şcolar. Timpul practicării sportului va fi asigurat în pro­ gramele facultăţilor. în Parcul Sportiv universitar Regele !Qarol II. Această taxă va fi fixată de Senat. Aceasta so­ cietate este organul care asigură continuitatea în educaţia fi­ zică a studenţilor şi după părăsirea Universităţii.

Educaţia fizică obligatorie se va introduce pro­ BCU Cluj / Central University Library Cluj gresiv în marginea fondurilor şi locurilor disponibile precum şi a putinţei de a angaja un personal de profesori competenţi. etc. Dispoziţiuni finale Art. permii. pentru spesele delegaţiilor şi călătoriilor de studii. Contribuţia comitetului sportiv regional. 6. Art. Până la înfiinţarea localurilor de gimnastică şi de sporturi. V I I . Bugetul educaţiei fizice universitară se utilizează pentru întreţinerea sălilor şi a terenelor de exerciţii. 31. după un re­ gulament special. Nu se vor autoriza spese. 35. Cap. 33. Veniturile societăţii sportive universitară. 34. pentru serbări. Modificarea prezentului statut se admite numai cu avizul Comisiunei de educaţie fizică şi cu aprobarea Sena­ tului Universitar. şi a Ministerului Instrucţiunii. cari nu sunt în strictă legătură cu E. 32. Cheltuielile pentru personal (instructori. Educaţia fizică universitară va fi obligatorie numai pen­ tru studenţii anului I. 4. necesare educaţiei fizice.. personalului di­ dactic şi a medicilor. . Art.336 3. în primul an după intrarea în vigoare a acestui regulament. după un regulament special al Parcului. Donaţiuni de ori ce soi dela aulorităţi sau particulari. 5. Comisiuneaţ de educa­ ţie fizică va căuta mijloacele pentru a închiria localurile ne­ cesare. F. Art. vor fi acoperite din fondul de E. F. pentru retribuţia. al insta­ laţiilor şi echipamentului. Art. Veniturile parcului sportiv universitar Regele Carol II. medici} până la asigurarea lor în buget.

CĂMINURILE Şl CANTINA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUAJrtTL 1 9 3 5 / 3 6 22" .

într'un oraş cu o populaţie încă în bună parte minoritară. 3. . Personalul căminarilor. BCU Ilie Hăşegan (cu delegaţie până la 28. înainte. Secretar: Gheorghe Ciosa. Preşedinte: prof.1. XI. C ă m i n u l s t u d e n ţ e s c „ A v r a m I a n c u " ^ Căminul studenţesc „Avram Iancu" îşi închee al 16-lea •an de activitate. iQălminul a adă- . b) Căminul Studentelor. numit dela 1. Vasile Meruţiu (dela 1. Secretar: Livia Morariu. 1935). Administrator: Silviu Miilea. I I I . 1935). „ Baroni Vitold dela 30 Nov. Maior. „ Ion Drăgoiu. înainte. Ştefan Ilea. c) Căminul V. „ Alexandru Borza (până la 1.. 1936). Comisiunea căminarilor. „ Teodor Capidan. lacob Lazar. XI. De un real folos pentru studenţii români cari îşi fac studiile la Universitatea din Cluj. 1936). Administrator: Cluj / Central University Library Cluj 1936. numit dela 1. 2. I I . Administrator: Constantin Buga. Secretar: Emil Sângeorzan (cu delegaţie până la 28. „ A. a) Căminul Avram Iancu. Giuglea George dela 14 Dec. Secretar: Constantin Jurcan. Portar: Ioan Sabău. 1936. Membri: prof. Mecanic: Augustin Morariu. Econom: Măria Papp. Mecanic. I I I . I I . Portar: Luca Nan. Babeş. „ Silviu Dragomir „ Camil Negrea.

impozite. 2415512 Fonduri şi tranzitorii.. bursieri sau solvenţi. complectarea veselei. pentru întreţinerea bursierilor şi cheltueli comune din subvenţia dată de Ministerul Instrucţiunii suma de lei 849613 dela solvenţi taxe de întreţinere lei 1402833 pentru bibliotecă. lei 50050 . . întreţinerea edif. . . lei 470116 „ p.. . suma de lei . . H 14J15J15JI5 59 52 1 Ol 15|48 12? Germani (saşi. .339 postit în cursul anului trecut un număr mediu de 218 stu­ denţi. . cei mai mulţi fiind fii de plugari (35 din 62). iar 126 fii de funcţionari sau profesionişti. 3737101 S'a cheltuit: Pentru personal lei 160126 -Cheltueli alimentare lei 1362546 „ p. BCU Cluj Central de 156 din cari 30 Solvenţii au fost în /număr University Library Cluj fii de agri­ cultori. . Încălzit . facultăţi. e < u e—t ai -s Č 184 „.. . reparaţiuni.„ . şvabi) Maghiari Bulgari . . .. cheltuieli de birou \ . învăţători şi funcţionari.. .. apă.. (Ga date mai importante relativ la gestiunea căminului. 1 Ştiinţe Drept. ... p. lei 372657 „ p. . —1 IJ—! — "З 1 .. menţionăm că: S'a incasat. N a ţ i o n a l i t a t e a Solvenţi Litere Ştinţe Med. Litere Med. bibliotecă lei 40676 „ p. lei 1321589 Total intrate lei .. . bae şi diverse. 7 Români . .. 163066 Total: lei . repartizaţi după naţionalitate. renovări . . rufăriei şi mobilierului . luminat. .. .. după cum urmează: Bursieri Total 1 Drept. .. etc. lei 108110 \ p. —1—1—i— — Total "Î'|"Y|—j— 2 6 —— — "'i'C'A Ti — f i "ÎF 8 ""\з 156 7 —" 15J17Jl5jl5 62 61 11 17. de preoţi.67 218 Bursierii în număr de 62 s'au recrutat din studenţii lip­ siţi de mijloace materiale şi foarte buni la studii.

Valoarea cărţilor (5660 v o ­ lume) este de lei 1056688. .000 — efectele şi rufăria de pat de lei 785. 4154—4177 în valoare de 50. vesela şi alte obiecte de bucătărie de 181. . atelierul mecanic Iei 41. .906 lei.414. lei Mandate de plata ramase neincasate din 1931 . . „Âstra" a servit ca loc de recreare şi studiu. Inventarul căminului a sporit cu obiectele înscrise la Nr. ea nu a fost cu nimic inferioară celei din anul trecut. lei Totalul eşitelor lei 2820815 28665» 116304 513323 3737101 Alimentaţia studenţilor s'a făcut în condiţiuni mulţumi­ toare şi cu toată urcarea de preţuri de pe piaţă.688 se urcă la suma de lei 18. Lista studenţilor bursieri adăpostiţi în căminul studenţesc „Avram Iancu*'. Barbu Zevedei (litere) dela 1 Nov. biliard.de zi şi persoană.. . Valoarea mobilierului este de lei 1. radio) fără ca ei să părăsească edificiul căminului. ziare.833. Numărul cititorilor a fost 22224.286 — care împre­ ună cu clădirea evaluată la lei 14. . lei Sold . .340 şi diverse lei 70424 „ comune lei 185979 Fonduri şi tranzitorii . 2.056.784 lei. Baia căminului a funcţionat la început o singură dată pe săptămână. table. BCU Cluj / Central University Library Cluj luată în arendă dela soc. Biblioteca în cursul anului expirat s'a îmbogăţit cu 186 volume în valoare de lei 40676. în timpul liber.936 şi biblioteca lei 1. Casina a funcţionat cu preţuri foarte reduse oferind stu­ denţilor. 1. .612. iar din Februarie.511. Bal Lascu (ştiinţe) dela 1 Noemvrie 1935—30 Iunie 1936. de 2 ori pe săptămână. . Grădina „Petran" din imediata apropiere a căminului. 4. . Medicul căminului.34. Liviu Telia a stat la dispoziţia studenţilor bolnavi ori de câteori aceştia au avut trebuinţă de asistenţă medicală. Starea sanitară a studenţilor din cămin în cursul anului expirat a fost satisfăcătoare.108. o distracţie uşoară (jocuri de şah. dl Dr. Media generală a costului alimentaţiei a fost de lei 27. 1935—30 Iunie 1936. când numărul studenţilor a crescut. Ordinea şi disciplina în cămin au fost mulţumitoare.

"21. Mihăilă Nicolae.. Library Cluj 22. 35. (medicină) dela 3 Dec. 1935—30 Iunie 1936.341 :3. (drept) dela 2 Nov. Borcoman Octav.. (med. 17. 13. iGhircev Anatole. 34. (litere) dela 1 Nov. 1935—30 Iun. Ш Pervein Iosif. 4. Perian Sorin. 1935—30 Iunie 1936. Oltean Gheorghe. (ştiinţe) 2 Nov. (litere) dela 1 Nov. (litere) dela 2 Nov. (med. BCU Cluj / Central 2 Nov. Iliescu Aurel. Bârna Vasile. 1935—30 Iunie T936. (drept) dela 10 Nov. 38. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 27. 14. 1935—30 Iunie 1936.) dela 2 Nov. (drept) dela 2 Nov. Issecutz Ioan. Mateiaş Dimitrie. Fodor Octavian. 16. 1936. 1936. 1936. (med. 33.. Chira Aurel. (drept) dela 26 Nov. dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 1 Nov. Cornea Nicolae. (drept) dela 2 Dec. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. în Iu­ nie bursa în bani. 1936. (litere) dela 3 Dec. Brumariu Nic. Ђ. 12. 1935—30 Iun. '20. Magda Ovidiu. (litere) dela 2 Nov. 7. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 32. Ciurdariu Pavel. 23. 1935—30 Iunie 1936. 30. Mureşan Ioan. 1936. Iuhas Leontin. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 15. 1935—30 Iunie 1936. semibursier dela 1 Nov. 26. Bocianu Valentin. Drimuş Iosif. 1935—30 Iunie 1936. bursier dela Dec. 1935—30 Iunie 1936. Bulzan Gh. 10. Fodorean Ioan. Faur Gheorghe. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. 28. (litere) dela 20 Nov. 18. 8. . 30 Iunie 1936. Hulea Sever. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936.) dela 13 Dec. 1936. (drept) dela 2 Nov. 9. (ştiinţe) dela 2 Nov. 39. 29. Lechinţan Grigore. Loziciu Ilie. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 12 Nov. (litere) dela 2 Nov. Isac Dumitru. 1935—30 Iun. (drept) dela 3 Dec. Oprita Gheorghe. 31. 11. (ştiinţe) dela 1 Nov. (drept) dela 1 Nov. 1935—31 Maiu. 1935—30 Iunie 1936. Cristea Vasile. (med. Morariu Traian. 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov.. 1935—30 Iunie 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov.) dela 2 Nov. Horedt K. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iun. 1935—30 Iunie 1936. litere) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 24. 36. 37. 1935—30 Iunie 1936. 6. (med. 1935—30 Iun. Costina Cornel. Cedrechi Vasile. (litere) dela University 1935—30 Iunie Ш 6 .) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. Degan Valeriu. 19. 1935-30 Iun. 1935—30 Iun. Floriţa Ioan.). ştiinţe) dela 1 Nov. Nagy Iosif. 25. Dănilă Octavian. (litere) dela 1 Nov. 1936. 1935—30 Iunie 1936. Florea Vasile.

1935—30 Iun. (lit. Sabău Ioan. 1935—30 Inuie 1936. Lungu Onoriu. 1936. grădină-parc de 5<S67 m . 64. Vancu Ioan. 1935—30 Iunie 1936. 70—72. 2 2 Sitnaţia averii căminului. 1935—30 Iunie 1936. Silaş Gheorghe. (litere) dela 9 Nov. Teşoiu Marin. edificiul nour parter. 51.895 r . Pupăză Vasile. In Iunie în bani. Turda Teodor. dela 10 Nov. 1935—30 Iunie 1936. etaj I şi etaj I I cu 62 încăperi. Tătaru Aurel.. 55. cu un teren supraedificat de 2181 m şi curte.000 Mobilier Lei 1. (litere) dela "1 Nov. BCU Cluj / Central University Library Cluj Zdrenghea Mircea. 65. (drept) dela 2 Nov. 1985—30 Iun. 42.342 41. Teodorescu Gh. 1935—30 Iunie 1936. Faur Aron (litere) dela 8 Nov. Imobilul şi mobilier cu destinaţie imobilă Lei 9. 63. 1936. 1936. 48. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 3 Dec. (drept) dela 2 Nov. (ştiinţe) dela 3 Dec. (drept) dela 1 Nov. 52. 50. (ştiinţe) dela 1 Nov. (med. 5. etaj 2 încăperi. 53. 1935—30 Iun. Popescu Ioan. Sichel Traian. Camere de locuit: 58 cu 180 locuri.588. 61. (drept) dela 2 Nov. 56. Căminul studentelor unirersitare. 46. 1936. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 49. 47. 59. 1935—30 Iunie 1936.) dela 4 Dec.689 Biblioteca Lei 369. Todoran Dorift. 1935—30 Iunie 1936. Pop Emil. (ştiinţe) dela 1 Nov. (litere) semibursier dela 19 Nov. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 10 Nov. Vasiliu Constantin. 62. 45. 1935—30 Iun. (litere) semibursier dela 1 Nov. (litere) dela 13 Dec—31 Maiu 1936. 1936. Raţiu Ioan. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 13 Dec. 1935—30 Iunie 1936. Edificiile vechi: parter cu 73 încăperi. Zoran Armând.) dela 16 Nov. 1935—30 Iunie 1936. Miclăuş Vasile. 1935—30 Iu­ nie 1936. 44. semibursier. 1936. 1935—30 Iun. (ştiinţe) dela 2 Nov. Situat în Calea Moţilor Nr. (ştiinţe) dela 2 Nov. Pally Iuliu. Pordea Petru. (litere) dela 12 Nov. 1935—30 Iunie 1936. Popa Ioan. 66. Morariu Gav. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. Toma Ioan. Petruş Petru. 1935. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 57. Cozma Ioan.000. 43. 1935—30 Iunie 1936. 60. (litere) dela 13 Dec. (ştiinţe) dela 2 Nov. 54. 58.

224 Salarii Solve Lei 335. Lei 3. BCU Cluj2.902. Lei 24. lumin.233 Lei 11. Iii sta bursierelor în acest cămin. Lei 392. . 26.811 Spese pt. Lei 33.050 Lei Total Lei 13. curăţit.278741 Cfleltnelile de alimentaţie şi efectivul cSminnlul în anul 1935—36.946 Lei .284 Restituiri Lei 12.514 Lei 74.990 Alimentaţie Lei 914. V I ) . .900 Total Leri.90L913r 4 Număra! persoanelor adăpostite în clmin în 1935 . mici Lei / Central University Library Cluj 78. Intrate Lei E şj i t e Lei Lei 1.511. .815 Diverses. . Bursiere â Lei 1400 lunar . bibi.990 Spese de birou Lei 7ЛШ Salarii bugetare Lei 199. S'a cheltuit pt. Solvente Solvente Personfl Personal Total Cota alimentaţie interne externe adtlv serv.5 Cont de gestiune. 27.721 Zugrăvire.079 29. Lei 1.249 433 3442 4881 38005 23. . .3 6 .351 spălat.992 Lei 11. de mob. .341 Compl. . rep. 15 Circulaţia studentelor în total 335 6. Lei 115. Buziu Letiţia (19.962 Impozit Lei Diverse Lei 95. Lei 5. de Drept. V I ) . medie 884. Lei 30.088 încălzit. Zoppelt Măria (6. trans.850 Taxe de uzaj.670 Total Lei 1. XI. .343 Unelte Instrumente mecanice Instalaţiuni de apaduct şi încălzire Articole de gospodărie Lingerie Diverse Plante 26.446 întreţinere.562 Taxe de bae Lei 38. 28 Bursiere â Lei 700 lunar 3 Solvente variat între 80—120 Personal administrativ 6 Personal de serviciu . rep.038Impozit Lei 2.822 180.530 Taxe de bibliot. . Fac.173.600 Lei 841. X.

30. 30. VI.344 Fac. VI. 13 vis-â-vis cu Clinicele. Nemeş Veturia (6. la câţiva paşi dela Bi­ blioteca Universităţii. Urdea Măria (3.). Cu ajutor de Lei 700 şi adăpostite în cămin: Pop Irina (4. Savu Măria (15. VI. XI. X. X. V I ) . 30. 30. XI.).). trei etaje. de Medicină. VI. 30. VI.). VI. Babeş" e situat în strada Dr. 29. 30.).). 30.). VI.). 30. 23. Mustaţă Cecilia (5. Căminul studenţesc „V. BCU Cluj / Central University Library Cluj Drăguţ Măria (1. Bab?ş. XI.). Pop Margareta (2. VI. VI. Barbu Florica (26. VI.). Ştefănescu Angela (26. X. XI. XI.). VI. X. VI. Ciocan Paraschiva (5. VI.). Cosma Cornelia (25. X. VI. X. 30. 26. 1. Lazar Emilia (2.). Gherlan Viorica (1. 30. X. de Litere. Surani Georgina (15. Moisd Eliza (3. Sandru Cornelia (1. 25. VI. VI. X. VI. XI. 30.). Pop Livia (15. Onosiu Terezia (14.). VI. Costea Georgina (XI—II în bani. 30.).). Căminul studenţesc V . Lupan Aurora (11.) Mărginean Ana (6. Căminul (parter. VI. XI.). 7.). mansardă) -este destinat pentru adăpostirea numai cu locuinţă a studen- . Roşeau Hortenzia (21. 29. VI. Căilean Zenovia (3. 30. 23. 30.). 30. Jaroşevici Veronica (16. VI. de Ştiinţe. XI. II. I I I . 29. X. 30. 30. V I ) . 27. VI. IX.).). X I . Vic­ tor Babeş Nr. Baba Raveca (22. Fac. X. X. 29. IX.). X. .).). Creţiu Măria (18. Pup Lucia (2. Herţia: Silvia (1. Fac. VI. 29. VI. X. VI. Cărpinişan Eugenia (3. XI. 28. I. 30. VI. IX. VI.).

239 5. Casina) a oferit cu preţuri foarte scăzute un local de dis­ tracţie (cu şah. de serviciu .000 2. In cămin se găsesc pentru închiriat 41 ca­ mere cu 126 locuri. 4.169 3.800. Central University Library Cluj etc. . BCU Cluj / table.935 4. facultatea de medicină 84% 2.714.495 3.778 care se repartizează astfel: ( A) Imobil şi instalaţiuni imobiliare: 1. Locatarii se repartizează pe facul­ tăţi după cum urmează: 1. Starea sanitară a studenţilor a fost pe deplin satisfăcă­ toare. Imobil 2.615 Totalul inventarului imobil şi mobiliar . nu s'a înregistrat nici un caz mai grav de boală care ar fi reclamat asistenţă medicală. radio. „ drept 8% 3.) şi mâncări uşoare. .345 ţilor universitari.343 Fond sanitar 6.714.471.833 . Baia cu duşuri reci şi caldei a căminului a funcţionat tot anul. 8. Utilaj de bucătărie 25. biliard.163 B) Obiecte mobiliare: 1. Rechizite de birou 2.767 899. Mobilier 1. Maşini şi unelte 7.000 Fond de ajutoare pt.307 Diverse venituri 144.035.778 Bilanţul încasărilor şi cheltuielilor avute în cursul anului •şcolar 1935—36 se repartizează după cum urmează: Venituri: Chirii şi taxe de baie . pers. domino. Ordinea.243.998 2. Inventarul căminului reprezintă la sfârşitul anului şcolar suma de Lei: 4. . „ ştiinţe 2% Viaţa în cămin a fost familiară.416 Conturi de evidenţă 246. Media locatarilor adăpostiţi în cămin în anul şcolar 1935 —1936 atinge cifra de 110. ping-pong. disciplina mulţumitoare. Instalaţiuni imobiliare 443. . 494. Nu s'a ivit nici un dife­ rend între stud. ziare. . „ litere 6% 4. . Efecte de pat şi lingerie 399.948 1.

