Sunteți pe pagina 1din 7

Farqlnnplla

A Lrivti

RonaAruA

sr B41r,+ pRrR

ra

nHRLA

,-'fflTfil;fr.ff:ifi
Preasfin{iile Voastre'
Preat'ericirea Voastr6, inaltpreasfinfiile Voastre,

ne-am exprimat, indurerali, dorinla de ieqire din


in urma scrisorilor pe care le-ali primit 9i in care

CMBaBoRgiretractareasemndturilordelasinoduldinCreta,agteptamunlic[rdeluminl
Dar?! Ticere! T[cere! Indiferen(i! Parci
dup6 sinodul de IaBucuregti din 2g-29 octombrie.
tot Sinodul este mort sPiritual!
lucrdtor" (Evr' 4' 12) rdmdte
Nu mai avem pdrin!i... Am rimas.orfani... in schimb "viu Si
,,Iar Iisus i-a zis: vino dupa Mine si rasd mor(ii sd'qi tngroape mor(ii
cuv'ntur lui Dumnez eu.
lor." (Matei8,22)
cMB-ul.
trebuie inceputi mai intfii cu vaticanul 9i cu
ingroparea

pretinde a fi "superortodocgi"'
pe noi nu ne auzili pentru cdne acuza[i a fi "schismatici" gi c6 am

pretind a fi ortodocqi? Acurn aveli posibilitatea s6 ne


oare nu cei care merg in direclia CMB se
uoiesc sd trdiascd cucernic tn Ilristos
prigonili, aga reugili sa implinili scriptura. "$i toli care
cei
s6 vd st6m in cale? Pentru catolici' protestanfi'
Iisus vor fi prigonili.,, (II Timote i 3, L2)De ce
p6g6ni, ierarhii n_oqtri au urechi de auzit' ochi de v6zut
de la clubul colectiv, evrei 9i chiar pentru
qi ips Ioachim, in 2 i:u!I:iie' inainte de sinodul
qi inimd mare, plin6 de multd "dragoste". Aqa cum
,,Adevdrur nu se negoc iazd" amenfionat ca indemnuri gi inv6![turi mottodin creta, in scrisoarea
tn toate tnsd dragoste'" Ce putem
ul:,'in cele necesarre, unitate, in cele indoielnice iibertate'
rele (depinde de persoana, de intenlie' de credinfd)' 9i
inlelege? Necesare sunt 9i cele bune 9i cele
dreptatea 9i nedreptatea' De unit le unegte d'oar
adevarul gi minciuna,'$i virtutea 9i p6catul, 9i
la Judecati, ca 9i neghina de griu' "in cele
diavolul, iar de separat le separi Dumnezeu
numai are necredinfei, ale intuneric'lui qi ale
tndoiernice, ribertaite.,,cele indoielnice sunt

diavolului,ginupotduceniciodatilaadeviratalibertate,cidoarlatulburareqiiad'Adam
giEvaauc[zutdincauzaindoielii.Noiqtimc[numaiunitateainAdeviraducelibertate.
,,... Dacd veti ramdne in cuvdntul Meu, sunte{i cu adevdrat ucenicii Mei; si veli cunoaste
(Ioan 8,3|-32)
adevdrul, iar adevdrul vd vafuce liberi.,,
qi
,,in toate inid dragoste." Cefel de dragoste frrd Hristost ipS sa aduce, cu cele "necesare"
ce se
o,indoielnic e", o noul formi de dragoste qi o alti evanghelie' o alti invi{ituri
nu mai poate fi ucenicul lui Hristos' nici
dovedeqte a nu mai fi in cuvantul Domnului. $i
ata cum o gdsim in capitolul 13' I
frate cu Sfintul Apostol Pavel, carye vede altfel dragostea,

