Sunteți pe pagina 1din 5

CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI MASURA 123 -pentru proie te !re pre"!# $u r!

ri #e on%tru tii &i'%!u (ont!)*DOCUMENT A+P+D+R+P+, I+ P!rti$e % ri%e 1+ D!te -ener!$e 1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia 1.2 Scurt istoric al solicitantului 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel activitati 1.! "rincipalele mi#loace fi$e aflate in patrimoniul solicitantului% resurse funciare (cu preci&area regimului proprietatii ' constructii' utila#e si ec(ipamente' animale'etc. Denu(ire (i)$o .i/ D!t! ! 0i1itiei V!$o!re net! $! #!t! into (irii u$ti(u$ui 2i$!nt -LeiBu !ti

1+CLADIRI TOTAL 1+1 #et!$i!ti33333++ 1+n #et!$i!ti333333 2+UTILA4E TOTAL 2+1 #et!$i!ti33333++ 2+n #et!$i!ti333333 3+ANIMALE 3+1 #et!$i!ti33333++ 3+n #et!$i!ti333333 5+ALTELE - #et!$i!ti TOTAL

Nr + r t

A(p$!%!re 4u#et'Lo !$it !te

TERENURI Supr!.!t! V!$o!re! ont!2i$! tot!$! *(p, ' - LeiC!te-ori! #e .o$o%int!

Re-i( )uri#i

2+ De% riere! proie tu$ui 2.1 Denumirea investi)iei 2.2 *laborator (coordonate de identificare' cod C+*N' etc . 2.3 Obiectivele investitiei/prioritati, se va descrie ce se doreste sa se reali&e&e prin proiect' respectiv' crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive' produse cu valoare adaugata cat mai mare' utili&area optima a resurselor e$istente' productivitate sporita a muncii' implementarea standardelor comunitare etc . 2.! Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii %i %e "! pre i1! !p! it!te! e/i%tent! %i !p! it!te! propu%! ! %e re!$i1! $! .in!$i1!re! in"e%titiei+ De !%e(ene!6 %e "! pre1ent! !ntit!te! #e (!terie pri(! .o$o%it!6 !ntit!ti$e #e pro#u%e .inite o2tinute %i on%u(u$ %pe i.i pentru .ie !re pro#u%+ "entru cladirile care se moderni&ea&a se va pre&enta ca parte componenta din studiul de fe&abilitate e$perti&a te(nica de specialitate asupra constructiei e$istente' intocmita' datata' semnata si stampilata de un e$pert te(nic atestat pentru proiectele care prevad moderni&area/consolidarea/ e$tinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii' precum si finali&area constructiilor a caror e$ecutie a fost intrerupta inainte de finali&area completa a acestora- si Raportul privind stadiul fi&ic al lucrarilor. 2.. Descrierea investitiilor ce urmea&a a fi e$ecutate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu' sanitar/veterinare' sanitare' ale 0niunii *uropene' cu preci&area standardului/standardelor la care se adaptea&a (pentru proiectele care vi&ea&a adaptarea unitatii la standardele specifice . 2.1 2undamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei. 2.3 4n ca&ul in care beneficiarul este o forma asociativa' se va descrie modul in care investitia deserveste ma#oritatea membrilor acesteia (#umatate plus unu din membri .

2.5 "entru proiectele care prev6d investi)ii 7n energie regenerabil6' in ca&ul utili&arii biomasei ca materia prima folosita pentru obtinerea acesteia' se va pre&enta modalitatea de obtinere a biomasei din unitatea proprie si modul de folosinta' e$clusiv in unitate' a energiei obtinute. 2

2.8 "iata de aprovi&ionare/desfacere' concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului "O9*N94+:44 20RN4;OR4 +4 SO:4C49+N90:04 Denumire furni&or de +dresa "rodus <aloare materii prime/materiale furni&at si apro$imativa au$iliare/produse/servicii cantitate /:ei/ apro$imativa = din total ac(i&itii

Nr.crt 1 2 n

"O9*N94+:44 C:4*N94 +4 SO:4C49+N90:04 Client (Denumire si <aloare = din van&ari adresa /:ei /

