Sunteți pe pagina 1din 207

10 SC 'RTlJ (coordcJnator) rh Gri re eer hez nr. 16. lor J. "ucurt! rei' 2306992; 2306114' Fax: 2 7fi82 t.

-mall; lOSt. c d nua 'rna f. )0) \HH,.totahlari rn.ru

i U1IH7(.

COR!

.LIC' BF.LDIMA .,.


TlBERIU T ANASE

BADE -FLORI ~PI fILIE


I {.,

P IL D ~flTRU BORDEI

DoreI Zugrlveacu

• Bldacu P""" Bunescu Gheorghe Buzatu, loan Chiper. Radu C~nu (P'lIfedlntej, MlhBl Cojocaru, Florin Constantiniu, Dinu C. GlutnCU MI".' Golu, Armin HeInen (Vlceprf!$edlnte), Vladimir l/iescu, eorn.Ilu MIIYI Lungu, Gheorghe Manole" ~erban Milcoveanu A»undru Mofsnu, MIhal Nlcolescu, Gheorghe Om$oru, Octavian Rost. (s.cretar ,tllnffflc). Joan Scurtu, Mlrcea Suciu, Dumitru ~andru, Florian Tlnl8IMCu, Rlzvsn Theodorescu, Emil Tocect, Vita/Ie Va'ratic,
J

IDEOLOGIE ~I FORMATIUNI
DE DREAPTA iN ROMANIA
Volumul V

]10552

30 martie 1938 - 6 septembrie 1940

EDIT AT CU SPRIJINUL

AUTORITATIJ NATIONALE
PENTRU ERCETARE STIINTIFICA

INSTITUTUL

NATTONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARlSMULLJl Bucuresti

2006

Cuprins

............................................................................... ,

21
51 53 .53 ... 54

,q •• ,

eciiti~i'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::.::.~ :

~~ ..·30: B~~·.:;i: ..· .. c~~~~~~~;··~ri·~~d···~;;;~~··t~······· · 53


'iV..11~tJ:~

apriDe 8, Bueurestl, Note ale Prefecturii Pohttel Capitalei, Politiei Sociale si al Informatllior privind acttvltllte8 iMililclb:iiLegionare ~i a lui Comeliu Zelea Codreanu............ .. .... ...... . •.,. ...~IB aprilie 15, Bucu.l'elj:ti. Decret-lege pentru apitarea ordinu in aprlUe 15, Bacurestl. NOIe ale Prefecturii Polftjet Capnatei, Politiei Sociale ~i al Informatllior privind aC:Uvltatca '1frl(f$Clrti Legionare ~, a lui Corneliu Zelea COdreal'itl,ca ~I ecounJe Legii penlru spat-area ordlnii in stat. ..
(orga cItte ·WiilbunaluJMilitar al Corpului II Armal! pnn care annntl cl refu2l in procesul de ultra] intentat lUI Comehu ZcIeI 17, Bueurestl, Scrisosrea lui NicolR

NJecatA a lui Ccrneliu Zelea Codreanu..........................

-.. ,'-..rI~iI.'Ir.'"

55

LN.S.T. ReprodUCfrl: lql ltJf;!~'ce$teinterzisa ~i se pcJer . ~~v;~~~,.T. inlerlisn este

T hi )
1938

1938 nUll IS, .lIhl\1I


re

In ernn nIl: hu r: 1'1


,

" nc IU

ZI
C II

ndr anu n

mal

Jude olA I IUL (orndLU aJ orpului II \r1l1all\

16. Bu urestl -.

C) d 'd' , . r IIn,mi,1 dlnlll\l!\ de Inmllere In 7,(1~.1 Codn::.lnll crm A de Inhullulul Mlillar

1938 mal 16, Jihnll


inch. lare

. t)1)

70 l!.
••. 7[

C.;)rn~i1U'ZcIC.1 C()dr~anu in' "" ., , 1938 mal 17, lJu('ure~fl Nnta DlfCl'\llInll <ienerale a PnllllCI IIlTe rmnistrul de Interne privmd cl(e~ut:l1ca of(linulul rcleruor III trm I ridicate de mernbri: Mltdlrll I t!rllmolfC. 1.11 IlglI A,)lIr1iJ'lI Nnlllnlli
nchi oare '.

1938 malt',

JIII'''11 Inscmn~III·I'ul

94

Crestine,

1938 mal 18. Con!otanill D<ltc lie seama a In p~t ratulul Jandarrm Constanta, I cgrune I de Jundarnu Durost r u pnvi partid ..Tutul pentru Ilun" 1938 mai 19. Bucurestl procesul lui Corneliu Zelea 1938 mal 20, Bucure~li. procesul lui Corneliu Zelea 1938 mal 23, Bueurest]. Apararea acuzatului, 1938 mal 23, Bucuresti
perchezqiile domicrliure c!eClualc

'de

.36. 37.
~~"'·"··"·"······""""" Capitalei, ...... ,.... ".73 38. 39.

......

la durnicllule mcmbnlor

fI lului

situatia ..................................
Capitalei.

74 40.

lnsctnnliri]e lUI Carol al ll-lea pt. II\d Codreanu '. Insl.ltnnllnlc lUI Can 1 al n Ie Codreanu .. J>rm:t:sul lUI orneliu Zelea . . .. Note ale Prefeeturii Polltici Serviciul Polijici SOCI1l[c ~I ill inlorlnatll lor pnvlIld mernbrilor MI~caril Lcgionare In tirnpul procesului lUI Zclea Codrcanu . 1938 mal 23, Bucuresti Articnlul irnitulat Fereste It! pop cdcl mari primejdil ti se pre,r:rifl?:;c. publicat de NI lac I

Capitalel, aetivitatea

41.
' ....... 77 42.

ziarul Timpul".
inscmnRrtJe procesul lUI Corneliu Zelea Codreanu

. ..
lUI
Dr

1938 ;'ai

23, Bucurestt

I ..

..........................

e.

1938 mal 24, Bucurestl, insemnilrilc lUI Carol procesul lUI Corneliu Zelea Codreanu ..... 1938 mal 24, Bucurestl, Procesul lUI orneliu 7.1:1 Depozitia generaluhn 11m Antonescu . 1938 mal 24, Bucurestl, DC:POll\Ul lUI luliu Man U
Corneliu Zelea Cudreanu : .. 1938 mal 25, Bucure ti. lnsernnarile lui

79

procesul lui Corneliu Zelca Codreanu . 1938 mal 26, Bucure d. Ultimul cuv nt Codreanu In proces . 1938 mal 26, Bucuresti. Note ale Pref Serviciul Polijiei Social ~I al lnformat I Corneliu Zelen Codreanu 1938 mal 26127 Bucu~U Comehu Zelen Codreanu 1~38 mal 27, JUave Im

lil

tnchisoare.

trlmls! de Comeliu
achV1ta.~1 MI~~rn

· I::!

".
'70.

Zclca Codreanu lui Ion V y, • Legionare ..__......... IClOT uJen it onentarca 1938 iunie 14 J'la i -, I va nsemnlnlc lUI Corneliu Zelea Codreanu in IIlChlsoare... ..... .._...... , ucuresn Nnta a Prefecturii Politiel Capuale] Corpul Detectivilor cu privire la actumile organu:alOnce Intrepri • de _conducerea Societaui studenltlor macedo-romam in riI.~~ leglonanl~r din Capitala ~i din sudul DobrugCl...........................

14 142

1938 iunie 14 B

_.:

--

127

. 142

......

12

71. 72. 73. 74. 75.

1938 lume 14.' Bucuresti. CITcularfi a Directiunii Generate a Poh\iel d!Jre prefe.ctll de judete privind cxecuiarea ordinului referitor Ia trOl~e1endlcat: de rnembrii Mi~~.ni Legionare ~i ai Ugh ApArlrii National-Crestlne. . ~93~ iunie 15, Jilava. Insemnririle lui tnchlsoare __. 1938 ionie IS, Jllava, Testamentul lUI Comehu Zelea Codrcanu gasit de politie in casa pictorului Horia Igirosanu 1938 ionie 17, Jilava. Insemnanle lui Comehu Zelea Codreanu in

co~~i;~-i;i~-c;;d~~~·i~· ·-

142

_ . 143 __ .. 144

inchisoare

_.............. ._.

. 145

inchisoare __ .. ..._... 146 1938 iunie 20, Bucuresti, Nola a Prefecturii Poli\iei Capitalei. Serviciul Politiei Sociale ~i aJ Informatiilor privind evadarea 48 tegionarilor Vasile Christescu ~iAlexandru Cantacuzino . 1938 iunie 20, Bucurestl. Note ale Prefecuaii PohtICI Capitalei
Serviciul Politiei Sociale ~i al InformatJilor privind preglbrea IJIJOT actiuni ale Mi~lrii Legionan: . 1938 iunie 22, Bucarestt Nota a Prefecturii Politiei Capitaid. Serviciul Politie! Sociale ~i al Informatiiior pnvind ~Ie mediului studentese fata de evadarea legionarilor Vasile Cbristescu
~j

1938 iunie 19, Jilava. insemnarile lui Comeliu Zelea Codremu in

Aiexanclru Cantacu21ino 1938 iunie 23, Bucu~li.

-_ :.... .. : -.. .._ Not! a Prefectum Pollllct Capitalci. Serviciul Politiei Sociale ~i al Informatnlor pnvind evadama legionarilor Vasile Christescu $i Alexandru CantaCUZlDO . .. l 1938 funie 23, Bacarestl. Not! a PrefeeNn PohtIe CapitaIci.
Serviciul

