UNIVERSITATEA „REGELE FERDINAND I" CLUJ RECTORATUL

ANUARUL
1935-36
BCU Cluj / Central University Library Cluj

SUIVI D'UN RESUMČ EN FRANQAIS

CLUJ (ROMÂNIA)
U f 0 9 B U U „ A B D B A L U L "

19

3 7

ANUARUL
UNIVERSITĂŢII REGELE FERDINAND I CLUJ
PE ANUL ŞCOLAR 1935/36
BCU Cluj / Central University Library Cluj
4

CLUJ
INSTITUTUL DE A R T E GEAFICE » A R D E A L U L « , STR. M E M O R A N D U L U I N O . 22.

19 3 7

UNIVERSITATEA DIN CLUJ

PATRON:

REGELE FERDINAND I A L ROMÂNIEI.

SENATUL UNIVERSITAR I N A N U L 193&—i936.

Preşedinte: Prof. FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ,

Rector

Prof. NICOLAE DRĂGANU Decan Litere (Prorector) R. BOILĂ „ Drept pâllâ" la З Ш - Ш 5 E. HAŢIEGANU „ Drept deia 1-И936 D. MICHAIL „ Medicină V. STANCIU „ Ştiinţe până la 31-X-1935 AL. BORZA „ Ştiinţe deia Н И 3 3 5 L. IACOB / Central University Library Cluj Delegat Drept BCU Cluj I. HAŢIEGANU „ Medicină S. PUŞCARIU „ Literć , I. POPESCU-VOITEŞTI „ Ştiinţe
Secretar, CONST. JURCAN Secret. G-l al Univ.

LISTA FOŞTILOR

RECTORI

1. 2. 3. 4.
5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

în anul universitar 1919/1920 „ „ „ 1920/1921 DIMITRIE IQĂLUGĂREANU „ „ „ 1921/1922 IACOB IACOBOVICI „ „ „ 1922/1923 NICOLAE BANESCU „ „ „ 1923/1924 IGAMIL N E G R E A „ „ „ 1924/1925 GHEORGHE SPAQU „ „ „ 1925/1926 IOAN MINEA „ „ „ 1926/1927 (f)GH. BOGDAN-DUICĂ „ „ „ 1927/1928 EMIL HAŢIEGANU „ „ „ 1928/1929 E M I L G. R A C O V I Ţ Ă „ „ „ 1929/1930 IULIU HAŢIEGANU „ „ „ 1930/1931 NICOLAE DRĂGANU „ „ „ 1931/1932
SEXTIL PUŞCARIU (f)VASILE DIMITRIU

DOCTORf HONORrS CAUSA :

M. S. REGINA MĂRIA A ROMÂNIEI. MATTEO BARTOLI, profesor la Universitatea din: T6^ rino (Italia). OCTAVIAN GOGA, literat. GHEORGHE MARINESCU, profesor la Facultatea de Me~ dicină din Bucureşti. EMMANUEL DE MARTONNE, profesor la Sorbona (Paris). PAUL MONTEL, profesor la Sorhona (Paris). H. ROGER, decanul onorar al Facultăţii de Medicină dinParis. AUGUSTE-FfiLIX-CHARLES DE BEAUPOIL, COMTE BCU Cluj / Central University Library Cluj DE SAINT-AULAIRE, fost Ambasador al Franţei. HENRY WICKHAM STEED, profesor la Universitatea din Londra, Director al revistei „The Review of Review". ROBERT WILLIAM SETON WATSON, profesor la King's College (Londra). METODIE ZAVORAL, Abate al Mânăstirei Strachow (Cehoslovacia). PROFESORI DE ONOARE JULES GUIART, dela Facultatea de Medicină din Lyon. NICOLAE IORGA, de la Facultatea de Litere din Bucareşti. RENĆ JEANNEL, dela Muzeul de Istorie Naturală din. Paris. DUMITRU POMPEI, dela Facultatea de Ştiinţe din Bu­ cureşti.

Fundaţiile universitare ђ
1. FONDUL „VASILE PÂRVAN" al facultăţii de Utere ((administrat de Dl Decan al facultăţii), constând din rentă în valoare de 21.750 lei, din 5328 lei în numerar depus la Ca­ sieria Universităţii şi din 6500 lei în efecte rezultate din sem­ narea bonurilor de impozite la tranşa B a împrumutului de înzestrare, după care sau încasat dobânzi în sumă de 543 lei. Total lei 34.121 faţă de 33.684 lei din anul trecut. Din acest fond s'a dat un premiu de 2172 lei Dlui Mircea Marius Moga pentru lucrarea „Problema monumentului tri­ umfal dela Adam Clisi, expunerea teoriilor". 2. INSTITUTUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ. A ) Fundaţia „Regele Ferdinanđ 1" 1 No. cor.j
Situaţia
1

INTRATE

E Ş I TE
Numerar

EXPLICAŢII BCU Cluj / Central University LibraryEfecte Cluj Efecte Numerar 59.006 10000 10.000

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 400 0!J0 2 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. 1 Nov. 1935 3 Idem, scad. 1 Apr. i93b' 4 Sold la 30 Sept 1936 1 Totalari J 400.000J
Situafia

400.000 79.006 79.0 јб | 400.000| 79.006

B) Fundaţia „Patriarhal Miron Cristea" No. cor. INTRATE EXPLICAŢII
Efecte Numerar

1

EŞ1TE
Efecte Numerar

1

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 220.000 36.589 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1 Nov. 1935 5.018 3 Idem, scad. 1 Mai 1936 5.019 4 Sold la 30 Sept. 1936 46.626 220.660 Totaluri 220.000 46.626 220.000| 46.626
rioare ') Istoricul fundaţiilor de până acum a fost publicat în anuarele ante­ (1929-1932).

6 3. DONAŢIA „GH. SION".
SPORUL „COLECŢIEI GH. SION"

(14 X. 1935-30 IX. 1936).
+2 i* O • o

Data intrării

O B I E C T U L

De unde

"3 Obs. -»-»* s-< a No. înv. > CU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
n

G. Sion, M. Cancicov şi Fabius, Fotografii DI.G.Sfcn Donat din Paris Scurei, revizor şcolar Bacău. Fotografie . 2 » » yj Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ 3 l» fie Constanţa fi 1) 4 Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ fie Constanţa . . . • » n 6 2 X. 1 3 Demir ApostoJescu, Gh. Sion, Mircea Can­ 1 95 cicov Fotografii . » M. Burada f. efor la St. Spiridcn, medic 6 » 1 1 X. 1 3 4 95
УУ

n
n

7 20 XI. 13 95 fi 8 » 9 2 X1. 13 Scarlat Alex. Cluj / Central University Library Cluj 5 95 BCU Calimach scos din broşura 10 11
M

excitai

Membrii Comisiunii cari au încheiat pacea dela Buftea 1918 Cloşca în Alba-IuJia, capul şi îndemnă-

Donat

n
n

12 » 13 14 » 46 3 1 . 9 6 11 3 1 16 « 17 18 19 20 21 *
»

n n

*
n
n

»

Constanţa, vedere generală a Cazinoului Bucureştii vechi (Boabe de grâu a. 1 1 1. L'lllustration. Coperta revistei No. 4560 [ din 26 Tulie 1930, reprezentând pe Regele Carol 11. şi M. S. Elena . . . Un articol despre The'odore Valerio, din „Universul Literar", No. 28. Anul XLII, 1926, Iulie Horea (Nicolae Ursu) după tabloul origiRuinele cetăţii Suceava, după e stam-

n

26 27 28 29 1 2 3 4 5

n

M

»

»

n
!}

n n n n

If

*
n n

22
23

Universul Literar a. XLVI. No. 13. din 23. 1 1 1930 închinat prof. Dr. Brândza 5. Beyzadea Ghiea, frate eu Măria Plagino, fotografie veche. . . . . . . . . . . Ocuparea Quadrilaterului, fotografii . . .

6
7 8 9

»

n

7 Data o o intrării z 24 25 26 27 28 29 I V . 30 5 V. 31 32 33 34 35 ЗГ. 37 38 39 De unde

O B I E C T U L

fi

Victor Place Ston Donaţie Costache Negri Fundaţia culturală „Principele Carol", fotografie Regina Muntenegrului Părintele Stiubei, prof. de religie Liceul Naţional A bătut ceasul (manifest) 2 Medalii — aniversarea realipirii Dobro- Dr. I. Muşlaa gei Dr. Lung din Focşani, fotografie Bogdan Petriceico-Haşdeu Catedrala Ort. Rom. Cluj, medalie . . . Dr. Angelescu, Ministru Instr-, fotografie Cazeta Ilustrată An. V. No. 5—6 din 1936 ref. la Troiţa 1. Baba Novac Gavril Muzicescu, fotografie E. Caudella, dir. Conservatorului Iaşi fo­ tografie BCU Cluj / Central University Library Cluj Dimitrie Dinicu, fotografie , Romănischer Bauer — Poplaka — Hermannstadt, stampă 4. FONDUL EXTRABUGETAR ALE GRADINEI BOTANICE.

încasări:

Soldul anului 1934—35 Lei — — Subvenţii Lei 23.000 încasări din bilete de intrare . . . . Lei 127.140 Vânzări de plante, fructe, etc. . . . Lei 24.144 Abonamente şi ajutoare la Buletinul Grădinii şi Muzeului Botanic . . . . Lei 23.433 Total încasări: Lei 197.717

Cheltueli: Diferite amenajări şi întreţinerea Gră­ dinii botanice etc Lei 151,655 Cheltueli de publicaţii Lei 39J062 Indemnizaţie casierei şi dactilografei Lei 7.000 Total cheltueli: Lei 197.717

8 5. FONDUL „IOAN SCURTU"
Situaţia

EXPLICAŢII o " z 1 Sold la 1 Octomvrie
1935. 2

o

INTRATE Numerar Efecte
50.000.9 497.—

E Ş I TE Efecte N u m e : a (

încasat valoarea cu­ poanelor scadenţa 1 Nov. 1935 1.140.— 3 Vărsat de Decanatul Fac. de Litere în Efecte de Stat renta Consolid. 3%, 1935 în valoare nominală de Lei 16.500.— 4 Sold la 30 Septem­ vrie 1У36 06 7— 66.500.- 1 . 3 . Totaluri Lei 66.500.— 10.637.- 68.500.- 1 . 3 0B 7— BCU Cluj / Central University Library Cluj In cursul acestui an nu s'a acordat nici un premiu de­ oarece dintre lucrările intrate în termen (a se vedea Anuarul 1934 35 pag. 56) nici una n'a întrunit condiţiile necesare. 6. FONDUL „GH. BOGDAN DUICĂ" DE AJUTOR ŞI IMPRIMAT PENTRU STUDENŢI

1

Situaţia
INTRATE E Ş l R K Numerar Numerar Numerar aflat tn din din Împrumuturi cassă î pu u r mrmt i u

No. crt.

EXPLICAŢII Sold la 1 Oct. 1935 Replătiri din împru­ muturi Sold la 30 Septem­ vrie 1936 Totaluri

Numerar aflat tn cassă

1 2 3

i'25.454
9 050

27.100*) 9.050 234 504

234.504

27.100 234.50

18.050 27.1001

*) Suma reprezintă valoarea împrumuturilor acordate studenţi­ lor, la 30 Septemvrie 1935, care intră în componenta fondului şi care a fost omisă la încheierea bilanţului din 30 Septemvrie 1935.

de Lei 0 2.699 5.466 9. FUNDAŢIA „V. crt.500 3. 27—28.250 BCU Cluj / Central University Library Cluj Totaluri 28. .871 28.172 543 6. Lista obiectelor care compun acea­ stă donaţie a fost publicată în Anuarul 1929—30 pag.871 5 Sold la 30 Sept.250 5. INTRATE E Ş I T E Efecte Numerar EXPLICAŢII Efect! Numerar 1 Sold la 1 Octomvrie 1935 2 Sold la 30 Sept. 1936 4 Vărsat efectele de Stat renta consolidării 1935 3°/ în val.466 9.250 8. DONAŢIA SIMU Situaţia neschimbată.466 9. 1 Febr. 193o 28.9 7. FUNDAŢIA „CĂPITAN CONSTANTIN BOTEZ" Situaţia No.466 9. c: 1« i N T R A T h E Ş 1 T E Efecte Numerar EXPPLICAŢII Efecte Numerar 1 f i Sold la 1 Octomvrie 1935 21. PÂR VAN" Situafia Nr.323 2 Ridicat pentru premierea studentului Marius Moga 3 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. nomin.750 5. 1936 Totaluri 9.

100 40. N.1P 10. 5 Remis D-lui V. . . 1936 .273 5. . . R.927 7 Plătit ia B.7S7. .000 6 încasat valoarea cupoane­ BCU Cluj / Central University Library Cluj lor scad. .797.273 12 Idem. . .797. 144. lll 1. Cioflec .100 2.450 26. . V. 8 Plătit Institutului de Studii Clasice cota din cupoanele 28.968 330. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . 4 Idem taxa de păstrare asupra depozitului. . . FUNDAŢIA „VIRGIL CIOFLEG" Situaţia U O INTRATE EXPLICAŢII Sold la 1 Octomvrie 1935 Efecte Numerar EŞITE Efecte Numerar â i S. R. taxa de păstrare asupra depozitului. pe semestrul I 1936 .000 129.405 500 11.419 144.100 5.927 2 încasat valoarea cupoanenelor scad.797. 1936 T o t a 1u r i 330. Ciollec . . . . 1.100 .409 Plătit la B. R.904 126. .450 2. 5.187 9 Idem din cupoanele pe anul 1936 10 Remis D-lui V. . idem 13 Sold la 30 Sept. 1 Nov. N. . pe se­ mestrul II 1935 . N. 1. . taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . 1935 3 Plătit la B.

19. N. „Peisaj la Balcic". „Natură moartă". „Peisaj din Sighişoara". „Uliţă la Balcic". „Peisaj pe marginea Senei". din fondul A s'au fă­ cut. ulei pe carton. 11. 5. Padina. 12. Padina. „Mahoane la mare". Luchian. C. 3. Constantinescu. „Femeia în pădure". Vermont. „Vedere dela marginea Bucureştilor". Tonitza.00& . 9. aquarelă pe carton. „Ogradă la ţară". ulei pe carton. S. Padina. 16. 3. Hrandt. Marcel Iancu. ulei pe pânză. Rodica Maniu. statuetă în bronz. 17. 13. tablou în ulei. tablou în ulei pe pânză. ulei Library Cluj BCU Cluj / Central University pe carton. Grigorescu. 18. din Regulamentul Fundaţiei (pu­ blicat în Anuarul 1929/30. 2. CIOF1EC. Iser. Grigorescu. FUNDAŢIA „PROFESOR IOAN PAUL" Sold la 30 Septembrie 1935 Lei 138. ulei pe carton. In conformitate cu art. 15. 15 desene în peniţă. Constantinescu. R. „Ţărancă". N. 10. „Spălătoresele". 14. Iser. N. 36—38). Medrea. Grigorescu.993 s'a augmentat din veniturile Ceaiul Dansant cu Lei 1. „Schiţa de gâşte". desen pe carton. în intervalul dela 1 Octombrie 1935—30 Septembrie 1936 următoarele achiziţii: v 1. „Cafenea turcească". 4. 6. N. ulei pe pânză. „Casă de ţară". Pallady. pag. 8.007 Situaţia în prezent Lei 140. Iosif. 9 desene în creion. „Flori şi o cană". ulei pe pânză.NOUI ACmZIŢlI PINACOTECA T. ulei pe carton. ulei pe pânză. carton. ulei pe pânză. aquarelă pe carton. 11. Maternitate. Şt. 2 desene în creion. 7. N.

560 13 10 încasat valoarea cupoane­ lor scad. .753 pra depoz. de efecte ca val.-verbal din 13 Nov. 13 Restit. . valoarea cup.135 3 Idem.966 7 Plătit Dlui Gh. 2. pag.496 17 1« Plătit pentru cumpărarea 1.815 4 Idem. celor eşite la sorţi 2.000 2. . 1935 896.200 45.200 23 Sold la 30 Sept.200 45.872 6 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1936 5. 15. idem .462 8 3. 1936 . 14. 2. asu­ 5. nominală 2.496 15 Plătit Dlui Gh. 1 Mai 1936 / .815 5 Plătit Dlui Gh. scad.407 • *) A se vedea istoricul ei în Anuarul 1934r-35.242 900.489 9 încasat dob. Sion din cup. 1 Febr. . . 1 Noemvrie 1935 2. Pr. D O N A Ţ I A „ G H E O R G H E G H . Nr. 19 încasat efectele de Stat de 3 000 mai sus în valoare nomin. Lei 1. . .Central University Library Cluj .560 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 22 încasat efectele de Stat de 3.Sion din cup. asupra depoz. .00J mai sus în val. 5&—вЗ. 5.12 12.407 902. . scad.103 BCU Cluj 1 1 încasat valoarea efectelor eşite la sor^i . donaţia conf. lipsă 200 dela efectele eşite la sorţi 14 Se scade depoz. dela Casa de Dep. 1 Noemvrie 1935 12. 21 Plătit pentru cumpărarea 1.695 efectelor de Stat .496 16 Idem. . Totaluri 902. Šion din cup. c •c EXPLICAŢII I I N T R A T E Efecte Numerar E Ş I T E Efecte Numerar 1 Luat în prim. 2 496 20 Plătit Dlui Gh. 2.710 efectelor de Stat . dela C a s a de Dep. Sion din cup.200 1. S I O N " situaţia p e anul şcolar 1935/36.000 12 Plătit t a x a de conserv. 1 August 1935 5.

Portar: Iosif Man. Prorector: NICOLAE DRĂGANU. Alexandru Budreală. Casier: Ioan Galoş. Archivar registrator: Petre Opriţoiu (licenţiat Academia Co­ mercială). Secretar: Ioan A. Ajutori de secretar: Elisabeta Secui. XI. Ajutor de secretar: Irina Ruja. Oameni de serviciu: Iosif Piroska. Iulia Piroska. Măria Cipcigan. Secretar: Andrei Secui. Filip Cazan (până la 31 I I I . Şefi de birou: Ioan Moldovan. A) Secretariatul: Secretar general: Constantin Jurcan (doctor în drept din Cluj). 1936). 1935). (licenţiată în litere). 1936). Constan­ tin Hidişan. 1936).PERSONALUL RECTORATULUI. Impiegat: Olga Greter. Impiegat: (detaşată) Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). Maestru de educaţie fizică: Onoriu Cheţianu. Andrei Cipcigan. Şef-contabil: Ioan Ruja (licenţiat al Academiei Comerciale). 1936). doctor în ştiin­ ţele politice (dela 1. Gavrilă Căpâlnă (dela 1 IV. . Impiegaţi: Măria Şortan. Mecanic: Vasile Flueraş. B) BCU Cluj / Central University Library Cluj Administraţia şi Contabilitatea: Administrator: Bela David. Ilie Sandu (licenţiat al Academiei de Comerţ). Fochişti: Ioan Pop (până la 31 I I I . Vătăşescu (licenţiat în litere dela Sorbona). Camerist: Vasile Lung. Rector: FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ. Custode: Gaspar Kirsch. Lemnar: (portar la Parcul Fac. Gheorghe Lazar (de la 1 IV. de ştiinţe): Ioan Cordoş. Vasile Tălnaciu. Stela Ionescu. Intendent: Ilie Budreală. Ernest Geiger. Eutimiu Lazăr.

{4 C) Uzina Universităţii. XI. Ştefan Marian.. Tinichigiu: Francisc Tusoni (angajat cu contract). Fochişti: Tănase Iacob. Mecanici: Petru Bărăian jun. Şef mecanic: Petru Bărăian sen. 1 9 3 5 ) . BCU Cluj / Central University Library Cluj . Iosif Lemeni (dela 15.

FACULTATEA DE DREPT Şl ŞTIINŢE DE STAT BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Prodecan: NICOLAE GHIULEA. CAMIL NEGREA în anii universitari 1920—21 şi 1926—27. f VICTOR ONIŞOR în anii universitari 1922—23 şi 1928—29. Pedeli: Ludovic Biro şi Andrei Laţi. Profesori decedaţi. . 1. fVASILE DIMITRIU în anul universitar 1919—20. VASILE DIMITRIU. VICTOR ONIŞOR. EMIL HAŢIEGANU în anii universitari 1921—22 şi 1927—28. EMIL HAŢIEGANU (dela 1 I. 3. Registrator-Arhivar: (vacant. Servitor: Mihai Solomie. PETRE PORUŢIU in anii universitari 1924—25 şi 1930—31. Secretar: Ferdinand Szathmâry. Decan: ROMUL BOILĂ (până la 31. TRAIAN POP în anii universitari 1925—26 şi 1931—32. Laboranţi: Grigore Cheţan şi Dumitru Cucea. Pâzsi. Foştii Decani. Nyaguly. 2. 1. ANDREI SIGMOND. 1936 desfiinţat). 1935). XII. Personalul Decanatului. 1935. 1923—24. dela 1 IV. ROMUL BOILĂ în anii univ. NICOLAE GHIULEA dela 27—X până la 21. XII. 1929—30 şi dela 2L XII—1932 până la 31. XII—1932 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Curier: Mihai I. 3. 1936). Dactilografă: Roza Zornik măr.A) DECANATCL.

Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept constituţional. 1928—29 şi 1930—31. în mai multe rân­ duri Deputat şi Senator. „Ferdinand I " în gradul de comandor şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. I. Drept roman şi Drept privat). Deco­ rat cu ordinele „Steaua României" în gradul de mare ofiţer. Profesor suplinitor la catedra de „Ştiinţă şi Legislaţie Financiară" începând dela 1 Aprilie 1935. Profesori titulari. Certificat дтгАвгљ 1 9 3 5 / 3 6 2: . Doctor în drept dela Universitatea din Iaşi. fost Vicepreşedinte al Senatului. 2. Intrat în învăţămân­ tul superior pe data de 1 Martie 1931. Angelescu. Născut la 8 Octomvrie 1881 în Diciosânmartin jud. BCU Cluj / Central University Library Cluj Titularul catedrei de Drept civil IV şi directorul semi­ narului corespunzător.4. Doctor în ştiinţele juridice şi poli­ tice. fost membru al Consiliului Dirigent din Ardeal şi şeful departamentului Comunicaţiilor şi al alimen­ tării. Diplomat în ştiinţele politice dela Paris. 3. membru la „Societe de Legislatioa comparee" din Paris. când a fost ridicat la rangul de profesor titular. 1932—35. Alexandru C. Directorul Seminarului de drept constituţional. 1 1. (2 Decemvrie 1918—5 Aprilie 1920). Victor G. fost profesor agregat de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea (1931—1934) până în ziua de 1 Iulie 1934. Romul Boilă. De­ can în anii 1923—24. Cădere. 1929—30. Licenţiat în drept al Universităţii din Bucureşti (magna cum laude). Prodecan în aniî 1924—25. Doctor în Drept şi Laureat al Universi­ tăţii din Paris (cu diplomele de studii superioare de Istoria dreptului. Născut la 22 Iulie 1891 în comuna Buhalniţa judeţul Neamţ. Personalul didactic. în calitate de conferen­ ţiar de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea. născut la 10 Decemvrie 1902 în Bucureşti. Târnava-Mică.

Născut la 9 Decemvrie 1878 în Tritul de sus. Directorul Seminarul de procedură ci­ vilă. Fost Deputat. jud. Membru al societăţii de Legislaţie comparată din Paris. Decoraţii: Steaua şi Coroana României de războiu. Fost consilier tehnic cu grad de secretar general în Resortul mun­ cii şi ocrotirilor sociale din Consiliul Dirigent. jud. Emil Haţieganu. I. Titularul cated­ rei de Procedură Civilă II şi directorul seminarului respectiv. 1884 în Iaşi. Mare ofiţer Coroana României. Doctor în ştiinţele juridice. fost — în mai multe rânduri — . Suplinitor la catedra Il-a de drept comercial dela 1 Octemvrie 1925 până la 1 Februarie 1930. Fost director general al Casei Centrale a Asigurărilor sociale. 1919 agregat. î i BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. Preşedintele onorar al F. „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. 1926 titular la catedra de Politi­ că socială. jud. Ministru plenipotenţiar. „Vulturul" în gradul de cavaler şi medalia „Răsplata Muncii" pentru învăţământ cl. Numit profesor titular de procedură civilă la Facultatea de drept din Oradea pe ziua de 4 Martie 1926. Iaşi. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat şi pe ziua de 1 Iulie 1924 titular la catedra de drept roman. Mormânt etc. Nicolae Ghiulea.48 de agregaţie de drept privat dela Facultatea de drept din Pa­ ris. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular la catedra de procedură civilă. Coroana Jugoslaviei. Prodecan în anii 1933—34—35. iar pe ziua de 1 Ian. Născut la 11 Sept. Decan în anul 1932—33. 6. Crucea pentru merit. Ioan C. Deputat.-ului. Fost membru al Con­ siliului dirigent din Ardeal şi şeful resortului codificaţiei (2 Decemvrie—5 Aprilie 1920). • 4. Născut la 9 Mai 1883 în Bucureşti. Marele cordon „Polonia restituta". Turda. I. Decorat cu ordinele ^'Coroana României". Cătuneanu. Co­ mandor al ordinului Ferdinand I. C. Membru al Societăţei de Geografie americană din New-York. Doctor în drept dela Universitatea din Berlin.. Licenţiat în matematică. Ilfov. Numit pe ziua de 1 Oct. fost magistrat. Directorul seminarului de Politică socială. A. Fost deputat şi Secretar general la Ministerele de Justiţie şi Interne. Directorul Seminaru­ lui de drept roman. Ordinul Sf. în gradul de co­ mandor. D. I. Preşedinte al co­ misiei bugetare şi Raportor general la Bugetul general al Sta­ tului. Fost secretar general al Ministerului Muncii.

Medalia Interaliată „Victoria" şi Meritul Sanitar Cl. în gradul de mare cruce. Bogdan Ionescu. Numit profe­ sor agregat de drept civil la facultatea de drept din Oradea pe ziua de 16 Iunie 1931. Doctor în drept dela Universitatea din Paris cu diplomele de studii superioare de drept privat şi de economie politică. Născut la 20 Iulie 1875. Decan în anii 1921—22 şi 1927—28. Mem­ bru în comisia Căminelor (Bucureşti 1933—1У34). Preşedin­ tele Comisiei Căminurilor în 1934—36. Prodecan în anii 1920—21 şi 1922—23. „Steaua Ro­ mâniei" şi „Ferdinand I " în gradul de mare ofiţer. Tutova. Membru în Societatea de legislaţie comparată din Paris şi în Asociaţia Juriştilor de limbă franceză. Ionaşcu.şi actual deputat. Aurelian R. Născut la 28 Martie 1884 în Peşteş jude­ ţul Bihor. Rector în anul 1928—29. Fost deputat. Titularul catedrei de drept civil I I I (Introducerea în dreptul civil) şi directorul seminarului co­ respunzător. Fost profesor de Drept biseri­ cesc la Academia Teologică ortodoxă din Arad (1908—1922).19 . absolvent . Fost decan 1925—1927. Pre­ şedintele comisiei Căminului şi cantinei (Oradea 1925—1927). Suplinitorul catedrei de procedură civilă II până la 1 Mai 1936. fost Ministru al Ardealului. Născut la 3 Aprilie 1903 în Iaşi. 9. Prorector în anul 1929—30. fost subsecretar de stat la justiţie. Decorat cu ordinele „Coroana României". Oradea (1927—1934). Ofiţer al „Coroanei Bomâniei" şi „Steaua Româ­ niei". şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. în Bârlad jud. Membru în Senatul BCU Cluj / în Senatul Universitar Universitar. Ridicat la rangul de profesor titular pe ziua de 1 Iulie 1934. Fost conferenţiar de drept civil la Facultatea de drept din Iaşi (1 Ianuarie 1930—1 Decembrie 1930) şi la Facultatea de drept din Oradea) 1 Decembrie 1930—15 Iunie 1931). Consilier temporar onorific la Consiliul Legis­ lativ. fost vicepreşedinte al Adunării deputaţilor. 8. Fost membruCentral University Library Cluj Bucureşti 1932—1934. 7. Lazăr Iacob. Pro­ fesor titular de Drept bisericesc. I. Directorul Căminului studenţesc. senator şi pre­ şedinte al Casei Naţionale Bihor. Doctor în teologie. licenţiat în matematici din Bucureşti 1896. Numit profesor titular de Drept bisericesc la facultatea de drept din Oradea (1 Noemvrie 1921—22 August 1934). fost ministru al Muncii. I. Decorat cu Crucea Comemorativă a Războiului.

fost preşedinte al Ateneului Român Oradea 1923—1934. Născut în anul 1899 în Oradea. „Ferdinand I " îrr gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl.. numit profesor se­ cundar din 1897 (Bucureşti 1902. 10. cu examen de capacitate pri­ mul pe toată ţara) până la 1921. 1915. Suplineşte catedra de filosofia dreptului. I. înscris în Baroul advocaţial din Bucureşti 1906— 1923. Născut la 12 Februarie 1883 înCâmpulung. Doctor în Drept dela Facultatea de Drept a Universităţii din Paris (1924). licenţiat în drept din Bucu­ reşti 1906.20 al şcoalei Superioare din Bucureşti 1897. I. jud. doctor în drept din Paris 1914. Muscel. Directorul Seminarului de economie politică. 13. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de politică. ofiţer 1912 şi comandor 1925. Doctor in ştiinţele economice. Doctor în Drept dela Universitatea din Cluj (1921). profesor titular de drept civil la Fa­ cultatea de drept din Oradea 1921 şi trecut cu acelaş titlu la Facultatea de drept din Cluj 1934. jud. Născut la 5 August 1875 în Câmpeni. Turda. Profesor titular (August 1934) de legislaţie agrară şi industrială. 12. 11. „Răsplatar Muncii" pentru învăţămânât cl. Membru al Ateneului Ro­ mân Bucureşti din 1906. Ionesca. Vaier Moldovan. Confe­ renţiar suplinitor la Facultatea de Drept din Oradea în Apri­ lie 1930. Dimitrie B. iar pe ziua de 1 Aprilie 1933 titular la catedra . jud. Sălaj. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de comandor. Lazăr Liviu. Cassiu Maniu. iar pe ziua de 1 August 1926 ti­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tular la catedra de economie politică. Profesor agregat (1931). I. Doctor în Drept. Doctor în ştiinţele juridice. Decorat cu ordinul „Coroana Româ­ niei" în gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. finan­ ciare şi politice dela Universitatea din Berlin. „Steaua României. înscris în Baroul advo­ caţial Bihor 1923—1934. Numit pe ziua de 25 Ianuarie 1930 agregat. în gra­ dul de cavaler 1906. „Crucea Comemorativă" 1918 pen­ tru războiul din 1916—1918. „Avântul Ţărei" 1914* pentru războiul din 1913. Născut în 27 Iulie 1867 în Şimleul-Silvaniei. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. fost advocat. Directorul Semina­ rului de politică şi filosofia dreptului. Decoraţii: „Coroana României" în gradul de Cavaler 1904 şi comandor 1922.

Membru în Societatea de Legislaţie. Decan în anii 1920—21 şi 1926—27. iar pe ziua de 1 5 . Licenţiat în drept şi doctor în drept dela Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti. Profesor titular de drept roman. Doctor în ştiinţele juridice^ advocat. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept civil. Decorat cu ordinele „Steaua Ro­ mâniei" în grad de mare ofiţer. în comuna Ercea jud. Senator. Tiberiu Moşoiu. 18. Dumitru D. Doctor în drept din Paris.Căminurilor în anii 1925—26.21 jde drept bisericesc.ş. şi „Răs­ plata Muncii pentru construcţii şcolare". Rector în л-nul 1924—25. Membru al Instituţiilor: Krâlovska ceskâ spolecnost nauk v Praze (Societe royale des lettres et des sciences de Boheme). Constantin Petrescu-Ercea. Născut la 10 Februarie 1885 în Şinca. Fost sub­ secretar de stat la Ministerul Instducţiunei. Institutul „slav din Praga. Prodecan în anii 1919— 20 şi 1926—27. doctor în filologia slavo-română în pedagogie dela Facultatea de litere cehă a Universităţii Carol IV din Praga. judeţul Făgăraş. jud. Absolvent al Facultăţii de Litere a Univ. „Ferdinand I " şi „Vulturul . 15. Făgăraş. Directorul Seminarului de Drept admi­ nistrativ. Născut la 25 Feburarie 1882 în Făgăraş.1927—28. Camil Negrea. BCU Cluj / Central University Library Cluj ş. Cehoslovacia . Profesor titular la Catedra de Drept Comercial I. Doctor în ştiinţele juridice. 14. Din Octombrie 1934 titular la catedra de Drept administrativ.1926—27. Născut la 28 Noembrie . Decoraţii: Leul alb gr. „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Născut la Târgovişte în 23 Iunie 1898. 17. Fost Conferenţiar la Fa­ cultatea de Drept din Cernăuţi. III. com­ parată din Paris. Fost vice-preşedintele al Senatului. Mototolescu.României" în gradul de Comandor. Fost director ministerial al Ardealului. Decorat cu ordinul „Coroana României" în. a. Nu­ mit pe ziua de 15 Noemvrie 1919 agregat. 16. Licenţiat în drept din ^Bucureşti. Traian Pop.. a.1933— -34.grad de Cojmandor.1892. Profesor titular la Istoria dreptului român.Teche. Advocat. I. Doctor în drept al Universităţii din Bruxelles. din Bucureşti. Mehedinţi. Prorector în anul 1925—26. Preşedintele Co­ misiei . Născut în Brăila la 31 August 1884. Directorul Seminarului de drept civil.

Mem­ bru în comisiunea de unificare legislativă. Bacău. Senator. Născut la 5 August 1884 în Timişoara. Decan în anii 1924—25 şi 1930—31. Născut la 15 Iunie 1875. Doctor în ştiinţele juridice şi politice de la Universitatea din Budapesta. Decorat cu ordinul „Coroana României" în gradul de coman­ dor şi cu „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Advocat. 21. Membru în comisiunile de legislaţie civilă şi penală şi de instrucţie ale Senatului. jud. Profesor titular de Sta­ tistică şi Finanţe. Directo­ rul Seminarului de Drept comercial. Direc­ torul Seminarului de drept internaţional. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept comercial. Prodecan în anii 1926—27. Născut la 6 Decemvrie 1886 în Bacău. Doc­ tor în Drept. Doctor în ştiinţe de Stat. în Cluj. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Membru al Comi­ siei de 3 care a redactat proectul de cod penal 1933. Raportor al Comisiei speciale compusă din membrii ai Comisiilor de legislaţie civilă.. (Studii de speciali­ zare la Geneva). cum şi criminală ale iCorpurilor legiuitoare. Suplineşte catedra de drept civil român. titular la catedra de Drept penal. iar pe ziuade 1 Mai 1923. I " . în co­ muna Timişeşti. Doctor în ştiinţele juridice dela Universitatea din Ber­ lin. Andrei Sigmond. jud. Membru în comisiunea de unificare legislativă şi în consiliul de admini­ straţie al Casei BCU Cluj / Central University Library Cluj autonome a Monopolurilor Statului român. Prodecan în anii 1923— 24 şi 1931—32. I. Născut la 23 Aprilie 1901. Decan ân anii 1925—26 şi 1931—32. judeţul Neamţ. titular la catedra de drept internaţional. Directorul Seminarului de drept penal. 20. Gheorghe Sofronie. „Coroana României" în gradul de mare ofiţer. 19. Ofiţer al ordinului Coroana României. „Ferdinand I " în grad de ofiţer şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. lorgu Radu. Suplineşte catedra de Procedură penală. 22. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de coman­ dor. Fost deputat. Ofi­ ţer al ordinului Steaua României. Decorat cu „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl.22 Februarie 1923. Profesor titular la catedra de Drept Interna­ ţional Public ridicat la rangul de profesor titular prin De- . Doctor în Drept dela Univer­ sitatea din Bucureşti. Suplineşte cealaltă catedră de Drept comer­ cial din 1 Februarie 1930. Licenţiat în Litere. I. Timiş-Torontal. Petre Poruţiu. Decedat la 21 Iunie 1936.

de capacitate). 24. 1927. 1923. 1921. Membru al Societăţii Ro­ mâne de Filosofie (din 1915»). La acesta din urmă a reprezentat şi Uni­ versitatea din Cluj. Premiat de Academia Română. Laureat al facultăţii de drept din Paris în anul 1923. de Filosof ia Dreptului la Oradea în Sept. Membru al societăţii internaţio­ nale „Philosophia" cu sediul în Belgrad şi în „Association des juristes de langue francaise" (Paris). Numit Conferenţiar supl. Născut în Bucureşti la 6 Maiu 1888. Coroana României. Membru al Societăţii Scriitori­ lor Români Bucureşti (din 1919). Reprezentant oficial al României la Congresul internaţional de Psihologie (Copen­ haga. 1935). în Cluj (1920—1921). din BCU titular din 1934. Conf. Conferenţiar definitiv de Sociologie şi Filosofia Drep­ tului la 1 Febr. Referent titular al secţiei econo­ mice a Consiliului Legislativ din anul 1926—1934. George Strat. Doctor în drept de la facul­ tatea de drept din Paris în anul 1922. Studii de specializare la Univer­ sitatea din Berlin în 1913 şi 1914. Preşedinte al Comisiuni Interimare a Municipiului Oradea. Membru fondator al „Ate­ neului Român" din Oradea. supl. la Congresul internaţional de Filosofie (Praga. Cavaler al ord. Vice-preşedinte al Reuniunii cultu­ rale „Cele trei Crişuri" (din 1925). Fost mem­ bru în comisiunea pentru examinarea candidaţilor de profe­ sori. Eugenia Speranţia. Profesor Cluj / Central University Library Cluj Univ. Fost De­ putat şi Secretar al Adunării Deputaţilor. Profesor de Filosofie la Academia Teo­ logică ortodoxă din Oradea (1924—1934). Agregat de Filoso­ fia Dreptului şi Sociologie la Facultatea de Drept din Oradea dela 1931. Secundari din Oradea (1921—1925). Fost Preşedinte al Asoc. 1934) şi la iCongr. de Sociologie dela 1 Oct. Internaţional de Filosofie ştiinţifică (Pa­ ris. Fost director al învăţământului su­ perior la Secretariatul General al Instrucţiunii din Cluj (1920). Licenţiat în drept de la Universitatea din Iaşi. Născut la 4 Noembrie 1894. Studiile universitare (drept şi filosofie) la Bucureşti. pe ziua de 1 Iulie 1934. Doctor în litere şi Filosofie din 1912. Membru în „Internationale Vereinigung fur Rechtsphilosophie" din Berlin (din 1928).23 creţul Regal Nr. Prof. 1932). Consilier . Prefect al Judeţului Bihor. Transferat la Cluj la 1 Iulie 1934. secundar (clasificat I-ul la exam. 23. Sorbonne. 2172 1934. Fost profesor titular în inv.

BCU Cluj / Central îa anul şcolar 1. 9. In Drept: Aluaş Alexandru ( R ) 21. Meda­ lia interaliată „Victoria". 15. (E) Gaşpar Aurel ( R ) Gheorghiu O. 20. 3. Bohăţiel L. Bârsan Olimpia ( R ) 26. 19. Mircea ( R ) 25. 5. Cotuţiu Ioan ( R ) 37. Cutoiu Vasile Artenie (R) 40. Barbul F. Profesor agregat şi apoi titular la ca­ tedra de Economie politică la aceiaşi facultate până în anul 1934. Cureş Gheorghe ( R ) 39. Boţan Iuliu ( R ) 32. Conferenţiar al Universi­ tăţii Libere din Bucureşti. „Meritul Sanitar de aur" şi „Vultu­ rul alb al Jugoslaviei" clasa a V de războiu. Gheorghe (R) Davidovits Albert (E) Decsy Ştefan (M) Diamantstein I. Alexandru (R) 30. Crăciun Dumitru ( R ) 38. 2. Emeric(E) Domide Flaviu ( R ) Duschka Emil (G) Eger Zoltan (E) Fărcuţiu Aurel ( R ) Fătu Măria (R) Fekete Nicolae (M) Filipan Victor ( R ) Fleck Sfura Emil ( R ) Folberth Ern. Bodo Ştefan (M) 29. (R) Goina Gheorghe ( R ) Gomboşiu D. 7. Membru fundator al Asociaţiunei Ge­ nerale a Economiştilor din România. Baneasu Ioan ( R ) 23. „Coroana României" în gradul de cavaler cu spade. 12. Lista doctorilor promovaţiUniversity Library Cluj 1935/36. 10. 4. Ciobanu Ioan ( R ) 34. Membru al Institutului Regal de Ştiinţe Administrative din România. Boariu Livia ( R ) 28. Traian ( R ) 36. 13. Barabâs Ioan (M) 24. 16.24 •onorar al Consiliului Legislativ din anul 1935. Coşeriu I. Blumenfeld Paul (E) 27. Vice-Preşedinte al sec­ ţiei Economice. Membru al Institutului Social Român. Danu Tib. Conferenţiar al catedrei de Economie politică de la Facultatea de Drept din Oradea din 1926—1929. Bălan Augustin ( R ) 22. Const. Preşedintele şi fundator al Revistei „Libertatea". „Crucea de războiu cu 5 barete". 6. 14. Codre Ştefan ( R ) 35. Membru fundator al Asociaţiunei Române pentru progresul social. 11. 8. Bona Nicolae (R) 31. 18. Boţoc Ioan ( R ) 33. 17. Profesor titular al catedrei de Economie politică I I . Walter (G) Freiberger Vasile (E) Frohlich Otto (G) Fried Mihail Alex. Decorat cu ordinele: „Steaua Ro­ mâniei" în gradul de ofiţer. Veniamin(R) .

82. Noveanu Mihail ( R ) 41. Hartstein Ignaţie (E) 83. Oprea Leontina (R) 42. ffîlmăgean Iuftu ( R ) 84. O ros Iuliu ( R ) 43. Heeger Ioan (M) 85. Osvâth Arpad (M) 44. Hollanda Vicenţiu ( R ) 86. Paica Ioan ( R ) 45. Iuliu D. Coriolan ( R ) 87. Pop Isidor ( R ) 46. Jauernig Sigfrid ( u ) 88. Pop Iustin ( R ) 47. Justian Ileana ( R ) 89., Popescu Eugen ( R ) 48. Kamil Rozalia (E) 90. Popa S. Emilian ( R ) 49. Kasztner Rudolf (E) 91. Porumb P. Graţian ( R ) 50. Keintzel Harald (G) 92. Puica Ionel ( R ) 51. Kiss Gheorghe (M) 93. Ranga Liviu ( R ) 52. Kis Emeric (E) 94. Relega Virgil ( R ) 53. Klein Andrei (E) 54. Klein Ioan (G) 95. Reich Otto (G) 96. Roman Dionisie ( R ) 55. Kohn Otto (E) 97. Roth Paul (E) 56. Korai Eugen (E) 98. Rusu Gheorghe ( R ) 57. Kovâcs Edmund (M) 99. Rusu Victor (R) 58. Kozma Ladislau (M) University Library Cluj 59. Kremer L. BCU Cluj / Central100. Sâmuel Andrei (E) Vasile (E) 101. Sari R. Ştefan (M) 60. Laufer Ernest (E) 102. Şerban Emil ( R ) 61. Lebovits Iuliu (E) 103. Simon Meinhard (E) 62. Maca vei Viorol (II) ; 104. Somlay Elemer (M) 63. Manea Alexiu (R) 105. Solymos Ivan (M) 64. Marcu Vasile ( R ) 106. Schwebel Emanuil (E) 65. Mendel Maxim (E) 107. Szathmăry Bela (M) 66. Miclea Traian ( R ) 108. Szatmâri Francisc (M) 67. Modval Anton ( R ) 68. Modreanu Dumitru ( R ) 109. Tămaş Laurenţiu ( R ) 110. Tăutu Ştefan (R) 69. Moldovan Ioan ( R ) 111. Teleki Andrei (M) 70. Monduk Adalbert (M) 112. Tolcsvai Ladislau (M) 71. Monţia Octavian (R) 113. Trifan Natalia ( R ) 72. Mureşian Gheorghe ( R ) 114. Vâczy Coloman (M) 73. Muşte Alexandru ( R ) 115. Veress I. Iuliu (M) 74. Muth Octavian ( R ) 75. Nagy Gabriela (M) 116. Neiner Andrei (E) 76. Nagy Ladislau (M) 117. Weissmahr liga (G) 77. Nagy Nicolae (M) 118. Weiss Iosif (E) , 78. Naiu Iosif ( R ) 119. Л\'ек(>г1е Anton (G) 79. Negrea Alexandru ( R ) 120. ^ ă r i a r L. Mircea (R> 80. Nicoară Eugen ( R ) 121. Zegrean Aurel ( R ) 81. Nicoară Ioan ( R )

26 : de Stat: 40. Drăgoi Gheorghe ( R ) Amirâs Mihail (M) 41. Dragoş Mircea ( R ) Andru Aurel ( R ) 42. Druckmann Hildegard(E)ş Asztalos Alexandru (M) 43. Faina Liciniu ( R ) Auerbach Leo (E) 44. Fărcaşiu Emil ( R ) Avram Vasile ( R ) 45. Feiner Adrian (E) Babad Dora (E) 46. Fenyes Magdalena (E) Balea E. Gabriela ( R ) 47. Friedmann E. Ignaţie (E)> Balint Gavril ( R ) 48. Frenţiu Gheorghe ( R ) Bank Desideriu ( R ) 49. Gaşpar E. Cornel ( R ) Bardoşi Marius ( R ) 50. Gaster Eduard (E) Bârna Zoltan (E) 51. Găvruţa Savu ( R ) Baruţia Petre ( R ) 52. German Ioan ( R ) Bej an Aurel ( R ) 53. Ghiulea I. Ioan ( R ) Beregszâszy Gavril (M) 54. Goldstein Filip (E) Bereczky Ştefan (M) 55. Gottlieb Frederic ( E ) Berkovits Ludovic (E) Binder Weisz Leop. (E) 56. Gostea Traian ( R ) 57. Grădinariu Emil Bitter WolfBCU Cluj / Central University Library Cluj ( R ) (E) 58. Gridan S. Octavian (R> Bokor E. Clarol (M) 59. Gronich Artur (E) Boros Alexandru (M) 60. Gudea Gheorghe ( R ) Borza Viorel ( R ) 61. Gyorbiro Desideriu (M) Bottez Dimitrie ( R ) 62. Harhoiu Dionisie ( R ) Bran Atanasie (R) 63. Hektor Ludovic (M) Bredeanu Cornel ( R ) 64. Heilper Ernest (E) Brull Moriţ (E) 65. Humeniuc Aristide (Ucr.)> Caban Alexandru ( R ) 66. Huszâr Edmund (M) Căicuţiu Ioan ( R ) 67. Ilian Emil Iuliu ( R ) Căpitan Vir. Aurel ( R ) 68. Istin Desideriu (M) Oieţianu Onoriu ( R ) 69. Ionescu D. Ioan ( R ) Chişu Margareta ( R ) 70. Iosof Liviu ( R ) Chiş Ignaţie ( R ) 71. Jivan Iosif ( R ) Ciser Iosif ( R ) 72. Jurim Heinrich (E) Colomiţchi Ioan ( R ) 73. Karl Ludovic (E) iCoşeriu Tr. Ioan ( R ) 74. Katz Beniamin (E) Cosor Aurel ( R ) 75. Katz Gustav (E) Creţiu Iacob ( R ) 76. Kessler Iona (E) David Leib (E) 77. Kinel Eduard (G) Dimitriu Virgil ( R ) 78. Kinnsbrunner Gert. ( E ) Drăghiciu Aurel ( R ) In ştiinj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

2T.
119. Pop Eugen ( R ) 79. Klein Ladislau (Е) 120. Pop Ion ( R ) 80. Enopp W . Bruno (G) 121. Pop Leonida ( R ) 81. Koller Ladislau (M) 122. Papa Liviu ( R ) 82. Kopecki Francisc (G) Krell Jacob (E) 123. Popoviciu Emil ( R ) 83. 84. Kupferschmiedt Aron (E)124. Popovici Harieta ( R ) 125. Porumb P. Graţian ( R ) 85. Kiihn Ioan (G) 126. Puşcaşiu I. Virgil ( R ) 86. Kutlik C. Teodor (SI.) 127. Pustai Ioan ( R ) 87. Lammel Antoniu (M) 128. Râkosi Ştefan (M) 88. Lichtmann Ludovic (E) 89. Lighezan Alexandru ( R ) 129. Râmneanţu Caius ( R ) 130. Raţiu Simion ( R ) 90. Ludu Liviu ( R ) 131. Rechia Ioan ( R ) 91. Lungu Păun ( R ) 132. Rettig Frideric (E) Mârton Ludovic (E) 92. 133. Ridi Francisc (M) 93. Mâthe Ladislau (M) 134. Roca Petru ( R ) 94. Melcer Otto (E) 135. Rocsin Aurel ( R ) 95. Miilea Carmen ( R ) 136. Romanovschi Iaroslav(U)* Mir ce a Traian ( R ) 96. 137. Romanovschi Leon ( U ) (M) 97. Molnar IoanBCU Cluj / Central University Library Cluj 98. Могагш Alexandru ( R ) 138. Roşea Augustin ( R ) 139. Rosenthal Ludovic (E) 99. Morariu Simion ( R ) 140. Rosenthal Pavel (E) Munteanu Aurel ( R ) 100. 141. Rosenstrauch Maxim. ( E ) 101. Mureşianu Ioan ( R ) 142. Rubinstein Maximilian(E). 102. Nemecz Aloiziu (M) 143. Ruffu Augustin ( R ) 103. Nemeti Gheorghe (E) Nestmann I. Francisc (G)144. Sămărtinean Vasile ( R ) 104. 145. Sâmuel Andrei (E) 105. Nicula Alexandru ( R ) 146. Siebig Edmund (M) 106. Oros Eugen ( R ) 107. Oros Ioan ( R ) 147. Silbermann Iacob (E) 108. Oros Iuliu ( R ) 148. Simion Vasile (E) 109. Osvât Gheorghe (E) 149. Simu S. Octavian ( R ) 110. Ohlgiesser Siegfried (E) 150. Sirca Eugen ( R ) Ш . Pachter Sigfrid (E) 151. Schlanger Adolf ( E ) 112. Pascu Ioan ( R ) 152. Spătaru Toma ( R ) 113. Patachi Octavian ( R ) 153. Stan Ioan ( R ) 114. Palcău Gheorghe ( R ) 154. Ştefănuţ Mircea ( R ) 115. Peschir Măria ( R ) 155. Sternbarg Siegfried (E)'* 116. Peter Pavel (M) 156. Sternberg Silvia (E) 117. Petruţiu Gavril ( R ) 157. Sternlieb Salo (E) 118. Pop Emil ( R ) 158. Sternheim Iuliu ( E )
j

:?8
159. 160. 161. 162. 163. 164. 165,. 166. 167. 168. 169. 170. 171. Strul Aron (E) Strul Mauriţiu (E) Susskind Samuil (E) Scharf Solomon (E) Schieber Sulim (E) Schmidt Iosif (G) Schiitz Erich (G) Sziics Francisc (M) Tănase Traian ( R ) Tarniţa Paramon ( R ) Tartler V. Ervin (G) Teitler Bernhard (E) Ţenţ Ioan ( R ) 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. Terţan Nicolae ( R ) Thaler Richard (E) Titorov Ştefan (B) Toduţiu Iuliu ( R ) Vaida Alexandru ( R ) Vancea Sabin ( R ) Vătăşescu Gheorghe ( R ) Vişia Stelian ( R ) Voinovici Vladimir ( R ) Wagner Richard (E) Weimann Augustin (E) Ziegler Emil (M) Zurânyi Vilhelm (M)

Lista licenţiaţilor în (

BCU Cluj / Central University Library Cluj ) 22. Beleş Camil ( R 1. Abrudan Teodor ( R ) 23. Benedek Antoniu (M) 2. Aciu Gheorghe ( R ) 24. Bergler Ezer (E) 3. Adorjân Petre (E) 25. Rergmann Gh. Gustav ( E ) 4. Albrich Norbert (G) 26. Berkeczy Pavel (M) 5. Albu Eugen (R) 27. Birnberg Mauriţiu (E) ' 6. Albu Zoltan (M) 28. Biriş Ovidiu ( R ) 7. Anton Ilia Mircea ( R ) 29. Blazsek Alfred (M) 8. Apâthy Pavel (M) . 30. Blotor Vasile ( R ) 9. Apâthy Zoltan (M) 31. Bondar Gheorghe ( R ) 10. Arieşan Vaier ( R ) 32. Boantă G. Alexandru ( R ) 11. Arvai Mihail (M) 33. Bogdan Andrei (M) 12..Aszţalos Zoltan (M) 34. Bohânszky Ladislau (M) 13. Balint Gavril (E) , 35. Boila Cornelia ( R ) 14. Bânyâsz Aurora (E) 36. Bolcaş A. Mircea ( R ) 15. Bârâny Ladislau (E) 37. Boldor Ştefan ( R ) 16. Bârcean. Valeriu ( R ) 38. Borka Alois ( R ) 17. Barabâs Bela (M) 39. Borzaşi Victor ( R ) 18. Bârna Cornel ( R ) 40. Boşian Vasile ( R ) 19. Becicheri Valeria ( R ) 41. Brâncovean Mircea ( R ) 20. Bej an Traian (R) 42. Brânzeu Iulian (R) .. , 21. Bekeny Acaţiu (M)
f : l

jpt în anul şcolar 1935/36. c.

43. Breckner Frid. Adolf (G) 83. Dragnea Florea ( R ) 84. Dumitrescu Sanda ( R ) 44. Breckner Wilfried (G) 85. Diirbach Ioan (G) 45. Brote Nicolae ( R ) 86. Ehrlich Petru (G) 46. Bucur Florica ( R ) 87. Ehrmann Walter (G> 47. Buda Vasile ( R ) 88. Enăchescu Sorin ( R ) 48. Buhala Măria (M) 89. Erdoşi Ioan ( R ) 49. Buian Nicolae ( R ) 90. Farkas Ladislau ( M ) 50. Bunea Ioan ( R ) 91. Fătu Olimpia ( R ) 51. Burcaş Augustin ( R ) 92. Feier Vasile ( R ) 52. Câmpian Valeriu ( R ) 93. Fekete I. Gavril ( M ) 53. Caţavei Măria ( R ) 94. Fenyvessy Ioan (M) 54. Cheresteşiu Ioan ( R ) 95. Ferencz Ludovic (M) 55. Chişiu Adrian ( R ) 96. Fiscuti Alexandru ( R ) 56. Ciortea Alexandru ( R ) 97. Floriţa Ioan ( R ) 57. Clujean I. Valentin ( R ) 98. Fodorean Ovidiu ( R ) 58. Cociu Petru ( R ) 99. Foica Gheorghe ( R ) 59. Corodan Tiberiu ( R ) 100. Frănkel Ladislau ( E ) 60. Costea Dumitru ( R ) 101. Fux Library Cluj 61. Costea Cornel ( R ) / Central UniversityMargareta (E) BCU Cluj 102. Găitan Gheorghe ( R ) 62. Costea Salvator ( R ) 103. Gallea Eugen ( R ) 63. Cravţov Procopie (R) 104. Garabedian Cricov (R^ 64. Crişan A. Titus ( R ) 105. Găvozdea Andrei ( R ) 65. Cristea Gheorghe ( R ) 106. Găvruţa Savu ( R ) 66. Cristian Ilie ( R ) 107. German Cornel ( R ) 67. Csiky Andrei (M) 108. German Emil ( R ) 68. Csutak Gavril (M) 109. Gheaja M. Titus ( R ) 69. Dămian Emil ( R ) 110. Giday Iuliu (M) 70. Danka Desideriu (M) 111. Gitta Antoniu ( R ) 71. Decean Petru ( R ) 112. Gostea Traian ( R ) 72. Demian Emil ( R ) 113. Gradoviciu Emil (R 73. Devald Ladislau ( R ) 114. Gridan S. Octavian (R> 74. Dinca Marin ( R ) 115. Grivase Silivan ( R ) 75. Dinu Mihail ( R ) 116. Gross Desideriu ( E ) 76. Dinulescu Nicolae ( R ) 77. Dobre Ioan Tiberiu ( R ) 117. Gross Frideric (G) 118. Grozdea Mircea ( R ) 78. Dobrican Vasile ( R ) 119. Grun Artur (E) 79. Donca Mihail ( R ) 120.. Gudea Gheorghe ( R ) 80. Dominits Ladislau (M) 121. Guttmann Ecaterina (E)81. Dordea Mircea ( R ) 122. Gyenge Ladislau ( M ) 82. Drăgan Valeriu ( R )

30

I 163. Lâszloffy Arpad (M) 123. Gyorgy Tiberiu (M) Laza Gheorghe (R) 164. 124. Hayer Martin (G) 165. Lazar Traian (R) 125. Hann Vilhelm (G) 166. Lazaroiu Stelian ( R ) 126. Hango Sever ( R ) 167. Laurenţiu Emil (R) 12.7 Hasenfratz Ştefan (G) 168. Laurenţiu Octavian (R) 128. Haşaş Dumitru (R) 169. Lebanov Anton (M) 129. Haţieganu Simion (R) 170. Lenkey Vasile (M) 130. Hăuser Egon (G) 171. Ligeti Ecaterina (E) 131. Hejja Coloman (M) 132. Hermel A. Reinhold (G) 172. Luca Cornelia ( R ) 173. Lupu Ştefan (R) 133. Hetco Virgil (R) 174. Maduţa Ioan (R) 134. Horedt Curt (G) 175. Magda S. Ioan (R) 135. Hozan Victor (R) 176. Man Teodor (R) 136. Hurghiş Ioan (R) 177. Markovits Ştefan (E) 137. Iliescu C. Aurel (R) 178. Marian Vasile ( R ) 138. Ilieşiu Simion (R) 179. Mărie Vasile (R) 139. Ilniczky Aurel ( R ) 180. Mărieş Iuliu (R) 140. Ienciu Amos (R) 141. Ieremici Traian Cluj ) Central181. Mărienuţ Dumitru (R) BCU ( R / University Library Cluj 142. Ionescu D. Alexandru (R)182. Marişiu Ioan (R) 143. Ionescu D. Nicolae (R) 183. Matesz Paul (M) 144. Ionescu Grigore Titu ( R ) 184. Mâtyâs Lorand (E) 185. Mendel Ladislau (E) 145. loja Gheorghe (R) 186. Mera Eugen (R) 146. Iovănel Dimitrie ( R ) 187.. Mersich Andrei (G) 147. Iudovits Hugo (E) 188. Mesaroş Vasile ( R ) 148. Kamil Izidor (E) 189. Meseşan Virgil (R) 149. Katz Andrei (E) 190. Mets Iuliu (G) " I 150. Kepp Gustav (G) 191. Mezey Laura m. Radu (R) 151. Kerezsi Ladislau (M) Kerner Aurel Ludovic (Ivi) 192. Mihailescu Vasile (R) 193. Moanţă Andrei (R) 153. Kiss M. Adalbert (M) 194. Mocsi Carol (M) 154. Kirsch Vilhelm (M) 195. Moldovan Ioan (R) 155. Kormos Andrei (E) 196. Moldovan Petru ( R ) 156. Koos Francisc (M) 197. Moldovan Vaier ( R ) 157. Kovâcs Magda (M) 198. Moldovan Vasile ( R ) 158. Krajnik Alexandru (M) 199. Moldovan Zeno (R) 159. Kralik Şarlota (M) 160. Krizsanoszky Eduard (M) 200. Munteanu H. Const. (R) 201. Mureşan Iuliu (R) 161. Kuszalik Ioan (M) 202. Nâdas Victor (E) 162. Kutlik C. Teodor (S)

31

243. Pop Dumitru ( R ) 203. Nagy Benedict (M) 244. Pop Elisabeta ( R ) .204. Neamţiu Sabin ( R ) 245. Pop Faust (R) 205. Necşa Ioan ( R ) 246. Pop Romul ( R ) 206. Neda Gheorghe ( R ) 247. Pop Sabin ( R ) 207. Negruţiu Silviu ( R ) 248. Pop I. C. Sextil ( R ) 208. Nemet Nicolae ( R ) 249. Pop Lemeni Mihaela ( R ) 209. Nemeti Gheorghe (E) 250. Preda Ioan ( R ) 210. Nestor Emil ( R ) 251. Preda Vasile ( R ) 211. Nestorescu Măria ( R ) 252. Pustai Ioan ( R ) 212. Nicoară Cornel ( R ) 253. Radu Vasile ( R ) 213. Nissel Cornelia (E) 254. Raliş Iosif ( R ) 214. Nisli Bela (M) 255. Raţiu I. Brutus ( R ) 215. Nistor Aurel ( R ) 256. Rechia Ioan ( R ) 216. Olariu Andrei ( R ) 257. Redl Frida (M) 217. Olariu Caius ( R ) 258. Reff Flavian ( R ) 218. Oltean Ilie ( R ) 259. Reteşianu Simion ( R ) 219. Oprea Toma ( R ) 260. Rieger Ladislau (E) 220. Oprean Ioan ( R ) 261. Rosner Andrei (E) 221. Opriş Ioan (R) BCU Cluj / Central University Library Cluj 262. Rusu Romul ( R ) 222. Opriş Iuliu ( R ) 263. Sârbu Marin ( R ) 223. Opriş Romul ( R ) 264. Samu Avram (E) 224. Oprişor Isaia ( R ) 265. Şerb an Virgil ( R ) 225. Oşan Gheorghe ( R ) 266. Siebig Edmund (G) 226. Osvât Gheorghe (E) 267. Socol Aurel ( R ) 227. Otel Teodor ( R ) 268. Somlyay Rudolf (M) 228. Oţetea Tiberiu ( R ) 269. Spân Ignaţie ( R ) 229. Pampu Eleonora ( R ) 270. Spitzer Victor (E) 230. Papp Ioan ( R ) 271. Ştefănescu Toma ( R ) 231. Papp V. Tiberiu (M) 272. Stern Alexandru (E) 232. Pârvănescu Petre ( R ) 273. Stoica Gheorghe ( R ) 233. Peneş Şt. Romul ( R ) 274. Suciu Camil (R) 234. Pesecan Ioan ( R ) 275. Suciu Eugen ( R ) 235. Peschir Măria ( R ) 276. Surdulescu Victor ( R ) 236. Peter Alexiu (M) 277. Şuşan Lucia ( R ) 237. Peter Amade "(M) 278. Şuteu Vasile (R) 238. Petrencs Victor ( R ) 279. Schmidt Albert (M) 239. Petrescu Constanţa ( R ) 280. Schweitzer Arpad (M) 240. Pildner Ciurt (G) 241. Piscoran Alexandru ( R ) 281. Szancsali Gheorghe (M) 282. Szenkovits Tiberiu (M) 242. Pitariu Cornel ( R )

82
283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. Vodă A. Emil ( R ) Szentivânyi Alexiu (M) 299. Voina Ioan (R) Szilâgyi Alexandru (M) Szimonovits Coloman (M) 300. Voitescu Mihai ( R ) 301. Vuia Octavian ( R ) Taflan Tiberiu (R) 302. Vulişici Vasile ( R ) Tana Iosif ( M ) Tanase V. Constantin ( R ) 303. Vuşcan Vasile ( R ) 304. Wartenberg Gheorghe (E) Tanase Traian ( R ) 305. "Weiner Francisc (M) Tătar Zeno (R) 306. "Weiss Alexandru (E) Ţinţaş Vasile ( R ) 307. Weisz Rudolf (E) Tiniş Anton ( R ) 308. Wischet Ernest ( G ) Tokes Iosif ( M ) 309. Zâdor Melitta (E) Triteanu Petre (R) 310. Zeitler Augustin (M) Tufan Alexandru ( R ) Varlam Andronache (R) 311. Zidveanu Valeriu ( R ) 312. Zimmermann Otto (G), Vaszika Pavel ( M ) 313. Zoppelt M . Carolina (G)
BCU Cluj / Central University Library Cluj

Filosofie juridică şi Sociologie. 1 seminar) Profesor titular: Dimitrie Mototolescu. Slăvescu Eug. S'au prezentat teme scrise asupra subiectelor: „Istoria ideilor sociale" (Moga Z. per­ soane şi bunuri. „Psihologia maselor". „Metoda în sociologie după Durkheim".. „Muncitorii industriali după Sombart". ftălugăru Vasile. A tratat despre istoria surselor dreptului roman. 4 ore săptămânal fixate Miercurea şi Joia (2 curs. ANTJAKUL 1935/36 3- . 1 seminar} Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. A tratat materia din program. Catedra II 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. Doczi Fr. La discuţiuni au par­ ticipat activ douăzeci şi unu de studenţi. Spencer" (Neamţiu Ioan). tratându-se materia prevăzută în program. „Opera lui Marx". 3. S'au ţinut cursuri de Enciclopedie.B) ACTIVITATEA DIDACTICĂ. „Perspectiva Istorică". I s t o r i a d r e p t u l u i r o m â n . F i l o s o f i a d r e p t u l u i şi sociologia. D r e p t r o m a n . 1. 2 seminar) Profesor titular: Eugeniu Sperantia. I. Au referat studenţii: Pop Grigore. ANUL I. Kontz Francisc. Ohler Charolta. Lucrări de seminar: S'au făcut referate şi s'a discutat asupra următoarelor teme: „Ideea de drept şi fundamentul ei". BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. Cursuri de licenţă. 2. Sabin) şi „Individul Împotriva sta­ tului după H.

Catedra II. 7. 1 seminar) Profesor titular: D. BCU prevăzută în program. B. A tratat despre actul juridic. 1 seminar) Profesor titular: Bogdan Ionescu. Koncz Francisc „Situaţia socială şi juridică a femeii române". discutat şi criticat urmă­ toarele lucrări ale studenţilor: Eugen Slăvescu „Unirea Ro­ mânilor". A tratat materia prevăzută în program. Grigorie Mesteş „Fanarioţii". Petre Dehelean „Democraţia ca bază de organizaţie a Statului de azi". Marţea şi Miercurea. Organizaţia şi administraţia bisericească. D r e p t r o m a n . 3 ore săptămânal fixate Lunea. 1 seminar) Profesor titular: Romul Boilă. D r e p t civil. 8. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. 6. 3 ore săpt. Seminar: S'a tratat şi s'au făcut colocvii cu studenţii asu­ pra diferitelor părţi din materiile ţinute la curs. Cătuneanu. Grigorie Pop „Ori­ ginea şi condiţiunea proprietăţii în România". Catedra I. 1 seminar). Drept constituţional. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. 5. A tratat materiaCluj / Central University Library Cluj Lucrări de seminar: S'au citit. Ionescu. catolic şi protestant. catolică şi protes- . S'a predat materia prevăzută în program. Profesor titular: Ion C. ANUL II. în scopul de a le desvolta spiritul juridic şi a-i deprinde cu soluţionarea problemelor de drept. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. D r e p t bisericesc.34 4. E c o n o m i a politică Catedra I. fixate Marţea şi Miercurea (2 curs. Iulian Nicoară „Arta legiuirii". Profesor titular: Lazar Iacob. cu de­ osebită considerare la biserica ortodoxă. persoane şi bunuri. Istoria izvoarelor dreptului bisericesc ortodox.

35

:tantă. Dreptul particular al Cultelor în România. Raportul dintre Stat şi Biserică. Dreptul de Stat în România (regimul cultelor). Seminar: Aprofundarea legii pentru regimul Cultelor şi Concordatului cu Sf. Scaun. 9. Economie politică. Catedra II. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: George Strat. A tratat Istoria doctrinelor economice. Lucrări de seminar: Conferinţe ţinute sub personala su­ praveghere şi îndrumare a titularului catedrei asupra urmă­ toarelor probleme şi de către studenţii indicaţi mai jos: a) Economişti români şi străini Ştefan Zeletin, omul şi opera sa economică şi sociologică de către Dinică Dtru cu ample dis­ cuţii ce au durat 2 şediţe. Charles Gide, analiza operei sale de Rădulescu Florian 2 şedinţe. 'Werner Sombart, cercetarea operei şi teoriilor sale asupra formaţiunei capitalismului mo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dern de Dobo Anton 3 şedinţe, b) Curente doctrinare. 1. Cooperatismul. Consideraţiuni generale asupra evoluţiei sale în Occident şi vechiul regat — de către Bocian Valentin. 2. Cooperatismul în Transilvania şi cu specială privire la Saşi, de Barabassy Ladislau. 3'. Bolşevismul în faza aşa zisă Stalinistă, de Petrescu Paul. Discuţiunile seminarului asupra acestui ciclu au durat 6 şedinţe, c) Monografii asupra economiei na­ ţionale: 1. Industria aurului în România de Chira Aurel; 2. Industria metalurgică în România de Pălăgieşu Mircea. 3. In­ dustria lemnului în România de Păsăraru I. 4. Banca Naţio­ nală a României şi politica creditului şi a scontului în epoca de după războiu de Cerghizan Vasile. Discuţiunile asupra subiectelor dezvoltate în acest din urmă ciclu au durat 7 şe­ dinţe. Lucrări practice în care s'au făcut exerciţii de cerce­ tări bibliografice, de analize statistice precum şi un număr de colocvii asupra materiei generale a Economiei politice şi Is­ toriei doctrinelor economice au avut loc într'un număr de 12 şedinţe. La toate lucrările de seminar au luat parte în mod regu­ lat un număr de 50—60 studenţi.

36

IO. Drept administrativ. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea. Prfesor titular: Vaier Moldovan. A tratat materia prevăzută în program. 11. D r e p t civil. Catedra III. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Incapacităţile în dreptul civil roman, curs predat în pri­ mul semestru. S'a tratat noţiunea de capacitate şi clasificarea incapacităţilor. Teoria generală a obligaţiilor curs predat î a al doilea semestru. Probele şi actele de stare civilă, curs pre­ dat în comun studenţilor anului I I licenţă şi studenţilor dela doctorat. II. Lucrări de Seminar: (1 oră săptămânal fixată Lunea). A ) Referate BCU Cluj / Central University Library Cluj rezumând: (6 şedinţe). Au întocmit referate, cărţile studiate, următorii studenţi: 1. Rădulescu Florian de­ spre „L'Unification internaţionale du droit prive" <de Rene Demoque; 2. Năstase Nae despre „L'Esprit du droit chez Ies anciens" de T. Rothe; 3. Masca Vasile despre „Le droit subjectif" de Octavian Ionescu; 4. Teodorescu Gabriela despre „La Copropriete d'un bien" de A.-Ionaşcu. Referatele au fost însoţite de interogaţii, critici şi discuţiuni. B) Conferinţe (11 şedinţe). Au ţinut conferinţe, urmate de critici şi discuţiuni, următorii studenţi: 1. Dinică Dumitru despre „Uzufruct"; 2. Petrescu Paul despre „Dobândirea drepturilor reale"; 3. Barabassy Ladislau despre „Servituti"? 4. Dobo Anton despre „Publicitatea imobiliară"; 5. Bocian Valentin despre „Acţiunile posesorii"; 6. Dâmboianu Valeriu despre „Uniunea liberă"; 7. Cerghizan Vasile despre „Avocaţi şi magistraţi"; 8. Simon Tiberiu despre „Interpretarea drep­ tului". C) Lucrări practice (15 şedinţe). a) Exerciţii de cercetări bibliografice şi jurisprudenţiale. S'au ţinut 4 şedinţe în scopul de a deprinde pe studenţi cu

37

cercetările de doctrină şi jurisprudenţa necesare pentru în­ tocmirea unui studiu sau pentru prepararea unui proces. b) întocmirea unui studiu cu colaborarea unei echipe de studenţi. S'a întocmit un studiu despre „Declaraţia unila­ terală de voinţă şi efectele ei juridice" cu colaborarea exclu­ sivă a următorilor studenţi: Chira şi Pălăgieşiu (pentru doctri­ na română), Dinică şi Petrescu (pentru doctrina franceză), Simon (pentru doctrina germană), Tereanu şi Mesaroş (pen­ tru doctrina dreptului local), Bocian şi Rădulescu (pentru ju­ risprudenţa română), Pantazescu şi Suciu (pentru jurispru­ denţa franceză), Masca (pentru dreptul comparat). Redacta­ rea finală a fost făcută de studentul Dinică. Planul lucrărei, materialul adunat, sistematizarea ideilor şi, la sfârşit, lucra­ rea însăşi, au făcut, în mod succesiv, obiectul discuţiunilor publice în seminar în cursul a 6 şedinţe. c) Desbaterea unui proces fictiv. In 5 şedinţe succesive s'a pregătit şi s'a desbătut de către studenţi, în faţa unei instanţe fictive compusă din studenţi, un proces de responsabilitate (accident de automobil).Central University Library Cluj excepţiile BCU Cluj / Acţiunea, întâmpinarea, .procedurale, pledoariile în fond şi sentinţa, toate întocmite de către studenţi, au fost discutate şi corectate în şedinţele de seminar cu participarea tuturor studenţilor. D) Colocvii (12 şedinţe). S'a discutat sub formă de inte­ rogări şi răspunsuri o mare parte din materia predată la curs şi anume: Incapacităţile şi Isvoarele obligaţiunilor. Circa 50 de studenţi, făcând dovada unei suficiente aprofundări a ma­ teriei, au fost dispensaţi de examenul final, în ce priveşte aceste părţi ale cursului. 12. Drept penal ş i procedură penală. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, î seminar) Profesor titular: Traian Pop. S'a predat materia prevăzută în program. 13. Legislaţia agrară şi industrială. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Liviu Lazar. S'au ţinut cursuri asupra materiei din program.

38

14. Statistici». 2 ore săptămânal fixate Marţea (1 curs, 1 seminar)^ * Profesor titular: Andrei Sigmond. S'a tratat materia prevăzută în program. 15. Politica. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Casiu Maniu. A tratat materia prevăzută în program. Anul I I I . 16. Drept internaţional public. 3 ore săpt. fixate Marţia şi Miercurea (2 curs, 1 seminar).. Profesor titular: George Sofronie. S'a ţinut un curs general de Drept Internaţional public„ privind principiile, instituţiile şi jurisprudenţa dreptului cla­ sic şi prezentându-se noile tendinţe la diferitele materii. In seminar,BCU Cluj / Central University Library Cluj s'au comentat şi interpretat diferite texte de drept internaţional pozitiv, privind mai ales drepturile şi in­ teresele României. Deasemeni s'au prezentat date bibliogra­ fice şi critice asupra diferitelor materii, cercetate în cadruL cursului. 17. Drept internaţional privat. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Iorgu Radu. S'a tratat materia prevăzută în program. ÎS. Ştiinţa şi legislaţia financiară. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1 Aprilie 1936). S'au ţinut cursuri asupra materiei prevăzute în program19. Drept civil. Catedra I. 3 ore săptămânal fixate Marţea, Miercurea şi Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela I Iulie 1936).. A tratat materia prevăzută în program.

89

20. D r e p t civil Catedra IV. Profesor titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat în patru ore de curs săptămânal, Capacitatea persoanelor şi Succesiunile ab intestat. S'au făcut lucrări de seminar cu studenţii, 2 ore săptă­ mânal, tratându-se sub formă de colocvii „contractele spe­ ciale". Au luat parte la aceste lucrări circa 50 studenţi. Pe lângă aceste lucrări s'au mai ţinut conferinţe, cari au dat loc la discuţii contradictorii, de către Dnii studenţi Crişan Vaier tratând despre „Aspectul istoric al dreptului succesoral", Cornea Nicolae tratând despre „Dreptul de succesiune al soţului supravieţuitor", Popescu Ioan tratând despre „Forţa majoră în dreptul civil", Issekutz Ioan tratând despre „Fideicomisele familiare". 21. Drept comere'al. Catedra I. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, 1 seminar) - Profesor titular: Petre Poruţiu. Istoricul dreptului comercial. Izvoarele dreptului comer­ cial. Codul şi celelalte legi comerciale. Economia codului co­ mercial român, transilvănean şi bucovinean. Uzurile co­ merciale. Actele de comerţ în codul român, transilvănean şi buco­ vinean. Comerciantul. Societăţile comerciale. Seminar: Demonstraţiuni practice cu privire la materia desvoltată. 22. Drept comercial. Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: C. Petrescu-ErCea. A tratat Isvoarele dreptului comercial. Actele de comerţ. Comercianţi. Societăţile comerciale. Societatea în nume co­ lectiv, în comandită simplă, anonimă, în comandită cu ac­ ţiuni. Lichidarea. Societăţile civile sub formă comercială. Condiţiunea juridică a societăţilor străine. Asociaţiunea în participaţiune.

40 Lucrări de seminar: Anul III. 1. Iuhas Leontin, Auxiliarii comercianţilor, 2. Lechinţan Grig., Mandatarii comerciali şi comisionarii, 3. Issekutz Ioan, Actele de comerţ după legea aplicabilă în Transilvania, 4. Vasiliu Clonstantin, Mijlocitorii comerciali. Anul IV. 1. Iliescu Aurel, Actele de comerţ subiective, 2. Farkas Ladislau, Despre firme şi embleme, 3. Gitta Antoniu, Registrele comercianţilor, 4. Floriţa Ion, Teoria actelor uni­ lateral comerciale. 23. Procedură civilă. Catedra I. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Joia. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat materia prevăzută în program. 24:. Central University Library BCU Cluj /Procedură civilă. Cluj

Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (1 curs, 1 seminar). Prof. titular: Victor Cădere (în concediu până la 30. IV. 1936) Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. A) Cursul predat de prof. Aurelian R. Ionaşcu: a) Prin­ cipiile generale de procedură civilă, b) Acţiunea în justiţie, c) Jurisdicţiunea, d) Organizarea judiciară, e) Competinţa. B) Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria ge­ nerală a execuţiei silite; b) Execuţia silită imobiliară după procedura locală şi procedura civilă română. Lucrări de seminar. S'au făcut sub conducerea prof. Au­ relian R. Ionaşcu colocvii din materia predată la curs şi s'a desbătut un proces fictiv cu colaborarea exclusivă a stu­ denţilor. 25. Politica aocială. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. A tratat materia prevăzută în program.

II. Cursuri de doctorat.
1. Drept roman. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Ion C. Cătuneanu. Pandecte. 3. Drept roman. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. A ţinut cursuri despre organizarea statului roman.
BCU Cluj / Central University Library Cluj Catedra I.

3. Drept civil

1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela 1. VII. 1936) A tratat despre gaj şi ipotecă. 4. Drept civil. Catedra II. 1 ora săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Bogdan Ionescu. A tratat Prescripţia în dreptul civil român, 5. Drept civil. Catedra III. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Probele şi Actele de stare civilă în dreptul civil român şi în proectul noului cod de procedură civilă. S'a tratat de­ spre a) Teoria generală a probelor, b) Mijloacele de probă admise de legea română, c) Actele de stare civilă după legea din 1928.

42
6. Drept civil. Catedra IV. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesr titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat Responsabilitatea pentru faptul altuia şi Efecteleobligaţiilor. 7. Drept bisericesc. 1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Lazar Iacob. Biserica şi Statul. Evoluţia istorică a raporturilor dintre Biserică şi Stat. 8 Drept constituţional. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Romul Boilă. Constituţionalismul. 9. Drept administrativ. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. BCU Cluj / Central University Library Cluj Profesor titular: Vaier Moldovan. A tratat despre Justiţia administrativă. IO, Drept penal şl procedura penală. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Traian Pop. Dreptul penal special. 11. Procedură civilă. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat despre natura juridică a căilor de atac şi căile de atac în procedura civilă în vigoare. 13. Procedură civilă. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Prof. tit.: Victor G. Cădere. (în concediu până la 30. IV. 1936). Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria căi­ lor de atac împotriva hotărârilor iude^.ătoreşti; b) Despre re­ curs.

Politica. Teoria şi practica principiului naţio­ nalităţilor (cu specială referire la tratatele de pace din anul 1919—20. Catedra I. Natura juridică a dreptului internaţional privat. Elemente de politică mondială modernă. 1 oră săptămânal fixată Joia. Petrescu Ercea. Profesor titular: Casiu Maniu. generală a probaţiunei judiciare. Aurelian R. 15. b) Mijloacele de probă a d ­ mise de legea română. Istorie dreptului român. Drept comercial. 14. 17. Cambia (istoric şi drept comparat). 1 oră săptămânal fixată Marţea. Drept internaţional public. 13. Profesor titular: Petre Poruţiu. Profesor titular: Iorgu Radu. Teoria generală. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. ÎS. Profesor titular: Dimitrie Mototolescu Influenţa dreptului romano bizantin asupra dreptului privat roman şi a dreptului civil actual cu privire la succe­ siunea soţului supravieţuitor. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a tratat despre 1. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. 1 oră săptămânal fixată Joia. Drept comercial. competinţa şi acti­ vitatea Societăţii Naţiunilor.Cursul predat de prof. Profesor titular: C. 2. Cursul de Drept comercial comun pentru licenţă şi doctorat. . organizarea. 16. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Ionaşcu: a) Teoria. Catedra II. Profesor titular: George Sofronie. Drept internaţional privat.

B. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Economia politică. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1. 1 oră săptămânal fixata Marţea. Venitele Statului.19. BCU Cluj / Central University Library Cluj 22. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. 24. Profesor titular: Andrei Sigmond. Profesor titular: D. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Ştiinţa şi legislaţia financiară. Economia politică. Profesor titular: George Strat. Catedra I. Teoria statisticei. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Problema poporaţiei în lume. 1936). Statistica. IV. 21. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Legislaţia agrară şi industrială. . 23. Ionescu. Asigurările agricole şi despre dreptul de grevă. Catedra II. Profesor titular: Liviu Lazar. Raportul dintre politica socială şi celelalte ştiinţe sociale. Principiile politicei economice. Politica socială. 20.

2. social. Ripert (Curierul judiciar. 5. nr. 1935. „Prezentul" economic. An. 1935. 2. 2. b) Regimul democratic şi dreptul civil modern.€) АСТШТАТЕА ŞTIINŢIFICA 1. 1. G. social. (160' pag. 1935. Dela Carteluri la înţelegeri industriale. Bordeaux şi Lyon. Cinq conferences faites dans Ies Universites francaîses. VIII. „Cooperaţia" Bucu­ reşti. „Cooperaţia" Bucureşti. VIL 1935. „Adevărul" Bucureşti. Studiu critic a operei prof. 1935. 8. No. 1. Nicolae Ghiulea. Cădere. 1935. Problema limitării numărului studenţilor. Bucureşti.). 6. social. V I I . Prof. „Cooperaţia** Bucureşti. 18. Bucureşti. Victor G. An. finan­ ciar. Prof. I I I . Bucureşti. Avem prea mulţi titraţi? „Adevărul" Bucureşti 19. Publicaţii: a)! Questions juridiques et diplomatiques roumaînes. 7. 8. 9. No. 3. . 1936. Dl Victor Cădere a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris precum şi la BCU Cluj / Central University Library Cluj Universităţile din Lille. I I I . financiar. 26. IX. IX. 2 2 din Iunie 1936). No. „Prezentul" economic. 4. Spiritul cooperatist. financiar. Controlul Cartelurilor. 1935. Studii şi articole de politică economică şi politică socială. 7. Paris. III. 1935. A făcut deasemenî o comunicare la Societatea de legislaţie comparată. Cooperaţia încătuşată. Sistemul economic cooperativ. An. Economicul primează politicul. Conferinţe: Invitat oficial în schimbul de profesori dintre Universi­ tăţile franceze şi române. „Prezentul" economic.

so­ cial. „România Agricolă". „Auto-jurnal" An. „Dreptatea". 18 şi 21." Bucureşti. 1935. 27. 1935. Bucureşti. Bucureşti. „Dreptatea". III. 1935. Principiile unui nou Statut al funcţionarilor publici. 1935. 1935 An. 24. „Adevărul". „Prezentul" economic. No. social. Rolul Statului în viaţa economică. Echilibrul bugetar sau echilibrul economic? „Excel­ sior" economic. IX. Bucureşti. Bu­ cureşti. 1935. 1935. No. 10. 8. III. III. . Lupta pentru autonomia cooperaţiei „Cooperaţia". An. An. Desfiinţarea Cartelurilor. 1935. An. No. Bucureşti. Bucureşti 1935. 4. Ce ar trebui să fie o lege a meseriilor. VIII. 1935. „Revista Muncă. soc. Problema zilei: Cooperaţia. Un proiect bizar al Ministerului Muncii. VIII. An. 1935. social. Politica socială pentru ţărănime. 10. Scumpetea vieţii. Condiţiile necesare ale unei bune valorificări a cerea­ lelor. No. 11. 15. 19. No. Bucureşti. 16. IX. Cooperaţia şi automobilismul. 14. Economia. No. II. 24. 12. III. 30.. 11—12. 20. finan­ ciar. 8. 1935. Bucureşti. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. 8. sănă­ tate şi ocrotire soc. 46. XI. IX. 1935. politică. Bucureşti. „Revista de studii so­ ciologice şi muncitoreşti". 1935. „Excelsior" economic. Soluţia problemei economice. Valorificarea cerealelor. 22. „Tribuna financiară". 34. 1. I. 23. 1935. „Excelsior" economic. An. No. IX. Bucureşti. „Prezentul". No. 1935. Libertatea muncii. 11. financiar. „Zorile". 21. Bucureşti. 13. „Libertatea" econ. Autonomia asigurărilor sociale „Monitorul muncii şi asigurărilor sociale" Bucureşti. 14. Noua organizare a meseriilor. 10. I. „Prezentul". 24. Bucu­ reşti. An. 26. XI. „Excelsior". 25. Revistă de economie politică şi finan­ ciară. Lupta contra Cartelurilor. Bucureşti. Bucureşti. financiar. social. 1935.46 9. 135. 1. Bucureşti. 14. Asigurarea muncitorilor agricoli. IX. I I I .. 17. No. An. 1935. VIII. 1935. cult. 1935. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1935. 28. I. financiar.

XIII. 16. Proprietate funciară neeconomică. P. 1936. A. „Prezentul". Sărbătorirea profesorului Paul Negulescu. „România agricolă". 1936. 1935. . E. 2. 40. XII. Bucu­ reşti. Valoarea avantajelor acordate de Stat. 38. III. No. I. 37. 1936. „Zorile" Bucureşti. secţia Basarabia „Viaţa Basarabiei"." Bucureşti. Martie 1936. „Adevărul". 1935. No. An. Disciplinarea profesiunilor. Bucureşti. Mai 1936. 24. Problema cooperaţiei agricole. An. 4—5. IV. 1935. Munci Săn. 30. 1936. „Societatea de mâine". III. An. 44. 19. 35. Bucureşti. „Rev. An. Bucureşti. A. „Prezentul". An. Bucu­ reşti. Sindicatul rural de magazie sătească. A. II. Comasarea proprietăţilor agricole. 3. Economia agricolă şi cooperaţia. Bucureşti. „Prezentul" Bucu­ reşti. XII.-nal.47 29. 4. R. „România agrico­ lă". 29. Bucureşti. R. „Prezentul". 1936. An. Bucureşti. 2. XIX. A. „Independenţa Economică". 6. Chişinău An. 46. Orientarea profesională. „Prezentul". 1936. IV. Comerţ exterior şi negocieri. No. 1. 41. 1936. 25. 14. 39. 47. No. 1936. Perspective economice şi sociale. 32. „România Agricolă". 5. Dela Economie la Diplomaţie. 1935. 1936. II. şi Ocrot. II. II. Bucureşti. 1936. Bucureşti. 33. Bucureşti. 1936. 45. 42. 48. 1936. „România agricolă". 15. „Prezentul".' No. An. Cooperaţia agricolă. I. Conferinţă la Institutul social român. „Prezentul". II. 34. Statistica anarhică. 43. 11. Originile sindicatului prof. II. I. No. cooperaţiei. Bucureşti. 20. La mormântul Regelui George alLibrary Cluj BCU Cluj / Central University V-lea. soc. 14. Bucureşti. 36. Fărâmiţarea proprietăţii rurale. Bucureşti. 1936. 1936. An. 31. „România -agricqlă" Bucureşti» 1936. I. II. I. Asigurarea ţăranilor. „Adevărul". Organizarea Statului ţărănesc. „Adevărul". No. Bucureşti. 24.

Este necesar un nou Statut al funcţ. Bucu­ reşti. . Unificarea legislativă: A colaborat. An. 54. 27. 1936).48 49. „Prezentul". Bucureşti. 2. 1936. „Excelsior". Noua politică socială a Franţei. Capitol introductiv Ia istoria concordatelor postbelice. 4. Prof. 1936. 51. BCU Cluj / Central University Library Cluj Arad. 1936. IV. Lazăr Iacob. curs litografiat^ Cluj. cartea moştenirilor ab intestat şi testamen­ tare (titlul I ) . c) Probele şi actele de stare civilă în dreptul civil român. No. sociale. muncii.. Asociaţie agricolă. 1936. 2 voi. 1936. IV. la întocmirea proectului noului cod civil. 2. Obştii de comasare. Prof. 24. Bucureşti. Politica scaunului papal. 5. săn. (CIuj„ Arad. Tot despre obştiile de comasare. 50. 1936. 12. Bucureşti. 26.. d) Teoria generală a obligaţiilor. Socializarea întreprinderilor industriale. muncii. Ionaşcu. An. 7" ' Publicaţii: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. 55. b) Mijloacele juridice de protecţie a sănătăţei în căsăto­ rie şi în afară de căsătorie. şi ocrot. Biserica dominantă în raport cu celelalte Culte. Bucureşti. „Prezentul". 1936. Aurelian R. 7 r / Publicaţii: 1. sociale. publici. Sindicatul agricol. 1936. IV. Bucu­ reşti. 52. V I . Cluj. IV. şi ocrot. Buc. curs litografiat. „Prezentul". Conferinţe: 1. IV. 1936. „Rev. No. în calitate de consilier temporar la secţiu­ nea a Il-a a Consiliului Legislativ. Bucureşti. Cluj. săn. 3. 1936. Bucureşti. 1936. IV. „Adevă­ rul". Biserica dominantă şi egală îndreptăţire a Cultelor. Patronat suprem şi regi apostolici (Oradea 1935). 2. 3. „Rev. 53.

Conferinţă ţinută la Careii Mari: BCU Cluj / Central literatura universală. conferinţă ţinută la Primăria din Cluj în cadrele ciclului or­ ganizat de Gruparea Femeilor Române. Prof. (Extrait des Melanges „Paul Negulesco") Bucarest 1935. 265. Curs de Drept Comercial. 5. Petrescu-Ercea. (Premiată de Ziarul „Universul") Bucureşti 1936. o biografie. Tiberiu Moşoiu. 3. conferinţă ţinută la Universitatea din Cluj în cadrele ciclului organizat de Soc. C. 1936. en dehors de la guerre. Prof. 7. Prof. Conferinţe ţinute în Cluj: 1. Problema miracolului înUniversity Library Cluj Conferinţă ţinută la Bucureşti: 4. La Oradea: c) „Problema juridică a sănătăţei în căsăto­ rie". b) Moyens d'assurer le progres du Droit et le respect de la Justice. b) Statutul civil şi politic al femeii în dreptul român. conferinţă ţinută la Primăria din Oradea în cadrele ci­ clului organizat de Ateneul Român. 6.49 Conferinţe publice: La Cluj: a) „Certificatul prenupţial în dreptul comparat". Doctrina Statului Naţional-Democrat. Studenţilor în drept. (Extrait de „La Revue de Droit International") Geneve 1936. Scoasă şi în bro­ şură la Tip. Neculai Milescu Spătarul. 2. Societăţile comerciale (li'-Bgrafiat). Evoluţia gândirii politice juridice a Românilor Ar­ deleni până la unire. Studii publicate: a) Principiul Naţionalităţilor în Tratatele de Pace din 1919—20. AKUARTJLl 9 3 5 / 3 6 4 . Vaier Moldovan. pag. c) Les rapports entre le Droit International et le Droit Interne â la lumiere du principe de l'unite du Droit Public. George Sofronie. Prof. Unirea Românilor în lumina istorică. 8. Naţ.

c) Primatul Statului Naţional In noua Comunitate Internaţională (la „Acţiunea Patriotică"). No. 4. Arhiva. a. Bucureşti 1936. h) Contribuţiuni la o reconstrucţie a dreptului minori­ tăţilor. (ediţia franceză a lucrării premiate de ziarul „Univer­ sul"). 7 Septembrie). 1936. Noembrie). pag. k) Fenomenul Războiului şi Angajamentele Internaţio­ nale. 1936. BCU Cluj / 1936. (In „Revue de Transylvanie". D. e) Concepţia franceză despre Societatea Naţiunilor (In 1919 şi astăzi). note. Revista <le Drept Public. Sub presă. Guşti") Bucureşti 1936. şi Ion Lapedatu). i) Les Lecons de la Petite Entente (In „La Tribune de la Petite Entente" Paris. b) Franţa şi Societatea Naţiuni­ lor (la „Alliance Francaise"). Cluj. j) La Petite Entente et la Reforme de la Societe des Nations. (La „Universitate" cu ocazia inaugurării anului universitar 1935—36). (In „La Tribune de la Petite Entente". Bucureşti. 1936. No. 90. g) Problema Păcii şi Factorul economic. (Note şi idei sistematizate). Le Principe des Nationalitćs et les Traites de Paix. Diferite articole. f) Problema organizării securităţii colective. Ediţia a Il-a Cluj 1936. (In „Omagiu Prof. recenzii în: „Revue de Droit In­ ternational" din Geneva. No. (Din „Oma­ giu Profesorului D. 440. „Revue de Transylvanie". Alex. Cluj 1936. du 19 Juillet 1936). în lumina an­ gajamentelor internaţionale. etc. (In „Revista Cursurilor şi a Conferinţelor". (A propos des debats de Geneve.50 d) Le caractere internaţional du probleme des Habsbourgs. pag. 1935). Conferinţe publice: La Cluj: a) Fenomenul războiului în lumina angajamen­ telor internaţionale. b) Curs despre Societatea Naţiunilor (Principiile Pactu­ lui din 28 Iunie 1919 şi comentariul lor juridic). (In „Revue de Transylvanie" Bucu­ reşti a. Cursuri: a) Curs de Drept Internaţional Public. N. â la XVII-e Assemblee). No. Paris 1936. du 28 Juin 1936). Central University Library Cluj I) La Petite Entente et les divers projets de modification du Pacte de la S. .

Hermann & Co. La Sibiu: Evoluţia Statului naţional şi caracterele sale actuale. 3. II diritto come mezzo tecnico del Spirito. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. . Eugeniu Sperantia. Note şi impresii dela primul congres de filosofie ştiin­ ţifică. de Filosofie. La Bucureşti: Transformările dreptului războiului. în rev. 1936. (Extras din „Gând Ro­ manesc) Cluj. Paris. (La „Teatrul Naţional" în cad­ rul „Ligii Culturale"). Civilizaţie şi spiritualitate (art. La Oradea: Intangibilitatea hotarelor noastre („Extensiu­ nea Universitară şi „Astra"). (La „Astra"). 6. Recherches sur Ies propositions interrogatives. La Cernăuţi: Criza securităţii colective. 5. 8. (La „Universitate" în cadrul „Grupării universitare pentru Societatea Naţiunilor"). La Careii-Mari: Apărarea diplomatică a frontierelor Ro­ mâniei (la „Astra").) Cluj. 1936. Editat de Universitatea Cluj) 1936. La Alba-Iulia: Respectarea şi denunţarea Tratatelor. 4. (La „Soc. Lecţiuni de Enciclopedie juridică cu o introducere is­ torică în Filosoţia Dreptului (1 voi. Iorga"). Gând Ro­ mânesc") Cluj. (Intre securita­ tea militară şi cea diplomtică). No. 264 pag. Praf. Glose la goana antimetafizică (Art. (Extras din Travaux du I-er Congres International de Philosophie scientifique) Edit. La Vălenii de Munte: Problema ilegitimităţii denunţărilor unilaterale de Tratate („Universitatea populară N. Bucureşti. Studenţilor Alba). Naţ. 1935. 1935). (Extras din Rev. (Extras din Rivista Inţernazionale di Filosof ia del Diritto) Roma. Bucureşti 1936). Principii fundamentale de filosofie juridică (1 voi. „Cele trei Crişuri". 1936. 2. 3—4. în rev. ~7. 1936. îna­ inte şi sub regimul Soc. Clartea Ro­ mânească. Publicaţii.51 *d) Soarta Tratatului de la Locarno (la „Societatea studenţilor în Drept"). 1. Definiţia şi condiţiunile ştiinţei.

No. B) Ierarhia socială (idem) Oradea. T Martie 1936. editura R. 16. 177—180). 87. Financiară An. Rev. 7. Buget şi Gospodărie Central University Library Cluj Bucureşti 1935. Ţara formelor sau de ce suntem săraci (Revista Adm. Din. 1936. 1936. p. 368 pagini.52 9. D) „Copil bun" şi „copil rău" (Cercul didactic) Cluj. 96. 1935. Curs de Istoria doctrinelor economice. p. antichitate şi până la constituirea liberalismului clasic. No. („Libertatea'^ Anul III. 10. 4. IX. 4. p. Incoherenţa politicei noastre economice (Revista Adm. 8. 9. 11. socială. p. Agonia Cooperaţiei române. 6. 1 p. C) Ierarhia socială (idem) Hunedoara. Cioflec Cluj 1936. 3. IX. 1935. III. Bucureşti. Problema Universităţilor noastre („Libertatea" Anul I I I No. Anul IX. No. 29 Martie. No. Financiară. p. 2fr Decembrie. p. 2—5). 1935. 1—3). 8. Războiul din Africa şi poziţia României. 2—5. Cluj. 10. Elogiul libertăţei („Libertatea" Revistă economică. Pentru ce este liberalismul impopular („Libertatea'^ anul III. 2. 92 p. No. 1. 13. Conferinţe: A ) Ierarhia socială (Extensiunea universitară). No. George Strat. No. 336-339). 5. Dare de seamă despre a treia ediţie din „Lezioni di FiL del Diritto" de Giorgio Del Vecchio. p. 304—307). culturală. No. 4—7). 1936. Un veac de evoluţie a economiei româneşti („Liberta­ tea" Anul I I I No. An. („Libertatea" Anul I I I . Financiară An. 3—5). Imperiul britanic şi pacea lumii („Libertatea". 15. Partea I. 12. 1935. 1935 p. 89. p. 8 Febr. . Anul IV. 22. a) Publicaţiuni. de Filosofic Bucu­ reşti. An. 2. No. 1-5). Prof. No. 12. 20. IX. po­ litică. 112—116). Comerţul internaţional (Revista Adm. 224-227). 1 p. 52—64—84). Sport şi Sportomanie („Libertatea" Anul III. BCU Cluj / (Revista Administraţia Financiară 3.

Anul X. •(„Libertatea" Anul IV. p. 46). („Libertatea" Anul IV. 249). 97—99). 16. („Libertatea" Anul III. „Moralitatea economiei dirijate". 158). 29. 126). 44—49). Civilizaţia grecească şi începuturile ştiinţei economice. No. („Liber­ tatea" Anul III. („Libertatea" Anul III. p. 24. 21. Civilizaţia romană şi gândirea economică. No. C. 174). p. 100 p. 1—3). Jubileul de 30 de ani al Neamului Românesc. Aristot economist. („Libertatea" Anul III. 28. I. p. 193—195. 25. 15—16 p. (Revista Adm. 30. 26. Note dintr'o călătorie prin ţară. Anul X. p. „Istoricul desvoltării economice şi financiare a Ro­ mâniei". 19. Congresul economic al Ardealului.53 14. Despre nevoia de a cunoaşte şi aprofunda studiul doc­ trinelor economice. 23. p. Anghel". Financiară. („Libertatea" Anul III. („Argus" număr jubilar pentru 25 de ani de apariţie 1936). 30). („Libertatea" Anul III. 15. 18. 40—43). „Edgard Allix" — omul şi opera. 8 p. „File rupte". înţelesul şi valoarea unei doctrine economice. 13—14. 113—117). începuturi de doctrine economice în opera lui Socrate şi Xenofon. . Bucureşti 1936. „Academia Română". No. p. 9 şi 10. („Libertatea" Anul IV. I V . „ C D . 18. („Liberta­ tea" Anul IV. 270). 20. 17. Paul Demetrescu: „Dreptul bancar" („Libertatea" An. Albumul Lunii Bucureştilor. („Libertatea" Anul III. No. p. Filitti: Proprietatea solului în Principatele româ­ ne până la 1864. 110). p. Financiară. 4. 228—233). 1936. Comerţul în Evul Mediu. 22. 51-53). 27. („Libertatea" Anul III. 47). Potenţialul şi viitorul economic al oraşului Bucureşti. 32. p. 34. 32). No. 31. 3. p. p. („Libertatea" Anul III. („Libertatea" Anul IV. 129—131. p. 150-151). Socialismul grecesc şi gândirea economică a lui Platon. No. 33-35. Scurtă privire asupra econo­ miei medievale. („Libertatea" Anul IV. (Revista Adm. pag. p. 279-281). 33. b) Recenzii. „însemnări ieşene". 384). 7. („Libertatea" Anul BCU Cluj / Central University Library Cluj IV. No.

(„Libertatea" An. No. . 20 p. 172—173). 5.54 35. Depopularea Franţei. Cluj. No. Braşov. p. în ciclul conferinţelor organi­ zate de Şcoala Superioară de războiu. 43. 36. Economia românească în veacul al XIX. 12 p. c) Conferinţe. („Libertatea" Anul IV. Conferinţe ţinute In cadrul ciclului organizat de Şcoala Politechnică din Timişoara în anul 1936. Câteva precizări asupra liberalismului mo­ dern. 11. (Ciclul organizat de Societatea Studenţilor în Litere şi Filo­ zofie din Cluj). Bucureşti. Ch. Jubileul „Astrei". Iuliu Valaori. Semnificaţia Unirei dela 1859. 4. („Libertatea" Anul IV. Christodorescu: O operă profesional. 38. („Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj bertatea" Anul IV. Bucureşti. 303). 6. 44. („Libertatea" Anul IV. ciclul conferinţelor organizate de Uniunea Intelectuală^ din Bucureşti în primăvara anului 1935. 42. C. Timişoara. doctrină de echilibru şi pro­ gres social. 8. IV. Bolşevismul. Profesorul Cezar Papacostea. 41. 320). Liberalismul. 128). 0 datorie imperioasă a zilei de astăzi. 7. 319). Idealul naţional şi problema tineretului nostru. 47). Bucureşti. 75). IV. O expunere a doctrinei liberale. 8. 2. No. 189). p. Jornescu: Producţia Agricolă funcţie socială. No. („Libertatea" Anul IV. No. („Libertatea" Anul IV. In­ stitutul Social Român secţia economică. 255). 20 p. p. 3. 1. 8. Colaborarea* Uniunei Camerelor de Comerţ şi de Industrie cu puterile pu­ blice. 40. (Libertatea" Anul IV. („Libertatea" Anul IV. 39. 19 p. ( „ L i ­ bertatea" Anul. Galaţi. Turismul birocratic. Onisifor Ghibu: Pe urmele împăratului Constantin ceV Mare. Timişoara. No. (Conferinţă ţi­ nută în cadrul Astrei din Braşov cu ocazia zilei de 24 Ian. 15-16 p. Ciclul confe­ rinţelor organizate de Academia de Export în sesiunea 19351936. No. 37. No. Naţiune. p. 5 p. Grigore Nandriş: „Viaţa Mareşalului Pilsudski. No. Paul Henry „Histoire Roumaine". naţionalism şi tineret. 128).

FACULTATEA DE MEDICINĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Pedel: Simion Runcan. . Decan: Prof. BOTEZ CORIOLAN TĂTARU IOAN DRĂGOIU VICTOR PAPILIAN CRISTEA GRIGORIU GHEORGHE MARTINESCU în anii univ. BCU Cluj / CentralX. Archivar: Ioan Saşcă. Dr.-23 1923--24 1923--24 1924--25 1925--26 1926--27 1927--28 1928--29 1929--30 1930--31 1931. Foştii decani.A) DECANATUL. 1935 2. Secretar: Mircea I. Profesori decedaţi. IULIU HAŢIEGANU. Dr. University Library 31. Curieri: Ştefan David şi Timoftei Chifor. Dactilografe: Otilia Cosma şi Măria Danciu-Ţigăreanu.-22 1922. Ajutor de secretar: Teodor Chir an. Ştefanuţ (doctor în ştiinţe politice). Prodecan: Prof. 3 Personalul decanatului. 1. IULIU HAŢIEGANU în anul universitar IOAN MINEA IAGOB IACOBOVICI CONSTANTIN URECHIA TITU GANE DIMITRIE NEGRU IULIU MOLDOVAN IOAN NIŢESCU TITU VASILIU MIHAIL A. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9» 99 99 99 99 99 99 99 1919--20 1920--21 1921. GHEORGHE BILAŞCU. DUMITRU MICHAIL.-32 1933--34 III. Impiegat: Elena Zugravu. Dr. 1932—33. 1934 până la Cluj şi dela 1.

(prin concurs). 3045—1934). A. A. 2. a) Profesori titulari. D. Profesor titular al catedrei de Bacteriologic Di­ rector al Institutului de Bacteriologie. al spitalului Brâncovenesc (prin concurs). Doctor în medicină şi chirurgie. născut în 1901 în comuna T g Bujor judeţul Covurlui. medic şef oto-rino-laringolog al S. născut în anul 1883. a Library Cluj şcolară pentru revizorii şcolari din Ardeal. Decorat cu Meritul sanitar cl. 1934 (I.Medaille des epidemies". Decorat cu medalia „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. în Bucureşti. la dispensarul Bonaparte Bucureşti. Fost intern al clinicii oto-rinolaringologice din Bucureşti. Doctor în medicină şi chirurgie dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. . fost intern al spitalelor Eforiei Civile (prin concurs). M. Decorat cu „Virtutea militară de aur". „Comandor al Coroanei". I-a ( I . A. Premiat al Academiei Româ­ ne. „Bărbăţie şi Credinţă". asistent şi docent la clinica I-a chirurgicală din Bucureşti. Fost Decan al Fa­ cultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. fost secundar al Eforiei spitalul Filantropia (prin concurs) şi preparator. No. Directorul clinicii oto-rino-laringologice din Cluj. T. Profesor titular al catedrei de Patologie generală şi experimentală. 251—1934). chirurg. No. în anul şcolar 1927—1928. născut în 1881. „Meritul Sanitar". Of. 2841. R. S. Mihail. S. R. In Cluj / Central University ţinut cursul de Igienă BCU anul şcolar 1921. Botez A. al spitalelor C.. Director al Institutului de Patologie generală şi experimentală. 3. medic oto-rino-laringolog al dis­ pensarului Lahovary din Bucureşti (C. 1. C. I.Personalul didactic. No. Buzoianu Gheorghe. Doctor în medicină şi chirurgie.) medic şef consult. D. Baroni Vitold. C. . R. Profesor titular la catedra de oto-rino-laringologie dela 1 Oct. Fost extern (prin con­ curs).

Născut la 19 Decembrie 1878 în comuna Caransebeş. V. Ioan Drăgoiu. Judeţul Bacău. 5. Consilier la Societatea Culturală Principele Clarol. Grigoriu BCU Cluj născut la 1 August 1883. Doctor în medicină şi chirurgie. 4. Director al Clinicei Medicale. Membru ales al Academiei de Me- . Vicepreşedintele despărţământului Cluj al Astrei. Şoimii Carp? ţilor. Severin. Membru al Ateneului Român. Doctor în medicină şi chirurgie. De­ corat cu Coroana României în gradul de Comandor. Crucea comemo­ rativă ( I . Preşedintele Soc. 6. Judeţul Alba. Membru în Comitetul Central al Ligii contra Tbc.58 medalia Victoria ( I . I. Haţieganu Iuliu. 7. Director al Institutului de Istologie şi Embriologie. Profesor titular al catedrei de Istologie şi Embriologie la Universitatea din Cluj de la 1 Decembrie 1924. Inspector general al „Străjerii ţării" pentru Ardeal şi Banat. Medicale pentru Educaţia Fizică Cluj. Direc­ tor al Căminului studenţesc Dr. Decorat cu: „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. Jud. Preşedintele secţiunii Me­ dicale şi Biopolitice a Astrei. prodecan în anii 1928—29 şi 1930—31. Profesor titular al catedrei de Semiologie medicală dela 15 Februarie 1930. Membre de la Societe d'etudes scientifiques sur la tuberculose. D. 3390—1921). 1744—1918). Goia Ioan. Ocna. Doctor în medicină şi chirurgie. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1931—32. D. născut la 21 August 1892. Prodecan în anii şcolari 1932—1933. Tine­ retului Român. Profesor titular de Clinică Gynecologică şi obstetricală dela 1 Octombrie 1919. în comuna Cristea. Directorul Clinicei Gynecologice şi obstetricale. / Central University Library Cluj Tg. în comuna Sohodol. R. Profesor suplinitor la catedra de Fiziologie de la 1 Aprilie 1935. Membru în Consiliul superior consultativ al Institutului superior de educaţie fizică. Medic veterinar. Profesor titular de clinică medicală dela 1 Octombrie 1919. Colonel în rezervă. 1933—1934 şi 1934—1935. născut la 14 Aprilie 1885 în comuna Dârja judeţul Cluj. Consilier technic la Oficiul Ed. R. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1919—20. Intrat în învăţă­ mânt la 15 Octombrie 1905 ca şef de lucrări la catedra de Fi­ ziologie şi Istologie dela Şcoala superioară de Medicină Vete­ rinară din Bucureşti. Fost decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1929—30. Preşedintele Soc. No. Babeş. No.

