Sunteți pe pagina 1din 51

Allcn Can , deproiesie contabil.lim or depnni h 100 de

pe7i,

a incercatzadanic,denerumarateoi, saselasedc lxmal,pinn ca.d,

in 1981.a descoperitMETODA U$OAR i. (EA Sy WAy) carer-ipoarrd astazinumele.A hfiintat o relcaintenalionahdeciiniciAllenCanpcn tru vindecareafumntorilorde adiclie.a extirs METODA U$OARA la

alle situatii (codrolul sreutdlii,

ligiri

dcpendenladc alcooterc.).a pubtical cafti

, r'nsodteadeseadc versjuni audio

tradusellterior in peste20 dc limbi

Printrebcslsellerurilesalcsenumnrncadeade fala,,4/c, Cdt I Ed\weigh

1oLose Weighl.Allen Cdft | EaV Wd! 1oStopShoking, TheOh,

Wayto

Sbp Snoking Pemanentlf. Ho||

Wal to Erjo! FlfuE $i .Uleh Carr ! Eds! War lar Wotheab StopSrbknry. EdituraFlumditas a publicarin sJAryit,hc/td,jtor (2004; aparutdsub

formnde audiobook,nr 2009,la HumiDitasMuttjmedia) fi prcsnteite

aD

to Stap your Chit.tsnoking,

The Eas!

illr\ululnullli,

,t,i^tt ht,.a'aa,,

GREUTATEAIDEALA

Metoda usoard

arui [ll5N

CARR

Traduceredin englezi de Anca-MihaelaFlorea

Introducerede

Micba€lBray

H UMANITAS

Red.ctori:Anc{ Licdtus,loanaVilcu

Tehnor.daclor:\'l!Drcl. Ma\nrelnu

'lrpar ln R.A MonilonrtOfi.tnl

Allt,

0?r,grr

(lnrc'n.lninal) Limilcd,1997

aa

:\ Eutftrtigh 1. Lolt tl O AllcnCrn s tasywxl

igttl

(O HIJ\'IANIT S,201l, pcnlrl nrezenta vcrsiLLneroreneric,

Dctc.icreaCIP! BiblioieciiNllionnt€a RonAniei

Greuhtc! ideali: nctodn utorri ! tri A cncrrr/,\llen

tmd:r\ncaMliaclnFldcar trcJt: MichactBny. rsBN97397i 50-1t466

I [(nta. Ancr Nlihrclx(rr{].)

crnr

Llucurcgi:lhmanirrs,2()l t

l In [rRA lrrlr l\({i

Lrr02|,l0ll lt:l50.tix 02t,,,1038l 5l

I

]NrANtTS

l_ibc.ct,0t:1701,Llucrr.nr,Rominia

( orcd/i( x lc pril

{rll( ll.

. n ,l cpl)trthrnlnirxs(r

|otti

rl/l

( 1,rl,llr.tr.clir

0ztrllt2ll0

NotaEdituriiPenguin

ElemeDtulcomundin toateiucdrile lui Allen Car estcncvoi! dc

a indcpnftarcana. GeDiulsAuconsti tocmaiirr a elimina fobiilc ri

inxictntile careii nnpiedicn I)e oamenisascbucurcdin plin deviatii.

ispcot dcnonstralclr brioin bestsellemrilcsalc,rlle, aani Edlv Wq)

b StopSnoki,s(Ia slArtit,nclnnd

t'dndrertly,

Mebdd ut.atui a lui Allen Caft\ Hov to Slap k,t Child Snokihg ri, ceamai reccnta {parilie, TheEas! Iltu! ,) Entor Fuihs. Contabil dc succcs,i.llcn Can ajunsesela exasperaredin caua dcpcn denleidetunn tunapeDahl00detiganpezi J)nna cnnd,r'nl98l,dupa

neNmirate tcntltivc csuate,a ficul descopdireapea€ o attcph htEdga
''

rritol). A infijnlat o releadeclinici FspnnditciDirircasa lume $ seb curi

deo repulalieextraodinar,.in1nrcatdaioriGnetodeisalemul\llitmatori aureutiLsi selase.Ci4ile saleaufositradusein pestedouAzecidelimbi. iarmetodasaeslcdisponibili ii r'nvarjandvideo.audlosaxpc cD. ClinicilcAllcDCar suntfrecvenlatedezecidemii depcrsoanc,'ar ratadc succcscstedc pesle95%.El le garanteizipacicDtilorci lc va

ti uior snrcnude la fumaqin cazcontmrli serctuDcazabanii.Pule(i

,), TheOnl| Wq,toSt)p Snokins

.a i.leulri

Alkn Cur\

Fatftreigh to Lose Weight lcrek

ln(

mero.lduloaopnl.Jf !el]^.rc'cnun'ald lurnat,ktrb\

n tu-

gasiolistacompletiaclinicilorla sfexjitulc,4ii Dacnvei alearevoie de xsislenli,nu ezitalisa cereliajxtorulcclui mai apropia!temleut. Anumileclinici oferi actrmasisicnFin problenreielegaledecont.olul greutilii.Existi progmmcspccializatcadrcsaleco'npaniilorcaredoresc

si implementezepolitici corportistc antlfuhat,inlr-o nanieri snnph

tieficicnrn. Sugcstiilc $i in!€binle

video.au.lio,casctcaudiosauCD- ri sepot adres.cliDiciidin LoDdra.

referitoarela ci(ile saumrtcrialcLc

Lui A ne Emery,Ken Pimhlctt,JohnKindred, Junet CaLlrjell ti unei wverile

Introducere.

Dei cerceldril€dindom€niulrnedicalneimbogel€scin nod constant cunoa$ereailnceeac€pnveqieevoluliadivenelorafecfiuni, futul ceincn nusunt€ncapabilisnfobsin iDformaliilepecN le detinemtn prezent duc€laapariliabolilor d ano4ii prcmatureln societat€acontenpomnA. P€ricol€lepecm lepresupun€fimatul aufostprim oari descriseilh un studiucarecercebun legnturadinh€obiceiurileunornedici tunntori |i @uzamo4ii acestor Rezuliateleauadtarci in majoritateasitualiilor cancerulpulmonaremasociatoufumanrl. Dem] ta!rcrneunadint€respons€bitelbnediculuicumresteaceea de a-i fircuaja pe oaneni sdrenunlela firmarin favoareaunuistil de viaF snnetos,insi, dinnef€ricne,nuti dintreacestianuacord5sufici€nt tinp $i atenti€acstui aspectalneseneibr, iarunii sesint chiarft strati deinflueniacover$itorepecarepublicitaieala tignri o alemaialesasupra

Am aflatdeAllen Cd prin interm€diulu.ui paciental mu,carc m-asuprinsintr-o zi canda spusci descoperiso Detodi ulodn prin

caresepoat€renunlala tunat. De atuncirecomd

m€icarevor sns hs€detun1a'tct]€L a&st!'ia,h sfArtit,nefundtor, si potspuneci aa,!!trealtateimpr€sionoG.Interesulpecm mi l-astemit

n€todalui AllenCann-a i.demnatsi iestezp€propria-nipiel€impactul

turuor pacientilor

Dupec€a ajutatatala omeni serenunteh nmat, AIn Cd $i-a

propussdderolt€ o metodduqoari Si rapidncares: neajukisdscipnn

dekilogranel€in plus

saunar mare,petrtrunoi toli. Dupd@m auit d amcirir desprtoria lui Allen Cafrcuprivire la aceastiprobbmnatAtdefi€cventn,amfost surpnnssad€scopnrcem pusin practic4aproap€firn sn!Mu, sfaturile

o problemndelicat4lntr o mesurnn1aimicn

1O/GBEUTATEAIDE]ALA,METODAU$OAFAA LUIALLENCARR

sal€in!€tepte.Rezultatul a fost bine venit, ilr ln Fezent mi pot misca mult mai uqor mai cu seamnpe terenuld€sq,as}, qi mn simt mai fericit, de vreme ce sunl mai sinAtos.Am fost cu atet mai incentat de rezultat, cu cat cele catevakilogramd in plus din zona raiiei nu elau principala mea srijn. Cnhtorind prin lumea cn4ii lui Allen Can veli descope'i cat de uSorestest vt controlali propria sreutate.

DT.MICHAEL BRAY rnembru al Royal College of GeneralPtutition€rs

tvteTooausoaradea slSbi

Dacdartrebuisenereferimstrictla continutulcirttii,aceasta

irr

trebui sesenumeascdMetodausoardde a ajungela greu-

k

eadoitii,iug

titl'ular fi pleageu dercimut.DeSimajoritatea

oanenilorautendin(adeaseconsiderasupmpondemli,metoala propusdde mine, pe careo voi numi METODAU$OAR-[,se irdreseaziatetcelorcarevor sashbeascd,cat $i celorcarevor s:icegige in greutate.in fond,controlul geutl(ii estedoarun

rspecta ceeace rcprezinti obiectivul principal al MBToDBI

I SOARf.careesleunulegoisl:pur li simpluBUCLTRATI-VA r)EvrATA!

Cum sdvi bucuratitotuqide viatd dac6suntetiin perma- ncnldobosili $i lipsifi de€nergie,vd simliti nemuuumi{i,ingri- iorati $i vinovati din cauzanefericirii $i rdului pe carevi-l producetisinguri,aLatfizic, cai $i psihic,prin simplul fapt cd aveli o greutaternai maredecatceadodti? Probabilaii aflat deja ci am devenitfaimos acumcaliva lni, c6ndamdescoperito metodecarcpoateajutaoricefutndtor sain{eleagdcd sepoatercnunlala fumat intr-un mod ugorqi

plhcut.in

unuin a-i ajutapeoamenishrenuntela fumat.Mai mult, fume- lorii caremi-auiicercat $i intelesmetodaconsidedcdeu $i tera-

peutii Fegititi demineamf1singuriiexpe4iin acestdomeniu. Apoi amconstatatcdmetodapoatefi folositd,cu o excep- tie, la fel de efici€nt in cazul o cdrei dependenlede nature

momentulde fali suntconsideratexpertulnumdrul

12/ GREUTATEAIDEALA.METODAUSOABAA LUIALLENCARR

psihica - qia$asuntcarntoate -, inclusjval alcoolismuluisaual dependenteide drogllri. Muti dintre aSa-zisiiexpe4i in pro-

blemadependenpidedrogurisuntdepfu€recepdncipaleleproble-

me suntcauzatedesubstan(elechimice,iar simptomelefizice

suntprodused€lipsaacestora.in consecinfd,eicauti sArezolve problemaprin inlocuircaacelorcompuli chimici cu alte sub- stante.De fapt,ceamai simpldqimaielicienti metodein cazul

oicerei dependenle line doardepsihic. Se Stie cd in zilele noastreproblemalegathde conholul greutdliiesteo afacerecareaducemultemilioanedelire. Sdpte- manal cateo personalitatelarseazdo casetavideo,o caJtesau

un aparat,apehnd la o demonstratiepracticesauexpunando

noui dieti revolutionardcarev-ar putearezolvain modmta-

culosproblema.Existdlegdturifizice fi mentalefoartestr'anse intreafuma $i amfuca $i asemdnfuichiarmaimariinte arcnun- FG fumat $i a shbi. ALatfumdtorii, cat qi cei carc 1in o dieti sdfed deun fel deschizofrenie,iar in mintealol sepoartdun permanentrbzboi.Dacdintrebi oice fumetor,i1iva rispunde, pedeo pade,cd: ,,Tigara miroaseulet, areun gustdezageabil,

mi uciale,mecostdo avereqimedomine."Pedealtdparte, ,,e

pldcereamea,e un spdjin qi un tovard$".Cel care line dietd,

pedeo pafte,e ,,gras, lipsit deenergie,bolnat amtdingrozitor '.

ce-miplacesdmdnanc!"N-amsAmdsupfudacdmi veli acuza

qisesimtecumultmaireu

Pedealti parte,exclan* ,,Doailme,

ci amprocedatprecumpersonalitdtilela careamfhcutreferire

mai de\Teme Si cdamincasatcevadepeulma reputa{ieimele.

