Sunteți pe pagina 1din 224

I

ITUTUL NATIONAL PENTRU DI TOTALITARISMULUI

lOAN SCURTU (coordonator) CORNELIU BELDIMAN TIBERIU rANASE NATALIA TAMPA

Su Arh Gn or Cer he nr. 16 S ctor ] . Bucuresti 71277 T _ 06992. TO 61 14. Fax: 23 768_ E-mail· inst horne.ro

CRISTIAN TRONCOT

PUIU DUMITRU BORDEIl

CO SILIUL !)TIINTlFIC llie BBdescu, Petre Bunescu, loan Chiper, Radu Ciuceanu (PT8fed;nte), Mihai Cojocaru, Florin Constantiniu, Mihai Golu, Armin Heinen (VIcepl'8fedlnte), Vladimir lliescu Constantin Lafea, Gheorghe Man., $erban Milcoveanu, Alexandru M0f8nu, If",.; N/COlescu, Gheorghe Oni~oru, Antonie ~ (VIcepl8f8Cllnte), Octavian Roske (Secretar flllntfllc), loan Scur1u, Dumitru~andru, Florisn ..... 1Ct41Uzvan Theodorescu, Vltalle Varatic

IDEOLOGIE ~I FORMATIUNI DE DREAPTA

IN ROMANIA
l

VolumullV

7 iulie 1934 - 30 martie 1938

A CU SPRIJINUL
CULTURII $I CULTEL

mll~1 WIIIII
Bucurqtt

B~~.~~~SI

NATIONAL PENTRU S~IUL 2000

TO

T ALIT ARlSM1JLUI

ROO ATOR COLECflE: REDA.CTOR·

Octavian Roske CorneJiu Beldiman


Cuprins

ABREVIERI ~I
INDICE DE PERSOANE:
COPERTA: Comeliu Beldiman CorneJiu Beldiman
Studiu int.roducti " "......................... .. '5

~:~~::~;;·~d·i·ii~·i·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::' ::::::::::::::'::':':::.::.:~~ ..:::::::::.:::::::


Abrev len ...."............................................ .... • • 1. 19.3~ l~hE' ~, Bucu~e~ti. Jurualul Consiliului de Miuistri pm iud uuerzicerea MI~carii National-Soclallste in Romania ....... _ .... 2. 1934 iulie 16 BUCUTe~ti. Legea pentru utilizarea personalului rornanesc in illlreprinderi........... . .. 3. 1934 septem brie 8. Roma. Articolul intiru lat C()njuru/rl' impotrlva sefului GLIr-:;ii de Fier puhlicat ill ziarul italian ..Carriere della Serra", tradus Intr-o notii a Serviciului Special de lnformatii. 4. 1934 septernbrie 9, Bucuresti, Articalu! intitulat Memlmi -6 :'I 57
58

Ion! Mota si I 'asile Marin


Gravura de Alexandru Basarab

CULEGERE:

Dalila Danu Mihaela Popa Ana-Maria Radu Mirela Buzincu

61

MACHETARE COMPUTERIZA TA:

fostei gl'lIpiiri .. Garda de Fier" s-uu despartit in doud tabere

Corneliu Beldiman
5.

publicat in ziarul .. Dirnineata" 1934 septembrie 10, Bucuresti.

61 Articolu I intitulat 62

Charme-Scott Tiparituri Export-Import S.R.L. Societate ~tengtezA Bucuresti

Conducatorii G,ir;:ii de Fler pUll la call! asasmate unii contra ahara publicat in ziarul ..Nationalul 1934 septembrie 12, Bucuresti. Articolul intitulat Auton;

DlelJlOfu/ui planuit contra d-lui Corneliu Codreanu trimlsi in ·frw,f~c.alli publicat in ziarul ..Facla...... septembrie 17, Becarestl. Articolul intitulat Discordiil« Gorda de Fier" dizoJvalti publica: in ziarul ,.UOI\ersur
25. Bucuresti. Circulara lui Comeliu Zelea rJtic~mu cu priv ire la cazul Mihal! Stelescu., . oetombrie S, Bucurqti. InsemnariJe lui N,~~J~ lor~ .......... __ discutiile cu Octavian Goga asupra evohrtiei Situatiel ~'--. _II " po ,IflCe Inte...... . . . octombrie 24, Bueu~ti. Articolul ,. intltuJat RJlifQllSnTlli1 cocona.si/or publicat in ziarul Dreapra . brie 25, Bueuretti. Articolul anntulat ProcesuJ I cares" . . In Zlaru" M'I~ • .. .
A •

6:!
63

septembrie

64
64 65 65 ..... 66
I

16, Bueareffi. Anicolul .I "")le~rle~'lZQ cenzurat diIn Zlaru.. Un'·v.....,..I.. _......

mtllulat /JarOII1
' .

."

13.

J934 ()('tombfiie
I.

1301, Bucuresti,
17, :Bucure~li.

No[lt~sir1(e".lI a Directic~
.

Generale a poJlllei de Siguralltll d~.\I~re f?ndarea: prograrnul ~I ct I\ Itilt"'''' Parndului National-Soclalisl din Romania. .... _..
1934 noieillbrie lnsemnsrrlc lui Constantin

27.

61 28.
70

14.

. A rge IOI~nu despre opiniile exprirnate de Nicolae lorga f3"UPI1l I ... I' !llUdmii fata de Garda de Fier in cazu I1Ull1lrH sa e III runtea
gu\Crnulul.. .•... ..

15.

1934 noiemhrie 23, 1uIlche ter. Articolul inrirulat Garda de Fi r dm Rom6mo publicat in ziarul englez ..Manchester Guardian", iradus intr-o nOla a Sen iciului Special de
lnformatu. .. . . 70

29.

16.

1.

1. Bucuresti, (In:ula~a lui Comeliu Zelea Codreanu eu pnv Ire la proclarnarea zilei de 10 decernbrle ca 7IUtI sufcrintdar leg onare. .. .. . 193~ decemhrie 10 Bucuresti. Articolul iruitulat Sensul na/loliallSlnuiUl 11 U/rll publica; de 1011 I. Mota in ziarul
Jil':U decembrie

3U.

T:!. 31. .. 7J. 7-1


32.

18. 1'9.

10. 21.

"Cu\§llIu1 Studenle';C··.... 193-' decembrie 17, 1olllreux. Scrisoare adresata de Jon J. MOla lui t\Jcolm; Inulescu 19.H decembrie, BuCUrl:~li Nota a Direcjiei Gcnerale 11 Politie i privind situatia organizatorica numerics ~i pl! judete a Ml~dlrii Legionare la sfar?ilul anului 1934 t9J~, Bueuresti. insernnarile lui Petre. Pandrea despre regimul

33. " 75 76
7~ ,3.-1. 3:5.

193.5 rehl'ua~c 4'.'la~i. Rapon al Im.pcctoratului de Politie lasi inallllat de Dlrl;!cll3 Genera1.i a Poliliti ministrulut de Interne cu pri vire 13 propaganda desfa~ural.a de rnernnri I M i~carii Leg: onare peruru reorgan izarea ,.Gi'irz.i I de Fier" . 1935 februarie 5, Bucurest], Scrisoarea lui Ion I. Mota dire Polcrre. rnernbru al conducerii orgaulzatiei Weh-Dienst Frfurt 1935 Iebruarie 14, Bucurest], NOla a Serviciulu] Special de 1nforrnatii referitoare Irl instructiun lie prim ite de Legatia [{amana din l.ondra pentru mtirmarea ~lirilor referitoare la 1lI1blldi.ri produse in Bucuresti, publicaie in ziarul .. f'.-l<111cltesler Guardian" , 1935 feb rua ric 27, Bucu resti, NOla a Sen iciulu i Special de lnformatii despre lnscrierea in L.A.N.C. ,1 lui Nichifor Crarnic si Alexandru Gregorian . 11.35 fcbruarie Bucu resti. Manifest at Panidului National· ~ 1cI:lli ..1 din RrtllHillia semnat de Stefan Tatarcscu ll,3::: martie L Piatru Neam~ TC"legrama a Legiunii de .I .indarm i "~"m'! despre serbarea cu caracier rehgios organizata dt; h:~iol1ari la t\1anilslirea Nearnt ,. 11)35~ rnartie 20. Bucuresti, Articolul intitulat Numerus clausus publicat de Ion I. Moja in ziarul ..Cuvantul Slude!l\esc·· 193$ m artie 20, Bucures ti. Relararea lui Horia S IIn3 despre

83 84

86

28.

.87
87

88 . 38
.. 91

hitlerist si cvoluua situatiel internationale


1935 ianuarie 1. Bueu restl, Circulara lui Corneliu Zelea Codreanu de Anul Nou 1935 , 1935 ianuarie l l, Bucu resti, NOla a Direct ie i Genera le a Polijiei cu pri' ire la il1trunirile Frcntului Generatie] de Foe de la Targu Mutes *i Miercurea Ciuc 1935 ianuarie IS, Cluj. Nota a Directiei Generale a Politiei ~~vi'ld.acti\'i~lea desf3..~uratade Cerllrul Studerqilor Legionari CI~U 3~. I.a~ua~e 21, Bucurest]. Nota a Direq;ei Generate a Politiei msouu de un rezumat al em fll1Uirii rOSI ite de Ion I. MO\a la . ConUTesu Ie'· onutete 1 . . e or de AC\llIne pentru Unt\'ersahlate~ Romei de In Montreu x, Elvetia, .. 1935 februarle d' .
re IVlva

22.

[nfiintarca partidului ..1 o III I pernru Tars" : 11.J.3S rua rtie 29, Bueuresti. Articolul imitulat PvlemtCLl vlihai! SIf!/~sul Cornelill Codreonu. A {It' inl'IIIWrl oduse

n.
24.

79
SIJ

36.
37.

1935 T ," 3 ra 193:=.

.;: C··.·/ 01"

Mihail

J I·" publicat in ziarul Lupla .. ..'...... U martie. Bucuresti. r-.lal1l!t:51 21 panidului - r~ltIl pentr prinzsnd prevederi ale progranllllUI ssu pohuc :.. . ell d J • d esata de T" BlIcllrc~li Scrisoare escrusa a re • , Ilpnle·.· . Cod
WIll If

92 9~
.:J

38. . I 39.

25. 26.

)j

publicat in ziarul ..Tribuna" 1935 ftbruari 4B .. .. referitoare la a~ti \ uC':[fltl. Nota a Corpului Deteclivilor jude,ene Constan; :~e; lesra~~ratl de organiz.atiile legionare DobrQgea..... I u eea din cadrul Regionald Legionare ...............................................................................................

2 Bucure'f ' 1ji

I.

A . I· I· . ruco U In! itulai Gunl« de Fier

'1' 10 Bucur~ti. Art.icolill IntiUlla! •.Ht! 931. ::'I apr: re , . I R' d . I .. . blical de Ernest Bernea in aiuru ... an OIa a ....... :: ... /10.\1111 p U _. .• I - Rr.11/{ilwl de mOlm.' 1 19J:=i •<lpnT· Cmiova. . Conlenll!a • 1011l1I1 ata ~ IC, ~. Concrcsul Genera . • d Alexandru Lanlaeuzu10:l e Siudentesc " j . Reaional de Politic " . 1 <:, I asi Raport nl InsiXclomru Ilt t:e.. _, I 93 rnai -, . I P I','d pri\'illd JCl!vlllile".t Gnf"Z1I .D' c\LlInea Genera 3 iii. o I I • I caire 'narii lui Steric Cillatel1. de Fier ill perioada COJ1SCCUlJ\.A. a~1 I lui Corneliu Zelca 1935 mai 29, Bucurl1~l1. llrcu a:~ri ale activ ila.lii intern!! Codreanv eu pnvlrc In unele reg ernen in Miscarea l.egionlJra ..
tuuna c . .. .

Sielescu lui Comeliu Zd~a

l' reanu

: ;:. erismu

94 ..... 97

99
106

1<2

",0.

~I

;;;!

Ir:-

'i

83

107 7

~~.:u
blsc:ic.~
4.
1 J:J
IUnI..

Legion8ft' _ '. L. I _b lunt· .' ,. L' d id Cooreanu Ctl pl"1\ire In intenpa MI~cArIt egronare earl lea
-. . .

lui Corueliu Zclea iprl\ i~d aClivimtea. nlt'mbrilor studenti ai _M Iflclirii -In ICritOriU ~ior~anlz..area taberelor de munca, ...•. ,.... ,., ..... ,. lOS . I' C orne I'· ~~ Ica ie 5 Bucur~tl. , Circulara. UI III t:
J]
0

Bucuresti

Circulara

5:8.
59.

Codreanu

Clrculara Codreanu eu pnvire la Controlul Legiollar.


·.. ~ I.

1935 octombrle 17, Bllcurtlti eIre 1 lui ·. . . u ara UI Corneliu cu pnvrre la organlzarea Fa ., .. L . .. . .. ml leI etuonare" 19.35 noiembrie 11, Ducur t". •e 1935 noiernbrie

Zelea
.

in.~u~ure~~~~·r~·~i:···ci~~·I;;~"'·i~·i···c~~;~~;i~;·· Z~'ie~"""""'"
de comportarncnt • ale

60. 109
61.

Codreunu cuprinwnd normele . lui .... ... ... ..... ..~ ....... . Ie-Slanaru ...
19]5

26, Bucure ..ti Cire I I ·:··C····_·· ....... ,. ...._.· · • "f' u ara UI orneliu Zelea Codreanu e u pnvrre la publiC3tia "Porunca Vrernii" 1935 decernbrie 6, Carrnen-S)'!Y'I . . C.u' am m~1 .: ",''',:''UI . \ mamte a Comc]lu Zelea ~odreanu la cartea Penln./ legimuJrI.............. . 1935 decernbrie 6. Tebea . Acordul pent ru COnStllUlrea .. . .,. . Froruul UI Dernocratic Popu lar lncherai intre Frontul Pluearilor J

..

lUI

Corneliu Zelea

.132

110 111 1 13 .,

46.

41J.
50.

•• T01 P ..' li Z I 1935 julie 20, Carmen- ylva. Circulars lUI orne lue .ea CodrennLl carre legionarn din Tabara Arnoia : .. _ , ~., 193:; iulie 22. Conswnta. Not! a Biroului de Slg:ura~~~ dill cadrul Chesturii PoliIlel Municipiutui Constants ell pnvrre la acti- itatea d~sfi~ural1i. in tabara Jeg;onarii de 18 Carmen-Sylva 1935-iulie, Bucure ti. Statutul Partidului Na~ional-Crq(in

lUI Ion I. Mota caw: ..' .. , . mernbru I conducertl orgnmzallel Welt-Dienst. Erfun F nrmer, •. • id I . 19J5 iulie 3, Bueu re ti. lOla pm ind llLlton~area pan I U U1 ul enrru fani publicat!! in :liand ,. I ernpo "...... .. IU me

'

I.e:; Bucu resn Serisoarea


-,

62.

Uniunea
63 .

Plugarilor

~i a MunCllorilor

Ma'!hiarl.

Partidui .

SOCI:lli~l;;1 Blocul pernru Apararea Liberta\ilor-Otmocfrllice 1935 deeemhrje 11, Bueuresti. Dezbaterile din Adunarea l onsiliul

113

11~ 115

65.

De-I iutati lor priv ind ineidentele prileju lie de alezenle peniru de discipline al Baroului de Ilfo\ ~.. .. ... .... 193~ deeembrie 21. Bucuresti. Scrisoarea lui Ion I MOta dim.' Poterre, rnernbru al conducerii organi7..atiei \\ elt-Dienst, l rfurt . 1935 decernbrie 25. Bucuresti. Anicolelc uuitulare L(I 0
raspautie

138

..

-! I

19r ~iUgU, t 7. Slbiu. 1emoriu InlOCm;1 de Alfred .Bonfe.rt prh ind aCl;\ uatea Mi~carii de Reinnoire a Gennariilor din
Romania _ __ , ,. 1935 auzust Li. Constanta. Raport al Chesturii Pol itiei Municipiulu] Constanta eu privire la tabjira legionara de la Carmen-Sy h a .. 1935 septembrie 7. Lend ra. Articclul intitulat J'i, Ilia RIJJJ1tini(J dmlflui lIu!ionaf-soc;a!isl1Iufui? publicat in ziarul englez .Tirne and Tide". reprodus lntr-o nolli a Ser v iciulUi Special de lnforrnarii 1935 septembrie 8, Cluj. Articolul intirulat Argill{li ,rti,/{;rii .>i piatra credlntei romJlle.$li publicat de Ion Banea ill ziaru I ,.Glasul Siramosesc"
1935 septembrie IS, Bucuresti, Scrisoarea generalului

a istoriei

romdnesti

~i O/Umll

eMS lnaimea
in ziarele

prilllf!.jdiei_l 116
66.
J '"

..\·\allifes(·

51.

] 935. Constanta. catre ingmerul

*i ..lnainre

pu blicate

de

Lucreti u Pii.lra~canll

..

. 1.'!2

Apel adresai populatiei din Dobrogea de Virgil lonescu. ~ditl Regiunii Legionare

--'

Dobro(!ea................ b7.

52,

. .. 1935. But:[)re~ti Sin(ez~ a Directiei Generate a po'niei pri\lOd

1-'15

1::·1

CIS.
69.

53.

! 21' i ~6
70.

54.
55.

activ iiatea ..Garzii de in anul 1936 hUIlIS ric 1. Bucurcsti. \.1."'1.1 3 Oil e..iiei Generate 3. Politiei pri\ ind acri~'italea partidllllli ..Tolul peutru Tarn" .. . 1936 lanuarie 26. Bucuresti Dec!arn~iile dr '\.icdae Lunu. publicaie in ziarul . .Drepllllt':a··. d('-:;pr~ prupag.anda delolmal.j ~ Partidului N'l!ianal-Cre~lil1 in aiegerilc parJSll1enlrtrc partiale
din [ud. Mehedinti . .. .. ." I .

Fier"

1935

..

1.:6 15..

56.
57.

Gheorghe Cantacuzino-Graniceru I dittre Gheorghe n,u\resclI." 1935 septembrie 17. Bucuresti, Nota a Directiei Generale a Politiei privind organizarea educatiei 'e~ion'are in cadrul partidului .Totul pentru Tara .. 1935 septembrie 29, Bucurestl. Circulara lui Corneliu Zelea Codreanu cu privire la Comertul Legionar. " 1935 octombrie 10, Bucuretti. lnsemnarile lui Grigore Gafencu cu privire la disidenta lui Alexandru Vaida- Voevod din Partidu] Na~ional-Tir8.nesc :
< •••••• ,

128
129
71.

19)'6 februarie 1. Bucurc~ri Raport al II specloraw L1 .. p\11luce de General de polille d. cspre apan 'r 'ii or""nl""tl{,l ;::" ...... . '1'" S, asrica de Foe" c'ondu5n de avoc.uul 1011 \ d
reapla I1UIl1I " .. •

Emilian : .. ··l·~..;o~i'~····~~i~~i~·i· ..·K 10/" dt 1936 rebrUiUIC -. .. . Z .. - - Bucure\:li publical de ziarul ..Kolm:!oche J.:ltun~. .~frad u m . •. . r. .. ala" a Sen iciului Sn"CHII de 11110nna\lI ... ' .... tra d us mtr-o n 1"9

;~;i;ui·~~·· .\{;m{c

..

, •.. I "I

, -,

130

J93

{ebrunrie

18. Bueuresti.

Referat Intocmit

de Prefecturn

Po pCI Capltalei des pre avocatul Ion V. Emilran, r ·zallei nS\a5t1ca de FOC·'.H......... ..

fondatorul 159

,86. 87. 88.

-4.
.::: _.

1 36 febru de ]9. Bucurc.t.i. Nota-sin!ez...'i a Serviciulul Specl.ll de [nfonna,li referitoare la rniscarea national-socialisra d Ro anla... .. 1936 februariE: 29, Cernauri. Raport al sefului lnspectoratulul R gional Cemiiutl.cAlf~ Direcna Generalf ~ Poliliei ttl privire

160

"6.

7.

~8.

13 rganizarea partidului • f01U1 pentru Tara , 1936~ rnartie 20, Pill; ti. Arncolui intirulat \/(jr,ii nostri, public t de Vasile Mann Iil zi ruJ ,.Cu\<antul Argesului". )q36 martie J I, Bueuresti u:';CI. rape data la Parcher de e eralul (, rghe Cama uzrno-Grfinicerul ell priv ire la scrisorile eoamen! tare tnm se lui Armand (Jilme (U "I Vir~il ~ ladgearu. 19.36 aprilie ..1, liiq~u !\lure~. Conferinja inrirulala ROil UIII 11 til DO tru ,inuUi: de Alexandre C~macuL;1I0 la Congresul General Srudentesc.. .. 1936 aprllle ", Carmen-Sylva. Cuv .int de incheiere 31 lui Corne ru Zelea Codreanu la cartea PI!.J1Irlileg;mwri...................... 11:136 aprilie -. Tar~u Mures, MOlillnea adOplati'i M Conuresul General al ~tudC:lltimi Rornane Cresrine de I~ITfirgu
lures .

16-1 .. 166

89.

90.

, ., 166

91. 92.

16.... ,. 1'-1

J 936 a prifie 2'1 Bucu t'.., I. . . ~'. . re~ I. .... mea ul imuulat Disidentel« din .Garda de Fier puhlicar ill ziaru I .Dirnineata" _ 1936 apritie, Carmen-Sylva. irlsemnanle lui Corneliu Zelea Codreanu des pre regirnul democratic 1936 mal 10, Brasov, Notele pledo~i~;·~i·~~~~ ..;;~·\;~~·ile· in fata ~onsrliulu,i de Razboi at Corpului IV Arl11ata Ia procesul studentilor cresn rn acuuii de ..dezordmi" produse in uara Sinaia ~. 1936 mai 25, Bucurest], in5.emnarik lui Armand Calinescu despre irurev ederea cu regele Carol al ll-lea ~i discutiile privlnd .. Garda de: Fier" '.. " 1936 rna; 28. Bueuresn. Articolul illti!ulat Pentru cli/iul mOI'{ii publicat de Dan Bona in ziarul ..Sfarrna Pialra................ 1936 rnai 3D, Buearesrl. Circulara lui Corneliu Zelea Cudrcar u ell privire la politica externa a Romsmei , , 1 ~36 mui 30. La!?i. Adresa a laspectoratului de Pohtie 13~i catre

'81 18:

M~i~""".. .

. .181 .. 186
..

18, .. 18S

Direcria Generals a Politiei Bucuresii o 1'b'.3 n izatiei .. Svasuca de Foe -." " "

despre

activitatea I S.9

93.

1I}36 mai, Bucuresti,

175 ,-11

ISO.
81.

82.

83.
84.

1936 aprilie 6. BUClIrt'li. mil" Sen iciului Special de lruormaui despre programul Frontului Nationul I{Oman 19J() apritie 7. Bucuresti Nota a Serv iciului Special de lnforrnatii despre Lucia Caraeea-Aliot. fcndatoarea Froruului 'Jo..!' I. R . -, allona oman, ,... .. " 1936 aprilie 8. Bucurest]. !\O[ii inforrnati\;l ;j Directiei Generate a Politiei cu pri\ ire In ongresul Studentilor de' la rargu Mures .. ..... . ...... ....
1936 aprilie mnxre,\ 19. Bucurest],
unei $' Jamurirf!{J

94.

95.

l-~ %.
1-~

Art·;~~·I·:;l·i;~;i~·~·la~ ·f,;;;:;;:ci~:;i~·~;:;;~;· .
pruuejdil

de 1011 Mihalache 190 Mures ~i acriv itaiea vliscarii Legi 011 are , .. 1936 iu nie 1, Bucuresti. Declarajia lui Ion Mihalache la rnanifestatia Panidului National- Taranesc prh ind ameninjarile • 192 la adresa rezimului democratic dill ROml1n13. .. J 936iunie ~22. Paris, Anicolul inritulat DiCWl/lrcJ GtiJ::i~.d~ Fier ill Rumania publicat in ziarul [iancez .. Le .~opl]lalre q redat inrr-o nota a Serviciului Special de InrorI1l5!IJ : __ ,193 1936 iulie 1. Paris Declaretiile lui Virgil Madg.~aru. ~~bh,~J:e in ziarul .. Drep!8[ea" dupa ziarullJ'an.:t:Z. .. ~l' Pa.r'I:.lt" . III 19.1 k£!.atura ell organiuni de de e\;.[reIllLl dre;;rrt:l ~111 ':H1]:l~11<l' .~ ~ .: ..

Mernoriu adresat regelui Carol aJ H·I~a privmd Conaresul Studentilor de la Targu

:elil

97. 98.

publicru

~:~~anu.

i.n ziarul .,Atlas" " . . ~pr,lh.e 21, Bucurest], NOlii a Direcriei PO."llel.?nvl~d reacua pe care au produs-o in ninclullllcmbrikH M.I~C~.fII l..eglonare declaroliilc Ill' Armand CiililleSl"lI privind a!~u~mea preconizala fala de aceasta de guvernarea national-

(h: Lucretia :".""." Generate a

.. ,

I'7Q

99. "

1936 iulle I O. Bucuresti. Circular3 lUi lomeiw lele Codreanu ell privire la edueeua legionllrn ""':". .. ·d":."d·· . I' 16 Bucuresti. Raport al Birl'uilli de Stu 11 111 1936 ID Ie. , r" . d propa"8nda cadrul Direcliei Generate a Pl'" It!!::1 prdl\.II1ROln3ni~';' hi \ . [- in ra'ndurile popula!lci ge"ll1Iane 1Il .." ........ pro mens a I ~. S dcsprc . B ti Reh13rea lUI Horl3 ~unn l:~ . 1936 iulie 16, ucur~ J. • • •.••. asasinarea lui Mihail S(ele~cut.·4··.. ~'I" 1936 julie- 17, Bucure~t1. jVlant e lui Mihail $[ eSClI, . lansat d u pi! aSlIsHlarea. . ~ 'I I.' Armand B eur cstl lnsernnan e UI 1936 iulie ~6~24, . lI . eaoficialililtilor f!lli de

196

... IQ6 IQ8

85..

! msfA....................................................

1936 aprili 21 30 B .' ., " CAlin e . .-, .ucu.rqtl. lnsernnarlh, lui Annllntl escu cu pflv~re la atitudinea guvernului ~i II regelui Carol al ll-lea fatA de MI~area Legionara.

1so
,

·'f..~~. ~~·:,~1~~~j·,·o·~ . ..i~~I~;~an


III ..

100. 101.

. ~OO

..... "

18

Calinescu .

asasinarea

retenware ta aruu lui M',11ail SteleselL .. ,.


.-

d'

, .•

,," 201
11

10

IJ
re

ce
IOJ

ugu I -, Bucur~ti lnsemnarile lUI Armand CiHincsclJ a. 1I~ uarea "Garzii de Fier fl pertcolul reprezent a t de
. ..• .... . ... .... ....• ... . ... .• - ••.... -. ....

111.

ta.

~O I
118.

1.

1936 auguq 5, But:urefli. Nota prm C'B;,e tnrecua Generals a Poll lei cere Inspec[orDlelor Reglona!e de Politic rrimiterea tabe elor nommale cu membru organizatiilor extrennste. 1936 august 6, BLJclJrE'..fli. Artieol despre inchtderea tabere! de munca 8 leglonanJor de la Predeal publicat in ziarul Ade\lru" 1936 augu
muncli
t

1936. _o.etQm~rie. 11, BlIcure~li_ Raport al Corputui Dete.dlvllor I.:U pnvrre la constitur rea cemnetu I'UI I" ntunll • . . ~, ... Na\lonale a Slllden~ilTIii Crestine Rornane ) 936 octornbr ie 25, Bucuresti. Circula~·a.. Codrcanu pentru l eglon are 1936 octumbrie 25 orgauizarea Corpului

i~i ;·~~ii~ .. C ..~iea...... i


Muncitorirnii

217

" !Q2

_....... . Bucuresri. in~~~;~~;ii~··iu·i ..

Ni~~i~~ ..~·;~ i .......


dt

:::18

despre 2()3
120-

discutiile

105.

8. Bueure

. -_ - - ..•. ti Articol despre inchiderea

·····_·· taberei de
in

dreapta din Romania... 1936 octornbrie 27,

legion re de Ja Carmen-Sylva

publicat

ziarul
-.203 lorga _... 21.13 I upu

Vremli'

cu scriitorul Nicolae Rosu asupra mi~drii .. _.,__ .. Cluj. Anicol publica! in ..Porunca despre sfinjrrea trol!~1 de pe rnu.uele Sonca .

219

220

106.

10-,

Porunca Vrerm •• .. . 19.36 augn. rIO. Bucuresti lnsernnarile lUI Nicolee de pre t bere e de m ..n A esronare, ._. 19.36 august 15. Bucuresti Declaratirle elf. Nicolae

121-

1936 oClombrie 29, Bucuresti, Cornurucat al partiduiui ..TOlUI pentru Tara" referitor Iii amenintarile primite de uni dernnuari
~I

122. 123-

108.

prn m" regirrul dem rate din Romania la reuniunea Adunari i Univer ale pentru Pace de la Paris. publicate in ziarul ..Dreptatea . .... .... . ...... ....... ....... ......... .. ..... ..... . ... -\'" ~ 1fi IqJt1 august 31, Bucuresti. Nota a Corpului Dcieciiv ilor referitoare la en v itatea desfasuraia in tabara legionara de la
Carmen-Sylv 1936 epternbrie 9, _ Bucu r .• i. --_ Scrisoarea _ _-- -_ genera IuJu i --. 2U5

. .. ~20 ruse pe seama membrilor Mi~c:lrilLegionare . PHh neiemhrie S, Bucuresti, Memoriu adresat de Corneliu Zclea Codreanu regelui Carol al ll-lea, oarnemlor politici ~L \3rh ..... --.., . 22 1!J36 nniembrie 15, Bucuresti Arucolul imitulat CQII$lwlta pulilicci u studetuimi! publica! de Emil Cioran in ziarul ._ Vremea" -._ -.. _._ _ lui Ion I. M01a estre _.

__ .J

.,"
_)
"}-

124,

1936 noiembrie

22, Buell rest], Scrisoarea

109.

125.
126.

110_

111. 112.

~heorghe ~aI1lJCu2'"o-Grimicerul c:ue ofiteri, prel;li_ rninistri ~I gazetan cu priv ire la incidemele de pe Mumele SusaiPredeal, _ _ _.... :!06 !936 se~lembrie 15. Bucure ti. Articol rererilO~ l~-~b~~~~·i·I-~ - . ..· ..... iandarmilor comise in tabara de !nunes, legionara de pe '-.iunlc!e Susai-Predeal publica: in ziarul --C re di"*1-9 "08
~~6 !leptemb~ie 20, Bucurestl Ctrculara lui reanu cu prtvire la mstructiunile pentru aleueri 1936 seplemb' 2] B' ~ .. .. Cod rie zr , ucuresn Circulara lui Corneliu Zelea

127.

CO;II~i;~I- ..-......Z~~c·~·
-

parin~' ~isu rori .. . 1936 noiern br ie 22, Bucllre~ti. Scrisoarea lui Ion I Mo\a catre Corncliu Zelea Codreanu. ~ ..".. 4f.... .. _. 1936 noiemhrie 27, Bucurl'~ti. Circulara lui Corndlu lelea Codre<lnu cu pri. ire la obl;galiile sefuhn Mi$Carii Legionare .. " 1936 notembrte 28. Bucurestl. Declar!l113 taCUla In Camera Deput8tilor de Hans. Ono Roth. pre~dinlele Partidului German. privind aplic.area unor masurl admimsiratl\e de lirnitare it dreplurilor minoritatii germane. .,,_.' .... ,..
+ " ,.. "
hr u .. _·

'0
I

12H. 129.

