Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI


CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CURRICULUM
pentru cursurile de formare continuă a cadrelor didactice din
învăţămîntul preuniversitar
SPECIALITATEA: DIDACTICA EDUCAŢIEI TEHNOLOGICE şi EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Modulul B
Didactica disciplinei şi specialitatea

Bălţi, 2013

1
Autori:
1. Pavel Topala, prof.univ. dr. hab. în tehnică
2. Emil Fotescu, conf.univ. dr. în şt. pedagogice
3. Vitalie Beşliu, conf.univ. dr. în tehnică

Curriculum a fost discutat la şedinţa Catedrei de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti la data de 08.02.2013, procesul verbal nr. _8_, şi aprobată la şedinţa
Consiliului ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe Reale, procesul verbal nr. _4_ din 14.02.2013.

Decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Pavel TOPALĂ


dr. hab., prof. univ.

© Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Centrul de Formare Continuă, 2013

2
PRELIMINARII

Transformările accelerate şi cu efecte imediate ale societăţii contemporane impun cerinţe deosebite faţă de sistemul formării continue a
cadrelor didactice. Curriculumul pentru cursurile de formare continuă a profesorilor de Educaţie Tehnologică este destinat pentru dezvoltarea
competenţelor profesionale reieşind din politicile educaţionale moderne promovate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
Curriculumul, fiind o componentă a sistemului educaţional deschis numit educaţie permanentă, reflectă corelaţiile interdisciplinare,
coerenţa între treptele şcolare, prevede integrarea educaţiilor formale, nonformale şi informale, contribuind astfel la educaţia contemporană a
elevilor.
Curriculumul este axat pe valorile pedagogice moderne ce exprimă învăţarea centrată pe elev, formarea personalităţii creative apte de
activităţi cu caracter de invenţie în domeniile tehnicii şi tehnologiei.
Conţinutul Curriculumului reflectă integral corelarea obiectivelor educaţionale ce se conţin în documentele şcolare actuale: planul şcolar
de învăţămînt, curriculumul disciplinei şcolare Educaţie tehnologică, manuale şcolare şi alte documente ce se referă la formarea competenţelor
elevilor în domeniile tehnicii şi tehnologiei necesare pentru viaţă şi alegerea viitoarei profesii.
Curriculumul prevede discuţii asupra metodologiei organizării autoeducaţiei permanente a profesorilor şi a conferirii gradelor didactice.
În cadrul cursurilor are loc elaborarea unei lucrări cu caracter didactic de către fiecare profesor din perspectiva confirmării sau conferirii
gradelor didactice. Lucrarea va servi drept bază la elaborarea ulterioară a lucrărilor pedagogice cu drept de autor (curriculumuri la discipline
opţionale în domeniul Educaţiei Tehnologice, articole cu caracter ştiinţifico-didactic pentru a fi publicate în reviste de specialitate, lucrări de
investigaţie în domeniul pedagogiei etc.), temele lucrărilor se determină pe parcursul discuţiilor desfăşurate la lecţii.

3
Repartizarea pe subdomenii a orelor

Nr. de
Nr. Denumirea subdomeniului
d/o ore

1. Tehnologii contemporane de producere a bunurilor materiale 10 ore


2. Valorificarea fundamentelor teoretice ale disciplinei de studiu Educaţie Tehnologică şi Didacticii Educaţiei 10 ore
Tehnologice
3. Viziuni contemporane asupra continuităţii Educaţiei tehnologice în învăţămîntul preuniversitar şi a educaţiei 8 ore
(autoeducaţiei) permanentă a profesorului de Educaţie Tehnologică
4. Proiectarea şi dezvoltarea curriculară 28 ore
5. Organizarea şi realizarea procesului educaţional 4 ore
6. Proiectarea şi realizarea evaluării rezultatelor şcolare 8 ore
7. Proiectarea şi realizarea subiectelor de cercetare profesională 4 ore
8. Managementul clasei şi coordonarea cross-curriculară 4 ore
9. Gestionarea propriei formări continui 6 ore
10. Schimb de experienţă 4 ore
11. Asistarea la o lecţie publică şi discuţia acesteia 4 / 4ore
12. Evaluarea finală 2 ore
Total 96 ore

4
Curriculum la modulul „Didactica Educaţiei Tehnologice şi Educaţie Tehnologică”
pentru cursurile de perfecţionare a profesorilor şcolari de „Educaţie tehnologică”
Forma de
Subdomeniu Competenţa vizată Componentele competenţei Conţinuturi
promovare
1 2 3 4 5
Noutăţi în ştiinţă şi tehnică.
Tehnologii contemporane:
1.Tehnologii
tehnologii laser, tehnologia
contemporane 1.1. Cunoaşterea tehnologiilor
1. De a cunoaşte noile prelucrării prin descărcări electrice
de producere a contemporane. Prelegere,
tehnologii utilizate în în impuls, tehnologia prelucrării cu
bunurilor 1.2. Aplicarea lor în predarea educaţiei Discuţie
tehnica contemporană fascicul de electroni şi ioni,
materiale tehnologice.
tehnologii de fabricare cu jet de
( 10 ore)
plasmă, nanotehnologii etc.