Vi asigurtotuqi ch adovbrule cu totul

altul. Dimpotrivi,

singumexcepfe desprccalevorbeammai devremeestecon- Folul gleutilii. Ani de-arandulam fost de p erecd metoala descoperitdde mine nu poatofi folositi in aceastdsitua{ie fi

separecem-am in$elat,

A$ fl putut facebani frumo$idepe urma reputatieimele.

Am primitzecideofert€in caremi secereasdprcmovezdiveme produse,inclusiv din categoriacelor carete ajutdsdsldbe$ti.

I\,IETODAU$OARADEA SLABI/13

Le-amrefuzatpetoate,nupentrucea$f1fostpreabogat 9i mi-ar

li prisositbanii, ci penhuci lin la reputatiamea fi amdegend sdo protejezcu aceeaqiinve4unarecu careo leoaicei$i aperi nuri.$i, inafaradea5ta.n-amvizutnicimecaroper\oanicunos- ouldcaresefaczreclamdunui asemeneaprodus $i senu sun€ tals. Tin snchrific unaspe€t - METODAU$OARAnuesteunecou

I ideilor altor persoane.Ca Si in cazulMETODEIU$OAREDE TELASADEFUMAI, teoiile din aceasticarteimi apa4in $i, lafel cumamgtiutcdmetodapropusedeminepenhuarenun-

la la fumatva darezultatechiardinaintedea fi teshte $i dove-

dita,la fel veti $ti li voi in mommtul in careveti fi citit ac€aste

cartecd METODAU$OARAvd va ajuta. in lreme cemajodtateafumdtoilor seingraqdcendrenun{i

lr firmat,eu amrcu$itsddaujos aproximativ13kilogame in

$se luni.Am lolosit o combinatieintreun Fogram deexercifii

\ii o dietebazatepe fibre. $tiam cdimi trebuievoin{Aqidisci-

t'lina, dar,chiar $i asa.InFegulprocesmi-afaculplacere.ljni

irminteadepdmii paqiai uneimetodedearenun{alafumatpdn putereavointei.Deqihotdrareaestefemd, ai tendintadeadez-

volta un sentimentd€autosatisfactiemasochisti atuncicdnd rczi$tiodcereitentatii.Atata weme cat dorin{ade slebi mi-a guvematviatq totulafostperfect.Problemeleauinceputsi apad, ija si atunci candm-am decissdrenuntla fumat bazandu-me pevoint5,in momentulin caretenacitateaainceputsescadeqi oriceluclu neprevdzutmi licea si renunlla exercitiiqila diete, iar in felul Sstakilogarnele sedepuneaula loc. Pentu cei familiarizatidejacumetodamea,arftebuisdcla- rific un aspectdeseorilntelesgreSit.Pentrucdsunto persoand

optimiste,mul{i oamenihdiesccuiluziacdmetoda

measeb:zeazdpe putereavoinlei qipe gardireapozitivi. Nu

c chiar aia. $tiam cesunto penoani cu

gandirepozitivdcu mult inaintedeadescoperiaceastdmetode. Unuldinte lucnrile caremi s-aupirut deneinlelesafostacela cdmul{i fumetori,careelauin mod evidentmaipDJnmotivali

irmbilioasi $i

vointdputemice $i cu

]4 / GREUTATEAIOEALA.METODAUgOAFAA LUIALLENCARF

decatmine,aureu$itsbrenunlela fixnatprinpropriavoinl5,ceea

ce eu nu am feu$rt.

Gdndescpozitiv doardin considerentepractice.Gendirea pozitivbi{i faceviartamaiugoad $i maipldcutd.Cutoateacestea,

nu eam-aajutatsdrcnunlla fumatsausdsldbesc13kilogame! Gandireapozitivh presupuneconsideratiiprecum: ,,$tiu c;

ac{ioneznechibzuit,aqacAprin vointh $i disciplindamdegand

si

mecontrolez $i sdnu mai ac(ionezproste$te."Fid lndoiali

ci

o mu4imedeoameniaureu$itserenun{ela fumatgiseaibd

conholasupmproprieigreutili folosindasemeneametode.Bmvo 1or!Potdoars, spunci asemeneastrategiinu au datrczultat€ in cazulmeu Si, daci arfi datrczultatein cazulvostru,nu ali mai citi acumaceastdcarte. Cem-afdcutsdfi.mezin continual€nu afostnici lipsavoin- {ei, nici pesimismul.A fostlm moddegandireneclar o form; pprmanentdde schizofreniede carc suferi toti fumbtodi pe pdiiuful intregii vi4i, alata\,remecetrim^n furnitod. O pafie a creieruluilor urrqtefaptul ci fumeazd,in vremece cealaltd parlecredeci n-arputearezista li nu s-arputeabucua deviatd

ftri

o

1iga6.

Esteaceealirelalie detip dmgoste-udpe carepe$oanele

supmponderaleo aucuprivirc lamancare.Problemamealegatd

de fumat a incetat nu datodtdgendirii pozitive, ci pentruci

am pus capit acesteiconftzii. Am inleles de ce fimatul era doarun truc inteligent $i subtil careimi creaun sentimentde incredere $i de cesenzaljacemdajutdsemi bucurdeviati $i sdrezistsfesului eradoaro iluzie. Cdndamdevenitcongtient deacestlucru confuziaaluat sfirqit, iar schizofieniaqidorinta meadeafiunaaudispint. Nu afostnevoiedevoinldsaudegdn- dire pozitivi.

A Jbst u;or !

Cande vorba de oamenicares-ausheduitsd lni

o dieti

saudefumdtoricareauincercatsdrenunlela ligdri bazandu-se

METODAU$OABADEA SLABI/15

pe voin{i, e greusd-iconvingi ce ar putaaveasucces ti frra

vreunexercitiu mental.Fie ce sunt€{iambilioti saulipsili de \ ornla.e.reabsolulnecesarsainlelegelrdecenu vi seracere si vi folsiti putereavointei atuncicandveti apelala METODA

exem-

nlu ar fi bine-venit. lmagina(i-vi cesunteliintemitati inti-un hger d€lizboi. Primiti vizita unui doctorcarcvi tine urm;toareapredic6: ,,8 umedaici,existdrisculsi facipneumonie.in plus,eqtiqisub- nutrit. iti dai seamacAtegriji i6i fac acumrudeletale?Setem cAai sete sinucizi.Pariope$oanddestuldehteligenti, fii bhiat detreabh ti haiacasi.''Un asemeneadoclofni s-arpareaun imbecil.

I-afel seintampli Si dacdun medic line o prediceunuifume- 1ordesprepericolelepe carele implici fumatul, iar uneiper- soanecareobi$nuie$tesdmdnancemult ii vorbeqtedespreriul pe careil pot cauzakilogramelein plus.ALAtprizonienrl cat

$i fumitorul saucel careminanceprcamult suntcon$ienii de

.leclelenegalirealesrlualreiin careseana.in fond.putem presupunecd, atetaweme cat ei suntcei caresuporti conse- cinlele, $tiu mai bine desprece estevorba.

E dreptcdprin voinid, disciplineqi dedicalieprizoniedi ar puteascipa din lager,fumetoiii ar putearcnuntacu succesla fimat, iar cei caremdnancdpreamult qi-arputea tine greu- tateasubcontrol.Cu siguran{icdmii deoameniaureu5itdeja

sdfacdasta.In fala lor

Grija measeinilreaptecdtreaceiprizonieri care,de$iposede

o vointdputemici, nu aureu$itsdevadeze.Lucml decarearc

cu adevdratnevoieprizonierulnu esteo predice,ci cheiade la

tenmitd.Fundtodi $i supraponderaliiseafldln ac€ea$isituatie. Ultimul lucru de care arenevoie o pe$oandsupmponderald esteun discurspre{iosprin caresdi seoxplicece almentalia incorectdaducecu sine,p€langi pierderearespectuluidesine,

o sumedeniedeafecgiuni:o respiraliemaigrea,lipsadeenergie,

UgOAR;

Aceastateorie€greudeexplicat,deaceealm

jos pdliria! Meriti laudelenoastre.

16/ GREUTATEAIDEALA.METODAU$OARAA LUIALLENCARR

dispepsia,constipalia,diareea,indigestia,arsuri

ulcere,simptomeale sindromuluicolonuluiiritabil, hiperten-

siune.colesterolmare ti bolialeinimii.anerelor.venelor'

stomacului,intestinelor, nichilor $i ficatului, casdpomenim numaicateva. Un fumitor arenevoiecacheva sdii oferecheiacareiI va ajutasdscapedin capcananicotinei.Asta amreu$iteu sdf-ac

si aleaceeametoalameas-abucumtde succesOricefumAbr

la stomac,

poatealescopencdii este Wor si renun{ela firmal motivpentru

careamnumit-oMETODAU$OARA Un supmponderalarenevoiedecheiaprin caresdifi poata controla grcutateaintr-o manied simpb. Aceastaesteultima meadescoperireqideaceeaamnumit-oMETODAU$OAR'A.DE

A SL,{BI! Aveli tot dreptulsdargumentatici e grelit saii comparam

petum[tori

qipe suprapondemlic$prizonierii derizboi, atdta

lui voingeEi delrn

careseaflasio not indrepta.si.