1936

noiembrie.

Bucurqti.

KOla a DlreC(lI!l Gene.ral:

Poliliei prj, ind infill1tarea ASOclatkl _Pnetenll Leg.ionanlor


1936 noiern b rie, Constan~a.

~30

In.

- . -. 1936 oetombrie 1 B' .. pc tru Tara elaborarea I ~ ucure$tl: R.elatarea lui Horia Sima despre Zelea COdr;a:bhcarea car\ll Pentru legionari a lui Corneliu
1936 octombri~"7'"B'uc'''

reanu cu pm Ire la orgamzerea partiduhn

T otul

..

_""110

Seitan, seful org3111U111el JU etene -:. •.. ..Totul pentru Tara", cu prh'ire la aC(J\ltate8 propagandlsUCil a
studentilor le!!ionari ... ...... ...... ... " 1936 decembrie 1, '\ aporul .,Monte Olid~" ..' .. Scn~oareil lui

InstructlUni elaborate de N ~cola~ .. .d Con tanla a parudulUl

114. 115.
116.

12

.. Codreanu cu privir~ la t'n:r.e~tl. .lr.culara lui Corneliu Zelea 1936 • ipanrea cArt I I Pemru LegiontJrl octombne II, Bucur ti C' 1 .: Codreanu cat~ comand ," eJ . ircu ara lUI Corneliu Zelea C 1.L antn entrelor Stude' '?", ntesu. I - • LA::glonare _ 19..,. octombrie. 16 Clu' ClipilO1l11iui, publicat N' J,' Artlcol~1 . inliLulal Cor/eo V remii" e ICO ae Crevedla in ziarul P • _- __ _.. .;.. ~~.~.~.~. ._._

··:-"C:· ·

~ 12
-: 1.:1
-

130.
]31. 132.

215
2[5

Ion I. Mota catre parintii sai. "ens! in drum spre SpaIliB. .. I 1936 decembric 3, Lisabonii. Articolul nepub Icat n~.lul Ion 'Mota intilUlat Prezent: scris pentru ziarul ..LlOe~n[ea 1 "'1 . I . 1936 decembrie 3. Li!abona Arueoiul nepubhcBt al UI on I Mota intitulat E drumul eel bun scris penH" Zlaru
t.

LI

'be

natea

~~

..

~ ..

235

134

1.35.

136.

J9J6 dtcembrie 12, Bucu~ti. Inte.rpelarea adresata de de tatul G Popp ministrului Educatiei Nationale privind act Itates studenillor legionari de la Facultatea de Medicina d n CluJ ., . 1936 decembrie 23, Bucurqti. Circulara lui Corneliu Zelea Codreanu cu prilejul SirbArorilo~ de i~a J 93~/1937 .. : 1936 decembrie 23. Bucurqti. Ordmul lUI Corneliu Zelea Codreanu cu pnvire la schirnbarea unor cadre din conducerea parudului .. Totul pentru Tara" 1936 decembrie 25 BucureJti Sinteza a Directiei Politiei de SlguranJA Biroul Studii privind organizatia .,Svastica de

148. 135 ~ ~36

193?

149.

POI.ltlel .pnvlOd organizarea slujbei legionari Ion I. Mota ~iVasile Marin.

150.
~J~ lSI. ~3q

Foe
J37

lJ8.

139.

J4O.
141. 142.

1936 decembrie 25. Bucaresti Articolul intirular La nasterea n U U publicat de Ion J Mota in ziaru! .. Libertatea" 1936 decem brie, Bueuresn Anicolul intitular Cartee C6p lanulUl pubhcat de Mlhail Manoilescu in ziarul ,.Lumea Nou . .. 19J6 BUCDl"e?ti nsemnarile lui Cornehu Zelea Codreanu despre spiritul de jertfi. .. 1936, Bacurqti. fnsemnlrile lui Vasile Marin despre morala

~r
2.:18

152.

153.

25:
_

legionara

••••

"'

t •••••••••••••••••••••

~53
~5.J

154.

143.

1936, BUC:.",ti. Cuvint inainte ii comentariile lui Mihal! P Jihronlade in albumul Tabara de munca 1937 ianuarie.3 Madrid. ArtiooJul intitulat Spre anll/ 193" pubhcat de Ion I. Mota in ziarul .. Libertatea" 1937 iaaurie 8 Buc:uTefti. C'I"CUIara lui fi:omeHu Zelea Codreanu eu privtre Ia participarea vcluntari!or legionari 18

25-

ISS.

civil dill Spaal8

.M __ ~

"'_',~~.:.kJnJ

..••.•. _.

lui icolae Tow

~5-

156.

n~~?M~~~;-4,J!4~~·~i"t.4 •..":~,,,,,,,,;,,,~,,,,,,,,,,,,,,, .~58

!IJI.'Il._"'''l\U~

Mota

fi; Vasile

Nota a Directiei Generate a de pomenire a eroilor . .. 261 1937 ianuarie 19, Bucurqti. Articolu] intitulat DOl Mrell viteji: MolO 1; Marin publicat de Nicolae lorga in ziarul ,Neamul Romines.c" ., .,.... .. .. 262 1931 ianuarie 21, Bucurestl. Articolul intitulat Despr« democratie ~i elite in ideologia legionar« publicat de Vasile Cotiga in ziarul ..Sfarma Piatri ..,. . . 1937 ianuarie 22, Bueurestl Interventia deputatului 1 Modreanu in sedinta Adunarii Deputatilor pnv ind aducerea in tara a corpurilor eroilor legionarl Ion [ Mota ~I Vasile Mann. rnorti pe frontul din Spania, .. .. 264 1937 ianuarie 31, Bucurest]. CU\ant inainte al lui Cornelio Zelea Codreanu la cartea lui Ion I Mota Cranli de lemn .,.. .. 264 1937 Iebruarie 10-16, Bucuresti, insemnlirile lui Armand Calinescu cu privire la manifestatiile - interne ~I externe prilejuite de aducerea in tari a corpurilor legionarilor Ion I MOla ~i Vasile Marin. morti in Spania. .. .. .265 1937 februarie 11, Bucuresri, Dare de seama a Directiei Generale a Politiei privind sosirea la Bucuresti a trenului special care aducea corpurile eroilor legionari Ion I. Mota $1 Vasile Marin. .. ~66 1937 februarie 11, Bueuresti. insemnarile lui. icolae lorga despre participarea studentilor I~ cere~oma. sosirii Irc.nulul special care aducea corpurile eroilor legionari Ion 1. Mota $1 _6"1 Vasile Marin. . .. . . .. .. .. 1937 februarie 12, Bucuresti. Cuvantul lui Comehu Ze1ea Codreanu in biserica Sf. Hie-Gorgant lMde erau depttse 268 corpurile eroilor legionari Jon 1. Mop $1 Vasile Mann .. 1937 febnarie 12, Baeuresn. Nota a DI~e1 Generale a 269 PO'lmei privind revista ..Frontul 8flO1Uli R~ ...... . ... februarie 16., 8ucuretti. SOrisoarea lut Comehu ~
~aDM~~e

17, Bucurqti.

.;:~.:~·6~ .. ~·~;U. B
Annand
Deputa~ilor pnmulut

adresali

profesorului

Be

l(meSCu, publiCa1l

In

~18fe

Ie patttelperea In RomIn18 II __ inb~i eroi1or IegienIIi tori I Mo;I Jt vuiIe IIfIi1i.... 8lUiUl primuJui mmistru ., •. . •.. .
di

CiJioescu

mtl'UstrU

Iomatici

were. itoate

~~::: Gheorghe
sI*

at _"

270

1 1 I.

1 ebr nrie 18, Bllcurel):ti. inscmnfuile lui Nicolae Iorga despre inchldeH~a dim inelor stud~n ~e~ti : : ." 1931 febru11rif 19. Bueur~t~:
JlHer\'en~[a

2 72

173.

lUI CO~I~ramm 174.

in sed ima ,:duniir~1 Dt:P~{~III~r cu prrvrre la p.lnlciparea r~prezenlantdor ~~pIOI~aUCI ~J Uf~or slate. in Romania la ceremonia inhurnarll eroilor legicnan 1011 L Mota ~iVasile Nlarin 1931 fe bruarie 19, Bucu re~ti. Irnerventia min istru lui de ArltCloi:mu

1937 m3.rtie 2, Bucur .... . R"S ... I '.. .~., U =PU[lSI.l l rni . rniuistrului . J ustitiei v. P. assu. ~ lI~lerp:larea formul ala de deputatu 1 A lexand ru Rona cu pr~":re. a ma~un~~ aplicate de guvern 'impotriva studentilor rnern II al crganizatiilor nationaliste

193,7 mar'tie 2 Bucuresti


'. . .'

271

r~tl.. lnterventiile lUI Armand Calinescu. Victor lamandi, Gheorg.he Britianu ' V . T . p.re I'spceanu, G eorg.e A. . .'. C uza, G ngore ..lunian '. Virail Madaearu y Oct'aVian G oga • si r:o . "'. m
~1n~.

..:

291

175.

163.

164.
165.

166.
167.

l!lleme Dumilru luca in~edinl-3 Adunarii Deputajilor cu privire In mssurile ApliCSle de politie in cazul sechesrrarii studentului R,Mulcscu de calre membrii Genii de Fier. 1937 fcbru rie 19, Bucuresti. Articolul intltulat /ojebruorie 1936. , ictoria democraric; 10 Mehedill,i. publicat in ziarul t. Drept<1tea'· J 937 fe-bruarie 20, Bucu resti, eU\'ant inainte a I Iui Cornel iu Zeiea Codreanu la cartea lui Vasile Marin Crez de generolie 1937 februari(: 10. Bucuresti. Nota a Directiei Generale a Poliliei privind intreve:derea dinrre Nichifor Crainic ~i Lucia Caragea-AlioL presedinta Frontului National Roman 1937 Iebrua rie 21, Bucu resti, Art icolu I inritu lat jn preujma dic:lOlIJrii publicat de Emil Cioran in ziarul .Vremea" 1937 Iebruarie 26, Bucuresti. Circulara lui Comeliu Zelea Codreanu eu privire la zvonurile nefondate despre organizarea lui Armand Calinescu desp~e pl.a~ul generalului GaHila Marinescu. subsecretar de stat m Ministerul de Interne, referitor la asasinarea c d .. Ganii de Fi on ucern er. 1937 martie I, Bucuresti, Interpei~~~~.. Alexandre dROlla rninistrului de Interne cu orivi -. l' u pnvtre Ia rnasurile ap Ica,te .. e g~\'emimpotriva studentilor mernbri ai organizatiilor nationaliste. .
1 Buc . ti C . .. privire la aten~lul :;~~ r~ omunlcat~1 Mi~carii l.egiouare cu UniversitAti; din lasi .... :...... ~~~:.~orulul Traian Bratu. rectorul 1937 martie 2, Bucure$f C' I Codreanu cu privire la~' I~CtJara l.ul ComeJiu Zelea . . tnterzicerea npostei di membnlor Mi~clrii Le .. .. el III partea 1937 martie 2 B glon~re 18 provocarile autoritatilor... 1937
martie

274 176. 27~ 279


177.

~80 280
178.

Adun:UII Deputatilor eu privire la tentanva de asasinat unpotnva profesorului Traian Bratu, rectorul Unive ('Sua1t" d'In I~I . '. ll . 193 7 marne 3, Bucuresti. Relaiarea ziarului .. Dreptatea' d~s?re ~te~tat.ul as.upra profesorului Traian Bratu, rectorul Unlverslta\11 din Jail " 1937 marne 3, Bucuresti, lrnerventia lui Octavian Goca in sedinta Adunarii Deputatilor cu privire la masur.le aplica~e de gLI\ern 'in scopulaslg_urarii ordinii in urtna ate ntatului iIIIpetri \3 profesoru lui T raian Bratu, reciorul Universitajii din la~i 1 tJJ7 rnartie 51, Bueuresti, Nota intocmitf de Ccrpul Detectivilor referitoare la intrunirea de la Constanta a pre~edintilor orgarnzatiilor judetene Durostor, Tulcea. Caliacra

1_II"J ':I

30~

303

~i COI)stao\.3 ale partidului .Totul pentru Tara"


1937 rna rti e 6. Lo nd ra, A rticol re feritor ia acti vitatea .,G ar2i i de Fier" publicat in ziarul ..The 1:. onomist". tradus intr-o no~

II

a Sen, iciulul Special de Inform8.~i;


~83

311 in
.J 1:

168.

unor ,.compIOluri legionare'". 1937 martie I, Bucuresti, lnsernnarile

179. 180.

1937 m artie 9, Bucuresti. Arlkolul inurulat CeTceuirile [uru] menlQllIfui de fa la~i publicat in ziarul ..Oreptalea"

1937

martie 9, Bucuresti. Circulara Illi Corneliu Zele.1 Codreanu cu pri\ ire Is incadrarea oamenilor poliuci ill

,,
J L~

169.

~d~~~~~~ ...... .. ~·d~~~;~;~;i d ·......

~S..J 181.

r..1i~carea Leaionara 1937 marti; J 11 Bucuresti.


despre
1937

propunerea
martie 11,

lUI Corneliu
Bueuresti-

insenmar11e lui Znharia Snili'! Zelea Codrennu de stabilire a


.

314

colsborarii
"')(1-1 ..:.0

cu luliu Marrin

170.

182.

111.

"'89 -

183.

112.

MAsllrile d ." hOlarate de Consiliul de M" '. e restablhre a ordinii . rmstn In urrna rni "'1 ~I a atentatului asupra pr otesorulu] . T .l~can crstodernesn ~ U. .y mversitatii din l~i. raran Bratu, rectorul
_" ' ucureJtL
··4 ~ _

')90·

184.

privind activitatea Garzii de Fier s: I' T . Bratu reclOru I Llnl\ er511:'i1ll dill la..1 • .. • .. • prcllesoru I.Ill'alaJl ... '. . . • 1937 marne 13 Bucure~ti Circul.Ud lui lomellll Ze!e: Codreanu cu privire la Ilorarank 5.la:ltlllui Sinod de :\ nu irnerzice taberele dl! munca 1937 marne 14, Bucur~ti. Nota a Scrviciul~i special de
In formati i . M uncuoresc privinu d iscularea C""<:l'ln si aclivil31ca '''.... ....
pfO~1 I11l~lUI Pan idului partldul\ll ••Toml pentru
_ ;, .. ;oo~ '.
&.

il1se-mnarile lui (arDl. al U.:e3. a ~i /l~dlt!t:l i'~. alenre~~1 unpotm

3 '6
317

..

Tara"
290

..

~.,.

~.

10

t··

317
.. .

"'

4 ~......

17

16

.........................................................

1.

. ti C'rculBra lui Gheol'gl1e TA[J.rescu. rf 18 Bdcur~ I. I • ". .. 19- ., rna It' ' .. I . d Mini~rri. catre pretecll. mspcclOrll pre;:,edinu'le Consl~tU ~~.t ctorul genera I al J andarmeriei . de nclilne ~I Inspe . ' .. J re lonnl 1"-'. -'urilor de [illlitar~ a scnv.ratu pe~tru aplicarea [elma a mas ., Mi$cArli 1,eglOnart::··n··· ····.... ~·.... .. a DirCf:liei Generale a 'F! 11)37 martie. lS, I ueure'f I. . ~t' uni anlisem ite precon Ilate de . rontu l poliliei pnvmd "we e ltl,;t .......................................

199.

N~~a

3 I8

200.

1937 iunle 24, Bucueesn, Cu vintarea Ill; Corneliu Zelea Codl'eanu rOSLlI.a eli ocazia implinirii a zece an'I de Ia - fii ta . .. I In IIn""rea Legiunu Arhanghelui Mihai!..... ............................................................. .. 1937 _iu.D~e 7, ~ucurqti. Articolul intitulat Legiunea in vlata 1 Romanie! publieat de Mihail Polihroniade in ziarul . Buna Vestire' :'

" .},) 1

331

1-

'N311(1nal R~m~nl • Retllfn{tll'ea lu ]'f)37 marlJC .- • d E iIClOranmZJ3rul .. \lemea .. '• .' ,. liberlOle pub [ lcat em.. .' .. , . 16 l~ 'ure~1i Artlcolul motu lat Cum us vrea SO 1937 marne J.. ucurec o'. • '1·.•. ae ieee ani? publicat de Mlhall Manor escu In I ad Rom{JIllcJ pI? < -... • . IB V 1'_"
ZIElrU, re una es h..· •. .. .. ..

B~~~·;~~ti:··A·~~;~~i~i··i~;i;~i·a~

~ .)19

201. 202.

'J .)_0

103.
]~J: 204.

189.

ernoa Corncliu lelen Codrennu

1937 marne 30-31. Bueu re~ti. Note ale Corpu I UI Detecuv do~ re III rdalhle din re generalul Ion Amonescu ~I j

JwJ

'')'
'

190.

Hll.

192.

1937 aprilie 2. Carmen-Sylva. Circulara lui Corneliu Zelea . Iegronara Codreanu catre smcieollmea ·..· · ·· llJJ7 uprille 8, Sibiu. Cererea Arhiepiscopiei .Orwdoxe Romsne din Alba Iulie ~iSibiu ditn: Primaria orasului Bra~o\ privind donares rerenului pentru construii'ea de catre Mi~carea Legionara 11 unei manastiri la Predeal. , 1937 aprilie I~. Bucuresti. insemllkuile lui Carol al ll-lea

J __ l

l'

105. 206.

32-1
207.

despre ..Garda de Fier'


P;icolae 1937 aprilie,
1937 aprllie,

~i relatiile

acesteia
"1 •• " ••••••••••••••••

cu principele
~ ••• ; ••••• ~-•• - •• -~••• - ••

193.
19-1.

~ ~ ~.,.. t., .••••. Bucuresti Scrisoare a srudernilor


Bucuresti

325 208.

leuionan

adresata Principelui Nicolae

195.

informative a Corpului Detectlvilor cu pri\ ire la legaturile dintre Corneliu Zelea Codreanu si Gheorghe Bratianu 1937 iunie )3, Bucur~ti. ;~'~'1'~~'~" "1'~,'i""C

" Nota

J~5
209.

