Sunteți pe pagina 1din 32

EtC iJU~: SAPI:AMAN_ALA

EDITURA::: lJe AGiOSTINI HELLAS SIRL E ID,I TO lit; Petro s Ka,pn:i sto s

MANAGER ECONOMIC: Fotis Fot~au

MANAG ER DE REDACTI E: $l' PRO DUCTI E: Vi,rgi n i a Ko utrou bas ADRESA:, V~lii!3gmlenis '4.,461 l 66 73 Ate'na

MARKEJING MANAGER: Mk:lMaLis Koutsoukos

PH.D DU CT M A N,AG ER: N i3JS ~ta Kort~.sa

COO R~O 0 tr;,JJ ATO R to IE: PR 0 ClU CTII E .. ;, Care li El a Po IJ [~d 0 U 'MA NAG ER D 1151'R I B UTI E: [E\~ l IS oza

MANAGER UJG!ST~CA ~'I OPERAT~I~ Dirnitris Pasakalidis COORDONATOR lOGIST~CA $~ OPERATII': Anton~s Uoumf.s,

A,DA Pl' AIR E PIENIR:U U M SA ~ 0 MA,N A ~

Fa st T renslate, B ~,s't C I] rn m IJ rr! iceti 0 n M edia 5 RL

DiP: RAY

T~ PAR IRE $1, lE G,AR E:: N I: K~ E::K DOTI K I S,.A.

OI'RECTOR [IE PROIJUCTIE lIPOG'RAFIE: Sll::UQS KRITSOTAKIS

MaestruL care a consacrat tehniclla suspansutui Desteptarea fricii

Pr~ rni i pasi in lumaa cincmatoq rafie ~ Steaua cinernatoqrafiei britanice

01 irwitatie de la Hollywood!

Denalsi rea d ificultatilor

~ .!' Ii'

LMPOIR1ArOR~ Med~a, Servucel ,Zawada S.R.l Cou n try Ma rIli3 9 E! r":: M ~ ri,arna M ~ ha l}~ fa

M a rkafi ng M a-rt:fi g e r: Ad i rii a BOlj ieij

R,E! dac ~olf: Sa b rl ~ La M un te.a iii

ID i stri b u ti 0 11 Manag El'r'; [)a n :1 ordae he

AJJ R.ESA,: st f. l.oul 5 ID~ ste u F' nr; 38. et, 1. a p ;,5,. SE! cto r 5. ,13 U cu restl, R'!::i m§ln i \3

. ,r

- _.- ---

't·· . .

;; .... \tIATA 51: 'VREM.URILE 6

;,. • .;.1". oW' •• __ __.

1J15r~J 8U~TOR;' Hlparion S.,A ..

e 2001 De AG'OS. TIN II H el.Las

e 2003 K Jt O,e. ,AGnSTi N I JAPAN

Revenirea rnaestrului Sentirnente d .. e ortcare

,FOItlog'r,afi i: U r:I ip nato Press, Corbis ,J ap~n. De Ag~st~1iI1 ~ucturo. li,b Fa ry

Plre~ul nlU me'rellDr'