\rcmecAtceidi0 urmasuntinchi$icaumarea unorlo(e

exterioarc,pe carcnu le pot controla,in \'aemeceun fumitor

sauun suprapondeGlestevictima Fopriei

conlrolulasupmsituaticiin

dacenu suntsuficientde inteligenli sdo fac5,nu pot da vina

Dealtcinevain afarddeei insi$i De fapt,situatiilesuntexactla fel-Ceicarene 1in discursud rupenoarene-arputealuadreplnebuniPitrasi noi necon'i-

d€Idmnebuni,atatavremecat suntemconttienli cdne dedm singuri probleme.in realitate,dacdrealizati ce firmbtul sau

plusvh distug vialaqinu facelinimic seindrep-

tati situalia, chiar suntelinechibzuili-Daci ad fdcut totu$i o

ati e$uat,nu mai pute{ifi consideratinechibzui{i,

posibilsdvh simlili aSaqi,maicu seame,eposibilsd

kilogramelein

incercare$i

deqie

avetisenzaliacesunt€lilipsiti devoinld Are vreo importanla cdsuntelideopotrivhpizoniuul Si tenmicerul?Existi lm singur motiv din cauzacfulia ati e$uat $i ati rdmasin tenrni,tacreata

chiar de voi - acelacd nu ati ttiut cum si evadati

IIETODAU9OARA DEA SLABI/ 17

Daci a1ifi un omnechibzuit,nu ali citi aceastdcartein clipa (ie fa{a.Faptul cdo cititi e dovadachre cEdodli cu dispemre sAscipa{i din aceatemniF. Adevdrule cAnici fumetorii, nici suprapondemliinu i9i creeaz5 propdatemdle. Dupdcumam

sil veexplic cevamai tarziu,ceacarcaconsttrrit-oafostsocie-

htea occidentald,prin spelateacrcierului METODAU$OARA vli va oferi cheiacaresi vd ajutesd€vadalidin aceastitemriF

fi, odaticeavelicheia,

Nu ra mai rt neroie sd rd folosili

t'oinla

Mi-am prcpus!'r€odatesedescoperMETODAu$oAR-ADE

\ \LABll Calegoricnul Lafelcumnumi-ampfopusnicis;

(lcscopero metoddupare de a renuntala fumat De fapt, am descoperitcumm-af putealesadefumatexactatuncicendmi rcsenmasemcAnu voi rcu$i niciodati Si hebuie sdrecunosc oi, agacum setntampldcu majoritateadescoperirilorimpor-

lanle,a fost mai degBbeo chestiunecare tine de norocdecat

o sclipiredegeniu,motiv

puteaexistao solulieuqoare penhua scApadekilogramelein plus, probabil ci altcinevaa descoperit-o inainteamea.Md vcalcamin situaliaunui ca$dgetorla loterie. Secattigi o datn in viatd esteun norocincrcdibil, dar s5le a$teptisdciqtigi $i

pentnrcarem-amganditcA,dacaar

r douaoaree de'a dreptulo pmstiel

Cumamajunssedescopersoluliacarete ajuths5-ticontlo- lezi greutatea?ln marepart€datoritdfaptului cb amcdpdtato viziunemai largeasupralucririlor odatdcurezolvareaproble-

mei logatealcrenunlareala fumat. O buni paite din viale am

dcceptatanumiteaspectelegatede

cd oameniifumeazede bundvoie,cd sebucuri de

fumat fere si-mi pun!'r€o

intrebare

gustulunei

si fii SherlockHolmesca s[ iqi alaiseamaci toateaceste rfirmatii suntIipsite de sens.De fapt, a fost nevoiedoarde o scuftda.Datzea prop ei persoane.Cumamdeprinsobiceiul

$i cdfumahrldevineo obignuintdNu trebule

ligdd

I8 / GREUTATEAIDEALA.METODAU$OARAALUIALLENCARB

deapunela indoialdtoatelucnu:ilepecareinainiele luamdrcpt bune,amconstatatcAacumnumApotablinesdnuimi punintre-

bdri in legdturdcu orice, fie ce estevorbadesprefumat, obi- ceiud alimentare,sauorice altceva, Am fostmanipula{idesocietatein geneml,demedici,asistenfi $i nutrilioniqtiin special,penfu aneformaanumiteconvingeri

desprcobiceiurilealimentare -

de celemai multe ori s-audoveditcompletdiferite fatd de ce

ni s-aprezentat.

in marcpate absurdititi -, care

Doctorul Bray,c€lcarea scrisinfoducereaacesteici4i, a fostsurprinsla inceputsi constateci nu amo pregitire medi- cale qinu a fostsingumlin aceastdsitualie.Mi-am datrepede seamacdtocmailipsacunoltinlelormedicalemi-aoferit,pe Iangeavantajuldea-iajutapefumdtod,qisolu{ialaproblema legatidegeutate.Unmedicarctendintadeaseconcentraasupra reuluifizic pecareil provoacAtmlatul saualimenta{iaincorccti, insdfumhtoriisaupelsoanelesuprapondemlenu o facpentrucd astai-ar puteaucide,la fel curnprizonierulnu rim6nein lagdr fiindci astaii dishugesendtatea.Singumsolu{iereali presupime inldlurareacauei caiene lacesafilnum sausamincamprea mult, Si deacestaspectseooupdm€todamea Lipsadepregdtircmedicali imi maioferi unavantaj acela cAnu simt nevoiasevd tmtezcu supedoritate.Nu amnevoie

deunjargonprofesional fi nuvd scotochii cu

caqivoi. Am fostin situaliavoastleqiama\,utacelea$iindoieli

fi frustAri ca $i voi.

dire pozitiv5. O sh descoperili,la fel ca mine, di solu{iaera alatdeevidentd,atatdesimple,incato si vdmirali cumden-ati observalo mai deLreme.

Trei elementeimpofiantem-auajutatsi inlelegcdgrcutatea poateli finutd subcontrolla fel desimplugidcuqorcafumatul, odatace inlelegi prcblema. lnlaia lbstncvoiesarenunllacon\ingereacasingurae\- ceplie in cazul aplicfii metodeimele o constituiaproblema

$tiinla

mea.Sunt

Nu ve(i aveanevoiedevoinfdsaudegan-

I,|ETODAU$OABaDEASLiBr/19

oonholuluigreutxtii.De cecrcdeamcdin acestcazmetodanu poatefi aplicate?PentrucA,in esenld,metodarenuntirii la lirmatpropusddemine sebazeaztpe faptulceestefoafteu$or

sr-rt€ablji complet,dar e rcvoie de multevoinld ti disciplini

c sArenuntiheptatori sAcontrolezicantitateadetutun.Dacd rplicati aceastiteodein cazulmencirii, nu numaicevdrezol- vali Foblema legatdde greutateintr-un timp foafte scuft,dar fcufiti serezolvaqi $i alteproblemepe carele ave(i. Cumamreuqitsi indepirtezacestblocajmentalqisi ajung Lradevfu?Careafostcauzablocajului?ALetnevoiadenicotini, siil qi senzatiacontinu5de foameduc la acelali sentimentde

gol $i denesiguranti.Iar flunetodi Si mancicio$iitrdiescaceeati pllccrc atuncicendi$i satisfacdodn(a. Asemdnareadirlheflunat li mencatestein fonddoaro iluzie.

in rcalitatesuntdoudluuud completdiferite.Fumatulimplicd

(lorinta de a inhalao otrave,carcin celedin ulmd ve va ucide

(Lrca veti continuasi o folosili, in vremecedorinladeamanca inseallminevoiadehrane carcesteesentavietii.Consumul ,ir'alimentenuinqeamnaJoaro simplaplaccre.ciaremenirea

ricavd potoli foamea,in timp ceincercareade avd astampira ncvoiadenicotinaimplici inhalareaunorgazetoxice,iar fiecar ligari, in loc sdve satisfacdaceastinevoi€,defaptv-oproduce. Exceptendfaptulcenuputemrenmladefinitivlahrafi, acum numemai mir ci la un momentdatmetodapecarco dscope-

risemmi sepArcaincompatibildcu cele doueadivititi

de$iasembrdtoarcin aparcntd,in esentd$rnt diametralopuse. Am comistotu$io ercarecapital5:amcomparatfumatulcu mancatul.A mAncanurcprezintdoproblemi,ci esteo activitate

ilgreabildcarcneprcducopldcerc Si pe carenepropunemsdo rcpetdmtoataviata.Fumatulsepoatecomparainsi ouun obi- ceila fel deleu qidistructiv:

care,

Mdncalul in exces

20lGBEUTATEAIDEALA.IIIETODAU$OARAA LUIALLENCABR

Pani in prezentnu amtatat alimenta{ia li supraalimentatia cadoudlucnrridiferite.Pentx minesupraalimentaliareprczenta doaro extinderca celei dintai,pushpe seamafaptului ci imi pleceafbarte mult se mhnanc.In mod ironic, firmdtodi cred

cdnu potrenuntala fumattocmaipenhuc6le facepldcere.De fapt, lucrurile staucutotul altfel.Estedoaro impresiecauzad de faptul cd sesimt nemuUumi{iqi constlan$iatuncicandnu

li sepermitesefumeze.La fel seintample $i in cazulpersoa-

nelor careminanci preamult

li setrag din faptul cd le facepleceresdmdnence.E posibil

suntconvin$icd problemele

si vi simlili nemultumili atunci cand nu vi se pemite se manca!,darastanuinseamndci vi placesi vi hfinili in exces. Oammilor le place si mdnance,insi nu ln cantitxti exa- gemte.Supraalimentaliacauzeazeindigestii $i alsuristomacale,

ve face sdvd sim{iti balona1i,obosili 9i lipsili de energiepe termenscurt,iar petermenlDngvi ddsenzatiaci sunt4i gra{i, nefericiti si nesenetosi. De fapt, supraalimentatiaareincdun alt dezavantajmajor. Sentimentuldevinovitie $i celelalteproblemepe carele cau- zeazdpot distrugedefinitiv plicerea de a m:inca. E necesarsi faceli distincliaclaxeintre alimenta{ianomald si cea in exces.Sb vd hrdniti in limitele nomalului esteo pldcere. Supmalimentatiacreeazddisconfoft a$t in timpul mesei,cat fi dupd,iarpetermenlungproducesuferinte $i poate

ducecbJarlamoaneprematum,Persoanelecaremanancaprea

mult suntcon$tientede toateacesteaspecte,insb la fel cum fumitorii se amegesccu gandulcd fumatul esteo pasiune,

supraponderaliicred cd ceeace fac rq)rczinte o phcerc care va compensaintr-unfel nefericireaviitoare.Am sedemonstrez maiincolodeceaceastipldcereesteo simpldiluzie.Ceicare

mhndncapreamult5esimtnefericiligib timpcemanenca. ti

dupeaceea.Acestaestemoti\.ulpentrucarecitifi aceastecarte.

AcceDtatirealitatea!

