Sunteți pe pagina 1din 29

Curs 1 ENGLEZA- BASIC(= elementar)

VERBUL TO DO= A ACE Afirmativ: I DO = eu fac YOU DO= tu faci HE/ SHE DOES =el/ ea face WE DO =noi facem YOU DO= voi faceti THEY GO= ei/ ele fac Negativ: I DO NOT (I dont) = eu nu fac YOU DO NOT ( ou dont) = tu nu faci HE/ SHE DOES NOT (!e/"!e doe"nt)= el/ ea nu face WE DO NOT (#e dont)=noi nu facem YOU DO NOT ( ou dont)=voi nu faceti THEY DO NOT (t!e dont)=ei/ ele nu fac Interogativ: DO I$ = eu fac$ DO YOU$= tu faci$ DOES HE/ SHE$= el/ea face$ DO WE$=noi facem$ DO YOU$=voi faceti$ DO THEY$=ei/ ele fac$ Propozitii= sentences E%& Eu me'( la "coala in fieca'e )i= I (o to "c!ool eve' da * afi'mativ +e'( eu la "coala in fieca'e )i$= Do I (o to "c!ool eve' da $* inte'o(ativ Nu, eu nu me'( la "coala in fieca'e )i= No, I dont (o to "c!ool eve' da VERBUL TO DRIN!= A BEA E%& Tu -ei a.a in fieca'e )i= You d'in/ #ate' eve' da * afi'mativ Wate'= a.a* "u-"t To #ate'= a uda* ve'Tu -ei a.a in fieca'e )i$* Do ou d'in/ #ate' eve' da $* inte'o(ativ Nu, eu nu -eau a.a in fieca'e )i= No, I dont d'in/ #ate' eve' da * ne(ativ VERBUL TO BE Afirmativ: I 0+ = eu "unt YOU 01E = tu e"ti HE/ SHE IS =el/ ea e"te WE 01E =noi "untem YOU 01E= voi "unteti THEY 01E= ei/ ele "unt

Negativ& I 0+ NOT = eu nu "unt YOU 01E NOT = tu nu e"ti HE/ SHE IS NOT el/ ea nu e"te WE 01E NOT =noi nu "untem YOU 01E NOT =voi nu "unteti THEY 01E NOT =ei/ ele nu "unt Interogativ& 0+ I$ = eu SUNT$ 01E YOU$= tu e"ti$ IS SHE/ SHE$= el/ea e"te$ 01E WE$=noi "untem$ 01E YOU$=voi "unteti $ 01E THEY$=ei/ ele "unt$ VERBUL TO "AVE= a a#ea Afirmativ: I H02E = eu am YOU H02E = tu ai HE/ SHE H0S=el/ ea a'e WE H02E =noi avem YOU H02E = voi aveti THEY H02E = ei/ ele au Negativ: I H02E NOT = eu nu am YOU H02E NOT = tu nu ai HE/ SHE H0S NOT el/ ea nu a'e WE H02E NOT =noi nu avem YOU H02E NOT =voi nu aveti THEY H02E NOT =ei/ ele nu au Interogativ: H02E I$ = eu am$ H02E YOU$= tu ai$ H0S SHE/ SHE$= el/ea a'e$ H02E WE$=noi avem$ H02E YOU$=voi aveti $ H02E THEY$=ei/ ele au$ E%& S!e (oe" to "c!ool eve' da = ea me'(e la "coala in fieca'e )i Doe" "!e (o to "c!ool eve' da $ = me'(e ea la "coala in fieca'e )i S!e doe"nt (o to "c!ool eve' da = ea nu me'(e la "coal in fieca'e )i We .la tenni" t#ice a #ee/ = Noi 3ucam tenni" de doua o'i .e "a.tamana Do #e .la tenni" t#ice a #ee/$ = 4ucam noi tenni" de doua o'i .e "a.tamana$ We dont .la tenni" t#ice a #ee/ = Noi nu 3ucam tenni" de doua o'i .e "a.tamana

You #ate' t!e flo#e' one a #ee/ = voi udat flo'ile odata .e "a.tamana Do ou #ate' t!e flo#e'" once a #ee/$ Undat voi flo'ile odata .e "a.tamana$ No, #e dont #ate' t!e flo#e' one a #ee/= Nu , noi nu udam flo'ile odata .e "a.tamana T!e 'ead a -oo/ eve' mont! = ei cite"c o ca'te in fiac'e luna Do t!e 'ead a -oo/ eve' mont!$ = 5ite"c ei o ca'te in fieca'e luna$$ No, t!e dont 'ead a -oo/ eve' mont!= Nu, ei nu cite"c o ca'te in fieca'e luna 6oo/= ca'te To -oo/= a 'e)e'va Tra$u%et&= Translate Eu "unt aca"a= I am at !ome Noi avem o ma"ina = We !ave a ca' 7'ietenii mei "unt la cinemato('af= + f'iend" a'e at t!e cinema 0'e tatal tau o ca"a$$= Ha" ou' fat!e' a ca'$ 8o' Doe" ou' fat!e' !ave a ca'$ Tatal meu a'e un".'e)ece ma"ini= + fat!e' !a" eleven ca'" Tu e"ti "tudent$ =0'e ou a "tudent$ TE'A= "O'E(OR! 9'atele meu a'e doua ca'ti "i un caiet = + -'ot!e' !a" t#o -oo/" and one note-oo/ tatal meu e"te medic = m fat!e' i" a docto' me'(em noi la cinema de doua o'i .e "a.tamana$ = do #e (o to t!e cinema t#ice a #ee/ aveti voi doua ma"ini$ = do ou !ave t#o ca'"$ cainele meu e"te f'umo"= m do( i" -eautiful "o'a mea uda flo'ile in fieca'e )i= m "i"te' #ate'" t!e flo#e' eve' da va 3ucati voi in fieca'e )i$= do ou .la eve' da $ ea a'e .a'ul lun( = "!e !a" lon( !ai' "tudentul e"te in cla"a= t!e "tudent i" in t!e cla""'oom cite"te "o'a mea )ia'ul )ilnic$= doe" m "i"te' 'ead t!e ne#" .a.e' eve' da $

