Sunteți pe pagina 1din 28

LUNA IANUARIE ÎN 21 DE ZILE

PRĂZNUIREA POMENIRII SFINTEI


ICOANE A MAICII LUI HRISTOS
DUMNEZEU, CEA DE MINUNI
LUCRĂTOARE, CAREA
SE CHEAMĂ
MÂNGÂIETOAREA

LA VECERNIA
CEA MICĂ
Stihirile pre 4, Glas 1
Podobie: Ceea ce eşti bucuria...
gâietoareo, scăpat-ai obştea

Î
naintea preacinstitului
chip al dulcii Mângâie- Vatopedului oarecând, igu-
toare şi sprijinitoare a menului în chip mai presus
credincioşilor cu credin- de fire grăindu-i. Pentru
ţă să cădem, adunarea bine- aceasta te rugăm: din primej-
cinstitorilor, strigând: Maica dii şi pre noi ne mântuieşte.
lui Dumnezeu, pre cei ce te Graiuri de mulţămită îţi a-
cântă, din năprasnicele curse ducem, Maica lui Dumnezeu,
ale celui viclean mântuieşte-i. Mângâietoare preadulce,
Cetele celor ce în singurătate căci pre robii tăi neatinşi îi
pustnicim şi mulţimile celor păzeşti de săgeţile vrăjmaşu-
ce în obşti ne ostenim, sfânta lui, pre cei ce pururea alear-
icoană a Mângâietoarei îm- gă a se închina cu credinţă
preună să o sărutăm, a uneia chipului tău celui preacinstit.
de Dumnezeu Născătoarei şi Slavă... Şi acum..., Glas 8:
înainte-stătătoarei neamului Praznic duhovnicesc săvâr-
omenesc, pre carea luminoa- şim astăzi, după datorie cân-
să comoară o avem. tând multă mulţimea daru-
De pustiitoarea năvălire a rilor tale, Mângâietoareo,
tâlharilor de pre mare, Mân- dulceaţă a lumii, pre carile le
1
verşi asupra noastră. Căci dragoste se închină preacin-
tu, neluând aminte la mânia stitei tale icoane.
Fiului tău, pre carele ca Slavă..., a Treimii:
prunc în braţe îl porţi, cu Dumnezeire întreit-sfântă,
prisosinţă purtare de grijă ai Părinte şi Fiule şi Duhule
arătat nouă, păcătoşilor. Sfinte, ale Mângâietoarei pen-
Mărturisind deci, Maică, ale tru noi soliri pururea cu bu-
tale lucrări de bine, şi în a ta năvoire le priimeşte.
putere nădăjduind, sfintei şi Şi acum..., a Născătoarei:
izvorâtoarei de har Icoanei
Alungă de la toţi întune-
tale cu credinţă ne închinăm
cimea mâhniciunii, preacu-
bucurându-ne.
rată Mângâietoare, cu săge-
LA STIHOVNĂ
tările milostivirii şi dumneze-
Stihirile, Glas 2:
ieştii tale ocrotiri.
Podobie: Casa Efrathului...
Acum slobozeşti..., Sfinte Dum-
Laudă după datorie vom a- nezeule..., şi după Tatăl nostru,
duce singurei Mângâietoare a Tropariul Mângâietoarei, Glas 1.
credincioşilor, ce din tot ne- Podobie: Piatra fiind pecetluită...
cazul grabnic ne mântuieşte.
Turma fiind înconjurată de
Stih: Pomeni-voi numele tău în- protivnici, şi prigonitorii îm-
tru tot neamul şi neamul.
protiva oilor tale sălbăticin-
Precum de năvălirea tâl- du-se, vestit-ai acestea robu-
harilor mării ai izbăvit lui tău, Curată, aievea către
obştea ta, Mângâietoareo, dânsul grăind. Pentru aceas-
aşa şi pre cei credincioşi de ta, cetele nevoitorilor cu un
necazuri îi izbăveşte. glas strigă ţie: Slavă minu-
Stih: Feţei tale se vor ruga mai- nilor tale, Curată, slavă ocro-
marii norodului. tirii tale, slavă ţie, Mângâie-
Umple de bucurie şi de du- toare Sfântă, una preacân-
hovnicească desfătare, Mân- tată.
gâietoare Maică, pre cei ce cu Apoi ectenia şi otpustul.

2
 cioşilor apărătoare; bucură-
LA VECERNIA te pricina bucuriei, ceea ce
CEA MARE cu puterea solirilor tale ne-
După obicinuitul psalm, Fericit gura necazurilor de la toţi cei
bărbatul..., starea întâi. La Doam- binecredincioşi izgoneşti; bu-
ne, strigat-am, stihirile pe 8, Glas 1. cură-te Mângâietoare Maică,
Podobie: Ceea ce eşti bucuria... scăparea noastră din nevoi şi
Pre Cuvântul cel mai presus a lumii izbăvitoare.
de fíiere, mai presus de fire Alte stihiri, Glas 2.
născându-l, Fecioară, mântu- Podobie: Când de pre lemn...
ire lumii cu naşterea ta te-ai Când al obştii Vatopedului
arătat; că întru adevăr bleste- întâi-stătător văzut-a cu ai
mul nimicind, darurile minu- săi ochi schimbându-se prea-
nilor izvorăşti celor ce aleargă cinstitul tău chip, Fecioară,
la acoperemântul tău. ca şi al Sfântului Prunc celui
Păzeşte cea întrutot-mărită a născut din tine, atunci nu
ta sfântă mănăstire, ce întru numai văzul, ci şi auzul i-au
numele tău se laudă, mângâ- dat mărturie de streina mi-
ietoare Fecioară, şi a ta prea- nune a arzătoarei tale iubiri
cinstită şi preaînchinată icoa- către monahi.
nă, dătătoare de adevărată Când al obştii întâi-stătător,
mângâiere o fă, celor ce la din sfânta ta icoană auzit-a
acoperemântul tău aleargă. glas, s’a spăimântat: cum el,
Din cinstita ta icoană grăind nevrednicul călugăr, de
odinioară, de a tâlharilor dumnezeiasca minune s’a în-
mării năvălire ai scăpat mă- vrednicit? Şi îndată genun-
năstirea Vatopedului cea chii plecându-şi, ai trupului
preacinstită. Pentru aceasta şi sufletului său, pre tine,
cu toţii vestim a ta minune, Mângâietoare Maică, dintru
precum şi calda-ţi ocrotire şi adâncul sufletului te-a mărit.
purtare de grijă. Când al obştii întâi-stătător,
Bucură-te dumnezeiască îm- Mângâietoare Curată, purta-
părăteasă a toate, a credin- rea ta de grijă cea de oameni
3
iubitoare a cunoscut, şi neîn- ta-ţi icoană având, carea,
cetatul şi îmbelşugatul tău după a ta fire, „Mângâietoa-
ajutor, atunci porţile mănăs- rea” se numeşte, pururea
tirii nu le-a mai deschis, scă- către tine ridicămu-ne ochii:
pându-o astfel de a tâlharilor O, preacântată Fecioară, al
mării cumplită îngrozire. Pen- nostru acoperemânt şi mân-
tru aceasta, împreună cu ce- gâietoarea noastră, turma ta
tele călugărilor, laudă de mul- pururea o mântuieşte.
ţămită a cântat ţie, Fecioară, VOHOD: Lumină lină...
puternicei ocrotitoare a mă- Prochimenul zilei.
năstirii. Şi citirile.
Când al obştii întâi-stătător Dela Facere citire
dimpreună cu a nevoitorilor 28: 10-17
ceată au înconjurat dumne- Ieşit-a Iacov de la puţul jură-
zeiasca ta icoană, slăvită Mân- mântului şi a mers în Harran,
gâietoare, văzut-au chipul tău şi a aflat un loc, şi a dormit a-
preacurat suferind schimbare colo, căci apusese soarele. Şi a
– streină minune a ocrotirii luat din pietrele locului aceluia,
tale. Atunci întru un glas şi şi a pus luişi căpătâi. Şi a dor-
fără de zăbavă mântuitoare mit întru acelaşi loc, şi a văzut
te-au vestit, cu psalmi şi cu vis; şi iată o scară era întărită
pre pământ, al căreia capul
cântări încununându-te.
ajungea la ceriu, şi îngerii lui
Slavă... Şi acum..., Glas 6: Dumnezeu se suiau şi se pogo-
Îmbelşugata revărsare a ha- rau pre dânsa. Şi Domnul era
rurilor tale îmbie toată su- întărit într’însa, şi au zis: Eu
flarea spre cântarea şi lauda sânt Dumnezeul lui Avraam
minunilor tale, Fecioară, tătâne-tău, şi Dumnezeul lui
căci pretutindenea grabnică Isaac: nu te teme; pământul
te arăţi a-i scăpa pre cei din unde tu dormi pre dânsul, ţie îl
primejdii, şi celor întru neca- voi da şi sămânţei tale. Şi va fi
sămânţa ta ca nisipul pămân-
zuri le dai mângâiere ca un
tului, şi se va lăţi spre mare şi
izvor al milei. Pentru aceasta, spre apus şi spre miazănoapte
zălog al ajutoriului tău sfân- şi spre răsărit; şi se vor binecu-
4
vânta întru tine şi întru sămân- ce pâine înaintea Domnului.
