Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala de Arte şi Meserii Săveni

Nr. _______ din _________

Decizia nr.__________

In baza prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civila precum si a cerinţelor
art.1 din O.M.A.I. nr. 712/2005, modificata prin O.M.A.I. nr. 786/2005, se stabilesc următoarele
măsuri obligatorii privind instruirea in domeniul situaţiilor de urgenta, astfel:

I. Executantul instructajelor

Se desemnează următoarele persoane:


1) Pentru instructajul introductiv general - cadrul tehnic in domeniul situaţiilor de
urgenta( persoana stabilită pentru controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva
incendiilor si/sau de protecţie civila ), sau locţiitorul al acestuia ( şef SPSU sau altul ).
2) Pentru instructajul specific locului de muncă - seful locului de muncă respectiv
3) Pentru instructajul periodic
* pentru personalul muncitor – de conducătorul locului de muncă respectiv;
* pentru personalul încadrat pe funcţii tehnice şi administrative din sectoarele de
producţie şi din compartimentele de cercetare, proiectare, întreţinere, reparaţii, controlul
calităţii, aprovizionarea tehnico-materială şi desfacere, de către şefii compartimentelor
respective;
* pentru şefii de secţii, sectoare compartimente şi serviciu funcţionale şi şefii de
departamente, de către conducătorul tehnic;
* pentru agenţii economici sau instituţiile care au cel mult 9 salariaţi – de patron.
4) Pentru instructajul pe schimb - conducătorul locului de muncă
5) Pentru instructajul special pentru lucrări periculoase
* privind tehnologia de execuţie - de către conducătorul formaţiei de lucru;
* privind condiţiile tehnologice - de către conducătorul locului de muncă.
Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz,
în permisul ( autorizaţia ) de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale.
6) Instructajul la conversia profesională
* în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă - de
către şeful locului de muncă;
* în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă conform
celor de mai sus ( punctul 2 ).
*în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui agent economic
sau a altei instituţii conform celor de mai sus ( punctele 1) si 2) ).
7) Instructajul persoanelor din afara unităţii
Se execută de către personalul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii
incendiilor, de şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenta sau de conducătorul locului în
care este prevăzut un asemenea instructaj.