2. Valorificarea 1. De a cunoaşte şi 1.1. Cunoaşterea esenţei învăţămîntului  Tendinţe actuale de dezvoltare Discuţie euristică
fundamentelor înţelege schimbările permanent; a învăţămîntului în Republica
teoretice ale actuale în învăţămînt 1.2. Cunoaşterea esenţei învăţămîntului Moldova;
disciplinei de reproductiv şi învăţămîntului formativ.  Analiza influenţei tehnicii şi
studiu Educaţie tehnologiei asupra schimbărilor
Tehnologică şi în învăţămînt;
Didacticii  Analiza influenţei revoluţiei
Educaţiei informaţionale asupra
Tehnologice modernizării învăţămîntului
(10 ore) permanent;
 Analiza deosebirii dintre
învăţămîntul reproductiv şi
învăţămîntul formativ;
 Abordarea prin competenţe.

2. De a cunoaşte şi 2.1. Cunoaşterea esenţei conceptului  Analiza conceptelor culturii Discuţie euristică
înţelege locul disciplinei culturii generale a omului contemporan; generale a membrilor societăţii
şcolare Educaţie 2.2. Cunoaşterea şi înţelegerea rolului din secolele XX şi XXI;
Tehnologică în sistemul disciplinei şcolare Educaţie Tehnologică în  Analiza curriculumurilor
de discipline şcolare de vederea formării şi dezvoltării culturii Educaţiei Tehnologice şi altor
cultură generală. tehnico-tehnologice a elevilor privită ca o discipline şcolare (Fizica,
componentă a culturii generale; Chimia, Matematica etc.) prin
2.3. Cunoaşterea şi aplicarea metodelor unghiul de vedere a realizării
eficiente de formare şi dezvoltare a culturii corelaţiilor interdisciplinare din

5
tehnico-tehnologice a elevilor prin perspectiva dezvoltării culturii
realizarea corelaţiilor interdisciplinare. generale a elevilor;
 Analiza metodelor pedagogice
din punct de vedere a realizării
corelaţiilor interdisciplinare.
3. Abilitatea de a 3.1. Identificarea nevoilor de educaţie ale  Instrumente pentru identificarea Discuţie euristică
elabora sugestii pentru elevilor şi proiectarea activităţii lacunelor în bagajul de
asigurarea calităţii educaţionale formative în baza acestora; cunoştinţe tehnologice al
educaţiei în cadrul 3.2. Elaborarea sugestiilor pentru elevilor
Educaţiei tehnologice perfecţionarea procesului de predare-  Proiectarea activităţilor
învăţare a Educaţiei Tehnologice din didactice de corecţie a
perspectiva asigurării calităţii; cunoştinţelor;
3.3. Proiectarea unor demersuri didactice  Utilizarea materialelor şi
axate pe principiul interdisciplinar; mijloacelor didactice pentru
3.4. Propunerea modalităţilor de utilizare în promovarea activităţilor
activitatea didactică a materialelor şi didactice formative;
mijloacelor didactice.  Rolul problemelor cu caracter
aplicativ în formarea
competentelor tehnologice.

4. Abilitatea de 4.1. Valorificarea contextelor reale în  Selectarea şi adaptarea Studiu de caz


proiectare şi utilizare a organizarea situaţiilor de învăţare; conţinuturilor curriculare pentru
strategiilor educaţionale 4.2. Valorificarea în activitatea didactică a proiectarea strategiilor centrate
centrate pe elev. cunoştinţelor empirice, a experienţei de pe elev;
viaţă şi a intereselor elevilor;  Reprezentările elevilor şi
4.3. Proiectarea şi realizarea unor utilizarea lor în activitatea
demersuri didactice în care să fie asigurată didactică;
diferenţierea şi individualizarea procesului  Strategii de diferenţiere şi
de predare - învăţare-evaluare individualizare a procesului de
predare - învăţare-evaluare a
Educaţiei Tehnologice.
1. De a cunoaşte şi 1.1. Aprecierea cunoştinţelor teoretice  Ponderea exerciţiilor la Prelegere
utiliza cunoştinţele disponibile şi adaptarea lor în funcţie de disciplina de studiu Educaţie cu feed-back
tehnologice din noile realităţi ale activităţii profesionale; Tehnologică;
perspectiva curriculară 1.2. Promovarea principiilor didactice ale  Aspectele teoretice a metodei
şi didactică. educaţiei tehnologice în transpunere exersare;
2. De a cunoaşte şi a didactică.  Recomandări metodologice
aplica eficient didactica 2.1. Elaborarea sugestiilor pentru pentru utilizarea diferitor tipuri