Cantina sa redeschis la data de 15 Septembrie 1935 şi a funcţionat.803 151. Suma aceasta a intrat în întregime în raţia alimentară.346 Cheltuieli: Salarii pt. Cantina a servit masa unui număr de studenţi care a variat între 250 şi 300. alcătuită din trei feluri mâncare la prânz şi două feluri seara. luminat.785* Lei b) Completarea mobilierului şi veselei . 2. până la data de 30 Iunie 1936. 2. { 748.366 L e i ~ Repartizând această sumă la numărul abonaţilor şi zile ar fi în medie.50 lei pe zi.160 6.750 Lei e) Diurna personalului administrativ . fără întrerupere.833" încălzit.912: Complectare de inventar 13. Costul abonamentului a fost de Lei 700 lunar şi s'a li­ berat numai studenţilor Universitari. reparti­ zată astfel: * 1 a) încălzit şi luminat 31. Conducerea cantinei în anul şcolar curent a fost compusă în felul următor: Director: Silviu Stoicoviciu.486 Chirii şi taxe de baie restituite 13. canal 234.039 S. I 5.992. Econom: Ioan Păunescu 1. rechizite) .166 Lei Total: 234. . apă. 139. în decursul acestui an.336 lei 48. . a fost următoarea: 234.373 Cheltuieli de birou (telefon.366 lei.821 Conturi de evidenţă 246.665 Lei c) Chiria pivniţei 5. In lu­ nile de vacanţă numărul abonaţilor a variat între 60 şi 80 studenţi. 4. 36.176 lei 1. personalul plătit de cămin . BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. 5.000 Lei d) Salariile personalului de serviciu . Casier: Octavian Stepan. Administrator: Marin Cioacă.200 Diverse cheltuieli 50. .767 Sold la sfârşitul anului . 19. . Cu toată insuficienţa localului. 141. Din această sumă suBvenţia acordată de Rectorat.411 întreţinere 44. . . Г an tina studenţească universitară. Situaţia Casei la data de 1 Iulie 1936 a fost următoarea: Intrate: Sold in iClasa: Eşite: 2.040.

OFICIUL DE EDITURĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

1. L e i 694. Membrii: Camil Negrea. a: probat de Senat la 16 Iunie 1934 şi publicat în Anuarul 1933/34. Ioan Popescu-Voiteşti. „Oficiul de editură este condus de un consiliu de ad­ ministraţie numit de Senatul universitar pe doi ani cu înce­ pere dela 1 Octombrie. Acest Consiliu se compune din câte doi delegaţi ai fiecărei facultăţi şi din prorector ca preşedin­ te". 2 din regulamentul oficiului. Constantin Marinescu. .089 încasat din vânzarea manualelor „ 89. Consiliul oficiului. Victor Tătaru (medicină). In cest an şcolar Consiliul Oficiului de editură a avut compunerea următoare: ţ Preşedinte: Nicolae Drăganu (Prorectorul Uni verşi taţii). In conformitate cu art. Gheorghe Sofronie (drept). Sold la 30. Gheorghe Giuglea (litere). 3. Intrate Sold la î Octomvrie 1935 .164 „ 693. Secretar: Ioan A . „ Spesele poştale etc „ Total Lei 783. A " Manuale didactice. 4. . de tipărire Pt. 1936 . ' 2.271 „ 90. Vasile Meruţiu (ştiinţe). Sept.1. . Fondai .182 IChelt.607 6. verificarea gestiunei . Bilanţul fondurilor. .800 757 Ш64 Scăzând eşitele . BCU Cluj / Central University Library Cluj Victor Papilian. . Vătăşescu. 2.107 Eşite 82. 5.

349* Fondul „ B " Lucrări ştiinţifice.150 24. . Sold la 1BCU Cluj / Central UniversityLei 149. Sold la 1 Octomvrie 1935 . . Pentru tip. . publ.150 39. Library Cluj 2.950 6. revistei Institut. „Dacoromania" \ ^ . Pentru tip.968 100. . .581 31. Lei 11. Lei 6. Inst. .900 59. .038 92.150 21. Muzeului Geologic-Mineralogic Lei 4. Eugeniu Speranţia .300 24. 40. . Pentru tipărirea Anuar. Pentru tipărirea Anuarului Instit. de Mine­ ralogie şi Petrografie Lei Total Lei 349. [ ţ Intrate Eşite 1. . Lei 151. Pentru tip.914.550 Scăzând eşitele Sold la 30. Pentru tip. . .668 Intrate 1.550 2. . 1936 „ 100. .503 17. de Ştiinţe Lei 9. Sept. . Lei 55. rev. Pentru tipărirea anuarului Inst. „Matematica" Lei 8. Pentru tipărirea lucrării „Flora Pliocenică dela Borsec" a Dlui Emil Pop . „ 3. . de Istorie Naţională Lei 13.000 4.882 Fondul „ C Publicaţii periodice Eşite 23.000 725 304697 . Lei 200. . » . . Soc. . Lei Total Lei 206.000 5. Pentru tip. buletinului Institutului de Studii Clasice Lei 7. Lei 3. . de Geog. Pentru alimentarea dela Fondul de întreţinere .150 24.882 „ 105. buletinului Gradinei şi Muzeului Botanic Lei 10. Medical" Lei 12. „Ouj. • . încasat avansul acordat Dlui Profe­ sor Sextil Puşcariu pentru „Daco România" în Iunie 1935 . Pentru tipărirea lucrării „Principii Fundamentale de Filosofie Juridică" de Prof. . . de Studii Clasice ч . Pentru tip. . bulet. . . .900 Octomvrie 1935. rev. Pentru tip. Pentru tipărirea rev.

150 Revista Matematica . de Ist. (urmare) Curs de fizică medicală I (1936. . Bărbulescu. XV. Sept. . cu 22 tabele. 288 pg. . . 3. LucrărileBCU Cluj / Central University L e i Cluj 34.950 Total: Lei 182. Nr. de Ştiinţe . . . » .203 3. • Lei 24. .950 r : .) 8e Conferenţiar Dr. „Flora Pliocenică dela Borsec" de Docent Emil Pop. . de Geografie . . Din fondul C (subvenţii a) b) c) d) e) „f) L periodicelor). i . A. de Arte Grafice . „ 45. Lucrări tipărite şi subvenţii în acest an Din fondul A (Manuale). Lei 24. « . Naţională r . Lei 37. Eugeniu Sperantia Instit. 192 pag. (urmare) „Principii Fundamentale de Filosof ie Ju­ ridică" de Prof.500 Inst. . Nr. 14.697 . . 4.860 Scăzând eşitele Sold la 30. . . Lei 37. Lei 24. 228 pag. •. Library Buletinul Grădinii Botanice voi. . N. 304. 1936. 1936. . . Nr. . „Ardealul" 1936. tipografia „Naţionala" S. I Din fondul B (lucrări ştiinţifice). : .150 Buletinul Soc. .950 Anuarul Inst.150 Buletinul Dacoromania .

I.. N. Tratat de patologie clinică şi anatomie patologică 1923+530 pag. I. Manuels didactiques (edites par VUniversite). Gheorghe Bratu. de Prof. II. Dr. Fasc. de prof. 3. Lecţiuni de Geometrie Analitică. 7. (fGours de ques generales) Voi. Fascicola I I I : Frunza (pag. Fascicola I I : Rădăcina. de Prof. 1927+321—524 pag.. de Prof. . Dr.. Operaţii cu numere apropiate). 279—388+1930). 4. Dr.. Curs de Botanică Generală. Tratat de Oftalmologie Voi. Hematologie). V. Abramescu. de Prof. tulpina (pag. 1923+784 pag.. Dr. I. (Lecons de Geome­ trie Analytique) urmate de introducere elementară în studiul analitic al geometriilor neeuclidiene şi noţiuni elementare de geometrie vectorială 1927+620 pag. Calcul Algebric. I. 8. 111—278+1929).. Titu Vasiliu. D. Histologie) 1928+110 pag. Curs de BCU Cluj / Central University Library ClujMathematimatematici generale. Liste des publications de VUniversite de Cluj. Tratat de anatomie umană (Trăite d'anatomie humaine) Voi. Ioan Grinţescu. 1923+636 pag. Reprezentare grafică. 6. Onişor. 5. Propedeutica Chirurgicală (Introduction â la Chirur­ gie) 1927+792 pag. (Trăite d'Ophtalmologie) 1928+790 pag. Fascicola I : Organizarea generală a plantelor (Citologie. 2.Lista publicaţiilor Universităţii din Cluj. Trigonometrie. Tratat de drept administrativ român (Trăite de droit administraţii roumain). (Cours de Botanique Ge­ nerale). de Prof. de Prof. Hematologia ( L e sang et les organes hematopoîetiques. 1. Papilian. 1926 + 320 pag. Fascicola IV: Reproducerea plantelor (pag. de Prof. Matematici elementare.. Fasc. Michail. V. Sângele şi organele hematopoitice. a) Manuale didactice (ediţia Universităţii). (Calcul nu­ meric. 389—562+ 1932). I. Iacobovici.

Voi. 441—720+1933). Lecţiuni de geografie pură infintezimală. (Toponymie et Histoire) 1928. Voi. Natura juridică şi metoda dreptului internaţional privat (1933+428 pag. N. 10. II. 2. Voi. Iorgu Radu. Elaborarea ştiinţifică a dreptului internaţional privat (1934+568). I. No. de Prof. Aparate. Ioan Drăgoiu. II. Rene Jeannel. No. 14. Voi. Biblioteca Institutului de Istorie Naţională. Microscopul şi accesoriile sale.. 1. (La ri- . Teorii fundamentale. Evoluţia şi ereditatea 1930+200 pagini. Ştiinţa şi tehnica dreptului internaţional privat (la Science et la technique du droit internaţional prive) de Prof. fasc. 11. Cluj / Central University Library Cluj BCU 13. de Prof.352 Fascicola V: Reproducerea plantelor (sfârşit. Bărbulescu. No. 11+178 p. Curs de biologie generală. 1930+334 pag. Publications scientifiques et litteraires. I. 1928. II. 273—440—1932. I. Bibliotheqne de l'Institut d'Histoire naţionale). 288 pagini. cu biblio­ grafie şi index alfabetic) 1934+563—838. 2. 214 p. (Radiologie medicale) noţiuni pregătitoare şi technică generală) 1931+480 pag. (Le Chroniqueur Szamoskozy et ses no*c s au sujet des Roumains). fasc.). Curs de Fizică medicală I. Preparaţiunea mi­ croscopică (le Microscope et ses accessoires. Dimitrie Negru. 3. (Lecons de Geometrie pure infinitezimale). etc.. I. pag. de Profesor Dr. Moga: Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului XVII. (Cours de biologie gene­ rale). Ni­ colae Abramescu. de con­ ferenţiar N. 1 Ţesuturile (Ies tissus) pag. 12. b) P u b l i c a ţ i i ş t i i n ţ i f i c e ş i l i t e r a r e . Voi. Crăciun: Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la Români. 1936. Drăganu: Toponimie şi Istorie. 9. Elemente de Istologie şi de Tehnică Microscopică. Radiologie medicală. Preparations microscopiques) 1931+272 pag. 1. (Elements d'histologie et de technique microscopique) de Prof.

V. V. Constantin Gheorghe: Asfaltul şi petrolul ca medica­ mente. 6. fig. (La Me­ decine aux temps des Pharaons) epuise. Valeriu L. Bologa: Contribuţiuni la Istoria Medicinei din .. (1925). N-rul 2. (1930). închinare lui Nicolae Iorga. avec 16 fig. avec 14 fig. . Bologa: Lamaştu-Karia-Samca. 91 p. cu 1 planşă şi 35 fig. IV+240 p. Bologa: începuturile medicinei ştiinţifice româ­ neşti.. 4. BCU Cluj / Central University Library Cluj No. (L'histoire de Ia peste de Cluj en 1738—39). 5. (L'Histoire de la syphilis)J (1931). Biblioteca Medico-Istorică (Bibliotheque Medico His­ torique publice par l'Institut d'Histoire de la Medecine et de la Pharmacie). C. Cluj. 108 p. S. 2. 8°. (Les „Vlaques" et Ies „Morlaques". avec 20 fig. 39 p. 19 p. (1924). No. 8°. 1. No. Alexandru Lenghel: Istoricul ciumei în Cluj la 1738-1739. 8. 1935. No. 7. etude sur les Roumains des Balkans). Melanges d'Histoire generale. et carte (1927). (Les debuts de la medecine scientifique roumaine). 2. 8° cu fig.. Bacău. 52 p. (Contributions â l'histoire de la Medecine en Transylvanie) (1927) 104 p. 71 pag. Stanca: Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga (La vie et l'activite de l'evâque Vasile Moga) (en cours). 4. Dragomir: Vlahii şi Morlacii. ANTTARBL 1 9 3 5 / 3 6 23 . Bologa: Din Istoria sifilisului. 161 p. N-rul 1. J. (1931).353 valite polono-aulrichienne et l'orientation politique des Pays Roumains â la fin du XVII-e s.). (1926). figj (1931). No. et 39 fig. 381 p. S. 3. V. Marinescu: Şcoala istorică raţionalistă. i N-rul 4. Nicolae Iorga: Cultul lui Esculap şi al Higiei (Cu spe­ cială privire la Dacia superioară). Guiart: Medicina în timpul Faraonilor. Cluj 1935. Publications de l'Institut d'Histoire generale. 1935. 3. Ardeal. în text. IV + 23 p. studiu din istoria românismului balcanic. (L'Ecole historique raţionaliste). 136 p. No. (Hommage â Nicolas Iorga) 440 p. N-rul 3..

No. 5. Goia: Boalele infecţioase şi profilaxia lor. Astra. Titu Slăvoacă: Contribuţiuni la epidemiologie febrei tifoide. (1926) 95 p. No.. Racoviţă: Evoluţia şi problemele ei. 1933. 4. p. (1926). I No. 30 pl.. 4. Biblioteca subsecţiei de educaţie fizică „Astra". Cluj. 86 p. No. 2. 1927..854 4. Gheorghe Popoviciu: Protecţia copiilor în Ar­ deal. 145 p. Dr. 1. 104. (1929) 142 p. No. (1926). şi ig. No. Biblioteca medicală şi igienică a „Astrei". Gheorghe Popoviciu: Mortalitatea copiilor în Ardeal. 3. Cluj. med. (La Biopolitique). Iancu: îngrijirea şi alimentaţia copilului mic. Dr. S. No. (Conferin­ ţele cursului de perfecţionare). No. I. No. 6. s . 1. 135. No. 57 p. 2. Cluj. Cluj. Biblioteca eugenică şi biopolitică a „A trei". Şt. L. (1925). 7 fig. No. 183 p. 5. 10 fig. Mihai Zolog: Cercetări asupra capacităţii fizice şi intelectuale ale elevilor de şcoală. 60 p. Iuliu Haţieganu: Infecţia tuberculoasă şi profilaxia ei socială. Daniello: Tratamentul tuberculozei pulmonare.. 15 fig. 62 p. 1927. Dr. (L'hygiene de la nation). 1925. 70 p. (Bibliotheque medicale et d'hygiene de „Astra"). 3. Bibi. (1927). 60 p. Sabin Manuilă: Epidemiile din Transilvania. 5. E. 36 p. p. (L'Ecole roumaine et le capital biologique naţional) (1927). Iuliu Moldovan: Biopolitică.. No. 6. Cluj. 27 fig. 2. lacobovici: Cancerul. No. A. (L'evolution et ses problemes). Publicaţiile Institutului de Igienă şi Igienă socială. 1. 3. Bezdechi: Sportul la Eleni. Iuliu Moldovan: Igiena Naţiunei. (Bibliotheque eugenique et biopolitique de „Astra"). I. BCU Cluj / Central University Library Cluj No. 106 p. 12 fig. Dr. 4. 1929).. Mehedinţi: Şcoala română şi capitalul biologic naţional. (1926). Dr. 1921. 3 pl. No. Problema tuberculozei.

Gauthiers—Villars et Co. "Nevertebrate. Cluj 1924 ( П Edit. 365 p. . L . 58 p. Voiteşti. Bqgdan-Duică: Istoria Literaturii române. 454 fig. 325 pag. 16 p. (1926). Knabe. 1. P. Cluj— BCU Cluj Central University cu sufixul Bucureşti (1933). (1932) 43 p. (1925). Paleontolo­ gie: Elemente de geologie cu o privire generala asupra geolo•giei României. Elemente de Paleontologie. Mădchen kn Dacoromanischen Cluj. 349 fig. (LTn«dustrie pastorale dans les Montagnes de Rodna). No. No. Biblioteca Bctearomaniei. (La langue roumaine et les Saxons de Transylvanie). de Paris. No. Precupr Păstoritul din Munţii Rodnei. 4Î p. (Bîhlioflieque de Dacoromâ­ nii*). Emil Petrovici: Graiul Caraşoveni'lor. (Elements de geologie avec un apercu general sur la geologie de la Ronmanie). Bucureşti (1933).355 7. et la carte geologique de la Roumanie en couleurs. 460 p. Cluj—Bucureşti (1935). Publicatians du Seminaire des Mathematiques de l'U­ niversite de Cluj. 'No. No. 7. Studiu de li­ teratură comparată. (Le parler *đes Krašovani). 5. Ştefan Binder: Kind. 2. 3. Piiblications du Ldboratoire de Geologie. VII + 917 p. 8. No. Ion Breazu: J. „Ardealul") par Prof. No. Procopovici: Pronumele personal în funcţiune morfologică verbală. No. Drăganu: /Numele proprii Library Cluj -şa. Sergesco prof. 4. A. Cluj 1930. E. (Histoire de la Litterature roumaine). E.alla Teoria della Continuitâ nel Medioevo delle Comunitâ ru­ rali romane e preromane dellTtalia Superiore. . 1.Pqpescu-Voiteşti. Lecon sur les fonctions entieres ou mero•morphes par Paul Montei prof. I. 1932. (1923). -â la Fac. 9. recueillies et redigees par P. G. funiv. No. 8. IV+162 p. Cluj (1931). 37 p. Giandomenico Serra: Contributo toponomastico . Paris. Edit. Al. N. Michelet şi Românii. «Cluj 1928 de Prof. 6. Cluj. X+270 p. Bena: Limba română şi Saşii din Ardeal. Î9. Cluj. des Sciences de l'Univ.

. No. X I I I + 190. 8. Ştefănescu-Goangă: Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională. 1. No. pp. V I + 151. 3.. Gomicescu: Inteligenţa copilului. (La selection des capacites et l'orientation professionelle).. Nicolae Mărgineanu: Psihologia exerciţiului. Roşea: Măsurarea inteligenţii şi debilitatea mintală. comparată şi aplicată. Mărgineanu: Psihotehnica în Germania. allemande contemporaine) 1930. No. BCU Cluj / Central University Library Cluj Î L Studii şi cercetări psihologice. Psihologia configuraţiei. 1929. (La selection des enfants bien doues). Comicescu: Raportul între intuiţie în învăţă­ mânt. 1... (Psychologie de Гехегасе) 1929. P. ppv X + 348. (1926). 3. Liviu Rusu: Selecţia copiilor dotaţi. No. P. (La mesure de l'intelligence et la debilite mentale). Inteligenţa copilului. (PsychoLogie de la forme). No. studiu critic şi ex_~ No.I. publicate de Institutul.. etc. Gh. Alex. (Le rapport. 95 pag.. 1930. (Intelligence de L'enfant. Ilcuş:. Ed. (La Psychotechnique en Allemagne).. IV + 72. Liviu Rusu. pp. X V I + 212.. Victor Stanciu:. Elaborarea mintală. No. No. pp. bis. contributions experimentales)... . 5. 2. de Psihologie experimentală. entre Fintuition et l'abstraction dans 1 enseignemet. No.. Viaţa şi opera profesorului. 4» Laboratorul de Radiologie şi Pedagogie experimen­ tală: „Fişa Individuală" (La Fiche Individuele). 1929. No. VI + 82. VI. pp. Liviu Sirea. Biblioteca populara Astra secţia ştiinţelor naturcrle: Voi. 4. 7.. 6.. VI + 230. No.. Nicolae Mărgineanu: Psihologia germană conţin*porană. N. Voiteşti. I I .. Publications du laboratoire de Pedologie et de Peda­ gogie experimentale de VUniversite de Cluj. Ghidionescu şi Gh. L elaboration mentale) pp.. 1929. 10. (La psychologie. pp. (Etudes et recherches psychologique publiees par L'Instiiut de Psicho^ logie). 4. 1929. împreună сш Instrucţiunile.356 9. IV + 228. pp. VIIL+206. 2 Lazăr Antilă... FI.

pp. Benruc: învăţare şi Inteligenţă la animale. TI + 86. 23. 21. 17. No. C. pp. A. Liviu Rusu: Aptitudinea tehnică şi inteligenţa praclică. 12. pp. 8. Şteîănescu Goangă. No. Boşca: Psihologia Martorului. pp. Dim. 1934. Bologa: Lectura tineretului (La Lecuire de lâ ^eunesse) 1933. 1931. No. 11. VII + 179. i No.Psihologia vieţii religioase. (La Psycholo­ gie du temoin). "F. 25 + 44. 1931. 1934. No. Todoranu: Psihologia temperamentului (La Psychologie du temperament). (Psy­ chologie de la vie religieuse) 1930. 20. Al. Pârlog: Psihologia desemnului. 8°.. 19. pp. ( L a psychopatologie des anormaux moraux). 1932. Alex. (L'aptitude technique et 1 intelligence practique). No. VI + 118. 1932. (La debilite mentala) 1931. pp. "32. No. (La psychologie de l'education). Boşca şi S. No. (La Psycholo­ gie du dessin) 1932. Alex. No. 15. Roşea: Debilitatea mintală. FI. Cupcea: Tnstafcilitate emotivă. 14. Ştefănescu-Goangă: Teste pentru măsurarea Funcţiunilor mintale p. (La Psychologie îrancaise contemporaine) 1932. Dhnitrie Todoranu: Psihologia Reclamei (La Psy­ chologie de la Reclame). No. 200 p. No. 1934 pp. + 141. pp. (Instructions pour Tutilisation de la fiche personnelle). Tudoran: 3^te colective verbale ( . Roşea: Psihopatologia deviaţilor morali. (La Fiche personnelle d'observation psy•chologique). XV + 165. VIII + 136. 10. FI. Instrucţii pentru utilizarea fişei personale. 1936. 1931. No. 16. pp.+ 169. (Apprentissage et Intelligence chez Ies animaux). M. IV BCU Cluj / Central University Library Cluj . 24. X + 331.f 108. pp. N. Ж4-156. Nicolae Mărgineanu: Psihologia învăţării. V I . pp. A. No. VII + 110. IV + 170. Lucian Bologa: . Ћо. 22. X I I + 76. Alex. Ştefănescu-Goangă: Fişa personală de obser­ vaţie psihologică. Mărgineanu: Psihologia franceză contimpora­ nă. 9. iRoşca şi D. pp. 13. (Le Deliquant mineur). No. Boşca: Delicventul minor. V I I . 18. pp.357 No. L.