Profesor titular al Catedrei de MedicinăLegală din 1 Noembrie 1933. născut la 17 Decembrie 1878 în comuna Tulgheş.59dicină Române. Directorul Cli­ nicei neurologice. născut în anul 1882 în comuna Bogata de Mureş jud. Doctor în medicină şi chirurgie al Facultăţii de Medicină din Cluj. jud. Decorat cu răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Fost bursier al Fundaţiei' Rockefeller. Michail Dumitru. Prorector în anul 1927—28. judeţul Braşov. în anul şcolar 1925—26. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Vice-Preşedinte al Colegiului Medical al judeţului Cluj. f. 11. I. Putna. Doctor în medicină şi chirurgie. Preşedintele „Ast- . gerichtliche Medizin. Fost De­ can al Facultăţii de medicină şi farmacie din Cluj. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Comandor al ordinului Sf. Profesor titular de clinică oftalmologică. Pro­ fesor titular de clinică neurologică din 1919. I. Coroana României în grad de mare ofiţer. Diplomat în Medicină Legala a Facultăţii de Medicină din Rucureşti. Fost Ministru Subsecretar de Stat la Departamentul Muncii. Membru corespondent al Societăţii de Medicină Legală franceză. Prorector în 1931—32. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1920—21. I. Decorat cu Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Profe­ sor titular al Institutului de Igienă şi igienă socială. Berlin. Directorul Institutului de Igienă şi sănătate publică Cluj. Rector în anul şcolar 19261927. Directarul Clinicei Oftalmologice. 10. Kernbach Mihai. Doctor în medicină şi chirurgie. Fost Secretar General şi Inspector General sanit. Sava (medalia jugoslavă). Medic Căpitan în rezervă. 8. Turda. născut în anul 1886. Minea Ioan. născut la 3 Mai 1895 în comuna Vidra. şi de ocrotire al Ardealului. Fost deputat de Hunedoara. Comandor al Coroanei României. Senator de Arad. Moldovan luliu. Rector în anul 1930—31. Decorat cu medaille des epidemies. Doctor în medi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cină şi chirurgie. Ofiţer al Coroanei. Z. Membru şi fost preşedinte al Societăţii de Biolo­ gie Cluj. Cavaler al Legiunei de onoare (Franţa). Referent pentru România la Dtsch. Decan al Facultăţii de Medicină deladata de 1 Aprilie 1935. Membru al Societăţii de Medicină Legală germană şi membru al Societăţii de Biologie Paris. Medic Legist titrat al' Tribunalului Cluj. Fost Ministru al Ardealului în 1931. Ofiţer al Instrucţiunii franceze. 9.

Negru Dimitrie. •Coroana României în grad de mare ofiţer. Decoraţii: Cru­ cea de Război. 12.<60 rei". Răsplata muncii pentru învăţământ cl. în anul şcolar 1923—24. Crucea Meritul Sanitar cl. Medalia Răsplata Mun­ cii pentru învăţământ cl. I. Franceze de chirurgie din Paris. Membru al Asoc. Tecuci. Fost Conferenţiar definitiv de Semiologie chirurgicală. Prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj în anul şcolar 1931—32. I. 14. pentru Profilaxia cancerului din Cluj. Fost agregat onorific (1 Iulie 1932). în anul şcolar 1930—31. Prodecan al Facultăţii de Medicină în anul şcolar 1924—25. Doctor în medicină dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. I. Medic Colonel în rezervă. Director al Clinicei chirurgicale. I. Extern şi Intern al Eforiei Spitalelor •civile din Bucureşti. 13. Fost medic primar la Inst. Doctor în me­ dicină şi chirurgie. Directorul Institutului de Radiologie. I. Medic Colonel în rezervă. Docent. Profesor titular al catedrei de Radiologie dela 26 Ia­ nuarie 1923. Doctor în medicină şi chirur­ gie. judeţul Arad. Membru corespondent al Academiei Române. Inspector General Sanitar. Coroana României în gradul de Comandor. Covurlui. Pop Alexandru. născut la 31 Mai 1895. Profesor titular al catedrei de clinica chirurgicală dela 1 Noembrie 1933. născut la 17 Aprilie 1895. în co­ muna Buciumeni. Steaua României cu spade (cavaler). Papilian Victor. născut la 30 Decembrie 1883. Decret No. Mem­ bru al Societăţi Germane de Chirurgie din Berlin. Membru al Societăţii de Biologie şi al Societăţii de Antropologie din Paris şi a diferitelor societăţi ştiinţifice din ţară. Crucea meritul Sanitar cl. Cluj / Central University Libraryprofesor titular BCU Profesor agregat şi apoi Cluj al catedrei de Anatomie descriptivă şi topografică dela Facul­ tatea de Medicină din Cluj. Distincţiuni: Steaua României în gradul de ofiţer Decret No. născut la 17 Iunie 1888 în comuna Galaţi jud. Steaua României în grad de ofiţer. Director al Operei Române Cluj. Doctor în medicină şi chirur- . 2230—1933. directorul centru­ lui de Radiologie. Fost Decan al Facultăţii de Medi­ cină şi Farmacie din Cluj. Fost suplinitor al catedrei de Clinica chirurgicală dela 1 Au­ gust 1933. în co­ muna Chişineu. I. Popoviciu Gheorghe. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. jud. 15. Meritul Sanitar cl. 25930—1930. Fost De­ can al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj.

R. Titular la Clinica Infantilă dela 1 Martie 1935 şi suplinitor la Institutul de Farmacologie dela 1 Aprilie 1935. în comuna Comei jud. Referent la Zentralblatt fiir Hygiene. Forschung. Membru al Societăţii de Biologie. 60. Steaua României în gradul de Comandor. 4473—1929. de Sport din România. D. Răsplata Mun­ cii pentru Biserică cl. Ştiinţelor medicale. R. Profesor BCU Cluj / din University Library Cluj titular din 1 Mai 1934. (Deutsche balneologische gesellschaft). I. 16. Doctor în medicină şi chirurgie. Directorul Medical al Staţiunei bal­ neare Sovata din 1922. şi la Nervenarzt. I.454—1929. Fost şef de lucrări al Institutului de Farmacologie 1922—32. (Osterreische balneologische geselschaft).gie. . de Bal­ neologie germană. Titular al aceleiaşi catedre dela 1 N o embrie 1933 până la 1 Martie 1935. Director General al Soc. Române de Balneologie şi Climatologie medicală. în medicină. de Salvare. Vicepreşedinte al Soc. 17. Decorat cu Coroana României în grad de ofiţer şi de comandor. R. D. născut la 15 Mai 1889. Fost Di­ rectorul Căminului stud. Gynecologie. Membru pe viaţă al Astrei. Vice-Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale Cluj. Tătarii Coriolan. Preşedintele Societăţii de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Şef de secţie (inspector de puericultura) al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică din 1929. Tbc. Di­ rectorul Clinicei dermato-venerice. Kinderforschung. Membru al Societăţii de Balneologie austriace. Comandor al Coroanei României. al Fed. Preşedintele comitetului Regional Cluj. Fost Ministru al Ardealului. Profesor titular de clinică dermato-venerică dela 1 Februarie 1923. D. Premiat al Academiei Ro­ mâne. Kinderheilkunde. 27. Someş. Suplinitor al catedrei de Fiziologie dela 1 Octombrie 1932. Sturza Marîus. I. Membru în comisiunea Clinicelor. Membrul al Societăţii de chimie biologică (Paris). născut la 27 August 1876 în comuna Sepreuş. Distincţiuni: Coroana României în gradul de Comandor I. Membru al Soc. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. agregat de Balneologie şi fizioterapie prin concursCentral 15 Februarie 1931. Medalia Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ cl. Arad. I. Docent al Facultăţii de Medicină din Cluj (1926). Prof. Doctor în medicină şi Chirurgie (Iunie 1901) al Universităţii din Viena. jud. Vicepreşedinte al Soc. 804—1928. Prodecan în anul şcolar 1929—30. în anul şcolar 1928—29.

Crucea „Meritul Sanitar cl. Anatomice din Paris. Deputat University al Eparchiei Clujului BCU Cluj / Central sinodal Library Cluj (ales al districtului Zlatna). Crucea de Război. Comandor al Coroanei României.19. .•62 18. I. născut la 30 Octombrie 1883. Premiat al Academiei Române (Premiul Dr. Membru al Societăţii germane de Urolo-t gie din Rerlin (Oct. judeţul Făgăraş. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. născut la 29 Sept. Răsplata muncii pentru învăţ. Doctor în ştiinţe dela Sorbona. und Psichiatrie. cu spade (Decret R. Comandor al Coroanei României. . judeţul Fălticeni. Rieger şi Neuschotz în 1934 şi premiul Rieger în 1936). Doctor în medicină şi chi­ rurgie. 20. I . No. fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Pasteur din Paris din 1898—1922. D. Fost deputat de Sălaj (sesiunea din Iunie 1931). de Neurologie şi al Soc. Membru al Soc. Fost Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor (1931—32). cl. Profesor titular la catedra de Clinica boalelor Căilor Uri­ nare. 1890. fost director de la­ borator Bacteriologic în timpul războiului. Membre dans le comite de direcţion des „Arhives internâtionales de neurologie". 1928). 3372 din Martie 1930). în anul şcolar 1922—23. Fost Director al secţiunei medico-pedagogice depe lângă cli­ nica psichiatrică. Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. No. I. Internaţionale de Uro­ logie (Aprilie 1930). Membru colaborator al Revistei italiene Urologia. 8471 din Sept. Ţeposn Emil. Profesor titular de clinică psichiatrică dela 1 Octom­ brie 1919. etc. 3946 din 4 Decembrie 1931). Membru al Societăţii de Neurologie şi Psichiatrie din Elveţia Preşedinte al Soc. pe anul 1933—34—35 şi 36. Fost şef de lucrări de chimie biologică la Sorbona. Decorat cu Legiu­ nea de onoare franceză. de Biologie. Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor medicale din Cluj. Thomas Pierre. Referent la Zeitschrift fur Neurol. în comuna Cothăna de sus. " (Decret No. 1928). des Hopitaux de Paris. Distincţiuni: Ordinul „Coroana României" cu spa­ de în gradul de Cavaler (Decretul No. 1542 din 31 Mai 1934). ( I . Era. Medalia Regele Ferdinand I. în сбтипа Fălticeni. Membru al Soc. Director al clinicei psrchiatrice. Doctor în medicină şi chirur­ gie. 1920). Membru corespondent al Asociaţiei franceze de Urologie (Oct. Membru al Soc. Monitor al Clinicei Urologice Necker din Paris (anul 1921—22). Urechia Constantin. Franţa. născut la 12 Mai 1876 în Flavigny. Medic maior în rezervă. R.

jud.. Reg. al „Asociaţiunei". Anatomie Cluj. în comuna Chateau Thierry Franţa. Ofiţer al Coroanei Române. b) Profesori de onoare. 22. de Zoologie franceză şi membru în alte Socie­ tăţi savante franceze. de med. Membru corespondent al academiei româ­ ne. de Biologie din Cluj. născut la 4 Iulie 1870. Meritul Sanitar (Român). de Geografie din Lyon. . Fost preşedinte al Soc. Cavaler al Meritului agricol. Distincţiuni: Medic locote­ nent colonel în rezervă. născut la 8 Mai 1885. Ofiţer al stelei d'anjouan. I. Secretar Ge­ neral al Soc. Bărbăţie şi Credinţă cl. Paris. de Anatomie patologică. de medicină din Paris. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1926—27. Membru de onoare al Soc. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Membru de onoare al Soc. din Cluj. 1922. iar •dela acea dată profesor de onoare al acestei facultăţi. din Paris. Coroana Ro­ mâniei. de ştiinţe Cluj. Răsplata Muncii pentru învăţă­ mânt cl. Române de Istoria medicinei 1930. Fost profesor BCU Cluj / Central University Library Cluj angajat cu contract special pentru catedra de Istoria medicinei şi farmaciei dela 1 Aprilie 1921. Ofiţer al instrucţiei pu­ blice. Laureat al Institului şi al Acad. Profesor titu­ lar al catedrei de Anatomie patologică din Oct. Director al Inst. Medic Căpitan în camp. Cavaler al Stelei României de Războiu. Membru co­ respondent al Soc. Benemerenti cl. (Meritul Sanitar). Membru de onoare al Soc. Membru al Soc. „Meri­ tul Cultural". I. 1916—19. Doctor în Medicină şi ştiinţe. în comuna Hârlău. Vice­ preşedinte al Soc. Membru al Academiei Lyoneze. Ofiţer al Academiei. Cavaler al Legiunei de onoare cu titlul militar. Guiart Jules. fost di­ rector al Inst. Medalia Re­ gina Elisabeta cl. Vasiliu Titu. de Hematologie. Prodecan în anul şcolar 1927—28. Corespondent al Ac. de Istoria medicinei şi farmaciei.. Medic Maior în armata franceză. Medaille d'honneur des epidemies Franţa. ştiinţelor medicale din Cluj. până la 1 Iulie 1930. Preşedintele Societăţii Linneenne din Lyon 1931. Preşedintele R. Botoşani. Membru în comitetul de onoare al Con­ gresului de Istoria medicinei şi în comitetul Internaţional de Istoria medicinei.63 21. grad de Cavaler. I. de Anatomie Paris. I. Membru al Soc. med. Profesor titu­ lar de parasitologie şi Istoria naturală medicală la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Lyon.

Membru în comisia permanentă pentru rectificarea erorilor ştiinţifice a Comite­ tului Internaţional de istoria ştiinţelor. Membru în comitetul de redacţie al revistei Archeion (Roma). Doctor în medicină şi chirurgie. Membru în Consiliul general al Sănătăţii şi ocrotirei. Prof. Docent. Comandor al „Coroanei României" e) Conferenţiar definitiv. Zolog Mihail. S. Doctor în Medicină şi Chirurgie. născut la 26 Noembrie 1892. Decorat cu ord. Crucea comemorativă cu baretele „Italia" şi „1919" Medalia Victoriei. Licenţiat în farmacie. Membru al Societăţii de Biologie Cluj. Medalia „Ferdinand ClujcuCentral University Library Cluj BCU I " / spade. Coroana României cu spade. Agregat onorific de Igienă colectivă. Paris. Medic maior în rezervă. Secâreanu Ştefan. Născut la 5 Iulie 1893 în oraşul Brăila. Docent. Membru corespondent al Acad. agregat onorific. confe­ renţiar. Doctor în medicină şi chirurgie. etc. Diplomat al şcoalei de Igienă Harvard (Harvard School of Public Health) Boston U. In învăţământ dela 1 Oct. In­ ternaţionale de Istoria ştiinţelor. Membru tiular al secţiei ştiinţifice a „Astrei". . Şef de secţie la Inst. născut la 2 Decembrie 1894 în comuna Coroisânmartin. d) Agregaţi onorifici. Distincţiuni: Steaua României în grad de ofiţer pentru merite sanitare. 26. Membru la diverse societăţi ştiinţi­ fice. în co­ muna Braşov. Doctor în chimie. A. Judeţul Sibiu. Absolvent al Facultăţii de ştiinţe. Bărbulescu Nicolae. Conferenţiar definitiv. de Igienă şi Sănă­ tate Publică. Aleman Ion. Docent dela 1 Iunie 1926. Docent la 1 Iunie 1927. Valeriu. judeţul Târnava mică. etc. agregat de Istoria Medîcinei şi Farma­ ciei dela 1 Ianuarie 1932. 24. Profesor agregat la catedra de Clinică Sto­ matologică. născut la 2 August 1891 în Sacadate de Olt.64 c) Profesori agregaţi. născut în Bucureşti la 10 Iulie 1900. Directorul Clinicei Stomatologice din Cluj. Bologa L. Conferenţiar definitiv de fizică medicală dela Iulie 1932. Numit prin concurs cu data de 1 Aprilie 1932. 23. 1919. 27. 25.

judeţul Arad. Ca­ valer al ord. Do­ cent. în comuna Blaj. Asistent al Clinicei medicale. Docent la Clinica infantilă. Nichita Emanoil. 1. ANUARUL 1935/36 5 . Şef de lucrări la Clinica oftalmologică. Voicu Ioan. Asistent al clinicei medicale. Anatomice din Paris. Doctor în medicină şi chirurgie. născut la 2 Noembrie 1898 în comuna Budapesta (Ungaria). judeţul Târnava Mică. doctor în medicină şi chirurgie. Central University Library Cluj comuna Berechiu. doctor în medicină şi chirurgie. Sărat. Membru al Soc. judeţul R. în comuna Ohaba. Doctor în medicină şi chirurgie. 9. de Anatomie descrip­ tivă şi topografică. 1935). născut la 18 Noembrie 1893. Docent. R. Şef de lucrări la Clinica ginecolgică şi obstetricală. Do­ cent. Do­ cent. Doctor în medicină şi chirurgie. Konradi Dănilă. XII. Velluda Constantin. Popovici Traian. Doctor în medicină şi chirurgie. „Coroana României". născut la 1898 în comuna Hidiş. Docent. Doctor în medicină şi chirurgie. Sărat. Decent. Cimoca Valeriu. 10. născut la 26 August 1898. 2. 5. Iancu Axente. judeţul Făgăraş. 8. 3. Zugravu Gheorghe.65 f) Docenţi. în 7. Do­ cent. Gavrilă Ioan. născut la 24 Ianuarie 1891. judeţul Someş. Vancea Petru. BCU Cluj / născut la 1 Mai 1894. născut la 4 Aprilie 1892. ju­ deţul Cluj. 11. Doctor în medicină şi chirurgie. doctor în medicină şi chirugie. Do­ cent. Medic-căpitan abilitat docent în specialitatea „Ortopedie şi chi­ rurgie infantilă" cu data de 1 Februarie 1932. în comuna Goldăi. Şef de lucrări la Clinica dermato-venerică. Şef de lucrări la Inst. Daniello Leon. Doctor în medicină şi chirurgie. (Nov. 1921). 6. 4. doctor în medicină şi chirurgie. Docent. Asistent al Clinicei dermatologice. Asistent la Clinica ginecologică şi obstetricală. Şef de lucrări la clinica infantilă (până la 31.

Domide Leon ( R ) 68. Cotul Isac ( R ) 57. Ionescu Gheorghe ( R ) 16. Loew Walter Iuliu (G) 30. Licherdopol Virginia ( R ) 27. Dima Ctin ( R ) 65. Keresztesi Tiberiu (M) 24. Manyak Ernest (M) 33. Henter Colman (M) 14. Bucur Iacob ( R ) 56. Bitterfeld Herman (E) 52. Bota Emil ( R ) 45. Givulescu Iuliu ( R ) 13. Dăneţ Andrei ( R ) 74. Gyepesi Gheorghe (M) 5. Bojiţia Aurel ( R ) 43. Gheorghiu Teodora ( R ) 11. Comanescu Aurel ( R ) 62. Ionescu Ctin ( R ) 21. Arsenie Ctin ( R ) 40. Incze Iosif (M) 18. Klepner Ferdinand (E) 23. Funariu Smaranda ( R ) . David Gheorghe ( R ) 67. Hartstein Samoil (E) 15.66 Lista doctorilor în medicină promovaţi în anul şcolar 1935-36. Forţu Nicolae ( R ) 3. Goldstein Nicolae (E) 8. Bako Zoltan ( M ) 55. Cotuţiu Iulian ( R ) 58. Joo Ştefan (M) 22. Bolgar Desideriu ( M ) 47. Csalner Felix (G) 63. Fodor Andrei (M) 39. Garda Florica ( R ) 9. Bernard Alex (E) 46. Barta Alex ( R ) 48. Leb Iosif (E) 28. Malnasi Geza (M) 37. Anghi Iosif ( R ) 42. Dimitriu Măria ( R ) 71. Ilea Teodor ( R ) 17. ( M ) 64. Ilian Virgil ( R ) 19. Lipovan Gheorghe ( R ) 31. Cârjoescu Ctin ( R ) 59. Deşliu Gheorghe ( R ) 66. Magda Vasile (R) 35. Albaiu Coriolan ( R ) 38. Dumitrescu Alex ( R ) 72. Gârbea Ştefan ( R ) 6. Grosz Geza (E) 7. Gotfried Ileana (E) 12. Bucur Coriolan ( R ) BCU Cluj / Central University Library Cluj 54. Gheorghianova Nina ( R ) 10. Ballo Arpad (M) 53. Becan Aurelia ( R ) 51. Cameniţă Vasile ( R ) 60. Iaklovschi Dionisie (M) 20. Alexiu Gheorghe ( R ) 41. 1. Macri Ionel ( R ) 34. Bogdan Pavel ( R ) 50. Kepp Richard (G) 26. Domincovich Nic. Dodul Nina (R) 73. Baba Iosif ( R ) 44. Finchelştein Sulim (E) 2. Birău Ioan ( R ) 49. Luştrea Vasile ( R ) 29. Chiru Gheorghe ( R ) 61. Medeşan Filon ( R ) 36. Klein Alfred (E) 25. Dumitrescu Dumitru ( R ) 69. David Cornel ( R ) 32. Furdui Ioan ( R ) 4. Lobonţ Nicolae ( R ) 70.

Schvartz Iosif (E) Popa Silvia ( R ) 116.88. Teodorescu Panait ( R ) Păcurariu Ioan ( R ) 120. 85. 33. Sajovics Adalbert ( E ) Osvat Bârna (M) 114. 77. 101. 87. Tomoiagă Gheorghe ( R ) Pop Cornel ( R ) 119. Roşu Dumitru ( R ) Muller Max (E) 105. Salamon Berthold (E) Pop Vaier ( R ) 118. 102. Todoran Măria Plauchithiu Ioan ( R 122. Veselovsćhi Iosif ( R ) Roşianu Ioan ( R ) 129. 86. Vago Octavian (E) Preda Victor ( R ) 125. 89. Sbârcea Ioan ( R ) Naftali Edmund (E) 109. Varadi Carol (M) Popluca Mircea ( R ) 124. Strat Şimona ( R ) Nutu Traian ( R ) 112. Stănescu Ctin ( R ) 108. Salamon Roza (E) Moţoiu Vasile ( R ) Nicolescu Gheorghe ( R ) 107. 99. .„ „ Gratz . âl. Vlad Aurel ( R ) Popa Pantea ( R ) 127. Rusu Lavinia ( R ) Mocanu Elena ( R ) 106. Zolog Nicolae ( R ) Rarînca Dan (RJ Lista oehivalarilor de diplome de doctor ia medi­ cinii şi chirurgie. Rofh Ernest (G) Mate Elemer (M) 104. Spătaru Titu ( R ) Neulander Zoltan (E) 110. Sinreich Gabrîel (E) Olaru Enea ( R ) 115. ^97. Simon Adalbert (M) Nagy Ştefan (M) 111. 78. 98. 100.(R) 121.67 75. Veisz Alex (E) Popa Solomon ( R ) 128. 90. Vass Adalbert (M) Rişcuţia Anton ( R ) 130. r94. -80. Juga Aurel „ „ „ „ Roma 3. Tătaru Vasile ( R ) Puiu Vespasian ( R ) BCU Cluj)/ Central University Library Cluj . Spineanu Vasile ( R ) Osvat Ludovic (M) 113. 95. RoLh Ervir „ „ . 79.84. 76. . Vlad Ştefan ( R ) Pop Liciniu ( R ) 123. 103. Vitanyi Vasile doctor dela Universitatea din Paris 2. 82. 92. Vintici Ştefan ( R ) Popescu Mircea ( R ) 125. 1. Stoinescu Grigore ( R ) Predescu Dumitru ( R ) 117. 96. •81. 93.

Ioan Mureşian (până la 30 Aprilie 1936)». M. Această împărţire a avut dublu scop: acel de a iniţia înmod treptat pe student. Şef de lucrări: Dr. Zeno Şt. Dr. cursuri de clinică chirurgi­ cală Dl Prof. Nichita (36 lecţii). Al. Zeno Şt. Dr. (până la 30. * Laboranţi: Vasile Toma şii Ioan Hurdubaiâ. Cu studenţii anului IV: s'au ţinut cursuri de mică chirur­ gie şi mică ortopedie de Dnii Prof. Nana (până la 30. Prof. Dr. Dr.. Aprilie 1936). I. Totoianu. Pop (37 lecţii) şi de medicină operatorie de. Secretar-dactilograf: Măria Popa. Dr. Clinica chirurgicală. Eugen Adam. 1936). 1. de Dl Asistent Dr. titular: Dr. s'au ţinut cursuri de semiologie chirurgicală.. Dr» A. Dr. Borza (până la 30 Aprilie 1936).. Cursurile de clinică chirurgicală din acest: an: şcolar ave fost repartizate după cum urmează: Cu studenţii anului ПГ. Nana (dela 1 Mai 1936). Custode: Petre Toma. în domeniul vast al chirurgiei şi apoi . R. Al. A . Dl Dr. Safta EmiL Dr.. Daghie Vasile (până la 30 Aprilie 1936). Dr» Constantin Gheorghiu-Duncă (dela 1 Mai 1936) şi Dr» Traian Stoicoiu (dela 1 Mai 1936).Aprilie 1936). Borza (dela 1 Mai 1936)./ Central University Library Cluj BCU Cluj Preparatori: Dr..B) PERSONALUL Џ ACTIVITATEA DIDACTICA. Alexandra. Cu studenţii anului V şi VI. Pop şi Doc. Emil Safta (47 lecţii). Director:. Pop. Borza (26 lecţii cu studenţii) din anul V.Puşcariu (dela 1 Mai. Radu Puşcariu. Asistenţi: Dr. Zeno Şt.

Cu studenţii anului V şi VI. perttru prima oară. Ohiectul cursurilor a fost de mare chirurgie. au putut urana stagiul ifle spital. Laborant: TJţra Dumitru. Bruda (până la 31 Martie 1936). titular: Dr. După lecţiunile de semiologie chiEurgicală din anul III. Ioan Braţul (dela îl Aprilie 1936). Pragoiu şiiBr. Asistent: Dr. Ћ. operaţiunea care se făcea "de însuşi studenţii sub supravegherea şi ajutorul prdfesorului ^au personalului didactic al clinicii. 2* Clinica T>oalelor căilor urinare. Ioan Popa şi Dr. . Studenţilor din anul V li s'au fixat ore speciale de tećhTiică chirurgicală unde au executat ei înşişi. Petre Bruda (dela 1 Aprilie 1936). de stu­ denţii anului T de medicina în două ore pe săptămână.тшше лЗе 'leeţjuni şi cazuri practice.s'a trecut apoi la lecţiunile de mică chirurgie şi anică ortopedie afe studentului din anul IV. s'au ţinut cursurile în comun pentru scopul arătat mai sus.. se trecea la partea practică. adică de-a beneficia de un nu­ măr cât mai mare de lecţiurii. Dupăce li se expunea ex catedra partea clinică şi terapeutica a afec­ ţiunii. Preparatori: Dr. D r . studenţii anu­ lui "V. Director: Prof. Ioan Danicico. pe cadavru. ope­ raţiunile din acest domeniu. Cursurile de Clinica urologică au îost urmate. tai xa&rail căruia fl'au . T . In cursul anului curent. Ţeposu. Astfel studenţii anului V bene­ ficiau de cursurile anului VT şi viceversa.•69 a Ibeneîicia tde пда -număr cât пџад . Aceste cursuri de mică chirurgie şi mică ortopedie au fost •efectuate printr'o dublă prismă: teoretic şi practic. Jn care timp studentul a fost iniţiat cu lucrurile elementare dar de bază pentru chiimrgie. Şef de lucrări: Dr. Studenţii posedând noţiunile de semiologie chirurgicală şi de mică chi­ rurgie au putut BCU Cluj / cu maiUniversity Library Cluj sintetiza Central multă uşurinţă lecţiunile de chirurgie toracică şi chirurgia abdominală care a fost punctul principal al cursurilor. I. sub supravegherea şefului de lucrări şi a personalului didactic ăl clinicei.

Ioan Gavrilă. 1936) şi Felicia Peneş (dela 1 V I L 1936). Degan EmiL Dr. Danicico şi Central University Library Cluj P. Asistenţi: Dr. Dr. S'a căutat pe cât a fost posibil. E. S'au ţinut astfel 40 lecţii. 1 . Şte­ fan Preotesoiu (dela 1 VI. Ioan Oprean. Danicico şi 2 de Dl asistent Bruda. I. Popa şi Dr. 1936). 3. Bulbuca. 2 de Dl şef de lucrări I. şi Preparatorii Dr. I. Preparatori: Dr. Paul Sichet (până la 31 VIII. Gustode: Gal Iuliu. Dr. Cursurile au fost ţinute de Directorul Clinicei. Marius Hăngănuţ. dintre care 36 de Dl profesor. Bruda. E. I . Tibe­ riu Spârchez şi Dr. Asistentul Dr. Cornel Todea (până la 31 V. Dr. Dr. Prof. Ţeposu. Şef de lucrări: Dr. 1936). Preparator technic: Ioan Bâzsa: Desenator: Elena Todea nasc Fin ta. titular Dr. I. Dr. Dr. Danicico şi. 1936). P. ca atât cursurilede clinică. V. BCU Cluj / ajutaţi de Asistentul Dr. -Laborant: Cornel Meteş (până la 28 I I . Ţeposu iar în lipsă de şeful de lucrări Dr. 1936). Bruda. Aurel Moga. Director: Prof. Leon Daniello. Ioan R o ­ man (dela 1 I I I . Dr. Ilie Olteanu. 1936). 1936). Octavian Stanca (până la 30 VI. 1936). Cursurile au constat dintr'o parte clinică şi altă parte de semiologie. sub conducerea Şefului de lucrări Dr. Iuliu Haţieganu.10 făcut demonstraţii practice asnpra diagnosticului şi măsiifiloi? terapeutice curente. Grigore Mihăileanu (până la 30 IV. Vaier Secarea (dela 1. el însuşi să-idepisteze boala şi tot el să aplice terapeutica în cadrul cu­ noştinţelor lui. Dr. Clinica medicală. Dr. Florian Căprariu. Stagiul de spital a fost urmat sub directa supraveghere aDirectorului Prof. cât şi cele de semiologie să fie însoţite de demon­ straţii de bolnavi şi urmărite de demonstraţii de procedeenoui terapeutice sau chiar şedinţe operatorii* In cursul stagiului s'a căutat să se pună studentul în po­ sibilitatea ca singur să ia contact cu bolnavul. Dr.Dr. Dr.

(15 lecţii). (10 lecţii) cu studenţii anului VI. Daniello a ţinut. Gavrilă a mai ţinut un curs liber de boli de nutriţie. de-a face vizitele sale cu studenţii la patul bolnavu­ lui înaintea orelor de curs. aducând în faţa studenţilor un număr cât mai mare de bolnavi. Dr. 1D lecţii asupra tuberculozei pentru medicii cari urmează cursul de specializare în igienă. Pune­ rea la dispoziţia studenţilor a acestui tratat de semiologie şi patogie medicală a permis. Dl Doc. Gavrilă a ţinut 20 lecţiuni asupra bolilor con­ tagioase cu medicii igienişti şi 20 lecţiuni teoretice şi practice asupra aceloraşi boli cu elevele de surori de ocrotire. Gavrilă şi odată pe săptămână (IV2 ore) la spitalul epidemic din Cluj cu Dl Doc.71 In cursul acestui an a apărut volumul I I din Tratatul Elementar de Semiologie şi Patologie Medicală. Daniello. Dr. începând cu acest an şcolar. Cursurile şi stagiile de spital s'a ţinut conform programu­ lui: Dl profesor Haţieganu a ţinut 3 ore săptămânal cu stu­ denţii anului IV—V. . continuându-se tradiţia inaugurată de Prof. . fiecare lecţie fiind ilustrată cu prezentare de multe cazuri. Dr. Gavrilă. (9 lecţii) audiate în mare parte de către studenţii anului V I . . Studenţii anului VI. I. 2 ore şi Va pe săptămână. I Gavrilă a făcut cursuri asupra bolilor inBCU Cluj / Central University Library Cluj fecţioase. i Dl Doc. au făcut stagii la secţia de boli pul­ monare 2 ore pe săptămână cu Dl Doc. Dl Doc. Dr. o oră săptămânală de policlinică cu studenţii anului VI. (în total 37 lecţii). insistând mai mult asupra în­ văţământului practic la patul bolnavului. care conţine în mod principal aparatul gastro-intestinal şi hepatic. apoi la secţia de boli infecţioase a clinicei. Dr. Daniello asupra tubercu­ lozei pulmonare. iar D. Spârchez. Dl Doc. apoi acelaşi nu­ măr de lecţiuni cu elevele de surori de ocrotire asupra aceIuiaş subiect. Doc. (în total 15 lecţii) prezen­ tând un număr cât mai mare de bolnavi în faţa studenţilor. Dr. Dr. cu Dl Doc. redu­ cerea învăţământului teoretic. Haţieganu dela începutul învăţământului medical românesc la aceasta Uni­ versitate. Dr. Stagiile de spital s'au făcut după cum urmează: Studenţii anului IV—V au făcut stagiu de 4 ori pe săptă­ mână câte 2 ore cu Dl asistent Dr. Clinica a funcţionat aproximativ ca şi în anii precedenţi.

de Universitate. Se­ miologia ficatului. Stagiul de spital cu studenţii anului I I I s'a făcut ca şi în anii precedenţi. Aparatul circulator. m. ajutaţi de 2 externi. . Dr. In ambulanţa clinicei în fiecare Joi d. Dr. bărbaţi. In clinica medicală 3121. Director: Prof. Ioan Graur. Semiologia aparatului vascu­ lar. dela 1 3 p. femei. A. L.n Dl Dr. unul pt. Preparator: Dr. In cursul anului 1935 au fost internaţi în clinica medicală şi în secţiile sale următorul număr de bolnavi: 1. La începutul anului şcolar au fost examinaţi de către asistenţii clinicei toţi studenţii cari au intrat în anul I. La consultaţiile gratuite ale clinicei au fost examinaţi în cursul anului 1935 un număr de 9170. Moga a făcut 20 lecţiuni cu elevele surori de ocrotire asupra bolilor interne. 3. Ioan Goia. Semiologia tubului digestiv. 'Catedra de Semiologia Medicală a funcţionat şi anul acesta (cum funcţionează de altfel dela înfiinţarea ei) în Cli­ nica Medicală. unde de 2 ori pe săptămână. In secţia de boli infecţioase 53~3. conform programului Facultăţii de către asistenţii şi preparatorii clinicei medicale. Clinica semiologie medicală. cât şi în secţia de boli pulmonare a clinicei. altul pt. Telia. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. m. se examinează studenţii Universitari (vezi rap* — Dispensarului antituberculos). Dispensarul studenţesc contra tuberculozei funcţionează la ambulanţa clinicei medicale. Cursurile ţinute cu studenţii anului I I I de medicină de Prof. Semiologia pancreasului. Aparatul respirator.1n secţia de boli pulmonare a clinicei 447. dela orele 6—8 se fac consultaţii medico-sportive de câtre Dl Dr. Ioan Goia au fost în număr de 54 şi au tratat despre următoarele: Istoricul şi importanţa semiologiei medicale. 2. Aci se fac consultaţiile gratuite în fiecare zi înainte de masă de către 2 asistenţi in mod paralel.

Servitor: Raveca Nagy. Clinica neurologică. S'au făcut 33 lecţii ilustrate de demonstraţii şi prezen­ tări de cazuri. lecţiunile clinice au fost ţinute de către şeful de lucrări Dr. Desenator: Sever Furdui. Petru Plic. Director: Prof. c. Niculae Gavriluţiu. Şef de lucrări: Dr. S'au ţinut de către directorul Clinicelor 34 lecţiuni clini­ ce. titular Dr. Director: Prof. cu studenţii din anul VI. Mihail Keusch. titular Dr. Valeria Radu. Gheorghe Retezanu. Alexandrina Reiezanu. Ion Minea. Şef de lucrări: Dr. Sita Gheorghiu. Laborant: Nicolae Simtion. Prim-supraveghetori: Vasile Blag. câte trei ore săptămânal cu studenţii din anul VI tratânduse afecţiunile mai importante ale sistemului nervos central şi periferic cu prezentări de bolnavi. Preparator: Dr. Leonida Dragomir. Asistenţi: Dr. Dela 20 Aprilie până la 25 Mai a. Dr. Servitor: Gheorghina Avramescu. Dr.73 5. Custode: Iosiî Nagy. Clinica psihiatrică. Zamfira Plic. Custode: Măria Balcea. Desideriu Duma. piese anatomopatologice macro şi microscopice şi cu protecţiuni. Floare Dovan şi Olimpia Turdeşan. Aurel Blaşiu. Infirmieri speciali: Ştefan Demeter. Teofil Dragomir. Andrei Demeny. Asistenţi: Dr. Berta Ajkai Săcăluş. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. Teofil Dragomir. Preparator: Dr. Secretar-dactilograf: Elisabeta Blaşiu. . Vilhelm Prack. Infirmieri: Ana Ungurean. Constantin Urechia.

Petre Avrămoiu (dela 1 Noembrie 1935) Preparatori: Dr. Clinica ginecologică şi olbstetricală. Asistenţi: Docent Dr. Cursurile de obstetrică pentru elevele Şcoalei de Moaşe şi ale Inst. V. Iancu. Ana Maja (dela 1. Moaşa primară: Matilda Bura (până la 31. 8. Dumitru Căprioară şi Dr. Director: Prof. Margareta Stan (dela 1. . Surorilor de Ocrotire au fost ţinute de către Doc. luliana Cirlea. Ilie Toma (până la 31 Octombrie 1935).. Ortansa Mihailescu. Servitor: Ştefan Buzilă. Tr. X. Au fost împărţiţi în serii repartizaţi la Gynecologie. Popovici. Tr. Laborant: Ilie Roşea. Traian Popovici. Clinica infantilă. 1936). titular Dr. Gheorghe PurgePreparatori: Dr. Popoviciu şi Docent Dr. titular Dr. Gheorghe Zugravu (până la 31 Decembrie 1935) suplinit de Dr. Ioan Voicu şi Dr. Director: Prof. până la 31. Munteanu (dela 1 Ia­ nuarie 1936). 1935 până la 28. Dr. VII. Nicolae Coja. 1936).74 7. A. Larisa Gluşco (de la 1. Gheorghe Popoviciu. Gh. Docent Dr. XI. Gh. Ioan Voicu. Asistenţi: Dr. Dr. Adriana Berariu. VI. I. II. Purge şi cursuri de îngrijirea noului născut de Docent Dr. . 1935). Voicu şi Dr. Cristea Grigoriu. i Şef de lucrări: Doc. Şef de lucrări: Docent Dr. Dr. VIIT. Dr. In afară de cursurile teoretice şi practice din domeniul obstetricei şi ginecologiei făcute cu studenţii din anul V studenţii au mai făcut stagiu clinic de 3 ori pe săptămână. 1936). Dr. demonstrându-li-se în cele 18—20 zile de stagiu în fiecare secţie toate cazurile aflătoare în tratament şi practi­ când operaţiile Obstetricale la Fantom. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'au mai ţinut cursuri din diferite capitole ale Obstetricei şi Gynecologiei de către Domnii: Docent Dr. Obstetrică şi fantom.

Iuliana Cirlea a făcut 48 ore (2 lecţii de câte 1 oră săptămânal) dfc pedatrie şi puericultura pentru elevele Surori de Ocrotire. Popoviciu. patogenie şi terapie. Prof. Pe lângă cursurile menţionate. etc. Ion Meula (dela 1 Aprilie 1936). In afară de cursuri o activitate didactică importantă a fost ţinerea lucrărilor practice cu stagiarii anului V de medi­ cină. Dr. Popoviciu a ţinut o lecţie inaugurală festivă. la data de 2 Martie 1936. aranjate pentru medici de Asociaţia Docenţilor Universitari din Cluj. Gh. Dr. Dr. în legătura cu foarte numeroase cazuri prezentate oră de oră. Popoviciu. la Congresul Surorilor de Ocrotire. In afară de numeroasele cazuri de boală prezentate la cursuri. cari au fost repartizaţi de Decanat în mai multe serii. Gh. Tot în cursul anului şcolar 1935—36 s'a ţinut de Prof. Gh. într'o secţie special amenajată cu concursul Fundaţiei Rockefeller. 1935—19. BCU Cluj / Central University Library Cluj Gh. Dl Prof. în număr de 128. cu subiecte alese de Prof. XI. Popoviciu un curs de puericultura (2 ore săptămânal în­ tre 27. 1936) pentru medicii cari au urmat cursurile de specializare în igienă. . ţinute conform progra­ mului dela începutul anului şcolar. Popoviciu a ţinut conferinţe la cursurile de perfecţionare. In timpul anului s'au lucrat de către candidaţi mai multe teze de doctorat. Cursurile au fost însoţite de prezentări de bolnavi. A ceste eleve fac tot timpul un stagiu de practică în clinică. Laborantă: Măria Mesaroş-David. restul de boli au mai fost expuse ca semiologie. etc. Dna Asistentă Dr. ajutat de personalul medical al cli­ nicei. Conform programului s'au făcut în mod regulat câte 3 ore de curs săptămânal (54 lecţii)..75» Custode: Ion Osvath (până la 31 Martie 1936). III. Supraveghetoare: Ruxanda Moga. Lucrările practice din clinică s'au făcut sub conducerea Dlui Prof.. Cursurile de Clinică infantilă (pediatrie şi puericultura)^ au fost predate studenţilor din anul V de medicină. fie din serviciul clinicei. In afară de orele reglementare. Gh. fie din cei prezenţi la consultaţiunile zilnice. vorbind despre „Probleme actuale în Pediatrie şi Pue­ ricultura". Dr. Dr.

Gh. . Rihard Hoffman (până la 31 Mai 1936). Cimoca: Cursul de docenţă. Tătaru). Konradi: 3 ore „Serologia Sifilisului". Vaier /Cimoca. Laboranţi: Ioan Dull. Leonida Pop. D. (stu'denţi anul VI. Societatea a ţinut mai multe şedinţe publice. Modranu Liviu. 10 ore cu su­ biecte din domeniul dermatologiei (stabilite de Dl Prof. Şef de lucrări: Dr. promiţându-se tot con­ cursul pentru realizarea problemelor asumate. Nicolae Lengyel. <0m de serviciu: Francisc Asztalos. Doc. . Doc. Dr. In afară de acestea s'au mai făcut următoarele cursuri.). titular Dr. Dr. Desenator (secretara) Ida Dr. Cirlea BCU Cluj Central University Library Cluj Petru. societăţile de bine­ facere. Dr. Curs de venerologie cu demonstraţiuni pentru surori de <ocrotire opt ore. având ul­ timul volum (al 3-lea) sub tipar. Această înfăptuire a fost îmbrăţişată de oficialităţi. precum şi de marele public. Dr. Dănilă Konradi. La iniţiativa Dlui Prof. Director: Prof. Preparatori: Dr. în ziua de 28 Hanuarie 1936. Dr. altele tratând protecţia materno-infantilă. Motentan. a luat fiinţă „Societatea de Pediatrie şi Puericul­ tura din Cluj" pentru protecţia mamei şi copilului. Vasile Tătaru. Ioan Kienle. Dr. Dr. Dr. cu deosebire a bibliotecii şi a laboratorului. Asistenţi: Dr. Gh. Popoviciu. <dela 1 Iunie 1936). Popoviciu a editat primele 2 volu­ me ale unui „Tratat de Pediatrie şi Puericultura". Coriolan Tătaru. V. Clinica dermato-venerieă. Dr. In sfârşit Prof.*76 S'a continuat cu lărgirea activităţii clinicei şi înzestrarea <-ei. unele cu caracter ştiinţific. Disciplină de dermato-sifiligrafie a fost predată în 69 ore <de curs câte 3 ore pe săptămână studenţilor din anul VI. 9. S'a insistat cu un bogat material clinic asupra problemelor din domeniul Veneroligiei şi Dermatologiei.

Patologia cristalinului. Vasile Vasilescu. Patologia conjunctivei.. agregat Dr. Şef de lucrări: Dr. 12. Laborant: Axente Buda. Dr. 8. Patologia corneei. 5. Preparatori: Dr. studenţii împărţiţi în serii. au frecventat zil­ nic clinica. Petre Vancea.71' ' \ I # . Glaucomul şi. BCU Cluj Central University Library Cluj stările glaucomatoase. 6. Traumatismele sferei oculare. S'au predat în total 40 de lecţiuni de teorie şi clinică oftalmologică. Lavinia Rusu (dela 1 Iunie 1936). Clintim •ftUlmolwfleâ. anului V. în 80 de ore de curs. 7. 3. Preparator technic: Adam Simedru. Director: Prof. Lavinia Rusu (până la 31 Mai 1936). cu studenţii. Francisc Klima (pânăv la 30 Iunie 1936) şi Dr.. în stagii clinice orânduite de de­ canat. Patologia pleoapelor. . 11. Clinica stomatologica. Laborant: Molnar Ştefan. 4. 9. dela orele 9—11. Ion Păcurariu (dela 1 Iunie 1936). Elena Hendea (până la 31 Mai. Patologa / refracţiei oculare. Infirmiere: Cătălina Decsei şi Susana Decsei. Patologia aparatului lacrimal. Li viu Ghidrai. Mecanic-electrician: Vasile Petcaş. Toate aceste lecţiuni au fost însoţite de numeroase de­ monstrări clinice de bolnavi. Iosif Baba (dela 1 Iulie 1936). Georghe Iliescu. Director: Prof.. Ioan Aleman. Dr. de operaţii oculare. Asistent: Dr. 11. Preparatori: Dr. de prezen­ tări de aparate şi instrumente şi de piese microscopice. Neoplaziile sferei oculare. Desenator: Cornel Codreanu. Dumitru Uichail Şef de lucrări: Dr. Patologia scleroticei. din următoarele capitole de patologie oculară: 1. titular: Dr. Dr. Legăturile boalelor generale cu patologia oculară. Patologia irisului şi corpului ciliar. Asistent: Dr. 1936). Dr. Inooenţiu Băbuţiu. In afară de acestea. 10. 2.

a fost urmat de studenţii în Medicină anul I V în număr de 141 şi s'a făcut de către Dl Prof. 2. obturaţia canalelor. tehnica operatorie a obturaţiunilor. d) Complicaţiunile extracţiunilor şi tra­ tamentul lor. congelaţii. Vasilescu.. Lucrările practice au fost executate sub conducerea şe­ fului de lucrări al Clinicei Dr. Băbuţiu. L. asistent: a) caria dentară. Anestezii prin injecţii. Dr. Tehnica de examinare. c) indicaţiuni şi contraindicaţiuni l a extracţia dinţlor. b) anesteziile în Stomatologie. Dr. chimice. Instrumentarul dentistic. Dl Prof. Insistând în deosebi asupra: 1. f) Cheramica în Stomatologie. rauşuri. Pulpitele. Aleman a demonstrat radiografii dentare în legătură cu diferite afecţiuni ale aparatului buco-dentar. 5. zilnic între orele 8—12V2 a. In acest an au urmat cursul de specializare în Stomato­ BCU logie un număr deCluj / doctoriUniversity Library Pe lângă lucră­ 32 Central in medicină. Extracţiuni den­ tare. şef de lucrări: a) materialul de plombai. buză de iepure. d) tratamen­ tul profilactic. conform repartiţiei făcută de Decanat. chiste. Cluj rile practice executate sub supravegherea Prof. Ne- . b) excluderea umidităţii. c) formarea ca­ vităţilor. Aleman în 37 lecţii. 3. A executat operaţiuni înaintea studenţilor. redresări forţate. 4. e) interpretarea filmelor radiologice. Obturaţie pro­ vizorie. Aleman: a) diagnosticul clinic al cariilor.\18 Cursul de Clinică Stomatologică. m. Clinicei şi a personalului ajutător. Ghidrai în orele de sta­ giu 8—12 a. I. diga. Dr. I. indicaţiuni şi contraindicaţiuni. h) Boli chirurgicale dento-maxilo-faciale. tratamentul -curativ. proprietăţi fizice. pioree alveolară. Băbuţiu în colaborare cu asistenţii Dr. V. g) Principii generale în ortodonţie. 6. gură de lup. s'au ţinut cursuri de tehnică dentară şi cursuri teoretice pentru iniţierea în lucrările practice după cum urmează: Prof. sterilizarea ei. igiena bucodentară. Dr. m. de: granulome. drenajul salivei. Cursul de specializare în Stomatologie. Vasilescu şi Dr. b) Iperestezia dentinei. Diagnosticul clinic. I. tratamentul lor. calmante. luxaţii de maxilare. obturaţia definitivă. Calmarea durerilor în pulpite. I. c) Caria penetrantă. în serii de câte 10. V. 3 oee pe săptămână. periodontite. Pansamente.

asistent-onoriţic: a) Examenul metodic al -gurii. eczema conductului. Laborant: Dumitru Gal. Cerumenul conductului auditiv extern: diagnostic. conservativ. Noţiuni de igienă a urechei externe. parţiale. b) In­ stalaţia. Demonstraţie operatorie: amigdalectomia şi ablaţia vegetaţiilor adenoide. Dr. 1936). Clinica oto-rlno-laringologică. titular: Dr. Servitor: Aurica Roman. şi un curs în 7 lecţii de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringolo­ gică. Cursurile de clinică oto-rino-laringologică au fost pre­ BCU Cluj / Central lecţii ) Library Cluj date studenţilor din anul IV în 49 Universityde Dl Prof. L. Dorin Ionescu (dela 1. Director: Prof. d) Proteze fixe. Dr. Noţiuni generale de profilaxie a supuraţiilor auriculare. Ana Perţia (până la 30. M. două prelegeri cu in­ firmierele voluntare ale Crucei Roşii.чџ croza pulpei fără carie. d) Inflamaţiuni acute şi cronice ale -cavităţii bucale. 12. Ghidrai. Dr. tratându-se următoarele capitole: 1 a) Cu medicii igienişti. Asistenţi: Dr. M. Dr. Dr. Dr. VII. Nomenclatura clinică a leziunilor buco-dentare. Preparatori: Dr. 1936). Aurel Vaida. Noţiuni generale de practică medicală relative la patolgia urechei externe. Buzoianu şi bogat ilustrate cu prezentări de bolnavi. Buzoianu a mai ţinut 6 lecţii cu Medicinii igienişti. IV. Cluj. simptorrfe. Rom. Gheorghe Buzoianu. anorganici). instrumentaţia pentru tratamentul. Afec4iunile conductului auditiv extern: furonculul conductului. proteze mobile. 1936). Teodor Naghi. corpii streini auriclari (animaţi. VI. Gabriel Cotul (dela 1. c) Sterilizare. In afară de aceste cursuri. *) A se vedea detalii în lucrarea „Activitatea Clinicii oto-rinolaringologică" (C. . neanimaţi: organici. 1936). Dl Prof. Supraveghetor: Aneta Miron. Patogenia supuraţiilor urechii mijlocii. tra­ tament. asepsia şi antisepsia în tratamentul conservativ. totale.

Diagnosticul şi tratamentul lor. Noţiuni elementare de igienă nasală. . 5. 1. Reacţia niastoidiană. Contraindicaţiile timpanotomiei. Manifestările patologice ale vegetaţiilor adenoide. Tratamentul otitei medii supu­ rate acute. otita difteriei. Tratamentul medicamentos. Pronostic. Otita scarlatinoasă. rinoscopie posterioară. Flegmaonele periamigdaliene şi flegmoanele cervicale. laringeană şi auriculară. Otitele medii supurate cronice-otoreea tubară. semi puncţia nasală a sinusului maxilar. conservator. Rezecţia submucoasă sept. Indicaţiile timpanotomiei. Cum şi pentru ce se fac spălaturile auri­ culare. Sindromul adenoidian în practica medicală. Cum se pansează o ureche care curge. 7. mastoidită propriu zi­ să). demonstraţie. Otita medie supurată cronică. Semnificaţia clinică a. polipii urechii. 3. 2. Cum se îngrijeşte o inflamaţie acută banală gripală amigdaliană. amigdalectomie. Esofagoscopie indicaţii. Otitele supurate acute. Periamigdalitele flegmonoase. Anginele acute nespecifice. 4. Hi­ pertrofia cozilor cornetelor-demonstraţie. şedinţă operatorie (trepanarea mastoidei). simptome. Technica inciziunilor timpanului. bătrâ­ nilor. (Operaţia vestibulo-bucală tip Denker). Amigdalotomie. Simptome. Ce sunt polipii ure­ chii? Ce este colesteatomul? Sindromul adenoidian în practica medicală. Sinuzitele maxilare supurate acute şi cronice. durerilor mastoidiene. Mastoidita acută.80 Otita medie supurată acută. Importanţa pedagogică şi socială a vegetaţiilor adenoide. (inciziile timpanului. colesteatomul. osteitele casei. faringeanâ. tehnica operatorie. granulaţii. / Central University Library Cluj BCU Cluj Cursul de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringologică. 6. tehnică. timpanotomiile. sugarilor. Amigdalite cronice criptice. S'au executat pentru acest curs practic în interval de 7 zile 4D operaţiuni oto-rino-laringologice. evidarea petromastoidiană. b) Cu infirmierele voluntare. Cum se desinfectează nasul. reacţia mastoidiană.

In total s'au ţinut 17 şedinţe (34 ore). Russu. Pre­ da Victor. Asistent: Dr. Jules Guiart. S'au analizat şi s'au discutat sub conducerea pro­ fesorului o serie de chestiuni medico-istorice. G. Dr. L. etnografie (Lyon). Dr. Antonescu. 1. anul I V ) . Proseminar: (2 ore pe săptămână. Dr. C. Cursul principal de Istoria medicinii: ( 2 ore pe săp­ tămână. Custode: P. Dr. C. Desenator: Ştefan Toth. 3. Bologa. 2. Seminar: (Şedinţe libere â 2 ore. Activitatea didactică a Institutului se compune din: lucrări practice şi cursuri teoretice. S'au ţinut în total 41 şedinţe (82 ore). Servitori: Năsăudean Gavrilă. Valeriu L. Moldovan Va­ sile. I. Puiu Vesp. Ilian. Director onorific: Prof. Şef de lucrări: Docent Dr. Corondan Gheorghe. Director: Prof. Lucrările practice sunt împărţite în aşa fel încât în cele trei semestre (un semestru pentru anul I şi două semestre pentru anul I I (studentul să disece toate regiunile corpului omenesc. Dr. V. Dr. 14. Asistent: Dr. Gheorghiu (până la 30 Aprilie 1936). Dima (dela 7. T.81 ÎS. Institntil de anatomie descriptivă şi topografică Director: Prof. facultativ pentru ab­ solvenţi şi doctoranzi). Papilian. Dna Florica Dr. Asistent: Dr. Dr. Titu Spătaru. Intendent: Ossian Ioan. Laboranţi: Aschilean Ananie. Preparatori: Dr. C. G. Russu. Astfel în anul I fiecare student a disecat două piese ANUARUL 1935/36 6 . Institntnl de istoria medicinii şi de medicală. V 1936). Au prezentat pla­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nurile tezelor 14 doctoranzi şi s'a discutat elaborarea lor. Roşea Vasile. V. C. Velluda. I. Zseiki. Dr. Berţi Ioan. Anul IV). Anto­ nescu. semestrul de vară. Custode: Baciu Mihail.

înainte de a începe disecţiunea unei regiuni. vase. studentul trebuia să cunoască toate reperurile necesare prin explorarea regiunei. Studenţii. IV. V . Sistem nervos Prof. totul sub suprave­ gherea şefului de lucrări. A s i s t e n ţ i : Dr. toate planurile şi regiunile mai importante. Dr. C. organe de simţ. C. Titu Vasiliu. . Mediastinul. precum şi explorarea diîeritelor regiuni la suprafaţa corpului. 1936). Tot în anul al doilea în cadrul lucrărilor de topografie s'au făcut descoperirile organelor (nervi. Dr. Valentina Dahnovici. splanchnele şi creerul. ca şi proecţiunea organelor. a e 15. Dr. Docent Dr. fiecare având câte trei mese. Intendent: Ioan Dicu. O tarte din cursurile teoretice s'au făcut sub formă de coloquiu. Velluda. cu materia ce urma a se discuta. Lucrările s'au făcut sub conducerea asistentului şi pre­ paratorilor. C. iCiu modul acesta cele mai grele chestiuni erau desbătute pe larg. Petru Radu. Şef d e l u c r ă r i : Dr. Institutul de anatomie patologică Director: Prof. prin explo­ rare manuală.(capul si unul dintre membre). morfogeneză. Cursurile teoretice. C. ia în timpul disecţiunei să desemneze pe caetele per­ sonale de planşe. V . Pa­ pilian. perineul. Prof. anunţaţi din vreme. iar in?anul următor a treia piesă. veneau pregătiţi. iOu modul acesta fiecare stu­ dent a cunoscut corpul omenesc în întregul lui. Pâpffiân şi Docent Dr. Âugustin Mureşanu. V. Velluda. Papilian. Dr. viscere) cu importanţă chirurgicală. titular: Dr. regiunile mai importante ale ca­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pului şi gâtului. S'a predat în anul I următoarele ma­ terii: Osteologia. Dorin Ionescu (până la 31 Martie 1936). iar în anul I I următoa­ rele: Slancne. Dr. Rubin Popa. întâlnite în cursul disecţiunei. Muşchii şi articulaţiile s'au studiat în cadrul lucrărilor practice în sălile de disecţie. Dr. disecţie şi desemn. Prof. facilitându-se înţelegerea lor. Ioan Roman ( d e l a 1. Preparator tehnic: Iosif Biro. Preparatori: Dr.

ci separat cu fiecare an: anul IV avea de "8 ori pe săptămână câte 3 ore. Ioan Ciutac. pg. Ea consistă în reducerea. Ga metodă-de studiu s'a menţinut cea practică activă '{Vezi anuarul 1934—35. de către profesor. Vasile P o povici. In acest an şcolar activitatea didactică a fost dublă. BCU Cluj / Central University Library Cluj •care se făceau chiar de către studenţi. după masă. Au fost făcute în cursul anului trecut pentru aceste . ajutat de personalul auxiliar. profesorul adăugând completările necesare şi clarificând noţiunile mai dificile. princi­ palele capitole din patologie. reducându-se dela 3 la 2 semestre. s'a instituit un seminar 'benevol. media notelor obţinute ia aceste co­ locvii constituîind aprecierea activităţii studentului respectiv. învăţământul. Iar pentru putea controla zelul "şi activitatea fiecărui student. orale şi în scris. adăugându-se şi studiul Haematologiei şi ăl Parasîtdlogiei. In felul acesta au fost demonstrate şi explicate studen­ ţilor. Laboranţi: JElisabeta Biro. 156). Leontina fCiutac. obligând în acelaş timp pe studenţi ca să pregătească anticipat materia demonstraţiei următoare. Mecanic: Dionisie Kolozsvâri. deşi acelaşi. Dat fiind marele număr ule studenţi. a predării teoretice a materiei şi înlocuirea ei cu demcmstraţiuni practice. Petru Radu.eut astfel instrucţia materiei cu 2 serii de studenţi: anul I I I şi IV. pe cât posibil. c ă c i datorită modificării regulamentului de studii al Facultăţii noastre. î ş i pregăteau lecţiuriile viitoare. Institutul este în acelaşi timp şi sediul Serviciului de Pro­ sectură a Clinicilor şi a Spitalelor din Ardeal a Ministerului Sănătăţii. S'a f ă . Pentru a suplini lipsa de manuale didactice. la care studenţii. iar anul I I I acelaşi număr de ore. însă înainte de masă. n'a putut fi făcut împreună. fiecare serie făcând câte o şedinţă de 3 ore pe săptămână.83 Custozi: Dionisie Biro. câte 40—50 *de studenţi. Studenţii au mâi fošt împărţiţi fiecare în câte trei serii. pe baza unui manual recomandat. jumătate 'din această -şedinţă fiind ocupată de demonstraţiuni microacojpice şi jumătate de cele macroscopice. ei au fost supuşi la multiple co­ locvii. sub conducerea asistentului Dr. studiul Anatomiei Patologice a trecut din anul I V în anul al IlI-lea.

. S'a insistat mai mult asupra intoxicaţiilor şi dentologiei şi legislaţiei pro­ fesionale. Asistent: Dr. în cazurile mai deosebite. Mîhail KernBach. Studenţii au fost supuşi la trei colocvii repetate scrise şi orale şi la examenul de fine de an s'a constatat că materia a fost mai bine posedată ca în anii precedenţi. Noţiunile practice de patologie ge­ nerală şi anatomei patologică au fost reînprospătate cu aceas­ tă ocazie. deasemenea menţionat faptul că fiecare autopsie se prezintă ca o preble*mă de rezolvat. Anton: Central University Library Cluj Custode: Dionisie Crăciun. Anul acesta s'a predat materia de medicină legală penală în conformitate cu Codul Penal Regele Carol И. Tirehuie. având sediul în Institut. 16. . în Comunicările făcute de personalul Institutului la Societă­ ţile medicale şi în special la Reuniunea Anatomică. Re­ zultatul acestor cercetări este dat. Şef de lucrări: Dr. creată şi condusă de Directorul Institutului.. conform programul analitic.. serolbgiete. fiind. aceasta din urmă fiind' de specialitate. bacterio­ logice şi serologice. făcândn-se 42 co­ municări. care cere cercetări compliiaentape. Institutul medice-Iegal..Ihstituţir urr număr dff-2SSff autopsii. Reuniunea a ţi­ nut în anul acesta un număr de. Preparator:BCU Cluj /Rişcuţia.. La capitolul traumatologiei s'a insistat în rnod deosebit asupra legăturii dintre medicina legală şi cele­ lalte specialităţi medicale. 1Q şedinţe. 1239^cte:biopsii{şi ©serie đfe examinări baceriologieie ş.. conţinutul cărţii: Hotarul tradiţional şi legal al pro­ fesiunii medicale. Dr. studenţilor din anul" VF. Coriolan iCotuţiu. Director: Prof. chimice şi mai ales histopatologice. Vasile Hurghişiu. Laborant: Constantin Olteanu: S'a predat întreaga materie a Medicinei Legafe.

angajat cu coritKtiatl)r. circulaţia.Director: Pro/. Preparator tehnic: Teodor Ghiorghiu. d) 11 demonstraţii. Ioan Dopş*. Ђгадош.şi I I . Obiectul: Ђ) Funcţiu­ nile de nutriţie "(generalităţi. Institutul de fiziologie. Grigore Benetato. metanolimul energetic şi mate* rial. Custode: Simian Pop. S'au ţinut următoarele prelegeri. c) 37 şeflinţe de lucrări practice. .Badiu. total 64 ore. 2. S'au ţintit cursuri şi lucrări practice cu studenţii în "Me­ dicină anul I I I confofcm regulamentului. Director-Profesor suplinitor: Prof. Dr. Preparatori: J>r. reproducţiunea şl creşterea. în total 28 ore. !Şef de lucrări: Dr. e) 2 colocvii verbale şi scrise. total 32 ore.hamas. I * . a) 43 lecţiuni. ft-nul П. total 42 ore.Nicolae Munteanu. în număr de 357. 1. Jîlena Mafteiu. Preparatori: . "Pieixe'T. total 138 ore. d) Un colocviu verbal. JMaria Bulgariu. JLaborant: . Curs de Fiziologie pentru studenţii în medicină anul I . a) 19 lecţiuni. ((titularul catedrei de Istologoie şi Embriologie). Library Cluj BCU Cluj / Central University Asistenţi: Romul Opreanu. 16 lec­ ţiuni. corelaţiunile (secreţie internă. respiraţia). Dr. Ioan Birău. Obiectul: Ђ) Fiziolo­ gie generală şi digestie. yQm de serviciu: Ioan . de AUGJîări: J>r. Oprişiu Cornel. funcţiunea sis­ temului nervos). demonstraţii şi lucrări: Anul I.. mişcarea. Curs elementar de nutriţie şi igienă alimentară.Nicolae Mocan. total 16 ore cu elevele dela Institutul Surorilor de î)crdfire. c) 17 şedinţe de lucrări practice. ti'atându-se capitalele publicate în Anuarele precedente. nutriţia. Laboranţi: Vasile Hurdubaia. Traian Din«ulescu. Jîcaterina iCâlmân şi iDr. I. Asistentă: Dr.

De­ monstraţiuni asupra curenţilor electrici şi aparatelor de ra­ ze Rontgen. Asistent: Dr. directorul Institu­ tului de Speologie. 1935. N. şi 4 colocvii de câte 1 oră. Articulaţiunile. sifilisul osos. 31. G.. intestinului subţire şi grosNoţiuni generale de radioterapie. Curs de fizică medicală audiat de studenţii anului I. Tehnica radioscopiei şi radiografiei: sistemul osos normal. Infirmiere: Rozalia Simon. sub conducerea D-lui preparator M. Lucrările practice: (Dr. ŞL 1932—33. îm număr de 156. Dimitrie Negru). Bărbulescu. Viorel Rusu şi Drd. stomacului. Dr. inimei. S'au ţinut 20 şedinţe de demonstraţiuni de câte 2 ore.. Fochist: Maxim Stretea. 2 ore curs şi 2* ore lucrări săptămânal cu studenţii din anul V. S'au ţinut 46 lecţii de câte 1 oră şi 1 oră jurn. esofagului. Radiodiagnosticul afecţiunilor plămâ­ nilor. Dimitrie Negru. E Pamfil. Dr. 145. osteomielită. patologie osoasă (fracturi. Măria Hurdubaia dela 1 Oct. diafragma lui.. pleurei mediastinului. p. Razele Rontgen şi proprietăţile lor. Materia tratată a fost cea indicatăi în anii precedenţi. bronchiilor. Constantin Berariu. Institutul de radiologie. Răcoviţă. Laboratorul de fizică. tracheei. 114. E.86 19. Traiân Vasculescu. Materiile tratate sunt cele enumerate în Anuarele prece­ dente pe anii şcolari 1931—32. p. 1935. Director: Prof. tuberculoza osoasă. cu oarecare modificări şi adaosuri". Preparator: Mihail Eduard Pamfîl. Constantin Berariu. Curs teoretic: (Prof. Desenator-fotograf: / Ana Stransky. anomalii osoase). Elisabeta Elecbeş. Preparatori: Dr. 20. Library Cluj BCU Cluj Central University Laborant: Onofrei Vântu. medicali. Director: Conferenţiar Dr.. Curs predat de Prof. Electrician-constructor: Rudolf Stransky. asistent). Biologie generală. pentru studenţii în medicină anul I. . Servitor: Ioan Oroianu până la 1 Oct.

câte 3 ore cursuri şi 4 ore lucrări prac­ tice săptămânal. Alexandru Rozsnyai. Gheorghe Merlaş dela 1. IV. Petre David. Gavrilă Toader (până la 31. Făcăoaru Iordache.. Mecanic: Francisc Lâszlo. Servitori: Vasile Lup. Prof. separat pentru fiecare an. . Dr. Ovidiu Comşa. 22. (până la 30 Iunie 1936). agregat Dr.INSTITUTUL PASTEUR. Portar: Nicolae Căian. Preparator tehnic: Carol Ivanek. 1936). Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936). Laboranţi: Pavel Barciuc. igienă. titular Dr. Servitori: Carolina Lup. Dr. Cursul de igienă şi igienă socială s'a predat studenţilor din anii V şi VI Med. Materialul tratat la cursuri şi lucrări. Iuliu Moldovan. Pasteur (patologie g-lă. Dr. Director: Prof. I I I . Asistenţi: Dr. 1936. Desenator-fotograf: Ecaterina Tomşa. de dl. Vasile Lustrea (dela 1 Iulie 1936). Anica Alexandru. iar pentru anul V. este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934—35.. înştiinţai de igienă şi igienă socială. Personal administrativ şi de serviciu. IV. Dactilografă: Elisabeta Radius. Şef de lucrări: Dr. Gavrilă Morar. Cursurile pentru anul VI Med. Preparatori: Dr. I I I . biochimie. Titu Turcu. Alexandru Mescşan. Fochist: Vâsc Pavel pana la 31. comun pentru cele cinci institute din clădirea Inst. Iuliu Moldovan. Ilie Ardelean. Ileana Moldovan. Ileana Deaj. balneologie şi bacteriologie). Ioan Caila (dela 1. Zolog. Viorica Tarţia. Administrator: Vasile Botha. au fost făcute de dl. conform aprobării Consiliului Facultăţii. 1934.

Măria Cuibus. N. Dr. VIL 1936). Irina Zagony Ştefan. De asemenea ca şi în anii trecuţi. Arsilia Aleman. Cursul de Patologie generală şi experimentală. ca şi în trecut. 1936). Şef de lucrări: Dr. Iancu Petrescu (1. Dr. 1936). (dela 1. Dr. Eugenia Maho-Botez. Institutul de Patologie Generală şi Experimentală a asi­ gurat zilnic. Institutul de patologie generali şi experimentală. Custode: Dr. Bumbăcescu (pâna la 30. Chestiunile prezentate la curs şi lucrări sunt. a continuat până la 28 Mai 1936. 1936). cu mici mo­ dificări. Institutul a asigurat exa­ minarea microscopică a creerilor animalelor suspecte de rabie. 1936). Dr. însoţit de lucrări practice (12 şedinţe). III. Institutul de istologie şl embriologie Director: Prof. III. prin personalul său sub condu­ cerea mea prepararea vaccinului antirabîc pentru Institutul Antirabic din Cluj. Dr. IV. Dumitru Pană. 1935 — 30. Virgil Raduleţ (până la 30. Eduard Mezincescu (dela 1. (10 lecţii). Bojin. Laboranţi: Vasile Manciulea. Botez Mihail. cele publicate în anuarul din 1934—35. V I I . S'au făcut înBCU Cluj / Centralşi 37 şedinţe de Cluj total 44 lecţii University Library lucrări prac­ tice. Şef de lucrări: Dr. Dr. Oameni de serviciu: Măria Manciulea. 1936). trimise pentru examinare.88 аз. IV. titular Ioan Drăgoiu. titular Dr. VI. Ilie Rus. Patologie şi Medicină. VII. Iulian Găină (până la 31. Asistenţi: Dr. . Cornel Crişan. Petru David (dela 1. Mihail GundiscK. Preparatori: Dr. 1936). Asistenţi: Dr. s'a mai făcut un curs de introducere în studiul Patologiei Generale. Pe lângă acest curs făcut studenţilor anului al IV-lea. Director: Prof. Iosif Mihalca. Irimie Ţiplea. început la 6 Noemvrie 1935 cu o lecţiune de deschidere despre Biolo­ gie. Preparatori: Dr. studenţilor din anul al II-lea. 31. IV. 1935). Nicolae Bumbăcescu (dela 1. (21 Februarie—28 Mai).

coloraţia Gram: piogeni. Preparator: Dr. un semestru cu anul I şi două semestre cu anul al II-lea. 1936). aparate. Coloraţia Gram: gonococi antrax din culturi şi organe. Institutul de bacteriologie. coloraţia simplă. titular Dr. 4. coloraţia simplă. coloraţia Neisser la difterici. Koch. S'a executat în acest an. ultramicroscopi. 8 lucrări practice. 6. 160 colecţiuni complete de ţesuturi şi organe. 7. Coloraţia Ziehl-Neelsen: bac. Coloraţia Giemsa: Malaria.89 Custode. Laboranţi: Valeria Gheleţuş. Ana Chira. Director: Prof. Nicolae Buzgan (dela 1. Cu anul al II-lea două semestre: Studiul ţesuturilor şi al organelor. de către per­ sonalul ştiinţific al institutului. împărţiţi în 4 serii. 35. fiecare lecţiune fiind urmată de 3 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. 8. ca şi în anii trecuţi. fiecare lecţiune fiind urmată de 2 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. pneumococi. Cu cei 165 de studenţi ai anului I I I medicină. Elena Baroni. Insămânţări pe medii. diferite coloraţii subtilis. Vasile Cristea. Cu anul I s'au făcut în total 21 de lecţiuni de tehnică mi­ croscopică şi citologie. Mitiţa Dumitrescu. paratuberculoşi. . Vitold Baroni. adică în total 16. STau ţinut în timpul anului şcolar 42 de lecţii cu materia prevăzută în program. Sau făcut în total 41 lecţiuni. după cum urmează: 1. Coloraţia Gram. 2. Cursul de istologie şi embriologie se face în trei semestre.000 preparaţiuni micros­ copice cari au rămas în proprietatea studenţilor. s'au făcut cu fiecare serie. Custode: Traian Toma (până la 30. medii de cultură. Sterilizare. Preparat nativ. BCU Cluj / Central University Library Cluj Asistent: Dr. 5. 3. Coloraţia sporilor: tetanici. V I . V. 1936).

pentrucă lipseşte cu totul o instalaţiune potrivită în Institutul de balneologie şi fi­ zioterapie. Cursurile de Farmacologie în anul 1935—36 nu s'au pre­ dat deoarece în urma modificării programului. în curs de 22 ore. S. Gheorghe Popoviciu. despre: tehnica hidroterapiei. în lipsă de instalaţiuni. Secăreanu. Director: Agregat Dr. preparator-ajutor. Asistent: Dr. Laborant: Alexandru Lungu. Marius Sturza. Borş. Laboratorul de chimie medicală. insistând în special asupra chestiunilor strâns legate de biologie şi medicină. Preparator: Dr. De 2 ori^ pe an s'a făcut cursuri cu proiecţiuni pentru a demonstra tehnica balneară şi hidroterapeutică care nu se poate demonstra în lucrări practice. In semestrul al doilea s'a studiat în linii generale chimia organică. Director: Prof. BCU suplinitor University Library Cluj Şef de lucrări: Dr. Institutul de balneologie şi fizioterapie. Cluj / CentralDr. titular Dr. Eugenia Băncilă. Ca şi în anul precedent. Laborant: Iuliana Huber. Măria Georgescu.90 36. 38. Preparator tehnic: Gheorghe Radulescu. în primul semestru s'a insistat asupra principiilor generale ale chimiei ca şi asupra capito­ lului anorganic respectiv. 37. S'au predat 2 ore teoretice pe săptmână şi 2 ore lucrări practice studenţilor din anul V . Stagiu nu s'a putut face până acum. Acest studiu a apărut deja litogra­ fiat subt forma unor „Note de Curs" alcătuite de către Dl. . F. Director: Prof. Eugen Morariu. S'au mai ţinut cursuri teoretice şi practice cu surorile de ocrotire. Institutul de farmacologie şi farmacognozie. materia a fost trecută în anul IV de medicină.

. Şef farmacist: Dr. Fochist: George Cadar. 2. Lupaş_ Preparatori: Iulia Abrudan. Elena E» Russu. Constantin UrecMa. r 29. Servitori: Gheorghe Vlas. Mecanic-şef: Mihail Peter sen. Farmacia Clinicilor. Preparatori ajut.. Asistenţi: Aurelia Buzescu-Lupaş. Măria Popescu.9b Lucrări practice: 1. Petru Gal. Şef de lucrări: Dr. Mihail Peter jun_ Lucreţia Penteher. University Library Cluj BCU Cluj / Central Custode: Ştefan Gebefugni. Laborant: Alexandru Balint. Matilda Peter Valentini. Virgil Lupea. Director: Prof. Analiza calitativă anorganicâr recunoaşterea aniionilorşi cationilor curenţi. Aurel Russu. Analiza cantitativă volumetrică: alcalimetrie oxidime— trie şi iodometrie. Măria Simon. Ioan Manta. Dr. Portar: Victor Oltean. I.: Victoria Ciocănelea.

Diagnosticai şi tratamentul tuberculozei pulmo­ nare a adultul ai. Programul acestor cursuri s'a publicat la capitolul Cli­ nicii Stomatologice (pag. In baza art. Moldovan. 78). 3 In stomatologie. 204 din legea sanitară şi de ocrotire s'a con­ tinuat şi în anul şcolar 1935—36 cursul de specializare în Igienă. Materialul propus este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934-35. urmând ca după terminarea stagiilor practice pe teren şi elaborarea tezei. I. 3. candidaţii să treacă în Cluj BCU Cluj / Central University Library toamnă exa­ menul de specialitate. Dr. cu următorul pro­ gram: 1. Dr. pentru medici practicieni şi absolvenţi între 21 Septembrie şi 3 Octombrie 1936. '{Vezi Anuarul din acel an. Lecţiune de deschidere: Medi­ cul practician şi tuberculoza (amfiteatrul clinicii medicale). 2. Dr.1. Prof. Au fost admişi la acest curs 17 candi­ daţi. 171). în colaborare cu Institutul de radiologie. la Institutul de Igienă şi Igienă socială de sub conducerea dlui Prof. Haţieganu. Curs de perfecţionare organizai de clinica medicală. clinica chirurgicală şi oto-rino-laringologică. I. L. Daniello: Lecţiune clinică. Doc. In igienă. pag. 1935 şi au durat până la 15 Iunie 1936. Lecţiunile şi lucrările practice ca şi staţiile clinice re­ glementare au început la 9 Nov. (cu prezentări . organizat de Facultatea de Medicină şi Farmacie.

10. Dr. ar clinicii-. Dr. C. Dr. simptome. Daniello: Şedinţă practică de pneumotorace (secţia de boli pulm. Daniello: Lecţiune clinică despre caverna tuberculoasă (secţia de boli pulm. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare. 4. Dr. L. Daniello: Şedinţă practică de oleotorace şi spălătură pleurală (secţia de Boli pulmonare). C. 7. Dr. Dr. 3t Dr. (Inst. Doc. Tub. Dr. L.).). Dr. L. Daniello: Lecţiune clinică despre granulii (secţia de boli pulm. patogenie. 9. 17. Doc. 11. L. C. a clinicii medicale). a clin. Doc. L. Buzoianu: Tuberculoza! laringelui: etiologie. L. C. Dr. Doc. a) valoarea semnelor funcţionale şi stetacustice (Amfi­ teatru! clinicii med. L. Berariu: / Imaginile patologice elementare ale BCU Cluj Central University Library Cluj aparatului respirator (Inst. Dr. 5. Str. Doc. L. medi). Haţieganu: Tuberculoza intestinală. Berariu: Teclmica Dispensarului antituberculos (Dispensarul Soc. profil'. Dr. de radioTogie). BeEomu: Teclmica examenului radiologie al to­ racelui şi imaginea toracică normală (Inst. 14. de Radiologie). Doc. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare Г.). Prof. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: a) Tuberculozele pulmonare acute (amfiteatrul clinicii medicale). Dr. Dec. G. Dr. frecvenţă. Daniello: Lecţiune clinică despre tubercu­ lozele lobare şi periscizurale (secţia de boli pulmonare a cli­ nicii med. I. 6. L. Dr. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare: b) valoarea examenului radiologie şi de laborator. . de radiologie). 12. (Inst. Doc.ш de bolnavi^ despre: tuberculoza Шм-ocazeoasă incipientă (secţia de hol* pukm.). Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare II. 15. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: b) Tuberculozele cronice. Babeş 7). 18. 13. Dr. C. 8. semnificaţie prognostică (amfiteatrul clinicii medicale). med. Ж Prof. Doc. de radiologie).

Prof. L. 23. 27. Dr. ca secretar general în cadrul Facultăţii şi sub patronajul Dlui decan Prof. Axente Iancu. L.: Technioa Dispensarului antituberculos. Daniello: Pneumotorace bilateral.). Buzoianu: Tratamentul laringitei tubercu­ loase (amfiteatrul clinicii medicale). Doc. 22. Haţieganu: Poliserosita tuberculoasă. Dr. Dr. L. Vizita Dispensarului studenţesc şi altor instituţii. Cluj şi a dispensarelor rurale ale plasei sanitare model Gilău. 4. Doc. Dr. Dr. 34. . Mihail. L. sub conducerea D-lui Dr. Vizitarea sanatorului-spital dela Săvădisla. Daniello: Demonstraţie de pleuroscopie şi rezecţie de aderenţe. Doc. •indicaţii. 33. Gavrilă. Doc. 28. C. 25. complicaţii. L. j . Daniello: Principiile profilaxiei sociale ale "tuberculozei. 29. Doc. Daniello: Pneumotoraxul: mod de acţiune. I. Dr. Dr. 20. L. Dr. Dr. 31. Dr.19. Demonstraţie de îrenîcectomie şi toracoplastie (la cli­ nica chirurgicală). oleotorax. ca preşedinte şi Docent Dr. a organizat un curs de perfecţionare medicală pe seama medicilor din ţară. I. despre: „Actualităţi în diagnosticul şi tera­ peutica clinică". L. Doc. Daniello: Principiile generale ale trata­ mentului tuberculozei (amfiteatrul clinicii med. 24. Daniello: Frenicectomia şi toracoplastia: indicaţii. „Asociaţia docenţilor universitari dela Facultatea de me­ dicină din Gluj". 26. 32. la 5—17 Octomvrie 1936. Şedinţă practică /de pneumotorace. contraindicaţii. conform progra­ mului publicat în continuare. Dr. P. Dr. Prof. BCU Cluj Central University Library Cluj 30. Berariu. Daniello: Lecţiune clinică despre sclero­ zele tuberculoase. Doc. intervenţia lui Jacobaeus. G. Daniello: Şedinţă practică de pneumoto­ race. L. A l 3-lea curs de perfecţionare organizat de către -„ Asociaţia Docenţilor Universitari dela Facultatea de Medicină din C l u j . 21. rezultate. Dr. Sichel: Technica analizelor curente de labora­ tor utilizate în "diagnosticul tuberculozei. Doc.

95 Au participat la aceste cursuri un număr de 63_medici din toate părţile ţării precum şi un număr însemnat de me­ dici locali. Dr. Gavrilă. I. etc. . I. Michail. Docent Dr. Iancu: Pseudo-debilitatea congeni­ tală ca factor de mortalitate infantilă (Clinica Ginecologică). 7 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul oftalmolo­ giei de: Prof. indicaţii. Michail: Probleme de actualitate în patologia oculară. Gavrilă: Evoluţia scarlatinei la Cluj in raport cu vaccinările anti-scarlatinoase şi tratamentul ei. C. 11—12 Docent Dr. Voicu: Graba şi expectaţiunea în ob­ stetrică. -•• 11—12 Prof. P. examenul ureei tabolismului bazai. Vancea: Starea actuală în tratamen­ tul glaucomului. . A. Rusu. Goia: Tratamentul ulcerului gastric şi duodenal. Buzoianu: Inciziunile timpanului (tim—6 panotimiile. E. 5—6 Prof. Dr. Vancea şi Dr. 5—Î6 Docent Dr. Dr. Programul cursurilor a fost următorul: 5. I. Octomvrie: 10—11 Prof. 10—11 Prof. P. G. 10—11 Prof. D. Dr. diagnostic şi tratament).) de: Docent Dr. Dr. Dr. Pop: Vitaminele în tratamentul plăgilor. D. 6—7 Prof. 6 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice de laborator (tehnica me­ BCU Cluj / Central rezultatelor. 5 1 Prof. Iuliu Haţieganu: Diagnosticul şi trata­ mentul diareelor. Dr. Grigoriu: Perforaţiile şi rupturile uterine (etiologie. 11—12 Docent Dr. A. Tătaru: Probleme noui în tratamentul sifilisului. Ţeposu: Diureza ca mijloc de explorare şi terapie în urologie. L. rezultate mediate şi tardive). 6—7 Prof Dr. Dr. I. C. Dr. 12—1 Prof. interpretarea University Library Cluj sanghine.

Dr. Urechea: Traumatisme craniene. C. C. Danielo: Problema granulei cronice. Aleman: Ciomplicaţiunile locale şi ge­ nerale ale cariei dentare. Nichita: Cionsideraţiuni asupra pa­ tologiei discurilor vertebrale. L. Dr. A. I.66 6—7 Docent Dr. 5—6 Prof. BCU de / Central University Library Cluj Cirlea. Dr. M. C. Popovici: Când şi cum să recoman­ dăm intervenţîunea chirurgicală în afecţiunile ginecologice. 5—6 Prof. 11—12 Prof. V. 6—7 Docent. L. Pop şi Dr. 7— Demonstraţiuni practice de bolnavi şi de laborator la Clinica Infantilă: de Dr. Tătaru: Probleme noui în tratamen­ tul sifilisului (continuare). 5 — Docent Dr. 8 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul chirurgiei: de Prof. C. 9 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul dermatolo­ giei şi sifilografiei: Cluj Prof. Pop şi Dr. . Popovici: Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor digestive ale copiilor. 6—14% Docent Dr. L. Borza. Dr. Dragomir: Pireto-terapia în bolile mintale. Dr. I. 10—11 Prof. 10—11 Prof. Dr. A. Dr. 10 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice asupra lichidului cefalorachidian şi alte probleme din Clinica Psihiatrică de Dna Dr. D. Pop (Galaţi): Tratamentul tumorilor mediastinale (Institutul de radiologie). 11—12 Docent Dr. C. Negru: Demonstrări de filme despre ca­ zuri mai dificile de Rontgen-diagnostic. L. Veluda: Consideraţiuni anatomofiziologice asupra sistemului vegetativ în raport cu o tera­ peutică raţională a lui. 6—7 Prof. Dr. Dr. Dr. Retezeanu. Tătaru. C. 10—11 Docent Dr. T. Minea: Patogenia şi tratamentul sifi­ lisului nervos. Munteanu. 11—12 Dr. lancu: Encefalitele post-infecţioase * 6 la copii.

ANUARUL 1935/36 1 . Ţeposu: Ipertrofia de prostată şi tratametul ei. 10—11 Prof. Hăngănuţ: Diagnosticul radiologie al afec­ ţiunilor gastro-duodenale cu demonstraţiuni de filme. 7 Demonstraţii practice de bolnavi şi de laborator la Cli­ nica Infantilă: de Dr. M. 12—1 Prof. C. Dr. înainte de masă s'a vizitat spitalul de ortope­ die din localitate sub conducerea Dlui Director Dr. Dr. P. Lăcătuş. Retezeanu: Cum s'a născut şi evoluat psihanaliza. M. 11—12 Prof. V. Avrămoiu şi Dna Dr. 5—6 Prof. Cirlea. Teofil Dragomir: Tratamente mai noui în afecjiunile sistemului nervos. Dama. 5—6 Docent Dr. Popovici: Afecţiunile respiratorii ale copiilor. Aleman: Radiografia în stomatologie. Keusch. Dr. 6—77г Dr. Ih Octomvrie: 8—10 Demonstraţii practice din domeniu oto-rino-laringologiei: Prof. Dr. Rădulescu. Haţieganu. Urechia: Funcţiunile glandei supra­ renale.97 In 11 Oct. I. Dr. Cimoca: Micozele cutanate şi mijloa­ cele noastre de luptă pentru suprimarea lor. după masă s'a vizitat plasa sanitară model din Gilău. 12 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul neurologiei de Dr. Dr. Dr. C Buzoianu. 11—12 Docent Dr. Teofil Dragomir. Dr. V. de sub conducerea Dlui Dr. Vancea: Importanţa terapeuticei ge­ nerale în tratamentul boalelor de ochi. — 11—12 Dr. 10—11 Prof. Bologa: Dela medicina veche la cea a viitorului (Clinica Dermatologică). C. C. Prodan. Dr. E. Dr. Dr. 6—7 Prof. 13 Octomvrie: 8—10 Demonstraţii de bolnavi cu afecţiuni medicale: de BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. D. 1. 10—11 Prof. Sturza: Tratamentul hidro-mineral al afecţiunilor hepato-biliare (Oinica Medicală).

Pop. 17 Octomvrie: 8—9 Prof. C. Dr. Stanca şi Dr. Kembach: Perforaţiile uterjjie џ res­ ponsabilitatea medicilor în noul Ciod Penal. M. Dr. Nichita: Artritele şi osteoartritele cro­ nice. C. Moga: Tulburările circulaţiei coronariene şi tratamentul lor. Konradi: Valoarea reacţiilor serologice în diagnosticul џ tratamentul blenoragiei. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16 Octomvrie: 8—9 Demonstraţiuni practice din domeniul obstetricei de Dr. Dr. Grigoriu: Demonstraţiuni practice din domeniul ginecologiei. 5—6 Prof. L.98 11—1 Dr. Popovici: Cauzele şi combaterea morta­ lităţii precoce. 15 Octomvrie: &—Q Instrumentar şi măsuri terapeutice în urologie de: Dr. Dr. Damcico. 11—12 Prof. L. M. 10—11 Dr. A. 11—12 Docent Dr. 7 Demonstraţiuni practice de radiuira-terapie şi Rontgen-terapie la Institutul de Cancer. Stanca: Intoxicaţiuni fiziologice cu privire specială la iperemeza gravidică. 1 Goia. 6—7 Docent D. Kembach: Certificatul medical şi sanc­ ţiunile după noul Cod Penal. 5—6 Docent Dr. »etuberculoase ale şoldului. Cimoca: Piodermiile şi combaterea lor. . 5—6 Doc. Dr. 9—10 Demonstraţiuni de bolnavi cu afecţiuni medicale de: Prof. I. C. G. Căprioară. 6—7 Doc. 6—7 Doc. Voicu: Intervenţiuaa obsteiricale la fajatom. M. Dr. I. Stanca: Afecţiunile colului şi tratamen­ tul lor {Institutul de Cancer). 9—10 Doc. de: Doc Dr. Dr. Daniello: Freniceetotmia şi rezultatele ei tardive. Purge: Diagnosticul şi tratamentul tulbură­ rilor funcţionale ale ovarului. Dr. Dr. G. 10—11 Prof. V.

11—12 Docent Dr.99 V9—10 Ђг.ocrotire . 10—11 Erqţ. I. începând cu ora 4 vizitarea instituţiilor sanitare şi Ae . Gavrilă: Noui probleme în trata­ mentul cdiăbetuliii.din Ouj. BCU Cluj / Central University Library Cluj . "2. In 17 Octomvrie după masă.medicală. Ћаг-za: 'Tratamentul :cafbuncului. Dr. Buzoianu: Sindromul adenoidian in jpractica . G.

Ghiţescu). Daniello) Com. Un nou procedeu în tratamentul chirurgical al hidrocelului şi al chistului cordonului spermatic. Nichita şi Dr. Soc. (în colaborare cu Doc. de Chir. M. Sovata 9. Angelescu şi C. la cursul de perfecţionare University Library Cluj BCU Cluj / Central în Balneologie. Conf. Mureşan şi Dr. de Chir. E. a) Lucrările Dr. 1935. (In colaborare cu Dr. 1936. Dr. 267. Com. pag. 3—4 1935.de chirurgie naţional. Safta). (In colaborare cu Dr. C Cotuţiu). V.D) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA. Bucureşti 18. No. III. 17—21. Rev. 1935. XI. Puşcariu). 8. (In colaborare cu Doc. 5—6 1935. 1935. 9. med. No. 1936. Consideraţiuni clinice şi terapeutice asupra chistului' hidatic pulmonar (în colaborare cu Dr. XI. Rev. med. pag.. 1936. R. Clujul Me­ dical No. 7. (In colaborare cu Prof. Incizia supracostală în operaţiunile pe splină şi cardia. 3. Sânii chistici. Consideraiiuni asupra alor patru cazuri recente de toracoplastie. ] . Soc. Panlosolul în tratamentul plăgilor supurate. 9—12 1935. operat şi vindecat. 5. 10. med. .. Prof. Clinica chirurgicală. şt. Ulcer peptic jejunal după rezecţie Finsterer. Com. Nana Aurel). C. XII. Suferinţele post operatorii în afecţiunile hepato-biliare. 30. Dr. şt. Un caz de diabet traumatic. Soc.. Soc. 9—12 1935. 4. 1. şt. A . Luxaţia traumatică a cubitului în legătură cu un caz personal. (In colaborare cu Dr. Nana). II. şt. Raport la cel de al VI-lea Congres. Al. 6. Rev. 2. Cluj. 23. 1—12. Pop: şi comunicările Directorului Clinicei. med. de Chir. No. 5—1935. E. pag. No. 7. 8.de Chir. pag. Rev. 18—20.

Nichita (în colaborare cu Dr. Oujul Medical No. Com. 2—4. Zeno Şt. 8. Dr. Prăgoi: Bilograful Egger în explorarea radiologică a veziculei biliare. E. 25. 1935. 4. Prăgoi: Un caz de luxaţie a semilunarului. Soc. pag. Com. Dr. I. 6. Dr. 4—5 pag. Borza: Curs de „primul ajutor" ţinut în­ văţătoarelor rurale la 13 Iulie şi 3 August 1935 în cadrul cur­ surilor medicale organizate de Ministerul Muncii. Soc. Dr. . Clujul Medical No. med. şt. 14. 9. Clujul Medi­ cal. 1935. pag. 25. Dr. Doc. I. 1936. Safta: Apendicita şi tbc. I. Safta): BCU Cluj / Central University Library Cluj Cazuri de apendicită traumatică. Mureşan (şef de lucrări până la 1 Mai 1936): Tratamentul plăgilor. Prăgoi): Un caz de maladie osteogenică (exostoze osteogenice multiple) cu deviaţiuni şi deformaţiuni multiple. la . Dr. Primului Congres Naţional de Radiologie pag. 13. Clujul Me­ dical No. VII.101 b) Lucrările şi comunicările colaboratorilor: 1. E. şt. Mureşan: (In colaborare cu Dr. Zeno Şt. Zeno Şt. şt. Clinica et Laboratorium No. 2. Bul. 12. I. 1936. Dr. III. Corn. Cluj. 11. 590. Puşcariu): Contribuţiuni la aşezarea firului fără sfârşit în tratamentul stricturilor cicatriciale ale esofagului. Com. 5 1935. 1936. med. Mureşan (în colaborare cu Dr. Rev. med. pag. Borza (în colaborare cu Dr. Safta: Anestezia locala combinată cu dilaudid scopolamin. Martie 1936. P. Dr. Safta): Limfogranulomatoză cervico-mediastinală evoluând sub tabloul cli­ nic al unei guşe maligne. Mureşan (în colaborare cu Dr. 642 3. Dr. E. 5—7. şt. Clujul Medical No. med. Conf. Zeno Şt. 12. Soc. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. I. ileo-cecală. 11 1935. 10. iR. IV. E. M. I. 5. 7. Borza (în colaborare cu Dr. I. 250. Safta): Contribuţiuni la studiul apendicitei traumatice. Dr.) E.Ciursul de perfecţionarea me­ dicilor. 1935. IV. Dr. X I I . Dr. Sec. Borza: Peritonită blocată tardivă după gastro-entero-anastomoză antecolică anterioară cu anastomoză Braun. 211. 3. pg. Dr. 5. Bruda): Dis­ tracţie cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomanie. 4 1936.

prin injecţiuni la poarta de intrare cu vaccin Gantacuzino. 248 1936. Rev. GEeorghiu: Un caz de chist hidatic suprascapuIar. Dr. Popa şi Dr. Dr. Clujul Medical No. în legătură cu un caz perso­ nal în regiunea ischio-pubiană. Rev. Ţeposu şi Dr. Dr. V. I. . 3k—36. 1935 p. 1. med. Popa Rubin şi Dr» Stupariu): Tumorile mieloplaxe. calculbzei renale. Danicico: Sur cinq cas d'ectopie renale congenitale diagnostiques par la pyelographie. Rev. Rom. Bulbuca: Consideraţiuni asupra uretrografiei. I. % 1936 p. Rev. Prof. 2. II. pag. Dr. cu 7 figuri radiografice. Prăgoi: Luxaţiile semilunarului. E. I. Dr.. 4 pag. I.. Dr. 509—518. 279. No. de Urologie. Puşcariu Radu:: Un nou ecartor în cnirurgie. Rom. Bruda: Un nou caz de rinichi polichistic bilateral diagnosticat cu ajutorul urografiei. P. No. Rom. An. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. P. E. III. Com. Dr. Rom.. Dr. 5. 17. 18. de Urologie. 759—772. b) Comunicări. I. GKeorghiu: Consideraţiuni asupra actualelor mijloace de granulaţiune a plăgilor. Prăgoi (îh colaborare cu Dr. i Februarie 1936 p. 4 1935—36» 15.102 14. E. 1936 p. Association francaise d'urologie. Cluj la 9. 101—109. Prof. a) Lucrări. C. 1 2. ClujuL Medical No. şt. Prof.. 5 1935. Popa: Vaccinarea regională. I. în tratamentul tromboflebitelbr post operatorii. 16. Dr. de Orologie. III. No. de Urologie. Prof. Danicico: Consideraţiuni în legătură cu 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinateistologic. 46—49. Clujul Medi­ cal No. după Basset şi Poineloux. în legătură" cu: uni caz. Soc. Ţeposu şi Dr. Dr. I.. 218. Ţeposu şi Dr. I. C. Nana: Rezultatele terapeutice cu antiphlbgistină. III. 1 Febr. Octave Doin. în tratamentul complicaţiunilor blenoragiei. Avec 6 planches. Danicico şi Dr. E. 4. A. 1936.. Cancerul No. Bruda: Pielotomia pre­ lungită în tratamentul. Dr. 19. 9 1935. Clinica cailor urinare..în fistulele uretrale. Ţeposu et Dr. 3. Clu»~ jul Medical No. 6 p. Dr. No. Rev. 4 pag.

17 XII. Soc. Clujul Medical No. Popa: Uretrografia în fistulele şi stricturile uretrei cu prezentare de 5 cazuri. 10. 1935. Danicico şi Dr. E. Dr. 1935. Ţeposu. Dr. 11. 1936. 1936. şt. E.103 o fetiţă de 10 ani. No. Ian. Clujul Med. 4. şt. Prof. Ţeposu şi Dr. med. No. Prof. Clujul Med. 1935. Soc. BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. 19. I. Danicico şi Dr. Dr. 1936. Dr. Soc. Bruda: Un caz de imagine falsă de calcul renal. Ţeposu. 1936. 1936. Clujul Medical No. Ştiinţelor Med. Danicico şi Dr. Al V-lea Congres Român de Urologie. 21 III. Clujul Med. şt. No. 23 V. 5. 1936. 2. Danicico şi Dr. Popa: Un caz de calculoză ureterală bilaterală. Bruda: Un nou caz de ri­ nichi polichistic diagnosticat cu ajutorul urografiei. diagnosticată prin urografie. Ştiinţelor Med. Danicico. Bruda: Distracţia cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomie. Dr. Soc. 2. Dr. 6 1936 pag. 3. Bruda: Un caz de diverticol vezical la femee. Ш. Bulbuca: Rezecţia nervului presacrat (operaţia Cotte). Dr. Dr. 1935. şt. E. Dr. Dr. 650. Bulbuca: Importanţa examenului urologic complet în baciloza genitală. Ţeposu. Ţeposu şi Dr. . med. 18 XII. Al V-lea Congres Român de Urologie. Dr. 7 III. Clujul Med. 1935. 56. Bruda şi Dr. Dancico şi Dr. 6 p. 3 1936 p. Clu­ jul Med. Dr. într'un caz de cistalgie bacilară. Al V-lea Congres Român de Urologie 18 XII. 4 1936 p. şt. Soc. 1 1936. 11. Ţeposu. med. 11. Mureşanu. Dr. Dr. Ian. cu crize de anurie şi hiperazotemie. Prof. No. Ţeposu. Prof. Soc. şt. E. No. P. Clujul med. med. Prof. Soc. Soc. VIII. E. Danicico: Consideraţiuni asupra 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinate istologic. Ţeposu şi Dr. 3 1936 p. p. Prof. Popa: Un caz de dilataţie chistică a porţiunii inferioare a ureterului din dreapta. 179. I. med. med. med. 1935. în legătură cu 2 cazuri de baciloză urogenitală recent operate. I. 7 III. Danicico: Consideraţiuni asupra 10 cazuri de diverticuli vezicali trataţi chirurgical. 1936. 178—179. VIII. Prof. Ţeposu. Prof. 9. Soc. cu calcul coraliform. Prof. şt. 6. 1936. 12 1935 pag. k22—h23. 12. Clujul Med. 8. Dr. 260—262. 22 II.

Ţeposu a luat parte în calitate de reprezentant al Facultăţii de Medicină din Cluj. 5. Dr. cu care ocazie. Panait Teodorescu: Traumatismele uretrei şi ale vezi­ cei urinare. 4. Prof. Popluca Mircea: Calculoza reno-ureterală. 7. Dr. Dr. 1935 pag. Tot în luna Decembrie 1935 a avut loc la Bucureşti cel de al V-lea Congres Român de Urologie. în cadrul cuvântului . Ţeposu: Tendinţele actuale în medicină „Astra" Braşov. 1935. Popa: Vaccinoterapia la poarta de intrare în blenoragia cronică şi complicaţiile blenoragice. Dr. 15 XII. Dr. II. memoria aceluia care a fost Herescu. serbându-se a 25-a aniversare dela înfiinţarea Societăţii de Uro­ logic. 1. 1. 1.104 13* Dr. Virgil Armeana: Calculoza ureterală. Al V-lea Congres Român de Urologie 19 XII. E. d) Tezele de doctorat 1935—1936. Extensiunea Universitară Cluj. 6. In luna Decembrie 1935 a avut loc cel de al V-lea Con­ gres Român de Chirurgie la Bacareşti. 1935. 572—579. Gheorghiu Teodora: Tumorile vezicei. Ţeposu. Prof. stud. Danicico şi Dr. c) Conferinţe. Popa Silvia: Stricturile uretrale traumatice la bărbaţi. Dr. E. la care Dl Prof. E. în med. Sbârcea BCU Cluj / Central University Library Cluj Ioan: Turburările dinamismului căilor urina­ re superioare în graviditate. 3. 2. Rev. E. E. 4. ca şi al Societăţii Ştiinţelor Medicale din Cluj. Negreţu Florian: Tuberculoza capsulelor suprarenale în legătură cu tuberculoza renală. Ţeposu: Actualităţi medicale. I. 2. Prof. Prof. 2. E. Prof. Neombrie 1935. Ţeposu: Medicina şi preocupările ei ac­ tuale. ales Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. de Urologie an. Ţeposu: Cuvântul de deschidere al celui de al V-lea Congres de Urologie. 3. Rom. urând prosperitate şi bun succes lucrărilor congresului. Ţeposu: Orientările actuale ale medicinei „Astra" Sibiu. s'a omagiat memoria primului ei preşedinte. Dl Prof. e) Participări la Congres. 5. Soc.

Haţieganu. I. 3 Clinica medicală. Ţeposu a mai luat parte şi la . Em. Bruda. T. în calitate de Secretar de şedinţă. Dr. Burghele. asociază la această mare serbare. Apoi în cadrul raportului principal — Dinamica căilor urinare superioare — raport susţinut de Prof. Dr. Danicico în cursul Urnelor Septembrie şi Octombrie 1935 a întreprins călătorie de studii vizitând serviciile de Uro­ logie din Viena cu scopul de a studia noile progrese şi achi­ ziţii în materie de organizare a acestor servicii. Danicico. Dr. Ţeposu. Ţeposu. BCU Cluj / Central University Library Cluj f) Societăţi. Hortolomei. Dr. Spârchez: Tratat Elementar de Se­ miologie şi Patologie Medicală voi.Congresul de Urologie ţinut la Viena în Sep­ tembrie 1936. Prof. Prof. Dr. II. I. In luna Octombrie 1935. în şedinţa de discuţii a luat cuvântul şi Dl Prof. la care ProF. (Vezi capi­ tolul lucrărilor). P. Prof. dl Prof. Danicico. 4. Ţe­ posu în colaborare cu Dr. I. Derivaţia urinelor în chirurgie. casier. şi Facultatea de Medicină din Ouj. Dr. distincţii şi călătorii de studii. Streja. iar Dr. secretar de şedinţă. unde a făcut şi comunicări. Danicico. Haţieganu. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a cance- . Din serviciul Clinicei Urologice din Cluj s'au făcut în to­ tal patru comunicări. în calitate de Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. împreună cu dl Dr. Dr. Doc. Danicico. Riegler. Hângănuţ şi Dr. Ţeposu a fost reales Preşedinte al Societăţii Ştiinţe­ lor Medicale din Cluj. Dr. 3. I. Prof. 1936. Lucrarea: Prof. Daniello şi Dr. Zanne şi Dr. consemnate în capitolul comunicărilor.105 <de deschidere rostit cu această ocazie. şi Dr. I. La Congres au participat din clinică Dl Prof. E. Ţeposu. „Cartea Românească" Cluj. Goia în colaborare cu Dr. I. 652 pag. a avut loc cel de al XXXV-lea Congres al Asociaţiei franceze de Urologie. Tip. M. a fost premiată de Academia Română cu premiul Dr. au prezentat lucrarea lor asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale.

Ştiinţ. Haţieganu şi Dr. Cartea Bomânească. II. Dr. Dr. România Medicală Bucureşti anul XIV. Dr. Sichet şi Dr. 1936. intestinului. 1936 Nr. Mai 1936. Doc. Al Pop: 4 cazuri de toracoplastie parţială.. Cluj. Soc. Med. Clujul Medical. Clujul Medical. Gavrilă: Difterie malignă complicată cu hemi­ plegie stg. 1936. Soc. Med. România Med. 10. Prof. ficatului şi a vezicei biliare. Daniello şi Prof. I. 1936. (Cluj) anul XVII. 109—110.10© i ului pulmonar primitiv. Ştiinţ. 5 pag. Cluj. Prof. 1. Goia. anul XVII. anul XVI. A. Moga: Algiile submamare la femei cu ipertensiune. Daniello şi Dr. Prof. al de Cluj / Central şi Patologie Med. Hăngănuţ: Explorarea radiologică a stomacului duodenului. pag. Dr. Ştiinţ. Doc. Med. Dr. şedinţa 11 Mai 1935. Iepure: Explorarea radiologică a scizurilor interlobare. Med. 141-142. Cluj şed. Clujul Medical Cluj. pag. Cluj. D-lor. 1936. 3 pag. Sanitară Militară. România Med. Rev. I. I. anul XIV. 1936. 1936. Nr. . Clujul Medical Cluj anul XVII. anul XVII. (Bucureşti. Haţieganu-I. Doc. I. Dr.8 pag. 5. pag. Cluj. 1935. (Cluj) anul XVII. Ştiinţ. Dr. Nr. Moga: Intoxicaţie acută cu sulfat de Taliu în scop de sinucidere. 1. Aprilie 1936. Soc. 1936. Dr. Danielo şi Dr. Doc. 331—338. Nr. din Cluj. Ştiinţ. Gavrilă: Contribuţiuni la tratamentul cu chi­ nină în bolile infecţioase acute. 317—324. Clujul Medical (Cluj) anul XVI. 1936. 50. Clujul Medical (Ouj). In Tra­ tatul Elementar BCU Semiologie University Library Cluj Voi. 1. Dr. 359. 1936. 12. I. 1935. 11—14. pag. Nr.. din 16 Nov. Med. Prof. Prof. Secarea: Două cazuri de colaps atelectatic acut al plămânului. Iepure: Despre chistul dermoid al mediastinului în legătură cu un caz personal. Dr. pag. Nr. Daniello: Rolul sanatoriilor în combaterea tu­ berculozei. Danielo. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Spârchez: Consideraţiuni noi în tratamentul pelagrei. 1936 Nr. 1935. Nr. Soc. 180. 628-633. Dr. Doc. A. T. Dr.. Haţieganu şi Dr. M. Clujul Medical. Cluj. Şe­ dinţa din 25 I. 1. Doc. Soc. Dr. Doc. Haţieganu şi Dr. pag. Dr.