ţa ta toate seminţiile pământu- Pre calea porţii pridvorului va
lui. Şi iată eu voi fi cu tine, pă- intra, şi pre calea lui va ieşi. Şi
zindu-te în toată calea, ori în- m’au dus pre calea porţii Sfin-
cotro vei merge, şi te voi în- telor cea despre miazănoapte,
toarce la pământul acesta. Că în preajma casei, şi am văzut,
nu te voi lăsa până când voi şi iată era plină de slavă casa
face eu toate câte am grăit ţie. Domnului.
Şi s’a sculat Iacov din somnul Dela Pilde citire
său, şi a zis: Este Domnul în 9: 1-11
locul acesta, iară eu nu am
Înţelepciunea au zidit eişi casă,
ştiut. Şi s’a temut, şi a zis: Cât
şi au întărit şapte stâlpi. Jun-
de înfricoşat este locul acesta;
ghiat-au jertfele sale şi au dres
nu este aceasta alt, fără numai
în păharul său vin, şi au gătit
casa lui Dumnezeu, şi aceasta
masa sa; trimis-au pre slugile
este poarta ceriului.
sale să cheme cu înaltă strigare
Din Prorocia lui Iezekiil cetire la păhar, zicând: Cela ce este
43: 27; 44: 1-4 neînţelept să se abată la mine;
Aşa grăieşte Domnul: Fi-va din şi celor ce le trebuieşte înţele-
ziua a opta şi mai nainte, face- gere le-au zis: Veniţi de mân-
vor preoţii pre altariu arderile caţi pâinea mea, şi beţi vinul
cele de tot ale voastre, şi cele ce carele am dres vouă. Lăsaţi ne-
sânt de mântuirea voastră; şi înţelepţia, şi veţi fi vii, ca în
voi priimi pre voi, zice Domnul veac să împărăţiţi, şi căutaţi
Domnul. Şi m’au întors pre mi- înţelepciunea, ca să trăiţi, şi vă
ne la calea porţii sfintelor cea îndreptaţi cunoştinţa cugetului
mai din afară, carea caută spre întru cunoaştere. Cela ce înva-
răsărituri, şi aceasta era încu- ţă pre cei răi ia luişi necinstire,
iată. Şi au zis Domnul către mi- şi cela ce mustră pre cel necin-
ne: Poarta aceasta încuiată va stitoriu ocărăşte pre sineşi; că
fi, şi nu se va deschide, şi nime- mustrările necinstitoriului rane
nea va trece printr’însa; că sânt lui. Nu mustra pre cei răi,
Domnul Dumnezeul lui Israil ca să nu te urască; mustră pre
va intra printr’însa, şi va fi în- cel înţelept, şi te va iubi. Dă
cuiată. Că povăţuitoriul acesta pricină înţeleptului, şi mai
va şedea întru dânsa să mănân- înţelept va fi; arată dreptului,
5
şi va adaoge a priimi. Începutul a celor ce râvnesc cea în
înţelepciunii este frica Domnu- Hristos desăvârşire.
lui, şi sfatul Sfinţilor pricepe-
Cu a ta milostivă privire, de
rea; iară a cunoaşte Legea este
a cugetului bun. Că întru acest
vicleana năvălire a tâlharilor
chip lung răstimp vei petrece, mării scăpat-ai Vatopedul
şi se vor adaoge ţie anii vieţii. oarecând, Mângâietoarea
LA LITIE. Stihirile, Glas 1: noastră, Maică grabnic aju-
tătoare. Pentru aceasta, ca
Pre izvorul cel vecinic curgă-
pricinuitoare a mântuirii
toriu al milei, pre adâncul
cinstindu-te, a ta icoană
iubirii de oameni, pre purtă-
sărutăm, umplându-ne de
toarea de lumină să o lău-
negrăită bucurie.
dăm, pre Mângâietoarea Fe-
cioară, mântuirea credincio- Cu iubire de oameni lu-
şilor, că aceasta s’a arătat crând, grăit-ai întâi-stătăto-
izvor îmbelşugat de minuni, rului, Mângâietoare dulce, şi
din care, cei ce ne închinăm mănăstirea ta ai izbăvit de
ei, cu apa cea de viaţă dătă- jaful tâlharilor mării. Pentru
toare ne adăpăm, şi putere aceasta, ca pre ceea ce ne eşti
dobândim spre a lupta cu cel alături întru ale noastre pă-
protivnic. timiri, Stăpână cea de
întreaga lume dorită, ceata
Strălucirile purtării tale de
monahilor te mărim.
grijă, Preacurată, sufletele
Slavă... Şi acum..., Glas 6.
robilor tăi le luminează, iar
negura ispitelor şi a neca- Cine va spune taina ocrotirii
zurilor întru totul o risipesc. tale, Mângâietoare a lumii,
Pentru aceasta, de toate bu- prin carea în multe chipuri
nătăţile tale mulţămindu-ţi, odihneşti pre cei ce te cântă?
cântare de laudă îţi aducem, Căci tu de necazuri ne
strigând: Bucură-te Mângâie- izbăveşti şi alini a sufletului
toarea celor scârbiţi, ajută- turburare celor ce se închină
toarea celor neajutoriţi şi icoanei tale şi cu dragoste
povăţuitoarea fără de greşală glas înalţă: Nu ridica de la
noi privirea purtării tale de
6
grijă, şi păzeşte-ne, pre robii trupului vindecând, şi cu to-
tăi, de toată bântuiala vrăj- tul izgonind nourii cei întu-
maşilor, cu pace neclătită necaţi ai mâniei celei de
înconjurându-ne. suflete stricătoare. Adu-ţi
LA STIHOVNĂ. Glas 5. aminte de noi, cei ce te cin-
Podobie: Bucură-te cămara... stim, şi icoana ta pururea o
Veniţi, cetele călugărilor, sărutăm, Maica lui Dumne-
pre înainte-stătătoarea şi pă- zeu, şi ploaie răcoritoare de
zitoarea noastră cu bucurie pace trimite celor ce întru
să o cântăm, ca pre sprijini- cântări te laudă.
toarea întru ale vieţii nevoi, Stih: Feţei tale se vor ruga mai-
şi către Mântuitorul sfântă marii norodului.
solitoare, strigând: Caută Bucură-te grabnică Mângâ-
din ceriu, a tuturor Împă- ietoare, ceea ce odinioară, ale
răteasă Mângâietoare, şi iz- monahilor greşale trecându-
băveşte grabnic pre cei ce te le cu vederea, de varvara
cinstesc, de toată reaua pă- năvălire i-ai izbăvit cu al tău
timire, pentru ca mila şi har, de moarte şi de robie
dumnezeiasca ta purtare de scăpându-i. Pentru aceasta,
grijă tuturor să o mărturi- ca pre scăparea noastră te
sim, şi icoanei tale celei prea- mărim, Mireasă a lui Dum-
sfinte să ne închinăm, cei ce nezeu, şi puterea caldei tale
întru necazuri la a ta ocro- purtări de grijă văzând,
tire alergăm. vestim tuturor cea multă a
Stih: Ascultă fiică, şi vezi, şi pleacă ta îndrăzneală către Domnul
urechea ta, şi uită norodul tău şi Hristos şi harul tău cel prea-
casa părintelui tău, şi va dori îmbelşugat.
Împăratul frumuseţea ta, Slavă... Şi acum..., Glas 6.
Bucură-te Mângâietoare a Astăzi obştea bisericii noas-
obştii bisericii noastre, cin- tre mai cu osebire cântă ale
stită desfătare, izvor vecinic tale faceri de bine, Mân-
ce cu adevărat reverşi tămă- gâietoare preadulce; căci tu,
duiri, bolile sufletului şi precum odinioară, ca o co-
7
moară de milostivire, pu- Harul tău, Curată, necazu-
rurea ne izbăveşti de năvala rile izgoneşte, şi întunecatele
cumpliţilor vrăjmaşi ce ne patimi ale sufletului risi-
împresoară. Sârguieşte dar, peşte, Maică a lui Dumnezeu
ca o bună, şi al deznădejdii preabună; pentru aceasta cu
întunerec risipeşte, şi scapă toţii, bine-răsunătoare cân-
din gheena mâhniciunii pre tare aducându-ţi, Mângâie-
cei ce cu dragoste aleargă la toarea lumii, curăţitoarele
tine. tale soliri către Ziditoriul îţi
Acum slobozeşti... Sfinte Dumnezeu- cerem.
le..., şi după Tatăl nostru, Slavă..., iarăşi aceasta. Şi acum...