METODAU$OARADEA SLABI/21

Aceastadi naqterecatorvainhebdr:i: ,,Ce reprezinti supra- olimentatia $i cumqtimcanddepesimlimitelenormalului?'Mi lcm ce termenul ,,supraalimentatie" vi va da sentimentulci singuravoastrdprcblemde cbmancalipreamult qi,in conse- (rola.\a lrebuisareducelicon)umul.Daciiamseincercsd\5 rlung aceastiteami $i amsi va explic cdnu cantitatea,ci tipul (lc alimentepe carele consumatireprezintdadevfuataproble- InI, prcbabilveli aveaimpresiaci nu vt maiestepemis se consumalifeludle de mancarepreferate. Trebuiedoarsd-miurmali instructiunile $i veli puteacon-

s mafdrdrestriclii toatealiment€lecarevi plac,lArdriscul de

rr,icrenr.upraponderali.Aces[einsrucliunrvorurmacevamai Lrfliu.Ararmerodapenrufumatori.cdl $i MEIODAUSOARA l)1,A SLABIseaseaminicuo seriedeindiciicarevdajutdse iufili dintr-un labirint- E impofiantsdasimilali acesteinshuc-

lioni in ordineacorectS. Arn spuscevamai del'remeci aufosttrei aspectecarem-au

l iulat saalescopdrsecretulpin caresepoateconholageutatea.

l'cnl-rupdmul $i cel mai importantdintre ele ii suntrecunos-

VeveriJe

2.Veverita

Suntconqtientci pisicameanu facealtcevadecatsi-li umezeinstincteleahmcicandseanmcilavandtoaredupecate-o pastrecaucale-orozaroarene[ericita,,nsain asemeneamo- mentemi-egreus-omai iubesc.Nu mi-eugornici candevorba deun grauramerat,dar dacdeun micdleandrusauur pifigoi albashu,mi-ede-adreptulimposibil.

inn-unadin zile aincolqito veveriti cenu$iehngi zidulunei casevecine.Cum qtiamcn,in ciudafragilitdlii lor, veveri{ele suntmtte creaturifoarteagileqirczistente,numi-amfrcut prea multegrjji pentruea.Confiuntarcapirea inevitabil5,iar eueram curiossdvid dacepisicameaulmas5-$iprimeascimultmed- tatapedeapsi.M-a uimit insi ce s-ainmmplatapoi:vevedlaa evitatoricelupti $i s'acitlrat pezid. $tiu cdvevedtelepot faceacrobaliifantasticeprin copaci, insi atuncicandi$i infig ghearelein lerm doardauimpresia cApot sfidagmvitata. Zidul eratencuitcu mortardeprundig, ceeacepresupuncAa ajulat-opeveverilanoastr, sdnu cade. Uitasemcudesdvarqiredeacestincidenl paneinh-ozi, cand amvezuto veveriti infruptandu-secupoftAdin alunelepecare sotiameaJoycele aruncAde obicei in gridind. imi amintesc

ci atuncimi-am spus: ,,Mai merancdfu multe $i o si vedem

daceo sAte maipoli chFrala fel deu$orpezid!" Nici n-am apucatbine sd-mitemin gendul,ceamqi vizut cum veverila seopre$tedin mAncat ii incepeseingroapealunelerdmase.

VEVEF|TA/23

M-amintr€batde.ces-aopdt atuncidin mancat.E imposibil

r ll llvut inteligentadeaintelegecemencandpreamultear fi

l[ vijnit preagrca $i n-armaifi pututfugi din caleaatacatori]or M{m ganditimediatc5,daci eual fi a\,!t in falduncastron t'u0lrnesauchipsuri,n-a$fi pututrezistatentalieid€a leda lllll pc loc- $i iati-me - un membrual celeimaiinteligente rl)(ciidepeplanetdstend $i minurandu-medeosimpliveve- fi(nc rea avutinlelepciureasdnu mbnancetoatealmelel M-am tot gandit in zilele urmitoare la motivele carear fi Inrlul s-oopreascAsi mdnancetotceaveaqisi punbrestuldeo- lnrflc. Noi amputcainlelegesensulunuiasemencagest,dar rrrrbictanimal? $i cumdenu aveaproblemedegreutate?De f. rnimalelesSlbaticenuseingratdniciodatS?Cr€deti,poate,

t LrrrrimalcprecDmfocile sauhipopotamiisuntsupraponderale.

ll| r(nDparatiecuunogaraqaarputeaparea,insemdrimealor

t,,.lcldaptatistiluluideviald,clinei Si mediuluiincaretr6iesc.

Ir r ginali-vi unbancdepelti, o hrlmddeantilopesauodcealt It ||l)deanimalesdlbatice.Potfi dediversemirimi, insddece ,rrrrllcreuaceeaqiformd?De ceareproblemedegreutatenumai

't|Cciaceamaiinteljgentidepeplanetiqianimalelepecarc

l, irdomesticitqialeciror obiceiurialim€ntarele controleazd? Intai,pdmadovadaimpoftante:faptulcd 99,99%dinrre ,rrrrrnaleledepeaceasti.planetemenancicevor fi catvordin irlrrcntclccarele plac,lerdsdaibeproblemedegreutate.E

, lirr,.rdulrnsccretpecarenoinul ldm. Nu \ i separetfontc ir|]lulci inteligenlanoastrisuperioarimaidegrabdacreato |roblemd decats-orezolve,dinmomentcenoi $tiam secretul rririntedea nedobAndiratiunea?Existdo singuraexplicalie l)liruTibila. E posibilcainteligentacarene plaseazdinaintea

r'r'lrrrlaltespeciisdnefi tansformatin Diltefiin1earogante $i ||r rllumitedesine,ajungandpaneacoloincAtsi neconsiderdm

r riri inteligenlidecatpropriul nostrucreatorAvem o lec.tieim- lrrr:rnra deinr6tatdelaanirnalele\albadce.

24l GREUTATEA|DEALA.t\tEToDAugoARAALUtaLLENGAFF

VEVEFIIT,A/ 25

I-am atrasatenliaasupraacestuifaptunui pri€tenapropiat, KenPimblet,caremi-aspus: ,,Se vedecaaicititdespreigiena

naturalS."l-am mirturisit cAnu mai auzisemac€asteexpresie

qimdintrebamceaude-afaceimbiierearcgulatd,spalatuldin-

lilor qischimbahrllenjerieicu lucruriledespreii vorbisem.Ken

mi-a explicat ci eravorbadespreo teodemai vechecarenu arc de-aface cu igienahadilionald,ci cu faptul cd societatea occidentalds-aindepdrtatfoartemult deobiceiurilealimentare naturale.Mi-a datdetaliiaminunlitedesprcmecanismelediges- tiei noasheqi sistemelede indepiftarea resturilor.Trebuiesa mdrlurisesccdamal'ut o presimlie in timp ce-l ascultam.Am dmas cu impresiacd incercasi md convingdsedevin vege-

tarian. In

cu zeceani mai in valstd camine pdreacu cel pulin zeceani

maitaner,erasuplu li prezentabil,liri

acela$itimp, eramimpresionatde faptul ce un om

vreunkilogramin plus.

Unul dinhe avantajeleprincipalealemetodeimeleestecd

nu necesitdcuoo$tinI€tehnicesaudespecialitate,ci sebazeazA

numaipebunul-siml.Cu sigula4ecdspecialiqtii,cumarfi doc- torii saunutrilioni$tii, vor insistape detalii tehnicepentrua fi multumili. Cum suntneiniliat in acestdomeniu,m-am gendit

ci asemeneaargumentear produceconfuzii, de vremece nu

amcefiitudineaci teoriile mele suntcorcct $i nu delin sufi- ci€ntecunottinledespecialitat€pe11huajudecaintr-unfel sau

altul. Cu altecuvinte,eramin aceeaqisitualiein caremAaflam ahrnci cand ascultamo reclaml pentu un produscu puteri ,,mimcu1oase", caredddeainfomalii precisedespremodul

in careamputeaslibi pestetrei kilogEme intr-o septdmeni

Ianireacliiadver.c.

Mi-amdatseamacdnupotvedeapedureadincauzacopa-

cilor.Tocmaidetaliiletehnicemeindepertaudeargumentulcu

adevArutputemic li important:INIUITIA! Nu intentionezsd inhuin detaliidespecialitate,ci amsdmi bazezpurgisimplu

pe intuitia voashi.

( 'nfc a lbst adeveiatasemnificatiea incidenfului cu veve- rl! t (jiindilr-\ acebinearli dacaalipulerconsumainorice frurlilatc ti oricanddodlialimentelevoastrepreferate,pEstran- rlr vriaceea$igreutate,fbrdsi fiti nevoiliseapela{ila diete rnl cxcrciliifizice,ori lavoini5sidisciplind.Esteexactlucrul I( (!rc vi-l propuneMETODAU$OAR4 alui Allen Calr.

DorinSamea!

3. Dorinlamea!

In condiliile in carcavetiintotdeaunala dispoziliealimen- releprclerate $i vapermiteliselecump;rali:

Pute mAncaalimentelevoostrepreferatein orice cantttate ;i oriaanddvetichef pd\trAndu-vdgreuktteadoitd, Tirii sd Jili rc:iticlionafi deveo .lietii sausdumali unp' ()gram Jix deexer- citii fzice,.fdrd sd apekti la voinli saula ahestrategiinotiva- liondle$iliirii sdNdsimlili fnlstruli cd I ali refgat vreopldcere.

Acesteasunt principiile pe carevi le prcpuneMETODA

u$oARA.

Parepreasimplu ca si fie adevdmt?in pmcticdnu e la fel

d€u|or! Dar, inainte de a respingeaceastdidee,ar fi

luati in considerareun adevdr:pentru99,99%dinhe animale estefoartesimplu.Haidelisdvedemcumreu$esoacestea. Una dintre explicalii ar fi cd animalelesdlbaticeduc lipse deprovizii de alimente,ceeacepoateducela subnutri{iesau chiarla moarte,ins4 $i atuncicendauhrani din bel$ug,acesfea

nudevinobeze,cumseintempldgiin cazulveve li mele.Un altexempluarfi termitele,carenuvorduceniciodatalipsade lemn.A1,iputeaspu1rccdnici noi nu ne-amingreqadacene-am hrdninumaicu lemnputred.E drept,insi, dupi cumvoi arita mairdrziu.rcmitelcnu meneircalcm! casi|nuseingale. ci fiindce aceastaestehranalor preferat5.

bine si

DORINTAMEA/27

( irfc esteatuncisecretulanimalelorselbatice?Sdvedem rr |rcsupune dietamagicda lui AllenCan Md vddnevoitse lnIIIisc douaaspeclecarepolcreaconluTii.in primulrand. xr ( r)rrrricmagic.Ca $i inca.Zulprogramuluicarevdpropune rn fcnuntatila fumat,sevor gesioamenicareseoreadiaceasta.

