UNIVERSITATEA „REGELE FERDINAND I" CLUJ RECTORATUL

ANUARUL
1935-36
BCU Cluj / Central University Library Cluj

SUIVI D'UN RESUMČ EN FRANQAIS

CLUJ (ROMÂNIA)
U f 0 9 B U U „ A B D B A L U L "

19

3 7

ANUARUL
UNIVERSITĂŢII REGELE FERDINAND I CLUJ
PE ANUL ŞCOLAR 1935/36
BCU Cluj / Central University Library Cluj
4

CLUJ
INSTITUTUL DE A R T E GEAFICE » A R D E A L U L « , STR. M E M O R A N D U L U I N O . 22.

19 3 7

UNIVERSITATEA DIN CLUJ

PATRON:

REGELE FERDINAND I A L ROMÂNIEI.

SENATUL UNIVERSITAR I N A N U L 193&—i936.

Preşedinte: Prof. FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ,

Rector

Prof. NICOLAE DRĂGANU Decan Litere (Prorector) R. BOILĂ „ Drept pâllâ" la З Ш - Ш 5 E. HAŢIEGANU „ Drept deia 1-И936 D. MICHAIL „ Medicină V. STANCIU „ Ştiinţe până la 31-X-1935 AL. BORZA „ Ştiinţe deia Н И 3 3 5 L. IACOB / Central University Library Cluj Delegat Drept BCU Cluj I. HAŢIEGANU „ Medicină S. PUŞCARIU „ Literć , I. POPESCU-VOITEŞTI „ Ştiinţe
Secretar, CONST. JURCAN Secret. G-l al Univ.

LISTA FOŞTILOR

RECTORI

1. 2. 3. 4.
5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

în anul universitar 1919/1920 „ „ „ 1920/1921 DIMITRIE IQĂLUGĂREANU „ „ „ 1921/1922 IACOB IACOBOVICI „ „ „ 1922/1923 NICOLAE BANESCU „ „ „ 1923/1924 IGAMIL N E G R E A „ „ „ 1924/1925 GHEORGHE SPAQU „ „ „ 1925/1926 IOAN MINEA „ „ „ 1926/1927 (f)GH. BOGDAN-DUICĂ „ „ „ 1927/1928 EMIL HAŢIEGANU „ „ „ 1928/1929 E M I L G. R A C O V I Ţ Ă „ „ „ 1929/1930 IULIU HAŢIEGANU „ „ „ 1930/1931 NICOLAE DRĂGANU „ „ „ 1931/1932
SEXTIL PUŞCARIU (f)VASILE DIMITRIU

DOCTORf HONORrS CAUSA :

M. S. REGINA MĂRIA A ROMÂNIEI. MATTEO BARTOLI, profesor la Universitatea din: T6^ rino (Italia). OCTAVIAN GOGA, literat. GHEORGHE MARINESCU, profesor la Facultatea de Me~ dicină din Bucureşti. EMMANUEL DE MARTONNE, profesor la Sorbona (Paris). PAUL MONTEL, profesor la Sorhona (Paris). H. ROGER, decanul onorar al Facultăţii de Medicină dinParis. AUGUSTE-FfiLIX-CHARLES DE BEAUPOIL, COMTE BCU Cluj / Central University Library Cluj DE SAINT-AULAIRE, fost Ambasador al Franţei. HENRY WICKHAM STEED, profesor la Universitatea din Londra, Director al revistei „The Review of Review". ROBERT WILLIAM SETON WATSON, profesor la King's College (Londra). METODIE ZAVORAL, Abate al Mânăstirei Strachow (Cehoslovacia). PROFESORI DE ONOARE JULES GUIART, dela Facultatea de Medicină din Lyon. NICOLAE IORGA, de la Facultatea de Litere din Bucareşti. RENĆ JEANNEL, dela Muzeul de Istorie Naturală din. Paris. DUMITRU POMPEI, dela Facultatea de Ştiinţe din Bu­ cureşti.

Fundaţiile universitare ђ
1. FONDUL „VASILE PÂRVAN" al facultăţii de Utere ((administrat de Dl Decan al facultăţii), constând din rentă în valoare de 21.750 lei, din 5328 lei în numerar depus la Ca­ sieria Universităţii şi din 6500 lei în efecte rezultate din sem­ narea bonurilor de impozite la tranşa B a împrumutului de înzestrare, după care sau încasat dobânzi în sumă de 543 lei. Total lei 34.121 faţă de 33.684 lei din anul trecut. Din acest fond s'a dat un premiu de 2172 lei Dlui Mircea Marius Moga pentru lucrarea „Problema monumentului tri­ umfal dela Adam Clisi, expunerea teoriilor". 2. INSTITUTUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ. A ) Fundaţia „Regele Ferdinanđ 1" 1 No. cor.j
Situaţia
1

INTRATE

E Ş I TE
Numerar

EXPLICAŢII BCU Cluj / Central University LibraryEfecte Cluj Efecte Numerar 59.006 10000 10.000

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 400 0!J0 2 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. 1 Nov. 1935 3 Idem, scad. 1 Apr. i93b' 4 Sold la 30 Sept 1936 1 Totalari J 400.000J
Situafia

400.000 79.006 79.0 јб | 400.000| 79.006

B) Fundaţia „Patriarhal Miron Cristea" No. cor. INTRATE EXPLICAŢII
Efecte Numerar

1

EŞ1TE
Efecte Numerar

1

1 Sold la 1 Octomvrie 1935 220.000 36.589 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. 1 Nov. 1935 5.018 3 Idem, scad. 1 Mai 1936 5.019 4 Sold la 30 Sept. 1936 46.626 220.660 Totaluri 220.000 46.626 220.000| 46.626
rioare ') Istoricul fundaţiilor de până acum a fost publicat în anuarele ante­ (1929-1932).

6 3. DONAŢIA „GH. SION".
SPORUL „COLECŢIEI GH. SION"

(14 X. 1935-30 IX. 1936).
+2 i* O • o

Data intrării

O B I E C T U L

De unde

"3 Obs. -»-»* s-< a No. înv. > CU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
n

G. Sion, M. Cancicov şi Fabius, Fotografii DI.G.Sfcn Donat din Paris Scurei, revizor şcolar Bacău. Fotografie . 2 » » yj Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ 3 l» fie Constanţa fi 1) 4 Episcopul Gherontie, Constanţa. Fotogra­ fie Constanţa . . . • » n 6 2 X. 1 3 Demir ApostoJescu, Gh. Sion, Mircea Can­ 1 95 cicov Fotografii . » M. Burada f. efor la St. Spiridcn, medic 6 » 1 1 X. 1 3 4 95
УУ

n
n

7 20 XI. 13 95 fi 8 » 9 2 X1. 13 Scarlat Alex. Cluj / Central University Library Cluj 5 95 BCU Calimach scos din broşura 10 11
M

excitai

Membrii Comisiunii cari au încheiat pacea dela Buftea 1918 Cloşca în Alba-IuJia, capul şi îndemnă-

Donat

n
n

12 » 13 14 » 46 3 1 . 9 6 11 3 1 16 « 17 18 19 20 21 *
»

n n

*
n
n

»

Constanţa, vedere generală a Cazinoului Bucureştii vechi (Boabe de grâu a. 1 1 1. L'lllustration. Coperta revistei No. 4560 [ din 26 Tulie 1930, reprezentând pe Regele Carol 11. şi M. S. Elena . . . Un articol despre The'odore Valerio, din „Universul Literar", No. 28. Anul XLII, 1926, Iulie Horea (Nicolae Ursu) după tabloul origiRuinele cetăţii Suceava, după e stam-

n

26 27 28 29 1 2 3 4 5

n

M

»

»

n
!}

n n n n

If

*
n n

22
23

Universul Literar a. XLVI. No. 13. din 23. 1 1 1930 închinat prof. Dr. Brândza 5. Beyzadea Ghiea, frate eu Măria Plagino, fotografie veche. . . . . . . . . . . Ocuparea Quadrilaterului, fotografii . . .

6
7 8 9

»

n

7 Data o o intrării z 24 25 26 27 28 29 I V . 30 5 V. 31 32 33 34 35 ЗГ. 37 38 39 De unde

O B I E C T U L

fi

Victor Place Ston Donaţie Costache Negri Fundaţia culturală „Principele Carol", fotografie Regina Muntenegrului Părintele Stiubei, prof. de religie Liceul Naţional A bătut ceasul (manifest) 2 Medalii — aniversarea realipirii Dobro- Dr. I. Muşlaa gei Dr. Lung din Focşani, fotografie Bogdan Petriceico-Haşdeu Catedrala Ort. Rom. Cluj, medalie . . . Dr. Angelescu, Ministru Instr-, fotografie Cazeta Ilustrată An. V. No. 5—6 din 1936 ref. la Troiţa 1. Baba Novac Gavril Muzicescu, fotografie E. Caudella, dir. Conservatorului Iaşi fo­ tografie BCU Cluj / Central University Library Cluj Dimitrie Dinicu, fotografie , Romănischer Bauer — Poplaka — Hermannstadt, stampă 4. FONDUL EXTRABUGETAR ALE GRADINEI BOTANICE.

încasări:

Soldul anului 1934—35 Lei — — Subvenţii Lei 23.000 încasări din bilete de intrare . . . . Lei 127.140 Vânzări de plante, fructe, etc. . . . Lei 24.144 Abonamente şi ajutoare la Buletinul Grădinii şi Muzeului Botanic . . . . Lei 23.433 Total încasări: Lei 197.717

Cheltueli: Diferite amenajări şi întreţinerea Gră­ dinii botanice etc Lei 151,655 Cheltueli de publicaţii Lei 39J062 Indemnizaţie casierei şi dactilografei Lei 7.000 Total cheltueli: Lei 197.717

8 5. FONDUL „IOAN SCURTU"
Situaţia

EXPLICAŢII o " z 1 Sold la 1 Octomvrie
1935. 2

o

INTRATE Numerar Efecte
50.000.9 497.—

E Ş I TE Efecte N u m e : a (

încasat valoarea cu­ poanelor scadenţa 1 Nov. 1935 1.140.— 3 Vărsat de Decanatul Fac. de Litere în Efecte de Stat renta Consolid. 3%, 1935 în valoare nominală de Lei 16.500.— 4 Sold la 30 Septem­ vrie 1У36 06 7— 66.500.- 1 . 3 . Totaluri Lei 66.500.— 10.637.- 68.500.- 1 . 3 0B 7— BCU Cluj / Central University Library Cluj In cursul acestui an nu s'a acordat nici un premiu de­ oarece dintre lucrările intrate în termen (a se vedea Anuarul 1934 35 pag. 56) nici una n'a întrunit condiţiile necesare. 6. FONDUL „GH. BOGDAN DUICĂ" DE AJUTOR ŞI IMPRIMAT PENTRU STUDENŢI

1

Situaţia
INTRATE E Ş l R K Numerar Numerar Numerar aflat tn din din Împrumuturi cassă î pu u r mrmt i u

No. crt.

EXPLICAŢII Sold la 1 Oct. 1935 Replătiri din împru­ muturi Sold la 30 Septem­ vrie 1936 Totaluri

Numerar aflat tn cassă

1 2 3

i'25.454
9 050

27.100*) 9.050 234 504

234.504

27.100 234.50

18.050 27.1001

*) Suma reprezintă valoarea împrumuturilor acordate studenţi­ lor, la 30 Septemvrie 1935, care intră în componenta fondului şi care a fost omisă la încheierea bilanţului din 30 Septemvrie 1935.

466 9. 27—28.9 7.871 28.699 5.250 5.500 3.250 BCU Cluj / Central University Library Cluj Totaluri 28.871 5 Sold la 30 Sept. . FUNDAŢIA „CĂPITAN CONSTANTIN BOTEZ" Situaţia No. de Lei 0 2.466 9. 1936 4 Vărsat efectele de Stat renta consolidării 1935 3°/ în val. 1 Febr. PÂR VAN" Situafia Nr.466 9.323 2 Ridicat pentru premierea studentului Marius Moga 3 încasat valoarea cupoa­ nelor scad. Lista obiectelor care compun acea­ stă donaţie a fost publicată în Anuarul 1929—30 pag. 193o 28.466 9. FUNDAŢIA „V.750 5. 1936 Totaluri 9. INTRATE E Ş I T E Efecte Numerar EXPLICAŢII Efect! Numerar 1 Sold la 1 Octomvrie 1935 2 Sold la 30 Sept.250 8. DONAŢIA SIMU Situaţia neschimbată. crt. nomin.172 543 6. c: 1« i N T R A T h E Ş 1 T E Efecte Numerar EXPPLICAŢII Efecte Numerar 1 f i Sold la 1 Octomvrie 1935 21.

000 129.797.273 5.927 2 încasat valoarea cupoanenelor scad. pe semestrul I 1936 .450 26. R. . 144. .968 330. Ciollec . .7S7.100 . 1. . taxa de păstrare asupra depozitului. . . 5 Remis D-lui V. 5. 1936 T o t a 1u r i 330. R. 1. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . .100 40. . 4 Idem taxa de păstrare asupra depozitului. N. taxa de manipulare asupra înca­ sării de mai sus . . Cioflec . .797. . lll 1.1P 10.797. R. idem 13 Sold la 30 Sept. FUNDAŢIA „VIRGIL CIOFLEG" Situaţia U O INTRATE EXPLICAŢII Sold la 1 Octomvrie 1935 Efecte Numerar EŞITE Efecte Numerar â i S.187 9 Idem din cupoanele pe anul 1936 10 Remis D-lui V. V.100 5. .419 144. 8 Plătit Institutului de Studii Clasice cota din cupoanele 28. . . .904 126.100 2. N.000 6 încasat valoarea cupoane­ BCU Cluj / Central University Library Cluj lor scad.927 7 Plătit ia B. 1935 3 Plătit la B. N.409 Plătit la B. 1 Nov.450 2.405 500 11.273 12 Idem. . . . 1936 . pe se­ mestrul II 1935 .

In conformitate cu art. 15. 9 desene în creion. C. 18. Iser. 15 desene în peniţă. „Cafenea turcească". „Casă de ţară". Luchian. desen pe carton. tablou în ulei. 11. „Peisaj la Balcic". Maternitate. „Vedere dela marginea Bucureştilor". „Peisaj pe marginea Senei". N. Hrandt. ulei pe carton. Şt. Constantinescu. ulei pe carton. aquarelă pe carton. Marcel Iancu. 14. 9. ulei pe pânză. din fondul A s'au fă­ cut.993 s'a augmentat din veniturile Ceaiul Dansant cu Lei 1.007 Situaţia în prezent Lei 140. „Flori şi o cană". „Uliţă la Balcic". 3. Iosif. 36—38). Padina. 2 desene în creion. ulei pe pânză. S. 2. „Peisaj din Sighişoara".NOUI ACmZIŢlI PINACOTECA T. N. 8. pag. CIOF1EC. „Mahoane la mare". 3. „Ţărancă". 7. Pallady. 4.00& . ulei pe pânză. ulei pe pânză. „Femeia în pădure". Medrea. aquarelă pe carton. N. 17. ulei pe carton. „Spălătoresele". tablou în ulei pe pânză. 16. „Schiţa de gâşte". N. 19. Tonitza. Constantinescu. FUNDAŢIA „PROFESOR IOAN PAUL" Sold la 30 Septembrie 1935 Lei 138. Iser. 11. Grigorescu. din Regulamentul Fundaţiei (pu­ blicat în Anuarul 1929/30. N. carton. R. „Natură moartă". 12. Rodica Maniu. ulei pe carton. Grigorescu. statuetă în bronz. 10. „Ogradă la ţară". 13. în intervalul dela 1 Octombrie 1935—30 Septembrie 1936 următoarele achiziţii: v 1. Padina. ulei pe pânză. 5. Vermont. Padina. ulei Library Cluj BCU Cluj / Central University pe carton. 6. Grigorescu.

nominală 2. S I O N " situaţia p e anul şcolar 1935/36.496 16 Idem. 5. asupra depoz.407 902. c •c EXPLICAŢII I I N T R A T E Efecte Numerar E Ş I T E Efecte Numerar 1 Luat în prim.000 2.815 5 Plătit Dlui Gh. . .200 45. 1 Mai 1936 / . 2. 21 Plătit pentru cumpărarea 1. de efecte ca val.496 15 Plătit Dlui Gh.Sion din cup. dela C a s a de Dep.753 pra depoz.966 7 Plătit Dlui Gh. scad. 13 Restit. lipsă 200 dela efectele eşite la sorţi 14 Se scade depoz. 1 Noemvrie 1935 2. 5&—вЗ. 1935 896.Central University Library Cluj .000 12 Plătit t a x a de conserv. 1936 5.407 • *) A se vedea istoricul ei în Anuarul 1934r-35.462 8 3. . Sion din cup. pag. celor eşite la sorţi 2. Šion din cup.489 9 încasat dob. 1 Noemvrie 1935 12. donaţia conf. valoarea cup.496 17 1« Plătit pentru cumpărarea 1. 1 August 1935 5. Sion din cup. 19 încasat efectele de Stat de 3 000 mai sus în valoare nomin. 2.560 2 încasat valoarea cupoane­ lor scad. idem . 2. 15.815 4 Idem.695 efectelor de Stat . Lei 1. Nr.200 1. . .710 efectelor de Stat . Pr. . 2 496 20 Plătit Dlui Gh. 1 Febr.560 13 10 încasat valoarea cupoane­ lor scad. scad.12 12. D O N A Ţ I A „ G H E O R G H E G H .200 45.00J mai sus în val. Totaluri 902.200 23 Sold la 30 Sept.872 6 încasat valoarea cupoane­ lor scad.135 3 Idem.242 900. . . asu­ 5.-verbal din 13 Nov. 1936 .103 BCU Cluj 1 1 încasat valoarea efectelor eşite la sor^i . . . dela Casa de Dep. 22 încasat efectele de Stat de 3. 14.

Vasile Tălnaciu. Lemnar: (portar la Parcul Fac. Camerist: Vasile Lung. Portar: Iosif Man. Ajutori de secretar: Elisabeta Secui. Ajutor de secretar: Irina Ruja. Secretar: Andrei Secui.PERSONALUL RECTORATULUI. Şef-contabil: Ioan Ruja (licenţiat al Academiei Comerciale). Constan­ tin Hidişan. Custode: Gaspar Kirsch. Filip Cazan (până la 31 I I I . Maestru de educaţie fizică: Onoriu Cheţianu. Impiegat: (detaşată) Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). Casier: Ioan Galoş. Oameni de serviciu: Iosif Piroska. Eutimiu Lazăr. Ernest Geiger. Şefi de birou: Ioan Moldovan. Intendent: Ilie Budreală. . A) Secretariatul: Secretar general: Constantin Jurcan (doctor în drept din Cluj). Gavrilă Căpâlnă (dela 1 IV. 1936). Ilie Sandu (licenţiat al Academiei de Comerţ). Andrei Cipcigan. Fochişti: Ioan Pop (până la 31 I I I . Vătăşescu (licenţiat în litere dela Sorbona). Mecanic: Vasile Flueraş. Măria Cipcigan. Prorector: NICOLAE DRĂGANU. Stela Ionescu. Alexandru Budreală. Rector: FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ. B) BCU Cluj / Central University Library Cluj Administraţia şi Contabilitatea: Administrator: Bela David. Gheorghe Lazar (de la 1 IV. 1936). Archivar registrator: Petre Opriţoiu (licenţiat Academia Co­ mercială). Iulia Piroska. Impiegat: Olga Greter. 1935). XI. 1936). doctor în ştiin­ ţele politice (dela 1. 1936). Impiegaţi: Măria Şortan. (licenţiată în litere). de ştiinţe): Ioan Cordoş. Secretar: Ioan A.

Fochişti: Tănase Iacob.{4 C) Uzina Universităţii. Mecanici: Petru Bărăian jun. Ştefan Marian. Tinichigiu: Francisc Tusoni (angajat cu contract). BCU Cluj / Central University Library Cluj . Iosif Lemeni (dela 15.. Şef mecanic: Petru Bărăian sen. XI. 1 9 3 5 ) .

FACULTATEA DE DREPT Şl ŞTIINŢE DE STAT BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Personalul Decanatului. Curier: Mihai I. Pâzsi. 2. EMIL HAŢIEGANU (dela 1 I. CAMIL NEGREA în anii universitari 1920—21 şi 1926—27. fVASILE DIMITRIU în anul universitar 1919—20.A) DECANATCL. XII. TRAIAN POP în anii universitari 1925—26 şi 1931—32. 1935). Nyaguly. dela 1 IV. Secretar: Ferdinand Szathmâry. PETRE PORUŢIU in anii universitari 1924—25 şi 1930—31. 1936 desfiinţat). 1936). EMIL HAŢIEGANU în anii universitari 1921—22 şi 1927—28. 1935. . Profesori decedaţi. VICTOR ONIŞOR. Decan: ROMUL BOILĂ (până la 31. NICOLAE GHIULEA dela 27—X până la 21. 3. ROMUL BOILĂ în anii univ. 1923—24. ANDREI SIGMOND. Dactilografă: Roza Zornik măr. Prodecan: NICOLAE GHIULEA. Pedeli: Ludovic Biro şi Andrei Laţi. VASILE DIMITRIU. f VICTOR ONIŞOR în anii universitari 1922—23 şi 1928—29. Servitor: Mihai Solomie. Foştii Decani. 1929—30 şi dela 2L XII—1932 până la 31. 3. 1. XII—1932 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Laboranţi: Grigore Cheţan şi Dumitru Cucea. XII. 1. Registrator-Arhivar: (vacant.

1929—30. membru la „Societe de Legislatioa comparee" din Paris. Angelescu. „Ferdinand I " în gradul de comandor şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. De­ can în anii 1923—24. când a fost ridicat la rangul de profesor titular. Doctor în drept dela Universitatea din Iaşi. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept constituţional. 2. Doctor în ştiinţele juridice şi poli­ tice. Prodecan în aniî 1924—25. Licenţiat în drept al Universităţii din Bucureşti (magna cum laude). Născut la 22 Iulie 1891 în comuna Buhalniţa judeţul Neamţ. 3. în calitate de conferen­ ţiar de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea. 1932—35. (2 Decemvrie 1918—5 Aprilie 1920). Certificat дтгАвгљ 1 9 3 5 / 3 6 2: . fost profesor agregat de Drept civil la Facultatea de Drept din Oradea (1931—1934) până în ziua de 1 Iulie 1934. Victor G. Alexandru C. I. în mai multe rân­ duri Deputat şi Senator. Drept roman şi Drept privat). Profesor suplinitor la catedra de „Ştiinţă şi Legislaţie Financiară" începând dela 1 Aprilie 1935. născut la 10 Decemvrie 1902 în Bucureşti. Deco­ rat cu ordinele „Steaua României" în gradul de mare ofiţer. Profesori titulari. Cădere. Directorul Seminarului de drept constituţional. Romul Boilă. Născut la 8 Octomvrie 1881 în Diciosânmartin jud. Doctor în Drept şi Laureat al Universi­ tăţii din Paris (cu diplomele de studii superioare de Istoria dreptului. BCU Cluj / Central University Library Cluj Titularul catedrei de Drept civil IV şi directorul semi­ narului corespunzător. Personalul didactic. Diplomat în ştiinţele politice dela Paris. 1 1. Târnava-Mică. Intrat în învăţămân­ tul superior pe data de 1 Martie 1931.4. fost membru al Consiliului Dirigent din Ardeal şi şeful departamentului Comunicaţiilor şi al alimen­ tării. fost Vicepreşedinte al Senatului. 1928—29 şi 1930—31.

Numit profesor titular de procedură civilă la Facultatea de drept din Oradea pe ziua de 4 Martie 1926. 1919 agregat. Directorul Seminaru­ lui de drept roman. Fost Deputat. fost — în mai multe rânduri — . Ordinul Sf. Co­ mandor al ordinului Ferdinand I. Turda. jud. fost magistrat. Emil Haţieganu. Titularul cated­ rei de Procedură Civilă II şi directorul seminarului respectiv. Cătuneanu. Fost secretar general al Ministerului Muncii. • 4. Directorul Seminarul de procedură ci­ vilă. Numit pe ziua de 1 Oct. Fost membru al Con­ siliului dirigent din Ardeal şi şeful resortului codificaţiei (2 Decemvrie—5 Aprilie 1920). jud. Mormânt etc. Deputat. Membru al Societăţei de Geografie americană din New-York. Ilfov. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular la catedra de procedură civilă. I. Decoraţii: Steaua şi Coroana României de războiu. Născut la 9 Mai 1883 în Bucureşti. 1884 în Iaşi. Directorul seminarului de Politică socială. Coroana Jugoslaviei. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat şi pe ziua de 1 Iulie 1924 titular la catedra de drept roman. D. Fost deputat şi Secretar general la Ministerele de Justiţie şi Interne. Preşedintele onorar al F. Preşedinte al co­ misiei bugetare şi Raportor general la Bugetul general al Sta­ tului. „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. jud.48 de agregaţie de drept privat dela Facultatea de drept din Pa­ ris. Fost consilier tehnic cu grad de secretar general în Resortul mun­ cii şi ocrotirilor sociale din Consiliul Dirigent. „Vulturul" în gradul de cavaler şi medalia „Răsplata Muncii" pentru învăţământ cl. Suplinitor la catedra Il-a de drept comercial dela 1 Octemvrie 1925 până la 1 Februarie 1930. Ministru plenipotenţiar. Iaşi. Marele cordon „Polonia restituta". î i BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. Prodecan în anii 1933—34—35. 1926 titular la catedra de Politi­ că socială. Născut la 11 Sept. Mare ofiţer Coroana României. Decan în anul 1932—33. Fost director general al Casei Centrale a Asigurărilor sociale. Născut la 9 Decemvrie 1878 în Tritul de sus. 6. I. A. I. Doctor în drept dela Universitatea din Berlin.-ului. în gradul de co­ mandor. Doctor în ştiinţele juridice. Membru al societăţii de Legislaţie comparată din Paris. Ioan C. Nicolae Ghiulea. Crucea pentru merit. C. Decorat cu ordinele ^'Coroana României". Licenţiat în matematică. iar pe ziua de 1 Ian..

Aurelian R. Oradea (1927—1934). Născut la 28 Martie 1884 în Peşteş jude­ ţul Bihor. Tutova. Membru în Senatul BCU Cluj / în Senatul Universitar Universitar. Preşedin­ tele Comisiei Căminurilor în 1934—36. Suplinitorul catedrei de procedură civilă II până la 1 Mai 1936. Pre­ şedintele comisiei Căminului şi cantinei (Oradea 1925—1927). Prodecan în anii 1920—21 şi 1922—23. 9. şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Fost membruCentral University Library Cluj Bucureşti 1932—1934. fost ministru al Muncii. I.19 . Decorat cu Crucea Comemorativă a Războiului. Ridicat la rangul de profesor titular pe ziua de 1 Iulie 1934. Membru în Societatea de legislaţie comparată din Paris şi în Asociaţia Juriştilor de limbă franceză. Rector în anul 1928—29. în gradul de mare cruce. I. fost Ministru al Ardealului. Decorat cu ordinele „Coroana României". licenţiat în matematici din Bucureşti 1896. Doctor în teologie. Pro­ fesor titular de Drept bisericesc. Decan în anii 1921—22 şi 1927—28. Ionaşcu. fost vicepreşedinte al Adunării deputaţilor. Fost conferenţiar de drept civil la Facultatea de drept din Iaşi (1 Ianuarie 1930—1 Decembrie 1930) şi la Facultatea de drept din Oradea) 1 Decembrie 1930—15 Iunie 1931). Titularul catedrei de drept civil I I I (Introducerea în dreptul civil) şi directorul seminarului co­ respunzător. absolvent . 7. Ofiţer al „Coroanei Bomâniei" şi „Steaua Româ­ niei". Fost decan 1925—1927. senator şi pre­ şedinte al Casei Naţionale Bihor. Prorector în anul 1929—30. Medalia Interaliată „Victoria" şi Meritul Sanitar Cl. Născut la 3 Aprilie 1903 în Iaşi. Numit profesor titular de Drept bisericesc la facultatea de drept din Oradea (1 Noemvrie 1921—22 August 1934). Directorul Căminului studenţesc. Bogdan Ionescu.şi actual deputat. Doctor în drept dela Universitatea din Paris cu diplomele de studii superioare de drept privat şi de economie politică. în Bârlad jud. 8. „Steaua Ro­ mâniei" şi „Ferdinand I " în gradul de mare ofiţer. Născut la 20 Iulie 1875. Mem­ bru în comisia Căminelor (Bucureşti 1933—1У34). Fost deputat. Consilier temporar onorific la Consiliul Legis­ lativ. Lazăr Iacob. fost subsecretar de stat la justiţie. Fost profesor de Drept biseri­ cesc la Academia Teologică ortodoxă din Arad (1908—1922). Numit profe­ sor agregat de drept civil la facultatea de drept din Oradea pe ziua de 16 Iunie 1931.

iar pe ziua de 1 August 1926 ti­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tular la catedra de economie politică. licenţiat în drept din Bucu­ reşti 1906. înscris în Baroul advocaţial din Bucureşti 1906— 1923. jud. 1915. jud. Născut la 5 August 1875 în Câmpeni. „Crucea Comemorativă" 1918 pen­ tru războiul din 1916—1918. doctor în drept din Paris 1914. Directorul Semina­ rului de politică şi filosofia dreptului. Sălaj. „Răsplatar Muncii" pentru învăţămânât cl. Născut la 12 Februarie 1883 înCâmpulung. înscris în Baroul advo­ caţial Bihor 1923—1934. numit profesor se­ cundar din 1897 (Bucureşti 1902. Decorat cu ordinul „Coroana Româ­ niei" în gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. I. Nu­ mit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de politică. Doctor în Drept. jud. în gra­ dul de cavaler 1906. profesor titular de drept civil la Fa­ cultatea de drept din Oradea 1921 şi trecut cu acelaş titlu la Facultatea de drept din Cluj 1934. fost preşedinte al Ateneului Român Oradea 1923—1934. Doctor în Drept dela Universitatea din Cluj (1921). ofiţer 1912 şi comandor 1925. I. Membru al Ateneului Ro­ mân Bucureşti din 1906. Ionesca. iar pe ziua de 1 Aprilie 1933 titular la catedra . Doctor in ştiinţele economice. Numit pe ziua de 25 Ianuarie 1930 agregat. Doctor în ştiinţele juridice. Lazăr Liviu. Dimitrie B. 13. Născut în 27 Iulie 1867 în Şimleul-Silvaniei. Născut în anul 1899 în Oradea.. Decoraţii: „Coroana României" în gradul de Cavaler 1904 şi comandor 1922. cu examen de capacitate pri­ mul pe toată ţara) până la 1921. Turda. „Avântul Ţărei" 1914* pentru războiul din 1913. Doctor în Drept dela Facultatea de Drept a Universităţii din Paris (1924). Profesor titular (August 1934) de legislaţie agrară şi industrială. Suplineşte catedra de filosofia dreptului. finan­ ciare şi politice dela Universitatea din Berlin. Cassiu Maniu. „Ferdinand I " îrr gradul de ofiţer şi cu medalia „Răsplata Muncii pentru învă­ ţământ" cl. Directorul Seminarului de economie politică. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de comandor. 11. I. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Muscel.20 al şcoalei Superioare din Bucureşti 1897. 12. Vaier Moldovan. fost advocat. Profesor agregat (1931). 10. „Steaua României. Confe­ renţiar suplinitor la Facultatea de Drept din Oradea în Apri­ lie 1930.

jud. Din Octombrie 1934 titular la catedra de Drept administrativ. Directorul Seminarului de drept civil. III. Prorector în anul 1925—26. I. Directorul Seminarului de Drept admi­ nistrativ. doctor în filologia slavo-română în pedagogie dela Facultatea de litere cehă a Universităţii Carol IV din Praga. Licenţiat în drept şi doctor în drept dela Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti.1933— -34. Doctor în drept al Universităţii din Bruxelles. Preşedintele Co­ misiei . iar pe ziua de 1 5 . Nu­ mit pe ziua de 15 Noemvrie 1919 agregat. 14. Absolvent al Facultăţii de Litere a Univ. Fost Conferenţiar la Fa­ cultatea de Drept din Cernăuţi.. 16. Advocat.Teche. Născut în Brăila la 31 August 1884. „Ferdinand I " şi „Vulturul . Tiberiu Moşoiu. a.grad de Cojmandor. 15.21 jde drept bisericesc. Decoraţii: Leul alb gr. Profesor titular la Istoria dreptului român. Născut la 25 Feburarie 1882 în Făgăraş. Decan în anii 1920—21 şi 1926—27. Camil Negrea. Născut la Târgovişte în 23 Iunie 1898. Fost sub­ secretar de stat la Ministerul Instducţiunei. Prodecan în anii 1919— 20 şi 1926—27. Rector în л-nul 1924—25. BCU Cluj / Central University Library Cluj ş. 17. şi „Răs­ plata Muncii pentru construcţii şcolare". judeţul Făgăraş. Membru în Societatea de Legislaţie. din Bucureşti. Traian Pop. Cehoslovacia . Doctor în drept din Paris. Membru al Instituţiilor: Krâlovska ceskâ spolecnost nauk v Praze (Societe royale des lettres et des sciences de Boheme). Mototolescu.1892. Născut la 28 Noembrie .Căminurilor în anii 1925—26. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept civil. Institutul „slav din Praga. Dumitru D. Doctor în ştiinţele juridice. în comuna Ercea jud. Senator.1926—27.ş. 18. Decorat cu ordinele „Steaua Ro­ mâniei" în grad de mare ofiţer. Constantin Petrescu-Ercea. Profesor titular la Catedra de Drept Comercial I. a. Doctor în ştiinţele juridice^ advocat. Decorat cu ordinul „Coroana României" în. Fost director ministerial al Ardealului.1927—28. Profesor titular de drept roman. com­ parată din Paris.României" în gradul de Comandor. Făgăraş. Fost vice-preşedintele al Senatului. „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. Licenţiat în drept din ^Bucureşti. Mehedinţi. Născut la 10 Februarie 1885 în Şinca.

. Membru al Comi­ siei de 3 care a redactat proectul de cod penal 1933. Decorat cu „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl. în co­ muna Timişeşti. Suplineşte catedra de drept civil român. Născut la 5 August 1884 în Timişoara. jud. Doctor în Drept dela Univer­ sitatea din Bucureşti. Raportor al Comisiei speciale compusă din membrii ai Comisiilor de legislaţie civilă. Decan ân anii 1925—26 şi 1931—32. Timiş-Torontal. (Studii de speciali­ zare la Geneva). I. I. jud. Membru în comisiunea de unificare legislativă şi în consiliul de admini­ straţie al Casei BCU Cluj / Central University Library Cluj autonome a Monopolurilor Statului român. Advocat. Decan în anii 1924—25 şi 1930—31. Suplineşte cealaltă catedră de Drept comer­ cial din 1 Februarie 1930. titular la catedra de Drept penal. Gheorghe Sofronie. Fost deputat. Născut la 6 Decemvrie 1886 în Bacău. I " . „Coroana României" în gradul de mare ofiţer. 21.22 Februarie 1923. Bacău. Decorat cu ordinul „Coroana României" în gradul de coman­ dor şi cu „Răsplata Muncii pentru învăţământ" cl. iar pe ziuade 1 Mai 1923. cum şi criminală ale iCorpurilor legiuitoare. Suplineşte catedra de Procedură penală. 20. Prodecan în anii 1926—27. Directorul Seminarului de drept penal. titular la catedra de drept internaţional. Petre Poruţiu. Ofiţer al ordinului Coroana României. Senator. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 agregat. Doctor în ştiinţe de Stat. Doctor în ştiinţele juridice dela Universitatea din Ber­ lin. „Ferdinand I " în grad de ofiţer şi medalia „Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. judeţul Neamţ. Licenţiat în Litere. lorgu Radu. Decorat cu ordinele „Steaua României" în gradul de coman­ dor. în Cluj. Prodecan în anii 1923— 24 şi 1931—32. Decedat la 21 Iunie 1936. Doctor în ştiinţele juridice şi politice de la Universitatea din Budapesta. Mem­ bru în comisiunea de unificare legislativă. 22. Doc­ tor în Drept. Ofi­ ţer al ordinului Steaua României. Profesor titular la catedra de Drept Interna­ ţional Public ridicat la rangul de profesor titular prin De- . 19. Directo­ rul Seminarului de Drept comercial. Născut la 23 Aprilie 1901. Andrei Sigmond. Profesor titular de Sta­ tistică şi Finanţe. Numit pe ziua de 1 Octomvrie 1919 profesor titular de drept comercial. Născut la 15 Iunie 1875. Direc­ torul Seminarului de drept internaţional. Membru în comisiunile de legislaţie civilă şi penală şi de instrucţie ale Senatului.

Conferenţiar definitiv de Sociologie şi Filosofia Drep­ tului la 1 Febr. Coroana României.23 creţul Regal Nr. 2172 1934. Născut la 4 Noembrie 1894. Secundari din Oradea (1921—1925). supl. 1921. de capacitate). de Sociologie dela 1 Oct. de Filosof ia Dreptului la Oradea în Sept. Sorbonne. Doctor în litere şi Filosofie din 1912. Fost De­ putat şi Secretar al Adunării Deputaţilor. Laureat al facultăţii de drept din Paris în anul 1923. 24. Fost Preşedinte al Asoc. 1932). George Strat. din BCU titular din 1934. Agregat de Filoso­ fia Dreptului şi Sociologie la Facultatea de Drept din Oradea dela 1931. 1927. 23. în Cluj (1920—1921). Premiat de Academia Română. Studii de specializare la Univer­ sitatea din Berlin în 1913 şi 1914. Conf. Vice-preşedinte al Reuniunii cultu­ rale „Cele trei Crişuri" (din 1925). Studiile universitare (drept şi filosofie) la Bucureşti. Fost director al învăţământului su­ perior la Secretariatul General al Instrucţiunii din Cluj (1920). secundar (clasificat I-ul la exam. Eugenia Speranţia. Preşedinte al Comisiuni Interimare a Municipiului Oradea. Numit Conferenţiar supl. Membru al Societăţii Ro­ mâne de Filosofie (din 1915»). Doctor în drept de la facul­ tatea de drept din Paris în anul 1922. Licenţiat în drept de la Universitatea din Iaşi. Consilier . Profesor de Filosofie la Academia Teo­ logică ortodoxă din Oradea (1924—1934). Prefect al Judeţului Bihor. pe ziua de 1 Iulie 1934. Cavaler al ord. Membru fondator al „Ate­ neului Român" din Oradea. Membru al Societăţii Scriitori­ lor Români Bucureşti (din 1919). Fost mem­ bru în comisiunea pentru examinarea candidaţilor de profe­ sori. Profesor Cluj / Central University Library Cluj Univ. 1934) şi la iCongr. La acesta din urmă a reprezentat şi Uni­ versitatea din Cluj. 1923. Fost profesor titular în inv. Referent titular al secţiei econo­ mice a Consiliului Legislativ din anul 1926—1934. Reprezentant oficial al României la Congresul internaţional de Psihologie (Copen­ haga. Membru în „Internationale Vereinigung fur Rechtsphilosophie" din Berlin (din 1928). Transferat la Cluj la 1 Iulie 1934. Internaţional de Filosofie ştiinţifică (Pa­ ris. la Congresul internaţional de Filosofie (Praga. 1935). Născut în Bucureşti la 6 Maiu 1888. Membru al societăţii internaţio­ nale „Philosophia" cu sediul în Belgrad şi în „Association des juristes de langue francaise" (Paris). Prof.

Barabâs Ioan (M) 24. 4. Barbul F. Danu Tib. Vice-Preşedinte al sec­ ţiei Economice. 12. (R) Goina Gheorghe ( R ) Gomboşiu D. 11.24 •onorar al Consiliului Legislativ din anul 1935. 3. Bălan Augustin ( R ) 22. 20. Veniamin(R) . 9. Bârsan Olimpia ( R ) 26. Bohăţiel L. Profesor agregat şi apoi titular la ca­ tedra de Economie politică la aceiaşi facultate până în anul 1934. Mircea ( R ) 25. Emeric(E) Domide Flaviu ( R ) Duschka Emil (G) Eger Zoltan (E) Fărcuţiu Aurel ( R ) Fătu Măria (R) Fekete Nicolae (M) Filipan Victor ( R ) Fleck Sfura Emil ( R ) Folberth Ern. Alexandru (R) 30. 15. 17. „Crucea de războiu cu 5 barete". Traian ( R ) 36. Lista doctorilor promovaţiUniversity Library Cluj 1935/36. Membru al Institutului Regal de Ştiinţe Administrative din România. Conferenţiar al Universi­ tăţii Libere din Bucureşti. Boariu Livia ( R ) 28. Cutoiu Vasile Artenie (R) 40. Bona Nicolae (R) 31. Walter (G) Freiberger Vasile (E) Frohlich Otto (G) Fried Mihail Alex. Meda­ lia interaliată „Victoria". Membru al Institutului Social Român. „Meritul Sanitar de aur" şi „Vultu­ rul alb al Jugoslaviei" clasa a V de războiu. Ciobanu Ioan ( R ) 34. BCU Cluj / Central îa anul şcolar 1. 16. Conferenţiar al catedrei de Economie politică de la Facultatea de Drept din Oradea din 1926—1929. Preşedintele şi fundator al Revistei „Libertatea". Cureş Gheorghe ( R ) 39. Cotuţiu Ioan ( R ) 37. Codre Ştefan ( R ) 35. Gheorghe (R) Davidovits Albert (E) Decsy Ştefan (M) Diamantstein I. 13. Const. 18. 8. Membru fundator al Asociaţiunei Ge­ nerale a Economiştilor din România. 14. Coşeriu I. Decorat cu ordinele: „Steaua Ro­ mâniei" în gradul de ofiţer. Crăciun Dumitru ( R ) 38. 5. 6. Baneasu Ioan ( R ) 23. Blumenfeld Paul (E) 27. Profesor titular al catedrei de Economie politică I I . Boţan Iuliu ( R ) 32. „Coroana României" în gradul de cavaler cu spade. 7. Membru fundator al Asociaţiunei Române pentru progresul social. (E) Gaşpar Aurel ( R ) Gheorghiu O. 10. 2. In Drept: Aluaş Alexandru ( R ) 21. Bodo Ştefan (M) 29. Boţoc Ioan ( R ) 33. 19.

82. Noveanu Mihail ( R ) 41. Hartstein Ignaţie (E) 83. Oprea Leontina (R) 42. ffîlmăgean Iuftu ( R ) 84. O ros Iuliu ( R ) 43. Heeger Ioan (M) 85. Osvâth Arpad (M) 44. Hollanda Vicenţiu ( R ) 86. Paica Ioan ( R ) 45. Iuliu D. Coriolan ( R ) 87. Pop Isidor ( R ) 46. Jauernig Sigfrid ( u ) 88. Pop Iustin ( R ) 47. Justian Ileana ( R ) 89., Popescu Eugen ( R ) 48. Kamil Rozalia (E) 90. Popa S. Emilian ( R ) 49. Kasztner Rudolf (E) 91. Porumb P. Graţian ( R ) 50. Keintzel Harald (G) 92. Puica Ionel ( R ) 51. Kiss Gheorghe (M) 93. Ranga Liviu ( R ) 52. Kis Emeric (E) 94. Relega Virgil ( R ) 53. Klein Andrei (E) 54. Klein Ioan (G) 95. Reich Otto (G) 96. Roman Dionisie ( R ) 55. Kohn Otto (E) 97. Roth Paul (E) 56. Korai Eugen (E) 98. Rusu Gheorghe ( R ) 57. Kovâcs Edmund (M) 99. Rusu Victor (R) 58. Kozma Ladislau (M) University Library Cluj 59. Kremer L. BCU Cluj / Central100. Sâmuel Andrei (E) Vasile (E) 101. Sari R. Ştefan (M) 60. Laufer Ernest (E) 102. Şerban Emil ( R ) 61. Lebovits Iuliu (E) 103. Simon Meinhard (E) 62. Maca vei Viorol (II) ; 104. Somlay Elemer (M) 63. Manea Alexiu (R) 105. Solymos Ivan (M) 64. Marcu Vasile ( R ) 106. Schwebel Emanuil (E) 65. Mendel Maxim (E) 107. Szathmăry Bela (M) 66. Miclea Traian ( R ) 108. Szatmâri Francisc (M) 67. Modval Anton ( R ) 68. Modreanu Dumitru ( R ) 109. Tămaş Laurenţiu ( R ) 110. Tăutu Ştefan (R) 69. Moldovan Ioan ( R ) 111. Teleki Andrei (M) 70. Monduk Adalbert (M) 112. Tolcsvai Ladislau (M) 71. Monţia Octavian (R) 113. Trifan Natalia ( R ) 72. Mureşian Gheorghe ( R ) 114. Vâczy Coloman (M) 73. Muşte Alexandru ( R ) 115. Veress I. Iuliu (M) 74. Muth Octavian ( R ) 75. Nagy Gabriela (M) 116. Neiner Andrei (E) 76. Nagy Ladislau (M) 117. Weissmahr liga (G) 77. Nagy Nicolae (M) 118. Weiss Iosif (E) , 78. Naiu Iosif ( R ) 119. Л\'ек(>г1е Anton (G) 79. Negrea Alexandru ( R ) 120. ^ ă r i a r L. Mircea (R> 80. Nicoară Eugen ( R ) 121. Zegrean Aurel ( R ) 81. Nicoară Ioan ( R )

26 : de Stat: 40. Drăgoi Gheorghe ( R ) Amirâs Mihail (M) 41. Dragoş Mircea ( R ) Andru Aurel ( R ) 42. Druckmann Hildegard(E)ş Asztalos Alexandru (M) 43. Faina Liciniu ( R ) Auerbach Leo (E) 44. Fărcaşiu Emil ( R ) Avram Vasile ( R ) 45. Feiner Adrian (E) Babad Dora (E) 46. Fenyes Magdalena (E) Balea E. Gabriela ( R ) 47. Friedmann E. Ignaţie (E)> Balint Gavril ( R ) 48. Frenţiu Gheorghe ( R ) Bank Desideriu ( R ) 49. Gaşpar E. Cornel ( R ) Bardoşi Marius ( R ) 50. Gaster Eduard (E) Bârna Zoltan (E) 51. Găvruţa Savu ( R ) Baruţia Petre ( R ) 52. German Ioan ( R ) Bej an Aurel ( R ) 53. Ghiulea I. Ioan ( R ) Beregszâszy Gavril (M) 54. Goldstein Filip (E) Bereczky Ştefan (M) 55. Gottlieb Frederic ( E ) Berkovits Ludovic (E) Binder Weisz Leop. (E) 56. Gostea Traian ( R ) 57. Grădinariu Emil Bitter WolfBCU Cluj / Central University Library Cluj ( R ) (E) 58. Gridan S. Octavian (R> Bokor E. Clarol (M) 59. Gronich Artur (E) Boros Alexandru (M) 60. Gudea Gheorghe ( R ) Borza Viorel ( R ) 61. Gyorbiro Desideriu (M) Bottez Dimitrie ( R ) 62. Harhoiu Dionisie ( R ) Bran Atanasie (R) 63. Hektor Ludovic (M) Bredeanu Cornel ( R ) 64. Heilper Ernest (E) Brull Moriţ (E) 65. Humeniuc Aristide (Ucr.)> Caban Alexandru ( R ) 66. Huszâr Edmund (M) Căicuţiu Ioan ( R ) 67. Ilian Emil Iuliu ( R ) Căpitan Vir. Aurel ( R ) 68. Istin Desideriu (M) Oieţianu Onoriu ( R ) 69. Ionescu D. Ioan ( R ) Chişu Margareta ( R ) 70. Iosof Liviu ( R ) Chiş Ignaţie ( R ) 71. Jivan Iosif ( R ) Ciser Iosif ( R ) 72. Jurim Heinrich (E) Colomiţchi Ioan ( R ) 73. Karl Ludovic (E) iCoşeriu Tr. Ioan ( R ) 74. Katz Beniamin (E) Cosor Aurel ( R ) 75. Katz Gustav (E) Creţiu Iacob ( R ) 76. Kessler Iona (E) David Leib (E) 77. Kinel Eduard (G) Dimitriu Virgil ( R ) 78. Kinnsbrunner Gert. ( E ) Drăghiciu Aurel ( R ) In ştiinj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

2T.
119. Pop Eugen ( R ) 79. Klein Ladislau (Е) 120. Pop Ion ( R ) 80. Enopp W . Bruno (G) 121. Pop Leonida ( R ) 81. Koller Ladislau (M) 122. Papa Liviu ( R ) 82. Kopecki Francisc (G) Krell Jacob (E) 123. Popoviciu Emil ( R ) 83. 84. Kupferschmiedt Aron (E)124. Popovici Harieta ( R ) 125. Porumb P. Graţian ( R ) 85. Kiihn Ioan (G) 126. Puşcaşiu I. Virgil ( R ) 86. Kutlik C. Teodor (SI.) 127. Pustai Ioan ( R ) 87. Lammel Antoniu (M) 128. Râkosi Ştefan (M) 88. Lichtmann Ludovic (E) 89. Lighezan Alexandru ( R ) 129. Râmneanţu Caius ( R ) 130. Raţiu Simion ( R ) 90. Ludu Liviu ( R ) 131. Rechia Ioan ( R ) 91. Lungu Păun ( R ) 132. Rettig Frideric (E) Mârton Ludovic (E) 92. 133. Ridi Francisc (M) 93. Mâthe Ladislau (M) 134. Roca Petru ( R ) 94. Melcer Otto (E) 135. Rocsin Aurel ( R ) 95. Miilea Carmen ( R ) 136. Romanovschi Iaroslav(U)* Mir ce a Traian ( R ) 96. 137. Romanovschi Leon ( U ) (M) 97. Molnar IoanBCU Cluj / Central University Library Cluj 98. Могагш Alexandru ( R ) 138. Roşea Augustin ( R ) 139. Rosenthal Ludovic (E) 99. Morariu Simion ( R ) 140. Rosenthal Pavel (E) Munteanu Aurel ( R ) 100. 141. Rosenstrauch Maxim. ( E ) 101. Mureşianu Ioan ( R ) 142. Rubinstein Maximilian(E). 102. Nemecz Aloiziu (M) 143. Ruffu Augustin ( R ) 103. Nemeti Gheorghe (E) Nestmann I. Francisc (G)144. Sămărtinean Vasile ( R ) 104. 145. Sâmuel Andrei (E) 105. Nicula Alexandru ( R ) 146. Siebig Edmund (M) 106. Oros Eugen ( R ) 107. Oros Ioan ( R ) 147. Silbermann Iacob (E) 108. Oros Iuliu ( R ) 148. Simion Vasile (E) 109. Osvât Gheorghe (E) 149. Simu S. Octavian ( R ) 110. Ohlgiesser Siegfried (E) 150. Sirca Eugen ( R ) Ш . Pachter Sigfrid (E) 151. Schlanger Adolf ( E ) 112. Pascu Ioan ( R ) 152. Spătaru Toma ( R ) 113. Patachi Octavian ( R ) 153. Stan Ioan ( R ) 114. Palcău Gheorghe ( R ) 154. Ştefănuţ Mircea ( R ) 115. Peschir Măria ( R ) 155. Sternbarg Siegfried (E)'* 116. Peter Pavel (M) 156. Sternberg Silvia (E) 117. Petruţiu Gavril ( R ) 157. Sternlieb Salo (E) 118. Pop Emil ( R ) 158. Sternheim Iuliu ( E )
j

:?8
159. 160. 161. 162. 163. 164. 165,. 166. 167. 168. 169. 170. 171. Strul Aron (E) Strul Mauriţiu (E) Susskind Samuil (E) Scharf Solomon (E) Schieber Sulim (E) Schmidt Iosif (G) Schiitz Erich (G) Sziics Francisc (M) Tănase Traian ( R ) Tarniţa Paramon ( R ) Tartler V. Ervin (G) Teitler Bernhard (E) Ţenţ Ioan ( R ) 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. Terţan Nicolae ( R ) Thaler Richard (E) Titorov Ştefan (B) Toduţiu Iuliu ( R ) Vaida Alexandru ( R ) Vancea Sabin ( R ) Vătăşescu Gheorghe ( R ) Vişia Stelian ( R ) Voinovici Vladimir ( R ) Wagner Richard (E) Weimann Augustin (E) Ziegler Emil (M) Zurânyi Vilhelm (M)

Lista licenţiaţilor în (

BCU Cluj / Central University Library Cluj ) 22. Beleş Camil ( R 1. Abrudan Teodor ( R ) 23. Benedek Antoniu (M) 2. Aciu Gheorghe ( R ) 24. Bergler Ezer (E) 3. Adorjân Petre (E) 25. Rergmann Gh. Gustav ( E ) 4. Albrich Norbert (G) 26. Berkeczy Pavel (M) 5. Albu Eugen (R) 27. Birnberg Mauriţiu (E) ' 6. Albu Zoltan (M) 28. Biriş Ovidiu ( R ) 7. Anton Ilia Mircea ( R ) 29. Blazsek Alfred (M) 8. Apâthy Pavel (M) . 30. Blotor Vasile ( R ) 9. Apâthy Zoltan (M) 31. Bondar Gheorghe ( R ) 10. Arieşan Vaier ( R ) 32. Boantă G. Alexandru ( R ) 11. Arvai Mihail (M) 33. Bogdan Andrei (M) 12..Aszţalos Zoltan (M) 34. Bohânszky Ladislau (M) 13. Balint Gavril (E) , 35. Boila Cornelia ( R ) 14. Bânyâsz Aurora (E) 36. Bolcaş A. Mircea ( R ) 15. Bârâny Ladislau (E) 37. Boldor Ştefan ( R ) 16. Bârcean. Valeriu ( R ) 38. Borka Alois ( R ) 17. Barabâs Bela (M) 39. Borzaşi Victor ( R ) 18. Bârna Cornel ( R ) 40. Boşian Vasile ( R ) 19. Becicheri Valeria ( R ) 41. Brâncovean Mircea ( R ) 20. Bej an Traian (R) 42. Brânzeu Iulian (R) .. , 21. Bekeny Acaţiu (M)
f : l

jpt în anul şcolar 1935/36. c.

43. Breckner Frid. Adolf (G) 83. Dragnea Florea ( R ) 84. Dumitrescu Sanda ( R ) 44. Breckner Wilfried (G) 85. Diirbach Ioan (G) 45. Brote Nicolae ( R ) 86. Ehrlich Petru (G) 46. Bucur Florica ( R ) 87. Ehrmann Walter (G> 47. Buda Vasile ( R ) 88. Enăchescu Sorin ( R ) 48. Buhala Măria (M) 89. Erdoşi Ioan ( R ) 49. Buian Nicolae ( R ) 90. Farkas Ladislau ( M ) 50. Bunea Ioan ( R ) 91. Fătu Olimpia ( R ) 51. Burcaş Augustin ( R ) 92. Feier Vasile ( R ) 52. Câmpian Valeriu ( R ) 93. Fekete I. Gavril ( M ) 53. Caţavei Măria ( R ) 94. Fenyvessy Ioan (M) 54. Cheresteşiu Ioan ( R ) 95. Ferencz Ludovic (M) 55. Chişiu Adrian ( R ) 96. Fiscuti Alexandru ( R ) 56. Ciortea Alexandru ( R ) 97. Floriţa Ioan ( R ) 57. Clujean I. Valentin ( R ) 98. Fodorean Ovidiu ( R ) 58. Cociu Petru ( R ) 99. Foica Gheorghe ( R ) 59. Corodan Tiberiu ( R ) 100. Frănkel Ladislau ( E ) 60. Costea Dumitru ( R ) 101. Fux Library Cluj 61. Costea Cornel ( R ) / Central UniversityMargareta (E) BCU Cluj 102. Găitan Gheorghe ( R ) 62. Costea Salvator ( R ) 103. Gallea Eugen ( R ) 63. Cravţov Procopie (R) 104. Garabedian Cricov (R^ 64. Crişan A. Titus ( R ) 105. Găvozdea Andrei ( R ) 65. Cristea Gheorghe ( R ) 106. Găvruţa Savu ( R ) 66. Cristian Ilie ( R ) 107. German Cornel ( R ) 67. Csiky Andrei (M) 108. German Emil ( R ) 68. Csutak Gavril (M) 109. Gheaja M. Titus ( R ) 69. Dămian Emil ( R ) 110. Giday Iuliu (M) 70. Danka Desideriu (M) 111. Gitta Antoniu ( R ) 71. Decean Petru ( R ) 112. Gostea Traian ( R ) 72. Demian Emil ( R ) 113. Gradoviciu Emil (R 73. Devald Ladislau ( R ) 114. Gridan S. Octavian (R> 74. Dinca Marin ( R ) 115. Grivase Silivan ( R ) 75. Dinu Mihail ( R ) 116. Gross Desideriu ( E ) 76. Dinulescu Nicolae ( R ) 77. Dobre Ioan Tiberiu ( R ) 117. Gross Frideric (G) 118. Grozdea Mircea ( R ) 78. Dobrican Vasile ( R ) 119. Grun Artur (E) 79. Donca Mihail ( R ) 120.. Gudea Gheorghe ( R ) 80. Dominits Ladislau (M) 121. Guttmann Ecaterina (E)81. Dordea Mircea ( R ) 122. Gyenge Ladislau ( M ) 82. Drăgan Valeriu ( R )

30

I 163. Lâszloffy Arpad (M) 123. Gyorgy Tiberiu (M) Laza Gheorghe (R) 164. 124. Hayer Martin (G) 165. Lazar Traian (R) 125. Hann Vilhelm (G) 166. Lazaroiu Stelian ( R ) 126. Hango Sever ( R ) 167. Laurenţiu Emil (R) 12.7 Hasenfratz Ştefan (G) 168. Laurenţiu Octavian (R) 128. Haşaş Dumitru (R) 169. Lebanov Anton (M) 129. Haţieganu Simion (R) 170. Lenkey Vasile (M) 130. Hăuser Egon (G) 171. Ligeti Ecaterina (E) 131. Hejja Coloman (M) 132. Hermel A. Reinhold (G) 172. Luca Cornelia ( R ) 173. Lupu Ştefan (R) 133. Hetco Virgil (R) 174. Maduţa Ioan (R) 134. Horedt Curt (G) 175. Magda S. Ioan (R) 135. Hozan Victor (R) 176. Man Teodor (R) 136. Hurghiş Ioan (R) 177. Markovits Ştefan (E) 137. Iliescu C. Aurel (R) 178. Marian Vasile ( R ) 138. Ilieşiu Simion (R) 179. Mărie Vasile (R) 139. Ilniczky Aurel ( R ) 180. Mărieş Iuliu (R) 140. Ienciu Amos (R) 141. Ieremici Traian Cluj ) Central181. Mărienuţ Dumitru (R) BCU ( R / University Library Cluj 142. Ionescu D. Alexandru (R)182. Marişiu Ioan (R) 143. Ionescu D. Nicolae (R) 183. Matesz Paul (M) 144. Ionescu Grigore Titu ( R ) 184. Mâtyâs Lorand (E) 185. Mendel Ladislau (E) 145. loja Gheorghe (R) 186. Mera Eugen (R) 146. Iovănel Dimitrie ( R ) 187.. Mersich Andrei (G) 147. Iudovits Hugo (E) 188. Mesaroş Vasile ( R ) 148. Kamil Izidor (E) 189. Meseşan Virgil (R) 149. Katz Andrei (E) 190. Mets Iuliu (G) " I 150. Kepp Gustav (G) 191. Mezey Laura m. Radu (R) 151. Kerezsi Ladislau (M) Kerner Aurel Ludovic (Ivi) 192. Mihailescu Vasile (R) 193. Moanţă Andrei (R) 153. Kiss M. Adalbert (M) 194. Mocsi Carol (M) 154. Kirsch Vilhelm (M) 195. Moldovan Ioan (R) 155. Kormos Andrei (E) 196. Moldovan Petru ( R ) 156. Koos Francisc (M) 197. Moldovan Vaier ( R ) 157. Kovâcs Magda (M) 198. Moldovan Vasile ( R ) 158. Krajnik Alexandru (M) 199. Moldovan Zeno (R) 159. Kralik Şarlota (M) 160. Krizsanoszky Eduard (M) 200. Munteanu H. Const. (R) 201. Mureşan Iuliu (R) 161. Kuszalik Ioan (M) 202. Nâdas Victor (E) 162. Kutlik C. Teodor (S)

31

243. Pop Dumitru ( R ) 203. Nagy Benedict (M) 244. Pop Elisabeta ( R ) .204. Neamţiu Sabin ( R ) 245. Pop Faust (R) 205. Necşa Ioan ( R ) 246. Pop Romul ( R ) 206. Neda Gheorghe ( R ) 247. Pop Sabin ( R ) 207. Negruţiu Silviu ( R ) 248. Pop I. C. Sextil ( R ) 208. Nemet Nicolae ( R ) 249. Pop Lemeni Mihaela ( R ) 209. Nemeti Gheorghe (E) 250. Preda Ioan ( R ) 210. Nestor Emil ( R ) 251. Preda Vasile ( R ) 211. Nestorescu Măria ( R ) 252. Pustai Ioan ( R ) 212. Nicoară Cornel ( R ) 253. Radu Vasile ( R ) 213. Nissel Cornelia (E) 254. Raliş Iosif ( R ) 214. Nisli Bela (M) 255. Raţiu I. Brutus ( R ) 215. Nistor Aurel ( R ) 256. Rechia Ioan ( R ) 216. Olariu Andrei ( R ) 257. Redl Frida (M) 217. Olariu Caius ( R ) 258. Reff Flavian ( R ) 218. Oltean Ilie ( R ) 259. Reteşianu Simion ( R ) 219. Oprea Toma ( R ) 260. Rieger Ladislau (E) 220. Oprean Ioan ( R ) 261. Rosner Andrei (E) 221. Opriş Ioan (R) BCU Cluj / Central University Library Cluj 262. Rusu Romul ( R ) 222. Opriş Iuliu ( R ) 263. Sârbu Marin ( R ) 223. Opriş Romul ( R ) 264. Samu Avram (E) 224. Oprişor Isaia ( R ) 265. Şerb an Virgil ( R ) 225. Oşan Gheorghe ( R ) 266. Siebig Edmund (G) 226. Osvât Gheorghe (E) 267. Socol Aurel ( R ) 227. Otel Teodor ( R ) 268. Somlyay Rudolf (M) 228. Oţetea Tiberiu ( R ) 269. Spân Ignaţie ( R ) 229. Pampu Eleonora ( R ) 270. Spitzer Victor (E) 230. Papp Ioan ( R ) 271. Ştefănescu Toma ( R ) 231. Papp V. Tiberiu (M) 272. Stern Alexandru (E) 232. Pârvănescu Petre ( R ) 273. Stoica Gheorghe ( R ) 233. Peneş Şt. Romul ( R ) 274. Suciu Camil (R) 234. Pesecan Ioan ( R ) 275. Suciu Eugen ( R ) 235. Peschir Măria ( R ) 276. Surdulescu Victor ( R ) 236. Peter Alexiu (M) 277. Şuşan Lucia ( R ) 237. Peter Amade "(M) 278. Şuteu Vasile (R) 238. Petrencs Victor ( R ) 279. Schmidt Albert (M) 239. Petrescu Constanţa ( R ) 280. Schweitzer Arpad (M) 240. Pildner Ciurt (G) 241. Piscoran Alexandru ( R ) 281. Szancsali Gheorghe (M) 282. Szenkovits Tiberiu (M) 242. Pitariu Cornel ( R )

82
283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. Vodă A. Emil ( R ) Szentivânyi Alexiu (M) 299. Voina Ioan (R) Szilâgyi Alexandru (M) Szimonovits Coloman (M) 300. Voitescu Mihai ( R ) 301. Vuia Octavian ( R ) Taflan Tiberiu (R) 302. Vulişici Vasile ( R ) Tana Iosif ( M ) Tanase V. Constantin ( R ) 303. Vuşcan Vasile ( R ) 304. Wartenberg Gheorghe (E) Tanase Traian ( R ) 305. "Weiner Francisc (M) Tătar Zeno (R) 306. "Weiss Alexandru (E) Ţinţaş Vasile ( R ) 307. Weisz Rudolf (E) Tiniş Anton ( R ) 308. Wischet Ernest ( G ) Tokes Iosif ( M ) 309. Zâdor Melitta (E) Triteanu Petre (R) 310. Zeitler Augustin (M) Tufan Alexandru ( R ) Varlam Andronache (R) 311. Zidveanu Valeriu ( R ) 312. Zimmermann Otto (G), Vaszika Pavel ( M ) 313. Zoppelt M . Carolina (G)
BCU Cluj / Central University Library Cluj

S'au ţinut cursuri de Enciclopedie. „Perspectiva Istorică". I s t o r i a d r e p t u l u i r o m â n . „Opera lui Marx". ANUL I. Doczi Fr. „Muncitorii industriali după Sombart". 2 seminar) Profesor titular: Eugeniu Sperantia. Sabin) şi „Individul Împotriva sta­ tului după H. 3. per­ soane şi bunuri. 1. „Metoda în sociologie după Durkheim". „Psihologia maselor". La discuţiuni au par­ ticipat activ douăzeci şi unu de studenţi. S'au prezentat teme scrise asupra subiectelor: „Istoria ideilor sociale" (Moga Z. D r e p t r o m a n . Cursuri de licenţă. I. Lucrări de seminar: S'au făcut referate şi s'a discutat asupra următoarelor teme: „Ideea de drept şi fundamentul ei". F i l o s o f i a d r e p t u l u i şi sociologia.. Filosofie juridică şi Sociologie. tratându-se materia prevăzută în program. ANTJAKUL 1935/36 3- . 1 seminar) Profesor titular: Dimitrie Mototolescu. ftălugăru Vasile. Slăvescu Eug. 4 ore săptămânal fixate Miercurea şi Joia (2 curs. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. Ohler Charolta. 2. A tratat materia din program. A tratat despre istoria surselor dreptului roman. Au referat studenţii: Pop Grigore. Kontz Francisc.B) ACTIVITATEA DIDACTICĂ. 1 seminar} Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. Spencer" (Neamţiu Ioan). Catedra II 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs.

Catedra II.34 4. în scopul de a le desvolta spiritul juridic şi a-i deprinde cu soluţionarea problemelor de drept. A tratat despre actul juridic. Drept constituţional. 8. Profesor titular: Ion C. 1 seminar) Profesor titular: Romul Boilă. Marţea şi Miercurea. Cătuneanu. 7. Petre Dehelean „Democraţia ca bază de organizaţie a Statului de azi". ANUL II. 1 seminar). catolic şi protestant. 6. A tratat materia prevăzută în program. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. Profesor titular: Lazar Iacob. Seminar: S'a tratat şi s'au făcut colocvii cu studenţii asu­ pra diferitelor părţi din materiile ţinute la curs. 3 ore săptămânal fixate Lunea. Istoria izvoarelor dreptului bisericesc ortodox. D r e p t r o m a n . A tratat materiaCluj / Central University Library Cluj Lucrări de seminar: S'au citit. E c o n o m i a politică Catedra I. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs. Iulian Nicoară „Arta legiuirii". BCU prevăzută în program. 5. D r e p t bisericesc. Grigorie Pop „Ori­ ginea şi condiţiunea proprietăţii în România". D r e p t civil. 1 seminar) Profesor titular: Bogdan Ionescu. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea (2 curs. Organizaţia şi administraţia bisericească. Ionescu. Koncz Francisc „Situaţia socială şi juridică a femeii române". fixate Marţea şi Miercurea (2 curs. 1 seminar) Profesor titular: D. persoane şi bunuri. catolică şi protes- . discutat şi criticat urmă­ toarele lucrări ale studenţilor: Eugen Slăvescu „Unirea Ro­ mânilor". Catedra I. 3 ore săpt. Grigorie Mesteş „Fanarioţii". cu de­ osebită considerare la biserica ortodoxă. B. S'a predat materia prevăzută în program.

35

:tantă. Dreptul particular al Cultelor în România. Raportul dintre Stat şi Biserică. Dreptul de Stat în România (regimul cultelor). Seminar: Aprofundarea legii pentru regimul Cultelor şi Concordatului cu Sf. Scaun. 9. Economie politică. Catedra II. 3 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: George Strat. A tratat Istoria doctrinelor economice. Lucrări de seminar: Conferinţe ţinute sub personala su­ praveghere şi îndrumare a titularului catedrei asupra urmă­ toarelor probleme şi de către studenţii indicaţi mai jos: a) Economişti români şi străini Ştefan Zeletin, omul şi opera sa economică şi sociologică de către Dinică Dtru cu ample dis­ cuţii ce au durat 2 şediţe. Charles Gide, analiza operei sale de Rădulescu Florian 2 şedinţe. 'Werner Sombart, cercetarea operei şi teoriilor sale asupra formaţiunei capitalismului mo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dern de Dobo Anton 3 şedinţe, b) Curente doctrinare. 1. Cooperatismul. Consideraţiuni generale asupra evoluţiei sale în Occident şi vechiul regat — de către Bocian Valentin. 2. Cooperatismul în Transilvania şi cu specială privire la Saşi, de Barabassy Ladislau. 3'. Bolşevismul în faza aşa zisă Stalinistă, de Petrescu Paul. Discuţiunile seminarului asupra acestui ciclu au durat 6 şedinţe, c) Monografii asupra economiei na­ ţionale: 1. Industria aurului în România de Chira Aurel; 2. Industria metalurgică în România de Pălăgieşu Mircea. 3. In­ dustria lemnului în România de Păsăraru I. 4. Banca Naţio­ nală a României şi politica creditului şi a scontului în epoca de după războiu de Cerghizan Vasile. Discuţiunile asupra subiectelor dezvoltate în acest din urmă ciclu au durat 7 şe­ dinţe. Lucrări practice în care s'au făcut exerciţii de cerce­ tări bibliografice, de analize statistice precum şi un număr de colocvii asupra materiei generale a Economiei politice şi Is­ toriei doctrinelor economice au avut loc într'un număr de 12 şedinţe. La toate lucrările de seminar au luat parte în mod regu­ lat un număr de 50—60 studenţi.

36

IO. Drept administrativ. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea. Prfesor titular: Vaier Moldovan. A tratat materia prevăzută în program. 11. D r e p t civil. Catedra III. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Incapacităţile în dreptul civil roman, curs predat în pri­ mul semestru. S'a tratat noţiunea de capacitate şi clasificarea incapacităţilor. Teoria generală a obligaţiilor curs predat î a al doilea semestru. Probele şi actele de stare civilă, curs pre­ dat în comun studenţilor anului I I licenţă şi studenţilor dela doctorat. II. Lucrări de Seminar: (1 oră săptămânal fixată Lunea). A ) Referate BCU Cluj / Central University Library Cluj rezumând: (6 şedinţe). Au întocmit referate, cărţile studiate, următorii studenţi: 1. Rădulescu Florian de­ spre „L'Unification internaţionale du droit prive" <de Rene Demoque; 2. Năstase Nae despre „L'Esprit du droit chez Ies anciens" de T. Rothe; 3. Masca Vasile despre „Le droit subjectif" de Octavian Ionescu; 4. Teodorescu Gabriela despre „La Copropriete d'un bien" de A.-Ionaşcu. Referatele au fost însoţite de interogaţii, critici şi discuţiuni. B) Conferinţe (11 şedinţe). Au ţinut conferinţe, urmate de critici şi discuţiuni, următorii studenţi: 1. Dinică Dumitru despre „Uzufruct"; 2. Petrescu Paul despre „Dobândirea drepturilor reale"; 3. Barabassy Ladislau despre „Servituti"? 4. Dobo Anton despre „Publicitatea imobiliară"; 5. Bocian Valentin despre „Acţiunile posesorii"; 6. Dâmboianu Valeriu despre „Uniunea liberă"; 7. Cerghizan Vasile despre „Avocaţi şi magistraţi"; 8. Simon Tiberiu despre „Interpretarea drep­ tului". C) Lucrări practice (15 şedinţe). a) Exerciţii de cercetări bibliografice şi jurisprudenţiale. S'au ţinut 4 şedinţe în scopul de a deprinde pe studenţi cu

37

cercetările de doctrină şi jurisprudenţa necesare pentru în­ tocmirea unui studiu sau pentru prepararea unui proces. b) întocmirea unui studiu cu colaborarea unei echipe de studenţi. S'a întocmit un studiu despre „Declaraţia unila­ terală de voinţă şi efectele ei juridice" cu colaborarea exclu­ sivă a următorilor studenţi: Chira şi Pălăgieşiu (pentru doctri­ na română), Dinică şi Petrescu (pentru doctrina franceză), Simon (pentru doctrina germană), Tereanu şi Mesaroş (pen­ tru doctrina dreptului local), Bocian şi Rădulescu (pentru ju­ risprudenţa română), Pantazescu şi Suciu (pentru jurispru­ denţa franceză), Masca (pentru dreptul comparat). Redacta­ rea finală a fost făcută de studentul Dinică. Planul lucrărei, materialul adunat, sistematizarea ideilor şi, la sfârşit, lucra­ rea însăşi, au făcut, în mod succesiv, obiectul discuţiunilor publice în seminar în cursul a 6 şedinţe. c) Desbaterea unui proces fictiv. In 5 şedinţe succesive s'a pregătit şi s'a desbătut de către studenţi, în faţa unei instanţe fictive compusă din studenţi, un proces de responsabilitate (accident de automobil).Central University Library Cluj excepţiile BCU Cluj / Acţiunea, întâmpinarea, .procedurale, pledoariile în fond şi sentinţa, toate întocmite de către studenţi, au fost discutate şi corectate în şedinţele de seminar cu participarea tuturor studenţilor. D) Colocvii (12 şedinţe). S'a discutat sub formă de inte­ rogări şi răspunsuri o mare parte din materia predată la curs şi anume: Incapacităţile şi Isvoarele obligaţiunilor. Circa 50 de studenţi, făcând dovada unei suficiente aprofundări a ma­ teriei, au fost dispensaţi de examenul final, în ce priveşte aceste părţi ale cursului. 12. Drept penal ş i procedură penală. 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, î seminar) Profesor titular: Traian Pop. S'a predat materia prevăzută în program. 13. Legislaţia agrară şi industrială. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Liviu Lazar. S'au ţinut cursuri asupra materiei din program.

38

14. Statistici». 2 ore săptămânal fixate Marţea (1 curs, 1 seminar)^ * Profesor titular: Andrei Sigmond. S'a tratat materia prevăzută în program. 15. Politica. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Casiu Maniu. A tratat materia prevăzută în program. Anul I I I . 16. Drept internaţional public. 3 ore săpt. fixate Marţia şi Miercurea (2 curs, 1 seminar).. Profesor titular: George Sofronie. S'a ţinut un curs general de Drept Internaţional public„ privind principiile, instituţiile şi jurisprudenţa dreptului cla­ sic şi prezentându-se noile tendinţe la diferitele materii. In seminar,BCU Cluj / Central University Library Cluj s'au comentat şi interpretat diferite texte de drept internaţional pozitiv, privind mai ales drepturile şi in­ teresele României. Deasemeni s'au prezentat date bibliogra­ fice şi critice asupra diferitelor materii, cercetate în cadruL cursului. 17. Drept internaţional privat. 2 ore săptămânal fixate Marţea şi Miercurea. Profesor titular: Iorgu Radu. S'a tratat materia prevăzută în program. ÎS. Ştiinţa şi legislaţia financiară. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor suplinitor: Romul Boilă. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1 Aprilie 1936). S'au ţinut cursuri asupra materiei prevăzute în program19. Drept civil. Catedra I. 3 ore săptămânal fixate Marţea, Miercurea şi Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela I Iulie 1936).. A tratat materia prevăzută în program.

89

20. D r e p t civil Catedra IV. Profesor titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat în patru ore de curs săptămânal, Capacitatea persoanelor şi Succesiunile ab intestat. S'au făcut lucrări de seminar cu studenţii, 2 ore săptă­ mânal, tratându-se sub formă de colocvii „contractele spe­ ciale". Au luat parte la aceste lucrări circa 50 studenţi. Pe lângă aceste lucrări s'au mai ţinut conferinţe, cari au dat loc la discuţii contradictorii, de către Dnii studenţi Crişan Vaier tratând despre „Aspectul istoric al dreptului succesoral", Cornea Nicolae tratând despre „Dreptul de succesiune al soţului supravieţuitor", Popescu Ioan tratând despre „Forţa majoră în dreptul civil", Issekutz Ioan tratând despre „Fideicomisele familiare". 21. Drept comere'al. Catedra I. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (2 curs, 1 seminar) - Profesor titular: Petre Poruţiu. Istoricul dreptului comercial. Izvoarele dreptului comer­ cial. Codul şi celelalte legi comerciale. Economia codului co­ mercial român, transilvănean şi bucovinean. Uzurile co­ merciale. Actele de comerţ în codul român, transilvănean şi buco­ vinean. Comerciantul. Societăţile comerciale. Seminar: Demonstraţiuni practice cu privire la materia desvoltată. 22. Drept comercial. Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Joia şi Vinerea. Profesor titular: C. Petrescu-ErCea. A tratat Isvoarele dreptului comercial. Actele de comerţ. Comercianţi. Societăţile comerciale. Societatea în nume co­ lectiv, în comandită simplă, anonimă, în comandită cu ac­ ţiuni. Lichidarea. Societăţile civile sub formă comercială. Condiţiunea juridică a societăţilor străine. Asociaţiunea în participaţiune.

40 Lucrări de seminar: Anul III. 1. Iuhas Leontin, Auxiliarii comercianţilor, 2. Lechinţan Grig., Mandatarii comerciali şi comisionarii, 3. Issekutz Ioan, Actele de comerţ după legea aplicabilă în Transilvania, 4. Vasiliu Clonstantin, Mijlocitorii comerciali. Anul IV. 1. Iliescu Aurel, Actele de comerţ subiective, 2. Farkas Ladislau, Despre firme şi embleme, 3. Gitta Antoniu, Registrele comercianţilor, 4. Floriţa Ion, Teoria actelor uni­ lateral comerciale. 23. Procedură civilă. Catedra I. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Joia. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat materia prevăzută în program. 24:. Central University Library BCU Cluj /Procedură civilă. Cluj

Catedra II. 2 ore săptămânal fixate Lunea şi Marţea (1 curs, 1 seminar). Prof. titular: Victor Cădere (în concediu până la 30. IV. 1936) Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. A) Cursul predat de prof. Aurelian R. Ionaşcu: a) Prin­ cipiile generale de procedură civilă, b) Acţiunea în justiţie, c) Jurisdicţiunea, d) Organizarea judiciară, e) Competinţa. B) Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria ge­ nerală a execuţiei silite; b) Execuţia silită imobiliară după procedura locală şi procedura civilă română. Lucrări de seminar. S'au făcut sub conducerea prof. Au­ relian R. Ionaşcu colocvii din materia predată la curs şi s'a desbătut un proces fictiv cu colaborarea exclusivă a stu­ denţilor. 25. Politica aocială. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. A tratat materia prevăzută în program.

II. Cursuri de doctorat.
1. Drept roman. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Ion C. Cătuneanu. Pandecte. 3. Drept roman. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Tiberiu Moşoiu. A ţinut cursuri despre organizarea statului roman.
BCU Cluj / Central University Library Cluj Catedra I.

3. Drept civil

1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Camil Negrea. Asistent suplinitor: Alexandru Olteanu (dela 1. VII. 1936) A tratat despre gaj şi ipotecă. 4. Drept civil. Catedra II. 1 ora săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Bogdan Ionescu. A tratat Prescripţia în dreptul civil român, 5. Drept civil. Catedra III. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Profesor titular: Aurelian R. Ionaşcu. Probele şi Actele de stare civilă în dreptul civil român şi în proectul noului cod de procedură civilă. S'a tratat de­ spre a) Teoria generală a probelor, b) Mijloacele de probă admise de legea română, c) Actele de stare civilă după legea din 1928.

42
6. Drept civil. Catedra IV. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesr titular: Alexandru C. Angelescu. A tratat Responsabilitatea pentru faptul altuia şi Efecteleobligaţiilor. 7. Drept bisericesc. 1 oră săptămânal fixată Joia. Profesor titular: Lazar Iacob. Biserica şi Statul. Evoluţia istorică a raporturilor dintre Biserică şi Stat. 8 Drept constituţional. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Romul Boilă. Constituţionalismul. 9. Drept administrativ. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. BCU Cluj / Central University Library Cluj Profesor titular: Vaier Moldovan. A tratat despre Justiţia administrativă. IO, Drept penal şl procedura penală. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Profesor titular: Traian Pop. Dreptul penal special. 11. Procedură civilă. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor titular: Emil Haţieganu. A tratat despre natura juridică a căilor de atac şi căile de atac în procedura civilă în vigoare. 13. Procedură civilă. Catedra II. 1 oră săptămânal fixată Lunea. Prof. tit.: Victor G. Cădere. (în concediu până la 30. IV. 1936). Profesor suplinitor: Aurelian R. Ionaşcu. Cursul predat de prof. Victor G. Cădere: a) Teoria căi­ lor de atac împotriva hotărârilor iude^.ătoreşti; b) Despre re­ curs.

competinţa şi acti­ vitatea Societăţii Naţiunilor. 2. 1 oră săptămânal fixată Marţea. Drept comercial. Ionaşcu: a) Teoria. Teoria şi practica principiului naţio­ nalităţilor (cu specială referire la tratatele de pace din anul 1919—20. 1 oră săptămânal fixată Joia. Elemente de politică mondială modernă. Drept internaţional public. Politica. Drept comercial. ÎS.Cursul predat de prof. Aurelian R. Catedra I. 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Profesor titular: C. Profesor titular: Iorgu Radu. organizarea. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. generală a probaţiunei judiciare. Profesor titular: Dimitrie Mototolescu Influenţa dreptului romano bizantin asupra dreptului privat roman şi a dreptului civil actual cu privire la succe­ siunea soţului supravieţuitor. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. Teoria generală. 15. Catedra II. Cursul de Drept comercial comun pentru licenţă şi doctorat. 17. Drept internaţional privat. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a tratat despre 1. Profesor titular: Petre Poruţiu. Cambia (istoric şi drept comparat). Petrescu Ercea. Profesor titular: George Sofronie. 16. 1 oră săptămânal fixată Joia. 13. b) Mijloacele de probă a d ­ mise de legea română. Natura juridică a dreptului internaţional privat. Profesor titular: Casiu Maniu. Istorie dreptului român. 14. .

1 oră săptămânal fixată Lunea. Profesor titular: Andrei Sigmond. Profesor titular: Liviu Lazar.19. Politica socială. 20. Asistent suplinitor: Dorin Pop (dela 1. Principiile politicei economice. 1936). 1 oră săptămânal fixată Vinerea. Ionescu. Problema poporaţiei în lume. Venitele Statului. Profesor titular: George Strat. 1 oră săptămânal fixata Marţea. Catedra I. 21. Catedra II. IV. Economia politică. Profesor titular: Nicolae Ghiulea. Statistica. BCU Cluj / Central University Library Cluj 22. 23. Legislaţia agrară şi industrială. Ştiinţa şi legislaţia financiară. Raportul dintre politica socială şi celelalte ştiinţe sociale. 1 oră săptămânal fixată Lunea. 24. Teoria statisticei. Profesor titular: D. Economia politică. 1 oră săptămânal fixată Miercurea. 1 oră săptămânal fixată Marţea. . Profesor suplinitor: Romul Boilă. Asigurările agricole şi despre dreptul de grevă. B.

Spiritul cooperatist. 1935. 4. An. 7. finan­ ciar.€) АСТШТАТЕА ŞTIINŢIFICA 1. social. 8. A făcut deasemenî o comunicare la Societatea de legislaţie comparată. Publicaţii: a)! Questions juridiques et diplomatiques roumaînes.). Bucureşti. 1. Dl Victor Cădere a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris precum şi la BCU Cluj / Central University Library Cluj Universităţile din Lille. 8. Bordeaux şi Lyon. 3. 1935. Prof. 1936. b) Regimul democratic şi dreptul civil modern. I I I . 2. Bucureşti. Controlul Cartelurilor. VIL 1935. Nicolae Ghiulea. V I I . (160' pag. „Prezentul" economic. Studiu critic a operei prof. 7. social. 2 2 din Iunie 1936). VIII. 1935. I I I . G. Paris. 1. Avem prea mulţi titraţi? „Adevărul" Bucureşti 19. Studii şi articole de politică economică şi politică socială. Cooperaţia încătuşată. „Prezentul" economic. No. Dela Carteluri la înţelegeri industriale. „Cooperaţia" Bucureşti. IX. Victor G. Ripert (Curierul judiciar. 6. 1935. Economicul primează politicul. No. „Cooperaţia** Bucureşti. IX. 1935. Conferinţe: Invitat oficial în schimbul de profesori dintre Universi­ tăţile franceze şi române. 18. nr. An. An. . 2. financiar. 5. „Adevărul" Bucureşti. Prof. 2. III. 1935. 1935. Sistemul economic cooperativ. 9. social. Cinq conferences faites dans Ies Universites francaîses. Cădere. „Cooperaţia" Bucu­ reşti. Bucureşti. No. 26. „Prezentul" economic. financiar. Problema limitării numărului studenţilor.

. 1935. 8. IX. Bucureşti. „Zorile". Revistă de economie politică şi finan­ ciară. 1935. Bucureşti. No. „Tribuna financiară". „Adevărul". III. III. II. 46. Rolul Statului în viaţa economică. An. Cooperaţia şi automobilismul. „Auto-jurnal" An. financiar. IX. „Prezentul". 23. 8. so­ cial. No. An. Bucureşti. social. Bu­ cureşti. Principiile unui nou Statut al funcţionarilor publici. 10. 11. Bucureşti. 14. 20. sănă­ tate şi ocrotire soc. Desfiinţarea Cartelurilor. 1. „Prezentul" economic. 24. Problema zilei: Cooperaţia. 135. III. 15. VIII. 1935. An. 8. 24. 12. An. IX. No. An. Autonomia asigurărilor sociale „Monitorul muncii şi asigurărilor sociale" Bucureşti. No. „România Agricolă". 1. „Revista Muncă. No. 24. 19. Scumpetea vieţii. Bucureşti. financiar. Bucu­ reşti. Bucureşti. 14. 11—12. 1935. 1935. 1935. social. „Revista de studii so­ ciologice şi muncitoreşti". 1935. No. Echilibrul bugetar sau echilibrul economic? „Excel­ sior" economic. 25. IX. 10. Noua organizare a meseriilor. No. . 22. 1935. Asigurarea muncitorilor agricoli. „Libertatea" econ. Valorificarea cerealelor. 16. Bucureşti. „Excelsior" economic. 11. 18 şi 21." Bucureşti. XI. XI. 1935 An. Bucureşti 1935. No. „Excelsior". BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. 1935. cult. Ce ar trebui să fie o lege a meseriilor. 1935. 1935. Bucureşti. 14. finan­ ciar. 34. „Excelsior" economic. 17. 27. 1935. 1935. Bucureşti. Bucureşti. I. III. Bucureşti. Bucureşti. Soluţia problemei economice. I. financiar. Bucureşti. Un proiect bizar al Ministerului Muncii. Lupta contra Cartelurilor. An. Bucureşti. „Prezentul". Libertatea muncii. 21. Economia. 1935. Lupta pentru autonomia cooperaţiei „Cooperaţia". 1935. Bucureşti. 4. IX. I. 1935. 13. 10. „Dreptatea". politică. Politica socială pentru ţărănime. An. Condiţiile necesare ale unei bune valorificări a cerea­ lelor. 1935. 1935. VIII. VIII. 30. No. 1935. social.. „Dreptatea".46 9. soc. I I I . 26. 28.

Bucureşti. E. A. Cooperaţia agricolă. 1936. 1935. 6.-nal. II. 39. 2. A. Sărbătorirea profesorului Paul Negulescu." Bucureşti. Statistica anarhică. 1936. Martie 1936. XII. 33. 29. Bucureşti. Economia agricolă şi cooperaţia. R. Comasarea proprietăţilor agricole. 32.' No. Proprietate funciară neeconomică. II. 41. A. „România agricolă". 19. 44. IV. XIX. No. „Prezentul". II. Mai 1936. 14. 3. I. 15. 1936. An. soc. 36. Originile sindicatului prof. 1936. La mormântul Regelui George alLibrary Cluj BCU Cluj / Central University V-lea. 45. III. Bucureşti. An. Bucureşti. 1936. Fărâmiţarea proprietăţii rurale. P. 42. An. secţia Basarabia „Viaţa Basarabiei". 20. 40. 2. „Independenţa Economică". „Adevărul". III. Bucureşti. 34. 14. Bucureşti. I. Munci Săn. Sindicatul rural de magazie sătească. 1936. 37. An. Asigurarea ţăranilor. IV. No. „România agricolă". 4. 24. 1. 1936. II. Bucu­ reşti. Organizarea Statului ţărănesc. A. „Adevărul". Valoarea avantajelor acordate de Stat. I. 1935. 1936. „România -agricqlă" Bucureşti» 1936. „Adevărul". No. „Prezentul". Disciplinarea profesiunilor. „România agrico­ lă". Bucureşti. 30. No. 31. 4—5. 24. 11. „Prezentul" Bucu­ reşti. Conferinţă la Institutul social român. Bucureşti. 46. An. Dela Economie la Diplomaţie. 1936. II. „Zorile" Bucureşti. „Prezentul". 1936. An. 16. Problema cooperaţiei agricole. . Bucureşti. „Prezentul". 35. No. I. Orientarea profesională. An. 48. R. XII. „Prezentul". 38. Perspective economice şi sociale. Comerţ exterior şi negocieri.47 29. şi Ocrot. II. 1935. Chişinău An. cooperaţiei. I. 1935. „Societatea de mâine". „România Agricolă". II. No. Bucureşti. „Prezentul". XIII. Bucu­ reşti. Bucureşti. An. 43. 1936. 1936. 1936. 5. 25. 47. 1936. Bucureşti. Bucureşti. „Rev.

Capitol introductiv Ia istoria concordatelor postbelice. . Bucureşti. Sindicatul agricol. 1936. „Prezentul". Ionaşcu. Aurelian R. Conferinţe: 1.48 49. 1936. 2. 1936. Biserica dominantă şi egală îndreptăţire a Cultelor. 1936. IV. 3. Prof. 2. Bucu­ reşti. 4. „Adevă­ rul". 27. „Prezentul". An. 2. 54. Bucureşti. 1936. Cluj. 3. Bucureşti. d) Teoria generală a obligaţiilor. 1936. An. 5. Obştii de comasare. „Rev. 7" ' Publicaţii: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. V I . muncii. şi ocrot. 1936. Tot despre obştiile de comasare. Politica scaunului papal. Prof. 1936. IV. Unificarea legislativă: A colaborat. Bucureşti. „Prezentul". No. IV. în calitate de consilier temporar la secţiu­ nea a Il-a a Consiliului Legislativ. 1936. (CIuj„ Arad. 12. Patronat suprem şi regi apostolici (Oradea 1935). 51. curs litografiat^ Cluj. Bucureşti. „Rev. 24. săn. 52. publici. 50. Lazăr Iacob. la întocmirea proectului noului cod civil. b) Mijloacele juridice de protecţie a sănătăţei în căsăto­ rie şi în afară de căsătorie. sociale. 7 r / Publicaţii: 1. 1936). Bucureşti.. sociale. BCU Cluj / Central University Library Cluj Arad. Bucu­ reşti. 2 voi. 53. 1936. cartea moştenirilor ab intestat şi testamen­ tare (titlul I ) . Asociaţie agricolă. Buc. 1936. „Excelsior". Socializarea întreprinderilor industriale. muncii. c) Probele şi actele de stare civilă în dreptul civil român. Este necesar un nou Statut al funcţ. curs litografiat. 55. 26. şi ocrot. IV.. IV. săn. IV. Noua politică socială a Franţei. No. Cluj. Biserica dominantă în raport cu celelalte Culte.

AKUARTJLl 9 3 5 / 3 6 4 . pag. Studenţilor în drept. 3. b) Moyens d'assurer le progres du Droit et le respect de la Justice. 265. Unirea Românilor în lumina istorică. Prof. Petrescu-Ercea. c) Les rapports entre le Droit International et le Droit Interne â la lumiere du principe de l'unite du Droit Public. Conferinţă ţinută la Careii Mari: BCU Cluj / Central literatura universală. George Sofronie. Neculai Milescu Spătarul. (Extrait de „La Revue de Droit International") Geneve 1936. C. 6. b) Statutul civil şi politic al femeii în dreptul român. Naţ. Doctrina Statului Naţional-Democrat. Prof. o biografie. Conferinţe ţinute în Cluj: 1. (Extrait des Melanges „Paul Negulesco") Bucarest 1935. Problema miracolului înUniversity Library Cluj Conferinţă ţinută la Bucureşti: 4. 5. Scoasă şi în bro­ şură la Tip. Prof. conferinţă ţinută la Primăria din Cluj în cadrele ciclului or­ ganizat de Gruparea Femeilor Române. conferinţă ţinută la Universitatea din Cluj în cadrele ciclului organizat de Soc. Societăţile comerciale (li'-Bgrafiat).49 Conferinţe publice: La Cluj: a) „Certificatul prenupţial în dreptul comparat". 7. conferinţă ţinută la Primăria din Oradea în cadrele ci­ clului organizat de Ateneul Român. Evoluţia gândirii politice juridice a Românilor Ar­ deleni până la unire. Studii publicate: a) Principiul Naţionalităţilor în Tratatele de Pace din 1919—20. Curs de Drept Comercial. 8. Vaier Moldovan. 2. Prof. (Premiată de Ziarul „Universul") Bucureşti 1936. La Oradea: c) „Problema juridică a sănătăţei în căsăto­ rie". en dehors de la guerre. 1936. Tiberiu Moşoiu.

â la XVII-e Assemblee). (La „Universitate" cu ocazia inaugurării anului universitar 1935—36). No. Bucureşti 1936. şi Ion Lapedatu). Arhiva. j) La Petite Entente et la Reforme de la Societe des Nations. f) Problema organizării securităţii colective. h) Contribuţiuni la o reconstrucţie a dreptului minori­ tăţilor. Diferite articole. Guşti") Bucureşti 1936. 4. 1936. e) Concepţia franceză despre Societatea Naţiunilor (In 1919 şi astăzi). Sub presă. Conferinţe publice: La Cluj: a) Fenomenul războiului în lumina angajamen­ telor internaţionale. Bucureşti. pag. Cluj. (In „Revista Cursurilor şi a Conferinţelor". (In „Revue de Transylvanie" Bucu­ reşti a. (In „Revue de Transylvanie". (Note şi idei sistematizate). k) Fenomenul Războiului şi Angajamentele Internaţio­ nale. (Din „Oma­ giu Profesorului D. Ediţia a Il-a Cluj 1936. N. Cluj 1936. note. recenzii în: „Revue de Droit In­ ternational" din Geneva. du 28 Juin 1936). (In „La Tribune de la Petite Entente". i) Les Lecons de la Petite Entente (In „La Tribune de la Petite Entente" Paris. 1936. (ediţia franceză a lucrării premiate de ziarul „Univer­ sul"). BCU Cluj / 1936. 7 Septembrie). D. Alex. Revista <le Drept Public. No. etc. Noembrie). Central University Library Cluj I) La Petite Entente et les divers projets de modification du Pacte de la S. c) Primatul Statului Naţional In noua Comunitate Internaţională (la „Acţiunea Patriotică"). . 440. Paris 1936. (A propos des debats de Geneve. 1936. a. (In „Omagiu Prof. Cursuri: a) Curs de Drept Internaţional Public. du 19 Juillet 1936). No. 90. în lumina an­ gajamentelor internaţionale.50 d) Le caractere internaţional du probleme des Habsbourgs. g) Problema Păcii şi Factorul economic. Le Principe des Nationalitćs et les Traites de Paix. b) Franţa şi Societatea Naţiuni­ lor (la „Alliance Francaise"). „Revue de Transylvanie". 1935). No. b) Curs despre Societatea Naţiunilor (Principiile Pactu­ lui din 28 Iunie 1919 şi comentariul lor juridic). pag.

No. Recherches sur Ies propositions interrogatives. Clartea Ro­ mânească. 264 pag. Glose la goana antimetafizică (Art. Gând Ro­ mânesc") Cluj. Naţ. (La „Soc. 1936. 1936. II diritto come mezzo tecnico del Spirito. Hermann & Co. 4. (Extras din Rivista Inţernazionale di Filosof ia del Diritto) Roma. Civilizaţie şi spiritualitate (art. 1935). 1936. Iorga"). La Careii-Mari: Apărarea diplomatică a frontierelor Ro­ mâniei (la „Astra"). 2. Editat de Universitatea Cluj) 1936. (Extras din Travaux du I-er Congres International de Philosophie scientifique) Edit. La Bucureşti: Transformările dreptului războiului. La Vălenii de Munte: Problema ilegitimităţii denunţărilor unilaterale de Tratate („Universitatea populară N. La Sibiu: Evoluţia Statului naţional şi caracterele sale actuale. în rev. 6. de Filosofie. Praf.51 *d) Soarta Tratatului de la Locarno (la „Societatea studenţilor în Drept"). (La „Astra"). ~7. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. Bucureşti. Definiţia şi condiţiunile ştiinţei. îna­ inte şi sub regimul Soc. (Extras din Rev. . La Oradea: Intangibilitatea hotarelor noastre („Extensiu­ nea Universitară şi „Astra"). în rev.) Cluj. 5. (La „Teatrul Naţional" în cad­ rul „Ligii Culturale"). Eugeniu Sperantia. 1936. (Extras din „Gând Ro­ manesc) Cluj. Lecţiuni de Enciclopedie juridică cu o introducere is­ torică în Filosoţia Dreptului (1 voi. Principii fundamentale de filosofie juridică (1 voi. (La „Universitate" în cadrul „Grupării universitare pentru Societatea Naţiunilor"). 1. Paris. 1935. 3—4. (Intre securita­ tea militară şi cea diplomtică). 8. Studenţilor Alba). La Cernăuţi: Criza securităţii colective. 3. La Alba-Iulia: Respectarea şi denunţarea Tratatelor. „Cele trei Crişuri". Note şi impresii dela primul congres de filosofie ştiin­ ţifică. Bucureşti 1936). Publicaţii.

52—64—84). Ţara formelor sau de ce suntem săraci (Revista Adm. 1. IX. Imperiul britanic şi pacea lumii („Libertatea". 11. An. Un veac de evoluţie a economiei româneşti („Liberta­ tea" Anul I I I No. Bucureşti. 2fr Decembrie. p. 4. 16. No. editura R. 20. Problema Universităţilor noastre („Libertatea" Anul I I I No. 7. T Martie 1936. 22. 1 p. p. 8. 13. de Filosofic Bucu­ reşti. 89. 2—5). 1935. 1-5). 92 p. Sport şi Sportomanie („Libertatea" Anul III. Pentru ce este liberalismul impopular („Libertatea'^ anul III. Cioflec Cluj 1936. 2. An. 9. 96. p. 368 pagini.52 9. IX. 1 p. p. 12. IX. Elogiul libertăţei („Libertatea" Revistă economică. Războiul din Africa şi poziţia României. Financiară. No. 1935. p. Financiară An. 8 Febr. 224-227). Financiară An. B) Ierarhia socială (idem) Oradea. 3—5). 4—7). C) Ierarhia socială (idem) Hunedoara. Agonia Cooperaţiei române. No. 336-339). Conferinţe: A ) Ierarhia socială (Extensiunea universitară). Partea I. 3. 15. . No. Buget şi Gospodărie Central University Library Cluj Bucureşti 1935. 1936. D) „Copil bun" şi „copil rău" (Cercul didactic) Cluj. 1936. 1936. 304—307). Anul IV. 4. No. George Strat. p. 1935. p. antichitate şi până la constituirea liberalismului clasic. Cluj. socială. No. No. No. 112—116). Dare de seamă despre a treia ediţie din „Lezioni di FiL del Diritto" de Giorgio Del Vecchio. 177—180). 87. Din. 6. 12. Comerţul internaţional (Revista Adm. 1935. 10. Curs de Istoria doctrinelor economice. Incoherenţa politicei noastre economice (Revista Adm. Anul IX. Prof. („Libertatea'^ Anul III. po­ litică. 5. 29 Martie. No. 2—5. Rev. („Libertatea" Anul I I I . p. culturală. BCU Cluj / (Revista Administraţia Financiară 3. 2. 1—3). III. 10. a) Publicaţiuni. 8. 1935 p. No.

(Revista Adm. Congresul economic al Ardealului. No. Anul X. „însemnări ieşene". 110). p. p. 19. Aristot economist. 150-151). Jubileul de 30 de ani al Neamului Românesc. 30. 129—131. 34. b) Recenzii. p. 228—233). No. Filitti: Proprietatea solului în Principatele româ­ ne până la 1864. Note dintr'o călătorie prin ţară. („Liberta­ tea" Anul IV. p. Despre nevoia de a cunoaşte şi aprofunda studiul doc­ trinelor economice. 249). 32. Socialismul grecesc şi gândirea economică a lui Platon. („Libertatea" Anul III. („Libertatea" Anul IV. 3. No. 270).53 14. Albumul Lunii Bucureştilor. p. Comerţul în Evul Mediu. „Istoricul desvoltării economice şi financiare a Ro­ mâniei". p. („Libertatea" Anul BCU Cluj / Central University Library Cluj IV. „ C D . 22. p. 4. 97—99). 18. (Revista Adm. p. 16. p. pag. No. („Libertatea" Anul III. Potenţialul şi viitorul economic al oraşului Bucureşti. C. Paul Demetrescu: „Dreptul bancar" („Libertatea" An. 44—49). („Libertatea" Anul III. 33-35. No. („Libertatea" Anul III. 158). („Argus" număr jubilar pentru 25 de ani de apariţie 1936). Financiară. „Academia Română". 20. („Libertatea" Anul III. p. 23. 15. 18. 21. 25. Civilizaţia romană şi gândirea economică. („Libertatea" Anul IV. 27. 51-53). Civilizaţia grecească şi începuturile ştiinţei economice. 24. („Libertatea" Anul III. 384). I V . 47). . No. 28. 100 p. 17. 32). 7. Anghel". 30). înţelesul şi valoarea unei doctrine economice. 126). „Moralitatea economiei dirijate". „Edgard Allix" — omul şi opera. („Libertatea" Anul IV. Anul X. 13—14. 8 p. p. p. Financiară. 15—16 p. 31. 33. •(„Libertatea" Anul IV. 1936. („Libertatea" Anul IV. 193—195. („Libertatea" Anul III. începuturi de doctrine economice în opera lui Socrate şi Xenofon. „File rupte". 26. Bucureşti 1936. p. 113—117). Scurtă privire asupra econo­ miei medievale. p. I. 9 şi 10. 46). 174). No. 40—43). 1—3). 29. („Libertatea" Anul III. („Liber­ tatea" Anul III. 279-281).

C. 43. Bucureşti. 8. (Ciclul organizat de Societatea Studenţilor în Litere şi Filo­ zofie din Cluj). 15-16 p. Timişoara. („Libertatea" Anul IV. 41. 42. 40. Ciclul confe­ rinţelor organizate de Academia de Export în sesiunea 19351936. 6. Jubileul „Astrei". („Libertatea" Anul IV. Paul Henry „Histoire Roumaine". 20 p. 128). 38. ( „ L i ­ bertatea" Anul. 7. 2. (Conferinţă ţi­ nută în cadrul Astrei din Braşov cu ocazia zilei de 24 Ian. 11. Profesorul Cezar Papacostea. 75). Turismul birocratic. No. No. p. No. 3. No. naţionalism şi tineret. c) Conferinţe. 47). 8. 1. 255). 19 p. („Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj bertatea" Anul IV. 5 p. p. No. Bolşevismul. 39. O expunere a doctrinei liberale. 172—173). IV. Liberalismul. (Libertatea" Anul IV. p. Jornescu: Producţia Agricolă funcţie socială. 5. Onisifor Ghibu: Pe urmele împăratului Constantin ceV Mare. Bucureşti. 0 datorie imperioasă a zilei de astăzi. 319). Colaborarea* Uniunei Camerelor de Comerţ şi de Industrie cu puterile pu­ blice. No. 128). 189). 8. 44. 20 p. Bucureşti. 303). Christodorescu: O operă profesional. („Libertatea" An. („Libertatea" Anul IV. Naţiune. Ch. Braşov. 37. („Libertatea" Anul IV. No. în ciclul conferinţelor organi­ zate de Şcoala Superioară de războiu. IV. . p. ciclul conferinţelor organizate de Uniunea Intelectuală^ din Bucureşti în primăvara anului 1935. Iuliu Valaori. Câteva precizări asupra liberalismului mo­ dern. Grigore Nandriş: „Viaţa Mareşalului Pilsudski. („Libertatea" Anul IV. Cluj. No. Galaţi. Semnificaţia Unirei dela 1859. doctrină de echilibru şi pro­ gres social.54 35. Timişoara. In­ stitutul Social Român secţia economică. 36. Idealul naţional şi problema tineretului nostru. Economia românească în veacul al XIX. („Libertatea" Anul IV. Conferinţe ţinute In cadrul ciclului organizat de Şcoala Politechnică din Timişoara în anul 1936. Depopularea Franţei. 4. No. 320). 12 p.

FACULTATEA DE MEDICINĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9» 99 99 99 99 99 99 99 1919--20 1920--21 1921. Dr. Dr. Secretar: Mircea I. Pedel: Simion Runcan. Foştii decani. GHEORGHE BILAŞCU.-22 1922. Prodecan: Prof. Dactilografe: Otilia Cosma şi Măria Danciu-Ţigăreanu. DUMITRU MICHAIL. 1935 2. BOTEZ CORIOLAN TĂTARU IOAN DRĂGOIU VICTOR PAPILIAN CRISTEA GRIGORIU GHEORGHE MARTINESCU în anii univ. Ajutor de secretar: Teodor Chir an. BCU Cluj / CentralX. Profesori decedaţi. Ştefanuţ (doctor în ştiinţe politice). IULIU HAŢIEGANU. 3 Personalul decanatului. Impiegat: Elena Zugravu. Decan: Prof. 1. Dr.-23 1923--24 1923--24 1924--25 1925--26 1926--27 1927--28 1928--29 1929--30 1930--31 1931.-32 1933--34 III. IULIU HAŢIEGANU în anul universitar IOAN MINEA IAGOB IACOBOVICI CONSTANTIN URECHIA TITU GANE DIMITRIE NEGRU IULIU MOLDOVAN IOAN NIŢESCU TITU VASILIU MIHAIL A. Archivar: Ioan Saşcă.A) DECANATUL. 1932—33. . University Library 31. 1934 până la Cluj şi dela 1. Curieri: Ştefan David şi Timoftei Chifor.

1.Personalul didactic. M. în Bucureşti. No. R. Of. Premiat al Academiei Româ­ ne. 2. T. A. . chirurg. D. „Comandor al Coroanei". Decorat cu Meritul sanitar cl. în anul şcolar 1927—1928. 1934 (I. medic oto-rino-laringolog al dis­ pensarului Lahovary din Bucureşti (C. „Meritul Sanitar". 251—1934). născut în 1881. No. C. S. Fost intern al clinicii oto-rinolaringologice din Bucureşti. născut în 1901 în comuna T g Bujor judeţul Covurlui. Doctor în medicină şi chirurgie. Profesor titular al catedrei de Bacteriologic Di­ rector al Institutului de Bacteriologie. Director al Institutului de Patologie generală şi experimentală. Baroni Vitold. fost intern al spitalelor Eforiei Civile (prin concurs). Decorat cu „Virtutea militară de aur". 3045—1934). asistent şi docent la clinica I-a chirurgicală din Bucureşti. al spitalului Brâncovenesc (prin concurs). a Library Cluj şcolară pentru revizorii şcolari din Ardeal.Medaille des epidemies". (prin concurs). C. medic şef oto-rino-laringolog al S. R. S. născut în anul 1883. al spitalelor C. No. D. „Bărbăţie şi Credinţă". Profesor titular la catedra de oto-rino-laringologie dela 1 Oct. R. fost secundar al Eforiei spitalul Filantropia (prin concurs) şi preparator. Doctor în medicină şi chirurgie dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. A. Mihail. 2841. Fost Decan al Fa­ cultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. A. Botez A. In Cluj / Central University ţinut cursul de Igienă BCU anul şcolar 1921. la dispensarul Bonaparte Bucureşti. Fost extern (prin con­ curs). Profesor titular al catedrei de Patologie generală şi experimentală. 3. I. Decorat cu medalia „Răsplata Muncii pentru în­ văţământ" cl.. Directorul clinicii oto-rino-laringologice din Cluj. . I-a ( I .) medic şef consult. Doctor în medicină şi chirurgie. a) Profesori titulari. Buzoianu Gheorghe.