Troparul Glas 1. Podobie: Mormântul tău...
Podobie: Piatra fiind pecetluită... Bucură-se cetele monahilor,
Turma fiind înconjurată de Fecioară, dumnezeieştii tale
protivnici, şi prigonitorii îm- icoane cu credinţă închinân-
protiva oilor tale sălbăticin- du-se, pre carea o avem ca
du-se, vestit-ai acestea robu- întărire şi nejefuită comoară,
lui tău, Curată, aievea către strigând: Fierbinte ajutoriu
dânsul grăind. Pentru aceas- făcutu-te-ai nouă, slăvită
ta, cetele nevoitorilor cu un Mângâietoare.
glas strigă ţie: Slavă minu- După a 2-a cathismă,
nilor tale, Curată, slavă ocro- Sedealna, Glas 4.
tirii tale, slavă ţie, Mângâie- Podobie: Spăimântatu-s’a Iosif...
toare Sfântă, una preacân-
Spăimântatu-s’a al mănăs-
tată.
tirii întâi-stătător, văzând
Şi cetirea praznicului. schimbarea preasfântului
 tău chip, de-Dumnezeu-Năs-
LA UTRENIE cătoare, în cinstita-ţi icoană,
La Dumnezeu este Domnul..., iară fraţii cu toţii adusu-ţi-au
Troparul Glas 1. laudă, de robie prin tine
După întâia cathismă, scăpaţi, Mângâietoare Fe-
Sedealna, Glas 1: cioară prealăudată, şi cu
Podobie: Mormântul tău... bucurie au strigat: Bucură-te
8
a noastră ocrotitoare, acope- tine, cetatea lui Dumnezeu.
remânt şi neîndoielnică mân- 3. Din rodul pântecelui tău voi
gâiere. pune pre scaunul tău.
Slavă..., iarăşi acesta. Şi acum...
4. Sfinţit-au lăcaşul său, Cel
Podobie: Spăimântatu-s’a Iosif...
Preaînalt, Dumnezeu în mijlo-
Mângâiere a noastră fierbin- cul ei, şi nu se va clăti.
te, scăpare şi credincioasă 5. Casei tale se cuvine sfinţenie,
ocrotitoare cu adevărat eşti Doamne, întru lungime de zile.
Fecioară, Maica lui Dumne-
zeu. Pentru aceasta cu bună 6. Binecuvântat este Dumnezeu
în veac şi în veacul veacului.
cucernicie îţi strigăm: Tur-
ma ta pururea păzeşte, carea Slavă...
se bucură şi se veseleşte de Slavă Ţie, Treime Sfântă, Pă-
cinstită Icoana ta, Mângâie- rinte, Cuvinte şi Duhule Sfin-
toare Preadulce, darurile tale te, zicând: Slavă Ţie, Dumne-
de Maică din ceriuri dăru- zeule.
indu-i. Şi acum...
Polieleu. Şi Mărimurile acestea:
Bucură-te, ceea ce eşti plină
Mărimu-te pre tine, Prea- de har, Marie, Domnul este
sfântă Mângâietoare, Mirea- cu tine, zicând: şi prin tine
să nenuntită, şi dumnezeias- cu noi.
că Icoana ta cu toţii o cin- Alliluia, Alliluia, Alliluia, slavă
stim. Ţie, Dumnezeule. (De 3 ori).
Altă stihiră: Sedealna, Glas 1.
Bucură-te, ceea ce eşti plină Podobie: Mormântul tău...
de har, Marie, Domnul este Văzând sfântu-ţi chip izvo-
cu tine, zicând: şi prin tine rându-ne râuri de milosti-
cu noi. viri, Fecioară, cu credinţă
Cu stihurile acestea: strigăm ţie: Mângâie puru-
1. Adu-ţi aminte, Doamne, de rea pre cei întru necazuri,
David şi de toate blândeţile lui. Mângâietoare preabinecu-
2. Preaslăvite s’au grăit pentru vântată, scăparea, acopere-
9
mântul şi mântuirea noastră. Miluieşte-ne, Dumnezeule,
Slavă..., iarăşi aceasta. Şi acum... după mare mila Ta şi, după
Glas 3. mulţimea îndurărilor Tale,
Podobie: De frumuseţea... curăţeşte fărădelegile noastre.
Liman neînviforat şi scăpare Şi stihira, Glas 6:
preatare te are obştea Împreună-luptătoare şi aju-
noastră, cinstită şi dumneze- tor în necazuri te avem, Mân-
iască Mângâietoare, la icoana gâietoare preaslăvită, căci tu,
ta cea sfântă cu toţii alergând, nemărginit milostivindu-te,
şi mare mângâiere şi grabnic arşiţa căderilor, ispitelor şi
ajutor dobândind. Pentru necazurilor ai stins, cu roua
aceasta vecinică slavă aducem cea dumnezeiască. Arată no-
ţie, Maică preadulce. uă şi lucrarea îndurărilor
Apoi Antifonul Întâi al Glasului al tale, şi de toată reaua-pătimi-
4-lea: Din tinereţele mele... re scapă pre cei ce te cinstesc.
PROCHIMEN, Glas 4: 
Pomeni-voi numele tău întru tot CANOANELE, două. Irmoasele amân-
neamul şi neamul. duror canoane de câte 2 ori, şi troparele
Stih: Răspuns-a inima mea cuvânt pe 12.
bun. Canonul Mângâietoarei.
Toată suflarea... Cântarea 1, Glas 4, Irmos:
Evanghelia de la Luca (caută la 8 Deschide-voi gura mea, şi se
Septemvrie, la Utrenie). va umplea de Duh, şi cuvânt
Psalmul 50. răspunde-voi Împărătesei
Slavă..., Glas 2. Maici, şi mă voi arăta lumi-
Pentru rugăciunile Cinstitei Mân- nat prăznuind, şi voi cânta
gâietoare, Milostive, curăţeşte minunile ei bucurându-mă.
mulţimea greşalelor noastre. Stăpână Atotîmpărăteasă,
Şi acum... Mângâietoare preadulce, bu-
Pentru rugăciunile Născătoarei zele-mi deschide ca să cânt lu-
de Dumnezeu, Milostive, cură- minat dumnezeiasca-ţi purta-
ţeşte mulţimea greşalelor noas- re de grijă, nesfârşită şi neclă-
tre. tită.
Stih:
10
Sfinţeşte, Preacurată, pre cei Apa trecând ca pre uscat, şi
ce se închină cu credinţă din răutatea Eghiptenilor
icoanei tale, Mângâietoare scăpând Israilteanul, striga:
noastră, carea, mai presus de Izbăvitoriului şi Dumnezeu-
cuvânt, de cumplita pustiire lui nostru să cântăm.
ne izbăveşte. Având milostivire de maică,
Precum odinioară ai vărsat Mângâietoarea noastră, Fe-
picăturile milei milostivirii cioară, varsă tuturor dulcea-
tale preste cetele călugărilor, ţa îndurărilor tale, ca de a-
curată Mângâietoare, sâr- mara întristare să ne slobo-
guieşte şi acum de mi le dă- zim.
ruieşte, ca să mă mântuiesc. De-Dumnezeu-Născătoare cea
Scăpare de tâlharii cei de pre plină de har, izvor al milei
mare mai presus de nădejde celei dumnezeieşti, mângâie
aflat-au odinioară acei nevo- tainic inimile noastre, ca de
itori prin Icoana ta, Mân- săgeţile celui viclean să aflăm
gâietoareo, măcar că unii izbăvire.
dintre ei pre Hristos au Slavă...
amărât. Pentru aceasta cu Ceea ce eşti a noastră Mân-
dumnezeieşti cântări te încu- gâietoare şi alinare, palat
nunăm. prealuminat al Celui Prea-
Maică ce nu ai cunoscut înalt, risipeşte cu lumina cea
bărbat, comoară a milosâr- nematerialnică întunericul
diilor, îndemnul celui născut cumplitei întristări.
din tine nesocotind, Stăpână, Şi acum...
cu milostivire ai vestit igu- Cu roua sfintelor tale ha-
menului mănăstirii a tâl- ruri, Mângâietoare Maică,
harilor năvălire. icoana ta cea dumnezeiască,
pentru a ta bunătate, ne în-
noieşte pre toţi cei ce cu
Alt canon, Glas 8. credinţă la dânsa alergăm.
Facerea lui Gherasim de la Sfânta Catavasie:
Anna. Irmos:
11
Pământul cel rodit de adân- Putere, scăpare, mângâiere,
cime, uscat l-a umblat soa- nădejde şi sprijin tare eşti
rele oarecând, căci ca un zid tuturor celor ce cu credinţă
s’a închegat apa de amân- te măresc, Mângâietoare Stă-
două părţile, norodul marea până, a bisericii noastre
pedestru trecând, şi lui comoară.