ci

~~~~i'i'~" ...... "7: ~'i~~'"''

J ~(,
210. 211.

1931 iunie 21, Bucuresti, Anicolul intitulat SLib semnul arhallghelllllll publica; de Nae lonescu in ziarul .Buna Vestire" 333 1937 iulie 1, Bucuresti. Circulars lui Corneliu Zelea Codreanu cu privire la rezolvarea cnuflictelor care pot aparea intre mernbrii Mi~cilrii Legionare (..Legea Carmen-Sylva") 334 1937 iulre 1, Bucuresti. Circulars lui Corneliu Zelea Codreanu ell privire la asezarea pietrei de ternelie a sediului legionar din BUClIre$li. sir. Gutenberg nL 3 · · ·· .. JJS lllr julie 4, Bueuresti Articclul intirulat Tehnica pO/ilicii h't-iIlIIL/I't! publ icat de Traian Brai leanu in revista ..i nsemnari ~\.Ki\ logice" , 33.:5 1937 iulie 19, Bucu resti, Scri soarea de raspuns a lui Corneliu Zelea Codreanu adresata profesorului Apostolescu 33& 1937 septembrie 8, Bueuresti. Raport a\ Corpului Detectlvllor ell privire la organizarea propagandei electorale de caire 339 Partidul Nalional-Cre!flin, 193 7 septe~l brle 10, Bucuresti. ~ol;i inIOCIn it de Seciia I din Corpul De.teelivilor in legatura cu activ jtatea de.sfa~urata de ~ Ie<lionarii arornaui din intreaga IaTii ·· J4Q 1937 septembrie 13. Bueuresti. CirclIl:1ra lu~ Come.lill Zdea Codreanu pri\'ind infiio!area Barnhonuhtt Legionar 31 ComertLllu i. .. .. ...3:10 1937 septe~brie 19, Bucure:~lL Ar1icolul i~.llilUlalPllo(ii orbi '4~ pliblical de t 1ircea Eliade mziarul .,Vremea .. : : '" .l te brie 26 , Bucur~ti. Circulara \lll Cornelio Zelea .. 346 1937 sep em .
c . c

Codreanu catre muneitori

"'

196.

197.

19S.

Codreanu cu privire la taberele de munca ale partidului ..Totti I pentru Tara-....................................................... .... ~26 1937 iunie 14, Bucurest], Cireulara nr. 76 a Illi' Cod~eanu referit~are I.a colaborarea Mi~dirii Legionare ell Oficiu! de Educatie a Tineretului Roman ~.,~3~iU?ie 15~ Bucurestl. Articciul i~~i~~·I~~"N~;~~~~;~~i~~·;;;·~~~·"""·"""-'rl o~,e .pubhcat de Nae lonescu in ziaru I .Predania" ' .,78 1937 JUDle 18 B . C' -'Codreanu eu p;ileJ·uulc~rql~'· irculara lui Co.melill Zele~ ... Imp imru a zece ani de I . fii Mi~cArii Legionar a In nntarea e , 330

C~~~'~i'i'~I"Z~j~~"'''''''''''-

212.

213.

Nola ill[ClCm 113de Secna ~ d1l1 Corpul Detecti\'ilor In legaturfi ell il~(idtAtea desla~urata de C I 341 studentii le!!ioJ1:.ui arCltllani din apita a ...... :.: .. ' ....... : 1937 ., ro~brie 9, Bucure1lti. Nota inh.1Cmlta de S~.:tLa. CO u~I:Detecti\'ilor in legAlur.. ell acli, im.!e,l rrop.~gBndl:-llca .. 348 desfa urata. de cOl1ducerea grupu lui .. Andrei ~ng.~1l1l: : .. 1931 ~ctol11brie 9, Bucur~ri. RC';<Itan~~ lui Hor~1l Sirna de~~lfe . j48 . Gheor£he CantacuzInO-Granll:e-ru!. .

1937 septem.brie

26. BU('tlr~ti.

'''I'd:''

II:

decesu L genera Iu I u I

19

18

• 14

IS.

..16.
21i.

"1 Bucur...:ti. Circulara lui Corneliu Zelea ~1 -Y. •••• ,.,' .. . '" la condi~iile parliC Ipan I iV l~carIJ Codreanu eu I pn ilerreparlamenrare. .. . Le I nare la B ~ge_;~ B cure~ri. Nodi a CorpulUl Detecti ilor 1931 o~tom ~ne • )1"1 uPMtidului National-Cre~t in de a atrage u prl'lre la mcerc<1r1 .. superior! d,bloca\l e ..' , It.: 0 Ii in rindunle sa nerB .' 'I bri 28 BLlcure~li. Iota a Corpulul Detecuvi or c!.om ne 19370 g'resul sefilor de scctoare din Partidul cu pnV1re1 8 con "1 I a\ional-Cre~tin, dt:)Oi~llrulla ConSlo.nJ8 :.. -~ -: _ ~.' 31 Bllcu~ji ArticolLlI inutulat J\OlJU 1937 QciomlfrlC, ... rli prut Roma publlcal de Mihail Mancilescu
I
t

mbrie

227. . 349 228.


., J5Q 229.
.. -

1937 •decembrie .. "stele: ieglonare Vremii"

l'J3:

~.ecembrie
de

12 ' Cl ~l· A'ruco!uI' inutulat Var fi anulat« . _ .. In IR Judete?. publicat I ZlaflllI " P orunca . , In .

12,

C·;;~~·~~~i·~··I~·~~~~I~~~~~i~i· ..... ..··~ N~·;~ · .. ..- ..366


_
36~

):JO
23U.

Constanta referiioare \3 intrunirea electorala a oartidului ,.Totul pentru Tara" 1937 dec.ern bric 14, Bucun:~ti. RAsptlnsul dr. Cornellu SUIHuleanli 13 chestionarul De ce cred hi biruiuta Mi$ccirii Lf!gwllore" puhlicat in ziarul ..Buna Vestire" " 1937 decembrie 17, Bucuresti. Raspunsul lui Mircea Eliade la
Reglunll

Politie

369

;~':!~~~,,~~~~e~'eSlire
1\'17

:..:

chest ionaru \ .. De

Crt cred

ill

biruiuta

'\-ii~cii"'i Legtonore"

3S~
231.

ie Ilu"urecli Rapon 31 CcrpulLn Detectix liar cu I.,,; oc om n ,J.'~."1 . • .' 21 . pnv Ire la irfi inl1lrea Co~ului ~an.C'lerdor In organ izaua Partidull:i Nallonal-Cre~l1n din Capitala ]937 nolernbrle 11, Bucure~ti. ApelLlI lui Corneliu Zelea 219. Codreanu dtrt' kgionan ~iinstrucliuni in vederea organizarii ,!:aIl1paniei electorale 1937 nniernbrie 25, Bucuresti. Paciul de neagresiune 220. elt!clomlA lncheiat lntre t,,1i$carea Legionara. Partidull\allonal1arancsC ~i Partidull\allonal-LiberalGheorghe Bratianu 1937 nolemhrie 29. Bucuresti. Declarauile faCUlt:: presel de 221. Cornelio Zetea Codreanu eLI privire la pactul de neagresiune eleciorala lncheiat cu Parudu I National- Taranesc ~i Part idu 1 Nalional.Liberal - Gheorghe Bratianu, la politica extern:'!. si lntern1'l a Romiullei 1937 noiembrie 191 Cernauj], Declaratia lui Grigore lunian. 222. presedintele Panidului Radical-Taranist. referiioare la pactul de neagresiune electorala lncheiat intre Partidul :\JlionalTAranesc ~ipartidu1 .. Totul pentru Tara" 223. 1937 noiembrie, Bucuresti. Manifest electoral al partidului
t

.. _
J~1i 231.

233. 355

356
235.

357

130.

237.
}~q

puhlicat in ziarul .. Buna Vestire" 1937 uecembrie 22, Bueuresti. Raport al Corpului Detectivilor cu privire situatia Mi~ciifii l.egionare dupa alegeri 11Jr d ecem brie 23, Bucu resti. Anico lul iruitulat Un mar; fe~~IIJI/(/" drlllnm./ralill puhlicat in ziarul ..Credinta" j l)Jtlec(·mbrie 2H, Bueuresti. Buletin informailv al Pre~t:djnliei Consiliulni de Ministri prh ind pozitla Mi~carii Legionare rala de principalele partide polirice dupa ategen 1937 decembrie 29, Bucuresti, Procesul verbal al Comisiunii Centrale. Electorale privind rezultate!e aiegerilor generale pl!lHrU Adullarea Depulati10r de Ia 20 decernbrie 1937 decernbrie 29. Bucuresti Nota privind numirea ca rninistru al Apararii N~~iol~ak a generalului Ion AlllOn.;:sCU. publicat3 ill z.iarul ..Ordl11ea ,. 1937 uecemhrie 29, Bucurestl J urna lu I Consihu lui de r-vli 11istr] prin care se suspends aparit 13 ziarelor "t\de\ arul". .. . Dll1lmealQ ..'$1 .. Lup t" a , ,.. ~937 dec~mbrie 19-31. Bucure~ti. insemnar~l.;: lui ~icolae
nul11lrea gu~ernu suspendare a aparitiei ullor zrare

371

,-4
_.:3 "4

J ~5

3-()
~S ,)7

-8 ]

lorga

despre

!. LJ

GO"J
'"

~I ~

masurile

de

j-9

:".

..

..

22-*.
225.

'1

~~;~In~;:~~~' i~~~~·~·~·rii~ ii~i~'~' 361 d~~~~·b;i~· 'i'~'i'c~;~i "~i"


..361 '6, ,) 365

238.

216,

cu pnvire la alegerile parlamentarc. 193; d .. ecembrie 9, Bueurestl, Raspunsu] profesorului ton Ghlnescul .. la chestio naru I .. D f! ce cred .. III biruinta .'1i.~c£irii Le . ._ glonare publicat In ziarul .Buna Vestire" .._._ 1937 decembrie 12 B •. root' p , ucuretti. Scrisoare deschisa adresata de LUC· ... uu At~an lui 1 Ii Maniu referitoare . dintre . U . UI U IU la relatiile ml~area munclLoreasci ~iPartidul Nalional-T!r!nesc

239. 240.

30, BlIcur~ti. N(lIii a I.)lreC!lel Generale a . 1 •. '~-tl fa~ de fortnarl'!l Poliriei pri\,ind reacpa popu 311el CHt:lq • . " gu\'ernUIUl Goga .. 1937 decem brie 31. Buc~ resti. CU\'Bntarea-prc'g_ram ..1
presediutelui Consitiului de ~11n~~tn ~cta\Ja:l Goga..... _ ;" .: ~ 1937 nucure~ti Docuina leglOl1!lra refcn(()are 13 [araJlI~n . simc;i7.ata de Trllian Hcrseni in lucr;Irea .\(i:iC{I/·I!LI ll',:!lonara F .............

1937 decembri~

~80 J
381

241.

lariin;mrw ·..·..· : : ··j·..· .. Zelea 1938 ianuArie 1. lJu('urC!;ltl. elrell ara '". \.n, onan . I ... . d Is jertfa eroilor iegl on Codreanu 10 impln1lrea 1ll1UI all e ..... JS5 I. MCI~a ~i Vasile 1\,larin .

i.... ·

c·~~:i[~· ..

,38.4

21

20

.. ..

19" IlInU ne -' .


1'1

• 4 BUt'UTT,ti. par

r. rli

" (cinh
I

Articol
Tf

2-14.

A6.

\ esnr~' :8 ·u;~;;. "Ci'~~I~ra' "Z'~'l~~"" " ~SS i J Ulnunnl' , .'1. I' . • Imirea unui BJI de 1.1 jertfa erouor egronan Ion Codrt'31'U J J unp I 1oP! ~I V sale MMW.. . . : : 3~(j . . J2 j3llrurC ti Rnpon al Corpulul Dc{ectl\'ilor 1938 I~IIU rle, ... • • ,.... ~l cux antarea In 'Intntniren ' FrontulUl Romanesc lU pmlrC . pre edin[eJul vlexandru VllldB·VC1e\ 0{1 l8b P 3'S hmunri(' 13. Bucur esti COIl1L1!Hcnt.lIl d~ pres:'. al lUI Comehu Zelea Cod eanu cu pnvrrc In rdJII11C dimre t\11~t:area I ellionarli si U\ ernul Go' .. . .,.388 I iunu ri 13, Paris Cerere adrcsars se(,d~'ttlrllllJl general 01 Socidll\ll NailUIlI or de dire t\ ulll~n 1 IOLelilil Universala sl Ahanta UC1Clfil11or Evreiql din Fran[.1 referitonre In apl icarea rnasurilor ntievrei ~tl in Romania :;90

B'~'

rv

10 aleg

inl itulat Parr" 1111 ., TOfu! . • . pu bheat III ZIEHU I •• B una

i'~,..·;;1~iiu .·~

1'938 fchrual'ie 4. 8uc'ur~tt Articolul intilulal ParnduJ Liberal .:-i Iq~ianarjj public at de Mihl1il Ralea in iarul

2.57.

·l~~:Pt~t~~:~l~;:;·..i~~:~~·1.l~il~ "~1ihaii'~~;~dU:' ' 6,..8~~~;~ti: i~\ .....


des~n: mas~lrile

08

renresive apllcate de guvcrn impotriva MI'idtrii l~gWll'lrc '". cursul carnpaniei electorale ~i despre lntrevederea dinire Corneliu Zelca Codreanu ~l prirnul ministnl Oc~nvian Goga.. .
'IQ38 fehruarie 7, Bucute;.ti.
..ern Circulars

4m
411

258.

lui Corneliu

Zelea

Codrcanu

(;U

privire la atitudinca legronarilor in Iata rcpresrunii

d~clfl.n$<lleuegu

259.

38

1938 feb.-unrie 8. Hucuresti Circulara lui Corneliu Zelea Codn~allu ell privire 1.1represiunea antileuionars I.kcl>ln~'llflde
gUV~I'l ", ",... • _...... ..

4\I 12
'-114

260. 21.d. 262.

2~8. 249.

Zelca Codrcanu privind aihudinea membrilor i\fi~C;lrii Lcgior1<lrl.: ell 01,.,11:1 norlor alezen .. . •. .. . 1938 inn uar'ie 18-24, Bueuresti. in..emnilr ile lui Nicolae lorga despre tbzoh area partamentului si ~ICLi\ Il~lI~a .. G5rLi i dL: I: 11:(·... 1938 iunuarte 20. Bucuresti, Circulara lui Corncliu Zelea Codreanu ell prtv ire In lnfiintarea scolilor de primari ~i prefecti
I

1938 lnnunrie

Bucurcsu-

Ordinal

lui Coruehu

,..

}\I~

3"~

2b3.

lcgionari 250.
251.

..

.
22,

3~~

2M.

1938 lanuarie

Bucuresti,

Decretal-lege

de revizulre

a
~(J.t

cetatemei ,
1938 ianuarie

22. Bueuresti, Anicolul intitulnt EIU u IIIJ11(i~i progresu! publicat de Ernest Bernea LI1 ziarul .. Cux firuu I" __ }lJ~ 2~2. 1938 ianuarie 27, Bueuresti, Anicolul intitulat Dictaturi) \'i democrolle Pi! margi; ltD unel . COil[er] . I • ernue 1I domnului ." !Of'f!U publicat de Nae lonescu in ziarul .CUQ\lllU I" .1011 1938 ianuarie 3 '" .' : , " .. "253. di 0, Bueuresti, Art icol u 1 LIllll u lat lntre para: itul • In .aforii ~I puro!l/ul dinauntru publicat de Constantin Noica In zraru I "V remea' 254. !!:e~iil~a7:a~~. ~I·~·;~~~~ ..··~~~~ .. ·d·i·~ .... i~~d'''''''''' .. 401 masun e aplicate de . . . cvreie~'i din Ro • , guvern Impotnva InllloritatJi 1938 februarie ~~~ :".............................................................. . -101 255. TOI'U" un pe'" curqtl. Anicolul intitulat .. Totu! pentru , rica penlru /;11;$1 '. in ziarul "Viitorul" eo $1 .tlgura"la Starf/lui publicat ............................... , ~07
c

19~H Iehruarie 9. Bucuresti. Anlcolui inlilulm j"rrL diciotur« ~i ~·'tlfpolitisr publicae cit.' Ernest Bcruea ill ziarul, ~1\'aIHUr·,... ....... P)JS fl:b.-u:I ric 1 n, Bucurestl. Articolul intitulat Und« e . /11"1 ;:~I'lIllIllI? pubiicnt <.I..: Nae lonescu in ziarul .. Cuvsmul ....... llljt) fl'bruarie LO, Bucuresri. insemnnrile lui Nicola e lorga desprc modil1can.:a leg.ii eleciornle ~i numircn guvernului ... prcziJat de Patriurhul r-,IiWI1 Criste«, • .. 1938 fehruarie 11. Bucuresti. Relararca prh Illd demista gU\"Crl1Ullli Gaga o;;i prm:lOltllatia f('gdur Carol ill [l-lea catrc \ar;1, puhlicate in ziarul .. Dr..:rw~eJ" 193H febru it ric t L B lieu rest i, Circularn lui COl neliu Zelea (odn.:<Inu I'cofcriWan..' 1<1 aClivi!alca gl1\ ernului Goga ........ ' .. ..' 1938 februarie 11, Bucurqli Circularn lui Corndiu Zeit:! l.l,dn:;JlllI privind pi<llllll de rlSasill:tL pus b calc im()Olri\3 sa de
Arl11;1IlU

415 .

4lS 411

L';1lincsctl

~I strate

"[

M'.'-"'5.eu

..... 418
'

166. 267.

1q38

felJl"mll'ie

11,
.1'

Bucurc~fi.

Dccrel-k·gl.:

pn\

ind
••••

Illtrodlll::l!fCa

i·~~;·;;~~·~i~;~~ii···~;i~ ..
269. 170.

268.

I unat pus 13 call' Codreanu lill Icvcl1ire 1 \0 p I.rnll I t e t\Si~II.1 impotrivu sa de Armand C:'JlinesLlI~; J:,ml1~ ~1t~C:l~LJ... .... 1938 reb"uaric loll Bu,"ur"~li 111Se1l1n!'inle I~I i'lc~~I.It: ~or!!ll . . t' (j''''rzli de r rer si pcnco1uJ pOld*al
despre
:actlVII;]
(:.1 ... •
1

saini de asediu , .. ...• : : .. 1938 rcbl'ullri(' 14, RUl:urc~li. Circuial'D lui Cornellu Zdea

<lIS

• •.•

19

re rezentat de m.:t::lS1arentnl ortlillca ..iatlllllT..... . 1:38 fcluuarie 16, Bucur('~ti DecreUlI-lc!!c de n:(\ddicn'~ ~ .. L u r'prill1:1rca UIIN infrllcliuni C[1l1lrtl ordlrni pUll1Cl " •_ •• ... Iegll pen r. to: si a ICDii nel1lrU aparan~n (lrdl1l1l III slat. ...... ..... .. .. C·· cliu e.... n .sti Circulars. pnn care orne 1938 rcbru~rI(' 21. I~UCUn::~ I . ) d 1 ~ T wi
"II

• ...

420
421

Zelea CodrcnllL1

flllUl1lA

iTlcel:trc~

ext-:fentc1 I mil

II UI ...
10 ~ ..

pentru Tari'l··

'

.~

•••

~ ..

IIr·· .~

• ......

22

'" , rtldulUl Alfred 80 " e mere ere CU, poporul roman' int:ir rea disc P I el I cadru pa, G men. Care era mill radical, a constuuu, ln mal 9~ 5 Partidul poporuJul erman tare aprecia c:' Ii iecare german din Romania treb la sA fie: onsue l raptul ell el este un e.lemental ~mt:1reIUi Reich' . ale CaJ U I' mterese este dater s!I \e S ujea a ,,- , I .d programu acesnn ~artl Sf .e~prima devctarnenru] pemru statui roman ~1r ae e s1u e cerea res......-rarca drepturilor stabilite prln Co nst'uuue. In special complete egalitare )0 dreptur C '-. .- , 1"--• . nnoorul roman ~I autonorma cunurala; culri .. IUI german hitlerist in \ 1312eu I I""-r. .: uvarea spirnu a membrll partidulul, ca reprezeruanu ,II tuturor 1: aerrnanilor d'In R omama. emu datori s3 ac e _. . aton ega,la conslderatli~ tutur~r compatflOlllor. indeplinindu-si obligaiide ~l ajurindu-se in m nc indl~e:renl de srarea s~clala. Panldul raspundea de modul cum fiecare g~rman i'jl due a \ iara pU.blldl, sau pnv ata, tiecare germ.an trebuia s~ fie un .repr«: mom r 11 rQ;' T al comu It:i1 I pnl1clplul fundamental ill mernbrilor partidulul era •.binele tal inalllleu , u pe n • in disputa dintre eel doi. Fritz Fabritius a t051 pre fetal de Idem de 13 Berlin f nd ale pre~«Iinlele L niunii Germaniler fl.linoman din Europa. in ac:east.:l ealitare el era ubord n t direct lui Rud If Hess, Uniunea S\e3 urmatoarele puncte programance gennanu. onu de II tocui. au un smgur Fahrer: Adolf Hitler germanli au 0 smgur.I mama Gem anra; _erman din 108[1!. I I au o singllr(l cultura: cea germana: german I de pre! linden! 311 dal~f a de contribul I p' paslrea Reich-ulul pnn toate mijloacele (fcnduri, f rill de munca, sange 11 n'l insernnai in \ iata comunllS,ii germane din Roman -3 avut Arrhur Alfred Konrad!. care avea fUl1clii!e oficiale de atasat comercral al Legatiei germane din Bucuresti, de secreiar al Camerei de Corner; romano-germane si de reprezeruarn 3 firmei , 1asc IniSC en Fabrik A,G. Magdeburg-Bukau", EI era $; presedintele ~_o..n{ e Gem'om r R~ organiZ:llie hitkrlstil cu sediul in Bucuresti. care avea mlsiunea de a Infurma ..Ore Ill: • pentr» sTroimiwre a Pcmidlliui ,'O=lS(" (.4115 and Onuml all I 0 as pr act tA I populaliel gennane din R.... mania ~l de 3 Q iafluema it sensul ldeil r hide ISle. A Konrad a

ermanilor

cultivarea

unor rela!1I de ]

stabilit stninse legaturi cu Fritz Fabritius, Devenind presedimele

garuzane din Romama a

Partidului \u[ll1nal-SDcwlu/ Germo" ~SDAP , Arthur Alfred Konradl del nea, in lemrh a demnltarilor Partidului Na\llJnal-Socialisl din Gemlania (NSDA.P un ran,; superior latl'! de " ill elm Fabricius, mlnistrului Reich-ului. Konrad! 3 pnrmr din panea ..",u''fff1U u gerrna autorizatla de 3 incadra in sectia din Romania a NSDAP, cu nt u membn e respondc!nt. ~igerrnam cetaiem romani. care frau apoi trurusr peruru ind ctrinare in Germani TOt in 1935 s-a constituit 0 altll organizajie de dreapta numna Fronlul Rom'n~ inca din ianuarie 1933 exista un conflict inrre Iuliu MBnlU ~I A lexandru \ aida- VGe''Od tn !Mill,",'" ttl atitudinea fa[3. de camarila regali\ ~i de rendintele au oruare ale lui Caml a JI-lea Alexandru Vaida-Voevod a decis sa treaca la ruperea Panldulul National1 - sa dea 0 baza proeramallcA actiunii sale el a cerut ea programul ~ dul .!WI:idf~1I nationalisliI. ,.num;rlls "a/aIlICJls' propol1lonahtale3'n sen~ em c 10 loate valahii' urmand sa 81bA 0 pondere de 8 Deoarece Comttetul E ~.., .. ui Nalional- T3.ranesc nu a acceptat acea$t~ prop mere. ~Iexan~ru II. intr-un iumeu de propaganda prin !lIrl. in fa\oarea val hisn U~UI I-:-~ . .. F t I Rom' e c 'i marne, De~ ......."'~r"'l constituirea , orgamZ8t1el ron u Vaa.

ill~;de~te2:~e;'d

l;;,iIH.II&I....

d" hotlririle Comlletulul Centra Execul1v. lar 1ft ~ ...... fn contra rene cu rqed' t al organiJIItIIM 1935 a hotArAt sA-I deslrCineze din functl8 dc pine partid. ~1tiOlr181-Tl.rInesc din Transitvania., fapt ce cclllvala cu ex ludem din idIIltiM ""'fIIMI" ... rege tu"I ~I a I camarlici in consrituirce Frontulul Rom6neSC[ndemnlll de ..____: . fost este eY ~ ~~d' dtntre liderii nationaHlrlnl$1l. 0 R 108nllcscu. 1\ 21

Partidului

National- Tlrtnesc

a dezavuat atltudlJlca 1 I Aksandni ~

..

L_'" 81 camsniei) sa plr!Seasca Partidul Nalional- Tarri . lHWA' nl:O( VlJda-Voevod rntemeu~rea Frnntului UI R omanesc nu a mQdln ronl,u A n__ anlil. In fond Iozinca nationalista lansata de Ale!!; " po [ICC d To NIl·..... sau aha. $1 In programu I a Ilor pam ide si orga andr _a rr-O 1(1 ... E ·d nll-<JIII PlJ1idul Napona -Ap. TOlul pe.nlru !arl! VI em, trecerea des.chis~ a ",..'lea fortelor narlonallstt a creal 0 anuma:! impr· • oe ad d e t-" .' I . d M'· ,I rSJt tre randurt pre~,"lele Consilio UI e t~l~tn a Romanlei Da; n a reusn sa creeze 0 organtupe pUle~lC!. sa. alra.g~ dUPIlsln~ u Nil onal- prtnesc din Transilvania pentru a-I izola pe luiu Carol III-lea t pnn consUtulrea Frontului Romanesc, camarila regala a mall e la politic Partidului National- n,ranest si 1T1l~ I al II lea a reusn sa-I com inga. pe Octa\ian GiJ!!:t.. cl a ti uulA fuziunea partidului sau. Nalional-Agrilr. "tu ca ZlU de 14 JUlie 19}: s-a oficiat cnnrnprrea ccler do ~ P rtiduJ Natlonal-CreJtin. Cu acest prilej, A C. CUla a I~'l lar Octavian G023 presedinre activ al noii IOrmtl!tUni cit presa ..Apdrano notIonallY'" (cuzist) ~i_Tara nO(JS!rJ' [gogIS(1 unite Inarmate - Illnclerit ~i uniformele - de culoare albasl I"C~lIn prevedea; modificarea Constinqiei In \ ederea imAmil .. ,," .. UIIW' rtduce~ n mAn! UI de deputati: cresterea rolului Senarului: aplicarea unUI Ilufnle fI lntreprinderile din Romania: rev izuirea r~t~It"~1 l mtATlJ'tll educatlei religioase a poporului. mai ales a linen! . txtemc Istente dar Ji inllnrea cclaborsrii cu Germania $i ltalia, firm lui de dreapta s-a consolidat, eel do" lideri poJittti - Oetavian Goga $1 uza m lidnd c c nsecvenlA pentru c~terea rQNlui monarbiei in viata de [d' impQul\'l partidcl cIemocralltc. considerate 8 f .JlQcvll,e • Alit de accste parude ~I des~rau leU ' Ii ahe organizatii de evtrenu
mbrU de
1'1

Partidulul Social-DemocraL altor forrnatiuni democraitce

National-Tannest Partidului Radica -Ttran $ Acestea nu au dal curs acestei solichari. deoarece frantu popular le ap!rea ca 0 rnanevra a Imemalionalei a III-a Comuniste pnn care guvemul SQvietlC urmarea sA destabiltzeze situatia din Romania. Autorit~lile s-~u aratal foarte ingrijorate de aC1ivltatea comunistilor, drept care au deCls sa reacuoneze In forta. Au fasl intentate procese unor eunoscuu mlll!an~i comunisri Ana Pauker Petre Constantine~cu-I~i. Gheorghe Apostol Tudor Bugnariu. in II p ce l!uvemul li acuza ca. desfasoara activitA~i de subminare a statului romAn ca se aflau in Ida Moscovei opozitia demoerarica - inclusiv a buna pane a Panidului ·Na~ional-Taranesc aprecia ca procesele constituiau un abuz al guvernamllor, care lncalcau dreprur e Panidului Iibena.~ile democrarice. in acelasi limp. guvernul era extrem de tolerant falA de erganizauile de extremA dreapta La sfarsiml anului 1935 ~I in 1936 devenise un speetacol cetidian arderea pe rug unor ziare - .~.jde1:tJrur ..D1f1lllleolo·· ••. Lup(o" ..zfJr//e'·. censiderate ca fiind , udl! masonice' - amenintarea cu rnoartea a unor lideri politici dernocrati actiunlle annsem re Alegerile pentru barourile de a\0<:3\1 s-au desfh$urat la sra~ltul anului 1935 mIT-O aim fera de mare ten rune urmare a faptului c9. legionaril $i cuzistii au mierzis pnn fol'l! participa avocaIilor f\ rei Iii sedintele respective. AqiunI de aces! fel au 8"U[ loe $1 cu pr leju alegerilor It alte orgamzatn profesionale - ale medici lor. arhheqilor. inginerilor etc, De tlecare dall nUIOt1l3111e3SISlau impasibile la actele de "\lolcnla ce Sf inregistreu in fata 11 r unde urmau sa aib! lee aiegerile. Lucretia palra~canu. referindu-se la alegerea de la baroul de Ilfov. des~urata in ziua de 8 decernbrie 1935. stria' .)-}II Q {i:S1 0 aleger!! de bteas " emmameme POlfllea aral prm my/ouei'le intrebuituate. cal ~I prtn semnificaua e Ddra drala in oceaS(Q aieeere S-QU ctocnu doua cancep," '111 prole! ionale ['I poiitic« up, reprezemolo de blacu! national-cresttn pI IS , omura /ascl:onlO a Partldu/JII Libe a S conceptia reprezentau: de 1111 bloc nil 0/ siangil propriu-zise 100Ufi t;U un lor: caro te democratic", Luand cuvantul in sedinta Adunar]] Deputatilor din II deeembrie 19-,5. Gngore lunian - care in aleserile penrru baroul de IIfo\ intrunise 234 voreri, fat! de 99::1obpnute de Istrate M Ices u, fru~ta~ al Partidului National-Liberal - nu contesta des~uraml proprlll"lisl a aleaerilor, ci atmosfera in care acesrea au a..ut loc ar:ltind cI in f&pI Palalulu de JUStltlC sau inreaistrat incidenre, provocate de reprezeraantu.• unui. .xur em polmc respecnv cit CUZl$lI_ .. . b 1.1 anarh e core Sf! SQdIlP ,,, ore_I El i~i exprima imtrtJorarea In legAtura cu .sam un! I! ae _ AC IIdi(erile jo;"'e··" cu .Iipsa de maontat« (J fortI! or de onlme " Pe de sa afinne cA alel!erea de Ia barou 8 reprezenbll ..rnumfol faptul c!. venind de 18 barou la AdU?&reB ~pU1alllor: IS~=:': de parlamemarii libera~i. ci ",eel apar(inind Part1duhll lie}liDiicl811!se va Inscrie 18sfiJlnul anuml 1937 Ie- di iliI... lui 1936 a fost dormnal de alegtn~ parlamentare pI1118 1iIi~"iehl~dil'fi. cafe au de~mt un adt!vInIl test pn\'Jnd eYOhJlia ~ s..au c:onthmtat candidlln Paniduhu aflQnat-TIrIneSt dr ~'Dieilniil_ "~lJrumiti ,i de ahe forte pohlice (Partldul ComunlSl. Pl!rriduI ~n. fJrrM~ , .' ParridulUl NaPonat.Qqtin - Oct,VIM Goga ;m -• • ' ~Ieelal ....... rMI1S candidIl!fi " "~IuflIJU1"i1t in luna februarie: in ambeIe J~ au I Iare _..._lID 0UpI alqetL Qctavian Gogt • tdre« 0 mterpe

IlU

a~

J..Ml~M~I:.dps.

~"~!M~'~j~.~lk!'~.re *
~11~M.ltif_J£j!m!~

reali jaftuema P9H~

actsrea

fhInie eu Ion V. Emilian,


altA parte. anil 19:;5· democratice in hW

mentionam:

Panidul

;:~Ie:~
i\'Il!,

,I

:;;';~~ljWrdm27~19~.~I~nOI~
" apreclind cI ¥OM'iIe ~ PtJfJfll" "

":;;:.·~~"!IlI

de PlrtiduJoI ~

r __

.cUl

