Sunteți pe pagina 1din 53

MODIFICRI ADUSE CODULUI DE PROCEDUR FISCAL PRIN O.G.

30/2017

TEXT VECHI TEXT NOU


TITLUL I - DISPOZIII GENERALE
1. Dup alineatul (4) al articolului 2 se introduc dou noi
alineate, alineatele (5) i (6), cu urmtorul cuprins:
"(5) Activitile de administrare a creanelor fiscale desfurate
de ctre instituii publice care au calitatea de organe fiscale, altele
dect organele fiscale centrale i organele fiscale locale definite
potrivit art. 1 pct. 31 i 32, se realizeaz astfel:
a) potrivit regulilor prevzute de prezentul cod pentru organele
fiscale centrale, n situaia n care instituia face parte din structura
administraiei publice centrale;
b) potrivit regulilor prevzute de prezentul cod pentru organele
fiscale locale, n situaia n care instituia face parte din structura
administraiei publice locale.
(6) La nivelul unitilor administrativ-teritoriale se poate decide
ncheierea unor acorduri de cooperare, potrivit prevederilor art. 24
din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru desfurarea n
comun a activitilor de administrare a creanelor fiscale locale.
ncheierea acordurilor de cooperare se decide prin hotrri ale
consiliilor locale interesate. Dispoziiile alin. (5) lit. b) se aplic n
mod corespunztor."
2. Alineatul (4) al articolului 8 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(4) Petiiile, documentele justificative, certificatele sau nscrisurile "(4) Petiiile, documentele justificative, certificatele sau
redactate ntr-o limb strin depuse fr respectarea alin. (3) nu se nscrisurile redactate ntr-o limb strin depuse fr respectarea
iau n considerare de organul fiscal. alin. (2) sau (3), dup caz, nu se iau n considerare de organul fiscal
TEXT VECHI TEXT NOU
dac acesta a solicitat traducerea n limba romn potrivit alin. (2)
sau (3), dup caz, iar contribuabilul/pltitorul nu s-a conformat
solicitrii."
3. La articolul 11 alineatul (3), litera d) se modific i va avea
(3) Organul fiscal poate transmite informaiile pe care le deine: urmtorul cuprins:
d) oricrui solicitant, cu acordul scris al "d) oricrui solicitant, cu acordul scris al
contribuabilului/pltitorului despre care au fost solicitate contribuabilului/pltitorului despre care au fost solicitate
informaii; informaii. Prin acord scris se nelege ca acordul s fie emis fie
pe suport hrtie, fie n form electronic, exprimat n condiiile
legii;".
TITLUL II - RAPORTUL JURIDIC FISCAL
4. Dup alineatul (2) al articolului 23 se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
"(3) Persoana fizic care desfoar o profesie liber rspunde
pentru obligaiile fiscale datorate ca urmare a exercitrii profesiei
cu bunurile din patrimoniul de afectaiune. Dac acestea nu sunt
suficiente pentru recuperarea creanelor fiscale, pot fi urmrite i
celelalte bunuri ale debitorului. Dispoziiile art. 31, 32 i ale art.
2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile."
ART. 25 Rspunderea solidar 5. La articolul 25 alineatul (1), dup litera c) se introduce o
(1) Rspund solidar cu debitorul urmtoarele persoane: nou liter, litera d), cu urmtorul cuprins:
/ d) emitentul scrisorii de garanie/poliei de asigurare de garanie
ori instituia care a confirmat scrisoarea de garanie/polia de
asigurare de garanie potrivit art. 211 lit. b), n cazul n care nu a
virat, potrivit legii, sumele de bani n conturile de venituri bugetare
la solicitarea organului fiscal. Dispoziiile art. 2.321 alin. (3) din
Codul civil rmn aplicabile.
6. Dup alineatul (2) al articolului 25 se introduce un nou
alineat, alineatul (2^1), cu urmtorul cuprins:
(2^1) Pentru obligaiile fiscale restante ale debitorului pentru
care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenei rspund solidar
TEXT VECHI TEXT NOU
cu acesta persoanele care au determinat cu rea-credin acumularea
i sustragerea de la plata acestor obligaii.
TITLUL III DISPOZIII PROCEDURALE GENERALE
SCHIMBARE DOMICILIUL FISCAL 7. Dup alineatul (4) al articolului 32 se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins:
"(5) Modificarea domiciliului sau sediului social care reprezint
i domiciliu fiscal are ca efect i modificarea de drept a
domiciliului fiscal, iar contribuabilul/pltitorul nu are obligaia
depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. n acest caz,
transferul dosarului fiscal al contribuabilului/pltitorului de ctre
vechiul organ fiscal central ctre noul organ fiscal central se face n
termen de 15 zile lucrtoare de la data nscrierii n registrele n
care, potrivit legii, se nregistreaz modificrile privind sediul
social/domiciliul."
8. Dup alineatul (3) al articolului 36 se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:
"(4) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul n care se
modific domiciliul fiscal potrivit art. 32 alin. (5), competena
teritorial trece la noul organ fiscal central de la data mplinirii
termenului prevzut la acest alineat."
9. Articolul 47 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 47
ART. 47 Comunicarea actului administrativ fiscal Comunicarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat
contribuabilului/pltitorului cruia i este destinat. n situaia contribuabilului/pltitorului cruia i este destinat. n situaia
contribuabilului/pltitorului fr domiciliu fiscal n Romnia, care contribuabilului/pltitorului fr domiciliu fiscal n Romnia, care
i-a desemnat mputernicit potrivit art. 18 alin. (4), precum i n i-a desemnat mputernicit potrivit art. 18 alin. (4), precum i n
situaia numirii unui curator fiscal, n condiiile art. 19, actul situaia numirii unui curator fiscal, n condiiile art. 19, actul
administrativ fiscal se comunic mputernicitului sau curatorului, administrativ fiscal se comunic mputernicitului sau curatorului,
dup caz. dup caz.
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hrtie se comunic (2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hrtie poate fi
TEXT VECHI TEXT NOU
contribuabilului/pltitorului ori mputernicitului acestora, la comunicat fie prin pot potrivit alin. (3) - (7), fie prin remitere la
domiciliul fiscal, direct, dac se asigur primirea sub semntur a domiciliul fiscal al contribuabilului/pltitorului ori mputernicitului
actului administrativ fiscal, sau prin pot, cu scrisoare sau curatorului acestuia potrivit alin. (8) - (12), fie prin remitere la
recomandat cu confirmare de primire. sediul organului fiscal potrivit alin. (13), iar actul administrativ
(3) Actul administrativ fiscal emis n form electronic se fiscal emis n form electronic se comunic prin mijloace
comunic prin mijloace electronice de transmitere la distan ori de electronice de transmitere la distan potrivit alin. (15) - (17).
cte ori contribuabilul/pltitorul a optat pentru aceast modalitate (3) Actul administrativ fiscal emis pe suport hrtie se comunic
de emitere i de comunicare. contribuabilului/pltitorului ori mputernicitului sau curatorului
(4) n cazul n care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), dup caz, acestora, la domiciliul fiscal, prin pot, cu scrisoare recomandat
nu a fost posibil, aceasta se realizeaz prin publicitate. cu confirmare de primire.
(5) Comunicarea prin publicitate se efectueaz prin afiarea unui (4) n cazul n care comunicarea potrivit alin. (3) nu a fost
anun n care se menioneaz c a fost emis actul administrativ posibil, aceasta se realizeaz prin publicitate potrivit alin. (5) - (7).
fiscal pe numele contribuabilului/pltitorului, dup cum urmeaz: (5) Comunicarea prin publicitate se efectueaz prin afiarea unui
a) n cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal anun n care se menioneaz c a fost emis actul administrativ
central prin afiarea anunului, concomitent, la sediul organului fiscal pe numele contribuabilului/pltitorului, dup cum urmeaz:
fiscal emitent i pe pagina de internet a A.N.A.F.; a) n cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal
b) n cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central prin afiarea anunului, concomitent, la sediul organului
local prin afiarea anunului, concomitent, la sediul organului fiscal fiscal emitent i pe pagina de internet a A.N.A.F.;
emitent i pe pagina de internet a autoritii administraiei publice b) n cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal
locale respective. local prin afiarea anunului, concomitent, la sediul organului fiscal
(6) Anunul prevzut la alin. (5) se menine afiat cel puin 60 de emitent i pe pagina de internet a autoritii administraiei publice
zile de la data publicrii acestuia i conine urmtoarele elemente: locale respective.
a) numele i prenumele sau denumirea contribuabilului/pltitorului; (6) Anunul prevzut la alin. (5) se menine afiat cel puin 60 de
b) domiciliul fiscal al contribuabilului/pltitorului; zile de la data publicrii acestuia i conine urmtoarele elemente:
c) denumirea, numrul i data emiterii actului administrativ fiscal. a) numele i prenumele sau denumirea
(7) n cazul n care actul administrativ fiscal se comunic prin contribuabilului/pltitorului;
publicitate, acesta se consider comunicat n termen de 15 zile de la b) domiciliul fiscal al contribuabilului/pltitorului;
data afirii anunului. c) denumirea, numrul i data emiterii actului administrativ
(8) n cazul actelor administrative fiscale emise de ctre organul fiscal.
fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distan, (7) n cazul n care actul administrativ fiscal se comunic prin
procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate, acesta se consider comunicat n termen de 15 zile de la
TEXT VECHI TEXT NOU
mijloace electronice de transmitere la distan, precum i condiiile data afirii anunului.
n care aceasta se realizeaz se aprob prin ordin al ministrului (8) Prin excepie de la prevederile alin. (3), organul fiscal
finanelor publice, cu avizul ministrului pentru societatea competent poate decide comunicarea actului administrativ
informaional. fiscal emis pe suport hrtie, prin remiterea, sub semntur, la
(9) n cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal domiciliul fiscal al contribuabilului/pltitorului ori
local, mijloacele electronice de transmitere la distan, procedura mputernicitului sau curatorului acestuia, prin angajaii
de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace proprii ai organului fiscal.
electronice de transmitere la distan, precum i condiiile n care (9) Dac n procedura comunicrii actului administrativ
aceasta se realizeaz se aprob prin ordin al ministrului dezvoltrii fiscal prin remitere potrivit alin. (8) destinatarul refuz
regionale i administraiei publice, cu avizul Ministerului primirea actului sau nu este gsit la domiciliul fiscal, se afieaz
Finanelor Publice, cu avizul ministrului pentru societatea pe ua acestuia o ntiinare.
informaional. Pentru organul fiscal local, consiliul local (10) n situaia n care contribuabilul/pltitorul ori
stabilete, prin hotrre, n funcie de capacitatea tehnic mputernicitul sau curatorul acestuia refuz primirea actului
disponibil, mijloacele electronice de transmitere la distan ce administrativ fiscal potrivit alin. (9), actul se consider
urmeaz a fi utilizate de ctre respectivul organ fiscal local. comunicat la data afirii ntiinrii.
(10) n termen de cel mult 10 zile lucrtoare de la data emiterii (11) n situaia n care contribuabilul/pltitorul ori
actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie s iniieze mputernicitul sau curatorul acestuia nu este gsit la domiciliul
aciunile pentru comunicarea actului. fiscal potrivit alin. (9), contribuabilul/pltitorul ori
mputernicitul sau curatorul acestuia este n drept s se
prezinte, n termen de maximum 15 zile de la data afirii
ntiinrii, la sediul organului fiscal emitent pentru a i se
comunica actul administrativ fiscal. n situaia n care
contribuabilul/pltitorul ori mputernicitul sau curatorul
acestuia nu se prezint n acest termen, actul se consider
comunicat la mplinirea acestui termen.
(12) ntiinarea prevzut la alin. (9) trebuie s cuprind:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) numele i prenumele celui care a fcut afiarea i funcia
acestuia;
c) numele, prenumele i domiciliul fiscal al celui ntiinat;
d) denumirea, numrul i data emiterii actului administrativ
TEXT VECHI TEXT NOU
fiscal n legtur cu care se face ntiinarea;
e) anul, luna, ziua i ora cnd afiarea a fost fcut;
f) meniuni cu privire la data la care se consider comunicat
actul administrativ fiscal, potrivit alin. (10) sau (11);
g) semntura celui care a afiat ntiinarea.
(13) Actul administrativ fiscal emis pe suport hrtie poate fi
comunicat i prin remiterea, sub semntur, la sediul organului
fiscal emitent ori de cte ori contribuabilul/pltitorul sau
mputernicitul ori curatorul acestora se prezint la sediul organului
fiscal i solicit acest lucru.
(14) Ori de cte ori comunicarea se realizeaz prin
publicitate, potrivit alin. (5) sau prin afiare potrivit alin. (9),
organul fiscal ntocmete un proces-verbal. Procesul-verbal se
ntocmete i n situaia n care contribuabilul/pltitorul ori
mputernicitul sau curatorul acestora primete actul
administrativ fiscal, dar refuz s semneze dovada de nmnare
ori, din motive ntemeiate, nu o poate semna.
(15) Actul administrativ fiscal emis n form electronic se
comunic prin mijloace electronice de transmitere la distan ori de
cte ori contribuabilul/pltitorul a optat pentru aceast modalitate
de emitere i de comunicare, iar acesta se consider comunicat n
termen de 15 zile de la data transmiterii actului ctre
contribuabil/pltitor ori mputernicitul sau curatorul acestora.
(16) n cazul actelor administrative fiscale emise de ctre
organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la
distan, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale
prin mijloace electronice de transmitere la distan, precum i
condiiile n care aceasta se realizeaz se aprob prin ordin al
ministrului finanelor publice, cu avizul Ministerului
Comunicaiilor i Societii Informaionale.
(17) n cazul actelor administrative fiscale emise de organul
TEXT VECHI TEXT NOU
fiscal local, mijloacele electronice de transmitere la distan,
procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin
mijloace electronice de transmitere la distan, precum i condiiile
n care aceasta se realizeaz se aprob prin ordin al ministrului
dezvoltrii regionale, administraiei publice i fondurilor europene,
cu avizul Ministerului Finanelor Publice i al Ministerului
Comunicaiilor i Societii Informaionale. Pentru organul fiscal
local, consiliul local stabilete, prin hotrre, n funcie de
capacitatea tehnic disponibil, mijloacele electronice de
transmitere la distan ce urmeaz a fi utilizate de ctre respectivul
organ fiscal local.
(18) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul societilor
aflate n procedura insolvenei sau n dizolvare, potrivit legii,
comunicarea actului administrativ fiscal se face administratorului
judiciar/lichidatorului judiciar la locul indicat de acesta ori de cte
ori se solicit, n scris, acest lucru.
(19) n termen de cel mult 10 zile lucrtoare de la data emiterii
actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie s iniieze
aciunile pentru comunicarea actului."
10. Dup alineatul (2) al articolului 50 se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
"(3) Dispoziiile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n
cazul actelor administrative fiscale prevzute la art. 49 alin. (3),
inclusiv cele transmise spre administrare organelor fiscale centrale,
rmase definitive n sistemul cilor administrative de atac sau
judiciare. n acest caz, organul fiscal, din oficiu sau la cererea
contribuabilului/pltitorului, emite decizie de anulare."
ART. 67 Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de 11. Alineatul (1) al articolului 67 se modific i va avea
informaii urmtorul cuprins:
(1) Pot refuza s furnizeze informaii cu privire la datele de care au "(1) Pot refuza s furnizeze informaii cu privire la datele de care
luat cunotin n exercitarea activitii lor preoii, avocaii, notarii au luat cunotin n exercitarea activitii lor preoii, avocaii,
TEXT VECHI TEXT NOU
publici, consultanii fiscali, executorii judectoreti, auditorii, consultanii fiscali, auditorii, experii contabili, medicii i
experii contabili, medicii i psihoterapeuii. Aceste persoane nu psihoterapeuii. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea
pot refuza furnizarea informaiilor cu privire la ndeplinirea informaiilor cu privire la ndeplinirea obligaiilor prevzute de
obligaiilor prevzute de legislaia fiscal n sarcina lor. legislaia fiscal n sarcina lor, att n calitate de
contribuabili/pltitori, ct i n calitate de persoane care exercit
profesia respectiv."
12. Dup alineatul (1) al articolului 80 se introduc dou noi
alineate, alineatele (2) i (3), cu urmtorul cuprins:
"(2) Sistemul de comunicare electronic prin mijloace
electronice de transmitere la distan dezvoltat de Ministerul
Finanelor Publice/A.N.A.F. poate fi utilizat i de alte instituii sau
autoriti publice n scopul realizrii comunicrii actelor emise de
aceste instituii sau a depunerii de ctre contribuabili/pltitori de
cereri, nscrisuri sau orice alte documente la aceste instituii.
(3) n scopul aplicrii prevederilor alin. (2) instituiile sau
autoritile publice pot ncheia un protocol, privind procedura de
comunicare a documentelor, precum i condiiile i termenele de
comunicare a documentelor, cu A.N.A.F."
TITLUL IV - NREGISTRAREA FISCAL
13. Alineatele (2) i (6) ale articolului 82 se modific i vor
ART. 82 Obligaia de nregistrare fiscal avea urmtorul cuprins:
(2) n scopul administrrii impozitului pe venit, n cazul "(2) n scopul administrrii impozitului pe venit i contribuiilor
persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit dispoziiilor din sociale, n cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit
Codul fiscal privind impozitul pe venit, codul de identificare fiscal Codului fiscal, codul de identificare fiscal este codul numeric
este codul numeric personal. personal.
..........................................................................
(6) Declaraia de nregistrare fiscal se depune n termen de 30 de (6) Declaraia de nregistrare fiscal se depune n termen de 30
zile de la: de zile de la:
a) data nfiinrii potrivit legii, n cazul persoanelor juridice, a) data nfiinrii potrivit legii, n cazul persoanelor juridice,
asocierilor i al altor entiti fr personalitate juridic; asocierilor i al altor entiti fr personalitate juridic;
b) data eliberrii actului legal de funcionare, data nceperii b) data stabilirii n Romnia, n cazul persoanelor juridice strine
TEXT VECHI TEXT NOU
activitii, data obinerii primului venit sau dobndirii calitii de care au locul exercitrii conducerii efective n Romnia;
angajator, dup caz, n cazul persoanelor fizice. c) data nceperii activitii pentru persoanele fizice care
desfoar activiti economice n mod independent sau exercit
profesii libere, cu excepia celor care se nregistreaz, potrivit legii
speciale, la registrul comerului;
d) data obinerii primului venit sau dobndirii calitii de
angajator, dup caz, n cazul persoanelor fizice, altele dect cele de
la lit. c);
e) data obinerii primului venit, n cazul persoanelor fizice i
juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o
reprezentan n Romnia."
14. La articolul 83, denumirea marginal se modific i va
avea urmtorul cuprins:
"ART. 83
ART. 83 Prevederi speciale privind nregistrarea fiscal a Prevederi speciale privind nregistrarea fiscal a persoanelor
persoanelor fizice nerezidente nerezidente"
