Sunteți pe pagina 1din 25

FAPTELE APOSTOLILOR

E D I T U R A S C R I P T U M

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


MARSHALL, HOWARD I.
Faptele apostolilor / !. Howard Marshall. radca: Scriptum, 2009
!S8N 9789731813264
226.6
286.3
!n accast scric dc comcntarii Tyndalc la Noul Tcstamcnt,
la ditura Scriptum a mai aprut:
Matei (volumul 1)
!n accast scric dc comcntarii Tyndalc la Noul Tcstamcnt,
la ditura Scriptum vor mai aprca:
Marcu (volumul 2)
Luca (volumul 3)
Ioan (volumul 4)
Romani (volumul 6)
1 Corinteni (volumul 7)
2 Corinteni (volumul 8)
Galateni (volumul 9)
Efeseni (volumul 10)
Filipeni (volumul 11)
Coloseni i Filimon (volumul 12)
1 & 2 Tesaloniceni (volumul 13)
Epistolele pastorale (volumul 14)
Evrei (volumul 15)
Iacov (volumul 16)
1 Petru (volumul 17)
2 Petru i Iuda (volumul 18)
Scrisorile lui Ioan (volumul 19)
Apocalipsa (volumul 20)
Pcntru dctalii dcsprc data i ordinca apariiilor,
v rugm s nc contactai.
FAPTELE
APOSTOLILOR
I. Howard Marshall
Editura Scriptum

Oradea
editor general al seriei
Leon Morris
Introducere i comentariu
riginally publishcd undcr thc titlc
Acts
by !ntcr\arsity Prcss, Norton Strcct, Nottingham, NG7 3HR
!S8N 9780830829842
onald Guthric 1980
This translation ol Acts (Tyndale New Testament Commentary)
lirst publishcd in 1980 is publishcd by arrangcmcnt
with !ntcr\arsity Prcss, Nottingham.
diia in limba romn, publicat sub titlul
Faptele apostolilor
dc !. Howard Marshall
aprut sub cgida
Asociaici Crctinc Prczbitcricnc din Timioara
mail: ipctimisoaraCyahoo.com
Pagina wcb: VVV.!PCT!M!SARA.VRPRSS.CM
Soli Deo Gloria!
Coordonator proicct: Lcrmioara Novac
2009 ditura Scriptum

str. Lpuului nr. 28, 410264 radca 8ihor


Tcl./Fax/Robot: 0359412.765,
mail: scriptumCscriptum.ro,
Pagina wcb: VVV.SCR!PTUM.R
Toatc drcpturilc rczcrvatc asupra prczcntci cdiii in limba romn.
Prima cdiic in limba romn
Traduccrca: Lcrmioara Novac
ditarca: Solia Ghcorghc
Corcctura: manucla !gnua
Copcrta i tchnorcdactarca: limpiu G. Filip
Cu excepia situaiilor cnd se specific altfel,
toate citatele biblice folosite sunt traducerea D. Cornilescu.
Orice reproducere sau selecie de texte din aceast carte
este permis doar cu aprobarea n scris a Editurii Scriptum, Oradea.
!S8N 9789731813264
Tiparul cxccutat in U..
Lui
Frederick Fyvie Bruce
cu ocazia celei de-a 70-a aniversri
Cuprins
Pvvv~ cvxvv~i .........................................................................
Pvvv~~ ~u:ovuiui ......................................................................++
Anvvvivvi .....................................................................................+
8iniiocv~viv ................................................................................+
H~v:: vivx:ui :i,iociu ix svcoiui ! b.Cv. .........................+8
!x:vobucvvv
!. Scovui cvii F~v:viv ~vos:oiiiov ...........................+
!!. Tvoioci~ cvii F~v:viv ~vos:oiiiov .......................:
!!!. !s:ovici:~:v~ cvii F~v:viv ~vos:oiiiov ...............
!\. vicixiiv cvii F~v:viv ~vos:oiiiov ......................8
\. \~io~vv~ vvv:~xvx: ~ cvii
F~v:viv ~vos:oiiiov ..........................................................
Ax~iiz ........................................................................................
Co:vx:~viu .................................................................................6o
P
rimclc comcntarii biblicc dc la Tyndale avcau ca scop acordarca
unui ajutor gcncral cititorului obinuit al 8iblici. lc sc conccntrau
pc inclcgcrca tcxtului, lr a intra in amnuntc scolasticc. c accca
sc urmrca cvitarca a dou cxtrcmc: s nu c nici prca tchnicc i
astlcl, inutilizabilc, dar nici prca scurtc i astlcl ncsatislctoarc.
rcpt urmarc, majoritatca utilizatorilor accstor comcntarii biblicc au
opinat c sa rcuit intro bun msur atingcrca scopului propus.