şed. Cluj. Soc. 1936. I. anul XVI. Cluj. 3. Ştiinţ. 3. Dr. 476. din. Doc. 1936. I. Cluj. Gavrilă: Scarlatina puerperală. 1936. Gavrilă: Un caz de peritonită purulentă. pag. 1936. Cluj anul XVII. Clinique et Laboratoriurnt (Ctej). Gavrilă şi Dr. pag. Gavrilă şi Dr. Mihaileanu: Indicanemia în ne­ frită. Gavrilă: Indicanemia în stare normală şi pato­ logică. 25 Mai 1935. Dr. Ştiinţ. şed. 450. pag. (Cluj. Med. 1936. Soc. şed. organizate de Ministerul Sănătăţii BCU Cluj / Central University Library Cluj şi Inst]-. Dr. 390. Doc. Nr. Soc. Med. Clujul Medical. Nr. Dr.№ Doc. Gavrilă: Cazuri de cărbune. pustule maligne multiple. Doc. forma cutanată cu. Ştiinţ. I. Doc. Dr. 1935. Doc. Oujul Med. Cluj. / . Trei conferinţe ţinute la cursurile medico-sanitare cu învăţătoa­ rele rurale. Cluj. Dr. Cluj. Ştiinţ. Med. 1936. anul XVII. Doc. Ştiinţ. Cluj. Doc. anul XVII. Cluj. Cluj. Conferinţă de punere Ia punct. Doc. pag. 403-406.. Soc. pag. survenită drept complicaţie într'un caz de erizipel. Dr. Cluj. Gavrilă: Rugebla. Soc. din 21 Mart. anul XVI. I. 185. Dr. 1935. 1935. 1936. vindecare. Dr. Naghi: Un caz de scarlatina gravă septică cu flegmon amigdalian şi retrofaringean necesitând' Iracheotomie. Med. Gavrilă: Un caz de nefrită acută hemoragică. Doc. Soc. 1936. /. I. Dr. Ш . pag. 258. Clujul Medical. pag. Med. 11. anul XVII. (Cluj). 1935. Nr. Med. Ştiinţ. Gavrilă: Diagnosticul şi tratamentul comei diabetice. Doc. streptococică în cursul unei scarlatine. Ştiinţ. Clujul Medical. Soc. Cluj. 4 „ pag. Nr. Doc. . şed. 7. şed. Cluj. anul XVII. Nr. Clujul Medical. Med. Clujul Medical. 678—680. 592^5*99. Cluj. Dr. Soc. 3i Aprilie 1936. Ştiinţ. şed. 1935. şed. 25 Ian. I. Clujul Medical. din 19 Aprilie 1935. şed. Cluj. 476-479. anul XVI. 11. 176. Clujul Medical. 22' Febr. pag. Olariu: Un caz de scarlatina complicată cu coree. I. în Iulie 1935. Gavrilă: Despre bolile infecto-contagioase. 1936. a-mil' V. Dr. Nr. 3^-4. Gavrilă şi Dr. 7. Clujul Medical. Nr. 19 Octomvrie 1935. Olariu: Rugeolă complicată cu sindromul confuziei mintale. Clujul Medical. anul XVI. pag. I. Med. Cluj. Gavrilă şi Dr. Nr. 8. anul XVI.

Voi. Nr. . Clujul Medical. Olariu: Carac­ terele epidemiilor de scarlatină din Cluj în ultimii trei mi. Cluj. din 8 Febr. 1933-34-35. I. din 16 Nov. anul XVII. Med. al D-lor Prof. rectoscopia. Med. 4. pag. Cluj. Nr. şed. anul XVII. anul XVII 1936. 1935. pag. 4. Dr. Ştiinţ. 169—170. Ştiinţ. 1936. Clujul Medical. şed. Popa Panetea: Un caz de nefrită scarlatinoasă gravă cu început eclamptic. 69—74. 1936. 258-259. Dr. L Gavrilă şi Dr. Con­ ferinţă ţinută la cursurile medico-sanitare cu învăţătoarele ru­ rale. Man: Un caz de crup primitiv intubat. Spârchez şi Dr. 3. Nr. Română. Med. Mişcarea Med. 1936. Dr. Cluj. 1936. Craiova. 1935. Popa Pantea: Viteza de sedimen­ tare a globulelor roşii în câteva boli infecţioase acute. Moga: Semne clinice şi electroradiografice în intoxicaţia cu oleandru. şi Pat. pag. Dr. 1936. Clujul Med. Dr. Cluj. Haţieganu—Goia. şed. 1936. 2. Spârchez:Cluj / Central University Library Cluj BCU Gastroscopia. formă tifoidă. Nr. pag. Cluj. Viciu: Cholecistite după operaţii xie apendicită. Dr. Soc. Dr. A Moga: Asupra tratamentului cu digitală (Adigan) 'n insuficienţă circulatorii. org. 254—255. de Ministerul Sănătăţii şi Instrucţiunii. I. Clujul Medical. Med. Nr. Spârchez şi Dr. Soc. Soc. anul XVII. Dr. Cluj. Nr. 1936. 1935. Doc. Gavrilă. E. T. pag. I. Spârchez şi Dr. Spârchez şi Dr. anul XVII. Gavrilă şi Dr. Cluj. şed. 58. Cluj. Spârchez: Tehnica propagandei culturale la sate. I I . T. Clu­ jul Medical. vindecarea. tracheotomie sec. Dr. 8. Doc. Nr. Clujul Medical. T. Dr. Clujul Medical. Nr. în Tratatul Elementar de Semiol. 1936. pag. Cluj. T. anul XVII. părăsiţii intes­ tinali. din 30 Nov. din 22 Febr. Cluj. Dr. stenoză laringeană consecutivă.108 Doc. pag. Popa Pantea şi Dr. în Iulie 1935. Cartea Rom. Opreanu: Un caz de trichinoză. Med. Gavrilă şi Dr. Dr. Nr. pag. 1. din 8 Febr. Cluj. anul XVII. 120—121. 508—515. anul XVII 1936. . 4. 7-8. Doc. 4. pag. Soc. Opreanu: Un caz de chist hidatic perforat în căile biliare. Dr. Nr. Soc. şed. 1936. Ştiinţ. Moga: Sindrom spleno-anemic cu mielemie. Cluj. anul XVII. 1936. T. Clujul Medical. 2. 255. A. Med.Clujul Medical. Ştiinţ. A. Cluj. Ştiinţ. 215-218.

Sichet: Considera­ ţiuni asupra icterelor hemolitice în legătură cu 2 cazuri splenectomizate. anul XVII. 9—10. 4. Graur: Consideraţiuni asupra unui caz de limfadenoză aleucemică cu tromboflebită. anul XVI. Mateescu şi Dr. Română. 1936. Craiova. Cluj. anul XVI. M. Cluj. 1935. pag. 1935. Clujul Medical. Nr. 1935. Foişoreanu: Contribuţiuni la trata­ mentul complicaţiilor secundare în tbc. Cluj. Clujul Medical. Dr. 3. pag. Clujul Medical. 11. Clujul Medical. Mihăileanu şi Dr. pag. I. 12. 531—536. 576—680. Cluj. Clujul Medical. Clujul Medical. v. anul XVI. 11. Nr. pag. şed. M. cu extrasistole. anul XVI. 228-242. 1936. Moga: Sindrom a tipic de Adams-Stoks într'o di­ sociaţie a. 654-655. Todea şi Dr. 1. Ştiinţ. C. 165-169. Dr. pag. 3. Clujul Medical. Dr. 12. anul XVI. Rădule\: Un caz de pseudo-fistulă gastro-duodenală. pag. Nr. Cluj. pag. Nr. A. anul XVI. 7. Clujul Medical. Cluj. V. 2. . Cluj. Mateescu: Tratamentul cu „Piton" într'un caz de diabet insipid. Nr. Popescu: Consideraţiuni asupra explorării func­ ţiunii externe a ficatului. Dr. Dr. anul XVII. Clujul Medical. I. Nr. Cluj. 114—116. 10. .109Dr. 1935. 654—655. Mişc. Mihăileanu şi Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dr. 1936. Răduleţ: Un caz de chist hidatic pulmonar cu un aspect radiologie puţin obişnuit. Dr. Cluj. 655-657. Dr. I. din 23 Martie 1935. Dr. 1935. Nr. Nr. 178. pag. pulm. 587-590. anul XVII. Dr. Nr. din 11 Ian. Mihăileanu. 1935. deter­ minări gastro-intestinale şi în sinusurile fronto-etmoidale. V. anul XVII. Dr. 1936. Clujul Medical. Cluj. pag. 1935. Med. Todea: Un caz de spondilită tifică. Cluj. C. Clujul Medical. Popescu: Consideraţiuni asupra galactozuriilor provocate pt. Nr. Med. şed. pag. 12. Soc Ştiinţ. Todea: Un caz atipic de chist hidatic pulmonar. Soc. anul XVI. Nr. Nr. explorarea func^iunei glicopexice a ficatului. 1935. Cluj. Cluj. C. 1936. Acţiunea chlorurei de calciu asu­ pra ritmului cardiac. Med. Dr. 328-329. pag. Popescu: Metoda lui Fleuri şi Maque pentru doza­ rea zahărului în urină. 1.

Sichet: Un caz de Panmieloftiză. 160—165. David Gheorghe: Valoarea diagnostică a examinării secreţiei şi chimismului gastric hi cancerul stomacal. Sichet şi Dr. Cluj. 1935. Nr. Prof. Cluj. Clujul Medical. M. Haţieganu a participat în luna August 1^36 la Congresul internaţional de medicină sportivă.8. Sichet: Un caz de septicemie gop®eocică prin plagă cutanată. Bumbăcescu şi Dr. 1. în legătură cu stricturi uretrali. Bumbăcescu: Un caz de septicemie cronică colibacilară cr. anul XVII. pag. pulm. Participări la congrese. Sichet. Nr. Nr. Chist hidatic al splinei supurat şi perforat în stomac. Ђг. Dr. anul XVn. pag. Cluj. pag. 1936. Library Cluj Dr. 1335. Cartea Româneasca. Popa Pantea: Viteza de sedimentare a globulelor ro­ şii în bolile irifeeţioase acute. "Transilvania. MM&şan: ТигЂиг&гП« cardiovasculare îft boala lui Basedow şi tratamentul lor. Teză în med. 1. Dr. Secărsa §i Dr. Degan şi Dr. ~Dr. Cluj. anul XVI. "Nr. Dl. anul XVII. Preotesoiu:. Dr. Clujul Medical. 1936. pag. Clujul Medical Cluj. Studiu clinic şi anatomic. anul XVII. Dr. 1. P. 16—20. Ш 6 . Nr. Dr. 3. Dr. Teză în 'medicină 1935. Clujul Medi­ cal. Todea: Chist hidatic pulm. Degan şi Dr. anul XVII. pag. Bumbăcescu: Rezultate imediate şi tardive după frenicectomie în tbc. P. Dl. P. Tipogr. 1. pag. Dr. 11136» Carîea Шот. Dr. P. Hăngănuţ a luat parte în luna Septembrie 1936 Ta congresul de radiologie dela "Viena. 475—478. Clu­ jul Medical. 31—32. P. 20-i28. Dr. . . 1936. cu aspect ra• diologic atipic. Cluj. Chiper. 9. Teza în med. 'N. T)-sa s'a interesat cu această oca­ zie despre educaţia fizică în general şi m special de educaţia fizică în Universitate. ţinut cu oca­ zia Olimpiadei la Berlin. Nr. Cluj. unde а îăcut comuni­ cări mult apreciate. 500—502. 1936. O u jul Medical.Dr. Cluj. Teze de University BCU Cluj / Centraldoctorat.

Clinica psihiatrică. 10. . Syndrome parkinsonien de nature syphilitique. 5. C. No. Haţieganu şi Dr. Trois cas de choree chez Ies heredosiphilitiques. Societe de Biol. (cu D-na Retezeanu). Spârchez: Tratat elementar de Semiologie şi Pa­ tologie Medicală. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. 11. (Clujul Medical. Dragomir). 1. 6. (cu Li Manta şi M. II. Bu­ zoi anu). „Cartea Româ­ nească' . 2. Nr. I. Voi. Goia în colaborare CUDF. coincidant avec une malformation secree. Tipogr. pag. Dr. 4. Meningite ourliene du type primitif. La reaction de Weltmann dans Ies affections du systeme neryeux. I. ou â l'hydronephrose.uvelles recherches sur une substance pyretogene des urines normales et pathologiques. 652 pagini. 1936. 9. (cu J. chez un cardiaque. (cu M. Tabes traumatique. Dragomir). Meningite ourliene du type primitif. 1936. Sur un cas de paralysie recurentielle et un autre de syndrome d'Avellis d'etiologie peu commune. complication residuelle gripalle. anul XVII. Nevralgie sciatique. Hăn<)ânuţ şi Dr. Lucrările Dlui Prof. Manta şi M. (cu Emil Ţeposu). Symptomes de myelite sacree. 12. Soc. (cu L. 5. Dr. Prof. (Articole publicate în Paris medical Revue neurol. due â la prose renale. Clinica de semiologie medicală. 7. {cu L. 13. 7. Urechia. 5. Cluj. 14. Bumbăcescu). 8. 3. Hemiplegie avec amaurose unileterale concomittente. Sur deux cas de miosite ossifiante loealisee.ш 4. Sur deux cas de meningite syphilitique. directorul clinicii. Cluj. 331—338. Nevralgie des nerfs honteux interne et obturateur. (cu O. Anales de Medecine. Cancer metastatique de la region Library Cluj BCU Cluj / Central University hypophiso-tuberiene avec diabete insipide. Bumbăcescu). Bumbăcescu). Dr. 15. des Hopitaux de Paris etc.

Manta şi M. Syndrome du carrefour sensitif (cu L. (cu N. Hemispasme facial apres un plaie du nez. Sur un cas de syndrome de la calotte protuberentielle. 18. (cu D-na Retezeanu). Oreillon cerebral â debut psychosique (cu N. Hemoragie cerebeloasă cu moarte rapidă. et d'un chondro-proteide urinaire. 17. (cu D-na Retezeanu). 24. . 36. Dragomir). Benetato şi D-na Retezeanu). (cu C. Choree aigue avec examen anatomique. Prurit rebelle relevant un tabes fruste (cu L. 31. Elekes). Sur deux cas de syndrome pedonculaire. 32. Note sur l'action pyretogene de la levure de biere. Manta şi M. Bumbăcescu). Noi cercetări asupra potasiului în insuficienţa glan­ dei suprarenale. apparaissant â l'age adulte. iCotuţ). Dra­ gomir). Gynecomastie chez un paralytique general. BCU Cluj Central University 27. 19. L'hemiatrophie faciale droite avec atrophie musculaire du membre superieur gauche. Les variations du chlore et du Sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. 29. 25. Bumbăcescu). 21. Benetato şi D-na Retezeanu). 35. La reaction du Weltmann dans les affections du sys­ teme nerveux. 20. (cu I. (cu Gr. 30. cu Gr. 34. Nouvelles etudes sur la sero-coagulation de Welt­ mann. 22. Trois cas de choree chez heredo-syphilitiques. / Cu I. Bumbăcescu).112 16. Manta şi Library Cluj M. (Troisieme note. Dragomir). Tabes et parkinsonisme syphilitique. (cu D-na Rete­ zeanu). fitudes sur le mecanisme de la reaction de Weltmann et de sa valeur dans les maladies du systeme nerveux. 23. 26. Elekes). Meningite lymphocitaire benigne. (cu I. Tabes heredosyphilitique avec labyrinthite unilatera­ le. 28. 33. Paralysie du nerf sciatique apres une injection de quinine (cu L.

un caz de eritromelalgie Soc. Despre un caz de eritromelalgie. Afecţiunile nervoase mai importante şi tratamentul lor. Iu­ nie 1936. Bela La­ katos. Clujul Medical. etc. Dr. laj Soc. Bela Lakatos şi Dr.113 6. 12 din 1935. Dr. Dr. Cluj. Date statistice despre cazurile de tabes observate în ultimii 10 ani în BCU Cluj Neurologică. Com. al Clinici­ lor Universitare. Rev. Nov. Teofil Dragomir: . Terapia crizelor gastrice tabetice cu unde ultrascurte. Cluj. Minea: 1. Desideriu Duma şl Dr. Bela Lakatos. Comunic. Com. Clinica / Central University Library Cluj la Soc. Ştiinţelor Medicale Cluj. Bela Lakatos. I. Cluj. Cluj. 1. Martie 1936. Com. Clujul Medical. 1935. Metamorfoza sindromelor postencefalitice. Desideriu Duma: 1. Miş­ carea Medicală. Ginecologie şi Obstetrică. — 4. No. Pag. Wilhelm Prak: 1. Clinica neurologică. Consideraţiuni asupra prognosticului şi diagnosticu­ lui diferenţial în legătură cu un caz de arachnoidită spinală chistică operată şi vindecată. Un caz de chifoză traumatică şi arachnoidită spinală. la Soc. 1. 1936. 3. Ştiinţelor Med. in colaborare cu Dr. Cluj. 2. 8 Febr. (sub presă). Ştiinţelor Med. Turburările nervoase în climaterice. de Endocrinologie. Comunic. No. 2. 2. Ştiinţelor Med. Prof. Publicată în Rev. . Clujul Medical. Dr. Lucrare publicată în Formularul Terapeutic. Un caz de emiplegie hipofizară (sub presă). Dr. în colaborare cu Dr. Craiova. Desideriu Duma: 1. ANUARUL 1935/36 8 . Dr. 751—766. Mihail Keusch: Două cazuri heredo-familiare de maladia lui Dercum. la Soc. în colaborare cu Dr. de Endocrinolo-Ginecologie.

No. Revista Endocrinologie. 4. Vago). 3. Bucureşti 15-19 Decemvrie 1935. Revista de Endocrinologie. G. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. Menstruaţia şi caracterele ei privită prin prisma cre­ dinţelor populare şi în lumina ştiinţei. 1. pag. 1935. Gynecologie şi Obstetrică. 5. Pană). 1936. Pulicat în Revista „Cancerul". Consideraţiuni asupra tratamentului insuficienţei ovariene prin hormonul terapiei. Docent Dr. Iancu). (In colaborare cu Prof. Vago). 1936. 246—257. 1936. Comunicare făcut la Soc. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. Coja). N . Grigoriu Cristea: 1. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Cristea Grigoriu). Naţional de Chirurgie. (In colaborare cu Doc. 2. Nr. Popovici Traian: 1. (In colaborare cu Dr. 1935. Purge). Raport făcut la al VI-lea Congres Naţional de Chirurgie Gynecologie şi Obstetrică ţinut la Bucureşti în 15—19 Decemvrie 1935. Sarcina trigemelară. 2. Nr. Gyne­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cologie şi Obstetricală. O. (In colaborare cu Dr.114 7. 3. Tr. Popovici). . Coja şi Dr. 4 Voaşele. Revista de Endocrinologie Gy­ necologie şi Obstetrică. D. Nr. Decemvrie 1935. administrate intratuber. Dr. Dr. (In colaborare cu Dr. 1935. Februarie 1936. 332—340. 3. Nr. Nr. Comunicare făcută la Societatea de En­ docrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Clinic» gynecologieă şi obstetricală Profesor Dr. 5. Mola hydatiformă (studiu hormonal). pag. 5. Raport făcut la Congresul VI. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi ^rolanului. Februarie 1936. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. N. (cu 6 clişee originale). Gynecologie şi Obstetrică. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. (In colaborare cu Docent Dr. Dec. 4. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. agenţii puericulturii rurale. 1. Ginecologie şi Obstetrică. O. Revista de Endocrinologie. Revista de Endocrinologie. 4. A. 2. No. (In colaborare cu Dr. (In colabo­ rare cu Dr.

Februarie 1936. Docent Dr. Popa Rubin. Comunicare la Soc. Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. ЈЗакста şi fibrom mtef in. Ro­ mână de Dermatologie. 8. (In colaborare cu Doc. Şe­ dinţa din 19 Decemvrie 1935. Bucureşti 15—19 De­ cemvrie 1935. (In colaborare cu Doc. Iancu). Consideraţiuni demografice asupra materialului materno-infantil. Dr.1Г5 (6. (In colabo­ rare cu Doc. 1935. Soc. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Ob­ stetrică. Inundaţie peritonială mortală consecutivă rupturei nodulilor metastatici într'un caz de corioepiteliom. Comunicare făcută la Con­ gresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. 10. Comunicare făcută la Soc. A. 160—168. 2. Iancu). Două cazuri de seminom al ovarului. 2. (In colaborare cu Dr. Neoplasmul colului uterin. pag. 140—152. Comunicare făcută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Co- . Dr. Comunicare fă­ cută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Purge). Pemfigus sifilitic cu localizarea atipică la noul născut. (In colaborare cu Doc. Iancu). pag. A. Ioan Voicu: 1. Februarie 1936. Iancu). Română de Antropologie Cluj. Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie şi Obstetrică. în T912. •de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 4. în ra­ port cu starea lor civilă şi ocupaţiunea mamelor. A. Secţia Cluj. Confesiunea şi ocupaţiunea mamelor asistate la mater­ nitatea Universităţii din Cluj în anul 1912. 2. Română de Antropologie Cluj. No. Edem şi sarcina. (In colabo­ rare cu Dr. Iancu). Dr. / Central University Library Cluj BCU Cluj 5. Comunicare la Soc. Februarie 1936. Şedinţa din 23 Ianuarie 1936. Mamele şi copiii maternităţii . în 1914. Gh. Relaţia greutăţii corporale a noilor născuţi asistaţi în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. Dr. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. asistat în Clinica Gynecologică şi Obstetricală din Cluj. Bucureşti 15—19 Decemvrie 1935. a lichidului cefalo-rachidian şi a urinei eclampticelor. Soc. Bucureşti 15—19 Dec. Dr. 9. A. (In colaborare cu Doc. 7.dela Universitatea din Cluj în anul 1912. 3. Şedinţa din 8 Martie 1936. Acţiunea îpertonizantă a serului sanguin. A. Nr. 6.

Căprioară şi Dr. Comunicare făcută la Soc. Demografia ocrotirei materno-infantile în Clinica Obr stetricală şi Gynecologică din Cluj. pag. Iancu). Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. Acţiunea nămolului dela. Şedinţa din 7. . Şedinţa din 20 Mai 1936. 4. 6. Cercetări experimentale şi clinice. Comunicare făcut la Soc. (In colaborare cu Doc.. în raport cir starea socială şi civilă a mamelor. 18. Petrescu). municare făcută: larSflC. Gynecologie şi Obstetrică. I. D. Rom. Greutatea corporală a noi născuţilor din Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj din 1919. Română de Antropologie Cluj. 1920 şi 1921. Dr. Comunicare făcută la Soc. Dr. de En­ docrinologie. Nr. 5. Şedinţa din 10 Martie. Pană). Gy­ necologie şi Obstetrică. Iancu). A. Dr. Hemoragia cerebrală îh sarcină datorită' ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Gynecologie şi Obstetrică.. Petrescu). D. (In colaborare cu Dr. Revista de Endocrinologie. 11.im. Nr. Iancu). (In colaborare cu Doc.. pag. I. Nr. 13. Ştiinţelor medicale din O u } . Dr. in raport cu anotimpurile. Şedinţa din 20 Mai 1936. Şedinţa din. Comunicare făcută la Soc. 12. Iunie 1936. Bucureşti. . 385—389. în 1916. Revista de Endo­ crinologie. Revista de Igienă Socială. Soc. (In colabo­ rare cu Dr. 341—347. 17. Stobor asupra organelor ge­ nitale femeieşti. Şe­ dinţa din 23 Mai 1936. în 1918. A. (In cola­ borare cu Dr. Clujl. 1936. A. (In colaborare cu Doc. Demografia ocrotirei materno-infantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. 1 Aprilie 1936. (In colaborare cu Doc. 1936.. Iancu). Iancu). Iunie 1936. A. de Endocrinologie. 19.de Pediatrie şi Puericultura din. A. de Antropologie din Cluj. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Mai 1936. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. (In colaborare cu Doc» Dr.. Fluctuaţiunile senzoniere al greutăţii corporale la noinăscuţi. 14. 15. Comunicare făcută la Soc. Acţiunea extrasului placentar şi urinei de femeie gra­ vidă asupra ciclului oestral şi a glandei mamare. Greutatea BCU Cluj / Central University Library Cluj Obstecorporală a noi născuţilor în Clinica tricală şi Gynecologică din Cluj în 1919—1920. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. 16.

6.117 . Revista de Endo­ crinologie Gynecologie Obstetrică Nr. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. (Revista Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. 1936. a lichidului cefalo rachidian şî a urinei eclampticelor. (Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie Obstetrică Nr. Copăceanu. Deformaţiune osoasă craniană la un nou născut. 2. Iancu). Coja'N. Dr. Problema actuală a secâlei cornute. (In co­ laborarea cu Doc. 1. (Revista Endocri­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nologie Gynecologie Obstetrică Nr. (Revista Endocrinolo­ gie Gynecologie Obstetrica Nr. . 2 Ianuarie 1936). Clotuţiu şi Dr.Asistent Dr. A. 4. Endocrinologie. 3). 3). 5. 1936. Petrescu). lutei•nizant. Grigoriu Gr. Voicu I şi Dr. Nr. 4). Cluj Aprilie 1936. 2 Ianuarie 1936). Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra glandei mamare şi a ciclului oestral. Co­ municare la Soc. M. Dr. 2. 3. (Revista de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. In colabo­ rare cu Dr. Sarcină şi Paludismul. Mola Hidatiformă (Stufiu ormonal) îr^ colaborare cu Dl Prof. In colaborare cu Dl Prof. Acţiunea ipertonizantă a serului sanghin. Şedinţa societăţii de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică 4 Aprilie 1936. (Co­ municare la Soc. Gynecologie şi Obstet­ rică. (In colaborare cu Dr. Utilizarea terapeutică a principiului gonadotrop. In colaborare cu Dr. (In colaborare <cu Doc. Cluj Aprilie 1936. de Endocrinologie. Dr. Petrescu. Grigoriu Cr. Avort spontan septico-piemic produs de un acces al măinii. de Antropologie. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. A funcţionat ca secretar general al Rev. 5. In colaborare cu Dl Doc. încercări cu reacţiunea de sarcină Bowmann-Vischer. 7. 3. Căprioară Dumitru. 1 Dec. T. Purye Gh. Voicu I. 1. Gynecologie şi Obstetrică îngrijind de apariţia acestui pe­ riodic. izolat din urina de gravidă.

Comunicare şedinţa Societăţii de Endo­ crinologie. Câteva consideraţiuni în legătură cu un caz de polidactilie la un nou născut. 1. 1. 1. D. Reacţia de sex Dorn-Sugraman. V. (In colaborare cu Prof. Gynecologie şi Obstetrică.. Cluj în 4 Martie 1936. (Cerce­ tări experimentale. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi prolanului administrate intratubar. (In cola­ borare cu Asistent Dr.. Baroni). 1936. C. 1936. Grigoriu şi Dr. 1936. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. 3. Coja). Clujul Medical Nr. Influenţa foliculinei şi a urinei de femeie gravidă asu­ pra timusului. asupra acţiune! foliculinei şl prolanului administrate intratuber. Dr. Cluj 21 Martie 1936. Gynecologie şi Obstetrică. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. Gynecologie şi Obstetrică Nr. 1935. 4. Gyne­ cologie şi Obstetrică. 2. Revista de Endocrinolo­ gie. Pană. (In colabo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rare cu Docent Dr. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. 3. Dr. Gynecologie şi Obstetrică. I. Revista de Endocrino­ logie. Influenţa foliculinei asupra glandei mamare. C. In colaborare cu Prof. 4. 2. în colaborare cu Prof. Gri goriu. Dr. Соја. Traian P o povici. Gynecologie şi Obstetrică. Gynecologie şi Obstetrică. Baroni)Comunicare făcută la şedinţa Societăţii de Endocrinologie.. Reacţia de sex Dorn-Sugarman. Nîcolae:. Revista de Endocrinologie. 1.. 3.. colaborare cu Prof.Пг. 1 . Pană Dumitru. Gh. Şedinţa dm> 29 Ianuarie 1936. 2. Dr. Grigoriu). 5. Petrescu. Purge). Dr. 1936. N. Voicu). 1. Revista de Endocrino­ logie. 1935. 5. (Cercetări experimentale. 5. (In coraborare cu Doc.) Revista de Endocrinologie Gynecolo— gie şi Obstetrică. Revista de Endocrinologie. C. 11.. Nr. Emoragia cerebrală în sarcină datorită ipertenshmei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Gy­ necologie şi Obstetrică Nr. V. Nr.. (In colaborare cu Prof. Nr. Nr. 1936. (In. I. Dr. Studiu experimental. Dr.

1. Societatea de „Endocrinologie. Voicu I. 21 Aprilie 1936. Popovici). Prof. (In co­ BCU Cluj / Central University Library Cluj laborare cu Docent Dr. (In cola­ borare cu Doc. (In colabo­ rare cu Docent Dr. (In colaborare cu Docent Dr. Endocrinologie şi Obstetrică. Gy­ necologie şi Obstetrică. A. (In colaborare cu Dr. şi Dr. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. Dr. Secretari de şedinţă: Dr. Mihail. Metode diuretice în eclampsie. 3. Doc. Voicu). Dr. Dr. Cluj 21 Aprilie 1936. Voicu I. Minea. Grigoriu. Comunicare făcută la Soc. Dr. Stanca. anul 1936. Comunicare la şedinţa de Endocrinologie. . Iancu. Po­ povici Traian. Influenţa nămolului (turba) asupra organelor genitale. Doc. Casieri: Dr. Dr. şi Dr. Vice-preşedinţi: Prof. Gynecologie şi Obstetrică*).№ 3. Bacilul difteric la noi născuţi din colectivităţi. Iancu Ax. Heller şi Dr. Gynecologie şi Obstetrică. (In colaborare cu Docent Dr. Avort spontan septico-piemic în urma unui acces al măinii. Dr. Comi>nicare la Societate de Endocrinologie. C. de Endocrinologie. Po­ povici). Gynecologie şi Obstetrică. Popa Rada Olimpia şi Dr. Comunicare la Societatea de Endocrinologie. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. Dr. 5. Vago O. D. Coja N. Membrii în comitet: Prof. Cotuţiu şi Dr. Cercetări clinice şi experimentale. 2. Ianuarie 1936. Ar. pentru Preşedinte: Prof. Căprioară. Gynecologie şi Obstetrică Nr. Kese Gheorghe. Sarcina trigemelară. Turcu şi Dr. Grădinescu. şi Doc. Martie 1936. *) In şedinţa din £9 Ianuarie 1936 s'a următorul comitet: ales. Dr. Secretar general: Doc. I. Căprioară). 4. Gyneco­ logie şi Obstetrică. 5. Decembrie 1936. Gynecologie şi Obstetrică Martie 1936. David). Bibliote­ cari: Dr. de Gynecologie. 1936. Comunicare făcută la Soc. D. Simon A. 1. Căprioară. Yago Octavian. Revistă de Endocrinologie. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra ciclului oestral şi glandei mamare.

120 Acesta Societate în decursul anului a prezentat următo­ rul program: Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. 1. Dr. Dr.: Diagnosticul sexului prin reacţia DornSugarman. Voicu: Acţiunea nămolului dela Stobor asu­ pra organelor genitale (Cercetări clinice şi experimentale). Turcu. 4. 2.: Sarcină şi fibrom al colului uterin. Dr. Doc. Dr. Benetato. Dr. Dr. Doc. şi Dr. Iancu şi Doc. Dr. 3. 1. 4. Baroni şi Dr. în anul 1912. 6. Orient: Menstruaţiunea şi menotoxinele. Doc. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra timusului. Pană D. 3. Voicu şi Dr. Purge şi Dr. Găină şi Dr. T. Dr. Doc. 1. D. Dr. Prof. Dr. 2. Doc. Vago: Sarcini închipuite. Şedinţa din 29 Ianuarie 1936. Ax. Voicu: Un caz de pemfigus sifilitic la nou născut cu localizare atipică. Dr. Dr. Doc. Dr. Iancu. Pană: Emoragia cerebrală In sarcină datorită ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Şedinţa din 4 Martie 1936. 5. Voicu: Mamele şi copiii Maternităţii dela Universitatea Cluj. David şi Dr. Velluda şi Dr. Popovici şi Dr. C Oprişiu: Contribuţiuni la studiul funcţiunii antitoxice ia capsulei supra­ renale. Prof. Gr. Doc. Vago: Bacilul difteric laBCU Cluj / Central University Library Cluj noi născuţi din colectivităţi. Vago: Sarcină trigemelară. Dr. Copăceanu: Reacţia de sarcină Bowmann-Vischner. Doc. Dr. Iancu şi Doc. . Popoviciu Tr. Dr. Popoviciu Tr. Russu: (Capsulele suprarenale şi sincopa adrenalino-cloroformică. Doc. I. 5. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Dr. 2. Dr.

Dr. Docent Dr. Rubin Popa şi Dr. BCU Cluj Central University Greutatea 3. Doc. Oprişiu: Glicemia noilor născuţi.. 9—10 pag. 5. Voicu şi /Doc. Voicu: Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. Iancu şi Dr. 1935. Dr. română" Anul VIII. Dr. Dr. „Satul şl Şcoala" Anul V. Nr. Căprioară. Şedinţa din 20 Mai 1936. vezi Clujul Medical Anul XVI. Cotuţiu. 4. Docent Dr. Doc. Doc. 10 pag. „Cernăuţi Medical" Anul II. Kernbach: Perforaţiile uterine şi intestinale.121 2. cu un program bogat. Doc. Nr. 6. Grădinescu şi Santa N. Ginecologie şi Obstetrică. 1935 pag. Petrescu: Avort spontan septico-piemic produs de un abces al mânii. 2. Dr. Dr. Mureşan şi Dr. Dr. 4. 1935. Dr. Nr. Dr. 1 Dec. Prof. In Decemvrie 1935 a luat fiinţă . 3. la 19 Oct. Lakatos: Turburările nervoase în climacteriu. Iancu: Library Cluj corporală a noi născuţilor în iClinica Ginecologică şi Obstetricală din Cluj în 1919—1920. Alte lucrări executate în cadrul Clinicii. Stupariu: Cercetări asupra se­ dimentării globulelor roşii în cancerele uterine. Prof. (Problema responsabilităţii medicale). Axente Iancu: Alteraţiile psihice şi turbură­ rile de caracter în vegetaţiile adenoide ale copilului. după po­ jar.Revista de Endocrino­ logie. care apare bilunar. în raport cu starea socială şi civilă a ma­ melor. 10—13. Nr. pag. 7-48. 12. 719—721 referat „Mişcarea medicală. . Axente Iancu: Sechele encefalitice. Dr. sub îngrijirea unui comitet de redacţie. Axente Iancu: Două mici epidemii de zona şi de varicelă. 681. Dr. Docent Dr. 1. Dragomir şi Dr. Г—2 Sept—Oct. Velluda: Consideraţiuni de anatomie şi bio­ logie comparată şi experimentală asupra sarcinilor multigemelare la om. Ştiinţelor Medicale Cluj. Soc.: Acţiunea extractu­ lui cortico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. Dr. evoluând paralel.

Conferinţă inau­ gurală. Someş. 1936. Docent Dr. 1935 (în colaborare cu d. conferinţă în cadrul „Astrei". (în colaborare cu Dr. 1935. Conferinţa ţinută la Societatea Română de ortopedie. ciclul al 3-lea organizat de Cercul Cultural al „Astrei" din cartierul General Grigorescu. şedinţa din 4 Dec. 1935 pag. (Vezi „Universul" 22 Nov. şedinţa din 10 Nov. Gynecologie. Cluj. Jud. 77—85. în anul 1912. „Patria" din 27 Nov. Docent Dr. 121. Dariu şi David) vezi şi Clujul Medical Nr. . Docent Dr. 1935 şi „Dimineaţa" din 17 Dec.). Căprioară) vezi şi Clujul Me­ dical Nr. Endocrinologie. 1-2 pag. 2 pag. Endocrinologie. 1935. Axente Iancu: Enureza infantilă. 1935 şi „România Nouă" din 20 Nov. 61. pentru complectarea şi desăvârşirea culturii profesionale a învăţătorimii Clujene. 1936 Nr. 2 1936 pag. „Di­ mineaţa" din 21 Nov. Axente Iancu: „Copiii leneşi". Societatea Română de der­ matologie şi sifiligrafie Cluj. I. Axente Iancu: „Lenea" hipotiroidiană a şco­ larilor. 1935 Nr. Axente Iancu: Un aspect curios al craniului BCU Cluj / Central University Library Cluj fetal. 5. Axente Iancu: Mamele şi copiii maternităţii dela universitatea din Ouj. 1935 pag.al cărui preşedinte este conferenţiarul. Docent dr. Docent Dr. la 23 Noemvrie -935 ora 6 p. şedinţa din 8 Dec. 1935 (în cola­ borare cu drîF Turcu. Docent Dr. 1936 pag. Ştiinţelor medicale. 1935 pag. română de antropologie Cluj. 1935 şi Revista de Ortopedie Anul IX. Axente Iancu: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. cu ocaziunea „cercului cultural învăţătoresc" (vezi şi România nouă din 19 Dec. Axente Iancu: Probleme medico-pedagogice. Soc. pag. 1935).122 Docent Dr. 2. Obstetrică. Soc. 12. 4. Docent Dr. Conferinţă ţinută la „Seminarul de Pedologie şi Pe­ dagogie experimentală. 180—181. Axente Iancu: Maladia lui Ritter von Rittersheim la un sugar eredo-sifilitic. Docent Dr. ginecologie şi obstetrică din Cluj. şedinţa din 30 Nov. m. . Soc. 1935. Anul I Febr. şedinţa din 26 Nov. vezi „România Nouă" din 27 Nov. „Dimineaţa" 2 Dec. 9 şi rev. 1935. D. vezi şi „Universul" din 15 Dec. Voicu). Nr. 1. la Răscruci. 1935. la 15 Dec.

3.128* Docent Dr. 1936. vezi şi" Clujul Medical Nr. 3. 1936. Vestul medical. 4. Sous le haut patronage du gouvernement belge. C. 3. pag. (in colabo­ rare cu drii Turcu. Docent Dr. Docent Dr. şedinţa din 23 Ianuarie 1936. Revue francaise de Pe­ diatrie. Reuniunea anatomică din Cluj. Docent Dr. Vezi şi Bulletin internaţional de la Pro­ tection de l'Enfance. 269. Docent Dr. Annee 1935. 1936. Tome XI. — Societatea de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. 800—807. Docent Dr. C. Anul II. I. 1936 pag. R. Axente Iancu: Alimentarea noului născut. Docent Dr. 1936. un aspect al difteriei sugarului. No. pag. G. Axente Iancu: Deux nourrissons eczemateux inocules au B. 183. Docent Dr. şedinţa din 25 Ianuarie 1936. N. 189. pag. Axente Iancu: Bacilul difteric la noui născuţii din colectivitate. 14Î. Axente Iancu: Relaţia greutăţii corporale a nouilor născuţi asistaţi în Clinica Obsetricală în 1912 cu sta­ rea lor civilă şi cu ocupaţiunea mamelor. 1936. ţinută la Seminarul de- . la 15 Febr. BCU Cluj / Central Universityantiinfecţios al facto­ Axente Iancu: Efectul Library Cluj rului D. Cluj. Societatea de Endocrinologie. 98. David şi Vago). Ginecologie şi Obstetrică din Cluj. Axenfe Iancur Confesiunea şi ocupaţiuuoa mamelor asistate în 1912 în maternitatea universităţii din' Cluj. 1935 vezi şi Clujul Medical Nr. Rev. Docent Dr. Axente Iancu: O altă „lene" a şcolarului: cea hipofizară. No. Curs ţinut în amfiteatrul Clinicei obstetricale şi ginecologice cu studenţii în medicină. pag. şedinţa dela 15 Febr. a fortes doses. Axente Iancu: Rinita muco-purulentă. â fortes doses XI-е Session de I'Association Internationale pour la Protection de l'Enfance. şedinţa din 29 Ianuarie 1936. Bruxelles. vezi şi Clujul Medical Nr. 1935. Docteur Axente Iancou (Cluj): Deux cas de diathese exsudative inocules au B. pag. şedinţa din 4 Febr. Conferinţă cu proecţiuni. Popa). 1936. Voicu) Societatea Româ­ nă de Antropologie. Axente Iancu: Degenerescentă grăsoasă a fi­ catului şi a rinichilor Ia un copil de 9 luni (în colaborare cu Dr. Societatea Ştiinţelor Medicale din Cluj. Societatea română de antropologie. 6. Şedinţă din 19 Dec. 18 а 21 Juillet 1935. 775—785. (In colaborare cu Docent dr. G.

Cluj şedinţa din 7 Martie 1936. Alexandru Iancu: Distrofie. Dr. So­ cietatea Română de dermatologie şi sifiligrafie. Societatea Ştiinţelor Medicale. în 1916. Anul IV. BCU Cluj Iancu: Bronchopneumonie prelungi­ Axente / Central University Library Cluj ră la un copil de 2 ani. Soc. 55. Cluj şedinţa din 21 Martie 1936. de Endocrinologie. 6. (In colaborare cu Docent Dr. Joi 5 Martie 1936. Conferinţă ţinută la 30 Martie 1936. Axente Iancu: Pemfigus sifilitic cu o locali­ zare atipică la nou născut. pag. Voicu). (Vezi şi „La Presse Medicale" No. Ia un sugar de 3 săptămâni. Axente Iancu: 3 conferinţe despre fiziopatologia noului născut şi puericultura. Ştiiţelor medicale. No. pag. la nou născut. Cluj. I. Docent Dr. Cluj. Docent Dr. 321. gynecolo­ gie şi obstetrică. Vezi şi Clujul Medical No. Axente Iancu: Edem prin carenţă alimenta­ tă. Dr. Soc. (în colabo­ rare cu Doc. tip hidremic. Voicu). 1126). Anul XVII. Soc. pag. şedinţa din 4 Martie 1936. Axente Iancu: Protecţia materno-infantilă în clinica obstetricală şi ginecologică din Cluj în anul 1914. L. I. 480. prin desechilibru alimentar la un copil de 16 luni. Docent Dr. Voicu). pag. şedinţa din 1 Aprilie 1936. de Endocrinologie. Docent Dr. Soc. Axente Iancu: Cultul copilului în Franţa. (In colabo­ rare cu Dr. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. 51. Docent Dr. din Cluj. 1936. Docent Dr. 1936. de Pediatrie şi Puericultura din Cluj.424 pedologie şi pedagogie experimentală. şi Gyn. (Vezi şi Clujul Medical. şedinţa din 10 Martie 1936. Vezi „România Nouă". Soc. Cluj. Docent Dr. Cluj. „Alliance Francaise". P. Axente Iancu: Sifilide papulo-buloase pe partea dorsală a mâinilor şi picioarelor. Docent Dr. Docent Dr. 475). Nr. I. 107. Vezi şi Clujul Medical No. (In colaborare cu Drul Opriş). Dariu). I. Axente Iancu: Glicemia nouilor născuţi. Docent Dr. ţinute cu moaşele venite . (în colaborare cu Doc. şedinţa din 8 Martie 1936. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obst. la Soc. 8 Juillet 1936. 7. Societatea Română de Antropologie Cluj. şedinţa din 3 Aprilie 1936. Şedin­ ţa din 1 Aprilie 1936. 1 Iu­ nie. Dr. (In colaborare cu Doc. la 29 Febr. 1936. Voicu). Ştiin­ ţelor Medicale.

(In colaborare cu dl. Conferinţa ţinută la 11 Mai 1936. Dr. Anul I I I . Docent Dr. Ştiinţelor Medicale Cluj. Cluj. la o copilă în vârstă de 3 ani şi 10 luni. Popoviciu: Principii de protecţia materno-infantilă pentru viitoarea legiferare sanitară. Voicu). Prof. cu ocaziunea „săptămânii laptelui". . Voicu). şedinţa din 7 Mai 1936. ţinută Ia Cinematograful „Capitol" la 26 Mai 1936. Docent Dr. V. 20 Mai 1936. Axente Iancu: Copiii bolnavi şi piperniciţi din cauza lipsei laptelului din hrana lor. Ştiin­ ţelor Medicale din Cluj. Axente Iancu: Edemele copiilor mici prin re­ gimurile de restricţiune. organizat de Di­ recţiunea Clinicei de Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Axente Iancu: Colaborarea sorei de ocrotire cu „Centrul pentru ocrotirea copiilor". (In colabo­ rare cu Doc. 8. în 1919—20—21. de Pediatrie şi Puericultura. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Cernăuţi Medical. şedinţa din 23 Mai 1936. Docent Dr. în vacanţa Paştelui 1936. 1936). în raport cu starea socialăBCU Cluj / Central University Library Cluj Endocri­ şi civilă a mamelor. Docent Dr.• Ia Soc. în 1919—20. Mai 1936. Dr. Societatea de nologie. Axente Iancu: Paludismul la un copil mic din colectivitate internat cu 9 luni în urmă. statură. şedinţa din 7 Mai 1936. Clinica infantilă Publicaţii —. 307-310. (Comunicare. Docent Dr. (In colaborare cu Doc. şi Obstetric. Axente Iancu: Greutatea corporală a nouilor născuţi în raport cu anotimpul. Conferinţă cu proiecţiuni. No. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologie din Cluj. Gh. Conferinţe — Comunicări. Г.125^ la „cursul de împrospătarea cunoştinţelor". 5. la Şcoala surorilor de ocrotire. 17. Voicu). Română de Antropologie Cluj. pag. Soc. Docent Dr. Docent Dr. şedinţa din 9 Mai 1936. Dr. I. Soc. Docent Dr. Soc. Docent Dr. în 1919. Axente Iancu: Greutatea corporală a noilor născuţi în Ck Gynec. Axente Iancu: 74 cm. I. Societatea Română de Antropologie Cluj.

V. Dr. Dr. de Pediatrie şi Puericultura. Dr. Prof. 10. etc). Dr. Dr. Dr.ш Prof. Adriana Berariu. Popoviciu:. Febr. III. Martie 1936). luni de vrâstă. V. Prof. Gh. Prof. 1936). Gh. Clara Blosu: Posibilitatea sinte­ zei vitamine C din Vitamina D în organismul copilului. etc. (Comunicare la Soc. Dr. Atena. de Pediatrie şi Puericultu­ ra. Eugenia Băncilă — Dr. (Comunicare la Soc. XI. Ştiinţelor Medicale. Dr. 1936). Gh. V. (Comunicare făcută la Soc. (Co­ municare la Soc. 1935). 1936). Clujul Medical. Ruxanda Moga: Mortalitatea infantilă (sub vrâsta de 1 an). Prof. de Pediatrie şi Puericultura. pe ultimii ani Cluj BCU Cluj / Central University Library (1928—1934). (Comunicare la Soc. Dr. Popoviciu — Dr. Gh. Gh. şi la Congresul internaţional pentru protec­ ţia mamei şî a copilului. Munteanu. 4. Dr. 14. Gh. Dr. (Comunicare la Soc. Clujul Medical. 2. Prof. 1935). 2—9 Aprilie 1936). Ştiinţelor Medicale. Gh. (Publ. Munteanu: Protecţia copiilor în Plasa Sanitară Model Gilău. (Comunicare la Soc. clinici. Prof.. Prof. 10. de Pediatrie şi Puericultura. Adriana Berariu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Prof. (Comunicare la Soc. Ortansa MihalesCu: Re­ zultate In tratamentul coreei. în judeţele din Ardeal {Comunicare la Soc. 1936). 1936. Iuliana Cirlea: Regimuri cru­ de la copii. Gh. Şt. Dr. Gh. Dr. 10 III. П. Dr. Prof. pe sexe. Popoviciu. Popoviciu. azile. în 1927—1931. căminuri. (Comunicare la Soc. XI. Med. de Pedia­ trie şi Puericultura. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Popoviciu. 1936). IL 1936). XII. V. Popoviciu — Dr. 17. 1935 şi Publ. de Pediatrie şi Puericultura. Gh. Popoviciu. Dr. 1936). Popoviciu. Gh. 4. 5. Munteanu: Date asu­ pra morbidităţii şi mortalităţii infantile prin turburări diges­ tive în Clinica Infantilă din Cluj. Clara Blo­ su: Drojdia de bere în turburările digestive şi toxice la copii. 2. sezon. Dr. Frof. Grigore Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. V . I I I . . de Pediatrie şi Pue­ ricultura. Popoviciu: Realizări de necesitate imedia­ tă (consultaţii pentru copii. spitale. Gh. Dr. Popoviciu. Popoviciu — Dr. Gh. Gh.

Ortansa Mihalescu: Un caz de boală a lui Leiner. 1936). XI. Popoviciu. XI. Prof. Dr. Nr. 1936). Popoviciu: Tratamentul în aer plin al co­ piilor în special al bronchouneumoniilor infantile. Med. Nr.. VI. 9. Dr. 12. Popoviciu: Fapte noi în balneo. Prof. Popoviciu. Med. (Co­ municare la Soc. Prof. Gh. 23. 1936.. Prof. Med. (Comunicare la Soc. „Brawo". 1936). Popoviciu: Cunoştinţele noastre actuale asupra vitaminelor. VII. (Conferinţă la Cursurile din Sovata. Legături cu vitaminele. Popoviciu. (Conferinţă la Cursul de perfecţionare. BCU Cluj (Comunicare Library Şt. 1935). Clujul Medical. Publ. Popoviciu. Med. Inst. Şt. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimen­ tarea cu zare (babeurre) a copiilor de sân. de Med. Clujul Medical. la Fac. Inst. Gh. Popoviciu: Diferenţele pe sexe în mortali­ tatea copiilor. Prof. 25. 12. Dr. Dr. (Iaşi.1. 2. 1935). 1935. 1936). Dr. Ortansa Mihalescu: Rezulta­ tele terapeutice în coree.. Med. I. Dr. (Comunicare Ia Soc. Popoviciu: Asemănări şi diferinţe în struc­ tura de rasă sanghină a Românilor şi popoarelor conlocui­ toare şi învecinate. Gh. (Comunicare la Soc. de arte graf. Popoviciu. 1935). Dr. (Conferinţă la Soc. 11. Clujul Medical. Şt.'Albert. Cluj Med. Dr. I. Prof. Clara Blosu: Variaţiuni în rezer­ va de vitamină C la copii.. Publ. Şt. 1935). Gh. (Iaşi. Dr.. Gh. 14. 1935). Gh. 25. de arte graf. Prof. Prof. Dr. Dr. 1936). V. Cluj. Prof. (Confe­ rinţă la Soc. Publ.. Sept. Dr. . pe ultimii ani. Dr. Prof. Gh. 30. 1935. Tip. Dr./ Central Universityla Soc. Rom. de Antropolo­ gie. Med. (Comunicare la Soc.—6. 1935). Popoviciu. IV.. Popoviciu. Ortansa Mihalescu: Date asupra crisoterapiei în afecţiunile tuberculoase ale copilului. Gh. Şt.. „Brawo". Şt. X I I 1935). 1935.127 Prof Dr.şi fizioterapia copiilor. Gh. Dr. XI. Şt. Gh. Gh. 2. Gh. Dr. Ortansa Mihalescu: Un caz de keratomalacie la un copil de sân alimentat natural. Maleria Curtuţiu: Date asu­ pra frecvenţei tuberculozei la copiii din Clinica Infantilă din Cluj.

r. Gh.473). CXXI. Biol. Biol. 4. 1935. Munteanu. Dr. Prof. B. Dr.Cluj Oprean: Contribution â l'etude de l'ammonogenese. Dr. P. II. V. Şt. Gh. CXIX. Prof. Munteanu: La production du methylglyoxal dans les tissus rachitiques. Popoviciu. (Rev. Gr. Popoviciu. Popoviciu. Ortansa Mihalescu: Daten liber die Goldbehandlung tuberculoser Affektionen des Kindes. Nr. Gh. 1936). Dr. Dr. p. Dr. Dr. Popoviciu. CXVIII. Popoviciu: Nouvelles contributions a l'etude des isohemaglitinines en Roumanie. Avrămoiu: Un caz de difterie cutanată. Le calcium et le phosphore liberes par la digestion des cereales in vitro. 4—6. Dr. Antropologique. 1936). avec ou sans CINa. Dr. 1502). Prof. Benetato. pag. V. 4—6. Dr. Popoviciu. Gr. L'ammoniaque sanguin dans la tetanie de l'hyperventilation. Dr. Oprişiu: Contribution â l'etude le l'ammoniogenese. N. Popoviciu. Popoviciu: Comparaison entre les groupessanguins des roumains et ceux des autres peuples de la Roumanie. Gh. Dr. pag. (C. (C. pag. pag. Comunicare la Soc. (C. Opreanu: Contribution â l'etude de l'action rachitigene des cereales. p. 2. Dr. Prof. No. R. de Pediatrie şi Puericultura. 1107). Gh. V. . Gh. Dr. Prof. Gh. 108. 1935. Gh. 1935). Dr. 445).. 4. Prof. Gh. (C. V. CXIX. r.). Prof. Al. Soc. C. CXIX. în special a bronchopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. Şt. r. Gh. 1936). 30. II. 1936).128 Prof. BCU Cluj / Central University Library R. XI.. H. Soc. (C. 112. Dr. (Clujul Medical. 1936). Biol. Soc. Munteanu. Biol. (Comunicare la Soc. r. Med. Munteanu. Munteanu: Activitatea bucătăriei de lapte dela Clinica Infantilă (Comunicare la Soc. Biol. Gh. Gh. Iuliana Cirlea: Un caz de guşe congenitală. 5. Dr. (Rev. Gh. Benetato. Arşic: La mortalite pneumococcique et le sexe dans le rachitisme experimental. Soc. 1935. Popoviciu: Aeroterapia copiilor. de Pediatrie şi Puericultura. Comunicare la Soc. 1936). 443). Dr. r~ Soc. Dr. (Archiv fur Kinderheilkunde. Med. Prof. Iuliana Cirlea: Un caz de erythema simplex gyrratum Jadasshoni. Anthopologique.

II. Iuliana Cirlea: Cazuri de tetanie sub 3 luni. Sept. Iuliana Cirlea: Un caz de idrocefalie sifilitică. Şt. de Pediatrie şi Puericultura. Petre Cirlea: Un caz atipic de eritrodermia Leiner. V. Med. de Pediatrie şi Puericultura.. 25. 5. (Comu­ nicare la Soc. Dr. Dr. Gh. I. BCU Cluj / Central University infantilism Dr. Iuliana Cirlea: Abces pulmonar vindecat la copil mic. V. de Pediatrie şi Puericultura. (Comunicare la Soc. 25. Dr. V. de Pediatrie şi Puericultura. Med. V. X. Iuliana Cirlea: Peritonftă bacilară sub 2 ani. Dr.. Dr. de Dermatologie. (Comunicare la Soc. 5. Gh.129 Dr. Adriana Berariu: Un caz de Library Cluj intestinal. Şt. (Comu­ nicare la Soc. de Pediatrie şi Puericultura. V. de Pediatrie şi Puericultura). 1936). Iuliana Cirlea. Dr. Munteanu. 1936). Dr. Şt. 5. I. (Comunicare la Soc. Munteanu: Maiol „Egger" în tuşea convulsivă (Clinica et Laboratorium. Med. Munteanu. 5. II. de Pediatrie şi Pueri­ cultura. Şef an Dăncilă: Activitatea Clinicei Infantile în 1935 (copii internaţi) în comparaţie cu ultimii 5 ani (1930—1934). 1935). (Comunicare la Soc. 4. 1936). (Comunicare la Soc. Dr. Şt. Dr. 1936). 1935). Dr. 9. 1936). Iuliana Cirlea: Eritem exudativ multiform. 25. 5. (Comunicare la Soc. ANUARUL 1935/36 9 . Dr.. Dr. Med. 1936). 1936). V. Gh. Gh. Ortansa Mihalescu: Un caz de eclampsie postobstetricală.. (Comunicare la Soc. V. I. 1936). 1936). V. (Comu­ nicare la Soc. 19. (Comunicare la Soc. (Co­ municare la Soc. 1936). Clara Blosu: Frecvenţa vegetaţiilor adenoide la copii (statistica clinicelor infantilă şi otorinolaringologică). Ortansa Mihalescu: Eclapsie nespasmofilică. Munteanu. Petre Avrămoiu: Rezultate obţinute în sterilizarea purtătorilor de bacili difterici cu neosafvarsan şi neosalutan. Dr. V.

Dr. Tătaru: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. de Derm. Tătaru. Rom. Modranu Liviu: Tratamentul dermatozelor prurigi­ noase prin injecţii cu Magnobrol. Pop: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. Nr. 10. (Soc. L. 1935. Dr. de Derm. Nic. Dr. Prof. 12. B. Modranu Liviu şi Dr. 5. Cirlea: Poikilodermie.130 O. II. din 9. Tătaru: Experienţele noastre terapeutice cu preparatele de Salvarsan în decurs de 25 ani. Rom. Cancerul Nr. Dr. Lengyel: Bromostronţiuran în dermatologie. Comunicări: Prof. Dr. Library Cluj prin cura de University Clujul Med. Clujul Med. din 9. Cirlea: Un caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. C. Nr. P. Cluj. Clujul Med. P. C. C. Dr. 3. de Derm. Dr. Benetato: Consideraţiuni asu­ pra osteitei fibro-chistice a lui Recklinghausen şi a conduitei terapeutice în această maladie. 6. . Prof. Nr. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Dr. Prof. Clujul Med. 8. Nicolae Lengyel: Calciul în terapia dermatologică. Med. şi Sif. 1936. II. XI. 1935. Vereş: Trata­ mentul sifilisului BCU Cluj / Centralsaturaţie. Clinica dermato-Yenerică. Nr. Cirlea şi Fr. Prof. Dr. 1935. Clujul Med. P. 1936. 12. C. 1935. Tătaru şi Dr. Vereş: Trata­ mentul sifilisului prin cura de saturaţie. 1936. şi Sif. Dr. C. Nr. Dr. Dr. Prof. C. 1936. Dr. Tătaru şi Fr. Clujul Med. (Soc. C. Nr. Leonida Pop şi Dr. Tătaru şi Dr. Dr. Tătaru şi Dr. Rom. Dr. Leonida Pop şi Prof. Clujul Med. Liviu Modranu: Bromostronţiuran în dermatologie. şi Sif. (Soc. Nicolae Lengyel şi Dr. 10. Clujul Med. II. 8. Petre Cirlea. 1936. 1936. 1936). Nr. I. C. Tătaru şi Dr. Dr. 6. 1936. 5. Lucrări originale. Prof. Nr. 1936.

şi Sif. Petre Cirlea: Un caz de psoriază vulgară âtropatică. Rom. Dr. de Derm. Rom. Pop Leonida: Tratamentul cu Rontgen ăl erisipelului. (Soc. Vaier Cimoca: Sifilis ereditar tardiv. 1936). (Soc. V. X I I . 1936). de Derm. şi Sif. Dr. Vaier Cimoca: Contribuţiuni chimico-terapeutiч:е la studiul adenomelor sebacee tip Pringle. II. XII. Doc. Doc. Rom. (Soc. şi Sif. V. cu perforaţia prepuţiului. şi Sif. Vaier Cimoca: Contribuţiuni la studiul tubereurlidelor ulceroase în legătură cu un caz clinic. XII. 9. Doc. (Soc. de Derm. III. şî Sif. Petre Cirlea: Câteva aspecte de infecţiune sifilitică extragenitală. şi Sif. şi Sif. şi Sif. 10. Vaier Cimoca: Contribuţiuni clinice la studiul cpiteliomelor pigmentate primitive ale pielei. Dr. Petre Cirlea: Un caz de fagedenism. BCU Cluj / Central Conduita Library Cluj în sifilisul Vaier Cimoca: University terapeutică renal asociat cu manifestaţiuni cutanate în legătură cu un caz clinic cu sifilide de tranziţie şi terţiare. I I I . şi Sif. XI. de Derm. Dr. de Derm. 9. Dr. Tătaru: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. 1936). . 10. Doc. Vaier Cimoca: Âcroderirafita cronică atrofizantă. Rom. C. din 10. Dr. 1935). 8. şi Sif. Rom. Dr. Vaier Cimoca: Un caz cu boala lui Pringle. (Soc. postantipirinică. Dr. şi Sif. Rom. de Derm. 1935). şi Sif. Rom. Doc. şi Sif. Dr. Doc. forma rara. 1935).m Doc. Rom. Rom. XI. 8. Doc. Pop Leonida şi Prof. XI. 24. 1935). Rom. f(Soc. (Soc. 8. Cimoca: Concepţiunile actuale asupra tuberculidelor papulonecrotice şi ulceroase în legătură cu un caz clinic. Rom. Rom. şi Sif. Rom. XI. 1935). Dr. (Soc. Rom. Soc. (Soc. Dr. Rom. I I . de Derm. (Soc. 8. (Soc. şi Sif. de Derm. Doc. Dr. 1935). Dr. de Derm. de Derm. 10. (Soc. (Soc. Vaier Cimoca: Sifilis terţiar al glandului şi al regiunii inghinale. Vaier Cimoca: Lichen ruber plan atrofie gene­ ralizat prin tratament arsenical. Rom. 1936). Vaier Cimoca: Toxicodermie. Dr. de Derm. de Derm. Dr. 8. Doc. Dr. 8. Dr. 1936). 1935). XI. % II. Soc. 1936). de Derm. de Derm. "ХП. din 8. Doc. 10. III. de Derm şi Sif. 1936). (Soc. 1935). 1935). de Derm.

Rom. Dr. 24. şi Sif. 1936). 1936). şi Sif. 1935). P. Gome sifilitice şancriforme.C Tătara: Un.Cluj / V. (Soc. şi Sif. 10. Iuliana Cirlea:. a Dlui Prof. 1936). Comşa: Con­ sideraţiuni asupra a cinci cezuri cu eritem polimorf. Vasile Tătaru: Sifilis terţiar nasaP şiganglionar. Tătaru: Un caz de poikilbdermie. (Soc. Un caz de eritrodermiedescuamativă Leiner vindecat. Dr. Dr. de Derm. pe teren lupic. Dr.. IIL i936). Dr. C. Clinica oflam*1«gieft Lucrări omagiale:: Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. 24. (Soc. 9. Nicolae Lengyel. de Derm. Miehail. Rom. 1936) . ( S o c Rom. V. Petre Cirlea şi Prof. Rom. Cirlea. deDerm. Petre Cirlea:. Central University Library Cluj Idem: Un caz cu antipirinide. L. V. 1936). Rom. V. XII. Rom. X I I 1936). Dr. 8. şi Sif. L. (Soc.. Modran: Un caz de foliculite agmihate Leloir-Duclaux. de Derm. Rom. 24. de Derm. şi Sif. şi Sif.. de Derm. 8. ( S o c Rom. II. Rom. 8. Idem: Crauroză vulvară cu epiteliom clitoridian.U32 Dr. 9. II. Dr.. şi Sif. Cancer spinocelular grefat. (Soc. (Soc. (Soc.. XL 1936). (Soc. de Derm. de Derm. Dr. BCU 24. Dr. V. de Drm. Petre Cirlea:. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activitć sciemtifique du Profiesseur D. caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului.. de Derm. şi Sif. Modran şi Dr. . 24. Rom. şi Sif. Rom. 1936). Idem: Un caz cu pseudoreladă Brocq. Rom. şi Sif. de Derm. Rom. şi Sif. 1936). 9.. III. Prof. Idem: Un caz de sistem anular centrifug Darier. II. şi Sif. Dr. Petre Cirlea şi Dr.. (Soc. conţinând următoarele articole: Doc. Mihail. P. (Soc. Livia Modran: Lupus eritematos pe teren sifilitic. şi Sif. un grup de prieteni şi colaboratori i-au oferit' un volum omagial. 1936). Dr. Dr. (Soc. de Derm. 8. 4 10. 1936). de Derm.

Dr. Prof. Gheorghe Popovici: Aeroterapia copiilor. C. Dr. I. Dr. Agregat Dr. Prof. Dr. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a •cancerului pulmonar primitiv. Manta: Asupra puterii chdlesterdlitice a serurilor «mane. Prof. Victor Papilian: (Cercetări asupra mecanismu­ lui contracţiunii musculare. Prof. Buzoianu: Retieulo-endoteliomul amigdalei palatine. Dr. Michâil's. P. Răsvan: Razele ultraviolete în oftalmo­ logie. Doc. Doc. Dr. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Tîtu Vasiliu şi Dr. Vancea: Allgemeiner tîberblick uber die wissenschaftlicbe Tătigkeit Profesor D. Dr. Dr. C. I. Velluda şi Dr. . Daniello şi Dr. C. Stanca: Reflexiurii clinice asupra vitalităţii grefonului ovarial. Nicolau: Xerozis conjunctivâl avitaminozic limiîtat (plăci Bitot). Prof. Iuliu НаЏедапи. Prof. Dr. Dr. Dr. Prof. C. I. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gas­ trice în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Л. V. Ioan Gabriel Russu: Siste­ mul reticulo-endotelian şi sincopa adrenalino-cloroformică. Prof. Pandescu: Angiopatia traumatică a retinei. Michail: Cercetări asupra eliminării lacri­ male a clorurului de sodiu. L. Minea: Studiul mişcărilor reflexe ale globilor oculari într'un caz de paralizie asociată a mişcărilor de lateralitate. Prof. Cluj / Central University Library Cluj la problema profilaxiei şi patogeniei trachomului. Dr. Auguštin Hureşianu: Abcese actinomicoase ale ficatului şi splinei. P. C. Dr. Tătaru şi Dr. cu peritonită purulentă. Doc. Dr. BCU Dinulescu: Contribuţia medicilor români Colonel Dr. Doc. în special a bromhopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. D. G. Dna Dr. D.133 Prof. Dr. Manolescu: Asupra urrar cazuri ăe scădere a vederei în cursul evoluţiunei neoformaţiunilor intracrajaiene. Dr.

D. Prof. X. Dr. Doc. anat. Nr. Nr. Nr. 12. Dr. V. şed. T. T. D. 1935 Clujul Med. 4. Prof. şt. Reun. 1936 pag. Clujul Med. D. Michail: Exoftalmie prin gomă sifilitică a vârfului orbitei. Reum. soc. X I I 1935. Michail: Consideraţiuni anatomo-patologice asupra a două cazuri de tromboza vinelor centrale ale reti­ nei. 1936. 5. 1936. Gr. XI. I I I . Dr. 13. Dr. Dr. 1936. 4. 5394540. 2. Reun. med. 8. Michail:. 8 X I L 1935. 2. 1936 p. pag. 8.134! Lucrări ştiinţifice? Prof. P. şed. anat. Nr. Michail: Asupra depozitării intraoculare a colesterînei. Nr. Prof. 8. 1935. Prof. Clujul Med. 1936p . Soc. anat. pag. Benetato: Cercetări asu­ pra respiraţiei nervului optic. 1 1936 p. 5. C. med. şed. Prof. Michail: Angiom cavernos conjunctiva! in> soţind o angiomatoză generalizată. 2.. Reun. Reun. 1936.. anat. Mai 1936. Soc. 28. 53. 1935 p. 1. D. şed. Nr. Michail: Cercetări asupra leziunilor provo^ cate de inocularea virusului trachomatos în glanda lui Harder. 15< II.\ Nr. anat. Dr. şed. Prof. 1936 p. Archives d'ophtalmologie. Clujul Med. Michail: Manifestări oculare în pelagră. şed. 433—434. I I . XI. 1936. D. Nr. 19. I I . Prof. 14. 126—127. pag. 1936. 6. 3 1936. anat. Clujul Med. 293—304. Dr. CXXL Nr. 55. anat. D. şed. şed. Prof. 127. Dr. Nr. Paris. D. Prof. D. D. Clujul Med. Michail: Tuberculom al conjunctivei bulbare. Nr. 430X431. 1936. 1936» pag. Dr. 1935. Reun. Dr. Cercetări asupra eliminărei lacri­ male a clorurului de sodiu. 2. pag. Dr. 680. Nr. Clujul Med. 267—269. Dr. biol. I I I . Prof. 1935 pag. 683—684. Clujul Med. 1936 p. Michail: Accidentele oculare ale transfu­ ziei de sânge. D. Clujul Med. şed. şt. D. med. 256. Clujul Med. anat. Reun. Vancea: Sarcom alveolar al orbitei. r. 264. Soc. Michail: Limfangiom cavernos hemifacial. Clujul Med. Michail şi Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj şt. şed. Reun. Clujul Med. 1936. 372—374. 12. . 6. Î936.

1936. 5. 12. 6oc. Iliescu: Asupra unor paralizii oculare trau­ matice. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activite scinetitique du Prof. Soc. şt. 5. 4.135 Doc. Dr. Doc. 1935. 7. 4. 6. Clujul Med. 9. şed. pp. Clujul Med. TI. Vlad Aurel: Retinita maculară exudativă. med. I I . Teze: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. 1936 pag. Păcurariu Ion: Contribuţiuni la studiul patogeniei ca­ taractei naftalinice. Simon Adalbert: Tuberculoza sacului lacrimal. Nr. 1936 pag. 1936. Nr. Soc. Dr. 58-59. MicHaîl. Clujul Med. 1936. şt. Alexandru Ciplea: (Oonsideraţiuni asupra unui caz de criptoftalmie. şed. Gh. 8. 474—475. Bucur Iacob: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1933—1936. pag. Vancea: Medicaţii noi în tratamentul boalelor oculare de origină vasculară (conferinţă). 1. 5. Nr. 2. 1936. . 1936. Daneş Andrei: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din (Cluj din anii 1927—1933. pag. Dr. 480—482. şt. med. M. Nr. med. Clujul Med. med. Reun. P. IV. pag. Clujul Med. Rusu Lavinia: Cercetări asupra eliminării lacrimale a clorurului de sodiu. Gh. Soc. şed. 3. Zolog Niculae: Cercetări asupra proprietăţilor imunbiologice ale cristalinului. Keresztessy Tiberiu: Cercetări statistice asupra evolu­ ţiei sezoniere a Kerato-con juneţi vi tei flictenulare. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în clinica oftalmologică din Cluj pe anii 1933—1935. II. Henter Koloman: Leziunile oculare în accidentele de muncă. 21. Ћ1ехапс1ги Ciplea: Epiteliom kerato-con juneţi val. 7. anat. Iliescu: Consideraţiuni asupra două cazuri de cherato-conjunctivită tuberculoasă. Nr. 3. şt. Dr. XI. 1936. D. 1936. Nr. 1936. Vintici Ştefan: Chistele congenitale ale conjunctivei. 374—375. P. Dr. 15. şed. 8. 16. 255—256. 275-290. 7. Clujul Med. I I I . Vago Octavian: Tulburări oculare în sarcină. 10. M. Dr. Dr.

(Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. 14. prenatali în dez­ BCU Cluj / Central University Library Cluj voltarea aparatului buco-dentar. Profesorul a făcut în cadrul şedinţelor Asociaţiei Medi­ cilor Stomatologi din Cluj nouă comunicări. S. Bucureşti. tratând despre a) Complicaţiuni locale şi generale ale cariei dentare. . Berlin în colaborare cu Dr. Uleia. Vasilescu). I. Vasilescu şi Dr. Klima). Bako Zoltan: Cercetări statistice asupra cataractei traumatice. 15. 11. Sublimatul în doze homeopatice într'un caz de flegmon gazos. Orjekovsky). Contribuţiuni la studiul stomatitei aurice. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. I. Aleman a publicat în decursul anului 1935— 1936 următoarele lucrări originale: Caria şi graviditatea. Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. F. Dr. Becan Aurelia: Tulburări oculare în trombopenie. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Gheorghianova N. F. (Revista Stomatologică 1935 în co­ laborare cu Dr. Prof. b) Radiografia în Stomatologie. Nina: Afecţiunile congenitale ale cristalinului (studiu statistic). A ţinut în cad­ rul cursurilor de perfecţionare a medicilor organizate de Societatea Docenţilor Universitari două conferinţe. Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall von Gasphlegmone. I. (Revista „Spi­ talul" 1935. Băbuţiu).136 13. (Zahnarztliche Rundschau 1936. Clinica stomatologică. Garda Florica: Situaţia trahomului în Ardeal în anii 1920—il935. V. Magda Vasile: Cercetări asupra lipazei în cristalinul normal şi patologic. Roşianu). în colaborare/ cu Dr. V. Klima). I. V. Influenţa factorilor preconcepţîonali. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. Vasilescu şi Dr. 16. 17.

Orjekovsky).. Influenţa factorilor ereditari. Profilaxia cariei cu produsele . Dr. V. Consideraţiuni asupra tratamentului oligodinamic al ră­ dăcinilor gangrenoase cu conuri de argint. Kârpâti. Dr. Bilaşcu. (Revista Stoma­ tologică 1936 în colaborare cu Dr. .Perlott'"i} (Revista Sto­ matologică 1935 şi 1936). L. I. Aleman şi Dr. Băbuţiu şef de lucrări a publicat în decursul anu­ lui 1935—1936 următoarele lucrări originale: Mediul bucal şi durabilitatea obturaţiunilor cu silicate. Marinescu). Dr. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Prof. Caria şi graviditatea. I. Dr. Vasilescu asistent a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. Revista Stomatologică 1935 în cola­ borare cu Prof. Dr. {Revista Stomatologică 1936).137 Profesorul a participat la Congresul Internaţional ţinut la Viena în August 1936. un analgetic cu indicaţiuni spe­ ciale în Stomatologie. (Revista Stomatologică 1936. Klima preparator a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: „Dentalgin" Dr. Uleia). I. Dr. Stomatologică 1936). I. (Rev. T. Dr. Aleman). Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. Amintiri despre Prof. Roşianu). I. Csâszâr). Dr. prenatali BCU Cluj / Central University Library Cluj şi postnatali în dezvoltarea aparatului buco-dentar. I. iCium trebuesc priviţi şi îngrijiţi dinţii de lapte? (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. L. (Revista Stomatologică 1935). Aleman şi Dr. în colaborare cu Prof. (Revista Sto­ matologică 1935 în colaborare cu Prof. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Ghidrai asistent onorific a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Rolul şi importanţa aparatului buco-dentar asupra orga­ nismului. S. preconcepţionali. I. în calitate de preşedinte a comite­ tului de organizare din România. Aleman). F.

G. Was der praktische Zahnarzt von der Behandlung der Gaumenspalte wîssen musste. Prof. Prof. 1935. 2. Berlinul. G. Naghi: Paralizie facială conse­ cutivă unei operaţiuni incomplete pentru mastoidită acută. „Clujul medical". Prof. 15 Sept. 1936). Baba Iosif: BCU Clujsalivară. Soc. Clujul Medical Nr. 1. . Clinica oto-rino-laringologică 1. (Zahnărztliche Rundschau 1936. G. 5. 3. 1935. Dr. University Library Cluj Litiaza / Central 12. G. Soc. I.138 Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall voiiGasphlegmone. sănătăţii şi ocrot. 4. Buzoianu: Otita medie supurată acută şi cro­ nică în practica medicală „Clujul Medical" Octombrie 1935. Ştiinţelor me­ dicale. Revista muncii. Grigore Stoinescu: Tartrul dentar. Ianuarie 1936. Buzoianu: Laringectomie totală pentru can­ cer laringean (cu prezentare de bolnav). Prof. Prof. 1935. 19 Oct. G. G. 6. Evidare petro-mastoidiană. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania: Hamburg şi Koln. de chirurgie Decembrie 1935. 57. Dumitru Dumitrescu: Consideraţiuni asupra sifilisului. Decembrie 1935. 1935. Vindecare. soc. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania. pag. Buzoianu: Surditatea profesională produsă de sgomot. Soc. Ioan Roşianu: Stomatologia profilactică în legătură cu patologia infantilă. Teze de doctorat. Ballo Arpâd: Pentru ce sunt necesare cunoştinţele de Stomatologie unui medic-practician. medicale Cluj 16 Nov. „Clujul Medical" Noemb. şt. (Zahnărztliche Rundschai*. 1935. Buzoianu şi T. Prof. „România Medicală" 15 Oct. bucal dobândit. Berlin în co­ laborare cu Prof. \ Klepner Ferdinand: Concepţii noui în patogenia cariei dentare. Aleman).

Ionescu: Cilindrom al mezostructurei stângi şi cancer bazo celular al aripei nasului. Paris.139: 7. „România Me­ dicală" 1 Aprilie 1936. 13. Ionescu şi Giurgiu: Sinuzită maxilară cronică pio-fongoasă fistulizată în orbită şi în cavita­ tea bucală. pag. G. 180. Prof. E. 179 Mar­ tie 1936. 8. Buzoianu. Urechia şi G. . Archives internationnales de neurologie. Soc. G. med. 25 Ian. Buzoianu: Corp strein intralaringian (placă de os) inclavată în benzile ventriculare de şase săptămâni. 10. Clujul Medical. pag. 16. Soc. Prof. Ionescu şi E. Cluj 11 Ianuarie 1936. 12. Clujul Medical. Prof. prefaţă de prof. 11. 179.. Prof. Buzoianu şi D. Soc. 9. 1936. Decembre 1935. 182. 1 Ia­ nuarie 1936. Clujul med. Rev. Buzoianu: Reflecţii asupra etiologiei parali­ ziei recurenţiale simple ori asociate. med. Cluj. 11 Ian. Buzoianu şi G. D. G. Congresul de chirurgie. Prof. G. Clujul Med. Buzoianu şi Dr. Şt. Martie 1936. G. Martie 1936. Cluj 4 Februarie 1936. Decembrie 1935^ pag. G. Buzoianu. Dorin Ionescu: Cardiotomie extramucoasă abdominală pentru cardiospasm. 137. Prof. Nr. de pediatrie. Cluj 11 Ianuarie 1936. pag. Şt. 17. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Paris. pag. Clujul Med. Buzoianu: Sur deux cas de paralysies recurentielle de nature peu commune. Soc. C. G. G. Prof. Buzoianu: Corpi streini ai esofagului (mone­ de) extrase prin esofagoscopie la copii de 5 şi 3 ani. G. Cluj BCU Cluj / Central University Library med. Martie 1936. Buzoianu: Pericolul naso-faringian. Prof. şt. 264. 15. Cotul: Vocea şi igiena vocală un volum 526 pagini Cluj 1936. Prof. 18. 14. ştiinţ. Aprilie 1936. D. Decembrie 1935. Bodea: Cazuri de mastoidită acută supurată bilaterală scarlatinoasă operate la copii. „Revista Bucureşti medical" Ianuarie 1936. Clujul Med. Prof. 1936. Prof. Lemaitre dela Facultatea de medicină. Prof. G. med. Re­ uniunea anatomică Cluj 1 Februarie 1936. G. Buzoianu: Corp străin al bronchiei drepte (sămânţă de dovleac) extras prin tracheo-bronchoscopie. extrasă prin laringoscopie indirectă. pag. „România Medicală" 15 Noembrie 1935. Soc. de chirurgie.

otologie. Buzoianu: Septicemiile Library Cluj „Clinica et laboratorium" Aprilie. Ionescu: Fibrom masiv al eta­ jului superior al fosei nasale stângi şi a sinusului maxilar co­ respunzător. 31. G. Bodea: Clinica OtoRino-Laringologică a Facultăţii de Medicină din Cluj „Spi­ talul" Nr. G. „Spita­ lul". Prof. Prof. Şt. G. Prof. 20. 32. Prof. Prof. Teodorescu şi E. Buzoianu: Epiphora chronique d'origine nasale. G. 24. Clujul Medical. Clujul Medical. 34. G. Giurgiu M. Revista 26. G. 30. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Bruxelles. T. Dr. . Med. 11. Ionescu. Prof. Buzoianu: Mucocel al ambelor sinuri fron­ tale. Buzoianu: Antrotomie complicată tardiv de • colesteatom. rhinologie. G. Febr. 1936. Prof. Reuniunea anatomică 14 Martie 1936. BCU Cluj / Central University auriculare. Revue de laryngologie. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza îaringeană Clujul Medical 1935. R. Prof. D. Dr. Prof. Buzoianu: Corpi străini ai căilor aero-digestive superioare extraşi prin broncho-esofagoscopie. L. „Technique chirurgi­ cale" Paris Mai 1936. şi Negulescu: Rezumat statistic asupra flegmoanelor periamigdaliene perindate în cursul anului 1935 în 33. studiate în clinica O. 1935. Drd. Cluj 9 Mai 1936. Clujul Medical Mai 1936. Soc. Clujul Medical Ianuarie 1935. G. 28. 23. R. 25. Pop: Consideraţiuni asupra complicaţiunilor gripei în afecţiunile O. Weinstein Iuliu: Leziuni trauma­ tice ale membranei timpanale. Buzoianu: Technique de la laryngectomie to­ tale dans la clinique O. 1935. R. Şt. Russu. Rezecţia venei jugu­ lare. L. Clujul Medical Februarie 1936. M. Dumitrescu. med. G. Prof. Dr. R. „Spitalul" Martie 1936. Mai 1936. Soc. Vaida Aurel. A. 1935. L. L. Cluj 9 Mai 1936. 27. 21. 29. Aprilie 1936. de Cluj. Clujul Medical 9. Buzoianu: Septico-piohemie auriculară înso­ ţită de tromboJlebită sinuso-jugulară. dr. Iulius Weinstein şi Barani Andrei: Consideraţii generale asupra imunităţii şi antivirusterapiei în O. din Cluj în cursul anului 1934—35 Clujul Medical Nov. Buzoianu: Reticulo-endoteliomul amigdalei palatine. G. L. 22. Buzoianu şi D. şi stomatologie.H40 19.

Tudoran Măria: Amigdalitele cronice şi stările reuma­ tismale. Popescu Mircea: Sinuzitele maxilare purulente la co­ pii. 888. 977. Nr. Aurel Bojita: Polipii coanali naso-faringieni. 27 Iunie 1935. David Cornel: iContribuţiuni asupra mastoiditei apicale Ianuarie 1936. 987. Roşu Dumitru: Polipii corzilor vocale. 15. 11. 7. 10. 28 Mai 1936. 2. 913. Nr. Nr. Dumitrescu Alexandru: Operaţia subpericondro-mucoasă pentru rezecţia septului nasal. 5 Martie 1936. Nr. 969. 16. 27 Iunie 1935. 12. 2 Aprilie 1936. Rednic Toma: Operaţia tip Denker în sinuzitele maxi­ lare supurate Cronice. 14 Mai 1936. Nr. 963. Nr. Teze de doctorat. Bogdan Pavel: Tratamentul otitei medii supurate acu­ te în clinica oto-rino-laringologică din Cluj. 955. N o embrie 1936 Nr. R. Lobonţ Nicolae: Tracheotomia. 954. Nr. Cameniţă Vasile: Anestezia locală în intervenţiile chi­ rurgicale asupra mastoidei. 14. 3.141«. 5. 934. Nr. Rarinca Dan: Miringotomia atrio-aticală. Salamon Ernest: Contribuţiuni clinice asupra flegmoa*nelor periamigdaliene. 935. 951. Martie 1936. 12 Martie 1936. Nr. 5 Martie1936. Februarie 1936. 991. 14 Mai 1936. 1936. Nr. 893. 973. Nr. 1. Nr. Nr. 13. Nr. Bucur Coriolan: Consideraţiuni asupra laringitei gri­ pale. 986. L. . Nr. 2 Aprilie 1936. Cotul Gabriel: Tumorile malige naso-faringiene. din Cluj. 952. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. Ianuarie 1936. Gârbea Ştefan: Tehnica amigdalectomiei totale în cli­ nica O. 6. 8. 4. 20 Febr. Cârjoe&cu Constantin: Sifilisul laringian.

1936. Inst. (242) Un medecin luxembourgeois en Transylvanie. Bologa: I. (246) Deutsche Einfliisse auf die Entwickelung der ru­ mânischen Medizin. V .XI. (241) Die Anfânge der rumânischen Schulmedizin. I I I . Conf. Cluj. Cluj. An. 5. I . Bucureşti. Şt. 8°.XI. 18. 8°. pag. Andre Etienne. (243) Raportul din 1756 al unui chirurg german de­ spre credinţele Românilor asupra moroilor. pag. Isis. l. cu 2 figuri în text.168. I I . Bruges-Cambridge. 8°. Conf. (252) Les influences occidentales dans l'evolution de îa medecine scientifique roumaine. clas. 8. (245) Rostul Cluj / Central University Library Cluj şi de EtBCU cercetărilor de folklor medical nobotanică. (247) Medicina in Dacia. 115—Ц9. 2. 3. Med. 9. 220—222. Comunicare făcută la a . 1936. 1936. 8°. 1936. Acad. Interpretarea medicală a celor două ştampile de oculişti din Dacia superioară. Med. pag. 1935. 6. Ext. Caransebeş. 159—.II. (244). 293—296. 1935. II. 8°. 12. Conferinţă la Soc. 24. Univ. 1751—1798. „Gând românesc". pag. pag. 1935. Bujoreanu: Boli. 8°. Bucureşti. Prefaţă la G. Sibiu. Conf. XXIV. 1936..1. 11. Conferinţe şi comunicări: 7. 1935—1936. 10. Miinchen. ed. Zeitschrift. (250) Vechii medici români ai Ardealului. 3—9. Conf. stud.111. 24. Institutul de istoria medieinii şl de etnografie medicală a) Lucrările prof. univ. 1936. (249) Victor Babeş. liberă. 116—147. 1. Sibiu. Publicaţii: 1. Schict. (248) Dela medicina veche la cea de azi. (251) Spiritul modern în medicină. Sibiu. 10.13. 1935. Anuarul Arhi­ vei de Folklor. Siidost deutsche Forschungen. IX. Cluj. Cluj. ciclul „Energii ardelene". ed. 4. 16. „Astra". Rom. leacuri şi plante -de leac. pag.

Neputând participa la congres. Bologa a luat parte la a VIII-a reuniune a Aca­ demiei internaţionale de Istoria Ştiinţelor. Cluj. (140) N. b) Lucrările colaboratorilor institutului: 1. 35 figuri în text. (253) L'enseignement medico-historique â Cluj.143 VIII-a reuniune a Academiei internaţionale de Istoria Ştiin­ ţelor. Ist.. {143) R. Weiss: Principiile chirurgiei după Ambroise Pare. 1935. (14. BCU oficială a University Library Cluj Din publicaţia Cluj / Central institutului „Biblioteca medicoistorică" a apărut volumul VIII. cu spe­ cială privire la Dacia superioară. V I I I ) . cu 3 planşe. 1935. 1 planşe.IV. (254) L'histoire de la Presse medicale roumaine. Igna: Cultul lui Aesculap şi al Higiei. Venezia. Ra­ port prezentat la şedinţa comisiei de Istoria ştiinţelor a Co­ mitetului internaţional de Ştiinţe istorice. (Reuniunea I X ) . 1936. 1936. 42 pag. Ra­ port prezentat Congresului presei medicale latine. (Igna: Cultul lui Aesculap. V. fiind unul din raportorii comisiei pentru isto­ ria ştiinţelor şi prezidând una din şedinţele acestei comisii. V. 14. ţinut la Vene­ zia în 29 Septemvrie 1936. II. 13. Şt. (Bibi. 29. Cluj. 1935. I V ) . 103 pag. c) Teze de doctorat: 1. ra­ portul a fost citit de un alt membru al delegaţiei româneşti.. Cluj. An. Cluj. A fost designat raportor (Istoria presei medicale ro­ mâneşti). clas. 8°. Kepp: Ştiri medicale şi sanitare din războiul independenţei în gazetele săseşti din Ardeal. pag. 1936. alin. 8°.. 14. 20 pag.IV. 2. . Bucureşti.). Prof. (10—22 Aprilie 1936) şi la a IX-a reuniune a comitetului internaţional de Ştiinţe istorice. 8°. Cartea Româneasca. (i42) I. 8°. (141) N. 223—227 . urm.. Igna: Instrumente chirurgicale române găsite la Apulum. Cluj. Inst. 10. Med. 2. la congresul presei medicale latine.IX.

(147) Gh. 28 pag. Cluj. 1936.. de Med. 1936. rom. C. D. 1936. 8°. (156) A. 8°. (150) H. Fodor: O statistică administrativ-sanitară din 1857—58 a Crişanei şi Maramureşului. Cluj. 1936. Cluj. 32 pag. 4.. . 14. 1936. 34 pag. 20 pag. Bernhard: Informaţiuni medicale din anul 1893 în gazetele româneşti din Ardeal. Naftli: Contribuţie la cunoaşterea situaţiei me~ dico-endemice în Muntenia. 1923—1936. 23 pag. anii 1933-1936. 1936. 25 pag.. (153) F. 13. 24 pagi. Piatra Neamţ.. 8°. i 15. 8°. Cluj.. (144) A . 8°. (157) E. (151) E. (148) G. Bucur: Idem. 8°. (155) /. Cluj.. Dodul: Bibliografia tezelor dela Fac. IV. Csallner: Ştiri intresând Ist. Măthe: Consideraţiuni generale asupra teze­ lor făcute la Fac. (146) E. 8°.. Dăneţ: Idem. Wochenschrift". 8°. 1936. tipărite în anul 1895. 16. (145) A.. med. 11. 8°..... Cluj. Cluj. Givulescu: Ştiri medicale din 1891 în „Gazeta Transilvaniei" şi „Telegraful român". Cluj. 1936. 28 pag. BCU Cluj / Central University Library Cluj 10. 1936. Ionescu: O descriere germană a ciumei din Bucureşti în anul 1813. 7. Cluj. 12. Predescu: Terminologia anatomică şi noţiu­ nile anatomice ale doctorului Şt. 15 pag. Roth: Bibliografia publicaţiilor dela institu­ telor medico-legale din România 1920^1935. Cluj. 8. Bitterţeld: O informaţie germană din 1838 despre mişcarea ştiinţifică şi medicală în Moldova. V. 23 pag.144 3. Episcopescu. 8°. 8°. 8°. 25 pag. (152) D. şi Farmacie din Cluj dini anii 1923—1927. 8°. 6. 1936. Cluj.. anii 1927—1933. 1935.. de Med. 1936. 55 pag.. Cluj. 15 pag. din volumele I—III ale revistei „Wiener med. 9. (1851—1853).. Chim: Informaţiuni medicale culese din gazetele româneşti din Ardeal. 8°. 1936. 27 pag. (Г49) /. 5. 1936. (151) N. Cluj. şi Farmacie din Cluj.

Clujul Medical No. Prof. W o chenschrift". Papilian şi Dr. l/I 1936. V. 18. Paris XII.. 1935. Comunicare. 5. Prof. 20. 19. V. 1851—1852. Comunicare. 1936. (158) G. de Biol. Comunicare. (161) I. 2. de Bio­ logie. W. 1936. de Antropologie. 12/16 s. 8°. 1936. Russu: Les modifications experimentales de l'index opsonique. V. Russu: Consideraţiuni asupra lamei osoase subtrochantiniene. Macri: Câteva principii hipocratice în lu­ mea ştiinţei medicale moderne.. Institutul de anatomie descriptivă şi topografică. Prof. II. 3. Dr. Papilian şi Dr. Clujul Medical No. 8°. 1936. Sajovits: Igiena fizică şi psihică după Maimonide. Cluj. Russu: Beitrage zum studium des BCU Cluj / Central University Library Cluj Schenkelsporns.XII. Clujul Medical No. Soc. Cluj. (159) I. XII l. X. Russu: Consideraţiuni morfologice şi Antropologice asupra pintenelui femural. Russu: Proces de scleroză vasculară în legătură cu blocajul sistemului reticulo-endote­ lial. No. 8°. 1. Grosz: Ştiri interesând Istoria medicinii în Ardeal din Volumele I—II ale revistei „Wiener med. 1936. V. 1935. L I V . Prof. Papilian şi Dr. 20 pag. Prof.. 225-30i. (160) A. 1936. Russu: Noi anastomoze între sistemul carotidian intern şi extern. 20 pag. Dr.145 17. Loew: Câteva documente oficiale referi­ toare la Transilvania din timpul epidemiei de ciumă din anii 1813-1814. Prof. Prof. Papilian şi Dr. Cluj. Cluj. Dr. Comunicare. Soc. 47 pag. Papilian şi Dr. Papilian şi Dr. Bd. Papilian şi Dr. H. Dr. Visch.. Arch. Soc. 1935. 24 pag. Russu: L'index opsonique et le blocage du sisteme reticulo-endotelial. 1936. Reuniunea Anatomică. ANUAKUL 1935/36 10 . 81. Russu: t)ber experimentelle Enzeugung lymphoides Bildungen. 8°. Dr. Papilian şi Dr. 14. Clujul Medical No. Articol publicat in Anatomischer Anzeiger Bd. 297. P. Prof.

Antonescu: Cercetări experi­ mentale asupra morţii după extirparea . Dr. C. Stoinescu Neron: Un caz de notomelie. No. Soc. Articol. V. Russu: Les syncopes adrenalino-chloroformiques retardees. Velluda şi Dr. Dr. Dr. Dr. 29. Articol. Russu: Sistemul reticulo-endotelial şi sincopa adrenalino-cloroformică.sinurilor carotidiene. Doc. C. C. Dr. C. 1936. 1936. . Doc. Clujul Medical No. Paris.VIII. de Biol. Journ. C. Soc. 1. Dr. Velluda şi Dr. Clujul Medical No. Doc. Russu: Nouvelles recherches concernant les relations existantes entre le blocage du sist. Velluda: Asupra vascularizaţiei meniscurilor articulare la genunchiul de om. 10. Dr. l. Velluda şi Dr. C. 34. Clujul Medical No.446 Prof. C. 1936. de Endocrinologie. de Phisiol. Papilian şi Dr. C. Doc. Velluda şi Dr. l. l. Velluda şi Dr. Aniţescu şi Dr. Doc.X. C. 2. C. Velluda: Un caz de lisa cecului.X. Clujul Medical No. Velluda şi Dr. 2. 1936. et la syncope adrenalino-chloroform. 4. Comunicare la Soc. Dr. C. et de Path. Prof. C. de Biologie. 3. Doc. Clujul Medical No. Paris. 5. Soc. 1935. 1936. Reuniunea Anatomi­ că. III. Dr. de Biol. Doc. Clujul Medical No. 3. C. Doc. 10. 1936. l. gen. Dr. Velluda şi Dr. C. 11. 1936. endot. ref. Dr. a apendicelui cecal a valvulei fleo-cecale şi a bandeletelor musculare. C. Doc. Velluda: In preajma celui de al X-lea ex­ ternat la Cluj. Velluda. Russu: Sincopele adrenalino-cloroformice întârziate. €.XI. 9. Velluda: Caractere ancestrale pe mandibu­ lele de om. Preda: Contributions â l'etude de la mort par la pilorarpine. 1936. 1936. de Antropologie. Clujul Medical No. de Biologie. Dr. Doc. Articol. 1936.II. 1935. Russu: Capsulele suprarena­ le şi sincopa adrenalino-cloroformică. Rom. C. Russu: Le systeme reticuloendothelial et laBCU Cluj / Central University Library Cluj syncope adrenalino-chloroformique. C. C. Reuniunea Anatomică. l.III. C.II. Dr. 1936. Comunicare. Soc. Dr. Soc. 5. Doc. LVI. No. C. \C.III. C. Russu: Les relations entre les capsules surrenales et le syncope adrenalino-chlorofor­ mique. Clujul Medical No. T. Dr. Papilian şi V. l.V.

Soc. V. Puiu: O nouă concepţie asupra lamei osoase subtrochantiniene. Clujul Medical Nr. Rom. Clujul Medical Nr. G. de Antropologie pe anul 1934—35. 'Teze de doctorat: T. Popescu:University Library Cluj şi Cluj / Central Modificările ovarului de epuroaică în urma injecţiilor de orchitină. Iunie Г936. III. Reun. Comunicare. LXII. de Antropologie. Spătaru: Reacţiunile sistemului reticulo-endotelial în inaniţie şi supra alimentaţie. 1. Dr. Preda Victor: Contribuţiuni la studiul antropometric al capului la paran. 3. 1936. 1936.1. Soc. 1. Rom. Ilian: Morfologia menzeterului de câine reportată la embrionul uman. G. Spârchez: Ulcer gastric şi duode­ nal experimental. Dr. 3. 1936.147 Doc. Clujul Medical No. Dr. 1936.1. Velluda $i Dr. PredaBCU E. Piciorul gâştei. 1936. 1. . Clujul Medical No. Preda şi S. Februarie 1936. Soc. Dr. Comunicare. 1. fasciei şi formaţiunilor fibro-aponevrotice legate de complexul anatomic. 1. Iun. 9. 1. V.1. Soc. Spătarii: Reacţiunile siste­ mului reticulo-endotelial în supraalimentaţie şi inaniţie. 1936. V. Rom. I I I . 1. Clu­ jul Medical No. de Antropologie. Dr. 1. Preda Victor: Cercetări antropometrice asupra formei capului la oligrdîrenice. Clujul Medical Nr. LVI. Pop: Dispozit. Dr. C. 1. nie 1936. Rom. Cupcea: Consideraţiuni asupra factorilor antropologici. I. C. Russu: Noi date asupra oaselor wormiene. G. Ianuarie 1936. Russu: Dare de seamă asupra activităţii Soc. 1936. 1936. VI. 6. 1. Iunie 1936. de Antro­ pologie. V. 1936. de Antr. Preda: (Contribuţiuni asupra glicemiei piloropimice. Clujul Medical No. Russu şi Dr. I. Reuniunea Anatomică. Rom. Anat. Clu­ jul Medical No.

1935). şi Dr. Prof. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936. Mureşanu: Abcese actinomicotice ale ficatului. 185). Med. Prof. 2. (Cl. Radu Petru cu Prof. Dr.: Tu­ morile cu mieloplaxe. Prof Dr. 1936. Prăgoiu I. Prof. 1936~. I. 357). Prof. (Cl. 2. 1936. a) Publicaţii: 1. pag. I . Titu Vasiliu cu Dr. Med. XII. Dr. (Cl. No. 317). 1935. X—XII. 9. generalizat cu determinări gastro-intestinale. 3. Dr. pag. 432). Med. Dr. Med. Petru Radu: Hemoragia abdominală mortală în urma unei tumori renale. Titu Vasiliu cu Dr. 4. 5. (Cl. 5. Haţieganu şi Doc. Dr. Med. 59). pag. pag. V. 7. Dr. pag. No. 5. 1. Prof. Dr. 7..Titu Vasiliu cu Dr. Titu Vasiliu cu Dr. I. (CL Med. Dr. Petru Radu: Tumoră pul­ monară bronşică a ficatului şi pancreasului. 60). 374). No.149). No. in­ testinal (Cl. Mureşan: Abcese ac­ tinomicotice ale ficatului. 1936. pag. Dr. (Sub tipar). Petru Radu: Limfosarcom. Aug. No. No. Titu Vasiliu cu Dr. 6. 3. pag.Plauchitiu: Mielom mul­ tiplu plasmocitar. Dr. 1936. Dr. No. Med. în regiu­ nea ischio-pubiană. pag. a spline. (Cl. Prof. Med. în legătură cu un caz personal. Rubin Popa.148 15. . („Cancerul" No. Dr. 6. L. Institutul de anatomie patologică. No. Dr Titu Vasiliu cu Petru Radu: Limfosarcom. 3. Stupariu I. Aug. 8. Prof. 1936. b) Comunicări: 1. No. 8. Titu Vasiliu cu Dr Petru Radu: Două cazuri de carcinom pulmonar. (Cl. 6„ 1936. Titu Vasiliu cu Dr. b) Anevrism al aor­ tei ascendente perforat în pulmonară. ((Cl. Prof. Prof. Dr. pag. Daniello: Contribuţie la promema sporirii numerice a can­ cerului pulmonar primitiv. 1936. cu peritonită purulentă. Plauchitiu: Asupra ce­ lor două cazuri de bonşiectazie chistică. 434). cu peritonită purulentă. pag. (Cl. 4. Med. Petru Radu: Tumoră ponto-cereboasă. Titu Vasiliu cu Dr. 538—539). Med. Titu Vasiliu cu Dr.

2. M. 59). Med. Plauchitiu: Tumoră pulmo­ nară atipică. pag. (Cl. pag. Petru Radu: Limfosarcom intestinal (Cl. (Sub tipar). Rubin Popa cu Dr. Dr. Dr. 1. 1936. Med. Petru Radu: Granulie pulmo­ nară canceroasă. 14. 13. 1936. pag. (Sub tipar). 12. 1936. 3—4. Ion Plauchitiu: Consideraţiuni asupra leziunilor anatomopatologice a reumatismului poliarticular. 16 Institutul medico-legal. Rubin Popa cu Dr. Neurolo­ gie şi Endocrinologie. Dr. Rubin Popa cu Dr. No. Nr.Psihologie. No. 1936. Dr. 6. 4. Petru Radu: Infarctarea bila­ BCU Cluj / Central University Library Cluj terală totală a rinichilor. I. Raport prezentat la al XV-lea Congres Naţional de Psihiatrie . Dr. No. Mişcarea Medicală. Med. 126). 3. 11.149 10. Rubin Popa cu Dr. 1936. Rubin Popa cu Dr. (Cl. 11—12. Kernbach: Criteriile medico-1 egale şi antro­ pologice ale responsabilităţii penale. Dr. Med. Rubin Popa cu Dr. Augustin Mureşan: iGarcinomul primitiv al trompei uterine. Rubin Popa cu Dr. c) Teze Ће doctorat: 1. j(Maladia lui Bouillaud). Dr. Rubin Popa: JRabdomiome multiple congenitale ale inimei. 127). Plauchitiu: Sifilis splenohepatic gomos la o fată de 21 ani. Prof. 1935 şi Nr. 6. . Mezincescu: Tromboza ar­ terei mezenterice superioare şi tromboza arterei hepatice. E. No. 2. 1. Petru Radu: Hipoplasie renală bilaterală. 1936. Simona Strat: Studiul isto-patologic al tumorilor Grawitz zise Hipernefrome. 432). Dr. A. 2. Dr. No.Iancu: Degenerescentă grăsoasă a ficatului şi a rinichilor la un copil de 9 luni. din 1935. 18.-(Med. (Cl. (Cl. ( O . 15. 59). Med. pag. Rubin Popa cu Drd. pag. 17. Med. 1936. 265). pag. 432). (Cl. Dr. No. 7—8 din 1936. pag. Craiova. 16.

Dr. Dr. Cotuţiu şi Dr. Kembach. M. (Note preliminaire).. 1936. pour le diagnostic histologique de la date d'une plaie. Dahnovicir Recherehes critiques sur le diagnostic chronologique des blessures par T'examen histologique. M.. C. Nr.160' Prof.. 5. M. Kembach: Perforaţiunile uterine şi intesti­ nale. Kernbach şi AL. Prof. C. 6. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. Tome II. Bulletin de ГAcademie' de Medecine de Roumanie. î. Problema responsabilităţii medicale.. M. Cotuţiu: Accidentele de muncă în lumina nouilbr legislaţii. Dr. 1936. Dr. M. Dahnovici: L'apparition et L'evolution de la fibrine dans Ies plaies. Dr. M. Gynecologie şi Obstetrică. Dr. Dr. Cotuţiu în colaborare cu Prof. Dr.. Revista de Medicină Lega­ lă. Kernbach: Codul penal şi profesiunea me­ dicală. 1936. 1936. Kernbach: Probleme de învăţământ şi educaţie profesională. Prof. Dr. 3. 4. Nr. 4. Un nouveau criterium. Dr. Prof. Prof.. Dr. Prof. Nr. 1936. C.. Prof. Vrechia: Hemo­ ragie cerebeloasă şi moarte rapidă. M. C.' Conferinţă ţinută la Colegiul Medicilor. 4. 4. Kembach. Cluj. Conferinţă ţinu­ tă la Societatea Ştiinţelor Medicale. Dr.. Eişcuţia:: Sarcina extrauteri*nă şi aspectele ei medico-legale. Bucureşti. Timişoara. cu 3 cazuri personale. Revista de (Gynecologie şi Obstetrică. Prof. Kembach: Perioadele genezice şi agenezice a femeii şi importanţa lor medico-socială. Bucureşti. 4—5. Ateneul Român Timişoa­ ra şi la Gruparea Femeilor Române Cluj. M. . Revista de Endo^ crinologie. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Bănăţene. 2. Prof. M. Dr. Kernbach: Responsabilitatea medicală şi perforaţiile utero-intestinale. Tome IL Nr. la Facultatea de Medicină din Cluj.. Bulletin de ГAcademie de Medicine de Roumanie. 1936: BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Conferinţe: î. Kembach: Problema responsabilităţii pe­ nale şi noul Cod penal. Cotuţiu şi Dr. Nr. Societa­ tea de Gynecologie şi Obstetrică Cluj.. Dr..

Gynecologie şi Obstetri­ că. 1935. ll. 3. Kernbach şi Dr. Căprioară).151 c) Comunicări: 1. Cotuţiu: Un caz de embolii grăsoase generali­ zate. C. C. Societatea de Endocrinologie. A. Dr. Kernbach: Probleme de la responsabilite medicale et les perforations utero-intestinales pendant l'avortement. Reuniunea Anatomică Cluj. Reuniunea Anatomică Cluj. Vasiliu: Asupra unui caz de osteogeneză imperfectă. Cluj. BCU Cluj / Central University Library Cluj l. Cotuţiu: Un caz atipic de intoxicaţie cu cianură alcalină.Dr. Prof. . Kernbach şi Dr. Prezentată de Prof. Dachnovici: Septicemie streptococică rapid-mortală după un traumatism mic.IV. Reuniunea Anatomică Cluj. Dr. Rişcuţia: Ruptura traumatică a pulmonului fără leziuni a cutjei toracice. Reu­ niunea Anatomică Cluj. Cotuţiu şi Dr. Prof. M. Prof. 6. 6. C. Annales de Medicine Legale. Reuniunea Anatomică Cluj. Brindeau. Prof. 1936. No. M. Dr. Reuniunea Anatomică Cluj. Pop: Un caz de diabet traumatic. Hurghişiu: Avort crimi­ nal prin injecţie intrauterină şi coincidenţa cu salpingita gonococică şi pioovar. 5. Kernbach şi Dr. 12. Cotuţiu: Un caz de osteogeneză imperfectă. M. 10. Cotuţiu: Avort septic spontan după abces al mânii. Reuniunea Anatomică Cluj. Cotuţiu în colaborare cu Prof. Societatea de Ortopedie Cluj. 2. M. 14. Dr. Dr. Dr. 13. C. M. Hurghişiu: Avort spon­ tan în legătură cu pneumonia. C. Clujul Me­ dical pag. C. Kernbach: Un caz de intoxicaţie cu mercur nediagnosticat în timpul vieţii. C. Hurghişiu: Un caz de hemora­ gia capsulelor suprarenale. Dr. Dachnovici: Avort spon­ tan şi febră tifoidă. Dr. Cotuţiu şi Dr. -Dr. abces cerebral. 8. Prof. C. (Cu Dr. Dr. Dr. 4. V. Dr. Dr. Cotuţiu: Traumatism al feţii. Dr. Reuniunea Anatomică. otită şi mastoidită. 294. Reuniu­ nea Anatomică Cluj.Dr. Kernbach şi Dr. l. 15. M. T. Comunicare făcută la Societatea de Medicină Lega­ lă. A. C. Dr. Reuniunea Anatomi­ că Cluj. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. Cotuţiu şi Prof. Paris. 9. Prof. 1936.

peCentral1933—1935. Nuţiu Traian: Obstetrica şi Gynecologia în activitatea medico-legală. 15. Spineanu Vasile: Semnele morţii şi stabilirea datei morţii. Rişcuţia Anton: Hemoragiile şi importanţa lor me­ dico-legală. 14.152 d) Teze de doctorat: 1. 2. Cotuţiu A. Nicolescu Gheorghe: Traumatismele urologice din punct de vedere medico-legal. 17. Constantin: Herniile traumatice din punct de vedere medico-legal. 9. Iulian: Traumatismele coloanei vertebrale şi interpretarea lor medico-legală. 19. 1920—1935. ?0. 6. Roth Ernest: Bibliografia publicaţiilor dela Institu­ tele medico-legale din România. Tomoiagă Georghe: Tuberculoza traumatică şi inter­ pretarea ei medico-legală. 10. 22. Joo Ştefan: Simtomele agoniei şi starea mintală a ago­ nicilor. Incze Iosif: Pneumo şi Pleuropatii traumatice şi in­ terpretarea lor medico-legală. Bârna Osvdt: Igiena în practica medico-legală. Pop Cornel: Dermato-Venerologia în activitatea me­ dico-legală. Barta Alexandru: Activitatea medico-legală a endocrinologului. 8. 12. Boia Emil: Pruncuciderea. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în Clinica BCU Cluj / anii University Library Cluj Oftalmologică din Cluj. 7. Popa Solomon: Oftalmologia în activitatea medico-lesală. Salamon Roza: Tumorile traumatice şi interpretarea lor medico-legală. 5. 4. Mocanu Elena: Pediatria în activitatea medico-legală. 3. Domide Leon: Importanţa medico-legală a complicaţiunilor septice după traumatismele craniene. Dima T. Forfu Nicolae: Medicina internă în activitatea medicolegală. 16. 11. 13. . 21. Maniac Ernest: Fracturile osoase din punct de vedere medico-legal. Jaklovszky Dionisie: Perioadele agenezice ale femeii şi importanţa lor socială. 18.