Curs )
*resent C+nt&nu+us, *re-ent C+nt&nuu Sub+ TO BE + Ving(subiectul + verbul TO BE= a fi+ terminatia ing) 0fi'mativ E%& Eu cite"c )ia'ul acum I am rea$&n. t!e ne#".a.e' no#: Tu -ei un .a!a' cu la.te acum You a'e $r&n/&n. a (la"" #it! mil/ no# El uda flo'ile acum He i" 0ater&n. t!e flo#e'" no' Noi mancam acum We a'e eat&n. no# 2oi va 3ucati acum You a'e 1la2&n. no# Ei "e uita la T2 acum T!e a'e 0at%3&n. T2 no# Inte'o(ativ 0m i 'eadin( no#$ 5ite"c eu acum$ 0'e ou d'in/in( a (la"" of mil/ no#$ 6ei tu un .a!a' cu la.te acum $ I" !e #ate'in( t!e flo#e'" no#$ Uda el flo'ile acum$ We a'e eatin( no#$ +ancam noi acum$ 0'e ou .la in( no#$ 2a 3ucati voi acum$ 0'e t!e #atc!in( T2 no#$ Se uita ei la T2 acum$ 7'e"ent "im.le& El doa'me in fica'e )i= He slee1s eve' da (afi'mativ) Doa'me el in fieca'e )i$ = D+es !e slee1s eve' da $ (inte'o(ativ) Tu 3oci teni" de doua o'i .e "a.tamana= You 1la2 tenni" t#ice a #ee/ Noi cantam in fieca'e )i= We s&n. eve' da 7'e"ent continuou"& El doa'me acum= He i" slee1&n. no# Doa'me el acum$= D+es !e slee1&n. no#$ * im.e'ativ Tu te 3oci acum$= Are ou 1la2&n. no#$ Noi cantam acum$= We are s&n.&n. no#$

Numele meu e"te ;= + name i" ; 5a'e e"te numele tau$= W!at i" ou' name$ 5ati ani ai tu$ Ho# old a'e ou$ Eu am <= ani= I am ten ea'" old 5e mai faci$ Ho# a'e ou$ Sunt -ine= I am o// fine 5a'e e t'ea-a $= W!at>" u.$ 5e te -a(i tu$= W!at>" ou' .'o-lem$ Tema ),4 "+me0+r/ N+ ) *S= *resent s&m1le *C=*resent %+nt&nu+us +ama mea (ate"te acum= + mot!e' &s %++/&n. no# *C +ama (ate"te de doua o'i .e "a.tamana= + mot!e' %++/s t#ice a #ee/ *S Noi me'(em la cinema acum= We a'e .+&n. to cinema no# *C Noi me'(em la cinema de ? o'i .e luna=We .+ to cinema t#ice a mont! *S Ei cum.a'a flo'i acum = T!e a'e 5u2&n. flo#e'" no# *C Ei cum.a'a flo'i odata .e luna= T!e 5u2 flo#e'" once a mont! *S Noi mancam o .'a3itu'a acum = We a'e eat&n. a ca/e no# *C Noi mancam o .'a3itu'a o data .e "a.tamana = We eat a ca/e once a #ee/ *S Eu cite"c o ca'te acum = I am rea$&n. a -oo/ no# *C Eu cite"c o ca'te odata .e "a.tamana= I rea$ a -oo/ once a #ee/ *S Tatal meu 'e.a'a ma"ina acum = + fat!e' i" re1a&r&n. t!e ca' no# *C Tatal meu 'e.a'a ma"ina de doua o'i .e an = + fat!e' re1a&r t!e ca' t#ice a ea' *S

Curs 6 0'ticolul ne!ota'at "ta in fata "u-"t 0 *inaintea "u-"t ca'e ince. cu o con"oana * a ca'= o ma"ina * a do(= un caine * a unive'"it @ uA3uB= o inive'"itate 0nC inaintea "u-"t ca'e ince. cu . vocala(a e I o u ) * an a..le= un ma' * an a..a'tment* un a.a'tanment * an ai'.lane*= un avion * an onion= o cea.a THE * t!e ca' * t!e do( * t!e a..le c!al/= c'eta@ 0 .iece of c!al/= o -ucata/ .ie"a de c'eta T#o .iece" of c!al/ 0 -a' of c!ocolate= un -aton de ciocolata 0 cu. of tea= o cea"ca de ceai 0 (la"" of #ate'= un .a!a' de a.a 0 (la"" of #ine= un .a!a' de vin 0 "lice/ .iece of -'ead= o felie de .aine 6'o#n "u(a'= )a!a' -'un 0 ".oan of "u(a'= o lin(u'ita de )a!a' T#o .iece" of adivice= doua "fatu'i 0 .iece of info'mation Some= ni"te Some advice= ni"te "fatu'i Some info'mation= ni"te info'matii Some "u(a'= ni"te )a!a' <: One ?: T#o D: T!'ee E: 9ou' F: 9ive G: Si% H: Seven I: Ei(!t J: Nine <=: Ten <<: eleven

