Sunteți pe pagina 1din 46

CARTA STATUTARA

A SFIINT!'I.UI ML\ITE ATHOS


Dupn edilia a

t|iM

Sfinti Chinotite r Sfanhlui Muni Athos

Titl ln odein,l. KaraorftLk66 niati< tdD A/ou Oeorg A0o

Artodr.ba ldminisinrivn s saentului Mutrie (con..itu{i, djtr rs26)

c* .dmhtdo .esiunea sfnnlului Munb p+4 p.fivii v.chirnui Ecrn priyitsjd d :esbia. o adnDi6rririe p'dp.ie a srdrutui nlen, a Fr; c!rui
gno jntsnsibjln.

Penimda Atlosllui, de ta Meg3ri Vjsls rn.olo,

Din ut Munte ce afli sub ju*di..ia dired a patd'hiei Ectrqcni.e. Totj e, care duc uali nomndi in cadrul acedui.. odaa .! ncadr,rua ior.o no,c !su ra mnrhr, dobaodcs. atdFnia erenb t rasrLr fcndibb punrt de vcdeE duhomi.esc.

sfd

Aelst5 dili. in limba rcmann

pnnnlbrSchiiduiRbBanescProitrcmu
de

traitxn dupn edilir din 1979 Sfintoi Chinoiite s Slbntntui MDte, . rost tipAriti i anul 2007 pnn $ijr
rr Afentul Munie AthG.

I c'r.tci sbhie,

B Sfanbr MunF 'n.onromrkk tu rcgrmut sdu, de .drF eta doudzci do sfinrF Manrsiiri ate aceduis, rn p.opn dislribuil! int eesa PeninsdJ a aihosrtui, ej cdEi kntonu esb inalie"bil condu.crea esb ererciiaiil pnn EpEzeni,nlii cmlritoLe sfdh chinot'tdL Nu.sh permisd sbri/ui B ebhf,Ldui sdm,nEre!! sau a nunnrurui de Dlnsstin rk sf6nlului Mu.ie. ni.i a ordinii ie.,!hi.e I aeston san a Et,iiito. loi cu {rerate apzrii,re dependente de elq este ini..zisa

iiLlr?""illr',1il:*"

* -. *

insalarer

pe

briloriul ,ihonit

x celor de altn

ndinJ-i

(TO

DECRE"I I,EGISI,/ITIV SEPTEMBRIE T3$)

modului in c* tunctionou! aes Statuta.i a SGnidui Mnnt, pe c'r o rdactcrz. si o yolorzd cele dodlTc.i de sfinb Minbiiri, in &llborare .u EpEzenlanhn Siaiului, si pe mro 0 nii6.a Pahjdrhia tcumeni.n 9i ?srlamentul Elen Rospc.tueres.ids'cernuiloraiholite.shpnsd,

Sbbilir.r rndnu.lih. r.simunlor athdiiie

i r

DECRET LEGISI'\TTV privin.I vali{tana C&iei Staiu.are

! S6rtului

Munr

REPUB'ICA

EIINA

i. .*r e pnvcat l:lum dunoni.ca{!. sub sup.aveshere . P,iriarhiei Ecufr


Fivele
paitea sdninislralivA, SLltului, .druia ii lra4ine in nod ordini publicc ri sisuaniei.

inrrh

La propund6 CoBilidtri
Aiicorur

'

Puhnb Staiului, pre{zute in ftticolele 109 si 111de rdi srs lsle Constitliiei din 1926,. b ),sunt

.*eribie prinir-un
indatorm, p&.un de

Cuvernotor ale cArui drepturi 3i

se v:lide" "c..ta st5iuta.n a sfanlului Munb Athos" ohtuai!, &rai! 10 mai 1 Adudarea ext.ad.dina.I dubu a F.ppzentanlilor .elor doulzeci de sfinie Mantutfi ri apmbdt, do Ptrindhir E.nmenicn, lrr diseoiliird .e umeazs.

.itr

autoritllib ne stir.lii qi de Sfini! chino$tn, iipfeunn.u avanlajele vansle ri fi*rle 31e Slini ui Mute, se sbbil.gc prin legc.

si pulereajudec

CAPITOLUL

I
inpozile

Awmbje !i sculid ab Sfa dui sfinlul Mu.1e

Mute

deiine avantlje vaaale ei fi&alo. a) Cele vanale .oEbu iD inpodul ef*inat prin iriemediul nanashrilo. d a celo.lalt in8titutii al.

a.e{uia lschiirn. cbilii ek) a

rinih yalorii 5 o mie de dratne netalice (Nr..h.) de fi.cm 6onah. Contuld ace
se v3

CAPII1OLTJL

II

ckbiji prink

L.onomi.i !i sEnt: chjnorib

u erd

speciaj

,orF M,nEkrul

A.rDinturra{ir sfentuhi

Mut
Adminisrrabr

b) Avht jele
pe

on(,npoat

1) Produsele

wniiul tumDr

nele de sfanrdui Mub eu.r &alizaie t. Atho! sun, Edtft de


n

anicolul s
ID

Sra.iul Munle

pe ptan to.al, in afarr de impozlhF pcconcumutde iuiun, de profde pu&.s @re a knaicndee\plozivegr dr ndfun de nonoDol sbbirirea uneL oNunutu mrmpo,,tate w mha pnnf Li acord spe.jat i.rre Ministetul E.ononhi si Sfenb Cbinoiitn. 4) Toare.o.rncbte Incheiate in Sfe.tll Munie, are prN.sc cedsreu dreptuntor a iDibilio e :fiate rh rntenotut Srdntutu, Mtrt, .&d.te de ruto.itarire nanidiDeri .onDelenie sau do Sldnlr Chinotftr, sui s.ltite de bele de tinbtu

coDe4ul in inhnorul sfrnbt Munh 3) Moru}lii cae vielui8c in sfenrul Mnnic aunr suhF de inpozitete re mrom, re vizeazlr l.odusle

Itngd chosriunile de ordine 2) TFtufenn 9i veniruite obriblte de De utua oric{ftr bm!.i deli'ut!, enak in $enht Mub, public! si sis!.a.t!, 3i r*pccia.ea ca.tei srarutale, a$sand sbnlia Sn ei Chinoiile asupra tncdlcArii sunt suht! de orice imtuzit. D on.d.ui p.incipin de viatd nonahar in Munro, i. & ru..dbrii anizei, dar nu ej c
c!? de deua.ordj a.*i3 cate dator si 5e adEseze vin&teruldden*eme,tncoDpgteniacrruidsoand. .onfon!.du{e indiclriilorsesiuia,

cuve@lorl care afe srad si salad! de P;fed si 3e ,ni sub jeisdi.tia Ministtului de Erlde. Ac;da

se desennazd un

Adninigr.abrul sEnrului Mure, in exe.cftea atibutiilo. de o.!rcI s esp*tnrji sbtuieror, vine in coni!.ldi.d ctr sfe a chinoriti !i cu @relalb arbntdri nantuhFsri. inrretjndnd .oft6ponde.t{ o aestta. ra l)rre ra ledineb chinoiitei ori de cah o.i esb .hemat de acedtl, 6ind obligat sd der c!$
ce.erea a fd romdatn in redi4n de liei 'ieit el putin opi r.prerenbli avend dor un vo, dte li
daca

I. absenb Administ lbtului sau in cuut in caE aesb 6t obshrciio,at (de veo 6iluatje). el 6tc
Adoinistnbtut ordod organelo. de!.ndenre hotra.no. sfnlei chinotile 9i

itoid$dM

preznta mu | $ Fa wshebr
te

reslenentarive, .u condilir ca acc*ea sn nu se ane rn opoz ie cu carra srarutea. a.esie disportij e du


r3

hoiararjbrNdedersii enhe

mnstnr ompebd,

.unolhnh Adninistntorului,
cu

anicolul s
Adminhratorut detine conmda di.e.6 a fd.rei de jaDdafti Fi a pe*onelului Adninjsrrtiei, si exedr.{ asupn elorlalri functionrt de st{i au1o,ftabs de

lpie aprobaE ldriarhiei mnenie.


CAPITOLIJL

se valideei de caft d.ep'a elo. de miud pur din urnd fiind 6nuni.rb

Iv

acord,iea jusrilii rn sfrn.lr Mur

?dsonalul AdBinish,tioi sb Arricolul ? de ..feFnt si un absst. I! Sldniur Mrnte juditia estc rc ore3nhnul adnjnistrtrtiej se reslene,rza Dnn privasteconiravertiirsdendunbi Penonalul Adiinbt.4iei este ates din .adrut au lesritrr{ d accsba $u ori@ dispuri ecbivalenid. dr cii.e sin*el. (Adunirile) nanrstiEsij ei c.ts de peGomrurui Mi.isbrutui de Esnc. ber6.i,decdhe$enbchirot asiEsrhiaPrtrilrhiei E.Menie iop.cmn .u AdM$ea hianuali. CAPITOLUL III Asup.a abrie.ilor c're tin de r.gca panale ordiiari, in afrA ds cdn!.avcntri, au conpet nti Drepiurile adunrrii iluble biuuale Tnburlele P.nalc di. T.stoni Nine nu esle jude.ar 6ra I 6 rudiar, nici o Ariimlut 6 oed.spsi nu se iDpu.e l!r, ! fi lundanentoA pe loge a celor 20 de nenbri. :au pe sfin@re cdoa.e si nimenj nu este pdvor |nrd al.dtniii din intsistitdrorn si esuhenii .eto. douize.i \ oic dc judecdbrur 3i1u ffrsc. de SfDte MAndstiri, jntrunjrA de drepr de doui ori !c m in baz: afri.otutui 43 3l catui shhbfc invitatiei fonale , s6nbi Ho6.anle judecdtoe{i enise contorn dicoluiui chinoiib. in afs! dc aulonbtea iudecehreasclt I Adni.Glraton ui exe4itatd in .ondifile aiicotutui I parasntut 3 d sfintului Mble ri prin orga.eb ,nate in aF dEpiul si vote,e dispotiii lub.rdinea lui, in mplraa cu unul dini.e nmbrii

se.Ed .u srad

Anicorul

sl

i rt

Hotdranh se enii.n volul neioritilii absoluie oenbnlo. eB'enli ai oricrBi rnddfe.

pDpnu, ordond diFd organelof lubodinea lui indeptinipa &calors

anat in

hnhlLerd n a .eorlalt cuuri m.ilionsh ra adr@l'n q, pni'crsfuL l, puidulc, paDgrall' 2 !i3

Itotrrimc

Articohr 32 aEupra dzuilor

&

delinita.e

n,nr prFabb e doa. da..4 atr fostludecat in ultiDd in*anP Defniiive sunt d boilrdril. iudeob in P.idd inst$la i. trliind grad si ,dute {i ordonau de lNtanta

Autorititile jude.EroErri ,le sia rdsrireadelicteldri a..inelo.inink.oinSrAniului \lub vof hiaite acolo m tun4ioD* schetalor, are este obligai sa apeleze de i.dltd Sfinia Epistasie Fnitu a tinit , duDJ obi.ei, u nenbn 3l ntisiasPi lpre s fi Dpzcnl l! desftnuarea a.telor de mche$ tj a
acords rDnijnul ls desfiruiarea rapida s ptu.edurilor

lxecllia providrie a unei hotn.nn


c

nede{in ive

Articohr 36
Once destituire, denisie sau depu.en de stse!, de epiEop sau de nembn ai Sinuelor SfrDblor Mdnnsiti

;d'- h"t!.a* enisa la ceterca unci! dinlre i,a",.,, -"a'r,.u **,- * tie oudnLi de pirtca im! nva dreit se romulcazd cLruzs mr'nbare
la executia prorizorie Porie ff cu

:au dce slege.e a unora noi se conunics ?atriarh'ci

Ecuneni.c de ciine nenndircr respe.iivi, p.in in&mcdlut Sfi nlei Chinotile.


CAP1TOLTJL

At icolul 33 Ch.liuielile de judeati !i kele va *abili p.jn dispozilie ft$l.nenbrn a sinde' sc erhrcrdj.an bisnuale. vo. n $potut de pe4rb infranle ln ptu.os 9i * i..aseazi la nonentd Aiicolur s4 Hotlranre jude.it Esti 3e il.nm prinh-un ad s.ris Adninish'bru

Di.pcitii Ce,e/al2
Arai.orul sT inscrisurilo .nise de citre Chinoliii sau de cAte 3utoritrlilc nenrstiFtti 9i indeo6eli 3.risorile de inp emi.ne wlidale de Sfana de validilsic deDlind, asenenea adolor plblie, inai.ra llhror aubriL{ljlor *atuhi.

