Sunteți pe pagina 1din 22

ROMANIA

MTNTSTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $l


ADMrN ISTRAIIEI PU BLICE
coNsrlruL TEHNTC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZTEHNIC
inbaza procesului verbal nr. 1-168, din data de 28.06.2016 al Comisiei de avizare
nr. I a agrementelor tehnicein construc{ii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIT


AYTZEAZA NAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 015-041245-2016, elaborat de LABORATOR CENTRAL


CONSTRUCTII CCF SRL, BUCURE$TI, pentru PRODUSE PENTRU LIPIREA
ELASTICA A PANOURILOR DE FATADA SIKATACK PANEL, aI c6Tui
producdtor este SIKA AG, Ziirich, Elvefia.
Prezentul AYIZ TEHNIC este valabil pdnA la data de 28.06.2018 qi se poate
prelungi in situalia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului
agrementului tehnic, conform prevederilor menfionate la cap. ,,conditii" din agrementul tehnic.
Agrementul tehnic este valabil pAnI la data de 28.06.2019, pentru titular, producator
gi distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRE$EDINTE AL CONSILTULUT TEHNTC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTil

SOARE
"4-
$ef Secretariat Tehnic al CTPC
Gheorqhp HASCAU
MINISTERUL DEZY oLTAnTT REGIoNALE $I ADMINISTRATIEI
PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

r/'S-
+ffi+
Ltz'
Agrement Tehnic
015-04/245-2016
PRODUSE PENTRU LIPIREA ELASTICA a TaNoURILoR DE FATAoA slxaTacx
PANEL
ELASTIC PRODUCTS BONDING OF FACADE PANELS SIKA TACK PANEL
PRODUITS COLLAGE ELASTIQUE DES PANNEATIX DE FAQADE SIKATACK PANEL
PRODUKTE ELASTISCHE VERKLEBLING VON FASSADENPLATTEN SIKATACK PANEL

Cod: 1.33
pnooucAroR: sIKA AG
Tuffenwies 1 6, Postfach Zrdrich, CH-8 048, Elve{ia
Telefon: 0041-58439M0
Fax 0M1-5843&343

TITULAR AGREMENT TEHNIC :


SIKA ROMANIA SRL
Str. Ioan Clopofel nr.4, Bragov, jud. Bragov
Telefon: A6846-212, 021 -3 17-33-3 8
Fax : 0268-40 6-213, 021 -3 17 -33 45

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:


LABORATOR CENTRAL CONSTRUCTII CCF SRL
Bucureqti, Calea Giulegti, Nr.242, Sector 6
Telefon/fax : 021 -221.08. 1 4
GRUPA SPECIALIzaT ANR. 04 GRUPA sPECrALIzat ANR. o 1
FINISAJE, PROTECTII ANTICOROZIVE $I ELEMENTE STRUCTURALE $T FUNDATII
SPECIALE, TENCUIELI, PLACAJE $I PARDOSELI

Prezentul agrement tehnic este valabil pini Ia data de 28.06.2019 numai inso(it de AyV \..
TEHNIC al Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcfii gi nu tine loc de certificat,

\J
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializat6 nr. 04. "Finisaje, proteclii anticorozive speciale, qi


tencuieli, placaje gi pardoseli" qi Grupa Specializatd nr. 01: "Elemente structurale qi
funda1ii" din cadrul Laborator Central Construclii CCF SRL, analizdnd documentalia
de solicitare agrement tehnic, prezentatd de firma SIKA ROMANIA SRL 9i
inregistrat6 cu nr. 642 din data de 06.04.2016, referitoare la produsele pentru lipirea
elasticd a panourilor de faladd SIKATACK PANEL, realizate de firma SIKA AG
Elvelia, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 0 l 5-041245-2016, in conformitate
cu documentele tehnice rom6neqti aferente domeniului de referin!6, valabile la
aceastS datd.

1. Definirea succinti

1.1 Descrierea succintl

Produsele care fac obiectul .


SikaTack Panel Primer -
prezentului agrement tehnic sunt: produse de pretratare Sika Cleaner 205
l) sistemul SikaTack Panel - (produs de curdlare Ei activare in
sistem de lipire Pentru Panouri la solufie alcoolici) qi Sika Tack Panel
falade ventilate, format din: Primer (produs pe bazd de r6qin6
. SikaTack Panel Adeziv - epoxidicd, cu conlinut de solvenli qi
produs monocomponent poliuretanic, pigmenli). Caracteristicile tehnice ale
cu intdrire in prezenla umidit5lii. produselor sunt prezentate in tabelul
Caracteristicile tehnice ale produsului de mai jos:
sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Caracterisiticd Valoare Sikn Tack


Sika Cleaner
Densitate l,l8 kg/l Panel
Caracteristicd 205
Rezistenta la intindere 4,0 MPA Primer
Rezi stenta la forfecare 2,5 MPA Valoare Valoare
Temperatura de aplicare a5ug++35uC Culoare transparent negru
Timp de formare a peliculei Densitate 0,8 g/cm 1,0 dcm'
20 min.
lat=230C $i U.:50% Temperatura 15og++350C
Yiteza de intf,rire, lat:23uC de aplicare
4 mml24h
Si U.:50%
Punct de
+l4oC -4oc
Culoare Ivoriu aprindere
7