ar, vrcmurilc sc schimb. i aa sc lacc c un ciclu dc comcntarii
carc ia dovcdit ccicna o pcrioad att dc lung sar putca s nu
mai c astzi la lcl dc rclcvant ca la inccputurilc salc. Sau adugat
clcmcntc noi i inlormaii prcioasc. czbatcrilc asupra unor chcstiuni
controvcrsatc sau amplicat. Modul i mctodclc dc a citi 8iblia sau
schimbat. !n plus, cci mai muli utilizatori ai comcntariilor biblicc
din scria Tyndale apclau la Authorised Version (\crsiunca Autorizat a
8iblici), iar comcntariilc crau conccputc ca atarc, situaic carc acum
sa schimbat.
ccizia dc a rcvizui i actualiza intrcaga scric dc Comentarii
Tyndale nu a lost uor dc luat i nici rcalizat cu uurin, ins, in
cclc din urm, sa considcrat c accasta cstc o ncccsitatc pcntru
situaia actual. xist ncvoi i provocri noi, iar accstca vor putca
intmpinatc corcspunztor cu ajutorul unor scricri noi sau printro
actualizarc complct a crilor vcchi. vidcnt, scopul scrici iniialc
rmnc ncschimbat. Noilc comcntarii nu sunt nici prca minusculc,
dar nici cxagcrat dc lungi. lc sunt mai dcgrab cxcgcticc dcct
homilcticc. ci nu dczbat toatc chcstiunilc controvcrsatc, totui
niciunul nu cstc scris lr a sc inc scama dc anumitc problcmc carc
Prefa general
10 FAPTELE APOSTOLILOR
atrag atcnia ccrccttorilor Noului Tcstamcnt. lcmcntclc considcratc
c ar mcrita s li sc acordc ncaprat o anumit atcnic sunt luatc in
discuic c in Introducere, c in notclc sau obscrvaiilc suplimcntarc.
!ns, principala abordarc a accstor comcntarii nu cstc una dc ordin
critic. Accstc cri sunt scrisc pcntru al ajuta pc cititorul obinuit
s inclcag mai binc 8iblia. lc nu prcsupun cunotinc dc limba
grcac, indc toatc cuvintclc in grcac discutatc in comcntariu sunt
translitcratc, ins, autorii au lucrat cu tcxtul grcccsc original in la.
Pc dc alt partc, dci autorii au libcrtatca dc ai alcgc una sau alta din
vcrsiunilc biblicc modcrnc, totui, li sc ccrc s aib in mintc varictatca
traduccrilor aatc in uz curcnt.
Noua scric a Comentariilor Tyndale lacc progrcsc, bucurndusc
dc aprccicrc aa cum sa intmplat cu scria antcrioar, cu spcrana
c umnczcu !i va rcvrsa harul i binccuvntarca pcstc accstc cri
pcntru al ajuta pc cititorul obinuit s poat inclcgc ct mai prolund
i mai clar scnsul Noului Tcstamcnt.
Lvox Movvis
!
ntro vrcmc in carc cxist comcntarii ncnumratc la toatc crilc
Noului Tcstamcnt, oricinc indrznctc s mai adaugc altclc la
numrul lor cstc intrun anumit lcl obligat s lc justicc apariia. !n
cazul dc la, nu cstc sucicnt s prctindcm c ccrinclc unci scrii
trcbuic s c implinitc, din momcnt cc Comentariile Tyndale la Noul
Testament conincau dcja un volum dcsprc Faptclc apostolilor, cl ind
opcra distinsului crudit, prolcsorul . M. 8laiklock. Totui, un numr
dc lactori au dctcrminat o inlocuirc a accstci aprcciatc lucrri.
!n primul rnd, prolcsorul 8laiklock ia limitat in mod dclibcrat
sarcina la scricrca unui comcntariu istoric, in scnsul c cl sa
conccntrat asupra ilustrrii i prczcntrii crii Faptclc apostolilor in
contcxtul istoric din pcrioada grccoroman. irccia pc carc au luat
o studiilc din momcntul in carc comcntariul a lost publicat a subliniat
importana teologic a crii Faptclc apostolilor i a dcvcnit un lucru
dc dorit ca unclc rclatri s c considcratc ca atarc. stc scmnicativ
laptul c cxcclcnta prczcntarc gcncral rcccnt a lui F. 8ovon a
scricrilor lui Luca cstc intitulat Luc le thologien.
Totui, problcmclc istoricc nu pot datc la o partc in lavoarca
unci abordri pur tcologicc, iar accst aspcct ducc la un al doilca motiv
pcntru carc sa inccrcat s sc rcvigorczc studiul. Cu puin timp inaintca
apariici lucrrii prolcsorului 8laiklock, sc publicasc un alt comcntariu
in gcrman, scris dc prolcsorul . Hacnchcn, cu mult crudiic i
marc atcnic acordat dctaliilor, autorul la lcut pc Luca s par mai
dcgrab un scriitor dc ciunc istoric dcct un istoric scrios. Cazul
lui Hacnchcn trcbuic s c cvaluat i tratat cu scriozitatc. Prin urmarc,
dac lucrarca dc la parc uncori cxtrcm dc polcmic i unilatcral
Prefaa autorului
12 FAPTELE APOSTOLILOR
prin laptul c sc conccntrcaz asupra aspcctclor istoricc, accst lucru
poatc cxplicat prin laptul c pn la accl momcnt comcntatorii (cu
cxccpia notabil a lui R. P. C. Hanson) au lcut prca puin pcntru
a cchilibra abordarca lui Hacnchcn. Probabil c ar trcbui acccntuat
laptul c, dci accst comcntariu cstc cvidcnt critic la adrcsa a ccca
cc cu considcr a sccpticismul ncjusticat al lui Hacnchcn privind
istoricitatca Faptclor Apostolilor, lucrarca cstc totui un instrumcnt
dc studiu rcmarcabil carc a contribuit mult la rcaprindcrca intcrcsului
pcntru studiul crii Faptele apostolilor.