149

_._

149

membrilor Mi$CMii Legionare -Corpul

Sociale ~i al lnformatiilor pn~nd actIYlIldrla •.Mala·Mann .• .. _.__ 1938 iunie 25, Bucure~ti. Not! a PrefccbDll Poll pel CapiCatei. Serviciu) Politiei Sociale ~i al Informalu1or pn net udecaI'ea procesului grupului frunta~ilor legionan in frunle cu 1JbeorPe._ ......_._ Politiei

~~~~e·i~~i~ B~~~~ti:··N~~· ..·i6:.. ~ ~f~.;lPol ..

Serviciul Politiei Satiate ~l al Informalul pn nd OI1!,anil81'l. echipe legionare pentrU comlterea UDOr aten regele Carol al ll-lea, Armand Clhnescu ~ 1938 iuUe 7 ~i H, Ploi~ti ~ DoftaIl8 de verbal intocmlt de admiOlstraP8 i'nchlSOl"l ()oftanICr.l __ lt. Elcnei Codreanu Beull tulut slu C -~- .•~".-.---.

a:restatea

1938 tuDe 14, Bumretti


sa
,I

VlatA din I. Anll de I

emon
Ui<fiI't!!JIIeII'-l.:NC.

101.

pn nd mam estaua tudentll r pennu eliberarea lUI Comeliu Zelea Codn:an~ $1 a ~rnbn r arestap at M' ~!rii Legionare, ... ... .... . .• 1938 noiembne 1, Bueuresti, Nota. a Prefecturn Publ1el CapltaJel, Corpul Detecuvilor pnvind opiniile legiooanlor legate de nc:respectarca de cA.tre prim-rmnisuut Armand calmescu a dispoZ.l I r ~ge UI Care ttl Il-lea de eliberare a membnl r M~AriI Legioaare ~ incetarea arestlnlor .. . . .. .. . .. ..._ _ 1938 ooiembrie 2, Bucu~ti. M~Jul ficial difuzat de postul de rad Praga ID legllur1 cu pozitia Romamel fal! de Sltuatta Cehosl vaclel . ... ... .. ..... .

1'38 ooiembrie 4, Bucu~.

Ra~·~~i··i~~~~l~i~;·~ ~~.

de

119

1«3.

l84.

Politie ClUJ cane Directiunea General! a P itltel pn nd aclmtatea Ml~i Legionare in perioada \ izuei oficiale a regelui Carol aI Illea in Marea Bntanie .. . 1938 llOiembrie 5, Constanta· Raport inamtat de Cllestw-a Pol pea Constanta cAtre Inspectoratul Regional de Politte al Tmutui ,.Marea" cu pnvue la sisteme e de egAltlIA utilizate de IegiouIriI din r;ona sa de responsabilitate pentru desfa$umu de IC1JIIIIl clandestlne ,... . . 1938 noiembrie 8, Alexandria. Ordin ircular aI c:omandmJIulw I...egiunll de Jandanni Teleorman pn md misunle de preiIIlimpJnare a tiplriril ~I raspandirii manifestelor orgamz.aIlilor poldK:e
ck:sfiinta1e. .•.. .. . .. .. . .

_ .._-

ItJ~

ManIfest at Mi~1 leg100are pnvUld planul de asasinare a lui Cornehu Zelea Codreanu. - •._...- .....-~-.-1938 ooiembrie 13-30, B~. Aprecieri.le ~ Papanace despre penoada premergltOare asasuwn Comdio Zelea Codreanu ······· 1938 aoiembrie 20, Bu~ti. Primul numAr at Zluul Legionar ························ . . 1938 aoiembrie 30 BllCI1J"e!iti. Comurucatul ParchetuIui Corpului n Armata cu privire II. asasmarea w C Codreanu, a Ni~orilor ~i ~vtnlor. ._. - ...- ..~- .... - ..-.---.1938 DOiembrie 30, Bucure:Pi. Impre ur!nle asasI Zelea Codreanu, a Nicadorilor $1 [)o:em • expuse sergentulul-major de Jandarmi ~m tru 51 IC ..•••. --~--.•..,..-•••. 1938 noiembrie 30, B~. lmpR; wW Zelea Codreanu. a NiCadorilor ~ Decem maiorulw de Jandannl I\lexa~ D nuJcsc 1938 aoiembrie 30 Bucu~ ~ Zeka Codreanu. a icadorilor $ Decem plutomerulul de JandarnU Sirbu 1938 noiembrie.decembrie A".,rcierile pre()t\II1W despre conflicte e din nteriorul M!;)II."" lut Heria Sima" 1938 decembrie 1 ~
Jandanncne
•• _,_..rnu

1938 noiembrie

11, Bu~.

.. I-~

Atre

prI

tantm

129. 130.

1939 febrnam 7, BUaJ~ti. AdresA a Inspectoratului General at Jandanncnel cAIn: Prefecuna Politiel Capitate! eu privire la e r;::~nl~ anlliegionare .aplscate de. autorill\i e rna . uaJn:!lti Ordin de informap] al Legiunii de Jandarmi Bucuresti privind prezenta membrilor Legionare an Ulutll1e de stat ~1 particulare, 1939 Februarle 13, llqi. Rapon allnspectmului

19r;c~i:

222

Mi~cAni 223 Re~i~~~i·d~·p~·ii,;~~..... ....·

.. 200

134.

135.
........... 208 136.

............. 109

13'1•
lS8.

1a$1 c!tn: Dlrec\l~nea ~neralA a Pol\tlel privind arestarea ~i ancheiarea membnlor Miscari, Legionare din la~i suspe.ctati de implicare In planul de asasmare a minlstrului Armand Cfllinescu. 224 1939 februarie 13/14, Huedln. imprejurarile cxecut!rij unor mernbri al Mi~cl1ni Legionare In Huedin, redate in declaratia rnaiorului magistral Alexandru Barbu 225 1939 februarie 13/14-17118, Huedin. Membrti Mi~arii Legionare asasinati de organele regimului carlist, . 228 1939 februarie 15, Hunedoara. NotA InformallvA a Comandamentului Legiunii de landarmi jud, Hunedoara cAtrc Inspectoranrl General .11 Jandarrnenei pnvind mtentllle membriklr Mtprii Leglonare de a nrganiza un atentat impotriva vicepresedinteiui Consiliului de Ministri Armand Cminescu. 229 1939 februarie 16, I~i. Referat al Inspectorului Regional de Polilie I~i. Serviciul PoliTici de SiguranJ,n cu privire In atenlatul plAnwt la Chi~inl1u tmpotriva vicepresedintelui Consiliului de Mill$l Armand Cilhne.scu. .. 1939 februarle 16, Bucurestl, Notll. a Corpului Detecnvilor referitoare In reactia opiniei publice faJ,n de atentatele pllnuite de MI~carea Leglonara tmpomva vicepresedintelui COItSlbulUl de 23 Mini~tri. Armand Calinescu : :..: ·· ·..· .. 1939 februarie 16, Bucuresti. Nota a Direcuei Generate a Polt1Jel 233 privind activitatea Mi~carii Legionare .:: . . .. • - _. 1939 februarie 17, CeruAup. Nota mformativa a Cornandarnentului Legiunii de Jandarrni Cel1lll.up cupnnzind articolul din ziand .prager Tasehlatt" referitor 1.1 alentalul plilnult h1lpolllY.l • e ..' M" Armand CAlmescli. . .. ~.. vic.epr~inteIUi Consihuiul de mtsm I"'_Yol ct '-"'t"1939 februarie 21, Bucu~ti. Noll a Prefecnmi Polltl Corpul Deteetivitor refcril~e ~a actJvllalea membrilor Mip:Irii Legionare dupa asasinarelllul Vasile Chnstesc1L de'~ pe 1939 februarle, BUrute$ti. Extras din DareI poIiIicI februarie 1939 a Directtei Generate a Pollttel prIvlIld ..1UI1J& _ ...... ....._" ..
n •• _ •• _~~ ....

39 at IISpe< ltlnIN informapilor pc luna marne )9 I Jandarmi ..Marea". Legiunea de Ja~~


.J7 ,

iln9t~Ama~i

ertix.~lLRi~i~::sI~t: t~~· ucru ..P d~'"

~
...

~ , -~.

General Generall

1939 martie

LegionaII

13, BUC1Iretti. otA and at Jandarmenel. ServiCiUI J I".~-~ a Pohtiel prlvlOd un posibi

impotrtva regeJul
"IfU'I. AnuI
lL

CoI!l$ililllut de

at

1 Bua bsel

leg narc dm l.Ona sa de


............... 256

1&

DJIl'.',j._

OillDCtiIi GentnIc ~ PoIltIet, regjtnul pqb~tlor

··_····.. •.. "·_·

•.. _·

iMiIltAI•••

fIJ~~·::--"'7'''::~=:~-:'''·;':=:.:···''·''·''···''
1..,;;-

PillIIifl;il~"""'-"""'''''''''' _ '

~.!
~.! ..

.,.;:

.....

lk •.•.•..•. .: J

,,

ItS.

•...... 28b

· . 309 .... 3 0

Studiu introductiv

cs.

Iilt••

••

"iP,fII procese
~'e

intentare partidului ..Torul

pueder:
.. lUI

La 1 septernbrie, Haria Sima a alcatuit un maul'Fest prin bdi •~ l' care cerea a Icarea car~l Il-~~~~~:ec:lz.and. c.il Miscarea Legionara era gala sa-~i asume risa ~. u~em "'1' ~l ~1 c~ mel 0 putere din lume nu 0 va putea 'impiedica sl dee naf! urn I romane " mistea Sl dreplatea d upa care e'insetata" . ~ sears zilei de 3 seplembrie, l~gionarii au atacat sediile unor institutii pubIice din. Brasov, Co~s?-nta: Alba lulia, Sibiu. Timisoara. Devil. Si Bucuresti, au ocupal Plata Palatulw !?I au mceput sa lraga focuri de revolver pentru a-l intimida pe Carol al Il-lea.

min.

In aceJe zile de 1 - 4 seplembrie se desf'a!?ura .revolutia legionani" care a paralizal complet regimul instaura11a 10 februarie 1938. ' Carol al II-lea a fast nevoit sa apeleze la generalul Ion Antonescu, pe care loa iavestil. in ziua de 5 septernbrie, eu depline puteri pentru conducerea statului ro-

legionarii aveau sa joace un ral extrern de important Miscarea Legionarli. a parcurs in cei doi ani si jumatate (februarie 193 _ septembrie 1940), eel mai spectaculos drum pe care s-a inscris vreodata 0 mgamzatie politica; de la foTta politica oprirnata, pe care Armand Calineseu a incercal s-o decimeze, la reconciliere ~i participare la guvemare. Capacitatea de rezlStenli a legionariJor, credinta in justetea crezului lor au avut un rol exceptional in aceasti spectacu10asa rasturnare de situatie, ._ .... Dar factorul decisiv a fast eel extern. !?I anume victoriile obtinute de CJenna.. nia pe frontul de Vest. care i-au asigurat suprematia in E~pa, in ~ context. ~ia, complet izolata si rani nici un sprijin extern, nu mal putea sa pI'l1lIIO'Ie2Z o:"litica proprie, ci trebuia sa se integreze i~ Axa: legionarii: care au promoval &xi constant 0 politica de alianta ell Roma ~I Berlinul, erau. m mod faesc, pn1lCl-Ptlft ~tigatori In lupta pentru putere. ". . Nu au reusit sa mearga. ..panii la capat ~1nu all oferit 0 formulA de guvema~:8Stfel eft au acceptat sa colaboreze eu generalul lon Antonescu ~ u noul rqe La 14 septembrie 1940. prin decretul seIIUla1. de regele MIhal. RomSnia ~lamat! .,stat national-legionar"; Miscarea Leglonara devenea ,05 ~ i'e(:unoscutil in noul stat"; generalul Antonescu era •• conducatorul st IegtOOlll" fifefu1 regimului legionar": Haria Sima era recunoscut drept .. pentru
tii.}Legionare" .

A doua zi, regele a sernnat un ape1 catre romam prin care anunta decizia de a trece .,greiele sarcini ale domniei" pe umerii fiu1ui SID Mihai. La 6 septembrie 1940 se desehidea 0 noua pagina in istoria Romaniei, in care

....

Cronologie

1938 er, mtreprmsa de Nicolae Iorga, prin ziarul sau ..NeamIll RomAnesc", Corneliu Zelea Codreanu Codreanu rispwIde CU Jeriscare in care acuza lipsa de caracter n celebru1m IStOnc. Pracual ofensei aduse unui inal! func\ionar public in exeretllul func:liuaU este invocat de aUlontap pemru UCiIarea lui Codreanu.. - AI doilea guvern prezldat de patnarhul Miron Cnstea (pIal1a 1 februarie 1939); gc:netalul Gheorghe Argepnu ialocuic$&e Mmlstcrul AparAriiNationale pe gcneraJullon Antoacscu.. R:IrIS din guvern, inlr1lcit nu era de acord cu mburile !lpUaae triva MI$Clirii Legionare. - in urma prirnirii scrisbrii lui Comebu Zclea Codnaau. Iorga, consldeclndu-se insultat c.a dcmnnu in exen:iPaI nii, depune 0 pllingere la Parehet, ceea ce de2ermini an:stIrea Corneliu Zelea Codreanu $I condamnarea lui fa pse
lUI

- ~n ,UT,maun~i campami

impotriva

Mi~arii Legionare ~ a

scare.

- Guvemul declanseaza aplu:arta

mAsuri

carii Legionare (areslAri masrve, supnmarea puIX - Prin Decret regal se desfilDteazl partidde ie Consiliul de CoroanA, ca organ de stat ell $i av!nd un caracter consahati , aJcI1uit ..IXIlDSiJ_ numitl de monarh. in rang de mJlu~ de - Ziarele legioaare ..BUlla Vestu'e ~ "Cu

mate de aUloritAtJ.

- Legea pentru apIrarea ORhru de stat. caM iDlispn •... represive impotnva celor care se - Corneliu Zelea Codreanu esse aresca Judedril in procesul desch delbtaare - Frun~11

fnfitntate recent de

Mi$CArl1 l.egio

Yam

Se un( ..proc:esuI CItIC.Judecl supnmalC danuIat fa 6 untId_n

~~:~::::::;:rl[C
Sc...,..
..........

=~===
Cc~~1
I

pencru .,~
~
nWlUI

recent COldlCl'

aI

de8IDI_

....

23

- in lII"Il1a arestaril lui Coru.tamm Papanace, condIscaa damanulUI Legi nar CSIe preluata de Horia SIma.. -La Salollle se sernneaz.a un acord intre ~gerea BabnicI Bulgana, pnn care plrtile se angaJead sA DU recurp III forti relalllie dintre ele; sum anulate clauzele nu narc. na le aer»ne ale Tratatulu de la Newlly-sur-Seine. - Decret-Iege pnvlIld I) noua illlJ*lire adrrun slUhva a ..lmutun" regrupind J~1e ex1Stente, conduse de n::z.idc:aIi regal I -La Smala se semneaza. un &COrd intrc Rominia. Mara Bri1Mie
~I

la care aderl Gennama ,,!lalla Dunarea manuma. de ta B~la dlOl8t guvemulul

Franta

navigatlel

pe

roman

Ia Mae. t5Ie

pnn care <XIIlllrOlui

- Decret-lege

pnvJnd reorgamzarea J pei mamovibilil3 .... magtstraplor este desfi IIlcatl. - Uluma sesiune a Cons • UI Permanenr at MK:ii 11*__ B~ Se incbeie Acordu romino-ungaro-.;..... .v ~

am rnunca

n .a

/j-

-.....

o dcclarape TCOprocl de ncagre&lune $I 0 alta rirea guvernului romin $1 ungar de a Iua mbUrUe -IIiaiJb1lIn!e necesare penttu ehmmarea eli icullililor in caJea ~.....tttlrii liiior amicale dimre cele doua tan
- Comandantullegwnar VIC10rSdagbi CYadeut Miercurea-CUlC, se il!il:unde 0 hatgI pericaII de refugiaza. in Germama - Dumitru Grozea ~ful Corpului Mwx:1IOfac Lq~_ arestal ill Bucuresti: ancbew p makraud S tat) pcnIru fumizarea de dale 1ega de a1I"-.a onare ~I a OrganualJel ~ pe ~ CODIiaa2. Ilpil;__ C - Se difuze:aza cluxleain artea .,AdevInd Iwi", editata la Iml'atlva I Ion Bel ... - Gropul fruntaJilor legionan xandru Camacuzll1o. pn:otuIlon ~ Nlcolar: ~ orgarUuazl {))mInd"""",, PriI_1I Mqcaril Legionare - lordache Nicoarl unul dintte .iDlekalllllU Legiorwe este an:stat traSM CaplWei; gra rInit M tagarul de Ia MtemnU-Ca: - Se deschide Jagind

p 2000 lei che!tu.e

_lM_1bIII ao
.IMillmbrie 22--H

•.---- .......

1939

, 83i februarle

13/14

Sum

l:lO;O:!~IJ\

q\

1,1

l luedm fbi.,

!>..cnllnl;J

de

I:IJ1Idurnl1l1rl'

1\:~\<lIHi
I\l)r~ea.

III P 'tic lie chru, l'~\IC 51"I\C~~1I 1",111 l'etrc AlII tl Il,\, he,r, AlalUl1 lit: '1l'l'~11tI

1'1']1,1,

lenliVl1!

cxecutat VU;I<JI GIlJlI~. "k,', h!lrulll ,.~ .1 likul parte duur lin ~IUI' care ilf II "run. c.11 dllll.'\ pC\~ldc a~nl'l ,I ~llla!!rll'll din Alb;. lulra, prndll<;flmi\J-M~
e,lc daunc nunoul!iIlIUI\1

11138rebruarle 17-18

,1'1

,II

II

(~nlmC~"1~UI'I
Jl~J\I.

!I'IIl~I'IIII.H unne pcuuu :'''.I!,ln:lrc..1 lui Ar rnand .II'~'I,III uu-mln n 'IH1UI ~'1l1P legiunnr, din 1;~IfC


Iii

1U9 februerle 22

lik~uu puric h"u:hc N.ltillk:II111. rnedrc , DI.I):,II, Popriv ict, Mil' M<lllll1 Vucu, 'Iudenl 1,1 Mcdll Ina, Nicolae (iltl:rnmn, ,IUdClli III 'J cnlo 11"11.:, Iun IlI'Iu. ml.'JI( ~I OI:I.IVHlIl I%ltm. El au l~lSI ,ll1l'iJl!!i.lII,fllallhlla11 ~I lICI~1 1.11'1\:lcL!\Iru l'nitll!:1 ('''flll,liel IJI~~IU'\l'1 1111 ('\l;J111hO:Jlalil III nlad;bUlII' ..l-ahrlcilc 11 ',I~lr..:
\oISl! de Jilzillu. murntu, lUI1I1f1 din ce ill cc 111;11 1'.lplik l'lliar d:li.:i1111lI1Cll il1ho.:ag(\ ur f1 impotnvu IIIHLSlr~. vorn c;:.I~hga'·

produc

1939 februarle 23

Se judeca

l'lll(;t!\Lll

grupuhu k.girmar care

[lTt"g!'!lt:l

asasinarea

1839 februarle 1939 februarle 1939 mertle 1

23

27

primuhu I111JlIMru pnn Uldl:,(ufI:u ttrllllt,;Qtl1,ITclur de Ilkfm; In .:ulpll\1i all lu~l CI1nUilllIlnlll la lnclusoure sau Intern.1\1 In l:Js~re, - Studentul ~let;lIl h:l1lk este U1:IS de J'H Ilil.'- la l'>I!gu-Ocnit.

Un gnljl de legu ,nan cmuius lit: glll1.:'! in Germarn«.

('lln~t'"IIHl

Papanace se re u-

, .. fIIINUIrie 1

1939 martle 6 1939 martls 7 1939 martle 8

JI~'.f5;QI~" fanoi AC
~""'i=-

.~

11=~~::m!
101) ~

tn proccauJ celor 72 studenu lcgronnn do aaast.DII'C a rectnrului Stl"ii'HII!H'L1

1939 martls 14 1939 maTtle 15

JI::_.1a ~tnR

fJ Aurel L1sclianu sun! ~lllld;1l1111111~ I. muncl silnica pe Vli1\~, rar .11(1


1939 martle 15·30 1939 martle 16

- I ;L Fhll.:UI c~ll lie ~C'mnC.ll~ aconlul In!crn;Jlitinal prm care Mn rcn IhitllnlC, h.II1\JI, lluha ~I RIl1l1:mi., cunsimt Ia pnrmrea Ocr rnunun HI {'lUllisia EUlllpcanll il DunltTII. - Putnurhul M rmn Cnstes, prescdime ,II OIn~lllUIUi de lm~!.n inCI;!I¢lulllll n VIII\Ii. - oS\! fUfmC;Jlil guvernul P.l'1l1.u.l.1l de ,\rm.lllu Cl!llne cu - Prufcsorul NiH:: loncscu t:~lll n:;.m:!>\,ll - L!pISCll[lU\ J()~cl Tiso proc\,lITlrl independcrqa SlO\.1rlt"1 - Dczmumbrarca Cehoslovaclcr Trupele germane I tra n Pruga, Cchiu .\:5,[\: .lnt:xatA de Germarua, li}llllilnJ •.P I I 1 lui Boernici ~I M\1rlIVU~I" - Cnrucle Ctnno scrln in MC/IlCl"ilr ~:lk. .Tmpc ~ rma u
(lCUr"l

Uuemia ... Lste cvnlcnt ca

lO:t11.'

int5mplllnlt'
I

c'

pre
I'

I Wncal

ofilc:r. PoJre Aurd Hodrea,


0 pnadl

3lunq. 12 ani. . <N4. Cluj) aunt arestati legionarii Petre r;I:Sdll~, P.ecro StIncscu. ltudent: loan Papa. rnuncucr ; ZemHlI!.!

Ol!Upft ~J urnilesc

puporul uuliun ... Esre necc,ar,.a, fal.:\l1; ~1 L1 cornpcnsauc: Alhurua".

dAm ,,~

_ Dll'nu,:mslI"'JI!lin

R(.I!11:illlil

impotrrva

dczmernbrsrn

lntr-un

profesor; ei sum l:1i'1nuI11 I.:a

,_

ftbtvarIt 10

1839 t.btw". 11

lnllDle

IJUpI oYMiuca In urma nu a dcsclUs atl1unc jwidlcl pentru clarificareu lrnpreju~ntllr conutenJ (aptel Traian Hanu $I Alexandru Stroescu, scAputi din C,l>pllWI:l produslII labonllorul din str Cpt Oarca nr. 23 se n:fugiulfl ill J;utl·

teatro din Timisnarn Limit.'juc.! II explOlltl au fost ranite dmlil PClsllllm:;

1939 martle 16-17

Comandanlul leglOnar Victor Dragomirescu, rarut inn ·UII ;\,' cident 8VIllUC este mlemal la Spitalul M ilitar; Slsur~"lla II ,11,',' lealA impreunA eu Nlll.D.lUl Nicolicescu, venlla in Vllllil ~I UI'III,1 nli. Victor Dragomireseu Cite ridicat din Inchisoare ~I Ull~ III

timpul anchclel de cornisarul Alexandru Davidescu.

el lorall arc! abmgl \'OIUI ~ melt r drcptul d lillie fIrI a fi.lese. e mlu urea tn f.\It I~JnI Funda\ulor RepIc Plata Pt. tulul Regal SIIIUII regelul Croll. reall II n brona de 51: nil han Mcstro 1 lllAl,,11 pe un "Iu de IVltut ro!pI de m $1 nllrihd l. I statula I ~ t demonlati tn 1948 lOPltA) din ordmul IUIOfllllilar OOITIUnaSle. Semnan:a Acordulul economiC romA -'eIl&1cz. CIft 1ft dUYIlltaru schlmbulul de mlrfurj acarea de I merelale engleze In ROmaNI. Inti ntuca de zone ibere rile rorna~h etc l dar IlconI

omunl te Se dccnlu I !lima le


1111:1

IVW-.....

mar

Le&el

,1 normal.

regtum

pnmare. - Lqlonarul lon RAdulescu. onginar din Tirp-OaII I..' la Bucurqu. Inchetat $I UCI Ia Prefcctura PoIl(IcirCi_1Iei. Alegen parlamentare. tn unna ctnn F.R hsto umce, flri rontrlcandidap obIine toile rea Deput.tllOf mandate ~I Senat I\'II.Qda Decrei lege pnn care deputltll $I JOI'nllOHlInI dcpunA JurlmAm de credmti de reae ~ 51 point uadl_ F R N • de culoare albasul. Legionerii Mltl Dumurescu ~ Ole Smultca se Germanla.

care intlrea c.ar~ gcogratkc ~I econorruce, II

pe.ntru orpml.area

'I funttionarea

pmsramctor

pncuc:

nl~""1IIDI1Ii

f.

pele germane - Angha :it Franta declara rAzbol Germamtl. dar tnIreprind ICtJ urn mlhUire Bvand caracter extrem de Iimilal (..RIzbolut elUd t" ceca ce permne rap Ida infringere a PokmleJ. - Un comuniear al gUVetnutul roman anun\! d!i acesta ..~ :z.A In siguran\& Jntereselor na\ionale $' a luat mlsarilc nceaate pentru a face fatl aplraril fruntarillor" - Consiliu! de Coroana proclama .observan:a stricti a n:gulilor neutrahlA(u" - Comandamcntlll German cere Comanclamenrulw PolOneZ ca. in cazul c! vrea sA apere V3J1Ovia. 111 evacueze femetlc copm raspunsul Polonie]: ..VaIlOVIB va fi aplrata nuneru 00 fi e cuat", - ConstanLin Papenace !inc 0 conferin\A in cadrul grupul &egi onar de la Berlin. reexaminand polhica extcrnl a M'tPrii 1.zgi_ onare dupl semnarea pacrului Ribbentrop.Moknov. - Discup] intre regele Carol al Il-lea ~I Armand ClImcscu pnvind distrugerea InstalatJilor petrohere in cazuJ U:neI mV8ZJ germane. solicitare de mlru~i Marii Bntanu $1 ~ Reginald Hoare ~i.respeeuv, Albert Thierry ccrm:a este aprobata. - Rezervele de aur ale Poloniei (circa 45 milioaee de tranzitate prin Romania sunt imbarcate. la Constanta. pc UII englez,

,I

- Armata Sovietica invadeaza Poloma.


- Presedintele Republicii Palone, Ignacy M ICki. gu comandantul suprem al armatei polonezc se refugiazl pe riul Romjlnie]. - Decret-lege pentru rnobilizarea agnc 11. pnn Can! 51! autoritatilor dreptul 51 rechizitioneze bratele de mUDCI pc can: Ie considerau neeesare pemru exploatlrile de t priel1ti particulare. ., - Are loc, In Jebel (Jud. Timl$) mtalmre Illbe mirlisttaJ Grigore Gafencu, ~i eel iugoslav, Aleu.nder C Marltl\'lC. in cursul careia S-B convenu asupra ncccsill I legerea Balcanica a Bulgariei, eu respecwea de angajamentelcr ~i obligatiilor asumale de ceIeIahe membre; proiectul a esuat din cauza (Ie a refuzului Bulgariei de tI intra in tnre egcrea B _ 0 echlpti formatA din 9 leglooan. condusI de impu~a la amlazA, la mb:fSCClll str ~ din Bucuresn. pe pnmul mllustnI Armand ClllUIlIllCUnu_-=II. lui care il insotea; echlpl. esIC fonnaII avocat; Ion Ionescu, student la Drept Moldoveanu. student 1 Po student; Cczar Popescu. 5tudml student la [)rept n liu, dcsenat membri
penbU

Radto
faptel

COIIllUll!toaI.

sunt

CUC~

..

cIIaIInbrie 14

- Guvernul britanic COndiponeaza. tn enOl unui .tat SOVlettc onor~rea garanpei de aU!udUl~a Tun::iei ~i Italiei, ceca ce 0 fIcea pracue !noperanta... - Un~unea Sovielica este expulzall din Societatea Natiurub Puterile Occidentale meniin relatiile diplomatice ell U R.s.S - Acord ~omc:rclal romano-german. prin care Romlnia ~

14

n.1140 lanuarte 1 1840 .Hillite 6 ~i pllitile. a caror cu strl1inaratea"

volumul h~lor de petrol c!tre Reich in schimbul livrlrilor de armament ~i produse indusmale.

1940
- Conducerea grupului legionar de la Berlin este preiuatl de Horia Sima ~i Constllntin Papanace. - Regele Carol aill-lea proclamA politica de ..recollClllCf'e 1IIlI-

onala",

NaponaJe. care-~;

1948 faIiftIada 4

1940m8I1J8

1940 .....

- .prlDe

1948 iJIai1Ie - mal 1948 ftI8I1Ie 12

1941t\Mrtfe 15 1840' IdIiiIIe 16

- !ntr-un discurs rostit in cursul vizhel sale la Chl~Dlu. rcgde Carol alII-lea deelara; •.Nici 0 brazda de pimint nu ~ ceda"; declaratia suveranului deschide un $ir de 8S1gurtri oficialc: dupI care frontierele fAOi vor fi ap!lrate. - Conferintn 1ntelegerii Balcaniee de la Belgrad; paccnl ccIor patru {!Ii aderente (Romania, Iugoslavia, Orecia ~ Thrcia se prelungeste cu inca sapte ani, - Legionarullon zag!nescu, Iicentiar in Drept, este ilIlpU$C8l de politie in str. Gutenberg din Bucuresti, Octavian Visan, student onginar din Puma, fIIOIU'e -ntr.fJ mIc:I din Cluj din eauza maltratArilor 1& care a fost supus de cIft ~ !ipa din acest oras, - Masacrarea la Katyn ~iin regiunile arence a cm:a 15.000 de ofiteri polonezi de cAtre sovietici. - Mai multe ..delegatii legionare" pomesc din Bet n spre tart. - Iniperea atitudinii reconciliante a regelw Carol II U-Iea fall de Miscarea Legionara; el nota in JumaJu] slu nUnilreauu primit din nou 0 delegatie a gardl~~or. in unna discuIiei dan~ii are hOIArnt impresia ell.sunt smcen - Moare profesoruJ Nae lonescu, in cond I ned unele opinii, el ar fi fost otrAvit de membrii camari.Ia. Ullrlulrm- Gruparea legionari a dr. Vasile Noveanu scmneuJ rea de credints", act de aderare la reg1mul D$1Iunt de

r,;.

-.prllie

- Eliberarea membrilor - Hona


tel IrI'WI ~

II-lea. . -"'H.Hi de - Constantin Papanace orgamlUZl 0 i"""''!'' profesorului Na.e lonescu - 0 delegatie legtonara rondusI de Radu stantin Stoicanescu pleacl Bertin penInI • nou i\ ita 18 orizont" pnn po a de Carol alII-lea.

CORIICIDCII'8l'e

de concentrare. regele partea regtmu stu au a....._&n~~ in

tart.

unde

D'eOIJI_

......

......
__ -UIII 1940maf28

- intreVederea dinlre Mihail Moruzo\! ~i Hona Sim~ dupA ee re\ateazl perceplia german! asupra evenimentelor recerae din Romama, Sima declara, conform propriilor martini "Ce poate
urma, dupa toate aceste tensiuni. dccllt 0 eiocnire frontala intre Reich ~i Romania. care va duce 10 dlsparitJa Romlnil:1 ca Slat independent? Datoria noostr!. I...J a legionarilor hberi din sfara (4rii este sa impiedlcam cu or ice pret acest de2.J1odlmint tragic. flc1nd oriee pentru a r3stuma regimul care pOtroneaz! aeeasta pohtio! de sinueidere. Am venit cu ganduJ de a SIlvar,1 arlee. chiar ~iun atentat contra RegeJui, dacl ar putea servi la evuarea: cataStrofei nalionale. Nu rn-am sfiit ~ declar aceasta niei d-lui

.,..._1
,

.....,
11 17

1940......

-Junle2

'......

'940 ..

, __

28-lunle7

1840 filii 18.


1NO_28 -Iunle 22

Ministrul Ghelmegeanu"; Mcruzov face apel la colaborare pentru •.a usura situatla extema. a Romaniei" prin realizarea unui front intern puternic pentru a n:zista presiunii exteme. - Un consiliu restrans (regelc Carol al ll-lea, Gheorghe Tat!reseu, Grigore Gafe.neu ~I Ernest Urdareanu) discut!, in lumina victoriiler militare ale Gc:rmilnici. viitoarea orientare poluica a Romanici: rnenunerea neutralltltii chiar in conditJilc ameninllrii atacurilor din partea UB.S.S., Ungllflci 'ii Bulgariei sau adaptarea la noile reali~ prin apropierea de Reich. Esie adoptata a doua solutie, fapt care va determina demisla mtmstrului Afacerilor Straine, Grigore Gafcncu. - Gheorghe TltW"escu informeaza pe Wilhelm Fabricius, rmrustrul Germaniei la Bucuresti, despre dorinta guvernului rom&n de a dezvolta colaborarea cu Reichul ~i semnaleaza concentrlrile de trope sevietice, maghiarc ~ bulgarc la grenitele Romlimel; Iuand act de comunicarea primului ministru mlllin. guvernul german. prin ambasadorul ssu, se declart interesar d~ Ilrglre3 colaborarii bilaterale, dar intreabA. dat! Romania elite dlspus! sa discute eu vccinii ei revlzulrea frontierelor. dand ca exemplu cererea U.R.S.S. privind Basarabia... • - Haria Sima este vizitat de Constantin S~olc~nescu; ImprcunA au a intalnire cu Mihail Moruzov ~I _NIcki srefln~, StoicAneseu dA asigurlri cA venise de la Berlin penn:" a oon;lngc pe legionarii din rare. inelusiv pe Sima. ~ contribuie la ormarea .frontului intern" ~ sA renun~ la opozll1.e.. . - Haria Sima se int!lnl!$te cu delcgati~le org~Ull~tll)or legionare din 1M!, in vederea dezannirii membrilor MI~!ri1 Legmnare. - «Blitzkrieg» in Europa de VesL. . - Armistitiu semnat intre Germani! $1 ~ranJII. Gri ore D Il 18 luni de activitate ca mirustru de Exteme, g Gafencu este obJigat sa ..demisionezc"; il suecede Ion Gigurtu, favorabil stringerii relatiilcr eu Rel:hul. M.h I M Nicki . I S' "". mtre I 81 "_" - Yntrevedcre la ~~ Iguranr:-··erea colaboririi diatR $teflinescu $i Horia Sirna pentru UlIll lor" nale" .. Le 'onarll tnrr-un "bloc al fO$ na..o . ~I MI~carea. . gl. de MihaiJ Marumv. gen. Dwnitru - Convorbiri conu~uate adresA rticuJarI din Btu:urefti pe Coroaml $i Horia Sima la 0 pa tlrf temB solutiilor de rcorgaruzare politlCA ~ _ inccpe acpunea de dewmare a 10810 •
u

sese

.....I t

..... 21

...i__ I

...
-~

Urdlreanu) - Carol a1 Il-lea acCl:pta. cedari1e tenlOrialc. - in easa dr Alexandru P POVicl dm Bucuresti, Horta SlOta an: o inlrcvedere cu gcneralul Ion AnlOncscu, aflat pe anmc:11n SC:rioase dlvetgen\C cu regele Carol al ll-lea ~I antura ul du pe rnotivul admllem note or ultirnative SO"IeUce ~ evacuan Basarabiei ~I nordulUl BUC('lVinel - Gu ernul sovieuc cere evacuarea ternonului n:vtmdlcat i decurs de palm zile, incepand de la 2 1U1lIc.orele 14 guyernW roman atteptl c nd1tnle de e acuare; ZCCI de mil de. oameru au refugiat peste Prot far! a putea lua rurmc d n bunun e tOl: - AulOnt:l\lle de la BucUTe~tI au anUntal oficral edam! Basarabiei $1 a Bucovmci de Nord in dmUneI\3. iCeskl Zt1e

......

, _ed

**

PotiMIe. Annatei RO$ii pri lnd ~ _VJIbeI io cazuJ unui rulx, ~_ ;: BuIrlbia ca obiect al !lOSlb ..

1MB. J' _

tulle 3

..... _

1iIIII11lI_ ..·....

...... _transformare 3 F.R..I. 'j) ? .,pII1M amc fJ totalitar", sub c 'm:iu\.~ .... _ariIuie 0 incercare a rege <41 u:
1940 ....

... rllll..... 'I11..........

pe~1IIIam. la noua COnfigufar!e a . Rcichulu.i, lbiI.s.adlre Iegiooari pentru ins.crierea in Plr-

.....

- Haria Sima este numu subsecretar de Stat la Mm~1 elltelor ~I Artelor - Retragerea precipiuta a armatei ~I adm mstrauei dm Basarabia ~I oordul BUCOWnc:l a determinat senumente de tupoare nedumenre. rndignare ~1 frustrare In cpuua publtd., in cond1lDk in care, piM atunel, forunle de rAspundcre dadusera. 8S1gurWl cl tara va fi apMilta. - Trupele sovieuce ocupa. Tlnutul Herta. pane a Vttb Regat; guvernul roman a protestat in rcpcw.e rindun. pillA 'n pnmAvara anulw 1941. impotnva 1lCeSle1 actJuru - Se constiruie Forol Legiorw. care rbpIlnde de coooucerca M~i. format din: colonel :Stefan lavolanu. Popescu-BuzIu. Aristotel Gheorghiu, Vas' e lasinschi, Comehu Georgescu. prof Traian Bdileanu. Ilie Gimea1!- MI e Letter, Radu MrronoVlCt HoriaSima . _ Raminia rcnunt! la garanpile anglo-franceze d n I3 apn Ie 1939. devenite inopcrante pnn c:apirularea Fran1ci _ Regele Carol al Il-lea SOhCltllul Ado f Hitler tnmll£l'ea UDCI misiuni militare gennane in RomD.nta ~l garantarea froDlicJdor rom~ti_ - Demisia guvernuJui Gheorghe TItirescu., Hona S ma _ in fata 110110£ amemntan la gtarutek: R tnamel, accepta sa fad parte dintr-un DOll guvem. _ Se formeaz1 guvemul prclldat de 10n Gi~cu

unor reprezentanti

~ruJ Mi~aru Legionare, la Cu

ai

M..,cAril Legionare ca
te $1 Me. Vasile

.::as::
~ •
de

Inventarul AYUlJei Publice Augusnn Bicliaou ca substadW SIllt la Fmante. guw:rnul anuntl noua oneman: a R spre

Axl. - in

dul Comumst din RomIlDa cu mamfestul errus de Parti Nord '1cijuI aneJl,Arfi BasarabICl a 8ucoVlDCl de ~ ai_1I!riI1hI~erta. se arall cA ,.Armata RO$lC pus :::" ulor romim". salutindu-se mcgrarca U.R.SS - Audteota 1m Horia SlIM ~ 1CaJ... r.; soIicid fi:Jrtn8U URUI gu¥Cl1l II':O!I(I •• Iai ddenninI dcmisia ideru UI --

OisurfU, dupl ~I

ule de Ia DUmire; Sima

.... ~-a1 nca lui Carol _ RadII


c:a it in ~~~

__ ,...a..d

_ Genera

auw:rnulIOiul'gurtul"':' AnfOOCSCU i se fixeazA domiCiiJul


W ._

B_-

n ..-

" Ba,sarabiei
ostc

in fap.

--

Aft

..

..

face pubhca cI le dcpuneril ci: II reuJiZ<11C" ~flll


BOilor

primejdii

"

,.

'" iHllwd va fi lot 11$<\de [.

Legionure . - Haria 51mB ~i rrunU!~i1le!!lImo.rL din nuu in audum\A la regele Carol 0.1ll-leu: se ~llilciUI incrcdintarea fOTm:'lm unui nou gu vern; discuhile nu ajung In nici un rezultat. - Tratative r~mano.maghilire In Turnu-Severin; Delegatla rna. ghiara cere alipirea la Ungana a unui teritnriu reprezentand mai mult de jumatate din Transilvania ~69.000 kml, cu u populal,tc de 3,900.000 locuiton. din care 2200.000 romanl, 1200 000 maghian $i 500.000 germarnj, in limp I.:~ detegnl1a romlnll sustine principiul schimbului de populalil cu 0 ajustare lent rial rninimala in favoarea Ungariei Tratauvete e~eau - Evaluarea lntocmita de SCC\liI. Opera\1I a Marelul SI t M privind suuaua Romanici concluaiceeaza dl. untem "comptet izolati !,>I lipsit. de spnjinul material if polinc al ncare put straine", - Decret regal de Iarga arnnistle politica, de care au benefi I rnembrii Mi~!irii Legionare din lagan: ~I inchison - ~edanlA a Consiliului de Coroana, care dezbate p punerca germano-natiuna ea Romania $1 Ungaria sA Bdmlta .arbnra u Puterilor Axei in uugiul romano-magbiar; dupl dehber!n n

1~1~

Rumit· ministrul Cultelor

~i Ariel

Or

'

I~

ron'

1940 august 16-24


I~

.• 1

,_",'5
fNJIuDI24

diacUJ;adcml5ll. hri Horia Sima n guvern. _ Sc:risoafea cancclaruhri Adolf Hitle~ ad~esatA rege,l.ui CarDI nl ll-Iea. prin care ii cere. pc un ~~ ulllbmatlv, ~oncesll l~ntorialc in favoarea Ungariea Ii Buiganci. su amentntarea dlstrugeJ1i Romlrnea.

MlnlSIUCa BlStrilL diD Societatea N auunt '1or. a cArel eXist . _ ROmlnia se ,__ ....._. en!!. •5C ur form,a1I diD 1938. deveru P _i_" de Radu Bud~teanu eu mini~lrii ICgIO - $ediDJa 0,5""--- cadre ale Mi""a-,..;· Leglonare pCntru :I . nnrl __ ..1__ ;..1 ti ct alre j'""<".1 ~.OM~y.

1940 Julie 26

1840 IuIIe '0

, uJ . .. - . _ Deeret-Iege pentru SIIlbilirea rcgtr:n Ul rnuncn In ImpreJUl'ttfl excepJJOn. pnn care se iPterzic grevele, _ fntrevedcrea Ia Salzburg dintre Adolf Hitler $i Joachim \'on Ribbenlrop CU primuJ mini~ ~ Romi~iei. Ion Gigurtu ~1 nu nlstruI AfaceriJar Slrtine.. Mihad Manoaloscu; partea gC.rrnan3 recomandI gu.vemului romin sa rlspundl revendic!nlor Unga_ riel ~ Bulpriei prin propuneri Ii negocieri directe. - Grigore Gafcncu esre nurnit ministl'll plenipctenpar la Mosco. - Grupullegionar. refugial fa Berlin trimite un mernonu de rl!s· puns propuncrb formulate de Carol a1 IT-lea de a se Intoarce in (IU:I; ~ui i Be supreazl solUJia abdicArii. -Horia Sima Iiall! ptJ.1egionari 8unt primiti in audienta la Carol II n4ea; Sima cere.lDtreaga putere. afirmand dl. nurnal un
va.

1940 .....

30

1940 8119U1t 4

1940 lugut 8

la DICI 0 tnlclcgerc ~ r.egele. -~ Ia BerIm ..8U1e1inullDfonnativ" aI Mi~Arii Lcgiorsne. ~de ~ din arupuJ eondqa de Constantin Papartace. - ScAODllJead. uo I1tQU A.eord OCQIlODlJC romano-german, prlfl
OIl Ie ljUDae

gwnn

Ieaionar

poatp

salva Romania de noi pierderi teritonale;

_"r.~-

de ~'"

RQ~

se tndreaptA

spre Germ!!-

siliul de. Coroana hOIA~lC. eu L9 votun pentru, 10 c nt ~ abtinere, acceptarea •arbirrajulu:" Germaniet iI Ita Cl - Se semneazll. 13 Viena, documentele ..arbura ulu germ italian (•Dicratul de la Viena"): acesta este, intre allele. [emila tul atitudlnii anurerntnesti a lui Ciano. mnustru Ita Ian lit: E terne: jurnaratea de nord a Transilvaniel 43492 km 2.667.000 locuitori. dintre care mal mull de Jum!W.e r este lncorporera Ungariei; Germania ~I ltalia garan eazl frontiere ale Rornaniei: garanua urmA:rea sl protejeze R care. in perspecuva deoziei lUI Hiller de a ala a U.R S S rnunicata lnaltilor responsabili militari III 31 lui e • sernnatate strategic! si eccnomica pont! Sudu Dobrogci es cedat Bulganei la 7 septembrie 1940 _ Apel nl principalilor laden legionari pentru recu Horia SIm3 ca sef al Mi~cl1r1l Legi nare _ Au loc in intreaga !aT! rnamfestatii de p tatului de la Viena": demonstranile sunt deose ClUJ. Tlml~oaril. Bucuresti, Brasov Ibl ~i ~I Ball! Mare.

_ Haria Sima Ianseaza un malllfesl nn regelUi Carol al ll-lea _ La orele 9. in seara de] septembrie se da:lan~Z\"m;_n resn, Brasov, Constanta.Alb I I a acpumlc MI$C4ri1 Legl nare de
pubhce tn tentatlV1l de ..... fa mpul .. IOI.-.........

tic.-e

urna

..-.. ...
..,..
NoI4 SUnrek
II /tDrII4IfiII..

..-,.,.'

_....,.;!nr ...----_

~ ....

sa._~ tn ~ tfI8I
_ ........

__

:;;;. ~ at Consihului de Mtnl~trlUI ___. .-. _- aumiJ'e& seneraiulul Ion AntIll e ...........

dB Ion Gigurtu;

gen~r,!\

I
u

~t. kJduI
,.;

~CIt'_ ,.....--:-.::.

~
~

dDpIdICL )rIarii BriraDJI

(pnn Winston hUn:hlll de ax.ane) privind nen:::l:UnO;j de Ia Vtena. ~I~rt.

Nota asupra editiei

pI,I1Ide intJ'e Horia Sima ~I III 'lll de Ion A!\tonescu), se reahzt:a£a ,

~UlII. ~n c.ol &I.n.~ complet iza,lat pohtl~ I ....... lII .. d opifti8l publice din cauza cedarllcr ltnto·~ l11 oabii JJ1IPlfcslatiilOr de strada legionare ~i Iit aped' d)Ului pre:auer. tl'llJ'lSmitc prerogahvele regale nul JIll ).fIIaai: ..... depUS jutlmAnrul tn aceeasi zi, de.vcn u\ I. (osIUI suver&n. omitc .r~ mod deliberat Il!rrne~~ dc.,IbI:fk*C" r.rsperanta tmet revenm pe tron. daca impr.:Jur~_

.:ard dI~

.).fiIIIi

::.:It,~

II

cer;::;

....,

rUlo _ ~ .. ~

Sid .. ~~

Ja propunerea lui Comeliu Georgescu, Hen deClarat suc:cesorullui Comeliu Zelea Codreanu la Lqionaro. cu titlul de Comandant. •
]a ak;Aluire8 CroAologiei sunt: lou BWei, IOD Mamina. Enciciopedia de iSlanl

bibIiotJrafice ~

!di1iI1mol. EdibB'a Meronia, BU(lt11'eft4 2002; ROWI8niel rn dIlte. Edirura Enciclopedes 8acaR1f1i2W3 . • Nicolle Rap. CPfJlUCd IIMT yioknIt politice, Edltura Mi~cArii Legionare , ~'I' chid. 1991 .
• Diau C Gimaco (coaril). InOriIl
j' y'

• loin Sc:unD.1on ~

• Prot S1rejnicl1. Hrrmic kgltwu, Editura Imago, Sibiu. 2000.


Comeliu Belclim:m

.f . ~I Orrn~\lUm de dreapta in Romania" ?=tru Studiul Totalitarismului _ aJ1 ltul anUlul1993 sub egida lnstitutului Na_.IJ ., cd_ eupnn d e d aceasti data 0 coleetie de 252 docuc ~te fil In ite, refentoare \a perioada cupnn a 30 bde 1940 interval marcai de desfi • s mtre marne 1938 ~I 6 septem• eGmcliu Ze1ea Codre . nntarea ofk.al~ II partidelor politice, proeesele intenta. anu ~l pra.bUljlTea regimului autontar carlist ~ intoCtrurea acestei I~~r!ri fo.~lstudiate ~j selectionate materiale de 0 maau ~te. ~n scopul con~~.I. tabloului complex al vietii politice din perioada de l~ stArWnd ~upra ac~vltA~1 organizatiilor de extrema dreaptA. Miprea LegtonarI- GaIda de Fier ~1, sporadic. Liga Ap~aril Na\ional-C!'eitine. ~ ~~umenle a~artin categoriilor: aete emise de organele guve.mamentale $; de aha inStitU~~ ale ~talUlul: comumcate. circulate, intelegeri• acorduri, rnamfest.e. apehui ale Mi~AriI l..eglonare; conferinte; articole de presa; memom. Estc verba, in primul rand, de documente avimd caracter inedit, identificate in: • Arhivele Nationale ale Rominiei - Directia Arhivelor NatJonalc lstorice Centra1I.,;~le: Ministerul de Interne - Diverse, Direcpa Generala a Politiei, Inspectotatul ~ala1 Jandarmeriei. Presedintia Consiliului de Mmi~tri etc.): • Arbiva Serviciului Roman de Informa\ii (fonduriie .,Documentar" ~i .Penal"; iment:ele au fast studiate in anii 1998 - 2000. atliindu-se atat la sediul central din cat".i in fondurile Sectiei Jude\ene Constanla). MenponAm preocuparea editorilor, mnterializ.ala. ~iin volumul precedent. de D valorifica documente care se refern Ill.manif~tarea semfllficatl v ! a fenome-

AI cincilea ~tiintificAdin seria d~Ia sfigt~ volum Ideolozi eercetare ini\iata

re-

_.tics ,i

stumate

in regiunile istortce (rnai ales in Transilvania. Banat si Dobrogea.).

Dintre sursele edite s-a utilizat relauv frecvent colectia •.Momtorului Oficlar. oficiale si legislatia cuprind numeroase acte imponanlc, legi ~I decrete regale.