Dumnezeu spre plăcere cân- Ţărm şi liman neînviforat
tând: Să cântăm Domnului, au icoana ta, cei ce, cu dra-
căci cu slavă s’a proslăvit. goste de Dumnezeu, în ob-
Cântarea a 3-a. Irmos: ştea noastră vieţuiesc. Pen-
Pre ai tăi cântăreţi, Născă- tru aceasta în toată nevoia şi
toare de Dumnezeu, ceea ce necazul către dânsa aleargă.
eşti izvor viu şi îndestulat, Alt Canon. Irmos:
pre cei ce s’au adunat ceată Făcătoriul celor mai presus
duhovnicească întăreşte-i, şi de crugul ceresc, Doamne, şi
întru dumnezeiască slava ta, ziditoriul Bisericii, tu mă în-
cununilor slavei învredniceş- tăreşte întru dragostea ta,
te-i. cela ce eşti marginea doriri-
Lăcaş al Celui Preaînalt, lor, a credincioşilor întărire,
Mângâietoare preabună, iz- unule iubitoriule de oameni.
vorul cel nedeşertat al mi- Chipul tău, curată, zugrăvit
lostivirilor, scapă obştea pre sfânta ta icoană, harul
noastră de toată bântuiala bucuriei tuturor răspândeş-
vrăjmăşească. te, a sufletului întristare risi-
Mâna Fiului şi Dumnezeu- pind celor ce la tine aleargă,
lui tău îndepărtând, Mân- Stăpână.
gâietoare bună, carele a ta Al tău ajutor şi mie dăru-
gură voia să o pecetluiască, ieşte-l, smeritului robului
vestit-ai întâi-stătătorului a tău, Curată, mângâierea tu-
tâlharilor năvălire, ca o turor şi scăparea, ca să aflu
iubitoare de oameni. izbăvire de cel ce cu viclenie
se luptă cu noi.

12
Slavă... Turma ta păzeşte de tot
Precum odinioară mai pre- prăpădul vrăjmaşului, Prea-
sus de fire, Curată, din a ta sfântă de Dumnezeu Născă-
sfântă icoană ai grăit, aşa şi toare, cu a ta bunătate, că
acum grăieşte-mi în inimă zid având cinstită Icoana ta,
cuvânt de mângâiere ce izgo- pre carea cu îndreptăţire
neşte al vrăjmaşul vicleşug. Mângâietoarea o numim,
Şi acum... către aceasta pururea aler-
Omoară-mi, Fecioară, cuge- găm şi aflăm scăpare.
tul trupului, şi mintea cu dor Cântarea a 4-a. Irmos:
de viaţă sfântă îmi întrari- Cela ce şade în slavă, pre
pează, iar inima mea cea scaunul dumnezeirii, pre
turburată arată-o plină de nour uşor au venit Iisus cel
dumnezeiască mângâiere. mai presus de Dumnezeire,
Catavasie prin nestricată palmă, şi au
Întărirea celor ce se încred mântuit pre cei ce strigă:
în tine, întăreşte, Doamne, Slavă, Hristoase, puterii tale.
Biserica ta, carea ai câştigat Laudă este a ta icoană, şi
cu scump sângele tău. cinstită bucurie pentru ob-
Sedealna Glas 4. ştea noastră, carea cu cântări
Podobie: Degrab ne întâmpină... împodobeşte, Mângâietoareo,
Una milostivă, Mângâietoare a ta negrăită milostivire şi
preacântată, de cumplitele purtare de grijă.
nevoi şi de a diavolului pier- Priimindu-mi, Maică, cuvin-
zare scapă pre toţi cei ce se tele buzelor şi osârdia inimii
închină cu dragoste cinstitei mele, arată-mă vrednic,
tale icoane, cerând sfintele Mângâietoareo, de a ta ali-
tale rugăciuni către Zidito- nare, pentru ca „Bucură-te”
riul şi Dătătoriul de viaţă, să cânt ţie, milostivă Stăpână.
căruia trup i-ai dat. Adapă, preaslăvită Fecioară,
Slavă..., iarăşi aceasta. Şi acum... cu şuvoaiele iubirii tale de
oameni, pre cei ce cu dra-

13
goste te cântă, sfântul tău Leagă-mă, Fecioară, cu ale
ajutor aşteptând. dragostei Fiului tău legături
„Poftele pătimaşe ale trupu- şi îndulceşte amărăciunea
lui meu adoarme, neador- mâhnicioasei mele cugetări.
mită Mângâietoare, şi porni- Catavasie
rile pământeşti mi le îmblân- Acoperit-a cerurile vârtutea
zeşte, ocrotitoarea lumii”, ta, Hristoase, că ieşind din
strig acum către tine, Icoana chivotul sfinţirii tale, din
ta cea sfântă sărutând. nestricata Maică, în biserica
Alt Canon. Irmos: slavei tale te-ai arătat, ca un
Auzit-am, Doamne, cea a prunc în braţe purtat, şi toa-
rânduielii tale taina, înţeles- te s’au umplut de lauda ta.
am lucrurile tale, şi am Cântarea a 5-a. Irmos:
proslăvit Dumnezeirea ta. Spăimântatu-s’au toate de
Putere dumnezeiască dă mie, dumnezeiască slava ta, că tu,
Mângâietoare Maică, Fe- Fecioară neispitită de nuntă,
cioară Stăpână, ca toată avut-ai în pântece pre Dum-
înşelăciunea şi viclenia vrăj- nezeu cel preste toate, şi ai
maşului să biruiesc. născut pre Fiul cel fără de
ani, carele dăruieşte mântu-
Scapă-mă, Curată, de viclea-
ire tuturor celor ce te cântă
na asupreală al chinuitoru-
pre tine.
lui, şi întristarea sufletului
meu o risipeşte, Fecioară, cu Nădejde şi ajutor tuturor
harul tău cel sfânt. creştinilor aflându-te, Mân-
Slavă...
gâietoare Maică, din robia
prearea a patimilor ne smul-
Mângâiere sfântă ne este ge, pre cei ce la tine alergăm,
icoana ta cea de mir izvorâ- şi desfătării céii cereşti păr-
toare, Fecioară, căreia închi- taşi a fi ne învredniceşte.
nându-ne, cerească bucurie
luăm. Cu ploaia rugăciunilor tale
spală necurăţia patimilor
Şi acum...
mele, Mângâietoare curată,
izvorule al mântuirii, ca pu-
14
rurea să alerg să sărut icoa- dinţă căutăm, ceea ce eşti a
na ta cea de tămăduiri izvo- noastră mângâietoare adevă-
râtoare. rată.
Masă nedeşertată de îndu- Slavă...
rări te cunoaştem, Mângâ- Bucură-se sfântă obştea
ietoare, noi cei pământeşti, noastră, având a ta Icoană
din carea îmbelşugat des- mângâietoare tuturor celor
fătându-ne cu credinţă, luăm ce la tine aleargă, Fecioară.
îndrăzneală şi putere ca să Şi acum...
cerem milă de la Fiul tău. Mângâie-ne de sus, Preacu-
Rănit fiind eu, ticălosul, de rată, cu umbrirea ta cea
asuprelile diavolului, alerg înţelegătoare, şi nourul pati-
către neostenitele tale rugă- milor noastre risipeşte.
ciuni, Mângâietoareo, şi caut Catavasie
tămăduire; pre carea dă- Dacă a văzut Isaia cu în-
ruieşte-o mie ca o Maică chipuire pre Dumnezeu pre
prealăudată a lui Dumnezeu, scaun preaînalt, de îngerii
Împăratul şi Stăpânul zidirii. slavei încunjurat, a strigat:
Alt Canon. Irmos: O, ticălosul de mine, că mai
Luminează pre noi, Doamne, nainte am văzut pre Dum-
cu poruncile tale, şi cu nezeu întrupat, lumina cea
braţul tău cel înalt, a ta pace neînserată, şi carele pacea
dăruieşte nouă, Iubitoriule stăpâneşte.
de oameni. Cântarea a 6-a. Irmos:
De tainica ta umbrire cu Cugetătorii de Dumnezeu,
totul luminată este cinstita ta carii săvârşiţi acest praznic
Icoană, Fecioară, pre carea dumnezeiesc şi cu totul cin-
cu credinţă Mângâietoarea o stit al Maicii lui Dumnezeu,
numim. veniţi să plesnim cu mâinile,
Către înălţimile vârtuţilor ne slăvind pre Dumnezeu, cel ce
ridică, Stăpână, pre cei ce al s’au născut dintr’însa.
tău fierbinte ajutor cu cre-
15
Străluceşte pururea harul Scapă mintea mea, Mângâ-
tău, cinstită Mângâietoare, ietoare Preacurată, de împă-
celor ce se apropie de prea- timirea de cele materialnice
sfântă icoana ta, risipind în- şi de povara amarei întris-
tunecimea patimilor şi a tări, şi inima mea de bucurie
necazurilor. o umple.