Jete de 3·,5 aprlhe 1936 S-it desfasura; la iargu M dIe\ll I..., in ZJ tadeatiJor Crt:flinl dUi Romania, care era dt ~ l.irq .-r. • . . ilPI Ilil Vlllla jj ~Jor I S-IU pus Ia dlspoz.lle rrenun, Spat.11 penlru, ca~re ~! Pent ~dfl enre T'I'tH' Murq tirl a studentl au opn; In:nul 1 i,.;Int, In I rum '"Y' - DDuca La . n gala $I in menKlf1I lUI J G congres S-a dlscUtat d nal pc pJau Pu m.lu fntncmasonene ~l secrele religloase silualla mat ~/'IPre Jet ~ orne ••. I ~ aa ra rmat cllldversatll Legiunit puneau a cale asasinat> I """lCtpI1I t I afi . C,I ~( 1""""" ..a-nI C"- I propus eonsnnnrea un or .•echip« "It! morfl{' ' n. r",~_mu, un;,..· ..... . , t·~ntru (OSIno ,"ahap VIrgIl Madgearu, Gabriel Manncscu, Mil., . iaJI uebull sa se ocupe de uiltI" (adica d~ Elena cart s-au consrnurt pe loe au depus urmatorul Jurnmant· .•II/r l'U r v , pedt!psi pe IrddtJlori Dacii voi del tu: pus ill"r II lui 'niT g A~o ti-n onue Dumnezeu" d $Culll Ziarul nallonaHAran 1St .. Dreptuteo: scrra la I~

,.,.aZ.

Tart

inc!uslV pe EI~a

Lupcs::,

Iff

~ ID.

avu Ioc un congres al Garzii de Fier .• .repl't!:"iIMii {In congres I Imlll p cheltuialu ~liIllIlrtl. in /I'ulllr,1 CJI pnmlr './icloJt! do /0 SIOI cu muztt» de lo SIal .fl U{t.\1 Sr / C7U1.w",.,UI Tdlarescu' intr-un memoriu adresat regetul, Ion Mill'.Il~che ",,· ... r<,'ulH!Q. a s IJpoI dm mOlmle guvernulul Fortele de care a l'/,U/ \'iI til" 6 tueo lor propFI" sJrl}tI7dll-se de guvern. dar 1II'I1Iiirl!lJ Prim t de Carol al II-lea 18 2S mai Armand Calinescu a expus pe lar F. r Itleind .",,,oM/1! "rorlSte. core due 10 rtizbOl civi! ,yl s('{.JJl!r~~ Du"ull •." din Sial' Consemnand aceastA intrevedere. fruntasu] nalional·,ar:'ln 1 nit'll repra,1IM, ordl cd DCtUSIOn-o poat« foce decal IIIf guvern 'Wl, ,II TN MQI'e /arld popularu' Impolriva legionariler 8U tuat ali[udll~ BrltllrUl VICtor lamaNh. George FOlino $1 alti Nlqi liberali. .Ccnaresu Oe '- TArguM~ B marta' 0 cOlituri in ,,1.IiiIe dimre rege ~i Garda d, Inc!l din apn.ile 19 5 apI.ruscrI untie semite care 8te$t81:1 Inceputu I deieriorar I dUift S&IWeAD It Comcliu Zdea CodRanu 0 .,,~e ameului curs ce se comara
C 51

ure

~i adepllI lUI luliu Maniu cautau sa implice ma5IV camarila. Lupesc,u, in acest act. iar legionarii, la r!ndullor. doreau 51. dlSCUle dcspre un plan de .8S8Smare 8 ~UICorneliu Zelea Codreanu, pus 18 calc din inspiratl8 Palatului Cum nici una ~Jntre gru~lnle aflate in disputA nu avea curajul sa ia 0 initiatlY! declsivl s-a acceptat. In .mod ta_cll I~eea I.UI valer Pop de a se lisa Ministerului de Justitie timpul neeesar pentru elucidarea tmprejurarilor in care a fest asasmat l. G. Duca, Astfel chestiunea a fosl abandonata. Carol al ll-lea urmarea cu atentie evolotia Iortelor polhice din opozitie, BqlOflcind ptntrU slAbirea lor. Deoarece Miscarea Legionara luase un adevarat avant. camarila regall a inc ere at sa produca 0 fisura in conducerea CI ~isA-\ discrediteze pe Corneliu Zelea Codreanu folosindu-sc in aces! sens de Mihail Stelescu. Acesta era un vechi ..comarad': care adusese 0 contribu~je lnsemnata 1a dezv olrarea Ivh$carii Legionare. EI s-a lasat con" ins sa orgamzeze un alenlst irnpotriva Capitanulul: dar eel ales pentru a-I OITaVI pe Corneliu Zelea Codre.an 1.1 cedat nervos. iar la 5 septembrie 1934 s-a autodenunjat .Co/Ullml de Onoare" intrunll 1114 2 septembrie l-a declarat pe M ihail Steleseu . Hnm at de inalla triidare" fat! de Legiune $1 capitan Corneliu Zelea Codreanu a decis excluderea lui din Miscare. cu precizarea 4 hn SlelesC'1Idr pml ca, intr-un viitor L'ol mtll indep trtat care rlimani? la aprecterea mPQ so. ~I poola ra l II np JI'a in /.1,0 aLe/III 'F C nsiliu! de OnoQre. com at de mine In a est S numo, prill 'I!I (til onoarea t i~1"t7f((CI ,fl ptkulul rapIUI/"".
georgi$lil. averescanu

--.UJBtlla 15 februarielQj' l!~~~"!iJ!!J'l!~.!_~~I.iIri"t.i:lIlw"illlB lonescu, Man ifl'~t.l!la , ~r.Mfb'I!.b... ir'ilt1) "lrIIHillflth.p. mai multi gardi 1 IX

o~~~

Dar M ihail Stelescu nu nurnai C.a nu s-a dilL CI a inti Illal orgarnzaua II/(ur of care apoi si-a luat numele de Cruciada Romiinismului. incepimd 0 ampla campanre lmpotrive lui Corneliu Zelea Cooreanu Gazeta ..em I Ida Romdnismalui", editat.a de Mi~ai Stele.scu. a fost. in 1935·1936 cea mal senzationala public31ie din Romania Nems1puland suporta atacurile 10adresa _Ctipitonu'"i". legionarul Ion Cnratl'lnase.a adunar un grup de ~ece legionari hota.ritli .sa dea un exemplu istorie": pedepsindu-l pe ..trlJo61 T·. In ziua de: 1() iulie 1936. Mihail Stelescu a fost asasinat in Spitalul Brancovenesc din Bucuresn unde se ana Internal .. D cemvirii' l-au ciuruit de gloante. dupa C'SI'f'l-au laiat in bucllll cu seeurea Dupa uciderea lUI Mihail Stelescu. mai multi leglonan in frunte cu Gheorghe Furdu $1 Alexandru . II d "de :Ifr ""hOI Cantaeuzino. au lansat un 1ll31l1ifest l care se a firma: .. Dim est In I . ,te Ii 0 as teune manemcll
Sr"~ClI "" st-a pus plS/olulla (amp u ~I all s-a 1m IS es . . cOTVPI' I~ un ctimp de mfl!cfill dm core se nll/re;slf ,yr prospllr Ii II' do \ltmEoreo de "eam Tmerelu/ esf, hot6ral s6 chimbl!. C1( arm~/e lui ~te IImplU/ ~1i;mrJ/N:rnll
10

ea 1

nqme

~!I"~•• "''''.Ifo:CUfi1.:laril

(ieroI8.

care

I!u~~

sorocul judecolii De 0:1 ina"" Uihelil Stelucrl (l rrddor ~ico «Ice

rom6Mf11 $1 lor m:; IrlJd6tOl' Q c4ml sttb gloantJe IInll~ ~;jj~,i.'j~rJefllllnlleo romonil. ifflf!leganri gesllI eel comaN!! iIfl~ ~rVJ'nIitullumii de 0:1. cum urc?Jgenerol i no,. scOpoit de biesl6nJlI alt ....
\'01"

mIl ~Ienll/e

=~

pi.,,:

1Iil[~rtii. Lo oru:onl de obio «um Sit fnlre=~e IUMlnO .nw:' fbSi . i "".,..,.ndere • actUlUI con\lS $' au asasifli $I-IU asumal nrreaga ,....,..-. ItnUlIIi fjtII: &i(dirl1M ei II munel silnicl pe viati. W" cellalti dol la 10 ani "::€:edlUI1w fost chemBt la proctS ntel mIcar tn c:aJttatc de martor .. nu a ,_ scrisI de Cornellu Zt* 1936 8 fost publicatl c:artea PrntnI ,u5tonOri ~ sale fa ... tntlt~tllup18 pe carea dus-o ~ lIn~= ~ ~ A lei el argumenta pe 1111 de ce IegiOnIn !IiIJI_.lMlncl. ludaismUlUI$i comUfnsmutul feaiolW't 1935 au fosI fnflinllle primeIe oomaaa:r::... ... ~_. Corpal ""andtor8t t.eeJOUr $db ,,_____z HIt ._. ~1Jci1llhl:iaau Cost hlflmtate canttM penb'U mUftCIIUI'

odrv!"

GIM.-.

partlClpan\i

PUler",ca asuns unc I MI~arii Legumare a inceflUI sa-l lngriioreze pe Carol al 11·1(0 eerut luarea unor ml5Url de hmJtare a aclivitA,ii acesteia In august 19] 6 ~ 1"1,1 I efea II mportanll mDIJ1ICTC de guvem, in urma elirels Ion lnculet a fosr iI113[UI,.II din fi lea Mml5lCrulul de Inlerne conduccrfl aeesruia tiind preluata de Dumitru luca I~I relanll de Stat. EugaJ TIteanu. a iniocull cu Aurelian Bentoiu, apropiar "I camanlel rtp!e Forfele de ordine IU primit dispozilli sa aplice prevederile legale car~ II1ICI'lJceau taberele de muncl, punarea de unifonne. maf$U1 in coloana. intonarea de ciltllm cu sumuflCallC politicl etC.

rosa

se aflau: Octavian Gaga, A C Cuza Nae lonescu, SImian Mei1edinli Comelu" $umtJteanu, Traian Braileanu, Au fost prezenu repreuntan\ll dlplomalici al Spanie.i cu U)all Legapa. Ji eel ai Germaniei, Italiei, Japoniei. Iugoslaviel, Portugaliei, precum ~I insArclIl8lU1 cu afaceri 81 Poloniei. Au fost depuse coroane de Ilori din partea lui Franco, Mussohm ~l Hitler. Pnn aceste gesturi se exprima. In mod public, sprijinol unor pUler. 511'iIRC pentru l11i$Catc politic! din Roml'inis. Problema participarll diplomatilor strtini la funeraliile celor doi leglonarl 8 conSlIlIJI obiectul unci lnterpelari in ~dinta Adun~ii Deputatitor din 16 februarie 1937 Anuand CAtin~scu a afirmat: ,)11msuam cll .. spre mandria aceste: I~ri, epoca in care COfISIl/Ji If uu Sf! amestecau in luptele interne dintre pari ide () duporul inca din IIInptll Divammior ad-h ,yt credeam ell senumentul 4(!. demnitate na/lonaia impune orlcanu patrio; !iii ImpII!JII: reinf()orcerea sub orice forma Q IIl1el asemenea epoci de IrlSla amintire", La randul sau Grigore Filipes.eu intreba dad, ministrul de Externe nu credea necesar sa ItragA alenlla guve:melor GenTlaniei. ltaliei ~i Ponugaliei . .asupr« gravillilll ueestor abater! tk 10 J " I eiemlmrore uzame diploma tlce, care nu admu IItIt.rtlUllea agen(llor Slralnl //I trebun! noastre mil II ". Raspunzand pe lee, Gheorghe Talatescu D preciza: ca reprezenlan\i u stat stram II pot fi prezerni la nici un fel de marufestare de pol lite! mtema a ttel c ..partlelpor I Ig';Jl{ilor dlplumotlCl 10 0 soletunitateu rt!iJglDusii JOelllii sub ItgJda IIf1111 " d
pOllflC ~I fI lII~tu,.muta (w(e/lllt"-Q

manifestatie

pnlll/(:ti esse /IIJrangere~. tuturo« .u:unl~

rnlernOlwI!t1/e", iar guvernul roman va acnona pcntru apara ea demnnalll nat u,nll ro l~ant intr-adevAr. C8 urmare a demersurllor diplematice imrepnnse guvemele Ge:nnanicl. IliIllel ~I PQt1Ugaliei s-au desolidarizat public de gestul reprezemantilor lor in Bucuresu, expnmandusl regrelUl pentru eele petrecute., ~ _ • La stal1ilul lunii februarie J9J7 a 3\1.11 loc 0 mlalnlTf secreu mtre Car I a ll-lea ii Comeliu Zelea Codreanu. Cu acest prilej. regele a afirrnat ca ~lmpOII;ea;.o our' INI~l Mi~are3 Lel!ionar!. ell vrea sa inlAture gl.lvemul Tal~rescu ~I s! InSI8urtZC un :~.I personal. bazat pe Mt$carea t.egionara. Su v eranul HI cerut lUI Comel u Zein COOre.nZ I proclame ..Cii{,itanllf' Mi~carii Legionare. iar el n nurm ~eful guye~ulul C~I:U Codrtrillu nu a acceptat ins! ofena. afirmimd cS legionarn nu erau mel ~I I pe ..... I . jurat tUI tredinll. nu 81CU1 a, ~I ..... gl'IVemare. iar in pr» 1018 ~etie.i a arAtat ~Ii eIl.IOna~l~ I-au aces I! credinta nu putea fi obiectul I.IOUI trafic politic la\ 10 di carol .1 II-lea ~t Din acel moment s-a produs rupiura defiOlIl a a re 1 r l~lI: Gheof!Jlu:

aproapc toile Judctcle lInl Cca mai frecvenla.a era tea de la Carmen-Syl a (jud. CcnsranpI, unde luaa .. Cap tanul De ISCmmta. In canierul Bucurettii Nei s-a ridicat noul scdlu ;\1 MI~ LcgIORlR., I1UmO CIIa Verde care a fost inaugural Ja 8 noiembrie 1936. IncepwuJ anulw 193 • foat marCll de extindel'Q influe .. i:Mi~arh Legionare "\Cl' J

\-..'.J. Tl'UpUJ'Jie :':

~= ~ .~~.. "_~,.kIr
autn ev~.cu
~Z1U8

Oar Icgiooaril Ji-au curlinUll ac:tiviulea, extmz.8ndu-~1

taberele. care erau deschise in

prilejul ~bilor tui In.J de 13 aanuane tg,37 .~


_l'!! .. IW~ _

..

Mota $i Yasile Marin.

To~

..... ~I

Cti d iupteJor de 18 Majadahonda imbAlsAmate la mor

\8

:1:

Cantauzmo.Grftmccru!

Cornellu

Zeles COOreanu. La 23, febru~ru: a avu;:froc 0 Tltllrescu - foane receptiv la once schll~bart'. ont

'::':7;

:'C:rol

bsccR:W"

Astfel s-a oficlalizat


IIDIII'AlJ!nI1IlTlIO ~

Ministerului

de In(eme. escu
.

raj'

1111.auvemul TAtarescu umversjlliilor $i evacuarea ~~ dUllIl.mti· • uniformelor. 1U11IWU

••

Uadiu. focAl "tloed nu-i SlIprim4 eJ

In

rela{ii!e dintre Caro

muarea C8f1lsTllel

flind

seCOI\~1 In

ca su G bOd Manne5CU IW suve a .SUII .1 1I·1ea $1 lealOllart au "'11--

alII-lea _ a pn:luat de Slat. de Gabnel

pe el 1'118 I iOI*Ilor.: a incepUI $1.1 masurl hnpOtr ~ ferAIiM

Ru ~

.,..,.._....-_I
lit pt'lllfIII

sa=.
"'I!i

incI_•

IdesfUn ....

__ T..

"II'

martie 1937 • aWl Joe alelGtVl awpra ~ ...... .&H., ~I. ' A d-" II • tnterYIftll~ n Adunarca iIl~Int_IitI~. UIII -1OIIl- ,.A. _1I.a....
•• lbillh\lrIUncI Cllme!£U.

profcsanthAi

1iIIi..

tit

~w tr /tIfII
t:IJIffI "

s6 ck t:Ind aparatJI nostril

,,,,ii,

e1 •

ridIc

oondImMt

Qt

StDf'

-In......,.. HberaluI CQIIIIIIIIal SeneI.

l_

.......

.. '''/cctOmJ cu Fronlul Rominl!'Sc 5i cu Panidul German, ori,!al1i~, .a cUI utI ca, ,C ... ill un: de drtap!1l ~I c'({remil dreJP~a" .. ., " " , .... '1,· la 2;' noiernbne, Ion Mlh41acJlt H. demisionat dill runqia dIt II" acesltl ~I....., I'.. dI 'Jlior1!ll,T1lrJnesc. in Iavcarea Iu Iullu Malllu, IldH'rSI1I hO[~r.i1 al ~ ... I te III Pnttl U (II . -. .,.' - bri 1" .,' ' , '''....... I Carol III ll-Iea In ziua de .. ) nCllCJ11 ne, u IU ,~ 31lJU a JnJ.:hei:.n II al [(gf: UJ , ~I.I ~ Zeleil Codrennu ~I cu Gheorghe Br;1li~r1u un p,~CI cit! 1l;8grfslUne, pnn C are P<JnldlJI .,."... " se M":carea Le~lonara ~I Partidul , nllonaH",lbe. ral georglsi se <l111!alau s~ 'ljlll ;a. I ,,/ili C, "I _ . '_ " -. 1I pelt l berL.llca $1 co(ec{itudtn~a akgenlor La acest pact II aderai ~I L O~5[anlln .~rgetoiantJ, rt dub.u A!!I1Ir 'n rapt, pnn ~enmarea pnciului de neagresiunc. luJIU Manill prqt' d .nre Ie Pil '. . bi . ' .. a at sA (olcseascil GJ!dJ til! Fier perttru anngerea uno, 0 tecuve prcprn ililrangerea eln Paru 'diN' ~!Jon:l IT ara nesc ~I aj UI1gcil!iJ sa ." II erruhn in alege~l. dI~!I' rea acestora de dfre U gllH'm M fel cred e I 11 qit pt rege sa resP:cle r~gJlnul parlan~emar.:onStiluliollal pt' de I! [.'I parte, ~ \ d J.t rynmil gr~panlc de smngll ~,I dl! CI!'n! ru ~r n Pan Id,ll I, N a 11011;,1. 4l'l1nf~ sQ-1 un eZC ca nul care gllslS!' calea accedcrii III pUIL'r<". In acelasi mnp, lulu, "-I u : urm r [ sa evt e es untIe leg oner.lor iI11POlrJ\:1 naljonal-~3ra.ni~ri[Qr: mai rnuh, _u ernul er pli in ',uJil e fapnrl eil everuualele acjiuni ilk foqt:lor de ordine i'mpotrl\<I Pitn du UI~al on I nral'c C puteau pruru rlpesta ~ti$dlrii l.egionare. A Iron!!.'!c electoru e Incherare de eel- Joua rnari partide dernocrarice au creat dcI'UI,) in rind,,1 electcrarutui Piini"i aturci se vorbise despre .,dfl!r:Jprn ji :.hill[!t"·, dar arum cell; doua eureme 51! aflnu in a'1J111c biznre Ziarul "LUI/lea 11(1I1U' - organul central de press al PllmduJul Soosl-Dem crar - scrta; ..In lac di! pact dt!JJ1tJcrUfic, d-] tuh» Ahll/ill lie-a /111 ilm ~ til. rom It! un PO(l J£ If(tlgreslIIl1t cu parlll/",Io! npo:ifwni.\I.t tit! dl't'IJJJlU, cur e ,\1111/ riulmumd J.:mn. Uflt!1 usm 1111/ (/,(;ror libt'niill c(!/,i/r!lh:'.11i, pc'IIII'/I ./f;'f/IIIII<JI'I!l1 1I/,:"I'::I'''lIr ~I III/r JI ,t!r('(: dldot rl {J r I pl/lem '1Iffl'g(' in 1111'11'dcschis; 1.k'1If1'l1 df!IJ/I)C;:I{It! )1
liNr/hll 'mdlofl dar
~I pflfi!RI
(1

neim::rJ!dere. Faptele .' , '_" ()ble~ tivt ,rreblJlf!slH ad/mrum oar. "care "

lor ;n;,(j le i u: '" ,JUS! '.J ICu CIt pn:w,\InjO f!XI>fenIQ $1 Iml ca spec/(J/()I'I " C111~ data termenii acestei declaran] sparute in presa au fest

coruest3l1 de prt¥'dlnt~l~ Panidului Nalional·n.rlnes.c, r!mane esenjia Iaptul d, lntr-o deCISIVa peruru soarta regimu\ui politic d'In R omama. \ U I'IU M amu a ad u~ . .' ' Campanie electoral;! • '. ' ...... elogii ce lor dni dictatori. . in timpul carnpaniei " electerale s-a discutai tile tn sir despre dis Ivarea G~' '19...... " ~ IZO ..nil d e F ier in d~cel11~ne .. l.J. parucrpantu la acest act, inclusiv Nicolae Titulescu, rauumd sa se disculpe, In aceasta •atmosfera, Corneliu Zelea Cedreanu a firma' , " L·" .1. I . eglOtI(lFII, gata de a ilr[rumCl {Vale ar;;,'~r.wljll e, P~'e.~c ~oliir61 $[ birl/ilOT in lupta care a inceput", De asernenea. ca.pJlanul a couvccat pres.~, careta I-a prezentat 0 declaratie scrisa, in care afirma: .E» SI,IlI ~onl,.a Ill~II'ilur df!I~/Ucr~11I al« OC'~idenluJlIi, ell !1111/ CtlnlrQ Mlcii in{elegerl, ell sum contra /llll'It'~f!nl Balconice F Ii-am mel lin uwyamel'lf pel1lr1' SOCI~Jmetl ,\ a(/IIIIIJur, in cart' nil cred. £11 Slim pentr» a puliricu extern« (J Rvmomel a/d/llrl de Rvnw ~'I Berhn .-I16mrl de :lUl/f!If! ret'olll{iilor lIoriollule. in COlJl1'r1bol~i..'V!:Hlm'III,

0 spline

un OI1Jcare

IHI

elilolO,.il

~I

n-

a cer$I't nimic nici /0 Roma $; mel la Bfr!;", III ./8 de ore dup6 birlllnra MI~r:urll Lagl(}nar., Romunia I'{j uvea o u/wn{iI ell Roma ~I 8erlinul. mfrond "wfel in linia mistunu S(l/I! IS/orICl' ill IlIme: ,Jlull'llreu crucii. U cuhurit P 0 ciw/i:o[lfJ cresune': Cu at~la~J prilej. Ctipilsnui l! precizat d .,fIL' once lisla ar Ji sa apo/,{J dOn/nul Tunlesc» j/ \'0111 combau: CII ceo m,11 more 1!1If!l'ghi', Se cuvine memionat raplu1 ell Nicolae Tuulescu candida pe lisrele Partidului Nalion~ l-j\ITI1IH!SC din juderul ali, Lcgionarii all fos! sustirun] de mai multi earneni politic: ~i de culrura, intre care Dragos Prorcpepescu, Traian Braileanu, Radu !l-l~ilan;. Raou Demell'escu-Gyr, \1ihail Manoile-scu .. dr. Dimarie Oerota - cart: au eendidat pe listele TOfUl pernru Tar.t Ca de obicei. pariidele pol irice au publicai in timpul campaniei electorale programe !jol rnar.ifeste cupriuzend modul in care fiecare vedea rezclvarea prob!emelor (u care SI! COI1 frurua Romania, dar. 111 rapt. luplll. pOlilic~ a fost dominatll. de contruntJre3 dintT~ CI!1e doufl mad pan ide de.mocralice: I'lartidul Naponat-Liheral. anal 1:1 gu~em. ~i Panidul Nati(Jl,a!-lAr~nt!sc, pnncipala fol1J de opozi,;c;. luliu Maniu (lpreda~ _De $(1J1It! olli ~,JjlerrlJl d<' ~lWt::'nl!? I'I.:'I'.H)/J()I,,", EI apretia, •.,\Ii ,~e p':lr. com/{: r:t1 r)arlll!lIii .10 rAw,11/t' dl!~'Pre ar.'up,.o II rJ~\{)I'e SUillr?,lI, calla ar (feblll sCI I'Qrbml ell II,'" (lWI s-o fCOa11:!1II PI' J·1I3 LIIJ!!!Jo'C/Jdm " • ' ' I / '-I 1 "UlI/ftG {i,mi, can! (/ incllrc(I/ compil!l /Ilcrurile fi COl'e, 1:(// I!SU' II~ "~IJOfIO ~/ ( ~. ru rl_ , /I j WI/It/I'll>!;. ilJlpif!dl:cli (.jl'lce polilicii ,\'rfin{i/Qaso}it! de drl!0pw, /II! d, slO~,go '. " Din inspiralia camarilei s-a desfl~ura[ 0 alJlpUl aqiunt de dlscredltilre a lUI I (lILlJ . ,,' Cod .. j' I - mo!iun.:a adop1311l. de Of!!.amz.al1a Manlu, P!',"CUnl ~I a lUI Comehu Z.elea re:mu, ,'''ISt e, rn ._ ,~ Panidului National-Liberal din Cluj 51: denull!.a ,.neil/me., erin/mala ~ d-/III IU/1/( \f~tI~1I . C'· I I II J u ~;mb()'ul netnlITClJf 01 dmtl.l/It!1 im{1f1rril'o mUHOl'Mel $1 (I M. S, reg/! f III. oro u, - !! ,. ," P 'd U 1 Nalional, ilP(lSlre rdorioase'·. La 1 decernbrie 193"', ]strale r..h(~scu. s-~ InSCf!5 inl ,:l'"I"U ~l:miu dar , , flI~ '. ;:l -amplmu,' lInpolnV:l UI U I . , , Cre~fin din Intf.riorul d.'lnlla a des'cqural a lIuens .. . .' d I' .. . , Cd. R feri du-se 1.1 dl:ct:mlll1le t' po IIIC .. mai a Ie:; fmpOlriya lu i Corne! IU Zeks 0 relln,u e 11 , • • milren Roman Ie-I ,./IU eXlernl4 ale sefului Mi~cArii Legionare, lSlnH.: ~lIcescu suslmea ell. e'lnl! st! pOdle ,~chimba de afrcinel'Q decal de fege", . I J decemi>nl.' 193i s-uu De~i lensiunea poli~;caa rast mare, a]e~efl:e ~~t l~~:~~r~or I; conslllllil-<' alnJosfern des~ural Ilra incidente sangeroase, Nola cam"~dnslll d - duc" Jflr:! Pe nrimulloc S-:I ., .. 'tatea partt !! or e a con ". I' de confuzle ~I de nell1credere In (apart.. c 'd I .. ~n!runit proeenlul de OI:l , . . 'b I ~j 92 dm ,"oum :If e nu .. T SItu81 Panldul Naponal-LI era, cu J, ,0 'mn~ dl l!.uvemul a pierdul , fi' d . e!eclorall1, ct.~ C't' mse -, J:;, pUltn40% pentru a bene lel8 ~ prima I n I 001 ea, eu _' :t""~ Mlfe! c! I'IU11 ' 'I JO v-, , I [pe !ocu
alegerile, Parlidul Nallonl1l-T1rAnesc

pariidului

r:
llfl$

Ol/ittii

iutr-u

osccioii«

iii

jormoroa

,"'UI'I'1<1 JIII-'

IIIJ/

n-an) I"

111 ra"~ f up

nll-' c/lll()(/~wn,

af L'urui H:UP mjrlJll'Isli

rnndlll s~u. GnEore luman. p~e~edmlere ~lanll., :,J\J/ \I :Ie pur~ Jlron/u facl!/i uoe/rlna eSle mltillJrarea Ilbi!rralllor~/ /QW/Hur in Cll I ,~

sa

Pilnid Ilu i RadicaJ· TlIrAnesc, a,wd <:/1 parlidlll {hIli!


tI dl!lIw

inf.:hgl'III"', /." sc adresa ilslfel lu i Iu['u


pl!l1f/"lf

Tatii}
'
\,j lit.'

,0 dinll 1"<!'JJljj

parl/d,'. rf.'
~t

rc

IIIIU PQrlll/Ct '}It?

el!l/l1lff Si!

'fa"

I"
.~

Chl3r Tn lnlenarul ParwJulul Na!ional'T;\ a ~ , ' . nr.tgreslUnl! .i\rm~nd C1l1l11c~r . : n~~( erau mulll <1d\ersart al P<JL:llt!lli lk " , GW'Uli fclt! FIr!lj $1 Gil B " ... 1.1 nOla cu \l!dll~ tn"rtl()rnr" C. ,.. l"III/II~1I IJdLII/I'ti in II.w',f . • ;:; oJ, rtJ I.mll w ~ or IIlmtirf.'plUI co I , I 1/ ~plm<! eli (r,'bwo! ,a 16s6nl' , " ro /"l'g!! III \ /I (. 17pn,h \ hi" ".1. n, h sa St Juto 1/ IIC<!UI/a ' ", , ouat ~~CU I~I afirma imtl1li'a d ' d.' ~ .' LXperumrl:, La randul s!lu, '\ icul lL 3ctul' l' ~ Ii <:mlslona din Pani lui )\;" IT P UI cu eglon"ril all ro~t nl'i I "l' <J!Jona _, fIr~nesc. ImpNri~iI Ll\eua ~P-'1 i:l mu 1 5311 mal pupn fl( d V nu" I"al Ra!~iI. Petre Andn!I, Vir!!.il P .. I~, r,' u:olae Lu u, OCI.1\ 1.3, O\iucll. G r I~ b!.orc Ga f,' ncu "1'1lUI'C-I It! I nlt'ceantl f ~, "I I n Con formilale c u spirit 1 ' maOI(~stel ·.1 Il pacluhll de neaeresiu ., ' , ,. e $1 a It: dOCllment!: eli!'cIQr;Jle c ..., nc, n.tl,onaHar~nl~1J I au clisll"1l5 loalt: propaganda ornla· 'I are iltacau Ideologia $' ., 'I I ' ilU In ~Iural orice aprer: ., I pracuca 11!!!lOnarilol. ial dHl =u~al~~~11 ~1t:c[(Jf'<lle adun~r.i deS~$IJrill~e~: ~I~~tlva l.'l adrl':a <lC,:sfOl~a, /Vlai mLlil, cu Gum Or hallel ~I Gennanlei: ..AI'em CD " ~,' hilill Manlu 3 lilllJl :;D aduca elOl...il (/fila rote prm vo n / I l!Xf!mp "p<! \ill,uol' , '/ respeCfil! ._ I II! e IN nestriinllIlare au " /II/ 111Ira ill J'/ pI! lI,lIer ill e. ojungUlu/ J OSI(i: I- l'0 reohza.ri im·idiole.J r sa (reef! a,fCii- ~OI1SIIIn/ell! l/Q(flllII!O/' rell/II - . .. , canJ pe fi"'_D "" mem u politlt: a apanll UII M . /'.<II,' flllrf!.QII{J 0 l11emrf!., £ drept co mllnd ,,, 36 USSQ I'll ~I apm II' /'1'/. fl, n/Jf" I-(lm p,.,j'll e/l .. n , II

, .mocr';flCI!

CO fU CSlgure

Itherl(1fL'U

n OSl!l/fI!l1eU aleJ}.<'rilrw:'"
SlIplIIJ

" I pr,'t/III.

~I

1I;,~/(//l/"rII'O!lI

/117111

/)(11"".1

,~ dl~ IIIlll,/t

son

pass

37

Acth'lUUt.:lI 1 guvernulul a fl)!.( s ub nunasa de contrad'c\", ' .r: fortele care-l alcatuiau, Partldu I N· anona .Lr~~!ln lusese .ere I I II t: uinrre •N . a prm comoc.rea 0 ' iil l'aruduhJI ational-Agrar, dar in un I" de rgamzam or L.A,N,C, cu cele ale ~.a 1\ il PlJsibilil:itl!rt ncuparii unor ~uCn:U"C\cbfu_:l.Iuneaa a~"\I1un caracier formal, aeum, cand . ..\11 pu II ce - prtman ... . Inlrr: go_gl~tl $1 cuzisn au il\)UCntt C" flo .• preteen, mspecton seneralr • .....n rete care uneori f1 ~lradtli Penlru a restabin ord mea, mlniSlrul 1[11<.:('\inO

de 1nte erne,

Armand Calineseu, a cerui poll\.el

.s-au trans,ormal

1n ccnfnmian

de s!\

. N.ici in domeniul politic'l extern e gu~emu I nu a putut U . r . p Id I , l' Cre~\ln In m0l11l:111ullllslali%rii sale Oct .r. G .. rrna !nIB ani U UI Na ional, ' • .' ' ...a~I"n ol!,a~ tnrrus l(.'leura lui H' I ' rln care-s: I:xpnma dorinta dez"olta"' l. ~ 'I ". . => me UI .Il.er ~I MU$~oI111', . . _, TIl re atu or i{omanlfl cu Ge 'I I' D P Carol al l l-Iea a linU[ S3. declare ca R ,"" J rmania ~I ra ra, ar regele " '" ornarllll rarnane ferm illa""l! r \! . ' lqr<1IC M rcescu a depus rnari efort • .' ra Hin e or exisieme. lar , ., un pentru a cnnvmse I!:U\ ernel diP 'I d re-cum ~I Cunsiliu I Sociellilli. Nat'uurn'Ior. co':!.acvernul - Goaa e '"e a ans ~I .un ra. I hi P oril.!lll<lrea politicii externc a !5ril "I d m~<ur'I--le anusernue - VILaU mtenuona 11'" sc irnbe ' • nu . ,.. 'i ~ nurnai 0 SOl rt .,:\ reilor stab 111\1 in lara sa,
I

tea pi! e a

nu di ' Deon-n,'d: n18 " 1 :;uvt:rnul _ aves 0 baza parlamemara, rege Ie a deci s]j_ izolve Parlarneruul • eel, .~ 1S iauuanc 7. • 3nUIlI:1ud nOI alceeri 13') manle pentru Ad D lor si I marl1c pernru Scnat.' ::: unarea eputa\l or $Ila I ~·17

, a

MI~canl

Dl:pl1 nlegeri le p~rl:l.In~mare din decembrie I CJ37 s-a lnregistrat 0 puu:mica ascensume L:glon~I''':: ~1J1 ord~n~I\,luil~omeliu Zelea Codreanu ;-11 constiiuh o cornisie pentru
Ro~,anlcl. legicnare, s-au infilntai ~oli M poman

el'i.l~or:H~n (np~lJtUil<!1