ale Consi1iului de Mini~tri etc, Au fost investigate, de asemenea. colectiile unor ziare romiin~U: s-au identifica1 in sumar unele articole publicate de: .,Neamul Romanesc" •. ,UnivetSUl" ... Curie~iOD.ar" etc. tntre ziarele slrAine men~ionAm: ..Manchester Guardian" .• ,L.e Temps" asemenea, a fest reprodus con~inutul unor buleune de sriri tran~se de&postunle central-europene $i occidentale (bntanice. in special). regAslt In DOle mtocaule illUme'le informative. intelegere B cventmentelor au fost uoltzale ~ memorille apar1inIDd Pcntru mai buna tm politici (regele Carol al II~le.a.Armand CAltnescU• Constan ArgelOIIDtlo (]rigaIe Mihail Manoilescu, Valer Pop). conduc&onlor ~I metrbriklr ~ ~

48

Documente

1938 ~artie ~, Buc:u~tI, Comunicat pnvind trimitcrea in Judeca~ tI a 1m Corneltu Zelea Codreanu minl$tru de Stat prof. NI,:olae Iotga pnrrund din panea d-lui Comeliu Zelea agent. 0 scnsoare In terrrem ofen sawn. a resunm-o cu UQIlIloas'de mentnapoi. cu cea Jl1IU indrcp!Ati~ mdlgnate. ace&It cuvUllC ncsoooou: dm partea dl singe s-a vmat de el ~I de pc unt'8 fapcelar &ale. It tmbui sa se !~_inta sa pentru a se pocai, eVlland \Aril pnmcjdllie ce It adulII uupra C\ dl, prof. lorga a sesizat Pnrchelul M111tar pre a se dclchidc ~ publid fall de un mimstru in exercl\lullegai al func\lunu sale. Seanu. CulLgrre d~ dOClinumlr fl IIIlII~rrQII' _rem!Jrit 1940). Buc:u~. 1974.P 98
I'M 1M '0""

RorrtlWft

/9

1938 aprille 8, Bocurqti. Note ale Prefecturil Poli~el CapitaJei. Serviciul Politiei Sociale ~i al InformapilDl' pnVlad lCbV1tatea Mi drii Legionare ,i a lui Corneliu Zelea Codreanu.
de UI1lIAWm pr. Vasile Radu Gyr. comandanwl Clement bdic ~I H(Jt'O(!niceanU. Mai tamU au lOll Dobre cu avo Aposto!escu Mihai ~I Aurel Serafim. Oyr aduce la cun~t:m\3 lui C. Z. Codrellnu cA M. S Regele ~I a luat uwna in ple.cat in tara spre a face difente inspectu. Printre altele el a spus ~ l Be face c! nu se terre de legionan cue dup4 parerea oficialillCi bucUri asasm. Lucrurile au mers atill de departc in ulumul amp iDc:it IU'lbuil intenpunca de a ucide pe Rege", ..Numc !DIll fats !p mal neiDJamIIIal C. ~ Codteanu. LeglOnani nu s-au glndil DlClodali sa IS8tJIIIPC pc ReF propriile gre$Ch ce le 5Av~le. pnn oamenll ce 1 tnc:oojoarl membri nefqti 8J camarilci- scoborindu-se in auJ ocul poporulw va convtngA de toate relele dID tar! ~I de a vedea m ce mod grosolan _ •. f>I'_ acestc Inspec\1I se VOl' repeta mal des perAm cl Ie va tntuma J .M~n decAl celt pe care Ie are dC$pn:: Ieahta de boti $I ~ tot cursu! z&lel de ieri, C. Z Codreanu a fast vwlal

MJ~atea.

~R:IZU~IIJU~

Ce ZJCe oere Regele de man:a contrabandI de UJ)eI

dllCopeI'IlI

:;al~;r:ca

fattmpll

uemtnltor

guvernln dezaSlIUoase' ReJeWl ii place

1l'!M_-

Fran"" despre rup aurulw

_mcnea

rqlmun lor totalitan!. Ind in tilhAnl ~ dwl

rdlmurUe ...... poponaI s.w...

ee in

An. 7 Este Interz.1 tneBul in forma !!COp de manlfestatiune poIibc4. {Iune RlJlnara pe ~le
pe jos, In

strazi

on PI
-ft treo

Este de asemem mterzr de a Ciulla in foI05IDd once alt mijloc de Iran port, grupun,
anunttte

'.

idei

potiuce.

aru ee ar

potu fi socoate

automobile

ca eXpt'lR\llRll8

_....... •••._.t.. ,. _".*,~M~

CadraIDtI de I. Con iliul de Razbo, va rima. bJI " nmunra pin' la annA acpunea sa. 2.:C:d1lllltl en. defI purea sA nege, a spus-o rAsPlcnl no pi mrmltni! Iorp. Se tnai spune eli C. Z. prm care rlspunde 18 cuvmtele adresa-

'8

".r:.~ ...

Iti'iIOIn.

ComeHu Z Codreanu spune'


$I

,."._t.tU!otPU:I~..a.i iRdicat

am gAsit c4 de J 5 alii

An 8. Elite mtem& a partieipa Ia tnanlfestaPW1i de acopun1e opnte de prezen~ lege ~I de CocIuIpenal Carol al~ sau proteSllm~ orgamzaIe An. 9. ElIte IRtel7.Jsl folosirea de forma\i '. oncArel alte actiuni politice. um mannete in scopuI propagmdei An. 10. Este Inlerzls a se ttplri sau nrulti liea in on . achile sau desene ee ar contine un indemn Ia Jv ce mod:p lmpArti manusmse ldel poithce din cele opnte de prezenta lege. [... ] lr$Ul:a unUI act sao mamft::mrea UrteI Capitolul m Art. 25. Este interzis 5tudentilor $1 elevllor de a adem la pol parbctpa 1& mamfesta1ittnJ cu acest caracter. llCtiunl mce sau de Studentii 1\ elevii care vor tndka dispozitiunile de rnm sus VOl' fi matrict1Iati de CItre rectorii universitAtilor $1 directorlJ ICOHlor~ {•..J ex Cap1toluJ V Art. 37. In toate cazurile prevAzute de aceastalege. mstantele de Judecara ¥Or pu_ tea m~ce de la foceput. sau in CUmIl dezbaten}Qf, in lOtal sao ill pane. MprOducema sau dlrlle de seama ale dezbaterilor, in m8sura in care aeeste dIii de seamI. ar putea const tIlf'tUi pencol pentru ordinea publid. ~tl mttrtfictiune V8 fi pronuntatA de Instantila cen:rea Min;stemJuj Public.. []

...

II In n tncrucl~all: ~l s3 ~lep r bJesrema c }PIlI nostn d r

6.

1938 aprilie 18, Bucurqt.i N Sen iciul Polipei Social .' I late ale Pre fecturii Pclitiei Capitalei !ri' Le e ~I a nformatiil " . C I gionare ca ~i reaqi"1 or pnvtnd activiratea Mir Ion lor acestela ue partldelor pohtice la aretarea conducl-

~ . ec

IpH

rnortu • sunt intr-o pe •

elemenre deseon mcercale. comentanJ prtntre mernbrii Corpu] c4 artJcoleJe pnvitoare Ia dOl1lJcib
lUI

(Ie

:oaramu...A

on. aceasd
~

Coosutupa. cal ~l legile ce se fac este i~{al~ nurnai pentru dlSopnrea etltuzlasmulUi ee 11 cuprins !am ra rizboiulw. care 5-8 asocial "remel",
ambi~e este izvomlA din lndern,

Vestea despre. arestan Ie operate in rindun eercurile legionare din inrreaga tara.. ~d ;: frun~llor IegJQn8.n a circular in lOate ~u ce trebuie s! fad tot~i depun Jurnmant de zonetltarc .~l demor4lizare. l.egxJOanl nu mandanl1 ~ichiar slInpliior JegJonari. Toti sunt I~.lnilmtlva se ~ IIllCIJor counna c~nsemnului ridicar de Codreanu. ) once r!spundere fat! de Legnme. in In tot cursul zilei de ieri. legJonani din in gil RlIdulescu, seful Polipei legion are a transrrus~ tali!! au ~npnut legitura rom: ei. VtrCodreanu se afl~ aresiar tara a se ~11 eeva de soana I~ pretUunderri. vestea ci C Z. mulJi legioruui. urrrand ca zilele acestea sa IlllI1 ~ aparaia au 5OIil1.chn ~vmoe IDII sunt bine definite. Se observA insa in tindurile l..... 'lor ~ alIil Soopurik: lor m CapltaIa .- I dI -6'ortan c1 moraJullor on este ....I~__.-~. acest fapt em ll$eptal. Pare.riJe _ ~lIJU de la Codreanu mamre de a , .... _'" le sum iInp3rJite: unn spun ci ao::ste "~I VOl' ~ ur;;\;Gt sA. creeze atmos"- • IllIISC, A.......___ ITIObve senoa&e de condamnaP: IJU . . j,,'a. In U<;UCI.I~ ar eA.l~. ~~ 0 i~ faptul ca frunl8$U nu s-au 8SL:WlS. deci CApitamt.! • IIlstructJuru m prealabil, ea IDcaz de an:stare sa nu se ""'- DI~' spre a nu se agrava SltUalia. -t-....... fi

acesaa !Ole egan


A

aresw. del

sa upce panilla urma cum au aVUII

...................
e......&..;

dosar

41 1938. f 308-309.

~rr:m

oa va:anll de ~

,.. ........
..... Iailllllli- ....

drd_lice_
.., .. ".: .... _ ...

de

pnntr-o scrisoare personal! dCUIIOIJIM con::spooden .... constituind 0 _allillCometi& Codreanu ~I la arrucu ~

"1IIIqpfie, de.
alnmciD8le.

destinata termmarillsi tie

:ze_

Dr

I 0.237

64.

Jar. Faane mUp .. pIn1sit Capitala. ducindu« in ~ II SIll mde.. .. erau astAzj dimineafJ decit orca 20 stUdenl1 dintte k'CI care OU fa: ~ dill mer 0 OIJ8ni7A~ poOticA. ~ SUDl preocupaII S08I1a ~ afirml Gila. c:aml uoei dispmIii & Jui. CI i$l \fOr _ dB:pIina __ dtaclRJOC -cdor \IJII09ali.. Be spen11a1r-4l ~ dipIomIId. dDsr lID uJ.tinWYm dID .... -II 0.~.&lDsio:pnaI kIr sind de spci .... $lu ... 'OR penttu. Ie sdlimba ..... rea lor.
prier iH

lui precum ~ oaosilierii regaIi sunt calificaP m1dArori filii de noua p:neiIICIe CICIaMl de Codreauu.Intr..un viitor apmptat soarta lor nu poate fi decit ~ MllQu ~ jcnre at in fapInl cA nu cunosc kIcuJ undc ~ afIA. 8IesI8l Codraau. Ascara s--a venIi.Iat prmne sbJdc:n1J.i macedo-romBru $bnI& cA IUIIlIiII1fiIc ~ sAle inc:bidA ciminul ~ sA operez.e noi aresrJri. AsdeL 0 rom parse dioIre SIUdenIii teg;ooari. pnaoe care: Teguiaru Gbeorghc. ZdruJa Apostol. Gbi%ari ~ aIJii at p1rIsiI c:iQoulla oreIe 20 Ii nu HU refnb:n decit asdzi Ja oreJc 11. Dc team6 de a no fi au duouiI po ..
DU IDBl

S-~ parea smb~ata~ea cunoaste armosfera de aici ~ eli leglOnaru nu au a &C [erne de nnmc, avand certitudinea c! se va interveru din afari penuu Iibenarea lor . tnt "btruinta dreptei in Rominia" ca $i in celelalte tiri man ale Europej. ~ penIn aile cereuri legiooare se ~ m cea mat Il1IUC coo'llllgere ~ ~ ~ nara, care nu va putea fi inab~li dacA. pinA in 24 ore nu se va da Wl c:omaucat in iDDaga tar.l pnn care sa se Irunu.reasca SllUalia lui CCldreanu. pentru a se inlIIura ec:bivocu1. In KCSl ~ns -~u manifestat $i legJonaril din provlTlCle. care. sunt 00:1$1 a 't'CIli in grupun mici iz.oIatc In CapiIaJl pel1bU a proteSta contra mAsurilor ~. in caml clnd nu va- fi SCO$l dia DCSJgUnmli- Aceste grupuri s;ar putea reuni ]a un IOOI1lI2II dat, formind 0 Il1ISI ciraa 00 ... W puIeI. rezJsta nimeni. .. Ultimele evenimenre sunt CODlllluarecu nwJtj indignare de 5I1JdeaIji Iegionari macedo-romini. care adue lOtodal! grave insu.lte ~ acuz.aliI intn:gului guwm. Ei 8CII2il go.. wmmJ ca vrea cu once pet sa dismtgI Miprea Legionari. Ca me. lOP IDCIIDii guwmu-

:A.

cilmia

iDeA.

in aeelasi sens se afinna cA in seara de 161a rele 20.30 radio Berlin a anuntat c:a se v r face are IAn pnntre legionam din Romimia. MOlJvul pentru care s-au lAsat are tatt fir! se puna. consuune 0 tacuca pemru a atrage ~I rruu mull I ua la let. con tderiindu-st: vtcnme. mpa popu

Printre legionari se disculA despre 0 mamfestare a lUI ManIU cu prietenii sli din ArdeBl pentru 8-$1 arata Indlgnatea fata. de aresiarea lui Codreanu. Se tnal spune c:l aceastA mamfestare ar avea de scop arestarea Iw Mamu de catre autorit!tl pentru a astfel sa par_ nemd ArdeaJuJ Ia lupIA fati~ conlra actualei stAri de lucrun ~ contnl Suveranulw care CSIe acuzat ca 0 patrorleaZA.

'_" II" lima talil de dJ r 1urga aceasta rel~1 nd chi r d In canea sen ......de cl imhulata Pent I pm tmplc nul1ClUOl asa cum au fOilt I ace lea cA '~I J.\rIi ACU7.a~lILece I se aduc unl 1'11101 tru Armand Ahnescu. DI prof, Jorga t a tnrni sense ,:cil1pe can: sa orroare pe dl san reg h D a care pa~ acurn cat va limp era area In:1po1 pnn dOl domm corm contra cenzurn cautl!. ac a ..... ta adAposlul C'I pubhd'1nd raspunsul 1<1aceasta sensoare t ' urn S lie put .... Dedarn eli l-a propus ca manor pe dl. prof lorga re ~ t:11: 7.l8rele ,:?rnhnC¥! ~I tlimc,
•y

[II

mu1 RomAn sc . ~1ur!

ca

a avu:

0 deoseb ..

f=~~
cele ~ srate

celor arJ.JTnale in ace te articole. De aserrenea

am~

In

raj!

nClC':w=lnlClii

Zlurele din lar! sunt tic1uile de politie $1 nicidccum de el d pA

scnson publicate In mate Dobre ~I Totu nu sunt autenuce. lnttand in fond Codrean~ am ..... nu £cn~le c~m~ICI lUI Blme! ' e vmovat de ultraJ deoareCe scnsoarea n-a f 06l ud resall d-Iu! prof. lorga ,.mimstru", CI d·lul prof Imp ziansruI". D.d scnsoerea ar Ii f~t frtcutA ,CU IOlen\ta~ fie adre at! d-lui prof lorga rninism," nu ar fi_ fost adresal! d-sale CI t11.UIrrumstru Armand Calineseu din al C... ul ordi n s-a proce-,,_. ' _;,"".! __ ~ I ........... dalla 1I11.do~1~"" restaurants or legionare, Daca d1 prof lorga -a 51JT$l ultragiat ca ,nurustru", trebuia sa. uzeze de aceast! calitate ~ sA·I aresteze, nu sA polemizeze cu dlnsul pnn ziare, C~~ CI~ scnsoarea IlJ1llhzAnd-o, 1.-AutAnd sa arate ca s-a adJ"e!j1l1 d-lui prof lorp ea om $1 en Indrumatorul de altAdal! al ml$CAriI natlOl1I1.!tste nu ea ministru DacA aceas.ta este SQCoutAca 0 greseala, cere sl tie pedepsit, Se procedeazA Ia audierea martorilor: Primul este dl, prof. G!v!nescu. Codreanu 1i

pune urrnltoarele intrcbAri: L Daca dl. prof. QAvanescu cun~ pe dl. prof. Iorga. Acc&ta ti rbpundc ct.·1 cunoaste perfect de bine deoa.rece i-a fost ~I profesor, 2. DacA cunoaste autudinea lui Codreanu fata de dl. prof. Jorga. Acc6ta ~ cA dl. prof. Iorga a contribuit in mAsurA (ruga la formarea suflctulw gcneratJCI de astIzi. And cl Codreanu a avut tetdeauna 0 deoseblti &1imA fall de dl. prof. 1Orga. 3. DacA it cunoBfte pe Codreanu $1 MiIC8fU Lcgionarl. 01. prof. GtvIdeSaJ rtspunde cA Mi$Carea Legionarti este singura care a trecut la naponahsmul pracuc IIsind Ia o pane teoria ~ literatura- Oil exemplu taberele de munc! $I reswmmtele Jcgionare. 4. Dacl.P cA dL prof. Iorp a sens articole in care c1uta sllllUllCe deflimIIa IIiQIIDI lui CodIeanu ,I a mi$Cirii conduse de el, Martorul declarA ct.IM citit $i e8Ie fOlltle mlhJ;Ul Jp

sufJeaul sau.

5. Daci

a vizitat vreun magazm sau resuwrant IegJonar. Acesta rIsplnde cI le-a resraurantc din taIi unde a intrat

Vizitat. din cwiozilate $i a


811 fOSI&mgurolo

camas multumit

de

pretun

¥I

$I

b~

felul cum a foslICML AfitmI d a fOIl rcfuzat de t:l6iaCil care

tJserve&t. 6. DaPl.atn;lOSfera din restaurante era de anamle. DI. prof. OIvtneaca a ........

cl QU a ~t D11ll1C deosebit. 7. llacl CodI:eanu i..a rAspunS d.lw prof. Iorga pn1ltt-o scriIOiJ'e., in a1i~ de ... AU do. aarisr? D1. prof. QlvlneSCu raspunde ca este convm. ca ... rllpallllIJUI. di.tIctpr de aar; nu u,oui &mnistrU. . J~ OIl era fireIc sa Be ltspundI d-Im prof. Iorga in ac:cP lanDCnl Ci& .. ~ ~~ Jlilpuode cI aooat rAspun5 era firesc. 8lUIIC1 c:Ind i1i veil lO8II .......

m.rru
sL
1$

'W;;~·Ji .,' 1n ~~
~ _ .. ~rvIi

d1 pro{ Nae Ioi1c:sCU ACC618 ntId

dl prot lotpa -

......

ca....

a tublrQl' ~ucltDrilor. InauhAlor publiC. tnIIi at bItIlrdb 11 J).ta ai'8Il cI ~ lUi C(ICIIea11U c\....e rdOilC .... a l'IIJplQI atJCUD1Dr d-Jui put. .. ~ Db. ~

tif

218 2 _

..

....

It. .... wa. fnsemoiriIe Iw CDmeliu Zelea Codreanu·

rL de douA U ire) on pc zi, nu vorbesc I.:U rrnne, NICI C mmc Stngurele lor I,;UVIOW sunt: .Aveu nevoie de ceva?" ~ sA-ml punfl mea eu nU-1 futreb ,.,N u Dar unt 'in oehu lor eli C1 inleleg toatli. tragedia mea sulle care ~ rnspund intotdeauna; ranta culpel rnele ~I de r:lSpUnderea conducerii unei ~ de~ ~I da~seama de Imporcare se JOOCA soana unei na\luru ca ~Ide durer; le eare-rru s :Ste un rrulion de suf1ete. in pen!J'U fiecare din sut.elc $1 chiar miile de legionan, care in ~ntru ct!1 de ~ !it chiJ1W1 inteleg I sltuatta de urrulmta in care urn lIfUOCaLCiiCi p mesc aceleasi aspn: I8t'ccea ce e cu rmne 81C1 e umihre e degradare "':"nll la max pn'lafjt!uneade libertaie e una. t-'~ imum a I!n~1 umane Ceea ce nu Iun 1tA$lloalC diavule}tilc: planuri care ~ pun 111 cal e pentru nurucuu mea ID1eJeg sunt poole une C I•• . I Se . , a ~I ~ e. f cau cu once pre\ ceva, pcntru a se smalge 0 condamnare mare. on redeschiderea. In vreo ()~ a procesului Duca, on arrestecul rreu in procesul Stelescu ell> darnrea drept anarhica ~I lel1:lOsta a MI~'fui1 de jim! aeurn ~ incen:area de coodarmare

=!::

• 1f38"'l4,,JB.u.1nsemnIriJe
lui Corneliu Zelea Codreanu in

ace&Sta ~ con~ se obtine up- pnn ordin T~ OPInJa publtea va pnea in co~ntnta ei nevmov!tia noastra, ~I jenfa noastra Vel cresie pfmA la cer, tar Dumnezeu supremul JudecllOr. ne .va a~ ~I pe nor. Mi-e sufletul incarcat de nedreptAti M-am mons din' nou pe pawl acesta de scindun. A~epl ora 11 noaptea, cand lumea incepe sa piece Ia biserici, MA invelesc cu pal.tonu~. N~ pol sa stau pe .spate. cOCi rna deere. dar nu ~u ce, nu pot dcsl~: ~ SPlnartl sau rinichii? Prin cmpawnle scanduril, prm rogoJlna ~I p;IDu!, vme un curent rece de pe cimentul de jos. care trece ~I prin haine ~I se opreste pnn coastele stabile. MA intm: pe dreapa 31imi string genunchilla gum. M.a dor ~lduriJe. irru face ImprcstB cA a ~ cA e purm. Nu pee SIB pe 0 parte decit CU1Cl rmnute, Pe cealalw rna doare la rei. MA. gBndcsc la .Jata 1IIBI1lCI~ (CAtAlina). cum doanne en cu degejelele in gura ~ vtseaTA la ~ Cmcwn. care-I aducc juclUii.. De sarbIlorile Ctaciunului dormeam in pal CU ea. Deodata 0 aud r3cnind pm soon. 0 treze&C: ..ce~1 I1lIlJTI!. ce s-a intimplatT' ~ Craciun a eazut de pe casA cu un sac de jucIrii"o Un inger J)CVUlOV8t care nu ¥lC de toale darerile noasrre, impli:ne$tC abia 4 am. 0 fi 11. Mit scot. ml spAl mI imbrac cu paltonul. Ma ~ pe margmea patului ~ rna un 1& pusttetarea din JUlUI n-eu.. Sunl smgur: Mi-aduc aminte' am mat sArbatorit de clout on Pa$tile in inchisoI1Ie, in 1925 la Focpni " 1929 Ia Galata. NiciodalA ins! nu am fast. asa de trist, OJ atBta mm in rntne ~ ~ de IIIitea ginduri_!au carttcica de rug!clum ~ incep a db. MA reg lui J)urnnezeu penI.lU lOCI·Pen1m SOJW mea. alAt de impovAnll! $1 indurenttA. pentru mama mea. pc care I8f YOJ" 6 cIk:at~ $I bnJscat,;.o COIlllS8I1l din H~. penuu lat!l meu. care cine ~ pm ce celulA zace. in 8tCI5IA noapIe. pentru fratri mei de asemeaea. Apoi pentru osta$Il IegionaI1. b6ttin1 sau ~. ~ Cft'Jt' \Ii I\'IUbn 81 credinteJ legionnre. ndicatl de Ia C8l5de lor ~ dufi ane $lJe pnn c:e iochisoi€itI jaJe $I cite Iacnnn n-or fi ocum in SOle de ramilii ~. M6 rug apOI peuuu IOt1 CCI IIIOI1i- BWUCl !il rude. cum $I pnetem care m-au iubit $3 8JUUll in YiJ1I. ii \lid pc rind pe ll'4L III! pe dunibul HriStache.,. $3 la urmA imi apare Cium:ttJ.. ell grupul de IegioMri P1II1lI1 cIIUIi pc .... lUi. In fumrea I~ mare. it Wd chipul ca intr-un tablou... I*in. bibb de 0~de cu pIeIe lungs $I cu coroana pc cap: ~tefan. DomnuI MoIdovei MI rogpcaI!U eL FJ lID4eju1at.tn atiIat fi- atIIea !upte. Iatl-I $3 pc (JeneJaIuI oosnu. erouJ ~ It:pdat. CD seDI kIi da~ 1egienan. cu eel cAzuti in ulumcJe Iup.e. larA IiDgA Qeoeral.mi ~ m ~ .. .....,.;~: ~., de --...;a.. . ioIe. Mota. fi8tedrlg Moll. tempe 11~~ .... auw pe~''''''- span ncum IS am in aceaslliup&:]C ....... ,--Ampmut amiOOOi. cram aproape copI. ...... ~kE .. \IIIl. 1iIfpiatInci ad~1e. Sfiedctind cu ocbii de ~ _~ ....... feR:. ~ 48 gre!ldli IisIItOiC. inIr-o tarA tn care pantrU capul dIU 1IIIR!.1Ii nalrClbuil ~_ .. p...... pIiJ)e To Rom8nia nu era de ooPnAnd succcse ~ II " .. _ •• ~ ~ 'lid nmncind c:u ~ 1C UmiIit Iiplio cit ~

discer:

_c.
,.MI.
tft~

-=:

1a"::~:='::=_18~"""'''~

8JUDS::U


1

Jnde mea nu
I

\'01 rna le~1 de aIel 1\1-3 gil m mereu:, ! sa-nu lie dor de anze rruma de durere . ~

.:;m

un d r de t ~, ~! mtr<,,_.and pnn rnamn . ~l '>ii-tTU fie dOT de

17.

1938 rnai 3 Bucure~f Ordi I '. ii de iu ' . . I. In a mmistrului de Interne. cll.lTe pre eel J ~e.te pentru dispunerea de catre ac~tla a mssuriior necesare sechestrarii tuturor bunurilor mobile ~i irnobile ale Panidului "Totul
penrru

Ta.ra".

Ministerul de Interne Directiunea Adminlstrajle] de Stat NT. 1856 A din 3 rnai 1938 Domnule Prefect,

·D

_ OI\Crn:. dow nr. 4111938. f 252-256_

16.

1938 mai 1·2, Jilav8_ Insemnarile lui Comeliu Zeleu Codn.·llnu


inchi care

Prin Jurnalul Consiliului de Mmistri ell nr, 811 din sedinta de la 21 aprilie 193 . a fost dizolvat Partidul "Totul pentru Tara", care acnva ~ sub denumlrea de .Garda de Fier" 'jl .l..el!lunea Arhanghelul Mihail". Prin art 18 din Legea pentru apararea ordinei de stal p.tblicaJA in Mt~uorul Oficial nr; 88 din 15 aprilie 1938. se prevede ca. In cazul oind se dizolva 0 orgamzaaure de acesi fel, judec!toru! de mstructie, la cererea Ministeru.lw Public. va pune sub sechestru bununie grupaIii sau asoeiatiei dizolvate. Tribunalul va numi un liehidatar al bununlor asociatiurui sau grup3nI dizoIvate. Liehidarea se va face potrivit art. 54 ~i urrrarearelor din Legea nr. 2111924. legea persoanelor juridice, iar vfuJzarea bunurilor irnobile. potrivit rut 681 ~l UI1l1!toru1 din C<XIuI de procedurli. civill a c8r'ei aplicatie se mtinde pe intreg cupnnsul tiini, Suma ramasa dupAlichldare ...a fi t:recutA 1a fondul de asislen\R-s«:iaJ!. Prin art. 1 din Juma1ul Consiliului de Mini$tri cu nr. II din 21 aprilie 1938. s-a dispus dizolvarea Panidului "Totui pe.ntru Tarn" ~ a gruparilor .,AIhanghelul Mihail" ~i.. arda de Fier". preeum ~iliehidarea patrirnoniului lor. G Pentru aplicarea dispozitiurrilor art 18 din legea sus-arnintita ~j ale Jumalulw Consiliului de M.iniFi nz 811/1938. va rugam sa lua~ m2suri de a se cerceta, prin organele admillJ.Stl'lr tive ~ polilien~, dacii in cuprinsul aeestui jude~ PartiduJ "Towl pentru Tali" sau ..Garda de Ret" are vreun club toea! de intrunire sau vreo intreprindere comercialA; precum ~ dacA poseem bunuri de orice ful ~i, e de 0 parte, sa dispuneti inchiderea ~ sigiIarea localurilor de intrup niri, iar pe de alta parte si sesizati in scris Ministerul Public din localitate, peraru ca acesta sa

intervina la Judecatorul de Instruclie pentru a pune sub sechestru toate bunu~le partidulUl.
bile ~iimobile, ~

sa numeascii

un lichidator.

care

sa procedeze

m0-

urgent la lichldarea aeestor ba-

nuri, in confonnitate eu art. 18 din legea mai sus arAtata.


Ministrul Intemelor.
CiUinescu

Issl

Armand

• ASRI, Fond ,.0". dosar

nr. 7517. f. 235


71

t•

22.

chi oare

1938 mai 5, Jilava

in

scmnanle lui (" m ·Iiu Zde1J (Qdr an

In In

21.

Jd"

88Cl1l1!fli.Nore ale Prefeeturii Politiel Cap' I ..-':_la aJ Jntionna~l. J or pnvm d activitatea Ita M' •. I lui Polipe
5,
.)UI.;JIIKO

LegioaIre

lui. 5 mal. Sunt to!' aici in ~!.lln ta n Nu vad chip de om, decilt alUl1C1 dind mi • :ula. S:au smgur cea dupAceas Zl pA ~nI. del nu s-a mal perrru Am auzu til irur« al~' mancarea, De acm;a nu a mal enn na, frau:le meu. Mame are procesul DUmI1e;.:-' ,." alum. mar rnu dedu mltle t! bldu1 H ....... ..... ",,'1 ajute Ma. "" Mipre3 nOOSU(1 $1 mel nu ~u drn ce mOI.(Vc esie .' n.t; pentru (;1 Nu f3(:e pane din rarea ~I rn-a rrecut in ~:nptele inchlf,{ml, in <:alna=L Pe l.a4 a vena plulomeru1 cu i~ rn! elibereZ la 15 octombnc. Ce bine ar fi d;u;a n-ar fi UlOOarnna la 61unJ anunlimrlu rna ca 1 dar cted cA Dumnezeu Ie va Impra:stla CU lum'''a 1 b 1r1lJ10"dJ'e Tot· !lll IIC punta cale acum. unelunie care .,,_. U 5 pruna bucUne. sau a doua, Cilel pnma a lost cand rm -a : as........ J I tnal am aduS de acasA un pachctel de ~unca. ~ praJIL douli gea:,,~ulln pnrrele Zlle ~.a albe, proaspete. De asemenea, caeiula, 0 bi.mdl!A OJ rnImet.::J* drua,brinlA.J..aca ~ dooA palm ~ papuc1 de casa, M-1Ull bucurat: un IICITVl de la ai mel -am perechi CIOOlpI de I3na ~ incAlu:Ijre tnima. Cojoeul rna va "'"'"r' 't de fng. rO" ... acurn. de pwut 51", Wei dar scnmWlmt ao.!in .. "I' 0:._" . _ _ 15 zile. cred 1 l11IUmultded.l 0 pame In tot acest limp. Am donrul irnbracal. N.am fO!l1.SCOS c n-am rincaI.5 mimJIe pe zi. M-au umplut purecii ~I paduchii ~I rna ~ lOal! ooaptea afara niCS mkar

u.

:U,

• Din 8 R luptele tineretului romall 1919 19)9 (,u(('gru dt< ...... \Alnu'IUI Z Ito. C'''~ r_ ' __L'I '.t ""rtlUlU'899 2 esponsaor pemru alegerea, di~P01JIIa. autenucnaiea confi rim 1e1!.U!1 care 19~ cawlesc acest volum: Duiliu Slinlescu. Ediua a treia, EAi UflIFunda\le ..Buna VI5lIe Itual·
!qU.

r~···

1993. p. 151-152

23. In urma

1938 mai 6, Bucuresti, Note ale Prefecturii Politiei Capitalei Serviciul Politiei Sociale ~I a1 lnformatiilor privind activhatea MI~

Legion are.
Ie

11.".. Iegiooarii ~i-au pus problema relulrii legiwrilor cu ~ul

~ &I~

q_paa181a ~ serbiri flll\ionaIe. ~ care pnn acea&ll ~~ $I ioc:erc:e. ..... atearar centta M. S. Regelw ~ a inso1UOrilor. atuDC1 cind Maje6IaIU Sa va wee trupa • .,.., S8U cind va participa la serbMile tiocretu1w SIJ'IjcRsC II pn:rDI W ce au lot cu ocda Zliei de 8 wme. in DlOfl1erJtul de fll\! se ~ elementde nr.caare din!re pre

~ lor penau a Ie da min W!derea activititil de villor. in urma 3CC5WlfBpl.1egiooarii au pnrrut di5pOlJ ca organizan:a de IDlci cuiburi ad-hoc formau: din &IJ!jeri " prcmtlitan I'QIU aJcs. cae

arestirii lui C. Z Codreanu ~ a certi1udinu care s-a formal ca acesta

...

• DANIC

Pond

Mini5WUl

de

Interne

Diverse

cIoIar

Ill'

41

1938

In!eTOgaLonU~uprJ celor ~se ordine, dale de refecu , . I.:at:rc subaht:mt. toate refenndu-se la ~icalle TY'I1~t' tl seu C()rnandan\i cle.lemune de ---'-_' ' rdi di ..~ lice -clecL() I' "" j........... un Z;lfl<:1 me Ie. N 1(,;1un 0 n m ace~lea nu int • rd e - tndreplale impoln

ruJ C0mis8rialuJui de polipe


UOI

CAire.

ampina
Jud Pruho va
I 'U

Nr, 8176 d n 7
,I

nl

masun pentru

e~eCula

In.

eSle al pn:feclUlui de Prahova ad!'el>at dl eresea1za !il~urdnl,a Statulul rornan Unul ~a ~X d f ' recton or de fab" ria' ' In Oll.nne ceriindu-ll-sc Ml ea a ara pe muncHonl legicnari Al ncr, J1 .' rn de pe Valea Praho ' da ' n. Lui al genera! 1 . B' vel. pul de J an rrm, pe care ml l-a adus cine va din cercu . .' U Ul enghu, Intere,<;i"md COTAthenee Palace, M-am inters din nou in celula m' ,TIle na\lOnal-\iranisle de la Corso sau .. al.lOna I' Leai ea, cu irurna loT!"!>'" de sage\l. Eu, !jeful Mi~anl N' ISle- glonare,!'1l flu judeeat pe tru t ~,,!,,1n~ adOJiTU! rf1rziu de tot., pe patul rreu de sciindun ~I m- ~n:, N-am rruu manCal nuruc Am am trezu strigand in somn: .Auzi, draga Mo\a, voi fia~~~_rcf]ltlloa1A ntJaptea. Dimmtaw m, C .• ." 1JUua:il.t pe.mru IrndareL" Do ne, .lunga e. ~lua;l Aeasun ~n~gl ~l .Zlle intregi nu schimb a "mba ell m~" sopa mea ~l rata, m 3UZ1t ca sum inchise ~i re:\i.nute la Casa V ,,-.,1. e-or 11 10000and ceo Peate ca sa nu vina la mine, Dar bietul tatA1 meu in ce I fgerdc~ NiJ pol,sa-mi Iffiagme1. de g el sa-i duca: ceva de ale mfulcIDii. de inveht? Nu "Uti nun . 30 bO Ii. Va fi ajuns onevtl pam la _,.~ "-"'J C . ." ic, ar lata rnama cum 0 Ii d • d aceast! nona po"'",u, aCI casa nClaStTIi Imlititi.. ascunsa b ,. .• Ilnriu uean ~I .~ de hezitii i ' 511 casu In onu de 111!921i e numai camp pert: eZl\11 m rmez de noapte ~ de jale, Sa at de:. ~~ odaie ~ sa nu vezi pe nimeni din al tai. sa nu ~tiide soana lor ""n~latea onde' din odaie In . I feri " • I-' SI"'"""'" rm rna ITIl!llIi. ca e! se afI! to ce 1e mal gre e su nte, sa-.tJfie V1$ numai un plans si un oftat 0 .,,-, -~d - l'Ii rn'1 pe f ata -'I'1' ange, 4;:.'" Sln11 cum i se fr3nge tmma, D HI 'f~"'" UUJDU oua e p ",I D cum ~ pulle •

O~;nl

Carnne.; ~

;_r::

dureri in casa noastra De amlia am.

oamne, oamne ataiea

• Din luptele tineretului nmrn.II /919-J9J9. ell/egere de le,(l~ Come!w leI r-:» IS"" "8 R ahil eLI UI<lff'!lnll n' 19~ .' espons I pcn~ alegerea, dispoziua, autenncnatea ~ confermnatea Inlelo. eare alcinJlesc acest volum: Duiliu SfUlII$CU. Edipa a treia, Editura Fundauei Buna Vesure 8 resn, 1993. p. 152-153. '

26.

1938 mai 9, Jilava. insemnfuile chisoare.

lui Corneliu Zelea Codreanu In in-

Luni, 9 mai. Astazi a venit din nou maiorul Dan Pascu, Jar am fast dus intre baionete, pinA sus la cancelarie. Ond am iesit afara ~iam dol de scare. de aer $i de cald.w:a am ~lm!It 0

pemru a mutate Pre ed.

Arpmpo Eparmn nda


• ASRI F D d ar 516 ~I

25.

chisoare
Drmlll -

1938 mai

8. Jilava insem - 'I 1 . nan e Ul Corneliu Zelea Codreanu in in-

mangruere. Pa:rea ci. printre baioneiele care rna duceau, rna biaecuvsma cerul, ~1a!oruI rni-a spus ca insnuetie s-a terminat, Si-mi aleg aparatorii. Cine sa ma apere" caoo ton avocatlllll$1 sunt arestati. ~u eu cine va pri mi sa rna apere '? A rarras sa rna g.3ndesc pan! JOl. Ml-il spas ca. s-a publicat in ziare rechizitoriul capitsnului Atanasiu. Ce vor f spes biiePJ, 100 3.l mel find VOl" f ciot? Cum trebuie sa fi pl8ns mama ~ibiata sopa rrea! Trirnis in Judecata pentru rradareM-am intors inapoi. in aeeasta balta ptini'i de raceaIa ~ stan pc g3nduri. N-am cu one sa. rna sfBluiesc. Nenorocitele de ordine jandarme~ ~ jXlli~e~ ell carscter pohnc. Sling ele oeea sigurantei Statului? Se incadreazA in aeele articole grozave 190. 191 C.P.. care pedepsesc de la 5-25 ani munca silniea? Stau si m[ fraInanL singur. Am sa cer 0 hartie, am s! "ac 0 cerere comandamului inchisorii spre a pennite sojiei rrele sa V1na pentru a-rm putea. ~ apararea. Dar cum sa "ina. daca e secheslnltB acasa? S-o f zbruAnd ~ ell S-o fi framfu1!3nd smgur.'i biata ..fata mamii". De nicaieri Old 0 speranta- Un ingur po_ m: I)umneZe'U ~ M31C3 Damnu· lui.
• Din luple/~ llnl:'relu{ui romiin 1919·J939 JI e ere iit rtIlt C me 1938. Responsatlll pcntru a1egerea. dispo1111a. au e-nu~~,~ ~U~d c1tulesc aceSl \'olum: DI,uhu SfU1ICSCU.Edtl14 tre ~I. 1993. p. 153
I

78

8 mal.'I' seam a venu en di IIITi f t miniS in JUdeea:g1,unwl Instructor mat r Dan Pascu ~I nu-a explicnt ca este vmba de deri pelllru •.trMan:". Am ramas un moment ulUt Statu w 1 care se i""""---~. nerea 11pubh urea de atlc secrete L'are intereseaza '1."'....,.:-.ua m arucolul 191 C P. • .. sub lulu) •.Tr3dare". Mi-n luat un
U~ta

ta ~3

le~

J3

11

79

.. .

mn n I' lUI Cornelill

Z 'JL::,I (' \dl . 11111 III

29.

_.

Inchlsnan:.!

1~B8 rnal l'- •• 1'1',1\ .II. I

!n::'l!li1l1ik

I· I
l.:

ui ('omC\iu Z;:!ea Codreanu in

\'im ri, 131//(/;. len .1 lust Olllll!'11 I ' I m.w Ill.! D"n P .1 . peruru term r Iltll\::l 1tI~1':lqICI. Dill', s[lre ,11TpnntlCT('<JI ,Oll>ltl, rrhlll<l f,l!.:utfi ultima f rrru itate dllW'I Jeil~ll!: I. (:'1 am urarmat pe Cf::t!t1enu \:1 ' _TlC;J,1111S-,I ut'st:ll1s ucnune publica pentru • n I, LI\t1tand ~ilpr)v ,~~L._ III legruura cu un sun Mr3111 pentru a ,JI\)VOC' I ' (IX: '=("JI en II U. ( ,I m- rn cus d rt!\ \I Ulia OCr \. - I~ • y~ una din ;H.:c:.lc ,tCUZ<.I\11 conune rue I cd I . IlU u a In 'l.llITIclnm. Bineiateles d't m I 11m ITIle m1.i\':!r • nedreptcl Durnnczcu lc \ I;Je pe iOJle ~ Vi rb: I . c groZ;J\ e sa te zb<lll ub I\;U7.lll1 . I d Cd uru a c r<ll.:i:I U hi! ~I s!\ mise 1ixezc tin tcrmcn, A~lCPI ucurn dun I •. I' rrna l)nllillI.;j1e U In INct 11111;,1 Ollie n vern cd' auzrt di frate Ie meu Horiu u [o:.t cnn!.l;lmnlll 1! 1 ~. II1CV~ In ,II i11C1 1.1 rrunc, Am S1tuupe eu mull mLII re .. dedi u mea r-... • U l,In,j II1l:hl~llarc ~I e \lnUl tfll la secret, lrur-c ..... 1 t: lIanc" !illl\ Mi·· d Ma rag lui Durnnezeu S;1-1 ajute Sj lUI • '-".'I:,h am avut • un rnu rupc uurnn e durere. pentru d. .\ ,,~ sc , fi Cf d ItIfulcarea. s-a strecurut prirure picioarehe plUIOntt:l1Ilul u ~ .Du, _.m a v~nn sa-rrn arlm.iI i~il de sub pat. A mUl1cat c.:1Imille. 1'<1111 t di " d ~ carne, upa ce rn-a inchis 11110.:.el a •. ", ,I In CI; am O\UI 'lil s-a saturn!. Am Il1aI vorbn cu el I s-a CUICl:IlJOS pe ciment. M-urn mnns ~1ell no' muounu me a. I.am "". sernn sa. se uree sus, S-a ~ . . 1 '" ' • r- e, ,. lilL:Ut ureal !;it s-a cu cat anga rrnne. dupa ce rn-a lins pe miin:l 0 fi vreu .1 . . .I " n sernn lie noroc pernru mille A Slat ~ununte. Slm~eam a aturi rasu nan:a unci fim\~ Pe larmezul noptii a \ Oil s;'i 1<!Sa fara Lu am ridicalla geam ~I prlntre grutii u plccar • DinluptflC'
WIt'Ttflliui

nmr.ill 19/CJ ]Q19

Clllt~lrl!

It.

te. C m

(lIlAfa

Codn

III

/938. Responsabil pentru alegereu, Ulspo711la. autcntiehute ,I COl1r~lrmil:uea lr: tel r d!tuiesc aeest volum Duiliu Stinjesru. Edlll:! a treta, Edll.ll.rn Funda.tlt.1 .BIII1.:I' esnre
~. 1993.

p.

154-155

30.

1938 mai 15. Jilan. lnsemnarite lui Corneliu Zclea Codreanu in inchisoare.

Duminicii, 15 mai. A trecut 'I duminiea ~ila rmne (01 n-a venit nirreru, La pranz rruadus de acasa rnste bors cald de pasare Intr-un termos, friPlur.l ~I pame lba Mi le-er fi ados biata mama :,;t sotia mea. Ce-or fi pe sutlerul ~l pe capul lor Am gustat ca!l~\'3 linguri din Ix~ cald, dar slabiciunea trupului ~l durerile din sut1et nu-rm pe~l! sa rn..1rtaoc. Asa ca.~ usuca cess cu ceas carnea pe minco Cre~tc insa in inima mea ('..rom!:! In Durnnczeu. Ma rug In fiecare Z1 Maicii Domnului ~i Sf. Anion de Padova, pnn ale camr nunum am scipalla 19J4.ln aeeste vremuri de urgie sum smgura mea miingiilcre.

dosar 80

r 41 19

,f 191

Oro
II iajudtcad.1ui Corndiu
()rdoaaII~

nanta definirivA trimhere In Codrt'anu emls1\: de Trlhunalu] l\hlu r dtfinitivi .

d,:

odrnDu
tru

.-eJIire astra ordInei IOciak'

pen

crimIl de rizvrlUire

pentru

crimA de tradal'\'

'

('abineIul

5 InstrUCtre
at CabinewJui 5 de pe Iiin

jill" ••

dD ~

Domnului Procurer Mihtar pnn care opineaza CJ nal w Militar aI Corpulw II Armata, pentru rUple·

Nlculcsa:l.-~

domiciIiuJ invinuitnJui Corneliu Zelea Codreanu ~ 38, Ia Casa Verde node este ~i sedi

gAsit malaialmfonnanv ~ docurrentar care re epohtlre Comeliu Z. Codreanu; cal ~ifelul G:: onduse de nurmrul. La descinderile ~ipercheziti • orgaruzat!uru polince. in Captmla ~I in restul tanl s-a ~
tuape

Corneliu Z. Codreanu. diriguita de 1a sediul di11 nr. 3 Bucuresn. opent -au tab ht cu precizie urmatoarele f:lp' -nsB l.egionara, pnn cuiburi ~iunutiti m nd ta dedt de 0 mica rmnon claJlCJe:litlnitatil este BeulA nu numai ana:ann ...... i dar pnn acre emanate de 13 C<\tre ~ de regnmi ~I Judete". , sediul I SIT. Gutenberg. anum: P!

emtenta

Uliel

Intense organizatiuni

pohuce

etrt:uJara are ~I W1Tli1toru J:.U'

guro.nta Statu lUI ~I ordinea mtema. t\·1en\lonam. c· I cornehu Z. Codreanu era conducru.orul intrel[l1 M.~~
tela.. Uf1T1lItoarele piese: ~

~I ~~blla gJonare, In

dO\Jcta

loat!' rnam e tank

ca

'1

lpa
ac

LUna circulara sensa st semnata cu mana sa de LaII1: ~. gust 1937, cu rnenuunea General Canlacuzinu _ Frede I ComehlJ Z. C.ooreanu I !~ ~ a pubhcare de catre Corneliu Z. Codreanu, In nUme!]! en~~~7 G trnIlSn11S<i 1a ziare pre ~I nu putea sa fie semnata prin sub5tituire de catre Comehu ;. ~od anIJL'UZI_IlDAcea~la c r ar,' ..."rtun de subordonare a Genernlului Cant.acuzino fat;; de. ."....,.'.'bfeaRTiu.flara f:(htentlJ ':ll1 r rat"" -_. lI.lI>",,"''';' i.e ' • I'" .... ...,w. ezu iii de aLCI ca rnueaaa conducere a rvuscarn gionare era atat de mull collcemr.ua de C Z. C ",_ ._ .. c de Ge aI I C ' ooreanu meat ~I .[dme e care plecau semnate nen ~ nntacuzmo emu scrise ~ semlla:!e. lOt de C, Z C xlreanu insa cu nurnele General Canlacuzmo.

60.'>1

2. A doua pi~ care eviden~iazasubon:lonarea GeneraiulUl Cam;;cuzino fatade Come IU este Jjit fotogrnfia ce lJ gaslm in dosarul nr. 19, in care lie \00e Corneuu Z. Codreanu decorand pe seful partidului ..TOUlI penuu Tara" Desrgur; Generalul C:mta uzmo
Z Codreanu irebuia fie un subaltern al ceiui care-i (:onferea decOl'a!ia IICI indeplmn de C. Z: Codreanu prin nesocotirea Constitutiel ~ia legilor \8ril.

sa

,.in tot cazul, lumea stie ca a i~it aeum un rege nou: Codreanu". scopului ultirn a[ organizarii ~iacrivimtu legionare: revolutia leg! nara, Ineulpatul C. Z. Codreanu nu si-a organizat unitali militare mfu en formatie, cit ~l Cll pregaure il disciplinfi: infiintarea Corpului Legionar .,Mota-Marin", in 13 g~izCWle ale Corpului Legionar; in formatie ~i discipline militara dupa cum rezultii dar din Indreptarul Corpulu; Legi mar Mota-Marin, cu adnotarile lui C. Z Cadreanu: infiintatea Corpuhu Legionar al FI'~tll()r M tari, cum ~iimprejurarea ceria cia to~ ~jii de euiburi au !acut pregatJrell mi~Jnr;i i'I legrc n~I'lr. dovedesc in toata evidenta ca prin organizatiuni paramilitare se tmdea GL la mom ... pomvi . ntul sa se substituie, prin rnijloace violente, autonmp[or legale" . Pentru a-si completa arsenalul mijloacelcr unei lovitun de stat sau revolcnurn legionare, inculpatul a utilizat ~i ultirnul proce~eu al agen_!i~or,de sub~nal'l!' :11stJ!ellr: terorismul, care caracterizeaza rnsturnanle regimurilor polll~ce I~ vePreM";-" terorista a lesionarilor a facut-o sus-nunutu in pnm ran _ t> • 1 lizat-o p:i.na m prezeru pnn dere material, Pregatirea morals, psihologiea a terorisrnu UI a Ira
(dosar nr, 19. p. 328):

ficam cu urmatoarea fnlza aflrua lntr-un report :11~fului de cuib Alcazar din judeuil Romanan

Drept efect al actiunii conspirative dezlanluita in mijlocuJ Mi~J1I Legionare, exempli-

In urmarirea

0.........

~c:n~~~I~~7~

urmatoarele aote si fapte: . .' " . imului ministru L G Duca tCoru;tanllneR'U. 1. Avansarea Nieadorilor; asasmn ~n, B . \" tiri ."an<~rea 1:1 acelasr srad II lUI danti at unei- ves ,..".,._ Belimace, Caranica) In pu 1 d e cornan , . 'I t Stele.. .u, fapli!recunl)S<.'Ulede mculpa; . ~ d . eli ei zeee asasnu ru Ill d Caratanase ~ Bozantan, 01 nne c, ' . u Belimace. Caranica). tapt, e ase2. Distinctiuni acordate Nicadonlor (ConsGlnune~ .
IQI.. ,

. osar nr I ~ 16,Ogrinjat , 3. Recompense materiale pentru ~c~tta. (d • ~ !!'Jndi Si ne-am legat pnn Jurlm..'lntf '1 'Ii h trer pomll-am mlf un ped. pe \10\ .... 4. Cdntecul Nicadori or: .. 01' Arh ghelul ne-a ajutl;ltl ~ epsirn Fe eamarazl sa-i rnzbunaml Si tara s-a salvAmJ an vat". . Garda de Fier: .Jur in fata hn Dumnezeu 5, lll1M1intele legiooare: jtuiD'niinlUlleg1l1nar clilru. pe fumilult: lor, pe'111ru a IC.dnCVC'cA voi urmari panllla s~tul zilelor rnele. JX= nutiunii 1\1mline" (d~1So'll' LX. asa \'01. , D ezell ~l In .:il" t' ..I_NQ pe care 0 meritA In rala lUI umn " -}m Verd 806) 'I r'! 0 menllli II a te s"""'-Ificll a ,undU(A' e. p.. . . 1:1 indemnuri In YIO en}"· . la loll Icgll'naOl ,In'Ca,<;]

menea, recunoscut de inculpat;