Pstrnd scopul cxprimat al scrici, comcntariul cstc in principal
cxcgctic, dci sa spcrat c au lost olcritc sucicntc dovczi in lavoarca
valorii cxpozitivc a tcxtului. !n timp cc comcntariul ia propus s
c lolositor pcntru un numr marc dc cititori, cu am inccrcat sl
lac util i pcntru studcntul la tcologic, iar in accst scop am dorit s
prczint anumitc rclcriri la lucrrilc dcsprc Faptclc apostolilor carc
au aprut dup publicarca comcntariului lui Hacnchcn i nu apar in
bibliograilc lui.
A dori smi cxprim caldclc mulumiri la dc dr. Lcon Morris,
cditorul gcncral al scrici i dr. Colin J. Hcmcr pcntru comcntariilc lor
lolositoarc pc marginca manuscrisului, prccum i la dc domnioara
T. Clark i doamna P. Hcndcrson pcntru ajutorul acordat la tiprirc.
Comcntariul a lost scris la Univcrsitatca din Abcrdccn, undc Sir
Villiam Ramsay a lost prolcsor, iar prolcsorul F. F. 8rucc, studcnt. Sc
va putca vcdca ct dc mult am lost inucnat dc accti autori distini
in abordarca crii Faptele apostolilor i imi lacc cca mai marc plccrc
smi cxprim rccunotina la dc ccl din urm pcntru prictcnia sa i
pcntru incurajarca in multc domcnii prin ai dcdica accast cartc.
!. How~vb M~vsn~ii
AG A Greek-English Lexicon of the New Testament and
Other Early Christian Literature, cd. V. F. Arndt i
F. V. Gingrich, Cambridgc, 1957.
AHG Apostolic History and the Gospel, cd. V. V. Gasquc i
R. P. Martin, xctcr, 1970.
BC Te Beginnings of Christianity, cd. F. J. FoakcsJackson
i K. Lakc, Londra, 192033.
Bib. Biblica.
BJRL Bulletin of the John Rylands University Library of
Manchester.
CBQ Te Catholic Biblical Quarterly.
EQ Te Evangelical Quarterly.
ET Te Expository Times.
GN8 Tc Good Ncws 8iblc (Todays nglish \crsion),
ld Tcstamcnt, 1976, Ncw Tcstamcnt, cdiia a !\a,
1976.
HTR Tc Harvard Tcological Rcvicw.
!os. !osil Flaviu (Ant.: Antichiti iudaice; Ap.: mpotriva
lui Apion; Bel.: Rzboiul).
J8 Tc Jcrusalcm 8iblc, 1966.
JBL Te Journal of Biblical Literature.
JSNT Te Journal for the Study of the New Testament.
JTS Te Journal of Teological Studies.
LS A Greek-English Lexicon, compilat dc H. G. Liddcll
i R. Scott, cdiia nou rcvizuit dc H. S. Joncs i
R. Mackcnzic, 2 vol., xlord, 1940.
Abrevieri
14 FAPTELE APOSTOLILOR
LXX Scptuaginta (vcrsiunca grcac prccrctin a \cchiului
Tcstamcnt).
MT Tcxtul Masorctic.
NBD Te New Bible Dictionary, cd. J. . ouglas i alii,
Londra, 1962.
N8 Tc Ncw nglish 8iblc, ld Tcstamcnt, 1970, Ncw
Tcstamcnt, cdiia a !!a, 1970.
NIDNTT Te New International Dictionary of New Testament
Teology, cd. Colin 8rown, xctcr, 197578.
N!\ Tc Ncw !ntcrnational \crsion, ld Tcstamcnt,
1979, Ncw Tcstamcnt, 1973.
Nov.T Novum Testamentum.
NTA New Testament Abstracts.
NTS New Testament Studies.
PLA Perspectives on Luke-Acts, cd. C. H. Talbcrt, anvillc
i dinburgh, 1978.
RS\ Amcrican Rcviscd Standard \crsion, ld Tcstamcnt,
1952, Ncw Tcstamcnt, cdiia a !!a, 1971.
S8 Kommentar zum neuen Testament aus Talmud und
Midrasch, Hcrman L. Strack i Paul 8illcrbcck,
1956.
SJT Te Scottish Journal of Teology.
SLA Studies in Luke-Acts, cd. L. . Kcck i J. L. Martyn,
Nashvillc, 1966.