Episiasicir Pmbepisiabn (coordondtorut rpislsiei) \finisiiresii sau de Cheronii. Contraventiile sdvErFite sh *uiii de , panicipa ta o $tfel d. a.liune. in ca&ia sjudei de.arre sttnt' Epistasic. Pad6p*le de na1ur, bise.ieascn se execua rdri Dbive.tD iubftntji Lme$i, !n6d ii suni aduse *rude.d de cdlre Smditaha Sa Patnrhnl lcmeni., ifpEun, cu sfantul sinod cel dinprou..s .! el. Est

I ronpebnra judecdrDrerea'thonit
afrieohr
1.)

se

(bftr'nni), mnsi uile r.B anenhr ri arand tn trunte h p4cdin&, jnde.a in p.imi h*ant!: r) TDatc delictele de n!!u!, bGcncesca si

sinddh nen.stiresti ri .cle de fhtilo' nilnsirii si

cheronri

disciplins8 de

ale unildtilor

potitieneas.d si < :dnd repreznhntii o.dimn !e h.gn Sfenta conedau si .onrnventiite sdvargib pe te.iloiut chi.oliti, ca8au fos! nenhri con*nuenti ai sfintcj .:ind 3.!D jud4ar mzunb :upuse erceidni, a.e ia nind i'neuih de citrc alti c) Dircrndete privind derinjlaEa te.ibridui (prezenranli desennali de fta.i.lirile a.esto'd. sstr alb difoicnde dinlre doua uniirii d.pende.l. de n arutea In*antei anlel constituite. prezidate de el dintni in rans din!re 2.) Srilnt! Chinoiit! jDde.a: \liiropoiilii Exthiei .onfom dbieiului pacricat in Toab dilerendele ffrntaliefr dinre sti.iele Adminctratorul pa.ticipi neapira! la scdinl.lc Menlsli.j, pr.cm 9i ori.e dirrend ehivalent lceston ln\rrnld superioaE, .iercitand ariiblljd d. epitfrp dinhe vrs aanistire si o u.itah d.pendcnli de ea, ri. de asenerca, difcrendete diniie dol. u.itrfi In crzul hotdrarii 3inodale c!rc indcdinlaazd depndent .au di.iE nd murte ndnrdin.

c.nonici, 3a incredi.leze jtrdecuer a.estor apelnri, Fn!ru o Frioad, nedebminali si pand h o holn.nrc riodal{ co.hari1, uhei lNt3il. nan&iae 3Fecidl Frtru a.easb, fomaia din hei Mitupoliii apaftinend Tronului E.msniq care llcilui.s. o Exarhie 9i din sjnda bianuau exhaordjnaril , c.lof dodlzcil .l.iiuitl din esrmenii si intektdtdt ni celor 20 de \rinastiri ate sfantului Munb, .onfom a.ricolului $ 3r Crrbi SlaltrhE

b) Inft.cliunile de miur!

punctu lui 3 al prezeniul

d sni.ol, lxarhia nsiionaid

st"tub.d
esafial.

sranrului Mrre 3 tuEmutor,..stp& a sfi ntlo.Cdoane, alesilo.sauDnroniieEadeetenenrc


de

tude.se, asfel incat sd se ane in scntul Mmte in .re i pnvesc, n.a dedsebiie, pe vierulorii n an lstirilor ,ille in d!rc Sinqa *aordin. tr ai dspendintelo. ace6bra, iu ece!*n pD.eduri e dEpt, mnfom arii.otduj st Cadei Sblullre. ir 4li.a o iei perso.n. cnLia i * indedinkazi cherruielire ocaziomb dc venne, Exa.hiei vor fi sup..raie dil c$ie.ia mnu,r a celor doulizecj de ::rni mi rrendgnbr jud{ntii. ndni:iiri i nu por fi input:b njciodatn ,arrii ca.e a pie.du! canl in pmpodie nai mare de o ?cine. Hotiranh enise de Siraxcb Manisiireeli ii carc anicolut l0 mtn{sine sau lr mitaiea Inainha Lsbtci suprene p,.vazu r d. oramrd ..p.ndenin de ea, sau exduderer dc la Sinaxelc 3 al adcululu' pre.cdnt, se pn3k -* .cr^* i(pnci nafidi'i pc o pcrioadn nu n.i h.& de tei in aFi a hog.rntor sfinrci chindriie"mise prin fsj$ sau prin rph@a Frri a coriei 'ihrpretrma
c,:ift clc dou i.srlnte interioaF.

Ani.otul

tt

Nici un monab nu poale lua pare ca nenbn sl .r.cutama hotnrarii inpot.ira cireir Insrm!i reunui coa @.sriluji (si.ab, adunares iinrpan, dupil expirli bn

Ar,i.olul 13 Da.., dup! enibEs hoiiiani ssupn abaknbr d. naturi biscriea*i sau disciplinad, auioil-rtils onpe&de n.srije*r lRlazub de aiticolele ?3 74 3le carbi sialuiart,

s,

ldcut lpel sc

chomniilor,sfanhchinorit.{*ns
arc

Dtoms direc! ori indired &nltabn pmesului sau atu vru tegliuri specis]! de deriodentd cu v&u.a din leBoanele sru insriltrriile. sau 6nelo inpri.iodtc in .stjilro de nffbr sal Jel0r.ccarcjudecai' asuprd cazuilor su dferend. ir supNe iud(riu. Motiv.tc ace{ei e\ltptiri se ro. evidenria in t!a!e st diile pn.edu.ii de drre pftib date rn Droces. corpul jude.li.esc va cercet: din oficiu aesb ndilc

Ar|ico|ul

14

i. lmntiera su echivalsnkl8 lo. m.nlio.ab la iEdul I pa.dgrarul 2 din pftzenb crtd, sut

ir leer.e

pnvesG proceduE in .azd dilerndelor

onpctne

ho.esnl seiniioduceintotdcaunninaint&Inet!.iei prin cueie eis!. Ae*ia, in temen de

opi de la intmduceree .eErii. sbbirest ?iua de 'ile judsatd print'un ac! prin cre pirtne iDpli.ate snnl citale de cntE sfdnta Epbbsie

icolul20 Pn.edura de dovedife d*fdsurah inai.tes clcrcni,iui 3u droprut sd o um!&sc, toab pnfite inph.ale in p.@s, p..ze and elenente si insoiru.i, Articohl 16 r depunend cercn pentru e$ninaE de Dart ri, pe Acrul care st*il8te ziu, preesutui trbuie carc Elereriul este oblisat sr i eiMinezc. pmh innnnlt cu .cl putin opl ziie insinte de ac8s!! zjj exrfrjnare! mdorilo4 ge apljcn dispozitiite arri.o)elo. daci socotesb ne.es., rnsrani: poate pretungi acesi ,t3 66 ale Catui Statutere irn.n, hand in .onsideniie dhtanier. d drfi.utiitilc A icotd 2r Da.! neuna djn pdrti cere ceret & ta tala tmlui Pdea i.

gu

jude.d in jnnenare a lipsr, cu condtia preznErn dovern de

prdc.s, chcntrtn in nod lesal, .sre nu se

ps.s, *

Dupd ce

ii

audiazi

p{ impndnati,

lnstanla

-:rh lo.ulni sau s. Dunca&n erTe4ii ln uma @rcdirii la raia rocului sc redactun de :a$. refeE.1, r. p.szenta a doi mrfrd, un .eferai ra4 ee senneMa de c{!ie loti Dc asenenea, expe.tji s.ris. pe .ac, scmnandul. :rnineua refe&ntului, imdnmr rlcdndufedircct

lnrantci o eFn rn$! d de totalitatea achlor dii dosar, s*fer in.3! aceask 6d dispub, coreiaEa la

cxpeniza, Ef.lenlul

c*e obrtat s!

depund

ln*rjruile,

al.dlnieqte si studilzd lnhesnl dosar, red,crind 0.xpuncp asupra aceduia

la.uniEa l. .az!l r.ferentului, sunt valabile exceptiile ftr mai scud lemen posibit de l-a ahniuit, s, p.ed! Inrtaniei inlres dos!. pc .ar insoiir de artielului 43 al C ei Slaiuiare si de a{i.ohlui 11 al prezentci lesi. In mod special, ssupn dileEndelor c'ftluzjilo sde sdise. D!.d in cadrul aestui lemen nu a lod posibilil incheieF! pm.eduii p.ohatoarc, dinlre o Drdstie 9i o d.pendinitl 4ferentul sal pe4ile inpricrtc pol sa er! lNhnlci nt slr un nonah .l

Arlicolul22 incheindu{e preedun prob.toare, Fferentur,

Jn

ani@ht

27

Dupa dopunera expun rii rcfcmntului, s. Prj. erija parblo., hoGrrile definiliE suot itcu& stabn*te,.!.oncllta&arl4ildi :rno*ub de cttre sfa a Epistsie prirhi opie a srabi.ca pmms'nui, u brnen de jude6 insolil de .iirric, p.in caE Sfanta Epi{rsic citcazd reslul pdriilor impliclle. Toat prdile Anicolul2a au posibilibrea de 3 1na 15 cmosiinld .ontinulul T.nend de apel inpotdva hoiira.ilor rcfe.ibare d0sanld si
oxpunra rcfercnlului.

Arricolul Disctriiilc
se

in fal8 imtanlei. cu

respecta'e.

d6inFmrn in rb$lutd e8alibk a pdtilor cam au dfepi'n s'si cxpun I oDin ii le in sri s cu eazia disculiei

eni!e.* aestom. Apetul se *eritd raintea Imt{nbi supe.iore pdn a.! scrtujuslinc&i .'iF*r si deps la hi.ml sfintei chinolib. A.*t bimu :duc. ra.uodi4a celui apelar actul apelnlui
ae o lund de ra

diferende de rrortierd 3i pro.e*le echivotenre csto

Anicolut 26
Instanh
se con sfttui este

tusnhe

Aliicolul29 Apelurile inainkr Priria.hiei E.ufrenic! sunt


lcesleia dc .dlre biroul SfDhi chinoiit.

D!ci, pnn hotd.sre sinodari, aestc trpetun sunt

i. taini, ciiin du-sc in :nzu I :l articolllli 9, ele sunt hansmise acesbia de lndati rnatc in dolar 9i eapunerea e :c comrftuiei aperuire s judcci pot.ivii sni.otelor rcrereniului. Disculia *te .ondusA de cnire cel fitite su.1 .hemab inaintca lFE.bi .s& judsi in aFl Fi au drepiul Ed dezvolb carc cxercitn fun.iia de pFtgdi
adimlclo.,3

24 alc Ca.tci

St rubre

?nn mcnoni adiacenb noiilolo apelului tor.

Arri.otul s0 Afticolul26 InsbnladcapelvslidsdsniN,riderdholiraea Hos|nnb 4!pra direrend.t0. d npotiva cdeia *a Jnol .*us str o Efoneaz! celor ebivalenb snni inbrd*una sci* Fi amlnunlit judtijicale. Pirerile menbrilor lnstlnlei .na!i i. iaer do noi p.obe, a in cae se apli., a.riolul 19 si undr.arele.

Adi.obr

33

*5uis in.heiatd i. de.uG de l tnrziu

do, ani de la

Mo.ahii Stantului Munt 3unr 6cu!i!i de *ryiciul

Anicolll St
Dispozitiile

Aiialul42 cdja dmjdii si coNervrrii


a S&.i'nui Munt

biblioie.ilor,

refritoaP la ch n se Riifi.d in @nhavin &lului (Sisiliului) Sino

cdei sbiube

vinc in m.tndi.tie @ dlsp.zitiilc sm.nnliondre, prbvale'a acelor'. O ex.epti. o constituie dispoziliilc dcsprc arbjtdj dc

ododelor, icoanelor vechi, veqminblor -nuscnselor, r arb.a asenenea Ya apa4ioe nil :nra se aod acesbs. sub supravegherea diredn a airtci Chinotit Fi a Sinaxci bianudc caE aE daloia

la slnrgjlll .apitolului al ll'lea s d In ba releribre la Estauarca 9i rc*abilira vcchilor fruntarii neralificaie de p

Anicolul.l3

,Anicolul.l0 Si.ua Bianuald ext.aordina.i d.d dbligrlia ca, dlpi Fublicaea prezentului Dec&i Lesislotiv, se
En consfintea8cn un 6bteh ttiinlilic inlegl de erpl.alae $ asi$ra& a pldrilor snah in sfaniul

: sfiniului Muh si mnhalictiile dinhc d enteb tar de nonahi .dc izrcrdsc din accask se abosd
Anicold,l4 incdrcdea dimrurr 186 ar csh
dupa sinc pcdeapsa

a'e .u leeillr,

Toaie dispoziiiite, dtuciplinore Ei de alii nrturr, d stara dc provizor.t dc pa.! aon

.are

incbioa..a dc

Muh

si orssnizarea unui seryicitr Bilvic propriu.