~~~!: ,,,

1'--

6, Cireulara cu instrUcflum 'i" 1 ' '1"01" trCbum sa determme . "IOUI.:e 1,)r\H .. , lorilor legionari asupra UZUIUl mlJ

85

paare

fi decal aceea c& tocmai act: ta fi I d ( I Il1formauv Is servicule pubhce de pi n I' ... o+nntA\11 de .......... tal in scop In ure pcrsoanele bmevOitoare care au ",00 siguranta Statului.
fu.:Ul po Ih

I nal agen II I f m I I' n I a pr rarea de dtre

Nu e posibil ca acele acte slI fi ajun -nl"""" • rnam I· -"1" m. i~ fac! OZ PubliC de COfI\lnutullor deei a ttaslt ca-: m trebu ee tJJlIl3. [)el."t, a exlStal 0 ac\1une com.:enam intre Ci!1 to fti discutie ~t incUlpat, mal ....... ca funC\looam publ l adc auI mcu ul l em ob I ales acut)1X ~ .......I, da ...&t.. ar$dUl)or r'LltlC. a p•ecaoere mteresulu: nee t OJ. I res 1 .. 1n ee pnve~te veraeuatea actek r gas t Iii 1 d I era sa fact caz mculpatul de niste rd ne pe re blic&t pnn clrculare en reate ~l veridiee Refent I seazA sau nu siguranta Statului. ne om d ument nrporfln prevederile art. 191. punctul l 2 com n

te

detentelor de drept. Domnul reprezentanl 81 Ministerului Public in fonni te CJ.M.. av8nd dosarul cauzet. a constatet din cupnru I I c! 1lJL.U111JilW p1 , infractiunile prev8zute de an 209 punctul 4- I art 210 ICp ptesa aflatA la dosar, vo\. 3. f. 520 ~idin aetele cupnnUi re Ie I.'IqlUIl delic JmTibrilor ~8rii I..egionare. Utrind ~i parerea noastra la rechizitiunile damnu UI pm:uror J1]l tar: pubtidl contra inculparului ~ipentru nfrac\,!umle mat precizaie DelictUl de uneltire contra ordmu sociale II1cadrm in aruc I I 209 9Cltn aceea c! mculpatuL in anul 1935. a mtrat in le~tur! cu 0 ~ n za a primi inS1.TUC1iunJ ~ ajutoare de once rel. pentru preganrea re Jnculpatulla inrerogatoriu nu recUJl()8$l.e fapte1e de;;1 nu poole gislt 1a domiclhul sW. ~. ImpuIatiunea i~ do~ concludenta pnn cupn ~;............,.r.rn at incu1patu1 sA nu~ vina. cAel cste 0 dovt& exlItm de camcrerol acnvitatii incutpatului in sensul de a rontravtlll flagrant dis ooziitiW'lilor

recunoasca

~.

in drept,
Ie ~

Ul.:lele dosarulul f;1 mstru . bl • d . ' 1:\13UltnalU!i(; c: 11:. e~1 nu avea <Ilitatea de I o~mata mculpalUI cietlnul ac01 rncntJOltalA in art. 190 C .P. Carol Il: a e jXlSe<Ia !j-I ~] lkeal.l pane rim categona

vlWind l:a dm
~...l • In

a rel"' ......us

pu

J.

Aviind in vedere ca peruru ex.iltle!1i" LTU11e\ de C.p. se cer urmaioarele elerrerua coostituu\e' ""l\·t~dere. pre:vaz.Ulol. de_ an. 19L pu.ru:tulI ~ . ~......, tea ccl!u." . fraCtorul ~-~I fi1 procurat sau sa fi dJ!\inu! acie dm care . .......11 roman a mfracioruhn; In' trlfraCtorul sa nu aiM calitatea de a Iua cuno~Un" .... gona celor pn:varule de an. 190 c.P.; , J este acre' IIll t· . rna cuprinSll In an. 191. putlClul2 se cer elemen;e1e' 1 . .1:11 1<1 cnmtnala Pentru en_ bli eli uatea de ce''''' ..~n TO • "I . at reprodUceOi In Pu C 3 actelor; actele ii~ fuca. paned ............. man: raptu material ' tnteDtia criminala, In caiegona eelor men\.ion.ate in art, 19 L:

' ""=

"r'.

~tA. nu campona nici 0 diseuue, caci incul""tul .


.
t"'"

Considerilnd ca pnmul element acela al cuhlAj.ll de


...1:

lIi

Cons](ierflnd cA analiza celui de-al doilea elerreni component ne obli..ll . r' la . ul 190 c.p 1 .. _ 'sa a ne re,en cupons art. ~ . a care tnrrute art. 191. refemor la carnClerul actelar. ViWind ca. .'art. 190 C.P. cuprinde . ~ se refera in UIVU expres "I Ia acte Ie ~Ltnlorrna_ .. ..1 " ,~o to e . . tu1e care mtereseaza siguranta Starului; t:a. declo elerremul al doilea este ,..,.. e! deve _ d pin .. Id ",...'~ t dit dae! ammtJm. ell acre e epnute de incuipet p reproduse in parte in public mteresau siguran~ Statului; Consi~rind ell d~na ~ni.'e~~ enumerare a. principalelor iruerese supenoan:: ale SratulUJ: asigurarea e:tLsteniel. mlegnlB\1l il a mdependen\l!i Statului: asigurarea orfuldULnI sociaIe in Stat, asigurarea bunelor raponun mlematJooale ale StatulUI (Dongoroz - Partea Special! Cod Penal. p. 51 ); Crt toate infractiunile contra sigurantei StlltulUl au ca obiecr juridic ~ocrotirea iniereselor superioare ale statului", • Ca. deci, tot ceea ce ar veni in aungere eu ..oranduiala poliud 3. sratului" ~l eu "ordinea sociala in stat" intereseaza siguranta Statului, Considecind eli to{ docmna arati dl. •.dreptul Starulw de a crea secretul de Stat este nu numai legitim. dar ~i necesar, A c-e'te secrete intere.se.ua i~ sigurama Statului" Dcngcroz.. Partea Speciala, p. 115). • .. . Ca. mal depane, ar.ua acelasi autor e.a .,statul poae 0l1~ ~ m oncare alee dorrenu sa creeze un secret ~ sa-I ridice la rangul de secret de stat, impunind. den, celor ee cunosc secreb.1l obligapa de a nu-l divulga, sub anumite snncpurll. \'OtnlJl staruJUI de a l~ secrerul SIC poate manifesta pe cale de legi. n:gularnenre. decrere san acte admm]$£r.Il1\'e \'Dongoroz. Partea Speciala, p. 115). .' Z. C odrean sun! emanare de V,.-'/;...~ cl actele gAsile la domiciltullllculparuluir. Comehu udet -a ace 1 sc e sunt -..1ue Gatuu I ..I.~ iW1<:' 18 ·o.&"l~ . ale JandarTrenei ~l de la PreICCtun e ~ J ~ aulOn~ supenoare. _ nurullor on:hne dt seo lOU. secresate uniIatilor ierarhice in ubooline. fund pnn lonna~1=11 secrerulw lor: :I\';ind in vedere c! Ie sau conficlentiale. une1e chiar '.frate penrru L"OllSl!~ Ldenind cA eel mal ImplTtilllt ~ blare aceste organe on<artm purerit e ecutl\e a Stlrulw, COO5 ... ;~.rl""'1 de 1nterne: 01 r--' de C nine e.\o:.'-uttvUIUl este ,yli....;'·.. ~ .. pentru exemtlul purenlor. acordat onsu.. nd adnufuStI'8tl3 hxalA ~l gener31! a acest depattamenl are doua feluri de atnbutll: all1~l1] pn\~luJ. adic! ambulU pol1~. Swului ii atnbutii privind ordinea publici ~I :;lgU~~ Ieeea de ooomllJl,le a ?JIiJlCl geneavincl in vedere ca atribul1i1e poli~ sunt dt\1~e, Iiucudic,ara - poIitle \k 19uranfA de raIe a StatuIui. pe ttei ramun. pobJle .admt~tStrUU\ (lLl. Pt~bbelde ;guranl1 de sun! art-

are, necomestar,

If:an roman a infractoruhn, in


JCea5~

calnaie:

Stat; avind in vedere cA amoollile ce Inna In ~ ~ _ de. an. 2, litera c) din legea penlJ'U O(gantznrel poll{ll:l -

a Starulw ~ cA

se execu91

lnchisoare.
veml

1938 mai 17, Juava. 1nsemnanl


la ora

e w Comehu Zelea Codreanu in

o1f,JIiod sA-mi intares.:


,---1

fmOOia". M-am irdlw repede ~ am oleca de ~


rnai

Marti. J 7 maio Azi. pe

10. a Intr.ll

OCcte· ~

~ rru·J.~

.• l>~

sus. a-a

18ft:. UIUU

" >-m.. -cum 2 fae c:a sa apar IIl3l am ~nrI oc:hi aJUllSsus. JIll-a l~t . m prag .fata mamn" •Am 1ua t -0 • '-- ~ am sarutaI-o pe Jan • 1lI1l1dlf: fa1i ~ pc , g~mum trea, Inaumru en mama ?I eu SO\l3 rrea \f·au lnirin· pt amiDdoU! ~ ~ mceput sa pJanga Ma:na- sAr.lca. avea rn3mile 111'1. 15 mIIll1Il! 3lI trecm C! 0 secundA- Le-arn m~ de tataI meu. E l'nchis in \agarul de Ia • berom::a-Ciuculw ?\i·a p.Illlt 51-1 vadl mrnem, Ceilalti frap sunt liberi. afan\ de Hoda, carllrmat 1.1 0 luna inchisoare. Au tJtlQlt ceIe 15 rmnute. Nici nu ~u ce am \«btt MI-a amall.Jzena Gheorgtuu h.sta de manoo $I avocati· Mi-au spus ca miine tM. vor duee la Consiliu. M-am desparti.t cu uuma sf~1!. M! doere dmm:a loco • Dia blpltk Iwrerwui roman 1919·/939 Cu1~giTttU IUl~ C_11l Zelra GldrnrIt.w /899;>U ...

bine piaoarele. ~ ~te

m.m:m tn~

dou1 senlmde.

:~-O

de ...........

adziDIU 16 1938].inB~.

cIlUiesC attSt velum:

1938 Responsabii pcnnu alegerea, disptlZlPa. 3llLmUCIl.:l1c.a eonfQrmltm.1. latellJr ~ 21· ~I Duihu Sfimescu, E.di11.i1 tala. [dnura F~et a ..BUIUl ...esure Bw:u-

fC$lJ. 1993 P 156

32.
Lun trOOuc1 /6

==
1M

34.
CorM 1M 'klta 191)4 P 3-n.

Codreanu

IItll

1938 mai 17, Bncu~ti. Nota Direqiunii Generale a Politiei ~ ministrul de Interne privind executarea ordinului referitor la troitele ridicate de membrii Mi~i Legionare ~ ai Ligii ApaIirii NaponalCrestine. Domnule Minist:rU.

16, Ji)aya,

lnsemoariIe
\ICml

lui Comeliu Zelea Codreanu i

Adzj.l;...o-.... accste IJlStIUqI

ce ...... ~ _
tnaITY:!

in

_"""""'I III se mw anmce pe umen met 1abi1J Mi-a spus c! zilele aeestea \ scpet melt

r;;;"""" a rnA ~ maiornIerne ~ Pascuacte in sf3rlit,rrnspa remun Dan ~. clipA ca ce false sa se


mal

e.,

no: cind zm .. \'Cdea ~ de ~ a-rrtJ ~ pregati aplbmea. Ma g§ndesc' oare ales nnale ~ am fOSl supus va plioge? 51 Yttintelege chmur:de fizice ~t ~-Im mbat cireYa IID.I1Ute lAw Ii! stau 0 orA pe afara. E ~ de cald afaJi. pa:lare.. M-am ~ pe 0 I'OgoJ1noi rTIlW Imte mAdularele $I n-am mai putul sa pibm cind IJr.iI a trecut. Acum ~am ~ rugkiunea, dupA care m-am iobns Sl an: ml Wli Arum e searl. Muh inn ow iIWnIru. Ce frig e DIC1 ~ dlIIllIllCWlll. Tze 94 0 ni:noara ~-a ta:ut cuibulin ~ de 8ZIdin1lltllti- N-am cu eme sa schtrnb ~ Vme ~ ea sl se cuke. It dau totddlll

dar'soare!e::

AJxi

Prin ordinul ministcnal nr. 150 din 27 apribe a.c. spa erut prefectUnl~ de judet . lezi -" fi dose in cmunre ~ergandu-se de sA ra masun ca toate emelle ndicate de eglOnan _.. ie tVa de pe trtllli...once menl1une pc ele once mentiune gardism. De asemenea. se stearg sau ldentificAri gardiste. te l ldenu~ cu cele legioExecutandu-se acest ordin s-a constatal cA se gasesclbtrO I ra.span- m de dnlmun.

l>4

nate 11154 cu inscrrptn cuzrste ~I n

..'

eli

cate

I,

de cAtre ace"OIl. alsen "'

in

s!t

<;

etc. ,! ru a 1)8. btnC\Olf! a dispune BSUpra rnAFat! co cele ce preced, avem onoarea II I g scripUI UZISlt IUrilor ce urmeazl a se aplica pentru roate trone e cu In
sate

95

ul plrarea acuJltulul

I(

m hu Z ,

de P III C pn po d SIal Major se r prezema in ZI ele de ~I cuJaJe· ZlUS de 26 unue 193 A YOr semna de hum: a cun n rnembril din Capttala ~1 trebu a sa lie ~ aJ cuibului trebu a sa semnez de astfeI sermat n1I se \'OJ. aduce pnn ~ I de insea1JlDI ci VOteSC sA lnsele Miscarea n sr:rvK2i ~ lilt ~lAciune ~I fWd vanzare ~I Ie. aJ a:est Otdin ell rna adresam catre ecesua ere .

rnenml

.. mea ~
~

ca se vor prezenta la mire

pe rnme, eu pre cram v n ~3-ffiI. puna ... sA iDI Wod8. De a1tfel~ eo nl('iodatll nu m-an pes ~ \ - sen ..,..sla.ceva; m-am opus miseliei ~i n-arn inte es ~ mii Jnda f Ie me. n lllldeta... care merge cu mme in ma~ na. pentru a ,JiIIiI, d-Ie Presedinte, care a fa,1 rost I aces e Sigunm1ei pe care I-am propus ca manor, cu dl. Cernat ucrul ac ~ -arn piIIrs:;; HUll arii!al ce invinuiri rra se adu ~I D-SJ sue de t ucrunle acestea El venea

mat sus. In ce

rna pnveste

I,

spunea: ..D-Ie Codreanu. am informatiile curare ~ curare", Vene ne In 53 casa meaem desc:hi.sa pennu toata Iwnea ~l eu am p3s1r:1l permanent leg; ra eu el ~
I.;

~-lTIl

sun!

c! sunt contra sigurantei SLUlUIUl, am pasbnl permanent legaura cu ~ful 19unmpe. 1lUIIlII ea 51 inlilur once diseutii. Ei bine, eu am paslrJt permanent \egA1u ell seful gurnn~ StatuIui. care a venit Ia Carmen s) 1\3 sa se intllJle'a.""."ii rmne, care fosr ~ I ngmeru loneu cA, uncle a aVUl inratnire cu rrune. care rn-a ,azUl in repetate r.indun la Constantin larca, ~ 00 de ciIe on a awt nevoie rn-a cAutat ~I rn-a gasH. in aceste ConrutJl cred ca \ po SputJe onu1 accsta ci nu este adevaral ~1ca eu nu am fost intOlde.nuna corect cu el, >pUruinduI sJOCer. _ este exact aceasta nu este exact. in acelasi ti.mp in care eu llneam 3ce.'l'il.a leg3iur.l. dl, General Canln!.~no n I pcrmancru 1egAtura cu Generalul Gabriel Marine£CU. pe care l-am pus manor 10I pen IU oceasl3 ehestiune. lot din call71i acestor infom'UltOl1. iii nostn, care se b3gau ~ dadL'au I te u de uu matu eronate. Atunci le-am mmis aceasta ('1I'Culara Nu ~-a pre encu ra:"1 fu; e ~ ~ m8ni am maJ tkut una. Nu Ie giseSC acum in dosolf. pentru (; n-am nmp In 00u4 Mi-aduc annnte cI on una on ceo.lall! Ie-am pubhC:ltin [urnale Din pnrrul moment m spus redea momentul acestlI au , mstructie: sunt dow1 oatinee care le-am tnnus. C mI De ce m vrul sa IdleascA
ac:u:zti

Bgentii
8ga\ti

mille. Au isciIit toP personal. ~fii de cuiburi. de luare la CtII1(~ n 4 ~ ~ \ am sa vad daI: UI111Aream sA nu spun! cmevn eel rHl ~UI Eo, banulan sa~ n Adic am daI eu Win In ~a vor iscAIi. Vi nnr dovedi cu Il1Ilrtnn cum s-a mlcJes ao:.~llll \, ~","",II.,.Itli!I11.. ~ veil r'"' til", Qnorot ConSi u. ".. ....--r- .. -_
loti?

&abll ~.

1Ml pe care i-8!$ avca eo 18 19unn!", , Citi]lOt sl am? Doi la Sigumn!i. dOl Ia Pre Cctur.1.

terl"OlTllln

ID pane IC nu vorbeSC C ~ mtru n su I umnoti Nu este mCI 0 poslbibtnte, Acolo sunil ten ~~ and , 51 cunVOC1 10 Acea&ta este I1T1PClSlbil Zet:e In total SIt se prt 105
d

In tale

ct: se petree In C r. d I!' [It: Relenn u- e a


e
13 nevlnllvAl13

- Chi

rumul1le

0\

conduditorulu\ ..

le",,1mare domn~\ I .~ e 1m lea ~I to\1 ptril eli • ace tea S<: 1n1!?le<l pe care 0 pi!. I

,." acta

I.:

\I

lOr <:1a !..e!!mnu.legt man. rea1.a y


I;:

or rill

Ula in
frn[}ge

mul
L

pun ca

asu
r

cr

PTa tanl n pn arat

c!Utal s! se gaseasc .. un ternei jundie


A •• ".

in IegAtum cu procesul care

","

jud C" I

~l

III acluah penlru a Ui.1 In "trotnfl.tate Imprl! 1<1de . r1 lUI tJeonreCe obiectivul principal «Jnllmidnrea s!:u rae! ar:rnosferi pentru achuare In fclul Urtnallr: tl x

- .... egl'manl ,:Ill ras " d peruru lIeuz, re dar nu pan It

UllTldl(lll.l

t:

:;:tA
va

. Ma..l.. I .. ••. are a aWL leg! n c • sunt ~ a J tn, ngearu, L..UpU etc. Daca oar condarm 1. u puten ame CI mm " _ had:' uarnna e -ar crea un I arunca In me isoare pc. ...versarn actualului temm' pnn In ce~ UIiUl i'mV' oc .I. mOO Of rru t:t. IcgalUrlI cu puten Ie strame . Un IUC1U se degaJIOi.l7.a Pl' y,,:,"e5 uo;; pu;mll n din Informallile ce au. C. Z. Codreanu \ a fi m.:hll<ltoentru . ~glt naru pun In I, ~ f1:lri1 I: d · ." Y..." iii c crea a r egionan . se intareste zvonul Ca lrumasii Ie!!'! Pri ntre I ' gnman _M ana 1:1B rim, nrm Manotlescu ~I H 0 rod niceanu. cauta sa aranjeze lucrurile d, . d ,.... ,II'! can: . . fi . cia' . ut'an trJ.t:tu e TI a oncare ar sennnta tA In proces sa nu Ima executarea tl decil f 'une pll' n ump ~ntele Federatiei smdentilor din Oltenia - \. Serafim . ., "'..• I~ t -In ,." · M· . a ncctaru n;;e,,(u • co e ulti me 1 evemmente cA rscarea LeglOnlir".d nu-i pterdulii.. deoarece C. "L Codreanu trail, tmS nn ordin pnn, ~ sa ~arc l-a \ iz:it.al vinerea l.n:!culil..ell tnp lcgionarii sii I': gaLl •.L1

pcnculos, deoarece nu este singorul

om nr)IIllC

"Ca l~

L ~ inc't u " (lbll:CU\ IMe ar fi dl pu ~ er;;.,an. 'filnUL Pe de IIA pane. e8u11l '
",I

reu

.\

•C

......

IC

[Ida n
I

n<Ll se creeaz

un prcced

acesl aJ Capitanului. not raspundern prezent, cu 1.500 slUdenli llClll. g:l1apenuu sacnficru ' - a declarat V. Serafim,

ape!

Legionana spun eli toti agenju din partea Legatiilor Germana ~ Itali n' . n ='T fiaz4 in tntregime dezbaterile procesului, iar ministrii respecuvi pi! baza tell ~rame r intocmesc rapoarte arnanuntite pe care le mrmt la Roma. respecuv Bed n nd~ ee proces este asteptat ~icornentat ell uceeasi CllnozU:lle ell ~l la BUl;Un:~1t • DANTe, Fond Mimsterul de lntemc - Dl\e~. dcsar nr JIM3!<
1

'"

1;$1·14~

40.
ul"
III/

1938 mai 23, Bucur~ti. ArticoJul intitulat Ferc ste-t ciici mari primejdii (i se pregalesc. publical de NIcola
rul ..Timpul".

C m llu Z len Codreanu

(/lif/I,

J9

1994 P 42-68

39.

'3
112

• 43.

• 41.
II 0 lea pn 1m! P

nu pol raspund la aceasta lntrebnre. SUn! ~lIb Judec dedi pe subaltemii mei, Cunosc din PamIUI1'IeD. dar nu pot spune nici de bine. nll'l de ran despre un parud (XlilIIC. I chesti nea de udmeaon. Domnu e Presedmte, eu sum dat In judecata pcntru rradare

I .1994

ul" 1111C meti« 7.i'lca Codreanu p 98-100

(IIIOI.

I 93S).

44.

Comeliu 7-1' CUodcurq DePOZI\13 lui Iuliu Maniu la procesul lui


u;

1938 mai 24 B ca

ti

reanu,

li final depu Ia Bul.;u~ 24 I treburea D'/lll Cornelia 'Zet septeCmbri e 1938 . eo d d "": . cind ideol ugllie noaslre sum a1& de() reanu' De I f
R
IUIlIIJ

D-Iui luliu M

cred cA exr t.a In tara noast:r! doua . Parudul nostru este un ~

..

em.u·

~_

I erite? mtt-ooevm: • ideO Wgia

ce s-o 111_. ~ tseut mtre noi pactul de 11t'.!-

1'6

noas1rA ~ a Dvs. sunt direct UPU\C de 0 adversu.at:e aIlegoncA mai mare dCi..':lL dernacratic it in &pectal eo. aunt un adevarat IUlli1

(1§1

illtrcbareu D'/Ili nlrdtlVa. oculta


Ra~pun\!lf D1"

Codrl'atw: IJ;J(1J, ue Dl
MiU clande

I"

'" I" l;)_ e_lI,r.ilii f1ef. can:;e mamfcslau pe fa\A, I,:U mare COmbalJVllillC _am dal dt.: fJrg;itH2.<In tI e r_,m I • fnlrt!barea pmcumntlui: Crude DI ~L • rac.and malllfe&lalu n,:",. • ., . IVli:IflIU ctI;;f fi f h ............enennce. at ti ~ mana pe peiere. "it ne sau mu d<d 1)1 Codreanu Raspunsul V-lui Maniu. DJ. Codreanu . e te lelul unUI ren-!id.. ..... tid CU ldeologll cu tom I opusc. De Illel UTIllI::ala '" r ,.... til sum p~~ ntele allIJl 1""'id I D J . C~A_. m mlJU Iiresc dl VIC 1a putcre pam U - UI ooreanu, filOdc?i nu ilpr!.lb I eu nu ~ fi I:ll!lI1I de hi I!s1 a!i fi glSll-Q ~una. ~~tru tara. an; n fOSI in llcel~ pamtl:':':: D-~Ie I)a(:~~ n :tprOOO' • ~I; .. !II pc clh propru. Eu ered t.:asmgura call! buna parudele \lR<JU bme1~ 1!n1. 1 • ~ • J catc 0::3. ]In::l.f:lltata de d CSIC nu gAseSC cA vemrea a putere al unui allvdrud .;~~~ I" par~ ul nosru, Drept .. 0..-. .."".~ -..1_. ueeat a I iU1u:!ulul "11onlll T"'" face binc tAm· p",,-um am araia t, 1r.ll:onlogta~ metlJda dol "1' - ",an' , .~. deci ruct aplicarea lor intr-o pohl.JI::a de Irn~ UI~~u ~ :l parudul 1 ~. nil le 10..----h' e~ rem...,....IIl n~])OI g lWuT - I deli ruUV. pcnuu mine este otaratoare vomta nauunn il parudele llU drepurl _ 11" tard. ~ 1minia publid. dar nu pot adrnite ca guvemde sa fie 1mn.,U' r-i" • ~ ~g "'):'. "'l'1"'" I, In conua v in 1 na onale
u

III M(JIlII~.

iUna'

Mamu ca

prnpa,,·.n

I.

n can''''m

,~.