II. Instruirea
A. Instructajul introductiv general
1.Durata instructajului-minim 8 ore
2. Categorii de personal ce participă:
a )noii angajaţi la muncă ( contract de muncă, convenţie civilă, etc.);
b)salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta;
c) lucrători angajaţi pe o perioada de timp delimitata;
d) elevi, studenţi aflaţi în practică.
3. Conţinutul instructajului:
a) acte normative generale:
- Legea nr. 307/2006;
- Cele 5 decizii de reglementare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
- Norme Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007
- Legea 481/2004 privind protecţia civila
b) acte normative specifice:
- normele PSI şi de dotare valabile în unitate, capitolul corespunzător
obligaţiilor PSI pentru personalul din categoria instruită.
- legislaţie de protecţie civila specifica ori aplicabila unitatii
c) modul de organizare a activităţii de intervenţie in situaţii de urgenta:
- plan de intervenţie; - plan de evacuare; - plan de depozitare;
- planul si exemplu de organizare a intervenţiei la locul de muncă;
- plan de urgenta interna; - alte planuri specifice unitatii.
d) forme şi metode specifice de prevenire
- controale ( interne din societate şi externe, exemplul pompierilor militari);
- modul de sancţionare al încălcărilor ( contravenţionale sau infracţionale) ;
- măsuri de îmbunătăţire a prevenirii, cu termene şi responsabilităţi;
- forţe de intervenţie: personalul de la locul de muncă;S.P.S.U. (propriu, sau
convenţional); serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenta.
e) mijloace tehnice de intervenţie existente şi modul de utilizare a acestora:
- instalaţii speciale de: semnalizare incendii, stingere incendii;
- sisteme de avertizare – alarmare;
- mijloace de protecţie si de intervenţie specifice;
- instalaţii de stingere cu hidranţi ( interni sau externi ) şi modul de echipare a
acestora (teoretic şi practic);
- stingătoare portabile şi transportabile, descriere sumară a construcţiei şi substanţelor
de stingere utilizate şi descrierea amănunţită a modului de punere în funcţiune.
f) modul de acţiune în cazul observării unei situaţii de urgenta şi anunţarea producerii
acesteia:
- data şi ora observării; - locul evenimentului ;
- mijloace de anunţare (telefon, sonerie) ; - persoana care a anunţat;
- alarmarea forţelor proprii; - anunţarea serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenta;
- alarmarea conducerii societăţii; - alarmare alte forţe (dacă este cazul).
g) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de intervenţie:
- evacuarea persoanelor din construcţia, instalaţia incendiată şi alarmarea
persoanelor din construcţiile vecine;
- evacuarea materialelor periculoase ( explozive, recipiente sub presiune,
recipiente cu gaze sau lichide inflamabile);
- evacuarea materialelor ce înglobează valori mari;
- evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a incendiului;
-acţionarea cu mijloace iniţiale de combaterea incendiilor ( stingătoare, hidranţi,
instalaţii speciale ) din dotarea spaţiilor afectate.
Atenţie: evacuările atât de personal cât şi de materiale se vor face în locuri special
stabilite, în afara spaţiilor unde s-ar putea propaga incendiul, dar şi în afara spaţiilor rezervate
forţelor de intervenţie.
: acţiunile se pot efectua simultan (ex.: evacuarea persoane şi intervenţie folosind
mijloace de primă intervenţie), ordinea înscrisă este cea a părţilor.
4. Finalitatea instructajului
Instructajul se finalizează cu un test grilă de minim 10 întrebări, la care sunt necesare 70%
din răspunsuri să fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile
de cunoştinţe minime. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie.

B. Instructajul specific locului de muncă


1. Durata instructajului - minim 8 ore
2. Categorii de personal ce participă:
a) noii angajaţi la muncă ( contract de muncă, convenţie civilă, etc.)
b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta
c) lucrători sezonieri, temporar sau zilieri
d) elevi, studenţi aflaţi în practică
3. Conţinutul instructajului:
a) caracteristicile fizico-chimice şi clasele de periculozitate ale substanţelor,
materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă;
b) cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/sau explozie specifice
locului de muncă, măsuri de prevenire a acestora;.
c) descriere, funcţionarea şi modul de urmărire şi de intervenţie la instalaţiile şi
sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv la
cele de prevenire a incidentelor şi avariilor tehnologice;
d) conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a planurilor de intervenţie
specifice;
e) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor,
aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;
f) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor,
evacuarea persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor.
4. Finalitatea instructajului
Instructajul se finalizează cu un test grilă de minim 10 întrebări, la care sunt necesare
70% din răspunsuri să fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc
criteriile de cunoştinţe minime. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie.

C. Instructaj periodic:
1. Durata instructajului: minim 2 ore
2. Intervalul între două instructaje periodice:
a) lunar – pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative;
b) la trei luni – personalul cu lucrează direct şi nemijlocit la aparate, maşini, utilaje şi
instalaţii tehnologice şi având pregătirea: tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri, cercetători,
specialişti, personal din laboratoare, etc;
c) la 6 luni – restul personalului ( directori, personal TESA, funcţionari, personal muncitor
fără funcţii de execuţie sau operative ).
Instructajul periodic se face obligatoriu în următoarele cazuri:
- când un salariat a lipsit mai mult de treizeci zile calendaristic de la locul de muncă;
- când sau adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
- la reluarea activităţi după producerea unui eveniment negativ ( incendiu, explozie,
calamitate naturală, avarie );
- când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniului apărări împotriva
incendiilor sau conexe acesteia.
3. Tematica şi graficele anuale de instruire:

3.1. Instructaj lunar.


Do
Nr Lun Durata
me Tematica Bibliografie
crt a în ore
niul
a) Tematică generală : Legea nr. 307/2006 , cele cinci - Legea nr. 307/2006
P.S.I.
IANUARIE

decizii şi cap I si II din Norme Generale de aparare - O.M.A.I. 163/2007


impotriva incendiilor
b) Tematica specifica: obligaţiile generale şi specifice ce - Norme PSI depar-
revin categoriilor de salariaţi instruiţi tamentale (specifice)
c) Tematica specifica : modul de utilizare a mijloacelor de - Instrucţiunile de
P.S.I.

prima intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi, folosire a tehnicii


stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale respective
1 de P.S.I.).
a) Tematică generală : reguli generale de comportare la Culegere de lecţii de
P.C.

calamitaţi naturale si catastrofe protecţie civila


b) Tematica specifica: masuri generale de prevenire, Culegere de lecţii de
protecţie si intervenţie la dezastre protecţie civila

a) Tematica generală: evacuare persoane, depozite - Plan de evacuare


P.S.I.

materiale, intervenţii la incendii Plan de depozitare


FEBRUARIE

- Plan de intervenţie
b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu, cauze - Instrucţiuni tehnice
potenţiale de incendiu la locul de muncă. Norme, reguli şi interne (ITI)
măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. - Organizarea
P.C. P.S.I.

autoapărării împotriva
Februarie

incendiilor
2 a) Tematica generală: instiintarea, alarmarea si Legea nr. 481/2004
adapostirea
b) Tematică specifică: evaluare riscului de incendiu, cauze Culegere de lecţii de
potenţiale de incendiu la locul de muncă. Norme, reguli şi protecţie civila
măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora.
a) Tematica generală: evacuarea fumului în caz de - O.M.A.I. 163/2007

P.S.I.
MARTTIE
incendii. Pericole pentru oameni.
b) Tematica specifică: reguli specifice de prevenire a - Norme PSI departa-
incendiului pentru locul de muncă utilizat. mentale specifice
P.C. P.S.I.
3
a) Tematica generală: rolul, locul si misiunile protectiei Culegere de lecţii de
civile protecţie civila
b) Tematică specifică: masuri si reguli de comportare la Culegere de lecţii de
receptarea semnalelor de alarmare de protecţie civila protecţie civila
a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contra- - Legea nr. 307/2006
P.S.I.
APRILIE

venţiilor PSI
b) Tematică specifică: căi de acces, planul de - O.M.A.I. 163/2007
evacuare a locului de muncă, intervenţie la locul de
muncă ( cunoaştere, protejare, măsuri PSI specifice)
c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui
P.S.I.

hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va


4 executa minim o echipare)
P.C. P.C. P.C. P.C.

a) Tematica generală: protectia civila pe plan international Culegere de lecţii de


protecţie civila
b) Tematică specifică: reguli generale de comportare si Culegere de lecţii de
protecţie in cazul cutremurelor de pamant protecţie civila
a) Tematica generală: protecţia golurilor la
P.S.I.
MAI

propagarea incendiilor ( uşi rezistente la foc ,instalaţii - P 118-99


speciale, etc.)
b)Tematică specifică: instalaţii electrice de forţă şi
iluminat specifice locului de muncă ( cunoştinţe
tehnice generale şi concrete )
P.S.I.

c)Activitate practică: echiparea şi utilizarea


5 unui hidrant de incendiu exterior ( fiecare participant
va executa minim o echipare ).
P.C. P.C. P.C. P.C.

a) Tematica generală: protectia nucleara, radiologica, Legea n. 481/2004


chimica si biologica
b) Tematică specifică: protecţia populaţiei, salariaţilor si
bunurilor materiale prin adăpostire Culegere de lecţii de
protecţie civila
a) Tematica generală: norme de PSI la - O.M.A.I. 163/2007
P.S.I.
IUNIE

exploatarea construcţiilor, instalaţiile şi altor


amenajări .
b) Tematică specifică: modul concret de -vezi cap. A pct. 3,
alarmare în caz de incendiu ( sarcini pe funcţii litera f din prezentul
sau persoane) material.
P.S.I.

