Sunteți pe pagina 1din 15

.tai elesedu ției. o

PREZINTĂ:

ABORDARE

FĂRĂ

PANICARE

Cu să a ordezi și să sedu i ori e fe eie

Ediție re izuită și adăugită

De Alexander

© TOATE DREPTURILE REZERVATE

AVERTISMENT!

Pri a hizițio area și itirea a estui ghid su teți de a ord u ur ătoarele:

Su teți respo sa ili de propriile oastre a țiu i. I for ațiile preze tate î a est ghid au s op pur i for ati și orie tati . A este i for ații pot fi i terpretate și î țelese î feluri diferite și u î i asu i io răspu dere pe tru odul î are le utilizați. Î acest ghid mi-am prezentat punctul de vedere legat de su ie t și da ă ă eți folosi de ori are di i for ațiile preze tate de i e, o fa eți pe ris ul ostru.

OBSERVAȚII

A est ghid u este o lu rare a ade i ă și i i o operă literară. El este s ris î tr-u li aj si plu și a esi il tuturor, spe ial pe tru a a operi o paletă largă de tipologii. Astfel, a păstrat parti ularități ale li ajului o u , spe ifi u or ategorii de ârstă și profesio ale diferite. Așa ă, da ă î tâl iți u i te sau expresii u are u su teți o uiți, pur și

si plu, ig orați-le.

Pe parcursul ghidului, voi folosi foarte des cuvântul „fe eie/fe ei” pe tru a des rie persoa ele de ge

fe i i și „ ăr at/ ăr ați” pe tru a des rie

persoanele de gen masculin.

Așadar, atu i â d spu „fe eie”, poate î se a și

o adoles e tă de a i. De ase e ea, â d s riu:

„tipă/tipe/fată/fete”, se poate î țelege și o fe eie de peste 30 de ani. A elași lu ru se î plă și â d foloses ter e ul de „ ăr at/ ăr ați”. Astfel, â d s riu „ ăr at”, ă pot referi și la u adoles e t, iar „ ăiat” poate î se a și u o atur.

CUPRINS

CUM ESTE STRUCTURAT ACEST GHID?…………………………………………………………………

CAPITOLUL1

7

CARE VA FI EVOLUȚIA TA?……………………………………………………………………………………

7

CINE SUNT EU?

9

INTRODUCERE…………………………………………………………………………………………………

PRIMA PARTE – Noțiuni de ază

CINE EȘTI ȘI PE CINE ÎȚI DOREȘTI……………………………………………………………………

De e este i porta t să te u oști pe ti e î suți și să știi e rei?…………

Ci e ești?………………………………………………………………………………………………

15

Pe i e îți dorești?…………………………………………………………………………………

CAPITOLUL 2 NATURA FEMININĂ……………………………………………………………………………………

9

I. Ce le atrage pe fe ei la u ăr at?…………………………………………………

21

II. Ce detestă fe eile la u ăr at?………………………………………………

CAPITOLUL 3

CUM SĂ DISCUȚI CU O FEMEIE ASTFEL ÎNCÂT SĂ RĂMÂI ÎN MINTEA EI………

39

1. Cu e ții o o ersație la esfârșit……………………………………

2. Co ersația are stâr ește i teres…………………………………………

3. Flirtul……………………………………………………………………………………………

PARTEA A DOUA JOCUL

CAPITOLUL 4 ABORDAREA…………………………………………………………………………………………

1. Ce este a ordarea?…………………………………………………………………

2. Cu să tre i peste tea a de a ordare………………………………………

3. Î ai te de a ordare………………………………………………………………………

CAPITOLUL 5 TABLOUL COMPLET AL INTERACȚIUNII CU O FEMEIE……………………………… DESCHIDEREA

Ce este a eea o des hidere și de e a e e oie de ea?……………………

Puncte heie………………………………………………………………………………………

Teoria grupurilor……………………………………………………………………………

Tipuri de des hideri…………………………………………………………………………

I. Metode indirecte

1. Metoda o ser ării…………………………………………

2. Teh i a „pio ului otră it”…………………………………

3. Teh i a „î trea ă gazda”……………………………………

4. Teh i a „old s hool”…………………………………………

93

II. Metode directe

1. Metoda lasi ă…………………………………………………

2. Flirtul i sta t……………………………………………………

3. I itație la a ordare…………………………………………

„PODUL”