~egIOI1~n. ceea CI:.:l, cr~~1 rmpresre c a Garda de Fier 51! prl!'g:ilea prera pUlaa, La 13 mnuanc s-a constnuu ,,( {Jrpu/ MIJitar ~/(ll(j- \toru"'. n]cillujt - pOlri'- it surselor fumiZllil: de il:giOl1sn din 100 000 de pcrsoane. care au depus umlritorul Jurll.mam: .-!l" avem ou Ideal drc{/( (hi a 17<' h{irii=1 Diunneze« /eru:wea sit till/run sr6rl~r:lJli SOli cll/nUl!i pcnu» scamc/O de ,nil!l (II' ce ~1I111 cfr (J IJI'("'1 ill nOI ~i pentr« a t'orn upiirurf! pC/mim ta indl!:i/ari! ", SfbptITllfrwrt!lf! puter! ole illlll17l1ricli/ui. pe \'/(1/& ~l 1 !! m..»arte SI!]I' goto moone Jl1r'"' ~clilraliile I Lli Cnrneliu Zelea Codreanu produceau nori ruultnr lideri polilici: ..ind:'lc ce l'om /i ",'iip"il1l ,n! ((1r,;, "0/11 pU1I1: politioenii care au C"omrinlllr .1f1t<JlIc'Q Romanra in mnerta ill core I'e af7i'r, 5./ corwrJlifJScri 11 Uill"I,f/radii de la 811Cllye~fI10 Berlin", in ma~urik lor.

sa

~1 de prefecu

at?

h:gionarii tredonau caniecul inurulat ,.Pr;1!Oa no" care continea aceste \~~UTl .Dcr "ORr o1 I hill. dol' \ om plrill Dar rom plan no; lummI" illdeo-jTrmCmllsom/or $11'1111<1 hbl!.ra/ll $1 lowi fiir{illi:'j,ilOI' 051 nauror partiJ.uor. $1 IUflIr¥ parridelllr ,\ Im~ni IlII ,'U sdipa dill mdlnl
I Ii \'ul/1 ucul« til fit! eli Ill;', Nae lonescu a re incepur li.parirea ziarului ..C/(l'imfllf'

(interzis

dupa

asasinare:l

lui I

G, Dues 1. prin care desra~lJf3 0 ampUl campante lmpornv a poli~icieni lor. i,nlT<' care cc~ ma~ vizat em '" icolae lorua. advc!rsar hmll.riil al 1\ 1i~cr.rii Legtonerc- !nlr-unu! din aceste ar1ICQI<:Nae Ionescu scria: ,. \:0; ne ingro:im Ir: mfJelt!/l' !lU),INt ai,' (ICL'JIOI valrJnl ell urI p,CJUf ill _f!Tlmpll, Core dllpll ce 011 ItlClII /01 blncle des/gtlr dar ~I lor r{II/fl)>; ~ are till plilltl sa-! ts: a , Ufea=1i ell illdiirotnide de-a Cllrwl!:iJullsfl.lriei', Refcrmdu·s.[' direct Ia , Icolal'. torga ncelas Nae loneseu preciza: "ToJ ce am im'o/CJ/ do la el. nu mal e bun. pellr~u .J - nu pentru m

tns trullu:nte per l!J;ce enl/tlnl a l' creator de mode - eel pc car... if trece • eu vedere omuJul (demo.:.~ ~11.1 d. lor~o, care r II .' • .I polri~'{1 '(' .. .~ 1" 1 om ji ~ nicl omul impotrivo mase/i)r rd tcuuvnn, .. ntc! nwH! AC 1m era CUp/wnw C OfTlC"U Jegenerolll de azi) .. ('I: Qnlul pi! ,'un! I-all gasll muse e , L""" onarll ell nu are program. . .._,. ce.. ' r"DC Zelea Codreanu, R:lspllozand eelor care ncuzau M I~cnrea -::-1 • 39

ra partidelor

"j . formula maseior •


politice;

eJlf/lt()CI"fJIICe.

(1

fi i .11ast (l!

11/11/

-'" I d epfl1illtf ' IJ

euste il1co 1111

- pro..· :, -rarh?l - in Il!iegcw aemoc . "1

prcJlln<"lItl

dr!scomp"th .b . I co we /11

e/F'llIt'IIt

[)eC8IIIbrie 10

CreDologie

Comeliu leles C~
TarA".

a bOllIi1 infiin(are8 parndUkll "Totul pemru

Comeliu lelea Codreanu suferintelor iegionare.


oecembrie MaI2t 17

dedarat

ziua de 10 decembrie Ziua

GrupuJ de

tined mcelec;tUali rnculpalt in "procesul


taberelor

Come u

lei COdreInU a depus 0 icoana Ja sch iru I Ra~u,

Duca··. in ti rul1t~ Cu

Ion t. MoiB, participant 18 Congresul Comitetelor de Acpune pentru Universalitatea Romei de la Montreux a fost anchetat de erganele de sigurantA elvetiene, la sesizarea lui Nicolae Titulescu.

"'1noiembrie
lunlet
tunht 22

Auc~SlI"'Noi

de munca legionare de la: Casa v' ~rdc Deafu Negru G·IUIesn,. C··· otrugenn Mari, Orhei
~I

1935
tanuarie

Reluarel relatHlOtdipJomltrce dinrre Romania ~rn

U.R.S,S.

Comeliu Zelea Codreanu a emis circulara in care a fhcut bilan\lll analui precedent: 18.000 de arestari, 300 de bolnavi in inchisori; 16 morti $i 3 inmormantaji de vii.
15

tpIl

reaqia oernenilor pollttci


lullt 7

tuatnloT II Casa Srudenplor din Bucuresu: la leSlil lIa!! 2u regeJt " membrti guvernului: esre prezern un grup d Iegionari III" Ohtt'lrshe Furdui rosresre 0 CU\ antar~. ~lnmlll;
~I

Februarie

Manifestatie legionara des~t!

in fata PalalUlui Regal. impotriva


lUI

interzicerii unei conferinte

Nae lonescu: manifestatia a fOS!


au fost r!niti mai mull!

a preset.

imp~tiata de armata, iar in tiropul eiocnirilor membri ai Garzii de Fier,


Februarie 25

NIliiJDIIOSOC:Jallf!ll til RorninI8 lulle 11


cart

II Corisfliuli.i de Mtni$tri PO" care a

(OSI

Interzisa M I~~'arta

Constituirea
conducerea

Frontului
lui Alexandre

Rornanesc,
vaida-Voevcd.

organizatie

de

dreapta

sub

.._._
IuRa 18

JOr

fnIreg pel'SOtlaltJi C.F.R. este rratat, in caz de mlJbllizar~ rqullmebretor milhare,

Martie 20

Partidul ..Totul pentru Tara" a fast inscris la Tribunal: 5-8 molt 18 organizarea activitatii sale sub conducerea generalului Gheorghe

Leta J*itrU
~~
._

UtiIi2iiiea petsOmrlurui romsne5C in Intreprinderi ptl 51 foJoseasca. Tn toare caregoriite de sal.lrIill 1fflT"O ~It dt eel patin 8Q'l!.o.
devenit FOnn:'

Cantacuzino-GrAnicerul.
AprUie 17-18

A avut loc la Craiova Congresul Studentilor Romani Cre$rini sub presedintia lui Traian Coriga: Ion I. Mota a fast ales presedmte at
U.N.S.C.R.

Aprille

sub pre~in~ia

S-a infiintal ...Asoc:ia~ia Generatiei M~1or lui Ion I. Mota,

Stucknlqri de Ia 1m"

Mal

Alfred Boafert 8 consrituit Partidul PoporuIuJ program radical de orientare naponBJ.socialisli.

German,

a\IIad

UA

A murit Hristacbe
Legionare.

Solomon.

IeprezenblJ1t

de

marc'

at Mi$c:Irii

Au apIl'Ut ..Liniile generate ale Plrtichdui semnate de geaeraIuI ()beorghe ~I.

~otu

T..... I ........... t"""--

rabet'tlor
01

de

" • ..a",
IUII-

SroroJmt

IJI&IPC! le

GIUf&IU, A I IU ,.... Vlllla, iei!j-O~ h O t.az-Albe. lneu Arad tzouc Bihor • N 1(0(11IA. t ",itlle- S Iclova R.omin!-C1lI'I4 Mln4sll1'e8 Mamu-V,Ucea, V [I· T~ 84f 8uga.~ 8acIU Brasov, Marca-Salilj. Tam al~ ~.--... Munteie PietrOSU. CluJ-CAminul Ardealulul Lc ~~II' H~~ gm_ (hindU. Sutor ()orObaaJl
4~ ·.I...

anne Sylva.
'-I ,_...

1 nare de 10 Casa V Busteni Arnora, Drag!.. erde .1..... ..,.an~ p..

1131
Febr\lMe18
Alegeri parlamentare partiale

in jude1e1e Hunedoara

~i Mehedlrm

~gate de Candida~1 Partidului National- "fArinesc, acestia fiind sprijinili ~i de alte forte politice (Partidul Comunist, Partidul SocialDemocrat, Frontul Plugarilor) Guvernul liberal a ordonat C.F R. sa concentreze mijloace de transport Is granita sovieto-romana; gestul semnifica punerea acestui material la dispozitia Comandamentului Sovietic In cazul in care reocuparea Renaniei ar fi provoeat declansarea unui conflict militar major.
Ion I. Mota a publicat culegerea de anicole (Editura ..Totul pentru Tara". Bucuresti) intitulata Craml de lum

1UZ,lum.:.

",.,ilwlMl'-Crqttn,

Partidulul Naflona'-Agrar,.cu L A. N C s-a C{Jl'I';llI~H A C Cuza 8 rosr proclamar pre~edlnl ~...A • I .• f' e d~ IIJl Gop pre~ .. mt acnv a non orma!luni odreanu a dal pnma C:lrculara penrru comel1ullr::glo~itr fixAnd nonnele de orgamzare.

Martie 7/8

dcjude

Martie

propunenl
pIIriIrtw tpIth
COIIIllNClriI I

lUI Victor lamandi, ministrul Cultelor ~i la indt:mnul MIfOI'I Cristca. SflmuJ Sinod a rrirnis 0 adrcsa catre IOaie m cara pnn care R lmerzlcea munca leglonarilClr pen!ru

AprUle 3-5

sau repuarea bisericdor

La Targu Mures, S·S d~urat Congresul U.N.S.CR.: au avut loe mari rnanifestatti populare antisemite ~i conflicte cu jandarrneria; acesta B fost uhimul congres al studentilor romAni. aceste manifestari fiind interzise de autoritAti pana in 1940. La Bucuresti s-a desfasurat Congresul Fo$rilor Condecatori ai Mi$Clril Srudentesu din ..Asociatia Generatiei Mi~lor Studenle$1i de la 1922". sub presed intia lui Ion I Mop!
La inceputul

Prima

....... "

ai partidului .. Iciul pII8V Till" II cans Comtlru Zelea Codreanu a staru II asupra educallt;1 CI prmcipll m~1oc de crestere a influenrei Mi~';1ru LqiCII*C.

ferinII nalJOIlIl1 a sefilor de regiuni

Aprllie 18-19

CoI_HoZe_
ICCSII'~

Aprille

scop pAsIrarea morahtl~i

Codreanu a hotlrtt orgsmZ8l'ea Controlului Lel!illlliJ' $1 a corectitudinii legion;'lloF


Legionara dill ApriHe - august

lunii, liberalii au thcut untie incm::!ri de a redeschide procesul asasinarii lui 1. G Duca, in lumina unor noi marturii; ulterior problema a fost abandonata Ac[;vitatea taberelor de rrumca legionare de Is: Casa Verde Bucure~tii-Noj. Dorobanti. Oltet·ngAra.$. Conferinta celor patru ministri de Exteme ai inleJ.egerii ~ It Belgrad. s-au disculat probleme legate de conseanlele remllir:arizlril Renaniei. rtzboiul ilal~tiopian. pencolul Anschluss--ulul

Zelea Cockanu a iaaogural Cooperallva

L ~dlll

,.a.

Sesiunea a X.a a Consiliu1u1 Permanent

at Midi ~

Ia ~
• polirid

Cimulara lui Cornelia Zelea Codreanu de ~ exteme promoY8li de Nicolac Tltulescu


~tIIrtt

latnmirea $dilor de star ai Micii ~. Ia Bucure$ri. Ia ~ OI'I*DizateI UiIUI ~ 11ft'; .. 8IIIiIIeIor :1JltIafear!:rt.. ~ cetaboltrii eooaonUce f.8.

..

CoI:fIriII4I
........,

C4IIVCIIIP

i*i""""
)a

priYfIII.tmtonle

de Ie Montreux.

EIWlia, cu aces! . BoIfor $1 Dardaoele prlleJ "I

pi::' SIll"" __
1-1'

cit ..............

lull oumele de ,.Dec:emvin" a i

It SpilaJuJ Brtnooveoesc.
PremIU

~
Nalembrle 5
CUrer11

Din ani~atilla CominUnuIui HlI tnfhnf8l Bril'Zile tn~ au lupw allturi de armata repubUeanl spIIIioll; In riDdurUe au participI! Circa SOO de \loluntan romIni

,I

ecaaora

C8I1'!

::...

uri" ()tiaIpiee de II Bert., c:IIIr$l


de .pm tn ,)dIre1e

al NallunJ lor"

romAn Henri Rang a


in afacerile

t.

Comehu lelea Codteanu • adreut regelui memoriu tn care t$1 exprim. punetele de pcliticii externe a \lrli

'I

oamendor polmcl un
uupra orienlIfil

vedere

Ror::tb- I

(iItIIIIk"....,iflei).
~ ....

po&iIieI de

DClmlxtlWlC

U'lPZlrulUI

de

anne

spanl()l~ CiD"e SPahiB


II

Nolembrt.8

lnBugunuea sedlUlui leglonar din Bucurqtll-Nol. de Cas& Verde.

eunescut sub numele

!nlllutll de

D_M~IW de E Ierne de Exteme in contexrul ascensiunil Mi~~'a ,-_Ul.AMi ., 1C ~ "rll ~ ".......,_ .. ICb\lJ~tJl sa e. arol al ll-Iea a C~t fjIDiIIIJe aldi"itltii acesteia. nurn irea la Inlem~Ul J)IIIIh lMca. ..._ .. ubn de Sial Aurelian Bentoiu. aPIllPlil~

lit'"
__
ISInI

Nolembrie 10

, C\I care OCazJe Nieolae

Titulesco a lost Victor Anlone~cu

La Bucuresti a 3\11.11 loe imAlnlrea ltfilor de stat-major ai annatelor Slate lor din inte1egerca 8alcanICA eu care pnlCj 5 au rncheiat doUI convenjii militare lntre lugo~lavi8, RomAnia $1 Turcla ~I lntre Grecla. Jugoslavia. RomAnia ~i Turcia

... _1IIIlIUn.
~

Nolembria Nolembne

11 16

S-a infiin~1 Ascciatia Prietenii Legionerllor"


Na,ional

at CIIMriJei.

A doua vizit! la Berlin a lUI Ghe<lrghe BrIlianu. ~ful PaT11dulul Liberal (Georglst): tntAlnire cu Hitler $1 cu Goenng se di5CUti necesitatee opunerii 18 evcnruala solicltare de neeere a uupetor sovietice pe teriloriul RomAniei: Germania a rctnnoit prcpunerea de • tnanna annat! noastrA la standarde moderne [nainte de plecarea tn Spania. Ion I. Mola a trimts 0 scnsoare pArtnplor sai ~i una lui Cornelia Zelca Codreanu ace5ltla se c;onstitu ..~ 1n
Testamentul
sAU.

l' "_I' 111",..,.., ...... ,.. .. '11' ...

CCII-.,.d

.......... ~ laD DaIn; •

roo

~e 18 Susai-Predeal

conduss de Nolembrle 22

distrus osuarul amenajat pemru lup&ele din 19J6. iar legionarii au 101\

Noiembrte 24

Grupul de voluntari compus din opt legion.ri: dr. Ion I Vasile Mann. gcneralul Gheorghe Canw;uzmo-GrilliceNL
Gheorghe Clime. preot Ion Dumitrescu-Bor$l. Blrud

M.

Alexandru CantacUlino. Nlcolae Totu a pleca1lrtSpa."I,... alltun de fonele nationalistc ale generalUlui Frueo tmpGb1YI republicamlor comuni~li. Comeliu Zelea Codreanu a infiintat onhnuJ Buna Vatire. lIumind cemandanti ai Bunel VeIhf1 pe Ion I Mall. ... GlJiCNaile a.. Jladu MironOvict,,COfMliuGoorpIC8,JIt O. 111'i Mile loft

dF ... Dobrt". ....

LeftIIIr"

,._--.1... ZcJea CodJdnll a nwnll pe Ion peatru Tart Pr ~...


e:__ .1

T_

...,.1

MoJ,a \

Ice pre ed n

Nee JODCSCU • deschis Ja biserica


b dd Ion I
~1Sl

Bucurc$b

un elClu de COIlferin)e. vor '"

rlIon d espre .. SlIIntA ~i CredU1t.r I . I


U

Sf!ntul .

........

Consiliu)

de Min~

a aprobal tnchiderea Traian Bratu.

insritu\ii1or de tn~

superior. a clminelor ,i cantinelor ~.


impotriva profesorului

tn mma aten1Btwui

Maana crod a

pe fiumll

Moca $i Vasile Marin la MaJadahonJa


d n Spama

Martie 11

in easa in gineru lui lonica din Bucuresti, Corneliu Zelea CodreaAu a awl 0 lntrevedere en Zaharia Boill, solicitindu-i 51 interme(beze 0 aliant! eu luliu Maniu

Martie 27 Fe!bruIrie 10.12

A inceput la Consiliul de RAzboi dtn Bucu~ri


legionari: Viorel

judecarea studentilor

SDllciII ..

_naa:

lor fonl Mo(ll $i VasIle Mann. au fost adusl: ill lara C~ - 8ac:lu - Clu] - Ora tIC -libl - BUCllJ'qtr mare adunare la Gara de '\01'"

Trifa, Virgil RAdulescu. Vasile Popescu. lordaf:hc Spanu, leremia $ocariciu. Leon $teflnescu $i Dumitru Ghlottl. care seehestrasera ,i pedepsiscrl pe camaradul IUdulescu acuzatii au fost condamnati 18 Inchisoare (2 aprilie).
La

~lf!Ipl""'dcpIK
FlbNlrle13 FttIruIrII, .. 1t

II biscrica Sf. llie-Gorganl.


$i Vasile

M~rln .

Apritte 15

Consiliul de R.azboi din Buc~ incepea proc6UI •.Decernvirilor": la 27 aprilie, Jon CaraI!nasc. Iosif Bozintan. Stefan CurcA. Ion Pele, Stale, Ion Grigore. Ion AtanaSlu. Bogdan G.avnla ~I Radu Vlad au fost condamnall la munc! sllnid pe vIal!. I3f ~efan Georgescu ~i Ion Trandafir \a 10 ani munc! simicA.

pm ind ran it Ipiirta etc la Inmcnnarnarea

Aprilie 22

Corneliu Zelea Codreanu s-a intAlnn en Gheorghe BrAuanu. convenind asupra unei aqiuni cornune impotriva lUI Carol 81 II-lea.
Comeliu Zelea Codreanu a ordonat un imprumut

AprIlie 25

cheltuielilor constTUCliei sediului legionar dm B~ nr.3.

pentrU 8Copenrea str QuIerJberg

Pronunptre8 sentinlei in procesul intentat IegioRaritor cue ad ~ Congresul StudenteSC de Is Tlrgu MUR$' .a.Ieundru (anUIcUZ.IDO. dr Paul Craja. Stefan Georgescu, Ghcorgbe Furdu Teodol' I~ Crudu" Pirv\ilescu au fost c:ondamnati. l)'j_ .... PlrinM!Je
Gutenberg

...., __

.. usnteIie Tropeeum TratIIIl

sIpIltUri Ia

nr. 3

fbndatja

DOlIIDi tediIt
SOlI pal

o_,....

dill8Ic:&etU. dirt ruineIe ~

SIr

.. tnfiin18l'a MifaIri 1AI' 'Ora; __ .....


LegioB8fIt • .dRs __
ian.

re lui ComeIiII ZI1Ie8

CodreBI......

d .......IBt

• ... ...

~_""'i

II
oecembrie 1

Comehu ale. Codrelllll a fIcut dec.~ pollUCC presel. c:ritidBd tnle1egerea 8a1canid. SoclCt81ea NapWliklr $1 afinnind onencarea fermA a RomAn ICI cltre putenle Axel in cazul accederil Mlprl Legtonare la pu&erc Istrate Micescu ~-a lnsQis In Partidul National-Crqtin, din IntcnOl'Ul 0. mtensa camparne impotriva lui luliu Maruu. dar mal ales Impotrtva lUI Comeliu Zelea Codreanu

canna a ~es~t
Oecembrie 9
B:lll

....... ",.,13

t..Wlllrtu,,"

COf'IMIhu lei a Codreanu


LoIIItKIOi"

ad·

ec an~at

Suceava Codreanu [)eCembrle 14

Mllr1ul legionar de propaganda in Bucovina din ~ zi au vornlt ~I


Vasile lasuuchl ~I Alexandru Constant. Asasinarea de cItre lIutont11i, in ~panlB Mihal '[urcanu.
A

la intrunirea de Ia Ion MO\&, Ion Z.

.......

2.

electorala. a legiolUlfUlui

Decembrle15

murrt profesorul Comeliu ~umuleanu, figurl marcanta

II

M~i

Legionare. Octavian Goga a fos! inwclO81 oficial cu formarea noului cabinet. care era deja hotAril in culise; in aceeasi zi. guvernul a depus jurtrnantul
Guvernul a aprobat masura suprimAni ziarelor "Adeviru'''. ..Dimineata", .Lupta": lotodatA. au f051 retrase zi~ilor eVICt permisele de liber! circulatie pe C.F .R.

Decembrie 28 ~I Oecembrie 30

I~

dln Bulevardu] Basarab

1938
ll~rie 10 Revenirea in P.N.L. a gruplrii disidente CiIlcor@bc..Bttl:iaa

lanuarla13

Sea constituit "CorpuJ Militar


100.000 de persoane.

Mota-Marin

aieIIuit ctia

(IIdiInum

pooarece guvernul IlU a\lea 0 bazl ~ dizolvc Parlamenrul, anuntAnd nei alegeri
[)ecreNl-lege ap•• ~

Dcputati10r $i la 12-17 martie penn SenaL

lt~""
..

rqele • decis sf
peaIFJ1 ~

p,;.ADd reW»iICI ~

au~

a 1nbUit_ ~

!t.ce evmIor:
la

......

l"",rtMIlnU

xat r ntr circulars preg!urea cadre lor

11

rrn I d
oar a ~ome1iu ~Iea Codreanu trimile
In

"II

tcrmcl)l aspri, noul rcgim.

scrisoere minittrilor. in care criticl,

r proctsul celor sa

tudenu atuL11
a~hltatl

(j

DralU ac~lIa au fost


lea Codrtanu a fnfimta!

FebrUllrie 27

Constitutia a fost promulgata. in cadrul unci ceremonii desB$urate Ia Palatul Regal. Legionarii au flcut fixate la 2 rnartie,
0

Corpul

Let!,ionar al F

11

FebrUarie

intensa propagand! eleetorala pemru a1egenle

a cam nie electorala. mares!!! de numcru~t: .' n rep lYe fmpotnva partidelor de dreapta,

ne

" r~"u
~

Martie 5

ee le CUZtSteau tmpu~cat pe Iegionarii $l Poptscu In saml Mlineasa (jud, llfov)


Flbruane 8

DumllfU

~h,"
Martie 26

Gu~ernu.1 a suspen~t din invatamant multi profesori ,i invt\AlOri legionari. cu deosebire din Transilvania; a dispus desritairea tuturar legionarilor, atat din intreprinderile de stat. cil $i din cele paniculare: toate intreprinderile comen:iale ~i industriak ale Legiunii au fost inchise; au aVUI loc mii de arestari samavolnice

Goga ~I C orneillJ 1.r COI:tmiInU. pr n care acesta din urma s-a angajat sol Sf n::lrllgil d amlDll1l1 e ectorall. urmand ca legionarii sa voteze listele Panldul n
lend

tegcrea dintre Octavian

lntre masurile luate de autoritau, la sugestia lui Nicolae lorga, s-a allal ii inchiderea cooperativelar legionare ~i desfilntarea eornerjului legionar: acest fapt l-a determinat pe Corneliu Zelea Codreanu sa-I rrimita lui Nicolae lorga 0 scrisoare. in care il aeuza, printre altele: ..Esti necinstlt sufleteste",
AI doilea guvern prezidat de patriarhul Miron Crisrea: generalul Gheorghe Argeseanu a inlocull la Ministerul ApA.rlrii Nationale pe generalullon Antonescu, retras din guvem intrucit nu era de acord cu rnAsurile dure aplica.e Imporriva legionanlur Se desfiinteazA. prin Decret regal. toaie partidele poliriee ~ise instlhne Consiliul de Coroana. ca organ de stat eu caraeter permanent. avind caracter consultativ; instaurarea regimului aetoritar in ROmafll,8.

Febn.tarie 9

Ze

!tie gu vernari I Goga de exacerbare a \ lolen\e Codreinu a 110tArAt ret rage rea M iscarii Lc~ionarc d

Martie 30

F.......

10

plangen: 1a Parcher, ceea ce va determina. arawea lui. Comeliu ZA=1ea Codreanu (17 aprilie) ~i condamnarea lut fa IUIII 'fnc::hiscMft (19 aprilie).

In urma primirii unei scrisori a lui Comeliu Zelea Coidreanu. Nicolle lorga, considerindu-se insultaJ ca demnitar In ~ depune 0

sase

[)oCUmenlele care alcatule5C volurnul au fost ordonate cronologic, dupI anul. luna $i zaUl emilenl lor tn sltualJile in cart aceste documente nu au fost datate de c:Ilre cmilellt. iar ~"'UluJ nu orerea sufic:iente argumerue pentru 0 incadrare c:ronologicl precisl.. ele au fOSt plasa&e Ia sfir$ltul lunii respeetive. tntreruperile $i pasajele care nu au leg!luri cu temalica lucrii'll sau I&cootle in text au fost mareate PO" puncte de suspensic intre parameze dreptc [.. J. NOlele m~1.lSe de editori au fost man:a.te prin abrevler'ea n, ed. Unele inadvertenle sesizaIC 1n cuprmsul documentelor au fast indreptate prin observatii insertte in llOle antrapagtnale. Edi18rea documentelor s-a IlCUl prin respeetarea. in general. a ronnel lextelor onginate: au fost corijate tacu, in uncle Situalli. eronle de colalionare sau onogram ~I

punctuatie iesite din uz,

Caracterul cursiv (ilaltc) s-a fol05il doar pentru lIituatiile in care textul original era sublimat de ernitera sau rnareat eu un all tip de literA.. La fel s-a procedat ii in cazul cind doCUMentele reproduceau fragmente sau citate din aile docutnente in original. acestea fiind puse lJ1tte ghilimele. Complel!~le in cupnnsul documentelor care conuneeu p~rtArI s-au Bcut doet aeelo uncle s-a considerat absolut necesar pemru respeetarea CUl'SIvi1Ath lCKtulul. Erorik. completare8 rarA a unor nume sau a unor abrevieri neuzuale in lcX\elc originaJe au fOSIplasate lntre parameze drepte [ 1.
CorneUu Btldiman

hi

\I

III

19~4 mile: 7, HIICIJr~11 Jlllr.lullll lilt " II.;CT!.:J M '5C", II N J\I'·.'11 I < Ill>
• •."rJCld
I

(()ll',I,"I"1
> .. "

te

de

t,!. ,.. 1"1,lrr

pi'1" in ...

_I

11 rU/mLln" 1

I r) 1 lulu:"]

Bil(:lJh::~H

(op:ie

III

12 S

(_ IJII

ilrul de M IiI1,iF'I, ir, ~tllll1{a


III

~i1 tit:

18" lulu: 11JJ4

Av.md
If!,!

vedere

I'efeilliul

dOlJlIHlhl1

rnuu tru de In!time

nr 7070

iii '} lui e


len
uh
re

dill c H(, re/llll!'l c:1 (I grllf1IUc cu cumcier pc;.l,llc rmUUI!!I!! Dlt"'" Il.Iiln ',SOl'lal, Dcum;l,cll HI It II 111,,11IC II (..tJerlll'1II1, N:JllunJI·S Itrilll~1I dill ROmaOh.l J CKI tet'!'! Illi IlcIIU!lirn.:..1 c;I" • Nilllllll.de EIIIi"I.II!Hlfl!;libc\\CRung der 1:klllscJI!:n III Rum, men' (:Vhf' N,qH'II1 j~n d 'J~einl1C1lrc!' (;"mmrulm JII' J{gm51l1tl I IIql(JlleaT .... 1k:lHru re hznr it l
Rumrill!!::I} DI(eC1i.1

Ct'~1

Ilf"pILlH: Avnlld

prlllll1lilolu:e
In

ItIlCl'lISC: Me

til.:' !~gl1e In \1
I:uprmd

0,111:

utrnle
Inlrl1lrl'i~'

vederc

ell .lcc,I~I ... V"lr,lre


1.

liHlClIOUCII7Il
dI5[IO/I\11

pe baz
lie

Uf1UI. W't.;1 ~ c nil

II

[If

!11~1I11C1!11111 I;U C:"I 111.:11':1 secret Idt:olll"ln

de ccerc

$1 uu So-.II upune pi ()gJ;JnJul:ll J~ DC! uue ,"11 IIIUlt un ...lId,1 atenuu III Irbm;II\!(1 lit! C(ln~IIIIl~~ con a~mt~ de Con A\.lnd
IOUlIOllllJ1II HI \e(I~11; 11i110l11; CI au

t. r are n I lice 1('1 grOJpaII tee


HlIlllllillll l!.!UPIlIC

.tr
ee

C.j

hi I;\~'rclilld ,Iii! 1.. c III In'll "k

cnracierul provocaru

chr

.111 I'C:tl

emnl;,
ell

ell I' dlfc{lte e rnulte pnlll nle ~i'lfilIII manl!CSlll!U pubhcc UlI~ rIO 11 "ol"'nl(' nu nunuu CU l't1puIU\I:i pa~fill;lL a I ru d r prop:l);l,<ludl:l

.ile 31:1;.''''III

leu

[lIlIO] 116111~' C\lnSlllull~' I (11l5Iderall(l c:'l ':I'U 111 conuuurctie

I II Iii III

111:;"~1 r ondu

"

(1:1

"

('5'('
I~I
jJ

lunqI11n,)I' tllll"\I I'rtll

kgr!!: l:uil,
lllll;':

luase

.. rmr 1111ICIIII\:II 01111111111, ne {lbll'~a\l\! (OII~ld~I'II1<.l. pc .


I)

ills:!

nil ,~n. reCIIII('Kfind ,111\!\flllnl:n:u1 l'l'Im.1 i1~~~C: ,I! til

cc:l m

dul
dll

de
d~
r I

de

de

.i1rfl jltnll'

Ul

,ICl'1I51{] ~nIiJjIl~, !lIHl :lqIU!1ea ('I wlIlrlr!i 1::1 de

racicru]

tnt d.lI

II uiei

ruIIH!!IC

nu uunun ordirea de $1 C(Hllillu;,re a r lrhH1TiI lIell de p'l~rti(.l'l ~I ,rrnl'J!1II1i1sli C'Hn\ ic!ulrc lnaunrrul f!;JPUlillll'l II ,I nllllol'll:'lUi ~I.-I III IN'" ~I rlln IICC;;J,)liI. C(1I11I"IQ!lIlIC fnst'$1 II Icrr.;\cl flC'lTI nente J..
\ Ildll1! 11 1n.1;111e51~'llor re ill

JI!'in~

"I.~.prlmejthuc
rc 1"111\,11(15
ordinc:
j'l

1~ II

.ICC~]el 111II1NI~:t!I.

A \ .ind
!lllbll~t,)

vedere SI Ih'jJ1(lllllll~
111.1
rll;1

I r.:ltll

Jl~"lllllI

I11I racjlu{lI
lat

,I!

c nsr •

lmi

II

dlu:1~
1)1:',llIrfl

Ilhlnl!.':

~I ,I.

~'gll enlHI p

<lp:ll':lll'il

dill rl

npr

I e 11'1>4
1'1 I
I

("'1<;1]1111

d Ill) I,

"1'Llpi'll 1.:,1 •• !'!fl1.lt1fl;1 C

RUI!lollllt:'1l

rf'lSl,1

•• DIC' N.lllnnlll.SllllOlilsICll

nCIlI~d\crl

I..~ L: rflj:llefUTlpl,.,-\H·~t I";> der Detn .'~ tn Rum, nieu lmpreuna

I I al

l'«~,1I1i",11Irk CI Ardl.ll~
\ V Sassli
XCI1!. pe
\'1 .. hlT

VIl"101' Sln~'l·!>CI.I

An1on~tU ~ Ieouorescu

C
preZentulm

AUrCHlUtllA

dumn]!

TI1illi~lrr

de

1,IIC ..... c (I ,...

dl" )ufllllC en il'ldc[llm rca dl~I)ol1llllt)r

J lJrnnl
51

conllsiuni

J I:! I~

renl u uulrzarea

per onaluhu

rOlll,lIl~~<.:in

2.
ntru ullh:r.lrt' pcrsun Lege . ' lului rrJlndnC~C ill in!n rrllHkn

d Irli'lk coruerci Ile ~I C I q!1;; (It: {Ill Ic lui sum ~Ie de eel IJlIIln 801)... ill fiecm e dill c:..Ilc'gllriilt' de ut lfil. It: In In .Ii prCl.i:1l1!.!! lc~1 ~I eel P1HUI C011l1tC(lt! UI de d ireel Ie ~i ~IICenzot I" lr' II 101115.0 ill pr ,cel11ul de ~noP rczcrva: (lil:JnIl In Itmqlullo..: 1111,1.11,1 prc)IT1U ~~<'Jn i legii,

