Sunteți pe pagina 1din 24

=- ~ __ p..z;;-",;.:..

: _-~--: f Farmecul desemneaza a,a~ j;:i--::- =-_


<:

numitul "medicament" facut ~ prjn desciintece de ea-~ tre 0 vrajitoare; poate sa reprezinte vorbele pe care Ie zice vrijitoarea, prin care face farmecul. Acesta se face adt pentru a iubi pe clneva, c~t $i penttu a uri, sau pentru a face 51 nu se stle, sa nu se observe ceva. Prin farmec !ii desdntec vr;1jitoarea conjura spJritele ( diavolul ) sa faca ceea ce doreste sau ordona ea.

,i

Vraja
desemneaza actiunea de a vraji, de a fermeca, desdnta. adtca a spune in $oapti cuvinte prin care se invoca puteri, duhuri nevazute.

Vrajltoa rea

ca, adica sa fad vraji

este femeia cazuta in pac at, ce $tie sa vrijeas-

Introducere
in zilele acestui sf4",it de mileniu, c4nd mintea omului. blagoslovit6 de harul dumnezeiesc, a ajuns la adevirate culmi chiar :$i azi la doua mii de ani dupa ce Domnul nostru lisus Hristos a dat lege impotriva obiceiurilor diavoleftl a tot felul de farmece, descantece :$ivrijitorii, inca se ma; intilnese, nu rareori, la sate $i orase, in lumea intreaga barbati ,i femei, batrani $i tineri care mai folosesc aceste obiceiuri. in majoritatea cazurilor. aeest lapt se datore$te neft,intei, care este mama tuturor releior unul din cei trei aliali puternici ai diavo'u'ui (ceilal\i doi flind uitarea ,i nepisarea), punctul de plecare a aeestor practici demonice fiind pactul intre omul liber " diavol, ptin care omul liber accepta comitient despotismul demonic in schimbul unor satisfactii trecatoare. Toate car tile care arati aceste practici recunose ca, prin mijlocirea unor semne or; cuvinte, omul are posibilitatea de a invoca spiritu' rau,

,i

Diavolul devine, din momentul pactului, stapanul omului, dand in~elatoare ca n este subordonat.

etectuarii .mpresia

Daromul 58 poate desfacede acest pact prin credinla, penitenta $i ajutor divin, scapAnd de selavia demonica fi ridicandu-se spre inalta perfectiune. Formeleaparitiei demonicesunt nenumarate,. grupandu-se,dupa recunoasteresenzoriali sub aparenlaumanasau animalaori ca oblect divers; cuvinte, zgomote,mirosuri. Dintre procedeele dtavolest] mai cunoscute sunt eele denumite "tarmece" $i "vraji", ce reprezinta semne exterioare cirora Ie sunt atasateinfluen~e diabolice. Sunt trei categorii de farmece: 0 categoriein care "farmeeul" este raspandit direct, personal, ca 0 emanatie ce pleaca din privlre, voce, atingere, resplratte, saliva, miros. 0 alta categorie in care "farmeeul" provine de la un obiect influentat de practieant (Iichid, scrlsoars, aliment etc.). lar cea de-a treia categorie $1cea mai periculoasi este "farmecul" alcatuit din ingrediente disparate, amestecatecu particularitati ce trezescconfuzia ~i dezordinea.

Tot ce este mai abject ~i murdar, formeaza materia prima a acestui hidos, ca reptile, broaste, pasare de noapte, singe de crima. came infectata, de cadavru (in special condamnati pentru blasfemie ~i crima), excremente, par de ~ap, de vrajitoare. tot ceea ee sugereaza oroare alcatujeste otrava diavoleasca. Aceste elemente disparate sunt reunite in pachetele $i depuse in

