Sunteți pe pagina 1din 4

UTM

Centrul didactico-științific „Agroalimentar”

ARTICOL

Tema: Elaborarea și implementarea uscătoriei în bază de pelete pentru fructe și legume

Cuvinte-cheie: uscare, fructe și legume, pelete, energie verde

Scopul: Elaborarea unui uscător tip tunel de capacitate rezonabilă pentru întreprinderile mici și mijlocii (2500
kg), care va utiliza energia termică obținută în urma arderii deșeurilor agricole și peletelor.

INTRODUCERE

Proiectul prevede elaborarea şi implementarea unei uscătorii pentru uscarea fructelor şi legumelor
tip tunel care va folosi în calitate de sursă de energie căldura obţinută în urma arderii peletelor şi
deşeurilor agricole.
Se prevede elaborarea procesului tehnologic de uscare a produselor vegetale umede, determinarea
parametrilor optimi de uscare: temperatura, viteza şi umiditatea aerului, durata de uscare pentru
produsele solicitate de agentul economic (mere, prune, pere, etc.).

Fig. 1 Vederea generală a uscătorului.

Elaborarea construcţiei uscătorului în ansamblu, alegerea şi adaptarea la parametrii uscătorului a


generatorului de căldură bazat pe pelete şi deşeuri agricole. Elaborarea modelelor matematice ale
fenomenelor de transfer care au loc în uscătoria dată. Elaborarea unui sistem de dirijare automată a
procesului tehnologic de uscare bazat pe modelele matematice menţionate. Automatizarea complexă a
uscătorului.
Uscătoria va fi implementată la întreprinderea agricolă SRL VIOMARIX-PLUS amplasată în judeţul
Edineţi, satul Hincăuţi. Această uscătorie va permite utilizarea surselor regenerabile autohtone, şi
anume a peletelor şi deşeurilor agricole colectate de la întreprinderea dată. Optimizarea procesului de
uscare prin implementarea sistemului de automatizări elaborat v-a permite reducerea consumului de
energie în procesele de uscare, obţinerea produselor uscate de calitate competitivă pe piaţa naţională
şi internaţională.
În R. Moldova se recoltează cantităţi mari de fructe şi legume uşor alterabile care necesită
prelucrare rapidă şi condiţii specifice de păstrare. Una din metodele de prelucrare şi de păstrare a
acestora este deshidratarea lor – uscarea.
Din motivul că înlăturarea umidităţii din produsele umede, în special prin tratare termică, este
însoţită de un consum sporit de energie, reorientarea uscătoriilor către sursele regenerative de energie
permite reducerea consumului de energie tradiţională la nivel naţional, reducerea nivelului de poluare a
mediului, reducerea impactului negativ al crizelor energetice asupra producătorului.
Dat fiind faptul, că în republică au fost realizate multiple investigaţii în domeniul cercetărilor
teoretice şi practice ale proceselor de uscare, este oportun de a le implementa în producere inclusiv şi în
uscătoriile pe pelete.
În urma implementării instalaţiei de uscare a fructelor şi legumelor bazată pe folosirea sursei de
energie obţinută în urma arderii peletelor şi a sistemului de automatizare a procesului de uscare se
preconizează următoarele rezultate:
- obţinerea unui produs finit de o calitate înaltă, competitive pe piaţa europeană;
- reducerea consumului de energie fosilă – asigurarea securităţii energetice;
- reducerea deşeurilor agricole – asigurarea securităţii ecologice în zona rurală;
- reducerea cheltuielilor la întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor de uscare;
- crearea noilor locuri de muncă.
Ca obiective de bază pot fi menționate:
- De a integra şi de a îmbunătăţi performanţa potenţialului ştiinţific şi tehnic în domeniul elaborării
noilor tehnologii de utilizare a biomasei. Politica generală este orientată înspre implementarea
practicilor agricole care să stimuleze utilizarea biomasei în proporţie de cel puţin 10% din combustibilul
solid, până în anul 2015;
De a promova în R. Moldova utilizarea resurselor regenerative de biomasă solidă în gospodăriile agricole la
procesarea producţiei, în special în procesele cele mai energointensive, cum este uscarea.

Fig. 2 Circulația aerului în interiorul uscătorului.

În prezent, pe plan mondial se observă o trecere intensivă de la sursele energetice tradiţionale la


cele alternative, tendinţă de diminuare a rezervelor de combustibili fosili şi majorările consecutive ale
preţurilor pentru resursele energetice tradiţionale. Cu referire la Republica Moldova, producerea
energiei alternative este şi mai actuală, fiind condiţionată de dependenţa absolută de importul de
resurse energetice. Principala resursă de energie alternativă în Republica Moldova este biomasa, al cărei
potenţial se regăseşte într-o gamă largă de categorii de resurse precum sunt: lemnul, deşeurile agricole
şi animaliere, reziduurile de la culturile agricole şi arborescente şi culturile energetice. În total,
potenţialul de biomasă al Republicii este estimat la 50,43 PJ, ceea ce este echivalent cu cca 55% de
energie primară furnizată ţării.
Pentru Republica Moldova o însemnătate deosebită o are organizarea prelucrării materiei prime
autohtone în produse alimentare. Procesele tehnologice din acest domeniu în marea majoritate necesită
tratări termice ale produselor, ceia ce ca regulă este însoţit de un consum sporit de energie. Atenţie
deosebită în acest contest se acordă proceselor şi instalaţiilor de uscare ca unele din cele mai mari
consumatoare de energie din industria alimentară.

Fig. 3 Cazan pe bază de biomasă.

Reieşind din cele menţionate constatăm că aplicarea energiei termice obţinute în urma arderii
peletelor şi a deşeurilor agricole în uscătorii va aduce un beneficiu considerabil sectorului agricol şi
economiei naţionale. Mai mult ca atât, aplicarea resurselor regenerabile într-un sector industrial cu
consum sporit de energie cum este uscarea, va influenţa benefic şi asigurarea securităţii şi
independenţei energetice a R. Moldova.
La moment, sunt elaborate un şir de cercetări în domeniul uscării de către savanţii din
R. Moldova, inclusiv şi în cadrul diferitor proiecte finanţate de Academia de Ştiinţe a R. Moldova. Au fost
studiate şi elaborate regimuri tehnologice de uscare a fructelor, legumelor, produselor de destinaţie
medico-biologică, produselor sâmburoase, etc. Aceste elaborări au fost confirmate prin modelarea
matematică a proceselor tehnologice menţionate.
Ultimele investigaţii ştiinţifice efectuate de savanţii autohtoni sunt prezentate în formă de rapoarte
ştiinţifice şi necesită implementare în practică.

La baza proiectului transferului tehnologic înaintat stau rezultatele cercetărilor ştiinţifice


efectuate la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Institutul de Tehnologii Alimentare (ITA) în cadrul
Programului „Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară”, subprogramul
„Tehnologii de prelucrare a materiei prime agricole şi de păstrare a producţiei agroalimentare cu
consum redus de energie.
Actualmente majoritatea uscătoriilor folosesc în calitate de energie termică căldura obţinută în
urma arderii gazelor naturale sau elemente electrice de încălzire, mai rar se utilizează pompe termice
sau baterii solare. Atât gazele naturale, cât şi energia electrică sunt costisitoare, iar în viitor de
presupune scumpirea lor şi în continuare. Pompele termice şi bateriile solare sunt de perspectivă, cu
consum de energie fosilă redus, dar însăşi instalaţiile sunt costisitoare şi rezonabile numai în uscătorii de
capacităţi înalte.
În proiect se propune elaborarea unei uscătorii tip tunel, de capacitate redusă, în bază de pelete
şi deşeuri agroalimentare (sâmburi de prune, caise, coji de nuci, rumeguş de crengi din livezi vii, etc.).
Utilizarea acestui tip de combustibil în procesul de uscare contribuie la asigurarea securităţii energetice
prin folosirea sursei regenerabile de căldură şi a securităţii ecologice prin reducerea cantităţii de deşeuri
agricole în zonele rurale.
În urma implementării uscătoriei de fructe şi legume se preconizează de a obţine următoarele
rezultate:
- extinderea exporturilor prin obţinerea unui produs finit de o calitate înaltă, competitive pe
piaţa europeană;
- reducerea importurilor de resurse energetice fosile şi asigurarea securităţii energetice şi a
protecţiei mediului;
- reducerea cheltuielilor şa întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor de uscare;
crearea noilor locuri de muncă în ţară.

Elementul de noutate al proiectului este aplicarea sursei regenerabile autohtone în procesul de


uscare a fructelor şi legumelor şi anume a energiei obţinute în urma arderii deşeurilor agricole şi
peletelor. Uscătoria dată se manifesta printr-un schimbător de căldură gaz-gaz de construcţie originală
cu un randament termic sporit.

În comparaţie cu instalaţiile de uscare tip tunel, existente la moment pe piaţa Republicii Moldova,
uscătoria propusă va folosi în calitate de sursă de energie aerul încălzit în urma arderii deşeurilor agricole
colectate în gospodăria respectivă şi a peletelor confecţionate din aceleiaşi deşeuri.
Aplicarea acestei surse de energie unuia din cele mai energointensive procese din industria
alimentară, şi anume procesului de uscare a fructelor şi legumelor, va permite reducerea simţitoare a
consumului de energie fosilă în gospodăria respectivă, deci şi a asigurării securităţii energetice.
Totodată, utilizarea deşeurilor agricole în calitate de sursă de energie termică la procesarea
fructelor şi legumelor va reduce simţitor acumulările acestora în gospodării, deci, va creşte şi securitatea
ecologică în zonele rurale.
Implementarea unei tehnologii de procesare a fructelor şi legumelor cu utilizarea resurselor
regenerative la sate este de perspectivă şi promovarea largă a acesteia va permite deschiderea noilor de
lucru, deci va influenţa şi procesul de reîntoarcere a cetăţenilor de peste hotare.