Sunteți pe pagina 1din 8

Introducere în

Politica de coeziune a UE
2014-2020 Iunie 2014

Politica de
coeziune
➔ Ce este politica de coeziune?

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE BUGETUL


Această politică se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, PENTRU 20
sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea TOTAL: 1 082
economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții.

Politica de coeziune are un impact Politica de coeziune stă la baza


32,5 %
Finanțare din politica
puternic în multe domenii solidarității europene de coeziune
351,8 mld. €
Investițiile contribuie la îndeplinirea multor altor obiective de politică ale Cea mai mare parte a fondurilor de care dispune politica de coeziune
UE. Politica de coeziune vine în completarea altor politici ale UE, precum sunt orientate către țările și regiunile europene mai slab dezvoltate, în
cele din domeniul educației, ocupării forței de muncă, energiei, mediului, scopul sprijinirii acestora în vederea recuperării și reducerii decalajelor
pieței unice, cercetării și inovării. Politica de coeziune asigură, în special, economice, sociale și teritoriale existente în continuare la nivelul UE.
cadrul și strategia de investiții necesare îndeplinirii obiectivelor de creș-
tere convenite (strategia Europa 2020 – ec.europa.eu/eu2020).
Impactul financiar general
Până în anul 2020, UE urmărește îndeplinirea a cinci obiective concrete –
referitoare la ocupare a forței de muncă, inovare, educație, incluziune Politica de coeziune este un catalizator pentru finanțări suplimentare
socială și climă/energie. Fiecare stat membru a adoptat propriile obiec- din fonduri publice și private, deoarece aceasta impune statelor mem-
tive naționale în aceste domenii. bre cofinanțarea din bugetul național și generează totodată încredere
în rândul investitorilor.
În perioada 2014-2020, au fost alocate 351,8 miliarde de euro – apro-
ximativ o treime din bugetul total al UE – pentru politica de coeziune, în Luând în calcul contribuțiile naționale și alte investiții private, impactul
vederea atingerii acestor obiective și a îndeplinirii diverselor nevoi exis- politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 este estimat la apro-
tente la nivelul tuturor regiunilor din UE. ximativ 450 de miliarde de euro.
➔ Care sunt principalele realizări*?
➔ Care sunt principalele realizări*?
Crearea de locuri de muncă Consolidarea Crearea
cercetăriide locuri de muncă Consolidarea cercetării
BUGETULși creștereGENERAL
economicăAL UE și inovării și creștere economică și inovării
PENTRU 2014-2020
‣ Venitul a crescut în cele mai sărace regiuni ‣ 61 000 de proiecte
TOTAL: 1ale ‣ de cercetare au beneficiat
082 miliarde
UE, PIB-ul € înregistrând
pe cap de locuitor de sprijin.
Venitul a crescut în cele mai sărace regiuni
ale UE, PIB-ul pe cap de locuitor înregistrând
‣ 61 000 de proiecte de cercetare au beneficiat
de sprijin.
aici un salt de la 60,5 % din media UE în anul ‣ Accesul la internetaici
în un
bandă
salt delargă a fost
la 60,5 % din media UE în anul ‣ Accesul la internet în bandă largă a fost
2007 la 62,7 % în anul 2010. extins la încă 5 milioane de cetățeni UE.
2007 la 62,7 % în anul 2010. extins la încă 5 milioane de cetățeni UE.

32,5 % ‣ Potrivit estimărilor, în perioada 2007-2012 au


fost create 594 000 de noi locuri de muncă.
Finanțare din politica
‣ Au fost create 21‣000
lungă durată în domeniul
de locuri
Potrivit de muncă
estimărilor,
cercetării.
de
în perioada 2007-2012 au
fost create 594 000 de noi locuri de muncă.
‣ Au fost create 21 000 de locuri de muncă de
lungă durată în domeniul cercetării.