Cu e ții i tera țiu ea după a ordare și să de ii i teresa t…

ETAPA DE ATRACȚIE

Cu să o fa i să fie i teresată de ti e a ăr at u a priete sau a spo sor …………………………………………………………………………………

ETAPA DE CONFORT

Cu să o fa i să se si o forta il î preze ța ta

ETAPA DE SEDUCȚIE

Escaladarea sexuală……………………………………………………………………………

Pătru derea………………………………………………………………………………

Cu -ți dai sea a ă este pregătită să o săruți, astfel î ât să u te respi gă…

139

ÎNCHIDEREA…………………………………………………………………………………

Cu -i o ții u ărul de telefo

144

Cu să te asiguri ă u te flituiește â d o su i

Cu să o ții ât ai ulte î tâl iri

152

CAPITOLUL 6 „ZIDUL DE APĂRARE”……………………………………………………………………………

154

De e au u ele fe ei „zid de apărare”?………………………………………………

Cu să le „dărâ i zidul”…………………………………………………………

155

EXERCIȚII

163

REZUMAT

165

SFÂRȘIT

172

A ordare fără pani are

A ordare fără pani are

Cum este structurat acest ghid?

Fiecare capitol este structurat într-o ordi e logi ă pe tru a putea î țelege toate ele e tele e esare u ei i tera țiu i reușite. Ca să e efi iezi la axi de pe ur a a estui ghid, a tre ui să-l itești î ordi e și să u sari peste apitole. Vei î epe pri a î ăța oțiu i ele e tare, indispensabile unei a ordări de su es, ur â d a pe par urs să pătru de încetul cu încetul în miezul problemei. De i, ai ră dare și tratează fie are apitol și se țiu e u axi ă seriozitate și î redere. Nu ai așa ei reuși să i tri î dul ăr aților are se u ură de o relație să ătoasă u fe eia pe are și-au dorit-o.

Care a fi e oluția ta?

Ur â d sugestiile di a est ghid, ei de e i ăr atul u are fe eile or să se î tâl eas ă. Îți ei putea alege fe eia pe are ți-o dorești. Pro a il, Îți ei schimba aspectul și o porta e tul î î er area de a arăta și a a țio a astfel î ât să atragi ate ția fe i i ă.

Citi d a est ghid, ei î ăța ai ulte despre ti e și despre eea e îți dorești, apoi ei folosi a este i for ații pe tru a iza tipul dorit de fe eie. Curâ d, ei ști e să fa i și e să u fa i pe tru a a ea su es. Vei î ăța u să i ițiezi o o ersație, să or ești, să flirtezi u su es și să reezi te siu e sexuală cu femei complet necunoscute.

Pe ăsură e-ți ei î epe ălătoria î lu ea dati g-ului, ei o ti ua să î eți teh i i de a ordare și să î er i să-ți dai sea a e fu țio ează ai i e pe tru ti e. Asta î sea ă să î er i teh i ile di a est ghid și să le adaptezi stilului tău. De exe plu, e erge i e pe tru i e, este posi il să u eargă la fel de i e pe tru ti e. De a eea este foarte i porta t să ții o t de logi a ta ti ii

A ordare fără pani are

A ordare fără pani are

și să fa i i i ajustări i i – olo astfel î ât o a u ită frază, de exe plu, să dea i e rostită de ti e.