<?: t#elve <D: t!i'teen <E: fou't!een <F: fiveteen <G: "i%teen <H: "eventeen <I: ei(!teen <J: nineteen ?=: t#ent ?<: t#ent one8 D=:t!i't E=:fou't! F=:fift G=:"i%t H=:"event I=:ei(!t J=:ninet <==:one !und'ed <=<:one !und'ed and one <<=:one !und'ed and ten <F=:one !und'ed and fift <===: a t!ou"and <F==: a t!ou"!and and five !und'ed *5a'e e"te numa'ul tau de telefon$ W!at i" ou' .!one num-e'$ *Numa'ul meu de telefon e"te& 8 + .!one num-e' i"::: *5ati ani ai$ Ho# old a'e ou$ *5ati ani a'e ea$ Ho# old i" "!e$$ 0 "!o.= un ma(a)in T!e "!o.= ma(a)inul 0n a".i'in = o a".i'ina 0n uncle= un unc!i 0 !olida = o "a'-atoa'e 0n u-m'ella= o um-'ela 0 #ee/=o "a.tamana 0n e%am = un e%amen 0 comed = o comedie

0 "in(e'= un canta'et 0n e((= un ou 0 teac!e'= un .'ofe"o' 0 unifo'm= o unifo'ma T!i"= ace"ta T!at= acela T!o"e= acelea Tema= Home#o'/ <: +ananci tu un ma' in fieca'e )i$ Do ou eat an a..le eve' da $ ?: So'a mea "c'ie o "c'i"oa'e acum + "i"te' i" #'ittin( a lette' no# D: +a tund o data .e luna I cut m !ai' once a mont! E:Ei vo'-e"c la telefon acum T!e a'e tal/in( on t!e .!one no# F:2oi -eti in fieca'e )i un .a!a' de vin You d'in/ eve' da a (la"" of #ine G:S.ala mama va"ele acum $ Doe"/I" m mot!e' #a"!in( t!e di"!e" no#$$ H: Tatal meu cite"te )ia'ul in fieca'e "ea'a: + fat!e' 'ead" t!e ne#".a.e' eve' ni(!t: I:Doa'me el acum$$ Doe" !e "lee.in( no#$$ J: Tu .icte)i in fica'e #ee/end You .aint eve' #ee/end <=: Ea "e .ie.tana in fieca'e dimineata: S!e -'u"!e" !e' !ai' eve' mo'nin(:

Curs 7 0dvectivul .o"e"iv + = al meu E%& + do( You'= al tau E%& You' do( Hi"= al lui, al "au E%& Hi" do( He'= al ei E%& He' do( T!ei'= al lo' E%& T!ei' do( It"= al ei , al lui, folo"it .ent'u o-iecte "i animale Ou'= al no"t'u E%& Ou' do( You'= al vo"t'u E%& You' do( 7lu'alul "t-"tantivelo' De o-icei "e fo'mea)a adau(and la "fa'"itul cuvintelo' K"L "au Ke"L K"L& *c!ai'* c!ai' " *0..le* a..le " Ke"L* "u-"tantivele "e te'mina in K"L, K""L,LoL, K%L, Kc!L, Ktc!L, K"!L *-u"" * -u"" e" *(la"" * (la"" e" *-o% * -o% e" *matc! * matc! e" *tomato * tomato e" *#i"! * #i"! e" E%ce.tii& .!oto C .!oto " 7iano* .iano " 2ideo* video " Su-"tantivele ca'e "e te'mina in in con"aoana K L fo'mea)a .lu'alul in Mie"L 6a- * -a- ie" 9amil C famil ie"

5it * cit ie" Su-"tantivele ca'e "e te'mina in vocala M L .'ime"c la .lu'al M"L 6o * -o " da * da " 3o * 3o " Su-"tantivele ca'e "e te'mina in Mf L "au MfeL fo'mea)a .lu'alul in Mve" L Nife* li ve"= viata * vieti Wife* #i ve"= "otie* "otii Neaf* lea ve"= f'un)a*f'un)e Wolf* #ol ve"= lu.*lu.i S!elf* "!el ve"= 'aft* 'aftu'i Onife* /ni ve"=cutit*cutite Half* !al ve"= 3umatate*3umatati E%ce.tii& 'oof* 'oof " 7'oof* .'oof " 7lu'al ne'e(ulat 5!ild* c!ild'en= co.il* co.ii +an*men=-a'-at*-a'-ati Woman*#omen= femeie Toot!*teet!=dinte*dinti Gu"*(ee"=(a"can*(a"cani +ou"e*mice="oa'ece*"oa'eci S!ee.*"!ee.=oaie*oi 9i"!*fi"!=.e"te .e"ti 9i"! = .e"te 9i"!= .e"ti 9i"!e"= toate ti.u'ile de .e"ti f'uit=f'uct f'uit=f'ucte f'uit"= toate ti.u'ile de f'ucte Su-"tantive nenuma'a-ile * Su(a'= )a!a' * Info'mation= info'matie * 0dvice= "fat * 9u'nitu'e=mo-ila * 5!ocolate=ciocolata * Tea=ceai * 5offe=cafea * +one =-ani * Nu((a(e=-a(a3 * Ne#"="ti'i

