Sunteți pe pagina 1din 6
MINISTERUL AFACERILOR INTERNI DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATIT DE URGENTA INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA §$COALA DE SUBOFITERI DE POMPIERI $I PROTECTIE CIVILA, »PAVEL ZAGANESCU” BOLDESTI COMISIA DE ADMITERE Sesiunea: SEPTEMBRIE 2016 Exemplar unie APROB, VICEPRESEDINTELE COMISIET DE ADMITERE Calb PoPA Dp TEST pentru proba de verificare a cunostintelor (matematica $i fizicii) din cadrul concursului de admitere la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,.Pavel Zaginescu” Boldesti Varianta I a MATEMATICA: tia x? —5x + 6 = Ovaloarea expresiei x, +x, ~2x,X,, unde x, si x,sunt solutiile 1. Pentru e cecuatiei, a7 b. -7 20 at 2 2. Multimea solutiilor intregi ale ecuatiei 2x+4= Teste: a {5} b. {3} «. 2} a) 3. Solutia ecuatici 2°"! +2"? = 6-2* este: a 12 b.0 e -2 a2 4, Valoarea real a lui x pentru care are loc egalitatea log, (x + 1)+ log, x = log, (x +9) este: 1 a3 b. -3 2 a+ 3 Solutiile reale ale ecuatiei Vx? +1 = 3 sunt: a. pv2:2} b. -2va22} efor} a. tviv2} Pagina | din . ori ([2xty=3 6. Multimea solutiilor sistemului de ecuatii{”, Voxty este: a {OayCus} dv. {C226 i@-1}E18)) a @ } 7. Valoarea minim’ a functiei £5 > R, f(x) = = 7x4 Meste: 5 5 ae: a » = - t al © 5 dad -1 8. Multimea solutiilor inecuatiei x? - 9x + 20 < Oeste: a. (45) vb. [-435] ce. (aid) a. [43] 9, Fie matricele A t CG jin-( 7 } A,Be M, (9). Valoarea expresiei 2A — B? este: 4 3) 10 2% “G3 8G) “()) 10, Fie xoy = xy+2x42y +2, xy €R. Elementul neutru al legii de compozitie es al b. Be «2 d -1 1. Suma cocticientor SASSO XF2X? -7X+1, fe R[X], este: a -l bo e 15 a. 20 12. Punctele A(2;3); B(0;1)si C(m;2)sunt coliniare pentru m: a. -10 b. 0 ed a. -1 a0 b 3 et d. -30 2 14, Fie ecuajia 3x+3~ i, unde x € Z,. Solutia ecuatiei este: 3 b. 6 ei a4 15, Daca f = X? ~ SX? +2X—3si g= X—1, fg € R[X], atunci catul impartirii polinomului fla geste: a, X?4X42 b. e X?-2 aX? AX41 FIZICA: 16. Un autoturism se deplaseazi cu viteza de 35my/s. La un moment dat incepe acceleratia de —Sm/s*. Autoturismul se va opri dupa: a. 30s 175s ec. 40s d. 7s 17. O fort& aplicata unui corp variaza in funetie de distanta pareurs conform graficului FN) 4 12345 6 dm Lucrul mecanie efectuat pana la distanfa de 5 m este a. 103 b. 85 «7d a. 15d 7 | oe 1 18. Caldura molard la volum constant a unui gaz ideal este —R, unde R este constanta universal a gazelor. Caldura molara la presiune constant a aceluiasi gaz. este: 9 > b. 35R . a 51 & 19, in circuitul din figura urmatoare: _____} i Ey R, =7; R, =20; £=20V; r=1 Tensiunea intre A si B est a, 5V b, 4¥ «. 20V d. 10V 20, Un corp cu masa de 12 kg cade de la inaljimea de 7 m. Acceleratia gravitajionala este de 10m/s? , La jumatatea distantei de cadere el are energia cinetica de: a. 180J b. 540) ce. 3605 d, 4200 21. Cu notatiile obignuite din manualele de fizica, o formula echivalenta cu legea lui Hooke este: a s= tA b. El 22, O masina parcurge o distanj’ oarecare, Prima jumdtate a drumului merge eu viteza v, jar a doua jumatate cu viteza v, . Viteza medie este: vit¥y 23. Temperatura unui corp cregte eu 400°C, astfe] incdt temperatura sa absolutd creste de tre Valoarea finalai a temperaturii absolute est a, 600K b. 1200K c 200K d. 600°C 24, Intr-o destindere adiabatic’ a unui gaz, despre energia interna se poate afirma: a. nu variazii b. creste seade semnul variafiei energiei interne depinde de natura gazului 25, Un filament incdilzit la 2000°C are rezistenta de cinci ori mai mare deedt la rece (0°C), Coeficientul termic legat de cresterea rezistivitatii cu temperatura este: a 10°K™ b, 10°K* ce. 2-10°K™ a. 2-10°K* 26. Unitatea de masur’ a accelerafiei in SI este: a m/s b. m-s* cm/s d. mss 27. Alungirea unui resort cu k = 10?N/m care este supus unei forte de LOkN este: a. 50m b. 24m c. 145m d. 100m 28, Lucrul mecanic efectuat de forfa gravitajionala asupra unui corp depinde de: . Yolumul corpului b, temperatura corpului ¢. variafia indl{imii pe : 4. viteza eu care se mised corpul care se mige& corpul 29, Masa molecular’ refativa are ca unitate de masurai: a nu are b. kg eg d. kg/m* 30, Sensul conventional al curentului continuy fn cireuitul exterior al unui circuit este: a.de la ,~” Ia +” b. delat" la” e.de la sursi la consumatori de la consumatori la sursi intocmit, Profesor p Profesor PODUMNEACA DANIELA MIHALCEA apap n Profesor Dumirsesg GHEORGHE 4 Pagina $din 5 GRILA DE CORECTARE A TESTULUI PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR (MATEMATICA $I FIZICA) Variunta I Admiterea in Scoala de Subofiteri de Pompieri si rotectie Civila ,, Pe ai seu” Boldesti Protect Pavel Zagineseu” Boldesti APROB, ~ sesiunen 2016, VICEPRESEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE I.MATEMATICA ie | al blelad 6 7 8 9 10 Wr ™ me falbjeld mn} alb|ela 21 26 2 7 a 2B _ 28 24 [ _ 29 25 20 CMT. Profesor Profesor: PODUMNEACA DANIELA MIHALCEA ADRIAN FV te, Profesor Profesor TORDACHE MAR DUMITRESCLYGHEORGHE — BO ERATH ta fokebow a3 teofe r& — (0 fupreboreg m1, £4 155 pun ted Corect ephe o!",