Fără î doială ei fa e s hi ări î aspe tul și î o porta e tul tău pe tru a-ți du la șa sele de su es. Cu toate a estea, î ai te de a-ți dez olta ea ai u ă a ordare, a tre ui să fii pregătit pe tru eșe . Deși etodele pe are ți le oi des rie su t atât de su tile î ât u a părea ă te dai la ea – practic vei începe o dis uție ju ăușă are a dege era î tr-u flirt exa t așa u tre uie să se întâmple) – există î totdeau a ris ul respi gerii di o sidere te are u ți de ti e: poate are priete , poate ă e les ia ă sau poate pur și si plu u ești genul ei. Nu aru a a est ghid doar pe tru ă u ei o ți e u su es i ediat. De ase e ea, ă oi î ăța și etode ai dire te, adi ă î are îți fa i i ediat u os ute i te țiile, pe tru situațiile î are ești li itat de ti p; atu i â d u ai timpul e esar pe tru o struirea u ui raport legătură , de exe plu: pe stradă sau în magazine.

Da ă ei iti a est ghid di opertă î opertă și ei apli a e s rie î el, ei putea i tra î a el tip de relație lu gă durată, s urtă durată, a e tură u fe eia pe are ți-o dorești. De a u î ai te u a ai tre ui să o su i al ool a să-ți fa i uraj să i tri î or ă u fetele sau să pierzi ti p așteptâ d a i e a să-ți fa ă u oști ță u reo tipă.

Nu-ți ai găsi s uze pe tru eșe urile a terioare; o sideră-le doar experie țe are pe iitor te or ajuta î situații si ilare și re u oaște ă ai e oie de a tre a e t! Cât de urâ d ei realiza ât de ușor este să u oști și să i tri î or ă u ori e repreze ta tă a sexului fru os.

A ordare fără pani are

A ordare fără pani are

Cine sunt eu?

Acum, pro a il ă te întrebi: Ci e a a ai ii ai este și autorul a esta și e îl alifi ă pe el să ă î ețe pe i e u să a ordez și să sedu fe ei?”

fel

do e iul știi țelor so iale, a u jo și î o e tul î are s riu a este râ duri a ârsta de de a i. De i, i i spe ta ulos. Doar ă, dori ța de a u depi de i iodată de i e a pe tru a- i fa e u oști ță u fete -a fă ut să studiez și să

ti e, a a sol it o fa ultate î

Ei

i e,

su t

u

tip

o uit la

a

și

experimentez tot ceea ce v-am scris în acest ghid.

A rut a atu i â d ăd o fată are ă atrage, să pot erge la ea și să

fiu apa il să port o dis uție u a easta fără a să ă si t je at sau agitat. Mi-am dorit a ori de âte ori reau să o ți u u ăr de telefo , o î tâl ire sau u sărut de la o a u ită fată să le pot o ți e…i difere t de ât de fru oasă ar fi sau de ât de ulți ăr ați ar î er a să îi âștige ate ția. Și exact acest lucru a ă

î ăț și pe voi în acest ghid.

Di ate, u ă pot da i for ații detaliate despre identitatea mea, deoare e dores să ră â î a o i at, hiar da ă su t o știe t ă lu rul a esta î i poate s ădea redi ilitatea. Dar, î i asu a est ris .

Su t foarte ulțu it de i agi ea pe are deja o a și u reau să-mi construiesc o alta. De exemplu, nu reau a atu i â d î er să sedu o tipă, iar a easta î i aută u ele pe Google, să afle ă îi î ăț pe ăr ați u să agațe. Asta ar î se a autosa otare, deoare e fe eilor u le pla e să știe ă su t seduse de profesio iști. U a este să afle despre ti e ă ești u tip experi e tat și u su es la fe ei, iar alta este să des opere ă agățatul este a doua eserie a ta. Î a est ulti az, a i tra „î gardă” și îți a lo a toate î er ările de a o sedu e.

A ordare fără pani are

A ordare fără pani are

INTRODUCERE

Ca ăr at, a î țeles ă ea ai efi ie etodă de a u oaște fete și de a

a ea o relație u a estea este pri a ordarea dire tă a lor. Adi ă să ergi la o

fată de are ești i teresat, hiar da ă i ițial u ai ai î tal it-o i iodată și să

î epi să or ești u ea. Și le ția asta a î ățat-o foarte devreme, în jurul vârstei de a i. Iată foarte pe s urt e s-a întâmplat:

Era î preu ă u iște priete i la u o ert î aer li er. Î grupul ostru de priete i era și o fată – prietena unuia dintre ei. La un moment dat, tot dis utâ d despre relații î ge eral, o î tre pe a ea fată da ă are vreo priete ă si gură u are ar putea să- i fa ă u oști ță. Răspu sul ei -a cam luat prin surpri dere, fii d total diferit față de el pe are îl aștepta , adi ă „da” sau „ u.”