De­ corat cu Coroana României în gradul de Comandor. Intrat în învăţă­ mânt la 15 Octombrie 1905 ca şef de lucrări la catedra de Fi­ ziologie şi Istologie dela Şcoala superioară de Medicină Vete­ rinară din Bucureşti. Profesor suplinitor la catedra de Fiziologie de la 1 Aprilie 1935. 6. Director al Institutului de Istologie şi Embriologie. 4. Ioan Drăgoiu. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1931—32. Decorat cu: „Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ" cl. prodecan în anii 1928—29 şi 1930—31. Prodecan în anii şcolari 1932—1933. în comuna Cristea. Haţieganu Iuliu. Doctor în medicină şi chirurgie. Membru ales al Academiei de Me- . Direc­ tor al Căminului studenţesc Dr. Medic veterinar. Crucea comemo­ rativă ( I . Medicale pentru Educaţia Fizică Cluj. Profesor titular de Clinică Gynecologică şi obstetricală dela 1 Octombrie 1919. / Central University Library Cluj Tg. R. D. Jud. Consilier la Societatea Culturală Principele Clarol. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1919—20. Membre de la Societe d'etudes scientifiques sur la tuberculose. 1744—1918). Profesor titular de clinică medicală dela 1 Octombrie 1919. Severin. Membru în Consiliul superior consultativ al Institutului superior de educaţie fizică. Colonel în rezervă. Vicepreşedintele despărţământului Cluj al Astrei. Doctor în medicină şi chirurgie. Judeţul Bacău. Inspector general al „Străjerii ţării" pentru Ardeal şi Banat. Grigoriu BCU Cluj născut la 1 August 1883. D. Goia Ioan. Babeş. Profesor titular al catedrei de Semiologie medicală dela 15 Februarie 1930. No. Consilier technic la Oficiul Ed. născut la 21 August 1892. născut la 14 Aprilie 1885 în comuna Dârja judeţul Cluj. 5. Membru în Comitetul Central al Ligii contra Tbc. Fost decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1929—30. Directorul Clinicei Gynecologice şi obstetricale. V. Judeţul Alba. Născut la 19 Decembrie 1878 în comuna Caransebeş. 1933—1934 şi 1934—1935. 7. Profesor titular al catedrei de Istologie şi Embriologie la Universitatea din Cluj de la 1 Decembrie 1924. Şoimii Carp? ţilor. Preşedintele secţiunii Me­ dicale şi Biopolitice a Astrei. R. Membru al Ateneului Român. I.58 medalia Victoria ( I . Director al Clinicei Medicale. 3390—1921). No. Ocna. Tine­ retului Român. Preşedintele Soc. Doctor în medicină şi chirurgie. în comuna Sohodol. Preşedintele Soc.

I. Fost Ministru Subsecretar de Stat la Departamentul Muncii. Prorector în anul 1927—28. Pro­ fesor titular de clinică neurologică din 1919. 8. Putna. Senator de Arad. Decorat cu medaille des epidemies. Michail Dumitru. Medic Legist titrat al' Tribunalului Cluj. I. Berlin.59dicină Române. Fost Ministru al Ardealului în 1931. Directorul Cli­ nicei neurologice. Sava (medalia jugoslavă). Directarul Clinicei Oftalmologice. Doctor în medicină şi chirurgie. judeţul Braşov. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. I. Cavaler al Legiunei de onoare (Franţa). gerichtliche Medizin. f. şi de ocrotire al Ardealului. Comandor al ordinului Sf. Fost deputat de Hunedoara. născut în anul 1886. Prorector în 1931—32. Ofiţer al Instrucţiunii franceze. Profesor titular al Catedrei de MedicinăLegală din 1 Noembrie 1933. Medic Căpitan în rezervă. Comandor al Coroanei României. Doctor în medi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cină şi chirurgie. 11. 10. Membru şi fost preşedinte al Societăţii de Biolo­ gie Cluj. Rector în anul 1930—31. Membru al Societăţii de Medicină Legală germană şi membru al Societăţii de Biologie Paris. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Moldovan luliu. Fost Secretar General şi Inspector General sanit. Rector în anul şcolar 19261927. Doctor în medicină şi chirurgie al Facultăţii de Medicină din Cluj. Fost De­ can al Facultăţii de medicină şi farmacie din Cluj. Doctor în medicină şi chirurgie. Minea Ioan. Preşedintele „Ast- . jud. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1920—21. Turda. Decorat cu Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. 9. născut la 17 Decembrie 1878 în comuna Tulgheş. născut în anul 1882 în comuna Bogata de Mureş jud. Vice-Preşedinte al Colegiului Medical al judeţului Cluj. Profe­ sor titular al Institutului de Igienă şi igienă socială. Fost bursier al Fundaţiei' Rockefeller. Profesor titular de clinică oftalmologică. Directorul Institutului de Igienă şi sănătate publică Cluj. Kernbach Mihai. Decan al Facultăţii de Medicină deladata de 1 Aprilie 1935. Membru corespondent al Societăţii de Medicină Legală franceză. Z. Diplomat în Medicină Legala a Facultăţii de Medicină din Rucureşti. Referent pentru România la Dtsch. în anul şcolar 1925—26. Ofiţer al Coroanei. Coroana României în grad de mare ofiţer. născut la 3 Mai 1895 în comuna Vidra. Decorat cu răsplata Muncii pentru învăţământ cl.

I. Medic Colonel în rezervă. Doctor în medicină şi chirur- . Docent. Inspector General Sanitar. 14. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Steaua României în grad de ofiţer. Meritul Sanitar cl. Medalia Răsplata Mun­ cii pentru învăţământ cl. Decoraţii: Cru­ cea de Război. Crucea Meritul Sanitar cl. Covurlui. Pop Alexandru. Doctor în medicină dela Facultatea de Medicină din Bucureşti. născut la 17 Aprilie 1895. Cluj / Central University Libraryprofesor titular BCU Profesor agregat şi apoi Cluj al catedrei de Anatomie descriptivă şi topografică dela Facul­ tatea de Medicină din Cluj. în anul şcolar 1923—24. Director al Clinicei chirurgicale. Doctor în medicină şi chirur­ gie. 13. Crucea meritul Sanitar cl. Directorul Institutului de Radiologie. Coroana României în gradul de Comandor. Membru corespondent al Academiei Române. Popoviciu Gheorghe. Profesor titular al catedrei de Radiologie dela 26 Ia­ nuarie 1923. în co­ muna Chişineu. directorul centru­ lui de Radiologie. Franceze de chirurgie din Paris. Doctor în me­ dicină şi chirurgie. Profesor titular al catedrei de clinica chirurgicală dela 1 Noembrie 1933. pentru Profilaxia cancerului din Cluj. născut la 30 Decembrie 1883. 25930—1930. Director al Operei Române Cluj. I. Mem­ bru al Societăţi Germane de Chirurgie din Berlin. Medic Colonel în rezervă. Distincţiuni: Steaua României în gradul de ofiţer Decret No. 12. jud. Fost Decan al Facultăţii de Medi­ cină şi Farmacie din Cluj. Steaua României cu spade (cavaler). Papilian Victor. Prodecan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj în anul şcolar 1931—32. I. Fost medic primar la Inst. Fost Conferenţiar definitiv de Semiologie chirurgicală.<60 rei". Membru al Societăţii de Biologie şi al Societăţii de Antropologie din Paris şi a diferitelor societăţi ştiinţifice din ţară. Membru al Asoc. în anul şcolar 1930—31. Fost suplinitor al catedrei de Clinica chirurgicală dela 1 Au­ gust 1933. Fost De­ can al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. 2230—1933. Negru Dimitrie. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Fost agregat onorific (1 Iulie 1932). judeţul Arad. Prodecan al Facultăţii de Medicină în anul şcolar 1924—25. Tecuci. născut la 31 Mai 1895. 15. născut la 17 Iunie 1888 în comuna Galaţi jud. Decret No. •Coroana României în grad de mare ofiţer. Extern şi Intern al Eforiei Spitalelor •civile din Bucureşti. în co­ muna Buciumeni. I. I. I.

de Sport din România. 16. Kinderforschung. (Deutsche balneologische gesellschaft). Membru în comisiunea Clinicelor. Di­ rectorul Clinicei dermato-venerice. Prof. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Steaua României în gradul de Comandor. Ştiinţelor medicale. Fost Di­ rectorul Căminului stud. Membru pe viaţă al Astrei. şi la Nervenarzt. 804—1928. Fost şef de lucrări al Institutului de Farmacologie 1922—32. D. Doctor în medicină şi chirurgie. R. Fost Ministru al Ardealului. Membrul al Societăţii de chimie biologică (Paris). Referent la Zentralblatt fiir Hygiene. Profesor titular de clinică dermato-venerică dela 1 Februarie 1923. de Salvare. Director General al Soc. Directorul Medical al Staţiunei bal­ neare Sovata din 1922. Tbc. în comuna Comei jud. (Osterreische balneologische geselschaft). în medicină. I. născut la 27 August 1876 în comuna Sepreuş. Distincţiuni: Coroana României în gradul de Comandor I. Titular al aceleiaşi catedre dela 1 N o embrie 1933 până la 1 Martie 1935. Tătarii Coriolan. 60. jud. Sturza Marîus.454—1929. D. de Bal­ neologie germană. I. 27. agregat de Balneologie şi fizioterapie prin concursCentral 15 Februarie 1931. Comandor al Coroanei României. R. Vicepreşedinte al Soc. Arad. Titular la Clinica Infantilă dela 1 Martie 1935 şi suplinitor la Institutul de Farmacologie dela 1 Aprilie 1935. Kinderheilkunde. Preşedintele comitetului Regional Cluj. Vicepreşedinte al Soc. 17. Preşedintele Societăţii de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. I. în anul şcolar 1928—29. Membru al Societăţii de Balneologie austriace. Vice-Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale Cluj. Doctor în medicină şi Chirurgie (Iunie 1901) al Universităţii din Viena. Răsplata Mun­ cii pentru Biserică cl. Membru al Societăţii de Biologie. Profesor BCU Cluj / din University Library Cluj titular din 1 Mai 1934. Gynecologie. I. Forschung.gie. Române de Balneologie şi Climatologie medicală. Docent al Facultăţii de Medicină din Cluj (1926). Prodecan în anul şcolar 1929—30. . R. 4473—1929. Someş. Şef de secţie (inspector de puericultura) al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică din 1929. Decorat cu Coroana României în grad de ofiţer şi de comandor. Membru al Soc. Suplinitor al catedrei de Fiziologie dela 1 Octombrie 1932. D. Premiat al Academiei Ro­ mâne. Medalia Răsplata Muncii pen­ tru învăţământ cl. al Fed. născut la 15 Mai 1889.

1890. Comandor al Coroanei României. Doctor în medicină şi chirur­ gie. Distincţiuni: Ordinul „Coroana României" cu spa­ de în gradul de Cavaler (Decretul No. und Psichiatrie. des Hopitaux de Paris. fost director de la­ borator Bacteriologic în timpul războiului. Fost Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor (1931—32). 8471 din Sept. Medalia Regele Ferdinand I. de Biologie. pe anul 1933—34—35 şi 36. în сбтипа Fălticeni. No. Doctor în medicină şi chi­ rurgie. fost asistent şi şef de lucrări la Institutul Pasteur din Paris din 1898—1922. I. Răsplata muncii pentru învăţ. Comandor al Coroanei României. 1928). născut la 29 Sept. cl. Referent la Zeitschrift fur Neurol. ( I . Membru al Soc. I . născut la 30 Octombrie 1883.•62 18. R. Profesor titular la catedra de Clinica boalelor Căilor Uri­ nare. 1542 din 31 Mai 1934). " (Decret No. Crucea de Război. Anatomice din Paris. Fost Director al secţiunei medico-pedagogice depe lângă cli­ nica psichiatrică. No. Decorat cu Legiu­ nea de onoare franceză. 3372 din Martie 1930). etc. Crucea „Meritul Sanitar cl. Franţa. Membru al Societăţii de Neurologie şi Psichiatrie din Elveţia Preşedinte al Soc. Membru al Societăţii germane de Urolo-t gie din Rerlin (Oct. . Membru corespondent al Asociaţiei franceze de Urologie (Oct.19. Monitor al Clinicei Urologice Necker din Paris (anul 1921—22). Rieger şi Neuschotz în 1934 şi premiul Rieger în 1936). Deputat University al Eparchiei Clujului BCU Cluj / Central sinodal Library Cluj (ales al districtului Zlatna). Thomas Pierre. D. judeţul Făgăraş. Medic maior în rezervă. Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj. Preşedinte al Societăţii Ştiinţelor medicale din Cluj. Director al clinicei psrchiatrice. Profesor titular de clinică psichiatrică dela 1 Octom­ brie 1919. Doctor în ştiinţe dela Sorbona. născut la 12 Mai 1876 în Flavigny. cu spade (Decret R. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Membre dans le comite de direcţion des „Arhives internâtionales de neurologie". Fost şef de lucrări de chimie biologică la Sorbona. în comuna Cothăna de sus. Urechia Constantin. Premiat al Academiei Române (Premiul Dr. Membru al Soc. de Neurologie şi al Soc. judeţul Fălticeni. Membru al Soc. I. Membru colaborator al Revistei italiene Urologia. Era. 3946 din 4 Decembrie 1931). Ţeposn Emil. în anul şcolar 1922—23. . 1920). 20. Fost deputat de Sălaj (sesiunea din Iunie 1931). Internaţionale de Uro­ logie (Aprilie 1930). 1928).

Cavaler al Stelei României de Războiu. Laureat al Institului şi al Acad. Doctor în Medicină şi ştiinţe. Anatomie Cluj. Vice­ preşedinte al Soc. Reg. de Zoologie franceză şi membru în alte Socie­ tăţi savante franceze. până la 1 Iulie 1930. „Meri­ tul Cultural". Române de Istoria medicinei 1930. grad de Cavaler. Membru în comitetul de onoare al Con­ gresului de Istoria medicinei şi în comitetul Internaţional de Istoria medicinei. Medalia Re­ gina Elisabeta cl. născut la 8 Mai 1885. med. de Anatomie patologică. Membru co­ respondent al Soc. iar •dela acea dată profesor de onoare al acestei facultăţi. Benemerenti cl. de Anatomie Paris.. Director al Inst. (Meritul Sanitar). Preşedintele Societăţii Linneenne din Lyon 1931. Membru al Academiei Lyoneze. Botoşani. de Biologie din Cluj. b) Profesori de onoare. Membru de onoare al Soc. Prodecan în anul şcolar 1927—28. 1922. Medaille d'honneur des epidemies Franţa. Cavaler al Meritului agricol. Membru al Soc. Medic Căpitan în camp. jud. Membru de onoare al Soc. Distincţiuni: Medic locote­ nent colonel în rezervă. Ofiţer al stelei d'anjouan. I. Fost preşedinte al Soc. de medicină din Paris. I. din Paris. născut la 4 Iulie 1870. Vasiliu Titu. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Fost Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie în anul şcolar 1926—27.. în comuna Chateau Thierry Franţa. Cavaler al Legiunei de onoare cu titlul militar. Paris. de Geografie din Lyon. I. I. Ofiţer al Academiei. Ofiţer al instrucţiei pu­ blice. al „Asociaţiunei". Profesor titu­ lar al catedrei de Anatomie patologică din Oct. Răsplata Muncii pentru învăţă­ mânt cl. de Hematologie. de Istoria medicinei şi farmaciei. 1916—19. Preşedintele R. ştiinţelor medicale din Cluj. Fost profesor BCU Cluj / Central University Library Cluj angajat cu contract special pentru catedra de Istoria medicinei şi farmaciei dela 1 Aprilie 1921. Ofiţer al Coroanei Române. din Cluj. Secretar Ge­ neral al Soc. . Medic Maior în armata franceză. Profesor titu­ lar de parasitologie şi Istoria naturală medicală la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Lyon. Meritul Sanitar (Român). de ştiinţe Cluj. Membru corespondent al academiei româ­ ne. Guiart Jules. Membru de onoare al Soc. fost di­ rector al Inst. Membru al Soc. Coroana Ro­ mâniei. de med.63 21. Bărbăţie şi Credinţă cl. în comuna Hârlău. 22. Corespondent al Ac.

născut la 26 Noembrie 1892. confe­ renţiar. Medic maior în rezervă. Zolog Mihail. Coroana României cu spade. Profesor agregat la catedra de Clinică Sto­ matologică. Bărbulescu Nicolae. Diplomat al şcoalei de Igienă Harvard (Harvard School of Public Health) Boston U. . născut la 2 August 1891 în Sacadate de Olt. agregat onorific. In învăţământ dela 1 Oct. născut în Bucureşti la 10 Iulie 1900. Doctor în medicină şi chirurgie. de Igienă şi Sănă­ tate Publică. Doctor în medicină şi chirurgie. Membru tiular al secţiei ştiinţifice a „Astrei". Prof. Licenţiat în farmacie. Membru corespondent al Acad. Şef de secţie la Inst. etc. născut la 2 Decembrie 1894 în comuna Coroisânmartin. Conferenţiar definitiv. Membru al Societăţii de Biologie Cluj. Doctor în Medicină şi Chirurgie. Secâreanu Ştefan. Membru în comisia permanentă pentru rectificarea erorilor ştiinţifice a Comite­ tului Internaţional de istoria ştiinţelor. Născut la 5 Iulie 1893 în oraşul Brăila. Docent. In­ ternaţionale de Istoria ştiinţelor. Directorul Clinicei Stomatologice din Cluj. judeţul Târnava mică. agregat de Istoria Medîcinei şi Farma­ ciei dela 1 Ianuarie 1932. Comandor al „Coroanei României" e) Conferenţiar definitiv. Absolvent al Facultăţii de ştiinţe. 25. Docent dela 1 Iunie 1926. 24. 26. Docent. Medalia „Ferdinand ClujcuCentral University Library Cluj BCU I " / spade. Conferenţiar definitiv de fizică medicală dela Iulie 1932. 27. Membru în Consiliul general al Sănătăţii şi ocrotirei. S.64 c) Profesori agregaţi. Judeţul Sibiu. Decorat cu ord. Membru în comitetul de redacţie al revistei Archeion (Roma). Paris. 23. Crucea comemorativă cu baretele „Italia" şi „1919" Medalia Victoriei. Doctor în chimie. Valeriu. 1919. în co­ muna Braşov. Distincţiuni: Steaua României în grad de ofiţer pentru merite sanitare. Numit prin concurs cu data de 1 Aprilie 1932. etc. Docent la 1 Iunie 1927. Agregat onorific de Igienă colectivă. Membru la diverse societăţi ştiinţi­ fice. d) Agregaţi onorifici. A. Aleman Ion. Bologa L.

doctor în medicină şi chirurgie. Decent. Asistent al Clinicei medicale. 6. Asistent al clinicei medicale. Velluda Constantin. în comuna Blaj.65 f) Docenţi. XII. judeţul Arad. de Anatomie descrip­ tivă şi topografică. „Coroana României". Nichita Emanoil. Asistent la Clinica ginecologică şi obstetricală. Doctor în medicină şi chirurgie. Medic-căpitan abilitat docent în specialitatea „Ortopedie şi chi­ rurgie infantilă" cu data de 1 Februarie 1932. R. Do­ cent. în comuna Goldăi. Zugravu Gheorghe. Popovici Traian. Do­ cent. doctor în medicină şi chirurgie. 1935). Docent. Vancea Petru. Gavrilă Ioan. Şef de lucrări la Clinica dermato-venerică. 2. în 7. judeţul Târnava Mică. născut la 1898 în comuna Hidiş. 10. 3. Şef de lucrări la Inst. ju­ deţul Cluj. 5. Do­ cent. Doctor în medicină şi chirurgie. Sărat. ANUARUL 1935/36 5 . Membru al Soc. Anatomice din Paris. Central University Library Cluj comuna Berechiu. (Nov. Docent la Clinica infantilă. Şef de lucrări la Clinica oftalmologică. Konradi Dănilă. 1921). Iancu Axente. Doctor în medicină şi chirurgie. Asistent al Clinicei dermatologice. Docent. Daniello Leon. judeţul R. 8. Doctor în medicină şi chirurgie. Cimoca Valeriu. în comuna Ohaba. BCU Cluj / născut la 1 Mai 1894. Doctor în medicină şi chirurgie. Doctor în medicină şi chirurgie. născut la 2 Noembrie 1898 în comuna Budapesta (Ungaria). născut la 24 Ianuarie 1891. născut la 4 Aprilie 1892. 1. 11. născut la 18 Noembrie 1893. doctor în medicină şi chirugie. născut la 26 August 1898. Şef de lucrări la clinica infantilă (până la 31. judeţul Făgăraş. Sărat. Doctor în medicină şi chirurgie. Docent. Şef de lucrări la Clinica ginecolgică şi obstetricală. 4. doctor în medicină şi chirurgie. judeţul Someş. Voicu Ioan. Do­ cent. Ca­ valer al ord. Do­ cent. 9.

Dumitrescu Alex ( R ) 72. Ballo Arpad (M) 53. Fodor Andrei (M) 39. Joo Ştefan (M) 22. Cotuţiu Iulian ( R ) 58. Incze Iosif (M) 18. Medeşan Filon ( R ) 36. Licherdopol Virginia ( R ) 27. David Gheorghe ( R ) 67. Baba Iosif ( R ) 44. Csalner Felix (G) 63. Funariu Smaranda ( R ) . Gotfried Ileana (E) 12. Bako Zoltan ( M ) 55. Leb Iosif (E) 28. Bota Emil ( R ) 45. Dima Ctin ( R ) 65. Chiru Gheorghe ( R ) 61. Ilian Virgil ( R ) 19. Ionescu Gheorghe ( R ) 16. Gheorghiu Teodora ( R ) 11. Dumitrescu Dumitru ( R ) 69. Bucur Iacob ( R ) 56. Macri Ionel ( R ) 34. Forţu Nicolae ( R ) 3. Cameniţă Vasile ( R ) 60. Malnasi Geza (M) 37. Barta Alex ( R ) 48. Manyak Ernest (M) 33. Bitterfeld Herman (E) 52. Gyepesi Gheorghe (M) 5. Cotul Isac ( R ) 57. 1. Garda Florica ( R ) 9. Dodul Nina (R) 73. Henter Colman (M) 14. Dimitriu Măria ( R ) 71. Bogdan Pavel ( R ) 50. Ionescu Ctin ( R ) 21. Ilea Teodor ( R ) 17. Domide Leon ( R ) 68. Deşliu Gheorghe ( R ) 66. Kepp Richard (G) 26. David Cornel ( R ) 32. Klein Alfred (E) 25. Gârbea Ştefan ( R ) 6. Grosz Geza (E) 7. Comanescu Aurel ( R ) 62. Bolgar Desideriu ( M ) 47. Arsenie Ctin ( R ) 40.66 Lista doctorilor în medicină promovaţi în anul şcolar 1935-36. Hartstein Samoil (E) 15. Gheorghianova Nina ( R ) 10. Loew Walter Iuliu (G) 30. Bucur Coriolan ( R ) BCU Cluj / Central University Library Cluj 54. Albaiu Coriolan ( R ) 38. Alexiu Gheorghe ( R ) 41. Iaklovschi Dionisie (M) 20. Keresztesi Tiberiu (M) 24. Magda Vasile (R) 35. Klepner Ferdinand (E) 23. Luştrea Vasile ( R ) 29. ( M ) 64. Lobonţ Nicolae ( R ) 70. Goldstein Nicolae (E) 8. Dăneţ Andrei ( R ) 74. Lipovan Gheorghe ( R ) 31. Domincovich Nic. Finchelştein Sulim (E) 2. Cârjoescu Ctin ( R ) 59. Givulescu Iuliu ( R ) 13. Becan Aurelia ( R ) 51. Furdui Ioan ( R ) 4. Birău Ioan ( R ) 49. Bojiţia Aurel ( R ) 43. Anghi Iosif ( R ) 42. Bernard Alex (E) 46.

Rusu Lavinia ( R ) Mocanu Elena ( R ) 106. . Simon Adalbert (M) Nagy Ştefan (M) 111. Tomoiagă Gheorghe ( R ) Pop Cornel ( R ) 119. Vlad Aurel ( R ) Popa Pantea ( R ) 127. Spineanu Vasile ( R ) Osvat Ludovic (M) 113. ^97. Vlad Ştefan ( R ) Pop Liciniu ( R ) 123.84. 33. r94. Zolog Nicolae ( R ) Rarînca Dan (RJ Lista oehivalarilor de diplome de doctor ia medi­ cinii şi chirurgie.67 75. 86. 82. 99. Rofh Ernest (G) Mate Elemer (M) 104. 78. -80.(R) 121. Teodorescu Panait ( R ) Păcurariu Ioan ( R ) 120.„ „ Gratz . 96. Tătaru Vasile ( R ) Puiu Vespasian ( R ) BCU Cluj)/ Central University Library Cluj . Sajovics Adalbert ( E ) Osvat Bârna (M) 114. Sbârcea Ioan ( R ) Naftali Edmund (E) 109. 95. 101. RoLh Ervir „ „ . 76. 92. 93. 98. Stoinescu Grigore ( R ) Predescu Dumitru ( R ) 117. Salamon Berthold (E) Pop Vaier ( R ) 118. Salamon Roza (E) Moţoiu Vasile ( R ) Nicolescu Gheorghe ( R ) 107. Strat Şimona ( R ) Nutu Traian ( R ) 112. Roşu Dumitru ( R ) Muller Max (E) 105. âl. Todoran Măria Plauchithiu Ioan ( R 122. . Varadi Carol (M) Popluca Mircea ( R ) 124. Vitanyi Vasile doctor dela Universitatea din Paris 2. 102. Vago Octavian (E) Preda Victor ( R ) 125. Spătaru Titu ( R ) Neulander Zoltan (E) 110. 1. •81. Vintici Ştefan ( R ) Popescu Mircea ( R ) 125. 89. 79. Stănescu Ctin ( R ) 108. 87. 103. Veselovsćhi Iosif ( R ) Roşianu Ioan ( R ) 129. 85. 77. 90. 100.88. Schvartz Iosif (E) Popa Silvia ( R ) 116. Veisz Alex (E) Popa Solomon ( R ) 128. Vass Adalbert (M) Rişcuţia Anton ( R ) 130. Juga Aurel „ „ „ „ Roma 3. Sinreich Gabrîel (E) Olaru Enea ( R ) 115.

Dl Dr.Puşcariu (dela 1 Mai. Totoianu.Aprilie 1936). s'au ţinut cursuri de semiologie chirurgicală. Nana (până la 30. (până la 30. Asistenţi: Dr.. Clinica chirurgicală./ Central University Library Cluj BCU Cluj Preparatori: Dr. Borza (până la 30 Aprilie 1936). Dr» Constantin Gheorghiu-Duncă (dela 1 Mai 1936) şi Dr» Traian Stoicoiu (dela 1 Mai 1936). Alexandra... I. Cu studenţii anului V şi VI. de Dl Asistent Dr. Dr. 1936). în domeniul vast al chirurgiei şi apoi . Al. Zeno Şt. Zeno Şt. Pop (37 lecţii) şi de medicină operatorie de.B) PERSONALUL Џ ACTIVITATEA DIDACTICA. Emil Safta (47 lecţii). Zeno Şt.. Safta EmiL Dr. A . Cu studenţii anului IV: s'au ţinut cursuri de mică chirur­ gie şi mică ortopedie de Dnii Prof. Director:. Această împărţire a avut dublu scop: acel de a iniţia înmod treptat pe student. Daghie Vasile (până la 30 Aprilie 1936). M. cursuri de clinică chirurgi­ cală Dl Prof. Prof. Dr. R. * Laboranţi: Vasile Toma şii Ioan Hurdubaiâ. Dr. Cursurile de clinică chirurgicală din acest: an: şcolar ave fost repartizate după cum urmează: Cu studenţii anului ПГ. Nana (dela 1 Mai 1936). Radu Puşcariu. 1. Pop şi Doc. Custode: Petre Toma. Nichita (36 lecţii). Dr. Dr. Al. Pop. Borza (dela 1 Mai 1936). Secretar-dactilograf: Măria Popa. Aprilie 1936). Şef de lucrări: Dr. Eugen Adam. Dr» A. Dr.. titular: Dr. Ioan Mureşian (până la 30 Aprilie 1936)». Borza (26 lecţii cu studenţii) din anul V.

Preparatori: Dr. tai xa&rail căruia fl'au . Asistent: Dr. operaţiunea care se făcea "de însuşi studenţii sub supravegherea şi ajutorul prdfesorului ^au personalului didactic al clinicii. Jn care timp studentul a fost iniţiat cu lucrurile elementare dar de bază pentru chiimrgie. Ћ. I. titular: Dr.s'a trecut apoi la lecţiunile de mică chirurgie şi anică ortopedie afe studentului din anul IV. Ioan Danicico. Bruda (până la 31 Martie 1936). s'au ţinut cursurile în comun pentru scopul arătat mai sus. După lecţiunile de semiologie chiEurgicală din anul III. Ohiectul cursurilor a fost de mare chirurgie. Cu studenţii anului V şi VI. Dupăce li se expunea ex catedra partea clinică şi terapeutica a afec­ ţiunii.•69 a Ibeneîicia tde пда -număr cât пџад . Aceste cursuri de mică chirurgie şi mică ortopedie au fost •efectuate printr'o dublă prismă: teoretic şi practic. Cursurile de Clinica urologică au îost urmate. Studenţilor din anul V li s'au fixat ore speciale de tećhTiică chirurgicală unde au executat ei înşişi. au putut urana stagiul ifle spital. Petre Bruda (dela 1 Aprilie 1936). In cursul anului curent. Şef de lucrări: Dr. Pragoiu şiiBr. Ioan Braţul (dela îl Aprilie 1936). adică de-a beneficia de un nu­ măr cât mai mare de lecţiurii. Ţeposu. Studenţii posedând noţiunile de semiologie chirurgicală şi de mică chi­ rurgie au putut BCU Cluj / cu maiUniversity Library Cluj sintetiza Central multă uşurinţă lecţiunile de chirurgie toracică şi chirurgia abdominală care a fost punctul principal al cursurilor. Director: Prof. de stu­ denţii anului T de medicina în două ore pe săptămână. perttru prima oară. 2* Clinica T>oalelor căilor urinare. T . Astfel studenţii anului V bene­ ficiau de cursurile anului VT şi viceversa.. Laborant: TJţra Dumitru. se trecea la partea practică. pe cadavru. D r . ope­ raţiunile din acest domeniu.тшше лЗе 'leeţjuni şi cazuri practice. sub supravegherea şefului de lucrări şi a personalului didactic ăl clinicei. . studenţii anu­ lui "V. Ioan Popa şi Dr.

Ţeposu iar în lipsă de şeful de lucrări Dr. I. Asistentul Dr. 1936) şi Felicia Peneş (dela 1 V I L 1936). Tibe­ riu Spârchez şi Dr. Dr. Cursurile au fost ţinute de Directorul Clinicei. Ilie Olteanu. Aurel Moga. Bruda. E. Dr. Dr. Dr. I. Dr. Prof. Cornel Todea (până la 31 V. Octavian Stanca (până la 30 VI. Grigore Mihăileanu (până la 30 IV. Florian Căprariu. Şef de lucrări: Dr. Dr. cât şi cele de semiologie să fie însoţite de demon­ straţii de bolnavi şi urmărite de demonstraţii de procedeenoui terapeutice sau chiar şedinţe operatorii* In cursul stagiului s'a căutat să se pună studentul în po­ sibilitatea ca singur să ia contact cu bolnavul. Bruda. şi Preparatorii Dr. 1 . P.Dr. -Laborant: Cornel Meteş (până la 28 I I . Danicico şi. Ţeposu.10 făcut demonstraţii practice asnpra diagnosticului şi măsiifiloi? terapeutice curente. 1936). ca atât cursurilede clinică. Cursurile au constat dintr'o parte clinică şi altă parte de semiologie. Popa şi Dr. Şte­ fan Preotesoiu (dela 1 VI. Ioan Gavrilă. Dr. Marius Hăngănuţ. sub conducerea Şefului de lucrări Dr. Danicico şi 2 de Dl asistent Bruda. Preparator technic: Ioan Bâzsa: Desenator: Elena Todea nasc Fin ta. Danicico şi Central University Library Cluj P. Degan EmiL Dr. Ioan Oprean. Paul Sichet (până la 31 VIII. Asistenţi: Dr. Dr. Dr. Dr. 1936). el însuşi să-idepisteze boala şi tot el să aplice terapeutica în cadrul cu­ noştinţelor lui. 1936). E. 1936). V. Bulbuca. I . I. S'au ţinut astfel 40 lecţii. 1936). Stagiul de spital a fost urmat sub directa supraveghere aDirectorului Prof. 2 de Dl şef de lucrări I. S'a căutat pe cât a fost posibil. Director: Prof. Preparatori: Dr. 1936). titular Dr. Ioan R o ­ man (dela 1 I I I . BCU Cluj / ajutaţi de Asistentul Dr. dintre care 36 de Dl profesor. Iuliu Haţieganu. 3. Dr. Vaier Secarea (dela 1. 1936). Leon Daniello. Clinica medicală. Gustode: Gal Iuliu.

. (în total 37 lecţii). (10 lecţii) cu studenţii anului VI. Dr. Dl Doc. 2 ore şi Va pe săptămână. Studenţii anului VI. fiecare lecţie fiind ilustrată cu prezentare de multe cazuri. Daniello a ţinut. iar D. Pune­ rea la dispoziţia studenţilor a acestui tratat de semiologie şi patogie medicală a permis. Gavrilă a mai ţinut un curs liber de boli de nutriţie. Dr. Doc. 1D lecţii asupra tuberculozei pentru medicii cari urmează cursul de specializare în igienă. Dl Doc. Dr.71 In cursul acestui an a apărut volumul I I din Tratatul Elementar de Semiologie şi Patologie Medicală. (15 lecţii). au făcut stagii la secţia de boli pul­ monare 2 ore pe săptămână cu Dl Doc. . Dr. Stagiile de spital s'au făcut după cum urmează: Studenţii anului IV—V au făcut stagiu de 4 ori pe săptă­ mână câte 2 ore cu Dl asistent Dr. Dl Doc. Daniello. Cursurile şi stagiile de spital s'a ţinut conform programu­ lui: Dl profesor Haţieganu a ţinut 3 ore săptămânal cu stu­ denţii anului IV—V. apoi la secţia de boli infecţioase a clinicei. Dr. Gavrilă. (9 lecţii) audiate în mare parte de către studenţii anului V I . Gavrilă şi odată pe săptămână (IV2 ore) la spitalul epidemic din Cluj cu Dl Doc. apoi acelaşi nu­ măr de lecţiuni cu elevele de surori de ocrotire asupra aceIuiaş subiect. insistând mai mult asupra în­ văţământului practic la patul bolnavului. de-a face vizitele sale cu studenţii la patul bolnavu­ lui înaintea orelor de curs. începând cu acest an şcolar. Dr. i Dl Doc. aducând în faţa studenţilor un număr cât mai mare de bolnavi. continuându-se tradiţia inaugurată de Prof. redu­ cerea învăţământului teoretic. Spârchez. Daniello asupra tubercu­ lozei pulmonare. (în total 15 lecţii) prezen­ tând un număr cât mai mare de bolnavi în faţa studenţilor. Clinica a funcţionat aproximativ ca şi în anii precedenţi. Gavrilă a ţinut 20 lecţiuni asupra bolilor con­ tagioase cu medicii igienişti şi 20 lecţiuni teoretice şi practice asupra aceloraşi boli cu elevele de surori de ocrotire. cu Dl Doc. Dr. Haţieganu dela începutul învăţământului medical românesc la aceasta Uni­ versitate. I Gavrilă a făcut cursuri asupra bolilor inBCU Cluj / Central University Library Cluj fecţioase. Dr. care conţine în mod principal aparatul gastro-intestinal şi hepatic. I. . o oră săptămânală de policlinică cu studenţii anului VI.

BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. m. In clinica medicală 3121. Dr. Preparator: Dr. In secţia de boli infecţioase 53~3. Semiologia pancreasului. 'Catedra de Semiologia Medicală a funcţionat şi anul acesta (cum funcţionează de altfel dela înfiinţarea ei) în Cli­ nica Medicală. Dispensarul studenţesc contra tuberculozei funcţionează la ambulanţa clinicei medicale. cât şi în secţia de boli pulmonare a clinicei.1n secţia de boli pulmonare a clinicei 447. se examinează studenţii Universitari (vezi rap* — Dispensarului antituberculos). dela orele 6—8 se fac consultaţii medico-sportive de câtre Dl Dr. 3. Se­ miologia ficatului. Director: Prof. Ioan Graur. Aparatul circulator. bărbaţi. Clinica semiologie medicală. Ioan Goia. Ioan Goia au fost în număr de 54 şi au tratat despre următoarele: Istoricul şi importanţa semiologiei medicale. 2. Semiologia tubului digestiv. Aci se fac consultaţiile gratuite în fiecare zi înainte de masă de către 2 asistenţi in mod paralel. L. de Universitate. dela 1 3 p. Aparatul respirator. unul pt. Telia. Moga a făcut 20 lecţiuni cu elevele surori de ocrotire asupra bolilor interne. m. conform programului Facultăţii de către asistenţii şi preparatorii clinicei medicale. Semiologia aparatului vascu­ lar. altul pt. In cursul anului 1935 au fost internaţi în clinica medicală şi în secţiile sale următorul număr de bolnavi: 1. Dr. La consultaţiile gratuite ale clinicei au fost examinaţi în cursul anului 1935 un număr de 9170. femei. Stagiul de spital cu studenţii anului I I I s'a făcut ca şi în anii precedenţi. unde de 2 ori pe săptămână. La începutul anului şcolar au fost examinaţi de către asistenţii clinicei toţi studenţii cari au intrat în anul I. A.n Dl Dr. Cursurile ţinute cu studenţii anului I I I de medicină de Prof. . In ambulanţa clinicei în fiecare Joi d. ajutaţi de 2 externi.

Servitor: Raveca Nagy. Custode: Iosiî Nagy. Desideriu Duma. Vilhelm Prack. Preparator: Dr. Director: Prof. Director: Prof. c. Teofil Dragomir. Petru Plic. Custode: Măria Balcea. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. Clinica neurologică. Asistenţi: Dr. Dr. Infirmieri speciali: Ştefan Demeter. S'au făcut 33 lecţii ilustrate de demonstraţii şi prezen­ tări de cazuri. Andrei Demeny. titular Dr. Leonida Dragomir. titular Dr. Berta Ajkai Săcăluş. Aurel Blaşiu. Zamfira Plic. câte trei ore săptămânal cu studenţii din anul VI tratânduse afecţiunile mai importante ale sistemului nervos central şi periferic cu prezentări de bolnavi. S'au ţinut de către directorul Clinicelor 34 lecţiuni clini­ ce. Dr. . Alexandrina Reiezanu. Laborant: Nicolae Simtion. Preparator: Dr.73 5. Teofil Dragomir. Constantin Urechia. Sita Gheorghiu. Floare Dovan şi Olimpia Turdeşan. Asistenţi: Dr. Şef de lucrări: Dr. Desenator: Sever Furdui. Şef de lucrări: Dr. lecţiunile clinice au fost ţinute de către şeful de lucrări Dr. Infirmieri: Ana Ungurean. Mihail Keusch. cu studenţii din anul VI. Valeria Radu. Secretar-dactilograf: Elisabeta Blaşiu. Prim-supraveghetori: Vasile Blag. Clinica psihiatrică. Ion Minea. Gheorghe Retezanu. Dela 20 Aprilie până la 25 Mai a. piese anatomopatologice macro şi microscopice şi cu protecţiuni. Niculae Gavriluţiu. Servitor: Gheorghina Avramescu.

Ilie Toma (până la 31 Octombrie 1935). Moaşa primară: Matilda Bura (până la 31. Obstetrică şi fantom. Director: Prof.. Adriana Berariu. Ioan Voicu. Margareta Stan (dela 1. II. Gheorghe PurgePreparatori: Dr. Tr. Dr. Cristea Grigoriu. A. Au fost împărţiţi în serii repartizaţi la Gynecologie. VI. Ana Maja (dela 1. titular Dr. Petre Avrămoiu (dela 1 Noembrie 1935) Preparatori: Dr. Munteanu (dela 1 Ia­ nuarie 1936). Docent Dr. 1936). Ortansa Mihailescu. titular Dr. Dr. Purge şi cursuri de îngrijirea noului născut de Docent Dr. VIIT. Iancu. Dr. Popoviciu şi Docent Dr. 8. Gheorghe Zugravu (până la 31 Decembrie 1935) suplinit de Dr. Dr. 1935 până la 28. Asistenţi: Dr. Clinica ginecologică şi olbstetricală. Voicu şi Dr. Dr. Larisa Gluşco (de la 1.74 7. Şef de lucrări: Docent Dr. Director: Prof. Gh. până la 31. I. Popovici. Tr. In afară de cursurile teoretice şi practice din domeniul obstetricei şi ginecologiei făcute cu studenţii din anul V studenţii au mai făcut stagiu clinic de 3 ori pe săptămână. Dumitru Căprioară şi Dr. 1936). Gheorghe Popoviciu. . X. Laborant: Ilie Roşea. Traian Popovici. 1935). Gh. i Şef de lucrări: Doc. demonstrându-li-se în cele 18—20 zile de stagiu în fiecare secţie toate cazurile aflătoare în tratament şi practi­ când operaţiile Obstetricale la Fantom. XI. VII. V. Clinica infantilă. Ioan Voicu şi Dr. Servitor: Ştefan Buzilă. . 1936). Nicolae Coja. Asistenţi: Docent Dr. luliana Cirlea. BCU Cluj / Central University Library Cluj S'au mai ţinut cursuri din diferite capitole ale Obstetricei şi Gynecologiei de către Domnii: Docent Dr. Cursurile de obstetrică pentru elevele Şcoalei de Moaşe şi ale Inst. Surorilor de Ocrotire au fost ţinute de către Doc.

Ion Meula (dela 1 Aprilie 1936). Cursurile de Clinică infantilă (pediatrie şi puericultura)^ au fost predate studenţilor din anul V de medicină. Lucrările practice din clinică s'au făcut sub conducerea Dlui Prof. în legătura cu foarte numeroase cazuri prezentate oră de oră. fie din cei prezenţi la consultaţiunile zilnice. Iuliana Cirlea a făcut 48 ore (2 lecţii de câte 1 oră săptămânal) dfc pedatrie şi puericultura pentru elevele Surori de Ocrotire. Prof. Conform programului s'au făcut în mod regulat câte 3 ore de curs săptămânal (54 lecţii). ajutat de personalul medical al cli­ nicei. In afară de cursuri o activitate didactică importantă a fost ţinerea lucrărilor practice cu stagiarii anului V de medi­ cină. Cursurile au fost însoţite de prezentări de bolnavi. Dr. In afară de orele reglementare. Dl Prof. aranjate pentru medici de Asociaţia Docenţilor Universitari din Cluj. Tot în cursul anului şcolar 1935—36 s'a ţinut de Prof. vorbind despre „Probleme actuale în Pediatrie şi Pue­ ricultura". patogenie şi terapie. 1936) pentru medicii cari au urmat cursurile de specializare în igienă. la data de 2 Martie 1936. Popoviciu. .75» Custode: Ion Osvath (până la 31 Martie 1936). XI. In afară de numeroasele cazuri de boală prezentate la cursuri. 1935—19. la Congresul Surorilor de Ocrotire. Gh. cu subiecte alese de Prof. III.. Pe lângă cursurile menţionate. Dr. etc. Popoviciu un curs de puericultura (2 ore săptămânal în­ tre 27. Popoviciu a ţinut conferinţe la cursurile de perfecţionare. Popoviciu. Dr. restul de boli au mai fost expuse ca semiologie. Supraveghetoare: Ruxanda Moga. Dr. în număr de 128. BCU Cluj / Central University Library Cluj Gh. A ceste eleve fac tot timpul un stagiu de practică în clinică. Dr.. cari au fost repartizaţi de Decanat în mai multe serii. ţinute conform progra­ mului dela începutul anului şcolar. într'o secţie special amenajată cu concursul Fundaţiei Rockefeller. In timpul anului s'au lucrat de către candidaţi mai multe teze de doctorat. Laborantă: Măria Mesaroş-David. Gh. etc. fie din serviciul clinicei. Popoviciu a ţinut o lecţie inaugurală festivă. Dna Asistentă Dr. Gh. Gh.

Preparatori: Dr. Leonida Pop. unele cu caracter ştiinţific. 9. In afară de acestea s'au mai făcut următoarele cursuri. Dr. Doc. . Ioan Kienle. <0m de serviciu: Francisc Asztalos. altele tratând protecţia materno-infantilă. La iniţiativa Dlui Prof. Nicolae Lengyel. S'a insistat cu un bogat material clinic asupra problemelor din domeniul Veneroligiei şi Dermatologiei. Asistenţi: Dr. Vasile Tătaru. Dr. Cirlea BCU Cluj Central University Library Cluj Petru. Societatea a ţinut mai multe şedinţe publice. titular Dr. Popoviciu. . Disciplină de dermato-sifiligrafie a fost predată în 69 ore <de curs câte 3 ore pe săptămână studenţilor din anul VI. Cimoca: Cursul de docenţă. Curs de venerologie cu demonstraţiuni pentru surori de <ocrotire opt ore. Popoviciu a editat primele 2 volu­ me ale unui „Tratat de Pediatrie şi Puericultura". Director: Prof. Dănilă Konradi. Doc. Gh. (stu'denţi anul VI. Coriolan Tătaru. In sfârşit Prof. Modranu Liviu. Laboranţi: Ioan Dull. având ul­ timul volum (al 3-lea) sub tipar. <dela 1 Iunie 1936). Tătaru). Această înfăptuire a fost îmbrăţişată de oficialităţi. Desenator (secretara) Ida Dr. Dr.). societăţile de bine­ facere. precum şi de marele public. a luat fiinţă „Societatea de Pediatrie şi Puericul­ tura din Cluj" pentru protecţia mamei şi copilului. Dr. D. Dr. Konradi: 3 ore „Serologia Sifilisului". Motentan. Şef de lucrări: Dr. 10 ore cu su­ biecte din domeniul dermatologiei (stabilite de Dl Prof. Rihard Hoffman (până la 31 Mai 1936). V. Gh. Vaier /Cimoca. cu deosebire a bibliotecii şi a laboratorului.*76 S'a continuat cu lărgirea activităţii clinicei şi înzestrarea <-ei. în ziua de 28 Hanuarie 1936. Dr. Clinica dermato-venerieă. Dr. promiţându-se tot con­ cursul pentru realizarea problemelor asumate. Dr. Dr.

Traumatismele sferei oculare. Glaucomul şi. Patologia irisului şi corpului ciliar. 8.. Preparatori: Dr. în stagii clinice orânduite de de­ canat. Preparatori: Dr. Patologia pleoapelor. 10. In afară de acestea. 7. 5. Patologia cristalinului. Patologia scleroticei. Elena Hendea (până la 31 Mai. Georghe Iliescu. Preparator technic: Adam Simedru. Clintim •ftUlmolwfleâ. 6. Li viu Ghidrai. Patologia conjunctivei. Laborant: Molnar Ştefan. 12. Desenator: Cornel Codreanu. au frecventat zil­ nic clinica. Dr. S'au predat în total 40 de lecţiuni de teorie şi clinică oftalmologică. Ioan Aleman. 9. dela orele 9—11. 11. din următoarele capitole de patologie oculară: 1. Legăturile boalelor generale cu patologia oculară. Lavinia Rusu (dela 1 Iunie 1936). 4. Inooenţiu Băbuţiu. BCU Cluj Central University Library Cluj stările glaucomatoase. Şef de lucrări: Dr. Clinica stomatologica. cu studenţii. de prezen­ tări de aparate şi instrumente şi de piese microscopice... Dr. Ion Păcurariu (dela 1 Iunie 1936). Iosif Baba (dela 1 Iulie 1936). Asistent: Dr. în 80 de ore de curs. Laborant: Axente Buda. Director: Prof. Vasile Vasilescu. titular: Dr. 11. . Toate aceste lecţiuni au fost însoţite de numeroase de­ monstrări clinice de bolnavi. Dr. 2. agregat Dr. anului V. Dumitru Uichail Şef de lucrări: Dr. Patologia corneei. Asistent: Dr. Director: Prof.71' ' \ I # . Dr. Infirmiere: Cătălina Decsei şi Susana Decsei. Patologa / refracţiei oculare. Petre Vancea. studenţii împărţiţi în serii. Patologia aparatului lacrimal. 1936). Francisc Klima (pânăv la 30 Iunie 1936) şi Dr. Neoplaziile sferei oculare. Mecanic-electrician: Vasile Petcaş. 3. Lavinia Rusu (până la 31 Mai 1936). de operaţii oculare.

Vasilescu şi Dr. Insistând în deosebi asupra: 1.\18 Cursul de Clinică Stomatologică. rauşuri. 6. tehnica operatorie a obturaţiunilor. L. Obturaţie pro­ vizorie. d) Complicaţiunile extracţiunilor şi tra­ tamentul lor. Dr. şef de lucrări: a) materialul de plombai. 5. b) excluderea umidităţii. f) Cheramica în Stomatologie. congelaţii. V. c) indicaţiuni şi contraindicaţiuni l a extracţia dinţlor. d) tratamen­ tul profilactic. zilnic între orele 8—12V2 a. b) Iperestezia dentinei. Vasilescu. g) Principii generale în ortodonţie. Dr. Cluj rile practice executate sub supravegherea Prof. I. Instrumentarul dentistic. sterilizarea ei. Băbuţiu. h) Boli chirurgicale dento-maxilo-faciale. asistent: a) caria dentară. luxaţii de maxilare. Dr. b) anesteziile în Stomatologie. buză de iepure. obturaţia canalelor. Cursul de specializare în Stomatologie. Dr. 4. proprietăţi fizice. Calmarea durerilor în pulpite. periodontite. în serii de câte 10. I. c) Caria penetrantă. pioree alveolară. In acest an au urmat cursul de specializare în Stomato­ BCU logie un număr deCluj / doctoriUniversity Library Pe lângă lucră­ 32 Central in medicină. m. I. Lucrările practice au fost executate sub conducerea şe­ fului de lucrări al Clinicei Dr. Aleman: a) diagnosticul clinic al cariilor. 3 oee pe săptămână. Băbuţiu în colaborare cu asistenţii Dr. calmante. Tehnica de examinare. conform repartiţiei făcută de Decanat. Pansamente. 3. chiste. e) interpretarea filmelor radiologice. diga. tratamentul lor. Extracţiuni den­ tare. tratamentul -curativ. Dl Prof. Aleman în 37 lecţii. obturaţia definitivă. Pulpitele. indicaţiuni şi contraindicaţiuni. redresări forţate. s'au ţinut cursuri de tehnică dentară şi cursuri teoretice pentru iniţierea în lucrările practice după cum urmează: Prof. Anestezii prin injecţii. V. c) formarea ca­ vităţilor. A executat operaţiuni înaintea studenţilor. gură de lup. de: granulome. I. Ghidrai în orele de sta­ giu 8—12 a. Aleman a demonstrat radiografii dentare în legătură cu diferite afecţiuni ale aparatului buco-dentar. igiena bucodentară.. a fost urmat de studenţii în Medicină anul I V în număr de 141 şi s'a făcut de către Dl Prof. 2. Diagnosticul clinic. Ne- . Clinicei şi a personalului ajutător. chimice. m. drenajul salivei.

Dorin Ionescu (dela 1. Dr. 1936). Noţiuni generale de practică medicală relative la patolgia urechei externe. 1936). două prelegeri cu in­ firmierele voluntare ale Crucei Roşii. eczema conductului. *) A se vedea detalii în lucrarea „Activitatea Clinicii oto-rinolaringologică" (C. Dl Prof. Director: Prof. parţiale. Nomenclatura clinică a leziunilor buco-dentare. şi un curs în 7 lecţii de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringolo­ gică. VI. Patogenia supuraţiilor urechii mijlocii. Cursurile de clinică oto-rino-laringologică au fost pre­ BCU Cluj / Central lecţii ) Library Cluj date studenţilor din anul IV în 49 Universityde Dl Prof. conservativ.чџ croza pulpei fără carie. VII. Ana Perţia (până la 30. asistent-onoriţic: a) Examenul metodic al -gurii. Dr. 1936). Demonstraţie operatorie: amigdalectomia şi ablaţia vegetaţiilor adenoide. Servitor: Aurica Roman. b) In­ stalaţia. simptorrfe. titular: Dr. Dr. Preparatori: Dr. Rom. Dr. Clinica oto-rlno-laringologică. Buzoianu şi bogat ilustrate cu prezentări de bolnavi. Afec4iunile conductului auditiv extern: furonculul conductului. Cerumenul conductului auditiv extern: diagnostic. Dr. Aurel Vaida. anorganici). c) Sterilizare. M. M. instrumentaţia pentru tratamentul. Cluj. proteze mobile. d) Inflamaţiuni acute şi cronice ale -cavităţii bucale. L. Asistenţi: Dr. . Noţiuni generale de profilaxie a supuraţiilor auriculare. 1936). tratându-se următoarele capitole: 1 a) Cu medicii igienişti. IV. Gabriel Cotul (dela 1. Gheorghe Buzoianu. Buzoianu a mai ţinut 6 lecţii cu Medicinii igienişti. In afară de aceste cursuri. Noţiuni de igienă a urechei externe. Ghidrai. Supraveghetor: Aneta Miron. tra­ tament. 12. d) Proteze fixe. totale. corpii streini auriclari (animaţi. asepsia şi antisepsia în tratamentul conservativ. neanimaţi: organici. Teodor Naghi. Dr. Laborant: Dumitru Gal.

6. Contraindicaţiile timpanotomiei. demonstraţie. Amigdalotomie. Semnificaţia clinică a. Tratamentul medicamentos. (Operaţia vestibulo-bucală tip Denker). Pronostic. otita difteriei. b) Cu infirmierele voluntare. (inciziile timpanului. Simptome. Hi­ pertrofia cozilor cornetelor-demonstraţie. şedinţă operatorie (trepanarea mastoidei). Cum se pansează o ureche care curge. . rinoscopie posterioară. laringeană şi auriculară.80 Otita medie supurată acută. Technica inciziunilor timpanului. Importanţa pedagogică şi socială a vegetaţiilor adenoide. timpanotomiile. Flegmaonele periamigdaliene şi flegmoanele cervicale. Noţiuni elementare de igienă nasală. osteitele casei. sugarilor. granulaţii. Periamigdalitele flegmonoase. simptome. tehnica operatorie. S'au executat pentru acest curs practic în interval de 7 zile 4D operaţiuni oto-rino-laringologice. Reacţia niastoidiană. durerilor mastoidiene. Otitele medii supurate cronice-otoreea tubară. faringeanâ. Otita medie supurată cronică. Amigdalite cronice criptice. amigdalectomie. Anginele acute nespecifice. Sindromul adenoidian în practica medicală. 4. evidarea petromastoidiană. 3. Rezecţia submucoasă sept. Esofagoscopie indicaţii. Tratamentul otitei medii supu­ rate acute. 5. semi puncţia nasală a sinusului maxilar. Ce sunt polipii ure­ chii? Ce este colesteatomul? Sindromul adenoidian în practica medicală. Manifestările patologice ale vegetaţiilor adenoide. Indicaţiile timpanotomiei. colesteatomul. Cum se desinfectează nasul. conservator. Mastoidita acută. Otita scarlatinoasă. reacţia mastoidiană. mastoidită propriu zi­ să). bătrâ­ nilor. tehnică. Cum se îngrijeşte o inflamaţie acută banală gripală amigdaliană. 1. Cum şi pentru ce se fac spălaturile auri­ culare. 7. Diagnosticul şi tratamentul lor. 2. Sinuzitele maxilare supurate acute şi cronice. polipii urechii. Otitele supurate acute. / Central University Library Cluj BCU Cluj Cursul de reîmprospătare şi de tehnică operatorie oto-rino-laringologică.

V. S'au ţinut în total 41 şedinţe (82 ore). Berţi Ioan. I. Moldovan Va­ sile. G. facultativ pentru ab­ solvenţi şi doctoranzi). Dr. Russu. Valeriu L. Desenator: Ştefan Toth. Asistent: Dr. Antonescu. Puiu Vesp. 3. Şef de lucrări: Docent Dr. Astfel în anul I fiecare student a disecat două piese ANUARUL 1935/36 6 . Lucrările practice sunt împărţite în aşa fel încât în cele trei semestre (un semestru pentru anul I şi două semestre pentru anul I I (studentul să disece toate regiunile corpului omenesc. Servitori: Năsăudean Gavrilă. 14.81 ÎS. Dr. 1. L. Dna Florica Dr. Velluda. Corondan Gheorghe. Ilian. Au prezentat pla­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nurile tezelor 14 doctoranzi şi s'a discutat elaborarea lor. Dr. V. Dr. C. I. Director: Prof. Anto­ nescu. V 1936). Bologa. Institntil de anatomie descriptivă şi topografică Director: Prof. Intendent: Ossian Ioan. Institntnl de istoria medicinii şi de medicală. Roşea Vasile. Proseminar: (2 ore pe săptămână. G. Dr. etnografie (Lyon). Dr. Asistent: Dr. C. S'au analizat şi s'au discutat sub conducerea pro­ fesorului o serie de chestiuni medico-istorice. Pre­ da Victor. Anul IV). Gheorghiu (până la 30 Aprilie 1936). Dima (dela 7. Cursul principal de Istoria medicinii: ( 2 ore pe săp­ tămână. Laboranţi: Aschilean Ananie. Dr. Asistent: Dr. anul I V ) . Dr. Activitatea didactică a Institutului se compune din: lucrări practice şi cursuri teoretice. 2. Custode: P. Seminar: (Şedinţe libere â 2 ore. Custode: Baciu Mihail. semestrul de vară. Preparatori: Dr. In total s'au ţinut 17 şedinţe (34 ore). Titu Spătaru. Papilian. C. Zseiki. Jules Guiart. C. Russu. T. Director onorific: Prof.

splanchnele şi creerul. . Dr. C. Muşchii şi articulaţiile s'au studiat în cadrul lucrărilor practice în sălile de disecţie. C. organe de simţ. veneau pregătiţi. Lucrările s'au făcut sub conducerea asistentului şi pre­ paratorilor. titular: Dr. Velluda. Mediastinul. prin explo­ rare manuală. Prof. a e 15.(capul si unul dintre membre). Docent Dr. Pa­ pilian. V . Ioan Roman ( d e l a 1. A s i s t e n ţ i : Dr. Prof. 1936). Rubin Popa. morfogeneză. iar în anul I I următoa­ rele: Slancne. iar in?anul următor a treia piesă. Dorin Ionescu (până la 31 Martie 1936). vase. Studenţii. Preparatori: Dr. întâlnite în cursul disecţiunei. Dr. perineul. Papilian. anunţaţi din vreme. toate planurile şi regiunile mai importante. Velluda. Petru Radu. O tarte din cursurile teoretice s'au făcut sub formă de coloquiu. Titu Vasiliu. Şef d e l u c r ă r i : Dr. disecţie şi desemn. V. iOu modul acesta fiecare stu­ dent a cunoscut corpul omenesc în întregul lui. Preparator tehnic: Iosif Biro. Sistem nervos Prof. C. precum şi explorarea diîeritelor regiuni la suprafaţa corpului. viscere) cu importanţă chirurgicală. cu materia ce urma a se discuta. ia în timpul disecţiunei să desemneze pe caetele per­ sonale de planşe. Âugustin Mureşanu. iCiu modul acesta cele mai grele chestiuni erau desbătute pe larg. Cursurile teoretice. fiecare având câte trei mese. V . studentul trebuia să cunoască toate reperurile necesare prin explorarea regiunei. S'a predat în anul I următoarele ma­ terii: Osteologia. IV. Dr. Dr. Institutul de anatomie patologică Director: Prof. facilitându-se înţelegerea lor. totul sub suprave­ gherea şefului de lucrări. ca şi proecţiunea organelor. regiunile mai importante ale ca­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pului şi gâtului. Dr. Tot în anul al doilea în cadrul lucrărilor de topografie s'au făcut descoperirile organelor (nervi. înainte de a începe disecţiunea unei regiuni. C. Valentina Dahnovici. Intendent: Ioan Dicu. Pâpffiân şi Docent Dr. Dr.

c ă c i datorită modificării regulamentului de studii al Facultăţii noastre. însă înainte de masă. pe cât posibil. Au fost făcute în cursul anului trecut pentru aceste . profesorul adăugând completările necesare şi clarificând noţiunile mai dificile. deşi acelaşi. In acest an şcolar activitatea didactică a fost dublă. Leontina fCiutac. reducându-se dela 3 la 2 semestre. pe baza unui manual recomandat. studiul Anatomiei Patologice a trecut din anul I V în anul al IlI-lea.eut astfel instrucţia materiei cu 2 serii de studenţi: anul I I I şi IV. Ga metodă-de studiu s'a menţinut cea practică activă '{Vezi anuarul 1934—35. Petru Radu. S'a f ă . iar anul I I I acelaşi număr de ore. Mecanic: Dionisie Kolozsvâri. Laboranţi: JElisabeta Biro. învăţământul. orale şi în scris. obligând în acelaş timp pe studenţi ca să pregătească anticipat materia demonstraţiei următoare. după masă. Pentru a suplini lipsa de manuale didactice. Vasile P o povici. jumătate 'din această -şedinţă fiind ocupată de demonstraţiuni microacojpice şi jumătate de cele macroscopice. Ioan Ciutac. Institutul este în acelaşi timp şi sediul Serviciului de Pro­ sectură a Clinicilor şi a Spitalelor din Ardeal a Ministerului Sănătăţii. Dat fiind marele număr ule studenţi. ei au fost supuşi la multiple co­ locvii. adăugându-se şi studiul Haematologiei şi ăl Parasîtdlogiei. de către profesor.83 Custozi: Dionisie Biro. fiecare serie făcând câte o şedinţă de 3 ore pe săptămână. sub conducerea asistentului Dr. a predării teoretice a materiei şi înlocuirea ei cu demcmstraţiuni practice. la care studenţii. s'a instituit un seminar 'benevol. Iar pentru putea controla zelul "şi activitatea fiecărui student. 156). In felul acesta au fost demonstrate şi explicate studen­ ţilor. ajutat de personalul auxiliar. Ea consistă în reducerea. princi­ palele capitole din patologie. câte 40—50 *de studenţi. BCU Cluj / Central University Library Cluj •care se făceau chiar de către studenţi. ci separat cu fiecare an: anul IV avea de "8 ori pe săptămână câte 3 ore. n'a putut fi făcut împreună. î ş i pregăteau lecţiuriile viitoare. pg. Studenţii au mâi fošt împărţiţi fiecare în câte trei serii. media notelor obţinute ia aceste co­ locvii constituîind aprecierea activităţii studentului respectiv.

.. Şef de lucrări: Dr. aceasta din urmă fiind' de specialitate... Studenţii au fost supuşi la trei colocvii repetate scrise şi orale şi la examenul de fine de an s'a constatat că materia a fost mai bine posedată ca în anii precedenţi. Mîhail KernBach. Coriolan iCotuţiu. Tirehuie. Institutul medice-Iegal. chimice şi mai ales histopatologice.. în cazurile mai deosebite. conform programul analitic. Noţiunile practice de patologie ge­ nerală şi anatomei patologică au fost reînprospătate cu aceas­ tă ocazie. studenţilor din anul" VF. făcândn-se 42 co­ municări. creată şi condusă de Directorul Institutului. Laborant: Constantin Olteanu: S'a predat întreaga materie a Medicinei Legafe. 1239^cte:biopsii{şi ©serie đfe examinări baceriologieie ş. La capitolul traumatologiei s'a insistat în rnod deosebit asupra legăturii dintre medicina legală şi cele­ lalte specialităţi medicale. Anul acesta s'a predat materia de medicină legală penală în conformitate cu Codul Penal Regele Carol И.. .Ihstituţir urr număr dff-2SSff autopsii. în Comunicările făcute de personalul Institutului la Societă­ ţile medicale şi în special la Reuniunea Anatomică. având sediul în Institut. deasemenea menţionat faptul că fiecare autopsie se prezintă ca o preble*mă de rezolvat. S'a insistat mai mult asupra intoxicaţiilor şi dentologiei şi legislaţiei pro­ fesionale. conţinutul cărţii: Hotarul tradiţional şi legal al pro­ fesiunii medicale. Vasile Hurghişiu. 1Q şedinţe. fiind. care cere cercetări compliiaentape. 16. Asistent: Dr. bacterio­ logice şi serologice. Anton: Central University Library Cluj Custode: Dionisie Crăciun. Dr. Reuniunea a ţi­ nut în anul acesta un număr de. Re­ zultatul acestor cercetări este dat. Director: Prof. Preparator:BCU Cluj /Rişcuţia. serolbgiete.

2. în număr de 357. nutriţia.hamas. "Pieixe'T. a) 43 lecţiuni. demonstraţii şi lucrări: Anul I. ((titularul catedrei de Istologoie şi Embriologie). Jîlena Mafteiu.. S'au ţintit cursuri şi lucrări practice cu studenţii în "Me­ dicină anul I I I confofcm regulamentului. circulaţia. Curs elementar de nutriţie şi igienă alimentară. .Nicolae Munteanu. c) 37 şeflinţe de lucrări practice. Institutul de fiziologie. angajat cu coritKtiatl)r.Badiu.Director: Pro/. total 32 ore. Asistentă: Dr. d) Un colocviu verbal. Ioan Dopş*. Obiectul: Ђ) Fiziolo­ gie generală şi digestie. Traian Din«ulescu. Director-Profesor suplinitor: Prof. Dr. de AUGJîări: J>r.şi I I . în total 28 ore. Grigore Benetato. metanolimul energetic şi mate* rial. total 42 ore. respiraţia). JMaria Bulgariu. total 16 ore cu elevele dela Institutul Surorilor de î)crdfire. Ђгадош. Jîcaterina iCâlmân şi iDr. Dr. funcţiunea sis­ temului nervos). I * . S'au ţinut următoarele prelegeri. Preparatori: J>r. reproducţiunea şl creşterea. Curs de Fiziologie pentru studenţii în medicină anul I . total 64 ore. Ioan Birău. Obiectul: Ђ) Funcţiu­ nile de nutriţie "(generalităţi. total 138 ore. yQm de serviciu: Ioan . Preparatori: . JLaborant: . corelaţiunile (secreţie internă. d) 11 demonstraţii. 1. Laboranţi: Vasile Hurdubaia. Oprişiu Cornel. mişcarea. Preparator tehnic: Teodor Ghiorghiu. c) 17 şedinţe de lucrări practice. ti'atându-se capitalele publicate în Anuarele precedente. !Şef de lucrări: Dr. ft-nul П.Nicolae Mocan. 16 lec­ ţiuni. I. Custode: Simian Pop. a) 19 lecţiuni. Library Cluj BCU Cluj / Central University Asistenţi: Romul Opreanu. e) 2 colocvii verbale şi scrise.

Curs de fizică medicală audiat de studenţii anului I. tuberculoza osoasă. osteomielită. 31. medicali. bronchiilor. şi 4 colocvii de câte 1 oră. Dimitrie Negru. Radiodiagnosticul afecţiunilor plămâ­ nilor. Institutul de radiologie. 114. Constantin Berariu. Dr. sub conducerea D-lui preparator M. Tehnica radioscopiei şi radiografiei: sistemul osos normal. .. Materia tratată a fost cea indicatăi în anii precedenţi. Razele Rontgen şi proprietăţile lor. pentru studenţii în medicină anul I. Lucrările practice: (Dr. îm număr de 156. E. sifilisul osos.. stomacului. Preparatori: Dr. Fochist: Maxim Stretea. Traiân Vasculescu. Curs teoretic: (Prof. G. Director: Conferenţiar Dr. Curs predat de Prof. Bărbulescu. esofagului. S'au ţinut 20 şedinţe de demonstraţiuni de câte 2 ore. Dimitrie Negru). inimei. p. 2 ore curs şi 2* ore lucrări săptămânal cu studenţii din anul V.. Preparator: Mihail Eduard Pamfîl. Library Cluj BCU Cluj Central University Laborant: Onofrei Vântu. Dr. Servitor: Ioan Oroianu până la 1 Oct. E Pamfil. N. Materiile tratate sunt cele enumerate în Anuarele prece­ dente pe anii şcolari 1931—32. patologie osoasă (fracturi. Răcoviţă. Măria Hurdubaia dela 1 Oct. pleurei mediastinului. Director: Prof. 20. Elisabeta Elecbeş. anomalii osoase). Viorel Rusu şi Drd. p. Asistent: Dr. De­ monstraţiuni asupra curenţilor electrici şi aparatelor de ra­ ze Rontgen. tracheei. Biologie generală. 1935. asistent). ŞL 1932—33. directorul Institu­ tului de Speologie. Desenator-fotograf: / Ana Stransky.86 19. Constantin Berariu. S'au ţinut 46 lecţii de câte 1 oră şi 1 oră jurn. Laboratorul de fizică. cu oarecare modificări şi adaosuri". Electrician-constructor: Rudolf Stransky.. 145. diafragma lui. 1935. Articulaţiunile. intestinului subţire şi grosNoţiuni generale de radioterapie. Infirmiere: Rozalia Simon.

Iuliu Moldovan. Viorica Tarţia. Cursul de igienă şi igienă socială s'a predat studenţilor din anii V şi VI Med. (până la 30 Iunie 1936). Anica Alexandru. igienă. Preparatori: Dr. Iuliu Moldovan. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936). Zolog. 1934. Desenator-fotograf: Ecaterina Tomşa. Servitori: Carolina Lup. separat pentru fiecare an. Dactilografă: Elisabeta Radius. este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934—35. Fochist: Vâsc Pavel pana la 31. 22. IV. Ioan Caila (dela 1. Gavrilă Morar. Mecanic: Francisc Lâszlo. câte 3 ore cursuri şi 4 ore lucrări prac­ tice săptămânal. Ilie Ardelean. biochimie. titular Dr. Pasteur (patologie g-lă. Făcăoaru Iordache. Portar: Nicolae Căian. Servitori: Vasile Lup. de dl. Dr. înştiinţai de igienă şi igienă socială. Titu Turcu. Gavrilă Toader (până la 31. Director: Prof. 1936). au fost făcute de dl. Petre David.INSTITUTUL PASTEUR. . I I I . iar pentru anul V. Materialul tratat la cursuri şi lucrări. Vasile Lustrea (dela 1 Iulie 1936). Asistenţi: Dr. Dr. Ileana Deaj. Laboranţi: Pavel Barciuc. Preparator tehnic: Carol Ivanek. Dr. conform aprobării Consiliului Facultăţii. IV. Dr.. comun pentru cele cinci institute din clădirea Inst. Prof. I I I . Ileana Moldovan. Cursurile pentru anul VI Med.. Alexandru Mescşan. 1936. Şef de lucrări: Dr. Ovidiu Comşa. balneologie şi bacteriologie). Alexandru Rozsnyai. Personal administrativ şi de serviciu. Administrator: Vasile Botha. agregat Dr. Gheorghe Merlaş dela 1.

Dr. Dr. De asemenea ca şi în anii trecuţi. V I I . Institutul de Patologie Generală şi Experimentală a asi­ gurat zilnic. Institutul a asigurat exa­ minarea microscopică a creerilor animalelor suspecte de rabie. prin personalul său sub condu­ cerea mea prepararea vaccinului antirabîc pentru Institutul Antirabic din Cluj. Asistenţi: Dr. Eduard Mezincescu (dela 1. Botez Mihail. 31. Şef de lucrări: Dr. Dr. Cursul de Patologie generală şi experimentală. Asistenţi: Dr. Cornel Crişan. Dumitru Pană. Pe lângă acest curs făcut studenţilor anului al IV-lea. Şef de lucrări: Dr. Bumbăcescu (pâna la 30. IV. S'au făcut înBCU Cluj / Centralşi 37 şedinţe de Cluj total 44 lecţii University Library lucrări prac­ tice. cu mici mo­ dificări. a continuat până la 28 Mai 1936. IV. Măria Cuibus. Institutul de patologie generali şi experimentală. ca şi în trecut. 1936). Oameni de serviciu: Măria Manciulea. Iancu Petrescu (1. însoţit de lucrări practice (12 şedinţe). Dr. titular Ioan Drăgoiu. Irina Zagony Ştefan. trimise pentru examinare. 1935). Mihail GundiscK. început la 6 Noemvrie 1935 cu o lecţiune de deschidere despre Biolo­ gie. VI. cele publicate în anuarul din 1934—35. III. 1936). (21 Februarie—28 Mai). Dr. Laboranţi: Vasile Manciulea. VII. Petru David (dela 1. IV. Chestiunile prezentate la curs şi lucrări sunt. Dr. Patologie şi Medicină. VIL 1936). 1936).88 аз. Preparatori: Dr. 1936). Nicolae Bumbăcescu (dela 1. Iosif Mihalca. Preparatori: Dr. Custode: Dr. N. studenţilor din anul al II-lea. Arsilia Aleman. (dela 1. Institutul de istologie şl embriologie Director: Prof. III. Irimie Ţiplea. (10 lecţii). 1936). Bojin. titular Dr. Virgil Raduleţ (până la 30. s'a mai făcut un curs de introducere în studiul Patologiei Generale. Ilie Rus. 1936). 1935 — 30. Director: Prof. Eugenia Maho-Botez. . Iulian Găină (până la 31.

Preparat nativ. STau ţinut în timpul anului şcolar 42 de lecţii cu materia prevăzută în program. 1936). 35. s'au făcut cu fiecare serie. Coloraţia Gram: gonococi antrax din culturi şi organe. ultramicroscopi. 3. Insămânţări pe medii. 160 colecţiuni complete de ţesuturi şi organe. Elena Baroni. Cu cei 165 de studenţi ai anului I I I medicină. Institutul de bacteriologie. coloraţia simplă. coloraţia Neisser la difterici. ca şi în anii trecuţi. Cu anul I s'au făcut în total 21 de lecţiuni de tehnică mi­ croscopică şi citologie. de către per­ sonalul ştiinţific al institutului. Sau făcut în total 41 lecţiuni. Mitiţa Dumitrescu. aparate. BCU Cluj / Central University Library Cluj Asistent: Dr. pneumococi. Coloraţia sporilor: tetanici. Ana Chira. V. fiecare lecţiune fiind urmată de 2 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. Coloraţia Gram. 8. adică în total 16. Nicolae Buzgan (dela 1. medii de cultură. S'a executat în acest an. Laboranţi: Valeria Gheleţuş. Coloraţia Giemsa: Malaria. Vitold Baroni. 1936). Sterilizare. un semestru cu anul I şi două semestre cu anul al II-lea. Cu anul al II-lea două semestre: Studiul ţesuturilor şi al organelor. coloraţia simplă. 2. diferite coloraţii subtilis. 4. paratuberculoşi. Director: Prof. Preparator: Dr. Coloraţia Ziehl-Neelsen: bac.89 Custode. împărţiţi în 4 serii. Custode: Traian Toma (până la 30. . fiecare lecţiune fiind urmată de 3 ore de lucrări practice şi demonstraţiuni. 5. Vasile Cristea. titular Dr. 8 lucrări practice. 6. 7. Cursul de istologie şi embriologie se face în trei semestre. coloraţia Gram: piogeni.000 preparaţiuni micros­ copice cari au rămas în proprietatea studenţilor. Koch. după cum urmează: 1. V I .

S'au predat 2 ore teoretice pe săptmână şi 2 ore lucrări practice studenţilor din anul V . Secăreanu. despre: tehnica hidroterapiei. materia a fost trecută în anul IV de medicină. Institutul de balneologie şi fizioterapie. In semestrul al doilea s'a studiat în linii generale chimia organică. Ca şi în anul precedent. 37. F. Laborant: Iuliana Huber. S. preparator-ajutor. insistând în special asupra chestiunilor strâns legate de biologie şi medicină. Preparator tehnic: Gheorghe Radulescu. Director: Agregat Dr. De 2 ori^ pe an s'a făcut cursuri cu proiecţiuni pentru a demonstra tehnica balneară şi hidroterapeutică care nu se poate demonstra în lucrări practice. titular Dr.90 36. Acest studiu a apărut deja litogra­ fiat subt forma unor „Note de Curs" alcătuite de către Dl. în lipsă de instalaţiuni. Gheorghe Popoviciu. pentrucă lipseşte cu totul o instalaţiune potrivită în Institutul de balneologie şi fi­ zioterapie. Asistent: Dr. Stagiu nu s'a putut face până acum. în curs de 22 ore. Eugenia Băncilă. Eugen Morariu. Director: Prof. S'au mai ţinut cursuri teoretice şi practice cu surorile de ocrotire. Cluj / CentralDr. BCU suplinitor University Library Cluj Şef de lucrări: Dr. Marius Sturza. Preparator: Dr. Măria Georgescu. . Institutul de farmacologie şi farmacognozie. Borş. Cursurile de Farmacologie în anul 1935—36 nu s'au pre­ dat deoarece în urma modificării programului. Director: Prof. Laboratorul de chimie medicală. 38. Laborant: Alexandru Lungu. în primul semestru s'a insistat asupra principiilor generale ale chimiei ca şi asupra capito­ lului anorganic respectiv.

Asistenţi: Aurelia Buzescu-Lupaş.. Servitori: Gheorghe Vlas. Mihail Peter jun_ Lucreţia Penteher. Analiza calitativă anorganicâr recunoaşterea aniionilorşi cationilor curenţi. Dr. Director: Prof. University Library Cluj BCU Cluj / Central Custode: Ştefan Gebefugni. Lupaş_ Preparatori: Iulia Abrudan. Şef de lucrări: Dr. Matilda Peter Valentini. Aurel Russu. Laborant: Alexandru Balint. Petru Gal. Portar: Victor Oltean. I.: Victoria Ciocănelea. . Şef farmacist: Dr. Constantin UrecMa. r 29. Elena E» Russu. Fochist: George Cadar. Măria Popescu. Farmacia Clinicilor. Preparatori ajut. Măria Simon. Ioan Manta. 2. Virgil Lupea. Mecanic-şef: Mihail Peter sen. Analiza cantitativă volumetrică: alcalimetrie oxidime— trie şi iodometrie.9b Lucrări practice: 1.

în colaborare cu Institutul de radiologie. 3 In stomatologie. 2. Dr. 171). In igienă. Lecţiunile şi lucrările practice ca şi staţiile clinice re­ glementare au început la 9 Nov. Lecţiune de deschidere: Medi­ cul practician şi tuberculoza (amfiteatrul clinicii medicale). L. Dr. I. urmând ca după terminarea stagiilor practice pe teren şi elaborarea tezei. pentru medici practicieni şi absolvenţi între 21 Septembrie şi 3 Octombrie 1936. Prof. 204 din legea sanitară şi de ocrotire s'a con­ tinuat şi în anul şcolar 1935—36 cursul de specializare în Igienă. Au fost admişi la acest curs 17 candi­ daţi. la Institutul de Igienă şi Igienă socială de sub conducerea dlui Prof. 3. Materialul propus este acelaşi ca şi în anul şcolar 1934-35. (cu prezentări . pag. candidaţii să treacă în Cluj BCU Cluj / Central University Library toamnă exa­ menul de specialitate. 1935 şi au durat până la 15 Iunie 1936. Diagnosticai şi tratamentul tuberculozei pulmo­ nare a adultul ai. 78). Curs de perfecţionare organizai de clinica medicală. Moldovan. Doc. Dr. cu următorul pro­ gram: 1. Programul acestor cursuri s'a publicat la capitolul Cli­ nicii Stomatologice (pag.1. clinica chirurgicală şi oto-rino-laringologică. organizat de Facultatea de Medicină şi Farmacie. Daniello: Lecţiune clinică. '{Vezi Anuarul din acel an. In baza art. I. Haţieganu.

C. Doc. Dr. Doc. profil'. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare Г. Dr. (Inst. ar clinicii-. I. L. Dr. 3t Dr. med. simptome. Dr.). L. L. a clin. Ж Prof. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare. Daniello: Lecţiune clinică despre granulii (secţia de boli pulm. L. de radiologie). a clinicii medicale). 8. Dr. Str. 17. Prof. L. Haţieganu: Tuberculoza intestinală. Daniello: Şedinţă practică de oleotorace şi spălătură pleurală (secţia de Boli pulmonare). Daniello: Şedinţă practică de pneumotorace (secţia de boli pulm. de radioTogie). Daniello: Lecţiune clinică despre tubercu­ lozele lobare şi periscizurale (secţia de boli pulmonare a cli­ nicii med. 11. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: a) Tuberculozele pulmonare acute (amfiteatrul clinicii medicale). . L. Dr. G. C. 13. 6. de Radiologie). C. Dec. Dr. Dr. 5. L.). 4. Daniello: Principalele forme clinice ale tu­ berculozei adultului: b) Tuberculozele cronice. Doc. Dr. Doc. L. Babeş 7). C. Dr. Doc. 15. (Inst. 10. Daniello: Diagnosticul precoce al tubercu­ lozei pulmonare: b) valoarea examenului radiologie şi de laborator. Dr. de radiologie). Berariu: / Imaginile patologice elementare ale BCU Cluj Central University Library Cluj aparatului respirator (Inst. Doc. a) valoarea semnelor funcţionale şi stetacustice (Amfi­ teatru! clinicii med. Dr. Berariu: Aspectele radiologice ale tuberculozei pulmonare II. 12. Daniello: Lecţiune clinică despre caverna tuberculoasă (secţia de boli pulm. Buzoianu: Tuberculoza! laringelui: etiologie. Doc. L. Berariu: Teclmica Dispensarului antituberculos (Dispensarul Soc. 7.). patogenie. 9.). Dr. semnificaţie prognostică (amfiteatrul clinicii medicale). frecvenţă. BeEomu: Teclmica examenului radiologie al to­ racelui şi imaginea toracică normală (Inst. Dr. medi). Dr. Doc. Tub. 18. C.ш de bolnavi^ despre: tuberculoza Шм-ocazeoasă incipientă (secţia de hol* pukm. 14.

despre: „Actualităţi în diagnosticul şi tera­ peutica clinică". 21. 23. ca secretar general în cadrul Facultăţii şi sub patronajul Dlui decan Prof. Haţieganu: Poliserosita tuberculoasă. 32.19. 27. 31. j . Demonstraţie de îrenîcectomie şi toracoplastie (la cli­ nica chirurgicală). Vizita Dispensarului studenţesc şi altor instituţii. Dr. Daniello: Principiile profilaxiei sociale ale "tuberculozei. ca preşedinte şi Docent Dr. Vizitarea sanatorului-spital dela Săvădisla. BCU Cluj Central University Library Cluj 30. Doc. I. oleotorax. Doc. Daniello: Lecţiune clinică despre sclero­ zele tuberculoase. 29. Doc. L. Dr. Dr. contraindicaţii. complicaţii. Daniello: Frenicectomia şi toracoplastia: indicaţii. L. Prof. L. Buzoianu: Tratamentul laringitei tubercu­ loase (amfiteatrul clinicii medicale). •indicaţii. 22. Dr. Daniello: Pneumotoraxul: mod de acţiune. P. Dr. sub conducerea D-lui Dr. 34.). Daniello: Demonstraţie de pleuroscopie şi rezecţie de aderenţe. Doc. Berariu. . Dr. Doc. 25. Dr. intervenţia lui Jacobaeus. L. la 5—17 Octomvrie 1936. Mihail. a organizat un curs de perfecţionare medicală pe seama medicilor din ţară. Şedinţă practică /de pneumotorace. L. 4. Doc. Prof. C. 28. A l 3-lea curs de perfecţionare organizat de către -„ Asociaţia Docenţilor Universitari dela Facultatea de Medicină din C l u j . Cluj şi a dispensarelor rurale ale plasei sanitare model Gilău. Dr. G. 20. L. Axente Iancu. Daniello: Pneumotorace bilateral. conform progra­ mului publicat în continuare. 26. Sichel: Technica analizelor curente de labora­ tor utilizate în "diagnosticul tuberculozei. rezultate. Doc. L. 24. 33. Gavrilă. I. Doc. Dr. Dr. L. Daniello: Principiile generale ale trata­ mentului tuberculozei (amfiteatrul clinicii med.: Technioa Dispensarului antituberculos. Daniello: Şedinţă practică de pneumoto­ race. Dr. Dr. „Asociaţia docenţilor universitari dela Facultatea de me­ dicină din Gluj". Dr.

Iancu: Pseudo-debilitatea congeni­ tală ca factor de mortalitate infantilă (Clinica Ginecologică). 6 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice de laborator (tehnica me­ BCU Cluj / Central rezultatelor.95 Au participat la aceste cursuri un număr de 63_medici din toate părţile ţării precum şi un număr însemnat de me­ dici locali. I. interpretarea University Library Cluj sanghine. 6—7 Prof Dr. . rezultate mediate şi tardive). 5 1 Prof. Iuliu Haţieganu: Diagnosticul şi trata­ mentul diareelor. etc. Tătaru: Probleme noui în tratamentul sifilisului. Dr.) de: Docent Dr. A. 5—Î6 Docent Dr. Buzoianu: Inciziunile timpanului (tim—6 panotimiile. Dr. G. Dr. Rusu. examenul ureei tabolismului bazai. Gavrilă: Evoluţia scarlatinei la Cluj in raport cu vaccinările anti-scarlatinoase şi tratamentul ei. Dr. L. Dr. Octomvrie: 10—11 Prof. Voicu: Graba şi expectaţiunea în ob­ stetrică. Pop: Vitaminele în tratamentul plăgilor. Grigoriu: Perforaţiile şi rupturile uterine (etiologie. C. Dr. Dr. Michail: Probleme de actualitate în patologia oculară. diagnostic şi tratament). D. I. Michail. I. 6—7 Prof. indicaţii. Programul cursurilor a fost următorul: 5. Goia: Tratamentul ulcerului gastric şi duodenal. Vancea şi Dr. Docent Dr. I. Dr. 11—12 Docent Dr. P. 10—11 Prof. 5—6 Prof. 7 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul oftalmolo­ giei de: Prof. P. Gavrilă. 10—11 Prof. Ţeposu: Diureza ca mijloc de explorare şi terapie în urologie. A. C. -•• 11—12 Prof. D. 12—1 Prof. E. . 11—12 Docent Dr. Vancea: Starea actuală în tratamen­ tul glaucomului. Dr.

Dr. 9 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul dermatolo­ giei şi sifilografiei: Cluj Prof. Dr. C. 5—6 Prof. Veluda: Consideraţiuni anatomofiziologice asupra sistemului vegetativ în raport cu o tera­ peutică raţională a lui. Dr. 6—14% Docent Dr. Borza. Aleman: Ciomplicaţiunile locale şi ge­ nerale ale cariei dentare. A. M. 5 — Docent Dr. Popovici: Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor digestive ale copiilor. T. 10—11 Prof. C. L. Dr. 5—6 Prof. C.66 6—7 Docent Dr. Dr. Pop (Galaţi): Tratamentul tumorilor mediastinale (Institutul de radiologie). 8 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul chirurgiei: de Prof. V. . Pop şi Dr. Munteanu. Retezeanu. I. Tătaru. I. L. Minea: Patogenia şi tratamentul sifi­ lisului nervos. Pop şi Dr. 11—12 Dr. lancu: Encefalitele post-infecţioase * 6 la copii. 6—7 Prof. 10—11 Prof. Dr. 11—12 Docent Dr. 11—12 Prof. Dr. C. C. D. Dragomir: Pireto-terapia în bolile mintale. Urechea: Traumatisme craniene. Dr. A. 7— Demonstraţiuni practice de bolnavi şi de laborator la Clinica Infantilă: de Dr. Nichita: Cionsideraţiuni asupra pa­ tologiei discurilor vertebrale. C. Danielo: Problema granulei cronice. Dr. Tătaru: Probleme noui în tratamen­ tul sifilisului (continuare). L. 10—11 Docent Dr. Popovici: Când şi cum să recoman­ dăm intervenţîunea chirurgicală în afecţiunile ginecologice. Negru: Demonstrări de filme despre ca­ zuri mai dificile de Rontgen-diagnostic. 6—7 Docent. BCU de / Central University Library Cluj Cirlea. 10 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice asupra lichidului cefalorachidian şi alte probleme din Clinica Psihiatrică de Dna Dr. L. Dr.

C. 10—11 Prof. Vancea: Importanţa terapeuticei ge­ nerale în tratamentul boalelor de ochi. Dr. Retezeanu: Cum s'a născut şi evoluat psihanaliza. Cimoca: Micozele cutanate şi mijloa­ cele noastre de luptă pentru suprimarea lor. Dr. 7 Demonstraţii practice de bolnavi şi de laborator la Cli­ nica Infantilă: de Dr. 13 Octomvrie: 8—10 Demonstraţii de bolnavi cu afecţiuni medicale: de BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. C. D. Dr. Cirlea. Sturza: Tratamentul hidro-mineral al afecţiunilor hepato-biliare (Oinica Medicală). C Buzoianu. Teofil Dragomir: Tratamente mai noui în afecjiunile sistemului nervos. Rădulescu. Teofil Dragomir. de sub conducerea Dlui Dr. V. 6—7 Prof. după masă s'a vizitat plasa sanitară model din Gilău. Dr. Dr. Lăcătuş. Dr. Popovici: Afecţiunile respiratorii ale copiilor. Dr. Dr. 10—11 Prof. Bologa: Dela medicina veche la cea a viitorului (Clinica Dermatologică). 11—12 Docent Dr. Aleman: Radiografia în stomatologie. I. E. 6—77г Dr. Ih Octomvrie: 8—10 Demonstraţii practice din domeniu oto-rino-laringologiei: Prof. M. 1. M. 10—11 Prof. Dr. Prodan. Dr. V. Haţieganu. Dama. Ţeposu: Ipertrofia de prostată şi tratametul ei. înainte de masă s'a vizitat spitalul de ortope­ die din localitate sub conducerea Dlui Director Dr. 12 Octomvrie: 8—10 Demonstraţiuni practice din domeniul neurologiei de Dr. 5—6 Prof. Keusch.97 In 11 Oct. 5—6 Docent Dr. 12—1 Prof. Dr. P. C. ANUARUL 1935/36 1 . Urechia: Funcţiunile glandei supra­ renale. Avrămoiu şi Dna Dr. — 11—12 Dr. 11—12 Prof. Hăngănuţ: Diagnosticul radiologie al afec­ ţiunilor gastro-duodenale cu demonstraţiuni de filme.

Moga: Tulburările circulaţiei coronariene şi tratamentul lor. 5—6 Doc. 10—11 Prof. Dr. Dr. M. Nichita: Artritele şi osteoartritele cro­ nice. V. 5—6 Docent Dr. 6—7 Doc. Popovici: Cauzele şi combaterea morta­ lităţii precoce. C. Konradi: Valoarea reacţiilor serologice în diagnosticul џ tratamentul blenoragiei. Dr. 11—12 Prof. L. 6—7 Docent D. de: Doc Dr. 1 Goia. 15 Octomvrie: &—Q Instrumentar şi măsuri terapeutice în urologie de: Dr. Căprioară. 9—10 Doc. Dr. 17 Octomvrie: 8—9 Prof.98 11—1 Dr. 11—12 Docent Dr. M. Dr. C. I. Kembach: Perforaţiile uterjjie џ res­ ponsabilitatea medicilor în noul Ciod Penal. Dr. 10—11 Dr. Purge: Diagnosticul şi tratamentul tulbură­ rilor funcţionale ale ovarului. C. I. 6—7 Doc. G. L. Stanca: Afecţiunile colului şi tratamen­ tul lor {Institutul de Cancer). 5—6 Prof. Pop. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16 Octomvrie: 8—9 Demonstraţiuni practice din domeniul obstetricei de Dr. Damcico. Stanca: Intoxicaţiuni fiziologice cu privire specială la iperemeza gravidică. G. Cimoca: Piodermiile şi combaterea lor. »etuberculoase ale şoldului. Dr. Daniello: Freniceetotmia şi rezultatele ei tardive. Stanca şi Dr. Kembach: Certificatul medical şi sanc­ ţiunile după noul Cod Penal. A. Dr. Voicu: Intervenţiuaa obsteiricale la fajatom. Dr. 7 Demonstraţiuni practice de radiuira-terapie şi Rontgen-terapie la Institutul de Cancer. 9—10 Demonstraţiuni de bolnavi cu afecţiuni medicale de: Prof. . M. Grigoriu: Demonstraţiuni practice din domeniul ginecologiei.

Gavrilă: Noui probleme în trata­ mentul cdiăbetuliii. începând cu ora 4 vizitarea instituţiilor sanitare şi Ae . G. Ћаг-za: 'Tratamentul :cafbuncului. Dr.din Ouj. "2.ocrotire .medicală.99 V9—10 Ђг. I. BCU Cluj / Central University Library Cluj . 10—11 Erqţ. Buzoianu: Sindromul adenoidian in jpractica . 11—12 Docent Dr. In 17 Octomvrie după masă.

M... 1935. C Cotuţiu). (In colaborare cu Dr. Consideraiiuni asupra alor patru cazuri recente de toracoplastie. (In colaborare cu Dr. V. Rev. Un caz de diabet traumatic. No. Soc. Sovata 9. de Chir. Incizia supracostală în operaţiunile pe splină şi cardia. Suferinţele post operatorii în afecţiunile hepato-biliare. 1. operat şi vindecat. 10. Nichita şi Dr. Clujul Me­ dical No. 8. Angelescu şi C. 4. Dr. şt.de chirurgie naţional. 3—4 1935. pag. 1935. 18—20. pag. pag. Soc. 9. Rev. Clinica chirurgicală. A . E. 5—6 1935. Nana Aurel). Raport la cel de al VI-lea Congres. Cluj. 9—12 1935. Conf. 5—1935. 7. de Chir. la cursul de perfecţionare University Library Cluj BCU Cluj / Central în Balneologie. 23. (In colaborare cu Prof. II. Dr. XII. 1935. Ghiţescu). (In colaborare cu Dr. Ulcer peptic jejunal după rezecţie Finsterer. pag. Rev. de Chir. Un nou procedeu în tratamentul chirurgical al hidrocelului şi al chistului cordonului spermatic. Puşcariu). Com. Pop: şi comunicările Directorului Clinicei. 1936. 5. 30.D) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA. a) Lucrările Dr. (în colaborare cu Doc. şt. No. Safta). XI. 8. Soc. Mureşan şi Dr. 17—21.de Chir. med. med. 267. (In colaborare cu Doc. R. Consideraţiuni clinice şi terapeutice asupra chistului' hidatic pulmonar (în colaborare cu Dr. III. şt. Luxaţia traumatică a cubitului în legătură cu un caz personal. Nana). Daniello) Com. E. Prof. şt. Bucureşti 18. No. 7. 1—12. 9—12 1935.. 2. C. Com. No. ] . 1936. Soc. Sânii chistici. Al. XI. 3. 1936. . med. 6. Panlosolul în tratamentul plăgilor supurate. med. Rev.

590. Oujul Medical No. 642 3. E. Bul. 1936. Dr. 3. 12. şt. 1935. I. Cluj. Mureşan (în colaborare cu Dr. iR. I. Com.101 b) Lucrările şi comunicările colaboratorilor: 1. 1936. Conf. Clinica et Laboratorium No. Dr. Prăgoi: Bilograful Egger în explorarea radiologică a veziculei biliare. Zeno Şt. Zeno Şt. Prăgoi: Un caz de luxaţie a semilunarului. ileo-cecală. 10. VII. Borza (în colaborare cu Dr. Dr. IV. Safta: Apendicita şi tbc. pg. 1935. Doc. Nichita (în colaborare cu Dr. Corn. E. Borza: Curs de „primul ajutor" ţinut în­ văţătoarelor rurale la 13 Iulie şi 3 August 1935 în cadrul cur­ surilor medicale organizate de Ministerul Muncii. 4 1936. P. Zeno Şt.Ciursul de perfecţionarea me­ dicilor. Bruda): Dis­ tracţie cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomanie. I. pag. Dr. Zeno Şt. Mureşan (şef de lucrări până la 1 Mai 1936): Tratamentul plăgilor. E. 7.) E. Dr. 1936. III. 6. Martie 1936. Dr. 2—4. X I I . 12. Sec. Com. 25. Clujul Medi­ cal. med. 11 1935. I. Soc. med. 5. 4. Mureşan: (In colaborare cu Dr. 13. I. 8. 4—5 pag. 5—7. Clujul Medical No. med. Safta): BCU Cluj / Central University Library Cluj Cazuri de apendicită traumatică. IV. 5 1935. Borza (în colaborare cu Dr. şt. şt. Safta: Anestezia locala combinată cu dilaudid scopolamin. Primului Congres Naţional de Radiologie pag. 14. Rev. 11. Soc. 2. pag. 1935. M. Dr. Clujul Me­ dical No. E. Soc. Puşcariu): Contribuţiuni la aşezarea firului fără sfârşit în tratamentul stricturilor cicatriciale ale esofagului. Dr. . I. 211. 250. Dr. 25. med. Dr. pag. Com. Dr. 5. I. Safta): Limfogranulomatoză cervico-mediastinală evoluând sub tabloul cli­ nic al unei guşe maligne. Borza: Peritonită blocată tardivă după gastro-entero-anastomoză antecolică anterioară cu anastomoză Braun. Prăgoi): Un caz de maladie osteogenică (exostoze osteogenice multiple) cu deviaţiuni şi deformaţiuni multiple. şt. la . 9. Clujul Medical No. Mureşan (în colaborare cu Dr. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Dr. Safta): Contribuţiuni la studiul apendicitei traumatice. Dr.

% 1936 p. 5 1935. No. V. Dr.. 4 pag. C. No. Rom. de Urologie... Ţeposu şi Dr. E. Bruda: Un nou caz de rinichi polichistic bilateral diagnosticat cu ajutorul urografiei. 3. 4. 17. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Rev. 4 1935—36» 15. Cancerul No. No. Prof. ClujuL Medical No. Dr.. 1936 p. calculbzei renale. de Urologie. III. 4 pag. 16. Prăgoi (îh colaborare cu Dr. Danicico: Consideraţiuni în legătură cu 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinateistologic. E. II. Prăgoi: Luxaţiile semilunarului. după Basset şi Poineloux. I. cu 7 figuri radiografice. P. Dr. b) Comunicări. No. Rev. 1 2. 2. Ţeposu şi Dr. 6 p. Danicico şi Dr. med. 19. III. în legătură" cu: uni caz. I. Rev. Popa: Vaccinarea regională.. I. C. Cluj la 9. Clujul Medi­ cal No. Clu»~ jul Medical No. Rom. Prof. 18. 1935 p. I. 101—109. Clujul Medical No. 1 Febr. 46—49. pag.. I. Rev. Com.. Dr. Nana: Rezultatele terapeutice cu antiphlbgistină. E. Clinica cailor urinare. 509—518. 279. Puşcariu Radu:: Un nou ecartor în cnirurgie. Dr. An. P. Dr. 1936. 3k—36. Rom. . Rev. Octave Doin. Soc.în fistulele uretrale. şt. Avec 6 planches. Rom. E. Danicico: Sur cinq cas d'ectopie renale congenitale diagnostiques par la pyelographie. în legătură cu un caz perso­ nal în regiunea ischio-pubiană. Ţeposu şi Dr. i Februarie 1936 p. GEeorghiu: Un caz de chist hidatic suprascapuIar. Dr. III. în tratamentul complicaţiunilor blenoragiei. Dr. GKeorghiu: Consideraţiuni asupra actualelor mijloace de granulaţiune a plăgilor. Popa Rubin şi Dr» Stupariu): Tumorile mieloplaxe. Association francaise d'urologie. 1. I. Dr. în tratamentul tromboflebitelbr post operatorii. Prof. A. Bruda: Pielotomia pre­ lungită în tratamentul. de Urologie.102 14. Ţeposu et Dr. Bulbuca: Consideraţiuni asupra uretrografiei. I. 9 1935. 248 1936. 759—772. 5. de Orologie. Popa şi Dr. a) Lucrări. Dr. 218. Dr. I. Prof. prin injecţiuni la poarta de intrare cu vaccin Gantacuzino.

Danicico şi Dr. k22—h23. Bruda: Un caz de diverticol vezical la femee. Prof. 7 III. E. Bruda: Un nou caz de ri­ nichi polichistic diagnosticat cu ajutorul urografiei. Ţeposu. Danicico: Consideraţiuni asupra 10 cazuri de diverticuli vezicali trataţi chirurgical. 179. cu crize de anurie şi hiperazotemie. VIII. 1936. Ţeposu. Dr. No. 11. med. 1935. Popa: Uretrografia în fistulele şi stricturile uretrei cu prezentare de 5 cazuri. I. 19. 11. med. Dr. Ştiinţelor Med. E. Clu­ jul Med. Soc. Bulbuca: Rezecţia nervului presacrat (operaţia Cotte). Soc. Ţeposu şi Dr. Soc. Dr. Clujul Med. Ţeposu. Clujul Medical No. Soc. 3. 6 1936 pag. 1936. 1935. 2. Clujul Med. No.103 o fetiţă de 10 ani. Soc. Dr. Dr. 1 1936. Dr. 12. Bruda şi Dr. Ţeposu. med. Clujul Med. Prof. Prof. Soc. Soc. 22 II. Clujul med. Danicico şi Dr. 1935. E. 4 1936 p. Ţeposu. Dr. 1936. Soc. 21 III. şt. Dr. I. 3 1936 p. No. 7 III. 1936. şt. I. . Prof. VIII. Mureşanu. Bruda: Un caz de imagine falsă de calcul renal. med. şt. 4. 10. Bruda: Distracţia cicatricială tardivă a coledocului după cholecistectomie. 11. 1936. No. Danicico şi Dr. 12 1935 pag. Popa: Un caz de dilataţie chistică a porţiunii inferioare a ureterului din dreapta. Ian. Dr. 23 V. BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. şt. med. 650. Dr. med. Dr. No. med. Al V-lea Congres Român de Urologie. 8. 6. 17 XII. 178—179. Ian. Danicico: Consideraţiuni asupra 162 cazuri de hipertrofie de prostată examinate istologic. p. P. Ţeposu. Danicico şi Dr. în legătură cu 2 cazuri de baciloză urogenitală recent operate. Dr. Ш. 2. Ţeposu şi Dr. E. 18 XII. şt. Ţeposu şi Dr. 1936. 1935. Prof. Clujul Med. Prof. Dr. şt. Soc. Prof. diagnosticată prin urografie. Dr. Al V-lea Congres Român de Urologie 18 XII. Clujul Medical No. 260—262. Prof. Dr. 6 p. şt. 1936. cu calcul coraliform. Popa: Un caz de calculoză ureterală bilaterală. E. 1935. într'un caz de cistalgie bacilară. Bulbuca: Importanţa examenului urologic complet în baciloza genitală. Ştiinţelor Med. 56. Dancico şi Dr. Prof. 1936. 3 1936 p. 9. Clujul Med. Al V-lea Congres Român de Urologie. 5. 1935. Danicico.

1935. e) Participări la Congres. Prof. Rev. 1. Tot în luna Decembrie 1935 a avut loc la Bucureşti cel de al V-lea Congres Român de Urologie. Gheorghiu Teodora: Tumorile vezicei. Sbârcea BCU Cluj / Central University Library Cluj Ioan: Turburările dinamismului căilor urina­ re superioare în graviditate. 4. Dr. Negreţu Florian: Tuberculoza capsulelor suprarenale în legătură cu tuberculoza renală. E. Prof. Al V-lea Congres Român de Urologie 19 XII. Virgil Armeana: Calculoza ureterală. Dr. 7. I. în med. 3. de Urologie an. ales Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie.104 13* Dr. Extensiunea Universitară Cluj. E. Prof. Dr. Prof. II. 15 XII. E. Panait Teodorescu: Traumatismele uretrei şi ale vezi­ cei urinare. ca şi al Societăţii Ştiinţelor Medicale din Cluj. Ţeposu: Medicina şi preocupările ei ac­ tuale. E. serbându-se a 25-a aniversare dela înfiinţarea Societăţii de Uro­ logic. 2. In luna Decembrie 1935 a avut loc cel de al V-lea Con­ gres Român de Chirurgie la Bacareşti. memoria aceluia care a fost Herescu. stud. Ţeposu: Orientările actuale ale medicinei „Astra" Sibiu. Popluca Mircea: Calculoza reno-ureterală. Popa Silvia: Stricturile uretrale traumatice la bărbaţi. Dl Prof. Ţeposu: Tendinţele actuale în medicină „Astra" Braşov. Ţeposu: Cuvântul de deschidere al celui de al V-lea Congres de Urologie. s'a omagiat memoria primului ei preşedinte. 572—579. Soc. Neombrie 1935. Rom. Danicico şi Dr. urând prosperitate şi bun succes lucrărilor congresului. Dr. c) Conferinţe. E. Ţeposu: Actualităţi medicale. 6. Dr. d) Tezele de doctorat 1935—1936. 1. Ţeposu. 4. Prof. cu care ocazie. 1. 1935 pag. în cadrul cuvântului . 5. Dr. Popa: Vaccinoterapia la poarta de intrare în blenoragia cronică şi complicaţiile blenoragice. 2. 5. 3. la care Dl Prof. Ţeposu a luat parte în calitate de reprezentant al Facultăţii de Medicină din Cluj. E. 2. 1935.

Prof. Prof. Derivaţia urinelor în chirurgie. la care ProF. Din serviciul Clinicei Urologice din Cluj s'au făcut în to­ tal patru comunicări. Ţe­ posu în colaborare cu Dr. Danicico. I. E. casier. Ţeposu. Streja. „Cartea Românească" Cluj. a avut loc cel de al XXXV-lea Congres al Asociaţiei franceze de Urologie. secretar de şedinţă. Danicico. I. I. Dr. T. P. M. Ţeposu. Spârchez: Tratat Elementar de Se­ miologie şi Patologie Medicală voi. Prof. Hortolomei. Danicico. (Vezi capi­ tolul lucrărilor). Danicico în cursul Urnelor Septembrie şi Octombrie 1935 a întreprins călătorie de studii vizitând serviciile de Uro­ logie din Viena cu scopul de a studia noile progrese şi achi­ ziţii în materie de organizare a acestor servicii. iar Dr. consemnate în capitolul comunicărilor. Haţieganu. II. Dr. In luna Octombrie 1935. 3 Clinica medicală. Hângănuţ şi Dr. împreună cu dl Dr. asociază la această mare serbare. I. Daniello şi Dr. Zanne şi Dr. Ţeposu. şi Facultatea de Medicină din Ouj. Lucrarea: Prof. în calitate de Preşedinte al celui de al V-lea Congres de Urologie. Apoi în cadrul raportului principal — Dinamica căilor urinare superioare — raport susţinut de Prof. Dr. în şedinţa de discuţii a luat cuvântul şi Dl Prof. Riegler. a fost premiată de Academia Română cu premiul Dr. La Congres au participat din clinică Dl Prof. I. I. Doc. 4. Goia în colaborare cu Dr. au prezentat lucrarea lor asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. Em. 3. Ţeposu a mai luat parte şi la . Bruda. şi Dr. dl Prof. Tip. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a cance- .Congresul de Urologie ţinut la Viena în Sep­ tembrie 1936. Dr. Ţeposu a fost reales Preşedinte al Societăţii Ştiinţe­ lor Medicale din Cluj. Haţieganu. Burghele. Danicico. în calitate de Secretar de şedinţă. BCU Cluj / Central University Library Cluj f) Societăţi. unde a făcut şi comunicări. Prof. 1936. Dr.105 <de deschidere rostit cu această ocazie. Dr. distincţii şi călătorii de studii. 652 pag. Dr. Dr.

Clujul Medical. 50. pag. Rev. Clujul Medical. Nr. 628-633. Şe­ dinţa din 25 I. 141-142. Doc. Haţieganu şi Dr. Cluj. anul XVII. 11—14. 1936. Danielo şi Dr.10© i ului pulmonar primitiv. I. Dr. al de Cluj / Central şi Patologie Med. Med. Soc. 1936. 1936 Nr. Dr. Doc. Prof.8 pag. Cluj. Soc. I. România Med. Spârchez: Consideraţiuni noi în tratamentul pelagrei. 1936. 331—338.. Dr. 5 pag. din Cluj. A. Iepure: Despre chistul dermoid al mediastinului în legătură cu un caz personal. 1935. Prof. (Cluj) anul XVII. Haţieganu şi Dr. Ştiinţ. 1936. Moga: Algiile submamare la femei cu ipertensiune. Sichet şi Dr. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. Prof. Ştiinţ. România Med. Ştiinţ. Daniello: Rolul sanatoriilor în combaterea tu­ berculozei. pag. (Bucureşti. Clujul Medical (Cluj) anul XVI. Daniello şi Dr. Clujul Medical. Dr. 1. pag. 1936. 317—324. Nr. 1936. Goia. anul XVII. Al Pop: 4 cazuri de toracoplastie parţială. 1. Dr. 5. din 16 Nov. Dr. D-lor. Clujul Medical (Ouj).. Dr. Cartea Bomânească. Gavrilă: Contribuţiuni la tratamentul cu chi­ nină în bolile infecţioase acute. Soc. Gavrilă: Difterie malignă complicată cu hemi­ plegie stg. Cluj şed. Med. România Medicală Bucureşti anul XIV. 1. Dr. 180. Clujul Medical Cluj anul XVII. Doc. Moga: Intoxicaţie acută cu sulfat de Taliu în scop de sinucidere. Cluj. Dr. Ştiinţ. intestinului. Dr. Doc. Med. Soc. Soc. Nr. ficatului şi a vezicei biliare. 10. 1936. 1935. M. Danielo. anul XIV. anul XVI. Cluj. In Tra­ tatul Elementar BCU Semiologie University Library Cluj Voi. Dr. pag. Med. Haţieganu şi Dr. Mai 1936. Dr. A. Prof. Nr. 3 pag. Prof. 1. I. II. Dr. 1935. Med. pag. Haţieganu-I. Sanitară Militară. Hăngănuţ: Explorarea radiologică a stomacului duodenului. . Iepure: Explorarea radiologică a scizurilor interlobare. 1936. I. Doc.. 1936 Nr. I. 359. Doc. Ştiinţ. pag. Daniello şi Prof. 12. Clujul Medical Cluj. Nr. T. Cluj. Secarea: Două cazuri de colaps atelectatic acut al plămânului. Doc. Aprilie 1936. (Cluj) anul XVII. 109—110. 1936. şedinţa 11 Mai 1935. Nr. Dr.