13 dou, luni Ir p^r&n @aniorul

organiruea 3i rmclionaFa r.ali a qolii Impr4ni s Aioniada 6 A.ademie Biericeas.a !i a rlto. institulii pubri.ilalij ii zidfur c,Pnrzi 3i au cs scop dudiul shtdaric a Sld.blui Mn.te, validaii D.in 9i denoltsea ailo. exeEitlle in sfantd Munb (Muzici Bbe.i@aei, ashidsEne, sculpturd etc.) valabililaba pEenhnui De.ni

Adicolul46 prezenlul D&ict

din ziua umdbare intdrii in vitoare a Constiiuiie Atns l0 Beptemb;e 1926 Preedinr.b Bepublicii P,vlos KoDtouiotis

Coffiliul
C.

ite

Miniitri

Fr9ditri

Xondyri.

CARTA STATI.NARA .{ SFAIYruLUI MI]NTts ATIIOS

P.ArghiopoulG,K.a.iddlrloloulo.,
L, NakG, X. AtsBkitis.

rN NUMELE TAT,{I,!'I $I AL TIULUT 9I AL SFiA"TULU DIJII

corti

Siaiu{arn a sfiinauhi Muni. Arhos

secaiDer I - Dispozirii gnent

consiituiretr sliniultri Munie Fi rel.liile aees.uir cu sr.rul si cu Biserica

lruntele cel .u nnr s&nt at Aihosului e{e :oisiiiuii din doudzRi dc sfinte It :npirnresti, plrrifh.tc si sbwopecrc dispusD, ri.m irad4iei diniordlauna, in urmisarca ordine

Manastir. Sfania Mind*n zog$Iu, 10) Srrnh \Linndne Dohia.iu, r1) sfdnb Mannsine ca.acalL, :t) sflinb Ministire filolheu, 13) s6n|a Ministim j'no.operr, rS) Sfrnk Mnnnslim sfeftDl Favel. 14) ,r6nt.1 Manisiire sbmiilhii., 15) sfd.h Mnnndire \e.oro.t 16l Sfintr Menisiire crisbriu, ri) SGnt:

\ltnlsilrc Panlodatoi 3) Sfinta


\'!pohmu.9)

l, srintr Mnni{i& tr MaFi hvre, 2) sfrni! \tirnrstip vabped, 3) Sflnta iltltn,shr lvibo, ,1) srinb Mniitsrire Hilandar, 5) sEnb MinJsrirc Diinisiu. 6) sr!.t! MrnnslN cuilunus, 7) s&ntr

Manisli.e Dsficmenu, 13) Stint! S-rnLu P3' d-mon, 0' '6nk

vs es r
dc

q.

iunui all nlne ln afarn dc

slnr dependinb sle liccrreia din ccle dou.zeci


Sllnts MAnhin suverane.

Toatc.ehlalt $ozaninb: schiiuri,chilii. si]]a*ni

'T. Niciuui etcmdox sau *hhmsii. *abili in sftntul MDnb

i'

el 'l

Patturhulul

ntr.i osL permis a

Ani.olur
nu .st penis in dara
cel

o. dourze.i de Sfi nle

$sol

M
de

Toii nonahii, de orics nalionalibh u li. care Mlnta sunt.onsidera!! tosson si rdtniei scce*l
ptuprietate

nim{nui dEpiul

Anicolur 3 Slonrca sau dininusrca nuddrului Stnt4lor Me.dstiri suvenne sau hodifi.area totditftii relaiiild. adminci.*ive i jer dependintele lor, ar! cum au fod coNfinlib de locore eEt! si fomulae jn prezenta Coru Staiutari, 'u pcmGi sub nici un motiY,

Shnt8Chinoiitd, in ialn de .azu.ilc pemle care snnr supuse rnbunalclor i\ile lonpetnte de dalului 9i smi judecatc dupd

:lbntltilenannstrc i i de.!ire

in sfantul Mufte justilia esrc acordail de

.rie

Ariicobr 3 Reprczeniantul slaidLi elen in Sftniul Munte

Aiicollr
n! pore fi dctudai

Niciodstn vrcun Sf5nt Asezlnani din Athos de Ii dcallnaiil lui inili,ld 6i ||snsfomai ddpa nevoilc lune*i

'I

idlra.ibr

::tioneaz,

nennstnedi 9i ,le sfintei chinoiite inditia ca elc si fie enise i! conlim

9i

dispDe pnn organel

cu

Aiicolul S Toat nsna$inle din $nniul Mrnh, fiind pahiarh3le si stawopsie, * .flA sub lunsdiciis dDhonieac.n a Bhen.ii lui Hristos celci Man ei
rx.doxe a Rdsnniului, miiind
P

Slinbb Merisii.i au adninisbaiie prcpne i su.t :indue coDlom EstJmuiultri i ::.'lamen! pe cre a.estea il vobszd, iar Snnb

:-'avegh{ea Espeern si a tunctiondrii nomalc

luoiitd

valideazi;

dispoz

s rtsumlnrutuj A.e{er nu poJte u/okive.i


liilo. pfrenk, carte sLuhntrrt

Sctiund ! II.a - Di6po2ilii speciate


CAPITOLUL

Arricobt r0 o,mpcrdrto/ 4qkE


oricc hot!.r.e a sfintei chinorib
sL b

II

turi n vjmra hb n p e-!il, arfi


stunb cht,oiitd a sniurui Mun d. cihe manisbnk proprii, confo lor jnterioar., el nai trrziu in d.cusd p.iha; runnliti s lu.ii if@rie ' fiecrrui an, dlnte fnlii mrirdidi in lrBid dc la 30 de ani in sus (:rt 30), .are ss disting pnn vi.l.i.epnhnitd siinlekpdunc, fiind prelersii inloideanna .ei dre pcsdn p.esitfe iaolosicr rj dipbma de siudii.

RelrezenbntjiSfinieloi,nds

ar.icolul rr sfnnia chinorfti a sfsnfurui Mun&, rlc crEi dredun sunt iab ne pnn dispoziiii speciate ate prezentfi catu sbluldr, este alcniuitd din dNizeci dc reprezentlnli si sfiDielor Miinislin,.dte unul dtn
po.tea riecdmi!.

pern'nent moscui

\i

ars sediul in c sub n umele de sten

ch

j.oijd

A.ticohl
se

12

$e.1ur Muntc,.onrorn obicciului dintoideluna, bumld de piivjlegji spcciatesi suiin dcimpozi&, a in pize.1s cad{ AJri@lut 13 Adninirhdrea inrresii aven 3 sfinl.lo. Nlrinn*in

Articolnl ls Sewioll reprezenbntilor de pe la.sl S&nt' ahindliid esh anud. lstc iNl posibila prelmgnoa mdnrst'ru3 8lcs, din
Rcprebniantii
nou])e J.e

fl Peiiru sni dlmatri dl.r


Aiaicolul r6
daiod ca, inainte de disculia

fiDrld
:

se ann

in grlir obllji

monahsle

I tie.!ftia

dinrs

adniniddiivA rrezcnilh in.iniea

s chNiiuilor de natu.r
ie.re
pmp.ia mnn

sut

e.ononicd

sau

nsiufi iudicis.., hottuerca erdur\ drn onnirnis ibsolut once 9' 'nlu 'nhrvenhe
de

d si i nrormez c

istin l.

Sfi

nlei Chi.oiit',

cdnrile

supm ppnre.lanlilf ror in cxeritlEa dab.iei Adicohl


s$nta chinotiti
dc 17

cazul in cars mtnrstire& retuzi 5i rnJbmez ordinului Sfinbi chi

*siuia. in

hdi.Aro pioprie, exclude .u de la 3i aprezenbiivi a nanishrii pe o perioadi de iinp de

iniruneiie

ir

nod restlat

de

cate..j esb necesar In


dc cnhe

cee! ce priveste nodul in


sta se 8labilegb prin

rcdo.tara

er a mtri regnlane.l j.ienor'

Ani.oht
in ziua pic@denid fiecdrei si.axe, se llcdtuiest dc Epislasie si se dhfib de zi a tcfrclor swn6e dhculdrii in .a&ul ordines iniiuniiicaru!me'n,asezat inord:nercDnorocrc, a depune.ii !.estom, cxcephnd s caz anlDe es& .onsideni 3 fi u.gent de cdte stanh Chinoiitd, .az in care se dezbat

cfu. shnta

in c.zul apriiiei ne.esitrlii inevibbile a absenlsi repEzsnbnt, aben!! car li.iodatn pc o duns Dli nare de o lund, nanlstires 3!e*uir n posibilitatca dc 6r inlo.ui .u un ali fEt qu de a insedinta EPftrenire :l altei ntntsiiri. pEzenrind Sfinhi chinoiile o

fturni

are ssttel dEPiul s! se pmnnnt asup.a direriteto. cazuri prerent dnnsiinbr pc caEle reprezinte, a dc naru'i juridi.4 imd una ii a

*op!ia mzudlor

simultan, 5

doud

rlnDddin difcritc

1in nod pernanenr,

. i.J

sunt datori se sc prczinte in nod res ai la scdrnl. .eputnnd lipsi decAi i! caz ds inbobnvire d.vodiidr r.ela c.re llpsesie la dou;, 9edi. considerat obs.u.lionisi si estc invilai de .rtE Sf;inb lpisiasic sit dapunn la sftnta Chin.liid o justiffsre *nsn. impunandu'i se pedeaps. m$trdni .u conscfrnare! ei in Drocosele v.rbalc (ale Eedlnt il in c5z de recidrli, lrl ln duza esk de cm apa4i.c, cedndunc far

Adicolul r0 ReDrez.ibntii, .arc rinan pel-Mncnr in careia,

Articolul2l
Pentru ca Sftnta Sinud si se 6 BoronJ n{esar trcbuie st se p
din

nembrii aestei.. adid paisp.e?e@ reprezentanlr botdra. e .!nt luate pnn votur naiontnii' tj sud ondi.t sPe.idn In Ps.eselt rerbole tnbuie snsennate si nun ncnbni absenti, impreu.6 cu noiivul sbsentci lof a.cii find obliFtj, onform artimlnlui r9, s! !duc, din iinp ta cunorri.la Stuhi Epbl.rsii raptul ci vo,

abselb In 6zul in dre weD nembru !l Sfintei sinaxe pn lsesh sedintn p. durara dcsinsur&ii sesei{, fdintr continud, iar Siian ia hohra.i

b,a cvorumurui przent cu conditil dnat si fie .er pulin unepfDze@.


pe

ca nefrbrii

Anicolul22
rctuze sn senftze procesclc vcrbale, avtud drep.ut dE r.t coffonna in !.ester prop.i. opinic. oice retuz de
R

bniciu. notiv si

adicorur 26 Hos.n.ile sfintci chinoiitc sc consid.r:i definrivc nunai dtrpn sennarea ro. de cske r.casb, dnd .c ri clibe4!?i achlc.6peclive, in afara de.rul in.!,e csb vorbr desrn chlsrjuni deta.rte urgcnte de catr Sfdnia sinu5. inscisulileexpedi sfint4i chino . lor purtr i. lo.ul sendiurilor

in*rk!

semm

0biro.iie ah

atas drpl

,ri.or

sire consci.iels r.fcritoarc ls ui r9.

