Sunteți pe pagina 1din 6

4.CALCULE INGINERESTI.

4.1 CALCULU VALTURILOR.


FORMULE DE CALCUL:
Trebuie sa tinem cont ca bucatile de produs sunt zdrobite nimerind intre valturi-aici apare
doua forte neechilibrate F>F2
2fPcos (α/2) > 2Psin(α/2); (1)
unde: f – coieficientul dinamic ce ia in consideratie forta de frecare intre suprafata
valturilor si particule, α-unghiul de atractie, α=400̊.
Conform schemei de mai jos legatura dintre dimensiunele valturilor si bucatile de produs
destinat zdrobirii avem:
(Dvalt/ 2+l / 2) / (Dvalt / 12+dp/2) = cos(α / 2); (2)
unde: Dvalt- diametrul valtului (m); zazorul intre valturi, l= 0…2,5mm; dc= diametrul mediu
al particulelor supuse zdrobirii.

Valturile zdrobitorului.
Formula de calcul a vitezei
valturilor.
Vvalt= 3600πDvalt nvalt Lvalt l (3)
unde: nvalt – turatiile valturilor;
lvalt – lungimea valturilor;
Productivitatea teoretica a
zdrobitorului.
Gzdr= Vvalt ρstr (4)
unde: ρincarc = densitatea incarcaturii;
Productivitatea zdrobitorului depinde de coieficientul instabilitatii la farmitare.
ψ= 0,5…0,7;
Gzdr= ψ Gzdr (5)

Forta de care avem nevoie pentru rotirea valturilor.


N= Gzdr Nlovire (6)
unde: Nm – puterea motorului, Nm = 0,004…0,005kw raportata la un kg al productivitatii
zdrobitorului. Pag
UTI MAIA STL 00.00.000 ME Pag
18
Mod Coala
Mod Coala
Nr. document. Semnat. Data UTI MAIA STL 00.00.000 ME 19
Nr. document. Semnat. Data
Avind formulele de mai sus voi efectua calculele valturilor dupa datele urmatoare: diametrul
valtului (Dvalt)=0,25m, lungimea valtului (Lvalt)=0,5m, viteza de rotire (Vvalt)=1,5m/s, densitatea
stratului de produs (ρstr)=530Kg/m³, distanta intre valturi figureaza de la l=0…0,025m,
diametrul mediu al granululor produsului este dprod=0,003m, coieficientul dynamic este f=0,37.
Unghiul de prindere a produsului este α=10, coieficientul instabilitatii la farmitare ψ=0,5.
Energia consumata la fiecare khilogram de productivitate Fcons=0,004kw.
1) Distanta dintre valturi admisa este atunci cind produsul este zdrobit, adica: f>tg(α/2),

L=2[cos(α/2)(Dvalt/2 + dprod/2] = 2[0,996(0,125+0,0015)-0,125] = 0,002m


Conform conditiilor de zdrobire distanta dintre valturi obtinuta mai sus trebuie sa respecte
urmatoarea relatie lmax>l>dprod, daca nu schimbam unghiul de prindere α.
2) Numarul de rotatii a valturilor:
nvalt= Vvalt/(π·Dvalt) = 1,5/(3,14 · 25) = 1,91cˉ¹

3)Productivitatea reala a morii:


Gzdr= 3600·π·Dvalt nvalt · Lvalt· l= 3600 · 3,14 · 0,5 · 530 · 0,25 · 1,91 · 0,5 ·
0,002=1430Kg/ora
Pentru a ne face o comparare, determinam productivitatea zdrobitorului pentru cerealiere
reesind din aceea ca la fiecare 0,1m de lungime a valturilor Lvalt se capata Gzdr. Orient= 280kg/ora
de faina de ceriale uscata.

4) Gzdr.orientl=( Lvalt/0,1) · Gzdr. Orient pe ora=(0,5/0,1) · 280 = 1400kg/ora.


Daca productivitatea reala Gzdr nemijlocit se deosebeste nemijlocit de cea de orientare Gzdr.orient
si aceasta deosebire este ΔG=100kg/ora sin u mai mult, schimbam numarul de rotatie
valturilor.

5) Forta de care avem nevoie pentru rotire in lucru a valturilor.


N= Gzdr· Fcons=1430 · 0,004 = 5,72kw.

4.2 CALCULUL CICLONULUI.


De calculat ciclonul pentru purificarea aerului inainte de a fi aruncat in atmosfera.
Date initiale: amestecul separate (aerul cu particule mici), Lam=20000kg/h; concentratia
Pag
amestecului (%vol), yam=0,2 aerul purificat y0=0,02; densitatea prafului aspirat ρ= 1,164kg/m³
Mod Coala Nr. document. Semnat. Data
UTI MAIA STL 00.00.000 ME 20
viscozitatea dinamica a aerului μ=18,24· 10ˉ6 N·S/m²; diametrul particulelor de praf
d= 30· 10ˉ6 m.
CALCULELE.

1) Masa aerului curat (in kg/h)


L0 = Lam (100-yam) / (100-y0) = 20000 (100-0,2) / (100-0,02) = 19964.
2) Masa prafului separat ( in kg/h )
Ps = Lam (yam-y0) / (100- y0) = 20000 (0,2-0,02) / (100-0,02) = 36.
3) Densitatea amestecului la intrare ( in kg/h )
ρam = 100 / [ (yam / ρ1) + (100-yam) / ρ] = 100 / [(0,2 / 1300) + (100-0,2) / 1,164] = 1,166
4) Aerului curat ( in kg/m² )
ρ0 = 100 / [( y0 / ρ1 ) + (100-y0) / ρ] = 100 / [( 0,02 / 1300) + (100-0,02) / 1,164] = 1,164
5) Volumul sistemului:
amestecul de la intrare ( in m³/h )
Vam = Lam / ρ1 = 20000 / 1,166 = 17152,7
6) amestecul curat ( in m³/h )
V0 = L0 / ρ0 = 19964 / 1,164 = 17151,2
7) Volumul prafului evacuat ( in m³/h )
Vp = Lp / ρ1 = 36 / 1300 = 0,0277

8) Productivitatea volumica a ciclonului in 1secunda ( in m³/s )


Vsec = Lam / (3600·ρ) (100-yam) / 100 = 20000 / (3600·1,164) (100-0,2) / 100 = 4,8
9) Raza tubului din interior ( in m )
Pag

Mod Coala
UTI MAIA STL 00.00.000 ME 21
Nr. document. Semnat. Data
r1 = Vsec / (π· vt ) = 4,8 / (π·4) = 0,62
unde vt = viteza aerului in tub vt = 2…5m/s
10) Dimensiunile racordului de alimentare a ciclonului se determina din conditiile ca el este
de forma dreptunghiulara cu dimensiunile b·h, unde b- latimea racordului, iar h- inaltimea
lui in m. Raportul recomandat h / b = 2…4 = a; atunci acceptam h = a·b, (in m)
h = Vc / (a·v2) = 4,8 / (2·20) = 0,35, unde v2- viteza fluxului de aer in record, (in m/s);
v2 = 15…25 m/s
11) Inaltimea racordului h = 0,35·2 = 0,7
Raza ciclonului
rcicl = r1 + δ1 + Δr = 0,62 + 0,005 + 0,375 = 1, unde δ1-grosimea peretelui interior a tubului
( se accepta δ1 = 0,005m); Δr- distanta in directia razei dintre tubul central si corpul
ciclonului ( se accepta din conditia ca Δr>b; Δr = 0,1…0,5 m; acceptam Δr = 0,375m
12) Viteza medie a fluxului amestecului in ciclon se accepta de 1,4 ori mai putin, decit
viteza fluxului de aer in record (in m/s)
Vmed = Vflux / 1,4 = 20 / 1,4 = 14,3
13) Raza medie de rotatie a fluxului in ciclon (in m)
rmed = (r2 + r1 + δ1) / 2 = (1+0,62+0,005) / 2= 0,81
14) Viteza unghiulara de rotatie a fluxului de gaze in ciclon (in cˉ¹)
ω= Vmed/rmed = 14,3/0,81=17,7
15) Viteza (in m/s) de sedimentare a particulelor V in cimpul fortelor centrifugale se
determina dupa formula
V = μ/ (d·ρ) (mAr Pr) ·Cf, unde Cf- coieficientul formei particulelei, (se accepta Cf=0,77)

 Regimul de miscare si cimpul de sedimentare a particulelor.


Regimuri Cimpul de gravitatie Cimpul centrifugal m n
Laminar Ar>3,6 Ar Fr<3,6 1/18 1 Pag

Mod Coala
UTI MAIA STL 00.00.000 ME 22
Nr. document. Semnat. Data
De trecere 3,6<Ar<84000 3,6< Ar Fr<84000 1/13,9 0,6
Turbulent Ar>84000 Ar Fr>84000 1/0,33 0

16) Produsul criteriilor Ar Fr:


Ar Fr = (d³ ·ρ1·ρ·g)/μ²(ω²·rmed)/g = (30³·1300·1,164·9,81·10¹²)/(10¹·18,24²)
·(17,7²·0,81)/9,81= 34,63.
17) Procesul de sedimentare (in m/s), se petrece in cimpul fortelor centrifugale
V = (18,24·10)/(10·30·1,164) (34,63/13,9) ·0,77=0,77
18) Durata de mentinere a amestecului in ciclon (in s)
Τ = Δr/v = 0,375/0,77=0,49
19) Capacitatea de lucru (in m³)
Vlucru=Vsec·τ = 4,8·0,49 = 2,35
20) Inaltimea partii conice a ciclonului (in m), la coieficientul de rezerva a inaltimii kinalt=1,25
H= kinalt·Vlucru/{π[r2²-(r1+δ1)²]}= 1,25·2,35/{π[1-(0,62+0,005)²]}=1,55
21) Inaltimea partii conice a ciclonului (in m), la raza racordului de evacuare din partea de jos
a ciclonului r0=0,2m si unghiul α0=600̊
Hk=(r2-r0)·tgα0= (1-0,2)·tg600̊=1,4
22) Rotatia fluxului de produs in ciclon (in cˉ¹)
n=τ·ω/(2·π) = 0,49·17·7/(2·3,14)=1,4
23)Productivitatea laterala a cilindrului (in m³/s) fara a lua in consideratie rezerva de inaltime
cu raza medie a fluxului aflat in rotatie rmed
Vs=F0·v=2π²med H·v/kinalt = 2·3,14·0,81·1,55·0,77/1,25 = 4,85
24)Inaltimea fluxului de amestec la o rotatie (in m)
П0=Vp·H0·n=1,25·0,91·1,4=0,91
25)Inaltimea partii cilindrice a ciclonului (in m)
П=kinalt·H0·n=1,25·0,91·1,4=1,59
Verificarea demonstreaza corectitudinea efectuarii calculelor: abaterile ce iau in consideratie
cifra de rotungire de la calcule constituie 2,5% (100·1,59:1,55=102,58%).