Soc. Ştiinţ. Dr. /. pag. Cluj. Cluj. anul XVII. Med. Gavrilă şi Dr. Dr. Doc. Soc. Doc. pag. 390. Clujul Medical. 1936. Clujul Medical. Dr. Cluj. Dr. anul XVI. 176. Med. 1936. 7. anul XVI. 3i Aprilie 1936. 678—680. Med. vindecare. Cluj. survenită drept complicaţie într'un caz de erizipel. Gavrilă: Un caz de peritonită purulentă. I. Ştiinţ. Gavrilă şi Dr. anul XVII. Ştiinţ. Trei conferinţe ţinute la cursurile medico-sanitare cu învăţătoa­ rele rurale. Gavrilă: Un caz de nefrită acută hemoragică. Doc. din 21 Mart. pag. organizate de Ministerul Sănătăţii BCU Cluj / Central University Library Cluj şi Inst]-. / . (Cluj. Med. anul XVI. Clujul Medical. Dr. I. anul XVII. Med. Cluj. 185. 1935. 1936. Ştiinţ. şed. Gavrilă: Cazuri de cărbune. Nr. şed. 1935. 1936. 11. Soc. Cluj. Gavrilă: Despre bolile infecto-contagioase. Med. forma cutanată cu. Clujul Medical. pag. Ştiinţ. I. Cluj. Olariu: Rugeolă complicată cu sindromul confuziei mintale. Cluj. Cluj. Doc. şed. 3. Cluj. I. I. Soc. 1936. Nr. Soc. 1936. şed. Dr. Ştiinţ. Doc. 258. Dr.. Nr. Naghi: Un caz de scarlatina gravă septică cu flegmon amigdalian şi retrofaringean necesitând' Iracheotomie. pag. Doc. Conferinţă de punere Ia punct. Doc. Gavrilă: Scarlatina puerperală. Clujul Medical. 1936. pustule maligne multiple. Cluj.№ Doc. Gavrilă şi Dr. 8. 592^5*99. . pag. 4 „ pag. Soc. 22' Febr. Ш . Clinique et Laboratoriurnt (Ctej). Cluj. Clujul Medical. Nr. streptococică în cursul unei scarlatine. 1936. Clujul Medical. I. Gavrilă: Rugebla. 1935. anul XVII. 11. 1936. I. şed. Doc. 476-479. Cluj. 7. Cluj. Gavrilă: Indicanemia în stare normală şi pato­ logică. 3^-4. Ştiinţ. Med. Nr. I. Dr. Dr. pag. Clujul Medical. 19 Octomvrie 1935. în Iulie 1935. 1935. 403-406. din. 476. Doc. anul XVI. Cluj anul XVII. 25 Mai 1935. şed. (Cluj). din 19 Aprilie 1935. 25 Ian. Doc. Clujul Medical. anul XVI. Dr. Nr. 1935. Soc. Nr. şed. pag. Ştiinţ. Olariu: Un caz de scarlatina complicată cu coree. a-mil' V. şed. Gavrilă şi Dr. pag. Soc. Nr. Med. 450. Dr. 3. Cluj. Dr. Oujul Med. Doc. Gavrilă: Diagnosticul şi tratamentul comei diabetice. Mihaileanu: Indicanemia în ne­ frită.

I. A Moga: Asupra tratamentului cu digitală (Adigan) 'n insuficienţă circulatorii. Soc. Med. 4. 69—74. anul XVII. Spârchez şi Dr. A. Moga: Semne clinice şi electroradiografice în intoxicaţia cu oleandru. anul XVII. Cluj. 1936. Spârchez: Tehnica propagandei culturale la sate. Clujul Medical. Opreanu: Un caz de trichinoză. Gavrilă şi Dr. stenoză laringeană consecutivă. 2. Opreanu: Un caz de chist hidatic perforat în căile biliare. Med. Spârchez şi Dr. 169—170. Cluj. 1935. şed. Med. 4. Cluj. Dr. 4. Cluj. Ştiinţ. anul XVII. 1935. I. Dr. şed. 120—121. T. Man: Un caz de crup primitiv intubat. anul XVII. 1936. T. anul XVII. Nr. pag. Nr. Cluj. Nr.Clujul Medical. din 16 Nov. Dr. pag. Dr. şed. 1936. Spârchez şi Dr. Dr. Română. Popa Pantea: Viteza de sedimen­ tare a globulelor roşii în câteva boli infecţioase acute. din 8 Febr. Nr. . Gavrilă. din 8 Febr. Spârchez:Cluj / Central University Library Cluj BCU Gastroscopia. Clujul Medical. anul XVII. Craiova. formă tifoidă. org. pag. T. T. pag. pag. Con­ ferinţă ţinută la cursurile medico-sanitare cu învăţătoarele ru­ rale. Clu­ jul Medical. Doc. al D-lor Prof. Cluj. A. 1936. 1936. Soc. Nr. Ştiinţ. Cluj. 215-218. Clujul Med. Med. părăsiţii intes­ tinali. pag. Cluj. din 22 Febr. Viciu: Cholecistite după operaţii xie apendicită. Spârchez şi Dr. E. Dr. Nr. Gavrilă şi Dr. Haţieganu—Goia. Soc. Cluj. Cluj. 2. pag. Cluj. . I I . Clujul Medical. Moga: Sindrom spleno-anemic cu mielemie. şed. 1936. Voi. şed. Clujul Medical. anul XVII. din 30 Nov. Dr. în Iulie 1935. Ştiinţ. Soc. pag. Med. 1936. anul XVII 1936. vindecarea. 1936. 1936. Dr. Soc. 255. Clujul Medical. Popa Pantea şi Dr. şi Pat. Dr. 4. 58. Dr. Cluj. 7-8. Ştiinţ. 508—515. tracheotomie sec. Nr. Doc. I. 1935. Olariu: Carac­ terele epidemiilor de scarlatină din Cluj în ultimii trei mi. 1. rectoscopia. Clujul Medical. Cluj. 1933-34-35. Nr. Popa Panetea: Un caz de nefrită scarlatinoasă gravă cu început eclamptic. anul XVII 1936. T. 254—255. L Gavrilă şi Dr. Dr.108 Doc. Ştiinţ. de Ministerul Sănătăţii şi Instrucţiunii. Doc. Mişcarea Med. Cartea Rom. 8. Nr. 3. Dr. Nr. pag. în Tratatul Elementar de Semiol. 258-259. Med. 1936. Dr.

Răduleţ: Un caz de chist hidatic pulmonar cu un aspect radiologie puţin obişnuit. 11. Cluj. 654—655. Cluj. 1. 1935. Dr. C. 165-169. 2. V. anul XVII. Todea şi Dr. 228-242. Mihăileanu. Sichet: Considera­ ţiuni asupra icterelor hemolitice în legătură cu 2 cazuri splenectomizate. anul XVI. 1935. I. pag. 1935. 3. . C. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dr. Clujul Medical. Popescu: Consideraţiuni asupra explorării func­ ţiunii externe a ficatului. Cluj. M.109Dr. Ştiinţ. Clujul Medical. Soc. Clujul Medical. Dr. 1935. din 23 Martie 1935. Nr. Nr. 1936. Clujul Medical. Graur: Consideraţiuni asupra unui caz de limfadenoză aleucemică cu tromboflebită. Med. Nr. 7. pag. 12. Dr. Cluj. 587-590. Mateescu: Tratamentul cu „Piton" într'un caz de diabet insipid. şed. pulm. Nr. Cluj. 11. 1936. Dr. Cluj. v. Nr. pag. 1935. Cluj. anul XVI. Dr. Clujul Medical. 328-329. şed. Dr. Clujul Medical. anul XVI. Nr. Mateescu şi Dr. pag. Cluj. 1. I. A. Cluj. Todea: Un caz atipic de chist hidatic pulmonar. Rădule\: Un caz de pseudo-fistulă gastro-duodenală. Clujul Medical. Foişoreanu: Contribuţiuni la trata­ mentul complicaţiilor secundare în tbc. 1936. 1935. Todea: Un caz de spondilită tifică. I. Mişc. Med. 114—116. cu extrasistole. anul XVII. Cluj. 9—10. Clujul Medical. Nr. 1936. pag. Română. 178. Popescu: Consideraţiuni asupra galactozuriilor provocate pt. deter­ minări gastro-intestinale şi în sinusurile fronto-etmoidale. Acţiunea chlorurei de calciu asu­ pra ritmului cardiac. din 11 Ian. 10. 576—680. 1935. anul XVII. Dr. pag. Nr. 4. anul XVII. M. Dr. 3. anul XVI. anul XVI. V. Popescu: Metoda lui Fleuri şi Maque pentru doza­ rea zahărului în urină. pag. Clujul Medical. Nr. C. Cluj. Dr. Dr. Moga: Sindrom a tipic de Adams-Stoks într'o di­ sociaţie a. Mihăileanu şi Dr. 531—536. Clujul Medical. Craiova. Nr. . Dr. Cluj. Mihăileanu şi Dr. anul XVI. anul XVI. Cluj. explorarea func^iunei glicopexice a ficatului. Med. pag. 655-657. 12. pag. Soc Ştiinţ. Nr. pag. 12. 1935. Clujul Medical. pag. 1936. 654-655. Nr.

pag. 1936. Cluj. anul XVII. 1935. Studiu clinic şi anatomic. David Gheorghe: Valoarea diagnostică a examinării secreţiei şi chimismului gastric hi cancerul stomacal. Cluj. Participări la congrese. 31—32. P.Dr. Nr. Todea: Chist hidatic pulm. 1936. Dr. Sichet şi Dr. P. Dr. Popa Pantea: Viteza de sedimentare a globulelor ro­ şii în bolile irifeeţioase acute. O u jul Medical. Teză în med. 20-i28. P. anul XVII. Sichet: Un caz de Panmieloftiză. Clujul Medi­ cal. pag. cu aspect ra• diologic atipic. P. Clujul Medical. Dl. "Transilvania. 3. . 160—165. Dr. pulm. 16—20. Cluj. 1. Chiper. . anul XVII. Cluj. ţinut cu oca­ zia Olimpiadei la Berlin.8. anul XVI. Dr. unde а îăcut comuni­ cări mult apreciate. Dr. în legătură cu stricturi uretrali. Ш 6 . Sichet. ~Dr. 1936. Bumbăcescu şi Dr. 1. Secărsa §i Dr. Haţieganu a participat în luna August 1^36 la Congresul internaţional de medicină sportivă. 1. T)-sa s'a interesat cu această oca­ zie despre educaţia fizică în general şi m special de educaţia fizică în Universitate. 1. Nr. Dr. 'N. Nr. anul XVn. Clujul Medical. 475—478. pag. Degan şi Dr. Hăngănuţ a luat parte în luna Septembrie 1936 Ta congresul de radiologie dela "Viena. Sichet: Un caz de septicemie gop®eocică prin plagă cutanată. 9. Ђг. MM&şan: ТигЂиг&гП« cardiovasculare îft boala lui Basedow şi tratamentul lor. Dr. 1936. Teze de University BCU Cluj / Centraldoctorat. Dl. 500—502. Tipogr. Dr. Clujul Medical Cluj. Chist hidatic al splinei supurat şi perforat în stomac. Bumbăcescu: Rezultate imediate şi tardive după frenicectomie în tbc. Prof. Preotesoiu:. Clu­ jul Medical. Cluj. Cluj. "Nr. M. pag. Nr. Teza în med. Nr. 11136» Carîea Шот. anul XVII. Dr. P. Degan şi Dr. Library Cluj Dr. Teză în 'medicină 1935. Cluj. 1335. Cartea Româneasca. Bumbăcescu: Un caz de septicemie cronică colibacilară cr. pag. pag.

9. ou â l'hydronephrose. (cu M. Tipogr. 7. (Articole publicate în Paris medical Revue neurol. (Clujul Medical. Spârchez: Tratat elementar de Semiologie şi Pa­ tologie Medicală. Societe de Biol. Cancer metastatique de la region Library Cluj BCU Cluj / Central University hypophiso-tuberiene avec diabete insipide. Nevralgie sciatique. Bu­ zoi anu). 8. Trois cas de choree chez Ies heredosiphilitiques. 13. C. Haţieganu şi Dr. Dr. des Hopitaux de Paris etc. Symptomes de myelite sacree. La reaction de Weltmann dans Ies affections du systeme neryeux. Nevralgie des nerfs honteux interne et obturateur. chez un cardiaque. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gastri­ ce în diagnosticul afecţiunilor stomacale. (cu L. coincidant avec une malformation secree. Meningite ourliene du type primitif. 5. Clinica psihiatrică. I. due â la prose renale. II.uvelles recherches sur une substance pyretogene des urines normales et pathologiques. Urechia. 5. 4. Cluj. 2. 652 pagini. 14. (cu D-na Retezeanu). 6. Goia în colaborare CUDF. (cu Li Manta şi M. Bumbăcescu).ш 4. Lucrările Dlui Prof. Dr. 10. 1. 3. 7. Tabes traumatique. 1936. . Bumbăcescu). 11. 12. Cluj. anul XVII. Bumbăcescu). Clinica de semiologie medicală. 1936. 5. „Cartea Româ­ nească' . Soc. Voi. Dragomir). Meningite ourliene du type primitif. Dragomir). Sur deux cas de meningite syphilitique. complication residuelle gripalle. 15. I. Manta şi M. Prof. {cu L. Sur un cas de paralysie recurentielle et un autre de syndrome d'Avellis d'etiologie peu commune. (cu O. Dr. pag. directorul clinicii. Sur deux cas de miosite ossifiante loealisee. (cu J. No. Hemiplegie avec amaurose unileterale concomittente. Hăn<)ânuţ şi Dr. 331—338. Syndrome parkinsonien de nature syphilitique. Nr. (cu Emil Ţeposu). Anales de Medecine.

23. 25. 26. Tabes heredosyphilitique avec labyrinthite unilatera­ le. Hemoragie cerebeloasă cu moarte rapidă. cu Gr. (cu I. fitudes sur le mecanisme de la reaction de Weltmann et de sa valeur dans les maladies du systeme nerveux. Bumbăcescu). Dragomir). 19. Syndrome du carrefour sensitif (cu L. Benetato şi D-na Retezeanu). (cu I. (cu Gr. Les variations du chlore et du Sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. Sur deux cas de syndrome pedonculaire. Manta şi M. L'hemiatrophie faciale droite avec atrophie musculaire du membre superieur gauche. 34. Elekes). Choree aigue avec examen anatomique.112 16. Manta şi M. Hemispasme facial apres un plaie du nez. La reaction du Weltmann dans les affections du sys­ teme nerveux. 30. et d'un chondro-proteide urinaire. (cu D-na Retezeanu). Meningite lymphocitaire benigne. 29. 20. Paralysie du nerf sciatique apres une injection de quinine (cu L. Note sur l'action pyretogene de la levure de biere. Elekes). Sur un cas de syndrome de la calotte protuberentielle. Nouvelles etudes sur la sero-coagulation de Welt­ mann. 32. 31. Tabes et parkinsonisme syphilitique. (cu N. Dra­ gomir). 18. Gynecomastie chez un paralytique general. / Cu I. BCU Cluj Central University 27. 22. (Troisieme note. Oreillon cerebral â debut psychosique (cu N. Noi cercetări asupra potasiului în insuficienţa glan­ dei suprarenale. Manta şi Library Cluj M. 36. Benetato şi D-na Retezeanu). Prurit rebelle relevant un tabes fruste (cu L. 35. 33. Trois cas de choree chez heredo-syphilitiques. 21. . Bumbăcescu). apparaissant â l'age adulte. 17. 24. Bumbăcescu). (cu D-na Retezeanu). 28. iCotuţ). (cu C. Dragomir). (cu D-na Rete­ zeanu).

la Soc. Mihail Keusch: Două cazuri heredo-familiare de maladia lui Dercum. Lucrare publicată în Formularul Terapeutic. Bela Lakatos. Date statistice despre cazurile de tabes observate în ultimii 10 ani în BCU Cluj Neurologică. Turburările nervoase în climaterice. Clinica / Central University Library Cluj la Soc. Ginecologie şi Obstetrică. laj Soc. 2. Bela La­ katos. 2. (sub presă). Ştiinţelor Med. ANUARUL 1935/36 8 . Consideraţiuni asupra prognosticului şi diagnosticu­ lui diferenţial în legătură cu un caz de arachnoidită spinală chistică operată şi vindecată. Metamorfoza sindromelor postencefalitice. Despre un caz de eritromelalgie. Bela Lakatos şi Dr. Dr.113 6. 3. Un caz de emiplegie hipofizară (sub presă). Clujul Medical. Desideriu Duma şl Dr. Un caz de chifoză traumatică şi arachnoidită spinală. I. 8 Febr. al Clinici­ lor Universitare. Ştiinţelor Medicale Cluj. Clujul Medical. 751—766. Dr. Ştiinţelor Med. Clinica neurologică. Bela Lakatos. Desideriu Duma: 1. Com. Miş­ carea Medicală. Nov. Cluj. Com. Rev. Dr. . de Endocrinolo-Ginecologie. Prof. la Soc. Dr. Ştiinţelor Med. un caz de eritromelalgie Soc. Minea: 1. 12 din 1935. Publicată în Rev. Dr. Cluj. Clujul Medical. Iu­ nie 1936. Craiova. Afecţiunile nervoase mai importante şi tratamentul lor. Teofil Dragomir: . Martie 1936. în colaborare cu Dr. etc. — 4. in colaborare cu Dr. 1935. Cluj. Pag. 1936. în colaborare cu Dr. Desideriu Duma: 1. 1. Cluj. 1. No. Comunic. 2. Wilhelm Prak: 1. Dr. No. Cluj. Terapia crizelor gastrice tabetice cu unde ultrascurte. de Endocrinologie. Com. Comunic.

5. Popovici). Cristea Grigoriu). Nr. Popovici Traian: 1. administrate intratuber. Purge). Revista de Endocrinologie. Grigoriu Cristea: 1. Mola hydatiformă (studiu hormonal). 1. Coja şi Dr. 3. 1936. (In colaborare cu Dr. Vago). Februarie 1936. Revista de Endocrinologie Gy­ necologie şi Obstetrică. 1935. Dr. No. Raport făcut la Congresul VI. (In colaborare cu Dr. (cu 6 clişee originale). Tr. 1936. Februarie 1936. 1935. Revista de Endocrinologie. Nr. Comunicare făcut la Soc. 2. pag. 5. (In colaborare cu Docent Dr. Pană). Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. Sarcina trigemelară. G. pag. N . Coja). Clinic» gynecologieă şi obstetricală Profesor Dr. (In colaborare cu Dr. Naţional de Chirurgie. Decemvrie 1935. O. 1935. agenţii puericulturii rurale. Gynecologie şi Obstetrică. 246—257. No. O. (In colabo­ rare cu Dr. Revista Endocrinologie. D. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. Comunicare făcută la Societatea de En­ docrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 4. Gynecologie şi Obstetrică. Dec. Revista de Endocrinologie. A. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi ^rolanului. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. N. Iancu). Nr. Raport făcut la al VI-lea Congres Naţional de Chirurgie Gynecologie şi Obstetrică ţinut la Bucureşti în 15—19 Decemvrie 1935. 4. Nr. 3. Docent Dr. Tratamentul actual al cancerului colului uterin în Ro­ mânia. 4. 1. Consideraţiuni asupra tratamentului insuficienţei ovariene prin hormonul terapiei. (In colaborare cu Prof. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. 1936. Nr. . 332—340. 4 Voaşele. 2. Dr.114 7. 2. Vago). Pulicat în Revista „Cancerul". (In colaborare cu Doc. Gyne­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cologie şi Obstetricală. Ginecologie şi Obstetrică. Bucureşti 15-19 Decemvrie 1935. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 5. Menstruaţia şi caracterele ei privită prin prisma cre­ dinţelor populare şi în lumina ştiinţei. (In colaborare cu Dr. 3.

(In colabo­ rare cu Dr. (In colabo­ rare cu Doc. A. 6. (In colaborare cu Doc. A. Dr. (In colaborare cu Dr. 10. Mamele şi copiii maternităţii . Docent Dr. Edem şi sarcina. 1935. Comunicare fă­ cută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. Dr. Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. a lichidului cefalo-rachidian şi a urinei eclampticelor. 140—152. Ioan Voicu: 1. Dr. Două cazuri de seminom al ovarului. Confesiunea şi ocupaţiunea mamelor asistate la mater­ nitatea Universităţii din Cluj în anul 1912. Comunicare făcută la Congresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. (In colaborare cu Doc. ЈЗакста şi fibrom mtef in. Februarie 1936. Acţiunea îpertonizantă a serului sanguin. Gh. 4. asistat în Clinica Gynecologică şi Obstetricală din Cluj. 3. Nr. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Secţia Cluj. Ro­ mână de Dermatologie. Inundaţie peritonială mortală consecutivă rupturei nodulilor metastatici într'un caz de corioepiteliom. Iancu). 2. pag. Şedinţa din 8 Martie 1936. Dr.1Г5 (6. Februarie 1936.dela Universitatea din Cluj în anul 1912. în T912. Bucureşti 15—19 Decemvrie 1935. Comunicare făcută la Soc. Comunicare la Soc. (In colaborare cu Doc. Iancu). / Central University Library Cluj BCU Cluj 5. Purge). Pemfigus sifilitic cu localizarea atipică la noul născut. 9. Română de Antropologie Cluj. 2. A. Bucureşti 15—19 Dec. Neoplasmul colului uterin. 8. Comunicare la Soc. Soc. Dr. •de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. Comunicare făcută la Con­ gresul al VI-lea Naţional de Chirurgie. 7. Iancu). în 1914. 160—168. Iancu). Iancu). Relaţia greutăţii corporale a noilor născuţi asistaţi în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. No. A. pag. Română de Antropologie Cluj. Popa Rubin. Bucureşti 15—19 De­ cemvrie 1935. A. 2. în ra­ port cu starea lor civilă şi ocupaţiunea mamelor. Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie şi Obstetrică. Co- . Februarie 1936. Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Ob­ stetrică. Şedinţa din 23 Ianuarie 1936. Şe­ dinţa din 19 Decemvrie 1935. Consideraţiuni demografice asupra materialului materno-infantil. Soc. (In colaborare cu Doc.

Gynecologie şi Obstetrică. (In colabo­ rare cu Dr. de En­ docrinologie. Căprioară şi Dr. A. Soc. Ştiinţelor medicale din O u } . Iancu). în 1916. în raport cir starea socială şi civilă a mamelor. Comunicare făcut la Soc. Petrescu). Bucureşti. (In cola­ borare cu Dr. I. 17. 15. Nr. 6.. municare făcută: larSflC. 385—389. (In colaborare cu Doc. . Mai 1936.. pag. Comunicare făcută la Soc. Petrescu). Stobor asupra organelor ge­ nitale femeieşti. 1936. Rom. Dr.. D. (In colaborare cu Doc. Iunie 1936. Şedinţa din. D. 16. Hemoragia cerebrală îh sarcină datorită' ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. A. Dr. de Endocrinologie. 18.im. Demografia ocrotirei materno-infantile în Clinica Obr stetricală şi Gynecologică din Cluj. 19. A. Şedinţa din 10 Martie. pag. Şedinţa din 20 Mai 1936. 1920 şi 1921. 14.de Pediatrie şi Puericultura din. în 1918. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Şedinţa din 7. Revista de Igienă Socială. de Antropologie din Cluj. Şedinţa din 20 Mai 1936.. Greutatea corporală a noi născuţilor din Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj din 1919. de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Şe­ dinţa din 23 Mai 1936. Acţiunea extrasului placentar şi urinei de femeie gra­ vidă asupra ciclului oestral şi a glandei mamare. Nr.. Dr. Dr. 11. Clujl. 12. 5. Cercetări experimentale şi clinice. Demografia ocrotirei materno-infantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologică din Cluj. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. A. Comunicare făcută la Soc. in raport cu anotimpurile. Revista de Endo­ crinologie. Pană). 4. (In colaborare cu Doc. Comunicare făcută la Soc. Gy­ necologie şi Obstetrică. A. 1 Aprilie 1936. Greutatea BCU Cluj / Central University Library Cluj Obstecorporală a noi născuţilor în Clinica tricală şi Gynecologică din Cluj în 1919—1920. Iancu). (In colaborare cu Doc» Dr. . Fluctuaţiunile senzoniere al greutăţii corporale la noinăscuţi. Iancu). Nr. (In colaborare cu Dr. Iancu). Comunicare făcută la Soc. I. Acţiunea nămolului dela. 341—347. (In colaborare cu Doc. Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală. Iunie 1936. 13. 1936. Română de Antropologie Cluj. Iancu). Gynecologie şi Obstetrică. Revista de Endocrinologie.

(Revista de Endocrinologie Gynecolo­ gie Obstetrică Nr. (In colaborare cu Dr. 3). Revista de Endocrinologie Gynecologie şi Obstetrică. 4. (In colaborare <cu Doc. 1 Dec. Avort spontan septico-piemic produs de un acces al măinii. 3). Voicu I şi Dr. Grigoriu Gr. 2 Ianuarie 1936). de Endocrinologie. (Revista Endocri­ BCU Cluj / Central University Library Cluj nologie Gynecologie Obstetrică Nr. Problema actuală a secâlei cornute. 1. Co­ municare la Soc. Gynecologie şi Obstetrică îngrijind de apariţia acestui pe­ riodic. 3. 1936. Cluj Aprilie 1936. Deformaţiune osoasă craniană la un nou născut. Utilizarea terapeutică a principiului gonadotrop. Revista de Endo­ crinologie Gynecologie Obstetrică Nr. Sarcină şi Paludismul. Nr. In colaborare cu Dr. Dr. Voicu I. Grigoriu Cr. In colaborare cu Dl Doc. Iancu). (In co­ laborarea cu Doc. In colabo­ rare cu Dr. Petrescu). Acţiunea ipertonizantă a serului sanghin. 2 Ianuarie 1936).Asistent Dr. M. 5. încercări cu reacţiunea de sarcină Bowmann-Vischer. Copăceanu. 1. Dr. (Revista de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. 4). Petrescu. T.117 . Coja'N. (Revista Endocrinolo­ gie Gynecologie Obstetrica Nr. 7. (Co­ municare la Soc. (Revista Endocrinologie Gynecologie Obstetrică Nr. izolat din urina de gravidă. Gynecologie şi Obstet­ rică. . Căprioară Dumitru. Endocrinologie. de Antropologie. 5. Dr. A. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra glandei mamare şi a ciclului oestral. Clotuţiu şi Dr. In colaborare cu Dl Prof. Purye Gh. 1936. Şedinţa societăţii de Endocrinologie Gynecologie Obstetrică 4 Aprilie 1936. 2. Cluj Aprilie 1936. lutei•nizant. 6. 2. Mola Hidatiformă (Stufiu ormonal) îr^ colaborare cu Dl Prof. A funcţionat ca secretar general al Rev. 3. a lichidului cefalo rachidian şî a urinei eclampticelor.

Revista de Endocrino­ logie. Revista de Endocrinologie. 1935. Grigoriu şi Dr.. 1936. Gyne­ cologie şi Obstetrică. Nîcolae:. Reacţia de sex Dorn-Sugarman. Dr. I. 1936. Cercetări experimentale asupra ritmului oestral. 5. 1. Emoragia cerebrală în sarcină datorită ipertenshmei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. 4. în colaborare cu Prof. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. Gynecologie şi Obstetrică. Gy­ necologie şi Obstetrică Nr. Tratamentul durerii spastice în gynecologie. 1. Revista de Endocrino­ logie. 1. D. Clujul Medical Nr. Nr. Voicu). Studiu experimental. Cluj 21 Martie 1936. C. 1 . 5. Cluj în 4 Martie 1936. 2. Traian P o povici. Pană Dumitru. Dr. Revista de Endocrinolo­ gie.. (In colaborare cu Prof. 1936. Petrescu. Baroni). Nr. asupra acţiune! foliculinei şl prolanului administrate intratuber.. (In coraborare cu Doc.) Revista de Endocrinologie Gynecolo— gie şi Obstetrică. 11. Gri goriu. 5. Nr. Grigoriu). Gynecologie şi Obstetrică. Gh. Соја. colaborare cu Prof. Gynecologie şi Obstetrică. (Cercetări experimentale. 3. 1. Influenţa foliculinei şi a urinei de femeie gravidă asu­ pra timusului. Reacţia de sex Dorn-Sugraman. Baroni)Comunicare făcută la şedinţa Societăţii de Endocrinologie. Câteva consideraţiuni în legătură cu un caz de polidactilie la un nou născut. N. Nr. (In. C. 1936.. 1. Dr. V. (In colabo­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rare cu Docent Dr. Gynecologie şi Obstetrică. In colaborare cu Prof. 3.Пг. (Cerce­ tări experimentale. 2. Studiu experimental asupra acţiunei foliculinei şi prolanului administrate intratubar. C. 3... Dr. Pană. (In cola­ borare cu Asistent Dr. Şedinţa dm> 29 Ianuarie 1936. 4. Coja). 2. Dr. Dr. I. 1935. Gynecologie şi Obstetrică. 1936.. Gynecologie şi Obstetrică Nr. Purge). Dr. Influenţa foliculinei asupra glandei mamare. Comunicare şedinţa Societăţii de Endo­ crinologie. V. Revista de Endocrinologie. (In colaborare cu Prof.

1. Doc. Influenţa nămolului (turba) asupra organelor genitale. şi Dr. Comi>nicare la Societate de Endocrinologie. Cluj 21 Aprilie 1936. şi Dr. Avort spontan septico-piemic în urma unui acces al măinii. Coja N. Secretar general: Doc. Comunicare la Societatea de Endocrinologie. 5. Gynecologie şi Obstetrică. David). 1936.№ 3. anul 1936. 3. Po­ povici). de Endocrinologie. Iancu Ax. Dr. Po­ povici Traian. Gyneco­ logie şi Obstetrică. Doc. Ianuarie 1936. Martie 1936. Căprioară. Grădinescu. Căprioară). şi Doc. Comunicare la şedinţa de Endocrinologie. Gynecologie şi Obstetrică*). Gy­ necologie şi Obstetrică. Popa Rada Olimpia şi Dr. Mihail. Prof. Vice-preşedinţi: Prof. Decembrie 1936. 4. (In colabo­ rare cu Docent Dr. Cercetări clinice şi experimentale. Comunicare făcută la Soc. Sarcina trigemelară. . Bacilul difteric la noi născuţi din colectivităţi. Iancu. *) In şedinţa din £9 Ianuarie 1936 s'a următorul comitet: ales. (In co­ BCU Cluj / Central University Library Cluj laborare cu Docent Dr. C. Metode diuretice în eclampsie. Cotuţiu şi Dr. de Gynecologie. Gynecologie şi Obstetrică. Gynecologie şi Obstetrică Martie 1936. Voicu). Acţiunea extrasului placentar şi a urinei de femeie gravidă asupra ciclului oestral şi glandei mamare. Bibliote­ cari: Dr. Societatea de „Endocrinologie. D. Dr. Dr. A. Comunicare la Socie­ tate de Endocrinologie. Kese Gheorghe. Vago O. Consideraţiuni asupra sarcinei închipuite. Membrii în comitet: Prof. Endocrinologie şi Obstetrică. Ar. 21 Aprilie 1936. Heller şi Dr. I. Casieri: Dr. (In colaborare cu Dr. Secretari de şedinţă: Dr. Dr. 5. Voicu I. Voicu I. pentru Preşedinte: Prof. Revistă de Endocrinologie. Dr. (In cola­ borare cu Doc. Dr. Comunicare făcută la Soc. Yago Octavian. Grigoriu. Gynecologie şi Obstetrică Nr. (In colaborare cu Docent Dr. Minea. Căprioară. Simon A. Stanca. (In colaborare cu Docent Dr. Dr. Turcu şi Dr. Popovici). D. Dr. 1. 2.

Purge şi Dr. Iancu şi Doc. Doc. 1. Velluda şi Dr. Popovici şi Dr. Dr. 2. Voicu: Acţiunea nămolului dela Stobor asu­ pra organelor genitale (Cercetări clinice şi experimentale). Dr. 4. Russu: (Capsulele suprarenale şi sincopa adrenalino-cloroformică. Popoviciu Tr. Ax. Dr. Dr. Pană: Emoragia cerebrală In sarcină datorită ipertensiunei arteriale esenţiale în raport cu basofilia ipofizară. Doc. Vago: Sarcină trigemelară.: Sarcină şi fibrom al colului uterin. 5. şi Dr. Dr. Iancu. Prof. Dr. Dr. Şedinţa din 4 Martie 1936. Doc. Copăceanu: Reacţia de sarcină Bowmann-Vischner.: Diagnosticul sexului prin reacţia DornSugarman. Iancu şi Doc. 6. 5. Benetato. 4. Dr. Popoviciu Tr. Doc. Dr. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra timusului. Vago: Sarcini închipuite. Voicu şi Dr. Doc. 2. Dr. Dr. 1. Doc. 1. Dr. Dr. Pană D. 3. Doc. în anul 1912. I. Vago: Bacilul difteric laBCU Cluj / Central University Library Cluj noi născuţi din colectivităţi. Dr. Doc. Baroni şi Dr. Dr. 2. Găină şi Dr. Prof. Şedinţa din 1 Aprilie 1936. Doc. Dr. Orient: Menstruaţiunea şi menotoxinele. D. T. C Oprişiu: Contribuţiuni la studiul funcţiunii antitoxice ia capsulei supra­ renale. Turcu. 3. . Dr.120 Acesta Societate în decursul anului a prezentat următo­ rul program: Şedinţa din 4 Decemvrie 1935. Gr. Dr. Voicu: Mamele şi copiii Maternităţii dela Universitatea Cluj. Voicu: Un caz de pemfigus sifilitic la nou născut cu localizare atipică. Şedinţa din 29 Ianuarie 1936. David şi Dr.

la 19 Oct. Dr. Dr. Iancu: Library Cluj corporală a noi născuţilor în iClinica Ginecologică şi Obstetricală din Cluj în 1919—1920. vezi Clujul Medical Anul XVI. Axente Iancu: Alteraţiile psihice şi turbură­ rile de caracter în vegetaţiile adenoide ale copilului. Prof. Velluda: Consideraţiuni de anatomie şi bio­ logie comparată şi experimentală asupra sarcinilor multigemelare la om. 1935. Dr. Prof. Nr. Docent Dr. Alte lucrări executate în cadrul Clinicii. In Decemvrie 1935 a luat fiinţă . Doc. Dr. 1 Dec. . 3. evoluând paralel. 7-48. Dr. 681. 4. Doc. 2. 4. Grădinescu şi Santa N. Nr. Oprişiu: Glicemia noilor născuţi. Mureşan şi Dr. „Cernăuţi Medical" Anul II.Revista de Endocrino­ logie. 6. Iancu şi Dr. Doc. Ginecologie şi Obstetrică. 10 pag. Axente Iancu: Sechele encefalitice. Soc. Cotuţiu. Dragomir şi Dr. Dr. 1. Petrescu: Avort spontan septico-piemic produs de un abces al mânii. (Problema responsabilităţii medicale). cu un program bogat. 12. 719—721 referat „Mişcarea medicală. BCU Cluj Central University Greutatea 3. sub îngrijirea unui comitet de redacţie. Rubin Popa şi Dr. Dr. 5. Nr. care apare bilunar. după po­ jar. în raport cu starea socială şi civilă a ma­ melor. Dr. 1935. Voicu şi /Doc. Şedinţa din 20 Mai 1936. Dr. Stupariu: Cercetări asupra se­ dimentării globulelor roşii în cancerele uterine. 10—13. Căprioară. Docent Dr. Dr. Kernbach: Perforaţiile uterine şi intestinale.: Acţiunea extractu­ lui cortico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. 9—10 pag. Lakatos: Turburările nervoase în climacteriu.. Nr. Dr. Г—2 Sept—Oct. 1935 pag. Docent Dr. „Satul şl Şcoala" Anul V. Doc. pag. Ştiinţelor Medicale Cluj. Dr. Voicu: Consideraţiuni asupra unui caz de sarcină ectopică abdominală.121 2. Axente Iancu: Două mici epidemii de zona şi de varicelă. română" Anul VIII.

Docent Dr. Conferinţa ţinută la Societatea Română de ortopedie. Docent Dr. 1935. (în colaborare cu Dr. . Nr. Axente Iancu: Mamele şi copiii maternităţii dela universitatea din Ouj. şedinţa din 26 Nov. 1936 pag. 1935 (în cola­ borare cu drîF Turcu. vezi şi „Universul" din 15 Dec. „Dimineaţa" 2 Dec. Docent dr. „Patria" din 27 Nov. . (Vezi „Universul" 22 Nov. şedinţa din 30 Nov. 61. 1935. 1935. Docent Dr. Conferinţă ţinută la „Seminarul de Pedologie şi Pe­ dagogie experimentală. la Răscruci. 1935). 1935 şi „România Nouă" din 20 Nov. Soc. Obstetrică. 1-2 pag. Axente Iancu: „Copiii leneşi".al cărui preşedinte este conferenţiarul. Jud. 1935 (în colaborare cu d. Conferinţă inau­ gurală. I. 2 1936 pag.122 Docent Dr. Soc. 1935 pag. Axente Iancu: Un aspect curios al craniului BCU Cluj / Central University Library Cluj fetal. 1935 Nr. 5. Societatea Română de der­ matologie şi sifiligrafie Cluj. conferinţă în cadrul „Astrei". ciclul al 3-lea organizat de Cercul Cultural al „Astrei" din cartierul General Grigorescu. 77—85. m. 12. Axente Iancu: „Lenea" hipotiroidiană a şco­ larilor. Endocrinologie. Ştiinţelor medicale. la 15 Dec. 1935. la 23 Noemvrie -935 ora 6 p. şedinţa din 8 Dec. cu ocaziunea „cercului cultural învăţătoresc" (vezi şi România nouă din 19 Dec. şedinţa din 4 Dec. 4. Soc. 1935 pag. Axente Iancu: Maladia lui Ritter von Rittersheim la un sugar eredo-sifilitic. Axente Iancu: Enureza infantilă. 2. „Di­ mineaţa" din 21 Nov. Docent Dr. vezi „România Nouă" din 27 Nov. Anul I Febr. Endocrinologie. 180—181. Cluj. pentru complectarea şi desăvârşirea culturii profesionale a învăţătorimii Clujene. 2 pag. şedinţa din 10 Nov. Someş. 1935 şi Revista de Ortopedie Anul IX. 121. 1. 1935 pag. Docent Dr. Axente Iancu: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. Docent Dr. Gynecologie. Dariu şi David) vezi şi Clujul Medical Nr. ginecologie şi obstetrică din Cluj. 9 şi rev. 1936 Nr. română de antropologie Cluj.). Docent Dr. pag. Căprioară) vezi şi Clujul Me­ dical Nr. 1935. Axente Iancu: Probleme medico-pedagogice. D. în anul 1912. Voicu). 1936. 1935 şi „Dimineaţa" din 17 Dec.

1936. No. Docent Dr. Cluj. vezi şi Clujul Medical Nr. Docent Dr. 1936 pag. Ginecologie şi Obstetrică din Cluj. No. G. Axente Iancu: Bacilul difteric la noui născuţii din colectivitate. (in colabo­ rare cu drii Turcu. 98. 269. 1936. Societatea Ştiinţelor Medicale din Cluj. ţinută la Seminarul de- . Popa). C. 4. Bruxelles. Docent Dr. 1935 vezi şi Clujul Medical Nr. 6. un aspect al difteriei sugarului. Docent Dr. Axente Iancu: Degenerescentă grăsoasă a fi­ catului şi a rinichilor Ia un copil de 9 luni (în colaborare cu Dr. şedinţa din 4 Febr. Anul II. Docent Dr. Docent Dr. 189. 3. Vezi şi Bulletin internaţional de la Pro­ tection de l'Enfance. Vestul medical. Axente Iancu: Alimentarea noului născut. 14Î. Docent Dr. şedinţa din 23 Ianuarie 1936. (In colaborare cu Docent dr. Societatea de Endocrinologie. Curs ţinut în amfiteatrul Clinicei obstetricale şi ginecologice cu studenţii în medicină. Axente Iancu: Rinita muco-purulentă. 775—785. Rev.128* Docent Dr. pag. Societatea română de antropologie. pag. Şedinţă din 19 Dec. 1936. şedinţa dela 15 Febr. 183. Reuniunea anatomică din Cluj. C. I. â fortes doses XI-е Session de I'Association Internationale pour la Protection de l'Enfance. Docent Dr. Revue francaise de Pe­ diatrie. şedinţa din 25 Ianuarie 1936. 3. Annee 1935. G. Axenfe Iancur Confesiunea şi ocupaţiuuoa mamelor asistate în 1912 în maternitatea universităţii din' Cluj. Tome XI. 3. Voicu) Societatea Româ­ nă de Antropologie. R. Axente Iancu: Relaţia greutăţii corporale a nouilor născuţi asistaţi în Clinica Obsetricală în 1912 cu sta­ rea lor civilă şi cu ocupaţiunea mamelor. Sous le haut patronage du gouvernement belge. pag. pag. 1936. şedinţa din 29 Ianuarie 1936. 1936. la 15 Febr. 800—807. Axente Iancu: Deux nourrissons eczemateux inocules au B. a fortes doses. Axente Iancu: O altă „lene" a şcolarului: cea hipofizară. BCU Cluj / Central Universityantiinfecţios al facto­ Axente Iancu: Efectul Library Cluj rului D. — Societatea de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. 18 а 21 Juillet 1935. 1935. N. pag. 1936. Docteur Axente Iancou (Cluj): Deux cas de diathese exsudative inocules au B. vezi şi" Clujul Medical Nr. David şi Vago). Conferinţă cu proecţiuni.

424 pedologie şi pedagogie experimentală. Dr. (în colaborare cu Doc. Voicu). Alexandru Iancu: Distrofie. Societatea Ştiinţelor Medicale. 7. So­ cietatea Română de dermatologie şi sifiligrafie. Soc. P. I. I. 1936. Docent Dr. Vezi „România Nouă". la Soc. Nr. „Alliance Francaise". Cluj. Docent Dr. Cluj. şedinţa din 1 Aprilie 1936. Şedin­ ţa din 1 Aprilie 1936. de Endocrinologie. 1126). tip hidremic. Cluj. (în colabo­ rare cu Doc. (In colaborare cu Drul Opriş). Cluj şedinţa din 7 Martie 1936. Cluj. Docent Dr. din Cluj. Anul IV. de Pediatrie şi Puericultura din Cluj. Soc. Cluj şedinţa din 21 Martie 1936. 1936. Anul XVII. Axente Iancu: Cultul copilului în Franţa. Soc. Dr. şedinţa din 3 Aprilie 1936. şedinţa din 8 Martie 1936. Ia un sugar de 3 săptămâni. Ştiiţelor medicale. ţinute cu moaşele venite . Docent Dr. Axente Iancu: 3 conferinţe despre fiziopatologia noului născut şi puericultura. Societatea Română de Antropologie Cluj. L. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Axente Iancu: Edem prin carenţă alimenta­ tă. Docent Dr. (In colaborare cu Docent Dr. 480. Joi 5 Martie 1936. 107. Docent Dr. 475). Axente Iancu: Sifilide papulo-buloase pe partea dorsală a mâinilor şi picioarelor. Docent Dr. Vezi şi Clujul Medical No. şi Gyn. Soc. Soc. Docent Dr. 1 Iu­ nie. (Vezi şi Clujul Medical. No. pag. 321. Axente Iancu: Pemfigus sifilitic cu o locali­ zare atipică la nou născut. (Vezi şi „La Presse Medicale" No. prin desechilibru alimentar la un copil de 16 luni. 8 Juillet 1936. Voicu). de Endocrinologie. Vezi şi Clujul Medical No. Axente Iancu: Glicemia nouilor născuţi. (In colaborare cu Doc. la nou născut. 55. Axente Iancu: Protecţia materno-infantilă în clinica obstetricală şi ginecologică din Cluj în anul 1914. la 29 Febr. 51. Voicu). Dariu). şedinţa din 4 Martie 1936. 6. Docent Dr. Docent Dr. (In colabo­ rare cu Dr. Voicu). gynecolo­ gie şi obstetrică. 1936. BCU Cluj Iancu: Bronchopneumonie prelungi­ Axente / Central University Library Cluj ră la un copil de 2 ani. I. pag. I. Dr. pag. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obst. în 1916. Conferinţă ţinută la 30 Martie 1936. pag. Ştiin­ ţelor Medicale. şedinţa din 10 Martie 1936.

Axente Iancu: Greutatea corporală a noilor născuţi în Ck Gynec.• Ia Soc. No. (Comunicare. ţinută Ia Cinematograful „Capitol" la 26 Mai 1936. în vacanţa Paştelui 1936. Axente Iancu: Greutatea corporală a nouilor născuţi în raport cu anotimpul. Axente Iancu: 74 cm. Г. Dr. Docent Dr. şedinţa din 7 Mai 1936. Ştiinţelor Medicale Cluj. 17. . Popoviciu: Principii de protecţia materno-infantilă pentru viitoarea legiferare sanitară. Clinica infantilă Publicaţii —. Gh. Docent Dr. 5. în 1919. 307-310. 20 Mai 1936. Anul I I I . (In colaborare cu dl. (In colaborare cu Doc. Axente Iancu: Colaborarea sorei de ocrotire cu „Centrul pentru ocrotirea copiilor". V.125^ la „cursul de împrospătarea cunoştinţelor". Docent Dr. la o copilă în vârstă de 3 ani şi 10 luni. Societatea de nologie. Axente Iancu: Demografia ocrotirii maternoinfantilă în Clinica Obstetricală şi Gynecologie din Cluj. Axente Iancu: Edemele copiilor mici prin re­ gimurile de restricţiune. Docent Dr. organizat de Di­ recţiunea Clinicei de Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Voicu). în 1919—20—21. Axente Iancu: Copiii bolnavi şi piperniciţi din cauza lipsei laptelului din hrana lor. Docent Dr. I. Docent Dr. Dr. Conferinţe — Comunicări. şedinţa din 7 Mai 1936. Docent Dr. Mai 1936. Gynecologie şi Obstetrică din Cluj. Docent Dr. la Şcoala surorilor de ocrotire. în 1919—20. Română de Antropologie Cluj. Soc. statură. I. şedinţa din 9 Mai 1936. Axente Iancu: Paludismul la un copil mic din colectivitate internat cu 9 luni în urmă. Ştiin­ ţelor Medicale din Cluj. Docent Dr. Conferinţa ţinută la 11 Mai 1936. în raport cu starea socialăBCU Cluj / Central University Library Cluj Endocri­ şi civilă a mamelor. Soc. Societatea Română de Antropologie Cluj. 1936). Cernăuţi Medical. Cluj. Voicu). cu ocaziunea „săptămânii laptelui". şedinţa din 23 Mai 1936. şi Obstetric. de Pediatrie şi Puericultura. Prof. Dr. pag. (In colabo­ rare cu Doc. Voicu). Soc. 8. Conferinţă cu proiecţiuni.

căminuri. etc. Dr. Adriana Berariu. în 1927—1931. Iuliana Cirlea: Regimuri cru­ de la copii. pe ultimii ani Cluj BCU Cluj / Central University Library (1928—1934). (Comunicare la Soc. V. Ştiinţelor Medicale. Prof. Clara Blosu: Posibilitatea sinte­ zei vitamine C din Vitamina D în organismul copilului. Dr. (Co­ municare la Soc. 10. etc). Gh. (Publ. . Gh. Gh. Gh. Prof. Popoviciu. Gh. П. XI. Dr. Popoviciu — Dr. Popoviciu — Dr. de Pediatrie şi Pue­ ricultura. clinici. V. Dr. Popoviciu. Dr. Prof. (Comunicare făcută la Soc. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Gh. Munteanu: Date asu­ pra morbidităţii şi mortalităţii infantile prin turburări diges­ tive în Clinica Infantilă din Cluj. Prof. Munteanu: Protecţia copiilor în Plasa Sanitară Model Gilău. Dr. de Pediatrie şi Puericultu­ ra. Med. Gh.ш Prof. 2—9 Aprilie 1936). Clara Blo­ su: Drojdia de bere în turburările digestive şi toxice la copii. Atena. Gh. Dr. Prof. 1935). 17. luni de vrâstă. (Comunicare la Soc. 1936). Dr. azile. XII. în judeţele din Ardeal {Comunicare la Soc. XI. IL 1936). Dr. 10. 1935 şi Publ. Ştiinţelor Medicale. 1936). Popoviciu:. Frof. Dr. V. Dr. Prof.. 1936. sezon. de Pediatrie şi Puericultura. (Comunicare la Soc. 4. Prof. (Comunicare la Soc. Grigore Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. Ortansa MihalesCu: Re­ zultate In tratamentul coreei. 1936). Dr. Popoviciu — Dr. pe sexe. 1936). Clujul Medical. Martie 1936). Gh. I I I . Popoviciu: Realizări de necesitate imedia­ tă (consultaţii pentru copii. Gh. Munteanu. Şt. 5. 10 III. spitale. 4. Dr. (Comunicare la Soc. Dr. de Pedia­ trie şi Puericultura. 1935). V. Gh. Ruxanda Moga: Mortalitatea infantilă (sub vrâsta de 1 an). Gh. Dr. Gh. 1936). (Comunicare la Soc. Prof. 2. (Comunicare la Soc. Gh. Popoviciu. Dr. de Pediatrie şi Puericultura. V . Adriana Berariu: Contribuţiuni la alimentarea copiilor distrofici. Dr. III. 1936). şi la Congresul internaţional pentru protec­ ţia mamei şî a copilului. Popoviciu. Popoviciu. Popoviciu. Eugenia Băncilă — Dr. 2. de Pediatrie şi Puericultura. Febr. de Pediatrie şi Puericultura. Prof. 14. Clujul Medical.

Gh. Dr. (Conferinţă la Cursurile din Sovata.şi fizioterapia copiilor.127 Prof Dr. 1935. 1936). Ortansa Mihalescu: Date asupra crisoterapiei în afecţiunile tuberculoase ale copilului. Popoviciu: Asemănări şi diferinţe în struc­ tura de rasă sanghină a Românilor şi popoarelor conlocui­ toare şi învecinate. Gh. la Fac. X I I 1935).. Med. de arte graf. Publ. XI. Clujul Medical. Popoviciu.. (Co­ municare la Soc. Gh. VI. Dr. Gh. Maleria Curtuţiu: Date asu­ pra frecvenţei tuberculozei la copiii din Clinica Infantilă din Cluj. Ortansa Mihalescu: Un caz de keratomalacie la un copil de sân alimentat natural. 1935). 1936).. „Brawo". Dr.. Clujul Medical. Clara Blosu: Variaţiuni în rezer­ va de vitamină C la copii. 1935). (Comunicare la Soc. Şt. (Iaşi. . Dr. Tip. Dr. XI. Popoviciu. de Antropolo­ gie. 25. 12. de arte graf. I. Med. Inst. Prof. Dr. Gh. Inst. 9.. Gh. „Brawo". Publ. (Iaşi. Nr. Gh. Dr. (Conferinţă la Soc. 1935). BCU Cluj (Comunicare Library Şt. Dr. Med. Nr. Dr. Popoviciu. Prof. Publ.'Albert. Gh. Prof. Med./ Central Universityla Soc. IV. XI.. I.—6. de Med. Dr. 1936). Popoviciu: Fapte noi în balneo. 1936). Cluj Med. V. Gh. 25. Dr.. Şt. (Comunicare Ia Soc. 30. Prof. 2. 1936). Gh. Prof.1. 1935). 1936. VII. (Conferinţă la Cursul de perfecţionare. 1935. Popoviciu: Diferenţele pe sexe în mortali­ tatea copiilor. Ortansa Mihalescu: Rezulta­ tele terapeutice în coree. 12. Cluj. Med. Prof. Popoviciu. Popoviciu. pe ultimii ani. 23. Clujul Medical. Rom. Şt. 1935). Prof. Popoviciu: Tratamentul în aer plin al co­ piilor în special al bronchouneumoniilor infantile. (Comunicare la Soc. Legături cu vitaminele. Sept. Gh.. 14. Dr. (Comunicare la Soc. 1935). Dr. Popoviciu: Cunoştinţele noastre actuale asupra vitaminelor. Dr. (Confe­ rinţă la Soc. Ion Danciu: Contribuţiuni la alimen­ tarea cu zare (babeurre) a copiilor de sân. Dr. Ortansa Mihalescu: Un caz de boală a lui Leiner. 2. Prof. Popoviciu. Prof. 11. Gh. Dr. 1935. Şt. Prof. Popoviciu. Şt. Şt. Med.

Dr. r. p. Gr.. Gh. Prof. Dr. Dr. Munteanu. 1935. (Archiv fur Kinderheilkunde. C. de Pediatrie şi Puericultura. B. (C. V. Prof. Soc. r. Dr. Dr. Iuliana Cirlea: Un caz de guşe congenitală. II. Soc. r~ Soc. Antropologique. Al. Comunicare la Soc. Dr. . 2. 1936). 1936). Prof. No. Dr. Gh. Gh. 1935. Dr. (Clujul Medical. Benetato. CXIX. Popoviciu. Iuliana Cirlea: Un caz de erythema simplex gyrratum Jadasshoni. Gh.128 Prof. 108. Munteanu: Activitatea bucătăriei de lapte dela Clinica Infantilă (Comunicare la Soc. 1935). (C. Ortansa Mihalescu: Daten liber die Goldbehandlung tuberculoser Affektionen des Kindes. (Rev. Soc. pag. avec ou sans CINa. Dr. Nr. L'ammoniaque sanguin dans la tetanie de l'hyperventilation. 4—6. Benetato. 1935. pag. Popoviciu. Prof. Dr. II. Munteanu. R.. p. 1936). Gh. 445). Anthopologique. CXXI. CXIX. Gh. Popoviciu. V. Prof. Biol. Gr. Biol. Gh. Gh. Dr. Dr. Popoviciu. în special a bronchopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. Le calcium et le phosphore liberes par la digestion des cereales in vitro. Prof. r. Gh. Gh. 443). r.473). Munteanu: La production du methylglyoxal dans les tissus rachitiques. (Comunicare la Soc. Dr. Comunicare la Soc. N. P. 4—6. (C. Popoviciu: Nouvelles contributions a l'etude des isohemaglitinines en Roumanie. 112. (C. Prof. Şt. 1107). Dr. 1936). Dr. Popoviciu. Şt. CXVIII. Biol. Biol. pag. V. Arşic: La mortalite pneumococcique et le sexe dans le rachitisme experimental. Avrămoiu: Un caz de difterie cutanată.). 4. Soc. Gh. V. pag. Gh. H. Gh. 1936). Popoviciu. 1502). (C. (Rev. Prof. de Pediatrie şi Puericultura. Med. Biol. CXIX. 1936). Munteanu. 4. Opreanu: Contribution â l'etude de l'action rachitigene des cereales. Dr. Dr. Med.Cluj Oprean: Contribution â l'etude de l'ammonogenese. Dr. 30. 5. Dr. Oprişiu: Contribution â l'etude le l'ammoniogenese. BCU Cluj / Central University Library R. Popoviciu: Comparaison entre les groupessanguins des roumains et ceux des autres peuples de la Roumanie. Popoviciu: Aeroterapia copiilor. XI.

1936). de Dermatologie. (Comunicare la Soc. Sept. 1936). Dr. (Comunicare la Soc. Iuliana Cirlea: Peritonftă bacilară sub 2 ani. V.. 25. (Comunicare la Soc. Petre Cirlea: Un caz atipic de eritrodermia Leiner. Iuliana Cirlea: Abces pulmonar vindecat la copil mic. Dr. 1935). Med. Şt. Dr.129 Dr. 1936). (Co­ municare la Soc. Dr. Dr. V. (Comu­ nicare la Soc. (Comunicare la Soc. Med. Ortansa Mihalescu: Un caz de eclampsie postobstetricală. 5. Dr. Dr. Iuliana Cirlea. I. V. Şef an Dăncilă: Activitatea Clinicei Infantile în 1935 (copii internaţi) în comparaţie cu ultimii 5 ani (1930—1934). (Comu­ nicare la Soc. Dr. 1936). II.. Munteanu. de Pediatrie şi Puericultura). 1936). V. 1936). Munteanu. 5. (Comunicare la Soc. V. de Pediatrie şi Puericultura. Iuliana Cirlea: Eritem exudativ multiform. 25. Dr. Munteanu. Dr. Gh. de Pediatrie şi Puericultura. Dr. Munteanu: Maiol „Egger" în tuşea convulsivă (Clinica et Laboratorium. Şt. Gh. V. (Comu­ nicare la Soc. Dr. de Pediatrie şi Puericultura. Şt. 5. Iuliana Cirlea: Un caz de idrocefalie sifilitică. Iuliana Cirlea: Cazuri de tetanie sub 3 luni. Med. ANUARUL 1935/36 9 . Clara Blosu: Frecvenţa vegetaţiilor adenoide la copii (statistica clinicelor infantilă şi otorinolaringologică). (Comunicare la Soc. V. Gh. 5. BCU Cluj / Central University infantilism Dr. Adriana Berariu: Un caz de Library Cluj intestinal.. I. Gh. Şt. 1936). 19. de Pediatrie şi Pueri­ cultura. V. 1936). Petre Avrămoiu: Rezultate obţinute în sterilizarea purtătorilor de bacili difterici cu neosafvarsan şi neosalutan. V. (Comunicare la Soc. Dr. 1936). 25. X. Ortansa Mihalescu: Eclapsie nespasmofilică. de Pediatrie şi Puericultura. 1935). 4. 5. 9. II. de Pediatrie şi Puericultura.. (Comunicare la Soc. 1936). Med. I.

1936. B. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Prof. din 9. Clujul Med. 1936. 5. 3. C. Cluj. Nicolae Lengyel: Calciul în terapia dermatologică. de Derm. 1935. C. Modranu Liviu: Tratamentul dermatozelor prurigi­ noase prin injecţii cu Magnobrol. Rom. XI. Rom. 10. 12. Lucrări originale. Pop: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. Cirlea: Un caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. Vereş: Trata­ mentul sifilisului BCU Cluj / Centralsaturaţie. Rom. 5. Prof. II. Dr. Nr. P. Dr. C. de Derm. C. 8. Nr. . Tătaru. 10.130 O. Med. Cancerul Nr. I. Benetato: Consideraţiuni asu­ pra osteitei fibro-chistice a lui Recklinghausen şi a conduitei terapeutice în această maladie. Clujul Med. Dr. Library Cluj prin cura de University Clujul Med. Dr. Dr. Dr. Nr. P. Comunicări: Prof. C. Prof. Clujul Med. Dr. Clujul Med. 8. Dr. Vereş: Trata­ mentul sifilisului prin cura de saturaţie. Leonida Pop şi Dr. Lengyel: Bromostronţiuran în dermatologie. 12. Prof. C. Nr. Dr. Clujul Med. 1936. 1936). 1936. Petre Cirlea. Modranu Liviu şi Dr. Dr. 1935. 1936. (Soc. Prof. 1936. Nr. Tătaru şi Dr. şi Sif. Clujul Med. de Derm. Clujul Med. 1935. Cirlea şi Fr. Tătaru: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Tătaru şi Fr. Tătaru şi Dr. (Soc. Cirlea: Poikilodermie. Dr. II. Nr. C. 6. L. Tătaru şi Dr. Dr. II. Dr. Prof. Dr. Nr. P. Nr. Dr. Leonida Pop şi Prof. Nicolae Lengyel şi Dr. 1935. Nic. C. 6. şi Sif. 1936. Dr. (Soc. 1936. Tătaru: Experienţele noastre terapeutice cu preparatele de Salvarsan în decurs de 25 ani. Clinica dermato-Yenerică. din 9. şi Sif. Liviu Modranu: Bromostronţiuran în dermatologie. Tătaru şi Dr.

Soc. 8. XI. şi Sif. Rom. Vaier Cimoca: Contribuţiuni clinice la studiul cpiteliomelor pigmentate primitive ale pielei. XII. Tătaru: Iradiaţiunile cu raze Rontgen pe coloana vertebrală şi efectele ei terapeutice în dermatologie. (Soc. 10. Cimoca: Concepţiunile actuale asupra tuberculidelor papulonecrotice şi ulceroase în legătură cu un caz clinic. Doc. Doc. Doc. Rom. 1936). Doc. Doc. (Soc. % II. şi Sif. (Soc. Rom. Dr. (Soc. I I . 1936). şi Sif. (Soc. şî Sif. 1935). 8. Rom. Petre Cirlea: Câteva aspecte de infecţiune sifilitică extragenitală. Dr. "ХП. de Derm. Dr. 1936). de Derm. 8. 1936). Dr. Rom. de Derm. Rom. Dr. 8. Dr. Rom. Pop Leonida: Tratamentul cu Rontgen ăl erisipelului. de Derm. Dr. 1935). (Soc. I I I . Doc. (Soc. forma rara. II. Rom. 10. Dr. de Derm. Rom. Dr. Dr. XI. de Derm. III. postantipirinică. Rom. de Derm. (Soc. Vaier Cimoca: Contribuţiuni chimico-terapeutiч:е la studiul adenomelor sebacee tip Pringle. Petre Cirlea: Un caz de psoriază vulgară âtropatică. Vaier Cimoca: Contribuţiuni la studiul tubereurlidelor ulceroase în legătură cu un caz clinic. Dr. şi Sif. din 10. de Derm. 1935). 9. şi Sif.m Doc. Dr. (Soc. Vaier Cimoca: Âcroderirafita cronică atrofizantă. Dr. 8. 1935). C. şi Sif. şi Sif. 10. din 8. Rom. şi Sif. şi Sif. de Derm şi Sif. Doc. Doc. X I I . 24. de Derm. (Soc. XI. (Soc. V. V. 1935). Dr. XII. Soc. XI. 1935). de Derm. Rom. Rom. de Derm. de Derm. 1935). 10. cu perforaţia prepuţiului. şi Sif. Rom. (Soc. Dr. Doc. de Derm. Dr. şi Sif. Vaier Cimoca: Lichen ruber plan atrofie gene­ ralizat prin tratament arsenical. 9. Vaier Cimoca: Un caz cu boala lui Pringle. şi Sif. şi Sif. Doc. XI. Petre Cirlea: Un caz de fagedenism. f(Soc. şi Sif. 1936). Rom. . 1935). BCU Cluj / Central Conduita Library Cluj în sifilisul Vaier Cimoca: University terapeutică renal asociat cu manifestaţiuni cutanate în legătură cu un caz clinic cu sifilide de tranziţie şi terţiare. de Derm. Vaier Cimoca: Toxicodermie. III. 1936). (Soc. 1936). Rom. Pop Leonida şi Prof. Vaier Cimoca: Sifilis ereditar tardiv. 1935). de Derm. Vaier Cimoca: Sifilis terţiar al glandului şi al regiunii inghinale. 8. Dr.

Un caz de eritrodermiedescuamativă Leiner vindecat. II. 1936). de Derm.. (Soc. Petre Cirlea:. Nicolae Lengyel. Iuliana Cirlea:.. Rom.. 8. XL 1936). de Derm. Rom. şi Sif. şi Sif. Dr. 9. 1936). Rom. 24. Tătaru: Un caz de poikilbdermie. (Soc.. Dr. 8. L. . Prof. V.. Idem: Un caz cu pseudoreladă Brocq. şi Sif. V. Dr. III. Vasile Tătaru: Sifilis terţiar nasaP şiganglionar. Dr. şi Sif. Cancer spinocelular grefat. Modran şi Dr. X I I 1936). şi Sif. şi Sif. (Soc. XII. P. II. Idem: Crauroză vulvară cu epiteliom clitoridian. 1936) . de Drm. Rom. Rom. 1936). de Derm. de Derm. Petre Cirlea şi Dr. Central University Library Cluj Idem: Un caz cu antipirinide. Cirlea. de Derm. 1936). de Derm. de Derm. şi Sif. 1936). de Derm. Dr. Idem: Un caz de sistem anular centrifug Darier. şi Sif. Dr. Rom. IIL i936). 1935). de Derm. (Soc. C. (Soc. deDerm. caz de sifilis grav cu meningorecidivă în cursul tratamentului. 10. 24. Livia Modran: Lupus eritematos pe teren sifilitic. 24. de Derm. 1936). II. (Soc. a Dlui Prof. de Derm. 24.. şi Sif. Rom. Rom. 8. 1936). 8. 9. Dr. conţinând următoarele articole: Doc.U32 Dr. şi Sif. V. Petre Cirlea şi Prof.. 9. Dr.Cluj / V. Dr. Dr. Petre Cirlea:. P. Rom. Dr. ( S o c Rom. Mihail. un grup de prieteni şi colaboratori i-au oferit' un volum omagial. 1936). ( S o c Rom.. (Soc. (Soc. (Soc. Comşa: Con­ sideraţiuni asupra a cinci cezuri cu eritem polimorf. pe teren lupic. Miehail. V. şi Sif.C Tătara: Un. Dr. şi Sif. Rom. (Soc. BCU 24. Clinica oflam*1«gieft Lucrări omagiale:: Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activitć sciemtifique du Profiesseur D. şi Sif. Modran: Un caz de foliculite agmihate Leloir-Duclaux. 4 10. L. Gome sifilitice şancriforme. (Soc. Rom.

Prof. I. Prof. Radu: Contribuţie statistică la problema sporirii numerice a •cancerului pulmonar primitiv. Prof. Michail: Cercetări asupra eliminării lacri­ male a clorurului de sodiu. C. Dr. P. G. Dr. Doc. Dr. Manolescu: Asupra urrar cazuri ăe scădere a vederei în cursul evoluţiunei neoformaţiunilor intracrajaiene. în special a bromhopneumoniilor şi pneumoniilor infantile. Manta: Asupra puterii chdlesterdlitice a serurilor «mane. Prof. Minea: Studiul mişcărilor reflexe ale globilor oculari într'un caz de paralizie asociată a mişcărilor de lateralitate. Daniello şi Dr. C. Dr. Prof. Prof. BCU Dinulescu: Contribuţia medicilor români Colonel Dr. I. Pandescu: Angiopatia traumatică a retinei. Dr. I. Gheorghe Popovici: Aeroterapia copiilor. . Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Nicolau: Xerozis conjunctivâl avitaminozic limiîtat (plăci Bitot). D. P. Leonida Pop: Tratamentul cu Rontgen al cancerului cutanat. Răsvan: Razele ultraviolete în oftalmo­ logie. Dr. C. Iuliu НаЏедапи. Goia: Valoarea examenului secreţiunii gas­ trice în diagnosticul afecţiunilor stomacale.133 Prof. Tătaru şi Dr. cu peritonită purulentă. Dr. Buzoianu: Retieulo-endoteliomul amigdalei palatine. Л. Vancea: Allgemeiner tîberblick uber die wissenschaftlicbe Tătigkeit Profesor D. D. Doc. Cluj / Central University Library Cluj la problema profilaxiei şi patogeniei trachomului. V. Prof. Tîtu Vasiliu şi Dr. Dna Dr. Victor Papilian: (Cercetări asupra mecanismu­ lui contracţiunii musculare. Doc. Velluda şi Dr. Dr. L. Dr. Dr. Ioan Gabriel Russu: Siste­ mul reticulo-endotelian şi sincopa adrenalino-cloroformică. Auguštin Hureşianu: Abcese actinomicoase ale ficatului şi splinei. Doc. C. Dr. C. Michâil's. Prof. Agregat Dr. Prof. Stanca: Reflexiurii clinice asupra vitalităţii grefonului ovarial.

Michail: Consideraţiuni anatomo-patologice asupra a două cazuri de tromboza vinelor centrale ale reti­ nei. D. biol. 6. şed. 1936. Nr. Nr. şt. Archives d'ophtalmologie. Dr. anat. CXXL Nr. Soc. 256. BCU Cluj / Central University Library Cluj şt. Prof. şt. XI. 55. 8. Michail: Limfangiom cavernos hemifacial. şed. Reun. X I I 1935. Clujul Med. 5394540. Nr. C. Prof. 1936» pag. Dr. 6. 126—127. 1936. Clujul Med. Reun. Gr. Reun. 1936p . Clujul Med. Clujul Med. D. Nr. I I I . anat. X. Paris. Dr. Nr. Dr. 1935 p. D. D. Michail: Cercetări asupra leziunilor provo^ cate de inocularea virusului trachomatos în glanda lui Harder. D. pag. D. Michail: Angiom cavernos conjunctiva! in> soţind o angiomatoză generalizată. şed. 3 1936. V. Soc. Dr. Clujul Med. Prof. Clujul Med. 264. 5. 4. I I . P. Dr. Michail: Exoftalmie prin gomă sifilitică a vârfului orbitei. 5. 1935 Clujul Med. Michail: Accidentele oculare ale transfu­ ziei de sânge. Clujul Med. şed. 1936. I I . şed. r. 14. Prof. Dr. 430X431. anat. Clujul Med. D. 1 1936 p. Nr. . Clujul Med. 53. 1. Prof. med. Soc. D. 1936 p. Michail: Asupra depozitării intraoculare a colesterînei. Dr. 8 X I L 1935.. Vancea: Sarcom alveolar al orbitei. Prof. D. şed. Michail: Manifestări oculare în pelagră. Dr. D. pag. 433—434. 1936. Prof. Cercetări asupra eliminărei lacri­ male a clorurului de sodiu.134! Lucrări ştiinţifice? Prof. anat. Î936. 267—269. D. Benetato: Cercetări asu­ pra respiraţiei nervului optic. 1936. anat. anat. 1936. anat. 2. Nr. 15< II. 1936. soc. med. 1935. Prof. Mai 1936.. Michail şi Dr. pag. 2. 1935. 1936 pag. 683—684. 1936. Reum. 1935 pag. 2. 12. anat. Reun. 8. XI. Dr. şed. Nr. Nr. şed. T. 12. 293—304. Dr. şed. şed. med. Michail:. 2. Prof. Nr. pag. 1936 p.\ Nr. Clujul Med. Reun. Clujul Med. Reun. 28. 13. 8. 680. 127. Prof. Michail: Tuberculom al conjunctivei bulbare. 19. 1936 p. Dr. 4. Reun. T. 372—374. Doc. I I I .

7. Dr. Vancea: Vue d'ensemble sur l'activite scinetitique du Prof. Gh. 5. Clujul Med. Clujul Med. Bucur Iacob: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1933—1936. 15. 10. 1936. med. pag. med. Soc. 1936. 58-59. Nr. MicHaîl. Reun. Dr. Henter Koloman: Leziunile oculare în accidentele de muncă. şt. M. şt. Dr. TI. Dr. 1936. med. pp. 1936. 6oc. Clujul Med. IV. Iliescu: Consideraţiuni asupra două cazuri de cherato-conjunctivită tuberculoasă. 21. pag. P. Ћ1ехапс1ги Ciplea: Epiteliom kerato-con juneţi val. Vlad Aurel: Retinita maculară exudativă. Vintici Ştefan: Chistele congenitale ale conjunctivei. 7. Nr. 1936. Simon Adalbert: Tuberculoza sacului lacrimal. Nr. 8. Daneş Andrei: Bibliografia tezelor dela Facultatea de medicină şi Farmacie din (Cluj din anii 1927—1933. 5. 4. 3. I I . Soc. 480—482. Alexandru Ciplea: (Oonsideraţiuni asupra unui caz de criptoftalmie. II. XI. Dr. Nr. şt. 275-290. 5. I I I . 255—256. 4. 3. 16. P. Keresztessy Tiberiu: Cercetări statistice asupra evolu­ ţiei sezoniere a Kerato-con juneţi vi tei flictenulare. şed. Doc. Rusu Lavinia: Cercetări asupra eliminării lacrimale a clorurului de sodiu. Soc. 8. Vancea: Medicaţii noi în tratamentul boalelor oculare de origină vasculară (conferinţă). 1936. 1936. Dr. 2. anat. Vago Octavian: Tulburări oculare în sarcină. 1936 pag. Păcurariu Ion: Contribuţiuni la studiul patogeniei ca­ taractei naftalinice. 1936 pag. . Nr. Clujul Med. şed. şt. M. Clujul Med. 474—475. Dr. 12. şed. D. Iliescu: Asupra unor paralizii oculare trau­ matice. 7. 1936. Nr. 1. 1935. 6. Teze: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1.135 Doc. şed. Zolog Niculae: Cercetări asupra proprietăţilor imunbiologice ale cristalinului. Gh. 9. 374—375. Clujul Med. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în clinica oftalmologică din Cluj pe anii 1933—1935. med. pag.

14. Băbuţiu). Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall von Gasphlegmone. Vasilescu). 17. Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. prenatali în dez­ BCU Cluj / Central University Library Cluj voltarea aparatului buco-dentar. (Revista „Spi­ talul" 1935. (Zahnarztliche Rundschau 1936. . Profesorul a făcut în cadrul şedinţelor Asociaţiei Medi­ cilor Stomatologi din Cluj nouă comunicări. b) Radiografia în Stomatologie. Bako Zoltan: Cercetări statistice asupra cataractei traumatice. Sublimatul în doze homeopatice într'un caz de flegmon gazos. V. în colaborare/ cu Dr. V. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Gheorghianova N. Roşianu). Klima). Prof. 16. Nina: Afecţiunile congenitale ale cristalinului (studiu statistic). Garda Florica: Situaţia trahomului în Ardeal în anii 1920—il935. (Revista Stomatologică 1935 în co­ laborare cu Dr. Contribuţiuni la studiul stomatitei aurice. Orjekovsky). A ţinut în cad­ rul cursurilor de perfecţionare a medicilor organizate de Societatea Docenţilor Universitari două conferinţe. I. Influenţa factorilor preconcepţîonali. Becan Aurelia: Tulburări oculare în trombopenie. F. tratând despre a) Complicaţiuni locale şi generale ale cariei dentare. I. Bucureşti. Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. Clinica stomatologică. Aleman a publicat în decursul anului 1935— 1936 următoarele lucrări originale: Caria şi graviditatea. (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Vasilescu şi Dr. Uleia. Magda Vasile: Cercetări asupra lipazei în cristalinul normal şi patologic. S. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr. Berlin în colaborare cu Dr.136 13. I. Vasilescu şi Dr. Dr. Klima). V. I. 11. F. 15. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Dr.

Stomatologică 1936). Marinescu). (Revista Stomatologică 1935). (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. (Rev.Perlott'"i} (Revista Sto­ matologică 1935 şi 1936). Kârpâti. prenatali BCU Cluj / Central University Library Cluj şi postnatali în dezvoltarea aparatului buco-dentar. F. Bilaşcu. . Amintiri despre Prof. I.137 Profesorul a participat la Congresul Internaţional ţinut la Viena în August 1936. iCium trebuesc priviţi şi îngrijiţi dinţii de lapte? (Revista Stomatologică 1936 în colaborare cu Dr. Ghidrai asistent onorific a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Rolul şi importanţa aparatului buco-dentar asupra orga­ nismului. în colaborare cu Prof. Activitatea Clinicei Stomatologice pe quinquenalul 19311935. preconcepţionali. Aleman). I. Influenţa factorilor ereditari. I. L. Csâszâr). I. Klima preparator a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: „Dentalgin" Dr. Dr. Aleman). Aleman şi Dr. Băbuţiu şef de lucrări a publicat în decursul anu­ lui 1935—1936 următoarele lucrări originale: Mediul bucal şi durabilitatea obturaţiunilor cu silicate. Dr. Aleman şi Dr. Dr. în calitate de preşedinte a comite­ tului de organizare din România. Uleia). un analgetic cu indicaţiuni spe­ ciale în Stomatologie. Revista Stomatologică 1935 în cola­ borare cu Prof. Dr. (Revista Stomatologică 1936. Caria şi graviditatea. Dr. Orjekovsky). Dr. (Revista Stomatologică 1935 în colaborare cu Prof. V. (Revista Sto­ matologică 1935 în colaborare cu Prof.. {Revista Stomatologică 1936). Dr. I. S. Roşianu). (Revista Stoma­ tologică 1936 în colaborare cu Dr. Dr. Profilaxia cariei cu produsele . Consideraţiuni asupra tratamentului oligodinamic al ră­ dăcinilor gangrenoase cu conuri de argint. T. Vasilescu asistent a publicat în decursul anului 1935—1936 următoarele lucrări originale: Osteita fibro-chistică a maxilarului inferior. L. I. I.

Clujul Medical Nr. 1935. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania: Hamburg şi Koln. şt. Soc. 1935. „Clujul medical". G. 57. Evidare petro-mastoidiană. 3. Naghi: Paralizie facială conse­ cutivă unei operaţiuni incomplete pentru mastoidită acută. Soc. Aleman). Decembrie 1935. sănătăţii şi ocrot. Prof. 2. 1935. (Zahnărztliche Rundschai*. soc. Berlinul. Revista muncii. 19 Oct. G. Ianuarie 1936. Prof. G. 1935. I. Ioan Roşianu: Stomatologia profilactică în legătură cu patologia infantilă. bucal dobândit. Prof. Grigore Stoinescu: Tartrul dentar. Baba Iosif: BCU Clujsalivară. Berlin în co­ laborare cu Prof. Teze de doctorat. de chirurgie Decembrie 1935. Dr. 15 Sept. Clinica oto-rino-laringologică 1. Ştiinţelor me­ dicale. G. (Zahnărztliche Rundschau 1936. Buzoianu: Laringectomie totală pentru can­ cer laringean (cu prezentare de bolnav). Buzoianu: Otita medie supurată acută şi cro­ nică în practica medicală „Clujul Medical" Octombrie 1935. 1. Was der praktische Zahnarzt von der Behandlung der Gaumenspalte wîssen musste. Dumitru Dumitrescu: Consideraţiuni asupra sifilisului. pag. G. medicale Cluj 16 Nov. Buzoianu şi T. Prof. Prof. „România Medicală" 15 Oct. \ Klepner Ferdinand: Concepţii noui în patogenia cariei dentare. Prof. . Buzoianu: Surditatea profesională produsă de sgomot. 4. 6. University Library Cluj Litiaza / Central 12. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Germania. G. Ballo Arpâd: Pentru ce sunt necesare cunoştinţele de Stomatologie unui medic-practician.138 Sublimat in homoopatischen Dosen bei einem Fall voiiGasphlegmone. 1936). 1935. Vindecare. „Clujul Medical" Noemb. Soc. 5.

med. Prof. şt. 25 Ian. pag. 17. . G. Clujul Med. 1 Ia­ nuarie 1936. 179. Re­ uniunea anatomică Cluj 1 Februarie 1936. Clujul Medical. Soc. Prof. D. 1936. Buzoianu şi G. „Revista Bucureşti medical" Ianuarie 1936. Cluj 4 Februarie 1936. Prof. Dorin Ionescu: Cardiotomie extramucoasă abdominală pentru cardiospasm. Nr. Prof. Prof. Congresul de chirurgie. Lemaitre dela Facultatea de medicină. Rev. G. 11. med. 137. med. 14. Prof. 180. Prof. G. 18. G. 13. G. Buzoianu şi D. E. de chirurgie. Bodea: Cazuri de mastoidită acută supurată bilaterală scarlatinoasă operate la copii. Buzoianu. Cluj 11 Ianuarie 1936. Ionescu şi E. G. Buzoianu: Corp străin al bronchiei drepte (sămânţă de dovleac) extras prin tracheo-bronchoscopie. Aprilie 1936. 15. Buzoianu: Reflecţii asupra etiologiei parali­ ziei recurenţiale simple ori asociate. Martie 1936. Clujul Medical. Ionescu: Cilindrom al mezostructurei stângi şi cancer bazo celular al aripei nasului. extrasă prin laringoscopie indirectă. de pediatrie. pag. Decembrie 1935. Buzoianu şi Dr. Martie 1936. Cluj BCU Cluj / Central University Library med. Buzoianu: Sur deux cas de paralysies recurentielle de nature peu commune. „România Medicală" 15 Noembrie 1935.139: 7. Prof. 264. Clujul Med. C. „România Me­ dicală" 1 Aprilie 1936. Soc. Buzoianu: Corpi streini ai esofagului (mone­ de) extrase prin esofagoscopie la copii de 5 şi 3 ani. Prof. G. Decembre 1935. pag. Paris. Soc.. Decembrie 1935^ pag. Şt. pag. Soc. G. G. pag. D. Cotul: Vocea şi igiena vocală un volum 526 pagini Cluj 1936. 12. Archives internationnales de neurologie. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Paris. Soc. Prof. Clujul Med. ştiinţ. Cluj. Prof. Urechia şi G. Buzoianu: Pericolul naso-faringian. 16. 8. prefaţă de prof. Şt. 182. Ionescu şi Giurgiu: Sinuzită maxilară cronică pio-fongoasă fistulizată în orbită şi în cavita­ tea bucală. Cluj 11 Ianuarie 1936. 10. G. Buzoianu. Prof. 179 Mar­ tie 1936. G. Clujul med. Martie 1936. 9. 11 Ian. Buzoianu: Corp strein intralaringian (placă de os) inclavată în benzile ventriculare de şase săptămâni. 1936.

21. 25. 32. Dumitrescu. Cluj 9 Mai 1936. Clujul Medical. Buzoianu: Impresiuni medicale actuale din Bruxelles. G. Soc. Reuniunea anatomică 14 Martie 1936. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza îaringeană Clujul Medical 1935. G. L. Buzoianu: Antrotomie complicată tardiv de • colesteatom. Şt. Giurgiu M. Buzoianu: Corpi străini ai căilor aero-digestive superioare extraşi prin broncho-esofagoscopie. „Spita­ lul". Ionescu: Fibrom masiv al eta­ jului superior al fosei nasale stângi şi a sinusului maxilar co­ respunzător. G. Prof. otologie. Buzoianu şi D. G. G. 1935. Prof. Clujul Medical Mai 1936. 22.H40 19. Soc. Aprilie 1936. A. D. 1935. Buzoianu: Septico-piohemie auriculară înso­ ţită de tromboJlebită sinuso-jugulară. R. Buzoianu: Technique de la laryngectomie to­ tale dans la clinique O. „Technique chirurgi­ cale" Paris Mai 1936. Prof. Prof. Revue de laryngologie. Dr. Mai 1936. Prof. Şt. T. G. 24. Buzoianu: Epiphora chronique d'origine nasale. Drd. Revista 26. rhinologie. R. Prof. Weinstein Iuliu: Leziuni trauma­ tice ale membranei timpanale. Russu. şi Negulescu: Rezumat statistic asupra flegmoanelor periamigdaliene perindate în cursul anului 1935 în 33. dr. 31. Clujul Medical Februarie 1936. de Cluj. şi stomatologie. Clujul Medical. L. Rezecţia venei jugu­ lare. Prof. Buzoianu: Septicemiile Library Cluj „Clinica et laboratorium" Aprilie. Dr. G. studiate în clinica O. 20. L. Prof. Iulius Weinstein şi Barani Andrei: Consideraţii generale asupra imunităţii şi antivirusterapiei în O. . Prof. med. G. Clujul Medical 9. Ionescu. din Cluj în cursul anului 1934—35 Clujul Medical Nov. G. Dr. 29. L. 28. Buzoianu: Mucocel al ambelor sinuri fron­ tale. L. Clujul Medical Ianuarie 1935. BCU Cluj / Central University auriculare. Febr. 27. Buzoianu: Reticulo-endoteliomul amigdalei palatine. Bodea: Clinica OtoRino-Laringologică a Facultăţii de Medicină din Cluj „Spi­ talul" Nr. Teodorescu şi E. Cluj 9 Mai 1936. Prof. 30. Vaida Aurel. 34. R. M. 1935. 23. 1936. R. Med. G. 11. „Spitalul" Martie 1936. Pop: Consideraţiuni asupra complicaţiunilor gripei în afecţiunile O.

893. 3. Nr. Nr. 969. 5. 27 Iunie 1935. Roşu Dumitru: Polipii corzilor vocale. Nr. 973. Lobonţ Nicolae: Tracheotomia. 6. Tudoran Măria: Amigdalitele cronice şi stările reuma­ tismale. 13. Ianuarie 1936. 11. Salamon Ernest: Contribuţiuni clinice asupra flegmoa*nelor periamigdaliene. Nr. Rednic Toma: Operaţia tip Denker în sinuzitele maxi­ lare supurate Cronice. 991. 7. 20 Febr. 986. Nr. 977. 2 Aprilie 1936. 951. 15.141«. . Cameniţă Vasile: Anestezia locală în intervenţiile chi­ rurgicale asupra mastoidei. 2 Aprilie 1936. 888. Rarinca Dan: Miringotomia atrio-aticală. Cârjoe&cu Constantin: Sifilisul laringian. David Cornel: iContribuţiuni asupra mastoiditei apicale Ianuarie 1936. L. Teze de doctorat. 955. 913. 16. 952. R. Nr. Nr. 14 Mai 1936. 5 Martie1936. 12 Martie 1936. 5 Martie 1936. Gârbea Ştefan: Tehnica amigdalectomiei totale în cli­ nica O. Cotul Gabriel: Tumorile malige naso-faringiene. Aurel Bojita: Polipii coanali naso-faringieni. Nr. Popescu Mircea: Sinuzitele maxilare purulente la co­ pii. Nr. Nr. Nr. 954. 963. 12. 10. 934. 28 Mai 1936. Bucur Coriolan: Consideraţiuni asupra laringitei gri­ pale. 1. N o embrie 1936 Nr. Nr. 14. 8. 2. Martie 1936. din Cluj. 27 Iunie 1935. 987. Bogdan Pavel: Tratamentul otitei medii supurate acu­ te în clinica oto-rino-laringologică din Cluj. BCU Cluj / Central University Library Cluj 9. 1936. 4. Dumitrescu Alexandru: Operaţia subpericondro-mucoasă pentru rezecţia septului nasal. Nr. Nr. 14 Mai 1936. 935. Nr. Februarie 1936.

1935. Isis. cu 2 figuri în text. 24. Andre Etienne. Rom. Inst. Sibiu. Caransebeş. Ext. Cluj. 1935—1936. pag. (243) Raportul din 1756 al unui chirurg german de­ spre credinţele Românilor asupra moroilor. 8°. V . (252) Les influences occidentales dans l'evolution de îa medecine scientifique roumaine. 3—9. (244). 220—222. 8°. Sibiu. 1936.XI. Comunicare făcută la a . Bruges-Cambridge. 8°. 9. Bucureşti. 6. 1935. An. 1936. leacuri şi plante -de leac. II. IX. 16. (249) Victor Babeş. (245) Rostul Cluj / Central University Library Cluj şi de EtBCU cercetărilor de folklor medical nobotanică. liberă. 293—296. univ. „Astra". ed. Bujoreanu: Boli.168. Bologa: I. (250) Vechii medici români ai Ardealului. Sibiu. „Gând românesc". 8.XI. pag. 24. 8°. pag. 2. 1935. I I . Schict. Conferinţă la Soc. (242) Un medecin luxembourgeois en Transylvanie. 1751—1798. 116—147. pag. pag. Acad. Publicaţii: 1. Bucureşti. stud. 115—Ц9. 8°. (247) Medicina in Dacia. Prefaţă la G. (248) Dela medicina veche la cea de azi.1. I I I . 10. Anuarul Arhi­ vei de Folklor. Conferinţe şi comunicări: 7. 1936. Conf. 1935. pag. Cluj. Siidost deutsche Forschungen. Conf. Şt. 12. Cluj.111. Cluj. Univ. 18. 11. Miinchen. Med. 1936.. Interpretarea medicală a celor două ştampile de oculişti din Dacia superioară. XXIV. (241) Die Anfânge der rumânischen Schulmedizin. (246) Deutsche Einfliisse auf die Entwickelung der ru­ mânischen Medizin. Conf. (251) Spiritul modern în medicină. Med.13. l. 1936. Zeitschrift. Conf. clas.II. 5. 4. 1936. 1. 8°. 3. I . ciclul „Energii ardelene". Institutul de istoria medieinii şl de etnografie medicală a) Lucrările prof. 159—. ed. 10.

ra­ portul a fost citit de un alt membru al delegaţiei româneşti.. 8°. V I I I ) . I V ) . b) Lucrările colaboratorilor institutului: 1. (i42) I. c) Teze de doctorat: 1. (254) L'histoire de la Presse medicale roumaine. 1936. 14. (253) L'enseignement medico-historique â Cluj. (14. Cluj. la congresul presei medicale latine. II. (10—22 Aprilie 1936) şi la a IX-a reuniune a comitetului internaţional de Ştiinţe istorice. Igna: Instrumente chirurgicale române găsite la Apulum. 2. Ist. 1 planşe. V.. 1936.IX. 1935. 1935. 10.143 VIII-a reuniune a Academiei internaţionale de Istoria Ştiin­ ţelor. 14.). Ra­ port prezentat Congresului presei medicale latine. 20 pag. cu spe­ cială privire la Dacia superioară. Şt. alin. Inst.. ţinut la Vene­ zia în 29 Septemvrie 1936. Cluj. (141) N. 1935. V. Weiss: Principiile chirurgiei după Ambroise Pare. urm. Cluj. . (Bibi. 8°. Ra­ port prezentat la şedinţa comisiei de Istoria ştiinţelor a Co­ mitetului internaţional de Ştiinţe istorice. Igna: Cultul lui Aesculap şi al Higiei. 223—227 . (Igna: Cultul lui Aesculap. 35 figuri în text. Med.IV. 103 pag.IV. Cluj. BCU oficială a University Library Cluj Din publicaţia Cluj / Central institutului „Biblioteca medicoistorică" a apărut volumul VIII. 1936. clas. cu 3 planşe. 13. pag. {143) R. An. Bucureşti. Cluj. (140) N. A fost designat raportor (Istoria presei medicale ro­ mâneşti). Neputând participa la congres. Kepp: Ştiri medicale şi sanitare din războiul independenţei în gazetele săseşti din Ardeal. Venezia. 8°. fiind unul din raportorii comisiei pentru isto­ ria ştiinţelor şi prezidând una din şedinţele acestei comisii. Bologa a luat parte la a VIII-a reuniune a Aca­ demiei internaţionale de Istoria Ştiinţelor. 42 pag. 29. 8°. 2.. Prof. (Reuniunea I X ) . Cartea Româneasca.

(148) G. 1936. (Г49) /. D. 8°. IV. 1936. (156) A.. Wochenschrift". Cluj. 25 pag. 7. 8°. şi Farmacie din Cluj dini anii 1923—1927. (145) A.. Episcopescu. (144) A . 20 pag.. 1936. Cluj. Bernhard: Informaţiuni medicale din anul 1893 în gazetele româneşti din Ardeal. Cluj. 16. 8°. anii 1927—1933. 1936... 27 pag. (151) E. (152) D. 1935. 8.144 3. 23 pag. 8°. Dăneţ: Idem. Bucur: Idem.. 8°. Cluj. Măthe: Consideraţiuni generale asupra teze­ lor făcute la Fac. 14.. din volumele I—III ale revistei „Wiener med.. 1936. 25 pag.. 8°. 23 pag.. 8°. i 15. 11. Givulescu: Ştiri medicale din 1891 în „Gazeta Transilvaniei" şi „Telegraful român". 1936.. anii 1933-1936. 8°. Cluj... med. 1936. Cluj. Roth: Bibliografia publicaţiilor dela institu­ telor medico-legale din România 1920^1935. 8°. 1936. C. Cluj. 1923—1936. Cluj. (146) E. 15 pag. rom. Dodul: Bibliografia tezelor dela Fac. . (1851—1853). Cluj. 8°. de Med. Bitterţeld: O informaţie germană din 1838 despre mişcarea ştiinţifică şi medicală în Moldova. 28 pag. Fodor: O statistică administrativ-sanitară din 1857—58 a Crişanei şi Maramureşului. (147) Gh. tipărite în anul 1895. Ionescu: O descriere germană a ciumei din Bucureşti în anul 1813. (157) E. 24 pagi. 1936. (150) H. 5. (151) N. Cluj. 1936. 1936. 32 pag.. Predescu: Terminologia anatomică şi noţiu­ nile anatomice ale doctorului Şt. 12.. 15 pag. 8°. 55 pag. 4. Cluj. şi Farmacie din Cluj. BCU Cluj / Central University Library Cluj 10. Piatra Neamţ. 13. Csallner: Ştiri intresând Ist. (153) F. Cluj. 8°. 1936. Cluj. 6. 8°. V. Naftli: Contribuţie la cunoaşterea situaţiei me~ dico-endemice în Muntenia. 1936. 8°. de Med. Chim: Informaţiuni medicale culese din gazetele româneşti din Ardeal.. (155) /. 34 pag. 9. 28 pag.

3. Russu: t)ber experimentelle Enzeugung lymphoides Bildungen. L I V . Dr. Russu: Les modifications experimentales de l'index opsonique. 1936. de Bio­ logie. Cluj. P. Paris XII. Russu: Beitrage zum studium des BCU Cluj / Central University Library Cluj Schenkelsporns. Institutul de anatomie descriptivă şi topografică. Russu: Consideraţiuni asupra lamei osoase subtrochantiniene. Clujul Medical No. Arch. Soc. XII l. 19. Prof. 8°. de Biol. Macri: Câteva principii hipocratice în lu­ mea ştiinţei medicale moderne. 225-30i. Papilian şi Dr. 1936. Papilian şi Dr. 5. Prof. Papilian şi Dr. Comunicare. 20 pag. Sajovits: Igiena fizică şi psihică după Maimonide. Russu: L'index opsonique et le blocage du sisteme reticulo-endotelial. 297. Articol publicat in Anatomischer Anzeiger Bd. Bd. 8°. (158) G. Prof. l/I 1936. Grosz: Ştiri interesând Istoria medicinii în Ardeal din Volumele I—II ale revistei „Wiener med. Russu: Consideraţiuni morfologice şi Antropologice asupra pintenelui femural. Dr. 14. Cluj. No. 1936. 1936. Papilian şi Dr. V. 81. Papilian şi Dr. Prof. (160) A. Russu: Noi anastomoze între sistemul carotidian intern şi extern. 1935. Comunicare. Dr. Soc. Cluj. de Antropologie.. Visch. 18. V. Clujul Medical No. Prof. Papilian şi Dr. 47 pag. (159) I. 8°. Dr. X. 1936. 1936.XII.. 20 pag. H. 12/16 s. Soc. 1935. 1935. W o chenschrift". V. ANUAKUL 1935/36 10 . Papilian şi Dr. Prof. Clujul Medical No. II. Loew: Câteva documente oficiale referi­ toare la Transilvania din timpul epidemiei de ciumă din anii 1813-1814. 24 pag. V.145 17.. 20. Clujul Medical No. Cluj. Comunicare. 1936. 8°.. (161) I. Russu: Proces de scleroză vasculară în legătură cu blocajul sistemului reticulo-endote­ lial. W. Papilian şi Dr. 2. Reuniunea Anatomică. Prof. Dr. 1851—1852. Comunicare. 1. Prof.

1936. Papilian şi Dr. C. 5. 10. Velluda şi Dr.V. 3. Dr. Dr. C. V. C. de Endocrinologie. Aniţescu şi Dr. de Biologie. Comunicare la Soc. 2. endot. l. T. 29. 5. Soc. Clujul Medical No. Soc. C. C. Clujul Medical No. Journ. Soc. Doc. Articol. Antonescu: Cercetări experi­ mentale asupra morţii după extirparea . Doc. No. ref. de Antropologie. l. Dr. Velluda şi Dr. Articol.III.III. Velluda: Asupra vascularizaţiei meniscurilor articulare la genunchiul de om. C. Doc. 10. Dr. l. Paris. Dr. No. Reuniunea Anatomică. 1936. C. a apendicelui cecal a valvulei fleo-cecale şi a bandeletelor musculare.X. 1936. Reuniunea Anatomi­ că. Russu: Les syncopes adrenalino-chloroformiques retardees. Doc. 1935. l. de Phisiol. 11. Dr.II. Dr. Doc. Dr. Clujul Medical No. Russu: Nouvelles recherches concernant les relations existantes entre le blocage du sist. Doc. Velluda. Comunicare. Rom. Dr. 1936. C. C. Dr. Velluda şi Dr. Dr. Velluda şi Dr. 1. 1936. 9. Preda: Contributions â l'etude de la mort par la pilorarpine. Papilian şi V. Velluda: Caractere ancestrale pe mandibu­ lele de om. Clujul Medical No. 1935. 2. Prof. l. et de Path. C. \C.sinurilor carotidiene. €. Soc. Velluda şi Dr. C. Soc. 34.II. Clujul Medical No. Russu: Sincopele adrenalino-cloroformice întârziate. Velluda: In preajma celui de al X-lea ex­ ternat la Cluj. 1936. 1936. gen. III. Dr. C. C.X. 1936. Doc. Clujul Medical No. C. Russu: Capsulele suprarena­ le şi sincopa adrenalino-cloroformică. Doc. Clujul Medical No. C. Dr. 4. et la syncope adrenalino-chloroform. 1936. C. l. C. C. Doc. 1936. Doc. Paris. . de Biologie.XI. C. 1936. de Biol. C. Dr. de Biol.446 Prof. Russu: Le systeme reticuloendothelial et laBCU Cluj / Central University Library Cluj syncope adrenalino-chloroformique. Dr. Stoinescu Neron: Un caz de notomelie. Velluda: Un caz de lisa cecului. Articol. Russu: Sistemul reticulo-endotelial şi sincopa adrenalino-cloroformică. Velluda şi Dr. C. Clujul Medical No. Velluda şi Dr. LVI.VIII. Russu: Les relations entre les capsules surrenales et le syncope adrenalino-chlorofor­ mique. Doc. 3.

Spătaru: Reacţiunile sistemului reticulo-endotelial în inaniţie şi supra alimentaţie. Clujul Medical Nr. III. 1. Preda: (Contribuţiuni asupra glicemiei piloropimice. Rom. G. V. 1. Reun. Comunicare. Dr. 1. 1. . Comunicare. Iunie Г936. 1936. Rom. 1.147 Doc. Iun. Rom. 1936. 1936. de Antro­ pologie. Dr. Cupcea: Consideraţiuni asupra factorilor antropologici. Russu: Dare de seamă asupra activităţii Soc. V. Dr. Preda şi S. 1936. 6. Russu: Noi date asupra oaselor wormiene. 9. Dr. Februarie 1936. Velluda $i Dr. Soc. Spătarii: Reacţiunile siste­ mului reticulo-endotelial în supraalimentaţie şi inaniţie. Clujul Medical No. VI. Clujul Medical Nr. de Antropologie pe anul 1934—35. PredaBCU E. 1936. 1. Rom. Soc. fasciei şi formaţiunilor fibro-aponevrotice legate de complexul anatomic. 1. V.1. 1936. 'Teze de doctorat: T. Clu­ jul Medical No. G. Preda Victor: Contribuţiuni la studiul antropometric al capului la paran. V. 1. Popescu:University Library Cluj şi Cluj / Central Modificările ovarului de epuroaică în urma injecţiilor de orchitină. I. 1. C. Dr. de Antr. Anat. LXII. 3. C. Clu­ jul Medical No. LVI. 1936. Russu şi Dr. Puiu: O nouă concepţie asupra lamei osoase subtrochantiniene. G. nie 1936. Ilian: Morfologia menzeterului de câine reportată la embrionul uman. Reuniunea Anatomică. 1936. 3. Clujul Medical No. Piciorul gâştei. 1936. Dr. 1. Clujul Medical No. Pop: Dispozit.1.1. I. Spârchez: Ulcer gastric şi duode­ nal experimental. Rom. Clujul Medical Nr. Iunie 1936. Preda Victor: Cercetări antropometrice asupra formei capului la oligrdîrenice. Soc. de Antropologie. de Antropologie. Ianuarie 1936. Soc. I I I .

pag.Titu Vasiliu cu Dr. 3. 432). Med. No. (Cl. Dr. Prof. 60). Prof. 8. Med. . I. Med. cu peritonită purulentă. in­ testinal (Cl. Prof. Prof. 1936. Titu Vasiliu cu Dr. Titu Vasiliu cu Dr. No. L. No. Med. Titu Vasiliu cu Dr Petru Radu: Două cazuri de carcinom pulmonar. 434). I . Titu Vasiliu cu Dr. Prăgoiu I. Rubin Popa. Dr. b) Anevrism al aor­ tei ascendente perforat în pulmonară. 5. 3. No. (CL Med. 6. 1936. 9. 6„ 1936. Dr. pag. (Cl. a) Publicaţii: 1. 6. (Cl. Dr. 8. 1935. (Sub tipar). Titu Vasiliu cu Dr. 1936. Prof. Dr. 4. 5. Plauchitiu: Asupra ce­ lor două cazuri de bonşiectazie chistică. Prof. (Cl. Dr Titu Vasiliu cu Petru Radu: Limfosarcom. în regiu­ nea ischio-pubiană. I. 7. Dr. Petru Radu: Tumoră ponto-cereboasă. Med. pag. (Cl. Daniello: Contribuţie la promema sporirii numerice a can­ cerului pulmonar primitiv. Mureşanu: Abcese actinomicotice ale ficatului. 2. cu peritonită purulentă. Dr. pag. 185). Petru Radu: Limfosarcom. 59). Titu Vasiliu cu Dr. V. Dr. Med.: Tu­ morile cu mieloplaxe. Mureşan: Abcese ac­ tinomicotice ale ficatului. Prof Dr. Dr. No. X—XII. Aug. Institutul de anatomie patologică. No. Petru Radu: Tumoră pul­ monară bronşică a ficatului şi pancreasului. 7. Titu Vasiliu cu Dr. 374). No. Stupariu I. No. generalizat cu determinări gastro-intestinale. 5. (Cl. Prof. pag. Aug. pag. Med. Prof. 2. b) Comunicări: 1. Dr. 1936~. 317).149). 538—539). Med. 4. Dr. Prof.. ((Cl. (Cl. pag. pag. No. Dr. 1935). 1936. 3. 1936. pag. Dr. 357). Haţieganu şi Doc. pag.Plauchitiu: Mielom mul­ tiplu plasmocitar. Med. Radu Petru cu Prof. în legătură cu un caz personal. şi Dr. („Cancerul" No. BCU Cluj / Central University Library Cluj 1936. XII. a spline. 1936. 1. Petru Radu: Hemoragia abdominală mortală în urma unei tumori renale.148 15. Titu Vasiliu cu Dr.

3—4. Rubin Popa cu Dr. Med. Rubin Popa cu Dr. 11—12. 3. din 1935. Prof. No. 6. 14. 432). ( O . Med. 432). I. (Cl. Rubin Popa cu Dr. Dr.Iancu: Degenerescentă grăsoasă a ficatului şi a rinichilor la un copil de 9 luni. Kernbach: Criteriile medico-1 egale şi antro­ pologice ale responsabilităţii penale. 2. pag. 6. (Cl. 59). pag. (Sub tipar). 4. 2. . Petru Radu: Hipoplasie renală bilaterală. 1936. 126). Petru Radu: Infarctarea bila­ BCU Cluj / Central University Library Cluj terală totală a rinichilor. Med. Rubin Popa cu Drd. Plauchitiu: Sifilis splenohepatic gomos la o fată de 21 ani. (Cl. Raport prezentat la al XV-lea Congres Naţional de Psihiatrie . No.149 10. A. Petru Radu: Limfosarcom intestinal (Cl. c) Teze Ће doctorat: 1. 2. 18. Dr. 1936. 1935 şi Nr. Rubin Popa cu Dr. Med. Rubin Popa cu Dr. No. (Cl. Dr. No. pag. 1. Rubin Popa cu Dr. 13. j(Maladia lui Bouillaud). E.-(Med. Dr. Neurolo­ gie şi Endocrinologie. 12. Med. Augustin Mureşan: iGarcinomul primitiv al trompei uterine. Nr. 16 Institutul medico-legal. 1936.Psihologie. Plauchitiu: Tumoră pulmo­ nară atipică. 127). Rubin Popa cu Dr. Dr. Dr. Mezincescu: Tromboza ar­ terei mezenterice superioare şi tromboza arterei hepatice. 11. No. 1. Mişcarea Medicală. Craiova. 16. Dr. (Cl. 7—8 din 1936. 59). pag. pag. Dr. No. (Sub tipar). Dr. Simona Strat: Studiul isto-patologic al tumorilor Grawitz zise Hipernefrome. Med. Ion Plauchitiu: Consideraţiuni asupra leziunilor anatomopatologice a reumatismului poliarticular. pag. 15. 1936. 265). 1936. pag. Petru Radu: Granulie pulmo­ nară canceroasă. Rubin Popa: JRabdomiome multiple congenitale ale inimei. 17. M. Dr. 1936. 1936.

Kernbach: Probleme de învăţământ şi educaţie profesională. Societa­ tea de Gynecologie şi Obstetrică Cluj. Tome IL Nr. 4. C. M. 3. Bucureşti. Conferinţă ţinu­ tă la Societatea Ştiinţelor Medicale. Un nouveau criterium. M. Dr. M.. Dr. 1936. Prof. Cotuţiu: Accidentele de muncă în lumina nouilbr legislaţii. Conferinţă ţinută la Cercul de Studii Bănăţene. Problema responsabilităţii medicale. Prof. 1936. 1936. Kernbach: Codul penal şi profesiunea me­ dicală. Timişoara.. Nr. Dr. Dr. Prof. M. Dr.. Cluj. Revista de Endo^ crinologie. Gynecologie şi Obstetrică. Cotuţiu în colaborare cu Prof. Kembach: Problema responsabilităţii pe­ nale şi noul Cod penal. 1936: BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Conferinţe: î. 4. 5.160' Prof. Cotuţiu şi Dr. cu 3 cazuri personale. C. Dahnovicir Recherehes critiques sur le diagnostic chronologique des blessures par T'examen histologique.. Dr. Dr. C. Prof. Nr. 4. Kembach: Perioadele genezice şi agenezice a femeii şi importanţa lor medico-socială. Nr. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. Dr. C. Kembach.. Dr. Dr.. Dr.. Dr. Prof. î. Revista de Medicină Lega­ lă. Tome II. Prof. M. 4. Bulletin de ГAcademie' de Medecine de Roumanie. Eişcuţia:: Sarcina extrauteri*nă şi aspectele ei medico-legale. Kembach. Kernbach: Responsabilitatea medicală şi perforaţiile utero-intestinale. Dr. Bucureşti. Dahnovici: L'apparition et L'evolution de la fibrine dans Ies plaies.. Kembach: Perforaţiunile uterine şi intesti­ nale. la Facultatea de Medicină din Cluj. Kernbach şi AL. 4—5. 6. 2. M. Ateneul Român Timişoa­ ra şi la Gruparea Femeilor Române Cluj.. M. Nr. 1936. Prof. Vrechia: Hemo­ ragie cerebeloasă şi moarte rapidă. Revista de (Gynecologie şi Obstetrică. Prof. M.. 1936. . pour le diagnostic histologique de la date d'une plaie. M. Cotuţiu şi Dr.. (Note preliminaire). Dr.' Conferinţă ţinută la Colegiul Medicilor. Bulletin de ГAcademie de Medicine de Roumanie.

otită şi mastoidită. Annales de Medicine Legale. Dachnovici: Septicemie streptococică rapid-mortală după un traumatism mic. Reuniunea Anatomică Cluj. Hurghişiu: Un caz de hemora­ gia capsulelor suprarenale. Cotuţiu: Un caz de embolii grăsoase generali­ zate. ll. V. Paris. 6. 8. Reuniunea Anatomi­ că Cluj. Comunicare făcută la Societatea de Medicină Lega­ lă. C. 1935. Reuniunea Anatomică Cluj. M. Reuniunea Anatomică. A. M. Brindeau. Cotuţiu: Traumatism al feţii. 3. Cotuţiu şi Dr. C. C.151 c) Comunicări: 1. Dr. 10. Dr.IV. Hurghişiu: Avort crimi­ nal prin injecţie intrauterină şi coincidenţa cu salpingita gonococică şi pioovar. C. abces cerebral.Dr. Căprioară). Dr. Dr. 6. Prezentată de Prof. 14. C. Dr. C. 15. 2. T. Prof. Dr. Kernbach şi Dr. 13. Dr. Hurghişiu: Avort spon­ tan în legătură cu pneumonia.Dr. 12. Prof. Kernbach şi Dr. Kernbach: Un caz de intoxicaţie cu mercur nediagnosticat în timpul vieţii. A. M. Cotuţiu în colaborare cu Prof. 4. Dr. Reuniunea Anatomică Cluj. No. Reuniu­ nea Anatomică Cluj. Cotuţiu: Un caz de osteogeneză imperfectă. Cluj. (Cu Dr. Dachnovici: Avort spon­ tan şi febră tifoidă. l. Dr. Gynecologie şi Obstetri­ că. Reu­ niunea Anatomică Cluj. Dr. Prof. Cotuţiu şi Prof. M. M. C. Reuniunea Anatomică Cluj. -Dr. Dr. Reuniunea Anatomică Cluj. 294. 1936. BCU Cluj / Central University Library Cluj l. Vasiliu: Asupra unui caz de osteogeneză imperfectă. Societatea de Endocrinologie. Cotuţiu: Un caz atipic de intoxicaţie cu cianură alcalină. Reuniunea Anatomică Cluj. Cotuţiu şi Dr. Kernbach şi Dr. Societatea Ştiinţelor Medicale Cluj. Kernbach şi Dr. 9. 5. Prof. Dr. 1936. Rişcuţia: Ruptura traumatică a pulmonului fără leziuni a cutjei toracice. C. Dr. Kernbach: Probleme de la responsabilite medicale et les perforations utero-intestinales pendant l'avortement. Dr. Pop: Un caz de diabet traumatic. Cotuţiu: Avort septic spontan după abces al mânii. . Prof. M. Prof. C. Clujul Me­ dical pag. Societatea de Ortopedie Cluj.

2. ?0. peCentral1933—1935. 22. Barta Alexandru: Activitatea medico-legală a endocrinologului.152 d) Teze de doctorat: 1. Cotuţiu A. 9. Neulănder Zoltan: Afecţiunile traumatice în Clinica BCU Cluj / anii University Library Cluj Oftalmologică din Cluj. 1920—1935. Nicolescu Gheorghe: Traumatismele urologice din punct de vedere medico-legal. Constantin: Herniile traumatice din punct de vedere medico-legal. 10. Pop Cornel: Dermato-Venerologia în activitatea me­ dico-legală. 13. Dima T. Iulian: Traumatismele coloanei vertebrale şi interpretarea lor medico-legală. 4. 14. Jaklovszky Dionisie: Perioadele agenezice ale femeii şi importanţa lor socială. Salamon Roza: Tumorile traumatice şi interpretarea lor medico-legală. 17. 11. Maniac Ernest: Fracturile osoase din punct de vedere medico-legal. Spineanu Vasile: Semnele morţii şi stabilirea datei morţii. 5. Tomoiagă Georghe: Tuberculoza traumatică şi inter­ pretarea ei medico-legală. 8. 18. Popa Solomon: Oftalmologia în activitatea medico-lesală. Rişcuţia Anton: Hemoragiile şi importanţa lor me­ dico-legală. Mocanu Elena: Pediatria în activitatea medico-legală. 3. Roth Ernest: Bibliografia publicaţiilor dela Institu­ tele medico-legale din România. 19. 21. Domide Leon: Importanţa medico-legală a complicaţiunilor septice după traumatismele craniene. Bârna Osvdt: Igiena în practica medico-legală. Nuţiu Traian: Obstetrica şi Gynecologia în activitatea medico-legală. 15. Boia Emil: Pruncuciderea. . 6. 7. 16. Incze Iosif: Pneumo şi Pleuropatii traumatice şi in­ terpretarea lor medico-legală. Joo Ştefan: Simtomele agoniei şi starea mintală a ago­ nicilor. Forfu Nicolae: Medicina internă în activitatea medicolegală. 12.

