Sunteți pe pagina 1din 28

(;

tuwsHmnln'GNUnnm

'lo{

prTrAltA
tEVAzurA

(i!r,,

tefon cel Mqre indrdgise ploiurile Moldovei inc6 din copildrie. Ti pldceo sd se iooce cu copiii rdzegilor.
Tofi ii spuneou 9tef6n;16 squ $tefdnuc6,

lor cind veneo prin p6rJile Trotugului. Mic, indesot, sprinten;i oger, nu-l puteo nimeni inirece in oruncoreo s6gelilor cdtre uli ! Aveo ochi olbogtri, pdrul inelot, purtq 9i zole ugoore.9i nitte pinten; frumoSi. A9o il oduceo pdrintele sdu Bogdon Voievod, dinointe, pe so, ordiindu-i frumuseli
9i

;i ero

bucurio

"$f'1
boqd ir oe intinsurile potriei, de lo Su-ceovo-n ios, dor lui $lefon ii p'l6ceou cel moi mult impreiurimile Borzegtilor, unde se otlo un

4 '-:

*::i:il:L:1"::"'i.'ii"11?,0:,n'liol;l:'"';i:Ti;":"l::r1,j#

"h;

jooco. Dup6 ce se minunou de dibdcio lui $tefon lo sdgetoreo ulilor, prindeou sd se iooce ,,de-o t6torii" Se despdrleou in doud

cete : ce; din ceoto lui 9tefon erou moldovenii, cei din ceotq o douo erou t6torii, in frunle cu puiul de rdzet Mitru!. Pe vremeo oceeo Moldovo ero pdmini ol ndvdlirilor. Veneou idtorii;i-i pirioleou pind 9i iorbo. Erou orse sotele ii cetdlile. Oomenii erou legoli cu iuv6ful de git 9i dugi in robie. Cind bdieo vesleo reo dinspre vodurile ndvdlitorilor, s-oprindeou focuri pe deoluri, cdci oto ero gtofeio de pe oiunci o moldovenilor: s-oprindeo un foc tocmoi pe Prut, in culmeq unui deol more, gi-l zdreou olli pindori, de pe olte deoluri, gi ogo focurile s-oprindeou unul dupd oliul, din deol in deol, pin6 sub p6durile .;)! 'J\ Srrcevei A5o Aqo oflo aflo Domnul Domnrl de rlc primeidie. nrimc;rli" T;i Tci oduno nrl',"^ oltile de .la !ord r^r; Sucevei. ^<rila !i ostile in leof6, sd lind .:--$ piepi cumpenei. Dor t6torii erou moi tori 9i nu moi oveo poce sdrmono Moldovd !

Oomenii fugeou in codru ti-n munte, in timp ce semdndiurile ordeou gi solele

;f,

t{

;;.rS";;::ffi

erou sterse de pe fofo pdmintului. il

Ero in ziuo oceeo

un

v6zduh limpede co locrimo. lnfloriserd trqndofirii sdlboiici gi sulfino. Ero vremeo

cind cintd loote

pdsd-

rile cimpulu;, cind liriie dln nigie utoore strune miile de gize de prin finuri. Ciocirliile umpluserd vdzduhul de cintore. G osuri e copiilor din Bo.zettl s omestecou cu glosurlle pdsdrlor, ti porcd ero ziuo oceeo un imn inchlnot frumusefilor nemuri toore ole firii. Deodotd, primo

--.'

- 1 ,:, I

ceotd de copii, in frunte cu $tefd-

> '
i

-'f,=i :-: !i:r:l )'-+a4:' :: ' -;'::tGi*_ -;'e 'r'" -1''''

'"... -:i

..:

Jt

.7

--

,-\ \
(
1;'
,,(

li*\d
'.1"
1

/'

/_:

r'r\ i-4 \-\


L

-*"\'r'
,l \I

.,i"llr'

n,16, s-o oscJns lo pinCd intr_o podurice. Ceololt5, in frunte Mrru,, r-o oscuns dupo un deol, pe ,nd" nouareou

ce se prefoceo cd este, iscodind., irprupirll";,"_ri""i Lo.un chiot ol lui, copiii s-ou oruncot "chi; in ndvold, umplind voleo

tdlorir ce odevdrorr Apoi s-o orotot Miirut, co

,"

d"'ib"iJ
iUrOrOra

cu

f,o"