Agrement Tehnic nr. 015-04 1245-2016 prg.l I 19


o bandd de fixare Sika
Fixing Tape - bandd de fixare dublu 3) SikaTack Panel 50 adeziv
adezivd,, pe bazd, de spumd de siliconic, monocomponent, care
polietilen6, utilizatd pentru fixarea combini rezistenfa mecanicl cu
imediatd a panourilor de fa[add, pdnd elasticitatea. SikaTack Panel 50 se
la intdrirea finald a adezivului qi pentru intdreqte in prezenla umidit6lii
asigurarea unei grosimi minime de 3 atmosferice. Reaclia incepe de la
mm a peliculei de adeziv. suprafafa citre interiorul cordonului de
Caracteristicile tehnice ale produsului adeziv. Temperatura de peste 50oC
sunt prezentate in tabelul de mai jos: accelereazd, foarte mult viteza de
intdrire a adezivului Ei nu este
Caracterislicd Valoare recomandat, deoarece se formeazd,
negru sau alte goluri de aer in cordonul de adeziv.La
Culoare
culori
temperaturi mai scdzute confinutul de
Dimensiune 12x3mm
ap6 din aer este mai scdzut qi, deci,
Densitate 0,05 g/cmi
Rezistenta la intindere cca.0,3 MPa reac[ia de intdrire este mai lentd.
Rezistenla la forfecare cca.0,3 MPa
Temperafura de aplicare +5'C--t35'C Caracteristicd Valoare
Culoare sn
2) SikaTack Panel 10 adeziv
Densitate
Temperatura de aplicare
1,37 kgll
+5'C++40uC
poliuretanic monocomponent, Timp de peliculizare,
tixotropic, cu intirire in
prezen[a t:230C si U.=5Oolo l5 min.
umiditilii din
atmosferd, form0nd Timp de intdrire, la
astfel un elastomer durabil. La t:230C qi U,:50olo
150 min.

temperaturi mai joase con{inutul de Duritate Shore A cca.40


apd din aer este mai scdzut qi de aceea, Rezistenfa la intindere 2,2 N/mm'
reaclia de intdrire este mai lent6. Alungirea la rupere cca.480%o
Rezisten{a la forfecare I,7 MPA
Caracteristicile tehnice ale produsului
Modul de elasticitate 0,9 N/mmz
sunt prezentate in tabelul de mai jos: Rezistenla la rupere 7 N/mm

Caracteristicd Valoare
Densitate cca. 1,3 kgfl
Temperatura de aplicare +5'C++4OuC
4) Sika Primer 210 lichid
T mp de intirire cca. 60 min. monocomponent cu vdscozitate
T mp de lucrabilitate cca.45 min. redusS, utilizat ca grund pentru
Duritate Shore A cca.40 sporirea aderenlei adezivilor la
Rezisten[a la intindere 1,8 MPA suprafele- suport poroase.
Alungirea la rupere cca.500%o Caracteristicile tehnice ale produsului
Rez stenta la forfecare I,3 MPA sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Rez stenta la rupere 7 N/mm

Agrement Tehnic nr. 015-04 1245-2016 pag.2 I 19


Caracteristicd Valoare numele gi marca producdtorului;
Transparent, denumirea comerciale a
Culoare uqoari tent[ produsului;
gdlbuie
domeniul de utilizare;
Densitate 1,00 ks/l
Continut substante solide 34% instrucliuni de utilizare;
Temperatura de aplicare +5uC++40uC numdrul lotului qi data
T mp de uscare >15'C l0 min. fabricaliei;
T mp de uscare <l5uC 30 min. masa nete;
T mp de uscare maxim 24 ore conditii de transport, depozitare
qi punere in operd;
- atenliondri gi riscuri.
1.2 Identificarea produselor Fiecare lot
de material este
insolit de o declaralie de conformitate,
Toate ambalajele produselor au
conform prevederilor standardelor
etichete pe care sunt specificate SR EN ISO/CEI 17050-l:2010 qi
urm[toarele informalii in limba SR EN ISO/CEI 17050-2:2005.
roman6:

2. Agrementul tehnic

2.1 Domenii acceptate de utilizare in indicate sunt aluminiul, lemnul,


construcfii betonul, mate{alele ceramice qi
masele plastice. Inainte de aplicarea pe
Produsele care fac obiectul mase plastice care sunt predispuse la
agrementului tehnic se utilizeazd fisurare este necesard consultarea
astfel: specialiqtilor din cadrul
sistemul Sika Tack Panel
1) Departamentului Tehnic SIKA.
pentru fixarea prin lipire a panourilor SikaTack Panel 50 se
3)
destinate real\zdrli de fafade ventilate, utilizeazd pentru lipirea structurald a
la clSdiri noi sau existente, precum qi faladelor ventilate, intre structura
la lucrdri de finisaje interioare, pe vertical6 inferioard qi panoul de faladd
suprafefe-suport din aluminiu, olel, care uffneazd, a fi supus la incdrcdri
olel galvanizat, beton sau lemn. dinamice qi statice. Substraturile
2) SikaTack Panel 10 se indicate sunt aluminiul, ofelul, olelul
utilizeazd pentru asamblarea zincat, lemnul, betonul, materialele
panourilor uqoare la falade ventilate gi ceramice qi masele plastice. inainte de
placarea perelilor interiori pe structura aplicarea pe mase plastice care sunt
verticald a constructiei. Substraturile predispuse la fisurare este necesard
Itarea specialigtilor din cadrul
tului Tehnic SIKA.
rs.?ah'or
Agrement Tehnic nr. 015-04 1245'2016 coYffifs:ic; pag.3 I 19
ccr
4) SikaPrimer 210 se aplicd pe o lgiend, sdndtate si mediu incon-iu-
suprafele poroase, pentru a imbunit5li rdtor
aderenla produselor SikaTack Panel. Conform declaraliei produc6-
Produsele care fac obiectul torului, produsele care fac obiectul
prezentului agrement tehnic se aplicd prezentului agrement, puse in oper6,
numai urrnare unui proiect de execulie nu pun in pericol sdndtatea oamenilor
intocmit cu respectarea Legii l0i 1995 sau calitatea mediului.
privind calitatea in construclii cu in condilii normale de utilizare
modificdrile gi completdrile ulterioare aceste produse nu prezintd riscuri
qi a reglementdrilor tehnice in vigoare. semnificative pentru sinStatea popula-
!iei, in conformitate cu legisla{ia in
vigoare. Pentru proteclia persoanelor gi
2.2 Aprecieri asupra produselor a lucrdtorilor trebuie respectate cerin-
2.2.1. Aptitudinea de exploatare
tele expunerii ocupa(ionale in confor-
mitate cu HG 142512006 pentru apro-
in
conformitate cu cerinlele barea Normelor Metodologice de
fundamentale stabilite in Legea aplicare a prevederilor Legii securitd-
1011995, privind calitatea in fii qi slnltefi in muncd nr. 31912006 -
construclii, republ icatd,, produsele care cu completdrile qi modificdrile
fac obiectul prezentului agrement conform HG 955/2010.
tehnic se caracte rizeazd prin:
o Rezistenld mecanicd $i stabilitate . Sigurantd si accesibilitate fn
Structurile pe care se monteazl exploatare
panourile de fa[add se analizeazd, Este asiguratd de men{inerea in
pentru fiecare proiect in parte, in timp a caracteristicilor fizico-mecanice
funcfie de panourile utilizate qi de ale produselor care fac obiectul
solicitdrile din exploatare, astfel inc6t prezentului agrement tehnic.
produsele analizate sd contribuie la
asigurarea rezistenlei qi stabilitAtii
. Protectie impotriva zgomotului
constructiilor la care se utilizeazd,.
Produsele nu influenleazd
aceastd cerinf6.

o Securitate la incendiu o Economie de energie {i izolare


Produsele care fac obiectul termicd
prezentului agrement tehnic se Produsele nu influenfeaz[
in clasa de reac{ie la foc F,
incadreazd aceastl cerin!6.
conform SR EN I 350 I - I +A 1 :20 l0
,,Clasificarea produselor pentru c (Jtilizare sustenabild a resurselor
constructii in funcfie de comportarea la naturale
foc". Se va aplica conform Legii 10
din 1995 privind calitatea in
eBnstruc!u, cu modificdrile si
ulterioare.

Agrement Tehnic nr. 015-04/245-2016\ pag.4 I 19


2.2.2. Dwabilitatea gi intre{inerea 2.2.3. Fabricafia qi controlul
produselor
Produsele care fac obiectul
SIKA ROMANIA SRL acoTda prezentului agrement tehnic sunt
pentru produsele puse in operd o fabricate de SIKA AG Elvelia in
duratd de viat6 de minim 20 ani, in conformitate cu normele interne de
condiliile unei apliciri corecte qi a productie, pe baza unor re{ete proprii
unei exploatlri conforme destinaliei in condilii care asigurd
preconizate, in conformitate cu reproductibilitatea performanlelor
specificatiile cuprinse in Figele corespunzitoare domeniului de
Tehnice qi cu recomanddrile utilizare preconizat.
specialiqtilordin cadrul Departa- Firma SIKA AG Elvetia - cu
mentului Tehnic SIKA qi in condiliile unitdli de producle in diverse 15ri
in care panourile de faladL/finisaj au (Germani4 Austri4 Itali4 etc.), este
aceastd durati de via[d. certificati din punct de vedere al
Termenul de valabilitate al sistemului ca1it61ii conform ISO
produselor in ambalaje originale este: 9001:2008, ISO 14001:2004 qi
- 9 luni pentru Sika Tack Panel OHSAS 18001:2007 de cdtre SQS
Adeziv; (Swiss Association for Quality and
- 12 luni pentru produsele de Management Systems) - certificat
pretratare Sika Tack Panel; 31982 valabil pdnd la 9 noiembrie
- 12 luni pentru SikaTack 2017.
Panel l0; Elementele componente ale
- 9 luni pentru SikaTack produselor care fac obiectul ptezen-
Panel 50; tului agrement tehnic nu se aflE pe lista
- 9 luni pentru Sika Primer substan{elor cancerigene sau a celor
210T. poten{ial cancerigene pentru om,
Termenul de valabilitate al conform Regulamentului REACH
produselor se consider6 de la data (CE) nr. 127212008 al Parlamentului
fabricaliei,in ambalaje inchise European qi al Consiliului privind
ermetic, respectAnd condiliile de clasificarea, etichetarea qiambalarea
depozitare: loc uscat gi rdcoros. substanfelor qi a amestecurilor.
In mod normal, produsele puse
in oper6, nu presupun adoptarea unor
mdsuri speciale de intre[inere. 2.2.4.Ptnerea in operi
Aceste produse se pot utiliza
(aplica) frrd dificultei particulare
intr-o lucrare de precizie normal6.
Punerea in operd presupune
e etape principale de lucru:
suprafelei suport;
gi aplicarea produselor.