de coeziune
Investiții
351,8 mld. €
în oameni ÎmbunătățireaInvestiții
mediuluiîn oameni Îmbunătățirea mediului
înconjurător înconjurător
‣ În fiecare an, aproximativ 15 milioane de ‣ În fiecare an, aproximativ 15 milioane de
persoane se implică în mii de proiecte cofi- ‣ Sistemele de alimentare
persoanecuseapă au în
implică fostmii de proiecte cofi- ‣ Sistemele de alimentare cu apă au fost
nanțate din Fondul social european (FSE) în modernizate, în beneficiul
nanțatea din
3,2 Fondul
milioane de european (FSE) în
social modernizate, în beneficiul a 3,2 milioane de
întreaga UE. cetățeni. întreaga UE. cetățeni.
‣ 2,4 milioane de participanți la acțiunile FSE ‣ 9 400 de proiecte‣ au 2,4îmbunătățit
milioane dedurabilita-
participanți la acțiunile FSE ‣ 9 400 de proiecte au îmbunătățit durabilita-
destinate sprijinirii accesului la ocuparea for- tea și atractivitatea destinate
orașelor. sprijinirii accesului la ocuparea for- tea și atractivitatea orașelor.
ței de muncă și-au găsit un loc de muncă în ței de muncă și-au găsit un loc de muncă în
termen de 6 luni (2007-2010). termen de 6 luni (2007-2010).
Modernizarea transporturilor Modernizarea transporturilor
Sprijin pentru întreprinderi ‣ 1 200 km de drum rutier și pentru
Sprijin 1 500 km de cale
întreprinderi ‣ 1 200 km de drum rutier și 1 500 km de cale
ferată au contribuit la crearea unei rețele tran- ferată au contribuit la crearea unei rețele tran-
‣ 198 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) seuropene de transport
‣ 198(TEN-T)
000 deeficiente.
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) seuropene de transport (TEN-T) eficiente.
67,5 %
au beneficiat de ajutor direct pentru investiții.
‣ 77 800 de întreprinderi nou înființate au Alte
bene-politici UE:
au beneficiat de ajutor direct pentru investiții.
‣ 77 800 de întreprinderi nou înființate au bene-
etare, ficiat de sprijin. agricultură, cercetare, ficiat de sprijin.
etc. ‣ 262 000 de locuri de muncă au fost create în externă etc.
politică ‣ 262 000 de locuri de muncă au fost create în
cadrul IMM-urilor.
730,2 mld.*€Datele acoperă perioada cadrul2007-2012,
IMM-urilor. cu * Datele acoperă perioada 2007-2012, cu
excepția cazului în care se precizează altfel. excepția cazului în care se precizează altfel.
➔ Cum funcționează?
Cum se acordă finanțarea
Stabilirea obiectivelor corecte
Obiectivele politicii de coeziune sunt realizate Comisia colaborează cu statele membre și regiunile în vederea
prin intermediul a trei fonduri principale.
elaborării de acorduri de parteneriat și programe operaționale
‣ Fondul european de dezvoltare regională care să prezinte în linii mari prioritățile de investiții și necesitățile
(FEDR): urmărește să consolideze coeziunea
economică și socială la nivel regional prin de dezvoltare. Autoritățile de management din statele membre
investirea în sectoarele care sporesc creșterea, gestionează programele și selectează proiectele individuale.
în vederea generării unui grad mai ridicat de
competitivitate și a creării de locuri de muncă.
Totodată, FEDR finanțează proiectele de coo- Canalizarea fondurilor Care sunt noutățile perioadei
perare transfrontalieră. 2014-2020?
‣ Autoritățile de management selectează proiec-
‣ Fondul social european (FSE): investește în tele individuale. Orice proiect cu un cost total ‣ Accent mai puternic pe rezultate: ținte mai
oameni, punând accentul pe îmbunătățirea care depășește 50 de milioane de euro trebuie clare și măsurabile pentru un grad sporit de
oportunităților în materie de ocupare a forței prezentat spre aprobare Comisiei. răspundere.
de muncă și educație. Acesta vizează, de ase-
menea, sprijinirea persoanelor defavorizate ‣ La începutul fiecărui an, Comisia pune la dispo- ‣ Simplificare: același set de norme pentru cinci
care se confruntă cu riscul de sărăcie sau de ziție fondurile pentru a permite țărilor să dema- fonduri.
excluziune socială. reze investițiile în materie de proiecte.
‣ Condiții: introducerea unor precondiții speci-
‣ Fondul de coeziune: investește în creștere ‣ Cheltuielile autorizate de către organismele fice anterior canalizării fondurilor.
ecologică și dezvoltare durabilă și îmbunătă- naționale sunt plătite de Comisie.
țește interconectarea în statele membre cu un ‣ Consolidarea dimensiunii urbane și comba-
PIB sub 90 % din media UE-27. ‣ Programele sunt monitorizate în mod constant. terea excluziunii sociale: o sumă minimă din
Aceasta include audituri și controale la fața FEDR alocată pentru proiectele integrate la
Acestea constituie, împreună cu Fondul euro- locului realizate de către Comisie și statele nivelul orașelor și din FSE pentru susținerea
pean agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și membre. Atât unele, cât și celelalte trebuie să comunităților marginalizate.
Fondul european pentru pescuit și afaceri mari- prezinte rapoarte pe parcursul întregii perioade
time (EMFF), Fondurile structurale și de inves- bugetare de 7 ani. ‣ Conexiune cu reforma economică: Comisia
tiții europene (ESI) (ec.europa.eu/esif). poate suspenda finanțarea unui stat membru
care nu respectă normele economice ale UE.
➔ Care
➔ Care sunt
sunt prioritățile?
prioritățile?
Politica
Politica de coeziune
de coeziune areobiective
are 11 11 obiective tematice
tematice destinate
destinate creșterii
creșterii pentru
pentru perioada
perioada 2014-2020.
2014-2020.

