Sunteți pe pagina 1din 78

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI, MANUAL PENTRU CLASA A II-A

Grup Editorial Art, Autori: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu


PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 0 la 100


Nr. de ore: 6

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


tenţe
specifice
Numerele naturale 1.1 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 Resurse materiale: Observarea
de la 0 la 100 la 1000 manual, caietul sistematică (probe
- evidenţierea cifrei unităţilor / elevului, fişe de orale, probe
Recunoaştere, zecilor / sutelor dintr - un număr lucru, culegeri, practice, fişe de
formare, citire, - aflarea unui număr/a unor numere, numărătoare lucru, teme pentru
scriere respectând anumite condiţii poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul
Numere pare şi 1.2 - identificarea numerelor pare şi magneţi, riglete,
impare impare dintr - un şir dat atlas, ilustraţii,
planşe, globul
Despre planete 3.1 - recunoaşterea planetelor Sistemului pământesc, hartă,
Solar pe planşe/modele simple/ în cuburi, diverse
filme documentare materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea

1
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Compararea, 1.1 - aflarea unui număr/a unor numere, Resurse materiale: Observarea
ordonarea şi respectând anumite condiţii manual, caietul sistematică (probe
rotunjirea numerelor elevului, fişe de orale, probe
naturale de la 0 la 1.2 - compararea unor grupuri de obiecte lucru, culegeri, practice, fişe de
100 prin punerea elementelor unele sub numărătoare lucru, teme pentru
altele, încercuirea părţilor comune, poziţională, axa acasă), portofoliul,
Pământul – punerea în corespondenţă numerelor, figurine, proiectul
alcătuire, formarea - scrierea rezultatelor obţinute prin magneţi, riglete,
zilei şi a nopţii comparare, utilizând semnele <, >, = atlas, ilustraţii,
- compararea a două numere naturale planşe, globul
mai mici decât 1000, atunci când pământesc, hartă,
acestea au acelaşi număr de sute/de cuburi, diverse
zeci/de unităţi, cu ajutorul numărătorii materiale necesare
de poziţionare experimentelor
-aşezarea în ordine crescătoare / Resurse
descrescătoare a unor numere date procedurale:
- identificarea numărului mai mic/mai observarea
mare pe baza algoritmului de dirijată,conversaţia,
comparare a două numere mai explicaţia, învăţarea

2
mici decât 1000 prin descoperire,
1.3 - rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui demonstraţia,
număr dat experimentul, jocul
de rol
3.1 - investigarea unui mediu de viaţă Forme de
natural sau artificial (balta/acvariul, organizare a
pădurea/parcul etc.) pentru a identifica colectivului
plantele şi animalele care îl populează, activitatea frontală,
condiţiile de viaţă şi adaptările la activitate în echipă,
mediu activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare 1.1 - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, Resurse materiale: Observarea
bile etc) a numerelor din intervalul manual, caietul sistematică (probe
0 - 100 elevului, fişe de orale, probe
lucru, culegeri, practice, fişe de
1.2 - compararea unor grupuri de obiecte numărătoare lucru, teme pentru
prin punerea elementelor unele sub poziţională, axa acasă), portofoliul,
altele, încercuirea părţilor comune, numerelor, figurine, proiectul
punerea în corespondenţă magneţi, riglete,
- aşezarea în ordine crescătoare/de atlas, ilustraţii,
screscătoare a unor numere date planşe, globul
pământesc, hartă,
1.3 - rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui cuburi, diverse
număr dat materiale necesare
experimentelor
2.1 - identificarea poziţiei pe care o ocupă Resurse
diverse obiecte în desene/realitatea procedurale:
imediată, în raport cu alte obiecte observarea
precizate dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea

3
3.1 -realizarea unor experienţe care prin descoperire,
evidenţiază mişcarea Lunii în jurul demonstraţia,
Pământului/unui satelit în jurul unei experimentul, jocul
planete de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală

Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 0 la 100


Nr. de ore: 6

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


tenţe
specifice
Adunarea şi 1.4 - jocuri de asociere a numerelor mai Resurse materiale: Observarea
scăderea numerelor mici decât 1000 cu reprezentarea lor manual, caietul sistematică (probe
naturale de la 0 la prin desen elevului, fişe de orale, probe
100, fără trecere - identificarea ordinelor şi claselor lucru, culegeri, practice, fişe de
peste ordin numărătoare lucru, teme pentru
1.6 - aflarea unui termen necunoscut, poziţională, axa acasă), portofoliul,
Forme de relief - folosind metoda balanţei, proba numerelor, figurine, proiectul
munţii adunării / scăderii sau prin metoda magneţi, riglete,
încercării atlas, ilustraţii,
- identificarea numărului mai mic/mai planşe, globul
mare pe baza comparării a două pământesc, hartă,

4
numere mai mici decât 100 şi scrierea cuburi, diverse
relaţiei materiale necesare
- compararea rezultatelor obţinute la experimentelor
exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin Resurse
sau de ordine diferite procedurale:
observarea
3.1 - recunoaşterea în desene/ imagini/ dirijată,conversaţia,
machete/ filme documentare / explicaţia, învăţarea
prezentări a unor forme de relief prin descoperire,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă demonstraţia,
experimentul, jocul
5.1 - selectarea unor imagini care de rol
reprezintă anumite forme de relief Forme de
(munţi, dealuri, câmpii) dintr-o serie organizare a
de imagini date colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Adunarea şi 1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, Resurse materiale: Observarea
scăderea numerelor mental şi în scris, cu şi fără trecere manual, caietul sistematică (probe
naturale de la 0 la peste ordin, respectând algoritmul şi elevului, fişe de orale, probe
100, cu trecere peste aşezarea corectă a unităţilor, zecilor lucru, culegeri, practice, fişe de
ordin şi sutelor numărătoare lucru, teme pentru
poziţională, axa acasă), portofoliul,
Forme de relief - 1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află numerelor, figurine, proiectul
dealuri suma / diferenţa / produsul / câtul / magneţi, riglete,
jumătatea / sfertul / dublul etc.” atlas, ilustraţii,
- aflarea unui termen necunoscut, planşe, globul
folosind metoda balanţei, proba pământesc, hartă,

5
adunării / scăderii sau prin metoda cuburi, diverse
încercării materiale necesare
- formularea şi rezolvarea unor experimentelor
probleme pornind de la o tematică Resurse
dată/de la numere date/de la verbe / procedurale:
expresii care sugerează operaţii observarea
dirijată,conversaţia,
2.2 - realizarea unor desene/ colaje cu explicaţia, învăţarea
ajutorul formelor geometrice învăţate prin descoperire,
demonstraţia,
3.1 - compunerea unui spaţiu plastic, experimentul, jocul
utilizând forme geometrice, astfel de rol
încât să evidenţieze caracteristici Forme de
observabile ale formelor de relief şi organizare a
utilizarea unui set de „culori colectivului
convenţionale” pentru acestea activitatea frontală,
activitate în echipă,
5.2 - rezolvarea de probleme în mai multe activitate în perechi,
moduri activitate
individuală
Recapitulare 1.1 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 Resurse materiale: Observarea
la 1000 manual, caietul sistematică (probe
- generarea de numere mai mici decât elevului, fişe de orale, probe
1000, ale căror cifre îndeplinesc lucru, culegeri, practice, fişe de
condiţii date (ex.: precizarea cifrei numărătoare lucru, teme pentru
unităţilor/ zecilor/sutelor) poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul
1.2 - identificarea numerelor pare şi magneţi, riglete,
impare dintr-un şir dat atlas, ilustraţii,
planşe, globul
1.3 - ordonarea crescătoare/descrescătoare pământesc, hartă,

6
a unor numere naturale de trei cifre cuburi, diverse
prin compararea acestora două câte materiale necesare
două experimentelor
Resurse
1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află procedurale:
suma / diferenţa / produsul / câtul / observarea
jumătatea / sfertul / dublul etc.” dirijată,conversaţia,
- compararea rezultatelor obţinute la explicaţia, învăţarea
3.1 exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin prin descoperire,
sau de ordine diferite demonstraţia,
- crearea unor probleme după experimentul, jocul
imagini / desene / scheme / exerciţii / de rol
formule Forme de
3.1 organizare a
- recunoaşterea în desene / imagini / colectivului
machete / filme documentare / activitatea frontală,
prezentări a unor forme de relief activitate în echipă,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă activitate în perechi,
- recunoaşterea planetelor Sistemului activitate
Solar pe planşe/modele simple/ în individuală
filme documentare
5.2
- identificarea semnificaţiei datelor
unei probleme
- rezolvarea de probleme în mai multe
moduri
Evaluare 1.1 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 activitate probă scrisă
la 1000 independentă
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3
în 3 etc., în ordine crescătoare şi
descrescătoare, cu precizarea limitelor

7
intervalului (de la ...până la)
1.2 - identificarea numerelor pare şi
impare dintr-un şir dat
- selectarea unor numere după un
criteriu dat (ex.: „Transcrieţi numerele
mai mari decât 395 şi mai mici decât
405”)

1.3 - ordonarea crescătoare/descrescătoare


a unor numere naturale de trei cifre
prin compararea acestora două câte
două
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui
număr dat

1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi,


mental şi în scris, cu şi fără trecere
peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor
şi sutelor

1.6 - aflarea unui termen necunoscut,


folosind metoda balanţei, proba
adunării/scăderii sau prin metoda
încercării
- formularea şi rezolvarea unor
probleme pornind de la o tematică
dată /de la numere date /de la
verbe /expresii care sugerează operaţii

3.1 - compunerea unui spaţiu plastic,

8
utilizând forme geometrice, astfel
încât să evidenţieze caracteristici
observabile ale formelor de relief şi
utilizarea unui set de „culori
convenţionale” pentru acestea
- recunoaşterea planetelor Sistemului
Solar pe planşe/modele simple/ în
filme documentare
- investigarea nevoilor unor organisme
vii folosind secvenţe de film în scopul
generalizării caracteristicilor
vieţuitoarelor

Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 100 la 1000


Nr. de ore: 10

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


tenţe
specifice
Formarea, citirea şi 1.1 - reprezentarea numerelor de trei cifre Resurse materiale: Observarea
scrierea numerelor cu ajutorul numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică (probe
naturale de la 100 la - citirea şi scrierea numerelor de la 0 elevului, fişe de orale, probe
1000 la 1000 lucru, culegeri, practice, fişe de
- transcrierea cu cifre a unor numere numărătoare lucru, teme pentru
Numere pare, din intervalul 0 – 1000, scrise în poziţională, axa acasă), portofoliul,
numere impare cuvinte numerelor, figurine, proiectul
- identificarea ordinelor şi claselor; magneţi, riglete,
Forme de relief - - evidenţierea cifrei unităţilor / atlas, ilustraţii,
câmpiile zecilor / sutelor dintr-un număr planşe, globul
- reprezentarea zecilor, a sutelor şi a pământesc, hartă,

9
miei prin simboluri (forme eometrice, cuburi, diverse
liniuţe, bile colorate, etc.) materiale necesare
- generarea de numere mai mici decât experimentelor
1000, ale căror cifre îndeplinesc Resurse
condiţii date (ex.: precizarea cifrei procedurale:
unităţilor / zecilor /sutelor) observarea
- aflarea unui număr/a unor numere, dirijată,conversaţia,
respectând anumite condiţii explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
3.1 - recunoaşterea în desene / imagini / demonstraţia,
machete / filme documentare / experimentul, jocul
prezentări a unor forme de relief de rol
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă Forme de
organizare a
3.2 - realizarea de proiecte tematice colectivului
individuale şi în grup activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Compararea 1.1 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 Resurse materiale: Observarea
numerelor naturale la 1000 manual, caietul sistematică (probe
de la 100 la 1000 - identificarea ordinelor şi claselor elevului, fişe de orale, probe
lucru, culegeri, practice, fişe de
Despre nevoile de 1.2 - selectarea unor numere după un numărătoare lucru, teme pentru
bază ale plantelor criteriu dat (ex.: „Transcrieţi numerele poziţională, axa acasă), portofoliul,
mai mari decât 395 şi mai mici decât numerelor, figurine, proiectul
405”) magneţi, riglete,
- identificarea numărului mai mic/mai atlas, ilustraţii,
mare pe baza algoritmului de planşe, globul
comparare a două numere mai mici pământesc, hartă,

10
decât 1000 cuburi, diverse
3.2 - realizarea de proiecte tematice materiale necesare
individuale şi în grup experimentelor
Resurse
4.2 - explicarea rolului aerului /oxigenului procedurale:
pentru supravieţuirea speciei umane, a observarea
plantelor şi animalelor dirijată,conversaţia,
- descrierea condiţiilor pentru explicaţia, învăţarea
supravieţuirea oamenilor, animalelor, prin descoperire,
plantelor demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Ordonarea 1.1 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 Resurse materiale: Observarea
numerelor naturale la 1000 manual, caietul sistematică (probe
de la 100 la 1000 elevului, fişe de orale, probe
1.3 - ordonarea crescătoare / lucru, culegeri, practice, fişe de
Despre nevoile de descrescătoare a unor numere naturale numărătoare lucru, teme pentru
bază ale animalelor de trei cifre prin compararea acestora poziţională, axa acasă), portofoliul,
două câte două numerelor, figurine, proiectul
magneţi, riglete,
4.2 - explicarea rolului aerului / atlas, ilustraţii,
oxigenului pentru supravieţuirea planşe, globul
speciei umane, a plantelor şi pământesc, hartă,

11
animalelor cuburi, diverse
- descrierea condiţiilor pentru materiale necesare
supravieţuirea oamenilor, animalelor, experimentelor
plantelor Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Rotunjirea 1.1 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 Resurse materiale: Observarea
numerelor naturale la 1000 manual, caietul sistematică (probe
de la 100 la 1000 elevului, fişe de orale, probe
1.3 - rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui lucru, culegeri, practice, fişe de
Despre nevoile de număr dat numărătoare lucru, teme pentru
bază ale oamenilor poziţională, axa acasă), portofoliul,
4.2 - explicarea rolului aerului / numerelor, figurine, proiectul
oxigenului pentru supravieţuirea magneţi, riglete,
speciei umane, a plantelor şi atlas, ilustraţii,
animalelor planşe, globul
- descrierea condiţiilor pentru pământesc, hartă,

12
supravieţuirea oamenilor, animalelor, cuburi, diverse
plantelor materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare 1.1 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 Resurse materiale: Observarea
la 1000 manual, caietul sistematică (probe
- transcrierea cu cifre a unor numere elevului, fişe de orale, probe
din intervalul 0–1000, scrise în lucru, culegeri, practice, fişe de
cuvinte numărătoare lucru, teme pentru
- identificarea ordinelor şi claselor poziţională, axa acasă), portofoliul,
- evidenţierea cifrei numerelor, figurine, proiectul
unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un magneţi, riglete,
număr atlas, ilustraţii,
planşe, globul
1.3 - rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui pământesc, hartă,

13
număr dat cuburi, diverse
3.1 - recunoaşterea în desene / imagini / materiale necesare
machete / filme documentare / experimentelor
prezentări a unor forme de relief Resurse
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă procedurale:
observarea
4.2 - explicarea rolului aerului /oxigenului dirijată,conversaţia,
pentru supravieţuirea speciei umane, a explicaţia, învăţarea
plantelor şi animalelor prin descoperire,
- descrierea condiţiilor pentru demonstraţia,
supravieţuirea oamenilor, animalelor, experimentul, jocul
plantelor de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Evaluare 1.1 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 activitate probă scrisă
la 1000 independentă
- transcrierea cu cifre a unor numere
din intervalul 0–1000, scrise în
cuvinte
1.2 - scrierea rezultatelor obţinute prin
comparare, utilizând semnele <, >, =
- aşezarea în ordine crescătoare /
descrescătoare a unor numere date

1.3 - rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui

14
număr dat
- identificarea, scrierea şi citirea
relaţiei de ordine între numere date

3.1 - recunoaşterea în desene / imagini /


machete / filme documentare /
prezentări a unor forme de relief
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă

4.2 - explicarea rolului aerului /oxigenului


pentru supravieţuirea speciei umane, a
plantelor şi animalelor
- descrierea condiţiilor pentru
supravieţuirea oamenilor, animalelor,
plantelor

Unitatea de învăţare: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000, fără şi cu trecere peste ordin
Nr. de ore: 10

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


tenţe
specifice
Adunarea şi 1.1 - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
scăderea numerelor manual, caietul sistematică (probe
naturale de la 100 la 1.4 - evidenţierea proprietăţilor adunării elevului, fişe de orale, probe
1000, fără trecere (comutativitate, asociativitate, element lucru, culegeri, practice, fişe de
peste ordin neutru), fără precizarea terminologiei numărătoare lucru, teme pentru
- rezolvarea de adunări şi scăderi, poziţională, axa acasă), portofoliul,
Despre rezervaţiile mental şi în scris, cu şi fără trecere numerelor, figurine, proiectul
naturale peste ordin, respectând algoritmul şi magneţi, riglete,

15
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor atlas, ilustraţii,
şi sutelor planşe, globul
pământesc, hartă,
1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află cuburi, diverse
suma / diferenţa / produsul / câtul / materiale necesare
jumătatea / sfertul / dublul etc.” experimentelor
- aflarea unui termen necunoscut, Resurse
folosind metoda balanţei, proba procedurale:
adunării/scăderii sau prin încercării observarea
- crearea unor probleme după dirijată,conversaţia,
imagini / desene / scheme / exerciţii explicaţia, învăţarea
/formule prin descoperire,
3.2 demonstraţia,
- iniţierea şi participarea la experimentul, jocul
programe/proiecte eco de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Adunarea numerelor 1.1 - reprezentarea numerelor de trei cifre Resurse materiale: Observarea
naturale de la 100 la cu ajutorul numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică (probe
1000, cu trecere elevului, fişe de orale, probe
peste ordinul 1.4 - compunerea şi descompunerea lucru, culegeri, practice, fişe de
unităţilor numerelor în concentrul 0–1000, numărătoare lucru, teme pentru
folosind obiecte, desene şi numere poziţională, axa acasă), portofoliul,
- evidenţierea proprietăţilor adunării numerelor, figurine, proiectul
Despre un proiect (comutativitate, asociativitate, element magneţi, riglete,

16
ECO neutru), fără precizarea terminologiei atlas, ilustraţii,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, planşe, globul
mental şi în scris, cu şi fără trecere pământesc, hartă,
peste ordin, respectând algoritmul şi cuburi, diverse
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor materiale necesare
şi sutelor experimentelor
Resurse
1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află procedurale:
suma / diferenţa / produsul / câtul / observarea
jumătatea / sfertul / dublul etc.” dirijată,conversaţia,
- formularea şi rezolvarea unor explicaţia, învăţarea
probleme pornind de la o tematică prin descoperire,
dată/de la numere date /de la demonstraţia,
verbe /expresii care sugerează operaţii experimentul, jocul
de rol
3.2 - realizarea de proiecte tematice Forme de
individuale şi în grup organizare a
- plantarea unor arbori/arbuşti colectivului
activitatea frontală,
5.2 - identificarea semnificaţiei datelor activitate în echipă,
unei probleme activitate în perechi,
activitate
individuală
Adunarea numerelor 1.1 - reprezentarea numerelor de trei cifre Resurse materiale: Observarea
naturale de la 100 la cu ajutorul numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică (probe
1000, cu trecere elevului, fişe de orale, probe
peste ordinul 1.2 - identificarea numerelor pare şi lucru, culegeri, practice, fişe de
unităţilor impare dintr-un şir dat numărătoare lucru, teme pentru
poziţională, axa acasă), portofoliul,
Influenţa negativă a 1.4 - identificarea elementelor unei a doua numerelor, figurine, proiectul
omului asupra mulţimi, fiind date elementele primei magneţi, riglete,

