Sunteți pe pagina 1din 74

CAPITAN

EDITIA .....

Lucrar.a aceaata t:uPrln~ vta18 su,irile de elpeteme ale umtl om Ea Ii. 3d I prezink pe Clpitanul gener.tiel legfonare.

Sd .. l prezinle CIf4 cum e«et rut ~

intr~ douli lumt.

Una veche, pe cat, 0 .iIfI}_~

Idnd .. o; 'aItd noud, ~ .... r.

cheamd Tb lutninifJM F~ mboiu tiI_._,'\fiIPCl_,c.

11iciodata

~n;_.a. ".. CIt: fitemea. primind cu zcimbetul ltittdek. lubitor al iuptei. oiie~ .• ~:'-~.,_fuL._Sa dat tot mi,oiirii, dar el

uitejie, via/a. If .. ,... tie lata ..•

NA$TEREA ~I COPILARIA

Corneliu Zelea-Codrleanu s'a nascut in 13 Septetnorie 1899. la Iasi. Este primm copil, din I. at profesorului Ion Zelea-Codreanu ~i al d-nei Eliza Z. Codreanu, 0 familie grea, impovarata cu multe suRete. 0 familie in care s I a vorbit ~i s· a lucrat numai pentru

ueam,

Ca a marturie a legliturii sufh~te~ti cu load siu de nastere, este afectiunea pe care 0 poarta laiU1u1.

Mal tarziu, to viata lui sbuclumatR ii pUna de acthmi, pe multe Ie va. porni de alcl, iar clipe pllcute, fie de ammtiri, fie de l~te, tot aid va petreee,

H este drag aeest oras, care se stinge tot md mult pentrn rom8.nlsm ,i rena,te pentru un neam strlin.

El ogUnde!?te lntregut destin al neamului nostru, De multe orl l-am auzit vorbind, CD accente de mahnire ~I durere £atl de situa\ia dezastru&sl In care se afl! Iasul, ale cind biserlci, ridicate din credtDl trecut1l1ut, se dlraml. displri.D.d flrA unnl, , r

locul sflntelor altare, ridicA.ndu-se eu neru,ln mor

manele de murdlrie ale venetlcllor, tot mal m t

plnltori.

aid D'. SpUS _MaU, Cante-

Impre~

Si H lDtrevlzut oare terlbDa PIil_d'.: __ .moment dat. prln Intreg aparatul de atat., _Jdl,,1iI

Impotrlva lat, ca 0 adeviratl potul ..... 12

Cine ttle' Ceeace este sigur. e cl acfista U mal pllcut. Copillria, de altfel, a trecut Ja-1II:ltd-ililal

o DOll deosebltl • aceatet perloade .. se 1J.aa acest copil niclodatl lnvlns. ~u. .. ~ .. infrint.

~oala primarl a termJnat-o la, lW-

clase la fCoala No.2. tar ultima 1& No.1.

In anal 1912 ca e1ev 1& Ltceul MntU nlstirea Dea1ulul. uncle termiBi carita1 ~

1916 urma si contiDue c\asil V-a. n. ria. mal _ ....

8'0 facl.• •

pe carl trebulserl .s a soarteL RomAota

elIberlrfJ. pentru Romdnilor.

tI. Veneau plinJ vArful Carpa~ [_"'_IIC a Inceput. rlscoleau panl a sguduft ~f su-

CUse mult Cuno,tea suaII-

In simfonia V"'~'oIAo~U~ da\l, panl 1a ,""U'1;U.I. ~

cu rAzboiul

ocupati tot !!'lIM""'''' Razboiul

intra

~Atea pentru 17 Iulie

STUDENT ATMOSFERA GENERALA. ANUL lCJ1'l

In urma rlizboiului lara noastri Be lntteglai hotarele ei fir~ti. Acum 10\1 Romlnit Be glseau .. sceptrul aeeluia, Rege.

Cataclismul mondial insi, a rlstumat vechtle principii sociale 'It morale. 0 lume veche CD epfodajal ei s· a prabu%lit sf una ncn1l incerca sl-ti gIse:UCl echilibrul. lmpiira\ii marl au ci.ztttt flrlmltbdu-se. SoldatU neamurilor, purta1i din tarlln \BrI, au 'ftIlIt in contact en oameni carl. avean alte credIu\e, alta ebiceluri p alte ginduri.

In mlilocnl dezastrului. at tunurllot ~ al si.._UI

cald omeneac, care a inro$lt pimlntui. .... oaaenllor s' au inriit. neplsarea a pus stlpiDIre pe saB instinctele animalice 8~ au ridicat, tngto

morale ~ bunul simlo Rlzbolul 58 Inchele D torlale, cl $1 CO 0' rl8:torD&1~

vle\wre.

AtmOl cuIatori I DtDoroc_tr· ......

o reaetlune era absolat necesam. CIad~ .. de reactiune, nu ne gandim insI. Ia forla staItdaI prln miiloacele lui ar fi putut sl in\erviol eaerlIC primele momente pentru oprirea acesWl.!IIm ~ gAndlm 1a involburarea care trebWa aI fsbacoeuel din adanclmile sismloase ale sufIetalui romlnesc, partand nota ideli cre,tine ti de trIire i'OIDineMc', ... nand celor lara eruee fl granite: Cracecl fl Pafria.

Nu exagerlm Dlclo lOti cAnd aBriaitB ci JupIa

a fost pornitl 1& UDiversfta'h dhi IqI c1e

ei cltre studentul ComeHtt Zelea£odreaml. Fd .... fnsemnate ale acestel sbadamld rOmt..... "alallIi, rntregita le cunoa,te. Sant tDseIJ'P"h de fncldsorl ti mol'illlid:e.

Firul rop at ~ forbldclatl-

fira bo

MUNCITORIMEA

Aceutl agita\le comunistl, care ~ febra et elementele universitare, nu a ~ em_._. serial ael, Ea a \recut dincolo de zidurUe teoale1 Pell_ a se infrl\l cu aceeqi agita~e care rlscolea riDddfJ_~ muncltoreJti, roase de mizerle t1 nedreptate.

Prin ajutorul diferitelor greve ti al ~ \iunilor de strada. din partes masselor ~ prin propagarea ,tHn1ifica de1a catedri. bo~ ameninta cu distrugerea statului nostru ~ a.n:m.csrea lui in anarhie ,1 destribllare.