-..,n'"ro-:ffilF;d; . .'(.::

jr',;:94,,

i:,,i * * .t

---IiS

B--*1---

de veselio slrigdtelor. A iesir gi ceoto lui glefdnird din p6dure; 9i s6gefile de tresiie vijiior u5urel, inlrecindu-se cu biziitul bonero ti Mitrui, dor pin6 Lo u.md 9tefdnild o iepit biruitor. prins intre nitte ldnci de trestie, co !n hon-tdtor, Mitrut o fosl Cus lo

dorilor. Botdlio o durot oproope un ceos. Tore ero gtefdnild, iore

Li.

i,'"" ,l

iudet', in folo puilor de moldoveni Atezot pe-un buluc. sub stejorul cel 16muros, 9tef6nitd o prins o-l iudeco stroinic, intrebindu-i : de ei mlcd toro ? de ce ucide copiii ? de ce d6 foc sote,juJ.r rdr..ril

fie spoim6 pentru loro Moldovei

lor ? Nu se pot opuco ndvdlitorii cie munco pdmintului, sd nu moi


?

lntrebindu-1, Ste{dnito is; limpezeo, de fopr, primeidio tdtori_ lor tr necozurile oomen;lor. lsi sirinse pumnii. tn lungul obrozului

."1 I

ql t

|1

t* '(![

,,':, 't't

ii

o" un d.ol, deporte, ;i-n urmo lor cerul ero inrogit de fcuri' Aslo ero intiio ominlire o voievodului despre tdlori' - De ce ? o intrebot ?nc-o dotd glefdnild, o9o de crunt, incil Mitrul frcope c6 9i-o.pierdut fireo, ior ceilolli copii ou stot din ,i.. O" i" colci pdmint strdin, hon nelegiuit ? Ce pedeopsd i se pentru c6 o ndvdlit in tord strdind ? cuvine ""'i. ti""il"t* otto, Lplil ii-ou plecot ochii, pe ginduri' Ce oed*pso ii se da de obicei n6vdlitorilor ? Auziserd din bdtrini :;.' ;;;;"; prin sobie, c6 le tdiou nosurile, ori le scoteou ochii'

oluneco o locrimd, intiio'locrimd de ciud6. Vdzuse cu ochii lui sdte ozind 9i corele Moldovei in pribegie' Vdzuse 9i corbi zburind spre stiwurile oomenilor' Zdrise si tdtori'

' -

Nu, e preo pufin I o rdspuns giefdnitd' 56 i se scootd ochii 1... Nu, e Preo Pulin ! Atunci splnzurot s6 fie de romurile steiorului " o spus-oltul' de ;i Mitru; nu moi puteo de bucqrie cd vo fi legot cu fringhiile .rbruori 9i urcot sus, sus, cum nu moi urcose niciodol6 I Copiii de oho' Toli 9i-ou desfdcut cingdtorile, opoi gi le-ou legot uno rideou pi chiuiou, numoi gtefdni!6 st6teo incrdnlot 9i t6cut, co un qdevdrot iudecdtor ol ndvdlitorilor. - A;o !o spus el. in timp ce copiii ceilolli il trdgeou pe Mitru!

Sd

i se reteze nosul... o spus unul.

in

sus.

Mitru! rideo 9i bdteo din Polme. L-ou urcol pind lo iumdtoleo steiorului, gi l'ou ldsot in.leog6nul ugurel ol vintului. Deodotd, cum rideo el o9o ti se le96no, s-o uitol deporte. A ingdlbenit ! Glosul i-o pierit in git I Abio o izbutii sd strige : - Tdtorii 1... Vin ldtorii 1... Vin t6torii."

"*\--.- *

rl'.t- ':''*1 r "\* F;tFr,;:$i se uilo cu groozd cum vin tdtorii cei odevdrofi, in goloPul coilor, cu iotogo'nele-n dinli, cu

gomoioguri oprinse
sulilelor.

in

virful

-r')'+.

FU - s/.

'v9

- Coboriti-md repede... vin t6iorii ! o sirigot el o douo oord,

ffi'*ryai
\
t"
i-:

dor copiii ou luot,o lo fugd, spre sot, tipind : - Tdtorii... vin tdtorii I Au prins sd botd clopotele de furtun6.

'v
*:.:.f/'

ori inSfdcou porii ofumoii o c:


qoto de opdrore.

Oomenii opucou spre codru

pdt, furcrle, coosele g topoorele,

't'+&

-_!h

?,

tr
t4ir,.

lv-. &, ..+

{.{\ *F)
,l

+#,

.\

i>

\: l*
T* ?j
Fa-lt.