lrrrl cloileurand,METODAU$OAR-Anuestoo dieti.imi pare Inll (Lrci v-amdatimpresiacdproblemavoastrbestelegatade rlnr||ci mancatipreamult, ahmcicandamatlasatenliaasupB Ililr Iunlelordinte o mashnormali Qi unasupmincercate,qidacd lli efuzutcevi seva ceresi reduceticonsumuldealimente

rlr

\,I ll dclocaqa.De fapt,supraalim€ntaliasedatoreazaunuicon-

{||r inadecvatdealimmte,insedespreastavom vorbiceva rnI tirrziu. liiiti probabilcu iluziacdintr-ozi cinevava descoperio (lr{1r 'nagicbcuajutorulcfueiao sdpierdetitoatekilogramele [r |lUS. E importantcainaintedetoatesdrenunlalilaaceaste rlrL/ic $i sdinlelegeli

srirenunla{ila feluri]e voastrepreferate.Vd promit cenu

De ce dietele

u dau rczultate

DECE DIETELENU DAUREZULTATE/ 29

4. ueceotetetenuoaurezultate

Dovezile sunt copleqitoarc.Ganditi-vhnumai la nunirul colosaldereclamecucareamfostbombardatiin ultimii ani, in careni seprcpunea o extraordinarivarietated€dietecuef€ct garantat.Acum stalio clipe $i gandili-vh:dacemdcarunadintre elear fi datrezultate,problemavoastrderademult rezolvati, iar acumnu ati mai citi aceastdcart€,pecare,desigur,n_a$mai fi scris-o.Vreausi vAfac si inlelegefimotjl,ul pentrucaredie_ telenu daurezultate,astfelincet,daci veli fi tentalisi exped_ mentatiueun elixir miraculosdeultimdori, si fi1i convingicd estevorbadeo minciund. Mentionezci peparcursulacestuicapitolvoi folosicuvantul ,,diett'nu cu sensulshugeneral o varietatedealimentepe

carele consumi in mod obi$nuito persoani sauun grup

cu sensLrlrestrens,acelade ,,atine o dieti,

blemacudietele:vd impunrestdclii,numaiavelivoiesdman-

calire siclil\ reti.

ci

De fapt,astaepro_

Daci nu lineti diedi,pute! mancatot ce \,Te{i,atuncicand

\ feli.\,43ncarcanu\; gu\ernca/a\ iata.ci ejreo

pane fjlacuta

nuin

aci.[nmomenrulinrarespuneli:

sausi renuntla anumitealimente.,,deja faceti un sacdficiu. Veti fi nefericili $i frustrati,iar mancareao sdvi separi la fel

degrozavA.Ba,mai mult, o si vi separechiardeo sutAdeod maigrozavd. $i, pecatdegrozave o sAvi separi, peatetdenefe, nciti qi de frushati o sdvi sintiti. Seva crcao reacliein lanl

lrcbujcsaruiLjrincmai

rh,trp l cauzd-efect,foarteasemindtoarecu sentimentulde lr(lcrreircc^reii inoearcipeJi.unitoridincein cemaiputemic

tlltI x i clindapeleazih metodavoinleipentu arcnrmlalafllmat. Mri (lcvreme saumaitarziu,ambifiao sdvi pirdseascdqinu 0 xllvrlmaiputeliabline.

( ind

tjneli o dietdavelio

permanentd senzatiedefoame.

( lltl(hrl la umdtoareamasi vAdominbinfteagavialn.Vd simtti

l lIr

llindci nuavetivoiesimancati,iarcandseapropieferi_ l rnomental meseisunteliin aceea$idispoziliepentu ce

fll

rrrI rnI putelininca pAnevepotolitifoame4orinuvephc alimcn_ t,lf rirc vAsuntpermise;in plus,decelemaimulteod vd simfili rilovrli fiindcdmancatimaimultdecatvi pemite dieta. |)itctir1usuntetila diet;' putefirenlurlala opartedintr-omas6

r,Ir rhrarla o masi inhcag5,fAIi si avetisentimentulcdafi | 'r,.r ( trrrmarelucru.Dacdinsipierdcliunfeldemencareahrnci

, rrf,l Lrnna{io dieti, il inregishalidreptrestanF Si facetitor

lr,,r

l,r (lLclii nu consumaliniciodatiunnumir maimic decalorii

|1,1irlcclpermis,bachiardecelemaimulteoridepi$ifilimita.

rlul sevAlualirevanqalaurmdtoareamas5.Candsunteli

Sc

ftle cAin majoritateacazudlor,dietelepetemen

lung

e suprinzdtor

rri .lcct lnvers:ftrlocsdpiardiin greutate,celcare,tinedicti

t,Lrrr( cltevakilogramein plus.Acestlucrunu

'1.,.:r.rrrrrlizampsihologia dinspalelcacesruipfoces.

\r prcsupunem cAdelneli vointaqidiscjplinaneoesarepen_

sdslibili catv_a!ipropus.

, scvaintAmph dup6un timp? Dietavoastrealmentad s_a

l||r 1va line custricter,ededieti qireutili

(

r||thcirt.Insfrrgitputetimencaorice,oricand $i,

surpize,ffu6

rr r,rrdatiseama,incelmaiscurtdmp,vetiaveadinnouac€eaqi

llr.u(irtc pecarco avealiinaintedeaincepedieta!Totchinul,

l,,.rrcrcstncliile li toatddisciplinainduatein

l,r|lirnr,carevi s-aupdrutanjintegi,sevorducepeapasembe- r,r rr catevazile. licbuie sArecmoaitemi in fital, dietelene fac si conside_ rr l rlimenteledenepretuit,in vremece a mancadevineun

celecatevasep-

30/ GFEUTATEAiOEALA.MEIODAU$OABAA LUIALLENCAFB

co$mar.Toate f,racticile pecarele implicdo dieti, plussenzatiile defiustrare,nefedcire Si e$ecpe carele creeazi,nefac sdcre- dem c5 a slebi e cevainspAimantdtorVe sfbtoiescsi accep- ta,tiaceastarcalitate:DIETELENUDAUREZULIATE.Adevdmta probleme,qi ceade caretrebuiesene ocupim, o reprezinta

Obiceiuli|e noastre alime tare

5.Obiceiurildnoastrealimenrare

I rcci neplacesaunu,trebuieseacceptdmideeacddietel€ rrrrrlrrurezultate.Mareaproblemeesteca amfostincurajati

| |rl)|irninal sdadopt5mobiceiudalimentareprosteqti.Vatrebui, l!r1(Lrf.sarenuntemh acesteobiceiud,nupentruurmbtoarele /rI( slu siptimani,ci pentrutotrestulvielii.O sdconsidera{i, l,r|]|le, caesteun alt moddea spune: ,,Va tebui se !n regim

t' rrr l

!, .,rruirlie carenuvd faceplecere,qiastadoardintr_rmmotiv ,rill|lltl $iegoist acehceosdbucula{imultmaimultdeviati. Nrti Inicarnu vafi nevoiesi altepta0pandcandveli ajunge

| | lt ruulateadorith,putetiincepesevhbuculali deproceschiar

'lIr irccstnoment. Aluncicandsedecidsdfacdcevapenh! a sldbi,oamenii

t hr rcsc la drxm cu o atitudineextremdepesimista, deoarece 0rr.irsolutiepecareovddpresupuneo sededeimpedimente:

Ir, rchuiesdurmereo diera.freror fi supu>iunuiprogram

,1(r\cfcilii cxtenuante,fie trebuiesi apliceceledoui mtode

| ,,|lrbrnate,ceeacearechivalacumetodabazatipevoinldin

' r,.LrlfumdtorilorCutolii cautdsolujiimagice.in cazulvostru

, \rslrio solutiemagicd,cevi va rezolvatoateprcblemele:

sferfitulvietii!".Ei

bine,nu esteaqa_O seschimbali

Metoda u$oard!

In fond,nu evorbademagie,insd,daceve! urmainfti totul r1r\lructiunileprimite,o sdvi separdmagicd.METODAU$OARA

32/ GREUTATEAIDEALA,METODAU9OABAA LUIALLENCABB

screfefi la schimbarcaobiceiurilorvoastrealimentareCusigu- ftnle ci veli spune: ,,Stai pufin,acumimi alili reversulmedaliei:

maide\aemeimi spuneaicepotmancaodcendqiin oriceoantl- tatealimentelemeleprefemte Si pot ajungela grcutateadoriti. Dar eufocmaiastafac qideaceeam-amingreFt. Daci imi voi schimbaobiceiurile,n amsi maipotmancatotceimiplaccl" Majoritateafilmetorilorsuniconvinqicdleplacegustul ligi- dlor De fapt nu e a$a.Din fedcire,cei mai mulli dinte ei i$i amintesccc gustingrozitoraual'ut primele ligari qicatdetare s-austoeduitsesedeprindAcu acestea.Mai auzi! cateodatdpe cateunul spunand:,,Imi placegustul !igdrii!", iar voi ii dspun- de!i: ,,O mhnanci?De undevine gustul?"E clar cdnu arenici un gust.Cevreausasugerezde fapt estece,dacdmilioanede tumetoripo1fi naripulati $i ajungsdcreadi ci le placegustul unui lucru carein realitateestenociv $i nepldcut Ei pecarenici micar nu l-au mancal vAda! seamacit de simpluestepenhu ceiintcresaliinanciar saneconvingicdanumitemencarul:isDnt

exfaordinardebune,c6nddefaptsuntladesauchiarrelelagust

Un exempluclasicil reprezintistridiile,caresuniin general consideraledelicatese.Ati incercat\'Teodatisdle mancali?E un lucru dificil, pentx cd hebuiesi le inghili cu totul. Daca a,tiincercat,ar trebui sd ttili cdvn puteti ,,bucula" de aceea$i experienlila unpre!mult maimic dacdinghi{ili unjeleumoale, condimentatcu sarc.E dreptc, cei mai mulli dintre oamenii carc au cumjul sd inghiti o stridie ca experimentculinar nu mai fac astaa douaoari. Am alesunexemplulaindcm6naoricui.Degiceimaimul{i dinhc noi i$i dauseamacumsuntdefapt stddiile saucaviarul, elclemanin continuarcni$t€delicatesc.Fenomenuldespelare a creierujuiestela fel de putenicqi areaceea$ieficienldqi in cazulanumitoralimentepe carele considerimde baz6, Nu vi dishugelipremalu $ansele considerandcdalimentele voastrefavoriteaucelmaibungust.Adevfuulestemailixmos decatcrcdeli - alimentelecareaucel maibungustsunt $i cele

OBICEIUFILENOASTREALIlV]ENTARE/ 33

rl | ( vr suntbenefice $i vi vor ajutasdvdpisbaqiin permanenli lrrIlrtca dorit;. NLrmi aqtcptsemAcredelipe cuvantin aoestmoment.Dar rlr(f cr vcli fi receptivila ce am sdvd spun.Nu hebuiesi ltN (i gustulsbvi dominevia{a;gustularhebuisevd aducd

lllrrerc,

||'rtllt.

inlormali li si intelegcliceefecteau asupradigestiei

r/r !'r

nusI vAdistrugd.AcestaexislAdoarpentma F1ex- inaintedeavdhotfuicemanciruripreferali,hebuie

I r:r | indoiahcAv-afi decisasuFagreutdliipecal€v-odori{i. ,^Ir sricxplic acum,pe scur1,deceestelipsit delogicesdaveti i,l, i prcconceputercferitoarelagrcutateaideali.Ar fi inse $i mar t,ri! saaveti idei preconceputedesprealimentelevoastrepre- l,.Irlc.S-arputeasemaconsideraliarcgantdacdv-al spunecd ,ir r lri multeluuuri decatvoi desprcalimentelepc calel€prc- l, !r(r,insdin aoeastdetapdamsdvdrogsAave{iribdar€ $i sn trtrlrgatduitoricumine voi dezvdluitolul lamomentulpotdllt. Nu-i a$acamajoritatealucnlrilor pe carcle mencim nu 1in ||Lr|rmt dealegereapersonald,ci suntmaidegraberezultatul rrrrrri procesdecondilionareincedelanaqterc?Ali decisdaca \, (reonsumalaptcde la sanulmameisaudin biberonqicat ,lLrlcstrebuicsdil consuma-ti?Candali fostintdrcali,cinea ,1,\isccveli manca $i cetdedes - voi saumama? In timpul $colii vi s-apermissi mencalicevoiali,atmci

, rrrrriavealichef?In caatinacompanicila carelucraliputeii |cfgc la odceori sdcomandatiexactcevi dorili?Chiar $i ,rlLrcicandlualimasaacasd,cinedecidela ceold $i ceveli llrnca voi saupe$o,rnacarcgbte$te? $i chiardacdv-a1iafla Inirccstdepeulmerol nutocmaidemrdeinvidiat,dindodnta ,[ ll satisfacegusturi]ecatmaivariatealecelorlallimembri ,||l:rmiliei, $i bazandu-vdpeunbugetcarcfaceacestdezide- 1rl imposibil,a1iavea,probabil, $anse infimesAmancalitot

, . v. dorili.