Atuncl s'a produs reac\iunea romBaeaacl~ Eate drept eli nu Intr'o mbur! care Ii. H Ingtozitpeadversar. dar destul de accentuatl pentru a-l oprl .. ~ lui ~i a u,ura astfel autoritl\ii de stat, ~atI.

cina de men\inere a echilibrulflt

LUPTA IN UNIVERSITATE

limp,

\la postu-

n

daatfI tI pmfeaorIL Incelul cu lncettd lot '. __ : fa1& UniversM1U era 0 imeusl m&I'$ tW<~*ljM

.·illPaDS ernie. taife multl, bastoane minuIte en eae~~·· __ "

1l!Dt,leaUl sfef- IDsalte.

turf ~i

letl pe teren. ·D alte ora~e docntrl dese

InsUtutiei

.... 15% • populatla otqUlul e i I d n'.'''·.olle. moll... consta in uvlUTea Unllvet_l~til elementele bol"evlzante, carl aveau con __ d

pe UDiJ profeeort. Cuuoeclndu-se rolul fCoWe lnalte In directtvele de orlentare ate 1Itjj1~._~

tI mal adluglnd faptul cl tot 18 lql erau 0 -.de atelier., uude '" duceau traiul neclllt mu1~_m

de muncltorl, In mljlocul clrora Be ddea mere\l. .' I,!,<'a

menul insttga1leit speculbdu-se fireasea slrlcle ..t~','.~

orinduiall llsatl de un rlzbolu great ne pu.teBt .1IIfI1A'f~ Inchipui ce nod principal prezenta lqul.

Acest nod a fost b:blt in toatA tlrIa de actI_'~

aud in mod vtjelioll de cAtre studentul ComellU dreaDUtfie tn mediul cetl1eneSc ~n miiloclrea GirdI~ otlintei Nationale. fie In Universitate. prin ~ .....

In modal acesta Cornelia Codreanu a contrlbUlt l.mens, ea un sltnplu student. twr tl n~ de de nlmeni, la distrttgerea unal mttcJrl ca:re perlclIa irav tnsa,i temeUUe statului nosUut in cea...De ... ale existen\ei sale. A ajutat guvernu111£ &. a kta unele mlsurl energice. bazbdu-se pe ...... ,ional, pus tn gar.dl fat' de ~ejdla. ~ 0.vernul Generalulut AveresC\1, buat pe rea .... selor romineoti ia1l de .-ceastl J.deIe de tmpad. .aspre mAaud de iDlltu.tare • acet*Al pertcoL

INCEPUTUltI DE 0 STUDE 'TE

alble. strldwnclliuzeasci dtn anarhia

de vedere sa~i deEconomia

d •trwIlt 1m n1 patendc de stmpatte tan ~ I'OIIIIal eu saflet curat .. a pltnms en ~ tl III .assele poporaluL Safletnl romAneec _. cluta noul ecbIHbnt tI 'D special UIl dram sIgur de a"'~",

10 DECEMBRIE 1922

Sub pecetea aceasta a mml aentimentaUsm ... neral de triire rom6MAlcl ar Incepe ami. tmIversII8:I

1922.

In primete zfle ale lui Deeembrle Is~ 1& o mf,care putemtcl. aprinsl de scAntela unel probleiae mIcl In aparen1l ~ jidanH dlsecau pe cadawe CNfIIaa.;

In 4 " 5 Decembrle mJ,carea fa prCJPOliH 1a Ia-.l ~ Cernlu1i ca In ce1e din mm.l sl lntr& to bora aceasla

~t Universltatea din Buct1reftL

In zIua de 10 Decembrle delegati stad-4I.nIl

deJa toate Unl~sltl1ie. aduna\lla Bucurettt. pi .. ""'"

un memoria cupdozftnd mat multe pDCte. In it .. he

cuora Bgura "Numerus ClaUSU$M adIcl tID anumit de jldanl atlt iil ~H ell " ttl ..... !IbI1la' pabliC& Dupl aceea se cerea scoaWrea jlcIuIor armaU tl magistratid. ApollDten:Joerea. .... ~i:1

pe cadawe crevtlne " a1te ~ mal_-".~'~

Aceasta

. ~l.l

.,j_ma ca dezi~

rorna~ Be pot reaUza .. 'elClw::ape mOrala

opre~te puUn ,.Ligii ApadopA 0 luna,

ca mliloace de ultlmi posibUltate, pe!ljltttt

vofnta acestul neam, - guvemul Uhera! orc:Unul strlinUor, a modificat atiicolu17 &J Wi~;"6".ii1i.: stitu\il, care na ingCicluia deeM slrCiiniIor de. ~1B,~~t;. tine dobandirea clrepturl egale.

VOTAREA C~.S.TITUTIEI

Operatiunea votarli sa fAcut sab paz&. &riIiUlfiilU~~i! repede ~I destul de discret, tocma\ pentru a Btl nastere la mi~cari de opozltje. Votati in 26 Martte Ia Camera, in 27 la Senat, in 28 a lost promulg8.ti, opinia publica ~astndu.se in fata faptului impllnit. In multe parti ale tarn s"au flcut mantiestalit impotrlva acestel nelegiuirl eomise de cltre eel chemati sa. apete interesele romanelJU, dar eea mai energlcl a fast la Ia$i sub directiva generali de conducere a lui CorneHu Codreanu. Studen\imea adunata la Unlversltate • protestat ott vehement!, deelarind fira efect aceastJ. CQDoo stitu\le care impunea poporulul romAn slnucldere sigarI

PRIMA ARESTARE A LUI COR ELI CODREA!NU

Dupl manlfestatta care a urmat tntr'uD SIIIltlmde unanlml revoltl, se IanseazI. mandat Smpotriva lDIUatotalul, ,I dupl. 0

dpetll, Comellu Codreanu 29 Martie • ..... Ilamlt ,,~ ....

curi

ordin

nm,teA orgawun grup

congres

rOl)et(:1) ~i er, _.-e epQcal~ ~l

mf,cAriJ. CuSa recule

o cuprfnsese

I

di ascultare

.. dea b!tuti. ffrJ violente

_,

lIII.e. in aceastl mJjlo.acele Jmpreun! Sa violenta, in sl 0. afate

....... ...,··~Ir .... tl aceasta

.08ll'e pe care muIte dis-

mal muIte bancherii aIt! eyre! Rose_thai C.