Din câte î i a i tes , dis uția a de urs î felul ur ător:

Eu: Ai vreo priete ă si gură u are î i poți fa e u oști ță?

Ea: Da’ e, tu u ești î stare să-ți fa i si gur o priete ă? Tre uie să te ajute cineva?

Eu: N-a spus ă tre uie să ă combini tu. Te-am întrebat doar da ă îmi poți fa e u osti ță u o fată. Cu ai vrea să u os pe i eva da ă u-mi fa e i e i u osti ță?

Ea: Și eu îți zi ă u tre uie să-ți fa ă i eva u oști ță. Pur și si plu te du i la o fată și vor ești cu ea. Ia uite arătâ du- i u degetul ătre o tipă are stătea ai retrasă, părâ d ă u se i tegrează în grupul cu care era), du-te la fata aceea și vor ește u ea!

Eu: Ce să fa ? Cu ă du așa… fără să o u os ? Ce să-i zic?

Ea: O întrebi ceva, ori e, u o tează.

Eu: Îți i joc de mine, nu-i așa?

Ea: Aoleu! Da ă aș fi fost eu ăiat…

A ordare fără pani are

A ordare fără pani are

Auzi d a eastă dis uție, u ul di ăieții u are era , zi e: „Da ă u te du i tu, ă du eu.” Și se du e. O oră ai târziu, erau deja î rățișați și se sărutau. Efectiv, nu- i ve ea să red e vedea . Pri i te î i tre ea gâ dul ă poate fi o farsă.

Ti p de âteva săptă â i -a tot gâ dit la seara a eea, și -a hotărât să- i iau i i a î di ți și să fa pre u a el priete . Astfel, î tr-o zi pe â d ă întorcea de la ș oală, i-a atras ate ția o fată drăguță are stătea pe o a ă di păr ulețul di zo a ș olii pri are tre ea de fie are dată â d ă du ea sau ple a de la ș oală. Mă hotărâse a fie e-o fi ă du și să i tru î vor ă u ea. Î să, i i a î epuse să- i ată atât de tare î ât ai avea puți și-mi ieșea di piept, fața î i era roșie ai eva a ra ul fiert și tot felul de gâ duri egative î i tre eau pri i te. Și u î țelegea de e, doar u avea i io pro le ă î a vor i u olegele sau a i ele ele. Așa ă, pur și si plu i-am i agi at ă este o fată pe are u ai știa de u de o u os și era urios să aflu de u de o știu. A tras aer î piept și a așteptat âteva se u de pâ ă e a si țit ă fața ea u ai era roșie. I i a î ă i i ai ătea u putere, dar știa ă odată e î ep să vor es u ea o să-mi revin. Totul era -mi controlez vocea astfel î ât să u pară ă aș avea e oții. M-a î dreptat u pași hotărâți ătre a a pe are stătea, -a așezat lâ gă ea și a î tre at-o:

Eu: Ești î

Ea: Nu, su t î ……

Eu: at, redea ă su te olegi de ș oală… i-ar fi plă ut, să știi. Cu te hea ă?

Ea: Corina.

Eu: Cori a, i i pare i e să te u os , ai u u e fru os, dar e cam o u . Pări ții tăi u prea au fost i spirați â d l-au ales, dar stai li iștită i i ai ei u au fă ut o alegere prea u ă. Eu su t Alex.

Ea: Așa este, dar Alex e ai o u de ât Cori a.

Eu: Serios? Eu nu cred, dar ia zi- i: u ți-ar fi plă ut să te he e?

?

ș oala la are î văța eu

s oala la are î văța ea .

A ordare fără pani are

A ordare fără pani are

Cu a o ti uat dis uția u ai o tează, i porta t este ă a esta a fost tot efortul pe are a tre uit să-l fa pe tru a î epe pri a ea relație are a durat aproximativ 4-5 luni.