5ro.ii slor dondze.i de srinb MAna*iri 3re staniulni lrbte Arb.s adunati in SDrxi .oDud" i suni slmpilaie de cdiie ephtaij . lefijnd posibil subnici un moii r

Aiicolul2s
LuoArile sfinlei sinrxe se dosliroffn inbiderua in prszcnta lmlepistaiuluj (!reledintelui Epis!$iet, 5& inlrodu.. liecare dinft cunril in s6nia sin*i, ,codi .uvanlul rcprzcnhntilor in onsfin{i!!sirctragd leplul la cuvint in cazul in .are de lr linitclc bnnci..uYiinl., rcchenendu I pe tu*h r3 ofdine. i.r rn dzul in carc rola inshti, il voab alsd din *1. cu permbiung lfinbiSin e. P.n!n &Drczeniantul care cste cxdns

Adicolul26
.rpedirb de cituc Sfa.la Chinotiir, ca 'rolle '.ile si.ele rdEsae acesteia de.rt& s dc .ate aecznniniele dependente de elc trebui. * fic

ce.d s&nia chinoiitr co.crel de raplul mantlii; dte dificilA inb-un ead c"ie poateinspira nelinistc in .eea .c privcs.te viti
inaider sfi ntei Chinotitc un bihn!eracisi ju*ilicat sl veniiunlor ii .holiliclilor, !l dat nilo. al im ptuFuturilor **teia. Dacn i nvcslicati d .o nvinse Sfania ChinotitA dc fapiul cd r inr adelir prinl.-o cnz,

Toli rprc,.ntantn erarhi.I


a

sul

egali in

nand{irilor *'.iale.

iu de la sine pulere ri ia Easu


CAPITOLUL

dc

cel dintai din ordinea fiecdrei birade !.rni hilul Protpisbi, csh prcaddinte al Epishsiei ti line

IlI

sranta Opnhsie

doui,e.i de Sfink N{tndsii.i tetradc. lie.lre dinir. ele exeri|a cinri !.iiinp d. un,i, de la r iumc pnni Iaslirsiiul
Cele
oarc c.l!' sbbihl. i ;d- *-e"d."tii d,i":r*i.il"r (menbi nr sfiinir i't i"*iur.,r**" tr.a" ** "*eo-a",

Ar.i.olul29 Menbfii Episiasiei suni egali inte .i, ial protepGl.aiul o{e pnnul i.he egali. Deciziile 'ccsLrr .untl!aiccun,ajoriiaiedevoiu.i, j!rin.azd.cgdjbie de wiun czul6c supus jude4ii s de.iziei slinlcl chinoiie on.c hoiirare e sfintei Epj{asii tuatc in
rbsenb vreunuia dinhe episiaij e{e nuld

Aiicolur 30

ld.!zul

abcenhi vreunuia dintn cpisr.r,

pde.

depccctccareiirpar.incseinoedlnie,z!mDiadinlP rco.ezcnlsriii de indcderc ai ace lntrir dintc ldlesii cpttati, ia' in abc.nra iuiuror reprczcntlnlilorssind.djnreazn se.iarulnifcr:

jmssima Nisci!.arei dc Dumnczeu "Plari&n" si d. SLf,ru d l\1un' 4rh"\"se predJ d rinduielji tinutt dinllrdeaum. din tatru Pdrli,6cc c{! fomrE
2)

Ani.obr 31 Peceh! Sfinti chinoiilc rurbnd in nijl.r

SfnF chinoi't I

$,

ZaEft

AJlicolul32 o.ice act u.ilaieral slu arbitmr 3r v'nnui

de$hidere! maeazjnclor dup! rcsmi. ti in zilele de dtrminici ri la siiblrorile ofi.jale prcprrafra n n. caruilo. dc dlle n zilele d. F ieturi

si ab*,lvent dc glnnziu sa! de Senina. Teolosi( roali ,cdlsosicn,

ruiii

de 25 de

lni

eu

de

dsm.lc pruri Geinelii si *rdrii) !e di.c b!FY, lenes, dezordonai, .dand ori de.
contnbuha politici d.

sbt din

Cr.ir

Articolur 40 Sranla EpEtasi! EpFzind putcrcd execunvi a Snnie, Chin.iib. indcrlinind rarcni dc tdninistralie Publi.i, t
CAPITOLiJ'L

Sffnri lpisbsii esie ind.plinir de $dctarul ser, ca! rbuie si proun, din nonahii ureir dinin
irnd
25 dc ani.

Sere.iul

lrticold 33 de se.ftiarial d Sfini.i


Unn?rsikie

chi'rotite s, r!

Iv

vir*r

de Teolosic, sau, in crz de exncDi necesiiaie, dc sinna?n!. !r,:nd .a ajut f rl Fuli Se.reianl sefparh.i pi |nr! d,t pi dc voi I a f dinhle

lbsolveri

de

sau

P.sc dc Fa.ulhie

de

In.i,niele
ar1icolul.ll

srirnhl Munk. orclnele Jude

s,inhi chinotilc. prezinii referjnt supa diterihlor u?u.i, ofern iofo.nainlc ncce3l opi,is aiund rand i se cre, iinc codi.ilc. rcgisnele .ontabilc si arhiv4 redacteazi p .cleline 3.G, si arc sriji in g.nrd de lxnct'ors n ornd! si de a.{ualtare, btotltri. ln m z de ,henla sru dc inDcdln.ni, e*e suplinit de subsedekr ln cadrul qtrpului su.tci lDcraji, sedetlnl s.ldeljne
Articolur 39 ls ordinclc dirocte ale sed.tanlui.gcl hebuie se fic n.i5h d unci Slintc Mrniitni r S|iniL,lu Vunr., ir

inlreuri

Adnnarea i tlzrniniele i{lntriimicc3, i,i in iisl !! sundfa de.!ht Sfanb clnnotit, a stuntului Muni.

cu cherondia (Adu.are! nddanildr), in

tn

dc cnbe csundn

.hinovii, s,i de

ciir.

Articoht !2 h*anF pnmar, esb prczidaLt, in chinovii, .ar. esumen, ia! in absmF a

dc

!r b lnh ris{ili

ii ihdi! e aia

abfnla lui, rn$a.Lase.undailidrape|.sk,prc2idaiideprjonl


rcp..zcntani in o.dnre

si in asczinnGtc idi0riihre nre suni dennitive si neaperlbi, -rtua snatd in hino.itate. de .!nt eL lrc n
icrrrhii
ariicotul .!3

In Srnnhl [ru]!. rcrput tcsishtiv situdeqnoresr Jup'?n cne Adnnlnr cxnlo.djnarA de dounz.cj dc

:rnlsun sjnded ri prjn. dEpr r mnbaE fomsl de dir silnla cnjndriti iinsd (Adunarc). Hoituarile in*antd de.itr s6rto sfinl.lor Mnnddnj F,l i $clah la srlnr. Chinobtn in decurc dc r0 zile de Srlnhle ra:!i si n' ziua dc !0 sucnn a fie.rtuj a;. r adu.e.ca ra d.osrinb pi.tii ini qc[zi]ndu j dm r6ioa t.ginaiivpefrpezenrxntii :r sfirbi lFisiasii, iar hoidrarite in apcl ate sliniei rijnoiit poi fi rpclai la corpul j
cstc Fatnarhul E.uncnic si slanlutsinodde

Difcrendete rrontlrier dinhc o nnnisrirc s :r lsez5Ea.t dependenl de e! sau dinhe dou, :.czdnirb dependcnie se judec! r nanisfim ae$fa ii in apel de cilt'e stdnk jh,.oiis Difercndch de aseea miuln dinte doui ri.a*i|i sru di rirc ateznninble d.pon sn& a doui
d

P.ntu .hesiiuiilc dnhoviicesti, i

De

hnai

:\rEo,.dinar, dupEemileroa : hodrerii sfinld chinoiib

adu.eEatacunoirinin

scopur In$xilctor de
pedepsired

Ia sftnht Munrc

ene

:.oduniinni&reri.judeinanonahuluidetino,cnt,
:.depscncaplsbiL: a) nu5tnre si atrsserea rtunliei. : Dusraft ln Dal1idt&r, c) privrfts dc nrann pend h lPrc zilei cu ei.epljr p:iinii

Sron'u Jvtuntr prza d \flp r c, monahsle!

nonrhjlor sriniutui Afticolut

nnre mn,i,,r i.

m;neii

npn.

umnbarclo

45

Co|pul lcgisl&tiv ri jude.!torcscsup.cn djn Slanht MDite,ina,irri dehollritnbsrlc t.sj6lsiive,judecdti aDer s.hcshunitc de miuri tronhticri. jar dcciziite

Aiicolui.!a
Nu poate detm sd parrilip ca

nenbru rl inclani.i

o) esk

in judecate si h)

rrit vdtifrli! ltclinan, in


.sb membn 3l i pnveilc

deLi.iul

'fiat

Aiicolul52
Ii$anla conpct nin peniru iud
.uni finise do.unent.l. dossru .s.undarr.dosa.dcenilinconfdmilaLecudGpoziliiLc 'rEeduFlc 'le
prczenbi

ir clzul il

manisfti. dar nu si pe nonahii


Afticolul49 MoiiYcle din ani$lll43 cd. ru

ssez.mjnteror

cai sbrubr

exdudeiea nrdlritorului poAolna rn.hd3torului, !.c{a {l.dRrlndu li ins.nR opin,a cai. kebuie avub in v.der in edrl voli.ii (adi.olul 50)

Ar.icolul53
Acuzatia InpotriYs unui monah e !rin rcllriiaiic din Padea Pirri dclictulri, fie de .ahe ori.aa ali iu pnn pDnunlaE! de dre!1, in

Articolut 50 Ndestr ne.csarca judediorii ex.lls ra fi t inlmuili nrir d{: doue ireinl din aliiaes m.dbrilorinsbnl.ci vli puii. de doud rini drn nuD!ru| mribrilor nu porrud(a in nod

dccitcautont]iii|emanlnuc{''

Arii@Itrl54 Rectanatia inpohiva unui mondh depusn

de

{hisn.li.i.

sau coi

.n'on li *au

AJlicolul5r Da.! un monah sau.hnc i. sen.ral. neRpr4iinnd Sliiiului N{nnh, snYarte+d qcun d.hd la Srnniul
impotnm lLri
5e.

,6p\L,e iL(rut ;!

de cJlrc

de .arc deplnde delrddtul. inddlelc Sfddului Mnnie Gind .onsideEh lncomD

'ndad 'nr'rl tr nite Aur riisnr B .

iii:sigalnk nr d \etul

rfteDi5i, n,ci o rechi3lic dcpus rb ;seudonin Rcd.mn.ul est rnlnuniii dcti.r.le.clui rcuzar s idcvcrirm i.catora c.l priin doinaidn

Ani.olul55

.k vurb|lelpE
^eruLd

Od,tn

ce

reclanalia .uiva
un

a fost

a'epb in

drcrl

aurof['ea dn.iPlin.d t

dclid dsor

'n

de ll sinc 3.e d on.e reruz dcindeplinirea obtigainbr sluilei 3alc. t rtagerca ateniiei de cfue s|ini .az de !.cidiln, arc dr$tut si prclinds minn*ini aeluia inlo.uirca lui in mod dbtig.lodu. pe lerioada valankror rucrlrirdr sfintei chinoiitc, un a*tel de ad d epktrhlui se r.dlni stinietor Miniistiri prin e.cidi.a & c&E ccilalii nenb.t ai sfiniei Epist,sii

epNrai..k nul

:rrobati in pralabilde lthcs&n

roai. chcltui.lic

hebuie

juditi.rie in

mod n.ccsar

i:sr

bil$tulni fierdrui scmcstru deDus conisici dc ::nirol rlcs. psjodi. dc.rte S|erb Chindiir. Arlicolul36

aii@lut

33 poi ordinea

Epniaiii. c..e ranan pernaienr in carcia,

ierarhic!, o.i de .ab ori vreo drlortc lesate de fuclir ror n*esitd rbscnia acesbra, 'b*nri carc nu se petuite sub ni.i un ndivnmbpishlului

5i in .ontomibb .u

riecar minn*itu are posibilnabade I incndini. smujbn !.lrczentanlului ei 3i sa.dnile firctjei pciaiurui. Insi sub nici m n
in c.z .ub$ srdnb chinotiii nu I va Eonor$e pe lrotcpislatul rspcdiv si vr inoedinla sadnilc
accst lucru

zni.,lor Gcinco,i ri .rdarii).a.ec.siaiilorobirnuitc s. :rljsab;e pe.tru Sfiitrle lhnds :i. schitui si .hilii, nr prcporti! shbiliti de fi8lrt :1i dc ciin Corpul LcErsl,tiv s :n'ao.dinaE a celr dorte.i si E :i:nE Episiasie in ordi nca lin u$ din ioidmun 3.

:intei Chi.otib rntalonului, a ilolii

Atoniad!.

ntanddirii .drcia ii ap

{estti,

.erui cdre l.a prscedat pdnd

ll

confornarer

Sfink Epislasie are dabna de a .xpcd;r ei ! ::!npilr b!t! oEspond.nte Sliniei Chinotik .onfom
ii.olului2t,desseneno.,dersLpveghcacurdtcnia ; repararca drunurilor din care

Anicolul s6 Adnin,st.ar$ casicn.i ..nunc se io0edinteaz! sfinlEi E istnsii .u dspunder.a nnnitsti.ilor dc la .are pm!i. neob.ji accskia si es bustului sprobst de snnra chiiorjri.