I. 7./ Central University Library Cluj la studiul BCU Cluj Munteanu: Contribuţiuni transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor nervoşi. de Biol. 1936. A. 5. Bull. de l'Aeademie de Medecine de Roumanie. 1 din 1936. de Biol. Benetato. Gr. Oprean: L'effet de la surrenalectomie sur l'etat colloidal des proteines musculaires. Bull. C. Soc. Institutul de fiziologie. de Biol. 8. de Г Academie de medecine de Rou­ manie. 'Gr. de la Soc. 1936. 12 din 1935. t. Soc. 3. D. Retezeanu: Les variations de cHlore et du sodium sanguin apres l'extirpation des surrenales. p. 9. N. Gr. Gr. 1936. t. Benetato: Recherches sur la respiration du nerf optique. Clujul Medical No. Găină. R. R. t. (sub presă). Benetato. Gr. 4. Munteanu: L'influence du rapport acide-base des aliments sur certaines proprietes physico-chimiques et la capacite du travail du muscle isole. Endocrino­ logie. Gr. Clujul Medical No. Retezeanu: Nouvelles re­ cherches sur le potassium dans l'insuffisance surrenele. Benetato: Recherches sur la respiraţion du nerf optique. No. Gynecologie şi Obstetrică. 3. 13.153 Vi. 2. 121. Gr. . 11. p. I. Clujul Medical No. No. Gr. 1. Michail. Benetato. 6. R. N. t. şi No. 1547. Benetato. 1551. N. 1. Michail. R. 12. C. 6. 7. de la Soc. R. de Biol. Oprişiu: Contribuţiuni la stu diul funcţiune! antitoxice a capsulei suprarenale. Benetato: Problemele fiziologiei moderne în discu­ ţia Congresului Internaţional de Fiziologie din Leningrad. No. Gr. Benetato. t. N. R. 121. Benetato. C. C. 2 din 1936. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei animalelor supra-renoprive. Clujul Medical Nr. 1935. Munteanu: Cercetări asupra prezenţei unei sub­ stanţe oestrogene în nămolurile terapeutice. 1936. Urechea. Gr. 121. a) Publicaţiuni: 1. Gr. î . Urechea. Gr. A. 1936. Munteanu: Contributions â l'etude de la transmission chimique de l'influx nerveux au niveau des synapses centraux. C. 1936. C. C. D. Benetato. Benetato. Benetato: L'effet de la surrenalectomie sur le pH et le pouvoir tampon du muscle. 10. 1936.

19 Institutul de radiologie. Clujul Medical No. Gr. Munteanu: Influenţa alimentaţiei asu­ pra pH-ului. Michail: Die Rontgenbehandlung der Iristuberkuloze.'R. Decemvrie 1935. de Endocrinolo­ gie. Cluj. 8. Benetato:Cluj / Central University Library Cluj Conferinţă ţinută la Asociaţia învăţătorilor din Cluj. 4. Gh. de la Societe des Sciences. Benetato. Dr. 385 pagini. Publicaţii: 1. de Pediatrie şi Puericultura. XVI. 1936. Ştiinţelor Med. (Sb presă). Clujul Medical No. An. 1936. b) Conferinţe. 2. Mai 1936. Opreanu: Contribuţiuni la studiul asteniei suprarenoprive. comunicări: 1. Negru şi Prof Dr. Soc. Găină. 1936. Dr. Gr. Naghiu: Radioterapia în tuberculoza laringelui. N. I. Benetato: Respiraţia nervului optic în stare normală şi în diferitele stări patologice. Benetato: Un caz de nefroză lipoidică. Dr. Dr. 2. Aprilie 1936. Gynecologie şi Obstetrică. Voi. C. pag. I. Munteanu: Contribuţiuni la studiul transmiterii chimice a impulsului la nivelul centrilor ner­ voşi. D. Noemvrie 1935. Benetato. Soc. Ştiinţelor Medicale. 5. Benetato. Mârz 1936. 6. Laboratorul de fizică medicală. Leipzig. Bull. Ştiinţelor Med. G. Fortschritte auf den Gebiete der Rontgenstrahlen Bd. Februarie 1936. Gr. Editura Universităţii. Popoviciu. Prof. 2. Russu şi Dr. Soc. 514—549. D. 434—441. Febr.154 14. Benetato. Gr. Soc. 3. G. BCU Noţiuni elementare asupra alimentaţiei. 8 din 1 August 1935. 53. ÎS. Nicolae Bărbulescu: Clontribution â l'etude des liquides. Soc. Nicolae Bărbulescu: Curs de Fizică medicală. puterii tampon şi a capacităţii de lucru a muş­ chiului izolat. Michail. N. 1. . G. G. Oprişiu: Ciontribuţiuni la stu­ diul acţiunei corficotrope a hipofizei. D. Thieme S.

8. pag. M. 1—2. 5—6—7. şi Obst. Zolog M. 8. Dr. No.. 1936. Nr. Dr. Dr. 1936. Dr. 9. VII.155.: Sistemul reticulo-andetelial şi chimioterapia tripanosomiaselor. 1936. Dr. 6. Dr. Dariu şi Dr. Clujul Medical Voi. Dr. O. T. 1936. Comşia O. Nr. Comşia: Nouvelles recherches sur l'action des substances arsenobenzoliques dans les trypanosomiases experimentales. XIV. 1135. România Medicală.: Calificarea medicilor. Rend.. Zolog M. VII. I. T. Dr. 24. I.. Dr. din Cluj) 29. Dr. Iancu A. David: Noui contribuţiuni la desinfecţia purtătorilor de germeni difterici prin spirocid. 1936.: Systeme reticulo-endothelial et action therapeutique des corps arsenobenzoliques. Zolog M. Buletin Eug. de la Soc. eug. « O . de la Soc. Nr. Nr. Clujul Medical Nr. 4. 7. Comşia O. C. Compt. de Endocrinologie. Dr. Dr. 7. Clujul Medical Nr. Dr. Moldovan: Casă de ocrotire sau dispensar rural? Buletin Eugenie şi Бшр. Comptes Rend. la. Zolog M„ Dr. Zolog. B. 2. Tome CXXII. de Biol. 1936. Prof. 24. Rusu: Eritem nodos şi primoinfecţiunea tuberculoasă. Dr. Dr. Comşia O. 4. şi Biop.: Role du systeme reticuloendothelial dans le mecanisme chimio-therapique des corps arsenobenzoliques. 1. Zolog. 3. pag. Mai—Iunie— Iulie 1936. Voi. O. Voi. (Co­ municare făcută în şedinţa Soc. Gin.' . Rend. BCU Cluj / Central University Library Cluj 5. Prof. pag. Comşia: Contribuţii la mecanis­ mul acţiunii preparatelor arsenobenzolice. Institut al de igienă şi igienă socială. Berariu şi Dr. I. Dr. dq Biol. Tome CXXII. 1936. pag. Ian. Turca în colaborare cu Dr. 24. V. Dr. de Biol. Iancu. Compt. Nr. Voi. 1-2. 1936. Moldovan: Principii de bază ale organizaţiunei sanitare. 1132. Tome CXXII. Turca în colaborare cu Dr. M. Nr.-tFebr. 1936. 121. VII. şi Biop. de la Soc. 1138. 3. David şi Vago: Saeilul difteric la noui născuţii din colectivitate. XVII.

Nr. 3. 13. 11—12. Dr. eug. P. 8. Nr. 23. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. 4. Bulet. 11.156 10. P. Problema intersexualităţii. P. Nr. 1. eugenie şi Biop. şi biop. bazată pe proporţiile acestor fenomene demografice. 21. Population Nr. Râmneanţu: Origine ethnique des Seklers de Transylvanie. 5. din comunele rurale din Banat. Dr. 5. Bul. 1935. în Plasa sanitară model Gilau. 6. jud. 9. 1935. 17. 22. Nr. şi Biop. 1935. Bulet. 18. Dr. . Nr. 14.. P. Selegianu. VII. I. 1. 1935. L.. Dr. Râmneanţu: Creşte cancerul în România. P. Comşia: Biologia familie. 1935. P. eug. Re­ vista Nr. I. 6. 4. P. Nr. Turcu. Voi. Nr. O. VI. eug. şi biop. Caras. 1. 1935. Revue de Transylvanie. P. Nr. Situaţia la 2V2 ani dela începerea campaniei. Nr. în colabo­ rare cu Dr. Dr. Râmneanţu: Corelaţia dintre nupţialitate şi na­ talitate. G. 12. Nr. 1935. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Banatu­ lui. eug. Perhaiţa şi Dr. 3. Bul. 4. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. eug. Modran. eug. şi Biop. şi Biop. Eug. Bul. şi biop. Dr. în colaborare cu Dr.197 de recruţi de neam diferit din judeţul Timiş-T. P. eug. Comşia: Biologia familiei. 1—2. 1%. 15. Rezultatele anchetei dinf Banloc. Dr. şi Biop. Cauzele depopulării. O. Dr. Dr. 1935. P. Râmneanţu: Cercetări asupra originii etnice a populaţiei din Sud-Estul Transilvaniei pe baza compoziţiei serologice a sângelui. Cauzele depopulării. Ibid. 1935. 1936. Bulet. 2. V. Râmneanţu: The Growth of the population of Rumania. II. Voi. 11. 1936. Dr. 10. Nr. Râmneanţu: Mişcarea populaţiei în Ardeal dela 1901—1910. 3. 1936. Dr. Dr. T. 1935. Rezultatele anchetei din Vărădia. şi Dr. şi Biop. Bul. Prodan. Dr. eug. în colaborare cu Dr. Russu şi Dr. Bul. Râmneanţu: Calcularea creşterii populaţiei vii­ toare din România. 20. 3. Râmneanţu: Deosebiri şi asemănări în statura şi perimetrul toracic a 48. Bul. 6. Zolog M. Dr. GH. 7. 1935. C. 19. şi Biop. 1—2. 5. 2. Bul. Râmneanţu: Rezultatul vaccinării cu B. P. Nappendruck: Comba­ terea specifică simultană a difteriei şi scarlatinei în Turda. Din biotipologia femeei.

1—2. Bul. şi biop. Clujul Medical. şi. şi Biop. Inst. 1936. Dr.157 24.12. 3. Dr. Nr. Făcăoaru: Inteligenţa în raport cu caracterele somatice şi cultura: doi fraţi. 5. 1936. Severin. Dr. 1936. Partea I I I . Dr. 33. Dr. 1936. Făcăoaru: Culoarea. 36. Dr. Criş. 1—2. Dr. 1936. forma şi structura părului în populaţia din Măguri. eug. Social-Economic.'Ilie Ardeleanu. I. I. Clujul Medical. Râmneanţu: Subnutriţia la copii dej şcoală şi. Nr. P. Clujul Medical. 10—. în colaborare cu Dr. Bul. 1936. Comun: Soc. Nr. 1934. Bul. 32. 1936. Dr. jud. Râmneanţu: Demografia satelor din România. Nr. P. 1936. Î936. Soc. de Antr. şi Biop. 31. Nr. eug. Râmneanţu: Mecanismul reducerii natalităţii în Banat. Făcăoaru: Curs de sociologie (litografiat). Comunic. I. 1936. Făcăoaru: Curs de eugenie (litografiat). 3. 30. I. Nr. de Antr. 1935. 3—4. Dr. eug. 29. 4. 34. I. eug. 1-2. Nr. şi Biop. 2. Dr. Nr. Observat. şi Biop. Nr. Râmneanţu: Gripa din iarna anului 1934—35BCU Cluj / Central University Library Cluj în România şi repercusiunea ei asupra celorlalte cauze de deces. Râmneanţu: Mortalitatea de cancer pe vârstă în România. Bul. Făcăoaru: Legea pentru apărarea sănătăţii po­ porului german. 28. Nr. eug. Cauzele depopulării. 1—2. 1936. Studiu epidemiologie şi statistic. eug. P. 1—2. Râmneanţu: Soluţiuni în legătură cu problema declinului etnic al populaţiei româneşti din Banat. Banat.. 38. 1. 40. P. 27. 37. 1. Comunic. 6. Soc. Dr. Nr. 7. ! . Bul. „Cancerul". I. Nr.. Bul. Clujul Medical. Bul. 26. infecţia tuberculoasă. 14. şi Biop. Făcăoaru: Compoziţia rasială a populaţiei din Voşlobeni. Râmneanţu: Studiu asupra depopulării Bana­ tului. Dr. şi Biop. 35. P. P. Făcăoaru: Legiferarea avortului din indicaţiuni eugenice în Germania. Nr. eug. la diferite vârste pe sex şi mediu. Dr. 1936. Dr. Soc. Făcăoaru: Culoarea ochilor în populaţia din Mă­ guri. Dr. Bul. 1. Nr. 1936. biop. Rev. 25. Dr. Făcăoaru: Criteriile pentru diagnoza rasială. I. Râmneanţu: Cauzele mortalităţii copiilor de 0—(14 ani. 6. de Antrop. 39. Dr. eug. P. Nr. P. Rev. Rezultatele anchetei de­ mografice din comuna Iablaniţa.

P. 51. 8. a». Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu origi­ nea etnică şi stratul social. Voi. Institutul de istolegie şi e mbrielogie. de Antr. . Soc. 9. Nr. de Antr. în colaborare cu Prof. 1936. V I I .6 . Făcăoaru: Indicele nasal la români. Pană: Studiu experimental asupra efectului prolanului şi foliculinei administrate intratubar. 48. Nr. 2. Soc. 44. Nr. de Antr. Vlad: Vaccinările antidifterice şi antiscarlatinoase în Municipiuţ Cluj. Voi. Dr. Clujul Medical. Dr. 43. 1936. Clujul Medical 1936. Nr. Drăgoiu: Localizarea topografică a substanţelor mi­ nerale din preparatele istologice cu ajutorul incinerării (microincinerarea). Soc. Dr. 5—7. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu starea economică. eug. de Antr. 1. Com. Făcăoaru: Forţa musculară în raport cu etatea. Nr. Mai—Iunie-ЛиНе 1936. Dr. Făcăoaru: Forţa musculară manuală în raport cu rasa. Grigoriu şi N. Petre David în colaborare cu Dr. I. I. Vlad: Consta­ tări şi discuţii în jurul vaccinărilor] asociate antidiîterice şi antiscarlatinoase în municipiul Cluj. 1936. 1. Soc. Com. 1936. Dr. D. Dr. eug. Com.. VII. Clujul Me­ dical.'5—7. Soc. 1936. în anul 1935. I. şi Biop. Bul. Com. 1936. Clujul Medical. Nr. 6. Bul. Făcăoaru: Indicele cefalic la ţigani.!158 41. Nr. Revista de Endocrinologie. P. /. Făcăoaru: Test individual pentru măsurarea in­ teligenţei. 3—4. iGr. David în colaborare cu Dr. Dr. 1936. 1. Nr. 8. Cluj eug. Soc. Primele constatări.7 . Dr. de Antr. I. Mai—Iunie—Iulie. BCU ClujBiop. Clujul Medical 1936. P. şi Biop. 46. 45. Com. Bul. Gi­ necologie şi Obstetrică Cluj. 42. Dr. 1936. Nr. I. Bul. Nr. Clujul Medical. 5 . I. Nr. Făcăoaru: Familii degenerate şi costul lor pen­ tru societate şi stat. Clujul Medical 1936. 6. 50. I. Dr. de Antr. 1. Coja. eug. şi / Central University Library 49. Com. 9. şi Biop. Nr. săcui şi un­ guri. în anul 1935. 1935. Făcăoaru: Statura ţiganilor din colonia Iris. 5—6—7. Dr. eug. Bul. 47. şi Biop.

Dr. Baroni şi 1. Institutul de patologie generale şi experimentală 1. 210. Prof. prin injec­ ţiuni intramamare cu foliculină. 1936. 1936. Mihai A.159 3. T. în co­ laborare cu Doc. 2. Baroni şi I. (Revista de Endocrinologie. 1. Mihalca. Aprilie 1936. Emoragii cerebrale la gravide cauzate de ipertensiunea arterială esenţială în raport cu bazofilia ipofizară. I. M. de la Soc. Idealurile noastre de eri şi de azi. Recherches sur la presence des bacilles tuberculeux dans le rein du cobaye apres 1'inf ection experimentale. Rezumat litografiat. 4. (Revista de Endo­ crinologie şi Ginecologie şi Obstetrică. du­ pă administrare de foliculină. 5. ClujulCluj / Central University Library Cluj 3. V. 4. în cadrul Extensiunei universitare). 22. Petrescu: Atrofie testiculară. Botez. 23. Cluj Nr. 26 p. Petrescu: Alteraţiuni ale timusului. C. A. 1936). Institutul de Istologie. V. Baroni şi I. Voicu. Prof. Prof. 2. 4. şi constatări). Congresul de Cancerologie din Bruxelles Septembrie 1936. V. Baroni. 1936. V. Dr. A. Ştiinţelor Medicale. comunicare la societatea de Endocrinologie. Comunicat în şedinţa din 30. Institutul de bacteriologic. Nro. 3. Baroni şi I. Soc. VI. Reacţia de sex Dcrn-Sugarmann. (Conferinţa ţinută la 20 Martie 1936 la Universitatea din Cluj. 9. V. (Cluj. Cluj. V. de Biol. 5. 1936. Dr. Gine­ cologie şi Obstetrică. Ianuarie 1936. M. Dna E. Vaccinarea antirabică la Institutul Antirabic din Cluj în anul 1934. Răduleţ. Crişan et J. (Date BCU Medical Nr. Botez şi Dr. Cluj. CXXlII. . Petrescu: Tumori la cobai. Petrescu: Producţiunea de anticorpi după injecţiuni cu foliculină. R. după injecţiuni cu extrase de lanolină. Cluj Nr. 5. par C. Botez: IGursul de Patologie Generală şi Experimentală (ţinut la Facultatea de medicină din Cluj). 1936. Baroni şi I. Petrescu: Influenţa foliculinei asupra tumorilor de grefă. (Nepublicată).

Docenţi­ lor Univ. L'action de l'aniline sur Го-nitro-benzaldehide en milieu acetique. Dr. Prof. . în Maiu 1936. Revista de Endocrino­ logie. 1936 la Slănicul Moldovei (publicată în Mişcarea Medicală. Lupaş: Sur les produits de transformation des 2. Niţescu şi I.et des 2. (Bulletin de la societe Tchecoslovaque de Physiatrie â Prague. Voi. Dr. Prof. la Congresul de balneologie din Bucureşti. Silberg. 1936. Marius Star za: Climatoterapia în tratamentul bolilor tubului digestiv. V. conferinţă ţinută la Cursul de perfecţionare a Asoc.6-trinitro. 3. conferinţă ţinută la Congresul bal­ neologie din Sept. 36. 1936). S. Dr. Ginecologie şi Obstetrică. 3. 25 Institutul de farmacologie Prof. 2. Nr. H. conferinţă ţinută la Congresul de bal­ neologie şi climatologie din Bucureşti. Lucrări: 1. Marius Sturza: Balneoterapia bolilor de ficat. Georgescu: P. XVI. Marius Sturza: Menţinerea inalterabilităţii apelor carbogazoase. Baroni în colaborare cu Prof. Gheorghe Popoviciu: Vezi lucrările făcute în colaborare cu Clinica Infantilă. Craiova). Dr. Prof. Secareanu. Institutul de balneologie şi fizioterapie. Santa: Asupra prepa­ rării unui extract cortico-suprarenal. Gradinescu. A.160 6. Secareanu et I. Măria Gheorghescu: Acţiunea extractului de Secară cornută asupra inimei de broască. 1. 2. Marius Sturza: Les Heliotheimes en Balneo­ logie. Dr.4. din Cluj. Bulletin de la Societe Chimique de France. Secareanu et A. S.4-dinitro-benzal-anilines sous l'action du carbonate de soude en milieu alcoolique. 381. Dr. BCU Cluj / Central University Library Cluj A reprezentat Facultatea de medicină Cluj. Bulletin de la so­ ciete chimique de France. Laboratorul de chimie medicală. lucrare tipărită în Vestnik Ceskoslovenske fysiatricke Spolecnosti v Praze. S. (Nepublicată). N.-ul în organele animalelor imunizate contra tu­ morilor prin ţesut embrionar. 4. 4. Prof.

FACULTATEA DE LITERE Şl FILOSOFIE BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUSUL 1935/36 II .

Ajutor de secretar supl. 1. 1928-29. 6.A) DECANATUL. Gheorghe A. Baciu Ioan şi Caian Ioan. ONISIFOR GHIBU „ „ . VIRGIL BĂRBAT. +10AN URSU „ „ „ 1922—23. IOSIF POPOVICI. 1924—25. 2. VASILE BOGREA. 1923—24 şi 1932—35. 1919-20. NICOLAE DRĂGANU în anii univ. THEODOR CAPIDAN „ „ „ 1927—28. Doctor în Ştiinţele de Stat). GHEORGHE BOGDAN-DUICĂ. Arhivar: Ana Ghibu. ŞTEFAN BEZDECHI „ „ „ 1931—32. BCU IOAN PAUL. 5. Decan: NICOLAE DRĂGANU Prodecan: ŞTEFAN BEZDECHI Secretar supl. 1. fGHEORGHE BOGDAN-DUICĂ în anul univ. 4. 3. ALEXANDRU LAPEDATU „ „ „ 1921—22. ŢVIRGIL BĂRBAT în anul univ. 3. Foştii Decani. Intendent: Andrei Turos. SILVIU DRAGOMIR „ „ „ 1925-26. . GHEORGHE MATEESCU (Conferenţiar). Vătăşescu (licenţiat în litere şi în drept. Ordonanţe: Batiz Geza.: Olga Dimitrescu (licenţiată în litere). PETRE GRIMM „ „ „ 1930—31. Cluj / Central University Library Cluj IOAN URSU. 2. 7. GHEORGHE GIUGLEA „ „ „ 1929—30. DUMITRU M. Profesori şi conferenţiari decedaţi. TEODORESCU „ „ „ 1926-27. Personalul Decanatului. NICOLAE BĂNESCU „ „ „ 1920—21.

Cluj la al V-lea Congres internaţional de studii bizantine ţinut în Sep­ tembrie 1936 la Ћота. Decan în anul 1931—32. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Piăzboiul pentru întregire. Pro­ decan al Facultăţii în anul 1919—20 şi 1921—22. Nicolae Bănescu. Pro­ rector în anul 1924—25. Bărbăţie şî Credinţă cl. Yues Auger. 1.Născut la 16 Decembrie 1878 în co­ muna Călăraşi. Directorul Seminarului •de Limba şi Literatura franceză. Cavaler al Legiunii de onoare. Cluj / Centraltitular deLibrary Cluj BCU Profesor University Bizantinologie. Doc­ tor al Universităţii clin Bucureşti. judeţul Ialomiţa. 2. a) Profesori titulari. Me­ dalia jubilară. De­ legatul Academiei ТЧотапе şi al Universităţii din. Profesor titular al catedrei de limba şi literatura greaca. Membru ac­ tiv al Academiei Române. Fost deputat de Aleşd. judeţul Prahova. Născut la 24 Aprilie 1888. I. agregat din 1923—26. L Avântul Ţării. în comuna Ploieşti. 1933—34 şi 1934—35. Decan în anul 1920—21. Doctor în Filosofie şi Litere dela Universi­ tatea din Жипсћеп. Prodecan în anii 1932— 1933. membru de onoare al Societăţii 'de studii bizantine din Atena. Membru în comitetul de lectură al . Născut la 14 August 1893. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1899. 3. Coman­ dor al Coroanei României. Profesor angajat cu contract la catedra de Limba şi Literatura franceză. Personalul didactic.20 Septembrie 1921. Ancien eleve de Г£соJe Normale superieure. Senator ăl Universităţii din 8 Iunie 1931 până în 12 Iunie 1932 şi din Decembrie 1933. Fost agregat stagiar din 1919—23. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Numit în învăţământ în 1919.4.Franţa. Agrege des lettres. . Rector al Universităţii în anul 1923—24. în comuna "La Hochelle (iCharente-Inferieure) . Ştefan Tlezdechi. Comandor al ordinului „Co­ roana României". Directorul Seminarului de Filolo­ gie clasică. Intrat în învăţământ la .

Director de studii şi disciplină la Cămi­ nul „Casa învăţătorilor' 1925—26. 1919—20. Theodor Capidan. Preşedintele Comisiunii Bibliotecii Universităţii 1932—33. Comisar ministerial pe lângă Directoratul regional al învăţământului secundar din. etc. Aprilie 1879 în oraşut Perlepe. apoi profesor titu­ lar de Limba şi Literatura română şi Limbi clasice la liceul din Năsăud.. 1935^36.. Născut la 18 Februarie 1884. Membru al Aca­ demiei Române. Macedonia jugoslavă.104' Teatrului Naţional din Скгк. 1906—1919. Doctor în Filosofie. Preşedintele Comisiunii Căminurilor. Fost director gerant al Institui­ tului de studii clasice. 1934—1935. 1935—36. Născut la 15. Membru corespondent al Academiei Române. 1932— 33. 1933—34. P r o ­ rector din 12 Maiu 1919 până la începutul anului şcolar 1919— 20. 1919—'30 Iunie1924. Rector al Universităţii în anul şcolar 1931—32. 15 Sept.. Decan în anii şcolari 1923—24. 4. 5. judeţul Năsăud. Doctor în Litere dela Universitatea din Lipsea.. învăţământ cl. al societăţii AGRU. cl.. Răsplata muncii pentru. L. DirectorulCluj / Central Universitypregătirea de profe­ sori. Cluj. Preşedintele Oficiului de Editură al Universităţii. din Decemvrie 1925. Fost asistent al Institutului Balcanic din Lipsea. Membru al Co­ misiunii Căminurilor şi al Bibliotecii Universităţii. Decan în. Răsplata muncii pentru 25 ani în ser­ viciul statului.. anul 1927—28. 'Coroana României în gradul de ofiţer. Numit în învăţământ la 15 Au­ gust 1902. 1933—34. Cluj. 1932—33. Membru al Comisiunii pentru organi­ zarea Universităţii "Sin Cluj (1919). Preşedintele Ex4 . mai mulţi ani. apoi membru în comisiunea examenelor de capacitate. Docent. I . Preşedinte al Comisiunii pentru examina­ rea candidaţilor de profesori. Delegat al Academiei Române la Congresul in­ ternaţional al Linguiştilor din Copenhaga. Răsplata muncii pentru învăţăm. 1919. Membru al Comitetului central şi al Sec­ ţiei literare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român^ al comitetului de lectură al Teatrului Na­ ţional din Cluj. Prodecan în anul 1928—29. 1930—31. în c o ­ muna Zagra. 1923—24. etc. Numit în învăţământ la 1 Sep­ temvrie 1906. BCU cursurilor pentru Library Cluj Cluj. 1933—84. Nicolae Drăganu. apoi în anii şcolari 1932—33. 1934—35. Coroana României în gradul de Comandor. 1935—36. 1934—(35. Delegat al Mi­ nisterului Cultelor şi Artelor la Uniunea Muzeului Ardelean.

Cavaler al Ordinului Ferdinand I. Numit în învăţământ la 1910. Răs­ plata muncii pentru învăţământ cl. Deputat în marele Sfat âl Transilvaniei. Meritul cultural ofiţer. Membru al Comitetului maţional al Românilor ardeleni şi bucovineni refugiaţi (Odesa 1918). judeţul Hunedoara. Membru ăl Consiliului judeţean Sibiu (19Î2—15).Mare ofiţer al or­ BCU Cluj / Central University Library Cluj dinului Ferdinand I. Ofiţer al „Legiunii de onoare" (decret din 16 Apriiie 1936. în comuna Sălişte. 1556. 47282). Profesor titular de Pedagogie. Coroana României. Numit în învăţământ la 11 Iunie 1 9 l l Profesor titular de Istoria ^sud-est europeană. ^Brevet Nr. Decan în anul 1925—26. Membru al Academiei Române (1928). Mem­ bru în comisia universitară Cluj i919. Leul alb. Meri­ tul cultural cavaler cl. Doctor în teologie. I. 259. 6790. Membru cores- . Născut la 13 Martie 1888. 4102 din i7 Decemvrie 1930). Feleacului. 7. Doctor în Filosofie dela Universitatea din Jena. Asesor чтогаг al Consištorului bisericesc din Basarabia (1918).165 tensiunii Universitare din 19B2. Clujului (1920). Născut la 3l Mai 1883. Fost profesor la seminarul teologic din Sibiu. eliberat la 30 Aprilie 1936. 6. Coroana Ro­ mâniei în gradul de mare cruce. Comandor al Coroanei României (Decret Regal Nr. 3994 din 10 Decembrie 1931). judeţul Sibiu. Membru şi delegat al Comisiunii şcolare moldoveneşti de pe lângă Zemstva gubernială a Basarabiei (19i7—18). I. înregistrat de Nr. Prodecan în anul 1926—27.. Decret Regal Nr. comandor -(Cehoslovacia). Silviu Dragomir. şi al celui din Eparhia Vadului. Preşedintele Comisiei interi­ mare a Municipiului Cluj din 18 Noemvrie 1933. Sf. Sava. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Comandor al ordinului Coroana României. Mem­ bru al Comisiunii bisericeşti din Basarabia (1918).1935). Decret Regal Nr. Secretar general al Re­ portului de Culte şi Instrucţie publică dîn Transilvania (1918— "20). Inspector al învăţământului primar din Arhidieceza or­ todoxă a Transilvaniei (1910—1914). cordon. Ofiţer al ordinului „Ferdinand" (Decret Regal Nr. Profesor la Seminarul Andreian şi" Scoală Normală din Sibiu (1911—12). în comuna C-urasadului. 2429/ din 7 Iunie 1920). Directorul revistei „Revue de Transylvanie" Mare ofiţer al ordinului Coroana României. Onisifor Ghibu. Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I (Brevet Nr.

Membru de onoare al Societăţii studenţilor în teologie ardeleni dela Universitatea din Clernăuţi. Vladimir Ghidionescu. judeţul Braşov. Deco^rat cu Ordinul Ferdinand I în gradul de Comandor. Doctor în Litere.Ateneului român din Dorohoi. Ofiţer al Coroanei României. Membru de onoare al Uni­ versităţii populare. Memsbru în comitetul internaţional. Membru şi preşedinte al Sec­ ţiei Şcolare a Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura. Mare ofiţer al ordinului Steaua României. Răsplata mun­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cii cl. Membru al secţiei şcolare a Asocia­ ţiunii pentru Literatura română şi cultura poporului românv Delegat al Ministerului Instrucţiunii şi al Universităţii la Con­ gresul internaţional din Cheltenham (Anglia). Medalia Ferdinand I.pondent al Academiei Române. 8. al Sin­ dicatului Presei din Ardeal şi al Societăţii meseriaşilor şi in­ dustriaşilor români din Cluj. Fost Comisar general al Astrei pentru Basarabia. Prodecan în anul 1929—30.. Răsplata mun­ cii pentru învăţământ cl. Născut la 28. Numit în învăţământ la 1 Septembrie . Martie 1878. Doctor în Filosofie. Co­ mandor al Stelei României. Comandor al Ordinului Coroana României. I. Director al Seminarului pedagogic universitar şi. Fost sena­ tor de Orhei. numit în învă­ ţământ în 19l6. Profesor titular de Pedagogie. Virtutea cercefăşească (medalie)v Virtutea oercetăşească de aur. Mare Ofiţer al Coroanei României. poporului român din Transilvania. Născut la 29 Ianuarie 1884. 9. Vice preşedinte al Ligei antirevizioniste. Membru al Societăţii Regale Române de Geografie. I. George Giuglea. aL Societăţii istorice-arheologice bisericeşti din Chişinău şL al. al Laboratorului de Pe­ dagogie experimentală. judeţul Iaşi. pentru congresele Ligei inter­ naţionale pentru educaţia nouă. Bărbăţie şi credinţă cl. Premiat de Academia Română.. în comuna Iaşi. Membru în comitetul naţional român al Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică. Membru al Societăţii Regale Ro­ mâne de Geografie. Ofiţer al ordinului Ferdinand I. Membru de onoare al Societăţii studenţilor în Litere şi Filosofie dela Universitatea din Cluj. Membru de onoare al Societăţii „Andreiu Şaguna" dela Academia teologică ortodoxă din Sibiu. Profesor titular de Filologie romanică. Decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere în anul 1928—29. în comuna Satulung. cu spade. I.

5. Decan în anuT 1929—30. Comandor al ordinului Coroana României "(1922). 3. Membru corespondent al Acade­ miei Române. 4. Fost inspector şco­ lar confesional (1911—1920). al societăţii „Societe d'etudes. în Bucu­ reşti. Fost lector de limba română la Sorbonaj ( Ш 4 ) . Membru al comitetului societăţii „Verein fiir siebenburgische Landeskunde" (1906). 1881. Născut la 22 Februarie. Licenţiat în litere (limba şi literatura germană şi latină). Grand Duche de Luxembourg (1906). în comuna Bistriţa judeţ Năsăud. I. II. Moni1 . Membru onorar 1. Răsplata muncii pentru învăţământ cl.und Musikkrânzchen" (1911). Crucea de războiu. Crucea comemorativă de războiu. Severin. Târgovişte şi Mănăstirea Dealului (1905—1919).167 1912. Membru al societăţii „Goethegesellschaft" din Weimar. I. Membru în secţia literară a „Astrei". al societăţii de mu­ zică „Bistritzer Gesangs. Prodecan în anul 1931—32. Fost deputat de Cluj (1931). Născut la 26 Martie 1869. Coroana României în gradul de comandor. Fost profesor liceal la Bistriţa şi consilier la Consistorijl suprem evanghelic din Sibiu (1898—1911). Profesor titular de limba şi literatura engleză. din 16 Februarie 1932. Numit în învă­ ţământ la 1 Septemvrie 1891. Directorul seminarului de germanistică. Membru al comisiunii pentru examinarea candidaţilor de profesori (Quj. Membru în comisiunea examenului de capacitate. linguistiques et dialectologiques" din Luxembourg (1924). 11. Membru corespondent al Academiei „Schiller" din Miinchen (1934). Fost deputat de Bistriţa (1926—27). Răsplata muncii pentru învăţământ cl. 10. Decan în anul 1930—31. 9. Ofiţer al Coroa­ nei. 1919—1920). 7. Băr­ băţie şi credinţă cl. Me­ dalia jubilară. Prodecan în anul 1930—31. 6. Doctor în Litere. T. Răsplata muncii pentru 25 ani în servi­ ciul Statului (Decret regal 3994. apoi lector de limba engleză la Universitatea din Cluj (1919—24). al Academiei Române (1933). al societăţii iCIzernovitzer Mănnergesangverein (1911—1912. Petre Grimm. Fost pro­ fesor la liceele şi gimnaziile din Târgu Jiu. Coroana României în gradul de Comandor. Doctor în filosofie şi magister artium BCU Cluj / Central University Library Cluj liberalium al universităţii din Tubingen (1891). Profesor titular de limba şi li­ teratura germană. Gustav Kisch. 2. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1905. Ofiţer al ordinului „Couronne de cheile. 8.

pag. 11. jud. 39. Licenţiat în Litere (Istorie-Geografie). Membru activ sau de onoare al mai multor societăţi istorice şi literare din ţară. Gheorghe Kristof. Născut la 14 Septembrie 1876. Fost secretar al Comisiunii monumentelor istorice (1904— 1919) şi al Comisiunii istorce a României (1911—1919). Fost decan (1921— 1922) şi prodecan (1922—23) al Facultăţii. partea I-a. jud. 13.168 torul Oficial Nr. Mureş. Răsplata BCU Cluj Central University Library Cluj muncii pentru 25 ani în / serviciul Statului. Fost director ge­ neral al Arhivelor Statului (1923). în Congresul bisericesc al Mitropoliei Transil­ vaniei şi în Congresul naţional al Bisercii ortodoxe române. Răsplata muncii pentru învăţământ clasa I-a. Fost profesor la liceul reformat Kun din Orăştie (1903—1922J. Crucea pentru merite civile în războiu clasa Il-a (1917). Membru (1918) şi Preşedinte (1935) al Academiei Române. Membru al Comisiei istorice a României (1923). în comuna Cenatul Săcelelor. Membru al societăţii literare ardeleneşti din Cluj. Membru de onoare al „Asociaţiunii" (1924). 10. Alexandru Lapedatu. Ministru al Cultelor şi Artelor (dela 9 Iunie 1934). ştiinţifice şi artistice a societăţii reformate Kârolyi Gâspâr. Profesor titular de Lim­ ba şi Literatura maghiară. Senator în Parla­ ment (dela 1933). Membru al Congresului Eparhiei reformate.Bolcseszet. Medalia jubilară. Codi­ rector al Institutului de Istorie Naţională. Linguistice şi Istorice a Societăţii Muzeului Ardelean (Erdely Muzeum Egyesiilet. Membru în comitetul Societăţii Fi­ lologice din Budapesta (Budapesti Philologiai Târsasâg) şi al Societăţii de Istoria literaturii maghiarş (Magyar Irodalomtorteneti Târsasâg) din Budapesta. în co­ muna Dumbrăvioara. Fost preşedinte al secţiei Filo­ sofice. Fost consilier al Delegaţiunei române la Conferinţa de Pace dela Paris (1918—1920) şi dela Genova (1922). nyelv es tortenettudomâny szakosztâly). Preşedinte al secţiei lite­ rare. 938). Membru în Adunarea eparhială a Episco­ piei Clujului. 12. Membru corespondent al Societăţii Petofi (Petofi târsasâg) din Budapesta. Intrat în învăţământ la 1 Septembrie 19(33. Doctor în Filosofie. Fost ministru al Cultelor . 12. Preşedinte al Comisiunii monumentelor Istorice pentru Transilvania (1921). Profesor titular de Istoria veche a Românilor (1919). Braşov. Numit în învăţământ la 1 Aprilie 1904. Născut la 2 Octombrie 1878.

Profesor titular de Istoria mo­ dernă a Românilor şi de istoria Transilvaniei. 1922— 1926 şi 1926—L927). Premiat de Academia Română (1910) pentru monografia istorică asupra Mitropolitului Andrei Şaguna. secţia pentru Transilva­ nia. Sf. 1927—28 şi 1935). Membru activ al Academiei Române din 1916) şi preşedinte al secţiunii istorice "(1932—35). Bene merenti (cl. Comandor al Le­ giunii de onoare. 14. Vicepreşedintele secţiunii istorice a Asociaţiunii. Codirector al Institutului de Istorie Naţională. Coroana Italiei. în cel mitropolitan din Transilvania şi în sino­ dul eparhiei Cluj. I I ) al Vulturului României. Inspector şcolar confe­ sional (1909—1919). Fost profesor la Seminarul „Andreian" din Sibiu (1905—1909). Medalia Peleş. Deputat în congresul naţional-bisericesc din Bucureşti. Ofiţer al Meritului Cultural. Mare cruce cu cor­ don a ordinelor: Coroana României. După trecerea examenului de maturitate (bacalaureat) la liceul ortodox român din Braşov. Doctor în Filosofie (1904).16^ şi Artelor (1 Noembrie 1923—3T Martie 1926 şi 4 Iunie 1927— 10 Noembrie 1928). Răsplata muncii pentru învăţământ (cl. Preşedin­ tele comisiunii examenului de capacitate al profesorilor se­ cundari. Fost membru în comisiunea celor 15 pen­ tru pregătirea proiectului de lege relativ la unificarea orga­ nizaţiei constituţionale-bisericeşti şi în comisiunea pentru conservarea monumentelor istorice. Grigore cel Mare şi Steaua Româ­ niei. I ) pentru 'scri­ eri istorice şi literare. specialitatea Istorie (1925—26. judeţul Sibiu. în comuna Sălişte. Mormânt. Ministru al Sănătăţii şi al Ocrotirilor Sociale (1926—1927). Secretar general al Resortului de Culte şi Instrucţie Publică în Sibiu şi Cluj (1918—1920). 1928—31 şi 1932—33. I ) . Polonia Restituta. Comandor (cl. Mare Ofiţer al Ordinului Ferdinand I. I ) . Născut la 9 August 1880. De- . Fost Ministru de Stat (14 Noembrie 1933—9 Iunie 1934). Intrat în învăţământ la 1 August 1905. Răsplata muncii pentru biserică (cl. Fost deputat în legislaturile: 1922—1926 şi 1931—1932. Medalia Regele Ferdinand I cu spade. Ioan Lupaş. Deputat în Parlamentul României (1919—1920. Fost senator în legislaturile: 1919—1920. Sf. 1927—28. a urmat studii de istorie şi literatură latină la Universitatea din Buda­ BCU Cluj / Central University Library Cluj pesta şi la cea din Berlin. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. 1926—27.

Născut la 1 Septembrie 1891. Soc. de Geografie din Lisabona şi al Academiei Române. A urmat cursuri de spe­ cializare la Sorbona şi la ficole Naţionale des Chartes. Licenţiat al Universităţii din Iaşi. Profe­ sor agregat de Istorie universală dela 15 Ianuarie 1925 până la 1 Martie 1928. Mare Ofiţer al Ordinului Steaua României (1926). 16. licenţiat în Drept. Medalii militare: Avântul Ţării (1913). Doctor în Litere. Bucureşti (1924). Constantin Marinescu. Crucea şi Steaua Sf. Iaşi.Library Cluj torul Institutului şi Seminarului de Istorie universală. când a fost ridicat la rangul de titular al BCU Cluj / Central University 32153—1928. în co­ muna Iaşi. Răsplata muncii pentru învăţământ. Ordinul Regelui Ferdînand I şi Meritul Cultural cavaler cl. Teodor A. I (1932) dela Re­ gele Carol II. Polonia restituia. Intrat în învăţământ la 1918. Coroana României în grad de mare cruce cu cordon (1935). Sofia (1927). I. Varşovia (1933). Numit în învăţământ la 1913. Naum. Varşovia (1933). . jud. Dâmboviţa. Cambridge (1930). Născut la 11 August 1891. 15. în comuna Şerbăneşti-Poduri. specia­ litatea filologiei clasice. Membru în secţiunea istorică a Astrei şi al Extensiunii unversitare din Cluj. Ministr. Membru al Comisiunii Internaţionale a învăţământului Istoriei şi al Comisiunii Internaţionale a Marilor Descoperiri geografice. Atena (1930). Comandor al ordinului Coroana României (1923). Reprezentant al Comitetului Istoric Român la şedin­ ţele Comitetului internaţional al Ştiinţelor Istoric^ dela Ve­ neţia (1929). Sofia (1934). Direc­ acestei catedre cu ord.170 corat de Regele Carol I cu Bene merenti cl. A participat şi a prezentat comunicări în urmă­ toarele Congrese internaţionale de Istorie: Bruxelles (1923). Mem­ bru corespondent al Academiei Regale din Barcelona. Nr. Mormânt. Budapesta (1931). Con­ ferenţiar la Universitatea din Bucureşti (1923—1925). Oslo (1928). Paris (1934). Profesor suplinitor de Limba şi Literatura Latină din 1 Noembrie 1926. de Bizantinologie din Roma (1936). al. jud. Doctor în filologia clasică dela Uni­ versitatea din Cluj. Instr. pentru merite literare-ştiinţifice (1910). Bursier al Universităţii din Bucureşti pentru studii de specializare în istoria medievală la Paris. Fost membru titular la ficole Pratique des hautes fitudes din Paris. primite dela Pa­ triarhul Ierusalimului Damianos (31 August 1928).

Cooptat în comitetul Associazione Internazionale degli Studi Mediterranei. 1919 până la 15 Ianuarie 1925. Meritul cultural pentru cultură cavaler cl. Membru cores­ pondent al Academiei Pontîficia din Roma (Pontificia Accademia Romana di Archeologia 1931). I. Fost director al Institutului de studii clasice din Cluj (Febr. Directorul Seminarului de Istoria antică. în co­ muna Cudalbi. Fost deputat în legislaturile dela 1920— 22 şi 1927—28. Arad. Director gerant al Institutului de Studii Clasice. Membru ordinar (Socius ordinarius) al Istitutului Arheologic german din Berlin (1929). profesor titular de Istoria antică. Născut la 11 Ianuarie 1893. jud. Membru ordinar al In­ BCU Cluj / Central University Library Mitgliedoesterstitutului Arheologic din Viena (ordentliches Cluj reichisches Arhâojlogisches Institut Wien). 32155—1928. Membru al Comisiunii Muzeului etnografic din Cluj (1922). Directorul Şcoalei române din Roma din 1929. Pârvan" pentru descoperiri arheologice. Emil Panaitescu. Profesor agregat de Istoria artelor până la 1 Martie 1928. Intrat în învăţământ în Sep­ tembrie 1909. I. Membru în adunarea eparhială a Episcopiei Clujului. Fost in­ spector general al Muzeelor din Transilvania (1920—22).17L Titular dela 1 Aprilie 1929. Intrat în învăţământ la 2 Septembrie 1919. Fost delegat al Guvernului român pe lângă Comisia de reparaţiuni din Budapesta. jud. 1932). 1929—Febr. l^ost profesor conferenţiar la Seminarul pedagogic universitar din Bucureşti. cu ord. Coriolan Petranu. Membru al Asociaţiunii Astra. în co­ muna Siria. Fost funcţionare de specialitate al Muzeului de Bele Arte de stat din Budapesta (1918). Membru de onoare al Societăţii Numismatice din Bucu­ reşti. Fost profesor suplinitor de Arheologie la Universitatea din Iaşi (1919). Doctor în Litere şi Filosof ie. pentru recuperarea comorilor de artă ale* . 17. Premiat de Academia Română cu premiul „V. Doctor în Filosof ie al Universităţii din Viena (1917). Covurlui. Fost conferenţiar de Istoria antică la Universita­ tea din Cluj. Ma­ re ofiţer al Coroanei Italiei. când a fost ridicat la rangul ele titular. 18. Ministerului Instrucţiunii Nr. Răsplata muncii pentru învă­ ţământ cl. Născut la 11 Februarie 1885. Roma 1930. Mem­ bru al Comisiunii Monumentelor Istorice secţia pentru Tran­ silvania (1928). Conferenţiar definitv dela 2 Sept.

Prorector în anul 1920—21. I. Răsplata muncii pentru învăţământ el. Profesor titular de Limba şi Literatura ^română la Universitatea din Cernăuţi (decan în 1914—1918). Delegat al României la Societatea Naţiunilor (1922—25). pentru organizarea Universităţii dinCluj BCU Cluj / Central University Library Cluj. Conferenţiar de Estetică la Şc. Vicepreşedinte al Secţiei Arte­ lor (Astra) din Nov. Mare Cruce a ordinu­ lui Coroana României. Giandomenico Serra. Consilier tehnic al Conferinţei româno-maghiară din Bucureşti (1923). din a cărei însărcinare publică Dic­ ţionarul Limbii Române (dela 1906 încoace). Membru activ al secţiei literare a Astrei. Membru al Secţiei arteЛог a Asoclaţiunii (1925).172 Transilvaniei (1922). de arte fr. (dela Februarie 1932). Braşov. Preşedinte al Frăţiei ortodoxe române. iar dela 1919 încoace la Universitatea din Cluj. 20. Vost vice-preşedinte al Sfatului naţional din Bucovina şi secretar de stat pen­ tru afacerile streine (1918). Sextil Puşcăria. Cavaler al ordinului Coroana României. Ofiţer al Meritului cultural pentru Litere şi Opere literare. 1935. Fost comisar general al Consiliu­ lui Dirigent. Premiat de Academia Română. Cavaler al legiunii de onoare franceze. Membru corespondent al Societăţii Regale Deputazione di Storia Patria din Veneţia. Doctor în Folosofie. I. jud. Comandor al ordinului Steaua României. Născut în 4 Ianuarie 1877. provincia din Torino. Membru al Aca­ demiei Române (1914). 19. Numit . Membru onorific al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. Membru corespondent al Societăţii Nu­ mismatice române (1922). Mem-bru corespondent al Comitetului permanent internaţional de linguistică. Conferenţiar de\ Istoria artelor la Şcoala de arte frumoase din Cluj (1926). Marianerkreutz des Deutschen Tlitterordens (1918). Mare ofiţer al Ordinului Ferdinand I. Director al -Muzeului Limbei Române. -Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Născut la 4 August 1885 în co:rnuna Locana Canavese. Băsplata muncii pentru 25 ani în serviciul statului. Italia. în comuna Braşov. Membru în Comisiunea istorică. Inspector -onorific al Muzeelor (1929). Rector în anul 1919—20. Membru de onoare al Fundaţiunii Rudolf-Euken-Haus din Jena. Intrat în învăţmânt Ла 17 August 1904 ca docent de Filologie romanică la Uni­ versitatea din Viena. Membru al Comisiunii de conducere al aceleiaşi şcoli (1926).

Conferenţiar la Universitatea din Bucureşti 1918. Mem­ bru al Comisiunii monumentelor istorice. Steaua Româiei în gra­ dul de comandor. Profesor titu­ lar de Filosofie.Florian Ştefănescu Goangă. 1906. Licenţiat şi doctor în Filosofie dela Sorbona (Paris). Membru corespondet al Societăţii Nu­ mismatice Române. Numit în învăţământ la 1 Sept. Marin Ştefănescu. pentru descoperiri arheologi­ ce. Dimitrie M. Numit în învăţământ la 3 Nov. Iancu". Profesor angajat cu. A obţinut premiul „Hillel". Fost director al învăţământului primar şi normal. al „Societa Piemontese di Arheologia e Belle Arti din T o r i ­ no". Membru al „Societa Arheologica Comense" din Como. Născut la 5 Aprilie 1881 în comuna Curtea de Argeş. în Bucureşti. Director al Seminarului de Filosifie Cluj. 23. Mambru al „Societa italiana per il Progresseţ delle Scienze" din Roma. 1914. jud. în Rucureşti.Cluj BCU Cluj / Central University Library Rector al Universităţii. academician onorar al Academiei „Lunigianese di Scienze Ciovani Capellini" din La Spezia. Răsplata mun­ cii pentru 25 ani în serviciul Statului. Profesor titular de Arheologie şi Numismatică. secţiunea regiona­ lă din Transilvania. 22. membru al „Societa storica subalpîna din Torino". Răsplata muncii pentru î n ­ văţământ cl. Născut la 10 Maiu 1880. membru al „Societe de Linguistique Romane". comparată şi aplicată. Doctor în Filosofie din Lipsea. . I. 21. jud. I. jud. Fost senator al Universităţii. Subsecretar de stat Ia Ministerul Educaţiei Naţio­ nale. Născut la 25 Septembrie 1881. Do­ cent la Universitatea din Bucureşti în 1915. Asistent de Logică la Universitatea din Bucureşti în 1914.173: în învăţmânt în Italia la 1913. Numit în învăţământ la 7 Noembrie 1912. Pârvan" al Academiei Române. Doc­ tor în Litere al Universităţii din Torino. contract al catedrei de Limba şi Literatura italiană. Ofiţer al Coroanei României şi decorat cu Crucea de războiu (Italia). Teodorescu. Fost membru în Comisiunea pentru examinarea can­ didaţilor de profesori Cluj. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Argeş. . Fost director al Căminului „ A . premiul „V. Membru. Ilfov. Profesor titular de psihologie. Fost director al Institutului de Arheologie şi Numismatică. Ilfov. Ofiţer al Coroanei României. Directorul Institutului de psihologie experimen­ tală. la noi la 1 Decembrie 1920.

Jugoslavia. Fost: Decan al Facultă­ ţii de Litere din Bucureşti. Licenţiat al Fa­ cultăţii de Litere din Paris. Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie protestantă din Paris. al Insti­ tutului slav din Praga. Emil Petrovici. Strasbourg. etc Doctor honoris causa al Universităţilor din Cernăuţi. Ministru al Instrucţiunii. al Academiei „Dei Lincei" din Roma.ClujSocietăţii BCU Societăţii University Library al la Deputazione Veneta di Storia Patria. Paris. "Wilno. Membru: al Societăţii de Istorie din Lemberg.Л74 b) Profesor de onoare. al Academiei Sârbeşti. . Asistent la Laboratorul de Fonetică Experimentală al Universităţii din Cluj dela 1 Septemvrie 1926. Roma. Coroana României în gradul de cavaler. c) Profesori suplinitori. Profesor titular la catedra de Istoria Evului Mediu şi Modern dela Universita­ tea din Bucureşti (Octomvrie 1895). Docent. Elev titular la ficole Pratique des Hautes Ćtudes din Paris. A fost ales preşedintele Asociaţiei profesorilor secundari din Cluj pe o perioadă de 3 ani.n Cluj dela 3 Martie 1929. Doctor în Litere (Cluj). Lyon. al Socie­ tăţii Ateneo Veneto. Diplomat dela J&cole pratique des Hautes fitudes din Paris. al Cluj / CentralInstituto Veneto. Suplinitorul catedrei de Slavis­ tică dela 1 Octomvrie 1931. Doctor în Sociologie din Bucureşti. al institutului slav din Londra. Membru corespondent: al Institutului Franţei. al Academiei Suedeze. Profesor de onoare al Facultăţii de Litere şi Filosofie d. Născut la 23" Decemvrie 1898. Născut la 27. al Academiei Ce­ he. în co­ muna Toracul-Mic (Mali-Torak). 25. Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Bector al Universităţii din Bucu­ reşti. al Acade­ miei Armene dela San-Lazzaro din Veneţia. Membru al Academiei Române. al Societăţii de Studii Bizantine din Atena. Constantin Sudeţeanu. Oxford. Martie 1885. în comuna Buzău. 24. Doctor în Lftere al Universităţii din Lipsea. Suplinitorul catedrei de Sociologie şi Etică din Decembrie 1931. al Academiei Polone. Născut la Botoşani în 6 Iunie 1871. Ge­ neva. Nicolae Iorga. 26.

Licenţiat în Filosofie dela Cluj. Dela 1 Oct. Doctor în Filosofie dela Cluj. 1929 asistent la acelaşi Institut. în co­ muna Sălişte. Directorul Mu­ zeului Etnografic şi al Parcului Naţional „Regele Carol al II-lea" din Cluj. Roşea. Docent în Psihologie aplicată. Intrat în învăţă­ mânt la 1 Noembrie 1923 ca preparator la Institutul de Psibologie al Universităţii din Cluj. Romulus Vuia. Bucureşti. Doctor în Litere. secţia pentru Transilva­ BCU Cluj al Istitutului Library Cluj nia. Născut la 28 Ianuarie 1887. Constantin Daicoviciu. Docent în Is­ toria Filosofiei şi Estetică. Membru în Consiliul permanent al Con­ gresului Internaţional de Antropologie şi Etnologie. Diplomat al Şcoalei de Ştiinţe Politice din Paris. Coroana României în gradul de ofiţer. la conf. 30. 1925 până la 2 Febr. membru al „Soc. de Antichităţi şi Epigrafie. Născut la 1 Martie 1898. 29. A obţinut premiul „Fundaţiei Regele Ferdinand I " pentru monografia „Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor". Profesor suplinitor al catedrei de Etnografie şi Folklor din 1926. în comuna Comloşul-Mare. Con­ ferenţiar def. Docent în spe­ cialitatea Istoria antică (Antichităţi clasice şi Epigraf ie).175 27. Conferenţiar provizor de Filoso­ fie teoretică dela 1 Aprilie 1930. Licenţiat şi Doctor în Filosofie dela Sorbona. membru corespondent al „Societăţii numismatice ro­ mâne". Doctor în Geografie. Membru al Societăţii Antropologice din Berlin. în comuna Sărmaşu. Născut la 29 Ianuarie 1895. Dumitru D. jud. 1929 conferenţiar suplinitor de Psihologie aplicată. jud. Liviu Rusu. Numit cu ziua de 2 Febr. Sibiu. Severin. Asistent la Facultatea de Litere din Iaşi (1929). d) Conferenţiari definitivi. Cluj. Administrator al Institutului de Studii cla­ sice al Universităţii. Numit în învăţământ la 1 Septembrie 1910. Comandor al Ordinului Coroana României. Membru corespondent/ Central UniversityArheologic german din Berlin. Secretarul Comisiunii Monumentelor istorice. în co­ muna Căvăran. Născut la 9 Noembrie 1901. Dela 24 Martie 1932 conferenţiar definitiv de Psihologie aplicată. Timiş-Torontal. jud. Conferenţar definitiv dela 1 August 1933. Vicepreşedintele Secţiunii geografice-etnografice a „Astrei". de Arhelogie şi Istorie bănăţea­ nă". 28. . Coroana României în gradul de ofiţer. Doctor în Estetică dela Sorbona (doctorat de Stat). jud.

Lectori. Fost membru al Şcoalei Române din Roma(1927—1929). A fost numit la Muzeul Limbei Române: funcţionar (1919). Lector de Dialectologie din 1929—1931. Năsăud. Licenţiat în Litere (Istorie şi Geografie) al Universităţii din Bucureşti şi Doctor în Litereal Universităţii din Cluj. în comuna Crişcior. Născut la 22 Martie 1901. Fost funcţionar la Biblioteca Academiei Ro­ mâne din Bucureşti (1921—1923). 31. apoi secretar-bibliotecar (1921). Lector suplinitor de Limba italiană. Ioachim Crăciun. Asistent definitiv al Mu­ zeului Limbii Române. Colaboratorul permanent al României la „Internaţional Bibliography of Historical Sciences" din Washington-Paris (începând din anul 1926). Colaborator (dela 1934) la Dicţionarul Aca­ demiei Române. Licenţiat în Filologia romanică (1923). Membru corespondent în secţiunea filologică a Asociaţiunii „Astra" (1936). 1. Membru al secţiei bibliologice a Institutului Social Român din Bucureşti. Licenţiat 'şi Doctor în Litere al Universităţii din Cluj. . Sever Pop. jud. Doctor în Litere (1925) al Universităţii din Quj. asistent suplinitor (1923) şi asistent provizoriu (1928). Secretar al Comisiunii Serbărilor Jubilare ale Uni­ versităţii (1930). Asistent la Institutul de BCU Cluj / Central University Library Cluj Istorie Naţională. Numit în învăţământ la 1 Octombre 1924. Hunedoara.176 Conferenţiar Provizoriu. Târnava Mare. Conferenţiar suplinitor la conferinţa de Bibliogra­ fie Generală dela 1 Octombrie 1932. Premiat de Academia Română cu Pre­ miul Statului „Eliade Rădulescu". Născut la 27 Iulie 1901. Elev titular al Şcoalei de înalte studii din Paris.în comuna Dârlos. în comuna PoianaIlvei. Ştefan Pasca. Conferenţiar suplini­ tor de Dialectologie din 1931—1933. 32. iar provizoriu din 1933. jud. Născut la 25 Iunie 1898. Membru corespondent în secţiunea istorică a Asociaţiunii „Astra" (1934) şi membru al Extensiunii Uni­ versitare din Cluj (1935). 1 Conferenţiar suplinitor. jud. Fost mem­ bru al Şcoalei române din Franţa (1925—27).

Arheo­ logie. Geografie. 12 . Filosofie. Ferencz Iosif (M) Istoria Românilor. 1935. Sociologie. cor. 3. I. iar de atunci lector. Licencie es lettres-philosophie (Lyon). Doctor în Filosofie. German Ileana Ist. Antică. în comuna Orăştie. antică Virginia (R) . 1923. Sociologie. Ofiţer al ordinului Steaua României. Geografie cum laude 2. Ancien boursier d'agregation. un'versată. Putna. 3. 1. Românilor. în Grenoble. Lector de limba germană. 1920.177 2. magna Istoria Universală cum laude 4. Ist. Ioan. jud. Daraban Măria (R) 5. Franţa. Pedagogie. Căpuşan Măria Ana (R) Ist. Românilor. Diaconu E. Numit în învăţământ la 1 Febr. Născut la 25 Septembrie 1900. Lector de limba engleză. Românilor. Licenţiat în Engleză la Universitatea din Oxford. 7. Fost profesor de liceu. Gottlieb Lili (E) ANUARUL 1935/36 Ist. Antică. Frideric Lang. Numit în învăţământ la 1 Oct. Limba şi Lit Maghiară. Gnandt Ioan (G) 9. Bertalan Lazar (M) Filosofie. BCU Cluj / Central University Library Cluj Numele şi pronumele Specialităţile Menţiunea a) Sesiunea Octombrie. jud. Uni­ versală. Născut la 20 Mai 1894. Pedagogie. Geografie Limba şi Lit Latină. Lista licenţiaţilor đin annl 1935/36. Psihologie. în comuna Pănceşti. Henri Jacquier. Ist. Ist. 4. Faina Elvira (R) 6. Psihologie. No. Avrămuţiu Măria (R) Istoria Românilor. şi Geografie. Greacă şi Ist. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Născut la 30 Iunie 1898. cum laudi» 8. Doctor în Litere. Hunedoara. Conferenţiar suplinitor de limba şi literatura franceză dela 1 Octombrie 1925 până la 1 Ianuarie 1931. Ist.

•19. Limba rom. Suciu Camil Ioan (R) Sociologie. Petrescu Gheorghe (R) Limba şi Lit. Ist uniCamila (G) versală. germană Lit. Lit. Românilor. Ist. Lovâsz Elisabeta (M) 16. Ist. antică. Hondru Antonina (R) Limba şi Lit. magna Italiană şi Ist universală cum laude 44. Arheologie. Makkai Vasile Dominic (M) 17. Româ­ nilor. maghiară 15. Franceză şi Pedagogie 43. Geografie Ist.ză şi Pedagogie. Haubelt Măria Ist. Filosofie 24. Greacă şi Arheologie 11.magna sală. BCU Cluj / Central University Library Cluj 18. Ist. Franc. Tănase Eugen (R) 26 Tasch Petru (G) 27. Nagy Ana (M) 21. maghiară Limba şi Lit. română şi Ist. Elisabeta (M) 20. Ist universală. română. Lenghel Edmund (M Lit. «or. Româ­ nilor. Românilor. Franceză. română. Filo. Limba română Limba şi Lit. Geografie 42. universilă. Purza Măria (R) Limba şi Lit. Franceză. cum laude 25. germană. Lit. magna Arheologie cum laude . univ. Ist. univer. Mitache Natalia (R) Limba şi Lit maghiară. Mureşan Măria (R) Limba şi Lit. cum laude Ist. universală.178 No. Orban Magdalena. Tămăşan Margareta (R) Ist. Românilor. Ist. Clara. Filologie romanică Limba şi Lit. Triteanu Ileana (R) Limba şi Lit. Guman Magdalena Susana (M) Limba şi Lit Latină. 2 2 . Germană. Lapedatu Ana Victoria (R) Limba şi Lit. Românilor.magna logie romanică. Românilor 23. Ist. magh cum laude Ist. franc. Lit. Limba rom . română Ist. antică. Engleză Franc. Psihologie. Geografie. Limba. Ist univ. Nomele şt pronumele Specialităţile Menţiunea 10. Limba şi Lit.

Chisioglu Alexandra (R) L'mba. Limba şi Lit Franc. Românilor. Filologie romanică cum laude :8. Boeriu Ana Aurelia (R) Pedagogie. Morariu Lucia. 14. Limba şi Lit mag.179 ш. română. Pedagogie. Sora Illyes Margareta. Limba rom. Germană. Filosofie Pedagogie. Linguistică Limba şi Lit. Pedagogie . Latină. 4. Maghiară şi Lit. Voda^Sanflora (R) 29. Demetrescu Victoria (R) Limba şi Lit. Babian Adalbert (M) «6. Farcas Eugenia (R) Limba şi Lit. Franc. Numele şi pronumele Specialităţille Menţiunea 28. Mănescu Virgil (R) Limba şi Lit Franceză. Ana Ist. Papp Eva Vilma (M) Limba şi Lit. Franc. Itali­ ană. Filosofie magna cum laude 12. Psihologie. Franceză. Gre­ acă şi Literatura română Sociologie. englezn. Sociologie 15. Limba rom. «or. Voştinariu Stela Margareta (R) Liter. şi Lit franc Filolo­ gie romanică. Filologie romanică Limba şi Lit. Popovici Elena (R) Filosofie. limba rom. Liter. Klein Iuliu (G) tlO. Sociologie '2. Sociologie Filosoiie eum laude 3. Pedagogie "5. Fiilepp Clara Flora (R) Limba şi Lit. Balta Victoria (R) 7. Limba şi Lit. Ist. română. Linguistică cum laude b) Sesiunea Februarie 1936. univerGeorgeta (R) sală Geografie 13. Manea Teodor (R) 11. Germană. Franc. Română BCU Cluj / Central University Library Cluj Limba şi Lit Engleză. Lit. Alexandrina (R) Liter. Franceză şi Latina cum laude 1. Latină Ecaterina (M) şi Istorie universală 9. română. Poruţiu Elvira. română.

Limba şi Lit. Liter. Vuia Octavian (R) 23. Vătăşescu Victoria rom. rom. Wald Bella (E) Filosofie. Ciobanu N. franceză. Marin (R) 21. 1. Riegert Amelie (F) 17. Universală. Geografie Arheologie cum laude* 19. Pedagogie Istoria Românilor. Lit. Herţia Silvia (R) română. şi Filologie romanică magna cum laudecum laude- BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Sesiunea Iunie 1936. şi Lit. Lin­ gvistică şi Sociologie cum laude 2. Lucreţia ( R ) 5. Lat. Istoria antică cum laudeLimba şi Lit. 3. română. Stănescu Eufrosina (R) Limba şi Lit. franc Germ. Germană. Engleză. Henteş Viorica Universală Arheologie Ileana (S) Sociologie. germană. Baltariu Elena ( R ) Limba şi Lit.180 cor Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune» 16. Limba şi Lit. franc. Limba ro­ mână Limb. Măria Limba şi Lit. Literatura 7. Smocot Stela (R) 18. franc. Ist. filol. Filo­ Salumnia (R) logie^ rom. Viciu Emilia (R) 22. 6. Tittel Andrei Vasile (M) Liter. 9. Sociologie. Buraiu Lavinia. Fi­ lologie romanică. Limba română născ. Haliţa Sultana (R) Istoria Românilor. Arheo­ logie. Engleză. Filosofie 8. Etnografie Limba şi Lit. Limba rom. Franceză. română Sociologie Filosofie. Franceză Arheologie Ist Românilor. 20. Limba ro­ mână Filologie romanică magna cum laude- Ist. Ist Rom. Kelemen Adalbert Francisc (M) Liter. Klima Helrnut Augustin (G) Ist sud-est-ewopeană cum lauda . Franceză 4. Cernăuţean Gerda (G) Limba şi Lit. română. franc.

. Arheologie Pedagogie. Măria Limba şi Lit germană. Estetică magna cum laude 14. mag.181 No. Limba română Limba şi Lit maghiară . sud est eu­ ropeană. Vasile (R) Filosofie. Mireşan Olimpiu (R) Ist. magna 17. Psihologie. română 26. Moga Măria (R) Ist. Edit. Sociologie. Vaida Măria magna Limba şi Lit. Ist. Limba şi Lit. Numele şl pronumele Specialităţile Menţiune* Limba şi Lit.. Komlos Elly. Franceză Lit. germană. germ. Filo­ logie romanică. univ. Limba rom. germană. Geografie Pedagogie. Steiner Clara (E) 25. Estetică 20. cum laude Nagy Geza (M) BCU Cluj / Central University Library Cluj Sociologie Filosofie. Limba şi Lit. cum laude Erwin (G) 12. Pedagogie Petru Aurora (R) 19. Schuller Alexandru (G) Limba şi Lit. Simon Viorica (E) 23. Ist. Limba română cum laude 13. Lit. Românilor. maghiară magna cum laude Limba rom. Geografie 15. Munteanu Filosofie cum laude Constantin (R) Limba şi Lit. Estetică Limba şi Lit. «or. Franceză. Kutschera Rolf 11. Românilor. Margareta (M) franceză. franceză 10. Mateiaş Dumitru (R) Filosofie. Arheo. rom. Românilor. Sociologie. Greacă. Sâmpâleanu Ioan (R) Limba şi Lit. Ist. 10. Rom. Lederer Valeria. Szigeti Iosif (M) Istoria universală. Verona (M) Lit rom. Sociologie. Germană Francisca (E) Ist. Varga Eva. Ist. Limba şi Lit. antică. italiană cum laude Alexandru (R) 21. Pupăză Gr. latină. Lit. Filosofie -22. Engleză. 21. română. 18. Stănilă Sever (R) 24. franc..

Iordache Făcăoaru: Diploma de Doctor în Filosof ie. Macrea Dumitru: Filologie Modernă (Limba română şi Literatura română). Rom. Numele şi pronumele Specialităţile Menţiune» 2 8 . ob­ ţinută la Miinchen s'a echivalat cu o diploma de Filosofie & Facultăţii noastre (Pedagogie şi Eugenie). Literatura română). Laslo Nicolae: Filologie clasică (Limba şi Literatura Latină şi Limba şi Literatura greacă). Wachter Berta (G) Tabloul Doctorilor Ist. BCU Cluj / Central University Library Cluj .. Diaconu Ioan Emil: Filologie Modernă (Limba şi Lite­ ratura Engleză. 1. Ist. 3.182 cor. Geografie cum laude- în Filosof ie şi Litere din anul 1935—36. universală. Diplome echivalate. 2.

Zevedei Bar- .. Petru Cimponeriu şi Nicolae Mihăilă. Cursuri: Curs de Istoria Filosofiei: Cartesianismul (1 oră săpt. Zevedei Barbu. D. a) SECŢIA FILOSOFIEI. Seminar (1 oră săpt. '1 Proseminar (1 oră sapt. Gheorghe Noveanu. Joia). Istoria filosofiei: doctrinele naţionaliste (o oră săptămâ­ nal..). Miercurea). Istoria filosofiei. logica. Au mai prezentat lucrări: Gheorghina Costea: Prima me­ ditaţie a lui Descartes.): S'a citit şi explicat: Descartes. BCU Cluj şi istoria filosofiei (două Seminar: de logică / Central University Library Cluj ore săptă­ mânale Vinerea).): S'au ţinut 21 de şedinţe. Dumitru Isac: Siguranţa metodei lui Descartes. 1. Meditations Metaphysiques. Roşea.B) ACTIVITATEA DIDACTICA Şl PERSONALUL. Octavian Dănilă. Iosif Naghiu. Cursuri: Logica: problema raţiunii (o oră săptămânal.). Gheorghe Noveanu: Cauzele teismului lui Descar­ tes. Prof. S'au pre­ zentat şi discutat lucrări asupra subiectelor: „Cultura şi via­ ţă" şi „Rosturile filosofiei la noi" de către studenţii: Anatol Chircev. Conferenţiar D. Dumitru Isac: Existenţa „lucrului în sine". Curs de Filosof ie sistematică: Filosof ie generală (1 oră săpt. titular: Marin Ştefănescu.

Domeniul Sociolo­ giei. Monica Athanasiu: Creaţie artistică şi creaţie ştiinţifică. A ) Personalul: Director: Prof. Edda Schwarz: Cultură şi viaţă. Etica valorilor a lui Max Scheler. Virgil Pârvu: Problema valorilor. Ioan Popa: Cultrră şi viaţă. Seminar de Sociologie (2 ore săpt. Nicolae Mărgineanu (până la 31. Studenţii din anul I au prezentat cu toţii (numai în scris) câte-o lucrare răspunzând la întrebarea: De ce fac filosofie? 2. 1936). 3 Psihologie. titular Florian Ştefănescu Goangă.18 i bu: Existenta „lucrului în sine". Sociologia şi etica. Va­ sile Galamboşi (până la 31. Ordonanţă: Alexandru Horvat. Tudor Arcan.V. BCU Cluj / Central University Library Cluj Etică (o oră săpt. Joia). Cursuri: Sociologie generală (o oră săptămânal.VI. Raporturile sociologiei cu celelalte ştiinţe. 1936). Preparator tehnic: Ioan Mesaroş (dela l. Istoricul so­ ciologiei. Sâmbăta). Preparatori: Mihail Beniuc. suplinitor: Constantin Sudeţeanu. Metodele sociologiei.. Aceste două lucrări din urmă au fost prezentate numai în scris. Comparată şi aplicată. Şef de lucrări: Nicolae Mărgineanu (dela 1 Aprilie 1936). Asistenţi: Alexandru Roşea. Vinerea). Prof. 1936). Anatol Circev: Existenţa „lu­ crului în sine".. Institutul de Psihologie Experimentală. la care s'a tratat despre: Etica naţională şi Etica universală.111. . la care s'a tratat despre: Noţiunea de Societate.

docent: Metoda statistică. Seminarul de psihologie generală. 15. Studenţi înscrişi 83.. Procesul de Ideaţie (iluzii. delir). Stimulent-Reacţiune şi aspectul cognitiv al comporta­ BCU Cluj / Central University Library Cluj mentului. S'au ţinut 22 de şedinţe în care s'au prezentat şi discutat lucrările de mai jos asupra „Aspectului Cognitiv al Comporta­ mentului". conferenţiar definitiv: Curs de psihologie aplicată. Aron Coste. profesor titular: Psihologie dife­ renţială şi individuală. Ci) Seminarii: I. 9. Lunia şi Marţia). Marţia). Procesul de asociere. Senzaţiile de tact. Aspectul cognitiv al comportamentului nativ. Procesul de semnificaţie. Procesul de imaginaţie. Liviu Rusu. 4. Virgil Pârvu. Simon Carol. Ileana . Dumitru Salade. sociologie şi pedagogie. Traian Tulbure. temperatură şi pre­ siune. Elvira Pescariu. (2 ore săpt. Sen­ zaţiile kinestezice. Prof. 10. Senzaţiile sistemice (organice). halucinaţii. Anatole Chircev. Senzaţiile vizuale.185 B) Cursuri: F. Senzaţiile de mios şi gust. Alexandru Roşea. II. Senzaţiile audi­ tive. condus de Dl. 14. Studenţi care au participat regulat 73. (două ore săpt. Ştefănescu Goangă. Sabina Cimoca. 8. Percepţia şi asociaţia primară. 7. Natura şi structura biologică şi psihică a aspectului cognitiv al comportamentului. cu medicii igienişti. i c» f - 11. Percepţia spaţiului şi timpului. Procesul de me­ morizare. Tudor Arcan. 3. Miercurea şi Joia). aplicările ei in psihologie. F. 2. Francisc Frucht. Vasile Bârna. asistent definitiv: Curs de psihologie •aplicată. Popa-Ciucău Ioan. 5. 12. 1. 6. Edda Schwarz. Gheorghe Noveanu. Găgescu Nicolae.. 13. (două ore săpt. Analiza aspectului cognitiv. III. Ştefănescu Goangă. Motivarea comportamentului cognitiv şi procesul atenţiei. Nicolae Mărgineanu. 16.

conduse de Dl asistent Dr. Memoria şi asociaţia. cu scopul de a familiariza studenţii cu problemele fundamen­ tale ale psihologiei. 12. 19. Liviu Rusu. Limbajul şi as­ pectul cognitiv. 13. 2. 2. Măsurarea inteligenţei. Timpul de reacţiune. 10. Raportul dintre as­ pectul cognitiv şi cel conativ al comportamentului DumitruIsac. Măsurarea inteligenţei (conti­ nuare). Imaginaţia. capitol de caoitol. 3. Temperament şi caracter. Percepţia chinestezică. conferenţiar definitiv. Măsurarea inteligenţei (continuare). 21. Aptitudi­ nea technică (continuare). condus de Dl Dr. Percepţia tactilă. Inteli­ genţa şi aspectul cognitiv. 15. Interese şi atitudini. Percepţia vi­ zuală. 22. In 21 de şedinţe s'a analizat şi discutat. Procesul de gândire. Oboseala". 6. în care' s'au tratat următoarele probleme de psihologie experimen­ tală: 1. 22. Raportul dintre aspectul cognitiv şi cel afectiv al comportamentului Marcella Arcan. Exprimări grafice4. Proseminarul de psihologie. Lucrări individuale de psihologie experimentală au făcut următorii studenţi: 1. 20. Metodele psihologiei. pentru studenţii anului L. 14. Studenţi înscrişi 35. Psihologia diferenţială a aspectului cognitiv Măria Kolarov. 21. Aten­ ţia. 20 Antitudinea la desemn. 5. 11. A. Warren: Precis de Psychologie. S'au ţinut 23 de şedinţe. Probleme generale. Percepţia auditivă. 18. Alexandru Roşea. manualul lui Howard C. Aptitudinea technică. Calcule. 18. anul I şi II. 7. 17. 1. urmate de un colocviu. Zevedei Barbu. Testele pedagogice. 17. 2. Marcella Arcan: Capacitatea de observaţie la elevii de 16 ani. Afectivitatea. 8. 23. IV. Studenţi care au urmat regulat 27. Library Cluj BCU Cluj / Central University pentru studenţii din. Aptitudinea muzicală. Introducere in metodele psihologiei experimentale. Avram Giurcă. Irma Jaricskay. D) Lucrări practice de laborator.186 Giurcă. '"r . 16. 19.

Barbu Zevedei: Capacitatea de observaţie la elevii de 16—20 ani. 3. E) Examene parţiale şi de licenţă. Psihologia educaţiei: 1. Uţă Constantin: Memoria la copii debili mintali. 3 Metodele psihologice în serviciul şcoalei. Frucht Francisc: Măsurarea imaginaţiei la copii de 9—14 ani. BCU Cluj / Central University unui Cluj 12. 3. 6. 9. .. Stoia Gruia: Măsurarea atenţiei la copii de 10—12 ani. 10. conduse de Dl conferenţiar Liviu Rusu.) Ileana Ghibu. Psihologia criminalului. 2. Chircev Anatole: Măsurarea acuităţii vizuale la elevii de 12—20 ani. Metodele de examinare a atitudinilor totale ale copi­ lului. Coman Septimia: Măsurarea capacităţii de observaţie la copii. In sesiunea Februarie anul 1936 s'au prezentat la exame­ nul parţial 31 candidaţi. In sesiunea Iunie anul 1936 s'a prezentat următoarea teză-? de licenţă: Testul de performanţă (tabla cu două fig. In sesiunea Octombrie 1935 s'au prezentat la examenul) parţial 42 de candidaţi. 4. Tohăneanu Alexandru: Aplicarea Library test de obser­ vaţie la copii de 13—21 ani. Feldiorean Eugenia: Măsurarea capacităţii de obser­ vaţie la copii de 9—12 ani. Almăşescu Dora: Capacitatea de observaţie la elevii de 9—12 ani. Desvoltarea fizică şi psihică a copi­ lului. Ciocan Paraschiva: Memoria auditivă de cuvinte la copii de 8—10 ani. 5. 13. Scorobeţiu Minerva: Măsurarea atenţiei la copii de 9" ani. In sesiunea Iunie anul 1936 s'au prezentat la examenul parţial 83 candidaţi. Bârna Vasile: Măsurarea atenţiei la elevii de 14-15 ani.187 2. Introducere în metodele psihologiei aplicate. 11. 8. Psihologia martorului. 2. 7. In 17 şedinţe s'au expus metodele de experimentare şr aplicare cu privire la următoarele probleme: Psihologia ju­ ridică: 1. pentru' studenţii din anul III.

Săliştea ca vatră pedagogică rurală (S. Didactica învăţământului secundar. Braşovul ca centru peda­ gogic (V. 15. Ordonanţă: Mihail Meschin. Cursuri: Istoria Pedagogiei româneşti. Pedagogia I . Oradea ca centru pedagogic (C. laşul ca centru pedagogic (D. . 2. Juricskay). Bârladul ca centru pedagogic (P. Herţia). 11. 14. Seminar de Istoria pedagogiei. Seucan). Activi­ tatea şcolară a Ordinului premonstratens (C. Nistor). Gherla ca centru pedagogic (G. Dănilă). Blaga). Munteanu). 5. PopaCicău). 7. Prof. S'au cetit şi discutat următoarele lucrări prezentate de studenţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Mănăstirea Neamţ ca centru pedago­ gic (G. Activitatea şcolară a Ordinului piarist (C. 12. 4. Monahismul ortodox ca factor educativ (E. Chitulea). Beiuşul ca centru pedagogic românesc (Oct. 6. Naghiu). 10. (1 oră pe săptă­ mână Miercurea). Noveanu). 4. Ortodoxism şi Catolicism ( I . In total biblioteca Institutului posedă: 2602 cărţi în 2816* voiume şi 68 reviste în 545 volume. Biblioteca Institutului s'a sporit în cursul anului şcolar 1935—36 cu 152 cărţi în Г60 de volume şi cu 28 reviste în 30 •de volume. Salade). titular: Onisifor Ghibu. (2 ore pe săptămână Miercurea). 3. 8. titular: Vladimir Asistent: Aurel Pampu. Catoli­ cismul în raport cu educaţia ( I . Blajul ca centru pedagogic ( I . 13. Seucan).•188 F))Biblioteca Institutului. Pârvu). (2 ore săptămânal Vinerea şi Joia). Ghidionescu. Prof. 5. Pedagogia I I . Turcanu). Po­ litica religioasă a Bomâniei întregite (P. 9.

189 Cursuri: Pedagogie generală bazată pe pedagogie şi pe­ dologie experimentală (2 ore săptămânal Lunia şi Marţia). In acest ah au frecventat şedinţele teoretice ale acestui Seminar un număr de 294 de studente şi studenţi dela facul­ tatea de litere şi dela cea de ştiinţe. 4. Liceul de aplicaţie de pe lângă Seminarul Pedagogic Uni­ versitar a funcţionat cu un număr de 325 elevi. Norve­ gia. Coloniile de vacanţă şi şcoalele în aer liber. Suedia. şi diferi­ tele anexe de educaţie ale învăţământului primar. Franţa şi în ţara noastră. S'au eliberat diplome nouă la 158 de absolvenţi şi 50 de diplome la absolvenţi mai vechi. Extensiunea Universitară în Anglia. s'a trecut la tratarea şi discuţia următoarelor subiecte mai speciale: 1. La practica pedagogică pe anul şcolar 1935—36 au fost înscrişi 301 candidate şi candidaţi. Seminar pedagogic (o oră săptămânală Sâmbăta). Au rămas corigenţi 32 (treizeci şi doi) şi 2 (doi) re­ petenţi. 19 şedinţe. 1 . S'au ţinut. Lucrări practice: de Pedologie şi Pedagogie experimen­ tală (1 oră săptămânală Marţia). subt diferi­ tele ei înfăţişări: Instituţiile de educaţie populară. în total. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dupăce Directorul Seminarului Pedagogic a lămurit în două şedinţe însemnătatea şi aspectele generale ale proble­ mei. 1. Franţa şi Anglia. Activitatea Seminarului Pedagogic Universitar. S'a studiat şi s'a discutat o problemă generală. Au fost decla­ raţi promovaţi la sfârşitul anului 291 (două sute nouăzeci şi unu). Ei au fost împărţiţi în două serii. 2. Cercetăşia în alte ţări şi în ţara noastră. 3. Fiecare serie a lucrat câte o şedinţă pe săptămână (Sâmbăta între orele 2—4). Defectele intelectuale şi organice ale copilului şi educa­ ţia (1 oră săptămânală Lunia). Şcoalele superioare populare din Danemarca. secundar şi universitar.

Panaitescu şi D. Jianu (până la 31. Th. conferenţiar. Administrator: C. b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. Director gerant: Prof. University Library Cluj Asistenţi: AI. dramă oră săpt. . Practicant: Marius Moga. Th. două ore săptămânale (Sâmbăta). Prof. Russu (dela 1. Naum. Seminar. Personalul ştiinţific: Şef de lucrări: M. 7. M. Cursuri: Istoria literaturii greceşti: epoca clasică. Teodorescu. Pavel Chiorean. Limba şi literatura greacă. Prof. Bezdechi. Institutul de studii clasice. Ordonanţe: Iuliu Keresztes. Daicoviciu. Ioan I. Kovâcs. Em. Naum. Laslo (la catedra de Limba şi Lit. Timotei Popa. Estetica. 1936). Daicoviciu. I I I . Roska (până la 10 VI. BCU Ferenczi. Gavril Borza. Personalul administrativ: Secretară-dact. IV. 1936). titular: Ştefan Bezdechi. Pin tea (la catedra de Istorie : antică) şi N. Gavril Mur reşan. Curs: Istoria esteticei dela Kant (două ore săptămânale Xunia şi Marţia). Personalul de serviciu: Laborant: Petre Duca. Latină). suplinitor: Petre Grimm. Arheolog-asistent: Şt. Preparatori: Mihail Macrea şi Tr.Cluj / CentralGh. A.: Lucia Bugnariu căs. A. 11936).6. «Colegiul de direcţie: Profesorii Şt. Lunia).

al adjectivului. 9. 5. specialitate principală şi secundară). Curs de Literatură Latină: Literatura Latină în epoca: lui August. acordul nu­ melui predicativ. (2 ore săpt. complinirea substantivului. 2. Prof. (Bucăţi alese •din c. 1 oră pe săptămână Marţia. două ore pe'săptămână Marţea şi Joia. Seminar: Versiuni graduate din diverşi autori (2 ore săpt. Marţea). II. 18. Cu studenţii dela specialitatea principală s'au făcut două serii de teme: una cu studenţii din anul I (pentru exemplifi­ carea următoarelor chestiuni sintactice: apoziţia. De excellentibus ducibus exterarum gentium. Interpretare din Horaţiu: Epode. Nepos. titular: Theodor 'A. Laslo (obligator pentru toţi studenţii din anul I ) . 13.191 Interpretări din Sofocle (Aias) şi Tucidide. III. 3. 1. Proseminar. 6. Naum. Limba şi literatura latină. două ore pe săptămână Miercurea (obliga­ tor pentru studenţii din anii de licenţă. 14. I şi I I ) . asistent N. 2. Seminar. Gramatica istorică a limbii latine: Morfologia (Flexiu­ nea nominală şiBCU Cluj / Central University săptămână Miercurea. 1. IV. La acest proseminar s'a interpretat din Corn. Sat. I. specialitatea princi­ pală şi secundară. acordul şi atracţia relativului. 10. . 1 oră pe săptă­ mână Lunia (curs obligator pentru studenţii din anii de li­ cenţă. S. Ode I. cu d. 1 oră pe Library Cluj 4. pronominală). alta cu anii ceilalţi. secţia filologiei clasice şi pentru toţi studenţii din anii de licenţă). Miercurea). 15 (curs obligator pentru stu­ denţii din anul preparator. al pronumelui •interogativ-indefinit. Cu studenţii dela • specialitatea secundară s'au interpretat texte din epoca lui August. al numeralului).

9. Nicoleanu. 18. 33. 8. Cursuri: Capitole alese din Istoria literaturii moderne. S'au citit şi discutat următoarele lucrări: I. Seminar (în colaborare cu I. Lume nouă. 7. Sextil Puşcăria. Săulea Cecilia: „Iubire" de Rădulescu-Niger. Raţiu Lucia: D. 3. Herţia Silvia: Idei sociale la Deiavrancea.: Brătescu-Voineşti. C.: Poveştile lui Deiavrancea. A. 25. Popa Veturia: Macedonski dePohonţiu. 6. Platoş Virginia: Victor Bilciurescu. Lelescu Ştefania: Ludovic Dauş. 19. 13.192 c) SECŢIA FILOLOGIEI MODERNE. 2. Şăineanu ca filolog. 34. 30.: Scrisorile lui Zamfirescu. 9. Lukacs E.:: Bebreanu şi Mikszăth. Basarabescu. 3. Elena: „Femeia" de Haşdeu. Creţiu Măria: Poezia lui H. Eisner lise: Ion Ghica. Ianossy Marg. Asztalos Vilma: L. 10.: Nuvelele lui Gane. Literare. 4. 26. Olănescu. Moduna Elvira: Nuvelele lui Rădulescu-Niger. 21. Pătruţ I. Drimba Eleonora: BCU Cluj / Central University Library Cluj Moara cu noroc. Dulfu. Ţigara I. 17. 36.'31.: Nuvelele lui Deiavrancea. Mărcuş Ad. 22. Szabo Iuliu: Artur Stavri. Szabo Marta: Nic. Kristof S. Răsvan şi Vidra. Poruzan. 15. 28. Filep Alexandru: V. Ţine. Hosora Ana: Năpasta lui Caragiale. $7. Basarabeanu.: Nicolae Scheletti. Breazu). Gustus Ana Sora: PopoviciBănăţeanu. 32. 20. Asistent: Radu Paul. Varga Rozalia: Ştef. Verner Clotilda: P. Nagy E. Prof. Istoria literaturii moderne. Laszlo G.: Nic. 29. 27. Mustaţă Cecilia: Zamfirescu.: Alecsandri şi Junimea. Caranica Teodora. Pogor. Mureşan 'Silvia: /. II. 14. Ispirescu. 35.: Două piese de Sperantia. Lecca. supl.: Costache Negri. 24. Stoicovici Octavia: Vlăhuţă la Conv. Kovacs P. 12. 23. 16. Viciu E. . Macaveiu Astra: Aron Densuşianu. Domokoş Sam. Szasz Ion: Leon Negruzzi. ' . Veresztes Ioan: P.

3. 25Drimba Eleonora. 6. 24. Joia şi Sâmb.. Prim custode: Emil Capidan. 1936). Popescu Ilie. Gustus Ana... Moduna Elvira. Miercu­ rea şi Joia). Prof. Onu Liviu. titular: Sextil Puşcariu. 15. Director: Prof. 7. Eisner lise. Foris Ad. Măria Puşcariu. Ştefan Poenariu (dela 1. Turcan Nicolae. 5. 2D. Cetirea şi interpretarea manuscrisului dela Ieud. Miele AL. VI. Radu Vasile. 9. Platoş Virginia.)» Seminar: Interpretări de texte meglenoromâne ( 2 oresăpt. 13. Practicant: Alexandru Miele (până la 31 V. Limba şi literatura română I. 1936). 12. Andriţoiu Gheorghe. Asztalos Vilma. titular: Sextil Puşcariu. 22. 4. Pervein Iosif. Fiat Alexe. Sâmbăta). Georgescu Ioa­ na. Laborant: Mihail Vonsza. 2. 23. 16. Homar Virgil. Delian Viorica. Asistenţi: Ştefan Pasca. (A se vedea datele publicate la capitolul Activitatea ştiinţifică) Personalul Muzeului.193 MUZEUL LIMBEI ROMÂNE. Seminar: (în colaborare cu Ştefan Pasca). Conferinţa de dialectologie. Pătruţ Ioan. IO. 18. Rusu Virgil. 14. Gavriş Augusta. 11. Luca E. Curs: Dialectul meglenoromân (2 ore săpt. 19. BCU Cluj / Central University Library Cluj Curs: Gonsonantismul limbii române (2 ore săpt. 10. 17. Au participat activ următorii studenţi şi studente: 1. AÎTOAITOL 1935/3S \i . 21. Preparator: Dimitrie Macrea. Graef Gustav. Sora Stokel Măria. 8. Gheţie Cor­ nelia. Vinerea. 2 ore săpt. Conferenţiar provizoriu: Sever Pop.

. M. 8. 9. Viorica Deleanu. Beniamin Virgil Rusu. 96. 4. S.194 Dintre 25 de studente şi studenţi care au urmat Semina­ rul. Kocsis Elena: Propoziţiunea secundară de cauză. 12. Curs: Istoria limbii şi a literaturii române în sec. Csernik Iosif: Propoziţiunea secundară de timp. Elvira Moduna. Eva Asztalos. 8. 2. 7. S. 10. 4. La o oră de Seminar au fost aduşi cei doi elevi istrieni de la Şcoala Normală din Cluj. Vasile Radu. Poruzan Elena Carmen: Propoziţiunea secun­ dară de cauză. Grigore Josza. în special de sintaxă. 11. Presecan Anastasia: Imperfectul şi. 9. XVII. Virginia Platoş. Dintre studenţii înscrişi au prezentat lucrări 12. 3. p. Mai mult ca perfectul din punct de vedere sintactic. Lazar Emilia: Propoziţiunea secundară de loc. Limba şi literatura română 11 (veche). Soia Ana Gusztus. Prof. 10. Iosif Pervein. Gustav Graf. ~2 ore Vinerea. Vaida Măria: Prezentul din punct de ve­ dere sintactic. titular: Nicolae Drăganu. 2. Săsărean Irina: Imperfectuh şi Mai mult ca perfectul din punct de uc­ idere sintactic. Alexă Fiat. 6. I. Asistentă: Dna Pia Gradea. BCU Cluj 2 ore Miercurea şFIoia. 107. Nicolae Turcan. 6. Varga Rosalia: Propoziţiunea secundară de imod. şi anume: 1. 11. 5. 3. Gheorghe Andrifoiu. Pătruţiu Ioan: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Co­ resi. T3. Moduna Elvira: Interpretare din Lucrul apostolesc al lui Coresi. Foris Adalbert: Propoziţiunea secundară finală. 5. următorii au prezentat lucrări scrise: 1. p. Meixl Chriscina: Conjuncţiunea când în propoziţiuni secundare. pentru ca studentele şi stu­ denţi să audă particularităţi caracteristice dialectului istro­ român. 12./ Central University Library Cluj Seminar: Exerciţii de limba veche. 11.

(La mort de Roland). de Dl Eugen Tănase. v. Lunia): Interpretări de inscripţii latine vulgare. V.195 12. (o oră săpt. titular: George Giuglea. Prof. Eugen Turman. Marţia). Dl. francez. Porcio Clato. III. Prof. Lunia).. 13. Interpretare literară şi filologică de texte "vechi franceze şi vechi provensale. Dl. . II. Dnii: Robert de Suys. Petru Bratan. Cercetate de Drele: Emilia Lazăr şi Alexandrina Dumitrescu. BCU Cluj / vechi franceze.). titular: Theodor Capidan. Terminologia privitoare la „albină" în limba română :Şi în limba spaniolă.. (2 ore săpt. după „II libro dell'agricultura" de M. Termini italieni de origine latină referitori la agricul­ tură. Dra Bella Wald. Seminar. de texte Central University 'italiene şi lucrări de lexicografie română şi spaniolă. „Elemente latine în limba română. Ioan Fodoranu. Dra Livia Crişan. fr. Latina vulgară. Le vilain mire (text v. Library Cluj spaniole. Dumitru Maniu. La chanson de Roland. Au studiat câte un capitol. 2. Inscripţii latine vulgare — toţi membrii seminarului.. Cursuri: 1. descoperite după războiu". Seminar: probleme de linguistică generală (două ore săp­ tămânale Sâmbăta). La borgoise d'Ortiens. Augustin Horvât. IV. Filologie romanică. Dra Sabina Baneiu. (o ooră săpt. (text. Chretien de Troyes: Erec et Enide (text vechiu fran­ cez). Les quatre prestes şi Du vilain qui conquist le paradis. Linguistică. Curs: Linguistică generală (două ore săptămânale Joia şi Sâmbăta). I.

Nagy: Le meunier. 2. 12. Miercurea). A făcut exerciţii de convorbiri. 4. 8. Traduceri din rom. 2 ore: Exerciţii de conversaţii în limba spaniolă. Auger. Dra S. ortografie. Sâmbătă. Dl B. Vi­ nerea).196 Lectorat de saniol». La belette entree dans un grenier. gramatică. Traduceri din Eminescu. Marţia„ Miercurea şi Joia. Dl E. Cursuri: a) G. tJtd: La jeunne veuve. 6. L i m b a şi l i t e r a t u r a Prof. Le cure et la mort. I I ) . Maniu: La cigale et la i'ourmi. 5. 9. Dl Fr. Dl L. b) Grammaire historique: Lexicologie. Sora: Les animaux malades de la peste. son fils et l'âne. cu contract: lues franceză. Miercurea şi Joia). 10. (Scrisoarea 'III. (2 ore săpt. Flaubert.. Le corbeau et le renard. Patray: La femme noyee. Miklossi: Les deux pigeons. în spaniolă. Luni. Dl Fodoreanu: La laitiere et le pot au lait. Dra Vâsârhely: L'huître et les plaideurs. 2 ore: Interpretări de texte alese din literatura spaniolă. 2. 11. Interpretări din Fabulele lui La Fontaine: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. Deak: Le vieillard et les trois jeunes hommes. Seminar: (2 ore săpt. . 1 4 . 3. 1. Ulriefi: Le paysan du Danube. Lector: Miguel Pizarro. (o oră săpt. Dra Vass: L'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. in­ terpretări şi traduceri în 5 ore pe săptămână. Lector: Henri Jaquier. Dl D. Dra FI.. p. 7. Lunia. Dra Palyi Kiss: La forgt et le bucheron.

Exerciţii: Introducere în studiul limbii italiene. (o oră săpt. Marţia).. Prof. 16. Lunia). c) Weimarul clasic. Lector: Ştefan Pasca. 'Gutmayer Ioan: Goethe und die franzosische Revolution. titular: Gustau Kisch. Sâmbăta. Seminar: Epica populară medievală (2 ore săpt. Ludmann Charlotte: Karl der 'Grosse in der deutschen Literatur. Marţia). (Linee de Paradigmi di una gramatica italiana ad uso dei Rumeni. (o oră săptămâ­ nal. Seminar: Traduzione dalitaliano in rumeno et dai rnmeno in italiano (o oră săptămânal Lunia). Limba şi literatura italiană. Vinerea şi Sâmbăta). (o oră săpt.197 15. (o oră săptămânal. Cernăuţean Gerda: Poe- . Lunia). Marţia). (2 ore săpt. (Lessicologia e Fraseologia). Miercurea).. Gramatica storica. b) Toponimia germană ca izvor al istoriei culturale. Cursuri: Petrarca e TUmanesimo (o oră săpt. Limba şi literatura germană. Esercizi letterari. Prof. S'au făcut următoarele lucrări: Klein Iuliu: Spinozas Einfluss auf die deutsce Literatur. Proseminar: Lecturi de geografie. Vinerea şi Sâmbăta). Siâckl Măria: Die faber in der deutschen Literatur. Joia. Lederer Valeria: Goethes Griechentum. Cursuri: a) Filosofia limbilor germanice pe bază istorică. cu contract: Giandomenico Serra. o oră săptămânal. (o oră săpt. istorie civilă şi istorie literară italiană.. {3 ore săptămânal. Storia letteraria dei secoli XVIII e XIX. Joia). (Letture di geografia e storiaCluj BCU Cluj / Central University Library civile e lette­ raria dell Italia)..

(o oră săptămâ­ nal. Hauptmann. (o' oră săptămânal. Beşman Alexandru: Die Definition des Tragodie bei Lessing und Schiller. 4 . Foris Ileana: Schleiermacher als deutscher Schriftsteller. Exerciţii: G.198 tische und historische Warheit in Goethes und Schillers Dramen. verglichen mit Vossens „Louise" und Goldsmiths „Pfarrer von Wakefield". Reiter Wilhelm: Deutsche Dichtung von 1813—1936. Balaszy Elena: Goethe in Italien. Exerciţii de lectură germană în legătură cu gramatica (cu începătorii). Zsuljevics Elisabeta: Lessings Frauengestalten. Miercurea). Cursuri: Literatura engleză în sec. Marţia)^ Interpretarea lui Faust de Goethe: Partea II.. Filep Alexandru: Gustav Freytag als Epiker. interpretări (o oră săpt. Vinerea). Poka Andrei: Schiller als Humorist. Miercurea). actele 3—5 (cu înaintaţii). Niess Adam: Die franzosischen Grundlagen des mittelhocbdeutschen Epos. interpretări (o oră săptămânal. Gossler Herta: Das Nibelungenlied im Lichte der Geschicte und Geographie. 17. Heine şi E. Profesor titular: Petre Grimm. ( o oră săptămânal. Kutschera Rolţ: Adolf Meschendorfer als Dichter. H. Schatz Georg: Die Franken in der deutschen Literator. Drăgan Silvia: Tristan und Isolde. Groszeck Ana: Das historische Drama in der deutschen Literator. Hensel Doris: Das Sesenheimer Idyll. XIX. Mesch Meta: Germanen in nichtgermanischen Lăndern auf sprachgeschichtliBCU Cluj / Central University Library Cluj cher Grundlage. Traduceri din româneşte în nemţeşte (cu începătorii). Limba şi literatura engleza. Schiff Alice: Goetes Egmont im Lichte der Stammeskunde. Kloss Hildegard? Die geschitlichen Grundlagen der Schillerchen Dramen. Morike. Frey Andreas: Das Nibelungenlied im Lichte der germanischen Mythologie. Bratan Petru: Heidelberg in der deutschen Literator. 1 Lector: Frideric Lang. Joia). (o oră săptămânal. Miercurea). Kalnmeki Măria: Die Aufklânng in der deutschen L i ­ terator.

Lector suplinitor:^ Emil I. Joia). Prof. (2 ore spL Marţia şi Miercurea). de E. (1 oră săpt.. Lunia şl Marţia)^ Elemente de limbă serbo-croată.199 Critica lui Shakespeare. Seminar: (2 ore săpt. Sâmbăta).. Vinerea). Studenţii au prezentat lucrări de seminar studiind elementele slave aflătoare în câte un capitol sau fragment. Diaconii. (1 oră săpt. cu literatura maghiară veche. Seminar: (2 ore săpt. titular: Gheorghe Kristof. Marţia). BCU Cluj / Central University Library Cluj Cursuri: a) Istoria limbii şi literaturii veche. Limba şi literatura maghiară. Joia). (2 ore săpt. Exerciţii: Lecturi şi conversaţii despre istoria şi geogra­ fia Angliei. Vinerea). Lunia). Proseminar: Lecturi. IO. morfologice şi sintactice slave. S'au cetit texte populare româneşti şi fragmente din ope­ rele unor scriitori români cu scopul de a descoperi elemente lexicale. Vinerea). Seminar: (2 ore săptămânal.. 18. Cursuri: Gramatica limbii paleoslave. (o oră săptămânal. b) Madăch: Tragedia Omului. cu poemul dramatic: Tragedia Omului. (2 ore săptămânal. Lecturi din autorii englezi şi exerciţii de conversaţie cu înaintaţii. Sintaxa limbii engleze (o oră săptămânal. Traduceri din româneşte în englezeşte. Lucrări în legătură: 1. (o oră săptămânal.. suplinitor: Emil Petrovici. Slavistica Prof. (o oră săptămânal. din următoarele opere: Cronica lui . conversaţii şi exerciţii gramaticale cu începătorii. Miercurea). 2. Joia). (o oră săptămâ­ nal. Madâch. Miercurea).

Ana Gusztus şi Elvira Moduna). (o oră săptămâ­ nala Vinerea). Vinerea şi Sâmbăta). 12 ore săptmânale Joia şi Sâmbăta). (2 ore săptămânale/ Central University Library Cluj BCU Cluj Sâmbăta). M. Cursuri: Arheologie 1: Istoria artei în antichitate (con­ tinuare). (2 ore săptămânale Joia). (oţ oră săptămânală Joia). Seminar: Arheologic: lucrări asupra materialului preis­ toric din Muzeul Arheologic al Universităţii. Marţia şi Joia). Arhelogia I I : Preistoria generală. Seminar: Texte privitoare la istoria provinciilor dunăre­ ne. d) SECŢIUNEA ISTORICĂ. cu proecţiuni.: Constantin epigrafie. 30. Teodorescu) Curs: Istoria Grecilor dela Pericles până la sfârşitul pe­ rioadei helenistice. . Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu (Sr. Epigrafie latină. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. titular: Emil Panaitescu. Arheologie. Un text dia­ lectal din Transilvania (Eva Asztalos). (o oră săpt. Texte dialectale din Basarabia (Iosif Pervain şi Ersilia Luca). Daicovici. Exerciţii de numismatică romană. Un text dialectal meglenit (Viorica Deleanu). Conferinţa de antichităţi şi Conferenţiar def. (2 ore săptămânale. Prof. Psaltirea Scheiană (Theodora Caranica). titular: Dîmitrie Teodorescu. Prof. cu proecţiuni. D.). Istoria antică.200 Neculcea (Ioana Georgescu). Curs: Antichităţi publice romane. (2 ore săptămânal. 31. Un text dialectal din Bucovina (Virginia Piatoş). un text dialectal din Banat (Adalbert Foris).

Sora Scoltesz Elania. Şedinţele de „Discuţiuni asupra cărţilor şi revistelor re­ cent apărute". 1920. Miiller Reghina: A. au luat parte următorii studenţi: Baczoni Emil. Paris. Paris. Mathiez. Mathiez. Secretar-bibliotecar: Francisc Pali. Pa­ ris. 2. cari au avut loc în fiecare Sâmbătă.maconne- . 1927. Mathiez. Sora Fuchs Teresa. Csipkes Irina: n.201 23. SainteIJelene. Horedt Kurt şi Tasch Petru: A. în cari s au citit dări de seamă asupra următoarelor lucrări: 1. 1932. 8. La reaction thermidoriene. de SaintLeger-Pl.. Contributions ă l'historie religieuse de la Revolution francaise. La vie chere et le mouvement social sous la Terreur. între orele 11—12 a. 6. Huma Eva. Paris. Lupaş Aurelia. 4. 3. Huma Eva: Octave Aubry. Ordonanţă: Martin Vereş. Savu Măria. Mat­ hiez. Sora Wachter Berta. Vinule. Munchen-Berlin. La conspiration de l'etranger. Lu­ ca Victoria: A. La Bevolution et l'Eglise. Paris. Florea Vasile: Bernard Fay. Paris. Cartellieri. Florea Vasile. Pescariu Livia. Danciu -Aurora. 1935. Institutul de Istorie Universală. Prof. La aceste şedinţe facultative. inaugurate în anul şcolar 1933—34. La corruption parlementaire sous la Terreur. titular: Constantin Marinescu. Mathiez. în cadrul Institutului. Autoin de Danton. 11. Macaveu Astra. Klima Hellmut. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sabău Ioan. Roşeau Natalia. 10. 5. Tomlo Iuliu. m. Mathiez. Istoria universală. La franc. La predonderance espagnole (1559—1660). 1933. 1910. 7. Metz Iosif. 1929. Paris. 9. Sora Fuchs Teresa şi Sora Soltesz Elania: Henri Hauser. Horedt Kurt. Mat­ hiez. Sagnac. Hunyadi Matei. Schottel Minerva. Horedt Kurt: A. Luca Victoria. Paris. Paris. Simon Toma: A. Simon Tonia. S'au ţinut 25 de şedinţe. Die Weltstellung des Deutschen Reiches (1911— Ш7). s'au continuat şi în anul acesta. 1918. Paris. 1927. Macaveu Astra: A. Csipkes Irina. 1907 şi A. Sabău Ioan: A. Sora Kind Ghisela. La preponderance francaise: Louis XIV (1661—1715).3cu Cjheorghe.

Activitatea didactică. în 25 de volume. 13. Hajdu Grigore: Congresul dela Berlin din 1878.202 rie et la revolution intellectuelle du XVIII-e siecle. cauza numărului mic al studenţilor nou înscrişi la L'Tiiversitate. 4. S'au reparat şi s'au legat 71 de volume. 1913. Quellen zur Geschichte des Investiturstreites. . Leipzig-Berlin. 3. Schottel Minerva. Deoarece n'a fost decât o singură ascultătoare a şedin­ ţelor. Paris. iar Biblio­ teca Institutului de Istorie Universală cu 10 opere. înscrişi 33 de studenţi. Klima Hellmut. Curs: (2 ore pe săptămână. Fiirst von Bulow. Institutul continuă să fie abonat la următoarele reviste: Revue Historique (Paris). 12. Au participat regulat la şedinţe BCU Cluj / Central care ascultătorii au ?. Paris 1935. S au ţinut 22 de şedinţe. 4 voi. The English Historical Review (Londra). Sora Wachter Berta şi Sora Fuchs Teresa: câte un volum din B. Horvâth Iosif: Incheerea Triplei-Alianţe. Bainville. s'a tradus şi interpretat din Emst Bernheim. S > ra Fuchs Teresa: Alianţa austro-germană din 1879. Proseminariu: (o oră săpt. în 24 de volume. Au prezentat şi citit lucrări următorii: Lucrări de licenţă: 1. înUniversity Library Cluj primit explicaţiuni şi îndrumări privitoare la metodele de cercetare şi studiul istoriei în general. Sâmbăta). In cadrul şedinţelor. ea a lucrat la şedinţele seminariului. La Troisieme Republique. Michaelis Francisc: Tratatul de garanţie reciprocă germano-rus (1887). Joia şi Sâmbăta). din. Lupaş Aurelia: J. Vinerea). S'a ţinut un curs general de Istorie Contimporană dela Războiul franco-german din 1870—71 până la Războiul mon­ dial. 2. Sora Wach­ ter Berta: Expediţia lui Ludovic IX-cel-Sfânt în Egipt. Denkwărdigkeiten. Lucrări de seminariu: 1. Seminariu: (2 ore pe săptămână. Archivio Storico Italiano (Floren­ ţa).0. Berlin. 1935. Klima Hellmut: Istoria regatului vandal. 2. Biblioteca seminariului de Istorie Universală s'a mărit în anul acesta cu 20 de opere.

