Sunteți pe pagina 1din 35

Anexa la Ordinul MDLPL nr..

COD DE PRACTIC PE TRU EXECUTAREA LUCRRILOR DI BETO , BETO ARMAT I BETO PRECOMPRIMAT PARTEA 1: PRODUCEREA BETO ULUI Indicativ E 012-1: 2008 Articol unic. La producerea betonului destinat structurilor turnate in situ i structurilor prefabricate pentru cldiri i construc ii inginereti se aplic prevederile standardului SR EN 206-1:2002 Beton. Partea 1: Specifica ie, performan , produc ie i conformitate cu amendamentele SR EN 206-1:2005/A1 i SR EN 206-1:2006/A2 i ERATA, cu urmtoarele precizri i completri: 1. Prezenta reglementare tehnic nu se aplic produselor de construc ie prefabricate executate n conformitate cu specifica iile tehnice armonizate conforme cu prevederile HG nr.622/2004 privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia a produselor pentru construc ii, republicat cu modificrile i completrile ulterioare. 2. Referin ele normative care fac trimitere la standarde europene, indicativ EN, i interna ionale, indicativ ISO, se citesc ca standarde romne, indicativ SR EN, respectiv SR ISO. 3. Referin ele normative, care fac trimitere la standardele prEN 12620, prEN 13791, prEN12504-3 i prEN12504-4 se citesc SR EN 12620:2003, SR EN 13791, SR EN 12504-3, respectiv SR EN 12504-4. 4. Referin ele normative, care fac trimitere la standardele CR 901, CR 13901 i CR 13902, se citesc SR CR 901:2002, SR CR 13901:2002, respectiv SR CR 13902:2002. 5. n anexa Anexa F (normativ) Recomandri pentru limitele compozi iilor betonului, sintagma tabelul F1 se citete tabelele F.1.1 i F.1.2. 6 Capitolul 1 Domeniu de aplicare se completeaz cu urmtoarele alineate: Prezenta reglementare tehnic Partea 1 - Producerea betonului, indicativ NE 012-1:2008 reprezint prima parte a Codului de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat, indicativ NE 012, revizuit. Aceasta edi ie a primei pr i a Codului de practic completeaz regulile i informa iile tehnice cuprinse n standardele SR EN 206-1: 2002, SR EN 206-1: 2005/A1 i SR EN 206-1: 2006/A2. Completrile prezentate n acest document la textul acestor standarde se aplic numai pe teritoriul Romniei. Aceste completri cuprind exigen ele normative complementare standardului SR EN 206-1 cu amendamentele ulterioare, care trebuie implementate la nivel na ional, precum i exigen ele stabilite n func ie de experien a romneasc n ceea ce privete aspectele ce nu sunt tratate n SR EN 206-1. Prezenta reglementare tehnic se aplic i betoanelor autocompactante i betoanelor cu agregate din beton reciclat, cu condi ia ca aptitudinea de utilizare a acestor agregate s fie verificat i controlat avnd n vedere criteriile aplicate agregatelor naturale. 7 Capitolul 2 Referin e normative se completeaz cu urmtoarele alineate: SR EN 196-3:2006 Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priz i a stabilit ii

NE 012-1: 2008

SR EN 196-6: 1994 SR EN 450-1: 2006 SR EN 1097-1: 1998 SR EN 1097-2: 1998 SR EN 1097-6: 2002

SR EN 1992: 2006 SR EN 12504-1:2002 SR EN 12504-2:2002 SR EN 12504-3:2006 SR EN 13242: 2003 SR EN 13263-2:2005 SR ENV 13670-1:2002 SR EN 13791: 2007 SR ISO 2859-0: 1999 SR ISO 2859-2: 1998

SR ISO 2859-3: 1998 SR ISO 3310-1: 2000 SR ISO 3310-2: 2000 SR ISO 3310-3: 1998 SR 3011: 1996 SR 7055:1996 STAS 10092-78 ISO 4316: 1977

Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea fine ii Cenu zburtoare pentru beton. Partea 1: Defini ii, condi ii i criterii de conformitate ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezisten ei la uzur (micro-Deval) ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezisten ei la sfrmare ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale i a coeficientului de absorb ie a apei Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Standard pe pr i ncercri pe beton n structuri. Partea 1: Carote. Prelevare, examinare i ncercri la compresiune ncercri pe beton n structuri. Partea 2: ncercri nedistructive. Determinarea indicelui de recul ncercri pe beton n structuri. Partea 3: Determinarea for ei de smulgere Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare n ingineria civil i n construc ii de drumuri Silice ultrafin pentru beton Partea 2: Evaluarea conformit ii Execu ia structurilor de beton. Partea 1: Condi ii comune Evaluarea in-situ a rezisten ei la compresiune betonului din structuri i din elemente prefabricate Proceduri de eantionare pentru inspec ia prin atribute. Partea 0: Introducere in sistemul de eantionare prin atribute al ISO 2859 Proceduri de eantionare pentru inspec ia prin atribute. Partea 2: Planuri de eantionare indexate dup calitatea limit (LQ) pentru inspectarea loturilor izolate Proceduri de eantionare pentru inspec ia prin atribute. Partea 3: Proceduri de eantionare skip Site pentru cernere. Condi ii tehnice i verificri. Partea 1: Site pentru cernere de esturi metalice Site pentru cernere. Condi ii tehnice i verificri. Partea 2: Site pentru cernere de table metalice perforate Site pentru cernere. Condi ii tehnice i verificri. Partea 3: Site pentru cernere de folii electroperforate Cimenturi cu cldur de hidratare limitat i cu rezisten la agresivitatea apelor cu con inut de sulfa i Ciment Portland alb Ciment pentru drumuri i piste de aeroporturi Agen i activi de suprafa . Determinarea pH-ului solu iilor apoase. Metoda poten iometric

8 Punctul 3.1.31 raport ap/ciment de la capitolul 3 Defini ii, simboluri i prescurtri se citete: raport dintre cantitatea total de ap i con inutul de ciment din betonul proaspt. 9 Punctul 3.1. se completeaz cu urmtoarele patru subpuncte: 3.1.47 beton autocompactant beton a crei consisten a a fost modificat prin utilizarea de aditivi speciali, la valori mari ale fluidit ii fr a prezenta segregare i care poate fi pus n oper fr a fi vibrat
2

NE 012-1:2008

3.1.48 con inut de pr i fine cantitate total de pr i fine exprimat n kg/m3, calculat ca sum a cantit ii totale de ciment i cantit ii de particule cu dimensiuni mai mici de 0,125 mm provenind de la agregate i adaosuri 3.1.49 clas de expunere clasificare a condi iilor de mediu, fizice, chimice i mecanice la care poate fi expus betonul i care pot influen a n timp suprafa a betonului, structura sa sau/i armturile. Aceste tipuri de ac iuni nu constituie ipoteze de ncrcare n proiectarea structural 3.1.50 ap rezidual/reciclat ap rezultat n urma producerii betonului i care poate fi refolosit la prepararea acestuia. 10. Punctul 3.2 Simboluri i prescurtri se completeaz dup cum urmeaz: XM Clasa de expunere pentru atac mecanic (abraziune)

11. Punctul 4.1 de la capitolul 4 Clasificare se completeaz, dup alinetul 1, cu urmtoarele alineate: Clasele de expunere indicate n tabelul 1 sunt definite n func ie de mecanismele de degradare ale betonului. Nota ia utilizat pentru identificarea acestor clase este format din dou litere i o cifr. Prima liter este X (de la eXposure n limba englez) urmat de o alta care se refer la mecanismul de degradare considerat, astfel : C de la Carbonation (Carbonatare) D de la Deicing Salt (Sare pentru dezghe ) S de la Seawater (Ap de mare) F de la Frost (nghe ) A de la Aggressive Environment (Mediu agresiv chimic) M de la Mechanical Abrasion (Atac mecanic prin abraziune) A doua liter este urmat de o cifr care se refer la nivelul de umiditate (XC, XD, XS, XF) sau nivelul de agresivitate (XA, XM). 12. Coloana 3 a Tabelului 1 Clase de expunere de la punctul 4.1 se completeaz cu urmtoarele exemple: - la clasa de expunere 1: Beton de umplutur / egalizare - la clasa de expunere 2, XC1: (inclusiv buctriile, bile i spltoriile cldirilor de locuit) - la clasa de expunere 2, XC2: (de exemplu elemente ale rezervoarelor de ap) - la clasa de expunere 2, XC3: Beton n interiorul cldirilor (buctrii, bi, spltorii profesionale altele dect cele ale cldirilor de locuit) i Beton la exterior (elemente la care aerul din exterior are acces constant sau des, de exemplu: hale deschise) - la clasa de expunere 2, XC4: elemente exterioare expuse intemperiilor - la clasa de expunere 3, XD1: (de exemplu suprafe ele expuse agen ilor de dezghe are de pe suprafa a carosabil, pulveriza i i transporta i de curen ii de aer, la garaje, etc.) - la clasa de expunere 3, XD2: rezervoare - la clasa de expunere 3, XD3: ziduri de sprijin - la clasa de expunere 4, XS1: (agresivitatea atmosferic marin ac ioneaz asupra construc iilor din beton, beton armat pe o distan de circa 5 km de rm)