6
c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă
P.C. P.C. P.C. P.C.

a) Tematica generală: organizarea protectiei civile in Legea n. 481/2004


Romania
b) Tematică specifică: adăposturile de protecţie civila Culegere de lecţii de
protecţie civila
a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor

P.S.I.
IULIE
naturale. Normativ I 6
b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu
accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum
a) Tematica generală: clasificarea unitatilor administrativ –

P.C.
teritoriale, instituţiilor publice si operatorilor economici din H.G.R. nr. 642/2005
7 punct de vedere al protecţiei civile, in funcţie de tipurile de
risc specifice
b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune Culegere de lecţii de
in caz de accident nuclear si chimic protecţie civila
a) Tematica generală: diminuarea riscului de incendiu.(ex. - Legea nr. 307/2006
P.S.I.
AUGUST

control PSI, măsuri în urma controlului, responsabilităţi,


termene, rezolvare sau sancţionare).
b) Tematica specifică: mijloace de protejare a oamenilor în -Norme departamentale
caz de incendiu(a corpului, a capului, a căilor respiratorii, specifice
mâini şi picioare).
c) Activitate practică: mod de utilizare a
8 mijloacelor de protecţie enumerate la litera b.
P.C.

a) Tematica generală: substantele periculoase si utilizarea Culegere de lecţii de


lor protecţie civila
b) Tematică specifică: mijloace de protecţie individuala si
colectiva Culegere de lecţii de
protecţie civila
a) Tematică generală: tipuri de focare în caz de incendiu şi -Instrucţiuni de folosirea
P.S.I.
SEPTEMBRIE

modul de combatere în faza incipientă cu stingătoare stingătoarelor portabile


portabile de incendiu -Manualul pompierului,
cap. aferent
b) Tematică specifică: obligativitatea instruirii PSI a -O.M.A.I. nr. 718/2005
personalului, răspunderii ce revin diverselor categorii de
9 personal.
P.C.

a) Tematica generală: principalele funcţii de sprijin H.G.R. nr. 2288/2004


asigurate pentru prevenirea si gestionarea situaţiilor de
urgenta
b) Tematică specifică: asanarea teritoriului de muniţie
neexplodata Manual protecţie civila
a) Tematica generală: mijloace de încălzire (locale şi Normativul I -13
P.S.I.
OCTOMBRIE

centrale) Norma specifica


b) Tematică specifică: concret modul de încălzire a
spaţiilor utilizate de personalul instruit.
c) Activitate practică: enumerare, măsuri concrete la
spaţiul utilizat.
10 a) Tematica generală: drepturile si obligaţiile cetatenilor Legea nr. 481/2004
P.C.

privind protecţia civila


b) Tematică specifică: Asigurarea instiintarii, avertizării si
alarmării Manual protecţie civila
a) Tematică generală: cauze de incendiu (mijloacele care - Cercetarea cauze-
P.S.I.
NOIEMBRIE

le produc, împrejurările determinante şi sursa de lor incendiilor de I.


producere a incendiului). Crăciun. S. Calotă
b) Tematica specifică: cunoaştere concretă a forţelor de -Plan de intervenţie
intervenţie în caz de incendiu la şocul de muncă. Cine
conduce stingerea incendiilor, modalităţi de cooperare.
a) Tematica generală: Organizarea si asigurarea activitatii O.M.A.I. nr. 1184/2006
P.C.

11
de evacuare in situaţii de urgenta
b) Tematică specifică: reguli generale de acordare a
primului – ajutor in caz de răniri si intoxicări Culegere de lecţii de
protecţie civila
Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns
12 DECEM- corect la 70% din întrebări. La nevoie se repetă testul în
BRIE termen de 3 zile.

Notă: Se vor stabili concret zilele de instructaj pe liniile anului (exemplu luna
Ianuarie, ziua x), la sfârşitul fiecărui an pentru anul următor.
3.2. instructajul la 3 luni (trimestrial).