De asemenea au fost complectate uiai BCU Cluj / Central University Library Cluj multe colecţii de periodice. Iorga 11. Proseminar cu studenţii din anul I. . S'au legat în cursul acestui an 350 volume. a crescut cu 300 de volume. 10 mese. Biblioteca a fost înzestrată cu mobilier nou. Lunia).203 INSTITUTUL DE ISTORIE ROMÂNĂ. Directori: Prof. Institutul a continuat să fie abonat şi să aibă relaţii de schimb cu 30 de reviste şi periodice din ţară şi 6 din străi­ nătate. N. cu a cărei în­ grijire a fost încredinţat şi în anul şcolar curent. 40 de scaune şi instalată într'o sală spa­ ţioasă a noului edificiu. Personalul: Asistenţi: Ioachim Crăciun şi Ioan Moga. Seminarii: (2 ore săpt. Ordonanţă: Ioan Bărăian. Preparator: Hortensia Georgescu. Lunia şi Marţia). . Istoria Transilvaniei în epoca voevodatului. de proseminar s'au făcut ca şi îr> anii trecuţi exerciţii de'paleo­ grafie română sub supravegherea asistentului Ioan Moga. Tot în anul acesta Institutul mutându-se în edificiul propriu din Str. Prof.. Alexandru Lapedatu şi Prof. 1. Istoria modernă a românilor şi istoria Transilvaniei. Biblioteca: Biblioteca Institutului de Istorie Română. La şedinţele. George Vinulescu. Ioan Lupaş. Cursuri: 1. Marţia). Practicant: George Vinul eseu. titular: Ioan Lupaş. 23. 2. compus din 17 dulapuri. (1 oră săptămânal. dl. Istoria Românilor dela Mihai Viteazul până la Con­ stantin Brâncoveanu (1 oră săpătmânal.

XIII. Bîanu şi N. Ştirile istorice despre moartea lui Mihai Vi­ teazul. 16. Arianus. Cartojan şi reproducerile Preo­ tului N. Ce documente s'au păstrat cu pri­ vire la Tudora. . Gârnân Alexandru. Seminar cu studenţii anului II şi III. Hortobâgy Matilda. 9. 12. Library Cluj Luptele lui Mihai Yiteazul povestite de el însuşi. Horedt Kurt. Mwga Marius. 14. Moholeanu Veronica.204 Pentru aceste exerciţii s'au folosit Albumul de paleografie rimânească al lui I. Waldner Carol. iar pentru Istoria Transilvaniei 52 candidaţi. Voevozii ardeleni din sec. Cronica lui Mateiu al Mirelor. Lupaş Aurelia. 15. Unde s'a născut Mihai Viteazul?. Fitoff Olga. Franc Margareta. 5. Informaţiuni despre Geţi în opera lui Herodot. în Cluj / Central Horea. mama lui Mihai Viteazul şi interpretarea lor. 3. 4. In şedinţele se­ minarului s'au studiat şi analizat vechii cronicari şi istorici români din Transilvania şi s'au citit şi comentat următoarele lucrări: 1. La examenele de licenţă s'au prezentat 6 cu Istoria Românilor ca specialitate principală şi 7 ca specialitate secundară. 7. Pascu Ştefan. Colonizarea Şvabilor în Banat. Mihu Vionela. Popescu. 10. Drilea Monica Flavia. Cronica lui Szamoskozy şi însemnătatea ei. Csernik Iosif. 2. Diodorus Siculus şi Strabo. înfiinţarea graniţei militare transilvane în anii 1761 — 1770. Cauzele şi consecinţele revoluţiei lui Doja. 13. Paul Irina. Problemele de politică externă română între anii 1866—1878. Popescu şi SalisBCUrevoluţia luiUniversity8. Kutschera Rolf. Plân­ gerea Sfintei mănăstiri a Silvaşului din eparhia Haţegului din Prislop. Reforma lui Iosif II pentru introducerea limbii germane în Transilvania şi wmările ei. precum şi o serie de fotografii şi documente originale din colecţia Institutului. La examenele parţiale s'au prezentat pentru Iistoria Ro­ mânilor 68. In afară de aceste exerci­ ţii de paleografie s'au studiat în şedinţele proseminarului şi izvoarele istoriei române. Dan•-CVJ Aurora. Cum privesc Damaschin Bojâvcă şi Aron Florian rolul lui Mihai Viteazul? 11. 2. 6.

205.
24. Istoria vethe a românilor.

Prof. titular: Alexandru Lapedatu. (In concediu dela catedră fiind suplinit de Prof. Sabin Dragomir), Curs: Istoria Românilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săp­ tămânale, Marţia şi Miercurea). Seminar: Analiza izvoarelor privitoare la Istoria Româ­ nilor în sec. XIII şi XIV. (2 ore săptămânale, Miercurea).

25.

Bizantinologie.

Prof. titular: Nicolae Bănescu. Curs: Istoria Imperiului bizantin dela Constantin \ ' I I Porphyrogennetos până la căderea Constantinopolei. (2 ore săptămânale, Lunia şi Miercurea). Proseminar: BCU Cluj medievale greceşti, interpretare. (2: Texte / Central University Library Cluj ore săptămânal).

26. Istoria popoarelor sud est europene.

Prof. titular: Silviu Dragomir. Curs: Documentele slavo-române ale cancelariilor noas­ tre, limba şi tehnica lor. (2 ore săptămânale, Miercurea şî Joia). Seminar: Lecturi de texte medio-bulgare. (o oră sptămânală Joia)

27. Istoria g e n e r a l ă a a r t e l o r .

Prof. titular: Coriolan Petranu Curs: Arta sec. XVIII-lea. (2 ore săptămânal, Marţia şr Miercurea). Seminar: Analise sistematice. (2 ore săptămânal, Vinerea). înavuţirea materialului didactic: 160 fotografii şi repro­ duceri, 72 diapozitive, 48 cărţi şi broşuri.

206

Starea inventarelor: 11,526 diapozitive, 5623 fotografii, 2071 cărţi, plus Biblioteca C. Petranu depozitată la Seminar. 48 mobile şi unelte. Călătorie de studii: In U. R. S. S. vizitând monumentele de artă şi muzeele din Moscova, Leningrad, Kiev şi Odosa, stabilind un schimb de publicaţii ştiinţifice cu instituţiile de .artă de acolo.

28. Etnografie şi folklor. Prof. suplinitor: Romulus Vuia. Cursuri: 1. Etnologie. (2 ore pe săptămână, Marţia şi Miercurea): începuturile vieţii sociale, economice şi religioase. 2. Etnografie. (1 oră pe săptămână, Sâmbăta): Păstoritul BCU Cluj / Central University Library Cluj la români. Seminar. (2 ore pe săptămână, Lunia): îndrumări pri­ vitoare la culegerea materialului de foliilor (transcrierea tex­ telor) şi lucrări în legătură cu cele două cursuri. Au fost înscrişi şi au frecventat Seminarul 50 de studenţi. S'au ţinut 25 de şedinţe şi s'a făcut o excursie de cercetări pe teren în satul Vâlcele din judeţul Turda. Au prezentat lucrări următorii membri ai Seminarului: Dl Ion Chelcea: Despre mentalitatea primitivă, pe baza lucrărilor de specialitate. Dra Aurora Lupaş prezintă: Obiceiurila la Crăciun şi Anul Nou în Sălişte jud. Sibiu. Dra Emilia Pantelimonescu prezintă cu­ legeri originale despre Brezaie şi Colinde în comuna Malu jud. Vlaşca. Dra Mărioara Borcoman prezintă: Culegeri de Folklor din Cohalm jud. Târnava Mare. Dl. J. Martin-Jones, student la Universitatea din Cambridge şi Cluj, vorbeşte des­ pre Situaţia femeii în societatea primitiva, pe baza lucrărilor de specialitate. Dl. Prof. sec. Teodor Podariu: Păstoritulj în comuna Pinticu jud. Mureş. S'au făcut următoarele dări de iseamă: Dl. Ion Tomşa prezintă lucrarea: Kultur und Religion des Primitiven Menschen, de Th. W . Danzel. Dl. Vasile Nemeş: Survivance pa'iene dans le monde chretienne, de A.

207 Weigall. Dna Monica Drilea: Le taboux de l'inceste, de Lord Reglan. Dra Natalia Cioloca: Românii nomazi, de Teodor Capidan, Dra Elisabeth Moskovitsch: Magie und Geheimwissen. schaţt,deTh. W.Danzel. Dl Radu Petru: Die Knabenweihen, de M. Zeller. Dra Ana Lohan: Wald und Feldkulte, de Mannhardt. Dra Mărioara Boroş: Manuel d'Anthropologie culturalle, de R. Xowie. Dra Natalia Traşcă: Trăite d'Ethnologie •culturelle, de G. Montandon. Dl. Vasile Cedrechi-Cernea face o Dare de seamă asupra excursiei dela Vâlcele jud. Turda. Dra Olga Fitoff traduce din limba bulgara Obiceiul Cucilor sau Kukerii, de Marinoff, apărut în Sbornik, Sofia, 1914, An. XXVIII. Conferinţa de Bibliografie Generală, Conf. supl. Ioachim Crăciun.

f

Curs general de Bibliologie românească (Istoria cărţii ro­ mâneşti). ^2 ore săpt. Miercurea şi Joia). Seminar: (2 BCU săpt./ Central University Library Cluj ore Cluj Joia şi Vinerea). Lucrări practice de bibliologie şi bibliografie. La seminar s'au prezentat — paralel cu cursurile — cărţi itipărite din diferite timpuri în fotografii sau cărţi însăşi. In ce priveşte activitatea bibliografică a seminarului, s'a cules materialul pentru bibliografia „Istoriografiei Române în 1929 şi 1930" (cu studenţii dela Facultatea de Litere), apoi s'a terminat „Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930" — va apărea în „Biblioteca Bibliogica" Nr. 4 — (cu studenţii dela Facultatea de Ştiinţe), „Bibliografia publica­ ţiilor Institutelor medico-legale din România, 1920—1935" — apărută ca teză 'de doctorat în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 6 — şi „Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936" — apărută sub for­ mă de 6 teze de doctorat în volum unitar în „Bibliotheca Bi­ bliologica" Nr. 8 — (cu studenţii dela Facultatea "de Medicină) apoi o Bio-bibliografie a P. S. Episcop Nicolae Colan (va apă­ rea în „Bibliotheca Bibliologica" Nr. 10) şi Bio-bibliograf ie a răposatului Vasile Bogrea, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea lui (va apărea în „Bbiliotheca Bibliologica" Nr. 12).
v

Lucrările au fost date în legătură directă cu specialita­ tea principală aleasă de studenţii diferitelor Facultăţi.

C) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-L1TERARA.
a) SECŢIA FILOZOFIEI. I. Istoria filozofiei; logica. Prof. Marin Şteţănescu este în continuarea unei lucrări despre Metodă, cu care se ocupă de mai mulţi ani. Conferenţiar: D. D. Roşea. a) Specimen de logique revisionniste; La revision du Trăite de Trianon est-elle possible?; Hommage â trois grands morts; Le Roi BCU Cluj II et la University Library toate în Revue Charles / Central Transylvanie; Cluj de Transylvanie. b) Redactor al revistei Revue de Transylvanie. c) A ţinut trei conferinţe la Cluj, Sibiu şi Sighişoara de­ spre: „Cultură şi Filosofie" şi „Filosofie şi Viaţă".

3. Sociologie morală. Prof. supl.: Constantin Sudeţeanu. Durkheim şi Doctrina Şcoalei sociologice franceze voi. de 210 pag. Cluj, 1936. un

3. Institutul de psihologie experimentală, comparată şi aplicată. In Institut. 1. F. Şteţănescu Goangă, A. Roşea şi S. Cupcea: Instabi­ litatea emotivă. 200 p., 8°, 1936, Editura Institutului de Psiho­ logie.

209* 2. A. Roşea şi D. Tudoran: Teste colective verbale pentru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). 3. M. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de elaborare). In afară de Institut. 1. L. Rusu, conferenţiar definitiv: a) Essai sur la creation artistique. iContribubon a une hsthetique dynamique. 1 voi. în 8", de 460 pag., apărut în Bibliotheque de Philosophie Contemporaine, Felix Alean, Paris, 1935. b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire roumaine 1 voi. în 8", 122 pag. Felix Alean, 1935. Paris. 2. N. Mărgineanu, docent: a) Professor's Lewin's conception of laws. Journ. of General Psychology, voi. XII, 1935, pag. 397—415. b) Sur l'analyse des „facteurs" psyehologiques L'Annee psychologique, voi. XXXV, 1934, p. 50—84. c) Les „facteurs" psychologique. L'Annee psychologique. voi. XXXV, 1934, pag. 85-102. 3. A. Roşea, asistent: Orientarea profesională a anorma­ lilor. 1 voi. în 8°, p. 95, Editura Institutului Psihotehnic Cluj,. 1936.
1

BCU Cluj / Central University Library Cluj

4. Pedagogia I . Prof. O. Ghibu. Publicaţii. 1. Nulitatea Concordatului dintre România şi Sf. Scaun' <Nr. 1 din colecţia Studii şi Documente privitoare la Politica religioasă a României întregite), Cluj 1935, LXIV -4- 88 pag. 2. 'Contribuţiuni la problema personalităţii juridice a Or­ dinelor călugăreşti catolice din România. Necesitatea repa­ rării unei greşeli a Ministerului de Culte. Sibiu, 1936, 11 pag. (Extras din Revista teologică). 3. Pe urmele împăratului Constantin cel Mare. O datorie imperioasă a zilei de astăzi. Braşov, 10 pag. (Extras din „Ţara Bârsef'). 4. Ora de lectură în şcoala primară (în revista „învăţă­ torul" din Crai ova). 5. La mormântul Olimpiei Bârsan (în „Viaţa ilustrată" din Sibiu. 6. Alea jacta est (în „Universul"). 7. Un cuvânt către conducătorii României libere şi către Românii Transnistrieni refugiaţi la noi, - (în revista „TransANUAirar, ! 9' 5/36

14

210 nistria", Tribuna Românilor de peste Nistru şi Bug, (Cluj, Nr. 1, 1936). 8. Literatura pentru tinerime (în Gazeta cărţilor din Ploieşti). Conferinţe: 1. Revizionism şi Catolicism (la Universitatea din Bucureşti, în cadrul Secţiei studenţeşti a Ligei Antîrevlzioniste Române). 2. Politica religioasă a României întregite; 3. Concordatul dintre România şi SfântuL Scaun; 4. Acordul dela Roma în chestiunea Statului rom. cat. ardelean (toate trei, la Casa femeii, în Bucureşti, în cadrul Societăţii ortodoxe naţionale a femeilor române); 5. Revizionism şi catolicism (la Oradea, în cadrul Ateneului); 6. Revizionism şi Antirevizionism (la Sebeş-Alba, în cadrul Extensiunii Universitare); 7. Un mare binefăcător al Zărandului: iVasile Stroescu (la Brad); 8. Avram Iancu şi Universitatea Românească a Ardealului (la Tebea). 9. Minuni pe care le-am văzut: Unirea Basarabiei , (Timişoara). BCU Studii şi Documente privitoare S'a editat colecţiaCluj / Central University Library Cluj la Poli­ tica religioasă a României întregite, din care acum este sub tipar al doilea volum.
1

b) SECŢIA FILOLOGIEI CLASICE. 5. Limba şi literatura greacă. Prof. Ştefan Bezdechi. 1. Oraţiu şi Ovidiu, în rev. Gând românesc, Dec. 1935. 2. Ad bismillesimos Horati natales, odă în latineşte cu prilejul împlinirii a două mii de ani dela moartea lui Oraţiu. 3. Poeziile lai N. Olahas, studiu (sub presă în volumul de omagiu închinat dlui Prof. Al. Lapedatu). O. Limba şi literatura latină. Prof. Theodor A. Naum. 1. Eoraţiu (54 pp.) Cluj, 1936, Tip. „Cartea Românească". 2. In amintirea lui Ioan Paul (8 pp.), Tip. „Cartea Rom.". 3. Impresii şi sugestii cu privire la câteva traduceri ro­ mâneşti din Catul (în Anuarul Institutului de studii clasice din Cluj, voi. II (1933-1935), pp. 78-97.

211 7. Muzeal limbei române. Publicaţiuni: „Dacoromania", voi. VIII. Şedinţele săptămânale ale Muzeului sau ţinut regulat, ca în anii trecuţi, între orele 5 şi 8, cu comunicări şi discuţii. Secţiile Muzeului au desvoltat o activitate continuă: Secţia bibliografică, sub conducerea Dlui Ion Breazu a terminat Bibliografia analitică pe anii 1931—32 (publicată în Dacoromania VIII 1018'numere) şi a început Bibliografia pe 1933. Secţia dialectologică a înregistrat răspunsurile primite la Chestionarul V I I : „Instrumente muzicale", alcătuit de Şt. Pasca. Secţia atlasului linguistic: După o pregătire îndelungată, Muzeul Limbei Române a publicat întâiele hărţi ale Atlasului Linguistic Român, care va completa Atlasele linguistice ale romanităţii cu ramura ei -cea mai răsăriteană. Hărţile au fost prezentate) de dl Sextil Puşcariu mai întâiuCluj /şedinţa University Library Cluj BCU în Central solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936, prezidată de M. S. Regele Clarol II, sub al cărui patronaj se publică lucrarea , — şi în faţa străinătăţii, într'o comunicare făcută la al patrulea Congres internaţional de linguistică, la Copenhaga, în 29 August. Această operă mare ştiinţifică, cu care se poate mândri Universitatea noastră, e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de dnii Sever Pop, conferenţiar de dialectologie şi Emil Petrovici, profesor suplinitor de filologie slavă la Universitatea noastră şi se lu­ crează la Muzeul Limbii Române sub conducerea Dlui Sex­ til Puşcariu. Legăturile cu străinătatea s'au păstrat ca în anii trecuţi. Schimbul Dacoromaniei cu publicaţiile de specialitate s'a in­ tensificat. Dl Viggo Broendal, profesor de'filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o comunicare la Mu­ zeu (Une etymologie celebre et les lois phonetiques). La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga, care s'a' ţinut în zilele de 27 August 'până la 1 Septem­ vrie, Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — 'care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repeţite ori în discuţii,
1

2L2 şi Sextil Puşcariu, care a fost unul din cei patru preşedinţi ar congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes-Paris,. Kretschmer-Viena şi Pedersen-Copenhaga); în şedinţa de în­ chidere dsa a fost ales cu umanitate membru în unul din cele trei locuri vacante din CIPL. (Comitetul internaţional perma­ nent al lingviştilor). c) Conferinţa de dialectologie. Conf. Sever Pop. A continuat anchetele pentru Atlasul Linguistic al Ro­ mâniei, studiind graiuri din Moldova (în 38" de (omune),' Mun­ tenia (în 36 de comune) şi Dobrogea (în 11 comune). Pentru Românii din Bulgaria a studiat comuna Bregova, cu un refu­ giat. In Iugoslavia, în Timoc a anchetat v'.omunele: Batinaţ (lângă Ciuprija) şi Alovo (lângă Zaieciar), iar în Banatul iugo­ slav comunele: Covin şi Ofcea. Pentru dialectul aromân a mai anchetat comunele din Grecia: Perivoli (Pind) şi Avdela BCU Cluj / Central University Library Cluj (Pind). A anchetat, cu chestionarul Atlasului de 2200 de între­ bări, şi pe dl I. Al. Brătescu-Vomeşti. Din 1930—1936 a anchetat 290 de comune, punând în fiecare din acestea câte 2200 de întrebări. Materialul adunat în acest timp este grupat pe 638.000 de fişe şi se află depozî»t la Muzeul Limbei Române, iar copia acestuia la Biblio­ teca Universităţii din Cluj. a vormt Ia postul naţional de Radio despre: Un nou mo­ nument al graiului românesc (Atlasul Linguistic al României"). In cadrele „Extensiunii Universitare" a ţinut o conferin­ ţă la Caransebeş despre: Ce ne învaţă graiul românesc, cu proecţiuni. A publicat în Dacoromania VIII Consideraţiuni asupra Atlasului linguistic italian. A făcut comunicări în şedinţele de la Muzeul Limbei Ro­ mâne din materialul Atlasului. A colaborat cu Ernst Gamillscheg, prof. la Univ. din Berlin la studiarea graiului din Timpeni (jud. Olt) şi din Drăgăneşti (jiiH .Teleorman).
fs

213

A trimis informaţii din materialul Atlasului la diferiţi sa­ vanţi streini: lui K. Jaberg (dela Univ. din Berna),\ lui i£. Gamillscheg (dela Univ. din Berlin), etc. Lector: Ştefan Pasca. 1. Manuscrisul român-italian de la Goettingen în „Studii Italiene", II, Bucureşti 1936. 2. Supranume colective intercomunale în „Dacoromania", VIII, Bucureşti—Cluj, 1936. 3. Recensii publicate în „Dacoromania", VIII, BucureştiCluj, 1936. 4. Nume de persoană şi nume de animale în Ţara Oltu­ lui. Lucrarea premiată de Academia Română. Sub tipar. 8. Limba şi literatura română 11 (veche). Prof. Nicolae Drăganu. 1. „Un manuscris calvino-român din secolul XVII", in „Omagiu lui Al. Lapedatu şi I. Lapedatu" (subt tipar). BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. Etimologii, în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 3. Necroloage (Z. Gombocz şi I. Bianu), în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 4. Dan de seamă în Revue de Transylvanie, T. II, Nr. 2, Cluj, 'Decembre 1935, p. 240—269, şi în Dacoromania, voi. VIII (subt tipar). 9. Limba şi literatura italiană.

Prof. Giandomenico Serra. 1. La centuriazione romana in Piemonte. Comunicare desvoltată la al XXIX Congresso Storico Subalpino (6—8 Sep­ temvrie 1936) cu ocazia prezintării unei „Carta dimonstrativa della centuriazione nel basso e toedio Canavese pertinente alia pertica municipale delle colonie romane di Eporedia e Iulia Augusta Taurinorum". 2. Pentru istoria tipului morfologic: lat. vulg. panatarius, span. panadero, portg. padeiro, catal. panater, provenz. panatier, franc, panetier, ital. panattiere, panettiere. (Contribuţie la istoria terminologiei profesionale medievale). (Sub tipar).

214 10. Limba şi literatura germană. Prof. G. Kisch. 1. Zur Wortforschung: a) „Wolff, Fuchs, Vogel", Siebenbiirgische Vierteljahrschrift (58) 1935, Heft 3 pag. 263 ff. b) „Reh" = ibidem, Heft 4 pag. 338 ff. 2. „Germanische Kontinuităt in Siebenbiirgen" = „Vom Leben und Wirken der Romanen", Sammlung von Vortrăgen im Romanischen Seminar der Universităt Berlin, ed. E. Gamillscheg, II.: Rumânische Reihe, Heft 12, pag. 118 ff. 3. Die Germania Romana im Lichte des siebenburgischsăchsischen Lehnwowrtes" = Teuthonista, Zeitschrift fur deutsche Mundarten, Halle („Niemeyer") 1936, pag. 42 ff. Extensiunea universitară: 1. 1 Noembrie 1935: Ethnische Kontinuităt. 2. 26 Martie 1936: „Heraldische Farben und Zeichen" als Spiegel der Kulturgeschichte. 11. Limba şi literatura maghiară. Prof. Gheorghe Kristof.
BCU Cluj / Central University Library Cluj

1. Dunântuli irok Erdelyben. Gyori Szemle a. 1936 şi în extras p. 1—22. 2. Scrisorile scriitorilor vechi în Irodalomtorteneti Kozlemenyek a. 1935 şi 1936. (Publicaţîuni). 3. Literatura veche. Conferinţă ţinută la Orăştie. Articole şi recensii în ziarul Keleti Ujsâg. 12. Slavistica Prof. 'supl.: Emil Petrovici.

A publicat: Folklor din Valea Almăjului (Banat). Anua­ rul Arhivei de Folklor, III, Bucureşti, 1935, p.'25—158; Urme de graiu bănăţenesc din secolul al XV-lea. Luceafărul, II, Timişoara, 1936, p. 19—21. A studiat pentru Atlasul Linguistic Român graiul din 9 localităţi, anume: 1. Zimnicea (Teleorman); 2. Ghimpaţi (Vlaşca); 3. Scărişoara (Turda); 4. Topraisar (Constanţa); 5. Somova (Tulcea); 6. Ştefăneşti (Ilfov); 7. Molalia-Regiunea

ţinut la Cluj în Octombrie 1936. A făcut o serie de comunicări în şedinţele săptămânale ale Muzeului Limbei Române. în şedinţa de închidere. 13. Dnia Sa a mai participat. Siena. 8. Marinescu a mai luat parte la al IV-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. înainte şi după acest congres Dnia Sa a făcut o călătorie de studii la Florenţa. ca delegat al Facultăţii de Li­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tere. al Comisiunei Internaţionale a Învăţământului Istoriei şi al Comisiunei Internaţionale a Ma­ rilor Descoperiri Geografice. Dl Profesor C. 9. San) Gimignano. Această formulă a fost înfăţişată adunării plenare. Le pape Nicolas V (1417—1455) ei son attitude envers l'empire byzantin. Secţiunea de Istorie bizantină a acestui Congres şi-a însuşit noua formulă prezentată de Dnia Sa pentru organizarea viitoarelor congrese de Studii Bizan­ tine. ţinut la Roma în Septembrie 1936.215 Vidinului (Bulgaria). Neapole. Marinescu a luat parte. de 1M9 ă H53. Isteria universală. Ostia. Monreale. Măceşul de Jos (Dolj). Cu acest prilej Dnia Sa a fost ales membru în comisiunea care va propune candidaturile cu ocazia realegerii Co­ mitetului Internaţional al Istoricilor. Palermo. Dnia Sa a prezentat acestui congres o co­ municare cu titlul: Săbii brâncoveneşti (o punere la punct). Herculanum. Negreni (Olt). scrise de Despot-Vodă. la adunarea Comitetului Inter­ naţional al Ştiinţelor Istorice. căruia i-a prezentat o co­ municare întitulată: Contribuiion ă l'histoire des relations economiques entre l'Empire byzantin. Dl Profesor C. ca membru al Co­ mitetului Istoricilor Români. la Sicile et le royaume dc Naples. ţinută la Bucureşti în Aprilie 1936. la al V-lea Congres Internaţional de Studii Bizantine. La 1 Mai 1936 Dnia Sa a citit într'o şedinţă a Academiei Române comunicarea: Două lucrări militare inedite. întrunit la Sofia în . Publicaţii. Paestum. Cefalu. Pompei. comunicare înfăţişată celui de-al IV-lea Congres Internaţional de Studii bizantine. 1.

BCU 1 4 . Bucureşti. 1936. Crăiniceanu. XXVIII. când a izbucnit revoluţia spa­ niolă. Cuvânt omagial la Academia Ro­ mână: 10 Iulie 1936. 3. Publicaţii . 2. LIII. în volumul de Omagiu Lapedatu. Gh. T. Şedinţe. Bucureşti.ştiinţifice. Cluj. Acest studiu mai întins (circa 400 de pagini în 8°). S. Tom. f. 4. tomul IX. Nr. 3. Câteva acte făgărăşene. 1. Şedinţe. Studiul a fost tipărit în publicaţia Actes du IVe Congres International des Etudes byzantines Bulletin de lInstitut archeologique bulgare. La politique orien­ tale d'Alţonse V d'Aragon. XXVIII. Cuvânt omagial la Academia Româ­ nă: 10 Iulie 1936. 147. p. Generalul Gr. LVI. 1935—36. Ghibănescu. tipărirea lucrării Dniei Sale. An. în şedinţa solemnă din 29 Mai 1936.. Cuvânt la Academia Română pentru omagierea memoriei Iul: 13 Decemvrie 1935. era pe cale de a ieşi de sub tipar. încoronat cu un premiu de 2000 de pesete. 1935).La Academia Română. Ana­ lele Academiei Române. Lapedatu. Lucrările Dlui Vrof. Bucureşti. Universul. Bucureşti. 7. Cezar Papacostea. Lacour Gayet. . împrejurările tragice din Spania au întrerupt. An. Nr. 4. după •câte se pare. poftit fiind de Cluj / Central University Library Cluj Comandamentul Diviziei XX. Analele Acade­ miei Române. invitat de cercul Tinerimea şi o a treia conferinţă. roi de Naples. 8548. 8548. Regele Carol II. Nr. 1935—36. Conferinţe. p. o alta la Târgul Mureşului. întâmpinând pe M. 1936 Iulie 12. 1936 Iulie 12. care era in curs de imprimare la Barcelona. An. Alex. Sofia. Dl Profesor Marinescu a ţinut la Cluj o conferinţă în cadrele Extensiunii Universitare. p. 2.216 Septembrie 1934. 4. 1936 Mai 30. Viitorul. în acelaşi oraş. Viitorul. Bucureşti. I i i s t i t e t u l d e i s t o r i e română. Cuvânt la Academia Ro­ mână pentru omagierea memoriei lui: 4 Octomvrie 1935. LVI.

1. 634. Statul şi Biserica ortodoxă. Eduard Beneş în Revue de Transylvanie 1936. 1935 Decemvrie 11. 1935 Decemvrie 17. I. Bucureşti. Monitorul Ofi­ la Senat cu ocazia morţii Central University Library Cluj cial. Universul. cu prile­ jul omagierii memoriei lui: 20 Februarie 1936. iGuvânt BCU Cluj / lui: 23 Ianuarie 1936. p. Nr. O scrisoare cu privire la Congresul economic ţinut la Cluj: 9 Decemvrie 1935. 302—303. pag. Monitorul Ofi­ cial. Ursprung und Entvicklung der bedeutendsten konfessionellen Mibderheiten in Rumănien. de 25 ani. O. Nr. 1. în Senat: 1 Decemvrie 1935. 4. 341. Ghibu. L I I . Lupaş. 1936 Martie 5. LII. 3. Cuvântări ocazionale. 297. 1. Bucureşti. La comemorarea unirii Ardealului şi Banatului cu ve­ chiul Regat. 1936. 1936 Ianuarie 9. 8. XXVIII. N. „Cartea Românească". Bucureşti. Răspuns dlui O. X. Leipzig. festiv. Piatră de Hotar. V I (1931—1935). Articolul scris pentru Nr. 1935 Octomvrie 9. Cuvânt la Senat. 8. p. 3. 2. Nr. An. 9. Nr. 4. Lupaş).217 6. 1. 5. p. p. 15. X. 5. în 8. La „Viitorul". 5. 662. Cuvântare rostită la Con­ gresul general al F. Nr. p. 1935 Octomvrie 28. 1936 Martie 12. al ziarului Viitorul. Monitorul Oficial. Cluj. Dr. 7. Istoria Românilor ed. p. 23. 1936.. XII + 844 p. voi. An. Bucureşti. Bucureşti. La jubileul de 100 de ani al Casinei Române din Bra­ şov: 4 Ianuarie 1936. 3. 1936. Episcopul Ivan al Clujului. Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei Mari. Trianonul în lumina istoriei în rev. 1936 Iunie 25. Nr. Despre biserica română unită. Cluj. An. 5. Universul. An. pag. Cluj. Bucureşti. Naţiunea Română. An. . Lucrările Dlui Prof. Arad. Jena u. I. Naţiunea Română. Bucureşti. ţinut la Caransebeş: 6 Octomvrie 1935. R. 2. 1935. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (în colabo­ rare cu Prof. IX. Ivan în Revue de Transylvanie 1936. 146. 21. Nr.

Dări de seamă I. //. 1936. 2. 2. XIII. Moga: 1. Revue de Transylvanie şi Gândul Românesc. 1935. Bucureşti. (Estratto da „Gli Studi Romani nel Mondo".) Bologna. "1936 în 8°. Naţională voi. 1936. Cartea Românească. 1936. . 3.218 6. Momenti della civilitâ Rona nella Mesia. Problema Ţării Loviştei şi Ducatul Amlaşului. 35 p. 4. Contribuţii la colonizările din Banat 1786. Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea po­ litică a Ţărilor Romane la sfârşitul veacului XVII. Istoria antică. în 8°. 3. Colaborări la Revue de Transylvanie. 2. VI. II. Ibidem. Comuni­ care la Academia Română în sesiunea gen. a) Publicaţii. O contribuţie la istoricul presei româneşti. Voevodatul Transilvaniei în sec. VI. Voi. Anuarul Inst. 1. 7. 8. Veress? Cluj. Proiectul unui bust a lui Cuza. Cluj. Cartea Românească. 15. Cartea Românească. Naţională voi. Lucrările personalului ştiinţific auxiliar. 1936. 'Cum scrie istorie şi cum editează documente dl Dr. 1936. de Ist. Emil Panaitescu. A colaborat la „Anuarul Institutului de Istorie Naţio­ nală" V I şi la „Revue de Transylvanie". Anuarul' Inst. A. Cluj / Central University Library Cluj 2. Confe­ rinţă la Ravenna invitat pentru ciclul de Studi Byzantini: La cliiesa Principesca di Curtea de Argeş in România. din Maiu 1936. Colaborări la Anuarul Institutului de Istorie Naţională voi. ria Românilor. Cluj. X I I şi XIII. VI. 11 p. b) Conferinţe: A fost invitat să ţină 1 conferinţă la Instituto di Studi Ro­ mani din Roma: Le strade romane nella România. Cluj. Gh. Cluj. PuFlicaţiuni franceze privitoare la Isto­ BCU Cartea Românească. de Ist. Vinulescu: 1. Georgescu: 1. 3. Patru rapoarte oficiale privitoare la situaţia regiunii? miniere în timpul răscoalei ţăranilor din Transilvania la anul 1784. Prof.

Publicaţii ştiinţifice. 1936. care va avea loc între 31 Aug. p. 2. 108.). Birâ: Magyar muveszet es erdelyi muveszet" (Arta ungară şi arta ardeleană). 3. Prof. Cluj. Delegat al Facultăţii de Litere şi al Univer­ sităţii la al XIV. 4 H. 6. (sub presă). artei din Elveţia. 9. 1936 şi în ungureşte în ziarul „Ellenzek" din 22. II.: Mârton es Gyorgy kolozsvări szobrăszok" (Sculptorii Martin şi Gheorghe din Cluj). 120—126. p. p. 129. „Influence de l'art populaire des Roumains sur Ies autres Peuples de Roumanie et sur Ies peuples voisins". Coriolan Petranu: I. p. Nr. Din „Revue de Transylvanie" Tome II.) 3. A anunţat co- . „Balogh J. p.—9 Sept. 154—156. 278—322. p. Sibiu. 282—293. p.fVictor Roth" în revista „Gând Românesc" IV. 35 pag. şi 10 ilustr. 10. în „Zeitschrift fur Kunstgeschichte" Bd. Recenzie în revista „Gând Româ­ nesc" IV. 1936. 1936 şi separat. Văleni. 7. Bucu­ reşti. Recenzie în „Re­ vista Istorică" XXI. 362—366. 1935. „Jiri Balş" (Necrolog) în revista de artă „Umeni" IX. . Nr. 2. 7. (sub presă în editura Congresului. Nr. şi în „Siebenburgische Vierteljahrschrift" 58 Jahrg. „Begriff und Erţorschung der nationalen Kunst" rezu­ mat al comunicării ce se va face la al XlV-lea Congres inter­ naţional de istoria artei din Elveţia între 31 Aug—9 Sept. (Sub presă. aprox. 1. Congrese. 198—202. 4. 3. „1. 5«. 2. 8° 44 pag. „fluliu Teutsch" în revista „Gând Românesc IV.. „Bl Bela Bartok şi muzica românească" în revista „Gând Românesc" IV. Cluj. p. Berlin. Congres internaţional de istoria. 1936. I I I . 5. 318-321. Cluj. 1935. 1935. „Die Stellung Siebenburgens in der byzzantinischen Kunstgeschichte" in „Actes du IV-e Congres internaţional des BCU Cluj / Central University Library Cluj fitudes byzantines" Sofia. Praha. p. 1936. „Noui cercetări şi aprecieri asupra arhitecturii în lemn din Ardeal". 8. 1936. Nr. Istoria generală a artelor.219« 16. 1935. Nr. 2. 7—9. Cluj. 1936. 4.

Conf. „Cum se judecă o operă arhi­ tectonică" Arad. 2. Bulletin of the International Committee of Histori­ cal Sciences. 1. In­ ternational Festival Numbr. VIII. „Arta Romei Creştine" în seria conferinţelor organizate de Agru etc. 1936. Ioachim Crăciun. Liste mondiale des periodiques historiques (partea Ro­ mâniei). Internatio­ nal Bibliography of Historical Sciences. Voi. Conferinţe publice. 3. 2. Conferinţa de bibliograrfie generală. 1935. în Jour­ nal of the English Folk Dance and Song Library Cluj BCU Cluj / Central University Society. Bibliografia istoriografiei române în 1935. 2. III. Publicaţii ştiinţifice: 1. Part. IV. supl.. Altă activitate: 1. „The Roumanian Hobby-horse. p. la Universitatea Populară Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. Nr. Mai multe articole asupra problemelor muzeale şi a parcurilor naţionale etnografice. 4. didactică). dif. 195-359. Conferinţe: A ţinut conferinţe în cadrele Extensiunei Universitare la Cluj (Problema Parcurilor noastre naţionale). 3. Ca inspector onor. al muzeelor. Etnografie şi folklor. R. p. II. Washington-Paris. 17. 2. 10-year. Tradiţie şi modernism. Publicaţii. Ca expert al autorităţilor şi particularilor. 1. p. II.220 municarea: „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst" pentru secţia IX. 31. (Vezi la Act. . „Influenţa artei româneşti asupra artei altor popoare" Cluj în şedinţa plenară a secţiilor Astrei. supl. 1935. Călătorie de stu­ diu în U. S. Prof. London. S. the Căluşari". Voi. I. la Hunedoara (Regiunea Pădurenilor). „Efectul artei româneşti" în cadrele Extensiunii Univ la Cluj. Paris. Romulus Vuia. 97—111.

II. Ioan Bianu. Tom. G. în "8°. în 8°. 10. Note şi recenzii. 21. O. Crăciun: Activitatea ştiinţifică la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj în primul deceniu. Cluj. Cluj. An. 29 p. 14 p. 1936. 1936. 237—240. Revue de Transylvanie. Nr. 1934. I. în 8°. II. 795-801. Cluj. An. Tip. Cluj. 1856—1935. Cluj. Baba Novac. Cluj de Istorie Naţională. Anuarul Institutului de Istorie Naţională. în 8°. Bibliotheca Bibliologica. 716—739. 2—4. Cartea Româ­ nească. Baba Novac şi oraşul Cluj. Cluj. Cluj. în 8°. 71—79). 13.. Necrolog. L'Universite roumaine et l'Universite hongroise de Transylvanie. VI. M. Cartea Românească. Recenzii în Revue de Transylvanie. Cartea Românească. 7. 1936. Publicaţie tipărită cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj. 2—4. din care au apărut în acest an: Nr. p. 1936. p. 321 p. I I . 1931—1935. Onişor. 1936. (Cluj. 4. An. 4. Generalul lui Mihaiu Viteazul.. Bucureşti. 5. XIV. 11 p. 1936. Tip. în 8° 150 p. An. T. p. 3. Anuarul Institutului BCU Cluj. Naţională. Originea lui Mihaiu Viteazul. p. 103—108. Breazu). VI.. 1892—1929": Bio-bibTiografie. 1936. Tip. 9. p. p. 769—775. Imprimeria Naţională. Cluj. 1936. 29 p. G. 787—792.221 3. . VI. 11. 1865—1934: Cluj.Cluj / Central University Library p. Anuarul Institu­ tului de Istorie Naţională. V. Nr. Nr. Crăciun: Bio-Bibliografia lui Gheorghe BogdanDuică. Buletinul Oficial al Muni­ cipiului Cluj. Cluj. 685— 707. în 8°. An. A continuat tipărirea periodicului „Bibliotheca Bibliolo­ gica" în limba română şi franceză. p. Generalul lui Mihaiu Viteazul. Nr. 111—124. Cartea Rom.. An. 1936. Tip. 5. 22. Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930. 1931—1935. (în colaborare cu I. 322-343. II. An. Baba Novac. Nr. Renaşterea. 1931—1935. 1935—1936 p. Cartea Românească. 2—4. Ed. 1936. 8. (Extras din Gazeta Ilustrată. I. Mateescu. Tip.. 1920—1930. Comuni­ care ţinută la Secţiunea istorică a Astrei din IGluj. XII + 50 p. Tip. XI. 6. Bibliografii româneşti apărute între 1930 şi 1935.

29 Ianuarie şi 12 Maiu 1936. 1936. Cuvântare festivă ţinută cu ocazia sfinţirii troiţei lui Baba Novac la Cluj în ziua Eroilor. 6. Cluj. 8. Cartea Românească.222 Nr. Roth: Bibliografia publicaţiilor Institutelor medico-legale din România. Comunicări ţinute la Secţiunea istorică a „Astrei" din (Cluj. Nr. V. Tip. în 8°. 21 Maiu 1936. Imprimeria Naţională. 7. BCU IV. 1936. 40 p. III. I I + 108 p. Altă activitate. Library Cluj Cluj / Central University A reconstituit pentru întâia oară steagul lui Mihaiu Vi­ teazul. Nr. Crăciun: Bio-Bibliografia Dlui Alexandru Lăpedatu. în 8°. . 1876—1936. Şase teze de doctorat. 2. O. 1920—1935. (In colaborare cu Lia M. Conferinţe şi cuvântări ocazionale. Dima). în numele Comitetului de iniţiativă. Teză de doctorat în Me­ dicină şi Chirurgie. M. E. cu ocazia împlinirii vârstei de 60 ani. în 8°. Cluj. 55 p. Bu­ cureşti. Bologa: Bibliografia tezelor dela Facultatea de Medicină şi Farmacie din Cluj din anii 1923—1936. care se arborează în fiecare an deasupra crucii lui Baba Novac în ziua Eroilor şi care steag se păstrează în Sala •de onoare a Primăriei Municipiului Cluj. I. 1936. Tip. Victoria. 1.

BCU Cluj / Central FACULTATEA University Library Cluj DE ŞTIINŢE .

STANCIU (până la 31 Oct. ALEXANDRU BORZA (dela 1 Nov. Archivar: Sofia Deva născ. MERUŢIU (până la 3l Oct. V. 1932--33. DIMITRIE CĂLUGĂREANU în anul univ. Secretar: Dumitru iGonstantinescu matici). 1920--21 ADRIAN OSTROGOVICH „ „ „ 1921--22.A) DECANATUL. 1935). 1935). 1933--34. 1935). STANCIU (dela 1 Nov. Prodecan: V. Prim-pedel: Iacob Mureşan. 1934--35 2. 1919--20. Papp. Pedel: Vasile Chiorean. 1935). Personalul Decanatului. SCRIBAN „ „ AUREL ANGELESCU „ „ „ 1927--28 IOAN POPESCU-VOITEŞTl „ „ „ 1928--29 „ 1929--30 AUGUSTIN MAIOR „ „ „ 1930--31 THEODOR ANGHELUŢĂ „ „ BCU Cluj / Central University Library Cluj „ 1931--32 VASILE MERUŢIU „ „ VICTOR STANCIU în anul univ. Ajutor-Secretar: Emil Deva. 1. Decan: V. (licenţiat în Mate­ . Lista foştilor Decani. 1922--23 GHEORGHE BRATU „ „ „ 1923--24 „ 1924--25 GHEORGHE SPACU „ „ „ 1925--26 IOAN GRINŢESCU „ „ „ 1926--27 IOAN A.

BCU Coroana României în gradul Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa I. născut în anul 1887. 2. al Muzeului Botanic şi al Gradinei Botanice din Cluj. Decan al Facultăţii de ştiinţe în 1930—31 şi prodecan în anul 1931—32. Referent la Zentralblatt fiir Mathematik Germania. al Socie­ tăţii Circolo Matematico di Palermo Italia. Membru al Societăţii române de ştiinţe din Bucureşti. Protopop onorar. titular la 15 Martie 1926. Personala! didactic. al Societăţii de Ştiinţe din Bucureşti. Decan în 1935—36. licenţiat în teologie. Membru al Societăţii matematice şi al Societăţii Astronomice din Franţa. în Târgovişte. al Societăţii Unione mat. Profesor titular la catedra de Geometrie Descriptivă infinitezimală. 1920—21. Cluj / Central University Library Cluj de Ofiţer. în Alba Iulia. al Societăţii mat. Prodecan în 1919—20. Membru extern al „Societăţii pentru Fauna şi Flora Fen1 4 AHTJAKTJL 1 9 3 5 / 3 6 15 . Numit în învăţământ în Nov. Membru al Societăţii de matematici din Franţa şi al Societăţii Astrono­ mice din Franţa. Directorul Institutului de Botanică sistematică. Angheluţă Theodor.3. Membru corespondent al „Societăţii Botanice Cehoslo­ vace". „Astra" şi a „Ateneului Român" din Bucu­ reşti. născut în anul 1882. Doctor în Ştiinţele Matematice. Suplineşte catedra de Teoria funcţiilor dela 1 Ianuarie 1930. Doctor în ma­ tematici. germane. Profesori titulari: 1. al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. agregat la 15 Sept. al Soc. al „Societăţii Transilvane de Ştiinţe Naturale" din Si­ biu. născut la 31 Martie 1884. al Societăţii „Gazeta matematică". italiana. al Socetâţii Gazeta Matematică Bucureşti. Conferenţiar la 1 Nov. 1919. Profesor titular la catedra de Algebră superioară. de ştiinţe din Cluj. ' 3. Coroana României în grad de Coman­ dor. 1921 prof. Borza Alexandru. Preşedinte al Comitetului de Cen­ zori pentru Căminuri. Membru în secţiunea ştiinţifică a Asoc. Abramescu Nicolae. Doctor în ştiinţele naturale. 1904.

Doctor în Ştiinţele Matematice dela Fa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj cultatea de Ştiinţe din Paris şi fost Astronom Adjoint la Ob­ servatorul din Paris. reg. de Ştiinţe din Bucureşti. Botanice din Franţa. Doctor în ştiinţe naturale. I. Fost secretar general al Ministe­ rului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor în timpul dela 1. 5. IV. în Bu­ cureşti. Societâ Astronomica Italiana din Milano şi Circolo Matematico di Palermo. Comandor cu stea al Ord. Piu al IX-lea. 1919. jud. Gazeta Matematică din Bucu­ reşti. Mare Ofiţer al Coroanei României. I . I. 1924—25 şi 1929-30. Neamţ. A. I. Societe Mathematique de France. Gheorghe. Membru al Societăţilor următoare: Societatea de Ştiinţe din Cluj. Membru al Societăţilor de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. Prodecan în 1921—22. Bratu Gheorghe. titular dela 1923 la catedra de Fizică generală experimentală. Membru în Comisiunea Mo­ numentelor Naturii.226 nică" din Helsingfors. Preşedintele grupului românesc din Uniunea Geobotanică a Carpaţilor. Membru activ al Acade­ miei de Ştiinţe din România. Membru onorar al Societăţii de Horticultura din Româ­ nia şi preşedinte al filialei Cluj. Profesor suplinitor Ia Ca­ tedra de Calcul diferenţial şi integral. născut la 1 Martie 1876 în Iaşi. Societe Astronomique de France. 1922—23. Numit profesor de liceu la 15 Decembrie 1909. Răsplata Muncii p. Cavaler al Le­ giunii de Onoare din Franţa. 4. Ordinul Ferdinand I. născut la 28 Februarie 1880. VI. Profesor titular de Astronomie şi direc­ torul Observatorului Astronomic. Directorul Institutului de Fizică generală experi­ mentală. Director al Biuroului ei Ştiinţific şi pre­ şedinte al Comisiunii pentru Ardeal. al Soc. de Geografie. Ilfov. 6. 1929—20. Numit asistent la Institutul de Fiziologie" din Bucureşti la 1 Noembrie 1905. Ofiţer al Coroanei României. . cavaler cl. Crucea comemorativă a mare­ lui război cu bareta Mărăşeşti.jud. rom. Decan în 1923—24. Soc. Nu- v . Profesor agregat dela 1 Nov. con­ strucţii şcolare cl. II. al Soc. Naturaliştilor din Româ­ nia. Dima. Soc. 1931. al Soc. Grădinescu Aristide. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. Meritul Cultural pentru Ştiinţă. în comuna Girov. şi Vulturul României în gradul de Cavaler. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Italia. Răsplata Muncii pentru biserică cl. Mare Ofiţer al Stelei României. născut la 25 Februarie 1881. Doctor în ştiinţele fizice.

Membru al "Soc. în Broşteni—Neamţ. secţia Bucureşti şi Cluj. The International "Faculty of Sciences din Londra. Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris. Membru titular al Academiei de Ştiinţe. Cavaler al Coroanei României. Premiat*de Universitatea din Bucureşti cu premiul Hille. Membru al Soc. Medalia Jubilară Carol I. Născut la 14 Maiu 1901. 11 Mai 1911). naturale (1902) şi Diplomat în Farmacie dela Universitatea din Geneva (1898). Membru al Reuniunii Române de Biologie. Crucea comemorativă a Războiului 1916—19if8. Naturale şi al Soc. Cru•cea Meritului Sanitar. Fost decan în anul 1925—26. Direc­ torul Institutului de Botanica generală. Numit prin concurs profesor de Botanică cu titlul provizor la Şcoala centrală de Agricultură dela Herăs­ trău (Bucureşti. Dumitru. născut la 13 Ianuarie 1874. Grinţeseu Ioan. de Ştiinţe a Univ.catedrale Fiziologie generală (animală). Deutsche Botanische "Gesellschalt din Berlin. I. Doctor în ştiinţele Matematice dela Fac. prodecan în anul 1926—27. I. helvetice de Şf. Membru al Reuniunii româ­ ne de Biologie. 8. în Bucu­ reşti. Premiat de Academia Română cu premiul Adamachi. titular dela 3 Apri­ l i e 1931 la. Decoraţii: Medalia jubilară Carol I. de Ştiinţe din Paris.227 imit profesor agregatЛа: 10 Feoruarie 1928. Membru al Soc. Numiţi profesor agregat la 4 "Sept. I. Bărbăţie şi Credinţă cl. Asistent la Institutul "Botanic al aceleaşi Universităţi (1897—T898). . Direc­ torul Institutului-de Fiziologie generală. Răsplata muncii pentru învăţământ cl. 7. Do­ BCU Facult. Ionescu V. Naturaliştilor 'din România. medalia „Bărbăţie şi Cre­ dinţă" cl. Profesor agregat de Mecanică Raţională dela 15 Mai 1931. Membru al Societă­ ţii Regale române'de Geografie şi al Societăţii Naturaliştilor -din Bucureşti. sec­ ţia Cluj. Gy­ necologie şi Obstetrică din Cluj. Membru la „Societe de Chimie-biologiaue" din Paris. Doctor în Şt. Membru în! Comitetul "Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Preşedinte al Societăţi de Endocrinologie. 1919 şi apoi profesor titular de Botanică generală (Ana­ tomie şi fiziologie vegetală) la Universitatea din Cluj. însărcinat cu organizarea laboratorului de Biologie al Casei Şcoalelor din Bucureşti (1913). Cluj cent de Botanică la Cluj / Central University Library din Geneva de­ l a 14 Mâi 1903. Crucea comemorativă de războiu (i916—1918) şi „Răsplata Muncii" pentru 25 de ani în serviciul Statului.

Maior Augustin. Fost Director central la P. fost Inspector al şcoalelor particulare.25 Octomvrie 1871. Răsplata muncii pen­ tru învăţământ cl. Fost Secretar General al Ministerului Cultelor şi Artelor. Reg. Inginer. numit lfr 1 Noembrie 1923. Co­ roana României în grad de Comandor. Cavaler al Coroanei României. Membru al Soc. Societe mathematique de France. Directorul Institutului de geografie. Profesor titular de geografie fizică şi descriptiva. fost Inspector general. Doctor în matematici. Cavaler „Coroana României" cu spade. Societatea de ştiinţe din Bucureşti. şi al şcoalelor Comerciale. Societatea de ştiinţe din.. Fost director al liceului din Tulcea. fost Membru în Consiliul General al Ins­ trucţiunii. Meruţia Vasile. Decan în 1931—32. (străine). Fost Decan şi Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe. Profesor titular al Catedrei de Matematici generale. Membru în Comitetul Soc. jud Năsăud. Crucea comemorativă a Răz­ boiului 1916—19ц8.228 Profesor titular dela Г M i e 1934. a Inginerilor din România.. I. Avântul Ţării 1913. în Năsăud. Ofiţer „Steaua României". născut la 3' Ianuarie 1881. Medalia jubilară Carol I. 19l9. . în Reghinul-Săsesc. Suplineşte şi catedra de Geografie generală. Pro­ fesor titular de Fizică teoretică şi aplicată. Gen. Răs­ BCU Cluj / Central University Library Cluj plata muncii pentru învăţământ cl. I. născut la 13. 11. născut la 21 August 1882. С1ш\ Societatea „Ga­ zeta Matematică": 9. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Membru în Co­ mitetul Societăţii Regale Române de Geografie. T. Române de Geografie. Doctor în Geografie. Prodecan din 1932— 33. Membru al' societăţilor: Association des Anciens eleves de l'Ecole Normale Superieure. de Ştiinţe din Cluj. al înv. jud. Stanislas" cu spade. „St. fost Preşedinte al comisiunii de verificarea titlu­ rilor şi drepturilor profesorilor secundari din Ardeal. Membru al Soc. Profesional. numit la 29) ia­ nuarie 1920. Răsplata muncii pentru 25 ani în serviciul Statului. Comandor al Coroanei României. Mureş. Cluj. 10. studii fizico-matematice. T. Numit profesor agregat la 1 Oct. Membru al Societăţii de Ştiinţe din Cluj şi Bucureşti. în Bra^ şov. 1ида Gheorghe. I. Răsplata Muncii pentru învăţământ «•L I. Bărbăţie şi Credinţă cl.

la 1. „Geologische Cresellscaft "in Wien". I. Numit Conferenţiar definitiv la 1 Aprilie J912. Medalia jubilară „Carol I " . al Societăţii italiene de BCU aplicată (Milano). 1919. Dr. Asistent la Laboratorul de Chimie Generală -al aceleaşi Universităţi dela 1 Noembrie 1894 până la 31 Mar­ tie 1898 când a trecut ca Asistent la Laboratorul Se Chimie organică al Universităţii din Bucureşti.6 August 1870. de Beljjique. Italia. Geol. reales pe anul şcolar 1922—23. 1919. Comandor al iCIoroanei României. B. fiind chemat de re­ gretatul Prof. iîn comuna Voiteşti-Gorj. Fost decan în anul 1928—29. Cluj. ) şi In iCbmitetul de conducere Krassin. Regale "Române de Geografie. Membru coresp. al Soc. N . numit la 1 Oct. Director al Institutului de Ge­ ologie şi Paleontologie. Docent în Chimia organică. Fost membru în Cornisiunea Medico-legală din Bucureşti. Membru al Societăţii geologice fran­ ceze (Soc. Membru şi vicepreşedinte âl Soc.'Membru âl "Soc. înaintat Şef de lucrări la 1 No­ embrie 1899 la acelaş Laborator de Chimie organică al Fac. Numit profesor titular de Geologie şi Paleontologie la 1 Oct.ш 12. Doctor în chimie (30 Octomvrie 1893) şi diplo­ mat în Farmacie (Noembrie 1895) dela Universitatea din Flo­ renţa (Italia). Membru al Soc. Mem­ bru în Internationaler Bohrtechniker Verband ( I . născut . geologice Române din Bucureşti. . Library şi chimie industrială şiCluj / Central University precumCluj al Societă­ ţii de chimie din Franţa (Paris). Ofiţer „Corona d'Italia". de France). Membru al Soc. Profesor titular de chimie generală la Univ. Răsplata Muncii pentru învăţământ ćl. în Lecce. Lineenne din Xyon. . Papescu-Voiteşti Ioan. J4umit conferenţiar de Chimie Generală cu începerea anului şcolar 1908—1909. de Ştiinţe din Cluj. Februa­ rie 1907 (primul examen de Docenţă în chimie din ţară). Director al Institului de chimie şi al Laboralorului de chimie generală. Membru alSoc. ~Naturâliştilor din Bucureşti. Istrati. Membru al Asoc. 13. Oslrogovićh Adrian. Membru geolog colaborator şi fost director şi geolog şef al Institutului Creologic al Tlmâniei. născut la 18 Noembrie 1876. de Ştiinţe din Bucureşti. Vicepreşedinte al Societăţii •dt Ştiinţe din Cluj. Ingine­ rilor şi Tećrmićienilor sffin Industria îiriiriieră xlin România. fost vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe şi al Reuniunei Inologice din Bucureşti. geol. Decanul Facultăţii de Ştiinţe în anul 1921—22. Membru al Societăţii italiene de chimie (Roma). J. Membru al Soc.

„Coroana Belgiei"" în grad de ofiţer. Comandor al Stelei Române. Preşedinte . (1929-^30). 14. I. (Mon. Profesor titular de Biologie şi Directorul Institutului de Speologie (1 Mai 1920). olandeze. Paris". de' Chimie din România secţ. membru al Soc. Comandor al Legiunei de Onoare Franţa. Prorector în 1930—31.. Universităţii. Г. Ćtudes sur l'Histoire natureile du Domaine souterrain Paris şi Cluj" şi „Lucrările Institutu­ lui de Speologie din Cluj' . American Asocîatîon of'PetroleumigeoldgistšColaborator la Revue de geologie et des Sciences Gonnexes. Co­ roana României în grad de mare Cruce.Quj. născut la 26 Noembrie 1884'la Bucu­ reşti. Fost Direc­ tor ştiinţific al laboratorului de cercetări al Direcţiei Gazelor în Ministerul Armatei. Dr. Pro­ fesor titular de Chimie Fizicală şi Electrochimie. Direc­ torul revistelor '„Archives de Zoologie experimentale et ge­ nerale Paris". 1929). Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Library Cluj Senatorul. Licenţiat în drept (Paris 1889). Emil. Bene Merente Cl. Dan.da onoare al-„Societe Zoologique de France. germane. Subdirectorul laboratorului Arago. I. etc. Carpatine Transilvane. Preşedintele Comisiei ser­ bărilor din Octombrie 1930. Ofiţer al Coroanei României. Medalia jubilară „Carol I". Magna cum laude al' Universităţii din Berlin. născut la 15L Noembrie 1868Ла Iaşi."238 Membru al Soc. 15. Meritul In­ dustrial cl. 289—1932). Chimice franceze. r . Rector. Cluj. membru de onoare al Soc. Naturalistul expediţiei. al Societede Speologie. Director al Laboratorului de Chimie Fizi­ cală şi Electrochimie al Universităţii. Naţiunilor). Racoviţă G. S. Paris". etc. organizator şi fost Director ştiinţific al Institutului Chimic Militar. Preşedintele Academiei Române (1927— BCU Cluj / Central University din . Preşedinte (1910). fost consulent tehnic al Minis­ terului Armatei. OL No. Războiul 1913 şi 1916—1918. Rădulescu. Mare Cruce al Stelei' Române. membru protecator al Frăţiei-Muntene Cluj. Doctor în ştiinţele naturaie (Paris 1896). Universităţii din Cluj (1922—1926). membru alî Comisiunil manumente*lor naturii. antartice belgiene S. Belgica 1897—99). Membru fondator al Turing Clubului României secţia Bucureşti şi Cluj. Comandor al însemnului pen­ tru Merit. Corespondent-al: Institutului in­ ternaţional de colaboraţie intelectuală (Soc. Răsplata Muncii cl. anexa Sorbonei din Paris (1900—1920). „Biospeologica. . Preşedinte" al Soc. al.

Sergescu Petre. Severin. al Ateneului Câmpia şi al Prietenilor Poloniei. Soc. Co­ respondent la „Societas Scientiarum Varsoviensis" şi la So­ ciete Royale des Sciences de Liege". Colaborator de onoare la Revista de Ciencias a Universităţii din Lima (Peru). în Iaşi. Rom. română de filosofie. Severin 1932). In învăţământ din 1916. Membru conferenţiar sau de onoare al Univ. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Aso­ ciaţia franceză pentru înaintarea ştiinţelor. I. Polonia. al Soc. Asociaţia istorici­ lor români. numit în Noembrie 1919. Române de ştiinţe din Bucureşti. politecnică ro­ mână. de Geografie. Laureat al Academiei de Ştiinţe din Paris şi al Academiei Române. Reg. născut în Noembrie 1879. Fost deputat (1931—32). Gazeta Matematică. Doctor în ştiinţele naturale. Directorul Institutului Zoologic. Membru al Ate­ neului Român. p. 25 ani de serviciu. Membru al Secţiunilor ştiinţifice al „As­ trei". astronomică din Franţa. Matematici din Ro­ mânia. Soc. libere din Craiova şi Ploeşti. I. prodecan în 1927—28. BCU Cluj / Central onoare al Congresului Mate­ Preşedinte de University Library Cluj maticienilor Polonezi (1931). Membru al Academiei Internaţionale de Is­ toria Ştiinţelor (Paris) şi al Academiei Masaryk (Praga). Membru de onoare al Socie­ tăţii Matematice din Belgia şi al Societăţii de Geografie din Lima (Peru). Fost decan în anul 1926—27. Mem­ bri. Soc. de Ştiinţe din Cluj. Profesor titular de geometrie analitică deTa 1 Aprilie 1931. Soc. ştiin­ ţifică Timişoara. Legîon . Preşedinte (l929) al Soc. Cavaler al ord. Soc. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Ioan. Scriban A. Răsplata Muncii cl. History of Science Society. 17. Franţa. Membru în iGomitetul aso­ ciaţiei Prietenii gândirei şi artei franceze. Profesor titular de Zoologie şi Anatomie Comparată. Comandor al ord. Iorga din Bucureşti. primul (cu media zece) la examenul de capacitate de prof. Secretarul re­ vistei Mathematica. 1893. al Casei Luminei din Severin. 16. la T. secundar.231 Premiat cu diverse premii şi stipendii internaţionale pen­ tru activitatea ştiinţifică în specialitate. născut la 3 Dec. Secretar general şi organizator al congreselor mate­ maticienilor români (Cluj 1929. al Tinerimei Române şi Ateneului N. Doctor în matematici şi licenţiat în filosofie. Circolo matematico di Palermo. Polonia Restituta. Vicepreşedinte (1929) al Soc. Membru al urmă­ toarelor societăţi ştiinţifice: Societăţile matematice din Ro­ mânia.

Franţa. numit prof. Membru al So­ cietăţii de chimie din Paris şi al Socetăţii de Chimie Ame­ ricane din Washington. de Mineralogie. Ioan. Doctor în chimie. Prodecan în 1923—24. Prof. Steaua României. Bărbăţie şi credinţă. născut la 22 Martie 1879 în Pa­ ris. Membru al Societăţii chimice din Berlin. Director al Inst. II Meritul Cultural. 1919. Rene Gabriel Jeannel. Membru al Societăţii de chimie germane. Rector în 1925—26. 20. Făgăraş.. Membru al Soc. Comandor al Coroane Române. Decan în 1924—25. Doctor în Ştiinţele naturale.232 d'honneur. titular de chimie anorganică şi analitică dela 1923. Membru al Academiei Române. 18. Profesor agregat la catedra de chimie organică dela 23 Noembrie 1927. Doctor în chimie. Profesor Titular de Mineralogie şi Petrogjraiie. Maestru de Con­ ferinţe la Toulouse. Tănăsescu I. Prorector 1926—27. Membru al Asoc. Preşedinte al secţiei ştiinţifice a „Astrei" Sibiu. în Iaşi. născut la 23 Februarie 1892. Director al Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică. 1919. Secre­ tar general al Societăţii de ştiinţe din Cluj. în Bucureşti. Membru corespondent al Academiei de şti­ inţe din România. Ca­ valer al ord. numit profesor agregat la 1 Nov. Mem­ bru al SocietăţiiBCU ştiinţe din Cluj. Doctor în Ştiinţe şi în Medicină. Răsplata Muncii pentru 25 ani de serviciu şi alte ordine. Vicepreşedinte al Societăţii de chi­ mie din Bucureşti. Fost Susecretar de Stat la Ministerul Agriculturii. Spacu Gheorghe. Petrografie. Stanciu Victor. Membru al Societăţii de chimie din Franţa. Cavaler cl. agregat la 1 Sept. născut la 5 Decembrie 1883. Profesori de onoare. Minera­ de Cluj / Central University Library Cluj logilor germani. I. Prifesor titular dela 1 Ianuarie 1931. I. Inginerilor şi tehnicieni­ lor din Industria minieră din România. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. Crucea comemorativă a războiului 1916— 19i8. 19. în Viştea de jos. Membru al Societăţii de ştiinţe din Cluj. Vi­ cepreşedinte al „Societăţii de chimie din România". Profesor titular de biologie (1920—1931) şi Subdirector al Institutului de Speologie din Cluj (i920— . născut la 28 Octombrie 1884. pentru ştiinţă. 21. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl.

în crauna Saint Cloud (Franţa). Fost preşedinte al Adunărei Deputaţi­ lor. ştiinţi­ fice: Exploraţii speologice anuale în România. Profesor titular de Teoria Funcţiunilor la Universitatea din Bucureşti. Doctor în mate­ matici. Director al Semina­ rului de matematici. Expediţii ştiinţifice: In regiunea Nilului supe­ rior (1921—4922). numit la 1. MembruBCU Soc. Născut în 1873. Legiunea de onoare. Câte dTvoire). etc. Membru al „Societas Scientiarum Varsoviensis". Comandor al ord.233 1927). Doctor în ştiinţe. XII. Decoraţii: Marea cruce cu cordon a ord. Ofiţer al Stelei României. Membru al Academiei Române. în Nordul Saharei (1929). . Fost preşedinte al Consiliului Permanent al Instrucţiunei Publice. 22. Profesor la Şcoala Politehnică din Bucureşti. etc. 28. Pierrc A. Jugoslavia. Pompeiu Dimitrie. Membru în Comisiunea permanentă a congreselor internaţionale de Entomologie. Ofiţer al ord. No. al Cluj Matematice din România Membru al Soc. Născut la 5 Septembrie 1891. Răs­ plata Muncii pentru învăţământ cl. etc. Instr. Chappuis. Conferenţiar angajat cu contract Rect. Directorul Revistelor: l'Abeille. pentru Merit. asociat misiunei Muzeului de istorie naturală din Paris (1930—31). 1922. Italia şi Franţa. Regiunea fluviului Omo (Abi­ sinia) şi Vulcanului Elgon./ Central University Library Cluj şi Franţa. 1927. Profesor de Analiză superioară. Ofiţer al Legiunei de onoare. Doctor honoris causa al Universităţii din Madrid. Membru corespondent al Academiei Române. Profesor agregat la Universitatea din Paris. de Ştiinţe din Cluj. I. Annales du Muieum (Zoologie) „Revue Francaise d Entomologie. Misiunea oficială hydroIrîologică în Africa centrală. însărcinat cu crearea unui Vivariu. Insărcin. Coroana României. 1735. 26. Doctor honoris causa al Universităţei din Varşovia. Membru al Ateneului Ro­ mân din Bucureşti. Subdirectorul Institutului de Speologie. apoi numit Profe­ sor de Entomologie la „Musee naţional d'Histoire naturelle" din Paris. Min. VI. 17863. Volta. No. în Vestul Africei (Sahara. Adjunct: 23. V. 1920 Basel (Elveţia).

în comu­ na Iaşi. 1930—1931 cu predarea cursului de Chimie Anorganică cu studenţii anului preparator secţia Chi­ mie şi Fizico-chimice. Călugăreanu. Doctor în Chimie dela Universitatea din Cluj în 1922. al Soc. născut la Iaşi la 16 Iulie 1902.. născut la 13 Dec. a cursului de Fizică Generală pentru studenţii naturalişti. la rangul de Catredă de „Fizică Moleculară". Intrată în învăţământ în 1919 ca asistentă la Uni­ versitatea din Iaşi. Gheorghe Atanasiu. Membru al So- . Ianuarie 1926. a Societăţii de Chimie din Bucureşti şi a Societăţii de Chimie din Paris. Conferenţiară definitivă la 1931. Doctor în matematici din Paris. al Soc. Raluca Ripan-Tilici. însărcinat cu conferinţa de Analiză matematică în anii 1932—33 şi 1933—34. Bursier prin concurs al Casei Şcoa­ lelor pentru studii în străinătate. Doctor în Fizică dela Sorbona în 1925. Intrat în învăţământ în 1919. Con­ ferenţiară suplinitoare de Chimie Analitică la Universitatea din Cluj. însărcinat şi cu pre­ darea. docenţa trans­ ferată la Univ. născută în anul 1894 în comuna Iaşi. CoroanaCluj României cu BCU Cluj / Central University Library spade şi cu panglică de „Virtutea Militară". 1893. Do­ cent la Universitatea din Cluj în 1929. 1935 Consiliul Facultăţii şi Senatului Universitar au propus ridicarea conferinţei ce deţine. însărcinat cu predarea Termodinamicei. Membră a Societăţii de ştiinţe din Cluj. George D. 1920. Cluj în 1932. 24. Docent în specialitatea „Teo­ ria funcţiilor" dela Universitatea din Bucureşti. Conferenţiar definitiv în 1930. Conferenţiară provizorie de Chimie Alimentară la Universitatea din Cluj în 1926. Conferenţiar provizor de Fizică la Universitatea din Cluj. Docenţă dela Universitatea din Cluj în 1930. Examen de capacitate! pentru profesori secundari. de Ştiinţe din Cluj. însărcinată pentru anii 1929—1930. In Dec. Conferenţiar provi­ zoriu de Analiză Matematică din 1 Dec. 25. Asistent la Institutul pentru în­ văţământul Matematicei. Franceze de Fizică. 1934. 'iRomâne de Fizică.234 Conferenţiari. Membru corespondent aî Academiei de Ştiinţe din România. ca asistent la Uni­ versitatea din Bucureşti. Şef de lucrări la Universitatea din Cluj. Şef de lucrări la Universitatea din Bucureşti. Membru al Soc. pentru anul 1929—30. 26.

3. 5. Membru al Asociaţiei In­ ternaţionale pentru Studiul Cuaternarului. Bucerdea vinoasă. 5. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. Alba. Naturale bine Chimie suficient Geogr. Istorie suficient Şt. 3. 4. Membru pe viaţă al Astrei. 2. Crăciunescu Elena ( R ) Drăgulescu Coriolan ( R ) Meruţiu Radu ( R ) Simonescu Tuliu ( R ) Vancea Marin ( R ) Voichescu Petre (R): Chimie foarte bine Chimie cu distincţie Geografie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine Chimie foarte bine 5.ogj Ioan. Cavaler al Coroanei Româ­ niei. 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj 4. 4. Docenţi. Banciu Axente Sever (R)i Barabas Bela (M) Bică. Membru al Uniunii Geobotanice a Carpaţilor. Membru corespon­ dent al Academiei de Ştiinţe din România. Soc. (M)* * ) Swtif* şi nota. preşedintele cercului Botanic dela această societate. Secretar al Grupului Românesc. membru activ şi secretar al Secţiei Ştiinţelor naturale. 7. mem­ bru în gruparea „Gând Românesc". jud. de Ştiinţe din Bucureşti şi al Societăţei matematice Franceze. Licenţiat în teologie. născut Ia 13 Aprilie 1897 în com. 6. Doctor în ştiinţe na­ turale.235 cietăţei de Ştiinţe din Cluj. 6. Membru al Soc. Docent în specialitatea Geografiei botanice. Naturale bine . Istorie bine Şt. de Ştiinţe din Cluj. Florica ( R ) Bugariui Hortenzia (JR). List» HeenţîaţHor *) 1. Chimie suficient Fizico-Chimie suficient Geogr. Bucevschi Silvia (R). Emil Pop. Lista doctorilor promovaţi*) 1. Boldor Iulian: (R)» Bodr.

foarte bine 31. Nat. Lula Olivia ( R ) Cluj / Central University Librarybine BCU Geogr. Magyar Elisabeta ( R ) Şt. Pinter Ludovic (M) Geogr. Naturale bine 15. Suciu Romul ( R ) Matematici foarte bine 44. Fleischer Mihail (G) Geogr. Istorie bine 14. Istorie suficient 26. suficient. Moga Valeriu ( R ) Geogr. Kovacs Amalia (M) Matematici foarte bine 23. Ciocă A. Ioan ( R ) Şt. Stan Aurelian ( R ) Geogr. Forro Ecaterina (M)/ Matematici bine 18. Matematici foarte bine 8.236 Fiz. Istorie foarte bine 34. Măria ( R ) Chimie cu distincţie 35. Smădescu Adalghiza ( R ) . Istorie suficient 43. Naturale foarte bine 11. Istorie bine 22. Istorie bine 36. Bolnar Ştefan (M) Chimie bine 29. Chis Gheorghe ( R ) Geogr. Istorie bine 10. Naturale. foarte bine 37. Pop Augustin ( R ) Geogr. Feier E. Şt. bine 17. Istorie bine 28. Şt. Istorie Cluj 25. Istorie foarte bine 16. Pălăgeşiu Măria ( R ) Matematici suficient 33. 41. Zoe ( R ) Geogr. Rohrer Carol (M) Fiz. Drăgulescu Livia ( R ) Geogr. Panaitescu Elena ( R ) Geogr. Istorie bine 39. Sumi Adalbert (M) Geogr. Pop G. Hetco Irina ( R ) Geogr. Dumitrescu Atena ( R ) Şt. Istorie bine 15. Dinu Margareta ( R ) Geogr. Istorie suficient 46. Man Alisa ( R ) Geogr. Komlosi Andrei (M) Geogr. Laţiu Doina n. Fabius Dorina ( R ) Geogr. Negruţiu Cornelia ( R ) Geogr. Matis Edith (M) Matematici suficient 27. Herbst Constantin ( R ) Geogr. Istorie bine 32. Sasu S. Naturale bine 19. Păunescu Ioan ( R ) Matematici suficient 38. Istorie bine 20. Chimice suficient 42. Istorie foarte bine 12. Istorie bine 21. Ana ( R ) Geogr. bine 9. Matern. Matemat. Naturale foarte bine tescu ( R ) Geogr. Cotoi Măria ( R ) Geogr. Nat. Popescu Măria ( R ) Geogr. BonŞt. Leber Margareta (M) 24. Roşu Emil Honoriu ( R ) Geogr. Istorie bine 13. Istorie bine 30. Damian Alexandru ( R ) Geogr. Reichert Ludovic ( R ) Şt. Naturale foarte bine 40.

55. Nat. Nat. Istorie bine Trenca Minerva ( R ) Şt. 54. 57. suficient Ţegean Măria ( R ) Geogr.237 47. 49. Şt. Şt. 56. 50. 58. 52. Istorie foarte bine Târziu Ana ( R ) Geogr. Naturale foarte bine Matematici suficient Toth Alexandru (M) Geogr. Şt. bine Geogr. Naturale foarte bine Todor Ioan ( R ) Geogr. Ioan (G) BCU Cluj / Central University Library Cluj . Nat. 51. 53. Naturale foarte bine Triîu Silvia ( R ) Târnăveanu Magdalena (R) Şt. Istorie foarte bine Weber Fr. Szantay Elisabeta (M) Geogr. foarte bine Veza Samson ( R ) Matematici bine Velea Mihail (R) Geogr. 48. Istorie foarte bine Tănase Viorica ( R ) Şt.

Abramescu 1. D. titular: N. Th. Pompeiu Dr. Ionescu Mecanica raţională Supl. Observatorul astronomic. Bratu I. Montei (Sorbona. gratuit: G. 2. P. Cuş 1 3. gratuit: N. a) Secţiunea ştiinţelor niatimaUcc. Angheluţă Asistent Dr. de Anal. Catedre şi conferinţe. Bratu Astronomia Prof. Director onorific Director* Asistent Secretar Laborant Prof. Călugăreanu Conf. 7.B) ACTIVITATEA DIDACTICA. Angheluţă Teoria funcţiunilor iGonf. University Library Cluj BCU Cluj / Central Conferenţiar: G. 4. Gh. Sergescu Geometria analitică Supl. 8. Juga Algebra superioară Prof. Director Astronom Preparator Secretar bibliotecar Prof. Angheluţă Prof. 6. 9. titular: G. titular: D. şi Mecanică Supl. gratuit: Th. Tiberiu Popoviciu Servitor Gh. titular: Th. Institutul pentru învăţământul matematicei. 3. Armeanca Gh. 1. Chiş . Bratu Analiza matematică Prof. Abramescu Geometria descriptivă Prof. de Analiză matern. Seminarul de matcmatiei. Paris) Prof. V. Radu Bădescu Mariana Abramescu Pop Ioan Pipaş 2. titular: G. 5. 10. Director Prof. titular: P. Avrămuţiu Gh. Matematici generale Prof.

IX şi XI sunt: A. M. Cluj. Frechet. Dl prof. etc. prof. etc. expediţie. toată munca cerută] de publicarea revistei Mathematica (corespondenţă. Seminarul de matematici. a făcut două lecţiuni despre geometria proectivă diferenţială. Nicolescu. univ. In Noembrie 1935. Ca şi în anii trecuţi. A. P. Ulrich (Praha). Teodor eseu. prof. In Mai 1936. dânsul a fost ajutat de Dl Tib. Birkenmajer. Mieii (Roma). Nikodym. A. c) Revista Mathematica a tipărit complet şi distribuit vo­ lumele IX (21 coaie). Calapso. Al. C. Seminarul de matematici a luat o parte foarte activă la organizarea adunărei academiei internaţionale de istoria ştiinţelor. în sălile seminarului BCU Cluj / Central University Library Cluj de matematici din Cluj. univ. Juga. Pentru corecturi. Această adunare a făcut ca. Se află gata pentru tipar patru fascicule din colecţia proectată de Mono­ grafii Matematice. Th.) a fost făcută în modj gratuit de prof. Dl prof. de la Universitatea din Roma.239 1. XI (17 coaie). rectorul şc. univ. Sergescu. prof. a) In anul şcolar 1935—36. De asemeni a tipărit. fost rector al uni­ versităţei din Lausanne. C. Cracovia. Reymond (Lausanne). A. Giurgiu. Appert. P. Marseille. V . a făcut o lecţiune despre Ştiinţele oculte şi ştiinţele raţionale în antichitate. b) Publicaţiile Seminarului de Matematici. N. să ia cuvântul profesorii străini: A. fost rector al universităţei din Hamburg. Dna Şt. Dive. Colaboratori noui. Dl prof. India). E. Versailles. univ. a făcut două lecţiuni despre Geo­ metria integrală. W. G. Messina. Varşo­ via. până în Iulie 1936. care a avut loc în România cu ocazia celei de a noua adunări generale a Comitetului Internaţional al Ştiinţe­ lor Istorice. contabilitate. Popoviciu. Seminarul de Matematici a ascultat lecţiunile a trei profesori străluciţi din străinătate in­ vitaţi de noi. Singh (Lucknow. Blaschke. In Aprilie 1936. Naneş. de la Sorbona. corecturi. G. la Voi. prof. politecnice Timişoara. Greenwood (London). prof. A. . R. Bompiani. Reymond. Bucureşti. primele zece coaie din volumul XII. Fr.

K.. prof. 1 . Dl prof. e) In ceea ce priveşte legăturile cu străinătatea. (Istoria Matematicei). Dela 1 Iulie i935 până la 1 Iulie 1936. De asemeni. inter­ venţiile Dlui V. R. Mathematica a ob­ ţinut 12 schimburi noui de reviste. Dl prof. Zygmund. P. P. Sergescu a participat la Congresul de filosofie ştiinţifică din Septembrie 1935. Intre schimburile noui cităm: C. Sergescu a făcut acolo trei lecţiuni în Ianuarie 1936. Cracovia.240 Hhebault. W. ca şi în anii trecuţi. Vetulani. Matematica! în antichitate. Publicaţiile univ. etc. Goursat şi J. Matematice din Calcutta. univ. Wilkosz. la Paris. prof. de la Soc. Ser­ gescu. Popoviciu. ci­ tăm trei conferinţe ale dlui Tib. P. Novac. în care s'a tratat toată materia din progra­ mele fostului liceu real. Mattem. d) In cadrul Seminarului de Matematici. Le Mans. Prof. cursuri de matema­ tici elementare. etc. dânsul a fost ales colaborator de onoare la Revista de Ciencias. de Kharkow. din Peking. Travaux Acad. Toate sunt inventariate în biblioteca Seminarului de Matematici. Sciences Leningrad. Th. Cracovia. Popoviciu despre Axiomele numerelor reale. Q. Wilno. Intre conferinţele ţinute la acest seminar. Invitat pentru a treia oară de Institutul des Hautes £tudes de Belgique din Bruxelles. Peru. Angheluţă a organizat cursurile specialepentru toţi studenţii în matematici: 1. Memoriile Soc. univ. Semina­ rul de Matematici a participat. prof­ il. Vescan.. 2. b) Dl prof. a luat parte la jubileul de 40 de ani de apa­ riţie ai revistei Gazeta Matematică din Bucureşti. univ. Sergescu. publicaţia facultăţei de ştiinţe din Lima. In Ianuarie 1936. Dl prof. Institutul pentru învăţământul matematicei. prin telegrame şi discursuri. două conferinţe ale Dlui T. P. la Jubileele profesorilor E. a) A organizat. Praga. Netter. cu subiectele: cercetări recente în teoria ecuaţiilor algebrice şi Aspecte ale matema­ ticei modeme. Hadamard din Pa­ BCU Cluj / Central University Library Cluj ris. ceea ce ridică numărul re­ vistelor venite în schimb la 82. a organizat un Seminar de axiomatică. prof. ajutat de Dl Tib. F.

afină şi proiectivă. s'au ţinut regulat şedinţele de Seminar Matematic în fiecare Marţi (6—7) şi Joi (5—7). aparatul a fost montat şi echilibrat. E. G. etc. tot în mod gratuit. e) Asociaţia licenţiaţilor înUniversity Library Cluj BCU Cluj / Central matematici ai Universităţei din Cluj (Preşedinte conf. au fost lucrate în Atelierele Universităţii. Novac a făcut patru expuneri despre Teoria matricelor. D. G. In şedinţele de Marţi s'au făcut expuneri de memorii sau teorii matematice moderne. Bratu. Ionescu. 3. Hidrodinamică. locot. Şedinţele de Joi au fost consacrate problemelor şi chestiunilor de pregătire în vederea examenelor de capacitate pentru profesorii secundari. Dl Prin. atât pentru mişcarea de orlogerie cât şi pentru mişcările diferenţiale în declinaţie şi ascensiune dreaptă. Dl Tib. Din cauza crizei financiare. analog cu lunetele şi telescoapele din centrele mari astronomice din Europa. Inginer N. cu so­ luţiile lor. care e unicul telescop din ţara noastră. c) Sub conducerea Dlui prof. Prof. Angheluţă. A. Drăguţ. neputând obţine fondurile ne­ cesare. şi cu cola­ borarea tuturor profesorilor şi asistenţilor. G. Th. O b s e r v a t o r u l astronomic. de D. E. Vescan. de Dl Inginer Al. au fost făcute. Au mai făcut expuneri Dnii T. Călugăreanu) a publicat fasci­ colele 3 şi 4 de chestiuni de examen. ar fi trebuit să fie montat şi pus la punct de însuşi constructorul lui. W . (Geometrie Diferenţială). Călugăreanu. Acest aparat. iar legăturile electrice extrem de compli­ cate. Bindea.. ANUARUL 1935/36 16 . V. Geo­ metrie diferenţială. din Paris. propuse la Cluj. Dl V. Popoviciu a făcut două expuneri despre Diametrul Transfinit al Mulţimilor plane nemărginite. d) Cercul Matematic al Societăţei de Ştiinţe din Cluj a ţinut regulat şedinţele în ultima Miercuri din fiecare lună.241 2. Moise. (Mecanica Raţională). Drele M. Câteva piese. şi un telescop cu oglinda Couder de 50 cm. 3. Stan. Observatorul Astronomic din Cluj are Q lunetă ecuato­ rială cu obiectivul Zeiss de 20 cm. Guţu. Czeke. în mod gratuit. Solaş. care au fost necesare pentru aceste operaţiuni. Conf.

000 de stele. Fizico-Matematici şi Geografie. In anul acesta s'a terminat calculele încă pentru 6 clişee. 202. La Observator s'a făcut regulat. Geometria analitică. lucrări practice de Astronomie. astronom.242 Astfel s'a instalat în mod definitiv luneta şi telescopul ecuatorial pentru cercetările vizuale. cu anul I I . atât la lu­ neta meridiană. aşa că în anul trecut şi anul acesta sau făcut 12 clişee. Programul cursurilor. 1. 2. Lucrări. Clişeele fotografice sunt luate la Paris. Dintre cele 4 zone cu care e angajat Observatorul din Paris. 45 lecţiuni. pentru calculele în curs. 33 de lecţiuni. lecţiuni şi anume: Geometria elementară cu anul I. S'a reparat şi pus în funcţionare la Observatorul din Bu­ cureşti seismograful nostru dela Cluj. De asemenea s'a instalat o miră pentru luneta meridiană. Toate calculele se fac în dublu şi absolut separat. 79 de lecţiuni. ce se găsesc înregis­ trate pe 24 clişee. Geometria Descriptivă cu anul I I . cât şi la ecuatorial. 1. ItTicolae Abrameseu. şiCluj / personalul ajutător unde trebue să cu Central University Library Cluj se determine poziţiile a 25. Directorul Observatorului a lucrat şi în vara anului 1935 la Observatorul din Paris şi a adus în ţară un nou stoc de clişee. s'a încredinţat Obser­ vatorului din Cluj zona + 20°. 45 de lecţiuni. Geo­ metria infinitezimală. Profesor titular de geometrie descirptivă şi infinitezimală. cu anul IV. cu studenţii dela Mate­ matici. în tot cursul anului şcolar 1935—36. Observatorul colaborează la marea lucrare interna­ ţională: Harta fotografică a Cerului. pentru a fi siguri de exactitatea rezultatelor obţinute. iar toate calculele necesare pentru catalogarea astrelor fotografiate se fac de noi la Cluj cu ajutorul Dlui I. sporind astfel preciziunea pentru determinarea orei. A făcut în mod efectiv în anul şcolar 1935—36 două sute două. care a dat acolo cele mai bune înregistrări. . Ar­ BCU meanca.

36 lecţiuni. a reluat cursurile la 1 Februarie i936 şi a făcut până la sfârşitul anului. cu . Dsa a făcut în acest timp 78 de ore de curs. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. Ioneecn. 14 ore. 71 -de ore de curs şi seminar.243 ТЛ asistent Ћ. Profesor titular de algebra superioară. 25 de şedinţe. Algebra superioară. In fine. cu studenţii anului I I I . cu anul I. cu stu<fdenţii anului I I I . catedra a fost suplinită de Dl Tiberiu Popoviciu. Dl astronom I. cursul de Algebră elementară. A făcut următoarele cursuri: Astronomia. Pentru intervalul de la 1 Noembrie 1935 până la 1 Febr. Geometrie descriptivă. 2 ore de curs şi 3 ore de seminar săptămânal. .ore curs. cu studenţii anilor I I I şi IV. cu studenţii anului I. Analiza Matematică. Armeanca a făcut: Trfgonometria. Бааевси a completat aceste cursuri prin 56 de şedinţe de seminar şi anume: Geometrie analitică. Angheluţă. Şi anume: Mecamica Raţională. Bratn. 7 ore. cu studenţii anului IV. 1 oră curs şi 1 •oră seminar săptămânal. anul I. în mod efectiv. 1936. '67 ore seminar: Hidrodinamica. Seminar de astronomie. 4. Fiind încă bolnav. şi anume 87 tde lecţiuni. Th. Bădescu. Pe lângă aceasta.studenţii în geografie. cu stu­ denţii anului I I . 80 (optzeci) Ae ore de curs de Algebră Superioară cu studenţii anului I I . O. 97 . 31 de şedinţe. D . Prdfesor titular de astronomie. 51 ore. şi anume: Alge­ bra elementară. a fost făcut de Dl asistent R. pentru studenţii anului I. cu anul I I . "profesor titular de mecanică raţională. B . 17 ore. Cosmografia. A făcut în mod efectiv 180 (una sută opt zeci) de ore de »curs şi seminar. » .

. studenţii a *** lui II. Popoviciu a făcut 24 ore de curs de Analiză Matematică. A. Profesor titular de geometrie analitică.» BCU Cluj / Central University Library Cluj 7. b) Secţiunea ş t i i n ţ e l o r fizico. 1 1 1 & Petre Sergescu. 120 de ore.de Analiză: Matematică". generalei 1 A. Pe lângă aceasta. cu studenţii anului IV.. Nedelco. Dima. . Directorul Institutului de Fizică Generală Experimentalăi Şef de lucrări: Augustin Roth. Is­ toria Matematică. curs. Petre Pogăngeanu.244' 5. 182 (una sută optzeci. ore. G. făcut 129. (una sută optsprezece) lec* ţiuni şi anume: Aritmetica.. Preparator: Gheorghe P... cu. titular. G. probleme cu studenţii I I . (una sută două zecii şi: nouă). şi două)> de lecţiuni şi anume: Analiza Matematică. Catedra de fizică generală experimentală* Prof. cu studenţii anului I. Călugâ-reanu Conferenţiar. Şef de atelier: Carol Policek. fuga. 58 de lecţiuni. şedinţe de seminar. cu studenţii anului I V » 58 de lecţiuni. 7 lecţiuni. Teoria funcţiunilor. Geometria analitică.. cu studenţii anului III. de ore de curs şi seminar şi anume: Matematici generale. 39 lecţiuni.. 4 lecţiuni. Dl Tib. Asistenţi: Hariton Ţintea. de. Isto~ ria Matematicei. 1."(Matematica în antichitate). в . Profesor. A făcut în mod efectiv 118. anul IV.. A făcut în mod efectiv. titular de matematici.. 92. 14 lecţiuni.. Curs special de Geometrie diferenţiată ]>roiec~ tivă. 37.

Directorul BCU Cluj / Central Fizică teoretică Cluj aplicată. im ) şi anume: ? . Fizico-Matematici şi Fizico-Chhnice. fizico-matematici şi fizico-chimice. Mecanic: Ştefan Bodor. Asistenţi: Ioan Maxim. S'a făcut în «mod efectiv un număr de $4 ore de curs şi de seminar. -comun pentru studenţii anului I I I şi IV ai Facultăţii de Ştiinţe. după programul publicat în Anuarul 1933—34 (pag. Valeriu Novac.d. Institutului de University Library şi Şef de lucrări: Victor Marian. Curs ciclic de doi arii. my) şi din Snul IV (Vineri . Anul III. în cari s'a tratat complect ma­ terialul Cursului de Electricitate şi . Lucrări practice de laborator cu studenţii anului I I I -şi IV. în fizicochimice.Magnetism. Servitori: Gheorghe Tnras. Mecanici: Ioan Oroian. Laboranţi: Arpad Pazsrnt.к 245 Custode ЂЉЂсЛесат: Elena 'Oros. 3. Agneta Kosa şi Toma Xosa. Mann Adalbert. Maior. 1. Catedra de fizică teeretică şi aplicată. 4 ore de lucrări de laborator (un semestru). 270). afară de naturalişti. con­ stând din: a) Teoria lucrărilor practice de laborator cu 36 ore efec­ tive de explicări. Preparator: Teofil Vescan. în fizică şi fiiicomatematici. Servitoare: Veronica Mureşan. 4 ore de lucrări practice de atelier mecanic (un semestru). Vasile Hossu. secţiile: tizică. 8 ore de îndrumări la ibacrările de laborator. b) Lucrări practice de măsurări electrice: două serii a 20 de şedinţe de câte 3V2 ore cu studenţii din Anul I I I (Mier­ curi 3. Anul I. Anul II. Prof. 2. titular: A. (de îndrumare): 4 «ore de curs pentru studenţii în ştiinţe naturale. fn chimie. lucrări de laborator şi seminar pentra studenţii tuturor sec­ ţiilor. secţiile: Fizică. 2 ore de seminar şi conferinţe. cu care s'au făcut numai 4 ore de lucrări practice săptămânal.

seriile radioelementelor. elementul termoelectric. pentru studenţii anului II Fi­ zică. BCU Cluj / Central University Library Cluj von GueGalileu. Famila Bernoulli. capacităţi'. 3. Lucrări practice de laborator efectuate cu studenţii îns matematici din anul I I I . şi anumer a) Termodinamica. Fizico-Ghimice şi Chimice. Volta. Faraday. S'au făcut în mod efectiv 32 ore de Curs. Curs de Istoria fizicei şi terminologie franceză şi ger­ mană cu studenţii anului preparator dela secţiile fizică şi fizico-matematici.. Fizica în seco­ lul al XVIII: Galvani. susceptibi­ litatea jnagnetică. Gauss. conductibilitatea calorifică. Evul me­ diu. Arabii. Descartes. 45 ore de curs după programul pu­ blicat în Anuarele precedente. electrometrilor şi wattmetrilor ~J5 lucrări). Meyer^ Carnot. Teoria . 317) s'au mai făcut trei lucrări de: Ele­ ctroliză. Joule» Clausius şi alţiL Cancepţiile moderne ale fizicei". Radio­ activitatea naturală Lucrările soţilor Curie. Kepler.) In afară de lucrările menţionate în Anuarul din 1934—35 (pag. Huyghens. selTuri şi inducţii ratrUiale (8 lucrări). J. im cari s'a tratat următorul material (cu lecturi franceze şi ger­ mane din autorii mai importanţi): Fizica în antichitate. Lagrange şi alţii. S'au făcut 63 de ore de curs. 4. Laplaee. cursul a fost desvoltat după programul următor: Ioni. Camera Wilson. Gazele radioactive. Newton. Conferenţiar definitiv:: &• Athanasiu. m. Grecii şi romanii. Renaşterea. de fizică. Desvoltarea fizicei în secolul al XlX-lea: Ampere. Ionizarea gazelor. celule fotoelectrice (2 lucrări). comptorul Geiger-Muller. raze catodice şi anodice.246: Măsurări de rezistenţe. Izotopi. Poloniul şi Radiul. 18 ore de curs pentru aceeaşi stu­ denţi. de Verificarea legilor lui Joule şi de Radiofonie (cu 5 lecţii introductive). electroni. caracte­ ristica dinamului. Arago. R. în vederea examenului de capacitate pentru profesorii secundari. In lafară de chestiunile expuse şi în anii precedenţi: Căldurile specifice şi teoria cuantelor. spectre atomice şi mo­ leculare. oscilograful. Fresnel.. Otto ricke. în 20 de şedinţe de câte 3V2 ore (Sâmbăta a. Conferinţa. b) Fizică Moleculara. studiul galvanometrilor.

diîracţiunea prin cristale. Prof. In acest an şcolar. spec­ trele magnetice. Experienţele Iui Chadwick. Descoperirea soţilor Joliot-Curie. dela ore- . spectrele y. Explicarea emi­ siei razelor Y nucleare. Ioan Cadariu. Efectul Compton. Casier-contabil: Alexandru Băjenaru. BCU Cluj / Central University Library Cluj c) Secţia ştiinţelor chimice. descoperirea neutronului. Ionel Tanislau. trecerea particulelor a prin materie. defectul de massă şi echivalen­ ţa massei cu energia. De­ zintegrări cu particule a. Directorul general al Institutului de Chimie şi Director al Laboratorului de Chimie Generală. Particulele a. 1. titular: Adrian Ostrogovich. Ileana Stuparu. liber parcurs. Transmutarea atomilor. spectrele magnetice. Miercuri şi Joi. Maestru sticlar: (vacant). protoni. dezintegrări cu ajutorul neutronului. legea Geiger-Nuttal. măsurarea sarcinei electrice. titularul catedrei a ţinut 95 de prele­ geri de chimie generală. Mecanic electrician: Iosif Ghebefiighi. Clasificarea radioelementelor. Preparatori: Virgil Galea. -Experienţele lui Rutherford. Mecanic brevetat: Andrei Ghebefughi. Radiaţiile fi. Reacţii nucleare. Lucrările lui Fermi şi colaboratorii săi. Absorbţia nucleară a radiaţiilor r şi producerea de pozitroni. Fochist: Ioan Cociş. Diferite scheme şi tablouri de clasificare şi de evidenţiare a reacţiilor nucleare. Radiaţiile emise de Radio-elemente. Radioctiuitatea artificială. numărarea di­ rectă a particulelor a.247 transformărilor radioactive. Radiaţiile y. Marţi. Luni. Şef de lucrări: Gheorghe Ghiorghiu. Radiaţiile cosmice. Asistenţi: Victoria Medianu. Structura atomilor şi clasificarea lor Tn sistemul perio­ dic. Măria Macarovici. deutoni. Laboranţi: Mihail Ţentea. Catedra de chimie generală. Livia Ţentea.

titular şi publicat în precedentele anuare. Valentin Nicolaescu (dela 1.30. tratând în mod elementar legile şi noţiu­ nile fundamentale ale chimiei. . în amândouă semestrele. Macarovici. 1936). urmându-se programul stabilit de Dl. Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico-chimişti din anul I-iu au fost conduse de Dl. Marţea şi Joia. Constantin Macarovici. după programul întocmit de Dl. Pe de altă parte sub supravegherea Dlui Prof. pre­ parator. 1936). Programul desvoltat corespunde cu acela publicat în precedentele anuare. Gheor­ ghiu şi I. în 13 şedinţe de câte 4/ ore. I I I .15 la 19. şi au avut loc în semestrul I. Pro­ BCU Cluj Central University dela 14 la gramul a fost publicat precedent. V. 1936). Tanislau şi au avut loc în semestrul I I . Lucrările practice cu studenţii chimişti şi fizico^hknişti din anul preparator au fost conduse tot de Dnii Gh. Miercurea Library Cluj 18. Laboranţi: Sabin Tolan. şef de lu­ crări şi Dl. Augustin Pop (dela 1. titular: Gheorghe Spacu. Secretar-bibliotecar: Măria Brumaru (până la 31. prepara­ tor. Lucrările practice cu studenţii naturalişti au fost condu­ se de Dna M. Galea a ţinut 22 de prelegeri de o oră fie­ care (curs şi seminar). Tanislau. titular şi pu­ blicat precedent. Galea. Ileana Biicos. 1936). Preparatori: Lia Dima (până la 31.248 le 18. Şef de lucrări: Petru Spacu. Augustin Pop (1—30. V I . Prof. Gh. IV. asistent. S'au ţinut 36 şedinţe de câte 4 ore. Petre Voichescu. titular A. 3. Dl V. după programul publi­ cat precedent. Au asistat studenţii în chimie. V. Catedra de chimie anorganică şi analitică. Directorul Laoratorului de chimie anorganică şi analitică. dela orele 14 la 18. Ostrogovich. asistent de curs fiind Dl Ion Cădariu. I I I . Miercurea dela 14 Ia 18. asistentă şi Dl. 1936). în 8 şedinţe de câte 4 ore. Gheorghiu. Prof. I. Prof. Asistenţi: Virgil Armeanu. cu studenţii în chimie şi fizico-chimice din anul preparator. în ştiinţe naturale şi fizico-chimice din anul I. Ervin Popper şi Coriolan Drăgulescu.

definitivă: Raluca Ripan Tilici. pag. e) In cursul acestui an s'au mai ţinut cu studenţii anu­ lui preparator. frecventate de studenţii anului IV secţia chimie şi 20 şedinţe a 7 ore. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie. Ion Flueraş şi Justina Borza.249 Servitori: Măria Deac. frecventate Clujstudenţii BCU Cluj / Central University Library de secţiei chimice. Conferinţa de chimie alimentară. anul I I I . b) Lucrările practice de chimie analitică calitativă au fost efectuate în 39 şedinţe a 7 ore fiecare.enţii secţiunei fizico-chimice. anul I I I . frecventate de studenţii anului I I I chimie. a) S'au ţinut în total 40 prelegeri de chimie anorganică a IV2 oră. 42y şedinţe a 7 ore fiecare. frecventate de stud. Trecventate de stu­ denţii anului I I secţia chimie şi fizico-chimice. b) Lucrările practice de Chimie Alimentară. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chimie. 25 lecţiuni de chimie anorganică elementară şi terminologie chimică franceză şi germană. 20 şedinţe de laborator a 7 ore fiecare. de către Dnii Petre Spacu. c) Lucrările practice de chimie analitică cantitativă au fost efectuate în: 40 şedinţe a 7 ore fiecare. d) Lucrările practice de analiză de gaze au fost efec­ tuate în 20 şedinţe a 7 ore fiecare. Programul cursului este identic cu cel publicat in anuarul 1932—33. S'au ţinut în localul Laboratorului de Chimie Anorganică şi Analitică Conferinţele <de Chimie Alimentară şi lucrările practice menţionate mai jos: a) Conferinţe de Chimie Alimentară: 18 conferinţe a IV2 ore conferinţa. frecventate de studenţii anului I I I secţia chimie şi fizico-chimice. Fochist: Nicolae Niţă. Coriolan Drăgulescu şi Constantin Macarovici. . 266—267. Analiză de alimente: 22 şedinţe de laborator a 7 ore şedinţa. Conf. frecventate de studenţii anului IV Secţia Chi­ mie.

Disociate. Isochora lui Van't Hoff. Entropie. Directorul Laboratorului de Chimie fizieală. VII. Numărul de ordine şi semnificaţia lui. BCU Cluj Central University Library Cluj b) Structura atomului: nucleu şi electroni. a avut ca subiect: Ciclul I. Constantele optice. Catalize. Principiul 1.250 3. /teoria stărilor reduse şi aplicaţiile ei. 1936). Valenţă şi covalenţă. Sistemul: periodic. Prof. Cursul de Chimie Fizieală şi Electrochimie (3 ore săptă­ mânal). Electrochimia. a) Atomistica: Certitudinile definitive asupra structurii corpusculare a materiei: Moleculă. mărimile respective şi determinarea lor experimentală. Şef de lucrări: V. Energetica chimică. Reacţiuni de di­ ferite ordine. Proprietăţi aditive şi specifice. Preparator: Octavian Jula (până la 31. Custode: Fluor Rădulescu (până la 11. Determinări şi aplica­ ţii. legile metabolismului radioactiv. Ciclul 7. Ciclul 5. 2 şi 3 al termodinamicei şi aplicarea lor la sistemele chimice. Proprietăţi generale ale materiei. V. Spectrochimia şi aplicaţii. . Valeriu Moga (dela 1. Catedra de chimie fizieală. VIII. Călduri specifice la temperaturi joase. Generalităţi. Statica chimică. Ciclul 3. Chimia dispersoidelor (chimia coloidală). Echilibru chimic. Ion Suciu. titular: Dan Rădulescu. Laborant: Constantin Săndescu. Servitori: Măria Dumca. Afinitate şi măsura ei directă şi in­ directă. c) Radioactivitatea. Determinarea mărimilor respective. Teoria lui Bohr. Ciclul 2. Octet. Reacţii rever­ sibile. Date esenţiale. Exemple şi aplicaţii. 1936). Ciclul 6. Aplicaţiile ei ştiinţifice şi tehnice. Teoria cinetică: a gazelor şi lichidelor. Echilibru omogen şi etero­ gen. Asistenţi: Florica Uzescu-Bărbulescu. atom. Dinamica chimică. Generalităţi. Ciclul 4. 1936). Măria Alexa. Alexa. Teoria Fazelor. metode de măsură. Teoria torulară.

(analiza orga­ nică cantitativă şi sinteze). CSrioscopie. 44 prelegeri a 1 oră. Vâscozimetrie. Lucrări de Chimie-Fizicală. I I . la pagina 275. Polarimetrie. la pag. Determinare de Ph prin di­ ferite metode. d) Sinteze electrochimice. titular: Ioan Tănăsescu. Ebulioscopie şi tensiometrie. c) Curs cu studenţii anului IV. Servitor: Nicolae Topan. Prof. 41. Microcrioscopie. 49 prelegeri: a 1 oră. Pile. ) Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933— 1934. 32 şedinţe a 6 ore. frecventate de 5 studenţi. analiză potenţiometrică. Analiza rapidă.b) Potenţiometrie: Potenţial de contact. d) Lucrări practice cu studenţii anului IV. e) Curs şi colocvii cu anul preparator (secţia chimie şi fizico-chimice). Şefi de lucrări: Elena Tănăsescu.. 21 şedinţe a 6 ore şedinţa. Calculul randa­ mentului de curent şi energie. analiză conductrometrică. Refractometrie. Asistenţi: Alexandru/ Central University Library Cluj BCU Cluj Silberg. (analiza or­ ganică calitativă şi sinteze). a) Curs cu studenţii anului I I I (partea I-a). frecventate de 9 studenţi. Spectrometrie. Giorgio Ostrogovich. > I . b) Lucrări practice cu studenţii anului I I I . c) Analiza cantitativă electrochimică. Densităţi şi aditivitate. Laborant: Grigore Silaghi. (partea Il-a). Colocvii. făcute de Dl Giorgio OstrogovLchv şef de lu— ( . Lucrări practice de Electrochimie: a) Culombmetrie. Catedra de chimie organică. frecventate de 10 studenţi. Eugen Ramonţeanu. Ci­ netica chimică şi cataliză. Pile de concen­ traţie. Capitolele tratate la curs sunt indicate în anuarul 1933 — 1934. Preparator Măria Cinobloch Ionescu. 274. frec­ ventate de 10 studenţi.25P Lucrări practice: 8 ore săptămânal. Grad dedisociaţie. Directorul Laboratorului de Chimie organică. Conductivitate. Separări.

care trebue ~pus în lumină cum se cuvine.— ce provineau din taxe studenţeşti. Raportul Dlui Director asupra stării şi activităţii Institutului de Speologie. . C a t e d r a d e b i o l o g i e ş i i n s t i t u t u l d e s p e o l o g i e . 321 şi urm. Sub-directorul Inst. pag.540. Margareta •Codreanu. G. Fotograf: Iuliu Viragh. n'aş putea s'o prezint altfel decât cum a Jost schiţată în raportul meu din anul trecut (Anuar 1934—35. Chappuis. după normele indicate de către Directorul LaboratoruJui. Notez numai că pentru anul şcolar 1935—36. S'au făcut 43 ore de curs şi colocvii. Inst.252 •crări. Prof. Şef de echipă speologică: Ioan Roth. de Speologie n'a încasat dela Fac. îmi rezerv dreptul ca în Anuarul următor să revin asu­ pra efectelor „mizeriei laboratoarelor" ce nu au putut fi în­ lăturate decât într'o redusă măsură de fondurile extraordi­ nare acordate pentru înzestrarea laboratoarelor de către gu­ vern. de Speologie: Petru A. Laboranţi: BCU Cluj / Central University Library Cluj Ana Budai. Preparator entomologist: Frederica Crenian.studenţi. primele sume de acest soiu ce Universităţile noastre au primit dela 1931 încoace. 1. d) Secţia ştiinţelor naturale. Asistenţi: Vaier iu Puşcariu. Servitor: Florea Flueraş. In acest an şcolar mizeria laboratoarelor a fost aceiaş ca în anii precedenţi. titular: Em. Directorul Institutului de Speologie. Secretară: Clara Nagy. Racoviţă. Radu Codreanu. de Ştiinţe decât: Lei 9. raport a cărui reproducere aci ar constitui o cheltuială ce se cuvine să fie evitată într'o perioadă de cri­ ză ca cea în care trăim. din exerciţiul 1936—37.). Dumitru Flueraş. fapt me­ ritoriu al stăpânirei şi îmbucurător pentru noi. frecventate def 1 2 .

Racoviţă. astfel că funcţionarea „Fototecilor" descrise în raportul 1930—31 suferă o reînoită întârziere. C ) Colecţia fotografică. observaţii şi experien­ ţe. . . D ) Colecţia de Diapozitive pentru Proiecţiuni. Nici o schimbare. Nu s'a mai putut încasa din anul 1931 nicr. E. dat fiind strictanevoe de a fi documentat cu descrieri. în general. Biologie generală. C. B ) Colecţia de Hărţi geografice. Obiectul principal al acestei colecţii este ilustrarea Cursului de Bio­ logie generală care nu poate fi pur verbal. ori ce documente ilus­ aspecte Central University Library Cluj trând legile generale ale Istoriei naturale. un fond pentru excursii şi exploraţii. E ) Colecţia Biospeologică. Nici o schimbare notabilă din lipsă de mijloace. de a fi bazat pe obiecte concrete şi foarte variate. sub diversele ei BCU Cluj /şi. Curs pentru studenţii anului IV dela Ştiinţele naturale. Colecţia a sporit cu vre-o 80 de diapozitive noui. S'a continuat cu catalogarea Bibliotecilor Institutelor de Speologie (s'a ajuns la N o . 3499). inclusiv acele pentru-excursii şi exploraţii. două abonamente de periodice. N u s'au putut face cercetări pe teren din lipsă de fonduri. 4197) şi de Z o o l o ­ gie (s'a ajuns la No. A sporit cu câteva clişee executa-te de personal din spese proprii. Nici o schimbare. Programul cursului este publicat la pagina 86 (vezi F a ­ cultatea de Medicină). din buget s'au supri­ mat toate subvenţiile pentru material. Bineînţeles că în sporul dealtmintrelea modest al Numerilor nu întră decât foarte puţine cărţi cumpărate şi numai. Prof. F ) Fauna Transilvaniei.253A ) Biblioteca. marea majoritate a achizi­ ţiilor noui sunt schimburi şi daruri. G) Exploraţii speologice şi faunistice. dar catalogarea pe fişe n'a putut continua. Mă si­ lesc însă ca în această colecţie să mai figureze şi Speologia. 2.