::rnin'iinde{ulator.dead.sft dinspetiis$itar, ie a {abjli priul slinenLl.r ii da r :tr\iinta oi dele.ia conpodamsnlului, inL.'ioind :rudrdinila, ciDbele, jo.urilc, ineirunentele, ori :,d6onui fmdul {

!7, ea csk

hinisi

unnia

eprozenhnri.ininsbnbselundr. 'NtmLii,sardinhef ahaiui addle ,m.edrak prin de.rasua.ea de inv.$isaiii engente sj aminunlib .onsehoate inrotdelun! in rois

dinf e i.

:nlnhi

.a s, dea soledd con


de

it iifrne arcl"r"i

ac"hre,

h dre $ rdnutcut
l. car. tebuie si
se

nnarcudovdi

::rzatri d i.dic.rea

datei eiactc

cercetare asto rcdamsntul,

r.spundenl p!ntrucoDse.inbleft clamariei nefondab DuDn acesa, sunr c&cctdi n3ddni &u?irii propusi

rcd:naiiei si a lsumi.ii aprrsFr Edansiurui

Fi,

\tunt $
Articolnl
S?

-rmDeLcnre.

ldicolul pre.ede.i. 3nchelarorul


.calizate inpreun:1

Dup. brnina.ca inre*isafiei neiti,mdi in depunc la iisi,nh

in dznl n.cunoarterii adrsci a'catDia, ldus?i la .unoiin(a r.ena ap3dinc. ir dupil fteccrs a dout luni !o

tu.e prin

inbmcdiJ aut riidiij bj$ricc+r

aflri in ar'! Sai[lui

:nr|i3 cie

u lrrctc p.ocesuale cxpunerea pereprijlor satc durria dest!surlrii

:.

.onsiderll a Il fo$ comuni.Rii lessl si la temcn. rshnh poate Punedc h jdde.ar

deDuncrca act lor dacr sssene .i1 cse dispun. .onpletrea, indi.lnd ei clementclc lipsliin crz.ont.ar dabil.se nD temen dc jud.Qla anune,l

tulicolul53 Insant:, dupi incheieF! si

i,

dcpozit,ilor

nutrnlf

si c.lonRlt
si

Lnngil depozitir

onla pdatedcp$e

un!

$r*r

arricolut

62 eDt la ccrcetlrea

!,nfirmarea vcndiciiiijj invo.rrQ ,\!rur!i nonahal

al

trtr $cretar.rulLri

sau

luno:rinta de totllilarca artetor pro.c$rte, p.nhd

I in{,i
63

tnaink de

se

!pi{

in
a

pnblspDFpunddeloniicicj$adke
Aiicolut
in3inrea i"santci
fthis,naLjrij.
h)

S|inla nvdnghelie ei .on6rmar.a lapiulni .a vof,,sa i..hi1ij P.unii".

!e! (con0s.detR spovcdamc,.l).ej.3& N au implinit in.! r r.rra dc 1.1 rni, e) .ej qron I s ru irpus pedcpsc s.le.

cer.on&!nn4t

dc

3n.rdrhr. fiind rosrb m anchdrronLl, dupd n, \ede.e! timnririr trnor .venn,rrc punde ned!re lle de
3.Dzliurui sxu din ofi.n,, si t.xamincz.

A.licolul66 ntrfr.nr suni intemFti tie.lre

Nptm.nh.

crbidcsprcnnmclc, p.olesi4

Ariicotul c4

l.frtisfea mrro or inlinio' tn$anr.r,

pi.

nrbmediLt n,ioildjrr

luotr

djsia si rclainle narbmlui d !.uz!iul.

Pcnhuac*sir,Daron e*.chcmrLp.indial,rcscrni ! incheiaio lui, (fe i sc inmn


ln caz rrudh,i m. orutri d. 3 sc DrezniR dupi doui ciii rduc.re, sihi a DispoTitiiLed*pr.Dartonlleprzenruluiarti.ot nr

i r! nev.ie

!j

rnirobilri

rnrn

dlprrna da.ificare si

h a.6r

fel opinnh asupra obieciuhi a.uTaijei,


de

eie

drrnrlse sennea?i

citr

anch.tator,.nchclat si

ifui,tta daDindiji --L.ir-

l { re kAbn

Ar1;cotul67 Dupa inche,eE! adelor pm.ednEle. instmi3 lrxlucrzh dcpoziiiilc ma ..ilor, doy.zilc in 8encE1,

.ntc

cu

mrjoriraft

de

lohrn

d(
sau , une' i.oLeld reldive .1.

r\iicolul
De.izirlc in*a.iclor

?1

noiivaila expusa snahic !u ada carc $a spriiint coningeFrjrd.li!trLlor


prez.ntci clne starur.re in Gre
s

u,ninDreLc pcdlPse: a).!no. der .upl fo rrt Je pinrls ln Je,il

arlicolJr 63 vda'a ,_n.cpc in seNul ,nreb

.rde.!der$ din tunclir rvuh, i crlxddm dr pn'r' la u. rn de 1! sulinh si ininnr.L ke,luni deDcmisiunes dc a dvir\l celc sline suni
3

ai ordr.ii

j.rdbi.e

AJiicolur 72

,, (ft

rTpt,::

Dup! emjG' M., delnii ltd. se !duc. h cuno*inla tlzar ui inmrnli .u doudil s&isd de rriiire
sc onforme?e cu cele dispns:

se 5uoun rpeluLd

ir

r chenaldn si

hn!;dc 1rrl deli i lrq.,3 a.uzalului Ateluldep$ir lrir a


acceptn

de.izle

daioriii s(adent.l

Articolul t0 iicazulin !rFr.uzatul. duPd.e

ADelul.

dispozitiil,r stabilrtc, nu se prczi in atri de.url in c e nu I Du p..,re rnnaola, Naluandu dr ron6 najrn, 'notrc din n le si lc(Frn.dule, aneit jndecaln, tnsa frri a se dc.nii

e'er.it,i do.. dt ctt' 'cuzaL irbuie

i8nsniti nHm&i secund'c i d. ornrc a rn:innrrn! sr

eimnand tundin.nrul

in li.!i. decizia fiind consid.atn vdidi si m nimir dif.niA de .c, lare sc cnit. nnrd d! rsi! a.uzatll

si esenir

!.Dzrtjd,

l!

jDdc.i

i- * -r," --d*.,

Adi.orlr7,!
in temen de cel nu]5 zile, eMnineazi fomal caract4rul de a{epkbilitsb al aesr a sii da6 4re
accepb! pu{odc la sxdminarea .azultri Fi decide mJd pcibiriiare
Fi discutarea esenhi de aper.

Allidlul70
apel,

Inshla sco.dad, in uma depueni uui

d*;s;Du$ rdd! roudnt .-"i*a o,u, b ereres crd sfinL;i -r.drafomzesale ltanbstn pnvi defl ra emi3b .4 Articd
emhneistd ei ietmdlte
s0

Ddoa isDdEfta de

(rim un monJh 3 jumlbtFdn

sn@ra icbre mndsmmt H d

Ariimlul
.rcral' ! ,i'ianlei prinre.
in cazul

Ts

Apelul nu suspedd niciodatit

ex.tu1*5

deciziei

Drd

weo

rel,mat'.

ast{ dowdib

aitiord

?6
de a se

lor o.donab pdn decizie, hotrlrrile inst:nli e h imi! .nbntftn .ivile lo.ale cre
ono9tinF
9i

Efuului celui.ondamat
cxc.trtNa ac$t .a.

cmlo.na

tu DedeaD3a cars *et h aPb6t c &v.dirn yinei lui nr dslidur rerana!

r.dm

'

N btu]

Ardcorul Sl
'mPU dulendmnh ldis Rdm,nlului dacs { dovedse! ' n nerntlmeiat.sr nronda$

chellu'el e

de iudecard

'cuzana

Nici
nn

d nantuftc nn poat .etuk ispnliEa de .nft nomn,lD cadrul acesteia, a pedepsei inpuso prit

Alalcold 7a Deciziile se .midern exeubbile .dnd, atAt h p;vinfa @n$nutului, cal 9i in privinF elsmcnblor !i onfohe cu dhpozitiite

d{d d;pa Fpstrs lor' ir Fl pdepsir retue pedetpsa


drptln stu3fE d. drn6ine de

Arti.olul S2 Pede$.le rnpuse pentu M hdp hmibt

nd

nai
d

Arti@lul33 i' euflle a,nPn ctum au BmPeFnli ddt poi nshnlel.atnonrk,cets' elecreh, 6*se did de brrn noo nreonndepr@dunlec.lsdeompehF md.;{denti rrJd nxi olrmibredin p3rtueFMrE' ! ]n;d cs de.ns uneia so innu'nk^ padoFrE

lli.dposibll {a deozianneiasa fic

de

q'dannrafe.

rr

Ar-iicohl a6

iriofi !i ve.itudlor
CAPITOI-UL V

Mnnnsiirile ti monalii in snerar

rdsbia, $Lnt dahn s.o adNnis -.i corriiincnu ii,te, putind risFunderd! d.cp! clezaqi penrru orie |!pu

ce le

reune

C.lc doni?!.i de Slint. M'rrrn 3! nnlrt 'n ohinoqrle ij idionimic. chinovralc sunitrlan ur e
Simonopdrs Djonicir. Ctrlluuq Esfi gn'enq Pc'kon Shniulravd.xenorbnt,C;goiu si con*rndrilu ldidfini.e sunt Mnnndirlc ae l,av.!, v opld. Ivnon, Hilrdu. PantocFtor xnopntaDu, Doh,aiu, rildtheu s sulrdnitltx'.

Ariioltrl

sT

zoFatu,

crlcalL\

La sli$itul llecdNi auhritAlile md.n*i.erti Lusetul de venituri .hsliuieli lgniru


aprcbar in*ei neceFi minr*]. inedisd inir o .ondici spe.brd, s $upE necrr!.i sune lnstse in buset.

ij

Arti@lul35 kr.slbme

t.msto.nr in chjnovida pin lobferca sfinbi


Clinoiite dadr a.en lurru dde ceni lbsoluti r haiilor tuni in mon
chinohl.de kmslbma..
s unei m

i.

DcFli;ea sumelor apmbae pn


idionimicii
dc m4ioribt l

chelili.ll mieBre, ne.esitatea inevitabila r a fi p.sibild sndnara pentru

ud

.imxei nanis$rii .ptuMrea unei ft.diHri speliale, :inaxa avand dftpiul ca pnn dccizi" ei s! apnbe sau Axii@lur 39 :c rcdadeue de ciire Qitropjd ve.iiuri si chclilicli pe.h lnu
care,

nri

inlEu.e.utoaie

bonunlc d

rta:*.

in nod necesr la bilan!, simiei in aelas fil ca blgeiul pentn anulunttor.

ra3rafti Faie, suioriitlile no.ahiloi &lgostl P!.jnba$i, i.crinndu*e rdd nepddiniior si echialil ln ioalc

de cL

in

Anicolur fi) Esumc.ul inprcun! ctr epihopi epilropia adninhtalivi, in nan p&tftazd .heile casie.iei si sbnpna mar:idirii si exenita sndu.tr4 si adnin .onformnlb .tr regnlmcniul inkriof, in afar, dr de nalurd ju.idici.

aiicorur ui.i periode


lcnlru !