Corintenl
altd
,,Md mir cd asa degrabd treceli de la cel ce v-a chemat pe voi prin harul lui Hristos la
care vd tulbttrd si voiesc sd schimbe Evanghelia
Evanghelie. care nu este alta, decdt cd stmt urii
cer v-ar vesti altd Evanghelie decAt uceeu pe
lui lIristos. Dar chiar dacd noi sau un inger din
1' 6-8)
cure v-am vestit'o - sdiie anutema! " (Galateni

apirut qi la sinodul din creta o alti evanghelie, a indoielii, a inviluirii


Astfel, acel motto a devenit
minciuna, a binelui cu riul, deci o risturnare a valorilor'
in unitatea Bisericii ortodoxeo
func{ional gi ra sinodur din creta. Ficind necesari indoiara
ci.fiecare ajunge s5 creadi, in felul lui'
se sfir6mi unitatea, iar adevirul nu mai este unul,
Aqa a

adevirului cu

erezia ereziilor' Astfel s-a ajuns la


de{ine adevirul. Aceasta este schisma, schizofrenia,
recunoagterea mai multor biserici'

ci

mai pomenim ierarhul, ierarh care' in


suntem acuza\ic[ am fi schismatici pentru c6 nu vrem sd
anul 343 Can' 15' Sin' I-II anul
fapt, este el insuqi schismatic. (conform can.33, Sin' Laodiceea
861)

el s-a rupt de fbgdduinlele frcute ?n fala lui Dumnezeu la botez'


bun' care-Si pune viaya
preofie ql *hl"ri". El, cel care trebuia si fie "pdstorul cel
"Uf"gdrl",
ereticilor! Cere sd md supun lui 9i
pentru oile sale",a ajuns s[ ne dea in gura lupului, pe miinile
mult de Dumnezeu decat de
invdllturilor lui, "cd el este st6p6n", dar gtiu c6 "trebuie s[ ascult mai
Schismaticul- face schism6,

oameni".
plec din Eparhia Romanului 9i Bacdului' deci
incep6nd cu data de 01.09.2016, mi s-a poruncit sd
Hristos, dar ips Ioachim mi-a pus in
din Biserica. Am refuzat,.rdspunzdnd ca Bis"ri"a este a lui
interzis sd mai merg la sfanta biserica' cu
vedere c6 el Sste stdpAn qi trebuie s[-1 ascult. Mi s-a
sfinte p6ua pe data de 13'09'2016' c6nd
oprire de la a spovedi credinciogii qi de la toate lucrarile
,'disciplinar" gi definitiv la Mdndstirga "in61!area Domnului". Aici am putut merge
am fost trimis
de spovedire a credinciogilor. Astfel au
ra sfdnta bisericd, dar frrdorice drept de srujire, incrusiv
.2016. incepe postul Naqterii Domnului,
trecut 74 de zirede reeducare qi izolare pana asr6zi, 13.1r
tratament aplicat mie $i credincioqilor
credinciogii cer s6 fie'spovediii. sa mui ascult de el?.Acest
Ortodoxe; seamlnd mai degrab[ cu
deopotrivd este sfiain de inv6!6tura 9i duhul Bisericii
inchizilia papall. $i nu mai putem continua aqa'

vor si gtie care este adev6ru1' sau


Tofi cei care tacpentru cd se tem, sau pentru interese, sau nu
sunt pdrtagi la fbrddelege, fie cd
sunt indiferenli, gi nu iau atitudine impotriva ecumenismului,
pdrtasi la faptele cek lrtrd de
sunt ierarhi, preofi, monahi sau simpii credincioqi ' 't$i nu iifi
cdci cele ce se fac tntru ascuns de ei
roadd ale tntunericului, ci mui degrabd osbndili-le pe fald,
rusine este s le gi gidL" (Ef'eseni 5, lI-12)
judecatd. vai de noi! Toatd Sfdnta Scripturd 9i
strigdtul nostru indurerat nu vrem sd fie in(eles ca
mustrarea lor vd judeca qi ne va
Sfanta Biserica ortodoxd, prin invSfatura, poruncile, canoanele 9i
qi pan6 la ultimul fiu al
judeca pe toji incd de la facerea lurnii, incepand cu sangele dreptului Abet
dreptate, din dragoste pentru
Bisericii Ortodoxe lupt[toare ce va pdtimi pentru credin!6, adevdr 9i
dumnezei afard de Mine!"' Sd nu te
Hristos gi pentru aproupele. in Decalog gisim: '-'sd nu ai alli
ani de la Moise' omenirea a adunat
inchini lor, nici sa te siuieSli... " (Ieqire 20,3-5) in cei 3300 de
mai vicleni 9i mai perverqi, 9i care au
mult mai mulli dumn ezei decdtavea atunci, care au devenit
cMB, iar acum a ierarhilor din BoR'
reuqit s5 intunece minlile ecumeniqtilor si ale celor din

