Sunteți pe pagina 1din 4

Catre,

Administratia Bazinala de Apa Arge Vedea


In conformitate cu prevederile Legii Apelor 107/1996 cu completarile si modificarile
ulterioare,
Subsemnatul ...................................................................................posesor al buletinului de
identitate/cartii de identitate seria .......
nr. ......................., codul numeric
personal
............................................domiciliat
in
localitatea ........................................................................... str. ..
nr. ..., bloc ..., ap.... tel. ........................, fax ...................................................;
beneficiar/ titular de investitie solicita:
Autorizatie de gospodarire a apelor /reinnoirea autorizatiei de gospodarire
a apelor pentru:
- investitie noua;
- existenta, ce este in functiune de la data de ...................... si a fost reglementata anterior
prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor nr. ...................... din data de .......................... emis de
catre...........................................................................
Pretentie de confidentialitate: ..........................................
Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de la data de .......................
Receptia preliminara a lucrarii se va face la data de ........ .........................(in cazul lucrarilor
noi).
Subsemnatul, declar pe proprie raspundere ca documentatia pentru care se solicita
autorizatie de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile
constructiile si instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a
apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.
Anexam in 2 exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte:

Data ...................
(numele si semnatura)

Catre,
Administratia Bazinala de Apa Arge Vedea
In conformitate cu prevederile Legii Apelor 107/1996 cu completarile si modificarile
ulterioare,
.......................................................................................................................................
codul fiscal ................................................, nr. de inmatriculare la Registrul comertului .........................
cod
CAEN
...............................
profil
de
activitate
.................................................
telefon
.............................................,
fax
......................................
cu
sediul
in
localitatea............................
strada
.......................................................
nr.
.....judetul ........................................... prin reprezentantul sau .................................................in
calitate de .........................................../, beneficiar/ titular de investitie solicita:
Autorizatie de gospodarire a apelor /reinnoirea autorizatiei de gospodarire
a apelor pentru:
- investitie noua;
- existenta, ce este in functiune de la data de ...................... si a fost reglementata anterior
prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor nr. ...................... din data de .......................... emis de
catre...........................................................................
Pretentie de confidentialitate: ..........................................
Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de la data de .......................
Receptia preliminara a lucrarii se va face la data de ........ .........................(in cazul lucrarilor
noi).
Subsemnatul, declar pe proprie raspundere ca documentatia pentru care se solicita
autorizatie de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile
constructiile si instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a
apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.
Anexam in 2 exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte:
Data ...................

L.S.
(functia, numele si semnatura)

Catre,
Administratia Bazinala de Apa Arge Vedea
In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu completarile si modificarile
ulterioare,
.......................................................................................................................................
codul fiscal ................................................, nr. de inmatriculare la Registrul comertului .........................
cod
CAEN
...............................
profil
de
activitate
.................................................
telefon
.............................................,
fax
......................................
cu
sediul
in
localitatea............................
strada
.......................................................
nr.
.....judetul ........................................... prin reprezentantul sau .................................................in
calitate de .........................................../, beneficiar/ titular de investitie solicita:
TRANSFERUL AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. ............... din data de ................................. emis de catre ............................... .......
pentru investitia .............................................................................................................................. ....
din bazinul hidrografic ................................. pe raul .....................................
Solicitarea este pentru:
- investitie noua
- extindere modernizare folosinta existenta care este in functiune de la data de ..............
- instalatia care intra sub incidenta Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005
Pretentie de confidentialitate: .......................................
Subsemnatul, declar pe proprie raspundere ca documentatia pentru care se solicita
autorizatie de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile
constructiile instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si
protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.
Anexam in 2 exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte necesare pentru
efectuarea transferului
Data...........................
L.S.
(functia, numele si semnatura)

Catre,
Administratia Bazinala de Apa Arge Vedea
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu completarile si modificarile
ulterioare,
Subsemnatul ...................................................................................posesor al buletinului de
identitate/cartii de identitate seria .......
nr. ......................., codul numeric
personal
............................................domiciliat
in
localitatea ........................................................................... str. ..
nr. ..., bloc ..., ap.... tel. ........................, fax ...................................................;
beneficiar/ titular de investitie, solicit
TRANSFERUL AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. ............... din data de ................................. emis de catre ............................... .......
pentru investitia .............................................................................................................................. ....
din bazinul hidrografic ................................. pe raul .....................................
Solicitarea este pentru:
- investitie noua
- extindere modernizare folosinta existenta care este in functiune de la data de ..............
- instalatia care intra sub incidenta Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005
Pretentie de confidentialitate: .......................................
Subsemnatul, declar pe proprie raspundere ca documentatia pentru care se solicita
autorizatie de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile
constructiile instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si
protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.
Anexam in 2 exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte necesare pentru
efectuarea transferului
Data...........................

( numele si semnatura)

S-ar putea să vă placă și