Sunteți pe pagina 1din 3

CLASA A X-a

Ministerul Educaţiei şi Tineretului TURUL TEORETIC (TOTAL: 70 puncte)


40 41 40 36
1. Din şirul 20 X, 19 X, 18 X, 40 42
21 X, 18 X, 22 X alegeţi
atomii aceluiaşi element. Numiţi acest element. Răspuns : Ar
– Argon
2. Propuneţi trei exemple de reacţii de schimb în soluţii apoase,
în care sunt prezente concomitent toate trei criterii de decurgere
ireversibilă a reacţiilor. De ex. : 1) _ZnCO3 + H2S = ZnS↓ +
CO2↑ + H2O
2)_CaCO3 + H3PO4 = Ca3(PO4)2↓ + CO2↑ + H2O
3)_BaCO3 + H2SO4 = BaSO4↓ + CO2↑ + H2O
OLIMPIADA REPUBLICANA DE CHIMIE Analogic decurg reacţii cu sulfiţii, etc.
Ediţia a 46-a 3. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de NaNO3
26-27 martie, 2009 (folosind simbolurile chimice şi punctele pentru electroni).
..
....O : O
Rãspuns : Na :O:N.. sau Na-O-N
O
:O:
..
4. Alegeţi răspunsul corect. Cantitatea de substanţă a apei, necesară pentru dizolvarea a 18,8 g de oxid
de potasiu în scopul obţinerii soluţiei de hidroxid de potasiu cu partea de masă a substanţei dizolvare
egală cu 5,6 % este (mol): а ) 94,0; b) 39,1; c) 56,3 ; d) 21,2 .
5. Daţi exemplu de două particule cu compoziţia XY3 , fiecare din ele conţinînd cîte 10 electroni.
a) ___NH3______; b) ___H3O+___ .
6. O sare conţine elementul X, precum şi hidrogen, azot şi oxigen în următorul raport de masă :
X : H: N: O = 12: 5: 14: 48. Sarea dată are formula : ___NH4HCO3___
7. Elementul pentru care raportul dintre masele molare ale clorurii şi percloratului său constituie 1:2,347
are denumirea : ____Mg - magneziu___.
8. Alegeţi răspunsul corect. Care halogenură de hidrogen se găseşte într-un amestec cu azotul, dacă la
70oC şi presiunea atmosferică normală, densitatea amestecului de gaze este egală cu 0,885 g/l ?
a) HF b) HCl c) HBr d) HI
9. Se dau două gaze triatomice A şi B. La interacţiunea soluţiei hidroxoaluminatului de potasiu cu
fiecare din aceste două gaze luate în exces se obţine un precipitat. Propuneţi formulele posibile ale
gazelor A şi B. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor care decurg în soluţie.
a) K[Al(OH)4] + CO2 (A) = Al(OH)3↓ +KHCO3
b) K[Al(OH)4] + SO2 (B) = Al(OH)3↓ +KHSO3 Se acceptă reacţii cu participarea şi
K3[Al(OH)6]
10. Alegeţi răspunsul corect. Suma coeficienţilor din partea stîngă a ecuaţiei cu următorii produşi de reacţiе
:
..... → Cu(ClO3)2 + CuCl2 + H2O este egală cu : a) 6 b) 12 c) 18 d) 24 (produşii de reacţie în
partea dreaptă sunt daţi fără coeficienţi). R : 6Cu + 12 HClO3 = 5 Cu(ClO3)2 + CuCl2 + 6 H2O
Răspuns : c) 18
PROBLEME
I Două gaze A şi B reacţionează la temperatura camerei numai în prezenţa apei şi formează un amestec
de săruri C şi D, care au aceaşi compoziţie calitativă, compoziţia cantitativă fiind diferită. Acest
amestec, încălzit cu precauţie, degajă gazele E şi F. Gazul E poate reacţiona cu hidrogenul formînd
substanţa A sau cu exces de oxigen formînd produsul B. Determinaţi substanţele A, B, C, D, E, F.
Indicaţi condiţiile de decurgere ale reacţiilor indicate.
Rezolvare: A – NH3, B – NO2, C – NH4NO2 , D – NH4NO3, E – N2, F – N2O;

2NH3(A) + 2NO2 (B) + H2O = NH4NO2 (C) + NH4NO3 (D);

1
NH4NO2 t
N2 (E) + N2O (F) + H2O
NH4NO3
to, P, cat.
N2 + 3H2 2NH3 ; N2 + O2 2NO ; 2NO + O2 = 2NO2 .

II. (Autor – V. Vieru). Un compus complex A conţine numai crom, hidrogen (ω = 4,30%), clor (ω =
50,83% ) şi azot cu gradul de oxidare -3.
a) determinaţi formula moleculară şi denumiţi compusul A ;

b) determinaţi tipul de hibridizare a atomului central, precum şi forma spaţială (geometria) a


moleculei;

c) reprezentaţi formulele de structură pentru doi izomeri ai compusului A şi denumiţi-i;

d) propuneţi formula unui compus polinuclear (polimer coordinativ) al compusului coordinativ A


şi denumiţi-l.