17
mediului mulţimi şi regula de corespondenţă atlas, ilustraţii,
planşe, globul
1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află pământesc, hartă,
suma / diferenţa / produsul / câtul / cuburi, diverse
jumătatea / sfertul/ dublul etc.” materiale necesare
- crearea unor probleme după experimentelor
imagini / desene / scheme/ exerciţii/ Resurse
formule procedurale:
3.2 observarea
- exprimarea unor opinii acord / dirijată,conversaţia,
dezacord) cu privire la anumite explicaţia, învăţarea
atitudini şi comportamente observate prin descoperire,
în mediile de viaţă explorate; demonstraţia,
- realizarea unor postere referitoare la experimentul, jocul
regulile ce trebuie respectate în pădure de rol
/la locul de picnic / pe stradă etc. Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Adunarea numerelor 1.1 - reprezentarea numerelor de trei cifre Resurse materiale: Observarea
naturale de la 100 la cu ajutorul manual, caietul sistematică (probe
1000, cu trecere numărătorii de poziţionare elevului, fişe de orale, probe
peste ordinul lucru, culegeri, practice, fişe de
unităţilor şi al 1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, numărătoare lucru, teme pentru
zecilor mental şi în scris, cu şi fără trecere poziţională, axa acasă), portofoliul,
peste ordin, respectând algoritmul şi numerelor, figurine, proiectul
Extinderea aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi magneţi, riglete,

18
suprafeţelor sutelor atlas, ilustraţii,
locuibile 1.6 - crearea unor probleme după planşe, globul
imagini / desene / scheme / exerciţii / pământesc, hartă,
formule cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare 1.2 - selectarea unor numere după un Resurse materiale: Observarea
criteriu dat (ex.: „Transcrieţi numerele manual, caietul sistematică (probe
mai mari decât 395 şi mai mici decât elevului, fişe de orale, probe
405”) lucru, culegeri, practice, fişe de
numărătoare lucru, teme pentru
1.4 - compunerea şi descompunerea poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor în concentrul 0–1000, numerelor, figurine, proiectul
folosind obiecte, desene şi numere magneţi, riglete,

19
- evidenţierea proprietăţilor adunării atlas, ilustraţii,
(comutativitate, asociativitate, element planşe, globul
neutru), fără precizarea terminologiei pământesc, hartă,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, cuburi, diverse
mental şi în scris, cu şi fără trecere materiale necesare
peste ordin, respectând algoritmul şi experimentelor
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor Resurse
şi sutelor procedurale:
observarea
1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află dirijată,conversaţia,
suma / diferenţa / produsul / câtul / explicaţia, învăţarea
jumătatea / sfertul / dublul etc.” prin descoperire,
demonstraţia,
3.2 - exprimarea unor opinii acord / experimentul, jocul
dezacord) cu privire la anumite de rol
atitudini şi comportamente observate Forme de
în mediile de viaţă explorate organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Evaluare 1.2 - scrierea rezultatelor obţinute prin activitate probă scrisă
comparare, utilizând semnele <, >, = independentă
- identificarea numerelor pare şi
impare dintr-un şir dat

1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi,


mental şi în scris, cu şi fără trecere
peste ordin, respectând algoritmul şi

20
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor
şi sutelor

1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află


suma / diferenţa / produsul / câtul /
jumătatea / sfertul / dublul etc.”
- formularea şi rezolvarea unor
probleme pornind de la o tematică
dată /de la numere date / de la
verbe /expresii care sugerează operaţii

Unitatea de învăţare: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000, fără şi cu trecere peste ordin
Nr. de ore: 18

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


tenţe
specifice
Scăderea numerelor 1.1 - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
naturale de la 100 la manual, caietul sistematică (probe
1000, cu împrumut 1.4 - compunerea şi descompunerea elevului, fişe de orale, probe
la ordinul zecilor numerelor în concentrul 0–1000, lucru, culegeri, practice, fişe de
folosind obiecte, desene şi numere numărătoare lucru, teme pentru
Influenţa negativă a - efectuarea de adunări/scăderi cu poziţională, axa acasă), portofoliul,
ploii şi a grindinei numere mai mici decât 1000, fără şi cu numerelor, figurine, proiectul
trecere peste ordin şi verificarea prin magneţi, riglete,
operaţia inversă atlas, ilustraţii,
planşe, globul
1.6 - crearea unor probleme după pământesc, hartă,
imagini / desene / scheme / exerciţii / cuburi, diverse
formule materiale necesare

21
4.1 experimentelor
- descrierea etapelor parcurse în Resurse
realizarea unei investigaţii / procedurale:
experiment observarea
4.2 dirijată,conversaţia,
- descrierea condiţiilor pentru explicaţia, învăţarea
supravieţuirea oamenilor, animalelor, prin descoperire,
plantelor demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Scăderea numerelor 1.1 - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
naturale de la 100 la - generarea de numere mai mici decât manual, caietul sistematică (probe
1000, cu imprumut 1000, ale căror cifre îndeplinesc elevului, fişe de orale, probe
la ordinul sutelor. condiţii date (ex.: precizarea cifrei lucru, culegeri, practice, fişe de
unităţilor / zecilor / sutelor) numărătoare lucru, teme pentru
Influenţa negativă a poziţională, axa acasă), portofoliul,
secetei şi caniculei 1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, numerelor, figurine, proiectul
mental şi în scris, cu şi fără trecere magneţi, riglete,
peste ordin, respectând algoritmul şi atlas, ilustraţii,
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor planşe, globul
şi sutelor pământesc, hartă,
cuburi, diverse
1.6 - formularea şi rezolvarea unor materiale necesare

22
probleme pornind de la o tematică experimentelor
dată / de la numere date / de la Resurse
verbe / expresii care sugerează operaţii procedurale:
observarea
4.2 - descrierea condiţiilor pentru dirijată,conversaţia,
supravieţuirea oamenilor, animalelor, explicaţia, învăţarea
plantelor prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Scăderea numerelor 1.1 - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
naturale de la 100 la - generarea de numere mai mici decât manual, caietul sistematică (probe
1000, cu 1000, ale căror cifre îndeplinesc elevului, fişe de orale, probe
împrumutul la condiţii date (ex.: precizarea cifrei lucru, culegeri, practice, fişe de
ordinul zecilor şi al unităţilor / zecilor / sutelor) numărătoare lucru, teme pentru
sutelor poziţională, axa acasă), portofoliul,
1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, numerelor, figurine, proiectul
Influenţa brumei mental şi în scris, cu şi fără trecere magneţi, riglete,
asupra mediului peste ordin, respectând algoritmul şi atlas, ilustraţii,
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor planşe, globul
şi sutelor pământesc, hartă,
cuburi, diverse
1.6 - formularea şi rezolvarea unor materiale necesare

23
probleme pornind de la o tematică experimentelor
dată / de la numere date / de la Resurse
verbe / expresii care sugerează operaţii procedurale:
observarea
- comunicarea prin desen sau verbal a dirijată,conversaţia,
4.1 unor efecte pe care le au fenomene ale explicaţia, învăţarea
naturii asupra mediului înconjurător prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Aflarea numărului 1.6 - aflarea unui termen necunoscut, Resurse materiale: Observarea
necunoscut folosind metoda balanţei, proba manual, caietul sistematică (probe
adunării/scăderii sau prin metoda elevului, fişe de orale, probe
încercării lucru, culegeri, practice, fişe de
numărătoare lucru, teme pentru
poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul
magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare

24
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Probleme care se 1.6 - transformarea unei probleme Resurse materiale: Observarea
rezolvă prin rezolvate prin schimbarea numerelor manual, caietul sistematică (probe
operaţia de adunare sau a întrebării, prin înlocuirea elevului, fişe de orale, probe
cuvintelor care sugerează operaţia, lucru, culegeri, practice, fişe de
prin adăugarea unei întrebări etc.; numărătoare lucru, teme pentru
- crearea unor probleme după poziţională, axa acasă), portofoliul,
imagini / desene / scheme/ exerciţii/ numerelor, figurine, proiectul
formule magneţi, riglete,
- formularea şi rezolvarea unor atlas, ilustraţii,
probleme pornind de la o tematică planşe, globul
dată /de la numere date /de la pământesc, hartă,
verbe / expresii care sugerează operaţii cuburi, diverse
materiale necesare

25
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Probleme care se 1.6 - transformarea unei probleme Resurse materiale: Observarea
rezolvă prin una sau rezolvate prin schimbarea numerelor manual, caietul sistematică (probe
două operaţii sau a întrebării, prin înlocuirea elevului, fişe de orale, probe
cuvintelor care sugerează operaţia, lucru, culegeri, practice, fişe de
prin adăugarea unei întrebări etc.; numărătoare lucru, teme pentru
- crearea unor probleme după poziţională, axa acasă), portofoliul,
imagini / desene / scheme/ exerciţii/ numerelor, figurine, proiectul
formule magneţi, riglete,
- formularea şi rezolvarea unor atlas, ilustraţii,
probleme pornind de la o tematică planşe, globul
dată /de la numere date /de la pământesc, hartă,
verbe / expresii care sugerează operaţii cuburi, diverse
5.2 materiale necesare

26
- rezolvarea de probleme în mai multe experimentelor
moduri Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare 1.4 - efectuarea de adunări / scăderi cu Resurse materiale: Observarea
numere mai mici decât 1000, fără şi cu manual, caietul sistematică (probe
trecere peste ordin şi verificarea prin elevului, fişe de orale, probe
operaţia inversă lucru, culegeri, practice, fişe de
- rezolvarea de adunări şi scăderi, numărătoare lucru, teme pentru
mental şi în scris, cu şi fără trecere poziţională, axa acasă), portofoliul,
peste ordin, respectând algoritmul şi numerelor, figurine, proiectul
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor magneţi, riglete,
şi sutelor atlas, ilustraţii,
planşe, globul
1.6 - aflarea unui termen necunoscut, pământesc, hartă,
folosind metoda balanţei, proba cuburi, diverse
adunării/scăderii sau prin metoda materiale necesare

27
încercării experimentelor
- crearea unor probleme după Resurse
imagini / desene / scheme / exerciţii / procedurale:
formule observarea
4.1 dirijată,conversaţia,
- comunicarea prin desen sau verbal a explicaţia, învăţarea
unor efecte pe care le au fenomene ale prin descoperire,
naturii asupra mediului înconjurător demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Evaluare 1.2 - scrierea rezultatelor obţinute prin activitate probă scrisă
comparare, utilizând semnele <, >, = independentă

1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi,


mental şi în scris, cu şi fără trecere
peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor
şi sutelor

1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află


suma / diferenţa / produsul / câtul /
jumătatea / sfertul / dublul etc.”
- aflarea unui termen necunoscut,

28
folosind metoda balanţei, proba
adunării/scăderii sau prin metoda
încercării
- crearea unor probleme după
imagini / desene / scheme / exerciţii /
formule

Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale de la 0 la 100


Nr. de ore: 17

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


tenţe
specifice
Adunarea repetată 1.5 - adunarea cardinalelor unor mulţimi Resurse materiale: Observarea
de termeni egali care au acelaşi număr de elemente manual, caietul sistematică (probe
- aflarea unei sume de termeni egali elevului, fişe de orale, probe
Adaptarea prin rezolvarea unor probleme practice lucru, culegeri, practice, fişe de
vieţuitoarelor la - rezolvarea unor situaţii practice de numărătoare lucru, teme pentru
mediu aflare a unei sume/ diferenţe de poziţională, axa acasă), portofoliul,
termeni egali numerelor, figurine, proiectul
magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea

29
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Înmulţirea 1.5 - aflarea unei sume de termeni egali Resurse materiale: Observarea
numerelor naturale prin rezolvarea unor probleme practice manual, caietul sistematică (probe
- efectuarea de înmulţiri în concentrul elevului, fişe de orale, probe
Despre viaţa 0-100 , prin adunări repetate sau lucru, culegeri, practice, fişe de
plantelor şi a utilizând proprietăţi ale înmulţirii numărătoare lucru, teme pentru
animalelor - rezolvarea unor situaţii practice de poziţională, axa acasă), portofoliul,
aflare a unei sume/ diferenţe de numerelor, figurine, proiectul
termeni egali magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
4.1 - prezentarea unor fotografii/desene planşe, globul
ale unor plante/animale din mediile de pământesc, hartă,
viaţă explorate cuburi, diverse
materiale necesare
4.2 - descrierea condiţiilor pentru experimentelor
supravieţuirea oamenilor, animalelor, Resurse
plantelor procedurale:
- asocierea unor caracteristici speciale observarea

30
ale plantelor şi animalelor cu anumite dirijată,conversaţia,
caracteristici ale mediului în care explicaţia, învăţarea
trăiesc, în scopul recunoaşterii prin descoperire,
adaptărilor la mediu demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Înmulţirea când 1.5 - aflarea unei sume de termeni egali Resurse materiale: Observarea
unul dintre factori prin rezolvarea unor probleme practice manual, caietul sistematică (probe
este 2 - efectuarea de înmulţiri în concentrul elevului, fişe de orale, probe
0-100 , prin adunări repetate sau lucru, culegeri, practice, fişe de
Despre viaţa utilizând proprietăţi ale înmulţirii; numărătoare lucru, teme pentru
oamenilor - evidenţierea unor proprietăţi ale poziţională, axa acasă), portofoliul,
înmulţirii (comutativitate, numerelor, figurine, proiectul
asociativitate, element neutru), fără magneţi, riglete,
precizarea terminologiei atlas, ilustraţii,
planşe, globul
4.2 - descrierea condiţiilor pentru pământesc, hartă,
supravieţuirea oamenilor, animalelor, cuburi, diverse
plantelor materiale necesare
experimentelor
5.1 - realizarea unui album cu fotografii Resurse
personale şi ale membrilor familiei, procedurale:
grupate pe mai multe criterii (vârstă - observarea

31
până la 1 an, până la 5 ani, până în dirijată,conversaţia,
clasa a II-a, la liceu, în prezent; gen;explicaţia, învăţarea
grade de rudenie – bunici, fraţi şi prin descoperire,
părinţi, mătuşi, unchi şi verişori ) demonstraţia,
pentru a evidenţia asemănările dintre experimentul, jocul
aceştia de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Înmulţirea când 1.2 - scrierea rezultatelor obţinute prin Resurse materiale: Observarea
unul dintre factori comparare, utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică (probe
este 3 elevului, fişe de orale, probe
1.5 - aflarea unei sume de termeni egali lucru, culegeri, practice, fişe de
Nevoile prin rezolvarea unor probleme practice numărătoare lucru, teme pentru
vieţuitoarelor pentru - efectuarea de înmulţiri în concentrul poziţională, axa acasă), portofoliul,
a supravieţui 0-100 , prin adunări repetate sau numerelor, figurine, proiectul
utilizând proprietăţi ale înmulţirii magneţi, riglete,
- rezolvarea unor situaţii practice de atlas, ilustraţii,
aflare a unei sume/ diferenţe de planşe, globul
termeni egali pământesc, hartă,
cuburi, diverse
1.6 - compararea rezultatelor obţinute la materiale necesare
exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin experimentelor
sau de ordine diferite Resurse
- crearea unor probleme după procedurale:
imagini / desene / scheme / exerciţii / observarea

32
formule dirijată,conversaţia,
4.2 explicaţia, învăţarea
- descrierea condiţiilor pentru prin descoperire,
supravieţuirea oamenilor, animalelor, demonstraţia,
plantelor experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Înmulţirea când 1.5 - aflarea unei sume de termeni egali Resurse materiale: Observarea
unul dintre factori prin rezolvarea unor probleme practice manual, caietul sistematică (probe
este 4 - rezolvarea unor situaţii practice de elevului, fişe de orale, probe
aflare a unei sume/ diferenţe de lucru, culegeri, practice, fişe de
Balta, mediu natural termeni egali numărătoare lucru, teme pentru
de viaţă poziţională, axa acasă), portofoliul,
1.6 - crearea unor probleme după numerelor, figurine, proiectul
imagini / desene / scheme / exerciţii / magneţi, riglete,
formule atlas, ilustraţii,
3.1 planşe, globul
- inventarea unor reguli de operare şi pământesc, hartă,
aplicarea lor în jocuri cuburi, diverse
4.2 materiale necesare
- descrierea condiţiilor pentru experimentelor
supravieţuirea oamenilor, animalelor, Resurse
plantelor procedurale:
- asocierea unor caracteristici speciale observarea

33
ale plantelor şi animalelor cu anumite dirijată,conversaţia,
caracteristici ale mediului în care explicaţia, învăţarea
trăiesc, în scopul recunoaşterii prin descoperire,
adaptărilor la mediu demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Înmulţirea când 1.5 - aflarea unei sume de termeni egali Resurse materiale: Observarea
unul dintre factori prin rezolvarea unor probleme practice manual, caietul sistematică (probe
este 5 - rezolvarea unor situaţii practice de elevului, fişe de orale, probe
aflare a unei sume/ diferenţe de lucru, culegeri, practice, fişe de
Acvariul, mediu termeni egali numărătoare lucru, teme pentru
artificial de viaţă poziţională, axa acasă), portofoliul,
1.6 - crearea unor probleme după numerelor, figurine, proiectul
imagini / desene / scheme / exerciţii / magneţi, riglete,
formule atlas, ilustraţii,
- formularea şi rezolvarea unor planşe, globul
probleme pornind de la o tematică pământesc, hartă,
dată /de la numere date /de la verbe / cuburi, diverse
expresii care sugerează operaţii materiale necesare
4.2 experimentelor
- explicarea rolului aerului/oxigenului Resurse
pentru supravieţuirea speciei umane, a procedurale:
plantelor şi animalelor observarea

34
- descrierea condiţiilor pentru dirijată,conversaţia,
supravieţuirea oamenilor, animalelor, explicaţia, învăţarea
plantelor prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală

Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale de la 0 la 100


Nr. de ore: 17

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


tenţe
specifice
Înmulţirea când 1.5 - aflarea unei sume de termeni egali Resurse materiale: Observarea
unul dintre factori prin rezolvarea unor probleme practice manual, caietul sistematică (probe
este 6 - rezolvarea unor situaţii practice de elevului, fişe de orale, probe
aflare a unei sume/ diferenţe de lucru, culegeri, practice, fişe de
Pădurea, mediu termeni egali numărătoare lucru, teme pentru
natural de viaţă poziţională, axa acasă), portofoliul,
1.6 - crearea unor probleme după numerelor, figurine, proiectul
imagini / desene / scheme / exerciţii / magneţi, riglete,
formule atlas, ilustraţii,

35
- formularea şi rezolvarea unor planşe, globul
probleme pornind de la o tematică pământesc, hartă,
dată /de la numere date /de la verbe / cuburi, diverse
expresii care sugerează operaţii materiale necesare
3.1 experimentelor
- investigarea unui mediu de viaţă Resurse
natural sau artificial (balta / acvariul, procedurale:
pădurea / parcul etc.) pentru a observarea
identifica plantele şi animalele care îl dirijată,conversaţia,
populează, condiţiile de viaţă şi explicaţia, învăţarea
adaptările la mediu prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Înmulţirea când 1.5 - aflarea unei sume de termeni egali Resurse materiale: Observarea
unul dintre factori prin rezolvarea unor probleme practice manual, caietul sistematică (probe
este 7, 8, 9 sau 10 - rezolvarea unor situaţii practice de elevului, fişe de orale, probe
aflare a unei sume/ diferenţe de lucru, culegeri, practice, fişe de
Parcul, mediu termeni egali numărătoare lucru, teme pentru
artificial de viaţă poziţională, axa acasă), portofoliul,
1.6 - compararea rezultatelor obţinute la numerelor, figurine, proiectul
exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin magneţi, riglete,
sau de ordine diferite atlas, ilustraţii,

36
- crearea unor probleme după planşe, globul
imagini / desene / scheme / exerciţii / pământesc, hartă,
formule cuburi, diverse
- formularea şi rezolvarea unor materiale necesare
probleme pornind de la o tematică experimentelor
dată /de la numere date /de la verbe / Resurse
expresii care sugerează operaţii procedurale:
3.1 observarea
- investigarea unui mediu de viaţă dirijată,conversaţia,
natural sau artificial (balta /acvariul, explicaţia, învăţarea
pădurea / parcul etc.) pentru a prin descoperire,
identifica plantele şi animalele care îl demonstraţia,
populează, condiţiile de viaţă şi experimentul, jocul
adaptările la mediu de rol
3.2 Forme de
- exprimarea unor opinii (acord / organizare a
dezacord) cu privire la anumite colectivului
atitudini şi comportamente observate activitatea frontală,
în mediile de viaţă explorate activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală

Înmulţirea când 1.5 - evidenţierea unor proprietăţi ale Resurse materiale: Observarea
unul dintre factori înmulţirii (comutativitate, manual, caietul sistematică (probe
este o sau 1. asociativitate, element neutru), fără elevului, fişe de orale, probe
Proprietăţile precizarea terminologiei lucru, culegeri, practice, fişe de
înmulţirii numărătoare lucru, teme pentru
poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul
magneţi, riglete,

