Sunteți pe pagina 1din 9

1.1.

Date generale

Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat în 1990 conform Hotărârii de Guvern nr.
1178 din 2 noiembrie 1990, publicată şi modificată în Monitorul Oficial nr. 132 din 26 noiembrie
1990, cu un capital la înfiinţare de 1.742.253.350 lei şi un număr de 348.450.670 de acţiuni.
BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni şi funcţionează conform Legii
nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi conform altor reglementãri specifice.
Principalele repere cuprinse în Hotărârea de Guvern, conform căreia s-a înfiinţat Banca
Română de Dezvoltare sunt: BRD – S.A. este constituită ca societate pe acţiuni, organizată în
conformitate cu legile în vigoare din România, funcţionând ca persoană juridică, potrivit
prevederilor prezentului statut; începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a
documentelor de înfiinţare, durata de activitate a băncii va fi de 99 de ani.
Obiectul de activitate al băncii îl constituie: vânzarea de produse de creditare în lei şi în
valută pentru diferite activităţi: de investiţii, de producţie, activitate comercială şi de prestări de
servicii; realizarea operaţiunilor şi serviciilor bancare pentru proiectele de investiţii economice şi
financiare ale statului; acestea provin, integral sau parţial, din fonduri de la buget şi din
împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare internaţionale, instituţii financiare şi de la alte
bănci.
Pentru exercitarea atribuţiilor sale, banca elaborează reglementări proprii privind
creditarea, garanţiile asiguratorii şi recuperarea creanţelor băncii, încasările şi plăţile, operaţiunile
valutare, celelalte servicii bancare şi drepturile de control. Membrii Consiliului de Administraţie
erau în număr de 11, şi se ocupau cu administrarea şi conducerea băncii, fiind aleşi în cadrul
Adunării Generale. În conformitate cu legile bancare, conducerea unei bănci comerciale este
deţinută de cel puţin două persoane: preşedintele şi înlocuitorul său de drept. Anul financiar al
băncii începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Confidenţialitatea este o regulă de bază
în cadrul BRD, fiecare angajat fiind obligat să păstreze secretul profesional.
Istoria BRD începe în 1923, când s-a înfiinţat Societatea Naţională de Credit Industrial, ca
societate publică. Statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar
restul era deţinut de particulari, din care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co.,
prima bancă modernă din România. Scopul noii instituţii era finanţarea primelor etape ale
dezvoltării sectorului industrial din România. În conformitate cu legea naţionalizării din iunie
1948, Societatea Naţională pentru Credit Industrial devine Banca de Credit pentru Investiţii.
În 1957 are loc reorganizarea sistemului financiar şi astfel, Banca de Credit pentru Investiţii
obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor
industriale, excepţie făcând agricultura şi industria alimentară. În urma obţinerii monopolului
Banca îşi schimbă numele în Banca de Investiţii care rulează finanţările primite de la Banca
Mondială.
În 1990, datorită reformei bancare, băncile specializate şi-au diversificat obiectul de
activitate, devenind bănci comerciale care oferă o gamă mai largă de produse şi sevicii. Astfel,
activele şi pasivele Băncii de Investiţii sunt preluate de Banca Română de Dezvoltare, o bancă
comercială nou înfiinţată atunci.
În decembrie 1998 se încheie un contract de vânzare-cumpărare între Société Générale şi
Fondul Proprietăţii de Stat, autoritatea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract
prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite
să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD. În anul următor Fondul Proprietăţii de
Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din capitalul social al BRD. Această
privatizare a fost un real succes, obţinând premiul „Privatizarea anului 2008 la nivelul Europei de
Sud – Est”.
Începând cu anul 2001, BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie,
devenind în scurt timp una din cele mai tranzacţionate societăţi. Intrarea Băncii la categoria I a
BVB, a determinat creşterea exigenţelor în materie de management bancar, în condiţiile unei mai
mari transparenţe cerute de regulile bursiere.
În anul 2004, Société Générale cumpăra pachetul de acţiuni rezidual deţinut de statul român
în capitalul BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51 % la 58,32 %. În următorii ani BRD –
Groupe Société Générale înregistrează creşteri semnificative. Astfel, BRD – GSG deţinea la
sfârşitul anului 2005 o cotă de piaţă de 15, 00 %, cu o creştere procentuală de 78,80 %, luând
poziţia a doua, după BCR – ERSTE, cu o cotă de piaţă de 26,30 % şi o creştere procentuală de
55,70%. În septembrie 2006 banca înregistrează un profit net de 447 milioane RON, în creştere cu
6 % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Această creştere se datorează aprecierii monedei
naţionale în raport cu Euro, creşterii ratei de politică monetară a BNR, a ratei dobânzii pe piaţa
interbancară, ratei de constituire a rezervei minime obligatorii în valută şi în lei, precum şi scăderii
ratei inflaţiei.
În prezent, BRD – Groupe Société Générale continuă să îşi diversifice oferta de produse şi
servicii bancare în funcţie de nevoile clienţilor prin lansarea de noi produse şi pachete de servicii.
Banca înregistrează o capitalizare de 3,5 miliarde Euro, deţinând astfel prima poziţie conform
acestui indicator, între societăţile din domeniul financiar, listate la Bursa de Valori Bucureşti şi a
doua poziţie după acelaşi nivel al capitalizării bursiere dacă luăm în considerare toate companiile

