Sunteți pe pagina 1din 18

RÂNDUIALA CITIRII APOSTOLULUI

ÎN DUMINICILE DE PESTE AN

Prochimene și Aliluiare
după melosul lui Simon Karas
(1905-1999)

 
Tehnoredactare: Arhidiacon Alexandru Grigoraș


Martie 2018

2
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro

Prochimenul Apostolului Glasul I

     


a na a nes 


i
i
    
i i i i i e Doa a a a a

a am ne e

 
mi i la
 
a Ta spre e noi
  
pre cum am nă dăj du

i 
 i 
i i
i i it și
noi 
în tru Ti i 
 i ii i ii


i i i
ne 
e 
e   
ne e  ee  e
a treia
e oară e


u cu 
ra 
ți 
vă drep ți lor în tru Domnul 
ce  
lor drepți


li se e 
cu u vi i i 
ne 
e e 
la 
a 
u u 
u 
dă 

ă u 
dați 
pe  
Dom 
nul 
în  a lă  u 
tă
în 
psal ti 
re

cu zece stru ne


 cân 
ta 
a a
a 
ți i i  
i-I
Lui 
3
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro
Aliluia Apostolului Glasul I

     


a na a nes 

a  
 li  
lu  
u i  A li i  
a    lu   
u u u 

i  
 i i 
a

 A a

a a li i lu

u u u u

i  
 i i   a a  aa  a
a treia
a oară a


4
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro

Prochimenul Apostolului Glasul al II-lea



 
         
e 
a 
a 
nes 


ă ri i i i i 
ia a 
a 
a 
a mea   
și   
la 


a a u 
u 
da   
mea e 
e   
ste     Do
o 
o 
o 
o 
o  
o om


nul   
și  
mi-a 
fo   
ost  
mi ii 
e      
spre 
mân 
tu   i 


i i i i 
 i i 
i spre mân tu i i 
 i i i 
re 

  
re ee e
a treia
oară


er tând
m-a  
cer tat Domnul dar mo 
o oor 
ții i   i  nu



m-a a 
dat 


ăr tu ri si mă v-oi Ți e că m-ai a u zit 
și

ai fost mi i i 
 e spre
e
e 
i i  
iz 
bă
vi 
i 
re 
5
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro
Aliluia Apostolului Glasul al II-lea


 
         
e 
a 
a 
nes 


a li 
lu 
i 
a A li lu u 
i 
i ia 


A li lu u 
u 
i i a
a 
a 


A li 
lu i 
i a
A a li i lu u uu
i i 


i i 
a   
A 
a 
a  
a 
li  i 
lu u  u
u u 
u u 

 
i i a a
a


6
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro

Prochimenul Apostolului Glasul al III-lea

  
         
a 
a  na 


â 
ân  ați
ta  câ 
â   
â ân tați   Dum ne  
ze 
e 
e


u lui
no 
stru
u câ â ân ta aa    a a 
a 
a ați 


Câ  ta a
ân câ 
â â 
ân  Îm 
tați   pă 
ra a 
a 
tulu
u 
ui no


os  câ 
tru  â 
â 
ân 
taa
a a 
a 
a a 
ați 


ta 
a 
a a 
a a 
a 
a a 
ați 


oa te po poa re le ba teți din pal me  
ve  
se   li

ți vă de Domnul
 în gla 
as
de 
bu u u 
cu ri 
i 
 i 
e 


ă Dom nul prea în fri co șă tor e ste
Îm pă ra 
at


ma re pe ste to o 
ot   
pă 
mâ  
 ân 
tul 
7
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro
Aliluia Apostolului Glasul al III-lea

  
         
a 
a  na 


a 
li 
lu u
i i a 
 A 
a li i lu u 
 u i 

  
i i a A
a

a
a   a a  a     
li i  i lu u


u u u
  aa
i i i


8
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro

Prochimenul Apostolului Glasul al IV-lea

     
            
    
a ghi a a a a a a


â ât
s-au 
slă 
ă 
vi i
i i i i i 
i i 
it cât s-au au


slă   
vi i   
i i  i  i 
it      
lu cru ri  le   
Ta 
a   a

e e e Doa a a  am ne e toa  a

le
     a
 
a a a te


în   
tru  
în  
țe e 
le ep  
ciu  
ne 
le-a
a a 
ai
fă ă ă ă


cut         
a treia oară


cu 
u u u 
u u 
u
u uu u 
u u u 
ut 


i 
ne   
cu   
vin   
tea  
ză  
su  
fle 
te al meu pe


Do om 
nul Doamne
    Dum
   
ne 
ze ul meu slă vi i 
tu 
u u 
u


Te-a a
ai 
foa 
a 
a  
ar 
te     
9
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro

în măr tu  
ri  
si  
re  
și-n 
ma 
re  
po  
doa 
bă   
Te-ai


îm bră cat 
Cel 
ce Te îm braci cu lu mi na ca și 
cu 


u u u 
un e
ve   e eș  
mânt

Aliluia Apostolului Glasul al IV-lea

      
    
         a 
ghi a  a 
a a 
a a 


a 
li  i 
lu u i i
a  
A 
li i   
lu 
u u

i 
i i i 
a 
A a 
a 
a 
a a a li i 
 i 
lu u


u u u
i i 
i i 
a  a treia oară


a 
a a 
a 
a a a
a 
a 
a 
a 
a a a a 


10
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro

Prochimenul Apostolului Glasul I Plagal

 
     

a a ne  a           
a  nes


u u Doa a a a a a   a a  
a am ne 
ne 
ve e


e e
ei
pă ă ă ă
zi  
și 
i ne e ve e 
ei
fe e


e e ri  
de
e nea a a
mu ul  a
cee
sta  a  î îî
î

      oară 


vea a  a  a a 
ac
a treia
î î î î în veac

 
ân  
tu  
ie  
ște  
mă Doam
  ne  
că  a 
lip   
sit  
cel


cu vi os 
că
s-a   
îm 
pu ți nat a  
de  rul  
vă  de 
la fi


i i i 
ii 
oa 
a a 
a a
a 
me 
e 
ni i i  
lor 

 
e 
șer  
tă 
ciuni 
a 
gră it fi  e 
ca  
re   
că 


tre a proa pe le său 
bu
ze 
vi vle 
ne  
în  ni mă  
i  și 
11
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro

în i 
ni 
mă re e e e 
e 
le 
e e 
e ee 
a 
au


gră ă ă 
it 

Aliluia Apostolului Glasul I Plagal


 
     

a a ne  a           
a  nes


a li lu i i
a   
A a li i lu u u u


u i  
 i i
a 
A  
a 
a a li i lu u
u
u


u uu 
i i 
a   oară 
a a  a a a  
a 
a treia12
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro

Prochimenul Apostolului Glasul al II-lea Plagal



e e 
he a 
a nes


ân tu ie e 
e 
e 
e 
e ște
Doa
a am ne 
po o


po 
o 
o 
o
o
ru ul Tă 
ău bi i i 
și  i i 
bi

 cu  
ne   vi   tea a
in  a 
a  ă   ă
ză  ă  ă 
ă    ă  ă  
ă 


mo o o 
o 
o 
o ște e ni i i i 
rea 
a 
a 
a 
Ta 


Ta 
a 
a a 
a a
a a 
a treia
oară a


ă tre Ti ne Doam ne am stri gat Dum ne ze ul


meu ia a min te 
nu mă tre ce cu ve derea  
că 
de nu mă vei


a u  
zi  
mă  
voi  a 
se 
mă   cu  
na  cei 
ce  e 
see 
e

po o 
 goa a ră î 
în mo 
o 
or 
mânt
13
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro

as cul  
tă Doam ne gla sul ru gă ciu nii me le când


mă ro og 
că 
tre 
Ti i ne 
când 
ri dic mâi ni 
le  le  
me  că 


tre lă ca a a a 
a 
șu 
ul cel sfânt a 
a 
al 
Tău 

Aliluia Apostolului Glasul al II-lea Plagal



e e 
he 
a 
a nes


a li

lu i i a A a li i lu u
uu  
i i i


i a 
A 
a 
a 
a a
a li i i 
lu 
u 
u 
u 
i i a 
a 

no 
    
e e na

 
a li i lu i i a a a a A
li
 
lu u
i
u u u

i 
 i i   
a   
A 
a aa 
a a li   i  i
lu 
u 
u u
u

i i  i i
i  a 
14
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro

Prochimenul Apostolului Glasul al III-lea Plagal

          
 a  a  nes    

o  om
           
nul tă ri i i i e e e po o po o


ru  
u   Să  
lui     va   
ău  a 
da
a  Do 
a         


o o 
o om nul 
va bi ne cu u 
vân 
ta 
a a pe 
poo


po o 
ru
u u ul
 cu pa  
Său a 
a 
ce e

e 
 e e 
e  e 
e 
a treia
oară e

 
a du ceți Dom nu lui fii ai lui Dumne zeu a du

   
ceți Domnu lui mieii lor  a
o  i   du 
ceți Dom    lui 
nu   sla 
a vă


și ci i  
in
ste e

15
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro

a du ceți Dom nu lui sla vă Nu 
me
lui Său 
în
chi na


ți vă   Domnu
 lui 
în cu tea 
ur  cea 
sfâ â â ân
tă ă 
a

  
Lu ui

Aliluia Apostolului Glasul al III-lea Plagal

   

 ne es
e 
a a


a li lu u 
u 
i i a
A a li i 
lu u u
u


i i i i 
a 
A a 
a 
a a lu u
lii i u 

i i 
i ia 

16
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro

Prochimenul Apostolului Glasul al IV-lea Plagal

        
a ghi e 

e


a a 
a aa 
a
fa a  aa 
ceți   
fă ă 
gă   
du 


i i 
in 
țe
e și i 
le 
î î 
îm 
pli ni i ii 


i i i iți  
Do 
om 
nu  
lui  
Du 
um 
ne e
ze ee 

 lu 
u u u
u 
ui
no o 
o  
o
stru 
a treia oară


stru
u 
u u 
u 
u u u
u 
u 
u u u u 

 
u 
no  
scut  e  
ste  
în 
Iu  
de 
ea Dum ne zeu


în Is ra il
 
ma a re e e ste e nu u me le e Lui

 
ă 
s-a fă  
cut   în  
Ie 
ru sa li im lo cul Lui


și lă ca  ul Lu 
șu u
ui în 
Si i 
on 
17
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro
Aliluia Apostolului Glasul al IV-lea Plagal

        
a ghi e 

e


a
    
li lu u i i a A
  
a a a a
 
li lu u


u 
u
i 
i 
i 
i 
a 
A 
li 
lu u u u u u 

ui i 


A li  
lu
u 
i i a 

Încheiată astăzi,
25 martie 2018,
când facem prăznuirea
Bunei Vestiri a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

18
www.byzantion.ro www.robiidomnului.blogspot.ro