Sunteți pe pagina 1din 13

652 ntelepciunea

NTELEPCIUNEA LUI SOLOMON

CAP 1

II'
1
-i . i
pammtul; gmdItI pentru Domnul
:' cu bunatate, si cu prostime de
~. / inema cercati pre El, Caci Sa 2
.U~it~ dirept~te~,.
afla celora ce nu ceia ce judecati
ispite'Sc pre El,
si Sa arata celor ce nu sa necredintaza Lui.
Pentru ca gndurile ndaratnice osebesc de 3
la Dumnezeu si, ispitindu-se, putearea mus-
tra pre cei fara de minte. Pentru ca la 4
sufletul cel cu rau mestersug nu va ntra
n telepciunea, nici va lacui n trupul cel ce
iaste plin de datoria pacatului. Pentru ca 5
Svntul Duh al nvataturii fugi-va de vicle-
sug si Sa va scula de la gndurile ceale fara
nteleagere si Sa va dovedi, viind strmba-
tatea. Pentru ca duh iubitoriu de oameni 6
iaste ntelepciunea si nu va nevinova ti pre
cel hulitoriu den buzele lui, pentru ca rani-
chilor lui martur e Dumnezeu, si inemii lui.
socotitoriu adevarat, si limbii auzitoriu.
Caci Duhul Domnului au mplut lumea si 7
Cel ce tine toate are n teleagere de glas.
Pentru aceaea, raspunznd nedireapte, ni- 8
mene nu va ascunde, nici va treace pre el,
dovedindu-l direptatea. Pentru ca n sfa- 9
turile celui necurat cercetare va fi, si auzul
cuvintelor lui catra Domnul va veni, spre
dovedirea faradelegilor lui. Caci ureachea 10
rvnirii asculta toate, si glceava rapstirilor
nu sa ascunde. Paziti-va dara de rapsti- 11
rea nefolositoare si de clevetituri va crutati
limba, caci raspunsul pre ascuns desart nu
va mearge si gura preamintind omoara su-
fletul. Nu rvniti moartea ntru rataci- 12
rea vietii voastre, nici trageti catra voi peire
cu faptele minilor voastre. Caci Dumne- 13
zau moarte n-au facut, nici sa bucura spre
pierzarea celor vii. Pentru ca au zidit ca sa 14
fie toate, si mntuite-s faceriIe lumii, si nu
iaste ntru eale iarba de pierzare, nici iadu-
lui mparatie pre pamnt. Pentru ca direp- 15
tate a fara de moarte iaste. Si pagnii cu 16
minile si cu cuvintele l-au chemat pre el
[iadul] priatin, socotind pre el s-au topit, si
legatura au facut catra el, caci vreadnici
snt partii aceluia a fi.
CAP II

entru ca zisera ntru ei, signdind nu 1


dirept: "Putina iaste si mhnita via-
ta noastra, si nu iaste leac n moar-
tea omului, si nu s-au cunoscut
lui Solomon. 653

2 cel ce s-au ntors de la iad. Caci deodata tii Sale au facut pre el. Si cu zavistia 24
ne-am facut, si dupa aceasta vom fi ca cnd diavolului moartea au ntrat n lume, si ispi-
n-am fost, caci fum iaste rasuflarea n nasu- tescu pre el cei ce snt den partea lui.
riIe noastre, sicuvntul-scnteaie,ntrupor- CAP III
3 nirea inimii noastre, Care stingndu-se,
cenusa se va aleage trupul, si duhul se va ara sufletele direptilor snt n mna 1
4 rasipi ca un vazduh moale. Si numele lui Dumnezau si nu sa va atinge
nostru se va uita cu vreame, si nimenea nu de eale munca. Parutu-s-au ntru 2
va pomeni lucrurile noastre, si sa va treace ochii celor fara de minte a muri,
viata noastra ca urma norului si ca negura si sa socoti rautate iesirea lor,
sa va rasipi, gonindu-se de razele soarelui, Si cea de la noi calatorie-zdrobire, iara ei 3
5 si de fierbinteala lui ngreuindu-se. Pen- sntu n pace; Ca, de sa vor si munci n 4
tru ca treacerea umbrii iaste vreamea noas- vedearea oamenilor, nadeajdea lor iaste pli-
na de nemurire. Si putine certndu-se, 5
tra, si nu iaste ntumare savrsitului nostru, mari faceri de bine vor lua, caci Dumnezau
caci s-au pecetluit si nimeni nu se ntoarce. au ispitit pre ei si au aflat pre ei Luis vread-
6 Venit dara, si sa dobndim den ceale ce-s nici. Ca aurul n topitoare'au ispitit pre 6
bune, si sa ne trebuim cu zidirea ca cu tine- ei, si ca rodire de tot a jrtvei i-au priimit
7 reatele, degraba. De vin de mult pret si pre ei. Si n vreamea socotintii lor vor 7
de miruri sa ne saturam si sa nu ne treaca lumina si ca scnteile n trestie vor alerga.
8 pre noi floarea vazduhului. Sa ne cunu- Judeca-vor limbi si vor birui noroade, si va 8
nam cu flori de trandafir, pna a nu sa vesc mparati lor Domnul, n veaci. Ceia ce 9
9 teji. Nimenilea dentru noi sa nu fie fara nadejduiescu pre El n teleage-vor adevarul
parte, de a noastra rasfa tare petutindinea si cei credinciosi cu dragoste vor ramnea
sa lasam seamne de veselie, caci aceasta e lnga El, caci har si mila e ntru preacuvio-
sii Lui si socotinta ntru cei alesi ai Lui.
10 partea noastra si acesta e sortul. Sa asu- Iara cei necurati, precum au socotit, vor 10
prim pre saracul dirept, sa nu crutam vadua, avea certarea,-cei ce s-au lenevit de catra
nici de ale batrnului carunteate de multi cel dirept si de Domnul s-au departat.
11 ani sa ne rusinam. Si fie noao vrtutea Ca cel ce defaima ntelepciunea si nvata- 11
leagea direptatii, pentru ca ce e slab fara tura dosadit iaste, si desarta e nadeajdea
12 pute are sa dovedeaste. Si sa vnam pre lor, si trudele nefolosite, si fara treaba
cel dirept cu viclesug, caci de rea treaba snt lucrurile lor. Muierile lor-fara de 12
iaste noao, si sa mponcisaza lucrurilor minte, si rai snt fiii lor. Blestemata e 13
noastre, si mputa noao pacatele legii, si nasterea lor, ca fericita e cea stearpa ce
dovedeaste noao pacatele nvataturii noastre. iaste nepngarita, care n-au conoscut pat
spre
13 Sa adevereaza a avea conostinta a lui Dum- sufletelor. gresala; avea-va roada la socotin ta
Si hadmul care n-au facut 14
nezau si fiiu Domnului pre sine sa numeaste. cu mna faracleleage, nici au gndit asupra
14 Facutu-s-au noao spre dovedeala cugetelor Domnului reale; pentru ca sa va da lui darul
15 noastre; Greu iaste noao si vazndu-sa, credintii cel ales si sortu n beseareca Dom-
ca neasamanata iaste cu ceialalti viata lui nului mai cu pofta. Pentru ca roada 15
16 si schimbate snt cararile lui. Spre spur- bunelor trude cu buna cinste iaste si neca-
caciune ne-am socotit la el si sa fereaste de zuta e radacina ntelepciunii. Sifiii prea- 16
caile noastre ca de ,necura tii; fericeaste curvarilor nesavrsiti vor fi si, den fara de
ceale de apoi ale direptilor si sa semeteaste leage zaceare, samnta sa va stinge. Pen- 17
17 a avea tata pe Dumnezau. Sa vedem tru ca, de sa vor si face ndelungati de viata,
de-i snt cuvintele lui adevarate si sa ispi- ntru nimica sa vor socoti si necinstite vor
18 tim cealea ce i se vorntmplalui. Pentru fi la ceale de apoi batrneatele lor. Si, 18
savai de pripa sa vor savrsi, n-au nadeajde,
ca, de iaste direptul fiiullui Dumnezau, va nici n ziua conostintei mngiare, Pen- 19
ajutori lui si va izbavi pre el den mna celor tru ca neamului nedirept reale-s savrsiturile.
19ce-i stau mpotriva. Cu sudalma si cu
certarea sa-I cercam pre el, ca sa cunoastem CAP IV
blndeatele lui si sa ispitim suferirea raului
20 lui. Cu moarte grozava sa-I vinova tim ai buna e nefacerea de feciori, cu 1
pre el, pentru ca va fi lui socoteala den bunatate, pentru ca nemurire
21 cuvintele lui". Aceastea au gndit si iaste ntru pomenirea ei, caci si
s-au ratacit, pentru ca i-au orbit pre ei lnga Dumnezau sa conoaste
22 rautatea lor. Si n-au cunoscut tainele bunatatea, si lnga oameni. Si, 2
lui Dumnezau, nici spre plata cuviintii de fata fiind, sa asamana ei si, ducndu-se,
au nadejduit, nici au ales cinstea suflete- o poftesc; si n veac cununata fiind pe-
23 lor' celor curate. Caci Dumnezau au treace, biruind pe nevointa celor nepn-
zidit pre om spre nestricare, si chip fiin- garite biruinte. Iara multimea cea de 3
654 ntelepciunea
multa nastere a necuratilor nu sa va folosi; cnd spre rsu si spre pilda de ocara. Noi, 4
si, den rasaditurile copiIilor, nu va da rada- cei fara de minte, viata lui am socotitnebu-
cina la adncime, nici va face temeiu ntarit. nie si savrsitul lui necinstit. Cum s-au 5
4 Ca, macara n stlpari catra vreame va socotit ntru fiii lui Dumnezeu si ntru
odrasli, cu sminteala fiind covrsit, de vnt svinti sortul lui iaste! Ratacit-am dara 6
sa va clati si de sila vnturilor sa va dezra- den calea adevarului, si a direpta tii lumina
5 dacina. mprejur sa vor frnge ramurile n-au luminat noao, si soarele n-au rasarit
nesavrsite, si roada lor-fara de treaba, noao. De cararile faradelegii si ale pier- 7
zarii ne-am mplut; si am umblat pustietati
necoapta la mncare, si la nimica iscusita,
6 Pentru ca fiii cei ce fac somnurile ceale neumblate, si calea Domnului n-am cunos-
cut. Ce ne-au folosit noao mndria? Si 8
fara de leage marturii snt rautatii asupra avutia cu semetie ce au folosit noao? Tre- 9
7 parintilor, ntru cercetarea lor. Si direp- cut-au acealea toate ca umbra si ca o veaste
tul, de va ajunge sa sa savrsasca, ntru ce alearga pre aproape, Ca corabia carea 10
8 odihna va fi, Pentru ca batrneatele snt treace apa cu valuri, "ai cariia treaceri nu
cinstite nu ceale de multi ani, nici ceale ce iaste de a-i afla urma, nici drumul si cararea
9 cu numarul anilor s-au numarat, Ce n- ei n valuri, Sau ca pasarea ce zboara n 11
telepciunea iaste la oameni carunteatele, si vazduh, nemica nu sa afla semnu de calato-
vrsta batrneatelor-viata cea nepngarita. rie Si, cu lovirea talpelor lovindu-se du- 12
10 Bineplacut lui Dumnezau facndu-se, s-au hul usoru si despicndu-se cu sila pomirii,
ndragit si, traind ntre pacatos, s-au mutat, miscndu-se arepile, sa preumbla, si dupa
aceasta nu s-au aflat semnul suirii ntr-nsul,
11 S-au hrapit, ca nu rautatea sa primeneasca
ntelepciunea lui sau viclesugul sa nsale Sau ca sageata, sagetndu la proasca, tain- 13
12 sufletul lui; Pentru ca mhnirea rautatii du-se vazduhul, ndata la sine sa topi, ct
negreaste ceale bune si nenfrnarea poftei nu sa stie treacerea ei, Asa si noi, nas- 14
13 izmeneaste gndul celnerau. Savrsindu-se cuti fiind, ne sfirsim si niciun semnu de
bunatate nu avem a arata, ce n rautatea
preste putin, au plinit ani ndelungati.
14 Pentru ca placut era Domnului sufletul lui, noastra ne-am cheltuit". Caci nadeajdea 15
necuratului, ca tarna purtndu-sa de vnt
pentru aceaea au grabit den mijlocul rautatii.
15 Iara naroadele vaznd si nu socotind, nici si ca bruma de vifor gonindu-se, suptire, si
puind la cuget ca aceasta, caci har si mila ca fumul de vnt sa ravarsa, si ca pomenirea
iaste ntru preacuviosii Lui si socotinta unui oaspetu de o zi au trecut. Iara direp- 16
16 ntru cei alesi ai Lui. Si direptul,murind, tii n veacu traiescu, si ntru Domnul e
va osndi pre necuratii cei ce traiescu, si plata lor, si grija lor-lnga Cel nalt. Pen- 17
tinereatele, ceale ce savrsascu degraba,- tru aceaea vor lua mparatia bunei-cuviinte
batrneatele nedireptului, ceale de multi ani. si stema frumsetii den mna Domnului,
17 Pentru ca vor vedea savrsitul nteleptului,
caci cu dire apta va acoperi pre ei si cu bra-
si nu vor socoti ce au svatuit pentru el si
tul va scuti pre ei. Lua-va narmarea rv- 18
18 spre ce l-au ntemeiat pre el Domnul. Ve-
dea-vor, si vor defaima, si pre ei Domnul va nirea Lui si va narma zidirea spre izbnda
batjocuri; si vor fi dupa aceasta spre cadeare vrajmasilor. mbraca-va zaua direptatea 19
necinstita si spre sudalma, ntru cei morti, si va pune coifu judecata cea nefa tamica.
19 n veac. Caci i va rumpe n doao pre ei Lua-va pavata nebiruita curatia, si va ascuti 20
fara de glas, cu fata n jos, si va clati pre ei cea cumplita urgie spre sabie, si va da raz-
den temelie, si pna la cea de apoi sa vor boiu mpreuna cu el lumea asupra celor
nteleni, si vor fi ntru dureare, si pomeni- fara de minte. Mearge-vor bine nemerite 21
20 rea lor va peri. Veni-vor n cugetul gre- loviturile fulgerilor si ca dentr-un bun n-
salelor lor, fricosi, si vor mustra pre ei cordat arcu al norilor la tnta vor sari.
dempotriva faradelegile lor. Si den mnie zvrlitoare de pietri pline sa 22
vor arunca grindinile. Scrbi-se-va asupra 23
CAP V
lor apa marii si rurile vor ne ca cu napras-
1 I~ tuncea va sta cu ndraznire multa nicie; sta-va mpotriva lor Duhul puterii
direptul de catra fata celor ce l-au si ca viforul va vntura pre ei. Si 24
necajt pre el si celor ce hulescu va pustii tot pamntul farade-
2 I~~ ~ trudele lui. Vaznd, sa vor tur- leagea, si facerea de rau
, bura cu frica groazneca si sa vor va surpa scaunile
3 mira de minunata mntuire; Zice-vor,ntru puteamicilor.
ei caindu-se, sipentru ngustare a duhului vor
suspina: "Acesta era pre carele aveam oare-
lui Solomon 655
CAP VI CAP VII

nt dara si eu om muritoriu, asea- 1


:' nvatati judecatorii marginilor pa- mene cu toti, si de pamintean, den
2

31 '~.I
...
iW Al ~,jmntuui!

-
Bagati n urechi, cei
: ce biruiti multimea si snteti semet
SCUltatidara.'mParati,sinteleageti,
pre gloatele limbilor: Caci s-au
dat de la Domnul biruinta voao si puterni-
rodul celui dentiu zidit. Si n
pntecele maicii s-au luat carne, de
zeace luni, nchegndu-se n snge,
den samnta de barbat si cu somnu de dul-
2

cia de la Cel Preanaltat, Carele va cerceta ceata mpreunndu-se. Si eu facndu-ma, 3


4 faptele voastre si sfaturile va cerca. Caci, am tras cel de obste vazduh si preste cel
poslusnici fiind mparatiei Lui, n-ati jude- aseamene patimas pamnt am cazut. nt- 4
cat dirept, nici ati pazit leagea, nici dupa iul glas"cel aseamene cu toti tocma plngnd;
sfatul lui Dumnezeu ati mersu. Cu groaza n scutece m-am hranit si n griji. Ca nici 5
5 Si cu graba va sta asupra voastra, caci un mparat au avut alta ncep aturade naste-
judecata cumplita sa face la cei ce-s mai re, Ce una e ntrarea tuturor n viata, si 6
6 presus; Pentru ca cel mai micu iertat iaste iesirea e tocma. Pentru aceaea rugatu- 7
7 milei, iara cei tari tare sa vor certa. Pen- m-am, si minte mi s-au dat; chemat-am, si
tru ca nu Sa va nfrunta de obraz Stapnul au venit mie duhul ntelepciunii. Mai 8
tuturor, nici Sa va rusina de marire, caci, ales-am pre ea dect schiptrele si scaunele.
micu si mare, El au facut; asijderea soco- Si avutia nemica nu o am socotit ntru 9
8 teaste mai nainte pentru toti. Iara celor asamanarea ei. Nici am potrivit cu ea 10
9 tari vrtoasa cercetare le sta a<;upra. Catra piatra scumpa, caci tot aurul, ntru vedearea
voi, dara, o, tirani, snt c vir::ele meale, ei,nasip putineI; si ca tina sa va 1 ocoti argin-
pentru ca sa nvatati ntelepciunea si sa tul naintea ei. Mai mult dect sanatatea si Il
10 nu scadeti. Pentru ca, ceia ce au pazit frumuseatele am ndragit pre ea; si am ales
cu cuviinta ceale cuvioase, cuviosi vor fi, si pre ea n loc de lumina a o avea, ca nestinsa
cei ce sa vor nvata aceastea, afla-vor ras- e zarea cea dentr-nsa. Si-m venira toate 12
11 punsu. Poftiti dara cuvintele meale, pof- ceale bune mpreuna cu ea si nenumarata
12 titi si va veti nvata. Luminata si neves- avutie n minile ei. Si ma veseliiu preste 13
tejita iaste ntelepciunea, si pre lesne sa toate, caci ntelepciunea povatuiaste pre
veade de cei ce o iubescu si sa afla de cei ce eale; si nu stiiam pre ea a fi nascatoarea
13 o cauta pre ea. Ajunge pre cei ce o pof- acestora. Si far de viclesug am nvatat, 14
14 tescu a sa cunoaste ea, mai nainte. Cel si far de zavistie dau si altuia den ce am
ce au mnecat catra ea nu va osteni, pentru luat, avutia ei nu ascunz. Pentru ca ne- 15
15 ca sazndu lnga portile lui o va afla. Pen- sfrsita comoara iaste la oameni, cu care cei
tru ca a cugeta de dnsa a gndului plinire ce s-au trebuit spre Dumnezau au trimis
iaste, si cel ce va priveghia pentru ea, curndu prietesug, pentru nvataturi, daruri nteme-
16 va fi fara de grija. Caci, pre cei vreadnici ind. Mie mdeadeDumnezau a zice dupa 16
ai ei, ea umbla mprejur de-i cauta, si n ca- gndu-mi si a-m aduce aminte cu vrednicie
rari sa naluceaste lor cu bun har, si cu toata de ceale ce sa dau, ca Acesta si ntelepciunii
17 socoteala sa ntimpina cu ei. Pentru ca povatuitoriu iaste si nteleptilor ndirepta-
ncepatura ei iaste cea prea adevarata a toriu, Pentru ca n mna Lui-si noi, si 17
18 nvataturii pohta. Si grija nvataturii- cuvintele noastre, si toata mintea, si a
dragostea, si dragostea e paza legilor ei. lucrurilor stiinta. Pentru ca Acesta mi-au 18
19 Si luarea aminte de legi-ntemeiarea nepu- dat conostinta adevarata celor ce snt a sti,
trejiciunii, si neputrejiciunea face a fi aproa- tocmirea lumii si lucrarea stihiilor, nce- 19
20 pe de Dumnezau. Pohta dara ntelepciu- patura si sfrsitul si mijlocul anilor, preme-
21 nii aduce la mparatie. Deva bucuratidara nirile chipurilor si schimbarile vremilor,
pre scaune si schiptre, tiranii naroadelor,
cinstiti ntelepciunea, pentru ca n veac sa crugurile anilor sipunerea stealelor, Firile 20
22 mpara tit. Si ce iaste ntelepciunea si dobitoacelor si mniile hiaralor, silele vntu-
23 cum s-au facut, spune-voiu voao. Si nu rilor si gndurile oamenilor, osebirile pomi-
voiu ascunde voao taine, ce de-nceputul lor si tariile radacinilor. Si cte-s ascunse 21
24 facerii voiu cerceta. Si voiu pune la si ivite le-am conoscut, pentru ca ntelep-
iveala cunostinta ei si nu voiu treace adeva- ciunea, mestera tuturor, m-au nvatat.
25 rul. Nici iara cu zavistia cea topita voiu Pentru ca iaste ntr-nsa duh gndit, sfint, 22
umbla mpreuna, caci aceasta nu se va singur-nascut, de multe parti, suptire,
26 mpreuna cu ntelepciunea. Si multimea bine-pornit, fraged, nespurcat, aratat, neva-
nteleptilor-mntuirea lumii, si mparatul tamat, iubitoriu de bunatate, ascutit, neo-
ntelept iaste buna ntemeiare norodului. prit, de bine facatoriu, Iubitoriu de 23
27 Ct voi va nvatati cu graiurile meale si va oameni, adeverit, ntemeiat, fara de grije,
vet folosi. ntru-tot-puteamec, ntru-tot- socotitoriu
656 ntelepciunea
si razbatnd pren toate duhurile ceale gn- rire, si pomenire veacinica celor dupa mine
24 ditoare, curate, prea subtiri. Pentru ca voiu lasa. Voiu ocrmui noroade, si limbi 15
dect toata pornirea mai pornitoare e n te- sa vor supune mie. nfricosa-se-vor, de mi- 16
lepciunea, si patrunde si ncape pren toate, ne auzind, tiranii cei nfricosati; la multime
ma voiu arata bun si la razboiu viteaz. n-
25 pentru curatia. Pentru ca abur iaste pu-
terii lui Dumnezau si strecura tura cei lim- trindu n casa mea: ma voiu odihni cu ea,
Pentru ca nu are amarciune adunarea ei, 17
pede mariri Atottiitoriului, pentru aceaea
nici durearea vietuirea ei, ce veselie si bucu-
26 nimica pngarit nu se apuca de ea. Pen- rie. Aceastea socotind ntru mine sigrijind 18
tru ca zare iaste luminii veacinice si oglinda ntru inema mea: Ca iaste nemurire ntru
fara de hula a lucrarii lui Dumnezau si chip
rudenia ntelepciunii, si n prietesugul ei
27 bunatatii Lui. Si,una fiind, toate le poate, veselie buna, si n ostenealele mnilor ei
si ramind ntru sine, toate le nnoiaste si,
avutie nesfrsita, si ntru petreacerea voroa-
dupa neamuri, la suflete curate mutndu-se, vei ei ntelepciune, si cinste la mpreunarea
priateni lui Dumnezau si proroci tocmeaste. cuvintelor ei. mprejuram cercnd, pentru 19
28 Pentru ca nimica nu iubeaste Dumnazau,
ca sa o iau pre ea la mine. Si eram copil 20
fara de numai pre cel ce cu ntelepciunea iscusit, si de suflet nca m-am ntmplat
29 ntr-un loc lacuiaste. Pentru ca iaste aceas- bun si, mai vrtos, bun fiindu, venit-am la
ta mai bine-cuvioasa dect soarele si dect
trup nepngarit; Si cunoscndu ca nu 21
toata punerea stealelor; cu lumina alaturin- voiu fi ntr-alt chip rabdatoriu, de nu
30 du-se, sa afla mai de frunte. Pentru ca
Dumnezeu va da,-si aceasta era a ntelep-
pre aceasta o asteapta noaptea, iara ntelep- ciunii: a sti al cui e darul-, ma rugaiu
ciunii nu-i nvinge rautatea. Domnului si ma umiliiu Lui si zisu den
toata inema mea:
CAP VIII
CAP IX
1 ~ i sa tinde den margine pna n
margine, cu buna vrtute, si ot- 1
2 ~ . crmuiaste toate cu folos. Pre
. milii Tale, Cela ce ai facut toate cu

(1'-)
..
aceasta am iubit si am cercetat den 2
tinereatele meale, si am cautat sa ~ cuvntul Tau, Si cu ntelepciu-
.. nea Ta ai mestersugit pre om pen-
mi-o aduc mie nevasta, si ibovnic m-am fa- < umnezeul
tru parintilor sizidirile
ca sa stapneasca Doamne al
ceale
3 cut frumuseatelor ei. BIagorodnia ma- facute de Tine Si sa ocrmuiasca lumea 3
reaste, vietuirea lui Dumnezau avnd, si
cu cura tie si cu direptate, si cu direptatea
Stapnitoriul tuturor au ndragit pre ea. sufletului judecata sa judece, Da-m mie 4
4 Pentru ca nva tatoare iaste stiintii lui Dum-
pre cea sazatoare alaturea cu scaunile
5 nezau si alegatoare de lucrurile Lui. Iara
Tale ntelepciunea, si sa nu ma izgonesti
de iaste avutia cstigare poftita n viata, ce den slugile Tale. Ca eu robul Tau snt si 5
iaste mai bogat dect ntelepciunea ceaea fiiul roabei Tale, slab om, si cu putini ani,
6 carea lucreaza toate? Iara de lucreaza
si mai putin ntru nteleagerea judecatii si
mintea, cine iaste mester mai mult dect ea,
a legilor. Ca, macara ca va fi nestine 6
7 den cte snt? Si de iubeaste nestine di- desavrsit ntru fiii oamenilor, ceade la Tine
reptatea, trudele acestiia snt bunatatile. ntelepciune lipsind, ntru nemica sa va
8 Pentru ca ntregaciunea mintii si nteleptia socoti. Tu pre mine nainte m-ai ales 7
nvata, direptatea si barba tia, dect carele mparat narodului Tau si judecatoriu fiilor
mai de folos nemica nu iaste n viata oame- Tai si featelor. Zis-ai sa zidesti beseareca 8
9 niloL Iara desi pohteaste cineva a sti n muntele cel svnt al Tau, si n cetatea sa-
multe, stie ceale de-nceput si nchipuiaste Iasului Tau-jrtavnicu, asamanarea cortu-
ceale viitoare, stie ntorsurile cuvintelor si lui celui svnt, care mai nainte ai gatit de-n-
dezlegarile cuvintelor celor ntunecoase, ceput. Si mpreuna cu Tine e ntelepciu- 9
seamne si minuni mai nainte cunoaste, si nea, ceaea ce stie faptele Tale si era de fata
10 ntmplarile vremilor si anilor. Ales-am cnd faceai lumea, si stiind ce iaste placut
dara pre aceasta sa o aduc spre vietuire m- naintea ochilor Tai si ce e dirept ntru po-
preuna, stiind ca va fi mie sveatnec celor runcile Tale. Trimite-o pre eadentru svintele
buni si nvatatura de griji si de mhnire. ceriuri si de la scaunul maririi Tale Trimite 10
11 Si sa aiba, pentru dnsa, marire n gloate si pre ea, ca, fiind cu mine, va osteni, si voiu
12 cinste lnga cei batrni cel tnar. Iute ma
voiu afla la judecata si ntru vedearea silnici- cunoaste ce e bine-placut lnga Tine. Pen- Il
13 lor minuna-ma-voi. Tacnd, ma vor tru ca stie aceaea toate, si va nteleage, si
astepta, si raspunznd, vor lua aminte; si ma va povatui ntru lucrurile meale cu n-
graind mai mult, vor pune mna preste tregaciunea mintii, si ma va pazi cu marirea
14 gura lor. Avea-voiu, pentru ea, nemu- ei. Si vor fi priimite lucrurile meale 12
165 - Biblia, 1688
lui Solomon 657

si voiu judeca pre norodul Tau cu direptate, dus lui schiptrurile mparatiei si stapnirea
si voiu fi vreadnic scaunelor tatne-mieu. celor ce-l tiraniia pre el; si mincenos au ara-
13 Pentru ca, ce om va conoaste sfatul lui tat pre cei ce au hulit pre el, si deade lui
Dumnazau? Sau cine-s va aduce aminte ce marire veacinica. Aceasta pre norodul 15
14 va Dumnazau? Ca gndurile paminteani- cel curat si samnta fara de prihana au iz-
lor snt fricoase, si gresite-s socotealele bavit de la limba celor ce necajiia. ntra 16
15 noastre. Pentru ca putredul trup ngreu- la sufletul robului Domnului si statu mpo-
iaza sufletul si ncarca cel pamintescul sa-
16 las gndul cel cu multa grije. Si abia n- triva mparatilor groaznici, cu minuni si cu
chipuim ceale de pre pamnt si ceale den seamne. Deade preacuviosilorplata trude- 17
mni le aflam cu osteneala, iara ceale den lor lor, povatui pre ei n cale minunata si
17 ceriuri cine le-au cercat? Si sfatul Tau sa facu lor ntru acoperemnt ziua si ntru
cine l-au conoscut, fara de numai Tu ai dat vapaie de steale noaptea. Trecutu-i-au 18
ntelepciunea si ai trimes Duhul Tau cel pre ei Marea Rosie si i-au petrecut pre ei
18 Sfint den ceale nalte? Si asa s-au ndi- pren apa multa. Iara pre vrajmasii lor 19
19 reptat cararile celor de pre pamnt, Si i neca si den adncul cel fara de fund i-au
ceale placute ale Tale s-au nvatat oamenii, fiert pre ei. Pentru aceaea, direptii pra- 20
si cu ntelepciunea s-au mntuit". dara pre cei necurati si laudara, Doamne,
numele cel sfnt al Tau, si cea prea razboi-
CAP X nicamna Ta laudara toti deodata. Caci 21
ntelepciunea deschise gura mutilor si limbi-
ceasta pre cel dentiu zidit parin- le pruncilor le-au pus mari.
tele lumii, singur zidit fiind, l-au
CAP XI
pazit. Si l-au scos pre el den
cadearea sa si deade lui vrtute a
birui tuturor. Si departndu-se pori faptele lor, cu mna sfintului 1
de la ea, cel nedirept, cu urgia lui, cu mniile proroc, mblara pustiiul celnela- 2
4 ceale ucigatoare de frate au perit. Pentru cuit si n locuri neumblate ntinse-
carele, pre necatul pamnt iaras au mntuit ra corturi. Statura mpotriva 3
ntelepciunea, pren lemn prost pre cel di- vrajmasilor si izbndira spre pizmas.
5 rept otcrmuind. Aceasta si ntru unirea nsetosara, si chem ara pre Tine, si sa deade 4
rautatii limbile turburndu-se, afla pre cel lor apa den piatra colturata si leacul seatei
dirept si-l feri pre el fara de prihana lui den piatra vrtoasa. Pentru ca, pren care 5
Dumnezau si pre ficatii fiiului tarele pazi. s-au muncit vrajmasii lor, Pentru aceastea 6
6 Aceasta pre cel dirept, perind cei necurati, ei, lipsindu-sa, au luat facerea de bine. Si 7
fugind l-au mntuit [de] cel pogort focul n loc de izvorul pururea curatoriului ru,
7 acelor 5 cetati, Carora, ntru marturia cu snge mntuitoriu turburndu-sa, Spre 8
rauta tii, statu pamntul afumndu-se, si la dovedirea poruncii cei ucigatoare de prunci,
nesavrsite vremi rodind pomi, stnd stlpul ai dat lor de ajuns apa, fara de nadeajde,
sarii-mormntul sufletului celui necredin- Aratnd, prin seatea de atuncea, cum pre 9
8 cios. Pentru ca, trecnd alaturea cu n- cei vrajmasi ai muncit. Caci, cnd s-au 10
telepciunea, nu numai sa vatamara a nu ispitit, macara ca cu mile sa munciia, au
conoaste ceale bune, ce si nebuniii au lasat cunoscut cum, cu urgie judecndu-se, necu-
n viata pomenire, ca ntru ceale ce au gre- ratii sa munciia. Pentru ca pre acestea, 11
9 sit nici a sa ascunde sa nu poata; Iara ca un parinte mustrnd, i-ai ispitit, iara pre
ntelepciunea, pre ceia ce au slujit ei, den aceia, ca un nasilnic mparat vinuindu-i, i-ai
10 trude i-au izbavit. Aceasta, pre pribeagul cercat. Si fiind de fata, si lipsind, tot 12
urgiei fratelui, dirept l-au povatuit ntru ntr-un chip sa dosadiia. Pentru ca ndoit 13
carari direapte ; aratat-au lui mparatia lui i-au luat pre ei mhnirea si suspinul pome-
Dumnezau si au dat lui conoasterea sfinte- nirilor celor trecute. Caci cnd au auzit 14
lor, l-au sporit pre el ntru osteneale si n- pren ale lor certari bine facndu-Ii-se lor,
11 multi trudele lui. ntru lacomia celor simtiia de Domnul; Pentru ca, pre Care 15
ce biruia pre el au statut de fata, si-l mbo- au rusinat mai nainte, lepadat fiind n
12 gati pre el. Pazitu-I-au pre el de vrajmasi, izgonire, batjocurindu-L, la sfrsitul ntm-
si de cei ce-l pndiia l-au ntemeiat, si biru- plarilor L-au laudat, nu aseamene cu cei
inta vrtoasa i deade lui, pentru ca sa co- direpti nsetosind ei. Si pentru gndu- 16
noasca ca mai tare dect toate iaste buna riIe ceale nentelegatoare ale srmbatatii
lor, ntru carele ratacindu-se cinstiia tr-
13 credinta. Aceasta, vnzndu-se cel dirept,
itoarele ceale necuvntatoare si jiganii de
nu-l parasi, ce den pacat l-au mntuit pre nemica, ai trimis asupra lor multime de hia-
14 el. Pogortu-s-au cu el n groapa si n ra necuvntatoare spre izbndire, Casa cu- 17
legaturi nu l-au lasat pre el, pna au a- noasca, ca, cine pren care gresaste, pentru a-
658 ntelepciunea
18 cealea sa cearta. Pentru ca n-ar fi lipsit cineva, le dai lor slobozenie pentru ceale ce
a toata puteamica Ta mna, care si lumea au gresiia, Ca cine va grai: Ce ai facut? Sau 12
zidit den lucru fara de chip, a trimite asu- cine va sta mpotriva judeca tii Tale, au cine
19 pra lor multime de ursi sau drji lei, Sau va pr pre Tine asupra limbilor celor perite,
noao-nascute hiara necunoscute, pline de care le-ai facut Tu? Sau cine-Ti va veni Tie
mnie, sau foc suflatoriu suflnd rasuflare, la asazare izbnditoriu asupra oamenilor
celor nedirepti? Pentru ca nici dumne- 13
sau urlete vnturndu-se de fum, sau groaz-
20 nice scntei den ochi fulgernd, Carora zau iaste afara den Tine, caruia iaste grije
pentru toate, pentru ca sa arati ca nu cu
nu numai vatamarea ar putea sa farme pre strmbatate ai judecat, Nici mparat au 14
ei, ce sivedearea nspaimntndu-i sa-i piarza. tiran va putea sa caute cu ochii mpotriva
21 Si afara dentru aceastea, cu un duh putea Ta, pentru ceale ce ai certat, Ce, dirept 15
sa caza, gonindu-se ei de judecata si vntu- fiindu, cu direptate toate le otcrmuiesti,
rndu-se de vntul puterii Tale; ce toate cu Pentru striin lucru socotind puterii Tale a 16
masura, si cu numar, si cumpana le-ai rn- osndi pre cel ce nu e datoriu a sa munci;
22 duit. Ca Tie iaste a putea tare pururea, ca vrtutea Ta ncepatura direpta tii iaste
si la taria bratului Tau cine va sta mpo- si faci a stapni Tu toate si a cruta pre toti.
23 triva? Caci ca plecarea den cumpene Vrtute arati nencrezndu-Te pre savrsi- 17
iaste toata lumea naintea Ta si ca picatura rea puterii, si ntru cei ce stiu drjirea dove-
de roao cea de dimineata ce sa pogoara pre desti. Si Tu, stapnind putearea, cu bln- 18
24 pamnt. Si miluiesti pre toti, caci toate deate judeci si cu multa crutare otcrmu-
le poti; si treci cu vedearea'gresaleIe oame- iesti pre noi, pentru ca iaste la Tine, cndu
25 nilor, spre pocainta, Pentru ca iubesti vei vrea, sa poti. Si ai nva tat norodul 19
ceale ce snt, toate, si nemica nu Te scr- Tau, pren lucrure ca aceastea, ca trebuie
besti de ceale ce ai facut; ca de-ai fi urt, direptul a fi iubitoriu de oameni, si cu buna
26 n"ai fi facut ceva. Si cum ar fi ramas ceva, nadeajde ai facut pre fiii Tai, ca dai spre
de nu ai fi vrut Tu? Sau, ceaea ce nu s-au pacate pocainta. Pentru ca, de vreame ce 20
27 chemat de Tine, s-ar fi pazit? Si le cru- pre vrajmasii fiilor Tai, si cei ce snt datori
tezi toate, caci ale Tale snt, Stapne iubi- de morte, cu atta ruga si umilinta i-ai
toare de suflete!
certat, dndu ani si loc pren carele se vor
mntui de rautate, Cu cta cercetare ai 21
CAP XII
ales pre fiii Tai, la ai carora parinti jura-

m
21 . ~ entru ntru
iaste ca cel nestricatPentru
toate. al Tau Duh
aceaea,
pre cei ce cad cte putineI i mustri
mnturi si tocmeale ai dat, de bune fagadu-
inte? Deci, certnd pre noi, pre vrajmasii
nostri de zeaci mii de ori i bat, ca sa avem
grije de bunatatea Ta, judecndu; iara noi,
22

si, ntru ceale ce gresasc, aducndu- judecndu-ne, asteptam mila. Pentru 23


le aminte, i nveti ca,mntuindu-se aceaea si pre ceia ce au trait ntru nebunia
de rautate, sa creaza ntru Tine, Doamne. vietii cu strmbatate, prentr-ale lor urciuni
3 Pentru ca si pre cei vechi Iacuitori ai sfintu- i-ai muncit. Pentru ca de caile ratacirii 24
4 lui Tau pamnt ai urt, Caci facea lucruri mai departe au ratacit, dumnezei socotindu
vrajmasasti, de farmacaturi, si jrtve necu- ceale ce si n dobitoacele vrajmasilor snt
rate, si pre cei ucigatori de fii, nemilostivi, necinstite, ca pruncii cei fara de minte min-
5 Si mncarea mncatorilor de drob urile trupu- tind, Pentru aceaea ca unor copii nesocotiti 25
rilor omenesti si a sngelui den mijlocul judecata spre batgiocura ai trimis. Iara cei 26
6 dumnezaiestii Tale taine, Si pre domnii,
ce nu s-au mustrat cujucareile certarii, vread-
parintii sufletelor celor neajutorite, ai vrut
a piarde pren mnile parintilor nostri, neca lui Dumnezau judecata vor ispiti, pen-
7 Ca vreadnica nstriinare sa priimeasca fiilor tru ca pre ceale ce patimiia ei, sa scrbiia.
lui Dumnezau pamntul carele e lnga Tine Spre acestea, carii i socotiia dumnezai, 27
8 mai cinstit de toate, Ce si acestora ca ntru ei certndu-se vazndu, pre Cel ce de
unor oameni ai iertat, si ai trimis nainte mult sa lepada a-L sti L-au conoscut Dum-
alergatorii taberii Tale ":"'viespi, ca pre ei nezau adevarat; pentru aceaea si savrsitul
9 cte putin sa-i piarza de tot; Nu nepu- osndei asupra lor au venit.
tincios fiindu la rnduiala razboiului sa dai
supusi pre cei necurati direptilor, sau cu CAP XIII
hiara groaznice, au cu cuvnt cumplit deo-
10 data sa-i surpi, Ce, judecnd cte puti- entru ca desarti snt toti oamenii den 1
neale, dai locu de pocainta, nu nestiindu
ca rea e nasterea lor si nlauntru rasadita fire, la carii era de fata neconoaste-
rautatea 10; si cum ~a nu sa va premeni rea de Dumnezau, si den bunatatile
11 gnduf lorn veacu, Pentru ca era samnta ceale ce sa vadu n-au putut sa stie
blestemata de-nceput; nici, temndu-Te de pre Cela ce iaste, nici, la lucruri
lui Solomon 659

lundu aminte, au conoscut pre mesteri. CAP XIV


2 Ce sau foc, au vnt, au pripealnic vazduh,
au crugul stealelor, au silnica apa, au lumina- ergnd iara nestine pre apa si vrind 1
torii ceriului -obladuitorii lumii dumnezei sa calatoreasca pren salbateci va-
3 au socotit, De carele, de se bucura de luri, dect vasul cela ce-l poarta
frumuseatele, dumnezei i socotiia; cunoasca pre el mai putredu lemnu roaga.
cu ct mai bun dect acestea iaste Stapni- Pentru ca pre acela pohta agone- 2
toriul, pentru ca ncep atoriul de facerea fru- sitelor l-au socotit si mestera ntelepciune
4 museatelor au zidit pre eale. Iara de sa l-au mestersugit; Aceasta, Parinte, a Ta 3
minuneaza de pute are si de facere, gndeas- pronie otcrmuiaste, caci ai dat n mare
ca cu ct iaste mai tare Cela ce le-au facut
cale si n valuri carare negresita, Aratnd 4
5 pre eale. Pentru ca, den marimea frumu- ca poti den tot a mntui, ca si, fara de mes-
seatelor si a ziditurilor, dupa socoteala, tersug de va ntra nestine, Si vei ca nu 5
6 Facatoriullor Sa veade. Iara ncas spre cu zabava sa fie lucrurile ntelepciunii Tale,
aceastea iaste putina hula, pentru ca si ei pentru aceaea si la un mai mic lemnu s
poate fi sa nsala, pre Dumnezau cercnd si credu oamenii sufletele si, trecnd furtuna
7 vrind sa-L afle. Ca, n faptele Lui ames- cu pluta, au scapat. Pentru ca sila nceput, 6
tecndu-se, cerceteaza si sa supun vederii, perind cei mndri uriasi, nadeajdea lumii
8 caci bune-s cealea ce sa vadu. Si iaras pre pluta scapnd, au lasat veacului samnta
9 nici ei snt de iertat, Pentru ca, de-au facerei, cu a Ta mna otcrmuindu-se. Pen- 7
putut atta a sti ca sa poata a socoti veacul, tru ca bine s-au cuvntat lemnul, pren carele
pre al acestora Stapnitoriu cum nu mai cu- sa face direptate, Iara cel fac'lt de mna, 8
10 rndu L-au aflat? Ce dosadite-s si ntru blestemat iaste acela, si cel ce au facut pre
morti nadejdile lor, carii au numit dumne- el, caci el lucra, iara putreziciunea dumnezeu
sa numi. Pentru ca tocma urite-s la Dum- 9
zei faptele mnilor omenesti, aur si argint,
nezau, si cel ce pagneaste, si pagnatatea
chibzuiala mestersuguiui, si nchipuiri de lui. Pentru ca cel ce s-au facut cu cel ce 10
vite, sau piatra fara de treaba, lucru de au facut sa vor munci. Pentru aceaea si 11
11 mna de-nceput. Iara de si vreun taieto- ntru chipurile limbilor socoteala va fi, caci
riu de paduri, mester de lemnu,sa pomi ntru zidirea lui Dumnezau spre uriciune
taind un copac, cura cu buna nvatatura s-au facut si spre piadeci sufletelor oameni-
toata coaja lui si, mestersugind cu buna- lor si spre latu picioarelor celor fara de
cuviinta, au facut un vas de treaba spre minte. Pentru ca ncepatura curviei iaste 12
12 slujba vietii; Si lepadaturile lucrului, socoteala chipurilor, si aflarile lor-strica-
spre gatirea hranii cheltuindu,s-au saturat; ciune vietii. Pentru ca nici era de-nceput, 13
13 Si ramasita dentr-nsele la nemica nu e de nici n veacu va fi. Pentru ca desarta ma- 14
folos, lemn strimbu si cu ramuri fiind rasa- rire a oamenilor au ntrat n lume, si pentru
dit, lund l-au sapat cu nevointa zabavii aceaea pre scurt al lor sfrsit s-au socotit.
Pentru ca, cu fara de vreamejali dosadindu- 15
lui si cu stiinta nteleagerii l-au tiparit pre
se tatal fiiului celui ce degraba s-au luat, chip
14 el, nchipui pre el cu chipul omului, Au facnd, pre acel de atuncea mortu om, acum
cu oarecare vita proasta au asamanat pre el, ca pre un dumnezau l-au cinstit si au dat
ungndu-l cu minau si chinovariu rusindu celor supusi taine si praznice. Dupa 16
fata lui, si toata pata cea dentru el ungnd aceaea, n vreame tiindu-se acel necurat
15 peste tot, Si facnd la el vreadneca Ia- obiceaiu, ca o leage s-au pazit, si cu ale ti-
cuinta lui, n pareate l-au pus pre el, nta- ranilor porunci sa cinstiia ceale sapate.
16 rindu-l cu fier. nsa, pentru ca sa nu caza, Pre carei, cu vedearea neputndu sa-i cins- 17
au socotit mai nainte pentru el, stiind ca teasca oamenii, caci Iacuia departe, chipul
nu poate lui sa-s ajute, pentru ca iaste chip cel de departe tiparindu-l, au facut un aratat
17 si-i trebuiaste ajutoriu. Iara pentru ago- chipu al mparatului celui ce sa cinstiia, ca
pre cel ce nu e de fata, ca cnd ar fi de
nesitele si nuntele lui, si de fii rugndu-se,
fata sa-I amageasca,pren srguiala. Si spre 18
nu sa rusineaza, cu cel fara de suflet voro-
tinderea credintii, mndria mesterului si pre
18 vind. Si pentru sanatate pre cel neputin- cei ce nu cunoscu au ndemnat. Pentru ca, 19
cios cheama, si pentru viata pre cel mort vrind el adeca sa placa celui ce biruiaste,
roaga, si pentru ajutoriu pre cel mai de au silit cu mestersugul ca sa faca asama-
19 nemica, Si pentru calatorie pre cela narea precum ar fi mai bine. Iara mul- 20
ce nici a sta poate; si pentru venit si pentru timea, tragndu-se pentru iscusitura lucru-
lucru si a mnilor nemereala, de la cel nepu- lui, pre cel cu putin mai nainte cinstit om,
tincios den mni putinta ceare. acum nchinaciune au socotit. Si aceasta 21
660 Intelepciunea
s-au facut vietii spre viclesug'..l,caci la pri- le, mai nainte cu--rutin, den pamnt nasdn-
mejdie sau la o tiranie slujindu oamenii, nu- du-se, dupa putin mearge de unde s-au luat,
mele cel nempreunat l-au pus la pietri si la a sufletului cersndu-se datorie. Ce iaste 9
22 leamne. Si apoi nu fu destul a sa nsala la el grija nu ca~i va sa osteneasca, nici caci
asupra conostintii lui Dumnezau, ce si n- scurta viata are, ce sa razima la lucratorii
tru mare lupta a necunostintii traind, atta de aur si la zlatari, si ziditorilor de arama
23 reale pace le numescu. Ca au jrtve de urmeaza, si marire socoteaste caci face cea-
omorri de fii, sau taine ascunse, sau nebu- le spurcate. Cenusa e inima lui, si dect 10
nesti dentr-alte obiceaie betie facndu. pamntul mai proasta e nadeajdea lui, si
24 Nici vietile, nici nuntile le mai pazescu cu- dect lutul mai necinstita e viata lui, Caci Il
rate, ce unul pre altul ficlenindu-l, l omoa- n-au conoscut pre Cel ce au zidit pre el si
25 ra sau, amagindu-l, face durearea. Si pre Cel ce au suflat lui suflet lucratoriu si
toate amestecate snt, sngele si uciderea, Cel ce au suflat duh de viata, Ce socotira 12
furtisagul si viclesugul, stricaciunea, necre- jucareaie a fi viata noastra, si traiul zbor cu
dinta, turburarea, juramntul strmbu, gl- dobnda, pentru ca trebuie, zice, orideunde,
26 ceava de bunatati, Nepomenire de har, macara den rau, a agonisi. Pentru ca 13
a sufletelor pngariciune, a nasterii preme- acesta dect toti mai mult stie ca gresaste,
nire, a nuntelor netocmire, preacurvie si den lucru de pamnt vase pre lesne frnte
27 necuratie. Pentru ca, nchinaciuneacelor si sapate zidind. Ce toti snt mai nebuni 14
nenumite chipuri, a tot raul ncepatura, si si ticalos mai mult dect sufletul pruncului,
28 pricina, si sfrsit iaste. Pentru ca, au vrajmasii norodului Tau, asuprindu-l pre el.
veselindu-se nebunescu, au prorocescu min- Pentru ca si toate chipurile limbilor le-au 15
cinoase, au traiescu cu strmbatate, au cal- socotit dumnazai, la carii nici folosul ochi-
29 ca juramntul curnd. Pentru ca, nadej- lor iaste spre vedeare, nici nasurile spre
duindu la idolii cei fara suflet, rau jurn- tragere de vazduh, nici urechi a auzi, nici
30 du-se, a avea strmbatate nu priimescu. Si deagetele mnilor spre pipaire, si picioarele
amndoao ceale direapte pre dnsii vor cer- 10r-zabavnice spre ncalecare. Pentru 16
ta, caci rau au gndit pentru Dumnezau, ca om au facut pre ei, si cel ce e mprumu-
lund aminte la chipuri fara direptate, si tat de duh au zidit pre ei, ca nici un om
au jurat cu viclesugu, nebagnd n sama poate sa faca dumnezau aseamene lui,
31 curatia. Pentru ca nu putearea celor ce Ce, muritoriu fiind, mort face, cu mni fara 17
jura, ce a celor ce gres ascu judecata cearta de leage, ca mai bun iaste el dect nchina-
pururea calcarea nedireptilor. ciunile lui ceale ce au trait el, iara acealea
niciodinioara. Si la dobitoacele ceale 18
CAP XV mai urte sa nchina, ca, alaturndu-se cu
nebunia, dect cealealalte snt mai reale.
1 I~ ara Tu, Dumnezaul nostru, bun Nici snt bune ct a sa pofti ca vedearea 19
esti si dirept, ndelungu-rabdatoriu vitelor, si au fugit si de a lui Dumnezau
2 I~I si cu mila otcrmuind toate. Pen- lauda si de blagoslovenia Lui.
tru ca, de vom si gresi, ai Tai sn-
tem, stiind taria Ta, si nu vom CAP XVI
gresi, stiindu ca ai Tai ne-am socotit.
3 Pentru ca a sti pre Tine ntreaga direptate entru aceaea dara, ntr-un chip 1
iaste, si a sti taria Ta-radacina nemuririi. s-au muncit vredniceaste si pren
4 Ca nici ne-au nsalat pre noi a oamenilor multimea jganiilor s-au caznit.
cea cu rau mestersug socoteala, nici a celor Pentru care cazna, bine facnd 2
scriitori de umbra truda fara de roada, chip norodului Tau, spre pofta rvnii,
5 ntinat cu schimbate feate, A carora ve- striina .gustare hrana ai gatit prepelite.
deare la cei fara de minte spre ocara vine Ca aceaea poftind hrana, pentru urta groza- 3
si pofteaste a mortului chipu,vedeare fara vie a celor trimise, si cea de treaba pofta
6 de suflare. Iubitorii de reale - si vreadnici sa urasca; iara acestea, preste putin lipsiti
de nadejdi ca aceastea, si ceia ce facu si ceia facndu-se, si de striina gustare vor fi
7 ce poftescu, si cei ce sa nchina. Pentru partas. Ca sa cadea celora ce tiranesc 4
ca si olariul, moale pamnt calcnd, cu nemntuita lipsa a le veni, si acestora nu-
truda zideaste, spre slujba noastra fieste- mai sa li se arate cum vrajmasii lor sa
care; ce dentr-acel lut au zidit si ceale cazniia; Pentru ca, si cnd au venit lor 5
ale celor curate lucruri vase de slujba, groznica mnie a jiganiilor si cu muscarile
si ceale dempotriva, toate aseamene; si. acelor strmbi sarpi sa strica, Nu pna 6
dentr-aceastea amndoao, care iaste trebu- la savrsit au ramas urgia Ta, ce spre do-
inta fiestecaruia judecatoriu e lucrato- jana, spre putin s-au turburat, avnd sveat-
8 riul de lut. Si cel rau ostenitoriu fa- nec mntuirei spre pomenirea poruncii legii
ce dumnezau desart dentr-acelas lut care- Tale; Pentru ca cel ce s-au ntors, nu 7
166 - Biblia, 1688
lui Solomon 661

pentru ceaea ce sa vedea sa mntuia, ce pen- ncalzindu-se, sa topiia. Pentru ca cunos- 28


8 tru Tine, Cel al tuturor Mntuitoriu. Si cut sa fie ca trebuie a ajunge soarele spre
cu aceasta ai plecat pre vrajmasii nostri, ca multimita Ta si catra rasaritul luminii sa
9 Tu esti Cel ce izbavesti den tot raul. Ca sa roage Tie. Pentru ca nadeajdea celui 29
pre aceia, ale lacustelor si ale mustelor nemultamitoriu ca o bruma de iarna sa va
muscari i-au omort, si nu s-au aflat leac topi si va cura ca o apa de nici o treaba.
sufletului lor, caci vreadnici era de unele ca
10 aceastea a sa certa. Iara pre fiii Tai nici CAP XVII
dintii otraviti1or balauri i-au biruit, pentru
ca mila Ta n preajma trecu si vindeca pre entru ca mari snt judeca tile Tale 1
Il ei, Pentru ca spre pomenirea cuvintelor si cu nevoie povestite, pentru
Tale sa mpungea si iute sa mntuia, ca nu, aceaea sufletele ceale necertate
ntru adnca uitare caznd, neucrotiti vor s-au ratacit; Pentru ca, soco- 2
12 fi de catra a Ta buna-facere. Pentru ca tind sa asupreasca limba sfnta,
nici iarba, nici unsoare i-au vindecat pre ei, cel fara de leage-legatii ntunearecului,
ce al Tau, Doamne, cuvnt, cel ce toate le carei si noptii cei lungi s-au legat, nchizn-
13 vindeca. Pentru ca Tu a vietii si a mor- du-se cu acoperamnturi-pribeagi zacea
tii biruinta ai,si pogori la portile iadului si cei veacinice mai nainte-conostinte. Pen- 3
14 sui. Si omul ucide cu rautatea lui si, ie- tru ca, gndind a amagi pren ceale ascunse
sind duhul, nu se ntoarce, nici mai ntoarna pacate, cu neluminos al uitarii acoperemnt
15 sufletul carele s-au luat. Iara de mna Ta s-au rasipit, nspaimndu-se cugroaza, si cu
naluciri turburndu-se. Pentru ca nici fun- 4
16 a fugi preste putinta iaste. Pentru ca pa-
gnii, lepadndu-se a Te sti pre Tine, cu vr- dul cel ascuns ce tinea pre ei i paziia fara
tutea bratului Tau s-au batut, cu ploi frica, ce sunete darmnd pre ei, mprejur
rasuna, si naluciri posomorte la obrazele
streine, si cu grindine, si cu ploi gonindu-se ceale fara de rs sa iviia. Si nici o puteare a 5
17 nencetat, si cu foc topindu-se. Pentru ca, focului biruia sa lumineaze, nici ale stealelor .
cea mai minunata: n apa ceaea ce toate le stralucitele vapai ngaduia a lumina pre za-
stinge, mai mult ispraviia focul, pentru ca bavnica aceaea noapte, Ce sa vedea la ei nu- 6
18 ajutoare iaste lumea direptatilor. Ca, mai foc grabnic, plin de frica, si, sparindu-se
cteodata sa mblnziia para focului, ca sa de acea vedeare ce nu sa vedea, socotiia mai
nu mistuiasca ceale deasupra necuratilor reale ceale ce sa vad. Si batjocurile mes- 7
trimise vite, ce ei, vaznd, sa caute ca cu a tesugului vrajitoresc zacea, si simetiei cei
19 lui Dumnezau judecata sa gonesc. Iara preste ntelepciune era mustrare cu bat-
cteodata, si ntre mijlocul apei mai mult jocura. Pentru ca ceia ce sa fagaduiesc 8
dect pute area focului arde, ca sa strice a goni nfricosarile si turburarile sufletului
bolnav, acestea teamere plina de rs boliia.
20 roadele pamntului celui nedirept. Pen- Pentru ca, de nu-i nfricosa pre ei nemica 9
tru care ,cu hrana ngereasca ai hranit pre lucru turburatoriu, cu a jiganiilor treacere
norodul Tau, si pine gata ai trimis lor den si cu suieraturile celor tritoare fiind buh-
ceriu, fara osteneala, avnd toata dulceata niti, periia plini de frica, si de cel de necai-
21 si spre toata placuta gustare. Pentru ca rea fugit vazduh sa lepada a-l vedea. Pen- 10
statul Tau, dulceata Ta catra fii au aratat, tru ca fricos lucru e cnd singuras rautatea
iara spre pohta celui ce o mnca, slujind marturiseaste, vinuindu-se; Si pururea 11
22 cine spre ce vrea, sa premeniia. Si zapa- au luat ceale reale, tiindu-se cu stiinta,
da si gheata rabda focul si nu sa topiia, ca Pentru ca nemica nu iaste frica, fara de nu- 12
sa cOhoasca ca pre ale vrajmasilor roade mai dare celor den cuget ajutoriri. Si, 13
au stricat focul, arznd n grindina si n ploi nlauntru fiind, mai mica e asteptarea, mai
mult socoteaste necunostinta vinii ceiia ce
23 stralucind; Si acesta iaras, focul, ca sa da munca. Iara aceia carii n cea neputin- 14
sa hraneasca direptii, s-au uitat putearea cioasa adevarata noapte, care si den fundu-
24 lui, .Pentru ca zidirea Tie, Celuia ce o ai rile neputinciosului iadu au venit tot acelas
facut, slujind, sa tinde spre munca asupra somnu dormindu, De o parte cu minu- 15
celor nedirepti, si slobozeaste spre facere nele nalucirelor sa goniia, si de alta parte
de bine pentru ceia ce la Tine nadejduiesc. cua sufletului dare sa slabiia, pentru ca
25 Pentru aceaea si atuncea, spre toate mutn- fara de veaste lor si fara de nadeajde frica
du-se, la cel de toate hranitoriu al Tau dam le-au venit. Si dupa aceasta oricarele 16
slujeaste, catra vrearea celor ce sa roaga, era acolo, caznd sa paziia la cea fara
26 Pentru ca sa nveate fiii Tai, pre carii ai de fier temnita nchizndu-se. Ca au plu- 17
gariu de era nestine, au pastoriu, sau den
iubit, Doamne, ca nu facerile roadelor
cei de la pustiire lucratori de trude, apucn-
hranesc pre om, ce graiul Tau pre cei ce cred du-se mai nainte de cea cu greu suferinta,
27 Tie i fereaste. Ca cel ce de foc nu sa stri- nevoie astepta, Pentru ca cu un lantu 18
ca, fiestecum de nemica, de raza a soarelu~ de-ntunearec toti s-au legat. Ori duh 19
lui Solomon 661

pentru ceaea ce sa vedea sa mntuia, ce pen- ncalzindu-se, sa topiia. Pentru ca cunos- 28


8 tru Tine, Cel al tuturor Mntuitoriu. Si cut sa fie ca trebuie a ajunge soarele spre
cu aceasta ai plecat pre vrajmasii nostri, ca multimita Ta si catra rasaritul luminii sa
9 Tu esti Cel ce izbavesti den tot raul. Ca sa roage Tie. Pentru ca nadeajdea celui 29
pre aceia, ale lacustelor si ale mustelor nemultamitoriu ca o bruma de iarna sa va
muscari i-au omort, si nu s-au aflat leac topi si va cura ca o apa de nici o treaba.
sufletului lor, caci vreadnici era de unele ca
10 aceastea a sa certa. Iara pre fiii Tai nici CAP XVII
dintii otravitilor balauri i-au biruit, pentru
ca mila Ta n preajma trecu si vindeca pre entru ca mari snt judecatile Tale 1
11 ei, Pentru ca spre pomenirea cuvintelor si cu nevoie povestite, pentru
Tale sa mpungea si iute sa mntuia, ca nu, aceaea sufletele ceale necertate
ntru adnca uitare caznd, neucrotiti vor s-au ratacit; Pentru ca, soco- 2
12 fi de catra a Ta buna-facere. Pentru ca tind sa asupreasca limba sfnta,
nici iarba, nici unsoare i-au vindecat pre ei, cei fara de leage-Iegatii ntunearecului,
ce al Tau, Doamne, cuvnt, cel ce toate le carei si noptii cei lungi s-au legat, nchizn-
13 vindeca. Pentru ca Tu a vietii si a mor- du-se cu acoperamnturi-pribeagi zacea
tii biruinta ai,si pogori la portile iadului si cei veacinice mai nainte-conostinte. Pen- 3
14 sui. Si omul ucide cu rautatea lui si, ie- tru ca, gndind a amagi pren ceale ascunse
sind duhul, nu se ntoarce, nici mai ntoarna pacate, cu neluminos al uitarii acoperemnt
15 sufletul carele s-au luat. Iara de mna Ta s-au rasipit, nspaimndu-se cu groaza, si cu
naluciri turburindu-se. Pentru ca nici fun- 4
16 a fugi preste putinta iaste. Pentru ca pa-
gnii, lepadndu-se a Te sti pre Tine, cu vr- dul cel ascuns ce tinea pre ei i paziia fara
tutea bratului Tau s-au batut, cu ploi frica, ce sunete darmnd pre ei, mprejur
raSUna, si naluciri posomorte la obrazele
streine, si cu grindine, si cu ploi gonindu-se ceale fara de rs sa iviia. Si nici o puteare a 5
17 nencetat, si cu foc topindu-se. Pentru ca, focului biruia sa lumineaze, nici ale stealelor
cea mai minunata: n apa ceaea ce toate le stralucitele vapai ngaduia a lumina pre za-
stinge, mai mult ispraviia focul, pentru ca bavnica aceaea noapte, Ce sa vedea la ei nu- 6
18 ajutoare iaste lumea direptatilor. Ca, mai foc grabnic, plin de frica, si, sparindu-se
cteodata sa mblnziia para focului, ca sa de acea vedeare ce nu sa vedea, socotiia mai
nu mistuiasca ceale deasupra necuratilor reale ceale ce sa vad. Si batjocurile mes- 7
trimise vite, ce ei, vaznd, sa caute ca cu a tesugului vrajitoresc zacea, si simetiei cei
19 lui Dumnezau judecata sa gonesc. Iara preste ntelepciune era mustrare cu bat-
cteodata, si ntre mijlocul apei mai mult jocura. Pentru ca ceia ce sa fagaduiesc 8
dect putearea focului arde, ca sa strice a goni nfricosarile si turburarile sufletului
bolnav, acestea teamere plina de rs boliia.
20 roadele pamntului celui nedirept. Pen- Pentru ca, de nu-i nfricosa pre ei nemica 9
tru care ,cu hrana ngereasca ai hranit pre lucru turburatoriu, cu a jiganiilor treacere
norodul Tau, si pine gata ai trimis lor den si cu suieraturile celor tritoare fiind buh-
ceriu, fara osteneala, avnd toata dulceata niti, periia plini de frica, si de cel de necai-
21 si spre toata placuta gustare. Pentru ca rea fugit vazduh sa lepada a-l vedea. Pen- 10
statul Tau, dulceata Ta catra fii au aratat, tru ca fricos lucru e cind singuras rautatea
iara spre pohta celui ce o mnca, slujind marturiseaste, vinuindu-se; Si pururea 11
22 cine spre ce vrea, sa premeniia. Si zapa- au luat ceale reale, tiindu-se cu stiinta,
da si gheata rabda focul si nu sa topiia, ca Pentru ca nemica nu iaste frica, fara de nu- 12
sa cohoasca ca pre ale vrajmasilor roade mai dare celor den cuget ajutoriri. Si, 13
au stricat focul, arznd n grindina si n ploi nlauntru fiind, mai mica e asteptarea, mai
mult socoteaste necunostinta vinii ceiia ce
23 stralucind; Si acesta iaras, focul, ca sa da munca. Iara aceia carii n cea neputin- 14
sa hraneasca direptii, s-au uitat putearea cioasa adevarata noapte, care si den fundu-
24 lui, .Pentru ca zidirea Tie, Celuia ce o ai rile neputinciosului iadu au venit tot acelas
facut, slujind, sa tinde spre munca asupra somnu dormindu, De o parte cu minu- 15
celor nedirepti, si slobozeaste spre facere nele nalucirelor sa goniia, si de alta parte
de bine pentru ceia ce la Tine nadejduiesc. cu a sufletului dare sa slabiia, pentru ca
25 Pentru aceaea si atuncea, spre toate mutn- fara de veaste lor si fara de nadeajde frica
du-se, la cel de toate hranitoriu al Tau dam le-au venit. Si dupa aceasta oricarele 16
slujeaste, catra vrearea celor ce sa roaga, era acolo, caznd sa paziia la cea fara
26 Pentru ca sa nveate fiii Tai, pre carii ai de fier temnita nchizndu-se. Ca au plu- 17
gariu de era nestine, au pastoriu, sau den
iubit, Doamne, ca nu facerile roadelor
cei de la pustiire lucratori de trude, apucn-
hranesc pre om, ce graiul Tau pre cei ce cred du-se mai nainte de cea cu greu suferinta,
27 Tie i fereaste. Ca cel ce de foc nu sa stri- nevoie astepta, Pentru ca cu un lantu 18
ca, fiestecum de nemica, de raza a soarelu~ de-ntunearec toti s-au legat. Ori duh 19
662 ntelepciunea
suiernd, au glasul pasarilor cel cu bun vier- tea si cu a ei srguiala mijlocind, Atotpu- 15
su de pre ramurile ceale dease, sau repezis tearnicul Tau cuvnt den ceriu, den scaunele
de apa mergnd cu sila, sau lovitura cum- mparatesti, cumplit razboinic la mijlocul
plita de pietri surpate, cea nevazuta alerga- celui pierdut pamnt au sarit, Sabie ascu- 16
re a dobitoacelor celor ce salta, au glasul tita, nefa tarnica Ta porunca purtnd; si
cumplitelor hiara celor ce racnesc i-au facut stnd, mplu toate de moarte, si de ceriu sa
de au lesinat, au ceaea ce spre sine sa frnge atingea si sta pre pamnt. Atuncea ndata, 17
dcn vale a muntilor rasunare, deznodata de nalucirile viselor groznic i turburara pre ei,
20 frica. Pentru ca toata lumea cu luminata si nfricosari statura asupra lor nadejduite.
lumina lumina si cu nempiedecate lucruri Si altul, aiurilea lepadndu-se, jumatate 18
21 sa tinea, Si numai la aceia sa ntinse mort, arata pentru care vina muriia. Pen- 19
noapte grea, chipul ntunearecului celui ce tru ca visele turburndu-i pre ei, aceasta
va sa-j priimeasca pre ei, si lor s era mai au vestit mai nainte, ca sa nu piara nestiind
. grei dect ntunearecul. pentru ce patimesc rau. Si s-au atins si 20
de direptii ispita mortii, si darmare n
CAP XVIII
pustiiu s-au facut multimei; ce nu ntru
mult ramase urgia. Pentru ca grabind 21
1 I~~~I i la cuviosii Tai mare lumina era, barbatul nevinovat au dat razboiu denainte,
al carora glasul auzind si chipul arma slujbei lui-ruga,si a tamiei curatenie
2 !~ ..I nevazndu-l, Caci dara si aceia aducnd, statu mpotriva mniei si sfrsit
au patimit, fericiia; si caci nu va- puse primejdiei, aratnd ca robul Tau iaste.
tama, fiindu mai nainte napastu- Si birui gloata nu cu vrtutea trupului, nu 22
iti, multemesc si,pentru ca sa sa petreaca, cu a armelor lucrare, ce cu cuvntul pre Cel
3 sa ruga. Pentru care, stlpu de foc arza- ce munciia l supuse,juramnturile parinti-
toriu, pova tuitoriu cei necunoscute calato- lor si fagaduintele pomenind. Pentru ca, 23
rii, si soare fara de stricaciune ai dat aceii fiind gramada de morti cazu ti unii preste
4 nstriinari iubitoare de cinste. Pentru ca altii, la mijloc stnd J taie urgia si despica
vreadnici era aceia a se lipsi de lumina si a calea cea de catra cei vii. Pentru ca n 24
sa pazi ntru-ntunearec ceia ce prea nchisi vesmint pna n picioare era toata podoaba,
au pazit pre fiii Tai, pren carii vrea cea ne- si a parintilor marire - pre sapatura de
stricata a legii lumina veacului sa sa dea. piatra, cu patru rnduri; si marimea Ta-
5 Svatuindu-se ei sa omoara pruncii celor cu- preste stema capului lui. La aceastea 25
vios, si un fiiu puindu-se si mntuindu-se, veni cel ce pierdea, si de aceastea sa spamn-
spre dovedeala ai luat cea de fii multime tara, pentru ca era numai sngura ispita
a lor si totdeodata i-ai pierdut n apa tare. urgiei destula.
6 Aceaea noapte s-au cunoscut mai nainte la
parintii nostri ca,-cu ntemeiare stiind CAP XIX
juramnturile, ntru caTe s-au ncredintat-
7 sa vor veseli. Si sa priimi de catra naro- ara celor pagni pna la savrsit 1
dul Tau mntuirea direptilor si a vrajmasi- nemilostiva mnie le statu asupra,
8 lor pierzare. Pentru ca, n ce chip ai certat Pentru ca stiia mai nainte ale lor 2
pre cei mpotrivnici, cu aceaea, pre noi che- si ceale viitoare, caci ei, ntorcn-
9 mnd, ne-ai marit. Pentru ca pre ascuns du-sa ca sa-i sloboaza si cu srguiala
jrtvuia preacuviosii fiii bunata tilor si petrecnd pre ei, sa-i goneasca, caindu-se.
leagea dumnezeirei ntr-un gndu au pus, Pentru ca, nca n mna avnd plnsurile si 3
aseamene acestora, si bunatatilor si primej- plngnd la mormnturile mortilor, alt gnd
diHor sa fie partas svintii, parintii dara nebunesc au tras si, pre carii rugndu-i i-au
10 cntnd nainte laude. Si n preajma ra- scos, pre acestea ca pre niste fugari i goniia.
suna netocmita strigare vrajmasilor si cu Pentru ca-i tragea pre ei cea vreadnica nevoie 4
11 jale sa purta copiii plngnd. Si cu cer- spre acest savrsit, si celor ce s-au ntmplat
tare robul cu stapnul certndu-se, si cel nepomenire au pus, ca sa plineasca cazna
den gloata cu mparatul unele patimind, cea ce lipsiia den muncile lor Si norodul 5.
12 Si cu toti dempreuna, toti cu un nume Tau minunata calatorie sa ispiteasca, iara
de moarte, avea morti nenumarati, ca nici aceia streina moarte sa afle. Pentru ca 6
n groapa nu era destui cei vii, de vreame toata zidirea, ntru al sau fealiu, iaras de
ce, ntr-o Clipeala, cea mai cinstita facere
13 a lor sa strica. Pentru ca toate necre- sus sa nchipuia, slujind la ale Tale porunci,
zndu-Ie, pentru farmecaturi, pre peirea ca ai Tai fii sa sa pazeasca nevatamati:
celor dentiu nascuti, marturisira narod- Norul umbriia tabara; si den apa cea ce au 7
14 fiiu lui Dumnezeu' a fi. Pentru ca fost mai nainte uscatului pamnt izbucnire
lina taceare cuprinznd toate si noap- sa vazu; den Marea Rosie, cale nempiedeca-
663
ta si cmp cu pajeste, den fortuna silnica;
8 Pren care toata limba trecu, cei ce cu fi Ta
mna sa acoperira, vaznd minunate miuuni.
9 Ca, ca caii s-au pascut si ca miei au saltat,
laudnd pre Tine, Doamne, pre Cel ce i-ai
10 mntuit pre ei. Pentru ca-s aducea amin-
te nca de ceale den nememicia lor, cum,
n loc de nasterea vitelor, scosease pamntul
musite si, n loc de pesti, izbucni rul mul-
11 time de broaste. Si la cea de apoi vazura
12 si noao nastere de pasari, Caci, cu pohta
aducndu-se mai nainte, cersut-au mncari
de desfatare, pentru ca spre mngiare s-au
suit lor de la mare prepelite; si caznele la
13 cei pacatosi venira, Nu afara den seam-
nele ce s-au facut cu sila trasnetelor, pentru
ca cu direptate patimiia cu rauta tile lor,
pentru ca si mai grea urre de streini mes-
tersugira, pentru ca ceia, pre cei ce nu stiia,
nu-i priimiia, fiind de fata, iara acestea pre
14 facatorii de bine streini i supunea. Si
nu numai, ce nca si au ce socoteala va fi
lor, de vreame ce cu pizma priimiia pre cei
15 streini, Iara cei ce primiia cu praznice
pre cei ce au fost partas la ale lor direpta ti,
16 cu cumplite dureri au chinuit. Si s-au
ranit si cu nevedearea, precum aceia la
usile direptului, cnd cu nesfrsit ntunearec
sa cuprindea, fiestecarele iesirea usilor lui
17 cerca. Pentru ca, pren sine stihiile mpreu-
nndu-se, precum strunele la un canon
schimba numele cntecului, ramind pururea
cu glas, care iaste a nchipui cu amaruntul
18 den vedearea celor ce s-au facut. Pentru
ca ceale ce era ale uscatului spre ceale de
apa sa premeniia, si ceale plutite sa muta
19 pre pamnt. Focul au putut n apa, peste
putearea sa, si apa stingatoarea ei puteare
20 uita. Vapaile, de alta parte, n-au veste-
jit trupurile vitelor celor pre lesne strica-
toare, care umbla mpreuna, nici topit, pre
lesne topit, n chipul ghetii, fealiul acei
21 dumnezaiesti hrane. Pentru ca, ntru
toate, Doamne, ai marit narodul Tau
si l-ai slavit si nu l-ai trecut cu
vedearea, n toata vreamea,
n tot locul stnd de
fata lnga el.