. 1921. Tome VI (1926). 1. (1922). 1 1 fig. Iosif Popovici. VII+118+20 p. Cluj).. VII+94+14 p. 1930. 23 fig. No. Publicaţiunile Laboratorului de Fonetică Experimentală.. 57 p. 4 fig. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de ela­ borare). Tome XV ( Ш 5 ) XII+250+64+31 p. 25. VIII+226+22+28 p. 1932. No. 2. Iosif Popovici... Joseph Popovici. 6 fig.. VIII+222+29 p. Vocalele româneşti. (1921).. 70 p. BCU Cluj / Central University Library Cluj *Жг p.. 19 fig. Tome VIII (1928).. VlîI-fl34+24 p. (Travaux de Phonetique.. Une prononciation bulgare. (L'abbe Rousselot createur de la phone­ tique experimentale). 19 fig. 1 fig. Fiziologia vocalelor româneşti ă. 3. Tome X I I (1932) VIII+16S+4 p. 6. Ortoepia şi fonetica.. Abatele Rousselot creatorul fone­ ticei experimentale.. 5.. VI1+124+16 p. 1927. VI+160+16+27 p. 1 c . (Orthoepie et phonetique). Emile Petroviei. şi î. Iosif Popovici. IX+160+54+20 +27 p. 24 tab. 7 pl. Tome V (1925). (1923). 11 pl. Lucrări de Fonetică. 1 cartea Tome X (1930). No. 31 fig. 3 tab. . 23 pl. 3 pl. VIII+116+26. 33 p. 16 fig. 7 fig. No. VIII+124+20 p.. 4.. 1921. (Physiologie des voyelles roumaines ă et î ) . De la nasalite en rournain. V I I I + 1 3 I + 4 9 p.... Tome IV (1924).. Iosif Popovici. 34 p. 36 fig. Tome XVI (1536) Vnr+164+32" pag.. Tome X I (1931). No. Tome IX (1929). 1. Tome XIII (1933) VII+128+24 p.358' pentru măsurarea inteligenţei Ia adulţi (seria B)„ No. 13. 44 fig.. Publications du Laboratoire de Phonetique Experimentale). Tome I.. (Les voyellesrcutt'ameđ). 2 pt. Tome XIV (1934) VIII+246+29 p. 16 pl. 1926. M. 17 fîg. 34 p. Periodice: (periodiques). Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic (Bulletin du Jardin et du Musee botaniques de l'Universite de.. No. 3 pl. 3 pl. Tome VH (1927)... 39 tab.. Tome II. c). 12.. Tome III. 6 pl.. 5 pl.

Tome VI (1932—34) 560 p.. precum şi I-a parte a unui Manual de lucrări practice de Chimie generală „Operaţiuni de laborator" publicată la Tip. d) Laboratorul de chimie fizică.. 134 p. (1930). XVI+281 p. 75 p. Tome I (1920—23) 175 p. Contribuţiuni niques publiees par Tome I. (Contributions botal'Institut botanique de Cluj). Serie B. Publicaţiile Institutului de Chimie (Publications l'Institut de Chimie). Tome II (1923—26) 244 p. 88 p.. de 3.. 44 fig. Tome IV. 236 p. 100 p. 162 p. şi 5 pl.. 1—10) 1936. (1932).. b) Laboratorul de Chimie anorganică şi analitică. (Fasc.. 21 pl. 153 p.. 1926-27. publicate dela 1929—1932.. „Ardealul" în 1925. Tome I (1925) Serie A.. a) Laboratorul de Chimie generală. University Library Cluj Tome IV (1928—30) 510 p. 149 p. Tome VIII. Tome VI. 27 Note publicate în diferite reviste din ţară şi străinătate dela 1926 până la 1936.. Tome V (1930—32) 400 p... Buletinul extensiunei universitare (Bulletin de lExtension universitaire de Cluj) 1924—25. botanice din Cluj. Serie B.. Tome I I (1926) Serie A. Tome V. Serie B. Serie B. Tome III (1927) Serie A. Tome I (1932) Serie B.. 1—21) 1921—1930. 1925—26. Serie B. 148 p. c) Laboratorul de Chimie organică. 4. Tome IV (1929) Serie A. Tome VII. Tome II. (1935) 210 p. BCU Cluj Central Tome III (1926-28) / 254 p... 64 p. . (Fasc. 117 p. şi în plus 12 note sepa­ rate. 118 p.359 2.. (1928).

31 pl. 185 p. 1. (Le Cluj me­ dical... 10 pl. 5 pl. 1 c. 7.. 19 fig.. 48 fig. 1. . 34 pl. 51 pl.. revue m6dicale mensuelle publice par les Professeurs de la Facultć de Medecine). Tome I I (1926) 325 p. 2. et cartes. Tome VI (1931-1935) Xll-f844 p. Tome I (1922) XIII+351 p. 2. Tome IV. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (Annuaire de l'Institut d'Histoire naţionale). 2. 176 p.. Tome V (1931). (1936) sub tipar. Cluj /p. 78 p. 3 pl. 59 p. plusieurs fig.. No. et cartes.. 465 p. 6.360 5. Tome I I I .. 64 p. LXXIV+905 p. . 4 pl... BCU 211 Central 34 fig.Universite de Ouj). Tome II. Tome IV (192ţR-~367pag. revistă medicală lunară.. 6 c. No. Tome V. No. pl. Tome V I (1925)+504 pag. Tome V. Tome I I I (1924-1925) X+1045 p. No. 19 pl. Tome V I I ( Ш 6 ) (Omagiu Lapedatu). 1—2. + Џ p.. Tome I I (1923) XV+544 p.. 111 p. 1 8. plusieurs fig. Tome I (1919)+1O01 pag. et pl. No. Tome I I I .. şi 6 pl.. 11 c. Revista Muzeului Geologic-Mineralogie (Revue du Musee Geologique-Mineralogique de l'Universite de Cluj). Tome I I I (1929) 346 p.. pl.. avecUniversity Library Cluj Tome V I No.j Tome IV (1931). No. Tome IV (1926—1927) X+1000 p.. Lucrările Institutului de Geografie (Travaux de llnstitut de Geographie de l. 137 p.. 83 p. Tome V (T924J+346 pag. No. 1 et 2. Tome I I I (1922)+373 pag. Tome V (1928—1930) XII+793 p. Tome VI. 54 fig. 1... Tome I. Tome I (1921—1922) XVI+434 p. Clujul medical.. 1. No. No. plusieurs fig. Tome I I (1921)+412 pag... 310 p. 2. 24 fig..

Puşcariu. (Bulletin eugenique et biopolitique.. Tome IV (1930). + 1 hartă + 15 hărţi colorate. 8 p. VIII+940 p. Tome I U (1922—1923).. Tome III (1929). Sever Pop şi Emil Petrovici. 10. Tome I (1920-1921) VI+608 p. VIII+69^ p. Atlasul Linguistic Român.. 384 Central University Library Cluj BCU Cluj / p.. IX (1928)+755 pag. (1927-1928)... . XV (1931)... 1936.. Tome VIII (1934-1335) XII+531 p. Tome VI (1935) 384 p. Tome V (1934) 384 p. XV+1000 p. Tome VI (1929-1930).. Tome VII (1936). XVI (1935). XII (1931)+686 pag.. organe mensuel de la section medicale et biopo­ litique de „Astra"... X (1929)+708 pag. 380 p.. XVII (1936). Tome V. IV+640 p.. XI (1930)+660 pag... subt direcţia lui S. Tome I (1927). 343 p. Prospect Bucureşti.. 9. publie par des professeurs de la Faculte de Medecine). Tome IV (1924—1926) l-re pârtie. XIII (1932)+669 pag.. Tome VII (1931—1933) IX+697 p. Dacoromania (Bulletin du Musee de la Langue Roumaine).. X+1157 p.. Tome I I (1928) 384 p. 2-me pâr­ tie.. VIII+943 p. XIV (1933)+730 pag. Tome II (1921-1922).351 Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome VII (1926)+532 pag. VIII (1927)+638 pag. Buletin eugenie şi biopolitic.

216 p.. Tome VIII en cours. 229 fig. XIII+424+201 p. 121. Tome VI (1932) 181 p. Tome XI (1935) 272 p..... Tome VI (Nos 57-80). 184.. Tome VII (1933—1934). 368> fig. 3 pl. 1928-1930. . Mathematica. Tome I I (1924—1925). 106 fig. 643 p. (Revue publiee par le Seminaire desMathematiques de î'Universite de Cluj). XVI+651 p. XVI+330 p..362 11. Tome I (Nos 1-25) 1920-1924. (Travaux de l'Institut de Speologie de Cluj).171 p. 8 pl. 1 et 2 paru. 188 fig. XVI+486 p.. 163 p. 3 pl. Tome IV (Nos 53-55). Tome IV (1930).. Tome VII (1933). Tome Ш (1935). 3 pl. 12. Tome IV (1928-1929). 7 pl. Tome V (No. 2 pl. Tome VI (1931+1932).. fig.. Tome VII (Nos 81-98)... Tome I (1929) 159 p. 553 p... XVI+196 p. XII+604 p. 173 fig.... 164 p. 2 pl.. BCU Cluj / Central University Library Cluj Tome III (1926—1927). 298 fig. Tome VIII (1934). Tome V (1931). 523 fig.. 56).. 87 fig. 1928. IX+624 p.. Tome X (1935). 2 pl. 2270 fig. Tome II (Nos 26-48). Buletinul societăţii de Ştiinţe din Cluj. Tome VIII fasc....... 366 fig. XII+808 p.. 333 p. 641 p . Tome III (Nos 49-52). 99 fig.. Lucrările Institutului de Speologie din Cluj... Tome V (1929—1931) 504+147 p. 157 p. 212 p. 13. . XVI+384+235 p. 1 pl. 8 pl. 542+126 p. Tome I (1921—1923). (Bulletin de la Societe des Sciences de Cluj). 1924-1926. IX+393 p.. Tome III (1930). 1926-1927. Tome II (1929). 1927-1928. 1325 fig-. 1930-1932.

. (B) dans l'ordre geographique des pays et villes d'origine et (C) dans l'ordre des rnatieres.. Tome I I (Nos XI—XIX). Tome VII 1927-28+248 p. Editee par l'Institut de Speologie de Ouj. Anuarul Universităţii din Cluj (Annuaire de l'Universite de Cluj). Biospeologica. VIII+812 p.X L ) . Eu cours Tome VI et VII (fasc.es et medicales. Tome XI 1931—32+365 p. (No. 1911—1913. 18 pl. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. L I â LXIII parus). P 17. 33 fig. 455 p. 1909-1911. Tome XV 1935—36. 104 fig-. Tome VI 1925-27+260 p.. 1206. 1907—1909. şi fot. Tome VIII 1928—29—298 p. fig-. Tome I 1919—20+40 p. 1913—1919. Tome XIV 1934-35. 1—8). Tome I I I 1922—23+174 . 1926).. V. 15. Valentiny. Tome I I I (Nos XX—XXIX. Tome I I 1921—22+238 p. 56 p. A. . Universite. 47 pl. tRacovitza par. + 3 pl. Tome XIII 1933-34+423 p. Catalogue des Revues scientifiqu.. Tome V (Nos X L I . fitudes sur l'histoire naturelle du domaine souterrain. Revista de Sociologie. 472 p. Bărbat ancien directeur du Seminaire de So­ ciologie). dresse sous la direction de E. G.. (Revue de Sociologie publice par le prof. VIII+1074 p. VIII+710 p. ( A ) dans l'ordre alphabetique.. Tome I (Nos I — X ) . (Cluj. 46 fig. VIII+1138 p.. VIII+850 p.. Tome IV 1923-24+200 p. inventaire methodique.36* 14. Tome IV (Nos X X X . Tome IX 1929—30+296 p.L 1919-1924. Tome X 1930—31+384 p. 197 fig. 42 pl. Tome V 1924-25+173 p. 22 pl..

6. L'ouvrage se trouve au Rectorat de l'Universite.). (Historique de l'Universite et de l'enseignement supćrieur). publicată de oficiul universitar. BCU Cluj / Central University Library Cluj . 1 fig. 16). 48 pag. Călăuza studentului la Cluj (Guide de l'etudiant â Cluj) par Jean A. + 31 pl. Fetes de l'inauguration de l'Universite roumaine de Cluj en 1920+170 pages. O. et 1 plan. Ghibu 112 p. -complete chaque annee). Cluj în 1920+ 168 p.364 d) Istoricul Universităţii şi al învăţământului superior. Annuaire de l'Universite de Cluj (voir ci-dessus No. 1. 7. Serbările pentru inaugurarea Univ. 3. 2. 4. Vătăşescu. Universitatea Daciei Superioare (Universite de la Da­ cie Superieure) de Prof. La Faculte de Medecine de l'Universite „Roi Ferdinand I-er" de 1919 â 1928. Cluj 1930. 5.. secretaire (1928+263 pp. îndrumări universitare.

CLINICELE UNIVERSITARE BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Clin. Clin. Comisiunea clinicelor. Cluj Ioan Aleman Dir. Chirurgicale. Clin. Oto-rino-laring. Ref. ad-tiv al Clinicilor. ad-tiv al Clinicilor.I. Gheorghe Buzoianu Dir. Clin. Ion Buzilă Dir. Clin. Dermatoven. Clinicei Medicale. Titu Vasiliu Dir.) Constantin Urechia. Dumitru Negru Dir. Membrii: Emil Ţeposu ) (dela 15 Mai înainte). Membrii: Iuliu Haţieganu Dir. Gynecologice şi Obst. Ion Buzilă Dir. Clin. BCU Cluj / Central University Library Ioan Goia Dir. Administrator: ^Contabil: Popp Ştefan. Neurologice. Personalul administrativ şi de serviciu al clinicelor. Grigoriu Cristea Dir. Alexandru Pop Dir. Semiologice. Oftalmologice. Alexandru Pop ) Ref. autorizată cu gira­ rea postului de contabil. Instit. Coriolan Tătaru Dir. Urologice. Clin. Consiliul clinicelor. 3. Timar Ella prov. Dumitru Mihail Dir. Preşedinte: Constantin Urechia. Stomatologice. Clin. Emil Ţeposu Dir. Director administrativ: Buzilă Ion. Gheorghe Popovici Dir. 2. . Preşedinte. de Anatomie patologică. Institutului de Radiologie. iGlin. Clin. Inf. Ioan Minea Dir.

Turcu Vasile (Uzina Centrală). Feher Gheorghe. ) .). Galfi Vic­ tor (Uzina Psichiatrică). Electrician: Fochişti: Apaductori: . Teodoran Iosif (Uzina Centrală) Sângeorzan Ioan. cl. Tătaru Ioan (la bucătăria Centrală). cl. Uzina Centrală şi uzi­ na Clin.) Baciu Ioan. I I ) . II. Petro Ştefan (de. ) . Neuro-Psichiatrice. cu supli­ nirea postului de verificator. cu supli­ nirea postului de cassier. I I . cl. I I . Huciu Sevastian. cl. Lupor Ioan. Prim portar Ordonanţe de birou: Şef mecanic: Mecanici: Lăcătuşi: Istrate Nicolae (la poarta principală) Cociş Ştefan. Miiller Elisabeta (def. Corpădean Iustin. Alicuci Petre. Titişan Ioan şeful serv. primirii bolnavilor. Pura Gheorghe. cl. cl. Păltineanu Atanasie autor. Hodrea Ioan (Uzina Psichiatrică).367 Cassier: Şef de birou: Şef de birou: Subşef de birou: Inventarizator: Impiegaţi: Cutean Virgil autorizat prov. BCU Cluj / Central University Library Cluj Verificator: Registrator: Economi: Bartok Coloman. I ) . David Iuliu (Uzina Cen­ trală) Someşfalean Vasile (Uzina Psichiatrică). Burie Alexandrina (provizorie). la Bucătăria Centrală.). Pop Vasile (Uzina Centrala). I. Waedt Wilhelmina (def. şi registrator. cu conducerea serv. personal. Bob Vasile. Şooş Mihail. Blăgescu Nicolae arch. prov. Deac Petru (def. Jajna Samuil (def. Hartmann Francisc. Abrudan Lupu Teodor (Uzina Centr. Morar Ioan autorizat prov. Savu Maftei (def. Missits Florica.

Sălejan Ioan. 2 la poarta Psichiatrică. 21 servitori. 8 servitori. Servitori: 3 la Buc. c) Clinica Chirurgicală. 7 servitori.: 9. Bucătăreasă: 1 la Buc. Servitori purt. Infirmier băiaş. Ajutor zidar (servitor): 1 la atelierele Clinicilor. Neuro-Psichiatrică.. Ucenici: 9 la ateliere. Portar fochist: Mureşan Ioan. Personalul Clinicilor. Vădan Ioan portar fochist. d) Clinica Medicală. 7 servitori. Ajutori mecanici: 2 la Uzina centrală. Servitori pentru grădini: 4 la grădinăria Clinicilor. e) Secţia boalelor infect. . Spălătorese 8 la spălătoria Clinicilor. Coroian Ştefan. buc. Oameni de serviciu: Oameni de serviciu: 3 la poarta principală. Ţiplea Ioan portar. dietetică: 4. BCU Cluj / Central University Library Cluj Servitori în sala de cazane: 1 la uzină. Chandrean Vasile. centr. Servitor: 1 la Uzina Psichiatrică.. Servitori: 1 la Uzina centrală. Neuro-Psichiatrică. Portar la casa de cadavre: Vaida Dionisiu. Surori de caritate: 79 la toate Clinicile. Strungariu Gherasim portar fochist. Verde Gheorghe. b) Clinica Neurologică. 1 servitoare. de cadavre: 2 la casa de cadavre a Clin. Servitori pt. Murăşan Gheorghe. Brăzdau Vasile portar fochist. Servitori la Buc.368 Prim grădinar: Tâmplar: Măcelar: Vizitii: Tălnaciu Ioan. îngrijitor de maşini: 1 la spălătoria Clinicilor. a) Clinica Psichiatrică.