15. Dup alineatul (3) al articolului 83 se introduc dou noi
alineate, alineatele (4) i (5), cu urmtorul cuprins:
"(4) Odat cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau
nchirierea unei casete de valori, instituiile de credit transmit
organului fiscal central solicitarea de atribuire a numrului de
identificare fiscal sau, dup caz, a codului de nregistrare
fiscal, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru
persoanele juridice care nu dein cod de identificare fiscal.
Prevederile alin. (2) i (3) sunt aplicabile n mod corespunztor,
cu excepia termenului de transmitere ctre instituiile de
credit a certificatului de nregistrare fiscal care, n acest caz,
este de 5 zile de la data solicitrii atribuirii numrului de
identificare fiscal sau, dup caz, a codului de nregistrare
fiscal.
(5) n alte cazuri dect cele prevzute la alin. (1) - (4), pentru
TEXT VECHI TEXT NOU
contribuabilii nerezideni care nu au un sediu permanent pe
teritoriul Romniei, organul fiscal poate comunica contribuabilului
nerezident, prin mijloace electronice, stabilite prin ordin al
preedintelui A.N.A.F., informaii coninute n certificatul de
nregistrare fiscal. n acest caz, certificatul de nregistrare fiscal
se pstreaz de organul fiscal pn la data ridicrii de ctre
contribuabil sau mputernicitul acestuia."
16. Alineatul (1) al articolului 85 se modific i va avea
ART. 85 Declararea filialelor i sediilor secundare urmtorul cuprins:
(1) Contribuabilul/Pltitorul are obligaia de a declara organului "(1) Contribuabilul/Pltitorul are obligaia de a declara organului
fiscal central, n termen de 30 de zile, nfiinarea de sedii fiscal central, nfiinarea de sedii secundare, n termen de 30 de zile
secundare. de la:
a) data nregistrrii/menionrii acestora la registrul comerului
sau n alte registre n care a fost nregistrat entitatea care le-a
nfiinat;
b) data actului de nfiinare, n alte cazuri dect cele prevzute la
lit. a)."
17. Dup alineatul (6) al articolului 85 se introduce un nou
alineat, alineatul (7), cu urmtorul cuprins:
"(7) Prevederile alin. (6) nu sunt aplicabile n cazul n care organul
fiscal deine documente doveditoare ale informaiilor nscrise n
declaraie de la contribuabil sau alte autoriti ori instituii publice."
INACTIVI 18. Dup alineatul (1) al articolului 92 se introduce un nou
alineat, alineatul (1^1), cu urmtorul cuprins:
"(1^1) Prin excepie de la prevederile alin. (1),
contribuabilul/pltitorul pentru care s-a deschis procedura
insolvenei n form simplificat, contribuabilul/pltitorul care a
intrat n faliment sau contribuabilul/pltitorul pentru care s-a
pronunat ori a fost adoptat o hotrre de dizolvare este declarat
inactiv doar dac se afl n situaia prevzut la alin. (1) lit. a)."
TITLUL V STABILIREA CREANELOR FISCALE
TEXT VECHI TEXT NOU
19. Dup alineatul (5) al articolul 103 se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins:
"(6) n cazul creanelor administrate de organul fiscal central sau
de organul fiscal local, declaraia fiscal depus i nregistrat la un
organ fiscal necompetent este considerat a fi depus la data
nregistrrii acesteia la organul fiscal necompetent. n acest caz,
organul fiscal necompetent transmite declaraia fiscal la organul
fiscal competent n termen de 5 zile lucrtoare de la data
nregistrrii declaraiei. n cazul n care la momentul depunerii
declaraiei fiscale la registratura organului fiscal acesta sesizeaz c
declaraia fiscal nu i este adresat nu o nregistreaz i i
recomand contribuabilului depunerea la organul fiscal competent."
TITLUL VI CONTROLUL FISCAL
20. Alineatul (1) al articolului 116 se modific i va avea
ART. 116 Metode de control urmtorul cuprins:
(1) Pentru efectuarea inspeciei fiscale se pot folosi urmtoarele "(1) Pentru efectuarea inspeciei fiscale se pot folosi urmtoarele
metode de control: metode:
a) verificarea prin sondaj, care const n activitatea de verificare a) inspecia prin sondaj care const n activitatea de verificare
selectiv a documentelor i operaiunilor semnificative, care stau la selectiv a perioadelor impozabile, documentelor i operaiunilor
baza modului de calcul, de evideniere i de plat a obligaiilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evideniere i
fiscale; de plat a obligaiilor fiscale;
b) verificarea exhaustiv, care const n activitatea de verificare a b) inspecia exhaustiv care const n activitatea de verificare a
tuturor documentelor i operaiunilor, care stau la baza modului de tuturor perioadelor impozabile, precum i a documentelor i
calcul, de evideniere i de plat a obligaiilor fiscale; operaiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de
c) controlul electronic, care const n activitatea de verificare a evideniere i de plat a obligaiilor fiscale;
contabilitii i a surselor acesteia, prelucrate n mediu electronic, c) inspecia electronic, care const n activitatea de verificare a
utiliznd metode de analiz, evaluare i testare asistate de contabilitii i a surselor acesteia, prelucrate n mediu electronic,
instrumente informatice specializate. utiliznd metode de analiz, evaluare i testare asistate de
instrumente informatice specializate."
ART. 117 Perioada supus inspeciei fiscale 21. Alineatul (2) al articolului 117 se modific i va avea
(1) Inspecia fiscal se efectueaz n cadrul termenului de urmtorul cuprins:
TEXT VECHI TEXT NOU
prescripie a dreptului de a stabili creane fiscale. "(2) Selectarea perioadelor care vor fi supuse inspeciei fiscale se
(2) Perioada supus inspeciei fiscale ncepe de la sfritul efectueaz de organul fiscal n funcie de riscul fiscal identificat.
perioadei controlate anterior, n condiiile alin. (1). Inspecia fiscal se poate extinde, cu respectarea alin. (1) i asupra
celorlalte perioade fiscale neverificate."
22. Alineatul (4) al articolului 134 se modific i va avea
ART. 134 Obiectul controlului inopinat urmtorul cuprins:
(4) Pentru aceleai operaiuni i obligaiile fiscale aferente acestora "(4) Pentru aceleai operaiuni i obligaiile fiscale aferente
nu se poate derula concomitent i un control inopinat cu o inspecie acestora nu se poate derula concomitent i un control inopinat cu o
fiscal derulat la acelai contribuabil. inspecie fiscal derulat la acelai contribuabil, cu excepia
situaiei n care n alte proceduri sunt necesare constatri n
legtur cu operaiuni i obligaii fiscale supuse unei inspecii
fiscale n derulare, caz n care echipa de inspecie fiscal este
competent s efectueze i un control inopinat. n acest caz se
ncheie proces-verbal potrivit art. 135 alin. (3), iar durata
controlului inopinat nu intr n calculul duratei inspeciei fiscale."
23. Articolul 138 se modific i va avea urmtorul cuprins:
ART. 138 Obiectul i regulile privind verificarea persoanelor "ART. 138
fizice Obiectul i regulile privind verificarea persoanelor fizice
(1) Organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare (1) Organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare
fiscal a ansamblului situaiei fiscale personale a persoanei fizice fiscal a ansamblului situaiei fiscale personale a persoanei fizice
cu privire la impozitul pe venit. cu privire la impozitul pe venit.
(2) Pentru verificarea situaiei fiscale personale a persoanei fizice, (2) Pentru verificarea situaiei fiscale personale a persoanei
organul fiscal central efectueaz urmtoarele activiti preliminare: fizice, organul fiscal central efectueaz urmtoarele activiti
a) analiza de risc pentru stabilirea riscului probabil pentru un grup preliminare:
de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor a) analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la
instituii ori autoriti publice; declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice
b) selectarea grupului de persoane care vor fi supuse verificrii sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor instituii ori
fiscale prealabile documentare; autoriti publice. Riscul de neconformare la declararea veniturilor
c) verificarea fiscal prealabil documentar. impozabile aferent unei persoane fizice reprezint diferena
(3) Competena de exercitare a verificrii situaiei fiscale personale semnificativ ntre veniturile estimate n cadrul analizei de risc i
i a activitilor preliminare acesteia se stabilete prin ordin al veniturile declarate de persoana fizic i/sau de pltitori pentru
TEXT VECHI TEXT NOU
preedintelui A.N.A.F. Aparatul central al A.N.A.F. are competen aceeai perioad impozabil. Diferena este semnificativ dac
n efectuarea verificrii persoanelor fizice, potrivit prezentului ntre veniturile estimate n cadrul analizei de risc i veniturile
capitol, pe ntregul teritoriu al rii. declarate de persoana fizic i/sau de pltitori este o diferen mai
(4) Prin situaie fiscal personal se nelege totalitatea drepturilor mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puin de 50.000
i a obligaiilor de natur patrimonial, a fluxurilor de trezorerie i lei.
a altor elemente de natur s determine starea de fapt fiscal real a b) selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor
persoanei fizice pe perioada verificat. fi supuse verificrii situaiei fiscale personale.
(5) Verificarea fiscal prealabil documentar const n compararea (3) Competena de exercitare a verificrii situaiei fiscale
ntre, pe de o parte, veniturile declarate de persoana fizic sau de personale i a activitilor preliminare acesteia se stabilete prin
pltitori i, pe de alt parte, veniturile estimate determinate n baza ordin al preedintelui A.N.A.F. Aparatul central al A.N.A.F. are
situaiei fiscale personale a persoanei fizice. Aceast verificare se competen n efectuarea verificrii persoanelor fizice, potrivit
efectueaz avnd n vedere documentele i informaiile prezentului capitol, pe ntregul teritoriu al rii.
deinute/obinute de organul fiscal central care au relevan pentru (4) Prin situaie fiscal personal se nelege totalitatea
determinarea situaiei fiscale, cu notificarea persoanei fizice. drepturilor i a obligaiilor de natur patrimonial, a fluxurilor de
(6) Dac organul fiscal central constat o diferen semnificativ trezorerie i a altor elemente de natur s determine starea de fapt
ntre, pe de o parte, veniturile declarate de persoana fizic sau de fiscal real a persoanei fizice pe perioada verificat.
pltitori i, pe de alt parte, veniturile estimate determinate n baza (5) naintea desfurrii verificrii situaiei fiscale personale,
situaiei fiscale personale, acesta continu verificarea prevzut la organul fiscal central are obligaia s ntiineze, n scris, persoana
alin. (1) prin comunicarea avizului de verificare. Diferena este fizic supus verificrii n legtur cu aciunea care urmeaz s se
semnificativ dac ntre veniturile estimate calculate n baza desfoare, prin transmiterea unui aviz de verificare.
situaiei fiscale personale i veniturile declarate de persoana fizic (6) Organul fiscal central solicit persoanei fizice prezentarea, n
sau de pltitori este o diferen mai mare de 10% din veniturile termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de
declarate, dar nu mai puin de 50.000 lei. verificare, sub sanciunea decderii, de documente justificative sau
(7) n situaia n care organul fiscal central constat diferene alte clarificri relevante pentru situaia sa fiscal. Termenul se
semnificative conform alin. (6), acesta solicit persoanei fizice poate prelungi cu 30 de zile, o singur dat, la solicitarea justificat
prezentarea, n termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal central.
avizului de verificare, sub sanciunea decderii, de documente (7) Persoana supus verificrii are obligaia de a depune n
justificative sau alte clarificri relevante pentru situaia sa fiscal. termenul prevzut la alin. (6) o declaraie de patrimoniu i de
Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singur dat, la venituri la solicitarea organului fiscal central. Solicitarea se face
solicitarea justificat a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal prin avizul de verificare.
central. (8) Elementele de patrimoniu i de venituri ce trebuie declarate
TEXT VECHI TEXT NOU
(8) Persoana supus verificrii are obligaia de a depune o de persoana fizic supus verificrii, precum i modelul declaraiei
declaraie de patrimoniu i de venituri la solicitarea organului fiscal se stabilesc prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
central. n situaia n care solicitarea are loc odat cu comunicarea (9) Cu ocazia verificrii situaiei fiscale personale, organul fiscal
avizului de verificare, declaraia se depune n termenul prevzut la central stabilete veniturile obinute de persoana fizic n cursul
alin. (7). n acest caz, solicitarea se anexeaz la avizul de verificare. perioadei verificate. n acest scop organul fiscal central utilizeaz
n situaia n care solicitarea are loc pe perioada verificrii, metode indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin ordin al
declaraia se depune n termen de 15 zile de la data comunicrii preedintelui A.N.A.F.
solicitrii. (10) n cazul n care persoana fizic supus verificrii nu
(9) Elementele de patrimoniu i de venituri ce trebuie declarate de ndeplinete obligaiile prevzute la alin. (6) i (7) verificarea
persoana fizic supus verificrii, precum i modelul declaraiei se situaiei fiscale personale se face pe baza informaiilor i
stabilesc prin ordin al preedintelui A.N.A.F. documentelor deinute sau obinute de organul fiscal central n
(10) Cu ocazia verificrii situaiei fiscale personale, organul fiscal condiiile prezentului cod.
central stabilete veniturile obinute de persoana fizic n cursul (11) Organul fiscal central apreciaz asupra metodei indirecte
perioadei verificate. n acest scop organul fiscal central utilizeaz folosite i a ntinderii acesteia, n limitele rezonabilitii i echitii,
metode indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin ordin al asigurnd o proporie just ntre scopul urmrit i mijloacele
preedintelui A.N.A.F. utilizate pentru atingerea acestuia.
(11) n cazul n care exist diferene ntre veniturile stabilite (12) Ori de cte ori, pe parcursul verificrii situaiei fiscale
potrivit alin. (10) i veniturile declarate de persoana fizic, organul personale, organul fiscal central apreciaz c sunt necesare noi
fiscal central solicit persoanei fizice informaii i documente documente sau informaii relevante pentru verificare, le poate
pentru clarificarea diferenei. solicita persoanei fizice, n condiiile prezentului cod. n acest caz,
(12) Organul fiscal central apreciaz asupra metodei indirecte organul fiscal central stabilete un termen rezonabil, care nu poate
folosite i a ntinderii acesteia, n limitele rezonabilitii i echitii, fi mai mic de 10 zile, pentru prezentarea documentelor i/sau a
asigurnd o proporie just ntre scopul urmrit i mijloacele informaiilor solicitate.
utilizate pentru atingerea acestuia. (13) Pe parcursul derulrii verificrii situaiei fiscale personale,
(13) Ori de cte ori, pe parcursul verificrii situaiei fiscale persoana fizic supus verificrii are dreptul s prezinte orice
personale, organul fiscal central apreciaz c sunt necesare noi documente justificative sau explicaii pentru stabilirea situaiei
documente sau informaii relevante pentru verificare, le poate fiscale reale. Cu ocazia prezentrii documentelor justificative sau
solicita persoanei fizice, n condiiile prezentului cod. n acest caz, explicaiilor, concluziile se consemneaz ntr-un document semnat
organul fiscal central stabilete un termen rezonabil, care nu poate de ambele pri. n cazul n care persoana fizic verificat refuz
fi mai mic de 10 zile, pentru prezentarea documentelor i/sau a semnarea documentului, se consemneaz refuzul de semnare.
informaiilor solicitate. (14) La nceperea verificrii situaiei fiscale personale, persoana
TEXT VECHI TEXT NOU
(14) Pe parcursul derulrii verificrii situaiei fiscale personale, fizic verificat este informat c poate numi, n condiiile
persoana fizic supus verificrii are dreptul s prezinte orice prezentului cod, persoane care s dea informaii.
documente justificative sau explicaii pentru stabilirea situaiei (15) Dac informaiile persoanei fizice verificate sau cele ale
fiscale reale. Cu ocazia prezentrii documentelor justificative sau persoanei numite de aceasta sunt insuficiente, atunci organul fiscal
explicaiilor, concluziile se consemneaz ntr-un document semnat central se poate adresa i altor persoane pentru obinerea de
de ambele pri. n cazul n care persoana fizic verificat refuz informaii, n condiiile prezentului cod.
semnarea documentului, se consemneaz refuzul de semnare. (16) Persoana fizic verificat trebuie informat pe parcursul
(15) La nceperea verificrii situaiei fiscale personale, persoana desfurrii verificrii situaiei fiscale personale asupra
fizic verificat este informat c poate numi persoane care s dea constatrilor rezultate din verificare.
informaii. (17) Verificarea situaiei fiscale personale se efectueaz o
(16) Dac informaiile persoanei fizice verificate sau cele ale singur dat pentru impozitul pe venit i pentru fiecare perioad
persoanei numite de aceasta sunt insuficiente, atunci organul fiscal impozabil.
central se poate adresa i altor persoane pentru obinerea de (18) n situaia n care persoana fizic verificat este persoan cu
informaii, n condiiile prezentului cod. handicap auditiv sau cu surdocecitate, comunicarea dintre aceasta
(17) Persoana fizic verificat trebuie informat pe parcursul i organul fiscal se realizeaz prin intermediul unui interpret n
desfurrii verificrii situaiei fiscale personale asupra limbaj mimico-gestual."
constatrilor rezultate din verificare.
(18) Verificarea situaiei fiscale personale se efectueaz o singur
dat pentru impozitul pe venit i pentru fiecare perioad
impozabil.
ART. 139 Drepturile i obligaiile organului fiscal central 24. La articolul 139, litera f) se modific i va avea urmtorul
n scopul verificrii situaiei fiscale personale, organul fiscal cuprins:
central poate proceda la:
f) stabilirea, dac este cazul, a bazei de impozitare, ajustat pe "f) stabilirea, dac este cazul, a bazei de impozitare, ajustat pe
fiecare categorie de venit, precum i a obligaiilor fiscale fiecare categorie de venit, a creanei fiscale principale, precum i a
corespunztoare acesteia; creanelor fiscale accesorii aferente creanei fiscale principale;".
25. Alineatul (6) al articolului 140 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(6) Durata efecturii verificrii situaiei fiscale personale este "(6) Durata efecturii verificrii situaiei fiscale personale este
stabilit de organul fiscal central i nu poate fi mai mare de 6 luni stabilit de organul fiscal central i nu poate fi mai mare de 365 de
de la data nceperii verificrii fiscale comunicat, respectiv de 12 zile calculate de la data nceperii verificrii fiscale comunicat prin
TEXT VECHI TEXT NOU
luni n cazul n care sunt necesare informaii din strintate. avizul de verificare."
26. La articolul 141, partea introductiv a alineatului (1) se
ART. 141 Avizul de verificare modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Avizul de verificare prevzut la art. 138 alin. (6) cuprinde: "(1) Avizul de verificare prevzut la art. 138 alin. (5) cuprinde:".
27. La articolul 141 alineatul (1), dup litera e) se introduce o
nou liter, litera f), cu urmtorul cuprins:
"f) solicitarea de depunere a declaraiei de patrimoniu i de
venituri."
28. Articolul 144 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 144
ART. 144 Reverificarea Reverificarea
Prin excepie de la prevederile art. 138 alin. (18), conductorul Prin excepie de la prevederile art. 138 alin. (17), conductorul