Pr~!u L pri m ului IIllU rna r: :2; 99 lE 1/14))0 M DL

Pretu [ ce~uil d e~a l, doiiled lI1uma r $i ~L tutu ror eelo rtatte !1um ere. 5" 99 LEIJ29,,99 M D L,

~~~'~':::-'_'-,~~.-;: .• ~"-:--:._:I.:. "':'_'_-,~:".:. "._- ~':.:': ' .... _. I, • _ .a . _.'.. •• •• '.. • •••• '.. • • ---~ .•.•• ::- .".. I.' .: :~.'" "':-~"".=:1

IE>.:~;·:·,V1E·yr.PARALE!LiE . '. . . : ·.2,4,.>.:·:·.~~;

..-.:- • .: ........ • .' • liP. _': _ ••• _~. _'__'.::~ .,'.. ',' •• ••• • • ••• :...... '~..J

Oamenii, din spatele autorulul

~; : !) I ! ~~ I' :.!::

St:r'alucir,ea nernurltoara a lul Hitchceek

N I:J r~ta~ i oi b lror,aUuri le spec iale 'in ca re puteti co lecti Dna seria , DO. de pa rSO nali ta~ ll, Bib lio rafturi le su nt dispon i bile L~ ch i O~'CU rile de ziare la pret u l de 2,9'9 LE 1/.40 MO L"

, ~

De Ag 0 sti n i va a nunta d:iSite-le- de, publ icsre

a bi buora lt u ri lor Iii se ria de reviste.

, IN·FlUE'N,TE MAJORE 28

. ~

- '._-- -- ---

D reptu ri le tutu ro r textelor se :Eif~1 au b tfl py,rig ht. Est@, 1 nt.EH'·lJsa rep rodu CJ€!'rea. stocaraa, tra nsmiterea sau utiLizare:a comef(ia,~~ i3J TTl 3terUa le to r, SIJ b cries forma ~ tara a,ooro u L scris al ,ed utoru lu i.

EdHor[,:ll i9,'~' r,ezer'!fa draptul de ~ ~ch~mba G1rolne'Si pl1brid~rii p e,rSo n,a Lit~ ~,i tor sau de a te Tn toe u ~ eLI a ltele,

Vilz'it.at:i ,s,ite .... ul nostru la adresa

~

Pentru orlce 'mformafie.,· Iim,urir€! sau eomenzi de numere aparute anterinF, sanati-ne la tel.

Romania: (021) 40 10 888 Moldova: (022) 21 07 98

-- ---_._-- ..

. ' w·ww~deag'olsti·ni'~~"o.

- - ---ue VI',',

. ,

............. i tcr COC;,'?

,

~ ~

s, coun. xx, filmele au devenit prinr.ipala forma

d e····· c ~ v-:e···· r' t ~ s·: '. m-': ,. e, :. n" t la··· p . o •. pu l a: t- I" e-I' H 10' lly'" ··W··· . 0: -. 0'" d - u· l d le'-'· t [~II n e-'" a-

_' - . __ ~ _' .' ~ ~._. _ j' .' j _ '._ •• _:: .• ' . _. _. .• : t.:. . ... ' 8!1 -:', ._ ._,' . _ '___:' -=.' '_: '::-'.", : .:_ I '," ._, • :

I ~ ,

Anglia, pe de alta pa rte, ra rnasese in u rma Tn prod uctia de filrne Pe neasteptate, Insa, a intrat In seer-a un tanar

I 1

reg izo r: Alfred H itc h co ck.

Hitchcock avea 0 pasiune specials pentru angoasele ~j nelinistea c·are salaslu.esc Tn sutletul fiecaruia dintre [no'i.

I ~ ~

acestei senzatii pe rnarclc ecran. Tn cele din urrna, a atras ate ntia Hollywood u lu i I m uta nd u - $ i ca rt i erui gene ra l Tn Arneri ca ~ Te h n ica s,a d res,aval rs it,a is~ va P:_IU n e amp .. .renta

/.' ~ ~

a- 5:"'- U P","'" r a:--: c I" n" e:' m":' . a· c to:' g'.' 1 ra f'l" e" .,,"' c a .. ·· Io .• r rrn a~ d e·-:·· a-: r:·t'a~ s: ".,1" - a;:·-~ d. '. e.: '.' d 'I" c a';-- t v 'I" a .:. tl a

. . . I... . I . ~ [. ' "__: .1 '--' . -:." I· . .. .. '.', ",' -' _ . .~ . '. . '. . . . . ....

I I

realizarii fimelor de suspans, care, alaturi de viziunea sa neobisnuita asupra vietii, Ii vor atrage adrniratin publicului din in t re a gal u me.

Asadar, ce fel de v~ata a dus Alfred Hitchcock?

I' /.

1 894 ~
1 895 ~
1,896 ~
'1899 ~
1 9' 1 0 ~
1'914 ~
191 S ~I
1 918 ~
, 922 ~
".:____, L
1 925 ~
:. ,', ~-".
'9'26 ~
""9,2B ~
1 929 ~
.' ( I
1 93.4 ~
1 938 ~ I ncep sa se proiecteze fi lrne la Londra

Sa naste H itcbcock

"

Hitchcock se Inscrie La coleg iu l iezu it a L Sf,antullu~ ~g natiu

Prima bat~Hie din Prirnul RaziJoi Mondial

Hitchcock devine reqizor .5eCLJ nd

Hitchcock creeaza prima sa opera, ,..lG adin.a placerii" L.The Pleasure Garden"]

Hi itc h C(}C k s e ca.sa to resteHitchcock creeazs prirnul sau film senor; .. Santajul" l.Blackrnail"]

Hitchcock se stabileste la Hollywood

Se lanseaza filrnul .. Ferneia disparuts" l.Fhe Lady Vanishes"]

I~

19,40

19'44

19'45

5, ',- t " ",", .... at 0 .. ile " R:""" '_ 6._. I'M',',' "d ~ 'l ~"e errmna a, 01. e'a OJZuOI I on _; I,a

19'48

19'5,4

Apare in cinernatoqrafe filrnul .Eu C de ta crirna' ( .. Dial M 'for Murder"]

1'955

in ce pe sal se di fuz eze ,;.,A lfred H ~ tc h co c k P rez i nta" L. Alfred Hitch cock P resents" ~

1958

1960

Se lanseaza .Psycho"

1962

1963

, 9711

1971~,

Lui Hitchcock ii S8 irnplanteazs un stimulator cardiac

1976

1979

H itchcock ca~t~,ga premi ul lnstitutului de Film American

19'80

IH itchcock se stinge din viata La Hol.Lywood

19'99

Muzeu L de, Arta Moderna sarbatoreste centena rul H itchccck

. _

2:001

Este fi natizat La Lond ra mozaicu L realizat in cinstea centena ru lu j: lui H rtchcock

'5 '

, , ,

aes

: I -

.

". -.

'"'. " .. : .....

te

. :

suspa

Hitchcock s-a nascur intr-un carrier muncito resc din Londra .. Era un tanar singu .atic deosebir de sensibi] la psihologia fricii, Dupa ce a incep nit sa activeze in urnea cinematog rafiei, a infa_- isat P .. -e marele

_ - '" ,'I

ecran lumea terorii, fic,and publicul de .p'e intregul mapamond sa

Illm:armureasca de spairna. Asadar, cum a. reusit acest r'e,giz,or neegalat, creatorul UI1U] nOli gen de Sllspans, sa introduca teroarea mIl filrne ~e sale?

fri eli

.... Po. a ~1IJl H r1tc neoe I;{ rea II ZtU:!3 i n ~ "i,t:J I P e c,~ n d re 9 iIi! pri m u [ sau fi l rn. 'E:ste' a do ua cea m,a/i' 'V~ L he' f' u~a a sa. d u p,j cea fa cu ti p e· e a IiiI d era adote5 e ant,

CAlrrlFRUL .rv1'U- C1.T(lRES'C LONDO'NEZ West IE nd aste b i ne cu n oscut c h ~ i31 r .~ ~ a stazi pent ru nu m a rul ma re de irnl n'"1 ra ntl si strai n i ca re to (U~ esc

:l "II

acolo ileqal. Are de asernenea reputatra unei zone

in care multi merg pentru a-si c§~tiga un trai mai bun, datori a industriei prospers dezvoltate aici. MareLeJ rnaestru al filrnelor de suspans, Alfred H itchcock, a venit pe lume intr-un restaurant din West End pe 113 august 189'9' al treilea fiu all tUI WWliam~ -:_ n bacan care qestiona 10 pi!a~a de zarzavaturi .. Mama Lui era 10 imilg a nta irlsndezs i iar tatal el ofiter de politie, in contextul in care p otitis-

I III II! i'

tl i era u d isp ret ul ti die locu itori i acestu i ca rtier d u r.

• •

Desl par~tH [lui Alfred nu erau saralci tOtU:91~, f ind

catclici, 0 rninoritate in Anqlia, ei au avut statutulu i: social scazut specific rnernbrilor rninoritatitor;

Ase me nea m UI lto r alto r t,QC u. itori ad' acest ~ii ca rtier muncitoresc, tatalt lui Alfred se IOC'U pa CUI destoinicis de efacerea sa si -tara a f~ boqat. a reusi sa econorniseasca suficienti bani pentru educatia fiului sau .. Si-a trirnis baiatut rile atunci In v§r~

I' iI ~

sta de, nurnai unsprezecle' ani, la Coleqi [, Sfantului

~ qnati u. un i nternat iezu it particular-

0. sea nI i lei e 1ru:le.1P u t d ~ se (0 [ XX.

d ln certterut muncj,tOlre·s,c lnndnnez W,est En diU no e Hitchcock $ i-a petrecut aniti cO'IJl1Lalliie~.

Hitchcock a trecut prin trei experiente formative care ii vcr pecetlu viitorul ca reqizor de filrne de. suspans. Este verba desprs tre~ iniampU3 '1 pre care Hitchcock insusi avaa sa ts descris mai t§lrZIU~

..

Pri rna a fast a pled ea p.sal pe care a pri rnit-o in ti mp

ce locuia la carninut Coleqiului Sfantului lqnatiu, lszuitii considerau ca educatia este irnportanta 1n

I 1'_

propovaduirea cuvantului DomnuLu~j fiind in ace-

la s! ti m p C LJ nose u t j' p e ntru severitate si stri (tete.

III jI ~., III

Trei experiente .formative

.,

.. Hltcbcock I[ca hrJl r e!jl ,I' alalturi de tateill. SBU; WilHam., A.(f.astal este. una dan p.u~inel.e poae CIlJ Hltcbccck cfin cop'il~lria S·B sia lost r~~uti In ba~!3 prav'aUeT taHHuL

o a cae t ev i i 5 fa: nul u i I 9 n t'i u Ii file ale a u r e '9 u 1I le i nstit utie i ~ d i recto ru l. aceste ia sta bli lea ped ea psa .. ca re de cele m a ~ m LlI lte a ri co nsta irn trei lovitu ri cu vergeaua pe d05Ut palrnei .. Studentii in?i~i hotsrau a.supra rnornentului adrninistrarii pedepsei, Estle In natura urnana sa iti doresti sa amard pie cat posibil produceres evenimentelor neplacute .. astfal ca elev'i~ taralganau La rnaxirnurn ispasirea

. ...!I" •• .... A • .... 'L l

peoepsei, pentru ca mal apoi .sa I~I petreaca .21 e e

trernurand La 'gaJ1dul durerii c.e va urrna. Aceasta anqoasa 58 va rstlecta ulterior in filrnele de suspa r1S a [,8' lu ~ Alfre d Hi tc hcoc ~ ..

A dou a experie nla are Legatu ra cu d etentia pe care i·~a PU5-D La [ale tataL sau. La varsta de c~nci ani~ Hit.chcock a 'fast tu~'mij.s La :~eful poli~Jei. 0 c:uno~fi nta de -a pa ri n telui sa U i, cu un bi lete l. Ofit.e ru l ca re

• • •

a pr~mit scrisoarea, t-a condus pe H~tc.hcock 'intr~o

celuta. IL-a eliberat dupa doar cinci m~.nute'~ ame·= nintandu-L ca acolo va ajunlge daca face ceva ralL Ace.a.sta lectlie de, mora~.al fusese pusa ta ('ale de taL§l Lui HHtchc,ocki dar ch~ar s'i asa~ a arunc.a un

til ~1

copil de' cinc~ an~ intr=o cel.ula de inchi.soare estte

eel putin aspru. Frica netalrmurita a ~u'i H~tchcOCik

~ .

'f.ata de ~ol~tisti si de zabnelele inc:htsodlor il va ban~

• ~ r II I

i tot restu l v~elij, Ac.easta lex p·erie nt.a va re pre-

zenta I.,pro[otip·ur mulior scen,e' cu oa:meni ~nnce'nV

. .

linarullJi H~tchcnc.k It:1U ii pJaceal nimk mam mult deca,iltitllrenurile ~i calatofiUe. (ium insa, falm~Ua, sa nu avea mi~'~oalcele flnandare pentru a pleca lin concedii, :Hutchcock citea mersul trenurllor, rnernorand orarul sosirilor, ~i.,J~~ petrecea timipU~' ad m ilra nd intra riea ~,i pleca rl~a tren IJ rilor d i 11 g,ara., Se spune ca nu invatal ps de rost rnumai

I (III'" I I

mersui trenun.u:r cr ~I pe 211 nave or care soseau

~[i plecau dii'n port.

Hitchco. ck era fasdnat de loco rnotivele cu abu rl, EI sustlnea ca s.~ og La rele t renu ri adevarate era IJ ce~,e cu ~ Doom olive CIJ aburi ~ i ca~. spre dezamag i rea sa, rnotorui diesel a p rlvat ornenlrea de un anumh element d rarnatlc, Ma~: mu It decat ataJt pe ntru H ltchcock, 10 comotivel e ell abu nil er~lu 01 rna n~'festalre dra mati ca ,~ fu r~fe'~ ~i remcitati i, pe ca nd m otoa re·le d iesel erau intnJchlperea calmului gent.lem.anu!ui Ibri[tanh::~ chiar ~ m Ga n d zbura u I a viteze na udtosre .. (in[e fe rate ~.~ I acorn otlvele cu a buri, frervents in f I mele sa le, p robe bill reprezl nrta 0. e~presi e a a m i ntiri~ lor ~i e')q:H~r'ientek)r prin care a trecut

H itch cock nu era i nreresat nu rna i de trenu ri, d ~i' de ha .}i, lar geogirafia a fast matef'i~a sa prefe ra:ta,. Se spu ne rEi purteal .sa traseze rutel €[ navelor care str.a bstea U 0 cea nul pe' 0 harta imensa a Ad alnticu.~u iI pe ca re 0 acta rnase in camera sa fiJind preocupat de ideea de a devenii cap~ta.n de [(UrSa lL9ng,~. Astfel~ de~'i realitatea nu l-a permls sa calla,toreas(aaco~o unde ~ l-er fi: dorlt, m i cu.I AII'fred a 'woi osit orarele ~~. hsr~d @. pentru a f purtat peste rna ru ~i tafiii de, prop ria sal i m 2M g~ natle,

.JUt'!'. ;!i~~ •

I luim!l !,,~-p.

.... 1M E:!'r5 u l tren u ri UM'-N e·d ltat de (;0 m p a iii i a Th 0 mas ~}o,oik ILa IIIflIC@putu t s e!,C[Q [ulu ~ .XX.

... Cmie'F die pO'U~i;e dtn Londra ii'nceput u lu i de s acol .xX - La a(.~~i vrerne, multi p-otlitr$t~

• • YI II

erau de or'ig~n'Qi iirlandez:i.

aruncati in lnchisoare care vor aparea ccazional In filrnele reqizorului,

A treia intarnplare a Iost 0 experients sinquratica, 'in nequra noptii .. Hitchcock a trecut prin aceste rnornen e' pe cand avea atru-cinci ami. Micutul Hitchcock 5~Q trezit brU5C Intr-o noapte, Ainceput sa c utrei ere ca sa in Tnt u ne ri cu l de nepatru ns, 'in cau ~ tares parintilor; dar nu i=,a gas it. Ternerea indicibils de a fi 'fast ~.a sat sin 9 u r in case ~i~a U~ sat amp re nta adanc asupra psihicului tanarului Hitchcock, De altfel. palrintn nu 'facu5era altceva decat sa iasa ln oras, dupa ce t-au culcat p,e Alfred.

Hitchcock inteleqea tearna cu a rnult rnai mare profunzrme decat oricare dfn[re no i." 0 alllN3 tem,a de Interes pentru eL 0 const~tuia infract'ionaliitat.ea. Dupa fi.naEzare'a studiilor La CoLegiul

Sf-a Ultu Iltii Ilg n8lt.i:u ~ avea sa urm,a rea.s.ca pro-

cese le Ll nc) r cri mle sau sa v:i zitreze m uzeu l. crimei admdni.strat de pDU'~ia Londoneza,~ pentru ,8 a la cat mai muLte de.spre fenomenul irlfractionaL Desinur ca nu: s~-a folo-

~ ::;:I •

si't cunostintel.e dlcumulate in urmo. ,aces-

. ;

tDr @'ctivitati pentru a [omite La r,andul sau

crime. Combinandu·-te insa cu inte~·e'gerea profunda a teror~i, a reu~it sa capte.Lle aten~ia pubUclJ luii cinefit fa'ra a se gandil nicj macar o sec.unda sa aleag.a 0 via'~a de crim~nal..

".., Hi't,chcock verbaa adesea de' e'x:~ er r en1a! sa din inc Ih isc a r,e. de pa ibalnd 'eva dear un ccpil. ina C'~as'ta s eC\l'en~il d ii n shew-u [ sa u de tele'vi,;z ~ iJ fi e·, Hitchcoc:k.8 a~e:5 58J arate un pat de C(I,pU in'lr-() celuL~.

iii • • 1 III A u ~ ata rafi •
I I I ,aSI r'~ e em e
,. Mizantropul

SUNT ,MUt:fE PlESE L[PsA din puzzls-ul vietii lui Hitchcock" din momentul absolvirii Coleqiului Sfantului Ignatiu in IUUe- 1913 pana La intrarea sa in lu mea filrnulu L Hitchcock 5-a inscris La cursu ri le serale ale U nive sitatea din Londra, stud ~ind 0 m ultitudine de rnaterii pre-cum naviqatie maritima, dar nu pare a f fost un student obisnuit,

La, rnoertea tatalui sau in decernbrie 119141 tana'-' rLJ l Hitchcock s-a qasit la nu rnai cincisprezece ani In posture de a isi intreti ne rna rna. Peste ca u rrnare

r "

a penuriei de forta de rnunca de dupa izbucnirea

Prirnului Razboi Mondial, lui Hitchcock i-a fest u~or sa i;;i g.aseasca 0 ,sluj'ball angajandu-se ca tehniclan pentru C) cornpanie teleqrafica Tn timpul Uber. s-a inserts La cursuri de art~il La Universitatea din l.ondra, unde ;;i-a descoperit in cele din urma pasiunea pentru expresionism, Angaijatorul,salJ1 0 com= panie teieqrafica, i-a rernarcat aplecarea spre ereativitate si l =a transferat Ia divizia de rna rketi ng. Cu toate acestea, nu era adeptul interactiunii cu cei din ·ur la locul de rnuncs, s~ rnai rnult decat stat, obisnuia

. ~ ~

sa Is;i petreaca tirnpul libar culundat in lecturs sau La

cinematoqraf La acea vrerne, printre preteratele sale se nu marau fil _ ele a medea ne ~ rnmanele de groeJlzai aLe Lui Ed gar AHa n Poe' ;;i romaneLe politiste scris€ de tG.,K" Chesterton. Tot 'in aceasts pe iaada a Inceput sa ia in qreutate, apropiindu-se de dirnenslunile irnpozan e care aveau sal ~i rnarcheze anii rnaturitstii. Aceasts trasatu ra L~,a irnpiedicat sa i'~i g:-'~ aseasca D

. .. . ...

pristena, astlel ca mejoritatsa tirnpului sau era ocupat cu cititul ~ji vizionarea Filmetol': ceea ce avea sa 1i fie deosebit de util mai tarziu in viata

,

O ul b 1· te d 1 di

." " ' _, ' ',." "I'" '. I"·

mtu I_ WI, a, to ate, ,. e a stud 0

Lui Hitchcock j 5-a, oferit 0 sansa irnenss de schirn-

,

bare in 19201 la dol ani de la sfarsitul Primului IRazbol

, ~

Mondiat Cornpanla a 'ericana de 'film Famous PLayle,rs~ Laskey ~i-a d eschis Studiou rile lslinqion la l.ondra ~~ a 'in ceput sa 'faca a ngajarL Hitcbcock si-a depus imediat candidatura ~i a fest incadrat ca desiqner de subtitrari. l.ipsa de. mlana de lucru l-a obliqat, 'insa~ pe proaspatul ,angajat sa indeplineascs tot felul de sarcini [legate de productia filrnetor Hitchcock nu retationa bine cu cei din jur; dar pasiunaa sa pentru realizarsa f~lmetor nu avea egaL Accepts CUI dralga ini m,a orice sa rei na I' i no ifen;~'nt. de natura ecesteia II si

~

era pretuit de rei de La studio, cal baiatuL .. aftat la inde-

mana" care putea sal faea orice, IMultumita acestei

"

experiente, Hitchcock a reusit s.a acurnuleze tunas-

I! .I !'!

tinte irnportante privind productia filrnelor;

H itchcack s-a atssat de stud io I' da r cu r,and d upa deschiderea acestula a izbucnit 0 crizal ta n~v,e ul conducerii, iar personelul american a incsput treptat 5~, se intcarcs in SUA,. Studioul aprcape pustiu a 'fast abordat de' un grup britanic condus de producatorul trvtic.hael BaLcCH11. Baleen a curnpsrat Studiourile lslinqton unde a si inceput productia mas[va de filrne,

.a.. M lchse Sa kcull a Iost

5i ngliU ru [ 0 m care iii ad] u $. " und,aJ de discernamant in

cl ne m atn 9 raf ia brUan iica" S e pea te spu n e ~ d,e a sern enea I' ,ea a [ucat rolul unul fel die ~,tata ,ad(jptiv'· pantru AUred Hitchccck,