NE 012-1: 2008

la clasa de expunere 5, XF4: Suprafe ele verticale ale betonului expuse la nghe i supuse direct stropirii cu agen i de dezghe are. Zonele structurilor marine expuse la nghe i supuse stropirii cu agen i de dezghe are - dup clase de expunere 6 se introduce o nou clas de expunere, Clasa de expunere 7 Solicitarea mecanic a betonului prin uzur: 7 Solicitarea mecanic a betonului prin uzur XM1 Solicitare moderat de uzur Elemente din incinte industriale supuse la circula ia vehiculelor echipate cu anvelope Elemente din incinte industriale supuse la circula ia stivuitoarelor echipate cu anvelope sau bandaje de cauciuc Elemente din incinte industriale supuse la circula ia stivuitoarelor echipate cu bandaje de elastomeri / metalice sau maini cu enile

XM2

Solicitare intens de uzur

XM3

Solicitare foarte intens de uzur

13. Punctul 4.1 se completeaz, dup Tabelul 1 Clase de expunere, cu urmtoarele:


NOTA 1 - Pentru caracterizarea expunerii betonului, n Tabelul 1a se prezint exemple de combina ii de clase de expunere. NOTA 2 - Cnd betonul este expus la atac chimic care provine din atmosfera cu agen i agresivi n stare gazoas i solid, clasificarea se face dup cum se indic n anexa I. n acest caz, cerin ele privind materialele componente i betonul sunt prevzute n Instruc iuni tehnice pentru protec ia elementelor din beton armat i beton precomprimat supraterane n medii agresive naturale i industriale, indicativ C170-1987.

Descriere La interior

Tabelul 1a - Combina ii de clase de expunere Combina ii de clase de Expunere expunere Exemple BNA (1) BA (2) / BP (3) Interiorul cldirilor cu destina ie de X0 XC1 locuit sau birouri XC2 XC3 + XF1 XC4+ XF1 XM2+ XD3+ XF4+(XC4) XF4+ XD3+ XC4

La exterior Fr nghe Funda ii sub nivelul de nghe X0 Cu nghe dar fr Garaje deschise acoperite, pasaje, etc XF1 contact cu ploaia nghe i contact cu Elemente exterioare expuse la ploaie XF1 ploaia Elemente ale infrastructurii rutiere nghe -dezghe cu XM2+XF4 orizontale agen i de dezghe are Verticale (n zona de stropire) XF4 Mediu marin Fr contact cu apa de mare (aerul marin pn la 5 km de coast) Elemente exterioare ale construc iilor Cu nghe XF2 expuse ploii n zonele litorale n contact cu apa de mare XA1 Imersate Elemente structurale sub ap (XA2) Elemente supuse stropirii Pere ii cheiurilor
4

XC4+ XS1+ XF2 XC1+ XS2+ XA1 (XA2) XC4+ XS3+ XF4+ XA2 (XA1)

XF4+XA2 (XA1)

NE 012-1:2008

Expunere
1) 2)

Combina ii de clase de expunere

Beton nearmat Beton armat 3) Beton precomprimat

14. Punctul 4.1. se completeaz, dup Tabelul 2 Valorile limit pentru clasele de expunere corespunztoare la atacul chimic al solurilor naturale i apelor subterane, cu urmtoarea not:
NOT - Valorile limit pentru clasele de expunere corespunztoare atacului chimic a pmnturilor naturale i apelor subterane indicate n tabelul 2 se aplic i apelor supraterane n contact cu suprafa a betonului.

15. Punctul 5.1.2 de la capitolul 5 Cerin e pentru beton i metode de verificare se completeaz cu urmtoarea not:
NOT - Pentru alte cimenturi care nu sunt cuprinse n SR EN 197-1 aptitudinea general de utilizare trebuie s se fac pe baza prevederilor altor standarde europene de cimenturi n vigoare, a standardelor na ionale SR 3011, SR 7055, STAS 10092, elaborate avnd in vedere principii i proceduri recunoscute care sunt n conformitate cu standardul SR EN 206-1. Pentru toate cimenturile pentru care nu exist experien de utilizare n betoane n ar, folosirea acestora se va face numai pe baza unor rezultate ale cercetrilor experimentale prin care s se demonstreze comportarea betoanelor la diferite tipuri de solicitri fizicomecanice si de mediu.

16. Punctul 5.1.3, OT, se citete:


NOT - Utilizarea agregatelor din beton reciclat se face n conformitate cu SR EN 13242.

17. Punctul 5.1.5 se completeaz cu urmtoarea not:


NOT - Compatibilitatea aditivilor cu cimenturile utilizate trebuie verificat prin ncercri preliminare.

18. Alineatul 3 de la punctul 5.2.1 se completeaz cu urmtoarele liniu e: - dozajul minim de ciment, n conformitate cu tabelele F.1.1 i F.1.2 (anexa F); - tipul cimentului, n conformitate cu tabelele F.2.1, F.2.2, F.2.3 i F.2.4 (anexa F); 19. Punctul 5.2.2 se completeaz dup primul alineat cu urmtoarea not:
NOT - Anexa M (informativ) prezint recomandri generale pentru alegerea unui anumit tip de ciment.

20. Punctul 5.2.3.1 se completeaz cu urmtorul alineat: Curbele granulometrice recomandate pentru prepararea betonului sunt prezentate n figurile L.1, L.2, L.3, L.4, L.5 din anexa L pentru diferite dimensiuni nominale maxime ale agregatelor 0/8, 0/16, 0/22, 0/32 i 0/64 mm. 21. La punctul 5.2.5.1, OTA 1 se completeaz cu urmtorul exemplu:
NOTA 1 - ... (de exemplu durabilitatea).

22. Punctul 5.2.5.1 se completeaz, dup OTA 2, cu urmtorul alineat: Utilizarea cenuilor ca adaosuri n betoane trebuie s se fac pe baza avizelor sanitare eliberate de organismele abilitate ale autorit ii de reglementare din domeniul snt ii i numai pe baza rezultatelor unor cercetri experimentale prin care s se demonstreze comportarea betonului expus n anumite medii
5

NE 012-1: 2008

specifice n ceea ce privete caracteristicile de rezisten i durabilitate n conformitate cu cerin ele SR EN 206-1, n condi iile formulate n anexa E. De asemenea, betonul care con ine cenu trebuie s fie evaluat continuu datorit varia iilor adaosurilor, pe centre de colectare (CET-uri) de adaosuri. 23. Punctul 5.2.6 se completeaz cu urmtoarele: Betoanele trebuie sa fie preparate cu aditivi. Condi iile de utilizare a aditivilor sunt prezentate n tabelul 2a. Tabelul 2a Condi ii de utilizare a aditivilor Nr. crt. 1 2 Tip beton, tehnologie si condi ii de turnare Betoane de rezisten avnd clasa cuprins intre C 8 / 10 i C 30 / 37 inclusiv Betoane supuse la nghe dezghe repetat Betoane cu permeabilitate redus Aditiv recomandat Plastifiant Antrenor de aer Reductor de ap / plastifiant Dup caz : - intens reductor de ap/superplastifiant - impermeabilizator Dup caz : - intens reductor de ap/superplastifiant - inhibitor de coroziune Observa ii Dup caz : Superplastifiant

Betoane expuse n condi ii de agresivitate intens i foarte intens Betoane executate monolit avnd clasa C 35 / 45 Betoane fluide Betoane masive Betoane turnate prin tehnologii speciale (autocompactante) Betoane turnate pe timp clduros Betoane turnate pe timp friguros Betoane cu rezisten e mari la termene scurte

Reductor de ap / plastifiant Superplastifiant / intens reductor de ap superplastifiant (Plastifiant) superplastifiant + ntrzietor de priz Intrzietor de priz + superplastifiant (Plastifiant) Anti-nghe + accelerator de priz Acceleratori de ntrire fr cloruri

5 6 7

8 9 10

24. Punctul 5.2.7 se completeaz, naintea primului alineat, cu urmtorul alineat: Pentru con inutul maxim de cloruri al agregatelor se consider urmtoarele limite: - maximum 0,15 % pentru beton fr armtur sau alte piese metalice nglobate - maximum 0,04 % pentru beton armat i cu piese metalice nglobate - maximum 0,02 % pentru beton precomprimat. Pentru cimentul CEM III con inutul de clor trebuie s fie de maximum 0,10 % pentru toate tipurile de betoane. 25. Punctul 5.2.8 se completeaz cu urmtoarele alineate:

NE 012-1:2008

n general temperatura betonului proaspt nu trebuie s depeasc 30 0C n cazul n care nu au fost luate msuri speciale pentru a se asigura c depirea temperaturii peste 30 0C nu va avea consecin e negative asupra calit ii betonului ntrit (de exemplu ncercri prealabile prin utilizarea unui aditiv ntrzietor). n cazul n care temperatura aerului este situat ntre + 5 0C i 3 0C, temperatura betonului nu trebuie s fie mai mica de + 5 0C. n cazul n care dozajul de ciment este mai mic de 240 kg/m3 sau dac se folosete ciment cu cldur de hidratare redus (de exemplu de clas 32,5 N) temperatura betonului trebuie s fie mai mare de + 10 0C la locul de punere n oper. La temperaturi ale aerului mai mici de 3 0C, temperatura betonului trebuie s fie mai mare de + 10 0C. Trebuie luate msuri corespunztoare de turnare pe timp friguros care constau n protejarea betonului mpotriva nghe ului. Este recomandat utilizarea cimenturilor cu degajare mare de cldur i /sau aditivi acceleratori de ntrire i anti-nghe . Nu se recomand punerea n oper a betonului la temperaturi ale aerului situate sub 10 0C. 26. La punctul 5.3.2, ultima propozi ie de la OTA 2 se citete dup cum urmeaz:
Tabelele F.1.1, F.1.2, F.2.1, F.2.2, F.2.3, F.2.4 (anexa F) prezint condi iile compozi ionale, propriet ile betonului i utilizarea cimenturilor. Con inutul maxim de pr i fine din beton este prezentat n tabelele F.3.1 i F.3.2 din anexa F.

27. Punctul 5.3 se completeaz cu urmtorul subpunct: 5.3.4 Cerin e pentru betonul turnat sub ap n cazul betonului turnat sub ap pentru execu ia unor elemente portante, raportul A/C nu trebuie s depeasc 0,60. n cazul unor expuneri suplimentare agresive, de exemplu de tip XA, dozajul minim de ciment trebuie s fie de cel pu in 350 kg/m3 la o dimensiune maxim a granulei de 32 mm. 28. Punctul 5.4.1 se completeaz, naintea notei de la alineatul 1, cu urmtorul alineat: Metodele de ncercare recomandabile pentru msurarea consisten ei sunt metoda rspndirii (conform SR EN 12350-5) pentru betoanele fluide i metoda tasrii (conform SR EN 12350-2) pentru betoanele vrtoase. 29. Punctul 5.4.3 se completeaz cu urmtoarele: Valorile minime ale aerului antrenat1) sunt prezentate n tabelul 3a n func ie de dimensiunea maxim a agregatelor. Tabelul 3a - Valori minime ale aerului antrenat func ie de dimensiunea maxim a agregatelor Dimensiunea maxim a Aer antrenat (% volum) Aer antrenat (% volum) agregatelor (mm) valori medii valori individuale 8 6,0 5,5 16 5,5 5,0 22 5,0 4,5 32 4,5 4,0 63 4,0 3,5
1)

n conformitate cu anexa F, tabelele F.1.1 i F.1.2.

NE 012-1:2007

30. Punctul 5.5.1.1 se completeaz, dup alineatul 2, cu urmtorul alineat: n cazul determinrii rezisten ei betonului pe probe prelevate la locul de punere n oper din care se confec ioneaz epruvete care sunt conservate n alte condi ii de temperatur i umiditate dect cele descrise n SR EN 12390-2, rezultatele pot servi numai la determinarea controlului ntririi betonului i nu la controlul calit ii, n sensul atribuirii unei clase de beton. 31. Punctul 5.5.1.2 se completeaz, dup alineatul 1, cu urmtorul alineat: Se pot utiliza i epruvete de alte dimensiuni, rezisten ele la compresiune pot fi echivalate cu rezisten a ob inut pe cuburi de 150 mm pe baza unor rela ii de echivalen adecvate, fr ca rezultatele s fie utilizate pentru determinarea clasei betonului. 32. Punctul 5.5 se completeaz cu urmtorul subpunct: 5.5.5. Rezisten a la uzur n cazul n care betonul trebuie s prezinte rezisten la uzur, cerin ele referitoare la clasa de rezisten minim, dozajul de ciment, raportul A/C maxim trebuie s fie cele corespunztoare claselor XM1, XM2 i XM3 n conformitate cu punctul 5.3.2. Trebuie s se utilizeze agregate rezistente la uzur, verificrile fiind efectuate conform SR EN 1097-1 i SR EN 1097-2. 33. Punctul 6.1 de la capitolul 6 Specifica ia betonului se completeaz, dup alineatul 4, urmtorul alineat: OTA 2, cu

n cazuri particulare (de exemplu betonul aparent, beton de nalt rezisten la uzur, beton turnat sub ap etc.) productorul, utilizatorul i beneficiarul trebuie s se pun de acord cu cerin ele particulare privind compozi ia betonului i specifica iile de aplicare a materialelor n beton. 34. Alineatul 1, litera a) de la punctul 6.2.2 se completeaz cu urmtoarele: a)/NE 012-1:2008; 35. Alineatul 1 de la punctul 6.2.2 se completeaz cu urmtoarea liniu : e) clasa de cloruri con inute func ie de tipul utilizrii betonului (beton nearmat, armat, precomprimat) conform tabelului 10; 36. Liniu ele 2 i 3 de la alineatul 2 de la punctul 6.4 se citesc dup cum urmeaz: - clase de rezisten la compresiune pentru calcul C16/20; - clasele de expunere X0 i XC1. 37. Liniu ele 2 i 3 de la punctul 7.1 de la capitolul Livrarea betonului proaspt se citesc dup cum urmez: - gabaritului, accesului, transporturilor speciale pe antier; - metodelor speciale (utilizate) de punere n oper (inclusiv prin pompare); 38. Punctul 7.1 se completeaz cu urmtoarele liniu e:
8

NE 012-1:2007

- distan elor de transport; - volumului betonierelor pentru a se putea respecta programul de punere in opera a betonului; 39. Litera e) de la punctul 7.2 se citete: e) evolu ia rezisten ei; 40. Alineatul 1 de la punctul 7.2 se completeaz cu o nou liter, lit. g), cu urmtorul con inut: g) pentru betonul n care se adaug aditiv pe antier: clasa de consisten sau consisten a prevzut nainte i dup adugarea aditivului. 41. Punctul 7.2 se completeaz, dup alineatul 3, cu urmtorul alineat: Date informative sunt prezentate n anexa N. 42. Liniu a 2 de la alineatul 3 de la punctul 7.3 se completeaz cu urmtoarele: (clasele de expunere sau categoriile de beton n conformitate cu tabelul 1 i anexa F cu indicarea combina iilor de clase de expunere); 43. Liniu a 5 de la alineatul 3 de la Punctul 7.3 se completeaz cu urmtoarele: (inclusiv con inutul de ap al agregatelor); 44. Punctul 7.3 se completeaz cu urmtorul alineat: n cazul n care se adaug aditiv pe antier, ora exact la care s-a adugat, cantitatea care s-a adugat, volumul de beton din malaxor i timpul de amestecare trebuie specificate n copiile bonului de livrare. 45. Alineatul 1 i nota de la punctul 7.5 se citesc dup cum urmeaz: Adaosul de ap este interzis la livrare. n cazuri speciale, aditivii pot fi aduga i, aceast ac iune fiind n responsabilitatea productorului, n vederea aducerii consisten ei la valoarea specificat, sub rezerva c valorile limit permise prin specifica ie nu sunt depite i c aceast adugare de aditiv este prevzut prin proiectarea compozi iei betonului. Toat cantitatea suplimentar de aditivi din camionul malaxor trebuie nregistrat n bonul de livrare, n toate cazurile. Pentru reamestecare, a se vedea 9.8.
NOT - Dac cantitatea de aditiv adugat pe antier n camionul malaxor conduce la depirea cantit ii admise prin specifica ie, trebuie ca arja de beton s fie nregistrat ca "neconform", pe bonul de livrare. Partea care solicit acest adaos este responsabil de consecin e i este de acord ca s fie nregistrat pe bonul de livrare.

46. Alineatul 2 de la punctul 8.2.1.2 de la capitolul 8 Controlul conformit ii i criteriile de conformitate se citete dup cum urmeaz: Dei exigen ele prevzute n 8.1 se aplic eantionrii, probele trebuie prelevate sub responsabilitatea productorului dup toate adugirile de aditivi n beton. Prelevrile de probe nainte de adugarea aditivilor plastifian i sau superplastifian i, pentru ajustarea consisten ei (a se vedea 7.5) sunt permise sub rezerva c prin ncercrile ini iale s-a demonstrat c aditivul plastifiant sau superplastifiant n doza utilizat nu are efecte negative asupra rezisten ei betonului. 47. Punctul 8.2.1.2 se completeaz, dup alineatul 1, cu urmtorul alineat: Pentru betoane avnd caracteristici speciale, frecven a prelevrii probelor i ncercrilor de conformitate se vor stabili de comun acord ntre productorul de beton i organismul de control.
9

NE 012-1:2007

48. Punctul 8.4 se completeaz cu urmtoarea not:


NOTA 2 - Se vor avea n vedere i prevederile reglementrilor romaneti privind ncercrile nedistructive i seminedistructive n conformitate cu standardele europene.

