Sunteți pe pagina 1din 4

CAP V

DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ȘI OBIECTIVE 2030

DOMENIUL REGENERARE URBANĂ


DIRECȚII STRATEGICE OBIECTIVE

Dezvoltarea oraşului ca pol de echilibru zonal de interes regional cu funcțiune


turistică aparţinând/integrată Zonei Metropolitane Timişoara - Arad (ZMCAT)
DS1 - Valorificarea poziţiei geo-strategice
Polarizarea comunităţii rurale din proximitatea oraşului în vederea creării
sinergiilor de dezvoltare specifice

Asigurarea accesibilităţii sustenabile a oraşului Buziaş


DS 2 – Modernizarea infrastructurii de circulaţie şi Înfiinţarea serviciului public de transport local
transport – creşterea mobilităţii Modernizarea infrastructurii pentru transportul în comun şi dezvoltarea
infrastructurii locale pentru turism şi sprijinirea activităţilor agricole
Sprijinirea activităţii firmelor prin îmbunătăţirea accesibilităţii şi creşterea
mobilităţii forţei de muncă spre obiectivele economice

DS 3 - Modernizarea, reabilitarea, extinderea Construcţia/extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelei de apă canal


reţelelor tehnico-edilitare, energetice şi de Introducerea/extinderea reţelei de alimentare cu gaz a oraşului
telecomunicaţii pentru asigurarea accesului la Dezvoltarea/extinderea/modernizarea reţelei de iluminat public în spaţiile
utilităţi publice în condiţii de echitate pentru toate publice
persoanele fizice și juridice rezidente
Asigurarea accesului cetăţenilor la internet WiFi în spaţiile publice
DS 4 – Calitatea mediului urban Îmbunătățirea planificării dezvoltării urbane a calității spaţiilor publice şi a
mediului de viaţă al locuitorilor
Conservarea/protejarea/modernizarea/restaurarea infrastructurii verzi și albastre
și a zonelor naturale
Renovarea/modernizarea locurilor existente de joacă pentru copii. Crearea de
noi locuri de joacă
Renovarea/modernizarea Pieţelor

25
Asigurarea spaţiilor de parcare din Buziaş, Bacova şi Silagiu
Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate
și neutilizate din interiorul orașului și transformarea lor în zone de agrement și
petrecere a timpului liber pentru comunitate.

DS 5 - Conservarea, protejarea și valorificarea Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice


patrimoniului cultural și a identității culturale
Renovarea /modernizarea muzeelor şi a clădirilor din Patrimoniul Buziaşului
Perfecţionarea resurselor umane din Primăria Buziaş şi Instituţiile Publice
Locale pentru creșterea performanței administraţiei locale în slujba comunităţii
ca atitudine, comunicare, respect şi profesionalism
DS 6 – Perfecționarea continuă a resurselor umane
din sistemul public Creșterea performanței managementului financiar şi administrativ al oraşului și
modernizarea sistemului de colectare a taxelor și impozitelor locale
Creșterea capacităților primăriei pentru implementarea, monitorizarea şi
actualizarea periodică a Strategiei de Dezvoltare Locale
Întărirea capacității de cooperare inter instituțională și de
promovare/valorificare și gestiune a parteneriatelor
DS 7 – Dezvoltare instituțională
Întărirea capacităţii administraţiei pentru elaborarea şi gestionarea unor scheme
de minimis pentru sprijinirea sectoarelor cheie din economia oraşului
DOMENIU SOCIAL-EDUCAŢIE –CULTURĂ-SĂNĂTATE-CULTE-SPORT
DIRECȚII STRATEGICE OBIECTIVE
DS 8 - Îmbunătățirea factorilor de influență Creşterea demografică a oraşului şi reducerea migraţiei din localitate
demografică socială Stimularea creşterii gradului de ocupare a persoanelor peste 50 de ani
Creşterea calităţii serviciilor medicale din oraşul Buziaş, atragerea şi
menţinerea medicilor tineri în localitate
DS 9 - Sănătate şi asistenţă socială Creșterea calității și a gradului de acoperire cu servicii sociale
Integrarea socială a categoriilor sociale marginalizate
Dezvoltarea / modernizarea infrastructurii medicale
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei
DS 10 - Condiţii de locuire ale populaţiei Promovarea unor programe de stimulare a populaţiei pentru moderniyarea
facilităţilor sanitare
DS 11 - Cultură şi mass media Conservarea şi valorificarea patrimoniului material şi i-material