Agrement Tehnic nr. 015-04/245-2016''\ pag. 5 / 19


2.2.4.1. Pregitirea suprafe{ei suport - timpul de agteptare este de
minim 30 minute qi maxim 8 ore.
Suprafe(ele pe care se aplicd Suprafala-suport din lemn se
produsele trebuie si fie curate, uscate, pregiteqte astfel:
IErd urme de ulei, grisime sau praf. - se indepdrteazd, praful;
Dupi aplicarea amorsei, suprafa{a de - se aplici uniform, cu pensula,
lipit trebuie protejati impotriva un strat sublire de Sika Primer, dupi
impuritililor, prafului, grisimii, etc. ce in prealabil a fost agitat bine (pind
Incursul aplicdrii temperatura c6nd bilulele de olel din recipient se
aerului trebuie sd fie cuprinsd intre aud clar);
+50C qi +350C. Umiditatea relativi a - timpul de aqteptare este de
aerului nu trebuie si depiqeascd 75%. minim 30 minute gi maxim 8 ore.
Timp de 5 ore dupd montare,
temperatura nu trebuie sd scadd sub
+50C.
Temperatura elementelor de
construc{ii ce urmeazd, a fr lipite
(panouri de faladi gi suprafa{d-suport)
trebuie si fie cu cel pulin 3oC peste
punctul de roud pentru a se evita
producerea condensului la suprafald.
Suprafafa-suport din aluminiu se
pregdteqte astfel:
- se curS[6 cu o cdrpi curatS,
fErd grdsimi, nepufoasi sau cu hartie
imbibatd in Sika Cleaner 205, frec6nd Pregdtirea panourilor de faladi
suprafata intr-o singuri direclie; se face astfel:
- suprafala adezivd trebuie si fie
curate, uscatd gi liri urme de grisime;
- se Elefuieqte manual suprafa{a
fi
ce urmeazi a lipiti, cu un burete
aspru sau mecanic, cu un qlefuitor
excentric, cu granula de 80;

- se aplici uniform, cu pensula,


un strat sublire de Sika Primer, dupl
ce in prealabil a fost agitat bine (pAnd
cAnd bilufele de olel din recipient se
aud clar);
Agrement Tehnic nr. 015-04/245-20 I 6 pag.6 / 19
- suprafala se curefi cu o c6rpd
de celulozd curatd, frrd grlsimi gi Instrucliunile de mai sus au un
nepufoasd, sau cu h6rtie imbibatS in caracter general. Pot apdrea modificSri
Sika Cleaner 205, frecdnd suprafala de pregdtire, in funclie de indicaliile
intr-o singur6 direclie. Cdrpele producltorilor de panouri.
murdare se inlocuiesc; Montarea panourilor se face la
- timp de aEteptare cca. 10 minute dupd aplicarea adezivului.
l0 minute; Temperatura optimd a stratului
suport va fi cuprinsl intre *15'C Si
+250C.

Suprafefele-suport din lemn de


molid sau pin se rindeluiesc. Straturile
de suprafa[d trebuie indepdrtate cu o
rindea de I mm. Umiditatea maximd a
lemnului nu trebuie si depdgeasc5
l5o , conform DIN 1052. Suprafala-
suport trebuie sI fie netratatd.
Rosturile dintre pl[ci trebuie s5 fie de
minim I cm.
- se agitd bine Sika Primer 210
(pdne cdnd bilu{ele de ofel din
recipient se aud clar);
- se aplicd prin pensulare un
2.2.4.2. Pregitirea gi
aplicarea
sistemului de lipire SikaTack-Panel
start subfire de Sika Primer 210;
- timpul de agteptare este de inainte de deschiderea
minim 30 minute si maxim 8 ore.
ambalajelor, acestea trebuie sd fie
curate pentru a nu se contamina
produsul ce urneazd a se utiliza.
Se pdstreazd ambalajele la
temperatura de aplicare minim 24 ore.
Banda dublu-adezivd se aplicd
a
pe intreaga lungime elementelor
verticale qi paralel cu marginile, fbrd a
dezlipi folia de proteclie superioarS.

inainte de lipirea panourilor,


acestea nu vor fi expuse la lumina
solard direct.

Agrement Tehnic nr. 015-04 1245-2016 pag.l / 19


SikaTack Panel se aplicd cu
ajutorul unei duze triunghiulare
(l61ime 8 mm, indl{ime l0 mm), la cel
pulin 5 mm distan!6 fald de banda de Pentru curSlarea ustensilelor de
fixare qi de marginea exterioari a lucru qi pentru ?ndepdrtarea adezivului
secliunii. Aplicarea se realizeazd. fre cu incomplet intdrit, se recomandl
un pistol manual Sika, fie cu un pistol Cleaning Agent 5 sau Sika Colma-
cu aer comprimat Sika. Cleaner. Adezivul complet intSrit
poate fi indep5rtat numai mecanic.
Consumurile specifice pentru
produsele analizate sunt prezentate in
tabelul de mai jos:

Apli-
Material Consum
care
Cartuqe de SikaTack cca. 44 ml/m,
8-r0
Panel de 310 ml, mm
corespunde
ambalai de 600 ml la 7 m/cartus
cca. 3
ml/salam, co-
SikaCleaner 205, l[1ime
Montarea panourilor se face sticl[ de 250 ml qi de 50
respunde la
astfel: sticld de 1000 ml mm
cca. 285
- se indepdrteazd folia protectoare de m/sticla de
1000 ml
pe banda de fixare;
cca. 8 ml/m,
- se fixeazd, panoul de fapdi in pozilia SikaTack Panel lalime corespunde
ceruti pe cordonul de adeziv fdrd, ca Primer, sticld de de 50 la 125
panoul sd atingd banda adezivd. Pentru 1000 ml mm m/sticla de
a simplifica montarea, panourile pot fi 1000 ml
plasate pe aliniamente sau echere; Banda de fixare rola I m/m
de33m
- panourile se pozilioneazd exact qi se
apasd apoi cu putere p6nd c6nd vin in
contact cu banda adezivd, de fixare.
Montarea panourilor se face in 10
minute dupd aplicarea adezivului.