in cost ~_1IIId. Prlmul in-

Vor~ dar earl fnvolnnta de apr-obare deJa iocepllt. o ]Uml-

TOI'beasca de data credinte

jarati, po-

iD temnit!.

reli-

in

sau ca bucarie. Ea. .. __ •. j ...... ted a oeamului IIOtIkq, ,. @f~rtljll

atAnmre adr4ratl, ..... ,.,.-fli\I dIa rostal DOBtnI, ,"'~l_. ....pm deJa J.m.Ja8lIil.~~_ ... ltd

um~d

0111

"Ilea sl cutr 'C -lifn

nlclod . ttl c,K bat;ocorit tot P depsit''''ne _ loviP suf tul. $1 dODlnl1lui

Inel nn s'a

'IIIlUgll&iJe aplauze I '9'1'.'IIi ... rea slilH.

actfUD~ll proc ~. tn plaideoloJl'£ G sLul

cnCIlIntI au Ieci d.

lor. a veraftltfle

noutrl plturl ta lectuAII cIe SDIlIDe. mlftca111 un ttl pe Iuprafa, tlrtt.

o .Inllurl. Dotl oat .. rlatlol, 'NII*_.·~ tudfD tlnerllor aouzat!. erezul lor cI turf.lt Intr g In fata fudecltodlor N IVadam prof ctandu·.. MDttm_tul cI Umpazt at UQor ble1andtt, care au pntlerla' gereze gr.,eWe decAt Ii curl aiel pentru toaU lum.. ace.etl. condultl

o ml,eara care • putut al del utfe1 d abnega~. DU • de dllpretuft, Btudd tAlnI au ea". 1)

Cauza peDtru car luptau au ,.cauza rombflmului care DU a .fl condamnat. t) In tot tlmpul detln rti lor 6 Indeos.bl In lum.. univ sItarI talll de slmpatle .. ad,edm-. grolsmul lor, nota

til Ilujba cr cHn con,UIDll tI

CRE~TI

'11IM.~;j~Ettte in tabira cHstrugere to- 1iL_~ jfdanflor, a lui • Jnterne, F ra-

unealta

.Manciu a fogt ~PUl111 mlc4r Uta

a da la ive I~ cltre Manclu. atmosfera deter~ .. cAteva inta ~ luminA perfecta

de inchisoare

~=----

_ ... _ ,I a meditat

pe care a [''1lI'lfrin sa indrept«

~. 0 facea eu

adauga inpAtron-

~~allnt.t vIn.e __ IDea pm

1~Il'1M!~iU Codreanu la Unghenii Basarabiei Ii ... clrindda necesara clminului, pe locul clocat de aItre an IntelegAtor al suflelului Unir, D. LucIr. fa .,.... :d, dupi. curattrea locu1ui, au facut 0 sfettauIe

tt MIDOAt ttrmltoml act: .. Joi 8 Maiu 1924:, ora 11..30. subsemna\U studen\i cre,tini ai Unlversltl1ii ella IaeIt lmpreuol Ct1 gospodarii din Unghenii Basarabiel,. aduDati pentru faeerea carlmizilor necesare .. Caset NoutreM f dupl Bfintirea locului de f~cut cirimidit impreas! cu Pirfntele Andrei Tanase, am procedat Impreuni la facerea celei dinW caramw.. In amintlrea.. acestel cUpe semnam eu to1ii acest act". In fruntea ..,natarilor este Corneliu Codreanu..

Lumnd, din noapte In noapte toati vara. munci ti istovitoare, invaluiti in razele fierbinll ale soastudeniimea a flcut atunci sute de mJi de ca.Asupra spiritului care domnea la Ungheni oi situatIel lucrltorilor iaU cum se exprlmi zIarol 1) ,.am prlvit nu numa! cu admIra1fe " cu Indar cutremura\i de trllnicia genera1fel care-

astld 1a orlzontul RomAniei noastre r Pe cIldululie, pe cAnd multi boga1i din tara aceasta semate sau la munte, ••. deabricatf pialla bria.. aral de soare, CII broboaae d IUCIoarepeste fran1lle senlne, studentB IUIIild

de aa1ahorf pentru ca ... poatl .. DIal.

mat bunl. Dar mAalcarea vi _18\lI, pe buze ml-au rIspaDS:

·1 se cimende Incordata murdarillor, trebuia sa se

'e01-

•. fjip1_ Lucrarea aceasta ._.IIi_I. ~ .. pill -- faptelor pentru geDera1Iai _ ......... a..:'

1922. poRdti Bl-ti croiaacl slnguri. drUBt In ~ ........ ~ tuturor cererflor el drepte._ adneate "r mat marl. Aeeast! elldire, care se ddk!I ..... ~ in I&f11l lnstrllnlrll noastre, do ...... ...... de ereatie a tineretului ellit In aspra 1COali. ~ul ti a dlsciplinH lui Comellu CodreanU. .colaborarea neamului rominesc la acest cimin a foat &umoasi, pAn! $I romanii stabfli11 in America au COB-trlbait en sume frumoase la ridicarea 1w. Sfor&area <COIDuni. a tuturor rominilor era cea mai sigurii. dovadl

of In acela, tbnp Incurajare pentru initiator, ci ae ~ pe drumul eel bun, pe drumnl cerut de neam teJitm a-vi vlndeea _ rlinile sufleteiti de care suferea. "'t.,1 Ciminul Cultural Cre,tin rlmine opera C8pita-

iduL Lui I se datoreste. El a venit cu aceasta solutf,e =UaW prln mlrelfa ,I cutezanta el atunei In lumea atadenteasel. Ca DU erau unelte, ci nu erau bani, cl :qt Ie cunotteau imensele greutatf ce stlteau In cale, d iDul1i erau potrivnlci, cf inifiatoral era socotft ~ .. contaa toate acestea in fata eroului cu sufletul mare.

JQeotelile clruta niciodati nu avea ee ciut. 1Da.,.., lucrurile mirante fI judecata ceJor mul\f.