.. ~\!'Oir N OV'12 lto, pro ta 9 @ II! I stu L din .,ChirLasul: 0 plOveste despn~~ e ea ~a to ndi,on,eza" I .The Liodlg le:r; ,A Sl,ory !o" the Londen Fo.g··j, apare in dreptu _ unei iintrari,

..._ ~. t ~

~ rttr- @ s,te 111 a c all r'e II l!J $.. rea ze

,. t I,· '~," • ~ II L _

Slim :u~ im,~gli,s'~IC smqutar i;h _U.II

Hltcncoek.

LIP 5 U IR II 'L 'E I " 0 U S R I E I B R I l,A i_",_ ICE 0 IE F L

Fi imele brUtani:ce, nu se bucurau de prea m· It succes la vrernea ,and H ~tclhoock a lntrat in industria dnematoqrsfica tal Imceput de secol XX, America d~ja cucerise i no IJstJriia ma nd.iai,a a fUmru IIUi, in ti m p ce Germa n ia prodrucea la randull: sa.u fi ~m,e lexce-

. lente (~lIr;e ,evidenitiau frumusete,a ascUinsa a ,celel de-,a ~'n'1t,ea: alrte. Aceasta tendiiinta

J'.I! ~~ ~!

a continuat ~,i dupa :sfall1itu~ Pnimulu'ii Razboi Mondial.

~iitchco(~ a expU cat ba n~ Utatea ]n ca.re se ahJ n dla, clinemaJtoglfarfilal eng lez:al prin tend~nta producato.ri~,or brirtanici de a se ~im'lta ~,a a blos:~ mar;el€: ecran dirept substi, rut pentru ,scena teatrului,. Iinfluent,a manii tradit,ii teatra'lJe brital1'ire, intruchipat,e de Shak-:espelare, ,a paisa greu asupra cinematografiei" Tn AngU'aj teatrLlI'era per,ceput ca ,0

arta fi nal iar dinema-u I n u .era pe'rceput ca 0 forml21, de' artal interioaf2r., Tn co ftlsedn.~a~ tali marh actor'! ~i reglzori luau ca~,eateatrldui, rna'! degraba dedlta fi!mului Se poate aprecia di in [umea c1 nematografie,llbritan i1C€'(. III U mail HI itchrock, s,-a dedlicat [u t21 ri:e produqie:i; de fillm., StiilUlI cinem,atoglraIRc: german v,a fil unea~tal fntn2bu~n~ati de Hitch-

.cock pe~tru a 'el ibera fll me-Ie de, infl uenta telatru! lJ i., ProdUJcatori~: german'i expn~sio;ni~ti incepe2H,~1 sa f().~oseasca (u e,ficacitate I ~ m ~ni ~e ~i umbrele., Hiitrrhcock avea :sa viZllte'ze frecvent: stJudiourille de film germane pentru ,Z31 se inspira~ fam1il~alrizandu·s,e cu 'metodo!ogia ava nsat21 a rea. ~iza'r"ii 'fillm elor.

Conform Ill.)] Hitch(o(:k~ Illipsurlile indumifle~ de filml b~ltank5e nu se limitau Iia tehnk_d! dne'matografica., A. evidentiat 'fa P'ttilill ca sC'I?na rUle er:au n ei nter,e 5 ante, nu aveau ni mic

,', ',' , .. ' 8"

, ,

~'.. . .' '. .' '. ~~

fasdnant, ~'il a expl1:cat Qonv'ngawr ide-sa: conform ca:re'i!a contrastul nu era necesar numdli 'pent u reallizaflea i'mag Ini'~r au ~~' in cadrul pove~tn zugnaNle. W n fil mele de suspans", introd IJcerte~1 elem entehlr' cornke Via (onstut)IJi ,~stlfel u'n L10ntrast ji va pu nE! In valoa[e' terod,fea. Ifrlrin i ntermedi:UiI a c,es.te'i tehnici,. Hitchcock se' va oonsacr,a ca 1I n remarcabi! creator de 'fi[1 m,e de

suspanst- 1 a r rea Uzatof11:j de' fi~,m di n intreaga lume vor ca~ca pe urmf€ e '1lUi [11 ]ntrebuintarea naii

"" ..... 'k , ••

1i~,I, Irm::L

.. Sc,ena din , •. ,Cdb~n!etul d(JIcto,ruhJi eatig,alrf' 1 • .The Cabinet of' ![)o,ctor C,a U 9 a ri" ]1", hu:::ram=e re p re2,~ i'ltativil a s'(;IoUi de f~l,m eXIFIresi,oniste

• Ir"

germ a n e', E xp1resl aim p re:s,i 0 118 nta

c,b~ i nuts din co m b. i 111 a1:ia die hI m i l'iI'j si: u!lliTIbire aveal sa it i'n'fll!lenteze p.te'

. .

H~itch(ock~

H itch cock va rarnana fidet studiou lui 51 va lucra

~

pentru grupuL Baleen.

Tn aces psrloads lucra La studio, cot la cot eu H itchcock, talentatu l relg izor de manta] ~ ALma Rev! lle. Alma era de-c seams cu Hitchcock, dar aves mutt mai rnulta experienta ln lurnea filrnului. Hitchcock isi traise viata pana in acel moment 'f~,r13, a intretine

.' II! ..,

vreo relatie cu ferneile, dar i-a propus cu mutt curs]

acesteia sa devina sotia sa, Hitchcock nu era atra,gator fizic, dar A,[ma a reusit sa treaca peste aceasta, sa aprecieze pasiunea sa fara egal pentru Iilrne, si i-a

"'" t .....,.... .... t .

accep ra ' cererea ~ n casa .one.

La vrernaa loqodnei, Hitchcock i~i asumase deja rolul de reqlzor secund, pentru a ajutal studioul, atlat ~n criza de persona l- De asernenea, obisnuia .sa c13 [a~ toreasca in Gerrnania, tara [U 0 industrie a filrnului

, ,

d. eo se bit d e d ezvo lta tal ~ p e nt ru a Lu era ca toto g •• rat sf a

• ,F

...

i'nva'~a teh nicile de filmara sofisticate ger,ma ne. In cele

din urrns a dobandit caUtat~Le' nacesare pentru a Luera ocezional ca re.,g~,zor pentru gruput Baleen, AbiiLita!'ile pe care le acurnulase trsptat incepeau dintr-o data sa dea roade,

in 1925 ~i-d Indeplinit V~5U1L de a crea prima sa opera ce reqizor; sernnand .peUcLJL~ "Gra,d ~n~1 placer'~i" l.Th e Plea su re G,a uti e n "l reali zata in 0 ra'9 u [ 9 e rrna n M On chen. A, inceput, in cursul aceluiasi :aUl. sa lucreze

It"" •

ca regizor la a~t filrn, i ntitulat ."Vuttu.rul die rnu nte"

l.Jhe Mountain E~glf"L ~i ac:ea,~.ta p'e!J~cula a fest

turnats in Gerrnania. iar sofia

~

sal' ALma~ a colaborat la scest

proiect, ca membru al echipei de productie. Dar am bele filrne nu erau decat rnelodrarne n ein se m na t.e' ca re nl u a u fna rte rnulte Tin comun cu operele sale' ultericare. ,,,Gr;§ldirna pL;8lcerlii" a 'fast blne prilml~ta de era] ci, da r conducerea studioului nu 131 'fast in ca, ntata ~ astfe L c ai i-a a~ man a t rnomentul lansarii,

Ba leon avea sa il ajute pe

H 'i tchcoc k sa de pal~e,asca

0\'11.

aceste nereusite, ~1f1~ele9,a nd ca

reg ~,zonJ t nClIVJCe era mal a.ple~' (at 5 p re sus pa 111$ d ecst sp re melodrama, l-a desernnat pe H itchcock sa lucreze la tra nspu nerea pe rnarele ecran a un ui roman sern flat de scriitoarea de, rornane politiste Be lloc

......

Lowndes. ,In rnai '926 au ince-

P U'''' f'll~ m·· ;; r'I'!: 0 la " -n""" II ~ l f~ I'm:': d· ~ '~u s

. - ~ ~.l C,_ lc 1·'_ UIUJ. ~ ~_J ..:_ ~l l~.~" 1-

r-h -L d- .j I[ c hl LO""]1

pa U1iS .ine -o,>gelr,,~,_1 fISI.?U ..'

Ca sato,ri;a sa cu Alma ,8 trebu lit

,._ AU red! :H'ilth coc k s iJ .A,lm 2i !i.evi [Iii! in ti nelre:~:e', ,Au fe rrn at

. ., - --

(I (ip:,h~pli de ex,cepliie'! a'tat ln studlourite de ~ilmdre c,at ~~ lin

'Vi'I~l~ p'Fivat~,

~, .s c:e:n,a C:l'iliil ,P ri m a opellfa reg izat~ oie. liHib:heock,l, •• Glr,ad lna !P ~i'c,e rl i ,. ~ i (] ,sta n g'a est;e Ka r~ Fa [kenbef'gl~, j Uic~mld 'mltul

m"~i nil~ullJlw FL!JSi i,a r it], a-re'a pta 0 puteiml v,~ d ea pe Cii,f,meUt,ii Gelfag h ty tn PQshira tHlei da'l11;sabJ.ate~

Prhnu] sucees .rasunator

CH IRIA'cU' r. 0' pera care ;~:Ii'\~',I5;'::jJ e,';' All insc 1f';I' 0. oe

. . ".. Y' '.' ':" , 'G' a ' 1;;1 !t;. c it ~iY ,;;) ~ ~ ~ r,;;;. I'r"' r,;;.,

H itc h C ock r n C C31 rtea re g ~ Z ori La r. L =0 avu t ca p rotaq 0 nist pe cunoscutul actor de teatru lvor Novello. Filmul era o drama pl~na Ide suspans care avea ca lema crirnele in serie .. Nirneni Tn cinernatoqrsfis britanica nu a rnai utilizat atat de pricaput intu nericu [ i'n conceptus lizarea filrnului, pentru a '~.ine publicul in suspans pana La

LJ II ,10 "I m' "'5; ·E ar,,~a.n't; di ~ film

~ Il I' CII :,j; i,;;\ .... voG ·.'ci, " 111'11 ,'" •

~

Conducerea studioulul nu (3 fast 7ncantatra de peli-

cu La Tn t:i rnpul proiectiei private a acesteia I Tn septembrie '19.26" A 'fast 'fnsa primite extrern de calduros ata't

d - mass m - dia ca'-'t t"". de rnarnbrii industriei filrnu

~,e ' .. ::.c.'__:'-". "e':.c,l~_i' I, , I, ~I :.. '~._ it;; , 1', I ,'~I"',, ~I ' ,I~, lit" ,-lui IDe aceea, manaqernentul studio u lui ~~-a sch irnbat pozitia ~~ a prog rarnat debutul ,.Graldin i;i placerii" sf ,i3 ,;Vu lturu lui de m unte" in '19:27 .. .Chi riasul" a ori-

. ~ ~'

deua films nOI pe ani' dar in '19:27 .. incepand cu Downhill~ avea S~I realizeze nu mal putin de patru Dar acestea nu faceau parte din qenul de suspans in care era d eosebit de ·61 bil Hitchcock, d corned i'i si f,j lme de

,r

~,

draqoste, 'lin .Ang:li·o, in acea perioada, producatorii si

conducerea studiourilor aveau eel rnai greu cuvant de spus ln realizarea unui film. fiind preferabil ca regizorii sa ·taea filrnele alese de acestia si sa rr'legiz1e·ze· fil ~ m&J,L cu respectarea instructi u ni Lor primite. Hitchcock 81 'falcut cele rnai bune filrne care puteau f obtinute in conditiile date, dar rnai !:sfzi'u nu V~ rernernora cu drag ce~e patru o~)iere din '1927.

i1n iulie 192'7' a venit pe lurne Patricia, flied lui Alfrn~d sl a Alrn ei,~ H ite hceck !?ti ~ Sa

f!i) ~iO.$e'a.sc:iEl c a 111 i me n i aU u I. lurnina ?i sttuetele, ~ielc!Um m aea a:bt~ s ce na din ,,1D~wnhHl·· .

mit 0 reac!ie pozitivs coplesitcare du pa c:e ,a fest tansat Tn februa rie, f-~eandu-l ClJ noscut pe IH itchcock in intreaqa Ang lie, Pa n~ ail] rH:i lin ochii publicu tui I' notabilitatea filrnelor era deterrninata nurnai de calibrul a cto ri [.0 r ca lie J" UI ca u ir, e le s il re c uno as te rea to Ib ti n uta

, ill! II!! i!

de reqizorul filrnului .Chiriasul" a marcat un moment

, ,

revolutionarin lurnea film u lui.~n aceiasi an in care ."Chirii,asul'" 8IJ·unn·,e'a un mare

... jI • ~

succes de casa, H1itchcOCIK. a p,srasjt studiourile (en-

d d M'·lh lB'l . A ""'l

. . . I"' (- .' '.'- - _:,' ~-: '-' ~ :. . ,', "1 I -. I . I - :. _. J " ~ • • ," ',. " :. -. • • I: '!!!!!"!

use e ivnc 1 ae ' a .con ~,! a mcsput sa ucrezs pen

tru to noua cornpa nie, B ritish I nternationa [. Pictu res, D~n acet an, Hitchcock va continua sa toarne in rnedie

... ~ ~ b:.hcocik s Ii iAJm a, S u nt'fe U clta ~i la petre C:~ rea de

UU.!Ilflta, din 12. dec1embrie

19 :2,0. C e reo rrHl'n ial n~ti 9 i Otii:sa a f!))s't de rit cat I) ll c ..

nice a ui Hitchcock CUI privire La sexua Iitate.

Proiectia in '1934 a peliculei .Drn ul care stia prea mutts" [.Jhe Man Wh(l KnewToo Much"'l va aduce un suflu nou carierel Lui Hitchcock. Este yorba despre un flm de' suspans debordand de actiune care ih, streaza

,.

imp licsrea accid e ntaLa a unei farnilii eftate in vacanta La St.

f.

Morit.z'~ intr-o serie de. activitati' ternriste. Des! conducersa

~I ~

.. A!c:trita pri ,c'i;pallil Anny Ondr.a ~d1re.apta,) §.i 0 c:amelF6 cave 'fil.m,ea,z:i dintr-c ~ut1.e iz.o[s[:i fonlc ls all1g,a~ ln tlrnpul

I !II II, ~.II!'" I' , 1 'I.o'l ....

produceril op~~e'll ,.$antdJut . In centru, ~'Itch(@.'ck astuUa m

cal~'li dublura V"ocii~ lui Ondrit

La acea vrerne, Hitchcock nu dispunea de cele rnai bune conditii de lucru, dar a fost binecuvan at CLJ un

. .

volum [mens de productii. Acest fapt i-a perrnis sa

duca 0 viata relativ luxoasa sri' s,a achizitioneze 0 case

-tl'- -- _. ~ i! -- - - -

irnpresionants in suburbiile l.ondrei. Prin cornpara-

tie cu traiut du lee de acass, conditii le 7n ca re mu ncea H itchcock ln ti mpul pri rnei sale capodopere psreau neprislnice .

Renasterea, odati cu Simal senor

... ~"c ri m,a l" a test un fiilm d~ suspans bizar care

i [yst ra p ovestea u nu i criminal homosexual "imbr,~kat Tn *eme'~IEL,

reqizor celebru nu doar in staqnanta clnernatcqrafie tJ rita nica i ci si inl i ndustria rnondia La de orofil,

.' r--.

conservatoare a studioului era pesirn ista CUI privi re La va nza'rile pe care le va adu ce pelicu la, aceasta a Inreg istrat un

....... d L Ii

mare succes Inca .. e a tansare,

De asemenea, a fost 'f'o,art€ bine prim it peste hotare, facand din

film un hit chiar rnai mare dec:at .Santajul, Hitchcock" 'si~,a consacrat reputatia ca rnaestru aL fi!lmelor de

. ~

suspans, ~~ 01 devenit pcsibil pentru acesta sa pri-

rneascs mana l1bera in aleqerea filrnelor pre care avea sa le produca, Lasand tcate Igrij~Le pe seams co ducerii studioului, Hitchcock Tsi consolida renurnele de...

I' , aceasta perioada, indi stria de film britanica ~r cea

mondiala, ln ansarnblul saL-]~ aveau sa cunoasca un moment de cotitura: ape ~Ja filrnului .vorbit". Pana atunci, naratori! ilustrau povestea in filrnele .. mute" ale epccii. In 11'92'9 al zecelea HLlm al lui Hitchcock . .. Santsjul" LBl8lckmalrL a fest realizat ca film sonar Cum acesta fusese gl,andit ca film rnut, al aparut 0 problema neastsptats: actrita qerrnans Anny Ondra vorbe a 0 li m ba ~ n'g ~e.ld31 5 utocata de LlI n a cce nt germ 81 n pronuntat, Curninca nu .s-e folosea post-sincronizarea, i mag insa filmu lu i si coloa na sonora erau fnreqistrate sirnultan, NJu se putea face altceva de-cat sal se continue .. ajung§lndu=,se La rnasura disperatain care Ondra se prefaces c:a vorbe ~,t,e 1m i~cand buzele in ti mp ce o actrit1a eng;leza vorbea din culise. Tn ciuda acestui impediment, filrnul a fest un exernplu al qenului de suspans in care H ltchcock S'€~ specializase, devenind primuL mare succes de la .".Chiria~ur ~i pana atune!" Toate acestlea ,au fost cons,emnate die, presa ,ac:elor tJmpuri drept Il •• rena~terea tui Hitchcock"·.,

LJLterior~ insa, Hih:hc.ock .s~,a confruntat CU' Inca [) perioadal de stagnar-e., Va continlua sal produca un film sau dCHJa pe a.n~ dar ni'ciunul rll va ajunge sal f~e un s u cces ral.S U na to r: Aoest e' m 0 m,en te d i'f~ c'~ Le ad u c:ea u cue le po 5 i Ib i ti tate a 5 fa r~i!t u Lu I: lea ri e rei sa Ile de reg iizo r

A,

die film, In a(eea~i peido.sda al Lansat un fHm num~t

C· .... r· ~' _ _ . d r· ,] ~. h . _ ~

.i runa_ LMur er~ .'. ',u va ~,I: un mlare' ~t La ILanSClln:!

in 1930~ dar pelicula, care iLustreaza povestea un ui homose:xual travestit care nu este sigur de sexu' sau e st,e· c u n oscu ta si a st a z i ca a. SIX p, ,r,esi Ie· ,a c u ri oz:ita tj' ~

~ ~

OIR,IGINEA MED_ ,LIOIA.'--ELOR

o c~.racteir,~s,tica a f ime~,or h .. ,d H~l(hoock -0 constitu~e, pro'h=qia ocazionalhj, nea:~teptata a dh;jl.pLllu~' reg'j~orlJl u Ii pe ecran. Apariticru inttJr-o s.cenfa, OJ UJiUJi rnernbru all echipei saUl a tH1i.j'~ actor care nu joad:'i efertiv mn film, fara sa riQsteasd vreo re pl~'(al este cunoscuta dn:~pt j1-!meda'l iO[l~ lar '~Utc:hoock ,a p. :'erfecti:onat aceas.ta te hn IIca.

_ ..

Pr'ima aparl~i'e iill lu i H frt'onoock intJr~un meda-

~ ion a avut loc in prirnu I sau mare SIJ (r~esl' nLhilril a~ul,r~ I se poate vedea spate e,. stand'.a un b~roll!, in redaqia u nUli iiar., S8cventa a r p'ut.ea

, .... , i911'i1tch C1Qc,k ~ 5~a nl9!Q' e'xtre'm,a 1 i'n una dilntn2 llil ri m e i~ lWi ae:ncaliii d,e fo to sa Fe' ,a teh n i Ii: i i nmedaUonulu~ _"

sa ind~ce 0 inc,en:a re diisperrata a lui Hitchcock de. a aparea fn fnm, ca fll'glurant~ urmare a numarul u i 'ins ufidsnt de persoene di n ech ip~" ma ~ deglrabi decat un M!edal ~on a utentk. H~rtc h-, cock apare in fi~mlul sau din 'TI,'929j rA'~anta~u~~~ in rolu~ unll~ persona j ca r@ se retrage ti mld lIn fata ~otj:ill,or copnlor. . .DJn acel moment va continua si ]l1relludal ap~ritii ,med:ali'onl rnld glume regimrale~, ,apar,and "'11 fie ca re film pe care' J-aJ realizat dupa p rod~.n:erela in 1942 a IISaiootorlJr lui'" L,Sabmeuwji. Act:ste gl u me paf dl 'fi deve- 11 it apasa.tloalre pen01J H[tchcoc'kf $i 'intr-o' d iscutie' avuta in 1965 ell Francoi.slrljffa ut 131 sustinut

II! ~

(a. era rlecesar sa ,2ilparal ti'mp de cate-va s'e!cunde

in film~, p~ntru a deterrnina pubRcul sa urm'a,rn-eaSlca. pro.'i'r:qia in Ii ni~te~

Se' poare SPIJ ne d rl1talf~alrl!,a un ica a ~ u i Hitchoock ~ha 'facui. perfea po®riirvit pe.ntru ,arpari't:me' medallion, N h:lI'lJrlIr acttQr~ ind~relrer~t cat de'

~

IITum.os sau de celebru 21lr 1l fos.!! nu putea sa

oo:tJlCU r-eze eLI a$,a [,eva~ IFani i fiJI melor Il.fil Hitdl-· cock au dezvo:trtat 0 pasiura€ seoreta~ acee,a de a ide.nti'1ij,ca 'fa~a ino(~nta a regizorullui pe' ecran.

- -----

_.

11

lata SI vrernun :e

I ,

Hitchcock a devenit prirnul star at lndustriei cinernatoqrafice britanice, odata cu succesul opere! sale .Drnul care stia prea rnulte" l.The Man Who

,

Knew' Too Much"L de r industria de film engLeza

in mod evident nu se ridica la nivelul celei americane. Majoritatsa filrnelor lui Hitchcock au fast prod u se de G'a u m ont B ritish Pict u re Co rporati 0 n. Com pania a Inceput treptat sa se delirniteze de divizia costisitoare de prcductie, Tn Incercarea de a se reprof la ~ ca ~i com pa n ie de d'i stri = butie. Hitchcock reusise s8' acumuleze Tn acel

I' - - - - - tI"I

,~, D @ (:10 ru d

~ m pre si cna nt~ d ii n filmul .. Sabntajul"

Hollywo

'Vacanti Ia New York

,

moment suficienta intluents 'Incat sa is~ centro-

• •

d l- ;'.'..J .... t .. . A

leze pe .epun actorii ~! pronucatoru, ~~ I nee pea