3+ D!te te0ni e !$e in"e%titiei 3.1 D!te -ener!$e 3.1.1 ;ona >i amplasamentul (regiunea' #ude)ul' localitatea investitiei' suprafa)a >i situa)ia #uridic6 ale terenului care urmea&6 s6 fie ocupat (definitive >i/sau temporar de lucrare 3.1.2 Caracteristicile geofi&ice ale terenului din amplasament (studiu geote(nic' studii topografice' nivelul ma$im al apelor freatice' date climatice , daca investitia o impune 3+2 C!r! teri%ti i$e prin ip!$e !$e on%tru 7ii$or 3.2.1 "entru cl6diri% desc(ideri' travei' aria construit6' aria desf6>urat6' num6rul de niveluri >i 7n6l)imea acestora' volumul construit 3.2.2 "entru re)ele% lungimi' l6)imi' diametre' materiale' condi)ii de po&are etc. 3.2.3. "entru cladirile care se moderni&ea&a se va pre&enta ca parte componenta din studiul de fe&abilitate e$perti&a te(nica de specialitate asupra constructiei e$istente' intocmita' datata' semnata si stampilata de un e$pert te(nic atestat pentru proiectele care prevad moderni&area/consolidarea/ e$tinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii' precum si finali&area constructiilor a caror e$ecutie a fost intrerupta inainte de finali&area completa a acestora. 3+3 Stru tur! on%tru ti"8 Pentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, cu recomandri privind tehnologia de realizare i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect. 3

3+5 Situ!7i! e/i%tent8 ! uti$it87i$or &i !n!$i1! ! e%tor! Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate. 3+9 C!r! teri%ti i te0ni e %i .un tion!$e !$e uti$!)e$or'e 0ip!(ente$or te0no$o-i e'e 0ip!(ente$or #e tr!n%port' #ot!ri$or e ur(e!1! ! .i ! 0i1ition!te prin proie t %i pre1ent!re! te0ni ! ! on%tru tii$or in !re ur(e!1! ! .i !(p$!%!te uti$!)e$e'#ot!ri$e *in $u%i" uti$it!ti,+ Se "or pre i1! #e !%e(ene! #enu(ire!6 nu(!ru$ %i "!$o!re! uti$!)e$or' e 0ip!(ente$or te0no$o-i e'e 0ip!(ente$or #e tr!n%port' #ot!ri$or !re "or .i ! 0i1ition!te6 u .un#!(ent!re! ne e%it!tii ! e%tor! *uti$i1!ti .or(!tu$ t!2e$!r pre1ent!t (!i )o%,+ Se "! #e% rie .$u/u$ te0no$o-i 6 ! ti"it!te! %i te0no$o-i! !p$i !t! in !#ru$ proie tu$ui+ Nr+ rt Denu(ire'Tip uti$!)'e 0ip!(en t Nu(!r 2u !ti V!$o!re .!r! TVA -LeiTVA -LeiTot!$ u TVA -Lei-

Atentie: Nu %e "! (ention! (!r !6 #enu(ire! pro#u !toru$ui6 .ir(! et + 5+ Dur!t! #e re!$i1!re *$uni, &i et!pe prin ip!$e

?rafic de esalonare a investitiei e$primat valoric pe luni si activitati. ;+ Co%tu$ e%ti(!ti" !$ in"e%ti7iei <aloarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devi&ului general' insotit de devi&ele pe obiecte' conform legislatiei in vigoare (@? 25/A8.A1.2AA5 . 4n ca&ul in care apar c(eltuieli eligibile si neeligibile' se vor pre&enta devi&e pe obiect separate' (pe categorii de c(eltuieli eligibile si neeligibile . <+ Fin!n7!re! in"e%ti7iei Din valoarea total6 a investi)iei de BBBBB..B..*uro' a#utorul public nerambursabil este de BBBBBBB..*uro. Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro lei publicat pe pagina !eb a "ancii #entral Europene !!!.ecb.int index.html de la data intocmirii Studiului de $ezabilitate.

Curs Euro / leu ..din data de.... Procent finantare publica = .% C0e$tuie$i e$i-i2i$e

C0e$tuie$i

Tot!$ !

Euro Euro A)utor pu2$i ner!(2ur%!2i$ Sur%e$e #e .in!nt!re pentru o(p$et!re! ne e%!ru$ui #e .in!nt!re #in !re= / autofinantare / imprumuturi TOTAL PROIECT "entru proiectele cu finantare publica mai mare de .A= din valoarea eligibila' se va motiva solicitarea procentului. >+ D!te pri"in# .or7! #e (un 8 = 3.1 9otal personal e$istent BBBBBBBBB.. din care personal de execuie %%%%%%%%%.. 3. 2 *stim6ri privind for)a de munc6 ocupat6 prin reali&area investi)iei :ocuri de munc6 nou/create BBBBBBBBB.. 3.3 Responsabil legal (nume' prenume' functie in cadrul organi&atiei' studii si e$perienta profesionala ' relevante pentru proiect

nee$i-i2i$e Euro