compu~ din calc: ul1l1cle!l,3t al Pre1edinli~i Conslliului de Mini~lri. ill Ministeru[ui Illdustriei ~i Comerlulu.l, al Mlnisterului Muncii, al MlIliSt.:-rulul de Interne 'II al Marcll:'1 Stal Major a1 Anmne.i lillrepri~dtiilc ce Iac obiettul tiC:+:~lUi articol sum urmaioarele inn cprindenle I11I11!ere intreprinderlle rnetalurgice care sum capabile ue a fabrica mijloace de lransp(ln, armament ~i munitiuni, lmreprinderlle chimice ue explozlblle $1 de gal;: ~i inrrcprmllerile pmducatoare de energie, Comisiunea VB cerceta tablourile prezeatate de intreprinderi, ccnform an.. 7 al plt!.lt:n(ci \e,~I. ~i. ill C37J.lri. mo~h :'Ie. va p~tea propune transferarea in ahe sen it II ale Ill!rcprmd.::nl ~I eventual. ehiar eliminarea unuia saul! rna] rnultor din angajalJi s~i. Autorizan:a de incadrare ramane dcfluitiva numai dupa ce lntreprinderea va fi IIHkrltnit dcciziunca mlnistrulu: inrlusmci ~icorncnului. datil usupra referarutul cornisiunu de nHII ll'o l ermenul acordat pernru indenllnlrea acestor obligali ini I1U IlOiill! Irurece dOIJA luru in inln':prinderile Slalului, ca ~I ill once serviciu public avand h!gll.tur~ r\1fi!clfi cu aprmln!tI ni:l\i()Il[lla controlul in cad rlIri ! per!>o~a.ll1h.l1 .va ~\en a.c~ea~1 cornlslune. care 1<1. runc\iona ill acesi caz sub autontatea Presedintiei Consiliuiui de Mlnistri, Art. 6 Contractele de angaJare de personal ell d31~ certa. lncheicte inamte de 1apnlie j(H-"l,vOf 11 coasiderare va\abile,.insa nurnai pemru durata Qbligalon~ pr.;:vllzulll in ucele contracte 0;;1 in mci un caz peillru 11.1,111 mull de un ell de la prornulgarea le';l1 de fillA, "ini le tn,,'3IArl de personal ce se vor tace de acesre imreprinderi dupfl publicarea acc<;tel It!!.i in "'Monhorul Oficial. devm definu ive numai dup& ebtinerea aurorizani de

i!

incadrare . An. 7 Fiecare din irtllreprinderi!e prevazure la an. I din prezenra lege CS!e ot h:;at~ ea la sfiir~ltul tkc;l.rui an Si eel. mul; panrt la I feb~uurie a a~1l11u~ urrnaror s~ [nmlll! Mm',SIl!rL' ~I lndusrriei $1 COnlcnului un m',il.lu c.~re va cuprinde ~'Jrnl~l1l ~ntrl!g.ulpersonal S:~1fl ~I CC lllililcaz~, inscri~i dups caregoriile pre\<:tZUh.' 13 311· s din prezerua lege :1 eu m~lcar f _.. 'ndep1il1e~le OJ vl!chimii de serviciu ~i~ remllnerall~1 C~ prm1l1tf' llnC\IIJnIl ce I, ~. " IId ., flr~cls~I" . t oem ir dup~ lin ., model ce se va siabi Ii de caire M InISrerU n usmet ,I Ate)! III bl Oll va tlI III .." . ._ . . c..lIne-qullli ~I va Ii SCnln81 de catre reprezenlilnlil I~gal~ al IInreprlnd~rll. • .' ~ s-ar '.1 IIlIS It! r u I I nul:" .1;: $1 C Qll1enuiu i "3 iniervem peruru amel• rorarea 5J la 11mil d·II~<!llle .1. istri >,. ee ,y . , • -n

rom:

eonsrna
: rI

ne-pOII"l\'II~

cu capacil:Jlea

~'I uulizarea

elernentelor

rCln1ane-~\I ~llgaJll!'

r; _

per onalul

tehnrc

'iUp~1

ior; ~. pcnoll<1lul
IUCI3It)r:'

mf nor =: IUCraWll1 cnlllie-3\L (, n 1 ulam m \ I bill pcmru ticcare gen ue imrcpnndere. IP n II f car din c lie 0 ule de mal us

i"lIllC!IIIi:lk

loll'l'

in uepnnden .' 'I d. i 1:\ sau care \ or e luda A.n 8. 1l1lrtprindaile tare vor [(I1'1II"<1\.;:nl dlsP~zlllunl or ~ [1., . I· apnea urrml!oarelc sanC!IUIlI , ., leuea pc cal deturnate 1 51! vor,.' ., _ . _~ iformeze ill Il'Ilul di;;pOZHl\Hli or . . p de [rei IUIli !>.. 51! ~(1n , :I) Un 8vcrtiSIllenl ca In 11m prezeruei legi: hI Amenda, capualul c1 ,.' I'm propoqiol1s1il. cu captta ul, care
'l1d:l
J
I:

1111 \ a f mal
.

mare

de _je-~

dlO

111 me 'olml J per 0 a speuficul m:1I 'jU nn II\trQ dll't: t. rI ul \!CnCI,11. lllr('chillJl I hni dueciorul drmm trll!l\ dnco. pc I oneill! superu.r iehnu, adnlini$lnlt i\ ,II .1 rr .D. 11e 11.': Teprelcn .11prill eel pUlln uerzcci de p r oanc, in care IlU Hurtt eel Ii Llllllar! flln I I _ 1(If de III aI U. C1III!itarea de personal supen 'f in scrrsul ,Irl id ru "u:~1 UI ,Ii m Iill. lie I lI['1lical:i deCal celor care pnmesc 0 rem, meraue iIrlll!lla ll~ eel 1)111in ~mJ Oil!) kl

.J

ifl1reprind,eriL, ~I re i tr 'prmderca Rerraeerea (lv8nt<l.ieior de oriee,it' pe carr 111 \: de Star .'

resrecli\ l'lic arc de 13 "I at


I '

sau de la inslituliill;! corurolate

doll:! lite mil lell


Of

An oj irllrel1rindcnk oblit!nte de cue 1 d comer( de a <I\'C<1 reelSlre de cunt.lblhW.le '()d ' ~me pnn defog, re de In a~51 cod ria ~ . !mba ~ r CII re~pcc1 tlrea con \ en! 1I11111nr1111 ern:n Imlillr.:_ III rom"n:!: [Cglstful Jumal, C<lnea mllre ~I Invt:ntBIUI t...n 5 [1\ Inll!resul 51 IlranlC:l !:Ilnllll • cI . • • din InU pnnd .....,e 1II JIlta rnrea InlfegulUl personal stram ~I (c'man ~,I care, pnn Ilatura IUT Unt In d,r IA I • ~bu sA fic IlUlunzall'1 d M' . I', d et cglllurtl ell ap!lrnrca nallllnaliJ. \<1 58 e Inl lent n u InCI I ('Qmcquh.l1 pc bam refermuhli Iln~1

13 l"lIIaxilllUm ~3~C unl. ' I) inchiderea inuepFinderii ,I' de' mini..;1TU1 mJumi.:i Si comcr{ulul, Sancliullile de sub puncte.le ;I) ~1 bl 51.', \ ordaPClca sl1iul de· ).!mi~(n. in unn .. rapon:ului . d) se \01" Ilphca e 011 . l' 0 111a,cI~1 sancliunile de In punctc!e c ) ~I· mqiuniie de la lil('[ele e ~I , mOl ivai 81 minisirulul indu51riei ~i ct.,ml"r\U Ut. :1I~:I' ei~'lualil tJ~ !'I CClmi..lune numJtll 'jJ mod insa numai ill linn;! unci :Lnc:hete prea a I l", ~" 59

' d) E xc Iu d eNS de 1:1 fumlturlle , pl.lblll:e: . 'Q ', e) Suspendarealcmporaril a fm\cflon.1nl pan

i .' ~

3.

GtilTll

\934 scptemhrte

de Fter

!t Homa publlcal l

nolf! a ~rviciu'ui

n lmnJ1n.ahan SN'r!a1 d t 1n,Onmqu ~ r~·

Artlcolul , . . intitulat

Com

(OflJ1INIf

ere er,a

lmp(){r

{J

erra

Cnnj ufll\ie ;mpCllrl~'a "erului (.~rl.lI tie Fier Comehu complor


III I

\
t

pi est

"lice
dc:fil'1lU\i.!i 101 lin

I 1'1 I "11 puten

unnlllO,rccelettlpltC1lI\:.nmCflor Ii ddi~iUa ub
II

Mcmunl C,ttrlJI de Iler din Roman ,>I au d estopent un c ~ . Zel odrcanu n grup d une ed' . amp- 01 rnpourva ~fi.lul p ntru a cunoaste Intenluk ade~1 ~~ mCli' ~ful.u' lOT a ulai ca derft d\IV:1 conjumll dU mers la Erorie, unde CTe~ru c:~ O~ri~l In seara lltel de 5 septem r e

Cap!lali'l Un oareesre Cotea ' _ •


I

ruSt triml!.

ml obhgnlc

pune

1;1 drspulJl'
<lpllc:'u

ictele necesare

pentru

comrolul

putut m~ lnnephni mandaiul mnde.! a f051 d . a testa nu ;. decJal"fl11ilor !'acute de COIea ~al1i7.anu lui C~~e~s e mernbni G!irzl de f r (m urmare 11 ..IIUall pmruns eu fona in ~ oareeare Gheorgluade, de unde au seches ~ docu men I e compromltaloare ep namemun II uat .... pe t· c PoI Ilia I-B surpnns arci. dar n-a reusn s:r aresteze dtca Tal impreun:i cu rnaterialul sechcstrat I pe Irel liner. Ce tJll u SClpal
• ASRI

In Be. Ilre:;tl ee ~ comua altnl ACtsl A p ecase p Codreanu tul u

va thee tltlp!! nonnele ~tabIJih' uc Ieee lege nu rrailumlor care raman in \01 oar le 'II de flllfl rCLulland Jill h.:~ I ~pt;clal

r (,)1\,1_I.l"'. dosar nr 6. I i8

4.
COntra unu ecrerar
RiHJU /a.g.llle~~ll
I III

193.:1 seprembrie
,. G~I"~/(j -: •.Dirnineaja . F/Cr'

?, Bururesti.
s-au de~paqil

s-ou Jesplir[il

Articolul inu; lTru Mem ru [l»le grllp' in dou(J (cbl.!re publica! in ziarul

I"lembrii
II}J~1 .,

rO\ld erllpiiri ..r.arda de-fief'

edinja

de 1£1 I

lillie

I 'hi

a( IOptal

in uou:i rabere

Ira unu
Secretor
Or;;lu .... an i

Pup
I '\ esurn

ea .sA llc

cu suuhul

~llllt1UI

M 1111SIr II I Just iJ i.:1.


Vjttor ;\nhJ'I~S~1l

Una din grup:tri ar !l pus la cale ssastnarea d-Iul Corndiu Codreanu intrc mernbril organil.a{id dizob ale ••Garda de Fier' a izbucnir acum C1it~~a rerne U:'l conflict, ill ur ina diruia s-au irnpartit in dOlJ~ iabere, 0 pane au r!m35 ell Corn~11II Codreanu lar a IlA parte S-t! grupat in jurul d-Iui Sh!it:sCIJ Cedrenistii sustln ca stel~w !!JJ p<l5 I" ca e as srnarea lui Comeliu Cadreanu $1 ca in aces: scop au (mUI d iCOIe consmtu1n in casa ~I~ din partl7an i. dornnu I l.uca Glu:orghiade. fhfind rlanul in loa te umanun·rJe UnLiI dintre acei care pamcipa la aceste consfhtuiri. anume Dllnllrrescu·Zl'lpad~' Tradal msll pe ~Icli$ti, EI :1 plecai 18 Canno!n·S~I"'ll, unde se afla domnul Com III Codre I a povestit toatc tell! ce se urzesc. Acesta 01 ~·enlt Imedisl in Capital ~ pe'nt~ II P: arernatul, s-a not~r;j,( sa raca 0 pcrchezilk 1,1IOCUl111J hn Ghl.'orghlll t" IItsOI! I.' gtll Carnacuzino. Nichifor Cralnic. Virgil lonesC'lI. Clime ~~ al!li. don·nu • odr ~Tn.: locuinta lui Ghcorehiade. ACCSIR insa nu era IICllS~ In mOnit'mu Clltld - \tz.Ul ve "I 01 servitoarea, inllmid;lll de .numarul lor. II incUlll U$i1 G~rdiSIll au 1011 Iflt.raJ'l!a~1, lRI dnd ¢ in casa, au scorocit rotul, Ei illl ~sit. lnrre ;lliele. d(lul1 re\'ahe~ ~r o ~1,clulA CU cU!!lurfi do: • • • _ .._,~' I-~"ton au alereat 1:IiI1l1a IOCU!U1 !:)-rl potassu, lntre limp scn'rlonrea a dal 1IiamUI .,umerO,.1 f .. produs• 0 marc invil'm:'i~ealll . in cursul c.1rela trei din ins.DI"on! d-lui n:voh.er TOil nn~ u ,I I~I •, I focun de codmlnu Durnlrrescu-Zapada, Aurel Serafim $1 Gheorghe Be1Jl. 011 (ons1huJUI de R!l.zbOl Domnu rest aresrau de sergclltul elm post, dup~ care au ((I~' p~1 [). II CIIIl! III Pnwherul MIllar Clprtan Paul Dirnescu II fast ins!rclnat eu (a.:ercll c.:l"Cctan Of SlI

61

60

de precum
odreanu

~I

pe lin anume C ie

cart

r C ndu .11
:').

C p

ucatorn
lIi

Giln.

d1!' Vier

n 1:1 e I

mate unn eontra nhlr:l:

nle ca .",urn! care peste men\lnc Romlma

T1WIe:scu a moblh1.81 loatA prl:$l ITancczA

$1
IV'

.....

linla ..
0

chiar

....'u<Ull

~_.:&

Mancheste
I

po men sale

r Guardian

• sa-I

• NI lee lorp. M'rflOI'II \ol VII S IIIoC/lkr SU \I~I 1939, P 189 19()

panl4hlOf'

cu

arack'ie

IIgBI

n lupte

antac:uzlno GrAnlCe:ru! PCI'I pronw1J&1 In modul urm tor dup

10.

1934 ()ctombrlc 24, Bucu~ti AnlCOlul oconasilo« publlcai In ziarul .Dreapta" ..Nalionall$mul cocona~ilor"

Inmulal

alronah m

OrganlUllllle nationaliste din Rominla. LAN C $1 Garda de Fier au adOPlat de la tnctpUl in attlunlle •• ctlvna~ea ~I mal ales to propaganda lor un rum apng, cart stAbine unor tnl$CAn lInert mcrezsroare In steaua lor pollllcA

care
IUll8Cu '",

Dupl OPIRI~ muhora

de vor fi detlOAIQardc puteru politice

~t moment 0 soarta 1Ctl\rCIZA in tabert pomvmce lor

acqlI

liner! camarul

dmrre adePI.1 unen ~I entun ~l at acestor organllal' epee in stal ('SIC foane aproplat! BUill propag.andlil nu UIIAsa spunl.. cu ochii arzAtori " multi ccnvmgere d< allfel c.I • crunti it ,*leapl! pe IO~ cet care III nu sunt ah~run de CL.chill dac3 nu

OIrnen" mai bAllini, deprinsi cu ascensiune mal ltnta spre putere cred e du~ 5QCOCC!lilelor. nu vor apucs sa. fie pedepsiri sau n. datori!A varstel mamtate pe CIIJ~ .va. vor Ii lertatJ
• ..Drapta 24 octombrie 1934

11.

1934 oetombrie 25. Bucuresti publatal in ziarul .Miscarea"

Articolul

nmul81

Preeesal Ciumt'd

13.

1934 octombne 1301 B Polhiei de Siguran.1I j __ IICU;c,t1 NOli- Infezli a Direcltel Gcnera1t 8 ~ uespre ,onda.rea PN'>Or.o I '. NatlOnal.Soclallst din RomAnia rogramu ~f actlvltatea Partidulul Partldul Nltional-Socialbt

12.

1934 odombric

;Z6, B1I~ur.L I
¥mil.

Articolul inurula( Boroul pr leH,cc.

Baroul protesleW

in luna mai 1932 a luat fiinla Panidul Natlonal.Sociallst " TAaareiCU senator !il colonel in rezerva fiind a'utat d 0 B5ub pr~lOlla dJ I ~fefan _mAn S d J P id I . N ' ~ e ogdan secretsr ientr1ll II Ci""r-.1 I e 111 art I U Ul atlOnal·Socialisl este in suada Rom ana nr )0" 8 u(ure~u _.. d _"\ P en ru a a 0 mal mall! imponanl! partidulul sa 1 d organiZl'lfii'
u -a
IVIUt

In deJcgatIC la redacua

noastra

ne-au

rll!!.il!

ss

urmllQaft'i't

I Ofensiva Agf'lcola. secretar fiind Marin Radu

Voinea;

2 OrgaOlzarea Legiunii ConslrucUlic Nallonai,Soclali te 3 Uniunea Publicistitor ~I Imelectua!i1or.

4. lnstitutul de CulturA Germano-Rom{InG S. Pav&za de Ottl: loat~ cu sediul ln strada RomanA nr 205.8ucurqtl
or fi

c.-qnnl

.programul acesun partld are un csraeter eXch.l51\ anll~" membril partidulul fUA deosebire de nailonaln3lt. a cAror aqiune va fi indrepun4 comra re\Telklr

Modul de orgamzare al panidului este urmatorul. 1 Organizatia centrals ~iorgaOlZDjii le judetene


1 Comltetul executiv:

2_ Comisia de disciplina; 3. Garda de steagun: 4. Conduce rea comitetelor eomunale Din punct de vedere milltar se lmparte in' legiuni, balalioane de 1upel. coJoane_ grupe ~i5«:(11. Unitatea de bazA !!SIt' sectia care 5C compune din 10 membn II un $er Poml 6liia:hoanelor cit asalt este cam~a bruna, cu 0 centura de piele Ptn-tnJ desftl~rarea prcpagandei are [in calitate de} colaboralor pe Weber Fri.NI"",""·h ~untlnlul Partidulul NallonallSl German din Romlnll " c~ ..'QiJendscbe Beobachtrr" [Acesta] in calitate 58 de cuner af t.eppe:i aa-nc d BIICIUI'e$lI. face dese vOIajun in Germania. luind CQIUCI cu Adolf Hida ~l., aducind in ",ra instTUclluni ~I malenal de prop88Ilftdl. AI do ~ ~ ~IUS. $CfiI1hlderist german dm Ardeal. Pentru propapada ideiJor edit cani po$talt cu C-aracler anllSl!mll ~ IMJ1 faIc .......

'.
u

;) rnobtlll

10SI corrusar un
S

Re~tll

til

ConsdUJ!tJI
((lI1Jlldll)

d~

s ru nUlI\d~

Fie!.

~I pi.' ~ruJelliu

beentru OraJe.J. unue esre

n I r Up(;rIOarc:l1 ~ panl0ulul Iu;.te de C. ngre II n~ponal.soc I I ist pfmA la acea d L~ \ or li scosl de ub indu lsen II purolUI ~I asrfel nu II se g&ame<ldj V13\a 100 1 <l Cungresul .., I somcaza pe 'to\i J ida. ~II Llan~tl d e 1 gazete Ie rornane II sau sense tr ma . . . a 11II1ba ~nMna de a mceia Sd mill trw. Termenul de y\l,ie Ie este acordat !lana \a data de I mal 19.,4 j [mreprinderile . Jidrme~li. de orice natura, sum oblluase a an"a'" num ",I lore til I L I ~1 •• ~ :.~" U" corda la~ oarea 11 angaja $1 jidani, in~a nurnai un procent de ':0 e, 6, Congle~ul som~iU.A pi! 10li rornani cu siulge erestmesc sa dernisioneze de indJr~ dll 1'>llie \r;:ml;fl1<i50nlce- Terrnenul aturdal ~i aiel esse de !a I mal 193..: ~ C(1ugresul obh~a pe slujhorll Biser icd Romane s:, alUT1~a5cA pee nee serv 110 e

~ ·aJlL7..(lIIi1ejudetenevor ~l tnlOblla, a fieclr~a ,

ramllil

lua masurl de pe arum s6 stablleasca dill ..-e or pune Jld~nl'~11 ~'I .... d cpu,,,, mpoane d t n tBlare '" ~A ...., ~ ,... H!.t Ace] dirure [ldant care nu e vor co f. rma I t.arl! lor

sau dote:

R01l13n!. rare pr ted a re rrk\1I pernru I:\T("I il drepturilor P Jlllle!:. 9_ Congresul cere abandonarea etalonuuri aur, irnroducerea etalonului de evaluare 1l\<!rflor 11<t\iOIl<lle. punandu-se pt l·iSl3. numerarul necesar 10 Congre'>ul SOIT1(",LtiI Iusriturlile cornpeiente ale SI81Ului de a r~un'.!t reate eire n, lit' acor.JJtc jldanilor. de u tine Iarrnacii. sal! sub oriel' J~t~ forma se 'or ~-nde m"hCilmefll Pllpllial il: i II. Congresul este solidar eu IUPl.3 nalionill~ i! mmOrlll1pl germane drl'! Ro:'rllinrJ_ in
adrul 1Il1CIeselor siatului mman ~idl'l ell' de (lrdine penrru aiutorarea minori!~11I ruse in lupia reo0 \ a duct contra regimului iuden-cornunist din Rusia 5(1\ l~lIC:' 1::: Congresul rnai h0l3rn~[, CI'I rc Z.ilHIde I mai 1931 siJ3ib~ loc t:on!!r~dc Jurlt'lt'ne ale ramduhll N:J[lona!.Soc]alisl roman ioi procedeze 101 laeerea eentrolulur (I stese daca lIf.]!trnnlc ttl S.JU luat Iii! CQnl!f~lOlJl de aZI s-au executat eli 101111. depunand rapoane I

:t L ongresul

I.:rL!~llni'i.aflata in sen lciul vreunei ri:lmilliJldan~1I cere reinueducerea art, 7 din vechea Consiiuuie

ani
sa

orgal1i.'l~ n::o;pccl!\ c. S.ilU mill anuntat


O\lll

ccngrese

n:,giona\(

. in zura de' :!.l ociombne

jiG..! I•. lal3il,

re
!

lot" , nlml

:'2 nulernbrie 1914 !a Oradea Penrru propaganda. Sll:lilll HII:trcs'cu :1 seas brosura .. PTOC~SU! IUdJ15n1ulu I
I;) C:OlllllbU\llJnl la

Ilchldarea \ irusului lsraelu de hegemon (' m n(l lipAn! in BucurO:!;itI. cu caracter exclusiv anusernu ~11ziun de 1u t:ICto~11~1fIe' a e., It n • . . C -Illl Ztl'a C(\dre~l1u 111 flucure' _, 1ararcscu IInrreuI13 ell f abric n.h au \ rzua: pe : orne ~ . . .. r: dill Zclea Codreanu a 1,)51 stJ.1 b . copul enn' urbirii lntre ee ! JOI vizunon $1 '" ern •... 'J hnleri [ de Garda de Fier In ulnmu II
consnimet llillll!llak. U
JC

MOllunea

yotatA ~

prublemeie unci evernuale apropn?rI 8 S~1 or II ens I •.• iucheiat acordul definltiv intre $r<,Fan Tal.lrl!S('U iii Fabra..lils. care st l' ,~l'" ..prropt _ _ •I lillcil de nauai! electorn hUM n rmscarea sa~11M. Acurdul (.011513 mrr-o mit: egere pe .. . I ." • •• A, d 31 "1 BII(l.1\ 103 ~I pnl1 I f'Ilu ~., ~II~ en impreuna sa lin:l 0 sene de rnrrumn In r e, . to " • ' la . d· sasul r;Lbrll:IL1~. H(' 5:1 ~r.1I • p 1111:1 ~ Tatarescu, t05\ ofitcr In armata mumn:!. a tun r ~ .. d 11~1 d ' sropun drt6l e ~
ell grup!!nlt:

pc: cart!

le conJuc

1111sum

rf\

. ·(l111S!~

ILl

,.

nL'UTlIlllrtn

II

It'

e.:

a rona! Socralist Roma


,yl,.';>1;.UGl

mean Iamiliile Jlill'lnc~LI <;whilllt ac rdar d om nltl pinilia data de I mal 11);·1 l)t e nlllion 1 la"smul roman acclor l Jrt
,,-1._ JlUCUle!i11 WI f Iu::hldurl'l num,11

lenlonul R

II paTlmand amllllior

pur anusernhe. ...·1 II prrn p.TOernmul l:li.pUS~! \OIJI ),1 • . 1·· . prezlnl.1 [mponan!~ rna nlll l,al1onal-s.ocIU 1~1II romanl • . . d efn prm mljl03ctlt de ~ I • de Congresul de la Chi~in1liU din 2'1 ~~Ie'm~n~11 :~;~ s~o NtU dal o scrie at' del~g lUI I AawiralciI. e rnai mulr cu caracier or:amz.arNII.:, I P .. d lene lItlOr rnembri s~ pUll!!' bazele a nOI (lrgllnlZllIIl IU e in' pI 1 tlfl!l!,loo~l nc 11 De )n intim, rea p rtidu ut ~1 P lFJ in prez.enl ~. u m

14.

1934 nOI~mbri~ 1 • Bucurest! insemnArile lui Consraruin Argelwian~ nu e e pnmare de Nicolae largo asupra aritudinil fala de Card cazu numjrii sale in fruntea guvemului. a

Conmt numat un fapt .

]a lor~ ~I a dlSCUlat poJiucA cu el, Nebunul e mai nebun C~ pOIerea l-a spus $1 lui Nae: ..Am sA trag cu mitraliera in Zel~ Odreanu I in Garda de Her ~ Spunea ~i Duca" - i-a raspuns Nae, cu un umbel dmbo I a ZlC! rna amemnl'. ~Nu te amenint. cum n-am amemntar mci pe Duca

dlspArul I. prima statie. in Basarabia. Intr-o noapte, 0 prOCl;!siune de gardisu duces Ia cmuur co~iu&ul unui om ucis de evrei. Pol ilia a cerur rela.Jli asupra monului ~I. deschizand SICrJul. l-a gasit plio c~ pietre ~ui C~re~u ii place sa apara ncaptea prin salt pe un cal alb ~I cu 0 esCOrt! impresionama 'I !>I !InA dlscursun (01 atat de pline de prorrusiuni ell ale lui Hiller Tlnulll cei simph din Moldova $i ro~!il tudenlJ. semen, sunt pnnc!pahi lUI adorenl! s Ca ~I Hitler. Codreanu e un bun orator politic El 5-3 nascul in Ucrama ~I numele lUI ':51<! Zelinski: tBlal lui era un modest paznic de cale ferallt Codreanu a devenu arhi-parrioru! Romsnie!. opus tuturor "strAinilor" ee locuiesc in 1m. ca, de pilda minomAlilc rnaghiare EI nu ar putea admite lucruri perrnise de tolerantele autorllAI! ale Rernaniei, ca de exernplu crucHixul de binga Cluj. vopsit in culorile unguresn Programul lui Codreanu cuprinde o le!lislalie antisemitA. asuprs ellrelil nu insists acurn din cauza D-nei Lupescu Atitudinea R;l!elui falli de GardA nu era clara; el doreste. probabil, sa nll-~I faea dusrnan, pe membrn el Pa;ii acum a fast rnai ingAduitor cu ea dedil ar f dorit mulll cetateni. lar Principele NI(olac a daruit GarLii 0 intindere de panliint conslderabila pe Rarau: aiel ea ~I-a !leul un depozu de anne $i membrii ei primesc un chip de instruetie mil Itara. Guvernul. lntrebat de re rotereaza acestea. raspunde di SUn! copilarii, Dar nici un panid politic nu \8 permue vreodaia GArZll de Fier sa fie la putere: acesta e un punct asupra caruia partidele. care altfel se man;incQ intre ele, sum reate de acord, Garda euprinde foarre multi aventurieri. Codreanu insu$i este unul brutal ~I lipsi: de scrupule. EI a fost aspru judecai de unii gardi~ti penrru ca nu a luat apararea a zece membr I ai Garzli condamnajl de CUJ1e. RAzYlilllliL in cap cu Stelescu, au ccndamnar pe Codreanu 13 moane. Codreanu a hol!rin sa sugrurne pe Steleseu, dar lrure ~imp acesra ajunsese la . hisoare Cand va iesi de aiel, situajla va fr interesama, Torusi, nu se poate spera .ca mc fracpunile . rivale se vor distruge reciproe. Garda sea b ucurai de suupa t It. C;ind \ aida" a e si declarat-o ilegsla. ell doua zile inainte de alegeri, Adl?\Ar~1 e ca se gAsl5e~ ~Ianu~r\~ documente e x trem de subversive. Apoi. asasinarea lui Duca a mtors opmra pubhca impo . Nu se poare sri dacs Garda primeste fond. un . din G ermama. [ ... J In once caz, ea esre ba .. 10 or I' . ex te m.a a Romamtl soar serum sirans! le2!rurn cu Gennania si. dad ar lua puttrea po nita rea Rania. penlTU ~ ar IAsetnRa re\ IlUI eu torul. Ace51 lucru ar fi un dezastru pentru om d "1 telepciunea poporulul romin $1 .. .. oman cu jude-cam nu poate on n teritoriilor, ceea ce mel ~n r . .. . lie robabil, ",clodelA Gar'll! de F~ sa interesul celor deus pan Ide man politice nu \'~r perm . P I unii du1t1'e condudtotll el ia frinele guvernului. Mernbrii ei i$i vor continua asasmate e. lar lor.

cand

con

In C

nsratarea faprulUi a poIollt tnsa PI: Joe rodomomadele domnulut profesor ..

vor rAm8ne

plag~ nationala,

• ASRL Fond MDM. dow nr. 6.

r. 83.

a fott profcsor de: liceu (n 1. G. Duc:a (n. ed.).

ed.].

71

ru""

h...wul

Ubfra'

rneliu Zelea Codrean

• 17.

Z a Codreanu Edllura I Mar

1'IJ1J Ed I a

1934 deeembrje 10, Hu('urqli An ,olul rm lui no tru publicat de Ion I Mota in ziarul CUdntutLul:;n~Ofwnal &nsul Nationali mul nostru nafionalismului nostru ud"n!, -d

mu

IIr

1UV_1nIII ..

Panidul Uberal dlzoh II Garda

~."I.!tJ".;,".;4~nr,illil fosl

·Jador1rtre

"n

inCreI¥8

molestatl. In unel

",ra

au I

noaSlr3

~l1lfll

..1..... "'.. .. .. re a '" pe 10 decem !e 192 5a1l,l<ltont 8SlAzi ~I al generaner Iuc:lcn'-II "I lin""reo d e aeum Sensul Be r ...~ . t"-"., nat.onah~ e stran I~gat de sensul pe ~are l-a a v ut intoldeauna nallQnallsmuJ romiint5C Ne pndnn. lndeoseb! la lntelesul .Iul de adane! mradaClDarc in real tatea noama I I d 'ntc cart il da 0 valoare 0 lI!mlclc ~I 0 fort! de blruinj.3 cu rotul e CCPIonal! de care nu se buc~ In aceeB$1 masu~ eurentele nationaliste ale eelortahe popoare a!lOIUIhsmu romanllor nu esie ~mplu produs mal mull sau mai PU!1ndurabil, a unet ac1J .. ltJll fi flee a g6nd,conlor al unei propagande abile a publicistllor sau 31 unet dlflJari ldeoloa ce mfiltra1e 'n IllUC! de cafre eonducatcrii poluici EI C re in randul intal 0 suprema intelepciune ca~llgaLa pnn e penenlB cit 'taCun Itt Ii nOB tre roman~"_ scump pl~litA cu $ufermrele noastre prop",. veae de veac fnttlepclune coboral! p~n.a in subconsrieru infiltrata pana in inStinct EI IzvoriJte dm expenenta din cunoasterea inductiva prin care am verificar an de an S«O~ de-a randul tx,ItenJa acester rc:alnAII ireductiblle a fringerll omenirii in naltum emiee roncumtte gata de a abuza oricand de un vecin care e slab f~ pnn in~lrik IlStI fit pfln IlfUIIjUnjle grelt in care a fast pus de imprtjuranle ISIGnee NSJionaiismuJ nostru C5te 0 dIIiJ:II. 0 atnudmc sufleteasca iraditionala (mal veehe chiar dedI tXJSlenJ8 rtrmentr Ut de EI e ceva care este al nostru lI$3 cum ale noastre sun! cOJocul ~I opine-a. lfa fnflonlA. doma ~I privires bhlnda. dar "C$IUC prudentI. III plugarulul Experien{a aceasta a srrainului dusman Incepe odatl cu nlvthnJe barb1re e CtJ turd I. tAtarii. It$il. de prigollinele acelel Unio mum nauonum (51 daJional 0 apantlt III\leaculUJ 81 XIX·lca. cum spun unii") sau de pngoanric ~kDfllll'lIll1 pc romin la hSJduCle ~i Is Tudor. AceastA expmen(! am plallt~ IPGI ~I ,I cu tOI ,iruJ de suferinlc ale Ardealulul 5UWlI nu alAI de leona Aponyi ,i Tina, ott de realitl'e8 t&ptei de pngoanl pomltl din UR ~I paRa accastI expcrie",' cuJmincazl'l cu dwnO$ren~a rom~11or de c:Ilre lor pari 1lber1. cu lupta din IPIIC domenHk de "lIet dinrre not 1fiII(.iiiI~uc. care I'onneazA In sAnul nOJlru 0 undBIe dfsdncd. soHdIIt. din pontiile si dteplurilc noasrre sum penlrU fkw'e romtn adeYInIri -HtCGUI- ........... _... eI_ ~I _~; .. doWldqte aItfel • fi 0 aritudint JmtdIciaIIIIdInc fa kII --Y!IIii IIOIIIre. QI'e JII'IbaIe pAftl tn - ... raMice 1nISIriri lie '13