➔ Investițiile
➔ Investițiile din FEDR
din FEDR vor sprijini
vor sprijini toatetoate cele
cele 11 11 obiective,
obiective, însă obiectivele
însă obiectivele 1-4 sunt
1-4 sunt principalele
principalele priorități
priorități de investiții.
de investiții.
➔ Principalele
➔ Principalele priorități
priorități ale sunt
ale FSE FSE sunt obiectivele
obiectivele 8-11,8-11, cu toate
cu toate că fondul
că fondul sprijină,
sprijină, de asemenea,
de asemenea, obiectivele
obiectivele 1-4. 1-4.
➔ Fondul
➔ Fondul de coeziune
de coeziune sprijină
sprijină obiectivele
obiectivele 4-7 și4-7
11.și 11.

1. Consolidarea
1. Consolidarea cercetării,
cercetării, dezvoltării
dezvoltării 5. Promovarea
5. Promovarea adaptării
adaptării la schim-
la schim- 8. Promovarea
8. Promovarea sustenabilității
sustenabilității și și
tehnologice
tehnologice și inovării
și inovării bările bările climatice,
climatice, precum precum și a preve-
și a preve- calității
calității locurilor
locurilor de muncă
de muncă și spri-și spri-
nirii și gestionării riscurilor
nirii și gestionării riscurilor jinirea mobilității lucrătorilor
jinirea mobilității lucrătorilor
2. Îmbunătățirea
2. Îmbunătățirea accesului
accesului la tehno-la tehno-
logiile informației și comunicațiilor,
logiile informației și comunicațiilor, 6. Conservarea
6. Conservarea și protejarea
și protejarea mediu-mediu- 9. Promovarea
9. Promovarea incluziunii
incluziunii sociale,
sociale,
precumprecum și îmbunătățirea
și îmbunătățirea utilizăriiutilizării
și și lui și promovarea
lui și promovarea eficienței
eficienței resurselor
resurselor combaterea
combaterea sărăciei
sărăciei și a oricărei
și a oricărei
calității
calității acestoraacestora forme de discriminare
forme de discriminare
7. Promovarea
7. Promovarea unui transport
unui transport dura- dura-
3. Sporirea
3. Sporirea competitivității
competitivității IMM-urilor
IMM-urilor bil și îmbunătățirea
bil și îmbunătățirea infrastructurilor
infrastructurilor 10. Efectuarea
10. Efectuarea de investiții
de investiții în dome- în dome-
rețelelor
rețelelor niul educației, al instruirii și al învăță-învăță-
niul educației, al instruirii și al
4. Sprijinirea
4. Sprijinirea treceriitrecerii la o economie
la o economie rii pe
rii pe tot tot parcursul
parcursul vieții vieții
cu emisii reduse
cu emisii reduse de carbon de carbon
11. Îmbunătățirea
11. Îmbunătățirea eficienței
eficienței admi-admi-
nistrației
nistrației publicepublice
➔ Cine sunt beneficiarii?

Politica de coeziune generează avantaje pentru toate regiunile UE FINANȚ


Nivelul investițiilor reflectă necesitățile de dezvoltare ale statelor membre. Regiunile sunt clasificate DE COE
în funcție de produsul lor intern brut (PIB) în regiuni mai dezvoltate, de tranziție sau mai puțin
dezvoltate. Potrivit acestei clasificări, fondurile asigură între 50 % și 85 % din totalul finanțării unui (351,8
proiect. Necesarul de finanțare rămas poate proveni din surse publice (naționale sau regionale) ori
private. Obiectivul general al politicii este acela de a stimula competitivitatea regiunilor și orașelor
Europei, încurajând creșterea și crearea de locuri de muncă.