2.620 Lei BCU Cluj / In total Lei 2. etc Lei 50. Contravaloarea combustibilului.265. încălzirea Instit. Fiziologie şi Biblioteca Univ. . ANUARUL UNIV. In cazul când aceste fonduri vor fi plătite. restanţe . Ministerul Instrucţiunii Lei 12. gestiunea Clinicilor se va încheia cu un excedent.993 Fondurile neordonanţate au fost angajate şi actele justifi­ cative se găsesc la Ministerul Instrucţiunii. .310 Au rămasî neordonaţate. Lei 600. Fonduri încasate: 1.523.484. Direcţiunea Clini­ cilor fiind descoperită faţă de furnizori.110 6. Clinici . Venituri întâmplătoare. întreb. Radiologie. 24 . . Ministerul Sănătăţii _ _ _ 3. pt. . Ministerul InstrucţiuniiCentral University Library Cluj 2.939 In total Lei: 26.369 DARE DE SEAMĂ asupra fondurilor şi activităţii Clinicilor în acest anj şcolar.419.312.946 4. Lei 931.595 2. Lei 12.284.620 Bugetul personalului s'a urcat la suma de Lei 3. S'a amplificat suprafaţa de încălzire a unui cazan de la Uzina Clinicei Neuro-Psichiatrice. S'au refăcut focarele cazanelor dela ambele Uzine înlocuindu-se cărămizile refractare devenite defecte. de Anatomie..993 Totalul cheltuelilor: Materiale Personal Lei 23. Taxe de îngrijire. Taxe reglementare şi unice pt. taxe de îngrijire pt.484.284.720 5. inel.188 Lei 3. In cursul anului trecut s'au executat din fondurile buge­ tare -ale Direcţiunei Clinicilor următoarele lucrări: 1. încasat de la Universitate . încasate dela bolnavii in­ ternaţi. următoarele: 1. pentru ca astfel să fie asigurat încălzitul tuturor pavilioanelor dela aceste Clinici.

inclusiv conductă de legătură a acestora până la * sala!de maşini şi montarea lor. 7. 6. înlocuirea articolelor devenite inutilizabile. S'au reparat şi schimbat părţile total defecte ale tini­ chelei la diferitele acoperişuri ale Clinicilor. care în urma unei întrebuinţări de cea 30 ani. robinete etc. boli pulmonare. la Uzi­ na Centrală a Clinicilor.845 bol­ navi cu 353. a căror ali­ mentaţie s'a prevăzut cota zilnică de lei 25. defectuoase. 10. 5.370 3. Cu sumele de mai sus s'a asigurat o hrană* de o calitate bună. la diferitele bucă­ tării şi secţii ale Clinicilor. S'a procurat una bucată pompă „Duplex" necesară pentru Uzina Centrala a Clinicilor prin care să se asigure buna funcţionare a Cluj / Central University Library Cluj BCU cazanelor. pt. ambele pe seama spălătoriei.793 zile de tratament. 9. S'au reparat gardurile defectuoase dela Clinicile Neuro-Psichiatrice. 11. pentru complectarea resp. S'a procurat veselă nouă. executându-se şi vopsirea Farma­ ciei Clinicilor. a devenit în mare parte inutilizabilă. 4. pentru ca cu ajutorul lor să se poată exercita un permanent control al ri­ dicării temperaturei aburilor supraîncălziţi. S'a executat repararea unei părţi a mobilierului dela Clinica Psichiatrică. . Alimentaţia unui bolnav a costat zilnic 18 lei. în cursul funcţio­ nării cazanelor şi a maşiniloor de aburi. S'au înlocuit bateriile de acumulatori electrici. conducte electrice. canal. pe seama di­ feriţilor bolnavi. S'a procurat o nouă maşină pentru spălatul rufelor şi una centrifugă. S'au înlocuit ţevile de apă. 8. S'au procurat 5 bucăţi pirometri pentru măsuratul temperaturii aburilor până la 450° necesari la Uzina Centrala a Clinicilor. acestea fiind vechi şi complect uzate. Procurarea acestora a devenit necesară. In acest ian şcolari au fost trataţi la Clinici 12. pompele vechi fiind foarte uzate. afară de bolnavii dela Sanatorul pt.

EXTENSIUNEA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

. Nicolae Drăganu. deşi mai puţin intensă ca în anii'trecuţi. P.. . A. L. Grimns . . ştiinţifică din lume Trei contimporani: Goethe. . Bologa. 1924. . . . Secretar General: Prof. . . Baicoviciut Eilosofia lui Goethe „ E. . . Borza „ P. . dini cauză că subvenţiile i s'au redus simţitor. Fiind" ajutată de „Astra" şi de alte societăţi culturale din ţară. a păstrat ure BCU Cluj / Central University Library Cluj contact viu cu populaţia doritoare de cultură şi progres dim oraşelei ardelene. Preşedinte de onoare: Profi Alexandru. . graiul românesc (cu pro­ iecţiuni)) . Lista conferinţelor d i n acest a n şcolar. . MiHaiL A. Extensiunea universitară. Cont. Cea mai veche rev.. Extensiunea Universitară" a desvoltât şi anul' acesta o ac­ tivitate rodnică. Sextil Puşcari şi Victor Stanciu. înfiinţată în anul. . IGamil Negrea. . Iuliu Moldovan. Napoleon. Bbtez> Silviu Dragomir.. . . Florian Ştefănescu^-Goangă* Membri:: (Profesorii: Alexandru Borza. Vechimea creştinismului Daca-Roman: (cu proiecţiuni). . Pop Prof. S. .. СапП C. Rusu Prof. . . Beethoven . cu> sco­ pul de a răspândi cultura cât mai mult în massele poporului». . . — . .Istoria şi malizari. Preşedinte actiu: Praf. . .români ardeleni . Lapedatu. .. Rusu Caransebeş. Câmpia Ardealului (Cu proiecţiuni) Universităţile engleze . prin conferinţele menţionate mai jos-. Alba-Iulia. . a funcţionat şi în acest an şcolar cu următorul comitet:. Ce ne învaţă. • Cluj. Profi V. Sergescia Conf. . . . . Ioan» Popescu-Voiteşti. Cei dintâi medici. .

.cea :nouă . . Prof. Petrovici Ha philosopnie contemporaine en AnBCU Cluj / Central University Library Cluj gleterre . . A. . „ I . 'L. Speranţia Efectul artei româneşti (cu proiecţiuni) „ C. Medicina şi credinţa . Speranţia Filosof ia lui Goethe . Marinescu Parcurile naţ. . E. Statul naţional şi pactul genevez . Cuvinte şi obiceiuri Prof. . generaţie nouă . . Petrovici Caracterul transacţionâl âl cunoaşterii „ I . . . . R. Şcoală nouă. Ţeposu Ierarhia socială . Bologa . » „ G. . L.373 Cea mai većhe rev. A. iPrOf. Sofronie Ierarhia socială „ E .-Voiteşti. ştiinţifică din lume -„ P. Rusu Filosofie şi cultură „ D. „ G. Petranu "Ţara suveranilor misterioşi: Abisinia . . Drăganu Vechimea creştinismului . . Sofronie Dela medicina veche la . D. (cu proiecţiuni) „ 'R. G. „ C. L. Kisčh "Culori erâldice ca izv. < • • « . . . „ Th. Speranţia Oradea. Kisćh Hunedoara. Musceleanu <jeniu şi desechilibru Conf. Petrovici Transcendenţa cunoaşterii . istoriei culturale „ G.. Ţara Haţegului (cu proiecţiuni) . . Prof.. „ . . . . . . Maior Idealurile noastre de eri şi azi . Rusu •Câmpia Ardealului (cu proiecţiuni) . Rusu Prdf. . Minea "Raţional şi iraţional „ I . . .„ I. . Coiif. . . Roşea "Viitoarele izvoare ale energiei .Dacoromân <cu proiecţiuni) „ C Daicoviciu Stat Naţional şi Revizionism sub regi­ mul Societăţii Naţiunilor . . Greenwood "Continuitatea germană în Ardeal . Borza 'Sibiu. -.„ 'V. Vuia » E. N. Botez "Evoluţia pâleogeografică şi geologică a pământului românesc 1.„ E. Ierarhia socială . „ M. Sergescu Medicina şi preocupările ei actuale . . Conf. P. etnogr. A. Vuia Evoluţia gândirei ştiinţifice „ C. .

. . .. .. . . . timpurile noastre (o. Conf.. NkpoBeonv Beethoven .. Prof. Prof. Revizionism şi antireviziomsmi ...374 Trei contimporanir Goetne. Bologa „ L . Femeea din.. Rusu BCU Cluj / Central University Library Cluj . . . Rusa Filosofie şi viaţă. .. Pictorul Grigorescu (cu proiecţiuni)).• Conf. 0. . L . €L Mariaescia Sedeş-Alba. . . . .. . ан>chetă internaţională). RoşeaTârgti-Mureş:.. .. IX D*. . Ghibu „ V . . . . . începuturile medicinei româneştii . ..

ATELIERUL CENTRAL BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Secţia de legătorie rămâne în edificiul Bibliotecii centrale cu sarcina de a lega cărţile Bibliotecii centrale şi ale tuturor institutelor şi seminariilor Universităţii. şlefuitori de secţiuni. tâmplărie. 3. vor putea executa şi pentru alte Institute ale Universităţii. care va fi adăpostit în clădi­ rile Clinicilor. în condiţiile în cari le execută pentru propriu lor Institut. 4. 502—1935) cu următorul text: 1. In timpul liber. 2. tinichigie. fotografi rontgenologi. 2. apaduct. cu excepţia ate­ lierului de văpsit şi desinfectat. fotografie. . 2. 3. b) Secţia aparatelor şi instrumentelor de preciziune. galvanoplastica şi îngrijirea acumula­ torilor. mecanică fină. Subsecţiuni se pot înfiinţa cu autorizarea Senatului Universitar. lucrări de specialitatea lor. d) Secţia mecanicilor speciali ai Institutelor. Central University Library sub ei aparatele de proiecţiune şi funcţionarea lor la cursurile şi conferinţele ce se vor ţine la Universitate. Atelierul central al Universităţii noastre a luat fiinţă în conformitate cu art. Cluj /Această secţie va avea Cluj îngrijirea BCU etc. vopsit şi desinfectare. mecanicii Institutelor.R E G U L A M E N T . Mecanicii secţiei d (a mecanicilor speciali) vor face parte din personalul Institutelor la care au funcţionat până acum rămânând sub direcţia şi controlul directorilor de Institute corespunzători. Brătianu). cu încuviinţarea directoru­ lui de Institut. Secţiile a şi b vor fi instalate în subsolul Universităţii cen­ trale (str. reparaţia şi în­ treţinerea aparatelor necesare Universităţii centrale şi tuturor Institutelor şi serviciilor sale. Atelierul central cuprinde 4 secţiuni: a) Secţia de reparaţie şi întreţinere a ediţicelor şi a insta­ laţiilor interioare cu însărcinările: 1. fochişti. 5. De Martonne colţ cu str. canalizare. c) Secţia de legătorie. 81 din legea învăţământului universitar cu scopul precizat în regulamentul aprobat de Senat în şedinţa din 17 Aprilie 1935 (Nr. luminat electric şi instalaţii elec­ trice. etc. La Universitatea „Regele Ferdinand I " 'Cluj se reîn­ fiinţează atelierul central pentru construcţia. cu subsecţiile: 1. cartonaje şi înpânzire. 2. cuprinzând şi pe spe­ cialişti suflători de sticlă. cu însărcinările: 1.

6. în care fiecare facul­ tate*). se va organiza după modelul celorlalte servicii ale Universităţii noastre (Bibliotecă. cari vor fi încadraţi în atelierul central. 1937). (Rectorat No. Directorul atelierului central e ales la începutul anului 1 *)' Modificat. Angajarea personalului nou absolut indispensabil. a Căminelor şi a Bibliotecii. Acest personal se. f) face Senatului Universitar pro­ puneri de sporire a serviciilor sau de modificare ori supri­ mare a secţiunilor. vor avea câte un mecanic-şef de sec­ ţiune. 4. după propunerea directorului Institutu­ lui căruia aparţine postul. ca şi până acum. din noui angajaţi în posturile bugetare. b) alcătueşte bugetul atelierului şi-1 propune aprobării Senatului. Secţiile a. după nevoie dintre românii absolveniţi ai şcoalelor de arte şi meserii. 5. personalul de mecanici necesari lucrărilor Universităţii şi ucenici mecanici. pentru a-i specializa] în meseriil necesare Institutelor Universitare. se va face după un regulament special. va fiinţa sub preşedinţia unui delegat al Senatului. şi la nevoe. Căminuri) şi anume prin: a) Comisiunea atelierului central. b) directorul atelierului central. va avea câte un delegat. d) propune Senatului numirea şi re­ vocarea personalului.377 Fochiştii în timpul verii vor sta la dispoziţia secţiei a {secţia de întreţinere şi reparaţiuni) în primul rând pentru «executarea reparaţiilor la Institutul de care fiecare depinde. tocmit pentru anumite lucrări de sezon. — . 1537. e) controlează bunul mers al Instituţiei şi face Senatului un raport anual asupra întregei sale gestiuni administrative şi financiare. Comisiunea atelierului central: a) alege pe profesorul -director al atelierului. Angajarea personalului de mecanici din secţia d) se va face. Conducerea afacerilor şi University Library Cluj BCU Cluj / Central controlul funcţionării atelieru­ lui central. Ucenicii vor fi luaţi. care va fi un profesor universitar. c) propune Senatului cadrele personalului permanent. în şedinţa Senatului Universitar din 4 Iunie 1937. cu acest text. b şi c.va recruta dintre mecanicii bugetari' ai Universităţii. 3. g) pregăteşte prin anchete preliminare ju­ decarea de către Senat a abaterilor disciplinare a personalului. pre­ cum şi personalul flotant. In redactarea iniţială figura «âte un delegat şi din partea Comisiei Clinicelor.

Preţul lucrărilor efectuate va fi preţul de cost. Regulamente speciale vor preciza. pretant. normele de recrutare. cu excep­ ţia lucrărilor urgente de reparaţii. In oarele de după amiază. 9. înaintări. care se vor efectua cu prefe­ rinţă. într'un registru şi se vor executa în ordinea înscrierii. . sub controlul şi directivele directorului. numiri. b) El este agentul executiv răspunzător al hotărârilor Comisiunei Atelierului centrale. majo­ rat cu o cotă fixată de Comisiunea atelierelor şi aprobată de Senatul Universitar. ţinând evidenţa lucrărilor şi materialelor consumate. 8. A. revocări de personal. Lucrările universitare se vor înscrie de către secretar. A. 10. pe cont propriu. C. dacă nu sunt lucrări universitare de executat de urgenţă. va nota şi contabiliza toate lucrările efectuate în atelier. InBCU Cluj / Centralse pot executa nici un fel de lu­ acele oare* nu University Library Cluj crări particulare. sporirea şi perfecţionarea instalaţiilor. d) El propune C. C. mecanicii pot executa lucrări particulare. c) El prepară bugetul atelierului şi-1 supune C A. pre­ cum şi relaţiile/ administrative ce trebue se existe între Insti­ tutele cari au mecanici (secţia d) şi' Comisiunea atelierului mecanic central. f) El este referentul şi secretarul Comisiunei atelierului central. Atelierul central va lucra numai pentru nevoile Uni­ versităţii şi ale serviciilor ei în oarele înainte de amiază fixate de C.378 şcolar de Comisiunea atelierului central dintre profesorii uni­ versităţii şi întărit de Senat pe timp de 2 ani.. atelierelor şi pentru eventuale gratificaţii acordate personalului ce a executat lu­ crările. A. Atelierul central va avea un secretar-contabil care. după o normă fixată de lG. drepturile şi datoriile tant. El poate fi realesa) Directorul are conducerea şi supravegherea atelierolui şi a lucrărilor din atelier. Excepţiile le hotăreşte directorul sau împuternicitul său. \ 7. decât cu aprobarea scrisă a Directorului. Beneficiul lucrărilor va fi utilizat pentru amortizarea. ele vo reglementa primirea şi executarea lucrărilor. ele vor reglementa primirea şi executarea lucrărilor. C. C. e) El angajează personalul flotant. conform Statutului funcţionarilor. 11. 12.

Str. FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE DE STAT. Ministr. 2. I. Grigorescu 90. Str. Regală 10/A. Pop Traian. Sofronie George. drept. Gl. Drept internaţional public. Iuliu Maniu 4. Oăşanu48_ Strat George. 5. 11. Str. Ionescu B. Drept administrativ. Drept internaţional privat. Drept civil I I I (Introd.T A B L O U al corpului didactic universitar pe anul şcolar 1935—3& în ordinea protocolară a Facultăţilor. Drept bisericesc. Ist. Iuliu Maniu 36/a. Str. 12. român. Dima 1. 6. i Ionescu Bogdan. 24. Ionaşcu Aurelian. Mototolescu Dimitrie. 4. Drept civil român II. Drept constituţional.). Str. Ghiulea Nicolae. Poruţiu Petre. Văcărescu 28. Str. Drept comercial I. Drept roman II. Ioan. 10. . BCU Cluj / Central University Library Cluj Iacob Lazar. 7. Haţieganu Emil. Grigorescu 64. 22. Iancu 14. Economie politică II. Str. Hotel Astoria Cluj. pen. Cădere Victor. Str. Regală 11B. Drept civil local I. Politica socială. Băii 1. 15. Văcărescu 7. Drept comercial I. Cătuneanu IC. Economia politică I. Avram Iancu 1. Moşoiu Tiberiu. Elisabeta 45. Str. 20. 13. titulari: Angelescu Alexandru. Bolintineanu 9. plenipot. Legislaţia agrară şi industrială. 21. 8. 16. Episcop Ivan 30. Radu Iorgu. 18. Str. cu indicaţia catedrei şi a domiciliului. Şincai 13. Str. Mârzescu 24. Dumitru. drept. a) Prof. Gh. Statistica. Drept penal şi Proc. Bolintineanu 17. Av. Str. Hotel Astoria. Lazar Liviu. Str. Str. 14. Begală 19. 23. Str. 9. 1. Sociologie şi Fii.. 1 . Maniu Cassiu. f Sigmond Andrei. Str. Politica. Str. Drept civil IV. 17. 3. Negrea Camil. Procedura civilă I. Drept roman II. Moldovan Valeriu. Petrescu-Ercea CL. Procedura civilă I I . Str.. Boilă Romul. Speranţia Eugeniu. Str. 19. Str Mico 16.

Str. Fântânele 5. 2. 21. Duca 3. Papilian Victor. iClinica ginecologică şi obstetricală. Secăreanu Ştefan. 17. a) Prof. Ţeposu Emil. 6. 4. Octavian Goga 5. Negruzi 5. Str. 8.: 27. Str. agregaţi: 23.380 II. Negru Dimitrie. Igiena şi igiena socială. Bărbulescu Nicolae. Wilson 3. 24. Clinica neurologică. Patologie generală şi experimentală. b) Prof. de onoare: 22. Str. Avram Iancu 3. Istologie şi embriologie. Th. (Calea Moţilor 77. Ionescu 3. Clinica chirurgicală. Str. titulari: 1. Băii 19. 15. Semiologie. Radiologie. Moldovan Iuliu. BCU Cluj / Central descriptivă şi Cluj 13. Str. Str. Pop Alexandru. e) Conferenţiar def. Thomas Pierre. 12. Urologie. 9. • c) Prof. 16. Pasteur 8. L G. Botez A. Anatomie University Librarytopografică. . Str. Str. Buzoianu Gheorghe. Str. 3. Eminescu 12. Zolog Mihail. Pasteur 1. Stroescu 18. Maiorescu 8-10.. 10. Petru Maior 3. Regală 33. Eminescu 8. Sturza Marius. Popovici Gheorghe. Prof. Clinica dermato-ven. Str. Bisericii ort. FACULTATEA DE MEDICINĂ. Balneologie şi fizioterapie. d) Agregaţi onorifici: 25. Haţieganu Iuliu. Tătaru Coriolan. Avram Iancu 16. şi Farm. calitat. Istoria Med. 5. Mihail. Urechia Constantin. 14. Piaţa Unirii 11. Str. Chimia anal. de la croix rousse. Str. Str. Baroni Vitold. Fiziologie. Clinica psichiatrică^ Str. Jules Guiart. Biochimie. Str. Str. Stomatologie. Fizică medicală. Bologa Valeriu.. Drăgoiu Ioan. Pasteur 10 19. Parasitologie. Str. Vasiliu Titu. Anatomia patologică. 20. Igienaţ colectivă. Aleman Ioan. Clinica oftalmologică. Kernbach Mihail. Str. Str. Goiaj Ioan. 11. Michail Dumitru. Grigoriu Cristea.. Str. Medicină legală. Str Rahovei 10. Rahovei 818. Goga 13.26. Str. Str. Lyon-Franţa 58 Bd. Clinica medicală. Pasteur 6. Clinica Oto-Rino-Laringologică. Oct. 7. Mareşal Foch 70. Minea Ioan. 3. 1 . Microbiologie.