adica al fOSlel I2cneratll de

fI_

••

"'.MiKOl'"

5S

Ion

I.

Mota
stru Nrc '-.: l' escu

Demn

c· 1009, f 4

• _elM" S' t

19.

RI (onSUU\l1l. Fond .J)

r
mill I

27.

193~ Iebruarie a la1i Rapert a lnspect Dlreclla Generala a P hllel mmi 111.1I de U des~ratA de mernbrii MI lin' L~

Rd

NOli

GcnI:faIII P IIleI. dosar nr 232119J~. \01. 2. f

2.

1915 febrarit S. Blturqti

manbN

Scrisoarea lui Ion I Mota c"tre POI~rn condattCIf'i orprnzapei Well-Dienst. Erfurt.

r erau n litre rrne I Imind tJ ie ll:! d dec rte pUlln n mod Intllf (I M III ferit d II III :!. rmpun u un mue de \ eder nl ulj lem I (m I les in che uunea ra51 l:t) Il!Iandu m:':! p un ter d b pr ob '... n un (1111 pracu post nte I caJldl'lnl' unt un pOpur c~ eXI tl!lpo ill I de'1:.10 pro lema d vea a ne In n I de a da ace lei ch uuru II lla[JQllflll:llilo( pentru n'UJIIlt;!U c I PUll" ace ~ expl1 lie ra5lsta au nUIll31 SPlritUlll! la In felu] eel Irunc -ualiene Cu I IICII 11 munCIl mea a fast de tu I de u am de \ rerne ce ant 1:\ nOI sa II: C I te n IcccptAfII in mod obligate nu 8 unei singure dr ctrme a U 111n 1 nil' I I I poporulUI Cred ell. esre de 0 co~ar uoarc 1111p(lnanlfl penrru BC conSlLtulril unur front mondlal anti-ludnlc de a 1111 incept! discu lUll!,::! til fern Chlar" tnlelegere italo-gcrmana asupra ace I~lprubl me r ma s-at prrlt!nla chestiunea [idoveascj drept exphcabll~ numa pnn de trrn a preilnd~ tegerea IndIS~lu~11li a :tC\ LU I anll-iudalce il rei I ie III oarecart rezerve de pilda, I1U adT11U til religiunea ,~ I Ii:: Iunda: pe p I I pe care ea poate sa-I aiba in tormele exterioare in ritualul sau dar nu iI C I nu esre de esenta urnana, ci dl\ ina. ilJunSa IIInm pnn rev lalle 1 nu pnn [Ilia I cred ca. afara de _iidani. c!'lularea puril~liI sin g,e\ui nill1o'HllllU trebuie ~ fie I de 0 anumtt3 limlt~ moderata, flindC:i asirnilarea popearelor ne-iudaice re U care. afa~ de anurnlte cazuri exceptienale. nu esie dfiullflloare unut pcnor in se lncerce a Sf ev ita ell dl!s~1\arsire in viiaor - rar3 a admue. bmcin\ le ckznallonahzare fortata. nenaturala etc. Dar. desi rasist, cred cl! eornandarnemul mornemului POIIIIC al aqw II n a re C impune aceeasi conduita, prrn care arn ajuns, susjinut mai ales de d-nli Sornville I M rac II Sf vota cu unanimitate un ordin de 21 in care se vorbeste de .Siar 10 I P cQnstiwie jidanii de ..actiunea lor nefasra". "dlmugSiollre a (1\ iliza H! ~~I -insl8lare co in tarA cucerua", despre ..denunjarea ~I angaJamenlul de III 1 aeesnn pericol. Slitl dl am cerut ca Iii I iituarele adunan germanu sa nu lie e\ II Am menllonal chiar 0 serie de organizatiunl cu ~erviClul~ondl:!1 in fruntl! fi p ( re reportsjului din ziarul d-lui $oml,lIl<!t cerfind sa he tnl uaie ta Lure Nada,dUlI!5C ell dorinta mea V8 Ii reah~[a in viitor Vi S-B pOI est I apot del c u " pe care l-am avut cu Tuulescu, care locuia . ace I' h0 lei in care avea loc C na t 111 a~1 ordenal sA se faCl! 0 perehezitie ilegalS (RlrA aUlorizolla IUSllllel). in camera mea I ibile MI ~-a lusl de aseme
ICIIIIl

·Gfl'~(~"~~·fisA mI scuz la randul meu ~ntru scr~soarta ~

1!&el1l11 poiillel elvetiene. pentru a eSuUl arme ~I exp oz ~IOrtU asupra GArzii de Fier. pe tare 0 repre.zenlam . . .. in lnovtl nd d Con~ul a prO[estal cu violentA lmpOlrl\ a aeestei IIgnln'll sa \ In! n pot IiI.l HIm scris 0 scrisoare inleresanUIi. Teate acestea -au I n in IIceea$1 Z c sA scuze .1fOj*,-,~.IfU,de Inehldere (ineidemul se petrece I lenlll pe cart: r-am I

~*smt.

respect in umpullOlS ··"'fHill.~.u;P.eI:misiunea de a ramane cu nOI la maslln semn I nAC T. " .. loatA lumea mpreu ·m1!~~ii!il_ijii Garzii de Fier .. uci~i de ~tre guvern I' re Era 11111111101" ptflU'U ad a pAstnI un mlnul de recu qc . de a 8SCuha eele lite t

'(lI~~~:~penuu sa
'Il

se evite aceastl umllirc. ca

ststen1ul lor democratic, I1'WO':"C re de Incident. de$t el clUta st-m (eu l-am evi181 $' in cdelalte tile, nam a de pronunl8l chlar tn titvoarea lUI IIU

fda

.~I ~, II:;

asasm In d scul un

30.
Pr

1935 {ebruaru~ r. Bucurest] d pre mscnerea In LA N C Gregorian

a
lUI

Insert

rul Nlchlfor Cralnic I AI Gn:o'~r an I I r da t r a Q" I LAN In numsrul \I II en 31 poblicauun I ..A zraru !ntCJ"\ IU al profesorulu1 i hifor Creinlc 1 pararea Cercurile • LA N.C spera ea ire erea nurnnut UI •In rand Uf e L I!.II 1",1 unUI IIumllr de: slmpattzan\1 OIl Gar~i, de Fief preOI R ven a C' nferenl
In

PrOtopope5Cu etc • • ASRI fond .. D do r I1f I :!'l6.

1$

31.

1935.februarie 28, Bucuresti Manife Romania sernnat de Stefan TaI.3T1:SCU LuplAlari

1 ill

Panidu

romani!

ell

Printr-o IllIl'3cuioasA predesrinare, acela c:tre a pronunjat '1'1 P lament intu! lstonc de separate a poporului roman de eel n aghiar a fest 11 I 'mprtjUran ce rrecem si dea comanda dezrebirii mterne a neamuhn rcmane aUlcntlc al Ardealuiui. marele roman Alexandru \ tllda-\ oevod \t1nl'l putern d an«SlraUt semnalul de trezire a constiinjelor rontam:~li el rid c pesl cape e robnc penrru intiua oart! de la razboi lnccace. drapelul de afirrnare a drtpl eate rominlsmulul Not. cei din vechiul Regal. am lenfil ~ ala a 800000 dintre a $tr • ~nl dczrotllrea Ardcaiulul de sub ungun ISl()I"Iil3 \'011 ca in 31 11,le3 an de Ia L r pnn reprezentarnul el eel rnai de auteruare. d porneasca .. ijelio5 $1 sA mob It c national!. pcntru pozhiunea de preeminenl~ peruru dreplui dt dommalle ce exereue RomAmmea in hotarele lilrn inlregnel laia-ne Chili Pnmlll Stmll3 a 0 s-a cutremurat Ardealul AI dollea semnal va fi det duminid 3 marne, 13 T m cuvemura (oad tara in nurneie nalionallsmulill lezar, fae apel 1a eamarazu de adIJnam cit mal multi. duminica 3 marne a.c dimincata la nml~oara. 51 raspundtm c ~ pqn prezenta noastrt. 18 semnalul de mobllizare naponaia.. dat (it d 1a Tl.lnt~ pentru a subltnia insemnlltalea Juptel de tkzrobne te IP'!ielft>J'jI!'!1 HU adunal ailldata. in Cant pia llbcrtA\1I martini gt:nt'r8 nosuu, eu hOIArirea noasml de a nu dezarma p.inlia *~dnllmIlI(Jr aJ romAnismulul. Ale:<andru Vaida-Vat ad SA- asJ
1IL\I;a..(II!.niiritul

nosrru de Jerttl
I

osuprtl noasL.Iii in(fq~ului aparat Ut T~preslUn IS· I . . I' e. tBUJ UI, pnn ItlSII!Ulrf:3; eel r d cuuce legl pnn asmuurea 1 a un'l ~1 la b rbans c. B1>ehlI Ior d ~ exeeuue N a lost numm 1I ... ., ' , I re tn repriOIar a uusc .. ru 1.11 numerus claums.· n cursu I acestor IJ nm"l 'Io'C I ' .• .' (0 I dLl~ eu uri. cu rautate ~I cu JU5n1Ca ,SIi.lnt; ""'nlru u lb' lurl , • 1"'Inl Ire ~ mJOCOnr~d noaS1:r.J enlru II ne opn UCI)"natea • u1il3! P eme sue 5~lIIhJartl nu a Ii rob IIIcl0d.a13 (Seneci:I,.
r-

...~!lre

ChlM dacll ern numai rcpresiune lup!~ T10aitrll


. c dove

este

.n.

l1!ln lin rotal de ElpfOar~ )00 de ilr1i illchisoare de la 19' si ","'_01 ~, ..... • gcn e •_ • - d' ',' -- " ,.. ,... $r".CJ IO~", Il.Ct'<lS!" ... n L re rn tnchlsori lnn ms~ 111111131 I)Tf: .enU\~ neurrnaia de 0 • .... lln!".. con d arnuare Este d ell • ~ ...:" aut (\l'llcnbil. a'1' dar. pentru ce nor, rna: mull deC;)l OrlCIIlC. am sImilE 0 IId:inta reecnf f1 re hucunt" care 5~ ~ll!mt!J La L11l. al~ar~ P~Sk r:.inrh: noastre in echne, 31U CI cfind b m \~ III apAriind pe pO'Zl~1I11! I~o~slre 5~1II(,l.1~ msangerme pe un Vald;:!- \ 1)('\00. blm~or InCO\O!JI sub. dt~ag[i durerilor rOl11alll.smlJlul ~mg(Jflu. Duren a CArOT.snrcmri ~I' urcai-e pe um II 13 tel .~ luWl!lul n~$tTu ~rg_IS~1~I la f~.1cu. ace! \ ;;lda·Vo~\OO ,~r~ a rnrn purtil.l. pe Hl!rnU"1 $' cu spor JIII~ P~\ ~I I rornanesu. Umerii S~I de n..:obOSII Bade Cafjan horner III nevorlor rGm:ml'~tI. I1Ull phmbOilI aceasra desaga a durerilor n03S1rr.: aliiL prin Vrena priete, ul~1 .~u I ueger, ctli Si prin acea Bud.ap~s{ll unde, in toarnna anuhri 1~18. a IWII-O dr~pl in Iflm8 Pari menwlUl UI1!.CUfl'5C. ill capnl de cremene 'II grofilor ulul[1 de Indrazneala celui ce le arum;) in ~ 1 ..A~dl'alul se despartc pentru totdeauna de lIngnria" De : tunc: d:. V~lIdll·\ e\ a n-a rna a\UI des~E~' craiil1d. se pare, eli s-a ispr.h il (.;u poverile ~I a sosu vrernea vese ttl ACUIll pwliltll S~!J de bUI1;c ill rcmanulu] nedjiL se cemurcoza din nou IX'd! nbege I t<!rJ o nru.." Po\ am. (llillUri 1.1.. rEII Am 11 rnici de sufle: d<lc~ nu am arsra, pe (J!ll fl ~rtt In, nJllr
y

Co:

~.

le~l.Il~ (~I aceaslil de

OSI iJrl.l<lptil). nu ar

Ii

fhtul nnereru

'

...

1['"

neJII

h.pJ:lolOr

Line

I:;.

oeearece al act h.'1

.J

bucu Ii.] de a vcdea sporind cu asernenea eameni rr ClIIIUI pentru DdfY~r:!ta impl n re .1 Rll!ll.inir:1 Mari, u Romaniei neasrre. Oacil. nu am arata re f:l!a bueurta pe care 0 3\Cm de I e ..~IIIW cotul" cu d-l Vnida ~I ell barourilc I~nl. pe iKcei:l~1 cate i,l acelas I p in)~ fie IOru'lJll i III II expr una CaIC\ a I)i'lrcri. c;ih~\ il ~OIl~[.. Ii\11 I sa. zicern Hel) pe care ru le-a 1M t

focului aCIi;SLl1r ani de grelc lupte pernru ..numerus c[;lU\US" in riilldul inl,ii. t\jlcrienFI ind..:lungal:l :I luplel. cal ~l cunoasterea pn blerne IO:ll~ imindere« St ::Ld;jncIIH~a cr, I1C-~U dus la rrmcluzra c~ problema restabdinl lJ drl'!llunlc !(,e RI~rdule 11u se peaie face prm InflSliri P;lIIil1le $1 nmorate '" prin. at I: re nUll! 'l imrcuii probleme ~I soluucnarca 1.'1 ra..Jlcillll in toare domenlile Dar I,de eb II domeniul 17.\-oarel(l1' silIpli111rii Jldo\e~11 A lupia numai [}L!nHIl re.'.olv3TCII el p.lql 3.. de • . ~11 cvemplu in barom i, urmand a amana penrru rnm • rarnu alali:ilr'. celortahe pllli 1 I fj ~ I II e(' a lnahclor pOl.illi din linanill.. \iin aparatul f'C1lilu din trustun. ... din 1r:::"1cml$ e • r.. ,I • lalural Pl,mllld de am Illta r fJ II'ISt"fllilen71l II an";tJa 0 lupl!! !'onllf\ uuet Irllr,lt1g~11 ue nem _ J '" I:U • CllnHilUlicl Sl de la reasezarca dr.:p!Un -, or nuunrtt AllI or in OI1I~'rrrrl1aIC 10..1 1 "II ' .. .' IlIp1!1 de on alII" U .. toman.:asc:J.. problema jido\'t';:J.sd trebuie !i()II.III0I131~ prrntr-o ...I • III d. . . -'" ' III! ,. ml sensul de aoaull, f pnntr-o ,r!.'\olulh; naiionala .. dilild CIJ\:mlll UI ..re\(l Ill., bieru e .. d·:I.. (I sensu! spiritual ill unei. rota Ie rupturr• de~ menIJJu;uea aCIUTlIFI de ro~,'e ~I • ~IT'iI .
Q
I

\,ii, ;'In:a

(alii Sl~tnlllui . •. Ad. nblema r;:torrnel StalU UI~1 In a1 doilea rand. problema jido\e:"sci1 e strans ~cg;jl C pr _ da II nu chlsr n<l$tc:re de refacerea morala a 50ci~(:t.\l1 rnmiinC'~ti de aslUI Ag.ra~ruta. d Slill ..nt.lnun! de • ". d :\ Z. Crl7Ji Ill'g mzaru e 1". problcmCI jidovesti se datoresre acesror Oll. en c. "'-lUll;! probli:.m~' du duc!tl0arC' rumllm:'U;)U democratle . ~, criza d~ morali{al! ;1 clast") con 'I e('c: I nd tin II d t Ii C'C de pc 0 ZI pc l'I lB. ell onceputl ra(ilca! ~i de~~11. I1U sc \3 ,'.' d ... d toe candudllWT , ~1 1...1 I· 'f lIK1epmire. • aCluala orgnnl7Jlre a :Sloll.! 111 ~I eu morn IUi!ell C' .... In of SCI

_~l.. ,Udill' 1&1' etc Dar 111 ILlla UCC9llJf !luulll! '." I'unll Tom n 1111 Intr~b -q I "111"",,1Illude: t: I Ifl\,;li~jaren 11111 l}urlC<' j,llflinulill IIl~mllll u tim 10"'~ J a d remne uti I ~.. ", • ~llIevmuhJI 1[1.111 ~. una j naernnu fralelu

InU, "

!1l1:t IIrtCrllW ~ noasu ~

cin~lhl'l $llllll_n'ilc! II ~Ip IU numeru t:1 U Ii ve 1111III l;unpIJI lie IL1fI'l'l $1,1 lC1lpln !I..ll'ad~ d t' can rl yj[cJe~le Ill\ lUI VIUOd 1 Vocv ! D "I"~ az:i d 1 I 1-,1"1 ~lIc.Sc. JrUUlUfl til! VU!\Jl SrII'! WJl;ll.llle till'" 1 '" ~ I .' If C a .. Ct' 1 ",n,. ar pc~' POjIJ(U!cC ac \t IIup!.mor I od'
n

pt;llllil R~'rT1llrHIi de rn!imt!. HI\nAnCilsca

de IiIrll\\{J I I I n ''''Illl "

I tn· ~ "fl~!:rn\l

IV, 111

'rflrlllnlllC " • ft ~!ll


_

~I~r(! lHI
~,
,I

1110.;.11': iJeSlIgJI

d~!ip\lVl'lml.

sA. C.UIH tll!>C(1 r..


e Il)lnitn!;~\1

aue vr

~1'tC1\,,\,III!.tlll •

rlO~cn!o, r(jmli'IC'1 I sa Ii eu IIdcvl'irnl oatil to ell .. It: ~ I 1111111 e dliHlllft ere d 1 rar n amu ' IUTI euuura I u, d pImA re, iii r
tUllCI"'O
I l:l. CU R" 'V~ I 0 ' lJ ilTU

)1,1

I'..(Trnll

in

11Irn!! lobtl v

~lrtlluCIl(lr {II: \:111\'1j $1 teinut

\It

dll~lllal\l

34.

11J35 n1arlirc 2n. nUl:llrq-11 Rcl:ltarc:ll lUI P:lIlldllhd • I ~'1l11 PCll)111 IM~r

!lolla

I.)

d~~prr II filnt.:

nu tnteme
~

pr"cl.:!'iului !)~ C· IJ oar 1 .pu po: lu ..ant d . .~ fo' lrulll u<.; .,tenldl ~L ell \i:1diIHI ell lnca nu x-a -LI11r" I . onO. r, j . zd [) • .1. ca Ilrt,,;c om sum rl nor 5<'\- ....I". ar l\JIU~I. Codreanu ce noll reusn la C "ns',I,'u1 tl i' . n Ir", dc zi.u couvl ~... - ... \ ILl\.; e ~iI~11 1.1 '-,1 ,111":.l.I ~~I, a com Ins,,"!.!' b3u.!\1 S:'\ rClra~a [ Il'rl1l persuasiune, pnn uge -lie [ I ~1 \-.111r~tr:ls. ~\t'''1 HUnt;L Ccdrcunu II fl;lSpuOillisunu. I'l,' cine dpllrn astfcl Codrcanu Pe
.:;.,'\ .l

[111cr .. .;n{.11 1110.:.1u I-''''''''"At a~hllltirn'I1.,! 11 v 1.I\it once I icanre de jl.Tilnll. rn.l.1L1Ln• ' • . "I <1h•.
III [1 ( ,In;;HIU .1\ ca.• h:UI11!i: e 0 I I!V!ltmc . a d .

ul lui Cudre oure

1Il.

de a

.d,

un r

un

lura

nlllul I I lemica 'IIth.:tI Su!leJn, _

5.
Poleml

JtI

CiipJlomdUl"

publicat

in

ll:ll'\!

I WI .' .~. • _l j ".1 I) _, dlp.1 ren mui cnli.:". C.l1lu (.c ~ parte cauea . uca $1 ue cdllahri Clume«. SIr!! mta flI7..d.\ n iI\lIll IJm nil1leni n-,:re cun1l7llal:a sri·1 intre~e cine t: I': aceasta e,udll'1 Acea ia '.'>tl rerrL'linli.l rradnn::1 IUl Cndreanu $1 C3U7.a Iuplej Illcle contm acestul munstru ce r-a dIll

\~Upl'! lui uJn:an~ apasll g.rcL~ace h.' la\' Ilf,rl all! usitor c:"ttl! 0 oarecnre usurare de pcdC•1ps1. n eetor (fCI h~lll.!ll. Asupra lUI Codreanu a~asa greu retragerea d pe baT1Cf1 ~r;!riLrjl . Ciumctl \"UI'H;). lui Codreanu IIp[l~t:i greu durnicllierca a la d-na C":l'!lliJ.L1l1 lac-mal i

1 sau pI!' nile

1111;\'<}

,IJ

Mlbll I rete ru - urnchu Cotlre:Jnu. lie in\ inulrlllouSC ..,Cfi pill! nu lu l"

111~llii isuJ1eleic ..:ammazl\CJr peruru ca sa pOliti parveni ~ Si ali 51: !I£!lt:'l rev izuirea procesului? Ce ~unlaH Cc cinism! in primul rand tin ,il 'ille de Pl' acum nccl care Lll~ va enema. dlle! nHi \3 chcrna la interogat mu, cti. Ill] am uimie de IIU;U.t!!3i Jin cee a ce am dcclnrat odaia 13 proces, Lupia mea cu Codreanu se cuee pe plan nlomi. IlU penal. [U lupt ca sa razbun tineretea mea in~d:llt'l. ~i0 tmerlme mlnliHl Dar \1'\:. I ~ascnu eLI litcre tie roc ~) decluraue re 1am' 1<1 ~zJa lui Cndreanu, care a r~st onn ~ de ri!!.oriil: It'gii ~icore non CO"l Inlerog:1l.:cl ln pro;;:es. ~i pe care g:ud!j Cudreanu <l tfllnuit-o pan! ,,; pn.1cl.'s. JemL11l~lld-o apoi ca sa 51! npere nrai mult Fac aceasta declaratie _publica tu...ma! pentru rapllli cu mi-l' teal11n. ci'i. eel ee vor sa uucheteze n5h:apt!i J~ III nunc tradare, nu
tJl1Q.lfC '".

,al

cuzatii
11

UI

Codreanu

!l

iI

ajuns

\ 3•. r la

11l~

rasp ns TnS<t Sf produce- o scrisoare a Generalulu I I P tI sense lntr-un stil imposibil C:1r< insa u~ , e i ceast scnsoare a Generalulur C I11:1CllZIn\ menmta eu 1l10al1~1l t!II~ o serie de oarneru I ( e rete C~ e 53 ( C.a irnpubllcabila scr isoarea $1 IIlJ
1

36.

a prosulor

Mani I;;~{ ul !lartioLilui - Totul pentru ell pri llzanU pre\'l'dCII al e pn.l,£ramlllui sAu polil ic.
Bltcuresli.

I Q.J5 martie,

Taro

lonel M II C IMarul sa U -3 opus a fOSI la C(Jn~IJIUI de pc eCI trel ba II sa rtTlunlt la ~$1 fnn Polihr niade aghlOtantul sau, a dlUI:1( sb dI \8 resprn e apelu! Bale' u sentmltl datA de Consiliul de Razboi. sut prilnallCl $I ~ rna tea de vorb!. cu CI nlel ,I 5-au opus ~iemn Ia J II cand n-au vrut sa mil M' ava . Ja• mel pe Po ihrornadc. Cind i-arn adus I Codreanu aa:a.sta alnoome ': a UI a dll inapol spunind ca el nu ~ia n in

aL terce diversium, care nu pot pnnde - 13 eel Co D :Keast! tacld dwbU de a SCTle pe de: 0 p, ne. scrisori nlinn~nd de I IpeG D t.a a l&e1:3 seama n <l $1 a ~nllli C este $<l.nU11. lal3 de .ce nu cred 0 ...1 ... a K 3 rede hide ciodara Pe acei ~rri linen de 1:1Alu va..... IOOr'l Amud mea lor' I r'I.'li Irmneste pre a mull lasa lui punare I '1De doua t"" se usureze pcdeapsa si Cod ocazia acel r trei baiell s;'J II se j lid ece procesu' •e ep $ reanu -a opus. Donnlil lui Codreanu e ca acei tre nma 11 cind Codrean

e ~.

t.

de scriscare? Csnd se SClJa!~ un manifest I e 0 crisoare. sum pU~1 s~ IscAI!!<lscl!. oarnem S C odreanu nu In atiiud iae? iI It.'a!.!~ceva tit

..rotu:

rCI11r1.l

T 31 ,t

0.8

37.
resata d M ha ~ cIaO .....
COQdhr
7.-L-._._

Cod

reanu

b .f
_~

"

Mtl b ~ D.:. aUfel. s-a remarcat \Ipsa de 1<1 Rara~ a lUI ~1~I-ar:. ~o.:~ o slt~'-li!e.dlflci\a ?flnfn: nWt1 r , ruw nu s-au dus, ceea Co;: illlat'1; > il te c-S!;U Sl,nlci ilili Iruma~i_ ell B~II;::~~I • .. ~h.:.convrugerea rtrf.,onunlor iucordate O'

al

Io!'

"de\'l'lrt,l•

IlU

numai

cl\ nu ar

n creztJl. da

?\<l

[) mnulr Director

Gl.'nernl.

""m:a caplU<lI1U III I. 1011 asteptan justificarea lui ra\<'i d l:: acuzatu. Ie adus e de '-lo\a -.::1a\'" • J in afar! de ct:'le cunoscute ..ru cazul asasinilrii prirnulu Ill1ml.-.IIU f) UC"iIse " ~p~mt!M ". mal ell ', . nun ar Ii lost chernat d e un {rums al M,S, Rel!.eh.li proplJn'an du-i .' .. -, 'I'se 5:t asasmeze pI! Duell C '11 U refuzal InsA. Malfi' tarzru atentatul a avur lee \3 Sin'ara, C'IUmet . /':' " IUI11~ inf I fiind iO~ C\I toiul
~111111..It:

illl.,m.la.IILlllI

11131 r<'lul(:!i

CI

rnult] . dllllre d"

1nl!mbrii vechi I at oreanrzaues ,. ... ai

' In discuia lucrurile in

ormai, dupa comnerea atematulul de la Sil.a.ia, c1. Ci~II1\~11 G DUal, a C3Ulill pe toate eaile ,:l, l'2t3 $:'1. d\5Tla~ (lull1,:'ri. perllrll a .nw n un. l1lah~or ,c.He. pnn.?cpoz.iJia lUI, af Ii provocat \,,'1'3Vt. compronusun " "J I)UI~llli(' 1THm~ de a.'1 ac nanarematoru. [..I S-., 111al vT!Il11,lrl!z\,onlll d mganiz.a!i~ G;!jrz~1de FIef ar n subventionura de dllre l~la\J-nd L.U!l~;'cu. ~slfe.l eX:lstA ned~lI1enrea pruure Il:';lionari si so! pune lmrebarca: cum se intP;!dl jJ~olo~la nalionallS11I. srsnuaua Iinantaril miscarii de calr~ UII e\ r~1fl
In

,jces~

Guvemul

prlml~" Il1sl'ln:m,u.:a

sa

",nd

asasmeze pe L

1935 mil i 19. Bueuresn Circulars lui Cornelle Zelea CoJn::ll1u cu 13 uncle n:g.l"ment~ri ale activil!i.lii interne in Mi~areil Leglona~,
Circulara lublle ra11larade. Ril5?Und ell inlirziere din cauza ocupa\iilor muue pe: care le am I Tori cei inscri~i dupa prigormi! TiU sun: II!~klnari. (I merubri. Dupa
C~

prt\

ire

Ir!!'1

ant de

~lllglU

II Nt! esre r~nl\isi:i lrt!cef"1!3 do! 13 un cuih In altul a urun Irgi'lIltlr CUlb1J1 nu S," poaie rupe decal p(n!ru a crea UI1 nou cuib . .!o,tunci se f('l1111ellz:.0 !illlliht.' de cUlhuri ,I CLllbuflle nOI
Iorrnate [m ell toaie Jt: rami 113 lor.

mernbru poat e c j ne \';1 devcn i I~g.Lonar

Ill. Nu se ad 111 iIt: ca 1.111 !e!!ionar sf!.line I tease ~ in CQI1rr:I n IIU ;:1. I\', 1'\u se admire separa.~le tntre \eglonani s!traci ~icei bll~ali Separ.lll:l se 13C~pe

cme ial;e mai mllh~ lelttil peruru Legil1f'1l.' Acela est.: eel dmtai , . <c: Sefia Tare ~um suparat cand legionarii se ce ana pentru ~d:t! E 11~~f!.' p,tC~ .. . _ . .-: 1." d- [TO> ~mandol \11 lace }dUd :1mb < jnd] kr<!nt c me \ 3. 11. dar rna I mare va ,II ace a cal t: 10 .. ~, ' Acela rare ;~i'3 calca in plcioare proprio sa ambl\u:\
~9 rnai 1935

Comeliu Zelea (odreanu


• Comellu 7.CIc'1 Co.-irc,mu, Cin'Ii/,m fI mdlll'dll' •. I ~·IA .-. '11"'h~11 I ':Ill I. I' cmcca. l:d It urn .. Oil ,,, "F1 I ." "l ...
~~:~ .l~ -, 16

,07

of

.fJ5

... JI. --

- .....-~

.......
__ ....

ira! SfUIIkaP.' .......

WI hn ornehu Ulta odreanlJ M,,""' Legionare

cif'Cttlllll

o.ror

I. stud~ntului

...

fa vatl"l pentru ea sa-~l ~<Ida 11~l1n _._ VI reJnlOllff 118ft in aces I [Imp all 3\ur 0 Ia Un,vcrs se --1upIII in lfari pentru nearnu r \ ostru. pUIl~lld
Drum k2,onllrl'· romln Iovltl 1011 A Ii \ AzUl cum CIIJCOI~~I~IJ ~ It"",pll trI A[I simtil bine conspiro.ll13 1m., pi... .. CUZJ$D. tlJtnl$lI. comuni$tJ. Senate Unl\c.>rsllart" IOJr

dt

un ~nt de sosea phn de nor~': 0 toloaca plina de spin], $eful do;:cuib ia inijiauva j~l OICI un fet de laud!. ing,amfare sau propaganda Daca idunA 0 ·,neva. raspunde: facern un bine ~i nu cerem nimic in schimb. A doua ZI, seiul de eaba c ittr fi I . d . . . . 0 carte po~talA ~e U UI e orgaI1l1.a\le ~I una Centrului. la Bucurestl, pe aoresa G:Ulb scn~uzino-Gnmicerul, str. lrnprimeriei 3: ..Am infiinlal un ~nller in com una .jud ..... _" ... Canta unniUoarea lucrare: ... lsealit : ~ful ~anlieru'uj $1 is(!llilura Iiecaruie. Cilci facl.ltll EX~U~eCUli in cartea po~tala vor. cllpAla cale 0 diplom~ IsulilA de ~~ful Partiduiui Totul Tall eel tr G. l' . TarA" .. Generalul Cantacuzino- . raniceru ~I de 'Ierul Educa!lel legionare Aceasta -ntrU • .. I'~ mil ii va servi 10 vntor.

"urd

~sa:.
lJntiefU

ficcarc prime~e 0 diplorn.!, cu men\iunea comandan(ului Pemru legionam vechl se ~&aaind'" . ,.. f8C $ORuere· un. ~arlt~er presupune: a 0 munc! de ~,"imum trei zile: b executala de clnci legionari; c. un ~f de culb sau un leglonar vechi camandanl de ~nllcr . ...,,,nu~ nu are earacter de ~a leg.ionara. Este un bine public, pe care legionarn iI fac flra art nimAnui ceva in .schimb. In sal la voi existfl un pod strical, un drum rau, 0 baltA

amenil- incepe lucrul tlra

.... ..&.u-I

"'" --

11M IJeI p~

nfI momtAlU
cIdea.

~ I lui all raspuns eu rranc ietea E.'fOlJlUI I V blrul penrru ca neamu nostru, Ir;idal d:: YOSInJ. ef.J I .. a Cfc(h~el leglonare. TOI norocu \ Illor~hll il III(: esia '",neamnl nostru
trareste cu nol. llJPl3

all blrud

dlplo
pu11.

Ce frumos ar fi ca (O~i.rom~nii ~ puna umar linga urnar l.arnunca pentru

a'~1

reface

ere d cA in anul •acesta nOI. legionarii, vom avea 1 000 de sanuere be I La revedere. to ta reo
Corneliu Zelea Codresnu

udeJe

moare cu no'

CI ~csta

sa Yl poata.,
C8

vi

Yeti prezenta sefu lUI Jud~lc.>an respecuv eventual. comumca ordine \e,llk

..

lit

~ ,mcj ...._""w.IJw ...,


IDII

acasa veri

__

.....

b ....

CinSte. • fi drepI cu loata lumea. incredere In blru~~Ui I~ IqcmI Jntre ieglOnari. cum rupta dusrnanii: calornnii, mlne_ Irebaie sa fllJ mindri eu ce. ee-i glSili ecasa, pAIllindenit In.orice fmprejurare, sa fie in ade\lr model. Pun .

pupn preatriti

face scoala de educatie. le:;_ronarl I 1. voi asupra urmatoare o~: "~lU!~ e~lon..

ful Tabere si santiere" intereseaza s] pe ~efii de judere pernru care fapt II se \3 Para1!ra.. ~ fi' d .A • d . dordin Acestia. 'or anunta de eontinut pe lo\i se II e unuan. In ernnan mmne prezentur o. sA realizeze cat rnai multe sanuere.
• C ,. Zelea Codreanu. l,,"'<'IIMn ~I mQm[tsJ, j 9:- - J93 . Ed lin orne IU Editura _JOI1 Marti·· Milnchl.'R 19"1 , p.J .q.... p_ cmcea, er

hll

1)\llIIn

u
flllhil

11

11

Ih

uf

num
111\\

1m

om hu
•l
IrI1

liu

lea Cudr

IIl1l1

h\1

In

II F~i\l.Im ILln Mlfll

\11

\ 9 ~ lunlt' 15. Rucurl!~tI A' condu ern II

11

III

11.1

~
..at

""""~'suPus

igurarna d 1[1 I.:ndr~1 prrvrre la llUI\jlalu

._~e

doft1tI

fite' de: poti\le B face cercetari 0 ~le tabere in am..... la ordine.

~r: pentru

a vA convmge

de eele rc!atalc rnai . 18 fa~ hxului pcmn:us.· respectuo


a 'I! CO-flYlnge

~ rog a tnmite de hnl~lc.a care

Inc;tesclfTabi I
• ASRl. Fond ~D". dosar
nr

7527, f 90

49.

1935 iulie, 8UCUTe$li Siaunu' PaniduJuJ Na\iorml-Crc~in

Panidl,ll N8tional-CTe~tin
.Iatu!

Capitolul1
NotA

din rlbAra . Corneliu Z Codreanu'

din Carmen.