Semn al bunătăţii tale şi Preasfânta ta icoană, Mân-
dreptar al ocrotirii tale către gâietoare Fecioară, dumneze-
neamul omenesc este a ta iască putere răspândeşte şi
icoană, Mângâietoare Maică toată întunecimea întristării
a lui Dumnezeu preaslăvită. o alungă. Pentru aceasta pu-
Ale monahilor cete, Mângâ- rurea vestim multa ta către
ietoare Sfântă, a ta slavă, noi milostivire.
sprijineală, acoperemânt şi Slavă...
ocrotire cu cântări bine răsu- Cu revărsarea apelor celor
nătoare o laudă. de taină stinge şi potoleşte
Bucură-te strigăm ţie, Mân- flacăra întristării, negrija-
gâietoare prealăudată, celei niei şi întunecimii minţii me-
ce pururea izbăveşti a noas- le, Mângâietoare Fecioară
tră sfântă obştea de necazuri prealăudată, şi sufletul meu
şi de năvălirea cumpliţilor răcoreşte-l cu suflarea bună-
vrăjmaşi. tăţii tale.
Alt Canon. Irmos: Şi acum...
Rugăciunea mea voi vărsa Văzut-au schimbarea chipu-
către Domnul, şi aceluia voi rilor din sfânta ta icoană,
vesti scârbele mele; că de Fecioară, mulţimea călugări-
rele sufletul meu s’a umplut, lor oarecând, şi milostivirea
şi viaţa mea de iad s’a apro- ta cea multă au slăvit, căci de
piat; şi mă rog precum Ionà: a varvarilor înfricoşată nă-
Din stricăciune, Dumnezeu- vălire i-ai scăpat.
le, scoate-mă. Catavasie
Glas înălţat-a ţie Bătrânul,
16
mântuirea carea a venit no- SINAXAR
roadelor cu ochii săi văzând: Întru această lună în 21 de zile,
Hristoase cel venit dela pomenirea cuviosului părintelui
Dumnezeu, tu eşti Dumne- nostru Maxim Mărturisitoriul.
zeul meu. Stih:
Condac Glas 3. Lipsindu-te de mână şi de limbă,
iarăşi mâna şi limba îţi răsar,
Podobie: De frumuseţea... Părinte,
Înaintea icoanei tale stând şi Şi sufletul în mâinile lui Dumne-
rugându-se igumenul, Prea- zeu îţi dai, Maxime preacinstite.
cântată, văzut-a streina şi Întru a douăzeci şi una zi, trupul
înfricoşata schimbare a chi- lui Maxim cel cinstit,
pului tău, şi din buzele tale, Prin moarte, de pământ a fost
cu multa-ţi milostivire, luat- acoperit.
a vestire carea turma a iz- Acesta a fost în zilele rău-credin-
băvit. Pentru aceasta stri- ciosului împărat Constant, ce a
fost tatăl împăratului Constantin
găm ţie: Bucură-te, cinstită Pogonatul (adică Bărbosul), şi
Mângâietoare. nepotul împăratului Iraclie. Şi
ICOS. multe cinstiri priimind [Sfântul
Cine după cuviinţă va lăuda Maxim] dela cei mai de nainte îm-
păraţi, şi destoinic fiind la lucru-
nemăsuratele tale faceri de bi- rile politiceşti, învăţând şi îndrep-
ne şi multa mulţime a milosti- tând cele ce trebuiau a se face, cu
virii tale, binecuvântată Atot- înţelepciunea şi cu firea lui cea
împărăteasă? Căci de pus- bună, şi cu mintea ce avea, la
tiitoarea năvălire a tâlharilor dregătoria de protoasikrit s’a suit
şi s’a făcut sfetnic împăraţilor.
mării turma ai izbăvit, igume-
Ivindu-se atunci eresul mono-
nului grăindu-i, şi dreapta
fiziţilor şi dându-se porunci carile
mânie a Fiului tău risipind. au fost lipite pre pereţii biserici-
Pentru aceasta cu cântări de lor, Maxim, nesuferind asemenea
mulţămită te slăvim, Maica lui eres, s’a lepădat de toată cinstea
Dumnezeu, şi preacinstită lumească, alegând mai bine a fi
Icoana ta o sărutăm, strigând lepădat şi nebăgat în seamă în ca-
sa lui Dumnezeu, decât să locu-
cu credinţă: Bucură-te cinstită iască în sălaşurile păcătoşilor. Şi
Mângâietoare. mergând la monastirea din Hriso-
17
poli, s’a călugărit, unde a fost şi şi a vorbit curat până la moarte.
igumen. De aicea ca de foc aprin- Iar din cei doi ucenici ai lui, Anas-
zându-se de dumnezeiasca râvnă, tasie cel mai mare cu vârsta, tă-
s’a dus la Roma cea veche şi a ple- indu-i-se şi lui mâna şi limba ca
cat pre fericitul papă Martin ca să dascălului său, s’a trimis departe
strângă Sobor şi să anathemati- la închisoare. Iar cel mai tânăr
sească pre începătorii şi pricinu- Anastasie, trimiţându-se la oare-
itorii păgâneştii aceleia dogme a carea cetate din Trakia, şi-a să-
celor ce bârfeau cum că o singură vârşit acolo viaţa şi s’a odihnit
voie ar fi la Hristos, încă şi spre întru Domnul.
mustrarea şi ruşinarea celor ce Tot întru această zi, pomenirea
credeau aşa; a scris cuvinte şi sfântului mucenic Neofit.
cărţi ce adevereau temeiul credin-
Stih:
ţei noastre cu dăscăleşti dovediri
ale Sfintei Scripturi, de le-a trimis Pre Neofit sabia de pre pământ l-a
pretutindenea în lume. Iar întor- cosit,
cându-se dela Roma cu cei doi Ca pre un preafrumos sad de
Anastasie, ucenicii săi, s’a numă- curând sădit.
rat ca un vinovat înaintea sfatului Acesta a fost din Nikeia Vithiniei,
ce era de un gând cu împăratul fiu de părinţi binecredincioşi şi
despre partea acelui eres. Şi de creştini, anume Theodor şi Flo-
vreme ce toţi ţineau cu împăratul, rentia, pre vremea împărăţiei lui
numai Sfântul Maxim sta împro- Diocliţian. Şi îndată dintru înce-
tivă, şi îndemna şi pre alţii cu scri- putul vieţii sale a fost plin de ha-
sorile lui ca să nu se supuie, nici rul lui Dumnezeu, de vreme ce,
să-şi schimbe gândul, s’a trimis la fiind de nouă ani, când învăţa
închisoare în Trakia; şi stând tare carte cu copiii făcea rugăciune şi
în credinţă, i-au tăiat mâna şi minunat se sporea spre învăţătu-
limba. Şi de acolo a fost izgonit în ră. Şi venea o porumbiţă de zbura
Lazikia, unde, petrecând trei ani împrejurul patului său. Şi fiindcă
şi singur slujind la trebuinţele porumbiţa vorbea cu grai ome-
trupului său, plin fiind de zile, nesc, pentru aceasta maica sa a
bolnăvindu-se puţin, a răposat în murit de frică, iar el o a înviat
Domnul şi s’a îngropat în monas- prin rugăciunea sa. Deci mergând
tirea Sfântului Arsenie, într’acea în muntele Olimpului, a intrat
ţară a Lazilor, făcând în toate într’o peşteră pre carea i-a arătat-
zilele multe minuni. Şi spun că, o porumbiţa ce îl povăţuia. Şi go-
după tăiere, iarăşi i-a venit limba nind fiara ce era acolo, şi-a făcut
la loc cu minune dela Dumnezeu, sălăşluire, hrănindu-se de dumne-
18
zeiescul înger. Iar după ce a ajuns împreună cu ei, ci îndată a fost
la unsprezece ani ai vârstei sale, trimis înapoi la lăcaşul sfintei, zi-
din arătare dumnezeiască s’a cându-i părinţii că acolo trebuie
pogorât din munte, şi sărutând să fie, unde s’a şi afierosit. Întru
pre părinţii săi şi dând la săraci care mănăstire petrecând treizeci
din averea lor, iarăşi s’a întors la de ani, s’a făcut şi igumen; apoi
munte. Iar la cincisprezece ani ai s’a făcut şi episcop cetăţii Siracu-
vârstei sale a stătut înaintea lui sei, de către Theodor, papa Ro-
Dekie ighemonul, povăţuindu-se mei, şi bine păstorind încredinţata
la aceasta de dumnezeiescul înger. lui cuvântătoare turmă, şi pre
Drept aceea, pentru nenădăjduita mulţi întorcând dela necredinţă la
îndrăznire şi cutezare ce a arătat, credinţă şi de la răutate la bună-
întâi a pus de l-au bătut, după tate, a adormit în pace, trăind ani
aceea l-au băgat într’un cuptoriu cincizeci.
ars, şi scăpând cu darul lui Hris- Tot întru această zi, pătimirea
tos, l-au dat la fiare. Şi rămânând sfinţilor mucenici Evghenie, Va-
de toate nevătămat, a fost omorât lerian, Candid şi Akila, cei ce în
cu sabia de un varvar ce s’a repe- Trapezunt au mărturisit.
zit asupra lui.