93

ti ci.eva iuns mo.ah he

i!n

implinii

dc noviciat d! l3 mul pan!la irei senia dc 13 ani Cel iuns mo..h

to
ru

si
se

sopunc d.loc sewjciuloi

nilitar

sc}intul de lrop.iel i,

lcbiisrca dat.iilo.

prinnea novi.ilor, iunderea inn si htot .ii inseneral, nunirea de

.^nicolul 9 t Fiecre nan&tnetine un cdslogesd al mmahnor :ti tMonaholosiu) in clre se inre Dren,n. din lunc al fredrui bonah,lo.!l de onSnq

in.hn,cd il Ynnzlri judrciltii snwei de coDpetenla ctreia esk dcci,ia (ir

sau de Piopneiiii,

Arlicolul9l
Diredtele

slujii in tne.dstiri

se

dis!.ibuie ftahlor

sosi.ii lui in nini neapia ic.lrbicn, sradul dc ed$ltie $i one art' infod,lie n.dnilt de nenliona cai.logasentnltorselinesipen!runoviciiniintshni i mr; s. in3diu d cuditatt fie.src dinhe ei D. xsenenca. i. ronaholosiu, ln loma nenlionlit nai srs al ,nonahilor si novi.ilo. care vieluiesc in aiez.n'nkLe

!iBi4 &ia

al fi.ctrei3, in functie de caplciiitilc tj pubnb


arricdr.r
92

Ar.icohl9s
ortn ncunui iate al manlsiirn sau dependinbi 3.e*,"ir hebui. nn! un non,holociu ge.enl al \e,imroie edp'n,lenk nPidea it:med,ulnut{nLlr i *dPrn
O.ice schinbm dato$ta lnDde

de anro.iGtea lor nanidirls! ro.krzicere slujbck, e lj se indcdinlerzd,

Ionahi ficciii nelnnii n,nt &1ori si a$!lh


cuprsi ledcrsel!tr djsoplinat

.ont fii.d

in $z
De

Ntr

a.1icolnl96 ste lc.misa nintuLi ictjrca di. shntul Munrl

Jiinhi chinoiile, se denuD!! acesl rapi F h Bisen.a ra Msre a lui ltistos rPlniarh

irebuie si sc stlbilelsqi duraia si notirul absc.tci oi.c p.rnisjune de absenid b.buiconfinlbsi d. crtc s&nia Episirsic. Md.lnire pentsrm.. dc albse.ir cetor aitaii h $udti

Anicolur
rgune.,

99

Actcle nannstirilo.sunisennatu in clinovi' 'le cii

irrtnnenldnibidio.itn

IDlie.oninnsinesepiskazaurmdtoar.lcordicr
Monalroloeru, 2) condi.a de propnebli, Jn cde $ tuqir intr.easa avere frobiti ci imob i a mrni*inr,3) condi.

s se.friarul me*ei,: r)

*b a(!trb, 'sed,fl rl sfntot Llafiini .. t.utor) ti ftuhi ir E itLB '.i .LtnPnund cu E& 3.eana: ,?ph?ii s/tr?, ,v,indltn t . . natott) r lratii ii Einos ni <lLnptrund I
.srfrenrrui

r lorna semnitnni

.onseon.azivdnunlcna.estiri lor, 4) Jumatul, in Grt se consenne*d ,.. ordin. .renolosicd blc aciinnile adnin 5)condica desdertuionrifi nantuiirelii. 6)Condi.a
de

Aiicolul

r00

inrei

9j icsin (protocold), 7) condica ge.eralil dc

Arii.otul9s
Hnltoniire Donahno. sfnni'nui Mnnrc se ta. dor irii. Niciun laic sar nu poare 6 llirotonii rn s6ntu1Mun& Once hnoionie die nu a losi sivarsiia d,nrom a.esbi prcvcdcri se conside.r nevalidi r neltrdlio.rej ca si crn nu $a! fi

Aiicobr

101

dv$!r

mobilii

ori.rrui monr

no.ah, !r dciinuti de nsun ndndr dnDi iu


acdrdai o tr.esta,

nlinicdcrfituns

reni dc l,rul nr carc

arhi!.eu nr lederer hirotoniei vrcunli ionah care nu ap'Linc de ea ssu ! unui lrj., pe td.8n nusbm.

rrr.a3tii

liatr Min &tonilc nooahilor d&, ele au t * ,esoonsrbila d. -.it-.t"h a.a p";"i"""" *sii ! a.estcia Fntii
starscaslt

f;rri

a a!r un c.rtificRi d

din cbindvii ntr pot avoa rvere PoMnard

de.az!lln.aEs alntsasskbilea.dlnnoa(Merit
Arricohr
106

Arli.orlr 102 Fiec*e nanlstin aF dat ria sd intEn.! bhc .o.Iom indicrriibr ncdicului, o infimene Fi 0 lsmscie pentu iralar.! celor b pue sub snduceEr mediculri la ordinele cArula
se dA ei inlimiern. Pe ldngi fi&6re nenishft lun.iio.eazt in nod obliglbnu $ on sjl de bdt.ini

Pmpri.titile sfinblo. l,ttututfi, ln 8mBI, dinronh sau din alara SGntulu

an! in wo depsndenla de weo subrible bisen@sc.4 3au weun Minhtr al siaiului, s! inchiriMd 8au 3e aliivd sub supraveghetsa frdidsiirilo., in tunclie de

Anicolur 103 D.c{ vrem n.non va rea snsi p{rrsea*i ntndsirea de nebnic, cl aie dr la aeatt! nn .eniffcai de elibcrare. Menastirca i I elibereaz! in ntuua in care existi ndivc judifimtive suficiente p.ltru ple.aEd rui.

Arndinle rebnie 3d 3e fac, pnn .ontrad, in si obligatiild an&silor in orictd pr.veden a a.endci falonbib DnnAstirii ailue dupe sine iNalidaE" aceshia, iNalidaro !e caE doar ninadrirer o p.ah i.vo.a. On.e dEpi aobendit de lr incheieEa onr.a.lului pana 1l involida.e, 6e de .lire mn&s, fie de vEun bd asciat acc!u,. s mureazn di. ofioiu, orice intirzicrc . un.i puii (p.1ru drendr) d, mAnAsirii dnptul i.6s!Jii a.esteia 6nfom .tr dbpo?itiilc lecri in6rzidte dih ectonl public'.

Dacn absenkazil, esh suplini! de unul d dc incredere, ales de el. Slplinnoni eierciia drertuile celor pe 6rc-i snplincs

Ar.icohl r0.l eglmsnul ssu ephepd vr

tlab

O.i@

Articalul 106 estrrlie str Fpanlie a nnci dadiri ande

Aiicotul r07 NunriEa dGaljlo. apddni henr{inbr se rsce ln mod dired pn :.un lnsdis at conduerii

s ;GDrinde ln Uma obnneni penisiunii .o'dncerii nanisiini. nici rn mona} nepntind dobrndi dc dci
weun drepi neenal dc a a4iona (mnslrui) in dRri

Aiialtrl103
Pentu a li alcs cineu intaistnttbr tEbuie sa dnijng: pnn 6{brul bun, viata iFDF$bira

capacitllea de eond.eE, nind pEfe.ati intoldeemg .ei eE su dobandil o presnlire biseneasci sau o diploD, $ol!d. 1' p.movfa vremui f.ob .a inuirssbr Ee inei.e orie mGtlc ar prrintilor nrneiini, in afar! de ini6ltiliorii si.uci. Cei odst! rleei .orve$ pe viaii, 6ind depuli doar ln ma unci botlrlri de .ondarnre! alesrta 3e ra.e onfotu
cu

CAPTIOLUL 11

ManA.iidlc chi'ovial

Fsrlanentul int$or sI fie.rei men&tin.

Ani@lul1r1 Ae.are .hinovie esb condNn intem de cihe Fi ghetunitie (Adurea elol nti.ini), ai cnmr ndobri se aleg conf@ ,ticoldni
Adicorur

anicolnl lo9 ln Eindc, inisididbni i$ oclpl loorilo in rundie de vEhinea p.onovr.ii 9i ian o'An1ul .onfon

ll2

a.esii ierarhiznri, romdandu_9i fieca.e in nod liber si Jtrd i'sradiE opini. Pm linilele decrbi si a bunei .nYn.i. Penlru n$lrata sau oDinia F ts wenn intristltlbr a londar o in sdrul disiiilo. nu !o!b 6 niciodoid pus sub umnrie sau acuat. TEbuie 6n 6e Fnd pnes vdbd

Penttu , ti sleE cinevd ecuen lrebuie .t aibA dlbsEte caltni: a) s! se dctinsd prin 6tur tun, crcdinld staiomi.A, .onporlde i.ep.otahili, @eitire biseriemc!, si p.sede diplon, 9olr! Fi dpfital adni.isrrativ{, b) sd aibi vsr*a de @l Dutin 40 de dni. c) En fi prinit hs
SGnbr Mmb, fiind Dftpusi de preferintt cei lnscnli b ndnnstirc d el pulin ze.e am.

Anioldrr0
rie.are mantud san deFndint aibd un catalos andnulit al nanusc.heloi al cd4ilor ei al rnnrelor rernjnte, d sfinleld doa*e, d idmelor v.chi s6tr al nonunabtor d al iotalit{ii vaslo., a cAro. Dtuhar ei hnn onsenars s lo.dintrati rn ,rsD!;dereanecisi rubriisii na.lstireeti. b*a*r. ae-metore ale liezaninblor dependent 3e pdshcui pe h4! liecare manl.hft. Toate ele meniionab Dsi 3N nu

Arai.ord 113 Daci in vDa dir nenasti.i btr etutn hale csre :i.onenie calitilile neniiomb in "di.old r12, 6b cnenat la dennitatea de es! pdnnlii din sEntul Mmtc .onside. ndedintnndu-;so ocesiuia, prin d*izio fnlild
Dennstirii, demnitatea egnmcnului

Arricold

114

Pcnltu ,leseree egunendui,

in ziu siabilili,

rd'sii la lu..sfiria

.el Puun i ghdondiei !: adum r. hio ir ninr*nii frahi care !u inplinil sese an, d. la iunderer in monah i alescandid,lj pin vor so?: cxrrciiai nra,ntca shemndici. D doi dasali dlpi numin,l de loh doua vtrii $.nt, if aela cre tirihrc n'jotrtak.

xLEo.ii pnn hournre

:ldephnnca:a.rinilor lui si nu-sinidrca i! rLrtenle

lF,mcDul .n. dcs pc !i3u1, i' a[ri de.uul rr irrn!:Ate rbr,di sru doridFic nNufioert

in nl

loi!.ilof ese alcs egumen. In z

I uror "l'rrvlinlor r.plraie alr gl,qondii .' Pnn dclizi3 shen.djei s ! mooniat.r votDnlor Dq'rltril dccla!, !.easirl wu!! a ror sub
lrticolnl116

Dmc.sulverbal al

se l.sereaz' in.ondr. iedi'rier,scnn! & riltc ghoondie, sj o slnd ! ( senna ti rj iian pilaii. setnnile sliDbi Chin.iiie ir vcdc..! in{alirli equnenului c..tbtr obntiuLu', li'D:

indri,

dupn

rhs.r.,

(!

nu poai! fi

inhz,almaimult d! o luni

dcsprc ecnneni care vietuicscin I Toli liriii carc an drepi de roi si slulesc in

rnRip in !tuis nnni$ini uebuie hdintaii din inn: dcsDrc aleserc si despre ziur 3.estelr' !.dificar!: a.enei adnccri l3 cunosiinid ba dovadi $risd de pinne nusc y! deslt$ft regulamcniar. se depuninpofir: aesei& in t msn decincizile, co.i!sbiii la sr.tnr: chinotjiil..rt se Dmnlntd asupra eelidihiii R6ior:

se.r.i:

r teiegum.nni. helrulilenrD!{nriLcdcsEsoad cn gnerondir Depuncra ,:.*;"1"i * "d.* i'."di"i r. l


poric fi pmnoval egunetr subnici

Dnoiir
sc

Arri@ld 117 Ahs.rea Mui e!!m.n dc cttE nannrjre

Iadposibiiiiaiedeapel Da.adeciziaSli.Giclnno'
de invalldlre. i. duninic& aduceii deciziei la cunosint. tr alcsfla .o.forn { eld sabiljb nai

I'drarhiei EoLmcnird pnn iDc"nediul


I tB

i Man

! lu' Hn*os

S6nie'

.\c

sus

nsLDenul,

^iicolnl (! llrintc duhovnice

:rrilu

duhoq'iceasi asup'!

mtinisdni, slpEvccnelzd

i.vi6iua ri pnntj vi4d pmpne dsmrls., d;nni de init't De .ealsli, pe, &atii ii
mniea lor Drh
daioreazn cgunennlni rcsped si deplind

tli

indnmn sPe srurraE.

roinl a dou, i&inl din mcnb.ii sherc.diei. Dacd najonbhs ob$ii .n 3@p6 r.es1 fapr, .run.i se apelerzi la Sfinb Chinotit: r, s supncnebr :opEm, rezorv! diferendut cu Espst{rca ndch a

Aiicotur 1rg
nmbri, se arege cdtF she-ndie din!re nenbdj ac$tti' a.ul do Ea conlucEazi cu esmenul, sub presedintia lui eaercftand dimpreui condtrccrc3 si adiinishaEa Rezulli de aici faFld cn nj.i nn ad lnilatenl 3l eBlnenulni sau al epitlopiei nu 8te slid
EDitmDia. ro.natn din doi sau |rei

in ;ciiinnile

Articohl r20 EsneNl sh dalor in mod oblist riu


adninistmtivc de

slaborze cu epiftpis, caecuiand dinp.eunr Era ab,i.re,.a autontatc eYcutna onco de.nie a cheiondiri esxmcnu
o acliun unilebrard Ern a cere rel suni datoii sa aclidde Fi epilropn, in

oie natui s

ca

ElImc.ul, epitmpia Ei gherondk, : a incredibbl tun4ion ara.oelramenhrr a chi novi ci, iunl dabn sd se aEb pe ei insisi o exempre de vizF .hindviald, Fzend la masi in.onun.u naiii, evitdnd adicurar, inviland !.in fapiA siricia de bunrvoie si iubiEq lngrijindu' + de .ei holnavi ri do bdtrnni, si aordand intru t ab !c depli., ei, ei dini-ei. respedur cuvenil reenuld i
CAPNOLUL