locuri unde trebuie opereze; a.teori sunt arnestecateomogenin pudra, pasta,unguent. Toateacesteaservesepentru a chema$i pune in acuune tngerul Intunericului. in Sfanta Scriptura, anumein Vechiul Testament,Moise ~i Aro" anuleazaoperatiumle vrajitorilor Egiptului (vezi Exodul, 7,10-13; 19,23, 8). jar in Noul Testament aluzii la vrajitori int-'Inim la Faptele Apostomor (13, 6-11; 19, 13-17)cat ~i la Simion Magu'. lar Sf. Apostol Pavel spune, la Galaten; (5, 20), ca farmecele ~i vrajile sunt pacate trupest! care ne lipsesc de imparatja 'ui Oumnezeu. in primele seccie cresune, Sfantu' Ciprian ~i Sfantul Augustin iljj exprimau opinia lor asuprarolutu! daunatoral vrajitoriei. Cu toate masurile luate impotriva vrajitoriei, prin proceseleee au avut loc de-a lungul sutelor 3

sa

~i sutelof de eml. practicite de acest fel s-au multiplicat, r ouunuand pana in zilele noastre. fmpotriva dlclVUrtirui ~i a tucraruor lui, este
nevoie ca tot crastuiul
$1

sa lupte cu

credinta

putemica. cu post

ruqactune,

inso\indu-ie

permanent de semnul Sfinter Cruel, ~tiind bine ca numai atunci Diavolul nu ve rnai avea niei 0 putere, pentru ca acest semn este de netreeut pentru el. Orept urmare, cere ce urmeaza este de folos a Ie face tot crestinul de pretutandeni, in vederea rnantutrli suflelului. Numai prin aceste rugaciuni $i prin credin~a ne Yom investi cu puterea ce ne-o trimite Domnul nostru Usus Hristos, de a calca peste ~erpi, peste scorp .. $i peste toata puterea vrajma~uJui fara a ne vatarna cu nimic, \min.

Oezlegarea de farmece, descantece

,i vraji

Crestlnul, in zilele de luni, miercuri ~i viner;, tinand post, va aprinde in casa sa candela ~i lumanarea in fata icoanei (catre rasarit); in genunehi stand, va rosti asa: in numele Tatalui i al Fiului i al SfAntului Duh. Amin {cu inchinarea semnului Sfintei Cruei). Apoi: Nade;dea mea este Tatar, scaparea mea este Fiul, acoperamantul meu este Sfantul Duh, apararoarea mea este Prea Sfanta de Dumnezeu Nascatoare ~i cu toti sfin~ii in veeii vecUor. Amin. Apoi: Siava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie! In numele Tatalul $i al Fiului i a" Sfantului DUh. Amin. Apoi: Stava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!
5

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Carele pretutindenea e~ti ~i pe toate Ie pline~ti, Vistierul bunatatilor ~i Datatorule de viata, vino ~i Te salaluie$te intru noi $i ne curateste de toata intinderea $i mantuiete, bunule, sufletele noastre. Sfinte Oumnezeule, Sfinte tare, sfinte fara de moarte, muuteste-ne pe noi (de 3 ori]. Siavii Tatalui $i Fiului $i Sfimtului Ouh, $i acum $i pururea $i in vecii vecilor. Amin.

Preacurata Treime, miluie$te-ne pe noi, Doamne, curateste pacateie noastre. Stapime, iarta faradelegile noastre; Sfinte, cerceteaza $; vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne mfluieste, Ooamne mifuie$te, Doamne miluie$te. Siava TatiUui $i Fiului $i Sfantului Duh $i acum $; pururea $i in veei; vecilor. Amin. Tatil nostru, Carele estl in ceruri, sfinteascase numele Tau, vie imparatia Ta, raca-se voia Ta, precum in cer asa ~i pe pimant. Painea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astaz]. ~i ne iarta noua gre$alele noastre precum $; noi iertam gre$itilor nostri. ~; nu ne duee pe noi in ispita, ci ne izbave~te de eel rau. S