Stih:
Tot întru această zi, pomenirea
Evghenie şi cei trei nevoitori ce
cuviosului părintelui nostru Zo-
împreună cu el au pătimit,
sima, episcopul Siracusiei din
ostrovul Sikeliei. Pentru bunul lor neam sufletesc
de sabie au pierit.
Stih:
Aceştia s’au nevoit pre vremea
Zosima mutare din viaţă a aflat,
împărăţiei lui Diocliţian şi Maxi-
Căruia şi întreaga viaţă mutare i- mian şi a ducelui Lisie, căci as-
a fost cu-adevărat. cunzându-se în munţii Trapezun-
Acesta era din Sikelia, din părinţi tului, s’au prins de Lisie, şi măr-
credincioşi şi cucernici şi cu îndes- turisind pre Hristos, au fost sur-
tulare vieţuind, care aveau moşie ghiuniţi într’o strâmtă cetăţuie a
lângă mănăstirea Lukiei fecioara. pământului lăzesc, numită Pitius.
Iară după ce s’a născut Zosima şi Şi de acolo au fost aduşi la Trape-
s’a înţărcat, a fost dat în dar sfin- zunt, şi înfăţişându-se la ducele, li
tei Lukia, şi el, şi moşia. Deci în s’au strujit trupurile cu vine de
mănăstire petrecând, s’a făcut pă- bou. Apoi fiind spânzuraţi, au fost
zitoriu sicriului sfintei. Şi ducân- sfâşiaţi cu unghii de fier şi arşi cu
du-se la părinţii săi, nici cât de făclii aprinse. Iar după ce au că-
puţin n’a fost îngăduit să petreacă zut cu feţele în sus cei ce mun-
19
ceau, turburându-se ighemonul, a monului, a fost răpită îndată. Şi
poruncit să se pună sfinţii la în- înfăţişându-se înaintea lui, era
chisoare. Şi după câteva zile, fiind îndemnată să jertfească, sau de
prins şi sfântul Evghenie, carele nu, să fie dusă la o casă de curvă-
până atuncea încă nu era prins, şi sărie. Iar ea zicea: Dumnezeilor
mărturisind pre Hristos, a fost tăi nu voi jertfi, nici de curvie îmi
bătut cu cruzime. Deci ducându- pasă, căci îndrăznesc la Dumne-
se împreună cu ighemonul la zeul meu, că ajutată fiind de el,
capiştea idolilor şi făcând rugă- voi scăpă de acea ruşine. Acestea
ciune, a făcut să cadă toţi idolii şi auzindu-le nelegiuitul ighemon, a
să se zdrobească ca praful. Pentru chemat pre starostele de curve şi
care şi cu funii fiind legat, cu toiege i-a dat pre ceea ce purta numele
groase a fost bătut. Apoi fiind curăţiei, poruncindu-i ca să o du-
spânzurat, cu unghii de fier foarte că îmbrăcată cu o singură haină
tare i s’au zgâriat coastele, şi cu fă- spre batjocură. Şi după ce a ajuns
clii aprinse a fost ars, ungându-l cu la sataniceasca prăvălie, şi se
sare şi oţet preatare. Apoi toţi apropia fieştecarele, vrând să-şi
sfinţii fiind băgaţi într’un cuptoriu bată joc de ea, nimenea oprindu-i,
aprins, şi scăpând de acela, prin ci mai vârtos toţi îndemnându-se
sabie s’au săvârşit. fără frică şi fără de socoteală a se
Tot întru această zi, soborul sfin- apropia de dânsa, îndată amor-
tei Irina în sfânta biserică de lân- ţeau şi li se tâmpea pofta, şi ca
gă mare, şi pomenirea sfintei mu- nişte morţi se aflau. Atuncea unul,
ceniţe Agnì. ca şi cum mari cugetând trufaş, şi
carele mustra pre cei ce intrau, cu
Stih:
multă obrăznicie s’a apropiat de
Desfrânaţii, puind pre Agnì în sfânta fecioară, şi îndată s’a făcut
casă întunecoasă, fără de suflare şi a căzut pre pă-
Pricinuitu-i-au locuinţă prealumi- mânt. Şi mult ceas trecând, unul
noasă. din cei ce stau de faţă a strigat,
Sfânta muceniţă Agnì era din zicând: Mare este credinţa creş-
cetatea Romei, de neam strălucit. tinilor. Şi intrând şi ceilalţi, cu un
Aceasta având viaţa sa potrivită glas toţi au strigat: Mare este pu-
cu numele, multe femei mergând terea lui Hristos. Despre acestea
către dânsa, le învăţa cuvântul înştiinţându-se ighemonul, a adus
adevărului şi le îndemna să cu- de faţă pre sfânta, a adus încă şi
noască pre Hristos Dumnezeu şi pre mortul înaintea lui, şi a zis:
lui singur să-i slujească. Aceste Spune, vicleană femeie, cum ai
lucruri ajungând la urechile ighe- omorât pre tânărul? Şi sfânta i-a

20
răspuns: Când ai poruncit să fiu după ce a contenit văpaia, oareca-
batjocorită, când mă duceau, îmi rii iubitori de Hristos, luând întru
urma mie un tânăr, luminat îm- ascuns cinstitele ei moaşte, cu
brăcat, şi intrând sta lângă mine, cinste le-au îngropat, slăvind pre
carele pofta tinerilor o tâmpea, şi Dumnezeu.
pre bărbatul acesta pre carele îl Tot întru această zi, sfinţii patru
vezi mort, carele s’a apropiat mai mucenici cei din Tir, de sabie s’au
în urmă, cu trufie şi obrăznicie, săvârşit.
mai nainte de a se atinge de mine
Stih:
şi mai nainte de a scoate cuvânt, l-
a făcut astfel precum îl vezi acum. Un glas la cei patru nevoitori era
Zis-a ighemonul: Şi cine este aces- a se auzi:
ta? Răspuns-a sfânta: Domnul şi Veselie este nouă prin sabie a
Dumnezeul meu a trimis pre înge- muri.
rul său ca să oprească de a mi se Tot întru această zi, pomenirea
face mie batjocură. Iar ighemonul minunilor Icoanei Preasfintei Stă-
a zis: Deci de voieşti să ne îndu- pânei noastre de Dumnezeu Năs-
pleci că adevărul grăieşti, roagă- cătoarei, numită Mângâietoarea,
te Dumnezeului tău şi-l înviază. ce s’au făcut în Sfânta Mănăstire
Atuncea muceniţa, ridicându-şi a Vatopedului din Sfântul Munte
mâinile spre ceriu şi făcând rugă- Athos, şi în toată lumea oame-
ciune, îndată a înviat mortul. Şi nilor, cu a ei milostivă purtare de
s’au spăimântat toţi de această grijă.
minune, şi însuşi ighemonul, şi Stih:
mulţi au strigat: Mare este pute-
rea creştinilor, şi mare întru ade- Pricină a bucuriei, Mângâietoareo, eşti,
văr este Dumnezeul acestei prea Ceea ce din valurile lumii neîncetat ne
de bun neam femei. Iară unii rău izbăveşti.