Do
Nr Lun Durata
a
men Tematica Bibliografie
crt iul în ore
a) Tematică generală : Legea nr. 307/2006, DGPSI 001 - Legea nr. 307/2006
P.S.I.
IANUARIE

(cele cinci decizii) şi cap I si II din Norme Generale PSI - O.M.A.I. 163/2007
O.M.A.I. 775/98
b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce - Norme PSI depar-
revin categoriilor de salariaţi instruiţi tamentale (specifice)
c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din - Instrucţiunile de
P.C. P.S.I.

dotarea locului de muncă (hidranţi, stingătoare portabile şi folosire a tehnicii


când este cazul instalaţii speciale de P.S.I.). respective
1 a) Tematică generală : reguli generale de comportare la Culegere de lecţii de
calamitaţi naturale si catastrofe protecţie civila
b) Tematica specifica: masuri generale de prevenire, Culegere de lecţii de
protecţie si intervenţie la dezastre protecţie civila
a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contra- - Legea nr. 307/2006
P.S.I.
APRILIE

venţiilor PSI
b) Tematică specifică: căi de acces, planul de - O.M.A.I. 163/2007
evacuare a locului de muncă, intervenţie la locul de
muncă ( cunoaştere, protejare, măsuri PSI specifice)
2 c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui
P.S.I.

hidrant de incendiu interior ( fiecare participant va


executa minim o echipare)
P.C. P.C. P.C. P.C.

a) Tematica generală: protectia civila pa plan international Culegere de lecţii de


protecţie civila
b) Tematică specifică: reguli generale de comportare si Culegere de lecţii de
protecţie in cazul cutremurelor de pamant protecţie civila
a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor Anexa 17 din Normativ
IULIE

P.S.I.

naturale. I 6-98
b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu
accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum
3 a) Tematica generală: clasificarea unitatilor administrativ –
P.C.

teritoriale, instituţiilor publice si operatorilor economici din H.G.R. nr. 642/2005


punct de vedere al protecţiei civile, in funcţie de tipurile de
risc specifice
b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune Culegere de lecţii de
in caz de accident nuclear si chimic protecţie civila
a) Tematica generală: mijloace de încălzire (locale şi
OCTOMBRIE

P.S.I.

centrale)
b) Tematică specifică: concret modul de încălzire a
spaţiilor utilizate de personalul instruit.
4 c) Activitate practică: enumerare, măsuri concrete la
spaţiul utilizat.
a) Tematica generală: drepturile si obligaţiile cetatenilor
P.C.

privind protecţia civila Legea nr. 481/2004


b) Tematică specifică: Asigurarea instiintarii, avertizării si Manual protecţie civila
alarmării
Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect
5 DECEM- la 70% din întrebări. La nevoie se repetă testul în termen
BRIE de 3 zile.

3.3. Pentru instructaj la 6 luni (semestrial):


Do
Nr Lun Durata
a
men Tematica Bibliografie
crt iul în ore
a) Tematică generală : Legea nr. 307/20067, DGPSI 001 - Legea nr. 307/2006
P.S.I.

(cele cinci decizii) şi cap I si II din Norme Generale PSI - O.M.A.I. 163/2007
O.M.A.I. 775/98
b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce - Norme PSI depar-

IANUARIE
revin categoriilor de salariaţi instruiţi tamentale (specifice)
c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din - Instrucţiunile de

P.S.I.
dotarea locului de muncă (hidranţi, stingătoare portabile şi folosire a tehnicii
când este cazul instalaţii speciale de P.S.I.). respective
1
a) Tematică generală : reguli generale de comportare la Culegere de lecţii de

P.C.
calamitaţi naturale si catastrofe protecţie civila
b) Tematica specifica: masuri generale de prevenire, Culegere de lecţii de
protecţie si intervenţie la dezastre protecţie civila
a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor Anexa 17 din Normativ
P.S.I.
IULIE

naturale. I 6-98
b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu
accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum
a) Tematica generală: clasificarea unitatilor administrativ –
P.C.

teritoriale, instituţiilor publice si operatorilor economici din H.G.R. nr. 642/2005


2 punct de vedere al protecţiei civile, in funcţie de tipurile de
risc specifice
b) Tematică specifică: reguli de comportare si de acţiune Culegere de lecţii de
in caz de accident nuclear si chimic protecţie civila
Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns
3 DECEM- corect la 70% din întrebări. La nevoie se repetă testul în
BRIE termen de 3 zile.