26
Promovarea valorilor culturale
Modernizarea și/sau reabilitarea infrastructurii şcolare pentru asigurarea
DS 12 - Îmbunătățirea infrastructurii de educație condiţiilor performante şi moderne de studiu pentru copiii oraşului şi a
localităţilor aparţinătoare
DS13 -SPORT Înfiinţarea Clubului Sportiv de Drept Public Buziaş
DOMENIUL ECONOMIC
DIRECȚII STRATEGICE OBIECTIVE
Sprijinirea dezvoltării afacerilor existente pentru pentru crearea de noi locuri de
muncă și creșterea veniturilor la bugetul local
Sprijinirea dezvoltării economiei orașului prin susținerea înființării de noi
afaceri și creşterea gradului de informare al cetăţenilor oraşului cu privire la noi
DS 14 – Dezvoltare antreprenoriat – crearea de oportunităţi de afaceri şi de finanţare a acestora
locuri de muncă
Îmbunătățirea performanței economice a tuturor firmelor şi facilitarea
participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole
Dezvoltarea infrastructurii de susținere a afacerilor prin crearea de zone
industriale, incubatoare de afaceri, zone comerciale, etc…
Formarea şi perfecţionarea profesională pentru specializarea forţei de muncă
DS 15 - Calitatea educaţiei şi a forţei de muncă corelat cu nevoile de angajare ale agenţilor economici
Dezvoltarea învăţământului dual în colaborare cu agenţii economici locali
DS 16 - Brandul de oraș și marketingul ofertei Construirea brandului orașului Buziaş
pentru afaceri și turism Marketingul şi promovarea eficientă a orașului pentru afaceri şi turism
DOMENIUL EZILIENŢĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, ENERGIE
DIRECȚII STRATEGICE OBIECTIVE
Creșterea calității aerului
Diminuarea poluării solului cu nitraţi şi nitriţi conform Directivei „Nitraţi” a
DS 17- Creşterea calităţii sistemului apă – aer - sol
UE
Reducerea poluării apelor
Dezvoltarea sistemului de protecţie la inundaţii
DS 18 – Reziliență/schimbări climatice
Creşterea capacităţii de apărare a oraşului împotriva calamităţilor naturale
DS 19 - Managementul și valorificarea deșeurilor Implementarea sistemului de management selectiv al deşeurilor și reducerea
cantităţii de deşeuri urbane nereciclabile

27
Implementarea unei soluţii locale sau zonale pentru deşeurile din construcţii şi
cele vegetale
Îmbunătățirea/creșterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale şi publice
DS 20 - Energie - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon Îmbunătățirea/creșterea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat public şi
utilizarea sistemelor alternative de producere a energiei
DOMENIUL DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI

DIRECȚII STRATEGICE OBIECTIVE


Sprijinirea dezvoltării și modernizării serviciilor de cazare și masă
Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în staţiunea Buziaş (prin
POR 2014-2020)
DS 21 - Dezvoltarea serviciilor de bază în turism Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul școlar și tabere de voluntariat
Restaurarea/dezvoltarea/modernizarea/reabilitarea/crearea facilităților publice
și/sau private de agrement și petrecere a timpului pentru diversificarea și
îmbunătățirea ofertei turistice a orașului
Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii sportive pentru atragerea de competiţii
sportive şi sesiuni de pregătire sportivă în Buziaş
Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de drumuri neamenajate de pe Dealul
Silagiului și pădurea Dumbrava pentru agrement și mișcare în aer liber
DS 22 – Sport și agrement
Dezvoltarea posibilităţii de agrement conexe infrastructurii albastre
Crearea și dezvoltarea de noi produse turistice în acord cu tendințele interne și
internaționale în turism
Creşterea numărului de turişti şi vizitatori în Buziaş
Dezvoltarea și promovarea brandului turistic al stațiunii Buziaș
Creşterea numărului mediu de salariaţi în staţiunea turistică Buziaş
DS 23 – Marketing turistic
Sporirea accesibilității oraşului Buziaş și dezvoltarea resurselor naturale și
culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism)
Creșterea atractivității pentru turism sustenabil

28