credincioşi şi necuraţi au strigat În vechime, în Sfânta Mănăstire a
către ighemonul: Ridică-o pre ea Vatopedului din Sfântul Munte
din mijloc, căci aceasta ce ţi se Athos, la sfârşitul Utreniei, era
pare că face minuni, prin vrăji le obiceiul ca părinţii ce ieşeau din
face. Atuncea a poruncit să se ar- biserica cea mare să sărute icoana
ză sfânta cu foc. Deci aprinzându- Preasfintei Născătoare de Dumne-
se mare foc, sfânta, pecetluindu-se zeu, zugrăvită pre peretele din
cu semnul crucii, a intrat cu în- tinda acelei biserici, iar igumenul
drăzneală în mijloc, şi rugăciune înmâna portarului cheile pentru a
în gură având, a zburat către deschide porţile Mănăstirii, ce se
Domnul, lăsându-şi trupul. Iar închideau întotdeauna la căderea

21
serii. În dimineaţa zilei de 21 ia- de pre mare ce se furişaseră în
nuarie a anului 1320, când igume- timpul nopţii împrejurul zidu-
nul a dat cheile portarului, icoana rilor, voind să jefuiască sfânta
Maicii Domnului din tinda mă- mănăstire şi pre monahi să-i ducă
năstirii s’a însufleţit şi Preasfânta în robie. Însă Icoana Maicii cu
Născătoare de Dumnezeu a stri- Pruncul a rămas schimbată la
gat: «Nu deschideţi astăzi porţile chip, aşa precum se vede până
Mănăstirii, ci urcaţi-vă pre ziduri astăzi. Deci cu dreptate se poate
şi alungaţi pre tâlharii cei de pre zice că Icoana aceasta este ne-
mare». Atunci – o, minune! – făcută de mână, dobândindu-şi
pruncul Iisus din braţele Născă- noua înfăţişare prin lucrarea
toarei de Dumnezeu, mişcându-şi harului Duhului Sfânt. Închină-
mâna, a închis gura Preasfintei torii carii o privesc nu se mai sa-
sale Maici, zicându-i: «Nu, Maica tură de blândeţea chipului Prea-
mea, nu le spune. Lasă-i să fie curatei, ce odihneşte şi mângâie
pedepsiţi precum li se cuvine, căci sufletul omenesc, pentru care
şi-au lăsat datorinţele călugă- lucru s’a şi numit Paramithia sau
reşti!» Atunci Preasfânta de Dum- Mângâietoarea; însă Sfântul Prunc
nezeu Născătoare, cu îndrăzneala a rămas cu chipul de aspru Jude-
cea de Maică înaintea Fiului său şi cătoriu. Deci monahii vatopedini,
Dumnezeu, a apucat mâna lui scoţând icoana de pre peretele
Hristos, şi plecându-şi capul spre unde era zugrăvită, au mutat-o cu
dreapta, spre a se feri de mâna mare cinste într’un preafrumos
lui, a strigat către igumen pentru paraclis de lângă biserica cea ma-
a doua oară, zicând: «Nu re, unde este cinstită până astăzi
deschideţi astăzi porţile Mănăs- cu laude şi cu cântări în toate
tirii, ci urcaţi-vă pre ziduri şi zilele.
alungaţi tâlharii cei de pre mare! Această minune arată şi întă-
Ci luaţi aminte şi vă pocăiţi, căci reşte din nou credinţa Bisericii
Fiul meu s’a mâniat pre voi!» Şi Dreptslăvitoare în îndrăzneala
iarăşi a zis pentru a treia oară: cea de Maică a Născătoarei de
«Nu deschideţi astăzi porţile Dumnezeu, spre a soli pentru pă-
Mănăstirii, ci urcaţi-vă pre ziduri catele neamului omenesc către Fi-
şi alungaţi tâlharii cei de pre ul şi Dumnezeu ei, izbăvind, pre
mare!» cei ce i se închină cu credinţă, de
Ascultând dar povaţa Maicii necazurile ce cu dreptate vin asu-
Domnului, călugării nu au mai pra noastră.
deschis porţile mănăstirii, scă- De această icoană este legată şi
pând astfel de cumpliţii tâlhari cei viaţa cuviosului Neofit, cel ce avea

22
ascultarea de prosmonar sau lui bărbăteşte călcând, se bu-
paracliser al Paramithiei. Odată curau viersuind: Preacântate
cuviosul a fost trimis de către Mă-
năstire să slujească o vreme la
Doamne şi Dumnezeule al
metocul din Ostrovul Evia. Că- Părinţilor, bine eşti cuvântat.
zând greu bolnav, a rugat-o pre Potoleşte dogoarea patimilor
Preasfânta să-l învrednicească să mele celor rele, a greşalelor
moară în mănăstirea sa de meta-
nie. Îndată a auzit înlăuntrul său
şi a mâniei céii de suflet
glasul Preasfintei zicându-i: «Neo- stricătoare, cu roua solirilor
fite, mergi în Mănăstirea ta, şi tale către Domnul, Maică Fe-
după un an să te găteşti». Deci cioară, ca în veci să te măresc.
Cuviosul, mulţămind Maicii Dom-
Fericimu-te, Mângâietoare
nului Mângâietoarea pentru înde-
lungarea vieţii sale, i-a spus uce- preacinstită, cetele nevoitori-
nicului său să se pregătească pen- lor, şi cu dragoste sărutăm
tru întoarcerea la mănăstire. Şi cu Icoana ta, carea odinioară
adevărat, după trecerea anului, turma ta a izbăvit.
într’o zi de Duminică, după ce s’a
împărtăşit cu Preacuratele Taine, Negura morţii ce m’a cu-
urcând scara spre paraclisul Pa- prins, cu sfânta ta cercetare
ramithiei, a auzit din nou glasul se risipeşte, Preabună; pen-
Maicii Domnului: «Neofite, vre- tru aceasta către tine îndrep-
mea ieşirii tale a sosit». Ducându- tându-mă, Mângâietoarea
se dar cuviosul la chilia sa, a sim-
ţit puterile slăbindu-i, şi luându-şi
mea, ţie mă rog: Împărăţiei
iertăciune de la toată frăţia, şi-a Ceriurilor învredniceşte-mă,
dat duhul în braţele Născătoarei pre robul tău.
de Dumnezeu. Şi se face pomeni- Loc de tămăduire nedeşertat
rea Cuviosului Neofit întru aceas-
te ştim, de Dumnezeu Născă-
tă zi de 21 Ianuarie.
Pentru solirile preacuratei toare, Mângâietoare prealău-
Maicii tale şi Mângâietoarei lumii, dată, cei ce aici ne nevoim,
Hristoase Dumnezeule, miluieşte pentru aceasta cu credinţă
şi mântuieşte pre noi. Amin. alergăm, Icoanei tale sfinte a
Cântarea a 7-a. Irmos: ne închina.
Nu au slujit zidirii cugetătorii Alt Canon. Irmos:
de Dumnezeu, fără numai Zi- Cei din Iudeea Tineri ce au
ditoriului; ci îngrozirea focu-
23
ajuns în Vavilon oarecând, gâietoare pre aceasta o nu-
cu credinţa Treimii văpaia meşte.
cuptoriului au călcat cân- Catavasie
tând: Dumnezeul Părinţilor Pre tine, Dumnezeu Cu-
noştri, bine eşti cuvântat. vântul, cel ce ai răcorit în foc
Nour de ploaie aducător, pre Coconii cei de-Dumne-
carea ai revărsat în lume zeu-cuvântători, şi în Fecioa-
Viaţa cea vecinică, revarsă, ră nestricată te-ai sălăşluit,
de Dumnezeu Născătoare, cu bunăcinstire cântând te
Mângâietoare Sfântă, ploaia lăudăm: Bine este cuvântat
cea aducătoare de viaţă a Dumnezeul Părinţilor noştri.
bucuriei dumnezeieşti, celor Cântarea a 8-a. Irmos:
ce suspină în necazuri. Pre cuvioşii Tineri în cup-
Cu dumnezeiescul toiag, toriu, naşterea Născătoarei
Fecioară, al caldei tale mij- de Dumnezeu i-a mântuit;
lociri, alungă pre diavolul ce atuncea fiind închipuită, iar
zadarnic împrotiva mea răc- acum lucrată, pre toată lu-
neşte, Mângâietoare sfântă, a mea ridică a viersui: Pre
oamenilor bucurie. Domnul cântaţi, lucrurile, şi-
Slavă... l preaînălţaţi întru toţi vecii.
Dulcele tău chip din sfânta De tot necazul şi de toată
ta Icoană, Preacurată, umple stricăciunea vicleanului Ve-
de bucurie şi desfătare toată liar mântuieşte-mi sufletul,
inima, şi spre lauda slavei Stăpână, ceea ce cu iubirea ta
tale, Mângâietoare Sfântă, de oameni lacrămile mele nu
pre toţi îi ridică. le treci cu vederea, ci, cu
Şi acum... năframa rugăciunilor tale
Dumnezeiesc har şi izvor de ştergându-le, către Domnul
milă, Fecioară Curată, având şi Stăpânul le ridici.
obştea noastră Icoana ta cea Umplut-ai de nespusă des-
sfântă, de tot necazul se iz- fătare ceata monahilor, Îm-
băveşte, şi cu dreptate Mân- părăteasă Preabună, grăin-
du-le odinioară spre folos.
24
Pentru aceasta acum strigăm vărsând, stinge-mi văpaia pa-
ţie: Întristarea inimii robilor timilor celor de suflet strică-
tăi risipeşte, cu cea negrăită toare.
bucurie. Slavă...
Liman neînviforat şi zid ne- Ceea ce eşti a îngerilor slavă
biruit, şi acoperemânt tare şi a muritorilor mare mân-
în necazuri eşti robilor tăi, gâiere, Mângâietoare Fecioa-
Preacurată Mângâietoare, ră, izbăveşte mintea mea de
celor ce laudă pre Domnul şi toată întristarea.