_.f.lil

1 ly;aril mele

• lultu Mr.mill

ill

P.N.T.C.D. Fundaua Hanns Seldi:l EdI\Ur.l GfII1dm~a anG. c d R 282.

lata

lS(orrl'l,

Direcua

Dl1iaramenlC.l

r de Stud

llocI ne p. _ B. I"" u rUn

p.

-,-

45.
NlCliodaIlIL A

1938 mai 25, Bucure,ti.lnsemnfuile: cesul lui Cornelio Zelea Codreanu,

lui Carol at Il-lea privind pro-

Dl Manru ca VJ'OI1lI11 sA vin acuma la putere, mBIllifesl:ar graha de a vem Ja pulere? din conversalllie pe can le-arn 3VUl. arn Ie nOl. eu msrstam ca drept rezuhat alegerilor dci eta drepluJ 00SlrU firesc ~j gaseam necesar pemnr 3CXlentJ.18 COObnuu cJ nu este grabil. ca are vrerne ~1 ca m

un lIZ COIIStaI1t.

Mie.rr:uri. 25 mai 1938 .... Oareil.:are indoieli asipra atm.))ferel de 1<1 procesu' COOreanu. El se apaffi destul de bine, de~i neaga chiar eviderucle AH'X:atil 1m. dec01\1 ActuI de
dan: in judecata slab, f'a.cul eu laeune ,?i aeuzan uneon
trase de pM. klt'u

• Kurt W. Treptow. Gheorghe Buzatu •.. Procesul" lUI Comeii« Colecpa .,Rornhii in isteria umversals" 25. I~. 1994 P Z4{j

CLKImulIl

nUl

It}

46.

1938 mai 26, Bucuresti. Ultimul ('uvanl III lui Cornelin Zelea Codreanu la proces.
Ultimul cuvant

at lui Corneliu Zelca Codresnu


cia b curos Ave I In manu e dv

Avep in mainile dvs. nu viata mea. pe care 0 u u .. onoarea tntregului tineret al neamului rorrulnCSC. Cred in justitia mi1i~ a ~~ mele.. ci mel nu ne~arrecut pnn _ a d. C1Or, am dovedil cu pnncipn- fapte il maT10I1 odata, sa declansam un razboi civil. _ lb rare cfn de mi a. pntnejd:1 de la Dar DU numai alit; nici macar sa facem 0 tu U Rasarit pilndindu-ne fiecare gre~la.. neeare pas.
• Kun W. TreplOw. Gheo~ ~a~' 5 I~l, 1994. p, 179 1 COleq13 •.Romallli in istena umvers _•• he
BUl3lll

PrQresll1' lui Come

UI

at

rrenu

119

mal Z7.

jila

VB

In

.mnarile lui lomeliu


I:

7.cleu

('~.I
VI..!

50.

1938 mai 27•. liIa, ai, n,emnanlc. .hi . me rsoure.

lui C

orne

l'

tU

Zelell Codreanu

In

vtneri. 27 tnai. Acurn 0 saplAnimi . d, ffilnea¥t la ora 4 am f . .• ed . I de R3ZbOl. 10 v erca studierii d.o"'lre)or "I a n \ • u,( seu 'II li'l du." la CIlIl ihul , procesu Ul. Acolo . ell pat. Am luat contact cu <I\lllc.atiiin f _. \. _ !iLal mal OmeOC$lC. iou-.) am , -tam 20 de dosare: eeva nemain.l"l"'n·ll 'In~e ZII, .men, ~mbiu.a ~idumintdi. a trebuu sa ~ L..... t" ....... ... Zl ~ sa-l] PI\~1 ~ '-. dezbaIen parlament.are, foi straine, Sa-Ii adunl maten 1 de' \ . Ci1Ula coruraprooc: dru. ztare, nate, cine ~tie pe unde. $i aceasta cu mal mal !!It!U cu ill. a ~. ordinc. CLTCLlltm acic i~ . ." I 0" ~ "i,; ;!] u:u. 1 J] care au lurrai C1l nne sum mesiaD sau mrrusr to agsre, sau ascunsi ca sa nu fie pnn~ A;J ..' _. :a~ legionrui COl ulbinele in uceste trei zi I A' .• u ergru.saracu baJC\1.uneru uvo~ . .'.. ' e. _VOCl:llll man au refuzat 10\1 sa mil a IT! Rndu RoseW. Vastliu-CluJ. Paul Ilieseu, Mora ~ ~I Nelu lonescu Pelrn<,;ue P l £pe , lnnet ..L. ~ " ~u. maL. Teodoreanu• de te~ ca sa nu be d~1 10 lagw-e. Team! S1 I:$uue. De aceea lOOlii arlmtnlj1:i mea pen.~ avocatu: Henteseu, RadO\. lei '. Paul lacoeescu Lizeua Gnecrgbiu, Car.u.:~. H,1I1

camera

Cosmo\

ICI.

rata

~~scu.

mCI U~I

amenmt:m.

Coltescu-Ctui ...

~I ~~tru tot aeest uneret eroic, care n !\-<J plecai in care a nseat, ca~ a mfrumar furtuna. Limi dunineata So' dJ!so.:hl pnma

~nta

ten de front. S-a curt apelul

em campus dm Pr*dmldt! Seciici I. Colonel Durmnu I patru iimart mlor: lipseau top eel din lag_IDI:. orlici oanenn CO care am lucrat eu, rnartorii de [apt. S-a eenn amanarea ~l aducerea aeesror manon. Tnbunal a resp! cererea apararii. Sc citit ordonanta definitiva, PIma de paufJ'li. de riwtale $1neade &un. Afirma\lUDl gr.ltulle. nedovedire cu nimic, lipsile de buni credmlfL de oo!'eCUludinc ~I mtt: lU onoarei. Dupa masa, de la om 5 pima la om [!noapica, am \ orbit ell, ump de i \~in con sp.tlberiind una dupa alta mate acuzatiile ce mi se aduceall. A dou.a XI a apanu in "Uni ers uvanl cu cuvanL lot ce am spus, in atara de ~m\3 se..relii ~ de chesuune cu cl-,m e ~ : nrme.. pe care. de rusme, eenzura le-a opru, \fartJ. mi s-au pu' "ntreban de atre Proc care am raspuns punct cu puncL in rez.umat, am iost dat in Jud.:c.:ar3 pentru ~ Tnbunalul.I:-uhw

190-191 C.P .• dennere ~I publican: de acte secrete. mlL'Tl"Slli1d ~Igurant.:l ll~" 6 ordine polipe~u ~Ipncllirmere$lI de namra elect mli: pcntnl art. _09. e: n strama. pentru a pnmi tnStIUI,~JUm ~l aJut(l3I1:, in sc pll de a &..'Cbn~ rev u mima (baz8ndu-se pe 0 scnsoare fals3.. care nu-rrn Jpar1mro p;: care n , Sf viall). penttU an. 21 O. i~ popWaUCI. penlJ1l d.c-c ararea razboJ IlUDC.1n ultimul moment. adicA cu 10 mrrane inUlnlr;de a sc da van adevAmti mmune dtl1TlllfZ_eJasCa.. se do<: Jpe'r3 t 1 'n" cde P: uu a MarinesL"U din Riimnu:u-' ii cea, und 1. ideea de ..econol1lle aulomaw" fI ..imbog -[ filii tnHU apart :.. mut nlClOOam, 2. deea \.lI1f1. ante .. inl[,!l11l'"~ act::$e lucnm. P1eacAla Rarrnucu, like 'I. n ade\ sensa de mana sa. Pe copena 51! gfiSeSC In IDIU nuhe pagtm. expli a;tl.: I ou pIedea7A pentru \: ta Jdc:C ...a
!C:IQal&onal

cu: ~ c ulum n

n'

Ilil \ reUIlUI 8\ 1:n1 rnent Intern "I m"l \. ., se ul IOMel I ro en , Y a es C:l.le '.eglum a p. Ille ...... sa u~ureze on dum :0.3.-1aheze sit s . T[l, pornlt din aram '1 ~_ , .. :In::, cal ~ uaUa." I e... 11 L..e COl • It,SRI. Fond ..D". dQ~U1 IU tj(17. r. 186.
>"

'i.I

" I!.fl:o;t:.alupoliticii
.L ' •

[le care

,1 lInn<lt~n

. 5i.l1l. 1 n stfl."'1l

52.

1938 mai 27, Bucure~ti. Mem . I . I.f cnu adresal' I"' ~al m~ 11 nlllla~i legionari <l.flllti in d . ' .l~ge u~ r ami i.lllHea til' Urea Tismans. CmLl'illl! (]bll~dtori\j la miinas-

dis1~iJta. autentidtatea ~ cenformnatea textelor cart SIiII$!SCU. Bdilfa a IreIB. EdJlW1l FundatlCI "Bun a Ves L1rC , Bu ,

~~

fait, Cornellu Zelea CotlreDnu i89t)

Sale. Mi-au Ineredinlal-o mie/iill",.-;:.IUl:u U:' cu rugamrntea de a 0 fau: "a ~ •• u..... 11'1111 uu:rede-" I' sAajungfila destinatie. '" III a ICflI"I'i1 ca sen ul lot ate ,II' Cum aeeasta peupe nu va I'iI dlIta publlCltalii 01"l!ntod ' ". I' E un apel disperat al unor nnen, eare men(au. 0 soana uc aie, C"J I;irnrn.'ma pen Iru ""'" te rna b ~ _ .. ....~ 1:n-_",I una. ata ,J:ltttim-ul de ~ trmnteO bine scns: . ..." .,Maiestate. SUbsemnatii, f~ti membri • ai Panldulul Tontlpentnl r ara.... in d [lTI1IelIU blI\!"JI(mu an~'l ",. •• ~ (' Is sflinta MAnBs~re Tismana, ne mdrepram SpR:' MilJc:o.t3!ea \ 'Oastra rugand... St Pllm:a.~ , C5t aI nosttU memonu. .. . . Am fast membn at Partidului Totu! petun: Tnrii, :.tcti,and in cadruJ Ctm,rrmlici ~I ~I r tarn. av8nd drept. \iota supre~ a a:es.{~i .::tcti\~ta~ InaJ\are:l ne:amului nostru. imarirea 1:l~lul. apararea. aredinte1 suamosesu ~I straluCITea Coroanei, To~. inainte chiar ca noua Constirupe ~I legile subsecveme sa fi 'rutrzl~ acuvuaic partidelor. noi am incetat a mai fi membri ai Purudulw TulIIl penml Tara. ab~nam.lu-{ll:, rin p unnare, de la mice fel de activitate politics, Cu trnne. aeestea. prinrr-o dispozme nrl'nn:ara ~I de neinteles a Ministernlui de Interne. am fost ridican din mijloeul fami 111 lor no, tre in noaptea de 16 aprilie. seehestrati cateva ore In Bucuresti ~ rransportan in noapteu urmanure wei ill eel 01.11 mare secret. fund de anmci supusi uruu tramrnent de izolare ~I pm <I?um. L~ nu foe apl c:'i. n C1 condamnatilor de drept comun. . Am aflat ca aceasta situape consntuie «dornicilial nosmrobhgatonu desi, tim pun d.: vederejuridic, calificarea este improprie.
pi:
_!"VI" t-

caae Rege. semnaIA


n" Ma;estiifil

D-na. Claudlun

(rnarna

lul Alcxandn, T-=l1 ~ilTths! 1 d de internal!i de la 1\ ~~real ~ I ~mlclllU ~i.irl.al rru-aru:ius u peu-

_tp

(1

Legionarii mnt dezorientap

in urma coadamruirii lui Corneliu Codreanu


Clndamn e C mel u Codreanu a produs in rfindurtle legionarilur depnrnae nen gene a La e Iii tare contnbuit faptul clt opinia publica S~tl dezm[ de dezbalen insa a pnmn cu II factle verdictul de eondarrmare. De asemens au f t pulber.lIf toate z nunle II red' 1 I •• . , ' . fi II h• c [tate In u Umu ump In randunle legionarilor c or c tar In ,caz de c nd mnare va fi alvat pnntr-o interventie pe care frunta~I1 Ie. g! nan nearesiai; sa 0 facii indif .. nedume " erent pe ce cale. Pe de alta parte. iegionarii mnmt~!J nre cu pn Ire 13 consemnul dar de C IC .. ce lUI, ttl palTlz.anil sal a. I orne IU odreanu In timpul dez:butem prode a pnnu un c n ernn de I \i pru;treze calmul ~l ca nu se dedea la acte necugetate iJ10l0ll!
7.

126

Legi narn se inlreaM ce a de Daca I-a <!at de fries u ~ermmal pe Comchu Codreanu sa dea acest L,ln' nor nOI $1 mOl I!Ta ve C r zul unUI :JCt necugetat C) dIonseCtnte pe care le-ar avea de sup, . mlS e eglOnnn sau duea eJ insu$i a i'nceput sa-~i rt'cu·

a er,

. -".." • '( drul zi ant izatii po Imce, to! ~an du I nL1'<"u ~·Ur.lt ,,'1 Atita vreme cat am acnvat m ca ., ~1 .. an . em )fini mlln:rrhil:l Genera! e reate faptele noastre au fost inchinare Pnmei ~I TronulUl.Sum pn .a ' .. -' . IW1l5ltJnC Poore autorul a vrut S.1Z1C .. po: u1e traresc pe un p. II1i:indpe plan istonc [foote generat . \ nn eilildunk: dupJ. nt rese e un plan revolutionar"? - n.a.], nOI nu s~n[em depnn~: ~a~e ~mIJ~ [l2 Ll~ ~I neneJ Ion unei clipe ~i urfun formulele goale en ~ falsele untudm ~ ZeleaCodreanu. omul meu de la Teaca (L921)- n.a.]. .....I-.. m dCSl.,fr.u n . ar de . I descopenrn arum. De aeeea, monarhismul nostru not nu... 'nd' llubillel:!~ra. pennu n . de:t\.' ,1 , 'C n" unu I acestei natii ~iCaruana VIe. oroanu drolpm este I I U pcnnanen1li QT1 J man I r in tc'r destin. Aceasta a fast indrumarea activltli~i noastre !Xl111IX, \:U eo rest! de Stat • 'raspundi: ~ ce Ilt:H:J. • • raIJ :I ne pull:a lOSlnC Ne credent tndreprAtiti, den sa. ne mtrebam, I ~a~~ :Ira ~I TI\ n I de ~[('It!a tm1. atita pn ............ata1a nedreprotc"? One arc m{ere~ .1 I ;s re 3U da."n ea rsnd 5.......... .• Ie:! llnl1r :Ii n'll.: 11~ noastra de muncA. de entuziasmul ~I de l"<lp<1C1
A ••

Mqjestate.

LI

ct

127

al Prefecluril P I Ili!EMlIiJe'JlaJ J'nformatiiJor privind p l reaqiiJe in rindurile membn

nJdliikY'mbilIialiv

129

rmfi "nIAlUrdl' Ii," Barou pc urrnatoru] 1t.!lnt;1 or III '1111 n lin evren vor I I • )1111(1 n ma.~lmUm u -A_" e plcrde c:ell'llenlu arunci cflnd ClnUl/a III ri III" I~ I ue se prev""", Co S I. otl p.. I (onstIlU~1 .... na' on cum pnn trataru mrnorrlillilor t:vre fill t mp de pl'OlCCrlD uol· f' II :IUI I de pUlJn I 'lela Ii NaJlunrfor• prorcclle pe care nu au (enunlat-o ill krflll'll 1'1 1 ub prolcl:IIII Sex I 'arc prcvede sllUl1l1a de mill IiU.~, urmCIl;.:<'! t:n ~01' 11111 01 Ita II wale I ConsUlu III, c , ~ct~, aces: lemeJ consUlullonal., . te5wJIC pe I'd "'re"1 II prorrus dt va face uz de Wulll rnunca ~1 [lnCC[IC A cel'Ullipot 0 I anra " in mcd d fi . iv pmb r~ij cure 0 are de II rezolva In mo C IIlllIV pru lemll CVfl>r' prr um j de lret.'ertll pe • ~\l.~ in Barou In
jdc., 1111

ordmc de

fi

ut eft doc! llvocnlll

VO[ "

tot u~a de

unTIl ('.

(Sursa Prefecrura PohllCI Cllpnillei)


FOlld Mml

• DANK

terul de tnteme - Diverse. dosar

nr 4111938.

I 112 1 J ~

54.

1938 mai 28. Bucurqti. Nore ale Prefecturii Poli~il!i ('apillJlcl, ~ Politici Sociale ..~ial In~or~a~jilor privi~d co~unicutur Mi~~ ni Legionnre ~ireactiile mediului studentesc In legaturti ell ~elllin de condamnare a lui CorneJiu Zelea Codreanu la J () ani rnUncil ~iln~ ell.
ViCIUI

fn cereunle legionarilor cm;ula un cornunicat nesemnat, in care rnrnflrui sUOIIHlIllijilir c4 ,,eel IlWl capebrl fiu III neumuJUI, CameJiu Codreanu, a fost eondnrnnur III JO am mUlll.'

IJnltll pcnlN vlna de a-~t iubi !Urn mru mull dedit lOp. pentru vma de i.l Ii eel mar ('1i.'llln ~j lie feUd!a de opera diuVDlctls!:<1 pe Cf.l.rc II [Ill Neamul i~1 fu1m1lnril durerea, CI petrec, Neamul j~] rnacina sufletul, ei rdu. Rfid peruru ra pnll rruncluml au tnmis pc: omul eel mat bun nu In 10 ani munca silnica, ci la frig, fOllmc, lIrl1l:Zen, la. la moarte moartea pe care 0 peale da un IllII. S~ nid3, ~. regele ~ ~~val. eel mai more trAdAmr.dezertor de nlzbui. hOi ul cdol !reI mlllardr: dm I~ndul avrapet. SA rUda CAlin~cu. schilod III suflet ca ~i 10 trup. $,1 r,h1:1 Mk~u eanalie din umbra. SA rada TdI!rAsi,'U. Sil rBd<l toli consillerii francmasom ,I wnrh Sa. rfidA tillite cunalrile ~ toll jidanii, Legjonarii pIing taro. destinul ei, Dar vor rUde la urma" . ... Penrru OJ derula 8UlOnlAple care ll """'15 ........ Vi Hbj de len ~brea ca ar fi nlIP&.. t ,...... =_ ~- '._~ lctor,,~ en ~ eel din juru I silu lIU llln~,1 t-""I 1"'''' trectlud In Polorua.
cmsut CUf3IOS' , •La rrese chefuiesc eanaliile

56.

procesul

1938 mal 30, Bucuresti inSl!l11nlint lui \rmand (,llm~ lui ( urncliu Zeh.:a (t'ldn:ilIlU

u d. p

Prinlm lcglOllllrii cart rbpindesc ifestul . .~IoI'I"'i:I1f!YKJmWl. a fast identifi man lntilUlal

:!e fostul
lil

cu:~ vcdero

(cgtonar Radian. Condamnarcn IUl u.rwile studalNt! 1e8lonare sau numai srrnpauzarse
Wmandant

..Romani"

~I

care se

UCUP']

LI~

en tQato cI nu 8C pun pta ~ sperante in t.'asU~J uaele CClWri legtonare -lIClUtnbariIe care s-uu 1;1,(11

_'.tWfImestl l8~amfl
vor vent In
':UII-

!iI:,'~i8IImlaceastA (;{lndll~CI~

1938 iunle 4-6, Jllava in('mnilJlk lui C m iu tnchlsc are.

CalI11M1I1lUt de uri.

U $bu dU\: • cu 8Ilta invcr~urulll:

l'\'

In
c h ll>("'~

cn:unle leglilnanl.ll (.'111;.11\:\ lin null

1_-

Z.

•.

ocreanu 111 \J 1IIlI1'k


.'

,j

711" tle

Ii pc C.lr~ dl'\:'il 11111 ,I ~1.lun ~~


I I !rim, !In.]II,

1,\1 111r.11I

NIClll licltunc OnLT:lllnc;'lll1l d!.tu i\~l~]ll.ql/IUll Ul'l ~ , till ,r..... I~ ~.Jlc~'lm:~I Tet"lllnm(\ , .,.ndum1ll1l. Icgl1m:mt snu !.:C nu Ik' I.IL:UI",' I 1\" tty ,,, pen 111 \'11 I la unn ~"Ilt'''lIhll. [);U:;j rI'iItiHl (1"111 I ~I vema censlU cu nscul ca vwla me;! ,tt 1.1 ~j usn "1 fllllnlcni dnt NJ 11\1111m III! cine Io!lI I) , • v . i' 1l~1 1 tiu' I 1'""10non II vor urrna. c rru-o 11 ~\:TI~ Cd 'I t.'L1~ In' '. a mlJane lilgllnt jlJf'( dm ...,. , • liU ca ~I Mil! vent leg1onsrA. tar razbunarca nu v,, .I\C,I m:1I"!!1I11. I. 'Itlnl!ll i.I .Ilunu 1I\1n.:<lg~ v ili'tarJ h,R de 8 IUniC. rot ce este IcglllnM trchlliC 'I: nhl gd' t \" mvm' cu Igllr 1\. \ 111 ,.... ~,," 11M t 1.1I'llCe r~ (eslatu de Stnlua, ~tc. re,1::.1 uICIll:!le. rn.; n Lcgtonanl care Uti venit dill PflWIIlC;C in ( apu 1 ' ~ •• I'll: ntru a Inc I'{' , 1 ..-n'lI tllASunlor guvernu IUI. all luu: ~l ~l I.:lm\l'1111IJl~' ~ illl.U,:llllllc I . pr\ l~ I .1 uc .Ii:e.,l on,lin II ins de l ~_'-

'"Ill

1111 _r

111'

"vuw-

cercun1c legiooare amra astfel d ~qlum:a nu 1).I<llCMm ern de ~ • rru VtnsecAactlVitatea lor este impl.J'ilbl1~~II.·a c.r (x1ft'nnu L,tti! Ifiltl1n~1,.tnJ.
• OANIC. Fond MII11~t"nJIIlC' Intern.: ntlCrk

UUI

d I ar

II

ramas :II 19:'

c Imll\~,

d,lmn I

V( r 1

61.

1938 iunic 7, .lilava. lnchisoare.

Ins~ml\ilril('

lui

lnl!.!lill Zelca Codreanu m

Dill

a.

-"'

do mOillllJON ilOOStlla,. majonblte8 ccmandanptor de rnc la&lsi" •• UUnti •.Ac:easllmlll ales in provinciile Transilvam klJllDl"'lCCIaSIIliIIIIII&~ toli acqtl comandanp sum in n4lJlm· B "'8 Ii~ Didactic: care 111 flcut parte ~ din Miscarea IJ..'Sll

134

~WJ"".aproape trel sfertun din studentii lcgiom HoEOdnial!ll!l, SIInicol. David. Christescu, Radu Mironnn _--.: :6IL'~u. Mircea Bliade $1 alJ!1 EI menlln cuil~lJ,diD .... primind mpoane In care se amtA di legion n
care recomaodl m;reu liniste, ee au de flew pcnbU a pntnla biruinta Iegionnra, n de a IIalIl aran~ toate ChosbWlile pentru cazul c din Illvemu.h1i $I VOl' ~ ~ legionan. de IIIBfIICIIt8 DI.lllUmit de accastl *UcA ~l atitudine lim~u tA. raJ.lOIIC pcnoaneIe care InSISIat ptnlN abandonarea liniei revolulwnJI'C n VOIIfeIl.egiunu m ptnlnll cl ln ~ se vor produce man evenirncrue In duce ~vcntJea Is Ilea IlUatle a partidelor polnice, In acest._caz, I!bcrtul fi II51gurll4. CD $I ~lorla4i IcgKlllan inchi,I, ca domiciliu f"otwt sau l{il!Grupul ce1l1alt. condus de T f ..L-..._ bera pc Codn:anu n a. -~ Jnentiner:ea pe IiIllJ revolut&onari ~I pcl1[(1! !jI pc CCJ cu domU;ihu fOl'llt. IA se tnlaa:lla ~ 'SJ sa nu lie preJe Se f
prwUnt

", .. IIi.:,l'wIIru mentmen=a \IOCl .atudim linistue,

lrfuiu.

se

• DANlC. PoMI Ministerul

de Inferne

d
D1\C~

If 41 19

~9 I ""

\I101entl $116 ~ de Fie[

de

partl1.anjl

lui \Iojen

IIjftvt,n: 1inp Trifa.tpentru ca acesta


JIl!M~iJj(i

sA nu intrt:pnr

65.
~
.- ..... 1i!1f

1938 fUDie 10, JUava. InsemnAnle hn Come


tnchisoare.
14 ~'"
'" -...-.

r Zel'
IU

od snu
l

In

In cerclll1le a&udentilot leaaalllh.


188
• GIn
I

tnirucai '*

AsQ1zI din'Uneali a t

11ur31 ponlul
,I

pll ~

...... ClcI~t

cit tremurpe e

r>..IllU ~ r ,.

JYl

\'J!h ~ dm • mul Ixv In I L


k.

39

61oS,

1938 iunie 14, 8u('u • 't' "I P I' , . r1!.~ I. Nl)[C ill, Il f erVICIU o l!tCI S(lc:i<ll~ .: . I t: r,' lr.;lurii I'll' ' . 51!. de. Corndiu Z:.IC'1 (' I'll J Inrolm~liil(jr pnVIIIU c 1111.:1 ( "pllale! • ',," • •.. ' Ol rCUl1U lui 10 V' ~Crt~O;Jre 1 trlrni IIVIL .. ~II MI~C'aru LI.:"iun"I'C, n IClOT VlljCI1 si DrlCl1l~lea ae.' to 'f
<l

Cen.:unlc legionare bine in1'lIr1n;]ti:: artr " . ' . d • hi rna C~ In Zilla de J I ar fi tnUlSmls JO Inc .isoare n sc:nsoaru ," adn:s~l"' IL11 H:lOr vi I! .V iurnc a.c '"C' L (' IrCanu I I ~I pentru Legume. In <;tmnan: ('! ertfeascA pentru e ']1:11 eglOn;m l"r (.11l' vor fI lie ~1 J . ' I .,' fapIU 1_,,· main te de a Ii'ares,·t..l ~1-a PICrt..lU(Cl.:htllb , I_1)(: If\!:J111J )e ~ra" If,ane de mnr,j Imil d ....
I.. I.;a. I.-H

....... n;

31 LeglUnii.

OMgm til lUll ume/iu Ze/ell Codrcun« Iii. !IiSPOZipa,IIiImIllQWC4 ~ confcrrrutatca texiclor rnr~

RJ9

consid 'r, I, cl C il,.. usmam i..IJ Leg N"ICI0 amenmtare tniMI nu s-a tradus in raPI Ace'" ,., iunu ..rrnu IIlll::nlnl,I\1 ~I ' ... pentru C<l - c! 1l:C1I \... .. Qxireanu nu a mte es sa cucereusea puterea prin v!!.rsan d. • 1101a~ 10 en Oill De aeeea, pentru a lnvinge pe dusrnani recnnumd"" l! ~llgC CI pnn pnncipn fuJ.ltll:tJ • . ... at.:cast::'! tal:lll.:1'1 dl:' IJT)fll d' ! Codreanu asigura - pe cuvanuil sau - l:il in t:urnnd le Il'm' I n :11rl\C epciunc dcveni legionara. g am vnr h hberi ,I min:;!!}! ~Ir a
• ~ r,", I.

spre a se putea repnra grescala, Au fost timpuri cand loti cet ce emu

Din aceasra cauza i"l t

".,,Inc lii~C Illal1l llie, hCcuru~:'m.l pe :It.!e\"!\r"tll ,rlu . te \)(1 g .\. •

.r(;~I.:'I;I. "{U~I ru:!lm,lI1(l.~ tutumr

gII,,;HlllP:u.

EdItia • !.ida. 8di~ Fundapcl..Buna VC.sIIlC", B

Codreunu spune cA de uproape dUlIii saptam£lrll ~:.. • I . 11 mananc .. nunm p:11r)C I ilea ........ Aceasta este rnasa UI. ,oate le supona in~a. cu u'llnnla. ru"ilnu U-oC dU lrel t'n pe iJ e .. • . . '. .".. VJata ~ fund u J pU$C~eJ nU-I. face sa sufere, din contru II fllelc~!e. rar viznmea in VlIII,r devme din ce in ce mal clam ~I catsgorica .. Once ru~ din lume nil va putea inhitngt: MI~[Q I..cgIonat'!. afara de Dumnezcu cure 0 pune la grele inccrtan. B[ualHi A'ol""CT.c1 este unul din prineipiile Jegiooare: toti pentru unul ~l unul pentru 1011. centinuare, Codreanu sene dl7n curand vu face un plan de mate lmp;.)fl:mjli pen ru vutorullegtonar. intreabA apoi care dintre leginnan uu fn~1 pnnst de Polillc, ce Ollli r Vojan. Horodniceanu ~i rifa ~idaca ultlrnul si-u cAlelJt pe inilna Ilcccplimd 1~l,;lJcrlS3 T
...-.!I
A._~r

In eontinuare.

to

• DANfC. Fond MinlSlerul de Inleme -

OJ ~ ,

, do

nr 41 I

141

140

71.

....

• DANIC Fond Mini

82.
Regatul Romaniei WiPtslefUl de Interne Domnului Comandant al Diviziei xm [lnf8llle1VJ
Ploiqti

AYCPl onoarea a inainta pre cun

7 iulie 1938 dreset de Penilcnclarul inch I n DO CornislQialul de Politie Cfunplna ell rapon I nr 76Capandantul Legiuou de Jandamu Praho

~S
~

Cruceanu
PolitJeI de S guran

t41IIE_- Sef. '[

oomnescu

1938.

~ 11 procese &;lOll:'

nelt. Apoi. stl~pe~darea ClJlmitu\lCi. <l1l:1;tA!. • senzat\CJnale. dar fa111l.:l1ndam .~ Il11!lSIVc ma.'pnrea fnl I d0"" a 1T1" J Ilaceir r de dc:zonent.·U.a. uca nu ehiar In 'lnI.!Op" d. eli aprn moe. In sffu"n e,md M!''-''a . 'represah 1 ; II111 ; . . r ," a 'ldlC'.l dccapltarea ei, ape LII\I~lij in il'thl~nn .... re~ 1..,C'l'1narii la tiJIlI Nu sriu cum va f judeca; de lMun" C 1 !l-1 l!,are.lovn ru , .... llmelUC,)[\ , ~..rnI'nallll sur.;l"CS electoral ul. MI~ru;l Lesio . ,re<lnu, Fapi este c· . IJU"-. • .>: • .I ~ nare, $tlul ei !.e' fI a patru IUI'Hd'jM rpM...rel lar dupa inca cmci urn era eXCCUl:.il L a ill:oml<lmrmli' 10 I'" I" b' _, , l' . . r;venUllCnte ' U ilnl de tern ........ nu are oestm po me, Pmbabll ell Cameliu en.' ~trl\ r.:arerru-au reconflrrnal ~" mI...... . _-" , " ,,,•.reanu n "'" general!;! .1 Ml!'Carea LegtOniU t1 nu conSUW18 un reno"'" I' 1:1 U m-ar fi COn!razii. . c~- pemru . CII. ' ,_. """n po IU~ d '''''I. a_lase de utatea on ca nu-l,..lnten!~[lza cucemea pULeru ci em e esenliletit~" reI' ' .' 1"'1"'" •. .......... l:' ~' 1!!10:rtsa. -,Il c! regele 11 pregate~tt! pieirea ~1. daca ar fi v :n:~lerea unu: "om nou" ell de "... " ' ." a t sau GeJ1Tl<\nm. D ar Cod reanu eredea " nec:eslIa\e<lUI.,., .-ar fi punn >;11'1'a, ref"ugundu- I!• in lialia In " . • .fi .• -' Mi a JEn:,el, 'nCOlca 1.11 ~ decal pun lea ~l mtan ~carea Legionara: crede d {~nce oou:i pngmna nu inprot~~aArhanghelului Mihail. . ea, e ll!-iemene:.L, m propnul lul de-sun ~I In 1937-1938. lema C~I' mal populara printre 1 y' .M egionen • ern rr1IXlI1.I:u Mod ! I constituise moartea lUI 012 ~l Marin. CUvmte]-e lui Mot _ ' . '. e u ctemplar'J "';8 ta cenu~" - deveniliera litem de Evangnelie. 0 bun: p;:adll1&! ~temlca dinarnita e pro1"''be " m .. al:.UVWJtea ICJ:!\Onara' can SIllin sluJ . parastase, posum negra ~! ru.gaclUn1. ~icea mai ""tell ca - !TOnie a acel!:1 "",,",Ji\en ." . .. ,.... 1938. a fost ca •mrrucirea_ smgurei _. ml~can polaice rorrIDll""ll care lua . >enos !:rql1m~mul ~ ,!" ...... . b . . ~~ In msenca a fost rnceputa su obladuirea P<1lliarhulwMiron Nu diu ce \ a fi'g_aoull C-~ .t; 'i" IIUTellnU cAnd a mleles ca in cateva ceasun va 11executa, Nu rna gfmdesc IBcredinta IU 1...,. I 1a de sunu 11ill • ~. politic. Pentru di el asigurase pe Armand Calinescu. pnn atatea cireulare. ca legmllarn nu ,{ r reac1iona. nici chiar cand vor fi Sp'dnZllrd!i de picioare ~l tLlrturo!U. EJ dM~ ordine stricte de non--violenta, de renuntare chiar lu renstenta pastva ~idiznlvase chiar partidul Toml penln! Tara. Tactica lui CAlinescu reusise: LOPlegionarii se lasasera pnll$1 ~ se afluu ileum In cu1'a. $Prand. ca ~it. sa fie arsi de vii. Probabil ca Codreanu. ea ~I a1i~a ~111 legllmnn. au mum COI"'I~ cijertfa lor va grabi victoria MJ!}cirii. Dar rna intreb daca unu din el n-au \ azUL in moartea lor iminentA nu nurnaidecit 0 jertta, ci eonsecinta fatalii u unei catastrefale erun de tactici politic!. ~tiu door cil Mihail Polihwniade, rare se numara prirure fo:!ne rani i'Cfi preoeupal! de ViClOria politica, iar nu de mamuiren 5Llfletelor, i-a spus admit salle I, in temnua de la
• ft
C •

RAronial'Slrat. dopa. executarea lui Coorennu:

_Iat!:~nde ne-au dus slujbele ~iparJslasele!... •. La mai putin de un an, avea sa fie execul;tl ~l el, care nic: macar nil a..ea mangaerea slujbetor lli paras lase] or. Dar IHl murit rnni putin semn CIIceilaltl. eel credmn ~L ,\ cenito tig~ a aprins-o ~iS-8 apropim zambind de z.idul unde-l a~lepJ.aUmI!rnherele a fi lesionsr sau ..simparmmt de i I' irnd :e MnUU unul 1.'3 mille. ~$t, eglOnar ba. h"berta1ea~. poate, in cele din urmll. via\l1. U~re In~: es e c 'rl-Codt'l!anu),~' dcclarnut: nu credeam in destinul politic al generntiei noru;tre (~I mel III stI!aU,I,I~ 'pmbiJa. u de-a drcpt I de desolidarizare de Misearea Le!rionruii mi se p8reH nu nU[l1.JI mUC~1: . • 1 ~ ... a.nJL U '''~ r: _ lida 1 de !!enerJ\l3 me.a in pill pn" ~ Mi se parea de neconcepu[ sa rM deso! nze - cll'!! ell in cell! trel1um de
• I!>'

U1 vaRl1938

..I'

'"

. plica riseul de :l pierde tot; ~luJ-

..L.~.. "'4Iltu

01__ t>~· ....

oamenu erau urmartu


,. •

•.