34/ GREUTATEAIDEALA.I\,IETODAU$OARAA LUIALLENCARR

OBICEIUBILENOASTAEALII\,IENTABE/ 35

Ati puteasemAcontraziceti $i si aryumenta!cepartenera voastd esteun bucAtarfomidabil $i reu$e$tesafacaminuni cu unbugetredus.La fel est€qiamea, $i aqfi in staresAle provoc la o intecerc tr odce moment,insA,cu toateacestea,eu cain- tiream cu teisprczecekilogramepest€limita doriti inaintede auma METODAU$OARADEA SLABI.Nu dauvinape Joyce

penhr situa{iain caremdaflam,badimpotrive,considerci

atatde bine,incatnu maputeamopri djn mancat. in acestmomentnu ve cerdecitsdfili deacordcu ideea cAmajoritateaalimentelorpe carele consumalinu slultrezul- tatuluneialegeri,ci aluneicondilionAri.Chiar $i atuncicand

luali masaintr-un restaurant,opliunilevoastresuntlimitate la

ceeace segdseqtein meniu $i

in.iruatiddea nupulealuao dccizie.nupentnrca qunl prca multfeluri dupAcarevAlasi guraapd,ci fiindcetot spera! sA descoperi{im6caruo fel caresdvi placd! Oaresuntelila fel de gumanzi ca $i mine $i ave,figrije sd rade{itot din farfirde?Dardecateoi vi s-aofedt $ansa sddeci de{icattrebuiesdaveliin farfurie?E clarceintr-un restaurant nu puteli faceasta,dacl nu cumvaevorbadeun bufetsucdez. Eu am constatatcAun bufet poatechiar sdcomplicesitualia. Aveamtendinlade a-mi punein farfirde detlei ori mai multi mencarcdecatin modobi$nuit,pentrucaapoisi mdsimtdator sao inghirpeloali. Ce prrere avefi despretoateminunhliile aceleade gustfi dinlremese - credetidi ne apa4inedecizjade a le consuma? Oarenu suntemvictimeleunei reolamede la televizor,saunu avemtiria dc arczistaunuimirosgrozav,oi cinevaneserveqte cuele,saupoateci suntemplictisi{i $i nesiguri,sausim{im cd meritfuno recompensd?Odcaredintremotiveledemai susne poateimpinge samai adiugim o masesauo gllstare.De ceie maimulteoi, elecree^ziun obiceicarevaducelao alimeniatie excesivdsauchiarcompulsive.

gaba

probabilve aflali,ca li mine,

( c vrcausesugerezestecd obiceiurilenoastrealimentare tt ll|lrt decelemaimulteori rezultatulpropriiloraleged,ci mai tl(,'lrrlni o urmareaconditionariila careamfostsupu$idecdtIe nnri li. care,larandullor,aufostcondilionalideopublicitate nl|sivrilicuti din inlercseprll comercia]e. |)crcum incolo,voi hebuiesddecideticetipuri dealiment€ vr.{iconsuma,in cecantiti{i $i in cemoment.Din aceastdcliph Irrh||icsepreluaticontlolul.Poateci pe$peclivanuvi separe lnfr incurajatoare.Vi inleleginhr totul.Nu vdtemclitotuSi, r!,rtrlrnprciectuqordeurmat $i agreabil,deaceeal-amnumit Mr r(DA U$OAR4! l\)rtc ali trasdejaconcluziacbteoriameaesteimposibil rl, |l|s in practiceqisuntelit€ntalisbaruncaticaftealagunoi. IIrLriI rcdeafaceasta,maigandili-vala ccvd Fopun qiv€{igesi rt,,rl(frispunsurile!

l'It4i mAncao cAt;i oicAnddinalimenlelewastreprc- I, tIt| (, t)istandu -Nd greutateadoritd, Jiird sdNdsupunelivre- tt't,i tli?te, fdfi sd umali unprogrum special de ercrcilii $i I, t ni epelali la voinld si Ia diciplind.

( )prili-vdo clpe: oarecelespusomaisusnumeritiun pio ,1,.li,n din parteavoastld?Poatepereao fantezie,inshdacd ,t) 99r%dintrevietuitoarereu$esc,voi decenu atiputea? |)c f'apt,ofeftaechiarmaigenercasddecetv-amprczentat-o | '1|||l|lloum.PutelispunecusimeritatechvAplacetot cemerca{i rr lnczent? Dacdurmatiinstrucliunilemele,o seputti spune ,,r rila, pchngebeneticiilemajoredeavSsimlimaiu$ori,mai

, r,rrrt,'pi.maiplinrdeenergie5i in.re,/aloriinprcpriaperroani. ILI runimult,o si vdput€Sbucuradefot cemancaliffu5sAave! (,,||ttiinla incircati. Vl loD \ I gOqRA maiareincaLrnavantajmajor:nunumar

, I InIvetili supuqiuneidietqdarnuvEi treceniciprinprocedurile

36/ GREUTATEAIDEALA.METODAU$OAFAA LUIALLENCAFR

$i mai ftustrantecareve cersbnumdmlicaloriile-Cendmngan- desccucatameticulozitateobi$nuiamseimi candrescporliile zilnice deunt qidezahir, pentrucaapoisdmduit cu disperare

la cat de ridicol de mici emu,nici nu md mir ce amrcnuniat

inaintede a incepe. Ve intrebatiliri indoiali cefel d€obstacoleveqiintempina. Nu vecondamnpenhuscepticism,badlmpotrivi,daclnuati fi a$a,v-a$puteaconsideraintr-un f€l naivi. Ve promit ce nu vorexistanici un fel deobstacole.Doar lin la reputaliamea. Nu \Teausddsc fbcandafirmalji ndicole li a$aveanumaide pierdul daci ali da glcq fiindcd v-am tumat minciuni. Tot ce trebuiesi faceti e$e seimi unna{iinslruc,tiunileqi vd asigur caveli aveasuccescu METODAU$OARA.De aceeapdma instruc,tiuneeste:

Urmali toate ihstrucliunil e

Prina inshucqiunev ar puteada imprcsiaceprogramulin sineesledeslulderigid.Ei bine,nu e chiara$a.Unuldintre avantajeleMETODEIUSOAREestetocmai flexibilitatea. Nu vd cer semAcrcde{ipe cuvanl intrucatesteimportant sdnu rmali o$elte fiecareinstrucliune,ci seinlelegeiira{iu- neacarestAla bazafiecarciacliuni.in lelul acestaexisti mai puline |anse si ignoratio instructiune.Am sdvd explic la momentulpotdvit de ceftebuieumate acestesfahiri.A doua rcgulaeste:

Fili receptiri

Acestaestecelmaidificil lucrupecarcvi-l cer Probabil

treii cuimpresiacdav€timinteadeschishqinuanticipa{iweo

estefoa eposi-

problemein acestsens.Dac6-ia$a,ave{igrijn

bil

si fi inchisdejacanaleledecomunicare.Am spus,deexemplu,

ci

e impoftantsi intelegemmotivuldin spatelefiecdreiinstuc-

OBICEIURILENOASTBEALIMENTABE/ 37

llr |||r.insaamomissi vi cxplictemeiulceleidintai.V-aigendit,

lll l,rr rr dreptate,ci esieatatdeevidentincat,daci vi l-agspune,

v nf i|lsultainteligenta.Nu e chiara$a. tixisa oamenicarcconsidericdmetodameaesteo lista t[, rlrgcsliipecarelepotacceptasaurcspingedupibrmulplac, t'r,(.lr iroecomplelgre$it.METODAU$OARAestcunprogram

t, lrplcl carevdpermitesdvdatingetiobiective]e,cucondilia

rnU||IirliI OATTrn\bxcliunile.AmcompdmlMFTODAt SOARi flr rrtircadintr-unlabirint.lmaginali_vdci v-atipehecuttoata rrrll incercandsdieiili dintr-unlabirint.Euvdpotdainstroc-

llr|| r

t||ti,(rnaivetiaveapartedeoevadarcugoari $i siguri Dardaci \ (.lr rrrao singurdinstructiunesauo veti intelpretagrelit,nu | |'rrcuzr'rcatdeatentleve! ulmapecelelaltc,vef remanein labi- rrr Accla.Siprincipiusoaplici $i in cazulMETODEIU$OARE.

|]rccise carevavor ajutasasc6pali,iardac5levetiurma

I ciudat cum atatiaoamcniau minteainchisi. Ni separ

IurrIritori, plinideprejudecdli,chiarbigoli.Din fericire,aceste

'rr,r,rcnu.eaplicainca/ulnoslrlr.\u \aamagrli.lnLotdea- riIL||lr amoonsiderato persoanaoneste $i deschisd.Am simlit ,, Lr:ir|areenonni atuncicandamscipatdin temnitafumalului, '1,,,r lostqiun $oc teribil pentrumine.Cumdeampuhrtignora r|rlir rni nifte adevdrudatatdeevidente?lar qoculnu afbst Ir.I nricatuncicandamdescoperitci eramla fel deinchisla riiIrtcin pdvintaobiceiruilormelealimentarc. ( r savdputelideschideminteafebuie maiinlai si acceptaf,-i ' Lrrstcinchisd.Unadinherealizarilecelemaiimpoftanteale ,,rirrniriicstecapacitateadeatransmilccunoqtin(ein intreaga lrL||rcaprcapeinstantaneu,Dar,cumspuneaJohnWayne: ,,O rrrrr;rdefoc e doaro unealti,cunimicmaibundsaumairea ,|,\'it cel careo de{ine!"Camaj toatercalizirilenoaslre,qi rin-rodeledecomunicaresofisticatesuntlafel cunimicmai |'rrrrosaumaireledecdtinformaliilepeoarelehansmit.Aceia ,l rlr'cvoi care$rntfamiliarizalicumetodameadearenunla