49. Punctul 9.6.1 de la capitolul 9 Controlul produc iei se completeaz cu urmtoarea not:
NOT - Pentru fiecare sta ie de betoane, productorul de beton trebuie s numeasc un responsabil calificat pentru controlul produc iei. Aceast persoan trebuie s aib cunotin e suficiente n domeniul betonului i al reglementrilor specifice i s poat proba acest lucru. Cerin ele privind calificarea, experien a profesional i atestarea responsabilului pentru controlul produc iei sunt prezentate n Anexa O. Personalul angajat n controlul produc iei trebuie s fie angrenat ntr-un program de formare continu n domeniile fabricrii, controlului i ncercrii betonului (instruirea trebuie s se fac cel mult la trei ani sau ori de cte ori se consider c este necesar).

50. ota de la punctul 9.8 se citete dup cum urmeaz:


NOT: ntr-un malaxor, durata de reamestecare dup adugarea aditivilor trebuie s se stabileasc n func ie de tipul utilajului de amestecare, dar nu trebuie s fie mai mic de 1 min/m3 sau de 5 min pentru o cantitate mai mic de 5 m3.

51. Punctul 9.9.1 se completeaz, dup Tabelul 23, cu urmtoarea not:


NOT Starea de func ionare i verificare a echipamentelor i instala iilor de produc ie, a aparaturilor de ncercare se asigur de ctre productor i sunt confirmate de ctre organismele de inspec ie a controlului produc iei (prin rapoarte de inspec ie) pe baza documentelor/ nregistrrilor elaborate de productor n cadrul controlului echipamentelor (tabelul 23), inclusiv n ceea ce privete ntocmirea i aducerea la ndeplinire a programelor de ntre inere, verificare si etalonare.

52. n locul prevederilor de la capitolul 10 Evaluare a conformit ii se aplic urmtoarele prevederi: 10.1 Generalit i Inspec ia controlului produc iei, controalele conformit ii betonului cu prezenta reglementare i ceritificarea controlului produc iei trebuie efectuate de ctre organisme de inspec ie i certificare desemnate n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia a produselor pentru construc ii, republicat cu modificri i completri, apte pentru a certifica conformitatea cu prezentul document.
NOT - Organismele de inspec ie i de certificare sunt organisme implicate n atestarea conformit ii n acord cu prevederile HG 622/2004 privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia a produselor pentru construc ii, republicat cu modificri i completri.

Productorul este responsabil de evaluarea conformit ii cu propriet ile specificate ale betonului. Pentru aceasta, productorul trebuie s efectueze opera iile urmtoare: a) ncercri ini iale, cnd sunt cerute (a se vedea pct.9.5 i anexa A); b) controlul produc iei (a se vedea capitolul 9), inclusiv controlul de conformitate (a se vedea capitolul 8). Controlul produc iei i certificarea sa de conformitate depind de nivelul de cerin e de performan , modul de produc ie i marja de siguran rezultat din compozi ie. Inspec ia i certificarea controlului de produc ie nu sunt considerate ca necesare pentru betonul avnd compozi ia prescris ntr-un standard cu o foarte mare marj de siguran n compozi ie (a se vedea capitolul 5), pentru un domeniu de utilizare restrns i o clas de rezisten redus (a se vedea pct. 6.4). Pentru produsele prefabricate din beton, cerin ele i prevederile referitoare la evaluarea conformit ii sunt date n specifica ii tehnice adecvate (standarde de produs i agremente tehnice).

10

NE 012-1:2007

10.2

Evaluare, supraveghere i certificare a controlului de produc ie

Controlul de produc ie al productorului va fi evaluat i supravegheat printr-un organism de inspec ie desemnat i apoi certificat de ctre un organism de certificare desemnat, n conformitate cu prevederile pentru evaluare, supraveghere i certificare prezentate n anexa C. 53. Prima liniu de la Capitolul 11 Proiectarea betonului cu propriet i specificate se completeaz cu urmtoarele:
- /NE 012-1:2008;

54. A treia liniu de la capitolul 11 se citete dup cum urmeaz: - pentru valorile limit, n func ie de clasa de expunere: clasa simbolizat conform tabelului 1, urmat de prescurtarea RO de la numele rii care a dat prevederile pentru valorile limit, compozi ia betonului i caracteristicile sale sau seturi de condi ii, de exemplu XD2 (RO) cnd se aplic prevederile valabile in Romnia. Valorile limit ale compozi iei betonului se dau innd seama de ncadrarea ntr-un anumit mediu de expunere (combinare de clase de expunere) conform tabelului 2 din acest normativ; . 55. Punctul C.1 de la Anexa C (normativ) Dispozi ii pentru evaluarea, supravegherea i certificarea controlului produc iei se citete dup cum urmeaz: n aceast anex sunt prezentate prevederile pentru evaluarea, supravegherea i certificarea controlului produc iei de ctre organisme desemnate (a se vedea capitolul 9). 56. Liniu a 1 de la alineatul 1 de la punctul C.2.2.2 se completeaz dup cum urmeaz: - sau ca urmare a sesizrilor intervenite n cadrul controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat n Construc ii; 57. Liniu a 4 de la alineatului 1 de la punctul C.2.2.2 se citete dup cum urmeaz: - dac este cerut de organismul de certificare sau a fost sesizat de Inspectoratul de Stat n Construc ii i este justificat cu documente. 58. ota de la alineatul 2, din cadrul punctului C.3, se citete ota 2. 59. Punctul C.3 se completeaz, nainte i dup nota de la alineatul 2, cu urmtoarele dou note:
NOTA 1- n acest caz productorul este obligat sa anun e Inspectoratul de Stat n Construc ii pentru a decide dac se va proceda la oprirea func ionrii sta iei. NOTA 3- Recertificarea controlului produc iei se va putea face numai dup corectarea neconformittilor, constatat cu ocazia efecturii inspec iei de reevaluare a sta iei de ctre organismul de inspec ie, la cererea productorului. Organismul de inspec ie va ntocmi un raport de evaluare pe care-l va transmite productorului i organismului de certificare care va putea decide asupra recertificrii controlului produc iei. n cazul n care func ionarea sta iei a fost oprit, productorul va anun a Inspectoratul de Stat n Construc ii pentru a decide, pe baza raportului de evaluare, reluarea activit ii.

11

NE 012-1:2007

60. n anexa Anexa F (normativ) Recomandri pentru limitele compozi iilor betonului, n locul tabelului F1 se citesc tabelele F.1.1 i F.1.2. Tabelul F.1.1 Valorile limit recomandate pentru compozi ia i propriet ile betonului pentru clasele de expunere X0, XC, XD si XS Clasele de expunere Nici un risc de coroziune sau atac chimic X0a) Coroziune datorata clorurilor Coroziune indus prin carbonatare Cloruri din alte surse dect apa demare Cloruri din apa de mare

XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 Raport maxim 0,65 0,60 0,60 0,50 0,55 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 ap/ciment Clasa minim C8/10 C16/20 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C35/45 C35/45 de rezisten Dozaj minim de ciment 260 260 280 300 300 320b 320b 300 320b 320b (kg/m3) Con inut minim de aer antrenat (%) Alte condi ii a) Pentru beton fr armtur sau piese metalice nglobate. b) La turnarea elementelor masive se recomand cimenturile cu cldur redus de hidratare. Pentru elemente masive (grosimea elementelor mai mare de 80 cm) trebuie s se adopte un dozaj de ciment de 300 kg/m3.

12

NE 012-1:2007

Tabelul F.1.2 - Valorile limit recomandate pentru compozi ia i propriet ile betonului pentru clasele de expunere XF, XA si XM Clasele de expunere Atac nghe -dezghe XF1 Raport maxim ap/ciment 0,50 0,55a XF2 0,50 XF3 0,55a 0,50 XF4 0,50a XA1 0,55 Atac chimic XA2
c

Atac mecanic XA3


c

XM1 0,55

XM2 0,55 0,45

XM3 0,45

0,50

0,45

Clasa minim C25/30 de rezisten Dozaj minim de ciment (kg/m3) Con inut minim de aer antrenat (%) 300

C25/30

C35/45

C25/30

C35/45 C30/37

C25/30

C35/45

C35/45

C30/37

C30/37

C35/45

C35/45

300

320

300

320

340

300

320

360

300

300

320

320

Tratarea Alte condi ii d suprafe ei betonului b a) Con inutul de aer antrenat se stabilete n func ie de dimensiunea maxim a granulei n conformitate cu 5.4.3. Dac betonul nu con ine aer antrenat cu inten ie, atunci performan a betonului trebuie s fie msurat conform unei metode de ncercri adecvate, n compara ie cu un beton pentru care a fost stabilit rezisten a la nghe -dezghe pentru clasa de expunere corespunztoare. b) De exemplu tratare prin vacuumare. c) Cnd prezen a de SO42- conduce la o clas de expunere XA2 i XA3 este esen ial s fie utilizat un ciment rezistent la sulfa i. Dac cimentul este clasificat dup rezisten a la sulfa i, trebuie utilizate cimenturi cu o rezisten moderata sau ridicat la sulfa i pentru clasa de expunere XA2 (i clasa de expunere XA1 este aplicabil) i trebuie utilizat un ciment avnd o rezisten ridicat la sulfa i pentru clasa de expunere XA3. d) In cazul expunerii in zonele marine se vor utiliza cimenturi rezistente la ac iunea apei de mare. Agregate rezistente la nghe -dezghe conform SR EN 12620 Ciment rezistent la sulfa i

13

NE 012-1:2007

61. Anexa F se completeaz cu urmtoarele: n tabelele F.2.1, F.2.2, F.2.3 i F.2.4 se prezint domenii i exemple de utilizare a unor tipuri de cimenturi fabricate conform SR EN 197-1 i standardelor na ionale pentru diferite clase (combina ii de clase) de expunere.

