Sunteți pe pagina 1din 26

Anexe la SNC

“Prezentarea situațiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finanțelor

„______”___________________20___ al Republicii Moldova

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada ______________________________ 20 __

Entitatea ________________________________________________________
(Denumirea completă) Cod CUIIO

________________________________________________________________________
Cod IDNO

Sediul: MD ___________________ __________________________


Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

_______________________________________________________________________
strada, nr, bl.

Activitatea principală ______________________________________________


Cod CAEM, rev.2

______________________________________________________________________
Cod CAEM, ediţia 2005

Forma de proprietate _______________________________________________________


Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _________________________________________________


Cod CFOJ
Date de contact: Tel. ____________________________ e-mail ________________________________________
WEB ____________________________________________
Unitatea de măsură: leu
Numele şi coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) ________________________________________
Tel. ____________________________________________

Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură


Perioada de gestiune
Indicatori Cod rd.
precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 10
Alte venituri din activitatea operaţională 20
Venituri din alte activităţi 30 622,623,621
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 40 0 0
Variaţia stocurilor 50 0 20,500 in col 3 de pus
Costul vînzărilor 60 Dt711 Ct 217
Cheltuieli privind stocurile 70 Dt 711 Ct 211
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 80 531 in corespo
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de
90
asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate 100


Ct rulaj 124
Alte cheltuieli 110
Cheltuieli din alte activităţi 120 721,722,723
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 +
130
rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 0 20,500
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) 140 0 75,740
Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 0 9,869
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 –
160 0 65,871
rd.150)

0 -96,240 suma se pune


622,623,621

in col 3 de pus manual Sold 215+216 (2013) minus 215+216 (2014)


Dt711 Ct 217
Dt 711 Ct 211,213
531 in corespondenta cu clasa 7 si 8

Ct rulaj 124

721,722,723
suma se pune la rd 110
Anexa 1
BILANTUL
la 2015

Nr. Activ Cod Sold la


d/o rd.
inceputul sfirsitul
perioadei perioadei
de gestiune de gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate 010
Imobilizari necorporale 10
Imobilizari corporale in curs de executie 020 132,000
Terenuri 030
Mijloace fixe 040 1,143,600 1,143,600
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate 070
Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate 080
Investitii imobiliare 090
Creante pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd,050+rd.060+rd.070+rd 1,143,600 1,275,600
.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120) 130
2. Active circulante
Materiale 140 85,340 395,140
Active biologice circulante 150
Obiecte de mica valoare si scurta durata 160 11,150 54,700
Productia in curs de executie si produse 170 63,000 42,500
Marfuri 180
Creante comerciale 190 685,200 148,600
Creante ale partilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creante ale bugetului 220
Creante ale personalului 230
Alte creante curente 240
Numerar in casierie si la conturi curente 250 405,400 636,050
Alte elemente de numerar 260
Investitii financiare curente in parti neafiliate 270
Investitii financiare curente in parti afiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd
.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.28
0+rd.290) 300 1,250,090 1,276,990
Total active (rd.130+rd.300) 310 2,393,690 2,552,590
Pasiv
3. Capital propriu
Capital social si suplimentar 320 1,453,980 1,453,980
Rezerve 330 70,820 70,820
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti 340
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti 350 350,380 350,380
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune 360 66,651
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380) 390 1,875,180 1,941,831
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 55,880 55,880
Imprumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430

Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.43 440 55,880 55,880


5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 120,800 120,800
Imprumuturi pe termen scurt 460 115,500 115,500
Datorii comerciale 470 220,500 320,700
Datorii fata de partile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 5,830 5,830
Datorii fata de personal 500
Datorii privind asigurarile sociale si medicale 510
Datorii fata de buget 520 9,869
Venituri anticipate curente 530
Datorii fata de proprietari 540
Finantari si incasari cu destinatie speciala curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente
rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.
520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570) 580 462,630 572,699
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580) 590 2,393,690 2,570,410
0 -17,820
Anexa 2
SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anul 2016

Cod Perioada de gestiune


Indicatori
rd. precedenta curenta
1 2 3 4
Venituri din vinzari 010 30,700
Costul vinzarilor 020 11,600
Profit brut (pierdere bruta) (rd. 010 - rd.020) 030 0 19,100
Alte venituri din activitatea operationala 040 0
Cheltuieli de distribuire 050 0
Cheltuieli administrative 060 147,380
Alte cheltuieli din activitatea operationala 070 4,080
Resultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) 080 0 -132,360

Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) 090 208,100


Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090) 100 0 75,740
Cheltuieli
Profit net privind impozitul
(pierdere neta) alpeperioadei
venit de gestiune (rd.100- 110 9,869
rd.110) 120 0 65,871
Anexa 3
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie 2016 pina la 31 decembrie 2016

Sold la Sold la
inceputul sfirsitul
Nr. Cod
Indicatori perioadei Majorari Diminuari perioadei
d/o rd.
de de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social si suplimentar
Capital social 010 1,230,800 1,230,800
Capital suplimentar 020 237,680 237,680
Capital nevarsat 030 0
Capital neinregistrat 040 0
Capital retras 050 -14,500 -14,500
Total capital social si suplimentar
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050) 060 1,453,980 0 0 1,453,980
2 Rezerve
Capital de rezerva 070 60,820 60,820
Rezerve statutare 080 10,000 10,000
Alte rezerve 090 0
Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090) 100 70,820 0 0 70,820
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti 110 0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al 350,380 350,380
anilor precedenti 120
Profit net (pierdere neta) al perioadei de
Х 66,651 66,651
gestiune 130
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 Х 0
Rezultatul din tranzitia la noile reglementari 0
contabile 150
Total profit nerepartizat (pierdere
neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)
160 350,380 66,651 0 417,031
4 Alte elemente de capital propriu, din care 170 0 0 0 0
Diferente din reevaluare 171 0
Subventii entitatilor cu proprietate publica 172 0
Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170) 180 1,875,180 66,651 0 1,941,831
Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2016

Perioada de gestiune
Cod
Indicatori
rd.
precedenta curenta

1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala

Incasari din vinzari 010 567,300


Plati pentru stocuri si servicii procurate 020 170,300
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala 030 144,450
Dobinzi platite 040
Plata impozitului pe venit 050
Alte incasari 060 185,550
Alte plati 070 185,550
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010–rd.020–rd.030–
rd.040–rd.050+rd.060–rd.070) 080 0 252,550
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii

Incasari din vinzarea activelor imobilizate 090 0 0


Plati aferente intrarilor de active imobilizate 100
Dobinzi incasate 110 0 0
Dividende incasate 120 0 0
Alte incasari (plati) 130 0 0
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±r 140 0 0
Fluxuri de numerar din activitatea financiara
Incasari sub forma de credite si imprumuturi 150 0 0
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor 160 0 3,900
Dividende platite 170 0 0
Incasari din operatiuni de capital 180 0 0
Alte incasari (plati) 190 0 0
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd 200 0 -3,900
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200) 210 248,650
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 405,400
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune 230
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230) 240 645,050
Anexa 6

Date generale
1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare __________________ Data înregistrării ________ Seria ______ Număr _______
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data “____” _____________, suma _____________________________lei, inclusiv:
1) cota statului ___________________________________lei,
2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% __________________ lei.
Modificări ulterioare:
a) “____” ____________, suma ________________________lei, inclusiv cota statului _________lei,
b) “____” ____________, suma ________________________lei, inclusiv cota statului _________lei.
3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:
Licenţa în vigoare:
1) Număr _____________, data eliberării _______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate ______________________________________________
Organul care a eliberat licenţa ___________________________________
2) Număr _____________, data eliberării ______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate _____________________________________________
Organul care a eliberat licenţa ___________________________________
3) Număr ____________, data eliberării ______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate ______________________________________________
Organul care a eliberat licenţa ____________________________________
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune ____________ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ __________ persoane,
2) muncitori ____________________ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20___ ______________ persoane.
6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune _______________________________lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte
angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor
membri ai acestor organe, pe categorii ____________________ lei.
8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7
________________lei, inclusiv rambursate ________________ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]
1) valoarea de gaj _____________________ lei,
2) valoarea contabilă ___________________ lei.
10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _______________________________unităţi.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:
1) profit ___________________ lei _______ bani,
2) pierdere _________________ lei _______ bani.
12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite ___________________________ lei _______ bani,
2) planificate pentru plată ______________lei _______ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova – total

____________________ lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):


1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
14. Numerar legat – total ____________________ lei.
Anexa 7
la SNC "Prezentarea situa?iilor financiare"
Informatii cerute de Standardele Nationale de Contabilitate

Active imobilizate

Depreciere
Existenta la Amortizare a Intrarea in Iesirea in Existenta
Indicatori inceputul a acumulati acumulati cursul cursul la sfirsitul Amortizare
perioadei la la perioadei perioadei perioadei a acumulati Deprecierea
(la costul inceputul inceputul (la costul de (la costul (la costul la sfirsitul acumulati la
de intrare) perioadei perioadei intrare) de intrare) de intrare) perioadei sfirsitul
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Imobilizari necorporale in curs de executie
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total 0
inclusiv:
2.1.brevete si marci
2.2. programe informatice
2.3. Alte imobilizari necorporale
Nota informativa:
a) valoarea imobilizarilor necorporale amortizabile 0
b) valoarea imobilizarilor necorporale neamortizabile
2. Terenuri
3. Mijloace fixe, total 0
inclusiv:
3.1. cladiri
3.2. constructii speciale
3.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie
3.4. mijloace de transport pe cost
3.5. Alte mijloace fixe
4. Investitii imobiliare evaluate conform metodei
bazate pe cost
Anexa 9
NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relaţiile cu nerezidenţii
Tabelul 1
Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenţi

Sold la Modificări în perioada de Sold la


începutul gestiune sfîrşitul
Cod rd./
Indicatori perioadei perioadei
cod țară
de Diferenţe de
gestiune Intrări/ Ieşiri/ de curs gestiune
diminuăr
majorări valutar
i
1 2 3 4 5 6 7

Creanţe şi investiţii financiare pe termen


10
lung – total
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 20
-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 30
-
-
-
Împrumuturi acordate şi creanţe privind
40
leasingul financiar, inclusiv pe tari:
-
-
-
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe
50
ţări:
-
-
-
Datorii pe termen lung – total 60
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 70
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 80
-
-
-

Credite bancare, împrumuturi şi datorii


90
privind leasingul financiar, inclusiv pe ţări:

-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 100
-
-
-
Rd.010=rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
Rd.060=rd.070+rd.080+rd.090+rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6
Tabelul 2
Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor
Sold la
Sold la Modificări în perioada de sfîrşitul
începutul gestiune perioadei de
Cod rd./ gestiune
Indicatori perioadei
cod țară
de Diferenţe
Intrari/ Iesiri/
gestiune diminuari diminuari de curs
valutar
1 2 3 4 5 6 7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung –
10
total
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 20
-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 30
-
-
-
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul
40
financiar, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Depozite, inclusiv pe ţări: 50
-
-
-

Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 60

-
-
-
Datorii pe termen lung – total 70
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 80
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 90
-
-
-
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind
100
leasingul financiar, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6
Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti
Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune
Cod Intrări/majorări
rd./ La care termenul de
Indicatori
cod plată nu a sosit sau Termenul expirat Transferări din active şi Iesiri/ Diferenţe de
este expirat pînă la un mai mult de un an Total datorii pe termen lung în diminuari curs valutar
țară an active şi datorii curente

1 2 3 4 5 6 7 8
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 10
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 20
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 30
-
-
-
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul
40
financiar, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 50
-
-
-
Datorii curente – total 60
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 70
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 80
-
-
-
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind
90
leasingul financiar, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe
100
ţări:
-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8


Tabelul 3

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

La care termenul de
Termenul expirat mai
plată nu a sosit sau este
mult de un an
expirat pînă la un an

9 10
Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilo
Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune
Cod Intrări/majorări
rd./
Indicatori La care termenul de Iesiri/
cod plată nu a sosit sau este
Termenul expirat mai Transferări din active şi Diferenţe de
țară mult de un an Total datorii pe termen lung în diminuari curs valutar
expirat pînă la un an
active şi datorii curente

1 2 3 4 5 6 7 8
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 10
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 20
-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 30
-
-
-
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul
40
financiar, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Depozite, inclusiv pe tari: 50
-
-
-
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: 60
-
-
-
Datorii curente - total 70
Datorii comerciale, inclusiv pe tari: 80
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe tari: 90
-
-
-
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul
100
financiar, inclusiv pe tari
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8
Tabelul 4
ptia fondatorilor
Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

La care termenul de
plată nu a sosit sau Termenul expirat mai
este expirat pînă la un mult de un an
an

9 10
Tabelul 5
Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor în capitalul social

Sold la Sold la
Cod rd./ începutul Intrari/ Iesiri/ sfîrşitul
Indicatori
cod țară perioadei de diminuari diminuari perioadei de
gestiune gestiune

1 2 3 4 5 6
Investiţii financiare 10
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10%
inclusiv, în capitalul social al entităţilor 20
nerezidente, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în
capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv 30
pe ţări:
-
-
-
Capital social 40
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10%
50
inclusiv, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%,
60
inclusiv pe ţări:
-
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5
Tabelul 7
Bunuri ale nerezidenţilor înregistrate în conturi extrabilanţiere

Sold la
Sold la sfîrşitul
Cod rd./ începutul Intrari/ Iesiri/
Indicatori perioadei de
cod țară perioadei de diminuari diminuari
gestiune
gestiune
1 2 3 4 5 6

Bunuri primite în baza


contractelor de comision, 10
inclusiv pe ţări
-
-
-
Bunuri primite spre prelucrare,
20
inclusiv pe ţări
-
-
-

Bunuri obţinute din materialele


30
prelucrate, inclusiv pe ţări

-
-
-

Col.6 = col.3+col.4-col.5
Tabelul 6
Venituri şi cheltuieli aferente tranzacţiilor cu nerezidenţii
Cod rd./ cod Perioada de gestiune
Indicatori
țară precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri – total 10
Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei
20
de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări:

-
-
-
Venituri din dobînzi aferente activităţii operaţionale şi altor activităţi, inclusiv pe
30
ţări:
-
-
Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi, inclusiv pe ţări: 40
-
-
-

Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, inclusiv pe ţări: 50

-
-
-
Alte venituri, inclusiv pe ţări: 60
-
-
Cheltuieli – total 70
Cheltuieli aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei
80
de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări:

-
-
-
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe ţări: 90
-
-
-
Cheltuieli şi provizioane aferente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise,
100
inclusiv pe ţări:
-
-
-
Alte cheltuieli, inclusiv pe ţări: 110
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare
ale entitatii*
________________________________________
__________________________________________________
* conform art.36 din Legea contabilitatii
__
Analiza activitatii economico-financiare

Crestere(+) Crestere (+)


Indicatori Descrestere (-) Descrestere (-)
Precedenta Curenta in lei in %
Venituri din vinzari 0 30,700 30,700 #DIV/0!
Profit net (pierdere neta) al perioadei de
gestiune (rd.100-rd.110) 0 65,871 65,871 #DIV/0! de cite ori
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 0 75,740 75,740
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) 0 208,100 208,100 0.00
Rentabilitatea venitului din vinzari #DIV/0! 62.21 #DIV/0!
Rentabilitatea activelor 0.00 2.97 2.97
Rentabilitatea capitalului propriu 0.00 3.39 3.39

Analiza activelor disponibile si rotatiei acestora

Ponderea in %
Indicatori
Precedenta Curenta Precedenta Curenta
Mijloace fixe in structura activului 1,143,600 1,275,600 47.78 49.97
Stocurile in componenta activului 159,490 492,340 6.66 19.29
Creante in componenta activelor 685,200 148,600 28.63 5.82
Disponibil banesc in componenta activului 405,400 636,050 16.94 24.92
Activul total 2,393,690 2,552,590 100 100

Analiza surselor de finantare

Ponderea in %
Indicatori
Precedenta Curenta Precedenta Curenta
Capital propriu 1,875,180 1,941,831 78.34 76.07
Credite pe termen lung 55,880 55,880 2.33 2.19
Imprumuturi pe termen lung 0 0 0.00 0.00
Credite pe termen scurt 120,800 120,800 5.05
Imprumuturi pe termen scurt 115,500 115,500 4.83 4.52
Datorii comerciale 220,500 320,700 9.21 12.56
Pasiv total 2,393,690 2,552,590 100 100

Analiza nivelului de lichiditate

Coeficient Coeficient Diferenta in


Indicatori pentru pentru coeficient
perioada perioada crestere(+)
Precedenta Curenta descrestere (-)
Lichiditatea curenta 2.70 2.23 -0.47
Lichiditatea intermediara 0.87629 1.11062 0.23432
Lichiditatea absoluta 0.87629 1.11062 0.23432
Fluxul net in numerar in lei 0 -3,900 -3,900
Flux numerar din activitatea operationala 0 252,550 252,550