Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA Nr.

5
Proiectant,

…………………………..
(denumire, nr. înreg. Registrul Comerţului,
CUI/CIF, sediu, tel./fax.,email)

Nr. ….. /__/__/____

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE
A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII
- conţinut-cadru-

A. PIESE SCRISE

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii


1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Amplasamentul
1.3. Ordonatorul principal de credite
1.4. Autoritatea contractantă/ investitorul
1.5. Beneficiar
1.6. Elaboratorul documentaţiei

2. Necesitatea realizării obiectivului de investiţii


2.1 . Analiza stării construcţiei. Se vor evidenţia, după caz, degradările produse de
cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate sau cele rezultate din
lipsa de întreţinere a construcţiei.
2.2 . Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale
aplicabile, potrivit legii.
2.3. Actul doveditor al forţei majore, după caz.
2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice.

3. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic


a) clasa de risc seismic;
b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;
c) recomandarea expertului tehnic şi/sau a auditorului energetic asupra soluţiei
optime din punct de vedere tehnic, spre a fi dezvoltată în cadrul documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţii.

4. Descrierea construcţiei existente


1
4.1 Particularităţile amplasamentului
a) datele seismice şi climatice;
b) studii de teren:
(i) studiu geotehnic (inclusiv raportul geotehnic) cu recomandări pentru soluţia de
consolidare a infrastructurii, după caz;
(ii) alte studii de specialitate necesare, precum studii geologice, stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;
c) situaţia utilităţilor tehnico - edilitare existente.
4.2. Regimul juridic
a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente;
b) destinaţia construcţiei existente;
c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, arii naturale
protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora, după caz;
d) situaţia ocupărilor definitive de teren.
4.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii
a)categoria și clasa de importanță;
b) an construire;
c)suprafața construită;
d) suprafața construită desfășurată;
e)valoarea de inventar a construcţiei;
f) alţi parametri, în funcţie de specificul construcţiei existente.

5. Identificarea scenariilor/opţiunilor/alternativelor tehnico-economice (minim


două) şi analiza detaliată a acestora)
5.1. Soluţia tehnică de intervenţie1, fundamentată din punct de vedere constructiv,
funcţional şi tehnologic, inclusiv:
a) descrierea lucrărilor de intervenţie pentru:
- consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu;
- repararea elementelor nestructurale;
- demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără
modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic
al construcţiei existente.
b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de
intervenţie propusă, exclusiv în zonele de intervenţie, respectiv hidroizolaţii,
termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente
construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la
interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi alte
lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate.
c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali,
inclusive de schimbări climatice ce pot afecta investiţia.

1
Componenta tehnologică a soluţiei tehnice se stabileşte în cadrul Proiectului tehnic, potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) din
prezenta hotărâre.
2
d) informații privind posibile interferențe cu situri arheologice, arii protejate
învecinate.
e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii rezultate
în urma realizării lucrărilor de intervenţie.

5.2. Consumuri de utilităţi:


a) necesarul de utilităţi rezultate;
b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de
rezolvare a asigurării acestor consumuri suplimentare.
5.3. Durata de realizare si etapele principale (se va prezenta graficul de realizare al
investiţiei detaliat pe etape principale).
5.4. Costurile estimative ale investiţiei:
a) costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii;
b) costurile estimative de operare, întreţinere şi desfiinţare (după caz) pe
durata de viaţă a investiției publice.
5.5.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii
a) Impactul social și cultural;
b) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de
realizare, în faza de operare;
c) Impactul asupra mediului, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor
Natura 2000, după caz.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării obiectivului de investiţii


a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv prezentarea scenariului de referință;
b) Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea
obiectivului de investiţii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;
c) Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară:
fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul
cost-beneficiu; sustenabilitatea financiară; analiza de senzitivitate;
d) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/opţiunea/alternativa tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)


6.1. Comparația scenariilor/opţiunilor/alternativelor propuse, din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor.
6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii/alternativei optime recomandat(e).
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală, cu şi fără TVA, din care
construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă/calitativi;
c) alţi indicatori, adaptaţi în funcţie de specificul obiectivului de investiţii (se vor
indica marjele de eroare admisibile în funcţie de specificul obiectivului de
investiţii).

3
6.4. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice : fonduri proprii, credite
bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

7. Urbanism, autorizații şi avize (se anexează documentaţiei de avizare a


lucrărilor de intervenţii)
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire;
7.2. Extras de carte funciară;
7.3. Avize privind asigurarea utilităţilor;
7.4. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia
mediului în documentația tehnico-economică;
7.5. Aviz/scenariu de securitate la incendiu pentru soluţia recomandată, verificat de
către un verificator de proiecte atestat pentru cerinţa fundamentală – securitate la
incendiu, după caz;
7.6. Alte avize şi acorduri specifice, după caz, în conformitate cu certificatul de
urbanism, în funcţie de specificul construcţiei existente şi a
scenariului/opţiunii/alternativei optime recomandate.

B. PIESE DESENATE

1. Planuri topografice/cadastrale
- plan de încadrare în zonă a investiţiei( scara 1:10000 - 1:2000, ori, după caz, la
alte scări grafice în funcţie de necesităţile de redactare) actualizat la zi şi vizat
către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
- plan de situaţie privind amplasarea investiţiei (scara 1:2000 - 1:500, ori, după caz,
la alte scări grafice în funcţie de necesităţile de redactare ) actualizat la zi şi vizat
către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
6. Planurile de arhitectură ale nivelurilor subterane şi supraterane, ale teraselor,
acoperişurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu
precizări privind materialele, finisaje, etc. (sc 1/100 -1/200 după caz).
7. Faţade care să prezinte aspectul exterior al construcției, cotate, și cu prezentarea
grafică și în scris a finisajelor (la soclu, pereți, tâmplărie, acoperiș, etc).
8. Planuri şi secţiuni generale de rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a
tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului.
9. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

Data: Proiectant,

…………....................................
(numele şi semnătura persoanei autorizate)
L.S
4