Tabelul F.2.1 - Domenii de utilizare pentru cimenturi conform standardelor SR E 197-1, SR 3011, STAS 10092, SR 7055 i SR E 206-1
Clasele de expunere Tip ciment Nici un risc de coroziune sau atac chimic XO Coroziune indus prin carbonatare XC1 XC2 XC3 XC4 Coroziune datorat clorurilor Cloruri din alte surse dect Cloruri din apa de apa de mare mare XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3

CEM I SR I CD 40 I A 52,5c A /B H II A A /B A CEM II B A B A B CEM III A S S V LL

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X O X O

X X X X X X X X O X O

X X X X X X X X O X O

X X X X X X X X O X O

X X X X X X X X O X O

X X X X X X X X O X O

X X X X X X X X O X O

X X X X X X X X O X O

Se utilizeaz n conformitate cu prevederile tabelelor F.2.2 i F.2.4 Se utilizeaz n conformitate cu prevederile tabelelor F.2.2 i F.2.4 X X X X X X X X X X X

14

NE 012-1:2007

Tabelul F.2.1 (continuare)


Clasele de expunere Atac chimic XA1 XA2c

Tip ciment XF1

Atac nghe -dezghe XF2 XF3

XF4

XA3c

XM1

Atac mecanic XM2 XM3

CEM I SR I CD 40 I A 52,5c* A /B H II A A B A CEM II B A B A B CEM A III

S S V LL L M

X X X X X X X X X O O O

X X X X X X O O X O O O

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O X X X X O O X X X X X X X X X X O O O O O O O O X X X X O O O O O O Se utilizeaz n conformitate cu prevederile tabelelor F.2.2 i F.2.4 Se utilizeaz n conformitate cu prevederile tabelelor F.2.2 i F.2.4 X Xb X X X X

X X X X X X X X X O X O

X X X X X X X X X O X O

X Se poate aplica. 0 Nu se aplic. *) Ciment alb a) Prezentul tabel prezint domeniile de utilizare a unor cimenturi fabricate n conformitate cu SR EN 197-1 i standardele na ionale. Condi iile de utilizare a cimenturilor sunt formulate la 5.1.2. b) Se utilizeaz CEM III avnd clasa de rezistenta 42,5 sau 32,5 cu zgur n cantitate 50 % din mas, in cazul demonstrrii comportrii corespunztoare la ac iunile de nghe -dezghe i agen i de dezghe are sau apa de mare. c) Cnd prezen a de SO42- conduce la o clas de expunere XA2 i XA3 este esen ial s fie utilizat un ciment rezistent la sulfa i. Dac cimentul este clasificat dup rezisten a la sulfa i, trebuie utilizate cimenturi cu o rezisten moderat sau ridicat la sulfa i pentru clasa de expunere XA2 (i clasa de expunere XA1 este aplicabil) i trebuie utilizat un ciment avnd o rezisten ridicat la sulfa i pentru clasa de expunere XA3.

15

NE 012-1:2007

Tabelul F.2.2 - Domenii de utilizare pentru cimentul de tip II M conform standardelor cu SR E 197 1 i SR E 206-1
Clasele de expunere Tip ciment Nici un risc de coroziune sau atac chimic XO X Coroziune indus prin carbonatare XC1 X XC2 X XC3 X XC4 X Coroziune datorat clorurilor Cloruri din alte surse Cloruri din apa de dect apa de mare mare XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 X X X X X X

CEM II

M B

S-D ; S-T S-LL : D-T D-LL ; T-LL S-P ; S-V ;D-P ; D-V ; P-V ;P-T ; P-LL ; V-T; V-LL S-D; S-T; D-T S-P; D-P; P-T S-V; D-V; P-V ; V-T S-LL; D-LL; P-LL ; V-LL; T-LL

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

Tabelul F.2.2 (continuare)


Tip ciment S-D ; S-T S-LL: D-T D-LL; T-LL S-P; S-V ;D-P; D-V; P-V ;P-T; P-LL; V-T; V-LL S-D ; S-T ; D-T S-P ; D-P ; P-T S-V; D-V; P-V; V-T S-LL; D-LL; P-LL; V-LL; T-LL XF1 X Atac nghe -dezghe XF2 XF3 X X XF4 X Clasele de expunere Atac chimic XA1 XA2a X X XA3a X XM1 X Atac mecanic XM2 X XM3 X

X X X X O

O X O O O

X X X O O

O X O O O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

CEM II

X Se poate aplica. 0 Nu se aplic. a) Cnd prezen a de SO42- conduce la o clas de expunere XA2 i XA3 este esen ial s fie utilizat un ciment rezistent la sulfa i. Dac cimentul este clasificat dup rezisten a la sulfa i, trebuie utilizate cimenturi cu o rezisten moderat sau ridicat la sulfa i pentru clasa de expunere XA2 (i clasa de expunere XA1 este aplicabil) i trebuie utilizat un ciment avnd o rezisten ridicat la sulfa i pentru clasa de expunere XA3. 16

NE 012-1:2007

Tabelul F.2.3 - Exemple de utilizare a unor tipuri de cimenturi pentru diferite combina ii de clase de expunere CEM II Component / Construc ie Clase de expunere relevante pentru proiectare S T D A-LL H II A S X X X X V2 A-L3 P/Q X X X X CEM III

CEM I

SR I

CD 40

I A 52,5c

B-LL B-L

A-M B-M

XC1, XC2, XC3, XC4 XC, XF1 XC, XF3

X X X

X X X

X X X

X X X

X5 O O

Se utilizeaz n conformitate cu prevederile tabelului F.2.4

Beton simplu (nearmat) Elemente protejate mpotriva nghe ului (n interior sau n ap) Elemente exterioare Construc ii hidrotehnice

X0

X X X X

Elemente exterioare supuse la nghe -dezghe i agen i de XC, XD, XF2, XF4 X X X X X O O X1 dezghe are Structuri marine XC, XS, XF2, XF4 X X X X X O O X1 4 Atac chimic XA X X X X X X O X Zone cu trafic XF4, XM X X X X X O O X1 Abraziune fr nghe -dezghe XM X X X X X X O X 1) Pentru expunere n clasa XF4: se va utiliza, in cazul demonstrrii comportrii corespunztoare a betonului aflat supus ac iunilor de nghe -dezghe si agen i de dezghe are sau apa de mare, numai CEM III/ A cu clasa de rezisten 42,5 sau 32,5 R cu zgur n cantitate 50 % din mas. 2) CEM II/B-V nu se va utiliza pentru clasa de expunere XF3. 3) Nu se utilizeaz pentru clasele de expunere XF1 i XF3. 4) n caz de atac chimic sulfatic peste clasa de expunere XA1 este obligatorie utilizarea cimenturilor rezistente la sulfa i. 5) Nu se utilizeaz pentru clasele de expunere XC3 si XC4.

17

NE 012-1:2007

Tabelul F.2.4 - Exemple privind utilizarea cimenturilor de tip CEM II-M (func ie de componen a principalilor constituen i), fabricate n conformitate cu standardul SR E 197-1 CEM II-M S-P S-V D-P D-V P-V P-T P-LL V-T V-LL S-P D-P P-T X X X X 0 X

Component / Construc ie

Clase de expunere relevante pentru proiectare

S-D S-T S-LL D-T D-LL T-LL

S-V D-V P-V V-T

S-LL D-LL P-LL V-LL T-LL

B Beton simplu (nearmat) Elemente protejate mpotriva nghe ului (n interior sau n ap) Elemente exterioare Construc ii hidrotehnice Elemente exterioare supuse la nghe dezghe i agen i de dezghe are Structuri marine X0 XC1, XC2, XC3, XC4 XC, XF1 XC, XF3 XC, XD, XF2, XF4 XC, XS, XF2, XF4 XA XF4, XM XM X X X X X X

S-D S-T D-T

X X X 0 0 0

X X3) 0 0 0 0 0 0 0

Atac chimic1) X X X 2) Zone cu trafic X 0 0 Abraziune fr nghe X X X X Se poate aplica. 0 Nu se aplic. 1) n caz de atac chimic sulfatic, peste clasa de expunere XA1 se va utilizeaz ciment rezistent la sulfa i. 2) Nu este permis utilizarea pentru beton de drumuri. 3) Nu se utilizeaz pentru clasele de expunere XC3 si XC4.

