Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectant, ANEXA Nr.

4
…………………………..
(denumire, nr. înreg. Registrul Comerţului,
CUI/CIF, sediu, tel./fax.,email)

Nr. ….. /__/__/____

STUDIU DE FEZABILITATE
- pentru obiective/proiecte mici de investiţii -
- conţinut-cadru-

A. PIESE SCRISE

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii


1.2. Ordonatorul principal de credite
1.3. Autoritatea contractantă/ investitorul
1.4. Beneficiar
1.5. Elaboratorul studiului

2. Necesitatea realizării obiectivului de investiţii

2.1. Prezentarea contextului: amplasament/amplasamente, politici, strategii, legislație,


acorduri relevante;
2.2. Analiza situaţiei existente și identificarea necesităţilor şi a deficiențelor;
2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică necesitatea şi dimensionarea
obiectivului de investiţii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;
2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice.

3. Analiza detaliată a scenariului/opţiunii/alternativei tehnico-economic(e)


identificat(e)
3.1 Fezabilitatea tehnică
a) Particularităţile amplasamentului;
b) Studii de teren relevante, în funcţie de categoriile de importanţă a construcţiilor:
- studiu topografic;
- studiu geotehnic şi de stabilitate a terenului;
- studii hidrologice, hidrogeotehnice;
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă
ridicată pentru creşterea performanţei energetice;
- studiu de trafic/circulaţie;
- raport de diagnostic archeologic;
- alte studii de specialitate necesare, după caz;
1
c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia;
d) Informații privind posibile interferențe cu situri arheologice, arii protejate
învecinate;
e) Soluţia tehnică fundamentată din punct de vedere constructiv, funcţional şi
tehnologic1:
- caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;
- variantele constructive de realizare a investiţiei, cu identificarea avantajelor
fiecareia;
f) Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare;
g) Costurile estimative ale investiţiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în
considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost
pentru investiţii similare;
- costurile estimative de operare, întreţinere şi desfiinţare, după caz, pe durata
de viaţă proiectată a obiectivului de investiții.

3.2 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii


Evaluarea impactului asupra mediului: după caz, studiu de impact, studiu de
evaluare adecvata.

3.3 Analiza financiară și economică aferentă realizării obiectivului de investiţii:


a) Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară:
fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul
cost-beneficiu; sustenabilitatea financiară; analiza de senzitivitate;
b) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

3.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:


a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală, cu şi fără TVA, din care
construcţii-montaj (C+M) ;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă/calitativi;
c) alţi indicatori, adaptaţi în funcţie de specificul obiectivului de investiţii (se vor
indica marjele de eroare admisibile în funcţie de specificul obiectivului de
investiţii) precum : indicatori fizici/cantitativi(raportat la unităţi fizice şi /sau
valorice); indicatori de impact, de rezultat/operare.
3.5 Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice : fonduri proprii,
credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

1
Componenta tehnologică a soluţiei tehnice se stabileşte în cadrul Proiectului tehnic, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din
prezenta hotărâre.
2
3. Urbanism, autorizații şi avize (se anexează studiului de fezabilitate)

3.1Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire;


3.2Extras de carte funciară;
3.3 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri
de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia
mediului în documentația tehnico-economică;
3.4Avize privind asigurarea utilităţilor;
3.5 Aviz/scenariu de securitate la incendiu pentru solutia recomandata, verificat de
catre un verificator de proiecte atestat pentru cerinţa fundamentală – securitate
la incendiu;
3.6 Alte avize şi acorduri specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului
de investiţii, precum:
- studii de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice;
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă
ridicată pentru creşterea performanţei energetice;
- studiu de trafic/circulaţie;
- raport de diagnostic archeologic;

4. Implementarea investitiei
4.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investitiei;
4.2. Strategia de implementare, cuprinzând : durata de realizare a obiectivului de
investiţii (luni calendaristice), corelată cu datele prevăzute în graficul general
de relizare a investiţiei publice; eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare;
4.3. Strategia de contractare;
4.4. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare;

5. Concluzii și recomandări

B. Piese desenate

1. plan de amplasare în zonă (scara 1:2000 - 1:500, ori, după caz, la alte scări grafice
în funcţie de necesităţile de redactare);
2. plan general de încadrare în zonă a obiectivului de investiţii (scara 1:10000 -
1:2000, ori, după caz, la alte scări grafice în funcţie de necesităţile de redactare);

3. planuri şi secţiuni de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de


coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, alte planuri specifice,
după caz.

Data: Proiectant,

…………....................................
(numele şi semnătura persoanei autorizate)
L.S
3