"Dreptul piere Si nimeni nu ia aminte; se duc oamenii cinstili Si nimdnui nu-i pasd cd din
pricina rdndqii a pierit cel drepl " (Isaia 57, I)
"Nimeni nu cheamd tn sprijinul sdu dreptateu.. Clocesc ou:d degarte Si urzesc ph.nzd de
pdiunjen: cine mdnAncd din oudle lor moare, iar din cele sparte ies ndphrci." (Isaia 59,4-5)

sI cloceasci in Cretal urmeazd si apari puzderie de qerpi. "Poporul Meu va


pieri, pentru cd nu mai cunoaste pe Domnul. $i pentru cd tu ai trecut cu vederea cunoasterea
Domnului, Ea te voi da la o parte din preo(ia Mea. $i fiindcd tu ai uitat de legea Domnului, Si
ASa a inceput

Eu voi uita pe

fiii

tdi." (Osea 4, 6)

"Vai de cei ce cugetd gdnduri silnice stdnd in asternuturile lor Si de cei ce sdvdrSescfdrddelegea
la lumina zilei de indata ce afld prilej." (Mlheia2,'I)

"Mai marii lui urzesc in el intrigi; ca niste lei ce mugesc Si sfasie prada, aSa rndndncd ei
sufletele; strdng avulii Si lucruri prelioase Si sporesc numdrul vdduvelor. Preo(ii lui culcd legea
Mea gi pdngdresc lucrurile sJinte ale Mele; nu osebesc ce este sfhnt de ce nu este ffint... Deci
voi vdrsa asupra lor mAnia Mea." (Iezechiel 22,25-26;31)
"$i acum cdtre voi se indreaptd aceastd poruncd, o, preo!ilor!... Dar voi v-a(i indepdrtat de
drumul cel drgpt Si pe mulli i-a(ifdcut sd se poticneascd de la Lege... Pentru aceasta Si Eu v-am
fiafi sd fili de dispreluit Si de nimic tn fa\a intregului popor, fiindcd voi n-ali pdzit cdile Mele, Si,
invd!6nd legea, ali privit'cu pdrtinire lafala oamenilor.'f (Maleahi 2,I-9)
"Pregdtili calea Domnului, dreptefaceli cdrdrile Lui." (MaIei 3, 3)
"Pui de vipere, ,in" r-o ardtat sdfugili de mania ce'va'sdfie? Faceli deci roadd, vreclnicd de
pocdinld," (Matei 3 ; 7 -8)
"Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, Si va fnvdla a$a pe oameni, foarte mic
se va chema in impardlia cerurilor;... " (Matei 5, 19)
"Dupd roadele lor ii ve(i cunoa,gte. " (Matei 7, 16)

"Iar aceasta este jud.ecata, cd Lumina a.venit in lume, Si oamenii au iubit tntunericul mcti mult
decdt Lumina. Cdci faptele lor erai rele. Cd oricine fuce rele urdgte Lumina Si nu vine lu
Lumind, pentru cafuptele lai sd nu se vddeuscd. Dar cel care lucreazd adevdrul vine la Lumind,
ca sd se aratefaptele lui, cd fn Dumnezeu sunt sdvdrqite." (Ioan

