Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1

S.C.____________________________
Str._____________________Nr._____
Loc.________________, Jud._______
Tel:_____________; Fax:__________
CUI:___________________________
COD ITM _______________________
Nr:_______/_____________________

ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se atestă faptul că dl. / dna ________________________________________________________ domiciliat(ă) în
______________________ str. ____________________________, nr. ______ bl. ____ sc. ___ ap. ____ sect. _____ jud _________,
posesor al BI/CI seria _______, nr _______________, CNP __________________________________ a fost angajatul(a) societăţii
__________________________________________________, CUI ______________, cu sediul social în _________________, în baza
contractului individual de muncă cu normă întreagă / cu timp parţial de ______ ore / zi, încheiat pe durată determinată / nedeterminată,
înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj cu nr ______________ / ________________, în funcţia / meseria de
____________________________________________ .
Pe durata executării contractului individual de muncă au intervenit următoarele mutaţii (încheierea, modificarea, suspendarea şi
încetarea contractului individual de muncă):
Anul
Luna Salariul de bază,
Ziua inclusiv sporurile Nr. şi data actului pe baza
Nr.
crt. Mutaţia intervenită Meseria/ Funcţia care intră în calculul căruia se face înscrierea
punctajului mediu şi temeiul legal
anual

Începând cu data de _______________, contractul individual de muncă al domnului(ei) a încetat în baza prevederilor art _______,
alin ____, lit ____ din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, modificată şi completată.
În perioada lucrată a avut ______ zile de absenţe nemotivate şi ______ zile concediu fără plată.
În perioada de la ______________ până la _____________ a lucrat în grupa (I sau II de muncă), poziţia nr. ______ din anexa la
Ordinul nr ________ din ______________ al ministrului ________________, în total ______ ani _____ luni _____ zile
(______________________________________________________________________________________________).
Reprezentant legal,

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CLUJ


Nr. _________ / _________________
în baza documentelor depuse de angajator la ITM, în temeiul prevederilor Legii nr. 130/1999, republicată, se
certifică valabilitatea înscrierilor din prezenta adeverinţă pentru stabilirea vechimii în muncă.

INSPECTOR ŞEF ADJUNCT, Întocmit,

S-ar putea să vă placă și