Boli de nutriţie.Marechal Foch 35. Ist. Fiziologie. Cimoca Valeriu. Bezdechi Ştefan. Ghibu Onisifor. 9. Str. G. 6. franceză. ClinicaGynecologică. 7. Limba şi lit. 4. Lapedatu Alexandru. Bizantinologie. Petranu Coriolan. Str. Moţilor 26. maghiară. Marinescu Constantin. Iorga 6—8. Drăganu Nicolae. 37. Str. G. 29. 2. greacă. 12. . Ghidionescu Vladimir. 1. Limba şi lit. Serra Giandomenico. 30. italiană. Infantilă. 3. Grimm Petre. Str. Str. Eminescu 10. Istoria universală. Str. Maioresu 21. Kisch Gustav. Istoria artelor. Limba şi lit. Voicu Ioan. Konradi Daniel. Mico 40. Daniello Leon. Str. Ortopedie şi chirurgie infantilă. 18. Cluj / Central University Library Cluj 15 A. 33. Mico 42. Str. Romei 24. Mareşal Foch 44. Obstetrică. Duca 1. Limba şi lit. Iuliu Maniu 26. Str. Limba şi lit. Istoria veche a Românilor. Coşbuc 9. Anatomie deserip. 5. 8. Str. Str. 35. română II. Pedagogie I. 14. Velluda (Constantin. Vancea Petru. Elisabeta 23. 32. Pedagogie I I . Gherescu 6. Naum' Teodor. Nichita Emanuel. Gen. Dragomir Silviu. Filologia romanică. Str. III. Gavrilă Ioan. 13. Panaitescu Emil.. Str. Dermatologie. Grigoreseu 33.. Goga 5. Bolintineanu 12. popoar. Stri Goga l/A. 17. Str. 20. Memorandului 8. FACULTATEA DE LITERE ŞI FILOSOFIE. Goga 7. Kristof Gheorghe. Str. română I. Linguistică. Oftalmologie. Str. Str. 16. Moţilor 20. Limba şi lit. 15. Limba şi lit. sud-est europene. I. titulari: Auger Yves. BCU Limba şi lit. Str. Giuglea George. Limba şi lit. 28. Puşcariu Sextil. Moţilor 27. Str. Str. Str.881. Str. Dragalina 112. Băii 4. a) Prof. 11. 19. 34. Kogălniceanu 9. Str. Str. Dermatologie. Str. latină. Str. germană. Istoria] antică. Regală Capidan Theodor. I. 10. Regina Măria 34. Str. Elisa­ beta 24. Băii 21. 31. Str. 36. Lupaş Ioan. î\ Docenţi: Axente Iancu. Bănescu Nicolae. engleză. Goga 7. Str. Popovici Traian. Istoria nouă a Românilor.

8. Muzeul Etnografic. Victor Motogna. Bolintinianu 3/A. Grădinescu Aristide. Ştefănescu Marin. Str. Etngrafie. Memoran­ dului 27. Băii 7. b) Prof. Str.: 28. Str. Geometria descriptivă infinitezimală. Str. Str. Observatorului 4. Iuliu Maniu 2. Str. Antichităţi! clasice şi Epigrafie. Regală 16. Angheluţă Teodor. Fizică generală experimentală.24. 5. Gheorghe. Istorie. Bucureşti. Fiziologie generală. Borza Alexandru. Coşbuc 12. Botanică sistematică. Psihologie. Astronomie. Rusu Liviu. Regală 28. îy Conferenţiar supl. Algebra superioară. D. . 3. Sudeţeanu. Trecătoare 12. Psihologie aplicată. 22. FACULTATEA DE ŞTIINŢE. Reg. ! d) Conferenţiari def.: 32. Iorga Nicolae. Str. G-l Gherescu 2. Str.21. 35. Str. Arheologie. 26. Istoria Românilor. Emil Petro viei. Botanica generală. c) Prof. Dima A.. Str. Const. Ştefănescu-Goangă FL. 7. Pop Sever.-382 .: 31. Slavistică. Filosofie teoretică. IV. Regală 11. Str. Str. Str. Dumitru. Dej. Pasca Ştefan. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dialectologie. 23. N. Hotel Astoria (JGluj). Str. Piaţa Mihai Viteazul. 4. Mico 48. (Gal. Mănăştur 7. Dumitru. Mecanica raţională. Str. 2. Teodorescu M. 6. Psihologie. Onomastică. Memorandului 4. Sociologie. 34. g) Docenţi: 33. a) Prof:. 27. Str. 30. Vuia Romulus. Crăciun Ioachim. titulari: 1. Mărgineanu Nicolae. e) Conferenţiar prov. suplinitori: 25. de onoare: / . Daicoviciu Constantin. Grinţescu Ioan. Ionescu V. Bratu Gheorghe. Alexandri 3. Str. Garol I I 7. 29. Str. Elisabeta 8. Bălcescu 3. Roşea D. Abramescu Niculae. V. Filosof ie. Bibliografie generală. Regina Măria 49.

14. Fizicăl teoretică şi aplicată. Berde 3. Str. e) Conferenţiar prov. Piaţa iGuza Vo­ dă 5. Str. Rădulescu Dan. Cantemir 5. b) Prof. Grigorescu 7. 17. Caragiale 1. Str. Str. Chimie generală. 25. Entomologie. Ostrogovich Adrian. 22. Parcul Bonaparte. de onoare: BCU Cluj / Central University Library Cluj 21. Mico 7. 19. I.383 9. Paris. Racoviţă G. Matematici generale. Mineralogie şi petrografie. Vulcan l/A. Emil. 10. Str. Str. Elisabeta 3. Iuga Gheorghe. Geografie descriptivă. Str. Stanciu Victor. Str. Mico 7. Analiză Mat. Sergescu Petre. Biologie. Algebră superioară. 16. Mico 20. Regală. Chimie organică. 15. Chimie fizicală. Botanică.. t . f) Docenţi: -27. Duca 1. Meruţiu Vasile. 11. Str. Str. 13. Str. Braziliei 4. Athanasiu Gheorghe. Str. Ioan. Chappuis Pierre A. Jardin des Plantes. Str. 12. c) Adjunct: 23. Pompeiu Dimitrie. Calea Moţilor 42. Pop Emil. Str. Geometrie analitică. Biologie. Şaguna 18. Elisabeta 12. Chimie anorganică şi analitică. Scriban A. Chimie alimentară. Jeannel Rene. Zoologie şi anatomie comparată.. Bucureşti. Tănăsescu Ioan. 20. 18. Maior Augustin. Spacu Gheorghe. Fizică. Popescu Voiteşti Ioan. Călugăreanu Gheorghe. Mico 7. d) Conferenţiari definitivi: 24. G. Geologie şi Paleontologie. : 26. Ripan Tilici Raluca. Str. Clemenceau 7. Str.

se complectează cu următoa­ rele: Istoria Medicinii dela Preistorie până în veacul al XIX. după rândul 10. s'a omis secţia. La pag. el fiind din greşeala zeţarului aşezat aci. Russu")> se şterge. La pag. G. rândul 5 de sus.ERRATA: La pag. după rândul al 4-lea. I. BCU Cluj / Central University Library Cluj . („Asistentul Dr. La pag. 81. 81. oare trebue săi figureze ca prim rând: C) Secţia'filologiei moderne. 215. Istoria Medicinii româneşti. trebue complectat cui titlul secţiei: D) Secţia istorie. 211.

a) Visites et conferences faites par des savants et universitaires. professeur â la faculte de Medecine de Parii» a donne â la faculte! de Medecine de Cluj deux conferences sur „Les scepticemies â microbes anaerobies" (le 22 et le 23* . Au total 121. 87 professeurs titulaires dont 3 de nationalite etrangere (2 Francais et un Italien). . R e l a t i o n s i n t e r u n i v e r s i t a i r e s e t i n t e r n a t i o n a l e s . L e p e r s o n n e l ) .RESUME m FRANCAIS DE L'ANNUAIRE 1. 9 maîtres de conferences (dont 1 suisse) et 14 docents. 2 agreges temporaires. *) P o u r le personnel enseiemant voir le taMeau pair faculte» et par spĂoialites (pp. J Le personnel de Universite a ete compose. â Ia fin de cette annee scolaire. Monsieur Henri Bonnet. 3 professeurs suppleants. 42 chefs de travaux. b) Personnel scientifique-auxiliaire 217 membres dont 4 lecteurs pour les langues etrangeres modernes. Le soir une reception a etć donnee par les professeurs etj les etudiants dd notre Universite en l'honneur de M. Le" personalei administratif et scientifique-auxiliaire est mentionnâ avec nom et fonictiom dans Ie corps de l'ouvrage. comme suit: a) Personnel enseignant: 4 professeurs honoraires. et de M-me Bonnet. BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. etrangers. c) Personnel administratif: 105 membres. societe des nations". directeur de l'institut interna­ ţional de cooperation intellectuelle de Paris a visite notre Uni­ versite le 11 mars 1936 et â cette occasion il donne une conference sur „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la. membre de Г Academie de Medecine de France. 89 assistants et 82 preparateurs. a u chapitre del'iDiStitut auquel il appartient. 2. 2 professeurs agreges. 1. Monsieur A. AHTOMUL UNIV. Lemierre. 379—383).

Monsieur Aldo Mieii. 1. Reymond. a fait une conference sur „La geometrie projective differencielle" (mai 1936). membre de l'Academie inter­ naţionale d'histoire des sciences. Racovitza.Questions Juridiques еђ diplomatiqueş roumaines". b) Nos profesşeurs et nos delegu. Ses concoihîerenfces et Communications seront publiees dans une nrochure ihtifulee . Monsieur A. 2. Blaschke professeur â l'universite de Hamburg a fait quelques cours sur la „Geometrie integrale" <Novembre 1935). Monsieur E.. 7. ayant comme collaborateurs MM. Monsieur Emile G. professeur â la faculte des sciences. ( ? .es d l'etranger. a repondu â l'invitation dela lăcuite des Sciences de Paris ou il a fait quel­ ques cours intitules: „Gommentaires sur quelques problemes transformistes". 4. Monsieur Viggo Broendal. directeur de l'institut de speologie. • ' . professeur â l'universite de Lausanne a fait une conference sui* „Les sciences rationnelles et les sciences ocultes dans l'antiquite" (avril 1936). et Lyon. A. Monsieur Victor Cădere professeur â la w faculte de droit a fait une serie de conferences â la faculfć de droit de Paris et aux Universites de Lille. N. professeur â l'Universite de Bo­ rne. Y oîit participe: MM. Aldo Mieii (Italie). professeur de philologie ro­ mane â l'universite de Copenhague a fait une conference sur „Une etimologie celebre et/ les lois phonetiques" et une communicâtion au cadre du Musee de la langue roumaine. Ubrich (Prague). BCU Cluj / Central University Library sciences a tenu 8. 3. Monsieur W . Bordeaux. le professeur Racovitza. L'Academie internaţionale d'histoire des Cluj dans notre Universite le 10 et le 11 avril 1936 sa VIII-e session. les professeurs Bologa et Sergesco. 6.386 novembre 1935) et une autre dans l'Aula de l'Universite pour le grand public sur „ Le sel en Medecine". . Les seances ont ete presidees par M. Bompiani. Greenwood (Londres) et aussi le groupe roumain de\ Fhistoire des sciences. a fait une conference sur „La science arabe" (avril 1936). Reymond (Lausanrie). Singh (Galcuta). remplissant la mission de professeur d'echange en France. 5.

387 3.Medecine a participe au mois d'aout 1936 au congres interna­ ţional de medecine sportive â Berlin^' 5. qui. ) . profeseur â la! faculte des scien*es. chef de travaux de la clinique. 9. au XXIXiei congres histofique sousalpin. 4. 6. â rinstituto di Studi Romani de Rome. Monsieur Jules Hatzieganu professeur â ia faculte de . lecons sur les recherches recentes dans la thćorie des equa­ tions (janvier 1936). i 7. professeur â la faculte des lettres.Universite a ete rejjresentee par Messieurs les professeurs: a) Sextil Puşcariu. M. Au congres internaţional. de Jinguistique de Copen«îiague (27 aout-1 septembre 1935) notret. U . professeur â la faculte -des lettres a fait. a fait. L . l'un des quatre presidents du congres dans les seances pleniaires. Monsieur Emile Panaitesco. Monsieur Coriolan Petranu. dans la iseance de clâture a ete elu â lunanimite membre dans le Corniţei internaţional permanent des linguistes (G. professeur â la faculte des lettres a participe au congres internaţional d'histoire de l'art BCU Cluj / Central University Library Cluj « n Suisse (31 aout — 9 septembre 1936) ou il a fait une com­ munication intitulee „Begriff nd Erforschung der nationalen ILunst". Monsieur Emile Ţeposu professeur â la ifaculte de Medecine a pris part au XXXV-e congres de l'association fran«caise d'urologie ou il a presente un travail sur cinq cas d'eetopies renales congenitales en collaboration avec le docteurt Danicico. b) Theodor Capidan qui a fait une communication sur „La românite balcanique". a fait âi l'institut de hautes etudes de Belgique. Sergesco. 8. Sergesco a parle encore au centre in­ ternaţional de synthese de Paris et & la societe matheinatique. une communication sur „La centuriazione romana in Piemonte" «(septembre 1936). Panaitesco a represente notre Universitć aux fetes de l'Uni­ versite de Rome. Monsieur P. I . •de Bruxelles sur Ia „mathcmatique au XVIIne siecle et le „jouraial des savants" (fevrier 1936). Monsieur Giandomenico Serra. quelques. une «onference sur „ L e strade romane nella România" etj a Ravenna une conferenee sur „La chiesa principesca di Curtea -de Argeş de Roumanie" Comme delegue de rilniversite M. P.

52 femmes) et 58 â la faculte des sciences (26 hommes. Le nombre des etudiants inscrits pour cette annee scolaire monte k 3691 (Гannee derniere: 4300). 14 îemmes). L Titres et dipl6mes(*) Au cours de cette annee scolaire ont ete declares efc promus: .46% Hongrois 141 „ 15. soit 1827 (49. BCU Cluj / francais. 63 hongrois.76% Autres nat. dont 305 â la faculte de droit (286 hommes» 19 femmes). . Selon l'origine ethnique: 322 roumains. (saxons). Au total 939 (790 hommes. dont 359 â la faculte de droit (328 hommes.15%). 32 femmes). 1 bulgare. Selon l'origine eth­ nique: 254 roumains.972 lei Une pârtie des revenus de l'Universite sont assures par lesfondations dont on a publie la liste aux pages 5—12..51 %> *) Voir statistaque (page 14 bis) et pour les noms des diplâme*. 42 juifs. 3 â la faculte des lettres (hommes) et 6 â la faculte? des sciences (5 hommes et 1 femme). . 7 „ 0.529. 1 tchecoslovaque. 30 allemands (saxons)^ 1Central University Library Cluj Docfeurs 442.34% 164 „ 17. 113 etudiantes. 54.388 3. Selon les facultes: Droit . 101 hongrois.225 lei b) Les revenus propres de l'Universite 12.773. A . 3 ucraniens. 1 tchecoslovaque. Les etudiants *) Inscriptions *).622 lei B) Materiei: a) Allocations accordees du budget de l'Etat 26. Le budget et Ies fondations. Les differents chapitres de notre budget pour cette annee scolaire sont repartis ainsi: A) Personnel . 1714 etudiants. 128 â la faculte de medecine (114 hommes. 31 femtaies). ej^idvqo s\ ) chaque faculte.144. 21 allemands. Selon le sexe 3021 (81.. Licencie 497. 80 â la faculte des lettres (28 hommes.10% Juifs Allemands 51 „ 5. 99 juifs.74% 5. 143 femmes) qui donnent le* chifres suivants: Roumains 576 soit 61.85%) etudiants et 670 etudiantes (18.

On -en a parle dans les chapitres correspondants de cet annuaire <pp. Des indications sommaires sur cette activite sont doniiees aux pages 33—44. page 14 bis). Celle-ci consiste en publications. et tous. ţoyers. orga•nisee depuis quelques annees. en vue de la preparation â l a licence et au doctorat. de bonnes places dans les foyers.15%) Selon Г origine ethnique: îloumains 2388 soit 64. des soins et traitements gratuits dans les cliniques.70% Hongrois 693 „ 18.65% (voir la statistique.77% Juifs 361 „ 9. aides. dont on voit les dates personnelles aux pages 17—24 et la liste â la page 379. Activite enseignante. Bourses. 7. Activite scientiţique. 61 „ 1. La faculte de medecine.78% Allemands 188 „ 5. 6.44%) Sciences 210 „ 128 „ „ 338 ( 9.90%) Lettres 277 „ 293 „ „ 570 (15. Ce sont les cours et les seances des . La faculte de droit et des sciences politiques. »<jrâce â cette assistance les etudiants pauvres et meritants -ont recu des bourses. II y a 25 chaires occupees par des -professeurs titulaires.389 Medecine 820 etudiants. assistance medicale et sociale. 113 etudiantes. soit 956 (25. Le gouvernement francais a bien voulu maintenir pour BCU Cluj / Central University Library Cluj cette annee aussi.seminaires (exercices pratiques). Elle est exposee aux pages 45—54. a donne de tres bons resultats. lesi deux bourses â 8000 france par an qui ont ete accordees â deux etudiants recommandes par nos tîacultes. Cette faculte comrjrend 25 chaires reparties en 12 cliniques et 13 instituts et ^ussi 3 maîtrises de conferences. 324—330). conformement au reglement de la faculte. ouTrages ou Communications et aussi en une activite extrauniversitaire. . a) Chaires et maîtrises de conferences. L'assistance medicale et sociale de nas etudiants.10% JAutres nat. Chaires et personnel.