3,l9-2I)

a zis: Sprejudecatd am venittn'lumea aceastu, cu cei csre nu vdd sd vadd, iar cei care vdd
sd fie orbi." (Ioan 9, 39). La acest verset, Sfantul Apostol Pavel explic6: "Pentru cd, cunoschnd
pe Damnezeu, nu L-au sldvit ce pe Dumnezeu, nici nu l-au mullumit, ci s-aa rdtdcit in
gAndurile lor .Si inima lor cea nesocotitd s-a tntunecal Zicdnd cd sunt tn(elep(i, au ajuns
nebunl " (Romani I,2l-22)
"Si

"Cdci scris este: tPierde-voi tn{elepciunea intelep(ilor Si Stiin{a celor invdla(i voi nimici-o.'
Unde este in(eleptul? Unde e cdrturarul? Unde e cercetdtorul ucestui veuc? Au n-a dovedit
Dumnezeu nebund tnlelepciunea lumii acesteia?tt_(I Corinteni l, 19-20)
"Adevdrat, adevdrat zic voud: Cel ce nu intrd p" uSd'to staulul oilbr, ci sare pe aiurea, acela
este fur gi tdlhar. Iar cel ce intrd prin uSd este pdstorul oilor.(...) Eu sunt uSa: de va intra cineva
prin Mine, se va mdntui; (...) Furul nu vine decAt ca sd fure Si sd junghie gi sd piardd. (...)
Pdstorul cel bun iSi pune sufletul pentru oile Sale. Iar cel pldtit Ei cel care nu este pdstor, qi ale
cdrui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind Si lasd oile Si fuge; Si lupul le rdpeSte Si le risipeSte."
(Ioan 10, 1-12)

in Creta qiin CMB, prin

ce

uqi au intrat pistorii, ierarhii

noqtri?

Uqa

iadului!

"... de ,u o u*Orut satana inima ta, ca sd minli tu Duhul Sfant Si sd doseSti din prelul larinii?"
(Fapte 5, 3)

Ierarhilor care au semnat la sinodul din Creta pi care ne-au bigat in CMB, cu ce le-a fost
umplutl inima de au dqsit adevirul? Care le-a fost c0qtigul? Ce au flcut cu farina sufletelor
noastre? "Deoarece, necilnoscdnd dreptatea lai Dumnezeu Si cdutdnd sd statorniceascd
dreptatea lor, dleptdgii lui Dumnezeu ei nu s-cru supus." (Romani 10, 3)

"Ci zic cd cele ce jertfesc neamurile, jertfesc demonilor Si nu lut Dumnezeu. $i nu voiesc ca voi
sdfili pdrta$i demonilor. " (I Corinteni 10, 20)

La sinodul din Creta au fost invitate neamurile, iar in cadrul CMB stau in rugiciune
comuni tot cu nearhurile, in jurul focului vrijit.al demonilor. "Iar dacd Evanghelia noastrd
este incd acoperitd, este pentru cei pierduli, in care dumnezeul veacului acestuia a orbit min(ile
necredincioSilor,'ca sd nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Care este chipul lui
Dumnezeu. " (II Corinteni 4.3-4)
"Cel ce zice: L-am cunoscut, dar porancile Lui nu le pdzeSte, mincinos este Si tntru el udevdrul
nu se afld." (lloan2,4)

"Prin aceasta cunoastem pe fiii lui Dumnezeu Si pe fiii diat,olului; oricine nu face dreptate nu
este dii Dumnezei, nici cel
na iubeste pe fratele sdu." (l Ioan 3, l0)
.ce

"De omal eretic, dupd tntdia Si a douu mustrare, depdrteazd-te, qtiind cd unul ca acesta s-a
abdtut Si a cdzut in pdcat, fiind singur de sine osdn:dit." (Tit 3, 10-11)
"Unde este evidentd necredinfa, trebuie sd preferdm mai bine focul gi sabia gi situafiile critice qi
mdinile tiranilor - gi toate cu ddruire - dec6t s[ ludm parte la aluatul pdcatului gi sd ne unim cu cei
care boiesc in credinf5. De mii de ori este mai buni dezbinarea care se face pentru cuvintele
bunei credinfe ortodoxe decflt pacea, cind aceasta este unitl cu patimile." (Sf. Grigorie
Teologul, anul389)