1
listate la BVB, indiferent de domeniu. BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate
judeţele României printr-o reţea de peste 800 de agenţii şi peste 1300 ATM-uri. BRD numără 2,5
milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2,2 milioane de carduri.

1.2. Structura capitalului şi a acţionariatului

BRD este o societate pe acţiuni, înmatriculată la Registrul Comerţului sub


nr.J40/608/19.02.1991 având codul de înregistrare fiscală 361579/10.12.1992. Capitalul social al
BRD-GSG este în valoare de 696.901.518 RON, numărul de acţiuni se ridică la 696.901.518 cu
o valoare nominală de 1 RON/ acţiune. Agenţia de evaluare financiară Fitch a acordat ratinguri
băncii BRD-Groupe Societe Generale, 'A-' pentru credite pe termen lung, 'F2' pentru datorii pe
termen scurt şi ratingul de susţinere '1', cu perspectivă negativă, reflectând posibilitatea de ajutor
de la banca-mamă, în caz de nevoie. Agenţia Moody’s a acordat BRD-ului ratingul Baa3 cu
perspectivă pozitivă.
Ca o deosebire faţă de celelalte instituţii financiar-bancare cotate la Bursa de Valori
Bucureşti, BRD pune la dispoziţia investitorilor pachete de câte o acţiune. BRD îşi împarte
capitalul social în funcţie de participare, română şi străină, în: capital român – 41,68% și capital
străin - 58,32%.
BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă din România, cu o cotă de piaţă la 31
decembrie 2007 între 16% şi 21%, în funcţie de segmentul de clientelă şi de produse. La sfârşitul
anului 2007, BRD este al doilea emitent de la Bursa de Valori Bucureşti, cu o capitalizare de
aproximativ 5,4 miliarde euro. Capitalizarea bursieră a băncii a fost de 19,5 miliarde lei (5,4
miliarde euro) la finele anului 2007, faţă de 13 miliarde lei (4 miliarde euro) în decembrie 2006,
BRD situându-se pe locul 2 între societăţile listate la Bursa de Valori Bucureşti. Media zilnicã a
tranzacţiilor cu acţiuni BRD a fost de 4,3 milioane de lei (1,3 milioane de euro) în 2007. Din
ianuarie 2001, data listării la bursă, valoarea acţiunii BRD a crescut de 18,4 ori în echivalent euro.

2
Structura acţionarilor BRD

11,36%
4,60%
5%
5%

5,03% 58,32%
5,27%
5,41%

Société Générale SIF Oltenia SIF Muntenia SIF Moldova


BERD SIF Transilvania SIF Banat-Crisana Alti actionari

Sursa: www.brd.ro

Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri
bancare din Europa. 27 de milioane de clienţi din întreaga lume utilizează serviciile grupului.
Societăţile de Investiţii Financiare deţin împreună 25,31% din capitalul BRD. Orice acţionar BRD
este coproprietar al Băncii alături de cei peste 18.000 de acţionari individuali şi instituţionali.