TDNT Teological Dictionary of the New Testament, traduccrc
dc Gcorcy V. 8romilcy a lucrrii Teologisches
Wrterbuch zum Neuen Testament, vol. 14, cd.
G. Kittcl, vol. 510 cd. G. Fricdrich, Grand Rapids,
196476.
TNT Tc Translators Ncw Tcstamcnt, 1973.
Tyn.8. Tyndalc 8ullctin.
TZ Tcologischc Zcitschrilt.
ZNV Zcitschrilt lur dic Ncutcstamcntlichc Visscnschalt.
ZTK Zcitschrilt lur Tcologic und Kirchc.
Crilc listatc aici sunt mcnionatc in comcntariu doar prin
numclc autorului, iar in cazul in carc sunt dou sau mai multc cri
alc accluiai autor, apar i titlurilc prcscurtatc.
8arrctt, C. K., Te New Testament Background: Selected Documents,
Londra, 1956. (8arrctt, Background).
Luke the Historian in Recent Study, Londra, 1961. (8arrctt, Luke).
8laiklock, . M., Te Acts of the Apostoles, Tyndale New Testament
Commentaries, Londra, 1959.
8ovon, F., Luc le thologien: Vingt-cinq ans de recherches, (19501975),
Ncuchtcl i Paris, 1978.
8rucc, F. F., Te Book of the Acts, New International Commentary, Grand
Rapids: New London Commentary, Londra, 1954. (8rucc, Book).
Te Acts of the Apostles: Te Greek Text with Introduction and
Commentary, Londra, 1951. (8rucc, Acts).
8urchard, C., Der dreizehnte Zeuge, Gottingcn, 1970.
Conzclmann, H., Die Apostelgeschichte, Handbuch zum neuen Testament,
Tubingcn, 1963. (Conzclmann, Apostelgeschichte).
Te Teology of St. Luke, Londra, 1960. (Conzclmann, Teology).
ibclius, M., Studies in the Acts of the Apostles, Londra, 1956.
unn, J. . G., Jesus and the Spirit, Londra, 1975. (unn, Jesus).
Baptism in the Holy Spirit, Londra, 1970. (unn, Baptism).
upont, J., tudes sur les Actes des Aptres, Paris, 1967. (upont,
tudes).
Te Sources of the Acts: Te Present Position, Londra, 1964. (upont,
Sources).
Bibliografie
16 FAPTELE APOSTOLILOR
dwards, . M., Good News in Acts, Londra, 1974.
llis, . ., Prophecy and Hermeneutic in Early Christianity, Tubingcn
i Grand Rapids, 1978.
Franklin, ., Christ the Lord, Londra, 1975.
Gasquc, V. V., A History of the Criticism of the Acts of the Apostles,
Tubingcn i Grand Rapids, 1975.
Hacnchcn, ., Te Acts of the Apostles, xlord, 1971.
Hanson, R. P. C., Te Acts, New Clarendon Bible, xlord, 1967.
Harvcy, A. ., Te New English Bible: Companion to the New Testament,
xlord i Cambridgc, 1970.
Hcngcl, M., Acts and the History of Earliest Christianity, Londra, 1979.
Jcrvcll, J., Luke and the People of God, Minncapolis, 1972.
Knowling, R. J., Te Acts of the Apostles, in V. R. Nicoll, Te Expositors
Greek Testament, Londra, 1912, \ol. !!.
Knox, V. L., Te Acts of the Apostles, Cambridgc, 1948.
Krcmcr, J., Les Actes des Aptres: Tradition, rdaction, thologie,
Gcmbloux i Lcuvcn, 1979.
Lindars, 8., New Testament Apologetic, Londra, 1961.
Loning, K., Die Saulustradition in der Apostelgeschichte, Munstcr,
1973.
Marshall, !. H., Luke: Historian and Teologian, xctcr, 1970, 1979.
(Marshall, Luke).
Te Gospel of Luke, New International Greek Testament Commentary,
xctcr, 1978. (Marshall, Commentary).
Mctzgcr, 8. M., A Textual Commentary on the Greek New Testament,
Londra, 1971.
Ncil, V., Te Acts of the Apostles, New Century Bible, Londra, 1973.
Ncill, J. C., Te Teology of Acts in Its Historical Setting, Londra,
1970.
Ramsay, V. M., St Paul the Traveller and the Roman Citizen, Londra,
1895.
Scharlcmann, M. H., Stephen: A Singular Saint, Roma, 1968.
Schmithals, V., Paul and James, Londra, 1965.
Schurcr, ., Te History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ,
(rcv. i cd. G. \crmcs, F. Millar i M. 8lack, dinburgh, !, 1973,
!!, 1979.
BIBLIOGRAFIE 17
ShcrwinVhitc, A. N., Roman Society and Roman Law in the New
Testament, xlord, 1963.
Stahlin, G., Die Apostelgeschichte, Das Neue Testament Deutsch,
Gottingcn, 1970.
Stanton, G. N., Jesus of Nazareth in New Testament Preaching,
Cambridgc, 1974.