6
disciplinei perfecţionarea procesului de predare- de exerciţii la lecţiile de
3. Capacitatea de a învăţare a educaţiei tehnologice din Educaţie Tehnologică.
elabora sugestii pentru perspectiva asigurării calităţii;
asigurarea calităţii 3.1.Valorificarea contextelor reale în
educaţiei în cadrul organizarea situaţiilor de învăţare;
educaţiei tehnologice 3.2. Proiectarea şi realizarea unor
4. Abilitatea de demersuri didactice în care să fie asigurată
proiectare şi utilizare a diferenţierea şi individualizarea procesului
strategiilor educaţionale de predare-învăţare
centrate pe elev
1. De a cunoaşte şi 1.1. Aprecierea cunoştinţelor teoretice  Conţinuturile recomandate de Expunere
utiliza cunoştinţele disponibile şi adaptarea lor în funcţie de curriculum la Educaţia Brainstorming
tehnologice din noile realităţi ale activităţii profesionale; Tehnologică;
perspectiva curriculară 1.2. Selectarea adecvată a surselor de  Aplicarea metodelor didactice
şi didactică. specialitate, ştiinţifice, didactice; reproductive la lecţiile de
2. De a cunoaşte şi a 2.1. Posedarea şi valorificarea în activitatea Educaţie Tehnologică;
aplica eficient didactica didactică a cunoştinţelor din pedagogie,  Aplicarea metodelor didactice
disciplinei psihologia generală şi psihologia copilului; formative la lecţiile de Educaţie
3. Capacitatea de a 2.2. Promovarea principiilor didactice ale Tehnologică.
elabora sugestii pentru Educaţiei Tehnologice în transpunere
asigurarea calităţii didactică.
educaţiei în cadrul 3.1. Identificarea nevoilor de educaţie ale
educaţiei tehnologice elevilor şi proiectarea activităţii educaţional
4. Abilitatea de formative în baza acestora;
proiectare şi utilizare a 3.2. Elaborarea sugestiilor pentru
strategiilor educaţionale perfecţionarea procesului de predare-
centrate pe elev învăţare a educaţiei tehnologice din
perspectiva asigurării calităţii;
4.1.Valorificarea contextelor reale în
organizarea situaţiilor de învăţare;
4.2. Proiectarea şi realizarea unor
demersuri didactice în care să fie asigurată
diferenţierea şi individualizarea procesului
de predare-învăţare
1. De a cunoaşte şi 1.1. Posedarea şi valorificarea în activitatea  Componentele „ educaţia Studiu de caz
utiliza cunoştinţele didactică a cunoştinţelor din pedagogie, tehnologică” şi „didactica
tehnologice din psihologia generală şi psihologia copilului; educaţiei tehnologice” în
perspectiva curriculară 1.2. Cunoaşterea conţinutului manualelor viziunea curriculară;

7
şi didactică. şcolare, manualelor şcolare alternative,  Analiza comparativă a
2. De a cunoaşte şi a manualelor auxiliare şi selectarea adecvată conţinuturilor manualelor din
aplica eficient didactica a acestora; România, Franţa, Italia,
disciplinei 1.3. Promovarea principiilor didactice ale Federaţia Rusă, Republica
3. Capacitatea de a Educaţiei Tehnologice în transpunere Moldova la capitolele „Studiul
elabora sugestii pentru didactică. materialelor” şi „Tehnologia
asigurarea calităţii 2.1. Identificarea nevoilor de educaţie ale materialelor”
educaţiei în cadrul elevilor şi proiectarea activităţii educaţional  Metode active de predare-
educaţiei tehnologice formative în baza acestora; învăţare a disciplinelor
4. Abilitatea de 2.2. Elaborarea sugestiilor pentru tehnico-tehnologice.
proiectare şi utilizare a perfecţionarea procesului de predare-
strategiilor educaţionale învăţare a Educaţiei Tehnologice din
centrate pe elev perspectiva asigurării calităţii;
3.1.Valorificarea contextelor reale în
organizarea situaţiilor de învăţare;
3.2. Proiectarea şi realizarea unor
demersuri didactice în care să fie asigurată
diferenţierea şi individualizarea procesului
de predare-învăţare
1. De a cunoaşte şi 1.1. Posedarea şi valorificarea în activitatea  Rolurile profesorului şi al Discuţie euristică
aplica eficient didactica didactică a cunoştinţelor din pedagogie, elevului în procesul educaţional
disciplinei psihologia generală şi psihologia copilului; tradiţional şi contemporan;
2. De a elabora sugestii 1.2. Cunoaşterea conţinutului manualelor  Interacţiunea profesor-elev şi
pentru asigurarea şcolare, manualelor şcolare alternative, rolul ei în sporirea
calităţii educaţiei în manualelor auxiliare şi selectarea adecvată randamentului studierii
cadrul Educaţiei a acestora; Educaţiei Tehnologice;
Tehnologice 1.3. Promovarea principiilor didactice ale  Experienţele diferitor ţări în
3. Abilitatea de Educaţiei Tehnologice în transpunere organizarea interacţiunii
proiectare şi utilizare a didactică. profesor-elev (în baza
strategiilor educaţionale 2.1. Identificarea nevoilor de educaţie ale expoziţiilor tehnice, emisiuni
centrate pe elev elevilor şi proiectarea activităţii educaţional televizate, filme şi a
formative în baza acestora; manualelor de Educaţie
3.1.Valorificarea în activitatea didactică a Tehnologică din România,
cunoştinţelor empirice, a experienţei de Franţa, Italia, Federaţia Rusă,
viaţă şi a intereselor elevilor; Republica Moldova );
3.2. Proiectarea şi realizarea unor  Sugestii de optimizare a
demersuri didactice în care să fie asigurată interacţiunii profesor-elev.
diferenţierea şi individualizarea procesului
de predare-învăţare.
8
1. De a cunoaşte şi 1.1. Aprecierea cunoştinţelor teoretice  Componente „Tehnologia Prelegere cu feed-
utiliza cunoştinţele disponibile şi adaptarea lor în funcţie de materialelor”, „Desen tehnic”, back
tehnologice din noile realităţi ale activităţii profesionale; „Tehnologii vestimentare”,
perspectiva curriculară 1.2. Interpretarea rezultatelor investigaţiilor „Construcţie şi modelare” în
şi didactică. din domeniul disciplinelor tehnico- curriculumul gimnazial;
2. De a cunoaşte şi tehnologice;  Conţinuturile propuse de
aplica eficient didactica 1.3. Actualizarea, dezvoltarea manualele în vigoare şi
disciplinei conţinuturilor tehnologice şi a valorilor recomandări de modernizare a
3. De a elabora sugestii profesionale; conţinutului;
pentru asigurarea 2.1. Cunoaşterea conţinutului manualelor  Modele de demersuri didactice
calităţii educaţiei în şcolare, manualelor şcolare alternative, pentru studierea disciplinelor
cadrul Educaţiei manualelor auxiliare şi selectarea adecvată tehnico-tehnologice.
Tehnologice a acestora;
2.2. Promovarea principiilor didactice ale
Educaţiei Tehnologice în transpunere
didactică.
3.1. Elaborarea sugestiilor pentru
perfecţionarea procesului de predare-
învăţare a Educaţiei Tehnologice din
perspectiva asigurării calităţii.
1. De a cunoaşte şi 1.1. Aprecierea cunoştinţelor teoretice  Studierea istoricului aplicării Expunere euristică
utiliza cunoştinţele disponibile şi adaptarea lor în funcţie de tehnologiilor contemporane la Masă rotundă
tehnologice din noile realităţi ale activităţii profesionale; discipline tehnice în diferite
perspectiva curriculară 1.2 Interpretarea rezultatelor investigaţiilor ţări, inclusiv Moldova;
şi didactică. din domeniul Educaţiei Tehnologice;  Aspectele interacţiunii
2. De a cunoaşte şi 2.1. Posedarea şi valorificarea în activitatea profesor-elev, elev-calculator;
aplica eficient didactica didactică a cunoştinţelor din pedagogie,  Posibilităţile utilizării
disciplinei psihologia generală şi psihologia copilului; calculatorului în procesul de
3. De a elabora sugestii 3.1. Identificarea nevoilor de educaţie ale studiu al Educaţiei
pentru asigurarea elevilor şi proiectarea activităţii educaţional Tehnologice;
calităţii educaţiei în formative în baza acestora;  Clasificarea soft-urilor
cadrul Educaţiei 3.2. Propunerea modalităţilor de utilizare în educaţionale la Educaţia
Tehnologice. activitatea didactică a materialelor şi Tehnologică;
4. Abilitatea de mijloacelor didactice;  Criterii de apreciere a calităţii
proiectare şi utilizare a 4.1. Proiectarea şi realizarea unor unui soft educaţional.
strategiilor educaţionale demersuri didactice în care să fie asigurată
centrate pe elev. diferenţierea şi individualizarea procesului
de predare-învăţare.