Ca a Ta este impar.Wa ~i puterea ~i slava, a Tatalui ~j a Fiului ~i a Sfantului Duh, acum ~i pururea~i in veeii vecilor. Amin. Apoi: Pe tine te ~tiu folositoare ~i pazitoareaprea tare a vie\ii mele, Fecioara, care risipe~ti tlburarea napa~tilor,i farmecelor ~i gone~tiasupririle diavoluor, asadar tte ma rog totdeauna, Izbaveste-ma din stricacluneachinurilor mele(de lrei ori). Apoi: Cred intr-unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului ~i al pamantului, al tuturor celor vazute ~i nevazute. $i intr-unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Nascut, care din Tatal s-a nascut mai inainte de toli veeii; lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeuadevarat,nascut, nu facut, eel ce este de 0 fiinta cu Tatal prin carele toate s-au facut; care pentru noi oamenii !ii pentru a noastra mantuire s-a poqorat din ceruri ,i s-a intrupat de la Duhut Sfant ,i din Maria Fecioara~i s-a facut om. $i s-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat ~i a panmlt !ii s-a ingropat; Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi; $i s-a suit la ceruri ~i sadede7

a dreapta Tata'ui; ~i iara%,iva sa vina cu marire sa judeee vii ~i mo'1ii, a carui impara~ie nu va avea sfarsit: ~i intru Duhul Sfant, Domnul de viati tacatonn, care din Tatal purcede; cela ce impreuna cu Tatal ~i cu Fiul este inchinat 1i silivit, care a grait prin prooroci: ~i intrun.-, sfanta, sobormceasca ~i apostoleasca Biseriefj, martunsesc un botez intru iertarea pacatelor: Astept invierea monitor; ~i via\a veacului, ce va sa fie. Amin. Psalmul139 Scoate-ma, Doamne, de la omul victean ~i de omul nedrept ma izbaveste. 2. Care gandeau nedreptate in inima, toata ziu~ imi duceau razboi, 3. Ascutk-au limba lor ca a sarpelul; venin de aspida sub buzele lor. 4. Paze$te-ma, Doamne, de mana pacatosului: scoate-rna de la oamenli nedreptl, care au gandjt sa impiedice pasf mei. 5. Pusu-mi-au cei mandri curd mie $i funii; curse au Intins picioarelor mele; pe carate mi-a .... pus pietre de pottcneala.

6. Zis-am Oomnului: "Oumnezeul asculta, Doamne. glasul rugaciunii

meu e~ti Tu, mele".

7. Doamne, Ooamne, puterea mantuirii mele, umbrit-ai caput meu in zi de razboi. 8. Sa nu rna dai pe mine, Doamne, din prieina pottei mele, pe mana pacatosului; viclenlt-au impotriva mea; sa nu rna paraseti, ca sa nu se trufeasca. 9. Virtut tantulu] tor, osteneala buze'or tor sao; acopere pe ei! 10. Sa cadi! peste ei carbuni aprin~i; in foe arunca-t pe ei, in necazuri, pe care sa nu Ie poata rabda. 11. Barbatul timbut nu se va indrepta pe pimant; pe omul nedrept rautatea il va duce la pieire. 12. ~tiu ca Domnu' va face judecati celui sarae ~i dreptate celor sarmani, 13. tar dreptii vor lauda numele Tim ~i vor loeui eei drepli in fa,a Ta. Psalmul53 Dumnezeule, intru numele Tau, mimtuie$te-ma ~i intru puterea ta rna judeca. 2. Oumnezeule, auzi rugaciunea mea, ia aminte

cuvintete gurii mele. 3. Ca stralnil s-au ridicat impotriva mea ~i cei tari au cautat $ufletul meu $i n-au pus pe Dumnezeu

inaintea lor. 4. Ca iata, Oumnezeu imi ajuta. mie, ~i Oomnul este sprijinitorul sufletului meu. 5. lntoarce-va cele rete vrajmaslfor mei; cu adevarul Tau ii vei pierde pe ei. 6. De buna voie voi jertfi Tie; Iauda-vot numele Tau, Ooamne, ca este bun. 7. Ca din tot necazul m-al izbavit ~i spre vrajmasu mei a privit ochiul meu. PsalmulSO Miluie~te-ma, Oumnezeule, dupa mare mila Ta. 2. ~i dupa muttlmea indurarilor Tale, ~terge

faradelegea mea.
3. Mai vartos, ma spala de faradelegea mea ~i de pacatul meu rna curateste. 4. Col faradelegea mea eu 0 cunosc, ~i pacatul meu inaintea mea este pururea. 5. Tie unuia am 9rel1it, ~i rau inaintea Ta am facul. asa incat drept estl Tu intru cuvintele Tale ~i blruitor cand vel judeca Tu. 10