I{I

nepuiand lua decizii $ra coNurt caz de diverFntlt inte e$oen si epjlropi gh..ondia, clre rezoh, dive.Senta

ml$i

se

onvoad
le

arri@rd 12r
Nu 6e prmib Sub lntreEii puhn in dninile egmen dreDllrjlor cpiiropiei sau a ghcr

crtr

Anicolul r23 Fie{]m nenlsiire idiorihi.d *te .ondus! interior


cptrcpic
qi

sdunare! inriistdrdtoriloi

Epiir.Fia,

fomrti din doi sau t&i Eenbrj,


acesrcia Fi

sc

.esbn. DacI eg!frend, dlpd pnia I' a dou obsenali a gheiondiei,

:xtibtntft.nbr dinrm nenbni

Beriti

relaneDiului ei iDi.nor si conrorn dispoziliilor Iricohrui 90, si exectrid hdirriirilc adunirii Aiicolu, r25 jar menbdi ,.eskia se al.s mntorm dispoztiil{r
CAPITOLUL

Arlicolul l29

a !trEi
r.esid
.fe,a c*e si

{lcDcndnrft nec.snil

a DEi m.nrqii autoizatia srintei chinofi., dr conpdc.ir

almhru

ptanurui noii (nsrrnciit sau

rcaDmbare*eshia

\{II

A5ezdminrb dcpendeDtu in cne.,l 'roaisasezdninbr!dcpcndcniedctasthntutMlnG shiiun, chilii, colibe,sihlnrii. c, zoni in.sre3erjr, ri anexste tor suni. inenrormjhk o, .!re de ra ineputuri srnbilitc, prop.ietnii d!

ia'!

orr.. altn consbu.{i.


rutorziini
n

sau errndcre r!!uiri tin ir.) dd sfiiGj ahtnofre drcpt]n dc

:iso,,ehhsdse

jn

iidui

rdc poscsic).

Pcnrl iuddei{:r in

monan a

mui f.!k L,iciuitor

Aiicolul l2T
Toti Donlbii depcndinhror su.i .onsrdeEii fnij areiij acest ra sun' dalori s6 i adu.a la cunosinlt it novi0rorj dunia n.vi.ialulul

a.eul.
:n

refrritoarc la novhhi si numli .D a

vtrtii (ontbm in nod necesli perDjsiuD.a


suverane. Inyfi .rea ouiva in tidtr sunt rcu.oscutj nr indrptititr sii si

iiih

sd poak fac.

n,vcrane si

nund

cei inscri$t

coNitu;.a sinultmn

a doun rse

dcpcndrnte, nu se

in cr"l 'n*."hj loNitonlor lesali !i un!, peinn! ni.iunui Donah sd prcir r


depaididlci. D.p.ndinh

se ;rrzi@ i. s.ncral exhsgrrca ds pmdu,c [:nnoRs! d]n Dadur te nlrnr{nitor sovc.anc 6rl
din rooDirD

uvdane
de dn

padsfi rlrn
in hvoarea
sa

rcvinc din oli.iu h

nnni
Ddtre

firi

D,c!opcEoanddir.elcins sei penisiune!


din

Den{dnc. De ascmcncai &.eh .are deprseste .L sase lnni bnnanur itudis iD F.mjsiuns se considef

ofilil

de

cft*

3bs.niripenisiunesie*esie*diniitlu.
TsnsrdmaPa schriurilof chiliilorii s.hnu.i san a colibclor in chilii

irc n!n!{ic a lo.urilo. !i arbonlor corespunztlion. tu ,x.epne sfiniei Mnnistiri srawonidriia c . ste ripsiii de pldurc, confom pro.esului verbal lorcspnDzrbrrl sti.tei chino!ftc drn 1911.

Minisiirle nL pd Etuz! pot.so.ilor de .hilii Lcmne penfu asremuid fi jgh.ahDri d!.n,unevoie d.c!.innoddordit.meieau.hiDdatilu cnumar dinzonachiliilorlor(Bula t909.rr 4)u indimrerdc

indi.ar

de

.!kc Ern:ishr.

Ari.olut
se

136

nrbrzi.r

once asez.hrnt dependo.r c d monlh.rosin exict !l monahjtor ece{ui sjj d. dinh.iNul d,nfom dirpozihnor srtifrruhi 9.1, amnDdoua tind vizrb

Aflicolul

13.,

s p#ftri ure {

Toate aseznninbledependeniede

oriG

N'inant
fiecirli!
sc face

depeidenL estc

aplicara inviolabil! a celor deo d," dispozilri lesale le vor execuh

aYultlrc si snpmefe hiald tut

diskibune

dlbr sd dcpuni suveEne drrile sbb ib sl i. frod Dr4oniooat de catre


dc moncdr st,biliLi de

!r.e

rljd.ondiiii

dcDind, arc .rircr

friji c

rhnurirr

rcvine chitiilo si a dsrilo. spc.irlc ate

i. fun.ti.
mlaiiite

hurele care si,bnesc

'ce

tor

vcEnc, rn atari dc drire ra in noncd! srabiritr de c*e sfinia chinoiiE

de apel,

in afaa srhr pcdopse, ei a.cca a soakni


in deanul a
ord:i
se

r,. i",a,ulin.are,

Araicolur r33 Siiuaiia econonicn a ud chihi sau .olih! adusi in mod sinplu la cunortinta iD iiiluldeposesieiij ddrcu.ons

t(tn;

.idaci iarnsi nu
3

nou

rcncn

prezinidse n ,rsbni-"i s-"o,ndrrc, din Frtua posesorului.ohii satr


mcsrnia, pc dc a1ir,
o

.onisic

de e

ud .hilii sau .olibe sau sihis !tuiati! nei!{;ii


peNoms .unpldtonlni, nentsiirii .lrepbr consiniit in mod h aditionrl, r 15 a part. din prtul btal, r z

{li.!

privcst

i" ;,"r i.

valoarca cstinaiivn a

** -"n.* *b r' d-**d i,' ** .hilici sau I .olibci,

cdnllrre

.unpiJiiof O.i(
sinl.avenjeiti:

rdcuid ln ali tel ,Ase nnlii si

(hilisi san ai colibei


AJiicohl r39

este

hdarca

monahilor din

rlezhi
cord dcpli. cu voiul

lnDohiva c.lo. car. 3.

*ai

capiblului releibrla indantclc a nn se nrdrcpta

.odbn

se nnpnn de cina

Poscsorul

.hilici srtr!l.ol r.i nu porb

dispozitiil.r

sub nici u indauDr pDpiului

atoarc dc daionitc
Nici nu $ pdniE a $ pDE elj .hilici san al colibcipcntru.ontrd

li

se poai.

inFun

titl'i

(de posesier 3l

CAPITOLUI N'

lormei de .ondncrc sru

lll

Sthi.uil
Articolul142

'Dd

Ii

Srdniul MunG,

shiiu.il.

doisprczccc

idiriiEica S.hiiufile lhi.oviale

ti

sd d.osebesc

i. s.hihri

su

chinoviare

Viaia ,ntcma a

slhjtu;lr.se 'nuitd

pe baza

r) lel sl $eniului Prielinon 1ru Adorn,rea Mdcii Domnllui (Bosorodilt; 2) ccl al Paniodatodui, cu nunele dc Prooro.ultliei3) !eLal Mani|aiae, s nunele de Cinsi si 4) ccl al vatpedului, c! ndnelc de Shnrul ,\ndrcl s.hitu.ite id,oritnice suni umriolfele: lJ d el nmele de shota Inq 2) cel : sceleiari nlnlsin, cu nunele de sftrla Tr.ime rx Ca$ocalniei)i 3r cel !l Vatopcdu shdrrl Dmiinc; 4l cel al lvnon cinstnul inln&ncsitdr 5) ctl al cudtrnufulul cu nuaele de S6riul Pantclinon;6rcel al sliiniulrl Fsvel, o nufrdla Nns(iLliEa d. Dunnezeu (N!! Stiii)j 7).el !1 irchiasl n!$slil,.u nunelc Slri.tu Diniine 1l-a.u)i 3) .el rl Xenoronh'lnj, c! nuD.t Bun! Veslir. a Nlscdha.ci de Dunnczeu

.{r1;cohl ra5
;d si

uifiiri]l]p3illlprndgle.i]ed'n sd,iiului. io caz .onhr uind srpuij


Ariicolul rac

inpl,neaii dnpi rcguli

sa

pdd.psclor

rndcrx lu, nr Donah, N duhouicnlu, siu sii-ii ilclg. un ali duhlvni. d. Lr.:i 3s.ulb odrid d, iDrderc&insi, eleste drrtr
Ll!

fi

AJiicolul r,t3 Fie.src srhii, nr acord cu Sisilitrl Pliriarhl]l prii: rial a dc.lanischrr !u reerllancniere $isc 5du [azat. t. obi.gi, cart

duh.$i.c{, iokrznindo

snpiistezenerhjEbalngimur

{:lu si {bii lrniidrsoplinarc dc Rclin& duhovni.ului cu ue.i.ii lLi e*e relaha pnrinicl'l : si,rczultddcricl,udini.iiiidatoreaziid$orni!,lui
rsnui! de..ft
un alt d$ovni. al

se

q'Dpoll.lrent pinnteY lati

de e,

celdr.dru.eii, d?'ordonah, hlbxFnh si clre dur sen.nl o vi!!i brbrbiri I n' lpriril dc . r Di.hfl, I Adun.r.a (Sin:x!) shiinlDi, d Dustr:iii. cej neindFpiaf sunt pdrnlii nnn!{jrii suverhe. dpf.nnd!.r.* pedepsele rrcviatc de ati.olul 139.
in

ALrserea di.rreului in {hiiulitc.hinovjlle sc nx! mnrorn rindui.hi linu& in 3.ase. mcser* di.hculur in schiiurirc ididnhi.c sc ta.e .! nrjoria& devoturj dccitrcst.rctii.olibeLornr#ej

rhitDltri. ll inc.pn||l luni rDbprescdi.liaceluiDd ii yrftlidintrcci Dreprdd. 3 n' lrrD sfanturui


bise.ica

Lr.urDtrarea un.i&libcdin cadNl nnu shit. s.


gcn$rl al cunpiriiorulur si, dac .u.e.iiFre si ohrjgati . viclti monaharc, vin,ftonl
aprobdrii, tr.unoasiclii si

.drr

rcpEzanisnl

nditn, it ('iorm obicriului

duliii

nr vedere,

kldiijon.re,ii dDpi dcDuncror dr se cuvine, tiilrn nnn.sinsclde poscsi.),

niuba

anicolul r52 cinsillc.ii ticciru sdrii n, dun,i!


5i

dc doj

pari la

nsii,rrcchsim!dca

IielrreKhiicstcco.dus dccircdich.u. coruili.i dun arer bdtt lilor s.esiril Axlicohl150 DicheDl, perhu a li sles, ftbuie slfetjror colibelo., nitus ca vin
pmmovali in tun.itu de di.heu .ei supusi unei pedeps

dirhcnl a.erhie, nnni$irea d'lprulde a alcgc jumntlb dnfi?

!.e{j,

Ar.icorul rn3
de un an

Durrh s!.Yicn,rui dich.ului si I in zur in .!tc sunr doi. uaci suri ftei

nulii, iar daci suot piln sc intooresc doi sau ioii rdn,, in hn.iie de celeobisnuih in ficcar. trhii.

a.e{ui. si al nanisr i suleian

Fi.re shii

are

stanpili pmp.ic

dhe fi{8re
nuniti
dc

consilic.. Dinir. * citre hintliira p6fe

abaien si p. .ei .e nu se .oft. dimpreun! .u .onslio.ii lui rezotv r diferendelor caE rFr ti dc a decizincadunlt jiideaplzi!uresponsabilitaiesllnlele !do..e. vlsek sircrfrinbk, n8.n gene il b c hcdele d. \i I d

'i c,,.hyptudbsd(csoruru

tei .oNili.r. Uz lln,it azidoarlrinsdsurileschimbrlco, man.direa jrNtcnij ii .jrto$e


cazul in .are arc

r.prezentanril{ mnndsf rii himibo..pie exad. a r!.*ui prot

sl

Artieolul r55
rcsclc schit,,lui ld in afa$ d nlelie.aruia,mrutandfi ldNideraivaljd Chcdiunn! imporld. lh nhiiului, car nn i,n dc se.ej.iul blhdnnor obisnlit, kebuic adu* tnainft3 'dunlrii si sd obhni in mod conlucftzc

Di.heul

.i.i ur rd unitrt El,

si consilieril rj si pmn,oveze int

Articolul 167 Csicda shtulul s i.hetincdin dlversemiLo{q'n si rjLrmr. Dii !.esdx sc hrrne$c ri di.heul

in.helen c.run, nrdi

cole ceDn

Articohl tta
Dichcrl c*o ohlissi 5J ntreri.i .oidii regrlrb ale Fr.priei rdmin\b.iii pe carc. la predarca 3lujLei.