Stollc, \., Der Zeuge als Angeklagter, Stuttgart, 1973.
\an Unnik, V. C., Sparsa Collecta, !, Lcidcn, 1973.
Vilckcns, U., Die Missionsreden der Apostelgeschichte, Ncukirchcn
\luyn, 1974.
Vilcox, M., Te Semitisms of Acts, xlord, 1965.
Villiams, C. S. C., A Commentary on the Acts of the Apostles, Blacks
New Testament Commentaries, Londra, 1957.
Vilson, S. G., Te Gentiles and the Gentile Mission in Luke-Acts,
Cambridgc, 1973.

r
i
c
n
t
u
l

m
i
j
l
o
c
i
u

i
n

s
c
c
o
l
u
l

!

d
.
C
r
.
I. SCOPUL CRII FAPTELE APOSTOLILOR
Ccca cc inclcgc un cititor dintro cartc i modul in carc ii
cvalucaz calitatca sunt dctcrminatc intro msur considcrabil dc
atcptrilc cu carc sc apropic dc ca. Accstc atcptri pot parial
intcmciatc pc scopul pc carc la prczcntat autorul i pc prcsupoziiilc
cu carc abordcaz cititorul cartca.
Probabil c cititorul dc rnd abordcaz Faptclc apostolilor ca pc
o carte de istorie a Bisericii primare. l o citctc ca s dcscopcrc cc sa
intmplat in primii ani ai cxistcnci 8iscricii. \a gsi cu ccrtitudinc o
rclatarc cc rspundc unor ascmcnca atcptri. a inccpc cu inlarca
omnului !sus, cvcnimcntul carc a marcat slritul lucrrii Lui
pmntcti (Lc. 24.5053) i carc dc ascmcnca arat sprc lucrarca
Sa continu prin 8iscric. up cc dcscric cchiparca uccnicilor lui
!sus cu darul uhului pcntru lucrarca lor, cartca continu s rclatczc
istoria plin dc cntuziasm a inccputurilor 8iscricii la !crusalim,
rspndirca ci sprc rcgiunilc cxtinsc alc !udcii i Samarici i apoi
micarca ci rapid din Antiohia in Siria prin Asia Mic, Maccdonia
i Grccia, pn cnd in cclc din urm sosirca lui Pavcl la Roma
scmnic prczcna vanghclici in oraul chcic al lumii strvcchi.
xist o bogic a dctaliilor in rclatarca accasta. Sccnc dramaticc,
variatc altcrncaz cu prczcntarca dircct. Pcrsonaliti viguroasc sc
a in ccntrul aciunii. Autorul arc talcntul dc a portrctiza varictatca
vicii din lumca strvcchc, in timp cc nc poart dc la oraclc dc lng
marc, prccum Listra, la ccntrul intclcctual carc cra Atcna i nc punc
in lcgtur cu pcrsonajc dc ncuitat, cvrci i grcci, nobili i sclavi.
Introducere
20 FAPTELE APOSTOLILOR
Cartca sa cstc o istoric loartc intcrcsant, rclatat dc un narator
cxccpional.
1
Aproapc lr s nc dm scama, am lcut trcccrca dc la ccca cc nc
rclcatcaz Luca la lclul in carc nc spunc Luca accstc lucruri i am
inclcs c accast lucrarc istoric cstc scris cu o micstric cutat.
a cstc o oper literar, lapt carc cra cvidcnt pcntru cititorul antic din
momcntul in carc cl inccpca s citcasc cartca cu lormula introductiv
lui Tcol, scris in manicra unci strvcchi cpistolc. Limbajul i stilul
lui Luca ics in cvidcn in Noul Tcstamcnt i arat c cra probabil
ccl mai conticnt dintrc toi scriitorii crilor carc il compun c scria
litcratur pcntru un public cducat, i nu doar nitc pamctc pcntru
uzul unci biscrici carc nu avca nicio aspiraic litcrar sau vrcun intcrcs
pcntru litcratur.
!ns dac Luca a scris ccva cc parc litcratur istoric, i a lcuto
cu o indcmnarc litcrar voit, intrcbarca carc sc ridic incvitabil cstc
lcgat dc scopul pcntru carc a proccdat astlcl. c cc a dcscris cl istoria
8iscricii primarc: La urma urmci, na lost ccl mai potrivit lucru
pcntru un scriitor crctin, lapt pc carc nil dcmonstrcaz rcalitatca
c Faptclc apostolilor cstc singurul cxcmplu dc cartc carc lacc partc
din accst gcn particular dc litcratur din primul sccol pc carcl avcm.
Ali crctini au scris cpistolc i cvanghclii, ins numai Luca a scris o
istoric a 8iscricii primarc: cc la dctcrminat s lac asta: intrcag
varictatc dc motivc au lost sugcratc, i probabil c ar trcbui s cutm
un complcx dc lactori mai dcgrab dcct un singur rspuns simplu la
intrcbarc.