A u , este e ide t ă lu rurile u se petre î totdeau a atât de ușor, iar

a ordările diferă î fu ție de o text, î să i ițierea u ei dis uții u fata de are

ești atras, hiar da ă i ițial u o u oști, stă la aza aproape ori ărei relații.

A u , reau să ă ulțu es și să ă feli it totodată pe tru a hizițio area

a estui ghid, ghid are ă a fi de are ajutor î i tera țiu ea u ori e fe eie.

Toate i for ațiile di a est ghid su t testate și s-au dovedit a fi utile, atât î azul eu, dar și a altor persoa e, i difere t de țară, oraș, ârstă sau ediu.

ă la fi alul a estui ghid ei do â di u oști țele e esare pe tru a î țelege de e fe eile aleg a u iți ăr ați î detri e tul altora și ei putea fa e u ușuri ță a fe eia pe are o dorești să fie i teresată de ti e.

Totuși, doar să itești a est ghid u este de aju s. I tera țiu ea u a ă u este e a are se î ată pri i d de pe argi e. Doar uitâ du-te la un meci de tenis poți î ăța regulile, dar asta u î sea ă ă ei ști să-l și jo i. Î sedu ție este a elași lu ru. Va tre ui să pui teoria î pra ti ă, adi ă să ieși pe tere și să apli i eea e itești, î situații reale, u fe ei reale.

BONUS

(o i ă se țiu e di Cap. 2)

Prima impresie

Î ă di pri ele i ute de â d ai î eput să or ești u o tipă, te a e alua, jude a și î adra î tr-o a u ită ategorie pe aza a estei pri e i presii. Mai ult de ât atât, î situația î are o fe eie te ede î ai te de a o aborda, ea nu-și a for a pri a i presie atu i â d ei or i pe tru pri a dată u ea, i atunci când te zărește pentru prima oară u oada o hiului. Î iuda faptului ă

A ordare fără pani are

A ordare fără pani are

a esta este u od s a dalos de a jude a o persoa ă, fe eile fa asta tot ti pul și u toți ăr ații pe are îi î tâl es .

Tre uie să pro edezi î așa fel î ât a ele i ute ru iale să lu reze î fa oarea ta, i u î potri a ta. Ceea e se o u i ă și se o ser ă pe par ursul primelor minute de când ai cunoscut o femeie, va dicta viitorul tău u a ea fe eie: puteți de e i a i i, iu iți, si ple u oști țe sau să ră â eți străi i.

Cu toții su te i o ați de faptul ă-i jude ă pe alții doar pe aza aspe tului fizi și a propriilor oastre prejude ăți și eaju suri. Așa superfi ial cum su ă, este ade ărat. Ti pul tău este li itat. Folosește-l pentru a-ți s oate î e ide ță ele ai atra ti e alități pe are le ai. Pe tru o pri ă i presie reușită, pri ul lu ru are tre uie a ut î edere este să fii o știe t de li ajul tău orporal și să-ți ajustezi look-ul. Dar, înainte de a-ți spu e u să fa i asta, reau să-ți adu la u oști ță u o ept psihologi u it „efe t de halóu” are joa ă un rol extrem de important în crearea primei impresii.

Ce este efectul de halóu?

Efectul de halóu este di pu tul eu de edere u ele e t ese țial are stă la aza atra ției. De el depi de î ea ai are parte da ă ei o ți e sau u u ărul de telefo și o pri ă î tâl ire u fata de are ești i teresat. Potrivit psihologului Phil Rose z eig, „efe tul de halóu reprezi tă o prejude ată og iti ă î are per epția ge erală asupra trăsăturii u ei persoa e „Este si pati !” este i flue țată de per epția asupra u ei alte trăsături ale aceleiași persoa e „De ase e ea este și deștept!” .” Pe scurt oamenii atrăgători se presupu a fi ai i telige ți, ai u i, ai i stiți et . de ât eilalți.