C. R. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei animalelor supra-renoprive. 3. Benetato. 1936. a) Publicaţiuni: 1. Munteanu: L'influence du rapport acide-base des aliments sur certaines proprietes physico-chimiques et la capacite du travail du muscle isole. 2. N. 12. t. N. Endocrino­ logie. 4. 1. t. N. 1551. t. 1936. p. 1936. C. Benetato. 121. R. Benetato: L'effet de la surrenalectomie sur le pH et le pouvoir tampon du muscle. 5. de la Soc. Retezeanu: Les variations de cHlore et du sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. 1936. C. Soc. 11. Urechea. 12 din 1935. C. (sub presă). Gr. C. C. Gr. 8. 'Gr. No.153 Vi. Munteanu: Contributions â l'etude de la transmission chimique de l'influx nerveux au niveau des synapses centraux. Michail. Gr. Soc. 13. 121. D. Clujul Medical No. 7. Gr. 1936. Gr. Găină. p. Benetato. 6. . de l'Aeademie de Medecine de Roumanie. Benetato./ Central University Library Cluj la studiul BCU Cluj Munteanu: Contribuţiuni transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor nervoşi. Gr. Clujul Medical Nr. Benetato. Gr. Michail. de Г Academie de medecine de Rou­ manie. Benetato: Problemele fiziologiei moderne în discu­ ţia Congresului Internaţional de Fiziologie din Leningrad. Gr. Gynecologie şi Obstetrică. I. 1936. şi No. de Biol. A. 1935. 7. D. N. Benetato: Recherches sur la respiraţion du nerf optique. Gr. 9. C. Benetato. 1547. Gr. Urechea. de Biol. Munteanu: Cercetări asupra prezenţei unei sub­ stanţe oestrogene în nămolurile terapeutice. R. 121. Bull. No. 6. Oprean: L'effet de la surrenalectomie sur l'etat colloidal des proteines musculaires. 3. Benetato. Institutul de fiziologie. 1. 1936. Benetato: Recherches sur la respiration du nerf optique. Oprişiu: Contribuţiuni la stu diul funcţiune! antitoxice a capsulei suprarenale. Benetato. Clujul Medical No. de la Soc. R. Gr. A. de Biol. 2 din 1936. de Biol. Retezeanu: Nouvelles re­ cherches sur le potassium dans l'insuffisance surrenele. t. No. R. Clujul Medical No. 10. 1 din 1936. î . R. I. Bull. t.

Noemvrie 1935. D. Laboratorul de fizică medicală. Clujul Medical No. Mârz 1936. Popoviciu. Dr. N. 53. 1936. Ştiinţelor Med. Gynecologie şi Obstetrică. An. I. Februarie 1936. 2. C. Cluj. Benetato. Gr. Benetato:Cluj / Central University Library Cluj Conferinţă ţinută la Asociaţia învăţătorilor din Cluj. Dr. Munteanu: Contribuţiuni la studiul transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor ner­ voşi. Nicolae Bărbulescu: Clontribution â l'etude des liquides. 8 din 1 August 1935. de Endocrinolo­ gie. Găină. 514—549. XVI. 6. comunicări: 1. Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. ÎS. Gr. Clujul Medical No. G.'R. 8. Bull. Leipzig. Benetato. Fortschritte auf den Gebiete der Rontgenstrahlen Bd. Nicolae Bărbulescu: Curs de Fizică medicală. Michail: Die Rontgenbehandlung der Iristuberkuloze. Gr. Thieme S. I. D. Gh. Dr. Munteanu: Influenţa alimentaţiei asu­ pra pH-ului. Soc. G. b) Conferinţe. puterii tampon şi a capacităţii de lucru a muş­ chiului izolat. 2. de Pediatrie şi Puericultura. pag. G.154 14. de la Societe des Sciences. Dr. . 4. Soc. 1936. Negru şi Prof Dr. Mai 1936. Soc. 385 pagini. BCU Noţiuni elementare asupra alimentaţiei. 2. Michail. Editura Universităţii. Russu şi Dr. (Sb presă). Ştiinţelor Medicale. Soc. 1936. D. Oprişiu: Ciontribuţiuni la stu­ diul acţiunei corficotrope a hipofizei. Benetato. Febr. G. Prof. 434—441. Benetato. 5. Decemvrie 1935. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza laringelui. 1. Soc. Ştiinţelor Med. Publicaţii: 1. 19 Institutul de radiologie. Benetato: Respiraţia nervului optic în stare normală şi în diferitele stări patologice. Voi. Aprilie 1936. N. 3. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei suprarenoprive. Gr.

155. Dr. Dariu şi Dr..' . 1936. Institut al de igienă şi igienă socială. Dr. 7. Voi. Dr. şi Obst. BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. şi Biop. T. 2. 1132. Voi. Dr. de Biol. Dr. Iancu A. Nr. Gin. 3. 1936. 1936. VII. Mai—Iunie— Iulie 1936. Comşia O. Turca în colaborare cu Dr. 24. eug. Dr. Dr. România Medicală. Buletin Eug. M. Dr. 1936.: Role du systeme reticuloendothelial dans le mecanisme chimio-therapique des corps arsenobenzoliques. Zolog. 1936. XVII. 1936. pag. şi Biop. Comşia: Contribuţii la mecanis­ mul acţiunii preparatelor arsenobenzolice. Rusu: Eritem nodos şi primoinfecţiunea tuberculoasă. Moldovan: Casă de ocrotire sau dispensar rural? Buletin Eugenie şi Бшр. dq Biol. 5—6—7. Rend. VII. Compt. Zolog M. Compt. Nr. 1936. Zolog. Comptes Rend. pag. I. C. la. 4. 1135. 1138. « O . de Endocrinologie. 6. Rend. O. 9. Clujul Medical Nr. Dr.-tFebr. XIV. Dr. Dr. 8. Dr.: Sistemul reticulo-andetelial şi chimioterapia tripanosomiaselor. No. Tome CXXII. Dr. Berariu şi Dr. Iancu. Tome CXXII.: Systeme reticulo-endothelial et action therapeutique des corps arsenobenzoliques. M. 1-2. 121. I. Dr. pag. Clujul Medical Voi. 1936. Nr. David: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. 7. 1. 24. 8. VII. Nr. David şi Vago: Saeilul difteric la noui născuţii din colectivitate. de la Soc. 3. 1—2. I. Turca în colaborare cu Dr. Comşia: Nouvelles recherches sur l'action des substances arsenobenzoliques dans les trypanosomiases experimentales. Nr. Dr.. Comşia O. O. Prof. 4. de la Soc. pag. Moldovan: Principii de bază ale organizaţiunei sanitare. V. de la Soc. Prof. Zolog M. Clujul Medical Nr. Voi. T. Zolog M. 24. 1936. Tome CXXII.. Dr. Dr. Nr. Zolog M„ Dr. Comşia O. din Cluj) 29. (Co­ municare făcută în şedinţa Soc.: Calificarea medicilor. B. de Biol. Ian.

Dr. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Banatu­ lui. şi Biop. 11. eug. eug. 11. P. Râmneanţu: Deosebiri şi asemănări în statura şi perimetrul toracic a 48. în colaborare cu Dr. Dr. 5. P. 18. Bul. L. Selegianu. 5. 1935. şi Biop. 3. în colabo­ rare cu Dr. în Plasa sanitară model Gilau.156 10. Râmneanţu: Calcularea creşterii populaţiei vii­ toare din România. Perhaiţa şi Dr. 2. Population Nr. Râmneanţu: The Growth of the population of Rumania. Cauzele depopulării. Nr. Dr. 20. 3. şi Biop. 1. Dr. 1935. V. Nr. Bulet. 10. P. Râmneanţu: Corelaţia dintre nupţialitate şi na­ talitate. bazată pe proporţiile acestor fenomene demografice. 1. şi Dr. Nr. Bul. eug. jud. şi Biop. T. 1936. 6. Nr. 1—2. Comşia: Biologia familie. 9. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. VI. 6. Russu şi Dr. Dr. Nr. Rezultatele anchetei din Vărădia. şi biop. II. Voi. . şi Biop. Bul. G. 1935. 1935. Voi. O. 1935. Bul.197 de recruţi de neam diferit din judeţul Timiş-T. 6. Dr. Turcu. 12. în colaborare cu Dr. 1%. Nr. I. Nr. 14. 13. 4. O. Dr. P. C. 8. Nappendruck: Comba­ terea specifică simultană a difteriei şi scarlatinei în Turda. 3. Nr. eug. 1935. Ibid. 19. Revue de Transylvanie. Rezultatele anchetei dinf Banloc. Râmneanţu: Origine ethnique des Seklers de Transylvanie. 17. Nr. 1935. Dr. eugenie şi Biop. Bul. Dr. şi biop. Bulet. din comunele rurale din Banat. Dr. Dr. Din biotipologia femeei. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. 1936. 3. Caras. eug. Bul. eug. 21. Prodan. 4. Re­ vista Nr. P. VII. P. 2. 1935. P. 1935. Dr. 11—12. 23. Râmneanţu: Rezultatul vaccinării cu B. 4. Comşia: Biologia familiei. Modran. şi biop. Dr. GH. Bulet. 5. şi Biop.. Dr. Bul. Râmneanţu: Cercetări asupra originii etnice a populaţiei din Sud-Estul Transilvaniei pe baza compoziţiei serologice a sângelui. 1935. Zolog M. P. 22. Cauzele depopulării. Nr. Nr. 1936. Râmneanţu: Mişcarea populaţiei în Ardeal dela 1901—1910. 7. 1935. Problema intersexualităţii. Râmneanţu: Creşte cancerul în România. I.. P. eug. P. 1. Situaţia la 2V2 ani dela începerea campaniei. Eug. 1—2. 15. eug. Dr. P.

şi Biop. I. şi Biop. Soc. Făcăoaru: Curs de eugenie (litografiat). Nr. 26. 5. P. Nr. Râmneanţu: Demografia satelor din România. Dr. Dr. eug. Nr. de Antr. Banat. Nr. 28. 1—2. eug. 1936. 27. şi Biop. Dr. 25. Bul. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. 1936. Clujul Medical. Rev. 37. Nr. Soc. Dr. Clujul Medical. Rezultatele anchetei de­ mografice din comuna Iablaniţa. şi Biop. la diferite vârste pe sex şi mediu. 4. eug. 1936. eug. Nr. de Antr. Comunic. Făcăoaru: Inteligenţa în raport cu caracterele somatice şi cultura: doi fraţi. 1936. eug. şi biop. biop. 34. şi Biop. şi Biop. Observat. Bul. P. P. 3—4. 1—2. 29. Dr.. 1. Rev. Dr. 6. 1936. 31. 33. jud. Severin. Nr. P. 32. Bul. Făcăoaru: Compoziţia rasială a populaţiei din Voşlobeni. Inst.157 24. 1—2. Dr. 3.12. Făcăoaru: Legea pentru apărarea sănătăţii po­ porului german. P. 35. Dr. Râmneanţu: Mecanismul reducerii natalităţii în Banat. de Antrop. Comun: Soc. 6. Dr. Făcăoaru: Curs de sociologie (litografiat). 1936. ! . Făcăoaru: Culoarea ochilor în populaţia din Mă­ guri. Făcăoaru: Culoarea. Comunic. 40. I. „Cancerul". Clujul Medical. Dr. Nr. 1. 38. Cauzele depopulării. în colaborare cu Dr. Dr. Bul. Nr. şi. Râmneanţu: Soluţiuni în legătură cu problema declinului etnic al populaţiei româneşti din Banat. 10—. Nr. 1. 14. Dr. 1934. eug. P. I. Râmneanţu: Mortalitatea de cancer pe vârstă în România. Soc. P. 1936. I. Clujul Medical. Dr. I. Râmneanţu: Gripa din iarna anului 1934—35BCU Cluj / Central University Library Cluj în România şi repercusiunea ei asupra celorlalte cauze de deces. Dr. Bul. 39. Dr. Nr. 3. 1936. 7. 1—2. P. 1936.. Nr. Bul. Nr. 30. Social-Economic. Partea I I I . 36. Făcăoaru: Legiferarea avortului din indicaţiuni eugenice în Germania. Dr. Făcăoaru: Criteriile pentru diagnoza rasială. Râmneanţu: Subnutriţia la copii dej şcoală şi. Dr.'Ilie Ardeleanu. eug. Râmneanţu: Cauzele mortalităţii copiilor de 0—(14 ani. Criş. I. Î936. Nr. Bul. 1936. Studiu epidemiologie şi statistic. infecţia tuberculoasă. 1936. I. 2. 1936. 1-2. eug. 1935. Bul. forma şi structura părului în populaţia din Măguri. Nr.

Clujul Medical 1936. Com. şi Biop. Făcăoaru: Indicele nasal la români. Nr. I. Drăgoiu: Localizarea topografică a substanţelor mi­ nerale din preparatele istologice cu ajutorul incinerării (microincinerarea). 1936. P.6 . Dr. 1. săcui şi un­ guri. Pană: Studiu experimental asupra efectului prolanului şi foliculinei administrate intratubar. Nr. în anul 1935. Com. Cluj eug. Dr. Clujul Medical. eug. eug. eug. Dr. 1936.!158 41. I. Institutul de istolegie şi e mbrielogie. 50. 51. 1936. D. Coja. P. Vlad: Consta­ tări şi discuţii în jurul vaccinărilor] asociate antidiîterice şi antiscarlatinoase în municipiul Cluj. Nr. Clujul Medical. Nr. Nr. Bul.'5—7. Clujul Medical 1936. Făcăoaru: Test individual pentru măsurarea in­ teligenţei. VII. şi / Central University Library 49. 6. Dr. Nr. Nr. Dr. Dr.7 . Petre David în colaborare cu Dr. Voi. Grigoriu şi N. 5—7. I. 43. Clujul Medical 1936.. de Antr. Dr. şi Biop. Mai—Iunie-ЛиНе 1936. a». 1936. Bul. 1936. 48. 1936. Vlad: Vaccinările antidifterice şi antiscarlatinoase în Municipiuţ Cluj. Voi. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu etatea. I. Clujul Me­ dical. I. 44. 1936. de Antr. Com. Nr. /. 5—6—7. 2. 1. 42. Revista de Endocrinologie. 1. Com. I. I. Făcăoaru: Indicele cefalic la ţigani. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu origi­ nea etnică şi stratul social. Com. 1936. Dr. 8. Dr. Nr. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu starea economică. Gi­ necologie şi Obstetrică Cluj. 3—4. şi Biop. eug. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu rasa. Soc. BCU ClujBiop. Soc. Soc. 6. 9. V I I . Nr. Primele constatări. Mai—Iunie—Iulie. David în colaborare cu Dr. Soc. şi Biop. 8. 1935. Com. . Făcăoaru: Statura ţiganilor din colonia Iris. Bul. Soc. Dr. în anul 1935. Bul. de Antr. 47. în colaborare cu Prof. de Antr. de Antr. Soc. Clujul Medical. de Antr. P. 5 . 9. iGr. Nr. Dr. Nr. Bul. 46. 1. Făcăoaru: Familii degenerate şi costul lor pen­ tru societate şi stat. 45.

(Revista de Endo­ crinologie şi Ginecologie şi Obstetrică. VI. Idealurile noastre de eri şi de azi. 1936. 5. Voicu. I. 210. Prof. Petrescu: Producţiunea de anticorpi după injecţiuni cu foliculină. 1936. ClujulCluj / Central University Library Cluj 3. Cluj. Mihalca. Dr. Emoragii cerebrale la gravide cauzate de ipertensiunea arterială esenţială în raport cu bazofilia ipofizară. Botez. (Revista de Endocrinologie. Institutul de bacteriologic. Dna E. 1936. CXXlII. 26 p. de Biol. 4. comunicare la societatea de Endocrinologie. 5. Cluj. Vaccinarea antirabică la Institutul Antirabic din Cluj în anul 1934. Soc. 4. în cadrul Extensiunei universitare). 1936. Congresul de Cancerologie din Bruxelles Septembrie 1936. prin injec­ ţiuni intramamare cu foliculină. 23. Petrescu: Alteraţiuni ale timusului. A. Cluj Nr. 3. 5. (Date BCU Medical Nr. Rezumat litografiat. A. Baroni şi I. 4. Baroni. C. după injecţiuni cu extrase de lanolină. . Petrescu: Atrofie testiculară. Baroni şi I.159 3. V. Răduleţ. 2. Baroni şi I. Ştiinţelor Medicale. Recherches sur la presence des bacilles tuberculeux dans le rein du cobaye apres 1'inf ection experimentale. par C. în co­ laborare cu Doc. Comunicat în şedinţa din 30. (Cluj. V. Cluj Nr. V. du­ pă administrare de foliculină. V. Prof. Institutul de Istologie. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra tumorilor de grefă. Aprilie 1936. Reacţia de sex Dcrn-Sugarmann. Botez şi Dr. şi constatări). Institutul de patologie generale şi experimentală 1. 22. Dr. 1. Ianuarie 1936. M. Gine­ cologie şi Obstetrică. (Conferinţa ţinută la 20 Martie 1936 la Universitatea din Cluj. T. 1936. M. (Nepublicată). Crişan et J. R. 9. Baroni şi 1. Baroni şi I. V. 2. 1936). Dr. Petrescu: Tumori la cobai. Prof. Mihai A. V. Botez: IGursul de Patologie Generală şi Experimentală (ţinut la Facultatea de medicină din Cluj). Nro. de la Soc.

XVI. Dr. 1936 la Slănicul Moldovei (publicată în Mişcarea Medicală. 381. Marius Sturza: Les Heliotheimes en Balneo­ logie. conferinţă ţinută la Congresul bal­ neologie din Sept. 36.et des 2. 2. S. . 3. Prof. Dr. V. Dr. H. Marius Star za: Climatoterapia în tratamentul bolilor tubului digestiv. conferinţă ţinută la Congresul de bal­ neologie şi climatologie din Bucureşti. Secareanu et I. Revista de Endocrino­ logie. în Maiu 1936. S. Prof. 4. Dr. S. Silberg. Secareanu. L'action de l'aniline sur Го-nitro-benzaldehide en milieu acetique. 25 Institutul de farmacologie Prof. 1936).4. Santa: Asupra prepa­ rării unui extract cortico-suprarenal. 2. Dr.6-trinitro. Georgescu: P. N. 1936. Gheorghe Popoviciu: Vezi lucrările făcute în colaborare cu Clinica Infantilă. 1. la Congresul de balneologie din Bucureşti. Ginecologie şi Obstetrică. Docenţi­ lor Univ. A. din Cluj.160 6. Niţescu şi I. Măria Gheorghescu: Acţiunea extractului de Secară cornută asupra inimei de broască. Gradinescu. Bulletin de la Societe Chimique de France. (Nepublicată). Nr. Laboratorul de chimie medicală. Bulletin de la so­ ciete chimique de France. Lucrări: 1. Prof. BCU Cluj / Central University Library Cluj A reprezentat Facultatea de medicină Cluj. lucrare tipărită în Vestnik Ceskoslovenske fysiatricke Spolecnosti v Praze. Prof. Secareanu et A. (Bulletin de la societe Tchecoslovaque de Physiatrie â Prague.-ul în organele animalelor imunizate contra tu­ morilor prin ţesut embrionar. 3. Marius Sturza: Menţinerea inalterabilităţii apelor carbogazoase. Craiova).4-dinitro-benzal-anilines sous l'action du carbonate de soude en milieu alcoolique. Voi. Marius Sturza: Balneoterapia bolilor de ficat. Baroni în colaborare cu Prof. 4. Dr. Institutul de balneologie şi fizioterapie. conferinţă ţinută la Cursul de perfecţionare a Asoc. Lupaş: Sur les produits de transformation des 2.

FACULTATEA DE LITERE Şl FILOSOFIE BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUSUL 1935/36 II .

Ordonanţe: Batiz Geza. 3.: Olga Dimitrescu (licenţiată în litere). NICOLAE DRĂGANU în anii univ. 2. Profesori şi conferenţiari decedaţi. Baciu Ioan şi Caian Ioan. 6. THEODOR CAPIDAN „ „ „ 1927—28. 1. ALEXANDRU LAPEDATU „ „ „ 1921—22. GHEORGHE BOGDAN-DUICĂ. Personalul Decanatului. 1924—25. Arhivar: Ana Ghibu. GHEORGHE MATEESCU (Conferenţiar). . 1923—24 şi 1932—35. 3. Doctor în Ştiinţele de Stat). VASILE BOGREA. Foştii Decani. Cluj / Central University Library Cluj IOAN URSU. ONISIFOR GHIBU „ „ . 5. ŢVIRGIL BĂRBAT în anul univ. Ajutor de secretar supl. SILVIU DRAGOMIR „ „ „ 1925-26.A) DECANATUL. Decan: NICOLAE DRĂGANU Prodecan: ŞTEFAN BEZDECHI Secretar supl. TEODORESCU „ „ „ 1926-27. Gheorghe A. BCU IOAN PAUL. 7. IOSIF POPOVICI. NICOLAE BĂNESCU „ „ „ 1920—21. +10AN URSU „ „ „ 1922—23. VIRGIL BĂRBAT. GHEORGHE GIUGLEA „ „ „ 1929—30. Vătăşescu (licenţiat în litere şi în drept. 2. Intendent: Andrei Turos. fGHEORGHE BOGDAN-DUICĂ în anul univ. 4. 1. ŞTEFAN BEZDECHI „ „ „ 1931—32. 1928-29. DUMITRU M. 1919-20. PETRE GRIMM „ „ „ 1930—31.

Ancien eleve de Г£соJe Normale superieure. a) Profesori titulari. Decan în anul 1920—21. 3. . agregat din 1923—26. Agrege des lettres. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1899. judeţul Ialomiţa. Senator ăl Universităţii din 8 Iunie 1931 până în 12 Iunie 1932 şi din Decembrie 1933. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Yues Auger. Numit în învăţământ în 1919.Născut la 16 Decembrie 1878 în co­ muna Călăraşi. 1933—34 şi 1934—35. Fost deputat de Aleşd. Cluj la al V-lea Congres internaţional de studii bizantine ţinut în Sep­ tembrie 1936 la Ћота. Născut la 14 August 1893. Profesor angajat cu contract la catedra de Limba şi Literatura franceză. Comandor al ordinului „Co­ roana României". Născut la 24 Aprilie 1888. Fost agregat stagiar din 1919—23. Directorul Seminarului de Filolo­ gie clasică. în comuna Ploieşti. 1. Prodecan în anii 1932— 1933. Decan în anul 1931—32. Pro­ rector în anul 1924—25. Me­ dalia jubilară. Doc­ tor al Universităţii clin Bucureşti. Rector al Universităţii în anul 1923—24. Ştefan Tlezdechi. Cluj / Centraltitular deLibrary Cluj BCU Profesor University Bizantinologie. Doctor în Filosofie şi Litere dela Universi­ tatea din Жипсћеп. I.4. L Avântul Ţării.20 Septembrie 1921. judeţul Prahova. membru de onoare al Societăţii 'de studii bizantine din Atena. Piăzboiul pentru întregire. Coman­ dor al Coroanei României. Bărbăţie şî Credinţă cl. Personalul didactic. Nicolae Bănescu.Franţa. De­ legatul Academiei ТЧотапе şi al Universităţii din. Profesor titular al catedrei de limba şi literatura greaca. Pro­ decan al Facultăţii în anul 1919—20 şi 1921—22. în comuna "La Hochelle (iCharente-Inferieure) . Membru în comitetul de lectură al . Directorul Seminarului •de Limba şi Literatura franceză. Membru ac­ tiv al Academiei Române. 2. Cavaler al Legiunii de onoare. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Intrat în învăţământ la .

Răsplata muncii pentru. 1935—36. Delegat al Mi­ nisterului Cultelor şi Artelor la Uniunea Muzeului Ardelean. Theodor Capidan. Născut la 18 Februarie 1884. Răsplata muncii pentru 25 ani în ser­ viciul statului.104' Teatrului Naţional din Скгк. al societăţii AGRU. din Decemvrie 1925. 1919. 1933—84. 1934—(35. Membru al Aca­ demiei Române. judeţul Năsăud. Fost asistent al Institutului Balcanic din Lipsea. Membru al Comisiunii pentru organi­ zarea Universităţii "Sin Cluj (1919). P r o ­ rector din 12 Maiu 1919 până la începutul anului şcolar 1919— 20. apoi în anii şcolari 1932—33. Delegat al Academiei Române la Congresul in­ ternaţional al Linguiştilor din Copenhaga. Membru al Comitetului central şi al Sec­ ţiei literare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român^ al comitetului de lectură al Teatrului Na­ ţional din Cluj. 1923—24. Preşedintele Comisiunii Căminurilor. Nicolae Drăganu. 5. Director de studii şi disciplină la Cămi­ nul „Casa învăţătorilor' 1925—26. 1932— 33. Preşedinte al Comisiunii pentru examina­ rea candidaţilor de profesori. etc.. Aprilie 1879 în oraşut Perlepe. Membru corespondent al Academiei Române. 1933—34. 1933—34.. I . Doctor în Filosofie. Decan în anii şcolari 1923—24. 1934—35. 1919—'30 Iunie1924. Preşedintele Ex4 . Docent. Numit în învăţământ la 1 Sep­ temvrie 1906. 1935—36. L.. mai mulţi ani. Macedonia jugoslavă. Preşedintele Oficiului de Editură al Universităţii. Preşedintele Comisiunii Bibliotecii Universităţii 1932—33.. 15 Sept. Cluj. Fost director gerant al Institui­ tului de studii clasice. 4. Cluj. Doctor în Litere dela Universitatea din Lipsea. Comisar ministerial pe lângă Directoratul regional al învăţământului secundar din. cl. Rector al Universităţii în anul şcolar 1931—32. Numit în învăţământ la 15 Au­ gust 1902. 1919—20. în c o ­ muna Zagra. Membru al Co­ misiunii Căminurilor şi al Bibliotecii Universităţii. anul 1927—28. 1930—31. Prodecan în anul 1928—29. etc. Coroana României în gradul de Comandor. apoi membru în comisiunea examenelor de capacitate. 1932—33. 1934—1935. Decan în.. apoi profesor titu­ lar de Limba şi Literatura română şi Limbi clasice la liceul din Năsăud. Răsplata muncii pentru învăţăm. DirectorulCluj / Central Universitypregătirea de profe­ sori. 1906—1919. 'Coroana României în gradul de ofiţer. Născut la 15. 1935^36.. BCU cursurilor pentru Library Cluj Cluj. învăţământ cl.

Coroana României. înregistrat de Nr. 47282). 7. 6. Directorul revistei „Revue de Transylvanie" Mare ofiţer al ordinului Coroana României. Decret Regal Nr. Mem­ bru al Comisiunii bisericeşti din Basarabia (1918). Deputat în marele Sfat âl Transilvaniei. Inspector al învăţământului primar din Arhidieceza or­ todoxă a Transilvaniei (1910—1914). Membru şi delegat al Comisiunii şcolare moldoveneşti de pe lângă Zemstva gubernială a Basarabiei (19i7—18). judeţul Hunedoara. 3994 din 10 Decembrie 1931). cordon. Comandor al ordinului Coroana României. Numit în învăţământ la 1910. Membru al Comitetului maţional al Românilor ardeleni şi bucovineni refugiaţi (Odesa 1918).165 tensiunii Universitare din 19B2. Născut la 13 Martie 1888. Coroana Ro­ mâniei în gradul de mare cruce. Profesor la Seminarul Andreian şi" Scoală Normală din Sibiu (1911—12). Membru cores- . Membru ăl Consiliului judeţean Sibiu (19Î2—15). Profesor titular de Pedagogie. Decan în anul 1925—26. I. 1556. I. Cavaler al Ordinului Ferdinand I. Clujului (1920). Secretar general al Re­ portului de Culte şi Instrucţie publică dîn Transilvania (1918— "20). Răs­ plata muncii pentru învăţământ cl. ^Brevet Nr. 259. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. 6790. Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I (Brevet Nr. şi al celui din Eparhia Vadului.1935). Numit în învăţământ la 11 Iunie 1 9 l l Profesor titular de Istoria ^sud-est europeană. Fost profesor la seminarul teologic din Sibiu. Născut la 3l Mai 1883.. Feleacului. în comuna C-urasadului.Mare ofiţer al or­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dinului Ferdinand I. 4102 din i7 Decemvrie 1930). Meritul cultural ofiţer. Decret Regal Nr. Asesor чтогаг al Consištorului bisericesc din Basarabia (1918). Meri­ tul cultural cavaler cl. judeţul Sibiu. 2429/ din 7 Iunie 1920). eliberat la 30 Aprilie 1936. Doctor în teologie. Comandor al Coroanei României (Decret Regal Nr. Preşedintele Comisiei interi­ mare a Municipiului Cluj din 18 Noemvrie 1933. Doctor în Filosofie dela Universitatea din Jena. Prodecan în anul 1926—27. Sava. Leul alb. Ofiţer al ordinului „Ferdinand" (Decret Regal Nr. Membru al Academiei Române (1928). în comuna Sălişte. Ofiţer al „Legiunii de onoare" (decret din 16 Apriiie 1936. Silviu Dragomir. Onisifor Ghibu. Sf. Mem­ bru în comisia universitară Cluj i919. comandor -(Cehoslovacia).

aL Societăţii istorice-arheologice bisericeşti din Chişinău şL al. Deco^rat cu Ordinul Ferdinand I în gradul de Comandor. Doctor în Filosofie. Virtutea cercefăşească (medalie)v Virtutea oercetăşească de aur. numit în învă­ ţământ în 19l6. Răsplata mun­ cii pentru învăţământ cl. Membru al Societăţii Regale Ro­ mâne de Geografie. Bărbăţie şi credinţă cl. Vice preşedinte al Ligei antirevizioniste. Martie 1878. Membru de onoare al Uni­ versităţii populare.. Profesor titular de Filologie romanică. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în teologie ardeleni dela Universitatea din Clernăuţi.. Membru al secţiei şcolare a Asocia­ ţiunii pentru Literatura română şi cultura poporului românv Delegat al Ministerului Instrucţiunii şi al Universităţii la Con­ gresul internaţional din Cheltenham (Anglia). cu spade.pondent al Academiei Române. Prodecan în anul 1929—30. Doctor în Litere. judeţul Iaşi. I. Răsplata mun­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cii cl. Premiat de Academia Română. Ofiţer al Coroanei României. Membru şi preşedinte al Sec­ ţiei Şcolare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura. George Giuglea. Născut la 28. Numit în învăţământ la 1 Septembrie . Vladimir Ghidionescu. Născut la 29 Ianuarie 1884. Membru în comitetul naţional român al Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică. 9. Fost Comisar general al Astrei pentru Basarabia. al Laboratorului de Pe­ dagogie experimentală. Fost sena­ tor de Orhei. Co­ mandor al Stelei României. Ofiţer al ordinului Ferdinand I. Membru al Societăţii Regale Române de Geografie. poporului român din Transilvania. Comandor al Ordinului Coroana României.Ateneului român din Dorohoi. pentru congresele Ligei inter­ naţionale pentru educaţia nouă. Mare Ofiţer al Coroanei României. Memsbru în comitetul internaţional. Membru de onoare al Societăţii „Andreiu Şaguna" dela Academia teologică ortodoxă din Sibiu. în comuna Iaşi. judeţul Braşov. Director al Seminarului pedagogic universitar şi. în comuna Satulung. I. 8. I. Profesor titular de Pedagogie. al Sin­ dicatului Presei din Ardeal şi al Societăţii meseriaşilor şi in­ dustriaşilor români din Cluj. Mare ofiţer al ordinului Steaua României. Decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere în anul 1928—29. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în Litere şi Filosofie dela Universitatea din Cluj. Medalia Ferdinand I.

1881. din 16 Februarie 1932. Membru în comisiunea examenului de capacitate. I. II. Doctor în Litere.und Musikkrânzchen" (1911). 5. apoi lector de limba engleză la Universitatea din Cluj (1919—24). Fost profesor liceal la Bistriţa şi consilier la Consistorijl suprem evanghelic din Sibiu (1898—1911). Membru în secţia literară a „Astrei". al societăţii „Societe d'etudes. Ofiţer al Coroa­ nei. Crucea comemorativă de războiu. Ofiţer al ordinului „Couronne de cheile. Moni1 . Născut la 22 Februarie. Comandor al ordinului Coroana României "(1922). Fost deputat de Cluj (1931). Decan în anuT 1929—30. I. T. 11. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. al societăţii de mu­ zică „Bistritzer Gesangs. 4. 9.167 1912. Fost deputat de Bistriţa (1926—27). Membru al societăţii „Goethegesellschaft" din Weimar. Fost inspector şco­ lar confesional (1911—1920). Membru al comitetului societăţii „Verein fiir siebenburgische Landeskunde" (1906). Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1905. Grand Duche de Luxembourg (1906). 6. Membru onorar 1. Directorul seminarului de germanistică. Prodecan în anul 1931—32. Născut la 26 Martie 1869. Crucea de războiu. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Prodecan în anul 1930—31. Coroana României în gradul de comandor. Membru corespondent al Academiei „Schiller" din Miinchen (1934). Coroana României în gradul de Comandor. în Bucu­ reşti. Decan în anul 1930—31. în comuna Bistriţa judeţ Năsăud. Fost pro­ fesor la liceele şi gimnaziile din Târgu Jiu. linguistiques et dialectologiques" din Luxembourg (1924). Severin. Membru corespondent al Acade­ miei Române. al Academiei Române (1933). Fost lector de limba română la Sorbonaj ( Ш 4 ) . Membru al comisiunii pentru examinarea candidaţilor de profesori (Quj. Petre Grimm. 1919—1920). Răsplata muncii pentru 25 ani în servi­ ciul Statului (Decret regal 3994. 2. Târgovişte şi Mănăstirea Dealului (1905—1919). Doctor în filosofie şi magister artium BCU Cluj / Central University Library Cluj liberalium al universităţii din Tubingen (1891). Profesor titular de limba şi li­ teratura germană. 8. Profesor titular de limba şi literatura engleză. 10. Băr­ băţie şi credinţă cl. 7. al societăţii iCIzernovitzer Mănnergesangverein (1911—1912. Numit în învă­ ţământ la 1 Septemvrie 1891. Licenţiat în litere (limba şi literatura germană şi latină). Me­ dalia jubilară. Gustav Kisch. 3.

Senator în Parla­ ment (dela 1933). Fost ministru al Cultelor . Gheorghe Kristof. Membru (1918) şi Preşedinte (1935) al Academiei Române. 11. Membru activ sau de onoare al mai multor societăţi istorice şi literare din ţară. 12. Profesor titular de Istoria veche a Românilor (1919). 12.Bolcseszet. nyelv es tortenettudomâny szakosztâly). 10. Membru al Comisiei istorice a României (1923). în co­ muna Dumbrăvioara. Membru al Congresului Eparhiei reformate. Membru de onoare al „Asociaţiunii" (1924). Medalia jubilară. Fost secretar al Comisiunii monumentelor istorice (1904— 1919) şi al Comisiunii istorce a României (1911—1919). Fost consilier al Delegaţiunei române la Conferinţa de Pace dela Paris (1918—1920) şi dela Genova (1922). Mureş. Ministru al Cultelor şi Artelor (dela 9 Iunie 1934). Membru în comitetul Societăţii Fi­ lologice din Budapesta (Budapesti Philologiai Târsasâg) şi al Societăţii de Istoria literaturii maghiarş (Magyar Irodalomtorteneti Târsasâg) din Budapesta. Alexandru Lapedatu. Răsplata BCU Cluj Central University Library Cluj muncii pentru 25 ani în / serviciul Statului. Doctor în Filosofie. Codi­ rector al Institutului de Istorie Naţională. Preşedinte al secţiei lite­ rare. ştiinţifice şi artistice a societăţii reformate Kârolyi Gâspâr. Preşedinte al Comisiunii monumentelor Istorice pentru Transilvania (1921). 39. jud. Fost director ge­ neral al Arhivelor Statului (1923). Intrat în învăţământ la 1 Septembrie 19(33. Membru corespondent al Societăţii Petofi (Petofi târsasâg) din Budapesta. 938). Născut la 14 Septembrie 1876. Membru în Adunarea eparhială a Episco­ piei Clujului. partea I-a. Numit în învăţământ la 1 Aprilie 1904. Născut la 2 Octombrie 1878. Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I-a. Fost preşedinte al secţiei Filo­ sofice. Membru al societăţii literare ardeleneşti din Cluj. jud. Braşov. Crucea pentru merite civile în războiu clasa Il-a (1917). în Congresul bisericesc al Mitropoliei Transil­ vaniei şi în Congresul naţional al Bisercii ortodoxe române. pag. Profesor titular de Lim­ ba şi Literatura maghiară. Fost profesor la liceul reformat Kun din Orăştie (1903—1922J. Fost decan (1921— 1922) şi prodecan (1922—23) al Facultăţii. Linguistice şi Istorice a Societăţii Muzeului Ardelean (Erdely Muzeum Egyesiilet. în comuna Cenatul Săcelelor. 13.168 torul Oficial Nr. Licenţiat în Litere (Istorie-Geografie).

14. Fost profesor la Seminarul „Andreian" din Sibiu (1905—1909). în comuna Sălişte. Doctor în Filosofie (1904). 1928—31 şi 1932—33. Născut la 9 August 1880. Comandor (cl. Sf. I ) . Membru activ al Academiei Române din 1916) şi preşedinte al secţiunii istorice "(1932—35). 1926—27. judeţul Sibiu. 1922— 1926 şi 1926—L927). specialitatea Istorie (1925—26. Intrat în învăţământ la 1 August 1905. în cel mitropolitan din Transilvania şi în sino­ dul eparhiei Cluj. Ioan Lupaş. Ministru al Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale (1926—1927). I ) pentru 'scri­ eri istorice şi literare. Ofiţer al Meritului Cultural. Medalia Peleş. De- . Medalia Regele Ferdinand I cu spade. Premiat de Academia Română (1910) pentru monografia istorică asupra Mitropolitului Andrei Şaguna. Mormânt.16^ şi Artelor (1 Noembrie 1923—3T Martie 1926 şi 4 Iunie 1927— 10 Noembrie 1928). Mare Ofiţer al Ordinului Ferdinand I. Preşedin­ tele comisiunii examenului de capacitate al profesorilor se­ cundari. Fost membru în comisiunea celor 15 pen­ tru pregătirea proiectului de lege relativ la unificarea orga­ nizaţiei constituţionale-bisericeşti şi în comisiunea pentru conservarea monumentelor istorice. Deputat în Parlamentul României (1919—1920. I I ) al Vulturului României. Mare cruce cu cor­ don a ordinelor: Coroana României. Răsplata muncii pentru biserică (cl. Profesor titular de Istoria mo­ dernă a Românilor şi de istoria Transilvaniei. Răsplata muncii pentru învăţământ (cl. Inspector şcolar confe­ sional (1909—1919). Polonia Restituta. După trecerea examenului de maturitate (bacalaureat) la liceul ortodox român din Braşov. Deputat în congresul naţional-bisericesc din Bucureşti. 1927—28. 1927—28 şi 1935). Bene merenti (cl. Fost Ministru de Stat (14 Noembrie 1933—9 Iunie 1934). secţia pentru Transilva­ nia. Grigore cel Mare şi Steaua Româ­ niei. Coroana Italiei. Fost deputat în legislaturile: 1922—1926 şi 1931—1932. Secretar general al Resortului de Culte şi Instrucţie Publică în Sibiu şi Cluj (1918—1920). Codirector al Institutului de Istorie Naţională. a urmat studii de istorie şi literatură latină la Universitatea din Buda­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pesta şi la cea din Berlin. Fost senator în legislaturile: 1919—1920. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Sf. Vicepreşedintele secţiunii istorice a Asociaţiunii. Comandor al Le­ giunii de onoare. I ) .

Profe­ sor agregat de Istorie universală dela 15 Ianuarie 1925 până la 1 Martie 1928. jud. Mare Ofiţer al Ordinului Steaua României (1926). Constantin Marinescu. Paris (1934).170 corat de Regele Carol I cu Bene merenti cl. I. Coroana României în grad de mare cruce cu cordon (1935). Licenţiat al Universităţii din Iaşi. Bursier al Universităţii din Bucureşti pentru studii de specializare în istoria medievală la Paris. Polonia restituia. Numit în învăţământ la 1913. Varşovia (1933). 16. în comuna Şerbăneşti-Poduri. Doctor în Litere. Iaşi. Soc. Reprezentant al Comitetului Istoric Român la şedin­ ţele Comitetului internaţional al Ştiinţelor Istoric^ dela Ve­ neţia (1929). când a fost ridicat la rangul de titular al BCU Cluj / Central University 32153—1928. specia­ litatea filologiei clasice. de Bizantinologie din Roma (1936). Fost membru titular la ficole Pratique des hautes fitudes din Paris. Profesor suplinitor de Limba şi Literatura Latină din 1 Noembrie 1926. de Geografie din Lisabona şi al Academiei Române. Nr. Comandor al ordinului Coroana României (1923). Doctor în filologia clasică dela Uni­ versitatea din Cluj. Oslo (1928). Membru al Comisiunii Internaţionale a învăţământului Istoriei şi al Comisiunii Internaţionale a Marilor Descoperiri geografice. Crucea şi Steaua Sf. A participat şi a prezentat comunicări în urmă­ toarele Congrese internaţionale de Istorie: Bruxelles (1923). Teodor A. Mormânt. Medalii militare: Avântul Ţării (1913). Instr. A urmat cursuri de spe­ cializare la Sorbona şi la ficole Naţionale des Chartes. 15.Library Cluj torul Institutului şi Seminarului de Istorie universală. în co­ muna Iaşi. Răsplata muncii pentru învăţământ. Mem­ bru corespondent al Academiei Regale din Barcelona. Varşovia (1933). Dâmboviţa. Ministr. Cambridge (1930). Direc­ acestei catedre cu ord. primite dela Pa­ triarhul Ierusalimului Damianos (31 August 1928). jud. Con­ ferenţiar la Universitatea din Bucureşti (1923—1925). Budapesta (1931). Bucureşti (1924). . al. Naum. Sofia (1934). I (1932) dela Re­ gele Carol II. Născut la 11 August 1891. Sofia (1927). Atena (1930). Născut la 1 Septembrie 1891. pentru merite literare-ştiinţifice (1910). Ordinul Regelui Ferdînand I şi Meritul Cultural cavaler cl. licenţiat în Drept. Intrat în învăţământ la 1918. Membru în secţiunea istorică a Astrei şi al Extensiunii unversitare din Cluj.

Membru al Asociaţiunii Astra. Arad. cu ord. Profesor agregat de Istoria artelor până la 1 Martie 1928. când a fost ridicat la rangul ele titular. Ma­ re ofiţer al Coroanei Italiei. 17. Fost in­ spector general al Muzeelor din Transilvania (1920—22). Directorul Şcoalei române din Roma din 1929. Ministerului Instrucţiunii Nr. 1932).17L Titular dela 1 Aprilie 1929. Mem­ bru al Comisiunii Monumentelor Istorice secţia pentru Tran­ silvania (1928). jud. Premiat de Academia Română cu premiul „V. Născut la 11 Ianuarie 1893. Cooptat în comitetul Associazione Internazionale degli Studi Mediterranei. I. Fost profesor suplinitor de Arheologie la Universitatea din Iaşi (1919). 18. Roma 1930. în co­ muna Siria. jud. Coriolan Petranu. I. 1919 până la 15 Ianuarie 1925. Intrat în învăţământ la 2 Septembrie 1919. Covurlui. Conferenţiar definitv dela 2 Sept. Director gerant al Institutului de Studii Clasice. pentru recuperarea comorilor de artă ale* . Membru ordinar (Socius ordinarius) al Istitutului Arheologic german din Berlin (1929). Fost director al Institutului de studii clasice din Cluj (Febr. 32155—1928. Membru de onoare al Societăţii Numismatice din Bucu­ reşti. Membru ordinar al In­ BCU Cluj / Central University Library Mitgliedoesterstitutului Arheologic din Viena (ordentliches Cluj reichisches Arhâojlogisches Institut Wien). Doctor în Litere şi Filosof ie. Fost conferenţiar de Istoria antică la Universita­ tea din Cluj. Născut la 11 Februarie 1885. Membru al Comisiunii Muzeului etnografic din Cluj (1922). Fost delegat al Guvernului român pe lângă Comisia de reparaţiuni din Budapesta. Directorul Seminarului de Istoria antică. l^ost profesor conferenţiar la Seminarul pedagogic universitar din Bucureşti. Fost funcţionare de specialitate al Muzeului de Bele Arte de stat din Budapesta (1918). Intrat în învăţământ în Sep­ tembrie 1909. Pârvan" pentru descoperiri arheologice. Meritul cultural pentru cultură cavaler cl. Doctor în Filosof ie al Universităţii din Viena (1917). 1929—Febr. în co­ muna Cudalbi. profesor titular de Istoria antică. Membru cores­ pondent al Academiei Pontîficia din Roma (Pontificia Accademia Romana di Archeologia 1931). Răsplata muncii pentru învă­ ţământ cl. Membru în adunarea eparhială a Episcopiei Clujului. Fost deputat în legislaturile dela 1920— 22 şi 1927—28. Emil Panaitescu.

Membru de onoare al Fundaţiunii Rudolf-Euken-Haus din Jena. Cavaler al ordinului Coroana României. provincia din Torino. -Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Născut în 4 Ianuarie 1877. Răsplata muncii pentru învăţământ el. Preşedinte al Frăţiei ortodoxe române. Director al -Muzeului Limbei Române. Membru corespondent al Societăţii Regale Deputazione di Storia Patria din Veneţia. Conferenţiar de Estetică la Şc. Rector în anul 1919—20. Membru onorific al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. Membru al Aca­ demiei Române (1914). de arte fr. Numit . Membru în Comisiunea istorică. Comandor al ordinului Steaua României. Inspector -onorific al Muzeelor (1929). Membru activ al secţiei literare a Astrei. Doctor în Folosofie. Mare ofiţer al Ordinului Ferdinand I. iar dela 1919 încoace la Universitatea din Cluj. Delegat al României la Societatea Naţiunilor (1922—25). Băsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Intrat în învăţmânt Ла 17 August 1904 ca docent de Filologie romanică la Uni­ versitatea din Viena. Premiat de Academia Română. Vicepreşedinte al Secţiei Arte­ lor (Astra) din Nov. Vost vice-preşedinte al Sfatului naţional din Bucovina şi secretar de stat pen­ tru afacerile streine (1918). Fost comisar general al Consiliu­ lui Dirigent. Italia. Giandomenico Serra. 20. Cavaler al legiunii de onoare franceze. Consilier tehnic al Conferinţei româno-maghiară din Bucureşti (1923). pentru organizarea Universităţii dinCluj BCU Cluj / Central University Library Cluj. din a cărei însărcinare publică Dic­ ţionarul Limbii Române (dela 1906 încoace). Născut la 4 August 1885 în co:rnuna Locana Canavese. Marianerkreutz des Deutschen Tlitterordens (1918). Profesor titular de Limba şi Literatura ^română la Universitatea din Cernăuţi (decan în 1914—1918). Mare Cruce a ordinu­ lui Coroana României. Braşov. 19. Ofiţer al Meritului cultural pentru Litere şi Opere literare. 1935. jud. I. I. Prorector în anul 1920—21. (dela Februarie 1932). în comuna Braşov. Conferenţiar de\ Istoria artelor la Şcoala de arte frumoase din Cluj (1926). Membru al Comisiunii de conducere al aceleiaşi şcoli (1926). Membru al Secţiei arteЛог a Asoclaţiunii (1925).172 Transilvaniei (1922). Membru corespondent al Societăţii Nu­ mismatice române (1922). Sextil Puşcăria. Mem-bru corespondent al Comitetului permanent internaţional de linguistică.

Profesor titular de psihologie. Mem­ bru al Comisiunii monumentelor istorice. Ilfov. Subsecretar de stat Ia Ministerul Educaţiei Naţio­ nale. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Născut la 10 Maiu 1880. 23. Marin Ştefănescu. membru al „Societa storica subalpîna din Torino". Născut la 25 Septembrie 1881. Fost membru în Comisiunea pentru examinarea can­ didaţilor de profesori Cluj. Director al Seminarului de Filosifie Cluj. Conferenţiar la Universitatea din Bucureşti 1918. Profesor titu­ lar de Filosofie. Ofiţer al Coroanei României şi decorat cu Crucea de războiu (Italia). . Doctor în Filosofie din Lipsea. membru al „Societe de Linguistique Romane". Profesor titular de Arheologie şi Numismatică.173: în învăţmânt în Italia la 1913. jud. Membru corespondet al Societăţii Nu­ mismatice Române. contract al catedrei de Limba şi Literatura italiană. 22. Steaua Româiei în gra­ dul de comandor. Numit în învăţământ la 3 Nov. Teodorescu. premiul „V. I. I. A obţinut premiul „Hillel". Dimitrie M. secţiunea regiona­ lă din Transilvania. pentru descoperiri arheologi­ ce. în Rucureşti. Fost director al Căminului „ A . Răsplata mun­ cii pentru 25 ani în serviciul Statului. Licenţiat şi doctor în Filosofie dela Sorbona (Paris). în Bucureşti. Numit în învăţământ la 7 Noembrie 1912. al „Societa Piemontese di Arheologia e Belle Arti din T o r i ­ no". jud. Fost senator al Universităţii. Ilfov. Membru al „Societa Arheologica Comense" din Como. la noi la 1 Decembrie 1920. Pârvan" al Academiei Române. Directorul Institutului de psihologie experimen­ tală. Fost director al învăţământului primar şi normal. Doc­ tor în Litere al Universităţii din Torino. Asistent de Logică la Universitatea din Bucureşti în 1914. Do­ cent la Universitatea din Bucureşti în 1915. 1914. . comparată şi aplicată. Fost director al Institutului de Arheologie şi Numismatică. Membru. Ofiţer al Coroanei României. Profesor angajat cu.Florian Ştefănescu Goangă.Cluj BCU Cluj / Central University Library Rector al Universităţii. Născut la 5 Aprilie 1881 în comuna Curtea de Argeş. academician onorar al Academiei „Lunigianese di Scienze Ciovani Capellini" din La Spezia. 21. 1906. Iancu". Mambru al „Societa italiana per il Progresseţ delle Scienze" din Roma. Răsplata muncii pentru î n ­ văţământ cl. Numit în învăţământ la 1 Sept. jud. Argeş.

Ge­ neva. "Wilno. Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Membru al Academiei Române. Membru: al Societăţii de Istorie din Lemberg. etc Doctor honoris causa al Universităţilor din Cernăuţi. Doctor în Litere (Cluj). Constantin Sudeţeanu. Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie protestantă din Paris. A fost ales preşedintele Asociaţiei profesorilor secundari din Cluj pe o perioadă de 3 ani. Suplinitorul catedrei de Sociologie şi Etică din Decembrie 1931. al Academiei „Dei Lincei" din Roma.Л74 b) Profesor de onoare. al Acade­ miei Armene dela San-Lazzaro din Veneţia. Născut la 27. Suplinitorul catedrei de Slavis­ tică dela 1 Octomvrie 1931. Nicolae Iorga. în comuna Buzău.n Cluj dela 3 Martie 1929. Paris. . Profesor de onoare al Facultăţii de Litere şi Filosofie d. al Societăţii de Studii Bizantine din Atena. al Socie­ tăţii Ateneo Veneto. al Cluj / CentralInstituto Veneto. Martie 1885. Oxford. Jugoslavia. Lyon. Doctor în Sociologie din Bucureşti. al Academiei Ce­ he. Emil Petrovici. Născut la 23" Decemvrie 1898. Strasbourg. Profesor titular la catedra de Istoria Evului Mediu şi Modern dela Universita­ tea din Bucureşti (Octomvrie 1895). al Academiei Suedeze. Bector al Universităţii din Bucu­ reşti. Roma. Coroana României în gradul de cavaler. Asistent la Laboratorul de Fonetică Experimentală al Universităţii din Cluj dela 1 Septemvrie 1926. în co­ muna Toracul-Mic (Mali-Torak). Diplomat dela J&cole pratique des Hautes fitudes din Paris.ClujSocietăţii BCU Societăţii University Library al la Deputazione Veneta di Storia Patria. al Insti­ tutului slav din Praga. Ministru al Instrucţiunii. Licenţiat al Fa­ cultăţii de Litere din Paris. 26. 24. Membru corespondent: al Institutului Franţei. al Academiei Sârbeşti. Doctor în Lftere al Universităţii din Lipsea. al institutului slav din Londra. c) Profesori suplinitori. Născut la Botoşani în 6 Iunie 1871. 25. Elev titular la ficole Pratique des Hautes Ćtudes din Paris. al Academiei Polone. Docent. Fost: Decan al Facultă­ ţii de Litere din Bucureşti.

Secretarul Comisiunii Monumentelor istorice. Dela 1 Oct. Membru al Societăţii Antropologice din Berlin. Docent în Psihologie aplicată. Romulus Vuia. în co­ muna Sălişte. Doctor în Filosofie dela Cluj. Numit cu ziua de 2 Febr. Doctor în Litere. la conf. . d) Conferenţiari definitivi. 1929 asistent la acelaşi Institut. Vicepreşedintele Secţiunii geografice-etnografice a „Astrei". Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1910. secţia pentru Transilva­ BCU Cluj al Istitutului Library Cluj nia. Timiş-Torontal. Născut la 28 Ianuarie 1887. 28. jud. de Antichităţi şi Epigrafie. Membru în Consiliul permanent al Con­ gresului Internaţional de Antropologie şi Etnologie. Administrator al Institutului de Studii cla­ sice al Universităţii. A obţinut premiul „Fundaţiei Regele Ferdinand I " pentru monografia „Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor". Născut la 29 Ianuarie 1895. Membru corespondent/ Central UniversityArheologic german din Berlin. Născut la 9 Noembrie 1901. Cluj. Licenţiat în Filosofie dela Cluj. în co­ muna Căvăran. Bucureşti. Doctor în Geografie. Sibiu. jud. jud. 1929 conferenţiar suplinitor de Psihologie aplicată. Diplomat al Şcoalei de Ştiinţe Politice din Paris. Comandor al Ordinului Coroana României. în comuna Comloşul-Mare. Coroana României în gradul de ofiţer. Conferenţar definitiv dela 1 August 1933. Constantin Daicoviciu. Coroana României în gradul de ofiţer. Con­ ferenţiar def. membru al „Soc. în comuna Sărmaşu. Directorul Mu­ zeului Etnografic şi al Parcului Naţional „Regele Carol al II-lea" din Cluj. Dela 24 Martie 1932 conferenţiar definitiv de Psihologie aplicată. jud. Intrat în învăţă­ mânt la 1 Noembrie 1923 ca preparator la Institutul de Psibologie al Universităţii din Cluj. Liviu Rusu. Conferenţiar provizor de Filoso­ fie teoretică dela 1 Aprilie 1930. Profesor suplinitor al catedrei de Etnografie şi Folklor din 1926. membru corespondent al „Societăţii numismatice ro­ mâne". Severin. 1925 până la 2 Febr. Licenţiat şi Doctor în Filosofie dela Sorbona. Roşea. Docent în spe­ cialitatea Istoria antică (Antichităţi clasice şi Epigraf ie). Asistent la Facultatea de Litere din Iaşi (1929). 29. Docent în Is­ toria Filosofiei şi Estetică. Născut la 1 Martie 1898. 30. Dumitru D. Doctor în Estetică dela Sorbona (doctorat de Stat). de Arhelogie şi Istorie bănăţea­ nă".175 27.

Lector suplinitor de Limba italiană. apoi secretar-bibliotecar (1921). Hunedoara. 1 Conferenţiar suplinitor. 31. A fost numit la Muzeul Limbei Române: funcţionar (1919). Născut la 25 Iunie 1898. în comuna Crişcior. iar provizoriu din 1933. Secretar al Comisiunii Serbărilor Jubilare ale Uni­ versităţii (1930). Colaboratorul permanent al României la „Internaţional Bibliography of Historical Sciences" din Washington-Paris (începând din anul 1926). Lector de Dialectologie din 1929—1931. Născut la 27 Iulie 1901. Licenţiat în Litere (Istorie şi Geografie) al Universităţii din Bucureşti şi Doctor în Litereal Universităţii din Cluj. Premiat de Academia Română cu Pre­ miul Statului „Eliade Rădulescu". Membru al secţiei bibliologice a Institutului Social Român din Bucureşti. Conferenţiar suplini­ tor de Dialectologie din 1931—1933. Licenţiat în Filologia romanică (1923). Asistent definitiv al Mu­ zeului Limbii Române. Membru corespondent în secţiunea istorică a Asociaţiunii „Astra" (1934) şi membru al Extensiunii Uni­ versitare din Cluj (1935). Năsăud. Conferenţiar suplinitor la conferinţa de Bibliogra­ fie Generală dela 1 Octombrie 1932. jud. Lectori. jud. Fost mem­ bru al Şcoalei române din Franţa (1925—27). Sever Pop. Născut la 22 Martie 1901. Colaborator (dela 1934) la Dicţionarul Aca­ demiei Române. jud. Târnava Mare. Numit în învăţământ la 1 Octombre 1924. Fost membru al Şcoalei Române din Roma(1927—1929).în comuna Dârlos. Elev titular al Şcoalei de înalte studii din Paris. Ştefan Pasca. 1. Licenţiat 'şi Doctor în Litere al Universităţii din Cluj. Ioachim Crăciun. Membru corespondent în secţiunea filologică a Asociaţiunii „Astra" (1936). 32.176 Conferenţiar Provizoriu. . Asistent la Institutul de BCU Cluj / Central University Library Cluj Istorie Naţională. în comuna PoianaIlvei. asistent suplinitor (1923) şi asistent provizoriu (1928). Fost funcţionar la Biblioteca Academiei Ro­ mâne din Bucureşti (1921—1923). Doctor în Litere (1925) al Universităţii din Quj.

German Ileana Ist. Geografie cum laude 2. 1. Ancien boursier d'agregation.177 2. Născut la 30 Iunie 1898. Geografie Limba şi Lit Latină. Antică. Putna. în comuna Orăştie. Henri Jacquier. Lector de limba germană. Românilor. Diaconu E. un'versată. Lista licenţiaţilor đin annl 1935/36. jud. 12 . Gnandt Ioan (G) 9. Filosofie. Fost profesor de liceu. Românilor. Psihologie. Conferenţiar suplinitor de limba şi literatura franceză dela 1 Octombrie 1925 până la 1 Ianuarie 1931. No. Numit în învăţământ la 1 Febr. şi Geografie. Arheo­ logie. Doctor în Filosofie. iar de atunci lector. Românilor. Sociologie. 4. Frideric Lang. Pedagogie. Limba şi Lit Maghiară. Gottlieb Lili (E) ANUARUL 1935/36 Ist. BCU Cluj / Central University Library Cluj Numele şi pronumele Specialităţile Menţiunea a) Sesiunea Octombrie. Franţa. Daraban Măria (R) 5. Antică. Licencie es lettres-philosophie (Lyon). cor. Psihologie. 3. 1920. jud. Sociologie. Ist. 3. Căpuşan Măria Ana (R) Ist. Bertalan Lazar (M) Filosofie. Uni­ versală. Pedagogie. cum laudi» 8. Născut la 20 Mai 1894. 7. 1923. Avrămuţiu Măria (R) Istoria Românilor. Geografie. I. Ioan. Ferencz Iosif (M) Istoria Românilor. Născut la 25 Septembrie 1900. 1935. Ist. în comuna Pănceşti. Doctor în Litere. în Grenoble. Licenţiat în Engleză la Universitatea din Oxford. Hunedoara. Numit în învăţământ la 1 Oct. Lector de limba engleză. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Greacă şi Ist. Ofiţer al ordinului Steaua României. antică Virginia (R) . magna Istoria Universală cum laude 4. Ist. Faina Elvira (R) 6. Ist.

Ist. Franc. Geografie. univ. germană. Tămăşan Margareta (R) Ist. română. Purza Măria (R) Limba şi Lit. Românilor. Orban Magdalena. cum laude 25. 2 2 . Franceză. Clara. magh cum laude Ist. Ist. Tănase Eugen (R) 26 Tasch Petru (G) 27. Româ­ nilor. Lit. Arheologie. Românilor. Engleză Franc.magna logie romanică. maghiară 15. •19. Lit. Românilor 23. Ist univ. Lenghel Edmund (M Lit. Ist universală. Ist. Ist uniCamila (G) versală. «or. Lit. Filo. Mureşan Măria (R) Limba şi Lit. Geografie 42. Filologie romanică Limba şi Lit. magna Arheologie cum laude . Limba. Psihologie. Românilor. Lovâsz Elisabeta (M) 16. română şi Ist. maghiară Limba şi Lit. Limba şi Lit. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. Guman Magdalena Susana (M) Limba şi Lit Latină. franc. Ist. universilă.ză şi Pedagogie. Ist. Hondru Antonina (R) Limba şi Lit. antică. Triteanu Ileana (R) Limba şi Lit. Greacă şi Arheologie 11. Geografie Ist. Nagy Ana (M) 21. universală. Franceză. univer.178 No. Limba rom. cum laude Ist. Limba rom . română Ist. Româ­ nilor. Filosofie 24. română. Haubelt Măria Ist. magna Italiană şi Ist universală cum laude 44. germană Lit. Românilor. Mitache Natalia (R) Limba şi Lit maghiară. Elisabeta (M) 20. Limba română Limba şi Lit. Makkai Vasile Dominic (M) 17.magna sală. Nomele şt pronumele Specialităţile Menţiunea 10. Germană. antică. Suciu Camil Ioan (R) Sociologie. Ist. Petrescu Gheorghe (R) Limba şi Lit. Franceză şi Pedagogie 43. Lapedatu Ana Victoria (R) Limba şi Lit.

Franc. română. Franc. 14. Sociologie '2. limba rom. Sora Illyes Margareta. Morariu Lucia. română. Pedagogie . Filologie romanică Limba şi Lit. englezn. Fiilepp Clara Flora (R) Limba şi Lit. română. Balta Victoria (R) 7. Latină Ecaterina (M) şi Istorie universală 9. Klein Iuliu (G) tlO. Sociologie 15.179 ш. Limba şi Lit Franc. Pedagogie "5. «or. Itali­ ană. univerGeorgeta (R) sală Geografie 13. Maghiară şi Lit. Babian Adalbert (M) «6. Popovici Elena (R) Filosofie. Limba şi Lit mag. Linguistică cum laude b) Sesiunea Februarie 1936. Alexandrina (R) Liter. Limba rom. Voda^Sanflora (R) 29. Franceză şi Latina cum laude 1. Germană. Filologie romanică cum laude :8. Gre­ acă şi Literatura română Sociologie. Franc. Românilor. Papp Eva Vilma (M) Limba şi Lit. Pedagogie. Mănescu Virgil (R) Limba şi Lit Franceză. Filosofie magna cum laude 12. Boeriu Ana Aurelia (R) Pedagogie. Liter. Psihologie. Română BCU Cluj / Central University Library Cluj Limba şi Lit Engleză. şi Lit franc Filolo­ gie romanică. Demetrescu Victoria (R) Limba şi Lit. Chisioglu Alexandra (R) L'mba. Linguistică Limba şi Lit. Voştinariu Stela Margareta (R) Liter. 4. Sociologie Filosoiie eum laude 3. Manea Teodor (R) 11. Poruţiu Elvira. Limba rom. română. Ist. Franceză. Limba şi Lit. Farcas Eugenia (R) Limba şi Lit. Latină. Numele şi pronumele Specialităţille Menţiunea 28. Filosofie Pedagogie. Lit. Ana Ist. Germană.

Germană. Ist. şi Filologie romanică magna cum laudecum laude- BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Sesiunea Iunie 1936. Stănescu Eufrosina (R) Limba şi Lit. Cernăuţean Gerda (G) Limba şi Lit. Filo­ Salumnia (R) logie^ rom. franc Germ. Klima Helrnut Augustin (G) Ist sud-est-ewopeană cum lauda . filol. Limba şi Lit. Universală. Fi­ lologie romanică. franc. Limba rom. Etnografie Limba şi Lit. 6. Literatura 7. franc. 1. germană. şi Lit. Lat. Geografie Arheologie cum laude* 19. franceză. Franceză. Limba şi Lit. Vuia Octavian (R) 23. 9. Lit. Baltariu Elena ( R ) Limba şi Lit. Istoria antică cum laudeLimba şi Lit. Ciobanu N. Henteş Viorica Universală Arheologie Ileana (S) Sociologie. 3. Tittel Andrei Vasile (M) Liter. Sociologie. Măria Limba şi Lit.180 cor Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune» 16. Limba ro­ mână Filologie romanică magna cum laude- Ist. Viciu Emilia (R) 22. Franceză Arheologie Ist Românilor. Vătăşescu Victoria rom. franc. rom. Franceză 4. Smocot Stela (R) 18. română Sociologie Filosofie. Pedagogie Istoria Românilor. Filosofie 8. 20. Lucreţia ( R ) 5. Engleză. Wald Bella (E) Filosofie. Limba ro­ mână Limb. Limba română născ. Herţia Silvia (R) română. Marin (R) 21. română. Kelemen Adalbert Francisc (M) Liter. Haliţa Sultana (R) Istoria Românilor. Liter. Buraiu Lavinia. Lin­ gvistică şi Sociologie cum laude 2. Ist Rom. Riegert Amelie (F) 17. Arheo­ logie. Engleză. română.

Franceză Lit. mag. Szigeti Iosif (M) Istoria universală. 21.. română 26. sud est eu­ ropeană.181 No. Arheo. Românilor. Mateiaş Dumitru (R) Filosofie. Lederer Valeria. germană. Stănilă Sever (R) 24. Moga Măria (R) Ist. Românilor. Limba rom. Simon Viorica (E) 23. Lit. magna 17. Limba şi Lit. italiană cum laude Alexandru (R) 21. Sociologie. Varga Eva. Engleză. franceză 10. germ. Sociologie. română. Arheologie Pedagogie. Limba română cum laude 13. Ist. Măria Limba şi Lit germană. Estetică Limba şi Lit. Sâmpâleanu Ioan (R) Limba şi Lit. Limba şi Lit. maghiară magna cum laude Limba rom. Steiner Clara (E) 25. germană. Geografie Pedagogie. franc. Limba şi Lit. Vasile (R) Filosofie. Sociologie. Ist. Edit. Margareta (M) franceză. univ. Estetică 20. Mireşan Olimpiu (R) Ist. Limba română Limba şi Lit maghiară . Munteanu Filosofie cum laude Constantin (R) Limba şi Lit. Psihologie. Ist. Estetică magna cum laude 14. Schuller Alexandru (G) Limba şi Lit. Kutschera Rolf 11. Verona (M) Lit rom. Pupăză Gr. Franceză. antică. latină. Pedagogie Petru Aurora (R) 19. cum laude Erwin (G) 12. Lit. 18. Vaida Măria magna Limba şi Lit. Românilor. cum laude Nagy Geza (M) BCU Cluj / Central University Library Cluj Sociologie Filosofie. Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune* Limba şi Lit.. Geografie 15. Greacă. Rom. Filo­ logie romanică. «or. rom. Filosofie -22. Ist. Germană Francisca (E) Ist. Komlos Elly.. 10.

Rom. Numele şi pronumele Specialităţile Menţiune» 2 8 . BCU Cluj / Central University Library Cluj . Wachter Berta (G) Tabloul Doctorilor Ist. universală. Laslo Nicolae: Filologie clasică (Limba şi Literatura Latină şi Limba şi Literatura greacă). ob­ ţinută la Miinchen s'a echivalat cu o diploma de Filosofie & Facultăţii noastre (Pedagogie şi Eugenie). Iordache Făcăoaru: Diploma de Doctor în Filosof ie. Macrea Dumitru: Filologie Modernă (Limba română şi Literatura română).. 3. 1. Ist. 2. Geografie cum laude- în Filosof ie şi Litere din anul 1935—36. Diaconu Ioan Emil: Filologie Modernă (Limba şi Lite­ ratura Engleză. Literatura română). Diplome echivalate.182 cor.

Cursuri: Logica: problema raţiunii (o oră săptămânal.B) ACTIVITATEA DIDACTICA Şl PERSONALUL. Cursuri: Curs de Istoria Filosofiei: Cartesianismul (1 oră săpt. Octavian Dănilă.. BCU Cluj şi istoria filosofiei (două Seminar: de logică / Central University Library Cluj ore săptă­ mânale Vinerea). Gheorghe Noveanu: Cauzele teismului lui Descar­ tes. Petru Cimponeriu şi Nicolae Mihăilă. Meditations Metaphysiques. Dumitru Isac: Existenţa „lucrului în sine". Conferenţiar D.. 1. Istoria filosofiei.). Iosif Naghiu. Istoria filosofiei: doctrinele naţionaliste (o oră săptămâ­ nal. Roşea. Zevedei Bar- . Dumitru Isac: Siguranţa metodei lui Descartes.). Gheorghe Noveanu.): S'au ţinut 21 de şedinţe. S'au pre­ zentat şi discutat lucrări asupra subiectelor: „Cultura şi via­ ţă" şi „Rosturile filosofiei la noi" de către studenţii: Anatol Chircev. Au mai prezentat lucrări: Gheorghina Costea: Prima me­ ditaţie a lui Descartes. Prof. Seminar (1 oră săpt. logica. Joia). D. Curs de Filosof ie sistematică: Filosof ie generală (1 oră săpt. a) SECŢIA FILOSOFIEI.): S'a citit şi explicat: Descartes. titular: Marin Ştefănescu. Miercurea). Zevedei Barbu. '1 Proseminar (1 oră sapt.

suplinitor: Constantin Sudeţeanu.V. . Va­ sile Galamboşi (până la 31. Istoricul so­ ciologiei. BCU Cluj / Central University Library Cluj Etică (o oră săpt. Joia). Virgil Pârvu: Problema valorilor. Monica Athanasiu: Creaţie artistică şi creaţie ştiinţifică. Ioan Popa: Cultrră şi viaţă. Etica valorilor a lui Max Scheler. Edda Schwarz: Cultură şi viaţă. Comparată şi aplicată. Prof. Metodele sociologiei. 1936).18 i bu: Existenta „lucrului în sine". Ordonanţă: Alexandru Horvat. Anatol Circev: Existenţa „lu­ crului în sine". Şef de lucrări: Nicolae Mărgineanu (dela 1 Aprilie 1936). 1936). Sâmbăta). la care s'a tratat despre: Noţiunea de Societate.. 3 Psihologie. Tudor Arcan. Aceste două lucrări din urmă au fost prezentate numai în scris.111. la care s'a tratat despre: Etica naţională şi Etica universală. Nicolae Mărgineanu (până la 31. Studenţii din anul I au prezentat cu toţii (numai în scris) câte-o lucrare răspunzând la întrebarea: De ce fac filosofie? 2. Vinerea).. Cursuri: Sociologie generală (o oră săptămânal. Domeniul Sociolo­ giei. A ) Personalul: Director: Prof. 1936). Preparatori: Mihail Beniuc. Institutul de Psihologie Experimentală. Sociologia şi etica. Asistenţi: Alexandru Roşea. Preparator tehnic: Ioan Mesaroş (dela l. Raporturile sociologiei cu celelalte ştiinţe.VI. titular Florian Ştefănescu Goangă. Seminar de Sociologie (2 ore săpt.

Simon Carol. Studenţi care au participat regulat 73. 4. Găgescu Nicolae. Edda Schwarz. temperatură şi pre­ siune. Sen­ zaţiile kinestezice. Ştefănescu Goangă. Ştefănescu Goangă. sociologie şi pedagogie.. S'au ţinut 22 de şedinţe în care s'au prezentat şi discutat lucrările de mai jos asupra „Aspectului Cognitiv al Comporta­ mentului". Studenţi înscrişi 83. (2 ore săpt. 15. Aspectul cognitiv al comportamentului nativ. delir). Senzaţiile de mios şi gust. docent: Metoda statistică. Senzaţiile sistemice (organice). Francisc Frucht. Senzaţiile de tact. Senzaţiile audi­ tive. Motivarea comportamentului cognitiv şi procesul atenţiei. 13. 9. Natura şi structura biologică şi psihică a aspectului cognitiv al comportamentului. 2. halucinaţii. Stimulent-Reacţiune şi aspectul cognitiv al comporta­ BCU Cluj / Central University Library Cluj mentului. Procesul de semnificaţie. Seminarul de psihologie generală. cu medicii igienişti. Liviu Rusu.. Lunia şi Marţia). Alexandru Roşea. 8. 1. Traian Tulbure. Nicolae Mărgineanu. conferenţiar definitiv: Curs de psihologie aplicată. Miercurea şi Joia). Dumitru Salade. Analiza aspectului cognitiv. Sabina Cimoca. Tudor Arcan. Senzaţiile vizuale. Marţia). 12. Vasile Bârna. Percepţia spaţiului şi timpului. i c» f - 11. Ci) Seminarii: I. Aron Coste. 5. 6. II. condus de Dl. (două ore săpt. Procesul de imaginaţie. Procesul de asociere. Procesul de Ideaţie (iluzii. profesor titular: Psihologie dife­ renţială şi individuală. Popa-Ciucău Ioan.185 B) Cursuri: F. Virgil Pârvu. 7. Prof. aplicările ei in psihologie. asistent definitiv: Curs de psihologie •aplicată. Procesul de me­ morizare. Anatole Chircev. Elvira Pescariu. 3. III. Gheorghe Noveanu. 10. Percepţia şi asociaţia primară. 16. F. 14. (două ore săpt. Ileana .

Măsurarea inteligenţei (conti­ nuare). Imaginaţia. cu scopul de a familiariza studenţii cu problemele fundamen­ tale ale psihologiei. 17. Măsurarea inteligenţei. 16. 21. 22. 5. 22. Interese şi atitudini. Calcule. 20 Antitudinea la desemn. Temperament şi caracter. conferenţiar definitiv. capitol de caoitol. 6. conduse de Dl asistent Dr. Psihologia diferenţială a aspectului cognitiv Măria Kolarov. 18. Oboseala". 12. urmate de un colocviu. S'au ţinut 23 de şedinţe. condus de Dl Dr. Proseminarul de psihologie. 15. Studenţi care au urmat regulat 27. 19. 18. Percepţia chinestezică. Limbajul şi as­ pectul cognitiv. Introducere in metodele psihologiei experimentale. In 21 de şedinţe s'a analizat şi discutat. Probleme generale. Timpul de reacţiune. Avram Giurcă. în care' s'au tratat următoarele probleme de psihologie experimen­ tală: 1. Afectivitatea. Exprimări grafice4. Warren: Precis de Psychologie. 14. 10. 3. Percepţia tactilă. Aptitudinea technică. A. D) Lucrări practice de laborator. Aten­ ţia. pentru studenţii anului L. Irma Jaricskay. 2. Inteli­ genţa şi aspectul cognitiv. 2. 2. 8. 13. 11. Zevedei Barbu. Percepţia auditivă.186 Giurcă. Lucrări individuale de psihologie experimentală au făcut următorii studenţi: 1. Aptitudi­ nea technică (continuare). Metodele psihologiei. 23. 17. Măsurarea inteligenţei (continuare). Procesul de gândire. anul I şi II. manualul lui Howard C. 19. Alexandru Roşea. IV. 21. Studenţi înscrişi 35. '"r . Percepţia vi­ zuală. 1. Testele pedagogice. Aptitudinea muzicală. 20. 7. Marcella Arcan: Capacitatea de observaţie la elevii de 16 ani. Memoria şi asociaţia. Raportul dintre as­ pectul cognitiv şi cel conativ al comportamentului DumitruIsac. Liviu Rusu. Library Cluj BCU Cluj / Central University pentru studenţii din. Raportul dintre aspectul cognitiv şi cel afectiv al comportamentului Marcella Arcan.

Almăşescu Dora: Capacitatea de observaţie la elevii de 9—12 ani. 8. Tohăneanu Alexandru: Aplicarea Library test de obser­ vaţie la copii de 13—21 ani.) Ileana Ghibu. 13. . 9.187 2. Barbu Zevedei: Capacitatea de observaţie la elevii de 16—20 ani. 3.. 3. conduse de Dl conferenţiar Liviu Rusu. In sesiunea Februarie anul 1936 s'au prezentat la exame­ nul parţial 31 candidaţi. 11. Desvoltarea fizică şi psihică a copi­ lului. 4. Frucht Francisc: Măsurarea imaginaţiei la copii de 9—14 ani. Psihologia educaţiei: 1. Stoia Gruia: Măsurarea atenţiei la copii de 10—12 ani. Psihologia martorului. Chircev Anatole: Măsurarea acuităţii vizuale la elevii de 12—20 ani. E) Examene parţiale şi de licenţă. Feldiorean Eugenia: Măsurarea capacităţii de obser­ vaţie la copii de 9—12 ani. 7. In sesiunea Iunie anul 1936 s'au prezentat la examenul parţial 83 candidaţi. Introducere în metodele psihologiei aplicate. Psihologia criminalului. 3 Metodele psihologice în serviciul şcoalei. 5. Scorobeţiu Minerva: Măsurarea atenţiei la copii de 9" ani. 2. Bârna Vasile: Măsurarea atenţiei la elevii de 14-15 ani. Metodele de examinare a atitudinilor totale ale copi­ lului. BCU Cluj / Central University unui Cluj 12. pentru' studenţii din anul III. 2. In sesiunea Octombrie 1935 s'au prezentat la examenul) parţial 42 de candidaţi. Coman Septimia: Măsurarea capacităţii de observaţie la copii. 10. In sesiunea Iunie anul 1936 s'a prezentat următoarea teză-? de licenţă: Testul de performanţă (tabla cu două fig. In 17 şedinţe s'au expus metodele de experimentare şr aplicare cu privire la următoarele probleme: Psihologia ju­ ridică: 1. Ciocan Paraschiva: Memoria auditivă de cuvinte la copii de 8—10 ani. Uţă Constantin: Memoria la copii debili mintali. 6.

Blaga). Chitulea). Prof. (1 oră pe săptă­ mână Miercurea). Herţia). Munteanu). Po­ litica religioasă a Bomâniei întregite (P. laşul ca centru pedagogic (D. (2 ore pe săptămână Miercurea). Săliştea ca vatră pedagogică rurală (S. Ghidionescu. titular: Onisifor Ghibu. Activi­ tatea şcolară a Ordinului premonstratens (C. 11. 12. 14. Prof. titular: Vladimir Asistent: Aurel Pampu. Mănăstirea Neamţ ca centru pedago­ gic (G. Ortodoxism şi Catolicism ( I . 4. 7. Naghiu). . Monahismul ortodox ca factor educativ (E. Noveanu). Pedagogia I . Blajul ca centru pedagogic ( I . Biblioteca Institutului s'a sporit în cursul anului şcolar 1935—36 cu 152 cărţi în Г60 de volume şi cu 28 reviste în 30 •de volume. Seminar de Istoria pedagogiei. 2. 9.•188 F))Biblioteca Institutului. Braşovul ca centru peda­ gogic (V. Pedagogia I I . Dănilă). Catoli­ cismul în raport cu educaţia ( I . 5. Beiuşul ca centru pedagogic românesc (Oct. 8. 5. Bârladul ca centru pedagogic (P. Juricskay). In total biblioteca Institutului posedă: 2602 cărţi în 2816* voiume şi 68 reviste în 545 volume. S'au cetit şi discutat următoarele lucrări prezentate de studenţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. 6. Pârvu). 13. Ordonanţă: Mihail Meschin. 3. Salade). Cursuri: Istoria Pedagogiei româneşti. 4. Gherla ca centru pedagogic (G. PopaCicău). Oradea ca centru pedagogic (C. (2 ore săptămânal Vinerea şi Joia). 10. 15. Activitatea şcolară a Ordinului piarist (C. Seucan). Turcanu). Seucan). Didactica învăţământului secundar. Nistor).

1 . S'au eliberat diplome nouă la 158 de absolvenţi şi 50 de diplome la absolvenţi mai vechi. Seminar pedagogic (o oră săptămânală Sâmbăta). s'a trecut la tratarea şi discuţia următoarelor subiecte mai speciale: 1. Şcoalele superioare populare din Danemarca. Franţa şi Anglia. 19 şedinţe. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dupăce Directorul Seminarului Pedagogic a lămurit în două şedinţe însemnătatea şi aspectele generale ale proble­ mei. S'a studiat şi s'a discutat o problemă generală. Cercetăşia în alte ţări şi în ţara noastră. Au fost decla­ raţi promovaţi la sfârşitul anului 291 (două sute nouăzeci şi unu). La practica pedagogică pe anul şcolar 1935—36 au fost înscrişi 301 candidate şi candidaţi. Ei au fost împărţiţi în două serii. Fiecare serie a lucrat câte o şedinţă pe săptămână (Sâmbăta între orele 2—4). Activitatea Seminarului Pedagogic Universitar. Extensiunea Universitară în Anglia. Au rămas corigenţi 32 (treizeci şi doi) şi 2 (doi) re­ petenţi. 2. 1. 4. Coloniile de vacanţă şi şcoalele în aer liber. în total. Defectele intelectuale şi organice ale copilului şi educa­ ţia (1 oră săptămânală Lunia). Norve­ gia. Lucrări practice: de Pedologie şi Pedagogie experimen­ tală (1 oră săptămânală Marţia). Suedia. Franţa şi în ţara noastră.189 Cursuri: Pedagogie generală bazată pe pedagogie şi pe­ dologie experimentală (2 ore săptămânal Lunia şi Marţia). S'au ţinut. secundar şi universitar. In acest ah au frecventat şedinţele teoretice ale acestui Seminar un număr de 294 de studente şi studenţi dela facul­ tatea de litere şi dela cea de ştiinţe. şi diferi­ tele anexe de educaţie ale învăţământului primar. 3. Liceul de aplicaţie de pe lângă Seminarul Pedagogic Uni­ versitar a funcţionat cu un număr de 325 elevi. subt diferi­ tele ei înfăţişări: Instituţiile de educaţie populară.

Preparatori: Mihail Macrea şi Tr. Pavel Chiorean. Bezdechi. Practicant: Marius Moga. Teodorescu. suplinitor: Petre Grimm. Arheolog-asistent: Şt. 11936). 1936). Em. Gavril Borza.Cluj / CentralGh. Jianu (până la 31. Cursuri: Istoria literaturii greceşti: epoca clasică. Personalul de serviciu: Laborant: Petre Duca. 7. Th. Naum.: Lucia Bugnariu căs. dramă oră săpt. Prof. Estetica. Kovâcs. Laslo (la catedra de Limba şi Lit. «Colegiul de direcţie: Profesorii Şt. Th. două ore săptămânale (Sâmbăta). University Library Cluj Asistenţi: AI. M. 1936). titular: Ştefan Bezdechi. I I I . IV. Prof. Curs: Istoria esteticei dela Kant (două ore săptămânale Xunia şi Marţia). BCU Ferenczi. Latină). A. Ordonanţe: Iuliu Keresztes. Roska (până la 10 VI. . conferenţiar. Naum. Panaitescu şi D. Seminar. Institutul de studii clasice. b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. Daicoviciu. A. Pin tea (la catedra de Istorie : antică) şi N. Russu (dela 1. Director gerant: Prof. Timotei Popa. Limba şi literatura greacă. Daicoviciu. Personalul ştiinţific: Şef de lucrări: M. Ioan I. Lunia). Administrator: C. Personalul administrativ: Secretară-dact. Gavril Mur reşan.6.

Sat. Seminar: Versiuni graduate din diverşi autori (2 ore săpt. 2. 13. 2. Miercurea). Gramatica istorică a limbii latine: Morfologia (Flexiu­ nea nominală şiBCU Cluj / Central University săptămână Miercurea. 1 oră pe săptămână Marţia. Marţea). 1. 14. 9. pronominală). Ode I. Cu studenţii dela specialitatea principală s'au făcut două serii de teme: una cu studenţii din anul I (pentru exemplifi­ carea următoarelor chestiuni sintactice: apoziţia. Laslo (obligator pentru toţi studenţii din anul I ) . . titular: Theodor 'A. Interpretare din Horaţiu: Epode. Cu studenţii dela • specialitatea secundară s'au interpretat texte din epoca lui August. două ore pe'săptămână Marţea şi Joia. De excellentibus ducibus exterarum gentium. 18. două ore pe săptămână Miercurea (obliga­ tor pentru studenţii din anii de licenţă. III. 6. 3. (2 ore săpt. al adjectivului. Seminar. al numeralului). alta cu anii ceilalţi. 1 oră pe Library Cluj 4. complinirea substantivului.191 Interpretări din Sofocle (Aias) şi Tucidide. 5. 10. 1 oră pe săptă­ mână Lunia (curs obligator pentru studenţii din anii de li­ cenţă. asistent N. I. specialitate principală şi secundară). S. La acest proseminar s'a interpretat din Corn. Nepos. al pronumelui •interogativ-indefinit. Naum. specialitatea princi­ pală şi secundară. IV. 1. 15 (curs obligator pentru stu­ denţii din anul preparator. secţia filologiei clasice şi pentru toţi studenţii din anii de licenţă). Limba şi literatura latină. Proseminar. cu d. Prof. Curs de Literatură Latină: Literatura Latină în epoca: lui August. II. (Bucăţi alese •din c. I şi I I ) . acordul nu­ melui predicativ. acordul şi atracţia relativului.

Caranica Teodora. 4. Verner Clotilda: P. Macaveiu Astra: Aron Densuşianu. 3. Herţia Silvia: Idei sociale la Deiavrancea. Viciu E. Poruzan.: Scrisorile lui Zamfirescu. Pogor. $7. Olănescu. Hosora Ana: Năpasta lui Caragiale. Prof. 26. Mureşan 'Silvia: /. 8. Veresztes Ioan: P. Săulea Cecilia: „Iubire" de Rădulescu-Niger. Lelescu Ştefania: Ludovic Dauş. Szabo Marta: Nic. Laszlo G.: Nuvelele lui Deiavrancea. ' . S'au citit şi discutat următoarele lucrări: I. Szabo Iuliu: Artur Stavri. Şăineanu ca filolog. Mustaţă Cecilia: Zamfirescu.192 c) SECŢIA FILOLOGIEI MODERNE. Dulfu. Basarabeanu. 7.: Nic. Stoicovici Octavia: Vlăhuţă la Conv. Breazu). Lukacs E. Eisner lise: Ion Ghica. Kovacs P. A. 25. Lecca. Ispirescu. Mărcuş Ad. Istoria literaturii moderne. supl. Nagy E. 18. Asztalos Vilma: L. 14. Lume nouă. Gustus Ana Sora: PopoviciBănăţeanu. 3. Drimba Eleonora: BCU Cluj / Central University Library Cluj Moara cu noroc. 32. Ţigara I. Moduna Elvira: Nuvelele lui Rădulescu-Niger. 21. 12. 35. Raţiu Lucia: D. Seminar (în colaborare cu I. Ţine. Nicoleanu. 10. 9. 6. C. 30. 29. Răsvan şi Vidra. Ianossy Marg. Elena: „Femeia" de Haşdeu. 22.: Două piese de Sperantia. Basarabescu. 15. 20. Cursuri: Capitole alese din Istoria literaturii moderne. 13. 17. 33. Filep Alexandru: V. 28. Kristof S. Asistent: Radu Paul. Varga Rozalia: Ştef. 19. 16.:: Bebreanu şi Mikszăth.: Brătescu-Voineşti. . Sextil Puşcăria. 23. Literare. 9.: Costache Negri.: Nicolae Scheletti. Platoş Virginia: Victor Bilciurescu. Pătruţ I.: Poveştile lui Deiavrancea. Szasz Ion: Leon Negruzzi. Domokoş Sam.'31. 34. 24. 27. Creţiu Măria: Poezia lui H. 2. Popa Veturia: Macedonski dePohonţiu.: Nuvelele lui Gane. 36.: Alecsandri şi Junimea. II.

Conferinţa de dialectologie. Platoş Virginia. Gheţie Cor­ nelia. Vinerea. Prim custode: Emil Capidan. 9. 24. 2 ore săpt. Onu Liviu. titular: Sextil Puşcariu. Laborant: Mihail Vonsza.. 15.193 MUZEUL LIMBEI ROMÂNE. Director: Prof. Pătruţ Ioan. Prof. Limba şi literatura română I. Georgescu Ioa­ na. 2D.)» Seminar: Interpretări de texte meglenoromâne ( 2 oresăpt. Sâmbăta). 3. 25Drimba Eleonora. Gustus Ana. Asztalos Vilma. 7. Delian Viorica. 4. Gavriş Augusta. 21. 10. 14. IO. Seminar: (în colaborare cu Ştefan Pasca). 11. 8. (A se vedea datele publicate la capitolul Activitatea ştiinţifică) Personalul Muzeului. Turcan Nicolae. Au participat activ următorii studenţi şi studente: 1. Ştefan Poenariu (dela 1. Andriţoiu Gheorghe. 1936). Radu Vasile. Joia şi Sâmb. AÎTOAITOL 1935/3S \i .. 5. Graef Gustav. BCU Cluj / Central University Library Cluj Curs: Gonsonantismul limbii române (2 ore săpt. 1936). Sora Stokel Măria. Miele AL. Moduna Elvira. Eisner lise. 13. Miercu­ rea şi Joia). Foris Ad. 22. 12. 6. VI. 18. 2. Curs: Dialectul meglenoromân (2 ore săpt. Pervein Iosif. 17. Conferenţiar provizoriu: Sever Pop. Preparator: Dimitrie Macrea. 16. Homar Virgil. Practicant: Alexandru Miele (până la 31 V. Cetirea şi interpretarea manuscrisului dela Ieud.. Fiat Alexe. Popescu Ilie. 19. Asistenţi: Ştefan Pasca. Rusu Virgil. Măria Puşcariu. Luca E. 23. titular: Sextil Puşcariu.

Eva Asztalos. 8. T3. 4. . p.194 Dintre 25 de studente şi studenţi care au urmat Semina­ rul. Vaida Măria: Prezentul din punct de ve­ dere sintactic. 10. 12. 2. 7. p. Foris Adalbert: Propoziţiunea secundară finală. 9. La o oră de Seminar au fost aduşi cei doi elevi istrieni de la Şcoala Normală din Cluj. Soia Ana Gusztus. Asistentă: Dna Pia Gradea. ~2 ore Vinerea. BCU Cluj 2 ore Miercurea şFIoia. M. 4. Csernik Iosif: Propoziţiunea secundară de timp. Presecan Anastasia: Imperfectul şi. Elvira Moduna. Kocsis Elena: Propoziţiunea secundară de cauză. Săsărean Irina: Imperfectuh şi Mai mult ca perfectul din punct de uc­ idere sintactic. 6. Lazar Emilia: Propoziţiunea secundară de loc. 6. 3. în special de sintaxă. Limba şi literatura română 11 (veche). 96. Alexă Fiat. Moduna Elvira: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Coresi. titular: Nicolae Drăganu. Virginia Platoş. şi anume: 1. Viorica Deleanu. 10. Grigore Josza. Nicolae Turcan. Iosif Pervein. 11. Mai mult ca perfectul din punct de vedere sintactic. S. XVII. 12. 5. Curs: Istoria limbii şi a literaturii române în sec. 11. I. Prof. Vasile Radu. S. Gheorghe Andrifoiu. următorii au prezentat lucrări scrise: 1. 2. 107. Dintre studenţii înscrişi au prezentat lucrări 12. Pătruţiu Ioan: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Co­ resi. Varga Rosalia: Propoziţiunea secundară de imod. Beniamin Virgil Rusu. 5. Gustav Graf. 8. 11. 9. Poruzan Elena Carmen: Propoziţiunea secun­ dară de cauză. Meixl Chriscina: Conjuncţiunea când în propoziţiuni secundare. pentru ca studentele şi stu­ denţi să audă particularităţi caracteristice dialectului istro­ român. 3./ Central University Library Cluj Seminar: Exerciţii de limba veche.

Porcio Clato. Filologie romanică. (La mort de Roland).195 12. I. Linguistică. Dra Bella Wald. La chanson de Roland. descoperite după războiu". (2 ore săpt. 13.). Prof. IV. v. de Dl Eugen Tănase. de texte Central University 'italiene şi lucrări de lexicografie română şi spaniolă. Au studiat câte un capitol. Dra Livia Crişan. Curs: Linguistică generală (două ore săptămânale Joia şi Sâmbăta). La borgoise d'Ortiens. Dnii: Robert de Suys. Chretien de Troyes: Erec et Enide (text vechiu fran­ cez). titular: Theodor Capidan.. III. Interpretare literară şi filologică de texte "vechi franceze şi vechi provensale. . Library Cluj spaniole. Seminar. Terminologia privitoare la „albină" în limba română :Şi în limba spaniolă. Seminar: probleme de linguistică generală (două ore săp­ tămânale Sâmbăta). Marţia). Termini italieni de origine latină referitori la agricul­ tură. Augustin Horvât. titular: George Giuglea. fr. II. V. după „II libro dell'agricultura" de M. Ioan Fodoranu. (o ooră săpt. Eugen Turman. Petru Bratan. Lunia): Interpretări de inscripţii latine vulgare. (text. „Elemente latine în limba română. Les quatre prestes şi Du vilain qui conquist le paradis. (o oră săpt. Prof. BCU Cluj / vechi franceze.. Dl. Dumitru Maniu. Dl.. francez. Cercetate de Drele: Emilia Lazăr şi Alexandrina Dumitrescu. Inscripţii latine vulgare — toţi membrii seminarului. Latina vulgară. Cursuri: 1. Dra Sabina Baneiu. Le vilain mire (text v. 2. Lunia).

. Le corbeau et le renard. Dra Vass: L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. tJtd: La jeunne veuve. Dra S. Sora: Les animaux malades de la peste. ortografie. Seminar: (2 ore săpt. 3. Nagy: Le meunier. 7. Sâmbătă. cu contract: lues franceză. I I ) . Dl E. Dl Fr. Miklossi: Les deux pigeons. son fils et l'âne. Luni. Dl Fodoreanu: La laitiere et le pot au lait. Vi­ nerea). 2 ore: Interpretări de texte alese din literatura spaniolă. 1 4 . La belette entree dans un grenier. 12. (2 ore săpt. Miercurea). 1. Le cure et la mort. (Scrisoarea 'III. Interpretări din Fabulele lui La Fontaine: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Dra FI. 2. 5. în spaniolă. Auger.196 Lectorat de saniol». Deak: Le vieillard et les trois jeunes hommes. 11. Maniu: La cigale et la i'ourmi. Lector: Henri Jaquier. L i m b a şi l i t e r a t u r a Prof. (o oră săpt. Dra Vâsârhely: L'huître et les plaideurs.. 6.. Dl B. 2. Miercurea şi Joia). Ulriefi: Le paysan du Danube. Dl L. p. 9. 10. in­ terpretări şi traduceri în 5 ore pe săptămână. 8. Traduceri din rom. A făcut exerciţii de convorbiri. Cursuri: a) G. Dl D. Marţia„ Miercurea şi Joia. Lunia. Patray: La femme noyee. Flaubert. 2 ore: Exerciţii de conversaţii în limba spaniolă. Lector: Miguel Pizarro. Traduceri din Eminescu. b) Grammaire historique: Lexicologie. gramatică. Dra Palyi Kiss: La forgt et le bucheron. 4.

. (Letture di geografia e storiaCluj BCU Cluj / Central University Library civile e lette­ raria dell Italia).. 16. Sâmbăta. {3 ore săptămânal. (o oră săpt. Vinerea şi Sâmbăta). Limba şi literatura germană. Miercurea). (o oră săptămânal. S'au făcut următoarele lucrări: Klein Iuliu: Spinozas Einfluss auf die deutsce Literatur. Marţia). Marţia). Lederer Valeria: Goethes Griechentum. Seminar: Epica populară medievală (2 ore săpt. (o oră săptămâ­ nal. Lunia). Ludmann Charlotte: Karl der 'Grosse in der deutschen Literatur. Seminar: Traduzione dalitaliano in rumeno et dai rnmeno in italiano (o oră săptămânal Lunia). istorie civilă şi istorie literară italiană. Marţia).. Cernăuţean Gerda: Poe- . Proseminar: Lecturi de geografie. Limba şi literatura italiană. Siâckl Măria: Die faber in der deutschen Literatur. Storia letteraria dei secoli XVIII e XIX. c) Weimarul clasic. Lunia). Cursuri: a) Filosofia limbilor germanice pe bază istorică.. Vinerea şi Sâmbăta). 'Gutmayer Ioan: Goethe und die franzosische Revolution. Joia. Prof. (Lessicologia e Fraseologia). Gramatica storica. o oră săptămânal. (2 ore săpt. Joia).197 15. (Linee de Paradigmi di una gramatica italiana ad uso dei Rumeni. Exerciţii: Introducere în studiul limbii italiene. (o oră săpt. Prof. Lector: Ştefan Pasca. (o oră săpt. Esercizi letterari. titular: Gustau Kisch. Cursuri: Petrarca e TUmanesimo (o oră săpt. b) Toponimia germană ca izvor al istoriei culturale. cu contract: Giandomenico Serra.

Schatz Georg: Die Franken in der deutschen Literator. Miercurea). Miercurea). Profesor titular: Petre Grimm. Groszeck Ana: Das historische Drama in der deutschen Literator. actele 3—5 (cu înaintaţii). Poka Andrei: Schiller als Humorist. Niess Adam: Die franzosischen Grundlagen des mittelhocbdeutschen Epos. Foris Ileana: Schleiermacher als deutscher Schriftsteller. Marţia)^ Interpretarea lui Faust de Goethe: Partea II. (o oră săptămânal. Hauptmann. Vinerea). Bratan Petru: Heidelberg in der deutschen Literator. (o' oră săptămânal. Exerciţii: G. Mesch Meta: Germanen in nichtgermanischen Lăndern auf sprachgeschichtliBCU Cluj / Central University Library Cluj cher Grundlage. 1 Lector: Frideric Lang. Gossler Herta: Das Nibelungenlied im Lichte der Geschicte und Geographie. Kloss Hildegard? Die geschitlichen Grundlagen der Schillerchen Dramen. 17.198 tische und historische Warheit in Goethes und Schillers Dramen. Limba şi literatura engleza.. Traduceri din româneşte în nemţeşte (cu începătorii). H. Heine şi E. Drăgan Silvia: Tristan und Isolde. Frey Andreas: Das Nibelungenlied im Lichte der germanischen Mythologie. XIX. Hensel Doris: Das Sesenheimer Idyll. Schiff Alice: Goetes Egmont im Lichte der Stammeskunde. Cursuri: Literatura engleză în sec. (o oră săptămâ­ nal. Filep Alexandru: Gustav Freytag als Epiker. Morike. interpretări (o oră săpt. Zsuljevics Elisabeta: Lessings Frauengestalten. Joia). Balaszy Elena: Goethe in Italien. Exerciţii de lectură germană în legătură cu gramatica (cu începătorii). Kalnmeki Măria: Die Aufklânng in der deutschen L i ­ terator. Beşman Alexandru: Die Definition des Tragodie bei Lessing und Schiller. Reiter Wilhelm: Deutsche Dichtung von 1813—1936. Kutschera Rolţ: Adolf Meschendorfer als Dichter. ( o oră săptămânal. interpretări (o oră săptămânal. 4 . Miercurea). verglichen mit Vossens „Louise" und Goldsmiths „Pfarrer von Wakefield".

de E. IO. Proseminar: Lecturi. Prof. Exerciţii: Lecturi şi conversaţii despre istoria şi geogra­ fia Angliei. titular: Gheorghe Kristof.199 Critica lui Shakespeare. Limba şi literatura maghiară. din următoarele opere: Cronica lui . BCU Cluj / Central University Library Cluj Cursuri: a) Istoria limbii şi literaturii veche. Lunia). suplinitor: Emil Petrovici. Madâch. Seminar: (2 ore săpt. Slavistica Prof. 2. Vinerea). Lector suplinitor:^ Emil I. Joia). Diaconii. (2 ore săptămânal. S'au cetit texte populare româneşti şi fragmente din ope­ rele unor scriitori români cu scopul de a descoperi elemente lexicale. Lecturi din autorii englezi şi exerciţii de conversaţie cu înaintaţii. Studenţii au prezentat lucrări de seminar studiind elementele slave aflătoare în câte un capitol sau fragment. Lunia şl Marţia)^ Elemente de limbă serbo-croată. (o oră săptămânal. Seminar: (2 ore săpt. cu literatura maghiară veche. (o oră săptămânal. Cursuri: Gramatica limbii paleoslave. Miercurea).. Vinerea). cu poemul dramatic: Tragedia Omului. morfologice şi sintactice slave. Joia). Lucrări în legătură: 1. Joia). (o oră săptămâ­ nal. (2 ore săpt. (1 oră săpt. Seminar: (2 ore săptămânal. Miercurea). Traduceri din româneşte în englezeşte.. Marţia). (1 oră săpt. Sâmbăta). conversaţii şi exerciţii gramaticale cu începătorii. (o oră săptămânal. 18. Sintaxa limbii engleze (o oră săptămânal. b) Madăch: Tragedia Omului... Vinerea). (2 ore spL Marţia şi Miercurea).

Seminar: Texte privitoare la istoria provinciilor dunăre­ ne. D. cu proecţiuni.: Constantin epigrafie. (oţ oră săptămânală Joia). . Prof. Un text dia­ lectal din Transilvania (Eva Asztalos). M. Istoria antică. titular: Emil Panaitescu. Arhelogia I I : Preistoria generală. Prof. Daicovici. titular: Dîmitrie Teodorescu. d) SECŢIUNEA ISTORICĂ. Texte dialectale din Basarabia (Iosif Pervain şi Ersilia Luca). Arheologie. (2 ore săptămânale/ Central University Library Cluj BCU Cluj Sâmbăta). (o oră săpt. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Psaltirea Scheiană (Theodora Caranica). cu proecţiuni. Cursuri: Arheologie 1: Istoria artei în antichitate (con­ tinuare). (2 ore săptămânale. Vinerea şi Sâmbăta). 31. Teodorescu) Curs: Istoria Grecilor dela Pericles până la sfârşitul pe­ rioadei helenistice. Conferinţa de antichităţi şi Conferenţiar def. Curs: Antichităţi publice romane. 12 ore săptmânale Joia şi Sâmbăta). (2 ore săptămânal. 30. un text dialectal din Banat (Adalbert Foris). Seminar: Arheologic: lucrări asupra materialului preis­ toric din Muzeul Arheologic al Universităţii. Un text dialectal din Bucovina (Virginia Piatoş). (2 ore săptămânale Joia). Epigrafie latină. Ana Gusztus şi Elvira Moduna). Marţia şi Joia).200 Neculcea (Ioana Georgescu). Un text dialectal meglenit (Viorica Deleanu). Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu (Sr.). Exerciţii de numismatică romană. (o oră săptămâ­ nala Vinerea).

BCU Cluj / Central University Library Cluj Sabău Ioan. Lupaş Aurelia. Autoin de Danton. Vinule. Ordonanţă: Martin Vereş. Luca Victoria. Mat­ hiez. titular: Constantin Marinescu. Mathiez. Prof. La predonderance espagnole (1559—1660). 5. m. Contributions ă l'historie religieuse de la Revolution francaise.3cu Cjheorghe. La preponderance francaise: Louis XIV (1661—1715). Paris.maconne- . Metz Iosif. inaugurate în anul şcolar 1933—34. La franc. Institutul de Istorie Universală. Huma Eva. 1929. Schottel Minerva. Mathiez. de SaintLeger-Pl. 1935. La vie chere et le mouvement social sous la Terreur. 2. La aceste şedinţe facultative. Horedt Kurt. Savu Măria. Lu­ ca Victoria: A. Hunyadi Matei. Miiller Reghina: A. 1933. Mathiez. 1932. Istoria universală. 7. Pa­ ris. Secretar-bibliotecar: Francisc Pali. Macaveu Astra. Die Weltstellung des Deutschen Reiches (1911— Ш7). S'au ţinut 25 de şedinţe. Sagnac. Mat­ hiez. 1910. Sabău Ioan: A.. 8. Csipkes Irina. 1907 şi A. Sora Fuchs Teresa. Mathiez. în cari s au citit dări de seamă asupra următoarelor lucrări: 1. între orele 11—12 a. Paris. Simon Tonia. Danciu -Aurora. 4. Cartellieri. Paris. 1927. La reaction thermidoriene. La Bevolution et l'Eglise. La conspiration de l'etranger. Sora Scoltesz Elania. Sora Fuchs Teresa şi Sora Soltesz Elania: Henri Hauser. 9. în cadrul Institutului. 1927. Paris. 1918. Paris. Munchen-Berlin. Csipkes Irina: n. Florea Vasile: Bernard Fay. Roşeau Natalia. s'au continuat şi în anul acesta. Mathiez. Florea Vasile. Klima Hellmut. Macaveu Astra: A. cari au avut loc în fiecare Sâmbătă. Horedt Kurt şi Tasch Petru: A. Şedinţele de „Discuţiuni asupra cărţilor şi revistelor re­ cent apărute". 6. Paris. 1920.201 23. Sora Wachter Berta. 10. Paris. 11. Pescariu Livia. Paris. Horedt Kurt: A. 3. Paris. au luat parte următorii studenţi: Baczoni Emil. Simon Toma: A. SainteIJelene. La corruption parlementaire sous la Terreur. Huma Eva: Octave Aubry. Sora Kind Ghisela. Tomlo Iuliu.

13. Sora Wach­ ter Berta: Expediţia lui Ludovic IX-cel-Sfânt în Egipt. înUniversity Library Cluj primit explicaţiuni şi îndrumări privitoare la metodele de cercetare şi studiul istoriei în general. în 25 de volume. înscrişi 33 de studenţi. Sâmbăta). 3. Lupaş Aurelia: J. S'au reparat şi s'au legat 71 de volume. Fiirst von Bulow. 12. Institutul continuă să fie abonat la următoarele reviste: Revue Historique (Paris). Horvâth Iosif: Incheerea Triplei-Alianţe. 4 voi. Hajdu Grigore: Congresul dela Berlin din 1878. Biblioteca seminariului de Istorie Universală s'a mărit în anul acesta cu 20 de opere. Au participat regulat la şedinţe BCU Cluj / Central care ascultătorii au ?. The English Historical Review (Londra). Sora Wachter Berta şi Sora Fuchs Teresa: câte un volum din B. Denkwărdigkeiten. S'a ţinut un curs general de Istorie Contimporană dela Războiul franco-german din 1870—71 până la Războiul mon­ dial. Michaelis Francisc: Tratatul de garanţie reciprocă germano-rus (1887). în 24 de volume. Paris 1935. 2. Deoarece n'a fost decât o singură ascultătoare a şedin­ ţelor. Curs: (2 ore pe săptămână. Bainville. Proseminariu: (o oră săpt. Paris. Seminariu: (2 ore pe săptămână.202 rie et la revolution intellectuelle du XVIII-e siecle. cauza numărului mic al studenţilor nou înscrişi la L'Tiiversitate. In cadrul şedinţelor. Archivio Storico Italiano (Floren­ ţa). 1913.0. Joia şi Sâmbăta). S au ţinut 22 de şedinţe. Schottel Minerva. S > ra Fuchs Teresa: Alianţa austro-germană din 1879. din. Leipzig-Berlin. Au prezentat şi citit lucrări următorii: Lucrări de licenţă: 1. . 1935. iar Biblio­ teca Institutului de Istorie Universală cu 10 opere. Activitatea didactică. Quellen zur Geschichte des Investiturstreites. Lucrări de seminariu: 1. s'a tradus şi interpretat din Emst Bernheim. Klima Hellmut: Istoria regatului vandal. ea a lucrat la şedinţele seminariului. La Troisieme Republique. Vinerea). Berlin. Klima Hellmut. 2. 4.

203 INSTITUTUL DE ISTORIE ROMÂNĂ. . De asemenea au fost complectate uiai BCU Cluj / Central University Library Cluj multe colecţii de periodice. . Seminarii: (2 ore săpt. Directori: Prof. Biblioteca a fost înzestrată cu mobilier nou. Proseminar cu studenţii din anul I. Preparator: Hortensia Georgescu. Iorga 11. S'au legat în cursul acestui an 350 volume. (1 oră săptămânal. compus din 17 dulapuri. Personalul: Asistenţi: Ioachim Crăciun şi Ioan Moga.. cu a cărei în­ grijire a fost încredinţat şi în anul şcolar curent. La şedinţele. George Vinulescu. Lunia). 23. Istoria Românilor dela Mihai Viteazul până la Con­ stantin Brâncoveanu (1 oră săpătmânal. de proseminar s'au făcut ca şi îr> anii trecuţi exerciţii de'paleo­ grafie română sub supravegherea asistentului Ioan Moga. Practicant: George Vinul eseu. Istoria modernă a românilor şi istoria Transilvaniei. 10 mese. Institutul a continuat să fie abonat şi să aibă relaţii de schimb cu 30 de reviste şi periodice din ţară şi 6 din străi­ nătate. Marţia). a crescut cu 300 de volume. 40 de scaune şi instalată într'o sală spa­ ţioasă a noului edificiu. Cursuri: 1. N. Istoria Transilvaniei în epoca voevodatului. Lunia şi Marţia). Biblioteca: Biblioteca Institutului de Istorie Română. Alexandru Lapedatu şi Prof. 1. Tot în anul acesta Institutul mutându-se în edificiul propriu din Str. dl. Prof. Ordonanţă: Ioan Bărăian. 2. Ioan Lupaş. titular: Ioan Lupaş.