37
atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Ordinea efectuării 1.5 - rezolvarea de exerciţii cu ordinea Resurse materiale: Observarea
operaţiilor efectuării operaţiilor manual, caietul sistematică (probe
- rezolvarea de probleme în care sunt elevului, fişe de orale, probe
necesare operaţii de acelaşi ordin / de lucru, culegeri, practice, fişe de
ordine diferite numărătoare lucru, teme pentru
poziţională, axa acasă), portofoliul,
1.6 - compararea rezultatelor obţinute la numerelor, figurine, proiectul
exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin magneţi, riglete,

38
sau de ordine diferite atlas, ilustraţii,
- crearea unor probleme după planşe, globul
imagini / desene / scheme / exerciţii / pământesc, hartă,
formule cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Probleme care se 1.6 - transformarea unei probleme Resurse materiale: Observarea
rezolvă prin una, rezolvate prin schimbarea numerelor manual, caietul sistematică (probe
două sau mai multe sau a întrebării, prin înlocuirea elevului, fişe de orale, probe
operaţii cuvintelor care sugerează operaţia, lucru, culegeri, practice, fişe de
prin adăugarea unei întrebări etc. numărătoare lucru, teme pentru
- crearea unor probleme după poziţională, axa acasă), portofoliul,
imagini / desene / scheme / exerciţii / numerelor, figurine, proiectul
formule magneţi, riglete,

39
- formularea şi rezolvarea unor atlas, ilustraţii,
probleme pornind de la o tematică planşe, globul
dată / de la numere date / de la verbe / pământesc, hartă,
expresii care sugerează operaţii cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare 1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse materiale: Observarea
suma / diferenţa / produsul / câtul / manual, caietul sistematică (probe
jumătatea / sfertul / dublul etc.” elevului, fişe de orale, probe
- crearea unor probleme după lucru, culegeri, practice, fişe de
imagini / desene / scheme / exerciţii / numărătoare lucru, teme pentru
formule poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul
magneţi, riglete,

40
atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Evaluare 1.5 - aflarea unei sume de termeni egali activitate probă scrisă
prin rezolvarea unor probleme practice independentă
- evidenţierea unor proprietăţi ale
înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru), fără
precizarea terminologiei;

1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află

41
suma / diferenţa / produsul / câtul /
jumătatea / sfertul / dublul etc.”
- crearea unor probleme după
imagini / desene / scheme / exerciţii /
formule

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI, MANUAL PENTRU CLASA A II-A


Grup Editorial Art, Autori: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL al II-lea

Unitatea de învăţare: Împărţirea cu rest 0 a numerelor naturale de la 0 la 100


Nr. de ore: 12

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


tenţe
specifice
Fracţii 1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse materiale: Observarea
suma / diferenţa / produsul / câtul / manual, caietul sistematică (probe
Despre Delta jumătatea / sfertul / dublul etc.” elevului, fişe de orale, probe
Dunării - utilizarea fracţiilor jumătate, lucru, culegeri, practice, fişe de
respectiv sfert, utilizând suport concret numărătoare lucru, teme pentru
sau desene (pizza, tort, măr, pâine, poziţională, axa acasă), portofoliul,
cutie de bomboane, caiet etc.) numerelor, figurine, proiectul
magneţi, riglete,
2.2 - marcarea jumătăţii / sfertului de atlas, ilustraţii,
suprafaţă a unei figuri geometrice cu planşe, globul
fracţia corespunzătoare: ½, pământesc, hartă,

42
respectiv ¼ cuburi, diverse
- identificarea fracţiilor echivalente: materiale necesare
1/2=2/4 experimentelor
3.1 - recunoaşterea în desene / imagini / Resurse
machete / filme documentare/ procedurale:
prezentări a unor forme de relief observarea
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
4.1 - prezentarea unor fotografii /desene prin descoperire,
ale unor plante / animale din mediile demonstraţia,
de viaţă explorate experimentul, jocul
de rol
5.1 - gruparea unei varietăţi de plante şi Forme de
animale pe criteriul apartenenţei la un organizare a
mediu de viaţă şi înregistrarea colectivului
rezultatelor într-un organizator grafic activitatea frontală,
activitate în echipă,
5.2 - rezolvarea de probleme folosind activitate în perechi,
obiecte concrete, desene sau activitate
reprezentări simbolice individuală
- asocierea rezolvării unei probleme cu
o reprezentare grafică/desen; marcarea
jumătăţii / sfertului cu fracţia
corespunzătoare: ½, respectiv ¼
Împărţirea 1.5 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în Resurse materiale: Observarea
numerelor naturale concentrul 0-100 prin scăderi repetate manual, caietul sistematică (probe
folosind scăderea sau recurgând la înmulţire elevului, fişe de orale, probe
repetată - rezolvarea de probleme în care sunt lucru, culegeri, practice, fişe de
necesare operaţii de acelaşi ordin / de numărătoare lucru, teme pentru
Despre Marea ordine diferite poziţională, axa acasă), portofoliul,
Neagră numerelor, figurine, proiectul

43
1.6 - crearea unor probleme după magneţi, riglete,
imagini / desene / scheme / exerciţii / atlas, ilustraţii,
formule planşe, globul
3.1 pământesc, hartă,
- recunoaşterea în desene / imagini / cuburi, diverse
machete / filme documentare / materiale necesare
prezentări a unor forme de relief experimentelor
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă Resurse
- realizarea unor albume / colaje / procedurale:
puzzle-uri cu formele de relief sau cu observarea
mediile de viaţă, individual sau la dirijată,conversaţia,
nivelul clasei explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Împărţirea – 1.5 - jocuri de extragere repetată a unui Resurse materiale: Observarea
operaţie inversă anumit număr de elemente dintr-o manual, caietul sistematică (probe
înmulţirii mulţime dată elevului, fişe de orale, probe
- rezolvarea unor situaţii practice de lucru, culegeri, practice, fişe de
Despre deşert aflare a unei sume/ diferenţe de numărătoare lucru, teme pentru
termeni egali poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul

44
1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află magneţi, riglete,
suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ atlas, ilustraţii,
jumătatea/ sfertul/ dublul etc.” planşe, globul
pământesc, hartă,
3.1 - realizarea unor colecţii de plante din cuburi, diverse
diferite medii de viaţă, la nivelul clasei materiale necesare
experimentelor
4.2 - asocierea unor caracteristici speciale Resurse
ale plantelor şi animalelor cu anumite procedurale:
caracteristici ale mediului în care observarea
trăiesc, în scopul recunoaşterii dirijată,conversaţia,
adaptărilor la mediu explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Proba înmulţirii. 1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse materiale: Observarea
Proba împărţirii suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ manual, caietul sistematică (probe
jumătatea/ sfertul/ dublul etc.” elevului, fişe de orale, probe
Despre Grădina lucru, culegeri, practice, fişe de
Botanică şi sera ei numărătoare lucru, teme pentru
poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul

45
magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare 1.5 - rezolvarea unor situaţii practice de Resurse materiale: Observarea
aflare a unei sume / diferenţe de manual, caietul sistematică (probe
termeni egali elevului, fişe de orale, probe
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în lucru, culegeri, practice, fişe de
concentrul 0-100 prin scăderi repetate numărătoare lucru, teme pentru
sau recurgând la înmulţire poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul

46
1.6 - utilizarea fracţiilor jumătate, magneţi, riglete,
respectiv sfert, utilizând suport concret atlas, ilustraţii,
sau desene (pizza, tort, măr, pâine, planşe, globul
cutie de bomboane, caiet etc.) pământesc, hartă,
3.1 - recunoaşterea în desene / imagini / cuburi, diverse
machete / filme documentare/ materiale necesare
prezentări a unor forme de relief experimentelor
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă Resurse
procedurale:
5.2 - asocierea rezolvării unei probleme cu observarea
o reprezentare grafică / desen; dirijată,conversaţia,
marcarea jumătăţii / sfertului cu fracţia explicaţia, învăţarea
corespunzătoare: ½, respectiv ¼ prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Evaluare 1.5 - rezolvarea unor situaţii practice de activitate probă scrisă
aflare a unei sume / diferenţe de individuală
termeni egali
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în
concentrul 0-100 prin scăderi repetate
sau recurgând la înmulţire

47
2.2 - marcarea jumătăţii / sfertului de
suprafaţă a unei figuri geometrice cu
fracţia corespunzătoare: ½,
respectiv ¼
3.1 - recunoaşterea în desene / imagini /
machete / filme documentare/
prezentări a unor forme de relief
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă

Unitatea de învăţare: Împărţirea cu rest 0 a numerelor naturale de la 0 la 100


Nr. de ore: 27

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


tenţe
specifice
Împărţirea la 2. 1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse materiale: Observarea
Împărţirea la 3 suma / diferenţa / produsul / câtul / manual, caietul sistematică (probe
jumătatea / sfertul / dublul etc.” elevului, fişe de orale, probe
Despre Polul Nord lucru, culegeri, practice, fişe de
şi Polul Sud 3.1 - recunoaşterea în desene / imagini / numărătoare lucru, teme pentru
machete / filme documentare / poziţională, axa acasă), portofoliul,
prezentări a unor forme de relief numerelor, figurine, proiectul
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă magneţi, riglete,
- realizarea unor albume / colaje / atlas, ilustraţii,
puzzle-uri cu formele de relief sau cu planşe, globul
mediile de viaţă, individual sau la pământesc, hartă,
nivelul clasei cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse

48
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Împărţirea la 4. 1.5 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în Resurse materiale: Observarea
Împărţirea la 5 concentrul 0-100 prin scăderi repetate manual, caietul sistematică (probe
sau recurgând la înmulţire elevului, fişe de orale, probe
Despre igiena lucru, culegeri, practice, fişe de
corporală 1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află numărătoare lucru, teme pentru
suma / diferenţa / produsul / câtul / poziţională, axa acasă), portofoliul,
jumătatea / sfertul / dublul etc numerelor, figurine, proiectul
magneţi, riglete,
2.2 - marcarea jumătăţii / sfertului de atlas, ilustraţii,
suprafaţă a unei figuri geometrice cu planşe, globul
fracţia corespunzătoare: ½, pământesc, hartă,
respectiv ¼ cuburi, diverse
materiale necesare
4.2 - stabilirea efectelor lipsei de igienă experimentelor
asupra propriei persoane şi a celor din Resurse