3A/GBEUTATEAIDEALA.METODAU$OARAALUIALLENCABB

la fumat qtiu deja cd sistemelemodeme de conumcare au a.!ul

un rol impo Influenla

ant in rnanipularea fumetorilor

s-a

manifestat in aproape toate aspectele viefii

noastre.Sdprivim carcvaexempleevidentedesptlarea creie- rului. Atunci cand vorbim desprelm hamster,in generalne gandim la o crcafiuemict $i ddgdlajd, acoperjtede bland,de

marimeaunui $obolan. De fapt,singuradifereili notabilddintre unhamsterqiun pbolan estelungimeacozii.Majoritatmoame_ nilor sevor ardtabucuro$isi mangajeun hamster,dar simpla

aparilieaunui qoarece -

ca senumai vorbimdeuDsobolan! -

intr-o incipere aglomemtdva provocain mod signr panici. lmagneape careaucreat-oliLnele d€la Hol!.woodesteaceea auno. femeicare lipd Si sarpeceamaiapropiatimasa,in weme ceJornniicalt leinsolescmmdnnemilcati tt seamu_/apescalna gesturilorcaraghioasealeinso{itoarelor.ln realitate,instinctul le dicleazibdrba,tilorsdseurceqiei pemase. problema este cA,fiind manipulali,amajunssdcredemcdteamadedragoni, casenumaivorbimdeni$tebieli $oarcci, denodlipsaberbdtiei, aqacAneprcfacemceacesteatimalenu neproducnici un dis- confort.Fratelecel Mare $tiemai bine.

Oaredeceavempireri diferitedespredouefiinle foaftease_ mAndtoare,indiferent dachsuntembdrbati saufemei? Oarc ideilenoastresuntfundamentate?Cetioamenicunoa{teticare sdfi fostmuqca{isaumdcaratacatideun Sobolan?Acesteidei

sebazeazdpe faptul cA,incede la naltere,amfost educatisd asociem Sobolanii cupedcoluluneiboli. Ciumabubonicd,-F/a

utul Jbrmecat din Hnmelin, O mie noudsuteoptzeci

alui GeorgcOtwell.E dreptci ciumabubonicds-adspandit cuajutornlqobolanului negru,carEadisperutcaurmareaaparitiei

alteispecii, tobolanul cenuqiu.La fel deadevdratecdoamenii carecrcsc $obolani ca animaledecashsaucei careii folosesc in scopuriexperimentaleii considedanimaleoumte_olicute Sideosebitdo intelisente.

;i

patru

OBICEIUFILENOASTBEALIMENTARE/ 39

( )nrcparerilenoastredcspreanimalenu suntrod almanipu-

In||rI l)c ceconsiderdmcA Frpii suntanimalercleqirespin- Illloirrc'1 Afi vezutLreodataunulin libefiate,ali atinssaua(i llrHt rrru$oatdevreurul? l)c cocredemci ur$iikoalasuntni$teanimaleatatdedri-

$rl(

{0 |lusuntcapabilisi va mu$tede degetcaoricealt animal

rllll)llic? stl vcdemcum funclioneazespdlareacr€ieruluiin materie

th,r linrcnte.Crcvelii $i langustelesuntconsiderat€nigtedelica-

h,\r

llllri:ct, acesteanu diferi foafiemult descorpioni.Sincersi fiu,

r' ,r'rtirnnicrodalarenlatsi m5nincunrcorpion nuciis ar lr rrrl o asemeneaocazie,iar dacda$fi a\,rlt-o,nu cr€dce a$Ii r,Lltitsi-l inghitftuesdvomit.O sespuneli: ,,Asta fiindcde

|,||irvitor " Pdrfi otrhvitoareexistein majoritatealucrurilor pe

| ,|e lc mancdm,doarcepeacestealeevitdm.Eposibilcascor- t,rr'||ii si aibdun gustingrozitor?Sepoate li asta.E la fel de lr,\ibil si aibi un gustgrozav.Nu credcagustulsi aibi vreo rrl)ortanta,fiindci eutot a$vomital

fi simpatice?Chiarcrede(icAnu suntplini depudcisau

celpuiinafavedeulucrurile.Dacae si neluim dupi

( rcdclicda! puteamancaun vieme gras,zemosqiviu ffue

| 1unnitali? Cu toate acestea,multe creatud,printro carese rrir1irrrdqimilioanedeoameni,considerdcdviermiivii suntun ,l(lrciu.Atuncideceneingroze$teprezentauneilarveintr-un

rrr[r'] in lbnd,in acelstadiutrebuiesdfie inci 98%mdr!Gendul rI irr puteaconsumacamede cal saude caineestercspin-

tli rlorpenhumuli dintrenoi,darcrcdelicAne-amputeadaseama

'lL (liferenla dinffe un curry de vitd sauunul de caineori cal,

,I r.rIamfi legaf laochi? $i chiardacdamobserva!cene-arputea ,lLlcfninasdfacemaceastedistincliedacinutocmaifaptulci i||r lbsteducatisdgandimata? imi amintescfbate clarcandammancatpentruprimadati

I irincarechinezeasci.Mi s-apiml ci tiiesc o adeveradavenhrd.

| ( lud de mancareprccum ,,supd de aripioarede r€chin"sau

40/GBEUTATEAIDEALA,I\,1ETODAU$OABAA LU]ALLENCARB

,,supa din cuib de pasdre"imi pdreaugreude digeratchiar

$i

la nivel mental,casi nu mai vorbimdeprocesul fizic in sine. Mr-amimaginatun cuibdesturzi,plusinsectelegiexcrementele aferente,aruncatintr-o.oalecu api Ei fieft timp de weo zece

minute.Nu m-amganditatuncicd,dati fiind vechimeacivili- zaliei chineze camde cinci od mai maredecata noastre

popula(ian-ar fi putut rezistadacdceeace mancaar fi lbst

dAunitor

,

Numiam imaginatnicicAceeacemi seso canuavea cl

o legAruricuceeacemdncaumilioanedechinezr.ci repre,/enra

o varianti occidentalea bucitiriei lor tradilionale.Aveamsd baresco experienfasimilad legatddecuny cafvaanimaii5&iu. Apropo, $tiaii cAprincipalul ingrediental supeidin cuib de pasireestesalivautei pdserinumiteCaveSwift?Nu qtiucum suntelivoi, dmpemineunul,imagineauneipe$oaneca.rescuipd peJossauaunuifotbalistcarefaceacelaqigestpeterenul 4e fotbalmeumple degreat5.Oaresupadin cuib depasdrechiar areun gustatatdebrmincatpishrile CaveSwifl si fie pe cale

de dispariliedin cauzdcd salivalor e la marecdutarc? Daci atuncicandaveamzeceani mi ati fi spusci aSputea

mancamelci $i picioaredebroascdnunumaifiiri sdvomit,ci chiaravandimpresiace-miplac,nuv-a$fi crezut.Fdreindoiald

cd voiajul romanticpe Senala bordul unui BateauMouche,

dupaceam consumatmai bhe de o sticli de vin, a contribuit

laaceastisenzatie.Nu mi indoicscci amsaturatmomentul,

insemi-aplecutcu adevelatgustulmelcilor $i

al picioarelor

de

sincerAmbelefelud demancarcemuinecatein sosdeusturoi.

broasch?La ultima intrebarenu v-al puteada Lrnrhspuns

Inainteuramustuoiul,acumaajunssi-miplac6.Oarede

oemd incantdgustulunor mancdruridoaratuncicendcontin foartemult usturoi?Cum putemfl atit denaivj sdcredemcd

stmlim gustulunui fel demancarecarea fosl condimentatcu

un ingredimt atatdeputerniccumesteusturoiul,canddefapt

ceeacenoi simtim,iar ceidin jurul nostrumiros,e.steusturoiul!

OBICEIUFIILENOASTREALII\,IENTAFE/ 41

/\tLxl'r', sc pare cAputem fi convin$ici orice poateavea t lrrrrsauviceversi.Sdnegendimbunioardla salivapasirii

vf Swill. OarechineziiaufostmaniFula(i Si auajuls sdc1eaila tlr l(|utupecareeuil considerdezgustitoresleminunat,sau nrr l()stsupusunujprocessimilar $i credci cevaielit din

lrrrr fc ungustoribil?

II Ircvoicdetimp,inteligen(d Si imagjnatiepentruaschimba

hrthrrcideo viati, insAchiar $i in acestccondiliinutrebuie vrt rtristati.De accea,a treiainstrucliuneeste:

ljtt|peli

cu o stare de entuziasm ti bund dispozilie

| 'r ol)rbiI cdvi separcdificil, probabil cdinci triili srdricare lrr!, lr h ou$oarapanicalapesimism,apoilapanicdprofundd, lr |llrrnculminacuo depresieabsoluti,Accstesentimentesunt f| r|/rllc dcamintireasterilordefrushare fi nemultumircpecare lr r(rrr(lLfatoddeceteoriatiincercats6urma(io diete,com_

I'trrrt, crr picrderea increderiiin sinela careati

|l,rt (.!r()r'cqecufi qicucreditlacAvelpse$teacellucrunccesar

ln I rr irnveasucces. 'i I vri iitre bine in capcd e$ecudlede carea{i

lrt| " (lirlorcaza in nici un lel unordefioienledecaraclerl56

|r'

|lt

tlrlrr(i picioruldrept,IeIdsil

ltr 1jr lcl incatsi remanefcu ambelepicioaresuspendatein

ajunscaurmare

a\'ut parle

.r Inrnem cdvAcersdstatiin picioareqisAridica(iin aer

r,l|rlstengE clarci oricinepoatefac€asta.Acumvi crst

aducetjinapoilasolpccelsteng,

fl

NrrI

micarn-osdincercalisi facetiaceastimiScare,fiindci

llrlr ( irc irllposibil.Probabilnuputetiexplicain temeniqtiin_

ll Ir,| ( luccc imposibil,insenuestenevoiesi o faccli,atata\,reme

I rlir/,/lci e denercalizat.AveticlrmvasenzatiacI ali sufeit rrrL :eei CusiguranlScanu.

| ,r diteori aliincenratsevd inEi geutateasubcontrolrmnaod r'Ilr.rr.aliincercatsdobtineliimposibilul,dinmotiwl pecare