"Daci episcopul sau clericul este viclean in chestiunile credin{ei, atunci fugi qi leapid5-te de
el, nu numai ca de om, ci chiar qi inger din cer de ar fi." (Sf. Ioan Gurd de Aur, anul 407)
"Sd ne pizim cu toate puterile noastre si nu primim impirtiqanie de la eretici, nici sd le
ddm acestora, casd nu ne facem pdrtagi gi pentru u tto fi condamna{i impreund cu ei." (Sf. Ioan
Damaschin, anul749)

"$i chiar daci foarte pu{ini rimin inliuntrul Ortodoxiei qi al bunei credin{e, acegtia sunt
Biserici qi in miinile lor se giseqte autoritatea qi apirarea aqezimintelor Bisericii. $i dacd
aceqtia ar trebui sI sufere pentru buna credinfd, aceasta va fi vegnicd laudd pentru ei qi li se va
ddrui mAntuirea sufletului." (Sf. Nichifor Mdrturisitorul, Patriarhul Constantinopolului)

"Se cuvine si ne ingridim pe noi ingine gi si ire separdm de episcopii care, in chip vidit,
stiruie in gregeali privitor la cele ce {in de credin{i'qi de adevir, aqadar se vddesc a fi eretici
sau nedrepfi." (Sf. Nicodim Aghioritul)

ln

documentul de la sinodul din Creta din 2016, intitulat "Relafiile Bisericii Ortodoxe cu
ansamblul lumii creqtine",,la punctele 4, 5 gi 6 se vorbegte de "restaurarea qi refacerea unitlfii
cregtine gi recunoagterea ca biserici a celorlalte culte cregtine cu scopul de a netezi calea spre
unitate." Ecumenismul folosegte de ani buni metafora "trunchiului comun" $i pe cea a "teoriei
ramurilor". Sf6nta Scripturd spune clar, tot in metafore, cum se restaureazi, cum se reface
unitatea creqtini atunci cind este viltilmath, gi cum se pflstreazd unitatea qi sinltatea
Bisericii: "Face(i deci roadd vrednicd de pocdingdl.. Iatd securea std la rdddcina pomilor gi tot
pomul care nuface roadd bund se taie Si se aruncdtnfoc. " (Matei 3, 8;10)
"Orice mtddi(d ,or" io aduce roudd tntru Mine, El o taie; Si orice mtddild care aduce roadd, El
o curd[eSte ca mai rnultd roadd sd aducd." (Ioan 15, 2) Sunt vizati mai intai ierarhii.

Ecumenismul se crede mai presus de Dumnezeu; crede ci poate lua to{i pomii usca{i qi
tiia{i, toate mlidi{ele tiiate, uscate gi putrede (adici cei din afara Bisericii Ortodoxe) qi si le
redea via{a in CMB. "Potrivnicul, care se inalld mai presus de tot ce se nume$te Dumnezeu sau
se cinsteEte cu tnchinare, aSa incdt sd se aseze el in templul lui Dumnezeu, ddndu-se pe sine drept
dumnezeu... taina firddelegii se Si lucreazd... $i de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de
umdgire; ca ei sd criadd minciunii.".(Il Tesaloniceni 2, 4;7; ll)
Ce este qi cine este Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB)? Pufind imaginalie gi lSmurim
lucrurile. Fiecare partid din lara noastrd are un lider'sau conducitor. Cand se intrunesc la un loc,
toate partidele cu liderii lor pot forrna un Consiliu Na{ional al Partidelor Politice din Romdnia.
Fiecare lald este o nafiune gi are un lider, un conducdtor. Cand se intdlnesc mai mul1i lideri, mai
multe naliuni, se numegte OrganizaliaNa{iunilor Unite (OltfU). Fiecare "biseric6" din lume are un
lider sau conducdtor. Cand toate acestea se intrunesc, se numegte Consiliul Mondial al
Bisericilor. Tot astfel, c0nd mai multe soiuri de animale se adund la un loc, cu sau fdr[ liderul lor,
se numegte Grddind Zoologicd. Dar cine conduce Biserica Ortodoxi? Un lider? Un