1.3. Principalele activităţi bancare

BRD şi-a integrat strategia de activitate în strategia globală a Grupului Société Générale,
prin păstrarea echilibrului între portofoliul de servicii şi profilul de risc, pentru asigurarea
dezvoltării şi rentabilităţii pe termen lung, în paralel cu menţinerea eforturilor pentru asigurarea
unei eficacităţi operaţionale.
BRD cuprinde în portofoliul său o gamă variată de operaţiuni, pe care le efectuează în
nume propriu, în numele altora sau în colaborare cu alţii. Aşadar, una dintre cele mai importante
operaţiuni constă în atragerea fondurilor băneşti, în lei şi în valută, din ţară şi străinătate, în
depozite la vedere sau la termen. De o importanţă majoră este şi păstrarea disponibilităţilor băneşti
ale clienţilor şi efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi, în lei şi în valută, în numerar sau fără
numerar, prin conturile deschise de clienţi la această bancă.
În funcţie de fluxurile financiare înregistrate, BRD contractează sau oferă credite, în lei şi
în valută, din ţară şi din străinătate. O altă activitate esenţială în cadrul BRD este prestarea de
servicii bancare. Aceasta se realizează cu privire la: expertiza tehnică, economică şi financiară a
proiectelor, urmărirea utilizării fondurilor potrivit destinaţiei aprobate şi prevederilor din
documentaţii, la care se adaugă serviciile pentru investiţiile statului.

3
În vederea dezvoltării activităţii agenţilor economici, banca oferă consultaţii şi asistenţă pe
probleme de gestiuni financiare şi de evaluare a patrimoniului. Referitor la mijloacele de plată
utilizate, BRD efectuează operaţiuni cu acreditive, incasouri, ordine de plată, operaţiuni de
scontare a efectelor de comerţ si rescontare a portofoliului, în lei şi în valută. BRD intră în relaţie
cu BNR prin vânzarea-cumpărarea de titluri emise de stat, precum şi cu acţiuni, obligaţiuni şi hârtii
de valoare, pe cont propriu sau pentru terţi, în tară şi străinătate. Pe pieţele valutare internaţionale,
banca realizează operaţiuni de arbitraj ce se materializează în atragerea şi constituirea depozitelor
la termen şi la vedere, proprii şi ale clienţilor. Referitor la activitatea valutară, Banca Română
pentru Dezvoltare cumpără şi vinde valută străină, aur şi metale preţioase sub orice formă.
BRD este membră în organisme financiar-bancare internaţionale sau regionale, la
operaţiuni economice financiare şi bancare, participând cu capital la diferite instituţii şi agenţi
economici din ţară şi străinătate. În acelaşi timp, achiziţionează imobile şi alte bunuri imobiliare
pentru uzul propriu sau al personalului băncii.
Specific BRD este implementarea funcţiei de "cash in", în vederea alimentării contului
curent, pe toate echipamentele ROBO la care se pot plăti facturile de utilităţi pe baza citirii codului
de bare. Banca are peste 2 300 000 clienţi, iar activităţile sale sunt dezvoltate pe trei pieţe
principale: persoane fizice şi IMM-uri, corporate banking şi investment banking.
În mod tradiţional, BRD este banca sectorului privat, fiind prezentă în toate sectoarele
economiei. Gama de produse şi servicii pentru clienţilor corporativi acoperă: finanţările clasice
(Creditele pentru persoane juridice reprezentau peste 15,3 miliarde RON); factoring-ul intern şi
extern (lider pe piaţa românească cu o cotă de piaţă de peste 40%.); serviciile de leasing financiar
şi operaţional prin intermediul BRD Sogelease (printre primele 5 societăţi de leasing, filiale ale
unor bănci sau instituţii financiare, cu o cotă de piaţă de 11%); managementul flotelor de
autovehicule prin intermediul filialei ALD Automotive (gestionarea unui parc de peste 2 600 de
automobile, după 18 luni de activitate); finanţarea dezvoltărilor imobiliare, prin filiala specializată
Sogeprom (de exemplu proiectul imobiliar Băneasa Invest); leasingul de material informatic prin
filiala specializată ECS.
Datorită unei strânse colaborări cu Grupul Société Générale, BRD se bucură de o
experienţă recunoscută în investment banking prin filialele specializate: BRD Corporate Finance
acordând servicii de consiliere pentru fuziuni, achiziţii şi privatizări; BRD-Securities - societate
de brokeraj; BRD Asset Management - filiala BRD, în domeniul gestiunii activelor. Banca a
implementat pe parcursul ultimilor 6 ani o politica de dezvoltare a sectorului de retail, unde deţine
o cotă de piaţă de 20 % şi o reţea de peste 800 de agenţii.