Ca, iata, intru faradelegi m-am zamlstlt, $i in pacate rn-a nascut maiea mea. 7. Ca, iata, adevarul a; iubit; cele nearatate ~i ceIe ascunse ale intelepciunii Tale, mi-ai aratat mie. 8. Stropi-mii-vei cu isop ~i rna voi cura\i; spalama-vei $; mai vartos decat zapada rna voi albi. 9. Auzului meu vei da bucurie $i veselie; bucurase-ver oasele mele cele smerite. 10. intoarce fata Ta de catre pacatele mele, $i toate faradetegile mele $terge-Ie. 11. Inima curata ztdeste intru mine, Oumnezeule, ~i duh drept lnnoleste intru cele dinlauntru ale
6.

rnele.
12. Nu rna iepada de la fata Ta, $i duhul tau eel Sfant nu-l Iua de la mine. 13. Ol-mi mie bucuria mantutril Tale ~i duh stapanitor rna lntareste. 14. Invata-vot pe cei farMelege caile Tale. $; cei necredlncrosl la Tine se 'lor intoarce. 15. Izbave$te-ma de vll rsarea de singe, Dumnezeule, Dumnezeul mantui,ii mele; bucurase-va limba mea de dreptatea Ta. 16. Doamne, buzele mele 'lei deschide, ~i gura mea va vesti lauda Ta. 17. Ca de ai fi voit jertfa, T;-a$ fi dat; arderile de 11

tot nu Ie vei binevoi. 18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inirna franta ~i smerita Dumnezeu nu 0 va urgisi. 19. Fa bine, Doarnne, intru bunavoirea Ta, $ionului $1 sa se zideasca zidurile lerusalimuiui. 10. Atunei vei binevoi jertfa dreptatu, prinosul ~i arderile de tot; atunei vor pune pe altarul Tau vitei, Psalrnul24 Catre Tine. Doamne, am ridicat sufletul rneu, Dumnez.eulmeu. 2. $pre Tine am nadajduit. sa nu fiu rusinat in veac, niei sa rada de mine vrajrnasi! mel. 3. Pentru ell toti cei ce te asteapta pe Tine nu se vor ruslna: sa se rusineze toti eei ce fac taradelegi in desert. 4. Caile Tale, Doamne, arata-mi $i cararile Tale

rna it .ata.

5. lndreapta-ma spre adevarul Tau $i invata, ca Tu esti Dumnezeu. Mantuitorul meu, $i pe Tine te-am asteptat toata ziua. 6. Adu-~i aminte de lndurarne ~i milele Tale, Doamne, ca din veac sunt.

ma

12

mele i ale ne!itiintei mele nu Ie pomenl. 8. Oupa mila Ta, pomeneste-ma Tu, pentru bunatatea Ta, Doamne. 9. Bun !ii drept este Oomnul, pentru aceasta lege va pune cetor ce gre,ese in cale. 10.lndrepta-va pe cei blanzi la judecata, invatava pe cei blanzi caile sale. 11. Toate caile Oomnului sunt mila ,i adevar pentru eei ce cautii a!ieziimimtul lui ,i marturie lui. 12. Pentru numele Tau, Doamne, curateiiite pacatul meu, ca mull este. 13. Cine este omul eel ee se teme de Domnul? Lege va pune lui in calea pe care a ales-c. 14. Sufletul lui intru bunatati se va salalui !ii semlntia lui va mostenl pamimtul. 15. Oomnul este intarirea celor ee se tem de dansul, a,ezamantul Lui il va arata lor. 16. Oehii mei pururea spre Domnul, ca el va seoate din la1pieioarele mele. 17. Cauta spre mine !ii rna miluiete, ca parasit i sarac sunt eu. 18. Necazurile inimii mele s-au inmultit; din nevoile mele scoate-ma. 13 7. Pacatele tineretelor

