Sunteți pe pagina 1din 4

IIOMA N IA illIMSTERUL ADMINISTRATIDI$I INTERXELOR Inspedoranrl Generrlxl lolitiei Ronlene

DISPOZITIA
INS?ECTORULUI CENER{LAI, INSPECTORATULUI GENI RAI, POLITIDI RO[]I-L\E
prirhdsl!bilirca Conccptiei tedeorBsDiare,funclionaregi !cliune. un struclurilordeordinepublicl rlc PoliliciRomAnc li vedeEa Eglementirii unitare modului orsdizare. s de iunctioDare acliune snlctu loL a ri publica Polilei Rondnei deordiDe ale conidenecesnaFa stabili unuicadru arribuliile structurilorde odire Tlnand AeneraLprivind publicl.aiest nedlabazaelaboFriiEguLemenielordc organizarc inspectdrarelor ritunclionarcale judelend, dc politie rcspe.tirDirectiei prectrm la Generlede Poli,ie MuniclpiulLri a BMUreni, 5i po$urilor baa inrocniriinselor acestor iructtrii ln lefreiulad.l0 din Legca 213/2002 nr. privindorelDizaEa funclionaf*Politioi Ronane, ti cumodficirilericonrplel.riLe ulteLioare. unratoarea enn DISPOZITIE: Art, r (r ) Se aprcbi ab,.eptr, priti'1d atn b,ti il! !ta. hritu deonli,,e Nbt j ca pterA^rd

Nr J23 dh4L1L.2orz

(2) Prevede.iie reltritoaEla aftiburiilc sructurilorde ordinepubLici an in veden la se potiivirafr. l6 alnr. din Lecea (l) eloboFEasau caz.modincarea dupi nr.2lS/2002 !icompletsre!, orgrnizrrer funclionaEa PolilieiRonene, modincirileti complerdrile cu l uLterioarc, Fivind ti judelene, regtrlanErtelor organizaE lunctionare inspecrorarelo. politie dc ale de respecri! al ri Direcliei Cenerale Polilie MunicipnLlui de a Brcuretti Art2 '(r)SeaprobdC.n.qlprriritidahibltiilcpe^.nul&ricaincadtuaznlntchljbde ordh'et lieAsar @e coodonLan athrildtca .4ttara, rlefiz'x d nr atrexanr. 2. (2) PrelederiLe ilfcritoarela anibuliileDesoDaluLLriincadrazi $rd.tLdle de ordine ce pubica seucarecoofdoneazn rciiritatea rcestom au ln vedere clabomrc. se l. filelor posiuil... potivir OrdnruluinriirisrruhLiadninhhtioi nr p siinernelor 665din28noiembrie2008 !ind uncle acrivil ideftandgemenrre$mcumaneinutritilileMiDisleruluiAdfrinhta!ieltilotenelor cvalrali ri Art. I Actiliri(cr irucnrilor de ofdinepublidlene indnLmili,ooodonatt. contoldi, lx hiveldalional de.*reDnecliadeOrdine Publicidin cadrul Inspe.torxnrluiCeDeralrl iefirorial clite se icille de ordiDe de publict din cadrulDnt.ti.l Polili.i Rominc,iar la niveL Btrcurcrti inspccrontelor poliliejudeFne. Cenerale PoliJie MunicinirLlui de a de si acrvnn1ilor inenlincre Arr,4 -(ll Ors$izaEdiierecrtarea de aordnriiri sisuranlei Fnblice piin Odinu miristruLul stabilne nr. sereaLizeazncondi!iile nr dninist,atiei i iDtenelor 60 din DeprnamenNlui ordine 9i Sigurantn 02.0110!2;i Dhpoziliaadjunctului de Publicinr Sefului rprbarea\4elodologici purercnr.plic.E a Odinului ininsNlu, de 1/1226 06.05 din 2010pe0tru privindorganizrea erecdafea nr. activtili1.. de ddinini$Eliei i ernelor 50 diD01.01.2012 si ti d siguFnleipublice, rnodinciriie conFletdrile nheiioare, mentinere ordinii $i ! Dre.lm ri ti Dispozilia Dcpaftanentului!ie Ordine Signc0lb PLrblica l/23j5 din 0,1l0.l0l2 privrd nr. ti $efulLri
Mta 6 t qeniaw caE,rtb th4bhq. li etnrc pnbha dt! ?dnier nondlp tudvito te qlrt d

aplicrea nisuf lor din coDpetcnla gone.ale polilie,jandarmi!i politiede inspecrorateloi de frcntieripent! en.iemi2rred nrhnnibr desJhsurarec.nun ld dodediu ordinli i siguranFi in publicc .ite *ucnrile din bordiDe de de de 12) Scnll polilici nunicipaldodtenerti/s*tiei politic ufbatreteclei poliie nmlt stabile$e, cofditiileprevizute ait. 9l alin (2) dir Regulamentul aplic!re Ordonlntei nr de de o dc utgenF Glverntrl!inr. 195,'002 a privindciicularix d.umurile pe publice, at.obatprin Hotidrca Curcflnr!ui l39l/2006. nr. siturliilcin caE auto\ehiculele sflr.tu|ilorde ordine FUblicip.r folosi sernnalele mijloacelor avenizare dc luDirroasi. Art, s - (l) Penh lndeplirnea atriLruliilor sefliciu.politi$ii dc ordincpublicifolosesc de roale metodele mijloacele specincc nudcl. c! resF.tsfea de lesii. !i (2)lrincipalele nretode specilice nunci suot: de rimijloacc r) analizarcd pe.nanenh situaliei a operaiilepolilienesri !c rerir..iulde compctent.. de conconircnl valodticaf analizeior cu ea rdcricei b) oreaniz.reaiidesfr$urareaactivniliiinr.harivepolrivncrdruLulnonnalivinreml pe^oanelor prcdisA|se coinireEr fapte c) identificarc! la de anttocialci risLpmvesheEa d) trez.lr,ctivr io locuriLe rnediile risc criminogcn erectuaiea parrulirl. cu prin de rl conlrcalc, acliuni alteactivi$lioperdtilei razii. $i penali, poirivitconpclcnlelorl e) des& FreaactivniilordecercetuLe t) impkmeorarea penh asigudfea prltectieibuDurilofvaLorilordecan Drislrilorlegale s inslitutii, 0Eenlii e.ononicisi pru$atorii sefliciidese.urka* de la deslirrurate poltic.pcbazldc volunuriari de s) atqeLeacetttenilor activitdlile h).olaboraEacudininisrratiaplLillcilocalisiFprsentaDliieltorirxritulii!iorsanisine; i) FregitiEiantiinftaclionxli anliviclinizarepdpulaliei; a Ti j) laloin*rea bmlof de daE poliieneltiprinclcctuarca implefre.[.i ii vcrinciLi !c nr prccrm$i olgaoizarea &tiviiili comunc k) schimbrt de de cu Femancnt dalc!i infonnalii, ceLelalte Romtne. Ministe'!luiAdminislruliei Internelor, structuii cldrul Politiei diir respecti! ii publici9i siClranF idnnuliicomponen$ sisredrlui ordlnc de !le nalionali. (3) ln vedered permanenle elemeileld. .unoaJreiii a a situalieioF.alile ri in special populalici reritoriului. nilclul structurilor ordine public,din mediulurbrnsi ruralse lor lx de $i irNtilui, principrl. in cridenleLe !nexani l ridocumenrclep,tvilrleln (l) Pentrutiesfi rrea mo. ac(ivitili de preveniLe combatefe rrFrelor r Art.6 ri a.risocirlein dorncnii la sFecillcc, nivelcenlnl!ilocal, Direcliade inePublidi$iseniunnililor O regiilor teriloriaLc Foliie vor contacF de reprezrnrh(ii aulorcme, comp.niilor siat,lnsrnudilor dc guverdanrcnlale in financiare, Noci.liilorpalronale, orsanistueldr ii org.Iizaliilornes!vemdnentsle \edercx de identificarii solL'lii colaborarccoopcmi! unor ti (2) In locxlilililertnle. coopcrirea autorildlile cu locrlevi uniri cu pioirate nrenlinere. unui climat de ordnE ri sigumnli pubLiciprecun ri orsanizarea pazeipubliccri prorectia (r) in doc0denrelE colaborafecooDeDre planurilc m.suriincheiarc DeNdanel. dc / dc c! ri juridjceri adornilile prclizulc L3:lir (l) ji (2) se $abiLesc a modaLildli concfeie execurarc de actiunilor colabori i,/ comune s.r.idile.e rDviriccdrciF4l pentru reali2area scopului Drecum !i (4) Prorocoalele, pmemncle pL.nuLiLc comun.dc .cliuncsc lf.nsmit scctiilor politie de ri trunti in nisu in caE actilitilile pr.vrzrtc in rumld/FoeuriLor Folilic/poliliilor de comtrnale subhn4iunitrd depoltie. ace$ea urnieui a sedesEuraper.zaFspectivelor

con.lrt)q trtu d at qeniln,loctanqt riactlne q j||d\uId.1.|ntEp|bl|t'ul|h|il|,fu)|fu|!

Ait.7 - Prog[mu de Lrcrual polil*rilor diD codrulslructuriLrde ordincpublc,] sc stabilctlc, conforfr reglemdnririlor vigoare. dispozilia prin nr directnltLigeiedl/lxpectorului Fl la propuneLea poliliei municiprle/or:lteiesli/sectonLluihecici de poLilc rural:I,dLFi teiului .onsuLrarea reprezertlrlilor Corpului Nalioro al PolitirtiLorri orsanialilor s ndicak plblicr e$ un atlbtrta! Arr.3 (l) EvalL'rre. acrivriliipoliti5rilor {ructurie deo.dine din l e f u l u i n e mi j l o ci tj i scrca l i zca zi jnconr ' oflnitatccucadnr Lnor nsti!iDvlEoar c (2) Irdicororii peformantipLofesioDaListabile$ prin dhpozilia de se diLeclorului Directiei d c O r d i n Pu b l i cl .a n u a l ,i i l d n xd ecembie.dtr tlcodsultar eaLnilililo,depoliliel er i r o.i de. (l) lndicaroriidc penbnnanli prclasiofala sepol modilica parcu^ul pe pcrioade nu $rpusi

A r t 9 -(r)P re g e ti re a p ro fcs onadepolilllilor dinnnr cr ur ilcdcor dir cpub l i c i s ev ar c al i d conlomdispoz liilorde liniejn vieoarc. (2) Pentupol\istiinauincxdrati. receDt n0miliii ftrnctie, de fegrtifea seva rcaliza cix princoNocai lunarc, punind0{eacccnt simuli pctice pe ofFrii fonnatori $fi1 profcsioral !i ri?and prediLeolie rcteloL procedumle. cu llcticaintePenlil intocmiRa )i (l) Pentiu!olitisti carc au inrcEistR rezullare necorespuizrtoare adivnat sau l! in vcrifici:rilc Je atruaLc, vor oeaDa convoce de pEge F nFlimenradin alaraprogromrlui sc pe hLc.u. Padiciparca la lbce b&a devoluntariat. acesrora conrocirise ( 4 ) o fi l e ri i l o ma to ri !o rco n nir uievidenle,pecar c!e!ofactuaLizapcm an efi ,c uc ar es o prccuh$ievolulitprosreseleinregistratd depolitiJicenecesitali preeilti nLpLimentaf. deacc$ia. a (5) Sefii profesionali olilefilor fornratori, fuiclie de rezuxarele ai i| dbrin0re &e ia dc pentru refiectah adivnateu ror creiteLea nileluluide pregatire poliri*iLo. a in opeEriva, F.opune poti!it nisu'ide recompetrsdre. cadrului lclalin vigo.rc. A.t. l0 in $licnrer prezemeid spoztii.lafiveLulD.G.P.M.B iii'rpe.tonleLofdc pol!ie judqcnc $ lor chbom nonnemetodolosice propri in vederc.particL lariztrii unor mod:Lilrti suplimentare 1ucru de riacliune, A.t, ll - AnexeLe I rr. 3 ta. panei'negra idin prezenk dispozilie.

hd4aaZ22Ol2. Art. i2- PrezenradisDozilie viedare intfain a r r . 13 - L a d a ta i n ti i n rvi g oaEap' tzenleidispoziliiseabr oge a)DhpoTilia LG.P.R. 422/2006. nrodilcirilcSi.ofrpleririle nr cu rlrerioarc: b) Dispozilia LG.P.R. [.7/2003,cu modifi.i.ilet comp]etarile oarci ulref o c ) D hp o zi l iL G.P .R .'. 1 ,1 1 87:16/20LLi . d) Dhp.2irixLG.P.R. nr.4l/201l.curnodificiriclicornplctdrilc 0tcrioarc. art, l.l - Prlzcnra dispozliese dilu.enlt i'rspedomrclor politiejudele*, Drcctic' dc C e n s a l e e P o L i l e i u u fi ci p n L u l udu,sr i r tr llalibr nr vilinint dir subd ir t.MAI,j i B le d a $i pcsonahrL0i grij. tefilor prir LG.P.Rd. cite Dnedtia Or(Linc dc Ptrbli.d sc adu.ela cuioltinra ti

FIStfCTOR Ctr\f&\L
C h r ior t' r n' cinr Jr !!li!ic l PEIRETOB,i

,"

-tF-'., lnthr tw ae a a;! thtia

t",r"*-,

t,*,

-)a,,,,,t':,ld da rrt)titi R!1Erl

DIRECTIEI ORDINE DE IIJBLICA " DIRECTORUL polifie Cheslo. de

ffu",r*u

DI DIRECTORUT

CABINEI TJEI

poy
N

$EFUL OII

LUJ

CORPU

TI$TILOR

coMptiani@dd. @stu @,tarlrtu4 9i d4t@a dedtft wbtica atePot4biRuaE tMttttt

S-ar putea să vă placă și