Rezolvare:
a) Fie ω(Cr)=x%; ω(N)=(100-4,30-50,83-x)%=(44,87-x)%

Aplicăm legea electroneutralităţii moleculei.

Este evident că clorul are gradul de oxidare -1(compusul nu conţine oxigen). Gradul de oxidare al
cromului poate fi +2 sau +3(în cei mai răspîndiţi compuşi complecşi).

n- gradul de oxidare al fiecărui element.

Deci:

Dacă n=+2, rezultă x=26,69% (Cr). Deci, ω(N)=18,18%.

Dacă n=+3, rezultă x=24,81%. Deci ω(N)=20,06%.

De unde rezultă formula CrN3Cl3H9.

Ţinînd cont, că cromul trivalent în compuşii săi complecşi are numărul de coordinaţie 6, rezultă
formula: [Cr(NH3)3Cl3] – triclorotriammincrom.

3d3 4s0 4p0

b) Cr+3:

2
Hibridizarea: d2sp3 (se admite şi varianta sp3d2), geometria: bipiramidă pătrată (se admite şi
octaedru);

c)

Cl Cl
Cl NH3 Cl NH3
Cr Cr
Cl NH3 H3N NH3
NH3 Cl
fac mer

d) [Cr(NH3)6][CrCl6] – hexaclorocromat(III) de hexaammincrom(III).

III. La calcinarea în aer a unui amestec de praf de cupru şi nitrat de cupru pînă la o masă constantă, masa
sistemului a scăzut cu 45,45%. Reziduul obţinut a fost dizolvat într-o cantitate echivalentă de soluţie
acid sulfuric diluat cu volumul 64,5 ml şi densitatea 1,14 g/cm 3. La răcirea amestecului reactant pînă
la temperatura 0oC, masa cristalohidratului separat din soluţie a constituit 25,1 g. Solubilitatea sării
anhidre la 0oC este de 12,9 g la 100 g de apă. Determinaţi părţile de masă ale componenţilor în
amestecul iniţial.
Rezolvare:
La calcinarea amestecului iniţial au loc următoarele procese :
2 Cu(NO3)2 (toC)→ 2 CuO + 4 NO2↑ + O2↑
2Cu + O2 (toC)→ 2CuO
Masele molare ale substanţelor : M(CuO) = 79,5 g/mol; M(Cu(NO3)2) = 187,5 g/mol;
M(CuSO4) = 159,5 g/mol; M(CuSO4 . 5H2O) = 249,5 g/mol.
Fie : x – masa iniţială a nitratului de cupru; y – masa iniţială a cuprului.
Atunci masa oxidului de cupru obţinut : x ⋅ 79,5 / 187,5 + y ⋅ 79,5 / 63,5 = 0,427x + 1,252y
Scăderea masei constituie [x + y – (0,424x + 1,252y) / (x +y) = 0,4545, x = 5,8 y
La dizolvarea oxidului de cupru în acid se formează sulfat de cupru cu masa :
x ⋅ 159,5 / 187,5 + y ⋅ 159,5 / 63,5 = 0,85x + 2,51y
Ecuaţia reacţiei : CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O
Masa soluţiei de acid constituie : 1,14 g/cm3 ⋅ 64,5 cm3 = 73,5 g.
Masa soluţiei obţinute după răcirea pînă la 0oC este egală :
73,5 + 0,424x + 1,252y + 25,1 = 48,4 + 0,424x + 1,252y
În soluţie a rămas sulfat de cupru : 0,85x + 2,51y – 25,1 ⋅ 159,5 / 249,5 = 0,85x + 2,51y – 16,04
Partea de masă a sării anhidre :
ω = m(sub) / m(sol) = 12,9 / 112,9 = 0,85x + 2,51y – 16,04 /(0,424x + 1,252y + 48,4)
De unde 0,90x + 2,67y = 24,35
Obţinem sistemul de ecuaţii :
0,90x + 2,67y = 24,35
x = 5,8y
De unde x = 3,07 g sau 14,7% Cu(NO3)2
y = 17,83 g sau 85,3% Cu
Răspuns : ω( Cu(NO3)2) =14,7%, ω( Cu ) =85,3%.