Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă _________ al județului __________

Grad, nume, prenume: ___________


Funcția: ______________
APROB
Inspector Șef
____________________________

Raport nr. 1 din data ____________

Domnule Inspector Șef


Nr.
Conținut Hotărâre
crt.

Am onoarea să raportez:

Subsemnatul______________, cu domiciliul în , CNP, angajat al


Inspectoratului pentru Situații de Urgență _______al județului______, funcția
de________, în temeiul art. 18 alin. (1) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 12 alin. (5) din O.U.G. nr.
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,
precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 8 alin. (5) din O.U.G. nr.
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, art. 1 alin (1) din
O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor
termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, toate raportate la
art. 13 alin. (2) din O.U.G. nr. 103/2013, art. 21 alin. (2)-(3) din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu referire la art. 111-124
din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, formulez următoarea
Cerere de plată
a drepturilor izvorâte din raporturile de muncă cu instituția dumneavoastră bugetară,
reprezentând:
a) Drepturi salariale cuvenite activității desfășurate în zilele de repaus
săptămânal, de sărbători legale și în zilele în care, potrivit reglementărilor
succesive, nu s-a lucrat, necompensată cu zile libere plătite – aferente
perioadei martie 2015-februarie 2018;
b) Drepturi salariale cuvenite pentru munca suplimentară efectuată peste
durata normală a timpului de lucru, necompensată cu zile libere plătite -
aferente perioadei martie 2015-februarie 2018;

În situația în care veți socoti că aceste pretenții de natură salarială nu au


fundament legal, vă solicit, în subsidiar, să efectuați plata despăgubirilor
corespunzătoare valoric prejudiciului cauzat prin prestare de activitate în zilele de
repaus săptămânal, de sărbători legale și în zilele în care, potrivit legii, nu s-a lucrat,
precum și pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de
lucru, activitate necompensată cu ore/zile libere plătite, fapt care a suprimat drepturi
legal recunoscute, precum cel de repaus, la refacerea capacității de muncă, precum și
cel al inerentei prejudicieri a dreptului la viață privată, recunoscut de art. 71 alin. (1)
din Codul civil.

Considerente

Subsemnatul dețin funcția __________________în cadrul Inspectoratului


pentru Situaţii de Urgenţă ________al județului ...................
În perioada martie 2015-februarie 2018, am prestat un număr semnificativ de
ore de muncă suplimentară, atât peste durata normală a timpului de lucru, cât și în
zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale, precum și în zilele în care, potrivit
unor acte normative survenite intempestiv, nu s-a lucrat. Activitatea prestată în aceste
condiții nu a fost compensată cu timp liber corespunzător, astfel cum obligă art. 18
alin. (1) din Legea nr. 284/2010, raportat la art. 122 din Legea nr. 53/2003 privind
Codul Muncii, precum și actele normative succesive edictate în materia salarizării
personalului plătit din fonduri publice (O.U.G. nr. 83/2014, O.U.G. nr. 57/2015,
O.U.G. nr. 9/2017, Legea nr. 153/2017).
În aceste condiții, devin incidente prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr.
284/2010, art. 12 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/2014, art. 8 alin. (5) O.U.G. nr. 57/2015,
art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 9/2017, toate raportate la art. 13 alin. (2) din O.U.G. nr.
103/2013, art. 21 alin (2)-(3) din Legea nr. 153/2017, cu referire la art.123 alin. (1) din
Legea 53/2003 privind Codul Muncii, munca necompensată cu timp liber
corespunzător fiind înlocuită cu obligația de plată a salariului de bază cuvenit unității
de timp lucrate, la care se adaugă un spor de 75%, respectiv de cel puțin 75% pentru
munca suplimentară efectuată peste durata timpului normal de lucru.
Munca prestată atât suplimentar, peste durata normală a timpului de lucru,
precum și cea în cadrul programului de lucru, însă în zilele de repaus săptămânal, în
zilele de sărbătoare, precum și în celelalte zile în care, în conformitate cu
reglementările legale nu s-a lucrat, a dat naștere unui prejudiciu derivat din încălcarea
și privarea de drepturi elementare, precum cel la viață privată – recunoscut de art. 71
alin. (1) din Codul Civil, dreptul la repaus și dreptul la refacerea capacității de muncă. ROG
Reparația acestui prejudiciu, chiar în absența drepturilor de natură salarială APROBAŢI
clamate, se cere a fi reparat prin plata unor despăgubiri echivalente remunerației de
bază la care se adaugă sporul de 75%, legea prezumând prejudiciul sever tocmai prin ȘEF
faptul acordării unui spor consistent, calculat asupra salariului de bază. NEMIJLOCIT
Pentru aceste rațiuni, vă solicit ca în ipoteza în care, în urma interpretării
proprii date textelor legale incidente în speță, veți ajunge la concluzia netemeiniciei
pretențiilor, să acordați despăgubiri pentru prejudiciul încercat, până la concurența
unui spor de 75% aplicat asupra salariului de bază cuvenit pentru munca suplimentară,
ori pentru cea prestată în condițiile prevazute la art. 13 alin. (2) din O.U.G. nr.
103/2013.

Față de cele raportate, rog dispuneți.


Data: Semnătura:

S-ar putea să vă placă și