Gârnân Alexandru. Cum privesc Damaschin Bojâvcă şi Aron Florian rolul lui Mihai Viteazul? 11. Reforma lui Iosif II pentru introducerea limbii germane în Transilvania şi wmările ei. Pascu Ştefan. 6. 16. Fitoff Olga. Plân­ gerea Sfintei mănăstiri a Silvaşului din eparhia Haţegului din Prislop. In afară de aceste exerci­ ţii de paleografie s'au studiat în şedinţele proseminarului şi izvoarele istoriei române. In şedinţele se­ minarului s'au studiat şi analizat vechii cronicari şi istorici români din Transilvania şi s'au citit şi comentat următoarele lucrări: 1. 14. iar pentru Istoria Transilvaniei 52 candidaţi. Horedt Kurt. Library Cluj Luptele lui Mihai Yiteazul povestite de el însuşi. înfiinţarea graniţei militare transilvane în anii 1761 — 1770. Franc Margareta.204 Pentru aceste exerciţii s'au folosit Albumul de paleografie rimânească al lui I. La examenele parţiale s'au prezentat pentru Iistoria Ro­ mânilor 68. mama lui Mihai Viteazul şi interpretarea lor. Ştirile istorice despre moartea lui Mihai Vi­ teazul. 7. 5. XIII. Mwga Marius. . Voevozii ardeleni din sec. Ce documente s'au păstrat cu pri­ vire la Tudora. precum şi o serie de fotografii şi documente originale din colecţia Institutului. Arianus. Seminar cu studenţii anului II şi III. Popescu. 12. Bîanu şi N. Mihu Vionela. Cartojan şi reproducerile Preo­ tului N. Drilea Monica Flavia. Kutschera Rolf. 9. Unde s'a născut Mihai Viteazul?. Moholeanu Veronica. Hortobâgy Matilda. 15. Problemele de politică externă română între anii 1866—1878. Paul Irina. Cronica lui Szamoskozy şi însemnătatea ei. Waldner Carol. 10. Cauzele şi consecinţele revoluţiei lui Doja. 2. Informaţiuni despre Geţi în opera lui Herodot. în Cluj / Central Horea. 3. Csernik Iosif. Popescu şi SalisBCUrevoluţia luiUniversity8. 4. 13. Diodorus Siculus şi Strabo. Dan•-CVJ Aurora. Cronica lui Mateiu al Mirelor. Colonizarea Şvabilor în Banat. Lupaş Aurelia. La examenele de licenţă s'au prezentat 6 cu Istoria Românilor ca specialitate principală şi 7 ca specialitate secundară. 2.

205.
24. Istoria vethe a românilor.

Prof. titular: Alexandru Lapedatu. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Sabin Dragomir), Curs: Istoria Românilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săp­ tămânale, Marţia şi Miercurea). Seminar: Analiza izvoarelor privitoare la Istoria Româ­ nilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săptămânale, Miercurea).

25.

Bizantinologie.

Prof. titular: Nicolae Bănescu. Curs: Istoria Imperiului bizantin dela Constantin \ ' I I Porphyrogennetos până la căderea Constantinopolei. (2 ore săptămânale, Lunia şi Miercurea). Proseminar: BCU Cluj medievale greceşti, interpretare. (2: Texte / Central University Library Cluj ore săptămânal).

26. Istoria popoarelor sud est europene.

Prof. titular: Silviu Dragomir. Curs: Documentele slavo-române ale cancelariilor noas­ tre, limba şi tehnica lor. (2 ore săptămânale, Miercurea şî Joia). Seminar: Lecturi de texte medio-bulgare. (o oră sptămânală Joia)

27. Istoria g e n e r a l ă a a r t e l o r .

Prof. titular: Coriolan Petranu Curs: Arta sec. XVIII-lea. (2 ore săptămânal, Marţia şr Miercurea). Seminar: Analise sistematice. (2 ore săptămânal, Vinerea). înavuţirea materialului didactic: 160 fotografii şi repro­ duceri, 72 diapozitive, 48 cărţi şi broşuri.

206

Starea inventarelor: 11,526 diapozitive, 5623 fotografii, 2071 cărţi, plus Biblioteca C. Petranu depozitată la Seminar. 48 mobile şi unelte. Călătorie de studii: In U. R. S. S. vizitând monumentele de artă şi muzeele din Moscova, Leningrad, Kiev şi Odosa, stabilind un schimb de publicaţii ştiinţifice cu instituţiile de .artă de acolo.

28. Etnografie şi folklor. Prof. suplinitor: Romulus Vuia. Cursuri: 1. Etnologie. (2 ore pe săptămână, Marţia şi Miercurea): începuturile vieţii sociale, economice şi religioase. 2. Etnografie. (1 oră pe săptămână, Sâmbăta): Păstoritul BCU Cluj / Central University Library Cluj la români. Seminar. (2 ore pe săptămână, Lunia): îndrumări pri­ vitoare la culegerea materialului de foliilor (transcrierea tex­ telor) şi lucrări în legătură cu cele două cursuri. Au fost înscrişi şi au frecventat Seminarul 50 de studenţi. S'au ţinut 25 de şedinţe şi s'a făcut o excursie de cercetări pe teren în satul Vâlcele din judeţul Turda. Au prezentat lucrări următorii membri ai Seminarului: Dl Ion Chelcea: Despre mentalitatea primitivă, pe baza lucrărilor de specialitate. Dra Aurora Lupaş prezintă: Obiceiurila la Crăciun şi Anul Nou în Sălişte jud. Sibiu. Dra Emilia Pantelimonescu prezintă cu­ legeri originale despre Brezaie şi Colinde în comuna Malu jud. Vlaşca. Dra Mărioara Borcoman prezintă: Culegeri de Folklor din Cohalm jud. Târnava Mare. Dl. J. Martin-Jones, student la Universitatea din Cambridge şi Cluj, vorbeşte des­ pre Situaţia femeii în societatea primitiva, pe baza lucrărilor de specialitate. Dl. Prof. sec. Teodor Podariu: Păstoritulj în comuna Pinticu jud. Mureş. S'au făcut următoarele dări de iseamă: Dl. Ion Tomşa prezintă lucrarea: Kultur und Religion des Primitiven Menschen, de Th. W . Danzel. Dl. Vasile Nemeş: Survivance pa'iene dans le monde chretienne, de A.

207 Weigall. Dna Monica Drilea: Le taboux de l'inceste, de Lord Reglan. Dra Natalia Cioloca: Românii nomazi, de Teodor Capidan, Dra Elisabeth Moskovitsch: Magie und Geheimwissen. schaţt,deTh. W.Danzel. Dl Radu Petru: Die Knabenweihen, de M. Zeller. Dra Ana Lohan: Wald und Feldkulte, de Mannhardt. Dra Mărioara Boroş: Manuel d'Anthropologie culturalle, de R. Xowie. Dra Natalia Traşcă: Trăite d'Ethnologie •culturelle, de G. Montandon. Dl. Vasile Cedrechi-Cernea face o Dare de seamă asupra excursiei dela Vâlcele jud. Turda. Dra Olga Fitoff traduce din limba bulgara Obiceiul Cucilor sau Kukerii, de Marinoff, apărut în Sbornik, Sofia, 1914, An. XXVIII. Conferinţa de Bibliografie Generală, Conf. supl. Ioachim Crăciun.

f

Curs general de Bibliologie românească (Istoria cărţii ro­ mâneşti). ^2 ore săpt. Miercurea şi Joia). Seminar: (2 BCU săpt./ Central University Library Cluj ore Cluj Joia şi Vinerea). Lucrări practice de bibliologie şi bibliografie. La seminar s'au prezentat — paralel cu cursurile — cărţi itipărite din diferite timpuri în fotografii sau cărţi însăşi. In ce priveşte activitatea bibliografică a seminarului, s'a cules materialul pentru bibliografia „Istoriografiei Române în 1929 şi 1930" (cu studenţii dela Facultatea de Litere), apoi s'a terminat „Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930" — va apărea în „Biblioteca Bibliogica" Nr. 4 — (cu studenţii dela Facultatea de Ştiinţe), „Bibliografia publica­ ţiilor Institutelor medico-legale din România, 1920—1935" — apărută ca teză 'de doctorat în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 6 — şi „Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936" — apărută sub for­ mă de 6 teze de doctorat în volum unitar în „Bibliotheca Bi­ bliologica" Nr. 8 — (cu studenţii dela Facultatea "de Medicină) apoi o Bio-bibliografie a P. S. Episcop Nicolae Colan (va apă­ rea în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 10) şi Bio-bibliograf ie a răposatului Vasile Bogrea, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea lui (va apărea în „Bbiliotheca Bibliologica" Nr. 12).
v

Lucrările au fost date în legătură directă cu specialita­ tea principală aleasă de studenţii diferitelor Facultăţi.

C) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-L1TERARA.
a) SECŢIA FILOZOFIEI. I. Istoria filozofiei; logica. Prof. Marin Şteţănescu este în continuarea unei lucrări despre Metodă, cu care se ocupă de mai mulţi ani. Conferenţiar: D. D. Roşea. a) Specimen de logique revisionniste; La revision du Trăite de Trianon est-elle possible?; Hommage â trois grands morts; Le Roi BCU Cluj II et la University Library toate în Revue Charles / Central Transylvanie; Cluj de Transylvanie. b) Redactor al revistei Revue de Transylvanie. c) A ţinut trei conferinţe la Cluj, Sibiu şi Sighişoara de­ spre: „Cultură şi Filosofie" şi „Filosofie şi Viaţă".

3. Sociologie morală. Prof. supl.: Constantin Sudeţeanu. Durkheim şi Doctrina Şcoalei sociologice franceze voi. de 210 pag. Cluj, 1936. un

3. Institutul de psihologie experimentală, comparată şi aplicată. In Institut. 1. F. Şteţănescu Goangă, A. Roşea şi S. Cupcea: Instabi­ litatea emotivă. 200 p., 8°, 1936, Editura Institutului de Psiho­ logie.

209* 2. A. Roşea şi D. Tudoran: Teste colective verbale pentru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). 3. M. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de elaborare). In afară de Institut. 1. L. Rusu, conferenţiar definitiv: a) Essai sur la creation artistique. iContribubon a une hsthetique dynamique. 1 voi. în 8", de 460 pag., apărut în Bibliotheque de Philosophie Contemporaine, Felix Alean, Paris, 1935. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire roumaine 1 voi. în 8", 122 pag. Felix Alean, 1935. Paris. 2. N. Mărgineanu, docent: a) Professor's Lewin's conception of laws. Journ. of General Psychology, voi. XII, 1935, pag. 397—415. b) Sur l'analyse des „facteurs" psyehologiques L'Annee psychologique, voi. XXXV, 1934, p. 50—84. c) Les „facteurs" psychologique. L'Annee psychologique. voi. XXXV, 1934, pag. 85-102. 3. A. Roşea, asistent: Orientarea profesională a anorma­ lilor. 1 voi. în 8°, p. 95, Editura Institutului Psihotehnic Cluj,. 1936.
1

BCU Cluj / Central University Library Cluj

4. Pedagogia I . Prof. O. Ghibu. Publicaţii. 1. Nulitatea Concordatului dintre România şi Sf. Scaun' <Nr. 1 din colecţia Studii şi Documente privitoare la Politica religioasă a României întregite), Cluj 1935, LXIV -4- 88 pag. 2. 'Contribuţiuni la problema personalităţii juridice a Or­ dinelor călugăreşti catolice din România. Necesitatea repa­ rării unei greşeli a Ministerului de Culte. Sibiu, 1936, 11 pag. (Extras din Revista teologică). 3. Pe urmele împăratului Constantin cel Mare. O datorie imperioasă a zilei de astăzi. Braşov, 10 pag. (Extras din „Ţara Bârsef'). 4. Ora de lectură în şcoala primară (în revista „învăţă­ torul" din Crai ova). 5. La mormântul Olimpiei Bârsan (în „Viaţa ilustrată" din Sibiu. 6. Alea jacta est (în „Universul"). 7. Un cuvânt către conducătorii României libere şi către Românii Transnistrieni refugiaţi la noi, - (în revista „TransANUAirar, ! 9' 5/36

14

210 nistria", Tribuna Românilor de peste Nistru şi Bug, (Cluj, Nr. 1, 1936). 8. Literatura pentru tinerime (în Gazeta cărţilor din Ploieşti). Conferinţe: 1. Revizionism şi Catolicism (la Universitatea din Bucureşti, în cadrul Secţiei studenţeşti a Ligei Antîrevlzioniste Române). 2. Politica religioasă a României întregite; 3. Concordatul dintre România şi SfântuL Scaun; 4. Acordul dela Roma în chestiunea Statului rom. cat. ardelean (toate trei, la Casa femeii, în Bucureşti, în cadrul Societăţii ortodoxe naţionale a femeilor române); 5. Revizionism şi catolicism (la Oradea, în cadrul Ateneului); 6. Revizionism şi Antirevizionism (la Sebeş-Alba, în cadrul Extensiunii Universitare); 7. Un mare binefăcător al Zărandului: iVasile Stroescu (la Brad); 8. Avram Iancu şi Universitatea Românească a Ardealului (la Tebea). 9. Minuni pe care le-am văzut: Unirea Basarabiei , (Timişoara). BCU Studii şi Documente privitoare S'a editat colecţiaCluj / Central University Library Cluj la Poli­ tica religioasă a României întregite, din care acum este sub tipar al doilea volum.
1

b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. 5. Limba şi literatura greacă. Prof. Ştefan Bezdechi. 1. Oraţiu şi Ovidiu, în rev. Gând românesc, Dec. 1935. 2. Ad bismillesimos Horati natales, odă în latineşte cu prilejul împlinirii a două mii de ani dela moartea lui Oraţiu. 3. Poeziile lai N. Olahas, studiu (sub presă în volumul de omagiu închinat dlui Prof. Al. Lapedatu). O. Limba şi literatura latină. Prof. Theodor A. Naum. 1. Eoraţiu (54 pp.) Cluj, 1936, Tip. „Cartea Românească". 2. In amintirea lui Ioan Paul (8 pp.), Tip. „Cartea Rom.". 3. Impresii şi sugestii cu privire la câteva traduceri ro­ mâneşti din Catul (în Anuarul Institutului de studii clasice din Cluj, voi. II (1933-1935), pp. 78-97.

211 7. Muzeal limbei române. Publicaţiuni: „Dacoromania", voi. VIII. Şedinţele săptămânale ale Muzeului sau ţinut regulat, ca în anii trecuţi, între orele 5 şi 8, cu comunicări şi discuţii. Secţiile Muzeului au desvoltat o activitate continuă: Secţia bibliografică, sub conducerea Dlui Ion Breazu a terminat Bibliografia analitică pe anii 1931—32 (publicată în Dacoromania VIII 1018'numere) şi a început Bibliografia pe 1933. Secţia dialectologică a înregistrat răspunsurile primite la Chestionarul V I I : „Instrumente muzicale", alcătuit de Şt. Pasca. Secţia atlasului linguistic: După o pregătire îndelungată, Muzeul Limbei Române a publicat întâiele hărţi ale Atlasului Linguistic Român, care va completa Atlasele linguistice ale romanităţii cu ramura ei -cea mai răsăriteană. Hărţile au fost prezentate) de dl Sextil Puşcariu mai întâiuCluj /şedinţa University Library Cluj BCU în Central solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936, prezidată de M. S. Regele Clarol II, sub al cărui patronaj se publică lucrarea , — şi în faţa străinătăţii, într'o comunicare făcută la al patrulea Congres internaţional de linguistică, la Copenhaga, în 29 August. Această operă mare ştiinţifică, cu care se poate mândri Universitatea noastră, e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de dnii Sever Pop, conferenţiar de dialectologie şi Emil Petrovici, profesor suplinitor de filologie slavă la Universitatea noastră şi se lu­ crează la Muzeul Limbii Române sub conducerea Dlui Sex­ til Puşcariu. Legăturile cu străinătatea s'au păstrat ca în anii trecuţi. Schimbul Dacoromaniei cu publicaţiile de specialitate s'a in­ tensificat. Dl Viggo Broendal, profesor de'filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o comunicare la Mu­ zeu (Une etymologie celebre et les lois phonetiques). La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga, care s'a' ţinut în zilele de 27 August 'până la 1 Septem­ vrie, Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — 'care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repeţite ori în discuţii,
1

2L2 şi Sextil Puşcariu, care a fost unul din cei patru preşedinţi ar congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes-Paris,. Kretschmer-Viena şi Pedersen-Copenhaga); în şedinţa de în­ chidere dsa a fost ales cu umanitate membru în unul din cele trei locuri vacante din CIPL. (Comitetul internaţional perma­ nent al lingviştilor). c) Conferinţa de dialectologie. Conf. Sever Pop. A continuat anchetele pentru Atlasul Linguistic al Ro­ mâniei, studiind graiuri din Moldova (în 38" de (omune),' Mun­ tenia (în 36 de comune) şi Dobrogea (în 11 comune). Pentru Românii din Bulgaria a studiat comuna Bregova, cu un refu­ giat. In Iugoslavia, în Timoc a anchetat v'.omunele: Batinaţ (lângă Ciuprija) şi Alovo (lângă Zaieciar), iar în Banatul iugo­ slav comunele: Covin şi Ofcea. Pentru dialectul aromân a mai anchetat comunele din Grecia: Perivoli (Pind) şi Avdela BCU Cluj / Central University Library Cluj (Pind). A anchetat, cu chestionarul Atlasului de 2200 de între­ bări, şi pe dl I. Al. Brătescu-Vomeşti. Din 1930—1936 a anchetat 290 de comune, punând în fiecare din acestea câte 2200 de întrebări. Materialul adunat în acest timp este grupat pe 638.000 de fişe şi se află depozî»t la Muzeul Limbei Române, iar copia acestuia la Biblio­ teca Universităţii din Cluj. a vormt Ia postul naţional de Radio despre: Un nou mo­ nument al graiului românesc (Atlasul Linguistic al României"). In cadrele „Extensiunii Universitare" a ţinut o conferin­ ţă la Caransebeş despre: Ce ne învaţă graiul românesc, cu proecţiuni. A publicat în Dacoromania VIII Consideraţiuni asupra Atlasului linguistic italian. A făcut comunicări în şedinţele de la Muzeul Limbei Ro­ mâne din materialul Atlasului. A colaborat cu Ernst Gamillscheg, prof. la Univ. din Berlin la studiarea graiului din Timpeni (jud. Olt) şi din Drăgăneşti (jiiH .Teleorman).
fs

213

A trimis informaţii din materialul Atlasului la diferiţi sa­ vanţi streini: lui K. Jaberg (dela Univ. din Berna),\ lui i£. Gamillscheg (dela Univ. din Berlin), etc. Lector: Ştefan Pasca. 1. Manuscrisul român-italian de la Goettingen în „Studii Italiene", II, Bucureşti 1936. 2. Supranume colective intercomunale în „Dacoromania", VIII, Bucureşti—Cluj, 1936. 3. Recensii publicate în „Dacoromania", VIII, BucureştiCluj, 1936. 4. Nume de persoană şi nume de animale în Ţara Oltu­ lui. Lucrarea premiată de Academia Română. Sub tipar. 8. Limba şi literatura română 11 (veche). Prof. Nicolae Drăganu. 1. „Un manuscris calvino-român din secolul XVII", in „Omagiu lui Al. Lapedatu şi I. Lapedatu" (subt tipar). BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Etimologii, în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 3. Necroloage (Z. Gombocz şi I. Bianu), în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 4. Dan de seamă în Revue de Transylvanie, T. II, Nr. 2, Cluj, 'Decembre 1935, p. 240—269, şi în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 9. Limba şi literatura italiană.

Prof. Giandomenico Serra. 1. La centuriazione romana in Piemonte. Comunicare desvoltată la al XXIX Congresso Storico Subalpino (6—8 Sep­ temvrie 1936) cu ocazia prezintării unei „Carta dimonstrativa della centuriazione nel basso e toedio Canavese pertinente alia pertica municipale delle colonie romane di Eporedia e Iulia Augusta Taurinorum". 2. Pentru istoria tipului morfologic: lat. vulg. panatarius, span. panadero, portg. padeiro, catal. panater, provenz. panatier, franc, panetier, ital. panattiere, panettiere. (Contribuţie la istoria terminologiei profesionale medievale). (Sub tipar).

214 10. Limba şi literatura germană. Prof. G. Kisch. 1. Zur Wortforschung: a) „Wolff, Fuchs, Vogel", Siebenbiirgische Vierteljahrschrift (58) 1935, Heft 3 pag. 263 ff. b) „Reh" = ibidem, Heft 4 pag. 338 ff. 2. „Germanische Kontinuităt in Siebenbiirgen" = „Vom Leben und Wirken der Romanen", Sammlung von Vortrăgen im Romanischen Seminar der Universităt Berlin, ed. E. Gamillscheg, II.: Rumânische Reihe, Heft 12, pag. 118 ff. 3. Die Germania Romana im Lichte des siebenburgischsăchsischen Lehnwowrtes" = Teuthonista, Zeitschrift fur deutsche Mundarten, Halle („Niemeyer") 1936, pag. 42 ff. Extensiunea universitară: 1. 1 Noembrie 1935: Ethnische Kontinuităt. 2. 26 Martie 1936: „Heraldische Farben und Zeichen" als Spiegel der Kulturgeschichte. 11. Limba şi literatura maghiară. Prof. Gheorghe Kristof.
BCU Cluj / Central University Library Cluj

1. Dunântuli irok Erdelyben. Gyori Szemle a. 1936 şi în extras p. 1—22. 2. Scrisorile scriitorilor vechi în Irodalomtorteneti Kozlemenyek a. 1935 şi 1936. (Publicaţîuni). 3. Literatura veche. Conferinţă ţinută la Orăştie. Articole şi recensii în ziarul Keleti Ujsâg. 12. Slavistica Prof. 'supl.: Emil Petrovici.

A publicat: Folklor din Valea Almăjului (Banat). Anua­ rul Arhivei de Folklor, III, Bucureşti, 1935, p.'25—158; Urme de graiu bănăţenesc din secolul al XV-lea. Luceafărul, II, Timişoara, 1936, p. 19—21. A studiat pentru Atlasul Linguistic Român graiul din 9 localităţi, anume: 1. Zimnicea (Teleorman); 2. Ghimpaţi (Vlaşca); 3. Scărişoara (Turda); 4. Topraisar (Constanţa); 5. Somova (Tulcea); 6. Ştefăneşti (Ilfov); 7. Molalia-Regiunea

Palermo. Cu acest prilej Dnia Sa a fost ales membru în comisiunea care va propune candidaturile cu ocazia realegerii Co­ mitetului Internaţional al Istoricilor. A făcut o serie de comunicări în şedinţele săptămânale ale Muzeului Limbei Române. Marinescu a mai luat parte la al IV-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. San) Gimignano. Le pape Nicolas V (1417—1455) ei son attitude envers l'empire byzantin. înainte şi după acest congres Dnia Sa a făcut o călătorie de studii la Florenţa. Această formulă a fost înfăţişată adunării plenare. de 1M9 ă H53. Dnia Sa a mai participat. 8. la adunarea Comitetului Inter­ naţional al Ştiinţelor Istorice. Negreni (Olt). 1. Dl Profesor C. 9. Siena.215 Vidinului (Bulgaria). ca delegat al Facultăţii de Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tere. ţinut la Cluj în Octombrie 1936. în şedinţa de închidere. la al V-lea Congres Internaţional de Studii Bizantine. Ostia. Pompei. ţinută la Bucureşti în Aprilie 1936. întrunit la Sofia în . al Comisiunei Internaţionale a Învăţământului Istoriei şi al Comisiunei Internaţionale a Ma­ rilor Descoperiri Geografice. Paestum. Secţiunea de Istorie bizantină a acestui Congres şi-a însuşit noua formulă prezentată de Dnia Sa pentru organizarea viitoarelor congrese de Studii Bizan­ tine. La 1 Mai 1936 Dnia Sa a citit într'o şedinţă a Academiei Române comunicarea: Două lucrări militare inedite. 13. Dnia Sa a prezentat acestui congres o co­ municare cu titlul: Săbii brâncoveneşti (o punere la punct). Neapole. Monreale. Marinescu a luat parte. Publicaţii. Dl Profesor C. Isteria universală. Cefalu. ţinut la Roma în Septembrie 1936. comunicare înfăţişată celui de-al IV-lea Congres Internaţional de Studii bizantine. la Sicile et le royaume dc Naples. căruia i-a prezentat o co­ municare întitulată: Contribuiion ă l'histoire des relations economiques entre l'Empire byzantin. scrise de Despot-Vodă. Măceşul de Jos (Dolj). Herculanum. ca membru al Co­ mitetului Istoricilor Români.

Alex. tomul IX. 1936 Mai 30. BCU 1 4 . 7. 2. Crăiniceanu. Cuvânt la Academia Ro­ mână pentru omagierea memoriei lui: 4 Octomvrie 1935. o alta la Târgul Mureşului. în acelaşi oraş.216 Septembrie 1934. 4. Nr. 3. 1936 Iulie 12. 1935—36. XXVIII. invitat de cercul Tinerimea şi o a treia conferinţă. Generalul Gr. care era in curs de imprimare la Barcelona. Nr. Câteva acte făgărăşene. 8548. Tom. Viitorul. 2. 4. Bucureşti. 4. în volumul de Omagiu Lapedatu. 1935—36. LVI. Universul.ştiinţifice. An. Cuvânt omagial la Academia Româ­ nă: 10 Iulie 1936. tipărirea lucrării Dniei Sale. LVI. Bucureşti. Cluj. întâmpinând pe M. LIII. 1936 Iulie 12. 8548. Sofia. Ghibănescu. Cezar Papacostea. p. Nr.La Academia Română. după •câte se pare. încoronat cu un premiu de 2000 de pesete. I i i s t i t e t u l d e i s t o r i e română. 3. An. Viitorul. p. . T. 1935). Regele Carol II. An. Acest studiu mai întins (circa 400 de pagini în 8°). La politique orien­ tale d'Alţonse V d'Aragon. Gh. Şedinţe. când a izbucnit revoluţia spa­ niolă. 1936. Cuvânt la Academia Română pentru omagierea memoriei Iul: 13 Decemvrie 1935. era pe cale de a ieşi de sub tipar. Lucrările Dlui Vrof. 147. Conferinţe. f. Publicaţii . Şedinţe. Analele Acade­ miei Române. 1. S. poftit fiind de Cluj / Central University Library Cluj Comandamentul Diviziei XX. Lacour Gayet. Bucureşti. Dl Profesor Marinescu a ţinut la Cluj o conferinţă în cadrele Extensiunii Universitare.. XXVIII. Bucureşti. în şedinţa solemnă din 29 Mai 1936. Bucureşti. roi de Naples. împrejurările tragice din Spania au întrerupt. Cuvânt omagial la Academia Ro­ mână: 10 Iulie 1936. Ana­ lele Academiei Române. p. Lapedatu. Studiul a fost tipărit în publicaţia Actes du IVe Congres International des Etudes byzantines Bulletin de lInstitut archeologique bulgare.

Monitorul Oficial. 1. La „Viitorul". p. p. Bucureşti. XII + 844 p. Bucureşti. Naţiunea Română. Arad. p. 1935 Octomvrie 28. X. 23. în Senat: 1 Decemvrie 1935. Nr. 1935 Decemvrie 11. Răspuns dlui O. Lucrările Dlui Prof. Cluj. Ghibu. 1936 Ianuarie 9. Bucureşti. An. ţinut la Caransebeş: 6 Octomvrie 1935. p. Lupaş). 4. Statul şi Biserica ortodoxă. pag. Nr. Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei Mari. 1. I. Bucureşti. O. Cluj. La jubileul de 100 de ani al Casinei Române din Bra­ şov: 4 Ianuarie 1936. Jena u. Piatră de Hotar. 4. cu prile­ jul omagierii memoriei lui: 20 Februarie 1936. 2. Cluj. Nr. 5. Nr. Articolul scris pentru Nr. 1936. An. . Nr. Bucureşti. R. Universul. Ivan în Revue de Transylvanie 1936. X. Cuvântări ocazionale. 662. iGuvânt BCU Cluj / lui: 23 Ianuarie 1936. An. Dr. „Cartea Românească". 1936. 297. pag. 15. L I I . 1936 Martie 12. 1936 Martie 5. 5. 1935 Decemvrie 17. Leipzig. LII. Ursprung und Entvicklung der bedeutendsten konfessionellen Mibderheiten in Rumănien. al ziarului Viitorul. în 8. 1. V I (1931—1935). 8. 1935 Octomvrie 9.217 6. Nr. Trianonul în lumina istoriei în rev. voi. 1935. festiv. Despre biserica română unită. p. de 25 ani. 3. 302—303. 146. 8. 21. Monitorul Ofi­ cial. I. Istoria Românilor ed.. Monitorul Ofi­ la Senat cu ocazia morţii Central University Library Cluj cial. 3. Cuvânt la Senat. 9. O scrisoare cu privire la Congresul economic ţinut la Cluj: 9 Decemvrie 1935. Bucureşti. 7. p. 1936 Iunie 25. Nr. An. 341. Universul. 5. Cuvântare rostită la Con­ gresul general al F. 1. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (în colabo­ rare cu Prof. Bucureşti. Episcopul Ivan al Clujului. 1936. An. 5. La comemorarea unirii Ardealului şi Banatului cu ve­ chiul Regat. IX. XXVIII. Eduard Beneş în Revue de Transylvanie 1936. N. Lupaş. Naţiunea Română. 2. 634. 3.

O contribuţie la istoricul presei româneşti. VI. 1936. Bucureşti. Moga: 1. Anuarul Inst. VI. 7. 3. Cluj. Istoria antică. Cartea Românească. Veress? Cluj. 4. Vinulescu: 1. Colaborări la Anuarul Institutului de Istorie Naţională voi. Lucrările personalului ştiinţific auxiliar. 15. Emil Panaitescu. Dări de seamă I. 11 p. A colaborat la „Anuarul Institutului de Istorie Naţio­ nală" V I şi la „Revue de Transylvanie". Colaborări la Revue de Transylvanie. 1936. 2. Cluj / Central University Library Cluj 2. 1936. "1936 în 8°. 1936. Contribuţii la colonizările din Banat 1786. Naţională voi.) Bologna. (Estratto da „Gli Studi Romani nel Mondo". Cluj. 35 p. de Ist. Voi. Anuarul' Inst. 3. 2. în 8°. b) Conferinţe: A fost invitat să ţină 1 conferinţă la Instituto di Studi Ro­ mani din Roma: Le strade romane nella România. Patru rapoarte oficiale privitoare la situaţia regiunii? miniere în timpul răscoalei ţăranilor din Transilvania la anul 1784. Gh. Ibidem. 'Cum scrie istorie şi cum editează documente dl Dr. Voevodatul Transilvaniei în sec. Comuni­ care la Academia Română în sesiunea gen. A. Cluj. Georgescu: 1. Proiectul unui bust a lui Cuza. Confe­ rinţă la Ravenna invitat pentru ciclul de Studi Byzantini: La cliiesa Principesca di Curtea de Argeş in România. 1. 2. de Ist. Cartea Românească. Problema Ţării Loviştei şi Ducatul Amlaşului. Prof. X I I şi XIII. a) Publicaţii.218 6. din Maiu 1936. Momenti della civilitâ Rona nella Mesia. Revue de Transylvanie şi Gândul Românesc. 1936. . VI. ria Românilor. Naţională voi. 8. Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea po­ litică a Ţărilor Romane la sfârşitul veacului XVII. Cluj. II. PuFlicaţiuni franceze privitoare la Isto­ BCU Cartea Românească. XIII. Cartea Românească. 1935. //. 3.

129. 278—322.: Mârton es Gyorgy kolozsvări szobrăszok" (Sculptorii Martin şi Gheorghe din Cluj). Cluj. II. 154—156. aprox. 8° 44 pag. „Begriff und Erţorschung der nationalen Kunst" rezu­ mat al comunicării ce se va face la al XlV-lea Congres inter­ naţional de istoria artei din Elveţia între 31 Aug—9 Sept. p. 198—202. 1935. Istoria generală a artelor. „1. Praha. Nr. în „Zeitschrift fur Kunstgeschichte" Bd. p. . 7. 1. „Die Stellung Siebenburgens in der byzzantinischen Kunstgeschichte" in „Actes du IV-e Congres internaţional des BCU Cluj / Central University Library Cluj fitudes byzantines" Sofia. 1936. Prof. (sub presă). 108. Publicaţii ştiinţifice. p. 1936 şi separat.fVictor Roth" în revista „Gând Românesc" IV. p. I I I .) 3. 9. Delegat al Facultăţii de Litere şi al Univer­ sităţii la al XIV. „Bl Bela Bartok şi muzica românească" în revista „Gând Românesc" IV. 7. „Jiri Balş" (Necrolog) în revista de artă „Umeni" IX. care va avea loc între 31 Aug. Recenzie în revista „Gând Româ­ nesc" IV. Bucu­ reşti. 1936. (sub presă în editura Congresului. p. „Balogh J. 1935. Nr. 7—9. Nr. 2. p. Sibiu. Nr. Congrese. (Sub presă. Cluj. 1935. „Noui cercetări şi aprecieri asupra arhitecturii în lemn din Ardeal". 282—293. Văleni. 1936. 4. 2. 120—126. 3. Nr. p.—9 Sept. 318-321. 5«. 35 pag. 2. p. 362—366. 4.219« 16. 6. 2. 1935. 1936 şi în ungureşte în ziarul „Ellenzek" din 22. „Influence de l'art populaire des Roumains sur Ies autres Peuples de Roumanie et sur Ies peuples voisins". 1936. Cluj. „fluliu Teutsch" în revista „Gând Românesc IV. Coriolan Petranu: I. şi în „Siebenburgische Vierteljahrschrift" 58 Jahrg. 10. A anunţat co- ..). p. Birâ: Magyar muveszet es erdelyi muveszet" (Arta ungară şi arta ardeleană). şi 10 ilustr. 1936. Congres internaţional de istoria. Berlin. 4 H. 1936. 5. Recenzie în „Re­ vista Istorică" XXI. 8. artei din Elveţia. 3. Cluj. Din „Revue de Transylvanie" Tome II.

. Paris. „Cum se judecă o operă arhi­ tectonică" Arad. „The Roumanian Hobby-horse. 3. Publicaţii. 2. Internatio­ nal Bibliography of Historical Sciences. 195-359. p. Bibliografia istoriografiei române în 1935. Prof. Liste mondiale des periodiques historiques (partea Ro­ mâniei). Ca inspector onor.220 municarea: „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst" pentru secţia IX. London. I. în Jour­ nal of the English Folk Dance and Song Library Cluj BCU Cluj / Central University Society. Conferinţa de bibliograrfie generală. 2. Călătorie de stu­ diu în U. 31. Tradiţie şi modernism. S. Ca expert al autorităţilor şi particularilor. la Hunedoara (Regiunea Pădurenilor). 17. Altă activitate: 1. „Efectul artei româneşti" în cadrele Extensiunii Univ la Cluj. 2. (Vezi la Act. p. III. the Căluşari". supl. Ioachim Crăciun. 4. Voi. S. 97—111. Washington-Paris. II. Conferinţe publice. 1935. „Arta Romei Creştine" în seria conferinţelor organizate de Agru etc. Publicaţii ştiinţifice: 1. dif. 3. supl. 10-year. Etnografie şi folklor. Mai multe articole asupra problemelor muzeale şi a parcurilor naţionale etnografice. 2. 1935. didactică). In­ ternational Festival Numbr. p. 1. Conf. Nr. Conferinţe: A ţinut conferinţe în cadrele Extensiunei Universitare la Cluj (Problema Parcurilor noastre naţionale). al muzeelor. II. IV. la Universitatea Populară Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. 1. Romulus Vuia. R.. 1936. Voi. Bulletin of the International Committee of Histori­ cal Sciences. Part. „Influenţa artei româneşti asupra artei altor popoare" Cluj în şedinţa plenară a secţiilor Astrei. VIII.

în 8°. Cluj. II. Note şi recenzii. 1920—1930.. 4. 795-801. VI. din care au apărut în acest an: Nr. Nr. G. Baba Novac şi oraşul Cluj.. Recenzii în Revue de Transylvanie. Nr. 716—739. 111—124. în 8°. 1931—1935. Anuarul Institutului BCU Cluj. An. Generalul lui Mihaiu Viteazul. 2—4. 321 p. XI. 769—775. An. 1936. p. 1936. Cartea Românească.. 10. VI. p. p. Breazu). VI. V. 4. 21. Anuarul Institutului de Istorie Naţională. Imprimeria Naţională. 1931—1935. Crăciun: Bio-Bibliografia lui Gheorghe BogdanDuică. în "8°. O. 11 p. 1931—1935. M. 6. 1936. p. 2—4. Cluj. Tip. Bibliotheca Bibliologica. 1892—1929": Bio-bibTiografie. Naţională. Baba Novac. 14 p. Mateescu. An. Baba Novac. 685— 707. I I . Tip. p. Cartea Românească. Anuarul Institu­ tului de Istorie Naţională. Cluj. Cluj. în 8°. 29 p. XIV. Comuni­ care ţinută la Secţiunea istorică a Astrei din IGluj. 71—79). An. 8. 1936. Buletinul Oficial al Muni­ cipiului Cluj. Cartea Româ­ nească. Renaşterea. Cluj. Cluj. I. în 8° 150 p.Cluj / Central University Library p. (în colaborare cu I. G. 1934. Cluj de Istorie Naţională. Bibliografii româneşti apărute între 1930 şi 1935. Tip. T. Ioan Bianu. XII + 50 p. (Extras din Gazeta Ilustrată. 29 p. Tip. Ed. 1936. 22. 11. Cartea Rom. 9. Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930. 1935—1936 p. Necrolog. Bucureşti. Revue de Transylvanie. 2—4. în 8°. L'Universite roumaine et l'Universite hongroise de Transylvanie. Tip. I. 322-343. Originea lui Mihaiu Viteazul. 237—240. (Cluj.. 5. 1936. 787—792. Onişor. Generalul lui Mihaiu Viteazul. 7. Cluj. Tom. An. 3.221 3. II. An. Tip. . p. 13. An. A continuat tipărirea periodicului „Bibliotheca Bibliolo­ gica" în limba română şi franceză. Cartea Românească. Cluj.. 1856—1935. p. Nr. 5. Nr. 1936. în 8°. 103—108. II. 1936. Nr. Cluj. Publicaţie tipărită cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj. 1936. Crăciun: Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu. 1936. 1865—1934: Cluj.

40 p. 6. 1936. Tip. I I + 108 p. Roth: Bibliografia publicaţiilor Institutelor medico-legale din România. (In colaborare cu Lia M. . 1936. III. în 8°. M. Library Cluj Cluj / Central University A reconstituit pentru întâia oară steagul lui Mihaiu Vi­ teazul. 21 Maiu 1936. Bu­ cureşti. Nr. Bologa: Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936. Altă activitate. 1. E. Conferinţe şi cuvântări ocazionale. O. 2. Cluj. 1876—1936. Tip. în numele Comitetului de iniţiativă. 8. 1936. Cartea Românească. cu ocazia împlinirii vârstei de 60 ani. în 8°. 55 p. 29 Ianuarie şi 12 Maiu 1936. V. în 8°. Dima). Crăciun: Bio-Bibliografia Dlui Alexandru Lăpedatu.222 Nr. Victoria. 1920—1935. Şase teze de doctorat. Cluj. Imprimeria Naţională. Nr. care se arborează în fiecare an deasupra crucii lui Baba Novac în ziua Eroilor şi care steag se păstrează în Sala •de onoare a Primăriei Municipiului Cluj. Teză de doctorat în Me­ dicină şi Chirurgie. Cuvântare festivă ţinută cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj în ziua Eroilor. BCU IV. Comunicări ţinute la Secţiunea istorică a „Astrei" din (Cluj. I. 7.

BCU Cluj / Central FACULTATEA University Library Cluj DE ŞTIINŢE .

V. STANCIU (până la 31 Oct. 1932--33. Prim-pedel: Iacob Mureşan. Prodecan: V. 1935). Archivar: Sofia Deva născ. Lista foştilor Decani. SCRIBAN „ „ AUREL ANGELESCU „ „ „ 1927--28 IOAN POPESCU-VOITEŞTl „ „ „ 1928--29 „ 1929--30 AUGUSTIN MAIOR „ „ „ 1930--31 THEODOR ANGHELUŢĂ „ „ BCU Cluj / Central University Library Cluj „ 1931--32 VASILE MERUŢIU „ „ VICTOR STANCIU în anul univ. 1922--23 GHEORGHE BRATU „ „ „ 1923--24 „ 1924--25 GHEORGHE SPACU „ „ „ 1925--26 IOAN GRINŢESCU „ „ „ 1926--27 IOAN A.A) DECANATUL. 1935). 1919--20. Decan: V. ALEXANDRU BORZA (dela 1 Nov. 1933--34. MERUŢIU (până la 3l Oct. Ajutor-Secretar: Emil Deva. Personalul Decanatului. DIMITRIE CĂLUGĂREANU în anul univ. Pedel: Vasile Chiorean. 1920--21 ADRIAN OSTROGOVICH „ „ „ 1921--22. 1. (licenţiat în Mate­ . STANCIU (dela 1 Nov. 1935). 1934--35 2. Secretar: Dumitru iGonstantinescu matici). 1935). Papp.

Doctor în ma­ tematici. Cluj / Central University Library Cluj de Ofiţer. Conferenţiar la 1 Nov. al Societăţii Unione mat. agregat la 15 Sept. Coroana României în grad de Coman­ dor. al Muzeului Botanic şi al Gradinei Botanice din Cluj. născut la 31 Martie 1884. Abramescu Nicolae. al „Societăţii Transilvane de Ştiinţe Naturale" din Si­ biu. al Societăţii „Gazeta matematică". Membru corespondent al „Societăţii Botanice Cehoslo­ vace". Preşedinte al Comitetului de Cen­ zori pentru Căminuri. născut în anul 1882. 1920—21. Numit în învăţământ în Nov. al Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti. Decan al Facultăţii de ştiinţe în 1930—31 şi prodecan în anul 1931—32. Directorul Institutului de Botanică sistematică. „Astra" şi a „Ateneului Român" din Bucu­ reşti. 1921 prof. Profesor titular la catedra de Algebră superioară. licenţiat în teologie. al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Personala! didactic. Prodecan în 1919—20. Membru extern al „Societăţii pentru Fauna şi Flora Fen1 4 AHTJAKTJL 1 9 3 5 / 3 6 15 . 2. în Alba Iulia. germane. Decan în 1935—36. ' 3. al Socetâţii Gazeta Matematică Bucureşti. Membru al Societăţii de matematici din Franţa şi al Societăţii Astrono­ mice din Franţa. Referent la Zentralblatt fiir Mathematik Germania. Profesori titulari: 1. Angheluţă Theodor. 1919. titular la 15 Martie 1926. al Soc. de ştiinţe din Cluj. 1904. BCU Coroana României în gradul Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa I. Borza Alexandru.3. Suplineşte catedra de Teoria funcţiilor dela 1 Ianuarie 1930. Membru în secţiunea ştiinţifică a Asoc. italiana. Membru al Societăţii matematice şi al Societăţii Astronomice din Franţa. al Societăţii mat. Profesor titular la catedra de Geometrie Descriptivă infinitezimală. al Socie­ tăţii Circolo Matematico di Palermo Italia. Doctor în Ştiinţele Matematice. Protopop onorar. Doctor în ştiinţele naturale. în Târgovişte. născut în anul 1887. Membru al Societăţii române de ştiinţe din Bucureşti.

jud. Ofiţer al Coroanei României. 5. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. 1931. Răsplata Muncii p. de Ştiinţe din Bucureşti. Profesor titular de Astronomie şi direc­ torul Observatorului Astronomic. IV.226 nică" din Helsingfors. Ilfov. Membru al Societăţilor de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. Nu- v . Mare Ofiţer al Coroanei României. Fost secretar general al Ministe­ rului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor în timpul dela 1. Italia. Societe Astronomique de France. 1922—23. I. Răsplata Muncii pentru biserică cl. Gazeta Matematică din Bucu­ reşti. Neamţ. Soc. în Bu­ cureşti. Piu al IX-lea. Cavaler al Le­ giunii de Onoare din Franţa. 6. . de Geografie. al Soc. Director al Biuroului ei Ştiinţific şi pre­ şedinte al Comisiunii pentru Ardeal. Societâ Astronomica Italiana din Milano şi Circolo Matematico di Palermo. I . Profesor suplinitor Ia Ca­ tedra de Calcul diferenţial şi integral. născut la 28 Februarie 1880. Membru activ al Acade­ miei de Ştiinţe din România. Soc. Mare Ofiţer al Stelei României. Membru în Comisiunea Mo­ numentelor Naturii. Doctor în Ştiinţele Matematice dela Fa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cultatea de Ştiinţe din Paris şi fost Astronom Adjoint la Ob­ servatorul din Paris. născut la 1 Martie 1876 în Iaşi. Doctor în ştiinţe naturale. reg. VI. Grădinescu Aristide. Directorul Institutului de Fizică generală experi­ mentală. al Soc. 1924—25 şi 1929-30. Botanice din Franţa. Profesor agregat dela 1 Nov. al Soc. Meritul Cultural pentru Ştiinţă. 1929—20. Membru onorar al Societăţii de Horticultura din Româ­ nia şi preşedinte al filialei Cluj. Societe Mathematique de France. rom. con­ strucţii şcolare cl. Naturaliştilor din Româ­ nia. Comandor cu stea al Ord.jud. Prodecan în 1921—22. Crucea comemorativă a mare­ lui război cu bareta Mărăşeşti. cavaler cl. Doctor în ştiinţele fizice. născut la 25 Februarie 1881. Numit profesor de liceu la 15 Decembrie 1909. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. II. A. Ordinul Ferdinand I. Bratu Gheorghe. Dima. Membru al Societăţilor următoare: Societatea de Ştiinţe din Cluj. în comuna Girov. I. Numit asistent la Institutul de Fiziologie" din Bucureşti la 1 Noembrie 1905. Preşedintele grupului românesc din Uniunea Geobotanică a Carpaţilor. Decan în 1923—24. I. şi Vulturul României în gradul de Cavaler. Gheorghe. 4. 1919. titular dela 1923 la catedra de Fizică generală experimentală.

I. Asistent la Institutul "Botanic al aceleaşi Universităţi (1897—T898). helvetice de Şf. Doctor în Şt. născut la 13 Ianuarie 1874. Cru•cea Meritului Sanitar. Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris. Deutsche Botanische "Gesellschalt din Berlin. Membru al Reuniunii Române de Biologie. Cluj cent de Botanică la Cluj / Central University Library din Geneva de­ l a 14 Mâi 1903. Membru titular al Academiei de Ştiinţe. I. 7. Dumitru. Membru al "Soc. Do­ BCU Facult. titular dela 3 Apri­ l i e 1931 la. 8. Fost decan în anul 1925—26. Premiat*de Universitatea din Bucureşti cu premiul Hille.catedrale Fiziologie generală (animală). medalia „Bărbăţie şi Cre­ dinţă" cl. Ionescu V. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. de Ştiinţe a Univ. Direc­ torul Institutului-de Fiziologie generală. sec­ ţia Cluj. Profesor agregat de Mecanică Raţională dela 15 Mai 1931. secţia Bucureşti şi Cluj. Decoraţii: Medalia jubilară Carol I. Numiţi profesor agregat la 4 "Sept. Naturaliştilor 'din România. .227 imit profesor agregatЛа: 10 Feoruarie 1928. de Ştiinţe din Paris. Naturale şi al Soc. I. Membru al Soc. Numit prin concurs profesor de Botanică cu titlul provizor la Şcoala centrală de Agricultură dela Herăs­ trău (Bucureşti. în Bucu­ reşti. 1919 şi apoi profesor titular de Botanică generală (Ana­ tomie şi fiziologie vegetală) la Universitatea din Cluj. Membru al Societă­ ţii Regale române'de Geografie şi al Societăţii Naturaliştilor -din Bucureşti. în Broşteni—Neamţ. Grinţeseu Ioan. Direc­ torul Institutului de Botanica generală. Preşedinte al Societăţi de Endocrinologie. 11 Mai 1911). prodecan în anul 1926—27. Membru în! Comitetul "Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Gy­ necologie şi Obstetrică din Cluj. Medalia Jubilară Carol I. Membru al Reuniunii româ­ ne de Biologie. Cavaler al Coroanei României. Membru al Soc. Crucea comemorativă de războiu (i916—1918) şi „Răsplata Muncii" pentru 25 de ani în serviciul Statului. Premiat de Academia Română cu premiul Adamachi. Născut la 14 Maiu 1901. Doctor în ştiinţele Matematice dela Fac. naturale (1902) şi Diplomat în Farmacie dela Universitatea din Geneva (1898). Membru la „Societe de Chimie-biologiaue" din Paris. Bărbăţie şi Credinţă cl. însărcinat cu organizarea laboratorului de Biologie al Casei Şcoalelor din Bucureşti (1913). The International "Faculty of Sciences din Londra. Crucea comemorativă a Războiului 1916—19if8.

I..25 Octomvrie 1871. numit la 29) ia­ nuarie 1920. fost Inspector general. Doctor în Geografie. Răsplata Muncii pentru învăţământ «•L I. Maior Augustin. şi al şcoalelor Comerciale. Societatea de ştiinţe din Bucureşti. Fost Decan şi Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe. Bărbăţie şi Credinţă cl. С1ш\ Societatea „Ga­ zeta Matematică": 9. Ofiţer „Steaua României". Membru în Comitetul Soc. Cluj. Societe mathematique de France. Medalia jubilară Carol I. 19l9. în Reghinul-Săsesc. a Inginerilor din România. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. Doctor în matematici. Pro­ fesor titular de Fizică teoretică şi aplicată. născut la 21 August 1882. născut la 13. fost Inspector al şcoalelor particulare. I. Societatea de ştiinţe din. Co­ roana României în grad de Comandor. studii fizico-matematice. Stanislas" cu spade. Directorul Institutului de geografie. Cavaler „Coroana României" cu spade. fost Preşedinte al comisiunii de verificarea titlu­ rilor şi drepturilor profesorilor secundari din Ardeal. Fost Director central la P. jud. născut la 3' Ianuarie 1881.228 Profesor titular dela Г M i e 1934. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. . de Ştiinţe din Cluj. Suplineşte şi catedra de Geografie generală. Inginer. jud Năsăud. 11. Răs­ BCU Cluj / Central University Library Cluj plata muncii pentru învăţământ cl. Mureş. I. Membru al' societăţilor: Association des Anciens eleves de l'Ecole Normale Superieure. Avântul Ţării 1913. T. Cavaler al Coroanei României. al înv. Fost Secretar General al Ministerului Cultelor şi Artelor. Comandor al Coroanei României. Membru în Co­ mitetul Societăţii Regale Române de Geografie.. Profesional. Profesor titular de geografie fizică şi descriptiva. Reg. fost Membru în Consiliul General al Ins­ trucţiunii. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. (străine). Române de Geografie. în Năsăud. Meruţia Vasile. Membru al Soc. „St. Prodecan din 1932— 33. 1ида Gheorghe. Profesor titular al Catedrei de Matematici generale. Decan în 1931—32. T. Crucea comemorativă a Răz­ boiului 1916—19ц8. în Bra^ şov. Răsplata muncii pen­ tru învăţământ cl. Gen. Fost director al liceului din Tulcea. numit lfr 1 Noembrie 1923. Numit profesor agregat la 1 Oct. 10. Membru al Soc.

Membru coresp. J4umit conferenţiar de Chimie Generală cu începerea anului şcolar 1908—1909. Lineenne din Xyon. numit la 1 Oct. Istrati. geol. Membru şi vicepreşedinte âl Soc. înaintat Şef de lucrări la 1 No­ embrie 1899 la acelaş Laborator de Chimie organică al Fac. Geol. Membru al Soc. . Oslrogovićh Adrian. Februa­ rie 1907 (primul examen de Docenţă în chimie din ţară). N . de Ştiinţe din Cluj. Italia. născut . Membru al Soc. Ofiţer „Corona d'Italia". Asistent la Laboratorul de Chimie Generală -al aceleaşi Universităţi dela 1 Noembrie 1894 până la 31 Mar­ tie 1898 când a trecut ca Asistent la Laboratorul Se Chimie organică al Universităţii din Bucureşti. Doctor în chimie (30 Octomvrie 1893) şi diplo­ mat în Farmacie (Noembrie 1895) dela Universitatea din Flo­ renţa (Italia). de France). Răsplata Muncii pentru învăţământ ćl. . născut la 18 Noembrie 1876. ) şi In iCbmitetul de conducere Krassin. Numit profesor titular de Geologie şi Paleontologie la 1 Oct. Dr. Ingine­ rilor şi Tećrmićienilor sffin Industria îiriiriieră xlin România. Profesor titular de chimie generală la Univ. reales pe anul şcolar 1922—23. Membru al Soc. Library şi chimie industrială şiCluj / Central University precumCluj al Societă­ ţii de chimie din Franţa (Paris). Decanul Facultăţii de Ştiinţe în anul 1921—22. J.ш 12. Regale "Române de Geografie. Medalia jubilară „Carol I " . Membru geolog colaborator şi fost director şi geolog şef al Institutului Creologic al Tlmâniei. iîn comuna Voiteşti-Gorj. 13. Comandor al iCIoroanei României. geologice Române din Bucureşti. Membru al Societăţii italiene de chimie (Roma). Papescu-Voiteşti Ioan. ~Naturâliştilor din Bucureşti. fiind chemat de re­ gretatul Prof.6 August 1870.la 1. de Beljjique. Cluj. al Societăţii italiene de BCU aplicată (Milano). Fost membru în Cornisiunea Medico-legală din Bucureşti. fost vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe şi al Reuniunei Inologice din Bucureşti. în Lecce. Membru al Societăţii geologice fran­ ceze (Soc. I. 1919. Director al Institului de chimie şi al Laboralorului de chimie generală. de Ştiinţe din Bucureşti. al Soc.'Membru âl "Soc. 1919. Director al Institutului de Ge­ ologie şi Paleontologie. Numit Conferenţiar definitiv la 1 Aprilie J912. Membru al Asoc. Mem­ bru în Internationaler Bohrtechniker Verband ( I . B. Membru alSoc. Fost decan în anul 1928—29. Docent în Chimia organică. „Geologische Cresellscaft "in Wien". Vicepreşedinte al Societăţii •dt Ştiinţe din Cluj.

S. Meritul In­ dustrial cl. Preşedinte (1910). născut la 15L Noembrie 1868Ла Iaşi. Comandor al Legiunei de Onoare Franţa. I. Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Library Cluj Senatorul. Emil. Profesor titular de Biologie şi Directorul Institutului de Speologie (1 Mai 1920). „Biospeologica. născut la 26 Noembrie 1884'la Bucu­ reşti.. Universităţii din Cluj (1922—1926). I. Paris". Comandor al însemnului pen­ tru Merit. Naturalistul expediţiei. Ćtudes sur l'Histoire natureile du Domaine souterrain Paris şi Cluj" şi „Lucrările Institutu­ lui de Speologie din Cluj' . fost consulent tehnic al Minis­ terului Armatei. membru de onoare al Soc. Fost Direc­ tor ştiinţific al laboratorului de cercetări al Direcţiei Gazelor în Ministerul Armatei. 15. Direc­ torul revistelor '„Archives de Zoologie experimentale et ge­ nerale Paris". etc. olandeze. al. Subdirectorul laboratorului Arago. Corespondent-al: Institutului in­ ternaţional de colaboraţie intelectuală (Soc. . de' Chimie din România secţ. Dr. anexa Sorbonei din Paris (1900—1920). Doctor în ştiinţele naturaie (Paris 1896). al Societede Speologie. OL No. „Coroana Belgiei"" în grad de ofiţer. American Asocîatîon of'PetroleumigeoldgistšColaborator la Revue de geologie et des Sciences Gonnexes. (1929-^30). Co­ roana României în grad de mare Cruce. r . Universităţii. Mare Cruce al Stelei' Române. organizator şi fost Director ştiinţific al Institutului Chimic Militar. Comandor al Stelei Române. Licenţiat în drept (Paris 1889). 1929). Naţiunilor). Medalia jubilară „Carol I". membru alî Comisiunil manumente*lor naturii. Preşedinte" al Soc. 14. Chimice franceze."238 Membru al Soc. Războiul 1913 şi 1916—1918. Preşedintele Comisiei ser­ bărilor din Octombrie 1930. Racoviţă G. Dan. Preşedintele Academiei Române (1927— BCU Cluj / Central University din . antartice belgiene S.Quj. Prorector în 1930—31. membru protecator al Frăţiei-Muntene Cluj. Rădulescu. Bene Merente Cl. Rector. Ofiţer al Coroanei României. Pro­ fesor titular de Chimie Fizicală şi Electrochimie. germane. Г. Magna cum laude al' Universităţii din Berlin.da onoare al-„Societe Zoologique de France. Preşedinte . membru al Soc. Membru fondator al Turing Clubului României secţia Bucureşti şi Cluj. Cluj. Carpatine Transilvane. Director al Laboratorului de Chimie Fizi­ cală şi Electrochimie al Universităţii. etc. Paris". Răsplata Muncii cl. Belgica 1897—99). 289—1932). (Mon.

Membru al Academiei Internaţionale de Is­ toria Ştiinţelor (Paris) şi al Academiei Masaryk (Praga). Directorul Institutului Zoologic. Co­ respondent la „Societas Scientiarum Varsoviensis" şi la So­ ciete Royale des Sciences de Liege". Aso­ ciaţia franceză pentru înaintarea ştiinţelor. Polonia Restituta. Profesor titular de Zoologie şi Anatomie Comparată. 25 ani de serviciu. Polonia. p. Ioan. Severin 1932). Reg. 17. Secretarul re­ vistei Mathematica. născut în Noembrie 1879. BCU Cluj / Central onoare al Congresului Mate­ Preşedinte de University Library Cluj maticienilor Polonezi (1931). Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. al Soc. I. 1893. Vicepreşedinte (1929) al Soc. Cavaler al ord. de Ştiinţe din Cluj. de Geografie. I. Membru al Ate­ neului Român. Matematici din Ro­ mânia. primul (cu media zece) la examenul de capacitate de prof. Doctor în matematici şi licenţiat în filosofie. Membru în iGomitetul aso­ ciaţiei Prietenii gândirei şi artei franceze. Membru conferenţiar sau de onoare al Univ. 16. numit în Noembrie 1919. Soc. prodecan în 1927—28. al Casei Luminei din Severin. Române de ştiinţe din Bucureşti. Membru de onoare al Socie­ tăţii Matematice din Belgia şi al Societăţii de Geografie din Lima (Peru). Secretar general şi organizator al congreselor mate­ maticienilor români (Cluj 1929. Circolo matematico di Palermo. Mem­ bri. Fost deputat (1931—32). libere din Craiova şi Ploeşti. la T. Comandor al ord. Fost decan în anul 1926—27. Membru al Secţiunilor ştiinţifice al „As­ trei". Răsplata Muncii cl. Scriban A. Doctor în ştiinţele naturale. secundar. al Ateneului Câmpia şi al Prietenilor Poloniei. politecnică ro­ mână. ştiin­ ţifică Timişoara. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. al Tinerimei Române şi Ateneului N. Soc. History of Science Society. Legîon . Asociaţia istorici­ lor români.231 Premiat cu diverse premii şi stipendii internaţionale pen­ tru activitatea ştiinţifică în specialitate. Rom. născut la 3 Dec. Colaborator de onoare la Revista de Ciencias a Universităţii din Lima (Peru). Soc. Franţa. Laureat al Academiei de Ştiinţe din Paris şi al Academiei Române. In învăţământ din 1916. română de filosofie. Soc. astronomică din Franţa. Soc. Membru al urmă­ toarelor societăţi ştiinţifice: Societăţile matematice din Ro­ mânia. Iorga din Bucureşti. Sergescu Petre. Preşedinte (l929) al Soc. Profesor titular de geometrie analitică deTa 1 Aprilie 1931. Severin. în Iaşi. Gazeta Matematică.

Prof. Bărbăţie şi credinţă. 1919. Doctor în Ştiinţe şi în Medicină. 21. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. II Meritul Cultural. Vi­ cepreşedinte al „Societăţii de chimie din România". I. Petrografie. Ioan.. Membru corespondent al Academiei de şti­ inţe din România. de Mineralogie.232 d'honneur. Doctor în chimie. în Iaşi. Membru al Societăţii chimice din Berlin. numit profesor agregat la 1 Nov. Rene Gabriel Jeannel. Membru al So­ cietăţii de chimie din Paris şi al Socetăţii de Chimie Ame­ ricane din Washington. Ca­ valer al ord. Prodecan în 1923—24. Director al Inst. Membru al Societăţii de chimie germane. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. 19. în Bucureşti. Rector în 1925—26. Maestru de Con­ ferinţe la Toulouse. Franţa. născut la 28 Octombrie 1884. născut la 23 Februarie 1892. Profesor titular de biologie (1920—1931) şi Subdirector al Institutului de Speologie din Cluj (i920— . Mem­ bru al SocietăţiiBCU ştiinţe din Cluj. Răsplata Muncii pentru 25 ani de serviciu şi alte ordine. Preşedinte al secţiei ştiinţifice a „Astrei" Sibiu. Fost Susecretar de Stat la Ministerul Agriculturii. Făgăraş. titular de chimie anorganică şi analitică dela 1923. Vicepreşedinte al Societăţii de chi­ mie din Bucureşti. numit prof. Spacu Gheorghe. Membru al Societăţii de chimie din Franţa. pentru ştiinţă. Comandor al Coroane Române. Profesor agregat la catedra de chimie organică dela 23 Noembrie 1927. Membru al Asoc. 18. Prorector 1926—27. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. 20. Cavaler cl. Secre­ tar general al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Steaua României. născut la 22 Martie 1879 în Pa­ ris. Doctor în chimie. în Viştea de jos. Inginerilor şi tehnicieni­ lor din Industria minieră din România. 1919. Minera­ de Cluj / Central University Library Cluj logilor germani. Tănăsescu I. Membru al Soc. Decan în 1924—25. Prifesor titular dela 1 Ianuarie 1931. născut la 5 Decembrie 1883. Doctor în Ştiinţele naturale. Membru al Academiei Române. Stanciu Victor. I. Crucea comemorativă a războiului 1916— 19i8. Director al Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică. agregat la 1 Sept. Profesor Titular de Mineralogie şi Petrogjraiie. Profesori de onoare.

Membru al Ateneului Ro­ mân din Bucureşti. 26. Pierrc A./ Central University Library Cluj şi Franţa. Ofiţer al Stelei României. asociat misiunei Muzeului de istorie naturală din Paris (1930—31). No. Italia şi Franţa. 1920 Basel (Elveţia). apoi numit Profe­ sor de Entomologie la „Musee naţional d'Histoire naturelle" din Paris. Fost preşedinte al Adunărei Deputaţi­ lor. Decoraţii: Marea cruce cu cordon a ord. Director al Semina­ rului de matematici. în Nordul Saharei (1929). Născut la 5 Septembrie 1891. Doctor în ştiinţe. etc. Legiunea de onoare. 22. etc. 1927. Fost preşedinte al Consiliului Permanent al Instrucţiunei Publice. V. Insărcin. VI. Min. în crauna Saint Cloud (Franţa). Membru al Academiei Române. MembruBCU Soc. Coroana României. Regiunea fluviului Omo (Abi­ sinia) şi Vulcanului Elgon. Expediţii ştiinţifice: In regiunea Nilului supe­ rior (1921—4922). Profesor agregat la Universitatea din Paris. 1922. însărcinat cu crearea unui Vivariu. 1735. al Cluj Matematice din România Membru al Soc. . Misiunea oficială hydroIrîologică în Africa centrală. Ofiţer al ord. Născut în 1873. Membru corespondent al Academiei Române. Chappuis. 28. Doctor honoris causa al Universităţei din Varşovia. în Vestul Africei (Sahara. Jugoslavia. Profesor la Şcoala Politehnică din Bucureşti. ştiinţi­ fice: Exploraţii speologice anuale în România. Ofiţer al Legiunei de onoare. etc. No. Membru în Comisiunea permanentă a congreselor internaţionale de Entomologie. Profesor de Analiză superioară. Profesor titular de Teoria Funcţiunilor la Universitatea din Bucureşti. Comandor al ord. Răs­ plata Muncii pentru învăţământ cl. numit la 1. Volta. Membru al „Societas Scientiarum Varsoviensis". de Ştiinţe din Cluj.233 1927). Subdirectorul Institutului de Speologie. Annales du Muieum (Zoologie) „Revue Francaise d Entomologie. Doctor honoris causa al Universităţii din Madrid. Directorul Revistelor: l'Abeille. Instr. Câte dTvoire). I. pentru Merit. Adjunct: 23. XII. 17863. Conferenţiar angajat cu contract Rect. Pompeiu Dimitrie. Doctor în mate­ matici.

25. pentru anul 1929—30. 26. al Soc. CoroanaCluj României cu BCU Cluj / Central University Library spade şi cu panglică de „Virtutea Militară". al Soc. Doctor în Fizică dela Sorbona în 1925. însărcinat şi cu pre­ darea. Ianuarie 1926. 1930—1931 cu predarea cursului de Chimie Anorganică cu studenţii anului preparator secţia Chi­ mie şi Fizico-chimice. a Societăţii de Chimie din Bucureşti şi a Societăţii de Chimie din Paris. născut la Iaşi la 16 Iulie 1902. însărcinat cu conferinţa de Analiză matematică în anii 1932—33 şi 1933—34. Asistent la Institutul pentru în­ văţământul Matematicei. Membru al So- . 'iRomâne de Fizică. Călugăreanu. Intrată în învăţământ în 1919 ca asistentă la Uni­ versitatea din Iaşi. Gheorghe Atanasiu. născută în anul 1894 în comuna Iaşi. Docenţă dela Universitatea din Cluj în 1930. în comu­ na Iaşi. Doctor în matematici din Paris. Conferenţiară definitivă la 1931. 24. însărcinat cu predarea Termodinamicei.234 Conferenţiari. Docent în specialitatea „Teo­ ria funcţiilor" dela Universitatea din Bucureşti. Membru corespondent aî Academiei de Ştiinţe din România. Conferenţiar provi­ zoriu de Analiză Matematică din 1 Dec. născut la 13 Dec. Membru al Soc. George D. 1893. ca asistent la Uni­ versitatea din Bucureşti. Conferenţiar definitiv în 1930. Do­ cent la Universitatea din Cluj în 1929. Şef de lucrări la Universitatea din Cluj. Membră a Societăţii de ştiinţe din Cluj. de Ştiinţe din Cluj. Raluca Ripan-Tilici. la rangul de Catredă de „Fizică Moleculară". Doctor în Chimie dela Universitatea din Cluj în 1922. docenţa trans­ ferată la Univ. 1935 Consiliul Facultăţii şi Senatului Universitar au propus ridicarea conferinţei ce deţine. 1920. 1934.. Examen de capacitate! pentru profesori secundari. In Dec. Bursier prin concurs al Casei Şcoa­ lelor pentru studii în străinătate. Intrat în învăţământ în 1919. Cluj în 1932. Şef de lucrări la Universitatea din Bucureşti. Franceze de Fizică. Con­ ferenţiară suplinitoare de Chimie Analitică la Universitatea din Cluj. a cursului de Fizică Generală pentru studenţii naturalişti. Conferenţiară provizorie de Chimie Alimentară la Universitatea din Cluj în 1926. însărcinată pentru anii 1929—1930. Conferenţiar provizor de Fizică la Universitatea din Cluj.

Bucevschi Silvia (R). 2. 3. mem­ bru în gruparea „Gând Românesc". de Ştiinţe din Cluj.ogj Ioan. Chimie suficient Fizico-Chimie suficient Geogr. Bucerdea vinoasă. Docenţi. Membru pe viaţă al Astrei. 5. Crăciunescu Elena ( R ) Drăgulescu Coriolan ( R ) Meruţiu Radu ( R ) Simonescu Tuliu ( R ) Vancea Marin ( R ) Voichescu Petre (R): Chimie foarte bine Chimie cu distincţie Geografie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine 5. jud. 3. 7. Docent în specialitatea Geografiei botanice. Soc. Naturale bine . Lista doctorilor promovaţi*) 1. Membru corespon­ dent al Academiei de Ştiinţe din România. 5. Secretar al Grupului Românesc. Florica ( R ) Bugariui Hortenzia (JR). preşedintele cercului Botanic dela această societate. de Ştiinţe din Bucureşti şi al Societăţei matematice Franceze. Membru al Soc.235 cietăţei de Ştiinţe din Cluj. Doctor în ştiinţe na­ turale. membru activ şi secretar al Secţiei Ştiinţelor naturale. Emil Pop. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. Banciu Axente Sever (R)i Barabas Bela (M) Bică. Boldor Iulian: (R)» Bodr. 6. Istorie suficient Şt. Membru al Uniunii Geobotanice a Carpaţilor. 4. Cavaler al Coroanei Româ­ niei. List» HeenţîaţHor *) 1. Naturale bine Chimie suficient Geogr. Alba. Istorie bine Şt. 6. Membru al Asociaţiei In­ ternaţionale pentru Studiul Cuaternarului. Licenţiat în teologie. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. 2. (M)* * ) Swtif* şi nota. 4. născut Ia 13 Aprilie 1897 în com.

Feier E. Păunescu Ioan ( R ) Matematici suficient 38. Ioan ( R ) Şt. Istorie foarte bine 34. Matis Edith (M) Matematici suficient 27. Ciocă A. Pinter Ludovic (M) Geogr. Naturale foarte bine tescu ( R ) Geogr. Man Alisa ( R ) Geogr. Istorie suficient 26. Şt. Istorie bine 13. Dinu Margareta ( R ) Geogr. Ana ( R ) Geogr. Istorie foarte bine 16. Laţiu Doina n. Istorie bine 39. bine 9. Lula Olivia ( R ) Cluj / Central University Librarybine BCU Geogr. Damian Alexandru ( R ) Geogr. Nat. bine 17. Negruţiu Cornelia ( R ) Geogr. Dumitrescu Atena ( R ) Şt. Istorie Cluj 25. Chimice suficient 42. Rohrer Carol (M) Fiz. Fleischer Mihail (G) Geogr. Reichert Ludovic ( R ) Şt. Naturale. Istorie bine 21. Cotoi Măria ( R ) Geogr. Panaitescu Elena ( R ) Geogr. Nat. Roşu Emil Honoriu ( R ) Geogr. Naturale foarte bine 40. Istorie foarte bine 12. Pop G. Zoe ( R ) Geogr. Drăgulescu Livia ( R ) Geogr. Smădescu Adalghiza ( R ) . Chis Gheorghe ( R ) Geogr. Naturale bine 15. Matern. Bolnar Ştefan (M) Chimie bine 29. Magyar Elisabeta ( R ) Şt. Leber Margareta (M) 24. foarte bine 31. Pălăgeşiu Măria ( R ) Matematici suficient 33. Suciu Romul ( R ) Matematici foarte bine 44. Istorie suficient 43. Sasu S. Stan Aurelian ( R ) Geogr. Măria ( R ) Chimie cu distincţie 35. Istorie suficient 46. 41. Istorie bine 15. Fabius Dorina ( R ) Geogr. Istorie bine 20. Komlosi Andrei (M) Geogr. foarte bine 37. Moga Valeriu ( R ) Geogr. Matemat. Pop Augustin ( R ) Geogr. Istorie bine 36. BonŞt. Istorie bine 22. Forro Ecaterina (M)/ Matematici bine 18.236 Fiz. Popescu Măria ( R ) Geogr. Istorie bine 28. Şt. Matematici foarte bine 8. Istorie bine 30. Istorie bine 14. Istorie bine 32. Sumi Adalbert (M) Geogr. Naturale foarte bine 11. Hetco Irina ( R ) Geogr. Herbst Constantin ( R ) Geogr. Istorie bine 10. suficient. Naturale bine 19. Kovacs Amalia (M) Matematici foarte bine 23.

Şt. Istorie bine Trenca Minerva ( R ) Şt. foarte bine Veza Samson ( R ) Matematici bine Velea Mihail (R) Geogr. 50. Şt. Nat. Szantay Elisabeta (M) Geogr. 53. Naturale foarte bine Todor Ioan ( R ) Geogr. Şt. 57. 49. 52. Istorie foarte bine Weber Fr. 51. Istorie foarte bine Tănase Viorica ( R ) Şt. Nat. suficient Ţegean Măria ( R ) Geogr. Istorie foarte bine Târziu Ana ( R ) Geogr. Naturale foarte bine Matematici suficient Toth Alexandru (M) Geogr. bine Geogr. 58. 56. 48. Nat. Naturale foarte bine Triîu Silvia ( R ) Târnăveanu Magdalena (R) Şt.237 47. 55. Ioan (G) BCU Cluj / Central University Library Cluj . 54.

Juga Algebra superioară Prof. University Library Cluj BCU Cluj / Central Conferenţiar: G. gratuit: G. gratuit: N. 1. gratuit: Th. de Anal. 4. Călugăreanu Conf. titular: Th. Paris) Prof. titular: D. Cuş 1 3. Radu Bădescu Mariana Abramescu Pop Ioan Pipaş 2. Director Astronom Preparator Secretar bibliotecar Prof. Director onorific Director* Asistent Secretar Laborant Prof. Armeanca Gh. Th. Observatorul astronomic. Bratu Analiza matematică Prof. Tiberiu Popoviciu Servitor Gh. titular: P. 9. 10. Catedre şi conferinţe. şi Mecanică Supl. Avrămuţiu Gh. Seminarul de matcmatiei. Abramescu Geometria descriptivă Prof. a) Secţiunea ştiinţelor niatimaUcc. Chiş . P. Gh. Angheluţă Teoria funcţiunilor iGonf. titular: G. Institutul pentru învăţământul matematicei. Director Prof. 5. 6. D. Matematici generale Prof. Angheluţă Prof. Angheluţă Asistent Dr. titular: G. Pompeiu Dr. 8. Montei (Sorbona. Abramescu 1. Sergescu Geometria analitică Supl. 7. 2. 3. Ionescu Mecanica raţională Supl. V. de Analiză matern. Bratu I. Bratu Astronomia Prof. titular: N.B) ACTIVITATEA DIDACTICA.

Naneş. expediţie. politecnice Timişoara. Singh (Lucknow. prof. Teodor eseu. V . până în Iulie 1936. a făcut două lecţiuni despre geometria proectivă diferenţială. Juga. Dl prof. A. dânsul a fost ajutat de Dl Tib. Seminarul de matematici a luat o parte foarte activă la organizarea adunărei academiei internaţionale de istoria ştiinţelor. Greenwood (London). etc. Dl prof. b) Publicaţiile Seminarului de Matematici. prof. IX şi XI sunt: A. A. Dl prof. Pentru corecturi. Reymond. Bompiani. care a avut loc în România cu ocazia celei de a noua adunări generale a Comitetului Internaţional al Ştiinţe­ lor Istorice. Cluj. Nicolescu. Cracovia. să ia cuvântul profesorii străini: A. Marseille. prof. Mieii (Roma). In Mai 1936. Seminarul de Matematici a ascultat lecţiunile a trei profesori străluciţi din străinătate in­ vitaţi de noi. Versailles. Bucureşti.) a fost făcută în modj gratuit de prof. E. A. fost rector al uni­ versităţei din Lausanne. Frechet. la Voi. prof. de la Sorbona. univ. de la Universitatea din Roma. Colaboratori noui. G. Th. P. XI (17 coaie). R. univ. Fr. a făcut două lecţiuni despre Geo­ metria integrală. univ. Reymond (Lausanne). Dive.239 1. univ. De asemeni a tipărit. Seminarul de matematici. In Noembrie 1935. contabilitate. Varşo­ via. a) In anul şcolar 1935—36. corecturi. primele zece coaie din volumul XII. Această adunare a făcut ca. prof. Ca şi în anii trecuţi. Messina. . toată munca cerută] de publicarea revistei Mathematica (corespondenţă. W. Al. P. C. în sălile seminarului BCU Cluj / Central University Library Cluj de matematici din Cluj. C. A. Blaschke. G. Dna Şt. Popoviciu. Se află gata pentru tipar patru fascicule din colecţia proectată de Mono­ grafii Matematice. a făcut o lecţiune despre Ştiinţele oculte şi ştiinţele raţionale în antichitate. M. India). N. In Aprilie 1936. Ulrich (Praha). Nikodym. rectorul şc. Birkenmajer. Appert. Giurgiu. etc. Calapso. c) Revista Mathematica a tipărit complet şi distribuit vo­ lumele IX (21 coaie). fost rector al universităţei din Hamburg. Sergescu.

Prof. Publicaţiile univ. cu subiectele: cercetări recente în teoria ecuaţiilor algebrice şi Aspecte ale matema­ ticei modeme. din Peking. Popoviciu despre Axiomele numerelor reale. Popoviciu. Goursat şi J. 2. d) In cadrul Seminarului de Matematici. Q. ceea ce ridică numărul re­ vistelor venite în schimb la 82. Vetulani. 1 . la Jubileele profesorilor E. Institutul pentru învăţământul matematicei. Praga. Sergescu. de Kharkow. Sergescu a făcut acolo trei lecţiuni în Ianuarie 1936. Dela 1 Iulie i935 până la 1 Iulie 1936. Novac. Matematice din Calcutta. ca şi în anii trecuţi. Ser­ gescu. etc. de la Soc.. Peru. Invitat pentru a treia oară de Institutul des Hautes £tudes de Belgique din Bruxelles. două conferinţe ale Dlui T. ajutat de Dl Tib. R. Semina­ rul de Matematici a participat. la Paris. Intre schimburile noui cităm: C. a luat parte la jubileul de 40 de ani de apa­ riţie ai revistei Gazeta Matematică din Bucureşti. publicaţia facultăţei de ştiinţe din Lima. W. Netter.240 Hhebault. Wilno. univ. P. De asemeni. etc. Hadamard din Pa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj ris. a) A organizat. (Istoria Matematicei). Cracovia. prof. e) In ceea ce priveşte legăturile cu străinătatea. In Ianuarie 1936. b) Dl prof. Memoriile Soc. Le Mans. Angheluţă a organizat cursurile specialepentru toţi studenţii în matematici: 1. cursuri de matema­ tici elementare. prof. Intre conferinţele ţinute la acest seminar. prof­ il.. K. Mattem. dânsul a fost ales colaborator de onoare la Revista de Ciencias. univ. prin telegrame şi discursuri. Mathematica a ob­ ţinut 12 schimburi noui de reviste. Cracovia. în care s'a tratat toată materia din progra­ mele fostului liceu real. Wilkosz. univ. P. Dl prof. Dl prof. prof. Zygmund. F. Matematica! în antichitate. Dl prof. Sergescu a participat la Congresul de filosofie ştiinţifică din Septembrie 1935. Travaux Acad. a organizat un Seminar de axiomatică. P. Vescan. Toate sunt inventariate în biblioteca Seminarului de Matematici. inter­ venţiile Dlui V. ci­ tăm trei conferinţe ale dlui Tib. Th. P. Sciences Leningrad.

aparatul a fost montat şi echilibrat. Inginer N. (Geometrie Diferenţială).241 2. c) Sub conducerea Dlui prof. Geo­ metrie diferenţială. cu so­ luţiile lor. Bindea. Guţu. tot în mod gratuit. e) Asociaţia licenţiaţilor înUniversity Library Cluj BCU Cluj / Central matematici ai Universităţei din Cluj (Preşedinte conf. Solaş. au fost făcute. iar legăturile electrice extrem de compli­ cate. au fost lucrate în Atelierele Universităţii. Vescan. Acest aparat. s'au ţinut regulat şedinţele de Seminar Matematic în fiecare Marţi (6—7) şi Joi (5—7). neputând obţine fondurile ne­ cesare. Prof. Hidrodinamică. G.. Ionescu. Conf. din Paris. în mod gratuit. In şedinţele de Marţi s'au făcut expuneri de memorii sau teorii matematice moderne. W . Novac a făcut patru expuneri despre Teoria matricelor. propuse la Cluj. Czeke. Dl Prin. Bratu. 3. afină şi proiectivă. şi un telescop cu oglinda Couder de 50 cm. Călugăreanu) a publicat fasci­ colele 3 şi 4 de chestiuni de examen. Observatorul Astronomic din Cluj are Q lunetă ecuato­ rială cu obiectivul Zeiss de 20 cm. Th. locot. Moise. care au fost necesare pentru aceste operaţiuni. A. Au mai făcut expuneri Dnii T. etc. G. care e unicul telescop din ţara noastră. Dl V. G. E. Şedinţele de Joi au fost consacrate problemelor şi chestiunilor de pregătire în vederea examenelor de capacitate pentru profesorii secundari. ar fi trebuit să fie montat şi pus la punct de însuşi constructorul lui. ANUARUL 1935/36 16 . Dl Tib. şi cu cola­ borarea tuturor profesorilor şi asistenţilor. Angheluţă. Din cauza crizei financiare. Popoviciu a făcut două expuneri despre Diametrul Transfinit al Mulţimilor plane nemărginite. Călugăreanu. atât pentru mişcarea de orlogerie cât şi pentru mişcările diferenţiale în declinaţie şi ascensiune dreaptă. Câteva piese. V. de D. 3. Drele M. E. (Mecanica Raţională). Stan. d) Cercul Matematic al Societăţei de Ştiinţe din Cluj a ţinut regulat şedinţele în ultima Miercuri din fiecare lună. analog cu lunetele şi telescoapele din centrele mari astronomice din Europa. D. Drăguţ. O b s e r v a t o r u l astronomic. de Dl Inginer Al.

cu studenţii dela Mate­ matici. în tot cursul anului şcolar 1935—36. iar toate calculele necesare pentru catalogarea astrelor fotografiate se fac de noi la Cluj cu ajutorul Dlui I. Geometria Descriptivă cu anul I I . care a dat acolo cele mai bune înregistrări. Directorul Observatorului a lucrat şi în vara anului 1935 la Observatorul din Paris şi a adus în ţară un nou stoc de clişee. Clişeele fotografice sunt luate la Paris. De asemenea s'a instalat o miră pentru luneta meridiană. ItTicolae Abrameseu. Ar­ BCU meanca. In anul acesta s'a terminat calculele încă pentru 6 clişee. Fizico-Matematici şi Geografie. 2. pentru calculele în curs. cu anul I I . lecţiuni şi anume: Geometria elementară cu anul I. sporind astfel preciziunea pentru determinarea orei. La Observator s'a făcut regulat. S'a reparat şi pus în funcţionare la Observatorul din Bu­ cureşti seismograful nostru dela Cluj. Lucrări. Dintre cele 4 zone cu care e angajat Observatorul din Paris. . 1. Toate calculele se fac în dublu şi absolut separat. astronom. A făcut în mod efectiv în anul şcolar 1935—36 două sute două. lucrări practice de Astronomie. 33 de lecţiuni. cât şi la ecuatorial. Geometria analitică. s'a încredinţat Obser­ vatorului din Cluj zona + 20°. Observatorul colaborează la marea lucrare interna­ ţională: Harta fotografică a Cerului. atât la lu­ neta meridiană. Geo­ metria infinitezimală. 1. pentru a fi siguri de exactitatea rezultatelor obţinute. cu anul IV. ce se găsesc înregis­ trate pe 24 clişee. 45 de lecţiuni.242 Astfel s'a instalat în mod definitiv luneta şi telescopul ecuatorial pentru cercetările vizuale.000 de stele. 202. Programul cursurilor. Profesor titular de geometrie descirptivă şi infinitezimală. aşa că în anul trecut şi anul acesta sau făcut 12 clişee. 79 de lecţiuni. 45 lecţiuni. şiCluj / personalul ajutător unde trebue să cu Central University Library Cluj se determine poziţiile a 25.

şi anume 87 tde lecţiuni.243 ТЛ asistent Ћ. cu studenţii anilor I I I şi IV. "profesor titular de mecanică raţională. cu studenţii anului IV. 25 de şedinţe. 14 ore. Seminar de astronomie. Dl astronom I. Th. 1 oră curs şi 1 •oră seminar săptămânal. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. catedra a fost suplinită de Dl Tiberiu Popoviciu. O. Pentru intervalul de la 1 Noembrie 1935 până la 1 Febr. B . în mod efectiv. Şi anume: Mecamica Raţională. cu stu­ denţii anului I I . cu stu<fdenţii anului I I I . cursul de Algebră elementară. Fiind încă bolnav. '67 ore seminar: Hidrodinamica. Ioneecn. a reluat cursurile la 1 Februarie i936 şi a făcut până la sfârşitul anului. 4. 7 ore. Бааевси a completat aceste cursuri prin 56 de şedinţe de seminar şi anume: Geometrie analitică.studenţii în geografie. cu . Bădescu. D . 31 de şedinţe. Algebra superioară. Armeanca a făcut: Trfgonometria. A făcut în mod efectiv 180 (una sută opt zeci) de ore de »curs şi seminar. Analiza Matematică. 36 lecţiuni. Prdfesor titular de astronomie. 51 ore. Dsa a făcut în acest timp 78 de ore de curs. A făcut următoarele cursuri: Astronomia. 97 . 1936. a fost făcut de Dl asistent R. cu studenţii anului I. şi anume: Alge­ bra elementară. pentru studenţii anului I. In fine. Cosmografia. anul I. . Bratn. Profesor titular de algebra superioară. cu anul I. Pe lângă aceasta. 2 ore de curs şi 3 ore de seminar săptămânal. Geometrie descriptivă. cu anul I I . Angheluţă. » . 71 -de ore de curs şi seminar. 17 ore. 80 (optzeci) Ae ore de curs de Algebră Superioară cu studenţii anului I I .ore curs. cu studenţii anului I I I .

120 de ore. 1 1 1 & Petre Sergescu. Catedra de fizică generală experimentală* Prof. generalei 1 A. Teoria funcţiunilor. 7 lecţiuni. cu studenţii anului I.. şi două)> de lecţiuni şi anume: Analiza Matematică. 58 de lecţiuni. cu studenţii anului IV. 4 lecţiuni. Petre Pogăngeanu. 14 lecţiuni.. 39 lecţiuni. şedinţe de seminar. Is­ toria Matematică. 1.. titular.. Preparator: Gheorghe P. Nedelco. 37. G. b) Secţiunea ş t i i n ţ e l o r fizico. Directorul Institutului de Fizică Generală Experimentalăi Şef de lucrări: Augustin Roth. probleme cu studenţii I I . в . Şef de atelier: Carol Policek. 182 (una sută optzeci. Popoviciu a făcut 24 ore de curs de Analiză Matematică.."(Matematica în antichitate). Isto~ ria Matematicei. curs.. de ore de curs şi seminar şi anume: Matematici generale. Profesor.244' 5. fuga. A făcut în mod efectiv 118. Geometria analitică. Dl Tib. anul IV. A.» BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. cu studenţii anului I V » 58 de lecţiuni. cu. Dima. A făcut în mod efectiv. titular de matematici. Asistenţi: Hariton Ţintea.. ore. cu studenţii anului III. Călugâ-reanu Conferenţiar. 92. (una sută două zecii şi: nouă).de Analiză: Matematică". G. studenţii a *** lui II. făcut 129. de... Pe lângă aceasta. (una sută optsprezece) lec* ţiuni şi anume: Aritmetica. Curs special de Geometrie diferenţiată ]>roiec~ tivă.. Profesor titular de geometrie analitică. .

Vasile Hossu. afară de naturalişti. Mann Adalbert. my) şi din Snul IV (Vineri . Anul I. Mecanic: Ştefan Bodor. 2 ore de seminar şi conferinţe. după programul publicat în Anuarul 1933—34 (pag. fizico-matematici şi fizico-chimice. 2. Catedra de fizică teeretică şi aplicată.d. Servitori: Gheorghe Tnras. Prof. 3. con­ stând din: a) Teoria lucrărilor practice de laborator cu 36 ore efec­ tive de explicări. Directorul BCU Cluj / Central Fizică teoretică Cluj aplicată. Valeriu Novac. b) Lucrări practice de măsurări electrice: două serii a 20 de şedinţe de câte 3V2 ore cu studenţii din Anul I I I (Mier­ curi 3. S'a făcut în «mod efectiv un număr de $4 ore de curs şi de seminar. 4 ore de lucrări practice de atelier mecanic (un semestru). în fizicochimice. im ) şi anume: ? . 8 ore de îndrumări la ibacrările de laborator. Lucrări practice de laborator cu studenţii anului I I I -şi IV. Fizico-Matematici şi Fizico-Chhnice. 1. Institutului de University Library şi Şef de lucrări: Victor Marian. 4 ore de lucrări de laborator (un semestru). fn chimie. Anul III. în cari s'a tratat complect ma­ terialul Cursului de Electricitate şi . Curs ciclic de doi arii. Anul II. Maior. Agneta Kosa şi Toma Xosa.Magnetism. lucrări de laborator şi seminar pentra studenţii tuturor sec­ ţiilor.к 245 Custode ЂЉЂсЛесат: Elena 'Oros. Laboranţi: Arpad Pazsrnt. Asistenţi: Ioan Maxim. Servitoare: Veronica Mureşan. cu care s'au făcut numai 4 ore de lucrări practice săptămânal. secţiile: tizică. (de îndrumare): 4 «ore de curs pentru studenţii în ştiinţe naturale. secţiile: Fizică. -comun pentru studenţii anului I I I şi IV ai Facultăţii de Ştiinţe. în fizică şi fiiicomatematici. Mecanici: Ioan Oroian. Preparator: Teofil Vescan. 270). titular: A.

de fizică. Otto ricke. oscilograful. Curs de Istoria fizicei şi terminologie franceză şi ger­ mană cu studenţii anului preparator dela secţiile fizică şi fizico-matematici. pentru studenţii anului II Fi­ zică. Huyghens. Gazele radioactive. 317) s'au mai făcut trei lucrări de: Ele­ ctroliză. Newton.) In afară de lucrările menţionate în Anuarul din 1934—35 (pag. Lucrări practice de laborator efectuate cu studenţii îns matematici din anul I I I . S'au făcut în mod efectiv 32 ore de Curs. im cari s'a tratat următorul material (cu lecturi franceze şi ger­ mane din autorii mai importanţi): Fizica în antichitate. 3. J. Evul me­ diu. susceptibi­ litatea jnagnetică. Arago. S'au făcut 63 de ore de curs. Teoria . R. electrometrilor şi wattmetrilor ~J5 lucrări). comptorul Geiger-Muller. spectre atomice şi mo­ leculare. Kepler. de Verificarea legilor lui Joule şi de Radiofonie (cu 5 lecţii introductive). In lafară de chestiunile expuse şi în anii precedenţi: Căldurile specifice şi teoria cuantelor. în vederea examenului de capacitate pentru profesorii secundari. Renaşterea. Famila Bernoulli. seriile radioelementelor. în 20 de şedinţe de câte 3V2 ore (Sâmbăta a. Desvoltarea fizicei în secolul al XlX-lea: Ampere. Izotopi. capacităţi'. selTuri şi inducţii ratrUiale (8 lucrări). celule fotoelectrice (2 lucrări). Fresnel. Camera Wilson. Radio­ activitatea naturală Lucrările soţilor Curie.. 45 ore de curs după programul pu­ blicat în Anuarele precedente. electroni. cursul a fost desvoltat după programul următor: Ioni. 18 ore de curs pentru aceeaşi stu­ denţi. raze catodice şi anodice.246: Măsurări de rezistenţe. b) Fizică Moleculara. Conferenţiar definitiv:: &• Athanasiu. Gauss. Arabii. Fizica în seco­ lul al XVIII: Galvani. Grecii şi romanii. şi anumer a) Termodinamica. Faraday. Meyer^ Carnot.. Laplaee. BCU Cluj / Central University Library Cluj von GueGalileu. Poloniul şi Radiul. Ionizarea gazelor. Fizico-Ghimice şi Chimice. studiul galvanometrilor. Joule» Clausius şi alţiL Cancepţiile moderne ale fizicei". Descartes. elementul termoelectric. 4. conductibilitatea calorifică. Lagrange şi alţii. Conferinţa. Volta. caracte­ ristica dinamului. m.

Radiaţiile y. Fochist: Ioan Cociş. In acest an şcolar. descoperirea neutronului. Particulele a. Diferite scheme şi tablouri de clasificare şi de evidenţiare a reacţiilor nucleare. Măria Macarovici. Radiaţiile emise de Radio-elemente. Livia Ţentea. Reacţii nucleare. Transmutarea atomilor. măsurarea sarcinei electrice. -Experienţele lui Rutherford. Efectul Compton. BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Secţia ştiinţelor chimice. Mecanic electrician: Iosif Ghebefiighi. titular: Adrian Ostrogovich. De­ zintegrări cu particule a. Lucrările lui Fermi şi colaboratorii săi. Şef de lucrări: Gheorghe Ghiorghiu. protoni. dela ore- . Casier-contabil: Alexandru Băjenaru. Maestru sticlar: (vacant).247 transformărilor radioactive. Ileana Stuparu. Experienţele Iui Chadwick. Radiaţiile cosmice. Radioctiuitatea artificială. spec­ trele magnetice. Clasificarea radioelementelor. deutoni. Absorbţia nucleară a radiaţiilor r şi producerea de pozitroni. Asistenţi: Victoria Medianu. Laboranţi: Mihail Ţentea. dezintegrări cu ajutorul neutronului. trecerea particulelor a prin materie. Catedra de chimie generală. spectrele y. spectrele magnetice. Preparatori: Virgil Galea. Mecanic brevetat: Andrei Ghebefughi. Explicarea emi­ siei razelor Y nucleare. diîracţiunea prin cristale. Structura atomilor şi clasificarea lor Tn sistemul perio­ dic. Directorul general al Institutului de Chimie şi Director al Laboratorului de Chimie Generală. Ionel Tanislau. Ioan Cadariu. titularul catedrei a ţinut 95 de prele­ geri de chimie generală. Marţi. liber parcurs. Descoperirea soţilor Joliot-Curie. Luni. defectul de massă şi echivalen­ ţa massei cu energia. 1. Prof. Miercuri şi Joi. Radiaţiile fi. numărarea di­ rectă a particulelor a. legea Geiger-Nuttal.

Tanislau şi au avut loc în semestrul I I . asistent de curs fiind Dl Ion Cădariu. după programul întocmit de Dl. Ileana Biicos. . I. 1936). prepara­ tor. 1936). V I . Dl V. 1936). Laboranţi: Sabin Tolan. Prof. Pro­ BCU Cluj Central University dela 14 la gramul a fost publicat precedent. IV. V. asistentă şi Dl. Marţea şi Joia. după programul publi­ cat precedent. Petre Voichescu. în amândouă semestrele. 1936). 3. Catedra de chimie anorganică şi analitică. Prof.30. Pe de altă parte sub supravegherea Dlui Prof. Valentin Nicolaescu (dela 1.15 la 19.248 le 18. dela orele 14 la 18. Şef de lucrări: Petru Spacu. I I I . în ştiinţe naturale şi fizico-chimice din anul I. Augustin Pop (1—30. Au asistat studenţii în chimie. şef de lu­ crări şi Dl. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico^hknişti din anul preparator au fost conduse tot de Dnii Gh. titular şi pu­ blicat precedent. Gheorghiu. I I I . titular A. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico-chimişti din anul I-iu au fost conduse de Dl. S'au ţinut 36 şedinţe de câte 4 ore. şi au avut loc în semestrul I. titular şi publicat în precedentele anuare. Constantin Macarovici. Programul desvoltat corespunde cu acela publicat în precedentele anuare. pre­ parator. Asistenţi: Virgil Armeanu. Prof. în 13 şedinţe de câte 4/ ore. 1936). Tanislau. Galea a ţinut 22 de prelegeri de o oră fie­ care (curs şi seminar). tratând în mod elementar legile şi noţiu­ nile fundamentale ale chimiei. Miercurea dela 14 Ia 18. în 8 şedinţe de câte 4 ore. cu studenţii în chimie şi fizico-chimice din anul preparator. Galea. Lucrările practice cu studenţii naturalişti au fost condu­ se de Dna M. Secretar-bibliotecar: Măria Brumaru (până la 31. Ervin Popper şi Coriolan Drăgulescu. Directorul Laoratorului de chimie anorganică şi analitică. Augustin Pop (dela 1. urmându-se programul stabilit de Dl. Miercurea Library Cluj 18. Preparatori: Lia Dima (până la 31. Gh. Gheor­ ghiu şi I. Ostrogovich. titular: Gheorghe Spacu. Macarovici. V. asistent.

d) Lucrările practice de analiză de gaze au fost efec­ tuate în 20 şedinţe a 7 ore fiecare. pag. 42y şedinţe a 7 ore fiecare. definitivă: Raluca Ripan Tilici. b) Lucrările practice de Chimie Alimentară. Programul cursului este identic cu cel publicat in anuarul 1932—33. b) Lucrările practice de chimie analitică calitativă au fost efectuate în 39 şedinţe a 7 ore fiecare. e) In cursul acestui an s'au mai ţinut cu studenţii anu­ lui preparator. 266—267. frecventate Clujstudenţii BCU Cluj / Central University Library de secţiei chimice.enţii secţiunei fizico-chimice. 25 lecţiuni de chimie anorganică elementară şi terminologie chimică franceză şi germană. 20 şedinţe de laborator a 7 ore fiecare. Fochist: Nicolae Niţă.249 Servitori: Măria Deac. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie şi fizico-chimice. anul I I I . Ion Flueraş şi Justina Borza. Trecventate de stu­ denţii anului I I secţia chimie şi fizico-chimice. Conf. . frecventate de studenţii anului IV Secţia Chi­ mie. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chimie. anul I I I . frecventate de studenţii anului I I I chimie. c) Lucrările practice de chimie analitică cantitativă au fost efectuate în: 40 şedinţe a 7 ore fiecare. de către Dnii Petre Spacu. a) S'au ţinut în total 40 prelegeri de chimie anorganică a IV2 oră. S'au ţinut în localul Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică Conferinţele <de Chimie Alimentară şi lucrările practice menţionate mai jos: a) Conferinţe de Chimie Alimentară: 18 conferinţe a IV2 ore conferinţa. Analiză de alimente: 22 şedinţe de laborator a 7 ore şedinţa. Conferinţa de chimie alimentară. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie. Coriolan Drăgulescu şi Constantin Macarovici. frecventate de stud. frecventate de studenţii anului IV secţia chimie şi 20 şedinţe a 7 ore.

VIII. legile metabolismului radioactiv. a) Atomistica: Certitudinile definitive asupra structurii corpusculare a materiei: Moleculă. Exemple şi aplicaţii. Directorul Laboratorului de Chimie fizieală. Numărul de ordine şi semnificaţia lui. Şef de lucrări: V. Dinamica chimică. Valeriu Moga (dela 1. mărimile respective şi determinarea lor experimentală. Teoria torulară. atom. Octet. Disociate. Entropie. 1936). Preparator: Octavian Jula (până la 31. Generalităţi. V. Ciclul 6. /teoria stărilor reduse şi aplicaţiile ei. Sistemul: periodic. Statica chimică. Călduri specifice la temperaturi joase. Determinarea mărimilor respective. Ion Suciu. Teoria Fazelor.250 3. Afinitate şi măsura ei directă şi in­ directă. Aplicaţiile ei ştiinţifice şi tehnice. Valenţă şi covalenţă. 1936). Teoria lui Bohr. Reacţii rever­ sibile. Electrochimia. Constantele optice. Alexa. 1936). Catedra de chimie fizieală. . Proprietăţi aditive şi specifice. Determinări şi aplica­ ţii. Ciclul 7. Echilibru omogen şi etero­ gen. 2 şi 3 al termodinamicei şi aplicarea lor la sistemele chimice. Prof. Chimia dispersoidelor (chimia coloidală). VII. Reacţiuni de di­ ferite ordine. Cursul de Chimie Fizieală şi Electrochimie (3 ore săptă­ mânal). a avut ca subiect: Ciclul I. Proprietăţi generale ale materiei. Ciclul 3. BCU Cluj Central University Library Cluj b) Structura atomului: nucleu şi electroni. Custode: Fluor Rădulescu (până la 11. Catalize. Isochora lui Van't Hoff. c) Radioactivitatea. Date esenţiale. Principiul 1. Spectrochimia şi aplicaţii. Ciclul 2. Laborant: Constantin Săndescu. Asistenţi: Florica Uzescu-Bărbulescu. Echilibru chimic. Generalităţi. Servitori: Măria Dumca. Energetica chimică. Ciclul 4. Ciclul 5. Teoria cinetică: a gazelor şi lichidelor. metode de măsură. Măria Alexa. titular: Dan Rădulescu.

d) Sinteze electrochimice. Preparator Măria Cinobloch Ionescu. 274. 21 şedinţe a 6 ore şedinţa. Spectrometrie. la pagina 275. făcute de Dl Giorgio OstrogovLchv şef de lu— ( . (analiza orga­ nică cantitativă şi sinteze). la pag. analiză potenţiometrică. e) Curs şi colocvii cu anul preparator (secţia chimie şi fizico-chimice). Conductivitate. Colocvii. (partea Il-a). Ebulioscopie şi tensiometrie. CSrioscopie. 41. Analiza rapidă. Pile. Determinare de Ph prin di­ ferite metode. Microcrioscopie. d) Lucrări practice cu studenţii anului IV.25P Lucrări practice: 8 ore săptămânal. > I . Grad dedisociaţie. Polarimetrie. Refractometrie. Eugen Ramonţeanu. analiză conductrometrică. Separări. Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933 — 1934. frecventate de 10 studenţi. Asistenţi: Alexandru/ Central University Library Cluj BCU Cluj Silberg. Şefi de lucrări: Elena Tănăsescu. frec­ ventate de 10 studenţi. (analiza or­ ganică calitativă şi sinteze). Directorul Laboratorului de Chimie organică. 49 prelegeri: a 1 oră. 44 prelegeri a 1 oră.b) Potenţiometrie: Potenţial de contact. frecventate de 5 studenţi. Lucrări practice de Electrochimie: a) Culombmetrie. Catedra de chimie organică. b) Lucrări practice cu studenţii anului I I I . a) Curs cu studenţii anului I I I (partea I-a). c) Analiza cantitativă electrochimică. titular: Ioan Tănăsescu. Prof. Vâscozimetrie. ) Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933— 1934. Calculul randa­ mentului de curent şi energie. Densităţi şi aditivitate. frecventate de 9 studenţi. Ci­ netica chimică şi cataliză. Giorgio Ostrogovich. c) Curs cu studenţii anului IV. 32 şedinţe a 6 ore. I I . Servitor: Nicolae Topan. Laborant: Grigore Silaghi.. Lucrări de Chimie-Fizicală. Pile de concen­ traţie.

care trebue ~pus în lumină cum se cuvine. din exerciţiul 1936—37. . raport a cărui reproducere aci ar constitui o cheltuială ce se cuvine să fie evitată într'o perioadă de cri­ ză ca cea în care trăim. Dumitru Flueraş. Preparator entomologist: Frederica Crenian. Chappuis. Secretară: Clara Nagy.). Asistenţi: Vaier iu Puşcariu. frecventate def 1 2 . Raportul Dlui Director asupra stării şi activităţii Institutului de Speologie. Radu Codreanu. n'aş putea s'o prezint altfel decât cum a Jost schiţată în raportul meu din anul trecut (Anuar 1934—35. C a t e d r a d e b i o l o g i e ş i i n s t i t u t u l d e s p e o l o g i e . Şef de echipă speologică: Ioan Roth. Servitor: Florea Flueraş. 321 şi urm. S'au făcut 43 ore de curs şi colocvii. d) Secţia ştiinţelor naturale. de Ştiinţe decât: Lei 9.252 •crări. după normele indicate de către Directorul LaboratoruJui.540. Inst. titular: Em. In acest an şcolar mizeria laboratoarelor a fost aceiaş ca în anii precedenţi. fapt me­ ritoriu al stăpânirei şi îmbucurător pentru noi. G.studenţi. Sub-directorul Inst. primele sume de acest soiu ce Universităţile noastre au primit dela 1931 încoace. Margareta •Codreanu.— ce provineau din taxe studenţeşti. Prof. de Speologie: Petru A. 1. Fotograf: Iuliu Viragh. pag. Notez numai că pentru anul şcolar 1935—36. Directorul Institutului de Speologie. de Speologie n'a încasat dela Fac. Racoviţă. îmi rezerv dreptul ca în Anuarul următor să revin asu­ pra efectelor „mizeriei laboratoarelor" ce nu au putut fi în­ lăturate decât într'o redusă măsură de fondurile extraordi­ nare acordate pentru înzestrarea laboratoarelor de către gu­ vern. Laboranţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj Ana Budai.

253A ) Biblioteca. marea majoritate a achizi­ ţiilor noui sunt schimburi şi daruri. Programul cursului este publicat la pagina 86 (vezi F a ­ cultatea de Medicină). Biologie generală. 2. Nici o schimbare. Racoviţă. Bineînţeles că în sporul dealtmintrelea modest al Numerilor nu întră decât foarte puţine cărţi cumpărate şi numai. . E ) Colecţia Biospeologică. de a fi bazat pe obiecte concrete şi foarte variate. 3499). Nu s'a mai putut încasa din anul 1931 nicr. A sporit cu câteva clişee executa-te de personal din spese proprii. din buget s'au supri­ mat toate subvenţiile pentru material. Nici o schimbare notabilă din lipsă de mijloace. în general. observaţii şi experien­ ţe. Nici o schimbare. 4197) şi de Z o o l o ­ gie (s'a ajuns la No. F ) Fauna Transilvaniei. G) Exploraţii speologice şi faunistice. astfel că funcţionarea „Fototecilor" descrise în raportul 1930—31 suferă o reînoită întârziere. S'a continuat cu catalogarea Bibliotecilor Institutelor de Speologie (s'a ajuns la N o . C. două abonamente de periodice. . inclusiv acele pentru-excursii şi exploraţii. ori ce documente ilus­ aspecte Central University Library Cluj trând legile generale ale Istoriei naturale. dat fiind strictanevoe de a fi documentat cu descrieri. E. Colecţia a sporit cu vre-o 80 de diapozitive noui. N u s'au putut face cercetări pe teren din lipsă de fonduri. C ) Colecţia fotografică. Prof. B ) Colecţia de Hărţi geografice. un fond pentru excursii şi exploraţii. Curs pentru studenţii anului IV dela Ştiinţele naturale. sub diversele ei BCU Cluj /şi. dar catalogarea pe fişe n'a putut continua. Mă si­ lesc însă ca în această colecţie să mai figureze şi Speologia. D ) Colecţia de Diapozitive pentru Proiecţiuni. Obiectul principal al acestei colecţii este ilustrarea Cursului de Bio­ logie generală care nu poate fi pur verbal.

5. Mecanic: Ioan Ardeleanu. Directorul Inst. Prof. a făcut o excursie în regiunea Abrudului în decursul l u n e i Maiu. I I . Asistentă: Acrivo Crustalo. Scriban a făcut excursii în jurul Clujului pen­ tru lucrări ştiinţifice şi recoltarea materialului necesar lucră­ rilor practice ale studenţilor. de 3 ori pe săptămână. Elena Darea. Tulcea. titular: Ioan A. I. Desenator: Emil Roşu. Lucrări BCU Cluj / Central UniversityAnatomie comparată practice: Zoologie şi Library Cluj pentru Nevertebrate. Grădinar: Dezideriu Roşea. I. 2. Elena Badiu. i . 1. de 3 ori pe săptă­ mână. A. In total s'aUj ţinut 78 ore de curs în 52 de prelegeri a 1 şi jumătate ore fiecare prelegere. In total sau ţinut 102 ore de lucrări practice în 68 de şe­ dinţe. Prof. I I I şi cu s t u ­ denţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . A. Sulina şi Vâlcov pentru recoltarea ma­ terialului necesar t e z e i de doctorat. I. I I . III. de Zoologie şi Anatomie comparată. cu studenţii naturalişti anii I. A. Pof. a 2 şi jumătate ore fiecare şedinţă.4554 3. Cursuri: Zoologia şi Anatomia comparată a Neverte­ bratelor. Laborant: Ioan Jurca. Scriban a făcut excursii zoologice la lacu­ rile şi apele din jud. I I I şi cu studenţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . Ilfov. 3. Preparatori: Nicolae Pogorevici. 4. A. Scriban. Catedra de zoologie şi anatomie comparatăProf. Scriban. Excursiuni: 1. cu studenţii naturalişti din anii I. II. Şef de lucrări: Eugen Epure. însoţit de personalul ştiinţific ş i de studenţii cari urmează cursul de Zoologie şi Anatomie com­ parată. Scriban a făcut o excursiune pe valea Oltului pentru cercetări ştiinţifice. Crustalo Acrivo: Excursii zoologice în cursul lunei Au­ gust la Galaţi. Eugen Epure a făcut excursiii zoologice în sudul BasaT a b i e i şi pe litoralul Mărei Negre. Servitori: Cristina Nagy. I. 6.