Dete'minanti& * a ".oon of= o lin(u'a de ::: * a "lice of= o felie de ::: * a (la"" of= un .a!a' de 8 * a -a' of= un -aton de8 Su-"t cu fo'ma numai de .lu'al& "ui""o'"= foa'feca T'ou"e'"= .antaloni 7i3ama"= .i3amale Ho# muc! * "e folo"e"te numai .ent'u "u-"tantive nenum'a-ile E%& Ho# muc! coffe de ou d'in/ eve' da $= 5ata cafea -ei in fieca'e )i$ Ho# muc! -'ead fo ou #ant$ = 5ata .aine v'ei$ Ho# muc! mone do ou !ave$= 5ati -ani ai$ Ho# man * Se folo"e"te .ent'u "u-"tantive numa'a-ile E%& Ho# man c!ild'en do ou !ave$= 5ati co.ii ai$ Ho# man -oo/" do ou 'ead$= 5ate ca'ti cite"ti$ Ho# man a..le dou ou eat$ = 5ate me'e mananci$ E%e'citii& <: * 5la""* cla""e"= cla"a* cla"e * 9l * flie"= mu"ca* mu"te * 0"!* a"!e"= cenu"a* in l- 'om nu a'e .lu'al * Hou"e* !ou"e"= ca"a* ca"e * 0-ilit * a-ilitie"= a-ilitate* a-ilitati * Ta%* ta%e"= ta%a* ta%e * Elf* elve"= elf*elfi ?: 5!ocolate(<, D,H)*ciocolata Nimonade(E)*limonada +eat(I)* ca'ne +il/(J,G)*la.te Oil(G)*ulei Tea(F)*ceai 5a/e(H)*.'a3itu'a 6'ead(H)*.aine 5offe(F,?)*cafea 4am(<=)*dulceata, (em a .iece of* o -ucata a .oc/et of*un .ac!et a -a' of*un -aton a (la"" of* un .a!a' a cu. of* o cea"ca

a -ottle of* o "ticla a "lice of* o felie a /ilo of* un /ilo('am a ca'toon of* o cutie de ca'ton a 3a' of* un -o'can d a ('ain of t'ut!= un "am-u'e de adeva' a "!eet of .a.e'= a o coala de !a'tie a -o"c!et of f'uit"= un co" cu f'ucte a d'o. of 'ain = o .icatu'a de .oaie a .int of -ee'= o !al-a de -e'e Tema& T!e leaf fall t'om t!e t'ee= leave"@ t'ee" T!e -o !a" a /nife= -o "@ /nive" T!e .oliceman cau(!t t!e t!ief= .olicemen@ t!ieve" t!e #oman #a" ca''in( t!e -a- = #omen@ -a-ie" t!e c!ild "a# a "!ee. in t!e field= c!ild'en@ "!ee.@ field" ou' cat cau(!t a mou"e@ cat"@ mice@ t!e man loo/ed at t!e -oo/ on t!e "!elf= men@ -oo/"@ "!elve" t!e #olf /illed t!e don/e =#olve"@ don/e " t!e !ou"e#ife feed" t!e -a- eve' da = !ou"e#ive"@ -a-ie"@ da " t!e'e i" a c!imne on t!e 'oof of t!e !ou"e= c!imne "@ 'oof

Curs 8
<:T!e foot of t!e -ea' c'u"!ed t!e flo#e' T!e feet of t!e -ea' c'u"!ed t!e flo#e'" ?: T!e t!ief "tole a #atc! T!ieve" "tole t!e #atc!e" D:T!e old man "old t!e (oo"e T!e old men "old t!e (ee"e E:T!e da'/ cloud !an( ove' t!e valle Da'/ cloud" !an( ove' t!e valle " F:T!e -a/e' .ut t!e loaf on t!e "!elf 6a/e'" .ut t!e loave" on t!e "!elve" G:T!e #oman .ut a fi"! and a !ead of ca--a(e on t!e ta-le T!e #omen .ut fi"!e" and !ead of ca--a(e" on t!e ta-le" H:T!e foot of !i" c!ild i" !u't T!e feet of !i" c!ild'en a'e !u't D&%t&+nar 6ea' = u'" 5'u"!ed = a "t'ivie Stole = a fu'at Old = -at'an Goo"e = (a"ca Da'/ = ne('u W!ite = alYello# = (al-en 6lue = al-a"t'u O'an(e = .o'tocaliu 1ed = 'o"e G'een = ve'de 5loud = no' 2alle = 'au 6a/e' = -'uta' Noaf = felie Head = ca. 5a--a(e = va')a Ta-le = ma"a 9oot = .icio'

Hu't = 'anit A$9e%t&#es *"ta e o-icei inainte "u-"tantinului *la .lu'ali "i .o"8888: * a 'ed ca' = o ma"ina 'o"u * 'ed ca' = ma"ini 'o"ii * an o'an(e d'e"" = o 'oc!ie .o'tocalie * o'an(e d'e""e" = 'oc!ii .o'tocalii * a -i( -o = um -aiat am'e * -i( -o " = -aieti ma'i * "un = "unn ("oa'e = in"o'it) * #ool = #oolen (lana = lano") * #ood = #ooden (lemn = lemno") a 4 an inte'nationnal f'enc! en(lic! italian 3a.ane""e (e'man E:er%&t&u, 1; (a) c!am.a(ne i" a f'enc! d'in/ (-) O%fo'd i" an inte'national unive'"it (c) En(li"! i "an en(li"! lan(ua(e (d) +ilan i" am italian cit (e) 0 me'cedi" i" a (e'man ca' (f) 0 (ento% i "anP 3a.ane""e came'a 0 folo"i'ea a'ticolui e"te 888888 unive'"it cit came'a d'in/ lan(ua(e ca'