Luerlrlle elminului au stirnit un DOU val d. daD~ pentru mlscaree naUooaJl. ToatA tara privea GIl ~.... ti lacrederea spre tfnerH del. Uaajbelat E

cl aceat lucru nu eOD'ftD autorttl,"or .........

Ia .peclal poUtaJul Maacla mttr:.- OOQstruotl~ • lui eoraeHu CodreallU It .......Ill rONt au se da bltut.

.. .. V~eol, aveau nevoi

_ .. ' .... ~~:: aaItfnI tot II cele necesare .au.-- ~ • D-o.' Ghlca n [a~

IICItfrJat .,t:feI 0 turiJe Decesare. In m odu l

,, __ I tru tatSld

*' \.uVIt pill 01'" fa UnghenJ, B8U cand

- cad au pc.d8&U a mal CD .. ami dimfDeata ~

,.... lit I ...... ~ dhDhseap :dlel de 31 Maiu,pe

lacraa;~ eJedl fa Dumlr de 63 erau adunav abel Mudu au un pluton de jandarrnl peatra Jacra.,~~ ctUD Ii era obJcelul, insultand l',li hru-

.. poW,." dt UJU u

talidad. Sub pretextaJ cI lIeeau un ,jcomplot I au fast

arata~ to~ fa fnmte co CorneUa Codreanu care era printre If .. care • fOIl ..,.t cu mAinile la spate ~i datf II cbtstarI IpR marea bucurfe a jida.nilor. Aiel • faeIpat obJpddtal lratameDt acordat studentilor naJaaaIItlt. BlW Ja tIlpl plDlla lefin, £lId sdrobite ,i unchIlpIIIe. Se Iatreaeau polJtiftH tn fronte 'cu Manciu ._1afrL ee.c. era tf mal grave faptul ca luau ~IV." ... DrutaUtitl, ~ oUted ai armata]. .. hrInlai polijaf Manciu insemnam ~~rD.eIi!U. Codreaou, b~tut la ares~VJI13le. Apoi elevul de Hceu . -micatul medical al de Iucru 0 Partea stanga a

PlDa1te de lovid ~anunu Spiozi

AJesaIldru, ambele plcioare tumefiate ,I vfDete, vtUoaa1 urechH stangl este umflat" 1) (acela. l's._IOI'lIli~ ~ G. legat cu mAintle la spate tl Ia •• nt ptU pe podea cu fata In j08 ,I bltut plDlla ••• ".:

Au mat fost bltuti rlu = Teodorescu, Olin",

In urma acestor barbarii s'au pornit 0 MPt .. :w sw,lti de proteste In contra poUtaiulul MatacIrk.

rlntfJ elevUor ~d studentilor bltu\i s'au adunat cerut MinisteruIul sa le fael dreptate. Studenilmea Aaocia1fa Studen\ilor Cre,tIni a cerut Prtmulul Pl"-"'liI;=~:. .1 Trlbunalulul Intervenlrea pentru a fI pufl In

al clruf fiu a fost bltut ,I care a declarat cI _ __,._. nu-I va face justitia dreptate ~li-o va face stagar, ... ,..1" Bacaloglu, apol studentul Grlgorescu In oumeie _ .. ~

ttmU lpune = "De se va face dreptate In aceutl cbI .,

blne; de nu, se va glsi cineva tn sAnuI 110 ..

d~ care sil nu 0 lase 81 poarte pe fraata 1* .... __ latftlilill• Mal yorbesc meserfatlll RUfI, Panca. US_II -, apot profesodi: Ion ZeIea-Codreantlt Dr. u. ... muJeana, avocat Nella lonesea ,. •. La -,~ MinlatenUul deatltulrea lui MaDctu.

pe caput

NiduD. celor cart inceput de tntruniri de Mancju, dar ,....._-- intrunirile,

Manciu op" 0111'

Slid n. IquIlIi II, apltl'1lt art :

penir«

care stuff. 0 purrltldr ...,..,'U.I 1..·

;UStJ

a f

Galata. Al' 24. cand, in Iost tr:l[]snuma]

In

dallIN!,.__:i!ii.mr.· talNa.. lor atttucJ.tue ~ •• U1i

lau d tnt_Leliga ell til __ liCI'- DIet domola lor ti nlC\ _P4!.~t.-<

L SEVERIN

.... _. eraa demne, ordonate ~J tot ....... ~tfblL Costumul Dalional in l d! .. _ ...... yarletalea JuI se ,'sea pretutindeni. Z J~

.. bt dle marl. La proces aceea.$i n ~

_ ..... _fIII .. : clemaftate, Hriozftate ~I rlspundere p t'a

" d ........ AplrND fn proces tofi ce {lase "vii ~ ... ..- PrlDtre aplrltorl 120tam pe prof. A. C. Cu"{<t· PIal ..... v..m .. ·CJuf, c. Sumuleanu, Tache POlicrll~' ......, bc'allde SeverfD, baroul de Doli, prin delcga!~

.....

ACHITAREA

DapI cetIra acIaIuI de acuzare in care se vedea.u ...... pIuIud .. dupl frumoase desbateri ii pIe..... aR Ij',dwf .. adevlrat catechism de credinj!

--_It./MIIII GIl atlas un verdict de achitare. 114111 __ .,fIfIhl P judecand, s~ a asesat din

... Mmf/r. cu neamul. Ei simteau ale legei se punea WI

.- fendtntelor spre mal bine reprezentanti, acuzatill 'dzut eli Manciu nu era odios a1 dusmanllor

"'DUt acum, ~i din proceJ eolecttr

INTOARCEREA SP

Guvernul dorltor de asprI ClOD". deodati pus in sltuatia destul de ....

el, de a H Devolt all &tea 1& dtapozl\la ctpan\l 1a proces, fUnd obUgat a Ie (_-t~,.

tnmurl speciale penhu tnapoiere. In fntunerecu1 ocnRlor. trec«I trium/JjlftJ _raM

deJa Severin la Icqi. treciod Ii prkt BW.1"~~ ~~~~-~ tIDc1enI trenul era tntimpfnat de ~ -~!II

vadI pe tAnllrul rlzbunltor. M~ aOIiorau din depirtlrl muntoaae ai ~ .... ,.._. •.

aee.t feclor wec1nIc. Copll de tcoaII ...... cu filduiC)flU'e pe aceta tD c8tt.ft"*"JI~~_K--d

del de mAIn .. eroItot de 0 aoattl

tatM entuzluta c:u ~ a. iDUItfmI ·l.,.