9
1. De a cunoaşte şi 1.1. Aprecierea cunoştinţelor teoretice Prezentarea Power Point ca Expunere euristică
utiliza cunoştinţele disponibile şi adaptarea lor în funcţie de mijloc didactic automatizat
tehnologice din noile realităţi ale activităţii profesionale;  Avantajele şi dezavantajele
perspectiva curriculară 1.2. Selectarea adecvată a surselor de prezentărilor Power Point ;
şi didactică. specialitate, ştiinţifice, didactice;  Cerinţele faţă de o prezentare
2. De a cunoaşte şi 2.1. Posedarea şi valorificarea în activitatea Power Point;
aplica eficient didactica didactică a cunoştinţelor din pedagogie,  Etapele proiectării prezentării şi
disciplinei psihologia generală şi psihologia copilului; implementarea ei la lecţiile de
3. De a elabora sugestii 3.1. Elaborarea sugestiilor pentru Educaţie Tehnologică
pentru asigurarea perfecţionarea procesului de predare-
calităţii educaţiei în învăţare a Educaţiei Tehnologice din
cadrul Educaţiei perspectiva asigurării calităţii;
Tehnologice. 3.2. Propunerea modalităţilor de utilizare în
activitatea didactică a materialelor şi
mijloacelor didactice.
1. De a cunoaşte şi 1.1.Aprecierea cunoştinţelor teoretice Implementarea prezentărilor Laborator
utiliza cunoştinţele disponibile şi adaptarea lor în funcţie de Power Point în procesul
tehnologice din noile realităţi ale activităţii profesionale; educaţional la Educaţia
perspectiva curriculară 2.1. Posedarea şi valorificarea în activitatea Tehnologică
şi didactică. didactică a cunoştinţelor din pedagogie,  Analiza comparativă a
2. De a cunoaşte şi psihologia generală şi psihologia copilului; proiectelor prezentărilor Power
aplica eficient didactica 3.1.Valorificarea contextelor reale în Point elaborate
disciplinei organizarea situaţiilor de învăţare;  Proiectarea secvenţei didactice
3. Abilitatea de 3.2. Proiectarea şi realizarea unor cu utilizarea unei prezentări
proiectare şi utilizare a demersuri didactice în care să fie asigurată Power Point
strategiilor educaţionale diferenţierea şi individualizarea procesului  Simularea demersului didactic
centrate pe elev. de predare-învăţare sub formă frontală şi
individuală
3.Viziuni 1. Abilitatea de a  Analiza actualelor
contemporane poseda viziuni 1.1. Cunoaşterea viziunilor contemporane curriculumuri liceale din Expunere euristică
asupra contemporane asupra referitor la continuitatea pregătirii elevilor perspectiva pregătirii liceenilor Discuţie
continuităţii organizării şi claselor V-IX, X-XII în domeniile tehnicii pentru activităţi în societăţi
Educaţiei desfăşurării activităţilor şi tehnologiei. postindustriale cu tehnică
tehnologice în nonformale în domeniile 1.2. Cunoaşterea problemei ce ţine de avansată.
învăţămîntul tehnicii şi tehnologiei la pregătirea liceenilor în domeniile tehnicii şi  Analiza, argumentarea
preuniversitar şi nivel liceal (cl. X-XII) tehnologiei necesităţii raţionale a utilizării
a educaţiei din perspectiva domeniilor tehnicii şi tehnologiei
(autoeducaţiei) asigurării continuităţii pentru formarea competenţelor la

10
permanentă a Educaţiei Tehnologice 1.3. Cunoaşterea variantelor posibile de discipline fundamentale din
profesorului de în învăţămîntul organizare şi desfăşurare a activităţilor perspectiva aplicării cunoştinţelor
Educaţie preuniversitar nonformale cu caracter tehnico-tehnologic teoretice în practică.
Tehnologică în licee.  Evidenţierea competenţelor
(8 ore) cheie ce urmează a fi formate la
disciplina de studii Educaţie
tehnologică din perspectiva
utilizării lor la formarea
competenţelor în cadrul
disciplinelor de studiu
fundamentale.
 Analiza formelor, metodelor
posibile de organizare şi
desfăşurare a activităţilor
nonformale din perspectiva
asigurării continuităţii Educaţiei
Tehnologice în învăţămîntul
preuniversitar

2. Abilitatea de a  Analiza conceptului educaţie Expunere euristică


poseda viziuni 2.1. Cunoaşterea conceptului educaţie permanentă. Discuţie
contemporane asupra permanentă.  Analiza curriculumului
educaţiei (autoeducaţiei) 2.2. Cunoaşterea specificului Educaţie Tehnologică şi
permanente a curriculumului disciplinei de studiu corelaţiilor educaţiilor formale,
profesorului de Educaţie Tehnologică din perspectiva nonformale, informale în
Educaţie Tehnologică educaţiei permanente. domeniile tehnicii şi tehnologiei
2.3. Cunoaşterea metodelor moderne de din perspectiva educaţiei
evaluare a competenţelor în domeniul permanente
tehnico-tehnologic.  Analiza metodologiei evaluării
2.4. Cunoaşterea metodologiei elaborării competenţelor bazată pe teoria
lucrărilor metodice cu caracter tehnico- nivelelor de însuşire.
tehnologic, prezentării documentaţiei  Evidenţierea influenţării
pentru conferirea gradelor didactice. modernizării permanente a
tehnicii şi tehnologiei asupra
educaţiei (autoeducaţiei)
profesorului de Educaţie
Tehnologică.
 Analiza structurilor lucrărilor
11
metodice cu caracter tehnico-
tehnologic, documentaţiei
necesare pentru conferirea
gradelor didactice la Educaţie
Tehnologică.
 Analiza metodologiei
cuantificării, acumulării
creditelor profesionale pentru
conferirea gradelor didactice la
Educaţie tehnologică.
 Analiza tematicii lucrărilor
metodice cu caracter tehnico-
tehnologic pentru conferirea
gradelor didactice la Educaţie
Tehnologică.
 Elaborarea planurilor lucrărilor
metodice cu caracter tehnico-
tehnologic.

4. Proiectarea şi 1. De aplicare a 1.1. Cunoaşterea şi analiza conţinuturilor  Identificarea temelor de studiu, Practicum
dezvoltarea tipurilor de proiectare curriculumurilor, manualelor şcolare la obiectivelor educaţionale ( de Lucrări de
curriculară didactică a lecţiilor. module; referinţă, operaţionale) laborator
(28 ore) - Tehnologia prelucrării lemnului ; strategiilor didactice specifice
- Împletitul din fibre vegetale; modulelor:
- Tehnologia prelucrării metalului; - Tehnologia prelucrării lemnului ;
- Arta ceramicii (olăritul tradiţional); - Împletitul din fibre vegetale;
- Limbaj grafic; - Tehnologia prelucrării metalului;
- Arta culinară şi sănătatea; - Arta ceramicii (olăritul
- Arta acului (cusutul şi brodatul naţional); tradiţional);
- Croşetarea; - Limbaj grafic;
- Tricotarea; - Arta culinară şi sănătatea;
- Arta covorului moldovenesc; - Arta acului (cusutul şi brodatul
- Design vestimentar; naţional);
- Electrotehnica; - Croşetarea;
- Automobilul; - Tricotarea;
- Tractorul; - Arta covorului moldovenesc;
- Maşini agricole; - Design vestimentar;
- Activităţi agricole; - Electrotehnica;

12
- Spaţii verzi; - Automobilul;
- Sărbători calendaristice; - Tractorul;
- Domenii profesionale; - Maşini agricole;
1.2. Cunoaşterea şi analiza structurilor - Activităţi agricole;
proiectelor de lungă durată şi de scurtă - Spaţii verzi;
durată specific modulelor enumerate mai - Sărbători calendaristice;
sus. - Domenii profesionale.
1.3. Cunoaşterea şi aplicarea metodelor Elaborarea proiectelor de lungă
optimele de realizare a obiectivelor durată şi de scurtă durată la
educaţionale planificate, de realizarea modulele enunţate anterior;
corelaţiilor interdisciplinare specifice  Analiza, argumentarea
modulelor enumerate mai sus. proiectelor elaborate la
modulele enunţate anterior;
2. De a aplica 2.1. Identificarea avantajelor proiectării  Principiile interdisciplinarităţii Prelegere cu feed-
principiului didactice din perspectiva interdisciplinară; şi transdisciplinarităţii şi back
interdisciplinarităţii şi 2.2. Proiectarea unor secvenţe didactice procesul de studiere a Educaţiei
transdisciplinarităţii în din perspectiva interdisciplinară; Tehnologice;
proiectarea didactică. 2.3. Identificarea avantajelor proiectării  Sarcini didactice tehnologice,
didactice din perspectiva transdisciplinară; ce realizează principiile
2.4. Proiectarea unei activităţi educaţionale interdisciplinarităţii şi
perspectiva transdisciplinară. transdisciplinarităţii;
 Proiectarea activităţilor
educaţionale din perspective
interdisciplinară/
transdisciplinară.
5. Organizarea 1. De a promova 1.1. Cunoaşterea modalităţilor de  Analiza metodelor, procedeelor Prelegere cu feed-
şi realizarea activităţi educaţionale desfăşurare a activităţilor educaţionale pedagogice de dezvoltare a back
procesului formale şi nonformale formele orientate la formarea de gîndirii critice a elevilor, de a-l Discuţie euristică
educaţional orientate spre formarea competenţe. învăţa cum să înveţe, de a
(4 ore) personalităţii creative. 1.2. Cunoaşterea modalităţilor de aplica în practică cunoştinţele şi
organizare şi desfăşurare a activităţilor deprinderile dobîndite la lecţiile
nonformale axate pe obiectivele de Educaţie Tehnologică;
educaţionale reflectate în curriculumul  Studiul reuşitelor cu caracter
disciplinei şcolare Educaţiei tehnico-tehnologic, elaborarea
Tehnologice. proiectelor cu caracter de
1.3. Elaborarea sugestiilor de coordonare a creaţie, desfăşurarea
activităţilor educaţionale formale, concursurilor, excursiilor etc.
nonformale şi informale în scopul  Analiza sugestiilor de

13
eficientizării procesului de pregătire a coordonare a activităţilor
tinerii generaţii pentru activităţi în educaţionale formale,
societăţi în tehnica avansată. nonformale şi informale în
domeniile tehnicii şi
tehnologiei.
2. Capacitatea de axare 2.1. Realizarea unor activităţi educative în  Activităţi didactice la Educaţia Prelegere
în desfăşurarea scopul dezvoltării deprinderilor elevilor de Tehnologică orientate spre
procesului educaţional a învăţa cum să înveţe; dezvoltarea competenţelor de
pe formarea de 2.2.Orientarea activităţilor şcolare şi învăţare la elevi;
competenţe. extraşcolare în scopul cultivării la elevi a  Valori universale şi naţionale în
valorilor universale şi naţionale; domeniul Educaţie
2.3. Utilizarea adecvată a strategiilor Tehnologică: istorie şi
didactice care încurajează comunicarea şi contemporaneitate;
acceptarea ideilor celuilalt şi prin care  Strategii didactice cu activitate
elevii învaţă a-şi asuma responsabilităţile independentă, în grup şi
individuale şi colective. frontale şi utilizarea lor în
activitatea didactică a
profesorului de discipline
tehnico-tehnologice.
3. De a aplica tehnici de 3.1. Proiectarea şi organizarea activităţii  Activităţi extracurriculare şi Prelegere
transfer al educaţionale în colaborare cu comunitatea; extraşcolare la Educaţia Sondaj
deprinderilor în 3.2. Elaborarea de strategii eficiente ale Tehnologică: expoziţii,
activităţile parteneriatului şcoală-comunitate concursuri;
extracurriculare şi  Selectarea materialelor pentru
extraşcolare organizarea concursurilor şi
expoziţiilor la Educaţia
Tehnologică;
 Metodologia organizării
excursiilor cu elevii la
întreprinderi, fabrici, etc.
 Organizarea activităţilor
extracurriculare şi extraşcolare
la Educaţia Tehnologică:
schimb de experienţă.
4. De a dezvolta, 4.1. Selectarea strategiilor educaţionale  Premisele pentru selectarea Studiu de caz
consolida şi perfecţiona adecvate vîrstei, pregătirii anterioare, strategiilor educaţionale
premiselor/condiţiilor valorilor culturale şi nevoilor de educaţie concrete în procesul de studiu
pentru organizarea ale elevilor; al Educaţiei Tehnologice;

14
eficientă a procesului 4.2. Articularea strategiilor didactice în  Modalităţi de cultivare a
educaţional scopul cultivării, prin activităţile didactice, comportamentelor şi
a simţului responsabilităţii, a unor atitudinilor conform normelor
comportamente şi atitudini conforme morale în cadrul orelor de
normelor morale; Educaţie Tehnologică;
4.3. Elaborarea modalităţilor de optimizare  Ajustarea formelor de activitate
a activităţii frontale cu cea de grup şi şi tehnologiilor centrate pe elev
individuală; la situaţia reală.
4.4. Optimizarea tehnologiei de predare-
învăţare centrate pe elev.
5. De a desfăşura 5.1. Identificarea avantajelor realizării  Noţiunea de competenţă. Asaltul de idei
demersul didactic axat procesului educaţional axat pe formarea de Competenţe specifice Educaţiei
pe formarea de competenţe; Tehnologice, ce se formează la
competenţe. 5.2. Organizarea şi desfăşurarea în mod treapta gimnazială;
efectiv a activităţilor educaţionale în cadrul  Specificul procesului
cărora elevii învăţă să-şi formeze/ dezvolte educaţional la Educaţia
competenţa comunicativă, competenţa Tehnologică, axat pe formarea
civică, competenţa lingvistică, competenţa de competenţe;
de cercetare.  Exemple de activităţi didactice
în cadrul procesului de predare-
învăţare a Educaţiei
Tehnologice ce formează
competenţe: comunicativă,
civică, lingvistică, de cercetare.
6. De a elabora 6.1. Elaborarea de recomandări pentru  Strategii didactice ce Studiul de caz
recomandări pentru utilizarea adecvată a strategiilor didactice încurajează comunicarea şi
eficientizarea procesului care încurajează comunicarea şi acceptarea acceptarea ideilor celuilalt:
educaţional. ideilor celuilalt; modele de aplicare în Educaţia
6.2. Elaborarea de sugestii privind aplicarea Tehnologică;
tehnologiilor didactice, care stimulează  Rolul interesului şi motivaţiei
interesul şi motivaţia elevilor pentru elevilor în studierea Educaţiei
învăţare şi aplicarea cunoştinţelor în tehnologice. Rezolvarea
practică; problemelor cu caracter
6.3. Elaborarea sugestiilor metodologice aplicativ - modalitate de
pentru valorificarea învăţării centrate pe dezvoltare a interesului şi
elev. motivaţiei pentru studierea
Educaţiei Tehnologice;
 Sugestii metodologice pentru

15
aplicarea învăţării centrate pe
elev în Educaţie Tehnologică.
6.Proiectarea şi 1. De a cunoaşte şi 1.1. Determinarea tipurilor de evaluare,  Analiza metodologiei aplicării Discuţie în grup
realizarea aplica diverse strategii autoevaluare a rezultatelor şcolare tipurilor de evaluare
evaluării de evaluare asupra 2.1. Stabilirea formelor optime de evaluare  Analiza funcţiilor optime de
rezultatelor rezultatelor şcolare a rezultatelor şcolare. Elaborare itemilor evaluare a rezultatelor şcolare
şcolare 2. De a cunoaşte pentru testarea rezultatelor şcolare.  Analiza direcţiilor, formelor noi
(8 ore) metodologia procesului 3.1. Trasarea unor direcţii de perfecţionare de perfecţionare a procesului de
de evaluare a a procesului de evaluare a rezultatelor evaluare a rezultatelor şcolare;
rezultatelor şcolare şi şcolare  Evaluarea competenţelor.
monitorizare a
progresului elevului
3. De cunoaştere a
noilor modalităţi de
evaluare a rezultatelor
şcolare
7. Proiectarea şi 1. De a cunoaşte 1.1. Cunoaşterea şi aplicarea criteriilor de  Analiza structurilor generale a Discuţie euristică
realizarea metodologia cercetării evaluare a rapoartelor de autoevaluare, rapoartelor de autoevaluare,
subiectelor de ştiinţifice în domeniul lucrărilor metodice, publicaţiilor. lucrărilor metodice,
cercetare didacticii Educaţiei 1.2. Cunoaşterea şi aplicarea în practică a publicaţiilor;
profesională Tehnologice şi rezultatelor investigaţiilor problemelor din  Analiza metodologiei aplicării
(4 ore) reflectarea rezultatelor domeniul Educaţiei Tehnologice în practică a rezultatelor
cercetării în rapoarte de 1.3. Evidenţierea unor subiecte de cercetare investigaţiilor problemelor
autoevaluare, lucrări profesională pedagogice;
metodice, publicaţii .  Analiza subiectelor pedagogice
ce ar servi drept bază la
iniţierea unor proiecte de
cercetare profesională;
 Elaborarea unei adnotări, a unei
recenzii / aviz.
8.Managementul 1. Abilitate de 1.1. Elaborarea setului de dimensiuni  Analiza setului de dimensiuni Discuţie în grup
clasei şi cunoaştere şi manageriale ale cadrului didactic manageriale ale clasei;
coordonarea valorificare în (dimensiune psihologică, ergonomică,  Analiza setului de dimensiuni
cross- activitatea profesională socială, normativă, operaţională, manageriale ale cadrului
curriculară a dimensiunilor inovatoare). didactic;
(4 ore) managementului clasei  Analiza modalităţilor noi de
(dimensiunile activitate managerială;
psihologică,

16
ergonomică, socială,
normativă, 2.1. Elaborarea setului de dimensiuni
operaţională, manageriale ale cadrului didactic
normativă). (dimensiunile planificare, organizare,
2. De cunoaştere şi control şi îndrumare, evaluare, decizie
exercitare a funcţiilor educaţională).
manageriale ale 3.1. Determinarea noilor modalităţi de
cadrului didactic. activitate managerială
3. Abilitatea de
cunoaştere a noilor
modalităţi de activitate
managerială.
9.Gestionarea 1. De cunoaştere şi 1.1. Determinarea strategiilor optime de  Analiza strategiilor optime de Discuţii în grup
propriei formări aplicare a diverselor autoformare profesională continuă. autoformare profesională
continui strategii de autoformare continuă
(6 ore) profesională continuă  Analiza criteriilor de
2. De cunoaştere şi 2.1. Elaborare criteriilor de autoevaluare a autoevaluare a activităţii
aplicare a criteriilor de activităţii profesionale profesionale.
autoevaluare a propriei  Analiza programului propriu de
formări profesionale autoformare personală continuă
continue 3.1. Elaborarea unui program propriu de
3. De a cunoaşte autoformare profesională continuă
metodologia elaborării
propriului program de
autoformare
profesională continuă
10. Schimb de 1. De a cunoaşte 1.1. Determinarea metodelor didactice  Analiza experienţei profesorilor Discuţii în grup
experienţă metodele didactice aplicate de către profesorii înaintaţi în de Educaţie tehnologică în
(4 ore) aplicate de către domeniul Educaţiei tehnologice realizarea modulelor disciplinei
înaintaşii domeniului  Analiza tehnologiilor de
educaţiei tehnologice 2.1. Elaborarea tehnologiilor de realizare a prelucrare a materialelor în
2. Cunoaşterea diferitor obiecte pentru elevi procesului de confecţionare a
tehnologiilor de diferitor obiecte. Prezentări şi
realizare a diferitor  Analiza metodelor de lucru realizări în
obiecte confecţionate de extracurriculare şi sarcinilor practică a
elevi la orele de 3.1. Elaborare unor noi metode de formare pentru activitatea în afara orelor procedeelor de
disciplină a elevilor prin activităţi în afara orelor de din clasă prelucrare a
3. De cunoaştere şi clasă materialelor

17
aplicare a metodelor de
formare a elevilor prin
sarcini suplimentare în
afara orelor de clasă
11. Asistarea la 1. Abilitatea de 1.1. De a cunoaşte noi metode de predare-  Promovarea lecţiei publice. Prelegere.
o lecţie publică cunoaştere a viziunilor învăţare - evaluare propuse la etapa  Analiza lecţiei publice Discuţii în grup
şi discuţia noi utilizate în contemporană. promovate
acesteia (4/4 învăţămîntul 1.2. Abilitatea de analiză critică a lecţiei
ore) contemporan modern la publice realizate
lecţiile de educaţie
tehnologică.
12. Evaluarea finală (2 ore)

Notă: în funcţie de numărul şi preferinţele cursanţilor la subdomeniul „Proiectarea şi dezvoltarea curriculară” pot fi organizate două subgrupe ținându-se cont de
specificul activităţii profesionale.

18
Bibliografie
1. Cara, A. Standarde de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul secundar general / Angela Cara. Chişinău: Cartier, 2007. – 88 p.
2. Educaţia tehnologică. Curriculum pentru învăţămîntul gimnazial (claseleV-IX). Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău, 2010 – 55 p. –
(Curriculum naţional).
3. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, nr. 24 din
12.06.2006. Sursă electronică. Calea de acces: http://www.edu.md.
4. Patraşcu D., Rotaru D. Cultura managerială a profesorului. Teoria şi metodologia formării. Chişinău: UPS „Ion Creangă”, 2006. – 296 p.
5. Cerghit Ioan Metode de învăţămînt. Ed-a 4-a, rev. – Iaşi Polirom, 2006 - 317 p.
6. Marinescu Mariana Tendinţe şi orientări în didactica modernă, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2007 - 152 p.
7. Joiţa E. A deveni profesor constructiv. Editura didactică şi pedagogică. Bucureşti, 2008. - 372 p.
8. Anghelache V. Managementul schimburilor educaţionale. Principii, politici, strategii. Învăţămîntul european. Iasi, 2012. – 278 p.
9. Topala P. Stoicev P. Tehnologii de prelucrare a materialelor conductibile cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls. Chişinău, Tehnica Info,
2008, p. 265.
10. Fotescu E. Utilizarea metodei problematizarea în procesul de studiere a disciplinelor de studiu cu caracter tehnic. Revista Tehnocopia. Nr1,
2012, p. 28-32.
11. Fotescu E. Guţalov L. Despre evaluarea didactică la disciplinele de studiu cu caracter tehnic. Revista Tehnocopia. Nr2, 2011, p.30-34.
12. Fotescu E. Despre elaborarea testelor la disciplinele de studiu cu caracter tehnic. Revista Tehnocopia. Nr2, 2011, p.46-50.
13. Rotari Elena, Patraşcu Dumitru. Dezvoltarea aptitudinilor creative ale studenţilor la profilul inginer-pedagog. Chişinău, 2012 – 257 p.
14. Revista Tehnocopia (anii 2009-2012).
15. Revista «Школа и производство» (anii 2007-2012).
16. Revista «Юный техник» (anii 2007-2012).
17. Revista «Школьные технологии» (anii 2007-2012).
18. Natalia Gaşiţoi, Liubov Zastînceanu, Ion Vrabie, Valeriu Cabac, Nina Cabac. Curricula pentru cursurile de formare continuă a profesorilor de
matematică. Domeniul „Didactica matematicii şi matematica”, USB „A.Russo”, 2013. 20 p.

19