Sunteți pe pagina 1din 9
PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANL SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA Nr._G945"_sin_14- 06. 20hf- PASCANI I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI Servicii privind activitatea de intretinere si reparafii a semafoarelor. Il. DESCRIEREA OBIECTIVULUI Instalatia semaforizata se afla la intersectia dintre str. Crinilor cu str. Moldovei gi str. Dragos Voda.Localitatea Pascani, 41.1, Situatia existenta: INTERSECTIA IN CARE ESTE AMPLASAT SEMAFOARUL A CARE! INTRETINERE SI REPARARE FACE OBJECTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCIN STR. MOLDOVEI - STR.CRINILOR ~ STRMOLDOVEI - STR. DRAGOS VODA; = A.D.C. (automat de dirijarea circulatiei) : $ 400, Spania/2007 - 1 bue = Stilpi pentru semafoare in consol, h=6m, I=2,5m —4 buc. - Stilpi pentru semafoare h=3,5m —4 bue. - Cap semafor pentru vehicule suspendat @ 200 : MODUL LED.~ 4 ue. = Cap semafor pentru vehicule @ 200 : MODUL LED - 4 bue - Cap semafor pentru pietoni @ 200 : MODUL LED ~ 8 bue. ~ Cap semafor verde intermitent @ 200: MODUL LED - 2 bue + Cronometre 2 biti cu LED-uri, @ 200 ~ 12 bue. Corpurile de semafor , sunt cu LED, au urmitoarele caracteristic = corpul semaforului din material plastic (policarbonat rezistent la radiatii UV), pe care se monteaz4 in exterior cele doud racorduri de fixare, iar in interior se fixeaz’ module LED; - surse de luminé utilizate: subansambluri (module) cu LED-uri; = cozorocul (din policarbonat) se monteazi pe subansamblul us prin sistem baionet; - protectie IP 66 — compartiment optic, IP 56 incinta; = rezisten{i la socuri: elasa IR 3 = clasa de mediu : A,B,C (de la -40°C la 60°) = se monteazii pe stilp cu ajutorul racordurilor prevazute cu g&uri pentru suruburi M 8 si canal pentru colier; = conectarea la reteaua electricd se realizeazii prin racordul superior, - semafoarele sunt realizate si omologate conform SR EN 60598-1/2001; SR EN- 12368/2001 FUNCTIONAREA SEMAFOARELOR Programul de functionsre al semafoarclor, stabilit corespunzitor conditiilor de fluent si siguranta traficului este umatorul: = intre orele 4""- 24" semafoarele vor functiona conform planurilor de desfigurare a fazelor de semaforizare (in conformitate cu solicitirile beneficiarului); ~ inte orcle 00"- 4" semafoarele vor functiona cu lumina galbena intermitenta. in cazul aparitiei unei defectiuni in sistemul de dirijare cu semafoare, instalatia trebuie sf semnalizeze pe toate directiile galben intermitent. Schimbarea programului de funetionare a semafoarelor se va face numai cu acordul benefit ‘ului sila comanda acestuia. in momentul constatarii unor defectiuni majore care necesita intreruperea ciclului de functionare a semafoarelor prestatorul are obligatia si anunte Priméiia. 11.2. ACTIVITATEA DE INTRETINERE SI REPARATIT A ‘SEMAFORULUI LSERVICII IN REG DE URGENTA: Serviciile avind drept cavzi: - accidente de circulatie - farturi, vandalism = cauze naturale - defectiuni majore sau avariile automatelor de semaforizare, ete. Din considerente de siguranta gi fluenta traficului, lucrarile de remediere se vor executa cu operativitate maxim: in cazul accidentelor de circulatie, costul avariilor instalatiilor de semaforizare va fi suportat de catre asigurator. Prestatorul are obligatia de a asigura in regim de permanent echipe de interventii/ zeparatii dup urmatorul program: «7 zile/siptimand, de la ora 5,30 la ora 21,30 Operatiile legate de aceasti activitate constau in: © Iwarea Ja cunostinti/ constatarea asupra producerii unei avarii sau a unei funcfionari necorespunzatoare a unei instalatii de semaforizare din caietul de sarcini; + anunarea echipei de interventiis _interventia echipei in termenul cel mai scurt posibil a defectiunii; * diagnosticarea in termenul cel mai scurt posibil a defectiunii; © remedierea in termenul cel mai scurt posibil a defectiunii Constatarea modului de functionarea a instalatiilor de semaforizare in intersectiile din caietul de sarcini se va face prin: * anunturile primite de la politie $i autoritatea contractant&; prin verificdri zilnice - verificarca lunara, a integritatii si functiondrii corecte a fiecdrei instalatii, prin control vizual al fiecdrui ochi de semafor (rutier si pietonal) semafoarelor sia dulapurilor de automatizare; 7 curatirea subansamblelor ce concura la vizibilitatea semaforului; : revi ia gi verificarea periodic a starii retelei de cabluri electrice aferente instalafiei de semaforizare(conexiuni, continuititi, rezistente de izolatie, ete. ), precum gi legiturile de protectie 1a pimant si la mutul de protect : verificiri, incerciri si probe ale functionarii echipamentului electronic de dirijare; : vetificarea detectorilor de trafic; carea integritatii dulapului de semaforizare; - verificarca sistemului de inchidere a automatului; : curijirea intern gi extem& a automatului de semaforizare (praf' si depuneri de particule); 7 verificarea tensiunilor de alimentare de la refea si de la sursele de tensiune stabilizata ale automatului; : verificarea execufiei corecte a programului de semaforizare prin urmirirea a 2, 3 cicluri de semaforizare, conform documentafiei de Insotire (diagrama de semaforizare); 7 verificarea originalitifii _programului de semaforizare inmagazinat (corespondenta programului de dirijare inmagazinat in automat cu cel stabilit de beneficiar); 7 verificarea functionirii detectoarelor de trafic (unde exist); 7 ajustarea informatiilor privind ora si ziua curentas - verificarea funetionirii protectiilor la osu ars” gi verde antagonist”; - curifivea prin spilare a corpurilor de semafor; 7 ajustarea planurilor de desfisurare a fazelor de semaforizare (in conformitate cu solicitarile beneficiarului). Tarifill privind intretinerea_lunard (pe 0 lund calendaristic3) a instalatiet de semafoare existente va cuprinde strict cheltuielile cu manopera, mijloc de deplasare al fond de materialelor, precum si recapitul desfiigurati sinitate, fond de rise, somaj, cheltuieli indirecte, profit, taxe, impozite si alte cheltuieli ale societafii, etc.,exclusiv T.V.A. 3. REPARATII ALE INSTALATIILOR DE SEMAFORIZARE IN FUNCTIUNE: Deserirea generabi: ~ fnlocuirea modulelor cu LED-uri defecte; ~ inlocuirea subansamblelor deteriorate sau invechite ale corpurilor de semafoare = inlocuirea cablurilor electrice gi clemelor deteriorate; ~ repararea yi punerea in functiune a instalatiilor in caz de defectiunes ~ inlocuirea automatelor wzate, cu durata de viatd expiratii sau care nu ‘mai prezint& garantii din punct de vedere al sigurantei in exploatare; ~ inlocuirea corpurilor de semafor uzate, cu durata de viati expirati, cu performante optice necorespunzitoare si care nu mai prezinta siguranta in exploatare; - inlocuirea subansamblelor uzate sau deteriorate ale stalpilor de semafor; = inlocuirea stalpilor de semafor uzati care nu mai prezintl siguranté in exploatare; - incercéti, verificdti si probe ale automatelor de dirijare dupa efectuarea lucrarilor de reparati ale instalatiilor de semaforizare(inaintea repunerii in functiune); ~ _repunerea in functiune a automatelor de dirijare; - tnlocuirea disjunctoarelor defecte; ~ fnlocuirea modulelor electronice defecte din componenta automatelor de dirijare dere instalatiilor de semaforizare existente (Puners 9. 10. uu. 2. 1B. inlocuire modul electronic ,,Unitate central” pentru automat semaforizare $400(material si manoper’), inlocuire modul electronic ,,Unitate alimentare” pentru automat semaforizare $ 400 (material si manoperd) inlocuire modul electronic ,,Executie” pentru automat semaforizare '$400(material si manopera). Plantarea stalpilor pentru semafoare (conform Indicatorului de Norme de Deviz. pentru Tucrari de drumuri, editia 1981 - DF 23 A) Plantare stilpilor pentru semafoare se va oferta in 2 variante, astfel: 50m; = 6,0 m, consolé I = 5,5 m, a) cu stilp semafor OL, cu flansi, b) custalp semafor OL, cu flansa, Deplantarea stalpilor pentru semafoare (conform Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrari de drumuri, editia 1981 - DF 22 B) Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate (conform Indicatorului de Norme de Deviz pentru luer&ri de drumuri, editia 1981 ~ DG 06 B) incrcarea materialclor grupa a-grele si mirunte prin aruncare rampi sau teren (conform Indicatorului de Notme de Deviz. pentru lucrari de transport , editia 1981, — TRI 1AA 01 C3) Preparare beton B 200 (conform Indicatorului de De pentru Iuerari de constructii- CZ 01 06 A) ‘Transport pimdnt, moloz sau materiale (conform Indicatorului de Deviz pentru Jucrari de transport — TRA OLA...), Ofertantul isi va face propria oferta tinnd cont de distantele reale si mijloacele de transport Montare semafor vehicul, ©200 mm, LED (inclusiv semaforul) (conform Indicatorului de Deviz pentru lucriri de electrice - E108B1) Montare semafor picton, 6200 mm, LED (inclusiv semaforul) (conform Indicatorului de Deviz pentru lucriri de electrice - EI08B1) inlocuire modul electronic cu leduri, @200 mm, in corp semafor existent fnlocuire cablu de masura, comanda semmalizare (inclusiv cablul) (conform Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucriri de automatiziri, editia 1981 - ATD 13 B) 14, fincerearea si verificarea programatoarelor electronice (conform Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucriri de automatizari, editia 1981- ATE 08 B) 1S. Verificarea automatelor programabile (conform Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrari de automatiziri, editia 1981 ATE 34 A 01) 16. Montare indicator tuminos LED-uri, cu lumini intermitentd (inclusiv indicatorul cu LED-uri) 17, Inlocuire disjunctoare defecte (material si manoper’i) 18. Inlocuire cronometru 2 biti cu LED. 19. Inlocuire sursa de alimentare neintreruptibila (UPS) NOTA; Ofertantul va intocmi Deviz Unitar pentru fiecare categorie de servicii. jire: Pretul cel mai scazut. Criteriul de atril Oferta financiard va fi formata din : - tarif de intrtinere lunar , lei fara TVA; - suma valorilor totale pentru cele 19 eategorii de servi Il. OBLIGATIILE PRESTATORULUI ~ sh execute serviciile privind intretinerea si reparatiile instalatiilor de semaforizare existente, prezentate mai sus; = si asigure functionarea in deplind siguranta a instalatiilor de dirijare a circulatici; - si anunte beneficiarul in momentul remedierii eventualelor avarii; ~ _s& find evidenta si si editeze lunar rapoarte cu solicitarile de interventie in caz de avarie si solutionarea acestora, IV.RECEPTIA SERVICHLOR Receptia serviciilor , cantitativ si calitativ, referitor la: © Lucrari de intretinere © Luctiri de reparatii Se va face in baza Proceselor Verbale de Receptie. V. MODALITATI DE PLATA Decontarea se va face pentru intretinerea lunara, iar pentru reparatii_in_baza comenzii_inaintate de catre autoritatea_contractantd, urmare a_notei_de constatare intocmite de executant si insusiti de beneficiar. Plata serviciilor prestate se va face in termen de 30 zile de la data emite facturii, dupa confirmarea de achizitor a indeplinirii obligatiilor asumate prin Contract. VI. NORME DE TEHNICA SECURITATIL MUNCII SI PROTECTIA MEDIULUI La toate serviciile efectuate se vor respecta normele de tehnica securititii muncii in vigoare pentru lucrati de electrice, Prestatorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in cea ce priveste protectia mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. Tn situatia oricdrui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului) , acesta va fi considerat “ poluator“. Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs in locatiile proprii in timpul executirii contractului Prestatorul de servicii trebuie si evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petrotiere sau alte materiale periculoase, prin epasiri ale nivelului de zgomot admis. Dupi incheierea seviciilor, executantul seviciului va asigura curdfenia la locul de munca. VII. CLAUZA SPECIALA Responsabilitatea pentru accidentele de circulatie inregistrate, avand drept cauzé nefunctionarea sau functionarea necorespunzitoare a instalatiilor de semaforizare, revine in totalitate prestatorului, atrigind rispunderea contraventionala, civil sau penala, dupa caz, potrivit legii, odati cu semnarea acordului cadru de servicii. VILL. PRECIZARI Propuncrea tehnici va contine specificatii cu privire la cerinfele prevazute in Caietul de Sarcini Anexat propunerii tehnice, operatorii economicii vor prezenta: + declaratie pe propria rispundere privind respectarea conditiile privind norme de tehnica securititii muneli si protectia mediului + atestat pentru electrician autorizat ANRE, minim gr. Sef serviciu, Intocmit, ing i ing i Viceprimar Prof. Nedeleu Gabriela Gud 9