Ia severin, Cralo ... Slatina, PltettIt aao ._ BiIiI"~:

FOOfam, Iatl~ In ca tItB ]a ... - " .

din f&1a glrll era 0 mate

apecJaI fruntatH III &uate In perfcol de atrlvln.

tbuientlm If , sI.-i a .l!!d.J.U".

L Foes J

~- .. 0 flcuse cu un an -~ fa mfjlocul cams. aI .. pe d-ra Elena .. cinstfJj functiocea mal mare

IIdtttte In aceI8~ ~1Ia uBlfonala.

til • .,. • ..-.1*1'" 0datI

"~IIPC- lmediat In Fraa1a de.

L111ifJ.ll eeJ dol ani de doctorat liliiii .... tezeJ, cAnd desbinarea &--j-. acam defini nv.

o proasta reciamal semiti din tart

erau desse prlba$8'

r"pdu.1 .II blnevolasc a Ie ..... ..,.jameate pe care anjj d

YO!' ,tl .. -,J Iubea ci D1 I decAt pe pArintfi lor, ne ...... _ oJ J. fapte'

PdDCtuJ nostru de ved re

All.'j YOIII rlmAne"'.l).

aceutl atlfudJne, replica a fost un

arte

de fronturi" -_ inca t oricear -~--los; kgionari sa triiiasea ¢. legionari

DlD_. a fCoaIei de cadre a durat pana cI in acest timp cu legioDarff rMI_ lucrirl de pregatire pentru ziua Yedea.

I Nr. 1-1927.

~ " , ..... UmpaJuJ se marea j ia 1i .. "

• oro

.. "..reaa in jural kgi it. r"i

pondw 1. orgsnizarea rna' J: Il~ .. l.egiuuea recruteaza cu 1ll~1~

PllII __ Caad D1UD.Arul aces ora va II _._

;.wM~.1or saflefeagc.i va Ii de na.ts.! .~"_OJ, Legiunea va pored a 01,

FAT A EA L "I

---I'"tJICl-. :>i aceasta se erei't.1UD pe care un sullel In aufletele ceIoyWti,

fa tiudurile eelor dina pornit .t a-

n tIonalf t Ji'l

• IJ 1927 30 d I •

.Do. rld/c din lluu

!or ,J r vi t lor cJ

A RAG A R ZlJ l1ft, I' r h J

aceuta a BaHarabieJ pE;: Cii.pitrOl • lIta fndfferent. I'ace fin . J,fJ;/ c'h --,.U rom.neftl de t(Jlltenuonlld,~ ,: fmpreunl penlru combalorva Crr vederea rnteJe~~rii I elalwfljril , convoacl pentrn Dum {ntca

f8C1ID1~ Ja Bucure~li. Inte.1 ~fltcl~ rn&· RlpAnlt sulletele .. Multi n'au .rail-

. ilf;le

prezeotf 8e Incurcau m

ItiMIUU ace.1ta CApitanlJl inWn· II. ,I cu eel earl IH'tIl.U Aft A DE Ffh <, rRIl-

..... ....., ... ,.. .ocJal4 ,I dAr.Ama.re Patri'd.

Til, tfuerim. a Romlnlel M rt, Inal] ~

,J toaroA zfd de oemyi'n . jllrul

junJ BMeticei tale cre,tine, La jurul A ma! f ~I .tr,baa ..

Sa. fDlmll. ,J inatote t Ii

Corneliu Z Jea.Cod

n

MAR-SUL IN BASARABIA

In aumele acestef org'anlzatii, CapjtanuIl-'lue,..,._.: iii fael an "mall 10 Basarabia II in IUDa lillie. arma II fl. trecut prln 3 Iocurl, de cate 0

--,,_.

mare de Ieglonarl. cari aveau iHnerar BtabiUt,

bufod II .. inWneucl In Tighina cu totH. deal anna Ii se tlnl ,ezltori cu ,eonferinte, caDltel!a aalJonale p v:iatl romAneascl. Basarabia lrebuia toarsI .. ca lata 8pr8 Bucure,H ", Acest lucre au

noes mercenarflor dJn SArindar. "Bas.9.r.abia trebufa rlmAlII pradA boJ,evismului fi sa priveasca penn ca ef si continue a teroriza ell pro...... 6atre Prat tf Nislru Intreaga poliUca a Roo ~d"Itr...J} A faoeput atunci schelalaia.la prin Adeva.rtJt -_a6l, Lapta. etc., cerind guvernului miisuri., amePlofDitele iidove~ti

8Vertiament-manifest al Cllpit(lnului.

f.D JUdecatii conE. arr, 7, , • 11 d~ Dupl 0 lu.1lil de preYen Je II 0 t ;ud jadec.ti .II in zlua ei, . tudenUm a bue r

fI,rIut Intt'Ulllrl, a manlie!ttat ~i a pa iCipl.tt ,

Ia tribunal aritAlld pnn ,acclIsf BoUd

mare, 11 a

._ lpatw a c4cul evenru 14 condllInOftw ~

ca .wCU I ... e IIr

_...4' drept provocare. Apararea a ariU I cl t"

~U~ . ~~.

Codre.tnu "reprezint4 curentul eare trenula s~

I! fOr fDe.g c.I un corectlv In contra enrentelor cOQJIlllj3te

fHndd e ImposJhU s4 E1diveze ClJrenh.:ll de d .

lira d se nasci curentul de conservarc". T '·1 Icbltat Parcbetul a facut apel, dar ~i Apel, la dndul el, l-a Bchltat.

Din momentul In care Legiunea {care era.