Art. 1. Partidul National-Crestin s-a nliScut pnn contopl-ea Ligii Apararll l\alionat~e (L.A_N.C.) ii a Partidului National Agrar din credlnta (rt ridiearea neamului rominCSC la niyelul dernn de origlnea *1 irecutul S3U nu se poate lace dec:il pe ie elia tare a ideti naponale ,i invAU\turii cresrine Art.:! Partidul NaIional-Cr~lIn se compune din totaliiatea membnlor care aujurat m Sfinm Mitropolie de la lasi. in zlua de 14 lulie 1935. ~icei C( \Or adera la prograrnul '111l cu aceaecazie, jurAnd c1 vor lupta, CIJ orice sacrifleli, pentru aducerea lUI la indeplinire Capilolulll - Despre rnernbrl

:7 PentrU ca cineva sa. poat~. deveni membra 31 Parndulu Nallona -Cre~1n I ebu sA j...t-.tineascl urmatoarele conditii: T .....'" sa fie romAn ~icresun Ace: de re I'19JE'molate .._ C hrar U4 au trecut pr n 31M . '" ,1·ca a
An

Sfinlutui Bote:L Ia religia cre~lin!. nu pot fi membri al Partidului allonal-Crepm. .. . "1 F J11AS(lnIC~ sau 0 Ice ahe a.socU!1 b nu fael pane din mci una din SoclI!lAt' e rant cuCII'Ictet antisocial (comun ISIJ. anlidinllSlIC. anllrehgio5 sau contra SlgurnRlel Salu

sa

~@lir.:'=:I~ __

••

....

~.~ItJ,estr ade\ Ar111 c! $i izihindu-I in ~"vml de 1&garl nOli i,multi dt ~.,.. ~o

e sA nu fi fost condamnat penal: do sA ~bl 0 siruatie moral:\ de necont~stal.


Vt.'lll!i~'I~,Wl

convins susttrl!!or al lozincllor ..


:al

.Hristos, Rege ~I

Illune

~ROI1wua a

"'~

••

fIII_i4QIIW'II:',

~l~,*

. d . f e ca 1l\'OCl!1 asocial mem in atacen de mel un fel cu 11 an II. 1 susY$lor mtcrpus. sfltullOr ere I 1
dosar nr

40 1935 f -

~ t: . ~

Ire II cY~leIt

~Irt'(u.e 1'n adrul Ge.... a1Ior din Rom .....

•I

n Scurt

reoord.], \f

II

Ie'

D flue ~rh ve e 'ali 31·HO

c urct1

51.

1935 august .-. COBstanla Rapon al ChtS1Uril P hI el ConStanl8 cu pnv Ire la tab1tr3 ltg.lonar1 de 13CannL"n·5~iva
o 4340 1935 augU$l 17 Raport teltfonic

tun

ip

U 1I1


.........
...........
............ _...

ArUooIuI

t! pIIlIIa" ziINI

cn&'eZ

1nIitUIat IQ lua

ROil

1/1

TIme and l'ide' rep

de .... n.... '

ridl
~~

[)-tale Genera ul N no Tadl O-tale a fhcul di D-tal deci fata e

pnn

anului 19"", Ian pi at 1 fran mason I ea parr d UI {)-Ul se d\i<:e a fI ..L. Fler. din care fae p ne vrIDa materla ~ ~ utere c c "" "fi d ale a a s 11 .... re ani semus .. .- It dedt aceta ca. un ..... rna Itt r - Ii p cA. ~u. care se pretind $1 et c~ a are u imi e pi ( a easta
JldO

1n vara

sa mt expl

btfOllO-francmason1
[)up!
0

au

lOIle avcrtism~ntdc mete, nu -a\ a [imparat ~ a Unci re pII~ nesocollntele regi.~u!UL arb trar In primul moment $1 In prune LI e am intele d :.k~a
dopA se5lzarea ce v-arn scri 18 in I oare, Ira -p trisd ~orie. erarn sigur ca vet eni 1" nnne ~·ml faci C ze __ le !lIvernulU1 in lee de scuze am suferit trei lum jumatate de chin pe scand p e de iRb1gI fonnentate de [)...voaslm cum c~ familia mea vrea ~a m~ treata d epi b n IIa avcrea. deci 1 lovituri fizice ~ i 10\ uuri morale care s-au I r1 II pn -m _ ac Of atUnel nu am Bcul decal educatie pnntre prietenii nnsrn, z pnel pe c! nedt polmC4. asemenea am Beul C nstruc I. grndim de zarzavai ~I p ec e ~ VlZiod D-\ oastrl ridicc uI d izol a.m pentru once event a ale cIr no eu frumosul program SI bland. de mat sus. nu prcvoc m al ridicoll pe care 0 chern. eu. legea ap!~nl Partldului Liberal < dID Annatl cu astfel de legi ilesale partidul D-Iale II vnn sA c IibmIIi Ia Rimnlcu-Valcea Ce sum eu de \ mil datil pnntre GIni de Fier, fie I dizolvatJ. cum pretindeti? Dupa mme aceast ICwll ehestie nu este rnscar datil nici sentin!iI definltlvA. Dar. ncm1u~umlt ~I 10'10 It se vede in van ita lea D-Iale pen eil. &umout in mers prm Pamlil $elcaru die $lodescoptra. am dO\w c t

~mnU:i~: ~~~:~~10q e~
pngoana nerna p d8.nu

rter

CameHa Codreanu cu Ciano!'!"


..........

iR -..
•••

11.........

lncuraj. de aceSk smrsrre apuclltun in lOatA I3ra I Ik4I:tar~tHIIIStR tntreprindl!n care mel! pana a 1M imp ed ea pe dtMl de rqrle bl5mC1I PamamuJ

,,_.pe'D-1I

IfIIIlt:i_lf'IIat't Ii o.
$1

11\; 0-. TMlrescu

~I

m-a crescur pe mine ere ere ere

gand~Ie-le ea, sub ~tarea condUitA ar Mlna pe ge

12

po

1935 ~ple ... brie 29. Bucul"Cit ue iii ComertU Leg


lu rneliu Z lea C d anu

familia Iqlonari doul camere CU chirie In ace lea \ om legwnari 3 0 crohorie Icglonarn
Cilmarl8

111iala

_.:tRi1i
QlI....

... 71"""T ....

&... ;..,.....

,,,,1 • Pell'Ut Dum~tru Dura!


o vedca

ub onducer a

lonarl anawrt in 5oCf\lclIle dill jurul Cerurulu


General cei
al

'c:;_.. ~__,-. $eful F pC

MnIit:illlld..tLlI

~c:ful

5 L S In Cetaiuilor de

d-lui Clune: loo~r<lm


lelt
IJet

.[lftlflt'-!I!IlE'.~""'dcr6 ca moblillall \ olurnar la Legiune ~ilam SI stau ,:11 vo


mast; 21 donnu

,._m:u

"~f\I

.. I Imbr~cjnllnlc

ilnc!le1u_M.. pemru ca SCI' ic IU I preStal !.~ nu ZJ DacA mment !iU plat':~lt

•• ,_,Ie"Dt

1935 dtccmbne 6, T£be.. At:ordul pernru COn t t Qet110Crauc popular mche!al lntre Frontul ~\ ligan" Or UmUn P FromulU! a I Ulfca , MunClton r MagtulI.rI ~anidul Soc m IIsl I U 111&1nlor I L bertltll r l)emocratlce OCU\ ptrllru A~f<l.rea

BI

Atordul

de la Tebta

61

137

I mIT l

Tlmptd \

If

IClllelOlce ~I lInedlal au inceput Clem il I' M' atea de propa $1 ,deologlel eglOnare lJ loacele ulili7.201<:· d rS ganda. peraru r1S • rd' unltla_ de aderen\1 sunt oarecum ceosebue de pm E:d~~Ufllll!lIaClPll[3\11d.- 0::::' irea ru recl: enl~ le ,,~rllzare l rniiloacele de Iupl:!' prefecr ~te erau ale' prm fap\ul c3. pe ca rld i or, n,z.a11e dl2.olvata In 13. organlzalle ceea ce prepondereaxa dill aceste '1 prt.Jpagand~i.~ olente in a 8111..1 In munrea de opere COn5.1ruct-.. P- in lm 11:111ace esre munca prestau e ien Id a! eresul pop I '. 13 crrnedlul taberc or ,e munc egionara fua dlSlinc\le de fa u a\lel tn s~neral. pr n inI;: te nl"Sle doul\zeci de rabere de munca in cad dup" ,g ,de. In loali!. lara au fOSI 1lU ro' " ~la!IS\lC.lle or ' irca . linIB 8 000 de leglonan, tar .munca a fosi presrata prl\rl', .1 scooulu ganrzauet ... \.I Ute It la 1uCJ'\l I . fi C 'd IIICra • In aceste tabere a construcln $1 reparaju de bi erici I Ca't e adap 1 I~C[lr\!1iabere S·a . , I constTUC\1l ~I reparnlll de osete, ferme agnc le c'1 011 0 sanatern puale $Co I 1 utoare d ate 13 \mu ' Ile 1Jl'Ie locuri ere . fapte de nature <I smulgt: adrniratia "I laud' e e unor pl!l1oane nCd.s:II'!nlIOr IX ' < de '-';lIg tn demnit!\IIC cedlocupll. in I lOS1ilu,ilie statului f mall " U ocana vizitelcrmare tilbe ~I . 1"_" , .. in \azfj 1 lu cit mLln . Ic:glonar!. cum mirert !TIl! rele exemple remarcam doua d,In ee e nlal ImpreSlonante e re V I IR Ca SSE' Astfel. i P. .' plSCOp a d oomeu 11 amnlCU\UI \'Il115.nd . lab~ara Ie!!lonai1l de la _I d PI 111tlmjlll 1 vern un drum u!na5l1rea Arnota- Y a cea, un e doua • SUit de: leeionari au consuu II .~ , • _ " ;.l!,ftSI! in stAndi pentru a leaa Mll.ntlSllrca Amato! ell Hm~Sllrea BISl n \'a Intre a\It Ie_ D SpilS . L < I~r" ,.AIAla zel ~I dcvO\lUne "I m-au U1I1111 Trebuic in anevar jertfe "I slri!.dum'\. ,",,- 111l111t c~ ~ ~ ~I~ din Impnsu.~ YTe~ II. a A mota se Inr e lldev!'mll:!. robie fl z.!cli pe care n-O P late r1Sp~\I decal Dumnezeu lar I.P,S.S. MltropolllU\ Gun!;, al Basarabiei. \'I7.:II:ll1d IBbfuOll LI 1'1 r4 de II Bug8.L3pu~na. in care s-a lucrai In construcue din platr3 a une« m~n~I n, -a SCflS in ttglslrul de ~antler al taberei asrfc': ..\mpreSlOnal adanc de fdamz.a\13 IIn~nll' t'g onan $tUdcnl ~I intelectuali. peniru rnunca conSITucti\'oi, pernru scaparea tarn din CflU~, a.Ju rarea i oamenilor ne"oi~i. binecu\'rml!m cu rnulta iT1SUnl!lIr" aceasta direqic imbmll~l~ de f ~I Implor1m ajutorul lui Dumnezeu spre inl~rirea. 12rg:.1!1l~imanree organln.\1~1 care arc un plllin
I~ "

earscter pur cresiin". Restul activil31ii a fast concrellZlll in ~~.dllT!I!I~ o!)I$nu te ale orgal1lZ8tiilor respective. in conferinte {inule- de mcmbrii martanll in dl\ erse r~rt II ~ l~rii ~l nak rnanlfestATI cu caraeter legionaT in wale ocaziile pril~julle de orice serban nallo , adurr~T pohuce etc .. la care legionarii se prezentall 111 corpore parte in 1J11.1orm( ;1 adesea I IOI1~ cintecele lor in cc prh este propaganda prill presa, nlci de acest n1lJ!or n-au IO~L p" 11 III md aceasta directie se consoltdeaza pe m3surl ce limpul trece inmull org ne t lor de propaganda ~i astAzi sunt bine sus\inu!i ~i pe acellSla cale Elemerneh: pe car Sf butw i m~a sunt studentii. cari astazi se gaseSC in unaniml!ale inre;imellllll in c3dr~~T rn se onarll In ee pnvt${e SI1'i'1patla maselor populare fala. de oreanr2lllHl legl ~r"lul !X ~I tl o inCt'edere din ce in ee mal necenl~ala in d IcmtlnlC13 I'" III ClIr I OC'~~I tUC baz e n III

iJtqliti!wlilcr se mentine $i aceasta se dar(lre~te propag3n


1fI"~W\II,rm'nrii

~*~I."tostei membrii

:OYIPldllJl,fjuni poluice

,,

tuturor ramunloT
.
$1 specUlall\C.
MI~CaTi

fl an!lSen~ [ CiJll~tlUll ifllCI de produc"e de la nOl un c sun 1 rlIm (n Ie

sub scul

ra (lnl'rt zli
I'"

~1 nil

C ro

d de Fief

dllOI"'lltA. se g~sesc in

L.eglonare, ..GaT a u pe cart all pOrnl! de I I ducand lupl3 in contlnuarea druI11 UI

pollftic:lnouA, ..Tolul pcnlT\!

Tara·'.

153

Domnulc Directcr General


8 vi aduce la cuno In\! cA d n mforma I i£t11bt1e 1935 cu ocaz Ba unCI adunari a rzamza ee C ae de em re ~~ a sed d n 8ucure~ u evardu Pache [Protopopese fi'UII1t cu 8\'()tatul t V E I an. s-a ret at a a

(IIIOII'C8

act cOftSll(UUv l-au semnat on seara acele a~' ZJ e ~ ea S\'SSltC3de foe .nu esre un partid 0 0 (raqle d rat3 r~ ln red e e 2 Nu...rem sa ci$ug!m votun. CI suflete 3 in ,tndurdt noastre nu avem nevoie de cat de came 1 i ('I!. \ te 4 SY851ica de Foe lu~ pentru Nirnicirea des! a a fra _lIDI'lill1 Rezo1varea tnteg.rall 11 problemei ieo e~l D fi n area I UIUI lor JI Comt5l1lor de Admmislril\Ie.. care explaaLew mu ea c ~I~ a ee r m I S Svasnca de' Foe va crea un nou up de raman 'II1UO~ ~ a face C4fieea e mem r a
N'

care

_I

R1nn -. puniod

baz.c e ne

grupan po

C1::

~ fir tn acela41 limp $1un munciror; 6 Yom fi al!luri de toti eel care gandesc

\a

fel cu

nOI ~1 vo

face ape a

gentrIP t tinere. 7 ()coCaJTIdatl nu ne vom ocupa dedi de formarea eadrelcr il tie propag!ndi Toate jkule in c:adrullegilor. VorD pAstra 0 ordine des!v8T1ill. dar arunci cand vom fi

prO\0C3

om rupunde

in eta ~ prive$lt Ofglmiza~ I in privm~a organizatiei locale se or forma pumnur 5' ere Pumn _mitro. Pumnul Sludentelon, «Pumnul diferitelor caregoru de mu ell r C:IC 2 Totl ~fil acestor «Pumnuri» vor forma ctPumnul de camanda . in l1lnlt:3 do a e • Comandantul organiz.atiei locale. 3 F"~ .PumM se va impAr\i in ~CentUrii)l 4. Cmwriik. compuse din care 100 oameni. sub comanda unul $tf. se d1\ld 'n sect S. Seclt,1c se compun din 30 de oameni $i un ~f, trei seem fonnind tCen[unc. de 6 oamcm vor fi agenti de legAtur! ai Ccnrone!. 6. SeqiJlt se imparl in «decurim. 7 Oecuriile au cite to oamcm. din care unul este ~f I Decuria este fol:.ma&I. din doul ecbipe. 9 E&ipa esle'famatI din 5 oameni, dintre care unul este ~f. ~_ ... ~ va fi 0 .svasticl de FC)Clt (l'O$ic) purtatA 13 b\JlOII~lsUfJlc

, ..:=e~~;~.;"';;ilc
,._re 1a.Bucuretti
Iit printre
0 .-

albastJe pentrU asupra sa se rtsfringl ~ cl nu

\,016(:~tzal1l 101ft

noli

ca

~~.

stUdenti

speciall • organllJ.pel ~ ,i munciton.

sevamm

ue in tad

II

Hu

h unul

dl111re

a In'mcrulul r I'" '" ~lrnl1~ rinde it ireaua Hu , II 11.1 \ 11 uca 13 U~ 01 III!.: l" e eu propnetarului !h uprind mireaea Ollenl': lUI Fabncius Frlrz, din ibiu .... -~Il d t ur
I CUI

nduce

............

_-p
....

..... ' ... ,...,) ::. ~ ...

.. Ml}eiIIIfi ~ IWI
~

ctia RomAni." (J:


Sibiu,
S-I YOW

....................
__

0--'" ..

comunitaci 11$1 tilt .....,~o -~ ~n~1-socl.liste ~ la FabriCiUS • pnm.1 dlspozilli de 1 I' ,_. • _ All 0 ,. ... ~ CU CIIC 0C8ZJ8 getmann din ROmAnia sa a C~ .. ~_ din 22 oc;tOMbne In acest seop $1 spre a se mesese ... .:'"",..:. _ .... " .. de _ 19J5. I. Sibiu, Con,iliui ~~ l La r:crerea IuJ FabriCiUS, Coosllrul aprob! plebiscltu} th: toare: ,.~ons!ngean .. 193' Ji fWdI fntrOarea germanl _1IriI1iNI d popwvlui crece Iu- bineNI partidulul. ca unitatea aecesiC*" cI ~ile uni~lii nationale fixate in ,..,..II _ obIiptonl pentru once consAngean?~ ..: pleltd foM, deCln,i&le flc:ute ~ Fritz F~britius. ~: I 51- fad ~ cI piViJamuI F""'" din. Rominla nu este ImpAr{i1 in panidt, IJII.iariI*a III co consriftne 0 unible ~.izatI (Gruparea ~abricius): 1Id 1tomIn cI pnnIIIu sum un bloc umtar in care nu se
~I

.... 111 Be

....... a.-.

Sri.-~ .. 1IIIIe....
~ ..

toe Ia

,i un ~

~
II

_•__hnS""--.,

~~ ~

~I-~\UI

d PI lin De

....

ptisfknt

~.

pteC\llicl

sa ttful Jude\ean funqloneaz!jud~a comltei, fiecare membnl un ~I un judecltor care pe leg,ionani


11'1

recomandat de do' I . \'be-_>I cart ..I.·de I egu;man ~i "",~ d e I I~ ea uo:; I nlitate, iar dupA' ~ '"t'" un stagiu de tabCft de mlltlci este inaimat legionar. irel am ~I dup~ce ia parte III.
tl

......r.e fi orice romAn ~n.

A.Mpse.

avand 0 funqiune ee se aba\ de \01. dlsclplin

1'

rtadaI

$1 ap

PI" ..,u ...te OOrohol J~'~'


Ie cincl
Judet

~d"l .. OlUI penlru T~rA" din regiunea T


~I
8

as:;ionari sau de a
e

.,...--. enea un

serv1CIU

lua aplrarea

• conteoclOS are 8lTibulia de a defcfI legionarilor da\i in jud

u tSlI\ltl pe cet care

atesl.ui il\5:~ora: :U\Oma,11 Bala fat parte din Regianala I"~i ~ b epmde de dQull lB" b ... u comanda lul NeC\113C

un:nt

ill'rCCot Cl"fjl de judete. p'~I, gamizoane sau cuiburi sum \:\u:ce1aSI\C 1~"'rSthl dtn e: Ie.... d care au lost ~I la lr ~_rat. .... 03'0<r-: a em .. U\I, stu enumea este grupaa in Corpul Stud en\1 \or l.t.!/.10nal . ... . • .. f _and! co.,," lUI Filan Launc. ..care e In acelasi ump ~I pre~dmtele Cen lru \ U e d-en\esc . o1lU

UCOVlOel

SU

comanda farmacisr I V

~_ *
...

Rm"

-.A.oonpi leolOnan au reusu sa puna.. mana pe conducerea a mal It'\I[of SOClct~\ r U "I primesc directive direct de la Comehu Zelea Codreanu <I de Ice.. ful . d Iui C . • ra ,,"",uRe '\Or C~rinl. iar ~e JU etu UI em~u\1. profesorul secundar C T Qpa. are: numa
~1Il-''' ~ .' • iI'

veghere . educalla a

~I

Jud~carea

~tuden\llor

care se abat de la dist,p\ina

1:1;1 na~

ea

propaganda leg'.?n~ra. to reglUnea noasira se face pT.in revistele lunare Jcon ..r ~ nlTi sociologlce • In jurul earora s-a format un asa-zis .cere". sub c nducerea . unlversitar Traian Br!ileanu. care organizeazl canterinle c~ sublei;\c f"gl nare. $i cellun dansante. paral orgBIllZ8,iile judetene organizem

IIItInajclcltl- pIidid .-1IIIIiI; .... _. .... _ ~ c:I germanii din Romania au -"I : lor pndIIIII a:mbrii ai unitllii suflet~i a poperuluigerman. I)IaI&IIiOe __ ~ nt.llti?ad tutr-o luminA mai purin idealist!.

iii,.

AlNi • elll ardia .......,..-.II-i 11·...Idepraa D8IkJnaI opozitlc sustinutAvoia celor nemultum$, _e"d-" pinCr-o al connmitA.tii germanesa f1threr ......._l1l:I I a
P pe care Fabricius .. ~ dr cIDe • ASIlI ~..IT

avvaw.1JAeria
....

de aIegere

le din

ecmpe volante de studenll legi nan care eL irnbrlC8P in ~mforma ,.Legiu~ii s~orti\;e". cutreieffi satele in. esmece leg are. ijlrtind manifeste1e ~I calendarele par1ldulul . Apane. filialcle ..Leg.iunil sportiv e~·. in. c~re S.UI1linscri~i Icglonan organ zeazi in cart se face educalia leglonarl'i. iar din limp 10 limp petrecen cu dans. care nu

plebisciaJlui situalia a rAmas aceeasi,

~Jl.

, 119, £59-69.

se dl'l societ!\llor arca~~11 in care il:<;!.lonar cil1 gand tnajontatea ~embnlor ~I dutand 5~ araparezi' co ,,~e:. em : i fi r~n cu u$urin\l dacA nu Intervenea la lIm.p 0 E.~ R ·u . care. e a bar;} e j&nu ... momen t. SpITit.1 care domn<$le in prezent .. '''''''' este eel I~',"'" "'",. atenpune se acorda lucritonlor dill fabnc ~I Tl1e~e nea loruniztaZl In seclluni aperte. cum este cazul1a Cerna.u\! i~ultimul nmp • propaganda a fast mtensific8lfi 1in ~ederea unor\'8e\en ennd[~ a l':e I ~rt d IuS;: uce ISpIndindu-se pontre tAra zvonul c!. la finele anu UI. nou 1'(kc... ..~•• ",n'

scop

odecat propaganda deoStbitl aten\lune

o E.DeRaseme po8tA reust T -ul sa aceeasi

sA-I modifice.

tnttona onbnea ~i cinsle&. condamnand 13 moatte pnn spinzuri


public lnspcctor regional.

nt

10art

pt I

~~

_.-dIII

tI __
;.~

cA peatru reall7.af'e& ace'tui scop F N.R -Ill va • . cteosebue de cele preconrzalc de ctlelalte paI1ide LnlretxuD\8 mlJloaee tnlJ&oaee se pot rezuma in' orgsnlzarea societl\i br.k dreapta, In, aceastl 1_ ..... rea 1 pi: au nec.apitahstc care

1P'r~~fi - -- unUI tribunal suprem pentru cercetarea avenlor~, eonnscarea venltunlor _a r: S • ~ 1111 ........ ,ire8 munCIi obligatonl $1 stringerea tuturor fort Ior M\lona\e - mod 6 .. i _'Ie In ~I luuP r C.I organiC pentnl nllnrea fortetor consutuuve al e neamu IUI. Coroana 'i

._.....iblll eltp--pejtIIllftcalt•

_,.w


1'\

ulul Special de Infonnatll

anUl1'lCcomandB acesiet orgaruzaui tnmue Sueur 11 marne 1936. cupnnzand

$COIla $' Armata, 1 jzOlatd in I"art de mu~cl a clm~tanlor ~I a pohlicienilor de meserie ..............t 0 mfluent! y,ub,la. de altfel ~, 'in alIt puncte de nNIOT1Om 8 doctrine~ ~ "'.-IY --, $OCiallSlC din Gennama.. . 8 tntiinprt8 unel adunllrl corporauve orgamce. $' in sr~,t 9 disUUgerct' capitalului eXJlloata1or prin etauzarea maru indusirii. [IUpI ee se ~ ~ F.RR. e.ste hOlAri~ sA lupte panlla j~nfll. pentru realllMCl idello dIJpI obi$nult1.l1 mdcm~ la m~larea ~n aceasu lupta Circulara !>C lncheie cu caieva JW..J1:uun referitoare 18 orgalllzarea $1 functionarea umtatllor diverse. care alcAtultsC F N R
1

SRI. Fond ..D~. dosar nr I 321. t. 1-2

1936 aprilie 7, Bucurqti.

Lucia Carag.ea-Allot.

Nota a Servicluhli Special de Informil\ii despre rondatoarea Frontului National Romin

l1Wolutie. 7.04.1936:]
11

Exemplarele aflatc se vor opri $i disnuge.

..,nr

1.321 (II

177

1936 .. aprilie n. Bueurest! Artlcolul mlllul at D I dtltreie du G du d bl· • F ier pu ..cat In ziarul .Dimineaja" Disiden,elt' din ..Garda de Fier"

De ce a fost lntemel8t! ~Crucl8da Romamsmulul 51 Fie eft 0 parte din f~ti; legionari ai GarzlI de Fier nu mil tea.... n .. fi . I """""" lZ3lta organ ,.. pentru Tarl , saeeesoarea 0 ICI8 l a GftTZli CI au consmun Iitt or~alllnil na dintre &"Cruc:iada RomAnismului" are in frunte pe fostul deputsl Mihal! S!el~ Ziand MRaza'" de ieri l'ublica. un mierviu cu d. Stelescu din care re n motl\~lt C'2rt!U .. II aceISlI disldentl. Reproducem pArtile- esemlale din aces! InICT'IU _ In Jefimtil. de ee all pleca: dill Gurd d Fler ..Sum In: a e ~ I) adlpostirea d-Iui Codreanu la 0 gazda, care pentru mme C idem c1, all D'Idata C8UUI leglonare. 2) nesmceritatea sefului fall cit c aboral t de erez; ' ~~ politicA ~i incultura lui universala, observaie in ump. Ilr! sl le gtsesc pIiibItkIti de a Ie vindeca. Realil8tta e plecarea mea flri drept tit ape _ -0 Q'I-'UI substrar po/llIc? .. Panta pc care alunecase d Codreanu CU l$CMCa 511 spR III extremism slngeros mi-a repudiat in,eleg sl fiu rev(llutlonar. dat' nil un leronst ordlllar .,.,admit compromisuri ~i «~iam prea muhe [)evenrsem jenan Gardl. ca ~ e w..uati -prin cunoscuta «~meaIA simp4ticA» gardlst!~ _ Cum 1-0 n4rcut ..CntciQdo Romomsmu/ul ..De fapt eo c:on(1nUII"e a ~ltll • mat de organizare., HindeA lot ee txisll mal in ~arda I lOst ~, va rlmillt a meu m-am fnscris individual , CI am adenl cu 0 mtrragi mi$Clft ce romin de a ~_I exisll $ IUV'\'I e 0 mi~are IZVOril! din ne«Sltatea rinCt'dU1u1 ~-~ ... tui ~"I~tm_L'SDittma)lui rnai ales sociale. ~ tlrIa fact apelll ~-.~ M~~_.hz;lbf arx sau .Mein Karnpr. a hn Hitler $i fIrll se a inIC8JS.. IOlU$i. M

=
• w ..

.1II;t, .Na. _ .....


_~Kddltii ti 0 ed~

r......

'ilI. it"""

$i ~I raeu nu irIcludc deapGIrivI p .... $Iatton. ~

0 eIimIDIIt ~

,..,.ciIfe • barMJI1101''

PenIU

,.,

mnlnlt

IUJ

Cornel u ;!_eJ

&

on.... 1U

..

Zclea Codlan PfIU u, 1936 P .41 -4 -4

t9l' .. i 10. BratoV oee1e piedoarJel eonsihulul de RlZbol a1 CorpuknlV It. aawqI de dezgrdim produSt in pa

..

lJ3' ... 111, Bacu"'ti ArtlColul IntltUlat P


i)1f18OU In ZW\I1..sfannl
PtltTt"

MIrv

CIiltlll

"'orr" pubhcat de

~ ,.. De.""" ~__ de • ~

evidefd,

....- ..... impiic:I 0 jert8. ~ mortJl pe oasele C4rora s.a .. ,.,.. eroiU w-ue lor au ate WOVlr'e. treeere subtill., ned .... mortitdf II luminlia umbre CIKcea tare cupnndc ca un sAmbure ~IUJIll II ...,. ._ orb ca un (ocar de energn obscure ~Il. .. ndiad Cj l1li-I . ......... JCest fnfeIeI aI mortll al~. a rnal'tl! - palll!diLIfTII cit ArPf c. zlloere e InvaliNra ell DIIIel nu ucizi ce ai mIll It ua. __ ru did mor IICvolmc, nu Croll. dae! Jcrtfa ta nu se consuma ~ J"C'. tdI. I!qd tac:cwdIre. nu vel tonSlnJ' nirnic solid. . ca Jenfa

-..InI • ,_ .. 11--

(oaaacfI. phnl de purere, pemru a


.

• bthDl maj bine. I'RaI JeOer'O$ Q eel nu penDU a plini [tmpIlOl] un destan obelaltc

0 . 5Cur Inte...

pacI ...... VOl' ~i biruitoare annatele Cn:Cf'~-"', rczu \tatu I __ .,.... . StJlUlui romAn ca plat! pentru trAdarea rmastra. V va fi unpirt1l'l!a; nOllSlri,
JI.....
cU de ngiSO'C

-~tOdatI nu vom mal lncJrazni sa. ridicarn o<:hli~' om ~rge CIItilptJl plttal no '1 li . .,1 SAprlVlm , r. t• risCut vieth or pe ima oncarer, Ele au rueptul :s.~ • In I~ lleamunle care
azI
ne dlsPrt1Ili::o<r!
-....

d ee C

poartA raspundcrea

viitorulul

Romamel in ceasul d

-~&_.. numal "0


.. •....

e fal!. S! la ammtc

Corncliu Zelea Codreanu


• C41Ilcliu lelca Codreanu, ~'rculilrl ~I ",anif~J'1! J9r c:iftCC&. EchlUra .Jon Manl Mlinchcn.198\ p 74.75 1938 Eij'llu

mur
GeneralA a Politiei Bucuresti despre activtlate: .. F OC •
1936 mal 30. la,i. Adresa a Inspecloratului d p lirie ts organllalltl
0

. tile 13iI.Calre Dlrec


"s"3StIC3


91.

AIWII1 or 17 di" 2t

mat

1936

do?

1:1.

t9l6 mal 30. 8ItcIrnftl Circuiara lui Corneliu Zelea COdreanu (u .. pcNidca ex'" a RomIniei Circularl- PoHtica exeunA

rnspectondUl de Politie lasi poJitia de Siguranll


Domnule Director General, Urmare a raportului nostru nr. 7993 din 3.04. a.e.. avem enoarea a rapona c! din ~~riiJeobtinute s-au stabilit urmatoarele: .,svtStica de Foe" din Iasi are efectiv de actiune 27 mcmbri ~i 100 (una sutA) lIiDIIi2Illti. In scopul unei lntruniri s-ar putea obtine 4-5.000 panicipann. Leg:!.mantul fit din 18. Sediul actUal este in strada Paeurari nr. 3. farmaeia .npat3n~· Ia etaJ Prtiul . de 400 lei lunar. din eauza d este la un loe cu societatea culrurala .Horia Se \'1 mu~ fa 15--30 maio fiind stingheritA in activitate. In resml Moldovei s-a dat delegalie de crganizatie ..Svasticei de Foe" la Roman, 53IUl Stvdentul Sttoe Mlscinaru. pleeat de la 6 februarie pan! la I mal in propaganda, a _:~~m Individuale Bra a institui organizatii. In,Judetu1 Tecuci, 01'8$ $i Podul Turcului. .' .. uti, dm In judeIuJ Flk:iu. la Banca, lummi, RO$I~u. ldrici, B~I. alit adai Huti, efectiv de 26 tinen. 8 bAtJif'li. la Crel~i. CrAsp!ngem. Leo$ti ..•~.,...... Tutova., Bar1ad. QrivitJ., 0da1S, Priskalll. ~I. _1f1It~6rtktl!llat;€ringu. Ochidia. Cinqri. Zorleni. Tg. Puc$ll:, lei fpClSlrl coCiZIft1e In prezent. corespondenll etC .. J.~8. Sc)ucreaZl!lf _.I&';ljatofUI', PreocUpiri imedialt· adre $1 .. cadre c • cIe Foe n"lWl ___ lUIMocu1* fl Emililn. ,eftJ11= ' • fosI II dt Tnfll. .... In __ !COP- CokJnelv Emi.... ft 11111 aleS

lnJude1u1 Vas lui. in eras. la Tacuta. Del~i. Sc~nleia, .Tg C~IAblnepl.

R1de$II

~~lida"t_.!

_"l,...

dIM

sale de .terc nu saIIlC --

PrdtPSI"~ Iu SIt-Ie eu

111

.. ...-c 111 __
~

....,.111

CaINaIn" do harnqie hi proces


exOCUfje

'ftal ~
1~

IIit

Edir.n

Gc:.nu.n.

CoIIcf- de II loate

RoaIn..

•• versilltile.,

• Am.nd oJlnescu.
~

fllHllfruln pol

1990. p 310.311

..

S-ar putea să vă placă și