Sunteți pe pagina 1din 7

Noi procedee de consolidare a fundatiilor pentru monumente

si alte constructii de importantã deosebitã


Introducere

În cadrul reabilitãrii structurale a monumentelor istorice si/sau de arhitecturã, un rol


important îl are procesul de consolidare sau de sporire a capacitãtii portante a fundatiilor.
Atât vechimea cât si functionalitatea si importanta acestor constructii constituie factori care
fac dificilã sau delicatã interventia la fundatii, situatiile cele mai comune care îngreuneazã
întreg procesul de reabilitare structuralã a fundatiilor fiind:
- masivitatea suprastructurii – în general constructiile vechi au fost supradimensionate, fiind
realizate în special pe baza experientei mesterilor, fãrã un calcul de dimensionare optimã;
- calitatea materialelor – pe lângã faptul cã materialele folosite aveau calitãti net inferioare
celor din prezent (sau necontrolabile), acestea au suferit si o degradare de-a lungul timpului;
- conditiile de executie – repararea fundatiilor presupune un volum de lucrãri de pãmânt
(sãpãturi, compactãri, drenaje etc) care poate necesita întreruperea functionãrii obiectivului,
lucru în general nedorit (dacã nu imposibil) în unele cazuri: mânãstiri, muzee, poduri etc.;
- studiile de teren – în afara faptului cã nu este recomandabilã forarea în proximitatea unei
fundatii slãbite, apar situatii în care trebuie investigat si terenul de sub clãdire, nu doar din
exteriorul sau vecinãtatea acesteia – lucru greu de realizat prin mijloace traditionale;
- urgenta – nu de putine ori efectele generate de cedarea fundatiilor au o evolutie dinamicã,
necesitând o interventie urgentã, neexistând timpul necesar pentru desfãsurarea întregului
proces clasic de consolidare prin subzidire (sprijiniri, studii geotehnice, sãpãturi, betonãri).
O alternativã la solutiile clasice de consolidare, alternativã care minimizeazã sau chiar
înlãturã în totalitate toate situatiile mentionate mai sus, o constituie folosirea sistemului de
fundare ELIPIL.
Aplicarea corectã a acestui sistem conduce în final la obtinerea nu doar
a unui nivel înalt de calitate si productivitate, ci si la mentinerea permanentã
sub control a duratei si costurilor de execuþie.
430 Semnatar articol

Piloti ELIPIL
Piloþii ELIPIL sunt piloti elicoidali, implementati în România de cãtre firma ELIPROM
Systems s.r.l. pe baza informatiior puse la dispozitie în cadrul parteneriatului exclusiv
dezvoltat cu firma HPS (Helical Piers Systems) din Canada – firmã cu o experientã de mai
bine de 15 ani în calculul, cercetarea, productia si instalarea pilotilor elicoidali.
Ce sunt pilotii elicoidali?
Pilotii elicoidali sunt elemente structurale pentru fundatii, din categoria
pilotilor metalici prefabricati, alcãtuiti din:
1. corpul pilotului - un element tubular metalic central (fig. 1).
2. elice – plãci inelare metalice sudate pe corpul pilotului (fig. 1).
3. prelungitoare – tuburi metalice de prelungire a pilotului de capãt
(fig. 2).
4. conectori – bulon (tijã) de îmbinare a extensiilor (fig. 1).
5. element de sprijin –subsistem mecanic, metalic, montat la capãtul
superior al unui pilot (fig. 1).
Corpul pilotului împreunã cu elicele aferente constituie un „pilot de
capãt” (fig. 2).
Pilotii elicoidali se solidarizeazã cu suprastructura prin diverse metode
sau dispozitive specifice, în functie de configuratia si materialele utilizate

PAGE 1
pentru suprastructurã, sau în functie de destinatia structurii.
Fig. 1: alcãtuirea pilotilor elicoidali
(pilot de capãt)
Fig. 2: pilot de capãt
si extensie

Titlu articol 431


Unde se folosesc pilotii elicoidali?
Pilotii elicoidali au fost folositi de-a lungul timpului pentru o gamã
extrem de largã de aplicaþii, þinând cont de faptul cã acestia lucreazã la fel de
bine si la compresiune ºi la întindere: antene, turnuri de observaþie si de comunicatie
(ex: faruri maritime), stâlpi din lemn sau metal – electrici, de panotaj
stradal, silozuri, turnuri de apã, sonde, clãdiri cu structurã pe cadre sau panouri
prefabricate din lemn sau metal, clãdiri comerciale (hale, supermarket, depozite),
case (lemn, metal, beton), docuri, faleze, rampe de descãrcare, garaje etc.
Domeniile predilecte, unde eficienta folosirii pilotilor elicoidali este
imbatabilã, sunt:
- consolidarea / sporirea capacitãtii sistemelor de fundare existente;
- fundatiile pentru structuri parter;
- ancoraje pentru ziduri de sprijin;
- constructii pe terenuri slabe de fundare;
Capacitatea portantã a pilotilor elicoidali variazã în functie de tipul de
teren si configuratia pilotului – ajungând însã pânã la preluarea unor forte
axiale de 12.5 ... 50 tone.
Cum se monteazã piloþii elicoidali?

PAGE 2
Pilotii ELIPIL sunt „însurubati” în teren cu ajutorul unui motor
hidraulic de torsiune, montat pe un utilaj de constructii; acesta imprimã în
acelati timp o miscare de rotatie
pentru înfiletarea pilotului, în fazã initialã
actionând si prin apãsarea pilotului
(primele 2-3 rotaþii) pentru a nu
se produce o „forare” a terenului.
Pilotii ELIPIL pot fi montati în
pozitie verticalã (fig. 3) sau înclinatã,
pentru ancorarea zidurilor de sprijin
sau pentru limitarea deplasãrilor structurii

PAGE 3
datorita actiunii seismice (fig. 4).
Fig. 3: montaj în pozitie verticalã Fig. 4: montaj în poziþie înclinatã
S
emnatar

articol
Datoritã spatiului minimal necesar pentru instalare, montajul pilotilor
de subzidire în imediata vecinãtate a fundatiilor existente nu este o problemã
(fig. 5); mai mult, pilotii pot fi montati cu usurintã si din interiorul clãdirilor,
pentru sustinerea fundatiilor centrale (fig. 6).
Pentru sustinerea fundatiilor existente, elementele de sprijin ale pilotilor
elicoidali pot fi ajustate cu ajutorul unor cricuri hidraulice – realizându-se
repozitionarea fundatiilor initiale (fig. 7):

Controlul calitãþii
Probabil cel mai important si revolutionar aspect privind pilotii elicoidali
este posibilitatea estimãrii capacitãtii portante a pilotului în timpul executiei;
firmele producãtoare de piloti elicoidali au corectat, prin metode experimentale,
formulele teoretice de corelare a torsiunii de instalare a pilotilor
elicoidali cu capacitatea portantã (finalã) a acestora. Importanta deosebitã a
acestei corelatii rezidã în posibilitatea folosirii imediate în cazuri de urgentã
(înainte studiul geotehnic) dar si pentru controlul final al capacitãtii portante
individuale (fig. 9).

PAGE 4
Monitorizarea torsiunii pilotilor ELIPIL se face cu un echipament electronic
specializat (fig. 10).
Fig. 5: montaj exterior, în vecinãtatea construcþiei Fig. 6: montaj la interior
Fig. 7: liftarea fundaþiei la poziþia iniþialã Fig. 8: aspectul sprijinirii în faza finalã

Titlu articol
Concluzii
Folosirea sistemului de fundare ELIPIL pentru interventia la fundatiile
monumentelor istorice este o alternativã revolutionarã la modul de lucru traditional
(prin efectuarea de subzidiri)
Multiplele avantaje tehnice ale sistemului ELIPIL (minimizarea lucrãrilor
de pãmânturi, spatiu de lucru redus, excluderea vibratiilor, controlul
capacitãtii portante încã din faza
de montaj, fundare pe terenuri
slabe, si multe altele) recomandã
prin ele însele necesitatea si oportunitatea
implementãrii sistemului
la consolidãri de monumente istorice
si arhitecturale.
Din punct de vedere economic,
raportul între capacitatea
portantã (12…50 tone) si costul
de fabricaþie si instalare a unui pilot ELIPIL
conduce la o eficienþã economicã
greu de concurat; mai mult, timpul extrem de
scurt pentru o interventie
(un singur utilaj poate instala cca. 50 piloti într-o
zi) oferã posibilitatea de
interventie rapidã în cazuri critice, precum si posibilitatea de montaj fãrã perturbarea
activitãtii în clãdirea consolidatã.
Chiar si dezavantajele folosirii sistemului ELIPIL - în special în necesitatea
utilizãrii unor echipamente de instalare si monitorizare de ultimã generatie si personal

PAGE 5
calificat – pot fi considerate cu usurintã avantaje, pentru lucrãrile de interventie
la monumente istorice si arhitecturale, unde aceste elemente reprezintã
conditii esentiale în selectarea constructorilor pentru executia lucrãrilor.

PAGE 6