Trcbuic cvidcniatc dou aspcctc prcliminarc importantc. Primul
cstc c una dintrc trsturilc litcrarc izbitoarc alc scricrilor lui Luca
cstc accca c sunt scrise n stilul Vechiului Testament grecesc, Scptuaginta
(LXX). in momcnt cc sc tic c Luca poatc scric intrun stil dilcrit
(Lc. 1.14), accst lapt cstc un act dclibcrat. Probabil c sc gndca la
sinc insui ca la o pcrsoan carc conscmncaz istorie sacr. l crcdca c
cvcnimcntclc pc carc lc rclata cl crau implinirca prolciilor coninutc
in Scripturi, i prin urmarc, clc crau lccau partc din acclai gcn dc
1 Edwards, p. 9. Lucrarea lui Edwards constituie o introducere extrem de
nsufleit a crii Faptele apostolilor.
INTRODUCERE 21
cvcnimcntc rcdatc in manicr divin. posibil ca Luca s nu pus
ctichcta dc Scriptur pc ccca cc a scris, ins cl prctindca implicit c
istoria 8iscricii primarc lcca partc din istoria continu a lucrrii lui
umnczcu i c istoria in sinc avca un caractcr ascmntor cu ccl al
lucrurilor conscmnatc in \cchiul Tcstamcnt.
Al doilca aspcct nc arat c lucrarca Faptclc apostolilor cstc
a doua parte a unei opere n dou volume, prima ind vanghclia
dup Luca.
1
Unul dintrc rczultatclc nclcricitc alc aranjrii crilor
Noului Tcstamcnt cstc accla c nc dctcrmin s considcrm Faptclc
apostolilor o lucrarc scparat. Sc obinuia ins in lumca antic ca un
scriitor s rcdactczc o lucrarc in ctcva scciuni mai scurtc (numitc
cri) i si lac ccrcia propria introduccrc. !osil Flaviu, carc a
lost contcmporan cu Luca, a scris o lucrarc apologctic pcntru iudci
imprit in dou cri, iar cca dca doua inccpc astlcl: !n primul
volum al accstci lucrri, mult stimatul mcu palrodit, am dcmonstrat
antichitatca rasci noastrc... c ascmcnca, am pus sub scmnul
intrcbrii armaiilc lui Mancto, Ccrcmon i alii. \oi continua acum
si contrazic pc ccilali autori carc ncau atacat (!os., Ap. 2.1). Accst
cxtras cstc intcrcsant pcntru c arat in cc lcl sc sincronizcaz dctaliilc
introduccrii lui Luca cu lucrarca sa (Faptc 1.12), ins aspcctul
important cstc sublinicrca idcii c Faptclc i vanghclia lormcaz cclc
dou pri alc unci singurc lucrri. Urmarca cstc c a punc intrcbri
privitoarc la scopul Faptclor Apostolilor scparat dc intrcbarca mai
larg privind scopul scricrilor lui Luca inscamn a porni grcit dc la
inccput, o practic cc ducc in gcncral la o dcstinaic grcit.
Prin urmarc, trcbuic s nc intrcbm carc a lost scopul scricrilor lui
Luca vzutc ca un intrcg. ac nc conccntrm totui atcnia asupra
Faptclor Apostolilor, corcct ar s nc intrcbm dc cc Luca, sprc
dcoscbirc dc ccilali cvanghcliti, a alcs s adaugc un al doilca volum,
in loc s sc mulumit doar cu scricrca vanghclici.
Un rspuns posibil la accast intrcbarc cstc c Luca inccrca s scric
istoria nceputurilor cretine intrun scns mai larg. Cnd Marcu ia
intitulat vanghclia !nccputul vanghclici lui !sus Cristos, Fiul lui
1 mpreun cu cei mai muli erudii, eu presupun c el este autorul comun
al Evangheliei i Faptelor.
22 FAPTELE APOSTOLILOR
umnczcu, cl a artat c lucrarca lui !sus, dc la botcz pn la invicrca
Lui, cra inccputul i lundamcntul vanghclici. Totui, Luca punc
alturi istoria lui !sus i istoria 8iscricii primarc, i lc vcdc lormnd
imprcun naraiunca lundamcntal a 8iscricii. l arat cum a aprut
vcstca bun i cum sa rspndit astlcl inct s acopcrc intrcaga
lumc mcditcranccan, dc la !crusalim la Roma. c lapt, cl arm la
inccputul Faptclor Apostolilor c in primul volum sa ocupat dc tot
ccca cc !sus a inccput s lac i s invcc, i parc loartc probabil c
prin implicaic, ccl dcal doilca volum sc ocup dc tot cc a continuat
!sus s lac i si invcc pc oamcni.
1
!n accst mod, cclc dou volumc
acopcr inccputul vanghclici, proclamarca mntuirii prin lucrarca
lui !sus i apoi prin 8iscrica primar. Accast pcrspcctiv dc baz
poatc dczvoltat in divcrsc moduri.
Mai inti, intrun articol important, V. C. van Unnik a susinut
c dc lapt cartca Faptclc apostolilor cstc conrmarca vanghclici.
