Sunteți pe pagina 1din 1

SCsrl Str.. .. nr. et.

Bucuresti, sector 1

Reg. Comert: J-40/ CUI: Tel.: RO.. 021 ..

ACT ADITIONAL Nr. ....din .. La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. .. in registrul general de evidenta al salariatilor Incheiat astazi, .., intre SC srl societate comerciala cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str nr. .., et.., birou ., inmatriculata sub nr. J-40/.. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, CIF RO... si legal reprezentata prin dl. .. director general numita in continuare angajator; si .. cu domiciliul in Bucuresti, Str. nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., CNP , posesor al actului de identitate seria ., eliberat la data de . in continuare numit salariat; In temeiul art. 17(4) coroborat cu art. 41(1) si art. 137(3) din Legea 53/2003 (Codul Muncii republicat), partile au convenit dupa cum urmeaza: Art. 1 Incepand cu data de 01.05.2012 se modifica articolul J. 1 al contractului individual de munca nr. in sensul ca salariul de baza lunar brut de 2847 lei devine 3000 lei (RON). Art. 2 Incepand cu data de 01.05.2012 se completeaza articolul J al contractului individual de munca nr. . cu punctul .. in sensul ca se acorda spor permanent de 30 lei (RON), reprezentand 1% aplicat la salariul de baza lunar brut (3000 lei), negociat cu salariatul. Art. 3 Toate celelalte prevederi ale contractului individual de munca raman neschimbate, prezentul Act Aditional facand parte integranta din acesta.

Prezentul Act Aditional s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte si-si produce efectele de la ..

Angajator,

Salariat,

S-ar putea să vă placă și