organului fiscal central competent poate decide reverificarea unei organului fiscal central competent poate decide reverificarea unei
anumite perioade dac de la data ncheierii verificrii fiscale i anumite perioade dac de la data ncheierii verificrii fiscale i
pn la data mplinirii termenului de prescripie apar date pn la data mplinirii termenului de prescripie apar date
suplimentare necunoscute organului fiscal la data efecturii suplimentare necunoscute organului fiscal la data efecturii
verificrii. verificrii."
29. Alineatul (3) al articolului 145 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(3) La finalizarea verificrii situaiei fiscale personale, organul "(3) La finalizarea verificrii situaiei fiscale personale, organul
fiscal central prezint persoanei fizice constatrile i consecinele fiscal central prezint persoanei fizice constatrile i consecinele
lor fiscale, acordndu-i acesteia posibilitatea de a-i exprima lor fiscale, acordndu-i acesteia posibilitatea de a-i exprima
punctul de vedere potrivit art. 9, cu excepia cazului n care bazele punctul de vedere potrivit art. 9, cu excepia cazului n care bazele
de impozitare nu au suferit nicio modificare n urma verificrii sau de impozitare nu au suferit nicio modificare n urma verificrii sau
a cazului n care persoana fizic renun la acest drept i notific, n a cazului n care persoana fizic renun la acest drept i notific, n
scris, acest fapt organului fiscal. scris, acest fapt organului fiscal. Dispoziiile art. 138 alin. (18) sunt
aplicabile n mod corespunztor. Perioada necesar pentru
ndeplinirea audierii n condiiile art. 9 alin. (3) lit. b) nu se include
n calculul duratei verificrii situaiei fiscale personale."
ART. 150 Regimul actelor de sesizare a organelor de urmrire 30. Alineatul (1) al articolului 150 se modific i va avea
penal urmtorul cuprins:
TEXT VECHI TEXT NOU
(1) Procesele-verbale de sesizare a organelor de urmrire penal "(1) Procesele-verbale care stau la baza sesizrii organelor de
prin care organele fiscale constat situaii de fapt ce ar putea ntruni urmrire penal prin care organele fiscale constat situaii de fapt
elementele constitutive ale unei infraciuni, precum i procesele- ce ar putea ntruni elementele constitutive ale unei infraciuni,
verbale ncheiate la solicitarea organelor de urmrire penal, prin precum i procesele-verbale ncheiate la solicitarea organelor de
care se evalueaz prejudiciul nu sunt acte administrativ-fiscale n urmrire penal, prin care se evalueaz prejudiciul nu sunt acte
sensul prezentului cod. administrativ fiscale n sensul prezentului cod."
31. Dup alineatul (3) al articolului 151 se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:
"(4) Controlul fiscal efectuat de organul fiscal central sau local
poate consta i n aciuni de prevenire i conformare."
TITLUL VII COLECTAREA CREANELOR FISCALE
(3) Accesul la evidena creanelor fiscale se efectueaz potrivit 32. La articolul 153 alineatul (3), litera a) se modific i va
procedurii i condiiilor aprobate, astfel: avea urmtorul cuprins:
a) prin ordin al preedintelui A.N.A.F., n cazul evidenei "a) prin ordin al ministrului finanelor publice, n cazul evidenei
creanelor fiscale organizate de organul fiscal central; creanelor fiscale organizate de organul fiscal central;".
33. Dup alineatul (3) al articolului 155 se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:
"(4) Obligaiile fiscale stabilite de organul fiscal prin decizie de
impunere emis n baza unei declaraii de impunere n sensul art. 1
pct. 18 lit. c), comunicat dup expirarea termenelor de plat
prevzute de Codul fiscal sau alte legi speciale care reglementeaz
respectivele obligaii fiscale, sunt scadente n termen de 5 zile de la
data comunicrii deciziei de impunere, cu condiia depunerii de
ctre contribuabil/pltitor a declaraiilor fiscale n termenul
prevzut de lege."
34. La articolul 156 alineatul (2), dup litera c) se introduce o
nou liter, litera d), cu urmtorul cuprins:
"d) al deciziei de impunere emis de organul fiscal potrivit art.
107, pentru obligaiile fiscale a cror scaden era mplinit la data
comunicrii deciziei."
35. Dup alineatul (3) al articolului 156 se introduce un nou
TEXT VECHI TEXT NOU
alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:
"(4) n cazul creanelor fiscale administrate de organul fiscal
central, pentru diferenele de obligaii fiscale principale stabilite de
contribuabil/pltitor prin declaraii fiscale rectificative, termenul de
plat al diferenelor este data depunerii declaraiei rectificative la
organul fiscal."
36. La articolul 157 alineatul (2), litera a) se modific i va
(2) Nu sunt considerate obligaii fiscale restante: avea urmtorul cuprins:
a) obligaiile fiscale pentru care s-au acordat i sunt n derulare "a) obligaiile fiscale pentru care s-au acordat i sunt n derulare
nlesniri la plat, potrivit legii, dac pentru acestea nu s-a mplinit nlesniri la plat, potrivit legii, dac pentru acestea nu s-a mplinit
termenul de plat prevzut n actul de acordare a nlesnirii; termenul de plat prevzut n actul de acordare a nlesnirii sau se
afl n termenul de plat prevzut la art. 194 alin. (1) lit. d), precum
i celelalte obligaii fiscale, care sunt condiii de meninere a
valabilitii nlesnirilor la plat, dac pentru acestea nu s-au
mplinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevzute la art.
194 alin. (1);".
37. La articolul 157 alineatul (2), dup litera c) se introduc
dou noi litere, literele d) i e), cu urmtorul cuprins:
"d) obligaiile fiscale care nu se sting potrivit art. 266 alin. (9);
e) creanele fiscale nscrise n titlurile executorii ce au stat la
baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu
plata n rate potrivit art. 253, n limita diferenei de pre ce a fost
aprobat la plata n rate."
38. Alineatul (3) al articolului 157 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(3) Nu se consider c un contribuabil nregistreaz obligaii fiscale "(3) Nu se consider c un contribuabil nregistreaz obligaii
restante n situaia n care suma obligaiilor fiscale nscrise n fiscale restante n situaia n care suma obligaiilor fiscale datorate
certificatul de atestare fiscal emis de organul fiscal, este mai mic de contribuabil/pltitor este mai mic sau egal cu suma de
sau egal cu suma de rambursat/restituit. n certificatul de atestare rambursat/restituit pentru care exist cerere n curs de soluionare.
fiscal se face meniune n acest sens. n cazul emiterii certificatului de atestare fiscal se face meniune
n acest sens."
TEXT VECHI TEXT NOU
39. Alineatul (5) al articolului 158 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(5) Certificatul de atestare fiscal se emite n maximum 3 zile "(5) Certificatul de atestare fiscal se emite n maximum 3 zile
lucrtoare de la data depunerii cererii i poate fi utilizat de persoana lucrtoare de la data depunerii cererii i poate fi utilizat de persoana
interesat pe o perioad de pn la 30 de zile de la data eliberrii. interesat, pe o perioad de pn la 30 de zile de la data eliberrii.
n cazul persoanelor fizice, perioada n care poate fi utilizat este de n cazul certificatului de atestare fiscal eliberat pentru persoanele
pn la 90 de zile de la data eliberrii. Pe perioada de utilizare, fizice care nu desfoar activiti economice n mod independent
certificatul poate fi prezentat de contribuabil/pltitor, n original sau nu exercit profesii libere, perioada n care poate fi utilizat este
sau n copie legalizat, oricrui solicitant. de pn la 90 de zile de la data eliberrii. Pe perioada de utilizare,
certificatul poate fi prezentat de contribuabil/pltitor, n original
sau n copie legalizat, oricrui solicitant."
40. Dup alineatul (2) al articolului 160 se introduc apte noi
alineate, alineatele (3) - (9), cu urmtorul cuprins:
"(3) Certificatul de atestare fiscal prevzut la alin. (2) nu se
solicit n urmtoarele situaii:
a) n cazul contribuabililor care la data decesului nu au avut
alocat codul numeric personal;
b) n cazul n care se solicit eliberarea de ctre notarul public a
unui certificat de calitate de motenitor.
(4) Dispoziiile alin. (3) se aplic n mod corespunztor i n
cazul n care procedura succesoral se soluioneaz de ctre
instana de judecat.
(5) Dup finalizarea procedurii succesorale n care n masa
succesoral sunt cuprinse obligaii fiscale restante i alte creane
bugetare, notarul public transmite prin mijloace electronice de
comunicare organului fiscal central competent, precum i organului
fiscal local n a crui raz teritorial se afl sediul biroului notarial,
n termen de 30 de zile de la ncheierea acesteia, o copie a
certificatului de motenitor.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (5), n cazul n care n
masa succesoral, pe lng obligaiile fiscale restante i alte creane
TEXT VECHI TEXT NOU
bugetare, se afl i bunuri imobile intabulate, obligaia comunicrii
copiei certificatului de motenitor mpreun cu ncheierea de
intabulare a acestuia revine Biroului de cadastru i publicitate
imobiliar care a dispus nscrierea bunului n cartea funciar. n
acest caz, comunicarea se face prin mijloace electronice de
comunicare ctre organul fiscal central competent i organul fiscal
local n a crui raz teritorial se afl bunurile imobile.
(7) Dup nscrierea n cartea funciar a actului autentic notarial,
a hotrrii judectoreti sau, dup caz, a actului de adjudecare prin
care se transfer dreptul de proprietate asupra unui bun imobil,
Biroul de cadastru i publicitate imobiliar comunic organului
fiscal local de la locul siturii bunului imobil o copie a ncheierii de
intabulare la care se ataeaz i copia actului de nstrinare a
bunului imobil.
(8) Solicitarea i eliberarea certificatului de atestare fiscal
potrivit alin. (2) sau art. 159 alin. (1), precum i transmiterea
documentelor prevzute la alin. (5) - (7) se fac prin mijloace
electronice de comunicare conform unor proceduri care se aprob,
astfel:
a) prin ordin al ministrului finanelor publice, cu avizul Ageniei
Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar i al Uniunii
Naionale a Notarilor Publici din Romnia, pentru solicitrile ce se
depun la organul fiscal central, i respectiv, comunicrile fcute
ctre acesta;
b) prin ordin al ministrului dezvoltrii regionale, administraiei
publice i fondurilor europene, cu avizul Ageniei Naionale de
Cadastru i Publicitate Imobiliar i al Uniunii Naionale a
Notarilor Publici din Romnia, pentru solicitrile ce se depun la
organul fiscal local i, respectiv, comunicrile fcute ctre acesta.
(9) Organele fiscale centrale i locale primesc informaii, prin
mijloace electronice de comunicare, din registrele naionale
TEXT VECHI TEXT NOU
notariale conform procedurilor aprobate potrivit alin. (8)."
41. Alineatul (2) al articolului 163 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) n cazul creanelor fiscale administrate de organul fiscal central "(2) n cazul creanelor fiscale administrate de organul fiscal
debitorii efectueaz plata acestora ntr-un cont unic, prin utilizarea central i organul fiscal local, debitorii efectueaz plata acestora
unui ordin de plat pentru Trezoreria Statului pentru obligaiile ntr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plat pentru
fiscale datorate bugetului de stat i a unui ordin de plat pentru Trezoreria Statului pentru obligaiile fiscale datorate. Tipurile de
Trezoreria Statului pentru celelalte obligaii fiscale. Tipurile de obligaii fiscale supuse acestor prevederi se aprob prin ordin al
obligaii fiscale supuse acestor prevederi se aprob prin ordin al preedintelui A.N.A.F., n cazul creanelor fiscale administrate de
preedintelui A.N.A.F. organul fiscal central i prin ordin al ministrului dezvoltrii
regionale, administraiei publice i fondurilor europene, n cazul
creanelor fiscale administrate de organul fiscal local."
(8) n cazul creanelor fiscale administrate de organul fiscal local, 42. Alineatul (8) al articolului 163 se abrog.
debitorii efectueaz plata acestora potrivit prevederilor alin. (7).
Dispoziiile alin. (1), (9), (11) i (12) sunt aplicabile i plilor
efectuate la organul fiscal local.
43. Alineatul (9) al articolului 165 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(9) Organul fiscal competent comunic debitorului modul n care a "(9) Debitorul poate opta pentru a fi ntiinat cu privire la modul
fost efectuat stingerea obligaiilor fiscale, cu cel puin 5 zile n care a fost efectuat stingerea obligaiilor fiscale, prin depunerea
nainte de urmtorul termen de plat a obligaiilor fiscale. unei cereri n acest sens la organul fiscal competent. n acest caz,
organul fiscal competent comunic debitorului modul n care a fost
efectuat stingerea obligaiilor fiscale, cu cel puin 5 zile nainte de
urmtorul termen de plat a obligaiilor fiscale."
44. Alineatul (12) al articolului 168 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(12) n cazul n care din eroare, instituiile de credit vireaz "(12) n cazul n care din eroare instituiile de credit vireaz
organului fiscal sume reprezentnd credite nerambursabile sau organului fiscal sume reprezentnd credite nerambursabile sau
finanri primite de la instituii sau organizaii internaionale pentru finanri primite de la instituii sau organizaii naionale ori
derularea unor programe ori proiecte, prin excepie de la internaionale pentru derularea unor programe ori proiecte, prin
prevederile alin. (8), sumele respective se restituie la cererea excepie de la prevederile alin. (8), sumele respective se restituie la
TEXT VECHI TEXT NOU
instituiei de credit sau a contribuabilului/pltitorului, chiar dac cererea instituiei de credit sau a contribuabilului/pltitorului, chiar
acesta nregistreaz obligaii restante. dac acesta nregistreaz obligaii restante."
45. Alineatul (1) al articolului 171 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(1) Obligaiile fiscale stabilite de organul fiscal central ca urmare a "(1) Obligaiile fiscale stabilite de organul fiscal central ca
reconsiderrii unei tranzacii, potrivit legii, se regularizeaz cu urmare a reconsiderrii unei tranzacii, potrivit legii, se
obligaiile fiscale declarate/pltite de contribuabil/pltitor aferente regularizeaz cu obligaiile fiscale declarate/pltite de
respectivei tranzacii. n acest caz, sumele achitate n contul contribuabil/pltitor aferente respectivei tranzacii. n acest caz,
obligaiilor fiscale declarate/pltite de contribuabil/pltitor se sumele achitate n contul obligaiilor fiscale declarate/pltite de
consider a reprezenta pli anticipate n contul obligaiilor fiscale contribuabil/pltitor se consider, n totalitate, indiferent de bugetul
stabilite ca urmare a reconsiderrii. unde au fost ulterior distribuite, a reprezenta pli anticipate n
contul obligaiilor fiscale stabilite ca urmare a reconsiderrii, cu
regularizarea ulterioar ntre bugete."
46. Dup alineatul (5) al articolului 173 se introduc dou noi
alineate, alineatele (5^1) i (5^2), cu urmtorul cuprins:
"(5^1) Comunicarea deciziilor referitoare la obligaiile fiscale
accesorii n cazul creanelor fiscale administrate de organul fiscal
central se realizeaz n funcie de vechimea, cuantumul obligaiilor
fiscale accesorii i starea juridic a contribuabilului.
(5^2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (5^1) se aprob
prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal."
47. La articolul 174 alineatul (4), litera b) se modific i va avea
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (1), se datoreaz dobnzi urmtorul cuprins:
dup cum urmeaz: "b) pentru obligaiile fiscale datorate de ctre debitorul declarat
b) pentru obligaiile fiscale datorate de ctre debitorul declarat insolvabil care nu are venituri i bunuri urmribile, pn la data
insolvabil care nu are venituri i bunuri urmribile, pn la data comunicrii procesului-verbal de insolvabilitate potrivit
trecerii n evidena separat, potrivit prevederilor art. 265. prevederilor art. 265 alin. (4), urmnd ca de la data trecerii
obligaiilor fiscale n evidena curent s se datoreze dobnzi."
48. La articolul 175, dup alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:
TEXT VECHI TEXT NOU
"(4) Prevederile alin. (1) - (3) sunt aplicabile i n cazul
contribuiilor sociale."
49. Alineatul (4) al articolului 176 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(4) Penalitatea de ntrziere nu se aplic pentru obligaiile fiscale "(4) Penalitatea de ntrziere nu se aplic pentru obligaiile
principale nedeclarate de contribuabil/pltitor i stabilite de organul fiscale principale pentru care se datoreaz penalitate de nedeclarare
de inspecie fiscal prin decizii de impunere. potrivit art. 181."
50. Dup alineatul (11) al articolului 181 se introduce un nou
alineat, alineatul (12), cu urmtorul cuprins:
"(12) Prevederile prezentului articol se aplic n mod
corespunztor i pentru obligaiile fiscale principale stabilite prin
decizie de impunere emis ca urmare a procedurii de verificare a
situaiei fiscale personale. n acest caz, penalitatea de nedeclarare
se calculeaz ncepnd cu prima zi a anului fiscal urmtor celui de
impunere i pn la data stingerii sumei datorate inclusiv."
ART. 184 Instituirea posibilitii acordrii ealonrilor la plat de 51. Alineatul (1) al articolului 184 se modific i va avea
ctre organul fiscal central urmtorul cuprins:
(1) Organele fiscale centrale pot acorda la cererea debitorilor "(1) Organele fiscale centrale acord la cererea debitorilor
ealonri la plat pe o perioad de cel mult 5 ani. Pentru debitorii ealonri la plat pe o perioad de cel mult 5 ani, dac sunt
care nu constituie niciun fel de garanie potrivit prezentului capitol, ndeplinite condiiile de acordare a acestora. Pentru debitorii care
ealonarea se acord pe cel mult 6 luni. nu constituie niciun fel de garanie potrivit prezentului capitol,
ealonarea se acord pe cel mult 6 luni."
52. Alineatul (4) al articolului 186 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. b), n situaia "(4) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. b), n situaia
debitorilor care nu dein bunuri n proprietate sau acestea sunt debitorilor care nu dein bunuri n proprietate sau acestea sunt
insuficiente pentru a constitui garaniile prevzute de prezentul insuficiente pentru a constitui garaniile prevzute de prezentul
capitol, organul fiscal poate acorda ealonarea la plat dac sunt capitol, organul fiscal poate acorda ealonarea la plat dac sunt
ndeplinite celelalte condiii prevzute la alin. (1). n acest caz, ndeplinite celelalte condiii prevzute la alin. (1). n acest caz,
penalitile de ntrziere aferente obligaiilor fiscale principale penalitile de ntrziere cuprinse n certificatul de atestare fiscal
ealonate nu se amn la plat i se includ n ealonare. nu se amn la plat i se includ n ealonare."
TEXT VECHI TEXT NOU
53. Alineatele (4) i (6) ale articolului 191 se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(4) Prin excepie de la prevederile art. 158 i 159, dup caz, "(4) Prin excepie de la prevederile art. 158, certificatul de
certificatul de atestare fiscal cuprinde obligaiile fiscale restante atestare fiscal cuprinde obligaiile fiscale restante existente n sold
existente n sold la data eliberrii acestuia. la data eliberrii acestuia.
..........................................................................
(6) Prin excepie de la prevederile art. 158 i 159, dup caz, (6) Prin excepie de la prevederile art. 158, certificatul de
certificatul de atestare fiscal are valabilitate de 90 de zile de la atestare fiscal are valabilitate de 90 de zile de la data eliberrii."
data eliberrii.

54. Dup alineatul (2) al articolului 192 se introduce un nou


alineat, alineatul (2^1), cu urmtorul cuprins:
"(2^1) n cazuri justificate, n funcie de specificul activitii
contribuabilului i de capacitatea financiar de plat a acestuia pe
parcursul unui an, la cererea debitorului, organul fiscal central
poate aproba plata difereniat a ratelor de ealonare."
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), urmtoarele categorii 55. La articolul 193 alineatul (3), litera c) se modific i va avea
de debitori nu trebuie s constituie garanii: urmtorul cuprins:
c) unitile i instituiile de drept public prevzute la art. 7 din "c) unitile i instituiile de drept public prevzute la art. 7 din
Ordonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i Ordonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i
dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri i completri prin dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i unitile i instituiile de drept public prevzute la art. 26
alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea i funcionarea
Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti i a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii i industriei alimentare, cu modificrile i
completrile ulterioare;".
56. Dup alineatul (7) al articolului 193 se introduce un nou
alineat, alineatul (7^1), cu urmtorul cuprins:
"(7^1) Nu pot face obiectul garaniilor prevzute la alin. (6) lit. c) i
TEXT VECHI TEXT NOU
d) bunurile perisabile."
57. Dup alineatul (23) al articolului 193 se introduce un nou
alineat, alineatul (24), cu urmtorul cuprins:
"(24) n cazul n care pe parcursul ealonrii la plat bunurile
care fac obiectul garaniei constituite potrivit alin. (6) lit. c) i d),
precum i alin. (15) i (16) s-au degradat ori dreptul de proprietate
a acestor bunuri s-a modificat prin hotrri judectoreti care
constituie titluri executorii, la solicitarea organului fiscal central,
debitorul are obligaia reconstituirii garaniilor pentru obligaiile
fiscale rmase nestinse din ealonarea la plat dac celelalte
garanii nu sunt ndestultoare."
(1) Ealonarea la plat acordat pentru obligaiile fiscale i 58. La articolul 194 alineatul (1), litera e) se modific i va avea
menine valabilitatea n urmtoarele condiii: urmtorul cuprins:
e) s se achite obligaiile fiscale administrate de organul fiscal, "e) s se achite obligaiile fiscale administrate de organul fiscal,
nestinse la data comunicrii deciziei de ealonare la plat i care nu nestinse la data comunicrii deciziei de ealonare la plat i care nu
fac obiectul ealonrii la plat, n termen de cel mult 90 de zile de fac obiectul ealonrii la plat, n termen de cel mult 180 de zile de
la data comunicrii acestei decizii; la data comunicrii acestei decizii sau pn la finalizarea ealonrii
la plat;".
59. La articolul 194 alineatul (1), dup litera m) se introduce o
nou liter, litera m^1), cu urmtorul cuprins:
"m^1) s constituie garania n condiiile prevzute la art. 193
alin. (24), n cel mult 15 zile de la data comunicrii solicitrii
organului fiscal central;".
(1) Pe perioada de valabilitate a ealonrii, decizia de ealonare la 60. La articolul 195 alineatul (1), litera f) se modific i va avea
plat poate fi modificat la cererea debitorului prin includerea n urmtorul cuprins:
ealonare a urmtoarelor obligaii fiscale cuprinse n certificatul de
atestare fiscal emis de organul fiscal competent:
f) creanele stabilite de alte organe i transmise spre recuperare "f) creanele stabilite de alte organe i transmise spre recuperare
organului fiscal, n situaia n care transmiterea creanelor se organului fiscal, precum i amenzile de orice fel, n situaia n care
efectueaz pe perioada derulrii ealonrii la plat; transmiterea creanelor se efectueaz pe perioada derulrii
ealonrii la plat;".
TEXT VECHI TEXT NOU
61. Alineatul (7) al articolului 195 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(7) Odat cu depunerea cererii, debitorul trebuie s constituie i "(7) Dup depunerea cererii, n termen de 10 zile de la emiterea
garaniile prevzute de prezentul capitol, corespunztor condiiilor acordului de principiu de ctre organul fiscal central, debitorul
n care urmeaz s se modifice decizia de ealonare la plat. trebuie s constituie i garaniile prevzute de prezentul capitol,
corespunztor condiiilor n care urmeaz s se modifice decizia de
ealonare la plat."
62. Dup alineatul (8) al articolului 195 se introduce un nou
alineat, alineatul (8^1), cu urmtorul cuprins:
"(8^1) n situaia debitorilor care dein bunuri n proprietate,
insuficiente pentru a constitui garaniile n cuantumul prevzut la
prezentul capitol, organul fiscal central poate aproba cererea de
modificare a deciziei de ealonare la plat dac sunt ndeplinite
celelalte condiii prevzute la art. 186 alin. (1). n acest caz,
penalitile de ntrziere nu se amn la plat, ci se includ n
ealonare, iar decizia de amnare la plat a penalitilor de
ntrziere i a penalitilor de nedeclarare se anuleaz."
63. Dup alineatul (11) al articolului 195 se introduce un nou
alineat, alineatul (11^1), cu urmtorul cuprins:
"(11^1) n situaia n care pe perioada de valabilitate a ealonrii
se desfiineaz sau se anuleaz, n tot sau n parte, actul
administrativ fiscal n care sunt individualizate creane fiscale ce
fac obiectul ealonrii la plat, decizia de ealonare la plat se
modific n mod corespunztor, la cererea debitorului."
64. Dup alineatul (3) al articolului 199 se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:
"(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile pentru obligaiile
fiscale principale ealonate la plat i pentru care se datoreaz
penalitate de nedeclarare potrivit art. 181. n cazul pierderii
valabilitii ealonrii la plat, pentru aceste obligaii fiscale se
datoreaz penalitatea de nedeclarare prevzut de art. 181 alin.
TEXT VECHI TEXT NOU
(1)."
65. Alineatul (1) al articolului 200 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent meninerea "(1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent
unei ealonri a crei valabilitate a fost pierdut din cauza meninerea unei ealonri a crei valabilitate a fost pierdut din
nerespectrii condiiilor prevzute la art. 194 alin. (1) lit. a) - j) i l), cauza nerespectrii condiiilor prevzute la art. 194 alin. (1) lit. a) -
o singur dat pe perioada de valabilitate a ealonrii, dac depune j) i l), o singur dat ntr-un an de ealonare, dac depune o cerere
o cerere n acest scop nainte de executarea garaniei de ctre n acest scop nainte de executarea garaniei de ctre organul fiscal
organul fiscal competent sau nainte de stingerea obligaiilor competent sau nainte de stingerea obligaiilor fiscale, dup caz.
fiscale, dup caz. Cererea se soluioneaz prin emiterea unei decizii Cererea se soluioneaz prin emiterea unei decizii de meninere a
de meninere a valabilitii ealonrii, cu pstrarea perioadei de valabilitii ealonrii, cu pstrarea perioadei de ealonare aprobate
ealonare aprobate iniial. iniial."
66. La articolul 201, denumirea marginal se modific i va
avea urmtorul cuprins:
ART. 201 Dobnzi i majorri de ntrziere n cazul pierderii "ART. 201
valabilitii ealonrii la plat Dobnzi n cazul pierderii valabilitii ealonrii la plat"
67. Articolul 204 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 204
ART. 204 Regimul special al obligaiilor fiscale de a cror plat Regimul special al obligaiilor fiscale de a cror plat
depinde meninerea autorizaiei, acordului ori a altui act depinde meninerea autorizaiei, acordului ori a altui act
administrativ similar administrativ similar
(1) Pentru debitorii care au solicitat ealonarea la plat i care Ealonarea la plat nu se acord pentru obligaiile fiscale de a
trebuie s achite obligaiile fiscale administrate de organul fiscal cror plat depinde meninerea autorizaiei, acordului ori a altui act
central ntr-un anumit termen pentru a se menine autorizaia, administrativ similar. n sensul prezentului articol nu sunt asimilate
acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competent nu obligaiilor fiscale obligaiile prevzute la art. 184 alin. (5)."
revoc/nu suspend actul pe motiv de neplat a obligaiilor fiscale
la termenul prevzut n legislaia specific, iar garaniile constituite
nu se execut pn la soluionarea cererii de acordare a ealonrii la
plat.
(2) n situaia n care cererea de acordare a ealonrii la plat a fost
respins sau retras, debitorii prevzui la alin. (1) trebuie s achite
TEXT VECHI TEXT NOU
obligaiile fiscale de a cror plat depinde meninerea autorizaiei,
acordului ori a altui act administrativ similar n scopul meninerii
actului, n termen de 15 zile de la data comunicrii deciziei de
respingere sau a deciziei prin care se ia act de retragerea cererii. n
acest caz, o nou cerere de acordare a ealonrii la plat se poate
depune numai dup achitarea acestor obligaii fiscale.
(3) Pe perioada de valabilitate a ealonrii la plat, autoritatea
competent nu revoc/nu suspend autorizaia, acordul sau alt act
administrativ similar pe motiv de neplat a obligaiilor fiscale la
termenul prevzut n legislaia specific, iar garaniile constituite
nu se execut.
(3) n sensul prezentului articol este considerat cu risc fiscal mic 68. La articolul 206 alineatul (3), litera d) se modific i va avea
debitorul care, la data depunerii cererii, ndeplinete, cumulativ, urmtorul cuprins:
urmtoarele condiii:
d) nu are obligaii fiscale restante mai mari de 6 luni; "d) nu are obligaii fiscale restante mai mari de 12 luni;".
69. Alineatul (6) al articolului 206 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(6) Prevederile art. 208 se aplic n mod corespunztor i penalitilor "(6) Prevederile art. 208 se aplic n mod corespunztor pentru
de ntrziere aferente sumelor ealonate la plat potrivit prezentului penalitile de ntrziere i pentru un procent de 50% din dobnzile
articol. cuprinse n certificatul de atestare fiscal."
70. Dup alineatul (6) al articolului 207 se introduc dou noi
alineate, alineatele (7) i (8), cu urmtorul cuprins:
"(7) n cazul constituirii garaniei sub forma prevzut la art. 193
alin. (6) lit. b), la solicitarea debitorului, organul fiscal poate
solicita emitentului scrisorii de garanie/poliei de asigurare de
garanie executarea acesteia pentru stingerea ratelor de ealonare la
scadena acestora.
(8) Ori de cte ori se modific graficul de ealonare potrivit
prezentului capitol, organul fiscal competent emite decizie de
modificare a deciziei de ealonare la plat, la care anexeaz noul
grafic."
TEXT VECHI TEXT NOU
71. Alineatul (1) al articolului 208 se modific i va avea
ART. 208 Amnarea la plat a penalitilor de ntrziere urmtorul cuprins:
(1) Pe perioada ealonrii la plat, penalitile de ntrziere aferente "(1) Pe perioada ealonrii la plat, penalitile de ntrziere
obligaiilor fiscale ealonate se amn la plat prin decizie care se cuprinse n certificatul de atestare fiscal se amn la plat prin
comunic debitorului odat cu decizia de ealonare la plat. Aceste decizie care se comunic debitorului odat cu decizia de ealonare
prevederi se aplic, dup caz, i unui procent de 50% din majorrile la plat. Aceste prevederi se aplic, dup caz, i unui procent de
de ntrziere, reprezentnd componenta de penalitate a acestora, 50% din majorrile de ntrziere, reprezentnd componenta de
aferente obligaiilor fiscale ealonate. penalitate a acestora."
ART. 211 Tipuri de garanii 72. La articolul 211, litera b) se modific i va avea urmtorul
Garaniile pentru luarea msurilor prevzute la art. 210 se pot cuprins:
constitui, n condiiile legii, prin: "b) scrisoare de garanie emis de o instituie de credit sau, dup
b) scrisoare de garanie emis de o instituie de credit sau poli de caz, de o instituie financiar nebancar nscris n registrele Bncii
asigurare de garanie emis de o societate de asigurare. n cazul n Naionale a Romniei pentru emiterea de garanii ori poli de
care scrisoarea de garanie/polia de asigurare de garanie este asigurare de garanie emis de o societate de asigurare. n cazul n
emis de o instituie financiar din afara Romniei, aceasta trebuie care scrisoarea de garanie/polia de asigurare de garanie este
s fie confirmat i acceptat de o instituie de credit sau de emis de o instituie financiar din afara Uniunii Europene aceasta
asigurare din Romnia; trebuie confirmat conform normelor bancare de o instituie de
credit sau, dup caz, de o instituie financiar nebancar ori
societate de asigurare din Romnia. n cazul n care scrisoarea de
garanie/polia de asigurare de garanie este emis de o instituie
financiar din Uniunea European, aceasta este acceptat de
organul fiscal dac sunt respectate prevederile referitoare la
notificare cuprinse n Directiva 2013/36/UE a Parlamentului
European i al Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la
activitatea instituiilor de credit i supravegherea prudenial a
instituiilor de credit i a firmelor de investiii, de modificare a
Directivei 2002/87/CE i de abrogare a Directivelor 2006/48/CE i
2006/49/CE, transpus prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.
99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 227/2007, cu
modificrile i completrile ulterioare, sau, dup caz, Directiva
TEXT VECHI TEXT NOU
2009/138/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 25
noiembrie 2009 privind accesul la activitate i desfurarea
activitii de asigurare i de reasigurare (Solvabilitate II), transpus
prin Legea nr. 237/2015 privind autorizarea i supravegherea
activitii de asigurare i reasigurare, cu modificrile i
completrile ulterioare."
73. Alineatul (2) al articolului 212 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) n cazul garaniilor prevzute la art. 211 lit. a) i b), organul fiscal "(2) n cazul garaniilor prevzute la art. 211 lit. a) i b), organul
dispune instituiei de credit/societii de asigurare emitente sau fiscal dispune instituiei de credit sau instituiei financiare
instituiei financiare care a confirmat i acceptat scrisoarea de nebancare ori societii de asigurare emitente a scrisorii de garanie
garanie/polia de asigurare de garanie, ori unitii de trezorerie a sau poliei de asigurare de garanie, dup caz, sau instituiei de
statului, dup caz, virarea sumei de bani n conturile de venituri credit ori instituiei financiare nebancare ori societii de asigurare
bugetare corespunztoare. din Romnia care a confirmat scrisoarea de garanie/polia de
asigurare de garanie ori unitii de Trezorerie a Statului, dup caz,
virarea sumei de bani n conturile de venituri bugetare
corespunztoare."
74. Alineatele (2) i (8) ale articolului 213 se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(2) Se dispun msuri asigurtorii sub forma popririi asigurtorii i "(2) Se dispun msuri asigurtorii sub forma popririi asigurtorii
sechestrului asigurtor asupra bunurilor mobile i/sau imobile i sechestrului asigurtor asupra bunurilor mobile i/sau imobile
proprietate a debitorului, precum i asupra veniturilor acestuia, n proprietate a debitorului, precum i asupra veniturilor acestuia, n
cazuri excepionale, respectiv atunci cnd exist pericolul ca acesta cazuri excepionale, respectiv n situaia n care exist pericolul ca
s se sustrag, s i ascund ori s i risipeasc patrimoniul, acesta s se sustrag, s i ascund ori s i risipeasc patrimoniul,
periclitnd sau ngreunnd n mod considerabil colectarea. periclitnd sau ngreunnd n mod considerabil colectarea.
Dispoziiile art. 231 rmn aplicabile. Dispoziiile art. 231 rmn aplicabile. Msurile asigurtorii devin
msuri executorii la mplinirea termenului prevzut la art. 230 alin.
(1) sau art. 236 alin. (12), dup caz, ori la expirarea perioadei de
suspendare a executrii silite.
..........................................................................
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (7), n situaia n care au (8) Prin excepie de la prevederile alin. (7), n situaia n care au
TEXT VECHI TEXT NOU
fost instituite msuri asigurtorii i au fost sesizate organele de fost instituite msuri asigurtorii i au fost sesizate organele de
urmrire penal potrivit legii, msurile asigurtorii nceteaz de urmrire penal potrivit legii, msurile asigurtorii subzist pn la
drept la data la care au fost luate msuri asigurtorii potrivit Legii data soluionrii cauzei de ctre organele de urmrire penal sau de
nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal, cu modificrile i instana de judecat. Dup comunicarea soluiei date de ctre
completrile ulterioare. organele de urmrire penal sau hotrrii judectoreti, n cazul n
care msurile asigurtorii instituite de ctre organul fiscal
competent nu se transform n msuri executorii potrivit legii,
acestea se ridic de ctre organul care le-a dispus."
75. Dup alineatul (2) al articolului 213 se introduce un nou
alineat, alineatul (2^1), cu urmtorul cuprins:
"(2^1) Prin excepie de la prevederile alin. (2), nu se dispun
msuri asigurtorii pentru debitorul aflat sub incidena legislaiei
privind insolvena sau cnd acesta nu deine active patrimoniale
urmribile."
76. La articolul 213, dup alineatul (8) se introduce un nou
alineat, alineatul (8^1), cu urmtorul cuprins:
"(8^1) n situaia n care au fost constituite garanii n vederea
ridicrii msurilor asigurtorii, acestea trebuie meninute pentru
toat perioada de valabilitate n care ar fi fost meninute msurile
asigurtorii potrivit alin. (7) sau (8), dup caz. Organul fiscal
execut garaniile constituite potrivit art. 211 lit. b) n ultima zi de
valabilitate a acestora n cazul n care debitorul nu prelungete
valabilitatea garaniei. n acest caz, suma de bani va fi virat n
contul de garanii menionat de organul de executare silit i
reprezint o garanie potrivit art. 211 lit. a)."
77. Alineatul (1) al articolului 214 se modific i va avea
ART. 214 Ridicarea msurilor asigurtorii urmtorul cuprins:
(1) Msurile asigurtorii instituite potrivit art. 213 se ridic, prin "(1) Msurile asigurtorii instituite potrivit art. 213 se ridic, n
decizie motivat, de ctre creditorul fiscal, cnd au ncetat motivele tot sau n parte, prin decizie motivat, de ctre creditorul fiscal,
pentru care au fost dispuse sau la constituirea garaniei prevzute cnd au ncetat motivele pentru care au fost dispuse sau la
la art. 211, dup caz. constituirea garaniei prevzute la art. 211, dup caz."
TEXT VECHI TEXT NOU
ART. 217 ntreruperea termenului de prescripie 78. La articolul 217, litera d) se modific i va avea
Termenul de prescripie prevzut la art. 215 se ntrerupe: urmtorul cuprins:
d) la data comunicrii procesului-verbal de insolvabilitate fr "d) la data comunicrii procesului-verbal de insolvabilitate;".
bunuri i venituri urmribile;
79. Dup alineatul (1) al articolului 217 se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins:
"(2) n cazul n care pentru acelai titlu executoriu organul fiscal
emite i comunic debitorului mai multe somaii, termenul de
prescripie se ntrerupe potrivit alin. (1) lit. c) doar n cazul primei
somaii."
80. Dup articolul 227 se introduce un nou articol, articolul
227^1, cu urmtorul cuprins:
"ART. 227^1
Reguli speciale privind nceperea sau continuarea executrii
silite
(1) Msurile de executare silit se aplic difereniat, n funcie de
cuantumul i vechimea creanelor fiscale.
(2) Procedura de aplicare a dispoziiilor alin. (1) se stabilete
prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal."
81. Dup alineatul (6) al articolului 230 se introduce un nou
alineat, alineatul (7), cu urmtorul cuprins:
"(7) Urmrirea imobilului, n baza somaiei prevzute la alin. (1),
se noteaz la cererea organului fiscal n cartea funciar, asupra
bunurilor imobile ale debitorului, indiferent de modalitatea
dreptului de proprietate, respectiv proprietate exclusiv, devlmie
sau coproprietate."
ART. 233 Suspendarea executrii silite 82. La articolul 233 alineatul (1), litera d) se modific i va
(1) Executarea silit se suspend: avea urmtorul cuprins:
d) pe o perioad de cel mult 6 luni, n cazuri excepionale, i doar o "d) pe o perioad de cel mult 6 luni, n cazuri excepionale, i
singur dat pentru acelai debitor, prin hotrre a Guvernului; doar o singur dat pentru acelai debitor, prin hotrre a
TEXT VECHI TEXT NOU
Guvernului, cu respectarea regulilor n materie de ajutor de stat."
83. La articolul 233, dup alineatul (2) se introduc dou noi
alineate, alineatele (2^1) i (2^2), cu urmtorul cuprins:
"(2^1) Executarea silit se suspend sau nu ncepe pentru
creanele fiscale stabilite printr-o decizie de organul fiscal
competent dac debitorul notific organul fiscal, ulterior
comunicrii deciziei, cu privire la depunerea unei scrisori de
garanie/polie de asigurare de garanie potrivit art. 235. Executarea
silit continu sau ncepe dac debitorul nu depune scrisoarea de
garanie/polia de asigurare de garanie n termen de 45 de zile de la
data comunicrii deciziei prin care sunt stabilite creanele fiscale.
(2^2) Pe toat perioada suspendrii executrii silite potrivit alin.
(2^1), creanele fiscale ce fac obiectul suspendrii nu se sting, cu
excepia situaiei n care debitorul opteaz pentru stingerea acestora
potrivit art. 165 alin. (8)."
84. Alineatele (2), (7) i (12) ale articolului 236 se modific i
vor avea urmtorul cuprins:
(2) Sumele reprezentnd credite nerambursabile ori finanri "(2) Sumele reprezentnd credite nerambursabile ori finanri
primite de la instituii sau organizaii internaionale pentru primite de la instituii sau organizaii naionale ori internaionale
derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executrii pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse
silite prin poprire, n cazul n care mpotriva beneficiarului acestora executrii silite prin poprire, n cazul n care mpotriva
a fost pornit procedura executrii silite. beneficiarului acestora a fost pornit procedura executrii silite.
..........................................................................
(7) Poprirea nfiinat anterior, ca msur asigurtorie, devine (7) Poprirea nfiinat anterior, ca msur asigurtorie, devine
executorie potrivit art. 213 alin. (3). n acest caz organul fiscal executorie potrivit art. 213 alin. (2) i (3). n acest caz, organul
transmite terului poprit o adres de nfiinare a popririi executorii. fiscal transmite terului poprit o adres de nfiinare a popririi
Totodat, despre aceast msur va fi ntiinat i debitorul." executorii. Totodat, despre aceast msur va fi ntiinat i
debitorul.
..........................................................................
(12) Pentru stingerea creanelor fiscale, debitorii titulari de conturi (12) Pentru stingerea creanelor fiscale, debitorii titulari de
bancare pot fi urmrii prin poprire asupra sumelor din conturile conturi bancare pot fi urmrii prin poprire asupra sumelor din
TEXT VECHI TEXT NOU
bancare, prevederile alin. (5) aplicndu-se n mod corespunztor. n conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicndu-se n mod
acest caz, prin excepie de la art. 230 alin. (1), poprirea nu poate fi corespunztor."
nfiinat nainte de mplinirea unui termen de 30 de zile de la data
comunicrii somaiei.
85. Alineatul (7) al articolului 238 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(7) Bunurile nu se sechestreaz dac prin valorificarea acestora nu "(7) Bunurile nu se sechestreaz dac:
s-ar putea acoperi dect cheltuielile executrii silite. a) prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi dect cel mult
cheltuielile executrii silite;
b) valoarea acestora este mai mic de 1% n cazul n care
valoarea obligaiilor de plat este peste 500.000 lei."
Procesul-verbal de sechestru cuprinde: 86. La articolul 239 alineatul (1), litera g) se modific i va avea
g) descrierea bunurilor mobile sechestrate i indicarea valorii urmtorul cuprins:
estimative a fiecruia, dup aprecierea executorului fiscal, pentru "g) descrierea bunurilor mobile sechestrate i indicarea valorii
identificarea i individualizarea acestora, menionndu-se starea de estimative a fiecruia, dup aprecierea executorului fiscal, pentru
uzur i eventualele semne particulare ale fiecrui bun, precum i identificarea i individualizarea acestora, menionndu-se starea de
dac s-au luat msuri spre neschimbare, cum sunt punerea de uzur i eventualele semne particulare ale fiecrui bun, precum i
sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se afl, sau de dac s-au luat msuri spre neschimbare, cum sunt punerea de
administrare ori conservare a acestora, dup caz; sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se afl, sau de
administrare ori conservare a acestora, dup caz, iar n cazul
imobilelor, dac sunt cunoscute, numrul cadastral i numrul de
carte funciar;".
87. Alineatul (2) al articolului 240 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) n cazul n care bunurile sechestrate constau n sume de bani n "(2) n cazul n care bunurile sechestrate constau n sume de bani
lei sau n valut, titluri de valoare, obiecte de metale preioase, n lei sau n valut, titluri de valoare, obiecte de metale preioase,
pietre preioase, obiecte de art, colecii de valoare, acestea se pietre preioase, obiecte de art, colecii de valoare, acestea se
ridic i se depun, cel trziu a doua zi lucrtoare, la unitile ridic i se depun, n termen de 48 de ore de la sechestrare, la
specializate. Bunurile care constau n sume de bani n lei, titluri de unitile specializate. Bunurile care constau n sume de bani n lei,
valoare, obiecte de metale preioase, pietre preioase sechestrate pot obiecte de metale preioase, pietre preioase sechestrate pot fi
fi depozitate de organul de executare silit sau de executorul fiscal depozitate de organul de executare silit sau de executorul fiscal,
TEXT VECHI TEXT NOU
dup caz, i la unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului, care au dup caz, n termen de 48 de ore de la sechestrare, i la unitile
calitatea de depozitar al acestora. Unitile teritoriale ale teritoriale ale Trezoreriei Statului, care au calitatea de depozitar al
Trezoreriei Statului depozitare, precum i procedura de depunere, acestora. Sumele de bani n lei se pot vira/depune de entitile
manipulare i depozitare se stabilesc prin ordin al ministrului publice care le-au sechestrat ntr-un cont de disponibil deschis la
finanelor publice. unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului prin care i gestioneaz
bugetul propriu, codificat cu codul de identificare fiscal al
acestora. n cazul n care entitile publice care le-au sechestrat nu
au personalitate juridic, contul de disponibil se codific cu codul
de identificare fiscal al entitii publice cu personalitate juridic
din structura creia face parte entitatea public respectiv. Contul
de disponibil deschis la unitile Trezoreriei Statului nu este
purttor de dobnd, iar pentru operaiunile efectuate prin
intermediul acestuia nu se percep comisioane. Unitile teritoriale
ale Trezoreriei Statului depozitare ale obiectelor de metale
preioase i ale pietrelor preioase sechestrate, precum i procedura
de depunere, manipulare i depozitare se stabilesc prin norme
metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanelor publice.
n situaia n care este necesar
ncercarea/analiza/expertiza/marcarea obiectelor de metale
preioase, pietrelor preioase sechestrate depuse la unitile
teritoriale ale Trezoreriei Statului, entitilor publice cu
personalitate juridic din structura crora face parte organul de
executare silit sau executorul fiscal, dup caz, le revine
responsabilitatea efecturii acestor operaiuni prin intermediul
instituiilor publice care au astfel de atribuii potrivit prevederilor
legale n vigoare."
88. Alineatele (1), (5), (8) - (10) ale articolului 242 se modific i
vor avea urmtorul cuprins:
(1)Sunt supuse executrii silite bunurile imobile proprietate a "(1) Sunt supuse executrii silite bunurile imobile proprietate a
debitorului. n situaia n care debitorul deine bunuri n proprietate debitorului, dispoziiile art. 238 alin. (7) lit. b) aplicndu-se n mod
comun cu alte persoane, executarea silit se ntinde numai asupra corespunztor. n situaia n care debitorul deine bunuri n
TEXT VECHI TEXT NOU
bunurilor atribuite debitorului n urma partajului judiciar, respectiv proprietate comun cu alte persoane, executarea silit se ntinde
asupra sultei. numai asupra bunurilor atribuite debitorului n urma partajului
judiciar, respectiv asupra sultei.
..........................................................................
(5) Executorul fiscal care aplic sechestrul ncheie un proces-verbal (5) Executorul fiscal care aplic sechestrul ncheie un proces-
de sechestru, dispoziiile art. 238 alin. (9) - (11), art. 239 alin. (1) i (2) verbal de sechestru, dispoziiile art. 238 alin. (9) - (11), art. 239
i art. 241 fiind aplicabile. alin. (1) i (2) i art. 241 fiind aplicabile. n acest caz, procesul-
verbal de sechestru va cuprinde i numrul cadastral, i numrul de
carte funciar, dac acestea reies din documentele prezentate de
debitor.
..........................................................................
(8) Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare silit (8) Pentru bunurile imobile sechestrate, organul de executare
care a instituit sechestrul va solicita de ndat biroului de carte silit care a instituit sechestrul va solicita de ndat biroului de
funciar efectuarea inscripiei ipotecare, anexnd un exemplar al cadastru i publicitate imobiliar intabularea ipotecii legale n
procesului-verbal de sechestru. cartea funciar, n termenele i condiiile prevzute de lege,
anexnd un exemplar al procesului-verbal de sechestru.
(9) Biroul de carte funciar comunic organului de executare silit, (9) Biroul de cadastru i publicitate imobiliar n raza cruia este
la cererea acestuia, n termen de 10 zile, celelalte drepturi reale i situat imobilul comunic organului de executare silit, la cererea
sarcini care greveaz imobilul urmrit, precum i titularii acestora, acestuia, n termen de 10 zile, un extras de carte funciar pentru
care trebuie ntiinai de ctre organul de executare silit i informare sau un certificat de sarcini, dup caz. Titularii drepturilor
chemai la termenele fixate pentru vnzarea bunului imobil i reale i sarcinilor constituite asupra imobilului urmrit trebuie
distribuirea preului. ntiinai de ctre organul de executare silit i chemai la
termenele fixate pentru vnzarea bunului imobil i distribuirea
preului.
(10) Creditorii debitorului, alii dect titularii drepturilor prevzute (10) Creditorii debitorului, alii dect titularii drepturilor
la alin. (9), sunt obligai ca, n termen de 30 de zile de la nscrierea prevzute la alin. (9), sunt obligai ca, n termen de 30 de zile de la
procesului-verbal de sechestru al bunului imobil n evidenele de intabularea ipotecii legale n cartea funciar, s comunice n scris
publicitate imobiliar, s comunice n scris organului de executare organului de executare silit titlurile pe care le au pentru bunul
silit titlurile pe care le au pentru bunul imobil respectiv. imobil respectiv."

(3) n sensul alin. (2) organul de executare silit competent 89. La articolul 247 alineatul (3), litera d) se modific i va avea
TEXT VECHI TEXT NOU
procedeaz la valorificarea bunurilor sechestrate prin: urmtorul cuprins:
d) vnzare la licitaie; "d) vnzare la licitaie, inclusiv prin mijloace electronice;".
90. Dup alineatul (3) al articolului 247 se introduce un nou
alineat, alineatul (3^1), cu urmtorul cuprins:
"(3^1) Procedura de vnzare la licitaie prin mijloace electronice
se aprob astfel:
a) prin ordin al preedintelui A.N.A.F., n cazul creanelor
administrate de organul fiscal central;
b) prin ordin al ministrului dezvoltrii regionale, administraiei
publice i fondurilor europene, cu avizul Ministerului Finanelor
Publice, n cazul creanelor administrate de organul fiscal local."
91. Alineatele (2) i (14) ale articolului 250 se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
2)Publicitatea vnzrii se realizeaz prin afiarea anunului privind "(2) Publicitatea vnzrii se realizeaz prin afiarea anunului
vnzarea la sediul organului de executare silit, al primriei n a privind vnzarea la sediul organului de executare silit, al primriei
crei raz teritorial se afl bunurile sechestrate, la sediul i n a crei raz teritorial se afl bunurile sechestrate, la sediul i
domiciliul debitorului, la locul vnzrii, dac acesta este altul dect domiciliul debitorului, la locul vnzrii, dac acesta este altul dect
cel unde se afl bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vnzare, n cel unde se afl bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vnzare, n
cazul vnzrii bunurilor imobile, i prin anunuri ntr-un cotidian cazul vnzrii bunurilor imobile, i prin anunuri ntr-un cotidian
naional de larg circulaie, ntr-un cotidian local, n pagina de local i n pagina de internet a organului fiscal, precum i prin alte
internet sau, dup caz, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a modaliti gratuite care asigur publicitatea vnzrii.
IV-a, precum i prin alte modaliti prevzute de lege. ..........................................................................

(14) n situaia n care nici la a treia licitaie nu se vinde bunul se (14) n situaia n care nici la a treia licitaie nu se vinde bunul, se
organizeaz o nou licitaie. n acest caz bunul poate fi vndut la organizeaz o nou licitaie. n acest caz bunul va fi vndut la cel
cel mai mare pre oferit, chiar dac acesta este inferior preului de mai mare pre oferit, chiar dac acesta este inferior preului de
pornire a licitaiei. pornire a licitaiei, dar nu mai mic dect cuantumul taxei de
participare la licitaie."
92. Dup alineatul (14) al articolului 250 se introduce un nou
alineat, alineatul (14^1), cu urmtorul cuprins:
"(14^1) Prin excepie de la prevederile alin. (14), n cazul n care
TEXT VECHI TEXT NOU
se valorific bunuri imobile, iar la licitaie se prezint un singur
ofertant, vnzarea se face doar n condiiile n care se ofer cel
puin preul de pornire a licitaiei."
93. Articolul 253 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 253
ART. 253 Plata n rate Plata n rate
(1) n cazul vnzrii la licitaie a bunurilor imobile, cumprtorii (1) n cazul vnzrii la licitaie a bunurilor, cumprtorii pot
pot solicita plata preului n rate, n cel mult 12 rate lunare, cu un solicita plata preului n rate, cu un avans de minimum 50% din
avans de minimum 50% din preul de adjudecare a bunului imobil preul de adjudecare a bunului i cu plata unei dobnzi sau majorri
i cu plata unei dobnzi sau majorri de ntrziere, dup caz, de ntrziere, dup caz, stabilite conform prezentului cod. Organul
stabilite conform prezentului cod. Organul de executare silit de executare silit stabilete printr-un proces-verbal condiiile i
stabilete condiiile i termenele de plat a preului n rate. termenele de plat a diferenei de pre. Prevederile art. 252 alin. (1)
(2) Cumprtorul nu poate nstrina bunul imobil dect dup plata se aplic n mod corespunztor pentru plata avansului. Dobnda
preului n ntregime i a dobnzii sau majorrii de ntrziere sau majorarea de ntrziere, dup caz, se datoreaz din ziua
stabilite. urmtoare expirrii termenului prevzut la art. 252 alin. (1) i pn
(3) n cazul neplii avansului prevzut la alin. (1), dispoziiile art. la data stingerii diferenei de pre.
252 se aplic n mod corespunztor. (2) Prin excepie de la alin. (1), n cazul creanelor administrate
(4) Suma reprezentnd dobnda sau majorarea de ntrziere, dup de organul fiscal central, contribuabilii nu pot solicita plata n rate a
caz, nu stinge creanele fiscale pentru care s-a nceput executarea preului, n situaia n care diferena de pre aferent bunului
silit i constituie venit al bugetului de stat ori local, dup caz. valorificat are o valoare mai mic de 5.000 lei.
(5) n cazul plii n rate potrivit prezentului articol, adjudecatarul (3) Diferena de pre se poate plti, n condiiile prezentului
este debitor pentru diferena de pre. articol, de cumprtor pe o perioad de:
(6) Procedura de valorificare a bunurilor cu plata n rate se aprob a) cel mult 12 luni, n cazul vnzrii la licitaie a bunurilor
astfel: mobile;
a) prin ordin al preedintelui A.N.A.F., n cazul creanelor b) cel mult 24 de luni, n cazul vnzrii la licitaie a bunurilor
administrate de organul fiscal central; imobile.
b) prin ordin al ministrului dezvoltrii regionale i administraiei (4) Procesul-verbal prevzut la alin. (1) devine titlu executoriu n
publice, cu avizul Ministerului Finanelor Publice, n cazul condiiile n care cumprtorul nu respect condiiile i termenele
creanelor fiscale administrate de organele fiscale locale. stabilite prin acesta.
(5) Organul de executare silit, odat cu ntocmirea procesului-
verbal prevzut la alin. (1) i a procesului-verbal de adjudecare,
TEXT VECHI TEXT NOU
instituie sechestru asigurtor asupra bunului valorificat cu plata n
rate.
(6) Un exemplar al procesului-verbal de sechestru asigurtor se
comunic Arhivei Electronice de Garanii Reale Mobiliare ori,
dup caz, biroului de carte funciar nsoit de un exemplar al
procesului-verbal de adjudecare.
(7) n cazul neplii avansului prevzut la alin. (1), dispoziiile
art. 252 se aplic n mod corespunztor.
(8) Suma reprezentnd dobnda sau majorarea de ntrziere,
dup caz, nu stinge creanele fiscale pentru care s-a nceput
executarea silit i constituie venit al bugetului de stat ori local,
dup caz. Dispoziiile art. 227 alin. (8) se aplic n mod
corespunztor.
(9) n cazul n care cumprtorul cruia i s-a ncuviinat plata
preului n rate nu pltete diferena de pre n condiiile i la
termenele stabilite, el poate fi executat silit pentru suma rmas de
plat, n temeiul procesului-verbal prevzut la alin. (1).
(10) Pn la ncasarea diferenei de pre, creanele fiscale
nscrise n titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru
care s-a realizat valorificarea bunului cu plata n rate nu se sting,
prin nicio alt modalitate, n limita diferenei de pre rmase de
achitat.
(11) Pentru creanele prevzute la alin. (10) se suspend
executarea silit pn la ncasarea diferenei de pre."
94. Alineatele (1) - (3) i (5) ale articolului 254 se modific i vor
ART. 254 Procesul-verbal de adjudecare avea urmtorul cuprins:
(1) n cazul vnzrii bunurilor imobile, organul de executare silit "(1) Organul de executare silit ncheie procesul-verbal de
ncheie procesul-verbal de adjudecare, n termen de cel mult 5 zile adjudecare, n termen de cel mult 5 zile de la plata n ntregime a
de la plata n ntregime a preului sau a avansului prevzut la art. preului sau a avansului prevzut la art. 253 alin. (1), dac bunul a
253 alin. (1), dac bunul a fost vndut cu plata n rate. Procesul- fost vndut cu plata n rate. Procesul-verbal de adjudecare
verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul constituie titlu de proprietate i servete la intabulare n cartea
TEXT VECHI TEXT NOU
dreptului de proprietate opernd la data ncheierii acestuia. Un funciar, transferul dreptului de proprietate opernd la data
exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil se ncheierii acestuia. Cte un exemplar al procesului-verbal de
transmite, n cazul vnzrii cu plata n rate, biroului de carte adjudecare se transmite organului de executare silit coordonator,
funciar pentru a nscrie interdicia de nstrinare i grevare a dup caz, debitorului i cumprtorului.
bunului pn la plata integral a preului i a dobnzii sau majorrii (2) Procesul-verbal de adjudecare ntocmit n condiiile alin. (1)
de ntrziere, dup caz, stabilite pentru imobilul transmis, pe baza cuprinde, pe lng elementele prevzute la art. 46, i urmtoarele
cruia se face nscrierea n cartea funciar. meniuni:
(2) Procesul-verbal de adjudecare ntocmit n condiiile alin. (1) a) numrul dosarului de executare silit;
cuprinde, pe lng elementele prevzute la art. 46, i urmtoarele b) numrul i data procesului-verbal de desfurare a licitaiei;
meniuni: c) datele de identificare ale cumprtorului;
a) numrul dosarului de executare silit; d) datele de identificare ale debitorului;
b) numrul i data procesului-verbal de desfurare a licitaiei; e) preul la care s-a adjudecat bunul i taxa pe valoarea adugat,
c) datele de identificare ale cumprtorului; dac este cazul;
d) datele de identificare ale debitorului; f) modalitatea de plat a diferenei de pre n cazul n care
e) preul la care s-a adjudecat bunul i taxa pe valoarea adugat, vnzarea s-a fcut cu plata n rate;
dac este cazul; g) datele de identificare a bunului, cu menionarea numrului
f) modalitatea de plat a diferenei de pre n cazul n care vnzarea cadastral i de carte funciar, dup caz;
s-a fcut cu plata n rate; h) meniunea c acest document constituie titlu de proprietate;
g) datele de identificare a bunului; i) semntura cumprtorului sau a reprezentantului su legal,
h) meniunea c acest document constituie titlu de proprietate i c dup caz.
poate fi nscris n cartea funciar; (3) n cazul valorificrii bunurilor prin vnzare direct sau
i) meniunea c pentru creditor procesul-verbal de adjudecare licitaie, predarea bunului ctre cumprtor se face de ctre organul
constituie documentul pe baza cruia se emite titlu executoriu de executare silit pe baz de proces-verbal de predare-primire.
mpotriva cumprtorului care nu pltete diferena de pre, n ..........................................................................
cazul n care vnzarea s-a fcut cu plata preului n rate; (5) Procesul-verbal de adjudecare ntocmit n condiiile alin. (4)
j) semntura cumprtorului sau a reprezentantului su legal, dup cuprinde, pe lng elementele prevzute la art. 46, i elementele
caz. prevzute la alin. (2) din prezentul articol, cu excepia lit. f) i h),
(3) n cazul n care cumprtorul cruia i s-a ncuviinat plata precum i meniunea c acest document constituie titlu de
preului n rate nu pltete restul de pre n condiiile i la termenele proprietate."
stabilite, el poate fi executat silit pentru plata sumei datorate n
temeiul titlului executoriu emis de organul de executare silit
TEXT VECHI TEXT NOU
competent pe baza procesului-verbal de adjudecare.
(5) Procesul-verbal de adjudecare ntocmit n condiiile alin. (4)
cuprinde, pe lng elementele prevzute la art. 46, i elementele
prevzute la alin. (2) din prezentul articol, cu excepia lit. f), h) i
i), precum i meniunea c acest document constituie titlu de
proprietate. Cte un exemplar al procesului-verbal de adjudecare se
transmite organului de executare silit coordonator i
cumprtorului.
95. Alineatul (2) al articolului 255 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) n cazul bunurilor prevzute la alin. (1) lit. a), cu ocazia relurii "(2) n cazul bunurilor prevzute la alin. (1) lit. a), cu ocazia
procedurii n cadrul termenului de prescripie, dac organul de relurii procedurii n cadrul termenului de prescripie, dac organul
executare silit consider c nu se impune o nou evaluare, preul de executare silit consider c nu se impune o nou evaluare,
de pornire a licitaiei nu poate fi mai mic dect 50% din preul de preul de pornire a licitaiei nu poate fi mai mic de 50% din preul
evaluare a bunurilor. de evaluare a bunurilor. Bunul va fi vndut la cel mai mare pre
oferit, chiar dac acesta este inferior preului de pornire a licitaiei,
dar nu mai mic dect cuantumul taxei de participare la licitaie, cu
excepia situaiei n care se prezint un singur ofertant, cnd
vnzarea se realizeaz la cel puin preul de pornire a licitaiei."
96. Dup alineatul (5) al articolului 257 se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins:
"(6) Prin excepie de la prevederile art. 226 alin. (10) - (13),
sumele realizate n cursul procedurii de executare silit efectuate n
baza titlurilor executorii transmise organului fiscal de ctre alte
instituii sau autoriti publice i care se fac venit potrivit legii
speciale la alte bugete se vireaz de ctre organul fiscal n conturile
indicate de instituia sau autoritatea solicitant sau n titlul
executoriu, dup caz, n termen de 15 zile de la ncheierea
procesului-verbal de distribuire a sumelor ncasate n procedura de
executare silit."
97. Alineatul (1) al articolului 264 se modific i va avea
TEXT VECHI TEXT NOU
ART. 264 Conversia n aciuni a obligaiilor fiscale urmtorul cuprins:
(1) La contribuabilii/pltitorii la care statul este acionar integral "(1) La contribuabilii/pltitorii la care statul este acionar integral
sau majoritar se poate aproba, n condiiile legii i cu respectarea sau majoritar se poate aproba, n condiiile legii i cu respectarea
procedurilor privind ajutorul de stat, conversia n aciuni a procedurilor privind ajutorul de stat, conversia n aciuni a
obligaiilor fiscale principale administrate de organul fiscal central obligaiilor fiscale principale administrate de organul fiscal central
reprezentnd impozite, taxe, contribuii sociale obligatorii i alte reprezentnd impozite, taxe, contribuii sociale obligatorii i alte
sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de
orice fel care se fac venit la bugetul de stat, precum i obligaiile orice fel care se fac venit la bugetul de stat, precum i obligaiile
fiscale accesorii, datorate i neachitate, cu excepia obligaiilor fiscale accesorii, datorate i neachitate, cu excepia obligaiilor
fiscale principale cu reinere la surs i a accesoriilor aferente fiscale principale cu reinere la surs i a accesoriilor aferente
acestora i obligaiile fiscale ctre fondul de risc ca urmare a acestora i obligaiile fiscale ctre fondul de risc ca urmare a
mprumuturilor externe garantate de stat. mprumuturilor interne i externe garantate de stat i a
submprumuturilor acordate ca urmare a contractrii de
mprumuturi interne i externe de ctre stat."
ART. 265 Conduita organului fiscal n cazul insolvabilitii i al 98. Alineatul (1) al articolului 265 se modific i va avea
deschiderii procedurii insolvenei potrivit Legii nr. 85/2014 urmtorul cuprins:
(1) n sensul prezentului cod este insolvabil debitorul ale crui "(1) n sensul prezentului cod este insolvabil debitorul ale crui
venituri ori bunuri urmribile au o valoare mai mic dect venituri i/sau bunuri urmribile au o valoare mai mic dect
obligaiile fiscale de plat sau care nu are venituri ori bunuri obligaiile fiscale de plat sau care nu are venituri ori bunuri
urmribile. urmribile. n acest sens, organul fiscal comunic debitorului
procesul-verbal de insolvabilitate."
99. Dup alineatul (1) al articolului 265 se introduce un nou
alineat, alineatul (1^1), cu urmtorul cuprins:
"(1^1) Se consider debitori care nu au venituri sau bunuri
urmribile i urmtoarele categorii:
a) debitorii ce dein n proprietate bunuri a cror valorificare
acoper cel mult cheltuielile estimate de executare silit;
b) debitorii care dein n proprietate bunuri a cror valoare se
ncadreaz n limita pragului prevzut la art. 238 alin. (7) lit. b)."
100. Dup alineatul (4) al articolului 266 se introduce un nou
alineat, alineatul (4^1), cu urmtorul cuprins:
TEXT VECHI TEXT NOU
"(4^1) Obligaiile fiscale datorate de debitori, persoane fizice
care desfoar activiti economice n mod independent sau
profesii libere, precum i asocieri i alte entiti fr personalitate
juridic, radiai din registrele n care au fost nregistrai potrivit
legii, se anuleaz dup radiere, inclusiv n situaia n care
obligaiile au fost preluate de ali debitori n conformitate cu
prevederile art. 23."
101. Dup alineatul (7) al articolului 266 se introduc dou noi
alineate, alineatele (8) i (9), cu urmtorul cuprins:
"(8) Creanele fiscale restante administrate de organul fiscal
central i local se anuleaz i n urmtoarele situaii:
a) ulterior nchiderii procedurii insolvenei, n situaia n care
creanele nu sunt admise la masa credal potrivit legii, sub rezerva
ca debitorul s nu fi fost condamnat pentru bancrut simpl sau
frauduloas ori s nu i se fi stabilit rspunderea pentru efectuarea
de pli ori transferuri frauduloase, inclusiv n cazul atragerii
rspunderii acestuia, potrivit legii;
b) ulterior nchiderii procedurii de reorganizare judiciar, n
situaia n care creanele fiscale nu sunt acceptate n planul de
reorganizare confirmat de judectorul-sindic, sub rezerva ca
debitorii s se conformeze planului de reorganizare aprobat.
(9) Pe toat perioada derulrii procedurii insolvenei sau
reorganizrii judiciare, dup caz, creanele prevzute la alin. (8) nu
se sting."
102. Dup articolul 266 se introduce un nou capitol, capitolul
XII^1 "Dispoziii aplicabile cazurilor speciale de executare
silit", alctuit din articolele 266^1 - 266^5, cu urmtorul
cuprins:

"CAPITOLUL XII^1
Dispoziii aplicabile cazurilor speciale de executare silit
TEXT VECHI TEXT NOU

ART. 266^1
Sfera de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplic pentru executarea silit a tuturor
creanelor bugetare stabilite prin hotrri judectoreti pronunate
n materie penal, provenite din svrirea de infraciuni, astfel:
a) sumele reprezentnd repararea prejudiciului material;
b) amenzi;
c) cheltuieli judiciare;
d) sume confiscate.
(2) Prin cazuri speciale de executare n sensul prezentului capitol
se nelege cazurile date n competena organului de executare
prevzut la art. 220 alin. (2^1) lit. a).
ART. 266^2
Comunicarea actelor de executare silit n cazuri speciale
Prin excepie de la prevederile art. 47 alin. (1), n cazul
debitorului care datoreaz sume de natura celor prevzute la art.
266^1 i care este arestat preventiv sau deinut n penitenciar,
comunicarea actelor de executare silit se realizeaz la sediul
locului de deinere.
ART. 266^3
Executarea silit n cazul debitorilor insolveni
(1) Prin derogare de la dispoziiile Legii nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, cu
modificrile i completrile ulterioare, executarea silit a creanelor
prevzute la art. 266^1 datorate de debitorii declarai insolveni se
realizeaz potrivit dispoziiilor prezentului cod.
(2) Prin excepie de la prevederile art. 220 alin. (8), n cazul
debitorului care datoreaz sume de natura celor prevzute la art.
266^1 i pentru care s-a dispus atragerea rspunderii potrivit
prevederilor legislaiei privind insolvena, coordonarea executrii
TEXT VECHI TEXT NOU
silite revine organului de executare silit cazuri speciale n a crui
raz teritorial i are/i-a avut domiciliul fiscal debitorul insolvent.
ART. 266^4
Titlul executoriu i condiiile pentru nceperea executrii
silite
Prin excepie de la dispoziiile art. 226 alin. (1), pentru creanele
prevzute la art. 266^1 stabilite prin hotrri judectoreti
definitive pronunate n materie penal, se aplic msurile de
executare silit prevzute de prezentul cod, fr a se emite alt titlu
executoriu de ctre organul de executare.
ART. 266^5
Condiiile nceperii executrii silite cazuri speciale
Prin excepie de la dispoziiile art. 230, pentru creanele
prevzute la art. 266^1 se aplic msurile de executare silit
prevzute de prezentul cod, fr comunicarea somaiei."
TITLUL VIII SOLUIONAREA CONTESTAIILOR
103. Alineatul (5) al articolului 276 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(5) Contestatorul poate solicita organului de soluionare competent "(5) Contestatorul poate solicita organului de soluionare
susinerea oral a contestaiei. n acest caz, organul de soluionare competent susinerea oral a contestaiei. n acest caz, organul de
fixeaz un termen pentru care convoac, la sediul su, contestatorul soluionare fixeaz un termen pentru care convoac contestatorul,
i reprezentantul organului fiscal emitent al actului administrativ intervenienii sau mputerniciii acestora. Aceast solicitare poate fi
fiscal contestat. Aceast solicitare poate fi adresat organului de adresat organului de soluionare competent n termen de cel mult
soluionare competent n termen de cel mult 30 de zile de la data 30 de zile de la data nregistrrii contestaiei, sub sanciunea
nregistrrii contestaiei sub sanciunea decderii. decderii."
104. La articolul 278 alineatul (2), dup litera d) se introduce o
nou liter, litera e), cu urmtorul cuprins:
"e) 1.000 lei, dac obiectul contestaiei nu este evaluabil n
bani."
105. Alineatele (3) i (4) ale articolului 278 se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
TEXT VECHI TEXT NOU
(3) n cazul suspendrii executrii actului administrativ fiscal, "(3) n cazul suspendrii executrii actului administrativ fiscal,
dispus de instanele de judecat n baza prevederilor Legii nr. dispus de instanele de judecat n baza prevederilor Legii nr.
554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, toate efectele 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, toate efectele
actului administrativ fiscal sunt suspendate pn la ncetarea actului administrativ fiscal sunt suspendate pn la ncetarea
acesteia i obligaiile fiscale nu se nscriu n certificatul de atestare acesteia i obligaiile fiscale nu se nscriu n certificatul de atestare
fiscal. fiscal. Aceste efecte privesc att obligaiile fiscale principale
individualizate n actul administrativ suspendat la executare, ct i
obligaiile fiscale accesorii aferente acestora, chiar dac aceste
obligaii fiscale accesorii sunt individualizate n acte administrative
fiscale care nu sunt suspendate la executare.
(4) Prin excepie de la prevederile art. 173, n cazul n care instana (4) Prin excepie de la prevederile art. 173 i ale art. 181, n
judectoreasc de contencios administrativ admite cererea cazul n care instana judectoreasc de contencios administrativ
contribuabilului/pltitorului de suspendare a executrii actului admite cererea contribuabilului/pltitorului de suspendare a
administrativ fiscal potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu executrii actului administrativ fiscal, potrivit prevederilor Legii nr.
modificrile i completrile ulterioare, nu se datoreaz penaliti de 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, nu se
ntrziere pe perioada suspendrii. n cazul creanelor administrate datoreaz penaliti de ntrziere sau penaliti de nedeclarare pe
de organul fiscal local, pe perioada suspendrii se datoreaz perioada suspendrii. n cazul creanelor administrate de organul
majorri de ntrziere de 0,5% pe lun sau fraciune de lun, fiscal local, pe perioada suspendrii se datoreaz majorri de
reprezentnd echivalentul prejudiciului. ntrziere de 0,5% pe lun sau pe fraciune de lun, reprezentnd
echivalentul prejudiciului."
106. Dup alineatul (5) al articolului 278 se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins:
"(6) n cazul n care s-a formulat o cerere de suspendare a actului
administrativ fiscal n temeiul art. 14 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare, iar cauiunea prevzut la alin. (2) este deja consemnat
la dispoziia instanei, nu este necesar consemnarea unei noi
cauiuni n situaia n care se solicit suspendarea actului
administrativ fiscal n temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, cu condiia ca, la data
pronunrii asupra cererii de suspendare n temeiul art. 15 din
TEXT VECHI TEXT NOU
Legea nr. 554/2004, cauiunea s fie consemnat efectiv la
dispoziia instanei."
107. Alineatele (3) i (4) ale articolului 279 se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(3) Prin decizie se poate desfiina total sau parial, actul "(3) Prin decizie se poate desfiina, total sau parial, actul
administrativ atacat n situaia n care din documentele existente la administrativ atacat n situaia n care, din documentele existente la
dosar i n urma demersurilor ntreprinse la organul fiscal emitent dosar i n urma demersurilor ntreprinse la organul fiscal emitent,
al actului atacat nu se poate stabili situaia de fapt n cauza dedus nu se poate stabili situaia de fapt n cauza supus soluionrii prin
soluionrii prin raportare la temeiurile de drept invocate de raportare la temeiurile de drept invocate de organul competent i de
organul emitent i de contestator. n acest caz, organul emitent al contestator. n acest caz, organul fiscal competent urmeaz s
actului desfiinat urmeaz s ncheie un nou act administrativ fiscal ncheie un nou act administrativ fiscal care trebuie s aib n vedere
care trebuie s aib n vedere strict considerentele deciziei de strict considerentele deciziei de soluionare a contestaiei. Pentru un
soluionare a contestaiei. Pentru un tip de crean fiscal i pentru tip de crean fiscal i pentru o perioad supus impozitrii,
o perioad supus impozitrii desfiinarea actului administrativ desfiinarea actului administrativ fiscal se poate pronuna o singur
fiscal se poate pronuna o singur dat. dat.
(4) Soluia de desfiinare este pus n executare n termen de 30 de (4) Soluia de desfiinare este pus n executare n termen de 60
zile de la data comunicrii deciziei, iar noul act administrativ fiscal de zile de la data comunicrii deciziei n cazul contribuabililor mari
emis vizeaz strict aceeai perioad i acelai obiect al contestaiei i mijlocii i n termen de 30 zile n cazul celorlali contribuabili,
pentru care s-a pronunat soluia de desfiinare. iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz strict aceeai perioad
i acelai obiect al contestaiei pentru care s-a pronunat soluia de
desfiinare."
108. Alineatele (3) i (5) ale articolului 281 se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(3)n situaia atacrii la instana judectoreasc de contencios "(3) n situaia atacrii la instana judectoreasc de contencios
administrativ competent potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a administrativ competent potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a
dispus desfiinarea, ncheierea noului act administrativ fiscal ca dispus desfiinarea, ncheierea noului act administrativ fiscal ca
urmare a soluiei de desfiinare emise n procedura de soluionare a urmare a soluiei de desfiinare emise n procedura de soluionare a
contestaiei se face n termen de 30 de zile de la data aducerii la contestaiei se face n termen de 60 de zile n cazul contribuabililor
cunotina organului fiscal a deciziei de desfiinare. mari i mijlocii i n termen de 30 zile n cazul celorlali
contribuabili, de la data aducerii la cunotina organului fiscal a
deciziei de desfiinare.
TEXT VECHI TEXT NOU
..........................................................................
(5) n situaia nesoluionrii contestaiei n termen de 6 luni de la (5) n situaia nesoluionrii contestaiei n termen de 6 luni de la
data depunerii contestaiei contestatorul se poate adresa instanei de data depunerii contestaiei, contestatorul se poate adresa, pentru
contencios administrativ competent pentru anularea actului. La anularea actului, instanei de contencios administrativ competente
calculul acestui termen nu sunt incluse perioadele n care procedura potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificrile i completrile
de soluionare a contestaiei este suspendat potrivit art. 277. ulterioare. La calculul termenului de 6 luni nu se iau n considerare
perioadele prevzute la art. 77 alin. (2) i nici cele n care
procedura de soluionare a contestaiei este suspendat potrivit art.
277."
TITLU X ASPECTE INTERNAIONALE
109. Dup articolul 335 se introduce un nou capitol, capitolul
III - Asisten reciproc n materie de recuperare a creanelor
n baza regulamentelor europene i a conveniilor
internaionale la care Romnia este parte, alctuit din
articolele 335^1 - 335^3, cu urmtorul cuprins:

"CAPITOLUL III
Asisten reciproc n materie de recuperare a creanelor n
baza regulamentelor europene i a conveniilor internaionale
la care Romnia este parte

ART. 335^1
Scopul
Prezentul capitol stabilete competena privind asistena
reciproc la recuperare a creanelor n baza:
a) Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European
i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor
de securitate social i ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al
Parlamentului European i al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere n aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social;
TEXT VECHI TEXT NOU
b) conveniilor de evitare a dublei impuneri ncheiate de
Romnia cu alte state;
c) Legii nr. 13/2014 pentru ratificarea Conveniei privind
asistena administrativ reciproc n domeniul fiscal, adoptat la
Strasbourg la 25 ianuarie 1988, i a Protocolului de modificare a
Conveniei privind asistena administrativ reciproc n domeniul
fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea romn la
15 octombrie 2012.
ART. 335^2
Sfera de aplicare
Prezentul capitol se aplic urmtoarelor creane:
a) creanelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului
asigurrilor sociale de stat, inclusiv cele de asigurare pentru
accidente de munc i boli profesionale, bugetului Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate i bugetului
asigurrilor pentru omaj din Romnia, respectiv bugetelor i
fondurilor de securitate social din alte state, pentru care se aplic
regulamentele prevzute la art. 335^1 lit. a);
b) impozitelor pe venit i pe capital, pentru care recuperarea se
realizeaz n baza conveniilor prevzute la art. 335^1 lit. b);
c) impozitelor pe venit sau profit, creanelor fiscale datorate
bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului Fondului naional
unic de asigurri sociale de sntate i bugetului asigurrilor pentru
omaj, taxei pe valoarea adugat, accizelor, pentru care se aplic
prevederile legii prevzute la art. 335^1 lit. c);
d) creanelor definite la art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE)
nr. 987/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 16
septembrie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 335^3
Autoritatea competent
(1) A.N.A.F. este autoritatea competent pentru aplicarea
TEXT VECHI TEXT NOU
dispoziiilor referitoare la asistena reciproc la recuperare, pentru
creanele prevzute la art. 335^2 lit. a) i d).
(2) Ministerul Finanelor Publice, prin A.N.A.F., este autoritatea
competent pentru aplicarea dispoziiilor referitoare la asistena
reciproc la recuperare, pentru creanele prevzute la art. 335^2 lit.
b) i c).
(3) Prin ordin al preedintelui A.N.A.F. se desemneaz biroul de
legtur, care este responsabil pentru contactele cu alte state pentru
aplicarea prevederilor prezentului capitol.
(4) Ministerul Muncii i Justiiei Sociale, n calitate de autoritate
competent n domeniul securitii sociale, informeaz Comisia
European i celelalte state cu privire la denumirea i adresa
autoritii competente pentru recuperarea creanelor prevzute la
art. 335^2 lit. a)."
TITLU XI - SANCIUNI
110. La articolul 336, alineatul (1) literele g) i s) se modific i
vor avea urmtorul cuprins:
g) nendeplinirea msurilor dispuse n termenele i condiiile "g) nendeplinirea msurilor dispuse n termenele i condiiile
stabilite de organul de inspecie fiscal potrivit art. 118 alin. (8); stabilite de organul de inspecie fiscal potrivit art. 118 alin. (8),
precum i a msurilor dispuse de inspectorii antifraud;
..........................................................................
s) nerespectarea de ctre persoana supus verificrii situaiei fiscale s) nerespectarea de ctre persoana supus verificrii situaiei
personale a obligaiei de a depune declaraia de patrimoniu i de fiscale personale a obligaiei de a depune declaraia de patrimoniu
venituri, potrivit art. 138 alin. (8); i de venituri, potrivit art. 138 alin. (7);".
111. Dup alineatul (3) al articolului 336 se introduc dou noi
alineate, alineatele (3^1) i (3^2), cu urmtorul cuprins:
"(3^1) Nedepunerea n termen a Chestionarului pentru stabilirea
rezidenei persoanei fizice la sosirea n Romnia, respectiv a
Chestionarului pentru stabilirea rezidenei persoanei fizice la
plecarea din Romnia, de ctre persoanele obligate potrivit Codului
fiscal, constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 50
TEXT VECHI TEXT NOU
lei la 100 lei.
(3^2) Nedepunerea n termenul de 45 de zile a scrisorii de
garanie/poliei de asigurare de garanie de ctre debitorul care a
notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (2^1) constituie
contravenie i se sancioneaz cu amend de la 2.500 lei la 5.000
lei pentru persoanele juridice ncadrate n categoria contribuabililor
mijlocii i mari i cu amend de la 500 lei la 1.000 lei pentru
celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice."
TITLU XII - DISPOZIII TRANZITORII
112. Alineatul (3) al articolului 342 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(3) Formularele necesare i instruciunile de utilizare a acestora, "(3) Formularele necesare i instruciunile de utilizare a acestora,
privind realizarea creanelor bugetului general consolidat privind realizarea creanelor bugetului general consolidat
administrate de alte autoriti publice care administreaz creane administrate de alte autoriti publice care administreaz creane
fiscale, se aprob prin ordin al ministrului de resort sau al fiscale, precum i orice norme sau instruciuni necesare aplicrii
conductorului instituiei publice, dup caz. unitare a prezentului cod se aprob prin ordin al ministrului de
resort sau al conductorului instituiei publice, dup caz, cu avizul
Ministerului Finanelor Publice."
113. Dup alineatul (4) al articolului 342 se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins:
"(5) Ordinele preedintelui A.N.A.F., cu caracter normativ,
emise n temeiul Codului fiscal, Codului de procedur fiscal,
precum i a altor reglementri din domeniul de competen al
Ministerului Finanelor Publice se supun, n mod obligatoriu,
avizrii acestui minister. Avizul Ministerului Finanelor Publice
este un aviz conform."
114. Articolul 343 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 343
ART. 343 Scutirea organelor fiscale de plata taxelor Scutirea organelor fiscale de plata taxelor
Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane sau cauiuni Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane, cauiuni
pentru cererile, aciunile i orice alte msuri pe care le ndeplinesc i alte asemenea sume pentru cererile, aciunile i orice alte msuri
TEXT VECHI TEXT NOU
n vederea administrrii creanelor fiscale, cu excepia celor privind pe care le ndeplinesc n vederea administrrii creanelor fiscale, cu
comunicarea actului administrativ fiscal. excepia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal."

PREVEDERI SPECIALE PRIVIND INTRAREA N VIGOARE


(1) Prevederile art. 80 alin. (2) i (3), art. 83 alin. (4) i ale art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
(2) Abrogarea art. 163 alin. (8) intr n vigoare la 1 ianuarie 2018.
(3) Prevederile art. 138 - 141 i 145 din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate
prin art. I, se aplic pentru verificrile situaiei fiscale personale care ncep dup data intrrii n vigoare a prezentei ordonane.
Verificrile situaiei fiscale personale ncepute nainte de data intrrii n vigoare a prezentei ordonane se supun reglementrilor n
vigoare la data la care acestea au nceput.
(4) Prevederile art. 160 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin
art. I, se aplic i n cazul succesiunilor dezbtute nainte de data intrrii n vigoare a prezentei ordonane i pentru care se solicit
suplimentarea masei succesorale i eliberarea de ctre notarul public a unui certificat suplimentar de motenitor dup data intrrii n
vigoare a acesteia.
(5) Prevederile art. 186 alin. (4), art. 206 alin. (6) i ale art. 208 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile
ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplic i ealonrilor la plat aflate n derulare la data intrrii n vigoare a prezentei
ordonane. n acest caz, din oficiu, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane organul fiscal reface
graficele de ealonare i emite decizie de amnare la plat pentru penalitile de ntrziere incluse n ratele de ealonare exigibile dup
data intrrii n vigoare a prezentei ordonane, iar n cazul debitorilor cu risc fiscal mic i pentru un procent de 50% din dobnzile incluse
n ratele de ealonare exigibile, dup data intrrii n vigoare a prezentei ordonane.
(6) Prevederile art. 192 alin. (2^1) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin
art. I, se aplic i ealonrilor n curs la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane. n acest caz, debitorul poate solicita oricnd
modificarea graficului de ealonare.
(7) Prevederile art. 194 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate
prin art. I, se aplic i pentru obligaiile fiscale care nu fac obiectul ealonrii la plat i sunt nestinse la data intrrii n vigoare a prezentei
ordonane.
(8) Prevederile art. 195 alin. (7) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin
art. I, se aplic i pentru cererile de modificare n curs de soluionare la data intrrii n vigoare a ordonanei.
(9) Dac la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane debitorul a beneficiat de meninerea unei ealonri la plat, n cursul anului de
ealonare, mai poate beneficia de o nou meninere a ealonrii la plat potrivit art. 200 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile
i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, doar din anul urmtor de ealonare sau fraciune de an de ealonare.
(10) Prevederile art. 204 din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se
aplic pentru cererile de ealonare/cererile de modificare depuse dup data intrrii n vigoare a prezentei ordonane, precum i pentru
cererile de ealonare/cererile de modificare n curs de soluionare la data intrrii n vigoare a ordonanei.
(11) Prevederile art. 257 alin. (6) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin
art. I, se aplic i executrilor n curs la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane. n cazul sumelor ncasate i nevirate la data intrrii
n vigoare a prezentei ordonane, termenul de 15 zile ncepe s curg de la aceast dat.
(12) Contravenia prevzut la art. 336 alin. (3^1) intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
(13) Contravenia prevzut la art. 336 alin. (3^2) intr n vigoare la 10 zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane.

S-ar putea să vă placă și