18

NE 012-1:2007

Tabelele F.3.1 si F.3.2 furnizeaz con inutul maxim admis de pr i fine n betonul preparat cu diferite dimensiuni ale granulelor agregatelor.

Tabelul F.3.1 - Con inutul maxim admis de pr i fine n betonul preparat cu agregate avnd dimensiunea granulelor cuprins de la 16 mm pana la 63 mm pentru betoane de clas C50/60 i LC 50/55 Dozaj ciment (kg/m3) 300 300 400 . 400 Con inut maxim n pr i fine (kg/m3) < 0,125 mm 400 Dozaj de ciment + 100 500

Tabelul F.3.2 - Con inutul maxim admis de par i fine n betonul preparat cu agregate avnd dimensiunea granulelor cuprins de la 16 mm pana la 63 mm pentru betoane de clas >C50/60 i LC>50/55 Dozaj ciment (kg/m3) 400 400 450 450 500 500 Con inut maxim n pr i fine (kg/m3) < 0,125 mm 500 Dozaj de ciment + 100 550 600

62. Tabelul H1Controlul materialelor componente, din cadrul anexei H (informativ) Prevederi suplimentare referitoare la betoanele de nalt rezisten , se completeaz, naintea liniei cu numrul 4, cu linia numrul 1 avnd urmtorul con inut: Apa de consisten normal SR EN 196-3 Fine e de mcinare SR EN 196-6 Con inutul de sulfa i SR EN 196-2 Probe martor

Respectarea cerin elor stabilite La fiecare livrare Pstrare pn la termenele de ncercare

Ciment

63. Anexa H (informativ) se completeaz, dup Tabelul H1, cu urmtoarea not: NOT: numerele atribuite liniilor din tabelele H.1, H.2 i H3 corespund respectiv liniilor din tabelele 22, 23 i 24 64. Anexa H se completeaz, dup Tabelul H.1, cu urmtorul alineat: Pentru betonul ntrit trebuie ntocmit mpreun cu beneficiarul un plan pentru asigurarea calit ii. n acest plan trebuie s se stabileasc n detaliu toate determinrile necesare asigurrii i controlului calit ii betonului. Totodat trebuie s se stabileasc msurile ce se ntreprind n cazul sesizrii unor abateri de la valorile prescrise precum i persoanele responsabile de aducerea la ndeplinire a acestor msuri.
19

NE 012-1:2007

65. Tabelul H.2 Controlul echipamentului se citete dup cum urmeaz: Tabelul H.2 Controlul echipamentului Echipament Depozite la sol, buncre, etc. Echipament de cntrire pentru ciment, granulometrie Dozatoarele de aditivi Inspec ie /ncercare Scop Asigurarea conformit ii cu cerin ele Asigurarea exactit ii conform 9.6.2.2 Ob inerea cantit ilor exacte de aditivi Frecven a minim Zilnic n fiecare zi nainte de prepararea betonului n fiecare zi nainte de prepararea betonului n fiecare zi nainte de prepararea betonului n momentul instalrii Sptmnal dup instalare n caz de dubiu n momentul primei instalri n caz de dubiu la instalrile urmtoare n fiecare lun dup instalare n fiecare zi nainte de prepararea betonului n fiecare zi nainte de prepararea betonului naintea fiecrei ncrcri

Examen vizual

3a

Verificarea exactit ii de cntrire

Verificarea exactit ii

6a

Contor de ap

Compararea ntre cantitatea Asigurarea real cu valorile afiate de exactit ii contor conform 9.6.2.2

Echipamentul de msurare continu a con inutului de ap din agregate

Compararea con inutului real cu valoarea afiat Compararea printr-o metod adecvat a conformit ii sistemului de dozare utilizat cu valorilor msurate ale componentelor din amestec sau cu valorile specificate i n cazul dozrii automate, de asemenea cu valorile nregistrate Controlul func ionrii

Verificarea exactit ii

Sistemul de dozare

Verificarea toleran elor de dozaj conform tabelului 21

10

Aparatura de ncercare de laborator Dispozitivele de amestecare Autobetoniere

Verificarea conformit ii

11a

11 b

Verificare vizual

Fr ap de splare n interior

20

NE 012-1:2007

66. Tabelul H.3 Controlul procedurilor de produc ie i al propriet ilor betonului se citete dup cum urmeaz: Tabelul H.3 Controlul procedurilor de produc ie i al propriet ilor betonului Tip de ncercare Con inutul de ap al nisipului Inspec ia/ncercarea Verificarea continu a umidit ii nisipului Scop Stabilirea masei agregatelor i a cantit ii de ap adugate Frecven a minim Zilnic naintea preparrii betonului

Zilnic ncercri mai Pentru determinarea mult sau mai Con inutul de ap ncercri de uscare masei agregatelor i pu in frecvente 3 al pietriului sau echivalente a cantit ii de ap pot fi cerute n adugate func ie de condi iile locale i atmosferice La fiecare confec ionare a corpurilor de Con inutul de ap Respectarea Verificarea cantit ii prob pentru 4a al betonului valorilor maxime de apa adugate verificarea proaspt stabilite rezisten ei dar cel mult de 3 ori pe zi. Evaluarea ob inerii valorilor consisten ei Consisten a Verificare conform specificate i 7 La fiecare arj betonului proaspt SR EN 12350-5 detectarea eventualelor varia ii ale con inutului apei Verificarea dozajului de ciment Dozajul de ciment nregistrarea i pentru ob inerea 9 al betonului cantit ii de cimenta datelor necesare Fiecare amestec proaspt adugate calculului raportului ap/ciment Con inutul de nregistrarea Verificarea 10 adaosuri al cantit ii de adaosuri con inutului de Fiecare amestec betonului proaspt adugate adaosuri Din diferite ncercarea de Evaluarea ob inerii Verificare conform autobetoniere, 16 rezisten la rezisten ei SR EN 12390-3 dar cel pu in 3 compresiune specificate probe la 50 m3 Caracteristicile de Respectarea naintea fiecrei 18 Verificare vizual malaxare parametrilor amestecri a Pentru betonul de nalt rezisten este recomandat o nregistrare automat a cntririlor.
21

NE 012-1:2007

67. Dup Anexa H se introduce Anexa I (normativ) Clasificarea mediilor agresive asupra elementelor din beton armat i beton precomprimat supraterane, cu urmtorul cuprins: Anexa I (normativ) Clasificarea mediilor agresive asupra elementelor din beton armat i beton precomprimat supraterane

Mediile agresive atmosferice luate n considerare n prezentul normativ se clasific n patru clase de agresivitate asupra elementelor din beton armat i beton precomprimat: XA 1b - medii cu agresivitate foarte slab; XA 2b - medii cu agresivitate slab; XA 3b - medii cu agresivitate medie; XA 4b - medii cu agresivitate puternic Clasa de agresivitate se stabilete n func ie de starea fizic i natura factorilor agresivi. Stabilirea clasei de agresivitate n func ie de starea fizic i natura agen ilor agresivi. Agen ii agresivi pot fi sub stare: - gazoas (gaze agresive de diferite feluri, cea provenit din condensul vaporilor ce apar n urma varia iei umidit ii sau datorit caracteristicilor de exploatare a instala iilor tehnologice); - solid (sruri, cenui, praf, pmnt etc.) Clasa de agresivitate a mediilor cu agen i agresivi n stare gazoas se stabilete n func ie de umiditatea relativ a aerului, de temperatura mediului i de caracteristica gazelor agresive, conform tabelului I.1. Tabelul I.1 Determinarea clasei de agresivitate a mediilor cu agen i agresivi n stare gazoas func ie de umiditatea relativ a aerului, de temperatura mediului i de caracteristica gazelor agresive Clasa de agresivitate a mediului XA 1b XA 2b Umiditatea relativ a aerului, % a) 61 75 b) 60 a) > 75 b) 61 75 c) 60 a) > 75 b) 61 75 c) 60 a) > 75 b) 61 75 Temperatura mediului, 0 C max.50 max.50 max.50 max.50 max.50 max.50 max.50 max.50 max.50 max.50 Caracteristica gazelor agresive (tabelul I.2) fr gaze agresive gaze agresive din grupa A fr gaze agresive gaze agresive din grupa A gaze agresive din grupa B gaze agresive din grupa A gaze agresive din grupa B gaze agresive din grupa C gaze agresive din grupa B gaze agresive din grupa C