A. I I . Preparatori: Nicolae Pogorevici. Directorul Inst. A. In total sau ţinut 102 ore de lucrări practice în 68 de şe­ dinţe. cu studenţii naturalişti anii I. Grădinar: Dezideriu Roşea. I. a 2 şi jumătate ore fiecare şedinţă. In total s'aUj ţinut 78 ore de curs în 52 de prelegeri a 1 şi jumătate ore fiecare prelegere. 1. I. A. Asistentă: Acrivo Crustalo. Scriban. Sulina şi Vâlcov pentru recoltarea ma­ terialului necesar t e z e i de doctorat. A. Lucrări BCU Cluj / Central UniversityAnatomie comparată practice: Zoologie şi Library Cluj pentru Nevertebrate. Crustalo Acrivo: Excursii zoologice în cursul lunei Au­ gust la Galaţi. de 3 ori pe săptă­ mână. Tulcea. Prof. Cursuri: Zoologia şi Anatomia comparată a Neverte­ bratelor. de 3 ori pe săptămână. 2. Eugen Epure a făcut excursiii zoologice în sudul BasaT a b i e i şi pe litoralul Mărei Negre. Şef de lucrări: Eugen Epure. I I I şi cu studenţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . II.4554 3. Scriban a făcut excursii zoologice la lacu­ rile şi apele din jud. Scriban a făcut o excursiune pe valea Oltului pentru cercetări ştiinţifice. I I I şi cu s t u ­ denţii în geografie cu ştiinţe naturale anii I I şi I I I . Elena Darea. Servitori: Cristina Nagy. I. 6. cu studenţii naturalişti din anii I. Pof. Mecanic: Ioan Ardeleanu. I I . I. i . titular: Ioan A. Prof. Scriban. Elena Badiu. Excursiuni: 1. Scriban a făcut excursii în jurul Clujului pen­ tru lucrări ştiinţifice şi recoltarea materialului necesar lucră­ rilor practice ale studenţilor. Laborant: Ioan Jurca. 5. 3. de Zoologie şi Anatomie comparată. III. Catedra de zoologie şi anatomie comparatăProf. Ilfov. a făcut o excursie în regiunea Abrudului în decursul l u n e i Maiu. Desenator: Emil Roşu. 4. însoţit de personalul ştiinţific ş i de studenţii cari urmează cursul de Zoologie şi Anatomie com­ parată.

Prof. preparator. VI. Muzeu: Lucrări pentru conservarea materialului din colecţia zoologică a Muzeului Ardelean. Planşe: Executarea planşelor anatomice pentru cursul de Anatomie comparată şi Zoologie (Nevertebrate). Nistor Şan ta. Asistent: Eugen A. V. titular: Aristide Grădinescu. Preparatori: Valeria Grădinescu. In cursul acestui an şcolar s'au făcut: 37 şedinţe de curs de câte 1 şi jumătate ore. Pora. Catedra de botanică generală. . Prof. Ştefan Peterfi (dela 1. deci 55 de ore şi jumătate. 210—215. III. Catedra de fiziologie generală. titular: I. a) Revizuirea şi umplerea borcanelor cu piese zoologice şi anatomice. făcute de Nicolae Pogorevici.255 IV. Laboranţi: Ileana Harastoşi. pag. Şef de lucrări: Ion Mihăilescu. Directorul Institutului de Botanică Generală. 1936). c) Aranjarea materialului recoltat în excursii pentru îm­ bogăţirea colecţiilor Muzeului zoologic. Grinţescu. lucrărilor practice şi •demonstraţiunilor a fost publicată în Anuarul Univesităţii pe anul 1927—28. de câte 3 ore şi jumătate. conservate în alcool şi formol. 1936). Programa amănunţită a cursurilor. 5. b) Desinfectarea materialului împăiat de paseri şi ma­ mifere. Directorul Institutului de Fiziologie generală. 4. deci 133 de ore şi 15 demonstraţiuni experimentale. IV. BCU Cluj / Central University Library Cluj Şef de lucrări: Corneliu Degan. 38 şedin­ ţe de lucrări practice. Asistent: Rodica Olteanu-Crintea (până la 31. Ion Peteanu. Material didactic: Determinarea şi montarea materia­ lului recoltat în excursii pentru lucrările practice ale studen­ ţilor. Toate acestea au fost relativ la funcţiunile de relaţiune şi glandele cu secreţiune internă.

S'a studiat mai amănunţit: difuziunea. In cele 34 de şedinţe câte s'au ţi­ nut. Numărul redus al studenţi­ lor din acest an se datoreşte faptului că n'a fost sesiune nor­ mală de bacalaureat. Câteva şedinţe au fost rezervate studiului solului şi culturilor în soluţiuni nutritive. Servitori: Victor Vereş. S'au ţinut îi* total 73 ore de curs. Secretară: Florica Stan. Naturale şi ai anu­ lui I I Geografie cu Şt. I o a a Stoia (până la 31. A cest curs şi aceste lucrări au fost frecventate în mod regulat de 16 studenţi şi studente. IV. Custode: Francisc Pâzsi. IV. Teodor Oargă. III. S'au studiat enzimele şi oxî- . In cele 49 de şedin­ ţe. 1936). pag. Lucrări practice: 6 ore pe săptămână (un semestru). Mecanic: Ioan Moldovan. Curs: 3 ore pe săptămână. 1936). S'a dat o deosebită desvoltare studiului asimilaţiunii şi produşilor asimilaţiunii clorofiliene. Romul Cioată (dela 1. Naturale. Laborantă: Susana Pal.256 Preparator: Ştefan Peterfi (până la 3 1 . I I I . 1936). b ) Curs şi lucrări practice de Fiziologie vegetală pentru studenţii în Şt. â 2 ore şi Va fiecare. pag. Desenator: Coloman Keresztes. s'a studiat în mod amănunţit mor­ fologia şi structura plantelor insistându-se mai mult asupra Fanerogamelor. Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. Apoi: conducerea apei. Naturale. Programa cursului a fost publicată în. transpiraţia şi gutaţia.şl microchimice pentru punerea în evidenţă a anionilor şi a cationilor în cenuşă sau în ţesuturi vii. imbibaţiunea. Lucrări practice: 5 ore pe săptămână. 283_ Atât cursul cât şi lucrările practice au fost urmate regulat de 9 studenţi şi studente ai anului I de Şt. 1936). 283—284. permeabilitatea membranelor. BCU Cluj / Central University Library Clujpractice s'a Programa detailată a exerciţiilor publicat în Anuarul Universităţii pe anul 1933—34. s'a executat un mare număr de experienţe. absorbţia substanţelor minerle. a) Anatomia şi Fiziologia vegetală. Traian Tretiu (dela 1. Naturale din anul IV. Numeroase reacţiuni macro. Curs: 1 oră pe săptămână (un semestru). obligator pentru studenţii îm Ştiinţele Naturale şi Geografie cu Şt.

Personalul Institutului de Botanică generală a făcut mici excursii în jurul Clujului cu scopul de a aduna material atât pentru lucrările personale cât şi pentru lucrări­ le practice ale studenţilor. Al. I. Şef de lucrări: Emil Pop. Asistent: George Bujoreanu (până la 31 Mai 1936). explicaţiunile şi conducerea acestor lu­ crări au fost încredinţate Dlui I. Laborant: Iosif Deaj. apoi respirata. Ghişa (dela 1 Iunie 1936). Muzeul Botanic. Mihăilescu. P. respraţia intramoleculară şi fermenta­ ţia. Cioată şi Tr. Dr. I. Institutul de Botanică generală a cum­ părat acest aparat indispensabil. Sâe Negrea. Servitori: Vasile Negrea. c) Utilaj. La executarea programului de mai sus au contribuit şi Dnii preparatori R.000 lei alocată în acest an ca ajutor Laboratoare­ lor Facultăţii de Ştiinţe. Servitori: Valeria Lup. care a pus toată râvna şi priceperea de a le duce la bun sfârşit. şef de lucrări. Nyarady. fenomene­ le de mişcare. Ca şi anul trecut. Preparatori: Eugen Ghişa (până la 31 Mai 1936). La sfârşit sau studiat fenomenele de creştere. Muzeul şi Grădina Botanică. Borza. Institutul de Botanică sistematică. Pteancu (dela 1 Iunie 1936). Simţindu-se din ce în ce mai mult nevoia unei etuve electrice pentru uscarea materialului recoltat în cerce­ tările de fotosinteză. Conservator al colecţiilor: E. E. de către Senatul Universitar. Laborant: Ignat Sas. Director: Prof. Custode: Ioan Szilagyi. Institutul de Botanică sistematică. d) Excursii.257 dazele. Catedra de botanică sistematică. acoperind cheltuiala din su­ ma de 300. BCU Cluj / Central University Library Cluj 6. tropismele şi nastiile. II. Ustina Mircea. Tretiu. ANOABTJL 1 9 3 5 / 3 6 .

In total s'au ţinut 43 de şedinţe de lucrări cu studenţii naturalişti şi 22 de şedinţe cu studenţii geografişti. . Paznic: Ioan Capău. Portar: Mircea Gavrilă. In se­ mestrul de iarnă s'a ţinut în amfiteatrul Institutului de Bota­ nică generală. Vizitiu: Romul Lup. iarna în sere şi vara în grădină. Lucrări practice.şi macroscopic tipurile principale ale grupărilor sistematice tratate la curs. în Grădina Botanică. Prof. Dr. Şef de lucrări: Cornel Giirtler. iar în semestrul de vară. Pe timp frumos cursurile s'au ţinut sub cerul liber. Mircea Vilă. 330). anii I I I şi IV. Ananie Bolboacă. 1. . Gheorghe Roşea. 5 ore săptămânal pentru studenţii naturalişti şi 2V2 pentru studenţii în geografie cu ştiinţe na­ turale. S'au studiat micro. Excursii. Borza. Grădinar: Ioan Lup. Şef grădinar: Augustin Trif. 3. Gimnosperme şi Angiosperme pe lângă studii de anatomie. ascultat de studenţii în ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. In cursul anului s'au ţinut 32 de lecţii (subiectele sunt publicate în Anuarul 1934— 1935 pag. Casier contabil: Veturia Suciu. în Institutul de Bo­ tanică sistematică din Grădina Botanică. Lucrători permanenţi: Gavrilă Borza. Al. Grădina Botanică. Curs de Botanică sistematică. 2. BCU Cluj / Central University Library Cluj Săptămânal 3 ore curs. SECŢIUNEA A) LABORATORUL DE BOTANICĂ SISTEMATICĂ. analize. Cursurile sunt urmate de excursii botanice la grupurile de plante tratate. Grădinar titrat: Petru Ploaţă. Ma­ teria de curs se tratează în trei semestre.258 III. s'au făcut şi determi­ nări după sistemul sexual a lui Linne şi după sistemul natu­ ral al lui Engler. Din Pteritofite. diagrame şi formule florale. Ioan Borza.

Fitogeografia. 2. 5. Regiunea arctică (Tundra. Regiunea Pontică. . Provincia nordamericană). -SECpONEA B) MUZEUL BOTANIC. A fost audiat de studenţii în Ştiinţe naturale şi geografie cu ştiinţe naturale. deîiniţii. Regiunea cen­ trală . 3. In cele 22 ore s'au tra­ tat următoarele BCU Cluj / Central University Library Cluj capitole. Docent: K Pop. stâncăria). Teze d e licenţă lucrate în laborator. Re­ giunea medlterariă (Formaţiunile principale). ( I . Coniferele României. Situaţia Tlorištica a României. Pteancu). şi al Muz. Formele biologice. Domeniul holarctic. din anii I I I şi IV. Domeniul Neotropic. Provincia lîusească. 4. Regiunea Iboreală (Provincia fenoscandică. Vegetaţia lacurilor din depresiunea băilor sărate dela Turda. Mangrove. (Kinal Măria. sarmaiicăj). Ele­ mentul floristic. Domeniile Eoristice ale globului. (P.eur. Cele mai vechi plante ornamentale în basinul medite­ ranean din punct de vedere istoric şi taxonomic. — care au fost înghesuite în vechiuî tea­ tru — în parterul noului local din Grădina Botanică. I n vara anului 1935 s'a mutat Herbarul Univ. Noţiuni de chimatologie a globului. 1. Arealul.:2o» P e lângă a «este excursii obişnuite s'au mai făcut excursii didactice cu studenţii la Pădurea Hoia. mlaştină. dacică. 2. (Provincia atlantică. Etapele cunoştinţe­ lor noastre despre flora şi vegetaţia globului.opeariă. la Stâna de Vale. 1. Pădurea ecvatorială. in Făget şi P-ânaţele Clujului.). Tot în vara a. Generalităţi. evacuând locul pentru ma­ terialul de muzeu propriuzis. 1935 s'au mutat toate dulapurile şi ma­ terialul de muzeu. Curs de Geografie botanică. baltică. Todor.). din parter în etajul I. Do­ meniul Păledtrqpic. Pustiirile. pajiştea arctică. Taigaua. Ard.

Dianihus* Rumex. Rom. 1 Donaţia Dlui A.. Toate ohiectele muzeale au fost curăţite şi desinfecta— te după sosirea lor în localul nou. 1935 până la 31. tuturor obiectelor. După aceste lucrări a început apoi etichetarea. Herbarul Universităţii a fost întrebuinţat afară de perso­ nalul Muzeului şi al Institutului de Bot. IV. . exs. I. sau formalină). Sporul.260) ^începând cu toamna-ar. Mon. A. numere. . . Herbarul Muzeului nu s'a îmbogăţit. în alcool. schimbul. . întitulată „Flora Rom. . Upsala (Poa) . 72. 92 foi). 15 table montate cu diferite soiuri de tutun în foi.. Reg. nu s'a putut l i ­ pi şi insera în herbar mii de plante colectate de noi sau pri­ mite în schimb. Herbarul. Arvat. Cernăuţi . Donaţiunea Dlui M. 44 Din editura Muzeului. Cent.făcut şi un tablou mare. diverse obiecte dela Arnold A r boretum. XII—XIV" în două exemplare . Sporul Muzeului dela 1. 1 . generală şi de urmă­ toarele persoane şi institute: I. şi au fost aşezate la locuk lor definitiv. Sporul provine din:: iColeetarea personalului Muzeului . IWSşi pârtâastăzLse face a^ ranjarea muzeului în localul. Nyarady. 2: Donaţia Dlui Nannfeldt. Utilizarea herbarului. Guşuleac. . Borza şi E. din Flora Gronlandei şi câteva preparate noui.. 708 "Total . S'au instalat pe pereţi sau rotative vechile tablouri mari cu plante sub sticlă. Am. lucru neterminat încă. ajungând laCluj / Central University Library Cluj inventa­ riate şi clasate. . ..164 fci de herbar montate. . . 5. nou. diverse fructe indigene sau străine (preparându-le. 45 feluri de tutun.833 Epuisându-se complect hârtia de herbar. 1936 este după inventar de 76 obiecte. Sporul Herbarului Universităţii a fost de 833S BCU 435. Prof. Muzeului: Obiecte casnice fabricate de moţi (ciubere. Cojuşna . Cluj (Genurile: Astragalus. nou. I I I . 4. cofe şi tulnici).. donate de Gasa Aut. . Prodan. Gypsophila. . Hedysarum. . împrumuturi. . .

div. 100 foi. . . Instituto ed Orto Botanico Roma 307 exempl. . 251 exempl. genul Alyssum. I. . . plante diverse din Ceahlău.Muzeul din Sarajevo: pl. Botaniska Musett Lund: Genul Euphorbia. 1 pachet Colaboratorilor din Cluj .. Car ol I I . Asiae Mediae din Taschkent s'au mai trimis Centuriile VI—XI. . BCU Cluj / Central University Library Cluj S'a trimis în schimb. îlniyersitetets Botaniska -Muesum. X I I ^ X I V la Mu&ee Botanique de la Univ. în­ titulată: „Flora Romaniae exsiccata". . . Magh. Krakow . S'_a editat Centuria XII—XIV a publicaţiei de herbar. Guyot. . Cambridge . . . Flora Rom. Berkeley. Mexico . Harward U. exs. Arnold Arboretum. . Sociedad j)ro cultura reg. Conservatoire Botanique dela viile de Geneve . "Wien . Univ. 5 pachete Institutelor şi-colaboratorilor din ţară . 126 exempl. pentru Mus.. Gray Herbarium. Naţ. Reg. 10 foi. . Arvat. .. . . Botaniska Institutionen Upsala: Genul Poa. Physiographical Museum. 100 exempl. redactând schedele ane­ xate. 151 foi. Institut Bot. Washington . Nyârâdy a revizuit •sau determinat material de herbar pentru următorii dni: H. XII—XIV cu câte 358 numere: Bibi. . laşi:-Genul. 147 foi. Brno . Sau vândut Cent. A... . Naturhistorische Staats Museum. Basel. Budapesta. Botan. . Majestăţii S. 376 exempl. Gojuşna. Institut Graz: Genul Leontodon. Lausanne. .Melica. . Iaşi. 50 exempl. 120 exempL . Conservatorul herbarului. S'a cerut material de lierbar pentru studiu dela: Mus. Oollege of Agriculture Division Univ. Garten u. . plante diverse din Basarabia. Răvăruţ. .281 (Conšt..Eapp. Genul 3Vtulgedium. . 200 exempl. Mazatlan. . . JSmithsonian Institution. în care se găsesc şi câteva studii morfologice asupra unor specii critice. 1 2 pachete Diferitelor Muzee Botanice din întreaga lume 34 pachete Afară de aceste Centurii. Jamaica Plains 101 exempl. Bot.-9 Joi. Genul Carduus 1 foae. .. . Kobenhavn . . . 381 exempl. . 5 foi. M. cent. . dl E.S'a primit în schimb dela: Ћ.

S'aui expediat 7715. 7. P. Borza). Pop.. L Todor. Al. V. XI. CojocnaCăian (16. IX. A L Borza).. Si­ naia (3. X. C. V... V. Al. Al. Al. 15. : SECŢIUNEA C) GRĂDINA BOTANICĂ.Personalul a făcut în cursul anului 1935-^36. C. 20. Al. Chişinău. A. Colţii Trăscăului (21—24. Pop> 22. Fânaţelte Clujului (lft V I . Pop). Săra­ turile dela Turda (7. Călăţele. 14 Lomb. Giirtler). următoarele excursii didactice şi ştiinţifice: 1. IV.. IV. Borza. 9.. E.. G Bujorean. Detunata. J. E. P. Ploaţă şi 50* studenţi). Excursii în Câmpie (15. 17. Borza. studenţi). Deva. Cetatea Ro­ şiei. Zapletalek).. Făget (10. 16. Al. Pă­ durea Mănăşturului ( I I I . Pteancu. Pop. 2. probe şi sau pri­ mit 5150 probe de seminţe. Borza. Sălicea. Ploaţă). Vâlcan (2—4 V L E. făcut cu 141 Grădini botanice din ţară şi străinătate. Borza). 6. A. Raşca. Bologa. s'au com­ plectat mai multe grupuri geografice. IV—1. Surducul Jiului (6. Pentru şcoala politehnică silvica din BucureştPs'a trimis o coliecţie bogată de arbuşti. Todor. Trif). 3. E. I I I . Pop. Făget. 8. IV. biologice şl sistematice. AL Borza. 4. Pojghi şi 40. Pop). IV. Ghişa şi 22 studenţi).. 10. Abrud. Pop şi 25 stu­ denţi). 18. 1936. Zapletalek). Pteancu. Pteancu.. Scăriţa la Belioara (14. Pădurile Făgetului (15. E. Cluj (20. 2L Muntele Mare (7—8 VI.. Al. S'au reparat câteva drumuri şl s'a renovat clădirea Nr. a) Activitatea Grădinii propriu zise. Cetatea albă [19. Al. Borza. Borza). Borza). Borza). 13. N. S'au dat materiale cerute de la Grădină pentru lucrări ştiinţifice în străinătate: pentru „Institut fiir gârtnerischea . 11. Hunedoara. 5. V. Basarabia. Pop. Trif şi 24 stu denţi). Poieni Cluj (31. P. Al. Al. La Stâna 3e Vale s'a amenajat un teren pentru o grădină alpină. X. E. 11. Băile Episcopiei.. Fânaţele Clu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj jului (24. IX. Oradea (IX. E. E. Turda. I. A i Borza. Borza). S'a nivelat terenul în faţa Muzeului botanic. IV. VIII—2 IX 1935. E. Valea Chintăului (26. Zapletalek şi 30 studenţi). Borza. Borza. Beclean. Orhei„ Tighina. unde s'au şi transportat şl sădit planteleSchimbul de seminţe s'a. 19. Al. Cluţ (6. E. Al. E. Borza. Gurtler. 11. Pădurea Hoia (25.. P. P . Stâna de Vale (30. Borza). Ghişa. Al. Dr. V. Pop. Dr.

lOursurile şi lucră­ rile au fost frecuentate regulat de 25 studenţi şi studente (15 în Şt. 3.). . Popescu avocat în Turda a donat Grădinii botanice 12 bucăţi Paphiopedilum (Orchidee tro­ picale) şi doamna 0. Mentha aquatica. Stieler: Grand Atlas de Geographie Moderne.263 Pflanzenban der Universităt. Washington U. S. Secretar-bibliotecar: Aurelia Negrescu. Hyacinthus leucophaeus.: Zesde Internationaal Botanisch Congres BCU Cluj / Central University Library R. Mol. Desenator-fotograf: Ştefan Pongracz. 10 Geografie cu Naturale an III. Sirks. F. luânau-se măsuri să se pu­ blice zilnic câte un buletin pentru vizitatorii staţiunii. I—II. Amsterdam. 2. Amsterdam (Olanda) cepi de Muscari. Şef de lucrări: Ioan Maxim. 2—7 September. III. S'au continuat observaţiile. Preparator: Justin Gherman. 1936 Institutul a primit în to­ tal 77 reviste şi alte publicaţii periodice din ţară şi străină­ tate în schimbul publicaţiilor Institutului. II. în care s'au tratat toate capi­ tolele de Geologie generală şi stratigrafie. Aloe arborescens. 4. Bellevallia romana. 1935 la 30 Iun. Asistent: Octavian Niţulescu.. Directorul Institutului de Geologie-Paleontologie. pentru Prof. Berlin. Wettstein: Fortschritte der Botanik. Catedra de geologie-paleontologie. 1935. Naturale an. Chronica Botanica II. ed. Convallaria majalis cres­ cută sălbatic. A. Г. Sau ţinut conform programului în total 44 şedinţe de curs de câte 2 ore consecutive (16—18) şi 44 şedinţe de lu­ crări de câte două ore (14—16). 1936. b) Staţiunea meteorologică-ecologică dela Stâna de Vale. Cluj Wettstein: Handbuch der Systematichen Botanik. 5. Dl Dr. M. IV. Vasile Pot ora. Prof. voi. Custode: Iosif Filip. Laboranţi: Ioan Filip. Gh. c) Biblioteca. Dela 1 Iul. pentru Bureau of Plant Industry. titular: Ion Popescu-Voiteşti. Deleu a donat 2 buc.. S'au mai cumpărat: 1. 1936. 7.

V. 1935 şi s'au continuat — conform programu­ lui — în fiecare Marţi. Cursul şi lucrările practice de Paleontologie au înce­ put la 5 Nov. Amfibii. III. Dispoziţia luată ca studenţii care se prezintă la examene să aibă şi câte o colecţie de roce şi fosile din jurul Clujului sau din regiunile unde fac excursii. Maxim. Ca şi la Geologie. I I I în Şt. Bicaz. studenţii care fac examen sunt obligaţi a prezenta o colecţie de fosile din regiunile unde s'au făcut excursii. dând roade foarte bune a fost menţinută şi anul acesta. Toate excursiunile au fost conduse de Dl Prof. P. Dr. Cursul a avut ca obiect Paleontologia Nevertebratelor (15 şedinţe) şi a Vertebratelor (9 conferinţe). Corund. La Paleontologie s'au făcut 18 lucrări de seminar. după oare au urmat discuţii lămuritoare. Praid. Niţulescu în care a tratat despre Peşti. Sovata. dintre acestea din urmă patru ţinute de Dl asistent Oct. Stanciu. în care fiecare student a expus subiectul primit. în care au fost expuse de către studenţi şi studente subiecte adecvate cursului. şi a patra o excursie de trei zile făcută împreună cu In­ stitutul de Mineralogie. Cursul şi lucrările practice au fost frecventate de 19 stu­ denţi şi studente din an.264 In afară de cursurile şi lucrările obişnuite. Voiteşti şi Dnii asistenţi. la Ditrău. II. ultima şi de Dl Prof. ţinându-se în total 24 şedinţe de curs de câte două ore consecutive (16—18) şi 17 şedinţe de lu­ crări practice (14—16). In acest an s'au făcut 4 excursiuni cu studenţii de la Geologie şi Paleontologie: una de o jumătate de zi în valea Pleşca. Cluj. Excursiuni. Peana-Cluj. alta de o zi la Măgura Sălicii-Valea Măgurei-Vf. . I. o excursie de o zi la Mera-Coruş-LombCluj. Reptile şi Păsări şi cinci conferinţe despre Mamifere ţinute de Dl Şef de lu­ BCU Cluj / Central University Library Cluj crări I. Naturale. s'au ţinut şi anul acesta o serie de lucrări de seminar şi anume: 17 şe­ dinţe de câte o oră.

dela secplunile: chi­ mie. monoclin. Analize • calitative micochimice şi piro_gnostice. Studiul structurilor pus în evidenţă prin proecţiuni luminoase. desemnarea formelor cristalo^rafice din sistemele: cubic. precedate de conferinţe introduc­ tive ţinute de DI Eugen Stoicovici. hexagonal. studenţii anului I I în fizico-chimice. Preparator: Lucian Stoicovici. rombic. . chimie. Cursul de Mineralogie-Petrografie făcut în 40 prele­ geri de câte IV2 ore cu studenţii anului I I . Aplicaţiuni la proecţia stereografică. figuri de percusiune. Custode: Felicia Runcanu. Ana­ liză cristalografică pe bază de parametri (indici) şi de simerie a formelor simple şi compuse din sistemele: cubic. Asistent: Anton Sever. Mecanic: Iustin Moldovanu. Determinare de con­ stante fizice: densitate. Lucrările practice de mineralogie-petrografie cu stu­ denţii în geografie anul III. triclin.265 8. Directorul Institutului de Mineralogie-Petrografie. rombic. Proecţiunile ca mijloc de reprezentare în crista­ lografie şi cartografie. Analiză macroscopică de minerale şi roce. II. duritate. Rezolvarea grafică. a principalelor probleme cristalografice. titular: Victor Stanciu. clivaj. cu ajutorul reţelei Wulff. Prof. Lucrările practice de mineralogie-petrografie. Laborant: Ioan Gădăleanu. în 20 şedinţe de câte 2 ore. următorul material: Cristalografia morfologică: (Clasificarea materiei cristalizate în 6 sisteme şi 32 clasej pe bază de coordonate şi formulă de simetrie a formelor simple şi compuse. Servitor: Ana Fulop. patra­ tic. ştiinţele naturale şi cu studenţii anului I I I •dela secţia geografie cu ştiinţele naturale. tratează în 43 şedinţe de câte 2Vs ore despre: princi­ BCU Cluj / Central University Library Cluj piile desemnului axonometric. urmate •dt. fizico-chimie. au tratat. I. Catedra de mineralogie-petrografie. III. Analiza morfologică a mineralelor cu importanţă care intră în compoziţia rocelor şi a minereului. hexagonal. Analiză microsco­ pică de roce. Şef de lucrări: Eugen Stoicovici. patratic. ştiinţele natu­ rale.

Ioan Man. As. geneza. Cu. Hg. Sistematica mineralelor componente ale rocelor şi filoanelor cu o privire specială asupra acelora întâlnite în România. Asistenţi: Radu Meruţiu. princip. Prof. Meruţiu. Cr. Mn. Sistematica rocelor erup­ tive. Director: Prof. b) Africa şi Australia. an. Mo. titular: V. diagrame cu reprezentări de climat. semnele convenţio­ nale. Servitori: Simion Terec. I I I şi IV. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. Fe. de Litere. Sb. petrol. producţia anuală a următoarelor materii prime: Au. Bogăţiile subsolului ţării. care au geografie ca specialitate secundară.266 gnomonică. Laurian Someşan. calcar. Alexandrina Haţieganu. Ag. an. cilindrică şi ortogonală. Cursuri: a) România. cu stud. Meruţiu. titular: V.) şi studenţii dela Fac. Zn. 1. Elena / Central University Library Cluj Desenator: Fablu Dumbravă. cărbuni. fos­ faţi. Pb. c) Lucrări practice: Cunoaşterea şi explicarea hărţilor. Reprezentări grafice prin sistemul coloanelor. precipitaţiuni şi reprezentarea po­ pulaţiei prin metoda punctelor. Preparator:BCU ClujHotăran. Staţiuni balneare: situaţia geografică. silice. Utilitatea. curs general cu stud. Institutul d> geogrefie. S'au mai ţinut cursuri pregătitoare de Geografia României şi a Continentelor. I. con­ form programului Facultăţii de Ştiinţe (secţia Geografie). Catedra de geografie fizică şi descriptivă. d) Secţia geografică. Şefi de lucrări: Tiberiu Morariu. . sedimentare şi metamorfice întâlnite în ţară.. Bi. pro­ prietăţile fizice şi chimice. Desenator cartograf: Andrei Peter. I I . dela Geografie. dela Geografie (spec. gaz metan. varietăţile (minerale). natura apelor şi indicaţiuni terapeutice privind 70 staţuni balneare din ţară. Fotograf-mechanic: Livia Raţiu căs. bitumen. 1. Meruţiu.

Suplinită de Prof. I). subiecte alese. Catedra de geografie generală.. V. âii. . Ficheux). se complectează ulterior în vederea tezelor de licenţă. profile precum şi aplicări din cursul de Atmosferă şi Morfologie. deasemeni şi un BCU Cluj / Central University Library Cluj curs de Atmosferă şi Morfologie (Dl Prof. S'au mai ţinut şi cursuri pregătitoare de Geografie fizică şi bibliografie generală. R. dupăce sunt citite şi dis­ cutate în seminar. Ciucea. Cheia Turzii. c) Lucrări practice: S'au făcut analize de hărţi. S'au făcut cursuri şi lucrări practice şi de seminar. Cursuri: a) Principii şi istoria geografiei (cu stud. Meruţiu. precum şi în împrejurimile Cluju­ lui. 3. Aceste. Valea Crişului. Deasemeni o excursie mai mare în regiunea Stâna deVale. con­ form programului Facultăţii. Cheia Turului.267. sub conducerea profesorului. pe care studenţii din anii înaintaţi le-au pre­ gătit prin cercetări pe teren. Excursiuni pe teren în regiunea Huedin. b ) Geografie Generală: Cursuri de Geografie Umană. d) In orele de Seminar s'au citit şi discutat lucrări CIL. e) S'au făcut excursiuni în împrejurimile Clujului.

1935. 2.O) ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICA-LITERARA. 4. 321. 41. când trei drepte ale figurei trec prin trei puncte fixe. T. 2. P. sau când trei puncte descriu trei drepte fixe. Proprietăţi geometrice ale mişcărei unei figuri plane variabile care rămâ­ ne asemenea cu ea însăşi. Sur le developpement d'une fonction suivant les puissances croissanfes d'un polynome et application â la determination des courbes de convergence de certaines series de polynomes. pag. 1935. (Publicaţii. 31. Ştiinţă şi Progres. N. Discuţia rădăci­ nilor ecuaţiei de gradul al doilea având în vedere mărimea 3or faţă de numere date. 1397. Gazeta Matematică. T. 3. 5. pag. . a) Secţia ştii aţelor matematice. Mathematica. pag. 1. Profesor titular. Abramescu.. conferinţe. 409. etc. 41. studii al Şcoalei Sup. 1936. Sur l'etude de la forme d'une courbe ou d'une surface dans le voisinage de l'un de ses points. Publicaţiuni ştiinţifice. T. Voi. 1936. 1936. pag. Nr. 5. IX. O aplicaţie a fracţiunilor continue. 1. Buletinul cerc. 202. 6. Limita ra­ zei cercului circumscris triunghiului format de trei tangente infinit vecine la o curbă plană. Voi. Comptes BCU Cluj / de VAcademie des Sciences de Paris. comunicări. 1936. Voi. Gazeta Matematică. Rendus Central University Library Cluj T. Voi. distincţii.). 6.

1. Armeanca şi Gh. 30 Mat 1936. Sur l'integrale de M . Gazeta matematică. 2. 1935. Gazeta Matematică. b) Comunicări ştiinţifice. 59—60. al Soc. 1936. 3. 1936. 1936. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Rou­ manie. 164—180. T. Despre un contravariant relativ la funcţiile analitice. Sur un contrevariant attache aux fonctions analytiques. Ştiinţe Cluj. 1935. 93—98. Voi. 16 Febr. Sur certains invariante attaches aux fonctions analytiques. 4. G . . Până acum. 41. pag.2Ш 3. Chiş a lucratîncă şase clişee din Harta Fotografică a cerului. Cercul matern. care a fost încredinţată observatorului astronomic din*. XII. Bratu. 3. al Soc. Asupra transformă­ rilor omografice care transformă o conică în ea însăşi. 1936. XII. 1. Ştiinţe Cluj. Conferinţe. In colaborare cu Dnii I. Mathematica. Ângheluţă. Calugareanu. 4. 41. 1. Voi. din zona +20. Ştiinţe Cluj. Profesor titular. Gh. 2. douăsprezece University Library Clujcomplet. 1935. Gazeta Matematică. Bucureşti. pag. T. Тћ. Cer­ cetări în legătură cu deformarea suprafeţelor. 176—178. Lucrări ştiinţifice. Denjoy. Din generalizările constantei lui Euler. Conferenţiar a) Publicaţii ştiinţifice. al Soc. pag. 9 Ian. Asupra unor serii a căror cerc de convergenţă e o cupură. 41. 2. Profesor titular. I . pag. 3. Asu­ pra unor invarianţi relativi la funcţiunile analitice. 1936. Mathematica. •' ' Publicaţiuni ştiinţifice. Cercul matern. 28 Nov. Cercul matern. T. Voi. Academia de ştiinţe din România. BCU Cluj / Central clişee sunt lucrate Cluj. 3. Asupra? unor integrale. 1936.

с) Diverse. O proprie­ tate a unei familii de traectorii. 78—80. 'Volum scris în colaborare cu Dnii G. P. 1. O proprietate a elip­ sei şî a iperbolei. b ) Comunicări ştiinţifice. Publicaţii ştiinţifice. Mon­ tei. 1936. Academia de Ştiinţe din România. Voi. c) Diverse. Profesor titular. L'evolution des Sciences Mathematiques ei Physîques. Revue de Transilvanie. 57. Cluj. II. 41. 1936. Bouligand. V. D . Nr. Ales membru al Academiei de Ştiinţe din România. Gazeta Matematică. pag. 5. Voi. 2. 12 Cluj BCU Cluj / Soc. Ionescu. Ştiinţă şi Progres. 1. p. 1935. II. şi 28 Martie 1936. a Univ. 2. Parabola. 1. Ştiinţă şi Progres. Brunold. 1. 1. Ales Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe •din România. al Central Ştiinţe Cluj. 7. Publică „Chestiunile de examen" propuse la Secţia Ma­ tern. 6 . II. Conferinţe. Dr. . O. Voi. honoris causa de l'Univ. a ) Publicaţii ştiinţifice. 3. 2. 1. relaţiuni imetrice şi o nouă construcţie grafică. 1935. Profesor titular. Cercul matern. P e t r e Sergeseu. O proprietate a familiilor şi traectorii şi aplicaţiuni. University Library Febr. Profesor titular. a) Publicaţii ştiinţifice. Bucureşti 26 Ian. Inga. Pro*bleme noui asupra ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul al doilea. 10. T.

3-e Congr. I. T. 6 şi 7. Universitatea liberă. Cea mai veche revistă ştiinţifica clin lume. 13. 1936. 5. 6 Nov. 5 6 8 — 5 8 2 . Paris. O teoremă importantă a lui Van Vleck. Cercul matern. 3 8 — 3 9 . Bruxelles. Braşov 2 6 Nov. Coimbra. Soc. Smith). International Histoire des Sciences.271 «Grumbach. 1 0 şi 1 1 . Sur les mathcmatiques en Roumanie aux XVIII-e et XIX-е siecles. Flammarion. Universitatea Ateneul Român. b) Comunicări ştiinţifice. 5 Febr. Centre International de Synthese. Primele academii şi reviste ştiinţifice. 1 9 3 5 . al Soc. JR. Litere Cluj. I. pag. 1 1 Febr. 1936. Conferinţe. Sur quelques aspects des mathematiques contemporaines. 1935. Le Journal des Savants au XVII-e siecle et les mathematiques. 3 9 — 4 2 . 1936. 6. Preocupările de azi ale ştiinţei. O generalizare a teoremei Hurwiwtz-Angheluţă. pag. Paris. pag. 1 Mart. 2 9 Aprillie 1936. 3. Şcoala Politecnică Timişoara. cu aplicaţii. Soc. C. Asupra rădăcinilor ecuaţiilor în care coeficientul lui a P are cel mai ? mare modul. 1936. 2. 3. Ştiinţifică Timişoara. 7 Dec. 1936 şi Liga Culturală. Ştiinţe Cluj. Bucureşti 3 0 şi 3 1 Martie 1936. V I . Thales. Istoria matematicei: I Antichitate şi Evul mediu. Careii Mari. 1936. 1 1 Febr. 1 9 3 5 şi Caransebeş 2 9 Febr. 4. . Originile spiritului modern în ştiinţă: Matematica. Caracteristicele ştiinţei moderne. 8 şi 9. Voi. 1936. Voi. E. 1. 5. 1935. Quelques polemiques scientifiques dans le Journal des Savants au XVIII-e siecle. 12. de Belgique. I I Epoca modernă şi contimporană. Gazeta Matematică. 1936. 1 8 Ian. 1 9 3 6 . Extensiunea Universitară. 4 1 . Soc. 4. (Volum omagial prezentat Dnei D. Stud. Mathem. Les mathematiques dans le Journal des Savants 1 6 6 5 — 1 7 0 1 . 2. Quj 2 9 Nov. BCU Cluj Central University Library Cluj Les mathematiques dans/ le Journal des Savants 1665—1701. Osiris. In „Bibliotheque de Philosophie Scientifique" Ed. Sphinx. Turpain. Astra. Bucureşti.

Conferinţe. 16 Febr. Ştiinţe Cluj. Acţiunea Patriotică. Voi. 1936. 2. Cercul matern. R. 202. 3. 1936. 9 şi Voi. 3. Asupra adevăratei valori a unei fracţiuni. №v 2. Asu­ pra ecuaţiilor lineare cu derivate parţiale de ordinul I I şi de tip iperbolic. Comunicări ştiinţifice. cl. 1. IX. Cav. c) Diverse. Sur un probleme de maximum de Stieltjes. Problema ele­ mentului românesc în Universitatea din Cluj. pag. R . 7. Sur Ies equations algebriques ayant toutes leurs racines reelles. C. astronom. 2. b) Comunicări ştiinţifice. 2. 1936. Decorat cu ordinul Meritul Cultural. T i b e r i u P o p o v i c i n - Asistent. III. Sur Ies directions d'indetermination complete d'une fonction elliptique. I . 9. Prof. 24 Mai 1936. Cluj. al Soc. al Soc. 1936. Cercul matern. Ştiinţă şi Progres. Bulletin des Sciences Mathematiques. a) Publicaţii ştiinţifice. 12 Febr. Academie des Sciences Paris. O aplicaţie a calculului probabilităţilor în astronomia stelară. 1935 la 1 II. I I . 8. 129—145.272 14. Ştiinţe Cluj. Armeanca. 3. Colaborator „de onoare" la Revista de Ciencias din Lima (Peru). Nr. 1936. Mathematica T. Paris. B ă d e s c u . 1. 10. a) Publicaţii ştiinţifice. 1. XI. Referent la Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik (Berlin) şi la Archeion (Roma). suplinitor dela 1. 1935. . 1. T. BCU Cluj / Central University Library Cluj asistent. I I pentru: ştiinţă. 1.

T. Despre direcţiile de nedeterminare completă ale funcţiunilor eliptice. Gazeta Matematică. Cursul. 11. în cola­ borare cu dl Aug. 15. 1. 5. Revista BCU Cluj / Central University Library Cluj 1935. 81—91. . al Soc. al Soc. Mathematica T. 8. X I I . 41. 1936. pag. pag. Matematică din Timişoara. 2. 1936. pag. 29 Aprilie 1936. 27 Nov. Sur une condition suffisante pour qu'un polynome soit positif. 6. Voi. 1935. X I I . T. Cercul matern. Mathematica. Institutul de fizică generală experimentală. Gazeta Matematică. De­ spre definiţia funcţională a unui polinom. pag. A. Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I I . 1. Despre funcţiile alternate de mai multe variabile In­ dependente. Voi. Profesorul G. 1936. alcătuit conform programei clasei a VIII-a secundare. pag. i :j lo) Comunicări ştiinţifice. 247—256. Conferinţe. . Notes sur les fonctions convexes d'ordre superieur I.273 4. Mathematica T. Voi. 9. ANUARUL 1935/36 . 41. de 594 pagini. 205—226. 1. Cercul matern. este aprobat de Ministerul Instrucţiunii. 15. Revista Matematică din Timişoara. X I . Despre extragerea rădăcinei dintr'un polinom de o variabilă independenţă. Asu­ pra problemei 457. pag. Voi. 212. pag. Remarques sur la definition fonctionnelle d'un polynome d'une variable reelle. Mthematica. 73—76. T. Mathematica. pag. Quelques proprietes des equations algebriques dont les equations derivees ont toutes leurs racines reelles. Dima a redactat şi publicat. 1935. Obser­ vaţie asupra ecuaţiilor algebrice având toate rădăcinile reale. 5—12. 7. XII. 285—288. Ştiinţe Cluj. 49—51. X I . un curs de lucrări practice de fizică şi de chimie. Ştiinţe Cluj. Roth. şef de lucrări. 1 b) Secţiunea ştiinţelor fizice. 12. 67—68. 1936. 10. pag.

Institutul de fizică teoretică şi aplicată * ) Profesor: A. Intre 10 August şi 12 Septembrie. Lucrare despre propagarea curenţilor electrici. Dima a organizat şi condus. 4. Idei noi ştiinţifice. A. Dec. Conferinţe. In curs de publicare: 5. Publicaţii ştiinţifice. L'emploi des frequences plus hautes que Ies frequences usuelles dans transmission University Library Cluj BCU Cluj / Central de Г energie electrique. Partea I I I : Teoria rela­ tivităţii. Conferinţă ţinută la Ouj în cad­ rul Extensiunii Universitare. în Anuarul precedent. 2. Nr. Nr. Tomul VIII. 3. 6. 1935. 63—64. (Litografiat). 2. (Curs special). Lucrare asupra gazelor degenerate. 36. la Bucureşti. profesorul G. Blaj şi Sighet. 1. Novac asistent. finergie et radiation dans l'Univers en expansion. Conferinţe în cadrele Astrei. . Comunicări ştiinţifice. » . Noi surse ale energiei. 7. Bu­ letinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Bul. Aceste cursuri au fost spri­ jinite de Ministerul Instrucţii şi de iGamera de Comerţ şi de Industrie din Bucureşti. 3. 63—64. 1936. Maior. Probleme de Fizică modernă. Ediţia IV redijată de V. Bulletin de la Societe roumaine de Physique. Une nouvelle formule dans la theorie du rayonnement. Conferinţe ţinute în cadrele Exten­ siunii Universitare la Cluj. Curs de Electricitate şi Magnetism. Voi. de la Societe roumaine de Physique. Voi. fiindcă aceste date nu s'au puMicat din eroare. cursuri practice şi experimentale pentru profesorii de ştiinţe fizico-naturale şi mărfuri dela şcolile de comerţ. 1. 36. * ) Datele dela acest capitol conţin şi activitatea ştiinţifică jpe anii 1934—35 a Institutului.274 2.

V I . 1935. VI. Structura gândirii ştiinţifice. 3. Strasbourg). 5. (urmare) hnecs Martin: Inducţia electromagne­ tică. VI. 24. X I I 1934. И. '24. 6. Iliescu Măria: Efectul Raman. 1935. Ştiinţă şi Pro­ gres. № . Forrer. Expuneri făcute la un Seminar de axiomatică a Secţiei Matematici asupra Teoriei ordonării şi a Axiomelor numerilor întregi. 36. 35. Aprilie 1936 şi Maiu 1936. Ştiinţă şi Pro­ gres. Iunie 1936. Vz 1935. No. 2. Tom. Şef de lucrări. An. Societatea de Mâine.Cluj / Central University Library Cluj BCU Noerribrie 1935. Teofil Vescan. 1935. 1936). Fasc.4 . Szabo M. No.Victor Marian. ((susţinute în anii 1934—36). 24. (Semestrul П. Bumbăcescu Sevastiţa: Efectul fotoelectric şi aplicaţiile lui. Teze de licenţă. VI. Sur un appareil simple pour la mesure 'des points de Curie â basses temperatures (în colaborare cu R. Î935. Ga­ leta Matematică. Tabla Tibetului. 6. Teoria cinetica elementară a gazelor. Oprişor Suzana: Emisiunea termionică. 12. Une formule de la refraction astronomique deduite de 3a forme parabolique du trajet lumineux. № i l e 3—4. Scrierile matematice ale lui Gheorghe Lazăr. No. 11. Tom. T. 3—4. .Gazeta Matematică. IH. No. Serie VII. 37. 24. Journal Ле Physique. Tome V. jjreparatar 1. Terezita: Metode de terminare a con­ stantelor radioactivităţii. 33. 1935. Nr. Х П Nrile 3 . . 1. 5. 34. Bulletin Scientifi<que de l'JScole Polytechnique de Timişoara. No. 4. Elementele teoriei gazelor electronice. Iunie 1936.

23. 1935. pag.28. r . No. A. Ibidem.276. 342. Athanasiu* a) A început o seria de măsuri asupra magnetismului pă~ mântesc în Ardeal. Energia şi materia. — Richerche sulle y-triazine * Nota XXXIV. Transmutarea materiei. 28. No. Barabăs Bela: Efectul spinurilor nucleare în 'azul moleculelor diatomice. 2. Tanislau. 16. Izotopii. C) Secţia ştiinţelor chimice.. 1. Szăntâ Ârpâd:. 6.. 1935. 1935. Ostrogovich şi V. 1936*. VI. Conferinţa de fizică. Rusa Victor: Transformatori şi modurile de cu<plaj în înaltă frecvenţă. Lucrări ştiinţifice: Sub presă corectate la Gazzetta chimica italiana (Rorna)i 1. 40. Ana: Ibnixarea gazelor prin şocuri el'eoIronice în cadrul teoriei: clasice a lui Bohr. No. No. Laboratorul cde M m i e generală.1936. — Richerche sulle t r i a zine — Nota XXXIII. Adamachi".. Obuze cu gaze otrăvitoare în lupta dela Stănileşti (1711). pag.. BCU Cluj / Central University Library Cluj b) Publicaţii ştiinţifice:. VI. Conferenţiar definitiv: G. VesCan. în Revista Fundaţiilor Regale^ No. 3& Sasu S. în Revista Ştiinţifică „V. 3. 43. 9. pag. Sopra alcuni nuovi compost! ottenuti dalia Diossitriazinil-formaldossima. 1936. 2. No. 2.. 39. No. VL 1936. Teofil: Dinamica vectorială şi relativi*tică a fluidelor perfecte. e — suoi sali. 1. Revistă Fundaţiilor Regale. VI. 1. 41. IX. 29. Crasu. 5. X. No. Nyăguly Alexandru: Mediile elastice şi propagarea undelor elastice în aceste medii. Sulla Diossitriazinilrfenil-cetossima. Ostrogovich şi I.1935.1936. . Radioactivitatea artificială. 4. A. 42.

Popper: Ttefraktometrische Untersu­ chungen wâsseriger LSsungen von Salzgemischen. Drăgulescu: ttber die Quecksilbersulîfite des Ammoniums. (Das Sys­ tem BaCl +KCl). 4. Oštrogovičh ş i l .•posalze mit JFerrocyanid. Spacu: Die potentiometrische Bestimmung der Me-tavanadate mit SilbernitraL 3. Laboratorul de chimie anorganică şi analitică. A. Tariislau. P. Spacu und C. Ostrqgovich şi G. — Sul cupri-cianuarato sodico. G. Ostrogovich. Qstrogovich. — Sul cupri^cianu. Spacu et V. Potentiometrische Untersuchungen. în Zeitscrift fiir anorganische Chemie.Beckmanniana della Dios-sitriazinil-fenil-cetossima. 2 . A. 3. P. 7. P. Spacu: Die potentiometrische Bestiimnung der Ce. P. Macarovici: Sur Texistence des sulfosatticylates complexes. Trasposizione. I I : Due forme diversamente colorate del complesso anidro. Spacu et C.Zeitschrift fur analitische Chemie şi în Zeitschrift fiir physiJcaliscHe Chemie: BCU Cluj / Central University Library Cluj 1. 9. Уапсеа: Nouvelles contributions â Г6tude des chramioxâlâtes polynucleaires complexes (III-eme note). 5. Spacu: TJie pbtentiomštrfeche Bestimmung des Selenocyans neben den rlalogeriide. 2. '! 8 . în .277 3. Spacu et M. G. Ostrogovićh şi A. Spacu: Die ptoentiometrische Bestimmung der Oxalate mit Silbernitrat. 2. G. Armeanu: Sur quelques nouvelles ammines de la scrie des sels noirs de Roussin. G.rato sodico. I I : Due forme diversamente colorate del comva reazione specifica per 4'acido cianurico. G. a) Lucrările originale publicate în Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Trimise de curând la Gazzetta chimica: 1. Spacu und E.— Richerche sulle y-triaadne — Nota XXXV. 6. G.

Spacu und Pi. G.. 15.278 10. Spacu: Sur rclectrotitrimetrie du molibdene avec nitrate d'argent. Spacu et Ei Popper: fîtude refracfomelrique sur­ ii. 22. G. G. Spacu et C Macarovici: Sur une methode de dosage simultane du cobalt et du nickel'. Macarovici: trber eine Yolumetrische* Methode zur Bestimmung des Selenocyans. 3. Spacu und PI Voichescu:: Beitrăge zumi Studiumi der Ammoniakate einfacher Salze. P. Eine neue Potentiometrische Methode fiir die: Bestimsmung von Selenocyniden- ..13. 3.. In cursul anului şcolar. Kupfersalze. „Zeitschriffi fur. G. Tettamianzî. Spacu e G. Ammoniakate miumsalze. 14. tîber die Quecksilbersulfite des Natriums und des Kaliums. în revista străină:. I I Mitteilung. 19. Spacu und Pi Voichescu: Beitrăge zum Studiunr der Ammoniakate einfacher / Central University Library Cluj der CadBCU Cluj Salze. G. Die Potentiometrische Bestimmung von Selenocyaniden neben Cyaniden:. 17. 20. 1. 2Î. P. Spacu: Eine gravimetrische Methode fur die Bestimmung der Cerosalze. Eine gravimetrischa Schnellmethode zur Bestimung* von Selenaten. Spacu und'C. Spacu: Sur un complexe argento-mercurique. Studiunx der Ammoniakate einfacher Salze. P. 18.. Spacu: Sur quelques polymolybdătes complexes. Analytische Chemie"":. Spacu: Methode electrometrique pour le dbsage* des iodates par le thiosulfate. Macarovici:Sopra la reazione del rame con la Benzidina e sopra un nuovo metodo di dbsament'o» di traoce di rame. 2. Drăgulescu:.formation et lexistence du Tachydrite en solution aqueuse16. Spacu und C. (Potentiometrische Un?tersuchungen). Conferenţiară:: Raluaa Ripan Tilici. P. Ammoniakate der. Voichescu:: Betrâge zum. G.. (Tensimetrische Unlersuchungen) 2. G. Zinksalze. Ammoniakate der. 12. G.. 1935—1936 am? publicat următoa­ rele lucrări originale. 1. descritta da A. (Tensimetrische Untersuchungen). P. 11.

Tănăsescu et E. de France. ( I I I ) . 5. nitrobenzaldehyde avec la m. Bulletin Soc. 1936. Romanţianu: trber Acridin-N-axyd und Acridin-9-oxy-N-oxyd. 3) Laboratorul de chimie organică. /. ( X ) . Tănăsescu et E. IX. 1. (IX Mitteil. Suciu: Sur la condensation des o. Ionescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. Conferinţe: Gruparea Femeilor Române. Chim. /. Chim. I. 16. nitro-benzylidene-acetalas. 1936. nitrobenzylideniques des acetals (IX). 1936. de France. p. de France. /. /. Crăciunescu: Reactions photochi­ miques dan la serie des derivžs o. 2. Justifica­ rea Feminismului. Tănăsescu et E. Benzylidene-acetalas des oses et des osides. 3. Bulletin Soc. 1936. Silberg: Sur les acridones. de France. 5. /. Ramonţianu: Sur les acridones. Tănăsescu et E. VI. Bulletin Soc. 2. Comportement photo- . 15. Gomportement photochimiques des derives o. Cluj. 15. 1936. I. Eine neue Konduktometrische Methode fur die Bestimmung von Selenocyniden. 9. nitroacetophenone. 12. 1935. Tănăsescu et E. 7. Nitrobenzylidene-acetals des oses Bulletin Soc. 4. 8. 2. 1936. ( X I ) . ( V I I I ) N-oxo-acridine et N-oxo-C-oxy-acridine. 1936. 6. Chlorophenylanthranile et chloro-3-acridone. 2. Benzylidene-acetalas des oses et des osides et leurs transformation en diastereisomeres par insolation. 4. BCU Cluj / Central University Library Cluj Chim. o. 2. Chem. Bulletin Soc. de France. 7. 17. 4. 4. Tănăsescu: Condensation de l'o. Tănăsescu et A. France. / Tănăsescu et M. (X).279 4. Chim. de France. nitro-benzylidene-acetalas. /. Bulletin Soc. Chim. Crăciunescu: Reactions photochimiques dans la serie des derives o. Tănăsescu et Martha Suciu: Sur la condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec Faniline. Tănăsescu et M. Chim. Bulletin Soc. liber Acridone). Publicaţiuni ştiinţifice. nitrobenzaldehydes avec l'aniline. nitres obtenus.

IX. 25. Condensation du nitro-2-chloro-5-benzaldehyde avec les chloro. 11. BCU Cluj /Teze de doctorat. de la Soc. Note.11 66—68.280 chimique des anthraniles et triphenylmethanes obtenus. Macarovici: Sur les acridones. 4) Laboratorul de chimie fizicală. 1936. 10. 1. (calitativă şi cantitativă). . 3. A Silberg: Sur la condensation des amino-formylderives aromatiques avec Facide pyruvique. Jula: Beitrâge zur Bestimmung der Abstufung der Polarităt des Aminstickstffes in den Organischen Verbindungen. Lucrări practice de chimie organică. Bul. VI. nitrobenzilidenozelor şi ozidelor şi tran­ sformarea lor în diastereoizomeri sub acţiunea luminei. având ca subiect: Reacţiuni fotochimice în seria o. Chim. partea I-a şi partea Il-a. Physikalische Zeitschrifft 36. de France. Tănăsescu: Carte de chimie organică. 4.et bromobenzene. Bulletin Soc. Teze de licenţă lucrate în Laborator. 2. Silvia Bucevschi: Hormonii sexuali feminini dn punct de vedere chimic. Dan R~adulescu şi Coriolan Drăgulescu: Contributions â l'etablisement de la structure et des proprietees des resonnateurs d'ensembles. 20. Dan Rădulescu şi Coriolan Drăgulescu: Eine Merkwurdige allgemeine Beziehung zwischen den Frequenzen der Bandenspektren den aromtischen Kohlemvasserstoffe und deren Abkommligen. de Chimie. Bulletin Soc. /. Dan RădulesCu şi Oct. cl. 9—37. Chim. 19. IX 1936. XVII. (scris la maşină). V. Dan RădulesCu şi Oct. 1936. pentru uzul studenţilor. de France. Bulletin Soc. Publicaţiuni cu caracter didactic. Central University Library Cluj In cursul acestui an. Chim. Jula: trber die Rolle der Polari­ tăt der N-Atome bei der Bildung der farbigen Polynitrocomlexe der Benzolreihe. Contributions â la theorie de la fluorescence. şi-a susţinut teza de doctorat Do­ mnişoara Elena Crăciunescu. Tănăsescu et M. ( X I ) . de France. I. XV.

2. 14.281 5. Zamfirescu: Sur la vitesse de decomposition thermique de la chloropicrine. Novac L. (13. V. . Alexa: Etude spectrale des polinenes cetoniques. Dan Rădulescu: Interpretation physique de la relation de frequence entre Ies bandes d'absorption et de luminiscenee. Alexa: Etude spectrale des polinene cetoniques. Săruri dela trinitronenzen. Benzoquinone. Lt. V.Une loi quantitative •de la frequence des maximas des bandes d'absorption des resonnateurs d'ensemble. Ţilenschi S. (Un nouvel point de vue sur la dynamique de l'adsorption). Dan Rădulescu: L'influence des substituants sur Ies i>andes d'absorption. Dan Rădulescu: La relation de frequence des bandes d'absorbtion â fetat de vapeur. 12. 15 sub tipar). 6. Co­ urbe d'extinction de la Benzalacetone et de ses derives parasubsitues. 16. 10. 7. Dan Rădulescu şi Lt. 1. Subit. Dan Rădulescu şi Subl. 14. Alexa: Etude spectrale des polienes cet6niq>ie. Bărbulescu:. Cioară: Studiul spectral al substanţelor alchilice şi arilice cu gruparea NO. 11. 15.: Prepararea acizilor trinitroisoftalic şi trinitromesic şi proprietăţile lor. V. Popa: Electrometria grupei nitro. Dan Rădulescu şi FI. Bărbulescu: Influence de la visBCU Cluj / Central University r'ensemble. Courbe d'extinction de la Benzalacetophenone et de ses de­ rives parasubstitues. Dan Rădulescu şi V. Lt. Dan Rădulescu şi FI. cositee sur l'extinction des resonnateurs Library Cluj 13. Teze de doctorat. 9. Courbe d'extinction de la Dibenzalacetone et de ses derives parasubstitues. 8. 3.: Sur la validite de la formule de Mecklembourg. Dan Rădulescu şi Locotenent Popa: Le hidrogene du iioyau benzenique ionisable dans Ies polinitroderives benzeniques. Alexa: Contribution â Г etude des •nitro et poli-nitro derivćs colores du Benzene.

I I . lui E. 6. Chimia pentru cl. 7. Institutul de speologie. mai ales acel adunat la Institutul de Speologie.. Tomul VII este în curs de publicare cu fasci­ colele 58 până la 63 tipărite. „reformă" menţinută de toate Guverne­ le următoare. Zamţirescu V. Elemente de Chimie Anorganică pentru cl. Zoologie pentru cl. Botanică pentru cl. M. împărţită pe volume. Racoviţă. 5. A ) Biospeologica. VIII. Textul Tomului VI (fasci­ colele 51—57) este de mult tipărit dar lipsesc Tabla de Mate­ rii şi Indexele pe care nu le putem tipări căci ni s'au supri­ mat fondurile de laboratoare şi de publicaţii de către Gu­ vernul Iorga (1931). Toate la Editura Scrisul Românesc.: Contribuţiuni la studiul descompunerei cloropicrinei. V. Ţilenschi S. Tomurile I—V sunt apărute. Alexa: Studiu spectral asupra benzenului substituit. Sur une methode de haute precision pour la determination des tensions de vapeurs. B) Lucrările Institutului de Speologie. Borza şi M. IV. Lt. colecţia lucrărilor care nu figu­ rează în Revista „Biospeologica" şi care sunt publicate de . în care se publică studiile definitive asupra materialului speologic. Acest periodic con­ ţine. Lt. Lecţiuni de Biologie Generală pen­ tru cl. Elemente de Fizică pentru: cl. Revistă internaţională.282 4. Dan Rădulescu. BCU Cluj / Central University Library Cluj d) Secţia ştiinţelor naturale. Craiova. V I * Anatomie pentru cl. sub direcţia. III. 1. VII. Al. Botanică pentru cl. Publicaţii. V. Demetrescu: Lecţiuni de zoologie. Alte publicaţii. Petreanu: Condensarea trinitrobenzaldehidei cu amine arilice.

VIII. I-VII.. Păru le 7 janvier 1936). public sous la direction de G. la Sorbona din Paris. prelegeri de Biologie generală. Soc. — Nćoplasie maligne dans l'hemocoele des EpHImeres sous l'action de Symblocladius rhltHrogenae. professeur â l'Institut naţional agronomique. Soc. a prezidat Adunarea generală a Societăţii de Biogeografie şi a luat contact cu factorii ştiinţifici şi uni­ versitari conducători. A. (Bull. origines de variations. Soc. p. — Zur Systematik der Copepoda Harpacticoida.) care. A participat la şedinţele şi lucrările diverselor Societăţi de Istorie naturală. A ţinut în Decembrie şi Ianuarie. 405—408. A. Sc. (Bull. 5 fig. 1 carte. p. (Bull. origine des organes. 2 p. A apărut: Mission'scientifique de VOmo. Chappuis P. 1935). colonisation des places vides et preadaptation. 386-398. A apărut (în sfârşit!) Tomul V I I (XVI+332 p. T. p. (P. E) Chappuis P. a aşteptat editarea trei ani de zile! C) Rezultatele ştiinţifice ale Misiunei în regiumea Fluviu­ lui Omo şi a Lacului Rudolph (Africa orientală). heredite des effets des mutilations. fascicule 1. p. VIII. T. Geolo-gie-Anthropologie. Chappuis P. 1 . (Bull. — Subterrane Harpacticoiden aus Jugoslavien. Chapuis P. — Harpacticiden der Expedition HandelMazetti nach Sud-China (1914—1918). asu­ pra materialului procurat de către Institut. din lipsă de fonduri.2833 către personalul Institutului. Cluj. pl. D) E. Cluj. o< schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic a rocelor acestei regiuni.. (Vezi rapor­ tul special în Anuarul 1933—34). trber Hohlencopepoden. F ) Codreanu R. Păru sept. Lechevalier. interne et artificiel.. 59 p. Arambourg. T. VIII. A. 321—334.. Paris. 298 fig. Păru le 12 mai 1936). Sc. ca învitat al Facultăţii de Ştiinţe şi totodată ca Profesor de schimb în misiune. Sc. G. T. Racoviţă. 348-353. sau de către alţi cercetători. Păru le 10* fevrier 1936). Acest fascicol conţine pe lângă itinerarul misiunei. 34 figs. accomodaBCU Cluj / Central University Library Cluj tion. Soc. Cluj. A. adaptation et seclusion. Păru le 5 mai 1936). VIII. milieux externe. Sc. 25 fig. Tome I. cu subiectele următoare: La variaţion.

Endocrinol. Nr. înaintea Societăţii Naturaliştilor din Bucureşti. Bd. Păru le 1 juillet 1935).. Secăreanu şi N. 8. 102—104. Bull. 114. . L. şi Obstetr. 1935. 1. 1936. Anz. Conferinţă asupra celulelor cloragogene la Anelide. Gynecol. Sc. IV. 4. 1936. cu 1 planşă. 201. „Endocrinol. T. Soc. Voi. M. 257. Pora: Influence du courant electrique conţinu sur la permeabilite branchiale chez quelgues poissons d'eau douce. 3. 4. Instftutal de zoologie şi anatomie comparată. Heft 3/4. :Paris. Zool. S'au continuat cercetările ştiinţifice. 1936. 17. VIII. ţinută în ziua de 22 Martie 1936. Sc. Chim. Cluj. und das Ventralgefăss bei Haemopis sanguisuga L. S. 1935. şî Obstetr. F. Cluj. Nr. 2. Anz. Bull. Anz. L A. p. Eugen Epure: Sur un cas d'albinisme pârtiei chez Hiru•do medkinalis. Grădinescu Ar. biol. Beobachtungen iiber die Morphologie des Verdauungsepitheles bei Protoclepsis tesselata O. Scieno. şi E. 195. p. şi N. 4. Recherches sur la structure des cellules chloragogenes chez les Hirudinees. 2. '(Comptes-Rendus Acad. 1054. M . Scriban: 1.: Profesorul Nicolae Pende. Grădinescu Ar.. Zool. Heft 34. t. Şanta: Asupra pre­ parării unui extract cortico-suprarenal. 1936. Rev. Grădinescu Ar. voi. 3. Grădinescu Ar.'284 Chironomide ectoparasite. trber de Wandstruktur der vendralen Lakune bei Haementeria costată Fr. publicând în reviste de specialitate următoarele lucrări: 1. 3. Rev. Soc. voi. M. Soc. 113. 3. Zool. Bull. 1936. Notationes biologicae. Crustalo Acrivo: Cluj / CentralNeubildung von Cluj BCU t)ber die University Library Kiemenlamellen bei Ganoiden und Teleostiern. p. Institutul de fiziologie generală. 1936. p. Prof. Şanta: "Acţiunea extractului cor­ tico-suprarenal asupra animalelor decapsulate. 3. 1936. Gynecol. A.

: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang des deux sexes des Selaciens. Biol. R. voi. voi. R.: De l'influence de l'oxygenation du milieuexterieur sur la composition du sang chez Scyllium. C. 9. 503. E. Pora A. Pora A. 5. voi. Soc. 373. voi. C.: Sur les differences chimiques et physico^ chimiques du sang des deux sexes de quelques invertebresmarins. Biol. Nr.: Sur les differences chimiques et physicochimiques du sang.: Influence du passage du courant conţinu». Pora A. E. GynecoL şi Obstetr.: Sur les modifications du milieu interieur de Scyllium canicula soumis au courant fcontinu. p. Soc. oriente dans la direction de passage du courat. Soc. Pora A. 121. C. p. la region branchiale etant au voisinage de. 102. 8. 121. 1936.. Biol. pendant des temps variables. 5. 411. 11. R. Soc. 1936. Soc. R. canicula» iC. Pora A. sur la composition du sang chez ScyUium canicula. 121. Biol. 1936. Rev. 6.285. E. canicula mâle. E. p. voi. Endocrinol. Pora A. Soc. voi. Biol. p. Pora A. Soc. voi. Soc. E. Oceanogr. 7. 660. quand la region branchiale se trouve k la proximite de l'anode. Pora A. 121. Bull. p. C. E. 1936. 121. Biol.: Differences minerales dans la composi­ tion du sang suivant le sexe chez Cyprinus carpio. la cathode. 121.: Quelques donnees analytiques sur la com­ position chimique et physico-chimique du sang de quelquesIîivcrtebres et Vertebres marins. 119. 121. 689. 121. 1936. C. 194. Biol. place contre la direction du passage. 1936. R. C. dans le milieu exterieur. voi.. Monaco. R. E. R. d'un courant electrique conţinu. Biol. p. Inst. C. . 14.: Sur les modifications que produit le cou­ rant electrique conţinu dans le milieu interieur du Scyllium. Biol. Soc. Pora A. Scyllium canicula mâle. 1936. R. C. R. 12. 1936. Pora A. 1936. Nr. dans le milieu exterieur. 507. 105.: Sur les changements du milieu interieur du. . 13. 1935. E. E. 1936. 10. pen­ dant des temps BCU Cluj / Central University Library Cluj differents. voi. p. £. 291. suivant le sexe chez Labrus bergylla. p. p.

Nr. Frankl (Viena).: Differ. Grădinescu Valeria: Bioelectrogeneza. şi Obstetric. et A. p. 6. de Fiziologie Generală şi inventariate în Bi­ blioteca Institutului..de Physiol. 4. Pora A. Michail. Cristea Grigoriu. -E. Pora A. 5. 139.: Mediul intern şi maturitatea genitală la Gyprinus carpio. Silvio de Candia'(Roma). Pende (Roma). Rev.Despre anestezie şi narcoză. 1936. împreună cu Profesorii Dri. „Negruţiu Cornelia: Limfa şi aparatul limfatic. Drilhon: Regulation minerale du miIlieu interieur chez Ies poissons stenohalins. L. Antognetti (Roma). Teze de licenţă*). 205.: Influence des fortes oxygenations du mi­ lieu exterieur sur la composition du sang de Scyllium ca­ nicula. Ann. Reiss (Praga). D.Faelli (Roma). voL 12. C. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3. Para A. Roşu Emil: Hematopoieza şi organele hematopoietice. 7. Mitaćhi Lucia: Termogeneza. 17. La această revistă au colaborat până acum următoarele personalităţi ştiinţifice din străinătate: O. Endocrinol. s'a fondat Societatea de Endocrinologie. Bugariu Hortensia: Anatomia şi histofiziologia simţu­ lui olfactiv. Obstetrică". 12. la care colaborează diferite personalităţi ştiinţifice dm ţară şi străinătate. Bull.en. Oceanorg.ces chimiques et phisico-chimiques du sang suivant le sexe. £. Gynecol. Ggnecologie. N. Bodrogi Ioan: Absorbţiunea prin intestin.::286 15. Revista are aspectul şi nivelul revistelor ştiinţifice internaţionale de specialitate. Csallner Kurt:. 18. 2. Nr. Bărbulescu Emilia: Somnul natural şi provocat. E. 1936. 16. 8. *) Lucrate în Inst. Ann. M. Gynecologie şi Obstetrică. . etc. de Physiol. voi. E.: Un nouvel appareil pour la contention et la saignee de nombreux Teleosteens marins et d'eau douce. 1. 4. Inst. 1936. Monaco. tegument şi branchii. Pora A. 1936. Ioan Minea. 19. Pora A. E. B. 699. Aschner (Viena). p. care ţine şedinţe lunare în cari se fac comunicări de lucrări originale şi editează revista: „En­ docrinologie.

(BGMBC.Institutul de botanică generală. din Cluj). ţinut la Constanţa în Iunie 1936. 'Directorul Grădinii Botanice a Universităţii. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. Credinţa şi ştiinţa (AGRU. a urmărit problemele de fotosinteză. 13 fig. XII—XIV. b) Comunicări: 1. . t. Teze de licenţă: Forţele care concură la ascensiunea se vei brute în plante. Comunicare făcută la Congresul naţional de Chi­ mie. Noua generaţie de profesori de ştiinţe naturale. 4. 5 Institutul de botanică sistematică. Iva xanthiifolia. 3. Al. Mihăilescu. de Şt. 2. Grinţescu. Flora Romaniae Exs. o nouă plantă adventivă a României. şi Şt. Pregătirea şi recrutarea învăţătorilor (Cerc.. asistent. Dare de seamă despre activitatea Muzeului botanic şi a Grădinii botanice dela Universitatea din Cluj în anii 1927— 1934. p. Al. p. Oradea). Cent. Peterfi. Peterfi: Sur l'influence du manganese « t du zinc sur le developpement de Microthamnion Kutzingianum. M u z e u şi grădina botanieă. Nr. Câmpia Ardealului (Astra cu Ext. Şt. c) Publicaţii: 1. Cluj). BCU Cluj / Central University Library Cluj Prof. Basarabia Noastră (Ateneul Român. a terminat partea experimentală a unei lucrări având ca subiect: Fiziologia algei Microtham­ nion Kutzingianum. a bine­ voit a-i pune la dispoziţie. J. Cluj). App. I. şef de lucrări.). de către Virgil Giurcă. Dl. Oradea şi Cluj). Borza: a) Conferinţe: 1. I. 2..287 4. 1. înv.. (Toate trei la Cercul Bot. 1-64. Prof. 5. folosind materialul şi camera ce Dl. de Stu­ dii. Univ. 6—7). 2. Ştiinţele Naturale în Şcoala Primară (Cerc. (Şcoala Secundară. al Soc. Bu­ cureşti). 1. 3. t. 3 pl. Dl. XV. Borza.

intelectuali. G. Botanica medievală. Nr. > 10. Al.. Blaj. Două plante importante din Bihor. 5^6 şi extr. t. C. Schiţă geobotanică (Anuarul Ate­ neului Român pe 1935. 8. B. bot. X I I — XIV. 1936. XIII (1936) Nr. A. şi al Muz bot. „Grădinile şcolare" (Grădina mea. Catalogue des graines offertes en echange par le Jardin Botanique de l'Universitć de Cluj. 6 . 5—6. 4. Borza. 233-236). 14. voi. an. Legăturile noastre botanice cu Orientul. XV. p. Conferinţă ţinută la Ateneul Ro­ mân în ziua de 9 Febr. Trif: Catalogul de seminţe oferit pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii din Cluj. „Notiţe dela Grăd. 3. I. Arvat: Iva xanthiifolia Nutt. Nr. Nr. Clusiensis editam. Univ. p.. Borza. 47—77). voi. Zur Flora von Bessarabien (Resume). 1936. eine neue Adventivpflanze Rumâniens. p. II. în „Revista Hor­ ticolă" din Bucureşti şi în traducere germană şi maghiară în „Bursa Horticolă" din Timişoara). înfiinţa­ rea Universităţilor. 18 p. (Societatea de mâine. Doctrina evoluţiunii şi credinţa. XIII (1936) Nr. 15. 7. 2—3. Roumanie (Buletinul . Nr. o nouă plantă adventivă a României. B. M. 256—257). Al. p.288 3. C . C. 1936. Bolul cultural al Bisericii în Evul mediu. 2 fig. AGRU p. 46. Die pflanzengeographisehen Aufgaben der Naturschutzbewegung in Rumânien.). 5. 1. 16. 186—187): 6. 4 p. 27-28 şi Nr. t. Cent. I. Nr. p. (Societatea de mâine. din Cluj. 1936. 57—61) şi „Our Basarabia" BCU Cluj / Central University Library Cluj (Summary) 1 pag. (Re­ produsă şi în „Universul" dela 26 Dec. p. Liliacul românesc. (Grădina mea.). 13. (Buletinul Grădinii bot. 77—78). XV. x. t. II. (Cultura Creştină. M. 1935. voi. 2. p.7 ) . 1-64). Directore Al. 4.. I. Borza şi A. Giirtler. G. XV. 16. 3 p. uniţi-vă! (Grădina mea. XVI. a. 1-4. I I (1936) Nr. 11. sep. p. (Anuarul Ateneului Român pe 1935. a. Câmpia Ardealului. dela Univ. Basarabia noastră. (Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. p. Extr. Grădinari. p. Nr.. 3 şi 4). 9. (B. I. (B. 12. Bibi. Contribuţiuni la Flora Basarabiei. t. Schedae ad „Floram Romaniae exsiccatam" a Musea bot. (Cluj. 1.

Nr.289 Grădinii bot. şi al Muzeului bot. XV. b) Publicaţii: 1.. p. Bujorean. voi. 1. t. 187—191). Facultatea de Ştiinţe. p. Pop. din Cluj. 1—4. XI. (Totacolo t. XV. 4. et E. 228—233). (Buletinul Grădinii bot. b) Comunicări: 1. 8 fig. 2. b) Publicaţii. 3. 3. Appendix II. dela Univ. a) Conferinţe: Bătrâneţea şi moartea plantelor (Astra. Al. Nr. Floristische Bemerkungen I. Prezi­ dează comitetul de redacţia al revistelor „Grădina mea" şi „Kertgazdasâg". Drosometru automat. Adnotaţiuni la Flora României. voi. bot. 2. „Natursond" un nou aparat pentru scoa­ terea probelor de pământ în structura lor naturală. şi al Mu­ zeului bot. şi al Muz. (Buletinul Grădinii botanice şi al ANUARUL 1935/36 19 . (Buletinul Grădinii bot. Borza). Glossen zur Flora Rumăniens. 248—249). Observaţii şi date floristice I. 22 tab. a) Comunicări: 1. 1936). asistent. şi al Muzeului bot. Pinus silvestris în Surduc şi pe Bucegi. Univ. 189 p. Conservator: E. O nouă Euphorbiacee din Basarabia. Talofite fosile dela Borsec. Nyarady. Flora pliocenică dela Borsec. Diferenţierea vegeta­ ţiei din Cheia Turzii. BCU Cluj / Central University Library scientifiques. XV. 3 fig. XI. din Cluj. 17. 4. (Toate la Cercul Botanic Cluj). Nr. Dr. p. XX. a) Comunicări: 1. 2. 1—4. „Natur­ sond".: Iconographia Florae Huugaricae. Analize de polen terţiar (toate la Cer­ cul Botanic Cluj). 1935. p. a new soil core sampler for taking undisturbed soil cores (Summary). din Cluj. „Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii". (La Cercul botanic Cluj). c) Publicaţii: 1. 2. G. Bibliographia botanica Romaniae.t |1—301). d) Redactează „Buletinul Grăd. p. 3. SocietesCluj (Tot acolo. Cluj". 236—248). (Uni­ versitatea Regele Ferdinand I. Jâvorka A. Bibliographia botanica Romaniae (v. Betula pubescens Ehrh. 4. bot. Emil Pop. dela Univ. XV. Alba Iulia). Societăţi Ştiinţifice. Natursondul. I. Cluj. Cele 3 speci de Taraxacum din Cheia Turzii. Docent: Dr. dela Univ. Statistica Florei din Cheia Turzii. Die pliozâne Flora von Borsec (Auszug).

cunoscute de ţărăni­ mea română. 1936. Mine­ ralogie. iar ca Preşedinte al Secţiunii de Geologie-Paleontologie. 1. 2. A făcut un studiu asupra regimului apelor subterane din regiunea Municipiului Oradea în Iunie 1936. 229—233. aducând noui preciziuni cu pri­ vire la forma. Institutul de geologie şi paleontologie. 2—3. leacuri şi plante de leac. 4. Şef de culturi: C. 5. „Grădina mea". Câteva articole de interes horticol în revista „Grădina mea". întinderea şi poziţia stratigrafică a acestor masive. Şef grădinar: A. (La Societatea de Horti­ cultura. Prof. Forţarea castraveţilor în sere. Rugi­ na trandafirilor. în Aprilie. Ca membru fon­ dator al „Academiei de Ştiinţe din România" a participat la toate şedinţele şi actele de fondare ale acestei Instituţiuni. Lucrări ştiinţifice şi pe teren. (1): 13. dela Dej şi Ocna Mureşului (Uioara) în Maiu. Sibiu 1936. Biblioteca poporală a Asociaţiunii „Astra" Nr. O noutate printre fructele exotice ale Clujului: Grape fruit. Voiteşti a lucrat pe teren în regiunea masivelor de sare de la Şugatag. Boli. . BCU Cluj / Central University Library Cluj Comunicări: 1. participând cu comunicări ştiinţifice la şedinţele din 1936. Comunicări: 1. 4. 2. Revenirea frumoasei Poinsettia printre florile noastre. Trifu. Mana cartofilor. 181—185). „The automatic Drosometer" a new in­ strument of the dew (Summary). 176— 181). 2. XV. Gărtler. p. propunând lista membrilor de onoare. 402 pag. dela Univ. Flora şi fauna internă a pământului. (Tot acolo. Petrografie şi Geografie. p.290 Muzeului bot. Articolaşe horticole în „Grădina mea" 6 . Cluj. un nou aparat pentru măsurarea cantitativă a rouăi. aprobată în Adunarea Generală din Decembrie 1935. din Cluj. 3. Cluj. 1936. 3. Gacteele. Microorganismele cari influenţează azotul din pământ. 3. activi şi corespon­ denţi. t. 1 fig. Cyelamen persicum. 1935. „Grădina mea". a organizat această secţiune. Ioan P. 2. 5. Filiala Cluj). înmulţi­ rea Coniferelor pe cale vegetativă. Drosometrul automat. 15.

de Ştiinţe din România. „Radiolaritele de la Turda" sub tipar în Bul. Ionescu-Balea). Negre. şi-a luat con­ cediu fiind suplinit pe timpul concediului de Dl absolvent Stoica Coriolan. la Cluj. Jiului 1936. — . Ш . 2. Publicaţiuni. Amfibieni. d) Preparator Iustin Gherman a continuat studiul M-ţilor Apuseni în Jud. Cluj 1936. Revista „Amicul Tinerimii". Alba. Astra Română". Tg. A ţinut studenţilor m Paleontologie 5 conferinţe a câte 2 ore.2'Л A. Ioan Pojiescu-Voăeşti: — Sur la position stratigraphig-ue du massif de sel de Dej (în colaborare cu Dl Dr. R. al Univ.Sur la presence des restes fossiles anediterraneens dans la breche tectonique du massif de sel de Ocna Mureşuiui (Uioara) în colaborare cu Dl Dr. începând cu luna Maiu 1936. aparaţia şi evoluţia iz­ voarelor „Hebe" de la {Sângeorz-Băi. A ţinut studenţilor de la Paleontologie 4 conferinţe de câte 2 ore în care a tratat despre Peşti. 1936. şi Gazeta „Tinere­ tul Invăţătoresc". Reptile şi Păsări.). Revista Muzeului de Geologie. Jiu. Acad. V I . Mineralogie. Lipova Banat. Nr. Ibidem. Soc. b) Şeţ de lucrări. Ionescu-Balea. Cluj. . — Amintiri din viaţa de profesor secundar la Tg. Buru. — Ce se poate ceti pe harta fundului M. voi. C. Ion Maxim a studiat regiunea comunei BCU Cluj / Central University Library Cluj Călăţeni jud. de Geologie voi. Jiu 1936. Harta 1:75. 1. ЏпА » Kaaîerinţâ ştiinţifica' in cadrele -Extensiunii Uni­ versitare. Dl preparator Iustin Gherman. 1936. Tg.000 Huedin-Turda complectată cu cercetările cele mal rioui cât şl personale (manuscris). a ) JProf. Turda şi a formelor fosile din Coasta cea Mare şi valea Pleşca (Cluj. pentru specializarea în Geologia petrolului. Bucureşti. ca practicant la Soc. despre Mamifere. c) Asistent Octavian Niţulescu a continuat studiul re­ giunii Petrid. Bevista „Amicul Tinerimii". originea. — Situaţia geologică. Mureş unde a efectuat săpături pentru mami­ fere fosile. fiind trimis. Câmpina. Rom.

Valea superioară a Mureşului. Muz. s'au îmbogăţit. dintre Valea Lisei-Sâmbetii până la Tărâţa. Ocna Mureşului şi Oradea Mare. Ex­ cursia s'a făcut impreună cu Dl Prof. 1936. Geol. a publicat: 1. Mineralogie şi cu 25 de studenţi şi studente. Mureş. Dl Ioan Maxim a colectat material. La Deva:. La Făgăraş: Probleme de miner al ogeneză. din care s'au făcut şi 150 de secţiuni subţiri pentru microscop. Bibi. 4. ştiinţifice:. forme fosile şi material petrografic din regiunea Mera-Coruş. cu materialul! adus de: Dl Prof. Niţulescu a îmbogăţit colecţiunea cu material din regiunile: Turda-Petrid-Buru. Cetatea Roşiei. 1—2 е т . Cluţ. Dej. „Astra". Voiteşti. Alba. Sovata. Cheile Bicazului. Excursiuni cu studenţii. Bogăţiile miniere ale Munţilor Apu­ seni. Biblioteca. Dl Iustin Gherman a colectat material din M-ţii Apusenidin Jud.. voi... Voiteşti din regiunile: Vatra Dornei-Pojorâta. Dr. Contribuţiuni la cunoaşterea nisipurilor aluvionare din M-ţii Apu­ seni.. Ditrău. Biblioteca Institutului de Geologie-Paleontologie s'a mă­ rit până la sfârşitul lunei Iunie 1936 cu 66 de volume cumpă­ BCU Cluj / Central University Library Cluj rate şi primite ca donaţiune sau în. Colecţiunile Institutului. a) Prof: Victor Stanciu. Lucrări apărute: 1. Conferinţe: 1. Nr. în revista „iCarpaţi". Corund. I. Sibiu 1935. Cum. s'au format MunţiL Apuseni şi bogăţiile lor. 20. Rev. 1 b) Şef de lucrări Eugen Stoicovici. 2. urmând itinerarul: Câmpia A r ­ dealului. 2. P. 7: Institutul de mineralogie. al Univ. Dl Oct. apoi. L P. fosil din regiunea Gălăţeni Jud. Fosile găsite pentru prima dată în Calcarul dela Sănduleşti (Turda) după care s'au fă­ cut mulaje în gips. Nr. M-ţii Gurghiului peste Rotunda. VI. cu personalul ştiinţific al Institutelor de Geologie..-Miner. Colecţiuni.. Bicaz şi Piatra Craiului. schimb. Studii pe teren în Munţii Făgăraşului asupra cristalinului. Ian.292! 3.

a publicat: Begiunea Miniera BaiaJVIare—Baia Sprie. 7.Moniteur du petrole roumain. -Prof. Someşan. a continuat cu studiul Munţilor JBodnei. V I din „Luefăirile Institutului de Geografie'. 1936. Meruţiu. Hetco Irina: Stâna de vale.Nr. 13-^21. Şef de lucrări T. Şef de lucrări L.prezentării).'. Reichert Ludovic: Plasa Bârgăului. p. 4. 13.în regiunea JBihariei. e) Secţia đe geografie. Graniţa de Vest.Morariu. jud. Institutul d « geografie. Cluj. Pălăgeşiu Măria: Bazinul Someşului Mare dela izvor până la Sângeorz. al Univ. Gorj. 1. 1^2. Muz. Suciu Romul: Plasa Rupea. Valea Someşului şi Aurăritul din Munţii Apuseni. 12. Tănase Viorica: Plasa Vinţul de jos. Nr. Târnava Mare. . 9. Feier Zoe: Regiunea auriferă a Abrudului. Rev.8. jud. Târziu Ana: Plasa Sân-Nicolaul Mare. 2. Forro Ecaterina: Valea Lutului. 10. 11. Dinu Margareta: Plasa Jiu.p. V. Asistent JR. <Geol. (Comunicări preliminare). Matis Edith: Plasa Chiochiş. Coritribuţiurii "la perfecţionarea cracării. Satele şi gospodăria lor. 3. . VI. 15 Aprilie. 8. University Library Cluj umană în BCU Cluj / Central a publicat: Viaţa Munţii Călimani.293 . 2. voi. Herbst Constantin: Begiunea dintre Trotuş-MilcovDe aluri şi Şiret. c) Asistent Sever Anton a continuat studiul pe teren . Regiunea Baia-Mare—Baia Sprie. Drăgulescu Livia: Plasa Ilia. Bică Florica: Basinul Cungrei Mari. Teze de licenţă în Geografie (în ordinea . Alba. jud. 1—12. 1936.. . d) Preparator Lucian Stoicovici a piiblieât: Coritribuiţiuni la cunoaşterea metamorfismului de contact. МегцЏи: a început tipărirea voi. 6. 5. 1936.-Miner.

Athena:: Valea Olteţului. Severin. Plasa Şomcuta-Mare. 34. 44.14.O secţiune prim regiunea alunecărilor de teren la N.. 43'. . 33. Măria:.. ETek Emeric: Bazinul superior al Lăpuşului.. 35.. 28. Valeria: Valea Mureşului dela.. şi etnică a oraşului Tg. Panaitescn Elena: Valea Sîret'uluir Dela confluenţa cu Buz. 36. V. Plasa Călugăreni (jud. Bazinul Someşului mare dela Beclean la Dej. 15. Cotoi V. Veza Samsvn: Valea Târnavei Mari-regîunea MediaşBlaj. Mureş. Timiş-Torontal. 39. 29. 27. Boldor Iulian: Şesul Aradului. Kovăcs Amalia: Plasa Mocim. Ioan:. 42.Plasa Gherla. Qena Mureşului. Vasile: Monografia comunei: Monteoru judi Buzău. 21. Smădescu Adalgiza:. 22.. Pop G. Rohrer Carol:Cluj / Central University Library Cluj Centralăl 31.. Trenca Minerva: Monografia plasei Jibău. Câmpiei Ardelene. Mathias Francisc: Plasa Giulvăz jud.. 18. 24. Komlosi Andrei: Valea Pogânişului. Dolj. Cioacă Ioan: Plasa Bechet jud. MoTnar Ştefan. 16. 17. Dumitrescu R. Ciucă. Sumi AdalberU Valea NadeşuluL 23. Staicu Nicolae: Podgoria judeţului Pufna. la. 40. S... Plasa Caransebeş: jud. Szătai Elisabetar Plasa Săcueni. de Gristurî. Magyar Elisabeta. Neculoiu Ioan: Monografia comunei Poiana Mărului. 41. 20. Ionescu V. Ţegean Măria: Vegetaţia din Nordul. Ioan: Valea superioară a Hartibaciului. Teiuş.. 26. Para Vilma Fidelis: Regiunea oraşului Irrsbruek. Măria: Plasa Câmpia-^ BCU Judeţul Timiş Tbrontal. Vlaşea. 32. Gergely Ghizela. Weber Fr. Păunescu I. Pap Samuil: Roşia montană şi împrejurimile. Economu Raina: Coasta Mării Negre dela braţul SfL Gheorghe până la Constanţa. cult. Plasa 30. 37.. Lula Olivia: Plasa Hunedoara19. până la vărsare. 38. 25. Gnădig Andrei: Factorii cari au determinat desvoltL econom.

BIBLIOTECA UNIVERSITARA BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Arhivar: Sub-bibliotecari . bibliotecar. Anton Valentiny.Director: Primbibliotecari: . Teodor Mihăilescu. „ Gheorghe Spacu.1. abs. şi Lit. Comisiunea bibliotecii. Sabin Mureşan. Ignaţie Balogh. a) Personalul ştiinţific. Ion Muşlea. deleg. de Ştiinţe. doctor în litere. Gheorghe Ioanovici. doctor în litere. Ştefan Monoki. prof. F. Un post vacant. de Medicină. del. de Fii. Fac. doctor în drept. profesor secundar. de Drept. sec. Fac. 2. al Fac. licenţiat în litere. directorul Bibliotecii. profesor secundar. Ludovic Kelemen. de Ştiinţe. Ştefănescu-Goangă. Titu Vasiliu. profesoară secundară. Prof. Marinescu. BCU Cluj / Central University Library Cluj Secretar: Olimpiu Boitoş. Traian Mitrofanovici. Fac. Personalul bibliotecii. Tulia Găvruş. doctor în drept. deleg. „ Const. Virgil Vătăşianu. doctor în filozofie. rector. Olimpiu Boitoş. „ Camil Negrea. Un post vacant. Preşedinte: Membri: FI. doctor în drept. del. profesor secundar. Bibliotecari: Ion Muşlea.

1935). lic. IV. VI. Vasile Săcară. 1936). Mecanic: Vilhelm Anlauf. pt. V. (dela 1. înv. Margareta Orban. V. 1935). I. (dela 1. c) Personalul de serviciu: Primlaboranţi: -Laboranţi: Gheorghe Kovâcs Farcaş Erdei. 1936). Iosif Florian. ÎH. Vasile Munte. Ghizela Meder. (până la 15. 1936). (până la 30. Ioan Andrasofszky. Gheorghe Murăşan. Simion Sasu. Bela Karl. Ioan Bindea. 1936). 1936). BCU Cluj / Central University Library Cluj Tâmplar: Dumitru Russe. (până la 30. Ştiinţe. Aurel David. Simion Sasu. 1936). Simion Sărmăşan. licenţiat în drept. Iolanta Fodor. Ioan Mihalache. Servitori: . înv. Ilie Ferdinand. de copii mici. Alexandru Ilea. 1936). litere (dela 1. (dela 1. litere (dela 1. lic. Olim­ piu Albon. Nicolae Todor. al Fac. Intendent: Augustin Todor. licenţiat în litere. Nicolae Rotar. abs. absolvent al Fac. (până la 31. de Drept. Aurelia Botez. Gheorghe Miklosi. Olga Csermâk. Gavril Moldovan. IV. Mecanic-fotograf: Ştefan Balâzs. XII. 1936). 1936). licenţiată a Fac. (până la 31. IV. Dactilografe: Legător-şef: Anton Rohonyi. Gavrilă Moldovan. (până la 31. Livia Crăciun. 1936). Trâian Jianu. de Litere. 1936). Ilie Chira. IX.297 b) Personalul administrativ şi tehnic: •Secretar: •Cartotecari: Dumitru Petruţiu. (până la 31. (până la 30. grad. Martin Mate. Vasile Munte. I. V. II. VI. (dela 1. 1936).

Rectorat Nr. până la 1 Sept. dlui prim-bibliotecar Anton Valentiny (Rectorat Nr. VI. şef legător. Dl Anton Rohonyi. Vasile Michăşan (dela 1. 152197—1935). (dela 1. Dela 23 Oct. Publ. 1936). 1935. La 28 Ian. publicat in Monitorul Oficial Nr. (Minist. în mod provizoriu. 3824—1935). Publ. i s'a prelungit detaşa­ rea ca secretar al Şcoalei Române din Roma. 1936. In locul cartotecarului Ilariu Albu. a fost îndepărtat din ser­ viciu pe ziua de 1 Oct. Instr. licenţiată în litere (Minist. 1936). Dec. omul de serviciu Vasile Munte. 5970—1936). 1935. cu data de 1 Febr. Mişcarea personalului. 1935 dl prim-bibliotecar Ion Muşlea a fost încredinţat cu conducerea Bibliotecii subt formă de girare (decizia Senatului Universitar din 23 Oct. conducerea Biblio­ tecii a rămas. cartotecară. 148784—1935). a fost nu­ mit dl Traian Jianu. Publ.. director general. a fost pusă în retra­ gere din oficiu. Dl Eugen Barbul. In locul devenit vacant a fost numit cu începere dela 1. Dşoara Iolanta Fodor. dl Ion Muşlea a fost numit prin înaltul Decret Regal Nr. Publ. 2700—1935). Instr. Nr. Nr. licenţiat în litere. 92533—1936). pe ziua de 15 Martie 1936 (decizia Minist. pe ziua de 1 Sept. 1936 a încetat din vieaţă laborantul Simion Sărmăşan. Instr. 1936). V. 24998—1935). 1936 (Ministr. (dela 1. dl Ilie Fer­ dinand (Rectorat Nr. In locul devenit vacant a fost numită cu data de 1 Iunie 1936 dşoara Aurelia Botez.298 Vasile Mureşan. 157 din 9 Iulie 1936 director general al Bibliotecii. pentru necunoaşterea limbei sta­ tului (Minist. Publ. Publ. 1935. II. Dlui Virgil BCU Cluj / Central University Library Cluj Vătăşianu. demisionat. pentru cauză de boală. v 3. Gheorghe Pop. Nr. 1936. bibliotecar. Instr. 1935 (de­ cizia Min. Nr. 839—1936. In locul lui a fost avansat cu data de 1 Febr. Cu data de 1 Aprilie 1936. fiind pus în retragere din oficiu pentru limită de vârstă. iar în postul de servitor devenit . Instr. 3099—1935). No. 191744-1935 din 12 Martie 1936). Nr. Instr.

Lucrările personalului ştiinţific al bibliotecii Ion Muşlea. conferinţe de specialitate. 287—292. director: 1. Călătorii de studii. în „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" III. 3. Ion Bianu şi folklorul nostru. Cu aceeaşi dată a fost avansat ca laborant omul de serviciu Ga­ vrilă Moldovan. Vasile Mureşan (Rectorat Nr. cu aceeaşi dată. în locul lui. Iaşi şi Cernăuţi. S'au ţinut 12 astfel de con­ ferinţe. 1594—1936). laborantul Alexandru Ilea. O rumunskom knizevnom folkloru. în care s'au discutat numeroase probleme de orga­ nizare ale instituţiei. 1935. în acelaşi „Anuar". Ghe­ orghe Pop (Rectorat Nr. In Decemvrie 1935 Comisiunea Bibliotecii a aprobat ca directorul-delegat Ion Muşlea şi bibliotecarul Ştefan Monoki să facă o călătorie de studii la Bucureşti. în 8°. . în „Knjiga o Balkanu". cu aceeaşi dată. Cartea Bomânească. iCiontribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania (până la Unire) Cluj. Gu data de 1 Iunie 1936 a fost pus în retragere pentru împlinirea limitei de vârstă. 169—176. BCU Cluj / Central University centre şi pentru a cerceta bibliotecile din aceste Library Cluj a lua con­ tact cu conducerea lor. pp. 4. Cele văzute au fost comunicate colegilor în întrunirile personalului ştiinţific (la care a luat parte şi personalul administrativ). Această călătorie s'a dovedit foarte bogată în rezultate practice. (1935). 1095—1936). cu data de 1 Mai 1936 a fost avansat în postul de laborant Simion Sasu. Alte variante româneşti ale snoavei despre femeia ne­ credincioasă. 1—8. Beograd 1936. 4. iar în postul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu. pp. 2. 38 p. iar în locul de servitor devenit vacant a fost numit provizoriu Vasile Micheşan (Rectorat Nr. 352—1936). pp.299 vacant a fost numit provizoriu. La 10 Aprilie 1936 a încetat din vieaţă laborantul Olim­ piu Albon.

în 8°. Ştefan Monoki. în 8°. Cluj 1936. 1935. Cultura Naţională. Extras din Anuarul Institutului de Istorie Naţională VI. Sibiu 1936. Cart. Ol. bibliograf iâj a 1935 ev. Contribuţii la istoria misiunii lui A. 52 p. bibliotecar: 1. în 8°. în 8°. 69 sz. In cursul ultimilor trei ani s'au ridicat şi mobilat trei săli nouă de lectură şi două săli de depozit (acestea însă făra rafturi). (Extras din Ephemeris Dacoromâna). prim-bibliotecar: 1. 33 p. 18 p. 215 p. Minerva. Rom. 2. (Lista titlurilor periodicelor româno-maghiare şi maghiare apărute în Ro­ mânia în anul 1935). 79 sz). 86 p. A publicat „Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române" I I I . cu toate că datează de aproape 30 de ani. Bucureşti 1935. Editura Krafft şi Drotleff. Asigurată din punct de vedere al sălilor. bibliotecar: 1. Cluj. în 8°. Pictorul Octavian Smighelschi. România magyar irodalmânak. Anton Valentiny. în 4°.. BCU Cluj / Central University Library Cluj Virgil Vătăşianu. atenţia con- . 5. Panu în Apus (1864). Minerva. (Tud. (Bi­ bliografia literaturii maghiare din Ardeal) pe anul 1934. în 8°. Boitoş. (Bibliografia literaturii maghiare din România pe anul 1935). 2. Biblioteca noastră a avut norocul să moştenească dela vechiul regim o clădire care în multe privinţe se mai poate numi şi astăzi modernă. Cartea Românească. bibliotecar: 1. Dormitio Virginis. 1935. (Erdelyi Tudomânyos Fiizetek. indagini iconografiche. 1936. inovaţiuni şl îmbunătăţiri. Fiizetek 1936. Minerva. Bucureşti 1935. 50 p. 20 p. evben megjelent român-magyar es magyar idoszaki sajtotermekek cimjegyzeke. Cluj.). Cluj 1935. Localul. Az erdelyi magyar irodalom bibliografiâj a 1934. România az 1935.800 5.

. din cauza întunerecului din depozite. (Instalaţia a fost pusă în funcţiune la data de 18 Sept. d) Procurarea a 21 aparate de stins incendiul (marca „Pompier"). în felul acesta s'a pus capăt situaţiei dăunătoare de totală lipsă de control a circulaţiei cărţilor. pentru viitor. aparatele vechi ne mai funcţionând de ani de zile şi astfel colecţiunile Bibliotecii fiind în continuu pericol de foc.. se­ cretariatul şi scările mici ale depozitului.400 58. Parte din aceste săli . 1936). Valoarea acestor inovaţii şi perfecţionări reprezintă suma de şi anume: ascensorul: instalaţia electrică în depozit: telefonul intern: aparatele de stins incendiul: Lei Lei Lei . sesizându-se de un raport al Di­ recţiunii prezentat în şedinţa dela 20 Ianuarie 1936. Datorită acestuia s'a putut face o împărţire a labo­ ranţilor după etajele depozitului. Cu toate că instalarea luminii electrice nu s'a putut face — din motive materiale — cu ra­ BCU s'au putut înlătura. de modernizare a utilajului tehnic.800 36. Timp de aproape şapte luni pe an (Octomvrie—Aprilie) în Biblioteca noastră nu se putea servi cititorilor cărţi după orele 17-—18. In cursul vacanţei de vară 1936 s'au mai făcut următoarele lucrări: a) S'a zugrăvit: sala profesorilor. economie de timp şi un control mai eficace al serviciilor. De aseme­ nea nu se puteau aşeza la loc cărţile restituite din sălile de lectură în cursul după amiezii.Cluj / Central University Library Cluj gravele neajunsuri semnalate mai sus.750 . Lei Lei 163. a hotărît. b) Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. având de scop o mai bună servire a publicului cititor şi o simplificare a serviciilor.005 29. să realizeze următoarele lucrări: a) Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pen­ tru cărţi. fiecare fiind făcut răspun­ zător de o parte a lui. şi au fost achitate din taxele de Bibliotecă ale Facultăţilor. Comisiunea Bibliotecii. . biroul directorului. toate mificaţii prea multe. c) Instalarea unui telefon intern (cu 11 posturi) contribue la o mai grabnică servire a publicului şi însemnează o enormă.301 ducerii institutului s'a îndreptat mai ales asupra unor lucrări.055 38.

1936. Gozman Eugen. 6 . stud în lit. Funk Iosif. De aceea conducerea ei a hotărît în primăvara anului 1936 să înceapă lucrările pre­ gătitoare ale realizării lui.. VI. IV. 1936. 15. 1936—15. 3. 1935. 1936. XI. 1. Iacob Tiberiu. 1935) şase. Aceşti studenţi au fost recrutaţi pe cale de concurs. în drept. 1935. 6. 1936. Valerian. IV. 1936. a) Catalogul topografic. Hollanda Vicenţiu. în drept. IV. XI. V. II. 1936. In această grea şi lungă muncă — e vorba de trecerea în registre a vre-o 300. stud în med. 8. care i-a pus la / dispoziţie întâi (16 Nov. 1. IV. în drept. 1936. II. 1935—15. stud. 10. stud. stud în lit.. I I . 1935-15. 9. Iată numele lor şi timpul în care au lucrat la Biblioteca noasrtă: I. 1936—1.. Gyorbiro Eugen. Indre Liviu. în drept. XI. stud. stud. stud. S'au vopsit şi -11 din uşile diferitelor săli.. în drept. în şt. XI. b) S'au schimbat toate geamurile sparte ale marilor fe­ restre ale depozitului de cărţi şi s'au chituit pretutindeni unde • era nevoie. în drept. 7. stud. Herman Ioan.:302 nu mai fuseseră zugrăvite dela construirea Bibliotecii. 16. 15. Iosa Gheorghe.000 fişe — Biblioteca s'a bu­ curat de binevoitorul sprijin al Rectoratului şi al Comisiunii Bibliotecii. BCU Cluj Central University Library Cluj apoi (1 Febr. Alexandrescu D. 1936. XII. stud. 1935—31. 1936) doisprezece studenţi-practicanţi. VI. XI. Emil. 1935. Bratu Virgil. stud.000 titluri şi în acelaşi timp de desfacerea şi refacerea unuia din cataloagele alfabetice compuse din peste 400. . cu examenele în regulă. V. 5. 1936. 15. IV. stud în drept. 15. Lipsa unui astfel de catalog a însemnat în totdeauna un mare neajuns pentru Biblioteca noastră. 13. 1. stud. 4. II. Lucrări în bibliotecă. lucrând câte 3 ore pe zi şi plătiţi de către Rectorat (din fondul asis­ tenţei sociale). 1936. în drept. Moldovan Zeno. fiind preferaţi cei lipsiţi de mijloace. 1. II. 1. 16. 15. în med. 2. 1. 1. 1936. Dan Mihail. Iliovici O. având cunoştinţe de limbi şi scriere frumoasă. 12.

1 c) Catalogul pe materii. 15. După un calcul aproximativ. S'au catalogat 8384 opere în 11. 18. în drept. I. Multe cărţi au fost tre­ cute în locul dubletelor inutile din care. lucrare terminată la 20 Iunie. 1936. stud. La sfârşitul anului şcolar trecut (30. cât şi mai târziu. iar trecerea în registre la 9 Martie 1936. Lucrările pentru aşezarea întâiului stoc de fişe (A-Blar) în ordine numerică au început la 18 Febr. 1936. licenţiat în drept. Lucrările vor continua în anii viitori. La această muncă au luat parte şi studenţiipracticanţi.V.. 20.046 fişe. La această dată a început aranjarea la loc a fişelor în ordine alfabetică. 1935. făcându-se în total 31.303 13.1936—l. Timbuş Eliza. 1. Vasile.. 15. în lit. I I . 1935.. 16. fiecare cu câte cel puţin 3—5—10 volume.558 fişe şi astfel numărul s'a ridicat la 45.588 fişe. In cursul anu­ lui şcolar 1935—1936 s'au clasat şi împărţit definitiv 13. ele vor putea fi ter­ minate. stud. 1936.010 fişe. Schaljo Adalbert. 17. 1. 1935—18 Febr. în cursul anului. au fost scoase din depozit 2711 opere. stud. s'au reluat lucrările de împărţire în ordine alfabetică a celei de a doua grupe de fişe (Blar-Engl). Pavel A. Stanca Petru.222 volume.001—283.XI. stud. 1936). 1935). atât în epoca dinainte de începerea lucrărilor pen­ tru catalogul topografic (16 Nov. 19.520 fişe. dacă se va asigura Bibliotecii acelaşi număr de stuBCU anul 1940. 16. 1936. stud. S'au numerotat 5545 opere în 10. în drept. 1. V. în şt. *) Numărul mare al volumelor fată de opere se explică prin faptul că aproximativ 1000 din operele numerotate au fost colecţii de . stud. VI. 15. 1936. 1936. IX. 1. IV.XII.178 şi 281.691—280. Trifănescu Ioan. Sandru Emil. Până la 9 Iunie 1936 s'a trecut in registre 24. Săulea Cecilia. 1936—15. cu această ocazie împărţindu-se şi fişele de trimitere. de câteori erau liberi. XI. catalogul pe materii cuprindea un număr de 32. în lit. 1935—31. . în Cluj / Central University Library Cluj b) Catalogul alfabetic. în drept.reviste.376 volume ). cu Nrii 277.11. denţi-practicanţi. La 15 Sept.175.

. s'a întocmit şi un catalog mai sistematic al incuna­ bulelor noastre. reviste străine Lei 17. care luând cunoştinţă de faptul acesta. S'au legat în cursul anului: 1820 voi. Vătăşianu — a fost posibilă detaşarea unui al patrulea bibliotecar la lucrări­ le acestui catalog.352 653 voi. a fost trecută din biroul Direcţiunii în „Sala Colec- . Numai dela 1 Sept. Cu ajutorul lui se pot afla mai uşor de cât până acum cărţile şi broşurile intrate în cursul anului.. Cu acest an s'a început întocmirea unui catalog pe fişe (aranjate alfabetic) a materialului intrat ca exemplare legale. d) Lucrările de conservare şi curăţire.226 371 voi. e) Alte lucrări. ziare Lei 26.494 854 voi.433 In cursul verii s'a lucrat la curăţirea depozitului (4 etaje)* şi a colecţiilor şi anume mai temeinic decât în alţi ani. cărţi pentru suma de Lei 53. colecţia vechilor cărţi româneşti. Catalogul nostru pe materii a putut da în anul acesta lă­ muriri preţioase publicului cercetător. 1936 — după reîntoarcerea bibliotecarului V. care au avut însă şi alte însărcinări. reviste româneşti Lei 28.361 Total 3702 volume BCU Cluj / Central University Library Cluj Lei 125. se adresează des biroului de informaţii pen­ tru consultarea lui. întru­ cât cărţile au fost bătute şi şterse de praf în afară de depozit.304 La catalogarea pe materii au fost ocupaţi trei bibliote­ cari. Pentru o mai sigură păstrare. Cu ocazia întocmirii unei liste a incunabulelor Bibliotecii noastre destinată publicaţiei „Gesamtkatalog der Wiegendrucke". Acest catalog va fi utili­ zat şi la controlul fişelor de imprimate legale primite de Bi­ blioteca Academiei Române. făcându-se şi identificarea lor pe baza cata­ logului german amintit. In această privinţă colaborarea cu Biblioteca Academiei' Române dă rezultate din ce în ce mai îmbucurătoare.

donaţiuni.). de Litere Lei Fac. de Medicină Lei 75.790. schimb internaţional şi imprimate legale. trebue să amintim în primul rând Socie­ tatea Naţiunilor. ANUARUL 193>/36 20 .000 75. T.000 b) Pentru cumpărare de cărţi: Pentru cele patru Facultăţi la un loc Lei 168. 20% pentru legături. In acest an ele au fost repartizate precum ur­ mează: a) Pentru cumpărare de reviste: Fac. Cumpărăturile s'au făcut în special din fondul „taxelor de bibliotecă". Creşterea eoleeţiunllor. S'au mai făcut cumpărături de reviste şi cărţi.000 Total Lei 208. prin cumpărături.000 150.613 Din aceste sume Biblioteca a reţinut. Din donaţiuni.000 150.000 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total Lei 450. Tot în această sală s'a făcut un triaj al aşa numitei colecţii a „Operelor de artă". de Drept Lei Fac. conform hatărîrii Comisiunii Bibliotecii Universtăţii din 20 Ianuarie 1986.305 ţiilor Speciale".613 Fond pentru cumpărarea de publicaţii de interes general Lei 40. (173 voi). în special româneşti. consilier la Curtea de Casaţie (98 voi. Sporirea colecţiunilor s'a făcut. Sion (123 voi. ca în fiecare an. de Ştiinţe Lei Fac. donaţiuni mai mari (peste 20 volume) au făcut domnii Gh. din fondurile proprii ale Bibliotecii şi anume în valoare de Lei 32.) şi Casa Şcoalelor (20 voi). Dintre particulari. Victor Popp. trecându-se în depo­ zitele obicinuite tot ce nu prezenta un interes deosebit şi făcându-se astfel loc pentru alte colecţii.

numai între 16—31 August. 13 Reviste 1951 99 Ziare 1186 99 Teze de doctorat 2171 99 79 99 Anuare universitare 146 Anuare şcolare BCU Cluj / Central Diferite imprimate University Library Cluj 888 99 1 99 Hărţi 1 99 Manuscrise Provenienţa materialului e arătată în anexa I. S'au înregistrat în acest an: Cărţi şi broşuri 12472 voi. Lei 9. prof. director pensionar al Bibliotecii. precum şi alte lucrări. a se vedea anexa I. Biblioteca este în legătură de schimb cu 196 universităţi şi institute ştiinţifice din întreaga lume. cu în* ) Statistica circulaţiei cititorilor şi a împrumutărilor până în anul şcolar 1935—36 a fost întocmită în mod cu totul sumar şi nesistematiic. Dela Dl Virgil Cocea. V. iar între 1 Iulie— 14 August câte 4 ore pe zi (8—12). la Acad. Com. R. »> »» 8. 15—20). Pentru facilitarea servirii publicului s'a înfiinţat. Sălile de citire ale Bibliotecii au fost deschise în cursul anului şcolar în 282 zile de lucru şi sărbători mai puţin în­ semnate.238. s'a început să se lucreze abia din primăvara anului 1936. Incunabule 1 99 B. Bucureşti Lei 1. La o statistică alcătuită după o altă metodă. (Consultarea colecţiunilor).000. In ce priveşte imprimatele legale. Circulaţia cititorilor *). . Ele au fost cu totul închi­ se. Datele acestei statistici se vor putea publica numai cu referire la anul şcolar 1936—37. câte 10 ore pe zi (8—13.306 S'au mai primit următoarele donaţiuni în bani: dela Dl Eugen Barbul. conform Regulamentului. Pe această cale ea s'a îmbogăţit cu 1884 volume şi a expediat la rândul ei altor in­ stitute 6862 teze de doctorat trecute la Universitatea noastră.