s1§ simta lirnitarile p€ care I le irnpunea fitrnatul in ,Angili~L Hollywcod-ul american deja se (Or1- sacrase ca i.pa,mantul fagaduin~ei·· pentru realizatorii de film, dispunand de suficiente tonduri, de ma na de lucru si de tcate cele le lte e lern ente

- - Ii

n ecesa rs pe ntru prod u c!ia de f lrn - H ollywood ~·u l era de ssemenea in cautare die, reg'[zor~ si actori din Intreaqa lurne, NJ u mai este nevoie sa spunern ca H itc hcoc k era 0 ti nt.a de ori m ra n c a ,a cesto r

~. ~ ~

efo rtu ri de recruta re.

Cam in acest tirnp, unica fnca a lui Hitchcock, Patricia, paras~:se casa parinte"a.sca,! fiind lnscrisa la P€! nsi O~;; C ea rnal pta'ctlta: activitate pentru Hitchcock 91 sotia aa erau vizttel~ '[ac:ut.e. [noeT

.. ,Iri:iDUYWlQli)d .. u l. :a,n u tu i 19:3 9 , EIUfiO'Pr~ de]'a se lrnptlcase (om pLe~ i'n a l [h) i le'iil R~~ zb oi Mi'olnd iall, dar p entru

H 0 ltY\iV@'oid ~ t,oate' ,a eestea se dlesfiJl~'1JJ ra u in~r- c a [ti lJ1J me",

Lor Tn w~ek-endl-urL, Hitchcock reuses 5,a uite de

• - - ~ ill

m U i!"io c- ~ s- t- rl/"j, lit' ~, n-- ~,; d n, c' - riO. '~I t- ,0-- r- d on. f ill m' '-,;Q; - 111,~ n- t ru :l

. .' ~ I . 0 ~.. . ~.;::) a _ . to ':'" fJi;: ..:. _ ~ g. _ .~ ~ ~ t,. . j ~ ~ r- Y. . ."irI!!

I!? i asu rna rotu L de t.at.a bu n. Fa m ~ lia d ~ 5 pu nea die, resu rse le necesa re p ent rLJ a du ce 0 vii 0 !:a re la ~ tiv ~UXO,eLsa, .~i ohisnuiau sa plsce Tin concsdii lunqi

'"

peste hota re. ~ n vara lu i 1, 9'37 ~ a u ales ca d esti n alti,e'

Arneri CeL Da r acest con ced i u n U i3 fest Ig ~I rid it doa r ca 0 aleqere personals a farniliei lui Hitchcock, Intru calt in N e'w ¥or'k H itch cock avea sal p ri m'[2'.G] sea viii te n ein cetate de la ca m en i din i nd ustria de film hoUywood~ana ~i din partes unor reporteri si jurnalisti. Printre acestia SiS' numa ra si un nou IP·.~· rodu-

• • •

,;i'll,

ester in cautarea tairnei, David O. Selznick. lntr-un

s'far~it Hcllywocd-ul r~i lntindea antenele c~tre H itchcock,

Debut spectaculos Ia H'ollywood

Dupal intoarcerea La l.andra in septernbrie, H itchcock a lnceput 50a lucreze ls urrnstoarea S,~ productie, .. rremei,d dispar~ta" l.The lady Vanishes"]. :P~ care a finalizat .. o ~'n luna februar:ie a anului u rrnator, Era verba de UJl film de .SIdS~ pans in care apsreau un spion dintr-o ~aHia baicarries, 0 spioana britanlcs mai in varst,~ ~,i 0 fru-

~

rnoasa anqlszoaica, caLator~'nd intr-un tren .. ~nsali'

ln luna, rnartie a aceluiasi a nil' German~a a: anexat.... , $cena diatr-un 1ijalgo.l!l rrestauu8i'lilt din ,.F'eme~'a disparllJtar;

Ad e,se a, t ren u r~lle 11' ~ fere~ u lu i HIUc'h ClOt; Ik u riI ca d ru ;rdiea l. 'pe nt ru fiilLme t~ s ate.

a u lnceput sa' compk~teae 1fm p(J~lrva, prodruceri~' acestu i fi 11m, prln d iferite m erode, in d iscu~ja sa au Ttufia ut, H itchctQck a af rmat ca neqoderile cu pJri;vire la ~lRebec-ea~ demarasera deja~ ~,'I,cal dorea sa, rea lizeze acel fil.m in. parale~ (U sau 1;0 ~oOJ.:r j;ritanl:culur-~.lbtu~:, este evident: fap,tu! rca, e~ecu~. n~a,li;za rii f Imul.u i .f;riitanictJ. nu i s-a d atorat 'exdus,rrv nehotararri i iui Se l\Znick.

Mali talriiuf a~~j rieg itzori vor to osl incidentull nalval in centru I POVE'§tUor care au stat I'ar beza fi Imell or p roduse '[)e~i n u a aj IJ ns nldadam pe ecrane, fantoma Tita n iCUil!U1i gand[rta de H itchcock poate f conslderata d t "... de ~

repi PrJ rna mcercare oe u

eea U n fii'm, bazat pe trigledia de' pe Tita r1l k,

r: ..... ntra ....... - "111- "., lLJ'~m(ll...( _ .-in. - S - II " k ti I' 1'1 ~ (~ treb ula .jf'';, 1"iQ~ 1'~'"l1'ii:Ii'"l1'·1.!:Ii rn 1"'iI1r"',

'1I;...U111 I 1·!::J,rLl.U I UI !l"l:~;1!,! _~" i, QllI:'!I. CU "" eJZnu: .:.:S ,p'~. IiOl!l . ,~,- ec i~:;;~ I ~~ tzeze '!i,.,! I II;'"

fiJI me in sa pte' ani. Prim a p:rodud;i'e urrna sa a iba. [B tema epaV,8 -ntani'cu ui,. ". U se ~e n":d' pana in zlua de astazi din ce motlv aoest fiilm nu a rna: aiuns sa vada lumina zilei, ifn d~s.curtji~e' sale ru Ttuffaut, IH i't:ch cock.

!II J'

nu a dat rnai multe· detall;i ii cu excepl;a',a fa ptul uti ca Selzn ~(lk s-a r,azg,a n-

dit. in locu II a cestui:al.p. prl rna opera produs,§ de tei do,i partenen a fest it- RebeocaJ~' ConvQirb~'n~~a I u i H itchcoek CUI T ruffaur:It a avut loc in l 9621 ~ a doua'zec' ~I tre'~ de an~ de la debutu l sau I,atl Ho,iI}N1JOOdr s'j nu. se poate spune cu ,exactirtate daca a reflectat contextul n!al al anului' 1939. In nolernbrle 1939 (irnediat anterior debutului SBU hollywoodlan), H ltc hcock a ,afinmat intir~lI til j'nteti"vi u acorda!t u nei reviste britarnic,e ,cal a dorlt sa 'folo,seascal traged la "TItaJnh:u~:LJ i ca subiect pentru ptijmui s~ LU 111 m, oJns"~dernnd dI povestea se preta la o ecran ilzare.

1n duda acesteUi inten~n~ problemele 'In a· trsnspu ne lstorla lliltanicu lUll

I" n w "!Po. w dei x : - 1"1" I' b ~. "II d"

pe pe ~;cula IlnOOpuse'ra .... eJCIl sa rasa '0 !V@o a" suo rorma pres urutor I"; Hil

pertea compa~"iilof' de, nave, Acestea se terneeu ca 0. iilustfalre grafica ,a vioie.n1el~or :~i ororil care au rners mana in mana cu scufunderea TitanicullJ ~ vor duce la 0 scadere a nu maru lui pasag erilor iPte. na;ve~. astfel ei

...... ~Upgl e'secu~ e'tortur'li'or lui Hirtd"u::'ock d,e a raaliza filrnul '1 itanic .• prima creatie il e aceeasl tie ma ca re a cu noscut

.

succesul a test productie brlitin~ca din

1 !CI,[~O cO'C: Tits "_ .. iI" "",.It1!, .~,~..,;" ua 11m: •

rneasca un film definitivat, care sa nu rnai necesi te ed ~ta ri. Do rea ca fi lm u l fi n a l sa reflecte Tnt run fel sau altul contributia sa propria ..

in cIILJda neln~e'lege'rHor~ Hitchcock verat si a terrninat filrnul .. Rebecca".Austria, pentru ca in octornbrie sa lnvadeze reqiunea sudeta a Cehostovaciei.

Tensiunea de pe scena politics din lurnea rea l§ a contribult la popularitatea filrnu u], care a fest un succes.

H itchcock i?,i tra ia epoca de aur ca realizetor de film britanic, T ncepand cu hitul din 19'341 .Omul care stia prea rnulte". a continuat sa n;~g.lzeze succes dup@ succes, inclusiv .. Cele 39 de tre pte" l.The 39 Step. s"], ,.Ag e ntu l sec ref" (.0 Secret Agent"'L .Sabotaj" ("Sabotage··] ~d ".12H'~r ~,i nevi= novat" L.Young and Innoc,enf"]. ,,,Femeia disp,~ruta'· va c:onstittui uLtima capodop,e'ra din aceasb§1 serie de :succese,

Hitchcock (3 S€'mn.C1t Tin mod' formal un contract cu Selznick in iulie' 1938. Debutul sau l.a HoUywood nu fusese stabiUt inca. dar ",Fem,ei8 disp.eruta'· a! cunoscut un succes zdrob'ito at§t lin Marea 8ritan~e cat ~i in Ameriical dupal ce a fast lansat 'in octomlbrie" IHHtchcock ,a deC~5 ca u rmatoare,a sa opera 'in acest nou c:a.nte.xtr 5J8 fre .. R e,becca ", preze nta n du - [ lu i Se Lz n~ ck 1m! a nu scr:i =

.....

su " pregat~t. In mod 5U rprinzator" Seil:z:nick i-a tndI-

cat lui H'itc:hcDCk sal It rescrie integraL H-tchcoek., ob~~nuit sa. aC'~rone.'ze eel un rege -in Ang[.iar~ a fast ~o ea t: de ac[eastal (0 nd u ita M da r la H 0 llY'Noo dI n u era: decat un nou-venit. S-·Q] grab'it s,~ rescde s(e~ nariuL :~:i a Tnceput fitmar~Le~ Cu toate acestea, chla r ~i 1n aceasta etapa, H iitchcock 9i Selznick aveau .sttHlUri oplIse,. Hitchcock prefera s.a n~,du.ca La 'mJnimu.ml necesltatea edltarii pe·Ucul.eL f~~malnd . de-albia dupa ce=~~ calcuLa inde "ung~ l.a p,erfec- . '~:i,ej unghliurille camerelor~ Se~zn~ck €'ra biinecunos.-· - cut pentru pasiu nea sa de a mod~f~C'a prod. ctHt.~ ~i n LJ i nt,e,nti ana Cia La inc h ei erea fi Lma ri l,o r sa p r~-

a perseFlad36 fi

In mod necesar rnu lturnit de ceea ce realizase, .. Re becca ['"! nasc uta dI I n co nfti ctu L d ~ ntre ste le lie cinematoqrafice britanic ~i american, a ca~.tigat ~n 1940 prerniul Oscar pen ru ce - rnai bun film. A constitult un debut arnetitor la Hollywood pen .ru Hitchcock, ofer~ndlu-i In acelasi timp lui Selznick, care Ob~1lfluse anterior pr,emiut pentru eel m(3~ bun film cu ., Pe ,arlpille' vantului"·, al doiLea Oscar.

..... , F,arm i Ua Hitchcoc k i:a mas al in timpul concediulul la New Yo rk 1111 iii IJ gust 19'3.,. i nce'pi n d din st§ng~.; A1ma, $,p,e'cia[istuL scenarist Joan HarrTson.

At f red ,~ 1 tchc.oc k [' ~ U cea ma:j" m,a Vie. fi h;,a ~r 5~," Patrie i ill •

.", H i tc h coc k [sta ng .!I,), J 10 a fii Fill n ta I n e (Icent ru'l !1i'i La U renrc:e 0 l~'ili e'r ~dlr'e~pt:al In tT.mpu[ 'fi[m~r-.ilo.r ~a debl!ltu[ hoUywoodian aL Lui

H it[c h C 0'(: k, ,. R e·b e ('(:-8 ." ..

rie a snului urrnator; Fratele rnai mare rnostenise 8lracen:aJ

'"

tatalui, ceii doi s-a u dlsta tat

,.

urtul de cleUjt21~,' din rnornen-

tu ~ in (,8 re HItchcock a inceput .5a~;;,i c,a!?tlge si nqur existenia. IMt;d mult, Hitchcock era

"

ala,t de ocu pat cu rnunca de

reg izor; Ineat nu a trebuit niciodata .sa se contrunte direct cu decesu L unu 1 rnernbru al farniliei. N u putine erau vocile din Angja care it acuzai pe Hitchcock de abandonsrea tarii nata le P' e tirnp de cr'iza ~ si centru indiferenta

~ I J ~ ill

-ratal de raq edia famiUe,j sale. Chiar s~ [Michael Baleen,

~. .

exponentul industriel cinematcqrafke britanice care

l~a inteles eel rnai bine S=i3 exprirnat critic La adresa lui Hitchcock, ALfn~d a continua! insa p roductia fil-

~,

...

rnelnr rnernorabile prscum ",,'ItndoiaLa" l.Shadow of

a Doubt"], ",Suspic" une" LSruspic~on '"] ;ii .. Sa iotorul" l.Saboteu .. I. 'in ,c', uda depresi e,j in ca re S=C} scufuneat in mod inevitabil,

Urmatorul film a l lui Hitchcock . .Barca die sa [vare i l.Liteboat"], a fest lansat pe pli,ata in 1,9,44 Acesta era . n hrillsr psiholoqic care prezenta pasaqerii unei baird de salvare care au reusit ,sa [paras1easca 0 nava

...

SCUI undata de ~ n subrnarin qerrnan. In aces! 'fJalmi

Hltchcccka 1 ntrcdus U n persona] qerrnan care avea in rnainile sale soarta pasaqeritor barcii de salvare,

Audienta americana ,s inceput sa 'e',mli'[a critici la adresa acestei povesti, ~ d eea c:a un rna rinar nazist ( ·aullsuprem] ar putsa decide asupra sortii unei barei

De

ific

I

Porrivnicia ,raz'bo"j· ni

DUPA ,.,'REBECCA" UlIM,EA,ZA,1, In 1'9'40! ar doua p roductie hoHy\lvood~ana a lui Hitchcock, .. Foreiqn Correspondent", un film de suspans cu spioni, in Europa inceputului celui de-a Doilea Razboi MondiaL FilmariLe, au avut loc din rnartie pan,a ln rnai 1'9401 dar la aces vrerne, nazisti i: ocupasera 8e'lg:ia ~'Ii Olanda, 'jar caderea Parisului era irninenta. Fllm,arile au continuat, ~n paralel cu revizulrea perrnanenta a scenariului, pentru a reflecta schirnbarile care se petreceai ln Europa mSlcinata de c:onfilagralie,

Du~a terrninarea filrnarilor; Hitchcock S~8 inters pentru 0' perioada in tara sa natalla~ ,Anglict A'rncer= cat sa-si convinqa marna sa se mute in Amer'ica~ unde ar fi fnst in slguran~a!, dar aceasta a refuzat sa isi paraseasca patria I insistand ,sa se mute Tn sueurbiile Londrei, Dupa revenirea An America, de' draqul reflectarii pe marste scrsn a nequrii razbo;iuLu'i care plana peste l.ondra, Hitchcock a reluat in graba filrnarea ultirne scene din .. Foreign Correspondent", Lal 6 iulie, F'iind adaptat din mers evenimentelor. filmul se sfarsea cu scena in care personajul principal descna Americii situstia de crlza din Europa, dintra statie radio londoneza. Dupa n urnai cinci zi lei fo rtete aeriene germane aveau sa bornbardeze Londra. Foreign Correspondent a tost un succes, la lansarea scestuia Q [una rna,' tsrziu.

Al Doilea R:azboi IMondial s-a intensificat odata cu im plicarea Arnericii in 1941 Ii' dar atata tirnp eat Hitchcock S8 afla la Hollyvvood departs de tsatrele de. operati L putea s,a i~,Ij continue in liniste rnunca relg lzorala Totusi, un evenirnent din AnglUa i-a urnplut suftetul de dursre: marna Sial a rnurit In septernbrie 1,9421 iar fratele rnai mare s-a stirs L3 randuL

. .,

'ij

t. ~

I'

.... 10 see n a 'tie nsi 0 na ta m ~UI:S'l ra iii d 0 ,ameri2~re de IlJrgen~a din fltrnul Fe re ~lgllll C e rres pon den t 5 e. s[pune c,a acast film se numara pri nt re p lji~fe:: rate le' mimi i $. r u lu i nazist insa'rrdnalt ell pro,pQugall1ldsl'i

J .... 'e. "'" 1"1 Ii... {" ..... ebbels ~~ll§:rlll ~I~~ '_:'l'': ~I ~<ll

Stri1l~:Le londoneze, dup,i ce au f,ost d!i'struse de raidurila ater;iel:1le. 1.Ji'~tim·il selena din •. F,orejgn Correspondent" ~l,lJJstra

L!.. I"'- ,..II L d u ~ t ~ " ....

iJI'ill mluall;'uillrea one rell'I;' eg re a-VE!'[J sa sa IJI 12' reaca s. ~ ~ n

. F •

~~aUl~te HI ,StUllft ti m p dIU P i [a nsarea p e Iii cu le i.

,

.. , 0 s'[ena cu p.a$algeriIi Tn de'rival pe mare. di'n Barca de sillLvare. Fil,mul este unul n e co nvent lonal, raa ti z:a"l in sp atl iJ L

,I ,.

1nglilst at ulIDei 'baird de sablare,

d,e a lucre cu rnaestrul ,artei suprareatiste, Salvador DaLi.. TOtu9L structure frLmului era excesiv de cornpli(ata II rid r 0 p e rer i,=Ci li 'r"lIS~ t (:21 d e nta sp e c if ca film e. lo r lu I

t_ I~ I!_

Hitchcock,

Od ata c u sfa f;;; it u l razbo ~ u luj a ven ~t pace s, I i ar H itc:hcock .s~a confruntat cu o oerioada mal p,' utin

,Ir" ..

fructuoasa in a doua jurnatate a anilor '"'0. Contractul

s.au ell Selznick a expi rat ln 1,946,,,, H itchcock se ESJ,tlLl= rase de' interventiile chi nuitoare ale ~JlJ i Selznick de pe platourile de filrnare iif, dupe ce si-aobtinut independents fata de a cesta 'I' Hitchcock a intemeiat cornp an la

, "

T ransatlantic Pictu res. Pri rna rea lizare ,2B acesteia a

constitult-o prirnul filrn color al lui Hitchcock, .Funia" L,Rope")~ in 1948~ pentru ca anul urmstor sa lanseze .Jropicul Capricornului" [ .. Under Capricorn"]. Ambele proiecte au produs pierderi, iar Transatlantic Pictures a dat falirnent, Chlar s,j In situatia in care cariera Lui

~ .

Hitchcock s-ar f sfar~Jt Tn acest moment. probabil ca

si-sr f pastrat reputatia de' reqizor rnaqistral al films .. , lor de suspans, da r 1(3 r f ratat probabil titlul de .rnaestru al suspa nsulu i" - Avraa: sa dobandeasca aceasts recunoastere incep alnd cu anii 19'50.

'"

r.' Pkt~r~, de' h.~nd.aJl d~, Salva d 0 r o.a [i '~o!Lo5,it8 in

•• Fasc i rn a'~.i,e ., ~ ~'\i,a ni d nJ lu l de, ,ai evi d e n~ii a ,at m'os'f'era SILIl P Fa Dle.aIU sta j d e;t9,i p I ctura pa re p'IlJ~:i n ~'.xd g erdII~"

de salvare pli ne cu c,@'t.~t€n.r ,a'iJ U nor tsri dernocrate era de' nesuportat.

~ .

....

In mij locul tuturor acesto r ,gTr2 ut.a~t H itchcock a vizi-

tat ~·nca 0 data AngUa" De~,l puterile aliate i'ncepealu sa (a~t:ige teren, ca lat!f:J ria i·n Europa brazdata de ra,z.b011 era totusi periculoasa, La l.ond rC3'~ Hitchcock C1 fest intampiinat de, Sidney Bernstein" producator de film si vech i: prieten ca re lucrase anterior La Min isterul Justitiei. Hitchcock a accept-at sal realizeze doua scurt-metrajs anti-naziste A rners de asernenea la rnormintele rudelor sale, pentru ca in rnartie 1944, sa revilf1a in America.

lrnediet dupa intoarcerea sa Tn State, Hitchcock a reluat parteneriatul cu Selznick, dupa 0 lun'ga pericads de repaus, Ur:miHoru.l produs al colaborsrii acestora 1-a constituit neobisnu itul th riner ps i holoq ic .Fascinatie" [ .. Sp ellhound"]. AVanalJ=i· in distributie ee

- ~. ~ ~

lnqrid Berqrnan S;i pe Gregory' Peck! filmul i-a oferit

lU"1 Hitc h co' ,..,11., '~'''"IInt""~ do ~ S'I' Irn pli n· dorinta .J - vi - ""~ .n rtrt :'. ' 6t.\, ~6 I ~d ' 'c c,'='; rrr ,',I: '~ r: u'II' ;,c u e-n ~a!~a

Hitchcock s .. a confruntat inca, de la nastere cu 0' te·nd~'n;a spre jngra~,are" Tn sln-

fri- - , - - - fI'- - W - - ... d;' -' ~... -e hOP I ~ .' -1=1" h k d' fI'

'I I '_ '. • . . . _', . • - " • '-,' ..' • - ~ '. : . . ." .. - . ',' • . ;;. -- ," - ',' • I l' I ! : .. _.. . - " .. - ," J . II . . ~ . '

g,ura otogra Ill! rarnasa tun copuaria .5<l1 c ipu in _ rtc CDC, era E:ja! urn art

De, a Iitret. 0 bezttatea a co n stlt uit U III LI i dij n motive le pentru rca rei H rtc h cock a fast 5 c utlt de see rvl cl u ~i m ~ I ~,talr, I a va:~S,'lra, de nou a sprezece ,a D1 i~ in ps rioada P ri;,m u-' I UJ'~ Razbo~ Mond~\a L H itch (lock avea sa spa ra lnt r- Q ret: la ma ~ a un rned ~ ca m,ent p-en'U u s.l.ab,it e'vi d e,nt intr-u nul din fi I mell e sa lie,