Fiul tău, pre care îngerii îl Şi acum...
cântă. Schimbă-mi tristeţea inimii
Arătările dragostei tale către în dumnezeiască bucurie,
ai tăi rugători pururea ves- Mângâietoare Fecioară, şi de
tim, Împărăteasă a toate, şi toată viclenia vrăjmaşului mă
cu tărie strigăm: Precum izbăveşte.
odinioară de năvălirea tâl- Catavasie:
harilor mării pre monahi ai Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să
izbăvit, aşa şi pre noi de ne închinăm Domnului, cântând şi
tâlharii cei gândiţi ne iz- preaînălţând pre dânsul întru toţi
băveşte. vecii.
Alt Canon. Irmos: De focul cel nesuferit strânşi
Pre Împăratul ceriurilor, laolaltă fiind, dar de văpaie
pre carele îl cântă Oştile În- nevătămându-se, Coconii cei
gereşti, cântaţi şi-l preaînăl- ce pentru bunacinstire înain-
ţaţi întru toţi vecii. te au stătut, cântare au cân-
tat dumnezeiască: Binecu-
De întristare şi de a patimilor
vântaţi toate lucrurile Dom-
robie scapă-ne, Fecioară
nului pre Domnul, şi-l
Mângâietoare, pre cei ce ne-
preaînălţaţi întru toţi vecii.
grăita ta naştere cu laude o
Cântarea a 9-a. Irmos:
cântăm.
Tot neamul pământesc săl-
Izvor de bucurie duhovni-
teze, cu duhul fiind luminat,
cească, Fecioară, tuturor re-
şi prăznuiască firea Minţilor
25
celor fără materie, cinstind bucurie, bucură-te uşurarea
sfântul Praznic al Maicii lui celor în necazuri, bucură-te
Dumnezeu, şi să strige: Bu- cetate neclătită, bucură-te a
cură-te, preafericită de monahilor şi a tuturor cre-
Dumnezeu Născătoare Cura- dincioşilor scăpare, Mângâ-
tă, pururea Fecioară. ietoare Stăpână.
Îndură-te de norodul cel ce Alt Canon. Irmos:
către tine vine, glas ţie înăl- Cu adevărat de Dumnezeu
ţând: Preasfântă Stăpână Născătoare te mărturisim,
Mângâietoare, înainte-stătă- cei prin tine mântuiţi, Fe-
toarea credincioşilor, sârgu- cioară curată, cu cetele celor
ieşte de ne scapă de reaua în- fără de trup pre tine mărind.
tâmplare cu ocrotirea ta, pen- Cu milostivă privirea ta
tru ca ţie cântare de mulţă- vezi-mi sufletul cel întinat de
mită să-ţi aducem, bucu- multe păcate, Fecioară Mân-
rându-ne. gâietoare, şi tămăduire dă-
Laudă a muritorilor şi spri- ruieşte-mi.
jinitoarea nevoitorilor, co- Scapă-mă, Fecioară, de
moară şi izbăvitoare a bi- mânia celui viclean, de robia
sericii noastre, Mângâietoare patimilor şi de necazuri, ceea
Curată, priimeşte-mi rugă- ce eşti scăparea tuturor şi
ciunile, şi în ceasul înfri- mângâietoarea.
coşatei judecăţi pre nevred- Slavă...
nicul robul tău îl pomeneşte.
Mintea la ceruri înalţă-mi cu
Bucură-ne mintea, Curată, şi dragostea cea dumnezeiască,
paşii noştri cu cucernicie îi în- şi de cele pământeşti mă
dreptează spre lucrarea po- izbăveşte, Mângâietoare Fe-
runcilor Celui din tine născut, cioară, ca să te slăvesc.
cu solirile tale, de Dumnezeu Şi acum...
Născătoare, ca toţi cu dra-
Neîncetat cântând milostivi-
goste să sărutăm prealumi-
rea ta, strig către tine, Mân-
nata şi cinstita icoană a ta.
gâietoare Maică: de toată
Bucură-te a bisericii noastre
26
trândăvia duhovnicească iz- bunăcinstire i se roagă, cân-
băveşte-mă. tându-te, Fecioară.
Catavasie LA HVALITE
Născătoare de Dumnezeu, nădejdea Stihirile pe 4, Glas 8.
tuturor creştinilor, acoperă, apără, Podobie: O, preaslăvită minune...
păzeşte pre cei ce nădăjduiesc spre
tine. O, preaslăvită minune, întâi-
stătătorului aievea grăindu-i,
În umbra şi în slova Legii
şi primejdia ce îi stătea îna-
chip să vedem, credincioşii:
inte vestindu-i, Mângâietoare
toată partea bărbătească ce
preacinstită, turma ta din
deschide pântecele, sfânt lui
primejdii ai slobozit. Pentru
Dumnezeu este. Deci pre
aceasta cetele monahilor as-
Cuvântul cel întâi-născut,
tăzi cu bună cinstire laudă de
Fiul Tatălui cel fără de în-
mulţămită îţi aducem.
ceput, întâi-născutul Maicii
celei neispitite de bărbat, îl O, preaslăvită minune,
mărim. schimbatu-ţi-ai chipul, Mân-
Sveatilna, Glas 2. gâietoareo, mâna Fiului tău
Podobie: Muieri, auziţi glas...
celui Preacurat îndată înde-
părtând, carea voia să pecet-
Pre pricina cea negrăită a luiască buzele milostivirii ta-
bucuriei şi dumnezeiasca le, ca primejdia să nu se ves-
alungătoare a necazurilor, tească monahilor celor ce pre
pre Fecioara Mângâietoare, Domnul Hristos l-au amărât.
noianul bunătăţii şi al mi-
lostivirii, după datorie să o O, preaslăvită minune, din
cinstim, şi cu dragoste întru porţile morţii pre monahi i-
cântări să o lăudăm. ai izbăvit, cu milostivă pri-
virea ta, Prealăudată, şi de
Slavă..., Şi acum... asemenea.
cumpliţii tâlhari mănăstirea
Mângâietoare icoana ta cu ta ai scăpat. Pentru aceasta,
dreptate se numeşte, Maica cetele credincioşilor, laudă de
lui Dumnezeu, căci neîncetat prăznuire cu mulţămită
dăruieşte mângâiere, har şi acum îţi aducem.
tainică alinare celor ce cu
27
O, preaslăvită minune, ceata Ectenia şi Otpustul.
călugărilor pre înverşunaţii 
tâlhari ai mării i-a izgonit, cu LA LITURGHIE
Fericirile din canonul întâi, cân-
al tău har şi cu al milei tale
tarea a 3-a, pe 4, şi din canonul al
glas, Mângâietoareo. Pentru doilea, cântarea a 6-a, pe 4; după
aceasta, în primejdii aflându- Vohod, Tropariul Icoanei. Slavă...
ne, către a ta ocrotire şi al tău Şi acum... Condacul Icoanei. Pro-
sfânt acoperemânt cu cre- chimen, Glas 3: Măreşte, suflete
dinţă alergăm, Maica lui al meu, pre Domnul, şi s’a bucu-
rat duhul meu de Dumnezeu
Dumnezeu, şi luăm izbăvire. Mântuitoriul meu. Stih: Că a cău-
Slavă... Şi acum... Glas 5. tat preste smerenia roabei sale, că
Cu îndrăzneala ta de maică iată de acum mă vor ferici toate
şi cu purtarea de grijă cea de neamurile. Apostolul, din Epistola
către Evrei (9: l-7): Fraţilor, avea
oameni iubitoare, întunere- şi cortul cel dintâi îndreptări de
cul necazurilor şi primejdii- slujbă... (caută în 21 Noiemvr.).
lor risipeşti, Mângâietoare Alliluia, Glas 8: Ascultă fiică şi
binecuvântată, căci tu schimbi vezi... Stih: Feţei tale se vor ruga...
tristeţea în negrăită bucurie, Evanghelia dela Luca (10: 38-42;
11: 27-28): În vremea aceea,
şi cursele vicleanului grabnic
intrat-au Iisus într’un sat... (caută
stricând, de toată nevoia în 8 Sept. la liturghie).
mântuieşti pre robii tăi. Nu CHINONICUL:
înceta a ne învălui cu a ta Păharul mântuirii voi lua...
ocrotire, şi fără de osândă în La masă se face mângâiere fraţi-
ceasul Judecăţii ne arată, cu lor; şi în orice zi se va întâmpla, se
ale tale soliri către Fiul tău. face dezlegare la peşte. La care se
spune cuvânt din istoria Sfintei
Slavoslovia cea mare,
Icoane şi alte cuvinte de laudă.
şi Troparul Glas 1.

28

S-ar putea să vă placă și