Directorul Institutului de Fiziologie generală. deci 55 de ore şi jumătate. deci 133 de ore şi 15 demonstraţiuni experimentale. Muzeu: Lucrări pentru conservarea materialului din colecţia zoologică a Muzeului Ardelean. 38 şedin­ ţe de lucrări practice. Nistor Şan ta. IV. 4. preparator. Catedra de fiziologie generală. făcute de Nicolae Pogorevici. Prof. V. c) Aranjarea materialului recoltat în excursii pentru îm­ bogăţirea colecţiilor Muzeului zoologic. b) Desinfectarea materialului împăiat de paseri şi ma­ mifere. 1936). lucrărilor practice şi •demonstraţiunilor a fost publicată în Anuarul Univesităţii pe anul 1927—28. BCU Cluj / Central University Library Cluj Şef de lucrări: Corneliu Degan. Catedra de botanică generală. In cursul acestui an şcolar s'au făcut: 37 şedinţe de curs de câte 1 şi jumătate ore.255 IV. Ion Peteanu. Asistent: Rodica Olteanu-Crintea (până la 31. Preparatori: Valeria Grădinescu. Pora. Grinţescu. Programa amănunţită a cursurilor. Ştefan Peterfi (dela 1. de câte 3 ore şi jumătate. Toate acestea au fost relativ la funcţiunile de relaţiune şi glandele cu secreţiune internă. Directorul Institutului de Botanică Generală. 1936). 210—215. a) Revizuirea şi umplerea borcanelor cu piese zoologice şi anatomice. Prof. . 5. Laboranţi: Ileana Harastoşi. titular: I. VI. pag. conservate în alcool şi formol. titular: Aristide Grădinescu. III. Şef de lucrări: Ion Mihăilescu. Material didactic: Determinarea şi montarea materia­ lului recoltat în excursii pentru lucrările practice ale studen­ ţilor. Planşe: Executarea planşelor anatomice pentru cursul de Anatomie comparată şi Zoologie (Nevertebrate). Asistent: Eugen A.

Laborantă: Susana Pal. S'a dat o deosebită desvoltare studiului asimilaţiunii şi produşilor asimilaţiunii clorofiliene. III. Traian Tretiu (dela 1. I I I . absorbţia substanţelor minerle. Custode: Francisc Pâzsi. s'a executat un mare număr de experienţe. Numărul redus al studenţi­ lor din acest an se datoreşte faptului că n'a fost sesiune nor­ mală de bacalaureat. a) Anatomia şi Fiziologia vegetală. obligator pentru studenţii îm Ştiinţele Naturale şi Geografie cu Şt. IV. Lucrări practice: 5 ore pe săptămână. Naturale din anul IV. A cest curs şi aceste lucrări au fost frecventate în mod regulat de 16 studenţi şi studente.256 Preparator: Ştefan Peterfi (până la 3 1 . Apoi: conducerea apei. imbibaţiunea. Romul Cioată (dela 1. In cele 49 de şedin­ ţe.şl microchimice pentru punerea în evidenţă a anionilor şi a cationilor în cenuşă sau în ţesuturi vii. s'a studiat în mod amănunţit mor­ fologia şi structura plantelor insistându-se mai mult asupra Fanerogamelor. Mecanic: Ioan Moldovan. b ) Curs şi lucrări practice de Fiziologie vegetală pentru studenţii în Şt. Naturale. 1936). Câteva şedinţe au fost rezervate studiului solului şi culturilor în soluţiuni nutritive. Teodor Oargă. 283—284. I o a a Stoia (până la 31. In cele 34 de şedinţe câte s'au ţi­ nut. Lucrări practice: 6 ore pe săptămână (un semestru). 1936). Programa cursului a fost publicată în. Naturale. â 2 ore şi Va fiecare. Curs: 3 ore pe săptămână. BCU Cluj / Central University Library Clujpractice s'a Programa detailată a exerciţiilor publicat în Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. 283_ Atât cursul cât şi lucrările practice au fost urmate regulat de 9 studenţi şi studente ai anului I de Şt. S'a studiat mai amănunţit: difuziunea. Secretară: Florica Stan. permeabilitatea membranelor. S'au ţinut îi* total 73 ore de curs. Desenator: Coloman Keresztes. S'au studiat enzimele şi oxî- . transpiraţia şi gutaţia. Numeroase reacţiuni macro. Servitori: Victor Vereş. pag. 1936). IV. pag. 1936). Curs: 1 oră pe săptămână (un semestru). Naturale şi ai anu­ lui I I Geografie cu Şt.

Servitori: Valeria Lup. acoperind cheltuiala din su­ ma de 300. La sfârşit sau studiat fenomenele de creştere. E. Nyarady. Catedra de botanică sistematică. Servitori: Vasile Negrea. I. Mihăilescu. Sâe Negrea. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. Custode: Ioan Szilagyi.257 dazele. Asistent: George Bujoreanu (până la 31 Mai 1936). Institutul de Botanică sistematică. Muzeul Botanic. Şef de lucrări: Emil Pop. de către Senatul Universitar. Borza. Dr. c) Utilaj. tropismele şi nastiile. Laborant: Ignat Sas. apoi respirata. Ca şi anul trecut. Tretiu. fenomene­ le de mişcare. Institutul de Botanică generală a cum­ părat acest aparat indispensabil. d) Excursii. Cioată şi Tr. Preparatori: Eugen Ghişa (până la 31 Mai 1936). care a pus toată râvna şi priceperea de a le duce la bun sfârşit. explicaţiunile şi conducerea acestor lu­ crări au fost încredinţate Dlui I. Al. P. Ustina Mircea. Director: Prof. II. Pteancu (dela 1 Iunie 1936). Personalul Institutului de Botanică generală a făcut mici excursii în jurul Clujului cu scopul de a aduna material atât pentru lucrările personale cât şi pentru lucrări­ le practice ale studenţilor. ANOABTJL 1 9 3 5 / 3 6 .000 lei alocată în acest an ca ajutor Laboratoare­ lor Facultăţii de Ştiinţe. Simţindu-se din ce în ce mai mult nevoia unei etuve electrice pentru uscarea materialului recoltat în cerce­ tările de fotosinteză. Institutul de Botanică sistematică. Ghişa (dela 1 Iunie 1936). Conservator al colecţiilor: E. Laborant: Iosif Deaj. I. La executarea programului de mai sus au contribuit şi Dnii preparatori R. Muzeul şi Grădina Botanică. respraţia intramoleculară şi fermenta­ ţia. şef de lucrări.

. Ananie Bolboacă.258 III. Vizitiu: Romul Lup. 1. SECŢIUNEA A) LABORATORUL DE BOTANICĂ SISTEMATICĂ. Ioan Borza. Gimnosperme şi Angiosperme pe lângă studii de anatomie. Şef de lucrări: Cornel Giirtler.şi macroscopic tipurile principale ale grupărilor sistematice tratate la curs. în Institutul de Bo­ tanică sistematică din Grădina Botanică. In total s'au ţinut 43 de şedinţe de lucrări cu studenţii naturalişti şi 22 de şedinţe cu studenţii geografişti. Grădinar: Ioan Lup. iar în semestrul de vară. S'au studiat micro. Casier contabil: Veturia Suciu. Paznic: Ioan Capău. Prof. diagrame şi formule florale. 3. Pe timp frumos cursurile s'au ţinut sub cerul liber. s'au făcut şi determi­ nări după sistemul sexual a lui Linne şi după sistemul natu­ ral al lui Engler. Borza. BCU Cluj / Central University Library Cluj Săptămânal 3 ore curs. Ma­ teria de curs se tratează în trei semestre. 330). . Cursurile sunt urmate de excursii botanice la grupurile de plante tratate. anii I I I şi IV. In se­ mestrul de iarnă s'a ţinut în amfiteatrul Institutului de Bota­ nică generală. Gheorghe Roşea. Lucrători permanenţi: Gavrilă Borza. Portar: Mircea Gavrilă. Grădina Botanică. Curs de Botanică sistematică. Din Pteritofite. In cursul anului s'au ţinut 32 de lecţii (subiectele sunt publicate în Anuarul 1934— 1935 pag. Şef grădinar: Augustin Trif. Grădinar titrat: Petru Ploaţă. analize. în Grădina Botanică. Excursii. ascultat de studenţii în ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. Lucrări practice. Dr. iarna în sere şi vara în grădină. Mircea Vilă. Al. 5 ore săptămânal pentru studenţii naturalişti şi 2V2 pentru studenţii în geografie cu ştiinţe na­ turale. 2.

Provincia nordamericană). (P. Docent: K Pop. 2. Regiunea Iboreală (Provincia fenoscandică. Coniferele României.). A fost audiat de studenţii în Ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. Regiunea Pontică. (Kinal Măria.). Ard. pajiştea arctică. Formele biologice. la Stâna de Vale. Pustiirile. din anii I I I şi IV. 3. 5. Arealul. Tot în vara a.opeariă. Pteancu). mlaştină. -SECpONEA B) MUZEUL BOTANIC. Re­ giunea medlterariă (Formaţiunile principale). Do­ meniul Păledtrqpic. (Provincia atlantică. In cele 22 ore s'au tra­ tat următoarele BCU Cluj / Central University Library Cluj capitole. 1. Domeniul holarctic. ( I . Provincia lîusească. Mangrove. Pădurea ecvatorială. in Făget şi P-ânaţele Clujului. Regiunea arctică (Tundra. Situaţia Tlorištica a României. Cele mai vechi plante ornamentale în basinul medite­ ranean din punct de vedere istoric şi taxonomic. dacică. evacuând locul pentru ma­ terialul de muzeu propriuzis. Domeniile Eoristice ale globului. 1935 s'au mutat toate dulapurile şi ma­ terialul de muzeu. Taigaua. Domeniul Neotropic. Vegetaţia lacurilor din depresiunea băilor sărate dela Turda. 2. stâncăria).:2o» P e lângă a «este excursii obişnuite s'au mai făcut excursii didactice cu studenţii la Pădurea Hoia. Ele­ mentul floristic. Generalităţi. Curs de Geografie botanică. şi al Muz. Etapele cunoştinţe­ lor noastre despre flora şi vegetaţia globului. sarmaiicăj). din parter în etajul I. Regiunea cen­ trală . Todor. I n vara anului 1935 s'a mutat Herbarul Univ. 4. Noţiuni de chimatologie a globului. . — care au fost înghesuite în vechiuî tea­ tru — în parterul noului local din Grădina Botanică. baltică. deîiniţii. Fitogeografia. 1. Teze d e licenţă lucrate în laborator.eur.

cofe şi tulnici).260) ^începând cu toamna-ar.164 fci de herbar montate. . Herbarul Universităţii a fost întrebuinţat afară de perso­ nalul Muzeului şi al Institutului de Bot. 4. Herbarul Muzeului nu s'a îmbogăţit. nu s'a putut l i ­ pi şi insera în herbar mii de plante colectate de noi sau pri­ mite în schimb. nou. Cernăuţi . . Gypsophila. IWSşi pârtâastăzLse face a^ ranjarea muzeului în localul. din Flora Gronlandei şi câteva preparate noui. 1 . XII—XIV" în două exemplare . sau formalină). . Mon.făcut şi un tablou mare. . . . Prodan. Sporul provine din:: iColeetarea personalului Muzeului .833 Epuisându-se complect hârtia de herbar. Herbarul. ajungând laCluj / Central University Library Cluj inventa­ riate şi clasate. Donaţiunea Dlui M. Toate ohiectele muzeale au fost curăţite şi desinfecta— te după sosirea lor în localul nou. exs. 44 Din editura Muzeului. Prof. . Utilizarea herbarului. I I I . . I. nou.. . Cojuşna . diverse fructe indigene sau străine (preparându-le. tuturor obiectelor. Guşuleac.. lucru neterminat încă. Am. Upsala (Poa) . schimbul. Hedysarum. Sporul.. donate de Gasa Aut. . împrumuturi. Arvat. generală şi de urmă­ toarele persoane şi institute: I. . 708 "Total . Cluj (Genurile: Astragalus. 92 foi). Rom. Sporul Herbarului Universităţii a fost de 833S BCU 435. . . Muzeului: Obiecte casnice fabricate de moţi (ciubere. 45 feluri de tutun. întitulată „Flora Rom. diverse obiecte dela Arnold A r boretum. 2: Donaţia Dlui Nannfeldt. Cent. Borza şi E. 15 table montate cu diferite soiuri de tutun în foi. Sporul Muzeului dela 1. IV. Dianihus* Rumex. După aceste lucrări a început apoi etichetarea. Nyarady. şi au fost aşezate la locuk lor definitiv. . 72. Reg. S'au instalat pe pereţi sau rotative vechile tablouri mari cu plante sub sticlă. .. numere.. 1 Donaţia Dlui A. 1936 este după inventar de 76 obiecte. în alcool. A. 1935 până la 31. 5.

. . . Genul 3Vtulgedium. plante diverse din Ceahlău. Univ. Krakow . pentru Mus. Oollege of Agriculture Division Univ. Bot. Berkeley. Cambridge .. Botaniska Institutionen Upsala: Genul Poa. . Genul Carduus 1 foae.. Asiae Mediae din Taschkent s'au mai trimis Centuriile VI—XI. îlniyersitetets Botaniska -Muesum. 251 exempl. . Sociedad j)ro cultura reg.281 (Conšt. . . .S'a primit în schimb dela: Ћ. Conservatoire Botanique dela viile de Geneve . . "Wien . Physiographical Museum. M. Naturhistorische Staats Museum. . 200 exempl. Washington . . Harward U. Majestăţii S. Botan.. . Mazatlan. dl E. 147 foi. . 1 2 pachete Diferitelor Muzee Botanice din întreaga lume 34 pachete Afară de aceste Centurii. . 100 exempl. Lausanne. 120 exempL . 151 foi. Botaniska Musett Lund: Genul Euphorbia. Sau vândut Cent. Arvat. . Institut Bot. Guyot. în­ titulată: „Flora Romaniae exsiccata". Brno . 1 pachet Colaboratorilor din Cluj . XII—XIV cu câte 358 numere: Bibi. laşi:-Genul. .Muzeul din Sarajevo: pl. cent. 376 exempl. . Magh. A. Gray Herbarium. Naţ. Reg. S'_a editat Centuria XII—XIV a publicaţiei de herbar. I. 5 pachete Institutelor şi-colaboratorilor din ţară . Garten u.. 50 exempl. Nyârâdy a revizuit •sau determinat material de herbar pentru următorii dni: H. plante diverse din Basarabia. 10 foi. genul Alyssum. . Flora Rom. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a trimis în schimb. . exs. . JSmithsonian Institution. Arnold Arboretum. div. . Kobenhavn . .Melica. Iaşi. . .. 381 exempl. 5 foi. . Car ol I I . . Gojuşna. 126 exempl. Mexico . Instituto ed Orto Botanico Roma 307 exempl. în care se găsesc şi câteva studii morfologice asupra unor specii critice.Eapp. Budapesta. Conservatorul herbarului. Basel. . . Răvăruţ. 100 foi. Jamaica Plains 101 exempl. . . redactând schedele ane­ xate.-9 Joi. S'a cerut material de lierbar pentru studiu dela: Mus. . Institut Graz: Genul Leontodon. .. . X I I ^ X I V la Mu&ee Botanique de la Univ.

Zapletalek). X. Pojghi şi 40. Borza). făcut cu 141 Grădini botanice din ţară şi străinătate. P. V. Băile Episcopiei. 19. E.. Borza). Al. Borza). 5. I I I . Al. XI. E. Al. A. 13. Borza. L Todor. Pop şi 25 stu­ denţi). 4. Pop. Al. 11. 2L Muntele Mare (7—8 VI. S'aui expediat 7715. 7. 10. S'au reparat câteva drumuri şl s'a renovat clădirea Nr. E. C. E. a) Activitatea Grădinii propriu zise. IX.. Al. A i Borza. E. Trif şi 24 stu denţi).. A.. IV—1. P. Pteancu. Pop. Oradea (IX. Pădurile Făgetului (15. C. 2. E.. Dr. 18. Ploaţă şi 50* studenţi). Pteancu.. Fânaţelte Clujului (lft V I . N. 16. V. 9. IV. Borza). AL Borza. S'au dat materiale cerute de la Grădină pentru lucrări ştiinţifice în străinătate: pentru „Institut fiir gârtnerischea . Borza. Călăţele. Giirtler). G Bujorean. Al. Si­ naia (3. Colţii Trăscăului (21—24. X. Pop. Făget. Borza. Al. Pteancu. Făget (10. probe şi sau pri­ mit 5150 probe de seminţe. Vâlcan (2—4 V L E. Al. Pădurea Hoia (25. 8. s'au com­ plectat mai multe grupuri geografice. Dr. Bologa. Pop. IV. Poieni Cluj (31. Al. Zapletalek şi 30 studenţi). Fânaţele Clu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj jului (24. : SECŢIUNEA C) GRĂDINA BOTANICĂ. unde s'au şi transportat şl sădit planteleSchimbul de seminţe s'a. V. Borza. Ghişa şi 22 studenţi). CojocnaCăian (16. Detunata. Săra­ turile dela Turda (7. Al. J. S'a nivelat terenul în faţa Muzeului botanic. Raşca. Valea Chintăului (26. V. La Stâna 3e Vale s'a amenajat un teren pentru o grădină alpină. Al. VIII—2 IX 1935.. P. Cetatea Ro­ şiei. E.. Al. 15.. E. Borza. IV. Ghişa. P.Personalul a făcut în cursul anului 1935-^36. Excursii în Câmpie (15. I. Borza). 3. 14 Lomb. 11. 17. E. Al. Stâna de Vale (30. Borza. Gurtler. Pop). Orhei„ Tighina. Cluţ (6. Borza). V. Chişinău. Turda. Todor. IV. 11.. Trif). P . IV. IX. Beclean.. următoarele excursii didactice şi ştiinţifice: 1. Borza. Pop). Scăriţa la Belioara (14. 1936. Cetatea albă [19. Pă­ durea Mănăşturului ( I I I . Deva. Pop> 22. 20. Borza).. Pop. Ploaţă). Pentru şcoala politehnică silvica din BucureştPs'a trimis o coliecţie bogată de arbuşti. studenţi). A L Borza). 6. biologice şl sistematice. Abrud. Hunedoara. E. Cluj (20. Zapletalek). Sălicea.. Surducul Jiului (6. Basarabia.

1936. pentru Bureau of Plant Industry.263 Pflanzenban der Universităt. S'au continuat observaţiile. I—II. . 2.. S'au mai cumpărat: 1. Gh. voi. b) Staţiunea meteorologică-ecologică dela Stâna de Vale. Şef de lucrări: Ioan Maxim. Prof. Cluj Wettstein: Handbuch der Systematichen Botanik. 1935. Stieler: Grand Atlas de Geographie Moderne. ed. Bellevallia romana. Sau ţinut conform programului în total 44 şedinţe de curs de câte 2 ore consecutive (16—18) şi 44 şedinţe de lu­ crări de câte două ore (14—16). Berlin.. Directorul Institutului de Geologie-Paleontologie.: Zesde Internationaal Botanisch Congres BCU Cluj / Central University Library R. A. Amsterdam. pentru Prof. Mol. 10 Geografie cu Naturale an III. 2—7 September. Chronica Botanica II. Laboranţi: Ioan Filip. în care s'au tratat toate capi­ tolele de Geologie generală şi stratigrafie. Custode: Iosif Filip. Г. 1935 la 30 Iun. Desenator-fotograf: Ştefan Pongracz. Washington U. Naturale an. Popescu avocat în Turda a donat Grădinii botanice 12 bucăţi Paphiopedilum (Orchidee tro­ picale) şi doamna 0. 7. Vasile Pot ora. Convallaria majalis cres­ cută sălbatic. 3. Mentha aquatica. Secretar-bibliotecar: Aurelia Negrescu.). 5. Sirks. IV. M. lOursurile şi lucră­ rile au fost frecuentate regulat de 25 studenţi şi studente (15 în Şt. Aloe arborescens. Dela 1 Iul. Catedra de geologie-paleontologie. III. c) Biblioteca. F. 1936 Institutul a primit în to­ tal 77 reviste şi alte publicaţii periodice din ţară şi străină­ tate în schimbul publicaţiilor Institutului. 1936. 4. S. Asistent: Octavian Niţulescu. II. Dl Dr. titular: Ion Popescu-Voiteşti. Hyacinthus leucophaeus. Wettstein: Fortschritte der Botanik. Deleu a donat 2 buc. luânau-se măsuri să se pu­ blice zilnic câte un buletin pentru vizitatorii staţiunii. Amsterdam (Olanda) cepi de Muscari. Preparator: Justin Gherman.

Cursul a avut ca obiect Paleontologia Nevertebratelor (15 şedinţe) şi a Vertebratelor (9 conferinţe). s'au ţinut şi anul acesta o serie de lucrări de seminar şi anume: 17 şe­ dinţe de câte o oră.264 In afară de cursurile şi lucrările obişnuite. I I I în Şt. Cursul şi lucrările practice au fost frecventate de 19 stu­ denţi şi studente din an. P. alta de o zi la Măgura Sălicii-Valea Măgurei-Vf. Voiteşti şi Dnii asistenţi. studenţii care fac examen sunt obligaţi a prezenta o colecţie de fosile din regiunile unde s'au făcut excursii. Amfibii. Ca şi la Geologie. Praid. dintre acestea din urmă patru ţinute de Dl asistent Oct. V. La Paleontologie s'au făcut 18 lucrări de seminar. Dispoziţia luată ca studenţii care se prezintă la examene să aibă şi câte o colecţie de roce şi fosile din jurul Clujului sau din regiunile unde fac excursii. II. I. . Stanciu. la Ditrău. ţinându-se în total 24 şedinţe de curs de câte două ore consecutive (16—18) şi 17 şedinţe de lu­ crări practice (14—16). Sovata. Maxim. Peana-Cluj. Dr. ultima şi de Dl Prof. In acest an s'au făcut 4 excursiuni cu studenţii de la Geologie şi Paleontologie: una de o jumătate de zi în valea Pleşca. după oare au urmat discuţii lămuritoare. în care au fost expuse de către studenţi şi studente subiecte adecvate cursului. şi a patra o excursie de trei zile făcută împreună cu In­ stitutul de Mineralogie. Corund. Excursiuni. Cursul şi lucrările practice de Paleontologie au înce­ put la 5 Nov. Toate excursiunile au fost conduse de Dl Prof. Bicaz. Niţulescu în care a tratat despre Peşti. o excursie de o zi la Mera-Coruş-LombCluj. 1935 şi s'au continuat — conform programu­ lui — în fiecare Marţi. Cluj. Reptile şi Păsări şi cinci conferinţe despre Mamifere ţinute de Dl Şef de lu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj crări I. dând roade foarte bune a fost menţinută şi anul acesta. Naturale. în care fiecare student a expus subiectul primit. III.

triclin. Lucrările practice de mineralogie-petrografie cu stu­ denţii în geografie anul III. clivaj. rombic. au tratat. Prof. cu ajutorul reţelei Wulff. III. Asistent: Anton Sever. Aplicaţiuni la proecţia stereografică. duritate. dela secplunile: chi­ mie. hexagonal. rombic. Ana­ liză cristalografică pe bază de parametri (indici) şi de simerie a formelor simple şi compuse din sistemele: cubic. Rezolvarea grafică. Catedra de mineralogie-petrografie. II. tratează în 43 şedinţe de câte 2Vs ore despre: princi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj piile desemnului axonometric. patra­ tic. monoclin. Lucrările practice de mineralogie-petrografie. urmate •dt. Determinare de con­ stante fizice: densitate. în 20 şedinţe de câte 2 ore. hexagonal. următorul material: Cristalografia morfologică: (Clasificarea materiei cristalizate în 6 sisteme şi 32 clasej pe bază de coordonate şi formulă de simetrie a formelor simple şi compuse. desemnarea formelor cristalo^rafice din sistemele: cubic. Analiză microsco­ pică de roce. Analiza morfologică a mineralelor cu importanţă care intră în compoziţia rocelor şi a minereului. Şef de lucrări: Eugen Stoicovici. Analize • calitative micochimice şi piro_gnostice. titular: Victor Stanciu. fizico-chimie. I.265 8. precedate de conferinţe introduc­ tive ţinute de DI Eugen Stoicovici. Mecanic: Iustin Moldovanu. ştiinţele natu­ rale. a principalelor probleme cristalografice. Analiză macroscopică de minerale şi roce. Proecţiunile ca mijloc de reprezentare în crista­ lografie şi cartografie. chimie. Custode: Felicia Runcanu. studenţii anului I I în fizico-chimice. Studiul structurilor pus în evidenţă prin proecţiuni luminoase. Preparator: Lucian Stoicovici. . patratic. Laborant: Ioan Gădăleanu. Cursul de Mineralogie-Petrografie făcut în 40 prele­ geri de câte IV2 ore cu studenţii anului I I . Directorul Institutului de Mineralogie-Petrografie. ştiinţele naturale şi cu studenţii anului I I I •dela secţia geografie cu ştiinţele naturale. Servitor: Ana Fulop. figuri de percusiune.

Sistematica rocelor erup­ tive. d) Secţia geografică. Mn. Asistenţi: Radu Meruţiu. curs general cu stud. Cursuri: a) România. Ioan Man. Ag. Sistematica mineralelor componente ale rocelor şi filoanelor cu o privire specială asupra acelora întâlnite în România.) şi studenţii dela Fac. I I . dela Geografie (spec. Staţiuni balneare: situaţia geografică. cu stud. petrol. con­ form programului Facultăţii de Ştiinţe (secţia Geografie). .. producţia anuală a următoarelor materii prime: Au. natura apelor şi indicaţiuni terapeutice privind 70 staţuni balneare din ţară. titular: V. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. 1. Meruţiu. Bogăţiile subsolului ţării. titular: V. Sb. geneza. an. I I I şi IV. gaz metan. cărbuni. S'au mai ţinut cursuri pregătitoare de Geografia României şi a Continentelor. care au geografie ca specialitate secundară. fos­ faţi. pro­ prietăţile fizice şi chimice. Alexandrina Haţieganu. Desenator cartograf: Andrei Peter. Laurian Someşan. Prof.266 gnomonică. Director: Prof. Cu. Meruţiu. Catedra de geografie fizică şi descriptivă. As. Utilitatea. Elena / Central University Library Cluj Desenator: Fablu Dumbravă. de Litere. Bi. Fe. Servitori: Simion Terec. Pb. Preparator:BCU ClujHotăran. Fotograf-mechanic: Livia Raţiu căs. calcar. princip. varietăţile (minerale). I. an. semnele convenţio­ nale. 1. silice. bitumen. diagrame cu reprezentări de climat. Zn. Mo. precipitaţiuni şi reprezentarea po­ pulaţiei prin metoda punctelor. Meruţiu. Cr. dela Geografie. Institutul d> geogrefie. sedimentare şi metamorfice întâlnite în ţară. b) Africa şi Australia. cilindrică şi ortogonală. c) Lucrări practice: Cunoaşterea şi explicarea hărţilor. Hg. Şefi de lucrări: Tiberiu Morariu. Reprezentări grafice prin sistemul coloanelor.

Suplinită de Prof. Excursiuni pe teren în regiunea Huedin. Valea Crişului. V. b ) Geografie Generală: Cursuri de Geografie Umană. Catedra de geografie generală. sub conducerea profesorului. e) S'au făcut excursiuni în împrejurimile Clujului. d) In orele de Seminar s'au citit şi discutat lucrări CIL. dupăce sunt citite şi dis­ cutate în seminar. Cheia Turului. . subiecte alese. se complectează ulterior în vederea tezelor de licenţă.. Cursuri: a) Principii şi istoria geografiei (cu stud. âii. Aceste. Ciucea. precum şi în împrejurimile Cluju­ lui. Deasemeni o excursie mai mare în regiunea Stâna deVale. deasemeni şi un BCU Cluj / Central University Library Cluj curs de Atmosferă şi Morfologie (Dl Prof.267. c) Lucrări practice: S'au făcut analize de hărţi. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. profile precum şi aplicări din cursul de Atmosferă şi Morfologie. Ficheux). Cheia Turzii. con­ form programului Facultăţii. Meruţiu. 3. S'au mai ţinut şi cursuri pregătitoare de Geografie fizică şi bibliografie generală. R. I). pe care studenţii din anii înaintaţi le-au pre­ gătit prin cercetări pe teren.

Buletinul cerc. 1397. 1936. Nr. 409. sau când trei puncte descriu trei drepte fixe. Gazeta Matematică. 1. Proprietăţi geometrice ale mişcărei unei figuri plane variabile care rămâ­ ne asemenea cu ea însăşi. . comunicări. Voi. pag. 41. Comptes BCU Cluj / de VAcademie des Sciences de Paris. N. distincţii. studii al Şcoalei Sup. IX. Discuţia rădăci­ nilor ecuaţiei de gradul al doilea având în vedere mărimea 3or faţă de numere date. pag. 31. 2.). T. Gazeta Matematică. când trei drepte ale figurei trec prin trei puncte fixe. Voi. Publicaţiuni ştiinţifice. 5. Rendus Central University Library Cluj T. 1936. 5. P. Abramescu.O) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-LITERARA. 41. O aplicaţie a fracţiunilor continue. pag. 202. pag. Voi. Limita ra­ zei cercului circumscris triunghiului format de trei tangente infinit vecine la o curbă plană. Sur le developpement d'une fonction suivant les puissances croissanfes d'un polynome et application â la determination des courbes de convergence de certaines series de polynomes. Voi. a) Secţia ştii aţelor matematice. 1935. T. 6. 3. Sur l'etude de la forme d'une courbe ou d'une surface dans le voisinage de l'un de ses points.. Profesor titular. 6. 1. etc. Mathematica. 4. 1936. 321. 2. 1936. T. conferinţe. (Publicaţii. 1935. Ştiinţă şi Progres.

care a fost încredinţată observatorului astronomic din*. Ângheluţă. G . 1935. 1936. 2. Până acum. 3. In colaborare cu Dnii I. Despre un contravariant relativ la funcţiile analitice. 1936. 3. . 176—178. Bratu. Armeanca şi Gh. Voi. Asupra transformă­ rilor omografice care transformă o conică în ea însăşi. Asupra? unor integrale. 1935. 28 Nov. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Rou­ manie. I . pag. Conferenţiar a) Publicaţii ştiinţifice. Sur certains invariante attaches aux fonctions analytiques. al Soc. b) Comunicări ştiinţifice. Gh. Asupra unor serii a căror cerc de convergenţă e o cupură. Тћ. Voi. pag. 41. pag. 4. 16 Febr. Cer­ cetări în legătură cu deformarea suprafeţelor. 1935. 1936. al Soc. XII. Cercul matern. Gazeta Matematică. din zona +20. Din generalizările constantei lui Euler. 93—98. T. Calugareanu. al Soc. 41. Chiş a lucratîncă şase clişee din Harta Fotografică a cerului. T. •' ' Publicaţiuni ştiinţifice. Academia de ştiinţe din România. 1936. 1. Sur un contrevariant attache aux fonctions analytiques. Voi. Profesor titular. BCU Cluj / Central clişee sunt lucrate Cluj. T. 41. Ştiinţe Cluj. 2. 30 Mat 1936. Mathematica. 3. 1936. douăsprezece University Library Clujcomplet. 4. Mathematica. XII. 164—180. Gazeta Matematică. Cercul matern. Cercul matern.2Ш 3. Gazeta matematică. Bucureşti. Ştiinţe Cluj. 1. 1. Asu­ pra unor invarianţi relativi la funcţiunile analitice. Sur l'integrale de M . Denjoy. Lucrări ştiinţifice. 9 Ian. 59—60. Ştiinţe Cluj. Profesor titular. 2. Conferinţe. 1936. 3. pag.

Dr. 78—80. D . Gazeta Matematică. 10. O proprietate a elip­ sei şî a iperbolei. Brunold. O proprie­ tate a unei familii de traectorii. Cercul matern. Voi. a) Publicaţii ştiinţifice. a ) Publicaţii ştiinţifice. Profesor titular. O proprietate a familiilor şi traectorii şi aplicaţiuni. Voi. 1. b ) Comunicări ştiinţifice. Voi. 41. Nr. 1. Revue de Transilvanie. Publică „Chestiunile de examen" propuse la Secţia Ma­ tern.с) Diverse. P e t r e Sergeseu. II. relaţiuni imetrice şi o nouă construcţie grafică. 2. a Univ. Publicaţii ştiinţifice. 7. 1. . Pro*bleme noui asupra ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul al doilea. 3. 1. 6 . 'Volum scris în colaborare cu Dnii G. al Central Ştiinţe Cluj. Bucureşti 26 Ian. II. pag. şi 28 Martie 1936. 1. c) Diverse. 5. University Library Febr. 57. Ales Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe •din România. Profesor titular. T. Conferinţe. Bouligand. 1936. O. Ales membru al Academiei de Ştiinţe din România. 2. 1935. Cluj. 12 Cluj BCU Cluj / Soc. Inga. 1936. Academia de Ştiinţe din România. V. 1. II. 2. honoris causa de l'Univ. Ştiinţă şi Progres. Ionescu. Ştiinţă şi Progres. 1935. p. P. Profesor titular. Parabola. L'evolution des Sciences Mathematiques ei Physîques. Mon­ tei.

C. Originile spiritului modern în ştiinţă: Matematica. 6 şi 7. Soc. 6. 4. Ştiinţe Cluj. Primele academii şi reviste ştiinţifice. . Le Journal des Savants au XVII-e siecle et les mathematiques.271 «Grumbach. al Soc. cu aplicaţii. 1 0 şi 1 1 . Sphinx. 4 1 . Careii Mari. Extensiunea Universitară. 3. 7 Dec. Soc. pag. Turpain. 1 9 3 5 şi Caransebeş 2 9 Febr. Smith). 1936. 3 9 — 4 2 . 1 9 3 5 . pag. Litere Cluj. 1936 şi Liga Culturală. Sur quelques aspects des mathematiques contemporaines. 5 6 8 — 5 8 2 . Bucureşti. Centre International de Synthese. 3. Voi. Mathem. 1936. Gazeta Matematică. Stud. JR. 4. I. 1 1 Febr. 1935. 5. Thales. O teoremă importantă a lui Van Vleck. b) Comunicări ştiinţifice. Bruxelles. International Histoire des Sciences. 2. Cea mai veche revistă ştiinţifica clin lume. 5 Febr. 2. T. I. 1936. 1 8 Ian. V I . Astra. Istoria matematicei: I Antichitate şi Evul mediu. Paris. Bucureşti 3 0 şi 3 1 Martie 1936. In „Bibliotheque de Philosophie Scientifique" Ed. 3-e Congr. de Belgique. 5. Osiris. Coimbra. 1936. Quelques polemiques scientifiques dans le Journal des Savants au XVIII-e siecle. 1 9 3 6 . 2 9 Aprillie 1936. O generalizare a teoremei Hurwiwtz-Angheluţă. Flammarion. Asupra rădăcinilor ecuaţiilor în care coeficientul lui a P are cel mai ? mare modul. Conferinţe. Les mathematiques dans le Journal des Savants 1 6 6 5 — 1 7 0 1 . Braşov 2 6 Nov. 1936. Quj 2 9 Nov. Caracteristicele ştiinţei moderne. Voi. 13. Ştiinţifică Timişoara. Şcoala Politecnică Timişoara. Paris. pag. E. 1935. Universitatea Ateneul Român. 8 şi 9. 1 1 Febr. Cercul matern. 6 Nov. BCU Cluj Central University Library Cluj Les mathematiques dans/ le Journal des Savants 1665—1701. 1. (Volum omagial prezentat Dnei D. 3 8 — 3 9 . Sur les mathcmatiques en Roumanie aux XVIII-e et XIX-е siecles. 1936. 1936. I I Epoca modernă şi contimporană. 1 Mart. Preocupările de azi ale ştiinţei. Universitatea liberă. 12. Soc.

Referent la Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik (Berlin) şi la Archeion (Roma). . Acţiunea Patriotică. Ştiinţă şi Progres. a) Publicaţii ştiinţifice. Armeanca. 1. 1935 la 1 II. 1935. Problema ele­ mentului românesc în Universitatea din Cluj. 1936. 1936. R. b) Comunicări ştiinţifice. Prof. Sur Ies directions d'indetermination complete d'une fonction elliptique. O aplicaţie a calculului probabilităţilor în astronomia stelară. 12 Febr. 202. Cav. B ă d e s c u . 8. Ştiinţe Cluj. Cercul matern. I . a) Publicaţii ştiinţifice. 3. Sur Ies equations algebriques ayant toutes leurs racines reelles. suplinitor dela 1. 9 şi Voi. 2. 1. R . №v 2. 24 Mai 1936. 1. al Soc. pag. Cercul matern. 1936. XI. Ştiinţe Cluj. Sur un probleme de maximum de Stieltjes. BCU Cluj / Central University Library Cluj asistent. astronom. Mathematica T. 1. I I pentru: ştiinţă. Comunicări ştiinţifice. Nr. T. 3. 7. Academie des Sciences Paris. Bulletin des Sciences Mathematiques. Conferinţe. 16 Febr. T i b e r i u P o p o v i c i n - Asistent. 3. c) Diverse. III. IX. 129—145. I I . Colaborator „de onoare" la Revista de Ciencias din Lima (Peru). Cluj. Paris. Asupra adevăratei valori a unei fracţiuni.272 14. Asu­ pra ecuaţiilor lineare cu derivate parţiale de ordinul I I şi de tip iperbolic. 1936. C. 2. 9. cl. Voi. 2. 1936. 1. Decorat cu ordinul Meritul Cultural. 10. al Soc.

Profesorul G. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I. 1. de 594 pagini. 12. în cola­ borare cu dl Aug.273 4. Obser­ vaţie asupra ecuaţiilor algebrice având toate rădăcinile reale. 1935. Sur une condition suffisante pour qu'un polynome soit positif. 1. Mathematica T. Mathematica T. Remarques sur la definition fonctionnelle d'un polynome d'une variable reelle. 5—12. pag. pag. 15. alcătuit conform programei clasei a VIII-a secundare. 7. 1 b) Secţiunea ştiinţelor fizice. Voi. 6. 1936. A. 27 Nov. Quelques proprietes des equations algebriques dont les equations derivees ont toutes leurs racines reelles. 15. 2. al Soc. 212. Mathematica. pag. pag. 81—91. Despre direcţiile de nedeterminare completă ale funcţiunilor eliptice. ANUARUL 1935/36 . . Despre funcţiile alternate de mai multe variabile In­ dependente. X I I . pag. 67—68. 1936. 5. 41. un curs de lucrări practice de fizică şi de chimie. Ştiinţe Cluj. Matematică din Timişoara. Cercul matern. Cursul. 1. Voi. şef de lucrări. Voi. al Soc. T. 285—288. pag. X I I . Gazeta Matematică. 41. Asu­ pra problemei 457. 1936. Mthematica. 29 Aprilie 1936. Despre extragerea rădăcinei dintr'un polinom de o variabilă independenţă. 8. X I . X I . 9. Conferinţe. De­ spre definiţia funcţională a unui polinom. 11. i :j lo) Comunicări ştiinţifice. 10. pag. Institutul de fizică generală experimentală. 1936. 247—256. Ştiinţe Cluj. 73—76. 49—51. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I I . 205—226. Revista Matematică din Timişoara. T. Mathematica. XII. . T. Gazeta Matematică. pag. Cercul matern. Roth. pag. Dima a redactat şi publicat. 1935. este aprobat de Ministerul Instrucţiunii. Voi. Revista BCU Cluj / Central University Library Cluj 1935.

Une nouvelle formule dans la theorie du rayonnement. Ediţia IV redijată de V. 63—64. Lucrare asupra gazelor degenerate. 1. în Anuarul precedent. L'emploi des frequences plus hautes que Ies frequences usuelles dans transmission University Library Cluj BCU Cluj / Central de Г energie electrique. 1936. Conferinţe în cadrele Astrei. Novac asistent. Conferinţe ţinute în cadrele Exten­ siunii Universitare la Cluj. 63—64. (Curs special). Dec. 36. 2. Bul. cursuri practice şi experimentale pentru profesorii de ştiinţe fizico-naturale şi mărfuri dela şcolile de comerţ. Bu­ letinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. la Bucureşti. 36. A. Dima a organizat şi condus. 6. Conferinţe. 7. Probleme de Fizică modernă. Noi surse ale energiei. Maior. Partea I I I : Teoria rela­ tivităţii. 4. (Litografiat). Idei noi ştiinţifice. 3. 1935. finergie et radiation dans l'Univers en expansion.274 2. Aceste cursuri au fost spri­ jinite de Ministerul Instrucţii şi de iGamera de Comerţ şi de Industrie din Bucureşti. Nr. In curs de publicare: 5. Intre 10 August şi 12 Septembrie. fiindcă aceste date nu s'au puMicat din eroare. Institutul de fizică teoretică şi aplicată * ) Profesor: A. Blaj şi Sighet. Lucrare despre propagarea curenţilor electrici. profesorul G. de la Societe roumaine de Physique. 1. Voi. Nr. Curs de Electricitate şi Magnetism. Bulletin de la Societe roumaine de Physique. » . . * ) Datele dela acest capitol conţin şi activitatea ştiinţifică jpe anii 1934—35 a Institutului. Comunicări ştiinţifice. 2. Voi. Tomul VIII. 3. Publicaţii ştiinţifice. Conferinţă ţinută la Ouj în cad­ rul Extensiunii Universitare.

1936).Cluj / Central University Library Cluj BCU Noerribrie 1935. No. VI. 24. 24. 1. Şef de lucrări.4 . Forrer. '24. No. 6. No. Aprilie 1936 şi Maiu 1936. 5. Tom. 3—4. Tome V. VI. Ga­ leta Matematică. 1935. T. V I . 4. Tom. 6. Elementele teoriei gazelor electronice. 35. Bulletin Scientifi<que de l'JScole Polytechnique de Timişoara. 1935. Journal Ле Physique. VI. 12. 5. jjreparatar 1. Î935. 11. Sur un appareil simple pour la mesure 'des points de Curie â basses temperatures (în colaborare cu R. Expuneri făcute la un Seminar de axiomatică a Secţiei Matematici asupra Teoriei ordonării şi a Axiomelor numerilor întregi. Scrierile matematice ale lui Gheorghe Lazăr. Bumbăcescu Sevastiţa: Efectul fotoelectric şi aplicaţiile lui. Serie VII. 34. 24. 37. Oprişor Suzana: Emisiunea termionică. X I I 1934. № i l e 3—4. Tabla Tibetului. Teofil Vescan. Une formule de la refraction astronomique deduite de 3a forme parabolique du trajet lumineux. No. . 33. И. Iliescu Măria: Efectul Raman. . № . (urmare) hnecs Martin: Inducţia electromagne­ tică. Ştiinţă şi Pro­ gres. An. Fasc. Х П Nrile 3 . Ştiinţă şi Pro­ gres. IH.Victor Marian. Structura gândirii ştiinţifice. 1935. Vz 1935. Teze de licenţă. 3. 2. (Semestrul П. Nr. Iunie 1936.Gazeta Matematică. 1935. No. Strasbourg). Szabo M. ((susţinute în anii 1934—36). Teoria cinetica elementară a gazelor. Terezita: Metode de terminare a con­ stantelor radioactivităţii. Iunie 1936. Societatea de Mâine. 36.

Rusa Victor: Transformatori şi modurile de cu<plaj în înaltă frecvenţă. Ana: Ibnixarea gazelor prin şocuri el'eoIronice în cadrul teoriei: clasice a lui Bohr. X. Revistă Fundaţiilor Regale. Ibidem. 6. — Richerche sulle t r i a zine — Nota XXXIII. pag. 9. 1. Teofil: Dinamica vectorială şi relativi*tică a fluidelor perfecte. 2. r . Conferinţa de fizică. BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Publicaţii ştiinţifice:. 1936*. 342. No. No. No. No. 29. 1. 3. 1. No. 3& Sasu S. Szăntâ Ârpâd:. Transmutarea materiei.. 16. 23. 1935. 2. Radioactivitatea artificială. 28.1935. A. Crasu. 40. C) Secţia ştiinţelor chimice. Ostrogovich şi V. 42. Sulla Diossitriazinilrfenil-cetossima. 1935. 4. Obuze cu gaze otrăvitoare în lupta dela Stănileşti (1711). în Revista Ştiinţifică „V. Lucrări ştiinţifice: Sub presă corectate la Gazzetta chimica italiana (Rorna)i 1. Sopra alcuni nuovi compost! ottenuti dalia Diossitriazinil-formaldossima.1936. 5. Adamachi". 39.276. No. . IX. VesCan. Athanasiu* a) A început o seria de măsuri asupra magnetismului pă~ mântesc în Ardeal.28. Laboratorul cde M m i e generală. Barabăs Bela: Efectul spinurilor nucleare în 'azul moleculelor diatomice. VL 1936. pag. — Richerche sulle y-triazine * Nota XXXIV. 2. Izotopii. 1936. pag.1936. VI.. e — suoi sali.. 41. Ostrogovich şi I. 1935. A.. No. Conferenţiar definitiv: G. în Revista Fundaţiilor Regale^ No. VI.. Nyăguly Alexandru: Mediile elastice şi propagarea undelor elastice în aceste medii. VI. Tanislau. 43. Energia şi materia.

G. P. Armeanu: Sur quelques nouvelles ammines de la scrie des sels noirs de Roussin. Trasposizione.•posalze mit JFerrocyanid. A. G.rato sodico. Spacu et V. I I : Due forme diversamente colorate del complesso anidro. I I : Due forme diversamente colorate del comva reazione specifica per 4'acido cianurico. G. 2.Beckmanniana della Dios-sitriazinil-fenil-cetossima. Drăgulescu: ttber die Quecksilbersulîfite des Ammoniums. '! 8 . 7.277 3. Spacu: Die ptoentiometrische Bestimmung der Oxalate mit Silbernitrat. Уапсеа: Nouvelles contributions â Г6tude des chramioxâlâtes polynucleaires complexes (III-eme note). Qstrogovich. G. 9. P. 3. G. P. Spacu und C. Spacu: TJie pbtentiomštrfeche Bestimmung des Selenocyans neben den rlalogeriide. în Zeitscrift fiir anorganische Chemie. Macarovici: Sur Texistence des sulfosatticylates complexes. Spacu: Die potentiometrische Bestiimnung der Ce. Ostrqgovich şi G. Trimise de curând la Gazzetta chimica: 1. P. Spacu und E. A. Laboratorul de chimie anorganică şi analitică. Ostrogovićh şi A. 4. Oštrogovičh ş i l . 6. a) Lucrările originale publicate în Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. — Sul cupri^cianu. Popper: Ttefraktometrische Untersu­ chungen wâsseriger LSsungen von Salzgemischen. Spacu et C. 2 . 2. Tariislau. 5. — Sul cupri-cianuarato sodico. Potentiometrische Untersuchungen.— Richerche sulle y-triaadne — Nota XXXV. (Das Sys­ tem BaCl +KCl). Spacu: Die potentiometrische Bestimmung der Me-tavanadate mit SilbernitraL 3.Zeitschrift fur analitische Chemie şi în Zeitschrift fiir physiJcaliscHe Chemie: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Ostrogovich. G. în . Spacu et M.

Spacu und C. 22. (Potentiometrische Un?tersuchungen). G. Macarovici:Sopra la reazione del rame con la Benzidina e sopra un nuovo metodo di dbsament'o» di traoce di rame. Voichescu:: Betrâge zum. „Zeitschriffi fur. G. 2Î. Die Potentiometrische Bestimmung von Selenocyaniden neben Cyaniden:. Eine gravimetrischa Schnellmethode zur Bestimung* von Selenaten. 17.formation et lexistence du Tachydrite en solution aqueuse16. 20. (Tensimetrische Unlersuchungen) 2. Tettamianzî. P. 11. Spacu: Sur un complexe argento-mercurique. în revista străină:. Spacu und PI Voichescu:: Beitrăge zumi Studiumi der Ammoniakate einfacher Salze.13. 2.. 12. Spacu und Pi Voichescu: Beitrăge zum Studiunr der Ammoniakate einfacher / Central University Library Cluj der CadBCU Cluj Salze. Studiunx der Ammoniakate einfacher Salze. Macarovici: trber eine Yolumetrische* Methode zur Bestimmung des Selenocyans. In cursul anului şcolar. P. 19. 3. P. G. Spacu: Eine gravimetrische Methode fur die Bestimmung der Cerosalze. G. Spacu: Sur rclectrotitrimetrie du molibdene avec nitrate d'argent. 1. G. 1935—1936 am? publicat următoa­ rele lucrări originale. Analytische Chemie"":. descritta da A.. G.278 10. Spacu et C Macarovici: Sur une methode de dosage simultane du cobalt et du nickel'. Spacu: Sur quelques polymolybdătes complexes. Ammoniakate der. 1. Spacu und'C. G. Drăgulescu:. Kupfersalze. Spacu: Methode electrometrique pour le dbsage* des iodates par le thiosulfate. 14. 3. Ammoniakate miumsalze. tîber die Quecksilbersulfite des Natriums und des Kaliums... (Tensimetrische Untersuchungen). G. Spacu et Ei Popper: fîtude refracfomelrique sur­ ii. P. 18. P. Conferenţiară:: Raluaa Ripan Tilici. 15. Ammoniakate der. Spacu e G. Zinksalze.. Eine neue Potentiometrische Methode fiir die: Bestimsmung von Selenocyniden- .. Spacu und Pi. I I Mitteilung.

( X ) . Justifica­ rea Feminismului. 3. Chim. Suciu: Sur la condensation des o. Ionescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. Chim. Chim. Crăciunescu: Reactions photochi­ miques dan la serie des derivžs o. Tănăsescu et E. Eine neue Konduktometrische Methode fur die Bestimmung von Selenocyniden. Bulletin Soc. 1936. Chlorophenylanthranile et chloro-3-acridone. 2. Bulletin Soc. 1936. de France. Ramonţianu: Sur les acridones. de France. Publicaţiuni ştiinţifice. Silberg: Sur les acridones. 1936. nitro-benzylidene-acetalas. 12. Tănăsescu et Martha Suciu: Sur la condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec Faniline. nitrobenzylideniques des acetals (IX). Benzylidene-acetalas des oses et des osides. /. Benzylidene-acetalas des oses et des osides et leurs transformation en diastereisomeres par insolation. ( V I I I ) N-oxo-acridine et N-oxo-C-oxy-acridine. (X). 5. 8. 15. nitrobenzaldehyde avec la m. 1936. o. nitrobenzaldehydes avec l'aniline. Tănăsescu et E. de France. Tănăsescu et A.279 4. nitres obtenus. Chim. Chem. 1936. ( X I ) . 5. Tănăsescu: Condensation de l'o. ( I I I ) . 1935. nitro-benzylidene-acetalas. Tănăsescu et E. 4. liber Acridone). de France. 16. 4. 2. p. 2. I. Bulletin Soc. Chim. 3) Laboratorul de chimie organică. 9. 15. de France. /. 7. BCU Cluj / Central University Library Cluj Chim. VI. 6. /. 1936. 4. Conferinţe: Gruparea Femeilor Române. France. /. de France. IX. Tănăsescu et E. Romanţianu: trber Acridin-N-axyd und Acridin-9-oxy-N-oxyd. 2. (IX Mitteil. 1. 17. nitroacetophenone. 7. Gomportement photochimiques des derives o. Tănăsescu et M. Nitrobenzylidene-acetals des oses Bulletin Soc. Bulletin Soc. /. Bulletin Soc. 1936. I. / Tănăsescu et M. Crăciunescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. 2. Cluj. 4. Comportement photo- . Tănăsescu et E. /. Bulletin Soc.

Tănăsescu et M. 25.280 chimique des anthraniles et triphenylmethanes obtenus. Chim. Central University Library Cluj In cursul acestui an. Dan Rădulescu şi Coriolan Drăgulescu: Eine Merkwurdige allgemeine Beziehung zwischen den Frequenzen der Bandenspektren den aromtischen Kohlemvasserstoffe und deren Abkommligen. 4. 20. de France. partea I-a şi partea Il-a. Bulletin Soc. Dan RădulesCu şi Oct. /. cl. Chim. 1.et bromobenzene. de la Soc. şi-a susţinut teza de doctorat Do­ mnişoara Elena Crăciunescu. Physikalische Zeitschrifft 36. de France. Condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec les chloro. (calitativă şi cantitativă). 1936. . Note. Dan RădulesCu şi Oct. 11. Dan R~adulescu şi Coriolan Drăgulescu: Contributions â l'etablisement de la structure et des proprietees des resonnateurs d'ensembles. Bul. XVII. Jula: trber die Rolle der Polari­ tăt der N-Atome bei der Bildung der farbigen Polynitrocomlexe der Benzolreihe. BCU Cluj /Teze de doctorat. IX. (scris la maşină). VI. A Silberg: Sur la condensation des amino-formylderives aromatiques avec Facide pyruvique. pentru uzul studenţilor. de Chimie. 9—37. Tănăsescu: Carte de chimie organică. V. Silvia Bucevschi: Hormonii sexuali feminini dn punct de vedere chimic. nitrobenzilidenozelor şi ozidelor şi tran­ sformarea lor în diastereoizomeri sub acţiunea luminei. Jula: Beitrâge zur Bestimmung der Abstufung der Polarităt des Aminstickstffes in den Organischen Verbindungen. 19. Macarovici: Sur les acridones. de France. Contributions â la theorie de la fluorescence. Publicaţiuni cu caracter didactic. Lucrări practice de chimie organică. 10. 1936. 4) Laboratorul de chimie fizicală. 2. XV. I. Bulletin Soc. Teze de licenţă lucrate în Laborator. ( X I ) . 3.11 66—68. având ca subiect: Reacţiuni fotochimice în seria o. Bulletin Soc. Chim. IX 1936.

: Prepararea acizilor trinitroisoftalic şi trinitromesic şi proprietăţile lor. 1.: Sur la validite de la formule de Mecklembourg. 8. Novac L.281 5. Subit. Lt. Dan Rădulescu şi Locotenent Popa: Le hidrogene du iioyau benzenique ionisable dans Ies polinitroderives benzeniques. Zamfirescu: Sur la vitesse de decomposition thermique de la chloropicrine. Benzoquinone. 10. Dan Rădulescu şi Subl. 15 sub tipar). 14. Alexa: Etude spectrale des polienes cet6niq>ie. Dan Rădulescu: Interpretation physique de la relation de frequence entre Ies bandes d'absorption et de luminiscenee. 3. 6. Popa: Electrometria grupei nitro. Alexa: Etude spectrale des polinenes cetoniques. Dan Rădulescu: La relation de frequence des bandes d'absorbtion â fetat de vapeur. Dan Rădulescu: L'influence des substituants sur Ies i>andes d'absorption. Bărbulescu:. 14. 12. Courbe d'extinction de la Dibenzalacetone et de ses derives parasubstitues. Dan Rădulescu şi FI.Une loi quantitative •de la frequence des maximas des bandes d'absorption des resonnateurs d'ensemble. 11. Lt. (Un nouvel point de vue sur la dynamique de l'adsorption). V. Săruri dela trinitronenzen. Co­ urbe d'extinction de la Benzalacetone et de ses derives parasubsitues. V. Dan Rădulescu şi FI. 9. Courbe d'extinction de la Benzalacetophenone et de ses de­ rives parasubstitues. Cioară: Studiul spectral al substanţelor alchilice şi arilice cu gruparea NO. Ţilenschi S. 2. Dan Rădulescu şi Lt. Teze de doctorat. 15. Alexa: Contribution â Г etude des •nitro et poli-nitro derivćs colores du Benzene. cositee sur l'extinction des resonnateurs Library Cluj 13. 16. Bărbulescu: Influence de la visBCU Cluj / Central University r'ensemble. V. (13. . 7. Alexa: Etude spectrale des polinene cetoniques. Dan Rădulescu şi V.

Alte publicaţii. M.. Ţilenschi S. Revistă internaţională. Lt.282 4. lui E. Toate la Editura Scrisul Românesc.: Contribuţiuni la studiul descompunerei cloropicrinei. în care se publică studiile definitive asupra materialului speologic. Borza şi M. Craiova. Textul Tomului VI (fasci­ colele 51—57) este de mult tipărit dar lipsesc Tabla de Mate­ rii şi Indexele pe care nu le putem tipări căci ni s'au supri­ mat fondurile de laboratoare şi de publicaţii de către Gu­ vernul Iorga (1931). 6. Racoviţă. Dan Rădulescu. V. B) Lucrările Institutului de Speologie. colecţia lucrărilor care nu figu­ rează în Revista „Biospeologica" şi care sunt publicate de . VII. Chimia pentru cl. A ) Biospeologica. 1. Lt. Alexa: Studiu spectral asupra benzenului substituit. IV. Publicaţii. Lecţiuni de Biologie Generală pen­ tru cl. Zoologie pentru cl. Petreanu: Condensarea trinitrobenzaldehidei cu amine arilice. Acest periodic con­ ţine. Elemente de Fizică pentru: cl. 7. Demetrescu: Lecţiuni de zoologie. Institutul de speologie. VIII. V I * Anatomie pentru cl. V. Sur une methode de haute precision pour la determination des tensions de vapeurs. 5. III. împărţită pe volume. „reformă" menţinută de toate Guverne­ le următoare. Botanică pentru cl. Tomul VII este în curs de publicare cu fasci­ colele 58 până la 63 tipărite. mai ales acel adunat la Institutul de Speologie. Elemente de Chimie Anorganică pentru cl. BCU Cluj / Central University Library Cluj d) Secţia ştiinţelor naturale. I I . Tomurile I—V sunt apărute. Al. Botanică pentru cl. sub direcţia. Zamţirescu V.

Sc. 386-398. T. 25 fig. p. — Subterrane Harpacticoiden aus Jugoslavien. heredite des effets des mutilations. A apărut: Mission'scientifique de VOmo. 5 fig. Soc. Acest fascicol conţine pe lângă itinerarul misiunei. 1 . 2 p. 1 carte. interne et artificiel. a aşteptat editarea trei ani de zile! C) Rezultatele ştiinţifice ale Misiunei în regiumea Fluviu­ lui Omo şi a Lacului Rudolph (Africa orientală). (Bull. colonisation des places vides et preadaptation. A ţinut în Decembrie şi Ianuarie. VIII. — Zur Systematik der Copepoda Harpacticoida. A. sau de către alţi cercetători. adaptation et seclusion. G. — Nćoplasie maligne dans l'hemocoele des EpHImeres sous l'action de Symblocladius rhltHrogenae. Păru le 5 mai 1936).) care. origine des organes. Cluj. 321—334. Racoviţă. Chappuis P. Geolo-gie-Anthropologie. p. professeur â l'Institut naţional agronomique.2833 către personalul Institutului. Lechevalier. — Harpacticiden der Expedition HandelMazetti nach Sud-China (1914—1918). Păru sept. Sc. la Sorbona din Paris. (Bull.. 298 fig. cu subiectele următoare: La variaţion. Arambourg. 1935). Sc. A apărut (în sfârşit!) Tomul V I I (XVI+332 p. T. trber Hohlencopepoden. T. A. accomodaBCU Cluj / Central University Library Cluj tion. VIII. Sc. Paris. Păru le 12 mai 1936). asu­ pra materialului procurat de către Institut. 34 figs. D) E. origines de variations. F ) Codreanu R. din lipsă de fonduri. A. (P. Soc. milieux externe. 348-353. prelegeri de Biologie generală. Chappuis P. Soc. Cluj. Tome I. 405—408.. Soc. A. (Vezi rapor­ tul special în Anuarul 1933—34). T. fascicule 1. (Bull. a prezidat Adunarea generală a Societăţii de Biogeografie şi a luat contact cu factorii ştiinţifici şi uni­ versitari conducători. o< schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic a rocelor acestei regiuni. A participat la şedinţele şi lucrările diverselor Societăţi de Istorie naturală. E) Chappuis P.. VIII. Păru le 7 janvier 1936). public sous la direction de G.. (Bull. Păru le 10* fevrier 1936). VIII. 59 p. pl. I-VII. p. p. Cluj. Chapuis P. ca învitat al Facultăţii de Ştiinţe şi totodată ca Profesor de schimb în misiune.

3. Scieno. Zool. 201. 1935. 3. 4. Institutul de fiziologie generală. Bull. Grădinescu Ar. 17. şi Obstetr. Secăreanu şi N. 257. 102—104.. VIII. M. Heft 34.'284 Chironomide ectoparasite. Eugen Epure: Sur un cas d'albinisme pârtiei chez Hiru•do medkinalis. Soc. 1054. :Paris. biol. Păru le 1 juillet 1935). 2. S. Scriban: 1. t. voi.. 1936. Prof. Rev. Crustalo Acrivo: Cluj / CentralNeubildung von Cluj BCU t)ber die University Library Kiemenlamellen bei Ganoiden und Teleostiern. Gynecol. 113. Heft 3/4. 195. Instftutal de zoologie şi anatomie comparată. p. ţinută în ziua de 22 Martie 1936. Beobachtungen iiber die Morphologie des Verdauungsepitheles bei Protoclepsis tesselata O. Gynecol. F. M. Zool. L A. Grădinescu Ar. Şanta: Asupra pre­ parării unui extract cortico-suprarenal. T. trber de Wandstruktur der vendralen Lakune bei Haementeria costată Fr. Anz. Bull. L. voi. Anz. Cluj. p. 4. 114. Nr. . A. Pora: Influence du courant electrique conţinu sur la permeabilite branchiale chez quelgues poissons d'eau douce. 1936. şî Obstetr. Anz. S'au continuat cercetările ştiinţifice. 1935. Sc. 1936. cu 1 planşă. 4. Chim. publicând în reviste de specialitate următoarele lucrări: 1. 3. 1936. Bull. Notationes biologicae. 1936.: Profesorul Nicolae Pende. p. „Endocrinol. Recherches sur la structure des cellules chloragogenes chez les Hirudinees. Rev. şi E. Cluj. Soc. înaintea Societăţii Naturaliştilor din Bucureşti. und das Ventralgefăss bei Haemopis sanguisuga L. 1936. Zool. şi N. Conferinţă asupra celulelor cloragogene la Anelide. Sc. '(Comptes-Rendus Acad. p. 1. Endocrinol. 2. M . 3. Grădinescu Ar. 1936. IV. Soc. Nr. 8. Şanta: "Acţiunea extractului cor­ tico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. 3. Grădinescu Ar. Voi. Bd.

pendant des temps variables. 7. 5.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang. E. 8. p. quand la region branchiale se trouve k la proximite de l'anode. 119. 373. E. R. 1936. Pora A. Oceanogr. 121. C. R. R. Biol. la cathode.: Quelques donnees analytiques sur la com­ position chimique et physico-chimique du sang de quelquesIîivcrtebres et Vertebres marins. 105. Pora A. voi. C. Biol. Nr. Biol. Endocrinol. C. 11. 12. C.: Sur les modifications du milieu interieur de Scyllium canicula soumis au courant fcontinu. Biol. 1936.. R. E. Bull. voi. 121. Soc. 5. Biol. C. C. 1936. 121. 1936. p. p. R. 1936. Biol. . 9. R. 1936. Pora A. R. Pora A. 6. 1935. p. 121. voi. 1936. 507. 660. Soc. sur la composition du sang chez ScyUium canicula. 10. Soc. E. C.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang des deux sexes des Selaciens.: De l'influence de l'oxygenation du milieuexterieur sur la composition du sang chez Scyllium. 121. p. canicula mâle. £. 689. Biol. . la region branchiale etant au voisinage de. 1936. Soc. p. dans le milieu exterieur. E. Biol. Pora A. voi. Nr. voi. voi.: Sur les modifications que produit le cou­ rant electrique conţinu dans le milieu interieur du Scyllium. Soc. 411. 121. oriente dans la direction de passage du courat. Pora A. p.: Influence du passage du courant conţinu». GynecoL şi Obstetr. 1936.. E. Soc. 13. 102. 121. place contre la direction du passage. Monaco. voi. E. voi. voi.: Differences minerales dans la composi­ tion du sang suivant le sexe chez Cyprinus carpio. suivant le sexe chez Labrus bergylla. p. E. Inst. canicula» iC. Pora A. d'un courant electrique conţinu. dans le milieu exterieur. pen­ dant des temps BCU Cluj / Central University Library Cluj differents. 121. Soc. 291. 503.: Sur les differences chimiques et physico^ chimiques du sang des deux sexes de quelques invertebresmarins. R.285. Pora A. Rev. Soc. Biol. C. Pora A. R. Scyllium canicula mâle. Soc. E. 1936. 194.: Sur les changements du milieu interieur du. Pora A. p. 14.

Drilhon: Regulation minerale du miIlieu interieur chez Ies poissons stenohalins. Nr. C. p. 699. care ţine şedinţe lunare în cari se fac comunicări de lucrări originale şi editează revista: „En­ docrinologie. împreună cu Profesorii Dri. 4. 17. 205. Teze de licenţă*).: Influence des fortes oxygenations du mi­ lieu exterieur sur la composition du sang de Scyllium ca­ nicula. -E. p. Frankl (Viena). *) Lucrate în Inst. Para A. etc. Gynecologie şi Obstetrică. 19.ces chimiques et phisico-chimiques du sang suivant le sexe. Pora A. voL 12. Obstetrică".Faelli (Roma). 1936. Pora A. Bodrogi Ioan: Absorbţiunea prin intestin.: Un nouvel appareil pour la contention et la saignee de nombreux Teleosteens marins et d'eau douce. s'a fondat Societatea de Endocrinologie. de Physiol. de Fiziologie Generală şi inventariate în Bi­ blioteca Institutului. 1936. Silvio de Candia'(Roma). Revista are aspectul şi nivelul revistelor ştiinţifice internaţionale de specialitate. 5. 18. Endocrinol. Oceanorg. 139. E. 16. La această revistă au colaborat până acum următoarele personalităţi ştiinţifice din străinătate: O. 1. la care colaborează diferite personalităţi ştiinţifice dm ţară şi străinătate. 7. Ggnecologie.en. 8. tegument şi branchii. £. Ann. Pora A.Despre anestezie şi narcoză. Aschner (Viena). E. Michail. B. et A. Roşu Emil: Hematopoieza şi organele hematopoietice. N. M. Monaco. Bull. 1936. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. Gynecol. Bugariu Hortensia: Anatomia şi histofiziologia simţu­ lui olfactiv. Cristea Grigoriu. 1936. E. Rev. Pora A. 12.. şi Obstetric. voi. Mitaćhi Lucia: Termogeneza. Antognetti (Roma). 2. Ann.: Differ. D. Ioan Minea. 4. Nr. Reiss (Praga). Bărbulescu Emilia: Somnul natural şi provocat. „Negruţiu Cornelia: Limfa şi aparatul limfatic. 6.: Mediul intern şi maturitatea genitală la Gyprinus carpio. Pende (Roma). Inst. .::286 15.de Physiol. Csallner Kurt:. Grădinescu Valeria: Bioelectrogeneza. L.

Şt.. 5 Institutul de botanică sistematică. 'Directorul Grădinii Botanice a Universităţii. de Stu­ dii. Al. Basarabia Noastră (Ateneul Român. Dl. 3 pl. 3. al Soc. Noua generaţie de profesori de ştiinţe naturale. o nouă plantă adventivă a României. Prof. Borza. Univ. App. Al. 1. a bine­ voit a-i pune la dispoziţie. .287 4. Mihăilescu. I. Cluj). Ştiinţele Naturale în Şcoala Primară (Cerc.. (Şcoala Secundară. XV. Dl. înv. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. Credinţa şi ştiinţa (AGRU. 1-64. 1. folosind materialul şi camera ce Dl..Institutul de botanică generală. Cent. Oradea). de Şt. 2. ţinut la Constanţa în Iunie 1936. Câmpia Ardealului (Astra cu Ext. Bu­ cureşti). a terminat partea experimentală a unei lucrări având ca subiect: Fiziologia algei Microtham­ nion Kutzingianum. BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. b) Comunicări: 1. p. 2. Grinţescu. Dare de seamă despre activitatea Muzeului botanic şi a Grădinii botanice dela Universitatea din Cluj în anii 1927— 1934. şef de lucrări. t. Oradea şi Cluj). din Cluj). 3. Peterfi. 2. c) Publicaţii: 1. (BGMBC. 5. Cluj). 4. J. de către Virgil Giurcă. XII—XIV. asistent. a urmărit problemele de fotosinteză.). 13 fig. I. şi Şt. (Toate trei la Cercul Bot. Nr. Iva xanthiifolia. Peterfi: Sur l'influence du manganese « t du zinc sur le developpement de Microthamnion Kutzingianum. M u z e u şi grădina botanieă. t. Borza: a) Conferinţe: 1. p. Comunicare făcută la Congresul naţional de Chi­ mie. 6—7). Pregătirea şi recrutarea învăţătorilor (Cerc. Teze de licenţă: Forţele care concură la ascensiunea se vei brute în plante. Flora Romaniae Exs.

II. (Societatea de mâine. şi al Muz bot. Nr. p. p. 4. 2. 1936. Nr. eine neue Adventivpflanze Rumâniens. B. 6 . XV. 4 p. Trif: Catalogul de seminţe oferit pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii din Cluj.288 3. 16. o nouă plantă adventivă a României. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. Câmpia Ardealului. Al. p. a. Legăturile noastre botanice cu Orientul. M. voi. dela Univ. p. Liliacul românesc. p. I I (1936) Nr. (Anuarul Ateneului Român pe 1935. p. „Grădinile şcolare" (Grădina mea. 256—257). Al. înfiinţa­ rea Universităţilor. t. X I I — XIV. 47—77).). sep. 18 p. (Buletinul Grădinii bot. p. p. Bibi. Nr. Grădinari. „Notiţe dela Grăd. 14. (Re­ produsă şi în „Universul" dela 26 Dec. t. Doctrina evoluţiunii şi credinţa. Borza. 3 şi 4). 5^6 şi extr. 8. t. XVI. (Cluj. XIII (1936) Nr. 2 fig. Schedae ad „Floram Romaniae exsiccatam" a Musea bot. 12. Basarabia noastră. Nr. Borza. (Societatea de mâine. I.. 3 p. (Cultura Creştină. II. p. 1. Nr. M. G. 1936. Univ. 15. Bolul cultural al Bisericii în Evul mediu. Giirtler. Die pflanzengeographisehen Aufgaben der Naturschutzbewegung in Rumânien. I.. Arvat: Iva xanthiifolia Nutt. A. (Grădina mea. 1936. C.7 ) . an. 13. t. Schiţă geobotanică (Anuarul Ate­ neului Român pe 1935. XV. 11. C . 27-28 şi Nr. Borza şi A. 2—3. 77—78).. 1-4. (B. B. din Cluj. XV. intelectuali. Directore Al. (Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. 1-64). Zur Flora von Bessarabien (Resume). Blaj. 1. p. 5—6. AGRU p. 3. Extr. Două plante importante din Bihor. Conferinţă ţinută la Ateneul Ro­ mân în ziua de 9 Febr. 233-236). 186—187): 6. bot. 7. I. Catalogue des graines offertes en echange par le Jardin Botanique de l'Universitć de Cluj. C. a. voi. (B. Clusiensis editam.. uniţi-vă! (Grădina mea. 9. 1935. G. XIII (1936) Nr. 5. 16. Botanica medievală. 57—61) şi „Our Basarabia" BCU Cluj / Central University Library Cluj (Summary) 1 pag. > 10.). Roumanie (Buletinul . I. 4. Nr. în „Revista Hor­ ticolă" din Bucureşti şi în traducere germană şi maghiară în „Bursa Horticolă" din Timişoara). x. voi. 1936. Cent. 46.

Cluj". Cele 3 speci de Taraxacum din Cheia Turzii. Dr. Statistica Florei din Cheia Turzii.. Observaţii şi date floristice I. 228—233). Glossen zur Flora Rumăniens. Pop. şi al Muzeului bot. Bibliographia botanica Romaniae. din Cluj. Nr. b) Comunicări: 1. Floristische Bemerkungen I. p. 17. 8 fig. Analize de polen terţiar (toate la Cer­ cul Botanic Cluj). Borza). şi al Muz. 187—191). (Buletinul Grădinii botanice şi al ANUARUL 1935/36 19 . şi al Mu­ zeului bot. XX. Betula pubescens Ehrh. din Cluj. 236—248). Diferenţierea vegeta­ ţiei din Cheia Turzii. Adnotaţiuni la Flora României. SocietesCluj (Tot acolo. dela Univ. XV. Emil Pop. Talofite fosile dela Borsec. Die pliozâne Flora von Borsec (Auszug). 1—4. (Uni­ versitatea Regele Ferdinand I. 1—4. 3 fig. 3. „Natursond" un nou aparat pentru scoa­ terea probelor de pământ în structura lor naturală. Nr. c) Publicaţii: 1. Drosometru automat. XI. b) Publicaţii: 1. Facultatea de Ştiinţe. 3. dela Univ. Univ. b) Publicaţii. dela Univ. p. Jâvorka A. et E. a new soil core sampler for taking undisturbed soil cores (Summary). Al. Bibliographia botanica Romaniae (v. 4. Cluj. 4. BCU Cluj / Central University Library scientifiques. Nr. bot. Appendix II. 248—249). Natursondul. Alba Iulia).: Iconographia Florae Huugaricae. 1935. a) Comunicări: 1. 2. voi. G. (Toate la Cercul Botanic Cluj). I. (Buletinul Grădinii bot. Societăţi Ştiinţifice. „Natur­ sond". XV. p.t |1—301). Nyarady. (Buletinul Grădinii bot. p. 4. 2. bot. d) Redactează „Buletinul Grăd. (Totacolo t. Pinus silvestris în Surduc şi pe Bucegi.289 Grădinii bot. XV. 2. 1936). Prezi­ dează comitetul de redacţia al revistelor „Grădina mea" şi „Kertgazdasâg". 1. O nouă Euphorbiacee din Basarabia. „Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii". Conservator: E. 3. p. t. 22 tab. a) Comunicări: 1. din Cluj. Docent: Dr. Bujorean. 189 p. şi al Muzeului bot. voi. a) Conferinţe: Bătrâneţea şi moartea plantelor (Astra. XV. (La Cercul botanic Cluj). asistent. Flora pliocenică dela Borsec. 2. XI.

Gacteele. Lucrări ştiinţifice şi pe teren. dela Univ. Ca membru fon­ dator al „Academiei de Ştiinţe din România" a participat la toate şedinţele şi actele de fondare ale acestei Instituţiuni. 229—233. din Cluj. BCU Cluj / Central University Library Cluj Comunicări: 1. Filiala Cluj). Forţarea castraveţilor în sere.290 Muzeului bot. Trifu. Şef de culturi: C. . participând cu comunicări ştiinţifice la şedinţele din 1936. 402 pag. Rugi­ na trandafirilor. p. Boli. Gărtler. Cluj. 2. 1936. 2—3. aducând noui preciziuni cu pri­ vire la forma. 1935. Mana cartofilor. 1. Prof. Şef grădinar: A. Petrografie şi Geografie. „The automatic Drosometer" a new in­ strument of the dew (Summary). Comunicări: 1. Cyelamen persicum. 3. Articolaşe horticole în „Grădina mea" 6 . Voiteşti a lucrat pe teren în regiunea masivelor de sare de la Şugatag. 2. Flora şi fauna internă a pământului. Drosometrul automat. (La Societatea de Horti­ cultura. Ioan P. 4. a organizat această secţiune. un nou aparat pentru măsurarea cantitativă a rouăi. în Aprilie. Institutul de geologie şi paleontologie. Mine­ ralogie. „Grădina mea". XV. 2. 176— 181). Revenirea frumoasei Poinsettia printre florile noastre. 4. Cluj. 3. aprobată în Adunarea Generală din Decembrie 1935. leacuri şi plante de leac. 1936. activi şi corespon­ denţi. 3. 5. propunând lista membrilor de onoare. dela Dej şi Ocna Mureşului (Uioara) în Maiu. „Grădina mea". 181—185). 2. Biblioteca poporală a Asociaţiunii „Astra" Nr. cunoscute de ţărăni­ mea română. (Tot acolo. 15. 5. iar ca Preşedinte al Secţiunii de Geologie-Paleontologie. întinderea şi poziţia stratigrafică a acestor masive. p. t. Sibiu 1936. (1): 13. Câteva articole de interes horticol în revista „Grădina mea". 1 fig. O noutate printre fructele exotice ale Clujului: Grape fruit. înmulţi­ rea Coniferelor pe cale vegetativă. A făcut un studiu asupra regimului apelor subterane din regiunea Municipiului Oradea în Iunie 1936. Microorganismele cari influenţează azotul din pământ.

Turda şi a formelor fosile din Coasta cea Mare şi valea Pleşca (Cluj. b) Şeţ de lucrări. 1936. despre Mamifere. Ш . Ioan Pojiescu-Voăeşti: — Sur la position stratigraphig-ue du massif de sel de Dej (în colaborare cu Dl Dr. — Amintiri din viaţa de profesor secundar la Tg. — Ce se poate ceti pe harta fundului M. Mineralogie. aparaţia şi evoluţia iz­ voarelor „Hebe" de la {Sângeorz-Băi.). Reptile şi Păsări. V I . Ion Maxim a studiat regiunea comunei BCU Cluj / Central University Library Cluj Călăţeni jud. Bucureşti. şi Gazeta „Tinere­ tul Invăţătoresc". A ţinut studenţilor de la Paleontologie 4 conferinţe de câte 2 ore în care a tratat despre Peşti.000 Huedin-Turda complectată cu cercetările cele mal rioui cât şl personale (manuscris). fiind trimis. . Câmpina. c) Asistent Octavian Niţulescu a continuat studiul re­ giunii Petrid. Revista Muzeului de Geologie. R. Acad. Tg. Jiului 1936. C. Cluj. Lipova Banat. pentru specializarea în Geologia petrolului. Mureş unde a efectuat săpături pentru mami­ fere fosile. „Radiolaritele de la Turda" sub tipar în Bul. începând cu luna Maiu 1936. Ibidem. ca practicant la Soc. Negre. Amfibieni. originea. — Situaţia geologică. Dl preparator Iustin Gherman. Ionescu-Balea. Cluj 1936. a ) JProf. Jiu. de Ştiinţe din România. 1936. de Geologie voi. ЏпА » Kaaîerinţâ ştiinţifica' in cadrele -Extensiunii Uni­ versitare. Astra Română". Rom. Ionescu-Balea). la Cluj. Soc. 1. Bevista „Amicul Tinerimii". Jiu 1936. voi.2'Л A. Tg. Publicaţiuni. Revista „Amicul Tinerimii". 2. d) Preparator Iustin Gherman a continuat studiul M-ţilor Apuseni în Jud.Sur la presence des restes fossiles anediterraneens dans la breche tectonique du massif de sel de Ocna Mureşuiui (Uioara) în colaborare cu Dl Dr. Harta 1:75. şi-a luat con­ cediu fiind suplinit pe timpul concediului de Dl absolvent Stoica Coriolan. Buru. A ţinut studenţilor m Paleontologie 5 conferinţe a câte 2 ore. al Univ. — . Alba. Nr.

I. dintre Valea Lisei-Sâmbetii până la Tărâţa. Mineralogie şi cu 25 de studenţi şi studente. Nr. s'au îmbogăţit. Dl Oct. Colecţiunile Institutului. Biblioteca. M-ţii Gurghiului peste Rotunda. Corund. Sovata. cu materialul! adus de: Dl Prof. Ocna Mureşului şi Oradea Mare. Cetatea Roşiei. a) Prof: Victor Stanciu. fosil din regiunea Gălăţeni Jud. Cum. 1 b) Şef de lucrări Eugen Stoicovici. ştiinţifice:. „Astra". L P. Colecţiuni. Nr. din care s'au făcut şi 150 de secţiuni subţiri pentru microscop. cu personalul ştiinţific al Institutelor de Geologie. Conferinţe: 1. Niţulescu a îmbogăţit colecţiunea cu material din regiunile: Turda-Petrid-Buru. Sibiu 1935. Bogăţiile miniere ale Munţilor Apu­ seni. Cheile Bicazului. 20. a publicat: 1. Voiteşti. Dej.. schimb.292! 3. Fosile găsite pentru prima dată în Calcarul dela Sănduleşti (Turda) după care s'au fă­ cut mulaje în gips. P. 2. 2. al Univ. apoi. Biblioteca Institutului de Geologie-Paleontologie s'a mă­ rit până la sfârşitul lunei Iunie 1936 cu 66 de volume cumpă­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rate şi primite ca donaţiune sau în. Voiteşti din regiunile: Vatra Dornei-Pojorâta. Dr.. Excursiuni cu studenţii. Dl Ioan Maxim a colectat material. Bibi... Muz. 1—2 е т . în revista „iCarpaţi". Alba. voi. La Deva:. Cluţ. 7: Institutul de mineralogie. Lucrări apărute: 1. Ditrău. Studii pe teren în Munţii Făgăraşului asupra cristalinului. Bicaz şi Piatra Craiului.. s'au format MunţiL Apuseni şi bogăţiile lor. forme fosile şi material petrografic din regiunea Mera-Coruş. 1936.. Dl Iustin Gherman a colectat material din M-ţii Apusenidin Jud. Ex­ cursia s'a făcut impreună cu Dl Prof. Geol. Mureş. La Făgăraş: Probleme de miner al ogeneză. urmând itinerarul: Câmpia A r ­ dealului. Contribuţiuni la cunoaşterea nisipurilor aluvionare din M-ţii Apu­ seni. VI. Rev. Ian. 4.-Miner. Valea superioară a Mureşului.

Forro Ecaterina: Valea Lutului.Nr. Satele şi gospodăria lor. . Alba. Valea Someşului şi Aurăritul din Munţii Apuseni. Dinu Margareta: Plasa Jiu. . Matis Edith: Plasa Chiochiş. Feier Zoe: Regiunea auriferă a Abrudului. d) Preparator Lucian Stoicovici a piiblieât: Coritribuiţiuni la cunoaşterea metamorfismului de contact. 10. 13.prezentării). . Suciu Romul: Plasa Rupea.Morariu. 1. jud. 8. 1—12. Institutul d « geografie. 5. Şef de lucrări L. 15 Aprilie. Cluj. jud. Hetco Irina: Stâna de vale. VI. 2. a publicat: Begiunea Miniera BaiaJVIare—Baia Sprie. 1^2. 7. Rev. Regiunea Baia-Mare—Baia Sprie. Herbst Constantin: Begiunea dintre Trotuş-MilcovDe aluri şi Şiret. c) Asistent Sever Anton a continuat studiul pe teren . jud. Graniţa de Vest. 2. 3. (Comunicări preliminare). -Prof. МегцЏи: a început tipărirea voi. Meruţiu. voi. a continuat cu studiul Munţilor JBodnei.Moniteur du petrole roumain. V.p. Someşan. University Library Cluj umană în BCU Cluj / Central a publicat: Viaţa Munţii Călimani. Târziu Ana: Plasa Sân-Nicolaul Mare. Tănase Viorica: Plasa Vinţul de jos. Reichert Ludovic: Plasa Bârgăului. e) Secţia đe geografie. Teze de licenţă în Geografie (în ordinea . Târnava Mare. Şef de lucrări T.în regiunea JBihariei. Muz. Pălăgeşiu Măria: Bazinul Someşului Mare dela izvor până la Sângeorz. 6.-Miner. <Geol. 4.8. Bică Florica: Basinul Cungrei Mari. 9. 11.293 . 1936. 12. al Univ.'. p. V I din „Luefăirile Institutului de Geografie'. Drăgulescu Livia: Plasa Ilia. 1936. 1936. 13-^21.. Gorj. Nr. Asistent JR. Coritribuţiurii "la perfecţionarea cracării.

42. Timiş-Torontal. Ionescu V. Lula Olivia: Plasa Hunedoara19. Staicu Nicolae: Podgoria judeţului Pufna. cult. Ciucă. Plasa 30.14.. Gergely Ghizela. 28. 39. Qena Mureşului. Severin. .. Veza Samsvn: Valea Târnavei Mari-regîunea MediaşBlaj. Măria:. V. Vlaşea. Vasile: Monografia comunei: Monteoru judi Buzău. Ioan:. Panaitescn Elena: Valea Sîret'uluir Dela confluenţa cu Buz. Cotoi V. 33. 35. Economu Raina: Coasta Mării Negre dela braţul SfL Gheorghe până la Constanţa. Rohrer Carol:Cluj / Central University Library Cluj Centralăl 31. 15. şi etnică a oraşului Tg. S.. 25.. Bazinul Someşului mare dela Beclean la Dej. Ioan: Valea superioară a Hartibaciului.. Smădescu Adalgiza:. 32. 44.Plasa Gherla. la. de Gristurî.. 20. Pop G.. Sumi AdalberU Valea NadeşuluL 23. Gnădig Andrei: Factorii cari au determinat desvoltL econom. Weber Fr. Plasa Călugăreni (jud. Câmpiei Ardelene. 27. Valeria: Valea Mureşului dela. Magyar Elisabeta. Szătai Elisabetar Plasa Săcueni. Cioacă Ioan: Plasa Bechet jud.. 24. Măria: Plasa Câmpia-^ BCU Judeţul Timiş Tbrontal. ETek Emeric: Bazinul superior al Lăpuşului. Păunescu I. 37. Trenca Minerva: Monografia plasei Jibău. 16. Teiuş. 36. 40. Neculoiu Ioan: Monografia comunei Poiana Mărului. 41.. 21. Komlosi Andrei: Valea Pogânişului. 18. până la vărsare. 38. 26. Mathias Francisc: Plasa Giulvăz jud. 29.. Dolj. Mureş. Boldor Iulian: Şesul Aradului. Ţegean Măria: Vegetaţia din Nordul. 17. Plasa Caransebeş: jud. Dumitrescu R. Kovăcs Amalia: Plasa Mocim. Para Vilma Fidelis: Regiunea oraşului Irrsbruek. 43'. 22. 34.. MoTnar Ştefan. Athena:: Valea Olteţului. Pap Samuil: Roşia montană şi împrejurimile. Plasa Şomcuta-Mare..O secţiune prim regiunea alunecărilor de teren la N.

BIBLIOTECA UNIVERSITARA BCU Cluj / Central University Library Cluj .

rector. BCU Cluj / Central University Library Cluj Secretar: Olimpiu Boitoş. Teodor Mihăilescu. del. „ Const. Fac. de Drept. del. Fac. 2. „ Camil Negrea. Virgil Vătăşianu. Marinescu. şi Lit. Tulia Găvruş. sec. deleg. Olimpiu Boitoş. Bibliotecari: Ion Muşlea. doctor în drept. Prof. Fac. Comisiunea bibliotecii. Gheorghe Ioanovici. profesor secundar. Ion Muşlea. de Fii. Anton Valentiny. Arhivar: Sub-bibliotecari . a) Personalul ştiinţific. deleg. Un post vacant. Titu Vasiliu. de Ştiinţe. doctor în litere. „ Gheorghe Spacu. profesoară secundară. Ştefan Monoki. Ignaţie Balogh. doctor în filozofie. Personalul bibliotecii. profesor secundar. al Fac. licenţiat în litere. Ştefănescu-Goangă. de Medicină.1. Ludovic Kelemen. doctor în litere. de Ştiinţe.Director: Primbibliotecari: . Un post vacant. Preşedinte: Membri: FI. Sabin Mureşan. doctor în drept. F. doctor în drept. Traian Mitrofanovici. profesor secundar. prof. abs. directorul Bibliotecii. bibliotecar.

1936). Gavril Moldovan. Vasile Săcară. Martin Mate. Ştiinţe. litere (dela 1. licenţiat în drept. înv. Ioan Andrasofszky. Gheorghe Murăşan. V. litere (dela 1. 1936). grad. Gavrilă Moldovan. Alexandru Ilea. (dela 1. Vasile Munte. V. Nicolae Todor. IV. Ioan Mihalache. (dela 1. absolvent al Fac. 1936). 1936). Vasile Munte. Ilie Ferdinand. Olim­ piu Albon. (până la 15. Gheorghe Miklosi. Simion Sasu. (până la 31. (până la 30. 1935). Simion Sărmăşan. de copii mici. lic. 1935). 1936). XII. (până la 30. Intendent: Augustin Todor. al Fac. (până la 31. Ghizela Meder. de Litere. I. BCU Cluj / Central University Library Cluj Tâmplar: Dumitru Russe. Aurel David. Ioan Bindea. VI. licenţiată a Fac. lic. Bela Karl. înv. II. 1936). Margareta Orban. Iolanta Fodor. (până la 31. 1936). (dela 1. VI. Iosif Florian. I. Mecanic-fotograf: Ştefan Balâzs. 1936). (până la 31. de Drept. licenţiat în litere. IV. 1936).297 b) Personalul administrativ şi tehnic: •Secretar: •Cartotecari: Dumitru Petruţiu. Servitori: . Ilie Chira. Trâian Jianu. 1936). Olga Csermâk. c) Personalul de serviciu: Primlaboranţi: -Laboranţi: Gheorghe Kovâcs Farcaş Erdei. (până la 30. IX. IV. Dactilografe: Legător-şef: Anton Rohonyi. pt. 1936). Mecanic: Vilhelm Anlauf. Nicolae Rotar. ÎH. Aurelia Botez. (dela 1. Simion Sasu. abs. 1936). V. Livia Crăciun.

Instr. Publ. licenţiată în litere (Minist. Dl Eugen Barbul. 1935 (de­ cizia Min. 24998—1935). Publ. Publ. V. până la 1 Sept. 1936). a fost îndepărtat din ser­ viciu pe ziua de 1 Oct. Cu data de 1 Aprilie 1936.298 Vasile Mureşan. 1936. Nr. Dela 23 Oct. II. a fost nu­ mit dl Traian Jianu. bibliotecar. 3099—1935). 157 din 9 Iulie 1936 director general al Bibliotecii. licenţiat în litere. fiind pus în retragere din oficiu pentru limită de vârstă. şef legător. Instr. No. In locul devenit vacant a fost numit cu începere dela 1. 1936). Dec. 1935. Dl Anton Rohonyi. In locul cartotecarului Ilariu Albu. pentru necunoaşterea limbei sta­ tului (Minist. Instr. dl Ilie Fer­ dinand (Rectorat Nr. La 28 Ian. 3824—1935). Vasile Michăşan (dela 1. 1936 a încetat din vieaţă laborantul Simion Sărmăşan. Publ. Instr. iar în postul de servitor devenit . Rectorat Nr. Dşoara Iolanta Fodor. Dlui Virgil BCU Cluj / Central University Library Cluj Vătăşianu. pe ziua de 15 Martie 1936 (decizia Minist. 191744-1935 din 12 Martie 1936). demisionat. 1936 (Ministr. In locul lui a fost avansat cu data de 1 Febr. 839—1936. Publ. Nr. Instr. Mişcarea personalului. cu data de 1 Febr. a fost pusă în retra­ gere din oficiu. conducerea Biblio­ tecii a rămas. cartotecară. Nr. în mod provizoriu. dl Ion Muşlea a fost numit prin înaltul Decret Regal Nr. 1935 dl prim-bibliotecar Ion Muşlea a fost încredinţat cu conducerea Bibliotecii subt formă de girare (decizia Senatului Universitar din 23 Oct. 152197—1935). Nr.. 1935. 1935. In locul devenit vacant a fost numită cu data de 1 Iunie 1936 dşoara Aurelia Botez. director general. VI. publicat in Monitorul Oficial Nr. 2700—1935). omul de serviciu Vasile Munte. 1936. i s'a prelungit detaşa­ rea ca secretar al Şcoalei Române din Roma. Publ. 1936). (dela 1. Nr. pe ziua de 1 Sept. 92533—1936). Instr. dlui prim-bibliotecar Anton Valentiny (Rectorat Nr. (Minist. 148784—1935). Gheorghe Pop. pentru cauză de boală. v 3. 5970—1936). (dela 1.

cu data de 1 Mai 1936 a fost avansat în postul de laborant Simion Sasu. cu aceeaşi dată. conferinţe de specialitate. Cartea Bomânească. Alte variante româneşti ale snoavei despre femeia ne­ credincioasă. (1935). pp. 3. 38 p. 1095—1936). 4. 1594—1936). Lucrările personalului ştiinţific al bibliotecii Ion Muşlea. iar în locul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu Vasile Micheşan (Rectorat Nr. . 169—176. 352—1936). în care s'au discutat numeroase probleme de orga­ nizare ale instituţiei. Ghe­ orghe Pop (Rectorat Nr. In Decemvrie 1935 Comisiunea Bibliotecii a aprobat ca directorul-delegat Ion Muşlea şi bibliotecarul Ştefan Monoki să facă o călătorie de studii la Bucureşti. iar în postul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu. S'au ţinut 12 astfel de con­ ferinţe. laborantul Alexandru Ilea.299 vacant a fost numit provizoriu. cu aceeaşi dată. La 10 Aprilie 1936 a încetat din vieaţă laborantul Olim­ piu Albon. în 8°. 1935. Iaşi şi Cernăuţi. iCiontribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania (până la Unire) Cluj. 287—292. Gu data de 1 Iunie 1936 a fost pus în retragere pentru împlinirea limitei de vârstă. 1—8. Cu aceeaşi dată a fost avansat ca laborant omul de serviciu Ga­ vrilă Moldovan. în acelaşi „Anuar". în locul lui. BCU Cluj / Central University centre şi pentru a cerceta bibliotecile din aceste Library Cluj a lua con­ tact cu conducerea lor. în „Knjiga o Balkanu". director: 1. Călătorii de studii. pp. în „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" III. Ion Bianu şi folklorul nostru. Vasile Mureşan (Rectorat Nr. Beograd 1936. 2. 4. Această călătorie s'a dovedit foarte bogată în rezultate practice. Cele văzute au fost comunicate colegilor în întrunirile personalului ştiinţific (la care a luat parte şi personalul administrativ). O rumunskom knizevnom folkloru. pp.

Anton Valentiny. România az 1935. Contribuţii la istoria misiunii lui A. (Tud. 1935. 18 p. Asigurată din punct de vedere al sălilor. Minerva. 1936. bibliotecar: 1. (Bibliografia literaturii maghiare din România pe anul 1935). Dormitio Virginis. Cultura Naţională. (Lista titlurilor periodicelor româno-maghiare şi maghiare apărute în Ro­ mânia în anul 1935).. Cart.800 5. 33 p. (Erdelyi Tudomânyos Fiizetek. bibliograf iâj a 1935 ev. 79 sz). Cluj 1935. A publicat „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" I I I . BCU Cluj / Central University Library Cluj Virgil Vătăşianu. 215 p. în 8°. 20 p. Ştefan Monoki. Editura Krafft şi Drotleff. Bucureşti 1935. 2. Az erdelyi magyar irodalom bibliografiâj a 1934. Sibiu 1936. Cartea Românească. 5. Panu în Apus (1864). Biblioteca noastră a avut norocul să moştenească dela vechiul regim o clădire care în multe privinţe se mai poate numi şi astăzi modernă. Cluj 1936. Extras din Anuarul Institutului de Istorie Naţională VI. în 4°. bibliotecar: 1. Cluj. 2. indagini iconografiche. 50 p. Boitoş. bibliotecar: 1. Minerva. 52 p. atenţia con- . Rom. In cursul ultimilor trei ani s'au ridicat şi mobilat trei săli nouă de lectură şi două săli de depozit (acestea însă făra rafturi). prim-bibliotecar: 1. în 8°. inovaţiuni şl îmbunătăţiri.). Cluj. Ol. Pictorul Octavian Smighelschi. în 8°. 69 sz. (Extras din Ephemeris Dacoromâna). Localul. cu toate că datează de aproape 30 de ani. Fiizetek 1936. evben megjelent român-magyar es magyar idoszaki sajtotermekek cimjegyzeke. 86 p. în 8°. în 8°. România magyar irodalmânak. în 8°. Minerva. 1935. Bucureşti 1935. (Bi­ bliografia literaturii maghiare din Ardeal) pe anul 1934.

având de scop o mai bună servire a publicului cititor şi o simplificare a serviciilor. Datorită acestuia s'a putut face o împărţire a labo­ ranţilor după etajele depozitului. Lei Lei 163. şi au fost achitate din taxele de Bibliotecă ale Facultăţilor. Cu toate că instalarea luminii electrice nu s'a putut face — din motive materiale — cu ra­ BCU s'au putut înlătura. b) Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice..Cluj / Central University Library Cluj gravele neajunsuri semnalate mai sus. De aseme­ nea nu se puteau aşeza la loc cărţile restituite din sălile de lectură în cursul după amiezii.055 38. (Instalaţia a fost pusă în funcţiune la data de 18 Sept.301 ducerii institutului s'a îndreptat mai ales asupra unor lucrări. c) Instalarea unui telefon intern (cu 11 posturi) contribue la o mai grabnică servire a publicului şi însemnează o enormă. Valoarea acestor inovaţii şi perfecţionări reprezintă suma de şi anume: ascensorul: instalaţia electrică în depozit: telefonul intern: aparatele de stins incendiul: Lei Lei Lei . . 1936). aparatele vechi ne mai funcţionând de ani de zile şi astfel colecţiunile Bibliotecii fiind în continuu pericol de foc. In cursul vacanţei de vară 1936 s'au mai făcut următoarele lucrări: a) S'a zugrăvit: sala profesorilor. economie de timp şi un control mai eficace al serviciilor.400 58. de modernizare a utilajului tehnic. toate mificaţii prea multe. din cauza întunerecului din depozite. să realizeze următoarele lucrări: a) Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pen­ tru cărţi. biroul directorului. a hotărît.005 29. în felul acesta s'a pus capăt situaţiei dăunătoare de totală lipsă de control a circulaţiei cărţilor. d) Procurarea a 21 aparate de stins incendiul (marca „Pompier"). Comisiunea Bibliotecii. . pentru viitor. Parte din aceste săli . Timp de aproape şapte luni pe an (Octomvrie—Aprilie) în Biblioteca noastră nu se putea servi cititorilor cărţi după orele 17-—18. se­ cretariatul şi scările mici ale depozitului. sesizându-se de un raport al Di­ recţiunii prezentat în şedinţa dela 20 Ianuarie 1936. fiecare fiind făcut răspun­ zător de o parte a lui.800 36.750 .

a) Catalogul topografic. 6 . 15. care i-a pus la / dispoziţie întâi (16 Nov. în drept. stud în med. 15. stud. Indre Liviu. 6. stud. 1. XI. Dan Mihail. XI. stud în drept. 1936. stud. 1936—1. 3. 5. 1. XII. Iosa Gheorghe. 1936. XI. b) S'au schimbat toate geamurile sparte ale marilor fe­ restre ale depozitului de cărţi şi s'au chituit pretutindeni unde • era nevoie. stud în lit. 1936..:302 nu mai fuseseră zugrăvite dela construirea Bibliotecii. Gozman Eugen. 16. Funk Iosif. 2. stud. Herman Ioan. IV. 1936. Valerian. 1. 1936. 1936. 1. Gyorbiro Eugen. în drept. V. 16. 15. II. stud. 1935) şase. Iacob Tiberiu. 1936. Lucrări în bibliotecă. 1. In această grea şi lungă muncă — e vorba de trecerea în registre a vre-o 300. în drept.000 titluri şi în acelaşi timp de desfacerea şi refacerea unuia din cataloagele alfabetice compuse din peste 400.. 1936. Iată numele lor şi timpul în care au lucrat la Biblioteca noasrtă: I. VI. în drept. XI. 1935—15. în şt. Alexandrescu D. 1936. în drept. stud. IV. 15. în drept. 1936. Lipsa unui astfel de catalog a însemnat în totdeauna un mare neajuns pentru Biblioteca noastră. S'au vopsit şi -11 din uşile diferitelor săli. II. în med. 7. 1935. având cunoştinţe de limbi şi scriere frumoasă. IV. BCU Cluj Central University Library Cluj apoi (1 Febr. stud. 10. fiind preferaţi cei lipsiţi de mijloace. Bratu Virgil. De aceea conducerea ei a hotărît în primăvara anului 1936 să înceapă lucrările pre­ gătitoare ale realizării lui. Iliovici O. 1936—15. 8. în drept. II.000 fişe — Biblioteca s'a bu­ curat de binevoitorul sprijin al Rectoratului şi al Comisiunii Bibliotecii. XI. 9.. Emil. 1. II. 1935. cu examenele în regulă. stud în lit. IV. Moldovan Zeno. 4. stud. stud. 12. 1935—31. IV. 1935. . Aceşti studenţi au fost recrutaţi pe cale de concurs. V. Hollanda Vicenţiu. 1935-15. I I . 1936.. 13. 15. 1936) doisprezece studenţi-practicanţi. lucrând câte 3 ore pe zi şi plătiţi de către Rectorat (din fondul asis­ tenţei sociale). VI. 1.

Schaljo Adalbert. în drept. După un calcul aproximativ. 1936. *) Numărul mare al volumelor fată de opere se explică prin faptul că aproximativ 1000 din operele numerotate au fost colecţii de .XII. 1936. 16. în şt. 1936—15. 1935—18 Febr. Timbuş Eliza.reviste. în Cluj / Central University Library Cluj b) Catalogul alfabetic. 1936. au fost scoase din depozit 2711 opere. Vasile. catalogul pe materii cuprindea un număr de 32. dacă se va asigura Bibliotecii acelaşi număr de stuBCU anul 1940. în cursul anului.010 fişe. în drept. 1936.178 şi 281. IX. I.520 fişe. 20. V. atât în epoca dinainte de începerea lucrărilor pen­ tru catalogul topografic (16 Nov. iar trecerea în registre la 9 Martie 1936. La 15 Sept.175.588 fişe.376 volume ). 1936). S'au numerotat 5545 opere în 10.. XI. s'au reluat lucrările de împărţire în ordine alfabetică a celei de a doua grupe de fişe (Blar-Engl). stud. In cursul anu­ lui şcolar 1935—1936 s'au clasat şi împărţit definitiv 13. La această muncă au luat parte şi studenţiipracticanţi. 17. 1. IV. denţi-practicanţi. . stud. 18. stud.XI. cu această ocazie împărţindu-se şi fişele de trimitere. fiecare cu câte cel puţin 3—5—10 volume. VI.. 1935—31. în drept. stud.558 fişe şi astfel numărul s'a ridicat la 45. de câteori erau liberi.046 fişe. Multe cărţi au fost tre­ cute în locul dubletelor inutile din care. 15. 1. în lit.. 16.222 volume. stud. cât şi mai târziu. 1. 1 c) Catalogul pe materii.303 13. La această dată a început aranjarea la loc a fişelor în ordine alfabetică. 19. ele vor putea fi ter­ minate.001—283.11. Stanca Petru.1936—l. 1935). 1935. La sfârşitul anului şcolar trecut (30. licenţiat în drept. 15. 1. Săulea Cecilia. S'au catalogat 8384 opere în 11. Sandru Emil. cu Nrii 277. Pavel A. Lucrările pentru aşezarea întâiului stoc de fişe (A-Blar) în ordine numerică au început la 18 Febr. 15. lucrare terminată la 20 Iunie. Până la 9 Iunie 1936 s'a trecut in registre 24. 1936. I I . 1936. stud. Lucrările vor continua în anii viitori. 1935. făcându-se în total 31. în lit.691—280.V. Trifănescu Ioan.

352 653 voi.. 1936 — după reîntoarcerea bibliotecarului V.361 Total 3702 volume BCU Cluj / Central University Library Cluj Lei 125. cărţi pentru suma de Lei 53. a fost trecută din biroul Direcţiunii în „Sala Colec- . Cu ocazia întocmirii unei liste a incunabulelor Bibliotecii noastre destinată publicaţiei „Gesamtkatalog der Wiegendrucke". s'a întocmit şi un catalog mai sistematic al incuna­ bulelor noastre.433 In cursul verii s'a lucrat la curăţirea depozitului (4 etaje)* şi a colecţiilor şi anume mai temeinic decât în alţi ani. Acest catalog va fi utili­ zat şi la controlul fişelor de imprimate legale primite de Bi­ blioteca Academiei Române. e) Alte lucrări.304 La catalogarea pe materii au fost ocupaţi trei bibliote­ cari.226 371 voi. d) Lucrările de conservare şi curăţire. Numai dela 1 Sept. ziare Lei 26. Cu ajutorul lui se pot afla mai uşor de cât până acum cărţile şi broşurile intrate în cursul anului. care au avut însă şi alte însărcinări.494 854 voi. colecţia vechilor cărţi româneşti. întru­ cât cărţile au fost bătute şi şterse de praf în afară de depozit.. făcându-se şi identificarea lor pe baza cata­ logului german amintit. Cu acest an s'a început întocmirea unui catalog pe fişe (aranjate alfabetic) a materialului intrat ca exemplare legale. Pentru o mai sigură păstrare. In această privinţă colaborarea cu Biblioteca Academiei' Române dă rezultate din ce în ce mai îmbucurătoare. Vătăşianu — a fost posibilă detaşarea unui al patrulea bibliotecar la lucrări­ le acestui catalog. Catalogul nostru pe materii a putut da în anul acesta lă­ muriri preţioase publicului cercetător. S'au legat în cursul anului: 1820 voi. reviste româneşti Lei 28. reviste străine Lei 17. care luând cunoştinţă de faptul acesta. se adresează des biroului de informaţii pen­ tru consultarea lui.

ca în fiecare an.790. Din donaţiuni.000 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total Lei 450. Tot în această sală s'a făcut un triaj al aşa numitei colecţii a „Operelor de artă".613 Fond pentru cumpărarea de publicaţii de interes general Lei 40.000 75. conform hatărîrii Comisiunii Bibliotecii Universtăţii din 20 Ianuarie 1986.000 150. trecându-se în depo­ zitele obicinuite tot ce nu prezenta un interes deosebit şi făcându-se astfel loc pentru alte colecţii. în special româneşti. In acest an ele au fost repartizate precum ur­ mează: a) Pentru cumpărare de reviste: Fac. T. de Drept Lei Fac.000 b) Pentru cumpărare de cărţi: Pentru cele patru Facultăţi la un loc Lei 168. S'au mai făcut cumpărături de reviste şi cărţi.000 150.) şi Casa Şcoalelor (20 voi). Victor Popp. din fondurile proprii ale Bibliotecii şi anume în valoare de Lei 32. donaţiuni mai mari (peste 20 volume) au făcut domnii Gh. schimb internaţional şi imprimate legale. 20% pentru legături. Dintre particulari. de Ştiinţe Lei Fac. Creşterea eoleeţiunllor. Sporirea colecţiunilor s'a făcut. Cumpărăturile s'au făcut în special din fondul „taxelor de bibliotecă".000 Total Lei 208. ANUARUL 193>/36 20 . (173 voi).305 ţiilor Speciale". de Litere Lei Fac. donaţiuni. consilier la Curtea de Casaţie (98 voi.613 Din aceste sume Biblioteca a reţinut.). trebue să amintim în primul rând Socie­ tatea Naţiunilor. prin cumpărături. Sion (123 voi. de Medicină Lei 75.

Ele au fost cu totul închi­ se. numai între 16—31 August. a se vedea anexa I. Circulaţia cititorilor *). 15—20). câte 10 ore pe zi (8—13. V. R. director pensionar al Bibliotecii. (Consultarea colecţiunilor). Sălile de citire ale Bibliotecii au fost deschise în cursul anului şcolar în 282 zile de lucru şi sărbători mai puţin în­ semnate. Bucureşti Lei 1. La o statistică alcătuită după o altă metodă. precum şi alte lucrări. Lei 9. 13 Reviste 1951 99 Ziare 1186 99 Teze de doctorat 2171 99 79 99 Anuare universitare 146 Anuare şcolare BCU Cluj / Central Diferite imprimate University Library Cluj 888 99 1 99 Hărţi 1 99 Manuscrise Provenienţa materialului e arătată în anexa I. Incunabule 1 99 B. iar între 1 Iulie— 14 August câte 4 ore pe zi (8—12).238. s'a început să se lucreze abia din primăvara anului 1936. In ce priveşte imprimatele legale. Dela Dl Virgil Cocea. conform Regulamentului. la Acad. S'au înregistrat în acest an: Cărţi şi broşuri 12472 voi. prof.306 S'au mai primit următoarele donaţiuni în bani: dela Dl Eugen Barbul. Pe această cale ea s'a îmbogăţit cu 1884 volume şi a expediat la rândul ei altor in­ stitute 6862 teze de doctorat trecute la Universitatea noastră. Datele acestei statistici se vor putea publica numai cu referire la anul şcolar 1936—37. Pentru facilitarea servirii publicului s'a înfiinţat. . Com. Biblioteca este în legătură de schimb cu 196 universităţi şi institute ştiinţifice din întreaga lume. »> »» 8.000. cu în* ) Statistica circulaţiei cititorilor şi a împrumutărilor până în anul şcolar 1935—36 a fost întocmită în mod cu totul sumar şi nesistematiic.

