Sunteți pe pagina 1din 29
MUNICIPIUL BACAU ‘Ste Marien 6, Bac, 600017, Nr. 6 din 13.07.2017 Prezentul proiect de hotirére este inaintat pentru intocmirea raportului in vederea aviztrii la Comisia de specialitae nr. 1 - Comisia pentru activitii economico-financiare, buget si investi, ta Comisia de specilitate ar.2- Comisia pentru amenajarea tritoriula $1 ‘urbanism, administrarea patrimoniului si ocrotie monumentelor istorice, agriculturs, Protectia mediului gi ecologie, la Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia pentru comer, turism, servicii publice si transport urban, gospoditie comunalé si energie termicd . In Comisia de specialitate nr.4 ~ Comisia pentru acivittsi socil-cultuale, eulte, invajémént, ‘Sinatate, famitie, munct si protectie social, protecjie copii si sport i la Comisia de specialtate ar — Comisia pentru actvitate juridicd si discipling, administraje public&, ‘plrarea ordinii public, respectarea drepturilr si libertflor cetijencsti« Amendamentele pe care comi ‘camera 49, tn cel mai scurt timp. PRIMARUL MUNICIPIULUIBACAU, _SECRETARUL MUNICIPIULUI BACKU, ‘COSMIN NECULA, ‘NICOLAE-OVIDTU POPOVIC! Htpataatas, ‘Sosoik peimaria@primariabacau.ro + Tel: +40 (294) 581849 + fas: +40 (294) 898757 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU ‘Nr. 5896/ 12.07.2017 EXPUNERE DE MOTIVE In proiectul de hothrare privind aprobarea listei nominale de repartizarea locuinfeior pentru tineri destinate inchirierii Prin procesul verbel nr. 5864/ 11.07.2017 al Comisii sociale pentru analizarea solicitirilor de locuinje pentru tineri este stabilts lista rnominald a persoanclor care vor primi reparttie pentru locuinfele pentru tineri destinateinchiriri Locuintele ramase vacante pe perioada exploatarii acestora in regim de inchitiere sun cele ce se repartizeaza solicitantilor care au inegistratecereri si care indeplines criterile de acces. Repartizareaacestor locuinte se face in ordineastablita prin lista anuala de prioriat, Solicitani respecté In totaitate prevederile HG nz. 962/ 2001, anexa nr. 11, lit, A ~ eiteri eadru de acces la 0 locunt lit. B,- eiteri de ierachizare stabilite prin punctaj si urmeazi s8 primeasc& repartiii in Jocuingele situate pe srada Neciselor nr. 2 bis, nr. 14, Faghrag nr. 4, nr. 6, ar. 8, nr. 15, nr. 17, nr. 19, Leea nr. 46, nx. $0 bis, Depoului nr. 80, nr. 82, ax. 84 gine 86. HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea tn aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, actualizati precizeazi la art. 15 (5), faptl cd: ,.La data repartizari locuinfelor pentru finer, destinate inchirieri soicitaniiacestora au obligatia s& reconfirme Indepliniea tuturor eriterilor de acces. Data la care se poate incepe efectiv repartizarea locuinfelor si la care se raporteazi indeplinirea. condor refertoare la vista solicitanglor de locuinge, prevézute Ia art. 8 alin (1) din Legea nr. 152/1998, republicais, cu modificdrile $i completiileulterioare, este data prelurit in administare a locuinfelor respective de c&tre cei ‘ndreptyiti, potrvit prevederior art. 191 alin. (3) din prezentele norme metodologice”” ‘Va rugim st analizayi si si adoptaji proiectul de hovirr, in forma prezentats. PRIMARUL cK ROMANIA __ SUDETUL BACAU | PRIMARUL MUNICIPIULUT BACKU Privind aprobarea listei nominale de repat cons Aviin PI DI re a locuinfelor pentru tineri destinate inchirierii ‘SILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU «din vedere : Procesul Verbal nz. S864/ 11.07.2017 al comisiei sociale pentru analzarea solictirilor de locuinfe pentra tiner, prin care este stabiltt lista nominall a Persoanelor care vor primi reparttie pentru locuingele pentru tine destinate Inchirieri Referatul nr. 79095 din 11.07.2017 al Compartimentului Fond Locativ si Indrumare Asociatii de Proprietari prin care se propune spre aprobare aprobarea listeinominale eu familile gi persoanele care vor primi repartitie pen locuinfele pent tineri destinate inchriri Expunerea de motive ns, $896/ 12.07.2017 a Primarului Municipiuui Bacdu; Raportl de specialtate nr. $897/ 12.07.2017 al compartimentelor de speciaitate, favorabi Prevederile HCL nr. $1/72017 prin care s-aaprebat Lista privind solani care au acces laloeuinfe pent tneridestinate inchitieri, completa; Prevederile art alin (1) si alin. (3) din Legea nx. 152/ 1998 privind fnfingarea Agentiei Nationale pentru Locuinf, republicat, modifica si compleat; Prevederle art. 15 (5) ~ (9) gi ale Anexei nr. 11, lit. A ~ Criterii de acces la locuinta destinata inchirieii gil. B - Criterii de irarhizare stbilite prin punctaj din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentrs punerea in a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publ republicati, ulterior modificata i completatd; Prevederile art. 34 (1) lit. i" din Anexa nr. 1 la Ordonanfa Guverrului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si fimctionare a consiliilor locale, cu modificdrle si completirile ulterioare; {in baza dispozitiilor at. 36 alin. (2) lit. “d", alin. (6) lit “a”, punctul 17 din Legea nr. 215/200 a administrate’ publice locale republicata si actualizata, HOTARA STE Art. 1 ~ Se aprobii lista nominal de repartizare a locuinfelor pentru tineri destinate Inchirierii, conform Anexei, parte integranté din prezenta hotirére. ‘Att. 2, ~ La data repartizariilocuinfelor pentru tineri, destinate fnchiveri,ecisitangis acestora au obligatiasa reconfirme indeplinireatuturor citerilor de acces. Art. 3. ~ Primarul Municipiului Backu va aduce la indeplinire prevederile prezentei /hotarari prin Compartimentul Fond si Indrumare Asociatii de Proprictar Art. 4, « Prezenta hotirire va fi comunicata Compartimentului Fond Locativ si Indrumare ‘Asociatii de Proprietari, Att. ~ Prin grija Secretarului Municipiului Bacdu prezenta hotirare se comunica in ‘termen legal Instituriei Prefectului - Judetul Bacd pentru verificarea legalitai PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU ROMANIA SUDETUL BACAU VICEPRIMARUL MUNICIPIULUL BACAU ANEXA LA HCL NR. 2017 Lista nominali de repartizare a locuinfelor pentru tineri destinate inchirierii Ne NOME WPI Nr. Dosar/Daia | Panctaj | OBS crt. fnregistraeit 1 [ANTONACHE TULTANA {66917/11.08.2008_| 95 | _Peamere 2 [ OREL MIHAIELA. -49537/06.122004 | 95 | Peamere 3[MARCU VLAD CONSTANTIN 44253/13.12.005 | 95 | _Zeamere 4 | TODIRASC IONUT BOGDAN 32656/19,09.2005 | 94 | _Leamera 5 |FOAMETE GHEORGHITA 42884/10.11.2006 | 93 | camera 6 | FARCAS RADU MARIAN. 279572501205 [91 | Teamera 7 | RUGINOSU ELENA ALINA 58857/19.122007 | _a9 | 2eamere '8 | TOMA MIHAELA RAMONA, 30030/31.08.2005 | 8g | Teamera 9 MACIUCA ($EICA) TULIANA 21096/29.052006 | 48 | _Teamera 10 [ROMAN ALINA VASILICA 23555/14.06.2006 [88 | _Zeamere ‘VELEA (CASCAVAL) CARMEN Teamere 11 | PETRONELA 13543/13.042005 | _ 97 12 | LETEANU MARIUS COSTEL 42167/06.11.2006 | _87_|_Teamera 13 |[ZANOAGA TULIAN MIHAIL 14381/19.082003 | 36__| _Teamera 14 [CIRLAN MARIA 15105/13.042006 |__85 | _Teamera 15 | PANAITE GETUTA 47936/18.12.2006 | 85 | _Teamera 16 | MORARU RAZVAN CONSTANTIN 47538/15.10.2009 | 84 | _Teamera ‘CUVULIUC (CONACHE) SIMONA Teamere 17 | MIHAELA, 47743/15.122006 | _$3 18 [ FRUNZA CONSTANTIN IULIAN 463/08.01.2007 63 | Teamere 19 | FATOL DANA 35441/24082007 | a3 | Teamern 720 | AGACHI LOREDANA MARIA 11901720.03.2007_ | 92 _|_Zeamere 21 | GAVRILIU MARIA. ALEXANDRA. 48303/22.102007_| 2 | _Teamera 22 | MOTOC SILVIU IOAN 4223319.08.2009 | #2 | _2eamere 23 | DIACONU FLORIN IONEL 13486713.04.2005 | 31 | Zeamere 24 | MOISA DANIEL, 104708/07.03.2007 | 81 | 1 camera 25 | SMEIANU (GHETA) MIHAELA RAMONA | 10321/07.032007_| 80 | camera 26 | CRASMARU ELENA OLIMPIA 45751/28,092009 | 90 | Teamera 27 | PETROIU IONUT NARCIS. $1388/26.112009 | 80 | Teamera 28 | ROBU OANA SIMONA. 41152005 082009 | 79 | _Teamera 29 | TRUTA MARIOARA 22781/00.032010_ | 79 | _eamere 30 DUMITRASCU VASILE TULIAN. 4053927.062008 | 78 | _Peamere 31 CHETA MIRELA -49328/23,092008 | 78_|_Teamera 32 BUTEA CLAUDIA. 50571/17.11.2009-| 78 | _1 camera 33 | MATA DANIELA 46059/17.112011 | 78 | _1eamera 34] GHINDEA CLARA SIMONA segmi/22.12.2008 | 77 | _Teamera 35. | LIPOVANU IONELA, 45124722.09.2009 | 7 | Leamera 36 | PANTAZICA MIHAELA VIOLETA 34872/08.10.2005 | _76_|_teamera 37 | NASTASA FLORIN. 2o119/17.02.2012 | 74 | _2eamere 38] DUNAVA ANGELA 3961/01,02.2006 | 73 | Teamera [39 | CIAUSU COSTEL CIPRIAN. 576726022007 | 73_| Teanera 40 | SPANU GHEORGHITA 2azea/i1.02.2009_| 73 | _Teamera 41 | BIVOLARU GORGIANA CRISTINA | 28367/09.07.2007 | 72 | ~2eamere 42 | ROSU MARIA MIRABELA 22343/25.01,2008 | 72 | _Teamera 43 | GHIUTA DORIN VASILE. 26955/28,02 2008 |" 72_| _Teamera 44 |TODERITA FLORENTINA CRISTINA | 15271/14.04.2006 | 71 | 2eamere 45 [TOFAN IONUT LUCIAN 26291/02.03.2009 | 71 | Seamere 45 [LUNGU CONSTANTIN. GABRIEL 52218/07.12.2009 | 71 Tamera 47 | PETRE MIRELA 2117022022010 | 71 | _2eamere ‘48 | ClOBANU NICOLAE -25933/25.072005 | 70__ | Teamera 49 | COMANDASU MARIA ALEXANDRA | 43916/30.07.2008 | 10 | —1eamera '50| HUSANU ROXANA MIHAELA '51174/08.10.2008 | 79 | 1 samera 51 | TATARU ALINA ELENA 2473825032011 | 70] 1 samera ‘52 | NASTASAIOANA LACRAMIOARA | 22439/12.03.2012 | 70 | 2 vamere '33| URECHE (SASCAU) MONICA TULIANA | 28463/09.07.2007 | 69 | _Teamera 54 | SARGHIUTA VALENTIN, 56114/24.11.2008 | 69 |_| camera 55 | VLASIE VASILE. '38030/26,06.2009_ | 69 | 1 mere MUNTELE (MARCUS) LARISA 56 | GABRIELA irisyz0oi2011 | 69 | 2 eamere 57 | ANTONACHE MIRABELA 36383/01.08.2011 | 69 | 2 eamere '58 | LOVIN ADRIAN 2027920.022012_ | 68 | Tamera '59 | COSULEANU ALINA MIHAELA 29449/05.062013 | 6 | Tamera 60] OTELITA (PLETEA) ANDREA ELENA | 45219/16.122013 | 68 | Teamera 61 ZAHARIA (VULPE) ANA - MARIA 24628/13.022008 | 67 | _Teamera 62 | STRUGARU ELENA IULIANA, 24199723.032010 | 67 | eames (63 | GHITA MIHAELA 309475.072007_| 65 | _tamera ‘64 PAVALIU BOGDAN 35833/25.082014 | 66 | _2aumere 65 | CHIRIAC ANCUTA 23208/11.032011_ | 64 | Tamers (66 | CARABET (CALANGE) ROXANA 4261631.102012 | 64__| tame ‘61 | BUCATARIU CRISTIAN '26729/28.08.2014 | 64 | _2eamere ‘68 | RADU LUMINITA 3458921.052009 | 63 | Teamera (69 | GOGAN ELENA 1875331012011 | 63 | _leamera 70| DUMITRASCU GABRIELA ALINA 32782/15072013 | 63 | _leamera 71 [HOSUB ALINA BEATRICE 14456/20.042005 [62 | Tamera 72 | MIRON IULIAN 4677413.12.2012 | 62 | _2eamere 73 | BARASCU ANCA PETRONELA 3858731082016 | 62 | 2amere 74 | CALIMAN SILVIU GABRIEL. 20407109.01.2009-| 64 Teamera 75 | RISCHITOR MARIA 18266729.01.2016 | 61 | —2eamere 76 | BORCEA FLORIN BRIAN, 35468/19.08.2014 | 61 | Samere 71| ROTARIU FLORIN 47o1ves.i22015 | 61_|_teamera 78 | PISTA (STRATE) CORINA 35314/9.072010 | 59_|Veamera 79 | POPA SORIN ION. 4700227.12.2012 | 59 | _Veamera '80 | DAMATIRCA CAMELIA 17229/17.012013_| 59 | _Teamera 1 | DIACONU VASILE GABRIEL 2134027.02.2013 | 59_| _teamera 82 | PLETOSU ALEXANDRU IONUT 24804/09.04.2014 | 59_| 2 camere 83 | HUTU ALINA MIHAELA 19656106.022015 | 59 | _leamera ‘84 BRANDIU EDMOND ALOIS 33931/13.072015 | 59 | Teamera ‘85 | DAMIAN ELENA ALEXANDRA 35585727.07.2016 | 59 | _Veamera {86 | MURARIU DANIELA ELENA 34257/18.05.2009 | $8__| Teamera 87| HANGANU NICOLETA GABRIELA | 27606/14.05.2014 | 58} eamera 88 | ARDELEANU RALUCA GEORGIANA | 35458/19.08.2014 | 58 | Tamera '89 | IGNAT GHEOGHE SILVIU 21339728.02.2012 | 57__| 1 eamera 90 | MATEI ANCA MIHAELA 20239/14.02.2013 | $6 | _Veamera 91 | PRISACARU ELENA isgs7/7.022014 | 36 | Teamera 92 | BUTNARIUC ELENA 16677/13.01.2015 | 56 | 2eamere 93 [ClOBU_ALEXANDRU 19793/07.022011| $5 | Teamera 94 [MISCA SERGIU 4504127.11.2012 | 55 | _2eamere 95 | CIOBANUCA _ANCUTA MARCELA | 16134/06.01.2015 | 55 | Teamera 96| DRAGOMIRESCU_DIANA MIHAELA _ | 19290/03.02.2015 | 33 | —Teamera ‘91 DUMITRASCU MARIA PETRONELA | 46800/04.122015 | 55 | 2eamere 98 | TARALUNGA IONELA VIOLETA 2i7mn9.002016 | $5 | _Veamera 99 | FILIPOAIA PETRONELA 28353/06.05.2016 | 55 _| Teamera 00 | SANDU LAURA ELISABETA 32792/27.06.2016 | 55 | _Teamera 101 | CARP MARICEL_AUREL. 34829/02.08.2012 | $4__|_teamera 102 [ CRISTISOR_ GENOVICA. 19866/17.022014 | 54 | _Teamera 103 | RADUCANU IRINA ELENA 35121/27.012015 | $4 | _2eamere 104 | BALTA ALINA MIHAELA. 32158/17.062016 | $4] _2eamere 105 [BOARIU_DANIELA '38685/01,092016 | s4__| Leaner ronment = Nea DIRECTOR ADJUNCT BARDASU. ISTINA ROMANIA JUDETUL BACAU ‘SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU DIRECTIA JURIDICA $I ADMINISTRATIE LOCALA Ne. $899/ 12.07.2017 AVIZDE LEGALITATE, |a proiecul de hotirire privind aprobarea listel nominale de repartizare a lcsinfelor ‘pentru tineridestinatetnchiriert Projet de hottrre cu ttl de mai su a fst elaborat in baza: ; Provederilor art. ali, (1) alin. (3) din Legea nt. 152/ 1998 privind infliagaren Agentied Nafionale pentru Locuinfe, republicatl, modifiatl gi completatl eae precizeaziz ‘Art, 8G) Tineri in sensul prevederilor prezentel lei sunt persoane majre tn vars de pan la 35 de ani la data depuneii cee penta repartiaren une locinfe construe prin progamele ‘ANLL, destinate inchrieri, gi care pot primi repartiitin cel mult 36 de luni de la implies cesei vr, @) Reparizares locuinjelor penirs tine destinate tnchrieri, constite si date in exploatare prin programele derulate de A.NLL. conform prevederilor ar alin. (6) se foe dup citer stabilite gi adoptate de autoritile adninistreipublice locale, eure sdministafet Dublice locale ale sectoarelor municipilui Bucuresti s/s autoritile administra publice ‘ental care preigu in administrare acest locuige, cu avizul Minstralui Dezvelttl Regionale 4 Administra Publice, pe baza unor eriteri-cadru de acces ln locuinfe i, respect, de Brioritate in repartizarealocuinjelor, aprobte prin hotire a Guvemul In baza or propre ‘emeinicjustiieate pot fi adaptate la situ concrete existente pe plan local numa erterle= ‘edru de acces la locunje si numai din puntul de vedere al cuprinded tertoriale, « Prevederilor art. 15 (5) ~ (9) si ale Anexel nr. 1, lit. A~ Criteri de acces Ia loculnt destinnthfnchirieri i It. B -Criterit de ierarhlzarestabilite prin punctaj din HG nr. 962 2001 privind sprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederllor Legit reczeazi Art. 15 (6) La data repartarilocunjelor pent tne, destinat inchiiti, solicit acestora ‘au obligate st reconfirme indepinieatuturorerterillor de acces. Data la cae se poste incepe efectv repartiarea locunfelor gi la care se raporteazd indeplinrea condiilr refertoue la ‘vinta solicitanilor de locuine, previzute la a $ alin. (1) din Legea or. 152/1998, republics, cu modificirile si completiriie ulteioare, este data preluiti in edministare lcuinslor reopectve de etre cel indreptsii, potvit prevederilor art, 191 alin. (3) din prezentele nore metodologice, 1 Lista de reparzare a locuinjclor se Intoemeste prin preluaee solctaniloe insti tn lista de prortatesabilit porvit alin. (1) (2), urmaindu-seasigurareasptiulu lot la are ‘a drepulsolcitanit de locuint gi evitindu-se reparizarea unor split excedentae, Pent stabilreanumtrals de camere ln care au dept slisitani de locus aplen prevecene ‘Leal losuine. nr 14/1996, republicats, cu medical si completiile ulteronre, cu pire In exigenjele minimale in asigurarea spayiulu locativ pe nami de persoane. ©) Lista de reparizare a louinfelor se supune aprobii, dupa az, consiilu local al comunei, orasului, municipiului, respectiv al sectoruui muniipilui Bucuresti, consliulal Judetean, Consliutui General al -Municipulut Bucuresti sau conducttordui sstorit ‘ministre! publice centrale gin domeriul Inviimdntull or din domenil sins i va fi att public prin figare in un loc acesibilpubliulu. Contestfile eu pivre la repartizaren, Jocuinjlo se adreseaz8 gi se soluionesza in condiileprevizute la alin. (4), 4B) Reparizarea efectiva a locuinjelor se face elie pesoanele insrise in lst de repartizare rimasi definitive, umdrindu-se, dupd ca, repartizaea prortrd fire penoane ca handicap si asigurarea spatiuluilocatv la'care au drepul solieitani de locuinger Wr ordinea deseresetoae arumerelo de camere. {2 Locuinjcle rimase vacante pe perioada exploatiriacestora in regim de fnchirere se repartzeazAsolcitanior care au inegistatecereri in condiile prevederor at. 14 al ) si care indeplinesecriterite de acces adoptte in conditle prevedeior art. 14 Repatizareascestorlocuinfe se fae in umitoare ordine de prov: 8) fn ordines stabilté prin lista anuald de priori, Intocmis sau reftcuh in condiile prevederlor alin. (1) si 2); ') in ordinea crescftoare a dati de iregistrare acerrior de locuin in azul in car f anul ‘espectv nu se pt alice prevederile lit a, neexstind o ist de prior inocmith sau refScut ‘in condi prezentelor norme metodologice. ~Prevederilor art. 47 (1), ale art 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lt 4b” sialeart.117 Me. na” din Leges nr. 218/ 2001, « administrafet pubice locale, republicath gi actalizath, care precieaza: ‘Att 47 (1) Hotirrile consiliuui local se semnes2S de pregedintele de sedi, ales tn condiite ‘revizuie ls et. 35 ise contrasemnea, pent legalitate, de cle secetar. ‘Art. 48 2) Secretar unitatiiadministrativ-teritrile va comunica hotarerle coniliulu local ‘rimarulu si preectului de indate, dar nu mai trai de 10 zie lucrtoare de deta adoptari ‘Att. 61 G) Primaru asgurtrespectarea dreptrilor si lbertioefundamentle ale ceijeilor, prevederilor Consiuti, precum si punerea in apicare a legilor, a decretclor Pregedintelut Romniei, « hotirisilr i ordonanelor Guvernului, « hotiriilor consi local espune Iisurle necesare gi acordi sprijin pentru aplicarea ondnelar i instrucunilor eu carter ‘nonmati ale miigtior, ale eelorlli conductor a autoritilr administra! publice centrale, ale prefecului,precum $i a hotrilorconslilu judetean, in conde legit ‘Art. 115 (1 Pentru indeplinirea atibuilr cele revin: ‘consifu local adopt howe, ‘Att A17 Sccretaral unit administati-tertrile tndeplinese, In conditite lei, urmBtosrele atribati: 4) avizeazA, pentru legal, dispozitile primarulu ji ale preeditelui consilull vdetean, hotsrrile consliulu local, respect ale consi judefean; + Prevederilr art. 34 (1) lit. i” din Anexa nr. 1 Ordonanja Guvernulul ar. 35/2002 pentru aprobares Regulamentolai-cadra de organizare si functionare 2 consililor locale, sctuallzat, care precizeazi Secretarl comunei, orasului, municipiului sau al subdiviziunit administativ- {ertorile municipillor participa in mod obiigtorit la seintle consul. Secretar rev ‘urmatoaeleatrbuti principale privtcae a seditele consi local: 1 preznta in fta consul local punctal sau de vedere cu prvire a legalitatea tunor proiecte de hotsrar sau a altor masuri supusedelberai consililu; daca este eal ref st contasemneze hotararile pe care le considera ilegele, = Dispodifilor art. 36 (2) lit. €), (6) i:"a” punctul y17" din Legea nr. 218/ 2001, adminitrafici publice locale, republicad i actualizats, care precizeards Att.36.2) Consilul local exerci urmitoaeleestegoi de atu debut privind gestionreaservsilorfurizate cite cette; {G,{nexercitarea aributilor previzue la alin (2) lit, consul loca 2) sigur, porivit competenfelor sale gi in condi legi,eséral necesar pentru fumizarea servicilor pubice de inter local privind: 1, locungle sociale 5 celelalte unit Jocativeaflate tn propciettea unitai ‘ministativ-teitorale sau in adinisttarea st; -selaviakm favorabi ‘SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, DIRECTOR EXECUTIV NICOLAE OVIDIU POPOVICT ‘CIPRIAN FANTAZA PL x. ROMANIA SJUDETUL BACAU ‘MUNICIPIULUI BACAU YVICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV $I INDRUMARE. ASOCIATI DE PROPRIETARI ‘Nr, 5898/ 12.07.2017 RAPORT al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarulul la prolectul de hotirare privind aprobarea listel nominale de repartizare a locuinfelor Pentru tineri destinate inchirierii Lista de repartizare a locuintelor se supune aprobarii consiliului local al ‘municipiului Backu si va fi data publicitatit prin afisare Ia un loc accesibil publiculu Repartizarea efectiva a locuintelor se face catre persoanele inscrise in lista de repartizare ramasa definitive, urmarindu-se, dupa caz, repartizarea prioritara catre perscane cu ‘handicap si asigurarea spatiului locativ la care au dreptul solicitantii de locuinte, in ordinea descrescatoare a numerelor de camere. Proiectul de hotirire privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuinfelor pentru tineri destinate inchirieri, a fost intocmit prin respectarea prevederilor ‘HG nr, 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, actualizata, precum si ale Legii nr. 215/ 2001 privind ‘administratia publica locald, republicata si actualizat Avizim favorabil proiectul de hotarare, ‘VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU STEFAN DANIE}/- DRAGOS. wy DIRECTOR ADJUNCT CRITI bARDAGD L fo | MUNICIPIUL BACA Se Miceyen6 Beck O17 ARHITECT SEF ‘COMPARTIMENTUL FOND LOCATIY $1 INDRUMARE ASOCIATH DE PROPRIETARI 1Ne-79098 din 11.07.2017 ‘APROB PRIMAR. ‘COSMINNZCUILA, REFERAT we {in conformitate cu: «= - Legea nr.152/1998, republicatt, sctulizaih privind fnfiinjarey Agentiel Nafionale pentru “Lovin, a8, an, alin. - HG mt.962/27.09.200) peivind aprobarea nonmetor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legit nr,152/1998 privind Infinjarea Ageotiei Najonale pentru locenfe, ar15, alin, ‘lin6, alin.7, alin si alin. 9, cesta din umd prevede ” repartizarea efectiva a locuintelor se face ‘hire persoanele Tnsris I lista de repartizarerimasi defintiva, umarindu-se, dup az, repartizarea prioritard cate persoane eu handicap i asigurareaspatiulilocetiv la care au dreptl solicitanii de locunge, in ordinea deseresctioae a numerelor de camere. Locuinfele rimase vacante pe perioada cexploatitii scestora in regim de fnchriere se repartzeszA slicitanilor care au inregistrate cereri in conditile prevederlorar14, alin, alin.2 si care indepinesecriterile de acces adoptate in condifile prevederilorar-4, alin7.” precum si anexa 11, liA~ exter de acces Ia locuing, it crite de ‘erarizare stabilite prin punctals HCL nv. 72/30,03.2012: sia Disporteinr-1684/29.09.2016 modificté eu Dispozita n.1330/17.05.2017 si avdnd in vedere Procesul Verbal nr.5864/11.07.2017 al comisiei sociale pentru analizarea solicitirilor de locuinfe perry tier, va rugim s& promovati ia Consiiul Local ohotirre eu unmétorulcuprins : = se aprobi Lista repariilor nominal, anexé la referat pentru persoanele gi failile din ‘municipiul Bactu care porivit ar. 15, li.8 vor prim loeuige pentru tinrtdestinae inchiiert; Solictantit nominalizati si aprobeti prin HCL, la data repartizariilocuinfelor au obligatia st ‘econfirme in totaitateIndepliniea eriterilor de acces lalocuinge pentru tiner,destnate incite, conform HG nr 962/2001, art. 15, alin. (6) si anexa n.11 it A fa teen de 10 zie lcritare. Persoanele nominalizte Tn anexa nr.1 pate integraniA la prezentl referatindeplinese in ‘otaltatecrterile de acces lao locuint2 penra tines destinatsinchtirii conform HG ri.962/2001 ‘anexanr.11, it. A> citer de acces lalocunt si lit. B-eiterie de ierashizare stabilite prin punct “nex: + Dispozitian.1684/29.09.2016 modificata cu Dispoziiane.1330/17.05.2017 + Procesul Verbal nr-5864/11.07.2017 al comisiei sociale pentru analizares solicitrlor de Jocuinge pentru tines + HCL we. 7230.03.2012, Director Executiv Adjunct saa it = f Hoge primaria@primariabacauro + ‘ol: +40 (234) 581849 + ov: +40 (294) 688757 ANEXA J Referatul nr. 79095/11.07.2017 LISTA NOMINALA CU SOLICITANTH DE LOCUINTE ANL STREPARTIZAREA ACESTORA conform HG 962/2001,anxa i, it. A i B Nr ‘NUME sl PRENUME Nr-Dosar/Data_] Paneiaj | OBS cr. fnregistraris 1 | ANTONACHE TULIANA 66917/11,08.2003 | 95 | Fame 2 | OREL MIHAIELA 40537706.122004 [95 | Deamere 3 [MARCU VLAD CONSTANTIN: 44253/13.12.2005 | 95] Peamere 4|TODIRASC IONUT BOGDAN 32656/19,00.2005 | 94 | _Teamera '5| FOAMETE GHEORGHITA 42854/10.11.2006 | 93 | _Teamera ‘6 | FARCA$ RADU MARIAN, 279575.01,2005 | 91 | _leamera 7 | RUGINOSU ELENA ALINA. 58857119.122007 | 99 | eamere 5 [ TOMA MIHAELA RAMONA. 3003031.08.2005 | 65] _T camera ‘9 [ MACIUCA (SEICA) IULIANA, 21096129.052006 | 88 | _Teamea 10 [ROMAN ALINA VASILICA 23555/14.062006 | 58 | _2eamere VELEA (CASCAVAL) CARMEN Deamere 11 | PETRONELA 13543/3.042005 | 97 12 [LETEANU MARIUS COSTEL 4216710611206 | #7 | Tamera 13 [ZANOAGA TULIAN MIHAIL 14381/19.042005 | 86 | Teamers 14 | CIRLAN MARIA 15105/13,04.2006 | gs | Teamena 15 | PANAITE GETUTA 47936/18.12.2006 | 85 | _Teamera 16| MORARU RAZVAN CONSTANTIN 47538/15.10.2009 | 84 Teamera ‘CUVULIUC (CONACHE) SIMONA Teamera MIHAELA 4774s/15.12.2006 | _ $3 FRUNZA CONSTANTIN IULIAN 45308.01.2007 83 | Teamere FATOL DANA 3544172408207 | 93 | Teamera AGACHI LOREDANA MARIA. 11901/20.032007 | 2 | 2camere GAVRILIU MARIA ALEXANDRA -45303/22.10.2007 | a2 | Teamera ‘MOTOC SILVIU IOAN. 42733/19.08.2009 | 82 | _2eamere DIACONU FLORIN IONEL, 13486/13.042005 | si __| 2 camere MOISA DANIEL, 104705107.032007 | 81 T camera 'SMEIANU (GHETA) MIHAELA RAMONA | 10321/07.03.2007 | 80 | Teamera (CRASMARU ELENA OLIMPIA, 45751/28.09,2009 | g0__ | __leamera PETROIU JONUT NARCIS '31388/26.11.2009 | a0 | Teamera ‘ROBU OANA SIMONA. 41152/05.08.2009 | 79 | _Teamera ‘TRUTA MARIOARA 22781/09.03.2010 | 79] 2 eamere DUMITRASCU VASILETULIAN -40939/27.06.2008 | 78 | 2eamere ‘CHETA MIRELA -49328/23.09.2008 | ~73__| Tamera BUFTEA CLAUDIA 0s71/17.11.2009°|75__|_1 camera “9, 33 | MATADANIELA__ soson7ii2011 | 78 | teamera 34 | GHINDEA CLARA SIMONA 399712122008 | 7 35. [LIPOVANUTONELA 4512422082009 | 77 | —Teamera 36 | PANTAZICA MIHAELA VIOLETA 34872/04.10.2005 76 1 camera 31 | NASTASA FLORIN 2011917.02.2012 | 14 | eamere 35 | DUNAVA ANGELA 3961/01.02.2005 | 73 | Teanera 39 [CIAUSU COSTEL CIRRIAN 357626.02.2007 | 73 | _teamera 40|| SPANUGHEORGHITA 242s4/i1.022009_| 73 | _Teamera 41 [ BIVOLARU GIORGIANA CRISTINA | 28367709.07.2007 | 72 | Zeamere '22| ROSU MARIA MIRABELA 22383725.01.2008 | 72 | Teamera 43 | GHIUTA DORIN VASILE 2695578.022008 | 72 | _Teamera 44 | TODERITA FLORENTINA CRISTINA. 15271/14.04.2006 nu 2 camere 45 | TOFAN IONUT LUCIAN 26291/02.03.2009 a 3 camere [46 [LUNGU CONSTANTIN GABRIEL 221807122009 | 71] Teamere 17 | PETRE IRELA 2117022.022010-| 71 | Peanere 48 | CIOBANU NICOLAE 23935725.072005 | 70] Tamera 49 | COMANDASU MARIA ALEXANDRA | 4391630072008 | 70 | eames 30]| HUSANU ROXANA MIHAELA 51174/08.102008 | 70 | —Teamera 1 | TATARU ALINA ELENA 2473825.032011 | 70 | Leama $2 [NASTASA IANA LACRAMIOARA | 2243971203012 | 70 | 2eamere 3 | URECHE (SASCAU) MONICA TULIANA_|23463/09.07 2007 | 69 | —Teamera 0 | SAROMIUTA VALENTIN 3611424.11.2008 | 69 | Teanera 55 | VLASIE VASILE 33030726.062009 | 69 | Teanera MONTECE (MARCUS) LARISA 6 | GABRIEL insmno201 | 69 | 2eamee '37| ANTONACHE MIRABELA 36385/01.082011 | 69 | _2eanere 58 [LOVIN ADRIAN 20273/20022012 | 68 | Teane 39 | COSULEANU ALINA MIHAELA 29449/08.062013 | 68 | _Teamea 60 | OTELITA (PLETEA) ANDREEA ELENA [48719/16122013 | 68 | Tamera 61 | ZAHARIA (VULPE) ANA- MARIA 24628/13.002008 | 67 | _Teanen (62 | STRUGARU ELENA TULIANA 2419972332010 | 67 | Teanem 63 | GHITA MIHAELA. 3094/25.07.2007_ 6. Teamera_ (6 PAVALTJ BOGDAN 3583325062014 | 66 | Zeanere 65 | CHIRIAC ANCUTA 23208/11.032011 | 6s | _Teamera (65 | CARABET (CALANCE) ROXANA 4261651.102012 | 64 | Teanera (61 BUCATARIU CRISTIAN 2622828042014 | 64 | Zcamere 68 | RADU LUMINITA. 34589/21.05.2009 63 T camera 69 | GOGAN ELENA 18753/31.01.2011 63. Tamera, 70 | DUMITRASCU GABRIELA ALINA 32782/15.072013 |__63 Teamera 71 [IOSUB ALINA BEATRICE 14486720.042005 | 62 | _Teamere 772 [MIRON TJLIAN 4e20413.122012 | 62 | Seamer 73 | BARASCU ANCA PETRONELA. 38587/31.08.2016 62 2 camere 1 74 | CALIMAN SILVIU GABRIEL, 2040709012009 | 61_| leamera_| 75 | RISCHITOR MARIA 182667901 2014 Zeamere 715 ]BORCEA FLORIN BRIAN 3$468/19.082014, Seamere 71 [ROTARIU FLORIN 4701108122015, Tamers 78| PISTA (STRATE) CORINA 35314/19.072010, Teamera 79 [POPA SORIN JON 70n2/27.12.2012 Teamer 130 | DAMATIRCA CAMELIA 1722907.01.2013, Teamera 81 [DIACONU VASILE GABRIEL 2134027.022013, Teamera 2 | PLETOSU ALEXANDRU IONUT 2490409 042018 | 39 | 2eamere $3 [ HUTU ALINA MIHAELA 19656006.022015 | 39 | _leamera $4 BRANDIU EDMOND _ALOIS 33931/13.072015 | 59 | leamera 85 | DAMIAN ELENA ALEXANDRA 3558527072016 | 59 | _leamera 86 [ MURARIU DANIELA ELENA 34257/18.052009 | _s8__| Tamera 81 | HANGANU NICOLETA GABRIELA | 27606/14.05.2014 | 58] camera 88 | ARDELEANU RALUCA GEORGIANA | 35458/9.082014 | 58 | 1 samera 89 [ IGNAT GHEOGHE siLVIU 2133928022012 | 57 | Tamera 80 | MATEI ANCA MIHAELA 20239/14022013 | 36 Tamera 91 | PRISACARU ELENA. 19867'7.02.2014 | 56| Teamera 92 | BUTNARIUC ELENA. s67773.012015 | 56 | _2eamere 93 [CIOBU ALEXANDRU i97syo7.022011_| $5 | Teamera 94] MISCA SERGIU 4s04127.112012_| 35 | 2eamee 93 | CIOBANUCA_ANCUTA MARGELA | 161340601 2015 | _s5| Teanena 96| DRAGOMIRESCU_DIANA MIHAELA | 19290°03.02015 | 35 | Tamer 97 DUMITRASCU MARIA PETRONELA | 46800/04.122015 | 55 | 2aamere 98 [TARALUNGA TONELA VIOLETA 2i7mae022016 | $5 | eamera 99 [FILIPOAIA PETRONELA 2835306052016 | 53 | eames 100] SANDU LAURA ELISABETA 32702727062016 | 35 | _Teamea 101 [CARP MARICEL_AUREL 3482900.082022 | s4_ | Teamere 102 [CRISTISOR GENOVICA 1986617022014 | sa] eames 103 [ RADUCANU IRINA ELENA asizua7.072015 | s4_| _Pamee 104 BALTA ALINA MIHAELA 32155/17.062016 | 54 | 2eamewe 105 [BOARIU_DANIELA 38685/01,09.2016 | 54 | Tamera Dicer Exeeuv Adjunct, =a > nani phos emoaes ROMANIA JUDETUL BACAU COMISIA SOCIALA PENTRU ANALIZAREA SOLICITARILOR DE LOCUINTE PENTRU TINERI PROCES-VERBAL Mioud “w vedie cu CALS, onadi HOS 2 0. 20d? y vepertiv SAwG Gergney lereg paste als ne ERE Powers eeoahili & lows Hae SATE SKE Heore otuede i! koade Non cisely “RGF \ ladeg VTaseryy . Be pelle,’ Quang por heeone \ : Sok soutetolt Spare | ‘Sk qpedabey aaa AGL cr= 220/ oectiite be exdines durcieteatore © schscadans Teale Oat boy Goekpall ete Uluees SE FECL olonssiaho Sembosuu \edeg Wactee oalg Were lo We? WR Yodes-yeiter| Hwéeuad wok cle Fevedas Ge Legyi [AG Sepuaieicadas hues 1 Exiguulde vw Ne} Poe eat Biv hed lei eke Hee watuicrate At locus PUVA DSc aie COMISIA DE ANALIZA: + Basel Ds Sef se Nts — i\ * Pou 1 2 3. Cristian Ghinghes - Meminu 4. Daniel Mictiug~ Membra 5. Codrin Vasile Costan - Membru 6 Gabriel Stan~ Membru 7 8 9. ete MA 14, Hogag Ramona we we chou 2 [bead le toad 5 sluts Jl len Mars -Cikouc Ne trait? sluebys PGE Cu stec’ ots (oveheep locouedhor 5 Coury eis We) ee Ig eb. 20. olin 2 PRIS 5050 we eeclenP Leu berets Nowak nee come \e wus BS ob erisen doth Mineo SL esau VOWS on sts eat Pposh LIES Unen les hh Se hk Cte re ll Cliuske s Se obkue Qouitte Lustre - rou Yores UM Preicd Li bighee sie Risind Omaboes Vis) oj \ehictboubbor aie ortinos Lireiccl OVE e ru Core Jor Wis b t oy Y oshidht - weriuboms Gy sie o oy tos ocd ne Ly tesuon de lo Pte \uecs here ST 4FQ0u Kroy SKeiug 0) Aodhtes None ose belen JoUs (ei h, ares ae (eae POMS TA SOhuL che loeiuZe ts \ecutote” Nocudehee Par spcreatlos wo one ft COMISIA DE. 1. Daniel Dragos Stefan -Viceprimar - Pree 2 Constantin Script ~ Viceprimar - Membra 3. Giistian Ghinghe - Membeu 4, Daniel Milius- Membma i 5. Codkin Vasile Costan-Membma © Gabel Stan~ Membra 7. Midlin Nicole arama 8 Euscbio Calmoea = 3 Pocinarea— 10.Comelu Gavrilsca . Cs | Ponies On dgeeors oie loca bit 3 lésput cer Shivkal 84 4ee a aluct fo Mada, opis Goahrathedens do Qeluriers 2) Ketan Cosbu L \dlecabe sual Be Leah ons. tena Vecoutale? a. 2estuace.! Coumtig nw ope b§ scktuhaQ . s der lus: Veet" peaho ae anicadeo >) Boro Wow Lin, seeks Meokallore Chine ts furchie off News: Gausig 097059 CDS Qhicier wy farsch 2 ole Veur hu dy le RO PAID Ha ots are e/a ~ ss ‘2017 prin care s-a aprobat Lista privind solleitangtl care au acces la loeuinfe pentru tineri destinate tnchirierii Consitiul Local al Manicipiuiui Bactu fntrunit im gedinté extraordinart la data de 23.06.2017, potrvit r.39(2) din Legea nr. 215/2001 a admnistratiei publice locale republicetl, cu modificirile gi completiile uberioare, Aviind in vedere : ‘Nota Intern nt. 1662/ 02.03.2016 a Primarului Municipiuiai Bacdu prin care solicits Comisiei Sociale de snalizk solicitirlor de locuine ANL ai otifice titularii cererilor de wtribuire a unei locuinje ANL fn legiturl cu actualizerea dosareior “Referatul nr. 79080/ 13.06.2017 a1 Compartimentului Fond Locativ si Indrumare Asosiatii de Proprietari prin care ¢e propune aprobarea liste nominale cu famille gi Pertoanele care vor primi repartitie pentru locuinfele pentru tineri deatinate Inchirieri; Procesele Verbale nr. 1798! 09.03.2017 gi nr. 4745/ 12.06:2017 ale Comisiei sociale de analiza soliciirilor de locuine peata tied; 4 copi — alte persoune.indifeent de muni acestra+ 4. STAREA DE SANATATE ACTUALA, Bena de care suet soiianalsayan alt membru al fae ori afin Inter neces Polit eg, ingoitor sav eamerb Fn lira a sl et 4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUL 41 PNB 8 8 nnn pet 42 bate | $i Zon. oe et 43 ine 2 $13 ai. — ret 4 ie 3 $14 a 9 pet 45 penta fecare an pate 4a tet 5. NIVELUL DE STUDII SUSAU PREGATIRE PROFESIONALA $51 rd studi fe pregtre profesional. vs secant 8 BE §:2.cu scout general. lr pregitire profesionaa sau eu specializare a local de munch 8 pet 5.3 cu studi medi Cr pregbire profesionala g/sau eu specalicare la ocul de muncd.. 1 5:4.cu pregtire profesional. prin stu medi sau profestonele de speciale sau pin stud sperioare de South He — some pet 1S pet ‘Se va punta ultima nivel de sui inheia i stestat conform leg t 6.SITUATH LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE 64 tier prove din case de orotic social {62 tier care au adopta su adopt capi 63 tines evacut in case nainalizat.. NOTA: - Crterte de ierashizae stabilte prin punca} se aplicd numa scictayier de ‘ocuin care au indeplint In totaltateerterilespeciieate li A de mai sus; ‘in cazul inepisiriiunor pupcajeegae.solicltanti vor fi departjaifanctie de sitayia Yocatvconsaat la daiaefectva a epatiziilocuinelor.evind prorat, numal in acest cx solicltaia etror situate locativ ext sau poate deven, In mod lminent, grav. Daca nie sees rites nu este suficient. depatsnrey se poate face in Risto de verhimes ext slicianle’ Indus tn consderme dos eféctiva e tnvegisti cere ( ziuw/lana/anul. avind priortete Tn scent caz soictansubqeRapeeere ape vechime mai mare. In cazul cfnd deporjaren woe pote efectun nit lab tu prove solicit are au puncajl eel mai mare scrret aS pet 10 pet Spet conmnssenaenza, ‘SecRETARUL MUNICIRTULUI Baca ty: eaRTSt ae Ove pane ROMANIA. 0 4 JUDETUL BACAU PRIMARUL MUNICIPIUL BACAU DISPOZITIE 2. tin LOE. ..2017 de maint a dipozts nr. 1684729.092016 ‘rvind constuiren le nivelul Muniipulsi Bacau, « Comislel Secale pentru analzarea solictatilor de locinte petra tine, conform HO nr. 962/200 de aprabare« Normelor Metodologice penta punerea in aplicre a prevederior Leg nx. 152/15 07.1998, peivind infntarea Agentiei Nationle penta Loculnte, ex modifica sicompletarileuieriore PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU ‘Avind in vedere: + Provederile dispozitied mr. 1684/29.09.2016 privind constituirea Ia nivelul ‘Manieiiulai Bacau, a Comisiei Sociale peatru analizaea soliitrilor de locuinte pentru Liner, conform HG nr. 962/2001 de_aprobare a Normelor Metodclogice penira punerea in ‘plicar a prevederilor Legi ar. 1$2/18.07.1998,privind infintarea Agenti Locuins, cu modificarile si completarile ulterioare « Referatl nt, 79069/26.04.2017, intocmit de eatre Ramona Hogas, Compartment Fond Locatv si Indrumare Asociati de Propritai, vizat de Diteotor Executiv’ Adjunct, BARDASU CRISTINA din cadrul —Arhitectului Sef eu propune-ea privind modificaren Qrmporeatei membrilor comisiei sociale la nivelul Munieipiuii Bacau in sensul ca dl, ‘Comelis Den Jtarin va ft inlocult ew dl. odin Vasi local; * Aprobrea Prinarll Musial Bika SE In temeiul ar. 68 (1) si art. 115 (1) lity"), (5), (6, (7) din Legea ne, 215/2001 Privind edministraia publics locala, republicata'eu modificrle si completarile ulterlonr, ‘mite umacoare! DIsPOZITIE ART-1 - Se modifi art. 1 pet. 5 al dispozitiel nr. 1684/29.09.2016 privind