2
l
a sugcrat c Luca prczcnta in vanghclic activitatca mntuitoarc a
lui !sus i dovcdca rcalitatca ci. Apoi, in Faptc, cl arat cum 8iscrica
a proclamat i a conrmat accast mntuirc. Prin urmarc, in Faptclc
apostolilor, cl arat cum mntuirca carc sa manilcstat prin !sus
in timpul vicii Lui dc pc pmnt, intro rcgiunc limitat a rii i
pcntru o pcrioad scurt, a dcvcnit o rcalitatc pcntru un numr din
cc in cc mai marc dc oamcni dintro zon gcograc intins i pc
parcursul unci pcrioadc lungi dc timp. Urmarca accstui lapt cstc c
vanghclia i Faptclc ar putca considcratc o lucrare evanghelistic
cc lc propovduictc cititorilor ci mntuirca. Tot aa, J. C. Ncill a
insistat c scopul principal al Faptclor Apostolilor cstc cvanghclistic
i sugcrcaz in mod spccic c cititorii avui in vcdcrc crau romanii
cducai.
3
Accasta cstc o posibilitatc intcrcsant, ins nu parc s
justicc cantitatca imcns dc matcrial din cclc dou cri carc parc s
vizczc un public mai larg.
!n al doilca rnd, un aspcct chcic in Faptc cstc prczcntarca idcii
1 Marshall, Luke, p. 87 n. 2.
2 Van Unnik, p. 340-373; n original The Book of Acts the
Confirmation of the Gospel, Nov. T 4, 1960, p. 26-59.
3 ONeill, p. 176.
INTRODUCERE 23
c vanghclia lc cra dcstinat att evreilor, ct i neamurilor. partc a
dcmonstraici sc a in dcclaraia lui Luca potrivit crcia ccca cc sa
pctrccut in 8iscrica primar cra in conlormitatc cu prolciilc. Scopul
lui Luca cra s dovcdcasc nu numai c vcnirca lui !sus implinca
prolcia, ci i c apariia 8iscricii i rspndirca mnturii printrc
ncamuri implinca prolciilc din \cchiul Tcstamcnt i promisiunilc
lui !sus (vczi Lc. 24.47, Faptc 1.45, 20, 2.1621, 3.24, 10.43, 13.4041,
47, 15.1518, 28.2528).
1

!n al trcilca rnd, dac prcocuparca ccntral a lui Luca cstc lr
indoial mntuirca,
2
cstc dicil s considcrm c publicul lui primar cra
lormat din nccrctini. !n accst punct, trcbuic s tratm cu scriozitatc
ccca cc nc spunc Luca dcsprc scopul lui in prologul lucrrii salc.
3
l i sc
adrcscaz in mod spccic lui Tcol, carc, in acord cu cca mai plauzibil
inclcgcrc a tcxtului din Luca 1.14, cra dcja crctin, ccca cc sc poatc
prcsupunc i dcsprc cititorii lui. Scopul su cxplicit cra si conrmc
crcdina prin ai prczcnta o conscmnarc ordonat a lucrurilor pc carc
lc invasc pc parcursul instruirii lui crctinc. Un sccptic ar putut
inccrca sl conving pc Tcol c dc lapt crcdina lui cra intcmciat
mai dcgrab pc nitc basmc mctcugit alctuitc, rcplica lui Luca a
lost si prczintc o rclatarc a inccputurilor crctinismului intcmciat
pc ccca cc luscsc transmis dc cci cc lcau vzut cu ochii lor dc la
inccput i au ajuns slujitori ai Cuvntului (Lc. 1.2). ac vanghclia
prczcnta laptc lcgatc dc lucrarca lui !sus, Faptclc apostolilor dcmonstra
cum propovduirca lui !sus, Cristosul, corobora i conrma laptclc
conscmnatc in vanghclic, cnd vcstca bun a lost prcdicat, uhul
a lcut Cuvntul ccicnt i ia condus pc asculttori la cxpcricna
mntuirii. in accast pcrspcctiv, cartca Faptclc apostolilor ia propus
s c o conscmnarc a inccputurilor crctinc pcntru a intri crcdina i
a garanta c tcmclia ci cstc solid. !n mod cvidcnt, o cartc scris cu
accast intcnic arc un scop cvanghclistic, ins orizontul ci sc cxtindc
dincolo dc matcrialul pur cvanghclistic.
1 Dupont, p. 393-419; Bovon, tudes, p. 343-345.
2 Marshall, Luke, p. 88-94; Bovon, p. 255-284.
3 Prologul Evangheliei este probabil menit s acopere ntreaga lucrare;
Marshall, Commentary, p. 39.