~Ipersecut3tJ
' .\

t::-. ...
>

.ilIil

"are a coalitiei generaiulul :-..nI\)Or;;;... , .' • - n ..a I· Ieron~i legionari au savar~i( nenumaralc ~I ~)dlua$l: mrnc s!ipliimiini de: de\Jlll"re la SlguAstfel ea:. refuz8nd sA scmncz dedllrallo. dupJ Vn,'(1 ~~e1"rmm ~·nl. intn:.ump· \/tll:l .
11IIIIilGeneraJa.amfosttrimisinlag.i\ruldc M~n .. _urent and Alcltenl\'• <:j im:el'IU.seOl -..,.., '0; ~ t -~aWlle mele de to Siguro.n{a Crenl.'nlll1
L

eu

'nl'l [~mmtCSC mlC < • I.' ' . S ('ptembne-ctco;embne 'I HOD,I - 1m3 ~(

19...., .

,"

u .[t'UIl:;J-C'lll, ,e ' Id 1 ... 11: , f- It'lt' a \I"d Amullhz.llT1U c In II to' sa rJlin dUl. lilt!•• I~ I pt" d lim :J( lit I-mt pare rJ I C Ul' In,,'d I.. 15~1 C [I I

rugu .IU \,;1[1::.1 BlblllJ limp de I) • rrura in lli,hue. Qrcle cele lTIlllfW.ll~1 I1IJ I'>C inll{;Iilpe:;l de!.- I - ., . gn;: I:: de VI: h <l {';"nu \:1;1 t:;a-e lteh CI uunlnc l~l ~ SI multi cereau ;;a. Iic insc g \:~! ruga\:JUrle o.:n Ii .Ia u 'LI rlu.1 modem au jo { r¢l,-,pliiIJtl! C1J LTI I n\ulln~~ pe 11,lll l.a acele ore. Rare: : _1n:~U!jilin: trel IfI{ . .' , • • In lMl.Ina t~l' ntllLmU,;J:1lul Dumrtczcu. 51. mat I.UZIU., cind ang!; pr, tse ",'C:.1UgaClumlJ;; "n ~,=tnla lllirba In ! un ~L =..1 '- .... tlr1 rdgclha ~ f;J.'l"rnuu nIDI !TIU [ cru sa dl!~!,;ttpi!r .lcee[J~j I:.!l:d' ton UIT1<ISC. unu] din lu ' '1 ...iL' lun!lr. I:rau destulc dilcva <L erntnl~u toni IntA, nl'C111lI11~L];1 (lll]lrlii l!pra~ru\n e C(J1l! 11. l1.Imfm ca '>a' I It U1lon aL Iru':lura ~I V\lI:,I!lC de secta ITIl"tn.:a, tar t'l\l de .. tnlt cgr ca. MI:jCdrea I.e it .."" II ea G' .I I mljiC.lrt !xlhtJ . r II nara -"'1 . aIuc . PUILl un:tncanu In ungl C 1l1l<J..',Ill!(,h~I,;Ulr'l U~llnand d'! \ 'Ica1 .eea ce. LUI-<) reteiase'.....d. , • " ".,.. e .... n> nu rnal e mel macar manunrca lIldlVlduElJii, (lIHl'" e U upn:m <II !V[1~arii LCL1lO' , , ' , .. L u-u.n eVtIllLJu] rna 1 .. e I dllbimdlta printr-u saturuhe ut: !miura ~i jertladt..... I InlJ C1 ..tnvle.real1eam lii>" " I fI angt . Smguld 1nli lUIIJ rcfren ca poporu I roms n nu e n:ligios (Illgu I. Irmare rrta"1va OJ <:Illlr.r:;~lntoU ne~ontenit) a udus-o punarea catOlVII rnu rnr;_,r t;~t1n flrJ me I un slant OJ -e ..... . .. lruU1I,IIIilnnl93R t~"._ fuganll . sau liberi Cu a. tat mai ~mt"a c '""'''I.] nuo;1\:;ij <ICC 1'lf~! _. I 19'9'lO"_II n. InU'lSDn !iilU 1IIf,~~ .. 1<1.',. ••~, ' J, ."tui<lUlI de tortura ~i jertfa de siingc" pnrt ItdltlllSl':le a:' • d I egnuum care au anului ..... I .. ,. ,. :asmale 111JO nrnemhne \ \):\1] .. d aWun de multi a \.II, au ost Ut:I~t NicoJue l()~a ~I VIIWI Madge:.. D. ,cun .
OUI nI
lLU1;.tScl'!

de:::

.. . sa.~paslreze netnunatA

pu1t:

din desunu! nearnului mnmnesc. neam

nu !-OJ [lIsl mgilduH eea mai proaspatii din nenum!1rdlele sale jertfe.

rum IlI1J'OC.drum '


*

ru.

ar ~1:J~easlA lrdgL;dic IJl:e


mel

nlac."ar

Nae Ionescu era neschimbat: senin, optimlt>t, lolralucilor acelasi de la c·tlerlrn ' d • I" M ' ..,. ." sau In biroul1ui de la ; C~vanttl.. aJonln~1 de~jnu~ lor l~i lihasera barba ~Iumblau in hame jerpeliIe: Nne Ionescu. dirnpotriva, sc barbierea In fiecare zr, uveu imotdeaum; ~ curdlil.. cu legendaralUl cravata-papillon ~ischimba hsmele de due 011 PUICll (I se ingliduistrii !reI costume o vestA ~icateva pulovere). Manllrisca ca. mQla urnp dill se \ a ingadui. sc \ a imbra<t ~Icorn-

porta in lagAr Il$a cum se imbrac<lse ~j SC: punase It! Palut, pe !>lmdii !>:JU ln Universitatc. Nu-rni nmmtesC 4...J fi "azUL 0 singura datil tnst, absuu sau de.'iCUrnjiit.Unoon. (and rfirn:i.neam smgun S8U intr-uo gruP restrsns, ne vorbea de carii le pe care se Im\fuise s~ le "me: un C(}II1~ IIWntl 1(1 EpiSloiell SjlinlUiui Puvel ~iCiulerea ill C()~m().I.lIcem;lJl elm urma a!c;ltullcl dlrnr-o sene de
scnsori majoritatea cillre CD .. mareil-,$i uluma ~ Iu'l dragoste, Nue Ionescu soeotea p.: Sfallt.ul Pavel eel mai important ganditor crestin - au rx:nlru di ar fi H\ ut mal mull gC.mu fiICl~~fic decal. , bunaoar!. SBnrul Augustin. Origen suu SFi1ntul Torna, d. penuu c1 arJlasc In ee sens se putea gindI f'iJosofje. in chip creator, dupa inlI1Jpare. Nu ~tiudiL II apuen ~~s~~~dm CO/lle'l~anli 101 Epl$lok/e $/4n1ufui Pavel, dar am vaz.ut $1 discutnt plunul :lL"CSle! ceru In m~~ 1?.tl.1. unpreuIlAcu alt! citiva din f~tii lui elevi (Mircetl Vukiines(u, Dmu NOIt"11 ~1 altii). 10 mw.lmnh:: noaslre.llnt6 ... t..... le

C&krwu tn Mm.

""'t'''''''''''''~

in casa lui de In Baneasaln ceea ce prlVqle textele OIfC ~hl~UU s:1mmptlffil . • . 1930 ]939 ell! CXIS1';JU weJ In nmpul razboCQS1nOS, si pe care le sct'lseliC 111 mJlf . • -,

• Mircea SUade, Menlorii.


IIt!mantlaS. Bucurestl.

vel. II r 19.17 • 19{j0), Ealile ingnJltil J~ MII'I."eJ Hamll)Cll. EdllUr.I

199 I. p. 23·31,
SCrlSO'lD!,1

84.

Codreanu taUilui situ. prof. Ion li ca Miercurea-Ciuc

f'. ]938 iulie 30. Dotans

,.J

' I' C"odn:t1nu. ~nat in de-I~nlic la

.. ,

S"l·l
,

de Comdju Zeiea

""'n
1'''

Drag! tataie, . "'I'~ de 17arnhe. NU·!I • A u trecut 100 zile de (nnd ne-.. n de 1111tl1 In. nll,lL' ~ u ~,~, . ' \111 slll"tni nlulL "';Ic ..l,. ' ..." ' am treeut eu. 9 ' pure r.l su I "I..l" •'1n j de am nc I. urn

pr.nc;;tes.::ll

Ci

159

I"",.eson mgmen U\OUlt I, In i11[itc:m tUTti de ra....on I I nedre .....c ptlzorllen pi. ne vern OUCU'd{; I ' lii::ri1tIJn CI A I' !.edt cin UIIi. \llJLI'''' pu II \11,: trdm rn tn::lUt ct r- M)C rn:n1ul ~~rv: P<' \:K (.I\1a aceasia fapete pe care VI Ie rela un ' Oil I ttlor din urmli, '" ...-..n'I Jlgml1 cu perfide PIe<,upun<>n'l'llln pulber.1l III a I <le""'I' pu:jCaIIU!'--' .... scm. ....., a ar. 'de ~lOrli ~ uzurpatorn de totdeuun OJ al coroon m::nte!e 'nr~m: IThmartllcc d' arna nlideJdc. Du"'" ee al ~ pm oase c ornnn ne prczims f Cl au Inu;realpnn ~1 Inaluee dupa ce

pn:oP

Se ~

..-.f:'

10 sIIual13 lICC' ta

oarue III rle

coroanei. pe n )1 - ap<WI'Jn permanen~rdare maneVrt_de cuhse Dupa ce dl. II.-col, lonescu AI. d mOOiJIinel - In nuatia rn nreotil urnurii.ndu-neI:~n" ru, Cornanda ilttstul lagfu" CilJl aSllilen,.. 1'..........or. I ru ,ntu! pi:~ adfmc irtnklAcmale in Ui1I!IUI~'l~nJle lrJCcrriu\d ru: tul11ll!'ea ~ fclulal Iii I¥: ripeal, • ~miintatoare ~ poate avea U11TIIi ru Pn:O~1 au f( I nff!ll5a1 »marea unOI' tmdi· _1JlIl~ aJungAndu-se in fclul n ~Iru 'litertl ~I Idhul ~ I amemntail rupIA care ~ to numele!iii sub scutul cruc~~ta ad prelu1reaJUfilmiulluiul ~tfCl de see1. Astfel la 13 septemhne 1938 " _ C 1 care se face ... ~di R ,Zlltlcare' f ~...--_ 11 ~t, dl. It "(..'-01. Ale;';llndru 11m iI ~ ~ In!emit camamdul nosuu GhiIA ~ulliJna mcereare _ adica 19.!,Y.!rule:3(11 <I f<ll."\lt urmaoorea dcc1arn\lt, ..Dd tdf;glonf 15~20.000 tineri, did la urrna UIID!,IlU 'I.a reu~l. se va recurge Ia gloonte. VOl" 2. Adoua Zl la 14 sepiembrie au Iost • ee mseamna aceste "1CiJ pentru hnistea --," .. ~ .... '"""- ;1 mat rnuln de f~\ii : d I .,' 1""" ~_. ~ " or, lagarul e ulurna incercare ' f can ace ~ doom it-col a spus ~la~. sA $tiU", care se lICe cu Dvs 131' dlll.:Anu va ~
ill

Iol'-de d~l

odi

sa

di;":

Mi.~~
~tile
Prim
~",QI,;li<UljlLa

Ii~

a. Pe$e dollA declarat cetegoric:septembrie fat! dI.: dl,pm fe.sorConoJan Male! tile. add la 16 a Vii ~_'~

dJ.ll-col .' .. lGlllillll: nuemauvs: sau dedaratia sa.u ..t.-h .... Procuror, mtrudir - dupa cum POJ.e~vedea lim I dec 0""--' vorba de 0 slm~la inlflmplare. CI de n arremn!are WIll~~ in rugAm sA exammau faptele pentru a ~I ~I 001dad e ...orba de un traI3lllCnt Mirusterul de Interne suu de 0 111&un\ peoonal! a diU! lt-col, AJeundnJ

':~C'A

pmg~m ~ nici .nu cerem Indulgen\! cerern door un spin!

de elementaJ! jUStl!Je ..NOI suntem gala sa (l[ceplim once ttatamel'« cu seninIIade con$liinlA de care dispun sufleiele nevmovaie. Suntcm gam sa pnmun ~CIe~'ti'aWl']efl! once bruscare, mice oft.'Osa. Pmrurn ~ g}onJUIcu zimbeIUl pe bn. Neamului sum necesare momumele noastre, munm al dragt inimiL ljli am stat gala pentru once socnfiL1u dirttru tn~-epuLdin ceasal in care BIll lMedillltei' noasre. Pozitia noa.~trli nu s-a schlmbal ~ nu \11 f clintiti de nlCl 0 o furtuna ~I de mel 0 mllrailem. ~ suntera ~ mArUmstm. alte dnmuri

wma eriminali

intAmpinare pentru ca sa se \'llda. cum se inceardl mtirnidarcl pe baza rArn8nA drept document mst n1 vremunlor pc care: Ie sttAbaIem.
mturor celordm laglb:
DIH~~

na avem,

~'i&dllinlrile

Mirusterol de Interne -

dosar nr

19'8 f 9

• 90.

7516. 265

1B ot1uaIbrie 1,'~ Carol at Il-lea,

Memoriu adresat de Vasile Om Majrs.tate,

..MISCAREA LEGIONARA '


Bucu~ti 2 octornbrie )938 au drcullUa i11nb M am Leg nare care alae! fundamernale in StOll p 1'lIqlf. d la : gemu pr

Monartua

P.S. once zvon, manifest


sau alte institutii

_CAlinescu .
• PANIC. Fond Minmcrul de Interne - D verse d

1938 octombrie 4, Bucuresti, Ordi[l de informatii al Legiunii de Jandarmi Bucuresu privind sediile, modui de transrnitere a ordise or $i conducerea Mi~carij Legionare.

Ordin de informatii din 4 octombrie 1938


Vi se fae cutfoscute urmatoarele: de ~ Acmal 1 sediu general al Miscarii Legionare s-ar afla la lasi ~ este coodus u .. ana sediul pemru Bucovina, Basaraua ~I Moldovaesc 1a C de tanta cone! preoCspIiIctWIlO. Tot alet se 'Doh ' Sediul tru Ardeal se afIA la Cluj. Sediul pentnl gea. :.~ un de anne ~i~nitij. Sedlul pentru Muntenl.a ~I Ohenia estc Ia BucuR$. condus de Alexandru Cantacuzmo.. . sau scnson sense cu cernes a Ordinele sunt trimise din Bucure~u pnn cune:o c:. .. fii de n:g1U.m ~ de org . ." . -rSU'DJI4l1d sau 0 biI~UllJ1. Acestea dupa ee sunr ciute C


1938 .....
Mi
I Le

Inceme-Divmc dosarnr 011938

f. 149

de;:t

2, ~ti

Manifest

lpIicaIe de DlIoiRrul de Interne Armand

onare

lmpotriva rnasurilor r~preCalinescu. ombu

zatil transmit

Citre opIata

publid

romineasci

ordine numai verbal. , • conutet legl00ar cornpe din ttel m:mbri tn fiecare tinut s-ar fi orgamzat cate un, oct ra e te de controla organ di 1933 M,s1unea a......., . diatJ;e intelecwali ~i cu vee h irne . In . ~Jegionare Judelene din acellmut:. mbn care au depus Jurtmint.. _ Cuiburile ar fi compuse numei din me sa b! 0 vtchm-.e de 5 110110 organlZl CI~~ cwb garru'zoana ~i sector. trebU1C a: t poon'\l1llll din 1933 $:I au stat V""'" ... • care au SULCn 1;0'-"de Tinut se recrutead dintre cet ..L.. de un comatel de 20 ..... . area LcglOn.lllti ar fi condus! StudenlCSt din auSc mat de1ine informapa ca MI~ I re..~mle a1 CcotrolUi • ~""~'~l\IIbiJCI ~1 pe Iosif AnlontU. fosiu P 3 Acadenua RorninL '"' 1i.:~1I1t"iC!elllca~dinlrepe un anume Belgea. bib 10IfCllf
r-••

;1_

Pond Legiunca de Jandaftm Bu

~I

doW

17 19

1_

ocfIIIIdIt~

de 7 Bucu~ti. Ordin al DireqlllllJi Reg,o~al~e P(lli~il:l\ n

acUVltilU

p1 tafll;l.l 1
L

orgamzalulor

legIOntu'e din

na r

Am lual masuri pentru iderni Iu;area c 1 marul restrans . ed d h din nUIIlr1.... restrf de linen \hP(>nun\\JT ~l ;':TI; em cu Cl v Ir putea fl U IT le tt I eo"· aionun cun()scu\! de nor, Anexam ..-...u.r dm manifest. ~. I un

~-

~hilifale.

e ell"'~

J)i1eC1Iund General! a Politiei

uil!~rIU de

IntefDC~S,gurantA Servlclul de lnformnjii


fCI$Ol1&1-confidenl1a1

Cbeslor

Jss/ lndesclfrabll
J)omniei Sale.

Scful S,gurnnlei.

Is,' lndl!S!;1frabl \
aI1inutu!U1 ,

~tuI

CAtTe. Regtoual de polifie Constanta

Domnului Inspector de Pull tie


1;;.000

Man.~a"

Catre opinia publidi romaneasciH

Denuntamt

PIeI_-

ct.Kl1ile41U1Ul

eu_lf.

Belgea, b,bhotecur la Academia RumU[]a. ~ circulmile pentru provi nCIC, Inmltand tar~fii mgamzatitlorudetene le m~l[ipli~~ dupane\oie. j
Instructiunile

~te..

ar fi avocatul Antoniu !osif, fostul pre~edinte al C1'n

vern onoare a

va

ruga sa. binevoi]i

a lua mii!>un

pi;

rezu1fatul sA ne fie comunicat

la timp,

Director General. Issl Indescifrabi I

M.

1938 octaDIbrie 12, Constanta. Raport inaintat de Chesturn Poil Consianta cJtre Inspectoratul Regional de Politie COIl5IM!<J rercrl ta difuzarea IDlW -manifest legionar indreptat Irnpotriva min\5lll de IDreme Armand Cilinescu.
~IWDI ~

Pe agentu\ pmv~alor ~nd Calinescu! Exa~perat de calrnil ~I st!pfinirea de sine de care dau dovada Legionani, pune lil calc. prin oamenii ~L'tl. lNSCENARl DE COMPLOTURL pentrll 11p~i In represiunile sangerO<lst pnllectute de mult, Ministrul de interne vrea sa dea dcplma hllusf1lC\It: kahaluluijidanesc in sluJba caruiase~i. manjindu-~i mainile cu sangcle nevinovai al unereiului roman. OUP! ce prigaana tmpolriva unererului na\lOnalisl n-a 11\'UI alt erect dedit s1i intareascA Mi~ Legionara, Armand Calinescu, disperat de zviirroltnle-i neputlntl00sc de pima acum. incearca 0 lovitura, care sa-I saiveze de la prabll!i1re.1n acest ~cop, llilun~ cornplotun ~ ~i legionare. a earor tnscenere el insu~i 0 conduce, pentru a ~ apoi la cnrre. -Mai grav; la rscrutarea agentiior sai de execll"e lNSINUEAZA d pentru toate eceste odioase.uneltiri. ar avea asentimentul *i mana liber.'\ de 1:1 S. Regele, M. evidenpaza inta 0 data, pe langa tendmta I~a a nUI1iltululrrumsrru de a ~\asa ~le ~ diabolica tactica a iudco-musonenel. care se stradul~te dm rasputen ca mue tinemtW romin ~i M. S. Regele Carol al Il-lea sa deschi~ abisun ireparabile. dupi. care 56 ~prib~iri •. . '. trebuiesc implcdecate in fa~ oplmel publice roman~. .J.)ernasCAm tentati va eri minala a l~ ~m1ond. alinescu. C untam pe omul urii si al VnlJbCI, aflat In slujha MUSCQvel: t ' d C"" ' masca Tiraniet Judaice. erim pe agentul provocalQr Annan iUtne~l,;ll. . carea LegionarA"
eeste odioase uneltiri

inevitabile.

S7SS 93 luaaoctombrie

Cobat:anJJ Buoul de Siguranta


ZlU8

12

ucuresti, 2 octombrie

M' arn Leg10nart care ilIaC! M0• Orice zvon, mnniresl sau .circulnrll.. tn~:~c I~~cntul provoca~orArtnIRKi Cllio

1938

~lJ.

alte institutii fundamenta1e

In

stat. pome~

169

12,8ueurqti. Memoriul frullla~ I . B~ adresat consilierUlui u 11ll'tgt 100 ~pn'vind tratamentulla care erau supu~i rle~~1 ....-toJaDu ~ eglon ' rufj-" nslli er R egal, Jf11 ()oBUIuJe Co

Jf38

oce-brie

'uescu

~Leu .. ",,,,no.ntru
II

nu se I.:lll!<l7ll .. dreplall; _ I nUrrR!.dm:;J le UllnrN.: ~I cer anchetll? AI ... lUI. cu 1:()T1'U \ h' . Manncscu, cure. du~ InfonnllllHc nnli,ll\: pare! . I.: ThU C I<lfal d-lui gCflIToIl Gabn . ~LllC de agentii lui Armand Calinc~ll. .. a L~lraJn de t(lute <ICC!.te~Ve. provocan
0

dcICJ1i1Ina
Y-"

n-.aJ _.....

noi sa objinem

severs

ancheta

lDOl:ce

('!j

"...;" nliud(;. «accept", LI Jertfei l!lua ~ _penuusuferinll Cocnanu. suferinfa este cea mai sublirna incercare b'!rilli!l ~ JI05UU cancfiU D&IIJIIl sa va aduc Ia cu~tint4 unele fapte degradante ~n~ , ~ IJ()IIIdJ'e- v-uC1'itriDd urmIrite de ministrul de Interne Amland Cai carte, penUU Nuttesc oonvmgc:rea ca §i dvs. veli aprecia gTQzaVill n\.~~CIl, It lQT pot rezuJm din ele, dacA vor continua: ~iin caliLatea inaha fOppab&iU prtSOPII. yep ~ ~ ince[e~e... ~ ~~, ... ~ \'JII&tacoaa:. II Prefectw'a Polipel se schingJw~re. tngrozitor. Zil ~ 0t.1luP l*Ii la _ ~ anmcat:i in nesimtire, Un intreg sistern de ton: lt ckIClDIJIIkldek""'- Cakii _ apIicat de PO~ ~~tanescu ~: peste capul d'[Ul NPescU. $CfaI aIci imtitUfU. pritne4te ordinul direct de la ministru] de Intem~Arrm., Iiaal-IIsuciIaI picioareIor. baierea 1a I!lpi ~i apoi in~~ talpilor, sub unghii.ru ~ .pii.aafuIDra c:apuIui 10 gtJeara cu spa pan! Ia asfixiere ~l alte grOZ8Vu' forrneilla,

" de':

N;t:SC

......onom:ea sa . ~1"PCcare-·
1JIIa"M~

VI

JD'i Jegionan.

n... Ii . n;; rna

Ie scriu. nu pornese din inte

Mi-am perml!>. domnule C()n~!her Resal sa \I' • " vLata noastre de Stat, sIamese d\Jl.;lJI\: d; re~UI1~;~ ~Ic"a(;es,e nelcgluiri carecie7.ont)rt:. tasatA prada sadismului asuprnor a1 lui Armand C . \l~ ,UII:..proiund ~ na\J"L nOM· U'C. tru 1 iilme.scu. tntr-un moment prevestuor de '" .' i rcin pen neurnu nosrru ' ell '>""ra.nt. tll 'C" 1C VeIl aduce llll.;uno~tln'" M ,.. - R~'"I'" de ure 1e 1'~ _~tn • ... . S . '"8'" "I 1:1 care ~ ..... •.dreptare. t'Cu profund respect.
'al.l'1

scopun!

Preot 1 Dumhrescu
Comandanl Legionar,
fO!;t Serrclar General

[11Pantdulu: "TQIUIpernru TUrfu'

Bucure~ti. 12 octornbrie 1938"


• Constantin Argctcianu, ;lIso:nm6ri ~rlllit'~, vn]. V. I iul« . jJ dcrembrie }[.IJ8, Edi\tc Stetian Neagoe. Bucuresu. Editura Marhiavell], :lOO:!. Jl ,·n·!49.

111::

96.

1938 oetombrie 13. Bucuresti, Manifest semnat de Alexandra Cantacuzino in care se soliciL3 fe, izuirea procesului lui Comeliu Zelea Codreanu. Dragi camarazi ~iiuhiti prietenl ai Legiunii,

r.tIICi ~ au • complt:t ~i din beciurile de tortura, alpi sursi ~iscm IoIdIdIe Nilxlld.1IIStaIt umvelSitar.. schingiuit ~ile ~a ran~ul !endonul de bJ ~ drqt ~ nIP. diD care cauzA rise! sa mmana infirm, mtruC3t m lugar, la Mitre Ci uodc fOItdusmaitirziu [fop cei de la Miercurea Ciucului au fast trdm~' lui de mill bine de 3 sAptimani. Atunci cand s-a I'ntamplat schingil1ireJ~(lDk1nDll1ie eronati, o.ed.}. ise refuzA mice asistenta medicala, Printre eel sdllngrUIU III'1D1IDrii Gnra=a. dIruia 1 s-a intepat Iimba cu acu.t. Ionescu Andrei. Srnncescu Nt. ~ <h.1Wdeat Ia PoIitc!luici. Virfureanu, student la Medicina, Motoc, studeOlII~