); -i( = ma'e -u" = ocu.at cleve' = de"te.t cold = 'ece favou'ite = favo'it fie'e = tomoto' int'e"tin( = inte'e"ent la'(e = la'( ne# = nou /ind = -un (a) #olve" a'e fie'e animal" (-) 3o!n !a" a ne# ca' (c) i lent !im a la'(e "um of mone (d) !e' aunt #a" a /ind #oman (e) fat!e' come" late -ecau"e !e i" a -u" man (f) ell mot!e' told me t#o int'e"tin( "to'ie" (() t!i" -all i" m favou'ite to (!) m "on i" <E, "o !e i" a -i( -o no# (i) ma((ie i" a cleve' (i'l and can do ve' difficult e%e'ci"e" (3) in !i" count' !e !a" ve' cold #inte' lent = am im.'umutat aunt = matu"a late = ta')iu -all = nin(a count' = ta'a #inte' = ia'na Art&%+lul T3&s (s&n.ular) indica a.'o.ie'ea T!i" (i'l = fata acea"ta T!i" -o = -aiatul ace"ta T!e"e (.lu'al) T!e"e (i'l" = fetele ace"tia T!e"e -o " = -aieti ace"tia T!at ("in(ula') indica de.a'ta'ea T!at (i'l = fata acea T!at -o = -aiatul acela

T!o"e (.lu'al) T!o"e (i'l" = fetele acela T!o"e -o " = -aietii acea Tema <: t!o"e !ou"e" a'e -i( ca"ele acela "unt ma'i ?: t!e old man i" an int'e"tin( man 6at'anul e"te un om inte'e"ant D: t!i" a'e m o.inion" 0ce"tea "unt .o8: +ele E: t!o"e "!i. a'e #!ite 0cele oi "unt al-e F: t!e -oo/" f'om t!e "!elve" a'e ne# 5a'tile de .e 'oftu'i "unt noi G: t!at #oman i" m aunt 9emeia acea e"te matu"a mea H: m -'ot!e' !a" D -eautiful -i'd" 9'atele meu a'e D .a"a'e f'umo"e I: ma'' i" a "ma't and -eautiful (i'l +a'' e"te o fata de"te.ta "i f'umo"a J: t!at i" a tall -o 0cela e um -aiat inalt <=: t!o"e fa'me'" !ave -eautiful tu'/e 0cea fe'mei'e a'e cu'cane f'umo"e De la su5s se 1+t <+rma $&<er&te a$9e%t&#e * accident = accidental (accident = accidental) * an(e' = an(e'e (manie = manio") *-eaut = -eautiful (f'umo" = f'umo"ete) *cent'e = cent'al ( cent'u = cent'al) * -i-le = -i-lical (-i-lie = -i-lic) * c!ild = c!ildi"! (co.il = co.ila'ol) *comfo't = comfo'ta-le (comfo't = comfo'ta-il) * continent = continental ( continent = continental) *co#a'd = co#a'dl (lo" = lo"itate) *c'ime = c'iminal ( c'ima = c'iminal) *dan(e' = dan(e'ou" ( .e'icol = .e'iculo") *fait! = fait!ful ( c'edinta = c'edincio") * fame = famou" ( faima = faimo") *fool = fooli"! ( .'o"t = .'o"te"c) * f'iend = f'iendl (.'ieten = .'ieteno") *(iant = (i(antic ( (i(ant = (i(antic) * (old = (olden ( au' = au'it) * !e'o = !e'oin ( e'ou = e'oic)

* indu"'t = indu"t'ial ( indu"t'ie = indu"t'ial) * metal = metalic ( metal = metalic) *mu"ic = mu"ical (mu)ica = mu)ical) *natu'e= natu'al ( natu'a =natu'al) * noi"e = noi" ( )(omot = )(omoto") *.e'"on = .e'"onal ( .e'"ona = .e'"onal) * 'e(ion = 'e(ional ( 'e(iune = 'e(ional) * "en"e = "en"i-le ( "en" = "en"i-il

Curs =
Gra$ele $e %+m1arat&e ale a$#e%t&#el+r Adjectivele momosilabice: * lon( * cleve' * tall * "tu.id Advectivele comparative- "e fo'mea)a adau(and te'minatia KerL la "fa'"itul ad3ectivului * lon( C lon( Ler> (mai lun() * cleve' C cleve' Ler> (mai de"te.t) * tall C tall Ler> (mai inalt) * "tu.id* "tu.id Ler> ( mai .'o"t) * !a.. C !a.. KerL (mai fe'icit) * la) * la)i K erL (mai lene") Advectivele la superlativ- "e fo'mea)a .unand a'ticolul Kt3eL in fata ad3ectivului .lu" te'minatia K esL * t3e lon( Kest> ( cel mai lun() * t3e cleve' Kest> ( cel mai de"te.t) * t3e tall Kest> (cel mai inalt) * t3e "tu.id Kest> (cel mai ) * t3e !a..i K estL * t3e la)i K estL Adjective plurisilabice- fo'mate din mai multe "ila-e * -eautiful * intelli(ent * difficult Comparativul more + adjectiv * mo'e -eautiful(mai f'umo") * mo'e intelli(ent(mai de"te.t) * mo'e difficult(mai dificil) Superlativul most + ad3ectiv * t!e mo"t -eautiful (cel mai f'umo") * t!e mo"t intelli(ent (cel mai de"te.t) * t!e mo"t difficult (cel mai dificil) celve'& *cleve'e' *t!e cleve'e"t * mo'e cleve' * t!e mo"t cleve' Stu.id&* "tu.ide' *t!e "tu.ide"t +o'e "tu.id T!e mo"t "tu.id