49
jur procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Împărţirea la 6. 1.2 - scrierea rezultatelor obţinute prin Resurse materiale: Observarea
Împărţirea la 7 comparare, utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică (probe
elevului, fişe de orale, probe
Despre igiena 1.5 - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în lucru, culegeri, practice, fişe de
danturii concentrul 0-100 prin scăderi repetate numărătoare lucru, teme pentru
sau recurgând la înmulţire poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul
1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află magneţi, riglete,
suma / diferenţa / produsul / câtul / atlas, ilustraţii,
jumătatea / sfertul/ dublul etc.” planşe, globul
pământesc, hartă,
4.2 - realizarea unor jocuri de rol ”La cuburi, diverse
doctor” pentru recunoaşterea unor materiale necesare
simptome ale unor boli frecvente experimentelor
- stabilirea efectelor lipsei de igienă Resurse

50
asupra propriei persoane şi a celor din procedurale:
jur observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Împărţirea la 8. 1.2 - scrierea rezultatelor obţinute prin Resurse materiale: Observarea
Împărţirea la 9 comparare, utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică (probe
elevului, fişe de orale, probe
Despre igiena 1.5 - jocuri de extragere repetată a unui lucru, culegeri, practice, fişe de
alimentelor anumit număr de elemente dintr-o numărătoare lucru, teme pentru
mulţime dată poziţională, axa acasă), portofoliul,
- rezolvarea unor situaţii practice de numerelor, figurine, proiectul
aflare a unei sume/ diferenţe de magneţi, riglete,
termeni egali atlas, ilustraţii,
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în planşe, globul
concentrul 0-100 prin scăderi repetate pământesc, hartă,
sau recurgând la înmulţire cuburi, diverse
materiale necesare
1.6 - crearea unor probleme după experimentelor
imagini / desene / scheme / exerciţii / Resurse

51
formule procedurale:
4.2 observarea
- stabilirea efectelor lipsei de igienă dirijată,conversaţia,
asupra propriei persoane şi a celor din explicaţia, învăţarea
6.1 jur prin descoperire,
- modificarea unei reţete culinare demonstraţia,
simple în vederea realizării unui experimentul, jocul
număr mai mare/mai mic de porţii de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Cazuri speciale de 1.2 - scrierea rezultatelor obţinute prin Resurse materiale: Observarea
împărţire comparare, utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică (probe
elevului, fişe de orale, probe
Despre igiena 1.5 - jocuri de extragere repetată a unui lucru, culegeri, practice, fişe de
îmbrăcămintei anumit număr de elemente dintr-o numărătoare lucru, teme pentru
mulţime dată poziţională, axa acasă), portofoliul,
- rezolvarea unor situaţii practice de numerelor, figurine, proiectul
aflare a unei sume / diferenţe de magneţi, riglete,
termeni egali atlas, ilustraţii,
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în planşe, globul
concentrul 0-100 prin scăderi repetate pământesc, hartă,
sau recurgând la înmulţire cuburi, diverse
materiale necesare
1.6 - crearea unor probleme după experimentelor
imagini / desene / scheme / exerciţii / Resurse

52
formule procedurale:
4.2 observarea
- stabilirea efectelor lipsei de igienă dirijată,conversaţia,
asupra propriei persoane şi a celor din explicaţia, învăţarea
jur prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Aflarea numărului 1.6 - aflarea unui termen necunoscut, Resurse materiale: Observarea
necunoscut folosind metoda balanţei, proba manual, caietul sistematică (probe
adunării/scăderii sau prin încercării elevului, fişe de orale, probe
lucru, culegeri, practice, fişe de
numărătoare lucru, teme pentru
poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul
magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse

53
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Ordinea efectuării 1.5 - rezolvarea de exerciţii cu ordinea Resurse materiale: Observarea
operaţiilor efectuării operaţiilor manual, caietul sistematică (probe
- rezolvarea de probleme în care sunt elevului, fişe de orale, probe
Despre igiena necesare operaţii de acelaşi ordin/ de lucru, culegeri, practice, fişe de
încălţămintei ordine diferite numărătoare lucru, teme pentru
poziţională, axa acasă), portofoliul,
1.6 - realizarea unor modalităţi diferite de numerelor, figurine, proiectul
grupare a termenilor / factorilor, magneţi, riglete,
folosind semne grafice cu semnificaţia atlas, ilustraţii,
parantezei planşe, globul
- compararea rezultatelor obţinute la pământesc, hartă,
exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin cuburi, diverse
sau de ordine diferite materiale necesare
experimentelor
4.2 - stabilirea efectelor lipsei de igienă Resurse

54
asupra propriei persoane şi a celor din procedurale:
jur observarea
dirijată,conversaţia,
5.1 - selectarea materialelor de lucru după explicaţia, învăţarea
mai multe criterii date (ex.: Alegem prin descoperire,
materiale tari, aspre şi colorate.) demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Probleme care se 1.6 - transformarea unei probleme Resurse materiale: Observarea
rezolvă prin mai rezolvate prin schimbarea numerelor manual, caietul sistematică (probe
mult de două sau a întrebării, prin înlocuirea elevului, fişe de orale, probe
operaţii cuvintelor care sugerează operaţia, lucru, culegeri, practice, fişe de
prin adăugarea unei întrebări etc. numărătoare lucru, teme pentru
- crearea unor probleme după poziţională, axa acasă), portofoliul,
imagini / desene / scheme / exerciţii / numerelor, figurine, proiectul
formule magneţi, riglete,
- formularea şi rezolvarea unor atlas, ilustraţii,
probleme pornind de la o tematică planşe, globul
dată /de la numere date /de la verbe / pământesc, hartă,
expresii care sugerează operaţii cuburi, diverse
5.2 materiale necesare
- identificarea semnificaţiei datelor experimentelor
unei probleme Resurse

55
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare 1.5 - rezolvarea de exerciţii cu ordinea Resurse materiale: Observarea
efectuării operaţiilor manual, caietul sistematică (probe
elevului, fişe de orale, probe
1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află lucru, culegeri, practice, fişe de
suma / diferenţa / produsul / câtul / numărătoare lucru, teme pentru
jumătatea / sfertul / dublul etc.”; poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul
2.2 - marcarea jumătăţii / sfertului de magneţi, riglete,
suprafaţă a unei figuri geometrice cu atlas, ilustraţii,
fracţia corespunzătoare: ½, planşe, globul
respectiv ¼ pământesc, hartă,
cuburi, diverse
5.2 - identificarea semnificaţiei datelor materiale necesare
unei probleme experimentelor
Resurse

56
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Evaluare 1.5 - jocuri de extragere repetată a unui activitate probă scrisă
anumit număr de elemente dintr-o individuală
mulţime dată
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în
concentrul 0-100 prin scăderi repetate
sau recurgând la înmulţire
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea
efectuării operaţiilor

1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află


suma / diferenţa / produsul / câtul /
jumătatea / sfertul / dublul etc.”

Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie

57
Nr. de ore: 16

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


tenţe
specifice
Figuri plane. Pătrate 1.6 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse materiale: Observarea
şi dreptunghiuri suma / diferenţa / produsul / câtul / manual, caietul sistematică (probe
jumătatea / sfertul / dublul etc.” elevului, fişe de orale, probe
Despre igiena lucru, culegeri, practice, fişe de
locuinţei 2.1 - realizarea şi completarea unor tabele numărătoare lucru, teme pentru
respectând instrucţiuni în care se poziţională, axa acasă), portofoliul,
folosesc cuvintele „rând” şi „coloană” numerelor, figurine, proiectul
- identificarea interiorului şi magneţi, riglete,
exteriorului unei figuri atlas, ilustraţii,
- jocuri de construcţii cu obiecte cu planşe, globul
formă geometrică, din diferite pământesc, hartă,
materiale cuburi, diverse
materiale necesare
2.2 - identificarea şi denumirea formelor experimentelor
plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, Resurse
cerc procedurale:
- recunoaşterea şi descrierea formei observarea
obiectelor/ feţelor unor corpuri din dirijată,conversaţia,
mediul apropiat explicaţia, învăţarea
- identificarea numărului de forme prin descoperire,
geometrice plane dintr-un desen dat / demonstraţia,
dintr-o figură geometrică experimentul, jocul
„fragmentată” de rol
- gruparea unor forme/corpuri Forme de
geometrice după criterii date organizare a
- realizarea unor desene/ colaje cu colectivului

58
ajutorul formelor geometrice învăţate activitatea frontală,
activitate în echipă,
3.1 - realizarea unor modele repetitive activitate în perechi,
(prin desen sau cu obiecte), respectând activitate
o anumită regulă individuală

4.2 - stabilirea efectelor lipsei de igienă


asupra propriei persoane şi a celor din
jur

Triunghiul 2.1 - realizarea unor desene, respectând Resurse materiale: Observarea


condiţii date manual, caietul sistematică (probe
Despre dieta elevului, fişe de orale, probe
alimentară 2.2 - identificarea numărului de forme lucru, culegeri, practice, fişe de
sănătoasă geometrice plane dintr-un desen dat / numărătoare lucru, teme pentru
dintr-o figură geometrică poziţională, axa acasă), portofoliul,
„fragmentată” numerelor, figurine, proiectul
magneţi, riglete,
4.1 - realizarea planului individual de atlas, ilustraţii,
menţinere a stării de sănătate prin planşe, globul
indicarea unei diete, a programului de pământesc, hartă,
exerciţii fizice etc. cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea

59
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Cerc. Semicerc 2.2 - recunoaşterea şi descrierea formei Resurse materiale: Observarea
obiectelor/ feţelor unor corpuri din manual, caietul sistematică (probe
Despre exerciţiile mediul apropiat elevului, fişe de orale, probe
fizice - conturarea formelor geometrice lucru, culegeri, practice, fişe de
plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, numărătoare lucru, teme pentru
cerc), cu ajutorul instrumentelor de poziţională, axa acasă), portofoliul,
geometrie/şabloanelor numerelor, figurine, proiectul
- marcarea jumătăţii / sfertului de magneţi, riglete,
suprafaţă a unei figuri geometrice cu atlas, ilustraţii,
fracţia corespunzătoare: ½, planşe, globul
respectiv ¼ pământesc, hartă,
cuburi, diverse
4.1 - punerea în scenă a unor materiale necesare
probleme/situaţii problematice care experimentelor
folosesc operatorii logici “şi”, “sau”, Resurse
“nu” procedurale:
- realizarea planului individual de observarea