Jj Ba rca, de· salvdJre~ este un fllml de suspanrS ca:re fa ~ihJs,trat antagon~'sm~~ dhl= t.re perso'ClJiru~,1 e de dlrerite rrat'! ana,1 ~ titi ~ i c I,a'se ,s_ad a lie" cu 'lfH o.:S()fII,~ d iferite a,su= pra v ii€}1 It ad u nate :I a b ord u ~ :u ne:~ oil rd j' ca d ru re~strj.ctiv ca r,e .i3. fac ~t i m,po,s'j b~ ia al pa ri:ti 2J1 .5 LI P f'a pond era I u I ui H ~'t(hcoc k. in d as~;o= ~e. sa I e medad~k) a r'H:~ Ap e. ~a nd ta ide i lie ec:h i":pe i .sa I,ej. A ~fred ,;3 aj un s, I a u rmratna rea S(:~~ tl4ie:

hnr- u n ,iii a r 'ca re este c:it it de pa:sa'geri i ba rc~.l dl pa re' a r,e.~::11 a m al I,a un, m,ed i= ca m'e nit pe ntru s~ a b i't., H itcheock este miode II u I pent ru p oze~:e' lr ina i nte ~,i dupa i. publi(ate lin re'ctamla. La ~ce'l m'om,erlt H~t(h(o(k deplJ.tJ'lea efortur~ d~spe'rate' sa, f' I ~ b',"'" ~,C'r;, ";Ii ]'11 1 n g' ~ lii"lo d I..J'I~ I,"!'!, 0' "I .. ut;;; "",'~ ii"'!i "'~I'''7'''''''-!1 ,..Je··· 'il~; -I o"'g" - -r-'2I" 'm: e' " I·:li, iFII u- , 'm--::!II ~ 0 'S I II t5 D II m p- ~

,"", a )G.OIRJi'-CII~, C'I) ILl I· alii I·· L!I C !lJI .. ' . .::1 '. (] 'L ~ ~ ~.L ,LILL, 1l;I. _' 1""',1 I .. ,. : I . I!.;II ~ I! . II!;;!! ~ .. 1, '"-i! ,""I.. " 'i.JI '. ""

cu m ave',a s a dec! are m alii' tal rzi u, a III ed s ,S ~I aJ pa ra '1'11 red'dJ m d. din 'fi Imp e ntnJ 0,

A Hitchceek cokab@reaza eu

FI'i etc ru ~ s.p,fj 111 ilolL .s~ lvad Cl r D~lli"

"';"~b~'t:',t"l.I!""1 .. u,;o"" .... t'!i,el~ II ~·.;,Ii ~ '~'I1"'10"!'i; ..... ~~,ii-. dem ~'iI'·s· !l"ln" eintelss -m" edicam ~-n' t II 11- '1i'I~'ntii'u :~ 'I"i,-

.:J;CIIII . ~:,!LI;J.II .." ~"""~~ Ij,.! ~_GII UI 1!:.I1 ~ GII'6'G,,", Il;, IU~I I ~II.· "[;Ii . _,II, ~'IL;:: ~,::;I~, • I C'. _ ,I "'""01 ", 'I;j5:, Ie ~ It'~ 1~:::.5. g

bit fi Hed UCO:U In IJ ex ista in realll itate, dar se :sPIlJ ne cal p roducatorul a 'lost born ba rdat CIJ i~trebari referltoare la acesta dupa lansarea P'E piiata ,a filrnului .Hitchcock sus;ine cal 'in~1i'al~1 ,29 ~;ntent:ion,allt sa apari in film ']rI rnlpo.staz81 cadavru-

II'II! unel l·j~..-t,1 m~ fi"ioO"'''!'iI'1i'~ dar ~ "",~i!"'jjUi"io'1i"~t -I~ ;..!Ilo~ do 't~·~'m';' ,it'~ n- - i~O ~n""'''''o ... - r\il'!L"'"

lUI I ,III', illl'li.-.~, ..... 'G. i III !;;:;lbifJ l,'!t;', Ua . '01' II' OC:li I· ~. ~ iLCli I. d ~Uri!C": ~ I;E~.. _Ia ~'r;;!I U' ;)~ i 'I~L~· I n ~,~ ,""

"

ntate1 pent ru ea a poi :sa ~ se .P r,e~

zi nte' I deea m hl!J. na.ta a recta. me~; la produsli:11 de' ,slabit. Scen,a 'Qlveal sa d evli n a ce I m alii' lind r.ag ~'t m'edaI iolt;l~,[1 II ILl i HUchcock.

.. IrR E1:cla m,~ fn ll:~ r pent ~u produs,lJl ~ 'd~ :s tEl'bit: '. Red uto·· "

·15 .

III

rrea

ae,s

, ....

IN T,IMPUL PER[OADE] de staqnare cu care se con-

frunta Hitchcock, el 1~i umplea tirnpul cu ospets copioase .si balutura" A contin uat Tn acest Iel p.ana cand

,

a eju ns obez, ('(3 uzand ingrijorarea celor din jur; Cu

tcete acestea .. nu era cornplet delasator In acest impas, petrecandu-si rnult tirnp cautand texte die, calltate care putea UI f transforrnate in scena rii.

'In' aprilie 1'9.50~, Hitchcock a citit rornanul die suspans ".Stralini in tren" l.Stranqers on a Train"] scris de autoarea Patricia Hiqhsrnith, Sirntind ca aceasta

este p_" 'o'-Vie' stea f"IlCio ;!'·'''5ra. /"i, r'; ~ rta reqizon ~ II ':lI C'U m--" p"a~' rat

"I .. 1.:11.. ,~g ~I(;, bCll't: Uil.r.CU.Dr ~··.I':_:_v_ul.lu .-' _ .. I~

imediat d repturile asu pro versiun i:i ci n,e',mat'og rafice. Raymond Chandler; care s~a consacrat ca autor de rornane de suspans, a fast solicitat S.~i scrie scena riu [, dar se pare ca nu a fost deloc incantat de' intervantiile perrnanente ale lui .H itchcock asu pra operel sale. In cete din urrns, scenariul OJ fast finalizat cu ejutorul unor rnoditicari aduse de un aU scenarist. Chandler avea ,sa declare ulterior cs ln rnanuscrisul final nu 58 mai rega,sea nicio urm~ din conceptia sa. Hitchcock. pe de' atta parte. SUS!iilH~~1 ca atunci c,and scriitorii acestui Q'e'n cclaboreaza .. lUC:FLJ r~ [,e In U vor e'V8 lua favora bi [, ca urrnare a conttictelor ca re api3lr i nevitabil.

Filmul ~n sine este povestea a doi barba!i care' .Jac schirnb" de scenarii de· crim,~L Cadenta spe(.~tic~ ope= relo r lu i: H itchcock care i!i ta ie resp i ratia I' alaturi de stilu ~ vizual elaborat, au captivat aud ientele.vadu-

. ~

ca nd u-l un mare SLJ cces. 'Reg izorul 'r~Lm u lui a afirmat

c,a sursa succesu lui a constitu it-o regluLa sa fundamentala a orqanizarii lucide, Se poate spune cal pelicula i-a permis Lui Hitchcock ,sa ~,(3sa 0 data psntru

.... Hlit,ctbc'ock :~i un cameraman PlIif) la punct imalg1'ned sub un caruset cars ,apafi'~ if'n f~lm!JJl fF.!ear 'Wi~diOW ..

~ P,at ui (.1 a SIT:! i th, ~ 1I tOIa! rea rc m a III ulu i .. ,Stlr·al!:1 51 e rs on a

ira i Vii" ~ lee ra I!'iI i zat de ~,i:tc Ih C Ole ~ .

... '~e Co ru IF! h~ d ~!fa '.;, F,e.rea S[Fg d i n ~:p,i~lte", censt ru lte in Tnte ri 0 ru [ .[J n U ~ ptat O'U. Hit c h u~ c k. ,B I,a,e tat d i 111 tr- 0 fa reast IIi cad ru L 1I ne ii

d Fa me pU F:I e de sou s p.!31 f1:S C a re i!~ ta ~'e. res p'u r,;al~ ia,

to tdeau na din ~ rnpasu l in care. se ana, Un a [t element i-a adus bucuria in reallzarea filrnului: desi a avut

~

dear un ro l secundar, fiica sal Patricia. ~,~'=a 'fa cut cu

'- ,,-.- -tv .. ,: .... d"- sb t -l -- , ---.ff- ;t-"" 0.1,-',:, ---' . '·'-"'-'i-'

aceas a ocazre . e nu . u ca acmta ee (I ne rna.

-------- - - jII

Dup,~ revenirea Lui Hitchcock, acesta ;3 realizat intre 195'3 .si 19,54 o serie de filrne care au imbinat

..

rna g,istra l divert-ism entu t si elementsle ,expe rirnen-

- L F d" t ." [R w'o d ,. ]

tate, precum .. -ereastra c lin spate ... Ie'ar . Irr ow' r,

... "".. t[ I C f "l si 'C-" C-"J -l . '""," r 0" L

., Martu nstre ".! __ ontess 5-1 .cuu ce 'a cnrna ~.;, na

• - - jII

M for M urd er" 1'.

, •. FUca 'LuI' Hitchcock, Patricia, ,81 deiblutat in tilml fn .. S'tii,:Eifilgers on a Trsl n "'., ,A a p a.r ut s i 'Tn .a U ~ 'film e a le l:at~ [uil' sa UI'i' Y,a,li,a tn£ a ,fi11 $'e b ue u rill

- 0

d,e. !J 111 m,81IlIe, s u ec,e:s, Ifill ca rie ra ectoricea sci.

reqizor de film, iar taptul ca fata lUI Hitchcock este cunoso ta in Intraaqa lurne Sre datoreaza ernisiunii sale televiz tie,

Odata cu dehutu l d~ n 1, 955~, em isiunea a ru lat

ti mp de sapte ani I insu rna nd 262 episoade, douazed di ntre acestea f i ndl reqizate de Hitchcock lnsusi, in deceni ul d.' varf all C(31 rierei sale,

,

Incepsnd din 1'9551 Hitchcock ra

tost activ atat pe rnicul cat si pe

... James Ste"wEirt care a jucat rotul unul bilrbat care folQrse~ttre Ill] aparat tote pentnJl a trage ell! cchiul in :dipartamentelLe altara, in ,; F'erHi3 str Q din s p at t2! ",

.Cu C de La crirna" a merest deb- tut actritei

,

Grace K,eltey In filmele lu~ Hitchcock. A(~'a,sta fru-

moasa actrita suedeza paresa f devenit preferata ur Hitchcock. Pentru a arsta cat mal bi nlE! in fata carne-

~

rei. Kelley a tinut o cura de slabire. reusind sa dea jos

optsprezece kiLog rarne.

Acest f lm s~a filrnat atat pe peticuls I cat ~,~ intr-o versiune trrdimre'ns~onata (u ajutorul unei Ientile speciale, care 'insEt nu a putut sa ruleze de-cat intr-un numar infirn de cinematoqrafe. Hitchcock insusi nu

, ~

a rnanifestat un interes deosebit psntru filrnele tri-

dlrnensionale. lnsistanta studioului de film de a ada~

"

ug',(3l versiunea 3D S=aJ datorat panicii care se ras.,paln~ dea in lurnea cinernatoqratiei pe m,asura ce televiziunea ca!?,tiga teren,

Paren~a lu i Hitchcock cu privi re la fiLmele tridimerisionale era negatrva~ in schirnb a parut deosebit: de intsresat de teteviziune. La acea vrerne, programele TV era u in undate de filrne de suspans, Prill urrnsre. directorii de televiziuni au inceput sa n curteze pie rnaestrul suspansului, A~fred Hitchcock," sa lucreze ,~i pentru rnicul ecran. Astfel a debutat ernislunea .. Alfred Hitchcock prezi nta" t,.Alfred Hitchcock Presents"]. cu prevederea iesita din cornun

. .

cal Hitchcock urrna sa fire p[atr~t pentru fiecare epi-

sod de jurnstate de, ora,. Spre densebire de rnedalioanele dijn fi ml, ta te1levlzor, H·tchcock aparea Ila incelPu~ tu l si ta sfarsitul fiecare~ em~siiun i'i ca 9'-lazdii ,Man~era

., .

sa ind:iferenta, lipsita d,e expresie. conjugata cu dis-

cu rsuri:Le u morist.ice pl,ine de irolilie i-a LlI adllJs 10 [mare

poputaritate, imposibil de obt~nut doer pdn rot L de

man~t€, ecran.

,FIL_._UL [LIP'S,;' AL LUI HE:PBUR_ I

Audrey Hepburn este 0 ,jlC,trilfta leoglendara, care insa nu 131 jucat nic;~odata lntr-un film allUli Hitc h cock. ,Acera sta n u se da'ton!(Jza n u m ail~ 'fa ptu~ui ta Hitchcock prefera blondele, in realltate, Hltcnccck a lucrat la 01 productle destinate acestela palna ~a scurt nmp ina'illtea il1c'eperii proqrarnate a ffii:ilm,arilor, ins a 0. serle de drcu mstante nefencite au d us la aban dona flea prclectului,

Fi Irmra,ri I e I a fi I m u I rita nOrrdi pri n 11 0 rd ~"Ve st fi s-au terrnlnat tn 1958" productia fiind un mare sucres, Hitchcock a plal1u'it (a urrnatorul film, sa se bazeze pe un ro man scris de un ju decater brlrank, intitulat [,No Bail far the JlJldgrer~; Este verba de pcvestea unul barbat acuzat de o c.r'~ m a pe ca re n u a corns- 0,. a avocatel rca re

"'n II ... b W • batulul . t \,." i" - _ .... • .. ""

u !i.~I~Veazal~, a ar (l1.1J UI rmstenos cere !I alJlh!a,

$.11, a, crlzelor repetate cu care se cOl1lbunta, Exi,sta 0 scena in lea re avocata - i nterpretata d Ie ,Au d rey Hep bu rn - es te ra pita fin Hyde Pa rk in tlrnp ce filma o alta productie, Hepburn ~i'a aruncat ochii asupra manuscrlsului $i'r. de 'tea m al ce scene sa n u ii afectreze i mlagi~ n e,a ill 0,centar s---a retra,s di'n pro~ect Hitchcock, pe de alta parte, cons.ideJa ci scenalri'u] es1e unul ex('e ientl fa~a de ca re' n u aVrea n icil 0 pll,ij ng,e re,. P rodu ella ~ fost an u l,a,t~, i,a r fi I mliu I ntl a ell no.s,~

[; ,S[p:~]f,"'id u su LAud i"ley He pbu lin., 111ff'lla 9 i nea sa i iii ti e,e ta dl rosrt mall imp Ci! rt.a n~i de.c'at IfoLuL oh~'rU de' H itrc h (O,cJc

cut nh:iodata lumlna rnarelel ecra UJ. LUCn'uril'lle: evoluau penrru Hitchcock din ,ralu in mai rau I med i at d u pa fin alnz2lrea pe I i cu ~ €Y ~l La nord p ri n nord-vest" al a p.i rut ~r j),Paves,tea UI n e i calugidte'U tJhe Nun's Story"), aJvand 0 in dstnbutte pe Audrey Hepburn. Acest din urma film a fest un succes imens, ~:i1 rularea sa in dnernatcqrafe !i-al preiunqit, li,lmiBnand lansau,ea productlel [!'lUi Hitchcock, Alfred avera sa se

r;r' ;.J

infu ri~' n es pus la v,edlerreal peste relc r c u He p ~

burn Irnpanzindtare, Este lnutil sa mentionarn ca i ui Hepburn nu ~' 5;-8 ma,~ oferit nildodata un rol intr'-uln filim al hJi

Hitchcock. lndlqnarea ~ui Hitchcock f~lla de Aud n1)1 va co n titl ua ,sa ii in negureze sufletul 0 ~ 1.1 n'g a perl oada de tirnp,

en

-_ ...

e

,

Cei trei nemuritori

HIT'CHC,OC,K ,A CONT1NU',AT sa produce activ filrne in paralel c~ emisiu ni le de televlziune. ",Sa prinzi un Hot" l.~To Catch a Thief"], realizatin 1955, a bene-

,J

ficiat de prezenta Tncantato.a rei actrite Grace Kelley:

.. Necazur~ eLI Harry" l.Ihe Trouble with Harry"l este un film die' suspans cu 0 tentsl comica: .Drnul care stia prea multe" l.Jhe Man Who Kn,ew Too Much") =' 0 reeditare a ~fnnitJ~ui din 19,34 cu acelasi nurne, este un

,.

thriller generator de, atacuri de, cord, pe c:~,ndl filrnul

din 1956, .Luat drept altul" l.Jhe Wrongl Man "l ilustrsaza criza persona]u lui principa [, intr-un stil documentar neconventional. ~n .. Amete'ala" L~Vertigo"L rea lizat i"n 1958,1, H ij tc h co e kist 0 ri se ste p ovestea un u i

, -

detectiv care isi da dernisia din caU2:8J fricii de inattim'~1

• •

intr-o drama ps~holog'ical pUnal de SUSp,atJiJS.

Ac~st.e opere lansats 'in a doua ju'mlata.te a anilor "50 s-au bucurat de un succes i~egat dar sunt ru toate bine rsalizate. privite drept rodul celor mal buni ani de reqie ai Lui' Hitchcock. Filrnul din 19'59'~ .. L~ nord prin nord-vest", l"1e'u:rM~~te toate elernsntels pentru care H itchcock este crt~t de. Tndra,g ~t

Ca ry' G ra nt a d e\te n ~ tact oru Il r1epreze nta Uv a l 0 p1erel lui Hitchcock, jn JLa nord prin nord-vest" ~ per= sonajul .5atJ este luat drept spion, iar terna frecventa

.... () ima'9~li!e dl~ ~~ "fi~m.arill.e' opeH:!·i n~prez',elllti81~:'ilj\e ,~ hj~ Hitchcock, ".Pis;j.ril~·' t.lhe Biird~"I" Tn g:ce,~,t film, Hitehcaek ~'-a carut actri~ei; principala, l~ppi ~@dr~~l. ~a j'oar.:e intens, C:('HIi:~,tderirnd pa_b,Biri[ie ca pl~rte'tiler de 5C~Hl~.

a lu i Hitchcock privind d u b~ile asupra lucrurilor despre care nu ne amintirn nirnic constituie subisctul central al acestul film intens, Scena rnuta i!r1 care se tra'g e' asup ra lui G ra nt in Lan u rile nesfarsite de porurnb dintr-un avian debordeaza de tensi une, si

OSCARUL I NACCE,SIBIIL

Opera ~ui H nchccck nu a ca~tig'a,t numai admi ra.tia fa n illnr ob~~ntl ~', C] ~,] pe cea a arti~ti tor avangan:H~t~ ssu d pe'r5ol1alilit3l)1'Ia.v d in ~,ndus,tria c1:nematoglr,atflTc~ fara ,a primi vreodata u n Osca~~ IEst,e adeva rat d 'm lim,ul SBU de, debut ~a Hoillyvvoodl' iJ~e lbec:caJ~ a ca~tigat PH~m,iu ~ ,Acade'm'j;ei' pentru 021 mai bun fil m tn 1940~ dar H itcncocka JnsiS1tat ~ntotdeilu:na ca 01 Q2ast.al dlisti nqIe l-a fest decen]ata p:roducatorulllJii"

Selzn ict H~b:hcack a fast nom ~na~ izm. pentru ,(,e~ m a ~ bun regim r de cind ori, 'lara ins<a, a ca~tilglaJ Vlf"eodati.

Se s pu ne cal le,ste cHficU pentru un comed iam sa joa ce 0 ViB!lM ilntreagal numa,i ro:~urU: de' comedie., C~ iar ~i actorl i care 'i~T fac un nume, cu rol u ri de, bufon Ii rind ,sa spere G~ vor ()b1ij:ne' 'ii rol u ri se;rI oase ca nd se vor maIDLlr'iiza,. Acela~i lucru este adevarat ~i in lurnee '~itera.tUlrii AutorU roman elor polltlste seu :~liintlmco-famastice irrlce.a,rc~1 la un moment

d ~ . I" ~ ~'H . h II" ~ ,. - .'

, , _ ,d,t sa sene lit,eratura pu r21. :__ ltC' '1(0(:1;\ nu s"'Ia num'aJ,at p nnttel i.u:e~a,.

.fA co ntinuat sal re'a~ izeze til'me de 5u:spans fa ra ,sa priveasca in dweapta sau in stangal lntreaga .sa viata~ H itchcodk a spectilialt: ca rnotivui p~ ntru caN: nUl a prirnfnt nkiodata II n Osca r este n u rna ~LI ~ mare de, cr'~me di n 'mmele' sale. De'5igu r, era 0 ,gll u rna!.. da Ii pentru m u1ti ,co~ n ~a, un sam-

;-0'. !rfi.J~ "':i;d-~"'~'iI" '1Ind':'~~iI"'iot- d";gjj ... SFii' dClo rCJ.I.::::.ib.ru '!i:I ,':ioJ'lulnili" IbJI;trb...-n".-Jll .. 'C' "::i ran"1

I .y .'C; U'e:: a .:_ 'C;.·~·all HI '", ~I t:;;;',ll -c;;lll ~ - .~ : ~ ~a~", ~"~ ~'U· . It-I ~ ... _ . ~J ~I il ~ .... g.I.._y~~ I.' ~I _ ~~! -,

lOr de fj;lme, de'slUspans, nUl a i~o~r(at ni'dodata sa ,aborde'zetemE' m,ai nelr!v.atei.l., AI me'lle care' inClei;u,c~ ,sa zugl raJvea seal na,tural u rna na sail co n~

'i [,ep:;lii cu privir,@. Ja: soda'tate capt,eaza CILI Ul~ur'in~ atentia .Ac;ademi,ei de

..... 5 e t It,a'g e dHntr=u III av i:oln a su p ra [Uti Ca ry G ra nt, irt! m ij le cul

- -

UDi1U~ tan imens d,~ perurnb, ir1! eadrul pelieulel ,,,,'lEI nord prin

no Did -ve st". ~S,c.e n a co n stit IJJ i If! P ilJI ncbu [ UJ lm i Iii! a [lI t, ,a [ fi lrnu lu L

'fUm.r dar Hitchcock ~'~"'\a, devotat imr~aga maliestrl1e rea Iliza~i,i dirvertli:smentu ~ui ~a nivell 1naJlt, mani'puland ternsriJle ~i a rng oasele spectate rm~ or. Arest ~UOlJ era mail lrn porta nt pent ru Hitchcock decat sa ca~tige un Osca [ Afirmatia contorm care~ a a: uds prea

R '" • ~ c: II I I b - t.::; ~ I = I d . - ., -I' d .

mUi;11 oamern 1 'In '~I mete S~ e tre ,.'Uh2' sa: II sosto 9 uma a ac resa Vle'pi sa e'· _ e regl~

zordefdm.

Fllmul

Pre'm i i l[ (if! be in g'ml,at~ au 'fO:5,t Ic,a~,'I'ilgatie jl ce~e SIC rise co frtnlt n D r'mla:~, in d j c a nem i naUzalri lel

1'940

'Ce,t, m,al'i' bun fU,m'j Cell rnai bun re'~i,l:O~I' Gel mai bun actor ll.aursnce Olivier]. Cea m a i btl na 8,c,tt'r~'~:a (J 023 n Fanta i ne 1

~ 941

I Suspi'c~U'ne

eel Im,ai bun re ~zor

1944

113, ,'"::'i; r' IIf'" ":'Ii d ,0, IE' ":'Ii li',t~ 1':"'0, I g,_ ~[I:II '_' ~ .~!~ ILvu U ~

CeL m,ai bu.n regtzor

1954

1959

la nord -~Iri n nord ~ves,tt,

1960

Premiu l M,e m,ori,alll rv1 ng Gi~l· hl~',tberg

