Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

REFERAT

SPECIALIZAREA:
INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE
PUBLICĂ ȘI AGROTURISM
DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT CU
FRECVENȚĂ REDUSĂ

DISCIPLINA:
CONSTRUCTII AGROTURISTICE
TEMA 7

ANUL: I
STUDENT: VESELU(STROE) ALEXANDRA DENISA
TEMA 7
ETAPELE REALIZARII UNEI CONSTRUCTII

Abordarea unei constructii are loc in urmatoarele etape: proiectare, executie, receptie, dare
in functiune si postutilizare.

Proiectarea este un proces complex prin care specialisti de diferite profesii cauta solutiile
optime pentru aspectul functional, constructive, estetic si economic al unei constructii.

Executia unei constructii inseamna transpunerea in practica a proiectului intocmit in faza


de proiectare. Lucrarile de executie sunt precedate de o serie de lucrari pregatitoare, cum ar fi:
amenajarea terenului si a platformei de lucru, fixarea pozitiei constructiilor, alimentarea cu
apa, lumina si forta a santierului, protectia constructiilor vecine sia instalatiilor existente, etc.

Receptia lucrarilor este efectuata de catre comisii de specialisti formate din reprezentanti ai
beneficiarului, proiectantului si constructorului. Se urmareste daca lucrarea corespunde din
punct de vedere al proiectului si prescriptiilor tehnice, daca se incadreaza in indicatorii
tehnico-economici aprobati.

Postutilizarea unei constructii incepe o data cu initierea actiunii pentru desfiintarea acelei
constructii.

AVIZAREA LUCRARILOR PUBLICE

O lucrare publica, fiind o investitie, nu s epoate realize fara:

- documentatie executata, verificata si aprobata de catre un personal atestat professional;

- respectarea legalitatii cu privire la teren si amplasarea in teren (certificat de urbanism cu


incadrarea ampalsamentului in palnul urbanistic avizat si aprobat);

- respectarea normelor PSI, d eigiena si protectie a mediului;

- avizarea utilizarii surselor de apa, combustibil si energie (electrica si termica);

- respectarea normelor cu privire la calitatea constructiilor;


- avizarea si autorizarea functionarii investitiei de catre organele in drept.

FAZELE PROIECTARII UNUI OBIECTIV DE INVESTITII sunt:

- studiul de fezabilitate (uneori precedat de un studiu de prefezabilitate);

- proiectul tehnic si caietul de sarcini;

- detalii in executie.

Trecerea de la o faza la alta d eproiectare se poate face numai dupa elaborarea si aprobarea
fazei anterioare.

Continutul documentatiilor, pe faze, este fixat prin Ordinul comun al Ministerului


Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea teritoriului (MLPAT) nr.
792/13N/1994.

Documentatia, impreuna cu avizele, se prezinta la Ministerul Finantelor si la Consiliul


Interministerial pentru Avizarea Lucrarilor Publice de Interes National si Locuinte Sociale. In
functie de valoarea totala a investitiei se emite: Ordin al ordonatorului principal de credite si
Hotarare de Guvern.

Continutul-cadru al studiului de fezabilitate cuprinde:

PARTI SCRISE (cu date generale, date tehnice ale investitiei, date privind forta de munca
pentru realizarea investitiei, devizul general al investitiei, principalii indicatori tehnico-
economici ai investitiei, finantarea investitiei, avize si acorduri).

PARTI DESENATE (plan de amplasare in zona, plan general, palnuri si sectiuni de


arhitectura pentru principalele obiecte ale investitiei).

Devizul general este documentatia tehnico-economica prin care s estabileste valoarea


totala estimativa a obiectelor de investitii la faza de proiectare-studiul de fezabilitate si
proiectul tehnic.

Structura sa e urmatoarea:
PARTEA I

 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;


 Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului;
 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
 Cheltuieli pentru investitia de baza;
 Alte cheltuieli;
 Cheltuieli pentru darea in exploatare.