Arltcolrr
Srrljnjlc di.heului
pe

156

.rlpdna rfkiurl' rd'r'ni. rlFPraorFd i,ii i*'n' uc,ane. Adtrl Li. !0n

Lor

durat! scn inB in.0hba PDpri! dc a se inFiji deordiner inienoari tr s.hln,lui; der i gidui p. {rrinir de s sivisi slujMle in hisefta priicipalri d. x veghca din!.eu asup.a pef.c..ii iulum. cstor din {h ii, a d m oncaiend si sftluind;dc! iEclan,a adunin

in.odi.elescne .o'ic.ncrsuls :ar abu, crdc in srdna ad i.is

Ar.icohl159
in cazul

no4il 6larrului vrcun.j (


(dc posesie), dupn depunercr

:u{er$n s.himbs iiiluL

peMana sostiii a fi cr. di.6i in obsea lui, ia. in lool &-"scir !e .ea de a doua in rang, i.scriind :i

Sf;rnrului slndd d liserci .elei Nrr.i a lui l]i.!,s lPlhi,rhia E.rmcnica). insc.iind lo. cel de rl doiloa. rr lolul doi .el dc d trcilca. lar

maninnii, daci in schful respeci rinduialr. se inbruicenr mod absolurcxisent! mun de sase pe$oane in fie.5e.olibt.

nsi

Ariicolul
ln ceea
se

160

ce Fr;vcib dispozitiileseneralc dc nai sur onsideril ! li valabne ftri shbirr celd dispuse despD schtun in Bnlclc Pahiu

rovi.iri, du ob*ca.cc$on, dr p!r$rn din rje!,Fdi liepoi primi ccl mul!,lLjbci novi.i s3u u..nici. inciifie.rro ch limitn suprcmi rn num:i. dc sse 16) pe$oane Nn sr prmncaub.i.i rn noiivdepdsn inicrd.c ori.e eveniuali ro xft depermciunc d. a
pnmi vrco pcmoani dlnsolo d. 3.esi numir.

Arti..ltl163
CAPITOLUL X

Chiliilc

d,ilii a!!tine aresio,a nr.rd$i! reznliat dn elplolirim pldurilor kr,

Unfiu(ul

propricidiilor o,ltivrn:

d.

pe lang!

mr apdtlne cxclusiv nanidnii suveE.e, ( !ib! in wde,! ornc nccesit,te r chiliilor acesto.r.
Arlicolul 16l Vrciuitoni chiliil,rsu daionsi

d ur an'mt F4. h 5uc6rn rvand, in nod Esllimcntar, tundere n$narrali dnt.u iitlu care *ablllit. ..le tei pesoanc ale
.hiliei, dclimiiarea suprareFi si

Ct.d sbreiul weunci .hllii rorq iiilul c*f p,!$himbai dc cib. depuncre, dii.ij shbiljb prin lula P.inrh3le din

inbunr3tre,sdexecue rcparaiiile.elasdincccsare, sn pnzo*cii mdnbiic drpiu.ile ssupE bunu.iLor din pos.sia a.est$d si, i. gener sl sil 3! ingrijeasa de imbunili ce le a bn {ordat ir 4nfo.nitaie N llilul a{rsiuj4 fiind rcaponslbjli rrtn dc ndnistr inllinner oblisatiilor cc l. revjn liilo.Parugraruluiol rreirca ar a.rjQlului 139 at pr.zen

o.iF

dircrmd de hotar dinre doud .bilii lle sc rlsremcntcaTa d. .iirc

Plduile pmin$rler sfartrnui Mu egiro. iai,riui r.rc.iloar la pndui.

Arli.olul r6c
de

Dc?ridrcina.ca dc aboi sru vie !e eriL,iul nnoi .h,ril


ptuzqna

i. $aninl
p

unft pls."iiur in

"cdcrr intEii.e

de

crii

siatdarll

tuiicolnl l?t In $aniul Munb fu se FrDn. njci


deermre*! pi.ru.iro vc.hi
Anicorur 172 i" afam na$*irir.r ii I slhilu.itor nr nici unuj ah aFczinint depend

rep

aiie

ca?r'rolul xr
Dispozitii genrare

sc

pcnne

Tote prduseh nrntduse in Sferiul Mnn& r.nbu monahii accstuia, in valoar dc pana h o ni
prNcuD

barc cclc inirodusc dc

cift ond.iant, r

srujl,ri

in sinrul Munte dR.! n

lrticolul tH
.xpodrr. din sfiniul tr1nnte, se expofti

firi

fi

filia si da.i nn are pe.frisiunea Sfiniei Chinoiib sau onclE 3rhicreu .h.nai din afam stdniului xlunie de nli p.i,, inttrD.diul oicine apadnand clerului infelior ese dator 3. 3ib! un ad ascDinilor al aubniihi hiscriccsii dcem apartine ldrus

Articolul 1?4 Se inboice in nod lbsohn viti Muni. a icoancl.r si r opcrdlor Falizdc in atua lu, iniunhul lui dc dte laici De ascmenea, c{e
intozise fir,il.irea
Pe

pmrto ns!, nr

dDhNaicniii

suni

*l,ulzrli contbm

Articohl r79
n
Lo, D.,! s, mo n Srdntull\f!nG 5 !onro'm leFr S'srlsrr a d4igila rn os.z!minteh d Pendent' dc .le, rutoiiitile nAnistira$i in Catuia, slin!'

s.n"r'11 3le

lai,il r.sre

hanio

a ic

Axticohr

1?5

Consduirer de fragazinc comerEle in nenistiri saui. asezdminhh dependcnb, p cddeduluj .u obiecl. neloh'vit{ qrrneksr.locului se intczice inDod rbsolul

c;BDcienF de

icorul l?6

Brnrihdin sfa.iulvunerlelaicilor.f enorrn.! arveanoirenilorilcgali, prcom 9i cele dc monrnlbf libc.i (numit si cavioli), s. moiL!.cs. d. .!te sJnnia Chinoiitn, in (qd celor de.edrli la crem, rr ln .szul celor decedati in nnDnsiin s
dcpendenic. de ( ilhe pmpnilc n ani

i hetiinh pr nolbnnonj l"g"ri

O.ici.eintiinsrantulMunG.nrafar.in.hinntoibr care locuics in vecinatale, eie daior sd se Fczinte I' shnta npciasie pcnrru r lua Dei a mantsijrilor si a asczininislor dependcnte in
Articolur
1??

st'i

Ariicolul r30 Sfdnb Chinoiit. estt sjnsnra Qre posedi drepill


lbsolL,t de a nniinta lipo$Riic

Atico|lr

ir Shniul Nub

131

daendcnl al Sfanhlui MunGsi carerPreunbli Pri.tr i .rte slin1' Ephtasie .u.onlijbulia aubn6tii civ're
Ann:orur 173

apaaine

ndmn

Torti a!c!! imobiu ! Snntclof M:iniisii.i esh absolur nuli.mbil, B lu.n ded'!ptdiu.

I ni[sbnlc aunt dato, s! inlr4inn nlncfiDrm nornali si cr! obdacol! 3 scolii R


dol&Crrejs.caP.in prezcnt dc j.vdinminr superi{r.

in ararr nonahilor si a noricilo

rlulifomaunei'ndtu!i

dis.iFlln.lor $!oljlor

dc

inviltintni pi.u.ivcFibr. li
sau rilantropic

nod oblisatonu si fari a pretsxia c.l pnlin doj qryili

ori.e .olc.ii .u tur&iq digios, sau rorr.


n' sradtJ Munt

numdnluide elevi

se vor

rdu.e csdidat si din afara

(u p.nisider Snriei Chinoiiie Penhu accrsta .ei inieresati sunt danri s, preante scnrri de reronandrrc resie slintei chinorito din p!frea
rrhi.rciloreplrhiei care,r rFr.lin
Ccl carc doElt si vi,iteze biblioi$I. Srsniului Mnnr.caie dlbr:d prezint Sfinid Chinotite un act dd t..onlndare de laMniscrul de txtemc al Grtci.i sau dc la Patrarh EclrED'ce..n aro or ih!'ne

Q n {rr,iln,

pc

h.,

cnatiei

iD,punc oblisabidc impozit asup.a Drodusclor

lo.!lc

sxu nolici l&

*udii in afam sftnn,lni vunie drln


Se nrbuice, co.fom
feneieerj (oafreni 3!n

dispoziliilor dc nai sus, sc vor reslemenrt prinhur

Shntului Munle $inalc, n h )

Pdrtii

tulicolul r33

Aticolul ls?
Munte

inkzi-" cu desiilaqi,e c..hrd reginuluiMmhd

sau a

wme, obfi paticulrrc in sfiniul


al Sliinrulur

nu poatc av.a

valaliljia&

nr

$antul

unie

Vunt.

rpr.brr*
Donld,

Przenla Cain siaiukd inh!


ei de citrc St nla Chin Aceasta is-i

l.

visoar dupt

br*nccrslr. s si dcori!e alii naLu.!in silnrul M


rcliEro&sn,

nod sbsolut sub pedeRpsa expulziril

izloarelc jn I]tuorvele Inperial'". in rirndele Sulianilor. in Rsxla visoar si in v..hile l.siituin ti R

re

Ea r Ib$ redadati in luna frli a arurtri 192.1'lc .ade Concr fomaii din cinci Denbr a Adunirii e*r&rdinaE duble a slmrL ui Nruni., dcritritl dnl n3!iulArdie.ierodia.onnlBenedici arhinandriiul Atamsic dc la PanL@raiof. Ivdochrn, arubrul larcrul Evloghie de

paftrfil{nheuld,stsreiul Euirrati. p br Sinonopetci, sueiullosill Din psfta Sf,inlului Pave! naFiul toasar ti
Din Din

Din pdea Starroni.hit i, siareiul Danaschin


Din

h $end l,lvel
nenbn
ai

Adur.ii .ib&rdinars.

si sirrclul varl

ti

prtu!

GrigoriuluL,

*a.etul Andrci si *ueiul

Prezsta Ca.ta Siai!k.! a ros rprcbaii !1. cilke Shnta Adu.arc Exca.rdin!6 Dubli a celo. ddldzeci
Membn Sfiniei Aduniri Ertao,dinarcDublr: Din part.a Nrroi hvre, ierodiaco.ul Criade Din lads va.opedului, darllul Arcadie si narclrt Din pad.a lnionurli. Ambmz'e. ajulo. de esmen

Din pa.ica Esfrgnenului. $attul Pehu D partea Constanonitului, lerononahul Modcsi

Hilandanlui, Genftaza in sa$estc), orur.ie, ajubr d. cglnei

nin priea

DinIEdeaDio.kiulu,shrclulI!.
Dinpadca cuilunuului,starelul vis!.i.D.

Atm*ie

Din panea r'ntoc.atonlui, dtrinand


Din Darm xjtupdmnrui, 51r!ui
parGs
si

ul

Alene, ajui.r de esmen

Evdo.hih, ajubr de egnncn. Din p ha Zosai,nui,


D' n

Doh'$ulu, *1rui! | DooE'e


Caracarutui,

'

Di ni.l.

Din panca

CUPRINS

Aui.ribta adninislraiiln a Sfen|dui Munte . DECRET LIC$I,ATIV !!vi.d Elidea c'rti statute s $nnruhi Mut .... ..

Av&bje $ 3.!6n
Srddului

de

impozit! ere

M$te

................

... - ..

....

Adbi.isLalia S$ntdui Munb


DFpturite Adunlni duble bja.nal

A.orda.eajudili.i in Slbntd
Dcpozilii c.e.ale
A

Munt .. .... . I
.

....- .

CAIlA STATI'IAM SiANTUIUI MUNIE A1IIOS

Se4i$ea I - Dispozilii gdersle cmstituiEa sfA.tului Mlnb si relaljile acestuia cu sblul d cu Bisdca .
Seqiuea
a II-a

- Dispozilii

spciale

In+.'nklc .. ...

..

...

,dsezdniniele dcp!idenie

Chiliilc

.. --- - --

S-ar putea să vă placă și