Sunteți pe pagina 1din 9

Nr. inreg. .................../........................

Autoritarea contractantă: APROBAT,


,............ PRIMAR,
Emis de: ......................
Data: ...........
Aprobat de: ....................
Data: .................

Referat de necesitate
Persoana de contact în legatură cu informaţiile din acest Referat de necesitate

Nume şi Prenume: ...........................


Persoana de contact din compartimentul de
Funcţia: Referent
specialitate beneficiar al achiziţiei din cadrul
Denumirea compartimentului: Departament achizitii
autorităţii contractante pentru acest Referat
Email:
de necesitate
Telefon: ...................

Informaţiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate:


Planificării portofoliului de procese de achiziţii publică pentru anul X
2017 și elaborării Strategiei Anuale de Achiziţie Publică
Planificării unui proces de achiziţie publică și elaborării Strategiei de X
contractare și a Documentaţiei de atribuire

Forma documentului:
Iniţială X
Revizuită
Numărul revizuirii

Elemente privind operaţiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, adăugare, suprimare


sau altele asemenea - în perioada planificării portofoliului de procese de achiziţie publică sau a
procesului de achiziţie publică:

Referatul de necesitate
Are atașat: X
NU are alte documente atașate

Următoarele:

Caietul de sarcini, poate fi inclus ca atare în Documentaţia de


care în opinia atribuire

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 1 din 9
compartimentului necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a. X – necesita actualizare fiind un
ce emite caiet de sarcini mai vechi de un
Referatul de an
necesitate

A. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziţionate

Introduceţi achiziţia care face obiectul Achizitie produse de curatenie


acestui Referat de necesitate

Realizarea unui interes sau Asigurarea funcţionării


public autorităţii contractante,
Precizaţi destinaţia achiziţiei prin care în vederea îndeplinirii
urmează a fi satisfacută necesitatea misiunii/obiectivelor
pentru care aceasta a
fost înfiinţată
X

B. Produsele de curatenie conform listei anexate sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatilor
compartimentelor din cadrul .............. in scopul asigurarii indeplinirii in conditii de legalitate si suscces
ale atributiilor legale stabilite pentru personalul din cadrul compartimentului in relatiile cu celelalte
compartimente ale autoritatii contractante cat si cu diverse institutii ale statului. Precizam ca nu au
fost identificate alte posibilitati de a satisface nevoia aferenta prezentului referat de necesitate.

C. Contribuţia satisfacerii necesităţii la îndeplinirea obiectivelor autorităţii contractante sau la


funcţionarea acesteia

Necesitatea identificată Achizitia de produse de curatenie este necesare pentru buna


desfasurare a activitatilor curente din cadrul compartimentelor
cadrul .............. in scopul asigurarii indeplinirii in conditii de legalitate si
suscces ale atributiilor legale stabilite pentru personalul din cadrul
compartimentului in relatiile cu celelalte compartimente ale autoritatii
contractante cat si cu diverse institutii ale statului (conform Anexe 2)
Obiectivul/obiectivele Eficienta in desfasurarea activitatilor curente impuse de specificul
autorităţii contractante la care compartimentelor din cadrul ..............
contribuie satisfacerea
necesităţii și cum se realizează
Beneficii care urmează a fi Conformitate cu cerintele legislatiei pe ansamblu privind indeplinirea
obţinute după satisfacerea activitatilor din zona functiilor publice
necesităţii sau problemele care
vor fi rezolvate după
satisfacerea necesităţii ca
urmare a atingerii obiectivelor
propuse

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 2 din 9
D. Justificarea alegerii modalităţii de satisfacerea necesităţii
Avand in vedere necesitatea descrisa apreciem ca modalitatea efectiva de satisfacere a necesitatii
este cumpararea efectiva a produselor de curatenie.

E. Necesitatea în contextul legislaţiei în achiziţii publice

1. Pentru necesitatea identificată sub forma produselor, unde opţiunea pentru satisfacerea acestora
este achiziţia produsului prin cumpărare, fie cu transfer imediat sau etapizat de proprietate, fie
cu plata în rate, fie cu leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare, sau orice altă modalitate:

Descrierea obiectului contractului și precizarea stării Achizitie de produse de curatenie


în care trebuie să fie produsele la sfârșitul
contractului
Cod CPV pentru descrierea obiectului contractului CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie
(Rev.2)
Cantitatea și unitatea de măsură corespunzătoare Conform listei anexate (Anexa 2)

F. Valoarea estimată a produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziţionate

Pentru produse - valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit:


Valoarea estimată a produselor care urmează să fie 2366,7 lei
achiziţionate de pe piaţă și care constituie, ca atare, Vezi Anexa cu valoarea estimata
obiectul contractului de achiziţie de produse.
Documentele suport/informaţiile care au fost Oferte din catalogul electronic
consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate

G. Calendarul procesului de achiziţie publică în vederea satisfacerii necesităţii

(Datele din calendar sunt estimative sunt completate drept model)

febroarie 2017
Perioada estimată pentru: martie 2017 Martie 2017 Decembrie 2017

Semnarea
contractului/semnarea
acordului-cadru/transmiterea
comenzii ferme
Finalizarea implementării
contractului (recepţie la

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 3 din 9
terminarea lucrărilor/punerea în
funcţiune/finalizarea prestării
serviciilor sau finalizarea livrării
produselor)
Realizarea evaluării îndeplinirii
obligaţiilor contractuale de către
contractor
Realizarea evaluării modului în
care se vor materializa
beneficiile planificate, la
finalizarea
contractului/acordului-cadru

Următoarele elemente au fost avute în vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare dintre
aceste etape:
Perioada estimată pentru: Justificarea pentru termenele stabilite
Avand in vedere termenul necesar autoritatii pentru stabilirea
Semnarea
bugetului cat si complexitatea redusa a furnizari de produse dar si
contractului/semnarea
valoare estimata a acestora, s-a considerat necesara semnatea
acordului-cadru
contractului cel mia tarziu in luna martie 2017.
Finalizarea implementării
contractului (recepţie la
terminarea lucrărilor/punerea Implementarea contractului se va finaliza odata cu semnarea
în funcţiune/finalizarea Procesului verbal de receptie al produselor.
prestării serviciilor sau
finalizarea livrării produselor)

H. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesităţii şi poziţia bugetară a
acestora

Fondurile alocate pentru 2366,7 lei


satisfacerea necesităţii
Sursa de finantare și, după caz, Fonduri proprii
poziţia în buget/propunerea de
buget

I. Factori cheie pentru succesul procesului de achiziţie publică şi satisfacerea necesităţii

Factori cheie care influenţează succesul Termenul de realizare a achizitiei


Modalitatea de măsurare a succesului Respectarea datei de martie 2017 privind incheierea
contractului de achizitie publice

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 4 din 9
Indicator de performanţă cantitativ/calitativ Depasirea termenului de maxim 7 zile
utilizat pentru măsurarea succesului

J. Factori interesaţi relevanţi pentru succesul rezultatului procesului de achiziţie publică

- Compartimentul emitent al referatului de necesitate;


- Compartimentul financiar contabil
- Compartimentul de achizitii publice

K. Competenţe necesare şi disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achiziţie publică

Competenţe care
Forma de acces trebuie atrase - din
Etapa din procesul de Compentenţe Competenţe
la competenţele alte compartimente
achiziţie publică necesare disponibile
disponibile ale AC sau din
exteriorul acesteia
Participarea la elaborarea -tehnice exista Prin dispozitie -
(Caietului de emisa de
sarcini)/Documentaţiei reprezentantul
Descriptive, cum ar fi, dar legal
fără a se limita la,
transmiterea de specificaţii
tehnice
Participarea la evaluarea -tehnice exista Prin dispozitie
ofertelor, după caz emisa de
reprezentantul
legal
Managementul -tehnice exista Prin dispozitie
contractului emisa de
reprezentantul
legal

L. Anexe:
La Referatul de necesitate se anexează:

1. Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie publică în baza
acestui Referat de necesitate

2. Lista necesar produse de curatenie;

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 5 din 9
1. Lista de verificare pentru justificarea oportunităţii demarării procesului de achiziţie publică în
baza acestui Referat de necesitate.

# Element DA/NU
Este evidenţiată legătura dintre necesitate și obiectivele autorităţii contractante da
Este evidenţiată legătura dintre necesitate și strategia locală/naţională, după cum Nu este
este aplicabil cazul
Caietul de sarcini este atașat în forma completă nu
Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesităţii și modalitatea de măsurare a da
acestora
Factorii interesaţi relevanţi sunt identificaţi da
Necesitatea a fost stabilită cu analiza opţiunilor de satisfacere a nevoii da
Necesitatea inclusă în acest Referat de necesitate nu poate fi satisfacută prin da
contractele de achiziţie publică existente sau acordurile cadru în derulare, după caz
Fondurile necesare pentru realizarea achiziţiei și satisfacerea necesităţii sunt da
identificate în Referatul de necesitate
Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca da
urmare a satisfacerii necesităţii sunt conștientizate și este posibil accesul la acestea

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 6 din 9
Anexa nr 2 la referatul de necesitate nr…
Departament 1
(Datele din tabel sunt doar model.
Nu sunt informatii verificate din punct de vedere financiar)

Nr. Denumire produs U/M Cantitate Pret Pret Cod CPV Caracteristici/nivele
Crt unitar total minime de calitate*
fara fara
TVA TVA

Compartiment/Biblioteca
1. MATURA+COADA BUC 1 15 15 CPV: 39224100-
. 9 - Maturi
(Rev.2)
2. FARAS METALIC BUC 1 10 10 CPV: 39224350-
. 6 - Farase
(Rev.2)
3. MOP PLAT BUC 2 17 34 CPV: 39831240-
MICROFIBRA CU . 0 - Produse de
COADA curatenie
(Rev.2)
4. SOLUTIE GEAM 5 BUC 1 19 19 CPV: 39831240-
KG . 0 Produse de
curatenie(Rev.2)
5. SOLUTIE CURATAT BUC 4 8 32 CPV: 39831240-
MOBILA 0,5 KG . 0 Produse de
curatenie(Rev.2)
6. SAPUN LICHID CU BUC 1 15,5 15,5 CPV: 33711900-
GLICERINA . 6 Sapun (Rev.2)
7. SACI MENAJERI BUC 12 5 60 CPV: 19640000-
20 LITRI . 4 - Saci si pungi
din polietilena
pentru deseuri
(Rev.2)
8. BECURI BUC 10 2,5 25 CPV: 31531000-
ECONOMICE . 7 - Becuri
PHILIPS (Rev.2)
COMPARTIMENT/ ADMINISTRATIV - DESERVIRE

CPV: 39831240-
SOLUTIE GEAM 5 BUC
1. 1 17 17 0 Produse de
KG .
curatenie(Rev.2)
2. SOLUTIE BUC 3 32 96 CPV: 39831240-
PARDOSELI . 0 Produse de
(GRESIE SI curatenie(Rev.2)
FAIANTA)
Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 7 din 9
5 KG
DETERGENT CPV: 39831240-
BUC
3. LEMN PARCHET 5 1 32 32 0 Produse de
.
KG curatenie(Rev.2)
CPV: 39831240-
SOLUTIE CURATAT BUC
4. 30 8 240 0 Produse de
MOBILA 0,5 KG .
curatenie(Rev.2)
BUC CPV: 33711900-
5. SAPUN LICHID 2 23 46
. 6 Sapun (Rev.2)
CPV: 39831240-
MOP PLAT
BUC 0 - Produse de
6. MICROFIBRA CU 4 17 68
. curatenie
COADA
(Rev.2)
CPV: 39224330-
BUC
7. GALEATA MOP 2 10 20 0 - Galeti
.
(Rev.2)
CPV: 33761000-
HARTIE IGIENICA BUC
8. 30 10 300 2 - Hartie
10 ROLE .
igienica (Rev.2)
CPV: 33763000-
HARTIE PROSOP BUC 6 - Servete din
9. 40 13 520
100 M . hartie pentru
maini (Rev.2)
CPV: 39831600-
GEL
10. BUC 2 - Produse de
DEZINFECTANT 2 23 46
. curatat pentru
WC 5 KG
toalete (Rev.2)
CPV: 39811100-
11. ODORIZANT AIR BUC
20 12 240 1 Odorizante de
FRESH 500 ML .
interior (Rev.2)
CPV: 19200000-
12. LAVETE BUC 8 - Materiale
15 8,34 125,1
MICROFIBRA . textile si articole
conexe (Rev.2)
CPV: 39224320-
13. BUC
BURETI VASE 30 1 30 7 - Bureti
.
(Rev.2)
PERIE PVC CU CPV: 39224310-
14. BUC
SUPORT PENTRU 6 10 60 4 - Perii de
.
WC toaleta (Rev.2)
CPV: 18424000
15. MANUSI PENTRU BUC
10 5 50 -7 - Manusi
CURATENIE .
(Rev.2)
CPV: 39224300-
1 - Maturi, perii
16. PERIE PAIANJENI BUC
2 17,64 35,28 si alte articole
+ TELESCOP .
de menaj
(Rev.2)

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 8 din 9
SCARA ALUMINIU
17. BUC 104,1 104,1 CPV: 44423200-
DUBLA CU 5 1
. 7 7 3 - Scari (Rev.2)
TREPTE
CPV: 19640000-
4 - Saci si pungi
18. SACI MENAJERI BUC
12 5 60 din polietilena
20 LITRI .
pentru deseuri
(Rev.2)
CPV: 39224100-
19. BUC
MATURA+COADA 5 15 15 9 - Maturi
.
(Rev.2)
CPV: 39224350-
20. BUC
FARAS METALIC 2 10 10 6 - Farase
.
(Rev.2)
CPV: 24452000-
21. BUC
KILTOX 5 8,33 41,65 7 - Insecticide
.
(Rev.2)
2366,
Total 7

* Caracteristicile precizate in tabelul de mai sus se vor citi cu mentiunea „sau echivalent”

Avizat
Compartiment Juridic

Avizat
Compartiment Financiar Contabil

Verificat
Coordonat Departament

Intocmit

Cod document:
Denumire document: Referat de necesitate Pagina 9 din 9

S-ar putea să vă placă și