Cine poate solicita finanțare? tea, educația, întreprinderile, ocuparea forței Sprijin în criză
de muncă sau mediul. Programele transfronta-
Printre posibilii beneficiari se numără organismele liere, transnaționale și interregionale benefici- Politica de coeziune a reacționat rapid și efi-
publice, întreprinderile (în special IMM-urile), uni- ază de finanțare din FEDR. Persoanele care cace în fața crizei cu un grad esențial de flexi-
182,2 m
versitățile, asociațiile, ONG-urile și organizațiile locuiesc în afara granițelor UE beneficiază, la bilitate – prin redirecționarea fondurilor către Regiuni ma
de voluntari. rândul lor, de programele de cooperare trans- zonele prioritare și prin investiții în sectoarele dezvoltate
frontalieră de preaderare. cheie în vederea creșterii economice și creării
Cererile de finanțare trebuie depuse la autorita- de locuri de muncă. De asemenea, reducerea
tea de management națională sau regională, res- Totodată, cooperarea internațională se poate țintită a cerințelor naționale de cofinanțare și
ponsabilă de gestionarea programului în cauză. derula prin intermediul unei „strategii macroregi- concentrarea rapidă a alocărilor financiare
onale”, un cadru integrat pentru soluționarea către statele membre aflate în criză au asigu-
Cooperarea teritorială provocărilor comune cu care se confruntă sta- rat lichiditățile atât de necesare într-o perioadă
europeană tele membre din zone geografice definite. Există de constrângeri bugetare.
în prezent două strategii macroregionale: Stra-
Politica de coeziune încurajează regiunile și tegia UE pentru regiunea Mării Baltice și Strate- Totodată, în cazul unei catastrofe naturale de
orașele din diferite state membre ale UE să gia UE pentru regiunea Dunării; o a treia urmează proporții, statele membre pot solicita sprijin
colaboreze și să învețe unele de la celelalte să fie adoptată la sfârșitul anului 2014 (Strate- din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene
prin programe, proiecte și rețele comune cu gia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării (FSUE), plafonul maxim anual pentru mobiliza-
efecte concrete asupra fiecărui aspect al vieții Ionice), iar o a patra la finele anului 2015 (Stra- rea ajutorului fiind de 500 de milioane de euro.
economice, printre care inovarea, accesibilita- tegia UE pentru regiunea Alpilor).
14/07/14 16:32 Cover poster_140714.indd 1
➔ Politica de coeziune de-a lungul timpului
➔ Politica de coeziune de-a lungul timpului
● 1957 În Tratatul de la Roma se mențio- ● 2000 „Strategia de la Lisabona” redirec-
FINANȚARE DIN
nează pentru prima dată POLITICA
existența unor dife- ționează prioritățile UE către creștere, locuri
● 1957 În Tratatul de la Roma se mențio- ● 2000 „Strategia de la Lisabona” redirec-
DE COEZIUNE 2014-2020
rențe regionale. de muncă și inovare.
nează pentru prima dată existența unor dife- ționează prioritățile UE către creștere, locuri
(351,8
NOITISNART
● 1958
SNOIGER miliarde €) social european.
Este instituit Fondul ● 2000-2006 rențe regionale.
Prioritățile aferente aces-
de muncă și inovare.
N O I T I
tei perioade S N A R T sunt orientate astfel încât să
SNOIGER● 1958 Este instituit Fondul social european. ● 2000-2006 Prioritățile aferente aces-
● 1975 Crearea Fondului european de dez- reflecte obiectivele Strategiei de la Lisabona.
tei perioade sunt orientate astfel încât să
voltare regională. 1,5 mld. € Instrumentele de preaderare pun la dispozi-
1,2 mld. € Alocare specifică pentru ● 1975 Crearea Fondului european de dez-
ția țărilor aflate în curs de aderare la UE
reflecte obiectivele Strategiei de la Lisabona.
Asistență regiunile ultraperiferice voltare regională. Instrumentele de preaderare pun la dispozi-
● 1986 În Actul Unic
tehnică și European se stabilește
slab populate fonduri și know-how.
ția țărilor aflate în curs de aderare la UE
2 mld. € temeiul juridic al „politicii regionale”.
iativa privind
● mld.
2004 ● 1986 În Actul Unic European se stabilește fonduri și know-how.
uparea forței de 3,2 € Aderarea a zece noi state mem-
temeiul juridic al „politicii regionale”.
ncă în rândul
erilor (top-up)
● 1988 În vederea adaptării la aderarea Inițiativa
bre, privind
populația UE crescând cu 20 %, în timp
ocuparea forței de ● 2004 Aderarea a zece noi state mem-
Greciei (1981), Spaniei și Portugaliei (1986), muncă în rândulacesteia cu doar