Agrement Tehnic nr. 015-04 1245-2016 pag. 8 / 19


Resturile de adeziv neintdrit se
2.2.4.2. Pregitirea gi aplicarea indepdrteazd cu Sika Remover 208.
produsului SikaTack Panel 10 Odat6 intlrit, produsul poate fi
indep[rtat numai prin procedee
inainte de deschiderea mecanice.
ambalajelor, acestea trebuie sd fie Mdinile qi pielea care au intrat
curate pentru a nu se contamina in contact cu produsul trebuie cur6fate
produsul ce urrneazS a se utiliza. cu qervelele Sika Handclean qi ap6. Nu
Se pdstreazd ambalajele la se utilizeazd solventi.
temperatura de aplicare minim 24 ore.
SikaTack Panel 10 este un
produs monocomponent de culoare 2.2.4.3. Pregltirea 9i aplicarea
ivoire. produsului SikaTack Panel 50
Produsul este livrat in cartu;e ,t
Unipack de 600 ml. Se taie vdrful inainte de deschiderea
cartugului. ambalajelor, acestea trebuie si fie
Pentru a asigura o grosime curate pentru a nu se contamina
uniformd a adezivului la ap6sare, se produsul ce urrneaz5 a se utiliza.
recomandd aplicarea acestuia in Se pdstreazd ambalajele la
cordon triunghiular. Pentru a garanta o temperatura de aplicare minim 24 ore.
dimensiune minimS a cordonului de SikaTack Panel 50 este un
l0 x 3 ffiffi, este necesard tdierea produs monocomponent de culoare gri.
cartuqului la aprox. 10 x 8 ffiffi, Produsul este livrat in cartuqe
conform figurii de mai jos. Unipack de 600 ml. Se taie vdrful
cartuqului.
Pentru a asigura o grosime
uniformd a adezivului la apdsare, se
recomandd aplicarea acestuia in
cordon triunghiular. Pentru a garanta o
dimensiune minim6 a cordonului de
12 x 3 ffiffi, este necesard tiierea
Produsul nu se aplicd la cartuqului la aprox. 10 x 8 ffiffi,
temperaturi sub +50C sau peste +350C. conform figurii de mai jos. Pentru cele
La folosirea cartuqelor se mai bune rezultate se foloseqte duza
recomand[ utilizarea unui pistol cu aer triunghiulard atagatd de producdtor.
comprimat.
Timpul de peliculizare al
produsului este de cca 60 minute, la
temperatura de 23oC qi umiditatea
relativ6 de 50Yo.

Agrement Tehnic nr. 015-04 1245-2016 ptg.9l19


Produsul nu se aplicd la Sika Primer 210 se aplicd prin
temperaturi sub +50C sau peste +400C. pensulare, cu un consum specific de
La folosirea cartuqelor se cca 150 glm2. Timpul de uscare este de
recomandd, utllizarea unui pistol cu aer minim 30 minute qi maxim 24 ore.
comprimat. Temperatura de aplicare este
Timpul de peliculizare al cuprinsd intre *100C Ei +300C.
produsului este de cca 15 minute, la
temperatura de 23oC si umiditatea
relativd de 50Yo.
SikaTack Panel 50 este un
adeziv siliconic elastic gi nu poate fi x x
acoperit prin vopsire.
Resturile de adeziv neintirit se
indepdrteazd cu Sika Remover 208. Toate operaliile de manipulare,
Odatd int[rit, produsul poate fi depozitare, transport, utilizare se vor
indep6rtat numai prin procedee face aplic6nd cu strictele normele de
mecanice. prevenire a incendiilor, normele de
Mdinile qi pielea care au intrat proteclia muncii qi igiena sanitard in
in contact cu produsul trebuie curdlate vigoare, precum qi instrucliunile
cu qervelele Sika Handclean Ei ap6. Nu specifice cuprinse in figele tehnice ale
se utilizeazd solventi. produselor.
Personalul va purta echipament
de proteclie corespunz6tor gi va
2.2.4.4. Pregitirea gi aplicarea respecta regulile de igiena muncii.
produsului Sika Primer 210 Pentru protecfia personalului
executant se vor respecta cerinlele in
conformitate cu normele metodologice
inainte de deschiderea de aplicare a legislafiei, securitdlii qi
ambalajelor, acestea trebuie sd fie sdnitSlii in muncd, conform Legii nr.
curate pentru a nu se contamina 31912006 qi HG nr. 95512010 pentru
produsul ce urneazd a se utiliza. modificarea gi completarea Normelor
Se condilioneazd ambalajele la metodologice de aplicare a
temperatura de aplicare minim 24 ore. prevederilor Legii securitSlii muncii
Sika Primer 210 este un produs nr. 31912006 Ei HG 98512012 - Norme
monocomponent, transparent, cu tentd metodologice de aplicare a legislaliei
gilbuie. securitdlii qi sin5t6lii in munc6.
Pentru a cre;te aderenla la
suprafafa-suport, aceasta poate fi
asperizat5 usor cu glas-papier foarte
fin qi aplicarea unui strat sublire de
Sika Cleaner 205 ce va fi l6sat si se
usuce, urmatd de aplicarea produsului
Sika Primer 210.

Agrement Tehnic nr. 015-04 1245-2016 pag. 10 / 19


DeEeurile se vor depozita
conform Legii nr. 21112011 privind - SikaTack Panel Adeziv
regimul deqeurilor, cu completirile qi cartuqe de 310 ml (12 cartuqe la
modifi cirile ulterioare qi HG 621 12005 cutie); ambalaje de 600 ml
privind gestionarea ambalajelor qi a (20 buc.la cutie);
deqeurilor de ambalaje, completatd qi - Sika Cleaner 205 qi SikaTack
modificatd cu HG 247 12011. Panel Primer - sticle de
1000 ml;
- banda de fixare SikaTack Panel
2.3. Caietul de prescripfii tehnice - 25 role a 33 m / cutie;
2.3.1. Condifii de concep{ie - SikaTack Panel 10 -cartuqe
unipack de 600 ml;
Produsele care fac
obiectul - SikaTack Panel 50 -cartuqe
prezentului agrement tehnic unipack de 600 ml;
indeplinesc cerinfele impuse de - Sika Primer 210 - flacoane.
producdtor in Fiqele tehnice de produs. Produsele se
pdstreazd in
ambalaj original inchis ermetic, in loc
uscat qi rdcoros.
2.3.2. Condifii de fabricare La livrare, produsele trebuie si
fie insolite de:
a produselor
Calitatea constantE declaratie de conformitate a
-
este asiguratd qi garantati de citre produselor cu prezentul Agrement
producdtor, prin declara{ii de Tehnic elaborat pentru acestea,
conformitate, emise pe produs finit, conform prevederilor standardului
pe loturi de fabrica{ie, in conformitate SR EN ISO/CEI 17050-1:2010;
cu standardul SR EN ISO/CEI 17050- - fige tehnice, ce cuprind minimul
1:2010. de condilii de verificare qi instrucliuni
in vederea asiguririi constanlei de punere in oper6, traduse in limba
calitilii, producEtorul urmiregte romdnd.
realizarea produc(iei in conformitate Pentru depozitarea de scurti gi
cu prevederile standardului de lungl durati producdtorul va
ISO 9001:2008 9i cu prevederile preciza condiliile de depozitare
actelor normative din lara de origine. (temperatur6, clase de periculozitate,
etc.).

2.3.3. Condifii de livrare


2.3.4. Condifii de punere in operi
Produsele care fac obiectul
agrementului tehnic se livreazd in Produsele care fac
obiectul
ambalaje inchise ermetic, astfel: acestui agrement tehnic satisfac
impuse de reglementdrile
in vigoare:

Agrement Tehnic nr. 015-04/245-2016 pag. l1l 19


- "Normativ privind calculul o Acord6nd acest agrement,
termotehnic al elementelor de Consiliul Tehnic Permanent pentru
constructive ale clSdirilor" - indicativ Construclii nu se implicd in prezenla
C 107 cu toate modificirile gi qi/sau absen{a drepturilor legale ale
completdrile; firmei de a comercializa, monta sau
- REACH (CE) nr. 190712006 intre{ine produsele.
Regulamentul Parlamentului qi o Orice recomandare relativ la
Consiliului European privind folosirea in condilii de siguranld a
inregistrarea, evaluarea qi autorizarea acestor produse, care este conlinuta
substanlelor chimice gi
restric{iile sau se referi la acest agrement tehnic,
aplicabile acestor substanle, modificat reprezinti cerinJe minime necesare la
Ei completat cu Regulamentul R (CE) punerea lor in oper6.
nr.127212008; . Laborator Central Construc(ii
- HG 140812008 Hotir6re privind
- CCF SRL rdspunde de exactitatea
clasificarea, ambalarea gi etichetarea datelor inscrise in Agrementul Tehnic
substan{elor periculoase, completat Ei gi de incerc6rile sau testele care au stat
cu HG nr.
modificat 93712010 la baza acestor date. Agrementul
Hotdr6re privind clasificarea, tehnic nu il absolvi pe fumizor qi pe
ambalarea gi etichetarea la utilizator de responsabilit6lile ce le
introducerea pe piald a preparatelor revin conform reglementdrilor legale
periculoase. in vigoare.
o Verificarea menlinerii aptitu-
Concluzii:
dinii de utilizare va fi realizatd,
conform programului stabilit de c6tre
Apreciere globali Laborator Central Construclii CCF
SRL, la 18 luni gi constd in verificarea
Utilizarea produselor in
compoftArii produselor puse in operi.
domeniile de utilizare acceptate este
apreciati favorabil. in condiliile o Actiunile cuprinse in program
qi modul lor de realizare vor respecta
specifice din Rom6nia, dacd se
actele normative gi reglementdrile
respectd prevederile prezentului
tehnice in vigoare.
agrement.
e Laborator Central Construcfii
CCF SRL, va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construc{ii
despre rezultatul verificirilor, iar dacd
Condi(ii:
acestea nu dovedesc menlinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita
r Calitatea produselor gi
CTPC declangarea acliunii de
metoda de fabricare, au fost examinate
suspendare a agrementului tehnic.
gi gdsite corespunzdtoare qi trebuie
menlinute la acest standard pe toatA
durata devalabilitate a
acestui
agrement.
:*irfi.?,
Agrement Tehnic nr. 015-04/245-2016 pag- 72 I 19
o Suspendarea se declanqeazd gi in
cazul constatirii prin controale, de Pentru Grupa Specializatd nr. 4 qi
cdtre organisme abilitate, a Grupa Specializati nr.1
nerespectdrii menlinerii constante a Pregedinte
condiliilor de fabricalie gi utilizare a
In g. Camelia Pirvu
produselor.
. in cazul in care titularul de
agrement tehnic nu se conformeazi €,
acestor prevederi, se va declanga
procedura de retragere a agrementului
tehnic. DIRECTOR,
r Central Construc{ii
CCF SRL
Valabilitate : 28.06.2019
Ing. Elvira Dumitrescu
Prelungirea valabilitSlii sau
revizuirea prezentului agrement tehnic
trebuie solicitati cu cel puJin trei luni
inainte de data expirdrii. in cazul
neprelungirii valabilitilii, agrementul r't?,+r:
tf,":iiai
tehnic se anuleazdde la sine.

3. Remarci complementare ale grupei specializate

. Conform declaraliilor producStorului qi in conformitate cu standardele


intema{ionale, produsele pentru lipirea elasticd a panourilor de faladd SikaTack
Panel, fabricate de SIKA AG Elvelia (cu unitili de produclie in Elvelia,
Germania, Austria, Italia), care fac obiectul prezentului agrement tehnic, nu sunt
diundtoare pentru sdnetatea oamenilor, dacd se respect6 instruc{iunile de aplicare
corespunzitoare.
o Producdtorul va asigura menlinerea in timp a calitelii qi performanlelor
produselor care fac obiectul prezentului agrement tehnic.

Agrement Tehnic nr. 015-04/245-2016 pag. 13 / 19


SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

Caracteristicile tehnice ale produselor care fac obiectul prezentului agrement


tehnic sunt redate in tabelul de mai jos:

TabeI
Metoda de Execu-
Caracteristica U.M. Valori obfinute
verificare tant*)
Aderenla la suport de o{el
ruginit - Sika Aktivator
205 + SikaTack Panel F
Primer: o
- dup5 7 zile expunere Ia Joi
t:230C 9i U.:50o% IJ.]

- dupd i zilede expunere I

in ap6 deionizatd la 230 C cQP 033-l Lipire corespunzdtoare


CB
.V
- dupd 3 zile la t:-300C $i cQP 034-r a
2 ore la t:230C qi a

U,:50oh F
bo
- dupd 3 zlle la t:+800C
- dupd 2 ore de expunere
lat:23oCgi U.:50% FA
- dup6 7 zile de expunere
la t:700C qi U,:100%

LABOF,\T{}R \'''
_gFi'tlll+I-., li
ccF s.Hi

Agrement Tehnic nr. 015-04 1245-2016 pag. 14 I 19


Tabel (continuare)

Metoda de Execu-
Caracteristica U.M. Valori obfinute tant*)
verificare

Aderenla la suport din


tablS vopsiti - Sika
Aktivator 205 +
SikaTack Panel:
- dup6 7 zile expunere la
t:230C qi U,:50%
- dupd 7 zile de expunere
in apa deionizata la 23oC cQP 033- I Lipire corespunzItoare
- dupd I zilat:+800C
- dupd 1 zilat:+800C +
2 ore la t:230C qi
Ur:50o/o
- dupd 7 zlle la F+700C
qi U;100oh + 2 ore la jz(€
a
t:230C si U,:50o% a
Aderenla la suport de !
F
aluminiu - Sika bo
Aktivator 205 + Sika E
Tack Panel Primer + )
SikaTack Panel: m
- dupS 7 zile expunere la
t:230c gi U.:5oolo
- dupd 7 zile de expunere
in apa deionizat5 la23oC cQP 033-1 Lipire corespunz6toare
- dup6 3 zile la t:-300C +
2 ore la t:230C Ei
Ur:50oh
- dupd 3 zile lae+800C
si 2 ore la t:230C si
ir5o'/"
- dupd 7 zile la t:+700C
qi U,:100o + 2 ore la
t:230C qi Ur:50%

Agrement Tehnic nr. 015-04 1245'2016 pag. 15 / 19


Tabel (continuare)

Metoda de Execu-
Caracteristica U.M. Valori obfinute
verificare tant*)
Aderenfa la suport de
placd compozitl -
SikaTack Panel Primer +
SikaTack Panel:
- dupd 7 zile expunere la (B
t:230C qi U,:50% -54

- dupd 7 zile de expunere


a
Lipire corespunzdtoare a
in api deionizatd la 23oC |-
- dupd 3 zile la t:-300C + cQP 033- l
F
ao
2 ore la t:230C qi
Ur:50o/o
- dup6 3 zile la t:+800C ca
* 2 ore la t:230C si
Ur:50o/o
- dupd 7 zile de expunere
la t:+700C $i U.: IOO%
Aderenla la suport de
placd ceramicd -
SikaTack Panel Primer +
SikaTack Panel:
- dupd 7 zile expunere la
t:230C qi U,:50%
- dupd 7 zile de expunere
a
a
in apd deionizatd la 23oC t-
- dupd 3 zile la t:-300C + cQP 033- l Lipire corespunzdtoare F
bo
2 ore la t:230C Si
Ur:50o/o
- dup[ 3 zile la t:+800C co
* 2 ore la t:230C si
U;-50%
- dupd 7 zile de expunere
la t:*700C qi U,:100%

Agrement Tehnic nr. 015-04 1245-2016 pag. 16 I 19


Tabel (continuare)

Metoda de Execu-
Caracteristica U.M. Valori obfinute
verificare tant*)

Aderenla la suport de
placi de fibrociment
Equitone-textura TG 504
- Sika Primer 210 +
SikaTack Panel 50:
- dup6 7 zile expunere la
t:230C qi U,:50%
- dupi 7 zile de expunere
in apa deionizatd la 23oC cQP 033-l Lipire corespunzdtoare
- dupd 3 zile la t:-300C +
2 ore la t:230C gi
Ur:50o/o
- dupd 3 zlle la t:+800C
+ 2 ore la t:230C si (o
}Z
Ur:50o/o a+)
- dupd 7 zile de expunere a
L
la t:+700C si U.:l O0% F
oo
Aderenfa la suport de
plac[ de fibrociment
Equitone-tectiva TE 80 - )
FA
Sika Primer 210 +
SikaTack Panel 50:
- dup6 7 zile expunere la
t:230C qi U.:50%
- dupS 7 zile de expunere
in apa deionizatd la 230 C cQP 033-1 Lipire corespunzdtoare
- dupd 3 zile la t:-300C +
2 ore la t:230C qi
Ur:50o/o
- dupa 3 zile la t:+800C
+ 2 ore la e23oC si
Ur:50o/o
- dupd 7 zIIe de expunere
la t:*700C qi U,:100%

Agrement Tehnic nr. 015-04 1245-2016 pag.ll I 19


Tabel (continuare)

Metoda de Execu-
Caracteristica U.M. Valori ob{inute
verificare tant*)
Aderenla la suport de
placd ceramice tip Kerlite
- SikaTack Panel Primer
+ SikaTack Panel l0:
- dupd 7 zile expunere la (o
+4
t:230C Ei U,:50% a
- dupd 7 zile de expunere U)
)
in ap[ deionizatd, la 23oC L
cQP 033-l Lipire corespunz[toare F.<
- dupS 3 zile la t:-300C + bo
2 ore la t:230C qi
ur50% )
FA
- dupd 3 zlle la t:+800C
-r2 ore la t:230C si
ur50,/o
- dupd 7 zlle de expunere
la t:*700C qi U,:100%

i Grupa Specializatd nr.4 ;i Grupa Specializatd nr.l iSi insu;esc rezultatele tncercdrilor
efectuate

4. Anexe

Extrase din procesul verbul nr. 04/245 din 15.06.2016 al Sedinlei de deliberare o
Grupei Specializate

Grupa Specializatd nr. 04: "Finisaje, proteclii anticorozive gi speciale,


tencuieli, placaje pardoseli" qi Grupa Specializatd nr. 0l: "Elemente structurale gi
Si
fundalii" din cadrul Laborator Central Construclii CCF SRL in urmdtoarea
componenld:
Grupa Specializatd nr.04:
. InB. Camelia Pirvu - Pregedintele comisiei
. Ing. Gabriela Spinoche - Raportor Grupd Specializatd
o Tehn. Maria Szabo - Membru

Agrement Tehnic nr. 015-04 1245-2016 pag. 18 / 19


Grupa Specializati nr.0 1 :
. Ing. Camelia Pirvu - Pregedintele comisiei
. Ing. Gabriela Andrieq - Raportor Grup[ Specializatd
. Ing. Carolin Ndvrdpescu - Membru

intrunitd la data de 15.06.2016 a analizat urmdtoarele documente cu privire la


..PRODUSE PENTRU LIPIREA ELASTICA ,t PAXOURILOR DE FATADA
SIKATACK PANEL", fabricate de firma SIKA AG Elvefia:
- Dosarul depus de solicitant pentru oblinerea Agrementului Tehnic;
- Dosarul Tehnic al produselor elaborat in conformitate cu "Instructiuni privind
procedura de Agrement Tehnic pentru produse noi".
Analiz0nd aceste documente, se formuleazd concluzia cd produsele analizate
prezintd proprietili fizico-mecanice in conformitate cu prevederile specificate in
fiqele tehnice.
Utilizarea in Romdnia a produselor analizate in domeniile precizate este
apreciatl favorabil, prezentind aptitudini de exploatare prin prisma satisfacerii
cerintelor esenliale enumerate in Legea 1011995, art.5, privind calitatea in
construc{ii.
In conformitate cu datele oblinute se apreciazd cd, produsele menlionate pot fi
utilizate in domeniile precizate qi se propune aprobarea de cdtre CTPC a
Agrementuhri Tehnic nr. 015-041245-2016 *PRODUSE PENTRU LIPIREA
ELASTICA A PANOURILOR DB FATADA SIKATACK PANEL" cu termen
de valabilitate 28.0 6.2019 .
Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 015-041245-2016 confinind
96 file face parte integranti din prezentul agrement tehnic.

Membrii grupelor specializate:

. InB. Camelia Pirvu - Pregedintele comisiei

Ing. Gabriela Spinoche - Raportor Grupi Specializati nr. 04


Ing. Gabriela Andrieq - Raportor Grupb Specializatl nr. 0l
Tehn. Maria Szabo - Membru
Ing. Carolin Ndvrdpescu - Membru

Agrement Tehnic nr. 015-04 1245-2016 pag. 19 / 19