U u exe plu î are efe tul de halóu se î tâl ește este i presia

ge erală a oa e ilor asupra ele rităților. Î tru ât su t per epute a fii d iște persoane frumoase, atrăgătoare, plă ute, de su es, ti d să fie o siderate auto at și i telige te, u e, ore te, priete oase et . De fapt, a ele ele rități su t o siderate a fi atrăgătoare to ai pe tru ă su t deja preze tate a fii d ele re. Astfel, așa se expli ă de e fe eile o sideră ăr ații fai oși și ogați a

A ordare fără pani are

A ordare fără pani are

a â d deja alități pe are a estea le găses atrăgătoare, u ar fi: perso alitate puter i ă, i di idualitate, ister – â d de fapt, a să ai a este alități u este e oie să o du i ulti ul tip de Merța sau să lo uiești î tr-o ilă u pis i ă. Există și o altă o retizare a efe tului de halóu, el î tâl i du-se și î alte situații so iale ș oală, fa ultate, arketi g, i ter iuri de a gajare, politi ă et De exe plu, există te di ța profesorilor de a presupu e ă u ele i e res ut, a ierat este de ase e ea deștept, har i și studios, î ai te a profesorul să fi e aluat o ie ti apa itățile ele ului la ateria respe ti ă. Sau ai rău, de a favoriza elevii cu note bune și de a-i defavoriza pe cei cu note slabe. Pe tru a edea rolul efe tului de halóu î sedu ție, u post de tele iziu e rita i a realizat ur ătorul experi e t:

Două grupuri de fete aflate î a ere separate au izio at u lip î are u ăiat își fă ea o des riere pe tru u site de dating. Descrierea consta în motivul pe tru are apelase la u site de dati g, o s urtă des riere a perso alității lui, pre u și o des riere a fetei pe are ar rea să o î tâl eas ă. Î realitate, ăiatul respectiv era un a tor are fă use doua fil ulețe î are a spus a eleași lu ruri, î u atitudi i diferite. Î pri ul lip a afișat o atitudi e ai poziti ă și era ai e tuziast, iar în cel de-al doilea a afișat o atitudi e ai egati ă. Ca urmare, grupul de fete care a ăzut lipul î are a torul era ai esel și mai entuziast s-ar fi î tâl it u el, iar fetele di elălalt grup, are ăzuseră lipul î are a torul era ai a ătut, nu s-ar fi întâlnit cu el, deși a ele grupuri îl ăzuseră pe a elași ăiat rosti d a eleași u i te. Î ă o data este su li iată teoria potri it ăreia u o tează eea e spui, i cum o spui și ă eea e îți iese pe gură reprezi tă doar %, % fii d li aj orporal gesturi si postură , iar % to alitate o ală. De i, deși este u os ut și su de u irea de „stereotipul atra ției fizi e” - sau pri ipiul „ e e fru os este și u ”, efe tul de halóu u se referă efe ti doar la aspectul fizic al unei persoane, i ai degra ă la starea de spirit și atitudi ea agrea ilă pe are a easta o afișează. Pra ti , atitudinea ta este cea care te poate fa e ai fru os î o hii elorlalți.

A ordare fără pani are

A ordare fără pani are

Oamenii pozitivi îi fa pe eilalți oa e i să se si i e î pielea lor și nu atrag proasta dispoziție. Atu i â d ești opti ist, gâ dești poziti , zâ ești, ai î redere î ti e și o părere u ă despre ti e î ge eral, afișezi o i agi e de si e atra ti ă, de e i d astfel ult ai atrăgător. Î s hi , da ă ești esigur, da ă rezi ă ești i util, da ă ești pesi ist, ei afișa o i agi e de si e u to ai plă ută. De exe plu, u rezi ă te a ajuta faptul ă ești u î eseria pe are o ai, da ă î ti pul i ter iului de a gajare afișezi o atitudi e ge erală egati ă, citindu-ți-se pe față frustrările și e ulțu irile? Crezi ă ei fi a gajat? Eu u

cred. Mai mult ca sigur angajatorul va a gaja pe i e a ai sla pregătit de ât ti e, dar are dă do adă de ai ult e tuzias , opti is , i teres și are știe u să se fa ă plă ut. Nu o tează