Pretutindeni s-quzeou lipeiele copiilor pi ole femeilor: - Tdtorii |...vin tdtorii !... 5i b6teou moi igre clopolele. ilt Tdiorii ndvdleou intr-o irimbd lungd, gi-n urmo lor colburile urcou pind-n indlfimi, omestecote cu fumurile sotelor oprinse. Cum ou oiuns sub sieiorul din Borzegti, honul ndvdlitorilor l-q

zdrit intre rqmuri pe


oproope mort de spoim6.

Mitrul,

- Ce-i focem copilului din sieiqr ? o inirebol un qlcimon. Trogem cu sdgefile in el ? - Nu ! o rdspuns honul. Docd iroge cqreYq in el vreo sdgeold, il ucid... - De ce ? s'ou mirot t6torii. - Pentru cd pe ocest pui de moldoveqn vrequ s6-l ucid eu I Foc rdmdgog c6-l nimeresc drept in'inimd, cu primo sdgeqtd... - Sd vedem... ou spus celelolte cdpetenii pi ceiele s-ou ogternul pe vole, in priveold. - Fie-fi mild... q rdcnii Milru|, cind honul o intins orcul, dor

i.t

Apoi o sdrit pe coi, o pornit golop, dind foc sotelor, . _trimbo ucizind si prddind lol, spre Suceovo-n sus.
IV

ln vremeo osto, Bogdon Voievod golopo spre munli, linindu-l pe Sbfdnild dinoinieo lui, pe po. Se lasose intrnericul. baroreo codrilor urco.

strdin...

om s6-l rdzbun eu, cu minq meq ! Doc6 trdiegte honul pind cresc eu more, il spinzur de steiorul din Borze9ti... - A9o sd foci ! i-o rdspuns iotdl. Co sd se invele minte, sd nu moi omoore oomeni nevinovqli, s6 nu moi colce pdmirlt

- Niciodotd sd nu uili, fiul meu... ii spuneo voievodul. Copilul din Borzegti trebuie r6zbunot ! - Niciodqtd n-om sd uit, tqtd... o rdspuns gtefdnird. pe Mitrul

$i Bogdon Voievod i-o grdit tootd noopteo, lo un schit din munte, ordlindu-i prin cuvinl de foc, c6 opdroreo pdmintului strdbunilor e cel moi sfint lucru ol viteiilor ! . . :: nr.u-iti,$tefdnitd, cd legeo noostrd e opdroreq p6mintu, lur
cu foc ai pord

slr6bun ! Sd n-oi mild de ndvdlitori ! Lo foc pord, rdspunde_le 5i


!

,i sdrmone; noqstre Moldove... Pirjolul urco tot inointe, din Joro de Jos, spre cetoieo de scoun-o Sucevei. Ardeou pddurile, ordeou cimpiile. Norodul legot in funii opuco drumurile robiei. prin sote gi cdtunuri orru ," uud""ou copii infipli in porii gordirilor. Asifel necdieo Moldovo ocelor vremuri. Dor cu cii Bogdon Voievod imbdtrineo, se ridico gtefdnild, co un steiqr tin;ri Nu

N-om s6 uit, lotd ! Am s6 rdzbun singele lui Mit.ul

ol

li

t:l
uito nici in somn moorteo ingrozitoore o lui Mitrut. Cum si-o pus pe frunte coroono Moldovei, intii o vrui sd focd rinduiold dinspre tdtori. Nu le-o c6lcot pdminturile, ci o irimls oomeni sd-i intrebe :

se
1.

linigtesc,

sou

nu ? Cdci preo s-o incruntoi lumeq

: t

de-otito singe
ndvdliri !

pi

sfdtuio c, domolul. dupd moldoveneoscd, sd se lqse

li

fireo

de prod6, sd

se

opuce de lucru. co

oomenii Moldovei, cdci cu prodo n-ou s-ojungd deporte I Sd qfle honul cd loro ore domn tindr gi viteoz, 9i vo fi voi gi omor de

cei ce-i vor moi c6lco

hotorele...