conducitor? Poate fi comparat Hristos, impreuni cu Biserica Lui, cu aqa ceva? Mai poate fi
numiti "IJna Sfinti, Soborniceasci qi Apostolici Bisericio', fiind in comuniune qi amalgam
cu toate "bisericile" qi cu tofi liderii? Sd incercdm sd ni-L imagindm pe Domnul nostru Iisus
Hristos, Capul Bisericii Ortodoxe, care este impdratul irgpdralilor, Domnul domnilor, Stdpdnul gi
Creatorul universului, stffnd ca qi egal la masa de lucru cu to{i liderii qi conducitorii religiogi
ai planetei. Numai gffndind astfel ar fi blasfemia blasfemiilor qi urgia urgiilor! Ierarhii, asta
fac: umilesc pe Hristos Capul Bisericii. $i frindcd Hristos nu se prezintdla asemenea intruniri,
se g[sesc mulli "inlocuitori, vicari" (fii ai lui Antihrist), indrdzneti in numele Lui. De aceea nu
vor sa iasi din CMB, pentru cd au un lider sau vor un lider, care nu poate fi altcineva decit
Babilonul - Antihristul.
CarteaApocalipsa ne descoperd ce se intOmpld astdzi. CMB-ul a imbitat pe to{i liderii religioqi
(spiritual vorbind) gi pe cei politici, "Cu care s-au desfrdnat tmpdra(ii pdmdntului, Si cei ce
locuiesc pe pdmhnt s-aa tmbdtat din vinul desfrfrndrii eL" (Apoc. 17,2)

Cei ilin CMB au rupt stivilarele moralei creqtine, care a .tinut omenirea in friu pini astLz|departe de iadul Sodomei qi Gomoreil "$i femeia (CMB - biserica satanei) era imbrdcatd in
purpurd Si in stofi stacojie Si impodobitd cu aur Si cu pietre scumpe Si cu mdrgdritare, avAnd in
mAnd un pahur de aur, plin de urdciunile Si necurdtjile desfrfrndrii ei. Iar pe fruntea ei, scris
nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrdnatelor Si a urdciunilor pdmdntului. $i am vdzut-o
pe femeia beatd de sangele sfinlilor Si de sdngele mucenicilor lui Iisus Si, vdzdnd-o, m-am mirat
cu mirare mqre.'(Apoc. 17,4-6)

Recent gi concret vedem cum se striduieqte Patriarhul Ecumenic


credin{ei qi invi{itur{lor Sfintei Scripturi:
.l

si spargi stdvilarul

PATRIARIIIA ECUMENICA PREMIAZA UN APARATOR AL AVORTURILOR 9I AL


CASATONULOR GAY
Patriarhia Ecumenici a Constantinopolului, prin arhiepiscopul Demetrios, i-a inminat pe 15
octombrieo la New York, Ordinul ,,Drepturile Omului'n - Atenagoras, guyernatorului Andrew
Cuomo. in statul New York, avorturile sunt permise in orice moment al sarcinii (chiar 9i ?n ultimele
zile).