XA 3b XA 4b

La stabilirea clasei de agresivitate a mediului n stare gazoas se vor avea n vedere urmtoarele: a) La temperaturi ale mediului cuprinse ntre 500C i 800C, clasa de agresivitate din tabelul I.1 se mrete cu o clas. b) n cazul n care pe suprafa a elementelor de construc ii este posibil formarea condensului, agresivitatea se mrete cu o clas, dac mediul con ine gaze agresive. c) n cazul n care concentra iile de gaze agresive sunt mai mari dect la gazele din grupa C i umiditatea relativ a aerului este mai mic dect 60%, mediile respective se consider n clasa XA 4b.
22

NE 012-1:2007

d) n cazul n care gazele agresive sunt din grupa C i umiditatea relativ a aerului este mai mare de 75%, n cazurile n care dup aplicarea corec iilor precizate la punctele a), b) i c) rezult o clas de agresivitate mai mare de XA 4b, precum i n cazul n care concentra iile de gaze agresive sunt mai mari dect la gazele din grupa C i umiditatea relativ a aerului este mai mare de 60%, mediile respective se consider cazuri speciale i se analizeaz fiecare n parte. e) n cazul prezen ei mai multor gaze agresive din grupe diferite, clasa de agresivitate se stabilete pentru gazul cel mai agresiv. ncadrarea gazelor agresive n grupele A, B i C specificate n tabelul I.1 se face conform tabelului I.2. Tabelul I.2 - ncadrarea gazelor agresive Grupa de concentra ie a gazelor agresive Denumirea gazului agresiv Dioxid de sulf Hidrogen sulfurat Acid fluorhidric Clor Acid clorhidric Oxizi de azot Amoniac Dioxid de sulf Hidrogen sulfurat Acid fluorhidric Clor Acid clorhidric Oxizi de azot Amoniac Dioxid de sulf Hidrogen sulfurat Acid fluorhidric Clor Acid clorhidric Oxizi de azot Amoniac Formula chimic Concentra ia gazelor agresive, mg/m3 aer SO2 < 0,10 H2 S < 0,01 HF < 0,02 Cl2 < 0,05 HCl < 0,05 NO, NO2 < 0,05 NH3 < 0,10 SO2 0,1 5,0 H2 S 0,01 0,5 HF 0,02 0,5 Cl2 0,05 0,5 HCl 0,05 1,0 NO, NO2 0,05 1,0 NH3 0,1 5,0 SO2 5,1 50,0 H2 S 0,51 5,0 HF 0,51 5,0 Cl2 0,51 2,0 HCl 1,1 10,0 NO, NO2 1,1 10,0 NH3 5,1 50,0

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Observa ie : Determinarea concentra iei se face pentru : dioxid de sulf, conform SR ISO 4221; hidrogen sulfurat, conform STAS 10814; acid fluorhidric, conform reglementrilor tehnice specifice; clor gazos, conform STAS 10946; acid clorhidric, conform STAS 10943; oxizi de azot, conform STAS 10329; amoniac, conform STAS 10812 Clasa de agresivitate a mediilor cu agen i agresivi n stare solid se stabilete n func ie de umiditatea relativ a aerului i caracteristica solidului, conform tabelului I.3, n interiorul construc iilor i tabelul I.4 n aer liber. Caracteristica solidului se ia conform tabelului I.5.

23

NE 012-1:2007

Tabelul I.3 Determinarea clasei de agresivitate a mediilor cu agen i agresivi n stare de solid func ie de umiditatea relativ a aerului i de caracteristica solidului, n interiorul construc iilor Umiditatea relativ Caracteristica solidului (1) a aerului, % 61 75 slab solubil XA 1b 60 uor solubil - pu in higroscopic > 75 slab solubil XA 2b 61 75 uor solubil - pu in higroscopic 60 uor solubil - higroscopic > 75 uor solubil - pu in higroscopic XA 3b 61 75 uor solubil - higroscopic XA 4b > 75 uor solubil - higroscopic (1) Mediile cu solide cu agresivitate ridicat, notate cu asterisc n tabelul I.5, confer mediului clasa de agresivitate XA 4b, indiferent de caracteristica solidului respectiv i de umiditatea relativ a aerului. Tabelul I.4 - Determinarea clasei de agresivitate a mediilor cu agen i agresivi n stare solid func ie de umiditatea relativ a aerului i de caracteristica solidului, n aer liber Umiditatea relativ Caracteristica solidului (1) a aerului, % 60 slab solubil 61 75 slab solubil XA 2b 60 uor solubil - pu in higroscopic > 75 slab solubil XA 3b 61 75 uor solubil - pu in higroscopic 60 uor solubil - higroscopic > 75 uor solubil - higroscopic XA 4b 61 75 uor solubil - higroscopic (1) Mediile cu solide cu agresivitate ridicat, notate cu asterisc n tabelul I.5, confer mediului clasa de agresivitate XA 4b, indiferent de caracteristica solidului respectiv i de umiditatea relativ a aerului. Clasa de agresivitate a mediului XA 1b Clasa de agresivitate a mediului

24

NE 012-1:2007

Tabelul I.5 Caracteristica solidului Denumirea agentului agresiv n stare solid (1) Caracteristica solidului Praf de siliciu Carbonat de calciu Carbonat de bariu Carbonat de plumb slab solubil Oxid de fier Hidroxid de fier Oxid de aluminiu Hidroxid de aluminiu Clorur de sodiu Clorur de potasiu Clorur de amoniu*) Sulfat de sodiu*) Sulfat de potasiu*) Sulfat de amoniu*) Sulfat de calciu*) Azotat de sodiu*) Azotat de potasiu*) Azotat de bariu uor solubil - pu in higroscopic Azotat de plumb Azotat de magneziu Cromat/bicromat de sodiu*) Cromat/bicromat de potasiu*) Cromat/bicromat de amoniu*) Carbonat de sodiu Carbonat de potasiu Hidroxid de calciu Hidroxid de magneziu Hidroxid de bariu Fluorur de calciu Clorur de calciu Fluorur de magneziu Fluorur de aluminiu Fluorur de zinc Fluorur de fier Sulfat de magneziu*) Sulfat de mangan uor solubil - higroscopic Sulfat de zinc Sulfat de fier*) Azotat de amoniu*) Fosfa i primari Fosfat secundar de sodiu Hidroxid de sodiu*) Hidroxid de potasiu*) (1) Solidele notate cu asterisc sunt cu agresivitate ridicat fa de beton.

25

NE 012-1:2007

68. Dup Anexa K se introduc urmtoarele anexe: Anexa L (informativ) Compozi ia granulometric a agregatelor utilizate la prepararea betonului; Anexa M (informativ) Recomandri generale pentru alegerea cimentului; Anexa (informativ) Tratarea betonului func ie de evolu ia rezisten ei betonului; Anexa O (normativ) Cerin e minime privind calificarea, experien a profesional i atestarea responsabilului pentru controlul produc iei.

Anexa L (informativ) Compozi ia granulometric a agregatelor utilizate la prepararea betonului Compozi ia granulometric a agregatelor care se utilizeaz la prepararea betoanelor este descris prin procentul de volum al agregatului trecut prin sitele cu ochiuri ptrate cu dimensiuni de 0,125 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 22 mm respectiv 32 mm i 64 mm. Compozi iile granulometrice ale agregatelor individuale sau compuse sunt determinate avnd n vedere SR EN 933-1 pe site conform SR ISO 3310. Figurile de la L.1 pn la L.5 prezint zonele de granulozitate func ie de dimensiunea maxim a agregatelor.

Treceri (vol %)

Site cu ochiuri ptrate (mm) Legend defavorabil utilizabil favorabil favorabil pentru compozi ie granulometric discontinu defavorabil

Figura L.1 Zone de granulozitate pentru dimensiunea maxim a agregatelor de 8 mm


26

NE 012-1:2007

Treceri (vol %)

Site cu ochiuri ptrate (mm) Legend


defavorabil utilizabil favorabil

favorabil pentru compozi ie granulometric discontinu


defavorabil

Figura L.2 Zone de granulozitate pentru dimensiunea maxim a agregatelor de 16 mm

27

NE 012-1:2007

Treceri (vol %)

Site cu ochiuri ptrate (mm) Legend defavorabil utilizabil favorabil favorabil pentru compozi ie granulometric discontinu defavorabil

Figura L.3 Zone de granulozitate pentru dimensiunea maxim a agregatelor de 22 mm

28

NE 012-1:2007

Treceri (vol %)

Site cu ochiuri ptrate (mm) Legend : defavorabil utilizabil favorabil favorabil pentru compozi ie granulometric discontinu defavorabil

Figura L.4 Zone de granulozitate pentru dimensiunea maxim a agregatelor de 32 mm

29

NE 012-1:2007

Treceri (vol %)

Site cu ochiuri ptrate (mm) Legend defavorabil utilizabil favorabil favorabil pentru compozi ie granulometric discontinu defavorabil