1'967

... Hitchcock ILa decernarea prernlller Insfii'h.rb.ului American de FHm din 1979,. Barba,tu[ care ,aiJ'plauda in dreapta este C,CllVY Grant.

este cunoscuta drept scena care a rnarcat culrnile rnaiestriei reqizorale ell Lui Hitchcock ..

Psycho", lansat In anul urrnstor; in 1960. este un thriller psiholoq ~c care urrneazs eceeasi Unj',~ ca si

, .. ~

.Arneteala" 5i , .. Fereastra din spate", In cadrul filrnu-

• •

Lui', Hitchcock, in varsta de saizeci de ani. va accepts

provocarea tehnicilor experirnentale de realizare a filrnelor; abordand in acslasi tirnp 0 poveste care va surpri nde publicu L

Aceste lucruri nu au fost f.acute spre satisfactia proprie a Lui Hitchcock, ci mail degifaba spre d' Iiciul a udientei, O:i n perspective ~ ndustrie i' de diverfisrnent, se peste spune ca filrnul (3 fost un SUCC~'5 'fara egalM ~~ a adus cele rnai mad profituri, dintre toate operele lui Hitchcock.

Urmarea sa din 1963~ .Pasarile" [",The Birds"], este un filrn despre panics resirntita fata de reg:lnul animal.

[r [1\ -

FiLme,le care ilustreaza asttel de anqoase sunt clasi-

ficate ca un gen distinct in lumea filrnelor de astazi, iar .~Pa,s,arile" a fest un pionier in aceasta privrn~a, In cadrul filmului, Hitchcock a adus la cote rnaxirne senzatia de tercare, folosin instruments electronic-a?pentru (3 produce e'recte sonore, Dorinta constants a

lui H itchcock de autode pasire, in sl j ba spectatorilor. ,s~a manfestat prin provocarea sa ca regizor de a lntricosa si de a captiva in acslasi tirnp,

o distinctie tardj,va

11'

Dupa, flnalizarea prcductiei celor tre~ opere rnaqistrale ale sa le~ i nterva lele dintre la nsari le de noi filrne au inceput sa creases. Dac.a pana a unci producea eel putin un film pe an, dupa .Pasarile" a inceput 5-21 fac.a aproxirnativ cinci filrne ~a noi-trei ani, Aceste filrne G ~e rnaturitati i nu vo - f~ La fe~ de bi ne p ri mlit1e ca .. La nord prin no rd-ve sf", .Pasarile" sau .Psycho, resirntindu-se un declin in calitatea operei rnaestrului, Paradoxat, i se vor decerna numeroase distinctii incepand cu fi nele a nilor · 60~ odatal cu acest declin at prnductiei creative. A castilg·,I,at prerniile fran-

I' ~ ,

ceze Chevalier die la l.eqion d'Honneur in 1973 si

Comandor aL Ordinului Artelor sli Literetor lin 11976.. in

~

1197 4 ~ S-ZIi imlp~a:ntat un sti mullator card~ac ,~i in a nul urmatar ,8 produs uLtima s.a opera~ .. Afacen:! de famitie ,. L,Fa miLy Affall r·']. Oi n f,e,rici re, 91 aceas;ta va deven~

d' f' ,',.....,' L ....

un mare succes" ar starea sa ,OIZllca 51 m,enta a, era

,

precara. In special consumull de dllcool a ~nsese (lOt.e

..... H rttcncCH:k, In ti"mpll.Jl[ n~m~dlor' ultirnei sale ,oplen2'" .. Ccrnplot de tarnitie". P',areriLe cu privire la L,~[natea acestui film sunt rmlPa.rttte,.

,.' Hitchcock pare pe deplin rnulturnlt til! sine, s,tE'mo in dreptul pruductlitor :5 a le, de La S Ir',a el:ii rta p Lace.ril la Complot oe farnllle.

... Ilmagistka urnbreter :l?i a turnlnllor antici peaz8 tea m ain't r-e scena de lJ61 ~ nceput LJ l th ~i lle ru ILu ~ ps'hologic .• Psycho".

periculoase. Frustrarea ta~a de, incapacitatea de a rnai tucra l-a condus pe drumul alccolisrnului, Totusi, chiar SI in acea stare dezo-

. ,

lants, 8 continuat sa accepte noi provocari. A

dorit sa scranizeze romanul .Ncaptea scurta" l.The Short Nighf'l, pcvestea unui spion sovieti c ca re eva d eaz:a' di f1I inchisoa re, lucra nd la scenariu incepind cu anul 1978. lPe masura ce rnanuscrisul calp~Ha contur; in martie 197'9~

J!'!.

Hitc cock a prirnit Prerniul pentru lntreaqa

Ca riera de la I nstitutu L de F~ lrn A'ml1erica n. La petrecerea orqanizats pentru a sarbatori eive~ ni rnentul au pa rtici pat si I ·gr~d Berqman si Fra nco is Trutfaut [care nutreau a adrni r,at~e deosebita per tru opera lu i H itchccck]. Totusi, stares de s;;§nata e o! Lui Hitchcock s-a in -au= ta~tiit i rned lat d LJ pa aceea ~ pu nand u'~ l iJ1 irn p'(lsi= uilitatea de a mai luc 'ar. Echipa de productie a .. N a pt~ i scu rte" s-a risi plt, ia r in rna I ~ birou rile lui Hitchcock s-au lnchis,

De~,~ starea sa de sana.tatle se deteriorase in asa maslJr§ incat Hitchcock nu putea fi prezent La cerernonie, distinctia f'ina!Lai a venit din tara sa nata1a, AngUa. in ianuarie 1980. Hitchcock a fast inv1estit. Cornandant al Ordi nulu i I rnperiu lui Britani c in g" rad de Cava er; Desi nu i3! outut par-

[.. II! CW' )

ticipa la investires crqanizeta In AngLial, pentru

a sarbatori distinctia, apropiatii ,5a~ din lurnea filrnului precurn Cary Brant au orqanizat un

A

banchet fastuos, Ins,a inirna lui Hiitchcock a

Iince p1ut sa, cedeze lintr-atat lncat nu rna i puteCli 5u5tine Igreutarea propriiuLu~ corp. La .2.9 aprilie 1980,1 marele maestru care a ilnfatisat

. ~

groaza ~i angoasa Tn opere e sate s=a

stins d'in viata in propriuL c3mi_n~, Tn pace'~ Incon,]urat de celi drag'i'.

u

.

.a····· .. ··.t··,IO.····,··········

", .. . ".~

M "'1 .. ,~ 1- '"' d ... bri '"'. d fil £ d H r d

,... an e genII a e mt usr ier brrtantce ". e : 1 m sunt recrutare 'recvent 1,1 e 01 ·yvviOIO·. ;.<

10 in,cercarea de a descoperi cele rnai mari talenre ale lumii, Talentele dezvoltate ill

E d A· · ~ '., 1 b~'I...... . ~;; - iO I 1 'H"' h k iI\ ~

I' . I' , ',' ,'-. -!Ii, .-'. ...]..... . '_ ','o!!! .' .'," - ,,_', ... _ •..• ',' • l' ·~I . ,,'-_... '.', I .'. • - 1 •• " - - . ,", I" .. :. ,,' ': -. I' 1 (, II

uro'pa VOl a. auce , mencu caract rui, a . .1 l[a~lle ~,l cunO~'{lIIIe e. or.. .trc i. CO'C .. insust

a inovat teh ricile de rep'--ezenrare a fricii §i n .linistii pie marele ccran,

Tehnica luminilor ~i a umbcelor

. lTCHCO,:.J.( EftA 'RE,CU'N'O'SCU : ca fiind un rsqizor inzestrat datori a prioritatii sale (an.5 ta nte de a le ofe ri 5 pecta to ri La r csea ce i~i do rea u. C u tcate a cestea i n u a fast un sc Lay. all publicului. lnditerent de tehnicile folos te in prezent pentru a distra audientele. acestea isi au ori-

, .

giiniil1e In opera lui Hitchcock.

Povas tea m unci ~ d ep use de H itchcoc k ca urn de film In Gerrnanla in prirnele etape ale carierei sale este bine-cunoscuta. Oermania Prirnului R.a.zboi Mcndial s-a bucurat de reqizori precum Fritz l.anq, care au. activat in produce rea de filrne expresioniste. Tehn ica cinematoq rcl'fjc:,a expresionista valorifica fclosirea e'fi(~ent,a lurninii siumbrei. tehnica preluats sl de. Hitchcock, faot care

,I f;"" .

. ernonstreaza i nflue ita ccvarsitoare a expre-

• •

...

sionisrnului german asupra sa. In primele sale

fi lm e rasu nij~Ha,a re I l.a nsate '1[1 '19'271 .Th e Lad g:e r" si .Downhill" p folosirea des,avarslta a luminilor sf

II! II!!!!!"

.. Umbra unu] crucifix asta pruiactata pie ft r ~}a p,elfsondjullu~ pri n ei pal d~ III " Ch i'lfial~ u l" .

....

a urnbrelor a 'fest apreciata de tirnpuriu, lntr-un

film din 19·41 exista (1 scena 1n care unui persona] fern ~ n inca re sus pectea Z8 ca SO~Ult corn plotaaza sa 0 U C id a ~ se o.h~'r~ u n pa ha r cu La pte, tu rna t de sot Hitchcock. a introdus o mica lumina in interi-orul paharului, astfel ca Iaptele par'e,a sa stralu-

cea sea! atr61ga n d atentia p ub Lieu lui' asu . ra pa han .. ilui, si deterrninandu-I .sa se intrebe dalca acesta

.. '

nu este curnva otravit,

De a se m en ea ,I LJ m b ra balustra die ~ si [;3 b2i rbat u lu icare tine in man~ paharul ln tirnp ce urea scarile

a re US!I t sa sp 0 reasca si rna i m u lt tie's rna 5 i tensi =

• • !!'

unea resimtite de public. Aceste etecte vor ajunqe

sa fie cunoscuts drept .. urnbrele Lu~ Hitchcock", co nstitu in d te h n i ca. sa specifics die, exp resie c.~ nematoq rafica.

P- C I '11·' .. ul ,..

ertectrunea structurn scenarl- ~ . ·ut

- jll _. . - .

T til c:h:'ZV.O~tC3 rea povestiri tor l.UI~ Hitchcock, de cele rnai multe ori apare terns .. celui acuzat pe

!Iii A - 110

ne d rept .. II nr una d ~ n 0 p,en2,Le sale re preze t~rbve~,

.. La no rd pri n nord -vest" i un balrrbat: d i ntr-un hate l este confundat ell! un scion din cauza actiunilor

:f"'" .,

~ [Fritz La n Q, rnaestrul ex.p rasi ~ III i srn ulLu'l 'g,erman.

I J. ! .. ,

ill r Iif

'r AND· MR~. MllH

.

lHI SkiN IGA,M,IE

Sunt m ltumit ,da,cw~ p bL'icul in ansarnbtu beneflci z'" de 0 experienta te ":,;ianta.,

II'

sale arnbique, fiind prins intr-o LlJ'pta intre

....

agenIJH,~"e de spionaj, lin filrnol denu rnit at-at

de inspirat .Luat drept attul" l.The Wrong. Man~'·[,[ 11956t un barbat care incearca s,a strangla surna necesara pentru tratarnentul medical al sotiei este luat drept talhar de catre receptionera unei cornpanii die, ,a,5igurari~ ~~' pare a f condarnnat 5,,a ispa,~e'a,sca pedeapsa cu inchisoarea pentru 'D crima pie care rHJ a cornis-o. l.ucrurite nu lac: dacat 5,8 se Inrautateascal pentru acesta pe imasura ce povestea evolueazs. Tensiunea se acu mUl~,eaz,a, iar publicul este cantivat de situatia fara iesire a bar='

. ~

batului, ;;i devine tot mai irnplica in lina-

LUll acesteia .. Intr[ebareal asupra rnodului in care br,s'rbat:ul,[ va ie~i La timan devine pUr1C-

tu [, cent ra L aLI ntre gill Iu i see na ri u.

Episodul dij:n, copilaria Lui Hitchcock in care este aruncat '!I"ntr-'o ceLul,a de lnchiscare, fiind rraumatizat in asernenea mas lJI ra incat va ejunqe sa urasca

P- olitistii este bine-cunoscut, iar P' clitia este, in

... rl' • i

opera sa, 0 institutie pe care nu te prea poti baza .

....

lin mod similar, serviciile secrete f1!U fac aproape

n iciodata vreu n eto rt de a ~.J. uta p rotaq 0 ni sti i f lmelor Lui Hitchcock, Aces! element deosebeste

• - III

opera Lu~ Hitchcock de celelalte f~lme' de acest

gen. Un alt element care ape re frecvent '-'n filrnele lui Hitchcock este (~L reprezentat de b,arbatuL chipes si ferneia frurnoasa care conlucreaza peritru a d,ep~'as'i1 o [crilzB" Esecurile repetate ale politiei s~

.' • I II! ..

ale serviclilor secrete de a se alia (IJ protaqonis-

tii 'fiiil.mlelor i~] are rada,c~nHe desiqur In experien-

~ 0 forte g r!~il'fire :Ii-eafiza~a in, '119,66 in cwnstea ceLor el ill tiz:e e l de f lm e. ate L""i' Hitc:hc(H:::k ,iii ,;:3 eeler patru decenil pe~liecute ca fegi'.~@r~ Sc:,enar~Ul~ ('elei

.. C ,. f'A.".gj .P

n'iI.iJl .nOI opere, .. -,Q[ftllllaJ 51 i:I~lata

[ . .lorn CU:fta ln" t e's~e ililez;at dea!51.J p ra scenerl i [0. r (@!torlaUe f lrne reali,zli3lt@ d~e acesta,

.a., A,ct'or"ul C,aJry ,Gralnt lllfHa ~In 'mlani un pah.aJ!F cu l~ptte ih tirnp (Ie ur~a [0 ~(alrill' fn filrnu l ,.5 u s plelun ~ ",.

~,eLe terifiante prin care a trecut 'in copilarie, care 'Insa ~-au perrnis sal realizeze filrne ln ca re personajele principale reusesc s~ iasa, din criiza in alte rnoduri decat prin sirnpla colaborare cu ,autocita!i

precu m politi a-

Team. ca element de recuzita

Desi film ele lu i Hitch coc k nu rae sxce nti e de la

- • If"" •

trad J'[ i 8J fotosl ri j CIL!J t ite Lor si a p istoa lelo r ca arm e

. ~

i - fitmele Ide suspans, acesta s-al folosit ~i die ele-

me te de recuzi a unice. Exernplele cele mai re p reze nta tive le con stitu i e ochela ri i .~ [ cat u ~eLe.

Tn .. Susp ici u nea .,, I era i na p ri ncl pel t~L l.i na [Joa n Fontaine] spare 'in scena citind 0 carte despre psiholoqia copilului In tirnp ce c,aUfitorea cu tren L

in tren se urea un b§ bat aratos, ierrnecator, pe nu me .Jchnnie (Cary Grant]. Johnnie nu se pricepe La adrninistra rea tinantstor, da r cu tcate acestea, Lina se Tndra'goste;;,te de el, In acest rastirnp, l.ina cea rece ~'i Ups ita de rornantisrn i.~1 sccate ocheIarii si se transforms brusc intr-o femeie cap-

. .

tivanta Asa cum 0 arata acest exernplu tipicH ltc hco ck obi S u i a sa to loseascs och eta ri i pe n-

o'

tru a i nd i ca nat u ra rece 51 ll psita de e mot ivitate apersonajelor; ca sirnbol at pasiunilor si placerilor

Lor ascu rse

Catusele sunt un element care apare frecvent

, .

Tn filrnele de suspa 'S~ dar rnai deqraba 'in see-

nele cu 'i nfractori arestati decst asa cum avea sa o faca H itc hco c k ~ pent ru a, sl m boliza suteri nta constranqerii ~1 bucuria eliberarii. Catuse e vor juca urn rol important Till capcdopere sa tirnpurie, .. .Chiriasul", fiind iolcslte de asemenea cu succes

- iII-

in ,. Sa bote ru l". Cu cali era u m a i' dI LJ re co nstrf n gre·=

rile apllcata personajulul, cu atat rnai mare era speranta publicului ca acesta sa fie fn csle din urmf eliberat.

T Ingrid l3ergm.6rn, im b.ra c at.61 i nt r- 0

ti mJ1ta P" rO''V'OCCIltoa rs,

.,

in .. F.asdn.a~.ie".

.' Protagonis ut fugar in'cSl'~IJ?at din Sabeteru L [Robert Curnmings},

A.ceasta particuleritate in folosirea catuselor si a ochelaru or a fest perceputa de unii ca un sernn al interesului lu~ Hitchcock pentru sadism, rnasochisrn si Ietisisrn. Filrnete de suspans, prin Insal~i

,. .

natura lor; transforrna ernetiile initial neplacuts

precurn tearna in ceva care poate celecta pubiicul, astfel sado-rnascchlsrnul si fetisismul devenind cornponente irnportante i'n opera Lui Hitchcock.

Animatorul. d.esavir'lliit.

p incipala critics aduss lu~ Hitchcock este ca film ele sa le su nt: U psite de mesa] cu privi re la societate si 18' constiinta sociala. Desi critics

• . it ~, .JI

este indn:ptatit.a ~ ea nu este bine directionats.

Hitchcock nu a intentlonat niciodata sa falca din f lrne u n 1m ed i u pri n ca re. sa, ~ nflue nteze soc i:~ ete t.e a. Acest tal pt a fast evi die ntiat frecve n 1: de, Hitchcock insusi. Pentru Hitchcock, filrnele nu

• • - - ,p

5U nt o metoda intrebu Ititala de reqizori pentru a lSI! exprirn opiniile: eii nu 'lor decat 5,8 distrE:.;z€ ~~s"a ca ptiveze publicul. Hitchcock i;d va rnentine

acea sta 0. pin ~e Intrea 9 a sa vi api.

Alfred Hitchcock a avut permanent centrotu l integral asupra platou rilor in tirnpul filmari·LO~i si, indiferent de cele .ritatea actorilor, nu i-a linqusit nkicdata. fapt care se pare c.a i =(3 atrasa nti pa tia m u ltora. .Acto ri i su nt 0 tu rm a ''', este 0

verba celebre a UI Hitchcock. M,a' . arziu va lald,a uga. irnpasibil. .Nu arn af rrnat niciodata ca actorii ar f 0 turma !I ci dear ca ar trebui sa fie tratati ca atare .. ·' Pentru ,2] exprirna mal bine intsntia adevarata din spatele qlurnei sa e· Hitchcock a sustinut de ase men IS' a ca n U ,j oc u L acto ricesc sa u rnesaj u l. filrnului ernotioneaza audisnta, c~ sirnpla expresie a irnaqisticii vizuale. Ce dorea sa claritice era faptul ca jocul auto-qratulant al actorilor ~ii al reg~zorilor poate d,;§-na In ultima instants scopului de ,a ca ptiva pu b lieu l. ... Hltch coc k, ca a uta r'l se' te mea ca pretentiile actorilo pe platoul de filrnare ar putea constltui cbstacole in calsa realizarti celui rnai bun film posibil. Hrtcncock a fast un persona] cunoscut ca u sinquratic, dar din aceasta afirrnatie a sa se po ate ~nt.el.ege c81 iznlarsa sa se datoreaza credin!e~ puternice pe care a adus-o cu sine in procesul de realizarea a filrnelor de suspans,

Actori prlncipall sl secundari

- '"

Cary Grant si James Stewart sunt

I I I ~!II 1"

actcrii ca re au I nterpretat eel rna I

frecvent personajele principale lin fHrnele lui Hitchcock. Stewa t a, test protago nistul din .Vertiqo", .. Omu l care stia prea rnulte" ~ .. Fu nia", ., Fareastra din spate", in timp ca Grant a' jucat in .. La nord prin nord-vest". .Notorio s'; 1 .. Suspiciune ~i' Sa, prinzi un hot",

Gra nt era cunoscut pentru aerul sau vesel, in tim p ce Stewart era un dur; far H itchcock sustine ca a evaLuat Inde-

I-

lu ng diterentete di ntre acestia rna i nte

sa I'i d istri bu i,e in filmele sate" Astfe L l-a ale s p e Stewa rt In ro lu rUe ca re ii pun ea u Tn va loa re sin c e r itat e a s i' sensib ititatea, si pe Gra nt In rolurile ca re i mplicau voie bu na ~,i urnor. Prin urrnare, Grant a jucat in filmele de actiu ne ale tu I Hitchcock. pie cand Stle~ wart Tn filrnele care pun accent pe elementuL psiholoqic.

Tn celelalte filrne ate' sale a fest distri bu ita 0 adeva rata! pleiads die celebrita'~i precurn Gregory Peck. Paul iNew~ man 91 Henry Fonda" in tirnp ce rolurile secundare avea u sa f~e atribuite LJ nor actor! mai put~ n proerninenti. Per:50~ na]ul neqativ din .,S·abotorul"·, jucat del Norman l.loy d, a fest adus La viatal de