Old& olde' T!e olde"t (.t oameni "i luc'u'i) T!e old e"t(.ent'u mem-'i* unei familii, ai unui clu-, etc) 0n old va"e= o va)a vec!e 0n old man= un om -at'an + "i"te' i" t!e olde"t= "o'a mea e"te ce mai in va'"ta Good* -ette'* t!e -e"t 6ad* #o'"e* t!e #o'"t Ill* #o'"e* t!e #o'"t +uc!* mo'e* t!e mo"t +an * mo'e* t!e mo"t Nittle* le""* t!e lea"t Small* "malle'* t!e "malle"t Comparativ de egalitate- "e fo'mea)a a"tfel& K as ? a$9e#t&# ? asL + "i"te' i" a" -eautiful a" m mot!e' + !ai' i" a" lon( a" ou' !ai' + ca' i" a" e%.en"ive a" ou' ca' T!e ca/e i" a" (ood a" ou' ca/e Im a" tall a" t!e ot!e'" Comparativ de superioritate "e fo'mea)a a"tfel& @a$9e%t&# ? erA m+re ? a$9e%t&# -B t3en> + "i"te' i" mo'e -eautifl t!an m mot!e' + !ai' i" la'(e' t!e ou' !ai' + ca/e i" -ette' t!en ou' ca/e Superlativul - "e fo'mea)a a"tfel & K a$9e%t&#e ? est "au m+st ? a$#e%t&#> + "i"te' i" t!e mo"t -eautiful in m famil (in t!e #o'ld) + !ai' i" t!e lon(e"t T!e .'o-lem i" t!e mo"t difficult Im t!e talle"t Youn(* oun(e'* t!e oun(e"t I am a oun( .e'"on I am a" oun( a" m -'ot!e' I am oun(e' t!an m -'ot!e' I am t!e oun(e"t in m famil

6eautiful + aunt I" a -eautiful #oman + aunt i" a" -eautiful a" !e' "i"te' + aunt i" mo'e -eautiful t!an !e' "i"te' + aunt i" t!e mo"t -eautiful Ha.. * !a..ie'* t!e !a..ie"t + -'ot!e' i" a !a.. -o + -'ot!e' i" a" !a.. a" ou' "i"te' + -'ot!e' i" !a..ie' t!an m "i"te' + -'ot!e' i" t!e !a..ie"t mem-e' of ou' famil T!i" 3o- i" difficult T!i" 3o- i" a" difficult a" t!e ot!e'" T!i" 3o- i" mo'e difficult t!an ot!e'" T!i" 3o- i" t!e mo"t difficult T!i" i" m favo'ite T!i" "on( i" a" favo'ite a" ot!e'" T!i" "on( i" mo'e favo'ite t!an ot!e'" T!i" "on( i" t!e mo"t favo'ite of all T!i" i" an inte'e"tin( "to' T!i" "to' i" a" inte'e"tin( a" ot!e'" T!i" "to' i" mo'e inte'e"tin( t!an ot!e'" T!i" "to' i" t!e mo"t inte'e"tin( of all + + + + fat!e' i" a -u" man fat!e' i" a" -u" a" ot!e' men fat!e' i" -u"ie' t!an ot!e' men fat!e' i" t!e mo"t -u"ie"t of all men

T!i" film i" (ood T!i" film i" a" (ood a" ot!e'" T!i" film i" -ette' t!an ot!e'" T!i" film i" t!e -e"t of all T!i" film i" -ad T!i" film i" a" -ad a" ot!e'" T!i" film i" #o'"e t!an ot!e'" T!i" film i" t!e #o'"t of all Dictiona'& Small= mic Noi" = )(omoto" Na''o#= "t'amt: In(u"t

I(no'ant= i(no'ant 5old= 'ece Di't = mu'de' Nate= ta')iu Wealt! = -o(at 1ude= ne.olitico" Wa'm= cald Wo'm= vie'me Nuc/ = no'oco" Small* a" "mall a"@ "malle' t!an@ t!e "malle"t + do( i" "mall + do( i" "mall a" ou' do( + do( i" "malle' t!an ou' do( + do( i" t!e "malle"t in t!e #o'l" Noi" * a" noi" a"@ noi"ie' t!an@ t!e noi"ie"t Na''o#* a" na''o# a"@ na''o#e' t!an@ t!e na''o#e"t I(no'ant@ a" i(no'ant a"@ mo'e i(no'ant@ t!e mo"t i(no'ant HO+EWO1O <: T!i" -o i" i(no'ant T!i" -o i" a" i(no'ant a" !i" -'ot!e' T!i" -o i" mo'e i(no'ant t!an !i" -'ot!e' T!i" -o i" t!e mo"t i(no'ant ?: T!e #eat!e' i" a" cold a" e"te'da T!e #eat!e' i" colde' t!an e"te'da Toda t!e #eat!e' i" t!e colde"t D: + !and" a'e a" di't a" ou' !and" + !and" a'e di'tie' t!an ou' !and" + !and" a'e t!e di'tie"t E: Toda ou a'e late a" e"te'da You a'e late' t!at 0le% You a'e al#a " t!e late"t in t!e ('ou. F: +a' i" a" ('aciou" a" !e' "i"te' +a' i" mo'e ('aciou" t!an Helen +a' i" t!e mo"t ('aciou" (i'l in t!e #o'ld G: T!e Sim!"on" a'e a" #ealt! a" m famil T!e S!im."on" a'e mo'e #ealt! t!an m famil + famil i" t!e mo"t #ealt! in t!e #o'ld H: Nic/ i" a" 'ude a" !i" "i"te' Nic/ i" 'ude' t!an !i" "i"te' Nic/ i" t!e 'ude"t c!ild in t!e famil I: + "i"te' i" a" luc/ a" I am + "i"te' i" mo'e luc/ t!an me + "i"te' i" t!e mo"t luc/ "i"te' in t!e #o'ld