4
1.4. Organizarea BRD – GSG

Pe plan admninistrativ BRD - Groupe Société Générale prin Centrala B.R.D elaborează
norme specifice ce trebuie respectate de către unităţile în subordine şi în acelaşi timp este
răspunzătoare de activitatea sucursalelorm, filialelor şi agenţiilor proprii.
Centrala BRD – Groupe Société Générale este structurată în departamente, direcţii, servicii
şi compartimente. Pe lângă structurile din centrală pot funcţiona diverse comitete/comisii, impuse
de legislaţia în vigoare sau create pentru activităţi specifice, care funcţionează după regulamente
sau instrucţiuni proprii. Reţeaua teritorială a băncii este organizată conform principiului
teritorialităţii şi cuprinde sucursale şi alte tipuri secundare de sedii fără personalitate juridică:
sucursale zonale; sucursala Mari Clienţi Corporativi; sucursale judeţene; sucursale; filiale; agenţii;
reprezentanţe;
Sucursalele au rolul de a coordona şi controla activitatea operativă desfăşurată în unităţile
din subordine. Filialele sunt unităţi teritoriale, operative care funcţionează în oraşele mai
importante din cadrul judeţelor, fiind subordonate sucursalelor. Punctele de lucru ale sucursalelor
se numesc agenţii şi sunt direct subordonate acestora. Ele derulează un volum mare de operaţiuni,
dar în valori mai mici cu activităţi strict legate de relaţiile cu clienţii.

Centrala BRD

Sucursale

Agentii Filiale

Funcţia de management în cadrul BRD – Groupe Société Générale este exercitată de


Consiliul de Administraţie şi Comitetul de direcţie.
Centrala Băncii Române pentru Dezvoltare îndeplineşte mai multe funcţii: funcţia
de previziune, strategie, marketing – prin intermediul acestei funcţii centrala bancii se ocupă de
întocmirea proiectului planului strategic al băncii, de actualizarea permanentă a programului
strategic, de elaborarea planului de marketing bancar, de întocmirea materialelor de instruire şi
documentare pe teme de marketing, de iniţierea şi elaborarea unor studii şi analize referitoare la
probleme de risc bancar; funcţia de organizare, resurse – umane – în cadrul acestei funcţii centrala
BRD asigură îndeplinirea sarcinilor stabilite prin legi, hotărâri şi alte dispoziţii legale, elaborează

5
normele de muncă şi de personal, analizează îmbunătăţirea continuă a cadrului de desfăşurare a
relaţiilor cu clienţii, îndrumă şi controlează unităţile teritoriale ale băncii; funcţia de control – în
exercitarea funcţiei de control centrala se ocupă de coordonarea activităţii sucursalelor, filialelor
şi agenţiilor, de elaborarea proiectului de norme de control; funcţia financiar – contabilă – prin
intermediul acestei funcţii se elaboreaza proiectele normelor metodologice de evidenţă contabilă,
organizează executarea controlului financiar preventiv, se controlează şi se îndrumă unităţile din
teritoriu. Inspecţie generală – s-a format prin unificarea direcţiei de control cu serviciul de
supraveghere a operaţiunilor bancare şi este subordonată directorului general. Se controlează şi se
supraveghează activităţile bancare atât la sediul central, cât şi în toată reţeaua de sucursale şi filiale.
Secretariat general – desfăşoară servicii de secretariat pentru Adunările Generale ale Acţionarilor
dar şi pentru alte organe de conducere. Este responsabil cu redactarea raportului anual al BRD.

6
ORGANIGRAMA B.R.D. – G.S.G.

7
8

S-ar putea să vă placă și