a:e

In toamna anului 1936, in nurnele Miprii Izgionare. Comeliu Codrronu scria U:1r~n memoriu adresat M. S. Regele, oatnenilor polnice ~i Tam: "Tal ce rae poliucienii rumam !n litica exmrnl fac pe carnea, pe s5ngele ~l pe I'Ilspu~dere:Jnoastffi. Bme sau r.lli. ~I ~-au triIll
~
VlBta

~~~

cucare

~ ~ . ho''' toare pentru \'lItorulnostru. n-am uvea CUfaJU act de ~ daea In aceste ceasun '" ridicam~ s!facem ca glasul nostru sa fie auzu. . estatea Voasm1 sa tiriul pimiIor i'" . ..," tre tmdun[e noastre. Cerern 1:3 IY"'] Supunern. deci, MUJestaln voas g 'Ire la utica exlefllll a Romiim· ell pm! in aces! mod. in rnopre.~.IX tuntt:Or celor ce conduc sau I~i manifes~ patenC1IJ'['!l1 C . u,tuq d .'. Ie pe 105....--· ei sldecl$re.c! ~pund eu eapul pentru U1!Cmc. r:1~;n ....,-nlnderile ~I natura iiDlIlllUsA tIIDliStrul de Interne Annand aIinescu pdn aceste schingilJln "" t: T 'Unl"IS\C' ~\ iCUI i1,_ 'P '<>0>1"• rnentul unci eventuale call'lstrule :ml ar c·..,' . c· --Ia 'Inaceslea. do\~e ca nc:iIIii .... HI! P'lIUt ~ Iepede de credinla lor. DupB ~pte luni de cumpliffi pngllJl)i. . In I Balt:anlC3. \De 1.:1"'-'" nii. Nuexist&: MicA inlelegere. ruCI te egere . ub ",unea lor. in cl~ rizbOlUlul. toate tit ~ este cu neputinta. EI a vrut sa pnJVOQr, a i$Ies-~c. Fat! in fat! stau nl1~l clo~OIU~~~ de~l1n. Aceste douAlumi soot: uuele ""'" JHIrka le~or schingiui/i §i apo; plI$i in lib er/flIt' P' combillatiite'<!iplomatic:e se var nanll ca.nl~te ~ CNcil ?1 U UOOICI\;iJ.zatil 111l1ernm:'il bol~ criminal at represiunilor slingeroase. neamUOlllr ~ pentru Clviliza: tncereare de provocare, ea atiitea altele. a n~masJ1>. revolutiilm-na1'ionale,salecare luptA pcnIrll apfu'are'rea s.11cyor Ii mtTU~l\l de ~ e CruClI ~l vismW cu anexele care luptA pcr1l1u nHTUc~I' annatel 1llUJ.1IlT.... senini atAts suferinta, atuncl a recUl"l~' ~tine. ~ clin UlTI14: bol~vismul ~L an:"'!:: t: d cc in I"tullor. RornBrua \In fi ~ pielea. . ! o!dinii fuUtl:tiale a lumi i. Thtca poliliclcnn n !O:lnl ~:!~o~ ~ltcSl~ pllliuctCllll romanl $1in poll· ~IOi!l81ilcrfnl'!hi~i care mergeall 10 Prefecllll1 de"'" b- Buropei. Dc altfd. !lcee~1 un' IlClrn1 " . de maN POl!UI1.HC faIA de nneteru1lentltto'" 1 .. ~ !I!I!I."!l' • d • mu~ unt= 111\' ~l ~ . udai.ce. De III ce mat ... It l camerll de ~teptare. und• . tica in~ pobbCA de vrdJ~le. t: • dm indcmnul ztlmc ,~ prese I nalist at TJri:i. din ordinul MasoncneL ~l 171 ,,~,~;;o;a~;a slle umileasCii ell ·,liIli,· . J, SI~U" 1h!/diSlnlo!lml'Il' -$i 'incerdln 'Ie ~11Qri:Unlllt COZ eu c8Z, dllCB d"

tnxleze': ~

=~~ _~pe: ='


~dbt'A"l1' ,,~

De ..~~<>".?i a noasna, Este lngrozitor di [aptele ~l atrludmJie lor de aslllZl sa :nraga. ocum 4'''''''''''''' • di dl tmere...s..."mdere pe urnerii genern~ei noastre. Elite cutremurator sa ne gan m .nOl. o mare •....to ... • .,' R marnel Man pen· tul de asta%i. tIT fi sA fim condarnnali de a U~i!staIii tmp3rt1rea sau cumnrea 0 '"-_ ·. . De aceea socotesc ca nOI Imcrerul am ,'"-" W1 tru a pllti na-t"'le unei infume po IIUC! exierne. .... I sa ne
UA

ar fi vazut lini~lea ~l scmli. pel'ItmCledinla 1or~urile nucile.ingrozitoare. si-ar fi lli1lmDlo: fI cutremnmt, ca i-a fust dat lw. en un blestem de It!Dumn~lC.

Cristea. ~l Guvernului

II':,'

pin! Ia elegantele forme ale noilor l1,&a (II \ 1; rabcte IJIU'-Iui naJiotttllist. pentru ca el sa. lie indep;\ri n17~JlI 111\: ~ exis'! 0 ooncordanra pe rfecta Inrre POhUL't\t+:He~a I Ilnl~ [11 d~ in eclll mtre noli tIe!iIwJU"~ [)tel m§ndoUI din ace~ fond masonic ~i IlJd;,uc de ura: ~I ~ll11ll a
mirl£llSl:& pt~
11 11 1"10[11 1~

uneJtiri.
_._

Ia cele mal crude lovirun SI de_ In Cere rtlai

Bucure~ti. 13 octornbnc

1938
de InI~L11~1)1

• DAr-ne

Fund

M inlsterul

verse do ar nr 3<;11')]8. \ 2.~

Jar
~

30

noieJnbrie 1937 CApitanul expunea precizari le care


ale (Xcide~I.
mCl un ~.. .,..nvml penbU Societatea ~'-'.'
~I

1Intlt: ·r!i~'.tI

97.

eu sunt contra Mlcii inlelegcli. eu

0 pt!M In 48 de ore dupll Buumta. 1,~l.Ull. glOna:e. Romania va ,II III" __,,_I intn1nd astfel rn lima I11ISlUrul sale istonce 10 lurne: mpBJ'llt e:r u RomI DeJlIUA+ ~". F' . Ol!!'ta C ciVllll8tJCI ~ Aceasw nu mseamna eu uram ransa ~l pOporul f ~ reintt8nd $I el in ~i rnisiune istorica in fume. Ceca ce mntet, I fra ~ este It~ ~ca. de ~ ~po~. ti ncez. In ceasul invledi IUJSf \J .-. pnvmta ICdeVlZlfronorus~~ a l~t $f! s~ulat ur de D-J 1'itule\C11\ ci!llC1 0 reVlZUll'e nera nu se va ace In d~fa\loarea Ro " Ie lesnesc i rnanl~1 Recare vlint. din a:.1&timsellID~::~ sus, dP nesc an o~rnjil pilla!i OJ gtJ\~ni U Codreaou a r-l cu 0. ~~WI ez~n.oreaza In Islorie; (;e.ala ileutr ..a..... ritn.;Jty Iqtn a platit aceastA apng! ~I profettcil YIZ1Une a fe!urilor ciitre _ s6rg~ca sufIeIde ~ cugelele romiirulor ~itotodata aetul de a f den u n ~H piedlcl'(j~ ~ ua-.;.; Romin . C" ." iTnjr. ooJUf3tia co~unJsta, rnascnica si JidimEU_~. ane CodreamJ - mvmuJ[ de malta tmdare - din cauza aces lei nesuferite i Comeliu Codre&nu ~ pOIll14 acun:a Janturile ~inelncovolata sa m;1ndrie p~n'7' a.qribh Pt ciM ~I CAlinescu. cornpJicele Sanhedrinului Anti-Christ, i~i CSOID puIUI. flri v!rsare de ~ge, ~ infiga in gru~az~ I Ti~eretu lui Ronm,
",~._"_.I ..i ~VWIIW"'"
n
A •

poIt Inc Berlin

extem6 a Rom8niel aJarun de Roma

Berlin. A_latun de. stW.L!Il! rev I:u un om care n-a caJi1trmt ~I n-a cers Iq!UIIJ M''''';' Le . ..,.lll1lnlIC

NLitiunilor 111(...1'" l>Ul1l tl)nlr'l ' .... nlltl"\!cL

1938 oct~mbrie B, RUcure~ti. Ch '>_ Cantacuzino rnembrilor Mi~c1i .. Le ~mare lI~esllta de Ah:xlIndru rezistenta fa~li de masurile rep:~~- > g\O\~are prm care 1i indeamna 10:1 . ive ap icate de regirnul carlist. Dragl camarazt ~i iuhiti prieta' III. 1 _. .. ~, ern LO:glUnll,

In toamna anului 1936. in numele Ml~fuil Lcg_ltln3.r<; . C lIme I'III Cud reanu scna •mrr-un · mariu adresat M . S . R egn Ie. tlamcmlor polltici ~ Tam: . me Tot ee fac pollticienii romflnl in p!.llilica ellll:ml1 fae pe camea, ~I --'_ n~tIt. Bine sau mu. ei si-au uan viatll. De ueurn urrreaaa aen!.::n~Es~e I: ~I pe rasPWllJ<;,..... •. d ' vuliu",-Ii! lnl!roZlllJr l'll faptele $i atiW(bntle lor e astml sa aLrngil 11mare mspundere pe umerii tr •.mera~' ~ ural a . d' ca b I'C1 noastre, Este cun:em or ~ n.e gao 1m, . ~ot. unerenrl tie asikll. ur fi sa 11111 cundarnna\l de a usista la itnpih1irea sau cumnrea Romamel Man, pernru a pl~.tl pru:llte\c unci mfmoo pobu':l
externe.

can:

De aceea socotese

tnmtoare fie auzit".

pentru

ca noi. unerenn. am face un act de l~ltaLC, tim:! in aeeste ceasun hoviitorul nostru, n-am uvea curujul sa ne ndie!rn ~l sa fscem ca gl.:l.~u\ nOSlIUsa

l._~ .~.
~

~:8
!)lie

Spunem deci Majestap i Voastre gandul nOSfN: Cerem ca Majestatea VOOStnl sa pretinda tuturor celor ce eendue sau ~i man\ft5ta piueri ell privire 18 politica externa a Romaniei sa declare ca raspuno ell capul pentru direcnvele p.'l can ~ le in~c. in acest mod. in mornenrul unei evennrale catas:trofe,Tara ar cunoaste ~ <-LlI aparUn~etile, ~inatura s,mctiuni.i. ~ • Nu existA: Mi€a intelegere. nici Inrelegere Balcanics, CIne crede in a~~lea. dovedese cit n-a inteles nimic. . • Fall in fatl stau numai doua lumi. Sub presmnea lor. In clipa
"I diplmnatice se vor narui ca ~~rena~ona1e.care luplA pentru anexele sate, care lupta pentru Ace.¢B diD urrn!; Bo~vismLlI harta Europei.
r'dZbo1Ul~, tOOLeCOr:mtnll-

latcnoteIeitJdeo..ll'_IIIS~onuJu~.J?trcamarazllegIonan,

multi pnnsid.-

'

~uItioJele

de VillA pnn m~hiSOri..

"

iIIciiIdri ~ hoIarit ~ pun! punct mdrazneblor D~lu I Calinescu Th: II a sI-i ITIIlIUDili ~ ~ dumitale, D-Ie Ministru al Imemelor si nici ri1zbul1Bn r" vRdtoan: stIIpiniri de ~ liu Codreanu. EI a silit pe Iegionari sa se supuna actSla !-..... tlI...a SIne. In care al!tla c ...; I ...... 1<Ull~CtUnpInind cu., de' aI n~tn, . ~ . rnu~a - pumnll ' -m,~1!t 1~1

~ IlItbad II8!lei ~

iucei8~de a:
tnunI de rDnJan

l.tgionara

I::"~~ ~
"'''11'-

niste castele de carton. Aceste doua lum; sunt: ~ta!ele n:\olu!lIapararea Crucii ~ia unei d\1Iiza\li milenare ~I bo~\lSmul cu nimicirea neamurilor ~ pe.nm.J pnib~lIea C1\1l!zaflel cresune. ~iunexele sale. var fi n~micitede anTl:lI~le eru," ~!e naturale a lumii. Dacii politicienti romimi ne vor duce m lotul lor. Romama VlI Ii ~ pe

~I ?:nel

afirmarea noastra, scriem:

-Ea~~~IIbii~a1tntel""": lillie in IiQre ~ PIOCcsuJui Comeu


Wi

ec.m.

~.~~se
~~ Des{XJIii ~

in trecut Avem un st'lIl pellrru p stablctune rabdarea supraomeneasca ~itap.m s

"sa.

KitJVlunn, Mi$carea Legionam rein ~re~u i U ~u. Am vrea ca vacca noast:rn legllr.. ~. ~u fost guvemul tarii ~j oJileriI sJu,t!W11I'" Ii 'il apiece tU'eChea inspre Lresilla-rea ~ 1AI'j1 \Ill de&chide un Iumi~ in noaptea con~ljjlltelllrlrl

..

utB 0 manifestlt poliuc,enii romam $1 in pohtica inlema: . .' C' ~ de ti~retul naponallsl 31 \MIl. Uti ..... --'i~.,' de mare uneltire ~I de mare pngomre al" po ca u;;; YI~''''''i'le. .. d ceo din ordinul Masoneriei ~idin indemnul zilnic al ~m;el IU 31 de 10\ ,run 51 de la l'C1c mru ali· ItJn de Ia L'Cle mal l.iU ' Deibi. cele mai odioase inscen ~l une .. . fum 10eleganlele fllnne ale nOilor provocatoare legi. ea aceea rec:ent~ a ~bcrelor d~ mum;~1 ~a~Jl)n:lliSl ~ntru (a el sA fie indeorganiutii~. torul este tndrepl~t In contra [(neretu pMat'de IiliiUa legionarll a destinulul sAu. _ !itll:a extema ~ipohuCll mtcml romaneasd .. Deoi exist! 0 concordanl! pcrfectlt IO~.~. de uru impom'·u tdeil napouale ~ a l~pomind ti'rlItidOuA c;lin n.Cel~l fond mlllK)mC $1IU Ie

De 8ltfe1, nC~1

urli nelmpoc

linirAtii.

!attn 30

·17.anle noiembrie 1937. CApltanul expunea pnx:

cnn: u.meazA:
173

Bucure

II

I' oetombric

I') ~k

• ASRI. fom! ,,0', do ur Ilr 7 j(j~

'7~

98 •

larea
o

1938 oclurnhric 2.3 Bm:urc')ll Politic BUU':I" 1,;~ln~ Ijl)\!\' '1,


I,j ,I 0.:

1\ I·

t: 11; ~ n PCLI'HllIU[YI .cgll Hurc

'

unm nmnih.:~l\:. ' I· M' ..., I'


I~CdIIJ

Mf'q~jjll'

prill ~ If' .I •d I • L; c: semna t:aza I u-

Rt:°'lr nal d

Inspel,;toratul Regiunol [ll: I'rlh\l~ Bun Nr.1390119:'R()clllmlmc'21

'I

Catre, i>oli\ia Tar~IIYi~tc


tulare ,CONCLUZIUN
t:riHIJrI :,u fo ! mln(Ju ,l! 111llmft;I IegU) are inn rezultatu) pr' ~uh.a n)1( '[~Lll' Z. ('( )D1~EA n Fal!'! de cdc. ce preced, avem IInll:lr() a va ruga a Ollie IlJ\1 u til pun\; m!sun de fiscareu acestor marrifcstc, iar eel dO'lcliqJ t:~ Ie ra<,p~nlbc Il.llc dcfcn\1 IU tltlel con Se anelleuZn copie de pc mflni!l:~t ~I rezullatul ne 'Ie(! crunurucu It I limp, constatal d\ cutiilc prj~tfllc!l..:
1:1Hl!ln

S-a

in

'''. can:

Inspecmrul

Rcgiunii de Politic Buccg],

Iss! Indcliclfruhil
~eful Servlciului, /fifol Indesci frabi I COPJe

Dm dezbaterile

prm;csului rel.uM ~impCd~

mmat in lntreuga lui desrl7l~urarc. Ret:hll~tll~.1 ~ rJllnl':r' cu luptele. Rostul ace Itll' dogrAunte de adevar ~ise prabusesc lu ~t;a .In,.l1.c~n a jll~p~~Irln~le publll:u[ I n-au avui

~~::~:I~~a~~~~ll~:au~Uc~~~~: :1~ldu~
I

ul\ msmrmente juridice au fOsl ~fi tlp,~rll In pr~~ - ~. ell IUIUI alte lucran -au dezblilUl mel 0 legi!.tur!'!cu ceeu ce :HI petrecut 111. ml un c. MI~t.'ur11LegiOn. re reahultc ~~c d Aceasta e realitatea in proeesul (apI\UnU, in ~I n,.. a! utll!! cunl,)~tln!AJundu=i . rI sc hiInlba13 de pr! Ii neiertatoare. care nu ponte , ~i oralA m .' CORNELl CODREANU DIIClI 1i. . T'b una lui Mllitar l-a dcclar..lt'1 VlnlWut po O~I, n I *8tau lucrurile, care ejusuficurea scutm!CI. t sc ,,1\ sc CI:,111\ in 1,lplClc celui vrnuv Zadarnic a cAutat dezlegarc, <l~1Icum e (.:~jCNCa au lost definll1\ lIl~dltu~~ ~nn; sau t'n dovezile prezentate de UCUZlUC. ~nlru n m'i'll1unJic ",alcgvn e 111\0111 uc

ruci ,(.1mal

strilUcita
O~Dl

ap!rare de [...

1a

Clipnanulul

!;oi

pn

de mare raspundere In stat. . II rchU1C ilulat~ in alta p<lrtc IdC(al. e trambi\ Explicalia celor zece am de ocn t, ud~d nllnC'nI, d. r .::and Il JI ltld 0 Judecata e drcapl~. numUI J

tOati lUmea.

175

..." gumuru, IlI!ntrll noes.,.. abta me lelata., d cgrabfl llfcnllln lor "~d.',lp"rll . au acecptat mal

or Slmtn~ \ .. 'A cu' ( adgm<l;£I1I1.:an\:l1l)rnCll" v "" t ru laTa " ,._n 1ltI1, eCill sa'91,elaflll, \/ada. Imere~ele ,uNTi' . •. _•.~ oar.:: '1e OJ . n~amLlI hfa*ldt In luptele In. Oaf [oI1elc legionure sum Intac~c, on ., , " unue -ar afla I "In fundul oecanc I II1l'1::1.1e erase le"lt ' ' or. ~Iln 11 "~\I pe pamanl. in temmcer II' ~I 1 .' e mam Slau "ilt' _, f" ... CII tot nspectu extent 'f de Itni!)h! ~I resem •b ~ \JC len a t;ala de rnoane. ,. . nan,: tlJ\lI~1 leo 10 ' fl

ipse .. '

..""al (tizb

I"

C!~ II ~! inlcrl'r.:nllu

Lc'

...

pUle I

u:rne
~Ol
f1IIoo'-'

is ace lUI [Qrmloobi\ m· ot de lupl<'i. care este propria nua~lrt'it:enu~ [ION ]-. strU confirmat de realitate, S-a creat un CUrtnt"'- uru ~ .lOTA]. Re;:ullalul ace:.lei lupte este "" amrn .. '>lm1l3t!e in ju I 1 .. ........ de ecumenic:itate. care ell greu soar ti nuns 0.: alte mj'[. D \U ce or (lpnmall, u ~""'-, fi 'b -. I oace. upa 41ul11 de IIIizbucnirea ...riuOunel putem a irma e rna! unit decal Iu Ince[lutul ace ICI llenVillJe dc SLll~nnli. Ramfuu: ..... .. r"'~ _S ....... barea finala Unde0 Vreil_ uJunga..guvernu! cA~'ESCU""'I" l~arCii ,U:\!'lI'lnarn nu poole sii .. 1fI". . ." -, ·mtiinla prm for\lL. , drruscure .no e mrUlnt.1. caud sta la lncmsoare "1' n"~-~ atunCI cand i • .~ ,. "..,1 I~I fi ..:-tIe • sufletul • ~I mere erea rota a a. poporuuu Nllnem IIU ""'. te i dcp;lna dIn sufl etu \ . Y""'If1 !III8JllUIUi. decat l~ ziua cand a ~'eu~lt ,ii ne oompromlla; Clk1 !:tnJ! s-a comprorrus odatA nu IllliI poale apropn.a _drag\lstea.lu!. Guvernul a reu~it ~afie faca ,a suferirn, dar rmscarea n-a putut fi compromlsa, .dlmpotnva ea Il.crescut in prestigm, Pima ~I adveT'ilUllnu rarnas umlhtt in fata puterii de SaCl1f1~lu a leg.loml~!nr. Va conunua guvernui cu ll.relitari.le'.' cu acea.~~ metodA va ajunge sa trans forme tara in Inchisoare. ptl1tru ciJ. nu_marullcgirmarilor c~te mereu. Se ul'fIWe~te e)ttenni~are~ lui CORN_ELIU CODREA1'<'U I III u_tC.SI Intre~ga ~u~ 1:00' Cal ducat08re a truii e solidara responsabilji de aetcle guvernulut aWL in Iata rstorier tal ~ 111 raw
W\.,,, ...
A • • '" -~

II.....me~

.-a"Ul' .. SC arl11ll

greu. pc care nurrun C1 snu sa-l p')Ul1e 'I car' ibila a surenmei. Nl!'11C:m ~! mm u suf . ten I ...
Y

I'

,111

'f

II.'

cu esenta mise 1" I~anl nu pou.\e reL La

n~\

PI"lnA

d~nadimcun un I(II'. 1n 3~.SI rnzboi

~ruii

Vn continua guvemul provocanle'! Legionarn vcr soferi 10 iacere atat limp cal Dumnezeu le va da ra.bdare. dar e bine sa se sne cii leglOnani nu vor lotem rllciooa!a _cn rot elia si\ fie ridicata la rangui de doctrina. de stat ~1 in cazu) acc::.~ rabdarea Vii lua star~ . dorim] aruncam rfu;pundt:rea asupra znverrului. agenlul dezordm11or, $it [asa cum nOi nu .. .,. , provocatorul anarhiei. du~manul tarii ~l elemen~ul de d~zagregare al ~rulU1. CD alumcA Pentru orice minte limpede. gu\'cmul pnh1J5t a lUI t..Rt\-1Al'.'DCA1.J).::S • in haos. Jocu\ devine primejdios ~i trebuie infr~nl. .~mbl~ll; U~UI0,:"

Legionare.

.,...

lnfrangerc- Penll'\l a h acum, A i'nlftmrln~!\re ~~~~!<?narii intra c5.ntiind II li:nl1


.....uu •.a CU 0

rum din toate punctele de vedere, dar peneulos mstmC1C e sangum , tui indreptarul unei opere senoase de gu\'~maman~ l'llca a recurs si TOCU1'I!ea lot Ielul de l Aceste persona] pemTU a-sl consoltdu slItla1w'rPOb I .~'. "m5.nd:~te nn~n ilI!en!i1 perso, "{ -" LegiOnore a n~" ~1n"'t· ..... t·- -, mijloace pentru compromlte:en I~C~~. Hllnducalorilor lc..lonanl ~I chlar,dm parnate zvonuri, circulari ~iordine en venite din parte , tc: (I ulnare. Nu $UU de ..:am. autolea lui CORNELIO CODREANU. Toate pelllru.n~~~~~:'!lli in proccsul lUI coRNEUU ~ ll ritate se bucura in alta parte. Aceast!l es(e.l -"I 'na- \<leplam ell inc1\.'(\ere 1jude~ ," D a d.lllflll 511,\ 111 ' ~ CODREANU ~i a MI~ctml Lcgtbnnre. up, ~jtflml oe~unclorne3mulUl, cata Domnului T!ril. capul soprem 31 SUltuhll -\,1 P
IV

rnn

;ut~uS~;lo~~:.

~IC lWD-

~ ..A..." .S ~~_ '1I~.lcrilorIYlhJesu.1ll1 , ale. Se un C<.I

I t: po 111<:1 ~I . oc ,1\. (;Xecu"" liar ma\nle de ' , w.u t:.. de: d\ '" iltea, IA d r c:dl ..... in schimb 'in acelasi hrnp C!)ntlJ\U'" lIn~\fl. IUCTCa7.a ...non....." " ~ena I are' lYlinl.iru a clll.... din ItI,,~~· oerai ~nt areSlllP; ase ca nurnarul cch'rindli~i In Ull ~\anl(Jr \.'1,!\Cr i:t: nu [ ,_.: ~ unn ~~ trnul Hmp Illtrec:e ttl m I LIM: r! panil in V'I 'IT"'"''
lnl;..<;I.;U In

(."(:1\11 d·lul minlstru Cuhnes(;u < • 1 C .,U In C~",!H ;a sa In Anglla. a dl. n1lmslru em .. .' e

\ dt!,lmdllf

Jilor. I'r1n difuzarea acestor stiri,


_.

--,,,jstt'U

CAlinescu•

aratan

_.....~ d 1.1 .-.,ea;;tcreain· u- urep: !>lllgul1.Ilcure I"" I.:aIca rlcs.\Jnde . un r- llfCn\ IlM) I d 1.uI 'lP1nl~ pubhcil • ...In
. Il,] ar nr 43Jl1H8
''.6 '

se urrnaresi

L1lllt! till al eltbera-

• DAN Ie. Fond Minisiorul de 1111<:111 _ DI'

No&II tell!feaid No. 3S2 din 24 octombrie 1938

rn pollll~1I [ 'J

Interne.

101.

1938 noiembrie 2, Bucure ~tiI. ,VlesuJlll of . 1 " .P •. ra d 10 raga In legalura cu p ," R • ~Cta dl!U2.al de pof>tul d· vaciei. olll!a omama; [ala de siLuillia CehQS'~
tnlrcaga Cercurile oficiale cehoslov ace lrnpreunj '"ll •
• '" <l ..

~I nplnlll publica au intema\Lonal~unll~lml! e iIUtlldmea guvernuhn d "f!Ir e pnvllom la problemel ~ Europa problemcillf eeho 10' • e generale in aceste. clipe grele, politica Romfmiei u. dovedi: C<l~I~~lq!udbc.arpato-ru&C " " I ell II evarat cavaleres; 7Ilumai la nevole . se cunosc .pnetenu adevarati: ~L popcrul ceh "I' 1. l'll I ~. mpreUn .. eu eel lovac aLI ..... it in nenoroclrea or. rnangaierea de a puree cunstata lealuatea de -', .' ut:sa\iili11a iI Romanl!!1 CI nobllulul et rege, canna acum doi.... t-au Iaculln irnprejurari mull ..... semTIe 0 pnam 'f" • d . Chi 1 ,pUre pima e entuzrasm. e os ovaeu nu \ or UI\a niciodata do\!:zil!: de cin t e d.i ,,\ 1" bi I: ,I eTC: pc care i le-au cia 1 poporu roman $1 no llul sau rege.

tuat cuno$tin~li cu cele mal adsncl ~entlmcnl.l! de rc .


_,gl roman in

rata ultimelor tratauve I" 1• centra a ~I, mal 11es, m rata

re

a'

...

.'

"'_.'

'"

,"u

"Vi

"I"

• ..Timpul'·. din 4 noiembrie 1938

102.

1938 nolembne 4, Bucurestl,


Politie

Raportul InspeclOr:nului Resional de Cluj catre Direcuunea Generala a Politiei privind 3Ct1'W1late3 Mi~carii Leg.ionare in perioada vialtei oficiale a regelui Carol al Illea 'in Marea Britanie.
Cepie

de pe raportul Inspectoratului Regional de Polipe ~Iuj .. , No. 31385 din 4 noiembrie a.c, clitre Directiunca Generala a Poli~1

propoJ1!.i dupl plecarea M. S. Regellli la Londrn. cand siuden'\ll legJonan vor pu~1

Din informatiile

primite din cercurile gan!lste, rezulti! ca Miprea LeW nar3.~::


0 _

100

MX»ltanl!.ln toate cercurile untversitare. punand 13calc delTll'n,tnt\lum de tr:Kla I.U earth~ •h E eern SI Ia omanaarel unor ec rpe . vor cere ehberarea tuturor legionaolor me I~I I ar spe ~ de I eri tarani pe care sA-i aduca de In sate sa-i inglobeze in cJ1~ ~or rmal In regiunea acestui inspect(ll'3t am luat masun de ven 1 a land he u nea I orga~unle preventive pentru ca ordmca sa nu te I Iburnl!!. sernn

$1

ace:lor:;:

ll ~I

jaadarmeriei,

179

Instru

ti

!"Uni

rapt 1I'l:bU1CSI: iJ fi ' I lllir t, au ectorul unde IOl..:lIles !J ~ce ·~;tl .w"'orTnIlll mte1ege a executa prezentul urdin ~I li. PI ~ em), iu inf !.! 1111 d I _"_,,n""_rsOIIalUI dw ubordme ell po I!IU In OnTI<lll\ll ~il_ 110 ' ..... ere de mun! ~I devotarnent de !nlregul Tllal I g U e cu ..,u Id ' per u n41: I ". vor face do re persona C I! ,lCllVIlUlea

,,"rm rn srradu I yI

:Ile

n'l

II upra ac stu!

105·

1938 noiembrie . d l: - I
vm P anu

. cure~tL Ma 'f de aSiiSlnare a I . nl CSl al Mi~- ., Le ' til Cornchu 7_) (' . aru g10n<m: priCatre to~i romallii
_. u;;; ea

11 Bu

odre,l.nu

'

nan

I "'"

Jn10rrnIII I

o rins41egllrum intrc seful Biroulu] 'sigulall\' • j' f locut J;J 10 ce au, patrund rsor In lit: rue OCLllll!e; [)ce~1 r~. sefVI IU D .b ~ ~ J lunq '[ n etc • til auxili n at VS. "I, me lntlrum,IlJ . • ,,- ~l)[fi I pP Ior: a nl ,,1 r. CI pol V edea tntr-o casa, 0 anna. un calendar opn l, n cun Ie lnlerzI dt , ..11_'" .. Dvs treceu la venficare ~J cred L'U rezultutcla VDr Ii dl 1 CIlIIUU'VO '. to nlIe ctlt e emene
lUI
"lta ~ ului B rouhn SlguranJel stau atatea rnijloace de t.::onst I d ispo 'iW j I' ' runger, -butn 1'"""" tfel: mbutule date de Legea contro U UI strainilar si . ~l~I, ,..· '.b a ...... d ', , y~ I publice in mpeteO!Jl Dvs. a pune la ISPOZ_ltle nenumanlte pnleJUri de gere ~ 1~1. elemente dubioase descind la. ho~~lun: frecventea:5 restllumme:le, n tr4suri ~I all omobile ram ca Dvs, A fill m~tJJnlalJ. aceastu cand pretu[ind 1.... " care pnnesc c!11ron tanl sa 8J1J<I autonzape, patroru i de hore I a caror aut ~nl ' poore fi retrasA sau madamele cu purtan dubioase, birjarii ~i ~oferii nereVJZUil,lJ~

rnforrnatii venite de In perSQane de mare , punc!ere • lui Came li Cod' IU reanu, Arrnan d Cnlil'le.M~U,' ale c:3rui' ar~la ca ;,e,pune iar la cale ucidereal afirrnli cA ar avea consemn de la M. S, Rl!gel' gandun UCll1;~ele cunoa~Le d rnu t. ,S I'd' . e C.J aceaSt~ odi ' - r _ vm e ul absentel uveranu UJ In \.al'll. cu ccazia vlZill' 1 1 UliSa apta sa se inlimple In tinJP a' ,,1 a _,(jndm Refuzam s c~ncepem ~ aseme.nea mOnsttuozitate ' Mi~carea Legionara sta de veghe ~i nu va t I ' " inat trlt sa fie asasmat d e 0 ceata- d e gu\'ernanti cora o[ era, ca ee! mal c unll diIn generapa _ l10as P.l ~I tradalon de N earn.

MiScarea

Legion ara
de Interne - Diverse, dosar nr, 15J193&, r,42,

• DANIC. Fond Ministerul

106.

1938 noiembrie 13-30, Bueuresn Apr""l' en'\ e lui Constantm ' , ~, ...... UI Papanace des pre perioada premerg3.toa:re asasinii.rii lui Comeliu

Zelea Codreanu,

•d ,.. ~ o stabJi mente pubJ ce DelglCDlce restaurante care van neregulamenra- ,5i alte n1ult nc:AIclri de lege care sunt tolerate de Dvs. $i. in schimb. nu va aduc nici Lin folas in m.~
tene infonnauv!.

Asasinarea Capitanului
La 13 noiernbrie 1938 s-a anunpn oficial vizita Regelui la Lcndra Imediat au Inceput sa circlile zvonurl despre asasinarea Olpilanu\ui, Sursa era serioasa. Gabriel Marinescu ~I CostIdi Argetoianu ar fi declarat urmaoarele: ,.C1ind regale se va Intoaree, Codreanu nu \ a mni exista". Cu generalul Coroama. seful Garzii Palatului. se hiase contact \a inceput prin parintele DumitreSCU ~i Constant. iar pe urma prin Haria Sima, NevllSUi lui era infoca!! simpanz.anL5. a Mi~i Legionare. Si el era foarte atasat ~une!e~te de pers~an3 Clipitanulw. El ne-a ~s c! regele nuneste ganduri asasine asupra ~apilanulw, dar cand I s.a fikut propunma sA Sf mae-

8 co trenul. automobdul. bisura ii bicicletele se rransporta rnanifesie ~ibrll~un OfgIn le pohfie~[] sa Ie peat! pnnde. Ca m4sun pennu Villar la toate sosinle ~iplecarile de trenuri, autobuze ~i [lvio~. lie din Iocalirate va aasta intotdeauna un ofiter de politie, care va supraveghea pe l(J11 (~I care ~ ce suntdubiO$l CII'e vor fi Identlficafl si, ~a nevoi~ ~i perchezitionuti, udat, dati II pe $Ofen Jl birjari sa vAsemnaleze onsrce bagaj suspect cil.t:i esie roarle CI • fitDd greutalea h8rtiei sa nu se observe ca se transporta manifeste SUL! bnl~. tot 0 greutale neobtplwtl au 0;:1 tiunil ', , 1DfemaJe. ., DlUmtoum e ~l armele, rnasmile de rnuluphcat ~3U tIrt

penonaJui in b • I line ~at In executarea lor Tn teren; venDau termen de su ordine, 'nAnd mAsun de punerea lor in apJicare .,_1 eltecutare pinA la data de 22 X . --_ ordin trebuiesc puse in . I.1938. cand fiecare punel din pre!*-(XIIi1ieJ1 voi~~~ DupQ aceasta data, subsemnatul voi Jrece pc In atJ ~
Sbmulati

Inbarcare ~ oficu ~ n mfa postun de supraveghere Dandu-vA 'M-'-~~l a se venfica coletele suspecte. Dtru l...... wUIIO e de mal sus ttecet" d

EslC absolut necesar a se i fi

111 gari ~i aiLe puncle de

prinda. 0 aC~W1epreventiva la Palat a eznat, ,. , 1: abil de ce aceste ZVOTIUl; circula eu amUl j)!!!il5tenta.. chiar in cercun cu Inexpuc I l"'"....... . d~ Oeoua~' nesenoa....spundere Era aeeasta indiscretie cunoscuta a clasel nosstre con U f ~., '''' ........,...,. '1 nen pentrtl atmOS I!rJ u<o s~ se ~te 0 provocare a legionarilor sau s~nt S1mpe P~~:~Ca.mmila ~ All!.eiOJanu8Ulnci (~ acesliucru nu era vaIabil penllU Gal!mel Mnnnesc ni'ii"..l:I

'" CU~~

va

?w.~~ ~.1Wla

ell estc

ati mteles a-I executa. NeexeGUlUn:l~ lUi dezertare de la dalorj e $i C1 VOL lJutn

~;====~::.~
.triJtlltti?
._~':IClpiam

mason gr. 33)1 . _,' '. enOla I..mmmren opimcl publlCe ~ Conducerea Legionara trebUl3 sa !a ~ alltudine p~' I !TI'fIdina Tio Cnslescu: vasile lUI denuntarea uneltirilor pmea absolut neces~. Ne-am ~tran& a "'roU:"1 de maIllfes[ lung. in care Christescu. ell ~ cu Hona Sima. Vasile _Chnstesc~,I~:'~!l ~3 a fost ca. datA Fiind gravlll!a punea ~ explica polemic 0 serle iotreaga dec~esnbum, lea unui l'omunicat ~ sa constltule un tea sit" ..ti.... tx_ .......... nosstra. trebuie sa alba sO nel,l loe un te:o:.LL-arecu unele "_ DlUl............. ", ,Am rerlaL1111 pc mbri ) aVP11'i~. 1---1:-!t-d cazul 1a Armand C",lOf.S'U. . ., R 'elUi (cam l:l 12 nOie e .-.~ ~, d' 'nt' de plecare:! eli •~ I adn:. mici -....w:........: ~~...Qnd't S-a raspan It mal C • I C'lnn3l1UIUi In 1,1l'Slml • "W1iU1.W:1l11 &-a l""~l 1. , d I un mantleS! a "t' I esea ca a ~flSIe:>tnsA cA. in acel~ timp S-3 rasran , [hiM din clln\lnurul UI rei • li sat care Ii indeanma i3 rllL'Idare ~I Im~c. bUlIl ~ 5C fi t1k:ut pnn organe~ po A

D ;!;-S"direa a fl st t'i.'1!1rteaJi!<'I" re l (u ade\i1J'n1 de turbumn 10 urnL'Ul'>k"'"' rue" car. J11I acest Manifest • eerul d e Plll, '. e lenl:,'3U iUl Hlma 'I in oncectedin\A e ale ,rna

SA fi cunoscut pref'"

.,:'IlLnlc CllrL'PJrJU\'

aceasta e!l"tebllle.

.d

S\.'OS

din

L.L1A. 'ntnlcat buna lUI


'

fit

163

Illn

cum I I dl\eThlUJ e

OJ

a OSI In us In cl'fJan,: pnn mfl I'lnu\ le c, I.:hlar dal:S. _ ...... " 0 penoada de lini:;;u:. Jkntl1J an: nu I 111 I!XBgcl'l!te pe t;;1n: '-'1""" (Oml1l1lnaFla Ca de "' .. mbmat pus la calc cc anume 1 IN,. re )lJ1e ~ l1t a1Ilnrtilm rnl-a "" I l'l!.7.a:lCCea b~<lI. Pd I,.~ am an u A fI lri Imp u c or lulU! dllcA Ie opream. e e U ta parte. de pre aeC~te I' I cat, JlPate, un plan 111 ~ 1:1_ C n Sima. Fala de ccle ce se scna in .runerul Leg' 1 ru est anasera i v~ Ill' en Hana - f' I lunar UI.: lea II -AI mull. cu cat. ormai, nu emanUll dl; I" :Vh"" 1 erau dproapc mo!en I e ur.al .....areu ..eglrln~ra I . .c I "01 din Comandarnent, Ele, des, I;:Vor5te din f . iTlpril1anlZlI<'r era Ill; I nru nf'Iltnl .' fi . . In n 13111gre~

Qed d\

I am po;

('CdaCtai! WI de ('_Apl!.an.

UI Ghlp:j. Drolgnmlr

dus in r-

~a ~U :.•<

1 IJal1J.lj <ldrt; :.ufld,


,

nu

1!I!ri

--, PI1ac

te rnan 1

nl

.......1..

~oase.

"de wcnc..

Ib rIDi 0 b . I an: Zl C~re!recta rm • inceput tu u . ornba a h t llfunr.;illa in 'Ie 1 1 . >e pares [ \ <!intcle. 1~ fnm~ a fast lrnpuseat la Oradea Uzina din ClUJ II fOSI~ u e~~lescdin TIIl1l¥l= Un de buCUrie ca a inceput revoluua, [nf'orm,l!Jile veneau C)Uj .e:n~ III aer.HonJ Smlll.r.illJa _._of interval de limp erarn gazduit 1[1doomna WJiu "" ~.u:lu B~l C ITlilI CXJgcr.t }I el, In t .......... . ra' CD . i"'~ erzei ImpanzanlA Ian ~ MiF..rreu l..e~lO~a . ~~ capitan. e!le. do am asculll.!llaRJidIOpnrrnrea tbtl. Rtl!elw la I..ondra ~idiscursunle tJ~ute In lly..Cunoscandu-J megal mania bolntJ\l~l0i&3.. Iona oc'Ultfl.HI montat 0 p~mire ~xcePtlol~al~C~-I~or cere in l>Chlrnb" ~oall:, in pnmul r5nd.. capul CapltanulU!~ apot ~rvlTe~ tota a a , ...d. IS~l>.ul ftn~l loernal In CII., ad.!d in cuadeta pluux:rnllfl ocuJ.teera sernnificativ, Bonilla de senzape a fos[ msa la iml13ICere,

• Al1feaI au

puteau 1 InVocate In dllergenl.de no Ire ne, eXllgeT:l.lJ!, ata nu dnar d lupta fflt.i~ Astfel lipsa de r:hpundere PU[~ : .Ct m I.:a ~l DiPltan I a e oluat p 0 . C sa I" arum pmno .• Am urmant calatonu Regelui I.:U in red~r~ Fiec ,...)[111 ca\Listr(Jta!e..

. ., .. . s' a 'neme ,a $I: lU,1t ce • ~fac4 totuJ el, smgur, fArli ajutorul nm-.anu; . au~, J Gaml lie Fld nu nebuie sa he considerate precizand, printre alrele, di rnasurile luate Impt..llTn':J I b I J mee nl?~JIl3re Se \<1 afla ca altflgind relatiile cu Gerrnania Aces; om versatil cra capa I
l

zile In hotnilreala paruculati. regele Carol I Il-lea s-a inters Unr'n, im~~l:u Pr1~lul !\1~m r au f [ pnmiti in sudienta de cA~re HIUer. Ce IUsl,llvea. ateru.~ audienta? A. fmt tlcerc:area unw cabotin care YOU! sa fadi senzape pe scena lurnii. mru ale'S ca presa uuernan nail! anunjase, ell Injun man, c! este eel mal lntelept rege din Europa? ~cea ru.:e.a..,ta \una cu asemnnenml englez sau dupA ce a facut vizita, incerca sa-i pitcileasca') lotuarcerea pe la HIller ne-a dat sperante. Credeam dI a trecut punctul critic, mal ales ca intrevederea a It SlCCl1ltIi din initiativa regelui Carol, solicitati1 printr-un membru al farniliei Hohcnzollern-Sigmariugen, .Pnnlul ~ de mull se sua ci face legatura cu cercuri Ie eunducatoare germane. Nil se pille:! ca In ace~'Ta c 'n, rsane ~ nu fi venit Yorba si de Garda de Fier ~ide Capitanul i~carcerJ.t: ~I.:easla atat mal mull cu (Ill Sf cu ~dc aeuzatiile ce i se aduceau referuor 1a legarunle iidle cu vermama. _. linci fucepeau Sa mijeascs sperante. Daca regele si-n perrrus a discute cu ~d.om po r..tI:l -; nirnic mai firesc ca, din pune[ de vedere JXl1i!1t. sa nu se mal punil pe nllTUCI~ Ill} • b-"'_". .~ c ,Ie er.1L1I Dar poare ca este ze os sa a acestui factor romanese care, la nevcie, II poae race une ~ . fie curnvn oentru trecut, Dupa
0 cAteYa

zabovire de

prin Germani~ ~i s-a abatut ~ la Bercntesgaclen

:I==~=~~

'c i'ntro£I;zf, desigur, ee s-a discurat cu pn'1' I .IC~ I'I\JlIle Ill! ~I d 13.m. uncle erum gawlllU linell! La 28 noiembrie 1938. pe cand nill aJ1301 la d I k'J a u-ebuJt sa plec pe ~tepl:llf !lret!6lou Nicu $eitan ~iEugen Teodorcl\ClI- de ~I!I'OI~ 11m im afl3t despre ntentarul asupra de lilt(J;.na "",_ ..Hj, fund suspecter de niste mus;lhn du II ~l • liMa in~m in revolt!. ..... .wlilI.... G :l. mrnf11,~lllll • f I1!C:IQI\UutUniYem~tfii; din Cluj. Stefllncst:u· (lang ~\ lIS t dul Aceas rru '-.... eLI •, sa fie IIlCOrij11entJ sau ugen!1 pJ\)\('( 'a[pnuhul • . ··au ~.1 Bcrlm. in anu Il!}J9 . 1940 urn I d. Ma I. IilnIU eu oCalla J pnlll Itnt' In ml,tn1p iIDle run Ameal dlOd: Ie de e X,I oce<t pe \--~ care era !nIP:)1 t'C nTJr I ! II!1L'e nk lUI Hun I 1013• ......~ • rdmc 11rlil " 185 .ifDlltat s-a execurallllunn,1l

• Constanun Papanace, Fiiro


.1997. P 128-136

clip ta

107.

1938 noiembrie 20. Bucuresti. Prim I Legionar". No 1 20 noiembrie 1938


Curiernl Legioner

ulin1 de iuceput

- ••
.....

111.. _

IIB:e

,lazece am nlunc Doru, autonl J ,

Carat3n(iSe Ion.

,dcvtru ___I foate


~ _",,;Lo UU'-

care domnll zilei l-au ascun~ cu mi.l pc roe... pngoana ehinurile eelor din inTe.. gil ra ... e'l!
~Lodl

pfinsul pArinplor, sotu or ~~cupulor r.lmaS . ~ fat .. DumnezeJnl la In epue de dru P<.: smcnP· cruce In ...pornJte din fundul m )rmimdor III § rn poruncA III Jupd- GIaS ~I ";05 Ann! de lupLl. el va risipi negun "I \~11Jl r fi rtspcat ~ r... . Y i! pre lea JI CipitaDuJ serbarilor d , 1nco 0 imrelJoe med peste ... ..,..~ "'".' un g g , nalta propot1U de nut, rmprestonanr .. pnn durilate .. In I,... mficiulul si sfintita prin suferinta seaman fja · m.-. oe! l D mlrePa sacn 't , ~urn~
11 .....-.... Cl

diav.,_,.-

in riulBle.

13 care '1"

SUn!

SUPU"1 ,.." -:r "",I

dl

h._

favorablle pe car 1 n va d.ezmclicl ~l<:'e-. r n PUlUl I II 1. C ~.. ...;u . ~ II Va face Sa , [""earn (; . f' 1""vl1d msa acurn, se pare ca mV~j::lluta n-a e Cidoi.sn ~ 1 de ." Tse J11l1rit conducerea noalilr~ P01il1(ato I de Tllei un f I pe ochl. D pac. e CJII"C a U resS reglmu IUl SC03le In evidcnl~ . ,tonltnua a apes!: a up o, ~ ce"'~1 Il, e. --. P 1<'. cu mullra Vlllorul r • LOndru iii o socoteste ca un evenimenl a .atT1piuare "'IZlta IlUInest. t(Jlltc pozlpile

~d

Ia Miinchen e_

..... ---fA aonosferll de ba'1 artificiile ,_II- asu mtoare. dincolo de . pc care

rara

011 I nostru.

I._.. ridicat dessupra omeneseului, de rnult el ~i-a imp] ..-~ fii J' "1- I ' eUI IOta UI s~~ Ules~ vinu!rle inLre_g, ..1..... _..WLO toate unelttnle. tcata urn ~I reate bicele SaIlDero i!se • popor 5C aM< I dcneam.. I d d RIzboiul de tnrregire n-au recouat ecat ezonoare. acei car d . Ac I~ $I-8U dat mine eu aventurierii eelor patru collun al:'1~ infllplUlIJI e8 lima .... apot pentru Jefuirea ne.at§ a tarii acesteia de !aram r.lbdaJ au orbecAit dou!zeci de am pnn intunericul tuturor iluziilor intemalIon~' IAsiod IIJ1Ia ba poftelor. desfrinafii $i tridatorii de totdeauna ai Neamulullir~ mIncsc i~ astIzi en nortlf in fiinta aceluia, care, copil fiind, n-a pregeral ~ anna IR a rispunde Ia cbemarea tirii, singereaza pe plamaditoru] con~tiin!el de feD len rominead. unpoInva bo~V1Smului distrugator, sfideaza 0 viata unica de suienm ren n de me, anmcA in fund de temniiS pe eel mai clarvazator om polinc tlJ
CJpibll

llC8DtiIw. poare pentru cA m

-t'"~.

eJcistAdecat raportu 1 de forti!. dimre ele, 7) IUdeo-marxls~ul.

Nu ~um cat adevar se poate a;,cund de ansai el()ac~,tt:'f1 .' anurnilC tendmtc e angaJar~ a Rmn5niei pe un drum a lffi1atll. In once caz, et ro.ta ric si departe de realIUitl ca ~I acela balJ!it • pe care nrn "I SOCOlJm t t hltne 'i . 1m pana aeu a "'" Sa ne lamunm. Acordul de la Mltncile. IT!. <lVU\ Urrna!n rel fi rma- prepon dna Berlin se a erema in rostunle il e reZUh.3le: I) Axa Rf}~lItat rand pe rand in clauz.ele lui juridll~e ~ europen!!,~) Tratatul de la Versa lies, 1 IIJ.Pr" d ... e.CMOmlce e~1.e de d ...... -itiv prin recunoasterea repwlui de revll.uire . ata acea,la distm 1JOi01" I~ 'R"~"-' lentunala 3) I:nflu r . tl.~ Centra a ~l ....ru ueana, ca ~i imregul siste d I' erua ranceza III pwut"". 0 . mea Illnje a Fran e ....... ~)1ntregul B8Zln unarean gravlteaza in Orbita Gerll\il _I. s-au p'<WU~1 ... . N' I n CI.:l) RUSH\, este momenta • I' IUl'8lli [ ... 1 5) Societates altum or este C'qJ desfllnlata \. ]6 1 n n 3.I.

I . ca. a Romaniei in orbita intereselur Mepr)~1. ClC3linal Sa intin:i'"U ranu UI ani nnla nn; se afirma .h" .,..ze n a rte ntare. pene:. Londrn-Bucure~li, axe curD ~ C lilt ,rearea U tl n

POilU

gn:a

. lovttu ra'

~I

'" dml.rE state nu mal masonena au prumt 0

Ca invataminte, pentru noi indeosebi. acordul de In !l.llinchen a "'0' ',L t~ gli . -• ."'_S III e.\lw:nl'" doua fapte: 1) An UI nu Intra mtr-un razhOl pentru Europa Cemrala. ne.fiiod direci mterrsatlL .. 2) afjrmar~a p.riAnciplUh~t de ~\Il~<lr: a l:at.1lelor ~i'in l?llzele pn it are la tei'itont, cal ~1 a punem lUI in pracuca, Unganit ~t gase~le un putermc .:pnJm in afirma-

.:n~

rea pretentiilor ei revizioniste, Int~resele Rornaniei

CApilanulw. NqovAiror torturat din tara noastrl,

ne:w=~

SI ·n rata valu)w de calommi ~ de prigoana, lini~tea senina, adevara( cre~l!n' pe drumul nnslUnIi lui $i con$tient de puterea sa, omu] eel m:. a ci$tigat bAliJia moral! impotri va mj~eilor, Pina 18 blrumta tOlaia [lU mat e mult Va fi ziua dind catapeteasma templul~ ':c ~inse va prevAI! peste slu]ltOni Saranei. Va fi ziua cftnd Arhanghelul Dreptatii ~i a1 ~fu

. AtunCt

In

toate loVItUnJe suferintei $i veac nou se va des~hide pe!llli marea bucurie i" va gasi $i CApitanul bucurin lUI.

Orientarea externi a Rominiei

am COb.tuC!torii

politicii noastn: exteme au trait in mimjul hint' CorneUu Codreanu cerea eu tru-ie 0 orienlare baza realitlfilor $i intereselor de \ i3~" ~~;m 11re~1JGIi1Jtltisponderea vi itorului Rornaot. tanului. dar conducill ~_,,_ .... au lasat C<l RIJn1an1 ,

(I SI!\ YlpOnlIlUiNeamului Romanesc. C:l I!crrn.:m:1 cau\" A sad pcnlru Angha. tngnJllralA de C\pal1s~un Centrale in .Icel ~ U P I , t'le Eunlpt'l "lIiMi:tI:',fi politte! de aproplere eu \1:1~

inI!ttntin

.. . b' 11. (::1 Ie a'de !'Inetenll cllre sa De aslgurt" 1mA~dar, conducAtom no~m ~ ule U l: l' {- ael ~I Bul!!mel. Daca forpotriva atat a Rusiei, cat ~i a preten!lJ!or rem:lOnt Sti:': ~ n"'d~u~ sc ~chimb3 S III .ia . . t • ta noastra. ne-ar penrute remilen.a f'a,tli de aceqe ct 111l" S1.3.le I ·Ida. GC'!11lJllia sau lIa 13 , d ~ -. lere europeana. I:a e p! cind In spatele lor se va gasl 0 mare pu SI: sa ne intt'le_gem de .Iproape ell acestc Tata de ce interesele noastre ne pomnce. I C Ire due l p<.lhuca (,o~lIenIA Man Puten cu atat mlli muIr cu cal elc unt mgure e ~tJle ~luptA pe~tru inlliturnrea bol~vismulu din EuroP:l·. G~nnama ~l 1mha. $1 Ie ce, sa ~r din punctul de vedere IOlem nu maIo ahanra ell I I ne ,(I cia pos b IIiIn It • , .., . bn wlemaU In;J • . rtn ptOpun rezo1varea problemel J1dl'\ e~ll pc P '. 'ndill) rnm rdlll.li II as gu lI. d n R )mama. tl •

tre care doua milioane de jidani. Dintre cele sase state ell care ne invecinsm, trei ne sum \fullt dusmane ~I au prelentil teritoriale. Rusia prezintil. primejdia rea mal mare, ciil:1 til umWc le intmdllce~a comunismului $i, in consecinta distrugerea raruiul no tru nap ,nal. In drumul de patnmdere al bol~evismuJui in Europa, prima ~inta 0 con mUle Roma~ ~. .. .... Joariel . ac...~ "nmata III uluma Heme. ne Aetivitatea reVlz.lOnlsta n U ng:mel ~I B u,. pune pe primul plan at preocuparilor pmblema sr~urnntei hot.1reior 1103.Stre. •

Fata de aceste date. care este drumul de oriemare ill ROmBmcl ! sunt dictate. pe de 0 parte. de ponua ei geografica, iar pe de alii parte de prezenja iniaunlrul granitelor romane*tl a cinci rnilioane de rninoritan. din-

iactical pnmeJd13 Jldo\easl'


._fIII'I'"
I'DI'l'"

1_"'!1'IIS4~1UI

.. _.J.AilooarA. ID Jd ! ul pnmeJ
c! Joc Ie J!18I
en!1CC UI

I\U''''~ sA-' des poslblhtutea c a Ull1<lnw Tt;/.qlvil , c unUi prilcJ meala anJncatA de la Londra. pntnl ell butane mo uruI carel a ast4Z1 pulseazn ~lInc[ul II1LI

rops C:'ucerea JAn' carre alianta I,:U Ang.lid, d)J. r ~j. drl con r • rindul JUl. guvemuJ, pUS III shJlba ~ ~__ a..,..,ul ...... d' llilltr)

""

..I~rnArlte8

nfluenlel genmmc::
sa-$I

ualA. fncean:4

pastreze

:<",

~I

de forl1lirillllrI
II

IlJ fllLlJ

Tefl!

,I (r IU

r
I

fast 0

(I1OJ'fiti ~i la zeci de imreprinden Iidu . ldovil11e de. pe vCn;anlu] nQnhc'l ".e~tl II s-u dill Ioc, q

n I If. til lib

VI

toruJ $I dcSunu nearnu

lIJO.I'llCl'le I nOSrru.

s in care se angajeaza comJuenlntij R~gll~~i N~. 10 d hd (.lnl,ll'1~ . pnn care trece [ara esc I C () 1:1I1c!.:lJ 1I , 'llnlr
r I'll 'In I
ill'llt

Infonnafli
.1'..1; anunt6 cI in vizita sa la Lon dna, regele Cuml II U sol ' ,,~.w.PariI-I"" .. •.. Ie Iitil A • -dar ~ UIlljulOl' annal Impotnva unei .evenlUillr: agrc~iu' rl numm un ~ tul cnglez asupra Romaniei. 1n cazul t~nd nt'csl~ ~~n

careRomiaia i~alege poziJia fa~ de slI'iinAtate? • • &Ie adcYlralca Ungaria a trilllis 0 notA dipJomatic! guvcrnului romSn inl'm~' ~ sa InceapillrllativeJe CUpriM 1a ","",ft __ de ten'to .. di Arc! I'} • D-I NicoIae _"41 mn en . . ~ loJp,lrunissifaca.propagandA regimului din Ilnlia: CLI bm11l~UI\[ll IIltoriI4tiJe° Ia yeoelia. Sosiod in orq, D-sa a (ost v&ii[ nemu!tumil de rnplu Ilk fa,.., MfI..___,...,DU1-iU flew Intdilionala prilIll1'e ell prune ~i sare Cli care _fUSl'se_I. -..rlIIILIOI'D-lw ,_ n,,__ '" . l~ II~ ~ ~llci -6"'0 ---nUl-au spus c! nu i-au putut face pnlllJfeill ''"''l~'~fi~~~_~Pi1i-ijQrcClltiJiJ,,~_qqu-e_,;~lUl fiind pe drept conl:iiderM unul J1: ..apostol",
10felul IlCSlgurin
j'O

a cerut cbiarfi~r"_ atunci in Iocul guvemului actual va Ii auu ~~ 181 ¥Or d d' M·'. ! un WI DJI8.IUJIC va fi in pnmul rind, e a istruge I~carcu LeglClnnri1 'fIIiraCIl, ~....aA.oi I cu guv~". Un regirn tiranic, ca eel instullrat de apllll;;i C!in; aIaienIC 1upII'-J c: . Init, _tiM' dec!t pnn sprijin de alMa . .,,1 pentru accst, C[)l1dUl'tilllri I lUll, nu se poell: u....,..J • ."" . Ir'l~ sdini lirlde drIgosle de neamu romanesc, josrucia ,I ml~CIH.l ~Ulli ~i pot 1SJgUf8 sprtJinu! durat. Ce Ie pasa lor de umil irea !ihil. cl~l~n~ fIII!IISiJIC pnn ptdtIcAroIn de frucicoase ~~eficii _Pr::>tector~~ en~le~? C11in Pa!; deci N ilUD co iaBcarooA aceasta. AtotputernJCIa capltahsm~lu, iudaic III Rorn~nlU,~ allDin,1uI regun ce De catduce asrhi ji oferii drept compensatia pentru sprijinLlI acor~11. Iba riDeItwlui romIaesc. • La lWaduc $I in inIreaga BuJgarie s-au mcut maTi demonSlratli rcviZloniMeirmIn howeIor lUHolniai GuvemuJ nu vrea sA aflim cat de ~ubreda eslc s!llJa!iJ !nni~ hocR. ~I de accea IlU ingAduje si apart nimic in pres!, Pentru guvcm pmblc]l1u IWCU!I.:I blIUlde on:Iio ~ preocuparea cea mai important! ramanand vanatmlfca de IC~lonJrl • Es!e adevIral c:i Princlpe.1e Paul allugoslaviei a venit in Romania sprc il !'fl"!. \'DftIUJui romIn s!1i prect2Cze a&itudinea in politica extern!, cad Iugoslavi:J n-~re ln~

l1li

=- ~

MIi -

1....- R
I.. i

JIIUI;~

ill~~ mo~ii razburratort. Armand C~·l.1 MUn\lirJr A[lUM:.rn a~nlca 'H U7.nn:aa rpnns ~. <llIlesclJ . ' ....mllltata-n ~are mAsun de _~a.7A pentm apfu-arcn Id. '_I:XllOncr'llul PlIlcrlllUd;n I. eXl I n\<tci parra trizj. iar jandarmii au arc.'jU\l ~i ~thin J Hml'lf. RcgH"nemcle. din Or:~ no!, a Ina: ex. pc s ~a fununii, care, pr(1babiJ, sc Vii i~ll~~ 8~tC de f!fl1lal11. Almnste~a' ~~ t 1 oase daJID • Ciocnin sangernasl.: la Unl . e I[lI(ltArdealul grea prevc 1 te . . 'Ven,l!ilIC<l dlll CI M· . tatea din ClUJ :;-~u pe~CUl tl(.x:niri Sttngeroa~ i [freen, In _9 1l1l1Cmbne 11)3 1 UOI_ ?tie cA numArul s~d~n~llor jidarn a crestut conside m~ sluden~1 CfI!$llni !il jidanr. Se ..~;~ a universitatilor noaslre, luat;:: de. Ar-n-.",d _ rJbli In linn" reccnlelor >n~. de IU~-I' ... ",n Calmt:lll;: E '" ..",sun ·..I~"·lorsA se mtarnp e In capnal., Ardcalului d. un d e all [Kr(n zm 111l!..\C I1!iJC!lunca ntra u ca cr JIU<"'-'. .'" " e .• ontra jldovunll cotroplltlare. Conf1lctul a incepl t I F II ~l In 1922 v~l\lnle de rtv1)l~ ~ tins.sepede la celelalte faculta\l. La un M1Jdent iid a acul~IUI1 de M.cdictna.de uncle oil m ." T...>:- " JI all s-a gAsn un d 1 ..,nn CIt cu mscnptia. ; I arasca noua ROmilnie" E ~ _. rape cu steaua lui Solo. I' .... ., till iidcvi . fa m cunilsemmfic 1I a se "1' .... .,...,ron!, in esenta, pe JI cvnne ~l ma.rruri!l a'''~ame ntu I'ut J'-d(lV' .. a1 V' I:a uclualul regim ...... ' I ~il eiocnirea, care s-a terminat eu Yrc() 30 !tin-" . d' irnu a aces! regrrn, De aici a 1""'-. -, 1,1JI 11m evacu!l\lla eli - U _ De Ia Univefl!ltate, studenjii InCOIUn!l~l au manifeSlat 'r'lIzl 1~I(;a nTve~lIall1. inchisori. Armata. chemata intr-ajutor, aVC1lordin de III ~ilIld 'C~J"and,ellbe~ .cclor din
0

&

s-a impr~tiat in liOl~te,S-au fli.r:ut sase <Jre"I,,~escSlUt traga.1n SlcteUden~; t' U., "..; • d ,..,..... ~ ".II. UlIl"a e conSI ra~ fcarte pva. ruversnatea e pazita e [andarm; larjldanit au fost "",, d CUUll1 e au lonta\1 sa nu mai parnClpe la cursun pentru cd nu le garanteazs via\u_ • ~ifes~tia stude~ieasca dC.ltI Cem~uli._ Dunnnica in 23 oc{ombne studen\lmea romiNl..c~ltna din Cemautl, (;L1OC<lZm deschldt:m CUfliulllor, a liicut o mare dermnstraue
htne, Studenpmea
_J< ., ' , ~I

de simpatie pentru Comeliu Codreanu ~I pentru eei atlap in inchison. in prezen\1I Mimstrulw Justilidi. Victor Iamandi, a Rezidentului Regal ~ia unuror autonl.i1plor S-a ridicat studentul Mocan,u ~j a cerut eliberarea celor din inchisori ~irevizuirea [Irocesulul Corneliu Codreanu. Dupi aeeea stucienlimea. in colonna de mal1, a. intonat I.:imtecc legionare pe str.1zJle o~uIUi. Au incervenit autorita~ile, arestllnd ~aplezcci de studen~i. Manifesta~a a pro\('lCa! un putlll11ll: rAsunel:in intreaga Bucovina. • in Cadrilater au reinceput mm>acrele. Dupa 0 perioaill de !in~le. agila~ile revizlOniSle:diJt Bulgaria imping pe terori~tii bulgmi sil reint'eap.1 sena alel1tatelor L"Onlra coloni~lIlor romftni §i macedo-romani. in aceustA [Upla pe via(A ~ipe ~e imre doua neamun guvemul Arnw1d CiUinescu a crezut de bine sa dezannez:e pe c(llon~ulmacedonem, pentru mtral1Slge~ nationalist!\, lasandu-i prada bandelor Leroriste Mal zllele trecute a fost masatTlll4 famiJi4colonistului HarM. dupa aile doua alenLale lIntenoare. I , to cursul verii It fOSI lradusa. in limba imharui. cartea CapllanulUl "Pdee:ntru b;!IOl SUlXes I. a.. e nan", Wtaducerea s-a tiparit intr-un 1,10Ium frumos ~l. se bu l:'url'l de un mare Ie din contaCt dm:ct • ,
(II

Ri

~Legionara.
. _.1.:x

Un tinar italian, Brachi TUa, care .a ~ostpnn R~~an~a~~~~er'"

a publical

~l 'H~.intelegere.

aatazi supus tineretul romftnesc.

Scrisoare
a

!t'1""'~-~IJ.Rl.Qli['Clllltn~:a

n~tru din Clui aflam de t:VC1II1l111i :J . ;fiJ~ pres!!., supusa I:cnzllnl \ \1. 1938, Fra~ia de Apa!1l!,:J ~1M1jj~~e~t18.rea c!pitanului Sian!.:l" In . Ttschler In pnx:~slllll'" . d' .hH11~m fostei slugJ. 111 Ul ..:II
Bel~. Va~cilu$1 Ull~

im~tiat 0 sum! de mmClunl, a I~.m ld 'j, Ihza!' nclipsmdu.le rumic dm eel din Mien::urea-Ciucului sunl a-mall III rrw. n~JpjWW lor flZic ~ sut1etesc. ':I SI 1l1durerdlll scn~oare :I unor uma c!fW.""puns dAm cileva fntgmenle din lung. ' mt :;otbatc pnntr 0 m ~lQIIllt:llQ:$,i tn ta8Anll de In MjerclIre.t-ClUculul. I,;are 3 pu

menij:~ ~

autorul descne Istoncu _ . Armand CMmescu, dIreCt ~I pnn 08di J aruJ din Mien:urea-C.ueuIUl. , ,- di I nln.l de n ag _ , . li . d d. pnzomem leglOn&1 n a~_

eu oolectivilate lucrore ongl~ala mb[u at ,. l·....-Je ei de pa'nA acum. .. . IMi ~iin I ~Iarala rea
lUll I

1~"~'1a

noi. 91

numai ca

in agBru de la

nrne

~I

sumca a

Yen

"~"Ige verba
~_!;'O

afIam din dnd In c ." despre film I \ _~I.:mlll'lt ... Unelln lnflln

e tn

1l1l1.

r:

Mi~curt'll

I.t·giunnr.

dUJl. npt luni dl'llrigulln~

margln.\:;,. inclu m 'lare Dupa 111t area -nell .~. ~a ~ape -tr ,A.lunci eu rn-am apropm! de groap . e gr apa -a .. ,,_. a. care erll marActnl. am vazut rnm multe cadav pe un pijr~la" E ". re le ~i caZI11l:l Ie Ie. .,. ~ Idcandu-le bUciHI D on1cnc<L d~puialE y.\., U•!lll1d ma·· ~us,-1D.1re ,I ,I coape . 1 .I .' upa. aCe' , ",ce~llil.ldand clJl!ligene de vitrio ~I e-au tumm pe,te~l' B' ~li.la all iCl)ll din gro cu IMn'razi. Dupa aceasta au incepUI ~a aru c. anuleS(: eft 011(:1 a [, Sl pa I au adu l()
I

Pe mine si alp cUliva C!l.murazi ' nt-oJU sa Se apr"pie Instalal ca Sal1linel CU ttl s-au apucat 12 reangaja\i. ~et'j d nIC!lHl1ndlVuj ds i I: f/IfIIS r la ora 21 ~I [a durat] pana la urn 1 c pe).t ~I $eh de sect).l:
da vni cOnselTlflU I d e a nu a vrne

IlIJPl8 .alDl: dupl1 U'tI a nu pen

a ora 3 dlrninta\ll au aWe e. llr pltlr~ Cili.r!mlll • locul.. Mal depan:. fP_uSst.t! mOll'l1fln! br<lZde d • ,I~. ~ 1C ' I! au acu\ 1 e p<1ITt!!'lI elBau pus 0 cru.ce eu nurne e ap1!unului $1 ule celorl'!\ un 11,1 mr.rrmanl, ImpmVnal. un-

ce s-a. terrrunat, se mal cunoaste

'.

ncr: peSh:

cad

c:

pllanul

~I

ce I

1\1

Pan:hetui

Pm_Ill C
attIILlOZ8I

MiJiwal Corpului II Armata, pe teritoriul caruiu s-u intfim I 't I c f I I" pal fhud • I1ljtllntate• au vent a tata oeu UJ J;il au COIlSllllal ' di pnn • hei In III DUIDlP mal sus. de caire me IC, inc ererea de pror:e&-verb~1 ~ irunormAnwea cadavrelor. rAmAn and rnai departe ill cercelarea lJbJ.
C).

. ne-au thtrruu • _~ ~i ne-au pus sA. Jucam cu piciollrele pe • ,I pe nOI Cl!1 care am lost dI.! ,......I . N' 1;1 f munnant eu """ulescU :;;1 prt.-rnajor 1111yle an m-;IU !I.VII'] ,nu am jucat ~1 malorul _. . . D a' • ml-au 5pUS ca dat::i \18 impll$Ca ~l pe rrune. up Cal.eva zlle am f(lSl rnuta • . se vu nUZI ceva rna dIirmi Cadivoc pe frontiera, la 100 m de frontiera. lin jud, C~lllll.:ra 13 Posiut de JanCreel sigur ca plutonierii. plutonieril-maJorj ~ f cnminalii Ca.pitanului :;;i ai celorl •.J\i camar'dZi. I 0 ueru carl! au luar parte al(:1 sum Subsemnatul abia acurn am pUUlI sa V1n Tnapoi a c .l_ $8fii ~iin Bu I . [...] pentru a rna curala ~ipe mine. I I. unne rna gase$c . 'u au trecut gana

La temunarea

mormflntului

adeVM-dl

nrrrUl.!'ilZI.

Cei care au luat parte sunt:

ComandantuJ nufitar. dupa propunerea parchetului ~i pentru motive de ordine . fmnonnAotarea sa se faca la Subcentrul Militar Jilava, fapt ce 5'B dimineata ziIei de 30 owembrie a.c. prin ingrijirea inch isori i mi Iitare Jilava .

e::

General Gabriel Marinescu: general Joan Ben<>iIu' Il.-col'-'nel ~- j.'[ h J . D' I ~" w: a nc isoarea 1lava. coman da nt maier mu escu: 2 proeuron: inir-o masma mica rna m III d .. • I U In IVI2.I. to~panA atci au ~ CIVI U • lost •.

2 decembrie 1938.

109.

1938 aoiembrie 30, Bncul"efti. lmprejurarile asasinarii lui Cameli ZeJea Codrean~.a Nicadorilor ~iDecemvirilor. expnse in deal8rn~1

Plt.-major Nitu Stefan. seful Seqiei de 1:.1 aneasa: pit-major Carpale. seful SecB de la Legiunea Baneasa; pit. Neacsu CrilCIUIl. seful Pa~lUIUl Serhan \Oda; pit. Mojsescu Vasile. seful Postului Prcgresul: pit. Sl{)ICa Mihai, ~"'ful Po tului Fereman: pit Sltbu. seful Postului Ghencea: pit. Cojocaru, ~eflll Postului Grivna: plt RIZOIU. sef de ~t Legiune; pit. Zainescu, seful Postului Baneasa; p1t. Oancea Gheorghe, ~fu Pnstu-

tiei

sergenlUlw-IllaJorde Jandarmi Dumitru Stoics,

lui Pantelimon; plt, David, sef de Post Legiune, Dupa terminarea rnormintelor, eel irnprovizat ~l eel adevarat, ne-arn oftu.l ell care venisem. Still Iocul precis un de este rnormauul adevarai, [, .. ]
Noiembrie 1940 • ASRI. Fond •.P", dosar nr. 9039. vol. 49. f. 89·90

SUI!

-n carru-

Dedaratie
Subsemnatut jandann lII':nr • • '. . rov POSItIIde landarmi Bude;ti.",ent-maJor Stolca Durni tru din Legiu nea de Jandarmill In anuI 1938 am Io......::_' "1QlIl1IUm '~nat fa Posuil de Jandartni Serban VodA din LegiuneH de
§CfQl

O•

~O lui Comel~u 1938' nOlem brie L' BUCUI'e$li. Imprejurarile. asasiniirii in declaratia .' ,. Zelea Codreanu, a Nicadorilor ~I Decemvirilcr- expuse I maiorului de Jandarrni Akxandru Dinule au

a fcst execut:at. au fost chemati la Legiunea Brul~~j Postului Progresul. pit. Neacsu Craciun ~I pl~
prin lelefon s~ opreasca orice ma~il1;j c,

