Sunteți pe pagina 1din 2

S.

C ________________________SRL
Sediul , localitatea __________________
Str.____________________ nr.________
Judetul
CUI__________________________
J12/_________/_________________
NR.______________/___/___/________

Am primit 1(un) exemplar


Azi ___.___2020
Semnatura salariat_________________

NOTIFICARE nr. _____/____________,


in baza Decretului privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei publicat in MO
nr.212/16.03.2020 nr.195/16.03.2020, art.33 si art.17 alin.5 din Legea nr.53/2003si art.3 alin.1 din Legea
nr.81/2018
Catre :
salariatul - _________________________ domiciliat în localitatea _____________, str.
_____________ nr. _____, apt. ____, judetul ________ CNP ________________ am convenit
modificarea si completarea urmatoarelor elemente ale contractului de munca
nr.____________/____________, UNILATERAL , incepand cu data de___________ pana la data
16.04.2020 (perioada starii de urgenta ), va comunicam urmatoarele modificari, efectuate unilateral
de catre angajator :

-din ’’contract indivdual de munca ‘’in ‘’ contract individual de munca cu clauza de telemunca
‘’.

La pct-D. Locul de muncă-se adauga aliniatul.3


3.Salariatul va lucra , in regim de telemunca. Telemunca este forma de organizare a muncii
prin care salariatul , in mod regulat si voluntar , isi indeplineste atributiile specifice functiei,
ocupatiei sau meseriei pe care o detine , in alt loc decat locul de munca organizat de angajator in
perioada starii de urgenta sau de la data de _______la data de 16.04.2020 , folosind tehnologia
informatiei si comunicatiilor.
In cazul telemuncii salariatul va desfasura activitatea astfel: oriunde poate avea acces la
mijloace de telecomunicatii si tehnologia informatiei.
La pct.-H. Durata muncii- se adauga aliniatul c)
c) Timpul regimului de telemunca intr-o luna calendaristica este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana,
distribuite inegal in perioada starii de urgenta sau din data de ___________ la data de 16.04.2020.
.In vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin , pe durata regimului de telemunca ,
salariatul isi stabilesc singuri programul de lucru ;in intervalul orar _____________ angajatorul este
in drept sa verifice activitatea salariatului in regim de telemunca , prin telefon , internet (VPN,
mail) , respectiv in acest interval orar salariatul este la dispozitia angajatorului .
Nu se vor efectua ore suplimentare si/sau munca de noapte,cu excepţia cazurilor de forţă
majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerilor unor accidente sau
înlăturării consecinţelor acestora.

Evidentierea orelor de munca prestate de telesalariat se va efectua intr-un pontaj individual


completat de salariat, zilnic , pe perioada desfasurarii activitatii regim de telemunca, electronic , pe
S.C ________________________SRL
Sediul , localitatea __________________
Str.____________________ nr.________
Judetul
CUI__________________________
J12/_________/_________________
NR.______________/___/___/________

serverul societatii .
La pct-.K. Drepturi specifice legate de sănătatea şi securitatea în muncă-se adauga
aliniatul.f):
f) In cazul telemuncii partile sunt responsabile de aplicarea normelor din domeniul sanatatii si
securitatii in munca specifice acestui tip de desfasurare a activitatii, confome cu prevederile art.7 si
8 din Legea 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.
La pct.-L. Alte clauze- se adauga aliniatele g )si h)
g): Salariatul este obligat sa respecte prevederile Regulamentului intern, ale Fisei postului,
prevederile ,Politici generale G.D.P.R. a societatii, precum si prevederile specifice regimului de
telemunca prevazute in acestea.
h) Angajatorul asigura cu o zi anterioara salariatului in regim de telemunca :
____________________________________________
g) Angajatorul nu va izola angajatul de restul colegilor, acesta asigurandu-i angajatului
echipamente si mijloce de comunicare.
La pct.M-Drepturile si obligatii generale ale partilor  :
II.Salariatului in revin , in principal , urmatoarele obligatii alin.d) se modifica astfel :
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate si in regim de
telemunca.
Se adauga alin.g)- obligatia salariatului de a respecta dispozitiile din reglementarile legale , din
contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern ,puse la dispozitie de angajator ,
in materia protectiei datelor cu caracter personal privind regimul de telemunca.
IV.Angajatorului ii revin , in principal , urmatoarele obligatii-se adauga alin.g) :
g) Obligatia angajatorului de a informa telesariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale,
din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern ,legislatia in vigoare, in
materia protectiei datelor cu caracter personal .
Toate celelalte elemente ale contractului de munca raman neschimbate. Prezenta NOTIFICARE
s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Prezenta NOTIFICARE
produce efecte din data de ___________________.

Angajator Angajat :
Administrator : Nume – Prenume Nume – Prenume
Semnatura ____________________ Semnatura _________