Zllltarea In mare a Ci.pItanulufj s'a plasat in rietH de toate zUeJe, a stdjuit cu mare atenpUne, coJtul ef de observatie, toate manifestarHe de

natura ale vietH rom4ne~ti. La 7 Junie 1930 in laalntea tuturora, a flcut 0 mare manifestafje M. S. Retlele, 1a care a vorbit C4pitanul. Tot la l.efianea fmpledJca printr'UQ scurt ~i categoric datorit fot Ci.l>itanuluI, aparitia u.nui ziar "Meklova", anonfat cu multa l'ec1atna. La 2 .'au Cfnut 1& BUC1tte,tf l\Ii Ia~d intruniri de

Dleo1fnerfi in arest a preot,ilor din J>entru cauza romanismuiuf. La

~:'~rpJI-lll se Instala cu organizatia lui

~4nd sediul din Calea Vfctorffl constitue Senatui Legiunii.

n umfte almosfe ,n

e ulau luate ~i

PRl.\1A DI' OL \ AC;

la pdmUe zile ale lui Ia.nu.l':le J 9.3 • sub narea naj.lonal-fArlnEsU, - Unistnr] de rrtterne ~ fache a dhnIvllt LegiWlea A. - L ~i Garda de ffer' 5'8 parmt prlgoao. Toate ziarele ~.i! pu - Jjca~

gi DUe 112 los oprie, s~e slgUate. Tot ce "a~ fa tie. coufiscal Cim1nu1 Cultural Cre$fin dela ,.. ocupat de annati. !.egionarlj h!tufI pe 14 pos ... .n_ jaudarmf JI poUt!e, far Capitanul cu will din:- dt piatti lui, arestat ,i inc8lIc.erat la Vlclr~ti sub .,... nuirea de a 8 .. mcel'ca/ a rntrep.rinde 0 aefiune frioa Iormii de gut"eTtldm6nJ stmOrnl'dlii prin UMIIiII.; # a incercat a lace aeilatir:tni din care 'PIdeo rezu:a. TJericol Pf'I'dro sigurcmfa publica. 1Jrin ~ anii ArhanghelnJm ;hail. n Garda de Fier". av6nJI a:op introntlTla unui regim didatoriaJ. ItJ un moment ooir.

1 CHISOAREA Lt CDDiIrmarea mudatelor, CipUanw a Ileal !.Q!ll1IIIe cledaratH: .. Orgaoizatia mea. sfa Idfntaf, 'H!~P,lIIir.ualPal .. l11Creazi to cadrtd fegal ~ in .pi-

L

PR I· UL

;udecat banaJuJuJ IlIov .

..

_caz ... mul tJrU se trezcn din noo, Til'lt'Ti

.. ·ll1e!

cIupI perfoada crizef de odenlare in clIrt

CODducltorfi slabl af onilor de In rajhlre, Ie DOa cu Didejde In juru] aceluia c re 0 nJar altldatl pe cArlirfle mantoirii roO]une~li. Ea DOU poporuI. TrAmbita ef suna ell 11lvJo.

de nldefde •..

condusl de C!pitanul dupi 3 lunl de eI fa temnlJl. se prezenta djll non In fa~ un bun certificat dot de toale illslan. ale tArli.

EA ~I PREZENTAREA N ALEGERI

-~ .. - Uber, ~efu1 LegiunH a. dilt ordln

-- trupelor sale.

6.J2O. Georg; til J 65 votUrl.

,. ""0'" - ..-

ltIlJ I

~1Q.q. Llb IUor scrla: .. DJn pun.1 de "'d~

.. - .. IIIejf D'ore In.4 ukio >.,'o,,~ 'i.~

!III ... localau•

:vetttura dela NCD.Ql I devenea a liven. dar LJberaJIf Dlel atunei a'nu lnjeieJ

t.s~ .... politlc/BD' sUotCl3:!Itrali diu PUn~t poruncllol" de n;d ale rOIll!.

Ia riisp,g,d~re penala a fUlu~ .. VOr dOUedi Co au Iucrl(/ ~ alacm necorecle particulaTe.

--~ 1M uiifor a oamenilar pO[itirj ,...'.'.... t:onsiliiJ.e de adminisfrane ak

a neamului ro-

--riel'll unic, caruia intr'un singur

mesaj in

care

.. nid miicar miimU/igo. ""6 '"1Jl'>l rI

Iobiioare de POPOr. 'J

,.... dreptate rO"'.!In~l~ ;n Prop • ......... ranile adtina_' ~ri ~ .... ar. n'<!rep "IiI, - wi Ie-a su/uif In limpul Tungi/or lQ.

-..ere ROJuInht d. /1I!n.·co/ul pe car, U ··~·._III "..,.., t:resCtindr'1 a Ji'danilor .

.• ,_: __ .... et e1(lstenfli falimentare a sf ••

tnt.me4zt pe idf!(Jlogia Perimald 0

t..'~ __ ,., sa /1"Oduca acel ad epocal d. ""oj

11!8"1i~.'" ......... CO""""t ,; deFiniJi" Post. -~- ... ""- nll.truq.uni a/.. fi/ns"fi,,; Palih"

apane " in locul ei e ~ t!poci now. 0 f!}>ocii de

.~- diind napunil Intelesr.;l

ltd seaml, lfo1dalij CapJI ul -_ .. 73,135 de rODlanJ au sfa Janga {:: dtea aullete hotarite.

Do,.atatff !egJoa.rI In Parlamenl P sir. 2 • , 4111 ... flaalil ff mlsoralli. Pre. mull Db Pule. f. ,. De -. III fruDte Co Oipiia.nu], po",. c I.

Or •

. ~'-1"-r-. "latIaderea Legion;; In lar •. T reo CO "'I,'",

".--.;~ .... ~ oIriIb.l1ate atunel, V.Ira-Do", •• Ca"'Pu. E~~J: Berefll. FOCf4Df. Ludo~-Turd., Gal_Ii. C'h!l\ T~ Buzau, Cluj, Acad, Brau,

I

Tirfa-MIU'ef ,J allele. Pretutiodeoi se

1l!!~~""lUInn cu cUrecth·e de m.unc~, cODferln~e ~i

·'j-lPllrau 8DUlat 1933 organizaf,ia se p:rezenla ~ 11 lof in frunte cu re'¥ista Pii....... atind tin liraj de cUeva zeci de

tlnnirfnd .in1anJuirea

-~~r:.g __ ai- rimAnl ,J sa. B.C-

~~!fIi[~ __ ... IJOlftic-eJectoraJ . • '-~_d -eI pdncfpal, DimaI trenea, tot-

o ,-,._ ',,~ _ •

o m-

~_tlo.(;;~)01'1~- \lrli I1U a Intartat DIDI~g fOSt chlar mal puternlcl ,1 mal spontaDl ca S' au tnfrli\tt In mund ,t contribu\le elevH sorli. studen\H en profesorU un,ivetsltarl. ureoL