19. Vexi smerenia mea ~i osteneala mea, ~i-mi

larta toate pacatele rnele, 20. Vezi pe vnljma~ii mei, ca s-au inmul,it ~i cu ura nedreapta m-au ural. 21. Paze~tesufletul meu ~i ma tzbaveste, ca sa nu ma reusmez ci'ilam oadajduit in Tine. 22. Cei fara rautate ~i cei drepti s-au Iipit de mine, eli Te-am asteptat, Doamne. 23. tzbaveste, Dumnezeule, pe Izrael din to ate necazurilelui. Apoi Rugaciunea: Prea Sfanta Treirne, ceea ce esti in cer ~j pe pamant ~i vezi toate ce sunt pe pamant, eu nu rna pot odihni in casa mea, In sala~ul meu, de raul vrajmasilor ~i al pizmasttor mei, care s-au sculat cu multa rautata ,i asupra casei mele; iar Tu, putere dumnezeiasca, sa iei farmecele ~i uratul din casa noastra ~i din tata sotulul (sau sotiei] ~i din darul nostru. A~a, Prea Sfanta Treime, ia vraja din casa noastra ~i din sporul nostru ~i din sala~u1meu din toate animalele mele; din gradina mea din livada mea ~i din toate lucrurile noastre ,idin 14

,I ,i

imprejurul casei noastre. Apoi se zice: Sa se nimlceasca vraja cu lut, vraja cu creier de broasca, vraja cu par de temele, vraja cu ou de pui sugrumat, vraja cu cartita, vraja cu rae, vraja cu talpa de soboran mort, vraja cu piei de serpt, vraja cu mate !fi sange de anc], vraja eu a~chii de stredel, vraja cu ~treang de om spanzurat, vraja cu liliac, "raja cu tarana de la cai, vraja cu seu de vaca crapata, vraja cu sarea vitelor, vraja cu culcus de iepure, vraja cu mana de om mort, "raja cu ~arana de mormant, vraja cu vine ~i gatlej de lup, vraja cu zgura de la cuptor parasit, vraja cu scarna de l'up, vraja cu piedica de la mort, vraja cu par de la mort, vraja cu cercei de cotofana, "raja cu clocitura de la rate, vraja cu apa de lac, "raja cu spa din fantana parasita, vraja cu larfma IUstadin' raspantii de drum, vraja cu carbuni, vraja cu tuatul arutor

vacilor ~i oiler imprejurul sarb.Uorii Sfantului


Gheorghe, "raja cu luatul mainii sau a graiului, vraja cu toate semanaturile din gradina, "raja cu usturoi oescantat la zlua Sf. Andrei, vraja cu

15

strechie, vraja cu varsatura de la caine, vraja cu praf de la g~Hna, vraja cu cioc de cioara, vraja cu matura lepadata, vraja cu pantaloni tepadati, vraja cu arsura, vraja eu marmura, vraja cu eremene, vraja eu hartie, vraja cu broasca cusuta la gura, vraja cu faina pusa in zar, vraja cu turta de grau $i psept de femeie, vraja cu legatul

cununii feciorilor $i a fetelor, vraja de adus farmece pe omul care li-e drag, vraja cu matraguna, spre a trai rau in easa $i de paguba $i de urat $i de nebuneala $i de despartire de sot, vraja cu aruncarea de lucruri spurcate in fata casei $i in spatele casei, vraja cu lucru spurcat aruncat in asternut. ApOizici:
Sa vii. Dumnezeule. sa iei vraja $i strigarea $i incercarea $i paraciunea $i tot raul de pe lume, $i din easa noastra $i de la masa noastra $i din sala$ul meu $i din tarana mea $i din gradina mea $i din livada mea $i din via mea, din mestesuqul meu $i din negustoria mea $i din sporul meu, din punga mea cu sare, din hainele mele, $i sa1treci din vad in vad $i sa-l dud prin muntl $i codri 16

de nici 0 fiinla omeneasca,iar pe noi $i pecopln nostri ~i pe cei ce se vor naste din not, de acum inainte sa ne la~i curati, luminali ca Soarele,sa ne la~i precum ne-alasat Domnul nostru lisus Hristos pe pamant. pustii, nelocuitl

