Sunteți pe pagina 1din 2

Ce modificari a adus Legea 182/2016 pentru

PFA-uri si intreprinderi individuale?


Prin Legea 182/2016, poublicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 828/2016, a fost
aprobata cu modificari OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de
catre persoanele fizice autorizate (PFA), intreprinderile individuale si intreprinderile
familiale, astfel:
>> Au fost redefiniti unii termeni, dupa cum urmeaza:
* activitate economica = activitatea cu scop lucrativ, constand in producerea, administrarea ori
instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii;
* intreprindere economica = activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si
sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca, materii prime, mijloace logistice si
informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege
*intreprindere familiala - intreprinderea economica, fara personalitate jurdicia, organizata de o
persoana fizica ce foloseste, in principal, forta sa de munca
* patrimoniul de afectatiune = masa patrimoniala in cadrul patrimoniului intreprinzatorului
reprezentand totalitatea drepturilor si obligatiilor afectate, prin declaratie scrisa ori, dupa caz,
prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta, exercitari unei activitati
economice
* sediul profesional - sediul principa/locatia declarata la registrul comertului, in vederea
inregistrarii si autorizarii functionarii persoanei fizice autorizate, intreprinderi individuale sau
familiale, reprezentand elementul de identificare al acesteia in raporturile juridice la care
participa;

>> Inregistrarea si autorizarea functionarii


Persoanele fizice autorizate, precum si intreprinderile individuale si familiae au obligatia sa
solicite registrului comertului inregistrarea si autorizarea functionarii inaninte de inceperea
activitatii;
In toate cazurile, cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii
trebuie formulata in termen de 20 de zile de la incheierea acordului de constituire.
>> Sediul profesional:
* Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru, este necesar ca persoana fizica
titulara care se autorizeaza ca PFA/intreprindere individuala sau oricare membru al
intreprinderii individuale, sa prezinte inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra
imobilului cu destinatie de sediu profesional/punct de lucru.

* In situatia in care la sediul profesional, imobil cu destinatie de locuinta nu se desfasoaraa


nicio activitate economica, titularul intreprinderii economice (PFA, II, IF) poate depune o
declaratie in acest sens, nemaifiind necesare acordul asociatiei de proprietari.
>> In cazul desfasurarii unei alte activitati economice decat cea pentru care s-a obtinut
autorizarea functionarii este necesara obtinerea inregistrarii/autorizarii
>> Persoanele fizice autorizate, titularul intreprinderii individuale si reprezentantul
intreprinderii familiale tin contabilitatea in partida simpla, potrivit reglementarilor OMFP
170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla
in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare.
>> Regimul juridic al PFA/II
PFA poate desfasura activitatile pentru acre este autorizata, singura sau impreuna cu cel mult
3 persoane, angajate de aceasta, in calitate de angajator, cu contract individual de munca,
incheiat si inregistrat in conditiile legii.
O persoana titulara a PFA poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de
salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt
domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata".

Persoana fizica autorizata (PFA) va putea avea in obiectul de activitate cel mult 5 clase de
activitati prevazute de codul CAEN.
* Intreprinderea individuala (II) va putea avea in obiectul de activitate cel mult 10 clase de
activitati prevazute de codul CAEN
* Intreprinderea individuala poate angaja cel mult 8 salariati, terte persoane, cu contract
individual de munca incheiat si inregistrat in conditiile legii si poate stabili relatii
contractuale, in conditiile legii, cu orice persoane fizice si juridice, cu alte intreprinderi
individuale, cu PFA sau intreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activitati economice,
fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit.
>> Studentii care vor sa infiinteze o afacere proprie sunt scutiti in conditiile stabilite prin
Legea nr. 182/2016 de la plata taxelor pentru operatiunile de inregistrare si autorizare a unui
PFA sau a unei intreprinderi individuale.
Legea intra in vigoare in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.
In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a Legii 182/2016, persoanele fizice autorizate si
intreprinderile individuale al caror numar de activitati incluse in obiectul de activitate este mai
mare decat cel prevazut de lege, solicita oficiul registrului comertului competent modificarea,
in mod corespunzator, a mentiunilor din registrul comertului referitoare la obiectul de
activitate.

S-ar putea să vă placă și