\ | | irn cxplicatdeja:dietelenu daurezultate!E$eculnu s_a

42l GREUTATEAIDEALA.METODAU$OARAA LUIALLENCABF

OBICEIUBILENOASTREALIIVENTAFIE/ 43

datomtLurorlipsuri ale voastre,ci faptului ci aii incercatsd atingetiimposibilul.Dacdeulor deinlelesdecee imposibil sAvAridicaliambelepicioarein aoela$itimp,decenuvee h fel de uSorsdvedeli qimotivelepentrucarca (ineo dieteesie un lucmimposibil?Existaoetevamotive. Unular fi acelacdoameniicarefacrechmedietelorcreeazd

confuzieatuncicandoferdmotivefoarteconvingatoare,qtiin-

lifice, iosefiri indoialdnerealiste,pfn careneasiguricaacestea

vor functiona.Un alt motiv esteacelacdunii dinhevoi ali a\ut prcbabil la un momentdat succesou o anumitametode,ceea cev-afecutsdcrcdetici putetiatingerezultatuldorit.Dinpi- cate,nu ali reuqitin final! Progreselepe carele-ati realizatau fostptermenscurt mareaproblembadietelor Cel mai con- vhgetor motiv esteinsdaltul: deqisuntemconvinli ci ne lip- segtelucrul esenlialpenhu ca dietanoastri sbfie incununatd desuoces,cunoaqtemdesfuioamenicareaua\ut voinlanecesari

casareuseasca-

Fumilodi cred ce doarlipsa voinlei ii opreqtesdt€nunle la fumat. Eu i-as intreba: ,,Dacd rdmeneuiErd tgari la o ore

foanelerzredinnoapre.cdrdcdepanesunteliJr.pusi qa mergeti ca sdvi put4i cumpemun pachet?"Un fumdtor ar fi in stare

sAtaversezeinot CanalulManecii,doarcasi faci rostde lgeri. in modironic,tocmaivoinlalor defier ii detemindshcontinue sAfumeze.Fumatoriicarerenunlhbazandu-sepe voin{do fao doarfiindceteamacdarputeamuridin cauzaunuicancerla pldmaniestemai putemicddccatiluzo a lor dependenlide

l- ne\oiedemulth\oinl5pentrucacine\asAignore

ligari.

riscurilein pdvinlasindtdlii,cheltuielile,mizeriaqistigmatul

socidl)i \a conrinue5afume7e.I a urnaufinci,nimeninune fo(eazd sdtumdm.Nu lipsa vointei ii opreqtepe tumitori se renunte,ci un conflictdeinterese. Acela;ilucruseintamphqiin cazuldietelor.Dietele o folmd deschizoftenie.O pate acreieruluisp(me: ,,Sunt glasl nesindtos si ulat",in vremececealaltejumetatespune: ,,Tarc

ti rr nrrlipliceasdmet1ancfoitajulacelacremos."Esteun rrIllrrl rl dodnlelor,opermanentalupteacelordouAopluni. I Irtr(i-vi laoameniicarereu{escsd lini odietdsau,maibine t. |]rccidesprccarecrcde1ici reuqesc.Nu-i a$acefacparte

Il l|lUmitecategorii:actori,jochei, balerine,boxeri,atletietc.?

Ir(.lri penhucarenevoiadea-giconholain pelmanenthgreu- glor ||rrcstcdoaro dorinli, ci un lucruabsolutesenlial.Nu llr\lrli caratatavremecatvoi ccda(itentalieideamancaacel ll|llIi. irllimpceeinuindraznescsdofacd,pentrueivadeveni /rlrilmaipre,tios?A1iobservatcd o marepartedintrecei

ltrrl|llirx].{imaisusseumflecaniqtebaloanedupAceserehag tll|| lnr)lcsie, iarunii chiardinaiote?Relinelicdaceqtioameni IrrIrrrIslabiatatarremecatdorin(adeafi slabiinvingetentalia r rrrrinca.Ei aunevoieinsddcdisciplinecashobfneacest r',,rllrl,motlvpentrucareeunuconsiderclsebuourddesucces, |t'ilc oi ajunglaautocontrol,darau Ei o pemanentistarede tl rrrrrllurnire. ln line,sdaccepfdmfaptulcddietelenu ve ducla nici un tr.,,rlrirr.inseceeacevAfacesddaligre$nusuntdefecteleper i'{r'rlc,ci lblosireauneimetodegretite.Am mai spusdece I\ll lr)l)A UgOARA.nu necesitdo vointdputemica $i nu estc rl ' rrrrnexerciliudegAndirepozitivi. Cutoateacestea,enecesal rlr rrn(lili optimistsau,maibinezis,sdrenuntalila gendurile

r|

ft

All)iniqtiicarcreu$escsdescaladezeEvercstulteiescun r.\ |rir()fdinarsentimentdeimplinire fi deeltuziasm.Ei auparte 'h rr'cstctrdii chiardin clipain car€le incoltestein minte rl,,r|llr dc a faceaceastaincercare.Sentimente]enu ii pirA- |l r, l]o parcursulascensiunii,carcnecesitdunmareefoftfizic fl ri( nlal, $i niciinperioadadestuldeindelungatdapreg5tiri- l0r tir irdntrenamenhrlui.Emo{iaqibucudalaselocdescurajdrii rli!r rtulci cand,dacae cazul,teamadee$ecle dAtarcoale. AILrncicandcomparincercarcadeavdcontrolagrcutateacu rtrtlirdca escaladaEverestulriscsdve intdrescconvingerea

44/GFIEUTATEAIDEALA.I\,IETODAU$OAFAA LU ALLENCARR

cd suntetipe calede a comiteun act de curaj care,dacenu e

absolutimposibil,cusiguranldefoartedificil-Nu echiara$a. Estelbaft€greusdescalaCeziEverestul - eun faptdemonsfat. Chiar $i cu o planificareatenti, pregitire fizicb adecvateqi o

starcdlr spirit potrivitd, pot apirea evenimenteimposibil de controlatdecetrealpiniqti cumarfi vremeaproasta qicarc lepof disffrge $ansele dercu$it?i.in aoelatitimp,poatefi ridicol

desimplus6-!icontrolezigreutatea.Peste99,99%dintreani-

malelede pe aceasteplanetdfac astape parcusul vielii fdrd

camicar sI i$i deaseama.Daci veti pofif insdcuun sentiment d€teame Si neincredere,vdveli distruge $ansele chidrdinainte

de a incepe.

Trebuiesevi fie clar cenu seva intamph nimic rdu.Dim- potrivi, srulte{ipe calede a indepfulaaceaumbrdintunecatd

carein ultimii ani nu v-a ldsatsi vi bucura(ideviata aqacum

trebuie.Cel mai grav lucru carevi

sepoateintamplaestesd

nu

reuqili,daroricumn-o si vdfie mairiu decit v:i erainainte

de

a incepe.Vd aflali in posturaextraordinardde a nu avea

nimic depierdut.Pedealtbparte,avelifoafiemulledecagigat. O femeiecarea folositcu succesmetodameaspuneacd ematetdetlcantata,incetaajunssAiQiplictiseascltoti pietenii

cutot felul dedetalii.Aceqtiaaubotezat-o ,,evanghelista rends- cuti".Nu-miplacesemi considerevanghelist,inse,Jenescuf'

euntelmenextraordinar,carcconlinechiaresentaaceluiminu-

natsentimentdeeliberaredintr-olumeainhmericului,f:icii, igno- ranlei ti adispreluluidesioe $i trecereaintr-olumea luminii, sAnfudlii $i arespectuluidesine.Exactastaamsimtit $i eucand amrcalizatcddelincheiacaremdpoateelibemdeomul $as caremi intemnilaseataliaani. Vdpropunsdnuluim in calculposibilitateaunuie$ec.Nu citili aceasdcarteca sddali greq,iar METODAUSoARi cu sigura4eva avearezultatedacdvefiurmaTOATEinshrcliunilo, inclusivpeceade-atreia:

OBICEIUFIILENOASTREALIIVENTABE/ 45

Itn tlr\i

cu o stare de enhaiam ;i bund dispozilie

{ /rsr vatajutsaatingeliacestobiectiv,amsefolosescdou6

IlJrrn(iisimple.Peprimaammai menlionat-o estecea t/r (lc animalelesilbatice.Eledetindeiasecretul.Da.oea

l

(hur o sdvdpemiti siileimpefiSqititaina $i screferela O sAvAintrebaliprobabilce legAturaexisteintreo

[f||r

t rl fi grcutateavoashd,in afalh de lbptul cd, daci af me

nl rl|rll pcjos qi a1iconducemaiputin,v-a!iputearezolva

lf furlitate,maqinile $i colpulumanau lbartemultein

Ambelesuntvehiculedestinatesi nehansporte.Au

frrrrr.

lrr\ |,rrdclucruriasemdnetoarepentruafunctionain pammehi |lt'lIrr Nupottunclionaftudproviziisuficientedecombustibil

tt ,r,I Ambcleau nevoiedc intretinereregulatica si poath lrr, tr('rrrcficient $i si nu sedefecteze.

rotu.idouadiferenrcmajoreIntrema$ini ,i

trl, ri('irslre. $i estcfoafteimportantsdfim con$ticn(idele. \,r , rrc(ipoatecdveliaveanevoiedeodiplomiin mecanici Irri,':, (lc cuno$tintemedicaledesprecumfunctioneazdcorpul r'r"rr ':r .a pulelipafcLfgcacesrrerl Vaa<i8utcanueala.

I trri ||rcaapclczlanepotuln1cuatuncicandvreausifiusig1ll

I ir I ircllislrezun programTV, v-ammai spusdejacdjargo- !|| r(hnic mi separcgrcudein{eles,plictisitor fi ncintercsant. \',r |r(nnit canuveti intAmpinanici o dificultatein a-miur- I r ii inleiegeteoriile,chiardacenu ati condusniciodad

| '

.r.,

cufpu-

l'rirnadifcrentiimportantbdintreo maqinaqicorpuluman

r,rrLlcgatidecomplexitate.Cotpulumanestecearnaicom-

lr r, ltl ma$indricde pe pianetd

de un milion de ori mai

ri'rrt)lcx:idecatceamai sofisticatdnavi spalialecarea fost r,I rrr'uiti vreodatd.in comparatiecu acesta,o maqinAcstela lr,l ( l( complexi cumesteun abacf4d deun comput€rmodem.

,16 / GFEUTATEAIDEALA.I4ETODAUSOAFAA LUIALLENCABB

Chiaralac5urmezi cu sfmtenierecomandidledin ghidul pro-

ducitonrlui,speran(amediedeviali aurei maginiestedeaproxi- mativ cincisprezeceani, in vremeceinimanoashhpompeaza neincetatpetot parcu$ul vielii, frIi si incetezevreosecundi, ir ciudafaptuluici suportdin modconstantnenunirateabuzuri. Avemdemulte ori tendintadeanu daimportantdcorpt ui uman,desiacestaareo complexitateinuedibild, tocmaipentnr

ci nu-i putem intelege mecanismelesofisticate.Tocmai de

aceeaesteesenlialsAaprecienr,a$acummerite,adeviratacom-

plexitate a

Incredibilei

a$tudrii

b. tncreotoa mastnafle

I)aodv-a$ceresdddicati menastangd,probabil ceati avea rr.voiedecetevasecundecasevAdai seamacareestestanga, Ilsrlpu(inioameniarconsideraceaceastaesteo acliunecom- l'licrta. Chiar