In drum va pufea Noi

Sem-

Do "* liIfIfe ,I dreapll Db •• PU c IAIJ_ .... Ifl 8Pirau "s.lIriciB $i n 'OJ IlkUrjlre lncAt aimiC.[I1l J " r

--- .. GId II tillclata ne·au ""'plu! de ca/oom/;, ~'.:"""--'._'7' .--- fl de da,. -.ta CU foatt Pblece. II

~ ...., """DDl, ~J ""plicau "cum, d. ·":~1111111- ....." JIeotru propaganda, ziar., rp.J~~"a.:"8CIDele de alfldat.§, ci am pdmlf

~ft ct.1a MtlB8oUru, Ie ref..coactau ell ~ adev4rat 81 "fandu_ l!:A~ea~ CODBiderafiunile orl

~racll&f' In piei de oaie'i, ,1 nu numai ~~rtec a1 legiona~

I'UII.Q Itar lup! • tntu --"'rafutJ/oe ; ell"-iJ t II

pre I chlcl) rll '. J\ v

I, acordat d . Co II -leplioll'ea pro

au fost pro-

nedrepfate n 'a ~I dreptatea fi-

T~N_ Per10ada PUfut I • .Pe COlIc. dta ceIe Peereeute. -_I

G

I c. "0

P ARTEA A DOU A

rezultat t 1114rt rI III c .pltalele, froifele. POdllJil all. lacrirf ".lIz.te, • t. 0 ad • I'. lAcat. Ia.u,Ir ... car.cte,.; Ilc l'OIDarrl, consfrucfia~ dup

- .... ._,.. relnvlerl a Poleril d. "'"0. ~ riJloruJ fro", cs 10 care -- fatI ... II l1li vast '.otler de I .....

Defufrebulnfa f.

QpJ .... u1 problem. coosfrnCP.i odati aQ s'a PUs Prob1elba .. allpa in care oznu1 ~i~a .~ ... - fa lame Pl'oble.rn& c0nsfru~