60
menţinere a stării de sănătate prin dirijată,conversaţia,
indicarea unei diete, a programului de explicaţia, învăţarea
exerciţii fizice etc. prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Interiorul şi 2.1 - realizarea unor desene, respectând Resurse materiale: Observarea
exteriorul unei condiţii date manual, caietul sistematică (probe
figuri geometrice - identificarea interiorului şi elevului, fişe de orale, probe
exteriorului unei figuri lucru, culegeri, practice, fişe de
Despre efectele - identificarea apartenenţei unui punct numărătoare lucru, teme pentru
dietei greşite interiorului unei figuri geometrice poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul
2.2 - identificarea numărului de forme magneţi, riglete,
geometrice plane dintr-un desen dat / atlas, ilustraţii,
dintr-o figură geometrică planşe, globul
„fragmentată” pământesc, hartă,
cuburi, diverse
4.1 - realizarea planului individual de materiale necesare
menţinere a stării de sănătate prin experimentelor
indicarea unei diete, a programului de Resurse
exerciţii fizice etc. procedurale:
- alcătuirea unor postere care cuprind observarea

61
planul individual de menţinere a stării dirijată,conversaţia,
de sănătate explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Axa de simetrie 2.1 - sesizarea intuitivă a simetriei la Resurse materiale: Observarea
figurile geometrice plane, la obiecte şi manual, caietul sistematică (probe
Despre bolile fiinţe din mediul apropiat elevului, fişe de orale, probe
copilărieie - realizarea unor desene simple, lucru, culegeri, practice, fişe de
respectând o axă de simetrie dată numărătoare lucru, teme pentru
poziţională, axa acasă), portofoliul,
2.2 - identificarea axei /axelor de simetrie numerelor, figurine, proiectul
ale figurilor geometrice magneţi, riglete,
- realizarea unor desene/ colaje cu atlas, ilustraţii,
ajutorul formelor geometrice învăţate planşe, globul
pământesc, hartă,
3.1 - investigarea cauzelor posibile pentru cuburi, diverse
anumite boli (ex. gripa) materiale necesare
experimentelor
4.2 - realizarea unor jocuri de rol ”La Resurse
doctor” pentru recunoaşterea unor procedurale:
simptome ale unor boli frecvente observarea

62
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Corpuri geometrice 2.2 - identificarea şi denumirea formelor Resurse materiale: Observarea
plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, manual, caietul sistematică (probe
Despre joc şi „boala cerc elevului, fişe de orale, probe
mâinilor murdare“ - recunoaşterea şi descrierea formei lucru, culegeri, practice, fişe de
obiectelor/ feţelor unor corpuri din numărătoare lucru, teme pentru
mediul apropiat poziţională, corpuri acasă), portofoliul,
- recunoaşterea unor corpuri geometrice, proiectul
geometrice în mediul apropiat (cub, figurine, magneţi,
cuboid, sferă, cilindru, con) riglete, atlas,
ilustraţii, planşe,
globul pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:

63
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Desfăşurarea unui 2.2 - recunoaşterea unor corpuri Resurse materiale: Observarea
corp geometric geometrice în mediul apropiat (cub, manual, caietul sistematică (probe
cuboid, sferă, cilindru, con) elevului, fişe de orale, probe
- decuparea pe contur a desfăşurării lucru, culegeri, practice, fişe de
unui corp geometric dat: cub, cuboid, numărătoare lucru, teme pentru
cilindru, con poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul
magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor,
rigla echerul
Resurse

64
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare 21. - sesizarea intuitivă a simetriei la Resurse materiale: Observarea
figurile geometrice plane, la obiecte şi manual, caietul sistematică (probe
fiinţe din mediul apropiat elevului, fişe de orale, probe
- realizarea unor desene simple, lucru, culegeri, practice, fişe de
respectând o axă de simetrie dată numărătoare lucru, teme pentru
- identificarea interiorului şi poziţională, axa acasă), portofoliul,
exteriorului unei figuri numerelor, figurine, proiectul
- identificarea apartenenţei unui punct magneţi, riglete,
interiorului unei figuri geometrice atlas, ilustraţii,
planşe, globul
2.2 - identificarea şi denumirea formelor pământesc, hartă,
plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cuburi, diverse
cerc materiale necesare
- recunoaşterea unor corpuri experimentelor
geometrice în mediul apropiat (cub, Resurse

65
cuboid, sferă, cilindru, con) procedurale:
- identificarea axei/axelor de simetrie observarea
ale figurilor geometrice dirijată,conversaţia,
- identificarea fracţiilor echivalente: explicaţia, învăţarea
1/2=2/4 prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Evaluare 2.1 - identificarea interiorului şi activitate probă scrisă
exteriorului unei figuri individuală
- identificarea apartenenţei unui punct
interiorului unei figuri geometrice

2.2 - recunoaşterea unor corpuri


geometrice în mediul apropiat (cub,
cuboid, sferă, cilindru, con)
- identificarea numărului de forme
geometrice plane dintr-un desen dat/
dintr-o figură geometrică
„fragmentată”

66
Unitatea de învăţare: Unităţi de măsură
Nr. de ore: 23

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


tenţe
specifice
Măsurarea lungimii 3.1 - investigarea cauzelor posibile pentru Resurse materiale: Observarea
anumite boli (ex. gripa) manual, caietul sistematică (probe
Despre gripă elevului, fişe de orale, probe
6.1 - ordonarea unor obiecte date, pe baza lucru, culegeri, practice, fişe de
comparării succesive (două câte două) numărătoare lucru, teme pentru
a lungimii / capacităţii / masei lor poziţională, axa acasă), portofoliul,
- identificarea unor obiecte pe baza numerelor, figurine, proiectul
unor caracteristici privind lungimea / magneţi, riglete,
capacitatea / masa acestora (”mai atlas, ilustraţii,
lung”, ”mai scurt”,”plin”, ”gol”, ”mai planşe, globul
uşor”,”mai greu” etc.) pământesc, hartă,
- estimarea unor dimensiuni (Care cuburi, diverse
copii sunt aproximativ la fel de înalţi?; materiale necesare
Care copii cântăresc aproape la fel?; experimentelor,
În câte pahare pot vărsa sucul dintr-o rigla, panglica de
sticlă de 2l?) croitorie, metrul de
tâmplărie
6.4 - identificarea instrumentelor de Resurse
măsură potrivite pentru efectuarea procedurale:
unor măsurători (rigla, panglica de observarea
croitorie, metrul de tâmplărie, vasul dirijată,conversaţia,
gradat, cântarul, balanţa) explicaţia, învăţarea
- măsurarea unor dimensiuni / cantităţi prin descoperire,
/ volume, cu instrumente de măsură demonstraţia,

67
potrivite (ex.: măsurarea taliei, a masei experimentul, jocul
corporale, a masei ghiozdanului, a de rol
volumului de apă dintr-un recipient Forme de
negradat etc.) organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Măsurarea 3.1 - investigarea cauzelor posibile pentru Resurse materiale: Observarea
capacităţii vaselor anumite boli (ex. gripa) manual, caietul sistematică (probe
elevului, fişe de orale, probe
Despre metode de 4.1 - realizarea unui plan pentru lucru, culegeri, practice, fişe de
prevenţie şi tratare a micşorarea şanselor de îmbolnăvire cu numărătoare lucru, teme pentru
unor boli boli provocate de germeni poziţională, axa acasă), portofoliul,
numerelor, figurine, proiectul
4.2 - realizarea unor jocuri de rol ”La magneţi, riglete,
doctor” pentru recunoaşterea unor atlas, ilustraţii,
simptome ale unor boli frecvente planşe, globul
pământesc, hartă,
6.1 - ordonarea unor obiecte date, pe baza cuburi, diverse
comparării succesive (două câte două) materiale necesare
a lungimii / capacităţii / masei lor experimentelor,
- identificarea unor obiecte pe baza vasul gradat
unor caracteristici privind lungimea / Resurse
capacitatea / masa acestora (”mai procedurale:
lung”, ”mai scurt”,”plin”, ”gol”, ”mai observarea
uşor”,”mai greu” etc.) dirijată,conversaţia,
- estimarea unor dimensiuni (Care explicaţia, învăţarea
copii sunt aproximativ la fel de înalţi?; prin descoperire,

68
Care copii cântăresc aproape la fel?; demonstraţia,
În câte pahare pot vărsa sucul dintr-o experimentul, jocul
sticlă de 2l?) de rol
Forme de
6.4 - măsurarea capacităţii unor obiecte şi organizare a
exprimarea acesteia în mililitri colectivului
- identificarea instrumentelor de activitatea frontală,
măsură potrivite pentru efectuarea activitate în echipă,
unor măsurători (rigla, panglica de activitate în perechi,
croitorie, metrul de tâmplărie, vasul activitate
gradat, cântarul, balanţa) individuală
- măsurarea unor dimensiuni/
cantităţi/volume, cu instrumente de
măsură potrivite (ex.: măsurarea taliei,
a masei corporale, a masei
ghiozdanului, a volumului de apă
dintr-un recipient negradat etc.)