Ce cours dont la duree est fixee a uneBCU Cluj medecins admis par voie annee a ete sui vi par 17/ Central University Library Cluj de concours (p. articles. 2 agreges temporaires. Dans le diagnostique et therapeutique cliniques organisŽpar l'association des docents universitaires de notre faculte de medecine (voir le programme aux pages 94—99). Dans la technique operatoire oto-rhino-laringologique. conformeroent au reglement de la faculte. 1 maître de conferences et 11 docents (qui par leurs fonctions budgetaires font pârtie du personnel scientifique auxiliaire). c) Activite enseignante.390 b) Personnel enseignant. personnel attache â chaque clinique et institut. 204 de la loi sanitaire. les travaux pratiques ef le stage dont on fait mention aux pages 78—79. les candidats ont subi Гехатеп du' certificat qui leur confere la libre pratique de la stomatologie. Cette activite a consiste en publication d'ouvrages. Ce cours dont la duree est d'une annee. Le resume de cette activiteest expose aux pages 67—80 (pour les cliniques) et 81—91 (pour les instituts). personnelles de tout le personnel enseignant sont mentionnees aux pages 57—65 et sa liste â la page 380. d) Cours de specialisation. En hygiene (â l'institut d'hygiene) conformement â l'art. des travaux pratiques et des observations clini­ ques pour les six ans d'etude en vue du doctorat.. or­ ganise par le directeur de la clinique (voir programme â la page 80). Apres les cours. f) Activite scientifique. Cette activitet a consiste dans descours oraux. avec le concours de l'institut deradiologie et des cliniques chirurgicales et oto-rhino-laringologique (voir le programme aux pages 92—95). a ete suivi par 32 medecins. Les dates. 92). Communications- . II se compose de 21 professeurstitulaires (dont 1 Francais) 1 professeur honoraire (francais)„ 2 professeurs agreges. Dans le traitement de la tubereulose organise pari la cli­ nique des maladies internes. En stomatologie (â la clinique stomatologique). ou l'on voit encore la liste complete du. e) Cours de perfectionnement. conferences.

et se trouve exposee aux pages 208—210 (pour la philosophie). Elle est exposee aux pages 100—14. II se compose de 23 professeurs. c) Activite enseigriante. maîtrises de conferences et lectorats. pour la philologie classique aux pages 190—191. laboratoire (pedologie et pedagogie experimen­ tale). 4 maîtres de conferences et 1 docent. seminaires et laboratoires. 210 (pour la philologie classique). b) Personnel enseignant. Les chaires sont dotees de seminaires. . etc. 5 maîtres de conferences et 4 lecteurs. 3 professeurs suppleants. L a f a c u l t e d e s s c i e n c e s . Au chapitre correspondant de Nchaque chaire se trouve aussi la liste de tout le personnel. L a f a c u l t e d e s l e t l r e s . 1 professeur d'honneur. etc. histoire naţionale) et musees (langue roumaine. a) Chaires. articles. instituts (psychologie. Cette faculte comprend 27 chaires. 6 maîtrises de conferences et 4 lectorat de langues etrangeres. pour la philologie moderne aux pa­ ges 192—200. Ce personnel se compose de 20 professeurs titulaires. b) Personnel enseignant. histoire universelle. 215—222 (pour l'histoire).391 seientifiques. Cette faculte compte 25» chaires et 4 maîtrises de conferences avec des in­ stituts. conferences. Des menBCU Cluj Central University ont ete faites: pour tions sur le programme /de cette activiteLibrary Cluj la philosophie aux pages 183—190. 8. Leur liste avec des details est publiee aux pages 163—177 et 381—382. Leur liste avec de details est publiee aux pages 225—235 et 382—383. titulaires. pour l'histoire aux pages 200—207.• gie moderne). 211—215 (pour la philolo. Cette activite a consiste dans des cours oraux et des exercices pratiques de seminaire. a) Chaires et maîtrises de conferences. Elle consiste dans la publication d'ouvrages.1 (pour les cliniques) et 142—160 (pour les instituts). 9. 2 professeurs d'honneur. d) Activite scientifique. Communications. ethnographie et folclore). etudes classiques.

238—244. Elle est exposee aux pages 268—273 (sciences mathe­ matiques). 306—308). Sciences physiques. . Cette activite qui consiste dans des cours. 308—309) et la bibliotheque populaire (309—310). un archiviste et trois sous^bibliothecaires. BCU Cluj / Central University Library Cluj La Bibliotheque de l'universite de Cluj est. le Recteur. La fonction de prćsident est confiee â M. 273—276 (sciences physiques). B i b l i o t h e q u e u n i v e r s i t a i r e . la circulation des lecteurs (pp. 305—306). les travaux du personnel scientifique (pp. 247—252. ainsi: Sciences mathernatiques. est exposee selon les sections. 299—300). II y a en outre le personnel administratif et technique (14 personnes) et le personnel de service (13 personnes).sept bibliothecaires. 252—266. d) Activite scientifique. deux bibliothecaires en chef. Le per­ sonnel scientifique compte: un directeur. Celle-ci fonctionne pour les eleves et pour le puЂНс de la viile aux jours feries. Communications. Sciences naturelles. 298—299). les expositions (pp. des conferenoes et des travaux pratiques (dans les seminaires. l'augmentation des collections (pp. pp. 282—293 (sciences naturelles) et 293—294 (gćographie). 244—247. pp. Toute cette pârtie est illustree par des statistiques suggestives (pp. Sciences geographiques. On donne les details necessaires concernant les mutations (pp. Aussi est-elle dirigee par une commission (p. dans sa nouvelle organisation. 10. articles. 311—314). Au chapitre de chaque chaire est publiee aussi la liste de tout le personnel.392 c) Activite enseignante. une de ses institutions les plus belles et les plus riches. . 276—282 (sciences chimiques). 'Cette activite consiste dans la publication des ouvrages. les ameliorations et les innovations du bâtiment (pp. 302—304). pp. les instituts et les laboratoires). 296) nommee pour trois ans et qui se compose d un professeur delegue par chaque faculte et du directeur de la bibliotheque. 300—302). pp. les travaux executes dans la bibliotheque au cours de l'annee (pp. Sciences chimiques. pp. 266—267. etc. conferences.

316). sont places sous le controle d'une commission (p. 330). 324). etudes de la vie univer­ sitaire) cet office prevu par la loi de l'enseignement univer­ sitaire. 331—336). l'assistance psychologi<[ue (p. le traitement gratuit dans les deux dispensaires (pp. Prevu par la loi de l'enseignement universitaire â l'article 75 et 81. 348) compose de deux professeurs de chaque faculte dont le president est le prorecteur de l'Universitć. L'Ofice d e l ' e d i t i o n u n i v e r s i t a i r e . la liste des boursiers et un compte rendu sur la cantine (pp. 13. education physique) et y ajoutant d'autres nouveaux (assistance psychologique. L e s f o y e r s e t l a c a n t i n e universitaires. C) periodi•ques. 331) •et l'education physique universitaire dont on verra le regle­ ment (pp. assistance medicale. orientation professionnelle. 324). publications scientifiques et . 338—346). (art. 330).393 1 1 . 325—330). Le. est dirige par un conseil (p. l'assistance medicale dans les cliniques universitaires (p. B) travaux scientifiques. le service des etudes (p. reglement de Г office universitaire est publie aux pages 316—323.' L'Office dispose de trois fonds: A ) ma­ nuels d'enseignement. Reunissant des services qui existaient auparavant (ren«eignements. BCU Cluj / Central University Library Cluj 12. l'assistance sociale (p. 338). dont on voit le bilan aux pages 348—350. II y a ensuite •une liste de toutes les publications de notre Universite dont une grande pârtie sont placees sous les soins de l'Office: ma­ nuels didactiques (pp. 75 et 81) a ete definitivement organise et installe dans un endroit nouvellement dote de tout l'outillage necessaires et le personnel (p. cet office qui auparavant fontionnait deja chez nous sous le titre de „commission de manuels d'enseignement". Dans ce chapitre on voit d'une maniere detaillee Tetat actuel de chacun de ces foyers. le service de l'orientation professionnelle (p. En ce qui concerne son activite on donne les details necessaires concernant l e service de renseignements (p. 329). ayant chacun son personnel â part. L'Office universitaire. assistance sociale. 351—352). Les trois foyers de notre Universite.

a pour but de BCU Cluj Central University Library Cluj repandre la culture dans/ toutes les classes sociales. 369—371). groupes par facultes. creee â l'exemple de celles qui existent aupres des grandes universites de l'occident. avec des specialistes places sous la direction dune commission dont le directeur est un professeur universitaire. 369) qui leur assurent un fonctionnement unitaire. techniques et litteraires. 364). Ces conferences. Prevu par la nouvelle loi (art. 352—358). periodiques (pp. la specialite et le domicile. la reparation et l'entretien de tous les appareils et outils necessaires â l'Universite et a ses instituts. 15. 371—374). On en a publie le reglement aux pages 375—378. 358—363). les professeurs de notre Universite sont alles faire des conferences dans plusieurs villes. I / A t e l i e r c e n t r a l . les clini­ ques de notre Universite forment une grande institution uni­ versitaire ayant un personnel (pp. 81). Ainsi que l'on a montre (pp.394 litteraires (pp. Cette institution. hongrois) selon le milieu ou l'occasion. L'Annuaire finit par une liste de tous les professeurs de notre Universite. a pour but d'assurer. educatives. Elle a pris naissance en 1924. donnees surtout les jours feries. 366—368) et un budget (p. . Nombreux sont les travaux et les ameliorations faits cette annee pour leur assurer un fonctionnement aussi meilleur que possible (pp. L ' E x t e n s i o n u n i v e r s i t a i r e . et pour les questions administra-tives par une commission plus restreinte (p. L e s c l i n i q u e s universitaires. la construction. roulent sur des questions sociales. cet atelier reunissant toutes les specialites mecaniques. Dirigees par un conseil. 14. diffe» rentes (historique de l'Universite et de renseignement superieur) (p. dont on voit: le nom. Quelques unes de ces confćrences sont faites meme dans la langue de la population minoritaire (saxons. 16. 366).

Semiologie medicală Clinica psihiatrică . 16 16 17 . Statistica titlurilor Statistica generală a înscrierilor 3'< 3 4 . A) Decanatul Foştii Decani . 2832 bis 33 41 45 . . . 24: .TABLA DE MATERII Senatul universitar în anul 1935/36 Lista foştilor Rectori Lista doctorilor de onoare Darea de seamă asupra anului 1935—36 Fundaţiile universitare Personalul Rectoratului . • Facultatea de drept şi ştiinţe de stat. 6 6 67 67 bis 68 69 70 72' 73 . Profesori decedaţi Personalul decanatuluiCentral University Library Cluj BCU Cluj / Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Listai licenţiaţilor Statistica studenţilor B) Activitatea didactică I. . . 56 . I—XIV 5 13 14 bis 14 bis . 16. iCursuri de licenţă (1—25) II. Cursuri de doctorat (1—24) C) Activitatea ştiinţifică (1—10) Facultatea de medicină. . . A) Decanatul Foştii Decani Profesori decedaţi Personalul Decanatului Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Lista echivalărilor Statistica înscrierilor B) Personalul şi activitatea didactică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . 56 56 57 .

. . Laboratorul de fizică medicală . . .-396 Clinica neurologică Clinica ginecologică şi obstetricală Clinica infantilă . Clinica dermatovenerică Clinica oftalmologică (Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică . Semiologia medicală Clinica psihiatrică Clinica neurologică . . . 101 102 . . Institutul de igienă Institutul de patologie generală-experim. 125 130 132 136 138 142 145 148 . Institutul de radiologie Biologie generală . Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică Institutul medico-legal Institutul de chimie biologică Institutul de fiziologie . . . In stomatologie In tuberculoză pulmonară In diagnostic şi terapeutică clinică Ж>) Activitatea ştiinţifică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . . In igienă . . Clinica ginecologică Clinica infantilă Clinica dermatologică Clinica oftalmologică Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică 73 74 74 76 77 77 79 81 81 82 84 85 85 86 86 86 87 88 88 89 90 90 90 91 92 92 92 94 . . BCU Cluj / Central University Library Cluj Laboratorul de chimie medicală Farmacia clinicelor «C) Cursuri de specializare. Institutul de istologie şi embriologie Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmocologie şi farmacognozie . 105 111 111 113 114 .

) 190" c) Secţia filologiei moderne (11 catedre.) 203" C) Activitatea ştiinţifică-literară a) Secţia filosofiei b) Secţia filologiei clasice c) Secţia filologiei moderne d) Secţia istoriei Facultatea de Ştiinţe 208210* 211 215* A ) Decanatul Foştii Decani Personalul Decanatul . 2 conf. 235235237 bis - . 1 conf. Y 149« 153154 154 . . 4 A ) Decanatul Foştii Decani . 162: Profesori şi conferenţiari decedaţi 162= Personalul Decanatului 162 Personalul didactic (cu date personale) . 1 conf. .897 J Institutul de medicină legală Institutul de fiziologie Laboratorul de fizică medicală Institutul de radiologie Institutul de igienă Institutul de istologie şi embriologie Institutul de patologie generală experimentală Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmacologie Institutul de chimie medicală F a c u l t a t e a d e litere ş i filozofie. . 192 d) Secţia istoriei (9 catedre. 225» .) .) 183 b) Secţia' filologiei clasice Institutul de studii clasice 190' Catedrele (2 şi 1 conf. . . . 155~ 158 . 163 Lista licenţiaţilor 177 Lista doctorilor . . 159 159 160 160* 160» . . . . Personalul didactic (cu date personale) < Lista doctorilor ' Lista licenţiaţilor Statistica studenţilor 224 224 . 182" Echivalări de diplome 182" BCU Cluj / Central University Library Cluj Statistica înscrierilor 182 bis B ) Personalul şi activitatea didactică a) Secţia filosof iei (6 catedre. .

. instalarea oficiului 31b Regulamentul oficiului 316 Serviciul de informaţii şi documentare 324 Asistenţa medicală 324 Tratamentul gratuit în cele două dispensării . .). . 331 Educaţia fizică universitară 331 Căminele şi Cantina universitară. '(Comisia Căminelor Personalul Căminelor . . . . 308 Biblioteca populară 309 Statistici (sporul materialului. 325 Asistenţa psichologică 329 Serviciul de asistenţă socială 330 Serviciul de studii . . 339 339 . împrumuturi. . e) Secţia geografiei (2 catedre) . .:398 JB) Activitatea didactică a) Secţia ştiinţelor matematice (8 catedre 2 conf. 1 conf. 305 Circulaţia cititorilor 306 Expoziţii. .). 247 . 340 . . Diverse . 252 266 268 273 276 282 . circulaţia citito­ rilor. 1 conf. 293 Comisiunea Bibliotecii 296 Personalul bibliotecii 296 Mişcarea personalului 298 Lucrările personalului 299 ' Localul . d) Secţia ştiinţelor naturale (7 catedre) . . . c) Secţia ştiinţelor chimice (4 catedre. . . 238 244 . cărţi consultate) 311 Oficiul Universitar. Căminul studenţesc „Avram Iancu" Lista bursierilor 339 « . b) Secţia ştiinţelor fizice (2 catedre. 300 Lucrări în bibliotecă 302 BCU Cluj Creşterea colecţiilor / Central University Library Cluj . Personalul.C) Activitatea ştiinţifică literară a) Secţia ştiinţelor matematice b) Secţia ştiinţelor fizice c) Secţia ştiinţelor chimice d) Secţia ştiinţelor naturale e) Secţia geografiei Biblioteca universitară.

399 Căminul studentelor Lista bursierelor Căminul studenţesc V. Babeş Cantina studenţească universitară Oficiul d e editură. 372 372 376 Regulamentul Lista ERRATA corpului didactic universitar. 366 366 bis 369 BCU Cluj Istoric şi activitate / Central University Library Cluj Lista conferinţelor din acest an Atelierul Central. . Personalul administrativ şi de serviciu Bilanţul fondurilor Dare de seamă şi lucrări executate Extensiunea universitară. 342 . . 348 348 . . 384 3$5 JResume de l'Annuaire . 366 366 . . . 350 351 Consiliul Clinicelor Comisia Clinicelor . . ЗДЗ 344 346 Consiliul oficiului Bilanţul fondurilor Lucrări tipărite şi subvenţionate în acest an "Lista tuturor publicaţiilor universitare Clinicele universitare. . . .

1 I. să se ros­ tească în şedinţă solemnă. Dar la începutul anului şcolar 1936/37 nu s'a putut ţine şi solemnitatea BCU Cluj / Central University Library Clujcauza cone­ inaugurării acestui an şcolar din xării ei cu solemnitatea inaugurării Colegiului Academic. nu mai putea îngloba şi aniversarea unui an şcolar ce se sfârşise. Corpul didactic universitar a fost compus anul trecut din 121 membri repartizaţi astfel: 4 profesori onorari. broşură aparte.DARE DE SEAMA ASUPRA ANULUI ŞCOLAR 1935/36 de Profesor Florian Rectorul Ştefănescti-Goangă Universităţii In spiritul tradiţiei acestei Universităţi. a trebuit s'o detaşem pe aceasta în capitolele ei esenţiale pe cârd le publicăm în continuare. oficiindu-se cu strălucirea ştiută. 87 profesori titulari. . PERSONALUL Efectiv. DIDACTIC. *) Serbarea de inaugurarea Colegiului Academic iGarol II. 2 profesori agregaţi. discursul inaugural care ar fi cu­ prins atât darea de seamă asupra Universităţii în anul şcolar 1935/36. ar fi trebuit ca la începutul anului şcolar care urmează acestuia. cât şi schiţarea programului unei noi activităţi. a avut loc la 13 Iulie şi va forma un capitol bogat ce se va publica în Anuarul anului şcolar 1936—37 şi în. Neputându-se deci rosti discursul de inaugurare în care obişnuit se încadrează şi darea de seamă a unui an expirat. Această din urmă solemnitate a suferit însă câteva amânări până la data când ).

82 preparatori. Estetică. la Medicină: Farmacologie şi Fiziologie. Profesorul Andrei Sigmond dela facultatea de Drept a încetat din viaţă. agregaţi onorifici. Următoarele catedre au fost suplinite: la Drept: Finanţe. Un docent a fost suspendat din serviciu (Zugravu). ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ. s'a extras aici numai o pante din aceastla activitate restul datelor se poate vedeafimcuprinsul anuarului la cap. Cădere. Etnografie şi Fol­ clor.II 3 2 9 14 profesori suplinitori. La Ştiinţe: Analiză matematică. 89 asistenţi. Sociologie. Variaţii: La Institutul de Psihologie un post de asistent a fost transformat în post de şef de lucrări. BCU Cluj / Central University Library Cluj 42 şefi de lucrări. 1. Personalul ştiinţific. cităm următoarele *) : A. II. docenţi. Schimbările în corpul didactic. Questions juridiques et diplomatiques roumaines. 2 . conferenţiari. . la Litere: Literatura Română modernă. La Facultatea de Drept. C al celor trei facultăţi şi D la Medicină. Cinq ) Acliiviitatea ştiămiţifică. A fost compus din 217 persoane repartizate astfel: 4 lectori. La Laboratorul pentru învăţământul Matematicelor s'a desfiinţat un post de asistent. Slavistică. а profesorilor noştri fiind mult mai întinsă ct&câi cea cuprinsă în acest capitol. Un conferenţiar (Diculescu) a fost pensionat. Victor G. Dintre lucrările mai de seamă care au fost publicate în acest an şcolar.

Partea I . 2. Paris. Aurelian R. c) Moyens d'assurer le progres du droit et le respect de la Justice. Ђ) Curs de drept Cluj / Central University Library Cluj idei sis­ BCU internaţional publicat (note şi tematizate). 6. (curs litografiat). Gheorghe Sofronie: a) A tipărit în editura ziarului Universul lucrarea pre­ miată anul trecut despre „Principiul naţionalităţilor în trata­ tele de pace din 1919—1920". Hăngănuţ şi Spârchez. 3. Capitol introductiv la istoria Concordatelor postbelice. 5. . 3.). 2 voi.Tll Conferences îaites dans les Unrvers'ites francaises (160 pages). 1. Societăţile comerciale (litogra­ fiat). Lazăr Iacob: a) Politica Scaunului papal. Michail. i-au «oferit un volum omagial cu studii de specialitate. Din an­ tichitate până la constituirea liberalismului clasic (368 pag. Prof. au publicat volumul al II-lea din tratatul elementar de Semiologie şi Patologie medicală (652 pagini). Dr. Ioan Goia în colabo­ rare cu d-nii Dr. un grup de prieteni şi colaboratori. 1936. Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. 2. B. a d-lui profesor D. Geneve 1936. b) Probele şi actele de starea civilă în dreptul civil român ^curs litografiat). lonaşca: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. 7. Facultatea de Medicină. b) Principii Fundamentale de Filosofie juridică (edita­ tă de Universitatea din Cluj). Eugeniu Speranţia: a) Lecţiuni de Enciclopedie juridică (cu o introducere istorică în Filosofia Dreptului). en dehors de la guerre. b) Biserica dominantă şi egala îndreptăţire a Cultelor. Iuliu Haţieganu şi Dr. C. Petrescu Ercea: Curs de drept comercial. c) Teoria generală a obligaţiei. George Strat: Curs de istoria doctrinelor economice.

Muzeul Limbii Române a publicat întâile hărţi ale Atlasului Linguistic Român. A. prezidată de Majestatea Sa Regele Carol al Il-lea. Profesor Qnisifor Ghibu-a editat colecţia de studii şi documente privitoare la p'olitiea religioasă a României în­ tregite.. (yol. I . 4. 2. Coriolan Petran. Roumains sur les autres peuples de Roumanie et sur les peuples voisins (44 pag. asitent: Orientarea profesională a anormalilor^ 3. în editura» Universităţii). b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire rou­ BCU Cluj / Central University Library Cluj maine. . la Kopenhaga în 29 August. A. Hărţile au fost prezentate de d. care va complecta Atlasele Lin. Aceasta mare operă ştiinţifică cu care se poate mândri Universitatea noastră. Influence de l'art populaire des. 1936. L. din care acum este sub tipar al. Horaţiu (54 pagini). Roşea şi S. Conferenţiar de Dialectologie şi Emil Petrovici. Prof. Editura Institutului de Psiho­ logie. Todoran: Teste colective verbale pen­ tru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). Gupeea. 5. profesor Sextil Puşcariu maiîntâi în şedinţa solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936. Roşea. Roşea şi D. Conferenţiar Nicolae BărBulescur a) Curs de fizică medicală.ш 3..). şi se lucrează la Muzeul' Limbii Române sub conducerea dlui Profesor Sextil Puşcariu. şi în faţa străinătăţii într'o comunicare făcută la al IV-lea Congres Internaţional de Linguistică. Naum. A. e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de d-nii Se­ ver Pop. Institutul de Psihologie: FI. doilea volum. ) (385 pag. Profesor Th. 8°. Instabi­ litatea emotivă. 200 p. Iti afară de Institut. Ştefănescu-Goahgă. pro­ fesor suplinitor de filologie slavă. CEacultatea de Litere: 1. guistice ale romanităţii cu ramura ei cea mai răsăriteană. Rusu: a) Essai sur la creation artistique. A. sub> al cărei patronaj se publică lucrarea.