~

un joe actoricesc eva luat drept su pe-

rior celu jJ .dernonstrat de actorii princi pa Li. Robert Cum mings si P i'se:i lta La ne. De asemene,ai In ., NO~QrrioU!s'" i personajul jucat de Claude Ra~ ns, ca re 'i se opune a ctoru lui princi pal, Cary Grant" pentrUi ca~tigarea dr,agostel ero-

... jJ1a.mes Stewart (sta1lilg,al ,i' Kim NOivalk I~dreapta~ jllaci rmpr-euna In .. Arne~eala··.,

inei I nterpretate de I ng rid 8e~g man, '~i va aduce at at aplauzele reqizorului cat si ceLe ale publicului, desi intruchipa personajul neqativ, Acest tip de ra ufa _, catori atenuati au constitu it un element

,

important in filrnele lui' H itchcock.

Vlz'iun1ela lui Hitchcock asupra femeilor

Actritele su nt Ilorile rna relu i ecran .H itchcock pare a-~i' f urmat propri-

ile g usturi "in aleqerea actritelor din tilmele sale! si nurnarul mare de blondearata eEl prefers asttel de femei. Actrita

bLol1da Tippi Hied ran 81 fast distri bui·ta in ohJ l princl pat din .. Pasa:ri Ie" ~r lin urrnatorul f~ lm, .Marnie ". Hed re n n u iesiss in niciun 'fel in evid'en!a pana La .acea prcductie, dar frurnoasa blon da a

it - A ...... ..... Ii l 5

reusl ,sa r51 I nSLJ~H:!alsca rOI:JJ . '. e sp' 'une

•• jII ,Ill

eEl Hitchcock avea un anurnit aer die

sadism In tirnp ce contin ua s,a fi lrnsze dub le ale ata cu ri Lor pa sa' ri lo r. fo losin d anima le a devarate, EL§tr,anLJ L reg lzor se pare ca ar f pus-o pe H edren intr() situatie dlif~c~lla I' i ntervenind in viata e~

II! II!

personals .. De~i Hitchcock era cu nos-

cut pentru cu rnpatare in viata de zi cu zi, in aceasta pericada palrlea ca vrea sa I.? I satisfaca dori n'" ele ~i in a fa ra platou lui, Desiqu r, Incerca rea sa nu a fast lncu nunats cu succes.

Mat rnult d'ecat oricine altcineva, I ng1ri'd Bergman ~i Grace KelLy sunt citate La actritele reprezan ative al filrnelor lui Hitchcock. Arnbele erau blonde, debordalnd inteliqenta ~1 ferrumtate elaqanta. I-litchcock nu a mers pe Unia wlemini.5,mulUI in fillmelle saleDe aceea~ de.s!·

J'

ambele pot fi con-·

si'derate bombele sexy arhetfipaLe, a preferat sa nu recu rg a la a ctr;i'!e pre-cum 8;rigitte Blardot sau M,ar~tyn Monroe. Hitchcock sust I n ea ca ohce

<! .

actrila atat de sexy

- .....

va aJutll'gle sa repre~

zinte· un obstacol in productia unu~ 'fitlm

dl - D

,e suspa ns- I e

asemen,ea, obis-

it

nu~a sa 2lr,rme eEL

desi actri ele britanice aveau 0 expre-

~ ..

s'ie dura de 1nv,atiJtoarei aveau 0 indrsz-

~

neala care le permitea sa dezbrace un

barbat irnediat ce s-ar f ureal i'mpreunal intr- u n taxi. Cu aceasta afi rrnatl e Int ru-

.'

catval dura, ~i-a exprirnat parerea con-

form careia europenele inteliqente bri-

.... H"tchc:ock ~iJ una d~n alc.td~et . sale btQfi!de prerferate" ',;'pp] I~edren..

tanice s! nordice dadeau dovada de rnairnult farrnec sexual dacst pasionatete

latine, scotand la iveala' faptul ca ln vinele acestui Hitchcock aparant rece 5?~ distant arde 0 anurni a pasiune, cand vine verba de terneiie care, ~i pia,ceau, Tn lac sa i9.~ reprirne acests pasiu ni'~ as€'menea maJ"orit.atii ba.rbabLa~; Hitchcock. .si-a

,. z. - "

gasrt un canal de refulare exprfmafldLJ-

Le dire'cI Tn fiLmele pe care· le real.iza.

.... rn nNlotoidou:8," i Cary 'Grant h:entru]l se. llilpt~ ['U acto ru.L d i 11 ro lu [ .secu n dar" [: l;sa ude Ria ~n.s (d F"'e.a1pta) pentru dra'goste,!3i llui ~nlgrld Beili91mli ' [stangaJI.

--- --

23~ll

·a··.··········e:,

. , .

patele at

H ~ tc . cock a fost un pionier al filmelor d .. ' suspans, ~:~ pare sa fl realizat acesr lucru de unul singur .. Cu toate acestca In jurul lui Hitchcock

s-a tesut 0 mare pa.nza Ide relatii intre oamenii p .. rin inrerrnediul cdrora

11' } I

Hitchcock a deprins tehnici, sa I cei care i-au recunoscut talentul

sau cei care au fost fermecari Ide umanirarea sa. Este cunoscut faptul

~ .

ca nu au fos, putini cei care i-au inlluentat viara,

, , ,

H itchc:oc:k 5=a i nsp i r'alt Intens d i n lu m ea lite ratu ri i j 'ui inc In t~ nerete u n cititor avid+ A fost inUu e ntat i'n mod deo-

j •

sebit de operele pline de suspans aile luli Edgar Allan Poe si ale britanicului G,K. Chesterton. Hitchcock

insusi 0. bisn u ia sa, vorbeascs despre i nflu e nta lu i Poe. asu p ra sa.

Hitchcock a luat contact pentru prima oars, die operele lui Poe, pe IC~t1d avea aproxirnativ ~a isp rezece a fI1 i.. Citli n d b iog rafia acestuia, a ernpatizat c u viata sa traq iea,. H itchcoc k a fest, de asemenea. captivat de. teroarea pe care 0 iinspirau lucrarile lui Poe. ~i nu putea ,Sial lase cartes din Ima nal palna n U 0 citea di n scoa r.-a 7n scca r~a", Hitc hcock a me rs pa ~a intr-acoto [neat sa afirrna ca. aac,a n-ar f fost opera lui Poe, n-ar 'f~ devenit niciodats lin reqizor de filme de suspans, Estel evident ca Poe a constltuit 0 surss importanta de inspiratie pe ntru 'filmo'g rafia de suspans a lLJ I H itc hcock.

Ed galr Allain Poe s-a nascut la Boston, In 5UA'1 In 1809. ~:i ~al pet recut viata ag~tata scriind rnutte povestiri si rornane o'e groazBi pline de suspans, fiind conslderat un pionier a ~ gen u LuL Vic!ta i-a di pit pa ri ~~~i la va rsta de die ~ a ni II fiind ad optat de farn llla AU,an. A oretuat n urnele de fa mi Ue at tataL~ ~ vitreg~1 ,AHa n, pastra nd u-l de ase men 9.~ si pe eel al tatal.ui natural, Pee, combinsndu-ls pantru a forma numsle sub. care avea sa. f~e cunoscut, Edqar AUan Poe. Ca student a inceput sa acurnuleze datoril impo tante dl n cauza ba IJU j'i si a iocu rilo r de noroc, si tnt 'in aceasta perioa dal a avut 0 rea rtel cu

~ ~ ~ .

tratal vitreg. in urrna (,areia a paras~t cam'inuL Neputandu-se lntretine, Poe .5=c inrolat

in armata, lin curand a inceput .sa scrie noezii Sri: nuvele, Msd tarziu, a cunoscut succesul

~. .

pubticsnd in diverse reviste, !?~ s-a (asal[,ori,t cu vier isoara sa, VirginI.a Eliza Clem mill pel cand acessta a v €h31 nurnai treisprezece ani, fara InS8 a-si asiqura stabilitatea in viata, S1=a

I .r ~ oil 'i

contin uat a (tivlta'~i [.e create-a re, P lecan d de te 10 editu ra La a lta, ~~ a scris ope fie reprezentative

precuml .. Pi:sica INeh3g a"11 .. Scsrabeul de Aut'" si .. Crimele din Rue. Mlorgue"·. lDupa decesul sotiei, sti LuL ssu de 'VI aia a devenit di 1'1 ce in ce rna i dezord nnat. Tn 184,9 a caL3ltor'it La Ba ti more, u nde afost 919s1:t prabusit pe jos, deUral' d. Patru zile rnai tarziu, s-a stins din via;,a.,

, 24'1

.. AlfredH-itchco:c.k.

. . . .

:,~ "-, " " " , '.. ,:,', , ' ~ " ',',' ,,' " ,,", :,", , ' ':_':_,_" _. ,.. _, - • • I .' • .' :.' .'. :... ,': ". ":':'::. • ..... _ ••• ' :.:.' '. ...".... : : • :.:........ • _',:_: • ~ •• : •. :., • • ... '.' I: ~. • • • ." '.. ..' .. • -. ;. , • ",

, -

. ..",', "" ....."

v

RETEAUA DE LEGATURI PERSONALE

. ""- .. '_ - - - - _. - -

A~ drey H!i!l.p b I:mn ~1929":19~IJ~

CI:Jileg

--"11"- Prieten _, fast prleten

--~.- R'ival

'~==-"I.- ~ nfl uen ~;a wi losofid§ Sp lIi'j i n it - res pecta t

Sli:a'li1Iley' Kub..-iclk, 1:19'29,..19'99 J

A.ct rf~a 0. ri g i n"1 a ra di n Ma rea B,ll'itclil1iie. A: die'ViE'n i't cetebra {~U P,1;i1 rnlu [ 'oj n f lrn u l Va(an~a La R ema [,Roms n H oUy[! 'dyl. Ar 'f i trebuit sa j na CFZ Tn film u l 'care' Ii u rrn iii Lui La ,!'llOrd p rin Inord -v,es t, dar a reluzat rolul, in ultirnul moment, eons idera n d ca scenariu l este ineDmpa~ib-l cu imag-nea ~~ .. mn aces~ mot~v mmul nu a rnai f051 pro d!J s. iar Hep b u rift a C2fZUt Tn dizg r~I'~~;;l lu i H i tehee c~,

Un mare maestr st itrneter

5tii n tj,fic!D. -fa ntasf C;E!! si d ~ :s'Usp~ ns, ce l m~i b~ n e c. u n cs c,u·l pe'n tru f lrne porec iJ rn 2001 : ad iseea 5 r::ha~ia'li11i 12001: A Spa.ce Odysseyll. Kubrick ~i Hitchceck au ~'ost cei '. 01 regizori cu Ci2.f1 rnai mar~ infllJlen~a: aSll~!Fa genrulun ,de suspans.

IBetrnard H\ernmanlill n9~ 1 ~'~19'151

Grace Kelly

Mam co m pozltor de co Loane sencre. S -·21 Irna lnit pe nt ru pri rna 6==-.,r:==:=~~~----___;!;.;_'i

021 ra cu Hitchcock io 19 5~'I~i i ~a B:rialn De Pa trn a.

al$igu iat piairtl ~1iJ ri le pent ru Ifr'i U HE' 11 '9'40- !

ope re :re} n~~E11:1 tat.ivi!:_ U Ulil dro r avea u sa se ifbdef)~ i~eze. ~ar Herrmann il p~ dis i t H Q l~Y"¥oo d u L

Actor QlligJilnar di n Ung a ria.

A jucat irn 'rllmeL~ lui. ~

H 1~r[Jh(Qck lill penoa ca ci!rtt a tuera Un A~ gUa, S -a in te le 5

bine cu ac{! sta if:tallo rita

na turi i sa le· ext rem die jlililliiliiiiil r-ii,!ill~ do as e, i 11 rim pn~II.H'.a

----~~~~~------' pl!l~e,alJ l~ .cal~· ~iverse tarse

Reglizor de· mFfl f1aStcWlla Viens. In timpu] fiLmanl(J!r.

A lansat 0. s~rie de suecese in

Gel"'m.a;nia, d.Ulpi) Pri mid l Ri3 Z hoi

Mom:ti~l ~x{!'rciUi nd 0 infl uel1~~

s emo~'~1catl'l,la as u p ra lui

H itc hcock, Lanq iI" d ~'!.i'~ n i'~ ~·ctl\i' Ila H~lkVWC! od d upa ce iii em jig ,a t i,n Arne-nita. u l terior V€!'1"i i,ri i la puters ,a rna lr~ ~ le i.

Regi.lor american de· i.~m_ A dlefv~ln It ce-l@ b ru d IlJ pa fleali,zarea 11"1 197&;9. filmuLui C21lFriE!'_ EstEl' eencsect pe:n "ru u tilrz-CiI rea consti en ta al'

teh n 'j c -I,o.r ~i seena rii lo r

sp ee i'li ce L1J i HI tchco c k, si rnar~t.e siEh..ll s I..I(O?~ P regat i t pent ru a u dd'e ~ Dressed to

K.i m este Il..IIn om!;! 9 i u !;Idus

'f'i l m,u lu~ P:s,yc he,

F'iIi'iU: Lilll'IIgI 18'm11-1" 6,

- roducet ut ~'--,I[re o lyw~o~

Davi,d 0.1 Selznick' (1902-19165)

Da:niid o. Selznick, care l-a lnvitet pe H itchcock i~ America, era f~ilUl si SUC:'rCI~sorLJIl celebrului producstor de la inceputurile Ho.l.lywood-ulLJi~ Louis J+ Selznick, A dobandit un nivel conslderabll de, 5lJCCeS cu opere precurn .. Moth; de divert" L.8~lL of lDivorcemenf'J (19.32] sf .. Fiicele doctorului Marett LIL~Ule 'Wo'mien "J ~: 19,33] i da r si

1.1 II - ~

,""

de' pi: urrna uno filme cu rnonstri precurn .. Kin'9 Kong'·, ln 1930. la curnparst drspturile asupra ecranizarii

romanului LLJi Ma,t'g,sret MitcheU~ .. Pe aripile vantului" [.~Gon~ 'wi h 'the Wind"]. Si-s drat sutletul '<:'n rea. izarea filrnu lui, care a devenit LJ fI1 succes rasu nator; s~ a dorninat Premiile Acaderriei, ca~tigand Oscarul la opt cateqorii, 'i'ndlusiv pentru eel mai bun film,

[i.e ase m e neal II u m a rea 1 nd U stri a d ne rnatoq rafical e u ropea na I. in ca uta re de acto 6 sire 9 i 2.0 ri ta ~e n ta, i.

Evident, Hitchcock era una: dintre ~intele eforturilor de recrutare aile lui Selznick, Cand Hitchcock a vizitat NieiJi.' York-·ul in 1'93711 a neqociat in secret cu Selznick sa renunte la cornpania sa cHn Ang:lia~ Selznick convingand u-l ainu l u rmator pie Hitchcock sa sernneze un contract de exclusivitste.

Di ntre cele trei filrne realzate de Hitchcock avalndu-L ca prcducstor pe Selznick, nurnal .. Rebecca~' (1 '940] avea sa se bucure de apreclere. Selznick

....

era celebru pentru sp'i1rrtul sau intruzv pe platcurils de filrnare, In '19.461 1n tirnp t fiLmariLor ta .. Duel, in scare' L. Duel 'j n the Sun"t a a runcat (U 0 portavo-

ce spn:~ regl~zorul, King Vidor. cal~d ac:e.sta din urma s-a pUins de .ame'stec~llui Selznick 'in procesUjl de productie,. Cu taate, acestealll nLl alJ 18XJstat. niciiodata confru ntari desc.h~s.e· intn:~ Hitcnccc:lk 9i SetZrliCK_ Selznick era un om d ilficit. Tn timpuL turnari~ fi'lmlelor, da r:, ulterior~ H~tc.hco(k avea :sa pri've,B1sca in u:rma c ~ d ra 9 la acea sta co la bo raJ rle, d epla nga'l1 d te n d i nt,a prod [J cator~ lo r de a ad LJ ce mod i f~ ca ri 5cena ri u Lu I ~ i d ist rj'bu~ j'e j'. Pe m a su ra ce roLu l re,g i,zo ru lu!i pe plato~ ,a deven~t tot mai d"ferit de munC8! [fin 5 ~ate'le sc:eneii depu.sa de prod~cator'i!, Imanieral de ~UicrlJ a lu" Selznick a cazutin d"llgratiei ihdepartandu-se tot mali mu~'t de actori ~i r,egizori Succ,eseLe dill tinere!e rlU 5-ClU n:petat Tn anii mlaturitBltii, sting:alndu-.se din via!a !Ups~t de glorre in 11965.

-------

25', "-,

10 rso n We LII,e,s

e fiLe e suspa 5 a .~tasit vlziun ea

~

(1"9' :15 19·": ·8 .... 5]

I"· .' --:,,' .• '.,

J" I" ," .. '. '.'

IDa ca: H it chcoc k a fost un piG ni er ail f i lrn ella r de, su spa n s~ a celas i luc ru 5Je p [1 ate af rm (3 des p re 0 rson We lles, ia r H itc ~ OJ ck ave asp e ra nte rna r~ pentru act i:vita ~ i' l,e sale reg izera [e d ~ fI1 do m e ~ i u.

WeUes s=a nascut in statul american Wiscons,in in 1915., A devenit celebru cdata tU drarnatizarea radiofonica din 1938 a romenului :lUI H,G. WeUs. "IRaz:b~iull turnilcr" L~Tne War af the WOilds··]I" Buletinele de stiri despre ii nva z i a rna rJ i e nile r s,- a l!l d oved 'i:[: ~ u ~ IIl1 P rea rea liste, 9 en e raj n d p a n'i'C;31 i'n ra n d LJ l. a S( u [t~tod lo r ca re au crezut ca (3 cestea sun t rea le. Cele b rita tea obti n t] ta c a u rma re a ~ n (i de. nt u LLJ;i i-a p ... u rtat ~ asl i na ii,a La H a U'~lO ad, Pri rna sa

If! ~ ~ l~ IJ '!I!fF

operal ca reqizor de film, "Cetateallul,IKane" [,.Gi,ti:zen Kane"], a fost lsnsataln 1'941 cu man: pompa, dar eel dupa

aserna na rea (;3 ru ia a Io st rea li zat p e rs 0 na j u l. pri nci pa l, mag na t u l W~ LUa mRa nd 0 lp hi H ea list. s'~a' CD p us. d i stri but lei :(1 cestu ia lim p:i,edr~(:al n d 5 U cce su [, f I n a nc ia r a l pro d Ulct~ e ~. Desi a fost n II min a lizat la n o u ~ p reo mil Osee r;, ~ ~a ca st i 9 at

doar pe cet pentru eel rnai bun scenariu.

T n a cer-a vre me ~ We lles a fast re co m a ndat de (~'t Fe lDavll d S e lzn i e k Pr e r".t ru prod LJ ce rea f l m LJ lLJ:i .. Sa be to ru l", relg iza t de H itchcoc ~ i fa pt ca re ~ U S=@i concre t iza t d ~ n ca uza p. ro ble m e i.CJ r p ri n cal re t re cea U lte ri 0 r; f lrn ele lu i WeUes au co nt i ~ uat sa COl u zsze tJ"TI e n u m a rate necazu ri, 'in sotite pe rma n ent de com p~:ica~~~ asociate costurilor de productie. ~n lipsa unor proiecte reqizorale serioase, s-a mutat in Europa, unde a reg izat rnai rnulte filrne carora nu le-a rners bineJ d] n cauza dificu ltaliLor' financiare. A, aju ns rnai apoi s~ lucreze ln fi[me pentru a-si asiqura finantarea, sau :~i=~ oferit serviciile die actor vocal; acest tip de muncti ~,-a acaparat majoritataa tirnpului in a doua parte a vI'etii..

~

I rl cadrul unei discutii purtate in timpu l viiz:jteii sate in .laponia din 19.5511 HItchcOCK a afirrnat ca WeUes i-a fost un bun prieten, sustinand ca esecul

acestuia se detoreazs faptului ca nu a stiut cum sa=~:i cUide'dsca propria vicl'~a. Hitchcock a deplans cu aceasta ocazie incapadtetes LlJii WeUe-s de .a da adevarata masura a 'tallentulUl~ S8U, 'W:el!l,es a aiuns fn cele din urmal sa ~si duc:a tot restul vi~tH exact asa cum a descris-o H itchcock.

J' .f. jI tf1

. ,26.'·

Bon a care ::. furat inlma regizru' ui

Grace Kielty '19219-'19812.:)

G race :Ke tbf ai in st a ctrita b lo ndal a care i fru rnusete ne rfecta i-a c~ sf o at locu l p r I ntre n1 refe rate le hJ i

"}'" • t'- lr~ rr

ALfrE,d H itc h cock, Aoe.a!sta 5,=,8 n a sc LJ t t~ t r-o fa m i li e d € ra ng ina Lt Tn :P h ila d elph ia a n u ~U11i 1929. 0 u pa ce

.a ahsolvit liceul, 1n c'i uda ooozitlei tatalul, a incercat sa-si dezvolte '0 csriera rca 2)lclr'j'tal de teatru, dar,

~ ~ .i! ii'

La recomandarea aqentului sau~1 s=a reorientat catre industrla filrnului A debutat in 'filmu'[ .. La a;m~az2J"

[;, Hi 9 h N IQOrrl ,.] din 19:52:, re:g i z.at de, Davi'd Z Ii ~ ne rna 11 n. Tal~ nt u l de eel re- a d at d ovada, II j uca,n d ro tu l,t i n erijj sot 1;~ a ~.e rifu Ilu ~ ~ i ~,a ad LJ 5 a p ree ~e re,;:) g e n era L3. U Lte rio r, a d~\f'~ n~t © 'mi3i re stlea: datorita ~ mlag i n~ ~ s a I.e des ava r.~~ te"

De b utu L sa u in 'fi Lm e Le Lu'li H Ii t~r: h(ock a avut: lDC Tn 19 541 'in .. cue de' La c ri m,a";, Nun u !mai,i' ca, 5 ~-;a e,xp:'IUS.'frtjmU5e.'~ea rngrijita~ dar ,a reLJ~:il sa: lexpr~me' pas'i1unea' ca~ mocrH:a inal'Unlt.ru~ e:dinzand gama de roLur~ pie care ,8ve,a sa Le abordeze. HItchcoc.k, leJ distrH)LJil~,c mai ,apoi '[11 ., Fen:~.a$tr.a din spate;" ~ii in "Sa prinzii un hot",. Co nt ra 5t.~ L d'i rrtre 'Fru m us ete'a sa Ig. talc iea tal s.i do ~i ntele a rzatoa re 5i ='a UI Ig·. ,asit (:,ea m a i bu 11 a ex:p~~rlesi,e [le ma re Le'