.. clIpa in care ODJenirea Itt iuruI eJ Be l"UineazL

~~~~ P8.ragina, sufJetul

:- .. rizboiu ne G l1IIni.

pe Ia

,.-'-1 .... 0 In&ltire e P du e. Co lb. c ad "crt.en de Pr 'e. -Il0l ........, ... Cil a teaer If I zJ

,

DlcJo ""'hr. de i II. I • co

alaa ·"11. dUIIn'aJ curn, ur II d

IIII1DC1J rl revirllnealul oj a RoO! n IIIfIehd .bucJu....t. '" tlslre. Ua I Q U d."", .1 lul Coroellu COdreanu .• •

Ctpjlalllllul cea ... are. creall." •• de c~Pe_ va 1rI1 .. Yorbe •• ci vl1torul.i, •• f. Letil II1ItI/ fIPar a/ 8UIletulll1: If/gionar.

Gil baz4 d. lII4nlEeslere SPirlluolA. e • ....".. tI dlldJ>lioA. Tot duhuJ acestel or ••• Ill! vlafa " desvollarea ei, d1n suJletuJ

tot In ., '" lII""fie eand/IUle de ",,18.

\.1II·~-J~IhU_ 'I Leg-lunea nu este ce,eace -"'~_QU, all putut crede: 0 mi,care ~IIJqWZlB de orice, 0 m-;,care spirl~ ~~-~~~~~'elalui, ,; rna; ales

5._~le ~ieaZ4 sulletul, luII &terili.

Ieflollarl are ca .. tlode Bl aprfndi

.... fidel. imagJo n mal bitrAnJ de 8.ni.

InJ c

b_IP~DU, CUraju.luJ, o admJra... garda din

pru crlll·s ~ i>ealru c. du Dnnat.1l"U """* IDd lDolle Principii, Pe car • d.

~I", o'/(s.'o edH/ciol 001 0 •• Ace I .,: CREDlNTA, MUNCA, ORD!..N A ~C IERARHIA.

A~ c. pUacle de b.z/i ~I lDanlE.slare .oeat .. ~ pr&, InfU!rarea ,I Inloleger.a lor se crel, ........ Doa4. Del. lad/vld I. colecl.i... CaOj nu "e .. I'UrIIlca salIellJI colectiv ,[ vial. "abllc4 d • ......... CIU'I 0 BfA!>ADe.c a.tlzi, CUID ... t. d ... -...". lafa. 800"""11 ,1 distrag'toare, Pr""Un::! ,i.pj.. PoMIIcMoJs! cu tOll!e derivatele lui, lip, .. d. ras. ,. .. , lIoIfa. tr4ndllvla, iaIul, ,I !rldarea int.res.IOt ,..._.1IBYooaJe. In favorul celor persooale, de o.t JIifJI .... de .. frllllslonuarea lodlvldului en lodiv/zii al ~.I'OI' adlet eala C!Orat Be POlIte crea a alta .!roosl.,..!

$1 &eeasta nu Se POlIte tndeplloi decaf prlo i~~._ril PrfDcfpInor ·"'IoUte. luate ca baza BPIrltUaU.

i, •• 'Ji_ ... C4teva euvIate despre ele .

• \--E~lfeJ ,. ateiBnlulu1 masonic, care •• ~ donnda iudaiRtnaJui. Legiunea vine ca cea dintAi Cli cea mal Tot C!eeace s'a cJildlt dar.biI,

1'1 U", I

d IlIlJII IIJ/, -r I Itlll,,,,,,, Pl'lllllJl' I 'JlllltJ 11/1

Col II I "'" nIl! eo n.' 111111 11111111'1111.

u

,I tlU(J(., '~Il JI • IOJIIIIIII'''J

fn II nd, II larl(l, 111 JldlJll st op 'rA onIon d,l jH111 o t I turn. pnlll·:tti. 11M men ad cllfm lIufl t I ~f IW IIIUridt III pr pflad Or victor' A, mar HI.,ill' 'dJ ,I I r fa In Ilir 1t('NIRln "nor.nl', ~t c II' U7<1t . NI. "ordln I,

ce sfa. ne- 8Cestef sesufiet

J 1

.t~ mtJ! " • 'U{/fj ~ •

T,

pr 011

t plrJt de intu',l P n ""'11. Sedi.1 'ceslul spIrit no I III cre.r

"""""t oj 10 Iqiml adl In pul...., ull", n

a-..J. ". ..... , de iudec"a, paR'. g re I, P eaad in' _,. pe culme. P"lunilor i" 4/11"'110. '.., care do. ortzoal ma.e ~i 1.'11. o. gre • • Do .11Ie1 lalplrat/. 1 iDtuifla geDial~ _ .." an,

fa aIara rolioaalulul - nu numal la arlli, cl III fflIafele ·%acf. - "au la femelia tutUror >no. PI'OpItfrI p -t.eerl. Cu ·!.if rna; mull in do.

- .... ~0IIllc ,I .ocIal-poJ.itic.

~ oricdt d. IrUJHTioar/i I'!' raff.oili. " • ~ 6ii lI<'Js«zS.ii PRIN RATIONAMENT, .., mat IIIItI4 .",11 mat nou ,; mat bin.. De --._ .. orfce damllllla, dramurlle Doui le.au gli.!, ~I · ..... -11 1ID1nai 1Ilarli inspira/i. $1 nu pe cale de

~ .. ~ .... ~ .... IIOYatoare, dln diverse motive ~.II':~_r_ -.1 de eoahetine fnte1eciua14, au

PJ'ezeatbdu-l ca re.'-'f!.""~JC~ ... :- .. D.r laton. bJoe

.~.- ~--'_IJ'J de dru-

monu, ri~

seen a, ee

.valnclrea unor blrUn\8 de }"I~.cDclt 1\1& de tot diploma\la tUm

Un discur8 orielt ar ft tld elU. lume \-at ascuHa. dmlne tot i- au. tdef\e. Pe cint\ iapta elite un per-

~~." Es 011 se adreseazl nt1III8l celor cad tl celot prezen1i. Strlbitlnti a1Iil tl cbtat

10. ileeare moment vorbeiJte atit eel« cadfD splrirul de llnire at legrollariIor fa aceJa, tlrnp cUre aUngerea aCe-

....... Il,Qnu.~ fJl • dIsc.lpUnei, fiecare lllUO- 1111 JJlan bine stabilit de mai

MII~~~ __ ntc'R tJ. mdine ai mi$ciirei' . oadnu I.eg1unif, in u1!imul --, • -cii PI! /rlrii. pen/ru tara. ~~1!1"'11 ..... b DlzufntA. tind sa 111 ... ,.. muIaf lntreg, in T"e-

0JMtrI0r. de Jnteres oh~ ~~~ ..... PI'it l'Oluntariatul ac-

I

""IH" hlllli.

ar [e-n ' .... rf ill UmJlul

rmUmu II h' r y',t f "P III rdltl Sf ..

r ,I' III

U 6f, clarilctl (I, Mndll!' It limp d. 111.1'

Z lut I]U t "

alror In( r " tr 1m.

fttUirlft1".lor df.l. hn Hll

• V bul III p n l . • crt .. C.pHanul nil ~CIOll~DlDal~wc)r min I f loll,. ..

lu ,I ut • ,I

~1tJ~ Ql un Tau de mi , .an" lIOa6Ire Ii int~~l}

~_·_ra ... ~ luptiiJo en BanwJm. JZ a

mineasci.

Peuhuel

orieare a fost esenta orice alt mijloc s'au Actlunile mari omeprin cantec. HHl~.n'f'li11 cantecelor triiesc.

le tdUm en totii.

cintecelor le~I~tea Clpitanul s' a

.~~$Jitf de toat!

II '.&_~_ bate ora ., .

Be gls~te ill "'~ut pinl la aeu,

pe care le-au vi fndatoririIe Do,trl eel

din fa\a prtmejdiUor, CIIDl •

ti apm •••

Sl trliascl Legtunea :s. a1 DOitru CApitan 1

o epocl caul fatoriel. Tara In.. dec,. Jegfonare. Vara in

~ .. te, c414torul1e Poate '_._ de rena~tere a nea_

Ctinkcul legionar finp. ."dC_f1i ~ri imaginea de

.plto! publicam doua .......... ,.. ..... VJorica Lazirescu. iiJllCblnaite Cipitanuhu,

lraidaei co prQzik'n coburf.. ~ pustii ca frunzd nITa.

~.c.lc" dOT sta de,teptat in mine, ratdcesc pe Ctimpurile pline Flori de sdnzianii vi cieoare.

sa uit amarul viefii care doare •

sa chiui Ii sa strig moldovetU!f/e. Cdntiind ca'n vremea veche. hai~.l}

A. 0. DELAPANTANEtE

INCHINARE2)

LUI CORNELIU z. COD~BANU en ocazia zilei de 10 DeCHl'ftie

Un gdnd Ulnil s' a ridicat spre tirw. SIios, Cd cloclirliile spre soare,

Cikl iu ne-adnci credin/a in mal Wne $t vorlJa fa-i 0 sfdnIii siirbdloan.

In tine-fi vdd bdlrtinii lot au/llttbll

• ,- stJte·

Ce-l trdmbitan ell drag m - r-

Prin tine se riizbuna tot pi1m4nIDl $i inROT~(l Romdnit1- Men.

V Nr 3. 1 Martie tm

1) Plm~ntul Strllmo~esc, An. ~ ~ 1 t lattaarie Ig.\\ ". s,

I) PlmAntul Str!m~esc, Anul

I

e re-

CHISORILE CAPIT A U

CAva •• II, IIIJI'e deal ,th

DII a trlIt III ei1ellar, e1. .. ... TrlIrea .ceII"" iiiddel ... _lectele &mdamentale

t~~ ... nevoin1&. de a se - 14 Martie 1934. de Rizhof pana la.

__ ra, Foqani, Severin_ Vlcire,U. ~i Con-

CUPRINSUL

I
':'2
f;
(;,
(.,j
7;
, • 72
" " 72
.- , 7
, , " 7
~ , " 18
, , ,.
, ..
~ .. ,.
~ ..
, , 86
~ , 87
, 89
,
~ 9
" Lef3O"-