Tome I. fasc. 3. Rădulescu (în cola­ borare cu M. şi în acest an prin trimiterea unui bursier al Statului Cehoslovac (Dr. 6.w îfi.: a) Istoria Românilor ed. Grumbaoh. Bouligand. Prof. 7. Prof. Tot ca făcând parte din bogata activitate ştiinţifică a aces­ tui Institut. Acest fascicol conţine şi itinerarul mi­ siunii. 2. Borza a publicat un volum jubilar ăl „Bu­ letinului Grădinii şi Muzeului Botanic". L'evolution des Sciences Mathematiques et Physiques. şef de lucrări. Augustin Roth. 1. cu prilejul terminării monumentalei clădiri a Muzeului Botanic. fizică şi chimie pentru Învăţământul secundar. un curs de lucrări practice de fizică şi chimie alcătuit conform programei cla­ mei a VIII-a secundare (594 pagini). Buna reputaţie internaţională a acestei instituţii s'a con­ firmat. 5. Demetrescu) âu publicat nouă manuale de ştiin­ ţe naturale. supl. Borza şi D. menţionăm apariţia la Paris în Septemvrie 1935 a lucrării Mission scientifique de lOmo.Ursprung und Entvicklung der "bedeutendsten Korifessionellen Mibderheiten in Bumânien. Brunold. Durkheim şi Doc­ trina Şcoâlei sociologice franceze (21D pagini). Facultatea de Ştiinţe. 7. b) . Profesor BCU Cluj / Centralredactat şi publicat în colabo­ G. . 4. Ioan Lupaş. Profesor Al. Volum scris în colaborare cu Dnii G. TX--a. Institutul de Speologie. Constantin Sudeţeanu. Turpain. A. Paris 1935. D-nii Profesori Al. Maior. 2 planşe). (XVI + 332 pagini. Zapletalek) la studii botanice de specializare de un an. In colecţia „Lucrările Institu­ itului de Speologie" a apărut Tomul VII. GeologieAnthropologie. Profesor Victor Stanciu. D. Profesor Petre Sergescu. 298 figuri. Bogăţiile miniere ale mun­ ţilor apuseni (în Biblioteca Astrei Sibiu). o schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic al rocelor acestei regiuni. are în curs de publicare o lucrare cu titlu „Probleme de fizică modernă" (partea IlI-a teoria relativităţii). Dima a University Library Cluj rare cu d. 1. Profesor A.

Tom. Stomatologia. XVII. 2. 6. D. GYNECOLO­ GIE ŞI OBSTETRICA". D-Sa a obţinut premiul doctor M. Tom. în cari se fac comunicări de lucrări ori­ ginale şi editează revista „ENDOCRINOLOGIE. au fondat Societatea de Endocrinologie. Domnii profesori Teodor Capidan şi G. Profesorul Dr. Riegler pentru lucrarea sa cu titlul: Derivaţia urinelor în chirurgiev . Revistă internaţională sub direcţia d-lui profesor Emil G. Tom. La această revistă au colaborat până acum 7 personali­ BCU Cluj / Central tăţi ştiinţifice din străinătate. Clujul Medical. Cristea Grigoriu. Revista are aspectul şi nivelul revistelor internaţionale de specialitate. Tom. D. la care colaborează diferite perso­ nalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate. 4. PERIODICE. Gynecologie şi Obstetrică. Buletinul Soc. PREM1L 1. VIII. Docent E. 2. împreună cu profesorii Dr. Dacoromania. 1. 5. D. a publicat fascicolele 62 şi 63. Pop. Ţeposu a fost reales preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale. Sofronie a fost ales membru în co­ misia de examinare a candidaţilor la gradul de ataşat de Le­ gaţie de sub preşedinţia d-lui N. Michail etc. V. Tom. 9.. 3. Mathematica.. V I L 9. de Ştiinţe. D . Spacu au fost aleşi membri activi ai Academiei Române. 10. Grădinescu. Anuarul Institutului de Istorie Naţională Tom. IV. profesor G.. XV. care ţine şedinţe lunare. Marian a publicat lucrarea „Sur un appareil simple pour la mesure des points de Curie a basses temperatures (în colaborare cu R. Racoviţă. Titulescu. Forrer Strasbourg). DISTINCŢII. 7. Buletin eugenie şi biopolitie Tom. III.8. şef de lucrări V. DECORAŢII. XII. 8. VIII. V I . 11. Minea Ioan.Biospeologica. Tom. University Library Cluj 3. prof. Revista Muzeului Geologic-Mineralogic. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic. a puMieat Flora plîoeenieă dela Borsec în editura Universităţii. A.

9. împlinind misiunea de profesor de schimb în Franţa. Aceaş decoraţie s'a conferit şi d-lui Gheorghe Călugăreanu conferenţiar. D. Cavaler pentru Ştiinţă. L. Kretschmern-Viena şi Pedersen-Copenhaga). 6. Dumitru a fost decorat cu or­ dinul Coroana României în gradul de Cavaler. 7. a răspuns totdeodată invita­ ţiei Facultăţii de Ştiinţe din Paris unde a ţinut câteva pre­ legeri cu titluri:: „Commentaires sur quelques problemes transformistes". RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERUNIVERSITARE BCU Cluj A ) Profesorii noştri/ Central University Library Cluj în străinătate: 1. 3. Valeriu Bologa a fost ales membru titular al secţiei Astrei. D. D-Sa a fost numit „colaborator de onoare" la Revista de Ciencias a Universităţei din Lima (Peru). profesor Victor Cădere învitat oficial în aceeaş ca­ litate a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris şi la Universităţile din Lille. D. prof. P. D.VII 4. Sergescu a fost decorat cu Meritul Cul­ tural. (Comitetul internaţional permanent al linguiştilor). Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repetate ori în discu­ ţii. în şe­ dinţa de închidere Dsa a fost ales cu unanimitate membru în unul din cele trei locuri vacante din C. La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga. Nicolae Drăganu a fost distins cu „Legiunea de onoare" în gradul de ofiţer. Profesor P. 2. . Racoviţă. docent Emil Pop a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. care a fost unul din cei patru preşe­ dinţi ai congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes — Paris. V. Profesor Emil G. 8. care s'a ţinut în zilele de 27 August până la 1 Septem­ vrie. Confe­ rinţele şi comunicările D-sale se publică intr'o lucrare cu titlul „Questions juridiques et diplomatiques roumaines". profesor Ionescu V. care a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe. şi Lyon. prof. D. I. şi Sextil Puşcariu. Bordeaux. 5. şi a fost ales membru activ al Academiei de Ştiinţe. D. D.

La invitarea profesorilor Sergescu şi Bologa. 6. 5. 10. Dsa a reprezentat şi Universitatea noastră la serbările dela Roma. Dr. unde a făcut comunicări mult apreciate. d. profesor Giandomenico Serra a desvoltat o comu­ nicare cu titlul La centuriazione romana in Piemonte. Racoviţă. D. Ţeposu a luat parte la Congresul al Vlea român de Chirurgie şi de Urologie. profesor Ţe­ posu a prezentat o lucrare asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale.VIII 4. ca invitat: a) O conferinţă cu titlul Le strade romane nella Româ­ nia. D. Iuliu Haţieganu a participat în luna August 1936 la Congresul internaţional de medicină sportivă. G. Dsa a vorbit în Februarie 1936 la Centru Internaţional de sinteză din . profesor P. profesor E. 8. a făcut. profesor E. b) O Conferinţă la Ravenna cu titlul La chiesa Prineipesca di Curtea de Argeş in România. Hăngănuţ a luat parte în luna Septemvrie 1936 la Congresul de radiologie dela Viena. Danicico. ţinut cu ocazia Olimpiadei la Berlin. cum şi membrii grupului român de Istoria ştiinţelor. D-nia Sa. 7. în colaborare cu d. la Instituto di Studi Romani. 1936). la al XXIX-lea Congres istoric sub Alpin (6-8 Sept. Aldo Mieii secretarul perpetu al aces­ BCU Singh (Galcuta) Ubrich (Praga) tei Academiei. N. Sergescu invitat a treia oară la Institu­ tul de înalte Studii din Belgia. La Hongresul al XXXV-lea al Asociaţiei franceze de Urologie. 9. (31 August — 9 Septemvrie) unde a făcut o comunicare cu titlul „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst". D. D. profesor Emil Panaitescu. I. a făcut în Ianuarie 1936 lecţii despre cercetările recente în teoria ecuaţiilor. profesor Dr. D.Cluj / Central University Library Cluj şi Greenwood (Londra). Acade­ mia Internaţională de Istoria Ştiinţelor şi-a ţinut în 10 şi 11 Aprilie 1936 seziunea VIII-a în Cluj în localul Universităţii noastre. D. A. Au participat ca membrii al Academiei profesorii Reymond (Lausanne). s'a interesat cu aceasta ocazie despre educaţia fizică în general şi în spe­ cial de educaţia fizică în Universitate. profesor Coriolan Petranu a participat la Congre­ sul Internaţional de Istoria Artei din Elveţia. Şedinţele au fost prezidate de d. D.

4.IX Paris şi la Societatea Matematică Belgiană din Bruxelles des­ pre matematica din veacul al XVII-lea. W . 6. Viggo Broendal. au fost oaspeţii Universităţii noastre în ziua de 11 Martie 1936. VI. 3. Dsa a comunicare în cadrul Muzeului limbii române. Bompiani dela Universitatea din Roma a făcut o conferinţă despre Geometria proectivă diferenţială (Mai 1936). ca invitat al Facultăţii de Medicină o conferinţă despre ştiinţa arabă. profesor E. Lemierre. profesor A. iar în Aula Universităţii a ţinut o conferinţă pentru public cu titlul „ L e sel en Medecine". Blaschke profesor la Universitatea din Hamburg a făcut cursuri despre Geometrie integrală (Nov. profesor Aldo Mieii a făcut. Seara a avut loc o recepţie în cinstea oaspeţilor. STUDENŢI. Bonnet a ţinut o conferinţă cu titlul „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la Societe des Nations". oaspeţii acestei Universităţi D. cu această ocazie d. (Aprilie 1936). 7. D.15% Pe Facultăţi studenţii au fost repartizaţi în modul ur­ mător: . Reymond dela Universitatea din Lausanne a făcut o conferinţă despre Ştiinţele raţionale şi ştiin­ ţele oculte în antichitate. (Aprilie 1936). D. 2. D. dintre care 3021 stndenţd 670 studente în procente 81J85% în procente 18. membru al Academiei de Medicină a Franţei şi profesor la Facultatea de Medicină din Paris a ţinut la Facultatea de Medicină două conferinţe cu titlul „Les scepticemies â microbesl anaerobes (22 şi 23 Noembrie 1935). D. Henri Bonnet. A. In cursul anului şcolar 1935/36 s'au înscris în Univer­ sitatea noastră 3691 studenţi. directorul Institutului Internaţional de cooperaţia intelectuală din Paris însoţit de Doamna. -B) Savanţi şi universitari străini. D. 5. D. profesor de filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o conferinţă cu titlul Une etimologie celebre et les Central University Library Cluj făcut şi o BCU Cluj / lois phonetiques. 1935).

78% Germani 188 în procente 5.65% VII. de Drept . de Stat). — dintre care 286 băeţi. .15% 100. 693 în procente 18. Fac. dintre care 3 băeţi — fete 6 la Fac.00% După originea etnică repartiţia studenţilor ia aspectul următor: Români 2388 în procente 64. . . de Drept. .51% 25. .X băeţi fete total In procente- La La La La Fac. . dintre care 114 băeţi 14 fete 3 la Fac. 58 la Fac. . Dintre aceştia: 322 români 101 maghiari 30 germani 42 evrei 1 francez 1 cehoslovac dintre cari 328 băeţi 31 fete dintre cari 28 băeţi 52 fete dintre cari 26 băeţi 32 fete > Doctori: 305 la Fac.77% Evrei 361 în procente 9. . de Medicină . Fac.90% 15. de Ştiinţe . de Ştiinţe . .70% Maghiari . de Medicină de Litere . . Fac. . . . . 61 în procente 1.44% 9. 19 fete (121 doctori în Drept şi 184 doctori în Şt. .10% Alte naţionalităţi . Total: 1714 820 277 210 "3021 113 136 293 128 670 1827 956 570 338 369Î 49. 80 la Fac. de Ştiinţe. . de Litere. de Litere şi Fii. TITLURI ŞI DIPLOME: In cursul acestui an şcolar Universitatea a acordat 497 titluri de licenţăBCU442 titluri de doctori. dintre care 5 băeţi 1 fete . de Drept. . 128 la Fac. dupăcum urmează: şi Cluj / Central University Library Cluj Licenţiaţi: 359 la Fac.

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ Această bogată Instituţie căreia i s'au făcut în ultimii ani multe şi importante îmbunătăţiri. Dintre aceştia: Români 576 în procente 61.76% Alte naţionalităţi . Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pentru cărţi.005 s'a aco­ perit din taxele de bibliotecă ale Facultăţilor. Spre a înlătura un neajuns de mult simţit la Biblioteca noastră.34% Maghiari 164 îni procente 17. a fost şi anul acesta obiec­ tul unei griji speciale din partea noastră. . Procurarea a 21 aparate noui de stins incendiu. ne-a preocupat chestiunea modernizării utilajului tehnic.10% Germani 51 în procente 5. După ridicarea şi mobilarea unui nou etaj care soluţionează astfel defenitiv chestiunea sălilor. am luat măsuri de recrutarea pe cale de con­ curs a 12 studenţi practicanţi. . 4.74% Total:~939~în procente 100700%~ BCU Cluj / Central University Library Cluj IX. Valoarea acestor lucrări în sumă de lei 163. s'a luat măsuri de confecţionarea unui catalog topo­ grafic. dintre cei lipsiţi de mijloace . 7 în procente 0. 3.46% Evrei 141 în procente 15. Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. Instalarea unui telefon intern cu 11 posturi. 2.XI Dintre aceştia sunt: 254 români 63 maghiari 99 evrei 21 germani 3 ucranieni 1 bulgar 1 cehoslovac In total în cursul anului şcolar 193536 Universitatea a acordat titlu de doctor sau licenţiat la un număr de 939 de candidaţi (790 băeţi 143 fete). Pentru ducerea la bun sfârşit a muncii grele şi de lungă durată. In acest scop s'au făcut următoarele lucrări: 1.

în care intră şi suma de 14. La Sanatorul Colibiţa unde Universitatea noastră a ame­ najat un pavilion s'au trimis 32 studenţi pentru care s'au . iar personalul încadrat prin buget conform acestui regulament. In acest fel sperăm ca lucrarea să se termine în anul 1940. In acest an au fost în­ trebaţi şi ospitalizaţi gratuit în Clinici un număr de 226 stu­ denţi dela toate facultăţile. Biblioteca populară a fost cercetată dej 31. Asistenţa medicală a studenţilor. iar numărul cărţilor a sporit cu 1091 volume. 13. OFICIUL UNIVERSITAR Această nouă creaţie destinată a soluţiona multe din pro­ blemele vieţii studenţeşti. asigurându-i-se toate mijloacele pentru buna lui funcţionare. ea numărând as­ tăzi 10. BCU Cluj / Central University Library Cluj X. Dis­ pensarul antituberculos a examinat 652 studenţi. iar cel dermatoveneric 1274 studenţi cu un număr de 15. suma de 313. iar 7865 alte categorii.909 bucăţi.XII cu examene în regulă. cu o bibliotecă de specialitate.957 studenţi. pentru care s'au făcut 31. Tot în acest an s'a organizat o expoziţie consacrată publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiin­ ţific ajutător al Universităţii. N-rul cetitorilor în acest an a fost de 67.222 volume.265 volume. Regulamentul Oficiului a fost aprobat de Senat. La catalogul pe materii s'au clasat şi împărţit în acest an.196 cititori.493 lei acordată ca ajutor individual unor studenţi. Ca activitate desvoltată în cadrul acestui Oficiu rezu­ măm următoarele: Serviciul de informaţii şi documentare.822 dintre care 59. S'au consultat în total 79557 opere în 91440 volume.558 fişe. care funcţiona la Rectorat din anul 1928. La catalogul alfabetic s'a catalogat 8384 opere în 11. Colecţiile Bibliotecii au crescut anul acesta 18. a fost anul acesta instalată în lo­ calul din clădirea centrală a Universităţiţi. pentru care s'a achitat din fondul aparţinător.652 consultaţii.046 fişe.183 lei. cu scriere frumoasă şi cunoştinţe de limbi străini. apărute între anii 1920—1935.

Asistenţa psihologică în cadrul căreia s'a publicat un volum de „îndrumări Universitare".921 lei. învăţători şi funcţionari. iar resul sol­ vente. etc). Cantina studenţească a servit masa unui număr de stu­ denţi care a variat între 250 şi 300 lunar.400 din fondul de asistenţă socială. O altă categorie de studenţi a fost trimisă la mjare. In căminul V. pentru iniţierea cărora s'a creiat şi un post de maestru de educaţie fizică (încadrat mai târziu cu titlul de „director". Rabeş. au fost adăpostiţi în medie 110 studenţi. Asistenţa socială.XIII* plătit 59. In Căminul studentelor au fost adăpostite 131-studentele dela toate facultăţile. care a funcţionat numai cu lo­ cuinţe. care a funcţionat la Rectorat şi a cons­ tat în verificarea cererilor şi distribuţia de ajutor. suma de 20. fii de plugari (35 din 62). Dintre aceştia 62 au fost bursieri. ei găsesc în aceste cămine nu numai o îngrijire părintească ci un confort bogat (biblio­ tecă. Anul aces­ ta s'au distribuit ajutoare individuale în sumă de lei 169. recrutaţi dintre studenţii săraci. Astfel în Căminul Avram Iancu au fost adăpostiţi anul acesta un număr de 218 studenţi. XI. dej preoţi. bae. Tot în acest an s'a votat şi publicat statutul educaţiei fi­ zice a cărei activitate este din ce în ce mai rodnică. având la dispoziţie admirabilul parc sportiv unde se pot face toate genurile educaţiei fizice. ea a funcţionat şi anul acesta în localul Cercului Militar. din acelaş fond. şi gradul de şef de lucrări"). Până la instalarea ei în noul local din Colegiul Academic. dintre care 184 români. s'au dovedit şi anul acesta. a fi de un real folos pentru studenţi. CĂMINURILE ŞI CANTINA. bine înzestrate şi puse sub controlul unei comisii. ca şi până acum. plus o subvenţie de 15. 14 saşi (şi şvabi). casină. dintre care 31 bursiere. pentru care s'a achitat. .000 lei. 13 maghiari şi 7 bulgari. dar merituoşi.344. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cele trei căminuri.