Apoi sa zici aceastarugaciune: Doamnelisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care din mutU iubire de oamenipentru mantuirea neamului omenescte-at poqorat din cer ~i ai binevoit a te intrupa din Sfanta de Dumnezeu NascatoareaMaria $1 ai patimit batai, scuipari ~i chiar rastignire pe cruce ~i 31 inviat 3 treia zi din morti, spunandu-ne a crede in Tine ~i a pazi poruncile Tale, ca sa dobandim viata de veci $i drept semn al credintei ai dat putereadevaratilor credmctosi a calca pe serpi $i peste scorpii $i peste toata puterea diavolului vrajma$ fara a-l vatamaintru nimic pe ei, primeste umila noastra rugaciune, caci, precum femeia pacatoasa $i vamesui, ne inchinam inalntea Ta ~j marturlsindu-te cu adevarat Fiul lui Dumnezeu, te rugam, vino degraba in ajutorul nostru cu putere $i de via~afacatoareCruce, de gone$te
17

vraja ~i uratul din casa noastra ~i din sporut meu, din tot locul meu ~I al familiei mele ~i al

casmcilor mel. De aceea, ne rugam Tie din aoancul sufletului, ca sa-l ie'1i pe toti, Ooamne. pe cei care 1U facut rau, caci nu au stiut ce fae ~i tndreapta-tpe calea pocain~eispre rnantufrea sufletelor lor. Amin. Apoi sa zici urmatoarele: Pentru sfinte rugaciunile Preacuratei ~i Preablnecuvantatel stapana noastraNascatoarea de Dumnezeu ~i pururea Fedoara Maria, cu puterea cinstei ~i de viata facatoarei Cruei, cu folosintele cinstitelor, cerestllor ~i celor fara de trup Puteri, pentru ruqaciunile cinstitufui ~i Proorocului.lnamtemergatoruluist Botezatorutui loan; ale sfintilor, rnaritllor ~i intru tot laudatilor apostoli; ale celor intre sfin~i parinlii nostn dascali al lumii ~i ierarhi: Vasile eel Mare, Grigore de Dumnezeucuvantatorul ~i loan Gura de Aur, ale celor intre sfintt parintii nostrl: Nicolae, armepiscopul din Mira lichiei ~i Spiridon at Trmitundei; ale sfin~i'or, marililor ~i maritor mucenici: Gheorghe, purtatorul de 18

birUin~a, Dimitrie, izvoratorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat; ale sfintilor, mariti lor $i datatorllor de minuni fara de ai-ginli, Cosma ~i

Damian, Chir !?i toan, Pantelimon ~i Ermotae, Samson $i Diomid, Taleleu ~i Trifon, ale sfintilor $1dreptilor $; dumnezelestilor parinti , , loachim $i Ana $; ale tuturor sfintitor Tal, rugali-va Mantuitoruluf nostru lisus Hristos pentru iertarea pacatelor noastre ~i ne mantulasca de toata vraja, ducand pana la ziua toate farmecele ~i spurcactunue prin munti ~i codri nelocuiti de fiinta omeneasca,

sa

Apoi sa zici: Bucura-te prea clnstita $i de viata facatoare Cruce a Domnului, care qonesti diavolii cu puterea celui ce s-a rastignit pe tine, a Domnului lisus Hristos, ~i s-a pogorat la iad $i a calcat puterea diavolului $i te-a daruit noua spre gonirea a tot vrajma~ul 0, prea cinstita ~i de viata facatoare Cruce a Domnului, ajuta-ne cu Prea Sfanta Nascatoarede Dumnezeu $; cu toti sfjn~jj. gonind toate faptele rele $1 toate spurcaciunite $; pazindu-ma curat in toate zilele 19