3495 studenţi.692 «ititori care au consultat cărţi proprii. 2039 diferite profesiuni.) dintre care 27 femei. Pentru specificarea pe luni a se vedea anexa Il-a. un Serviciu.957 studenţi. avocaţi. " Total 5834. c) Imprumuiătorii: Numărul împrumutătorilor a fost de 5834 si se reparti­ zează astfel: 300 profesori universitari. care sustrăgea studenţii dela munca ştiinţifică şi al cărei rost într'o Bibliotecă universitară nu a putut fi justificată. medici.822. Numărul cititorilor din acest an a fost de 67. S'au consultat în total 79.807 repere dela 4-Noemvrie 1935. a) înscrierile. e condus «de un funcţionar din cadrul personalului ştiinţific. iar 5398 reviste. S'a desfiinţat în schimb „Sala de ziare" (curente).de informaţii. Acest serviciu s'a dovedit foarte util. Din aceştia 62. care stă la dispoziţia publicului pentru orice lămuriri. preoţi. BCU diferite profesiuni Library Cluj magistraţi.557 opere în 91. etc. 195 Cluj / Central University(profesori sec. iar 7865 alte categorii. b) Cititorii. că­ tre funcţionează tot timpul cât e deschisă Biblioteca. In cursul anului şcolar 1935—1936 s'au eliberat 2401 cărţi •de intrare în Bibliotecă. Total 2354. dintre <care 59. Biblioteca a mai adăpostit în sălile ei un număr de 37.424 au consultat cărţi. primind şi even­ tualele reclamaţiuni. care nu sunt înscrise la Bibliotecă.440 volume. dintre acestea 47 fiind dublete nu­ mărul cititorilor înscrişi rămâne 2354 şi se repartizează ast­ fel: 2117 studenţi (din care 408 studente). . 42 elevi (din care^S eleve). Tot aici pot consulta cărţi sau periodice persoane în trecere.

Univ. din Miinchen: 1 op. In afară. E x p o z i ţ i i . Amintim pe d-nii Prof. de acestea. cărţi şi 2144 reviste. când a luat: cuvântul dnii Rector F. anexa III. Ştefănescu-Goangă şi directorul Ion Muşlea. din Seghedin 1 op. şi a rămas deschisă până la 18 Mai. volume şi 1. Dela Bibi. a Universităţilor din Iaşi'şi Cernăuţi. şi anume dela Biblioteca Academiei Române. din Paris.. Bibi. Pentru specificarea pe luni vezi. Univ. Expoziţia a fost inaugurată la 2 Aprilie 1936. (1 voi'. (2" voii): Pini.. din L w o w 2 op. Cluj BCU din ţară University Library pentru citito­ rii noştri. cele mai frumoase şi mai caracteristiceexemplare privitoare la trecutul românesc. manuscris. 13 opere în 14 volume. Diverse. citito­ rii noştri 8 opere în 12 volume şi 2 manuscrise şi. Museum din Bratislava 1. Biblioteca noastră a împrumutat la diferite biblioteci. Biblioteca noastră a împrumutat în străinătate 9 op. Dela bibliotecileCluj / Centralam împrumutat'. din Varşovia: 1 manuscris. îm 9 voi... Bibl. din Budapesta 1 carte şi 4 manuscrise. publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiinţific aju­ tător al Universităţii. Dela Bibi. 4 opere în 8. dintre care 8113'.. în total 10. . In cursul acestui an şcolar Biblioteca a avut cinstea să fie vizitată de înalte personalităţi culturale din străinătate. apărute între anii 1920—1935. d) împrumuturi în şi din străinătate şi provincie.volum. dela Univ. manuscris. Battyaneum (Alba Iulia)' şi „Ure­ che" (Galaţi).. Univ. s'a ales şi expus din bogata colecţie de stampe a donatorului Gh. din Strasbourg: 2 opere în 2. anume: Dela Bibi.. şi anume:: Bibi. In acest an sa împrumutat din străinătate pentru.022 volume. din. Lemierre. . Dela Bibi. A.. Univ. îhtr'un. S'a organizat. volume.)".. o singură expoziţie consacrată. Slovenske Nar. Univ. or Fundaţiei Regale Carol I.3083 S'au împrumutat 8327 opere. Univ. : O. l i ­ cee şi alte instituţiuni din ţară 63Г opere în 111' volume. Viena:. Sion..

prof. au dispărut în total l l u volume ) şi au devenit inutilizabile prin uzare. prof. . proî. 1 *) Pentru a se evita. apoi de trei funcţionari ai Bibliotecii. metodele . din Roma. în total 120 volume). cel puţin în parte. ministru plenipotenţiar al Italiei Ja . dispariţia cărţilor Bi­ bliotecii Populare. 59 de volume. Biblioteca populară. profesor la Univ. UgO Sola. Ion Lupii. Până la îriloeuire.7—3 Nov. S'a procedat imediat la scoaterea din bibliotecă a tuturor cărţilor socotite dăunătoare-minţilor unor copii fragezi (a tuturor ro­ manelor poliţiste şi detective. prdf. hi detaliu. la Univ.:pfeşedinte žl Gdmisiunii de Cooperaţie intelec­ tuală. din Londra. încercând o ameliorare :a condiţiilor de funcţionare. plătiţi cu diurnă şi schimbându.se în fiecare ži. la Univ. Viggo Brondal. IO. din Copenhaga. i s'a montat . la Univ. Multă wreme a fost condusă de un funcţionar adminis­ trativ detaşat :din personalul Bibliotecii Universităţii. fişele aces­ tor cărţi au fošt scoase Hin cataloage.a studiat. funcţionar superior la Biblioteca Acadeâniei Române . Făcându-se o revizuire generală a cărţilor.. etc.de lucru ale Bi­ bliotecii noastre în zilele de .Bucureşti.o aişă de fier cu lacăt. din Roma. rupere de fol. . .309 «Henri3îonnet.«i. Aldo Mieii. murdărie. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sistemul din urmă prezintă însă inconvenientul lipsei de continuitate. Enrieo Bompiam. Perrot. s'a constat că in timpul celor 15 arii de funcţionare. etc. vicepreşedinte al Comitetului internaţioaial de istoria ştiinţelor. a 'fost numit (la 1 Aprilie 1936) un bibliotecar unic şi perma­ nent în persoana d-lui Cornel Iancin. a romanelor în fascicole şi a broşurilor de iniţiere marxistă. 1935.Arnold Reymond. aşa 'de important în conducerea unei biblioteci în care majoritatea cititorilor o constituesc copii (adeseori sub 10 ani). ţpânâ а с ш deschis. ! Dl. licenţiat i n litere. din Paris. care trebue conduşi în lecturile lor şi supraveghiaţi de aproape. Thomas tGreenwoofl. la Univ. depozitului .

196.000 din partea Municipiului Cluj. de a satisface nevoile atât de multe ale unei astfel. de instituţii. Biblioteca având: astăzi 10. Numărul cititorilor a fost 31. Numărul cărţilor a sporit. Biblioteca a fost deschisă" în acest an şcolar 341 de zile..Biblioteca^ Populară* a primit şi" îa acest'. iar numărul cărţilorr consultate 35D32 (a sevedea şLAnexa 1У). S'au legat 542_volume cuipreţul de 6990* Lei.volume.. Bugetar. BCU Cluj / Central University Library Cluj .265 volume. sumat de lei 60. sumă care e foartedeparte.cu 1091. an .

o.Exemplare * legale Donaţiuni Cumpărături 5? o- 3 De unde? cr 5" cn c * a • • M . N5 B 3 1186 - W to to w < Voi. V . ş i 11028 3 to *. 9 O 1951 2171 Reviste Ziare M 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj O) 1781 O) cn 9 a 9 S 3 1159 11 -j «O 00 1 broş. -1 P & c Л .olare buc. l Voi. oo oo at 1 . R. 1 I i : oo ! 90 1 1 14ggoJ cr 1 1030 J 1" ! «O ! <o i to 0 c Acta şi documente > Total a ! *• TT8 . M . 1 1 i Diferite impr mate Hărţi Manuscrise 1 18909 bue. . <o *— O) (O Cârti V — to 1 1 M — to 0 1 1 Voi. 3 ET 1 1 •o IO •o <o V. B. 8 o O a . . Univer­ sitare A n u a r e to 0 ta* buc. Voi. Incunabule B . 1 1 jl 0 1 Ş . . broş. to IO o 1 1 1 Teze ir cn 00 n buc.

u e < Sept. „ „ BCU Cluj / Central University 954 9099 10102 Library Cluj 725 9741 87 37 8943 583 262 259 155 85 38 103 9526 4522 4921 2222 805 413 2512 8638 4106 4420 1954 76 334 2214 838 11428 12304 416 501 268 45 29 298 6232 6583 4428 1452 644 3649 7125 7765 5268 2070 871 4926 4230 4662 2066 720 375 2409 62424 5398 67822 59957 7863 79557(91446 37692 . 1935 O §• 3 0.312 Anexa It Ciroulafia Total iul cetitoirilor cititori i o » l Paitii.ulari Totalul consultărilo r Opere as w L u n i l e Stude 3 tu o -f *e u Au cerut reviste "S" * S. Total „ „ „ „ . 2930 6962 7761 5729 6591 9016 205 542 917 614 909 3135 7504 8678 6343 7500 2545 6400 7456 5463 6829 589 1104 1222 8 30 6П 4131 5255 1281 4879 2992 2460 4836 78 5 4 5195 1740 3009 1715 5 15 1634 Octomvrie „ Noemvrie • 9049 10091 8378 6307 7677 0021 7113 8529 Decemvrie „ lanaarie 1936 Februarie Martie Aprilie Maiu Iunie Iulie August Sept.

univ. u st Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Dcctmv ie Ianuarie Fe ruari: n n O 50 40 69 30 0 890 881 833 881 763 895 875 775 589 749 336 145 391 СЗ Г 107: 1382 1014 901 1533 963 1084 826 1138 1007 401 115 797 [25 [26 [26 [21 [24 [25 [25 [19 zile] zile] zile] zile] zile] zii ] zile] zile] 478 637 615 647 30 24 42 22 201 361 323 416 290 465 4C6 535 247 252 247 209 572 399 383 332 22 23 25 16 9 34 22 21 19 29 4 912 904 858 897 772 929 897 796 608 778 340 147 401 1083 1035 1058 954 1078 » 19 6 575 BCU Cluj /23 35 University Library 315 Central 338 422 214 Cluj 63' 648 532 438 521 217 8 285 583 J 26 26 33 27 30 21 4 22 300 4E 47 5C 42 40 43 29 l 910 1018 1100 1131 1014 706 92' 402 175 855 898 688 978 898 366 90 1 * n » 394 473 338 237 328 105 53 129 555 620 434 301 493 157 85 167 213 149 161 174 16'^ 91 3? 134 327 227 270 267 242 154 56 189 Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septemvrie n n [24 zile] [23 zile] [ 9 zile] n n n [ 4 zile] [24 z'lel [250 zile] 2 10 ' 93 772 Ţoţal general 476 349514)90 2039 3161 8113 214 8 3 2 7 | l 0 0 2 2 9 2 6 4 { l l l 6 ! . împrumutat 1 Stude I N Oper Opere T O T A Anexa 1 1 1 L Opere 887 845 798 Particul Oper C 0 s'au împrumutat s'au restituit Reviste Volume « Ц W i Q.Situafia C3 L u n i I e al î m p r u m u t ă r i l o r Au Prof.

314 Anexa I V Numărul cărţilor citite li II Tabloul cititorilor ş i a l cărţilor c o n s u l t a t a lq biblioteca p o p u l a r a S'au con­ sultat cărţi româneşti S'au con­ sultat cărţi maghiare 982 1093 1367 1910 3172 2631 1612 674 354 288 222 137 14442 Numărul cititorilor Cititori minoritari 914 1134 1275 1714 2676 2401 1483 948 613 502 341 168 14169 L u n i l e i Cititori români 1116 1235 1645 2030 3466 2949 1710 1018 768 633 257 193 Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Cecemvrie Ianuarie 1936 Februarie Martie Apriile Maiu Iunie Iulie August 2030 2369 920 3744 6142 2234 2351 3222 4174 7546 1252 1258 1855 2264 4374 BCU Cluj / Central University Library Cluj 5350 3193 1973 1381 1135 598 361 6059 3548 2046 14€7 1205 712 468 3428 1936 1377 1113 017 490 337 Tctal 31196 35032 17020 20601 .

OFICIUL UNIVERSITAR BCU Cluj / Central University Library Cluj .

b) Instalarea Oficiului Universitar în localul din corpul central al clădirii Universităţii. 75 şi 81 al Legii pentru Organizarea învăţământului *) Aprobat de Senatul Universitar în şedinţa din 27 Iunie Л936 (No. 2. 1766 Reci) . Dela 1 Aprilie 1936: Directorul Oficiului (Şef de lucrări}: Dimitrie Todoranu (doctor în litere). In cursul acestui an organizarea 'Oficiului Universitar a BCU Cluj / Central University Library Cluj primit un nou impuls. . 1935. ocupat înainte vreme de Insti­ tutul de Istorie Naţională. 1. a luat fiinţă în luna Octomvrie 1934. Oficiul Universitar al Universităţii „Regele Ferdinand I " din Cluj. Secretar: Gheorghe Iova. prin decizie ministerială şi le­ gea bugetară. instalarea oficiului. Impiegat: Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). Până la 30 Martie 1936: : Şeful Oficiului: Dimitrie Todoran (doctor în litere). Impiegată: (ca mai sus). în vir­ tutea art. Secretar (Preparator): Zevedeiu Barta. 1. cu următorul text: Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiu­ lui universitar ) 1 X Scop şi servicii. graţie următoarelor măsuri importan­ te ce au fost luate • de conducerea Universităţii: a) Încadrarea personalului Oficiului în personalul ştiin­ ţific ajutător âl Universităţii. din şedinţa sa din.Personalul. 18 Dec. deitaşată la Rectorat. Art. Senat Universitar. c) Alcătuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Universitar. prin decizia Onor.

care va cuprinde studiile şicercetările de seamă despre organizarea învăţământului uni­ versitar şi a vieţii studenţeşti din ţară şi străinătate. 2. Oficial No. 287 din 11 Dec. Univ. 6. psihologice şi sociale a studentelor şi studenţilor universitari şi realizarea orientării profesionale academice. Univ. precum. Art. în Mon. El este consilierul Senatului şi al Facultăţilor. publ. — Art. şi informaţiuni cu caracter economic şi social studentelor şi studenţilor univer­ sitari. înv. Custode al acestei biblioteci este directorul Oficiului. publicată în Mon. organizarea asistenţei medicale. al Le­ gii pentru Org. . fie de 2—3 ori pe săptămână. Art. în Mon. 3. Controlul activităţii şi gestiunii Oficiului Uni­ versitar se face de Rectorul Universităţii şi de Senatul Univer­ sitar (conform art. Serviciul de informaţiuni şi documentare. Decanatele Facultăţilor şi restul instituţiilor uni­ versitare vor comunica oficial cu Oficiul prin intermediul Rectoratului Universităţii. Oficial No. Conform art. In vederea realizării acestui scop. Art.. h. Oficiul Univer­ BCU Cluj / Cluj are următoarele servicii. 1933). 5. c) Orientarea profesională academică. Oficial No. 287 din 11 Dec. II. b) Asistenţa medicală. 207 din Regulamentul Gen. d) Studiul vieţii universitare şi studenţeşti. psihologică şi socială a studentelar şi studenţilor în Universitate. 203 al Regulamentului Legii înv. — publ. de Apl. In vederea bunei funcţionări a serviciului de in­ formaţiuni şi documentare. 96 din 22 Aprilie 1932. 1933 — sco­ pul Oficiului Universitar este: informarea şi orientarea stu­ dentelor şi studenţilor în Universitate. Oficiul Universitar este dependent de Rectoratul Universităţii. Serviciul de informaţiuni şi documentare are me­ nirea de a da informaţiuni şi îndrumări despre şi în viaţa uni­ versitară din ţară şi străinătate. sau sitar al Universităţii dinCentral University Library Cluj secţiuni de activitate: a) Informaţiuni şi documentare asupra vieţii universitare. — după cum se va sim­ ţi nevoia — în ore anume destinate acestui scop. Oficiul Universitar va avea o bi­ bliotecă proprie de specialitate. Art.317" Universitar. — Biroul de informaţiuni va sta la dispoziţia studenţimii fie zilnic.

recrutaţi dintre studenţii bursieri. care se înscriu pentru întâia oară în Universitate. Art. In cazuri urgente primirea studenţilor se face direct de clinicile respective. etc). etc. igienic). prin îndrumări igienice date la faţa locului cu pri­ vire la alimentaţie şi locuinţă. Oficiul ţine evidenţă statistică de toate cazurile şi le in­ troduce în fişele medicale ale studentelor şi studenţilor. întocmite de directorul Oficiului după avizul şi indicaţiile profesorilor de specialitate. Studentele şi studenţii înainte de a urma un tratament sau de a se interna în clinici. sub supravegherea directorului Oficiului şi după indicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Igienă şi Igienă So­ cială a Universităţii din Cluj. recomandarea staţiunilor balneo-climatice. etc. Asistenţa medicală a studenţimii se realizează de către Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul fiziologic şi medical al studentelor şi stu­ denţilor universitari. con­ sultaţii. 7. Acest medic va fi ajutat de către studenţi vizitatori. b) Mijlocirea internării şi tratamentului gratuit al stu­ dentelor şi studenţilor în clinicile Universităţii. c) Propaganda igienică (îndrumări teoretice cu caracter preventiv. anul V şi VI ai Facultăţii de Medicină. Examenul se va face de dispensarele studenţeşti şi clini­ cile Universităţii prin intermediul medicului Oficiului. psihologice şi sociale. ca­ re vor anunţa Oficiul — în 24 de ore — internarea şi natu­ ra bolii. publicaţiuni. Fişele vor fi totalizate la Oficiul Universitar. se vor anunţa Oficiului University Library Cluj BCU Cluj / Central Universitar. . vor fi ordonate pe facultăţi şi vor ser^ vi atât ca material documentar cât şi ca punct de plecare pen­ tru controlul şi îndrumarea medicală a studenţimii. alimentaţie.318 III. Această organizare se va realiza prin vizitarea locuinţelor particulare ale studentelor şi studenţilor de către medicul Oficiului. Rezul­ tatele acestui examen vor fi trecute în o fişă fiziologică şi o fişă medicală. Propaganda igienică se va face prin ci­ cluri de conferinţe (ţinute de specialişti). Serviciului asistenţei medicale. d) Organizarea practică a măsurilor igienice (locuinţă. Aceste fişe vor servi şi pentru educaţia fizică. precum şi a dispensarelor uni­ versitare. Propaganda igienică va fi organizată de medicul Oficiului.

care din diverse cauze interne şi externe. Acest examen se face de In­ stitutul de Psihologie al Universităţii. Ele vor fi subvenţionate de Senatul Universitar din fondurile asistenţei medicale. Art. prin intermediul Rectoratului. asistenţă medicală se va face de directorii Institutului de Igienă şi Igienă Socială şi ai Dispensarelor universitare.319 Medicul Oficiului va întocmi de asemenea tablou studen­ telor şi studenţilor debili (săraci şi merituoşi).r de dispensarele studen­ ţeşti ale Universităţii. care au nevoe de recreaţie şi tratament în staţiunile balneo-climatice ale Universităţii — după examinarea lo. denumit de directorul clinicii şi aprobat de Senat. Art. 8. Aceste dispensa­ re sunt conduse de Directorii clinicilor respective. b) îndrumări în organizarea tehnică a muncii intelectua­ le şi conferinţe de igienă mintală. Rezultatele acestui exa­ men vor fi trecute în o fişă psihologică (elaborată de directo­ rul Oficiului şi aprobată de directorul Institutului de Psiholo­ gie al Universităţii). Ei vor primi o diurnă stabilită de Senat. Asistenţa psihologică a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul psihologic al University Library Cluj BCU Cluj / Central studentelor şi studenţilor ce se înscriu în anul I la Universitate. are turburări . In strânsă legătură cu Oficiul Universitar funcţionează Dispensarul antituberculos şi antivenerian. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe latura de. c) Consultaţii cu caracter psihologic în caz de crize şi dificultăţi psihologice ale studenţilor. sau printr'un curs special pe lângă catedra de Psiho­ logie experimentală şi aplicată dela Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii. Orice studentă sau stu­ dent. îndrumările despre teh­ nica muncii intelectuale şi expunerea principiilor esenţiale de igienă mintală se vor face de către directorul Ofciului printr'un ciclu anual de 10—15 conferinţe. Datele acestui examen vor servi ca ma­ terial material documentar şi ca punct de plecare în organi­ zarea şi realizarea celorlalte aspecte ale asistenţei psihologi­ ce. Aceste dispensare vor avea câte un medic din per­ sonalul clinicilor respective. ce vor trata aceste su­ biecte. Studentele şi studenţii cu înclinări psihoneurotice — des­ coperiţi prin examenul medical — vor fi supraveghiaţi şi li se vor da îndrumări adecvate stării lor. 9.

320 şi conflicte de natură sufletească. Psihologie al Universităţii. în ore • anume stabilite pentru acest scop. 12. în vederea unei pregătiri optime pentru vieaţa profesională. In acest scop Oficiul Universitar va avea la îndemâna sa: a) Monografiile profesiunilor superioare. Asistenţa socială a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) indrumări şi înlesniri pentru găsirea de locuinţe şi alimentaţie igienică şi economică.. c) Organizarea practică a operii de ajutor a studenţilor săraci şi recumondarea studentelor şi studenţilor. . Controlul activităţii Oficiului Universitar pe la­ tura asistenţei psihologice îl va face directorul Institutului de. se va adresa Oficiului îix orele destinate consultaţiunilor psihologice. Această anchetă cade în sarcina psihotehniciaBCU Oficiului. Recomandarea se va face după anchetarea socială şi economică a studentelor şi studenţilor. Art. Aceste consultaţii se vor da. Serviciul orientării profesionale academice areîndatorirea să dea studenţimii îndrumările ştiinţifice nece­ sare pentru alegerea potrivită a facultăţii şi specialităţii înă­ untrul Universităţii. Serviciul orientării profesionale academice. IV. d) Consultaţiuni şi ajutor în caz de conflicte şi dificultăţi sociale ale studenţimii. Art. Aceste consultaţii se vor da de directorul Oficiului şi de profesorii care vor bi­ nevoi a-şi lua această sarcină. 11. Oficiul Uni­ versitar va întreprinde anchete în ţara noastră pentru a com­ pleta datele ce le posedă asupra profesiunilor academice. Art. spre a beneficia de ajutoare şi burse din fondul de asistenţă socială al Universităţii. In afară de datele literaturii ştiinţifice existente. 10. Această fişă se va con­ frunta cu fişa completată obligator la înscriere. b) Mijlocirea ocaziilor de muncă pentru câştigarea mij­ loacelor necesare întreţinerii studenţilor săraci şi merituoşi. care vor consemna rezultatul an­ nului şi medicului Cluj / Central University Library Cluj chetei în o fişă socială şi economică. lipsiţi de mijloace materiale. de către directorul Oficiu­ lui şi de către profesorii universitari care vor binevoi a-şi lua această sarcină. care să constitue un studiu ştiinţific al acestor profesiuni pe toate laturile lor.

î4. Materialul necesar pentru examinare (teste. pentru toţi candidaţii ce se înscriu în anul I la Universitate. este obligatorie pentru toţi studenţii care intră în anul I la Universitate şi ele vor fi depuse la Oficiul Universitar cu prilejul înscrierii. Pentru obţinerea datelor dela acest punct. Completarea fişei de stare civilă. Art. aparate. Art. Se va studia în deosebi: organizarea şi evoluţia învăţământului universitar din ţară şi străinătate. Art. Examinarea experimental-psihologică a candidaţilor se face de Institutul de Psihologie al Universi­ tăţii prin intermediul directorului şi psihotehnicianului Ofi­ ciului. Activitatea ştiinţifică a serviciului de orientare profesională academică se găseşte sub controlul şi directivele directorului Institutului de Psihhologie al Universităţii. se va face într'un interviev dintre candidat şi directorul Oficiului. Indicarea / facultăţii şi specialităţii potrivite struc­ turii psihofiziologice a candidaţilor. 13. Consultarea Oficiului în vederea orientării pro­ fesionale academice devine obligatorie. 16. şcolară. raporturile culturale interuniversitare. se va face anual apel la Institutul Central de Statistică al Statului. însă neeliminatorie. ches­ tionare. BCU Cluj Central University Library Cluj Art. etc. sub directa supraveghere şi îndrumare a directorului Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. Ea nu va putea avea loc decât ţinând seamă şi având la dispoziţie datele com­ plete despre candidat. Serviciul de studii al vieţii universitare şi studenţeşti. Elaborarea monografiilor profesionale se va face de di­ rectorul Oficiului.) se procură dela Institutul de Psihologie al Uni­ versităţii. Serviciul de studii al Oficiului are îndatorirea de a strânge datele privitoare la organizarea vieţii universitare şi studenţeşti. psihologică şi de stare civilă. 17. a celei şcolare şi social-economice. social-economică. Art. ANL'ABUL 193 5/36 71 .321 b) Statistica locurilor libere in profesiunile superioare (piaţa muncii in profesiunile superioare). Vieaţa studenţească va fi studiată în variatele sale aspecte şi sub unghiu istoric. cuprinse în fişa sa fiziologică. medi­ cală. Orientarea profesională se va face în cursul lunei Sep­ temvrie şi Octomvrie. V. 15. şomajul în profesiunile superioare etc.

precum şi studii speciale de Psihologie experimentală şi apli­ cată. Art. ) Netrecut până în prezent în buget.322 Art. specialitatea Psi­ hologie. cu gradul de şef de lucrări. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de licenţiat sau doctor în litere şi filosofie. specializat în Igienă şi Igienă socială. specialitatea Psihologie. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor în medicină. 20. Numirea personalului la Oficiul Universitar se va face după normele următoare: a) Directorul şi psihotehnicianul Oficiului se vor numi pe bază de titluri şi lucrări de către Minist. practică şi eventuale lucrări în domeniul Psihotehnicei şi Psihologiei sociale. — sau doctor în Medicină cu studii de specializare în Psihologie şi Psihotehnică. cu gradul de asis­ tent ). Oficiul Universitar va avea relaţiuni directe cu toate asociaţiile studenţeşti ale Universităţii (recunoscute de Sena­ tul Universitar). In vederea cunoaşterii obiective a vieţii studen­ ţeşti. 19. cu gradul de asis­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tent. Personalul oficiului. Instr. . b ) Un psihotehnician consilier social. c) Un medic igienist consilier social. cu gradul de preparator. d) Un secretar. Art. cursuri şi practică de specializare în domeniul Psihologiei experimentale şi aplicate. incadrat în personalul ştiinfific-didactic al Universităţii. e) Un impiegat-dactilograf. Personalul Oficiului Universitar al Universităţii din Cluj se compune din: a) Un director al Oficiului. precum şi lucrări şi studii publicate ce tratează probleme aparţinătoare acestui domeniu. Func­ ţia de director al Oficiului nu poate fi ocupată decât de cei ce posedă: titlul de doctor în litere şi filosof ie. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor sau licenţiat. Postul nu poate îi ocupat de­ cât de cei ce posedă cel puţin bacalaureatul sau o şcoală spe­ cială echivalentă liceului. 18. VI. Aceste asociaţii sunt obligate să dea orice informaţiuni ce li se vor cere din partea Oficiului Universitar. Publice nu­ mai după avizul prealabil şi favorabil al Directorului Institu1 2 2 *) Netrecut până în prezent în buget.

Fondurile oficiului. . chete.Art 22. . Instr. c) Secretarul se va numi de Minist. . 66 şi 60 din Legea pentru Organizarea înv. după ce s'a luat avizul directorilor de Institute. dupâ avizul favorabil al Direcţiunii Institutului de Psihologie al Universităţii sau al Consiliilor de Facultate şi după recoman­ darea Senatului Universitar.iintră în vigoare cu data de . Administrarea fondurilor se va face potrivit unui »uget de venituri şi čheltueli "întocmit de Rectorul Univer­ sităţii după propunerea Directorului Oficiului. Publice.3. cu ord. judeţ şl comuna. . care au controlul şî directiva activităţii ştiinţifice a Oficiului. Art. 23. . art. . Instr Publice după avizul prealabil şi favorabil al Di­ rectorilor Institutului de Igienă şi ai dispensarelor universi­ tare şi după recomandarea Senatului Universitar. 2. Art. etc. 24. b) Medicul igienist consilier social se va numi de către Minist. № . VII.. Prezentul regulament. d) Impiegatul-dactilograf se va numi după normele de . Sup. înv.din . votat de Senatul Univer­ sităţii din Cluj în şedinţa sa din 27 Iunie 1936. Acest buget va fi aprobat de Senatul Universitar. -Subvenţiunea anuală dela autorităţile de Stat. Serbări. 21. Art.. 1. . . Publice. . iar dacă este medic de Facultatea de Medicină şi după recomandarea Senatului Universitar. Univ. Dir. BCU Cluj / Central University Library Cluj . Art. 4. conf. . 25. Nr. Fondurile Oficiului Universitar provin din ur­ mătoarele sume: .323 stului de Psihologie al Universităţii în caziil când candidatul «este psiholog. Orice modificare a dispoziţiilor cuprinse în pre­ zentul regulament se va face numai de către Senatul Univer­ sitar. 129 şi 135 al Regulamentului aceleiaşi legi. . 1766—1936 «Д aprobat de Ministerul Instr. Donaţiuni de orice categorie. Cota parte din taxele plătite de studenţi pentru asis­ tenţa medicală şi socială. precum şi dela întreprinderile particulare.numire ale personalului ad-tiv universitar. şi art. Abaterile disciplinare ale personalului Oiiciului Universitar se judecă de Senatul Universitar. . cu aprobarea Ministerului Instrucţiunii Publice.

dând informaţiile şi îndrumările practice ce­ rute cu privire la: organizarea învăţământului universitar. . De asemenea sa răspuns tuturor cererilor adresate îh scris. fiinţei. cursuri de vară şi specializare în străină­ tate. Asistenţa medicală. Astfel în acest an şcolar s'a achitat suma de lei 313183 repartizată astfel: 1. în parte din lucrări achiziţionate sau cumpărate direct). evoluţiei şi rolului învăţământului univer­ sitar şi superor. dela Facultatea de Drept lei 128870 2. Biblioteca este zi de zi întregită cu lucrările fundamentaleCentral University Library Cluj asupra or­ BCU Cluj / ce au apărut sau apar ganizării. Pentru 94 stud. 2. Pentru buna şi obiectiva funcţionare a acestui serviciu. ghiduri. s'a incorporat în activitatea Oficiului.. ale universităţilor din ţara şi a principalelor universităţi din Occident şi de peste Ocean.324: Activitatea*. întreţinându-se astfel o întinsă: corespondenţă cu. 11 Servieiul de informaţluni şi documentare. I . în caz de boală. Costul tratamentului se rambursează însă Clinicelor dintr'un fond alimentat prin atribuirea unei cote din taxa de în­ scriere plătită de studenţi.. şi a stat ţilnic (2 ore) la dispoziţia studenţimii precum şi a tuturor ce­ lor interesaţi. Asistenţa medicală.. care funcţiona la Rectoratul Universităţii! încă din 1928. dela Facultatea de Litere lei 33040' 4. gratuit în Clinicele universitare. alegerea cursurilor. Pentru 79 stud. Acest serviciu. Oficiul şi-a înjghebat o bibliotecă proprie de specialitate (îir parte din lucrările existente la Rectorat. persoanele din afara Clujului. etc. Diferite ajutoare medicale acordate individual lei 14493 Adică lei 313183 acordaţi în acest an şcolar din fondul de asistenţă medicală al studenţiemi. psihologică şi socială. etc.. clasa Il-a pe tot tim­ pul anului şcolar. dela Facultatea de Ştiinţe lei 31780 Total 226 lei 298690 5. Pentru 19 stud. prospecte. dela Facultatea de Medicină lei 105000 3. care cuprinde esenţialelescrieri şi lucrări informative: anuare. a) Ospitalizarea gratuită în Clinici Studenţii Universităţii din Cluj sunt trataţi. Pentru 34 stud. iar cu aprobare specială şi în timpul vacan­ ţei.

Afecţiuni dentare 404 cazuri: Carii netratate 272 cazuri. examen fizic general. . Laringită 1 caz. Litere 130.b) Tratamentul gratuit acordat studenţilor în dispensării. Afecţiuni renale 1 caz (tuberculoză renală. Cu mici semne de tuberculoză latentă dar cliniceşte să­ nătoşi 541. examen radiologie al toracelui. Arsură 1 caz. examinarea acuităţii vizuale. Ştiinţe 59. Afecţiuni de nas. Acest examen a fost făcut . adenopatii hilare. :1 ) Condus de dl Docent Dr. Cu tuberculoze pulmonare active 10 (1. al cărui model. urechi 130 cazuri: Amigdale ipertrofiate 119 cazuri. Blefarită 1 caz. In unele •cazuri au fost executate şi alte examinări speciale. Drept 229. L. Pod 7 cazuri.5%). re­ partizaţi pe Facultăţi după cum urmează: Medicină 234. Acnee 12 cazuri. In ce priveşte rezultatul examenului pulmonar el este BCU Cluj / Central University Library Cluj următorul: Lipsiţi de ori ce semn de leziune pulmonară 101. In această categorie au fost clasaţi toţi acei ce prezentau complexe primare calcefiate. Hângănuţiu. Miopie 76 cazuri.de A echipe de medici con«duse de Dnii Dri Daniello. In ce priveşte rezultatul examinării celorlalte organe s'aîî constatat: Leziuni oculare în 80 de cazuri: Cecitate unilat. Rinită cronică 1 caz.*) La începutul anului şcolar au fost examinaţi la dispen­ sar în . Polipi nasali 5 cazuri. Tpermetroppie 1 caz. Coroane 30 cazuri. Pitiriază 4 cazuri. Afecţiuni cutanate 18 cazuri. analiza serolqgică a sângelui.a fost întocmit de Oficiul Universitar. Strabism 1 caz. gât.325 . scleroze discrete pulmonare etc. In total au fost examinaţi 652 studenţi din anul întâi. Oariiello. Proteze •3 cazuri. 1 caz. 1 caz. Dispensarul antituberculos. Faringită 1 caz.mod obligator toţi studenţii anului I a celor patru fa­ cultăţi. Tegetaţii ađen. Impetigo î caz. Rezulta­ tele obţinute au fost consemnate pentru fiecare student înîtr'o fişă individuală. Deviaţii de sept 2 cazuri. a cavi­ tăţii buco-faringiene. simfire pleurale. Plombe 92 cazuri. Berariu şi Popescu şi a fost cât se poate de complect constând din: înregistrarea •exactă a datelor anamnestice.

Totalul consultaţiilor . .. afecţiuni extrapulmonare sau netuberculoase. . . . . . afecţiuni (gastro-intestinale...... Dintre aceştia Studenţi universitari .. . . . Facultatea de medicină Facultatea de litere şi filozofie Facultatea de ştiinţe Facultatea de farmacie . . . . Academia Comercială Academia de Agricultură. venite pentru reexami­ nare. . аш BCU Cluj / Central University fOst internaţi în preventoru! GoBbiţa. Facultatea de drept . .). Academia de Teologie . . . In cursul acestui an au fost descoperite printre cazurile noi 14 tuberculoze active. . . . Cazurile cu tuberculoză pulmonară activă n'au fost a&r mise în Universitate. Library Cluj Dispensarul antiveneriân*) (Instalat în localul clinicii Dermato-Venerice):. au fost car zuri noi iar 443 au Fost cazuri vechi. . Dintre studenţii debili sau cu tuberculoză latentă 50. . Alte.au fost internaţi în secţia de boli pulmonare a clinicii medicale. au mai fost examinate la Dispensar 47 studente dela Căminul de fete din Calea Mo­ ţilor şi 146 studenţi ai Academiei comerciale. . . Modraîu. .. . . endocrine etc. .•Condus de đl D r .. .dintre student ţii tuberculoşi. "total:" Alte şcoli .652: 609 312 182' 66' 46 3 609~ 665 217 65' 7 8 u .58 сатzuri.. . .. . . .. . .. . . . . . . Politechnică ^. Cei mai mulţi.. Totalul bolnavilor . P .. . ci li-s'au dat sfaturile necesare în vede­ rea tratamentului... . .. . IL La consultaţiile gratuite ale Dispensarului cari s'au ţi* nut Miercurea şi Vinerea. . evolutive şi 40 de.. .274' 15. . . între orele 2—4 după masă s'au prezentat în total 688 studenţi. ..32B. . . . .. C i r l e a ajutat de L.. . 1.. In afară de cazurile de mai sus. . Dintre aceştia 245. . .

Anul VI. Anul II. Ruptura frenului 8. Leucoree 2. Blenoragie acută necomplicată 176. Şancru moale 10. Şancru moale complicat 17. 108. 133. Intertrigo 1. Varicocel 1. Anul V. Sifilis secundar 6. Total: 42. Blenoragie 54. Total: 9.327 Conservator de artă dramatică Şcoală normală de băieţi Şcoală Comercială Şcoală de conductori technici Licee Şcoală de menaj Şcoală normală de fete Şcoli primare — Total: 13 12 24 34 102 22 16 145 665" 160 1114 1274 După sex: Femei Bărbaţi Total: Studenţi universitari după anii de studiu: Anul I. 4. Herpes progenîtal 34. Neurastenie sexuală 1. Blenoragie cronică 19. Boli venerice: 1. Mollus contagios 4. Uretrită microbiană 30. Total: 609. Blenoragie 25. Anul IV. Sifilis la­ tent 37. Litere şi filozofie: Sifilis 1. Sifilis. Bleno­ ragie acută complicată 88. Fimoză 3. 15. 156. 5. Eczema marginată 2. Şancru moale 9. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Şancru moale 3. Condilome acuminate 36. I. Total: 292. Total: 189. Total: 83. Blenoragie 5. Alte afecţiuni ale sferei genitale: Balanită erozivă 34. Vulvovaginită blenoragică 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj Boli venerice după facultate: Medicină: Sifilis 7. 3. Starea postblenoragică 7. Blenoragie. Total: 76. 2. Şancm moale. Uretrită catarală 24. Şancru moale necomplicat 66. Anul III. 160. Parafimoză 1. Ftiriază inghinală 2. Sifilis primar 33. Absolvenţi 23. Nicolas Favre 4. . Eritrasma 5. Drept: Sifilis 33. Limfogranulomatoză inghinală. 14. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Total 98.

Zona zoster 5. Eczematide 4. Scarlatină 1. Pernio 1. Şancru moale 5. Pelioză reumatică 1. Piti pilor 5. Hemangiom 1. Sifilis 2. Acnee necrotică 1. Cheloiţi spontan 1. Şancru moale 5. Sifilis 14. Dishidroză 2. Diferite dermatoze: Acnee ulgară 36. Piodermie 46.328 Ştiinţe: Sifilis 2. Totalul bolilor venerice la Studenţi Universitari: Sifilis 40 Şancru moale 23 Blenoragie 96 Nicolas Favre 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total: 161 II. Scrofulodermie 1. Total: 38. To­ tal: 41. III. Dermatită 23. Aceasta este însă numai aparentă având în vedere numărul mai mic a studenţilor înscrişi în acest an şcolar. Piodermie 46. Blenoragie 27. Lichen ruber plan 2. Blenoragie 21. Sclerodermie 1. Urticarie 7. Trichofiţie superficială 8. Cheilită 1. Total: 5'. Nevi piloşi 1. Sifilis 15. Furunculo­ ză 20. Favu 7. Nico1. Blenoragie 9. Scabie 62. Combustie medicamentoasă 6. Comparând aceste tablouri cu datele anului şcolar 1934— 35 se observă o oareşcare înbunătăţire în ce priveşte morbi­ ditatea venerică. Ichtioză 1. Blenoragie 2. Eritrodermie 1. Ulcer traumatic 1. Foliculite 18. Absolvenţi: Blenoragie 6. Alopecie 1. Anul V. Şancru moale 1. Veruce 17. Blenoragie 11. II. Combustie 3. Seboree 22. Exantem toxic 5. Total 4. Anul VI. Hidrosadenită 5. Ulcer crural 2. Eritem nodos 1. Pelagra 4. Impetigo 16. Hipertrichoză. Herpes febril 1. Totalul dermatozelor: 439. Anul Anul las Favre Anul tal: 47. Eritem poli­ morf 1. Total: 20. Raportând numărul de 4 * boli venerice la numărul 55 Boli venerice după anii de studii: I. Şancru moale 5. Trichoepiteliom 1. Blenoragie 2. Erisipel 1. Eczema 46. Blenoragie 27. Nevi piloşi 1. Pitiriază rozată Gilbert 3. Şancru moale 6. Ectime 3. Total: 6. Sifilis 5. Total: 12. Hiperidroză 4. Şancru moale 1. Lichen pilar 5. Lichen ruber plan 2. Urticaria factiţia 5. Şancru moale 1. Sifilis 4. Afte 3. Nicolas Favre 1. Anul IV. To­ .

asistenţa psihologică. In cuprinsul . lipsiţi de mijloace şi meritoşi sunt tri­ mişi la Sanatoriul din Colibiţa din munţii Rodnei. apărut în luna Sept. de „ „ „ „ „ Drept Medicină Litere Ştiinţe 7 studenţi 10 „ 12 3 Rectoratul a plătit Societăţii Caritatea pentru întreţine­ BCU 990 zile socotit â Library lei rea acestor studenţi. Iniţiată în cadrul asistenţei generale a vieţii studenţeşti. In acest scop Rectoratul a acordat ca ajutoare suma totală de lei 20. un număr de 32 studenţi ai ace­ stei Universităţi. In acest an şcolar au fost trimişi la acel Sanatoriu. c) Reconfortarca in sanatorii şi in staţiuni maritime. 1936. 1. 2. Studenţii debili. pe viitor.329 total de 3691 studenţi această ne dă un procent de 12. 2. Spre a extinde sfera de cunoaştere a ideilor pe care se sprijină această asistenţă şi spre a dovedi marea ei utilitate. directorul Oficiului s'a îngrijit de elaborarea şi publicarea unui volum de „îndrumări Universitare".30% ceeace prezintă o urcare de 3%. a terapeuticei şi mai ales a Igienei vieţii mintale. recomandaţi de Clinica Medicală în urma examinărilor făcute. Asistenţa psihologică. suma totală de lei 59. repartizaţi astfel: Dela Fac. care a luat o desvoltare foarte mare la Universităţile străine — în deosebi la cele anglo-americane — tinde să dea studenţimii toate îndrumările necesare în mate­ rie de organizare ştiinţifică a muncii intelectuale academice. la care se mai adaogă o subvenţie de 15.400 din fondul de asistenţă medicală. spre a fi pus la dispoziţia studenţimii. a fost trimisă la sta­ ţiunea maritimă Budachi-Cordon.Cluj / Central Universitycâte 60 Cluj ziua.000 lei. pe timp de una sau două luni. O altă categorie de beneficiari. unde Uni­ versitatea are un pavilion propriu afiliat societăţii „Claritatea" din Cluj.921 cu care 16 stu­ denţi au primit întreţinere gratuită la staţiunea amintită. timp de o lună. Faptul acesta ne îndeamnă la o propagandă şi profilaxie mai intensă.

publicat de directorul Oficiului în volumul de îndrumări universitare amintit. sau emis de Rectorat studenţilor săraci şi meritoşi bonuri de diferite ajutoare în sumă totală de Iež 137. Acest serviciu. Dr. metode de examinare ale individua-- . pe baza cererilor aprobate de Dl Rector.794. datorite direc­ torului Oficiului. Haţieganu. acest serviciu a stat la dispo­ ziţia tuturor candidaţilor şi studenţilor care au cerut îndru­ mări ştiinţifice cu privire la alegerea Facultăţii şi specialităţii. Alături de studiul privitor la „Orientarea profesională academică". cu începerea anului universitar viitor. Utilat cu toate elementele necesare unei orientări ştiinţifice (monografiile profesiunilor superioare. şi Dr. în examinarea psihologică a studenţilor din -anul I. Serviciul de asistenţa socială. precum şi la cerinţele de ordin economic. social. I I I . Agr. cum a funcţionat dela început. metodele ştiinţifice ce vor fi întrebuinţate. 3. psihologic şi biologic al diferitelor profesiuni superioare. 0. in conexiune cu Institutele universitare competente. a constat din verificarea situaţiei şcolare şi materiale a candidaţilor cari au solicitat ajutoare din fondul de asistenţă socială. şi din distribuire de ajutoare celor merituoşi.344 sub diferite titluri de ajutoare din fondul de asistenţă socială. In afară de aceste bonuri s'au mai acordat ajutoare pealtă cale în sumă de lei 31. care se referă direct la asistenţa psihologică: „Tehnica muncii Intelectuale" şi „Principii de Igienă min­ tală". Dr. I. Astfel în acest an şcolar s'au acordat în total suma de169. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat. M.330 acestui volum de îndrumări universitare ştiinţifice (realizat cu colaborarea dlui Prof.550 care BCU Cluj / Central University Library Cluj se repartizează astfel: 25 ajutoare la Facult. de Drept 44 „ „ „ „ Medicină 34 „ „ „ „ Litere 62 „ „ „ „ Ştiinţe. Serviciul orientării profesionale academice. Comşia) se găsesc următoarele studii. care a funcţionat şi anul acesta la Recto­ rat. Zolog. Astfel.

*)~Aprahat de Senat. ce vor ii date publicităţii. capabil de muncă spornică. BCU Cluj / Central University Library Cluj pentru a deveni un cetăţean conştient de datoriile ce le are faţă de Ţară. 1. II.. .. Această educaţie urmăreşte formarea unui student universitar sănătos la trup şi la suflet. Serviciul de stadii.з з г lităţii prin institutele universitare de specialitate). universitare. b) Comisiunea de educaţie fizică universitară. 515—1936). acest ser­ viciu a stat. privitoare la organiza­ rea învăţământului universitar. Educaţia fizică universitară . 2. Cap. I V . V.se înfăptuieşte prin exerciţii de educaţie fizică generală. Educaţia fizică Universitară. şi va sta şi mai mult în viitor. va fi cât se poate de simplă pentru a nu turbura mer­ sul normal al studiilor. Art. c) Directorul educaţiei fizice universitară. în sprijinul tutu­ ror candidaţilor ce intră în învăţământul superior şi care do­ resc să aibă asistenţă şi îndrumare obiectivă. 5. 3. Conducere Art. h. Educaţia fizică se va preda pentru ambele sexe cu programe speciale. Scopul educaţiei fizice în Universitate este forma­ rea unui corp sănătos şi desvoltat armonic. la vieaţa studenţească şi uni­ versitară în genere.rt. cari vor fi urmate obli­ gator de toţi studenţii şi prin o educaţie sportivă atletică ur­ mată de cei selecţionaţi şi de cei ce se înscriu de bună voie. Organele de conducere şi îndrumare sunt urmă­ toarele: a) Senatul Universitar. Art. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat planurile lucrări­ lor viitoare. n. fizică şi intelectuală. Educaţia fizică universitară urmărind scopul sus amintit. în şedinţa din 25 Iunie 1936 (Rectorat Nr. In acest an şcolar s'a redactat şi aprobat statutul educa­ ţiei fizice universitare*) cu următorul text: Art.

ales de către Senatul Universitar pe timp de 3 ani. 4. |Ctei 4 profesori sunt aleşi din par­ tea Facultăţilor. preşedintele so­ cietăţii sportive a studenţilor universitari Cluj. Profesorii de educaţie fizică se vor numi din partea Se­ natului universitar la propunerea (Comisiunei de educaţie fizică. 10. sunt membri de drept ai Comisiunii. EI face raportul de activitate şi de propuneri Comisiei. Art. Preşedintele Comisiei de educaţie fizică este un profesor universitar. Art. Directorul educaţiei fizice supraveghează execu­ tarea programului. Directorul educaţiei fizice universitară. şi aprobat de Senatul Universitar. 8. Art. Art. care va fi înaintat Senatului Universitar. se ocupă cu organizarea concursurilor şi serbărilor. Preşedintele societăţii sportive a studenţilor universi­ tari Cluj. 6. aju­ taţi de instructori după programul fixat dei Comisiunea de educaţie fizică universitară. 11. 7. Instructorii vor fi numiţi de către Comisiunea de educa­ ţie fizică la propunerea Directorului sportiv dintre studenţii. Directorul de educaţie fizică este organul execu­ tiv al Comisiunii. câte unul de fiecare facultate pe 3 ani şi reeligibil. Comisiunea se întruneşte cel puţin la 3 luni. Art. 3. v . Comisiunea de educaţie fizică este organul de con­ ducere efectivă. Exerci­ ţiile şi cursurile sunt conduse de prof. 12. respectarea regulamentelor. 9 — Preşedintele Comisiunei de educaţie fizică exe­ BCU Cluj Central de Senatul Universitar şi răs­ cută bugetul întocmit şi /aprobatUniversity Library Cluj punde de executarea deciziunilor Comisiunii de educaţie fi­ zică. Art. Preşedintele. Ea se compune din 7 membri: 1. el este reeligibil. Senatul Universitar este organul de îndrumare. Instructorii. cari au dovedit aptitudini şi o pregătire suficientă. de educaţie fizică. de coordonare şi de control.332 Art. Directorul educaţiei fizice universitară. Membrii Comisiunei participă la şedinţe cu vot deliberativ în toate chestiunile ce interesează educata fizică şi compunerea programelor anali­ tice. 2. Profesorii de educaţie fizică. 4 profesori universitari desenaţi de cele 4 Facultăţi.

cerându-se un minimum de prestaţie fixat de Comisiunea de Educaţie Fizică. ei având răspundere personală pentru partea medicală a fişei. 17. salt. Educaţie fizică generală. Art. medic. pe zervată educaţiei fizice. Cap. Art. 13. Educaţia fizică generală (obligatorie). 15. Educaţia fizică universitară se practică în urmă­ toarele ramuri: 1. 18. Toţi studenţii şi studentele regulat înscrişi sunt obligaţi a urma exerciţiile şi cursurile acestei disciplini. 19. examinează pe toţi studenţii şi în colaborare cu Oficiul Universitar întocmeşte fişele medi­ cale. Scutirea de înscriere s"au de frecvenţă se face numai pe baza certificatului medicului sportiv universitar. Art. Frecvenţa se vaCluj / Central University Library Cluj foaia re­ BCU nota în libretul studentului. III. Educaţie sportivă şi atletică. Scutirea poate fi definitivă sau temporală. 14. Art. Cei cari nu respectă instrucţiile date vor fi pedepsiţi conform regulamentului de ordine şi disciplină. Diploma de doctor sau de licenţă nu se va elibera decât acelor cari au dovedit că au urmat stagiul. Frecvenţa se va nota la sfârşitul fiecărei sesiuni de profesorul de educaţie fizică şi se va califica din: alergare. Medicii sportivi. Fiecare student în cursul şcolarităţii este obligat a frecventa orele anunţate în program cel puţin un stagiu de două sesiuni (una de vară şi una de iarnă). Educaţia fizică generală este materie obligatorie ia Universitatea din Cluj. 2. cu predilecţie din personalul ştiinţi­ fic al Facultăţii de Medicină. Art. şi aruncare. 16.333* Art. cari au urmat cu succes cursuri speciale de Medicină sportivă. Medicii sportivi se recrutează din partea Comisiunii de educaţie fizică. Examenul medical este obligatoriu la începerea şi ter­ minarea cursurilor de educaţie fizică. Art. . Studenţii sunt obligaţi la respectarea programu­ lui fixat şi a executa exerciţiile după indicaţiile profesorilor de educaţie fizică. Examinarea studentelor va fi făcută de o femee.

Se va practica atletica uşoară (fugă. 4. water-polo. 22. orchestră. woley-ball. In vederea acesteia se vor forma echipe pe facultăţi. Jocurile sportive şi atletismul. Se va avea în vedere cultivarea spiritului de luptă şi de echipă. având ca scop executarea unei munci pu­ blice de necesitate naţională (şosele. Art. Art. fără pro­ ducerea unui desechilibru organic. nataţia. Exerciţii la diferite aparate. Tir. Medicină sportivă. Art. se vor practica în cadrul . un cor al studenţilor universitari. Va organiza o fanfară. Art. Educaţia sportivă neobligatorie. (sky. Ea va fi dis­ tractivă şi utilă (recreatoare). Medicina sportivă va forma obiectul de studii mai ales pentru studenţii în medicină. Serviciul muncii este o parte integrantă a educa­ ţiei fizice universitară. fiziologia şi patologia muncii şi a sportului (masaj). Educaţia fizică generală se compune din exer< citii de ordine şi disciplină (sport pe teren militar). 24. etc). dând importanţa desvoltării unei atitudini corecte şi a unui spirit de camaraderie-fraternitate şi disciplină pentru a pregăti studentul la viaţa de ce­ tăţean şi soldat. Se va manifesta prin formarea de echipe de muncă. Gimnastică ritmică. hand-ball. etc). sporturile de iarnă. tratând şi exercitând primul ajutor. sărituri şi aruncări). e t c ) . practicate cu sco­ pul de a participa la concursuri. oina. 21. IV. Tinde la augmentarea capacităţii de muncă şi la desvoltarea aptitudinilor pentru a fi un bun soldat. Cap. patinaj. Art. lupta şi scrima. 20.334 3. î. Dintre jocurile sportive se vor cultiva mai ales jocurile BCU Cluj / Central University Library Cluj cu mingea (foot-ball. nivelări. 23. Dansuri naţionale. Educaţia sportivă universitară nu tinde la re­ corduri ci la obţinerea unui optimum deţ prestaţie. Muncă. Exerciţii fizice corective.

29. V. la propunerea Comisiunei de educaţie fizică. 26. Această taxă va fi fixată de Senat. 2. Membrii activi ai societăţii nu pot să fie decât actuali şi foşti studenţi universitari indiferent de locul UniTersităţii. Membrii acestei societăţi se recrutează dintre studenţii cari au urmat sau urmează cursurile de educaţie fizică generală şi cari dovedesc aptitudini speciale certificate чЈе Directorul sportiv şî de medicul sportiv. 28. 27. E. Art. . în Parcul Sportiv universitar Regele !Qarol II. Aceasta so­ cietate este organul care asigură continuitatea în educaţia fi­ zică a studenţilor şi după părăsirea Universităţii.335 -societăţii sportive a studenţilor universitari. Bugetul de venituri se alimentează din următoa­ rele izvoare: 1. VI. Societatea sportivă a studenţilor universi­ tari are buget şi contabilitate proprie sub controlul Senatului Universitar. Art. Ministe­ rului Sănătăţii şi a Armatei. 25. Fondurile educaţiei fizice. Mijloacele. Aceasta societate sportivă în ceea ce priveşte educaţia fizică este supusă îndru­ mării şi controlului Comisiunei de educaţie fizică. Art. Art. F. Bugetul pentru acoperirea cheltuelilor se alcătueşte de Comisia de educaţie fizică şi se aprobă de Senatul Universitar. U. Cap. •conform contractului făcut cu Asociaţia „Astra". 30. Subvenţia anuală a Ministerului Instrucţiunii. fiind în acelaşi timp organul de exteriorizare a sportului universitar. Contribuţia anuală a fiecărui student plătită la înce­ putul fiecărui an şcolar. Timpul practicării sportului va fi asigurat în pro­ gramele facultăţilor. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cap. se va practica în sala de gimnastică a Universităţii. Art. .. Art. Ea funcţionează în baza unui regulament aprobat de Se­ natul Universitar.

F. al insta­ laţiilor şi echipamentului. 34. Art. 5. pentru spesele delegaţiilor şi călătoriilor de studii. vor fi acoperite din fondul de E. Donaţiuni de ori ce soi dela aulorităţi sau particulari. Dispoziţiuni finale Art.336 3. Contribuţia comitetului sportiv regional. V I I . Până la înfiinţarea localurilor de gimnastică şi de sporturi. permii. Comisiuneaţ de educa­ ţie fizică va căuta mijloacele pentru a închiria localurile ne­ cesare. după un regulament special al Parcului.. Art. şi a Ministerului Instrucţiunii. 31. 6. necesare educaţiei fizice. Bugetul educaţiei fizice universitară se utilizează pentru întreţinerea sălilor şi a terenelor de exerciţii. etc. pentru serbări. 32. Nu se vor autoriza spese. . medici} până la asigurarea lor în buget. Cheltuielile pentru personal (instructori. Modificarea prezentului statut se admite numai cu avizul Comisiunei de educaţie fizică şi cu aprobarea Sena­ tului Universitar. în primul an după intrarea în vigoare a acestui regulament. Veniturile societăţii sportive universitară. după un re­ gulament special. Educaţia fizică obligatorie se va introduce pro­ BCU Cluj / Central University Library Cluj gresiv în marginea fondurilor şi locurilor disponibile precum şi a putinţei de a angaja un personal de profesori competenţi. Art. Cap. F. Educaţia fizică universitară va fi obligatorie numai pen­ tru studenţii anului I. 33. Veniturile parcului sportiv universitar Regele Carol II. 4. personalului di­ dactic şi a medicilor. Art. 35. pentru retribuţia. cari nu sunt în strictă legătură cu E.

CĂMINURILE Şl CANTINA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUAJrtTL 1 9 3 5 / 3 6 22" .

. iQălminul a adă- . într'un oraş cu o populaţie încă în bună parte minoritară. I I I . I I . înainte. De un real folos pentru studenţii români cari îşi fac studiile la Universitatea din Cluj. . Babeş. C ă m i n u l s t u d e n ţ e s c „ A v r a m I a n c u " ^ Căminul studenţesc „Avram Iancu" îşi închee al 16-lea •an de activitate. a) Căminul Avram Iancu. 2. Giuglea George dela 14 Dec. b) Căminul Studentelor. Preşedinte: prof. „ Teodor Capidan. numit dela 1. Secretar: Gheorghe Ciosa. Personalul căminarilor. „ Baroni Vitold dela 30 Nov. 1935). 1936). 3. Secretar: Emil Sângeorzan (cu delegaţie până la 28. Comisiunea căminarilor. 1935). 1936). Mecanic: Augustin Morariu. Econom: Măria Papp. Ştefan Ilea. „ A. Portar: Ioan Sabău. „ Silviu Dragomir „ Camil Negrea. BCU Ilie Hăşegan (cu delegaţie până la 28. Administrator: Constantin Buga. I I . Maior. I I I . „ Ion Drăgoiu. numit dela 1. XI.1. XI. c) Căminul V. înainte. Administrator: Cluj / Central University Library Cluj 1936. Vasile Meruţiu (dela 1. Administrator: Silviu Miilea. Portar: Luca Nan. lacob Lazar. 1936. Secretar: Livia Morariu. Mecanic. „ Alexandru Borza (până la 1. Secretar: Constantin Jurcan. Membri: prof.

etc.. p. bae şi diverse. . . 163066 Total: lei . .. 7 Români .. reparaţiuni. impozite.. .. . rufăriei şi mobilierului . 3737101 S'a cheltuit: Pentru personal lei 160126 -Cheltueli alimentare lei 1362546 „ p. . bibliotecă lei 40676 „ p. cei mai mulţi fiind fii de plugari (35 din 62). .„ .. H 14J15J15JI5 59 52 1 Ol 15|48 12? Germani (saşi. lei 50050 . 2415512 Fonduri şi tranzitorii. bursieri sau solvenţi... iar 126 fii de funcţionari sau profesionişti.. —1 IJ—! — "З 1 . de preoţi. Încălzit . . .. 1 Ştiinţe Drept. .. întreţinerea edif. complectarea veselei. cheltuieli de birou \ . renovări . . —1—1—i— — Total "Î'|"Y|—j— 2 6 —— — "'i'C'A Ti — f i "ÎF 8 ""\з 156 7 —" 15J17Jl5jl5 62 61 11 17. facultăţi.67 218 Bursierii în număr de 62 s'au recrutat din studenţii lip­ siţi de mijloace materiale şi foarte buni la studii. pentru întreţinerea bursierilor şi cheltueli comune din subvenţia dată de Ministerul Instrucţiunii suma de lei 849613 dela solvenţi taxe de întreţinere lei 1402833 pentru bibliotecă. . după cum urmează: Bursieri Total 1 Drept. . luminat.. lei 470116 „ p. . . BCU Cluj Central de 156 din cari 30 Solvenţii au fost în /număr University Library Cluj fii de agri­ cultori. repartizaţi după naţionalitate. menţionăm că: S'a incasat. . N a ţ i o n a l i t a t e a Solvenţi Litere Ştinţe Med...339 postit în cursul anului trecut un număr mediu de 218 stu­ denţi. e < u e—t ai -s Č 184 „. . lei 1321589 Total intrate lei .. . lei 108110 \ p. . suma de lei . învăţători şi funcţionari. lei 372657 „ p. şvabi) Maghiari Bulgari . (Ga date mai importante relativ la gestiunea căminului. apă. . Litere Med.

Bal Lascu (ştiinţe) dela 1 Noemvrie 1935—30 Iunie 1936. ea nu a fost cu nimic inferioară celei din anul trecut. . Numărul cititorilor a fost 22224. când numărul studenţilor a crescut. lei Sold . Valoarea cărţilor (5660 v o ­ lume) este de lei 1056688.612. de 2 ori pe săptămână. . Starea sanitară a studenţilor din cămin în cursul anului expirat a fost satisfăcătoare. . Valoarea mobilierului este de lei 1. .936 şi biblioteca lei 1. o distracţie uşoară (jocuri de şah. table. iar din Februarie. Baia căminului a funcţionat la început o singură dată pe săptămână. biliard. . Liviu Telia a stat la dispoziţia studenţilor bolnavi ori de câteori aceştia au avut trebuinţă de asistenţă medicală. Ordinea şi disciplina în cămin au fost mulţumitoare.340 şi diverse lei 70424 „ comune lei 185979 Fonduri şi tranzitorii .de zi şi persoană. Casina a funcţionat cu preţuri foarte reduse oferind stu­ denţilor. lei Mandate de plata ramase neincasate din 1931 . atelierul mecanic Iei 41. Grădina „Petran" din imediata apropiere a căminului.833.286 — care împre­ ună cu clădirea evaluată la lei 14.056.511. „Âstra" a servit ca loc de recreare şi studiu. radio) fără ca ei să părăsească edificiul căminului. 1. Inventarul căminului a sporit cu obiectele înscrise la Nr.414. ziare. vesela şi alte obiecte de bucătărie de 181. . lei Totalul eşitelor lei 2820815 28665» 116304 513323 3737101 Alimentaţia studenţilor s'a făcut în condiţiuni mulţumi­ toare şi cu toată urcarea de preţuri de pe piaţă. în timpul liber. 1935—30 Iunie 1936. Biblioteca în cursul anului expirat s'a îmbogăţit cu 186 volume în valoare de lei 40676.000 — efectele şi rufăria de pat de lei 785. Medicul căminului.906 lei. Lista studenţilor bursieri adăpostiţi în căminul studenţesc „Avram Iancu*'. Barbu Zevedei (litere) dela 1 Nov. . 4. BCU Cluj / Central University Library Cluj luată în arendă dela soc.688 se urcă la suma de lei 18. 2.. . .784 lei.108. Media generală a costului alimentaţiei a fost de lei 27. 4154—4177 în valoare de 50.34. . dl Dr.

33. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 32. 30. 1935—30 Iun. (litere) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1936. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 20 Nov. Bârna Vasile. 1935—30 Iunie 1936. bursier dela Dec. Loziciu Ilie. 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (med. Bulzan Gh. 1936. 29. 1935—30 Iunie 1936. 1935—31 Maiu. 1935—30 Iunie 1936. . Oltean Gheorghe. (med. Cedrechi Vasile. Bocianu Valentin. 34.) dela 1 Nov. (drept) dela 2 Nov. 18. (ştiinţe) dela 1 Nov. '20. 36. Fodor Octavian. 1935—30 Iunie 1936. 6. (drept) dela 2 Nov. iGhircev Anatole. Mihăilă Nicolae. Library Cluj 22. (drept) dela 2 Nov. 19.. (litere) dela 2 Nov. (litere) dela 12 Nov. 14. Floriţa Ioan. Oprita Gheorghe. 1935—30 Iunie 1936. 12. 1935—30 Iun. Degan Valeriu. 35. "21. 1935—30 Iunie 1936. Costina Cornel. 1935—30 Iunie 1936. 17. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. 1935-30 Iun. 11. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 2 Nov. Mureşan Ioan.. Drimuş Iosif. (ştiinţe) dela 1 Nov. (litere) dela 1 Nov.. Faur Gheorghe. Fodorean Ioan. Ш Pervein Iosif. Hulea Sever. Morariu Traian. 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov. (ştiinţe) dela 2 Nov.. Chira Aurel. 1936. 27. (litere) dela University 1935—30 Iunie Ш 6 . (litere) dela 1 Nov. (med. (drept) dela 3 Dec. 7. 10. Borcoman Octav. 1936. (litere) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. dela 1 Nov. (med. semibursier dela 1 Nov. (drept) dela 2 Nov. (drept) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 13. Florea Vasile. 1935—30 Iunie 1936. Isac Dumitru. 1935—30 Iun. 1935—30 Iun. (litere) dela 3 Dec. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 4. 30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 26. Ciurdariu Pavel. 1935—30 Iunie 1936.) dela 2 Nov. (drept) dela 2 Dec. Magda Ovidiu. Horedt K. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 1 Nov.) dela 2 Nov. litere) dela 2 Nov. 37. (medicină) dela 3 Dec. (drept) dela 26 Nov.) dela 13 Dec. 1935—30 Iunie 1936. 28. 1935—30 Iun. 38. Cornea Nicolae. 16. Nagy Iosif. 31. 23. Brumariu Nic. 1935—30 Iunie 1936.341 :3. 25. 1935—30 Iunie 1936. BCU Cluj / Central 2 Nov. Cristea Vasile. Mateiaş Dimitrie. 1935—30 Iunie T936. Iliescu Aurel. în Iu­ nie bursa în bani. 9. (ştiinţe) 2 Nov. Ђ. Lechinţan Grigore. 1936. 24.). ştiinţe) dela 1 Nov. 8. 1935—30 Iunie 1936. Issecutz Ioan. Dănilă Octavian. Iuhas Leontin. 39. 15. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iun. Perian Sorin. 1935—30 Iunie 1936. (med. 1936. (drept) dela 10 Nov.

BCU Cluj / Central University Library Cluj Zdrenghea Mircea. (drept) dela 2 Nov. Vancu Ioan. 52. 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov. Toma Ioan. Situat în Calea Moţilor Nr. 46. (med. In Iunie în bani. 59.) dela 4 Dec. Edificiile vechi: parter cu 73 încăperi.895 r . 1936. edificiul nour parter. 58. Turda Teodor. 1985—30 Iun. cu un teren supraedificat de 2181 m şi curte.689 Biblioteca Lei 369. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 3 Dec. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela "1 Nov. Imobilul şi mobilier cu destinaţie imobilă Lei 9. 1935—30 Iunie 1936. 42. 5. 49. Cozma Ioan. 66. etaj I şi etaj I I cu 62 încăperi.) dela 16 Nov. 1935—30 Inuie 1936. Miclăuş Vasile. Căminul studentelor unirersitare. (litere) dela 9 Nov. 1935—30 Iunie 1936. Popescu Ioan. 1935—30 Iu­ nie 1936. 1935—30 Iun. 1936. 44. 1935—30 Iunie 1936. Teodorescu Gh. (drept) dela 1 Nov. (litere) dela 12 Nov. 1935—30 Iunie 1936.000. 48. 2 2 Sitnaţia averii căminului. Teşoiu Marin. Zoran Armând. Todoran Dorift. (lit. (drept) dela 2 Nov. 51. etaj 2 încăperi. 1935—30 Iunie 1936. 64. Camere de locuit: 58 cu 180 locuri. 65. semibursier. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 62. 1935—30 Iun.588. 50. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. Silaş Gheorghe. (ştiinţe) dela 1 Nov. (ştiinţe) dela 1 Nov. 55. 1936. 1935—30 Iun.342 41.. Raţiu Ioan. 56. (ştiinţe) dela 3 Dec. (drept) dela 2 Nov. (litere) dela 13 Dec. 1936. (ştiinţe) dela 2 Nov. 61. 60. 63. dela 10 Nov. 1935—30 Iunie 1936. Vasiliu Constantin. Sabău Ioan. 1935—30 Iunie 1936. Pordea Petru. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun.000 Mobilier Lei 1. (litere) dela 10 Nov. 70—72. 43. Faur Aron (litere) dela 8 Nov. 53. 45. Pupăză Vasile. (litere) dela 13 Dec—31 Maiu 1936. grădină-parc de 5<S67 m . (ştiinţe) dela 2 Nov. 1935. (ştiinţe) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. Sichel Traian. Morariu Gav. Pally Iuliu. (litere) semibursier dela 19 Nov. Tătaru Aurel. Popa Ioan. 1935—30 Iun. Pop Emil. 1936. Petruş Petru. (litere) dela 13 Dec. (litere) semibursier dela 1 Nov. 54. 47. Lungu Onoriu. 57.

902. de Drept. . rep.079 29.962 Impozit Lei Diverse Lei 95. V I ) . Iii sta bursierelor în acest cămin.341 Compl. mici Lei / Central University Library Cluj 78. Lei 30. Lei 33.5 Cont de gestiune.038Impozit Lei 2. XI. . bibi. Intrate Lei E şj i t e Lei Lei 1.284 Restituiri Lei 12. 26.249 433 3442 4881 38005 23.815 Diverses. S'a cheltuit pt.050 Lei Total Lei 13.530 Taxe de bibliot.343 Unelte Instrumente mecanice Instalaţiuni de apaduct şi încălzire Articole de gospodărie Lingerie Diverse Plante 26. rep. Fac. Lei 3. . Lei 24. de mob. trans. Zoppelt Măria (6. Lei 5. 27. .173.990 Alimentaţie Lei 914. . Buziu Letiţia (19. V I ) .514 Lei 74. 15 Circulaţia studentelor în total 335 6. lumin. .90L913r 4 Număra! persoanelor adăpostite în clmin în 1935 . Lei 392. Lei 1. . medie 884.721 Zugrăvire.562 Taxe de bae Lei 38. Solvente Solvente Personfl Personal Total Cota alimentaţie interne externe adtlv serv.992 Lei 11. curăţit. 28 Bursiere â Lei 700 lunar 3 Solvente variat între 80—120 Personal administrativ 6 Personal de serviciu . .822 180. .900 Total Leri.3 6 .233 Lei 11.811 Spese pt.446 întreţinere.088 încălzit. .351 spălat. BCU Cluj2.850 Taxe de uzaj.946 Lei .511.670 Total Lei 1.224 Salarii Solve Lei 335. Lei 115.600 Lei 841.990 Spese de birou Lei 7ЛШ Salarii bugetare Lei 199.278741 Cfleltnelile de alimentaţie şi efectivul cSminnlul în anul 1935—36. Bursiere â Lei 1400 lunar . X.

). VI. 30. VI. Fac. Herţia: Silvia (1. VI. X. 30. X. 30. 30. Nemeş Veturia (6.). de Medicină.). X. Fac. Gherlan Viorica (1. X.). XI. Lupan Aurora (11.). VI. IX. VI. X. Cosma Cornelia (25. mansardă) -este destinat pentru adăpostirea numai cu locuinţă a studen- .). Căminul studenţesc „V. 29. X I . 30. X. XI.). X. de Ştiinţe. 29. VI. 30.). XI. VI. 23. Lazar Emilia (2. Pop Livia (15.).).344 Fac. 27. XI. Căminul studenţesc V . Pop Margareta (2. I. VI. 30.). VI. 28. 30. VI. VI. VI. Baba Raveca (22. la câţiva paşi dela Bi­ blioteca Universităţii. V I ) . X. Surani Georgina (15. 13 vis-â-vis cu Clinicele. Bab?ş.). X. Vic­ tor Babeş Nr. VI.). 30. 30. 1. VI.). VI. Creţiu Măria (18.). X. Cărpinişan Eugenia (3.). VI. Pup Lucia (2. 29. Cu ajutor de Lei 700 şi adăpostite în cămin: Pop Irina (4. 7. VI.). XI. BCU Cluj / Central University Library Cluj Drăguţ Măria (1.). Savu Măria (15. 29. Căilean Zenovia (3. Costea Georgina (XI—II în bani. Roşeau Hortenzia (21. IX. 30.). X. V I ) . 26. XI. IX.).). X.). Onosiu Terezia (14. 30. Babeş" e situat în strada Dr. VI. VI. 30. 30. XI.). 30. Moisd Eliza (3. Căminul (parter. 30. Barbu Florica (26. VI. X.).). trei etaje. I I I . Mustaţă Cecilia (5. VI.) Mărginean Ana (6. Ştefănescu Angela (26. de Litere. II. VI. Urdea Măria (3. VI. VI. VI. 30. Sandru Cornelia (1. XI. . 23. 25.). Jaroşevici Veronica (16. 30. VI. Ciocan Paraschiva (5. 29. VI. XI.

pers. Ordinea.000 Fond de ajutoare pt.833 . domino.495 3. Inventarul căminului reprezintă la sfârşitul anului şcolar suma de Lei: 4. ping-pong. In cămin se găsesc pentru închiriat 41 ca­ mere cu 126 locuri. . Imobil 2. BCU Cluj / table.714. .169 3. Rechizite de birou 2.239 5. 494. Casina) a oferit cu preţuri foarte scăzute un local de dis­ tracţie (cu şah. facultatea de medicină 84% 2. Central University Library Cluj etc. „ drept 8% 3. Baia cu duşuri reci şi caldei a căminului a funcţionat tot anul.343 Fond sanitar 6. radio.243.035.935 4. Efecte de pat şi lingerie 399.778 Bilanţul încasărilor şi cheltuielilor avute în cursul anului •şcolar 1935—36 se repartizează după cum urmează: Venituri: Chirii şi taxe de baie . biliard.000 2. de serviciu .948 1. 8. .714. .345 ţilor universitari. disciplina mulţumitoare. Mobilier 1.615 Totalul inventarului imobil şi mobiliar . . Nu s'a ivit nici un dife­ rend între stud. Starea sanitară a studenţilor a fost pe deplin satisfăcă­ toare.778 care se repartizează astfel: ( A) Imobil şi instalaţiuni imobiliare: 1. Instalaţiuni imobiliare 443.998 2. „ ştiinţe 2% Viaţa în cămin a fost familiară. Maşini şi unelte 7. 4.471.416 Conturi de evidenţă 246. .767 899.) şi mâncări uşoare. „ litere 6% 4. nu s'a înregistrat nici un caz mai grav de boală care ar fi reclamat asistenţă medicală.163 B) Obiecte mobiliare: 1. Utilaj de bucătărie 25. Locatarii se repartizează pe facul­ tăţi după cum urmează: 1.307 Diverse venituri 144. Media locatarilor adăpostiţi în cămin în anul şcolar 1935 —1936 atinge cifra de 110. ziare.800.

rechizite) .665 Lei c) Chiria pivniţei 5.346 Cheltuieli: Salarii pt.992.785* Lei b) Completarea mobilierului şi veselei . Cantina sa redeschis la data de 15 Septembrie 1935 şi a funcţionat.50 lei pe zi. fără întrerupere.336 lei 48. Casier: Octavian Stepan. 141. 2.200 Diverse cheltuieli 50. { 748.486 Chirii şi taxe de baie restituite 13. 19.166 Lei Total: 234. I 5. 2.803 151. Din această sumă suBvenţia acordată de Rectorat.040. . . a fost următoarea: 234. Г an tina studenţească universitară.039 S. . 5. canal 234. Cu toată insuficienţa localului. 139. alcătuită din trei feluri mâncare la prânz şi două feluri seara.366 lei. în decursul acestui an.411 întreţinere 44. Suma aceasta a intrat în întregime în raţia alimentară. Situaţia Casei la data de 1 Iulie 1936 a fost următoarea: Intrate: Sold in iClasa: Eşite: 2.176 lei 1. . Costul abonamentului a fost de Lei 700 lunar şi s'a li­ berat numai studenţilor Universitari.821 Conturi de evidenţă 246. până la data de 30 Iunie 1936. Econom: Ioan Păunescu 1.912: Complectare de inventar 13.160 6. Administrator: Marin Cioacă. In lu­ nile de vacanţă numărul abonaţilor a variat între 60 şi 80 studenţi. personalul plătit de cămin .750 Lei e) Diurna personalului administrativ . Conducerea cantinei în anul şcolar curent a fost compusă în felul următor: Director: Silviu Stoicoviciu. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. 4. 36. apă.366 L e i ~ Repartizând această sumă la numărul abonaţilor şi zile ar fi în medie. reparti­ zată astfel: * 1 a) încălzit şi luminat 31.373 Cheltuieli de birou (telefon. .833" încălzit. Cantina a servit masa unui număr de studenţi care a variat între 250 şi 300.000 Lei d) Salariile personalului de serviciu .767 Sold la sfârşitul anului . . luminat.

OFICIUL DE EDITURĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

„ Spesele poştale etc „ Total Lei 783. BCU Cluj / Central University Library Cluj Victor Papilian. ' 2. Gheorghe Giuglea (litere). L e i 694.089 încasat din vânzarea manualelor „ 89. a: probat de Senat la 16 Iunie 1934 şi publicat în Anuarul 1933/34. Constantin Marinescu. Sept. Intrate Sold la î Octomvrie 1935 . . In conformitate cu art. 5. Consiliul oficiului. 1936 . In cest an şcolar Consiliul Oficiului de editură a avut compunerea următoare: ţ Preşedinte: Nicolae Drăganu (Prorectorul Uni verşi taţii). 1. Vasile Meruţiu (ştiinţe).1. . Vătăşescu. Membrii: Camil Negrea. Acest Consiliu se compune din câte doi delegaţi ai fiecărei facultăţi şi din prorector ca preşedin­ te".107 Eşite 82. Sold la 30. de tipărire Pt. 2 din regulamentul oficiului. Gheorghe Sofronie (drept). 4. A " Manuale didactice. Bilanţul fondurilor.271 „ 90. „Oficiul de editură este condus de un consiliu de ad­ ministraţie numit de Senatul universitar pe doi ani cu înce­ pere dela 1 Octombrie. 2.182 IChelt. Victor Tătaru (medicină). Secretar: Ioan A . verificarea gestiunei . Fondai . .800 757 Ш64 Scăzând eşitele . Ioan Popescu-Voiteşti. 3. .607 6. .164 „ 693.

buletinului Institutului de Studii Clasice Lei 7.150 39. „ 3. . buletinului Gradinei şi Muzeului Botanic Lei 10. Sept.150 24.349* Fondul „ B " Lucrări ştiinţifice. .968 100.300 24.900 59. de Istorie Naţională Lei 13. Pentru tip. de Mine­ ralogie şi Petrografie Lei Total Lei 349. Lei 151. Pentru alimentarea dela Fondul de întreţinere . . Pentru tipărirea lucrării „Principii Fundamentale de Filosofie Juridică" de Prof. Pentru tipărirea rev. de Studii Clasice ч . Medical" Lei 12. rev. Lei 11. „Matematica" Lei 8. Pentru tip. de Geog. „Ouj.581 31. . . Inst. de Ştiinţe Lei 9. . Eugeniu Speranţia . [ ţ Intrate Eşite 1. . Pentru tipărirea anuarului Inst. Pentru tip. Pentru tip. . încasat avansul acordat Dlui Profe­ sor Sextil Puşcariu pentru „Daco România" în Iunie 1935 . Pentru tipărirea Anuarului Instit.000 4. Lei 200. revistei Institut. Pentru tip. Sold la 1 Octomvrie 1935 . . . Library Cluj 2.000 5. .150 24. publ. rev. .882 Fondul „ C Publicaţii periodice Eşite 23. . Sold la 1BCU Cluj / Central UniversityLei 149.000 725 304697 . Soc. . . Pentru tipărirea Anuar. bulet. Pentru tipărirea lucrării „Flora Pliocenică dela Borsec" a Dlui Emil Pop . . . .668 Intrate 1. .950 6. . Lei 55. Pentru tip.503 17. 40. • . Muzeului Geologic-Mineralogic Lei 4. Pentru tip.914. Lei 6. .550 2.150 21.038 92. Lei 3.550 Scăzând eşitele Sold la 30. .882 „ 105.900 Octomvrie 1935. . . » . Lei Total Lei 206. „Dacoromania" \ ^ . 1936 „ 100. .

Lei 24. (urmare) „Principii Fundamentale de Filosof ie Ju­ ridică" de Prof.) 8e Conferenţiar Dr. 192 pag. Lucrări tipărite şi subvenţii în acest an Din fondul A (Manuale). de Arte Grafice .150 Revista Matematica . „Ardealul" 1936. . . (urmare) Curs de fizică medicală I (1936. . tipografia „Naţionala" S. : . » . Din fondul C (subvenţii a) b) c) d) e) „f) L periodicelor). • Lei 24. N. . „Flora Pliocenică dela Borsec" de Docent Emil Pop. 228 pag. LucrărileBCU Cluj / Central University L e i Cluj 34. 288 pg.150 Buletinul Soc. Lei 24. Library Buletinul Grădinii Botanice voi. « . 4. . „ 45. Eugeniu Sperantia Instit.950 Total: Lei 182. . 14.203 3. . . 3. . de Geografie . . Nr. . de Ştiinţe . Lei 37. 1936.860 Scăzând eşitele Sold la 30. 1936. de Ist. Bărbulescu.950 Anuarul Inst. Nr. . . I Din fondul B (lucrări ştiinţifice). .150 Buletinul Dacoromania . Lei 37.950 r : . 304. .697 . •. Sept. i .500 Inst. Naţională r . XV. A. cu 22 tabele. . . . Nr.

Tratat de patologie clinică şi anatomie patologică 1923+530 pag. Reprezentare grafică. Lecţiuni de Geometrie Analitică. Michail. 389—562+ 1932). 1923+636 pag. de Prof. 1. Curs de BCU Cluj / Central University Library ClujMathematimatematici generale. II. de Prof. de Prof. Ioan Grinţescu. Matematici elementare. (fGours de ques generales) Voi. Fascicola IV: Reproducerea plantelor (pag.. Dr. 111—278+1929). Histologie) 1928+110 pag. 3. (Trăite d'Ophtalmologie) 1928+790 pag. de Prof. Papilian. I.. Propedeutica Chirurgicală (Introduction â la Chirur­ gie) 1927+792 pag. tulpina (pag. V. 1926 + 320 pag. Liste des publications de VUniversite de Cluj. Operaţii cu numere apropiate). (Lecons de Geome­ trie Analytique) urmate de introducere elementară în studiul analitic al geometriilor neeuclidiene şi noţiuni elementare de geometrie vectorială 1927+620 pag. de prof. I. . 5. Dr. Onişor. V. Tratat de Oftalmologie Voi. Trigonometrie. Hematologie).. Manuels didactiques (edites par VUniversite). Sângele şi organele hematopoitice. 4. Fascicola I I : Rădăcina. (Cours de Botanique Ge­ nerale). N... D. Abramescu. de Prof. I. 279—388+1930). 1927+321—524 pag. Tratat de drept administrativ român (Trăite de droit administraţii roumain).. Iacobovici. Fascicola I : Organizarea generală a plantelor (Citologie. de Prof. Dr. I. Dr. Calcul Algebric. de Prof. Tratat de anatomie umană (Trăite d'anatomie humaine) Voi. (Calcul nu­ meric. 7. Curs de Botanică Generală.. Gheorghe Bratu. I. 2. Titu Vasiliu. Fasc.Lista publicaţiilor Universităţii din Cluj. Hematologia ( L e sang et les organes hematopoîetiques. 8. a) Manuale didactice (ediţia Universităţii). 1923+784 pag. Fasc. 6. Fascicola I I I : Frunza (pag.

Aparate. Drăganu: Toponimie şi Istorie. Radiologie medicală. de Profesor Dr. N. Voi. Voi. Dimitrie Negru. pag. 1930+334 pag. (Le Chroniqueur Szamoskozy et ses no*c s au sujet des Roumains). cu biblio­ grafie şi index alfabetic) 1934+563—838. de Prof. Publications scientifiques et litteraires. No. 441—720+1933). (La ri- . Curs de biologie generală.352 Fascicola V: Reproducerea plantelor (sfârşit. 1 Ţesuturile (Ies tissus) pag. (Toponymie et Histoire) 1928. 11. Ni­ colae Abramescu. 214 p. 2. 1928. Biblioteca Institutului de Istorie Naţională. II. 12. 14. b) P u b l i c a ţ i i ş t i i n ţ i f i c e ş i l i t e r a r e . Voi. I. Elemente de Istologie şi de Tehnică Microscopică. I. II. 1936. Moga: Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului XVII. Iorgu Radu. Ştiinţa şi tehnica dreptului internaţional privat (la Science et la technique du droit internaţional prive) de Prof. fasc.. Lecţiuni de geografie pură infintezimală. Teorii fundamentale. Cluj / Central University Library Cluj BCU 13. Natura juridică şi metoda dreptului internaţional privat (1933+428 pag. I. Preparations microscopiques) 1931+272 pag. Curs de Fizică medicală I. Preparaţiunea mi­ croscopică (le Microscope et ses accessoires. (Cours de biologie gene­ rale). 1. 10. (Radiologie medicale) noţiuni pregătitoare şi technică generală) 1931+480 pag. Evoluţia şi ereditatea 1930+200 pagini. Bărbulescu. fasc. No. 288 pagini.). 2. Microscopul şi accesoriile sale. de con­ ferenţiar N. Voi. (Lecons de Geometrie pure infinitezimale). Crăciun: Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la Români. II. etc. I. de Prof. 11+178 p. Voi. Bibliotheqne de l'Institut d'Histoire naţionale). 273—440—1932. Ioan Drăgoiu.. 3. (Elements d'histologie et de technique microscopique) de Prof. 9. Elaborarea ştiinţifică a dreptului internaţional privat (1934+568). No. Rene Jeannel. 1.

BCU Cluj / Central University Library Cluj No. No. avec 14 fig. avec 16 fig. Dragomir: Vlahii şi Morlacii. 8° cu fig. Nicolae Iorga: Cultul lui Esculap şi al Higiei (Cu spe­ cială privire la Dacia superioară). 2. S. Ardeal.. No. 91 p. 4. No. fig. figj (1931). 5. 108 p. 19 p. (L'histoire de Ia peste de Cluj en 1738—39). No. (1925). Bacău. i N-rul 4.. S. 7.. J. et carte (1927). V. ANTTARBL 1 9 3 5 / 3 6 23 . 1935. avec 20 fig. etude sur les Roumains des Balkans). Cluj. Bologa: Contribuţiuni la Istoria Medicinei din . Bologa: Lamaştu-Karia-Samca. . (L'Ecole historique raţionaliste). 4. (L'Histoire de la syphilis)J (1931). 3. (1924). No. V. IV+240 p. Biblioteca Medico-Istorică (Bibliotheque Medico His­ torique publice par l'Institut d'Histoire de la Medecine et de la Pharmacie). N-rul 2. C. 71 pag. Guiart: Medicina în timpul Faraonilor. 8°. 1935. 1. Cluj 1935. 161 p. et 39 fig. N-rul 3. (La Me­ decine aux temps des Pharaons) epuise. (Contributions â l'histoire de la Medecine en Transylvanie) (1927) 104 p. Publications de l'Institut d'Histoire generale. (1931). V.). 6. studiu din istoria românismului balcanic. 136 p. 3.. Bologa: Din Istoria sifilisului. Bologa: începuturile medicinei ştiinţifice româ­ neşti. în text. Constantin Gheorghe: Asfaltul şi petrolul ca medica­ mente. 2. cu 1 planşă şi 35 fig. IV + 23 p. 39 p. N-rul 1. 8. 52 p. 381 p. Marinescu: Şcoala istorică raţionalistă. Stanca: Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga (La vie et l'activite de l'evâque Vasile Moga) (en cours).353 valite polono-aulrichienne et l'orientation politique des Pays Roumains â la fin du XVII-e s. închinare lui Nicolae Iorga. Alexandru Lenghel: Istoricul ciumei în Cluj la 1738-1739. 8°. Valeriu L. (Les debuts de la medecine scientifique roumaine). (1930). Melanges d'Histoire generale. (Hommage â Nicolas Iorga) 440 p. (Les „Vlaques" et Ies „Morlaques". (1926).

60 p.854 4. BCU Cluj / Central University Library Cluj No. lacobovici: Cancerul. 57 p. (1926). (L'Ecole roumaine et le capital biologique naţional) (1927). No. (Bibliotheque medicale et d'hygiene de „Astra"). 7 fig. Mehedinţi: Şcoala română şi capitalul biologic naţional. Problema tuberculozei.. 104. 6. 1929). (La Biopolitique). No. Iancu: îngrijirea şi alimentaţia copilului mic. (1929) 142 p. 106 p. 2. I. No. 145 p. Astra. (Conferin­ ţele cursului de perfecţionare). 60 p. 4. Dr. (L'evolution et ses problemes). p. Iuliu Moldovan: Igiena Naţiunei. E. 70 p. (Bibliotheque eugenique et biopolitique de „Astra"). 1. 4. Gheorghe Popoviciu: Protecţia copiilor în Ar­ deal. Dr. 15 fig. 1.. Goia: Boalele infecţioase şi profilaxia lor. (1926).. Mihai Zolog: Cercetări asupra capacităţii fizice şi intelectuale ale elevilor de şcoală. (1925).. 3. Dr. 1. s . şi ig. Cluj. 3 pl. No. 1921. 1925. 183 p. Daniello: Tratamentul tuberculozei pulmonare. Publicaţiile Institutului de Igienă şi Igienă socială. 10 fig. No. No. No. 2.. Racoviţă: Evoluţia şi problemele ei. Iuliu Moldovan: Biopolitică. S. No. Cluj. Biblioteca medicală şi igienică a „Astrei". (L'hygiene de la nation). 3. 6. (1926). (1927). 2. L. Cluj. Bezdechi: Sportul la Eleni. p. Biblioteca eugenică şi biopolitică a „A trei". 5. Gheorghe Popoviciu: Mortalitatea copiilor în Ardeal. 5. (1926) 95 p. 1927. 62 p. I. med. No. I No. 86 p. Bibi. Dr. Cluj. 5. 1933. 12 fig. No. 30 pl. No. 1927. Şt. A.. No. Iuliu Haţieganu: Infecţia tuberculoasă şi profilaxia ei socială. 135. 27 fig. Cluj. 36 p. 3. 4. Sabin Manuilă: Epidemiile din Transilvania. Dr. No. Biblioteca subsecţiei de educaţie fizică „Astra". Titu Slăvoacă: Contribuţiuni la epidemiologie febrei tifoide.

Elemente de Paleontologie. 1. 4. 1. Emil Petrovici: Graiul Caraşoveni'lor. (La langue roumaine et les Saxons de Transylvanie). "Nevertebrate. No. 1932. recueillies et redigees par P. P. (1925). G. Paleontolo­ gie: Elemente de geologie cu o privire generala asupra geolo•giei României. VII + 917 p. 9. Paris. No. 4Î p. N. Cluj. Sergesco prof. Cluj. Mădchen kn Dacoromanischen Cluj. Cluj 1930. Ion Breazu: J. Publicatians du Seminaire des Mathematiques de l'U­ niversite de Cluj. 2. 3. Lecon sur les fonctions entieres ou mero•morphes par Paul Montei prof. Î9. 365 p. Gauthiers—Villars et Co. Michelet şi Românii.Pqpescu-Voiteşti. (1926). Cluj 1924 ( П Edit. Studiu de li­ teratură comparată. (1932) 43 p. 5. 7. Precupr Păstoritul din Munţii Rodnei. Knabe. (Le parler *đes Krašovani). (Elements de geologie avec un apercu general sur la geologie de la Ronmanie). et la carte geologique de la Roumanie en couleurs. Piiblications du Ldboratoire de Geologie. Ştefan Binder: Kind. L . Procopovici: Pronumele personal în funcţiune morfologică verbală. Bena: Limba română şi Saşii din Ardeal. 'No. Drăganu: /Numele proprii Library Cluj -şa. «Cluj 1928 de Prof. Cluj (1931). E. 349 fig. (1923). Bqgdan-Duică: Istoria Literaturii române. No. No. X+270 p. Biblioteca Bctearomaniei. 454 fig. No. (Histoire de la Litterature roumaine). A.355 7. 8. Al. Cluj—Bucureşti (1935).alla Teoria della Continuitâ nel Medioevo delle Comunitâ ru­ rali romane e preromane dellTtalia Superiore. E. 8. 37 p. (LTn«dustrie pastorale dans les Montagnes de Rodna). funiv. Cluj— BCU Cluj Central University cu sufixul Bucureşti (1933). des Sciences de l'Univ. 58 p. IV+162 p. No. . Bucureşti (1933). 6. . No. I. 325 pag. (Bîhlioflieque de Dacoromâ­ nii*). Giandomenico Serra: Contributo toponomastico . Edit. de Paris. Voiteşti. 460 p. 16 p. No. -â la Fac. „Ardealul") par Prof.

No. 3.. 2 Lazăr Antilă. Mărgineanu: Psihotehnica în Germania.. VI + 82. Liviu Sirea. pp.. VI + 230. Liviu Rusu. No. (La psychologie. I I . . etc.. 7. No.. VI. Ilcuş:. (La mesure de l'intelligence et la debilite mentale). comparată şi aplicată. publicate de Institutul. L elaboration mentale) pp. Publications du laboratoire de Pedologie et de Peda­ gogie experimentale de VUniversite de Cluj. 3. (1926). de Psihologie experimentală. Comicescu: Raportul între intuiţie în învăţă­ mânt. 1. 1929. Inteligenţa copilului. entre Fintuition et l'abstraction dans 1 enseignemet. No. Voiteşti. 95 pag. IV + 72. pp. Ghidionescu şi Gh. X V I + 212. pp. împreună сш Instrucţiunile. (Psychologie de Гехегасе) 1929. (Etudes et recherches psychologique publiees par L'Instiiut de Psicho^ logie). (La selection des capacites et l'orientation professionelle). No. Roşea: Măsurarea inteligenţii şi debilitatea mintală. IV + 228. pp....356 9. studiu critic şi ex_~ No. (La Psychotechnique en Allemagne). Liviu Rusu: Selecţia copiilor dotaţi... 8. No. Ştefănescu-Goangă: Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională. Victor Stanciu:. P... (Le rapport. Viaţa şi opera profesorului. No. (PsychoLogie de la forme). No. 1929. 1930. ppv X + 348. pp. V I + 151.. 4. BCU Cluj / Central University Library Cluj Î L Studii şi cercetări psihologice. Gomicescu: Inteligenţa copilului. FI. No. Gh. (Intelligence de L'enfant. 10. Alex. 4» Laboratorul de Radiologie şi Pedagogie experimen­ tală: „Fişa Individuală" (La Fiche Individuele).I. pp.. Biblioteca populara Astra secţia ştiinţelor naturcrle: Voi. contributions experimentales). 1929. Nicolae Mărgineanu: Psihologia germană conţin*porană. 2. Nicolae Mărgineanu: Psihologia exerciţiului. VIIL+206. 6. Psihologia configuraţiei. Elaborarea mintală. N.. 1929. P. 5. Ed. 4.. allemande contemporaine) 1930... 1. X I I I + 190. bis. No.. (La selection des enfants bien doues).

A. C. No. 23. Liviu Rusu: Aptitudinea tehnică şi inteligenţa praclică. 1934 pp. pp. Roşea: Debilitatea mintală.. Ştefănescu-Goangă: Teste pentru măsurarea Funcţiunilor mintale p. (Le Deliquant mineur). 8°. V I I . No. Roşea: Psihopatologia deviaţilor morali. pp. Instrucţii pentru utilizarea fişei personale. IV BCU Cluj / Central University Library Cluj . 24. L. "F. 1931. pp. Lucian Bologa: . Nicolae Mărgineanu: Psihologia învăţării. No. Alex. Al. No. (La Fiche personnelle d'observation psy•chologique). 9. TI + 86. No. X I I + 76. Ћо. 1931. (La Psycholo­ gie du temoin). 15. VII + 179. Alex. No. N. IV + 170. (La Psycholo­ gie du dessin) 1932. 18. 1932. 1936. pp. pp. (La Psychologie îrancaise contemporaine) 1932. (Instructions pour Tutilisation de la fiche personnelle). VII + 110. Alex. V I . 1934. No. 12. Ж4-156.f 108. (Apprentissage et Intelligence chez Ies animaux). Boşca şi S. Şteîănescu Goangă. 13. pp. 25 + 44. A. (L'aptitude technique et 1 intelligence practique). 19. 20. No. No. Pârlog: Psihologia desemnului. 22. 17. No. 1931. FI. Todoranu: Psihologia temperamentului (La Psychologie du temperament). 10. M. 8. pp. pp. Benruc: învăţare şi Inteligenţă la animale. pp.Psihologia vieţii religioase. No. VI + 118. XV + 165. VIII + 136. + 141. X + 331. 200 p. Cupcea: Tnstafcilitate emotivă. 14. pp. pp.+ 169. 16. No. "32. FI. No. Bologa: Lectura tineretului (La Lecuire de lâ ^eunesse) 1933. 11. (La psychologie de l'education). (La debilite mentala) 1931. Mărgineanu: Psihologia franceză contimpora­ nă.357 No. 21. 1934. Boşca: Delicventul minor. pp. iRoşca şi D. Boşca: Psihologia Martorului. Dhnitrie Todoranu: Psihologia Reclamei (La Psy­ chologie de la Reclame). 1932. Tudoran: 3^te colective verbale ( . Dim. i No. Ştefănescu-Goangă: Fişa personală de obser­ vaţie psihologică. (Psy­ chologie de la vie religieuse) 1930. ( L a psychopatologie des anormaux moraux).

16 pl. Abatele Rousselot creatorul fone­ ticei experimentale.. Vocalele româneşti. (Orthoepie et phonetique). 7 pl. Iosif Popovici. 1930. No. VII+118+20 p. Iosif Popovici. 1921.. 23 pl. Periodice: (periodiques). No. No. 7 fig. 4. Tome VI (1926).. (1923)... 1932. 70 p. VII+94+14 p. 2 pt. Tome X I (1931). 6 pl. Publicaţiunile Laboratorului de Fonetică Experimentală. Publications du Laboratoire de Phonetique Experimentale). 11 pl. (1922). Beniuc: Teste de performanţă (în curs de ela­ borare).. VI+160+16+27 p. 34 p. No. 1926. 3 pl.. (1921). Tome V (1925). Ortoepia şi fonetica. . Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic (Bulletin du Jardin et du Musee botaniques de l'Universite de. Lucrări de Fonetică. 44 fig. 5 pl.. 31 fig. c).. 24 tab. Tome XIII (1933) VII+128+24 p. Tome VH (1927). 57 p. VlîI-fl34+24 p. Tome XIV (1934) VIII+246+29 p. 25.. 6 fig. (Travaux de Phonetique.. 12. 1 c . Joseph Popovici. V I I I + 1 3 I + 4 9 p.. M. 17 fîg. 16 fig. VIII+116+26. 1 1 fig. 5. 3.. 1 cartea Tome X (1930). (Physiologie des voyelles roumaines ă et î ) . VIII+226+22+28 p.. Tome XVI (1536) Vnr+164+32" pag. 34 p. 4 fig. 33 p. 3 pl.. 1927. Tome IV (1924)..... Tome II. BCU Cluj / Central University Library Cluj *Жг p. VIII+222+29 p. De la nasalite en rournain. Tome XV ( Ш 5 ) XII+250+64+31 p. Tome VIII (1928). Emile Petroviei. 13. 36 fig. (Les voyellesrcutt'ameđ)... Iosif Popovici. 1 fig.. Cluj). Tome III. IX+160+54+20 +27 p. Iosif Popovici.. Tome X I I (1932) VIII+16S+4 p. 1. 19 fig. Tome IX (1929). 19 fig.. şi î. 1. 3 tab. 2... 39 tab. 6. 1921. No.358' pentru măsurarea inteligenţei Ia adulţi (seria B)„ No. (L'abbe Rousselot createur de la phone­ tique experimentale)... Une prononciation bulgare. 3 pl. 23 fig. VIII+124+20 p. Fiziologia vocalelor româneşti ă. VI1+124+16 p. No. Tome I.

b) Laboratorul de Chimie anorganică şi analitică. (Fasc... c) Laboratorul de Chimie organică.359 2. 153 p. Tome I (1925) Serie A. Contribuţiuni niques publiees par Tome I. publicate dela 1929—1932. . Serie B. Tome V.. a) Laboratorul de Chimie generală. BCU Cluj Central Tome III (1926-28) / 254 p. (Contributions botal'Institut botanique de Cluj). d) Laboratorul de chimie fizică. 64 p.. Tome VIII. 117 p. 148 p. (1930). Tome I I (1926) Serie A. Tome II. Serie B.. 27 Note publicate în diferite reviste din ţară şi străinătate dela 1926 până la 1936... 149 p... Serie B. Buletinul extensiunei universitare (Bulletin de lExtension universitaire de Cluj) 1924—25. (1935) 210 p. Tome III (1927) Serie A. precum şi I-a parte a unui Manual de lucrări practice de Chimie generală „Operaţiuni de laborator" publicată la Tip.... 1—21) 1921—1930. 75 p. Tome II (1923—26) 244 p. Tome I (1932) Serie B. 44 fig. botanice din Cluj. Tome V (1930—32) 400 p. Tome VI. 1—10) 1936. XVI+281 p. (1932).. Tome VI (1932—34) 560 p. şi în plus 12 note sepa­ rate. Tome IV. Tome VII. 1925—26. Serie B. (Fasc.. 236 p. şi 5 pl. 1926-27.. University Library Cluj Tome IV (1928—30) 510 p. Tome IV (1929) Serie A. 162 p. 134 p. 88 p. 118 p. Serie B... „Ardealul" în 1925.. (1928). 4. Tome I (1920—23) 175 p. 100 p. 21 pl. Publicaţiile Institutului de Chimie (Publications l'Institut de Chimie). de 3.

54 fig. 2. Tome I I (1926) 325 p.. No. Tome IV. Tome I I (1921)+412 pag. 34 pl.. + Џ p.j Tome IV (1931).. 1 et 2. .. plusieurs fig. 1.... No. Tome IV (192ţR-~367pag. 78 p. No. No. 31 pl. Clujul medical.. Tome I (1922) XIII+351 p. 185 p.. pl. Tome V (1931). 310 p. Cluj /p. 111 p. pl. Lucrările Institutului de Geografie (Travaux de llnstitut de Geographie de l. 465 p. 19 pl. LXXIV+905 p. 59 p. 1. 6. 83 p.. No. Tome I (1919)+1O01 pag.. Tome V I (1925)+504 pag.. 48 fig. 137 p. Tome V. 19 fig. Tome I (1921—1922) XVI+434 p. 51 pl. 1 c.. No... Tome VI (1931-1935) Xll-f844 p. No. Tome IV (1926—1927) X+1000 p. 5 pl. avecUniversity Library Cluj Tome V I No..360 5. Tome VI. plusieurs fig. Tome I I (1923) XV+544 p.. No. 2. Tome V (1928—1930) XII+793 p.. 1. et cartes.... 1—2. Tome V. Tome I I I . Tome V I I ( Ш 6 ) (Omagiu Lapedatu).. No. 6 c. 2. Tome I I I (1929) 346 p. 24 fig. plusieurs fig. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (Annuaire de l'Institut d'Histoire naţionale).Universite de Ouj). Tome I I I (1922)+373 pag.. et cartes. Tome II. 4 pl... 2. BCU 211 Central 34 fig. Tome I I I (1924-1925) X+1045 p. (Le Cluj me­ dical. revue m6dicale mensuelle publice par les Professeurs de la Facultć de Medecine). 7. Revista Muzeului Geologic-Mineralogie (Revue du Musee Geologique-Mineralogique de l'Universite de Cluj). 10 pl. 64 p. . şi 6 pl.. Tome I. 1 8. 1. Tome V (T924J+346 pag. (1936) sub tipar. Tome I I I . 176 p. et pl. 3 pl. 11 c. revistă medicală lunară.

IV+640 p. VIII+69^ p... VIII (1927)+638 pag. (Bulletin eugenique et biopolitique. Tome I I (1928) 384 p.. Tome II (1921-1922).. VIII+940 p. Tome VII (1936). Buletin eugenie şi biopolitic. Tome III (1929). (1927-1928). XIII (1932)+669 pag. X (1929)+708 pag.. organe mensuel de la section medicale et biopo­ litique de „Astra". XVII (1936). 9. 1936. Tome I (1927).. 10. Tome VI (1935) 384 p... X+1157 p. Tome VI (1929-1930). Tome VII (1931—1933) IX+697 p..351 Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome VII (1926)+532 pag. subt direcţia lui S. Tome I (1920-1921) VI+608 p. Tome V. Tome I U (1922—1923)... Dacoromania (Bulletin du Musee de la Langue Roumaine). IX (1928)+755 pag. 8 p.. publie par des professeurs de la Faculte de Medecine). XV (1931). Atlasul Linguistic Român. XI (1930)+660 pag. XIV (1933)+730 pag. Tome VIII (1934-1335) XII+531 p.. Tome IV (1930). Tome IV (1924—1926) l-re pârtie. 343 p... Prospect Bucureşti... XII (1931)+686 pag... XVI (1935).. 380 p. VIII+943 p. + 1 hartă + 15 hărţi colorate. . 384 Central University Library Cluj BCU Cluj / p.. Tome V (1934) 384 p. Puşcariu. XV+1000 p. Sever Pop şi Emil Petrovici. 2-me pâr­ tie..

IX+624 p. 184. 216 p.. 12. 333 p. Buletinul societăţii de Ştiinţe din Cluj. Tome VIII fasc. 1924-1926. 523 fig. Tome VI (1931+1932). 173 fig. XVI+486 p. Tome V (1929—1931) 504+147 p. 1930-1932.171 p. Tome VIII (1934). Tome XI (1935) 272 p. 2 pl. 1 et 2 paru. 2 pl. Tome I (1921—1923).. Tome I (1929) 159 p... 7 pl.. 99 fig. 87 fig. 2 pl.. 542+126 p.362 11.. Tome V (1931).. . 1325 fig-. XVI+330 p.. XII+808 p. BCU Cluj / Central University Library Cluj Tome III (1926—1927). 643 p... Tome VII (1933—1934).. 3 pl. 368> fig. Lucrările Institutului de Speologie din Cluj. Tome V (No. (Bulletin de la Societe des Sciences de Cluj). 163 p.. 1928. Tome VII (1933). Tome VIII en cours. 2270 fig. (Travaux de l'Institut de Speologie de Cluj). XIII+424+201 p. Tome VII (Nos 81-98). Tome III (1930). 3 pl.. 298 fig. fig.. Tome X (1935). XVI+196 p.. XII+604 p. Tome Ш (1935). . IX+393 p. 3 pl. 229 fig. 1928-1930. 366 fig.. 188 fig. Tome VI (Nos 57-80).. Tome I (Nos 1-25) 1920-1924.. Tome II (1929). XVI+651 p. 106 fig. 121. 13. Mathematica. Tome II (Nos 26-48)... Tome VI (1932) 181 p. 1926-1927. 8 pl. 641 p .. 553 p. 157 p.. 56)..... Tome III (Nos 49-52). Tome I I (1924—1925). 1 pl. 212 p. Tome IV (1930)... (Revue publiee par le Seminaire desMathematiques de î'Universite de Cluj). Tome IV (1928-1929).. Tome IV (Nos 53-55)... XVI+384+235 p.. 164 p. 1927-1928. 8 pl.