Honul o primit cuvintul lui $tefon cel More cu minie strognic6. A scrignit: - Auzi, ciinele ! Cum indrdznegte s6-mi trimitd qstfel de cuvint, mie, honul hqnilor ?1... Cu buzdugonul om sd-i zdrobesc dinfii ! Am sd-i iqi limbo cu pologul, sd nu moi pootd grdi o9o... - E tindr ti ore cuiezqnlo tinerelii I i-ou spus olomonii. Sd-l invdldm oleocd minte ! Dor qr fi bine, Mdrio to, s6 rdmii in cori, cdci egli oslenit de bdtrinete...

honul, dind poruncd ogtenilor sd se pregdteoscd. Md duc s6-l inpuiul ocesio cutezdtor...

-Nul

rdspuns

vdt minte pe

$i ostlel, ior s-ou oprins focurile de


veste, din deol in deol,

de lo Prut pln6 lo zidurile Sucevei. R6ze5ii


Jdrii de Jos s-ou strins lo Borzegti, ln preoimo vodului more ol ndvd-

lirilor. A coborit

5i

i s-o odus vesteo de cumpdnd. lnir-o noopte cerul s-o fdcrjt rogu cit fineou zdrile. Ardeou sotele;i cimpiile. Pu!in;i pdminteni scopoti cu rngroziti, rinduindu-se in oosreo voievo_ :'ji,:""*"
Co sd-i dmdgeoscd pe tdtori spre Borzerii, gtelon o lrimis inointeo lor o oosie de horid, core se iveo din pdduri, tdio in dugmoni 9i ior se fdceo nevdzut6 in singur6tdfile hirtoopelor. Tot oto, zi cu zi, honul urmdieo oosteo de horfd, pind ce, intro dimineof6, o z6rit stejorul din Borzesti... e.h"l pe ginarri._ porc6 moi fusese pe,oici, in 1inerete... Nu ? lo s6_9i oducd
ominie...

9tefon, cu foro, de cum

- Aici te-oi dovedit cel moi de seomd sdgetdtor... i-o spus un otohon b6trin. Ti'oduci ominie ? - Do, do, imi oduc ominte... o r6spuns honul, gi in clipo oceeo o ouzit buciumele 5i cornurile de luptd ole Moldovei ! Bdi6lio cumplitd s-o incins cit oi sc6pdto din ochi Voleo s-o

:}.

,\

.'f;**4""l ,r'' lii_

\-

a\i

li-)q
-&'

omplut de nechez6iurile coilor, de bufniturile scuturilor. Luceou ldncile. Zbirniiou sdgelile. $tefon cel More ili deschideo drum spre inimo bdtdliei, c6tre hon, izbind ln dreopto ;i-n stingo cu buzdugonul I Strigo ,

's
;l ,.1

Mitruf... Unde-s 16zegii din


lzbiti, rdzesi
1...

- lzbili, feciori,

pentru rdzbunoreo lui


Borzegti
?

Deodot6, o oiuns fofd-n fofd cu hon'dtorul ! Cu o lovitu.d de buzdugc. i-o repezit pologul din mind I ll puteo ucide

din o douq loviiurii, dor -c luci in pieptu colr ul sl I o cirduii deoporle. ln vremeo osio ottile coiroplipore fugeou mincind
pdmintul

Apoi, pe c osiinlitul soorelui, moldovenll s-ou ogiernri


hodind, pe cocsio deoluiui.

1o

Acum.sd-l iudecdm pe hqn_tdtorl... o sirigot gtefon cel .. - tn tqlo cortului More, otezol sub steior. Ce m@rte s6_i ddm,
rdzegi
?

cu ocest lup ol pustiei o socoleold... Hon-tdtore, li_oduii qmihis

- Sd-i scootem ochii... ou bubuit mii de glosuri. - Sd-l trecem prin sobie... ou bubuit olrei . - Nu ! o rdspuns gtefon cel More gi i s.qu umezit ochii, tindu-gi intimploreo ndprosnica din copildrie. Nu, ;;;r;;.;
.

omin-

;;

rI'!;l

!-\--.* '.i'\::': .:r

Tu l-oi ucis pe Mitrul, intre romurile ocestui steior... Ridicofi-1, feciori, in funie... Apoi, dupd ce n6v6liforul 9i-o primit pedeopso, trei zile trei nopli ou siqt o5tile moldovene in pet(ecere.

'i

1 tl

'$

,s
F.r

dtu

jL !{*

Astfel se rdzbuno gtefon cel More osupro ndvdliiorilor, rdin_ du-le pofto de piine strdind !

VIN'CIU CAFITi

;M

IP'n

eEcdil

lil:: i r'irf--