mele. Amin. Apoi zici rogaciunea aceasta: imparateasa noastra cea prea buna, nadejdea noastra, prietena sarmanUor, folositoarea celor neputincio,i ocrotitoarea celor obijduiti; vezi ,i acum, in ziua necazului nostru, pe noi cei ce eadem in genunchi ,i cu lacrimi ne rugam tie, alunga de la noi toate neeazurile ,i nevolle ce vin asupra noastra, Intru aeeasta vremelnica viata $i prin atotputerniea ta mijlocire. nu ne lipsi pe noi niei de ve$nica $i nesfaf$ita bueurie lntru imparatia Fiu'uj Tau $i Dumnezeuluj nostru.

,i

Amin.
ApQizlel iar: 0, Prea luminata Maiea lui Dumnezeu. pe cei ce se lupta eu noi surpa-l cu dreapta ta cea stapinitoare $i atotputernica $i eelor ce sunt in farmece ii ajuta, pe cei asupri~j ii mantuie$te $i dezteaga de pacate pe eei ce se roaga tie ca toate te poti cand voie,ti. Prea curata, stapana. Nascatoare de Dumne20

zeu, care poti face tot binele, primeste rugaciunile noastre, care se cuvln tie de fa nevrednici robii tai. Ceea ce e$ti aleasi dintre toate neamurile $i te-ai aratat mai inalta decat toate fapturile cere!}ti !}i pamante$ti, fiindca prin tine a fost cu noi Domnul puterilor !}i prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu; pentru aceea e$ti binecuvantati intre toate neamurile neamurilor, cea ce e$ti de Dumnezeu tericna, mai luminata decat heruvimii $i mai cinstiti decat serafimii. $; acum PreaSfanta Nbdtoare de Dumne zeu intru tot cantata nu inceta a te ruga pentru noi nevrednicii robii tai, ca sa ne mantuim noi de statu. celul in$elator $i de toata primejdia $1 sa fim pazi1i nevatarnati de lovirea cea inveninata a diavolului $i pilRa la sft~lt CLI rugaciunile tale ne pazeste pe noi neosanditi, ca astfel, cu paza $i ajutorul tau fiind mantuiti, marire, lauda, mu1tumita$i inchtnactune, pentru toate sa inaltam lui Dumnezeu unuia in Treime sfanta $i ziditorul tuturor acum $i pururea $i in vecii vecilor. Amin. Apo; rugaciunea aceasta: Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce estl singur

21

bun ~i de oameni iubitor, singur bun ~i blind, singur adevarat ~i drept, singur indur~tor fi mUostiv. sa vini puterea Ta peste netrebnicul robut tau ,i sa rna intareasca cu bunavestirea dumnezelestil tale invataturi! A~a. stapane, iubitorule de bine ,i iubitorule de milostivire, lumineaza-micele dinauntru ale mele toate madularele,cu voin~aTa! Curate,te-ma de toata rautatea picatull Paze,te-ma neintinat fi curat de toata spurcaciunea ,I lucrarea diavoleasca! Daruieljte-mi dupa bunatatea T4I: lucruriJe Tale sa cuget, poruncile Tale sa gandesc,in voia Ta sa umblu, de frica Ta sa rna tern cele placute Tie sa fac, pana la suflarea mea eea de pe urma. Ci dupa mila Ta cea negrllita sa-mi paze$ti impreuna trupul fl sufletul, mintea ,I cugetu. meu, biserici nespurcati de orice cursa a potrivnicului. Doamne, Doamne al meu, acopera-rna cu milostivirea Ta ,i nu ma parasi pe mine, pacatosul, necuratul ,i nevrednicul robu. nul Ci Tu, Doamne, e,t; sprijinltorul meu fi intru Tine este lauda mea totdeauna Tie slavi inaltam,Tatalui fi fiului fi Sfantului Duh, acurn ,I pururea$i in vecil vecllor. Amin.

,i

,i

,i

,i

22

S-ar putea să vă placă și