81 din legea Cluj BCU Cluj universitar. Din cel dintâi s'a publicat anul acesta Cursul de fizică medicală al D-lui Conferenţiar Bărbulescu. rezultând astfel foarte mari economii. Din cel de al doilea s'au publicat următoarele două lucrări: Principii fundamentale de filosofic juridică de prof. condus. 2.950 lei.XIV XII. Prevăzută/ Central University Library învăţământului de art. aceste date nu servesc decât ca o înfăţişare de ansamblu a unei bogate activităţi ale cărei amănunte se pot vedea în cele •ce urmează. dispune de trei fon­ duri: A ) Manuale didactice. au fost excutate în regie de personalul tehnic al acestui atelier. Rostul şi utilitatea acestei instituţii s'a afirmat de de­ plin de pe acum: o mare partel din lucrările care până acum se executau de diferite anteprize. secţia de legătorie. Rezumate în ordinea capitolelor ce formează acest anuar. având ca di­ rector un profesor universitar. Ea are deocamdată următoa­ rele secţii: 1. C) Perio­ dice. * '*' * Aceasta sunt. 4. OFICIUL DE EDITURĂ Acest Oficiu. secţia mecanicilor speciali ai institutelor. RECTOR FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ . cartonaje şi înpânzire. Eugeniu Speranţia şi Flora Pliocenică dela Borsec de Docent Emil Pop. O nouă instituţie care a luat fiinţă anul acesta este Ate­ lierul Central. ATELIERUL CENTRAL. 3. Din fondul C) s'au distribuit periodicelor universitare subvenţii în sumă de 182. numărul manua­ lelor publicate din acest post fiind până acum de 14. subt preşedinţia D-lui Prorector. B) Lucrări ştiinţifice. XIII. această instituţie e condusă de o comisie com­ pusă din câte un delegat dela fiecare facultate. în noua lui organizarea. sumar expuse. secţia aparatelor şi instrumente­ lor de preciziune. secţia de reparaţie şi întreţinere a edificelor şi a instalaţiilor interioare. dintr'un Consiliu care încorporează câte doi delegaţi dela fiecare fa­ cultate. datele mai de seamă care formează activitatea Universităţii noastre în acest an şcolar.

Istorie Geogr. n n n n n n n n n n n n n n n — Fizică mat. to Geogr. p _ o» o to 4 Total Maghiari Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept U J <o 0 0 . M a t . Geogr.Doctorat Licenţă Ol O S Felul Drept t i t l u Ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 232 <o o» Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. Şt. 0 0 I O oo to to R R R R R R R R R R R R R R R Filosofie o o o o o o o o o o o o o o o Filologie clas. Filologie mod. nat. naturale i i i i i i i i i i i i i i i ^ Ol Fizico-chimice BCU Cluj / Central University Library Cluj io to IO O) IO *»• co to Total Români Drept Ştiinţe de Stat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Facultatea de Drept Facultatea de M e d . Şt. Şt. p tO to Filosofie Filologie clas. St. Filologie mod. Istorie Facultatea đe Litere _ to to Matematici Facultatea de Ştiinţe Geogr. naturale Fizico-Chim. Ist. nat. Istorie Chimie Matematici o co Ol Oi Facultatea de Litere m m m m m m m m m m m m m m m â â â â â â â â â â â â â â â Facultatea de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe — <o Geogr.

B »9 B c I—- _ a» «o co o» os o Total Germani Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. — 2. naturale Geogr. to -a з N. Ist. to IO OJ С Л С Л to Filosofie w »0B Facultatea de Litere Facultatea de Ştiinţe -fc. 4 9» 1 Slovaci Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept O 4 Total Slovaci Filologia mod.Facultatea de M e d . Fitotegie « i e d . Facultatea de Litere w *. Istorie Facultatea Ho L i t e r e - itf ec <o to BCU Cluj / Central University Library Cluj Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept te Total Evrei B a Total Bulgari Drept 1 . Total Francezi Ştiinţe de Stat Facultatea de drept |Ucrainieni Total Ucrainieni TOTAL GENERAL to . w Filologie mod. w p < "i o SL era »- Filologie clas. Istorie Şt.

de Ştiinţe Fac. CC C O 3 O O Fac.înscrieri Numărul ÎNSCR. DUPĂ SEX După religie România 1-1 D u p ă 6 O ţ a r a a igoslavi olonia de n a ş t e r e a O O Oi •E O O u «-a S£ lo 68 ustria Itenia a c a 38 a a ea Cehoslov a a 3 I « O <a 47 23 23 0 0 A tc O S= a I_ IL. de Med. de Drept TOTFSL 277 293 2 0 6 118 101 BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 4 13 10 33 388 19 210 128 114 80 67 40 17 221 22 25 20 21 10 820 136 421 157 90 48 29 202 483 489 56 53 69 29 10 25 14 1714 113 696 588 224 137 42 29 111 1 3 5 5 121 63 143 53 10 13 40 4 302! 670:1437 943 4 8 2 2 9 3 118 55 363 2 4 4 7 3 7 3 167 254 166 50 1 24 31 3 94 12 13 18 I I ») După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii ermani 1 3 olciova Numirea Facultăţii . de Litere Fac. Fac.

B. Germani Români o 0 r igioea e Englezi t 1 i că 1 Ucrainieni Belgieni Cehosl.JF. B.|F. B. llalieni '5 Greci Ucraina ilveţia Ruşi Evrei a 'S a C e XI 1) E a "tr> J3 Cî 3 "> 'tn O Bulgari Francezi 'E tu IC 6 K 1 B.IF B.jF.lF.jF.|F — — — 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj 4 3 30 B. B. pe anul şcolar 1935—36 D U p î -Maghiari. i F. B. B. B . B.JF.i! E c S K F. i|F. B• i F. B.I B 1 275 Ф «c 159 173 33 19 79 Ş5 1 1 — — 1 1 6 - 103 99 16 4 75 3— io 3 13 4 — 210 — — 5 — — 460 97 42 6 104 3 187 15 15 3 1 1 2 — — — 1— 1 1 3 — 2 1 1 — 2 — 807 — — 10 1229 68 67 13 1 8 21 1 — i 95 14 4 — 4 1 1 — 3 — 2 1— - — 1 1 1 1 — 1— 1 - 1711 lj ij 1 2?j 1 1951 437 158 3 0 5 7 6 lf77 7 63 20 3 7J298 1 4 3 2 3003 . B.IF. Maced.S t a t i s t i c a i) lor la Universitatea din Clnj.IF B. B.F. ! F.

F. 292 - 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj —— — 570 28 — 1 — — ——— — — . F . F . B . B. 1 Jugoslavi o B . 3 F. B . B . B . | F . B . 52 Poloni 'П to «j a K в 275 1 B . F . B . i F. F . !F F.calul înecriterilor D u p Maghiari Români Englezi ă Belgieni c e t ă ţ e n i e Bulgari Cehosl. B . Italieni "o Declaraţi în cursul anului Licenţiaţij Doctori B.— 1 — 1 210 123 338 26 32 5 807 131 — 1 — ——— ii 1 — 2 1 1 —— -1 956 — —1 1 4 14 711 113 1827 328 31 2 8 6 19 3003 664 2 1 1 12 1 2 1 1 1 1 3691 382 115 4 0 8 34 . | F . j F .

: F .IF. j F. 511 46 1 5 3 177 85 55 30 50 427 13 18 48 17 11 2 - 301 29 28 138 44 511 46 — 557 1602 117 639 567 2 1 2 132 42 2 6 101 1 2 8 1 56 5 5 134 63 26 24 12 15 34 10 1124 72 42 .jF.de Drept Пп. o r i g i n e ћ c o o O e t n i c ă Dnpft cetăţenie m iova litari ort. dupđ sex Dnpă religie D u p ă România ţ a r a de n a ş t e r e D u p ă c «o E o ce B.S t a t i s t i c a i) înscrierilor l a Facultatea de Drept a Universităţii d i n Cluj. 43 E I F. . B . I. 328 26 163 1 2 9 29 14 1 14 248 19 14 24 20 BCU Cluj / Central University Library Cluj 269 242 SOS 16 1 3 4 121 33 14 11 223 13 28 18 II 48 305 16 321 458 29 189 140 85 49 11 26 383 11 18 34 312 16 117 21 457 29 487 IV. J3 •c " 5 ea IU B 326 o CC a o B. III. B . | F . Fac. 1 - m OH DIU Î s а 4 la jj t- u s (Q O o 6 8 3 354 B . 3 4 6 24 4 82 19 1599 117 1719 >) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii . 26 o " 5 B. I F. p e a n u l şcolir 1935—36 Mumărul înscr. j F 16 B. B. H. o a O) o o E o tormaj Numirea Facultăţii u T V ev w c a a w p o E F.

B . cat. 6 14 UI UI V. B. 1 D tc 1 3 a ca C O iu ! F . F 3 29 I. II. V. 3 F. B . ÎL. 14 jgi UI 2 1 "3 £3 B. 141 21 21 2 31 1 1 16 10 î 5 2 3 15 1 — — — — = _ 3 H 154 —— 15 — 2 — -— 1 129 12 12 164 37 101 28 23 8 7 33 — — 81 40 22 15 12 8 BCU Cluj / Central University1 Library Cluj 4 l î - — - 10 1 -- 101 28 9 21 3 146 24 88 26 12 7 7 1 29 89 30 13 11 10 6 5 1 — 4 i 1 1 -— 1 — 30 26 3 -— — —— 164 37 -— — — 201 96 17 6 17 4 — — — 3 —— —— — -— — 146 24 1 170 110 31 58 18 7 8 1 3 46 — —— 60 21 8 15 15 5 6 1 1 1 5 — — 15 — i — — — .— — — —— — 1 107 20 —— 3 — 1 1 . III. alnl în o Evrei A n i i 3 'N a o ierilor u o 127 157 950 . . pe anul şcolar 1935-36 tiumănil inscr. B.— —— 127 30 — 795 15S 426 149 85 48 27 10 2 0 3 446 157 66 84 62 32 H 4 6 1 25 6 12 5 40 5 106 - 15 3 16 2 7 1 — 2 — - 1 783 1 5 4 12 >) D u p i datele facultăţii. 'C O ulgaria :hoslov merica ormaţi ngaria jldova aštria aeliţi tenia veţia itari ort.o '53 'S> ij ca a а 1 O! B. Ol Ruşi Ц o S B. IV. F . F. itenia şi brogea D u p ă ţ a r o a goslavi а đ e n « 8 t e r e Români irmania D u p ă c o 9 Г i 8' i ne •c Bulgc Л e t n i c ă Onpă cetăţenie 'S u E C '5 Cehi E o a B F. 69 ! F . F . Ivini xe «T 23 ti U_ 13 o o O uT o> 71 uT <u« u U L 6 c > Oi c a — 1 u. B . dupđ sex După religie România 1 gregorian rom. F.1 58 18 2 1 13 3 -— 1 — 38 — 29 8 110 31 141 107 20 43 23 10 8 4 3 36 74 9 8 8 7 6 4 i 1 — 2 1 3 2 127 30 l 65 33 12 11 6 2 28 — 1 1 83 24 9 19 8 4 — з|Ј — 1 - 55 10 3 — 18 2 — - 7 . F .2 i 1 l | 4 5 4 101 6 = 1 — — 17 2 .—— . B . o a C*3 59 -u< a c a O V) P 33 O 6 CQ o 23 > o u a ca recia A Polonia UI 3 . VI. B .Statistica») înscrierilor la Faenltatea de Medicină a Universităţii din Cluj.

Staţia î n s c r i e r i l o r l a F a c u l t a t e a de L i t e r e a Unii 1 fiumâral înscr. IV. după sex I O a CJ După religie România rom.— — — 1 1 1 — - — 1 28 1 23 5 5 4 - HI i 21 5 1 3 4 — 4 1 — 4 7J 270 302 21o|l21 98 68 34 8 33 5 2I 394 36 25 37 25 3 7 ' ) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii 7 1 18 1 | 2 . II. unitari Banat Total S 1 0 5 «o a 23 0 u 3 23 •c -»-» tn a K '5> 3 S£ O) 1 I. cat. doctorat Total 9 Ш 6 60 80 87 41 43 31 20 12 3 13 207 139 1 9 1 12 — 2 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj 1 6 1 1 1 0 97 1 5 1 5 3 7 1 0 4 0 4 3 1 1 — 1 — 1 4 — — 32 31 1 — 1 2 4 1 2 — 3 — — 7 87 50 3 28 21 13 2 6 1 1 4 3 7 7 i 71 9 1 6 7 7 9 5 — 5 1 1 2 J 21 1 1 7 2 2 3 2 -- Grecia Si s» §« > 0 Polonia izraeliţi Oltenia « — 1 — 6 3 — — — 3 — — . III. reformaţi Muntenia şi Dobrogea D n P ă ţ a r a 0 d e Ungaria n а ş t er Qermania j Cehoslovi A n i i Băeţi Pete Jugoslavi Moldova n cvang.

! F. F.1— - . B .. F.—— — I 27 — — HI 18 — 28 6 1 — •64 — — 1— 2 -— 1 92 4 1— 28 1 1 28 lt 39 5 1 152I 1 5 2 7J 179 26 81 — 5 1 - 270 302 269 299 1. _c 1 B.— — — 8 8 2 1 10 2 4 3 14 13 14 13 — . F. B . B. pe anul şcolar 1935—36 e 1 Români Dup German i ă Maghiari o r i ş i n e » Jugoslavi Francezi e t n i c ă 1 Englezi Bulgari 'c Total După cetăţenie Maghiari Jugoslavi Belgieni Englezi aiul înscri erllorj merica Ruşi Evrei K c 2 _a 'io Total dia a B E 0 F.. B . B . B !F.12 0 7 140 9 3 1 0 21 4 —BCU Cluj — — — University Library Cluj5 9 — / Central 1 31 0 1 — 9 6 I U 11 1 1 79 2— — 1 1 32 44 7 23 20 —— 1 —— 1 —— i — — 2 8- - 60 80 60 1 140 — 159 33 50 12 26 19 1— — 2 5 —— 72 87 72 85 159 . B. B. B . F . F .. B F. 1 F. 8 22 1 F.. B . t î c a i) ereităţii din Cluj. 61 ! F 67 B. F.1 572 . If. B . 0 207 .

B. ! F. 10 i F. şi pdrţileei raeliţi î itari Băeţi Pete s 4 u a o Itenia "a "o oldova u 7 O) o i-i E c V 52 a c a a S u > 1 3 N |S î O 1 % < o a e D (K 5> 3 a 3 o E a c 1 B. 15 4 5 — 7 1 1 12 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2 6 3 3 — 4 — — — — 1 — 1 4 — — 4 — 5 i — — —— 1 30 13 15 6 8 2 — 2 5 27 5 2 2 1 2 3 15 6 2 9 —— 1 — — 2 —— 30 13 II. După religie După ţara de naştere Români a D u p ă j Roma '5 Bulgaria merica o r 1 П s o i n e а e t Evrei n 1 Că • După cetăţenie • u Cehoslovi o Qermi Transilvan. - II 6 — 203 135 338 talul în 43 92 96 88 formaţi Polon « z OD lerilorl u . F. pe anul şcolar 1935—36 Mumărul înscr. 4 19 Preparator I. după sex Anii . ort. 46 46 39 23 14 8 2 4 55 7 7 7 5 2 — - 26 38 1 1 16 5 — 2 59 37 26 23 23 12 6 2 4 60 7 6 10 3 — 1 1 19 29 7 1 28 5 — — — I 3 1 -——— 1 1 1 46 46 59 37 IV. i F. ' 2 l В 15 F. B. • F. B. 53 35 30 20 17 15 2 1 з| 61 5 6 6 4 4 — 6 30 23 3 3 19 7 — 1 2 — —— — î 2 1 53 35 Total 203 135 115 78 67 42 13 6 17 215 22 26 26 19 11 3 a| l 100 98 14 6 76 22 i! ' ) După datele facultăţii. III. B.S t a t i s t i c a ») înscrierilor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj. !F. B. B J F .

853 932.911 193.484.000 Repararea mobilierului 90.280 24.559 15.28C 24.799 1.000 2.000 nitare şi de ocrotire — Din taxele ce încasează Ad-tia dela bolnavii internaţi în Cli­ 6.013 238.000 30.987 396. Sanator Onorar medical Cl. Fonduri­ lor speciale sanitare şi de o1.807.000 Taxe comunale şi 100. bol­ 300.500 790.000 „ Gaz aerian — 80.280 Construirea unui gard — 10.946 Repararea şi vopsirea Far­ 50.961 5.500. IV. Sanator Onorar medical Cl. 278.655 27.807.747 8.280.110 Transportul bolnavilor şi de­ 50. III. Psichiatr.250 57.930 180.31C 2.019. 1935 pâDă la 31.000 180. încălzi­ tul Institutului de Anatomie.520 280. Psich.000 Cheltueli de birou BCU Cluj / Central University Library Cluj taxa de арз 1.843 3.312.000 de iChimie Vânzarea resturilor de mân­ care 1 Alimentaţia pt. gurilor canal 80.901 — 8.ooo 31. Muncii — Eventual din Bugetul Direcţiunei fondurilor speciale sa­ 1.001 20.930 25839000 2fl.748 8.949 79. Ad-tiv „ surorilor â „ servitorilor | Taxa pt.834 46.760 6.472 1.000 390.000 150.853 931961 5.987 396.000 62.400 89.930 42.000 500.000 12.799 1.006. 567.000 — navii Municipiului Cluj Taxa reglementară ce se în­ 400.405 164.798 145. In sumă: Diferite cheltueli: Taxa de îngrijire către Stat Salariile Meseriaşilor „ Person.265.000 36.220 4.456 4.843 3. I I I .725 747. Cen­ trala.405 164.496 31.000 668.000 „ clădirilor 12. Sala de Operaţie F ond special pt.000 600.000 Ingrij.620 15.020 592.286.000 200.260 87.OO0 Rufărie 3.444 versitar Contravaloarea combustibi­ lului întrebuinţat pt.154.000 plasări 20.520 casează dela bolnavi ' Taxa unică ce se încasează de 286. 200.100 „ spălătoriei 400. întreţinerea uzinelor 100.000 400.500.080.392 17.200 200.000 30.048 42.798 145. 1936.000 Cheltueli de autopsii Diurne Comisia Clinic. Radiologie.000 26.000 645.917 154.302 28.79S 1.420 675.520 — „ scărilor — „ pivniţelor 286.392 17.748 8.280 24.000 Repararea geamurilor 37.847 645. Ad-tiv „ Surorilor „ Servitorilor Taxa pt.154.59E cate Din Bugetul Direct.000 150.013 238.472 1.210 324.725 747.876 In sumă: Diferite încasări: Taxa de îngrijire către Stat Salariile meseriaşilor „ personal.559 15.000 62.484.444 100.520 286.495 586.050.608 34.0O0 Medicamente 19. Dietetică încălzit 6.799 1. pentru ospitalizarei Taxe de ospitalizare pt.00C 1.302 28.748 8.312.200 735. Sanator şi Neurologică 7.050.00C 89.38в.000 38.839.000 36.000 îngrijirea parcurilor 130.154.338 24.5O0.02( 592.798 28.725 747. Buc.949 79.834 51.280 24.000 „ bucătării — 147.500 790.000 Vechicole şi Furaje 600.839 6. sala de operaţie Fond special pt.000 ao.655 27.641.25C 57. 150.U0U 12.048 42.600 73.001 20.385 235.725 747.30U.000 Luminat: Curent elect.000 „ Becuri electr. materiale şi personalului Cheltueli prevăzute conform proiecta lui de bu get aprob Achitat In total Rest de achitat Angajat In total Subvenţie dela Ministerul Ins­ trucţiunii redus cu 10$ blo­ 15.608 34.600 .594 87.917 154.911 193. Bucătar. Fiziologie şi Bi­ 504.419.020 790.419.860 Vopsirea spălătoriei 645. 25.200 735.019.200 10.400 89.548 349.000 62.666 5.641.000 Instrumente medicale 40.0O0. 1936) Venituri Proiectul de buget S'a tncaiat Rest de încasat Intrate In total Cheltueli.154.000.946 nici.110 blioteca Universităţii Contravaloarea curentului electric furnizat Institutului 100.Despre Veniturile şl Cheltueli le pentrn exerciţiul 1935/1936 (dela 1.21i Alim.000.500 790.220 4.020 592.000 la bolnavi Preţul de cost al medicamen­ telor eliberate de Farmacia Clinicilor personalului di­ dactic şi administrativ Uni­ 15.000 crotire al Minist.901 — 8. Diurne Prosectorului Investiţii întreţinerea localurilor Taxa reglementară Taxa unică Indemnizarea celor 50 ex­ terni şi zileri Confecţionarea fiolajului Far­ macia Contribuţie la diurna Inginer Ivaşcu Neprevăzute şi fondul de rul­ ment în care intră soldul din 31.003 Repararea acoperişului 2.000 .959 28.847 645.000 19.903.000 maciei 27.310 852Ж 23.000 38.600 73.620 28.930 42.600 1 73.000 62.000 357.523.188 73.000 30.930 180.008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful