Sunteți pe pagina 1din 2

antet

Nr. 434/11.01.2019

Act adițional la contractul individual de muncă încheiat și înregistrat


sub nr. 118/15.02.2018 în registrul general de evidență al salariaților

SC ______________________________ SRL cu sediul în __________________________, înregistrată la


Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi sub numărul J_____________, cod unic de
înregistrare _____________ reprezentată legal prin _______________ în calitate de Administrator si
salariatul ______________________ CNP ______________________, în temeiul art. 17(5) coroborat cu
art. 41(3) din Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, republicat, părţile decid modificarea
contractului individual de muncă, cu data de 12.01.2019, astfel:

Art.1 Se modifica punctul L lit “d” din contractul individual de muncă, avand in vedere detasarea
transnationala in cadrul companiei partener _________________________________, din ___________,
Republica Federala Germania, Commerce register München, HRB Nr. _________, VAT DE__________,
astfel :
- Durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate: 12.01.2019 – 12.07.2019;
- Moneda in care vor fi platite drepturile salariale si modalitatile de plata: card bancar in moneda
Euro;
- Prestatiile in bani si/sau natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate: diurna __ Euro/zi;
- Conditii de locuit, transport, cazare, asigurarea hranei, conditii de inchiriere a unei locuinte:
salariatul va beneficia de un apartament de locuit, inchiriat de firma partener la care urmeaza sa
fie detasat;
- Reglementari principale din legislatia muncii din Republica Federala Germania:
 Salariul minim in Republica Federala Germania, pentru anul 2019 este de 9,19 euro/ora (brut);
 Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi;
 Pauzele si drumul inspre si dinspre locul de munca nu sunt considerate timp de lucru;
 Durata minima a concediului de odihna este de 24 zile lucratoare/an, iar perioada de concediu se
solicita in forma scrisa, de la angajator;
 Salariatul se va supune legii de protectia a muncii aplicabila in cadrul unitatii la care este detasat;
- Conditii de repatriere – angajatorul va asigura toate conditiile privind repatrierea salariatului la
incetarea perioadei de munca in strainatate.
antet

Art.2 Celelalte prevederi ale contractului individual de muncă rămân neschimbate.


Art.3 Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, cu
drept de contestare la organele în drept în termen de 45 de zile de la comunicare.

SC ______________ SRL ANGAJAT,


Administrator ______________
_____________________
_____________________ ________________

Am primit azi _______________ un exemplar din prezentul act adițional, pentru care
semnez______________________

S-ar putea să vă placă și