Figura L.5 Zone de granulozitate pentru dimensiunea maxim a agregatelor de 64 mm

30

NE 012-1:2007

Anexa M (informativ) Recomandri generale pentru alegerea cimentului Aceast anex prezint recomandri privind alegerea tipurilor de cimenturi func ie de temperatura la punerea n oper a betonului. Alegerea cimenturilor func ie de o anumit aplica ie i mediu de expunere se face avnd n vedere recomandrile prezentate n anexa F (normativ). Aceast anex completeaz articolul 5.2.2 al acestui normativ n ceea ce privete alegerea tipului de ciment lund n considera ie execu ia lucrrii i dimensiunile elementelor. Cimentul se alege avnd n vedere condi iile de execu ie (lucrri executate n condi ii normale, lucrri executate pe timp friguros, clduros, turnri n elemente masive). Tabelul M.1 prezint anumite caracteristici ale unor cimenturi, n conformitate cu SR EN 197-1 i standardele na ionale, cu indicarea unor aptitudini de utilizare i a unor domenii n care utilizarea este contraindicat. Tabelul M.1 Caracteristici ale unor tipuri de cimenturi
Tip ciment Sensibilitatea la frig Degajare de cldur Utilizare* Preferen ial Structuri monolite si prefabricate Betonare pe timp friguros Structuri monolite si prefabricate Betonare pe timp friguros Elemente prefabricate Betoane rezistente la sulfa i Betoane de drumuri Beton, beton armat Contraindica ii Betoane masive**, mortare, ape Observa ii particulare Destinat n special structurilor prefabricate; Pe timp clduros trebuie luate masuri speciale Destinat n special structurilor prefabricate;

CEM I 52,5R

Insensibil

Ridicat

CEM I 42,5 R

Insensibil

Ridicat

Betoane masive**, mortare, ape

I A 52,5c

Insensibil

Ridicat

Betoane masive**

SR I CD 40 CEM II AS 32,5 N sau R CEM II AS 42,5 N sau R H II A S CEM II B 32,5 N sau R CEM II B 42,5 N sau R

Insensibil Insensibil Pu in sensibil Pu in sensibil

Redus Redus Redus Medie

Beton, beton armat Pu in sensibil Redus Betoane masive Beton, beton Necesit o Sensibil Redus armat tratare prelungit Beton, beton Necesit o Sensibil Redus armat tratare prelungit Beton, beton CEM III A armat Betonare pe Necesit o Foarte sensibil Redus 32,5R Betonare pe timp friguros tratare prelungit timp clduros. * n conformitate cu tabelele F.1.1, F.1.2, F.2.1, F.2.2, F.2.3, F.2.4. ** La turnarea elementelor masive (avnd grosimea egal sau mai mare cu 80 cm) se recomand utilizarea cimenturilor cu degajare redus de cldur. 31

NE 012-1:2007

Tabelele M.1.1, M.2.1 i M.2.2 prezint n completare recomandri generale privind alegerea tipului de ciment func ie de condi iile climatice la punerea n oper. M.1 Condi ii normale Cnd temperatura la punerea n oper, nainte de decofrare i/sau la punerea n serviciu se ncadreaz n intervalul de la 5 0C pn la 25 0C, betonul nu este destinat s fie n contact cu agen i agresivi (sulfa i, sruri de dezghe are etc.) i elementele din beton au dimensiuni normale, cimenturile se pot utiliza conform tabelului M.1.1, n func ie de atingerea rezisten ei la 28 zile. Tabelul M.1.1 - Indicarea tipului de ciment func ie de atingerea rezisten ei la 28 zile Clasa de rezisten CEM I CEM II A Viteza medie de atingere a rezisten ei la 28 zile (beton de clas pn la C25/30) Vitez mare de atingere a rezisten ei la 28 zile (beton de clas de peste C 25/30) CEM II B Viteza medie de atingere a rezisten ei la 28 zile (beton de clas pn la C25/30) Vitez mare de atingere a rezisten ei la 28 zile (beton de clas de peste C 25/30) CEM III A Viteza medie de atingere a rezisten ei la 28 zile (beton de clas pn la C25/30)

32,5 N sau R

42,5 N sau R

52,5 N sau R

Vitez mare de atingere a rezisten ei la 28 zile (beton de clas de peste C25/30) Vitez foarte mare de atingere a rezisten ei la 28 zile

M.2 Condi ii speciale M.2.1 Turnare pe timp friguros (< + 5 0C) Tabelul M.2.1 - Recomandri de utilizare a cimenturilor pentru turnarea betonului pe timp friguros Clasa de rezisten 32,5 N sau R 42,5 N sau R CEM I CEM II A Recomandabil CEM II B Pu in recomandabil CEM III A Pu in recomandabil

Foarte Recomandabil Recomandabil recomandabil 1) Foarte 52,5 N sau R recomandabil 1) 1) A se vedea art. 8.5 Tratare i protec ie i anexa E 8.5 a SR ENV 13670-1 Execu ia structurilor de beton - Partea I: Generalit i.

32

NE 012-1:2007

M.2.2 Turnare pe timp clduros (>+ 25 0C) Tabelul M.2.2 - Recomandri de utilizare a cimenturilor pentru turnarea betonului pe timp clduros Clasa de rezisten 32,5 N sau R 42,5 N sau R CEM I CEM II A Recomandabil CEM II B Foarte recomandabil 1) CEM III A Foarte recomandabil 1)

Pu in Recomandabil Recomandabil recomandabil Pu in 52,5 N sau R recomandabil 1) A se vedea art. 8.5 Tratare i protec ie i anexa E 8.5 a SR ENV 13670-1 Execu ia structurilor de beton - Partea I: Generalit i.

33

NE 012-1:2007

Anexa (informativ) Tratarea betonului func ie de evolu ia rezisten ei betonului Evolu ia rezisten ei descrie raportul ntre valoarea rezisten ei medii la 2 zile i respectiv 28 zile (determinat n conformitate cu ncercrile ini iale sau cu betoane de compozi ie comparabil). Aceast anex nu se refer la tratamente speciale care se aplic elementelor prefabricate. Durata tratrii betonului func ie de tipul de ciment utilizat la prepararea acestuia este specificat n reglementri specifice de execu ie.

Tabelul .1 - Durata minim de tratare a betonului pentru toate clasele de expunere cu excep ia claselor X0 i XC1 Evolu ia rezisten ei betonului r = fcm2/fcm28
(1)

Rapid r 0,50

Medie 0,30 r < 0,50

Lent 0,15 r < 0,30

Foarte lent r < 0,15

Temperatura suprafe ei betonului t n oC t 25 25 > t 15 15 > t 10


(3) 1)

Durata minim de tratare n zile (2) 1 1 2 2 2 4 2 4 7 3 5 10

3 6 10 15 10 > t 5 Este permis interpolarea liniar a valorilor lui r. 2) Se va extinde cu o durat echivalent n cazul n care lucrabilitatea este men inut mai mult de 5 h. 3) n cazul n care temperatura este sub 5 0C tratarea trebuie prelungit cu durata n care temperatura indic mai pu in de 5oC.

34

NE 012-1:2007

Anexa O (normativ) Cerin e minime privind calificarea, experien a profesional i atestarea responsabilului pentru controlul produc iei Responsabilul pentru controlul produc iei va avea cunotin ele necesare n domeniul producerii betonului i al standardelor specifice materialelor componente i betonului pentru a putea asigura controlul produc iei n ceea ce privete: a) materialele componente, inclusiv selectarea acestora; recep ionarea, depozitarea i gospodrirea materialelor componente: agregate, ciment, aditivi, ap (cnd nu se utilizeaz o surs de ap potabil), n vederea asigurrii caracteristicilor calitative impuse ; aplicarea, dup caz, a msurilor ce se impun pentru pregtirea agregatelor: sortare, splare, nclzirea sau rcirea componen ilor betonului; b) proiectarea i producerea betonului; respectarea caracteristicilor sortimentului de beton comandat. c) inspec iile, ncercrile i utilizarea rezultatelor acestora pentru materialele componente, pentru betonul proaspt i ntrit i pentru echipamente; d) inspec ia echipamentului de transport a betonului proaspt; efectuarea, n condi ii corespunztoare, a transportului betonului; e) procedurile privind evaluarea conformit ii. Responsabilul pentru controlul produc iei trebuie s aib o pregtire profesional de inginer/ inginer colegiu (subinginer) constructor1. n cazul sta iilor de betoane de capacitate sub 35 mc/or se poate accepta i o pregtire profesional de maistru/ tehnician constructor. Experien a profesional n producerea betonului va fi de minimum 3 ani pentru maistru/ tehnician i de minimum 2 ani pentru inginer/ inginer colegiu (subinginer) .

Pot fi accepta i specialiti de alte profile ale studiilor superioare tehnice care permit ndeplinirea cerin elor postului n conformitate cu prezenta reglementare tehnic 35

S-ar putea să vă placă și