42 elevi (din care^S eleve).) dintre care 27 femei. iar 7865 alte categorii. Acest serviciu s'a dovedit foarte util. Din aceştia 62. 3495 studenţi.557 opere în 91.822. In cursul anului şcolar 1935—1936 s'au eliberat 2401 cărţi •de intrare în Bibliotecă.440 volume. care stă la dispoziţia publicului pentru orice lămuriri. preoţi. Total 2354. Biblioteca a mai adăpostit în sălile ei un număr de 37. medici. primind şi even­ tualele reclamaţiuni. Pentru specificarea pe luni a se vedea anexa Il-a. care sustrăgea studenţii dela munca ştiinţifică şi al cărei rost într'o Bibliotecă universitară nu a putut fi justificată. 2039 diferite profesiuni. S'au consultat în total 79. c) Imprumuiătorii: Numărul împrumutătorilor a fost de 5834 si se reparti­ zează astfel: 300 profesori universitari. BCU diferite profesiuni Library Cluj magistraţi.957 studenţi. dintre acestea 47 fiind dublete nu­ mărul cititorilor înscrişi rămâne 2354 şi se repartizează ast­ fel: 2117 studenţi (din care 408 studente). etc. e condus «de un funcţionar din cadrul personalului ştiinţific. Tot aici pot consulta cărţi sau periodice persoane în trecere. iar 5398 reviste. Numărul cititorilor din acest an a fost de 67. avocaţi. S'a desfiinţat în schimb „Sala de ziare" (curente). dintre <care 59. 195 Cluj / Central University(profesori sec. care nu sunt înscrise la Bibliotecă. " Total 5834. că­ tre funcţionează tot timpul cât e deschisă Biblioteca.424 au consultat cărţi.807 repere dela 4-Noemvrie 1935.692 «ititori care au consultat cărţi proprii. un Serviciu. a) înscrierile. . b) Cititorii.de informaţii.

Dela bibliotecileCluj / Centralam împrumutat'.. anexa III. (2" voii): Pini.. (1 voi'. Biblioteca noastră a împrumutat în străinătate 9 op. Museum din Bratislava 1. Amintim pe d-nii Prof. Sion. dintre care 8113'. Cluj BCU din ţară University Library pentru citito­ rii noştri. din Miinchen: 1 op. din. Lemierre.022 volume. d) împrumuturi în şi din străinătate şi provincie..)". Univ. şi anume:: Bibi. şi a rămas deschisă până la 18 Mai. l i ­ cee şi alte instituţiuni din ţară 63Г opere în 111' volume. : O. or Fundaţiei Regale Carol I. a Universităţilor din Iaşi'şi Cernăuţi. când a luat: cuvântul dnii Rector F. Univ. îm 9 voi. s'a ales şi expus din bogata colecţie de stampe a donatorului Gh. în total 10... Univ. manuscris. Diverse. cărţi şi 2144 reviste.volum. Univ.. In acest an sa împrumutat din străinătate pentru. volume. citito­ rii noştri 8 opere în 12 volume şi 2 manuscrise şi. In cursul acestui an şcolar Biblioteca a avut cinstea să fie vizitată de înalte personalităţi culturale din străinătate. Dela Bibi.3083 S'au împrumutat 8327 opere. din Strasbourg: 2 opere în 2.. îhtr'un. din Paris. . Expoziţia a fost inaugurată la 2 Aprilie 1936. S'a organizat.. Battyaneum (Alba Iulia)' şi „Ure­ che" (Galaţi). apărute între anii 1920—1935. . A. publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiinţific aju­ tător al Universităţii. dela Univ. o singură expoziţie consacrată. anume: Dela Bibi. cele mai frumoase şi mai caracteristiceexemplare privitoare la trecutul românesc. Viena:. Biblioteca noastră a împrumutat la diferite biblioteci.. 13 opere în 14 volume. Bibi. 4 opere în 8. şi anume dela Biblioteca Academiei Române. Ştefănescu-Goangă şi directorul Ion Muşlea. Pentru specificarea pe luni vezi. din Budapesta 1 carte şi 4 manuscrise. volume şi 1. Dela Bibi. din Seghedin 1 op. In afară.. Slovenske Nar. Univ. E x p o z i ţ i i . din L w o w 2 op. de acestea. Bibl. Dela Bibi. din Varşovia: 1 manuscris. manuscris. Univ.

Arnold Reymond. etc. cel puţin în parte. a romanelor în fascicole şi a broşurilor de iniţiere marxistă. murdărie. hi detaliu.7—3 Nov. la Univ. Viggo Brondal. încercând o ameliorare :a condiţiilor de funcţionare. . dispariţia cărţilor Bi­ bliotecii Populare. . S'a procedat imediat la scoaterea din bibliotecă a tuturor cărţilor socotite dăunătoare-minţilor unor copii fragezi (a tuturor ro­ manelor poliţiste şi detective.o aişă de fier cu lacăt. Thomas tGreenwoofl.Bucureşti. la Univ. din Londra.prof. funcţionar superior la Biblioteca Acadeâniei Române . Aldo Mieii. i s'a montat . din Copenhaga. plătiţi cu diurnă şi schimbându. ţpânâ а с ш deschis. vicepreşedinte al Comitetului internaţioaial de istoria ştiinţelor. prdf. prof. rupere de fol. din Paris..309 «Henri3îonnet. metodele . ! Dl. 1935.:pfeşedinte žl Gdmisiunii de Cooperaţie intelec­ tuală. Perrot. licenţiat i n litere. Biblioteca populară. Ion Lupii. în total 120 volume). fişele aces­ tor cărţi au fošt scoase Hin cataloage.a studiat. 59 de volume.se în fiecare ži. UgO Sola. proî. a 'fost numit (la 1 Aprilie 1936) un bibliotecar unic şi perma­ nent în persoana d-lui Cornel Iancin. s'a constat că in timpul celor 15 arii de funcţionare. Enrieo Bompiam. din Roma. care trebue conduşi în lecturile lor şi supraveghiaţi de aproape. etc. Până la îriloeuire. Făcându-se o revizuire generală a cărţilor. 1 *) Pentru a se evita. aşa 'de important în conducerea unei biblioteci în care majoritatea cititorilor o constituesc copii (adeseori sub 10 ani). ministru plenipotenţiar al Italiei Ja . profesor la Univ. IO.«i. la Univ. Multă wreme a fost condusă de un funcţionar adminis­ trativ detaşat :din personalul Bibliotecii Universităţii. . apoi de trei funcţionari ai Bibliotecii. din Roma. BCU Cluj / Central University Library Cluj Sistemul din urmă prezintă însă inconvenientul lipsei de continuitate. au dispărut în total l l u volume ) şi au devenit inutilizabile prin uzare. depozitului . la Univ.de lucru ale Bi­ bliotecii noastre în zilele de .

cu 1091. sumă care e foartedeparte. Numărul cărţilor a sporit.000 din partea Municipiului Cluj. Numărul cititorilor a fost 31.volume. sumat de lei 60. Biblioteca a fost deschisă" în acest an şcolar 341 de zile. de a satisface nevoile atât de multe ale unei astfel. S'au legat 542_volume cuipreţul de 6990* Lei..196. de instituţii. BCU Cluj / Central University Library Cluj . Biblioteca având: astăzi 10.265 volume. an .. iar numărul cărţilorr consultate 35D32 (a sevedea şLAnexa 1У).Biblioteca^ Populară* a primit şi" îa acest'. Bugetar.

<o *— O) (O Cârti V — to 1 1 M — to 0 1 1 Voi. 1 1 i Diferite impr mate Hărţi Manuscrise 1 18909 bue. 9 O 1951 2171 Reviste Ziare M 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj O) 1781 O) cn 9 a 9 S 3 1159 11 -j «O 00 1 broş. l Voi. oo oo at 1 . 1 1 jl 0 1 Ş . ş i 11028 3 to *. B. . -1 P & c Л . 8 o O a . M . V . Univer­ sitare A n u a r e to 0 ta* buc. N5 B 3 1186 - W to to w < Voi.olare buc. 3 ET 1 1 •o IO •o <o V. R.Exemplare * legale Donaţiuni Cumpărături 5? o- 3 De unde? cr 5" cn c * a • • M . Voi. Incunabule B .o. broş. . 1 I i : oo ! 90 1 1 14ggoJ cr 1 1030 J 1" ! «O ! <o i to 0 c Acta şi documente > Total a ! *• TT8 . . to IO o 1 1 1 Teze ir cn 00 n buc.

1935 O §• 3 0.312 Anexa It Ciroulafia Total iul cetitoirilor cititori i o » l Paitii. „ „ BCU Cluj / Central University 954 9099 10102 Library Cluj 725 9741 87 37 8943 583 262 259 155 85 38 103 9526 4522 4921 2222 805 413 2512 8638 4106 4420 1954 76 334 2214 838 11428 12304 416 501 268 45 29 298 6232 6583 4428 1452 644 3649 7125 7765 5268 2070 871 4926 4230 4662 2066 720 375 2409 62424 5398 67822 59957 7863 79557(91446 37692 . 2930 6962 7761 5729 6591 9016 205 542 917 614 909 3135 7504 8678 6343 7500 2545 6400 7456 5463 6829 589 1104 1222 8 30 6П 4131 5255 1281 4879 2992 2460 4836 78 5 4 5195 1740 3009 1715 5 15 1634 Octomvrie „ Noemvrie • 9049 10091 8378 6307 7677 0021 7113 8529 Decemvrie „ lanaarie 1936 Februarie Martie Aprilie Maiu Iunie Iulie August Sept. u e < Sept. Total „ „ „ „ .ulari Totalul consultărilo r Opere as w L u n i l e Stude 3 tu o -f *e u Au cerut reviste "S" * S.

Situafia C3 L u n i I e al î m p r u m u t ă r i l o r Au Prof. împrumutat 1 Stude I N Oper Opere T O T A Anexa 1 1 1 L Opere 887 845 798 Particul Oper C 0 s'au împrumutat s'au restituit Reviste Volume « Ц W i Q. u st Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Dcctmv ie Ianuarie Fe ruari: n n O 50 40 69 30 0 890 881 833 881 763 895 875 775 589 749 336 145 391 СЗ Г 107: 1382 1014 901 1533 963 1084 826 1138 1007 401 115 797 [25 [26 [26 [21 [24 [25 [25 [19 zile] zile] zile] zile] zile] zii ] zile] zile] 478 637 615 647 30 24 42 22 201 361 323 416 290 465 4C6 535 247 252 247 209 572 399 383 332 22 23 25 16 9 34 22 21 19 29 4 912 904 858 897 772 929 897 796 608 778 340 147 401 1083 1035 1058 954 1078 » 19 6 575 BCU Cluj /23 35 University Library 315 Central 338 422 214 Cluj 63' 648 532 438 521 217 8 285 583 J 26 26 33 27 30 21 4 22 300 4E 47 5C 42 40 43 29 l 910 1018 1100 1131 1014 706 92' 402 175 855 898 688 978 898 366 90 1 * n » 394 473 338 237 328 105 53 129 555 620 434 301 493 157 85 167 213 149 161 174 16'^ 91 3? 134 327 227 270 267 242 154 56 189 Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septemvrie n n [24 zile] [23 zile] [ 9 zile] n n n [ 4 zile] [24 z'lel [250 zile] 2 10 ' 93 772 Ţoţal general 476 349514)90 2039 3161 8113 214 8 3 2 7 | l 0 0 2 2 9 2 6 4 { l l l 6 ! . univ.

314 Anexa I V Numărul cărţilor citite li II Tabloul cititorilor ş i a l cărţilor c o n s u l t a t a lq biblioteca p o p u l a r a S'au con­ sultat cărţi româneşti S'au con­ sultat cărţi maghiare 982 1093 1367 1910 3172 2631 1612 674 354 288 222 137 14442 Numărul cititorilor Cititori minoritari 914 1134 1275 1714 2676 2401 1483 948 613 502 341 168 14169 L u n i l e i Cititori români 1116 1235 1645 2030 3466 2949 1710 1018 768 633 257 193 Septemvrie 1935 Octomvrie Noemvrie Cecemvrie Ianuarie 1936 Februarie Martie Apriile Maiu Iunie Iulie August 2030 2369 920 3744 6142 2234 2351 3222 4174 7546 1252 1258 1855 2264 4374 BCU Cluj / Central University Library Cluj 5350 3193 1973 1381 1135 598 361 6059 3548 2046 14€7 1205 712 468 3428 1936 1377 1113 017 490 337 Tctal 31196 35032 17020 20601 .

OFICIUL UNIVERSITAR BCU Cluj / Central University Library Cluj .

c) Alcătuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Universitar. 1766 Reci) . Secretar (Preparator): Zevedeiu Barta. deitaşată la Rectorat. 2. 1935. b) Instalarea Oficiului Universitar în localul din corpul central al clădirii Universităţii. 18 Dec. 75 şi 81 al Legii pentru Organizarea învăţământului *) Aprobat de Senatul Universitar în şedinţa din 27 Iunie Л936 (No. ocupat înainte vreme de Insti­ tutul de Istorie Naţională. Impiegată: (ca mai sus). Până la 30 Martie 1936: : Şeful Oficiului: Dimitrie Todoran (doctor în litere). graţie următoarelor măsuri importan­ te ce au fost luate • de conducerea Universităţii: a) Încadrarea personalului Oficiului în personalul ştiin­ ţific ajutător âl Universităţii. . Dela 1 Aprilie 1936: Directorul Oficiului (Şef de lucrări}: Dimitrie Todoranu (doctor în litere). In cursul acestui an organizarea 'Oficiului Universitar a BCU Cluj / Central University Library Cluj primit un nou impuls. Oficiul Universitar al Universităţii „Regele Ferdinand I " din Cluj. 1. cu următorul text: Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiu­ lui universitar ) 1 X Scop şi servicii. prin decizia Onor. instalarea oficiului. Impiegat: Constanţa Mehedincu (licenţiată în ştiinţe). Senat Universitar. a luat fiinţă în luna Octomvrie 1934. 1. prin decizie ministerială şi le­ gea bugetară. Secretar: Gheorghe Iova. Art.Personalul. în vir­ tutea art. din şedinţa sa din.

6. Oficiul Universitar este dependent de Rectoratul Universităţii. publ. organizarea asistenţei medicale. Decanatele Facultăţilor şi restul instituţiilor uni­ versitare vor comunica oficial cu Oficiul prin intermediul Rectoratului Universităţii. în Mon. Art. Oficial No. în Mon. . Oficial No. 207 din Regulamentul Gen. şi informaţiuni cu caracter economic şi social studentelor şi studenţilor univer­ sitari. Art. 5. Serviciul de informaţiuni şi documentare. 1933 — sco­ pul Oficiului Universitar este: informarea şi orientarea stu­ dentelor şi studenţilor în Universitate. psihologică şi socială a studentelar şi studenţilor în Universitate. — Art. Custode al acestei biblioteci este directorul Oficiului. In vederea bunei funcţionări a serviciului de in­ formaţiuni şi documentare.. 203 al Regulamentului Legii înv. c) Orientarea profesională academică. El este consilierul Senatului şi al Facultăţilor. Art. 3. In vederea realizării acestui scop. d) Studiul vieţii universitare şi studenţeşti. de Apl. Controlul activităţii şi gestiunii Oficiului Uni­ versitar se face de Rectorul Universităţii şi de Senatul Univer­ sitar (conform art. publicată în Mon. 287 din 11 Dec. care va cuprinde studiile şicercetările de seamă despre organizarea învăţământului uni­ versitar şi a vieţii studenţeşti din ţară şi străinătate. — publ. sau sitar al Universităţii dinCentral University Library Cluj secţiuni de activitate: a) Informaţiuni şi documentare asupra vieţii universitare. Oficiul Univer­ BCU Cluj / Cluj are următoarele servicii. — după cum se va sim­ ţi nevoia — în ore anume destinate acestui scop. Oficiul Universitar va avea o bi­ bliotecă proprie de specialitate. al Le­ gii pentru Org. 1933). Oficial No. h. II. — Biroul de informaţiuni va sta la dispoziţia studenţimii fie zilnic. 287 din 11 Dec. psihologice şi sociale a studentelor şi studenţilor universitari şi realizarea orientării profesionale academice. Art.317" Universitar. Univ. Univ. înv. Serviciul de informaţiuni şi documentare are me­ nirea de a da informaţiuni şi îndrumări despre şi în viaţa uni­ versitară din ţară şi străinătate. fie de 2—3 ori pe săptămână. Conform art. b) Asistenţa medicală. precum. 96 din 22 Aprilie 1932. 2.

Acest medic va fi ajutat de către studenţi vizitatori. Examenul se va face de dispensarele studenţeşti şi clini­ cile Universităţii prin intermediul medicului Oficiului. întocmite de directorul Oficiului după avizul şi indicaţiile profesorilor de specialitate. psihologice şi sociale. In cazuri urgente primirea studenţilor se face direct de clinicile respective. anul V şi VI ai Facultăţii de Medicină. Propaganda igienică se va face prin ci­ cluri de conferinţe (ţinute de specialişti). care se înscriu pentru întâia oară în Universitate. Aceste fişe vor servi şi pentru educaţia fizică. Oficiul ţine evidenţă statistică de toate cazurile şi le in­ troduce în fişele medicale ale studentelor şi studenţilor. sub supravegherea directorului Oficiului şi după indicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Igienă şi Igienă So­ cială a Universităţii din Cluj.318 III. publicaţiuni. vor fi ordonate pe facultăţi şi vor ser^ vi atât ca material documentar cât şi ca punct de plecare pen­ tru controlul şi îndrumarea medicală a studenţimii. recomandarea staţiunilor balneo-climatice. Art. recrutaţi dintre studenţii bursieri. Propaganda igienică va fi organizată de medicul Oficiului. Rezul­ tatele acestui examen vor fi trecute în o fişă fiziologică şi o fişă medicală. igienic). c) Propaganda igienică (îndrumări teoretice cu caracter preventiv. etc). precum şi a dispensarelor uni­ versitare. b) Mijlocirea internării şi tratamentului gratuit al stu­ dentelor şi studenţilor în clinicile Universităţii. con­ sultaţii. Studentele şi studenţii înainte de a urma un tratament sau de a se interna în clinici. alimentaţie. ca­ re vor anunţa Oficiul — în 24 de ore — internarea şi natu­ ra bolii. 7. etc. Serviciului asistenţei medicale. d) Organizarea practică a măsurilor igienice (locuinţă. etc. Această organizare se va realiza prin vizitarea locuinţelor particulare ale studentelor şi studenţilor de către medicul Oficiului. . se vor anunţa Oficiului University Library Cluj BCU Cluj / Central Universitar. Asistenţa medicală a studenţimii se realizează de către Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul fiziologic şi medical al studentelor şi stu­ denţilor universitari. prin îndrumări igienice date la faţa locului cu pri­ vire la alimentaţie şi locuinţă. Fişele vor fi totalizate la Oficiul Universitar.

denumit de directorul clinicii şi aprobat de Senat. Ei vor primi o diurnă stabilită de Senat. asistenţă medicală se va face de directorii Institutului de Igienă şi Igienă Socială şi ai Dispensarelor universitare. Aceste dispensa­ re sunt conduse de Directorii clinicilor respective.319 Medicul Oficiului va întocmi de asemenea tablou studen­ telor şi studenţilor debili (săraci şi merituoşi). Aceste dispensare vor avea câte un medic din per­ sonalul clinicilor respective. care au nevoe de recreaţie şi tratament în staţiunile balneo-climatice ale Universităţii — după examinarea lo.r de dispensarele studen­ ţeşti ale Universităţii. prin intermediul Rectoratului. Art. Orice studentă sau stu­ dent. Ele vor fi subvenţionate de Senatul Universitar din fondurile asistenţei medicale. Studentele şi studenţii cu înclinări psihoneurotice — des­ coperiţi prin examenul medical — vor fi supraveghiaţi şi li se vor da îndrumări adecvate stării lor. care din diverse cauze interne şi externe. Art. In strânsă legătură cu Oficiul Universitar funcţionează Dispensarul antituberculos şi antivenerian. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe latura de. ce vor trata aceste su­ biecte. c) Consultaţii cu caracter psihologic în caz de crize şi dificultăţi psihologice ale studenţilor. Rezultatele acestui exa­ men vor fi trecute în o fişă psihologică (elaborată de directo­ rul Oficiului şi aprobată de directorul Institutului de Psiholo­ gie al Universităţii). Datele acestui examen vor servi ca ma­ terial material documentar şi ca punct de plecare în organi­ zarea şi realizarea celorlalte aspecte ale asistenţei psihologi­ ce. 8. îndrumările despre teh­ nica muncii intelectuale şi expunerea principiilor esenţiale de igienă mintală se vor face de către directorul Ofciului printr'un ciclu anual de 10—15 conferinţe. 9. Asistenţa psihologică a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) Examenul psihologic al University Library Cluj BCU Cluj / Central studentelor şi studenţilor ce se înscriu în anul I la Universitate. sau printr'un curs special pe lângă catedra de Psiho­ logie experimentală şi aplicată dela Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii. b) îndrumări în organizarea tehnică a muncii intelectua­ le şi conferinţe de igienă mintală. Acest examen se face de In­ stitutul de Psihologie al Universităţii. are turburări .

Oficiul Uni­ versitar va întreprinde anchete în ţara noastră pentru a com­ pleta datele ce le posedă asupra profesiunilor academice. Aceste consultaţii se vor da de directorul Oficiului şi de profesorii care vor bi­ nevoi a-şi lua această sarcină. Art. Controlul activităţii Oficiului Universitar pe la­ tura asistenţei psihologice îl va face directorul Institutului de. Serviciul orientării profesionale academice areîndatorirea să dea studenţimii îndrumările ştiinţifice nece­ sare pentru alegerea potrivită a facultăţii şi specialităţii înă­ untrul Universităţii. spre a beneficia de ajutoare şi burse din fondul de asistenţă socială al Universităţii. 10. IV. Recomandarea se va face după anchetarea socială şi economică a studentelor şi studenţilor. în ore • anume stabilite pentru acest scop. b) Mijlocirea ocaziilor de muncă pentru câştigarea mij­ loacelor necesare întreţinerii studenţilor săraci şi merituoşi. In acest scop Oficiul Universitar va avea la îndemâna sa: a) Monografiile profesiunilor superioare. se va adresa Oficiului îix orele destinate consultaţiunilor psihologice. care să constitue un studiu ştiinţific al acestor profesiuni pe toate laturile lor. d) Consultaţiuni şi ajutor în caz de conflicte şi dificultăţi sociale ale studenţimii. c) Organizarea practică a operii de ajutor a studenţilor săraci şi recumondarea studentelor şi studenţilor. Această anchetă cade în sarcina psihotehniciaBCU Oficiului. în vederea unei pregătiri optime pentru vieaţa profesională. lipsiţi de mijloace materiale. Asistenţa socială a studenţimii se realizează de Oficiul Universitar prin următoarele mijloace: a) indrumări şi înlesniri pentru găsirea de locuinţe şi alimentaţie igienică şi economică. Aceste consultaţii se vor da.320 şi conflicte de natură sufletească. care vor consemna rezultatul an­ nului şi medicului Cluj / Central University Library Cluj chetei în o fişă socială şi economică. Această fişă se va con­ frunta cu fişa completată obligator la înscriere. Art. Psihologie al Universităţii. de către directorul Oficiu­ lui şi de către profesorii universitari care vor binevoi a-şi lua această sarcină. . 12.. Art. 11. In afară de datele literaturii ştiinţifice existente. Serviciul orientării profesionale academice.

Pentru obţinerea datelor dela acest punct. se va face anual apel la Institutul Central de Statistică al Statului.) se procură dela Institutul de Psihologie al Uni­ versităţii. raporturile culturale interuniversitare. ches­ tionare. î4. Materialul necesar pentru examinare (teste. Orientarea profesională se va face în cursul lunei Sep­ temvrie şi Octomvrie. şomajul în profesiunile superioare etc.321 b) Statistica locurilor libere in profesiunile superioare (piaţa muncii in profesiunile superioare). Examinarea experimental-psihologică a candidaţilor se face de Institutul de Psihologie al Universi­ tăţii prin intermediul directorului şi psihotehnicianului Ofi­ ciului. însă neeliminatorie. Serviciul de studii al vieţii universitare şi studenţeşti. aparate. pentru toţi candidaţii ce se înscriu în anul I la Universitate. social-economică. şcolară. Art. 17. Art. se va face într'un interviev dintre candidat şi directorul Oficiului. V. Art. 16. Ea nu va putea avea loc decât ţinând seamă şi având la dispoziţie datele com­ plete despre candidat. este obligatorie pentru toţi studenţii care intră în anul I la Universitate şi ele vor fi depuse la Oficiul Universitar cu prilejul înscrierii. ANL'ABUL 193 5/36 71 . Vieaţa studenţească va fi studiată în variatele sale aspecte şi sub unghiu istoric. etc. sub directa supraveghere şi îndrumare a directorului Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. Se va studia în deosebi: organizarea şi evoluţia învăţământului universitar din ţară şi străinătate. Consultarea Oficiului în vederea orientării pro­ fesionale academice devine obligatorie. Elaborarea monografiilor profesionale se va face de di­ rectorul Oficiului. psihologică şi de stare civilă. Serviciul de studii al Oficiului are îndatorirea de a strânge datele privitoare la organizarea vieţii universitare şi studenţeşti. medi­ cală. cuprinse în fişa sa fiziologică. Indicarea / facultăţii şi specialităţii potrivite struc­ turii psihofiziologice a candidaţilor. a celei şcolare şi social-economice. Completarea fişei de stare civilă. BCU Cluj Central University Library Cluj Art. 13. 15. Activitatea ştiinţifică a serviciului de orientare profesională academică se găseşte sub controlul şi directivele directorului Institutului de Psihhologie al Universităţii. Art.

cu gradul de asis­ BCU Cluj / Central University Library Cluj tent. Oficiul Universitar va avea relaţiuni directe cu toate asociaţiile studenţeşti ale Universităţii (recunoscute de Sena­ tul Universitar). Aceste asociaţii sunt obligate să dea orice informaţiuni ce li se vor cere din partea Oficiului Universitar. specializat în Igienă şi Igienă socială. Personalul Oficiului Universitar al Universităţii din Cluj se compune din: a) Un director al Oficiului. VI. Art. c) Un medic igienist consilier social. Publice nu­ mai după avizul prealabil şi favorabil al Directorului Institu1 2 2 *) Netrecut până în prezent în buget. — sau doctor în Medicină cu studii de specializare în Psihologie şi Psihotehnică. 19. Func­ ţia de director al Oficiului nu poate fi ocupată decât de cei ce posedă: titlul de doctor în litere şi filosof ie. precum şi studii speciale de Psihologie experimentală şi apli­ cată. precum şi lucrări şi studii publicate ce tratează probleme aparţinătoare acestui domeniu. specialitatea Psihologie. Art. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor sau licenţiat.322 Art. Personalul oficiului. Postul nu poate îi ocupat de­ cât de cei ce posedă cel puţin bacalaureatul sau o şcoală spe­ cială echivalentă liceului. In vederea cunoaşterii obiective a vieţii studen­ ţeşti. e) Un impiegat-dactilograf. 18. ) Netrecut până în prezent în buget. Numirea personalului la Oficiul Universitar se va face după normele următoare: a) Directorul şi psihotehnicianul Oficiului se vor numi pe bază de titluri şi lucrări de către Minist. cu gradul de preparator. cu gradul de asis­ tent ). . specialitatea Psi­ hologie. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de licenţiat sau doctor în litere şi filosofie. cursuri şi practică de specializare în domeniul Psihologiei experimentale şi aplicate. d) Un secretar. b ) Un psihotehnician consilier social. Postul nu poate fi ocupat decât de cei ce posedă: titlul de doctor în medicină. 20. Instr. cu gradul de şef de lucrări. practică şi eventuale lucrări în domeniul Psihotehnicei şi Psihologiei sociale. incadrat în personalul ştiinfific-didactic al Universităţii.

precum şi dela întreprinderile particulare. 4. cu ord. . Dir. Univ. b) Medicul igienist consilier social se va numi de către Minist. . Art. etc. Sup. şi art. Abaterile disciplinare ale personalului Oiiciului Universitar se judecă de Senatul Universitar. . Fondurile oficiului. . 21. -Subvenţiunea anuală dela autorităţile de Stat. 2.3. judeţ şl comuna. 129 şi 135 al Regulamentului aceleiaşi legi. . 1766—1936 «Д aprobat de Ministerul Instr. Art. Nr. № .iintră în vigoare cu data de . care au controlul şî directiva activităţii ştiinţifice a Oficiului. Art.323 stului de Psihologie al Universităţii în caziil când candidatul «este psiholog. 24. . Serbări. Donaţiuni de orice categorie. chete. . după ce s'a luat avizul directorilor de Institute. iar dacă este medic de Facultatea de Medicină şi după recomandarea Senatului Universitar. Cota parte din taxele plătite de studenţi pentru asis­ tenţa medicală şi socială. Prezentul regulament.. . VII. cu aprobarea Ministerului Instrucţiunii Publice. c) Secretarul se va numi de Minist. art. Instr.din . 66 şi 60 din Legea pentru Organizarea înv. . . 23. 25.numire ale personalului ad-tiv universitar.. Acest buget va fi aprobat de Senatul Universitar. Publice. Administrarea fondurilor se va face potrivit unui »uget de venituri şi čheltueli "întocmit de Rectorul Univer­ sităţii după propunerea Directorului Oficiului. 1. Art. . conf. dupâ avizul favorabil al Direcţiunii Institutului de Psihologie al Universităţii sau al Consiliilor de Facultate şi după recoman­ darea Senatului Universitar. . votat de Senatul Univer­ sităţii din Cluj în şedinţa sa din 27 Iunie 1936. înv. Instr Publice după avizul prealabil şi favorabil al Di­ rectorilor Institutului de Igienă şi ai dispensarelor universi­ tare şi după recomandarea Senatului Universitar. Orice modificare a dispoziţiilor cuprinse în pre­ zentul regulament se va face numai de către Senatul Univer­ sitar. Publice. BCU Cluj / Central University Library Cluj . d) Impiegatul-dactilograf se va numi după normele de .Art 22. Fondurile Oficiului Universitar provin din ur­ mătoarele sume: .

Diferite ajutoare medicale acordate individual lei 14493 Adică lei 313183 acordaţi în acest an şcolar din fondul de asistenţă medicală al studenţiemi. cursuri de vară şi specializare în străină­ tate.. ale universităţilor din ţara şi a principalelor universităţi din Occident şi de peste Ocean. dela Facultatea de Medicină lei 105000 3. . iar cu aprobare specială şi în timpul vacan­ ţei. prospecte. Pentru 34 stud. De asemenea sa răspuns tuturor cererilor adresate îh scris.. psihologică şi socială. dela Facultatea de Ştiinţe lei 31780 Total 226 lei 298690 5. Asistenţa medicală. Pentru 19 stud. Pentru 79 stud.. etc. evoluţiei şi rolului învăţământului univer­ sitar şi superor. dând informaţiile şi îndrumările practice ce­ rute cu privire la: organizarea învăţământului universitar. a) Ospitalizarea gratuită în Clinici Studenţii Universităţii din Cluj sunt trataţi. care funcţiona la Rectoratul Universităţii! încă din 1928. clasa Il-a pe tot tim­ pul anului şcolar. ghiduri. Acest serviciu. în caz de boală. Biblioteca este zi de zi întregită cu lucrările fundamentaleCentral University Library Cluj asupra or­ BCU Cluj / ce au apărut sau apar ganizării. dela Facultatea de Litere lei 33040' 4.. Pentru buna şi obiectiva funcţionare a acestui serviciu.324: Activitatea*. şi a stat ţilnic (2 ore) la dispoziţia studenţimii precum şi a tuturor ce­ lor interesaţi. Costul tratamentului se rambursează însă Clinicelor dintr'un fond alimentat prin atribuirea unei cote din taxa de în­ scriere plătită de studenţi. Oficiul şi-a înjghebat o bibliotecă proprie de specialitate (îir parte din lucrările existente la Rectorat. alegerea cursurilor. dela Facultatea de Drept lei 128870 2. 2. etc. gratuit în Clinicele universitare. în parte din lucrări achiziţionate sau cumpărate direct). fiinţei. întreţinându-se astfel o întinsă: corespondenţă cu. s'a incorporat în activitatea Oficiului. persoanele din afara Clujului. Asistenţa medicală. 11 Servieiul de informaţluni şi documentare. Pentru 94 stud. I . care cuprinde esenţialelescrieri şi lucrări informative: anuare. Astfel în acest an şcolar s'a achitat suma de lei 313183 repartizată astfel: 1.

Acnee 12 cazuri. Afecţiuni renale 1 caz (tuberculoză renală. L. 1 caz. Faringită 1 caz. Pitiriază 4 cazuri. 1 caz. In total au fost examinaţi 652 studenţi din anul întâi. Rinită cronică 1 caz. Laringită 1 caz. analiza serolqgică a sângelui. scleroze discrete pulmonare etc. Oariiello. Drept 229. Litere 130. re­ partizaţi pe Facultăţi după cum urmează: Medicină 234. urechi 130 cazuri: Amigdale ipertrofiate 119 cazuri. Impetigo î caz. Strabism 1 caz. Afecţiuni dentare 404 cazuri: Carii netratate 272 cazuri. Afecţiuni de nas. Arsură 1 caz. Plombe 92 cazuri. Pod 7 cazuri. In unele •cazuri au fost executate şi alte examinări speciale. Tpermetroppie 1 caz. Afecţiuni cutanate 18 cazuri.de A echipe de medici con«duse de Dnii Dri Daniello. In această categorie au fost clasaţi toţi acei ce prezentau complexe primare calcefiate. Acest examen a fost făcut . gât. Berariu şi Popescu şi a fost cât se poate de complect constând din: înregistrarea •exactă a datelor anamnestice. Cu mici semne de tuberculoză latentă dar cliniceşte să­ nătoşi 541. Dispensarul antituberculos.5%). Tegetaţii ađen. In ce priveşte rezultatul examinării celorlalte organe s'aîî constatat: Leziuni oculare în 80 de cazuri: Cecitate unilat. a cavi­ tăţii buco-faringiene. Rezulta­ tele obţinute au fost consemnate pentru fiecare student înîtr'o fişă individuală. al cărui model.mod obligator toţi studenţii anului I a celor patru fa­ cultăţi. Coroane 30 cazuri. :1 ) Condus de dl Docent Dr. .b) Tratamentul gratuit acordat studenţilor în dispensării. adenopatii hilare. examen fizic general. Hângănuţiu.a fost întocmit de Oficiul Universitar.325 . In ce priveşte rezultatul examenului pulmonar el este BCU Cluj / Central University Library Cluj următorul: Lipsiţi de ori ce semn de leziune pulmonară 101. Proteze •3 cazuri. Ştiinţe 59. simfire pleurale. examen radiologie al toracelui. Blefarită 1 caz. Polipi nasali 5 cazuri.*) La începutul anului şcolar au fost examinaţi la dispen­ sar în . Cu tuberculoze pulmonare active 10 (1. examinarea acuităţii vizuale. Miopie 76 cazuri. Deviaţii de sept 2 cazuri.

. Cazurile cu tuberculoză pulmonară activă n'au fost a&r mise în Universitate. ... Dintre aceştia 245. Politechnică ^. . Dintre studenţii debili sau cu tuberculoză latentă 50. . . . . . Alte.. . . . .dintre student ţii tuberculoşi. In cursul acestui an au fost descoperite printre cazurile noi 14 tuberculoze active. C i r l e a ajutat de L. . . . . Library Cluj Dispensarul antiveneriân*) (Instalat în localul clinicii Dermato-Venerice):.58 сатzuri...au fost internaţi în secţia de boli pulmonare a clinicii medicale. ..32B. au fost car zuri noi iar 443 au Fost cazuri vechi. . . Facultatea de drept .... . . . . endocrine etc. Academia Comercială Academia de Agricultură. .. . . Cei mai mulţi. "total:" Alte şcoli . . . .. . . ..). . . Totalul consultaţiilor . . . . . între orele 2—4 după masă s'au prezentat în total 688 studenţi. . . . . .. Dintre aceştia Studenţi universitari . afecţiuni (gastro-intestinale. . au mai fost examinate la Dispensar 47 studente dela Căminul de fete din Calea Mo­ ţilor şi 146 studenţi ai Academiei comerciale.652: 609 312 182' 66' 46 3 609~ 665 217 65' 7 8 u .. ... .274' 15. ... In afară de cazurile de mai sus.. ci li-s'au dat sfaturile necesare în vede­ rea tratamentului. Facultatea de medicină Facultatea de litere şi filozofie Facultatea de ştiinţe Facultatea de farmacie . . Academia de Teologie . . . Totalul bolnavilor . . ... venite pentru reexami­ nare. Modraîu. . . .. 1. IL La consultaţiile gratuite ale Dispensarului cari s'au ţi* nut Miercurea şi Vinerea. P . evolutive şi 40 de. afecţiuni extrapulmonare sau netuberculoase. .. аш BCU Cluj / Central University fOst internaţi în preventoru! GoBbiţa. . .•Condus de đl D r .

Total: 76. Total: 9. Blenoragie cronică 19. I. 160. Absolvenţi 23. 15. 133. 5. Eritrasma 5. Ruptura frenului 8. Alte afecţiuni ale sferei genitale: Balanită erozivă 34. Leucoree 2. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Parafimoză 1. Vulvovaginită blenoragică 2. . Litere şi filozofie: Sifilis 1. Şancru moale necomplicat 66. Total 98. Ftiriază inghinală 2. Total: 42. Sifilis la­ tent 37. Anul III. Şancm moale. Anul V. Varicocel 1. Herpes progenîtal 34. Bleno­ ragie acută complicată 88. Blenoragie 5. BCU Cluj / Central University Library Cluj Boli venerice după facultate: Medicină: Sifilis 7. Starea postblenoragică 7. Şancru moale complicat 17. 14. Intertrigo 1. Eczema marginată 2. Neurastenie sexuală 1. Drept: Sifilis 33. 156. Total: 189. Anul II. Condilome acuminate 36. Mollus contagios 4. 108. Total: 609. Blenoragie 25. Fimoză 3. Şancru moale 9. Blenoragie. 2. 3. Total: 292. Sifilis secundar 6. Limfo­ granulomatoză inghinală 1. Sifilis primar 33. Uretrită catarală 24. Blenoragie 54. Boli venerice: 1. Limfogranulomatoză inghinală. Şancru moale 10. Nicolas Favre 4. Total: 83. Anul VI.327 Conservator de artă dramatică Şcoală normală de băieţi Şcoală Comercială Şcoală de conductori technici Licee Şcoală de menaj Şcoală normală de fete Şcoli primare — Total: 13 12 24 34 102 22 16 145 665" 160 1114 1274 După sex: Femei Bărbaţi Total: Studenţi universitari după anii de studiu: Anul I. Anul IV. Sifilis. 4. Uretrită microbiană 30. Şancru moale 3. Blenoragie acută necomplicată 176.

Cheilită 1. Acnee necrotică 1. To­ . Piodermie 46. Ulcer crural 2. Anul IV. Hidrosadenită 5. Total: 12. Lichen pilar 5. Sifilis 4. Eritrodermie 1. Anul Anul las Favre Anul tal: 47. Combustie 3. Şancru moale 1. II. Blenoragie 21. Şancru moale 5. Lichen ruber plan 2. Hiperidroză 4. Trichoepiteliom 1. Nevi piloşi 1. Urticarie 7. Nicolas Favre 1. Eritem poli­ morf 1. Sclerodermie 1. Şancru moale 5. Ulcer traumatic 1. Pelioză reumatică 1. Dishidroză 2. Blenoragie 27. Aceasta este însă numai aparentă având în vedere numărul mai mic a studenţilor înscrişi în acest an şcolar. Totalul bolilor venerice la Studenţi Universitari: Sifilis 40 Şancru moale 23 Blenoragie 96 Nicolas Favre 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj Total: 161 II. Anul VI. Scrofulodermie 1. Erisipel 1. Pitiriază rozată Gilbert 3. Sifilis 15. Sifilis 14. Total: 5'. Şancru moale 1. To­ tal: 41.328 Ştiinţe: Sifilis 2. Total 4. Total: 38. Herpes febril 1. Nico1. Trichofiţie superficială 8. Ichtioză 1. Furunculo­ ză 20. Pelagra 4. Eczema 46. Comparând aceste tablouri cu datele anului şcolar 1934— 35 se observă o oareşcare înbunătăţire în ce priveşte morbi­ ditatea venerică. Dermatită 23. Eritem nodos 1. Blenoragie 11. Afte 3. Exantem toxic 5. Şancru moale 6. Piodermie 46. Absolvenţi: Blenoragie 6. Hemangiom 1. Urticaria factiţia 5. Raportând numărul de 4 * boli venerice la numărul 55 Boli venerice după anii de studii: I. Blenoragie 27. Şancru moale 5. Blenoragie 2. Şancru moale 1. Impetigo 16. Totalul dermatozelor: 439. III. Total: 20. Eczematide 4. Combustie medicamentoasă 6. Hipertrichoză. Piti pilor 5. Lichen ruber plan 2. Nevi piloşi 1. Cheloiţi spontan 1. Sifilis 2. Sifilis 5. Blenoragie 9. Favu 7. Veruce 17. Pernio 1. Scabie 62. Ectime 3. Diferite dermatoze: Acnee ulgară 36. Foliculite 18. Blenoragie 2. Total: 6. Alopecie 1. Zona zoster 5. Scarlatină 1. Seboree 22. Anul V.

In cuprinsul . Studenţii debili. apărut în luna Sept. pe viitor.329 total de 3691 studenţi această ne dă un procent de 12. suma totală de lei 59. In acest scop Rectoratul a acordat ca ajutoare suma totală de lei 20. recomandaţi de Clinica Medicală în urma examinărilor făcute.Cluj / Central Universitycâte 60 Cluj ziua. asistenţa psihologică.921 cu care 16 stu­ denţi au primit întreţinere gratuită la staţiunea amintită.400 din fondul de asistenţă medicală.000 lei. Iniţiată în cadrul asistenţei generale a vieţii studenţeşti. la care se mai adaogă o subvenţie de 15. un număr de 32 studenţi ai ace­ stei Universităţi. Spre a extinde sfera de cunoaştere a ideilor pe care se sprijină această asistenţă şi spre a dovedi marea ei utilitate. lipsiţi de mijloace şi meritoşi sunt tri­ mişi la Sanatoriul din Colibiţa din munţii Rodnei. timp de o lună. 2. directorul Oficiului s'a îngrijit de elaborarea şi publicarea unui volum de „îndrumări Universitare". a fost trimisă la sta­ ţiunea maritimă Budachi-Cordon. O altă categorie de beneficiari. de „ „ „ „ „ Drept Medicină Litere Ştiinţe 7 studenţi 10 „ 12 3 Rectoratul a plătit Societăţii Caritatea pentru întreţine­ BCU 990 zile socotit â Library lei rea acestor studenţi. Asistenţa psihologică. c) Reconfortarca in sanatorii şi in staţiuni maritime. Faptul acesta ne îndeamnă la o propagandă şi profilaxie mai intensă. care a luat o desvoltare foarte mare la Universităţile străine — în deosebi la cele anglo-americane — tinde să dea studenţimii toate îndrumările necesare în mate­ rie de organizare ştiinţifică a muncii intelectuale academice. pe timp de una sau două luni. repartizaţi astfel: Dela Fac.30% ceeace prezintă o urcare de 3%. a terapeuticei şi mai ales a Igienei vieţii mintale. unde Uni­ versitatea are un pavilion propriu afiliat societăţii „Claritatea" din Cluj. In acest an şcolar au fost trimişi la acel Sanatoriu. 2. 1. 1936. spre a fi pus la dispoziţia studenţimii.

M. şi din distribuire de ajutoare celor merituoşi. a constat din verificarea situaţiei şcolare şi materiale a candidaţilor cari au solicitat ajutoare din fondul de asistenţă socială. acest serviciu a stat la dispo­ ziţia tuturor candidaţilor şi studenţilor care au cerut îndru­ mări ştiinţifice cu privire la alegerea Facultăţii şi specialităţii. precum şi la cerinţele de ordin economic.794. Astfel în acest an şcolar s'au acordat în total suma de169. Dr. I I I . cu începerea anului universitar viitor. in conexiune cu Institutele universitare competente.550 care BCU Cluj / Central University Library Cluj se repartizează astfel: 25 ajutoare la Facult. în examinarea psihologică a studenţilor din -anul I. de Drept 44 „ „ „ „ Medicină 34 „ „ „ „ Litere 62 „ „ „ „ Ştiinţe.344 sub diferite titluri de ajutoare din fondul de asistenţă socială. Utilat cu toate elementele necesare unei orientări ştiinţifice (monografiile profesiunilor superioare. Serviciul orientării profesionale academice.330 acestui volum de îndrumări universitare ştiinţifice (realizat cu colaborarea dlui Prof. I. Comşia) se găsesc următoarele studii. Dr. sau emis de Rectorat studenţilor săraci şi meritoşi bonuri de diferite ajutoare în sumă totală de Iež 137. metode de examinare ale individua-- . Haţieganu. pe baza cererilor aprobate de Dl Rector. social. In afară de aceste bonuri s'au mai acordat ajutoare pealtă cale în sumă de lei 31. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat. 3. metodele ştiinţifice ce vor fi întrebuinţate. Agr. Zolog. şi Dr. care se referă direct la asistenţa psihologică: „Tehnica muncii Intelectuale" şi „Principii de Igienă min­ tală". Alături de studiul privitor la „Orientarea profesională academică". Acest serviciu. Astfel. Serviciul de asistenţa socială. publicat de directorul Oficiului în volumul de îndrumări universitare amintit. care a funcţionat şi anul acesta la Recto­ rat. 0. psihologic şi biologic al diferitelor profesiuni superioare. cum a funcţionat dela început. datorite direc­ torului Oficiului.

capabil de muncă spornică. în sprijinul tutu­ ror candidaţilor ce intră în învăţământul superior şi care do­ resc să aibă asistenţă şi îndrumare obiectivă. I V . *)~Aprahat de Senat. Conducere Art.. b) Comisiunea de educaţie fizică universitară. 515—1936). va fi cât se poate de simplă pentru a nu turbura mer­ sul normal al studiilor. cari vor fi urmate obli­ gator de toţi studenţii şi prin o educaţie sportivă atletică ur­ mată de cei selecţionaţi şi de cei ce se înscriu de bună voie. în şedinţa din 25 Iunie 1936 (Rectorat Nr. h. ce vor ii date publicităţii. Organele de conducere şi îndrumare sunt urmă­ toarele: a) Senatul Universitar. universitare. V. Educaţia fizică Universitară.з з г lităţii prin institutele universitare de specialitate). n. Educaţia fizică se va preda pentru ambele sexe cu programe speciale. In cadrul acestui serviciu s'au elaborat planurile lucrări­ lor viitoare. Cap. Serviciul de stadii. privitoare la organiza­ rea învăţământului universitar.rt. 2. 1. 5.. Art. Educaţia fizică universitară urmărind scopul sus amintit. Această educaţie urmăreşte formarea unui student universitar sănătos la trup şi la suflet. fizică şi intelectuală. In acest an şcolar s'a redactat şi aprobat statutul educa­ ţiei fizice universitare*) cu următorul text: Art. Art.se înfăptuieşte prin exerciţii de educaţie fizică generală. II. BCU Cluj / Central University Library Cluj pentru a deveni un cetăţean conştient de datoriile ce le are faţă de Ţară. . Scopul educaţiei fizice în Universitate este forma­ rea unui corp sănătos şi desvoltat armonic. şi va sta şi mai mult în viitor. c) Directorul educaţiei fizice universitară. Educaţia fizică universitară . la vieaţa studenţească şi uni­ versitară în genere. acest ser­ viciu a stat. 3.

Art. Profesorii de educaţie fizică. Directorul educaţiei fizice supraveghează execu­ tarea programului. EI face raportul de activitate şi de propuneri Comisiei. 7. 3. 10. Directorul de educaţie fizică este organul execu­ tiv al Comisiunii. Preşedintele. Senatul Universitar este organul de îndrumare. Instructorii vor fi numiţi de către Comisiunea de educa­ ţie fizică la propunerea Directorului sportiv dintre studenţii. preşedintele so­ cietăţii sportive a studenţilor universitari Cluj. aju­ taţi de instructori după programul fixat dei Comisiunea de educaţie fizică universitară. el este reeligibil. Art. de coordonare şi de control. Comisiunea de educaţie fizică este organul de con­ ducere efectivă. Art. Instructorii. 9 — Preşedintele Comisiunei de educaţie fizică exe­ BCU Cluj Central de Senatul Universitar şi răs­ cută bugetul întocmit şi /aprobatUniversity Library Cluj punde de executarea deciziunilor Comisiunii de educaţie fi­ zică. 8.332 Art. |Ctei 4 profesori sunt aleşi din par­ tea Facultăţilor. de educaţie fizică. Membrii Comisiunei participă la şedinţe cu vot deliberativ în toate chestiunile ce interesează educata fizică şi compunerea programelor anali­ tice. Art. Directorul educaţiei fizice universitară. câte unul de fiecare facultate pe 3 ani şi reeligibil. Ea se compune din 7 membri: 1. sunt membri de drept ai Comisiunii. 2. ales de către Senatul Universitar pe timp de 3 ani. care va fi înaintat Senatului Universitar. Preşedintele Comisiei de educaţie fizică este un profesor universitar. 6. se ocupă cu organizarea concursurilor şi serbărilor. Art. Exerci­ ţiile şi cursurile sunt conduse de prof. Directorul educaţiei fizice universitară. Art. 4 profesori universitari desenaţi de cele 4 Facultăţi. Profesorii de educaţie fizică se vor numi din partea Se­ natului universitar la propunerea (Comisiunei de educaţie fizică. cari au dovedit aptitudini şi o pregătire suficientă. 12. v . Preşedintele societăţii sportive a studenţilor universi­ tari Cluj. 11. respectarea regulamentelor. şi aprobat de Senatul Universitar. 4. Comisiunea se întruneşte cel puţin la 3 luni.

Art. Educaţie sportivă şi atletică. Toţi studenţii şi studentele regulat înscrişi sunt obligaţi a urma exerciţiile şi cursurile acestei disciplini. salt. Art. 13. Art. Cap. 2. cerându-se un minimum de prestaţie fixat de Comisiunea de Educaţie Fizică.333* Art. Art. 19. Frecvenţa se vaCluj / Central University Library Cluj foaia re­ BCU nota în libretul studentului. pe zervată educaţiei fizice. examinează pe toţi studenţii şi în colaborare cu Oficiul Universitar întocmeşte fişele medi­ cale. Art. Fiecare student în cursul şcolarităţii este obligat a frecventa orele anunţate în program cel puţin un stagiu de două sesiuni (una de vară şi una de iarnă). Educaţie fizică generală. Educaţia fizică generală este materie obligatorie ia Universitatea din Cluj. Studenţii sunt obligaţi la respectarea programu­ lui fixat şi a executa exerciţiile după indicaţiile profesorilor de educaţie fizică. Diploma de doctor sau de licenţă nu se va elibera decât acelor cari au dovedit că au urmat stagiul. cari au urmat cu succes cursuri speciale de Medicină sportivă. ei având răspundere personală pentru partea medicală a fişei. Educaţia fizică generală (obligatorie). 16. şi aruncare. Scutirea de înscriere s"au de frecvenţă se face numai pe baza certificatului medicului sportiv universitar. Art. . 17. 14. Medicii sportivi. III. Educaţia fizică universitară se practică în urmă­ toarele ramuri: 1. medic. Examenul medical este obligatoriu la începerea şi ter­ minarea cursurilor de educaţie fizică. Medicii sportivi se recrutează din partea Comisiunii de educaţie fizică. Frecvenţa se va nota la sfârşitul fiecărei sesiuni de profesorul de educaţie fizică şi se va califica din: alergare. 15. Examinarea studentelor va fi făcută de o femee. 18. cu predilecţie din personalul ştiinţi­ fic al Facultăţii de Medicină. Scutirea poate fi definitivă sau temporală. Cei cari nu respectă instrucţiile date vor fi pedepsiţi conform regulamentului de ordine şi disciplină.

Art. practicate cu sco­ pul de a participa la concursuri. IV. Jocurile sportive şi atletismul. etc). Art. Se va practica atletica uşoară (fugă. Tir. Se va avea în vedere cultivarea spiritului de luptă şi de echipă. Medicină sportivă. se vor practica în cadrul . dând importanţa desvoltării unei atitudini corecte şi a unui spirit de camaraderie-fraternitate şi disciplină pentru a pregăti studentul la viaţa de ce­ tăţean şi soldat. e t c ) . Educaţia sportivă neobligatorie. Exerciţii la diferite aparate. orchestră. sporturile de iarnă. tratând şi exercitând primul ajutor. Gimnastică ritmică. Ea va fi dis­ tractivă şi utilă (recreatoare). patinaj. Educaţia fizică generală se compune din exer< citii de ordine şi disciplină (sport pe teren militar). î. Educaţia sportivă universitară nu tinde la re­ corduri ci la obţinerea unui optimum deţ prestaţie. sărituri şi aruncări). nivelări. Tinde la augmentarea capacităţii de muncă şi la desvoltarea aptitudinilor pentru a fi un bun soldat. (sky. Art. Se va manifesta prin formarea de echipe de muncă. Muncă. In vederea acesteia se vor forma echipe pe facultăţi. 23. etc). Art. lupta şi scrima. Medicina sportivă va forma obiectul de studii mai ales pentru studenţii în medicină. 4. Art. 21. Cap. hand-ball. oina. Dansuri naţionale. 22. nataţia. fiziologia şi patologia muncii şi a sportului (masaj). 20. Dintre jocurile sportive se vor cultiva mai ales jocurile BCU Cluj / Central University Library Cluj cu mingea (foot-ball. water-polo. având ca scop executarea unei munci pu­ blice de necesitate naţională (şosele. Serviciul muncii este o parte integrantă a educa­ ţiei fizice universitară. un cor al studenţilor universitari. 24. Exerciţii fizice corective. fără pro­ ducerea unui desechilibru organic. woley-ball. Va organiza o fanfară.334 3.

29. Timpul practicării sportului va fi asigurat în pro­ gramele facultăţilor. F. 25. Art. .335 -societăţii sportive a studenţilor universitari. Ea funcţionează în baza unui regulament aprobat de Se­ natul Universitar. Bugetul de venituri se alimentează din următoa­ rele izvoare: 1. Contribuţia anuală a fiecărui student plătită la înce­ putul fiecărui an şcolar. VI. Art. 30. se va practica în sala de gimnastică a Universităţii. fiind în acelaşi timp organul de exteriorizare a sportului universitar. 27. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cap. Această taxă va fi fixată de Senat.. Membrii acestei societăţi se recrutează dintre studenţii cari au urmat sau urmează cursurile de educaţie fizică generală şi cari dovedesc aptitudini speciale certificate чЈе Directorul sportiv şî de medicul sportiv. Art. Aceasta so­ cietate este organul care asigură continuitatea în educaţia fi­ zică a studenţilor şi după părăsirea Universităţii. •conform contractului făcut cu Asociaţia „Astra". 28. Art. la propunerea Comisiunei de educaţie fizică. Subvenţia anuală a Ministerului Instrucţiunii. Art. . Art. U. Bugetul pentru acoperirea cheltuelilor se alcătueşte de Comisia de educaţie fizică şi se aprobă de Senatul Universitar. Mijloacele. Membrii activi ai societăţii nu pot să fie decât actuali şi foşti studenţi universitari indiferent de locul UniTersităţii. E. în Parcul Sportiv universitar Regele !Qarol II. Societatea sportivă a studenţilor universi­ tari are buget şi contabilitate proprie sub controlul Senatului Universitar. Aceasta societate sportivă în ceea ce priveşte educaţia fizică este supusă îndru­ mării şi controlului Comisiunei de educaţie fizică. Cap. 26. Ministe­ rului Sănătăţii şi a Armatei. 2. V. Fondurile educaţiei fizice.

336 3. personalului di­ dactic şi a medicilor. Contribuţia comitetului sportiv regional. Veniturile societăţii sportive universitară. permii. Bugetul educaţiei fizice universitară se utilizează pentru întreţinerea sălilor şi a terenelor de exerciţii. Educaţia fizică obligatorie se va introduce pro­ BCU Cluj / Central University Library Cluj gresiv în marginea fondurilor şi locurilor disponibile precum şi a putinţei de a angaja un personal de profesori competenţi. V I I . Până la înfiinţarea localurilor de gimnastică şi de sporturi. etc. pentru serbări. F. 32. Art. Cheltuielile pentru personal (instructori. Veniturile parcului sportiv universitar Regele Carol II. Cap. în primul an după intrarea în vigoare a acestui regulament. Art. Educaţia fizică universitară va fi obligatorie numai pen­ tru studenţii anului I. 33. necesare educaţiei fizice. 35. 6. cari nu sunt în strictă legătură cu E. 34. pentru spesele delegaţiilor şi călătoriilor de studii. 4. Comisiuneaţ de educa­ ţie fizică va căuta mijloacele pentru a închiria localurile ne­ cesare. 5. Modificarea prezentului statut se admite numai cu avizul Comisiunei de educaţie fizică şi cu aprobarea Sena­ tului Universitar. Art. F. vor fi acoperite din fondul de E. pentru retribuţia. după un regulament special al Parcului. Dispoziţiuni finale Art. Donaţiuni de ori ce soi dela aulorităţi sau particulari.. după un re­ gulament special. 31. al insta­ laţiilor şi echipamentului. . şi a Ministerului Instrucţiunii. Art. medici} până la asigurarea lor în buget. Nu se vor autoriza spese.

CĂMINURILE Şl CANTINA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj ANUAJrtTL 1 9 3 5 / 3 6 22" .

„ Alexandru Borza (până la 1. I I . înainte. 1935). numit dela 1. Administrator: Cluj / Central University Library Cluj 1936. I I .1. iQălminul a adă- . „ Ion Drăgoiu. Secretar: Gheorghe Ciosa. Vasile Meruţiu (dela 1. b) Căminul Studentelor. 1936). Secretar: Livia Morariu. XI. Administrator: Silviu Miilea. I I I . „ Teodor Capidan. „ Baroni Vitold dela 30 Nov. Secretar: Constantin Jurcan. într'un oraş cu o populaţie încă în bună parte minoritară. Mecanic: Augustin Morariu. a) Căminul Avram Iancu. Personalul căminarilor. Maior. „ Silviu Dragomir „ Camil Negrea. Membri: prof. „ A. lacob Lazar. Mecanic. 1936). Portar: Luca Nan. De un real folos pentru studenţii români cari îşi fac studiile la Universitatea din Cluj. numit dela 1. 3. XI. Babeş. BCU Ilie Hăşegan (cu delegaţie până la 28. Ştefan Ilea. I I I . 1936. 2.. Secretar: Emil Sângeorzan (cu delegaţie până la 28. c) Căminul V. Giuglea George dela 14 Dec. . Econom: Măria Papp. Administrator: Constantin Buga. Portar: Ioan Sabău. înainte. Comisiunea căminarilor. Preşedinte: prof. C ă m i n u l s t u d e n ţ e s c „ A v r a m I a n c u " ^ Căminul studenţesc „Avram Iancu" îşi închee al 16-lea •an de activitate. 1935).

. . —1 IJ—! — "З 1 . . cei mai mulţi fiind fii de plugari (35 din 62). 1 Ştiinţe Drept. pentru întreţinerea bursierilor şi cheltueli comune din subvenţia dată de Ministerul Instrucţiunii suma de lei 849613 dela solvenţi taxe de întreţinere lei 1402833 pentru bibliotecă. iar 126 fii de funcţionari sau profesionişti. etc. 163066 Total: lei . rufăriei şi mobilierului . e < u e—t ai -s Č 184 „. impozite. facultăţi. lei 108110 \ p.. ... . luminat. bursieri sau solvenţi. . complectarea veselei. repartizaţi după naţionalitate. —1—1—i— — Total "Î'|"Y|—j— 2 6 —— — "'i'C'A Ti — f i "ÎF 8 ""\з 156 7 —" 15J17Jl5jl5 62 61 11 17. ... p. . lei 50050 . după cum urmează: Bursieri Total 1 Drept. reparaţiuni. . . H 14J15J15JI5 59 52 1 Ol 15|48 12? Germani (saşi. renovări . . .. Litere Med. cheltuieli de birou \ ..67 218 Bursierii în număr de 62 s'au recrutat din studenţii lip­ siţi de mijloace materiale şi foarte buni la studii. .. 7 Români . învăţători şi funcţionari.. lei 1321589 Total intrate lei . BCU Cluj Central de 156 din cari 30 Solvenţii au fost în /număr University Library Cluj fii de agri­ cultori.. apă. de preoţi.. (Ga date mai importante relativ la gestiunea căminului.. . bibliotecă lei 40676 „ p.. menţionăm că: S'a incasat. lei 470116 „ p.339 postit în cursul anului trecut un număr mediu de 218 stu­ denţi. N a ţ i o n a l i t a t e a Solvenţi Litere Ştinţe Med. întreţinerea edif. suma de lei . lei 372657 „ p..„ . şvabi) Maghiari Bulgari . . . . . Încălzit . 2415512 Fonduri şi tranzitorii. bae şi diverse. . 3737101 S'a cheltuit: Pentru personal lei 160126 -Cheltueli alimentare lei 1362546 „ p. . .

de zi şi persoană.056. lei Sold . 2. Numărul cititorilor a fost 22224. table. Medicul căminului.688 se urcă la suma de lei 18. Barbu Zevedei (litere) dela 1 Nov. Valoarea mobilierului este de lei 1. Liviu Telia a stat la dispoziţia studenţilor bolnavi ori de câteori aceştia au avut trebuinţă de asistenţă medicală. biliard. . dl Dr.936 şi biblioteca lei 1. . . ziare.286 — care împre­ ună cu clădirea evaluată la lei 14. o distracţie uşoară (jocuri de şah. Casina a funcţionat cu preţuri foarte reduse oferind stu­ denţilor.833. 4. iar din Februarie. lei Totalul eşitelor lei 2820815 28665» 116304 513323 3737101 Alimentaţia studenţilor s'a făcut în condiţiuni mulţumi­ toare şi cu toată urcarea de preţuri de pe piaţă.108. vesela şi alte obiecte de bucătărie de 181. atelierul mecanic Iei 41. Ordinea şi disciplina în cămin au fost mulţumitoare. lei Mandate de plata ramase neincasate din 1931 . Valoarea cărţilor (5660 v o ­ lume) este de lei 1056688.414. . 1.511.. . ea nu a fost cu nimic inferioară celei din anul trecut. . . 1935—30 Iunie 1936. 4154—4177 în valoare de 50.000 — efectele şi rufăria de pat de lei 785.340 şi diverse lei 70424 „ comune lei 185979 Fonduri şi tranzitorii .34. Media generală a costului alimentaţiei a fost de lei 27. când numărul studenţilor a crescut. în timpul liber. . Baia căminului a funcţionat la început o singură dată pe săptămână. .906 lei. Grădina „Petran" din imediata apropiere a căminului.612. Starea sanitară a studenţilor din cămin în cursul anului expirat a fost satisfăcătoare. Bal Lascu (ştiinţe) dela 1 Noemvrie 1935—30 Iunie 1936. . Inventarul căminului a sporit cu obiectele înscrise la Nr. Biblioteca în cursul anului expirat s'a îmbogăţit cu 186 volume în valoare de lei 40676. „Âstra" a servit ca loc de recreare şi studiu. BCU Cluj / Central University Library Cluj luată în arendă dela soc. de 2 ori pe săptămână. radio) fără ca ei să părăsească edificiul căminului.784 lei. Lista studenţilor bursieri adăpostiţi în căminul studenţesc „Avram Iancu*'.

Bocianu Valentin. 1935—30 Iunie 1936. 1936. semibursier dela 1 Nov. 37. 1935—30 Iunie 1936. Loziciu Ilie. Nagy Iosif. 1935—30 Iun. 38. 1935-30 Iun.. (drept) dela 1 Nov. Ђ. 1935—31 Maiu.. Iliescu Aurel. Perian Sorin. Oltean Gheorghe. (med. Issecutz Ioan. 1935—30 Iunie 1936. 30. 30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. Magda Ovidiu. (litere) dela University 1935—30 Iunie Ш 6 . ştiinţe) dela 1 Nov. Mureşan Ioan. litere) dela 2 Nov. Chira Aurel. 32. 35. iGhircev Anatole. 11. 29. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 8. (drept) dela 26 Nov. (ştiinţe) dela 2 Nov. Hulea Sever. (litere) dela 2 Nov. 23. (drept) dela 2 Nov. Faur Gheorghe. (litere) dela 1 Nov. Ш Pervein Iosif. (ştiinţe) dela 1 Nov. 10. (drept) dela 10 Nov. 7. (litere) dela 1 Nov. (med.. (litere) dela 1 Nov. 1936. 25. 14. Lechinţan Grigore. Ciurdariu Pavel. Isac Dumitru. "21. 39. Iuhas Leontin. (drept) dela 2 Nov. 19. Floriţa Ioan. (ştiinţe) dela 1 Nov.) dela 2 Nov. Mateiaş Dimitrie. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 4. 34. Cedrechi Vasile. 1936. Bulzan Gh. (drept) dela 2 Nov. (litere) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. 28. Horedt K. 1935—30 Iunie 1936. 9. 13. (drept) dela 3 Dec. Brumariu Nic. (drept) dela 2 Dec. 17. 33. 1936.341 :3.). 6.) dela 1 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 26. Florea Vasile. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. . (med. Costina Cornel. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 31. 27. (litere) dela 3 Dec. 15. 1935—30 Iunie 1936. 18.. (litere) dela 2 Nov. '20. bursier dela Dec. Bârna Vasile. 1935—30 Iun. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie T936. Cornea Nicolae. (medicină) dela 3 Dec. 1935—30 Iunie 1936. Library Cluj 22. Mihăilă Nicolae.) dela 13 Dec. Morariu Traian. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 24. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 1936. Oprita Gheorghe. 1936. 1935—30 Iunie 1936. (ştiinţe) dela 1 Nov. 1935—30 Iun. Cristea Vasile. Degan Valeriu.) dela 2 Nov. (drept) dela 2 Nov. (ştiinţe) 2 Nov. 16. 1936. în Iu­ nie bursa în bani. 1935—30 Iun. Drimuş Iosif. Fodorean Ioan. 1935—30 Iun. 1935—30 Iunie 1936. BCU Cluj / Central 2 Nov. dela 1 Nov. (litere) dela 20 Nov. (med. (ştiinţe) dela 1 Nov. 36. 1936. (litere) dela 2 Nov. Dănilă Octavian. 1935—30 Iun. (litere) dela 12 Nov. Borcoman Octav. 1935—30 Iunie 1936. 12. (med. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. Fodor Octavian.

(ştiinţe) dela 1 Nov. Faur Aron (litere) dela 8 Nov. (litere) dela 13 Dec. 64. (drept) dela 3 Dec. 43. (ştiinţe) dela 2 Nov. Lungu Onoriu. 48. (litere) dela 13 Dec. 57. Popa Ioan. 1985—30 Iun. Toma Ioan. 59.342 41. Morariu Gav. (lit. 1936. Tătaru Aurel. (ştiinţe) dela 2 Nov. Teşoiu Marin. cu un teren supraedificat de 2181 m şi curte. Vasiliu Constantin. 1935—30 Iun.000 Mobilier Lei 1. (med. 56. Miclăuş Vasile. 1935—30 Iunie 1936. (drept) dela 2 Nov. 1936.. 60. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. 51. 47. 44. Popescu Ioan. (drept) dela 2 Nov. (drept) dela 1 Nov. Turda Teodor. 5.689 Biblioteca Lei 369.588. Sabău Ioan. 1935—30 Iunie 1936. Cozma Ioan. BCU Cluj / Central University Library Cluj Zdrenghea Mircea. 50. (litere) dela 9 Nov. Pupăză Vasile. 54. 61. 1935. (ştiinţe) dela 3 Dec. 46. 1935—30 Iun. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela 13 Dec—31 Maiu 1936. 1936. Petruş Petru. 49. 1935—30 Iunie 1936. 55. Zoran Armând. 65. etaj 2 încăperi. Camere de locuit: 58 cu 180 locuri. 1935—30 Iun. 1936. 1936. edificiul nour parter. semibursier.000. 1935—30 Iunie 1936. (litere) semibursier dela 1 Nov. Edificiile vechi: parter cu 73 încăperi. Căminul studentelor unirersitare. 1935—30 Iunie 1936.) dela 16 Nov. Teodorescu Gh. 1935—30 Iunie 1936. Vancu Ioan. Pordea Petru. 2 2 Sitnaţia averii căminului. 1935—30 Inuie 1936. 1935—30 Iun. Situat în Calea Moţilor Nr. (drept) dela 2 Nov. 1935—30 Iu­ nie 1936. Todoran Dorift. (ştiinţe) dela 1 Nov. (litere) semibursier dela 19 Nov. Sichel Traian. 58. grădină-parc de 5<S67 m . 62. 66. Pally Iuliu. 52. 1935—30 Iunie 1936. Imobilul şi mobilier cu destinaţie imobilă Lei 9. 1935—30 Iunie 1936. 1935—30 Iun. 45. 1936. 70—72. 1935—30 Iunie 1936. (litere) dela "1 Nov. (ştiinţe) dela 1 Nov. (litere) dela 12 Nov.895 r . Pop Emil. 1935—30 Iunie 1936. 42. 1935—30 Iunie 1936.) dela 4 Dec. Silaş Gheorghe. (litere) dela 10 Nov. Raţiu Ioan. 53. etaj I şi etaj I I cu 62 încăperi. (drept) dela 2 Nov. In Iunie în bani. dela 10 Nov. (ştiinţe) dela 2 Nov. 1935—30 Iunie 1936. 63.

mici Lei / Central University Library Cluj 78. 15 Circulaţia studentelor în total 335 6.721 Zugrăvire.173. rep. Iii sta bursierelor în acest cămin.284 Restituiri Lei 12. Lei 30.050 Lei Total Lei 13. 27.249 433 3442 4881 38005 23.946 Lei . .343 Unelte Instrumente mecanice Instalaţiuni de apaduct şi încălzire Articole de gospodărie Lingerie Diverse Plante 26. Lei 24. rep.990 Alimentaţie Lei 914. Buziu Letiţia (19. .224 Salarii Solve Lei 335. Lei 115.514 Lei 74.079 29. . . curăţit.990 Spese de birou Lei 7ЛШ Salarii bugetare Lei 199. de mob. trans. medie 884. .3 6 . V I ) . . Lei 1.90L913r 4 Număra! persoanelor adăpostite în clmin în 1935 . Lei 33.600 Lei 841. Zoppelt Măria (6. . Solvente Solvente Personfl Personal Total Cota alimentaţie interne externe adtlv serv. . Bursiere â Lei 1400 lunar .811 Spese pt.670 Total Lei 1.038Impozit Lei 2. .351 spălat. Fac.530 Taxe de bibliot.962 Impozit Lei Diverse Lei 95.511. 26.992 Lei 11. bibi. lumin. S'a cheltuit pt.900 Total Leri.562 Taxe de bae Lei 38. V I ) .850 Taxe de uzaj.278741 Cfleltnelile de alimentaţie şi efectivul cSminnlul în anul 1935—36. Intrate Lei E şj i t e Lei Lei 1. BCU Cluj2. Lei 5.5 Cont de gestiune.815 Diverses. de Drept. X.088 încălzit. 28 Bursiere â Lei 700 lunar 3 Solvente variat între 80—120 Personal administrativ 6 Personal de serviciu . Lei 392.341 Compl.233 Lei 11.822 180. XI. Lei 3. .902.446 întreţinere.

BCU Cluj / Central University Library Cluj Drăguţ Măria (1. 30. 30. Moisd Eliza (3.). 27. 30.). 29. Onosiu Terezia (14. VI. X. VI. 7. VI. 30. II. de Medicină. X. V I ) . VI. VI. X. 30. 30. VI. Sandru Cornelia (1. 1.).). X. X. XI.). XI. Pop Margareta (2. la câţiva paşi dela Bi­ blioteca Universităţii. VI. X.). X. X.). IX. Căilean Zenovia (3.). 30. 29. X I . 29.). Cărpinişan Eugenia (3. Căminul studenţesc „V. 30. Bab?ş. 30. VI. Fac. Roşeau Hortenzia (21. XI. XI.). VI. XI. XI.) Mărginean Ana (6. Creţiu Măria (18. IX.). . XI. Pop Livia (15. 13 vis-â-vis cu Clinicele.). VI. IX. X. VI.). X.). 30. 29. VI. VI. Ştefănescu Angela (26. XI. 28. Lupan Aurora (11. Gherlan Viorica (1. 29. trei etaje. Babeş" e situat în strada Dr. Savu Măria (15. VI. 26. XI. VI. VI. VI. Costea Georgina (XI—II în bani.344 Fac.). 23. 30. 30. Căminul studenţesc V . 30. Nemeş Veturia (6. V I ) . VI. mansardă) -este destinat pentru adăpostirea numai cu locuinţă a studen- . 30.). Cu ajutor de Lei 700 şi adăpostite în cămin: Pop Irina (4. VI. I. 25. 30.).). Cosma Cornelia (25. VI. X. Fac. Pup Lucia (2. Jaroşevici Veronica (16. 30.). VI. 30. Ciocan Paraschiva (5. Barbu Florica (26. X. VI. VI.).). Baba Raveca (22. Urdea Măria (3.). Mustaţă Cecilia (5.). Lazar Emilia (2. Căminul (parter. de Ştiinţe. VI.).). 23. VI. Herţia: Silvia (1. Vic­ tor Babeş Nr. X.). I I I . Surani Georgina (15. VI. de Litere. VI. 30.

714. „ litere 6% 4. pers. Starea sanitară a studenţilor a fost pe deplin satisfăcă­ toare.416 Conturi de evidenţă 246.000 Fond de ajutoare pt.948 1. Ordinea.307 Diverse venituri 144.615 Totalul inventarului imobil şi mobiliar . BCU Cluj / table. Baia cu duşuri reci şi caldei a căminului a funcţionat tot anul. 8.471. Rechizite de birou 2. Nu s'a ivit nici un dife­ rend între stud. Maşini şi unelte 7. Imobil 2. ping-pong. Utilaj de bucătărie 25. .239 5. „ drept 8% 3.714.935 4. disciplina mulţumitoare. „ ştiinţe 2% Viaţa în cămin a fost familiară. Instalaţiuni imobiliare 443.998 2. . de serviciu . biliard.778 Bilanţul încasărilor şi cheltuielilor avute în cursul anului •şcolar 1935—36 se repartizează după cum urmează: Venituri: Chirii şi taxe de baie . 4.343 Fond sanitar 6.) şi mâncări uşoare.345 ţilor universitari.767 899.495 3. 494.163 B) Obiecte mobiliare: 1. Efecte de pat şi lingerie 399. . .000 2. nu s'a înregistrat nici un caz mai grav de boală care ar fi reclamat asistenţă medicală.035.169 3. ziare. Inventarul căminului reprezintă la sfârşitul anului şcolar suma de Lei: 4. radio. Central University Library Cluj etc. In cămin se găsesc pentru închiriat 41 ca­ mere cu 126 locuri. Mobilier 1. Media locatarilor adăpostiţi în cămin în anul şcolar 1935 —1936 atinge cifra de 110. . facultatea de medicină 84% 2. Locatarii se repartizează pe facul­ tăţi după cum urmează: 1. Casina) a oferit cu preţuri foarte scăzute un local de dis­ tracţie (cu şah.243.833 .800. domino. .778 care se repartizează astfel: ( A) Imobil şi instalaţiuni imobiliare: 1.

Cantina a servit masa unui număr de studenţi care a variat între 250 şi 300. canal 234. .50 lei pe zi.767 Sold la sfârşitul anului . Cantina sa redeschis la data de 15 Septembrie 1935 şi a funcţionat. Suma aceasta a intrat în întregime în raţia alimentară. apă.833" încălzit.040. Econom: Ioan Păunescu 1.785* Lei b) Completarea mobilierului şi veselei . . 2. 141.000 Lei d) Salariile personalului de serviciu . . Casier: Octavian Stepan. .373 Cheltuieli de birou (telefon.039 S.336 lei 48.346 Cheltuieli: Salarii pt.750 Lei e) Diurna personalului administrativ . 4.912: Complectare de inventar 13. rechizite) .160 6.821 Conturi de evidenţă 246. BCU Cluj / Central University Library Cluj 3.200 Diverse cheltuieli 50. Din această sumă suBvenţia acordată de Rectorat. Г an tina studenţească universitară. 5. Administrator: Marin Cioacă. 139.486 Chirii şi taxe de baie restituite 13.411 întreţinere 44. . Cu toată insuficienţa localului. 36. { 748.176 lei 1.665 Lei c) Chiria pivniţei 5. până la data de 30 Iunie 1936. în decursul acestui an. 19. Conducerea cantinei în anul şcolar curent a fost compusă în felul următor: Director: Silviu Stoicoviciu. fără întrerupere. reparti­ zată astfel: * 1 a) încălzit şi luminat 31. Situaţia Casei la data de 1 Iulie 1936 a fost următoarea: Intrate: Sold in iClasa: Eşite: 2.366 lei. a fost următoarea: 234.803 151. luminat. 2. Costul abonamentului a fost de Lei 700 lunar şi s'a li­ berat numai studenţilor Universitari.992. I 5. In lu­ nile de vacanţă numărul abonaţilor a variat între 60 şi 80 studenţi. alcătuită din trei feluri mâncare la prânz şi două feluri seara. .366 L e i ~ Repartizând această sumă la numărul abonaţilor şi zile ar fi în medie. personalul plătit de cămin .166 Lei Total: 234.

OFICIUL DE EDITURĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

„ Spesele poştale etc „ Total Lei 783. Victor Tătaru (medicină). 1. Intrate Sold la î Octomvrie 1935 . de tipărire Pt. Vasile Meruţiu (ştiinţe). . Ioan Popescu-Voiteşti. Secretar: Ioan A . 4. Vătăşescu. 2 din regulamentul oficiului. Bilanţul fondurilor. Fondai . Gheorghe Sofronie (drept). 1936 .607 6.271 „ 90.089 încasat din vânzarea manualelor „ 89. L e i 694. „Oficiul de editură este condus de un consiliu de ad­ ministraţie numit de Senatul universitar pe doi ani cu înce­ pere dela 1 Octombrie. 2.107 Eşite 82. A " Manuale didactice. Constantin Marinescu. 3. Membrii: Camil Negrea.164 „ 693. In conformitate cu art. BCU Cluj / Central University Library Cluj Victor Papilian. . ' 2. Gheorghe Giuglea (litere). a: probat de Senat la 16 Iunie 1934 şi publicat în Anuarul 1933/34. Sept.800 757 Ш64 Scăzând eşitele . Acest Consiliu se compune din câte doi delegaţi ai fiecărei facultăţi şi din prorector ca preşedin­ te". verificarea gestiunei . . 5. . Consiliul oficiului.1.182 IChelt. . In cest an şcolar Consiliul Oficiului de editură a avut compunerea următoare: ţ Preşedinte: Nicolae Drăganu (Prorectorul Uni verşi taţii). Sold la 30.

1936 „ 100. de Ştiinţe Lei 9. încasat avansul acordat Dlui Profe­ sor Sextil Puşcariu pentru „Daco România" în Iunie 1935 . publ. Pentru tip.503 17. Pentru alimentarea dela Fondul de întreţinere .581 31. Pentru tipărirea Anuarului Instit. rev. Sold la 1 Octomvrie 1935 . Pentru tip. Lei Total Lei 206. Pentru tip. Lei 11. Lei 200.900 Octomvrie 1935. . de Studii Clasice ч . Pentru tipărirea anuarului Inst. „Dacoromania" \ ^ .349* Fondul „ B " Lucrări ştiinţifice. Lei 3.550 Scăzând eşitele Sold la 30. Eugeniu Speranţia . Sold la 1BCU Cluj / Central UniversityLei 149. Pentru tipărirea lucrării „Flora Pliocenică dela Borsec" a Dlui Emil Pop .000 4. Muzeului Geologic-Mineralogic Lei 4. .968 100. . „Ouj. . . Pentru tipărirea Anuar. . Pentru tip.550 2. bulet. de Istorie Naţională Lei 13. . 40. » . . . „Matematica" Lei 8. .150 21. . Medical" Lei 12.150 39.038 92. Pentru tipărirea lucrării „Principii Fundamentale de Filosofie Juridică" de Prof. de Mine­ ralogie şi Petrografie Lei Total Lei 349.000 725 304697 .914. Pentru tip. .882 Fondul „ C Publicaţii periodice Eşite 23. Pentru tipărirea rev. rev.150 24. . „ 3. . .900 59. • . . Lei 55. de Geog. .150 24. Pentru tip. Soc. Sept. Lei 6. revistei Institut. Inst. Lei 151. Pentru tip. buletinului Gradinei şi Muzeului Botanic Lei 10.300 24. [ ţ Intrate Eşite 1. . . . .668 Intrate 1. Library Cluj 2. .950 6. .000 5.882 „ 105. buletinului Institutului de Studii Clasice Lei 7. . .

i . Lucrări tipărite şi subvenţii în acest an Din fondul A (Manuale). 4.950 Anuarul Inst.950 r : . « . •. Nr.500 Inst. » . Lei 24. de Ist. de Arte Grafice . N. Nr. . . Bărbulescu. . 288 pg.950 Total: Lei 182. . I Din fondul B (lucrări ştiinţifice). 3. cu 22 tabele. de Ştiinţe . 1936. . . . LucrărileBCU Cluj / Central University L e i Cluj 34. : . (urmare) „Principii Fundamentale de Filosof ie Ju­ ridică" de Prof.) 8e Conferenţiar Dr. . . .150 Revista Matematica . Eugeniu Sperantia Instit. . . 228 pag. 1936. . (urmare) Curs de fizică medicală I (1936. de Geografie . tipografia „Naţionala" S. .203 3. . 192 pag. . . Lei 37. • Lei 24. Din fondul C (subvenţii a) b) c) d) e) „f) L periodicelor). Nr. 14. A. Library Buletinul Grădinii Botanice voi. „Flora Pliocenică dela Borsec" de Docent Emil Pop. XV. Naţională r . .697 . „ 45.150 Buletinul Dacoromania . Lei 24.860 Scăzând eşitele Sold la 30.150 Buletinul Soc. Lei 37. Sept. 304. „Ardealul" 1936.

1923+636 pag. 1927+321—524 pag. I.Lista publicaţiilor Universităţii din Cluj. . Fasc. N. a) Manuale didactice (ediţia Universităţii). Dr. 6.. 1926 + 320 pag. Tratat de Oftalmologie Voi. Abramescu. (Calcul nu­ meric. I. (fGours de ques generales) Voi. I. 279—388+1930). II.. 1. Tratat de patologie clinică şi anatomie patologică 1923+530 pag. Dr. Fascicola I I : Rădăcina. Dr. V. Dr. de Prof. Papilian. Onişor. Matematici elementare.. Fascicola IV: Reproducerea plantelor (pag. D. Tratat de drept administrativ român (Trăite de droit administraţii roumain). Curs de Botanică Generală. 8. de Prof. Liste des publications de VUniversite de Cluj. Ioan Grinţescu. Michail. I. (Lecons de Geome­ trie Analytique) urmate de introducere elementară în studiul analitic al geometriilor neeuclidiene şi noţiuni elementare de geometrie vectorială 1927+620 pag. (Trăite d'Ophtalmologie) 1928+790 pag. 389—562+ 1932). Fasc. 2. Sângele şi organele hematopoitice. Reprezentare grafică. Trigonometrie. 3. de Prof. tulpina (pag. 5. I. Propedeutica Chirurgicală (Introduction â la Chirur­ gie) 1927+792 pag. Manuels didactiques (edites par VUniversite). Hematologia ( L e sang et les organes hematopoîetiques. Fascicola I I I : Frunza (pag. Operaţii cu numere apropiate).. Titu Vasiliu. de prof.. Fascicola I : Organizarea generală a plantelor (Citologie. Tratat de anatomie umană (Trăite d'anatomie humaine) Voi. Iacobovici. V. Hematologie). 111—278+1929). (Cours de Botanique Ge­ nerale). de Prof. 4. de Prof. Lecţiuni de Geometrie Analitică. Curs de BCU Cluj / Central University Library ClujMathematimatematici generale. Calcul Algebric. Gheorghe Bratu. 7.. de Prof. 1923+784 pag. Histologie) 1928+110 pag.. de Prof.

1 Ţesuturile (Ies tissus) pag. Lecţiuni de geografie pură infintezimală. Teorii fundamentale.. Ioan Drăgoiu. Voi. 2. de Prof. 11. (Lecons de Geometrie pure infinitezimale). 2. Preparaţiunea mi­ croscopică (le Microscope et ses accessoires. Iorgu Radu. Elaborarea ştiinţifică a dreptului internaţional privat (1934+568). Elemente de Istologie şi de Tehnică Microscopică. (La ri- . Preparations microscopiques) 1931+272 pag. de con­ ferenţiar N. Evoluţia şi ereditatea 1930+200 pagini. No. Dimitrie Negru. Voi. etc. Ştiinţa şi tehnica dreptului internaţional privat (la Science et la technique du droit internaţional prive) de Prof. Biblioteca Institutului de Istorie Naţională. de Profesor Dr. fasc. 14. Cluj / Central University Library Cluj BCU 13. Voi.). 12. Voi. Drăganu: Toponimie şi Istorie. Aparate. Crăciun: Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la Români. Rene Jeannel. Natura juridică şi metoda dreptului internaţional privat (1933+428 pag. (Toponymie et Histoire) 1928. Ni­ colae Abramescu. I. 214 p. Bibliotheqne de l'Institut d'Histoire naţionale). I. 1. cu biblio­ grafie şi index alfabetic) 1934+563—838. (Elements d'histologie et de technique microscopique) de Prof. No. II. No. Moga: Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului XVII. 1930+334 pag. b) P u b l i c a ţ i i ş t i i n ţ i f i c e ş i l i t e r a r e . Publications scientifiques et litteraires. 3. II. pag.352 Fascicola V: Reproducerea plantelor (sfârşit. (Cours de biologie gene­ rale). I. 9. fasc. N. 1. Bărbulescu. Curs de biologie generală. Curs de Fizică medicală I. 288 pagini. 11+178 p. Voi. (Le Chroniqueur Szamoskozy et ses no*c s au sujet des Roumains). 1936.. 441—720+1933). (Radiologie medicale) noţiuni pregătitoare şi technică generală) 1931+480 pag. de Prof. 273—440—1932. 10. II. Microscopul şi accesoriile sale. I. 1928. Radiologie medicală.

(Hommage â Nicolas Iorga) 440 p. 108 p. 6. et 39 fig. i N-rul 4. S. 1935. 52 p. (Les „Vlaques" et Ies „Morlaques". 2. avec 16 fig. figj (1931). 5. V. 91 p.353 valite polono-aulrichienne et l'orientation politique des Pays Roumains â la fin du XVII-e s. (1926). studiu din istoria românismului balcanic. avec 20 fig. 4. Melanges d'Histoire generale. (1925). 3. ANTTARBL 1 9 3 5 / 3 6 23 . fig. S. IV+240 p. 8°. N-rul 1.. Publications de l'Institut d'Histoire generale. Bacău. 1. No. 1935. Ardeal. Alexandru Lenghel: Istoricul ciumei în Cluj la 1738-1739. (1931). Bologa: Lamaştu-Karia-Samca. V.. avec 14 fig. IV + 23 p. . No. (La Me­ decine aux temps des Pharaons) epuise. et carte (1927). Constantin Gheorghe: Asfaltul şi petrolul ca medica­ mente. Cluj 1935. 39 p. Nicolae Iorga: Cultul lui Esculap şi al Higiei (Cu spe­ cială privire la Dacia superioară). 161 p. (L'histoire de Ia peste de Cluj en 1738—39). N-rul 3. (L'Histoire de la syphilis)J (1931). Bologa: Din Istoria sifilisului. 381 p. Cluj. (L'Ecole historique raţionaliste). închinare lui Nicolae Iorga. Biblioteca Medico-Istorică (Bibliotheque Medico His­ torique publice par l'Institut d'Histoire de la Medecine et de la Pharmacie). 7. (1924). BCU Cluj / Central University Library Cluj No. (1930). (Les debuts de la medecine scientifique roumaine).. Bologa: Contribuţiuni la Istoria Medicinei din . 4. Guiart: Medicina în timpul Faraonilor. V. C. Stanca: Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga (La vie et l'activite de l'evâque Vasile Moga) (en cours). 2. etude sur les Roumains des Balkans). J. No. (Contributions â l'histoire de la Medecine en Transylvanie) (1927) 104 p.. N-rul 2. Marinescu: Şcoala istorică raţionalistă. 71 pag. Valeriu L. 8. Dragomir: Vlahii şi Morlacii. 136 p. 3. în text. 8°.). Bologa: începuturile medicinei ştiinţifice româ­ neşti. 8° cu fig. cu 1 planşă şi 35 fig. No. 19 p. No.

Cluj. No. 1929). 135. (1926). Dr. p. 1933. No. 6. 62 p. 4. Dr. şi ig. No. Iuliu Haţieganu: Infecţia tuberculoasă şi profilaxia ei socială. No. 5. Mehedinţi: Şcoala română şi capitalul biologic naţional. Publicaţiile Institutului de Igienă şi Igienă socială. 104. No. 7 fig.. (1926). (L'hygiene de la nation). Goia: Boalele infecţioase şi profilaxia lor.. p. (Conferin­ ţele cursului de perfecţionare). 1927. Mihai Zolog: Cercetări asupra capacităţii fizice şi intelectuale ale elevilor de şcoală. I. 3. 1925.854 4. 4. No. No. Dr. med. (1929) 142 p. (Bibliotheque eugenique et biopolitique de „Astra"). Cluj. Dr. 2. 5. Iuliu Moldovan: Biopolitică. 36 p.. No. Racoviţă: Evoluţia şi problemele ei. I. Cluj. (La Biopolitique). 6. No. 70 p. Biblioteca eugenică şi biopolitică a „A trei". (1926) 95 p. 12 fig. 30 pl. (Bibliotheque medicale et d'hygiene de „Astra"). 1927. 3 pl. S. Biblioteca medicală şi igienică a „Astrei". 1. lacobovici: Cancerul.. 2. 2. 1. Problema tuberculozei. s . 145 p. 86 p. (1925). Şt. 3. 57 p. Cluj. Bezdechi: Sportul la Eleni. 60 p. Gheorghe Popoviciu: Mortalitatea copiilor în Ardeal. (L'evolution et ses problemes). (1927). No. Daniello: Tratamentul tuberculozei pulmonare. Bibi. 60 p. 27 fig. 183 p. Biblioteca subsecţiei de educaţie fizică „Astra". BCU Cluj / Central University Library Cluj No. Astra.. No. I No. 3. Titu Slăvoacă: Contribuţiuni la epidemiologie febrei tifoide. Iuliu Moldovan: Igiena Naţiunei. 106 p. E. No.. Cluj. Gheorghe Popoviciu: Protecţia copiilor în Ar­ deal. 1. 15 fig. L. No. 5. Iancu: îngrijirea şi alimentaţia copilului mic. Sabin Manuilă: Epidemiile din Transilvania. (L'Ecole roumaine et le capital biologique naţional) (1927). 10 fig. 4. 1921. A. (1926). Dr.

Ion Breazu: J. Cluj—Bucureşti (1935). Edit. 460 p. Voiteşti. funiv. Elemente de Paleontologie. recueillies et redigees par P. 1. Bucureşti (1933). Precupr Păstoritul din Munţii Rodnei. (Le parler *đes Krašovani). Piiblications du Ldboratoire de Geologie. E. No. Paris. 325 pag. 58 p. Cluj. Cluj (1931). Paleontolo­ gie: Elemente de geologie cu o privire generala asupra geolo•giei României. 2.Pqpescu-Voiteşti. Procopovici: Pronumele personal în funcţiune morfologică verbală. 16 p. Publicatians du Seminaire des Mathematiques de l'U­ niversite de Cluj. Knabe. No. 1932. 4. Lecon sur les fonctions entieres ou mero•morphes par Paul Montei prof. P. No. (1926). No. Michelet şi Românii. 7. Drăganu: /Numele proprii Library Cluj -şa. No. (La langue roumaine et les Saxons de Transylvanie). 'No. VII + 917 p. Bqgdan-Duică: Istoria Literaturii române. Ştefan Binder: Kind. "Nevertebrate. des Sciences de l'Univ. 8. 5. Emil Petrovici: Graiul Caraşoveni'lor. 349 fig. 9. X+270 p. . No. L . et la carte geologique de la Roumanie en couleurs.355 7. N. Studiu de li­ teratură comparată. No. 1. Giandomenico Serra: Contributo toponomastico . 8. Cluj 1924 ( П Edit. E. IV+162 p. No. „Ardealul") par Prof. . Sergesco prof. 454 fig. Î9. (1925). I. de Paris. Cluj 1930. (Bîhlioflieque de Dacoromâ­ nii*). Gauthiers—Villars et Co. 4Î p. (LTn«dustrie pastorale dans les Montagnes de Rodna). (Elements de geologie avec un apercu general sur la geologie de la Ronmanie). (1932) 43 p. Cluj— BCU Cluj Central University cu sufixul Bucureşti (1933). «Cluj 1928 de Prof. (Histoire de la Litterature roumaine). Al. G. 3. 37 p. Biblioteca Bctearomaniei. Mădchen kn Dacoromanischen Cluj. 6. Bena: Limba română şi Saşii din Ardeal. 365 p.alla Teoria della Continuitâ nel Medioevo delle Comunitâ ru­ rali romane e preromane dellTtalia Superiore. Cluj. A. -â la Fac. (1923).

L elaboration mentale) pp. IV + 72. X V I + 212. No. 1929.. Alex. 1930.. (Etudes et recherches psychologique publiees par L'Instiiut de Psicho^ logie). etc. 1929. Liviu Rusu. . comparată şi aplicată. pp. 1. publicate de Institutul.. Nicolae Mărgineanu: Psihologia germană conţin*porană.I. Viaţa şi opera profesorului. Psihologia configuraţiei. No. VI + 230.. FI. entre Fintuition et l'abstraction dans 1 enseignemet.. X I I I + 190. 4» Laboratorul de Radiologie şi Pedagogie experimen­ tală: „Fişa Individuală" (La Fiche Individuele).. VIIL+206. 1. pp. împreună сш Instrucţiunile. Comicescu: Raportul între intuiţie în învăţă­ mânt.. 8. studiu critic şi ex_~ No. Ilcuş:... Ghidionescu şi Gh. Inteligenţa copilului. No. contributions experimentales). 2. Mărgineanu: Psihotehnica în Germania. Voiteşti. No. ppv X + 348. Nicolae Mărgineanu: Psihologia exerciţiului. 6. IV + 228. VI. (1926).. 7. (La selection des enfants bien doues).. pp. P. (Intelligence de L'enfant. 4. (Le rapport. allemande contemporaine) 1930. N. (Psychologie de Гехегасе) 1929. Gh. Roşea: Măsurarea inteligenţii şi debilitatea mintală. pp. No.. Liviu Sirea. Liviu Rusu: Selecţia copiilor dotaţi. Publications du laboratoire de Pedologie et de Peda­ gogie experimentale de VUniversite de Cluj. V I + 151.. Gomicescu: Inteligenţa copilului. No. 5. 95 pag. bis. pp. Elaborarea mintală. (La selection des capacites et l'orientation professionelle). VI + 82.. (La mesure de l'intelligence et la debilite mentale). 3. Ştefănescu-Goangă: Selecţiunea capacităţilor şi orientarea profesională. No. No. 2 Lazăr Antilă.. de Psihologie experimentală. 3.. I I .. P.. BCU Cluj / Central University Library Cluj Î L Studii şi cercetări psihologice. No. 1929. 1929. (PsychoLogie de la forme). Ed. (La psychologie. No. (La Psychotechnique en Allemagne). Victor Stanciu:.. Biblioteca populara Astra secţia ştiinţelor naturcrle: Voi.356 9. pp. 10. 4.

VII + 179. 1934. FI. No. N. Instrucţii pentru utilizarea fişei personale. Ћо. X + 331. "F. Mărgineanu: Psihologia franceză contimpora­ nă. pp. Tudoran: 3^te colective verbale ( . pp. Ж4-156. VI + 118. pp. 1931. pp. 8°. 25 + 44. 10. 23. IV BCU Cluj / Central University Library Cluj . M. No. pp. pp. 17. X I I + 76. 15.. L. Alex. iRoşca şi D. C. Ştefănescu-Goangă: Teste pentru măsurarea Funcţiunilor mintale p. (Apprentissage et Intelligence chez Ies animaux). (La Fiche personnelle d'observation psy•chologique). 12. No.357 No. 21. Boşca şi S. Lucian Bologa: . Nicolae Mărgineanu: Psihologia învăţării. Dim. (La psychologie de l'education). pp. Cupcea: Tnstafcilitate emotivă. No. Boşca: Delicventul minor. No. ( L a psychopatologie des anormaux moraux). Al. "32. No. pp. 20. No. (La Psychologie îrancaise contemporaine) 1932. + 141. No. A. (La Psycholo­ gie du temoin). (Instructions pour Tutilisation de la fiche personnelle).+ 169. Şteîănescu Goangă. (Psy­ chologie de la vie religieuse) 1930. Liviu Rusu: Aptitudinea tehnică şi inteligenţa praclică. No. i No. V I I . 1932. Roşea: Psihopatologia deviaţilor morali. 1932. IV + 170. No. (L'aptitude technique et 1 intelligence practique). 22. No. 11. 1934. Alex. (La Psycholo­ gie du dessin) 1932.f 108. XV + 165. 8.Psihologia vieţii religioase. Pârlog: Psihologia desemnului. A. 16. 9. 19. pp. (Le Deliquant mineur). pp. 1936. Roşea: Debilitatea mintală. Boşca: Psihologia Martorului. No. pp. 24. Benruc: învăţare şi Inteligenţă la animale. 200 p. Ştefănescu-Goangă: Fişa personală de obser­ vaţie psihologică. 1931. VIII + 136. Dhnitrie Todoranu: Psihologia Reclamei (La Psy­ chologie de la Reclame). 18. 14. 1934 pp. FI. 13. Todoranu: Psihologia temperamentului (La Psychologie du temperament). (La debilite mentala) 1931. TI + 86. No. VII + 110. Bologa: Lectura tineretului (La Lecuire de lâ ^eunesse) 1933. pp. Alex. V I . 1931.

.358' pentru măsurarea inteligenţei Ia adulţi (seria B)„ No. Fiziologia vocalelor româneşti ă. 34 p.. Iosif Popovici.. (L'abbe Rousselot createur de la phone­ tique experimentale). (1923). VIII+124+20 p. VI+160+16+27 p. M.. Vocalele româneşti. 5. 1 c .. Tome V (1925). (Les voyellesrcutt'ameđ). Tome XIII (1933) VII+128+24 p. Tome XV ( Ш 5 ) XII+250+64+31 p. Tome XVI (1536) Vnr+164+32" pag. Lucrări de Fonetică. 70 p. Tome IV (1924). 1. VII+94+14 p. 24 tab. Tome X I (1931). VII+118+20 p. Iosif Popovici. Publications du Laboratoire de Phonetique Experimentale). No. BCU Cluj / Central University Library Cluj *Жг p... 44 fig. Abatele Rousselot creatorul fone­ ticei experimentale. VIII+116+26. No. 19 fig. Cluj). No. 1 1 fig. (Physiologie des voyelles roumaines ă et î ) .. 17 fîg. (Travaux de Phonetique.. 1 cartea Tome X (1930). şi î. IX+160+54+20 +27 p. 23 pl. Tome VI (1926). 34 p. Iosif Popovici. Ortoepia şi fonetica. 2. 1927. 3 pl. Tome III. Iosif Popovici. 3 tab. Emile Petroviei. 19 fig. 4. No. 13. 1932... Tome VH (1927). Tome VIII (1928).. (1922).. VlîI-fl34+24 p. Periodice: (periodiques). No. 7 pl.. VI1+124+16 p. (Orthoepie et phonetique). Tome X I I (1932) VIII+16S+4 p.. 7 fig. 1 fig. 25.. Une prononciation bulgare. V I I I + 1 3 I + 4 9 p. VIII+222+29 p. 1926. 4 fig. Tome I. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic (Bulletin du Jardin et du Musee botaniques de l'Universite de. De la nasalite en rournain. 5 pl. 12. c). .. 3 pl. Beniuc: Teste de performanţă (în curs de ela­ borare). Joseph Popovici. (1921).. 1921. 23 fig.. 16 pl. 31 fig.. 39 tab. Tome XIV (1934) VIII+246+29 p. 6.. 3 pl. 36 fig.. Publicaţiunile Laboratorului de Fonetică Experimentală. 6 fig.. 57 p. 3. 1.. 16 fig.. Tome IX (1929). VIII+226+22+28 p. No. 33 p... 6 pl.. 1930. 1921. Tome II. 2 pt. 11 pl.

şi 5 pl. (1930). 153 p. de 3. 21 pl. . 1926-27. 44 fig. 88 p... 134 p. Buletinul extensiunei universitare (Bulletin de lExtension universitaire de Cluj) 1924—25. Tome V (1930—32) 400 p.. University Library Cluj Tome IV (1928—30) 510 p. 100 p. (Fasc. 149 p. Tome VI (1932—34) 560 p. Serie B. Tome I (1932) Serie B. (1932). Tome I (1925) Serie A. 1—10) 1936. d) Laboratorul de chimie fizică. Publicaţiile Institutului de Chimie (Publications l'Institut de Chimie). Tome VII.359 2. şi în plus 12 note sepa­ rate.. Tome II (1923—26) 244 p. Tome IV (1929) Serie A... 1925—26. (Contributions botal'Institut botanique de Cluj). Contribuţiuni niques publiees par Tome I... a) Laboratorul de Chimie generală. Serie B. 118 p.. 236 p. botanice din Cluj..... (1935) 210 p. 148 p. Tome VIII. 27 Note publicate în diferite reviste din ţară şi străinătate dela 1926 până la 1936.. Tome VI. 64 p. 75 p. XVI+281 p. Tome I I (1926) Serie A. (1928). c) Laboratorul de Chimie organică... Tome III (1927) Serie A. Tome II. Serie B. publicate dela 1929—1932. BCU Cluj Central Tome III (1926-28) / 254 p. Tome I (1920—23) 175 p.. „Ardealul" în 1925. Serie B. precum şi I-a parte a unui Manual de lucrări practice de Chimie generală „Operaţiuni de laborator" publicată la Tip.. 162 p. 4. Tome V. 117 p. Serie B. 1—21) 1921—1930. (Fasc. Tome IV. b) Laboratorul de Chimie anorganică şi analitică.

Cluj /p. . Tome I I (1926) 325 p. revue m6dicale mensuelle publice par les Professeurs de la Facultć de Medecine). 64 p... 19 pl. 10 pl.. 137 p. Tome I. et cartes.. 6. 83 p.360 5. Tome I I (1921)+412 pag. Tome IV (1926—1927) X+1000 p. Tome I (1921—1922) XVI+434 p.. 1 c.. 24 fig.. Tome IV (192ţR-~367pag. No. Tome V (T924J+346 pag..... (1936) sub tipar. 111 p. No. 59 p. Tome I I I (1924-1925) X+1045 p. plusieurs fig. 7.. Revista Muzeului Geologic-Mineralogie (Revue du Musee Geologique-Mineralogique de l'Universite de Cluj). No.. 19 fig. Tome VI. No. pl. 2. 465 p.. 1. Tome V I I ( Ш 6 ) (Omagiu Lapedatu).Universite de Ouj). 1. et cartes. Tome I I I (1929) 346 p. 6 c... Tome V (1931). 1 8. Tome V. Tome V (1928—1930) XII+793 p. avecUniversity Library Cluj Tome V I No.. Tome I I I . Clujul medical. 54 fig. Tome I I I (1922)+373 pag...j Tome IV (1931). No. No. + Џ p. 2.. 1—2. Anuarul Institutului de Istorie Naţională (Annuaire de l'Institut d'Histoire naţionale). 176 p... BCU 211 Central 34 fig. şi 6 pl. Tome IV. No. 48 fig. Tome I I I . 5 pl. plusieurs fig. pl. Tome I (1922) XIII+351 p.. 310 p. No. et pl. 1. LXXIV+905 p.. Tome I I (1923) XV+544 p. Tome I (1919)+1O01 pag. 2. . 31 pl. revistă medicală lunară. Tome VI (1931-1935) Xll-f844 p. Tome V. 78 p. 185 p.. 34 pl. 1. Lucrările Institutului de Geografie (Travaux de llnstitut de Geographie de l. 2. 51 pl. 11 c. No. Tome II. (Le Cluj me­ dical. 3 pl. plusieurs fig. 1 et 2.. 4 pl. Tome V I (1925)+504 pag.

XVII (1936). VIII+940 p.. 343 p. 384 Central University Library Cluj BCU Cluj / p. XV+1000 p..351 Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome Tome VII (1926)+532 pag.. XV (1931). Tome V.. (1927-1928). VIII+943 p.. Tome IV (1930). VIII+69^ p.. Tome VIII (1934-1335) XII+531 p.. Tome I I (1928) 384 p.. Tome I (1927). XVI (1935). Tome I (1920-1921) VI+608 p... IX (1928)+755 pag. IV+640 p.. 10. .. Prospect Bucureşti. Tome VII (1936). 1936.. 8 p. Puşcariu. Sever Pop şi Emil Petrovici. 9. X (1929)+708 pag. Tome I U (1922—1923). Dacoromania (Bulletin du Musee de la Langue Roumaine). organe mensuel de la section medicale et biopo­ litique de „Astra"..... Tome VI (1929-1930). XI (1930)+660 pag. XIII (1932)+669 pag. 2-me pâr­ tie. XIV (1933)+730 pag.. Tome IV (1924—1926) l-re pârtie.. Tome II (1921-1922). X+1157 p. subt direcţia lui S. publie par des professeurs de la Faculte de Medecine). Tome V (1934) 384 p. Tome III (1929). Tome VI (1935) 384 p. VIII (1927)+638 pag. XII (1931)+686 pag. Atlasul Linguistic Român... + 1 hartă + 15 hărţi colorate.. Buletin eugenie şi biopolitic. Tome VII (1931—1933) IX+697 p. (Bulletin eugenique et biopolitique. 380 p.

7 pl. Tome VIII (1934).. 366 fig. Tome VI (Nos 57-80).. 298 fig... (Bulletin de la Societe des Sciences de Cluj). 164 p. 8 pl.. Tome I I (1924—1925). 1 et 2 paru. IX+393 p. Tome VI (1932) 181 p.. XVI+196 p. Tome II (1929). 163 p... . Tome II (Nos 26-48). XVI+384+235 p. 8 pl.... 87 fig. XVI+330 p. 523 fig.. 2 pl.. XII+604 p. Tome X (1935). 643 p.. 12. XVI+651 p. 188 fig. Tome I (1921—1923).. Tome IV (Nos 53-55). Tome V (No. 368> fig. Tome XI (1935) 272 p. . Tome I (1929) 159 p.. XIII+424+201 p. 212 p. Tome VII (1933—1934).171 p... BCU Cluj / Central University Library Cluj Tome III (1926—1927). 3 pl... (Revue publiee par le Seminaire desMathematiques de î'Universite de Cluj). 1325 fig-.. Tome VII (Nos 81-98).362 11. 1 pl.. Tome V (1929—1931) 504+147 p. Tome III (1930). 333 p.. 553 p.. 2270 fig. 216 p. 1926-1927. Tome VIII fasc. XVI+486 p. Tome VII (1933). 1928. fig.. Tome I (Nos 1-25) 1920-1924. Tome Ш (1935).. Tome IV (1930). 2 pl. Tome III (Nos 49-52). 229 fig. IX+624 p. Tome VI (1931+1932). 106 fig.. 157 p. Buletinul societăţii de Ştiinţe din Cluj. 641 p . Tome IV (1928-1929). 56). 13.. XII+808 p.. (Travaux de l'Institut de Speologie de Cluj). Tome VIII en cours. 3 pl. 121. 1928-1930. Tome V (1931).. 1924-1926. 1927-1928. Mathematica. 99 fig. 1930-1932. 3 pl. 184.... Lucrările Institutului de Speologie din Cluj. 173 fig. 2 pl. 542+126 p.