. 22 pl. L I â LXIII parus).es et medicales. Tome XIV 1934-35. P 17. Tome I I I (Nos XX—XXIX. Tome VII 1927-28+248 p. ( A ) dans l'ordre alphabetique. Tome VIII 1928—29—298 p. 1909-1911. Tome I I I 1922—23+174 . A. (B) dans l'ordre geographique des pays et villes d'origine et (C) dans l'ordre des rnatieres. fig-. Tome I I 1921—22+238 p. + 3 pl.. Tome V 1924-25+173 p. Eu cours Tome VI et VII (fasc. 15. 56 p. VIII+1074 p. 1913—1919. inventaire methodique. 197 fig. Biospeologica. 455 p. VIII+1138 p.. şi fot. 104 fig-. 46 fig. Tome V (Nos X L I . Tome IV (Nos X X X .36* 14. (No. 42 pl.. G. Tome IX 1929—30+296 p. Bărbat ancien directeur du Seminaire de So­ ciologie). fitudes sur l'histoire naturelle du domaine souterrain. Tome I I (Nos XI—XIX). 1911—1913.X L ) . Tome XIII 1933-34+423 p. VIII+812 p. Tome X 1930—31+384 p. VIII+850 p. 33 fig. tRacovitza par. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. Universite. Tome I 1919—20+40 p. Tome XV 1935—36.. Valentiny. VIII+710 p. 472 p. 18 pl. (Cluj. Tome XI 1931—32+365 p. 1907—1909.. Anuarul Universităţii din Cluj (Annuaire de l'Universite de Cluj). V. Tome I (Nos I — X ) . Catalogue des Revues scientifiqu. 47 pl. Tome IV 1923-24+200 p. 1206. Editee par l'Institut de Speologie de Ouj... Revista de Sociologie.L 1919-1924.. . 1—8). (Revue de Sociologie publice par le prof. Tome VI 1925-27+260 p. dresse sous la direction de E. 1926)..

48 pag. Cluj în 1920+ 168 p. et 1 plan. Serbările pentru inaugurarea Univ. 6. -complete chaque annee). Fetes de l'inauguration de l'Universite roumaine de Cluj en 1920+170 pages. L'ouvrage se trouve au Rectorat de l'Universite. 1 fig. Universitatea Daciei Superioare (Universite de la Da­ cie Superieure) de Prof. 5.). 4. îndrumări universitare.364 d) Istoricul Universităţii şi al învăţământului superior. secretaire (1928+263 pp. 3. La Faculte de Medecine de l'Universite „Roi Ferdinand I-er" de 1919 â 1928. + 31 pl. (Historique de l'Universite et de l'enseignement supćrieur). Ghibu 112 p.. BCU Cluj / Central University Library Cluj . 2. O. Annuaire de l'Universite de Cluj (voir ci-dessus No. Călăuza studentului la Cluj (Guide de l'etudiant â Cluj) par Jean A. 16). publicată de oficiul universitar. Cluj 1930. 7. 1. Vătăşescu.

CLINICELE UNIVERSITARE BCU Cluj / Central University Library Cluj .

) Constantin Urechia. Clin. ad-tiv al Clinicilor. Stomatologice. Clin. Neurologice. Titu Vasiliu Dir. Clin. Chirurgicale. Personalul administrativ şi de serviciu al clinicelor. Clin. Director administrativ: Buzilă Ion. BCU Cluj / Central University Library Ioan Goia Dir. 2. Ion Buzilă Dir. Membrii: Emil Ţeposu ) (dela 15 Mai înainte). Cluj Ioan Aleman Dir. Membrii: Iuliu Haţieganu Dir. Oto-rino-laring. Instit. iGlin. Clinicei Medicale. . 3. Clin. Oftalmologice. Preşedinte: Constantin Urechia. autorizată cu gira­ rea postului de contabil. Clin. ad-tiv al Clinicilor. Ref. Institutului de Radiologie. Gheorghe Buzoianu Dir. Administrator: ^Contabil: Popp Ştefan. Grigoriu Cristea Dir. Comisiunea clinicelor. Inf. Dumitru Negru Dir. Alexandru Pop ) Ref. Alexandru Pop Dir. Gheorghe Popovici Dir. Ioan Minea Dir. Consiliul clinicelor. Semiologice. Preşedinte. Emil Ţeposu Dir. Timar Ella prov. Clin. Clin. Ion Buzilă Dir. Gynecologice şi Obst. Coriolan Tătaru Dir.I. Dumitru Mihail Dir. Clin. Urologice. de Anatomie patologică. Dermatoven.

Titişan Ioan şeful serv. Abrudan Lupu Teodor (Uzina Centr. Blăgescu Nicolae arch. cl. Galfi Vic­ tor (Uzina Psichiatrică).). Deac Petru (def. Hodrea Ioan (Uzina Psichiatrică). Hartmann Francisc. Şooş Mihail. cl. Pop Vasile (Uzina Centrala). Electrician: Fochişti: Apaductori: . Pura Gheorghe. cl. cu supli­ nirea postului de verificator. Alicuci Petre. Păltineanu Atanasie autor. cl. I I .). Teodoran Iosif (Uzina Centrală) Sângeorzan Ioan. Corpădean Iustin. Jajna Samuil (def. II. Lupor Ioan. ) . I. Neuro-Psichiatrice. Tătaru Ioan (la bucătăria Centrală). Uzina Centrală şi uzi­ na Clin. Prim portar Ordonanţe de birou: Şef mecanic: Mecanici: Lăcătuşi: Istrate Nicolae (la poarta principală) Cociş Ştefan. I I ) . Petro Ştefan (de. BCU Cluj / Central University Library Cluj Verificator: Registrator: Economi: Bartok Coloman. Miiller Elisabeta (def. cl.) Baciu Ioan.367 Cassier: Şef de birou: Şef de birou: Subşef de birou: Inventarizator: Impiegaţi: Cutean Virgil autorizat prov. Bob Vasile. ) . la Bucătăria Centrală. Turcu Vasile (Uzina Centrală). Burie Alexandrina (provizorie). I ) . primirii bolnavilor. Morar Ioan autorizat prov. cu supli­ nirea postului de cassier. cu conducerea serv. David Iuliu (Uzina Cen­ trală) Someşfalean Vasile (Uzina Psichiatrică). cl. Feher Gheorghe. şi registrator. Waedt Wilhelmina (def. personal. Savu Maftei (def. Missits Florica. I I . prov. Huciu Sevastian.

Servitori la Buc. Personalul Clinicilor. e) Secţia boalelor infect. Verde Gheorghe. Bucătăreasă: 1 la Buc. d) Clinica Medicală. Surori de caritate: 79 la toate Clinicile. 8 servitori. 7 servitori. Ajutori mecanici: 2 la Uzina centrală. a) Clinica Psichiatrică. Neuro-Psichiatrică. Servitori: 3 la Buc. Sălejan Ioan. Infirmier băiaş.. 1 servitoare. . Strungariu Gherasim portar fochist.. Neuro-Psichiatrică. 21 servitori. Brăzdau Vasile portar fochist.368 Prim grădinar: Tâmplar: Măcelar: Vizitii: Tălnaciu Ioan. de cadavre: 2 la casa de cadavre a Clin. Servitor: 1 la Uzina Psichiatrică. Ajutor zidar (servitor): 1 la atelierele Clinicilor. îngrijitor de maşini: 1 la spălătoria Clinicilor. Vădan Ioan portar fochist. Ţiplea Ioan portar. b) Clinica Neurologică. Portar fochist: Mureşan Ioan.: 9. Oameni de serviciu: Oameni de serviciu: 3 la poarta principală. Ucenici: 9 la ateliere. BCU Cluj / Central University Library Cluj Servitori în sala de cazane: 1 la uzină. Servitori purt. centr. Portar la casa de cadavre: Vaida Dionisiu. 2 la poarta Psichiatrică. Spălătorese 8 la spălătoria Clinicilor. Coroian Ştefan. c) Clinica Chirurgicală. Servitori pentru grădini: 4 la grădinăria Clinicilor. buc. 7 servitori. Servitori: 1 la Uzina centrală. dietetică: 4. Murăşan Gheorghe. Chandrean Vasile. Servitori pt.

369 DARE DE SEAMĂ asupra fondurilor şi activităţii Clinicilor în acest anj şcolar.. taxe de îngrijire pt. . Fiziologie şi Biblioteca Univ.312. . In cazul când aceste fonduri vor fi plătite. S'au refăcut focarele cazanelor dela ambele Uzine înlocuindu-se cărămizile refractare devenite defecte. Ministerul InstrucţiuniiCentral University Library Cluj 2. etc Lei 50. Ministerul Sănătăţii _ _ _ 3. S'a amplificat suprafaţa de încălzire a unui cazan de la Uzina Clinicei Neuro-Psichiatrice. .720 5.419.310 Au rămasî neordonaţate. . pt. Taxe reglementare şi unice pt. întreb. Lei 600.484. restanţe . Lei 931. Venituri întâmplătoare. inel. încasat de la Universitate .993 Totalul cheltuelilor: Materiale Personal Lei 23.523.110 6. ANUARUL UNIV.993 Fondurile neordonanţate au fost angajate şi actele justifi­ cative se găsesc la Ministerul Instrucţiunii. Clinici .188 Lei 3. Taxe de îngrijire. pentru ca astfel să fie asigurat încălzitul tuturor pavilioanelor dela aceste Clinici. 24 .946 4. Contravaloarea combustibilului. Fonduri încasate: 1.620 Lei BCU Cluj / In total Lei 2. următoarele: 1. gestiunea Clinicilor se va încheia cu un excedent. Ministerul Instrucţiunii Lei 12. Radiologie. Lei 12.484. In cursul anului trecut s'au executat din fondurile buge­ tare -ale Direcţiunei Clinicilor următoarele lucrări: 1.284. Direcţiunea Clini­ cilor fiind descoperită faţă de furnizori.939 In total Lei: 26. 2. de Anatomie. încălzirea Instit. încasate dela bolnavii in­ ternaţi.265.595 2.620 Bugetul personalului s'a urcat la suma de Lei 3.284.

pt. S'au reparat gardurile defectuoase dela Clinicile Neuro-Psichiatrice. 11. pompele vechi fiind foarte uzate. Procurarea acestora a devenit necesară. care în urma unei întrebuinţări de cea 30 ani. 9. S'a procurat veselă nouă. 8. la diferitele bucă­ tării şi secţii ale Clinicilor. a căror ali­ mentaţie s'a prevăzut cota zilnică de lei 25. Cu sumele de mai sus s'a asigurat o hrană* de o calitate bună. afară de bolnavii dela Sanatorul pt. pe seama di­ feriţilor bolnavi. 5.370 3. canal.845 bol­ navi cu 353. S'a procurat una bucată pompă „Duplex" necesară pentru Uzina Centrala a Clinicilor prin care să se asigure buna funcţionare a Cluj / Central University Library Cluj BCU cazanelor. S'au înlocuit ţevile de apă. 7. S'a executat repararea unei părţi a mobilierului dela Clinica Psichiatrică. 4. boli pulmonare. acestea fiind vechi şi complect uzate. înlocuirea articolelor devenite inutilizabile. a devenit în mare parte inutilizabilă. S'au înlocuit bateriile de acumulatori electrici. ambele pe seama spălătoriei. pentru ca cu ajutorul lor să se poată exercita un permanent control al ri­ dicării temperaturei aburilor supraîncălziţi. robinete etc. In acest ian şcolari au fost trataţi la Clinici 12. S'a procurat o nouă maşină pentru spălatul rufelor şi una centrifugă. inclusiv conductă de legătură a acestora până la * sala!de maşini şi montarea lor. pentru complectarea resp. conducte electrice. defectuoase. S'au reparat şi schimbat părţile total defecte ale tini­ chelei la diferitele acoperişuri ale Clinicilor.793 zile de tratament. în cursul funcţio­ nării cazanelor şi a maşiniloor de aburi. . executându-se şi vopsirea Farma­ ciei Clinicilor. 6. 10. Alimentaţia unui bolnav a costat zilnic 18 lei. la Uzi­ na Centrală a Clinicilor. S'au procurat 5 bucăţi pirometri pentru măsuratul temperaturii aburilor până la 450° necesari la Uzina Centrala a Clinicilor.

EXTENSIUNEA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

. Preşedinte actiu: Praf. . . Cei dintâi medici. . . cu> sco­ pul de a răspândi cultura cât mai mult în massele poporului».români ardeleni . Bbtez> Silviu Dragomir. Borza „ P. Bologa. . Fiind" ajutată de „Astra" şi de alte societăţi culturale din ţară. 1924. . Sergescia Conf. Extensiunea Universitară" a desvoltât şi anul' acesta o ac­ tivitate rodnică. Baicoviciut Eilosofia lui Goethe „ E. Grimns . . Ioan» Popescu-Voiteşti. Cea mai veche rev. . Alba-Iulia. Lista conferinţelor d i n acest a n şcolar. dini cauză că subvenţiile i s'au redus simţitor. Napoleon.. . СапП C. ştiinţifică din lume Trei contimporani: Goethe. .. S. Florian Ştefănescu^-Goangă* Membri:: (Profesorii: Alexandru Borza. . Beethoven . a funcţionat şi în acest an şcolar cu următorul comitet:. . . . . . Extensiunea universitară. Nicolae Drăganu. . . . . înfiinţată în anul. graiul românesc (cu pro­ iecţiuni)) . prin conferinţele menţionate mai jos-.. . Câmpia Ardealului (Cu proiecţiuni) Universităţile engleze . IGamil Negrea. Rusu Prof.. Pop Prof. Vechimea creştinismului Daca-Roman: (cu proiecţiuni).Istoria şi malizari. P. . . A. . — . Sextil Puşcari şi Victor Stanciu. . . Iuliu Moldovan. • Cluj. Cont. Preşedinte de onoare: Profi Alexandru. Rusu Caransebeş. L. . .. . Ce ne învaţă. Secretar General: Prof. Profi V. Lapedatu. deşi mai puţin intensă ca în anii'trecuţi. . . . MiHaiL A. . a păstrat ure BCU Cluj / Central University Library Cluj contact viu cu populaţia doritoare de cultură şi progres dim oraşelei ardelene.

. Vuia » E.cea :nouă . G.. . . Borza 'Sibiu. » „ G. . generaţie nouă . . . . „ I . . „ M.„ I. Sofronie Dela medicina veche la .„ E. R. -. Speranţia Filosof ia lui Goethe . . Petranu "Ţara suveranilor misterioşi: Abisinia . istoriei culturale „ G. . N. Prof. Ţeposu Ierarhia socială . iPrOf. . Vuia Evoluţia gândirei ştiinţifice „ C. Rusu Prdf. Petrovici Ha philosopnie contemporaine en AnBCU Cluj / Central University Library Cluj gleterre .373 Cea mai većhe rev. E. Speranţia Efectul artei româneşti (cu proiecţiuni) „ C. . Speranţia Oradea. Greenwood "Continuitatea germană în Ardeal . Ţara Haţegului (cu proiecţiuni) . Bologa . . . Ierarhia socială . Marinescu Parcurile naţ. . 'L. Statul naţional şi pactul genevez .-Voiteşti. Rusu •Câmpia Ardealului (cu proiecţiuni) . . . A. Kisčh "Culori erâldice ca izv. A. . Maior Idealurile noastre de eri şi azi . Minea "Raţional şi iraţional „ I . . . . Coiif. etnogr. „ G. Medicina şi credinţa .Dacoromân <cu proiecţiuni) „ C Daicoviciu Stat Naţional şi Revizionism sub regi­ mul Societăţii Naţiunilor . . „ Th. Botez "Evoluţia pâleogeografică şi geologică a pământului românesc 1. . „ C. Drăganu Vechimea creştinismului . A. Petrovici Caracterul transacţionâl âl cunoaşterii „ I . . L. Musceleanu <jeniu şi desechilibru Conf. . Sergescu Medicina şi preocupările ei actuale . . Petrovici Transcendenţa cunoaşterii . „ . . Conf. Şcoală nouă. Prof. L. Roşea "Viitoarele izvoare ale energiei . < • • « . Sofronie Ierarhia socială „ E . D. Cuvinte şi obiceiuri Prof.„ 'V. .. Kisćh Hunedoara. . . Rusu Filosofie şi cultură „ D. ştiinţifică din lume -„ P. P. (cu proiecţiuni) „ 'R.

€L Mariaescia Sedeş-Alba. Prof. .. . Bologa „ L . . . . . .. Femeea din. . . Pictorul Grigorescu (cu proiecţiuni)). Revizionism şi antireviziomsmi .. . NkpoBeonv Beethoven . Ghibu „ V . ан>chetă internaţională). ... . . Prof. L . IX D*.374 Trei contimporanir Goetne.. .• Conf.. . Conf.. 0. Rusu BCU Cluj / Central University Library Cluj . . Rusa Filosofie şi viaţă.. . . începuturile medicinei româneştii .. RoşeaTârgti-Mureş:... . . . . . timpurile noastre (o.

ATELIERUL CENTRAL BCU Cluj / Central University Library Cluj .

c) Secţia de legătorie. tâmplărie. De Martonne colţ cu str. Mecanicii secţiei d (a mecanicilor speciali) vor face parte din personalul Institutelor la care au funcţionat până acum rămânând sub direcţia şi controlul directorilor de Institute corespunzători. Central University Library sub ei aparatele de proiecţiune şi funcţionarea lor la cursurile şi conferinţele ce se vor ţine la Universitate. mecanicii Institutelor. vor putea executa şi pentru alte Institute ale Universităţii. în condiţiile în cari le execută pentru propriu lor Institut. cuprinzând şi pe spe­ cialişti suflători de sticlă. Atelierul central al Universităţii noastre a luat fiinţă în conformitate cu art. 2. Brătianu). lucrări de specialitatea lor. apaduct. fotografie. luminat electric şi instalaţii elec­ trice. 2. 3. cu subsecţiile: 1. Cluj /Această secţie va avea Cluj îngrijirea BCU etc. etc. cu încuviinţarea directoru­ lui de Institut. reparaţia şi în­ treţinerea aparatelor necesare Universităţii centrale şi tuturor Institutelor şi serviciilor sale. canalizare. fotografi rontgenologi. mecanică fină. 502—1935) cu următorul text: 1. In timpul liber. galvanoplastica şi îngrijirea acumula­ torilor. La Universitatea „Regele Ferdinand I " 'Cluj se reîn­ fiinţează atelierul central pentru construcţia. Atelierul central cuprinde 4 secţiuni: a) Secţia de reparaţie şi întreţinere a ediţicelor şi a insta­ laţiilor interioare cu însărcinările: 1. Secţiile a şi b vor fi instalate în subsolul Universităţii cen­ trale (str. şlefuitori de secţiuni. 4. 2. 5. d) Secţia mecanicilor speciali ai Institutelor. 3. Secţia de legătorie rămâne în edificiul Bibliotecii centrale cu sarcina de a lega cărţile Bibliotecii centrale şi ale tuturor institutelor şi seminariilor Universităţii. vopsit şi desinfectare. b) Secţia aparatelor şi instrumentelor de preciziune. 81 din legea învăţământului universitar cu scopul precizat în regulamentul aprobat de Senat în şedinţa din 17 Aprilie 1935 (Nr. cartonaje şi înpânzire.R E G U L A M E N T . . care va fi adăpostit în clădi­ rile Clinicilor. fochişti. Subsecţiuni se pot înfiinţa cu autorizarea Senatului Universitar. cu însărcinările: 1. cu excepţia ate­ lierului de văpsit şi desinfectat. 2. tinichigie.

pentru a-i specializa] în meseriil necesare Institutelor Universitare. după propunerea directorului Institutu­ lui căruia aparţine postul. Acest personal se. şi la nevoe. se va organiza după modelul celorlalte servicii ale Universităţii noastre (Bibliotecă. în care fiecare facul­ tate*). Căminuri) şi anume prin: a) Comisiunea atelierului central. b) directorul atelierului central. 4. Angajarea personalului nou absolut indispensabil. va fiinţa sub preşedinţia unui delegat al Senatului. In redactarea iniţială figura «âte un delegat şi din partea Comisiei Clinicelor. 3. vor avea câte un mecanic-şef de sec­ ţiune. ca şi până acum. Directorul atelierului central e ales la începutul anului 1 *)' Modificat. g) pregăteşte prin anchete preliminare ju­ decarea de către Senat a abaterilor disciplinare a personalului. (Rectorat No. Comisiunea atelierului central: a) alege pe profesorul -director al atelierului. după nevoie dintre românii absolveniţi ai şcoalelor de arte şi meserii.va recruta dintre mecanicii bugetari' ai Universităţii. 6. va avea câte un delegat. c) propune Senatului cadrele personalului permanent. d) propune Senatului numirea şi re­ vocarea personalului. 1537. cari vor fi încadraţi în atelierul central. cu acest text. care va fi un profesor universitar. din noui angajaţi în posturile bugetare. personalul de mecanici necesari lucrărilor Universităţii şi ucenici mecanici. Secţiile a. tocmit pentru anumite lucrări de sezon. e) controlează bunul mers al Instituţiei şi face Senatului un raport anual asupra întregei sale gestiuni administrative şi financiare. pre­ cum şi personalul flotant. se va face după un regulament special. Ucenicii vor fi luaţi. Angajarea personalului de mecanici din secţia d) se va face.377 Fochiştii în timpul verii vor sta la dispoziţia secţiei a {secţia de întreţinere şi reparaţiuni) în primul rând pentru «executarea reparaţiilor la Institutul de care fiecare depinde. f) face Senatului Universitar pro­ puneri de sporire a serviciilor sau de modificare ori supri­ mare a secţiunilor. b şi c. b) alcătueşte bugetul atelierului şi-1 propune aprobării Senatului. în şedinţa Senatului Universitar din 4 Iunie 1937. a Căminelor şi a Bibliotecii. 1937). 5. — . Conducerea afacerilor şi University Library Cluj BCU Cluj / Central controlul funcţionării atelieru­ lui central.

. Regulamente speciale vor preciza. înaintări. 8. după o normă fixată de lG. care se vor efectua cu prefe­ rinţă. pe cont propriu.. pretant. \ 7. A. numiri. Atelierul central va lucra numai pentru nevoile Uni­ versităţii şi ale serviciilor ei în oarele înainte de amiază fixate de C. mecanicii pot executa lucrări particulare. C. Preţul lucrărilor efectuate va fi preţul de cost. conform Statutului funcţionarilor. e) El angajează personalul flotant. ele vo reglementa primirea şi executarea lucrărilor. c) El prepară bugetul atelierului şi-1 supune C A. C. 10. sporirea şi perfecţionarea instalaţiilor. într'un registru şi se vor executa în ordinea înscrierii. Beneficiul lucrărilor va fi utilizat pentru amortizarea. Lucrările universitare se vor înscrie de către secretar. Excepţiile le hotăreşte directorul sau împuternicitul său. A. revocări de personal. va nota şi contabiliza toate lucrările efectuate în atelier. b) El este agentul executiv răspunzător al hotărârilor Comisiunei Atelierului centrale. dacă nu sunt lucrări universitare de executat de urgenţă. sub controlul şi directivele directorului.378 şcolar de Comisiunea atelierului central dintre profesorii uni­ versităţii şi întărit de Senat pe timp de 2 ani. C. f) El este referentul şi secretarul Comisiunei atelierului central. pre­ cum şi relaţiile/ administrative ce trebue se existe între Insti­ tutele cari au mecanici (secţia d) şi' Comisiunea atelierului mecanic central. InBCU Cluj / Centralse pot executa nici un fel de lu­ acele oare* nu University Library Cluj crări particulare. El poate fi realesa) Directorul are conducerea şi supravegherea atelierolui şi a lucrărilor din atelier. majo­ rat cu o cotă fixată de Comisiunea atelierelor şi aprobată de Senatul Universitar. Atelierul central va avea un secretar-contabil care. 12. ţinând evidenţa lucrărilor şi materialelor consumate. drepturile şi datoriile tant. cu excep­ ţia lucrărilor urgente de reparaţii. ele vor reglementa primirea şi executarea lucrărilor. A. d) El propune C. decât cu aprobarea scrisă a Directorului. 9. C. 11. normele de recrutare. In oarele de după amiază. atelierelor şi pentru eventuale gratificaţii acordate personalului ce a executat lu­ crările.

Str. Moşoiu Tiberiu. Drept bisericesc. 23. f Sigmond Andrei. Legislaţia agrară şi industrială. Radu Iorgu. Poruţiu Petre. Ionescu B. 15. . Str. român. Avram Iancu 1. Drept civil I I I (Introd. Sofronie George. 24. Regală 10/A. Episcop Ivan 30. Lazar Liviu. 16. 1 . Ist. Str. Maniu Cassiu. Drept roman II. i Ionescu Bogdan. 13. Moldovan Valeriu. Mototolescu Dimitrie. Av. 4. Str. Begală 19. Str. Str. 10. BCU Cluj / Central University Library Cluj Iacob Lazar. Str. Speranţia Eugeniu. Str. Str. Haţieganu Emil. Drept constituţional. Economia politică I. Grigorescu 64. Str. Gh. Drept internaţional public. drept. Ioan. 18. Politica. drept. Negrea Camil. Iancu 14. Cătuneanu IC. Gl. Mârzescu 24. Cădere Victor. 5. 7. 12. FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE DE STAT. Str. Str. 21. Boilă Romul. Str. a) Prof. Iuliu Maniu 4. Văcărescu 28. Drept roman II. Drept penal şi Proc. Hotel Astoria. Ghiulea Nicolae. Grigorescu 90. Drept administrativ. 22.T A B L O U al corpului didactic universitar pe anul şcolar 1935—3& în ordinea protocolară a Facultăţilor. Procedura civilă I I . Şincai 13.).. Politica socială. pen. Str. I. Statistica. Hotel Astoria Cluj. 8. Procedura civilă I. plenipot. Văcărescu 7. Str. Dumitru. 9. 19. Ministr. Str. 6. Str Mico 16.. cu indicaţia catedrei şi a domiciliului. 17. Băii 1. Str. Bolintineanu 9. Pop Traian. Sociologie şi Fii. 14. 11. 1. Drept comercial I. titulari: Angelescu Alexandru. Economie politică II. Elisabeta 45. Oăşanu48_ Strat George. Bolintineanu 17. 2. Drept comercial I. Drept civil local I. 3. Regală 11B. Petrescu-Ercea CL. Iuliu Maniu 36/a. Drept civil român II. Dima 1. Drept internaţional privat. Str. 20. Str. Ionaşcu Aurelian. Drept civil IV.

380 II. Ionescu 3. d) Agregaţi onorifici: 25. Str. Mihail. Buzoianu Gheorghe. 1 . Istologie şi embriologie. b) Prof. Str. Clinica dermato-ven. 8. Octavian Goga 5. 17. Baroni Vitold. Maiorescu 8-10. Prof. Regală 33. Thomas Pierre. Str. Clinica chirurgicală. Str. Igiena şi igiena socială. Igienaţ colectivă. 16. Negru Dimitrie. Lyon-Franţa 58 Bd. 9. 5. Str. Piaţa Unirii 11. Pasteur 1. Clinica Oto-Rino-Laringologică. Str. Goga 13. 2. calitat. Zolog Mihail. Sturza Marius. Anatomia patologică. Bologa Valeriu.. Clinica oftalmologică. agregaţi: 23. Secăreanu Ştefan. Balneologie şi fizioterapie. Clinica medicală. 20. Mareşal Foch 70. 10. 11. Michail Dumitru. Goiaj Ioan. 21. Pasteur 10 19. Str. şi Farm. Str. Str. Eminescu 12. Str. Minea Ioan. 4. FACULTATEA DE MEDICINĂ. Băii 19. Popovici Gheorghe. Stomatologie. Str. Ţeposu Emil. Str. 3. Str. Wilson 3. • c) Prof. Str. Urechia Constantin. Str. Pop Alexandru. Microbiologie. titulari: 1. Istoria Med. Str. Str. Medicină legală. Str. Clinica psichiatrică^ Str. (Calea Moţilor 77. Anatomie University Librarytopografică. de onoare: 22. Avram Iancu 3. Vasiliu Titu. Chimia anal.. de la croix rousse. Grigoriu Cristea.. Semiologie. Fizică medicală. Fântânele 5. Pasteur 8. Fiziologie. 24. Negruzi 5. Haţieganu Iuliu. 6. a) Prof. Str Rahovei 10. L G. Stroescu 18. e) Conferenţiar def. Avram Iancu 16. Radiologie. Pasteur 6. Tătaru Coriolan. Moldovan Iuliu. Papilian Victor. Eminescu 8. Jules Guiart. Bisericii ort. Str. 12. Botez A. 14. Rahovei 818.: 27.26. Kernbach Mihail. Aleman Ioan. 7. Oct. Drăgoiu Ioan. Patologie generală şi experimentală. BCU Cluj / Central descriptivă şi Cluj 13. 3. Duca 3. Urologie. iClinica ginecologică şi obstetricală. Str. Petru Maior 3. . 15. Str. Th. Clinica neurologică. Bărbulescu Nicolae. Str. Biochimie. Parasitologie.

18. Moţilor 26. Str. Duca 1. Str. Nichita Emanuel. Str. franceză. popoar. Str. Maioresu 21. Daniello Leon. Limba şi lit. Str. Str. Str.881. Bizantinologie.. 15. Str. Regina Măria 34. Istoria artelor. Bezdechi Ştefan. Giuglea George. Gherescu 6. Mico 40. Str. Limba şi lit. Gen. Moţilor 20. 9. 1. Dragomir Silviu. Str. Konradi Daniel. 3. Elisa­ beta 24. Marinescu Constantin. Str. Str. Str. română II. Str. 4. Infantilă. Stri Goga l/A. I. germană. Goga 7. Goga 7. 7. Str. Dermatologie. Iorga 6—8. greacă. 34. Oftalmologie. Iuliu Maniu 26. Ghidionescu Vladimir. ClinicaGynecologică. engleză. Panaitescu Emil. Băii 21. titulari: Auger Yves. Limba şi lit. 29. Gavrilă Ioan. Lupaş Ioan. FACULTATEA DE LITERE ŞI FILOSOFIE. Regală Capidan Theodor. a) Prof. română I. III. Str. Str.Marechal Foch 35. Istoria nouă a Românilor. Limba şi lit. Elisabeta 23. 14. Limba şi lit.. italiană. Grigoreseu 33. Kogălniceanu 9. Bolintineanu 12. Str. Cimoca Valeriu. Naum' Teodor. Puşcariu Sextil. Mico 42. 35. Str. Cluj / Central University Library Cluj 15 A. Str. G. 33. î\ Docenţi: Axente Iancu. Str. Ghibu Onisifor. Kristof Gheorghe. Serra Giandomenico. Linguistică. Popovici Traian. Velluda (Constantin. G. Limba şi lit. Romei 24. maghiară. 36. 32. 30. 28. Grimm Petre. Filologia romanică. 12. 6. 19. 5. Băii 4. 17. Str. . 11. Kisch Gustav. 16. Lapedatu Alexandru. Coşbuc 9. Vancea Petru. Str. Istoria universală. Pedagogie I I . 37. Drăganu Nicolae. Str. Istoria veche a Românilor. Limba şi lit. Mareşal Foch 44. Voicu Ioan. Petranu Coriolan. Goga 5. Dragalina 112. Bănescu Nicolae. Moţilor 27. BCU Limba şi lit. sud-est europene. 31. Ortopedie şi chirurgie infantilă. 13. I. Dermatologie. Str. latină. Str. Eminescu 10. Ist. 10. Anatomie deserip. Str. Memorandului 8. Fiziologie. Istoria] antică. 8. 2. Str. Pedagogie I. Str. Obstetrică. Limba şi lit. Boli de nutriţie. 20.

Roşea D. Fiziologie generală. 7. Sociologie. Geometria descriptivă infinitezimală. Str. Grădinescu Aristide. Str. Filosofie teoretică. Regală 11. Rusu Liviu.: 28. Fizică generală experimentală.24.. 35. IV.: 31. Coşbuc 12. Str. 2. 6. Regina Măria 49. Memorandului 4. 4. Filosof ie. Sudeţeanu. Pasca Ştefan. Str. Str. Dumitru. 23. FACULTATEA DE ŞTIINŢE. g) Docenţi: 33. Istorie. Iorga Nicolae. 26. Mico 48. suplinitori: 25. Str. Piaţa Mihai Viteazul. Str. Bratu Gheorghe. Botanica generală. Teodorescu M. de onoare: / . Victor Motogna. Regală 16. îy Conferenţiar supl. Istoria Românilor. Reg. Grinţescu Ioan. 8. Bucureşti. Str. Crăciun Ioachim. Mărgineanu Nicolae. Str. Arheologie. D. Str. Borza Alexandru. Str. Abramescu Niculae. Observatorului 4. 34. V. Elisabeta 8. Astronomie. Psihologie aplicată. Bibliografie generală.-382 . c) Prof. 5. 22. Str. 3.21. Str.: 32. Memoran­ dului 27. Mecanica raţională. Trecătoare 12. G-l Gherescu 2. titulari: 1. Iuliu Maniu 2. . 30. Slavistică. Alexandri 3. Algebra superioară. Regală 28. Etngrafie. Angheluţă Teodor. b) Prof. Botanică sistematică. Garol I I 7. Dumitru. Bălcescu 3. Str. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dialectologie. N. Str. Bolintinianu 3/A. a) Prof:. Psihologie. Muzeul Etnografic. Emil Petro viei. Pop Sever. Dima A. (Gal. Vuia Romulus. Ionescu V. Băii 7. Ştefănescu-Goangă FL. Psihologie. Daicoviciu Constantin. Const. e) Conferenţiar prov. Onomastică. 29. ! d) Conferenţiari def. Antichităţi! clasice şi Epigrafie. Gheorghe. Str. Mănăştur 7. Hotel Astoria (JGluj). Str. Dej. Str. Ştefănescu Marin. 27.

Vulcan l/A. Str. Jeannel Rene. Bucureşti. 22. Pop Emil. Călugăreanu Gheorghe. Şaguna 18. c) Adjunct: 23. 25. Pompeiu Dimitrie. 14. Chimie organică. t . Chimie alimentară. Duca 1. Str. 15. Algebră superioară. Matematici generale. Meruţiu Vasile. Str.. Braziliei 4. Str. Elisabeta 3. Regală. Analiză Mat. Racoviţă G. Zoologie şi anatomie comparată. Mineralogie şi petrografie. Biologie. Geografie descriptivă. Str.383 9. f) Docenţi: -27. Str. Sergescu Petre. 20. Clemenceau 7. 12. Geologie şi Paleontologie. Str. d) Conferenţiari definitivi: 24. Tănăsescu Ioan. 13. Str. Fizică. Str. Popescu Voiteşti Ioan. : 26. Elisabeta 12. Ioan. Caragiale 1. Chimie generală. Iuga Gheorghe. 18. Mico 7. Berde 3. Calea Moţilor 42. 11. Maior Augustin. 10. Str. Fizicăl teoretică şi aplicată. b) Prof. Cantemir 5. Grigorescu 7. Parcul Bonaparte. 17. Jardin des Plantes. G. Ripan Tilici Raluca. Chimie fizicală. Scriban A. e) Conferenţiar prov. I. Ostrogovich Adrian. Paris.. 19. Spacu Gheorghe. Chappuis Pierre A. Chimie anorganică şi analitică. 16. Mico 20. Mico 7. de onoare: BCU Cluj / Central University Library Cluj 21. Botanică. Athanasiu Gheorghe. Str. Biologie. Str. Str. Entomologie. Rădulescu Dan. Str. Emil. Geometrie analitică. Str. Piaţa iGuza Vo­ dă 5. Stanciu Victor. Mico 7. Str.

după rândul 10. Istoria Medicinii româneşti. 81.ERRATA: La pag. după rândul al 4-lea. („Asistentul Dr. s'a omis secţia. G. oare trebue săi figureze ca prim rând: C) Secţia'filologiei moderne. el fiind din greşeala zeţarului aşezat aci. La pag. se complectează cu următoa­ rele: Istoria Medicinii dela Preistorie până în veacul al XIX. La pag. trebue complectat cui titlul secţiei: D) Secţia istorie. rândul 5 de sus. 215. 81. BCU Cluj / Central University Library Cluj . La pag. I. 211. Russu")> se şterge.

et de M-me Bonnet. a) Visites et conferences faites par des savants et universitaires. J Le personnel de Universite a ete compose. . Le" personalei administratif et scientifique-auxiliaire est mentionnâ avec nom et fonictiom dans Ie corps de l'ouvrage. 2 agreges temporaires. professeur â la faculte de Medecine de Parii» a donne â la faculte! de Medecine de Cluj deux conferences sur „Les scepticemies â microbes anaerobies" (le 22 et le 23* . Monsieur A. directeur de l'institut interna­ ţional de cooperation intellectuelle de Paris a visite notre Uni­ versite le 11 mars 1936 et â cette occasion il donne une conference sur „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la. c) Personnel administratif: 105 membres. b) Personnel scientifique-auxiliaire 217 membres dont 4 lecteurs pour les langues etrangeres modernes. L e p e r s o n n e l ) . *) P o u r le personnel enseiemant voir le taMeau pair faculte» et par spĂoialites (pp. Le soir une reception a etć donnee par les professeurs etj les etudiants dd notre Universite en l'honneur de M. a u chapitre del'iDiStitut auquel il appartient. BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Au total 121. 3 professeurs suppleants. â Ia fin de cette annee scolaire. Lemierre. 2.RESUME m FRANCAIS DE L'ANNUAIRE 1. 9 maîtres de conferences (dont 1 suisse) et 14 docents. AHTOMUL UNIV. 89 assistants et 82 preparateurs. Monsieur Henri Bonnet. membre de Г Academie de Medecine de France. R e l a t i o n s i n t e r u n i v e r s i t a i r e s e t i n t e r n a t i o n a l e s . 42 chefs de travaux. comme suit: a) Personnel enseignant: 4 professeurs honoraires. 2 professeurs agreges. etrangers. 1. societe des nations". 379—383). 87 professeurs titulaires dont 3 de nationalite etrangere (2 Francais et un Italien).

Aldo Mieii (Italie). Singh (Galcuta). membre de l'Academie inter­ naţionale d'histoire des sciences. professeur â la faculte des sciences. Monsieur Victor Cădere professeur â la w faculte de droit a fait une serie de conferences â la faculfć de droit de Paris et aux Universites de Lille. Monsieur Emile G. 5. Monsieur A. Ubrich (Prague). et Lyon. 3. Reymond. ayant comme collaborateurs MM. Greenwood (Londres) et aussi le groupe roumain de\ Fhistoire des sciences. Bordeaux. 7. Blaschke professeur â l'universite de Hamburg a fait quelques cours sur la „Geometrie integrale" <Novembre 1935). professeur de philologie ro­ mane â l'universite de Copenhague a fait une conference sur „Une etimologie celebre et/ les lois phonetiques" et une communicâtion au cadre du Musee de la langue roumaine. • ' . a repondu â l'invitation dela lăcuite des Sciences de Paris ou il a fait quel­ ques cours intitules: „Gommentaires sur quelques problemes transformistes". ( ? . L'Academie internaţionale d'histoire des Cluj dans notre Universite le 10 et le 11 avril 1936 sa VIII-e session. Monsieur W . Racovitza. Les seances ont ete presidees par M. Monsieur E. professeur â l'universite de Lausanne a fait une conference sui* „Les sciences rationnelles et les sciences ocultes dans l'antiquite" (avril 1936). Y oîit participe: MM. N. Monsieur Aldo Mieii. le professeur Racovitza. professeur â l'Universite de Bo­ rne. a fait une conference sur „La geometrie projective differencielle" (mai 1936). BCU Cluj / Central University Library sciences a tenu 8. 1. Reymond (Lausanrie). . 2.. directeur de l'institut de speologie. Bompiani. 6. Monsieur Viggo Broendal.Questions Juridiques еђ diplomatiqueş roumaines". remplissant la mission de professeur d'echange en France.es d l'etranger. A. les professeurs Bologa et Sergesco. 4.386 novembre 1935) et une autre dans l'Aula de l'Universite pour le grand public sur „ Le sel en Medecine". a fait une conference sur „La science arabe" (avril 1936). Ses concoihîerenfces et Communications seront publiees dans une nrochure ihtifulee . b) Nos profesşeurs et nos delegu.

P. 6. b) Theodor Capidan qui a fait une communication sur „La românite balcanique". lecons sur les recherches recentes dans la thćorie des equa­ tions (janvier 1936). Monsieur Emile Ţeposu professeur â la ifaculte de Medecine a pris part au XXXV-e congres de l'association fran«caise d'urologie ou il a presente un travail sur cinq cas d'eetopies renales congenitales en collaboration avec le docteurt Danicico. a fait âi l'institut de hautes etudes de Belgique. dans la iseance de clâture a ete elu â lunanimite membre dans le Corniţei internaţional permanent des linguistes (G. quelques. 9. professeur â la faculte des lettres a participe au congres internaţional d'histoire de l'art BCU Cluj / Central University Library Cluj « n Suisse (31 aout — 9 septembre 1936) ou il a fait une com­ munication intitulee „Begriff nd Erforschung der nationalen ILunst". Monsieur Jules Hatzieganu professeur â ia faculte de . i 7. Au congres internaţional. U . â rinstituto di Studi Romani de Rome. profeseur â la! faculte des scien*es. Monsieur Emile Panaitesco. qui. Monsieur Coriolan Petranu. Panaitesco a represente notre Universitć aux fetes de l'Uni­ versite de Rome. de Jinguistique de Copen«îiague (27 aout-1 septembre 1935) notret. 8. I .Medecine a participe au mois d'aout 1936 au congres interna­ ţional de medecine sportive â Berlin^' 5. l'un des quatre presidents du congres dans les seances pleniaires. au XXIXiei congres histofique sousalpin. une «onference sur „ L e strade romane nella România" etj a Ravenna une conferenee sur „La chiesa principesca di Curtea -de Argeş de Roumanie" Comme delegue de rilniversite M. ) . professeur â la faculte -des lettres a fait.Universite a ete rejjresentee par Messieurs les professeurs: a) Sextil Puşcariu. professeur â la faculte des lettres. 4. a fait.387 3. Sergesco. •de Bruxelles sur Ia „mathcmatique au XVIIne siecle et le „jouraial des savants" (fevrier 1936). une communication sur „La centuriazione romana in Piemonte" «(septembre 1936). Monsieur P. Monsieur Giandomenico Serra. chef de travaux de la clinique. M. L . Sergesco a parle encore au centre in­ ternaţional de synthese de Paris et & la societe matheinatique.

dont 359 â la faculte de droit (328 hommes.15%).622 lei B) Materiei: a) Allocations accordees du budget de l'Etat 26.85%) etudiants et 670 etudiantes (18.74% 5..34% 164 „ 17. Le nombre des etudiants inscrits pour cette annee scolaire monte k 3691 (Гannee derniere: 4300). 54. Au total 939 (790 hommes. 63 hongrois. (saxons). 128 â la faculte de medecine (114 hommes. .46% Hongrois 141 „ 15.144. ej^idvqo s\ ) chaque faculte. 30 allemands (saxons)^ 1Central University Library Cluj Docfeurs 442. 143 femmes) qui donnent le* chifres suivants: Roumains 576 soit 61. Le budget et Ies fondations..10% Juifs Allemands 51 „ 5. 52 femmes) et 58 â la faculte des sciences (26 hommes. . Selon l'origine ethnique: 322 roumains. 1 tchecoslovaque. Les etudiants *) Inscriptions *). A . 113 etudiantes. 1 bulgare. 101 hongrois. Selon les facultes: Droit . Les differents chapitres de notre budget pour cette annee scolaire sont repartis ainsi: A) Personnel . L Titres et dipl6mes(*) Au cours de cette annee scolaire ont ete declares efc promus: . 21 allemands. soit 1827 (49.529.388 3. 3 â la faculte des lettres (hommes) et 6 â la faculte? des sciences (5 hommes et 1 femme). 99 juifs. Selon l'origine eth­ nique: 254 roumains. Licencie 497.51 %> *) Voir statistaque (page 14 bis) et pour les noms des diplâme*. 14 îemmes). 42 juifs. 1714 etudiants.76% Autres nat.972 lei Une pârtie des revenus de l'Universite sont assures par lesfondations dont on a publie la liste aux pages 5—12. 3 ucraniens. 1 tchecoslovaque. 31 femtaies).773. dont 305 â la faculte de droit (286 hommes» 19 femmes). 32 femmes).225 lei b) Les revenus propres de l'Universite 12. Selon le sexe 3021 (81. 80 â la faculte des lettres (28 hommes. BCU Cluj / francais. 7 „ 0.

78% Allemands 188 „ 5. Activite enseignante. ouTrages ou Communications et aussi en une activite extrauniversitaire. .15%) Selon Г origine ethnique: îloumains 2388 soit 64. orga•nisee depuis quelques annees. soit 956 (25. assistance medicale et sociale. 7.65% (voir la statistique. 61 „ 1. La faculte de medecine. Elle est exposee aux pages 45—54. conformement au reglement de la faculte. des soins et traitements gratuits dans les cliniques. Celle-ci consiste en publications.70% Hongrois 693 „ 18.90%) Lettres 277 „ 293 „ „ 570 (15. a donne de tres bons resultats. II y a 25 chaires occupees par des -professeurs titulaires. Bourses. a) Chaires et maîtrises de conferences. ţoyers. en vue de la preparation â l a licence et au doctorat.389 Medecine 820 etudiants. L'assistance medicale et sociale de nas etudiants. Ce sont les cours et les seances des . aides.44%) Sciences 210 „ 128 „ „ 338 ( 9. 113 etudiantes. Chaires et personnel. de bonnes places dans les foyers.10% JAutres nat. 324—330). dont on voit les dates personnelles aux pages 17—24 et la liste â la page 379. Cette faculte comrjrend 25 chaires reparties en 12 cliniques et 13 instituts et ^ussi 3 maîtrises de conferences.77% Juifs 361 „ 9. Le gouvernement francais a bien voulu maintenir pour BCU Cluj / Central University Library Cluj cette annee aussi. Activite scientiţique. »<jrâce â cette assistance les etudiants pauvres et meritants -ont recu des bourses. et tous. lesi deux bourses â 8000 france par an qui ont ete accordees â deux etudiants recommandes par nos tîacultes. Des indications sommaires sur cette activite sont doniiees aux pages 33—44. La faculte de droit et des sciences politiques. page 14 bis).seminaires (exercices pratiques). 6. On -en a parle dans les chapitres correspondants de cet annuaire <pp.

Cette activitet a consiste dans descours oraux. ou l'on voit encore la liste complete du. e) Cours de perfectionnement. personnelles de tout le personnel enseignant sont mentionnees aux pages 57—65 et sa liste â la page 380. Dans la technique operatoire oto-rhino-laringologique. articles. 92). conferences. II se compose de 21 professeurstitulaires (dont 1 Francais) 1 professeur honoraire (francais)„ 2 professeurs agreges. Dans le traitement de la tubereulose organise pari la cli­ nique des maladies internes. des travaux pratiques et des observations clini­ ques pour les six ans d'etude en vue du doctorat. Le resume de cette activiteest expose aux pages 67—80 (pour les cliniques) et 81—91 (pour les instituts). f) Activite scientifique.. 204 de la loi sanitaire. conformeroent au reglement de la faculte. les candidats ont subi Гехатеп du' certificat qui leur confere la libre pratique de la stomatologie. a ete suivi par 32 medecins. Les dates. Ce cours dont la duree est fixee a uneBCU Cluj medecins admis par voie annee a ete sui vi par 17/ Central University Library Cluj de concours (p. Dans le diagnostique et therapeutique cliniques organisŽpar l'association des docents universitaires de notre faculte de medecine (voir le programme aux pages 94—99). les travaux pratiques ef le stage dont on fait mention aux pages 78—79. 1 maître de conferences et 11 docents (qui par leurs fonctions budgetaires font pârtie du personnel scientifique auxiliaire). or­ ganise par le directeur de la clinique (voir programme â la page 80). Apres les cours.390 b) Personnel enseignant. En stomatologie (â la clinique stomatologique). c) Activite enseignante. personnel attache â chaque clinique et institut. d) Cours de specialisation. avec le concours de l'institut deradiologie et des cliniques chirurgicales et oto-rhino-laringologique (voir le programme aux pages 92—95). Communications- . 2 agreges temporaires. Cette activite a consiste en publication d'ouvrages. En hygiene (â l'institut d'hygiene) conformement â l'art. Ce cours dont la duree est d'une annee.

d) Activite scientifique. 5 maîtres de conferences et 4 lecteurs. articles. Elle est exposee aux pages 100—14. 3 professeurs suppleants. etc. Ce personnel se compose de 20 professeurs titulaires. Au chapitre correspondant de Nchaque chaire se trouve aussi la liste de tout le personnel. maîtrises de conferences et lectorats. 9. titulaires. a) Chaires et maîtrises de conferences. seminaires et laboratoires. instituts (psychologie. 2 professeurs d'honneur. pour la philologie classique aux pages 190—191. 1 professeur d'honneur. etc. a) Chaires. 6 maîtrises de conferences et 4 lectorat de langues etrangeres. laboratoire (pedologie et pedagogie experimen­ tale). Communications. 8. II se compose de 23 professeurs. Cette activite a consiste dans des cours oraux et des exercices pratiques de seminaire. Leur liste avec de details est publiee aux pages 225—235 et 382—383. b) Personnel enseignant. Elle consiste dans la publication d'ouvrages. 210 (pour la philologie classique). L a f a c u l t e d e s l e t l r e s . Cette faculte compte 25» chaires et 4 maîtrises de conferences avec des in­ stituts. . conferences.1 (pour les cliniques) et 142—160 (pour les instituts).• gie moderne). Leur liste avec des details est publiee aux pages 163—177 et 381—382. Les chaires sont dotees de seminaires. histoire naţionale) et musees (langue roumaine. Des menBCU Cluj Central University ont ete faites: pour tions sur le programme /de cette activiteLibrary Cluj la philosophie aux pages 183—190. b) Personnel enseignant. Cette faculte comprend 27 chaires. c) Activite enseigriante. L a f a c u l t e d e s s c i e n c e s . ethnographie et folclore). histoire universelle. et se trouve exposee aux pages 208—210 (pour la philosophie). 211—215 (pour la philolo. pour l'histoire aux pages 200—207. 215—222 (pour l'histoire). etudes classiques. 4 maîtres de conferences et 1 docent.391 seientifiques. pour la philologie moderne aux pa­ ges 192—200.

pp. Sciences chimiques.392 c) Activite enseignante. 247—252. . pp. Sciences naturelles. les instituts et les laboratoires). 298—299). est exposee selon les sections. les travaux du personnel scientifique (pp. l'augmentation des collections (pp. pp. le Recteur.sept bibliothecaires. les ameliorations et les innovations du bâtiment (pp. 266—267. 276—282 (sciences chimiques). 308—309) et la bibliotheque populaire (309—310). articles. etc. une de ses institutions les plus belles et les plus riches. 302—304). Sciences geographiques. 296) nommee pour trois ans et qui se compose d un professeur delegue par chaque faculte et du directeur de la bibliotheque. 305—306). pp. II y a en outre le personnel administratif et technique (14 personnes) et le personnel de service (13 personnes). Le per­ sonnel scientifique compte: un directeur. 238—244. ainsi: Sciences mathernatiques. deux bibliothecaires en chef. 'Cette activite consiste dans la publication des ouvrages. 273—276 (sciences physiques). conferences. pp. les travaux executes dans la bibliotheque au cours de l'annee (pp. 252—266. 306—308). 311—314). un archiviste et trois sous^bibliothecaires. 282—293 (sciences naturelles) et 293—294 (gćographie). Cette activite qui consiste dans des cours. Communications. BCU Cluj / Central University Library Cluj La Bibliotheque de l'universite de Cluj est. Celle-ci fonctionne pour les eleves et pour le puЂНс de la viile aux jours feries. 300—302). La fonction de prćsident est confiee â M. . dans sa nouvelle organisation. Toute cette pârtie est illustree par des statistiques suggestives (pp. les expositions (pp. Aussi est-elle dirigee par une commission (p. Elle est exposee aux pages 268—273 (sciences mathe­ matiques). des conferenoes et des travaux pratiques (dans les seminaires. 10. On donne les details necessaires concernant les mutations (pp. Au chapitre de chaque chaire est publiee aussi la liste de tout le personnel. B i b l i o t h e q u e u n i v e r s i t a i r e . d) Activite scientifique. Sciences physiques. la circulation des lecteurs (pp. 299—300). 244—247.

Reunissant des services qui existaient auparavant (ren«eignements.' L'Office dispose de trois fonds: A ) ma­ nuels d'enseignement. Le. orientation professionnelle. le service des etudes (p. 330). L'Office universitaire. Dans ce chapitre on voit d'une maniere detaillee Tetat actuel de chacun de ces foyers. l'assistance psychologi<[ue (p.393 1 1 . 13. dont on voit le bilan aux pages 348—350. 325—330). C) periodi•ques. 348) compose de deux professeurs de chaque faculte dont le president est le prorecteur de l'Universitć. 75 et 81) a ete definitivement organise et installe dans un endroit nouvellement dote de tout l'outillage necessaires et le personnel (p. publications scientifiques et . 338—346). sont places sous le controle d'une commission (p. 324). assistance sociale. reglement de Г office universitaire est publie aux pages 316—323. cet office qui auparavant fontionnait deja chez nous sous le titre de „commission de manuels d'enseignement". le service de l'orientation professionnelle (p. etudes de la vie univer­ sitaire) cet office prevu par la loi de l'enseignement univer­ sitaire. assistance medicale. la liste des boursiers et un compte rendu sur la cantine (pp. 331—336). L e s f o y e r s e t l a c a n t i n e universitaires. education physique) et y ajoutant d'autres nouveaux (assistance psychologique. l'assistance medicale dans les cliniques universitaires (p. L'Ofice d e l ' e d i t i o n u n i v e r s i t a i r e . Les trois foyers de notre Universite. 324). Prevu par la loi de l'enseignement universitaire â l'article 75 et 81. BCU Cluj / Central University Library Cluj 12. 329). 338). 316). l'assistance sociale (p. B) travaux scientifiques. 331) •et l'education physique universitaire dont on verra le regle­ ment (pp. ayant chacun son personnel â part. En ce qui concerne son activite on donne les details necessaires concernant l e service de renseignements (p. 351—352). (art. II y a ensuite •une liste de toutes les publications de notre Universite dont une grande pârtie sont placees sous les soins de l'Office: ma­ nuels didactiques (pp. est dirige par un conseil (p. le traitement gratuit dans les deux dispensaires (pp. 330).

Ces conferences. dont on voit: le nom. 81). L ' E x t e n s i o n u n i v e r s i t a i r e . Quelques unes de ces confćrences sont faites meme dans la langue de la population minoritaire (saxons. 366). 364). avec des specialistes places sous la direction dune commission dont le directeur est un professeur universitaire. roulent sur des questions sociales. 16. et pour les questions administra-tives par une commission plus restreinte (p. a pour but d'assurer. a pour but de BCU Cluj Central University Library Cluj repandre la culture dans/ toutes les classes sociales. On en a publie le reglement aux pages 375—378.394 litteraires (pp. Ainsi que l'on a montre (pp. Elle a pris naissance en 1924. Dirigees par un conseil. groupes par facultes. 371—374). la construction. cet atelier reunissant toutes les specialites mecaniques. 369) qui leur assurent un fonctionnement unitaire. 352—358). 358—363). la reparation et l'entretien de tous les appareils et outils necessaires â l'Universite et a ses instituts. 369—371). I / A t e l i e r c e n t r a l . L e s c l i n i q u e s universitaires. Prevu par la nouvelle loi (art. Cette institution. 366—368) et un budget (p. les clini­ ques de notre Universite forment une grande institution uni­ versitaire ayant un personnel (pp. techniques et litteraires. creee â l'exemple de celles qui existent aupres des grandes universites de l'occident. L'Annuaire finit par une liste de tous les professeurs de notre Universite. la specialite et le domicile. 14. hongrois) selon le milieu ou l'occasion. donnees surtout les jours feries. periodiques (pp. educatives. diffe» rentes (historique de l'Universite et de renseignement superieur) (p. . les professeurs de notre Universite sont alles faire des conferences dans plusieurs villes. 15. Nombreux sont les travaux et les ameliorations faits cette annee pour leur assurer un fonctionnement aussi meilleur que possible (pp.

A) Decanatul Foştii Decani Profesori decedaţi Personalul Decanatului Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Lista echivalărilor Statistica înscrierilor B) Personalul şi activitatea didactică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . . . iCursuri de licenţă (1—25) II. I—XIV 5 13 14 bis 14 bis . • Facultatea de drept şi ştiinţe de stat. 16. 6 6 67 67 bis 68 69 70 72' 73 . A) Decanatul Foştii Decani . . . 56 56 57 . Semiologie medicală Clinica psihiatrică . . Cursuri de doctorat (1—24) C) Activitatea ştiinţifică (1—10) Facultatea de medicină. Statistica titlurilor Statistica generală a înscrierilor 3'< 3 4 . 16 16 17 . 24: . . Profesori decedaţi Personalul decanatuluiCentral University Library Cluj BCU Cluj / Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Listai licenţiaţilor Statistica studenţilor B) Activitatea didactică I. 2832 bis 33 41 45 . 56 .TABLA DE MATERII Senatul universitar în anul 1935/36 Lista foştilor Rectori Lista doctorilor de onoare Darea de seamă asupra anului 1935—36 Fundaţiile universitare Personalul Rectoratului .

. In igienă . Semiologia medicală Clinica psihiatrică Clinica neurologică . . . Clinica dermatovenerică Clinica oftalmologică (Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică . Clinica ginecologică Clinica infantilă Clinica dermatologică Clinica oftalmologică Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică 73 74 74 76 77 77 79 81 81 82 84 85 85 86 86 86 87 88 88 89 90 90 90 91 92 92 92 94 . 101 102 . Institutul de igienă Institutul de patologie generală-experim. In stomatologie In tuberculoză pulmonară In diagnostic şi terapeutică clinică Ж>) Activitatea ştiinţifică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . .-396 Clinica neurologică Clinica ginecologică şi obstetricală Clinica infantilă . . . . Institutul de radiologie Biologie generală . Laboratorul de fizică medicală . . Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică Institutul medico-legal Institutul de chimie biologică Institutul de fiziologie . . 125 130 132 136 138 142 145 148 . . . Institutul de istologie şi embriologie Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmocologie şi farmacognozie . 105 111 111 113 114 . . BCU Cluj / Central University Library Cluj Laboratorul de chimie medicală Farmacia clinicelor «C) Cursuri de specializare.

2 conf. .) . 163 Lista licenţiaţilor 177 Lista doctorilor . 159 159 160 160* 160» . . 225» . . . Y 149« 153154 154 . . . . 182" Echivalări de diplome 182" BCU Cluj / Central University Library Cluj Statistica înscrierilor 182 bis B ) Personalul şi activitatea didactică a) Secţia filosof iei (6 catedre. 4 A ) Decanatul Foştii Decani .) 183 b) Secţia' filologiei clasice Institutul de studii clasice 190' Catedrele (2 şi 1 conf. Personalul didactic (cu date personale) < Lista doctorilor ' Lista licenţiaţilor Statistica studenţilor 224 224 . .) 203" C) Activitatea ştiinţifică-literară a) Secţia filosofiei b) Secţia filologiei clasice c) Secţia filologiei moderne d) Secţia istoriei Facultatea de Ştiinţe 208210* 211 215* A ) Decanatul Foştii Decani Personalul Decanatul .897 J Institutul de medicină legală Institutul de fiziologie Laboratorul de fizică medicală Institutul de radiologie Institutul de igienă Institutul de istologie şi embriologie Institutul de patologie generală experimentală Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmacologie Institutul de chimie medicală F a c u l t a t e a d e litere ş i filozofie. 155~ 158 . 1 conf. 1 conf. 235235237 bis - .) 190" c) Secţia filologiei moderne (11 catedre. 192 d) Secţia istoriei (9 catedre. . . . 162: Profesori şi conferenţiari decedaţi 162= Personalul Decanatului 162 Personalul didactic (cu date personale) .

331 Educaţia fizică universitară 331 Căminele şi Cantina universitară. . împrumuturi. 293 Comisiunea Bibliotecii 296 Personalul bibliotecii 296 Mişcarea personalului 298 Lucrările personalului 299 ' Localul . . cărţi consultate) 311 Oficiul Universitar.C) Activitatea ştiinţifică literară a) Secţia ştiinţelor matematice b) Secţia ştiinţelor fizice c) Secţia ştiinţelor chimice d) Secţia ştiinţelor naturale e) Secţia geografiei Biblioteca universitară. 339 339 . 308 Biblioteca populară 309 Statistici (sporul materialului. Căminul studenţesc „Avram Iancu" Lista bursierilor 339 « . . . . 340 .:398 JB) Activitatea didactică a) Secţia ştiinţelor matematice (8 catedre 2 conf.). c) Secţia ştiinţelor chimice (4 catedre. '(Comisia Căminelor Personalul Căminelor .). . . circulaţia citito­ rilor. . instalarea oficiului 31b Regulamentul oficiului 316 Serviciul de informaţii şi documentare 324 Asistenţa medicală 324 Tratamentul gratuit în cele două dispensării . Personalul. 252 266 268 273 276 282 . d) Secţia ştiinţelor naturale (7 catedre) . . 1 conf. 325 Asistenţa psichologică 329 Serviciul de asistenţă socială 330 Serviciul de studii . . 247 . . e) Secţia geografiei (2 catedre) . 300 Lucrări în bibliotecă 302 BCU Cluj Creşterea colecţiilor / Central University Library Cluj . . . Diverse . 238 244 . . 1 conf. b) Secţia ştiinţelor fizice (2 catedre. 305 Circulaţia cititorilor 306 Expoziţii. .

. . 348 348 . 366 366 bis 369 BCU Cluj Istoric şi activitate / Central University Library Cluj Lista conferinţelor din acest an Atelierul Central.399 Căminul studentelor Lista bursierelor Căminul studenţesc V. Babeş Cantina studenţească universitară Oficiul d e editură. 372 372 376 Regulamentul Lista ERRATA corpului didactic universitar. . . . 384 3$5 JResume de l'Annuaire . 366 366 . 342 . 350 351 Consiliul Clinicelor Comisia Clinicelor . ЗДЗ 344 346 Consiliul oficiului Bilanţul fondurilor Lucrări tipărite şi subvenţionate în acest an "Lista tuturor publicaţiilor universitare Clinicele universitare. . . . Personalul administrativ şi de serviciu Bilanţul fondurilor Dare de seamă şi lucrări executate Extensiunea universitară. .

oficiindu-se cu strălucirea ştiută. Această din urmă solemnitate a suferit însă câteva amânări până la data când ). cât şi schiţarea programului unei noi activităţi. a trebuit s'o detaşem pe aceasta în capitolele ei esenţiale pe cârd le publicăm în continuare. a avut loc la 13 Iulie şi va forma un capitol bogat ce se va publica în Anuarul anului şcolar 1936—37 şi în. 2 profesori agregaţi. PERSONALUL Efectiv. 1 I. Dar la începutul anului şcolar 1936/37 nu s'a putut ţine şi solemnitatea BCU Cluj / Central University Library Clujcauza cone­ inaugurării acestui an şcolar din xării ei cu solemnitatea inaugurării Colegiului Academic. broşură aparte. să se ros­ tească în şedinţă solemnă. 87 profesori titulari. *) Serbarea de inaugurarea Colegiului Academic iGarol II. ar fi trebuit ca la începutul anului şcolar care urmează acestuia. . discursul inaugural care ar fi cu­ prins atât darea de seamă asupra Universităţii în anul şcolar 1935/36. Neputându-se deci rosti discursul de inaugurare în care obişnuit se încadrează şi darea de seamă a unui an expirat. Corpul didactic universitar a fost compus anul trecut din 121 membri repartizaţi astfel: 4 profesori onorari.DARE DE SEAMA ASUPRA ANULUI ŞCOLAR 1935/36 de Profesor Florian Rectorul Ştefănescti-Goangă Universităţii In spiritul tradiţiei acestei Universităţi. DIDACTIC. nu mai putea îngloba şi aniversarea unui an şcolar ce se sfârşise.

II 3 2 9 14 profesori suplinitori. Cădere. s'a extras aici numai o pante din aceastla activitate restul datelor se poate vedeafimcuprinsul anuarului la cap. la Litere: Literatura Română modernă. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ. La Facultatea de Drept. Variaţii: La Institutul de Psihologie un post de asistent a fost transformat în post de şef de lucrări. Personalul ştiinţific. Questions juridiques et diplomatiques roumaines. . A fost compus din 217 persoane repartizate astfel: 4 lectori. Estetică. La Laboratorul pentru învăţământul Matematicelor s'a desfiinţat un post de asistent. II. Etnografie şi Fol­ clor. agregaţi onorifici. 89 asistenţi. La Ştiinţe: Analiză matematică. Dintre lucrările mai de seamă care au fost publicate în acest an şcolar. а profesorilor noştri fiind mult mai întinsă ct&câi cea cuprinsă în acest capitol. Un conferenţiar (Diculescu) a fost pensionat. C al celor trei facultăţi şi D la Medicină. Schimbările în corpul didactic. cităm următoarele *) : A. 2 . Victor G. Următoarele catedre au fost suplinite: la Drept: Finanţe. 1. Slavistică. conferenţiari. Cinq ) Acliiviitatea ştiămiţifică. docenţi. Profesorul Andrei Sigmond dela facultatea de Drept a încetat din viaţă. Un docent a fost suspendat din serviciu (Zugravu). BCU Cluj / Central University Library Cluj 42 şefi de lucrări. 82 preparatori. Sociologie. la Medicină: Farmacologie şi Fiziologie.

Dr. Paris.Tll Conferences îaites dans les Unrvers'ites francaises (160 pages). b) Biserica dominantă şi egala îndreptăţire a Cultelor. Partea I . Prof. 3. Din an­ tichitate până la constituirea liberalismului clasic (368 pag. un grup de prieteni şi colaboratori. Aurelian R. Petrescu Ercea: Curs de drept comercial. lonaşca: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. b) Probele şi actele de starea civilă în dreptul civil român ^curs litografiat). Hăngănuţ şi Spârchez. i-au «oferit un volum omagial cu studii de specialitate. Michail. Ioan Goia în colabo­ rare cu d-nii Dr. au publicat volumul al II-lea din tratatul elementar de Semiologie şi Patologie medicală (652 pagini). Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. 5. en dehors de la guerre. 1. 2. 1936. 3. a d-lui profesor D. . Facultatea de Medicină. 2. George Strat: Curs de istoria doctrinelor economice. Capitol introductiv la istoria Concordatelor postbelice. 7. c) Moyens d'assurer le progres du droit et le respect de la Justice. b) Principii Fundamentale de Filosofie juridică (edita­ tă de Universitatea din Cluj). Lazăr Iacob: a) Politica Scaunului papal. c) Teoria generală a obligaţiei. Geneve 1936. B. C. Iuliu Haţieganu şi Dr. Gheorghe Sofronie: a) A tipărit în editura ziarului Universul lucrarea pre­ miată anul trecut despre „Principiul naţionalităţilor în trata­ tele de pace din 1919—1920". Eugeniu Speranţia: a) Lecţiuni de Enciclopedie juridică (cu o introducere istorică în Filosofia Dreptului). 2 voi. Ђ) Curs de drept Cluj / Central University Library Cluj idei sis­ BCU internaţional publicat (note şi tematizate).). 6. (curs litografiat). Societăţile comerciale (litogra­ fiat).

şi se lucrează la Muzeul' Limbii Române sub conducerea dlui Profesor Sextil Puşcariu. Roşea. Conferenţiar Nicolae BărBulescur a) Curs de fizică medicală. Naum. ) (385 pag.. şi în faţa străinătăţii într'o comunicare făcută la al IV-lea Congres Internaţional de Linguistică. profesor Sextil Puşcariu maiîntâi în şedinţa solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936. guistice ale romanităţii cu ramura ei cea mai răsăriteană. 2. Editura Institutului de Psiho­ logie. Profesor Qnisifor Ghibu-a editat colecţia de studii şi documente privitoare la p'olitiea religioasă a României în­ tregite. sub> al cărei patronaj se publică lucrarea. care va complecta Atlasele Lin. asitent: Orientarea profesională a anormalilor^ 3. Gupeea. e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de d-nii Se­ ver Pop. Aceasta mare operă ştiinţifică cu care se poate mândri Universitatea noastră. Institutul de Psihologie: FI. L. în editura» Universităţii).). doilea volum. Prof. CEacultatea de Litere: 1.ш 3.. A. 200 p. A. I . pro­ fesor suplinitor de filologie slavă. Influence de l'art populaire des. A. din care acum este sub tipar al. Muzeul Limbii Române a publicat întâile hărţi ale Atlasului Linguistic Român. Todoran: Teste colective verbale pen­ tru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). Coriolan Petran. Hărţile au fost prezentate de d. Horaţiu (54 pagini). Roşea şi S. Profesor Th. Iti afară de Institut. A. Ştefănescu-Goahgă. Instabi­ litatea emotivă. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire rou­ BCU Cluj / Central University Library Cluj maine. prezidată de Majestatea Sa Regele Carol al Il-lea. Rusu: a) Essai sur la creation artistique. Roumains sur les autres peuples de Roumanie et sur les peuples voisins (44 pag. 5. Roşea şi D. la Kopenhaga în 29 August. . Conferenţiar de Dialectologie şi Emil Petrovici. (yol. 8°. 4. 1936.

4. are în curs de publicare o lucrare cu titlu „Probleme de fizică modernă" (partea IlI-a teoria relativităţii). Profesor A. Ioan Lupaş. Profesor BCU Cluj / Centralredactat şi publicat în colabo­ G.: a) Istoria Românilor ed. Augustin Roth. Prof. Dima a University Library Cluj rare cu d. Tome I. 3. cu prilejul terminării monumentalei clădiri a Muzeului Botanic. Profesor Petre Sergescu. (XVI + 332 pagini. Institutul de Speologie. Maior.Ursprung und Entvicklung der "bedeutendsten Korifessionellen Mibderheiten in Bumânien. Buna reputaţie internaţională a acestei instituţii s'a con­ firmat. 2 planşe). Profesor Al. Borza a publicat un volum jubilar ăl „Bu­ letinului Grădinii şi Muzeului Botanic". 298 figuri. Tot ca făcând parte din bogata activitate ştiinţifică a aces­ tui Institut. fizică şi chimie pentru Învăţământul secundar.w îfi. In colecţia „Lucrările Institu­ itului de Speologie" a apărut Tomul VII. un curs de lucrări practice de fizică şi chimie alcătuit conform programei cla­ mei a VIII-a secundare (594 pagini). Facultatea de Ştiinţe. Bouligand. 5. Zapletalek) la studii botanice de specializare de un an. Demetrescu) âu publicat nouă manuale de ştiin­ ţe naturale. TX--a. Durkheim şi Doc­ trina Şcoâlei sociologice franceze (21D pagini). GeologieAnthropologie. o schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic al rocelor acestei regiuni. Turpain. Volum scris în colaborare cu Dnii G. Acest fascicol conţine şi itinerarul mi­ siunii. Grumbaoh. L'evolution des Sciences Mathematiques et Physiques. Borza şi D. menţionăm apariţia la Paris în Septemvrie 1935 a lucrării Mission scientifique de lOmo. D-nii Profesori Al. D. Prof. Bogăţiile miniere ale mun­ ţilor apuseni (în Biblioteca Astrei Sibiu). Brunold. b) . 6. A. 7. Profesor Victor Stanciu. 2. Rădulescu (în cola­ borare cu M. supl. 1. fasc. Paris 1935. . 1. Constantin Sudeţeanu. şi în acest an prin trimiterea unui bursier al Statului Cehoslovac (Dr. şef de lucrări. 7.

Tom. Tom. La această revistă au colaborat până acum 7 personali­ BCU Cluj / Central tăţi ştiinţifice din străinătate. Dacoromania. Profesorul Dr. 11. Racoviţă. V I . 6. Michail etc.. Titulescu. Riegler pentru lucrarea sa cu titlul: Derivaţia urinelor în chirurgiev . Spacu au fost aleşi membri activi ai Academiei Române. 5. Revistă internaţională sub direcţia d-lui profesor Emil G. PERIODICE. XV. Buletinul Soc. Marian a publicat lucrarea „Sur un appareil simple pour la mesure des points de Curie a basses temperatures (în colaborare cu R. Ţeposu a fost reales preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale. V I L 9. V. 4. PREM1L 1. 7. III. Tom. VIII. Anuarul Institutului de Istorie Naţională Tom. a puMieat Flora plîoeenieă dela Borsec în editura Universităţii. a publicat fascicolele 62 şi 63. 2. Tom. Stomatologia. la care colaborează diferite perso­ nalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate.8. prof. D. 3. împreună cu profesorii Dr. DISTINCŢII. Gynecologie şi Obstetrică. GYNECOLO­ GIE ŞI OBSTETRICA". Mathematica. University Library Cluj 3. D . 9. în cari se fac comunicări de lucrări ori­ ginale şi editează revista „ENDOCRINOLOGIE.. Sofronie a fost ales membru în co­ misia de examinare a candidaţilor la gradul de ataşat de Le­ gaţie de sub preşedinţia d-lui N. au fondat Societatea de Endocrinologie. Cristea Grigoriu. Tom. DECORAŢII. şef de lucrări V. XVII. Forrer Strasbourg). Grădinescu. D. Pop. 2. Docent E. profesor G. de Ştiinţe.. Buletin eugenie şi biopolitie Tom.Biospeologica. 8. Domnii profesori Teodor Capidan şi G. Clujul Medical. VIII. A. 1. Tom. D. D-Sa a obţinut premiul doctor M. Revista Muzeului Geologic-Mineralogic. Minea Ioan. IV. XII. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic. Revista are aspectul şi nivelul revistelor internaţionale de specialitate. 10. care ţine şedinţe lunare.

în şe­ dinţa de închidere Dsa a fost ales cu unanimitate membru în unul din cele trei locuri vacante din C. D.VII 4. 8. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERUNIVERSITARE BCU Cluj A ) Profesorii noştri/ Central University Library Cluj în străinătate: 1. care a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe. (Comitetul internaţional permanent al linguiştilor). şi Lyon. prof. D-Sa a fost numit „colaborator de onoare" la Revista de Ciencias a Universităţei din Lima (Peru). profesor Victor Cădere învitat oficial în aceeaş ca­ litate a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris şi la Universităţile din Lille. Aceaş decoraţie s'a conferit şi d-lui Gheorghe Călugăreanu conferenţiar. Cavaler pentru Ştiinţă. Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repetate ori în discu­ ţii. prof. profesor Ionescu V. Racoviţă. Nicolae Drăganu a fost distins cu „Legiunea de onoare" în gradul de ofiţer. L. D. Kretschmern-Viena şi Pedersen-Copenhaga). D. care s'a ţinut în zilele de 27 August până la 1 Septem­ vrie. D. 3. P. împlinind misiunea de profesor de schimb în Franţa. Valeriu Bologa a fost ales membru titular al secţiei Astrei. La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga. Bordeaux. Sergescu a fost decorat cu Meritul Cul­ tural. şi Sextil Puşcariu. Confe­ rinţele şi comunicările D-sale se publică intr'o lucrare cu titlul „Questions juridiques et diplomatiques roumaines". D. Profesor Emil G. a răspuns totdeodată invita­ ţiei Facultăţii de Ştiinţe din Paris unde a ţinut câteva pre­ legeri cu titluri:: „Commentaires sur quelques problemes transformistes". 5. şi a fost ales membru activ al Academiei de Ştiinţe. 6. Profesor P. V. D. 7. . Dumitru a fost decorat cu or­ dinul Coroana României în gradul de Cavaler. care a fost unul din cei patru preşe­ dinţi ai congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes — Paris. 9. docent Emil Pop a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. I. D. 2.

D. D. profesor E. La invitarea profesorilor Sergescu şi Bologa. profesor Dr. Danicico. 1936). Racoviţă. a făcut în Ianuarie 1936 lecţii despre cercetările recente în teoria ecuaţiilor. (31 August — 9 Septemvrie) unde a făcut o comunicare cu titlul „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst". N. D. unde a făcut comunicări mult apreciate. Ţeposu a luat parte la Congresul al Vlea român de Chirurgie şi de Urologie. D. D. b) O Conferinţă la Ravenna cu titlul La chiesa Prineipesca di Curtea de Argeş in România. 9. la al XXIX-lea Congres istoric sub Alpin (6-8 Sept. 10. Şedinţele au fost prezidate de d. d. Acade­ mia Internaţională de Istoria Ştiinţelor şi-a ţinut în 10 şi 11 Aprilie 1936 seziunea VIII-a în Cluj în localul Universităţii noastre. Au participat ca membrii al Academiei profesorii Reymond (Lausanne). 7. profesor Giandomenico Serra a desvoltat o comu­ nicare cu titlul La centuriazione romana in Piemonte. La Hongresul al XXXV-lea al Asociaţiei franceze de Urologie. Iuliu Haţieganu a participat în luna August 1936 la Congresul internaţional de medicină sportivă. ţinut cu ocazia Olimpiadei la Berlin. profesor E. I.VIII 4. profesor Coriolan Petranu a participat la Congre­ sul Internaţional de Istoria Artei din Elveţia. D. la Instituto di Studi Romani. Aldo Mieii secretarul perpetu al aces­ BCU Singh (Galcuta) Ubrich (Praga) tei Academiei. 6. 8. ca invitat: a) O conferinţă cu titlul Le strade romane nella Româ­ nia. Dr. G. A. în colaborare cu d. profesor Emil Panaitescu. D. s'a interesat cu aceasta ocazie despre educaţia fizică în general şi în spe­ cial de educaţia fizică în Universitate. profesor P. Sergescu invitat a treia oară la Institu­ tul de înalte Studii din Belgia. Dsa a vorbit în Februarie 1936 la Centru Internaţional de sinteză din . Dsa a reprezentat şi Universitatea noastră la serbările dela Roma. 5. D-nia Sa. cum şi membrii grupului român de Istoria ştiinţelor.Cluj / Central University Library Cluj şi Greenwood (Londra). Hăngănuţ a luat parte în luna Septemvrie 1936 la Congresul de radiologie dela Viena. profesor Ţe­ posu a prezentat o lucrare asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. a făcut.

A. Bonnet a ţinut o conferinţă cu titlul „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la Societe des Nations". 7. 2. (Aprilie 1936). 4. 3. Seara a avut loc o recepţie în cinstea oaspeţilor. au fost oaspeţii Universităţii noastre în ziua de 11 Martie 1936. D. cu această ocazie d. oaspeţii acestei Universităţi D. In cursul anului şcolar 1935/36 s'au înscris în Univer­ sitatea noastră 3691 studenţi. Reymond dela Universitatea din Lausanne a făcut o conferinţă despre Ştiinţele raţionale şi ştiin­ ţele oculte în antichitate.IX Paris şi la Societatea Matematică Belgiană din Bruxelles des­ pre matematica din veacul al XVII-lea. VI. Dsa a comunicare în cadrul Muzeului limbii române. ca invitat al Facultăţii de Medicină o conferinţă despre ştiinţa arabă. iar în Aula Universităţii a ţinut o conferinţă pentru public cu titlul „ L e sel en Medecine".15% Pe Facultăţi studenţii au fost repartizaţi în modul ur­ mător: . profesor A. profesor E. 6. (Aprilie 1936). -B) Savanţi şi universitari străini. 5. STUDENŢI. profesor de filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o conferinţă cu titlul Une etimologie celebre et les Central University Library Cluj făcut şi o BCU Cluj / lois phonetiques. Henri Bonnet. profesor Aldo Mieii a făcut. D. 1935). D. membru al Academiei de Medicină a Franţei şi profesor la Facultatea de Medicină din Paris a ţinut la Facultatea de Medicină două conferinţe cu titlul „Les scepticemies â microbesl anaerobes (22 şi 23 Noembrie 1935). W . Bompiani dela Universitatea din Roma a făcut o conferinţă despre Geometria proectivă diferenţială (Mai 1936). dintre care 3021 stndenţd 670 studente în procente 81J85% în procente 18. D. Viggo Broendal. D. directorul Institutului Internaţional de cooperaţia intelectuală din Paris însoţit de Doamna. Blaschke profesor la Universitatea din Hamburg a făcut cursuri despre Geometrie integrală (Nov. Lemierre. D.

44% 9. de Litere. .78% Germani 188 în procente 5. de Medicină . . . . de Medicină de Litere . 19 fete (121 doctori în Drept şi 184 doctori în Şt. dintre care 114 băeţi 14 fete 3 la Fac. . 693 în procente 18. .65% VII. Total: 1714 820 277 210 "3021 113 136 293 128 670 1827 956 570 338 369Î 49.00% După originea etnică repartiţia studenţilor ia aspectul următor: Români 2388 în procente 64. de Ştiinţe .70% Maghiari .90% 15. . 80 la Fac. . dintre care 3 băeţi — fete 6 la Fac. . . .X băeţi fete total In procente- La La La La Fac. de Stat). . . . . de Drept. 58 la Fac. de Drept.77% Evrei 361 în procente 9. de Ştiinţe. de Drept .51% 25. dupăcum urmează: şi Cluj / Central University Library Cluj Licenţiaţi: 359 la Fac. . TITLURI ŞI DIPLOME: In cursul acestui an şcolar Universitatea a acordat 497 titluri de licenţăBCU442 titluri de doctori. Fac. 128 la Fac. de Litere şi Fii.15% 100. Fac. Fac. Dintre aceştia: 322 români 101 maghiari 30 germani 42 evrei 1 francez 1 cehoslovac dintre cari 328 băeţi 31 fete dintre cari 28 băeţi 52 fete dintre cari 26 băeţi 32 fete > Doctori: 305 la Fac. — dintre care 286 băeţi. dintre care 5 băeţi 1 fete . . 61 în procente 1.10% Alte naţionalităţi . de Ştiinţe .

Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pentru cărţi. .46% Evrei 141 în procente 15. am luat măsuri de recrutarea pe cale de con­ curs a 12 studenţi practicanţi. 2.XI Dintre aceştia sunt: 254 români 63 maghiari 99 evrei 21 germani 3 ucranieni 1 bulgar 1 cehoslovac In total în cursul anului şcolar 193536 Universitatea a acordat titlu de doctor sau licenţiat la un număr de 939 de candidaţi (790 băeţi 143 fete). 4.005 s'a aco­ perit din taxele de bibliotecă ale Facultăţilor. 7 în procente 0.74% Total:~939~în procente 100700%~ BCU Cluj / Central University Library Cluj IX. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ Această bogată Instituţie căreia i s'au făcut în ultimii ani multe şi importante îmbunătăţiri. s'a luat măsuri de confecţionarea unui catalog topo­ grafic. In acest scop s'au făcut următoarele lucrări: 1. 3. Pentru ducerea la bun sfârşit a muncii grele şi de lungă durată.76% Alte naţionalităţi . dintre cei lipsiţi de mijloace . ne-a preocupat chestiunea modernizării utilajului tehnic. . După ridicarea şi mobilarea unui nou etaj care soluţionează astfel defenitiv chestiunea sălilor.34% Maghiari 164 îni procente 17. Dintre aceştia: Români 576 în procente 61.10% Germani 51 în procente 5. Valoarea acestor lucrări în sumă de lei 163. a fost şi anul acesta obiec­ tul unei griji speciale din partea noastră. Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. Procurarea a 21 aparate noui de stins incendiu. Spre a înlătura un neajuns de mult simţit la Biblioteca noastră. Instalarea unui telefon intern cu 11 posturi.

Dis­ pensarul antituberculos a examinat 652 studenţi. La catalogul alfabetic s'a catalogat 8384 opere în 11. în care intră şi suma de 14. OFICIUL UNIVERSITAR Această nouă creaţie destinată a soluţiona multe din pro­ blemele vieţii studenţeşti.957 studenţi.046 fişe. Regulamentul Oficiului a fost aprobat de Senat. Biblioteca populară a fost cercetată dej 31. pentru care s'au făcut 31. Ca activitate desvoltată în cadrul acestui Oficiu rezu­ măm următoarele: Serviciul de informaţii şi documentare. iar 7865 alte categorii. In acest an au fost în­ trebaţi şi ospitalizaţi gratuit în Clinici un număr de 226 stu­ denţi dela toate facultăţile.909 bucăţi. care funcţiona la Rectorat din anul 1928. cu o bibliotecă de specialitate. a fost anul acesta instalată în lo­ calul din clădirea centrală a Universităţiţi. iar cel dermatoveneric 1274 studenţi cu un număr de 15.558 fişe.XII cu examene în regulă. N-rul cetitorilor în acest an a fost de 67. asigurându-i-se toate mijloacele pentru buna lui funcţionare.265 volume.652 consultaţii. pentru care s'a achitat din fondul aparţinător. La Sanatorul Colibiţa unde Universitatea noastră a ame­ najat un pavilion s'au trimis 32 studenţi pentru care s'au . suma de 313. S'au consultat în total 79557 opere în 91440 volume.222 volume. Colecţiile Bibliotecii au crescut anul acesta 18. cu scriere frumoasă şi cunoştinţe de limbi străini. apărute între anii 1920—1935. In acest fel sperăm ca lucrarea să se termine în anul 1940. iar numărul cărţilor a sporit cu 1091 volume. 13. La catalogul pe materii s'au clasat şi împărţit în acest an. iar personalul încadrat prin buget conform acestui regulament.822 dintre care 59. Asistenţa medicală a studenţilor. Tot în acest an s'a organizat o expoziţie consacrată publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiin­ ţific ajutător al Universităţii. ea numărând as­ tăzi 10.493 lei acordată ca ajutor individual unor studenţi. BCU Cluj / Central University Library Cluj X.183 lei.196 cititori.

care a funcţionat numai cu lo­ cuinţe. 13 maghiari şi 7 bulgari. Tot în acest an s'a votat şi publicat statutul educaţiei fi­ zice a cărei activitate este din ce în ce mai rodnică. etc). BCU Cluj / Central University Library Cluj Cele trei căminuri. O altă categorie de studenţi a fost trimisă la mjare. s'au dovedit şi anul acesta. ea a funcţionat şi anul acesta în localul Cercului Militar. pentru iniţierea cărora s'a creiat şi un post de maestru de educaţie fizică (încadrat mai târziu cu titlul de „director". ca şi până acum. Anul aces­ ta s'au distribuit ajutoare individuale în sumă de lei 169. 14 saşi (şi şvabi). fii de plugari (35 din 62).XIII* plătit 59. recrutaţi dintre studenţii săraci. Până la instalarea ei în noul local din Colegiul Academic. Astfel în Căminul Avram Iancu au fost adăpostiţi anul acesta un număr de 218 studenţi. şi gradul de şef de lucrări"). plus o subvenţie de 15. In Căminul studentelor au fost adăpostite 131-studentele dela toate facultăţile. Asistenţa psihologică în cadrul căreia s'a publicat un volum de „îndrumări Universitare". au fost adăpostiţi în medie 110 studenţi. suma de 20. XI. dintre care 31 bursiere. dintre care 184 români.344. din acelaş fond. având la dispoziţie admirabilul parc sportiv unde se pot face toate genurile educaţiei fizice. CĂMINURILE ŞI CANTINA. Dintre aceştia 62 au fost bursieri. casină. care a funcţionat la Rectorat şi a cons­ tat în verificarea cererilor şi distribuţia de ajutor.400 din fondul de asistenţă socială.000 lei. Cantina studenţească a servit masa unui număr de stu­ denţi care a variat între 250 şi 300 lunar. pentru care s'a achitat. a fi de un real folos pentru studenţi. Rabeş. iar resul sol­ vente. . Asistenţa socială. bine înzestrate şi puse sub controlul unei comisii. bae.921 lei. ei găsesc în aceste cămine nu numai o îngrijire părintească ci un confort bogat (biblio­ tecă. dar merituoşi. dej preoţi. învăţători şi funcţionari. In căminul V.

în noua lui organizarea. XIII. secţia mecanicilor speciali ai institutelor. B) Lucrări ştiinţifice. 3. condus. secţia de legătorie. Din cel dintâi s'a publicat anul acesta Cursul de fizică medicală al D-lui Conferenţiar Bărbulescu. rezultând astfel foarte mari economii.XIV XII. C) Perio­ dice. Rostul şi utilitatea acestei instituţii s'a afirmat de de­ plin de pe acum: o mare partel din lucrările care până acum se executau de diferite anteprize. au fost excutate în regie de personalul tehnic al acestui atelier. având ca di­ rector un profesor universitar. 2. 4. ATELIERUL CENTRAL. * '*' * Aceasta sunt. dintr'un Consiliu care încorporează câte doi delegaţi dela fiecare fa­ cultate. Rezumate în ordinea capitolelor ce formează acest anuar. numărul manua­ lelor publicate din acest post fiind până acum de 14. Din cel de al doilea s'au publicat următoarele două lucrări: Principii fundamentale de filosofic juridică de prof. cartonaje şi înpânzire. Din fondul C) s'au distribuit periodicelor universitare subvenţii în sumă de 182. datele mai de seamă care formează activitatea Universităţii noastre în acest an şcolar. această instituţie e condusă de o comisie com­ pusă din câte un delegat dela fiecare facultate. aceste date nu servesc decât ca o înfăţişare de ansamblu a unei bogate activităţi ale cărei amănunte se pot vedea în cele •ce urmează. secţia de reparaţie şi întreţinere a edificelor şi a instalaţiilor interioare. subt preşedinţia D-lui Prorector. O nouă instituţie care a luat fiinţă anul acesta este Ate­ lierul Central. Eugeniu Speranţia şi Flora Pliocenică dela Borsec de Docent Emil Pop. Prevăzută/ Central University Library învăţământului de art. dispune de trei fon­ duri: A ) Manuale didactice. RECTOR FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ . 81 din legea Cluj BCU Cluj universitar. sumar expuse. secţia aparatelor şi instrumente­ lor de preciziune. Ea are deocamdată următoa­ rele secţii: 1.950 lei. OFICIUL DE EDITURĂ Acest Oficiu.

Doctorat Licenţă Ol O S Felul Drept t i t l u Ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 232 <o o» Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. p tO to Filosofie Filologie clas. n n n n n n n n n n n n n n n — Fizică mat. Geogr. St. Filologie mod. naturale i i i i i i i i i i i i i i i ^ Ol Fizico-chimice BCU Cluj / Central University Library Cluj io to IO O) IO *»• co to Total Români Drept Ştiinţe de Stat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Facultatea de Drept Facultatea de M e d . Şt. Filologie mod. Şt. Ist. Istorie Chimie Matematici o co Ol Oi Facultatea de Litere m m m m m m m m m m m m m m m â â â â â â â â â â â â â â â Facultatea de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe — <o Geogr. nat. p _ o» o to 4 Total Maghiari Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept U J <o 0 0 . naturale Fizico-Chim. Istorie Facultatea đe Litere _ to to Matematici Facultatea de Ştiinţe Geogr. 0 0 I O oo to to R R R R R R R R R R R R R R R Filosofie o o o o o o o o o o o o o o o Filologie clas. Istorie Geogr. Şt. nat. M a t . to Geogr.

Ist.Facultatea de M e d . to IO OJ С Л С Л to Filosofie w »0B Facultatea de Litere Facultatea de Ştiinţe -fc. 4 9» 1 Slovaci Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept O 4 Total Slovaci Filologia mod. Fitotegie « i e d . to -a з N. w p < "i o SL era »- Filologie clas. Total Francezi Ştiinţe de Stat Facultatea de drept |Ucrainieni Total Ucrainieni TOTAL GENERAL to . — 2. Istorie Facultatea Ho L i t e r e - itf ec <o to BCU Cluj / Central University Library Cluj Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept te Total Evrei B a Total Bulgari Drept 1 . Istorie Şt. B »9 B c I—- _ a» «o co o» os o Total Germani Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. w Filologie mod. Facultatea de Litere w *. naturale Geogr.

de Ştiinţe Fac. de Drept TOTFSL 277 293 2 0 6 118 101 BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 4 13 10 33 388 19 210 128 114 80 67 40 17 221 22 25 20 21 10 820 136 421 157 90 48 29 202 483 489 56 53 69 29 10 25 14 1714 113 696 588 224 137 42 29 111 1 3 5 5 121 63 143 53 10 13 40 4 302! 670:1437 943 4 8 2 2 9 3 118 55 363 2 4 4 7 3 7 3 167 254 166 50 1 24 31 3 94 12 13 18 I I ») După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii ermani 1 3 olciova Numirea Facultăţii . de Litere Fac. DUPĂ SEX După religie România 1-1 D u p ă 6 O ţ a r a a igoslavi olonia de n a ş t e r e a O O Oi •E O O u «-a S£ lo 68 ustria Itenia a c a 38 a a ea Cehoslov a a 3 I « O <a 47 23 23 0 0 A tc O S= a I_ IL. de Med.înscrieri Numărul ÎNSCR. CC C O 3 O O Fac. Fac.

B. llalieni '5 Greci Ucraina ilveţia Ruşi Evrei a 'S a C e XI 1) E a "tr> J3 Cî 3 "> 'tn O Bulgari Francezi 'E tu IC 6 K 1 B. B.|F — — — 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj 4 3 30 B. i|F. B. B. Germani Români o 0 r igioea e Englezi t 1 i că 1 Ucrainieni Belgieni Cehosl. B. pe anul şcolar 1935—36 D U p î -Maghiari. B.IF B.jF.|F.I B 1 275 Ф «c 159 173 33 19 79 Ş5 1 1 — — 1 1 6 - 103 99 16 4 75 3— io 3 13 4 — 210 — — 5 — — 460 97 42 6 104 3 187 15 15 3 1 1 2 — — — 1— 1 1 3 — 2 1 1 — 2 — 807 — — 10 1229 68 67 13 1 8 21 1 — i 95 14 4 — 4 1 1 — 3 — 2 1— - — 1 1 1 1 — 1— 1 - 1711 lj ij 1 2?j 1 1951 437 158 3 0 5 7 6 lf77 7 63 20 3 7J298 1 4 3 2 3003 . B. B• i F.F. B. i F. B .lF.IF B. B. ! F.JF.S t a t i s t i c a i) lor la Universitatea din Clnj.jF.i! E c S K F. Maced. B.JF.IF.

F . B . Italieni "o Declaraţi în cursul anului Licenţiaţij Doctori B. B .— 1 — 1 210 123 338 26 32 5 807 131 — 1 — ——— ii 1 — 2 1 1 —— -1 956 — —1 1 4 14 711 113 1827 328 31 2 8 6 19 3003 664 2 1 1 12 1 2 1 1 1 1 3691 382 115 4 0 8 34 . B . F . i F. B . F . B . B. | F . | F . 3 F. F . F. 292 - 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj —— — 570 28 — 1 — — ——— — — . 52 Poloni 'П to «j a K в 275 1 B . 1 Jugoslavi o B .calul înecriterilor D u p Maghiari Români Englezi ă Belgieni c e t ă ţ e n i e Bulgari Cehosl. !F F. B . j F . B .

J3 •c " 5 ea IU B 326 o CC a o B. dupđ sex Dnpă religie D u p ă România ţ a r a de n a ş t e r e D u p ă c «o E o ce B. H. I. . I F. 1 - m OH DIU Î s а 4 la jj t- u s (Q O o 6 8 3 354 B . | F . o a O) o o E o tormaj Numirea Facultăţii u T V ev w c a a w p o E F. B . j F. Fac. 3 4 6 24 4 82 19 1599 117 1719 >) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii . 43 E I F. III.IF. 511 46 1 5 3 177 85 55 30 50 427 13 18 48 17 11 2 - 301 29 28 138 44 511 46 — 557 1602 117 639 567 2 1 2 132 42 2 6 101 1 2 8 1 56 5 5 134 63 26 24 12 15 34 10 1124 72 42 . 328 26 163 1 2 9 29 14 1 14 248 19 14 24 20 BCU Cluj / Central University Library Cluj 269 242 SOS 16 1 3 4 121 33 14 11 223 13 28 18 II 48 305 16 321 458 29 189 140 85 49 11 26 383 11 18 34 312 16 117 21 457 29 487 IV. j F 16 B. B .S t a t i s t i c a i) înscrierilor l a Facultatea de Drept a Universităţii d i n Cluj. o r i g i n e ћ c o o O e t n i c ă Dnpft cetăţenie m iova litari ort. : F . 26 o " 5 B.jF.de Drept Пп. B. p e a n u l şcolir 1935—36 Mumărul înscr.

—— . V. pe anul şcolar 1935-36 tiumănil inscr. dupđ sex După religie România 1 gregorian rom. B . 141 21 21 2 31 1 1 16 10 î 5 2 3 15 1 — — — — = _ 3 H 154 —— 15 — 2 — -— 1 129 12 12 164 37 101 28 23 8 7 33 — — 81 40 22 15 12 8 BCU Cluj / Central University1 Library Cluj 4 l î - — - 10 1 -- 101 28 9 21 3 146 24 88 26 12 7 7 1 29 89 30 13 11 10 6 5 1 — 4 i 1 1 -— 1 — 30 26 3 -— — —— 164 37 -— — — 201 96 17 6 17 4 — — — 3 —— —— — -— — 146 24 1 170 110 31 58 18 7 8 1 3 46 — —— 60 21 8 15 15 5 6 1 1 1 5 — — 15 — i — — — . IV. ÎL.1 58 18 2 1 13 3 -— 1 — 38 — 29 8 110 31 141 107 20 43 23 10 8 4 3 36 74 9 8 8 7 6 4 i 1 — 2 1 3 2 127 30 l 65 33 12 11 6 2 28 — 1 1 83 24 9 19 8 4 — з|Ј — 1 - 55 10 3 — 18 2 — - 7 . Ivini xe «T 23 ti U_ 13 o o O uT o> 71 uT <u« u U L 6 c > Oi c a — 1 u. .o '53 'S> ij ca a а 1 O! B.2 i 1 l | 4 5 4 101 6 = 1 — — 17 2 . B. 'C O ulgaria :hoslov merica ormaţi ngaria jldova aštria aeliţi tenia veţia itari ort. F 3 29 I. F. 14 jgi UI 2 1 "3 £3 B. 6 14 UI UI V. II. 1 D tc 1 3 a ca C O iu ! F . Ol Ruşi Ц o S B.— —— 127 30 — 795 15S 426 149 85 48 27 10 2 0 3 446 157 66 84 62 32 H 4 6 1 25 6 12 5 40 5 106 - 15 3 16 2 7 1 — 2 — - 1 783 1 5 4 12 >) D u p i datele facultăţii. itenia şi brogea D u p ă ţ a r o a goslavi а đ e n « 8 t e r e Români irmania D u p ă c o 9 Г i 8' i ne •c Bulgc Л e t n i c ă Onpă cetăţenie 'S u E C '5 Cehi E o a B F. VI.Statistica») înscrierilor la Faenltatea de Medicină a Universităţii din Cluj. III. cat. alnl în o Evrei A n i i 3 'N a o ierilor u o 127 157 950 .— — — —— — 1 107 20 —— 3 — 1 1 . F. B . 69 ! F . F . B. 3 F. F . F . B . o a C*3 59 -u< a c a O V) P 33 O 6 CQ o 23 > o u a ca recia A Polonia UI 3 . B . B .

II. doctorat Total 9 Ш 6 60 80 87 41 43 31 20 12 3 13 207 139 1 9 1 12 — 2 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj 1 6 1 1 1 0 97 1 5 1 5 3 7 1 0 4 0 4 3 1 1 — 1 — 1 4 — — 32 31 1 — 1 2 4 1 2 — 3 — — 7 87 50 3 28 21 13 2 6 1 1 4 3 7 7 i 71 9 1 6 7 7 9 5 — 5 1 1 2 J 21 1 1 7 2 2 3 2 -- Grecia Si s» §« > 0 Polonia izraeliţi Oltenia « — 1 — 6 3 — — — 3 — — . reformaţi Muntenia şi Dobrogea D n P ă ţ a r a 0 d e Ungaria n а ş t er Qermania j Cehoslovi A n i i Băeţi Pete Jugoslavi Moldova n cvang.— — — 1 1 1 — - — 1 28 1 23 5 5 4 - HI i 21 5 1 3 4 — 4 1 — 4 7J 270 302 21o|l21 98 68 34 8 33 5 2I 394 36 25 37 25 3 7 ' ) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii 7 1 18 1 | 2 . după sex I O a CJ După religie România rom. IV. unitari Banat Total S 1 0 5 «o a 23 0 u 3 23 •c -»-» tn a K '5> 3 S£ O) 1 I. cat. III.Staţia î n s c r i e r i l o r l a F a c u l t a t e a de L i t e r e a Unii 1 fiumâral înscr.

B . B . F. pe anul şcolar 1935—36 e 1 Români Dup German i ă Maghiari o r i ş i n e » Jugoslavi Francezi e t n i c ă 1 Englezi Bulgari 'c Total După cetăţenie Maghiari Jugoslavi Belgieni Englezi aiul înscri erllorj merica Ruşi Evrei K c 2 _a 'io Total dia a B E 0 F.—— — I 27 — — HI 18 — 28 6 1 — •64 — — 1— 2 -— 1 92 4 1— 28 1 1 28 lt 39 5 1 152I 1 5 2 7J 179 26 81 — 5 1 - 270 302 269 299 1.. 0 207 .1— - . 61 ! F 67 B. t î c a i) ereităţii din Cluj. B . 8 22 1 F. B. F. F .. 1 F.1 572 . B. B .. B !F. B . F. If. B F. B . B . F.12 0 7 140 9 3 1 0 21 4 —BCU Cluj — — — University Library Cluj5 9 — / Central 1 31 0 1 — 9 6 I U 11 1 1 79 2— — 1 1 32 44 7 23 20 —— 1 —— 1 —— i — — 2 8- - 60 80 60 1 140 — 159 33 50 12 26 19 1— — 2 5 —— 72 87 72 85 159 . ! F. F . B. _c 1 B.— — — 8 8 2 1 10 2 4 3 14 13 14 13 — ..

10 i F. • F. - II 6 — 203 135 338 talul în 43 92 96 88 formaţi Polon « z OD lerilorl u . ' 2 l В 15 F. B J F . pe anul şcolar 1935—36 Mumărul înscr. B. III. i F. B. ort. După religie După ţara de naştere Români a D u p ă j Roma '5 Bulgaria merica o r 1 П s o i n e а e t Evrei n 1 Că • După cetăţenie • u Cehoslovi o Qermi Transilvan. B. 15 4 5 — 7 1 1 12 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2 6 3 3 — 4 — — — — 1 — 1 4 — — 4 — 5 i — — —— 1 30 13 15 6 8 2 — 2 5 27 5 2 2 1 2 3 15 6 2 9 —— 1 — — 2 —— 30 13 II. B. după sex Anii . !F. 4 19 Preparator I. 53 35 30 20 17 15 2 1 з| 61 5 6 6 4 4 — 6 30 23 3 3 19 7 — 1 2 — —— — î 2 1 53 35 Total 203 135 115 78 67 42 13 6 17 215 22 26 26 19 11 3 a| l 100 98 14 6 76 22 i! ' ) După datele facultăţii. ! F. şi pdrţileei raeliţi î itari Băeţi Pete s 4 u a o Itenia "a "o oldova u 7 O) o i-i E c V 52 a c a a S u > 1 3 N |S î O 1 % < o a e D (K 5> 3 a 3 o E a c 1 B. B. 46 46 39 23 14 8 2 4 55 7 7 7 5 2 — - 26 38 1 1 16 5 — 2 59 37 26 23 23 12 6 2 4 60 7 6 10 3 — 1 1 19 29 7 1 28 5 — — — I 3 1 -——— 1 1 1 46 46 59 37 IV. F.S t a t i s t i c a ») înscrierilor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj.

000 62.000 ao.00C 1.000 Cheltueli de autopsii Diurne Comisia Clinic. Sanator Onorar medical Cl.302 28.930 180.839.OO0 Rufărie 3.0O0 Medicamente 19.000 30.799 1.000 36.000 390.620 15.000 150.987 396. Psichiatr.338 24.930 180. gurilor canal 80. Muncii — Eventual din Bugetul Direcţiunei fondurilor speciale sa­ 1.000.200 200.080.110 blioteca Universităţii Contravaloarea curentului electric furnizat Institutului 100.930 42. 25.559 15.02( 592.641.250 57.048 42.961 5.834 46.807.392 17.000 îngrijirea parcurilor 130.484.853 932.38в.310 852Ж 23.110 Transportul bolnavilor şi de­ 50.280 24.400 89.520 280.930 25839000 2fl.000 200.911 193.000 38.000 „ bucătării — 147.000.666 5.405 164.400 89.600 1 73.019.013 238.000 38.31C 2.799 1.987 396.600 73. Cen­ trala.000 30.559 15.020 790.000 Ingrij.419. Diurne Prosectorului Investiţii întreţinerea localurilor Taxa reglementară Taxa unică Indemnizarea celor 50 ex­ terni şi zileri Confecţionarea fiolajului Far­ macia Contribuţie la diurna Inginer Ivaşcu Neprevăzute şi fondul de rul­ ment în care intră soldul din 31.523.000 30.847 645.949 79.798 145.200 735.312.000 Cheltueli de birou BCU Cluj / Central University Library Cluj taxa de арз 1.901 — 8.725 747.000 la bolnavi Preţul de cost al medicamen­ telor eliberate de Farmacia Clinicilor personalului di­ dactic şi administrativ Uni­ 15.000 2.048 42.748 8.500.000 Repararea geamurilor 37.006.000 de iChimie Vânzarea resturilor de mân­ care 1 Alimentaţia pt.839 6. Sala de Operaţie F ond special pt.000 19.30U.000 — navii Municipiului Cluj Taxa reglementară ce se în­ 400. Ad-tiv „ Surorilor „ Servitorilor Taxa pt.265.847 645.154.917 154.860 Vopsirea spălătoriei 645. Fiziologie şi Bi­ 504.000 600. Dietetică încălzit 6.020 592.949 79.U0U 12.050.000 62.472 1. Psich.419.000 645.220 4.500 790.641.496 31. pentru ospitalizarei Taxe de ospitalizare pt. I I I .100 „ spălătoriei 400.ooo 31.000 „ Becuri electr.385 235.000 Taxe comunale şi 100.220 4. 150.79S 1.917 154.500 790.000 180. încălzi­ tul Institutului de Anatomie. sala de operaţie Fond special pt.0O0. Ad-tiv „ surorilor â „ servitorilor | Taxa pt. Fonduri­ lor speciale sanitare şi de o1.280 24.000 maciei 27.748 8. 567. materiale şi personalului Cheltueli prevăzute conform proiecta lui de bu get aprob Achitat In total Rest de achitat Angajat In total Subvenţie dela Ministerul Ins­ trucţiunii redus cu 10$ blo­ 15.520 casează dela bolnavi ' Taxa unică ce se încasează de 286. 1936.312.655 27.946 nici.000 500. Sanator Onorar medical Cl.000 „ clădirilor 12.500 790.25C 57.000 36.000 .799 1.930 42.548 349.520 — „ scărilor — „ pivniţelor 286.798 145.003 Repararea acoperişului 2.444 100.013 238.655 27.725 747.946 Repararea şi vopsirea Far­ 50.472 1. Radiologie.008.21i Alim.959 28.280.834 51. bol­ 300.608 34. IV.Despre Veniturile şl Cheltueli le pentrn exerciţiul 1935/1936 (dela 1.747 8.420 675.001 20. 200. 1935 pâDă la 31. Sanator şi Neurologică 7. Bucătar. 1936) Venituri Proiectul de buget S'a tncaiat Rest de încasat Intrate In total Cheltueli.260 87.000 62.853 931961 5.620 28.725 747.901 — 8.019.5O0.154.484.495 586.843 3.600 73. III.000 668.405 164.000 „ Gaz aerian — 80.188 73.843 3.286.000 Luminat: Curent elect.154.520 286.594 87.000 150.200 10.000 400.000 Vechicole şi Furaje 600.280 24.500.000 Instrumente medicale 40.000 12.876 In sumă: Diferite încasări: Taxa de îngrijire către Stat Salariile meseriaşilor „ personal.302 28.000 62. In sumă: Diferite cheltueli: Taxa de îngrijire către Stat Salariile Meseriaşilor „ Person.28C 24.000 Repararea mobilierului 90.748 8.000 nitare şi de ocrotire — Din taxele ce încasează Ad-tia dela bolnavii internaţi în Cli­ 6.798 28.392 17.59E cate Din Bugetul Direct.444 versitar Contravaloarea combustibi­ lului întrebuinţat pt.600 .000 crotire al Minist.760 6.000 26.050.456 4.807. 278. întreţinerea uzinelor 100.001 20.903.000 357.000 plasări 20.725 747.210 324.280 Construirea unui gard — 10.911 193.020 592. Buc.00C 89.608 34.200 735.154.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful