Sunteți pe pagina 1din 14

1

ORARUL CLASEI I

LUNI MARŢI MIERCURI

Lb. română Lb.română Religie

Lb. română Lb. română Lb. română

Cunoaşterea mediului Matematică Matematică

Lectură Ed. plastică Ed. plastică

JOI VINERI

Lb.română Matematică

Lb. română Lit. pt. copii

Matematică Ab. practice

Ed. muzicală Ed. fizică


Consiliere cu părinţii

Limba şi literatura română

2
Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

Nr Iniţialele Înţelege Sesizează Distinge Sesizează Manifestă


crt elevului semnifica intuitiv cuvintele dintr-o sensul curiozitate faţă de
ţia corectitud propoziţie dată, cuvinte- mesajele emise de
globală a inea unei silabele dintr-un lor într- diferiţi interlocutori
mesajului propoziţii cuvânt şi un enunţ în situaţii de
oral ascultate sunetele dintr-o dat comunicare concretă
silabă

1 Rusz
Raul
2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Krisztian
4 Samel
Krisztina
5

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris( citirea/lectura)

Nr Iniţialele Formulează clar şi Integrează cuvintele Manifestă iniţiativă şi interes


crt elevului corect enunţuri noi în enunţuri pentru a comunica
verbale potrivite
unor situaţii date

1 Rusz
Raul
2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Krisztian
4 Samel
Krisztina
5

3
Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Nr. Iniţialele Scrie corect Scrie corect, Utilizează convenţii Manifestă interes
crt elevului litere, silabe, lizibil şi îngrijit ale limbajului pentru exprimare
cuvinte propoziţii scurte scris(punctul, semnul scrisă
întrebării, scrierea cu
majusculă)

1 Rusz Raul

2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Krisztian
4 Samel
Krisztina
5

Matematică

Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

Nr. Iniţialele Înţelege sistemul zecimal de Scrie, citeşte, compară şi Efectuează operaţii de
Crt. elevului formare a numerelor( din ordonează numerele adunare şi de scădere: în
zeci şi unităţi), utilizând naturale de le 0 la 100 concentrul 0-30 fără
obiecte pentru justificări trecere peste ordin

1 Rusz Raul
2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Krisztian
4 Samel
Krisztina
5

4
Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme

Nr. Iniţialele Stabileşt Recunoaşt Sesizează Continuă Explorează Rezolvă Formuleaz Măsoară
Crt elevului e poziţii e forme asocierea modele modalităţi probleme ă oral dimensiunile,
relative plane, dintre repetitive de a care exerciţii şi capacitatea sau
ale sortează şi elementele a reprezent descompune presupun probleme masa unor
obiectelo clasifică două grupe ate prin numere mai o singură cu numere obiecte folosind
r în obiectele de obiecte, obiecte, mici ca 30 în operaţie de le 0 la unităţi de
spaţiu date sau desene sau desene sumă sau dintre 30 măsură
desene, numere mai sau diferenţă cele nestandardaflat
după mici ca 30, numere folosind învăţate e la îndemâna
criterii pe baza unor mai mici obiecte, copiilor
diverse criterii date decât 10 desene sau
numere

1 Rusz
Raul
2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Kriszti-
an
4 Samel
Kriszti-
na
5

Formarea şi dezvoltarea capacităţii Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei


de a comunica utilizând limbajul pentru studiul şi aplicarea matematicii în
matematic contexte variate

Nr. Iniţialele Verbalizează modalităţile de calcul Manifestă o Conştientizează


crt elevului folosite în rezolvarea unor probleme atitudine pozitivă şi utilitatea
practice şi de calcul disponibilitate faţă matematicii în viaţa
de utilizarea cotidiană
numerelor
1 Rusz Raul
2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Krisztian
4 Samel
Krisztina
5

5
Cunoaşterea mediului
Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător

Nr. Iniţialele Descrie Identifică Enumeră Observă şi Indică unele


crt elevului caracteristici caracteristici caracteristici denumeşte fenomene din
ale mediului ale corpurilor specifice ale fenomene din mediul
social şi din mediul unor mediul înconjurător
cultural fizic vieţuitoare din înconjurător
mediul
apropiat

1. Rusz
Raul
2. Păuşan
Cristian
3. Samel
Krisztian
4. Samel
Krisztina
5.

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul
a unor termeni specifici, pentru a descrie fenomene înconjurător, prin stimularea interesului faţă de
observate în mediul înconjurător păstrarea unui echilibrat şi exersarea unor
deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia

Nr. Iniţialele Utilizează un Formulează Utilizează Identifică căi Participă la Precizează


Crt elevului limbaj specific întrebări în simboluri şi prin care poate acţiuni de câteva reguli
ştiinţelor naturii legătură cu informaţii contribui la îngrijire şi de igienă a
în descrierea fenomenele referitoare la menţinerea unei protejare a corpului şi
unor vieţuitoare, observate fenomene vieţi sănătoase a vieţuitoarelor alimentaţiei pe
fenomene din observate în plantelor şi a baza
mediul mediul animalelor informaţiilor
înconjurător înconjurător primite

1 Rusz
Raul
2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Krisztian
4 Samel
Krisztina
5

6
Abilităţi practice
Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu Proiectarea, confecţionarea şi
diverse materiale şi ustensile evaluarea unor produse simple

Nr. Iniţialele Observă Recunoaşte şi Recunoaşte Observă Descoperă


crt elevului caracteristici ale utilizează operaţii instrumente specifice caracteristici ale etapele realizării
unor materiale simple de lucru cu prelucrării unor modele date unor produse
din natură şi ale materiale din materialelor din simple din
celor natură şi sintetice natură şi a diferite materiale
sintetice(forme, materialelor sintetice
culori,
dimensiuni)

1 Rusz
Raul
2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Krisztian
4 Samel
Krisztina
5

Dezvoltarea capacităţii de cooperare în Dezvoltarea simţului practic- gospodăresc şi


scopul realizării unui produs estetic

Nr. Iniţialele Participă, în grupuri de Verbalizează acţiunile Identifică modalităţi de Dovedeşte achiziţionarea
crt elevului lucru, la realizarea desfăşurate în timpul folosire a produselor unor competenţe şi
componentelor unui jocului executate atitudini igienice corecte
produs simplu şi a unor deprinderi
practic- gospodăreşti

1 Rusz
Raul
2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Krisztian
4 Samel
Krisztina
5

7
Educaţie muzicală

Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a Exprimarea prin muzică


elementelor de limbaj muzical receptate

Nr. Iniţial Diferen Diferenţ Reproduce Eviden Difer Recunoaş Interpret Cântă Aco Îşi Improvi
Crt ele ţiază iază un ţiază enţia te auditiv, ează în mpa exprimă zează
elevul auditiv sunetele repertoriu prin ză după cântecel aranjam niaz impresia spontan
ui sunete cântate de cântece mişcar audit structura e din ente ă faţă de combin
diverse de cele receptate ea iv ritmică, repertor armonic liber muzica aţii
din vorbite după auz, corpul calit cântecele iu în o- şi audiată ritmice,
natură respectând ui ăţile învăţate nuanţă polifoni spon prin de tipul
şi din intonaţia conţinu sunet medie ce tan crearea de celor
mediul corectă tul de ului simple cânt jocuri din
înconju idei al muzi ecele colective folclor-
rător textului cal ul
copiilor
1 R. R
2 P. C
3 S. K
4 S. K
5

Educaţie fizică

Menţinerea stării optime de sănătate a Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea


elevilor şi creşterea capacităţii de instalării abaterilor posibile de la aceasta
adaptare a acestora la

Nr. Iniţialele Recunoaşte Respectă Acţionează, Recunoaşte Adoptă Execută Îşi


crt. elevului principalele regulile în principalele poziţiile principalele determină
caracteristici de igienă activităţile caracteristici corecte ale exerciţii de înălţimea
ale stării de personală practice, în ale posturii coloanei dezvoltare şi
sănătate şi pe cele condiţii de corecte, în vertebrale şi fizică însuşite, greutatea
specifice siguranţă, poziţii statice ale potrivit corporală
efortului respectând segmentelor posibilităţilor
regulile de corpului în individuale,
evitare a raport cu după
accidentelor acesta, în demonstraţie
situaţii
statice
1 Rusz
Raul
2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Krisztian
4 Samel
Krisztina
5

8
Extinderea fondului propriu de deprinderi Practicarea Manifestarea
motrice de bază, aplicativ- utilitare şi sportive independentă a spiritului de echipă
elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice exerciţiilor fizice, a şi de întrecere, în
aferent jocurilor şi a funcţie de un sistem
diferitelor sporturi de reguli acceptate

Nr. Iniţialele Îşi însuşeşte Îşi însuşeşte Conştientizează Respectă regulile


crt. elevului deprinderile motrice de mecanismul de bază al efectele pozitive ale simple de organizare
bază şi aplicativ- deprinderilor motrice practicării şi de desfăşurare a
utilitare, în contextul sportive elementare independente a activităţilor practice
activităţilor motrice exerciţiilor fizice

1 Rusz
Raul
2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Krisztian
4 Samel
Krisztian
5

9
Educaţie plastică
Cunoaşterea şi utilizarea materialelor ,a instrumentelor de lucru şi a Recunoaşterea tipurilor
unor tehnici specifice artelor plastice de culori, a nonculorilor
şi a formelor spaţiale, în
mediul înconjurător şi
pe imagini

Nr. Iniţialele Se Mânuieşte Foloseşte Utilizează Se familiarizează cu


crt. elevului familiarizează materialele şi tehnica materialele, grupele de culori şi
cu materialele instrumentele de suprapunerii instrumentele de nonculori în natură, pe
de colorat lucru culorilor, a lucru şi tehnicile planşe didactice şi pe
colajului învăţate, pentru imagini( reproduceri de
a exprima liber artă)
idei şi sentimente

1 Rusz
Raul
2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Krisztian
4 Samel
Krisztina
5

Cunoaşterea şi utilizarea Realizarea unor compoziţii


elementelor de limbaj plastic

Nr. Iniţialele Obţine forme Obţine forme Obţine culori Obţine tonuri Compune Compune un
crt. elevului spontane elaborate pe baza binare prin prin amestecul suprafeţe cu spaţiu lastic
folosind prelucrării amestecul unei culori cu o grupele de pornind de
culorile şi formelor spontane, celor primare nonculoare, în culori la forme
nonculorile valorificând cantităţi cunoscute, cu spontane
diferenţele dintre diferite nonculori şi cu
acestea şi folosind tonuri
culorile şi
amestecurile

1 Rusz
Raul
2 Păuşan
Cristian
3 Samel
Krisztian
4 Samel
Krisztina
5

ŞCOALA PRIMARĂ RECEA ÎNV: SABOU IULIA MARIA

10
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: RUSZ RAUL

FORME DE SEM. LIMBA ŞI EDUCAŢIE EDUCAŢIE EDUCAŢIE


EVALUARE I/II LITERATURA MATEMATICĂ CUN. MUZICALĂ TEHNOLO- PLASTICĂ
ROMÂNĂ MED. GICĂ
I

EVALUARE
SCRISĂ
II

EVALUARE
ORALĂ
II

CALIFICATIV
FINAL II

11
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: PĂUŞAN CRISTIAN

FORME DE SEM. LIMBA ŞI EDUCAŢIE EDUCAŢIE EDUCAŢIE


EVALUARE I/II LITERATURA MATEMATICĂ CUN. MUZICALĂ TEHNOLO- PLASTICĂ
ROMÂNĂ MED. GICĂ
I

EVALUARE
SCRISĂ
II

EVALUARE
ORALĂ
II

CALIFICATIV
FINAL II

12
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: SAMEL KRISZTIAN

FORME DE SEM. LIMBA ŞI EDUCAŢIE EDUCAŢIE EDUCAŢIE


EVALUARE I/II LITERATURA MATEMATICĂ CUN. MUZICALĂ TEHNOLO- PLASTICĂ
ROMÂNĂ MED. GICĂ
I

EVALUARE
SCRISĂ
II

EVALUARE
ORALĂ
II

CALIFICATIV
FINAL II

13
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: SAMEL KRISZTINA

FORME DE SEM. LIMBA ŞI EDUCAŢIE EDUCAŢIE EDUCAŢIE


EVALUARE I/II LITERATURA MATEMATICĂ CUN. MUZICALĂ TEHNOLO- PLASTICĂ
ROMÂNĂ MED. GICĂ
I

EVALUARE
SCRISĂ
II

EVALUARE
ORALĂ
II

CALIFICATIV
FINAL II

14