ce PIB-ul 5 %. Buget spe-
-
4 mld. € 63,4
fondurile structurale sunt mld. €într-o „poli-
integrate tinerilor (top-up)
● 1988 În vederea adaptării
cific alocat pentru noile state membre
la aderarea bre, populația UE crescând cu 20 %, în timp
-iuni inovatoare Fondul de coeziune Greciei (1981), Spaniei și Portugaliei (1986), ce PIB-ul acesteia cu doar 5 %. Buget spe-
182,2tică
mld. €
de coeziune” generală. Buget: 64 mld. ECU. (2004-2006).
e
zonele urbane Regiuni mai puțin 0,4 mld. € fondurile structurale sunt integrate într-o „poli- cific alocat pentru noile state membre
e dezvoltate Acțiuni inovatoare tică de coeziune” generală. Buget: 64 mld. ECU. (2004-2006).
ii,2 mld. €
● 1993 Tratatul de la Maastricht introduce ●zonele
în 2007-2013
urbane 30 % din bugetul alocat
operare Fondul de coeziune, Comitetul Regiunilor și pentru infrastructura de mediu și pentru
aitorială
principiul subsidiarității.
10,2 mld. € ● 1993 Tratatul de la Maastricht introduce
măsuri de combatere a schimbărilor climati-
● 2007-2013 30 % din bugetul alocat
opeană Cooperare
și Fondul de coeziune, Comitetul Regiunilor și pentru infrastructura de mediu și pentru
54,3 mld. € ce, iar 25 % pentru cercetare și inovare.
teritorială
e principiul subsidiarității. măsuri de combatere a schimbărilor climati-
-
● 1994-1999 Dublarea Regiuni maialo-
resurselor
dezvoltate
europeană
ce, iar 25 % pentru cercetare și inovare.
ă
cate fondurilor, acestea atingând o treime ● 2014-2020 Noua perioadă de progra-
● 1994-1999 Dublarea resurselor alo-
din bugetul UE. mare introduce norme comune simplificate și
35,4
mld. €
cate fondurilor, acestea atingând o treime
un accent sporit pe realizări și rezultate. Buge-
● 2014-2020 Noua perioadă de progra-
din bugetul UE. mare introduce norme comune simplificate și
e
● 1995 A fost adăugat
Regiuni de
un obiectiv special
tranziție tul de 351,8 miliarde de euro este orientat în
un accent sporit pe realizări și rezultate. Buge-
pentru sprijinirea regiunilor slab populate special către 11 obiective tematice în sprijinul
n
din Finlanda și Suedia.
● 1995 A fost adăugat un obiectiv special
realizării țintelor strategiei Europa 2020.
tul de 351,8 miliarde de euro este orientat în
e pentru sprijinirea regiunilor slab populate special către 11 obiective tematice în sprijinul
- din Finlanda și Suedia. realizării țintelor strategiei Europa 2020.
o.
Cover poster_140
78-RO-C
➔ Unde pot găsi informații suplimentare?
Politica de coeziune a UE pe internet Europe Direct Autorități de management
Europe Direct este o rețea de centre Pe site-ul web al Inforegio și FSE, veți găsi datele de
de informare și documentare privind contact ale autorităților naționale responsabile de
http://ec.europa.eu/esf/ UE, existente în toate statele mem- gestionarea fondurilor politicii de coeziune în regiunea
bre, aceasta asigurând, de aseme- dumneavoastră. Totodată, autoritățile de manage-
https://twitter.com/@EU_Regional
nea, un serviciu central de informații. ment au propriile lor site-uri web, unde sunt dispo-
https://twitter.com/EU_social
nibile informații detaliate cu privire la proiectele din
www.yammer.com/regionetwork ➔ Găsiți cel mai apropiat centru de informare regiunea dumneavoastră și la posibilitățile de a soli-
Platformă de colaborare a politicii regionale din zona unde locuiți accesând: cita finanțare.
europedirect.europa.eu
www.flickr.com/euregional Reprezentanța Comisiei Europene
➔ Pentru contactarea serviciului în România
www.facebook.com/socialeurope central de informații:
Strada Vasile Lascăr 31
Apelați Europe Direct gratuit la numărul 020492 București
00 800 6 7 8 9 10 11 Telefon: +40 21 203 54 00

© Uniunea Europeană / Getty Images / Shutterstock


Site-ul web Inforegio în orice limbă oficială E-mail: comm-rep-ro@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/regional_policy http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
Trimiteți întrebările dumneavoastră pe e-mail la
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/ ➔ Accesați:
index_ro.htm http://ec.europa.eu/represent_ro.htm

Începeți o discuție pe internet la


http://europa.eu/europedirect/web_
assistance/index_ro.htm

Cover

realizării țintelor strategiei Europa 2020. din Finlanda și Suedia.


special către 11 obiective tematice în sprijinul pentru sprijinirea regiunilor slab populate

S-ar putea să vă placă și