(Sursa: Evenimentul Zilei http://www.evz.ro/patriarhia-ecumenica-premiaza-un-aparator-al-

arqrtudls{.html)
Biserica Ortodoxd, care tteste stdlp

(ITimotei 3, 15), unii ierarhi vor si


faci din ga stilp qi temelie a rninciunii qi a firidelegii. Iar in lumea laic6, unii dintre
conducdtorii Europei prezefii la inaugurarea tunelului Gotthard Base, impreund cu toatd lumea
ooingenuncheat" in fa{a satanei. (Urmdrifi pe
care a vizionat evenimentul pe micul ecran, au
YouTube: Europa se inchinl lui Satan / Ceremonia satanistd de la inaugurarea tunelului
Gotthard Base

55 min.,

S,i

temelie a adevdrului"

I iunie 2016)

Unde ne-au vdndut gi cui slujesc ierarhii noqtri? Pe mdna cui ne-au dat? DECI, Cnhn UAt
puTETr $r AvETr ocHr DE vAzuT $r URECHT DE ArJZrT, TREZITI-VA! Daca
ierarhii inc6 n-au realizat ce pdcat sivdrgesc, cit de evident p6cdtuiesc ?mpotriva Duhului Sfhnt,
'
micar noi si o facem!

Nu vd temeti cd pierdeli comuniunea cu ierarhii c6zu{i, care ne ?nchid calea impiriliei lui
Dumnezeu. "Yai youd, cdrturarilor Si fariseilor /dlarnici! cd tnchideli impdrdlia cerurilor
tnaintea oamenilor; cd voi nu introli, Si nici pe cei ce vor sd intre nu-i ldsali. " (Matei 23, 13) Se
ne temem si nu pierdem comuniunea cu Fkistos, Care ne avertizeazd: "Astfel, fiindcd eSti
cdldicel - nicifierbinte, nici rece - , am sd te vdrs din gura Mea." (Apoc. 3, 16) $tim ci daci un

singur ierarh- ai rlmine ln comuniune cu Hristos in toati lumea ortodoxl, Biserica este
salvat5.Iar cei care ascultii de ecumeniqti, tofi sunt pierdufi gi rimin in biserica satanei.

nNu vd umdgili: Dumnezea nu se lasd bajocorit" (Galateni 6, 7) $i nu va lSsa Corabia Biserica Sa sb piard. "Nici porlile iadalui nu o vor birui.u ( Matei 16, 18) "EI ure lopata in mfrnd
gi va curdla Aria Sa @iserica - Corabia Sa) gi va aduna grdul tn jitnile, iar pleava o va arde cu
foc nestins." (Matei 3,l2') Iar dacii cei care sunt l5safi la cirma Corabiei, ca gi miini ale lui
Hristos, au devenit netrebnice sau uscate, vor li inliturate precum "pomii nerodilorir (Matei
3, l0) Si "mldditrele uscate sauftrfr roadd" (Ioan 15, 2). Daci Dumnezeu nu a crufat pe Unieul
Siu Fiuo iar firistos nu $i-a crufat mAinile Sale cele sfinte, ci {,e-a pus pe Crucen cum va
crufa mfiinile netrebnice, trlditoare (ierarhii), caTe ciirmuiesc Corabia - Biserica citre iad.
Crucea a rimas Corabia - Biserica noastri, gi numai cei ce stau pe Cruce in Adevir Si $wr
rdbda pfrnd la stftrgit, aceia se vor mrtfiu?, fie ei ierarhi sau credinciogi. A$a, El va cudfa
Aria, Via (Corabia - Biserica Sa), upurind-o astfel de tot ce o impov{reazi.
nNu te leme, turmd"micd, pentru cd Tatdl vostru a binqoit sd vd dea voud Impdrdliu" (Luca

12,32)
"Cd unde sunt doi sau trei adunali tn numele Meu, acolo sunt gi Eu in mijlocul lor.n $vlatei
18,20)

"... adevdralii inchindtori se vor inchina Tatdlui tn duh gi adevdr, cd Si TatfiI astfel

de

tnchindnrt igidore$te" (loan 4,23)

...'Da, vin cwhnd. Amin! Vino, Doamne lisaselt'(Apoc. 22,24)


Amin!Amin!Amin!

14.1r.20t6

Protos. Elefterie Tdrcutd

-(*rtnx 2A-/t
.-t)