Măsurarea masei 4.1 - realizarea unui plan pentru Resurse materiale: Observarea
corpurilor micşorarea şanselor de îmbolnăvire cu manual, caietul sistematică (probe
boli provocate de germeni elevului, fişe de orale, probe
Despre vaccinare lucru, culegeri, practice, fişe de
6.1 - alegerea potrivită a unor unităţi numărătoare lucru, teme pentru
neconvenţionale pentru măsurarea poziţională, axa acasă), portofoliul,
masei numerelor, figurine, proiectul

69
- măsurarea masei unor obiecte magneţi, riglete,
folosind etaloane de forme şi mărimi atlas, ilustraţii,
diferite; consemnarea rezultatelor şi planşe, globul
discutarea lor pământesc, hartă,
- aprecierea maselor unor obiecte, cuburi, diverse
„cântărite” în propriile mâini materiale necesare
- compararea maselor unor obiecte experimentelor,
dintre care masa unuia se cuprinde de cântare, etaloane,
un număr întreg de ori în masa balanţa
celuilalt Resurse
- echilibrarea leagănului-balansoar de procedurale:
către copii cu mase asemănătoare / observarea
diferite dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
6.4 - măsurarea capacităţii unor obiecte şi prin descoperire,
exprimarea acesteia în mililitri demonstraţia,
- măsurarea masei unor obiecte şi experimentul, jocul
exprimarea acesteia în kilograme / de rol
grame Forme de
- identificarea instrumentelor de organizare a
măsură potrivite pentru efectuarea colectivului
unor măsurători (rigla, panglica de activitatea frontală,
croitorie, metrul de tâmplărie, vasul activitate în echipă,
gradat, cântarul, balanţa) activitate în perechi,
- măsurarea unor dimensiuni / cantităţi activitate
/ volume, cu instrumente de măsură individuală
potrivite (ex.: măsurarea taliei, a masei
corporale, a masei ghiozdanului, a
volumului de apă dintr-un recipient
negradat etc.)
- aflarea propriei mase cu ajutorul

70
cântarului
Măsurarea timpului. 3.1 - investigarea forţelor exercitate de Resurse materiale: Observarea
Ceasul magneţi asupra altor magneţi sau manual, caietul sistematică (probe
materiale magnetice cu evidenţierea elevului, fişe de orale, probe
Despre forţe polilor N şi S şi a atracţiei / respingerii lucru, culegeri, practice, fişe de
exercitate de dintre polii opuşi / identici numărătoare lucru, teme pentru
magneţi poziţională, axa acasă), portofoliul,
4.1 - alcătuirea unor postere care cuprind numerelor, figurine, proiectul
planul individual de menţinere a stării magneţi, riglete,
de sănătate atlas, ilustraţii,
planşe, globul
6.2 - identificarea unor instrumente de pământesc, hartă,
măsurare a timpului: ceas de perete, cuburi, diverse
ceasul electronic, ceasul de mână, materiale necesare
clepsidră, nisiparniţă, cadran solar experimentelor,
- poziţionarea acelor ceasului pe baza ceasuri, clepsidră,
unei cerinţe date şi citirea orei magneţi
indicate, folosind pasul de 5 minute Resurse
(ora 8 fix, ora 9 şi un sfert / 15 minute, procedurale:
ora 10 şi jumătate / 30 de minute, ora observarea
7 şi 20 de minute etc.) dirijată,conversaţia,
- marcarea pe cadrane de ceas explicaţia, învăţarea
desenate a jumătăţii şi sfertului de oră prin descoperire,
- înregistrarea duratei unor activităţi şi demonstraţia,
ordonarea lor după criterii variate experimentul, jocul
(durată, momentul începerii etc.) de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,

71
activitate în perechi,
activitate
individuală
Măsurarea 6.2 - ordonarea unor jetoane cu numele Resurse materiale: Observarea
timpului zilelor săptămânii sau ale lunilor manual, caietul sistematică (probe
Calendarul anului elevului, fişe de orale, probe
- identificarea datei unor evenimente lucru, culegeri, practice, fişe de
din viaţa personală a copilului numărătoare lucru, teme pentru
- găsirea corespondenţei dintre un poziţională, axa acasă), portofoliul,
eveniment şi anotimpul în care acesta numerelor, figurine, proiectul
are loc magneţi, riglete,
- completarea calendarului personal / atlas, ilustraţii,
calendarului clasei cu evenimente care planşe, globul
au importanţă pentru copii / activităţi pământesc, hartă,
extraşcolare cuburi, diverse
- planificarea /repartizarea unor materiale necesare
responsabilităţi personale/de grup pe o experimentelor,
perioadă determinată de timp calendare
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,

72
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Utilizarea banilor 3.1 - investigarea materialelor Resurse materiale: Observarea
conductoare şi izolatoare în cadrul manual, caietul sistematică (probe
Despre corpuri şi unui circuit electric simplu elevului, fişe de orale, probe
materiale care lucru, culegeri, practice, fişe de
conduc electricitatea 4.1 - descrierea planului de lucru pentru numărătoare lucru, teme pentru
investigarea materialelor conductoare poziţională, axa acasă), portofoliul,
şi izolatoare numerelor, figurine, proiectul
magneţi, riglete,
5.1 - realizarea unor colecţii de materiale / atlas, ilustraţii,
obiecte după criteriul conductivităţii planşe, globul
electrice şi utilizarea lor în activităţile pământesc, hartă,
curente (pietricele, dopuri de sticlă, cuburi, diverse
nasturi etc.) materiale necesare
- clasificarea materialelor investigate experimentelor,
în conductori, izolatori, cu proprietăţi monede, bancnote,
magnetice corpuri şi materiale
care conduc
6.3 - recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 electricitatea,
lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 baterii, cablu, bec
lei Resurse
- schimbarea unui grup de monede / procedurale:
bancnote cu o bancnotă / un alt grup observarea
de bancnote sau monede având aceeaşi dirijată,conversaţia,
valoare explicaţia, învăţarea
- adunarea şi scăderea în limitele prin descoperire,
0-1000, folosind bancnotele şi demonstraţia,
monedele învăţate experimentul, jocul

73
- implicarea copiilor în experienţe în de rol
care să decidă singuri dacă pot / nu pot Forme de
cumpăra un obiect cu suma de bani de organizare a
care dispun colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Organizarea şi 2.1 - realizarea şi completarea unor tabele Resurse materiale: Observarea
reprezentarea respectând instrucţiuni în care se manual, caietul sistematică (probe
datelor din mediul folosesc cuvintele „rând” şi „coloană” elevului, fişe de orale, probe
cunoscut lucru, culegeri, practice, fişe de
2.2 - gruparea unor forme / corpuri numărătoare lucru, teme pentru
Despre unde şi geometrice după criterii date poziţională, axa acasă), portofoliul,
vibraţii numerelor, figurine, proiectul
3.1 - verbalizarea modului de rezolvare a magneţi, riglete,
unor exerciţii şi probleme atlas, ilustraţii,
- realizarea de experimente care să planşe, globul
evidenţieze intensitatea/tăria sunetului pământesc, hartă,
cuburi, diverse
5.1 - sortarea unui set de fotografii cu materiale necesare
oameni de pe diferitele continente şi experimentelor,
de rase diferite pentru evidenţierea instrumente
varietăţii speciei umane muzicale, pietricele,
- înregistrarea observaţiilor din vase (sticle de
investigaţii în tabele plastic, cutii etc.)
- construirea unor grafice simple (cu goale
bare) pe baza unor informaţii Resurse
date/culese procedurale:
observarea

74
5.2 - rezolvarea de probleme folosind dirijată,conversaţia,
obiecte concrete, desene sau explicaţia, învăţarea
reprezentări simbolice prin descoperire,
demonstraţia,
6.1 - modificarea unei reţete culinare experimentul, jocul
simple în vederea realizării unui de rol
număr mai mare/mai mic de porţii Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare 3.1 - investigarea forţelor exercitate de Resurse materiale: Observarea
magneţi asupra altor magneţi sau manual, caietul sistematică (probe
materiale magnetice cu evidenţierea elevului, fişe de orale, probe
polilor N şi S şi a atracţiei / respingerii lucru, culegeri, practice, fişe de
dintre polii opuşi / identici numărătoare lucru, teme pentru
- investigarea materialelor poziţională, axa acasă), portofoliul,
conductoare şi izolatoare în cadrul numerelor, figurine, proiectul
unui circuit electric simplu magneţi, riglete,
atlas, ilustraţii,
4.1 - prezentarea unor fotografii / desene planşe, globul
ale unor plante / animale din mediile pământesc, hartă,
de viaţă explorate cuburi, diverse
materiale necesare
6.2 - calcularea numărului de ore / zile / experimentelor
săptămâni dintr-un interval dat Resurse
procedurale:
6.3 - rezolvarea unor probleme de observarea

75
cheltuieli / buget / cumpărături, oral şi dirijată,conversaţia,
scris, folosind adunarea şi / sau explicaţia, învăţarea
scăderea, înmulţirea, împărţirea prin descoperire,
demonstraţia,
6.4 - identificarea instrumentelor de experimentul, jocul
măsură potrivite pentru efectuarea de rol
unor măsurători (rigla, panglica de Forme de
croitorie, metrul de tâmplărie, vasul organizare a
gradat, cântarul, balanţa) colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Evaluare 3.1 - investigarea materialelor activitate probă scrisă
conductoare şi izolatoare în cadrul individuală
unui circuit electric simplu

4.2 - realizarea de asociaţii între fenomene


şi cauzele posibile

5.1 - construirea unor grafice simple (cu


bare) pe baza unor informaţii
date/culese

5.2 - rezolvarea de probleme folosind


obiecte concrete, desene sau
reprezentări simbolice

6.2 - marcarea pe cadrane de ceas


desenate a jumătăţii şi sfertului de oră

76
6.4 - identificarea instrumentelor de
măsură potrivite pentru efectuarea
unor măsurători (rigla, panglica de
croitorie, metrul de tâmplărie, vasul
gradat, cântarul, balanţa)

Unitatea de învăţare: Recapitulare şi evaluare finală


Nr. de ore: 5

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


tenţe
specifice
Scăderea numerelor 1.1 - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
naturale de la 100 la manual, caietul sistematică (probe
1000, cu împrumut 1.4 - compunerea şi descompunerea elevului, fişe de orale, probe
la ordinul zecilor numerelor în concentrul 0–1000, lucru, culegeri, practice, fişe de
folosind obiecte, desene şi numere numărătoare lucru, teme pentru
Influenţa negativă a - efectuarea de adunări/scăderi cu poziţională, axa acasă), portofoliul,
ploii şi a grindinei numere mai mici decât 1000, fără şi cu numerelor, figurine, proiectul
trecere peste ordin şi verificarea prin magneţi, riglete,
operaţia inversă atlas, ilustraţii,
planşe, globul
1.6 - crearea unor probleme după pământesc, hartă,
imagini / desene / scheme / exerciţii / cuburi, diverse
formule materiale necesare

77
4.1 experimentelor
- descrierea etapelor parcurse în Resurse
realizarea unei investigaţii / procedurale:
experiment observarea
4.2 dirijată,conversaţia,
- descrierea condiţiilor pentru explicaţia, învăţarea
supravieţuirea oamenilor, animalelor, prin descoperire,
plantelor demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală

78