J: I am a" f'ee a" a -i'd T!e ea(le i" t!e f'ee' -i'd T!e ea(le i" t!e f'ee"t -i'd in t!e #o'ld ?=: + t*"!i't i" a" #a'm a" ou'" I !ave a #a'me' t*"!i't t!an ou I !ave t!e #a'me"t t*"!i't in m ('ou. Comparativul de inferioritate- "e fo'mea)a a"tfel& @n+t as ? a$9e%t&# ? as> S!e i" not a" -eautiful a" !e' mot!e' S!e i" le"" -eautiful t!an !e' "i"te' S!e i" t!e lea"t -eautiful (i'l in t!e #o'ld T!i" .'o-lem i" not a" difficult a" ot!e'" T!i" .'o-lem i" le"" difficult t!an ot!e'" T!i" .'o-lem i" t!e lea"t difficult of all T!at -o i" not a" tall a" t!i" -o

Curs C
A%3es an$ 1a&ns 0c!e= .ain= du'e'e 0c!e toot!ac!e= du'e'e de dinti 0c!e "tomac!ac!e= du'e'e de "tomac 0c!e !eadac!e= du'e'e de ca. 0c!e ea'ac!e= du'e'e de u'ec!e 0c!e -ac/ac!e= du'e'e de ".ate *a&n* fo' t!e 'e"t of de -od = du'e'e, .ent'u 'e"tul co'.ului I !ave a .ain in m c!e"t= am o du'e'e in .ie.t I !ave a .ain in m le(= am o du'e'e in .icio' "urt- "t'on( .ain= du'e'e .ute'nica + t!'oat !u't" #!en I ".ea/= ma doa'e (atul cand vo'-e"c + le( !u't" #!en I 'un= ma doa'e .icio'ul cand ale'( W!e'e doe" it !u't"$ =Unde doa'e$ W!e'e i" t!e .ain$= Unde e du'e'ea$ I #a/e u. eve' mo'nin( #it! a !eadac!e= ma t'e)e"c in fieca'e dimineata cu o du'e'e de ca. 6'ui"e= vanataie 1a"!= i'itatie I !ave a -'ui"e on m le( = am o vanataie .e .icio': 6lac/* e e= vanataie la oc!i Sun-u'n= a'"u'a de "oa'e 6'ea/* f'actu'a: St'ain= lu%atie To di"locate= a di"loca S.'ain to t!e an/le= lu%atie la (le)na S!oulde' "t'ain= lu%atie la uma' 6'o/en !ead=ca. ".a't 5ut = taietu'a I !ave a cut= am o taietu'a I cut m fin(e'= mi*am taiat de(etul T'auma= t'auma Indi(e"tion= indi(e"tie 7ainful= du'e'o" Glad = -ucu'o" Su5st ? <ul= a$#e%t&# Su5st ? l2= a$#er5 S!e ".ea/" -eautifull = ea vo'-e"te int'*un mod f'umo" Slo#= incet, lent

Slo# ca' = ma"in alenta Slo#l = incet S!e #al/" "lo#l = ea me'(e incet 0 .ainful cut= o taietu'a du'e'oa"a H .oc!ond'iac= !i.ocond'ic Ulce'= ulce' 7neumatic= .neumatic 1!eumati"m= '!eumati"m 6'ain !aemo''!a(e= !emo'a(ie ce'e-'ala He.atiti"= !e.atita St'o/e= atac ce'e-'al Hea't attac/= infa'ct 5ance' lun(= cance' la .lamani 0 -'o/en !ea't= inima f'anta Smo/in( i" t!e leadin( cau"e of lun( cance'= fumatul e"te cau)a .'inci.ala a cance'ului .ulmona' Smo/in( i" -ad fo' !ealt!= fumatul daunea)a ('av "anatatii He.atiti" i" a "e'iou" di"ea"e of t!e live'= !e.atita e"te o -olala ('ava a ficatului T!e 6 !e.atiti" i" cau"ed - t!e vi'u" of 6 !e.atiti"= He.atita 6 e"te cau)ata de vi'u"ul !e.atitei 6: T!e 6 !e.atiti" i" a vi'u"= !e.atita 6 e"te un vi'u" Of* i" u"ed fo' animal", o-3ect" 0co.e'i"ul ca"ei= t!e 'oof of t!e !ou"e K"L= t!e cat" ca'= t!e ca' of t!e cat + mot!e'" !ou"e= ca"a mamei mele / Q / & m f'iend" !ou"e= ca"a .'ietenilo' mei dic/en"" #o'/"= o.e'ele lui dic/en" 4o!n" 'e"tau'ant I (o to t!e -ac/e'" 5!ild'en" to + ('andfat!e'" ne#".a.e' 7eo.le= oameni 7eo.le"= .o.oa'e, natini +an .eo.le f'om 5!ina "uffe'" f'om a"t!ma 'at%3 t3e $&seases 0&t3 t3e s2m1t+ms, < 9lu& ?7neumonia D1!eumati"m E5!ic/en.o% F+um." GUlce'

a) ::: -) ::: c)::: d)::: e)::: f)::: <*d) ?*f) D*e) E*c) F*a) G*-) +edical eRui.ment Needle* ac de "e'in(a S 'in(e* "e'in(a S 'in(e needle* ac de "e'in(a Ste'ile " 'in(e* "e'in(a "te'ila Hamme'* ciocan .t 'efle%e Scal.el* -i"tu'iu Tu-in(* eRui.ment .t 'ecolta'e Te"t tu-e*e.'u-eta T!e'momete'*te'momet'u Di(ital t!e'momete'* te'momt'u di(ital Stet!o"co.e*"teto"co. Sci""o'"* foa'fece Ton(ue de.'e""o'* ".atula 6lood .'e"u'e monito'*ten"iomet'u Di(ital 67+* ten"iomet'u di(ital Otto"co.e* ".ecul au'icula' Tea"e'"* .en"a Tu-in(* fu'tun .t .e'fu)ie O%i(en -a(* tu- de o%i(en manual