~~~~~

au fost ehemati chiar pentru exl;l:U' ~~~rt~~n\llti mai multi reangajali: la Oi1l:Q
(ill

de Consiliu cahne5('U. tn cabtnetul d, . el C~I nescu rm-a declara Ii lueru se glsea ~igenemlul Bengliu, comandantul Jill 1nTMffiball sa fie uel$!: :!l'e,asta ar fi de _...I • [:; ndeplJ al UI rre UJ , ••

fntr-o zi am fast chernat de

catre fostul Pn:i"'"


~I _.

o<'.vIml('

1fI."lf.l.L&~~le cort peste

tOL pcnltLl ~

nu

e~ 2tua de 29 noiembrie 1938. IJ ore Ie 10 scam l ~:l."L~l mtr.un C3mll)11 U glOnainchisoaret de Ja RAmnicu-Sib"Jt. uncle crJU in~h~' ~~a~n~ in uL'el~1 limp leg P U bra I.: ~ _ • fel a sa poad\ vl"lk:J nurnm In;unlc. II 19
Ul
L~. •

cl pentru motive politice. Cv•.Ireanu it c!OJirtta Regelui.


CI

-anu 5J .:.nnarulU lUI all 0Sl soo~

!II:'IM~~

Lnr-u ~rd'"l''1\:, W~lIUm~in Papanacc, \ Idl~

A1ecu

ClUlla~Ulli1!l t~lll~'i