,j'! . i! j'l i! !,"

e'era n. H itchcoc.k.. de =a d re ntu ~ man l'~ c it, Fa r-efe r~nta sa P'" entru actnite b l.ond e ~ a des,cris aced stta d u aU ta tie

~ ~,~ ~

/

a fLa rea ve~t:i i (~ ~ (8'(3 5 tal a p a r,asit Ho ~tyw[Jod = u l Tn f.avoa r-ea ca 5 fIl i c~:e'~' cup r~ ~! ul !Ra.~ n i~e r de M olnacJo. 1M a i ta rzi u, H~tchc(}clk Vel, Luera Clj actrit~, bLo!lde p~cum Tipp~ Hedren :?i K~ml Novak, dar n'iciuna nu a reu,?lt sa ncuple golu~ la sa,t. 'in LJ rmal de, G ra ce' K,e [ly.,

D~pa ce a deve'njt prin~e5a! de Monalco~ aceasta a T~cercat sa se intlegre·,z',e, in fern,ilia regl(1IU3i Implkali'ndu~se, rn mu lte 8'ct.ivItalj,i (ul.t:ura~e 7'n scopul. d~ a pr-crmova MO~aDJ"'uL Grace Kelll~t:a murit 1I~ m:odl tr,agic~ intr-un a:cci:den1t rut~e~ Tn 8rlU[, 1 '982:.

o t-dra - "'L: l

I

o V'."

'W'

sea

~

; I

,.

Que Le Vag

Alat~r'i de n urne celeb re precu m Jean-Luc Gada rd ~,i Claude Chabrol, Francois Truffaut a sjuns sa ie cunoscut drept unul d j ntre exponentii mi~cadi cinsmatoq rafice revolutionare francezs nurnite "Nouvelle Vague'·! S~UJ H noul val francez", S-a nascut.la Paris i'n 1932, Si-a incepu .cariera ca ~~ critic de film tal va rsta de cincisprezecs ani. scriind la diverse reviste, In conservatoarea revista cinematoqrafics Cahisrs du Cinema, a cri icat industria Iranceza de film" aj~ngand sa he poreclit .qroparul" filrnului francez, lncep.and cu 195& a inceput sa Cr13'€'Ze 121 insusi filrne, iar 'flmu~ de lung rnetrsj din 1959! .Cele patru sute de ILovituri" l.Les Ouatre Cents Coups"] i-a adus prerniut pentru eel mai bun reqizor la Festivalul de F~Lm de la Cannas. Truffaut era perfeci concentrat,

....

ca si reqizor; incepand cu a'nii '6'0, 'in ~arite capitaliste rniscarea .. Nla~velle Vague" aves sa ca~ti'ge inirnile si

sa influenteze tinerii I indemna'ndu-i sal se opuna starii de rapt T nclinatiile politice ale lu i Irulfaut VOf evolua la randul lor. Goda.rd .5-(3 aplscat sprs marxism, iar Truftaut va ajunqe sa dep~anga .. decadents burgheza'l! a

Festivalului de Film de la Cannes, depunarid eforturi in 5€:n.SU[ inchiderii fsstivalului in 1968 .. Cu toate acestea, rniscarea ·a pierdut treptat teren, tragand dupa sine ~i '! NOlJvelle ValgLJe,'''. Truffaut va deveni rnai putin lmpl[cai'~ in polit:ica~ axandu-se tot rnai rnult pe productia cinem,atograf~(a. Filmul sau din 19721 .. Noaptea americana" Lila Nuit AmJerica:jne··) i-a adus un prerniu Oscar pentru cet rnai bun film strain. Tn 1980~ pelicula .Ulfmul rnetrou" ~'I'!,Le [)~rnIer metro"] aJ fast un succes financier urias, consolidand reputatia lui Truffaut ca producator de flilme se succes, Din nef·erici're. Truffaut a murit tanar, fiind rapus de cancer ~n 1984'i la nurnai cindzeci !?,II doi de ani.

Odata cu lrnplicarea i"n critica de film, Truffaut a aju ns ,sa admire opera lui Alfr~d Hitchcock, pe ca r,e l-a inta lnit iJ~ cu rstJL unui interviu psntru Cah iers du Ci·nemaiI1195S.T-uffautamaiavuto<olcaz~e.de a-l ftntervieva pe Hitc icock in 1962., ezultand un dialoq de' cincizeci de ore.lnterviul a stat La baza car~ii !" Le c: i' n e mas e [on Attredl H itt hcoc k" H P riv~tal astaz ~ ca b i bli a ce lor ca re \{O r sa ~t i e to t u l des p re At fre d H itc h co ck, T ru tria u t ,(3 'fast pri m u l (8 re s re c uno scut din inilm,a, talentul lUli Hi;tchcock ca artist.

Edglarr Allain Poe este renurnit pentru intluenta rernarcabils pe care a exercitst-o asupra lui .AUr'ed Hitchcock, Tnsa lel a avut .0 innuenta cova~~i~ tcare !]i. asupra prlrnilor scriitori de. rornane politiste ~i de glr,oaza din Japonia. Unul dintre acestia, Edoqawa Ranpo. chiar a introdus qrupul de liters "Pos'Tn pseudonirnul lui Edoqawa Ranpc S=aJ nascut in orasul NabarI. arondat pretecturii Mie. rn. anul 18914. Dupa absobdres Univers.itaa~i·i Waseda, si-a dssch i1s un anti cariat in cartierul Danpozaka din H on go ~,i' si-a inceput cariera de scriitor; Prin opera sa de debut .. N i -Sen [)o ka aa L;Ce~e dQu~ rnonezi Sen de cupru"] s-a rernarcat ca scriitor de romane potitlste, iar lucrarl ca ""D-z.ak,a no Satsujin Jiken" (..Cri'ma de pe, dealul D"] si '!IYar1re~tJra no Sanposha" l.Actorul ratacrtor"']1 i-au adus renume 'in .Japonia ca autor de rornane uolitiste s,j die g •.. ruaza,

. • •• ~. lI'

R'anpo a dlev,en~t editor La revsta lui Alfred Hitchcock, ow_ALfred Hitchcock's Mystery Magazinel'·'j c.and aceasta a fast lansata In Japonia 'in anul 1959 ..

Ranpo a particlpat de asernenea Ia doua sirnpozioane orqanizate Tn cinstea lui Hitchcock, cand acesta ,a vizitat Japonia, Ulterior; ~i-a redat Tn scris irnpresiile asupra prirnei vizite intr-un eseu intitulat "caracterul horror-erotic al cuteI tui HItchcock". in tirnpul simpozionului, Hitchcock se dsclarase rnai de'graba un producstor de filme de suspans, decat u - reqizor de films politiste, ceea ee-l 'facea sa para .r:i rill a e rnulte lucn ri in com un cu scriitoru [ de' romane pelitiste, Ra npo.

Ceea ce aveau CJ,~'i doi artisti Tn cornun era probabil interesullor tata de indinatiile sexuale neobisnuite, ca sadism l, fetisisrnul si Im:aSQ-

• ~ ~ rro ;I ..

ch isrnul. Este cunos(~t ff'e ptuL ca, H itc:hcock a pal,Clstrat Tnt.ot:dea [J.na aceste etemef~te' se.x.ua le ca teme' sscu ~se' pe fundalUiL psi hologk aL f~LmlelrQr

sate dar aceste,a sunt exprimate m,u~t mai cLar'fn oplen!!Le ld Edogawa Ra~p(L De'~~ av,eau acest ,elelm,ent'in com.lJn" (rei dOI'j' nu au purtat niciodata d~scu!ii pe' margi~ea a(estui 5ub1',ect

Ranpow, primullmare 5criitor jrraponez de roma~e poUt~·ste'l a murit Tn anull 196.5 la varsta de §aptezec~ de, anL

-- - - ---

27'

~ ~-Cele p -sre cincizeci de' pelicul: r .alizate oe Hitchcock au zgLlduit publicul si a . srirnu at tinerii realizarori de fi~m~ ~·-a dedicat viata Incantarii audientelor si perlectionarii cxpresi i vizuale. Cunostinrele

1 ",' di '" d iul h ,i -I It; f

sa e enclc.op ....• .rce In • omernu te inter or erne ma,.ogra io au rnarcat

fjecare dintre ·fi!.mele sale, Geniul sau continua sa 1§1. puna ·an1.prenta, asupra reg· zorilor de azi,

Recu ,o3§ter,e din Euro a

. ' rrCl-~COCK susn N EA. C:A, atu nci cand spui

I ...........

. 0 poveste este important sa nu te bazszi pe

dis log atunci ca nd nu este ecesa r: ci sa incerci sal te exprirni CLJ ajutorul elernentelor vizusle. Subli nia i rnportanta studierii tllrnelor mute. Avand in vedere nurnarul capcdoperelor de acest tip pe care le~·a realizst, .se bucura de leqitirnitate Tn recornandsrile p opuse. Dupa ce H itchcock si-s perfectionat tehnica vizuala, i~i va pune arnprenta asu pra reg izorilor, indilerent de genul abordat. lnft enta lui Hitchcock asupra lilrnelor de suspa ns, in special, a fast coplasil care.

TotU!?I, pe' cand Luera activ, Hitchcock nu a fast privit cu ochi bu ni de critic!i de film ai vrernil,

De~i' respectat eel artizan al cinernatoqrafiei, n u a fost privi n icio data ca una r .i st. A.ce 5 t fa pt era evident orin prisrna esecului repetat In a castiqa LJ n prerniu Oscar pentru eel rnai bun r,eg izoro

.. Hitchcock ~i ne in mana

I-. .... 1:"." N - "-'

o maCI'I€!'t:a a C:nIPlJIL~1 sau .

H~td-H:ock D1U ~r·-.a pierdut niciodata sim~ulLJmorulu~, nici 1n reallzarea de filrne de .Buspans.

- r

...... T'ruffailJ't lext erna diie'ipti) sl . ltchceek [la slarilga Lu~ Truftautl, la Fastivalul de Film Hitchcock org'anizat In 19'7& la C,entru l l.lncoln din lNlew York. 11'11 centra se aHa Grdce KeU'y, de'Venita intre tirnp pr~n'~e-sla die MiOInCBCCL

". Aselii1lenea lui H~tchco(J(. StanLey KubrIck va

Ui sa pe ster 1 ta'~ii mu lte cepod opere ate f Lm u lu ide suspa1ns.

Arta lui Hitchcock persista

Steve n 5 pi elberq este un u L d i ntre reg i zori i ho Uyvvoodieni ca re este in continuare influentat de

- . . . - ,

Hitchcock. Tnainte sa devlna celebru, se spune c~· Spielbe 9 obisn ia sal vizitszs platourile pe care H itchcock I~i fi lma productiile. lnfluenta pelicule[lor lui Hitchcock. precurn ., Pas,arile" si .Rebecca" este evidenta, prin terna fricii de iucrurile nevazute, proerninenta in succesele tirnpurii ale lui Spielberg 1 cum sunt .. Fate-i" L.Jaws '0][ ~i .Duelul" C.Dner'). Tearna de necunoscut, in special, este u . element cheis In filrnul rsalizat pentru televlziune .. Duelul", film despre care se spune ca este rncsten itoru lese n te r fi l m u tu i h ~tch coc ki an .Sha . qhai"] 7-~ pe Stanley Kubrick l[celebru in special datorits productiei din 19681 .20011: Odiseea spatiala" L.2001: A Space Odyssey"]. Utiliza rea lurninii si a urnbrsi denota influenta lui Hitchcock.

~ I

iar filrnele sa le vor f a surse de i nspiratie at§t d:in

punct de vedere tehnic cat si prin aspectele psihoLogice abordate.

,~ Se spune despre St.even Spielberg ca a prlvit ~ i: s tu d iat P rod u ct i 81 f l ~rru:~ lo r lu i H ltc h C 0 C k de p,e platourile de film reo

Prirnli care i-au recunoscut rrraiestria nu proveneeu de La Hol.lywood 1 ci reprezentai rniscarea avanqardista .Nouvells Vague·;' L.noul val fra ncez" I de la slarsitul anilor ·SO. Miscarea S-;3 n3S-

.11 II

cut ca reactie tal caracterul cornercia l al indus-

,

tr~ ei c ~ ne matog raf ce. Pa ra d oxa L, me m bri i m i,~ca =

rii precurn Francois Truttaut si Claude Chabrol au

. -

apreciat sincer filrnele deosebit de cornerciale ale

Ilui Hitchcock, descoperind in operele sale tehnici vizua le avansate pe care le-au transpus apoi in propriile filrne de avanglard~L Acestia au fast primill realizatcri prolesionisti de film care au analizat ~i elogf at iucrarile lui H'I, chcock.

R.eg izorii C(3 re a u pa~~ t pe u rm ele lu i H itch cock i'n realizarea de' filme de suspans i-au inclus pe Orson WeUes (a carui ccntributie adusa dezvol-Du pa cs S p i elbe rg si ~ a ca sti gat ce l.e b ri tatea II f lrn ele sa Ie ell U ince put sa se divers ifice tematic! renuntand la f lrnele de suspans pure. Totusi, in '" Raport special" t.M i nority Re'porf'L rsalizat "n 2002. avandu-I In distrib _ tie pe Tom Cru ise, Spielberg a revenit la nurneroase elernente specifice operei lui Hitchcock, pentru prima oara dupa multi ani. Tn filrnul Lui Hitchcock .. La nord prin nord-vest" exists 0 scenisl ce~ebraj e·Umhnalt:a ta menta], ~n care actorut principal, Cary Grant vorbeste cu directorul unsi fabrici de autornobile.

~

Tn fata LJl10r Lini:'i de ssamblars. SI2 dsschide 0 usa

~ ~

a uf<)er rrrasini, dIn ca:[:€ se r-ost~,gole~te un cada-

'VfU., 5piet.be~g va r f-ace EC@8Stti SCerl8 pentru a 0 inclu - e In propriul $jell, fi'l'm, JP--aport sps '~al"'.

t1§ rii .8 cest uri g,e'n de filrne i nclud e f~ elicu la di III

.. .

19i~71' .. Doamna din Shanqhai" l.Jhe Lady from

o see na de p ~ M IiJ n~ele RUs.h'm,oIFei Id i I'D La nOlra ~liI~\"n nord-Jvest.. Hitchcock da ''''Iin Eilceasta s.ceWia'do·vag,a Imaie·st~~ei sale in maLi:l,Bf1ea 5i1~spansuluL

~ AL dcilea hit al Lui' Spietb~rg,! .. Fiu:.i'", este (I capo_,opaora denilna de itcheoek care a Uku't publlcut sa rrernure de ~,pilimal dun [pIFim.a piirna illl ultima :s,8cunda.

Verhoeven fata de' Hitchcock nu e cu nimic rnai pre=

, .

jcs. Acesta a debutat la HoUywood 'in 19'85'i deve-

nind cuncscut pentru filrne precurn " RobocClp·· (1987] si .. Total Recalil" (1990). Ac:e'sta a declarat

. '

public ca filrnul salu din 19921, .Jnstinct prirnar"

[Basic lnstinct"] a fest linfl entat de Vertiqo al Lui Hitchcock. Cu privire la alte films ale sah~~'11 (3' rec -

. ,,,.. d L ~ d t l

noscut ca stu un aproi nc 2:1', a, ope-

rei Lui' Hitchcock, l-a Influentat fie si la

• •

Dupa terrninarea prod cerii lilrnului, Spielberg a afirmat ca ecesta le este dedicat precursorilor sa~ din lurnea c~nelmarto9'ra'f:i:ej' de suspans arne-

.

ricane.

8 rian DePalma, celebru pentru filrne precurn .i Misione irnposibila" ~:."M ission Impossible ;.] din 19'87 sau .. lncoruptibili i" l.Fhe U ntouchables"] din 1987 lo adaptare a serialului de televiziune cu acelasi nLJ rnel este de asernenea un fan pasionat al Lui Hitchcock, lncorporsnd intentionat tehnici specifice aces uia jJn peliculele sal tie, de debut Fitrnut .. Preg~~Hit sa ucida' l.Dressed to KHL'") din 1980 reprezi nta un ornaqlu adus LuI .. Psycho", Faptul cal Bernard Herrmann, care serrmeazs colcana sonora pentru muLte dintre filmete LUll Hitchcock, 81 TOSt. eel care a cornpus rnuzica din filme Le lu ~ De Pa lrna, co nstit u i e 0 d ova da a respect Ij]= lui lui DePalma fa~.a de rna rele reqizor,

Adrniratia reqizorului de oriqine olandeza Paul

nivel suhconstient, chiar ,SI atunci (and

. ,

nu incerca in mod deliberal sal calce pre

urrnele reqelui suspa su lui.

"Misiurne irn posibila' a Lui B ria n De Pa lrna a dat na ste re In 2010.2 un e'i

"

conti In ua ri, ., ,M is] u n e ~ m p osi biLa 2 t.. A, fest reqizata die John Wooi oriqinar din ong Kong, care a sustinut ca in timp c€ realize corttinuarea avea in rninte film J lu i' Hi tchcoc k I "N oto do us",

... Brian DelPa tma $=Ci} d e'ctalrat a fj III rlI 'f'am fnda r jj t a I tu i H ltc h ~o C k, d i ~ rnomernu l 'vizioUl,arii pl~Uc,llIle~ V,ert:i~J'o pe ,and ,a've,a opts p ro,e-lee€: ill n l,

• 0 pe ra reprezenta Uva, a lu ~ D'ePa tmla I M i:$,i u ne imp esl b i la.

Te m C rul se a fest in dtalg 1 t plent 1"'1lI p r,es.,tal~l a sa d i r!I ,SH:est 'fJ~ l m,

C~ ..... i!~ A"·

,on' e ' plorana .'::IC~

au fast expusa cperele unor a rtisti rncdernisi avanoardisti influ-

. ;::, ~

entati de F1 elicu le le

I! ill ~

lui' AUrHd Hitchcock,

alaturi de' i rnaq rrn din filrnele acestuia, Expoziitia s-a bucurat de un real succes si a

'r

fa CJUt tu ru [ ce lor rna i

irnportante erase din

"

lume. A~,a cum 0 s ge=

reaza _ 0 losi real pi cturiLor lui Salvado D~U lntr-u nul din filrnele sa he II' Hitchcock. era

Iascinat die arta mode rna. Era de aernenea i riteresat de' p.s.~ ho ~og ia freu d~ an ~L Aceste ele mente au starnit atentia artlstitor modern j' fa a de opera tui

II f. iJI

H itc h cock II P r2 ca re 81 U a na lizat-o ~,i a LJ fa Losit-o ca

inspirstie pentru propriile productii,

Desi Hitchcock a las." activ rnai degr,aba ca reqizor cornercial hollywoodian, decat ca autor avan-

gard~st influenta sa ,Ie'paseste cu rnult indus-

- i1 II .'f

t ria de d ivert ism ent, ext 1 n,za n du -se Tn ~u mea a rtei

pure, IDe eici transpare puterea sa, ca rnaestru al p rod uC't:i:e.~ de fi lrn.

Exista nanurnarate alte example ale intluenteilui Hitchcock esupra thrillerului ~~ a filrnu lui de

suspans .. Existal dovezi incontestabils ca, popularitatea lui Hitchcock nu este in scadere nj'c~ pana in zi ua de asta zi.

~ nstitutul American de Film a selectat in 199'8 cele rnai bune 0 suta de filme, pentru a comemora treizeci de ani de tCJJ infiintare si un secol de

I- ,

pro diu cti e ci nernato 9 raf ca, a m e rica nal,. [) i n lista de o s.uta cele rnai bune thrilleruri. zeee sunt sernnate de Hitchcock, Tn mod evident, niciun alt relg,~zor nu l-a eqalat, Dupa Hitchcock, Spielberg se poate laudia ca ~~ urmaaza, cu cate sase filrne, in 'limp ce Brian DePalma ocups locul al treilea. (U

".,

c:inci selectii. ~ n prirnele zece pozitii dint Ie' cele

o 5 uta;, ., Psycho'; este Cal!?tl gatoru l, .. La nord p ri n

d .. l L"' l " p.... "'"" ile' l

nor ... ve 5 t S - a cas a t ,a pat r LI . le'la i ~ a r ". as aJ n I re a

saptelea. Desi au trecut aproape trei deceniide La rnoartea SOil' statutul lu:,j Hitchcock Till csdrul genLJlui' este neschimbat.

Inflnem d ii'

"' . uenta avan2ar, __ et

, .......

Dupa rnoartea lui Hitchcock, acesta nu nurnai ca a co nti n u at sal i nflu en t.eze cine mat og raf a I c:i 5 ii u lte a lte 'form e de a ta mod e rna, Pe ntru

~

a cornernora centsnarul lui ,H itchcock In 1; 999,

Muzeut de Arta Mod1erna, . in Oxford a verni-

sat qaleria .Notoricus": Alfred Hitchcock 51 Arta

. ~

... Mo:zaic insplrat de'

0. scena diin fitrnul tuij

H He h co c k ii' IR e b. IE! C.CI3l" Ich~core'a,zi 0 sta ~i e de rnetreu dirn erasul n;altaL at

- -- - - -'if -- -- .

lui Hitcheeek, Leyton~t()ne. ~,Anlg [~.a]" A '~().st raalizat pent ru a C'CD mern ora csntenaru l. reg:i zo r1U lu l,

fii nO. n n a lizat Tn zorn.

I

I

.76000 I

S-ar putea să vă placă și