Curs D
Ho".ital eRui.ment 6a"in=tavita 'enala 6ed .an=.lo"ca Iv .ole="tatil .e'fu)ic Iv=.e'fu)ie E%amination ta-le=ma"a de e%amina'i Ho".ital -ed=.at ".ital 6a"in=-ol li(!ean 6eave'"=.a!a'e -e')eliu" Di"infectant='eci.ient .t de)infectant St'etc!e'=ta'(a .lia-ila Hea't monito'=monito' inima Defi-'ilato'=defi-'illato' 7atient eRui.ment 5'utc!e"=ca'3e 5'utc!=ca'3a W!eel c!ai'="caun cu 'otile 5ane=-a"ton Wal/e'=cad'u metallic To #al/=a me'(e Slin(=cotie'a 6'ace=man"on .t mana Ho".ital .'ocedu'e" to e%.lain=a e%.lica to ta/e -lood .'e""u'e=a lua ten"iunea to (ive a "!ot=a face in3ectie to li"ten=a a"culta to li"ten to lun("=a a"culta la .lamani to li"ten to !ea't=a a"culta la inima to c!ec/ t!e ea'"=a e%amina u'ec!ile to c!ec/ t!e e e"=a e%amina oc!ii to "ta't an iv=a .'e(ati o .e'fu')ie to loo/ at a "can=a te uita la o tomo('afie to ta/e t!e tem.e'atu'e=a lua tem.e'atu'a to ta/e t!e .ul"e=a lua .ul"ul to .'e.a'e fo' "u'(e' =a te .'e(ati .t o.e'atie to o.e'ate=a o.e'a "u'(e' (love"=manu"i c!i'u'(icale nu'"e=a"i"tent medical "u'(eon=c!i'u'( to -anda(e=a -anda3a -anda(e=fa"a to #'ite in a c!a't=a com.leta in fi"a

to fill in a f'om=a com.leta o ca'ee' to fill in a .'e"c'i.tion=a com.leta o fi"a to .a t!e -ill=a ac!ita notaPfactu'a to .a in t!e e%amination=a .lati con"ultantia to ta/e t!e .atient to !i" ca'=a conduce .acientul la ma"ina fi'"t aid=.'im a3uto' eme'(enc =u'(enta eme'(enc e%it=ie"i'e de u'(enta 0)Ho# a'e ou toda $ 6)Im fine,t!an/ ouPIm ve' #ell,t!an/"S 0)0'e ou o/$ 6)No,I fell "ic/PIm feelin( #ell 0)Would ou li/e to u"e m -at!'oom$ 6)Ye",t!an/ ou 0)I feel ill 6)S!e I call a docto'$ 0)Ye" 0)I !ave a toot!ac!e 6)He'e i" t!e denti"t" num-e' 0) T!an/" 0)You' no"e i" 'ed !ave ou (ot a cold 6)Ye" 0)Have a !ot d'in/ and (o to -ed 0)Ho# a'e ou toda $ 6)I fell "ic/ 0)W!at" t!e matte'P.'o-lem$ 6)I !ave a .ain in m 'i(!t "ide:+ live' !u't" 0)Have ou "een a docto' et$(te*a con"ultat .ana acum un medic$) 6)No,not et You "!ould (o and "ee a docto'(0' t'e-ui "a te duci la docto') 7&Good mo'ni(,docto'S D&Good mo'nin(:W!at" t!e .'o-lem$ 7&I !ave !i(! feve' and I !ave a !eatac!e D&Net" ta/e t!e tem.e'atu'e and t!en(a.oi) Ill (ive ou a "!ot:Do ou !ave ot!e' .ain$ 7& e",all of mu"cle" !u't Im "!ive'nin( #it! cold(t'emo' de f'i() D&Ill fill in a .'e"c'i.tion Youll (o to t!e d'u( "to'e and oull ta/e t!e"e medicine":You "!ould 'e"t, ou "!ould d'in/ a lot of !ot d'in/" 7&T!an/ ou,docto'S Ho# muc! doe" it co"t$

Ho# muc! do I o#e ou$ D&One !und'ed and t#ent *fie eu'o" and .a t!e -ill at t!e 'ece.tion de"/ 7&T!an/ ou,ve' muc!SSee ou ne%t timeS D&Get #ellS 2IITO1UN STWINNT26 I "!all #ill(Ill)=eu voi You #ill( oull)=tu voi HePS!ePIt #ill(HellPS!ellPItll)=el,ea va We #ill(#ell)=noi vom You #ill( oull)=voi veti T!e #ill(t!e ll)=eiPele vo' We #ell(#ell)(o to cinema Ill -e t!e'e=voi fi acolo T!e docto' #ill ta/e t!e -lood .'e""u'e NEG0TI2 I #ill not(#ont)=eu nu voi You #ill not(#ont) HePS!ePIt #ill not(#ont) We #ill not(#ont) You #ill not(#ont) T!e #ill not(#ont) T!e docto' #ill not (ive t!e "!ot T!e docto' #ont (ive t!e "!ot To "!oot=a t'a(e S!ot=im.u"catu'a,in3ectie To "!ot=a ti.a,a "t'i(a Noud=ta'e Noude'=mai ta'e S.ea/ loude'=vo'-e"te mai ta'e To #!i".e'=a "o.ti

En(le)a* te"te