PARTEA A II-A

Valoarea ramasa, actualizata, a mijloacelor fixe existente, care vor fi incluse in cadrul
obiectivului care se construieste.

PARTEA A III-A

Fondul de rulment necesar realizariiproductiei din prima luna de functionare.

Devizul pe obiect este sintetic si se obtine prin insumarea cheltuielilor tuturor categoriilor de
lucrari care compun obiectul de investitii, la care se adauga TVA.

Continutul cadru al proiectului tehnic

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza Studiului de fezabilitate aprobat, dupa care se


verifica de catre specialisti atestati din MLPAT. Proiectul tehnic cuprinde urmatoarele:

PARTI SCRISE

a. Descrierea generala a lucrarilor:


- amplasamentul, topografia, clima si fenomenele naturale specifice zonei, geologia si
seismicitatea;
- prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole;

- organizarea de santier, caile de acces provizoriu, sursele de apa, energie (electrica,


termica), gaze, telefon;

- caile de acces, caile de comunicatie etc.;

- programul de executie al lucrarilor (grafice);

- trasarea lucrarilor;

- protejarea lucrarilor executate si a materialelor;

- masurarea lucrarilor;

- laboratoare si teste;

- memoriile tehnice pe specialitati.

b. Caietele de sarcini, care cuprind:


b.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:

- reprezinta descrierea scrisa a lucrarilor;

- contin nivelul de performanta al lucrarilor;

- elaborarea lor se face pe baza breviarelor de calcul sia planselor;

- prevad testele, verificarile, probele si modul de urmarire a comportarii in timp a


investitiei.

b.2. Tipuri si forme de caiete de sarcini:

- caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

- caiete de sarcini pentru teste, probe, verificari, receptii si puneri in functiune,


urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei.

b.3. Continutul caietelor de sarcini:

- breviarele de calcul;

- proprietatile fizice, chimice, de aspect, tolerante, probe, teste pentru materiale;

- dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;


- ordinea de executie, probe, teste, verificari etc.;

- standarde, normative pentru materiale, utilaje, executie, montaj, probe, etc.;

- conditii de receptie.

c. Listele cu cantitatile de lucrari, care cuprind urmatoarele:


- centralizatorul obiectelor pe obiectiv;

- centralizatorul categoriilor d elucrari pe obiecte;

- listele cu cantitatile de lucrari pe capitole;

- listele cu consumurile de materiale, forta de munca, ore functionareutilaje de


constructii si cele privind transporturile;

- listele cu utilajele si echipamentele tehnologice, inclusive dotarile;

- fisele tehnice (dupa caz, specificatiile tehnice);

- graficul general de realizare a investitie.

PARTI DESENATE

a. Planuri generale, ce cuprind urmatoarele planuri:


- de amplasare a reperelor de nivelment;

- topografice principale;

- de amplasare a forajelor;

- de amplasare a obiectelor;

- de sistematizare verticala a terenului;

- privind constructiile subterane;

- de amplasare a reperilor ficsi si mobili de trasare.

b. Plansele principale ale obiectelor

c. Planuri de arhitectura:
- plan individual de amplasare;

- planurile nivelelor subterane si supraterane ale teraselor, acoperisurilor etc.;

- sectiuni, fatade, detalii importante etc.;

- confectii metalice, panouri prefabricate;

- tamplarii si finisaje (interioare si exterioare).

d. Planuri de structura:

- planurile infrastructurii/suprastructurii si sectiunile caracteristice;

- descrierea solutiilor constructive recomandate.

e. Planuri de instalatii:

- planurile principale de amplasare a utilajelor;

- scheme ale instalatiilor;

- sectiuni, vederi, detalii principale.

f. Dotari si instalatii tehnologice:

- desene de ansamblu;

- schema fluxului tehnologic;

- scheme cinematice;

- scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare;

- planuri de montaj;

- diagrame, nomograme, calcule ingineresti;

- dotari cu mobilier, inventar gospodaresc, PSI, protectia muncii.