24 FAPTELE APOSTOLILOR
ac adoptm accast pcrspcctiv asupra cclor dou cri,
dcvinc improbabil ca scopul primar al Faptclor Apostolilor s lost
ccrticarca unui tip dc apologetic cretin pcntru crctinism. Sa
argumcntat uncori c scopul Faptclor cra si absolvc pc crctini
dc acuzaiilc politicc carc crau adusc impotriva lor, iar ocialitilc
romanc carc au cxaminat ascmcnca cazuri au lost dc acord c crctinii
nu inclcascr in niciun lcl lcgilc !mpcriului Roman. Sa sugcrat c
Faptclc apostolilor a lost scris pcntru a olcri dovada ncccsar pcntru
aprarca lui Pavcl atunci cnd sa inliat inaintca impratului Ncro.
Accast idcc mcrgc prca dcpartc. Noi nu ncgm laptul c Luca a avut
in mintc i un scop apologctic cnd a scris cclc dou cri, mai alcs in
cazul Faptclor Apostolilor. !ns accsta cstc un scop subordonat tcmci
principalc, accca a prczcntrii lundamcntului istoric al crcdinci
crctinc.
c ascmcnca, cstc improbabil ca scopul principal al cclor dou
cri s lost combaterea ereziilor cretine sau promovarea vreunui
accent teologic al autorului. Sa argumcntat, dc cxcmplu, c scopul lui
Luca cra s combat un anumit tip de erezie gnostic,
1
ins sa dovcdit
in mod convingtor c cl nu sc rclcr cxplicit la vrco crczic a vrcunui
pcrsonaj gnostic i c nu cxist niciun indiciu carc s atcstc vrco
polcmic dclibcrat.
2
Un alt scop sugcrat a lost reabilitarea lui Pavel
inaintca clcvctitorilor din 8iscric,
3
ins accsta nu poatc dcct ccl
mult un scop subordonat. Un scop mult mai important cra s nc
aratc c Biserica, alctuit din iudei i neamuri, se a ntr-o relaie de
continuitate cu iudaismul, iar accst lapt poatc considcrat un aspcct
vital al tcmci principalc. alt pcrspcctiv cxtrcm dc important cstc
c Luca inccrca s inclcag problcma cauzat in 8iscric dc cca dc
a doua vcnirc sau dc parousia lui !sus, carc nu sc produscsc inc, in
ciuda atcptrilor 8iscricii ca ca s aib loc in viitorul loartc apropiat,
1 C. H. Talbert, Luke and the Gnostics, Nashville, 1966.
2 Van Unnik, p. 402-409; original ca Die Apostelgeschichte und die
Hresien, ZNW 58, 1967, p. 240-246.
3 E. Trocm, Le Livre des Actes et lhistoire, Paris, 1957; A. J. Mattill,
Jr, The Purpose of Acts: Schneckenburger Reconsidered, AHG,
p. 108-122.
INTRODUCERE 25
sa susinut c Luca a scris pentru a produce o nou perspectiv teologic,
n care venirea Duhului i misiunea Bisericii umplea prpastia creat de
ntrzierea parousiei.
1
Nu cstc clar dac adcpii accstci pcrspcctivc o
considcr motivul conticnt i dclibcrat cc a stat la baza compuncrii
lucrrii lui Luca sau motivaia lundamcntal i inconticnt carc
la dctcrminat si structurczc lucrarca in modul in carc a lcuto.
!n oricc caz, parc improbabil ca intrzicrca parousiei s constituit
motivul major conticnt dc la baza lucrrii lui Luca i dc ascmcnca s
lost un lactor inconticnt dccisiv pcntru structurarca lucrrii.
2
Tcza
potrivit crcia pcrspcctiva tcologic a lui Luca cra dctcrminat in
marc msur dc intrzicrca parousiei ducc la o inclcgcrc dcnaturat a
crii Faptclc apostolilor.
II. TEOLOGIA CRII FAPTELE APOSTOLILOR
ci am subliniat c Luca prczcnta o naraiunc tcologic a
inccputurilor crctinismului i am rcspins tcza potrivit crcia cl a scris
pcntru a rclicla un anumit punct dc vcdcrc tcologic, trcbuic totui
s nc intrcbm carc cstc natura pcrspcctivci tcologicc cvidcniatc in
Faptclc apostolilor. Fr indoial, Luca acord rclatrii o scmnicaic
tcologic, iar cl a rcliclat accast scmnicaic prin modul in carc a
prczcntato. Accst lucru cstc cu siguran dilcrit dc armaia c cl a
rcintcrprctat istoria prin a o prczcnta intrun cadru tcologic impropriu
sau nccorcspunztor.
1. Continuarea scopului lui Dumnezeu n istorie
!storia conscmnat in Faptclc apostolilor cstc inclcas ca
ind o continuare a aciunilor mree ale lui Dumnezeu consemnate
n Vechiul Testament i a lucrrii lui Isus. xprcsia curcnt lolosit
in jargonul tcologic pcntru a cxprima accast caractcristic cstc
istoria mntuirii. !n accst contcxt, cxprcsia sc rclcr la o inclcgcrc
a divcrsclor cvcnimcntc din viaa lui !sus i a 8iscricii primarc ca
aciuni istoricc in carc activitatca lui umnczcu !nsui cstc rcvclat.
1 Conzelmann, Theology.
2 Marshall, Luke, p. 77-79, 84-88.