D. Instructajul pe schimb.
1. Durata: minim 15 minute
2. Categorii de personal : se nominalizează de patron locurile de muncă ce necesită
acest tip de instructaj, iar obligatoriu se va face la locurile cu risc foarte mare de incendiu şi
opţional la locurile cu risc mare de incendiu.
3. Tematica: atenţionarea salariaţilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli şi
măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenta care trebuie urmărite ţinându-se seama de
constatărilor din tura interioară, precum şi de operaţiunile sau lucrările care se execută pe
timpul schimbului respectiv.

E. Instructajul special pentru lucrări periculoase.


1.Durata: minim 15 minute
2. Instructajul se execută la:
- lucrări de sudare; - lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;
- lucrări care pot provoca scântei mecanice;
- lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurt circuite;
- lucrări de topire a bitumului sau asfaltului;
- lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau
conductoare electrice;
- lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau
neutilizabile;
- lucrări la care se utilizează focul deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea
cuptoarelor tehnologice, cazanelor, etc.);
- punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă
risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;
- aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaz
inflamabile sau explozive;.
- curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în
care au fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile, etc;
- prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase.

F. Instructaj la conversia profesională


1. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă se va
prelucra numai unele aspecte din cadrul instructajului specific locului de muncă care se
consideră necesare noilor sarcini.
2. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă din cadrul
aceluiaşi agent economic sau al aceleiaşi instituţii, se vor respecta prevederile instructajului
specific locului de muncă.
3. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui agent economic
sau a altei instituţii, acestea se consideră nou angajate şi vor parcurge categoriile de
instructaje prevăzute de prezenta decizie.

G. Instructajul pentru personalul din afara societăţii


1. Durata: minim 15 minute
2. Persoanele care participă:
a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii;
b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service;
c) conducătorii auto şi personalul aparţinând căilor ferate;
d) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate;
e) vizitatori în grup de minim 5 persoane.
Nota: Se stabilesc, prin act de autoritate al patronului, locurile cu risc de incendiu şi/sau
de explozie din incintă pentru care se execută instructajul.

3. Problematica instructajului:
-prezentarea procedurilor din cadrul instructajului introductiv general pentru
persoanele prevăzute la pct. 2, litera a) şi b);
- prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru
persoanele prevăzute la pct. 2, litera c) şi d);
-prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute la pct. 2
litera e), prin care, acestea sunt instruite sumar (max. 15 minute), asupra principalelor reguli
de prevenire a incendiilor pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra unor
pericole existente în anumite locuri de pe traseul parcurs.
4. Consemnarea efectuării instructajului
Se face într-un proces verbal întocmit în acest scop, care să conţină problematica
prezentată, însoţit de tabele cuprinzând numele, prenumele şi semnătura persoanelor
instruite.

III. Finalizarea instructajelor

A. Consemnarea instructajelor:

a) Fişă individuală de instructaj in domeniul situaţiilor de urgenta


- instructajul introductiv general; - instructajul la locul de muncă;
- instructajul periodic; - instructajul special pentru lucrări periculoase (după
caz);
- instructajul la conversia profesională.
b) Registru de predare-primire a schimbului
- instructajul pe schimb; - instructajul special pentru lucrări periculoase
(după caz).
c) Procese verbale de instruire
- instructaj pentru persoanele din afara societăţii
d) Permis de execuţie a lucrărilor periculoase
- instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz)

B. Testele impuse de O.M.A.I. nr. 712/2005 se păstrează de către persoanele desemnate


pentru efectuarea instructajelor pe o perioadă de 24 luni.

DIRECTOR,

S-ar putea să vă placă și