Tome IV 1923-24+200 p. 1913—1919. Anuarul Universităţii din Cluj (Annuaire de l'Universite de Cluj). Universite. 1911—1913. 22 pl. 15. 104 fig-. Tome VI 1925-27+260 p...36* 14. 472 p. . Eu cours Tome VI et VII (fasc.. 1—8). Tome V (Nos X L I . Tome XIII 1933-34+423 p. A. Tome I I (Nos XI—XIX). Tome I I I 1922—23+174 . Tome I 1919—20+40 p.. Bărbat ancien directeur du Seminaire de So­ ciologie). VIII+1074 p. Tome XIV 1934-35. Catalogue des Revues scientifiqu. 455 p. Tome X 1930—31+384 p. Editee par l'Institut de Speologie de Ouj.. (No. şi fot.es et medicales.. Tome I I 1921—22+238 p. G. Tome VIII 1928—29—298 p.. Valentiny. Tome IX 1929—30+296 p. VIII+710 p. Tome I I I (Nos XX—XXIX. 46 fig. Tome XV 1935—36. VIII+1138 p. fitudes sur l'histoire naturelle du domaine souterrain. Biospeologica. Revista de Sociologie. dresse sous la direction de E. V. (Cluj. BCU Cluj / Central University Library Cluj 16. Tome XI 1931—32+365 p. 33 fig.L 1919-1924. 1206. 1907—1909. Tome I (Nos I — X ) .. VIII+850 p.. 18 pl. 197 fig. + 3 pl. P 17. 42 pl. VIII+812 p. tRacovitza par. Tome VII 1927-28+248 p. Tome V 1924-25+173 p. Tome IV (Nos X X X . 1909-1911. fig-. 47 pl. L I â LXIII parus). 56 p. (Revue de Sociologie publice par le prof. ( A ) dans l'ordre alphabetique. inventaire methodique.X L ) . (B) dans l'ordre geographique des pays et villes d'origine et (C) dans l'ordre des rnatieres. 1926)..

O.). (Historique de l'Universite et de l'enseignement supćrieur). secretaire (1928+263 pp. Annuaire de l'Universite de Cluj (voir ci-dessus No. La Faculte de Medecine de l'Universite „Roi Ferdinand I-er" de 1919 â 1928. Ghibu 112 p. L'ouvrage se trouve au Rectorat de l'Universite. 4.. 1 fig. Universitatea Daciei Superioare (Universite de la Da­ cie Superieure) de Prof. 6. 3. publicată de oficiul universitar. 1. Cluj în 1920+ 168 p. 16). Vătăşescu. et 1 plan. 7.364 d) Istoricul Universităţii şi al învăţământului superior. 2. Fetes de l'inauguration de l'Universite roumaine de Cluj en 1920+170 pages. -complete chaque annee). 48 pag. Călăuza studentului la Cluj (Guide de l'etudiant â Cluj) par Jean A. + 31 pl. 5. BCU Cluj / Central University Library Cluj . îndrumări universitare. Cluj 1930. Serbările pentru inaugurarea Univ.

CLINICELE UNIVERSITARE BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Director administrativ: Buzilă Ion. Membrii: Emil Ţeposu ) (dela 15 Mai înainte). Preşedinte. Alexandru Pop ) Ref. Timar Ella prov. 2. . Membrii: Iuliu Haţieganu Dir. Semiologice.I. Alexandru Pop Dir. Personalul administrativ şi de serviciu al clinicelor. ad-tiv al Clinicilor. Ioan Minea Dir. Instit. Gheorghe Buzoianu Dir. Clin. Gynecologice şi Obst. Chirurgicale. Clin. Ref. Titu Vasiliu Dir.) Constantin Urechia. Emil Ţeposu Dir. Dumitru Negru Dir. Consiliul clinicelor. Clinicei Medicale. Urologice. Clin. Preşedinte: Constantin Urechia. Clin. Grigoriu Cristea Dir. Clin. Dermatoven. Neurologice. Institutului de Radiologie. Gheorghe Popovici Dir. Cluj Ioan Aleman Dir. de Anatomie patologică. Clin. autorizată cu gira­ rea postului de contabil. Administrator: ^Contabil: Popp Ştefan. Oftalmologice. Clin. Clin. 3. Stomatologice. Inf. ad-tiv al Clinicilor. Coriolan Tătaru Dir. Dumitru Mihail Dir. Comisiunea clinicelor. iGlin. Ion Buzilă Dir. Oto-rino-laring. Clin. Ion Buzilă Dir. BCU Cluj / Central University Library Ioan Goia Dir.

) .). Uzina Centrală şi uzi­ na Clin. personal. Hartmann Francisc. I ) . cl. I. şi registrator. I I . Jajna Samuil (def. Bob Vasile. cl. primirii bolnavilor. cu conducerea serv. prov. I I ) . David Iuliu (Uzina Cen­ trală) Someşfalean Vasile (Uzina Psichiatrică). Pop Vasile (Uzina Centrala). cu supli­ nirea postului de verificator. la Bucătăria Centrală. Electrician: Fochişti: Apaductori: . Miiller Elisabeta (def. Titişan Ioan şeful serv. I I . Deac Petru (def. Missits Florica.) Baciu Ioan. Savu Maftei (def. BCU Cluj / Central University Library Cluj Verificator: Registrator: Economi: Bartok Coloman. Feher Gheorghe. Galfi Vic­ tor (Uzina Psichiatrică). Huciu Sevastian. Alicuci Petre. Neuro-Psichiatrice. Burie Alexandrina (provizorie). ) . Şooş Mihail. Teodoran Iosif (Uzina Centrală) Sângeorzan Ioan. Prim portar Ordonanţe de birou: Şef mecanic: Mecanici: Lăcătuşi: Istrate Nicolae (la poarta principală) Cociş Ştefan. Abrudan Lupu Teodor (Uzina Centr. Tătaru Ioan (la bucătăria Centrală). cl. Lupor Ioan. Turcu Vasile (Uzina Centrală). II. Petro Ştefan (de. Blăgescu Nicolae arch.367 Cassier: Şef de birou: Şef de birou: Subşef de birou: Inventarizator: Impiegaţi: Cutean Virgil autorizat prov. cl. Pura Gheorghe. cu supli­ nirea postului de cassier. Păltineanu Atanasie autor. Corpădean Iustin. cl. Hodrea Ioan (Uzina Psichiatrică). cl. Waedt Wilhelmina (def. Morar Ioan autorizat prov.).

7 servitori.368 Prim grădinar: Tâmplar: Măcelar: Vizitii: Tălnaciu Ioan. 8 servitori. Ucenici: 9 la ateliere. Neuro-Psichiatrică. Neuro-Psichiatrică. Murăşan Gheorghe.: 9. Strungariu Gherasim portar fochist. Servitori: 1 la Uzina centrală. b) Clinica Neurologică. centr. îngrijitor de maşini: 1 la spălătoria Clinicilor. Servitori purt. dietetică: 4. buc. Ajutori mecanici: 2 la Uzina centrală. a) Clinica Psichiatrică. . Servitori pt. Brăzdau Vasile portar fochist. Servitori pentru grădini: 4 la grădinăria Clinicilor. Portar fochist: Mureşan Ioan. 7 servitori. 1 servitoare. Servitor: 1 la Uzina Psichiatrică. Oameni de serviciu: Oameni de serviciu: 3 la poarta principală. Vădan Ioan portar fochist. e) Secţia boalelor infect. Bucătăreasă: 1 la Buc. Infirmier băiaş. Chandrean Vasile. Sălejan Ioan. 2 la poarta Psichiatrică. Personalul Clinicilor. BCU Cluj / Central University Library Cluj Servitori în sala de cazane: 1 la uzină.. Spălătorese 8 la spălătoria Clinicilor.. Servitori la Buc. Portar la casa de cadavre: Vaida Dionisiu. Ajutor zidar (servitor): 1 la atelierele Clinicilor. Surori de caritate: 79 la toate Clinicile. Verde Gheorghe. d) Clinica Medicală. Coroian Ştefan. c) Clinica Chirurgicală. 21 servitori. Ţiplea Ioan portar. de cadavre: 2 la casa de cadavre a Clin. Servitori: 3 la Buc.

523. următoarele: 1. pentru ca astfel să fie asigurat încălzitul tuturor pavilioanelor dela aceste Clinici. Ministerul Instrucţiunii Lei 12.419. Taxe reglementare şi unice pt.484. In cazul când aceste fonduri vor fi plătite. S'au refăcut focarele cazanelor dela ambele Uzine înlocuindu-se cărămizile refractare devenite defecte. Lei 931. pt.620 Lei BCU Cluj / In total Lei 2.310 Au rămasî neordonaţate. Ministerul InstrucţiuniiCentral University Library Cluj 2. inel. taxe de îngrijire pt.284.720 5. Direcţiunea Clini­ cilor fiind descoperită faţă de furnizori. gestiunea Clinicilor se va încheia cu un excedent.. încasat de la Universitate . In cursul anului trecut s'au executat din fondurile buge­ tare -ale Direcţiunei Clinicilor următoarele lucrări: 1. întreb.595 2. Contravaloarea combustibilului. Radiologie.484. încălzirea Instit. etc Lei 50. încasate dela bolnavii in­ ternaţi. Taxe de îngrijire. Fonduri încasate: 1. Lei 600.993 Totalul cheltuelilor: Materiale Personal Lei 23. Fiziologie şi Biblioteca Univ. .312. de Anatomie.946 4. Ministerul Sănătăţii _ _ _ 3. Clinici . S'a amplificat suprafaţa de încălzire a unui cazan de la Uzina Clinicei Neuro-Psichiatrice. 24 .284. Venituri întâmplătoare.265. restanţe . .188 Lei 3. Lei 12.369 DARE DE SEAMĂ asupra fondurilor şi activităţii Clinicilor în acest anj şcolar. ANUARUL UNIV. 2.620 Bugetul personalului s'a urcat la suma de Lei 3.110 6.993 Fondurile neordonanţate au fost angajate şi actele justifi­ cative se găsesc la Ministerul Instrucţiunii.939 In total Lei: 26. . .

S'a executat repararea unei părţi a mobilierului dela Clinica Psichiatrică. 5. pe seama di­ feriţilor bolnavi. a devenit în mare parte inutilizabilă. pentru complectarea resp. 10. executându-se şi vopsirea Farma­ ciei Clinicilor. 7. S'au înlocuit bateriile de acumulatori electrici. robinete etc. afară de bolnavii dela Sanatorul pt. Procurarea acestora a devenit necesară.370 3. înlocuirea articolelor devenite inutilizabile. defectuoase. boli pulmonare. conducte electrice. la diferitele bucă­ tării şi secţii ale Clinicilor. acestea fiind vechi şi complect uzate. canal. S'au procurat 5 bucăţi pirometri pentru măsuratul temperaturii aburilor până la 450° necesari la Uzina Centrala a Clinicilor. Cu sumele de mai sus s'a asigurat o hrană* de o calitate bună. 4. 6. în cursul funcţio­ nării cazanelor şi a maşiniloor de aburi. a căror ali­ mentaţie s'a prevăzut cota zilnică de lei 25. In acest ian şcolari au fost trataţi la Clinici 12. care în urma unei întrebuinţări de cea 30 ani. S'au înlocuit ţevile de apă. S'a procurat veselă nouă. pompele vechi fiind foarte uzate. .845 bol­ navi cu 353. Alimentaţia unui bolnav a costat zilnic 18 lei. S'a procurat o nouă maşină pentru spălatul rufelor şi una centrifugă. S'a procurat una bucată pompă „Duplex" necesară pentru Uzina Centrala a Clinicilor prin care să se asigure buna funcţionare a Cluj / Central University Library Cluj BCU cazanelor.793 zile de tratament. pentru ca cu ajutorul lor să se poată exercita un permanent control al ri­ dicării temperaturei aburilor supraîncălziţi. 8. la Uzi­ na Centrală a Clinicilor. inclusiv conductă de legătură a acestora până la * sala!de maşini şi montarea lor. S'au reparat gardurile defectuoase dela Clinicile Neuro-Psichiatrice. 11. S'au reparat şi schimbat părţile total defecte ale tini­ chelei la diferitele acoperişuri ale Clinicilor. ambele pe seama spălătoriei. pt. 9.

EXTENSIUNEA UNIVERSITARĂ BCU Cluj / Central University Library Cluj .

Alba-Iulia. . СапП C. . . A. . Sextil Puşcari şi Victor Stanciu. . . Bbtez> Silviu Dragomir. Lista conferinţelor d i n acest a n şcolar. P. . Preşedinte de onoare: Profi Alexandru.. Rusu Prof. Grimns . . .. ştiinţifică din lume Trei contimporani: Goethe. cu> sco­ pul de a răspândi cultura cât mai mult în massele poporului». . . înfiinţată în anul. L. MiHaiL A.Istoria şi malizari. Extensiunea Universitară" a desvoltât şi anul' acesta o ac­ tivitate rodnică. . . Cea mai veche rev.. . Ce ne învaţă. Bologa. . . Napoleon. Rusu Caransebeş. Cei dintâi medici.români ardeleni . dini cauză că subvenţiile i s'au redus simţitor. . .. graiul românesc (cu pro­ iecţiuni)) . Fiind" ajutată de „Astra" şi de alte societăţi culturale din ţară. . Nicolae Drăganu. . . • Cluj. Vechimea creştinismului Daca-Roman: (cu proiecţiuni). . a păstrat ure BCU Cluj / Central University Library Cluj contact viu cu populaţia doritoare de cultură şi progres dim oraşelei ardelene. . Secretar General: Prof. . . Lapedatu. .. Profi V. . Beethoven . Florian Ştefănescu^-Goangă* Membri:: (Profesorii: Alexandru Borza. IGamil Negrea. Sergescia Conf. S. 1924. . . . prin conferinţele menţionate mai jos-. Iuliu Moldovan. . — . Extensiunea universitară. Ioan» Popescu-Voiteşti. Cont. . Pop Prof. Câmpia Ardealului (Cu proiecţiuni) Universităţile engleze . . . Preşedinte actiu: Praf. Borza „ P. Baicoviciut Eilosofia lui Goethe „ E. deşi mai puţin intensă ca în anii'trecuţi. a funcţionat şi în acest an şcolar cu următorul comitet:.

. < • • « . . . Minea "Raţional şi iraţional „ I . Rusu Prdf.„ E. . Borza 'Sibiu. Musceleanu <jeniu şi desechilibru Conf. Sofronie Dela medicina veche la . Roşea "Viitoarele izvoare ale energiei . Ţara Haţegului (cu proiecţiuni) . L. . Prof. . . . Kisčh "Culori erâldice ca izv. A.Dacoromân <cu proiecţiuni) „ C Daicoviciu Stat Naţional şi Revizionism sub regi­ mul Societăţii Naţiunilor . „ C. Maior Idealurile noastre de eri şi azi . Petranu "Ţara suveranilor misterioşi: Abisinia . Vuia » E. Botez "Evoluţia pâleogeografică şi geologică a pământului românesc 1. Coiif. . (cu proiecţiuni) „ 'R. Cuvinte şi obiceiuri Prof. Şcoală nouă. L. D. . Rusu •Câmpia Ardealului (cu proiecţiuni) . . Prof. .-Voiteşti. istoriei culturale „ G. . generaţie nouă . Vuia Evoluţia gândirei ştiinţifice „ C. Bologa . A. Petrovici Caracterul transacţionâl âl cunoaşterii „ I . . Drăganu Vechimea creştinismului .„ I. . Greenwood "Continuitatea germană în Ardeal . .cea :nouă . Sofronie Ierarhia socială „ E . P. Kisćh Hunedoara.373 Cea mai većhe rev. Ţeposu Ierarhia socială . N. Petrovici Ha philosopnie contemporaine en AnBCU Cluj / Central University Library Cluj gleterre . . Speranţia Efectul artei româneşti (cu proiecţiuni) „ C. . . . A. Conf. . . „ G. Medicina şi credinţa . . Marinescu Parcurile naţ. . . Speranţia Oradea. „ Th. » „ G.. R. Rusu Filosofie şi cultură „ D. iPrOf.. 'L.„ 'V. „ . . Petrovici Transcendenţa cunoaşterii . G. . Sergescu Medicina şi preocupările ei actuale . etnogr. Speranţia Filosof ia lui Goethe . ştiinţifică din lume -„ P. „ I . . Statul naţional şi pactul genevez . Ierarhia socială . . -. . E. „ M.

Pictorul Grigorescu (cu proiecţiuni)). Prof.. Rusa Filosofie şi viaţă.. . L . . timpurile noastre (o. . începuturile medicinei româneştii . ан>chetă internaţională). . Rusu BCU Cluj / Central University Library Cluj . . . . . Prof. . Bologa „ L .. . . Femeea din. €L Mariaescia Sedeş-Alba. . IX D*. .374 Trei contimporanir Goetne. .. . RoşeaTârgti-Mureş:.. .... . Ghibu „ V .. . Revizionism şi antireviziomsmi . . . . NkpoBeonv Beethoven .. . ..• Conf. 0.. Conf.

ATELIERUL CENTRAL BCU Cluj / Central University Library Cluj .

De Martonne colţ cu str. tâmplărie. cu încuviinţarea directoru­ lui de Institut. cu însărcinările: 1. In timpul liber. 2. La Universitatea „Regele Ferdinand I " 'Cluj se reîn­ fiinţează atelierul central pentru construcţia. etc. mecanică fină. b) Secţia aparatelor şi instrumentelor de preciziune. fotografi rontgenologi. Cluj /Această secţie va avea Cluj îngrijirea BCU etc. mecanicii Institutelor. 81 din legea învăţământului universitar cu scopul precizat în regulamentul aprobat de Senat în şedinţa din 17 Aprilie 1935 (Nr. vor putea executa şi pentru alte Institute ale Universităţii. Mecanicii secţiei d (a mecanicilor speciali) vor face parte din personalul Institutelor la care au funcţionat până acum rămânând sub direcţia şi controlul directorilor de Institute corespunzători. tinichigie. Atelierul central cuprinde 4 secţiuni: a) Secţia de reparaţie şi întreţinere a ediţicelor şi a insta­ laţiilor interioare cu însărcinările: 1. Secţiile a şi b vor fi instalate în subsolul Universităţii cen­ trale (str. Secţia de legătorie rămâne în edificiul Bibliotecii centrale cu sarcina de a lega cărţile Bibliotecii centrale şi ale tuturor institutelor şi seminariilor Universităţii. 502—1935) cu următorul text: 1. cuprinzând şi pe spe­ cialişti suflători de sticlă. 2. 3. canalizare. d) Secţia mecanicilor speciali ai Institutelor. cu excepţia ate­ lierului de văpsit şi desinfectat. 3. Brătianu). fotografie. . c) Secţia de legătorie. 5.R E G U L A M E N T . Central University Library sub ei aparatele de proiecţiune şi funcţionarea lor la cursurile şi conferinţele ce se vor ţine la Universitate. cartonaje şi înpânzire. Atelierul central al Universităţii noastre a luat fiinţă în conformitate cu art. 4. cu subsecţiile: 1. luminat electric şi instalaţii elec­ trice. 2. apaduct. Subsecţiuni se pot înfiinţa cu autorizarea Senatului Universitar. care va fi adăpostit în clădi­ rile Clinicilor. în condiţiile în cari le execută pentru propriu lor Institut. şlefuitori de secţiuni. 2. vopsit şi desinfectare. galvanoplastica şi îngrijirea acumula­ torilor. fochişti. reparaţia şi în­ treţinerea aparatelor necesare Universităţii centrale şi tuturor Institutelor şi serviciilor sale. lucrări de specialitatea lor.

In redactarea iniţială figura «âte un delegat şi din partea Comisiei Clinicelor. 6. cu acest text. 3. b) directorul atelierului central. după nevoie dintre românii absolveniţi ai şcoalelor de arte şi meserii. b şi c. Acest personal se. tocmit pentru anumite lucrări de sezon. personalul de mecanici necesari lucrărilor Universităţii şi ucenici mecanici. e) controlează bunul mers al Instituţiei şi face Senatului un raport anual asupra întregei sale gestiuni administrative şi financiare. 1937). 1537. după propunerea directorului Institutu­ lui căruia aparţine postul. Comisiunea atelierului central: a) alege pe profesorul -director al atelierului. b) alcătueşte bugetul atelierului şi-1 propune aprobării Senatului. Conducerea afacerilor şi University Library Cluj BCU Cluj / Central controlul funcţionării atelieru­ lui central. se va face după un regulament special. (Rectorat No. în şedinţa Senatului Universitar din 4 Iunie 1937. 5. cari vor fi încadraţi în atelierul central. Directorul atelierului central e ales la începutul anului 1 *)' Modificat. se va organiza după modelul celorlalte servicii ale Universităţii noastre (Bibliotecă. Ucenicii vor fi luaţi. ca şi până acum. Căminuri) şi anume prin: a) Comisiunea atelierului central. g) pregăteşte prin anchete preliminare ju­ decarea de către Senat a abaterilor disciplinare a personalului. f) face Senatului Universitar pro­ puneri de sporire a serviciilor sau de modificare ori supri­ mare a secţiunilor. Angajarea personalului de mecanici din secţia d) se va face. Secţiile a. — . Angajarea personalului nou absolut indispensabil. pentru a-i specializa] în meseriil necesare Institutelor Universitare. d) propune Senatului numirea şi re­ vocarea personalului.377 Fochiştii în timpul verii vor sta la dispoziţia secţiei a {secţia de întreţinere şi reparaţiuni) în primul rând pentru «executarea reparaţiilor la Institutul de care fiecare depinde. 4. din noui angajaţi în posturile bugetare. pre­ cum şi personalul flotant. vor avea câte un mecanic-şef de sec­ ţiune. va fiinţa sub preşedinţia unui delegat al Senatului. a Căminelor şi a Bibliotecii. care va fi un profesor universitar. în care fiecare facul­ tate*).va recruta dintre mecanicii bugetari' ai Universităţii. şi la nevoe. c) propune Senatului cadrele personalului permanent. va avea câte un delegat.

într'un registru şi se vor executa în ordinea înscrierii. Excepţiile le hotăreşte directorul sau împuternicitul său. mecanicii pot executa lucrări particulare. b) El este agentul executiv răspunzător al hotărârilor Comisiunei Atelierului centrale. cu excep­ ţia lucrărilor urgente de reparaţii. atelierelor şi pentru eventuale gratificaţii acordate personalului ce a executat lu­ crările.. A. . 10. C. după o normă fixată de lG. C. El poate fi realesa) Directorul are conducerea şi supravegherea atelierolui şi a lucrărilor din atelier. revocări de personal. e) El angajează personalul flotant. A. majo­ rat cu o cotă fixată de Comisiunea atelierelor şi aprobată de Senatul Universitar. ţinând evidenţa lucrărilor şi materialelor consumate. InBCU Cluj / Centralse pot executa nici un fel de lu­ acele oare* nu University Library Cluj crări particulare. Lucrările universitare se vor înscrie de către secretar. \ 7. 12. C. A. pretant. Regulamente speciale vor preciza. ele vor reglementa primirea şi executarea lucrărilor. dacă nu sunt lucrări universitare de executat de urgenţă. 8. C. c) El prepară bugetul atelierului şi-1 supune C A. normele de recrutare. 11. conform Statutului funcţionarilor. care se vor efectua cu prefe­ rinţă. Atelierul central va lucra numai pentru nevoile Uni­ versităţii şi ale serviciilor ei în oarele înainte de amiază fixate de C. d) El propune C. drepturile şi datoriile tant. In oarele de după amiază. pe cont propriu. pre­ cum şi relaţiile/ administrative ce trebue se existe între Insti­ tutele cari au mecanici (secţia d) şi' Comisiunea atelierului mecanic central. Preţul lucrărilor efectuate va fi preţul de cost. decât cu aprobarea scrisă a Directorului. f) El este referentul şi secretarul Comisiunei atelierului central.378 şcolar de Comisiunea atelierului central dintre profesorii uni­ versităţii şi întărit de Senat pe timp de 2 ani. numiri. sub controlul şi directivele directorului. Atelierul central va avea un secretar-contabil care. Beneficiul lucrărilor va fi utilizat pentru amortizarea. 9. sporirea şi perfecţionarea instalaţiilor. înaintări. va nota şi contabiliza toate lucrările efectuate în atelier. ele vo reglementa primirea şi executarea lucrărilor.

Pop Traian. Gh. 23. Str. Cădere Victor. Str. Str. Avram Iancu 1. Str. Statistica. 15. 9. 21. Str. Regală 11B. Str. Moldovan Valeriu. Boilă Romul. Drept penal şi Proc. I. Drept comercial I. Mototolescu Dimitrie. Politica. Drept civil local I. Băii 1. Haţieganu Emil. 4. 12. Procedura civilă I. Drept administrativ. Văcărescu 28. Bolintineanu 9. Dima 1. Ghiulea Nicolae. Cătuneanu IC. pen. 3. Episcop Ivan 30. Ministr. Str. Iuliu Maniu 4. plenipot. Politica socială. 14. Str. român. Drept civil I I I (Introd. Dumitru. drept. 2. . Str. Economie politică II. cu indicaţia catedrei şi a domiciliului. Maniu Cassiu. Moşoiu Tiberiu. Str. Elisabeta 45. 19. 22. Economia politică I. Procedura civilă I I . drept. Grigorescu 90. Şincai 13. Mârzescu 24. Legislaţia agrară şi industrială. Str. Regală 10/A. f Sigmond Andrei. Negrea Camil. 5. Str. Drept comercial I. Str. titulari: Angelescu Alexandru. Str. Av. Gl. 13. Str. Radu Iorgu. Ist. Bolintineanu 17. i Ionescu Bogdan.T A B L O U al corpului didactic universitar pe anul şcolar 1935—3& în ordinea protocolară a Facultăţilor. 7. 24. 17. Văcărescu 7. Sofronie George. Lazar Liviu. Petrescu-Ercea CL.. Speranţia Eugeniu. Ioan.). Drept civil IV. Iuliu Maniu 36/a. Drept constituţional. Str. 1. 10. 11. Drept internaţional privat. Ionescu B. Str. Drept roman II. Str. Drept bisericesc. Str Mico 16. Drept roman II. Drept civil român II. Grigorescu 64. Ionaşcu Aurelian. Sociologie şi Fii. Begală 19. 16. 18. FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE DE STAT. Iancu 14. a) Prof. Poruţiu Petre. BCU Cluj / Central University Library Cluj Iacob Lazar. Oăşanu48_ Strat George. 6. Drept internaţional public. 1 . Str. 8. Hotel Astoria. Hotel Astoria Cluj.. 20.

Goiaj Ioan. Igiena şi igiena socială. Parasitologie. Medicină legală. Str. b) Prof.26. Clinica medicală. Papilian Victor. Maiorescu 8-10. BCU Cluj / Central descriptivă şi Cluj 13. Michail Dumitru. Pasteur 6. Str. 5. Ionescu 3. 15.. Microbiologie. Str Rahovei 10. Str. Clinica psichiatrică^ Str. L G. Anatomie University Librarytopografică. Fiziologie. 9.. • c) Prof. 7. Regală 33. Pop Alexandru. Băii 19. Istologie şi embriologie. Str. Aleman Ioan. titulari: 1. Str. Zolog Mihail. . e) Conferenţiar def. Clinica dermato-ven. Mihail. Istoria Med. Buzoianu Gheorghe. 8. 10. Anatomia patologică. 1 . Goga 13.. Str. Sturza Marius. 6. Clinica neurologică. Clinica oftalmologică. Vasiliu Titu. Baroni Vitold. Kernbach Mihail. Str. Fizică medicală. 12. Semiologie. Tătaru Coriolan. Prof. 3. Petru Maior 3. Pasteur 10 19. de onoare: 22. Str. Octavian Goga 5. Grigoriu Cristea. Mareşal Foch 70. Negruzi 5. Pasteur 1. Urologie. Str. Balneologie şi fizioterapie. Str. calitat. Haţieganu Iuliu. 17. Secăreanu Ştefan. Rahovei 818. Str. 2. Negru Dimitrie. 21. Duca 3. Str. Avram Iancu 16. Jules Guiart. Bisericii ort. Eminescu 8. Eminescu 12. Radiologie. Str. Ţeposu Emil. Str. Urechia Constantin. Th. 11. Minea Ioan. Thomas Pierre.: 27. (Calea Moţilor 77. Str. Str. şi Farm. de la croix rousse. Piaţa Unirii 11. Igienaţ colectivă. Str. Stroescu 18. Popovici Gheorghe. 24. Str. Patologie generală şi experimentală. Moldovan Iuliu. Avram Iancu 3. iClinica ginecologică şi obstetricală. Fântânele 5. 14. Stomatologie. a) Prof. Lyon-Franţa 58 Bd. Str. Oct. Pasteur 8. Botez A. Bologa Valeriu. Clinica Oto-Rino-Laringologică. 20. d) Agregaţi onorifici: 25.380 II. Bărbulescu Nicolae. 4. 16. Biochimie. 3. Str. Str. Drăgoiu Ioan. Wilson 3. Chimia anal. Clinica chirurgicală. agregaţi: 23. Str. FACULTATEA DE MEDICINĂ.

Limba şi lit. Istoria] antică. Str. Anatomie deserip. sud-est europene. 15. Str. Str. Str. Elisabeta 23. Str. Ist. 18. Obstetrică. Str. I. 12. Grimm Petre. 6. 36. Romei 24. Str. Str. Str. Gavrilă Ioan. Bezdechi Ştefan. Goga 7. 28. 20. Boli de nutriţie. Str. Maioresu 21. Elisa­ beta 24. 31. III. Limba şi lit. Moţilor 26. Str. Istoria universală. română I. română II. 8. maghiară. Str. Limba şi lit. 33. Lupaş Ioan. 3. Nichita Emanuel. 19. 10.881. Stri Goga l/A. Str. latină. Limba şi lit. 11. Bolintineanu 12. 37. Str. Petranu Coriolan. 4. Mico 42. Ghidionescu Vladimir. italiană. Goga 5. Regală Capidan Theodor. Istoria nouă a Românilor. Iorga 6—8. Str. Infantilă. Duca 1. 13. Mareşal Foch 44. Băii 4. Dermatologie. Istoria artelor. Naum' Teodor. Str. engleză. Str. Memorandului 8. Moţilor 27. Kristof Gheorghe. Limba şi lit. Str. Str. Iuliu Maniu 26. 30. Marinescu Constantin. Eminescu 10. Konradi Daniel. franceză. titulari: Auger Yves. Moţilor 20. Cimoca Valeriu. Dermatologie. Vancea Petru. G. Regina Măria 34. I. Voicu Ioan.. Gherescu 6. Oftalmologie. Str. a) Prof. Limba şi lit. 5. î\ Docenţi: Axente Iancu. Ghibu Onisifor. Str. BCU Limba şi lit. Panaitescu Emil. popoar. Str. Str. 2. Str. Pedagogie I I . Mico 40. 7. Str. germană. . 1. Coşbuc 9. 34. Dragomir Silviu. Str. Daniello Leon. Str. 35. 16. Kisch Gustav. Drăganu Nicolae. G. Str. Bănescu Nicolae. 14. Lapedatu Alexandru. Limba şi lit. Goga 7. ClinicaGynecologică. Băii 21. Grigoreseu 33. Filologia romanică. Limba şi lit. Ortopedie şi chirurgie infantilă. Linguistică. Kogălniceanu 9. Cluj / Central University Library Cluj 15 A.Marechal Foch 35. Puşcariu Sextil. Giuglea George. 29. Fiziologie. 17. Dragalina 112. Bizantinologie. Str. Serra Giandomenico.. 9. FACULTATEA DE LITERE ŞI FILOSOFIE. greacă. Pedagogie I. Gen. Popovici Traian. Velluda (Constantin. Istoria veche a Românilor. 32.

Elisabeta 8. Reg. Str. 35. Gheorghe. Arheologie. Garol I I 7. e) Conferenţiar prov. Mănăştur 7. Teodorescu M. 5. Str. Dumitru. Etngrafie. Str. Algebra superioară. Str. Botanica generală. Bălcescu 3. Bolintinianu 3/A. a) Prof:. Str. Bratu Gheorghe. Fizică generală experimentală.: 28. Coşbuc 12. Astronomie. . Regală 28.: 31. Alexandri 3. Psihologie. Str. Grădinescu Aristide. 29. (Gal. Bucureşti. Memorandului 4. 4. Sudeţeanu. Piaţa Mihai Viteazul. Fiziologie generală. Iuliu Maniu 2. Muzeul Etnografic. V. Geometria descriptivă infinitezimală. Memoran­ dului 27. Istoria Românilor. N. Mecanica raţională. Const. Str. Hotel Astoria (JGluj). G-l Gherescu 2. IV. Dima A. c) Prof.24. Băii 7. Antichităţi! clasice şi Epigrafie. Istorie. 2. Daicoviciu Constantin. g) Docenţi: 33. Psihologie. Crăciun Ioachim. 3. îy Conferenţiar supl. 7. Str. Sociologie. Str. titulari: 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE. Str. Victor Motogna. Mărgineanu Nicolae. Dumitru. Pop Sever. Bibliografie generală. Slavistică. Str. Str. Observatorului 4. Angheluţă Teodor. 8. Regală 16. Str. Rusu Liviu. Filosof ie. 23. Ionescu V.-382 . 6. Str. Borza Alexandru. 27. BCU Cluj / Central University Library Cluj Dialectologie. Vuia Romulus. Ştefănescu Marin. de onoare: / . Mico 48.21. Str. 22. Emil Petro viei. 34. Regală 11. 26. Regina Măria 49.. Ştefănescu-Goangă FL. Dej. Iorga Nicolae. Roşea D. Str. Pasca Ştefan. D. Psihologie aplicată. ! d) Conferenţiari def. Filosofie teoretică. Onomastică. b) Prof. Trecătoare 12. Grinţescu Ioan. Str. 30.: 32. suplinitori: 25. Botanică sistematică. Abramescu Niculae. Str.

Chimie alimentară. Chimie organică. Algebră superioară. Şaguna 18. Botanică. Ioan. Fizică.. Piaţa iGuza Vo­ dă 5. Str. Parcul Bonaparte. Mico 7. Chimie generală. Pompeiu Dimitrie. de onoare: BCU Cluj / Central University Library Cluj 21. Entomologie. Chimie anorganică şi analitică. f) Docenţi: -27. Vulcan l/A.383 9. Analiză Mat. Str. Zoologie şi anatomie comparată. Jardin des Plantes. Paris. Athanasiu Gheorghe. Elisabeta 12. Str. I. Str. 12. Mico 7. 14. Str.. Emil. Str. 16. 18. Spacu Gheorghe. Stanciu Victor. Jeannel Rene. Str. Sergescu Petre. Bucureşti. Str. Str. Cantemir 5. b) Prof. 22. Mineralogie şi petrografie. 15. Racoviţă G. Matematici generale. Rădulescu Dan. Geologie şi Paleontologie. Biologie. G. Str. Caragiale 1. e) Conferenţiar prov. Iuga Gheorghe. Str. Mico 20. t . 25. Regală. Berde 3. 10. c) Adjunct: 23. Str. Scriban A. 11. Ripan Tilici Raluca. 13. Ostrogovich Adrian. Biologie. 20. Calea Moţilor 42. Chimie fizicală. Fizicăl teoretică şi aplicată. Geografie descriptivă. Str. Braziliei 4. Chappuis Pierre A. Maior Augustin. Popescu Voiteşti Ioan. Str. Elisabeta 3. Tănăsescu Ioan. Duca 1. Str. Mico 7. Geometrie analitică. 19. d) Conferenţiari definitivi: 24. Pop Emil. Meruţiu Vasile. Călugăreanu Gheorghe. 17. Clemenceau 7. Grigorescu 7. : 26. Str.

BCU Cluj / Central University Library Cluj . La pag. Istoria Medicinii româneşti. 211. el fiind din greşeala zeţarului aşezat aci. („Asistentul Dr. La pag. 81. trebue complectat cui titlul secţiei: D) Secţia istorie. 215. 81. după rândul al 4-lea. oare trebue săi figureze ca prim rând: C) Secţia'filologiei moderne. Russu")> se şterge. s'a omis secţia. La pag. se complectează cu următoa­ rele: Istoria Medicinii dela Preistorie până în veacul al XIX. G.ERRATA: La pag. după rândul 10. rândul 5 de sus. I.

9 maîtres de conferences (dont 1 suisse) et 14 docents. et de M-me Bonnet. Monsieur Henri Bonnet. R e l a t i o n s i n t e r u n i v e r s i t a i r e s e t i n t e r n a t i o n a l e s . c) Personnel administratif: 105 membres. societe des nations". comme suit: a) Personnel enseignant: 4 professeurs honoraires. Lemierre. Le soir une reception a etć donnee par les professeurs etj les etudiants dd notre Universite en l'honneur de M. professeur â la faculte de Medecine de Parii» a donne â la faculte! de Medecine de Cluj deux conferences sur „Les scepticemies â microbes anaerobies" (le 22 et le 23* . 379—383). â Ia fin de cette annee scolaire. 2. directeur de l'institut interna­ ţional de cooperation intellectuelle de Paris a visite notre Uni­ versite le 11 mars 1936 et â cette occasion il donne une conference sur „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la. b) Personnel scientifique-auxiliaire 217 membres dont 4 lecteurs pour les langues etrangeres modernes. 42 chefs de travaux. J Le personnel de Universite a ete compose. L e p e r s o n n e l ) . 2 agreges temporaires. BCU Cluj / Central University Library Cluj 2. AHTOMUL UNIV. 1. a u chapitre del'iDiStitut auquel il appartient. a) Visites et conferences faites par des savants et universitaires. Au total 121. . etrangers. 87 professeurs titulaires dont 3 de nationalite etrangere (2 Francais et un Italien). membre de Г Academie de Medecine de France. Le" personalei administratif et scientifique-auxiliaire est mentionnâ avec nom et fonictiom dans Ie corps de l'ouvrage. 3 professeurs suppleants.RESUME m FRANCAIS DE L'ANNUAIRE 1. 2 professeurs agreges. 89 assistants et 82 preparateurs. Monsieur A. *) P o u r le personnel enseiemant voir le taMeau pair faculte» et par spĂoialites (pp.

membre de l'Academie inter­ naţionale d'histoire des sciences. 1. Racovitza. Monsieur Emile G. • ' . Monsieur Victor Cădere professeur â la w faculte de droit a fait une serie de conferences â la faculfć de droit de Paris et aux Universites de Lille. professeur â la faculte des sciences. Monsieur E. a repondu â l'invitation dela lăcuite des Sciences de Paris ou il a fait quel­ ques cours intitules: „Gommentaires sur quelques problemes transformistes". Monsieur W . Singh (Galcuta). professeur de philologie ro­ mane â l'universite de Copenhague a fait une conference sur „Une etimologie celebre et/ les lois phonetiques" et une communicâtion au cadre du Musee de la langue roumaine. 6. le professeur Racovitza. N.es d l'etranger. 3. les professeurs Bologa et Sergesco. professeur â l'universite de Lausanne a fait une conference sui* „Les sciences rationnelles et les sciences ocultes dans l'antiquite" (avril 1936). Bordeaux. 2. Blaschke professeur â l'universite de Hamburg a fait quelques cours sur la „Geometrie integrale" <Novembre 1935). A. directeur de l'institut de speologie. Reymond. Les seances ont ete presidees par M. Reymond (Lausanrie). 5. Ses concoihîerenfces et Communications seront publiees dans une nrochure ihtifulee . Y oîit participe: MM. professeur â l'Universite de Bo­ rne. 7. L'Academie internaţionale d'histoire des Cluj dans notre Universite le 10 et le 11 avril 1936 sa VIII-e session. BCU Cluj / Central University Library sciences a tenu 8.. . Greenwood (Londres) et aussi le groupe roumain de\ Fhistoire des sciences. et Lyon. Bompiani. remplissant la mission de professeur d'echange en France. 4.386 novembre 1935) et une autre dans l'Aula de l'Universite pour le grand public sur „ Le sel en Medecine". Aldo Mieii (Italie). Monsieur A. ayant comme collaborateurs MM. Monsieur Aldo Mieii. a fait une conference sur „La geometrie projective differencielle" (mai 1936). ( ? . b) Nos profesşeurs et nos delegu. Ubrich (Prague).Questions Juridiques еђ diplomatiqueş roumaines". a fait une conference sur „La science arabe" (avril 1936). Monsieur Viggo Broendal.

Medecine a participe au mois d'aout 1936 au congres interna­ ţional de medecine sportive â Berlin^' 5. Panaitesco a represente notre Universitć aux fetes de l'Uni­ versite de Rome. profeseur â la! faculte des scien*es. une communication sur „La centuriazione romana in Piemonte" «(septembre 1936). Monsieur Coriolan Petranu. 8. une «onference sur „ L e strade romane nella România" etj a Ravenna une conferenee sur „La chiesa principesca di Curtea -de Argeş de Roumanie" Comme delegue de rilniversite M. dans la iseance de clâture a ete elu â lunanimite membre dans le Corniţei internaţional permanent des linguistes (G. â rinstituto di Studi Romani de Rome. M. P. 9. ) . chef de travaux de la clinique. i 7. qui. au XXIXiei congres histofique sousalpin. quelques. Au congres internaţional. lecons sur les recherches recentes dans la thćorie des equa­ tions (janvier 1936).387 3. professeur â la faculte des lettres. 6. L . Monsieur Emile Ţeposu professeur â la ifaculte de Medecine a pris part au XXXV-e congres de l'association fran«caise d'urologie ou il a presente un travail sur cinq cas d'eetopies renales congenitales en collaboration avec le docteurt Danicico. Monsieur Emile Panaitesco. Sergesco. Monsieur Jules Hatzieganu professeur â ia faculte de . 4. l'un des quatre presidents du congres dans les seances pleniaires. •de Bruxelles sur Ia „mathcmatique au XVIIne siecle et le „jouraial des savants" (fevrier 1936). professeur â la faculte des lettres a participe au congres internaţional d'histoire de l'art BCU Cluj / Central University Library Cluj « n Suisse (31 aout — 9 septembre 1936) ou il a fait une com­ munication intitulee „Begriff nd Erforschung der nationalen ILunst". I . Monsieur Giandomenico Serra. Sergesco a parle encore au centre in­ ternaţional de synthese de Paris et & la societe matheinatique.Universite a ete rejjresentee par Messieurs les professeurs: a) Sextil Puşcariu. a fait âi l'institut de hautes etudes de Belgique. U . b) Theodor Capidan qui a fait une communication sur „La românite balcanique". de Jinguistique de Copen«îiague (27 aout-1 septembre 1935) notret. a fait. Monsieur P. professeur â la faculte -des lettres a fait.

L Titres et dipl6mes(*) Au cours de cette annee scolaire ont ete declares efc promus: .. 1714 etudiants. Le budget et Ies fondations.972 lei Une pârtie des revenus de l'Universite sont assures par lesfondations dont on a publie la liste aux pages 5—12.. . Licencie 497. 80 â la faculte des lettres (28 hommes. Selon le sexe 3021 (81. 7 „ 0. 63 hongrois. 101 hongrois.10% Juifs Allemands 51 „ 5.46% Hongrois 141 „ 15.144. dont 305 â la faculte de droit (286 hommes» 19 femmes). BCU Cluj / francais. Le nombre des etudiants inscrits pour cette annee scolaire monte k 3691 (Гannee derniere: 4300). Les etudiants *) Inscriptions *). .76% Autres nat.85%) etudiants et 670 etudiantes (18. 3 â la faculte des lettres (hommes) et 6 â la faculte? des sciences (5 hommes et 1 femme).529. 31 femtaies). 30 allemands (saxons)^ 1Central University Library Cluj Docfeurs 442. 14 îemmes).74% 5. 54. 143 femmes) qui donnent le* chifres suivants: Roumains 576 soit 61. dont 359 â la faculte de droit (328 hommes. 52 femmes) et 58 â la faculte des sciences (26 hommes. Les differents chapitres de notre budget pour cette annee scolaire sont repartis ainsi: A) Personnel . Selon l'origine eth­ nique: 254 roumains. Selon l'origine ethnique: 322 roumains. Selon les facultes: Droit . 21 allemands. Au total 939 (790 hommes.34% 164 „ 17. 1 tchecoslovaque.773. 3 ucraniens. 1 bulgare. 42 juifs.51 %> *) Voir statistaque (page 14 bis) et pour les noms des diplâme*. 128 â la faculte de medecine (114 hommes.622 lei B) Materiei: a) Allocations accordees du budget de l'Etat 26. 113 etudiantes. 32 femmes). 1 tchecoslovaque. soit 1827 (49.15%). (saxons).388 3. A . 99 juifs. ej^idvqo s\ ) chaque faculte.225 lei b) Les revenus propres de l'Universite 12.

Elle est exposee aux pages 45—54. II y a 25 chaires occupees par des -professeurs titulaires. en vue de la preparation â l a licence et au doctorat.70% Hongrois 693 „ 18. 7. 6.77% Juifs 361 „ 9. lesi deux bourses â 8000 france par an qui ont ete accordees â deux etudiants recommandes par nos tîacultes. dont on voit les dates personnelles aux pages 17—24 et la liste â la page 379. Le gouvernement francais a bien voulu maintenir pour BCU Cluj / Central University Library Cluj cette annee aussi.seminaires (exercices pratiques).44%) Sciences 210 „ 128 „ „ 338 ( 9. de bonnes places dans les foyers. 324—330). Activite enseignante. On -en a parle dans les chapitres correspondants de cet annuaire <pp. page 14 bis). 113 etudiantes.389 Medecine 820 etudiants. La faculte de medecine.15%) Selon Г origine ethnique: îloumains 2388 soit 64. »<jrâce â cette assistance les etudiants pauvres et meritants -ont recu des bourses.65% (voir la statistique. La faculte de droit et des sciences politiques.78% Allemands 188 „ 5. et tous. Bourses. 61 „ 1. Des indications sommaires sur cette activite sont doniiees aux pages 33—44. ţoyers. a) Chaires et maîtrises de conferences.10% JAutres nat.90%) Lettres 277 „ 293 „ „ 570 (15. aides. Celle-ci consiste en publications. assistance medicale et sociale. orga•nisee depuis quelques annees. Activite scientiţique. conformement au reglement de la faculte. a donne de tres bons resultats. ouTrages ou Communications et aussi en une activite extrauniversitaire. Ce sont les cours et les seances des . soit 956 (25. L'assistance medicale et sociale de nas etudiants. des soins et traitements gratuits dans les cliniques. Cette faculte comrjrend 25 chaires reparties en 12 cliniques et 13 instituts et ^ussi 3 maîtrises de conferences. . Chaires et personnel.

des travaux pratiques et des observations clini­ ques pour les six ans d'etude en vue du doctorat. les candidats ont subi Гехатеп du' certificat qui leur confere la libre pratique de la stomatologie. f) Activite scientifique. 2 agreges temporaires. Dans le diagnostique et therapeutique cliniques organisŽpar l'association des docents universitaires de notre faculte de medecine (voir le programme aux pages 94—99). Dans le traitement de la tubereulose organise pari la cli­ nique des maladies internes..390 b) Personnel enseignant. 1 maître de conferences et 11 docents (qui par leurs fonctions budgetaires font pârtie du personnel scientifique auxiliaire). II se compose de 21 professeurstitulaires (dont 1 Francais) 1 professeur honoraire (francais)„ 2 professeurs agreges. or­ ganise par le directeur de la clinique (voir programme â la page 80). personnel attache â chaque clinique et institut. Communications- . En hygiene (â l'institut d'hygiene) conformement â l'art. les travaux pratiques ef le stage dont on fait mention aux pages 78—79. Ce cours dont la duree est d'une annee. En stomatologie (â la clinique stomatologique). Cette activite a consiste en publication d'ouvrages. Les dates. Dans la technique operatoire oto-rhino-laringologique. personnelles de tout le personnel enseignant sont mentionnees aux pages 57—65 et sa liste â la page 380. e) Cours de perfectionnement. 92). conferences. articles. a ete suivi par 32 medecins. 204 de la loi sanitaire. c) Activite enseignante. ou l'on voit encore la liste complete du. conformeroent au reglement de la faculte. Le resume de cette activiteest expose aux pages 67—80 (pour les cliniques) et 81—91 (pour les instituts). avec le concours de l'institut deradiologie et des cliniques chirurgicales et oto-rhino-laringologique (voir le programme aux pages 92—95). Apres les cours. d) Cours de specialisation. Cette activitet a consiste dans descours oraux. Ce cours dont la duree est fixee a uneBCU Cluj medecins admis par voie annee a ete sui vi par 17/ Central University Library Cluj de concours (p.

1 (pour les cliniques) et 142—160 (pour les instituts). conferences. 6 maîtrises de conferences et 4 lectorat de langues etrangeres. ethnographie et folclore). Elle est exposee aux pages 100—14. b) Personnel enseignant. pour la philologie classique aux pages 190—191. Elle consiste dans la publication d'ouvrages.391 seientifiques. histoire naţionale) et musees (langue roumaine. L a f a c u l t e d e s l e t l r e s . Les chaires sont dotees de seminaires. Ce personnel se compose de 20 professeurs titulaires. laboratoire (pedologie et pedagogie experimen­ tale). 3 professeurs suppleants. seminaires et laboratoires. histoire universelle. L a f a c u l t e d e s s c i e n c e s . 210 (pour la philologie classique). 8. b) Personnel enseignant. etc. 211—215 (pour la philolo. Leur liste avec des details est publiee aux pages 163—177 et 381—382.• gie moderne). titulaires. II se compose de 23 professeurs. 4 maîtres de conferences et 1 docent. Cette faculte compte 25» chaires et 4 maîtrises de conferences avec des in­ stituts. Cette faculte comprend 27 chaires. et se trouve exposee aux pages 208—210 (pour la philosophie). Leur liste avec de details est publiee aux pages 225—235 et 382—383. Cette activite a consiste dans des cours oraux et des exercices pratiques de seminaire. Des menBCU Cluj Central University ont ete faites: pour tions sur le programme /de cette activiteLibrary Cluj la philosophie aux pages 183—190. etc. instituts (psychologie. 1 professeur d'honneur. pour l'histoire aux pages 200—207. pour la philologie moderne aux pa­ ges 192—200. 5 maîtres de conferences et 4 lecteurs. . maîtrises de conferences et lectorats. Communications. etudes classiques. 215—222 (pour l'histoire). a) Chaires et maîtrises de conferences. 9. articles. a) Chaires. Au chapitre correspondant de Nchaque chaire se trouve aussi la liste de tout le personnel. c) Activite enseigriante. 2 professeurs d'honneur. d) Activite scientifique.

273—276 (sciences physiques). 306—308). les instituts et les laboratoires). est exposee selon les sections. 238—244.sept bibliothecaires. pp. 247—252. 302—304). Le per­ sonnel scientifique compte: un directeur. II y a en outre le personnel administratif et technique (14 personnes) et le personnel de service (13 personnes). Communications. pp. un archiviste et trois sous^bibliothecaires. deux bibliothecaires en chef. 298—299). le Recteur. 311—314). . 305—306). 308—309) et la bibliotheque populaire (309—310). 10. Toute cette pârtie est illustree par des statistiques suggestives (pp. les travaux executes dans la bibliotheque au cours de l'annee (pp. les ameliorations et les innovations du bâtiment (pp. les expositions (pp. conferences. 300—302). les travaux du personnel scientifique (pp. 'Cette activite consiste dans la publication des ouvrages.392 c) Activite enseignante. Sciences physiques. 244—247. Aussi est-elle dirigee par une commission (p. Sciences chimiques. 276—282 (sciences chimiques). pp. Sciences naturelles. ainsi: Sciences mathernatiques. une de ses institutions les plus belles et les plus riches. articles. dans sa nouvelle organisation. etc. des conferenoes et des travaux pratiques (dans les seminaires. 296) nommee pour trois ans et qui se compose d un professeur delegue par chaque faculte et du directeur de la bibliotheque. Sciences geographiques. On donne les details necessaires concernant les mutations (pp. d) Activite scientifique. pp. Au chapitre de chaque chaire est publiee aussi la liste de tout le personnel. . 282—293 (sciences naturelles) et 293—294 (gćographie). BCU Cluj / Central University Library Cluj La Bibliotheque de l'universite de Cluj est. l'augmentation des collections (pp. B i b l i o t h e q u e u n i v e r s i t a i r e . 299—300). pp. Elle est exposee aux pages 268—273 (sciences mathe­ matiques). Cette activite qui consiste dans des cours. 266—267. 252—266. La fonction de prćsident est confiee â M. Celle-ci fonctionne pour les eleves et pour le puЂНс de la viile aux jours feries. la circulation des lecteurs (pp.

assistance medicale. 330). ayant chacun son personnel â part. orientation professionnelle. la liste des boursiers et un compte rendu sur la cantine (pp. l'assistance psychologi<[ue (p. l'assistance sociale (p. (art.' L'Office dispose de trois fonds: A ) ma­ nuels d'enseignement. etudes de la vie univer­ sitaire) cet office prevu par la loi de l'enseignement univer­ sitaire. 324). Prevu par la loi de l'enseignement universitaire â l'article 75 et 81. L'Ofice d e l ' e d i t i o n u n i v e r s i t a i r e . L'Office universitaire. 13. Reunissant des services qui existaient auparavant (ren«eignements. C) periodi•ques. cet office qui auparavant fontionnait deja chez nous sous le titre de „commission de manuels d'enseignement". B) travaux scientifiques. le service de l'orientation professionnelle (p. dont on voit le bilan aux pages 348—350. 348) compose de deux professeurs de chaque faculte dont le president est le prorecteur de l'Universitć. 316). assistance sociale. est dirige par un conseil (p. 75 et 81) a ete definitivement organise et installe dans un endroit nouvellement dote de tout l'outillage necessaires et le personnel (p. 325—330). 329). le traitement gratuit dans les deux dispensaires (pp. L e s f o y e r s e t l a c a n t i n e universitaires.393 1 1 . 338—346). 331—336). 351—352). 324). BCU Cluj / Central University Library Cluj 12. Les trois foyers de notre Universite. education physique) et y ajoutant d'autres nouveaux (assistance psychologique. Le. 330). II y a ensuite •une liste de toutes les publications de notre Universite dont une grande pârtie sont placees sous les soins de l'Office: ma­ nuels didactiques (pp. reglement de Г office universitaire est publie aux pages 316—323. 331) •et l'education physique universitaire dont on verra le regle­ ment (pp. En ce qui concerne son activite on donne les details necessaires concernant l e service de renseignements (p. l'assistance medicale dans les cliniques universitaires (p. sont places sous le controle d'une commission (p. le service des etudes (p. Dans ce chapitre on voit d'une maniere detaillee Tetat actuel de chacun de ces foyers. 338). publications scientifiques et .

. Quelques unes de ces confćrences sont faites meme dans la langue de la population minoritaire (saxons. 369) qui leur assurent un fonctionnement unitaire. la reparation et l'entretien de tous les appareils et outils necessaires â l'Universite et a ses instituts. 16. 364). Nombreux sont les travaux et les ameliorations faits cette annee pour leur assurer un fonctionnement aussi meilleur que possible (pp. roulent sur des questions sociales. Dirigees par un conseil. On en a publie le reglement aux pages 375—378. groupes par facultes. hongrois) selon le milieu ou l'occasion. et pour les questions administra-tives par une commission plus restreinte (p. Elle a pris naissance en 1924. la construction. L ' E x t e n s i o n u n i v e r s i t a i r e . donnees surtout les jours feries. 366).394 litteraires (pp. 15. Cette institution. a pour but de BCU Cluj Central University Library Cluj repandre la culture dans/ toutes les classes sociales. 14. Prevu par la nouvelle loi (art. diffe» rentes (historique de l'Universite et de renseignement superieur) (p. 358—363). periodiques (pp. 371—374). la specialite et le domicile. 81). 366—368) et un budget (p. cet atelier reunissant toutes les specialites mecaniques. Ainsi que l'on a montre (pp. creee â l'exemple de celles qui existent aupres des grandes universites de l'occident. I / A t e l i e r c e n t r a l . 352—358). les professeurs de notre Universite sont alles faire des conferences dans plusieurs villes. les clini­ ques de notre Universite forment une grande institution uni­ versitaire ayant un personnel (pp. educatives. avec des specialistes places sous la direction dune commission dont le directeur est un professeur universitaire. L e s c l i n i q u e s universitaires. Ces conferences. L'Annuaire finit par une liste de tous les professeurs de notre Universite. a pour but d'assurer. techniques et litteraires. 369—371). dont on voit: le nom.

Semiologie medicală Clinica psihiatrică . A) Decanatul Foştii Decani Profesori decedaţi Personalul Decanatului Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Lista echivalărilor Statistica înscrierilor B) Personalul şi activitatea didactică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . • Facultatea de drept şi ştiinţe de stat. 16 16 17 .TABLA DE MATERII Senatul universitar în anul 1935/36 Lista foştilor Rectori Lista doctorilor de onoare Darea de seamă asupra anului 1935—36 Fundaţiile universitare Personalul Rectoratului . 2832 bis 33 41 45 . A) Decanatul Foştii Decani . 56 56 57 . Profesori decedaţi Personalul decanatuluiCentral University Library Cluj BCU Cluj / Personalul didactic (cu date personale) Lista doctorilor Listai licenţiaţilor Statistica studenţilor B) Activitatea didactică I. . 24: . . . . iCursuri de licenţă (1—25) II. Statistica titlurilor Statistica generală a înscrierilor 3'< 3 4 . . I—XIV 5 13 14 bis 14 bis . . Cursuri de doctorat (1—24) C) Activitatea ştiinţifică (1—10) Facultatea de medicină. 6 6 67 67 bis 68 69 70 72' 73 . 56 . 16.

. Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică Institutul medico-legal Institutul de chimie biologică Institutul de fiziologie . In stomatologie In tuberculoză pulmonară In diagnostic şi terapeutică clinică Ж>) Activitatea ştiinţifică Clinica chirurgicală Clinica boalelor căilor urinare Clinica medicală . BCU Cluj / Central University Library Cluj Laboratorul de chimie medicală Farmacia clinicelor «C) Cursuri de specializare. 105 111 111 113 114 . Institutul de istologie şi embriologie Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmocologie şi farmacognozie . Clinica dermatovenerică Clinica oftalmologică (Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică . . Institutul de igienă Institutul de patologie generală-experim. . . . Institutul de radiologie Biologie generală . .-396 Clinica neurologică Clinica ginecologică şi obstetricală Clinica infantilă . Clinica ginecologică Clinica infantilă Clinica dermatologică Clinica oftalmologică Clinica stomatologică Clinica oto-rino-laringologică Institutul de istoria rnedicinei Institutul de anatomie descriptivă Institutul de anatomie patologică 73 74 74 76 77 77 79 81 81 82 84 85 85 86 86 86 87 88 88 89 90 90 90 91 92 92 92 94 . . Semiologia medicală Clinica psihiatrică Clinica neurologică . . 125 130 132 136 138 142 145 148 . . . In igienă . 101 102 . . . Laboratorul de fizică medicală .

182" Echivalări de diplome 182" BCU Cluj / Central University Library Cluj Statistica înscrierilor 182 bis B ) Personalul şi activitatea didactică a) Secţia filosof iei (6 catedre.) . Y 149« 153154 154 . . 162: Profesori şi conferenţiari decedaţi 162= Personalul Decanatului 162 Personalul didactic (cu date personale) . 155~ 158 . . . . . 235235237 bis - . .) 183 b) Secţia' filologiei clasice Institutul de studii clasice 190' Catedrele (2 şi 1 conf. 1 conf.897 J Institutul de medicină legală Institutul de fiziologie Laboratorul de fizică medicală Institutul de radiologie Institutul de igienă Institutul de istologie şi embriologie Institutul de patologie generală experimentală Institutul de bacteriologie Institutul de balneologie şi fizioterapie Institutul de farmacologie Institutul de chimie medicală F a c u l t a t e a d e litere ş i filozofie. 1 conf. 225» . . . Personalul didactic (cu date personale) < Lista doctorilor ' Lista licenţiaţilor Statistica studenţilor 224 224 . . . 4 A ) Decanatul Foştii Decani .) 190" c) Secţia filologiei moderne (11 catedre. . 159 159 160 160* 160» . 192 d) Secţia istoriei (9 catedre. 2 conf. 163 Lista licenţiaţilor 177 Lista doctorilor .) 203" C) Activitatea ştiinţifică-literară a) Secţia filosofiei b) Secţia filologiei clasice c) Secţia filologiei moderne d) Secţia istoriei Facultatea de Ştiinţe 208210* 211 215* A ) Decanatul Foştii Decani Personalul Decanatul .

339 339 . 247 . . 305 Circulaţia cititorilor 306 Expoziţii.:398 JB) Activitatea didactică a) Secţia ştiinţelor matematice (8 catedre 2 conf. . . 308 Biblioteca populară 309 Statistici (sporul materialului. . Diverse . 340 . .). 293 Comisiunea Bibliotecii 296 Personalul bibliotecii 296 Mişcarea personalului 298 Lucrările personalului 299 ' Localul . . cărţi consultate) 311 Oficiul Universitar. '(Comisia Căminelor Personalul Căminelor . circulaţia citito­ rilor. 325 Asistenţa psichologică 329 Serviciul de asistenţă socială 330 Serviciul de studii . 300 Lucrări în bibliotecă 302 BCU Cluj Creşterea colecţiilor / Central University Library Cluj . Căminul studenţesc „Avram Iancu" Lista bursierilor 339 « . . . b) Secţia ştiinţelor fizice (2 catedre. d) Secţia ştiinţelor naturale (7 catedre) . 1 conf. . . 252 266 268 273 276 282 .C) Activitatea ştiinţifică literară a) Secţia ştiinţelor matematice b) Secţia ştiinţelor fizice c) Secţia ştiinţelor chimice d) Secţia ştiinţelor naturale e) Secţia geografiei Biblioteca universitară. . 238 244 . e) Secţia geografiei (2 catedre) . c) Secţia ştiinţelor chimice (4 catedre. . împrumuturi.). 1 conf. . Personalul. . . instalarea oficiului 31b Regulamentul oficiului 316 Serviciul de informaţii şi documentare 324 Asistenţa medicală 324 Tratamentul gratuit în cele două dispensării . 331 Educaţia fizică universitară 331 Căminele şi Cantina universitară.

. ЗДЗ 344 346 Consiliul oficiului Bilanţul fondurilor Lucrări tipărite şi subvenţionate în acest an "Lista tuturor publicaţiilor universitare Clinicele universitare. 350 351 Consiliul Clinicelor Comisia Clinicelor .399 Căminul studentelor Lista bursierelor Căminul studenţesc V. . . . . . 366 366 bis 369 BCU Cluj Istoric şi activitate / Central University Library Cluj Lista conferinţelor din acest an Atelierul Central. . 366 366 . 372 372 376 Regulamentul Lista ERRATA corpului didactic universitar. . 342 . Personalul administrativ şi de serviciu Bilanţul fondurilor Dare de seamă şi lucrări executate Extensiunea universitară. 348 348 . 384 3$5 JResume de l'Annuaire . Babeş Cantina studenţească universitară Oficiul d e editură. .

ar fi trebuit ca la începutul anului şcolar care urmează acestuia. nu mai putea îngloba şi aniversarea unui an şcolar ce se sfârşise. 2 profesori agregaţi.DARE DE SEAMA ASUPRA ANULUI ŞCOLAR 1935/36 de Profesor Florian Rectorul Ştefănescti-Goangă Universităţii In spiritul tradiţiei acestei Universităţi. 1 I. PERSONALUL Efectiv. a trebuit s'o detaşem pe aceasta în capitolele ei esenţiale pe cârd le publicăm în continuare. să se ros­ tească în şedinţă solemnă. Corpul didactic universitar a fost compus anul trecut din 121 membri repartizaţi astfel: 4 profesori onorari. a avut loc la 13 Iulie şi va forma un capitol bogat ce se va publica în Anuarul anului şcolar 1936—37 şi în. Dar la începutul anului şcolar 1936/37 nu s'a putut ţine şi solemnitatea BCU Cluj / Central University Library Clujcauza cone­ inaugurării acestui an şcolar din xării ei cu solemnitatea inaugurării Colegiului Academic. cât şi schiţarea programului unei noi activităţi. broşură aparte. 87 profesori titulari. . Neputându-se deci rosti discursul de inaugurare în care obişnuit se încadrează şi darea de seamă a unui an expirat. DIDACTIC. discursul inaugural care ar fi cu­ prins atât darea de seamă asupra Universităţii în anul şcolar 1935/36. *) Serbarea de inaugurarea Colegiului Academic iGarol II. oficiindu-se cu strălucirea ştiută. Această din urmă solemnitate a suferit însă câteva amânări până la data când ).

Etnografie şi Fol­ clor. Schimbările în corpul didactic. agregaţi onorifici. . Un conferenţiar (Diculescu) a fost pensionat. Slavistică. а profesorilor noştri fiind mult mai întinsă ct&câi cea cuprinsă în acest capitol. cităm următoarele *) : A. 82 preparatori. 89 asistenţi. Următoarele catedre au fost suplinite: la Drept: Finanţe. La Ştiinţe: Analiză matematică. C al celor trei facultăţi şi D la Medicină. Dintre lucrările mai de seamă care au fost publicate în acest an şcolar. La Laboratorul pentru învăţământul Matematicelor s'a desfiinţat un post de asistent. Cădere. 1. Un docent a fost suspendat din serviciu (Zugravu). A fost compus din 217 persoane repartizate astfel: 4 lectori. la Litere: Literatura Română modernă. docenţi.II 3 2 9 14 profesori suplinitori. Victor G. s'a extras aici numai o pante din aceastla activitate restul datelor se poate vedeafimcuprinsul anuarului la cap. Profesorul Andrei Sigmond dela facultatea de Drept a încetat din viaţă. conferenţiari. Estetică. Variaţii: La Institutul de Psihologie un post de asistent a fost transformat în post de şef de lucrări. Sociologie. BCU Cluj / Central University Library Cluj 42 şefi de lucrări. La Facultatea de Drept. Personalul ştiinţific. Cinq ) Acliiviitatea ştiămiţifică. 2 . II. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ. Questions juridiques et diplomatiques roumaines. la Medicină: Farmacologie şi Fiziologie.

6. c) Teoria generală a obligaţiei. b) Probele şi actele de starea civilă în dreptul civil român ^curs litografiat). b) Biserica dominantă şi egala îndreptăţire a Cultelor. Ђ) Curs de drept Cluj / Central University Library Cluj idei sis­ BCU internaţional publicat (note şi tematizate).). au publicat volumul al II-lea din tratatul elementar de Semiologie şi Patologie medicală (652 pagini). Gheorghe Sofronie: a) A tipărit în editura ziarului Universul lucrarea pre­ miată anul trecut despre „Principiul naţionalităţilor în trata­ tele de pace din 1919—1920". Dr. C. Facultatea de Medicină. Prof. 3. Societăţile comerciale (litogra­ fiat). Aurelian R. 2. a d-lui profesor D. . 7. Petrescu Ercea: Curs de drept comercial. 1936. 5. Eugeniu Speranţia: a) Lecţiuni de Enciclopedie juridică (cu o introducere istorică în Filosofia Dreptului).Tll Conferences îaites dans les Unrvers'ites francaises (160 pages). 1. Geneve 1936. un grup de prieteni şi colaboratori. c) Moyens d'assurer le progres du droit et le respect de la Justice. 2. Ioan Goia în colabo­ rare cu d-nii Dr. Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate. Hăngănuţ şi Spârchez. B. Partea I . i-au «oferit un volum omagial cu studii de specialitate. lonaşca: a) Inegalitatea sexelor în dreptul civil român. en dehors de la guerre. Din an­ tichitate până la constituirea liberalismului clasic (368 pag. Paris. 2 voi. Iuliu Haţieganu şi Dr. Capitol introductiv la istoria Concordatelor postbelice. Lazăr Iacob: a) Politica Scaunului papal. b) Principii Fundamentale de Filosofie juridică (edita­ tă de Universitatea din Cluj). (curs litografiat). Michail. George Strat: Curs de istoria doctrinelor economice. 3.

prezidată de Majestatea Sa Regele Carol al Il-lea. Profesor Qnisifor Ghibu-a editat colecţia de studii şi documente privitoare la p'olitiea religioasă a României în­ tregite. ) (385 pag. Institutul de Psihologie: FI. Muzeul Limbii Române a publicat întâile hărţi ale Atlasului Linguistic Român. profesor Sextil Puşcariu maiîntâi în şedinţa solemnă a Academiei Române din 27 Mai 1936. guistice ale romanităţii cu ramura ei cea mai răsăriteană. Influence de l'art populaire des. Profesor Th..). Editura Institutului de Psiho­ logie. din care acum este sub tipar al. Roşea. Naum. Ştefănescu-Goahgă. Conferenţiar Nicolae BărBulescur a) Curs de fizică medicală. 4. şi în faţa străinătăţii într'o comunicare făcută la al IV-lea Congres Internaţional de Linguistică..ш 3. e rezultatul anchetelor pe teren făcute de opt ani de d-nii Se­ ver Pop. A. Todoran: Teste colective verbale pen­ tru măsurarea inteligenţei la adulţi (seria B). b) Le sens de l'existence dans la Poesie populaire rou­ BCU Cluj / Central University Library Cluj maine. Roumains sur les autres peuples de Roumanie et sur les peuples voisins (44 pag. 1936. la Kopenhaga în 29 August. Roşea şi D. Prof. L. Instabi­ litatea emotivă. Hărţile au fost prezentate de d. sub> al cărei patronaj se publică lucrarea. 2. Conferenţiar de Dialectologie şi Emil Petrovici. doilea volum. 200 p. Rusu: a) Essai sur la creation artistique. Aceasta mare operă ştiinţifică cu care se poate mândri Universitatea noastră. în editura» Universităţii). Coriolan Petran. CEacultatea de Litere: 1. şi se lucrează la Muzeul' Limbii Române sub conducerea dlui Profesor Sextil Puşcariu. (yol. I . pro­ fesor suplinitor de filologie slavă. Iti afară de Institut. Gupeea. Horaţiu (54 pagini). asitent: Orientarea profesională a anormalilor^ 3. care va complecta Atlasele Lin. 5. A. Roşea şi S. A. A. 8°. .

(XVI + 332 pagini. 298 figuri. 3. Buna reputaţie internaţională a acestei instituţii s'a con­ firmat. D. Brunold. Tot ca făcând parte din bogata activitate ştiinţifică a aces­ tui Institut. fasc.w îfi. 1. Bogăţiile miniere ale mun­ ţilor apuseni (în Biblioteca Astrei Sibiu). Rădulescu (în cola­ borare cu M. . Dima a University Library Cluj rare cu d. D-nii Profesori Al. Ioan Lupaş. Institutul de Speologie. Grumbaoh. Profesor Victor Stanciu. 6. Acest fascicol conţine şi itinerarul mi­ siunii. Profesor BCU Cluj / Centralredactat şi publicat în colabo­ G.Ursprung und Entvicklung der "bedeutendsten Korifessionellen Mibderheiten in Bumânien. un curs de lucrări practice de fizică şi chimie alcătuit conform programei cla­ mei a VIII-a secundare (594 pagini). Augustin Roth. supl. 2. 4. Profesor Petre Sergescu. şi în acest an prin trimiterea unui bursier al Statului Cehoslovac (Dr. Constantin Sudeţeanu. Bouligand. 7. cu prilejul terminării monumentalei clădiri a Muzeului Botanic. Volum scris în colaborare cu Dnii G.: a) Istoria Românilor ed. b) . Demetrescu) âu publicat nouă manuale de ştiin­ ţe naturale. Borza şi D. 2 planşe). A. şef de lucrări. 1. TX--a. Zapletalek) la studii botanice de specializare de un an. 5. L'evolution des Sciences Mathematiques et Physiques. o schiţă geologică a regiunei situată la apusul lacului Rudolf şi un studiu petrografic al rocelor acestei regiuni. Prof. GeologieAnthropologie. Prof. menţionăm apariţia la Paris în Septemvrie 1935 a lucrării Mission scientifique de lOmo. Profesor A. Borza a publicat un volum jubilar ăl „Bu­ letinului Grădinii şi Muzeului Botanic". Durkheim şi Doc­ trina Şcoâlei sociologice franceze (21D pagini). fizică şi chimie pentru Învăţământul secundar. Maior. Profesor Al. 7. are în curs de publicare o lucrare cu titlu „Probleme de fizică modernă" (partea IlI-a teoria relativităţii). Paris 1935. Turpain. In colecţia „Lucrările Institu­ itului de Speologie" a apărut Tomul VII. Tome I. Facultatea de Ştiinţe.

Grădinescu. Ţeposu a fost reales preşedinte al Societăţii Ştiinţelor Medicale. care ţine şedinţe lunare. la care colaborează diferite perso­ nalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate. Clujul Medical. Forrer Strasbourg). V I L 9. PREM1L 1. V. Cristea Grigoriu. în cari se fac comunicări de lucrări ori­ ginale şi editează revista „ENDOCRINOLOGIE. Revistă internaţională sub direcţia d-lui profesor Emil G. Docent E. 10. şef de lucrări V. Tom.. împreună cu profesorii Dr. III. Tom. 11. D-Sa a obţinut premiul doctor M. Sofronie a fost ales membru în co­ misia de examinare a candidaţilor la gradul de ataşat de Le­ gaţie de sub preşedinţia d-lui N. Spacu au fost aleşi membri activi ai Academiei Române. University Library Cluj 3.. 2. 9. D. Buletinul Soc. PERIODICE. Anuarul Institutului de Istorie Naţională Tom. 3. Gynecologie şi Obstetrică. Dacoromania. Stomatologia.8. D.. La această revistă au colaborat până acum 7 personali­ BCU Cluj / Central tăţi ştiinţifice din străinătate. Minea Ioan. Titulescu. 8. Domnii profesori Teodor Capidan şi G. D . Racoviţă. Mathematica. 1. VIII. Revista Muzeului Geologic-Mineralogic. Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic. Revista are aspectul şi nivelul revistelor internaţionale de specialitate. au fondat Societatea de Endocrinologie. Pop. VIII. 5. Michail etc. XV. 7. D. 6. XII. A. profesor G. a publicat fascicolele 62 şi 63. a puMieat Flora plîoeenieă dela Borsec în editura Universităţii. Marian a publicat lucrarea „Sur un appareil simple pour la mesure des points de Curie a basses temperatures (în colaborare cu R. Buletin eugenie şi biopolitie Tom. Tom. Profesorul Dr. XVII. prof. Tom.Biospeologica. Riegler pentru lucrarea sa cu titlul: Derivaţia urinelor în chirurgiev . V I . IV. GYNECOLO­ GIE ŞI OBSTETRICA". DECORAŢII. 4. DISTINCŢII. Tom. Tom. 2. de Ştiinţe.

3. care a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe. . în şe­ dinţa de închidere Dsa a fost ales cu unanimitate membru în unul din cele trei locuri vacante din C. prof. Dumitru a fost decorat cu or­ dinul Coroana României în gradul de Cavaler. 5. L. Profesor P. Cavaler pentru Ştiinţă. D. 6. 7. profesor Victor Cădere învitat oficial în aceeaş ca­ litate a făcut o serie de conferinţe la Facultatea de Drept din Paris şi la Universităţile din Lille. Nicolae Drăganu a fost distins cu „Legiunea de onoare" în gradul de ofiţer. D. care a fost unul din cei patru preşe­ dinţi ai congresului în şedinţele plenare (alături de Vendryes — Paris. D. D. I. şi Sextil Puşcariu. Kretschmern-Viena şi Pedersen-Copenhaga). Bordeaux. P. prof. 9. 8. profesor Ionescu V. (Comitetul internaţional permanent al linguiştilor). a răspuns totdeodată invita­ ţiei Facultăţii de Ştiinţe din Paris unde a ţinut câteva pre­ legeri cu titluri:: „Commentaires sur quelques problemes transformistes". şi a fost ales membru activ al Academiei de Ştiinţe. care s'a ţinut în zilele de 27 August până la 1 Septem­ vrie. La Congresul internaţional de linguistică dela Copen­ haga.VII 4. Profesor Emil G. Universitatea noastră a fost reprezentată prin profesorii Theodor Capidan — care a făcut o comunicare despre „Ro­ manitatea balcanică" şi a intervenit de repetate ori în discu­ ţii. împlinind misiunea de profesor de schimb în Franţa. D. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERUNIVERSITARE BCU Cluj A ) Profesorii noştri/ Central University Library Cluj în străinătate: 1. docent Emil Pop a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. D. Sergescu a fost decorat cu Meritul Cul­ tural. D. V. Racoviţă. D-Sa a fost numit „colaborator de onoare" la Revista de Ciencias a Universităţei din Lima (Peru). Valeriu Bologa a fost ales membru titular al secţiei Astrei. şi Lyon. Aceaş decoraţie s'a conferit şi d-lui Gheorghe Călugăreanu conferenţiar. 2. Confe­ rinţele şi comunicările D-sale se publică intr'o lucrare cu titlul „Questions juridiques et diplomatiques roumaines".

profesor Dr. Racoviţă. cum şi membrii grupului român de Istoria ştiinţelor. 8. Ţeposu a luat parte la Congresul al Vlea român de Chirurgie şi de Urologie. D. a făcut în Ianuarie 1936 lecţii despre cercetările recente în teoria ecuaţiilor. Danicico. s'a interesat cu aceasta ocazie despre educaţia fizică în general şi în spe­ cial de educaţia fizică în Universitate. I. profesor E.Cluj / Central University Library Cluj şi Greenwood (Londra). G. 9. 6. 10. profesor Coriolan Petranu a participat la Congre­ sul Internaţional de Istoria Artei din Elveţia. ca invitat: a) O conferinţă cu titlul Le strade romane nella Româ­ nia. D. D. A. D. profesor Emil Panaitescu. în colaborare cu d. D. unde a făcut comunicări mult apreciate. La Hongresul al XXXV-lea al Asociaţiei franceze de Urologie. D. N. Dr. Dsa a vorbit în Februarie 1936 la Centru Internaţional de sinteză din . Şedinţele au fost prezidate de d. profesor Giandomenico Serra a desvoltat o comu­ nicare cu titlul La centuriazione romana in Piemonte. la al XXIX-lea Congres istoric sub Alpin (6-8 Sept. d. Hăngănuţ a luat parte în luna Septemvrie 1936 la Congresul de radiologie dela Viena. Aldo Mieii secretarul perpetu al aces­ BCU Singh (Galcuta) Ubrich (Praga) tei Academiei. profesor Ţe­ posu a prezentat o lucrare asupra 5 cazuri de ectopii renale congenitale. la Instituto di Studi Romani.VIII 4. a făcut. (31 August — 9 Septemvrie) unde a făcut o comunicare cu titlul „Begriff und Erforschung der nationalen Kunst". D. Sergescu invitat a treia oară la Institu­ tul de înalte Studii din Belgia. profesor E. ţinut cu ocazia Olimpiadei la Berlin. 1936). 5. 7. Au participat ca membrii al Academiei profesorii Reymond (Lausanne). La invitarea profesorilor Sergescu şi Bologa. Dsa a reprezentat şi Universitatea noastră la serbările dela Roma. Iuliu Haţieganu a participat în luna August 1936 la Congresul internaţional de medicină sportivă. b) O Conferinţă la Ravenna cu titlul La chiesa Prineipesca di Curtea de Argeş in România. D-nia Sa. profesor P. Acade­ mia Internaţională de Istoria Ştiinţelor şi-a ţinut în 10 şi 11 Aprilie 1936 seziunea VIII-a în Cluj în localul Universităţii noastre.

6. 1935). oaspeţii acestei Universităţi D. directorul Institutului Internaţional de cooperaţia intelectuală din Paris însoţit de Doamna. 7. 4. Bonnet a ţinut o conferinţă cu titlul „La cooperation intellectuelle dans le cadre de la Societe des Nations". Reymond dela Universitatea din Lausanne a făcut o conferinţă despre Ştiinţele raţionale şi ştiin­ ţele oculte în antichitate. 5. In cursul anului şcolar 1935/36 s'au înscris în Univer­ sitatea noastră 3691 studenţi. Lemierre. iar în Aula Universităţii a ţinut o conferinţă pentru public cu titlul „ L e sel en Medecine". profesor Aldo Mieii a făcut. Dsa a comunicare în cadrul Muzeului limbii române. 3. (Aprilie 1936). ca invitat al Facultăţii de Medicină o conferinţă despre ştiinţa arabă. dintre care 3021 stndenţd 670 studente în procente 81J85% în procente 18. Henri Bonnet. D. Bompiani dela Universitatea din Roma a făcut o conferinţă despre Geometria proectivă diferenţială (Mai 1936). membru al Academiei de Medicină a Franţei şi profesor la Facultatea de Medicină din Paris a ţinut la Facultatea de Medicină două conferinţe cu titlul „Les scepticemies â microbesl anaerobes (22 şi 23 Noembrie 1935). Viggo Broendal.15% Pe Facultăţi studenţii au fost repartizaţi în modul ur­ mător: . W .IX Paris şi la Societatea Matematică Belgiană din Bruxelles des­ pre matematica din veacul al XVII-lea. D. D. profesor E. (Aprilie 1936). D. Seara a avut loc o recepţie în cinstea oaspeţilor. STUDENŢI. au fost oaspeţii Universităţii noastre în ziua de 11 Martie 1936. Blaschke profesor la Universitatea din Hamburg a făcut cursuri despre Geometrie integrală (Nov. cu această ocazie d. A. -B) Savanţi şi universitari străini. 2. VI. D. D. profesor de filologie romanică la Universitatea din Copenhaga a făcut o conferinţă cu titlul Une etimologie celebre et les Central University Library Cluj făcut şi o BCU Cluj / lois phonetiques. profesor A.

.77% Evrei 361 în procente 9. de Medicină . . de Ştiinţe. — dintre care 286 băeţi. 19 fete (121 doctori în Drept şi 184 doctori în Şt. . de Ştiinţe .65% VII. de Litere şi Fii.10% Alte naţionalităţi . . 80 la Fac. Fac. .X băeţi fete total In procente- La La La La Fac. de Drept. dintre care 5 băeţi 1 fete . de Drept .90% 15. . Fac. de Stat).00% După originea etnică repartiţia studenţilor ia aspectul următor: Români 2388 în procente 64. .15% 100. 58 la Fac. . . de Litere. .78% Germani 188 în procente 5.70% Maghiari . . .44% 9. . Fac.51% 25. de Drept. . Total: 1714 820 277 210 "3021 113 136 293 128 670 1827 956 570 338 369Î 49. Dintre aceştia: 322 români 101 maghiari 30 germani 42 evrei 1 francez 1 cehoslovac dintre cari 328 băeţi 31 fete dintre cari 28 băeţi 52 fete dintre cari 26 băeţi 32 fete > Doctori: 305 la Fac. 61 în procente 1. . de Medicină de Litere . de Ştiinţe . dupăcum urmează: şi Cluj / Central University Library Cluj Licenţiaţi: 359 la Fac. . TITLURI ŞI DIPLOME: In cursul acestui an şcolar Universitatea a acordat 497 titluri de licenţăBCU442 titluri de doctori. dintre care 114 băeţi 14 fete 3 la Fac. dintre care 3 băeţi — fete 6 la Fac. . 128 la Fac. 693 în procente 18.

s'a luat măsuri de confecţionarea unui catalog topo­ grafic.46% Evrei 141 în procente 15. Pentru ducerea la bun sfârşit a muncii grele şi de lungă durată. 7 în procente 0. 4. In acest scop s'au făcut următoarele lucrări: 1. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ Această bogată Instituţie căreia i s'au făcut în ultimii ani multe şi importante îmbunătăţiri. . După ridicarea şi mobilarea unui nou etaj care soluţionează astfel defenitiv chestiunea sălilor. Repararea şi punerea în funcţiune a ascensorului pentru cărţi. am luat măsuri de recrutarea pe cale de con­ curs a 12 studenţi practicanţi. Dintre aceştia: Români 576 în procente 61. .74% Total:~939~în procente 100700%~ BCU Cluj / Central University Library Cluj IX. 2. 3. ne-a preocupat chestiunea modernizării utilajului tehnic.34% Maghiari 164 îni procente 17. Instalarea unui telefon intern cu 11 posturi. dintre cei lipsiţi de mijloace .XI Dintre aceştia sunt: 254 români 63 maghiari 99 evrei 21 germani 3 ucranieni 1 bulgar 1 cehoslovac In total în cursul anului şcolar 193536 Universitatea a acordat titlu de doctor sau licenţiat la un număr de 939 de candidaţi (790 băeţi 143 fete).10% Germani 51 în procente 5. Spre a înlătura un neajuns de mult simţit la Biblioteca noastră.005 s'a aco­ perit din taxele de bibliotecă ale Facultăţilor. Instalarea în depozitele de cărţi a luminii electrice. a fost şi anul acesta obiec­ tul unei griji speciale din partea noastră.76% Alte naţionalităţi . Valoarea acestor lucrări în sumă de lei 163. Procurarea a 21 aparate noui de stins incendiu.

La catalogul pe materii s'au clasat şi împărţit în acest an. BCU Cluj / Central University Library Cluj X. care funcţiona la Rectorat din anul 1928.196 cititori. asigurându-i-se toate mijloacele pentru buna lui funcţionare.183 lei.558 fişe. cu o bibliotecă de specialitate. La Sanatorul Colibiţa unde Universitatea noastră a ame­ najat un pavilion s'au trimis 32 studenţi pentru care s'au . Dis­ pensarul antituberculos a examinat 652 studenţi.222 volume.XII cu examene în regulă. suma de 313.957 studenţi. Biblioteca populară a fost cercetată dej 31. iar cel dermatoveneric 1274 studenţi cu un număr de 15. iar 7865 alte categorii. a fost anul acesta instalată în lo­ calul din clădirea centrală a Universităţiţi. în care intră şi suma de 14. Ca activitate desvoltată în cadrul acestui Oficiu rezu­ măm următoarele: Serviciul de informaţii şi documentare.822 dintre care 59.652 consultaţii. OFICIUL UNIVERSITAR Această nouă creaţie destinată a soluţiona multe din pro­ blemele vieţii studenţeşti. ea numărând as­ tăzi 10. La catalogul alfabetic s'a catalogat 8384 opere în 11.265 volume. apărute între anii 1920—1935. S'au consultat în total 79557 opere în 91440 volume. Asistenţa medicală a studenţilor. In acest an au fost în­ trebaţi şi ospitalizaţi gratuit în Clinici un număr de 226 stu­ denţi dela toate facultăţile.493 lei acordată ca ajutor individual unor studenţi. Colecţiile Bibliotecii au crescut anul acesta 18. Tot în acest an s'a organizat o expoziţie consacrată publicaţiunilor ştiinţifice ale profesorilor şi personalului ştiin­ ţific ajutător al Universităţii.046 fişe. pentru care s'au făcut 31. iar numărul cărţilor a sporit cu 1091 volume. 13. cu scriere frumoasă şi cunoştinţe de limbi străini.909 bucăţi. In acest fel sperăm ca lucrarea să se termine în anul 1940. iar personalul încadrat prin buget conform acestui regulament. pentru care s'a achitat din fondul aparţinător. Regulamentul Oficiului a fost aprobat de Senat. N-rul cetitorilor în acest an a fost de 67.

Astfel în Căminul Avram Iancu au fost adăpostiţi anul acesta un număr de 218 studenţi. şi gradul de şef de lucrări"). dej preoţi. care a funcţionat numai cu lo­ cuinţe. 13 maghiari şi 7 bulgari. Cantina studenţească a servit masa unui număr de stu­ denţi care a variat între 250 şi 300 lunar. iar resul sol­ vente. plus o subvenţie de 15. a fi de un real folos pentru studenţi. s'au dovedit şi anul acesta. BCU Cluj / Central University Library Cluj Cele trei căminuri. casină. ei găsesc în aceste cămine nu numai o îngrijire părintească ci un confort bogat (biblio­ tecă. Rabeş.XIII* plătit 59. Dintre aceştia 62 au fost bursieri. CĂMINURILE ŞI CANTINA. recrutaţi dintre studenţii săraci. XI. Asistenţa psihologică în cadrul căreia s'a publicat un volum de „îndrumări Universitare". dintre care 31 bursiere. In căminul V. In Căminul studentelor au fost adăpostite 131-studentele dela toate facultăţile. au fost adăpostiţi în medie 110 studenţi. Până la instalarea ei în noul local din Colegiul Academic. fii de plugari (35 din 62). din acelaş fond.000 lei. suma de 20.400 din fondul de asistenţă socială. . dintre care 184 români.344. bine înzestrate şi puse sub controlul unei comisii. pentru care s'a achitat. etc). pentru iniţierea cărora s'a creiat şi un post de maestru de educaţie fizică (încadrat mai târziu cu titlul de „director". Anul aces­ ta s'au distribuit ajutoare individuale în sumă de lei 169. Asistenţa socială. ea a funcţionat şi anul acesta în localul Cercului Militar. ca şi până acum.921 lei. bae. învăţători şi funcţionari. care a funcţionat la Rectorat şi a cons­ tat în verificarea cererilor şi distribuţia de ajutor. O altă categorie de studenţi a fost trimisă la mjare. Tot în acest an s'a votat şi publicat statutul educaţiei fi­ zice a cărei activitate este din ce în ce mai rodnică. având la dispoziţie admirabilul parc sportiv unde se pot face toate genurile educaţiei fizice. dar merituoşi. 14 saşi (şi şvabi).

Ea are deocamdată următoa­ rele secţii: 1.950 lei. Din cel dintâi s'a publicat anul acesta Cursul de fizică medicală al D-lui Conferenţiar Bărbulescu. aceste date nu servesc decât ca o înfăţişare de ansamblu a unei bogate activităţi ale cărei amănunte se pot vedea în cele •ce urmează. 3. RECTOR FLORIAN ŞTEFĂNESCU-GOANGĂ . Rezumate în ordinea capitolelor ce formează acest anuar. 4. O nouă instituţie care a luat fiinţă anul acesta este Ate­ lierul Central. au fost excutate în regie de personalul tehnic al acestui atelier. datele mai de seamă care formează activitatea Universităţii noastre în acest an şcolar. B) Lucrări ştiinţifice. această instituţie e condusă de o comisie com­ pusă din câte un delegat dela fiecare facultate.XIV XII. ATELIERUL CENTRAL. în noua lui organizarea. secţia de reparaţie şi întreţinere a edificelor şi a instalaţiilor interioare. Rostul şi utilitatea acestei instituţii s'a afirmat de de­ plin de pe acum: o mare partel din lucrările care până acum se executau de diferite anteprize. dispune de trei fon­ duri: A ) Manuale didactice. * '*' * Aceasta sunt. OFICIUL DE EDITURĂ Acest Oficiu. 2. numărul manua­ lelor publicate din acest post fiind până acum de 14. secţia de legătorie. Din fondul C) s'au distribuit periodicelor universitare subvenţii în sumă de 182. secţia mecanicilor speciali ai institutelor. Prevăzută/ Central University Library învăţământului de art. sumar expuse. XIII. secţia aparatelor şi instrumente­ lor de preciziune. 81 din legea Cluj BCU Cluj universitar. Din cel de al doilea s'au publicat următoarele două lucrări: Principii fundamentale de filosofic juridică de prof. condus. dintr'un Consiliu care încorporează câte doi delegaţi dela fiecare fa­ cultate. cartonaje şi înpânzire. având ca di­ rector un profesor universitar. C) Perio­ dice. Eugeniu Speranţia şi Flora Pliocenică dela Borsec de Docent Emil Pop. rezultând astfel foarte mari economii. subt preşedinţia D-lui Prorector.

0 0 I O oo to to R R R R R R R R R R R R R R R Filosofie o o o o o o o o o o o o o o o Filologie clas. St. Istorie Chimie Matematici o co Ol Oi Facultatea de Litere m m m m m m m m m m m m m m m â â â â â â â â â â â â â â â Facultatea de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe de Ştiinţe — <o Geogr. n n n n n n n n n n n n n n n — Fizică mat. Geogr. Şt. naturale i i i i i i i i i i i i i i i ^ Ol Fizico-chimice BCU Cluj / Central University Library Cluj io to IO O) IO *»• co to Total Români Drept Ştiinţe de Stat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Facultatea de Drept Facultatea de M e d . M a t . Filologie mod. nat. naturale Fizico-Chim. p _ o» o to 4 Total Maghiari Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept U J <o 0 0 . to Geogr.Doctorat Licenţă Ol O S Felul Drept t i t l u Ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 232 <o o» Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med. nat. Istorie Geogr. p tO to Filosofie Filologie clas. Filologie mod. Istorie Facultatea đe Litere _ to to Matematici Facultatea de Ştiinţe Geogr. Şt. Şt. Ist.

Istorie Şt.Facultatea de M e d . — 2. Fitotegie « i e d . naturale Geogr. to -a з N. Istorie Facultatea Ho L i t e r e - itf ec <o to BCU Cluj / Central University Library Cluj Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept te Total Evrei B a Total Bulgari Drept 1 . w p < "i o SL era »- Filologie clas. Facultatea de Litere w *. w Filologie mod. Total Francezi Ştiinţe de Stat Facultatea de drept |Ucrainieni Total Ucrainieni TOTAL GENERAL to . Ist. to IO OJ С Л С Л to Filosofie w »0B Facultatea de Litere Facultatea de Ştiinţe -fc. 4 9» 1 Slovaci Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept O 4 Total Slovaci Filologia mod. B »9 B c I—- _ a» «o co o» os o Total Germani Drept Ştiinţe de Stat Facultatea de Drept Facultatea de Med.

înscrieri Numărul ÎNSCR. de Ştiinţe Fac. CC C O 3 O O Fac. de Litere Fac. DUPĂ SEX După religie România 1-1 D u p ă 6 O ţ a r a a igoslavi olonia de n a ş t e r e a O O Oi •E O O u «-a S£ lo 68 ustria Itenia a c a 38 a a ea Cehoslov a a 3 I « O <a 47 23 23 0 0 A tc O S= a I_ IL. Fac. de Drept TOTFSL 277 293 2 0 6 118 101 BCU Cluj / Central University Library Cluj 3 4 13 10 33 388 19 210 128 114 80 67 40 17 221 22 25 20 21 10 820 136 421 157 90 48 29 202 483 489 56 53 69 29 10 25 14 1714 113 696 588 224 137 42 29 111 1 3 5 5 121 63 143 53 10 13 40 4 302! 670:1437 943 4 8 2 2 9 3 118 55 363 2 4 4 7 3 7 3 167 254 166 50 1 24 31 3 94 12 13 18 I I ») După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii ermani 1 3 olciova Numirea Facultăţii . de Med.

IF B. B. pe anul şcolar 1935—36 D U p î -Maghiari.JF. B.I B 1 275 Ф «c 159 173 33 19 79 Ş5 1 1 — — 1 1 6 - 103 99 16 4 75 3— io 3 13 4 — 210 — — 5 — — 460 97 42 6 104 3 187 15 15 3 1 1 2 — — — 1— 1 1 3 — 2 1 1 — 2 — 807 — — 10 1229 68 67 13 1 8 21 1 — i 95 14 4 — 4 1 1 — 3 — 2 1— - — 1 1 1 1 — 1— 1 - 1711 lj ij 1 2?j 1 1951 437 158 3 0 5 7 6 lf77 7 63 20 3 7J298 1 4 3 2 3003 . Maced. B.S t a t i s t i c a i) lor la Universitatea din Clnj.jF. i|F. B.IF.JF. B. i F. B. ! F.|F — — — 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj 4 3 30 B. B.jF.F.IF B. B.|F.i! E c S K F. B. B .lF. B. llalieni '5 Greci Ucraina ilveţia Ruşi Evrei a 'S a C e XI 1) E a "tr> J3 Cî 3 "> 'tn O Bulgari Francezi 'E tu IC 6 K 1 B. Germani Români o 0 r igioea e Englezi t 1 i că 1 Ucrainieni Belgieni Cehosl. B• i F.

1 Jugoslavi o B . F . | F .— 1 — 1 210 123 338 26 32 5 807 131 — 1 — ——— ii 1 — 2 1 1 —— -1 956 — —1 1 4 14 711 113 1827 328 31 2 8 6 19 3003 664 2 1 1 12 1 2 1 1 1 1 3691 382 115 4 0 8 34 . B. 3 F. B . F. F . j F . B . B . B . 292 - 1 BCU Cluj / Central University Library Cluj —— — 570 28 — 1 — — ——— — — . 52 Poloni 'П to «j a K в 275 1 B . B . B . Italieni "o Declaraţi în cursul anului Licenţiaţij Doctori B. F . !F F. | F . B . i F.calul înecriterilor D u p Maghiari Români Englezi ă Belgieni c e t ă ţ e n i e Bulgari Cehosl. F .

H. J3 •c " 5 ea IU B 326 o CC a o B. B. : F . j F 16 B. B .de Drept Пп. . 3 4 6 24 4 82 19 1599 117 1719 >) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii . o r i g i n e ћ c o o O e t n i c ă Dnpft cetăţenie m iova litari ort.IF. B . I F. p e a n u l şcolir 1935—36 Mumărul înscr. o a O) o o E o tormaj Numirea Facultăţii u T V ev w c a a w p o E F. j F. I. 328 26 163 1 2 9 29 14 1 14 248 19 14 24 20 BCU Cluj / Central University Library Cluj 269 242 SOS 16 1 3 4 121 33 14 11 223 13 28 18 II 48 305 16 321 458 29 189 140 85 49 11 26 383 11 18 34 312 16 117 21 457 29 487 IV. 1 - m OH DIU Î s а 4 la jj t- u s (Q O o 6 8 3 354 B . 43 E I F. 26 o " 5 B. Fac. dupđ sex Dnpă religie D u p ă România ţ a r a de n a ş t e r e D u p ă c «o E o ce B. | F .jF. III.S t a t i s t i c a i) înscrierilor l a Facultatea de Drept a Universităţii d i n Cluj. 511 46 1 5 3 177 85 55 30 50 427 13 18 48 17 11 2 - 301 29 28 138 44 511 46 — 557 1602 117 639 567 2 1 2 132 42 2 6 101 1 2 8 1 56 5 5 134 63 26 24 12 15 34 10 1124 72 42 .

— — — —— — 1 107 20 —— 3 — 1 1 .1 58 18 2 1 13 3 -— 1 — 38 — 29 8 110 31 141 107 20 43 23 10 8 4 3 36 74 9 8 8 7 6 4 i 1 — 2 1 3 2 127 30 l 65 33 12 11 6 2 28 — 1 1 83 24 9 19 8 4 — з|Ј — 1 - 55 10 3 — 18 2 — - 7 . IV. 3 F. F. 69 ! F . dupđ sex După religie România 1 gregorian rom. B . cat. pe anul şcolar 1935-36 tiumănil inscr.Statistica») înscrierilor la Faenltatea de Medicină a Universităţii din Cluj. V.— —— 127 30 — 795 15S 426 149 85 48 27 10 2 0 3 446 157 66 84 62 32 H 4 6 1 25 6 12 5 40 5 106 - 15 3 16 2 7 1 — 2 — - 1 783 1 5 4 12 >) D u p i datele facultăţii. alnl în o Evrei A n i i 3 'N a o ierilor u o 127 157 950 . itenia şi brogea D u p ă ţ a r o a goslavi а đ e n « 8 t e r e Români irmania D u p ă c o 9 Г i 8' i ne •c Bulgc Л e t n i c ă Onpă cetăţenie 'S u E C '5 Cehi E o a B F. Ivini xe «T 23 ti U_ 13 o o O uT o> 71 uT <u« u U L 6 c > Oi c a — 1 u. III. o a C*3 59 -u< a c a O V) P 33 O 6 CQ o 23 > o u a ca recia A Polonia UI 3 . B . F. VI. ÎL. II.o '53 'S> ij ca a а 1 O! B. B . F . F . 14 jgi UI 2 1 "3 £3 B. B. B . 'C O ulgaria :hoslov merica ormaţi ngaria jldova aštria aeliţi tenia veţia itari ort. B. F 3 29 I. F . 1 D tc 1 3 a ca C O iu ! F .—— . Ol Ruşi Ц o S B. 141 21 21 2 31 1 1 16 10 î 5 2 3 15 1 — — — — = _ 3 H 154 —— 15 — 2 — -— 1 129 12 12 164 37 101 28 23 8 7 33 — — 81 40 22 15 12 8 BCU Cluj / Central University1 Library Cluj 4 l î - — - 10 1 -- 101 28 9 21 3 146 24 88 26 12 7 7 1 29 89 30 13 11 10 6 5 1 — 4 i 1 1 -— 1 — 30 26 3 -— — —— 164 37 -— — — 201 96 17 6 17 4 — — — 3 —— —— — -— — 146 24 1 170 110 31 58 18 7 8 1 3 46 — —— 60 21 8 15 15 5 6 1 1 1 5 — — 15 — i — — — . 6 14 UI UI V.2 i 1 l | 4 5 4 101 6 = 1 — — 17 2 . B . .

reformaţi Muntenia şi Dobrogea D n P ă ţ a r a 0 d e Ungaria n а ş t er Qermania j Cehoslovi A n i i Băeţi Pete Jugoslavi Moldova n cvang. unitari Banat Total S 1 0 5 «o a 23 0 u 3 23 •c -»-» tn a K '5> 3 S£ O) 1 I.— — — 1 1 1 — - — 1 28 1 23 5 5 4 - HI i 21 5 1 3 4 — 4 1 — 4 7J 270 302 21o|l21 98 68 34 8 33 5 2I 394 36 25 37 25 3 7 ' ) După fişele de plata taxelor la Casieria Universităţii 7 1 18 1 | 2 . după sex I O a CJ După religie România rom. IV. III.Staţia î n s c r i e r i l o r l a F a c u l t a t e a de L i t e r e a Unii 1 fiumâral înscr. II. doctorat Total 9 Ш 6 60 80 87 41 43 31 20 12 3 13 207 139 1 9 1 12 — 2 2 BCU Cluj / Central University Library Cluj 1 6 1 1 1 0 97 1 5 1 5 3 7 1 0 4 0 4 3 1 1 — 1 — 1 4 — — 32 31 1 — 1 2 4 1 2 — 3 — — 7 87 50 3 28 21 13 2 6 1 1 4 3 7 7 i 71 9 1 6 7 7 9 5 — 5 1 1 2 J 21 1 1 7 2 2 3 2 -- Grecia Si s» §« > 0 Polonia izraeliţi Oltenia « — 1 — 6 3 — — — 3 — — . cat.

B . 1 F. B . B.—— — I 27 — — HI 18 — 28 6 1 — •64 — — 1— 2 -— 1 92 4 1— 28 1 1 28 lt 39 5 1 152I 1 5 2 7J 179 26 81 — 5 1 - 270 302 269 299 1. 0 207 . 61 ! F 67 B.. F . If. B !F. F. ! F.1 572 .1— - . F. B . F. B . 8 22 1 F.. t î c a i) ereităţii din Cluj.. B. _c 1 B. B . B F. B . pe anul şcolar 1935—36 e 1 Români Dup German i ă Maghiari o r i ş i n e » Jugoslavi Francezi e t n i c ă 1 Englezi Bulgari 'c Total După cetăţenie Maghiari Jugoslavi Belgieni Englezi aiul înscri erllorj merica Ruşi Evrei K c 2 _a 'io Total dia a B E 0 F.12 0 7 140 9 3 1 0 21 4 —BCU Cluj — — — University Library Cluj5 9 — / Central 1 31 0 1 — 9 6 I U 11 1 1 79 2— — 1 1 32 44 7 23 20 —— 1 —— 1 —— i — — 2 8- - 60 80 60 1 140 — 159 33 50 12 26 19 1— — 2 5 —— 72 87 72 85 159 . B. B . F ..— — — 8 8 2 1 10 2 4 3 14 13 14 13 — . F.

46 46 39 23 14 8 2 4 55 7 7 7 5 2 — - 26 38 1 1 16 5 — 2 59 37 26 23 23 12 6 2 4 60 7 6 10 3 — 1 1 19 29 7 1 28 5 — — — I 3 1 -——— 1 1 1 46 46 59 37 IV. ort. 10 i F. 4 19 Preparator I.S t a t i s t i c a ») înscrierilor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj. ' 2 l В 15 F. i F. După religie După ţara de naştere Români a D u p ă j Roma '5 Bulgaria merica o r 1 П s o i n e а e t Evrei n 1 Că • După cetăţenie • u Cehoslovi o Qermi Transilvan. • F. şi pdrţileei raeliţi î itari Băeţi Pete s 4 u a o Itenia "a "o oldova u 7 O) o i-i E c V 52 a c a a S u > 1 3 N |S î O 1 % < o a e D (K 5> 3 a 3 o E a c 1 B. 53 35 30 20 17 15 2 1 з| 61 5 6 6 4 4 — 6 30 23 3 3 19 7 — 1 2 — —— — î 2 1 53 35 Total 203 135 115 78 67 42 13 6 17 215 22 26 26 19 11 3 a| l 100 98 14 6 76 22 i! ' ) După datele facultăţii. !F. B. 15 4 5 — 7 1 1 12 BCU Cluj / Central University Library Cluj 2 6 3 3 — 4 — — — — 1 — 1 4 — — 4 — 5 i — — —— 1 30 13 15 6 8 2 — 2 5 27 5 2 2 1 2 3 15 6 2 9 —— 1 — — 2 —— 30 13 II. B. F. - II 6 — 203 135 338 talul în 43 92 96 88 formaţi Polon « z OD lerilorl u . B. B. III. după sex Anii . pe anul şcolar 1935—36 Mumărul înscr. B. B J F . ! F.

III. gurilor canal 80.444 100.917 154.666 5.79S 1. încălzi­ tul Institutului de Anatomie.400 89.520 casează dela bolnavi ' Taxa unică ce se încasează de 286.930 180.000 38.25C 57.019.600 1 73.901 — 8.000 500.013 238.000 38.500 790.220 4.154.594 87.000 26.000 „ bucătării — 147.008.600 73.048 42.302 28.110 Transportul bolnavilor şi de­ 50. sala de operaţie Fond special pt.847 645.799 1.385 235.930 25839000 2fl.080.400 89.853 932.000 Instrumente medicale 40.000 357.000 390.28C 24. Ad-tiv „ surorilor â „ servitorilor | Taxa pt.608 34.154.747 8.834 46.847 645.901 — 8.310 852Ж 23.000 Repararea mobilierului 90.000 600.520 280.154. 278.5O0.930 180. 1935 pâDă la 31.000 Cheltueli de birou BCU Cluj / Central University Library Cluj taxa de арз 1.280 24.500 790.312.559 15.000 2.000 12.000 36.484.006.000 668.000 645.641.419.405 164.500.807.001 20.Despre Veniturile şl Cheltueli le pentrn exerciţiul 1935/1936 (dela 1.641. Sanator Onorar medical Cl.000 30.38в.748 8.876 In sumă: Diferite încasări: Taxa de îngrijire către Stat Salariile meseriaşilor „ personal.000 „ Becuri electr.839 6.020 592.523.946 Repararea şi vopsirea Far­ 50.050.000 19.286.843 3.834 51.ooo 31.655 27.392 17. Sala de Operaţie F ond special pt. 200. 1936. 1936) Venituri Proiectul de buget S'a tncaiat Rest de încasat Intrate In total Cheltueli.917 154.31C 2.000 150.000 36. întreţinerea uzinelor 100.000 62.000 Vechicole şi Furaje 600.748 8.000.000 Luminat: Curent elect.472 1.003 Repararea acoperişului 2.600 .420 675.760 6.548 349.961 5.930 42.405 164.000 ao.OO0 Rufărie 3.000 Repararea geamurilor 37.456 4.000 plasări 20.013 238.280 24.000 .392 17. Ad-tiv „ Surorilor „ Servitorilor Taxa pt.798 145.798 145.000 Cheltueli de autopsii Diurne Comisia Clinic.419.655 27.048 42. pentru ospitalizarei Taxe de ospitalizare pt.839.000 „ Gaz aerian — 80.725 747.200 735.100 „ spălătoriei 400.843 3.188 73.000 la bolnavi Preţul de cost al medicamen­ telor eliberate de Farmacia Clinicilor personalului di­ dactic şi administrativ Uni­ 15.500 790.853 931961 5.444 versitar Contravaloarea combustibi­ lului întrebuinţat pt.600 73.484.807.020 790.30U.798 28. Sanator Onorar medical Cl.110 blioteca Universităţii Contravaloarea curentului electric furnizat Institutului 100.000 „ clădirilor 12.00C 89. Fiziologie şi Bi­ 504. Radiologie.911 193. In sumă: Diferite cheltueli: Taxa de îngrijire către Stat Salariile Meseriaşilor „ Person.050. materiale şi personalului Cheltueli prevăzute conform proiecta lui de bu get aprob Achitat In total Rest de achitat Angajat In total Subvenţie dela Ministerul Ins­ trucţiunii redus cu 10$ blo­ 15.312.725 747.200 200.946 nici.987 396. IV.000 maciei 27.000 400. Psichiatr.260 87.748 8.302 28.520 286. Cen­ trala.520 — „ scărilor — „ pivniţelor 286.000 62.620 28. Bucătar.210 324. Muncii — Eventual din Bugetul Direcţiunei fondurilor speciale sa­ 1.000 62.280 24.495 586.000 Ingrij. 567.U0U 12.608 34.02( 592.620 15.200 735.987 396.930 42.280. Buc.000 180.280 Construirea unui gard — 10.911 193.200 10.000 de iChimie Vânzarea resturilor de mân­ care 1 Alimentaţia pt.000.000 — navii Municipiului Cluj Taxa reglementară ce se în­ 400.903. Fonduri­ lor speciale sanitare şi de o1.000 30.949 79.000 îngrijirea parcurilor 130.000 150.725 747. Sanator şi Neurologică 7.220 4.020 592. Psich.154.265. I I I .000 Taxe comunale şi 100.000 62.338 24. Diurne Prosectorului Investiţii întreţinerea localurilor Taxa reglementară Taxa unică Indemnizarea celor 50 ex­ terni şi zileri Confecţionarea fiolajului Far­ macia Contribuţie la diurna Inginer Ivaşcu Neprevăzute şi fondul de rul­ ment în care intră soldul din 31.59E cate Din Bugetul Direct.000 nitare şi de ocrotire — Din taxele ce încasează Ad-tia dela bolnavii internaţi în Cli­ 6. 150.860 Vopsirea spălătoriei 645.001 20.799 1.0O0 Medicamente 19.019.21i Alim.949 79.559 15.799 1.00C 1.250 57.959 28. 25.725 747. bol­ 300.0O0.000 200.472 1.500.000 crotire al Minist. Dietetică încălzit 6.496 31.000 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful